Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1920


Datum: 02 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheepsbouw. Rotterdam, 31 december. Met het aan de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwde stoomschip HAARLEM, dat de volgende week aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij geheel gereed zal worden afgeleverd, is een proeftocht vanaf de werf tot een paar mijl in zee gemaakt. Gedurende deze tocht bleek, dat de machine goed functioneerde, dat de olieverbranding en olieverdeling goed waren. Voor gehele afwerking en omdat men nog aan enige veranderingen door de Scheepvaartinspectie wenselijk geacht, moet tegemoet komen, is het stoomschip naar de werf teruggekeerd. De HAARLEM, gebouwd volgens Lloyds hoogste klasse, is voor de algemene vrachtvaart bestemd, het is lang 359, breed 50 en hol 24 voet 6 duim, met een geladen diepgang van 21 voet 6 duim, heeft het een laadvermogen van ongeveer 6.300 ton en een waterverplaatsing van 8.860 ton. Over de gehele lengte is een dubbele bodem — waarin de benodigde vloeibare brandstof wordt geborgen — aangebracht en het stoomschip is over zijn geheel door 6 waterdichte schotten in 7 waterdichte afdelingen verdeeld; het heeft 4 ruimen met 5 grote luiken. Voor het vlugge behandelen van de lading zijn niet minder dan 9 krachtige 3 tons dubbelwerkende winches aan boord. Het gehele economisch ingerichte stoomschip ook in de logies van de bemanning met tussendek, wordt elektrisch verlicht en door stoom verwarmd. De 4 ruimen, alle van goed versterkte luikhoofden voorzien hebben met de tussendeks laadgelegenheden een inhoud van totaal 354.200 voet3 voor graan en 320.399 voet3 voor baalgoed. De olievoorraad, welke kan worden meegevoerd is 71 en 841 ton en de steenkoolbunker capaciteit (indien er met steenkool moet worden gestookt) is 1.137 ton. Het voortstuwen van de HAARLEM heeft plaats door een door vloeibare brandstof gevoede triple-expansie machine — met cilinders van 25 x 41 x 68 Eng. duim — ontwikkelende 1.450 ipk. De stoom wordt geleverd door drie aan een zijde stookbare ketels, met afmetingen van 13 voet 6 duim bij 11 voet, ieder met 3 vuren. Deze onder een druk van 180 Ibs. werkende ketels met oververhitters en geforceerde trek hebben een verwarmend oppervlak van 5.350 vierkante voet. De condensor staat afzonderlijk van de hoofdmachine en de circulatiepomp wordt door een langzaam werkende aparte machine gedreven; buitendien zijn er een aparte winchcondensor en aparte pompen aan boord. Verder bevinden zich nog de nodige hulpmachines, stoomankerspil, verhaallieren, stoomstuurtoestel, enz., aan boord Alles vervaardigd volgens plannen en tekeningen van en door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. De bemanning van dit stoomschip wordt gehuisvest wat de stokers betreft, in het achterschip waar 18 slaapgelegenheden in verschillende hutten zijn aangebracht en alwaar ook de donkeyman zal logeren. Tevens zijn daar eetkamer, reservehut en bergplaatsen getimmerd. De matrozen logeren in het voorschip, waar 13 slaapgelegenheden in verschillende hutten zijn aangebracht gelijk aan die in het achterschip. In beide scheepsgedeelten zijn verschillende nodige gerieven gebouwd. In dit voorschip logeren ook de bootsman en timmerman. In de midscheeps boven en langs de machinekamer zijn de hutten benevens eetkamers, badkamers enz. voor officieren, machinisten, leerlingen benevens hospitaal enz. gebouwd. Wat de inrichting en stoffering van deze verblijven aangaat, zij zijn alle breed opgevat en goed. De gezagvoerder heeft zijn salon en slaapkamer tevens werkkamer onder de brug. Aan deze verblijven is wat de stoffering betreft veel zorg besteed. De marconi-inrichting, kaartenkamer, stuurhuis en brug zijn daarboven gebouwd. Het gehele stoomschip voldoet aan de strengste eisen welke men aan een modern vrachtschip kan stellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 31 december. De opvarenden van de Nederlandse motorkof JANTJE is door de bergingsstomer SVAVA te Kalundborg aangebracht. (opm: klopt niet, zie ook RN 14020 en AH 150120)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. De Nederlandse motorschoener NIEUWE MAAS is te Spithead aangekomen met schade aan rondhout en zeilen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De scheepvaart in 1919.
Langzaam heeft zich in de loop van 1919 de scheepvaart hersteld. Tot eind november waren 4.147 schepen, metende 4.654.324 netto registerton, de haven binnen gevaren, die in december tot ongeveer 4.600 schepen zijn aangegroeid. Tegenover het jaar 1918, toen in totaal 341 schepen in onze haven kwamen is dit wel een sterke vermeerdering, doch wij moeten toch tot 1893 teruggaan, toen 770 schepen in onze haven kwamen, om zulk een laag cijfer genoteerd te zien. Vergelijken wij 1913 toen 10.527 schepen in onze haven kwamen, dan zien we, dat we zelfs nog niet tot de helft toe zijn, van wat in normaal geval zou zijn bereikt. Zolang Duitsland intussen geen industriële behoeften kan bevredigen, omdat de valuta zo erbarmelijk gedrukt blijft, zullen we ons met onze honderd schepen per week wel moeten tevredenstellen. Wij bestaan in onze haven bovendien nog in hoofdzaak van de Duitse kolentransporten voor Frankrijk. In groot aantal komen de door Frankrijk gecharterde schepen in onze haven, en dit toch nog niet genoeg om de kolenaanvoer te verwerken,
Herstel van de Scheepvaart.
Op zaterdag 18 januari vertrok de INSULINDE van de Rotterdamsche Lloyd naar Batavia. Dit was in 2½ jaar het eerste Nederlandse passagiersschip, dat rechtstreeks naar Indië voer.
In april kwam de KAWI op dezelfde wijze uit Indië hier aan.
Terzelfdertijd werd de Batavier-dienst op Londen hervat, eerst tweemaal, later driemaal per week. In de aanvang van het jaar kwam hier het eerste tankschip met petroleum, de MINA BREA, groot 6.000 ton, van Amerika aan.
Als gevolg van die herlevende scheepvaart, hebben ook de werven (Wilton, Fijenoord, Rotterdamsche Droogdok Mij.) het buitengewoon druk gekregen.
De door Engeland en Amerika gerekwireerde schepen zijn in de loop van het jaar hier alle weer bij de eigenaren teruggekeerd.
Op 27 januari kwam weer een schip, BEIJERLAND, voor de eerste maal met cement (1.600 ton) uit Engeland aan.
In ernstige mate ondervond Rotterdam in 1919 de concurrentie van het óók weer herlevende Antwerpen. Door het drijven van onze zuster aan de Schelde werden de Reliefcommissie en de bases voor de Franse, Engelse en Amerikaanse bevoorrading van hier naar Antwerpen overgebracht. Nadeel van blijvende aard was de verhuizing van deze tijdelijke inrichtingen uit de aard niet.
In het laatst van mei vestigde de Cunard Lijn hier een eigen geregelde dienst New York — Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepsrampen.
Ook deze zijn ons in 1919 niet bespaard gebleven, al was de duikbootoorlog thans niet meer de oorzaak, dat Nederlandse schepen verloren gingen.
Wij noteerden: Het vergaan van de schoener GABRIËL, bij Sküdesness, in januari en van de motorschoener HOLLANDSCH DIEP, in maart.
In april ging, op onopgehelderde wijze, verloren het Nederlandse stoomschip AMSTEL van de firma P.A. Van Es & Co., van Gotenburg naar Rotterdam, met een lading zinkerts. De bemanning bestond uit 20 koppen, allen Rotterdammers, en aan boord bevonden zich als passagiers de toneelspeelster Enny Vrede en mr. Vlielander Hein, die in Noorwegen in het huwelijk waren getreden. Allen zijn verdronken.
Op 9 november is het stoomschip ZAAN, op reis naar Reval, door aanvaring met drijvende mijnen, verloren gegaan. Er vonden 22 zeelieden de dood in de golven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij is 30 december met goed gevolg te water gelaten het voor de Maatschappij Zeevaart te Rotterdam, volgens de hoogste klasse Bureau Veritas gebouwde stoomschip CALLISTO, bestemd voor de algemene vrachtvaart. De hoofdafmetingen zijn: Lengte 375, breedte 51.6, holte 27 voet 6 duim. Het laadvermogen bedraagt 7.200 ton dw. bij een diepgang van 23 voet 9 duim. De machine, van het triple-expansie systeem 1.900 ipk, zullen eveneens door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij worden geplaatst. Mej. M.E. Veder verrichtte de gebruikelijke ceremonies.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Het vergaan van de BOSCO. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake het zinken van de BOSCO. Daar de kapitein en de stuurman bij de ramp het leven hebben verloren, vermag de Raad niet met zekerheid de oorzaak van de stranding vast te stellen. Immers de nautisch-deskundige gegevens ontbreken. Afgaande op de verklaring van de gehoorde matrozen liep de koers van de BOSCO dicht langs de wal. Het is de Raad echter onverklaarbaar hoe hij met het heersende heldere zicht en matige bries, het schip op de klippen is gelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip RAAMSDONKVEER is alhier met defecte machine binnengesleept door de sleepboot SIRIUS.


Datum: 03 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F., 30 december. De drie overlevenden van de bemanning van het stoomschip ANTON VAN DRIEL werden gered door de bergingsstomer INGRAHAM en naar Trepassey gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december. De sleepboot ANNA SOPHIA, kapt. Heckman, heeft heden hier binnengesleept het door de bemanning verlaten en met dakpannen geladen Duitse ijzeren tjalkschip ALINA, dat op het Borkummer-rif strandde en later is vlot gekomen. De bemanning is door het Duitse stoomschip GOTHLAND gered en te Emden aangekomen.


Datum: 04 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Het Nederlandse stoomschip NICOLAAS, op reis van Gotenburg naar Amsterdam, is bij de Doggersbank op een mijn gestoten en dientengevolge gezonken. Een deel van de bemanning is te Ringköbing (Denemarken) geland. Omtrent het lot van de overigen is niets bekend. De NICOLAAS behoorde aan de Maatschappij tot Exploitatie van het stoomschip NICOLAAS. Het stoomschip was 1.101 ton bruto groot en in 1903 gebouwd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDSCH DIEP, in ballast van Stettin naar Hull, is de 13e december op de Humber in aanvaring geweest met het stoomschip TREVOSE, waardoor het schade bekwam aan de boeg, de brug, reddingsboten en davits, alsmede aan de beplating.


Datum: 05 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 31 december. Het van Gotenburg naar Goole bestemde Zweedse stoomschip MIMER en het Nederlandse stoomschip BOSCHPOLDER zijn 24 dezer ter hoogte van het Victoria Dock op de rede in aanvaring geweest. De MIMER werd zwaar beschadigd. Een derde, onbekend gebleven stoomschip was ook bij de aanvaring annex, en een vierde, de CANADA, werd door hetzelfde ongeval zwaar beschadigd. (opm: bekort; geen nadere bijzonderheden over de BOSCHPOLDER)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 januari. De eerste machinist, de heer Lubbe, van het verongelukte stoomschip NICOLAAS, seinde verschenen zaterdag (opm: 3 januari), te Ringkjöbing te zijn aangekomen. De rederij heeft nog geen bericht ontvangen. Men vermoedt dat het ongeluk verschenen donderdag 1 januari moet hebben plaats gehad. Er waren 18 opvarenden aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Het stoomschip NOORDWIJK arriveerde gisteren te Falmouth met het Japanse stoomschip TAMATSU MARU op sleeptouw en vervolgde daarop de reis naar Barry Roads.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de 2e dezer gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij heeft de heer M.J. van der Eb wegens veelvuldig verblijf in het buitenland ontslag genomen als directeur en is de heer J. Salomons in zijn plaats als directeur benoemd.
De heer M.J. van der Eb is benoemd tot gedelegeerd commissaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Het Nederlandse stoomschip KAPELLE, van Bilbao naar West Hartlepool, is op 49º NB en 04º WL aangetroffen met verlies van alle schroefbladen. Het stoomschip CROSTAFELS verleent assistentie.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Proefvaart. Met het door de N.V. C. v. d. Giessen & Zonen's Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel volgens hoogste klasse Norske Veritas I. A. I. T. gebouwde stoomschip RAVNANGER, oorspronkelijk voor Nederlandse rekening op stapel gezet, is een welgeslaagde proeftocht gehouden. Dit mooie schip zal vanuit Bergen (Noorwegen) voor de firma Westfal H. Larsen varen.
De bak van de RAVNANGER is open voor het economisch stuwen van langhout. Voor het vlugge laden en lossen zijn er 8 dubbele lieren bij de luiken geplaatst. De RAVNANGER met certificaat houtvaart, met over het geheel een dubbelen bodem, waarin waterballast wordt meegevoerd, is lang 101,50 m., breed 14,63 m. en hol 7,77 m., de bruto-inhoud is 3.381,38 reg. ton, de netto 2.030,76 reg. ton en de dw. capaciteit 5.700 ton. De voortstuwende kracht bestaat uit een machine-installatie sterk 1.600 ipk, geleverd en gesteld door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 januari. Het stoomschip GRAAF HENDRIK van de Scheepvaart Maatschappij Oranje Nassau, alhier, groot 684 br. ton, gebouwd in 1917, werd verkocht aan A. Le Jeune te Antwerpen en herdoopt in KEMMEL. Naar Lloyds List verneemt, heeft de nieuwe eigenaar het schip thans weer verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. De Nederlandse 3-mast schoener CARY moet enkele herstellingen ondergaan, welke door de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ worden uitgevoerd.


Datum: 06 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de kust van Schiermonnikoog is aangespoeld een lijk, dat is gebleken te zijn van M. Mellema te Rotterdam, machinist van het bij Terschelling op een mijn gelopen stoomschip ZAAN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De KONINGIN DER NEDERLANDEN terug.
Een onzer berichtgevers te Rotterdam schrijft: Toen de Geallieerden midden in de oorlog de oude bepaling van het angarie-recht uit de dik onder stof verborgen traktaten tevoorschijn haalden, om de roof goed te praten van de kleine honderd schepen, die in Amerikaanse en Engelse havens vertoefden, hebben ze ook de KONINGIN DER NEDERLANDEN, van de Maatschappij Nederland, dat sieraad van de Amsterdamse koopvaardijvloot, ingepikt. Successievelijk zijn in het pas afgesloten jaar onze schepen de Nederlandse rederijen weergegeven. Niet zonder strubbelingen schijnt het; strubbelingen dan van financiële aard. Tijdens de grote krijg, toen het “er op” of “er onder” ging, was men aan de overkant van de Noordzee en van de oceaan met ponden en dollars vrijgevig genoeg, de huur voor de schepen was niet laag. Maar nu de tegenstander neergesmakt is en men ook bij de overwinnaars terugverlangt naar normaler verhoudingen, vaart over de grote Republiek, zowel als over het Verenigd Koninkrijk een wind van bezuiniging. Daaraan schrijft men het toe, dat de door de ‘Nederland’ uitgezonden equipage, die reeds in augustus vertrok om de ‘KONINGIN’ af te halen, eerst dezer dagen het schip binnenbracht. Er moet heel wat gedelibereerd zijn en gemarchandeerd vóór men het over de vergoeding voor de schade aan het schip toegebracht tijdens de troepentransporten van Newport News naar Brest, in welke dienst de ‘KONINGIN’ gevaren heeft, eens kon worden. En toen die zaak beklonken was, bracht de staking weer oponthoud. Het schip zou in Baltimore kolen laden, heeft daar twaalf dagen op zijn lading liggen wachten, keerde weerom naar New York, waar het in charter voor de Holland Amerika Lijn stukgoed innam, die het thans lost in de Rotterdamse Maashaven, aan paal 8. Zaterdagmorgen hebben we het nog in grijze oorlogskleur geverfde schip bezocht. Een roeiboot, gecharterd van een schipper aan de kant, bemand door een paar van die kleine waterratten van schippersjongens van een twaalf jaar, tuk op een kwartje extra verdienste, bracht ons aan boord. Ze instrueerden voorkomend: “We zullen je langszij van die ‘kast’ brengen, m’nheer, dan ken je daar over heen bij de trap komme, hoef je niet langs de touwladder. Maar denk er om, de gangboorde benne glad.” Verder ging hun belangstelling uit naar de lading, of het rijst of maizena was” en naar de bemanning, onder wie de “negers” gezien hadden “met van die bruine gezichten en van die rare mussies.”
De eerste stuurman, uit Amsterdam met een reserve equipage naar Rotterdam gezonden – de oude, die al vijf maanden uit het vaderland weg was, mocht dadelijk ‘afnokken’ - heeft ons over het vroeger zo schone, bijna kokette schip, dat thans zo verwaarloosd is, rondgeleid. Reeds de eerste aanblik wekt die indruk van niet onderhouden zijn. Men behoeft onze Hollandse mailsteamers maar oppervlakkig te kennen, om het onderscheid te zien tussen twee jaar Amerikaanse verwaarlozing en Hollands-hart-voor-de-zaak-hebben. Onder beheer van onze Hollandse zeelui, voor wie verven en soppen en dekwassen en koper doffen lust en leven is, had het schip vanmorgen geblonken, geglommen, gestraald in het winterse zonlicht, onder de wijd welvende hemelkoepel met de witte schapenwolkjes. Thans ligt het met zijn hoge bovenbouw als een doods grijs karkas, door geen enkel streekje verf, geen enkel glimpje koper verlevendigd. “Je zult zo zien”, zegt de ‘opper’, “dat er mensen aan boord zijn geweest, die geen hart voor een schip hebben. Dat is bij de schepen, die door de Engelsen gerekwireerd waren, anders. Dat zijn zeelui, die weten wat een schip toekomt. En al zijn er dan ook troepen mee gevaren, je kunt zien dat er toezicht was. Niet dat ik zou willen beweren, dat er allemaal ‘zeelui uit het blik’ op de ‘KONINGIN’ gediend hebben, zoals de Amerikanen, die tijdens de oorlog hadden. Uit de kompassen en de instrumenten, die nog aan boord zijn – zeker in de schadevergoeding inbegrepen waren – kan men opmaken dat er mannen van de ‘navy’ het schip over de oceaan brachten. Maar men heeft zonder enige piëteit, zonder iets te sparen het schip dienstbaar gemaakt aan het doel. Het materiaal dat men kreeg door bijvoorbeeld eerste klas hutten af te breken heeft men maar weer gebruikt om boven op het promenadedek officiersverblijven te timmeren achter de rooksalon, die eens de glorie was van de ‘KONINGIN’, welke toch zelf als een van de schoonste schepen van de Maatschappij bekend stond.”
En met een meewarige blik over alles wat hij ons toont laat de stuurman ons vernielde marmeren platen in de dek salon zien, uit elkaar hangende zittingen van sofa’s, bedekt met trijp, dat eens dertig gulden per vierkante voet kostte. Hij wijst ons op de parketvloeren in de eetsalons, waar de Amerikanen kort voordat ze het schip opleverden, een kwast rode verf over haalden. We gaan langs de dekken, waar eens de vrolijke, lichte blije eerste klas hutten stonden, en waar nu een grote donkere lege ruimte is. Het opschrift tegen één van de wanden hier: “Dump no garbage” geeft duidelijker dan vele woorden, een idee van de Yankeese scheepszindelijkheid. De hall bij de hoofdentree van de passagiersverblijven is één en al verwaarlozing, pantries en buffetten in de tweede klas zijn weggebroken, uitkijktorens zitten in vóór- en achtermast op het campagnedek zijn versterkingen aangebracht, wijl erboven op het hoger gelegen achtersloependek kanonnen op rustten. Hier en daar is de reling gesloopt, het marconi-station was grotendeels voor slaapgelegenheid ingericht; of de versieringen van Lion Cachet waren of van anderen, wie bekommerde zich er om? Een keurige haardplaat, die eenmaal een van de salons versierde, werd opgevist tussen in de achterpiek geborgen rommel. De volkslogiezen zijn afgetakeld en overal in salons en dekken ziet met grote haken, waaraan waarschijnlijk hangmatten voor de soldaten bevestigd werden. Tafeltjes uit de tweede-klassalon staat over het hele schip verspreid, ze werden uit de parketvloer gehaald en met liet de schroefgaten, voor wat ze waren.
Drie of vier maanden hard werken zullen aan de fabriek zeker nodig zijn, voor men de steamer weer in orde heeft, voor de dekstoelen weer op promenadedekken staan, waar de luie passagiers zich koesteren laten in de zon of sombere wanhoop gedachten verduwen, door de zeeziekte gewekt, vóór de salons weer hun gasten aan de welvoorziene dis kunnen ontvangen, vóórdat in de rooksalons de heren zich weer schikken om op het groene laken de lange tijd te doden.
Gelukkig is de romp van het schip vrijwel onbeschadigd en zijn de machines te goed gebleken, dan dat de Amerikanen ze hebben kunnen bederven; zo zei ons de dienstdoende machinist, die we in zijn machinekamer, waar een enkele zuiger voor watervoorziening en de dienst van de winches aan het dek, op en neer bewoog, opzochten. Ook de machinist meende dat wel vaklui twee jaar lang zijn plaats hadden ingenomen, maar ’t was toch gemakkelijk te zien, dat er steeds met te weinig personeel was gewerkt.
Zodat dus te verwachten is, dat deze zomer nog de KONINGIN DER NEDERLANDEN na haar vreemde ‘strapatsen’ de dienst in haar oude route hervatten zal.
(opm: de KONINGIN DER NEDERLANDEN was op 31 december 1919 van New York in de Nieuwe Waterweg aangekomen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Het Nederlandse tjalkschip BETSY, van de Tyne naar Calais bestemd, is van haar ankers geslagen en op drift geraakt. Het is later met assistentie te Great Yarmouth binnengekomen, voor welke assistentie een overeenkomst was gemaakt ad GBP 40.

AH 060120
Londen, 5 januari. De Nederlandse motorschoener HETTIE, van Cardiff naar Rouaan, is wegens schade te Cardiff teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Omtrent de ondergang van het stoomschip NICOLAAS, dat op 20 zeemijlen ten noordwesten van Doggersbank op een mijn is gelopen en gezonken, wordt nog gemeld, dat de bemanning, welke uit 18 koppen bestond, zich in de beide reddingsboten begaf en de vrijdag en de daarop volgende nacht (opm: van de 2e op de 3e januari) in de richting van de Deense kust roeide. Zij had zeer te lijden van de hevige koude. Plotseling sloeg een van de boten om, waarin zich kapt. A. Dekker en 12 manschappen bevonden. Zeven man, onder wie de kapitein, kwamen om. De overigen werden gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De equipage van de NICOLAAS, die op de Deense kust vergaan is, bestond uit de volgende opvarenden: A. Dekker, H. Zijlstra, Rotterdam; J. de Groot, Midsland (Terschelling); M.J. Lubbe en A. van Wijngaarden, beiden Rotterdam; T.J. Schaapveld, F.C. Pieterse, Hellevoetsluis; R. Kooyman, Midsland (Tersch.); A. v. Gardingen, J. de Haan, Landerum (Tersch.); J. v. d. Meer. D.W. de Vrij, Harlingen; J. Jacobs, B. Kouter, A.J. Dokter, Den Helder; K. Tichelaar, A.T. Klokkers en T.W. Hutzezon. Voor zover geen plaatsnaam vermeld is, wonen de leden van de bemanning allen te Amsterdam. De namen van de geredden zijn nog niet bekend.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Het stoomschip NOORDWIJK arriveerde 4 januari te Falmouth met het Japanse stoomschip TAMATSU MARU op sleeptouw en vervolgde de reis naar Barry Roads.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 5 januari. Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, 3 januari van Curaçao vertrokken ter aanvaarding van de thuisreis.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het stoomschip ALKMAAR is heden naar Rotterdam vertrokken om een reparatie aan de tanks te ondergaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 3 januari. Er worden pogingen aangewend om de HERMANOS van de Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia, welke onlangs tussen paal 2 en 3 alhier is gestrand, vlot te krijgen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 januari. Het Nederlandse zeilschip ZWERVER, 8 november van Shields naar Aalborg vertrokken, heeft de bestemming niet bereikt. Men maakt zich over schip en bemanning ongerust.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Het Rotterdamse stoomschip KAPELLE, van Bilbao naar West Hartlepool, bevindt zich op 49° NB en 04° WL met verlies van alle schroefbladen. Het stoomschip CROSTAFELS is in de nabijheid.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West-Hartlepool, 31 december. Het stoomschip HILLEGOM landde hier een zeeman die bij Goodwin Sands was opgepikt uit een kleine boot. Hij beweert de enige overlevende te zijn van de 32 opvarenden van het stoomschip GREAT CLIVE (?) dat 23 december, op reis van Dieppe naar de Wear, bij Goodwin Sands is vergaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Yarmouth (Nor.), 31 december. Het stoomschip HOLLANDIA II kwam bij het vertrek uit de haven in aanvaring met de Zuidpier, waaraan schade tot een bedrag van GBP 19 werd toegebracht. Omtrent schade aan het stoomschip is niets bekend. (De HOLLANDIA II vertrok 25 december van Yarmouth naar Danzig en passeerde 27 dec. Brunsbüttel.)


Datum: 07 januari 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 5 januari. Volgens ontvangen telegram arriveerde de Nederlandse zeesleepboot HOLLAND met 2 lichters en 2 sleepboten op sleeptouw, dato 2 januari ter bestemmingsplaats Rio Grande do Sul. Alles wel.


Datum: 08 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 januari. Volgens ontvangen draadloos bericht, had het stoomschip CROSTAFELS het Nederlandse stoomschip KAPELLE (zie avondblad 5 dezer) op sleeptouw genomen. De kabels zijn echter gebroken en daar geen andere voorhanden waren, heeft de CROSTAFELS het slepen op moeten geven. Zij is echter bij de KAPELLE gebleven. Thans is van hier uit de gouvernementssleepboot FORTITUDE ter assistentie vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan het Corr. Bur. wordt van bevoegde zijde meegedeeld, dat de ANTON VAN DRIEL, welke is vergaan bij Kaap Race op Newfoundland, ongeveer 200 mijlen van Nova Scotia verwijderd, nadat het schip op Nova Scotia kolen had geladen, op zijn thuisreis was.
Het koos voor die thuisreis de gewone noordelijke route, welke geregeld gevolgd wordt, ook door de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn. De kust van Nova Scotia is onherbergzaam, maar wanneer men uit Amerika kolen wil halen moet men daar thans wel heengaan omdat de Verenigde Staten geen kolen leveren en deze thans alleen uit Canada zijn te betrekken. Dit is dan ook gedurende het afgelopen haar geregeld geschied. Het schip was reeds op 17 november naar Nova Scotia vertrokken om kolen te laden en had vóór kerstmis terug kunnen zijn, ware het niet dat in verband met de mijnwerkersstaking in Amerika de Canadese regering een embargo op kolen had gelegd en dus gewacht moest worden tot dit was opgeheven.
De aanwijzing van de schepen in verband met de te kiezen routes wordt door het Rijksbureau voor de Scheepvaart steeds geregeld in overleg met de reders.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De motorschoener OOSTERDIEP, toebehoord hebbende aan de Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam, is voor geheime prijs naar Engeland verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 8 januari. De motorschoener NIEUWE MAAS heeft ook bij Deal aan de grond gezeten, doch maakt geen water. (opm: zie ook AH 020120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 4 januari. Het stoomschip TAMATSU MARU (reeds gemeld, zie RN 060120) werd met verlies van roer op 48°-40’ NB en 05°-30’ WL op ca. 16 mijl ZO van Ouessant door het stoomschip NOORDWIJK op sleeptouw genomen en heden hier binnengebracht. De TAMATSU MARU was in ballast op reis van Nantes naar Glasgow.


Datum: 09 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 Januari. Het stoomschip VAN RENSSELAER, van de Koninklijke West Indische Maildienst, dat heden had proefgestoomd, is bij het binnenkomen gestoten tegen de Nieuwediepersteiger (steiger 9) aan de De Ruyterkade. Het schip was ongeladen en werd gesleept door twee sleepboten. De lichtste sleepboot voer voor, wat oorzaak schijnt te zijn geweest, dat het lege schip, mede in verband met de sterke wind, niet goed te besturen was. Het voer met de voorsteven tegen het huisje op steiger 9, dat geheel in elkaar werd gedrukt. Vervolgens schuurde het schip langs de Meppelersteiger (steiger 8). welke onbelangrijk werd beschadigd, Het schip zelf liep geen schade op. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM is alhier van Duinkerken aangekomen na bij Gravesend aan de grond te hebben gezeten. Het is zonder assistentie weer vlot gekomen. (opm: dit is het schip van die naam van de Zeevaart Maatschappij Groningen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. De Nederlandse motorschoener HERMINA, van Boulogne naar Kenitra, is te Brixham aangekomen en rapporteerde in Torbay een anker en ketting te hebben verloren. Het schip heeft verder schade aan zeilen en ankerspil, mede een defect aan de motor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 januari. Het hedenmorgen van hier naar Liverpool vertrokken Nederlandse stoomschip BERKELSTROOM is met lekkage in de ketels uit zee teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 januari. Men is er, ondanks de hevige branding, in geslaagd een anker van de gestrande schoener JOHANNA uit te brengen. In het Eierlandsche Gat liggen een lichter en twee motorbotters, die de lading hout zullen overnemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. Het met glaswerk van Rotterdam naar Hull bestemde stoomschip BOSCHPOLDER, dat 24 december op de rede van Hull in aanvaring was met het stoomschip MIMER, heeft een gebroken ankerspil. (opm: zie ook NRC 050120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 januari. De in ballast van Hamburg naar Goole bestemde Nederlandse motorschoener HELENA, kapt. Bakker, is heden hier aangekomen met defecte motor. De schade zal hier gerepareerd worden.

Krant:
 TEL - De Telegraaf


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vergaan van het stoomschip NICOLAAS.
Amsterdam, 9 januari. Van de rederij ontvingen wij zo even mededeling dat hedenmiddag een schrijven van de 2e stuurman uit Ringkjöbing is ingekomen; waaruit blijkt dat gered zijn:
M.J. Lubbe, 1e machinist; J. de Groot, 2e stuurman; T.J. Schaapveld, kok; J. Jacobs; donkeyman; A. v. Gardingen, T.W. Hutzeson, en J. v.d. Meer, matrozen; K. Tichelaar, trimmer; F.C. Pieterse, steward; A.J. Klokkers, bediende. Zes van de geredden bevinden zich in het hospitaal. Hun toestand is gunstig.
Omgekomen zijn bij het omslaan van een van de beide reddingboten in de branding op de
Deense kust: A. Dekker, kapitein; H. Zijlstra, 1e stuurman; A. van Wijngaarden, 2e machinist; J. de Haan, matroos; D.W. de Vrij, B. Keuter (P. Kouter?) en A.L. Dekker, stokers.
Vijf lijken waren maandag reeds aangespoeld en herkend. Die van stuurman Zijlstra en stoker Dekker waren nog niet gevonden.
Uit de brief van de tweede stuurman blijkt dat hij verschillende telegrammen aan de rederij heeft verzonden, waarvan echter geen enkele is aangekomen. Ook de brief van de consul is tot nu toe niet ontvangen.


Datum: 10 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft heden een onderzoek ingesteld naar de stranding op de Vliehors op 18 december jl. van het stoomschip DAMSTERDIEP van de Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam.
De gezagvoerder, de heer A.F. van Keulen, verklaarde, dat het schip uit Riga op weg was naar Amsterdam. Hij koos de weg door het Keizer Wilhelm-kanaal. Toen het schip uit dit kanaal kwam, nam het koers langs het Borkummer vuurschip, omdat de gezagvoerder wist dat de boei was verplaatst. Hij zag het licht van Nordenen en veranderde daar van koers, n.l. naar Z.W. magnetisch. Boei E is niet gezien, maar later passeerde het schip een boei. De gezagvoerder meende, dat dit boei F was. Later is gebleken, dat het de Terschellinger bank was. Het schip liep ‘s morgens ongeveer half zeven aan de grond. Het zat toen op de Vliehors. De volgende dag is het met eigen kracht vlot geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Verder heeft de Raad een onderzoek ingesteld naar de stranding nabij Noordwijk op 21 december jl. van het stoomschip MIRFAK van de N.V. Van Nievelt, Goudriaan & Co. Stoomvaart Maatschappij.
De gezagvoerder A.P. van der Waarden, verklaarde, dat het schip op weg was van La Plata naar Rotterdam. Het was door Het Kanaal gevaren en had vandaar koers genomen op de Nieuwe Waterweg. In de buurt van de Waterweg was het weer stormachtig en mistig. De gezagvoerder deed voortdurend peilen, maar kon uit de lodingen niet opmaken, of hij ten Z. of ten N. van de Waterweg was. Het laatst was gelood om 2 uur ‘s nachts. Er stond toen ongeveer 10 vaam. De kapitein wilde nog iets doorvaren om op ongeveer 9 vaam te ankeren. De ankers lagen gereed. Plotseling, om 2.17 uur ’s nachts liep het schip vast. De kapitein wist toen niet waar hij zich bevond. Na enig gemanoeuvreer met machines, bleek het schip niet meer was los te krijgen. Ongeveer 4 uur werd een licht gezien, dat de gezagvoerder voor een schip aanzag. Later is gebleken, dat het de dokter van Noordwijk was, die met een motorrijwiel aan het strand kwam. De stuurman was met een boot naar de kust gevaren.
Op zondag 21 december begon het steeds sterker te stormen. De storm was zo sterk, dat zondagmiddag de sleepboot het schip niet kon naderen. Maandagmorgen maakte het schip nog geen water, maar het roer was reeds weggeslagen.
Maandagmiddag 4 uur heeft de bemanning, op verzoek van de inspecteur van de rederij het schip verlaten. In deze zaak werd ook de 1e stuurman gehoord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van de Scheepvaart. Tenslotte heeft de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het vergaan tijdens de storm, nabij de pieren van IJmuiden, op 19 december jl., van de sleepboot HERCULES, behorende aan het Bureau Wijsmuller te ’s-Gravenhage.
De heer W.P. Mets, agent van de rederij te IJmuiden, zei, dat de HERCULES sedert vijf dagen in dienst was. Het was een gewoon type zeesleepboot, niet bijzonder laag van achter. De bemanning was zeer deskundig. De heer Mets had bericht gekregen dat twee schepen in Egmond in gevaar verkeerden en dit aan de kapitein van de HERCULES meegedeeld. De kapitein was vrij om al dan niet uit te varen. Een opdracht werd hem niet verstrekt. Er stond een zeer zware storm. ’s Morgens om 9 uur voer de HERCULES uit. In zee is het blijkbaar omgeslagen. ’s Middags dreef een lijk van één van de matrozen aan. De reddingmaterialen waren goed in orde. Het gezonken schip is thans gevonden. Het staat recht op en neer in het water even buiten de pieren. Het is gebleken dat de brug is ingeslagen, evenals een deel van de verschansing.
In deze zaken zal de Raad later uitspraak doen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Staats Courant no. 6.
Zuid-Afrikaansche Scheepvaart Maatschappij, te Amsterdam.
Het doel van de vennootschap is het uitoefenen, onder Nederlandse vlag, van de vracht- en passagiersvaart tussen Nederland en Zuid-Afrika, met of zonder het aandoen van tussenliggende havens.
De vennootschap kan ook andere vracht- en passagiersvaart ondernemen en samenwerken met of deelnemen in andere scheepvaartondernemingen.
Kapitaal NLG 25.250.000, bestaande uit NLG 25.000.000 gewoon kapitaal en NLG 250.000 preferent kapitaal.
Het gewone kapitaal is verdeeld in 25.000 gewone aandelen, ieder groot NLG 1.000.
De uitgifte der gewone aandelen geschiedt in 25 series, elk groot NLG 1.000.000.
De eerste 5 series zijn geplaatst: de overige series mogen worden uitgegeven op zodanige tijdstippen en voorwaarden – mits niet beneden pari – als de directie onder goedkeuring van commissarissen zal vaststellen.
Het preferente kapitaal is verdeeld in 250 preferente aandelen, ieder groot NLG 1.000, waarvan 50 stuks zijn geplaatst.
In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
Door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor 835 gewone aandelen en 10 preferente aandelen.
Door de Nederlandsch Indische Handelsbank voor 833 gewone aandelen en 10 preferente aandelen;
Door de Twentsche Bank, voor 833 gewone aandelen en 10 preferente aandelen;
Door de Rotterdamsche Bankvereeniging, voor 833 gewone aandelen en 10 preferente aandelen;
Door Van der Eb en Dresselhuys’ Scheepvaart Maatschappij, voor 833 gewone aandelen en 5 preferente aandelen;
Door Furness’ Scheepvaart en Agentuur-Maatschappij voor 833 gewone aandelen;
Door P.C. Jongeneel, voor 5 preferente aandelen;
Directie: C. Vermey, te Rotterdam, en mr. J.C. Heijning, te Hilversum.
Commissarissen: C.J.K. van Aalst, jhr. H. Loudon, mr. A.R. Zimmerman, te Rotterdam; mr. H.C. Dresselhuys, mr. K.P. van der Mandele, G.H. de Marez Oyens, J.M. Telders, mr. D.C. Endt, P.C. Jongeneel, B. Nierstrasz, Ir. H.H. Dresselhuys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Brand aan boord.
Omtrent de ramp, die het stoomschip BENOA van Koninklijke Paketvaart Maatschappij trof, wordt aan de Nieuwe Soerabayasche Courant o.a. het volgende ontleend:
Niettegenstaande de beide masten van het schip van een bliksemafleider waren voorzien, sloeg toch de bliksem in het schip. Onmiddellijk volgde een hevige ontploffing in het achterschip, waar de benzinelading vlam gevat had.
De machinist, de heer Blanken, die zich tijdens de ontploffing in zijn hut bevond, wilde de deur openen, maar deze was dichtgeslagen; hij moest met levensgevaar door het raampje vluchten. Ook de 1e officier kon ternauwernood door een overhaaste vlucht zijn leven redden. Een van de inlandse schepelingen, die zich tijdens de ontploffing in de tunnel bevond, is waarschijnlijk verbrand.
Er speelden zich onbeschrijfelijke tonelen aan boord af, maar de kapitein, de heer Marmelstein, wist door zijn kalm optreden een paniek te voorkomen. De ene ontploffing volgde de andere en de vlammen laaiden hoog op. De ganse dag en de daarop volgende nacht woedde het vuur, dat ook de reddingboten vernielde. Brug en voorschip bleven blijkbaar gespaard, zodat men daar een vlot in elkaar zou zetten om in uiterste nood daarop redding te zoeken. Het schip, dat zich bovendien in zinkende toestand bevond, had een zwerm haaien gelokt, welke onheilspellend het brandend gevaarte op zijn sinistere wijze volgde en in grote kringen er om heen zwom. Eindelijk kwam, nadat het weer dag geworden was, een schip in zicht, de DAENDELS (opm: de GOUVERNEUR-GENERAAL DAENDELS van de K.P.M.), die de equipage van de BENOA overnam en hierop het brandende schip naar Soerabaja sleepte, waar de brand door de drijvende stoomspuit werd geblust.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 januari. Het stoomschip KAPELLE is te Brest binnengesleept met verlies van schroef.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. De van La Rochelle te Cardiff aangekomen Nederlandse vrachtlogger ’s-GRAVENHAGE II heeft gedurende de reis met stormweer te kampen gehad en daarin veel schade belopen, onder meer gingen alle zeilen verloren en de grote zeilboom scheurde. Het schip kwam binnen onder noodsein.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maasssluis, 10 januari. Heden passeerde hier het stoomschip HAARLEM, van Rotterdam naar Amsterdam (opm: overdrachtsreis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 januari. De gestrande motorschoener HERMANOS heeft door de laatste storm veel geleden. In de nacht van donderdag op vrijdag (opm: van 8 op 9 januari) zijn de luiken ingeslagen. Het schip staat nu vol water. De pogingen tot afbrengen worden voortgezet. (opm: zie AH 241219)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. De reparaties aan het motorschip CARY, welke hier binnenkwam wegens averij, zijn voltooid. Het schip ligt zeilklaar en vertrekt zodra het weer opklaart.
(opm: zie ook RN 050120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Door de Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam is aangekocht het stoomschip GRAAF HENDRIK en verdoopt in ZENO.
(opm: zie ook RN 050120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 januari. Alhier ligt voor vertrek gereed het nieuwe stoomschip FORGÖT. Dit vaartuig is gebouwd op de werf van E.J. Smit & Zn. te Hoogezand voor rekening van Hugo Person te Landskrona in Zweden. Het vaartuig is groot 1.200 m3 netto. De machine heeft een capaciteit van 500 ipk en is eveneens geleverd door E.J. Smit & Zn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Yarmouth, 3 januari. De Nederlandse motorschoener VRIJENBAN I is alhier in aanvaring geweest met de sleepboot GEORGE JEWSON. Of eerstgenoemd schip schade heeft, bekomen is niet bekend. Het zette de reis naar Hull voort, alwaar het 5 dezer arriveerde.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 december. De opvarenden van het onder de kust van Peru door brand vernielde Amerikaanse stoomschip FIRWOOD zijn gered door het Nederlandse stoomschip GORREDIJK, op weg van Chili naar Rotterdam. Zij zouden in een haven aan het Panamakanaal geland worden.


Datum: 11 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 8 januari. Het stoomschip KAPELLE werd hier binnengesleept door het van Rotterdam met kolen naar Lorient bestemde Nederlandse stoomschip POORTVLIET.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De zeesleepboot ACHILLES, gebouwd door de N.V. Van der Kuy en Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, voor rekening van het Bureau Wijsmuller te Den Haag, heeft op de Nieuwe Waterweg met goed gevolg proef gestoomd (opm: op 10 jan.). Het schip heeft de volgende hoofdafmetingen: Lengte l.l. 28,50 m, breedte m.l.d. 6,50 m. De triple-expansie machines door dezelfde firma gebouwd, heeft de volgende afmetingen: 330 x 5,20 x 8,90 – 5,30. Het schip is geheel elektrisch verlicht en gebouwd volgens klasse Bureau Veritas † 1 G 3/3 1.1.


Datum: 12 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping bij enkele inschrijving bij ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis, op woensdag 28 januari 1920, van het wachtschip VAN GALEN.
Bedoeld wachtschip, liggende op ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis, kan door gegadigden bezichtigd worden de zes werkdagen voorafgaande aan de verkoopdag van 9-12 uur vm. en van 1½-3½ uur nm., des zaterdags alleen in de voormiddag.
Gegadigden moeten zich daartoe aanmelden ten burele van de Chef der Afdeling Industrie bij ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis.
De inschrijvingsbiljetten op gezegeld papier van NLG 0,50 gesteld en eigenhandig ondertekend en op eindelijke wijze bevattende naam en woonplaats van de inschrijver, zomede de geboden som in letterschrift, moeten uiterlijk op de dag van de verkoping voor 11½ uur bij ’s Rijkswerf (Bureel Griffie) zijn ingediend.
De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bij het Departement van Marine, ter Griffie bij ’s Rijkswerven te Willemsoord en Hellevoetsluis en het Marine-Etablissement te Amsterdam, van de provinciale besturen uitgezonderd dat van Zuid-Holland, alsmede ter Secretarie van de gemeentebesturen van Rotterdam en Dordrecht en zijn, zolang de voorraad strekt ad NLG 0,15 per exemplaar verkrijgbaar ter Griffie van de Rijkswerf te Hellevoetsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 januari. De sleepboot CYCLOP, welke het binnenkomend stoomschip CRYNSSEN assisteerde, is, door dit stoomschip aangevaren, waardoor belangrijke schade belopen werd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. De Nederlandse schoener DE RUYTER, kapt. Hidskes, met kolen van Delfzijl naar Calais bestemd, is te Cuxhaven binnengelopen wegens schade aan het tuig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. De mailboot PRINS HENDRIK, van de Maatschappij Zeeland, die aan ‘De Schelde’ van een nieuwe krukas is voorzien, heeft de werf verlaten en is weer in dienst gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip HAARLEM, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, heeft zaterdag jl. een welgeslaagde proeftocht afgelegd, stomende van Rotterdam naar Amsterdam, zodat het stoomschip door de rederij werd overgenomen. Niettegenstaande een stormachtige reis heeft het stoomschip in alle opzichten goed voldaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Aangezien het te Brest binnengesleepte stoomschip KAPELLE waarloze schroefbladen aan boord heeft, zullen de reparaties hoogstwaarschijnlijk geen lang oponthoud veroorzaken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Aan een van de Duitse bladen wordt inzake de ramp van de NICOLAAS uit Ringköbing gemeld: Zaterdagmorgen 3 januari hoorden de lichtwachters van de vuurtoren Nörre Lyngvig van uit zee roepen. Ten gevolge van de duisternis konden zij niets onderscheiden. Toen de dag aanbrak kwamen enige personen door de duinen naar de vuurtoren en vroegen om hulp. Het waren Hollanders, welke tot de bemanning van het Nederlandse stoomschip NICOLAAS behoorden. Volgens hun mededeling was de NICOLAAS met een lading lucifers op weg van Gotenburg naar Amsterdam toen het schip vrijdagmorgen circa 20 mijlen ten noordwesten van Doggersbank ten gevolge van een mijn-ontploffing zonk. De uit 18 man bestaande equipage begaf zich in de twee scheepsboten. In de ene boot bevonden zich 13 man, waaronder de kapitein A. Dekker en de eerste en tweede stuurman, in de andere boot hadden 5 man plaats genomen. Er werd om de oost naar de kust van Jutland geroeid. Aangezien de schipbreukelingen bij het verlaten van het schip geen tijd hadden om zich van meer dan de allernoodzakelijkste kleding te voorzien, hadden zij ontzettend van de koude te lijden; vooral ook omdat de zeeën aanhoudend over de boten sloegen. Zaterdagmorgen bereikte de grote boot de kust, doch kantelde in de branding, zodat de 18 inzittenden te water geraakten. Zeven van hen, die het meest uitgeput waren, verdwenen in de diepte, terwijl de andere zes man zich aan de boot vastklampten en om hulp riepen. Tenslotte werden zij op strand geworpen; zij slaagden er in de vuurtoren te bereiken. In de loop van zaterdagmorgen kwam ook de tweede boot in zicht, doch werd op strand geworpen, voordat de reddingboot te water gelaten kon worden, De vijf mannen in deze boot hadden beter weerstand aan de ontberingen geboden. Vijf lijken zijn reeds aan land gedreven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. Het Franse zeilschip CHRISTIANE van Havre naar Llanelly is de 31e december te Falmouth in aanvaring geweest met de Nederlandse motorschoener MARIA, op weg van Newhaven naar Swansea. Later is de MARIA nog in aanvaring geweest met het zeilschip REAPER en heeft daarbij schade bekomen aan de reling van het achterschip.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pannerden, 9 januari. De scheepswerven in Holland hebben geen reden tot klagen, wat drukte aanbelangt. Allerwegen wordt er druk aangebouwd. De scheepswerf De Hoop van J.J. Bodewes alhier heeft onlangs twee zolderschuiten van circa 250 ton draagvermogen afgeleverd, welke in gedemonteerde toestand met de schepen van de Stoomvaart Mij. Nederland naar India verzonden zijn, alwaar ze weer in elkaar gezet worden. Ook heeft deze scheepswerf nog in aanbouw een olietankschip van circa 800 ton, voor het vervoer van kokosolie, bestemd voor de margarinefabrieken, ter verwerking in de margarine. Aan boord van dit schip komt een extra stoomketel met stoompomp voor het in- en uitpompen van de lading.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 10 januari. Hr.Ms. ZEELAND, onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, is 5 januari te Port of Spain op Trinidad aangekomen.


Datum: 13 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Storm op zee. Hedennacht werd bij het Bureau Wijsmuller te Nieuwediep bericht ontvangen, dat het stoomschip STAD UTRECHT, dat zich op 53°-11’ NB en 04°-25’ OL van Greenwich benoorden het lichtschip HAAKS bevond, hulp verlangde. Daarop is de sleepboot DRENTE ter assistentie uitgevaren. Volgens ontvangen bericht heeft de DRENTE het stoomschip op sleeptouw en stoomt het daarmee naar de meest nabijgelegen haven, vermoedelijk naar Nieuwediep. Het stoomschip STAD UTRECHT was gecharterd door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en op reis van Kopenhagen naar Amsterdam, geladen met stukgoederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. De Nederlandse vrachtlogger FLEVO I is met verlies van ankers te Portsmouth binnengesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. De motorboot WILHELMINA, van Port Talbot te Burryport aangekomen, is aldaar op drift geraakt. Het schip heeft zware schade bekomen aan roer en roersteven.


Datum: 14 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. Het met defect ankerspil uit zee teruggekeerde Nederlandse stoomschip ARUNDO heeft beide ankers en kettingen verloren. De Nieuwe Bergings Maatschappij ontving opdracht deze te vissen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 januari. Het stoomschip STAD UTRECHT is hier hedenavond ter rede aangekomen met gebroken roerkoning, gesleept door de sleepboot DRENTE.
De kapitein wacht hier op orders.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De motorschoener ACHTERDIEP van de Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam is voor geheime prijs naar Genua verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Het motorschip WILHELMINA zal te Swansea dokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. De Nederlandse vrachtlogger MAASLAND is heden van hier naar Noorwegen vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. Het stoomschip ARUNDO werd hier binnengesleept door de Franse sleepboot AUDAX II, ex. GELDERLAND.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij geven hier een overzicht van de dividenden, door onderstaande rederijen uitgekeerd in de laatste drie jaren vóór 1919.
Rederijen 1918 1917 1916
Holland Amerika Lijn 40 25 55
Holland Gulf Stoomvaart Maatschappij 20 20 40
Java-China-Japan Lijn 30 20 9
Hollandsche Stoomboot Maatschappij 15 15 18
Koninklijke Hollandsche Lloyd 10 10 25
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 15 10 20
Koninklijke Paketvaart Maatschappij 17 15 12
Koninklijke West-Indische Maildienst 12 10 12
Maatschappij Houtvaart 10 50 50
Maatschappij Zeevaart 45 30 50
Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan 30 14 14
Nievelt (Van), Goudriaan & Co’s Scheepvaart Maatschappij 50 50 100
Rotterdamsche Lloyd 25 15 15
Solleveld, v.d. Meer & Van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij 50 50 100
Stoomboot Maatschappij Hillegersberg 50 25 50
Stoomvaart Maatschappij “De Maas” 25 50 100
Stoomvaart Maatschappij Nederland 30 20 15
Stoomvaart Maatschappij Oostzee 50 30 60
Stoomvaart Maatschappij Triton 75 50 100
De talrijke rederijen van kleinere schepen konden merendeels geen of hoogstens 5 % dividend uitkeren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 7 januari. De bergingsboot SVAVA is de derde dezer weer van Korsoer vertrokken om met de bergingswerkzaamheden aan het op de 27e december op het Hatterif gestrande Nederlandse motorkofschip JANTJE weer een aanvang te maken. De JANTJE was met flessen geladen en bestemd van Gotenburg naar Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle on Tyne, 9 januari. De Nederlandse motorschoener ADRIANA is gisteren op drift geslagen en in aanvaring geweest met de sleepboot GAUNTLET.


Datum: 15 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart deed heden uitspraak betreffende de stranding van het stoomschip DAMSTERDIEP.
De Raad is van oordeel, dat het stoomschip DAMSTERDIEP op de Vliehors is gestrand, doordat men hoogstwaarschijnlijk aan boord, nadat het schip een weinig uit de koers was geraakt, de boei van Terschellinger-Bank heeft aangezien voor boei F. in de vaargeul Borkum-Haaks. Denkende bij boei F. te zijn, heeft de kapitein koers gesteld welke recht op de wal liep. Na met slecht zicht ongeveer 9 mijl te hebben afgelegd is hij op de Vliehors vastgelopen. Deze afstand komt nagenoeg overeen met de toenmalige ligplaats van de boei van Terschellinger-Bank in Z. koers met de Vliehors.
Waar, in verband met het opruimen van de mijnen, de ligging van de boeien telkens verwisselt en men niet geheel zeker is dat zij aanwezig zijn en branden, kan de Raad de kapitein zijn vergissing niet euvel duiden. Men behoort echter bij het bevaren van deze routes grote voorzichtigheid in acht te nemen en zoveel mogelijk kennis te nemen van de Berichten aan Zeevarenden daaromtrent.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Aangaande de stranding van het stoomschip MIRFAK is de Raad van oordeel, dat de MIRFAK in de nacht van 21 december nabij Noordwijk is gestrand doordat het schip uit zijn koers is geraakt en men, ten gevolge van de heersende mist, geen verkenning aan de wal heeft gehad.
De kapitein heeft, naar ’s Raads mening, voorzichtig gemanoeuvreerd. Volgens het journaal heeft hij echter meer vaart gelopen dan de kapitein, volgens zijn verklaring, meende, terwijl hij ook niet voldoende rekening heeft gehouden met het getij dat hij, sedert het passeren van de East Goodwin, meer mee heeft gehad dan tegen. Hierdoor is hij voorlijker en meer noordelijk komen te staan dan volgens berekening van zijn gegist bestek. Ook heeft de kapitein er geen rekening mee gehouden, dat zijn lodingen zijn verricht tijdens hoogwater, zodat toen hij 10 vadem loodde, hij dichter bij de kust was dan hij meende. Het ware voorzichtiger geweest, zo de kapitein toen reeds ten anker was gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Daarna stelde de Raad een onderzoek in naar het door een mijnontploffing getroffen worden en zinken op 9 november jl. van het stoomschip ZAAN op de Noordzee, bij welke ramp 22 personen om het leven kwamen.
De ZAAN was het eigendom van de N.V. Maatschappij Houtvaart te Rotterdam.
Als eerste getuige werd gehoord de tweede machinist C. Mier. Hij deelde mee, dat de ZAAN, in 1918 gebouwd, 1.400 bruto registerton groot was. De bemanning bestond uit 24 koppen, ook waren 2 passagiers aan boord. De boot was op weg van Rotterdam naar Reval met een gemengde lading. De bedoeling was door het Kaiser Wilhelmkanaal te varen, vandaar dat koers op de Haaks werd gezet.
Eerst was er een flauwe koelte, later werd het stormachtig. ’s Avonds kwam men in de buurt van de boei bij Terschellingerbank er werd toen ONO gekoerst.
Om één uur ’s nachts is getuige van dek gegaan, ‘s ochtends te kwart voor zeven had de ontploffing plaats. Men was juist klaar met eten, toen getuige een vreselijke knal hoorde, onmiddellijk gevolgd door een geweldige schok. Hij vloog naar dek, vanwaar wolken water hem tegen stroomden en er hing een zware kruitdamp.
Het voorschip bleek door de explosie getroffen te zijn. Direct op de eerste volgde een tweede ontploffing van dezelfde aard. Dadelijk begon de boot te zinken. De reddingsboten stonden klaar voor het gebruik. Aan de sloepenrol heeft de bemanning zich niet gehouden. Alles snelde naar de stuurboordsloep, die reeds te water was gelaten.
Waarom getuige niet mee is gegaan weet hij zelf eigenlijk niet. Hij bleef alleen op het sloependek achter. Beneden vond hij de eerste stuurman. Samen zijn ze toen in de bakboordsloep gegaan, waar de stuurman en een tremmer zich bij hen voegden. Te water laten kom men de sloep niet, maar toen het schip zonk, kwam de boot, die half vol water was gelopen, vrij. In het donker heeft men vaag de andere sloep gezien en ook hoorde men de bemanning om hulp roepen. Men kon ze echter niet bereiken.
Zesenveertig uur achtereen hebben getuige en zijn drie lotgenoten op zee gezworven. Het was slecht, buiig weer en zij hadden niets om zich tegen de koude te beschermen. De lichten van Ameland werden af en toe zichtbaar, maar men kon de kust niet bereiken.
Tenslotte werden de opvarenden opgepikt door een boot die op weg was naar de Middellandse Zee, maar de schipbreukelingen in Hoek van Holland aan land heeft gezet. De eerste stuurman, C. de Wijs, legde een soortgelijke verklaring af. Uit de verhalen van de beide getuigen blijkt, dat de ramp zich in tien minuten heeft afgespeeld. Na verloop van die korte tijd was van het schip niets meer te zien. Het onderzoek in deze zaak is thans gesloten.
Uitspraak volgt later.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Behandeld werd daarna het vermoedelijk met man en muis vergaan op of na 2 september jl. van het motorzeilschip KRALINGEN op reis van Philadelphia naar Rotterdam.
De KRALINGEN was het eigendom van de N.V. Kralingen te Rotterdam.
Naar de reder, de heer C. van Dijk uit Rotterdam meedeelde, werd de KRALINGEN in 1918 voor nieuw gekocht.
De 24e februari was het schip uit Amsterdam vertrokken, met bestemming naar Amerika. Men heeft indertijd bericht ontvangen, dat het schip uit Philadelphia wegens machineschade zeilende de thuisreis zou ondernemen. Die brief, geschreven door de kapitein, was de loods meegegeven, die haar te Philadelphia postte. Sindsdien heeft men niets meer van de KRALINGEN vernomen. Half oktober had het schip gemakkelijk hier kunnen zijn. Getuige meent dan ook te moeten aannemen dat de KRALINGEN met man en muis vergaan is.
Ook in deze zaak zal de Raad later uitspraak doen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het Nederlandse zeilschip MARS is de 10e dezer van Fowey te Kopenhagen aangekomen met verlies van ankerketting en dekschade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. De Nederlandse sleepboot ATLAS, de 31e december van Tampico naar Curaçao vertrokken, is de 7e dezer te Tampico uit zee teruggekeerd met lekke ketels.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Volgens telegram uit Hamburg is het Duitse stoomschip SUNDSVALL in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip EUTERPE. De SUNDSVALL is aldaar teruggekeerd met schade aan het achterschip. Van de EUTERPE werden enige huidplaten beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 januari. De motortjalk JANTJE is door de bergingsboot SVAVA vlot- en te Ballemev binnengebracht, alwaar een duikeronderzoek zal plaats hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Van de Nederlandse koftjalk ZWERVER, de 8e november van Newcastle naar Elseneur vertrokken, is sedert niets vernomen. Het schip wordt nu als vermist beschouwd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 13 januari. Volgens bij Bureau Wijsmuller’s Zeesleepvaart Mij. ontvangen Lloyds- en draadloze telegrammen, passeerde de sleepboot UTRECHT, 5 januari van Rotterdam naar Rio de Janeiro met een dokdeur op sleeptouw vertrokken, 8 januari Beachy Head om de oost, wegvluchtende voor het razende stormweer. Men schijnt daarna tot de morgen van de 12e op de Downs ten anker gelegen te hebben, vanwaar men toen weer vertrokken is, ter voortzetting van de reis. Dover werd gepasseerd 12 jan. 's morgens 10 uur, koersende om de west.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 13 januari. De sleepboot ZEELAND, 16 december van Rotterdam te Cherbourg met de zuiger MEXICO op sleeptouw aangekomen. Vertrok vandaar 26 dec. met de MEXICO en 2 walvisvaarders op sleeptouw naar Rio Grande do Sul. Voor plotseling opkomend zwaar stormweer moest men echter terugkeren en kwam men in de morgen van 27 dec. te Cherbourg behouden aan. Voor de tweede keer vertrok men op 7 januari, maar weer werd het ontzettend westelijk stormweer en weer moest men terug. In de morgen van 9 januari kwam men wederom behouden en zonder averij met de schepen te Cherbourg terug. De gezagvoerder rapporteert nog nimmer zulk zwaar stormweer ts hebben meegemaakt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

St. John’s N.F., 9 januari. Het Nederlandse tankstoomschip NEW YORK van New York naar Rotterdam, liep hier binnen wegens gebrek aan kolen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Draadloze telefonie. Door de Marconi Maatschappij is een nieuwe belangrijke uitvinding gedaan. Schepen zullen in de toekomst elkander kunnen opbellen langs draadloze, telefonische weg. Als ze in nood verkeren, kunnen ze aan elkaar alarmseinen geven door middel van bellen. Het is niet nodig een marconist aan boord te hebben, die luistert. Door de nieuwe uitvinding is het mogelijk, dat de schepen varen met slechts een marconist aan boord in plaats van drie. De marconist, die zich aan boord bevindt, kan slapen met de bel naast zijn bed en schepen die zich op een afstand van 300 mijlen bevinden, kunnen hem wakker maken, door hem op te bellen.


Datum: 16 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 januari. Volgens telegram uit New York is de Nederlandse schoener PIONEER, naar Nassau bestemd, bij Sandy Hook aan de grond geraakt, doch zonder assistentie weer vlot gekomen en in de baai geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 januari. De Nederlandse motorschoener VRIJENBAN I, van Hull, is te Yarmouth binnengelopen met verlies van stuurboordanker en ongeveer 60 vaam ketting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 januari. Het Nederlandse stoomschip DANAE, van Amsterdam naar Oporto, is te Dartmouth aangekomen met een defect aan de machine, welke schade men bezig is te herstellen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 18 januari. Het stoomschip ARUNDO, van de Maatschappij Zeevaart, bevond zich sinds zaterdagavond jl. geankerd circa een mijl van Maas vuurschip. Gistermiddag 12 januari vroeg de kapitein draadloos om sleepboot-assistentie en werd o.a. Bureau Wijsmuller door de Rederij uitgenodigd deze assistentie te verlenen.
Daar er geen grote sleepboten van genoemd Bureau Wijsmuller te Rotterdam disponibel waren, werd kapitein Lehubv van de AUDAX II, een Franse zeesleepboot (ex. Gelderland van Bureau Wijsmuller), welke sleepboot tussen Rotterdam en Noord-Frankrijk vaste sleepreizen maakt, onder directie van genoemd Bureau Wijsmuller, verzocht assistentie te gaan verlenen. Niettegenstaande het zware stormweer (geen schip had die dag de Waterweg verlaten), verklaarden de kapitein en equipage zich dadelijk bereid deze moeilijke assistentie te gaan verlenen. Om half drie uit de Hoek van Holland stomende bracht men binnen drie uur het schip behouden binnen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de Scheepswerf Nicolaas Witsen, firma W.F. Stoel & Zoon, te Alkmaar, is met goed gevolg te water gelaten: Een stalen directie-motorboot BOLPLAAT, lang 54 voet, breed 11 voet, met, 24 pk motor. De boot is overigens geheel ingericht als de voor enige weken te water gelaten motorboot BOSCHPLAAT en is gebouwd voor rekening van de N.V. Nederlandsche Stoomsleepdienst voorheen van P. Smit Jr. te Rotterdam.


Datum: 17 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. De Nederlandse motorschoener ACHTERDIEP, van Rotterdam naar Genua, is 14 dezer met lichte dekschade te Brest binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 januari. De sleepboten ACHILLES en ASSISTENT zullen het stoomschip STAD UTRECHT van Nieuwediep naar hier overbrengen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip MIZAR, van Rotterdam naar Barry Roads v.o., ligt wegens slechte kolen in de Duins ten anker en kan de reis niet voortzetten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf van de N.V. Marckman & Faasen te Kralingscheveer is met goed gevolg te water gelaten een stalen schroefstoomsleepboot, genaamd TEXEL, gebouwd voor rekening van de Gebroeders Sipkens te Rotterdam. Het schip heeft een lengte tussen de loodlijnen 19 m., een breedte (mld) 4,50 m. en een holte (mld) in de zijde 2,30 m. In deze boot zal geplaatst worden een triple-expansie machine met oppervlak condensatie 150 ipk en een Schotse vlampijpenketel van 60 vierkante meter verw. opp., beide eveneens gebouwd in de werkplaatsen van bovengenoemde N.V. Schip, machine en ketel zijn gebouwd onder Bureau Veritas, Letter P.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De familie alhier ontving bericht, dat ten gevolge van een ongeluk op zee is overleden de heer A. Wijngaard, 2e machinist van het stoomschip NICOLAAS. (opm.: moet zijn A. van Wijngaarden, zie ook LC 060120 en De Telegraaf 090120)


Datum: 18 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 januari. De met cement van Londen naar Delft bestemde koftjalk ENGELINA is door de storm voorbij de Nieuwe Waterweg gedreven en hier binnengelopen. Het schip zal de reis nu binnendoor voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 17 januari. De op de Vliehors gestrande motorschoener JOHANNA is met hoog water vlot geweest en op vooruit staande ankers dichter aan zee gekomen.


Datum: 19 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Werf Zeeland te Hansweert.
In de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van de N.V. Werf Zeeland te Hansweert werden de aftredende commissarissen, de heren J.A. Vertregt en J.A. van Rompu herkozen.
Aan het in de vergadering uitgebrachte jaarverslag ontlenen wij het volgende:
Het afgelopen boekjaar 1918/19 kon nog niet bevredigend worden genoemd, daar, wegens de geringe aanvoer van scheepsmateriaal uit Duitsland, ruim de eerste helft van het jaar slechts met een beperkt aantal werklieden kon worden gewerkt, waarmee hoofdzakelijk om het bedrijf gaande te houden, een scheepje voor eigen rekening kon worden gebouwd. Eerst begin juni 1919 ontving de werf voldoende materiaal uit Engeland om de bouw van het stoomschip LOMBARDIA met kracht voort te zetten. Het personeel werd van 74 tot 256 man uitgebreid. Afgeleverd werd het stoomschip ELGEN, groot 1.000 ton dw., gebouwd voor rekening van A.S. Christoffersen te Stathelle, Noorwegen, terwijl het stoomschip LOMBARDIA groot 3.000 ton dw. in aanbouw voor de Svenska Lloyd te Gotenburg op 1 oktober 1919 nagenoeg in de platen stond en het schip no. 58, groot 750 ton dw., voor eigen risico, bijna geheel gereed was.
In de loop van het jaar werd gecontracteerd voor het bouwen van zes gelijke stoomschepen van 1.350 ton dw. voor Deense rekening, waarvoor evenwel nog geen scheepsmateriaal werd ontvangen.
Daar voor het stoomschip LOMBARDIA, reeds in maart 1916 gecontracteerd, om verschillende redenen de winst nog niet kan worden vastgesteld, werd besloten over het afgelopen boekjaar geen dividend uit te keren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De NICOLAAS. De geredde manschappen van de NICOLAAS vertrokken heden uit Kopenhagen naar Rotterdam. De zieken zijn allen hersteld.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svendborg, 10 januari. De Nederlandse motortjalk JANTJE is door de bergerboot naar hier gebracht, omdat op de werf te Kallundborg geen plaats beschikbaar was.


Datum: 20 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 januari. De hier als bijlegger binnengelopen schoener PIETERDINA, op reis van Londen naar Rotterdam, heeft order gekregen zijn lading te Amsterdam te lossen.


Datum: 22 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 januari. Alhier is aangekomen het stoomschip OOTMARSUM om aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde van machines en ketels te worden voorzien. Toen het schip in het kanaal zou meren, is het tegen een aldaar liggende lichter aangevaren en tegen een tjalk, waardoor van de tjalk het zwaard ernstig werd beschadigd en een scheepsboot in elkaar werd gedrukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De zeesleepboot BALTIC van de firma Kalis & Co. te Dordrecht is naar Griekenland verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad stelde gisteren een onderzoek in naar de oorzaak van de herhaalde bodemlekkage op 8 oktober 1919 aan boord van het stoomschip HELENAVEEN. Rederij van genoemde boot is de Vrachtvaart Mij. Neerlandia te Rotterdam. Gezagvoerder was A.E.J. Kaarsmaker, aldaar. Hij werd als eerste getuige gehoord en verklaarde, dat de HELENAVEEN, een betrekkelijk klein schip, in 1919 te Muntendam werd gebouwd. De equipage bestond uit 13 man. Het schip vertrok op 8 oktober van Newcastle naar Fraserburgh (Schotland), waar haarden zouden worden ingeladen. De ballast bestond uit 20 à 25 ton waterballast, 55 à 57 ton kolen en 6 ton ketelwater. Het schip lag achter 9 voet en voor 3 voet; zoveel mogelijk werd de kust gehouden. Toen men vertrok, was het weer enigszins heiig, later werd de wind noordelijk. Aanvankelijk liep het schip 8 à 8½ mijl, later, toen het weer minder werd, verminderde de vaart tot vijf mijl. De bedoeling was om de Firth of Forth binnen te lopen. Toen men May Island had bereikt, was het weer weder iets handzamer en op ongeveer 1½ mijl afstand van de kust varende, zette men de reis voort. Bij Bucheness kwam men tot de ontdekking, dat het schip water maakte. Daarom werd teruggekeerd naar Aberdeen. Bij onderzoek bleek een klinknagel te ontbreken, verder waren enige klinknagels lek en hier en daar had het cement losgelaten. Nadat de reparaties verricht waren, vertrok de HELENAVEEN ten tweede male. Bij Peterhead kon het schip, ten gevolge van stroom en wind de hoek niet omkomen, dus werd opnieuw naar Aberdeen koers gezet. Men onderzocht het schip en miste toen weer enige klinknagels. Ten derde male uitgevaren, moest Peterhead worden aangedaan en nadat men ook daar reparaties had verricht, kon de reis naar Londen voortgezet worden.
Getuige wijt het voortdurende water maken van de HELENAVEEN aan het slechte klinken en ten dele ook aan de zware stroom.
De tweede getuige opende geen nieuwe gezichtspunten. Uitspraak volgt later.


Datum: 23 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De geredden van de ANTON VAN DRIEL.
Met de NIEUW-AMSTERDAM zijn gisteren te Rotterdam aangekomen de 2e stuurman D. v.d. Ploeg en de stoker Bredius van het op 22 december op de rotsen van Newfoundland vergane stoomschip ANTON VAN DRIEL.
Stuurman Van der Ploeg heeft ons vandaag een relaas gegeven van de scheepsramp, waarbij 26 leden van de bemanning van dit schip, dat midden in de winter naar Nova Scotia was gedirigeerd, het leven verloren.
17 november was de ANTON VAN DRIEL uitgevaren en eerst na 27 dagen – het weer was buitengewoon slecht – te Sydney in Canada aangekomen. Het schip had in deze plaats kolen ingenomen en had zaterdag 27 december de thuisreis aanvaard, langs de gewone route, bezuiden Newfoundland.
Hoewel er veel deining stond en zo nu en dat wat water overkwam, was het weer op de thuisreis niet slecht te noemen.
Toen het ongeluk gebeurde, was stuurman v.d. Ploeg de laatste 7 uur van wacht, hij lag dus te kooi en werd wakker, door de ongewone beweging van het schip, door het heftig loeien van de stoomfluit, terwijl tegelijkertijd de derde stuurman naar boven kwam en hem de order overbracht: “Alles aan dek, de boten moeten klaargemaakt worden, we zitten op de rotsen.”
Dit was zondagavond te 11 uur ongeveer. Hoe de ramp zich had toegedragen wist stuurman v.d. Ploeg niet. Later is het hem echter voorgekomen, dat waarschijnlijk een onbekende stroom het schip de inham heeft ingedreven ten N. van Kaap Shots, waaruit het door een tegenstroom vastgelopen is op de rotsen voor die kaap aan het z.g. Eastern Head. Meer naar het oosten op het Eastern Head bevindt zich een vuur, dat waarschijnlijk geblindeerd was voor de plaats waar de ANTON VAN DRIEL heengedreven was.
Het schip slingerde en stootte hevig, zo erg, dat besloten werd in de boten te gaan.
Van alle zijden was de bemanning komen toesnellen, sommigen half naakt.
Men begon met de stuurboordboot te strijken met de bedoeling deze boot om de kop van het schip heen, naar bakboord te halen. Drie man wisten in de boot te komen, de kabels werden gekapt en losgesneden, maar toen men de bewuste manoeuvre wilde beginnen, brak de vanglijn. De drie inzittenden wisten echter, profiterende van wind en zeeën aan bakboord te komen, waar men klaar stond met een nieuwe vanglijn, die de mannen in de boot grepen. Aan bakboord zijn de beide sloepen bemand, stuurman v.d. Ploeg en de kapitein waren de laatsten, die het schip verlieten.
In de stikdonkere nacht dreef men toen tussen schip en wal, tussen de onbekende rotsen. Men trachtte zoveel mogelijk op en neer te houden, d.w.z. in de nabijheid van het schip te blijven. Golven water sloegen over, zodat men onophoudelijk moest blijven hozen.
Men merkte na enige tijd op, dat het schip zelf niet meer zo hevig werkte. Van naar land roeien was geen sprake, het besluit lag dus voor de hand, dat men trachten zou, weer aan boord te komen. Met heel veel moeite kwamen de boten langszij het schip, waar de stuurboordsloep, waarin v.d. Ploeg en de kapitein zich bevonden het geluk had de afgekapte vanglijn weer op te pikken.
De kapitein riep nu de vrijwilliger op, die het eerst de sprong zou wagen uit de boot naar het schip terug. Stuurman v.d. Ploeg wachtte tot ze op de kop van een zee kwamen, hij greep een takel en wist zich behendig aan boord te werken. Onmiddellijk greep hij het eind van de vanglijn en begon dat te hanteren om het aan boord komen van de anderen te vergemakkelijken. Slechts één van hen, de mede geredde stoker Bredius waagde het ’t voorbeeld van v.d. Ploeg te volgen. De anderen waren waarschijnlijk te verstijfd om de moeilijke sprong te wagen. Ze riepen om een stormleer en nadat v.d. Ploeg de stoker, die maar halverwege kon komen, had binnengehaald, ging hij naar dat voorwerp, dat vooruit lag, zoeken, inmiddels sloegen van stuurboord nog altijd de zeeën over. Met heel veel moeite haalde v.d. Ploeg de stormleer tevoorschijn en terwijl hij er mee kwam aansjouwen naar zijn maat, de stoker Bredius, die nu met de vanglijn in handen stond, toe, hoorde hij de angstkreet: “Stuurman, de boot is los.” Hij riep nog terug: “Roei op”, zocht onderwijl naar een ander touw, dat als vanglijn zou kunnen dienen, hoorde nog schreeuwen, maar heeft de boot niet meer gezien. De andere boot, de bakboordsloep heeft helemaal het schip niet meer kunnen naderen. Ook de bezetting van deze sloep is in de duistere nacht verdwenen.
Stuurman v.d. Ploeg en stoker Bredius dachten nu alleen aan boord te zijn, maar terwijl de stuurman met de stormleer kwam aansjouwen en Bredius iets toeriep, kreeg hij uit de draadloze telegrafie hut antwoord van een in Sydney gemonsterde tremmer, die de vorige dag zijn voet had bezeerd en tijdens de paniek en de ramp bij een kachel in die hut zich had zitten warmen, zonder dat hij bemerkte, dat men van boord was gegaan.
Gedrieën stonden de mensen nu aan boord. Ze kropen in een van de bakboordhutten, die van de eerste machinist, grepen uit de laden was droog goed en kleedden zich zoveel mogelijk in andere kleren.
Toen de dag aanbrak, werd nog gepoogd een oude werkboot, die zich aan boord bevond, in gereedheid te brengen, men gaf dit echter op. Op de rotsen aan de landzijde zag men zwaaien met lichten en zag men vissers zich bewegen, die men zo goed en kwaad het ging seinen gaf ten teken, dat er nog levenden zich aan boord bevonden.
Eén van die vissers, welke mensen niet over materiaal beschikten om reddingspogingen te wagen, is toen naar het 14 mijlen verder gelegen gehucht Trepassey gelopen en heeft vandaar geseind naar St. Johns, vanwaar een sleepboot is uitgezonden om de overlevenden af te halen.
Dinsdagmorgen, nadat men dertig uur aan boord was geweest van het steeds wrakker wordende schip, terwijl men de zekerheid had, dat de maats allen de dood in de golven had gevonden, kwam de redding brengende sleepboot in zicht. Deze zette een bootje uit met twee roeiers, die met kranig zeemanschap van elk ogenblik van kalmte tussen twee zeeën gebruik wisten te maken om de ANTON VAN DRIEL te naderen. Op het verongelukte schip stonden de mannen aan de uitgeworpen stormleer klaar om op het juiste ogenblik de sprong te wagen. Behouden kwamen ze aan boord, waar captain Rose en zijn bemanning deden, wat ze konden om de schipbreukelingen te helpen.
Naar Trepassey werd nu eerst koers gezet, vanwaar stuurman v.d. Ploeg en de stoker hun familie hebben geseind, dat ze gespaard waren.
Via St. Johns – Sydney - New York hebben de geredden het vaderland weer bereikt. Op dringend verzoek knopen we aan dit relaas een klacht vast van stuurman v.d. Ploeg omtrent de behandeling, die hij van Hollandse vertegenwoordigers in het verre werelddeel ondervond. Tegenover schipbreukelingen, die al het hunne verloren, die zoveel leed en ellende hadden uitgestaan, had men z.i. toch niet de overdreven zuinigheid behoeven toe te passen, die men nu in praktijk bracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft aan de N.V. Lobithsche Scheepsbouw Maatschappij v/h Gebr. Bodewes te Lobith de bouw opgedragen van een vrachtstoomschip van het shelterdecktype met de volgende afmetingen: 260’ x 39’ x 24’-6”, metende circa 2.250 ton deadweight.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip FEIJENOORD, groot 709 bruto ton, gebouwd in 1918, en het stoomschip SCHOONHOVEN, groot 838 bruto ton, gebouwd in 1917, beide van de firma Gebr. van Uden te Rotterdam, zijn verkocht aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip TIMOR van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is aan een buitenlandse rederij verkocht. Door de sleepboot AUDAX II is het gisteren (opm. 22 januari) van IJmuiden naar Rotterdam gesleept teneinde aldaar enige reparaties te ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De zeesleepboot TITAN van de Internationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam is naar Griekenland verkocht en zal onder de nieuwe vlag van IJmuiden derwaarts vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 januari. De Franse sleepboot AUDAX II is heden hier aangekomen om het stoomschip TIMOR naar Rotterdam te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het stoomschip NOORDAM was door de storm genoodzaakt Halifax binnen te lopen, daar de gehele voorraad steenkool verbruikt was in de worsteling met de zware zeeën.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 januari. De Nederlandse stoomtrawler ZAANSTROOM II is te Flamborough Head gestrand en vermoedelijk totaal wrak. De opvarenden zijn gered.


Datum: 24 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Met goed gevolg heeft de 19e dezer een proefvaart plaats gehad van het stoomschip HAFNIA, gebouwd door de N.V. Verschure & Co’s Scheepswerf en Machinefabriek alhier, voor rekening van de heer Andr. Saeberhagen te Bergen in Noorwegen. Het schip heeft een lengte van 238 voet 2½ duim, een breedte van 36 voet 6 duim, een holte van 18 voet en een laadvermogen van 2.200 ton. De machines hebben cilinders van 17½ x 26 x 46 Eng. duim met een zuigerslag van 36 Engelse duim. De stoom wordt geleverd door twee cilindervormige stoomketels met een doorsnede van 12 voet-5½ en een lengte van 19 voet 5, geschikt voor een werkdruk van 180 pond. Het schip, zowel als de machine en de ketels werden gebouwd onder toezicht van Noorse Veritas en de Noorse Scheepvaartinspectie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop motorschoener AFIENA MARCHIENA, ca. 200 ton dw., Veritas Grote Kustvaart, liggende te Delfshaven.
Te bevragen O. Smith Scheepsbouw, Stadskanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding op 24 november nabij Lyngby van het zeilschip NIEUWE ZORG van P. Zuidema te Appingedam.
De schipper, de heer De Vries, verklaarde als volgt: De bemanning bestond uit 4 koppen, het schip was onder zijn toezicht pas verbouwd. De reis ging van Hull naar Denemarken met een lading cokes, welke op het dek lag, door planken afgeschut. Getuige heeft koers gezet op Hausholm (opm: Hantsholm); de 21 november is Doggersbank aangelood. Het weer werd al slechter; sneeuw-, hagel- en regenbuien wisselden elkander af. Spoedig scheurden de zeilen stuk, waarop is bijgedraaid. Men kon echter niet voor anker komen, doordat de zware zeeën, die over het dek sloegen, een gedeelte van de cokes meenamen en vooral over het voorschip verspreidden, zodat het onmogelijk was de ankers te bereiken. Door wind en stroom is het schip op het strand gezet; met het reddingstoestel zijn getuige en de andere leden van de bemanning van boord gehaald. Op 4 december heeft een aangespoelde mijn het schip getroffen en uit elkaar geslagen.
De president, Mr. Kirbergen, merkte op, dat het toch wel onvoorzichtig lijkt, in deze tijd van het jaar met een zo onvoldoende verzekerde deklast deze reis te maken. De Raad heeft overwogen om ook te onderzoeken, of de stranding daarom te wijten is aan een daad of nalatigheid van de kapitein. De Raad is besloten hiertoe nog niet over te gaan, doch de president waarschuwde de kapitein toch hiermee in het vervolg wat voorzichtiger te zijn.
Uitspraak volgt later. (opm: zie NRC 290120)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Door de directie van de Marine te Den Helder is het voor de dienst afgekeurde pantserdekschip HOLLAND bij inschrijving verkocht. Laagste inschrijver was de firma G.B. Pas & Zn., Bolnes, voor NLG 126.275. (opm: zie ook NRC 260120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het pantserdekschip ZEELAND onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, is 22 januari te St. Vincent aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 22 januari. Volgens ontvangen telegram vertrok de Nederlandse zeesleepboot LIMBURG met een dokdeur op sleeptouw voor het Braziliaanse Gouvernement dato 21 dezer van Dakar. De dokdeur moet te Rio de Janeiro worden afgeleverd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 januari. Hedenmorgen 2.30 uur liep de trawler ZAANSTROOM II op de Bucktonrotsen bij Bridlington. De bemanning gaf geen seinen om de aandacht te trekken. Een van hen zwom, voorzien van een touw, naar de wal en bevestigde het aan een uitstekend gedeelte van de rotsen, die hier 400 voet hoog zijn. Hierdoor waren de overblijvende 11 man in staat, na een klimpartij over de rotsen over een afstand van 2 mijlen, het kustwachtstation Speeton te bereiken. Een man was gewond. De kustwacht verleende de eerste hulp. (Zie vorig No.)


Datum: 26 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen aankoop. Hendrik-Ido-Ambacht, 24 januari.
Bij de woensdag jl. (21 dezer) gehouden inschrijving op de afgevoerde kruiser HOLLAND was de N.V Frank Rijsdijk’s Scheepsslooperij de hoogste inschrijver. De HOLLAND, die thans te Willemsoord ligt, werd in 1896 gebouwd. De lengte is 94 m., de breedte 15 m., de waterverplaatsing bedraagt 4.100 ton. De machines, 10.500 pk sterk, konden het schip een snelheid van 19,5 mijl geven. Het is nog onbekend welke sleepdienst haar naar haar sloperij zal voeren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 21 januari. De Nederlandse motorschoener DE LAUWERS, van Groningen naar Londen bestemd, is met motorschade op de rede geankerd. (Volgens een bij de rederij ingekomen bericht is DE LAUWERS te Geestemünde binnen).


Datum: 27 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. De Scheepvaart Maatschappij Piet Hein deelt ons mee, dat het van Limhamn naar Gotenburg bestemde schip ESPERANCE op een mijn is gelopen en gezonken. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 januari. Aan de scheepswerf van de heer J. Koster alhier, is de bouw opgedragen van een zeevrachtboot, groot 1.300 ton dw., voor rekening van de N.V. Handelsmaatschappij en Technisch Scheepvaartbureau Navis alhier, voor wie ook in aanbouw is een dergelijke boot van 850 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 januari. Heden is aangekomen van Kopenhagen de motorschoener THALATTA II, kapt. J. Boerma, met defecte motor. Schip is bestemd voor Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 27 januari. Het te Amsterdam thuis behorende gaffelschoenerschip DE RUIJTER, van Blyth met kolen naar Calais bestemd, is in het Stortemelk gestrand, doch werd door een sleepboot weer vlot gebracht en gaat naar Terschelling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 januari. De schoener DE RUYTER was door stormweer uit de koers geraakt en zou het Stortemelk binnenlopen, waarbij het aan de grond liep. Het schip werd vlot gebracht door de sleepboot LUTINE (opm: van de firma Doeksen), die het met schade aan het roer hier binnenbracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 januari. Gisteren is het inkomende Nederlandse stoomschip BATAVIER IV in aanvaring geweest met de lichter November, waardoor laatstgenoemd schip aan de achtersteven, romp, boeg alsmede aan dek schade bekwam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle on Tyne, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip DUIVENDRECHT is in aanvaring geweest met het stoomschip MONTJOIE uit Boulogne.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 22 januari. De achtersteven van de stoomtrawler ZAANSTROOM II (reeds gemeld) is weggeslagen en er zijn verscheiden gaten in de bodem. Het weer wordt handzamer en er is nog mogelijkheid dat het schip kan worden geborgen.


Datum: 28 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 januari. De schoener JOHANNA is lek geworden. Een stoompomp werd aan boord geplaatst. Bij gunstig weer zullen de sleepboot ADSISTENT en een stoomblazer, die in de Roggesloot geankerd liggen, bij het afbrengen assisteren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 januari. De Nederlandse motorschoener RAP, van Londen met oliekoeken naar Aalborg, is gisteren met motorschade te Cuxhaven binnengelopen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 januari. Het Nederlandse stoomschip BERKELSTROOM heeft te Liverpool in het dok schade bekomen door aanvaring.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Het Nederlandse stoomschip DANAE is te Dartmouth gerepareerd en heeft 24 dezer van daar de reis naar Oporto voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 26 januari. Alhier is bericht ontvangen dat het pantserdekschip ZEELAND, onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt de 24e januari is vertrokken van St. Vincent naar Las Palmas. Volgens nadere mededeling van de Marinestaf is Hr.Ms. ZEELAND van St. Vincent naar Las Palmas vertrokken omdat te St. Vincent niet voldoende steenkolen te verkrijgen waren om direct door te gaan Lissabon, maar zal de datum van aankomst te Nieuwediep op 17 februari waarschijnlijk geen verandering ondergaan.


Datum: 29 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren uitspraak gedaan betreffende het bij herhaling lek worden van het stoomschip HELENAVEEN. De Raad is van oordeel dat de oorzaak van het lek worden is gelegen in de onstuimigheid van de zee en het slaan van het onbeladen schip op de golven. Een ongunstige factor hierbij was het feit, dat in de voorpiek 25 ton water aanwezig was en dat zich in het ruim geen lading of ballast bevond; dientengevolge toch had de kiel, vooral ter plaatse van waar de voorpiek aan het ruim aansluit, veel te lijden. Ware er ballast in het schip geweest dan zou de averij wellicht niet zijn voorgekomen. Intussen behoort een schip als het onderhavige, ook al heeft het geen ballast in, zelfs in de gegeven omstandigheden een reisje als van Newcastle on Tyne naar Fraserburgh zonder kwade gevolgen te kunnen maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Verder betreffende de stranding van het zeilschip NIEUWE ZORG (opm: zie NRC 240120).
De Raad is van oordeel, dat de NIEUWE ZORG slachtoffer is geworden van de hevige storm, welke het vaartuig heeft geteisterd, en dat in de eerste plaats daarin de oorzaak van de stranding is te zoeken. Intussen is het onvoorzichtig en alleszins afkeurenswaardig in de gewoonlijk stormachtige novembermaand met een deklast cokes op een klein vaartuig als de NIEUWE ZORG de Noordzee over te steken. De cokes toch, welke door de overkomende zeeën zich over het dek verspreidden, maakte het onmogelijk, zich behoorlijk op het dek te bewegen en de vereiste maatregelen te nemen, in het bijzonder wat het neerlaten van de ankers betreft. Niet onmogelijk is het zelfs, dat zonder deze deklading of bij tijdige werping ervan de stranding nog had kunnen worden voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Vervolgens heeft de Raad voortgezet het onderzoek naar de stranding op de Engelse kust op 11 april van het stoomschip GRONINGEN, reder is M.J. van der Eb te Rotterdam.
Stuurman A. van Dijk deelde mee, dat het schip was op weg van Duinkerken naar Boston. Er stond een harde westenwind met hoge zee en het was nevelig.
Om 7 uur was hij op wacht gekomen. Een uur later is het lichtschip gepasseerd, dat echter niet gezien werd. Hij achtte het niet nodig mistseinen te geven of vaart te verminderen. Hij was geen schip tegengekomen. Het lichtschip gaf mistseinen. Om 9.40 hoorde hij WNW het kanonschot van Dover. Hij meende nog ver van de wal te zijn. De log wees op 4. De vaart bleef dezelfde. Plotseling zag men een dikke mistbank, die vlak boven de wal hing. Een kwartier na het kanonschot liep het schip vast. Er was nog volle kracht achteruit geslagen en hard stuurboordroer gegeven, doch het was te laat. Het schip had blijkbaar voorlijker gestaan dan hij meende. Geen enkel licht van de wal had hij gezien. Er is niet gelood.
Een van de leden van de Raad maakte de opmerking, dat de stuurman voorzichtiger had moeten varen, temeer daar hij binnen 1½ mijl een vuurschip gepasseerd was, zonder het te zien. De inspecteur, de heer Bouman, wees erop, dat, toen de stuurman het kanonschot van Dover hoorde, hij moest begrijpen niet ver van de wal te zijn, vooral in verband de richting waar hij dit hoorde. Het schip had gestopt moeten worden, ten einde in het moeilijke vaarwater de plaats te bepalen. Ook had de kapitein niet te kooi moeten gaan bij onzichtig weer. Zijn plicht was, op het dek te zijn.
Later volgt uitspraak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Tenslotte heeft de Raad nog een onderzoek ingesteld naar de stranding van het motorzeilschip JOHANNA op 20 december op de kust van Vlieland. Rederij is de Vrachtvaart Mij. Neerlandia te Rotterdam.
Kapitein H. Bosselaar verklaarde, dat de JOHANNA een nieuw schip was, dat goed stuurde, ook zonder motor. Het was bestemd van Frederikshamn (Noorwegen) naar Poole in Engeland met een houtlading. Onderweg stak een hevige storm op. Eerst is langs de Noorse kust gevaren en daarna overgestoken.
Tijdens het slechte weer, gepaard met sneeuwstormen, is een reddingboot verloren en zijn zeilen weggewaaid. Het schip is een paar dagen blijven drijven, waarna een nieuwe storm opstak. Het kompas raakte defect, de twee chronometers stonden stil, één blad van de schroef was weggeslagen, de motor was defect en de log werkte niet goed. Langzaam dreef het schip op de wal. Men had in het geheel geen verkenning. De gezagvoerder vermoedde onder Texel te zitten, doch strandde op Vlieland.
Later volgt de uitspraak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 24 januari. Het motorschip ACHTERDIEP liep hier alleen binnen wegens slecht weer. Volgens het rapport van de expert is de schade zeer gering en door de bemanning hersteld. Hij bevestigt, dat hij slechts een certificaat kan geven, wanneer het schip een waarloze (opm: reserve) kluiver en grootzeil aan boord neemt. Er is slechts een enkel stel zeilen aan boord en sommige schijnen oud te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip POELDIEP is voor verschillende reparaties in het droogdok geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 januari. Heden werd door de werf N.V. v/h Rijkée & Co., alhier, met goed gevolg te water gelaten het stalen dubbelschroef motorschip ATHENE, in aanbouw voor Noorse rekening. Dit schip heeft een draagvermogen van 6.600 ton, is lang 375.0 tussen de loodlijnen, breed 51.3 en hol tot het bovendek 34.0. De voortstuwing zal geschieden door twee stuks Werkspoor Dieselmotoren van 2.800 ipk tezamen, terwijl alle hulpwerktuigen elektrisch gedreven worden.
Op de vrijgekomen helling wordt de kiel gelegd voor een dergelijk schip, eveneens voor Noorse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 januari. De alhier thuis behorende sleepboot JAC FRATER, van de firma Frater Smit & Co, is onderhands verkocht aan de heer Jacq. Pierrot Jr. te Rotterdam (opm: een scheepsmakelaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. De Nederlandse tankboot SELENE, van Philadelphia te Hammerfest aangekomen, zal na lossing van de lading aldaar, naar Rotterdam vertrekken tot het ondergaan van herstellingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar wij vernemen, heeft de firma Gebr. van Uden te Rotterdam de stoomschepen DELFZIJL, WASSENAAR, IJSELMONDE, GRONINGEN en KAPELLE verkocht aan de firma M.J. van der Eb aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Batavia, 24 januari. De Raad van Tucht veroordeelde de gezagvoerder van de BENOA, Marmerstein, tot drie maanden intrekken van de bevoegdheid tot het varen op een Nederlands schip. De Raad besliste, dat de brand niet veroorzaakt is door de bliksem, doch doordat een stoker zich met een open lamp bevond in de schroeftunnel, terwijl het schip volgeladen was met benzine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De directeur van ´s Rijks werf te Hellevoetsluis verkocht gisteren bij inschrijving het oude wachtschip VAN GALEN. Er waren 16 inschrijvers. Hoogste C.H.C. Sunderman, Dordrecht, NLG 27.350, laagste F. de Geus, Stellendam, NLG 18.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij.
Van de werf van Messrs. William Gray & Co. Ltd. te West Hartlepool werd 23 dezer te water gelaten het voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, nieuw gebouwde stoomschip BAARN, met een dw. capaciteit van 8.750 ton. Het is van het shelterdek type. De afmetingen zijn: Lengte 413, breedte 52.3, holte 31 voet. De triple-expansie machine wordt geleverd door de Central Marine Engine Works.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Gisteren werd van de werf van de N.V. Werf v/h Rijkée & Co. te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten het stalen dubbelschroef motorschip ATHENE, in aanbouw voor Noorse rekening. Het heeft een draagvermogen van 6.600 ton, is lang 375’-0” tussen de loodlijnen, breed 51’-3” en hol tot het bovendek 34’-0”. De voortstuwing geschiedt door 2 Werkspoor Dieselmotoren van 2.800 ipk tezamen, terwijl alle hulpwerktuigen elektrisch gedreven worden. Op de vrijgekomen helling wordt de kiel gelegd voor een dergelijk schip, eveneens voor Noorse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

ATHENE – te water bij Rijkée & Co., Rotterdam. (bouwnr. 159) (Coll. E.A. Kruidhof)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flamborough Head, 25 januari. De hier gestrande stoomtrawler ZAANSTROOM II is nu totaal wrak.


Datum: 30 januari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men maakt zich te Ezinge (Gr.) ernstig ongerust over het uitblijven van het schip DE HOOP, dat aldaar thuis behoort en waarvan kapitein is de heer W. Bootsman. Het schip vertrok zeven weken geleden met een lading steenkolen van Engeland naar Zweden. Sindsdien is niets meer vernomen omtrent schip en bemanning, bestaande uit kapitein, vrouw, kind en twee knechts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 27 januari. Het stoomschip BERKELSTROOM is op 24 januari met het stoomschip AFRA is aanvaring geweest. De BERKELSTROOM heeft schade aan de boeg. De AFRA is ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De door de laatste storm op de Vliehors gestrande motorschoener JOHANNA is lek gestoten en ligt nu plat op zijde. Het schip is door de bergers verlaten. De kans voor afbrengen wordt geringer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart heeft heden behandeld een klacht van de hoofdinspecteur voor de Scheepvaart tegen de heer H.P. Bonninga, schipper-eigenaar van het zeilschip PRINSES JULIANA te Groningen.
De klacht hield in, dat het schip, dat een laadvermogen van 153 ton heeft, met een lading staaldraad, groot 178 ton, uit Antwerpen naar Kiel was gevaren. Het schip lag daardoor veel dieper dan het watermerk aangaf. Bovendien had het schip een reis naar Engeland gemaakt, terwijl het slechts een certificaat van deugdelijkheid had voor de kustvaart.
De assuradeuren hadden niettemin het schip verzekerd.
De hoofdinspecteur was nu van oordeel, dat door een en ander het leven van de opvarenden in gevaar was gebracht.
De schipper erkende het ten laste gelegde.
De hoofdinspecteur meende, dat de schipper zich aan feiten had schuldig gemaakt, welke reeds als overtredingen werden beschouwd, voordat de Schepenwet bestond. De hoofdinspecteur betoogde, dat de schipper, die tevens eigenaar was, zijn geldelijke belangen had gesteld boven de belangen van de opvarenden. Hij meende, dat de schipper zal moeten worden gestraft met enige maanden schorsing van de bevoegdheid om als schipper te varen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. De van Curaçao komende drie-mast schoener ALIDA, kapt. De Winter, liep bij het binnenkomen van de pieren in de branding. De sleepboot HECTOR van het Bureau Wijsmuller bracht een sleepverbinding tot stand, doch de sleeptros brak. Later werd het schip door sleepboten van de sleepdienst IJmuiden, die eveneens in de nabijheid waren, in de haven gebracht. (opm: de ALIDA, kapt. De Winter, bracht 3.015 balen koffie aan van Curaçao)


Datum: 31 januari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen. De Engelse raderboot PRINCE EDWARD, groot 1.547 bruto en 654 netto ton, gebouwd in 1887, liggende te Devonport, werd 28 dezer te Londen voor GBP 5.600 in veiling verkocht aan de heer Pas te Scheveningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van J. & K. Smit’s Scheepswerven te Krimpen aan de Lek is met goed gevolg te water gelaten het stalen motorvrachtschip SAN MIGUEL, in aanbouw voor Noorse rekening. Dit schip is van het spardecktype, en gebouwd volgens de voorschriften en onder speciaal toezicht van Det Norske Veritas. De hoofdafmetingen zijn: lengte tussen l.l. 86,90 m., breedte 12,04 m., holte tot hoofddek 5,80 m., holte tot brugdek 8,23 m., draagvermogen 3.000 ton bij een diepgang van 5,95 m.
De motorinstallatie, welke door Werkspoor te Amsterdam wordt geleverd, bestaat uit een Dieselmotor van 1.400 ipk voor de voortstuwing en diverse hulpmotoren voor het aandrijven van de pompen en dynamo’s.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor een 3.000 ton shelterdeck enkelschroef motorvrachtschip, eveneens voor Noorse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Noordwijk aan Zee, 31 januari. Het stoomschip MIRFAK is hedenochtend vlot en naar de Nieuwe Waterweg gesleept. (opm: zie AH 221219)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Zoals wij reeds gemeld hebben is de Nederlandse tjalk ESPERANCE op een mijn gelopen en gezonken. Nader wordt gemeld, dat het ongeval plaats had in de nacht van 24 januari. Ter hoogte van Middelgrund liep het schip op een mijn en zonk kort daarna. De drie opvarenden wisten zich in de scheepsboot te redden en roeiden naar Skälvik, alwaar zij na vijftien uren roeien aankwamen. De tjalk was op reis van Limhamn naar Gotenburg met een lading cement. De mijn trof het schip aan de boeg; een groot gat ontstond, waardoor het water in de ruimen drong. Na 5 minuten sloeg de tjalk om en verdween in de diepte. De opvarenden zijn naar Halmstad vertrokken.


Datum: 01 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Het Persbureau Vaz Diaz vernam dezer dagen, dat voor rekening van bovengenoemde Maatschappij in aanbouw zijn: 5 vrachtboten, tezamen 40.000 reg. ton, 2 passagiersboten, tezamen 40.000 reg. ton; in het geheel 80.000 reg. ton.
Na aflevering van deze schepen zal de Maatschappij over een vloot beschikken van rond 150.000 reg. ton, aangenomen altijd, dat de twee schepen welke zij in Duitsland kocht inderdaad aan haar geleverd zullen worden.
Van bevoegde zijde wordt ten deze verder nog meegedeeld:
De beide schepen, welke wij in Duitsland in aanbouw hebben, naderen hun voltooiing. Zij zullen door ons onder de namen LIMBURGIA en BRABANTIA in de vaart worden gebracht. Deze schepen, welke elk ongeveer 19.800 bruto register tonnen meten, beantwoorden aan de hoogste eisen van comfort en veiligheid, welke men aan een passagiersschip kan stellen. Bovendien bestelden wij in Engeland een passagiersschip van iets kleinere afmetingen, dan ons stoomschip GELRIA; dit stoomschip zal dit jaar op stapel gezet worden en naar wij hopen in de loop van het volgend jaar in de vaart kunnen worden gebracht.
Wat onze op Engelse werven in aanbouw en bestelling zijnde 5 vrachtschepen betreft, naderen de AMSTELLAND en de SALLAND (respectievelijk in aanbouw bij Swan, Hunter & Wigham Richardson & Co. Ltd. en Barclay Curle & Co. Ltd.) respectievelijk met 12.500 en 11.500 ton draagvermogen, hun voltooiing. De 3 andere schepen de PEDLAND (??) de ZAANLAND en de WATERLAND (het eerste in aanbouw bij Swan, Hunter & Wigham Richardson & Co. Ltd.) hopen wij in de loop van het volgend jaar voor de dienst gereed te hebben. Deze vrachtschepen worden alle ingericht voor het vervoer van een flink kwantum bevroren vlees, waarvan de export, naar wij verwachten, van Zuid-Amerika sterk zal toenemen. (opm: de hier vermelde PEDLAND werd de MONTFERLAND, gebouwd in 1921 bij Swan, Hunter & Wigham Richardson & Co. Ltd.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Aan de werf van J. & K. Smit’s Scheepswerven te Krimpen a/d Lek is met goed gevolg te water gelaten het stalen motorvrachtschip SAN MIGUEL, in aanbouw voor Noorse rekening. Dit schip is van het spardeck type en gebouwd volgens de voorschriften en onder speciaal toezicht van Det Norske Veritas. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen loodlijnen 86,90 m., breedte 12,04 m., holte tot hoofddek 5,80 m., holte tot brugdek 8,23 m., draagvermogen 3.000 tot bij een diepgang van 5,95 meter. De motorinstallatie, welke door Werkspoor te Amsterdam wordt geleverd, bestaat uit een Dieselmotor van 1.400 ipk voor de voortstuwing en diverse hulpmotoren voor het aandrijven van de pompen en dynamo's. Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor een 3.000-ton shelterdeck enkelschroef motorvrachtschip, eveneens voor Noorse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 januari. De Nederlandse tjalk ESPERANCE is bij Stora Middelgrundet gezonken. De bemanning is Skaelsvik geland.


Datum: 02 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. De motortjalk FREDRIK is met averij aan boegspriet en zwaarden alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 december. Volgens rapport van de kapitein van het Nederlandse stoomschip KARIMATA heeft zijn schip de 1e december bij het binnenlopen van de haven van Tjilatjap in de midscheeps gestoten. Voor zover men kan nagaan heeft het schip geen schade bekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 30 januari. Het motorschip ZEELAND is op de Bosch- of Ballastplaat gestrand. Het recherchevaartuig uit Oostmahorn en de stomer PASSEPARTOUT uit Zoutkamp zijn bij het schip.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 januari. De Nederlandse motorschoener WEESPERKARSPEL, onlangs te Falmouth aangekomen heeft een goede reis gemaakt en had van Sabang naar Falmouth 137 dagen reis. Wanneer men het oponthoud te Aden, Suez en Gibraltar er aftrekt dan blijft er niet meer over dan ruim 100 dagen reis. Het oponthoud in bovengenoemde plaatsen heeft alleen zijn oorzaak gevonden in de moeilijke economische omstandigheden welke tijdens en na de oorlog zijn ontstaan.
De zeilen hebben niet veel geleden en de motor heeft alleen te Gibraltar een kleine reparatie nodig gehad. Twee september vertrok de WEESPERKARSPEL van Sabang, arriveerde 9 oktober te Aden, vertrok 19 oktober van daar, arriveerde 2 nov. te Suez en vertrok van daar 13 nov. daaraanvolgende naar Syracuse. Vandaar ging het schip via Gibraltar naar Falmouth en arriveerde 17 januari jl. In de Straat van Gibraltar werd veel tegenstroom ondervonden. Thans ligt het schip te Falmouth op orders te wachten. De WEESPERKARSPEL, in 1919 afgeleverd aan het Algemeen Scheepvaartkantoor Bernard te Rotterdam, groot bruto 406 en netto 304 reg. ton heeft een Steywal motor van 180 pk.
De BOVENKARSPEL groot 615 ton bruto, eveneens van hetzelfde kantoor Bernard, maakt ook een reis naar Java. Het schip is nu op weg van Zanzibar naar Port Natal en gaat daarna naar de bestemming.


Datum: 03 februari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Gisteren is hier ter stede in de ouderdom van 83 jaar overleden de heer E. Deddes, die op scheepvaartgebied een bekend figuur is geweest.
Hij was een van de eerste gezagvoerders van de Holland Amerika Lijn en hij is directeur geweest van het Zeemanshuis te dezer stede.
De heer Deddes is voorts lid geweest van de Raad voor de Scheepvaart en ook in andere functies heeft hij in het belang van onze scheepvaart veel gedaan. Als expert was de heer Deddes eveneens een algemeen bekende persoonlijkheid, wiens hulp men gaarne inriep. In 1916, ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag heeft men hem hulde gebracht door de vorming van het E. Deddes-fonds, uit de opbrengsten waarvan zeer bekwame jongelieden, wier minder goede financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven, steun kan worden verstrekt voor hun opleiding tot een betrekking op scheepvaartgebied.
De ter aarde bestelling zal donderdag plaats hebben op de begraafplaats te Crooswijk. De stoet vertrekt te 2 uur van het sterfhuis aan de Westersingel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

E. Deddes †
Men seint ons uit Rotterdam: Alhier is op zeer hogen leeftijd overleden de heer E. Deddes, die zich bekendheid verwierf als de eerste gezagvoerder van de Holland Amerika Lijn. Na zijn welverdiende rust als zodanig te hebben genomen werd de heer Deddes expert en directeur van het Zeemanshuis. Op zijn 80e jaar werd als bewijs van de hoge achting, die men hem toedroeg een Deddes-fonds gesticht, waarvan de rente tot aan zijn dood aan de heer Deddes kwam doch dat thans zijn bestemming krijgt ter aanmoediging van allerlei zaken op scheepvaartgebied.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Messrs. Barclay, Curle & Co. Ltd. te Whiteinch is op 22 januari te water gelaten het stoomschip SALLAND, groot 8.000 bruto ton, in aanbouw voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 10 januari. De schoener HERMANOS (zie avondblad 10 januari) die gedeeltelijk gelost is, is door de laatste storm weer 1.000 meter naar hier gedreven en zit nu aan het eind van de Zuidboulevard. Door onstuimige zee moesten de reeds uitgebracht kabels gekapt worden. Nu zal de WODAN trachten het schip los te maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 januari. Volgens bericht van Lloyds agent te Rotterdam is de Nederlandse sleepboot SOPHIA, die de Italiaanse sleepboot SUZANNA naar Spezia heeft gebracht, op de terugreis nabij Kaap Roca gekenterd en gezonken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 30 januari. De ZEELAND (zie vorig No.) is door het recherchevaartuig van Oostmahorn weer vlot gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Noordwijk aan Zee, 31 januari. Het stoomschip MIRFAK, van de firma Van Nievelt Goudriaan & Co. te Rotterdam, dat hier 22 december strandde, is heden vlot gekomen en door de sleepboot WITTE ZEE naar Rotterdam gesleept. De lading lijnzaad, ongeveer 36.000 balen, was op een kleine hoeveelheid na, geheel gelost.


Datum: 04 februari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen verkoop. Rotterdam, 4 februari.
Het sedert een paar weken aan de werf van de Scheepsbouw Maatschappij ‘De Nieuwe Waterweg’ te Schiedam afgewerkt en gereed liggend stoomschip MARIA A. DE MUMBRU, oorspronkelijk voor Engelse en later voor Spaanse rekening gebouwd, is aangekocht door Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij alhier. Het zal onder de naam ALBIREO in de algemene vrachtvaart worden gebracht De ALBIREO, geklasseerd hoogste klasse Lloyds, gebouwd onder speciaal toezicht van voornoemd instituut, heeft twee dekken, een korte brug met bak en campagne. De bruto tonnenmaat is 4.400 en de netto 2.705 reg. ton, met een draagvermogen van 7.100 ton. Het is voorzien van een triple-expansie machine met cilinders van 26" x 42" x 70" bij 48" slag. De stoom zal geleverd worden door 3 stalen stoomketels, met een diameter van 15'-6" en een lengte van 11'-0", met 180 Ibs. stoomdruk per vierkante duim; wordt geheel elektrisch verlicht en is voorzien van draadloze telegrafie. De dubbele bodem over de gehele lengte is, evenals de voor- en achterpiek, voor waterballast bestemd. Zes stalen schotten verdelen het schip in 7 waterdichte compartimenten. Verder is het schip voorzien van 10 stoomlieren voor het vlugge laden en lossen en een donkey. Als gezagvoerder zal de heer T.C. Mulder optreden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 februari. Het Nederlandse motorschip RIJNVEER, in ballast van Newcastle naar Rotterdam, is te Great Yarmouth aangekomen met defecte motor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Gisterenavond is alhier aangekomen het voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip AURORA, dat op de Noordzee een welgeslaagde proeftocht heeft gehouden en dan ook door de rederij werd overgenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Een stoomschip van 7.100 ton deadweight, in aanbouw op de werf van de Scheepsbouw Maatschappij De Nieuwe Waterweg onder Schiedam is, naar wij vernemen, van de Spaanse eigenaars aangekocht door Van Nievelt, Goudriaan & Co´s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, welke het onder de naam ALBIREO in de vaart zal brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 4 februari. De schoener DE RUYTER is heden, gesleept door de sleepboot ASSISTENT, via Nieuwediep en het Noord-Hollandsch Kanaal naar Amsterdam vertrokken om te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Het stoomschip DELFZIJL, onlangs aangekocht door de firma J.J. van der Eb te Rotterdam, is onder de naam RAMSCAPELLE in de vaart gebracht.


Datum: 05 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 februari. Hedenavond kwam hier geheel onverwachts het stoomschip LIMBURGIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd voor de pieren. Het schip, van Hamburg naar Amsterdam bestemd, was, zoals wellicht bekend, voorheen het stoomschip JOHANN HEINRICH BURCHARD van de Hamburg-Amerika Linie, over welks verkoop zoveel te doen is geweest. De drie dikke schoorstenen en de grote afmetingen, benevens de heldere verlichting, trokken zeer de aandacht, zodat een dichte menigte op de nieuwe sluis samenstroomde om van het doorschutten getuige te zijn. Het stoomschip bleef vannacht in de binnenhaven liggen met het plan, dat het hedenmorgen met daglicht zijn reis naar Amsterdam zou vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De LIMBURGIA. Een hoogst belangrijke gebeurtenis op scheepvaartgebied: het nieuwe stoomschip van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, de LIMBURGIA, metende ruim 19.500 bruto registerton, is hedenmiddag twaalf uur naar Amsterdam opgestoomd. Groot was de belangstelling bij het langzaam opvaren van dit fraaie zeekasteel van reusachtige afmetingen, tal van stadgenoten beschouwden, van de wal, deze nieuwe aanwinst van de vaderlandse en Amsterdamse vloot.
Te half twee lag het schip gemeerd aan de Lloydkade, en velen uit scheepvaartkringen maakten van deze gelegenheid gebruik om de zich aan boord bevindende energieke Lloyddirecteur, de heer J. Wilmink, met de uitbreiding van zijn vloot geluk te wensen.
Het gebeurde met de TUBANTIA heeft de directie niet doen versagen, want onmiddellijk nadat de ‘Zuid-Amerikalijn’ die slag trof, overlegde de president-commissaris, de heer C.J.K. van Aalst en de directeuren, de heren J. Wilmink en A.C. Meurs, over de middelen, om de scheepsruimte van de Maatschappij op peil te houden en indien mogelijk, te vergroten.
Nu had de Hamburg-Amerika Lijn op de werf Joh. C. Tecklenburg A.G. te Bremerhaven een schip voor de Zuid-Amerikavaart besteld, dat van de meest moderne inrichtingen op scheepvaartgebied zou worden voorzien; in 1916 heeft de Koninklijke Hollandsche Lloyd de bouwcontracten overgenomen, de bouw werd regelmatig voortgezet, enkele dagen geleden kwam het schip gereed en de heer J. Wilmink begaf zich met een aantal ambtenaren naar Bremerhaven, om het voor zijn Maatschappij over te nemen.
Met de directeur vertrokken naar de werf de heren J. Foudraine, D. Riphagen, mr. H.C. Leemhorst, J.A. van Helden en A.J. van Dieren, ambtenaren van de Maatschappij. De kapiteins J.M. Kolkman en J. Maas, de hoofdmachinisten H.B.L. Moss en A. de Vries, de administrateur R.Schröder en ander personeel, waren reeds maandenlang te Bremerhaven, om toezicht te houden op de bouw van de schepen.
De proeftocht van de met olie gestookte boot woensdagnacht begonnen, slaagde uitstekend, het schip liep 17½ mijl, de machines ontwikkelden 16.000 ipk. Onder die gelukkige omstandigheden besloot de heer Wilmink de proefvaart niet te rekken doch koers te zetten naar de Amsterdamse haven. Hij had, in onze territoriale wateren aangekomen, de komst van het schip aan enige belangstellenden in de hoofdstad bekend gemaakt, met dit gevolg, dat wij hedenmorgen in gezelschap van de heer Van Aalst er op uitgingen. Om half zes snorden wij naar Velzen waar volgens de jongste inlichtingen, het nieuwe en grootste schip van de Amsterdamse haven voor anker lag.
Er hing een dikke mist, doch bij de Velzerpont stak het silhouet van de scheepsromp door het mistgordijn, een flauwe waas van toplichten wees ons de weg en na te zijn overgezet, strompelden we in het halfduister voorzichtig, zeer voorzichtig, langs het drassige pad van de kanaaloverkant.
Die tocht viel niet mee, wederzijdse waarschuwingen waren niet van de lucht, tot eindelijk de boot was bereikt. Toen waren we er nog niet, ze lag zes meter van de wal; uit een rij patrijspoorten straalde licht, doch aan dek was niemand te zien.
Dan maar roepen. Het volgende ogenblik zette een duo in: “Limburgia, ahoy!!!”…
Daarop nog eens en nog eens. Geen menselijk wezen te bekennen.
De heer Van Aalst begon toen op eigen gelegenheid: “Meneer Wilmink, meneer Wilmink!”
Meneer Wilmink kwam óók niet.
Eindelijk, na het uiten van verschillende kreten, verscheen iemand van de bemanning; de mededeling dat de president-commissaris er was, maakte op hem grote indruk, hij liet ons met een vlet halen en met veel acrobatische toeren gelukte het, ons uit de vlet op de diensttrap en langs deze ongewone weg op het schip te hijsen. Onmiddellijk werd door het personeel de doelmatige inrichting van de boot getoond, de reusachtige machinekamers, die toch, door het stoken met olie, slechts twaalf à vijftien man personeel vereisen; de wintertuin, de luxehutten, de salons, het 150 meter lange promenadedek, de rozentuin, het zwembad. Het schip is 168 m. lang en 22 m. breed, het kon net even door de tegenwoordige sluis te IJmuiden, die een breedte heeft van 25 m.
Doch ondanks deze grote afmetingen is het een wonder dat zo praktisch van de ruimte is geprofiteerd. De boot zal 370 eerste, 160 tweede, 900 derde klasse passagiers kunnen vervoeren en een bemanning van ongeveer 500 man.
Toont de vervoerscapaciteit de omvang van deze nieuwe Zuid-Amerikaner, het laatste, dat van de equipage, spreekt ons van het grote belang dat het in de vaart brengen van de LIMBURGIA heeft voor het zeevarend deel van de Amsterdamse bevolking en voor onze stad zelf. Geen wonder dat onmiddellijk na het meren van de boot, de Lloyd directie door persoonlijk bezoek, door telegrammen en brieven, van alle kanten werd geluk gewenst.
De oud-Hollandse ondernemingsgeest is nog niet verdwenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 februari. De schoener HERMANOS is vlot gebracht en op sleeptouw van de sleepboot BLANKENBURG in de Nieuwe Waterweg aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 1e februari passeerde het stoomschip KIELDRECHT Dungeness, op reis van Rotterdam naar Engels Indië. (opm: eerste reis?)


Datum: 06 februari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Begrafenis E. Deddes.
Terwijl in de kapel op de algemene begraafplaats van het orgel de tonen ruisten Van het Largo van Handel, werd daar gisternamiddag binnengedragen de met kransen, waaronder er een was van de directie van de Holland Amerika Lijn, bedekte kist, die het stoffelijk overschot bevatte van de in de ouderdom van 83 jaar hier ter stede overleden heer E. Deddes. Uit de kring van belangstellenden in de kapel, waarvan deel uitmaakten de heren J. Rypperda Wierdsma en H. van Helden, directeuren van de Holland Amerika Lijn, Phs. van Ommeren en Z.W.C. Dekkers, bestuurders van het Zeemanshuis, F. Bot, directeur van deze instelling, Bern. Ruijs, J.C. Veder, C.J. Lels, H.A. Burgerhout en de oud-wethouder J. Hudig, trad allereerst de heer J. Rypperda Wierdsma naar voren.
Met kapitein Deddes is, zei hij, een van de oudste gezagvoerders van de Holland Amerika Lijn heen gegaan. Hij heeft een van de eerste twee stoomschepen van die lijn gecommandeerd. Die schepen waren wat grootte, maohinerieën en uitrusting betreft, niet te vergelijken met de zeekastelen van heden en juist daarom kwam het in die dagen des te meer op de gezagvoerder aan. Deddes heeft er de gevaren van de Atlantische Oceaan mee getrotseerd en heeft er de eerste moeilijkheden bij het binnenkomen van de Nieuwe Waterweg mee doorgemaakt. Hij heeft er de brug mee gelegd over de Atlantische Oceaan. Daarvoor dankt hem thans nog de Holland Amerika Lijn. Als een pionier in het varen op die oceaan heeft hij gezagvoerders en heel het nageslacht een schitterend voorbeeld gegeven. De heer Phs. van Ommeren, sprekende uit naam van het bestuur van het zeemanshuis, herinnerde er aan, dat de overledene meer dan 30 jaar hiervan de stoere directeur is geweest en dat hetgeen hij als zodanig presteerde niet onopgemerkt bleef, is gebleken door de onderscheiding hem van regeringswege toegekend. Hoe gemoedelijk en hartelijk kon hij niet omgaan met de gasten van zijn huis! De woorden welden hem op uit een warm hart, wanneer hij zich daar bevond onder hen, die de zeeën bevaren, onder hen bij wie hij zich zo geheel thuis voelde. Menig zeeman zal zich nu nog Deddes herinneren en denken aan zijn raadgevingen bij het afscheid gesproken. Wij, die hem uitgeleide doen, zei de spreker, wuiven hem na zolang zijn vlag in het gezicht is. De brave, trouwe en onkreukbare man zal niet spoedig uit onze herinnering gaan. De heer J. Hudig schetste het zachte gemoed, dat in het forse omhulsel van de overledene huisde, met wie hij zovele jaren heeft omgegaan. Ook buiten het zeemanshuis zocht deze man vol geestkracht, een werkkring om aan zijn werklust te kunnen voldoen. Talloze malen is hij als scheidsrechter in scheepvaart-zaken geroepen en als expert was zijn grote kracht, helder verstand en onkreukbare trouw spreekwoordelijk. Ook in het buitenland werd hij als zodanig gewaardeerd. Veel heeft het hem gekost zijn werk op te geven. In zijn laatste jaren mocht zijn dochter haar beloning vinden in een trouwe oppassing. Velen met spreker zullen zijn nagedachtenis in ere houden en nimmer vergeten. Bij het verlaten van de kapel werd van het orgel het ‘Nearer my God to you’ gespeeld. Nadat de kist in de groeve, waar zijn echtgenote hem voorging, was neergelaten, zeide dr. E. Deddes, namens zuster en broeder dank, voor de laatste eer zijn overleden vader bewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 2 februari. De Nederlandse motorschoener DELFZIJL, met glaswerk van Gotenburg naar Londen bestemd, is hier binnengelopen met verlies van ankers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 3 februari. De vrachtlogger FLEVO VI, van Caen alhier aangekomen, heeft schade aan de zeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Het Nederlandse tankstoomschip NEW YORK, 2 febr. van Rotterdam naar New York, is te Plymouth aangekomen met lekkage in de ketels.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 februari. Van de werf ´s Lands Welvaren te Vlaardingen, directeuren de heren Figée, is te water gelaten een stoomtrawler (opm: Werf No. 145), gebouwd voor rekening van de Maatschappij De Spurn te IJmuiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
Heden stelde de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek in naar de oorzaak van de stranding op de kust van Newfoundland op 28 december van het vorig jaar, van het stoomschip ANTON VAN DRIEL, bij welke ramp de bemanning, op drie man na, om het leven kwam.
Als getuige werd eerste gehoord de stuurman D. van der Ploeg, die verklaarde, dat het vaartuig twee en een half jaar oud was. De lading bestond uit steenkolen; deklading was niet aanwezig. De reis ging van Sydney (Amerika) naar Rotterdam. Bij het vertrek stond een goede deining. Getuige legt daarna een uitvoerige verklaring af, welke geheel overeenkomt met de verslagen, die over deze ramp in de dagbladen zijn verschenen.
Als tweede getuige werd gehoord de stoker Bredius.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed uitspraak betreffende het aan de grond lopen van het stoomschip GRONINGEN.
De Raad is van oordeel, dat het vastlopen van het stoomschip GRONINGEN is veroorzaakt, doordat het schip voorlijker moet hebben gestaan dan waarop men volgens het bestek meende te zijn, terwijl men door de over de wal hangende mist de kustlichten niet heeft gezien.
De kapitein heeft door zijn nalatigheid deze stranding veroorzaakt. Hij had bij het oversteken van Het Kanaal op de brug behoren te blijven, om zelf de navigatie te leiden. Toen hij te 09.40 nm. werd geroepen, heeft hij getalmd met het nemen van maatregelen om de kust te mijden, tot het te laat was. Uit het horen van het kanonschot te Dover had hij moeten begrijpen, dicht bij de wal te zijn; hij had toen moeten stoppen en voorzichtig manoeuvreren, tot hij van zijn werkelijke standplaats zeker was.
Daarom straft de Raad de gezagvoerder, door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 van de Schepenwet voor de tijd van een maand.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de eerste stuurman op zijn wacht overleg heeft gepleegd met de kapitein en hem heeft gewaarschuwd, zodra hij het schot van Dover hoorde. De kapitein heeft daarna het commando overgenomen en is daarvoor aansprakelijk. De Raad acht derhalve geen termen aanwezig, op de eerste stuurman een tuchtmaatregel toe te passen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Tenslotte de uitspraak betreffende de klacht van de hoofdinspecteur voor de Scheepvaart tegen H.Ph. Bonninga, schipper-eigenaar van het zeilschip PRINSES JULIANA.
Uit de bekentenis van de schipper bevestigd door de verklaring van de stuurman Dodde, is gebleken, dat H.Ph. Bonninga met het hem toebehorende schip PRINSES JULIANA, waarop hij schipper was, 1e reis van Antwerpen naar Middelburg heeft ondernomen, waarop het schip dieper was geladen dan blijkens het certificaat van uitwatering geoorloofd was.
Aldus doende, heeft de schipper de veiligheid van het schip en daarmee de opvarenden aan gevaar blootgesteld en zich mitsdien misdragen ten opzichte van de schepelingen.
De misdraging moet in dit geval de schipper zwaarder worden aangerekend, daar hij tevens eigenaar was van het schip en aldus eigen geldelijk belang heeft gesteld boven de veiligheid van het schip en de opvarenden.
Daarom straft de Raad de schipper-eigenaar door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper te varen op een schip, bedoeld bij artikel 2 van de Schepenwet, voor de tijd van drie maanden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 5 februari. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ingekomen dat Hr.Ms. ZEELAND onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, de 4e februari te Lissabon is aangekomen.


Datum: 07 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corcubion, 4 februari. De Nederlandse sleepboot UTRECHT, met een dokdeur op sleeptouw van Rotterdam naar Rio de Janeiro, rapporteert de deur te hebben verloren. Deze is nabij Torinana op rotsgrond gezet, maar is vermoedelijk totaal verloren, daar berging vrijwel uitgesloten is om deze tijd van het jaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 februari. De Nederlandse motorschoener VRIJENBAN II is te Scarborough binnengesleept met verlies van zeilen, gebroken schroef en gebroken boegspriet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Heden is hier aangekomen van Le Havre het stoomschip INO, ex. FEIJENOORD.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 februari. De Nederlandse motorschoener ANNA is van Rotterdam te Jersey aangekomen met verlies van tuig en zeilen door slecht weer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart deed gisteren uitspraak betreffende de mijnontploffing waardoor het stoomschip ZAAN is getroffen.
De Raad is van oordeel, dat het stoomschip ZAAN op 9 november 1919 in de Noordzee ten gevolge van een mijnontploffing is gezonken. De plaats waar de ramp heeft plaats gehad, vermag de Raad bij gebrek aan gegevens niet met zekerheid vast te stellen. Volgens verklaring van de stuurman was de koers te 12.30 ‘s namiddags ONO van de boei van Terschellingerbank, dus ten zuiden van de vaargeul Borkum-Haaks en liep het schip toen een vaart van ongeveer 5 mijl. Welke koersen tussen 12.30 en 6.45, het ogenblik van de ramp, gestuurd zijn, is echter onbekend.
Het heeft voorts de aandacht van de Raad getrokken, dat de B.B. reddingboot aan boord van de ZAAN niet voldeed aan de desbetreffende voorschriften, immers er waren 26 man aan boord, terwijl de boot een capaciteit had van 20 man. Op de mogelijkheid van redding heeft dit echter geen invloed gehad, daar zich in deze boot slechts 4 man hebben bevonden, die allen gered zijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De Nederlandse motorschoener WEESPERKARSPEL, welke sedert lang te Falmouth voor orders lag, is 2 dezer van Falmouth naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 31 januari. De alhier van Delfzijl aangekomen Nederlandse motorschoener HELENA heeft de 22e januari op de Eems een anker verloren en de 23e op 25 mijl ZW van Doggersbank Zuid een zeil.


Datum: 08 februari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 februari. Volgens telegram uit Fayal is het voor anker liggende Amerikaanse stoomschip WEST CHEROW op drift geraakt en tegen het voor anker liggende Nederlandse stoomschip PENDRECHT, van Londen naar Key West bestemd, gevaren, waardoor de romp en de brug van de PENDRECHT beschadigd werden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het voor Noorse rekening volgens hoogste klasse Bureau Veritas en Noorse schepenwet op de N.V. Scheepsbouwwerf De Merwede, v/h Van Vliet & Co. te Hardinxveld nieuw gebouwde stoomschip LOM heeft op de Merwede met gunstig gevolg proef gestoomd (opm: op 6 febr.). De machine- en ketelinstallatie werden geleverd door de firma Penn & Bauduin te Dordrecht.


Datum: 09 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 7 februari. De Nederlandse motorschoener KWIEK is hier aangekomen met verlies van twee schroefbladen. Een nieuwe schroef werd aangezet en het schip vertrekt in ballast naar Noorwegen om aldaar voor het Verenigd Koninkrijk te laden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip POELDIEP van de N.V. Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam is voor geheime prijs naar Engeland verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 7 februari. De naar Spanje verkochte stoomtrawlers ST. NICOLAAS (IJM-137) en MARIA I (IJM-285) zijn heden onder Spaanse vlag met de namen ALCION en ALBATROS zijn heden in zee gestoken, eerstgenoemde op sleeptouw van de laatste. Het transport wordt overgebracht door het Bureau Wijsmuller.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. HERMES, vertrok 8 februari van Amsterdam naar Lissabon. (opm: waarschijnlijk de eerste reis)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Scheepsbouw. De zich steeds uitbreidende vloot van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, voor enkele dagen met het stoomschip HERMES vergroot, is weer vermeerderd met het door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwde stoomschip AURORA, dat een in alle opzichten goed geslaagde proeftocht heeft gehouden (opm: op 3 februari). In de machinekamer functioneerde alles naar wens. De olieverdeling (de ketels worden met vloeibare brandstof gestookt) was zeer goed. De stookplaats van een met olie gestookt schip biedt een andere aanblik dan die, waar met steenkolen wordt gestookt. Geen druk gedoe door het opgooien, geen sintels trekken, geen as wippen, de gehele omgeving kan veel zindelijker worden gehouden. De AURORA (met tussendek), gebouwd volgens hoogste klasse Lloyds, Scheepvaart Inspectie en Schepelingenwet, heeft ook een certificaat voor houtvaart. De hoofdafmetingen zijn: Lang 245, breed 37 en hol 17 voet 10 duim, met een laadvermogen van 2.200 ton. Het schip heeft twee ruimen, waarboven 4 luiken, waarvan er twee groot zijn 25 x 16 voet en de beide andere ongeveer 23 x 16 voet. Voor het vlugge beladen en lossen zijn nabij deze luiken acht 5-tons dubbele lieren geplaatst. Voornoemde ruimen hebben een inhoud van 132.500 kubieke voet. De dubbele bodem van de AURORA, waarin hoofdzakelijk vloeibare brandstof, heeft een inhoud van 280 ton en is uit de aard der zaak voorzien van een voldoende verwarmingspijpgeleiding, om die brandstof op temperatuur te houden. Buiten de 280 ton vloeibare brandstof, kan er nog een hoeveelheid van 74 ton in de voor- en achterpieken worden geborgen. Niet alleen dat in voornoemde pieken brandstof kan worden vervoerd, maar ook zijn zij ingericht voor waterballast.
De verblijven van de gezagvoerder en stuurlieden zijn onder de brug, alle ruim en geriefelijk en met zeer goede stoffeering. Bij en boven deze verblijven, die men zowel van het dek af als binnendoor van de brug kan bereiken, zijn ook een kantoor, reserve-hutten en kaartenkamer aangebracht. De andere officieren, benevens de kok en jongen, logeren boven en langs de machinekamer. Aldaar zijn ook de eetkamers, apotheek, kantoortje, enz. gebouwd evenals de zoeven gemelde verblijven, is ook aan dit gedeelte goede zorg besteed. De bemanning bewoont het voorschip; matrozen en stokers apart. De bootsman en timmerman, de donkey- en olieman hebben ook ieder hun aparte verblijven. In het algemeen genomen, voldoet dit stoomschip aan de nieuwste eisen. Alles is elektrisch verlicht. Voor het reddingwezen is voldoende gezorgd. Er zijn aan boord twee grote sloepen en een vlet. De machines, van het triple-expansie systeem, hebben cilinders van 17¼ x 28 x 47, met een zuigerslag van 36 Eng. duim. De stoom wordt geleverd door twee aan een zijde stookbare ketels, met een verwarmend oppervlak van 2.500 vierkante voet, werkende met Howdens geforceerde trek en oververhitters. De AURORA, bruto 1.699,36 en netto 1.059,40 registerton, met een draagvermogen van 2.240 ton, zal spoedig de eerste reis aanvaarden.


Datum: 10 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. Het Nederlandse stoomschip ALGENIB is in de haven van Charleston aan de grond geraakt. Pogingen om het vlot te krijgen mislukten. Het moet lichten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 februari. De Nederlandse vrachtlogger MAASLAND, van Amsterdam naar Trangsund bestemde, is te Porsgrund binnengelopen voor reparatie. Het schip heeft zeil verloren en andere schade belopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Daar wegens het zeer slechte weer niet uitgevaren kon worden, heeft donderdag op ’t IJ de proeftocht plaats gehad met het vracht- en passagiersstoomschip VAN RENSSELAER, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in opdracht voor de Koninklijke West-Indische Maildienst. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijnen 342’-0”, grootste breedte 47’-6”, holte tot opperdek 26’-9”. Deplacement bij een gemiddelde diepgang van 20’-6” 6.650 ton à 1.016 kg.
Het schip is gebouwd volgens de voorschriften van de hoogste klasse van Bureau Veritas en tevens volgens het “Internationaal Verdrag voor beveiliging van Menschenlevens op zee”. Overigens karakteriseert het uiterlijk van het schip zich door kampanje-, brug-, bak-, promenade- en sloependek. Voor het behandelen van de lading, waarvoor aanwezig zijn 4 laadruimen, dienen 8 stoomlieren. De passagiersinrichting biedt ruimte voor 50 1e klasse en 20 2e klasse passagiers. Zes grote reddingboten bieden ruimte, om in geval van nood alle opvarenden te kunnen opnemen. Het schip is voorzien van een inrichting voor draadloze telegrafie; verder bevindt zich op het sloependek een motorinstallatie voor noodverlichting. De voortbeweging geschiedt door een triple-expansie stoommachine van 2.415 ipk, die het schip een snelheid geeft van 12 knopen per uur. Stoom wordt geleverd door drie Schotse ketels elk met 3 vuren. De gehele machine-installatie is vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier. Het schip is gebouwd naar de plannen en onder toezicht van de heer M.A. Cornelissen, scheepsbouwkundig ingenieur alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Met de zeesleepboot WATERWEG, gebouwd op de werf van de firma Van der Giessen & Zonen te Krimpen a/d IJssel, is een goed geslaagde proeftocht gehouden. De boot is bestemd voor de Internationale Sleepdienst Maatschappij, alhier en de machine-installatie werd vervaardigd door de firma Löhnis en Co, Rotterdam. De behaalde snelheid bedroeg tien knopen. De lengte tussen de loodlijnen is 91 voet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Het Nederlandse tankstoomschip NEW YORK vertrok gisteren van Plymouth naar Norfolk, na gerepareerd te hebben. (opm: zie ook AH 060220)


Datum: 11 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft heden een onderzoek ingesteld naar het aan de grond lopen op 4 oktober jl. van het stoomschip HERNODIA op de Prerowbank (bij Darsser Ort). Het schip behoort aan de Scheepvaart Maatschappij ‘Hernodia’ te Rotterdam.
Het onderzoek liep mede over de vraag of het ongeval is te wijten aan de schuld van de gezagvoerder, de heer G.A.L. de Jong.
Deze deelde mee, dat het schip meet netto 745 reg. ton, en bruto 1.287 ton. Het schip was geladen met hout, o.a. was er 12 voet deklast.
Het schip was op weg van Uleaborg naar Kinkslyvn (waarschijnlijk Kings Lynn). De koers was tussen Getze-Vuurschip en de wal. Op 4 oktober namiddag werd het mistig. Het mistsein van Darsser Ort is niet gehoord, waardoor de kapitein zich in de plaats, waar het schip was, had vergist.
Even voor het schip vastliep is nog 7 vaam gepeild. Het kompas had een afwijking van 17° west. Met eigen middelen is het schip vlot gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip DELTA, 17 januari jl. van Rotterdam naar Louisburg vertrokken, heeft met zulk slecht weer te kampen gehad, dat het de 8e dezer na een reis van drie weken te Queenstown (Ierland) is binnengelopen met gebrek aan kolen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 februari. Het bij de firma Verschure & Co. te Amsterdam voor rekening van de firma Jos. de Poorter te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip LAURA is heden naar Rotterdam vertrokken teneinde op de Noordzee zijn proeftocht te houden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 februari. Van hier vertrok heden naar Londen het op de werf van de heren Gebr. Bodewes te Hoogezand nieuw gebouwde motor-schoenerschip SIVE, kapt. Anderson. Het vaartuig dat geladen is met strokartonpapier heeft een Steywal motor van 180 ipk, met 4 cilinders, vaart onder Zweedse vlag en is 869 m3 netto groot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart. Voorts heeft de Raad uitspraak gedaan betreffende het vermist worden van de koftjalk ZWERVER.
Op grond van het gehouden onderzoek neemt de Raad aan, dat de twee-mast koftjalk ZWERVER na vertrek op 8 november 1919 van Newcastle met bestemming Aarhus is vergaan en dat de vier opvarenden daarbij het leven hebben verloren. De oorzaak van de scheepsramp vermag de Raad bij gebrek aan nadere gegevens niet met zekerheid vast te stellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf Van Goor & Spiekman te Maassluis (??) (opm: moet zijn Zwartsluis) is met goed gevolg te water gelaten een stalen motorvrachtboot 31,40 x 5,40 x 2,10 meter, waarin ter voortstuwing een Bronsmotor geplaatst zal worden van 70 pk.
Tegelijkertijd is de kiel gelegd voor een motorvrachtschip van dezelfde afmetingen. Beide boten zijn voor Nederlandse rekening.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip DELTA, 17 januari jl. van Rotterdam naar Louisburg vertrokken, heeft met zulk slecht weer te kampen gehad, dat het de 8e dezer na een reis van drie weken te Queenstown (Ierland) is binnengelopen met gebrek aan kolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip TIMOR (opm: van de Stoomvaart Maatschappij Nederland) is verkocht naar België.


Datum: 12 februari 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Met de nieuwe zeesleepboot FRIESLAND is heden een welgeslaagde proeftocht gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 februari. Hedenochtend werd door de N.V. T. Duyvendijk’s Scheepswerf te water gelaten het stalen vrachtstoomschip No. 220, groot ongeveer 3.100 ton dw., in aanbouw voor Noorse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft heden een onderzoek ingesteld naar het zinken, door het in aanraking komen met een mijn, van het stoomschip NICOLAAS op 2 januari 1920 op de Noordzee.
Bij deze ramp verloren zeven leden van de bemanning het leven. Het schip behoorde aan de heer W.H. Berghuis te Amsterdam. Als getuige werd gehoord de matroos J. van der Meer.
Deze verklaarde, dat de ontploffing om zeven uur in de morgen plaats had. Het schip was op reis van Kopenhagen naar Nederland. Getuige zag voor in het schip, nadat hij een ontploffing had gehoord, vuur; hij rook kruitdamp. Het was pikdonker. Getuige hielp de bakboordboot vieren en ging daar met vijf man in. Slechts één hunner had een zwemvest aan. De andere zwemvesten lagen in een kist op de brug en waren niet meer te bereiken.
Tien minuten na de ontploffing zag getuige het schip zinken. De boot is, onder leiding van de matroos Kooiman, behouden op de Deense kust geland. De stuurboordsloep was daar reeds geland.
Voorts werd gehoord de tweede stuurman J. de Groot, die zich in de stuurboordsloep had begeven. In deze boot zijn dertien man gegaan. Alle dertien hadden zwemvesten aan. De gehele dag is doorgezeild in deze sloep. Tegen vier uur zijn de zeilen gestreken. Er werd geroeid in de richting van de kust.
Circa vier mijl uit de kust zag de bemanning van de stuurboordsloep, waarin ook de kapitein was, de andere sloep. Door de branding werd naar de kust gevaren. Enige zeeën deden de boot heftig deinen. De vierde zee wierp de boot om. Alle dertien geraakte te water, en zeven van hen verdronken. De andere zes konden de boot weer bereiken en met behulp van de golven keren. Deze bereikte daarna de kust.
Vermoedelijk was de ramp te wijten aan een verankerde mijn. Bijzondere maatregelen ter beveiliging tegen mijnen waren niet genomen.
De inspecteur voor de scheepvaart, de heer Sluijter, bracht hulde aan de matroos Kooiman, die op zo kranige wijze de bakboordsloep door de branding had gevoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Maandag heeft met goed gevolg de proefvaart naar Rotterdam plaats gehad van het stoomschip LAURA, gebouwd door de N.V. Verschure & Co’s Scheepswerf en Machinefabriek te Amsterdam, voor rekening van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. Het schip heeft een lengte van 230 voet, een breedte van 34 voet en een holte van 16 voet, terwijl het laadvermogen 1.800 ton bedraagt.
De machine met de cilinderafmetingen van: 15½ x 25½ x 41 Engelse duim heeft een zuigerslag van 36 Engelse duim en ontwikkelt ruim 750 ipk. De ketel heeft een middellijn van 14 voet 6½ duim, en een lengte van 10 voet en is gebouwd voor een werkdruk van 180 pond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 februari. De motorschoener THALATTA II, de 9e februari naar Newcastle vertrokken, is heden met defecte motor alhier uit zee teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 februari. De Nederlandse tjalk ZEEHOND, schipper Sprenger, van Leer naar Deventer, is tijdens stormweer op de Eems lek geslagen en in zinkende staat hier binnengekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 5 februari. Het stoomschip POELCAPELLE, van Rotterdam komende, is gisteren met een gezonken voorwerp in aanvaring geweest (waarschijnlijk een gezonken groot stuk zwaar hout).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip HEERENVEEN van de Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia heeft in de Nieuwe Waterweg een welgeslaagde proeftocht gehouden, bij stormweer.
De HEERENVEEN is een 3-mastschip, bestemd voor de algemene vrachtvaart en ongeveer 1.040 ton. Het is 55 meter lang en 8 meter breed. Bouwmeesters zijn de heren De Groot & Van Vliet te Slikkerveer. De triple-expansie machine is geleverd door de Overschiesche Motorenfabriek. De HEERENVEEN is gebouwd volgens de hoogste klasse Bureau Veritas met certificaat houtvaart en afgeleverd onder speciaal toezicht van Veritas en Scheepvaartinspectie.


Datum: 13 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de firma Den Breejen van den Bout te Nijmegen zijn twee Duitse mijnenvegers aangekocht teneinde deze voor grintzuigers om te bouwen. Een van de schepen is reeds in de Nieuwe Waterweg aangekomen, terwijl het andere te IJmuiden aankwam en de reis binnendoor voortzette.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 februari. De kustwacht van Terschelling seint, dat hedennacht is gestrand NW van Brandaris een stoomschip, dat tegen de morgen noodseinen gaf. Volgens draadloos bericht van Scheveningen is het vermoedelijk de WEST ALETA, 6 januari van San Francisco naar Rotterdam vertrokken. De motorreddingboot en een sleepboot zijn ter plaatse.
Later bericht. De motorreddingboot van Terschelling heeft de gehele bemanning van het Amerikaanse stoomschip WEST ALETA, bestaande uit 46 koppen, aan wal gebracht. Het schip is bruto 5.719, netto 4.337 ton groot, gebouwd in 1919 en beladen met stukgoed.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nes, Ameland, 11 februari. Het achterschip van het stoomschip LIBERTY GLO, dat nog geheel intact is, en dag en nacht stoom op heeft, is op vier uitgebrachte ankers ongeveer 20 meter naar zee gehieuwd. De bergingsvooruitzichten zijn gunstig, hoewel er op het ogenblik een WNW storm heerst. Sedert de vorige week werd ongeveer 500 ton lading nagenoeg geheel onbeschadigd gelost en naar Amsterdam vervoerd.


Datum: 14 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lorient, 13 februari. De Nederlandse motorschoener NIEUWE MAAS is hier ter rede in aanvaring geraakt met het stoomschip LOUIS, dat daarbij enige schade bekwam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de scheepswerf van de firma Wilhelm Hemsoth Scheepswerven & Machinefabriek te Delfzijl werd de kiel gelegd voor een 1.650 ton stoomvrachtschip. Het schip wordt 64 meter lang, breed 10,30 meter en 4,895 meter hol en wordt voorzien van een triple-expansie machine van 700 pk, welke het schip een snelheid van 9½ mijl per uur moet geven. Deze boot wordt de grootste die tot heden in de provincie Groningen gebouwd werd en is voor eigen rekening van de werf.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 12 februari. De kapitein van het stoomschip WEST ALETA heeft met Dirkzwager’s Bergingsmij. een contract tot bergen van schip en lading afgesloten op basis „no cure no pay".
Later bericht. Het stoomschip WEST ALETA is ter hoogte van de machinekamer in twee stukken gebroken, welke nu ongeveer haaks op elkander staan. De waterdichte schotten bleven echter intact. Er spoelt geen lading uit de ruimen. Indien het weer het toelaat zal morgen met bergingswerkzaamheden een aanvang worden gemaakt.


Datum: 15 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Heden is het stoomschip STAD ZALTBOMMEL uit de Nieuwe Waterweg vertrokken met bestemming naar Buenos Aires. (opm: mogelijk de eerste reis)


Datum: 16 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 februari. De lading hout uit de op de Vliehors gestrande motorschoener JOHANNA is geborgen. Veel kans op het afbrengen van het schip schijnt er niet te zijn. (opm: zie AH 250220)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip SIGNEMIN, van Peterhead met gedeeltelijke lading haring, is aan de ingang van de haven van Wick gestrand. Het is zwaar lek geworden. Het machineruim staat vol water. De bemanning is in veiligheid.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De actie in het transportbedrijf. De staking geproclameerd.
Hetgeen al sinds een maand werd verwacht en waarvan de zekerheid dat het komen zou allengs groter werd, is eigenlijk nog onverwacht geschied:
De staking in het transportbedrijf is met ingang van hedenmiddag geproclameerd.
Terwijl ons gisteren nog uit Amsterdam een tegenspraak geseind werd op het bestuur dat het Ned. Verbond van Vakverenigingen aan de aangesloten verenigingen zou hebben gemeld dat de staking op maandag 16 dezer zou uitbreken, gelijk enige Amsterdamse bladen gemeld hadden, werden hier ter stede gisteravond manifesten verspreid, waarin de staking tegen zaterdagmiddag wordt aangekondigd.
Wat de zeevaart betreft
wierp de komende staking reeds haar schaduw vooruit, door de weigering van de schepelingen om te monsteren. Wij deelden reeds mee, dat dit gebeurd was met de bemanning van de NOORDAM van de Holland Amerika Lijn en de MAASHAVEN van de firma Van Uden en eveneens dat de Batavierboot dientengevolge vermoedelijk gisteravond niet vertrekken zou. Inderdaad is dit schip, de BATAVIER VI niet vertrokken. Gisteren kwam nog de MONT ROSE van de firma van der Eb en Dresselhuys, met stukgoed geladen, hier aan. Daar het niet meer op tijd gelost kon worden om voor de staking weer te vertrekken, wilde de rederij het schip geladen naar Liverpool doen gaan, doch de bemanning weigerde zich voor die reis te laten monsteren, dus wilde men nog trachten het schip te doen lossen. De BATAVIER IV wordt tegen dinsdag hier terug verwacht. Dan zijn de monsterrollen afgelopen en naar te verwachten is, zal de bemanning niet opnieuw monsteren. De officieren van verschillende vaartuigen hebben wel opnieuw aangemonsterd, maar hun organisaties zullen, als het conflict een feit geworden is, haar houding vast stellen.
Het was gisteren een ware uittocht van schepen uit de Rotterdamse haven; het havenbericht vermeldde niet minder dan 32 schepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Met man en muis vergaan.
De Raad heeft uitspraak gedaan betreffende het vermist worden van de koftjalk ZWERVER. Op grond van het gehouden onderzoek neemt de Raad aan, dat de twee-mast koftjalk ZWERVER, na vertrek op 8 november 1919 van Newcastle met bestemming naar Aarhus is vergaan en dat de vier opvarenden daarbij het leven verloren. De oorzaak van de scheepsramp vermag de Raad bij gebrek aan nadere gegevens niet met zekerheid vast te stellen.


Datum: 17 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 februari. De Finse schoener ANNA – zie AH van 12 januari – is in veiling voor NLG 4.700 aan slopers verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip KARIMATA, van Java naar Amsterdam, de 15e dezer te Malta aangekomen, heeft schade aan het roer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. De Nederlandse motorschoener RIJNVEER is wegens een defect aan de motor te Yarmouth uit zee teruggekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 februari. Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND arriveerde 15 februari van West-Indië te Nieuwediep.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 14 februari. Deskundigen hebben heden een onderzoek ingesteld naar positie van het gestrande stoomschip WEST ALETA. Het schip is gebroken dwars af tussen machinekamer en stookplaats. Het voorschip zit in gunstige conditie dan het achterschip en kan uit alle vijf ruimen de lading geborgen worden. Deze lading bestaat uit California wijn, olie, hout, stukgoederen en voedingsmiddelen. De twee scheepsdelen liggen een 20 meter uit elkander. Vermoed wordt, dat het achterschip bodemschade heeft bekomen, daar dit dieper ligt dan het voorschip. Over de berging van de beide scheepsdelen kan nog niets worden gezegd, alvorens een grondig duikeronderzoek is ingesteld. De weersgesteldheid liet heden geen werkzaamheden toe.


Datum: 18 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 februari. Heden is de Nieuwe Waterweg binnengekomen van Immingham per sleepboten WITTE ZEE en POOLZEE het te slopen Engelse oorlogsschip KING ALFRED.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Vanuit Aberdeen is een sleepboot naar het stoomschip SIGNEMIN tot assistentie vertrokken. Contract werd gemaakt op de voet van `no cure no pay´.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 februari. De dinsdag (opm: 10 febr.) van de werf van Van Goor en Spiekman te Zwartsluis te water gelaten motorboot is gebouwd voor rekening van de N.V. Jan van Steen’s Rijnreederij te Rotterdam. De kiel is gelegd voor een dito vaartuig voor dezelfde rederij. (opm: zie ook AH 110220)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 16 februari. De Nederlandse zeesleepboot LIMBURG, slepende een dokdeur voor het Braziliaanse Gouvernement, arriveerde 14 dezer te Bahia; alles wel. De volgende dag zou men naar Rio de Janeiro vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 februari. Naar het bij Terschelling gestrande Amerikaanse schip WEST ALETA vertrekt een vloot van blazerschuiten van hier, welke zijn aangenomen om bij het bergen van de lading te helpen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Staking. Van de 2300 arbeiders bij de Amsterdamsche Haven Arbeidsreserve hebben zich maandagmorgen 13 man aangemeld. Aan de overigen is een briefkaart gezonden, dat volgens art. 8 van het reglement van de Haven Arbeidsreserve met ingang van heden de dienstbetrekking is geëindigd. De 13 man, die zich hebben aangemeld, zijn gaan werken bij de Mij. Nederland, waar zij met 60 man van het vaste personeel, dat is opgekomen, bezig zijn de PRINSES JULIANA te lossen. Bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. zijn 125 man van het vaste personeel en 45 losse werklui opgekomen. Dit personeel blijft op het etablissement slapen. Bij de overige maatschappijen zijn geen werklieden opgekomen, behalve de bazen en onderbazen en enige oudgedienden, die verlof hebben gekregen van de stakersleiding.
Gistermorgen is binnengekomen het Engelse stoomschip SWIFT van de General Steam Nav. Comp. De Engelse bemanning weigert het schip te lossen, zij hebben zich solidair verklaard met de zeelieden. De Centrale Bond van Transportarbeiders, afdeling Amsterdam, heeft aan de werkgevers in het vervoerbedrijf een looneis gesteld, hierop neerkomende, dat het weekloon, dat 1 januari op NLG 30 per week gesteld is, wordt verhoogd tot NLG 45. De werkgevers hebben besloten op deze eis geen antwoord te geven.


Datum: 19 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst is naar het buitenland verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De sleepboot LIMBURG met een dokdeur op sleeptouw, vertrok 15 febr. van Bahia naar Rio de Janeiro.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 17 februari. Heden, bij gunstig weer, is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden op het wrak van de WEST ALETA, 22 lichters zijn heden geladen wijn, spek, rijst, meel en verf, welke goederen tijdelijk te Terschelling worden opgeslagen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 februari. De alhier thuis behorende zeetjalk DE HOOP van schipper P. Houwing, is ondershands verkocht naar Zwolle.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. In de Nieuwe Waterweg is proef gestoomd door het nieuwe vracht stoomschip STAD ZALTBOMMEL van de gelijknamige stoombootrederij alhier. Het schip, dat gebouwd is voor de hoogste klasse Germanischer Lloyd, voldeed in elk opzicht aan de gestelde eisen, liep een snelheid van ruim 10½ zeemijlen, en stoomde na de proeftocht rechtstreeks naar zee om de eerste reis naar Zuid-Amerika te aanvaarden. Dit stoomschip is 285 voet lang, 41 voet breed en heeft een laadvermogen van 3.300 ton op een diepgang van 19½ voet. Het heeft extra grote luikhoofden (self trimming) en is voorzien van moderne inrichtingen voor snel laden en lossen, draadloze telegrafie en onderwater-kloksignalen.


Datum: 20 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 februari. De Nederlandse tjalk NORMA is bij het 4e vuurschip in aanvaring geraakt met een Duitse viskotter FF 72, welke zwaar beschadigd werd, terwijl de NORMA dekschade bekwam. Beide schepen zijn te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis, 20 februari. Heden is in de Nieuwe Waterweg binnengekomen van Nieuwediep per sleepboten DRENTE, ACHILLES en HECTOR het te slopen schip HOLLAND. (opm:
voor sloop verkocht Nederlands pantserdekschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 20 februari. Wij vernemen, dat de directie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland zich genoopt heeft gezien de derde boot, die zij bij De Schelde in bestelling had gegeven, voorlopig weer af te bestellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 februari. Het Nederlandse stoomschip MAGDALENA is van Rouen te Louisburg aangekomen met gedeukte platen en schade aan de schroef.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De staking van de transportarbeiders.
Als gevolg van de advertentie van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, waarbij deze 250 vaste bootwerkers vraagt, zijn enige werkwilligen uit het zuiden van het land aangekomen. Aan de stations wordt door de stakers gepost, om deze mensen tegen te houden. Het gelukte de stakers inderdaad verscheidene werkwilligen op te vangen. Dezen werden naar het stakingsbureau geleid, waar met hen werd gesproken. In verschillende gevallen gelukte het de mensen te bewegen naar huis terug te keren. Zij, die daartoe besloten, kregen de reiskosten vergoed. Intussen hebben zich toch een aantal werkwilligen bij die Stoomboot Mij. aangemeld, maar het benodigde aantal is nog lang niet bereikt, zodat het bedrijf nog niet kan voortgaan.
Woensdagmorgen zijn te Amsterdam aangekomen de stoomschepen TELLUS en MARS van de K.N.S.M. Zij worden door werkwilligen gelost. In de Oude Houthaven is aangekomen een Duits stoomschip, geladen met hout. De eigen equipage lost het schip.


Datum: 21 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 februari. Volgens telegram uit North Sydney is het Nederlandse stoomschip NOORDDIJK, van Rotterdam naar Louisburg, bij Babarys gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 februari. Het stoomschip NOORDDIJK is met hoog water zonder assistentie en ogenschijnlijk zonder schade weer vlot gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wick, 17 februari. Het stoomschip SIGNEMIN heeft alle ruimen vol water, het roer is weggeslagen en vermoedelijk is de bodem zwaar beschadigd. Tot dusverre zijn nog slechts 150/2 vaten haring geborgen. (opm: zie ook AH 160220 en AH 230220)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De haven- en transportstaking. Te Rotterdam ligt het hele havenbedrijf thans stop. Op geen enkel schip werd vanmorgen meer gewerkt. Na het stoomschip CARL O. KJELLBERG is geen zeeschip in onze haven aangekomen. Vertrokken is het stoomschip MARS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, ledigscheeps naar Leith, alsmede de zeelichter FRISIA met olie naar Zwijndrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op dinsdag ll., de 17e dezer, had op de rede van Nieuwediep de proeftocht plaats met de torpedoboot Z 4, het tweede schip voor de Koninklijke Nederlandsche Marine, voortbewogen door turbines. De vollekracht-proef, welke gedurende drie uren werd uitgevoerd ten overstaan van een commissie van Marine autoriteiten, slaagde volkomen. De bereikte snelheid was 27,75 knoop meer dan de in het contract voorgeschrevene.
Het schip werd gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam en de gehele machine-installatie door Werkspoor, eveneens te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 februari. De Nederlandse bark JOHN DAVIE, 1.152 ton groot en in 1876 gebouwd, 27 dec. van Santa Pola naar de Las Palmas of Campana vertrokken en 3 februari Kaap Spartel gepasseerd, is ontmast te Tenerife binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

In de alhier gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij Navis, gevestigd te Sliedrecht, is besloten over te gaan tot verdere uitgifte van 100 aandelen van NLG 1.000, met recht van voorkeur voor de oude aandelen, tegen de koers van 100 pct. Na deze uitgifte bedraagt het geplaatste en gestorte kapitaal NLG 600.000. De uitgifte houdt verband met de uitbreiding van de vloot.


Datum: 23 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 februari. Het Nederlandse barkschip JOHN DAVIE heeft de bezaan- en grote mast, benevens de voorbramsteng verloren. Ook heeft het veel dekschade en maakt het een weinig water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens alhier particulier ontvangen telegram is het stoomschip SIGNEMIN vlot gesleept en ligt het in de haven van Wick.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Men maakt zich ernstig ongerust over de vrachtlogger AMSTERDAM van de rederij F. Vrolijk Jr. te Scheveningen. Het schip was op reis van Forwey naar Bergen, een reis van 8 dagen, doch in geen heeft men iets van het schip gehoord, zodat men vreest, dat het vergaan is. De opvarenden zijn allen te Vlaardingen woonachtig n.l.: J. Sebel, kapitein; J.A. de Jong, stuurman; F. Goudriaan, A. van Noord, E. Slieker en J. Noordermeer.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stoomschip NOORDDIJK gestrand.
Volgens een te Londen ontvangen bericht uit Halifax heeft het Nederlandse stoomschip NOORDDIJK van de firma Solleveld, Van der Meer & Van Hattum’s Stoomvaartmaatschappij noodsignalen gegeven voor onmiddellijke hulp. Er woedde een hevige storm en de kapitein vreesde, dat zijn ontredderd schip op de rotsen zou worden geworpen bij Cape Breton. Het kabelschip KELVIN is gaan trachten hulp te verlenen. Een Lloyds-telegram meldt nader, dat de NOORDDIJK bij Gabarys is gestrand. De NOORDDIJK is 27 januari van Rotterdam in ballast naar Louisburg (Cape Breton) vertrokken, om kolen voor de Regering te halen. Het 3.241 ton grote schip had 28 of 29 opvarenden aan boord. (opm: zie ook AH 210220)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 februari. De sleepboot ZEELAND, van Rotterdam naar Rio Grande do Sul met de zuiger MEXICO en twee walvisvaarders, arriveerde 18 februari te Las Palmas.


Datum: 24 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip OUDKARSPEL, van Rotterdam naar Goole, is te Lynn aangekomen met ketelschade en defecte circulatiepompen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 februari. Heden is uit de Noordzee terug van proeftocht de Nieuwe Waterweg binnengekomen het stoomschip ALBIREO.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vorige week is op de scheepswerf ‘De Amer’ te Geertruidenberg de kiel gelegd voor een zeevrachtboot van 2.245 ton dw. met afmetingen 72,25 x 11,15 x 5,48 m. voor de Rederij M.J. van der Eb te Rotterdam. Het schip wordt gebouwd volgens de Engelse Lloyd, hoogste klasse en Scheepvaartinspectie, met bak, brug en campagne. De machine van 900 ipk wordt geleverd door de Machinefabriek C.A. Kuypers te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren werd op de scheepsbouw- en reparatiewerf ‘Het Spaarne’ te Haarlem, met goed gevolg te water gelaten een stalen dubbelwerkende veenbaggermachine, in aanbouw voor Hollandse rekening. Deze machine wordt ingericht met dubbele veenstekers, jakobsladder en persleiding, welke het opgebaggerde veen over een afstand van 16 meter perst.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis. De staking in het transportbedrijf.
De koopvaardijlogger NOOIT VOLMAAKT geladen met pijpaarde, is te Maassluis van Rotterdam gearriveerd en wordt door daar woonachtige haventransportarbeiders gelost. Mede wordt daar met gecondenseerde melk geladen de koopvaardijlogger GEVAERTS VAN SIMONSHAVEN, bestemd voor Engeland. De stakende transportarbeiders uit Rotterdam waren aanwezig, teneinde de werkwillige arbeiders van deze besmette vaartuigen af te houden. Tot nog toe zijn zij daarin niet geslaagd. De Rijks- en gemeentepolitie waren present om zo nodig bijstand te verlenen.


Datum: 25 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 februari. De motorschoener JOHANNA werd hedenmorgen door Bureau Wijsmuller’s Bergingsdienst vlot gebracht. (opm: zie AH 160220)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. De Nederlandse Stoomvaart Mij. Oceaan (blauwpijpers) alhier, zal een regelmatige dienst openen van Hamburg op Nederlands-Indië, via Amsterdam. Als eerste stoomschip in deze lijn zal de ANTENOR 10 maart a.s. van Hamburg vertrekken. De Maatschappij wordt te Hamburg vertegenwoordigd door de Deutsch-Australische Dampfschiff Ges.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 23 februari. De motorschoener REGINA, in 1910 door de firma J.Th. Wilmink te Groningen gebouwd en behorende tot de Aktieselskab Regina te Skien, is aan de firma Hansen te Brevig verkocht. Het schip is groot bruto 189 en netto 127 reg. ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 20 februari. De gisteren van hier naar Calais vertrokken motorschoener ZWALUW is verschenen nacht uit zee teruggekeerd met motorschade.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op de scheepswerf De Amer te Geertruidenberg is de kiel gelegd voor een zeevrachtboot van 2.245 ton dw., voor de rederij M.J. van der Eb te Rotterdam.
Het schip wordt gebouwd volgens de hoogste klasse Lloyds en Scheepvaartinspectie.
De machine van 900 ipk wordt midscheeps geplaatst en wordt geleverd door de Machinefabriek C.A. Kuypers te Rotterdam.


Datum: 26 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 februari. De motorschoener JOHANNA is voorlopig op het zand gezet om enige gaten in de buitenhuid, veroorzaakt door het lopen op de ankers, te dichten. Daarna zal het schip naar Nieuwediep worden gesleept ten einde aldaar in het Marine dok te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het bij de Scheepsbouw Maatschappij ‘Nieuwe Waterweg’ te Schiedam, voor Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, nieuw gebouwde stoomschip ALBIREO heeft met gunstig gevolg proef gestoomd, waarbij een vaarsnelheid van 12 mijl met stroom tegen werd behouden.
Het schip werd gebouwd onder hoogste klasse en onder speciaal toezicht van Lloyds en voorzien van de certificaten van de Scheepvaartinspectie, zomede van uitwateringscertificaat en certificaat voor de houtvaart.
De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijnen 370’, grootste breedte 50’; holte tot het hoofddek 29’. Het schip heeft 2 dekken en een korte brug met bak en campagne; het is geheel elektrisch verlicht en voorzien van draadloze telegrafie, van een dubbele bodem over de gehele lengte, welke, evenals de voor- en achterpiek, voor waterballast zijn ingericht. Zes stalen schotten verdelen het schip in waterdichte compartimenten. In de voorpiek is nog een hospitaal gebouwd.
Voor het vlugge laden en lossen zijn 10 stoomlieren met even zoveel laadbomen, met een capaciteit van 3.500 kg aanwezig. Het schip is voorzien van een triple-expansie machine, die op de proeftocht ongeveer 2.260 ipk ontwikkelde.
De vloot van de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co., waarvan de ALBIREO, groot 7.100 ton dw., thans de grootste is, zal nog worden uitgebreid met drie in aanbouw zijnde stoomschepen van 7.500 ton, twee van 12.000 ton, één van 6.300 ton en één van 5.500 ton. Verder is de firma nog in onderhandeling over vier schepen van 8.000 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak betreffende het aan de grond lopen van het stoomschip HERNODIA.
De Raad is van oordeel, dat het ongeval is veroorzaakt doordien de kapitein niet voldoende voorzichtig heeft gevaren en straft hem door het uitspreken van een berisping.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren deed de Raad uitspraak betreffende het verloren gaan van het stoomschip NICOLAAS. De Raad is van oordeel, dat de NICOLAAS ten gevolge van een mijnontploffing is gezonken. Aan verkeerde navigatie of gebrek aan voorzichtigheid met het oog op mijnengevaar is niet gebleken. Ten slotte sluit de Raad zich gaarne aan bij de hulde, welke ter zitting door de vertegenwoordiger, van de Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart is gebracht aan de matroos Kooyman, die het bevel voorde over de B.B. boot en die, onder moeilijke omstandigheden, met beleid en zeemanschap heeft gemanoeuvreerd.


Datum: 27 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Messrs. Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd., te Wallsend, is 21 dezer te water gelaten het voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd in aanbouw zijnde vrachtstoomschip AMSTELLAND. Het wordt gebouwd volgens hoogste klasse Lloyds Register of Shipping, met een kruisermodel achterschip, heeft een lengte van 490 voet bij een breedte van 61½ voet, en zal bij een diepgang van 28¼ voet een draagvermogen krijgen van bijna 13.000 ton dw.
Machine en ketels zijn vervaardigd door de Neptune Engine Works van de bouwers te Walker, Newcastle. De ketels zijn ingericht zowel voor het gebruik van vloeibare brandstof als van kolen. Twee van de ruimen worden ingericht voor het vervoer van bevroren vlees; de overige drie ruimen voor dat van algemene lading.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 februari. Volgens een door Bureau Wijsmuller ontvangen draadloos bericht passeerde de Nederlandsche zeesleepboot FRIESLAND, een pers slepende van Rotterdam naar Soerabaja, 23 dezer Finistère, alles wel.
De zeesleepboot UTRECHT, 22 dezer 's middags half vier van de Hoek van Holland vertrokken met een baggermolen op sleeptouw, eveneens bestemd voor Soerabaja, passeerde jl. maandag 5.45 uur namiddag Dungeness. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Velsen, 24 februari. Gisteren is hier voor het eerst sinds 1914 weer een stoomschip met palen voor de papierfabriek aangekomen, n.l. het Duitse stoomschip HANSA, komende van Memel. De laatste boot met palen, die hier aankwam, was het Nederlandse stoomschip POOLSTER, dat in november 1914 slechts gedeeltelijk geladen de haven van Onega in Rusland moest ontvluchten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. De Nederlandse motorschoener HERMINA, 8 januari met verlies van ankers en kettingen te Brixham binnengekomen, wacht nog steeds op een en ander, maar men verwacht, dat binnenkort de reis naar Casablanca zal worden voortgezet. (opm: zie ook AH 090120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 22 februari. Na reparatie is de Nederlandse motorschoener VRIJENBAN II naar Yarmouth (Nor) vertrokken. (opm: zie ook AH 070220)


Datum: 28 februari 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 27 februari. Op het Noorderhoofd is een schoener gestrand. De stoomreddingsboot vertrekt derwaarts.
Later bericht. De gestrande schoener is de JOHANNA, van Londen, geladen met cement. De uit 5 koppen bestaande bemanning is door de stoomreddingsboot gered en te Hoek van Holland geland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. De Nederlandse motorschoener HELENA, van Goole naar Antwerpen bestemd, is hier gepasseerd met verlies van stengen, gescheurde zeilen en defecte motor.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De staking in het transportbedrijf - eigenaardige toestanden.
Te Delfzijl en te IJmuiden laten de havenarbeiders het werk op order van de stakingsleiding ongedaan. Aangezien in deze havenplaatsen het woord ‘werkstaking’ niet wordt uitgesproken, achten de beide gemeentebesturen, die met de uitvoering van de Werkloosheidsregeling belast zijn, het niet geraden de werklozen-uitkering stop te zetten. Dientengevolge ontvangen alle als havenarbeiders ingeschrevenen als ‘werklozen’ NLG 18 per week. Hun aantal is te Delfzijl 130 en te IJmuiden omstreeks 300 man. Ook de dienst van de werkloosheidsverzekering in Den Haag heeft, om instructies gevraagd, niet durven voorschrijven, dat in de genoemde havenplaatsen de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering zal worden gestaakt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De staking in het transportbedrijf - De verbinding met Indië.
Het vertrek van het mailschip PRINSES JULIANA van de Stoomvaart Mij. Nederland te Amsterdam, dat vastgesteld was op zaterdag a.s., is thans definitief uitgesteld.
Het schip was geheel volgeboekt met passagiers, zodat een groot aantal personen gedupeerd zijn, niet het minst de Indische verlofgangers, die, door dit uitgestelde vertrek genoodzaakt zijn hun verblijf hier te verlengen, terwijl zij hun woningen en appartementen reeds hadden opgezegd. Ook voor deze ‘gestranden’ zijn de gevolgen van de staking allesbehalve aangenaam.
De geregelde uitzending en terugzending naar Indië van gouvernementsambtenaren ondervindt eveneens ernstige stagnatie, hetgeen gegeven de grote ambtenaarsnood in onze overzeese gewesten, een nadelige invloed moet hebben op de gang van zaken bij de verschillende takken van gouvernementsdienst. Het eerste mailschip van de Mij. Nederland, dat uit Indië te Amsterdam wordt verwacht, is het stoomschip GROTIUS, vermoedelijk op 6 maart. Wanneer de staking dan nog voortduurt zal het niet lossen van de ruimbagage van de passagiers een niet gering inconvenient voor deze vormen.


Datum: 01 maart 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De staking in het transportbedrijf - Molestaties en bedreigingen.
Nadat woensdagmiddag enige schepelingen voor de te Delfzijl in de haven liggende motorschoener WEESPERKARSPEL waren aangemonsterd, werden deze op zodanige wijze door een aantal stakende arbeiders gemolesteerd en bedreigd, dat de kapitein genoodzaakt was om de monstering nietig te verklaren. Ook de kapitein werd lastiggevallen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Gisteren namiddag is in de Nieuwe Waterweg aangekomen, gesleept door de sleepboot LAUWERZEE, het sloopschip PRINCE EDWARD, komende van Devonport. Dit vaartuig, aangekocht door de heer C.T. Pas te Scheveningen van de Engelse regering om te worden gesloopt, gebouwd in 1887, heeft de volgende afmetingen: 330’-5” x 39’-1” x 15’-2”. Wanneer het weer het toelaat zal het vaartuig via de Goeree naar Dordrecht worden gesleept. (opm: zie ook AH 310120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

's-Gravenhage, 27 februari. De Nederlandsche sleepboot LIMBURG, met een dokdeur op sleeptouw voor het Braziliaanse Gouvernement, arriveerde 24 dezer ter bestemmingsplaats Rio de Janeiro, alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 februari. Alhier ligt het nieuwe motorschoenerschip NEPTUNUS, kapt. M. Oosterhuis. Dit schip is gebouwd op de werf van de heer H. v.d. Werf te Stadskanaal, meet 199 reg. ton bruto en heeft een standardmotor van 45 pk. Het is geladen met strokartonpapier en bestemd voor Londen. Het schip behoort thuis te Groningen aan de Zeilvaartmaatschappij Neptunus, directeur de heer J.J. Onnes.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 21 februari. Het stoomschip GELDERLAND, dat door de Duitsers te Zeebrugge tot zinken was gebracht, doch later gelicht werd, is door een bergingsmaatschappij voorlopig gerepareerd en zal naar Rotterdam vertrekken.


Datum: 02 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de N.V. Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes is te water gelaten het stoomschip MERAK, in aanbouw voor Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam. Het schip, lang 325, breed 47 en hol 24 voet 2 duim, zal een draagvermogen hebben van circa 5.500 ton. De machine-installatie van ongeveer 1.500 ipk is geheel vervaardigd in de machinefabriek van bovengenoemde vennootschap. (opm: te water op zaterdag 28 februari).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de N.V. Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf, Werf Maasdijk te Schiedam, is te water gelaten het onder werfnummer S.S. 34 in aanbouw zijnde stoomschip. Van dit type zijn reeds 2 schepen afgeleverd.
Genoemd schip is van het verhoogd achterdek type en is lang 180’, breed 28’ en hol tot aan het opperdek 14’-61”; laadvermogen 1.060 ton. Het wordt uitgerust met een triple-expansie machine van 600 ipk. Op de vrijgekomen helling wordt onmiddellijk de kiel gelegd voor een zelfde type stoomschip. (opm: te water op zaterdag 28 februari). (opm: zie ook RN 150420)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Sunderland Shipbuilding Co. te Sunderland is te water gelaten het voor Nederlandse rekening in aanbouw zijnde stoomschip ENGGANO, lang 438, breed 54 en hol tot het shelterdek 37.3 voet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. De Waterstaat heeft de berging van de schoener JOHANNA opgedragen aan de N.V. W.A. van der Tak’s Bergingsbedrijf alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. De berging van de schoener JOHANNA, geladen met cement, komende van Londen, welke vrijdagavond op het Noorderhoofd te Hoek van Holland strandde, is door de Rijkswaterstaat opgedragen aan de N.V. W.A. van den Tak's Bergingsbedrijf.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 28 februari. Nagenoeg de gehele lading uit het achterschip van de LIBERTY GLO is thans geborgen en heeft men gisteren getracht het schip vlot te brengen. Door de NW storm is echter een van de uitgebrachte staaldraden gebroken, daar het schip, plat liggende, hevig lag te werken. De andere staaldraad hield echter en door inpompen van water heeft men het schip op zijn zelfde positie kunnen houden. De weersomstandigheden zijn thans gunstiger en hoopt men het schip met het aanstaande springtij vlot te brengen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 28 februari. Begunstigd door het goede weer heeft de Nieuwe Bergingsmaatschappij in vier dagen 1.000 ton lading, bestaande uit wijn, rijst, nootmuskaat, stukgoederen, grenenhout en sojaolie, benevens alle winches en verdere inventaris van de WEST ALETA kunnen bergen. Door de NW storm van gisteren zijn de werkzaamheden gestaakt. Op Terschelling en Vlieland zijn vaten wijn en olie aangespoeld en door de bergers in veiligheid gebracht. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zal men doorgaan, thans met behulp van duikers, de verdere lading te bergen. Het schip zelf is totaal verloren.


Datum: 03 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Heden werd uitspraak gedaan:
Betreffende de stranding van het stoomschip ANTON VAN DRIEL.
Wegens gebrek aan volledige gegevens vermag de Raad de oorzaak van de stranding niet met zekerheid vast te stellen. Zeer waarschijnlijk moet de scheepsramp worden toegeschreven aan misleiding door stroom gepaard aan slecht zicht.
Voorts is de Raad gebleken, dat de ANTON VAN DRIEL wat bouw, grootte en inrichting betreft, een stoomschip was, geschikt om daarmede onder alle weersomstandigheden alle zeeën te bevaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 maart. De schoener JOHANNA is hier binnengesleept om te dokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren werd uitspraak gedaan:
Betreffende de stranding van het stoomschip ANTON VAN DRIEL.
Wegens gebrek aan volledige gegevens vermag de Raad de oorzaak van de stranding niet met zekerheid vast te stellen. Zeer waarschijnlijk moet de scheepsramp worden toegeschreven aan misleiding door stroom gepaard aan slecht zicht.
Voorts is de Raad gebleken, dat de ANTON VAN DRIEL wat bouw, grootte en inrichting betreft, een stoomschip was, geschikt om daarmede onder alle weersomstandigheden alle zeeën te bevaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren werd uitspraak gedaan:
Betreffende het vermist worden van het motorzeilschip KRALINGEN.
De Raad is van oordeel, dat het motorzeilschip KRALINGEN op de reis welke 2 september 1919 te Philadelphia is begonnen, met bestemming naar Rotterdam, met man en muis is vergaan. Uit het onderzoek is gebleken, dat de KRALINGEN van Philadelphia de reis heeft ondernomen zonder geldig certificaat van deugdelijkheid. De reder, hoewel hiermee bekend, heeft geen poging gedaan, hierin te voorzien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Aan de werf van de N.V. Frank Rijsdijk’s Scheepsslooperijen te Hendrik-Ido-Ambacht is aangekomen de onttakelde, voor afbraak bestemde Hollandse oorlogskruiser HOLLAND. Dit vaartuig is lang 307, breed 47, hol 17.3 voet, met een bruto inhoud van omstreeks 4.000 reg. ton. De sleep werd uitgevoerd door de sleepboten DRENTE, HECTOR en ACHILLES van Bureau Wijsmuller's Zeesleepvaart Mij. (opm: zie ook AH 240120)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 24 februari. Op de werf Noordster te Groningen, toebehorende aan de N.V. Handels Mij. en Technisch-Scheepvaart Bureau Navis aldaar, werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen schroef-zeesleepboot genaamd STRAAT LOMBOK. Afmetingen van dit schip zijn 28 x 6 x 2,30 meter. In dit schip, hetwelk is gebouwd voor rekening van de Bataafsche Petroleum Mij. te ’s-Gravenhage, zal worden geplaatst een triple-expansie machine van ca. 450 ipk.
Onmiddellijk na de te waterlating van dit schip werd de kiel gelegd voor een overeenkomstige zeesleepboot van enigszins kleinere afmetingen, alsmede voor een zeevrachtboot van 400 ton dw. Beide voor Nederlandse rederijen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 26 februari. Op 22 dezer is van de werf van de Sunderland Shipbuilding Co. te Sunderland te water gelaten het stoomschip ENGGANO, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij. Nederland te Amsterdam. Het stoomschip heeft een lengte van 438 bij een breedte van 54 voet en een holte tot het shelterdek 37 voet 3 duim.


Datum: 04 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wick, 28 februari. Het stoomschip SIGNEMIN is naar Aberdeen vertrokken om aldaar te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 1 maart. De motortjalk THALATTA, van Calais naar Grimsby bestemd, is alhier binnengesleept met defecte motor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 maart. Heden is van Zeebrugge, gesleept door de sleepboten LAUWERZEE en WODAN, de Nieuwe Waterweg binnengekomen het stoomschip GELDERLAND.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 2 maart. Van de op de Noorderpier gestrande Nederlandse schoener JOHANNA heeft men heden circa 1.400 balen cement geborgen. Het plan is om wanneer het vaartuig geheel gelost is, met drijvende bokken het schip van de pier af te lichten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 maart. De op het Noorderhoofd te Hoek van Holland gestrande schoener JOHANNA is hedenmiddag door de sleepboot BLANKENBURG vlot gesleept en beneden de Berghaven te Hoek van Holland tegen de kant gezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 27 februari. Een voorzeil en twee schoenerzeilen van de Nederlandse motorschoener BETSY zijn dermate door stormweer beschadigd dat zij door nieuwe vervangen moeten worden. Twee kluivers moeten gerepareerd worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ontstaan van belangrijke slagzij van het stoomschip KRALINGEN, rederij Gebr. Van Uden, ten gevolge waarvan op 22 september 1919 een deel van de deklading over boord gezet moest worden. De gezagvoerder, kapitein W.F. Spanjersberg, verklaarde, dat het schip met 650 standaard hout uit Trangsund vertrok. Er waren in het schip twee gesepareerde tanks, twee gewone tanks, die over het gehele vaartuig liepen. Voorts een voor- en achterpiek.
Bij het vertrek reeds vertoonde de KRALINGEN enige slagzij over bakboord. De beneden-bunkers waren leeg, de boven-bunkers vol. Nadat de loods weg was, werd de slagzij heviger, ofschoon de lading goed gestuwd was en de deklast goed gesjord. Een van de tanks liet men oplopen; de andere durfde getuige niet leeg te pompen. Tenslotte werden 3.000 battings over boord geworpen, waarna het vaartuig recht kwam te liggen Na gehouden scheepsraad werd met het oog op de dalende barometer hiertoe besloten. Het onderzoek werd hierna, gesloten. Uitspraak zal later volgen.


Datum: 05 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart deed heden uitspraak betreffende het vergaan van de sleepboot HERCULES op 19 december 1919 tijdens zwaar stormweer nabij de pieren van IJmuiden is gezonken, waarbij de gehele bemanning om het leven is gekomen. Het onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd waaruit de oorzaak van deze scheepsramp kan worden vastgesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad voor de Scheepvaart deed heden uitspraak betreffende de stranding van de motorschoener JOHANNA.
De Raad is van oordeel, dat de stranding van de motorschoener JOHANNA is te wijten aan het slechte weer waardoor het enig bruikbare kompas onklaar raakte, in verband met de dikke, over het land hangende, mist.
Hoewel zulks niet rechtstreeks invloed op de scheepsramp heeft uitgeoefend, wijst de Raad er toch op, dat de schipper niet overeenkomstig artikel 4 sub b, van de Schepenwet heeft gehandeld en zorg gedragen dat, alvorens de reis te ondernemen, de nodige instrumenten aan boord behoorlijk waren nagezien en gesteld.
Het standaardkompas toch was niet gecompenseerd, de chronometers stonden stil, terwijl de log onnauwkeurig aanwees.
De Raad rekent de schipper deze overtreding van de voorschriften te ernstiger toe, nu hij in Noorse havens alle gelegenheid heeft gehad daarin te voorzien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Aan Het Schip ontlenen we de volgende gegevens betreffende het stoomschip KEILEHAVEN gebouwd voor rekening van de firma Gebr. van Uden alhier door de N.V. v/h C. van der Giessen & Zoon's Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel. Lengte tussen de loodlijnen 99,03 m.; breedte op spanten (m.l.d.) 14,33 m. en holte tot hoofddek (m.l.d.) 7,37 m. Laad- of draagvermogen (deadweight) 5.140 ton; bruto-tonnenmaat 2.732,89 reg.ton en dienstsnelheid 10 knoop. De KEILEHAVEN werd gebouwd onder speciaal survey volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas en verkreeg het Nederlands certificaat voor houtvaart. Het schip is voorzien van elektrisch licht en stoomverwarming. De machine-installatie omvat een triple-expansie stoommachine van het standaard-type van de Rotterdamsche Droogdok Mij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse stoomschip UTRECHT, 275 ton bruto en 137 netto ton groot, in 1916 gebouwd en van de Maatschappij Utrecht, directie C.E. van Meel te Rotterdam, is verkocht naar Griekenland en herdoopt in KATINA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 maart. Het stoomschip LEEUWARDEN (831 br. ton) onlangs door de firma Gebr. van Uden te Rotterdam verkocht aan de firma M.J. van der Eb, Rotterdam, is onder de naam OVERWAARD in de vaart gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 3 maart. Van de werf Zeeland te Hansweert wordt donderdag (opm: 4 maart) te water gelaten het stoomschip LOMBARDIA, in aanbouw voor de Zweedse Lloyd.


Datum: 06 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Omtrent het ongeluk op de BULHOND schreef het Soerabaijasch Handelsblad van 24 januari jl.:
De BULHOND was gistermorgen, na een op de marinewerf ondergane reparatie op een proeftocht uitgestoomd en had aan boord o.a. ir. Bakker van het Marine Etablissement. Tegen 11 uur nabij Poelau Kambing, op een afstand van 15 zeemijlen van het lichtschip in het Oostgat verwijderd, aangekomen, werden plotseling enige zachte knallen gehoord, waarna een stoomwolk uit de machinekamer opsteeg. Er was een ongeluk gebeurd!
Vermoedelijk – en hierbij kunnen wij tevens de berichten omtrent de ontploffing van een stoomafvoerbuis positief tegenspreken, vermoedelijk dus door een gebrek aan één van de stoomschuifkasten had een ongunstige stoomverdeling in de cilinder plaats, waardoor de afvoer in de middendrukcilinder afgesloten was en hoge druk ontstond, welke ten gevolge had, dat de ontlastklep aan de bodemzijde werd gelicht en de stoom met geweld ontsnapte.
In de machinekamer bevonden zich 13 personen, van wie acht werden gewond, n.l. de officier-machinist Van der Veen en de machinesteller Van der Hagen licht, en zes inlandse stokers, van wie drie zwaar gewond werd; twee van hen levensgevaarlijk.
Bij dit ongeluk onderscheidde zich voornamelijk de heer Van der Veen, die met levensgevaar probeerde de smoorklep van 15 slagen dicht te draaien; het gelukte hem slechts drie slagen af te sluiten om daarna voor de onhoudbaar warme stoomwolken de vlucht te nemen. In de gattrap bevonden zich twee inlandse stokers, van wie één door de hitte over het gehele lichaam was ontveld: zij werden op het dek gedragen.
Intussen was de machine door de afsluiting van de smoorklep op het dek stopgezet. Met één machine stoomde de BULHOND onmiddellijk terug naar Soerabaja. Intussen werd moeite gedaan om draadloze verbinding met de wal te krijgen, doch de installatie bleek onklaar te zijn geraakt. De eerste hulp werd de gewonden verleend door de officier van gezondheid aan boord dr. Ris.
Nabij de marinehaven gekomen werd de torpedodienst door middel van vlaggenseinen gewaarschuwd, dat er een ongeluk had plaats gegrepen en zo stond bij de aankomst van de BULHOND een automobiel gereed om de zwaargewonden onmiddellijk naar het Militair Hospitaal over te brengen, terwijl de anderen zich eveneens daarheen begaven om opgenomen te worden.
De BULHOND was omstreeks 4 uur in de Marinehaven gearriveerd, waar geconstateerd werd, dat na het stopzetten van de machine en opnieuw aanzetten, een stoomschuifstang was gebroken, een breuk, die niets met het ongeluk te maken had, daar absoluut buiten stond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 maart. De motorschoener KRALINGEN, 4 september ll. van Philadelphia naar Rotterdam vertrokken met een lading kolen en dezelfde dag Reedy Island gepasseerd, waarvan men sedert niets meer heeft vernomen, is heden bij Lloyds als vermist geboekt.
(De KRALINGEN, groot 434 bruto ton en gebouwd in 1918, behoorde aan N.V. Motorschoener Kralingen te Rotterdam, Red.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij de N.V. Scheepswerven v/h Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek werd gisteren te water gelaten de stalen drie-mast schoener GIOVANNA VERDERAME, groot 750 ton, gebouwd voor Italiaanse rekening. Het schip zal worden voorzien van een 180 pk Brons ruw-olie-motor.
De kielen zullen worden gelegd voor 2 vrachtboten van 900 ton, waarin machines worden geplaatst van 400 ipk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Hansweert werd gisteren (opm: was 4 maart) van de Werf Zeeland met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip LOMBARDIA gebouwd voor rekening van de Rederi Aktiebolaget Svenska Lloyd te Gotenburg.
Het schip, dat van het shelterdeck type is en gebouwd werd onder hoogste klasse Engelse Lloyd, heeft de volgende afmetingen: Lengte tussen de loodlijnen 275’-0”; breedte molded 41’-0”; holte maindeck 18’-0”; holte shelterdeck 25’-6”. Het heeft een inhoud van 2.500 ton.
De machine-installatie van 1.600 ipk wordt geleverd door de N.V. Wilton’s Machinefabriek te Rotterdam. (opm: de LOMBARDIA werd door 2 sleepboten van P. Smit Jr. naar Rotterdam gesleept voor de inbouw van de machine installatie bij Wilton)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 4 maart. Van de LIBERTY GLO is hedenmorgen het achterschip op uitgebrachte ankers een dertigtal meters naar zee gebracht. Het schip is geheel lens van water en de vooruitzichten zijn goed.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 27 februari. Het Nederlandse stoomschip ZAANSTROOM, dat in de oorlog door de Duitsers was buitgemaakt en te Zeebrugge tot zinken gebracht, is geheel herstel en zal binnenkort naar Nederland vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, van Harlingen naar Hull, is de 8e februari op de Humber in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip VICTOR, waardoor 3 platen en 2 frames werden beschadigd. Van de VICTOR werd de boeg aan stuurboord beschadigd.


Datum: 08 maart 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. De mailboot PRINSES JULIANA, in aanbouw op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, zal op zaterdag 13 maart te water worden gelaten.


Datum: 09 maart 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. - Staking. De uitkering.
Zaterdag heeft de Centrale Bond de derde uitkering gedaan en wel aan 817 ongehuwden, 1240 gehuwden zonder kinderen, 2.271 gehuwden met 1-3 kinderen en 1.028 met 4-7 kinderen, totaal 5.356 stakers, waaronder 868 zeelieden. Alhier bedroeg de uitkering totaal plm. NLG 68.000 en te Amsterdam plm. NLG 12.000.


Datum: 10 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zoals wij in het ochtendblad reeds met een enkel woord meldden, is het stoomschip TABANAN, van Batavia komende, ten gevolge van een defect aan de stuurmachine bij de Hoek van Holland aan de grond gevaren. De sleepboot URSUS vertrok ter assistentie.
Volgens een later bericht hebben sleepboten met hoog water tevergeefs getracht, het schip los te krijgen.
Nader wordt ons bericht: De TABANAN zit tussen Maassluis en Hoek van Holland aan de grond. De passagiers worden van boord gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 maart. De schoener JOHANNA is heden naar Vlaardingen gesleept. (opm: dit betreft de JOHANNA die bij Hoek van Holland op de pier was gelopen).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 maart. De Nederlandse vrachtlogger IRENE, van Newcastle alhier aangekomen, heeft onderweg zwaar weer ontmoet waardoor het water maakte en voortdurend met de pompen moest worden gewerkt.


Datum: 11 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 maart. Het Nederlandse stoomschip DAMSTERDIEP, van Jersey naar Guernsey, is bij het binnenkomen te Guernsey tegen het havenhoofd aangevaren, waardoor het schip schade heeft bekomen aan de voorsteven. De voorpiek maakt water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 maart. Het stoomschip TABANAN is nog niet vlot gekomen. Men zal heden beginnen met lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de sleepboten KATWIJK en VISCHPLOEG is gisteren van IJmuiden naar Fijenoord gebracht de romp van het voor de firma P.A. van Es & Co. te Rotterdam op de werf van de Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij gebouwde stoomschip SPAARNE, hetwelk te Fijenoord van machine en ketels zal worden voorzien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 9 maart. Het stoomschip LIBERTY GLO is met het laatste springtij een 100 meter naar zee gebracht, doch zit thans op een zandbank. Hedenmorgen was het schip nagenoeg vlot. De sleepboten konden echter door de hoge noordwestelijke deining geen verbinding krijgen. Men heeft daarop de ruimen vol water gepompt en het schip nagenoeg parallel met het strand kunnen houden. Nog steeds waait een krachtige noordwesten wind.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op de Werf Zeeland te Hansweert, zijn 80 werklieden wegens gebrek aan materiaal ontslagen, terwijl er waarschijnlijk meer zullen volgen.


Datum: 12 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren liep van de scheepswerf Vooruitgang van de firma D. Boot te Gouwsluis te water de voor rekening van de Industrieele Maatschappij Hera te IJmuiden in aanbouw zijnde stalen stoomtrawler VALK. Dit is het derde vaartuig van een zestal trawlers, hetwelk naar een zelfde type voor genoemde maatschappij in aanbouw is. De ketel en machine worden door de Maatschappij Hera zelf geconstrueerd en in de schepen geplaatst.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 maart. De Nederlandse drie-mast schoener LIBEA is in het droogdok alhier opgenomen om enkele voorzieningen te ondergaan.


Datum: 13 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen werd hedenmiddag (opm: 13 maart) te water gelaten de mailboot PRINSES JULIANA, zijnde een dubbelschroefstoomschip, in aanbouw voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland voor haar maildienst Vlissingen-Folkestone.
Het schip is gebouwd onder speciaal toezicht van Lloyds en voldoet ten volle aan de eisen van klasse “A” Kanaaldienst.
De hoofdafmetingen zijn: Lengte over alles 363’-0”, lengte op de waterlijn 358’-0”, breedte op buitenkant spanten 42”-6” en holte van kiel tot opperdek in de zijde 23’-0”; bruto register ton ongeveer 3.000. Onder het opperdek bevinden zich 2 doorlopende dekken hoofdzakelijk bestemd voor passagiershutten en verblijven van de schepelingen.
De bovenbouw bestaat behalve uit een bak lang 80’-0”, uit een promenadedek voor de 1e klasse ter lengte van 186’-0” en het daar boven gelegen sloependek, terwijl achterop een ruim dekhuis voor de 2e klasse is aangebracht met daarboven gelegen promenadedek. Op het achterschip bevindt zich nog een afzonderlijk dekhuis voor de stuurmachine en verhaallier. Er zijn in het geheel 11 waterdichte schotten, die tot het eerste dek boven de waterlijn zijn opgetrokken, behalve het aanvaringsschot en de schotten no. 2 en 3, die tot het opperdek doorlopen.
De waterdichte schotten in de passagiersruimte zijn alle ontworpen zonder deuren, wat aan de veiligheid van de passagiers zeer ten goede komt.
Het sloependek biedt ruimte voor dertien grote reddingsboten, waarvan acht stuks onder Welin’s Davits. De meeste van die boten kunnen zo nodig aan beide zijden te water worden gelaten, door middel van rails, waarover de boten van het ene boord naar het andere snel verplaatst kunnen worden.
Voor het lossen en laden zijn twee 3 ton stoomlieren aanwezig. In het voorschip bevinden zich drie laadruimen en in het achterschip twee, terwijl de totale capaciteit ongeveer 150 ton bedraagt bij een gemiddelde diepgang van het schip van 12’-6”.
Het schip wordt voorzien van een installatie voor draadloze telegrafie benevens van een noodverlichting, welke automatisch wordt ingeschakeld. De bemanning, inclusief officieren, bestaat uit 70 personen.
Er zullen in het geheel slaapplaatsen zijn voor 267 eerste klasse passagiers, waarvan 41 de beschikking kunnen hebben over eenpersoonshutten en de anderen over tweepersoonshutten. In het achterschip bevinden zich de hutten voor 110 2e klasse passagiers.
De hoofdwerktuigen zijn twee triple-expansie machines met twee L.D. cilinders en vier krukken, gebalanceerd volgens het Yarrow-Schlick en Tweedig systeem. De cilinders zijn van de volgende afmetingen, de H.D. 28 inches, M.D. 43½ inches en twee L.D. 49 inches met 33 inches gemeenschappelijke slag.
De ketelinstallaties bestaat uit vier dubbele ketels, welke allen van 6 gegolfde vuren zijn voorzien. Deze ketels bevinden zich twee aan twee in afzonderlijke ketelruimen en hebben een diameter van 14’-6” en zijn 20’-0” lang. Het totaal roosteroppervlak is 616 vierkante voet en het verwarmd oppervlak 19.440 vierkante voet, de stoomdruk is 190 lbs. per vierkante voet. Toegepast is Howdens geforceerde trekking met Silley’s Patent vlamdeuren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft gisteren uitspraak gedaan betreffende de stranding van het motorzeilschip PRINCENHAGE VI. De Raad is van oordeel, dat de ramp is veroorzaakt doordien op een gevaarlijke plaats dicht bij de rotsen de motor onklaar werd en het schip, dat als zeilschip ondeugdelijk was, niet al kruisend, zich van de rotsen kon verwijderen, zodat het noodzakelijk ten gevolge van wind en deining daarop moest drijven. Wat de oorzaak van het onklaar worden van de motor betreft, is deze niet met enige zekerheid aan te wijzen. Niet waarschijnlijk is het, dat de 5 Engelse duim dikke as is krom gestoten. Intussen blijkt weer uit deze ramp, hetgeen de Raad reeds zo herhaaldelijk heeft gezegd, dat motorzeilschepen van het type als het onderhavige met een platte bodem zonder noemenswaardige lichting onzeewaardige en ondeugdelijke schepen zijn, omdat het niet mogelijk is met dergelijke schepen, althans bij tegenwind, te zeilen en men geheel is aangewezen op de motor, die allicht en ook op kritieke ogenblikken, kan haperen. Een motorzeilschip behoort de eigenschappen van een goed zeilschip te bezitten.

Krant:
  BN - Bataviaasch Nieuwsblad

Rechtszaken.
Bij vonnis van de Raad van Justitie van 12 maart is de beklaagde J. Scherpbier gezagvoerder van de HERCULES wegens overtreding van het als gezagvoerder van een onbesmet (pestvrij) schip, dat een wegens pest besmet verklaarde haven heeft bezocht en daarna nog niet in een Nederlands-Indische haven tot het vrije verkeer is toegelaten geweest, verzuimen in quarantaine te gaan, zodra het schip de grens van een Nederlands-Indische haven overschrijdt, veroordeeld tot NLG 500 boete subsidiair twee en een halve maand gijzeling. Aangezien beklaagde bij verstek is veroordeeld, is door de Officier van Justitie tegen het vonnis hoger beroep aangetekend.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Het stoomschip DAMSTERDIEP zal te Guernsey voorlopige repareren en daarna naar Rochester vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Holland Amerika Lijn. In de gistermiddag gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Holland Amerika Lijn, werd het volgend voorstel tot wijziging van de statuten aangenomen. Het kapitaal van de vennootschap is gesteld op NLG 50 miljoen, verdeeld in 200 series elk groot NLG 250.000, gesplitst in aandelen ieder groot NLG 500. Het gehele kapitaal moet voor 1 januari 1930 zijn geplaatst behoudens verlenging van die termijn krachtens Koninklijke bewilliging indien die dan alsnog is vereist. De directie wordt gemachtigd om, onder goedkeuring van commissarissen, tot zodanige verlenging van de termijn eventueel aanvrage te doen. Ten tijde van het besluit tot deze statutenwijziging zijn 80 series uitgegeven.


Datum: 14 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip THESEUS gebouwd op de werf van De Haan & Oerlemans, te Heusden, voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, heeft gisteren met goed gevolg op de Nieuwe Waterweg proef gestoomd, waarbij een snelheid van 9 mijl werd verkregen. Het schip is van het partial awning decktype en heeft de volgende afmetingen: Lengte 215’-0”, breedte 34’-4”, holte tot maindeck 15’-6”, holte tot awningdeck 22’-6”. Het is groot bruto 1.305 reg. ton, netto 745 ton. Laadvermogen 1.656 ton. De machine, die ca. 650 ipk ontwikkelt, werd gebouwd door de Machinefabriek C.A. Kuypers, Rotterdam en is van het triple-expansie type. Afmetingen: 15” x 25”x 40”, slaglengte 27”. De stoom wordt geleverd door twee ketels van 10’ x 6’ x 10’-3” werkende onder een druk van 180 lbs. De installatie is voorzien van Schmidt’s patent oververhitters, Howdens geforceerde trek en oliestookinrichting, waartoe de ballasttanks als brandstoftanks zijn ingericht. Het schip is gebouwd volgens de hoogste klasse Bureau Veritas special survey en Nederlandsche Schepenwet en bovendien voorzien van een certificaat voor de houtvaart. (opm: de THESEUS was op 13 maart van Rotterdam vertrokken op de proeftocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. De motorschoener ACHTERDIEP, van Teignmouth naar Genua bestemd, is te Almeria binnengelopen met stormschade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van IJmuiden vertrok in ballast naar Antwerpen het voor Engelse opdrachtgevers bij de firma H.W. Jacobs te Haarlem gebouwde stalen stoomschip FARNHAM, hetwelk op het Noordzeekanaal een welgeslaagde proeftocht hield.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf Rijn en Maas van de firma De Haan & Oerlemans te Heusden is te water gelaten het vrachtstoomschip HEENVLIET, metende 2.500 ton, gebouwd voor rekening van de Nationale Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.


Datum: 15 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 maart. Het stoomschip TABANAN is, na een deel van de lading in lichters gelost te hebben, hedenmorgen door de sleepboten URSUS, WITTE ZEE, LAUWERZEE en BLANKENBURG vlot gesleept. De TABANAN is opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de firma Gebr. Volker AFzn. te Sliedrecht, is te water gelaten het stalen schroefstoomschip GREVELINGEN gebouwd voor rekening van de N.V. Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaartmaatschappij, te Amsterdam. Dit schip, van het raised quarterdeck type, werd gebouwd onder hoogste klasse Bureau Veritas en heeft de volgende afmetingen: Lengte 171’, grootste breedte 28’-4½”, holte 12’. De deadweight inclusief bunkers bedraagt ca. 900 ton, de diepgang beladen 12’-10”. De machine-installatie van 500 ipk werd geleverd door de firma J. & A. van de Schuyt. Het schip is inmiddels verkocht aan de heer A. Jordens Jr. te Rotterdam. (opm: te water op 13 maart)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Proef gevaren. Het stoomschip HANS GUDE, gebouwd op de werf van de heren Huiskens & Van Dijk te Dordrecht, voor rekening van de heer Andr. Saeberhagen te Bergen, Noorwegen, heeft 2 maart met goed gevolg proef gevaren. Het stoomschip, gebouwd onder speciaal toezicht van Norske Veritas en Noorse Scheepvaartinspectie, heeft de machines midscheeps en is door 4 waterdichte schotten verdeeld in 5 gedeelten, bestaande uit voor- en achterpiek, machine- en ketelruim en 2 grote laadruimen, elk voorzien van twee laadhoofden. Er is slechts één dek met bak, brug en campagne. De voornaamste afmetingen zijn: Lengte over alles 247 ft, tussen p.p. 237 ft., grootste breedte 37 ft., holte in de zijden 18 ft., deadweight tonnage 2.200 ton, 1.298 ton gros?, 745 ton netto, grootste diepgang 16,5 voet. De hoofdmachine is een triple-expansie machine met oppervlak condensatie.
Op de proeftocht werd een snelheid verkregen van 11 mij] en na afloop werd het schip terstond door de rederij, die haar grote tevredenheid uitdrukte, overgenomen. Het gehele vaartuig werd elektrisch geïnstalleerd door de firma C.W. van Seventer & Co te Dordrecht. (opm: verkort weergegeven)


Datum: 16 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft gisteren een onderzoek ingesteld betreffende het aan de grond lopen op 1 december jl. van het stoomschip KARIMATA in de baai van Tjilatjap. Het schip behoort aan de Stoomvaart Mij. Nederland. Gezagvoerder was de heer C. Kromwijk te Bussum. Deze verklaarde, dat in Padang een lading kolen was ingenomen. Hem was bericht dat bij in Tjilatjap kon aankomen met een diepgang van 24 voet 4 duim. Hij vertrok met een diepgang van 24 voet 8 duim. Getuige meende, dat door kolen- en waterverbruik de diepgang met 4 duim zou verminderen, zodat het schip in Tjilatjap kon aankomen, Hij had echter niet nagegaan of het schip bij Tjilatjap werkelijk 24 voet 4 duim lag. Wel had hij een berekening gemaakt, dat tijdens de reis het schip ruim 4 duim minder diep moest komen liggen. Bij elke 46 ton minder lading stijgt het schip nl. één duim. De reis duurde 3 dagen, wat totaal eiste 150 ton kolen en 45 ton water. Bovendien is 20 ton as in zee overboord geworpen. Het schip is ten anker gekomen in 5¼ vaam of 32 voet water tussen lijnen, aangeduid in de zeilaanwijzing. Getuige meende, dat dit water diep genoeg was om te ankeren. Bij het omzwaaien bleek het schip op een plaats slechts 2 duim water onder de kiel te hebben. Dit vond getuige te weinig. Hij besloot iets op varen en stootte daarbij op de grond. Aan bakboordzijde zat het schip vast, overigens stond er water genoeg. Het bleek te zitten op een bankje van 18 voet, dat niet op de kaart voorkwam. Als dat bankje er niet was geweest, had het schip voldoende water gehad. Het is gebleken, dat het aanwezig zijn van het bankje niet bij de havenautoriteiten in Tjilatjap bekend was. De uitspraak volgt later.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de scheepswerf van de firma Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht is eergisteren te water gelaten, het stalen casco van een zeesleepboot, in aanbouw voor Bureau Wijsmuller Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaart Maatschappij te ’s-Gravenhage. De afmetingen van deze boot zijn: 46,50 meter over alles; 44 meter tussen de loodlijnen; 8,25 meter breedte en 4,30 meter holte. Er wordt een machine-installatie in geplaatst van 1.200 ipk.
Deze sleepboot wordt onder de naam BRABANT aan de vloot van genoemde maatschappij toegevoegd.
Bij de firma Jonker & Stans zijn nog voor dezelfde rederij in aanbouw 2 stoomschepen van elk 3.200 ton, 1 stoomschip van 2.500 ton, 1 zeesleepboot gelijk aan de BRABANT, 2 zeesleepboten met afmetingen: 48,50 meter over alles; 46 meter tussen de loodlijnen, 8,80 meter breedte, 4,50 meter holte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Gisteren werd van de Werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip ELLEWOUTSDIJK, in aanbouw voor de firma Solleveld, Van der Meer en T.H. van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. De ELLEWOUTSDIJK is het tweede van vier dergelijke schroefstoomschepen, welke de Werf Gusto voor genoemde firma in aanbouw heeft. Het stoomschip wordt gebouwd onder speciaal toezicht en volgens de hoogste klasse van de Engelse Lloyd, tevens ingericht voor de houtvaart. Het is van het enkeldek type met campagne, lange brug en bak, heeft een draagvermogen van ongeveer 6.200 ton deadweight en de volgende afmetingen: Lengte tussen de lijnen 350’-3”; breedte op het grootste spant 50’-0”; holte 24’-0”.
Het stoomschip wordt voorzien van een triple-expansie machine met oppervlakcondensatie van 1.800 ipk, in staat het vaartuig een snelheid te geven van 10 knopen, terwijl de benodigde stoom wordt geleverd door 3 stoomketels met een verwarmend oppervlak van ongeveer 510 m2, werkende onder een stoomdruk van 180 lbs. per vierkante Engelse duim.
Onmiddellijk hierna werd de kiel gelegd voor een schip van het shelterdecktype van 6.500 ton dw. voor dezelfde rederij bestemd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. De Holland Zuid-Afrika Lijn, die tot nog toe met gecharterde schepen werkt, heeft het Belgische stoomschip VILLE d'ANVERS, van de Lloyd Royal Belge, aangekocht en herdoopt in BLOEMFONTEIN.
Dit stoomschip, dat ruimte heeft voor 90 passagiers, zal binnenkort in de vaart komen. In augustus zal de rederij de beschikking krijgen over het stoomschip RIETFONTEIN, circa 6.500 ton ton dw. met ruimte voor 20 passagiers. Voorts zijn in aanbouw de schepen: JAGERSFONTEIN, SPRINGFONTEIN en KLIPFONTEIN. Deze schepen zullen uitgerust worden met koelruimen en uitsluitend voor het vervoer van gemengde lading gebruikt worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Van IJmuiden vertrok in ballast naar Antwerpen het voor Engelse opdrachtgevers bij de firma H.W. Jacobs te Haarlem gebouwde stoomschip FARNHAM, hetwelk op het Noordzeekanaal een welgeslaagde proeftocht hield.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Gouda is gisteren van de werf van de firma H. Van Vlaardingen te water gelaten het stalen schroefstoomschip NOORDERGAT gebouwd voor rekening van de N.V. Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaartmaatschappij alhier. Dit schip dat van het raised-quarterdeck type en gebouwd werd onder hoogste klasse Bureau Veritas, heeft de volgende afmetingen: lengte 45,33 m., breedte 7,96 m., holte 3,54 m. De deadweight inclusief bunkers bedraagt ca. 600 ton, terwijl de diepgang beladen 11'-6" is. De machine-installatie van 300 ipk werd geleverd door de firma J. & A. van der Schuyt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 maart. Heden is alhier van Rotterdam aangekomen het stoomschip SUMATRA van de Stoomvaart Mij. Nederland. Dit stoomschip, indertijd door de Engelse regering gerekwireerd, liep omstreeks 10 april 1919 bij Alexandrië aan de grond en werd zwaar beschadigd. Na reparatie vertrok het op 27 augustus van Gibraltar naar Rotterdam, alwaar het 8 september arriveerde en sindsdien gelegen heeft.


Datum: 17 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens in de Staatscourant no.33 gepubliceerde statuten is de firma Machinefabriek Gebr. Stork & Co. te Hengelo omgezet in een naamloze vennootschap met een kapitaal van NLG 15.000.000.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 maart. Het Nederlandse stoomschip GEERVLIET, 384 bruto en 156 netto ton groot, in 1918 gebouwd en van de Scheepvaart Mij. Millingen (Directie Nationale Stoomvaart Mij.) te Rotterdam, is naar Griekenland verkocht en verdoopt in PARASKEVI.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 maart. De Nederlandse tjalk ROLLENGEWEER, in 1902 gebouwd, 111 bruto en 105 netto ton groot, is verkocht aan schipper Salomons te Groningen en herdoopt in SPES MEA. (opm: geb. 1895 / de verkoop was al in aug. 1919)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 maart. Wegens het te verwachten stormweer is hedenmiddag alhier van Harlingen binnengekomen Nederlandse sleepboot WATERLAND van Rotterdam, op sleep hebbend 2 lichters, geladen met turfmolm, bestemd voor Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 maart. Het Nederlands-Indische stoomschip SINGHAWANG is 10 januari in aanvaring geweest met het met hout beladen zeilschip KUU LIONG TYE, van Singapore, nabij het Raiffles Licht op 18 gr. N en 10 gr. O. Het stoomschip bleef onbeschadigd, doch het zeilschip is gezonken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Teneriffe, 10 maart. De Nederlandse bark JOHN DAVIE wacht op orders van de rederij. De lading is onbeschadigd, behalve een klein deel dat beschadigd is door water dat door het dek binnengekomen is.


Datum: 18 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 maart. De Nederlandse schoener PIETERDINA is in de binnenhaven alhier in aanvaring geweest met de Nederlandse koftjalk WOLBERDINA, waarbij eerstgenoemd schade aan het stuurhuis en laatstgenoemd aan het voorschip beliep.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle on Tyne, 12 maart. Het stoomschip GRONINGEN is 10 dezer in het Albert Edward dok tegen het houten havenhoofd gevaren.


Datum: 19 maart 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 12 maart. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINAPOLDER is bij het vertrek van hier in aanvaring geweest met een lichter. De lichter is licht beschadigd. (De WILHELMINAPOLDER is 14 maart te Hartlepool aangekomen).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Te Oude-Pekela (Gron.) is voor het eerst na zoveel jaren de kiel gelegd op de helling van de firma Wortelboer voor een vrachtboot van 4 à 500 ton, voor Franse rekening.


Datum: 20 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen zal de kiel worden gelegd voor een stoomschip voor de Holland Amerika Lijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding op het Noorderhoofd van de Hoek van Holland op 27 februari jl. van het zeilschip JOHANNA. Rederij: N.V. Scheepvaart Mij. Johanna te Schiedam; gezagvoerder C.P. de Vries te Groningen. Deze deelde mee een lading cement van Londen te hebben vervoerd. Het weer was stormachtig. Daar er geen loods naar buiten kwam, besloot de schipper te pogen zonder loodsaanwijzing naar binnen te zeilen. De stroom liep om de NO en een zee spoelde over het achterschip, waardoor het stuurgerei onklaar geraakte. Het schip dreef op het Noorderhoofd. De bemanning werd door de stoomreddingboot verlost. Het schip is later gelicht.


Datum: 21 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 maart. De schoener DE RUYTER heeft te Amsterdam de ten gevolge van de stranding bij Borkum geleden schade geheel hersteld. Het schip ligt thans met de lading cokes alhier zeeklaar met bestemming naar Calais.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de Eems heeft met goed gevolg proef gestoomd het op de werf Skandinavië te Groningen, gebouwd dubbelschroef motorboot LEKSVEER, voor rekening van de Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam. Het schip is voorzien van 2 motoren van 150 ipk, van de fabriek Drakenburg v/h Rennes te Utrecht, groot 970,30 en 583,80 netto m3 en zal in Groningen strokarton laden voor Hull. Kapt. J. Jonk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdagmiddag (opm: 20 maart) is van de werf van de heer H. Kroeze te Hoogezand te water gelaten een motorsleepboot voor rekening van de heer J. Bakker te Groningen. De Brons Motorenfabriek te Appingedam levert de machine van 50 ipk.
De kiel wordt gelegd voor een motorlichterschip van 200 ton.


Datum: 22 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. De Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO, van Saffi naar Plymouth bestemd, is aldaar aangekomen op sleeptouw van een sleepboot wegens een defect aan de motor.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 maart. Op order van de Admiraliteit is woensdag te Londen publiek verkocht de stalen motorschoener TWEE AMBT, 314 bruto en 210 netto ton groot, in 1915 gebouwd en behoord hebbende aan de Scheepvaart Mij. Groningen te Rotterdam. Het schip, dat te Sierra Leone ligt en door het Prijshof te Londen tot goede prijs werd verklaard, ging voor GBP 5.600 over in handen van een Zweedse firma.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De stranding van de HERMANOS.
De Raad voor de Scheepvaart deed heden (opm: 19 maart) uitspraak betreffende de stranding van het motorzeilschip HERMANOS toebehorende aan de Vrachtvaart Mij. Neerlandia te Rotterdam.
De Raad kan de verdediging van de schipper niet aanvaarden en is integendeel van oordeel, dat de stranding bij een voorzichtigheid en beleid, welke van de schipper mochten worden verwacht en vereist, was voorkomen. Dat het schip zich, ten gevolge van het gebeurde ten noorden van de Lemanbank, wat de stuurmiddelen betreft, in een ontredderde toestand bevond, kon, voor zover de Raad bekend, niet op rekening van de schipper worden gesteld. Wel echter was bij die gebrekkige toestand van de stuurmiddelen, waarmee volgens de eigen uitdrukking van de schipper „zo goed en zoo kwaad als het ging" werd gestuurd, voorzichtigheid dubbel geboden. Daaruit volgt, dat het voor de schipper niet verantwoordelijk was om, nadat hij te 10 uur 15 minuten en te 11 uur 5 minuten respectievelijk 14 en 12 vadem had gelood, vóór 11 uur 50 minuten — het ogenblik van de stranding — niet nog eens te loden. Gewoonlijk hoort de Raad in de gevallen, waarin het lood te weinig is gebruikt, de bewering, dat men op het ogenblik van de stranding, als 't ware met het lood in de hand gereed stond. Zo is het nu hier niet. Maar wel voerde de schipper in deze zaak een argument aan, dat talrijke malen voor de Raad wordt aangevoerd, doch evenzovele malen onhoudbaar is gebleken. Hij zegt dat de diepte van 12 vadem hem de zekerheid gaf, dat hij nog minstens 8 à 9 mijl van de kust was verwijderd. Hij verzuimt daarbij echter rekening te houden met de omstandigheid, dat ook plaatsen van 12 vadem op de kaart staan vermeld, welke niet meer dan 4 à 5 mijl van de kust zijn verwijderd. Met die plaatsen houdt hij geen rekening, omdat hij afgaat op een afgevaren bestek, waarvan de onbetrouwbaarheid onder de gegeven omstandigheden door een ieder voor mogelijk moest worden gehouden.
De verontschuldiging van de schipper, dat de bemanning op was van vermoeidheid en dat hij om die reden niet veelvuldiger heeft gelood, kan, waar het behoud van het schip op het spel stond, moeilijk als een deugdelijk excuus worden beschouwd, vooral waar voor het loden niet meer dan twee man nodig waren, waarvan bij de laatste loding de schipper zelf er één was. Tenslotte heeft de schipper nog aangevoerd, dat hij op een dwaalspoor is gebracht door de toestand van de atmosfeer, daar hij in het geheel niet heeft kunnen bemerken dat het mistig was, terwijl dit achteraf wel het geval moet zijn geweest, daar hij geen enkel licht heeft gezien, zelfs niet toen het schip stootte. Ook dit verweer kan, naar het oordeel van de Raad, de schuld van de schipper niet wegnemen; met de mogelijkheid van slecht vurenzicht had hij rekening moeten houden en hij had in geen geval, onder de omstandigheden als hiervoor zijn uiteen gezet, zo lang mogen wachten, alvorens het lood uit te werpen. Waar reeds hierin naar het oordeel van de Raad, een daad van nalatigheid moet worden gezien, zonder welke de ramp niet zou hebben plaatsgehad, kan verder buiten bespreking blijven de vraag of de schipper ten anker had kunnen gaan tot het aanbreken van de dag — waaromtrent hij zich beroepen heeft op de toestand van de gewonden, die zo spoedig mogelijk de wal moesten bereiken — en voorts, of hij voldoende rekening heeft, gehouden met het tij toen hij de laatste keer 12 vadem loodde.
Op grond van voorschreven nalatigheid, waardoor in de zin van artikel 48 van de Schepenwet de stranding van de HERMANOS is veroorzaakt, straft de Raad de gezagvoerder door hem de bevoegdheid te ontnemen om als schipper te varen op een schip, bedoeld bij artikel 2 van de Schepenwet, voor de tijd van een maand.


Datum: 23 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Het Nederlandse stoomschip HARLINGEN, van Frederiksstad te Suttonbridge aangekomen, rapporteert door slecht weer zeilen te hebben verloren en lekkage te hebben bekomen in de voorpiek. Te Holtenau heeft een voorlopige reparatie plaats gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. De Nederlandse schoener MARIA, van Neath naar Rouen, is in de St. Ives Bay aan de grond geraakt. Men hoopt dat het schip met het volgend getij weer
zal vlot komen. Ogenschijnlijk heeft het nog geen schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Zaterdag (opm: 20 maart) had de welgeslaagde proefvaart van het stalen schroefstoomschip ESTORIL. Gemeld schip, met een afmeting van 50,00 m. tussen de loodlijnen, 7,80 m. breedte en 3,90 m. holte, werd gebouwd volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas, onder de naam PEKELDERDIEP, doch bij voltooiing genaamd ESTORIL, op de scheepsbouwwerf van de firma Gebroeders Boot, te Leiderdorp, voor rekening van de Naamloze Vennootschap Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij, te Rotterdam.
De in het schip geplaatste stoommachine-installatie, vervaardigd door de Naamloze Vennootschap Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij, te Leiden, is een verticale triple-expansie van moderne constructie, welke bij 130 omwentelingen per minuut 450 ipk ontwikkelt. (opm: voor oplevering verkocht naar Portugal)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. De sleepboot LUTINE van de rederij G. Doeksen te Terschelling is naar Griekenland verkocht en onder Griekse vlag met de naam EIRINI van IJmuiden vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 maart. De sleepboot ZWARTE ZEE, van Punta Arenas naar Hamburg met het stoomschip AMASIS op sleeptouw, arriveerde 17 maart te St. Vincent.
De sleepboten SEINE en SCHELDE, van Buenos Aires naar Hamburg met het stoomschip SANTA CLARA op sleeptouw, vertrokken 16 maart van St. Vincent.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Zaterdagmiddag vertrok van IJmuiden naar Rotterdam, om op de Noordzee de officiële proeftocht te houden, het voor een rederij te Lissabon op de werf De Hoop van de firma Gebr. Boot te Leiderdorp nieuw gebouwde stalen vrachtstoomschip ESTORIL. Eerst na een welgeslaagde proeftocht zal het door de Portugese rederij worden overgenomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 maart. Op de helling van de werf van de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’, waarvan 13 maart de mailboot PRINSES JULIANA te water is gelaten, zal de kiel worden gelegd voor een nieuw te bouwen stoomschip voor de Holland Amerika Lijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 22 maart. Het achterschip van de LIBERTY GLO is tijdens springtij in twee getijden zeventig meter naar dieper water gehieuwd en hebben sleepboten zondagmiddag verbinding kunnen krijgen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 22 maart. Het Nederlandse eskader in Nederlands-Indië, bestaande uit Hr.Ms. TROMP en Hr.Ms. HERTOG HENDRIK, is op zijn verblijf buiten de koloniën de 13e dezer te Saigon aangekomen. Op deze reis zullen alsnog bezocht worden China, Japan en de Filipijnen.


Datum: 24 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het verslag over 1919, het tweede boekjaar der N.V. Scheepvaart Maatschappij Flandria te Rotterdam, werden de Flevo-schepen onmiddellijk na de wapenstilstand in de vaart gebracht en opnieuw bevracht. De resultaten van de reizen zijn zeer tegengevallen. De reizenrekeningen tonen een groot tekort. Getracht werd de vaartuigen van de hand te doen.
De geboden prijzen waren echter van dien aard dat aan verkoop niet te denken viel.
Van de volbrachte reizen geven verschillende reizenrekeningen een verlies aan van totaal NLG 49.484, waartegenover enige winstreizen staan van totaal NLG 6.931, blijft NLG 43.453, waarbij nog te voegen een exploitatierekening voor salarissen, kantooronkosten, enz. NLG 14.307, een totaal verlies dus van NLG 57.760.
De vloot stond op de balans a.p. voor NLG 411.143.
Hiervan af te schrijven: opbrengst FLEVO IV en IX NLG 218.000, zodat de schepen te boek staan op einde december 1919 voor NLG 193.143.
Onder de activa van de balans komen o.a. voor: kas en bankier met NLG 14.632, de zeilschepen (na afschrijving van NLG 218.000) met NLG 193.143, kosten van oprichting met NLG 8.000, debiteuren met NLG 47.386, lopende reizen met NLG 2.648 en het verliessaldo. Waartegenover het geplaatste kapitaal van NLG 313.000 en crediteuren met NLG 10.102.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Het schip MARIA is vlot en te St. Ives aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 16 maart. Het Nederlandse stoomschip RIJSWIJK heeft een schroefblad gebroken. Aanbevolen wordt een waarloze schroef aan te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. De torpedobootjager JAKHALS is vrijdag (opm. 12 maart) aan de grond gelopen in Straat Soenda. Na enige vergeefse pogingen om door sleepboten het schip vlot te krijgen, werd het ten slotte afgesleept. De JAKHALS bleek niet beschadigd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip HARLINGEN 370 bruto en 155 netto ton groot, in 1917 gebouwd, van de N.V. Van der Eb en Dresselhuys' Scheepvaart Mij. te Rotterdam, is onder Belgische vlag gebracht en herdoopt in ALBERTA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 maart. Gisteren is van de werf van de heer Alb. Pronk te Vlaardingen met goed gevolg te water gelaten het loggerschip SCH-161, gebouwd voor rekening van de heer B. Pronk te Scheveningen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 17 maart. Het van Rotterdam via West-Hartlepool alhier aangekomen Nederlandse zeilschip FLEVO VIII heeft stormschade belopen en is hier onderzocht.


Datum: 25 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ZEEMEEUW. Te Nieuwediep is aangekomen de sleepboot WATERWEG van de Internationale Sleepmaatschappij, die de ZEEMEEUW naar Rotterdam zal brengen. De ZEEMEEUW is een Nederlandse vrachtboot, die indertijd door de Duitsers werd aangehouden, in beslag genomen en opgebracht naar Zeebrugge. Onderweg echter aangevallen door een Engels konvooi, lieten de Duitsers hun prooi in de steek en namen de vlucht. Door vletterlieden opgepikt, werd het vaartuig naar Nieuwediep gebracht en heeft daar sedert op ‘s Rijks werf gelegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Heden is het stoomschip NERO alhier ledig aangekomen van Rotterdam. (opm: waarschijnlijk de proeftocht/oplevering van dit door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij tijdens de bouw gekochte schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Dinsdag heeft de Raad uitspraak in de zaak betreffende het ontstaan van belangrijke slagzijde en het werpen van een deel van de deklading aan boord van het stoomschip KRALINGEN. De Raad acht zich niet in staat om een oordeel uit te spreken over het ontstaan van de belangrijke slagzijde over bakboord. Uit de voorhanden gegevens is daarvoor geen verklaring te vinden, teminder, daar met de hoge deklast van de KRALINGEN de slagzij is ontstaan tegen een krachtige wind in. De gegevens betreffende het gevuld zijn vooral betreffende het al of niet geheel gevuld zijn van de tanken kunnen moeilijk gecontroleerd worden. Wel kan worden gezegd, dat het vullen van de achterpiek het schip niets stabieler maakte, zodat dit beter was nagelaten. Het is de Raad voorts wel bekend, dat de meeste houtschepen met vrij belangrijke slagzijde aankomen; of de deklast iets te hoog was en het zwaartepunt daardoor te hoog was komen te liggen, kan moeilijk worden uitgemaakt, nu omtrent de andere factoren op zichzelf, met name omtrent het al of niet geheel gevuld zijn van de tanken en het al of niet oordeelkundig verwerken van de kolen in de bunkers geen voldoende zekerheid bestaat. Nu eenmaal - door welke oorzaak dan ook - de zware slagzij was ontstaan en met behulp van de tanken niets meer te bereiken viel, was het met dreigend slecht weer wel gerechtvaardigd om, door het werpen van een gedeelte van de deklading te trachten het schip weer nagenoeg recht te krijgen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 maart. De Nederlandse motorschoener KWIEK, 315 bruto en 226 netto ton groot, in 1919 gebouwd en behorend aan de N.V. Scheepswerven v/h Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek, is naar Engeland verkocht en verdoopt in CARGO SHIPPER.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gefle, 15 maart. De Nederlandse motorschoener MARGARETHA, 5 januari hier gestrand, ligt nog steeds in onveranderde positie. Zo spoedig het ijs het toelaat, zullen pogingen tot berging worden gedaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip HOLLANDSCH DIEP dat verleden week van Hull met een muitende bemanning te Hellevoetsluis is aangekomen, die afgemonsterd is, is dinsdagnamiddag van daar vertrokken met een nieuw aangemonsterde bemanning naar haar eerste bestemming. Stakers uit Rotterdam hebben dit tevergeefs trachten te verhinderen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. In de heden gehouden bestuursvergadering van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd o.m. besloten aan de a.s. jaarvergadering voor te stellen het dividend over 1919 te bepalen op 20%, vorig jaar 10%.


Datum: 26 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de fa. E.J. Smit & Zn. te Hoogezand is te water gelaten het stoomschip GOUDA, in aanbouw voor rekening van de heer J.J.A. van Meel te Rotterdam. Het schip wordt gebouwd onder speciaal toezicht van Lloyds Register en Scheepvaartinspectie en heeft de volgende afmetingen: Lengte over loodlijnen 38,12 m., breedte over spanten 6,80 m., holte in de zijde 3,40 m. Het zal op zomervrijboord een draagvermogen hebben van plm. 400 ton en heeft bunkers voor 50 ton kool. De machine is een triple-expansie machine van 300 ipk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de N.V. Scheepsbouwwerf Baanhoek, voorheen T. Nederlof, te Sliedrecht, is te water gelaten een stalen zeevrachtstoomboot van ruim 2.000 ton, van het single deck type. Het stoomschip is gebouwd onder hoogste klasse Lloyds en wordt voorzien van een triple-compound machine van 900 ipk.
Onmiddellijk na afloop van dit stoomschip, hetwelk voor eigen rekening werd gebouwd, werd de kiel gelegd voor een zusterschip, te bouwen voor Nederlandse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Stoombootdienst Nieuwediep-Amsterdam.
Tachtig jaar ongeveer bestaat op het Groot Noord-Hollands Kanaal een vracht- en passagiersdienst van de firma Gebr. Zur Mühlen. Voor de handel in de gemeente Helder was deze dienst van groot belang, en ook vele passagiers hadden een gemakkelijke en goedkope verbinding met de plaatsen lang het kanaal gelegen. Vooral ’s zomers vervoerden de boten vele reizigers naar Schoorl, Alkmaar, enz.
Ten gevolge van het overlijden van de eigenaar, de heer C.D. Zur Mühlen, zou deze dienst, evenals de andere, door die heer geëxploiteerde stoombootlijnen, worden geliquideerd en de roerende en vaste goederen verkocht. Voor Den Helder zou dit een groot verlies zijn; wel voorzien enkele andere stoombootdiensten in het goederenvervoer met andere plaatsen, maar deze dienst was, althans tot voor de oorlog, een dagelijkse en voer ook thans nog 4 maal ’s weeks. Dit gaf een tweetal handeldrijvenden, de heren D.H. Grünwald (firma M.A. Grünwald & Zonen) en F. Klik (N.V. Dekker & Klik) aanleiding tot het bijeenroepen van een vergadering teneinde te trachten deze dienst voor Den Helder te behouden. Vooraf hadden zij van de eigenaars, niet zonder moeite, gedaan gekregen, dat de gehele onderneming, tegen alleszins billijke prijs, kon worden overgenomen, indien binnen een paar dagen het benodigde kapitaal gefourneerd en volgestort was en onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de dienst bleef bestaan. Dat de heren Zur Mühlen tot deze transactie, die voor hen nadeliger was dan een publieke verkoop, te vinden waren, geschiedde eensdeels, omdat ook bij hen de instandhouding van deze zoveel jaren bestaande dienst zwaar woog en anderdeels uit piëteit tegenover Den Helder, waar hun vader destijds de onderneming had gegrondvest.
Hoewel op de woensdagavond gehouden vergadering de belangstelling, vooral van de Helderse middenstand, groot was, was het toch duidelijk, dat in vier en twintig uur tijds – de termijn van optie eindigde vrijdagmiddag 12 uur – onmogelijk zoveel kapitaal kon worden gefourneerd. Staande de vergadering werd voor ruim NLG 50.000 aandelenkapitaal geplaatst; een drietal heren werden naar Amsterdam afgevaardigd om te trachten daar nog wat aandelen te plaatsen. Verder kon men rekenen op een zekere som aan scheepsverband, maar een en ander zou nog onvoldoende zijn tot volstorting van het gevraagde bedrag. Het betrof hier de aankoop van twee in goede staat zijnde stoomboten, verschillende steigers, pakhuizen, enz.
De vergadering werd bijgewoond door de burgemeester van Helder en enige raadslieden; reeds diezelfde dag waren gedeputeerden gepolst omtrent een eventueel raadsbesluit tot het stellen, van gemeentewege, van een garantie, en het gevolg van een en ander was, dat in een donderdagavond gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad, nadat in geheime zitting de zaak ampel was besproken, de gemeente besloot:
1. te garanderen, dat de gemeente Helder het bedrag, hetwelk eventueel zal ontbreken aan het benodigde kapitaal, zal aanvullen, mits dat bedrag de som van NLG 40.000 niet te boven ga, en voorts onder voorwaarde, dat de gemeente voor het door haar te storten bedrag als gewoon aandeelhoudster tot de N.V. zal toetreden, en dat haar aandelen zo spoedig mogelijk aan andere belanghebbenden zullen worden overgedragen;
2. aan de te stichten N.V. voor de tijd van hoogstens drie maanden, op 1 april a.s. ter leen te verstrekken een kapitaal van ten hoogste NLG 170.000 tegen een rente van 6% ’s jaars, ten einde daarmee de betaling te kunnen doen onder voorwaarde, dat tot onderpand worden gesteld de goederen, die worden aangekocht, en voorts onder persoonlijke borgstelling van de heren D.H. Grünwald en F. Dekker.
Dit besluit werd met op één na algemene stemmen genomen. Van sociaaldemocratische zijde werd bezwaar gemaakt tegen de laatste clausule van sub. 1; men wilde liever de gemeente als mede-aandeelhoudster voor deze belangrijke dienst zien en vond het bezwarend, dat nu de gemeente alleen moest dienen als geldschietster en verder geen zeggenschap meer zou hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 maart. De Nederlandse schoener REGINA, van Antwerpen naar Swansea, is te Portsmouth aangekomen met verlies van boegspriet, zijnde in aanvaring geweest. Het schip maakt geen water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De te Hoogezand thuis behorende motorschoener KWIEK, gebouwd in 1919, is naar Engeland verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het voor de Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij nieuw gebouwde stoomschip ESTORIL is naar Portugal verkocht (opm: zie AH 230320)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Rosario is het Nederlandse stoomschip NIEUWE MAAS in aanvaring geraakt met het Engelse stoomschip CILURNUM en het Italiaanse stoomschip GROF TISZA ISTVAN, beide geankerd liggend. Van de CILURNUM werd de verschansing ingedrukt. De GROF TISZA ISTVAN beliep enige schade aan het achterschip.


Datum: 27 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Het Nederlandse stoomschip ZUIDERDIEP is van St. John, N.F. te Louisburg aangekomen met schade aan alle schroefbladen alsmede aan de boegplaten. Aldaar wordt voorlopig gerepareerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Buenos Aires, is aan boord van het aldaar van Cardiff aangekomen Nederlandse stoomschip ALAMAK brand ontstaan in de bunkerkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. De motorschoener REBEKKA, van Antwerpen naar Duinkerken bestemd, is alhier binnengelopen met schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Rosario, wordt de gebroken schroef van het stoomschip RIJSWIJK (zie ochtendblad 24 dezer) vervangen door de zich aan boord bevindende waarloze schroef. De kosten bedragen USD 4.900.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Buenos Aires, heeft het Nederlandse stoomschip SLOTERDIJK aldaar in de haven lichte schade bekomen door aanvaring.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Plannen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.
In de Deli Courant van 20 februari vonden wij het verslag van een interview met de heer Koning, die enige tijd geleden tot mededirecteur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is benoemd en die zich thans voor de zaken van de maatschappij in Indië bevindt. Wij ontlenen er aan, dat voortaan elk van de directeuren van de maatschappij een jaarlijks bezoek aan Indië zal brengen, ten einde een betere uitwisseling van gegevens en een goede gang van zaken te bevorderen. De scheepsagentuur, waarvan alle aandelen zich in handen van de Nederland bevinden, zal liquideren en de maatschappij zal eigen kantoren gaan oprichten. Hierdoor zal het mogelijk worden, het personeel van Indië naar Nederland te verplaatsen en omgekeerd, waardoor men mensen krijgt die op de hoogte zijn van de toestanden in Indië en Nederland.
De maatschappij heeft een aanmerkelijke kadelengte gehuurd in de nieuwe zeehaven Belawan op de oostkust van Sumatra, welke haven uiterlijk begin 1922, wellicht zelfs reeds een half jaar eerder, in gebruik zal kunnen worden genomen. Gemeenschappelijk met de
Java-New York Lijn op de Java-Pacific Lijn, zal een verdere belangrijke kadelengte worden gehuurd. De schepen van deze lijnen zullen nl. zo spoedig mogelijk Belawan aandoen. De heer Koning meent dat de weg door de Straat van Malakka in de toekomst de aangewezen route voor het verkeer zal zijn, daar de uitvoer van de oostkust zienderogen toeneemt, terwijl de westkust stabiel blijft. De Nederland zal Belawan geregeld met alle vracht- en passagiersschepen aandoen.
Wat het nieuwe scheepsbouwprogramma van de Maatschappij betreft, deelde de heer Koning mee, dat de JOHAN DE WITT waarschijnlijk in juni zal uitkomen. Daarna zullen drie grotere schepen worden gebouwd, die 200 m lang worden en misschien de 20.000 ton zullen halen. De Nederland waagt zich nog niet aan turbines, zoals de Rotterdamsche Lloyd. Waarschijnlijk krijgen de schepen stoommachines, misschien wordt een proef genomen met motoren. Voor de stookkwestie wordt gezocht naar een machinale voeding van de vuren, om het personeel vraagstuk op te lossen. Sinds het vorige jaar wordt niet meer met Chinezen gevaren, daaraan is het misschien te danken, dat het varend personeel niet aan de staking deelneemt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De tot dusver in Groningen thuis behorende, deze winter te Middelburg opgelegde, drie-mast motorschoener LIBEA is door bemiddeling van de firma J. Sijdzes & Co. te Amsterdam voor geheime prijs naar Zweden verkocht. Het schip vertrok gisteren onder Zweedse vlag van Vlissingen naar Stockton, om aldaar voor Helsingborg te laden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Heden is alhier aangekomen het op de werf van de firma Wed. C. Boele & Zoon te Slikkerveer, voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. alhier, het nieuw gebouwde stoomschip NERO.


Datum: 28 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ives, 25 maart. Het schip MARIA heeft 150 ton lading gelost om vlot te komen. Het is onbeschadigd bevonden en zal bij goed weer hedenavond de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 25 maart. Het schip REGINA was bij St. Catherine’s Point in aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip. Het heeft schade aan de voorsteven, doch maakt geen water.


Datum: 29 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 24 maart. Het stoomschip SLOTERDYK werd aangevaren door het Amerikaanse stoomschip SUDBURY.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 maart. De sleepboot DONAU, de 25e dezer van hier met twee pontons op sleeptouw naar Londen vertrokken, is hedenmorgen uit zee teruggekeerd en rapporteert een ponton te hebben verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 maart. De Nederlandse tjalk WATERGEUS is op de rede van Cuxhaven in aanvaring geraakt met de Duitse trawler METEOR en bekwam daarbij zware zijschade. De lading zal moeten worden gelost. De METEOR zette de reis voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

's-Gravenhage, 23 maart. De Nederlandse zeesleepboot ZEELAND (van Bureau Wijsmuller) met 3 vaartuigen in een sleep van Rotterdam naar Rio Grande do Sul, arriveerde 22 dezer te Bahia Blanca. Alles wel.


Datum: 30 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepsbouwwerf van de firma A. Vuyk & Zonen, te Capelle aan de IJssel, is met gunstig gevolg te water gelaten (opm: op 27 maart) het stalen schroefstoomschip MAAS, gebouwd voor rekening van de Maatschappij Houtvaart te Rotterdam. Het schip is gebouwd onder oppertoezicht van Lloyds Register, volgens klasse 100 A-1, en heeft een laadvermogen van 3.250 ton dw. De hoofdafmetingen zijn: lengte tussen voor- en achtersteven 280’-0”, de breedte grootspant 40’-0”, de holte tot het hoofddek 21’-3”. Voor het snelle laden en lossen is het schip voorzien van 6 laadlieren, die op flinke hoofden zijn aangebracht en de verschillende ruimen bedienen. Het schip zal worden voorzien van een triple-expansie machine van 1.250 ipk, vervaardigd door de Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij te Arnhem. De afmetingen van de cilinders zijn 49” x 34” x 18”, met een slag van 36”. Na de stapelloop werd onmiddellijk de kiel gelegd voor een stoomschip van dezelfde afmetingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 maart. Heden is uit de Nieuwe Waterweg naar Rouen vertrokken het stoomschip VESUVIUS, ex. BRUCKHAUSEN.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 maart. Het stoomschip MALANG van de Rotterdamsche Lloyd is aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier aangekomen, teneinde enkele herstellingen te ondergaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. De Nederlandse zeesleepboot FRIESLAND, een bakkenzuiger slepende, van Rotterdam naar Soerabaja, arriveerde 26 dezer te Port Said, alles wel.


Datum: 31 maart 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weltevreden, 27 maart. Het stoomschip TJIPANAS van de Java-China-Japan Lijn is nabij Hongkong gestrand, doch zal, naar men verwacht, spoedig weer vlot komen..

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het Nederlandse stoomschip BRUCKHAUSEN van de Maatschappij Vulcaan te Rotterdam is onder Franse vlag gebracht en onder de naam VESUVIUS naar Rouen vertrokken. (opm: dit bericht lijkt onjuist, de verandering van naam is wel juist)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 maart. Het Nederlandse stoomschip RIJSBERGEN is met schade te Rosario aangekomen zijnde te Montevideo in aanvaring te zijn geweest met het Uruguayse stoomschip RIVERA. Een onderzoek heeft plaatsgehad. De reparatiekosten worden begroot op USD 1.500.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 maart. De tjalk WATERGEUS is hier aangekomen en moet voor reparatie de lading dakpannen lossen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Blijkens aan het Departement van Marine ontvangen telegrafische mededeling zijn Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK, onder bevel van kapitein ter zee J. C. Bentz van den Berg, 24 dezer te Hongkong aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 maart. De sleepboot Donau, 25 dezer van hier met 2 pontons op sleeptouw naar Londen vertrokken, is hedenmorgen uit zee teruggekeerd en rapporteert een ponton te hebben verloren.


Datum: 01 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant verneemt, is het stoomschip BRUCKHAUSEN niet onder Franse vlag gebracht, maar overgegaan aan de te Amsterdam gevestigde Stoomschip Maatschappij Vesuvius.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Opgericht is de N.V. L. Smit & Zoon’s Scheeps- en Werktuigbouw te Kinderdijk. Kapitaal NLG 1.600.000, volgestort, onder meer door inbreng van de firma L. Smit & Zoon. Tot directie is benoemd de heer L.J. Smit (president-directeur), A. van den Haspel en J.C.L. Smit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Weltevreden, 30 maart. Het stoomschip TJIPANAS is vlot gekomen.


Datum: 03 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Donderdag heeft de Raad uitspraak gedaan aangaande het aan de grond lopen van het stoomschip KARIMATA. De Raad is op grond van het gehouden onderzoek van oordeel, dat de gezagvoerder geen enkel verwijt kan treffen. Het ongeval is alleen te wijten aan een niet op de kaart staande, onbekende ondiepte. Het is de Raad gebleken dat van het bestaan van deze ondiepte later aan de zeevarenden is kennis gegeven in het ‘Bericht aan Zeevarenden’ van 1920, No. 51/532.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Donderdag heeft de Raad uitspraak gedaan nopens de stranding van het zeilschip JOHANNA. De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van de de ramp is gelegen in het onklaar, raken van het stuurgerei en het daarna niet houden van het anker. De schipper had beter gedaan, toen hij merkte dat de stroom hem om de noord zette, eerder over bakboord te gaan liggen en zuidelijker te sturen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Ook heeft de Raad donderdag uitspraak gedaan inzake het aan de grond raken van zeilschip FLEVO II. De Raad is van oordeel, dat de schipper niet met voldoende zeemanschap heeft gehandeld. Het weer was goed; de schipper spreekt van een ‘aardige koelte’, maar hij heeft toegegeven, wat ook door getuige Van Zelm is verklaard, dat het slechte weer, dat men gehad had, voorbij was en dat het schip met het topzeil voer. Dat het schip, eenmaal ten noorden van de boei van South Cross Sand zijnde, de stroom niet meer dood kon zeilen, kan waar zijn, doch deze omstandigheid zou de schipper allerminst kunnen disculperen (opm: is ontlasten / goedpraten). Immers, trots de duidelijke zeilaanwijzingen heeft hij zich binnen de tonnenlijn begeven en is de boei van South Cross Sand aan de verkeerde kant gepasseerd. Hij had dus reeds van het lichtschip Cross Sand af zuidelijker moeten sturen. De schipper voert wel aan, dat hij dan recht voor de wind kwam te liggen, en geen voortgang had gemaakt ten gevolge van de stroom, maar vooreerst is dat verweer niet juist, waar de wind niet noord, doch noordwest was, en vervolgens had hij in elk geval, ook nog toen hij de boei van South Cross Sand in het zicht kreeg, zeewaarts moeten sturen, eventueel door over de anderen boeg te gaan. Het vermoeden zou kunnen rijzen, dat de schipper tussen de boeien van Middle en South Cross Sand door heeft willen gaan om een stuk af te snijden. Maar, al stelt men dit vermoeden terzijde, en al neemt men zelfs aan dat de schipper tegen zijn eigen verwachting in en buiten zijn schuld de zuiderboei aan bakboord kreeg, dan nog had hij de stranding kunnen en moeten voorkomen door het anker uit te werpen. De schipper voert aan, dat hij dit niet durfde doen met het oog op de door elkaar lopende zee, maar hij zegt zelf, dat hij wel moest ankeren en zulks ook wilde doen, toen hij het schot hoorde. Toen was het echter te laat. Het is de Raad niet duidelijk, hoe het te verdedigen is om, met een stranding voor ogen, het middel van ankeren onbeproefd te laten, zelfs al zou de schipper zulks, onafhankelijk van dat strandingsgevaar, terecht ongewenst of gevaarlijk hebben geacht. Uit het bovenstaande vloeit voort, dat de stranding aan de nalatigheid van de schipper is te wijten. Wegens deze nalatigheid straft de Raad hem door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 van de Schepenwet, voor de tijd van veertien dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Donderdag deed de Raad uitspraak betreffende het vermist worden van het zeilschip HOOP. Op grond van het gehouden onderzoek neemt de Raad aan, dat het zeilschip HOOP op of na 10 december 1919 na vertrek van West-Hartlepool met bestemming Landskrona, is vergaan en dat alle vijf opvarenden bij die ramp het leven hebben gelaten. Bij gebrek aan volledige gegevens vermag de Raad de oorzaak niet vast te stellen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank.
Aan het jaarverslag ontlenen wij het volgende: De inwendig kerngezonde instelling die nooit enig verlies door haar bedrijf had te boeken, kwam ten gevolge van de oorlog in 1919 in benarde omstandigheden en doorleeft nog een geweldige crisis. In Nederland, Engeland en Scandinavië bleef alles betrekkelijk naar wens gaan, maar de belangen van de bank geraakten in het Oosten wegens het opvorderen van een groot deel van de Duitse handelsvloot door de Entente en niet het minst door de ernstige daling van de Marken danig in de knel. Wat de zeeschepen betreft hebben de talrijke conferenties met de zusterinstellingen en het overleg met de Nederlandse regering tot gevolg gehad, dat een bevredigende oplossing is gevonden en de directie vertrouwt, dat wanneer betreffende de binnenschepen eerlang zal worden onderhandeld, dit eveneens het geval zal zijn. Minder gerust is de directie ten opzichte van het gevaar, dat de bank bedreigt door de val van de Duitse valuta. De koers van de Marken staat in de boeken genoteerd op 56. De verwachting dat de koers zou herstellen is niet vervuld. Getracht is toen uit de moeilijkheden te geraken, doch tot een besluit is het niet gekomen. Voorlopig wordt een afwachtende houding aangenomen.
Het saldo van de leningen bedroeg op 31 december 1918 NLG 14.357.752, op 31 dec. 1919, NLG 13.398.118, t.w.; leningen in Nederlandse munt NLG 7.982.747, in Marken à 56 NLG 4.646.450, in Noorse Kronen à 66.20 NLG 767.920. Aan het eind van 1918 stond uit aan pandbrieven NLG 13.259.500; aan het eind van 1919 NLG 13.168.700.
De balans en de winst- en verliesrekening zijn gebaseerd op de boekkoersen van de vreemde valuta en geven dus geen juist beeld. Een andere boeking acht de directie niet wenselijk, omdat de uitstaande leningen in vreemde valuta aangegaan op lange termijn zijn gesloten, terwijl het ook ongerijmd zou zijn, de waarde van die leningen in de balans in Nederlands geld uit te drukken naar de wisselkoers van de laatste dag van het jaar, waar na enkele weken die waarde alweer belangrijk gewijzigd is. Nu dit het geval is, heeft de directie gemeend, in de winst- en verliesrekening dezelfde koers te moeten aannemen. Wel geldt daarbij niet het motief, dat met toekomstige waarde rekening te houden is, doch zolang niet een nadere regeling van zaken getroffen kan worden is er alles voor te zeggen, zegt zij, voorlopig aan de boekkoers vast te houden.
Van winst kan onder deze omstandigheden niet gesproken worden, hoewel de winst- en verliesrekening nu een winst aanwijst van NLG 185.566. De directie stelt voor dit bedrag op nieuwe rekening over te brengen. Het rapport van de accountant eindigt aldus:
Nu herstel van de Duitse wisselkoersen als hoogst twijfelachtig mag worden beschouwd, is het (naar het oordeel van de accountant) wenselijk om volstorting van de aandelen te overwegen.


Datum: 06 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdamsche Lloyd. Zaterdag jl. (opm: 3 april) is van de werf van de Sun Shipbuilding Co. te Chester, in de Verenigde Staten, te water gelaten het voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw zijnde stoomschip SALATIGA, met een laadvermogen van 11.600 ton bij ruim 16.000 ton waterverplaatsing. Het stoomschip wordt begin mei opgeleverd en is ingericht op het stoken van olie. Het zal onder kapt. Oudendijk gebracht worden in de Java-Pacific-Lijn, na voor de eerste reis van New York naar Nederlands Indië te zijn beladen. De tewaterlating had plaats in tegenwoordigheid van vele belangstellenden uit Nederlandse scheepvaartkringen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Een nieuw schip. Donderdagmiddag (opm: 1 april) kwart voor vieren werd van de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het stoomschip HELDER, zijnde het vierde schip dat in 12 maanden tijd voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij daar werd gebouwd. De plechtigheid werd bijgewoond door de heren Endert, directeur van de Droogdok Mij. en enige commissarissen, Wierdsma, hoofdinspecteur van de K.N.S.M. en J.R.A. Schouten, vertegenwoordiger van Lloyds en directeur van de Metaalbond en N.A.M.
De HELDER is een shelterdeckschip, bijna een zusterschip van de HAARLEM. Het heeft een laadvermogen van 388.299 voet voor baalgoed en 357.400 voor graan.
De machines, die voor vloeibare brandstof zijn ingericht, ontwikkelen 1.450 ipk, terwijl er in het schip ruimte is voor 890 ton stookolie.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor het stoomschip ZAANDIJK, te bouwen voor Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 april. Het nieuw gebouwde stoomschip OOTMARSUM, dat aan de werf van de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ machine en ketels heeft ingenomen, heeft met goed gevolg gemeerd proef gestoomd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 april. Het Nederlandse stoomschip ZUIDERDIEP, 28 maart van Louisburg naar Rotterdam vertrokken, bevindt zich op 42 gr. 25 min. N.B. en 47 gr. 20 min. W.L. met schade aan de roer-as en koerst naar Halifax.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colombo, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip ZAANDIJK, van Makassar naar Rotterdam bestemd, is hier 20 maart binnengekomen om enige machineschade te herstellen. Het heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 april. Het Nederlandse stoomschip BUITENZORG, van Samarang naar New York, is naar Kaapstad teruggekeerd met machineschade. Men vermoedt dat het oponthoud niet van lange duur zal zijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 29 maart. De motorschoener SAN ANTONIO heeft gerepareerd en is heden van hier naar Glasgow vertrokken.


Datum: 07 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Engelse monitor No. 32, van Suez te Rotterdam aangekomen, is aangekocht door de Anglo-Saxon Petroleum Co. en zal aan de werf De Hoop te Hardinxveld omgebouwd worden tot tankschip.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 april. De Nederlandse gaffelschoener JACOBA van de N.V. Mij. Schoener Jacoba, dir. C. van der Hoek Ostende te Rotterdam, is verkocht aan de heer S. Wijnstok te Farmsum (Delfzijl).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK onder bevel van de kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg, 4 april jl. te Nanking zijn aangekomen en de 6e dezer naar Shanghai zouden vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 5 april. Het achterschip van het op Terschelling gestrande stoomschip LIBERTY GLO is door vijf sleepboten voor de Waterweg gesleept en zal vannacht binnengebracht worden.
Later bericht. Het stoomschip LIBERTY GLO werd, na geheel gelost te zijn op 4 uitgebrachte ankers en met behulp van de sleepboten URSUS, NOORDSVAARDER, VOLHARDING, STORTEMELK en BORNRIF vlot gesleept.
6 april. De LIBERTY GLO is vanmorgen 8 uur de Waterweg binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 3 april. Het wrak van het Engelse stoomschip PICARDY, dat jl. zaterdagavond, ten gevolge van een aanvaring met het stoomschip NEW LONDON op de Schelde alhier zonk, is in de Biezelingensche Ham gevonden. De bekende duikers, de Gebr. Sperling, van de Berging Maatschappij Van den Tak te Rotterdam, hebben deze morgen een onderzoek op het wrak ingesteld en bevonden, dat het stoomschip geheel op zij ligt. Het is in de kolenbunkers aangevaren en heeft daar een gat van ruim twee meter breed. Dit gat ligt naar boven, terwijl met laag tij ongeveer vijf vaam water op het schip blijft staan. De kansen tot lichting van het stoomschip zijn niet ongunstig en men zal beginnen met het wrak weer recht te zetten, waarvoor reeds sterke hijsbokken onderweg zijn. Genoemd stoomschip was nog maar enkele maanden geleden van de werf gekomen en was geladen met stukgoederen van Antwerpen.


Datum: 08 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Scheepvaart Maatschappij Oranje Nassau te Rotterdam zal over het afgelopen jaar 5% dividend uitkeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stoomvaart Maatschappij Oostzee.
Op de ter visie liggende balans per 31 december 1919 komen voor aan de debetzijde: Stoomschepen van de Maatschappij NLG 432.897 (v.j. 942.897), stoomschepen in aanbouw NLG 3.545.892 (NLG 520.655), kassa NLG 14.120 (NLG 2.024), kassiers NLG 1.365.934 (NLG 1.248.550), effectenrekening NLG 1.718.859 (NLG 1.740.719), deposito u/g. NLG 2.000.000 (NLG 1.500.000), belegd reservefonds NLG 43.392 (NLG 41.140), prol. u/g. NLG 2.618.000 (NLG 718.000), wissels in portefeuille NLG 2.131.874 (NLG 1.633.465), renterekening nog te vorderen NLG 28.861 (NLG 17.609), debiteuren NLG 105.798 (NLG 46.705), vooruit betaalde jaarpremie van de assurantie NLG 284.475 (NLG 68.008) en lopende reizen NLG 320.204 (NLG 282.752).
Credit: aandelen kapitaal (in portefeuille NLG 1.000.000) NLG 4.000.000 (waarvan slechts NLG 2.000.000 in de winst delen) (v.j. NLG 2.000.000), obligatie rekening 1e serie NLG 37.000 (NLG 72.000), idem 2e serie NLG 72.000 (NLG 106.000), uitgelote obligaties NLG 71.500 (NLG 67.000), coupons NLG 4.162 (NLG 5.602), diverse tant. belasting NLG 10.160 (-), reservefonds NLG 43.663 (NLG 45.991), reserve voor nieuwbouw NLG 5.627.240 (NLG 3.568.428), reserve voor oorlogswinstbelasting NLG 534.849 (NLG 72.540), crediteuren NLG 602.404 (NLG 290.481) en winst NLG 3.517.269 (NLG 2.523.995).
Winst- en verliesrekening: credit saldo Anno Passato NLG 13.329 (NLG 8.352), interest NLG 247.089 (NLG 163,185) en expl. rekening NLG 3.438.625 (NLG 2.418.981), totaal NLG 3.699.043 (NLG 2.590.518).
Debet: koersverschil NLG 97.185 (NLG 7.170), onkosten NLG 84.588 (NLG 59.352), winst NLG 3.517.269 (NLG 2.523.995), waarvan voor afschrijving stoomschepen NLG 100.000 (NLG 600.000), reserve nieuwbouw NLG 1.000.000 (-), idem diverse belangen NLG 1.000.000 (-), dividend 50% NLG 1.000.000 (als v.j.) en oprichtersbewijzen NLG 90.758 (NLG 90.832).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 april. De Nederlandse koftjalk METEOOR, 128 bruto en 99 netto ton groot, in 1910 bij W. Rubertus te Groningen gebouwd, is naar Antwerpen verkocht en verdoopt in MERCKEM.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 april. In het gemeentelijk droogdok is binnen gebracht het Amerikaanse stoomschip LIBERTY GLO, dat naar wij reeds meldden bij Schiermonnikoog op het strand heeft gezeten en thans drijvende op zijn waterdichte schotten door de AMELAND naar de Waterweg is gesleept. Het is weinig meer dan een wrak. Het gehele voorschip is weggeslagen, niet minder dan 40 meter van de 119 die het schip lang was. De dubbele bodem is opgezet, het roer gebroken en ook overigens is een enorme schade aangericht. Men zal de bodem dichtmaken en plannen voor reparatie nagaan. De bedoeling is een geheel nieuw voorschip in stukken uit Amerika te laten komen en dat vervolgens hier ineen te zetten op de praktische Amerikaanse manier, die men tijdens de oorlog zich eigen heeft gemaakt.


Datum: 09 april 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomvaart Maatschappij Oostzee.
Naar wij vernemen zal worden voorgesteld, over het afgelopen boekjaar een dividend uit te keren van 50% (als v.j.).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Hollandsche Stoomboot Maatschappij.
Naar wij vernemen zal worden voorgesteld, over het afgelopen boekjaar een dividend uit te keren van 30% (v.j. 15%).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 april. Het Nederlandse stoomschip NIEUWE MAAS is met defecte machine te Montevideo aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Nationale Stoomvaart Maatschappij.
De directie (Soetermeer. Fekkes & Co.) van de N.V. Nationale Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, deelt in het verslag over 1919, het 3e boekjaar mee, dat de in het vorige jaar uitgesproken verwachtingen niet teleurgesteld werden, niettegenstaande de schepen door stakingen en tijdelijke uitvoerverboden van goederen uit het buitenland, belangrijk oponthoud ondervonden. In de eerste helft van het boekjaar werd besloten, het stoomschip GEERVLIET, het kleinste van de vloot, te verkopen, aangezien het bleek dat de exploitatie van dit stoomschip, in verhouding tot die van de andere stoomschepen, ongunstig was en werd tegelijkertijd overgegaan tot het contracteren voor de bouw van een stoomschip van 1.600 ton, hetwelk de directie verwacht dat tegen eind april a.s. in de vaart zal worden gebracht. Voorts werd in november gecontracteerd voor de bouw van nog een stoomschip van 1.600 ton, te leveren in oktober/november 1920. De prijzen van deze nieuwe stoomschepen bedragen resp. NLG 685.000 en NLG 725.000.
In november werd overgegaan tot uitgifte van NLG 500.000 aandelen tegen 115 pct. tot dekking van de aanschaffingsprijs van de twee in aanbouw zijnde stoomschepen. De storting vond plaats 2 januari jl.; het gestort aandelenkapitaal bedraagt thans NLG 1.000.000.
De winst- en verliesrekening geeft als voordelig saldo van de exploitatierekening aan NLG 508.658. Er resteert een netto winstcijfer van NLG 354.774. Daarvan wordt voorgesteld te reserveren voor nieuwbouw NLG 150.000, aan aandeelhouders uit te keren 20% dividend, voor het stichten van een reparatiefonds NLG 25.000 en voor het vormen van een classificatiefonds NLG 10.000 af te zonderen en het saldo van NLG 16.346 op nieuwe rekening over te brengen. De Maatschappij beschikt thans over 2.240 ton stoombootruimte, welke binnen enige weken tot 3.840 ton zal gestegen zijn. Te verwachten is, dat de tonnenmaat tegen oktober 1920 totaal 5.440 ton zal bedragen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De QUO VADIS te Antwerpen. De motorzeeboot QUO VADIS, welke te Rotterdam thuis behoort, metende 400 ton en welke ballast gelost had, moest te Antwerpen — naar het aldaar verschijnende blad Neptune meldt — noodzakelijke reparaties aan haar roer ondergaan. Aangezien zij niet onmiddellijk in het droogdok kon komen, verliet zij de haven en werd achter de bocht van Austruweel op het droge gezet. Nadat het roer was gerepareerd, hernam het schip zijn plaats in de haven.
Een andere zeeboot, van 300 ton, profiteerde van de ervaring van de QUO VADIS en verschafte zich op de linker rivieroever een geïmproviseerd droogdok. 't Is wel merkwaardig, hoe eenvoudig de maatregel moge lijken, dat de QUO VADIS de eerste zeeboot is, die hem te Antwerpen in toepassing heeft gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De staking in het transportbedrijf. Minister Aalberse retireert.
De Minister van Arbeid heeft aan het stakingscomité uit de Centralen Bond en de Federatie van Transportarbeiders mededeling gedaan van het — gisteren reeds gemelde — antwoord, dat hij van de Scheepvaart Vereeniging ontvangen heeft op zijn poging tot arbitrage.
Tevens heeft de Minister de stand van zaken aldus vastgesteld:
1e. De werkgevers willen geen bemiddeling aanvaarden wel arbitrage, echter op voorwaarde, dat de gehele Regering de arbitrale uitspraak voor haar verantwoordelijkheid neemt, een voorwaarde, waar aan de Regering niet bereid is te voldoen;
2e. De Centrale Bond wil zich over arbitrage nog niet uitspreken, maar wil wel met de werkgevers een conferentie over de punten van arbitrage, om daarna te beslissen, of hij arbitrage zal aanvaarden;
3e. De Federatie wil geen arbitrage, doch alleen bemiddeling.
,,Mijn poging zegt de Minister verder - in zijn begeleidend schrijven — om aan het conflict door arbitrage een eind te maken, stuit dus af zowel op de onaannemelijke voorwaarde, door de werkgevers gesteld, als op de afwijzende houding van de Federatie en de weifelende houding van de Centrale Bond.
Waar de zaken zo staan, zal ik mij van verdere pogingen onthouden, totdat ik verneem, dat er in de mening van de partijen een wijziging is gekomen”.
Het hoofdbestuur van de Centralen Bond tekent hierbij aan, dat zijn antwoord aan de Minister volledig aansloot bij de besprekingen, die op 26 maart met de Minister plaats hadden. Trouwens in zijn brief aan de Scheepvaartverenigingen van 1 april verklaarde de Minister, dat „het stakingscomité zou overwegen mij het verzoek te doen een conferentie bijeen te roepen ten einde de vraag te bespreken: Welke zouden de punten van arbitrage zijn, wanneer beide partijen bereid zouden zijn tot arbitrage te besluiten”.
Het verwijt, dat een weifelende houding is aangenomen, acht bet bestuur dan ook zeer misplaatst. (opm: verkort weergegeven).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

In de haven is de toestand heden geheel als die van gisteren. Een Nederlands schip is vertrokken, in ballast naar Nederlands Indië, n.l. de LEMATANG (opm: ex. WILLEM VAN DRIEL Sr.), een nieuw schip van de Kon. Paketvaart Mij., voor de dienst in Indië bestemd. Het met erts geladen stoomschip LYDIA HORN, dat hier niet gelost kon worden, is thans naar Terneuzen vertrokken en het stoomschip NEWTON, dat zijn lading Amerikaanse steenkolen voor het bezette gebied hier niet kwijt kon, ging zijn geluk in Antwerpen beproeven. Alleen de GLACIÈRE die hier met Duitse kolen was geladen, is uitgevaren naar Bordeaux.


Datum: 10 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Aan het verslag over het jaar 1919 ontlenen wij het volgende:
Met grote moeite mocht het in het afgelopen jaar gelukken ons geregelde bedrijf, zij het dan ook nog op zeer bescheiden schaal, te hervatten. Met de passagiersschepen konden 11 (in 1918: 2), met de vrachtschepen 12 (in 1918: 3), rondreizen naar Zuid-Amerika worden volbracht. Valt hier dus tegen het vorig jaar een bevredigende vooruitgang te constateren, een vergelijking met de jaren 1914, 1915 en 1916, toen met de passagiersschepen resp. 24, 24 en 14 en met de vrachtschepen resp. 25, 31 en 36 reizen werden volbracht, toont, dat wij in het afgelopen jaar nog geenszins een normale bedrijfsomvang konden bereiken.
De in ons vorige jaarverslag als rekwireert vermelde stoomschip GOOILAND, RIJNLAND en DRECHTERLAND werden ons in de loop van het boekjaar in vrij goede staat terug geleverd en na de nodige voorzieningen successievelijk weer in de vaart gebracht.
Ook het passagiersschip ZEELANDIA werd in het laatst van het afgelopen jaar weer te onzer beschikking gesteld, doch kon niet weer in de vaart worden gebracht, daar het tijdens de rekwisitie van dit van dit schip gemaakte gebruik tal van herstellingen en met name de bijna algehele vernieuwing van de passagiersinrichtingen nodig maakte. Wij hopen het schip in de loop van de maand juni geheel gerestaureerd, weer in dienst te kunnen stellen.
De stoomschepen EEMLAND en GAASTERLAND waarvan de opneming in onze vloot in ons vorig jaarverslag mededeling werd gedaan, zijn thans door ons in exploitatie genomen.
Ons passagiersschip LIMBURGIA is van Bremerhaven naar Amsterdam overgebracht en zal binnenkort in dienst worden gesteld.
Sedert ons vorig jaarverslag bestelden wij bij Engelse bouwmeesters een passagiersschip van ruim 10.000 bruto registertonnen en drie vrachtschepen, elk van ruim 10.000 tonnen draagvermogen.
Met het oog op de grote bezwaren aan de brandstoffenvoorziening verbonden, hebben wij zowel het stoomschip LIMBURGIA als het stoomschip BRABANTIA voor het gebruik van vloeibare brandstof doen inrichten en worden ook het stoomschip ZEELANDIA en de nieuw bestelde passagiers- en vrachtschepen voor het gebruik van vloeibare brandstof ingericht. Voor de levering van deze brandstof werd door ons een gunstig contract afgesloten.
De exploitatierekening sluit met inbegrip van de van de Staat ontvangen gelden ad NLG 100.000 met een voordelig saldo van NLG 11.183.175 (3.051.836). Na toevoeging daaraan van het saldo anno passato ad NLG 26.670 en het voordelig saldo van de interest rekening groot NLG 503.083 (327.297) en na aftrek van de nadelige koersverschillen op effecten en valuta’s ad NLG 454.278 is een bedrag van NLG 11.258.650 (3.400.901) beschikbaar.
Voorgesteld wordt hieraan de volgende bestemming te geven:
Afschrijving NLG 2.221.387 (1.105.342), buitengewone toevoeging aan het Ondersteuningsfonds voor het personeel NLG 500.000, reserve voor diverse belangen NLG 3.000.000, toevoeging reservefonds NLG 552.600 (226.888), rente aan de Staat NLG 2.500 (4.000), uitkering aan de Staat uit de overwinst NLG 100.000 (125.000), dividend op basis van 18% (10%) over NLG 20.000.000 NLG 3.600.000, uitkeringen na aftrek van tantième belasting NLG 866.666, dividend- en tantième belasting NLG 404.233, en het saldo groot NLG 11.262 op nieuwe rekening over te brengen.
De statutaire reserve bereikt na de voorgestelde toevoeging een totaal van NLG 1.893.118,67.
Deze reserve werd versterkt met het agio op de laatste emissie van aandelen, en met de ontvangen schadeloosstelling wegens het verlies van het stoomschip ZAANLAND, voor zover deze schadeloosstelling de boekwaarde van het schip overtrof. Met het oog op de hoge vervangingskosten van dit stoomschip en op de hoge aanschaffingskosten van verder nieuw materieel, achten wij het gewenst deze reserve nog bovendien te versterken door toevoeging van een NLG 3.000.000; waardoor zij dan per saldo zal bedragen NLG 16.602.105.
Wij menen uiting te mogen geven aan onze verwachting dat ons bedrijf in het thans lopende jaar – mede ten gevolge van het gereed komen van nieuw materieel – weer tot normale verhoudingen zal kunnen worden opgevoerd.
De balans per 31 december 1919 vermeldt de volgende posten: Activa: ongeplaatste aandelen NLG 10.000.000 (NLG 15.000.000); materieel: Stoomschepen NLG 6.248.500 (NLG 675.530), stoomschepen in aanbouw NLG 20.168.579 (NLG 675.530), lichters en tenders NLG 16, kantoorgebouwen enz. NLG 2.629.849 (NLG 2.047.084), magazijnrekening NLG 1.255.414 (NLG 1.006.728), vooruitbetaalde assurantiepremies NLG 501.193 (178.503), debiteuren NLG 2.103.812 (NLG 5.916.464), onkosten lopende reizen NLG 2.892.199 (NLG 972.070), kassa en kassiers NLG 16.398.579 (NLG 12.591.059), effecten rekening NLG 6.459.287 (NLG 3.445.725), belegd ondersteuningsfonds NLG 1.560.311 (NLG 1.077.066), belegd spaarfonds NLG 157.884 (NLG 94.863), totaal NLG 70.375.629 (NLG 49.912,837).
Passiva: Per aandelen kapitaal NLG 30.000.000 (onv.), 4½% obligatieleningen NLG 5.766.000 (NLG 6.003.000), reserve fonds NLG 1.893.118 (NLG 1.340.513), reserve voor diverse belangen NLG 16.602.105 (6.799.001), assurantiefonds NLG 676.043 (NLG 617.825), fonds tot ondersteuning van het personeel NLG 1.560.311 (NLG 1.077.066), spaarfonds personeel NLG 157.884 (NLG 94.863), reparatiefonds NLG 1.000.000 (onv.), reserve ongevallenverzekering NLG 335.159 (NLG 197.533), crediteuren NLG 4.542.680 (NLG 462.277), vracht- en passagegelden lopende reizen NLG 2.653.454 (NLG 42.250), dividend NLG 3.600.000, belasting NLG 404.233, rente aan de Staat NLG 2.500, aflossing aan de Staat NLG 100.000, uitkeringen NLG 866.666, saldo NLG 11.262.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hollandsche Stoomboot Maatschappij.
De balans per 31 december 1919 vermeldt de volgende posten:
Activa: Onuitgegeven gewone aandelen NLG 2.000.000 (onv.), onuitgegeven preferente aandelen NLG 24.000 (onv.), preferente aandelen in portefeuille NLG 1.000 (onv.), obligaties in portefeuille NLG 4.000 (13.000), stoomschepen NLG 6.290.000 (4.284.000), idem in aanbouw NLG 721.882 (1.041.629), inventaris NLG 20.000 (10.000), etablissementen NLG 169.000 (145.000), kas en kassiers NLG 947.404 (466.810), effecten NLG 549.899 (712.652), diverse debiteuren NLG 1.945.175 (1.270.797), lopende assurantiën NLG 103.132 (22.987), magazijngoederen NLG 71.459 (71.495).
Totaal NLG 12.846.953 (10.398.656).
Passiva: Kapitaalrekening NLG 6.050.000 (onv.), reservefonds NLG 461.250 (806.500), reserve voor ongevallen NLG 7.744 (6.024), reserve voor nieuwe aanbouw NLG 2.925.912 (1.915.912), reserve voor diverse belangen NLG 133.431 (onv.), 5% obligatielening NLG 15.000 (30.000), onbetaalde dividendbewijzen NLG 4.160 (4.040), diverse crediteuren NLG 816.631 (351.565), winst- en verliesrekening NLG 2.432.794 (1.090.757).
Blijkens de winst- en verliesrekening bedroeg het saldo vorige rekening NLG 22.529 (13.517), interestrekening NLG 61.064 (85.549), exploitatierekening NLG 3.689.326 (1.414.042). Totaal NLG 3.772.920 (1.474.239).
Bestemd wordt voor afschrijvingen NLG 883.576 (298.609), reserve voor ongevallen NLG 1.800 (onv.), reserve voor nieuwe aanbouw NLG 454.750 (--), saldo NLG 2.432.794 (1.090.757). Waarvan: Dividend- en tantième belasting NLG 153.967, dividenden NLG 1.201.300, reservefonds NLG 545.250, uitkeringen NLG 500.000, saldo op nieuwe rekening NLG 32.276.
Zoals reeds gemeld zal een dividend van 30% (v.j. 15%) worden uitgekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Hollandsch Eigendom van Aandeelen Hollandsche Stoomboot Maatschappij.
De heren Van Loon & Co. berichten, dat zij de inschrijving op NLG 3.000.000 gewone aandelen “Hollandsch Eigendom van Aandeelen Hollandsche Stoomboot Maatschappij”, te hunnen kantore openstellen op 15 april 1920, tot de koers van 190 procent. De aandelen zijn groot NLG 1.000 nominaal en genieten het volle dividend over het boekjaar 1920.
Met de Hollandsche Stoomboot Maatschappij zijn regelingen getroffen, waarbij door Hollandsch Eigendom NLG 3.000.000 gewone aandelen Hollandsche Stoomboot Maatschappij worden overgenomen en waarbij gewaarborgd wordt, dat de hierbij aangeboden NLG 3.000.000 gewone aandelen “Hollandsch Eigendom” hetzelfde dividend genieten als door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij op haar gewone aandelen wordt uitgekeerd.
De inschrijving is opengesteld uitsluitend voor houders van gewone aandelen Hollandsche Stoomboot Maatschappij in dier voege dat vier aandelen in deze maatschappij recht van inschrijving geven op drie aandelen Hollandsch Eigendom.
Houders moeten bij het inschrijvingsbiljet vier dividendbewijzen No. 28 overleggen van elke drie aandelen Hollandsch Eigendom, waarvoor wordt ingeschreven.
De betaling moet geschieden op 22 april 1920.
Aan de toelichting tot het prospectus ontlenen wij het volgende:
Sedert het laatste jaarverslag van de Maatschappij, verschenen in maart 1919, heeft de Maatschappij haar bedrijf met succes voortgezet en uitgebreid.
De vloot is vermeerderd met een viertal nieuwe schepen, terwijl nog zeven schepen in aanbouw zijn, van welke drie binnen korte tijd zullen worden afgeleverd.
Na voltooiing van de in aanbouw zijnde schepen zal de Maatschappij de beschikking hebben over een vloot van circa 46.000 ton, waarvan circa 39.000 ton nieuw.
De resultaten van het afgelopen jaar zijn gunstig en laten na ruime afschrijvingen toe een dividend van 30% over 1919 voor te stellen.
Het reservefonds heeft het statutaire maximum van het uitgegeven kapitaal bereikt.
De verkoop NLG 3.000.000 gewone aandelen aan de N.V. ”Hollandsche Eigendom van Aandeelen Hollandsche Stoomboot Maatschappij” dient tot versterking van de kasmiddelen, nodig voor de betaling van in aanbouw zijnde schepen.
Aan deze algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld artikel 2 van der statuten te wijzigen in dier voege, dat verkregen Koninklijke bewilliging het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd tot NLG 15.050.000,- en machtiging te verlenen tot de uitgifte van NLG 1.000.000 nominaal gewone aandelen, die met de NLG 2.000.000 gewone aandelen waarvoor de uitgifte in het vorige jaar machtiging verleend is, door “Hollandsche Eigendom” zullen worden overgenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. De Nederlandse motorschoener HERMINA, op reis van Lissabon naar Kenitra, is te Gibraltar binnengelopen ter reparatie van de motor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het op de werf Maasdijk van de N.V. van der Kuy & Van der Ree´s Machinefabriek en Scheepswerf te Schiedam gebouwde stoomschip MIRA-MAR is verkocht naar Portugal.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. De Nederlandse zeesleepboot ROODE ZEE is 7 april te Hamburg aangekomen met het Duitse stoomschip TUCUMAN op sleeptouw. Dit stoomschip groot 4.702 reg. ton. is door deze sleepboot vanaf Punta Arenas (Straat Magelaen) gesleept. De machines van de TUCUMAN zijn indertijd door de Duitsers onbruikbaar gemaakt; nu echter moet de schade door de Duitsers zelf te Hamburg worden hersteld, waarna het schip aan Engeland zal moeten worden uitgeleverd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Naar wij vernemen, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Kon. Hollandsche Lloyd worden voorgesteld over het afgelopen boekjaar een dividend van 18% (v.j. 10%) uit te keren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 7 april. De zeetjalk ELISABETH, kapitein en eigenaar H. Brinkman te Farmsum, heden alhier binnengekomen met een lading hout van Gotenburg, is verkocht aan kapitein R. Bonninga te Groningen, die het zelf gaat bevaren. Prijs geheim. (opm: nieuwe naam = SWAANTJE).


Datum: 11 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. De hedenochtend van Plymouth hier aangekomen Engelse monitor No. XVI is aangekocht door de Anglo-Saxon Petroleum Co. Hert schip zal, evenals de monitor No. 32 tot tankschip worden omgebouwd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf Nicolaas Witsen, firma W.F. Stoel & Zoon, te Alkmaar is met goed gevolg te water gelaten een stalen directiemotorboot, lang 50 voet, breed 10 voet. De motor is 40/75 pk. De boot is gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland om dienst te doen in Nederlands-Indië.


Datum: 12 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip LEMATANG, op de uitreis van Rotterdam naar Java, passeerde de 9e april Ouessant.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de scheepswerf van Gebr. Muller te Foxhol is te water gelaten een vrachtstoomschip van plm. 600 ton, voor rekening van de firma Wijsmuller & Co. te ’s-Gravenhage. De kiel is gelegd voor een dito schip. (opm.: dit is de B.W. I – zie ook RN 070720)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de firma Wed. A. van Duyvendijk, te Papendrecht, is te water gelaten het voor de N.V. van Driel’s Stoomboot- en Transportondernemingen, te Rotterdam, nieuw gebouwde stoomschip WM. VAN DRIEL SR., met een tonnenmaat van 4.200 ton dw. Het is lang 300 voet, breed 45 voet en hol 22 voet 6 duim. De machine en ketels worden geleverd door de firma Nering Bögel te Deventer. De machines zullen een capaciteit ontwikkelen van 1.300 pk. (opm: Te water op zaterdag 10 april).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf ‘De Merwede’ v/h Van Vliet & Co. te Hardinxveld, is te water gelaten het voor Griekse rekening gebouwde stoomschip ESPEROS. De afmetingen zijn: Lengte 180 voet, breedte 28 voet, holte 14,6 voet. Het is gebouwd onder klasse 100 A 1 Engelse Lloyd en van het raised-quarterdeck type. (opm: Werf No. 133).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.
De heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij heeft de balans en de verlies- en winstrekening over het afgelopen boekjaar goedgekeurd en het dividend vastgesteld, op 20 pct., terwijl aan houders van bewijzen van oprichtersrecht NLG 506 per bewijs zal worden uitgekeerd.
De heer J.F. Rebel werd als commissaris herkozen.
Uit het in de vergadering van aandeelhouders uitgebrachte jaarverslag van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij blijkt, dat in het afgelopen boekjaar een voordelig saldo van NLG 2.431.042,75½ bereikt werd. Hiervan wordt afgeschreven: Op gebouwen en vaste gereedschappen NLG 1.121.896,64; op Prins Hendrikdokken l en II NLG 150.000; op losse gereedschappen NLG 163.425,93; op kantoorameubelement NLG 10.201,66; op terreinen NLG 2.254,23½ en op vaar- en voertuigen NLG 67.646,64; in totaal NLG 1.515.425,10½, zodat een bedrag van NLG 915.617.65 voor verdeling overbleef.
Waren in november 1918, zo zegt het verslag, van onze 1.200 werklieden nog slechts 300 te werk, het nieuwe jaar zette in met ruim 600 man, terwijl vóór eind februari allen weer toegelaten konden worden en onze sterkte vóór eind juni de 2.000, vóór eind december de 3.000 overschreed.
Het was ons mogelijk de bouw van enige schepen, waaraan wij reeds in 1916/17 begonnen en welke voor 1919 te water gelaten waren, opnieuw ter hand te nemen, zodat in het eerste kwartaal van 1919 de MARKEN, KEDIRI, WALCHEREN en LINGESTROOM met een totaal laadvermogen van 21.442 ton en een gezamenlijke machine-capaciteit van 6.950 ipk ter aflevering kwamen.
Bovendien werden door ons in de loop van 1919 te water gelaten de stoomschepen: HAGNO, ALKMAAR, HAARLEM, AURORA en CALLISTO, met een totaal laadvermogen van 37.593 ton en een gezamenlijke machine-capaciteit van 10.500 ipk, terwijl wij tevens nog leverden de machine installaties, 4.600 ipk vertegenwoordigend, voor de stoomschepen IRIS, KEILEHAVEN en RAVNANGER.
In totaal werd door ons gedurende 1919 dus afgeleverd: 59.035 ton laadvermogen en 22.050 ipk machine-capaciteit.
Aan het einde van het jaar waren bij ons in aanbouw de stoomschepen HELDER, ZAANDIJK, ALCOR, SAPAREA, KATENDRECHT en TEXEL, met een totaal laadvermogen van 45.000 ton en een gezamenlijke machine-capaciteit van 13.500 ipk.
Van onze dokken werd gedurende 1919 gebruik gemaakt door 140 schepen, metende 393.318 bruto register ton, met 648 dokdagen; zondagen, waarop niet gewerkt is, nacht- en rivierwerk, als gewoonlijk, buiten beschouwing gelaten.
Bovendien werden door ons nog 35 schepen in de gemeentedokken gedurende 1919 behandeld.
De voorgenomen uitbreidingsplannen, waarvoor reeds in 1918 onderhandelingen, betreffende de aankoop van terrein, werden gevoerd, konden in 1919 verwezenlijkt worden, waardoor ons terrein met ruim 8 H.A. werd uitgebreid. In dit verband noemen wij tevens de Dokhaven, waarvan de vergroting met 3 H.A. wateroppervlakte in 1919 werd voltooid.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 april. Het op de werf van E.J. Smit & Zoon te Hoogezand voor de heer J.J.A. van Meel te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip GOUDA is naar Griekenland verkocht. Het stoomschip meet 38,15 x 6,80 x 3,40 en heeft een laadvermogen van circa 400 ton dw.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Te Delfzijl is aangekomen de nieuw gebouwde 3-mast motorschoener SVAM II, bij de heer J.Th. Wilmink te Groningen gebouwd voor rekening van een Italiaanse firma te Viareggio. Het schip is voorzien van een 150 ipk Kromhout motor en is beladen met kartonpapier bestemd voor Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 april. Na welgeslaagden proeftocht is dezer dagen van Amsterdam alhier aangekomen, de stalen stoomtrawler DERIKA XIV. Dit schip, dat de afmetingen heeft 37 x 6,60 x 3,50 meter, werd gebouwd door de N.V. Scheepswerven v/h H.H. Bodewes te Millingen, bij Nijmegen, onder toezicht van de Scheepvaart Inspectie en voor IJmuidense rekening. De machines werden geleverd door de N.V. Werf Hubertina, v/h W.G. Jacobs te Haarlem.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 9 april. De zeetjalk LES AMIS FIDELES, kapitein A. Everhardus, is ondershands verkocht aan kapitein B. Velvis alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Jutfaas, 8 april. Aan de Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch, alhier, is met goed gevolg voor eigen rekening te water gelaten een zeesleepboot met de volgende afmetingen: Lengte 29,84 m., breedte 6,55 m., holte 3,35 M., machine 500 ipk, stoomketel 145 m2 v.o.
De machine installatie werd vervaardigd door de N.V. Boele's Scheepswerf & Machinefabriek te Bolnes, Slikkerveer.
De boot is zeer modern ingericht naar de eerste eisen des tijds met een Howdens patent-stookinrichting. Daarna werd de kiel gelegd voor een nieuwe tankboot voor de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek v/h Stein en Takken te Utrecht, van de volgende afmetingen: Lengte over steven 37 m., breedte op groot spant 5,60 m., holte in de zijde 2,30 m., alsmede werd de kiel gelegd voor twee tanklichters, eveneens voor de N.V. Utr. Asphaltfabriek v/h Stein en Takken, aldaar.


Datum: 13 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart Maatschappij Princenhage.
In de heden te Rotterdam gehouden vergadering is het jaarverslag vastgesteld, waaruit blijkt dat de schepen met zeer afwisselend succes hebben gevaren. Behalve enkele ongelukken heeft de Maatschappij ook de nadelige gevolgen ondervonden van de achteruitgang van de buitenlandse valuta. Inmiddels heeft de Maatschappij nu de minder economische tonnage van de hand gedaan en zijn nog slechts overgehouden drie in prima staat verkerende stoomschepen die te boek staan voor NLG 500 per ton, wat naar mening van de directie gunstig is, omdat deze schepen thans voor 600 à 700 gulden per ton worden verhandeld. De winst- en verliesrekening geeft een batig saldo aan van NLG 220.860, waarvan NLG 24.000 op de reserve wordt gebracht, terwijl NLG 9.070 op nieuwe rekening overgaat. De rest wordt besteed aan verschillende uitdelingen waarvan aandeelhouders 7½ procent kunnen bekomen, waarvan reeds 5 procent als interim-dividend is betaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van P. Smit Jr., te Rotterdam is te water gelaten een 3.100 ton vrachtstoomschip voor een Nederlandse rederij (werf nr. 304), waarin zal worden geplaatst een machine-installatie, sterk 1.000 ipk, welke aan het schip een snelheid zal geven van ongeveer 10 mijl. De afmetingen van het schip zijn: Lengte tussen de loodlijnen 85 m., breedte 13 m., holte 6,50 m. Schip, machine en ketels worden gebouwd volgens de voorschriften van de Germanischer Lloyd.
Op de vrijgekomen helling wordt de kiel gelegd voor een 2.200 ton vrachtstoomschip voor Finse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Delfzijl is aangekomen de nieuwe drie-mast motorschoener SVAM II, gebouwd op de werf van J.Th. Wilmink te Groningen voor rekening van een Italiaanse firma te Viareggio. Het schip is voorzien van een 150 ipk Kromhout motor. Het heeft kartonpapier geladen voor Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De stalen twee-mast zeetjalk ARENDINA, 82 netto registerton, van de rederij J.F. van Dijk te Groningen, is onderhands verkocht aan schipper O. Bosma aldaar. Het schip vertrok gisteren onder de naam KOMEET van IJmuiden naar Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 april. Van de scheepswerf Nicolaas Witsen, firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar, is met goed gevolg te water gelaten een staten directiemotorboot, lang 50 voet, breed 10 voet. De motor is 40/75 pk. De boot is gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Mij. Nederland, om dienst te doen in Nederlands-Indië.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Blijkens een telegrafische mededeling, aan het Departement van Marine zijn Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK onder bevel van kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg 8 dezer in Shanghai aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Naar men verneemt zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. worden voorgesteld over het afgelopen boekjaar een dividend van 20 procent (v.j. 15 pct.) uit te keren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. De van Suez hier aangekomen Engelse MONITOR No. XVI is aangekocht door de Anglo Saxon Petr. Corp. Het schip zal evenals de MONITOR No. 32 tot tankschip worden omgebouwd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdamsche Lloyd.
Het mailstoomschip TABANAN, kapt. J.M. Meerburg, laadt uitsluitend voor Padang, Batavia en Soerabaja en zal zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk volgende week daarheen vertrekken en wel zonder nog andere havens aan te doen, teneinde in Nederlands-Indië een vlugge lossing en daarmee een spoedige thuisreis te bevorderen, om zodoende de geregelde maildienst zo snel mogelijk te herstellen.
Het vrachtstoomschip DJEMBER, kapt. H.C.M. van Houten, zal zo spoedig mogelijk daarna, van Rotterdam vertrekken via Port Said. Suez, Colombo, Sabang, Singapore, naar Batavia, Semarang, Soerabaja en eventueel andere Java noordkust havens, alsmede Makassar en neemt behalve voor genoemde havens, ook lading met overscheping aldaar.


Datum: 14 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling tegen het eind dezer maand Hr.Ms. GELDERLAND te Willemsoord in dienst te stellen als artillerie vuurleiding- en instructieschip,
terwijl dan terzelfder tijd het sedert jaren in dienst zijnde instructieschip BELLONA uit dienst zal worden gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De motorschoener CLARAVEER van de Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij is verkocht aan de rederij Seemann te Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Volgens door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier ontvangen telegram heeft het stoomschip VAN SWOLL bij Tapatoean gestoten en maakt het water in het voorruim. Aangezien het lek met de pompen niet was bij te houden, is het schip in de baai van Tapatoean bij de steiger aan de grond gezet, waar het volkomen veilig zit. De stoomschepen DUYMAER VAN TWIST en VAN NOORT zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Het Engelse stoomschip PICARDY, groot 410 ton, geladen met stukgoed, hetwelk in de nacht van 27 op 28 maart na in aanvaring geweest te zijn met het Engelse stoomschip NEW LONDONER in de Biezelingse Ham, nabij Hansweert zonk, is zaterdag ll. met behulp van vier drijvende stoomhijsbokken gelicht nadat het eerst op 6 april recht gezet was. De berging van dit schip, hetwelk nog geen maand in de vaart was, werd uitgevoerd door de N.V. W.A. van den Tak's Bergingsbedrijf alhier, in combinatie met de firma Gerling te Antwerpen,

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 10 april. De gezonken motorboot PICARDY is gelicht en op de slikken omhoog gezet. Het lek zal voorlopig worden gestopt, waarna de boot naar Antwerpen zal worden gesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 10 april. Het Nederlandse motorschip CLARA, hier van Newcastle aangekomen, heeft op 25 maart een blad van de schroef verloren. Vermoedelijk door op een wrak te stoten.


Datum: 15 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de J. Meyer’s Scheepsbouwmaatschappij te Zaltbommel werd gisteren te water gelaten het stoomschip genaamd STAD ZWOLLE en gebouwd voor rekening van de Stoombootmaatschappij Stad Zalt-Bommel te Rotterdam. Het is een zusterschip van het tot vertrek gereed liggende stoomschip STAD ZAANDAM en heeft de volgende afmetingen: Lengte tussen de loodlijnen 85,40 m., breedte 12,50 m. en holte 6,55 m. Het schip heeft een laadvermogen van ruim 3.300 ton en is gebouwd onder toezicht van en voor de hoogste klasse van de Germanischer Lloyd en de Nederlandse Scheepvaartinspectie. De machine-installatie wordt geleverd door de Maschinenfabrik Thyssen & Co. A.G. te Mülheim en zal een kracht ontwikkelen van 1.400 ipk. De machines worden te Zaltbommel ingebouwd.
Op de vrijgekomen helling zal een schip worden gebouwd van ongeveer gelijk type voor een andere Nederlandse maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de firma J. & A. van der Schuyt te Papendrecht is te water gelaten het stoomschip NICOLAAS, in aanbouw gegeven door Bureau Wijsmuller, te ’s-Gravenhage en aangekocht door de firma W.H. Berghuijs’ Kolenhandel te Amsterdam, ter vervanging van haar in januari jl. verloren stoomschip van dezelfde naam.
Het stoomschip NICOLAAS is gebouwd onder toezicht en volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas, heeft een draagvermogen van ca. 3.250 ton dw., is voorzien van elektrisch licht en draadloze telegrafie, en ingericht op het stoken van kolen, zowel als van olie.
De machine van 1.200 pk zal het schip een vaarsnelheid geven van 10 mijl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 april. Het Nederlandse stoomschip LEMATANG, van Rotterdam naar Java bestemd, is de 12e dezer te Brest aangekomen. Het had schade aan het stuurtoestel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Zaterdag jl. had op de Nieuwe Waterweg de goed geslaagde proeftocht plaats van het voor Portugese rekening bestemde stoomschip MIRA MAR.
Het schip is gebouwd onder werfnummer 34 bij de N.V. Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf, werf Maasdijk, te Schiedam onder toezicht en hoogste klasse Norske Veritas.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Naar wij vernemen zal aan de algemene vergadering van de Koninklijke West-Indische Maildienst worden voorgesteld het dividend te bepalen op 15 procent. (v.j. 12 pct.)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Etablissement Fijenoord.
Uit het verslag over 1919 van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord blijkt, dat in dat jaar werden afgeleverd: Een vrachtturbineschip, een passagiers-stoomschip, (de CRIJNSSEN voor de Kon. W.-I. Maildienst), een turbine-installatie, benevens een machine-installatie voor drie schepen, benevens enige installaties op het gebied van de suikerfabricage. Op 31 december 1919 waren in aanbouw of in opdracht: Onderzeeboten K II, K V, K VI en K VII en opnemingsvaartuig EILERTS DE HAAN voor het Departement van Marine, vijf vrachtstoomschepen, een passagiersstoomschip (de VAN DER WIJCK voor de Kon. Paketvaart Mij.) en diverse machine-installaties.
In verband met het besluit van de Staten Generaal tot schorsing van de aanbouw van de kruiser CELEBES werd door de Regering aan een commissie opgedragen de aanspraken van de maatschappij op schade vergoeding te onderzoeken en het bedrag daarvan vast te stellen. Dank zij de welwillende houding van de directies van de Rotterdamsche Lloyd, de Koninklijke West-Indische Maildienst en de N.V. W. van Driel's Stoomboot- en Transportondernemingen, die toestonden, dat de voor enkele jaren met hen tot vastgestelde prijzen gesloten contracten gewijzigd werden, onder toekenning van een winstbedrag op de kostprijs, is de maatschappij voor verliezen op deze contracten behoed.
In het afgelopen jaar werd de bouw van een nieuwe helling voltooid, terwijl een gedeelte van de haven, in verband hiermee en met het oog op de toekomstige uitbreiding van werkplaatsen, gedempt werd. Het terrein aan de Nieuwe Maas onder Vlaardingen werd door de aankoop van aangrenzende grond vergroot, terwijl voor belangrijke bedragen werktuigen werden aangekocht. De bruto winst bedraagt NLG 869.937, de netto winst NLG 641.769 (vorig jaar verlies NLG 6.245). Het dividend is bepaald op 8% (v.j. nihil).


Datum: 16 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepsbouwwerf van de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle aan de IJssel is met gunstig gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip HILVERSUM, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee te Amsterdam.
Het schip is gebouwd onder oppertoezicht van Lloyds Register in de hoogste klasse en heeft een laadvermogen van 6.300 ton dw. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen voor- en achtersteven 360’-0”, de breedte grootspant 48’-0”, de holte tot het hoofddek 25’-3”.
Voor het snelle laden en lossen is het schip voorzien van 10 laadlieren, die op flinke hoofden zijn aangebracht om drie laadruimen te bedienen. Het schip zal worden voorzien van een triple-expansie machine van 1.800 ipk, welke wordt vervaardigd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’.
Op de vrijgekomen plaats is terstond de kiel gelegd van het stoomschip HARDENBERG, te bouwen voor rekening van de Stoomboot Maatschappij Hillegersberg te Amsterdam, welk schip een laadvermogen zal hebben van 5.500 ton dw.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 april. De sleepboot ZEELAND arriveerde 12 april van Rotterdam te Rio Grande met de hoppers GERMAINE, DRAGON en MEXICO.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 15 april. In het eerste kwartaal 1920 werden o.a. de volgende in Nederland gebouwde schepen verkocht.
TIMOR, 5.160 ton dw. in 1900 te Amsterdam gebouwd voor 150.000 Pond Sterling of 291/5 P.St. per ton. WOERDEN, 1.030 ton dw. in 1917 te Slikkerveer gebouwd, voor 62.500 P.St. of 5818/6 P.St. per ton. HICKLETON 750 ton dw. in 1919 in Nederland gebouwd, 53.000 P.St. of 7013/4 P.St. per ton. CHARLUS 425 ton dw. in 1917 te Rotterdam gebouwd 29.000 P.St. of 684/8 P.St. per ton. MUORIA 410 ton dw. in 1917 te Vlaardingen gebouwd, 38.000 P.St. of 9213/8 P.St. per ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 april. Het Nederlandse schip DE ALFA, kapt. Doornbos is op de Elbe aangevaren door de Duitse 2-mast schoener HANS beladen met gezaagd hout van Gotenburg naar Delfzijl. DE ALFA verloor de scheepsboot en beschadigde het roer.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 14 april. Het lek in het stoomschip PICARDY is voorlopig gestopt, een deel van de lading, 7 à 800 zakken uien, is overboord geworpen.
Later bericht. De PICARDY is door sleepboten naar Antwerpen gesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Gisteravond halfnegen passeerde door de Piet Heinsbrug te Oud Delfshaven de twee-mast schoener BALLY BRACK, gebouwd op de werf van de firma H. Boot & Zonen te Vrijenban, met bestemming naar Wilton's werf. Bijzondere maatregelen werden genomen om dit grote schip door de brug te slepen. Vier gemeentewerklieden hadden touwen en takels over de bascule aangebracht, en de brug die niet hoog genoeg opging, verder opengetrokken. Ongehinderd voer de schoener bij laag water, door de brug. Er was heel wat publiek om dit ongewone schouwspel gade te slaan.


Datum: 17 april 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De staking in het scheepvaart- en transportbedrijf.
Vandaag is er in de havens op 32 stoomschepen gewerkt.
In de loop van de week is het aantal werkwilligen, in dienst van de Scheepvaart Vereeniging Zuid, met ruim 200 man uitgebreid. Deze lieden zijn ondergebracht in het voormalige Engelse kamp in de Vierhavenstraat, bij de Lekhaven. De werkwilligen, die aan de Wilhelminakade onder dak gebracht zijn, zijn vandaag met het oog op de zaterdag naar huis vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 april. Volgens telegram uit Sabang is het stoomschip VAN SWOLL thans weer in vlot water. Het lek is nog niet gestopt. Zodra het gedicht is, zal het stoomschip naar Sabang worden gesleept. (opm: schip liep op 9 april bij Tapatoean aan de grond. - Zie ook AH 140420)

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 april. Heden is alhier van Nieuwe Schans aangekomen het nieuwe twee-mast schoenerschip AVONTUUR, kapt. Wegener. Dit schip is gebouwd op de werf van de heer O. Smid te Stadskanaal en heeft een laadvermogen van 200.000 kg. Het heeft te Nieuwe Schans kartonpapier geladen, welke bestemd is voor Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlaardingen, 15 april. De zeetjalk BETSY van de Vrachtvaartmaatschappij Zuid-Holland alhier is voor geheime prijs verkocht aan kapt. J. Smit te Groningen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 april. De heren Veldhuis en Kiers te Groningen, eigenaars van het twee-mast zeetjalkschip BROEDERTROUW, hebben dat schip verkocht aan kapt. D. Hartman te Zuidbroek, die het zelf gaat bevaren. Prijs geheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Woensdag is het eerste schip de haven van de werf Wilton te Schiedam ingevaren. Men mag eigenlijk slechts spreken van een half schip, want het voorgedeelte tot aan de commandobrug is verdwenen. Het is het grote Amerikaanse stoomschip LIBERTY GLO, dat bij Ameland op een mijn is gelopen, waardoor het voorschip werd weggeslagen.
De 6e april is het schip te Rotterdam aangekomen en in het dok van de firma Wilton gebracht. Waar echter gewacht moet worden met de herstelling van dit schip, tot de daarvoor nodige materialen uit Amerika zijn aangekomen, is het schip nu naar het terrein te Schiedam gebracht. Het is met eigen stoom daarheen gevaren, geheel drijvende op de waterdichte schotten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart Mij. ‘De Maas’. Directie Ph. van Ommeren.
Op woensdag 21 april is bij Marx en Co's Bank de inschrijving opengesteld op 8.000 certificaten, elk groot NLG 500 van boven genoemde vennootschap tegen de koers van 100%. Aan het prospectus ontlenen wij o.a.:
Bij de inschrijving hebben uitsluitend houders van de reeds uitgegeven NLG 4.000.000 aandelen (of certificaten van aandelen) recht van voorkeur, met dien verstande, dat elk houder recht heeft, voor een gelijk nominaal bedrag als hij bezit, in de nieuwe uitgifte à pari deel te nemen. De boekwaarde van de gehele vloot van ongeveer 56.800 ton draagvermogen komt de reserves in aanmerking genomen, doch ongerekend het saldo op nieuwe rekening uit op ± NLG 125 per ton. De opbrengst van de thans uit te geven NLG 4.000.000 aandelen zal aangewend worden ter voorziening in de middelen vereist voor de in aanbouw zijnde schepen. De nieuwe aandelen delen vanaf 1 januari 1920 in de winsten van de vennootschap.
Uit het jaarverslag van de Maatschappij blijkt dat zij voor het in Engelse vaart verloren gegane stoomschip KIELDRECHT met bijbetaling van het verschil in waarden, het in 1918 gebouwde Engelse stoomschip WARROACH van 8.100 ton draagvermogen verkreeg, dat na hier voor het stoken van olie in plaats van kolen, te zijn omgebouwd herdoopt is in KIELDRECHT en met het door de Rotterdamsche Droogdok Mij. nieuw te bouwen stoomschip KATENDRECHT (eveneens een ‘oliestoker’) van 9.000 ton draagvermogen, in de door de Holland Amerika Lijn opgerichte dienst van Nederland naar Engels Indië zal worden opgenomen.
De winst- en verliesrekening toont een bedrijfswinst van NLG 3.710.457,86.
Voorgesteld wordt allereerst NLG 1.119.181,231/2 af te schrijven op de vloot en een bedrag van NLG 496.630,621/2 over schrijven op nieuwe rekening. Er blijft dan een bedrag beschikbaar van NLG 2.094.646, hetwelk na aftrek van dividendbelasting en tantièmes en bijvoeging van het onverdeeld saldo over 1918, ten bedrage van NLG 24.297,56 een bedrag van NLG 1.600.000 voor uitkering aan aandeelhouders laat.
Indien de vergadering van aandeelhouders deze voorstellen goedkeurt, dan kan het dividend met NLG 400 per aandeel van NLG 1.000 of NLG 200 per onder-aandeel of certificaat van NLG 500 betaald worden.


Datum: 18 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende:
De vloot was in 1919 in haar geheel varende. Vandaar een aanmerkelijk beter bedrijfsresultaat. De door de Engelse en Amerikaanse regeringen in beslag genomen schepen werden in de eerste helft van het jaar teruggegeven, doch 15 van onze grootste schepen werden daarna door de Nederlandse regering voor de aanvoer van graan en kolen aangewezen tegen vrachten aanzienlijk onder het marktpeil. De overige schepen konden wij in onze lijnen bezigen. De meeste van onze vroegere diensten in verschillende richtingen werden in de loop van het jaar, zij het ook niet in de omvang van weleer, hersteld; slechts met Rusland konden wij de betrekkingen nog niet hervatten.
Ondanks de sterke toeneming van de wereldtonnage bleven de vrachten hoog, welk verschijnsel te verklaren is uit het oneconomisch gebruik van de aanwezige scheepsruimte, die ten gevolge van arbeidsconflicten, overvulling van opslagruimte, ontreddering van de binnenlandse vervoerstelsels en de overal verkorte arbeidsduur zeer veel langer dan vroeger in de havens vastgehouden wordt.
De duur van een rondreis is, vergeleken bij weleer, aanzienlijk verlengd, doch daar nog miljoenen tonnen aan nieuwe scheepsruimte in de loop van de eerstvolgende jaren op de markt zullen komen en de koopkracht van een groot deel van Europa tot een minimum gereduceerd is, zijn de vooruitzichten voorshands vrij onzeker, temeer daar de aanschaffingskosten van nieuwe schepen, de prijzen van de brandstoffen en de lonen tot dusver voortdurend stegen.
Inzonderheid baart het vraagstuk van de kolenprijzen grote zorg voor de toekomst.
Wij hebben onze nieuwe schepen op het olie stoken ingericht.
De stoomschepen ALKMAAR 11.400 ton, DELFT (ex. GRONINGEN) 7.500 ton, CERES 4.450 ton, ARIADNE 1.850 ton en BERENICE 1.850 ton, werden ons in de loop van het jaar opgeleverd, terwijl wij in 1919 aankochten de stoomschepen DIDO groot 1.025 ton en ZENO groot 1.000 ton, en in begin 1920 de stoomschepen: INO groot 1.010 ton en ERATO 1.210 ton. In aanbouw bevonden zich op 31 december jl. voor rekening van onze maatschappij 22 stoomschepen met een gezamenlijk draagvermogen van ongeveer 87.000 ton.
Het verlies van de POSEIDON, RHEA en THALIA, die tijdens de rekwisitie door de Amerikaanse en Engelse regeringen waren verloren gegaan, werd ons door dezen vergoed. Het daaruit voortspruitende avans is in de winst- en verliesrekening onder het hoofd ‘liquidatierekening stoomschepen’ opgenomen.
Stoomschepen en lichterschepen NLG 17.736.015 (v.j. 11.434.013), betaling op stoomschepen in aanbouw NLG 13.449.200 (4.346.214), haveninrichtingen te Amsterdam NLG 1 (onv.), haveninrichtingen te Rotterdam NLG 1 (onv.), huizenbouw overzijde IJ NLG 1.195.000 (579.000), meubilair NLG 1 (onv.), kassa en dadelijk opvraagbare gelden NLG 6.387.265 (2.631.395), deposito’s en prolongaties NLG 8.174.000 (9.302.500), saldi bij buitenlandse bankiers NLG 3.894.390 (2.451.900), Nederlands schatkistpapier NLG 18.932.000 (14.500.000), effecten NLG 9.088.855 (7.808.875), wissels in portefeuille NLG 60.891 (598), debiteuren NLG 6.147.052 (6.418.961), voorraden in magazijn NLG 509.714 (593.403), totaal NLG 85.574.478 (65.066.924).
Maatschappelijk kapitaal NLG 25.050.000 (20.050.000), 4 procent obligatielening 1909 NLG 1.280.000 (1.360.000), 4½ procent idem NLG 1.760.000 (1.840.000), reserve voor diverse belangen NLG 19.000.000 (10.000.000), reserve voor assurantie eigen risico NLG 3.000.000 (2.000.000), reserve voor afschrijving op schepen NLG 15.000.000 (9.000.000), reserve voor huizenbouw overzijde IJ NLG 1.800.000 (1.000.000), reserve voor pensioenen NLG 5.800.000 (3.028.000), reserve voor wettelijke uitkeringen NLG 389.000 (onv.), reserve voor O.W. belasting 1918 NLG 742.985, diverse kleine reserves NLG 283.000, crediteuren NLG 6.432,580 (5.394.391), dividend rekening NLG 5.002.000 (3.000.000).
Betaald werd aan: Tantièmes personeel NLG 1.854.825 (616.900), koersverlies op effecten en valuta NLG 1.894.283 (923.595), afschrijvingen NLG 3.453.364 (1.741.977), saldo netto winst NLG 25.848.005 (14.387.708).
Hieruit wordt, zoals reeds gemeld, 20% (v.j. 15%) dividend uitgekeerd.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedroeg het saldo vorig jaar NLG 35.405, exploitatierekening NLG 23.168.810 (v.j. 6.322.632), assurantie eigen risico (zee en molest) NLG 65.695, dividend Koninklijke West-Indische Maildienst NLG 512.100, terug storting tantième Koninklijke West-Indische Maildienst, directie en commissarissen NLG 131.775, terug storting tantième directie en commissarissen over kapitaalvermeerdering NLG 5.000.000 NLG 267.857, interestrekening NLG 1.068.738 (705.063), agiowinst NLG 4.229.436 (4.475.971), liquidatierekening stoomschepen NLG 3.570.660 (1.931.174), totaal NLG 33.050.478 (17.721.598).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Scheepvaartmaatschappij Oranje Nassau.
Het heden verschenen jaarverslag deelt mee dat de schepen gedurende het grootste gedeelte van het jaar in bevredigende vrachtcijfers emplooi vonden, zij het dan ook dat de resultaten belangrijk werden beïnvloed door veelvuldig oponthoud in verschillende havenplaatsen. Daar de kosten daarvan onevenredig sterker drukken op kleinere dan grotere schepen werd besloten het slechts 1.000 ton grote stoomschip GRAAF HENDRIK te verkopen. Het ging over in handen van een Belgische firma, terwijl in de plaats daarvan een stoomschip van ca. 2.500 ton draagvermogen werd besteld bij de N.V. Burgerhout’s Machinefabriek en Scheepswerf, dat de naam GRAAF JAN zal dragen.
De exploitatierekening geeft een voordelig saldo aan van NLG 641.187 waarvan na aftrek van onkosten en interest NLG 571.760 overblijft. Hiervan wordt NLG 391.403 bestemd voor afschrijving op de stoomschepen die daardoor te boek komen te staan voor NLG 1.900.000, terwijl voorts op de inrichtingskosten NLG 38.769 en op het kantoormeubilair NLG 4.974 wordt afgeschreven.
Ter verdeling blijft dan over NLG 136.612, waarvan NLG 125.000 aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend van 5% ten goede komt, terwijl NLG 11.312 voor dividendbelasting wordt gereserveerd.
De vooruitzichten van 1920 acht de directie niet ongunstig.


Datum: 19 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 april. Het Nederlandse stoomschip ZUIDERDIEP, van Louisburg naar Rotterdam bestemd, is de 16e dezer op 45º-10’ NB en 31º-53’ WL gepraaid. De machineschade was voorlopig gerepareerd en het stoomschip zette de reis naar Rotterdam voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gorinchem, 15 april. Hedennamiddag is met goed gevolg te water gelaten een IJsland-stoomtrawler (welk schip nog geen naam is gegeven); het is voor eigen rekening gebouwd op de scheepswerf N.V. IJselwerf alhier. De machines van 500 pk zijn vervaardigd door de N.V. Machinefabriek ‘Utrecht’ te Utrecht, Het stoomschip heeft de navolgende afmetingen: Lengte 135, breedte 23.8 en hoogte in de zijde 13 voet; het is ingericht met visruim, reserve-, dwars- en langsbunkers, speciaal voor de vaart op IJsland.


Datum: 20 april 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de kantoren te Rotterdam en te Amsterdam van de Amsterdamsche Bank en de Twentsche Bank, alsmede bij de firma A. van Hoboken & Co. alhier, wordt op 5 mei a.s., uitsluitend voor aandeelhouders, tegen 240% de inschrijving opengesteld op 500 aandelen, ieder groot NLG 1.000 nominaal, van de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Zeevaart, hier ter stede. Deze aandelen delen ten volle in de winst over het boekjaar 1920.
Aan de toelichting van het prospectus van uitgifte ontlenen wij nog het volgende:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NLG 5.000.000, waarvan NLG 2.000.000 zijn geplaatst. De vloot bestaat uit de schepen CELAENO en HAGNO, elk groot 6.300 ton, THEMISTO van 6.000 ton, ARUNDO van 5.600 ton, TALLO van 1.000 ton en TYRO van 1.000 ton. Het stoomschip CALLISTO, groot 7.200 ton, is door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op 24 dezer opgeleverd. Deze schepen, die een gezamenlijk draagvermogen hebben van 33.400 ton, staan, met inbegrip van het op het stoomschip CALLISTO nog te betalen bedrag, te boek voor NLG 3.642.648, waartegenover er nog een bouwreserve is van NLG 2.170.279. De gemiddelde prijs, waarvoor deze schepen te boek staan, is derhalve NLG 45 per ton draagvermogen. Voor de vaart op Ierland zijn nog twee schepen, elk groot 1.800 ton, in aanbouw, waarvan het ene volgens contract op 1 november 1920 moet worden opgeleverd, het andere op 1 maart 1921.
Over de vier voorafgaande jaren werden de volgende dividenden uitgekeerd: 50%, 50%, 30%, 45%, terwijl aan de op 30 dezer te houden algemene vergadering zal worden voorgesteld het dividend over 1919 op 50% te bepalen.
Ondanks de gevolgen van de staking geven de uitkomsten over de eerste maanden van het lopende jaar reden tot tevredenheid. (opm: bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Koninklijke West-Indische Maildienst
Aan het verslag over 1919 uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op de 28e april ontlenen wij het volgende:
Na de beëindiging van de oorlogstoestand ging de terugkeer tot de normale toestand voor onze maatschappij met veel moeilijkheden gepaard. Wij streven er naar zo spoedig mogelijk tot een geregeld vaarplan voor onze verschillende lijnen terug te keren.
Met onze drie nieuwe mailschepen, welke zich, dankzij hun moderne passagiersinrichting, aanstonds een aanzienlijke populariteit bij het internationale reizigerspubliek mochten verwerven, hopen wij een driewekelijkse dienst op Venezuela, Curaçao, Columbia, Costa Rica en Colon te kunnen volhouden. De andere mailschepen varen op de lijn naar Suriname, Venezuela, Curaçao, Haïti en New York, terwijl onze lijn door het Panamakanaal naar de westkust van Zuid-Amerika met behulp van vrachtschepen van de K.N.S.M. wordt uitgevoerd. Een vierde lijn met vrachtschepen richtten wij onlangs naar St. Thomas, Porto Rico, Santo Domingo, Haïti, Zuid-Cuba, Jamaica en Guatemala in. De schepen op die beide laatste diensten lopen Hamburg op de uitreis aan.
De hoeveelheid lading van Europa liet zeer veel te wensen te over; bij meer geregelde toestanden zal de uitvoer zich echter naar wij vertrouwen, ontwikkelen. Het aanbod van goederen ter verscheping naar Europa was gedurende het grootste deel van het jaar overvloedig, later nam het echter ten gevolge van de daling van de meeste Europese valuta’s sterk af. In het vervoer tussen New York en West-Indië hebben wij meer en meer concurrentie onder Amerikaanse vlag te kampen.
Onze nieuwe mailschepen zijn voor het stoken van olie ingericht, welke brandstof in West-Indië betrekkelijk voordelig te bekomen is en een niet onaanzienlijke besparing tegenover kolen oplevert. Ook het stoomschip NICKERIE werd voor olieverbruik uitgerust.
De verder gestegen bouwkosten van de CRYNSSEN en de VAN RENSSELAER en de dit jaar te verwachten zeer kostbare reparaties aan de oudere mailschepen, geven aanleiding een verhoging van de reserves ‘voor diverse belangen’ en ‘voor afschrijving op schepen’ en een nieuwe ‘Reserve voor herstellingen’ voor te stellen.
Bij goedkeuring van de balans wordt het dividend 15% (v.j. 12%).
Balans per 31 december 1919. Debet: Stoomschepen en lichterschepen NLG 5.254.001 (v.j. NLG 3.125.002); betaling op stoomschepen in aanbouw NLG 1.871.607 (NLG 2.175.209); kassa en dadelijk opvraagbare gelden NLG 514.899 (NLG 3.248.760); prolongaties NLG 335.000 (NLG 690.000); Nederlands schatkistpapier NLG 2.000.000 (NLG 1.000.000); saldi bij buitenlandse bankiers NLG 3.074.934 (NLG 1.009.759); effecten NLG 706.073 (NLG 847.545); debiteuren NLG 1.801.696 (NLG 927.229); voorraden in magazijn NLG 164.191 (NLG 78.189).
Credit: Geplaatst kapitaal NLG 3.500.000 (als v.j.); 4% obligatielening 1907 NLG 819.000 (NLG 895.000); reservefonds NLG 717.404 (NLG 577.100); reserve voor diverse belangen NLG 1.500.000 (NLG 1.000.000); reserve voor assurantie eigen risico NLG 1.000.000 (als v.j.); reserve voor afschrijving op schepen NLG 3.000.000 (NLG 2.300.000); reserve voor herstellingen NLG 400.000 (-); reserve voor pensioenen NLG 880.000 (NLG 600.000); reserve voor uitkeringen inzake oorlogszeeongevallenwet NLG 15.000 (als v.j.); reserve voor O.W. belasting 1918 NLG 773.873 (NLG 1.350.000); diverse kleine reserves NLG 146.000 (als v.j.); crediteuren NLG 2.440.778 (NLG 1.076.681); dividendrekening NLG 325.000 (NLG 420.000).
Winst- en verliesrekening per 31 december 1919: Credit: saldo vorig jaar NLG 17.796 (NLG 14.716); exploitatierekening NLG 3.830.926 (NLG 1.955.603); interestrekening NLG 98.702 (NLG 55.948); assurantie eigen risico (zee en molest) NLG 6.008 (NLG 60.018); reserve voor belastingen – (NLG 243.960); idem voor molest – (NLG 300.000).
Debet: Tantièmes personeel NLG 519.750 (v.j. NLG 208.350); koersverlies op effecten en valuta NLG 108.812 (NLG 393.202); afschrijvingen op de stoom- en lichterschepen NLG 809.678 (NLG 242.146); afschrijvingen op de overige eigendommen NLG 10.074 (NLG 45.297); reserve voor diverse belangen NLG 500.000 (NLG 700.000); reserve voor afschrijving op schepen NLG 500.000 (-); reserve voor assurantie eigen risico – (NLG 500.000); reserve voor herstellingen NLG 400.000 (-); reserve voor pensioenen NLG 228.603 (NLG 111.000); saldo zuivere winst NLG 876.523 (NLG 638.250).


Datum: 21 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Van der Eb & Dresselhuys’ Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam.
Aan het verslag over het boekjaar 1919 ontlenen wij het volgende:
Gedurende het afgelopen boekjaar ging het belang van de Vennootschap in de N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart-Maatschappij en in de Scheepvaart-Maatschappij Leerdam aan anderen over. De post ‘Aandelen in Scheepvaart-Maatschappijen’ onderging dientengevolge een vermindering. Hoewel vallende onder het nieuwe boekjaar, dient daartegenover melding te worden gemaakt van het feit, dat de vennootschap een niet onaanzienlijk belang verwierf in de nieuw opgerichte ‘Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Maatschappij’ (Holland-Zuid-Afrika-Lijn).
Aanraking met een groep van Amsterdamse bankinstellingen werd gezocht en verkregen, terwijl als resultaat van gevoerde onderhandelingen tenslotte overeenstemming werd bereikt en de Zuid-Afrikaansche Scheepvaart Maatschappij, waarin vrijwel alle grote nationale banken, de N.V. Furness, Scheepvaart- & Agentuur Maatschappij en onze Vennootschap participeerden, werden opgericht. Een tweetal voor de Vennootschap in aanbouw zijnde stoomschepen, groot resp. 6.700 en ca. 8.100 ton, werd bestemd voor de Holland-Zuid-Afrika-Lijn en aan genoemde Vennootschap tot de thans geldende marktprijs verkocht, terwijl de Vennootschap, tezamen met de N.V. Furness’ Scheepvaart- & Agentuur-Maatschappij als generaal-vrachtagente van de nieuwe stoomvaartlijn werd aangesteld.
In juli jl. werd het stoomschip MERCATOR, groot 1.550 ton, tot lonende prijs naar Frankrijk verkocht, terwijl de Zeevaart Maatschappij ‘Mercedes’, waarvan de overgrote meerderheid van de aandelen zich in het bezit van de Vennootschap bevindt, haar stoomschip MERCEDES, groot 3.300 ton, eveneens aan buitenlandse reders verkocht, teneinde dat stoomschip op zijn beurt wederom te vervangen door een vrachtboot, groot 6.400 ton, MARAGLO genaamd.
Door de reeds eerder gemelde overdracht van het aandelenbezit van de Vennootschap in de N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij varen de stoomschepen SLIKKERVEER, KRALINGSCHEVEER en LEKSVEER, elk groot ca. 660 ton, niet langer onder de directie van de Vennootschap, terwijl voorts door verkoop van het aandelenbezit van de Vennootschap in de Scheepvaart Maatschappij ‘Leerdam’ het stoomschip van deze naam, groot ca. 230 ton, eveneens in andere handen overging.
De Vrachtvaart Maatschappij ‘Groningen’ verkocht haar stoomschip GRONINGEN (groot ca. 600 ton) en contracteerde in de plaats daarvan voor de bouw van het stoomschip MARMEVO, groot 3.300 ton, terwijl de Scheepvaart Maatschappij ‘Harlingen’ haar stoomschip HARLINGEN (groot ca. 500 ton) eveneens verkocht, ten einde hetzelve te kunnen vervangen door het stoomschip MARRABO, groot ca. 8.100 ton.
Tenslotte werd gedurende het afgelopen boekjaar het stoomschip SCHEVENINGEN, groot ca. 500 ton, verkocht en vervangen door het stoomschip MARISTO, groot ca. 6.700 ton.
Behalve de bovengenoemde stoomschepen zijn nog op naam van de vennootschap zelve in aanbouw de stoomschepen MARBIRDO en MARISTEGO , elk groot ca. 3.300 ton.
De gemiddelde prijs, waarvoor de verschillende, hierboven vermelde nieuwe stoomschepen werden besteld, bedraagt ca. NLG 300 per ton.
In samenwerking met de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, werd een geregelde stoomvaartlijn Holland-West-Afrika v.v. geopend.
Met ingang van 1 september jl. werden verschillende nieuwe takken van bedrijf aan de reeds bestaande toegevoegd, zodat de vennootschap thans ook expeditie-, cargadoors- en bevrachtingszaken drijft.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedroeg de winst van de scheepsvictualiënhandel ‘Nautilus’ NLG 10.065 (NLG 5.194). Saldo algemene exploitatierekening NLG 1.017.462 (NLG 322.359). Totaal NLG 1.027.527 (NLG 522.694). Na aftrek van afschrijvingen benevens algemene onkosten en interest bedraagt het saldo winst NLG 818.019 (NLG 358.094).
Na dotatie van een bedrag groot NLG 250.000 aan het reservefonds voor nieuwbouw, bedraagt het saldo NLG 568.029.
Na aftrek van 5% dividend over het uitgegeven aandelenkapitaal ad NLG 2.505.000 en van de tantièmes en de uitkering aan houders van oprichtersbewijzen, blijft een bedrag van NLG 309.945 ter beschikking van de vergadering waarvan NLG 34.395 te storten in een fonds voor diverse belangen, in hoofdzaak dienende ter bestrijding van de verschuldigde belastingen en de rest ad NLG 275.550, uit te keren als dividend, zijnde dit voldoende voor nog een verdere uitdeling van 11%. Het dividend zal dan 16% (v.j. 10%) bedragen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stoomboot Maatschappij Hillegersberg.
Op de balans per 31 december 1919 komen voor aan de debetzijde: stoomschepen NLG 1.192.707 (v.j. NLG 440.000), stoomschip in aanbouw NLG 7.173 (v.j. NLG 712.026), kassa NLG 57.700 (v.j. NLG 7.443), kassiers NLG 472.170 (v.j. NLG 424.212), effectenrekening NLG 141.001 (v.j. NLG 228.401), deposito uitg. NLG 200.000 (v.j. nihil), prolongatie uitg. NLG 1.831.000 (v.j. NLG 375.000), wissels in portefeuille NLG 39.322 (v.j. nihil), renterekening nog te vorderen NLG 8.697 (v.j. NLG 3.985), diverse debiteuren NLG 37.614 (v.j. NLG 112.859), vooruitbetaalde premie van de assurantiën NLG 31.981 (v.j. NLG 11.284), lopende reizen NLG 133.581 (v.j. NLG 77.554),
en aan de creditzijde aandelenkapitaal NLG 2.500.000, aandelen in portefeuille NLG 1.420.000 (v.j. NLG 1.080.000). reservefonds NLG 5.000 (v.j. idem), reserve voor nieuwbouw NLG 1.316.306 (v.j. NLG 841.500), reserve voor oorlogswinstbelasting NLG 225.480 (v.j. NLG 40.140), dividend tantième belasting NLG 2.802 (v.j. nihil), diverse crediteuren NLG 218.980 (v.j. 49.043), winst NLG 1.359.381 (v.j. NLG 910.834)
Winst en verliesrekening: credit saldo ao. po. NLG 7.254 (v.j. NLG 6.113), interest NLG 80.181 (v.j. NLG 19.207), exploitatierekening NLG 1.336.214 (v.j. NLG 910.815)
debet: Koersverschil NLG 29.864 (v.j. NLG 2.516), onkosten NLG 34.404 (v.j. NLG 22.785),
winst NLG 1.350.381 (v.j. NLG 910.834), afschrijving op stoomschepen NLG 590.000 (v.j. nihil), dividend 50% NLG 540.000 (als vorig jaar, NLG 270.000), tantièmes NLG 97.888 (v.j. NLG 49.387), oprichtersbewijzen NLG 65.384 (v.j. NLG 32.698), dividend- en tantième belasting NLG 60.646 (v.j. nihil), en saldo op nieuwe rekening NLG 5.461 (v.j. NLG 7.254).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 april. Het zeegerecht te Egersund heeft voor de berging van de Nederlandse motorschoener REBEKKA in het afgelopen jaar een bergloon toegewezen van 36.000 Kronen. De proceskosten bedragen 14.000 Kronen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen telegrafisch bericht zijn Hr.Ms. TROMP en HERTOG HENDRIK, onder bevel van de kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg, de 17e april vertrokken van Shanghai naar Chin Wang Tao.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. Het tjalkschip ALFA, kapt. R.J. Kajuiter, komende van Kopenhagen en bestemd voor Antwerpen, is hier als bijlegger met gebroken zwaard aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 19 april. De Nederlandse zeesleepboot UTRECHT met de baggermolen HAM 55 op sleeptouw van Rotterdam naar Soerabaja, arriveerde 14 april te Aden en zette de 17e dezer de reis weer voort.


Datum: 22 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De dubbelschroef zeevrachtmotorboot ZEEMEEUW, gebouwd in 1911, lopende ca. 8½ mijl en met een laadvermogen van 550/575 ton, is te Rotterdam in publieke veiling verkocht voor NLG 96.500. Koper de makelaar Jacq. Pierot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Morgen vertrekt de Z IV, de jongste torpedoboot van onze Marine, van de Marinewerf te Amsterdam naar Nieuwe Diep, om deel te nemen aan zomeroefeningen. Het schip, 20 april in dienst gesteld, is geheel door Werkspoor gebouwd; oorspronkelijk was deze boot met de Z I in Duitsland besteld, maar door de oorlog werd de aflevering onmogelijk gemaakt. Werkspoor heeft toen de bouw op zich genomen, naar de Duitse ontwerpen en tevens enkele verbeteringen aangebracht. De Z I en de Z IV zijn beide turbineboten, de nieuwe boot heeft twee schroeven; zij is bewapend met 2 Skoda kanons, benevens 2 Madsen mitrailleurs. In de machinekamers bevinden zich twee kolen- en één olieketel; er is berging voor 58 ton kolen en 13 ton stookolie. Het schip heeft een lengte van 61 meter en een waterverplaatsing van 320 ton; het aantal pk van de machines bedraagt 5.700, en de grootste vaart is 28 mijl per uur. Commandant is de luitenant ter zee 1e klasse C. Schlüter. De état-major bestaat verder uit 2e officier P. van Popta, de officier-mach. 3e klasse J.C. Duyff (chef van de machinekamer) en de off.mach. J. Mertens en G.W.J. Sierenberg de Boer. De nieuwe oorlogsbodem maakt door zijn aller modernste uitrusting en keurige afwerking een bijzonder prettige indruk. (opm: zie ook AH 230420)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Er zal getracht worden de Duitse kruiser HILDEBRAND, welke op het zogenaamd stille strand te Scheveningen zit, vlot te krijgen. Met dat doel is een dijk van zandzakken om het schip gelegd. Aldus hoopt men met de vloed het schip in een soort vijver te hebben om de kruiser daarna met medewerking van de eigen machines op gang te krijgen naar dieper water. (opm: zie ook VCT 160820)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De voor sloop verkochte Duitse kustpantserkruiser HILDEBRAND
op het strand te Scheveningen

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 april. De sleepboot FRIESLAND met een baggermolen en een schoener van Rotterdam naar Soerabaja, arriveerde 20 april te Perim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 19 april. Het in Nederland in 1914 gebouwde stoomschip OSCAR, groot 520 ton dw., is naar Stettin verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20, april. Men seint uit Malmö dat de Nederlandse sleepboot POOLZEE, met bestemming van Leith naar Malmö, aldaar tegen de aanlegsteiger gevaren is, waardoor deze ernstig werd beschadigd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch NieuwsbladDatum: 23 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 april. De heden met gezaagd hout van Fredrikstad voor Zaandam hier aangekomen vrachtlogger MAASLAND heeft door stormweer een deel van de deklading verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Het stoomschip ZAANDIJK is heden van Makassar alhier aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij meldden gisteren, dat de nieuwe torpedoboot Z IV door Werkspoor gebouwd is. Bedoeld is natuurlijk dat de machine-installatie van Werkspoor is. Dit om misverstand te voorkomen. Wij voegen hier nog aan toe, dat de romp gebouwd is door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de Rotterdamse haven zijn aangekomen zes schepen waaronder de Nederlandse ZAANDIJK en STELLA. De ZAANDIJK is de ex. SILESIA van de Hamburg-Amerikalijn, 400 voet lang, 4.489 ton bruto en 2.854 ton netto, in 1897 gebouwd op de werf van Blumen en Vos (opm: Blohm & Voss) te Hamburg. Dit schip is door Duitsland afgestaan in ruil voor de op 22 februari 1917 getorpedeerde ZAANDIJK van de Holland Amerika Lijn. (De ex. ZAANDIJK mat 4.188 ton bruto). De STELLA komt ter reparatie.
Van de zes binnengekomen schepen waren er drie leeg.
Vertrokken zijn acht schepen, waaronder de Nederlandse TYRO met stukgoed naar Belfast en de WAAL om een lading hout naar een Oostzeehaven. Van de vertrokken schepen was er slechts één ledig, drie waren geladen met stukgoed, vier met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma J. Th. Wilmink & Co. te Groningen is met goed gevolg te water gelaten een vier-mast motorschoener van ongeveer 750 ton dw., welk schip wordt voorzien van een Steywal ruwoliemotor van 180 epk.
Het schip, gebouwd onder speciaal toezicht van de Germanischer Lloyd voor de Atlantische vaart, is voor eigen risico in aanbouw.
In bouw zijn genomen 2 stoomvrachtboten van ongeveer 830 ton, welke eveneens voor eigen rekening op stapel worden gezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Delfzijl is aangekomen de nieuwe Italiaanse drie-mast motorschoener GIOVANNA VERDERAME, gebouwd op de werf van Gebr. Bodewes te Martenshoek. Het schip is groot 1.334,96 m3 bruto en 1.187,02 m3 netto, en voorzien van een Brons motor van 180 ipk. Het behoort aan de rederij E. Verderame te Rome en laadt thans aardappelen voor Engeland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rochester, 19 april. Het Nederlandse schip VELOX heeft in de nacht van 14 april op de Whitteringbank, bij Orfordness, gestoten, waarbij een anker met 45 vadem ketting verloren ging. Bovendien heeft het schip schade aan de winch en de scheepsboot, benevens enige verdere averij. Het schip maakt geen water.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 april. Van de werf ‘Nimmer Rust’ te Lekkerkerk is te water gelaten de stalen zeillogger VL-45, gebouwd voor de N.V. Doggersbank te Vlaardingen.


Datum: 24 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens mededeling van de Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij is het bericht betreffende de verkoop van haar stoomschip CLARAVEER abusief geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. De Nederlandse vrachtlogger FLEVO V is met verlies van zeilen van Newcastle te Caen aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 april. Het nieuw gebouwde stoomschip CALLISTO is heden voor proeftocht naar de Noordzee vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 22 april. De Engelse Gouvernements-raderboot QUEEN VICTORIA, groot 1.547 ton bruto en 654 ton netto, gebouwd in 1887 en liggende te Devonport, is in veiling aan een Nederlandse sloper verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Jaarverslag van de Stoomvaart Mij ‘Oostzee’ (beknopt).
De vrachten bleven zich op een hoog peil handhaven, doch wij konden daarvan niet ten volle profiteren, daar de Regeringsvrachten, zoals bekend, zéér veel lager waren dan die, welke in de open vrachtenmarkt te bedingen waren. De door Amerika gerequireerde schepen en de enkele boten, welke wij in de vrije vaart konden afsluiten, zijn dan ook hoofdzakelijk oorzaak van het gunstige resultaat, hetwelk wij over het afgelopen jaar mochten behalen.
De bouw van onze nieuwe schepen bleef slecht opschieten door trage aanvoer van de materialen. Terwijl wij dit verslag schrijven is het stoomschip OOTMARSUM eindelijk gereed, terwijl het stoomschip HILVERSUM eind juni, het stoomschip WINSUM begin augustus en het stoomschip WOLSUM einde september opgeleverd worden. Alle materialen zijn nu eindelijk aanwezig en de bouw van deze verschillende boten schiet nu goed op. Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat wij met de bouwmeesters van het stoomschip WINSUM in Antwerpen tot een zéér bevredigende overeenkomst zijn gekomen wat betreft de prijs, welke wij nu voor dit schip zullen moeten betalen.
In november besloot het bestuur gebruik te maken van de optie, welke wij nog hadden, om bij de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel nog twee schepen in aanbouw te geven. Wij bestelden bij hen het stoomschip AALSUM 8.500 ton dw. en het stoomschip PEURSUM 3.300 ton dw. ladend. De machines en ketels voor beide schepen zullen wederom geleverd worden door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waarbij wij overeenkwamen, dat het eerstgenoemde stoomschip van turbines voorzien zal worden, terwijl het laatstgenoemde schip gewone triple-expansie machines zal krijgen. Wij hopen beide schepen in het volgende jaar opgeleverd te krijgen, mits het materiaal tijdig hier te lande arriveert. (opm: Deze laatste hoop bleek evenwel ijdel, want ze zouden eerst in november respectievelijk juni 1922 in de vaart komen).


Datum: 26 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het voor de Stoomvaart Maatschappij Oostzee nieuw gebouwde stoomschip OOTMARSUM, dat aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ machines en ketels heeft ingenomen, zal dinsdag (opm: 27 april) op de rede van Vlissingen de proeftocht houden en vervolgens naar Amerika vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart Maatschappij Nederland.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende: In de loop van 1919 is het bedrijf geleidelijk weer in meer normale banen teruggeleid. De vaart door het Suezkanaal is in de aanvang van het verslagjaar met passagiers- en vrachtboten hervat.
Aanstonds ontstond er een grote toevloed van passagiers van Java, die allen verlangden zo spoedig mogelijk naar Holland scheep te kunnen gaan. Wij waren daardoor genoodzaakt alle passagiersschepen op de lijn Java/Holland te plaatsen en moesten daarom de Java Pacific Maildienst, die trouwens alleen was ingesteld met het doel om tijdelijk een indirecte verbinding met het moederland te geven, zolang de directe vaart was onderbroken, opheffen. Ook ontstond onmiddellijk een groot aanbod van lading van Java naar Holland. Naderhand werd het aanbod van lading zo groot, dat wij niet in staat waren om voldoende tonnage daartegenover te stellen. Wij deden echter wat wij konden om zoveel mogelijk schepen voor de dienst van Java naar Holland beschikbaar te stellen.
Door gebrek aan steenkolen, grondstoffen en arbeidskrachten in Europa, alsmede door de daar aangerichte verwoestingen, bleef de export van industrieproducten uit Europa naar het oosten echter nog zeer gering en konden wij geen voldoende stukgoedlading boeken om onze uitgaande schepen te vullen. Veel vrachtboten zijn daarom met kolen naar Port Said of met andere charters voor het oosten op weg gebracht; een enkele heeft zelfs de gehele reis van Holland naar Java in ballast gemaakt.
In de loop van het verslagjaar zijn de door de Britse en Amerikaanse regering gerekwireerde schepen weer alle aan ons terug geleverd.
Van het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN was tijdens de rekwisitie de passagiersinrichting zo goed als geheel gesloopt. Slechts na lange onderhandelingen zijn wij er in geslaagd van de Amerikaanse regering een vergoeding voor het weer in orde brengen van de passagiersinrichting te krijgen, die de vermoedelijke kosten van herstel en oponthoud echter lang niet dekt. Het schip is op het ogenblik nog in reparatie.
De Nederlandse regering had nog steeds enige onzer schepen nodig voor de aanvoer van kolen, graan en mest uit Amerika. Gedurende het grootste deel van 1919 hebben vier van onze schepen aan dit regeringsvervoer deelgenomen.
In de Java-Bengalen Lijn vonden, nadat de tijdelijke schepen bij het hervatten van de vaart door het Suezkanaal in de hoofdlijn waren teruggebracht, geregeld 2 van onze schepen emplooi. De Engelse lijnen waren weer in staat schepen in die vaart te brengen; bovendien werd concurrentie ondervonden van Japanse schepen.
In de Java-Pacific Lijn voeren aanvankelijk drie van onze schepen, welk aantal later op twee werd teruggebracht. In het begin van het verslagjaar was ruim voldoende lading in beide richtingen te verkrijgen. Later is het aanbod van lading zowel van San Francisco naar Java, als in omgekeerde richting, afgenomen.
Aan de Java-New York Lijn hebben wij doorgaans met vier schepen deelgenomen. Toen in het voorjaar van 1919, als gevolg van het vrijlaten van de export door de Amerikaanse regering, de in de oorlogsjaren door Indische importhuizen in de Verenigde Staten geplaatste orders alle tegelijk werden uitgevoerd en een grote hoeveelheid lading daardoor tegelijk ten vervoer werd aangeboden, hebben wij zoveel mogelijk extra schepen te New York voor Java in lading gelegd. Toch hebben wij niet kunnen verhinderen, dat een concurrerende rederij met schepen van de United States Shipping Board zich in de vaart van New York naar Java heeft trachten te dringen; de concurrentie met die rederij duurt nog voort.
De vrachten in onze lijndienst hebben wij wederom, evenals gedurende de oorlogsjaren, belangrijk lager vastgesteld dan die in de open markt. De afschepers in Nederlands Indië, die door ons en door de andere geregelde lijnen niet in voldoende mate geholpen konden worden en ruimte van buitenaf moesten betrekken, moesten daarvoor gewoonlijk het dubbele van onze vrachten en meer betalen.
Onze vrachten bewogen zich in het verslagjaar in het algemeen in dalende richting. Toch zijn zij nog belangrijk hoger dan de cijfers van vóór de oorlog, maar een vergelijking met vroegere cijfers zou ook niet opgaan. Immers, sinds 1914, zijn alle exploitatiekosten zeer sterk gestegen. De prijzen voor steenkolen bedroegen:
In het begin van 1914 en thans
Te Amsterdam NLG 9,63½ NLG 57,50
Te Port Said NLG 17,95 NLG 95,00
Te Padang NLG 11,89 NLG 32,00
Te Sabang NLG 14,71 NLG 42,00
Te Batavia NLG 14,42 NLG 52,00
Gages en overwerkgelden van de bemanningen zijn twee en een half maal zo hoog als vroeger; de voeding van de passagiers is tweemaal, van de bemanning driemaal zo duur geworden.
De kostprijs van vrachtschepen is gestegen van ca. NLG 100 per ton tot ca. NLG 400 per ton, zodat voor afschrijving van de nieuwe schepen circa het viervoudige van vóór de oorlog moet worden genomen.
Onderhoud- en reparatiekosten vertonen overeenkomstige stijging, terwijl ook de laad- en loskosten aanmerkelijk hoger zijn geworden.
Wanneer hierbij nog in rekening wordt gebracht, dat de rondreis van de vrachtschepen vroeger in 5 maanden volbracht, thans onder gelijke omstandigheden, wanneer dus geen bijzondere gebeurtenissen de reis buitengewoon vertragen, 6 maanden of langer duurt, behoeft het geen betoog, dat de vrachten – en ook de passageprijzen, want hetgeen hier omtrent de vrachtboten is gezegd, geldt in nog sterker mate voor de mailschepen – ook in de toekomst veel hoger zullen moeten blijven dan vóór de oorlog om een lonende exploitatie mogelijk te maken.
Wij zijn met de Rotterdamsche Lloyd, de Java-China-Japan Lijn en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij overeengekomen om gezamenlijk een dienst van Hamburg en Holland op Oost-Azië en terug te openen. Daardoor hebben wij uitvoering kunnen geven aan een plan, dat reeds sinds jaren bij ons bestond en waarvoor de omstandigheden thans gunstig waren, hoewel wij ons niet ontveinzen, dat het begin moeilijk zal zijn. Om verschillende redenen is het echter in het verslagjaar nog niet tot verdere uitvoering van de plannen gekomen; het eerste schip van de ‘Holland-Oost Azië Lijn’ zal in mei van dit jaar van hier vertrekken.
De grote omvang, die ons bedrijf de laatste jaren in Indië heeft gekregen, heeft het noodzakelijk gemaakt om de behartiging van onze belangen daar in eigen handen te nemen. Wij hebben daarom besloten om met ingang van 1 januari 1921 de vestigingen van de scheepsagentuur te Batavia, Tandjong Priok, Semarang, Soerabaya, Macassar, Menado, Padang, Emmahaven, Sabang en Calcutta over te nemen en op de meeste van die plaatsen eigen kantoren te vestigen. Voorbereidende maatregelen voor deze overgang worden reeds nu getroffen.
Het jaar 1919 is voor de Maatschappij in financieel opzicht zeer voorspoedig geweest. Wij hebben gemeend de gunstige resultaten van dit jaar in de eerste plaats te moeten aanwenden om de pensioenen voor ons personeel belangrijk te verbeteren.
De versterking van de verschillende reserves, die wij verder voorstellen, brengt onze Maatschappij, wat financiële kracht betreft, nog wel niet geheel op één lijn met de krachtigste buitenlandse rederijen, doch wij vertrouwen, dat de Maatschappij in de komende strijd en moeilijke tijden haar positie in het wereldverkeer zal weten te handhaven.
De bate van de reizen van de stoomschepen bedraagt NLG 32.349.182, op de interestrekening NLG 3.293.818 en op assurantie eigen risico NLG 339.733. Saldo vorige rekening NLG 1.374, zodat de creditzijde van de winst- en verliesrekening stijgt tot NLG 35.984.108.
Aan de debetzijde werd gebracht: Afschrijvingen op stoomschepen NLG 5.957.488, op etablissementen Amsterdam NLG 53.000, id. Indië NLG 100.000, op effecten NLG 50.000, op machinedelen in magazijn NLG 3.532, uitkeringen ingevolge Ongevallenwet NLG 59.790, tantièmes personeel NLG 3.500.000, reserve voor pensioenregeling scheepsofficieren, ambtenaren en verder personeel NLG 7.000.000, reserve woningbouw voor personeel NLG 410.000, id. voor bouwkosten stoomschip JOHAN DE WITT NLG 2.500.000, id. voor vrachtschepen NLG 6.100.000, reparatiekosten NLG 702.702.
Nadat de algemene vergadering, op 7 mei a.s. te houden, de balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend van 30% betaalbaar gesteld.
De kostprijs van de stoomschepen is NLG 50.832.136. Hierop werd tot ultimo december 1919 afgeschreven NLG 38.857.136, zodat de schepen thans op de balans voorkomen met NLG 11.975.000. De in aanbouw zijnde schepen komen op de balans voor met NLG 18.210.601.
Het stoomschip JOHAN DE WITT nadert zijn voltooiing en zal waarschijnlijk in de loop van de maand juni worden opgeleverd.
Het stoomschip TIMOR, dat voor onze dienst minder geschikt was geworden, hebben wij in juni 1919 kunnen verkopen. Het avans boven de boekwaarde boekten wij op de ‘liquidatierekening van de stoomschepen’.
Behalve de reeds in ons vorig verslag genoemde stoomschepen, hebben wij bij de Forth Shipbuilding & Engineering Company te Londen nog een vrachtschip van 9.250 bruto register ton besteld. Verder hebben wij in november 1919 het stoomschip ENGGANO van circa 5.400 bruto register ton, dat op de werf stond, van de Sunderland Shipbuildiing Company aangekocht. Dit schip is in februari van dit jaar te water gelaten en in april aan ons opgeleverd.
Reparatierekening. De door ons verwachte belangrijke reparaties, die na de oorlog in Nederland moesten worden verricht zijn gedeeltelijk uitgevoerd en vereisten een uitgaaf van NLG 952.702, die wij ten laste van deze rekening hebben geboekt. Wij voegden aan deze reserve uit de winst weer NLG 702.702 toe, waardoor die thans met 750.000 op onze balans voorkomt.
Assurantie eigen risico. De premies, in 1919 geboekt, bedroegen NLG 556.227. Vorig jaar gereserveerde schaden NLG 502.410. De in 1919 betaalde schaden en reserves voor schaden bedragen NLG 718.904. Als winst boekten wij NLG 339.733.
De op de balans nog openstaand NLG 575.050 zijn getaxeerde, doch nog niet vereffende schaden.
Met het oog op de algemene economische verhoudingen hebben wij het nodig gevonden de reeds verleende pensioenen en alle in uitzicht gestelde pensioenen, zowel van ons personeel (equipages, vast walpersoneel, ambtenaren en officieren) als van hun nagelaten weduwen en wezen belangrijk te verhogen niet alleen, doch ook de leeftijdsgrens te wijzigen.
Volgens hernieuwde wiskundige berekeningen dienen daardoor de reserves belangrijk te worden verhoogd.
Bij de in het begin van ons verslag vermelde overname van onze agentschappen in Indië in eigen beheer zullen ook de verplichtingen tegenover het personeel van die agentschappen aan ons overgedragen worden. Wij zijn voornemens voor het Indische personeel een pensioenregeling te maken overeenkomende met onze pensioenregeling voor het Europese personeel.
De gunstige resultaten van het afgelopen jaar stellen ons in staat aan een en ander te voldoen. Wij boekten uit de winst NLG 7.000.000 op het hoofd Reserve voor pensioenregeling.
Reserve woningbouw voor personeel. Ook thans hebben wij voor dit in het vorig verslag vermelde doel NLG 410.000 gereserveerd. Wij hebben nog geen uitvoering aan onze bestaande bouwplannen gegeven, doch zijn thans gereed om daarmee te beginnen.
Debet: Stoomschepen NLG 11.975.000 (v.j. NLG 16.425.000), stoomschepen in aanbouw NLG 18.210.601 (NLG 5.632.865), kassa en kassier NLG 5.732.921 (NLG 2.746.691), gelden op prolongatie NLG 1.340.000 (NLG 970.000), gelden à deposito NLG 29.500.000 (NLG 12.500.000), schatkistpapier (tijd. belegging) NLG 38.311,930 (NLG 43.404.051), effectenrekening NLG 7.024.500 (NLG 6.119.599), belegd ondersteuningsfonds NLG 1.927.705 (NLG 1.745.575), diverse debiteuren NLG 27.220.962 (NLG 37.985.734), huizen en erven (oude kantoren) NLG 150.000 (als v.j.), etablissementen Amsterdam NLG 969.651 (NLG 2.022.145), etablissementen Nederlands Indië NLG 1.145.416 (-), meubilair NLG 1 (als v.j.), reiskosten over lopende reizen van de vloot NLG 4.299.273 (NLG 1.201.031), assurantierekening wegens vooruitbetaalde jaarpremies NLG 1.664.738 (NLG 922.848) en magazijnrekening NLG 1.706.801 (NLG 995.698).
Credit: Kapitaal NLG 20.000.000 (als v.j.), 4% obligatielening 1907 NLG 1.279.000 (NLG 1.353.000), 4% obligatielening 1911 NLG 1.558.000 (NLG 1.621.000), 4% obligatielening 1912 NLG 3.242.000 (NLG 3.364.000), reservefonds volgens art. 20 van de statuten NLG 4.315.304 (NLG 3.462.534), assurantie reserverekening NLG 3.300.000 (als v.j.), rekening van afschrijving NLG 4.832.596 (als v.j.), reparatierekening NLG 750.000 (NLG 1.000.0000), liquidatierekening van de stoomschepen NLG 2.480.543 (NLG 1.475.097), reserve bouwkosten stoomschepen NLG 31.000.000 (NLG 22.400.000), reserve oorlogsmolest NLG 5.446.800 (NLG 5.302.800), reserve voor div. belangen (oorlogswinstbelasting in Nederland en andere landen) NLG 14.056.699 (NLG 19.899.350), assurantie eigen risico NLG 575.050 (NLG 502.410), ondersteuningsfonds voor het personeel NLG 2.405.435 (NLG 2.109.353), reserve voor pensioenregeling scheepsofficieren en ambtenaren NLG 9.067.086 (NLG 1.942.006), reserve woningbouw voor personeel NLG 1.500.000 (NLG 1.100.000), reserve voor sociale belangen NLG 500.000 (als v.j.), reserve voor blijvende onderstand (ongevallenwet) NLG 47.225 (NLG 49.545), tantièmes personeel NLG 3.374.346 (NLG 2.130.000), vracht- en passagegelden over lopende reizen NLG 9.506.711 (NLG 4.776.882), nog niet ingevorderde dividenden NLG 34.387 (NLG 30.787), nog niet ingevorderde obligaties en coupons van de geldlening NLG 18.300 (NLG 15.920), interestrekening NLG 20.263 (NLG 21.126), diverse crediteuren NLG 24.919.887 (NLG 24.852.012), spaargelden personeel NLG 371.964 (NLG 290.443), rekening van uitdeling NLG 6.000.000 (-), dividendbelasting NLG 543.000 (NLG 489.000), winst- en verliesrekening NLG 19.902 (NLG 1.374).
Credit. Per saldo van vorige rekening NLG 1.374 (v.j. NLG 4.969), reizen van de stoomschepen voor het voordelig saldo in het afgelopen jaar NLG 32.349.182 (NLG 50.830.751), assurantie eigen risico NLG 339.733 (NLG 248.935), interestrekening NLG 3.293.818 (NLG 1.944.978).
Debet: Aan afschrijvingen op stoomschepen NLG 5.957.488 (v.j. NLG 8.261.399); etablissementen Amsterdam en Nederlands Indië NLG 153.000 (NLG 100.000); effecten NLG 50.000 (als v.j.); machinedelen in magazijn NLG 3.532 (NLG 2.250); ongevallenverzekering NLG 59.790,(NLG 28.588); reserve sociale belangen NLG – (NLG 500.000); tantièmes voor het personeel NLG 3.500.000 (NLG 2.130.000); reserve voor pensioenregeling voor scheepsofficieren, ambtenaren, enz. NLG 7.000.000 (NLG 1.100.000); reserve woningbouw voor personeel NLG 410.000 (NLG 600.000); reserve bouwkosten van de stoomschepen NLG 2.500.000 (NLG 1.000.000); vrachtschepen NLG 6.100.000 (v.j. NLG 13.000.000); reparatierekening NLG 702.702 (NLG 173.119); kosten van oplegging van de schepen NLG – (NLG 819.971); steun- en wachtgelden NLG – (NLG 962.838); buitenlandse belastingen NLG – (NLG 1.833.219); reserve diverse belangen NLG – (NLG 13.000.000); saldo winst NLG 9.547.394 (NLG 11.085.615).
Te verdelen a.v.: dividend 30% NLG 6.000.000 (als v.j.); reservefonds, ondersteuningsfonds en tantièmes NLG 2.984.692 (NLG 2.955.614); dividendbelasting NLG 543.000 (NLG 489.000); saldo op nieuwe rekening NLG 19.902 (NLG 1.374).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het Noorse stoomschip BEATRICE, groot 1.053 bruto en 588 netto ton, gebouwd in 1903 en liggende te Rotterdam, is aangekocht door de firma G. van Muyden & Co. aldaar en wordt onder dezelfde naam in een geregelde dienst van Rotterdam op Bordeaux gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 26 april. Het zeegerecht te Christiania heeft thans in hoogste instantie uitspraak gedaan inzake de eis van bergloon ingesteld door de Noorse bergingsmaatschappij Contin van de reders en eigenaars van de lading van het stoomschip PARKHAVEN voor de in juni 1917 bij de stranding aan de Noorse kust verleende hulp. Het zeegerecht bepaalde het bergloon op 500.000 Kr. Het zeegerecht te Bergen had indertijd 350.000 Kr. toegewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor de Maatschappij Zeevaart te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip CALLISTO heeft met gunstig gevolg proef gestoomd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Margate, 16 april. De Noorse logger met stoomvermogen SVELVIKSAND I, van Newcastle naar Treport met kolen, is WZW van Kentish Knock vuurschip gestrand en wrak. De opvarenden (11) zijn gered; een man is gewond. De SVELVIKSAND I was 183 bruto en 307 netto ton groot, in 1904 bij J.J. Pattje & Zn. te Waterhuizen gebouwd en behoorde aan de rederij Svelviksand te Christiania.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 22 april. De Deense motorschoeners AYO, 260 ton en BIO, 266 ton, in 1917 door de firma Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek gebouwd, zijn verkocht.


Datum: 27 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant verneemt, is er door de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co. met de Hamburger Werft Actiëngesellschaft te Hamburg een contract gemaakt voor de bouw van 4 stoomschepen, ieder groot 8.000 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor de Maatschappij Zeevaart te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip CALLISTO (zie vorig avondblad) is bestemd voor de algemene vrachtvaart. Het is een tweedekker met lange brug, van S.M. staal, gebouwd volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas en scheepvaartinspectie, met certificaat houtvaart. De hoofdafmetingen zijn als volgt: Lengte 375 voet, breedte 51 voet 6 duim en holte 27 voet 6 duim. Het heeft een bruto inhoud van 4.311 en netto 2.659 reg. ton, met een laadvermogen van 7.200 ton dw. op een diepgang van 23 voet 9 duim. Het schip wordt door 7 waterdichte schotten in 8 afdelingen verdeeld, heeft 4 grote ruimen en 5 luiken, met krachtige luikhoofden en versterkingen, waarbij de nodige dubbele winches voor het vlugge behandelen van de lading zijn geplaatst. De triple-expansie machine, sterk 1.900 ipk met cilinders van 25 x 41 x 68 en een slag van 45 Engelse duim, ontvangen hun stoom uit 3 ketels, elk groot 14,3 x 11 voet en ieder met 3 vuren, alleen ingericht om met steenkool te stoken. De CALLISTO vertrekt binnenkort naar Amerika om voor Rotterdam te laden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. De ijzeren zeiltjalk SPES MEA, groot circa 150 ton, is heden te Rotterdam in publieke veiling verkocht voor NLG 11.700. Koper de heer Egan te Sappemeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 april. De firma Van der Tak te Rotterdam zal trachten de in december jl. bij Egmond gezonken sleepboot HERCULES (zie avondblad 20 december) te lichten. Het bergingsvaartuig BATO is hier reeds aangekomen. Zodra het weer kalmer wordt zal met het lichten worden aangevangen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Naar Fairplay verneemt, hebben vijf Noorse rederijen bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam, orders geplaatst voor de bouw van 15 Dieselmotorschepen van 2.500 tot 10.000 ton. De betrokken rederijen zijn: Otto Thoresen te Christiania, Sigvald Bergesen te Stavanger, K. Salvesen te Kragerö, P. Kleppe te Bergen en Winge & Co. te Christiania.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Mij. Nederland zal worden voorgesteld het dividend over 1919 te bepalen op 30 procent (als v.j.)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De staking in het transportbedrijf. – De zeelieden.
De zeelieden. Zoals wij reeds hebben meegedeeld, hadden de zeelieden, aangesloten bij de Federatie, nog geen besluit omtrent opheffing van de staking genomen en wilde hun vereniging Eendracht trachten met de andere zeelieden overleg te plegen, alvorens een besluit, omtrent opheffen of volhouden van de staking te nemen. Daartoe belegde de vereniging Eendracht zaterdagavond een vergadering in het Verkooplokaal, die ook voor niet-leden en ongeorganiseerde zeelieden toegankelijk was en waar de secretaris, de heer D.L. Wolfson het woord voerde. Door deze vergadering werd een schriftelijke stemming gehouden met de uitslag dat van de 705 uitgebrachte stemmen er 372 voor volhouden en 273 voor opheffen waren, de rest blanco en van onwaarde. Met deze geringe meerderheid, durfde het bestuur het niet aan, de staking vol te houden. Het adviseerde echter nog niet te monsteren in afwachting van financiële steun, die door de internationale zeelieden-organisatie is beloofd en van een tweede vergadering, die men zal trachten in combinatie met de Centrale Bond te houden.


Datum: 28 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende:
Alle in aanbouw zijnde schepen kwamen in 1919 ter aflevering, op het stoomschip HEERENVEEN na, dat in februari anno passato afgeleverd werd. De gehele vloot, zover gereed, was in 1919 in de vaart. Ofschoon de oorlogsmoeilijkheden, waaronder ons bedrijf in de eerste twee boekjaren voortdurend had te lijden, in 1919 allengs verdwenen, werd toch het bedrijf, voornamelijk in het begin van het jaar, door restricties in verband met de lading, waardoor de bevrachtingen bemoeilijkt werden en de aangegane charters somwijlen niet konden worden uitgevoerd, min of meer belemmerd. Daarbij komt, dat de exploitatiekosten steeds hoger werden.
Wij hebben in de loop van 1919 de volgende schepen verkocht:
Motorschoener REBECCA naar Zweden, motorschoener JEANNETTE naar België, motorschoener MARGRETHA naar Zweden, stoomschip OVERVEEN naar Engeland.
Eveneens werd de ca. 4.200 ton boot vóór de aflevering verkocht aan een Nederlandse rederij tot een prijs, die aan de vennootschap een flinke winst liet, ten gevolge waarvan een terugbetaling van 25% in contanten op de volgestorte aandelen heeft plaats gehad.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is door die terugbetaling op NLG 3.532.500 gereduceerd.
De vennootschap heeft thans in de vaart: 14 motorschoeners tezamen 7.060 ton laadvermogen, 3 stoomschepen tezamen 1.990 ton laadvermogen.
De motorschoener HERMANOS en JOHANNA zijn in december 1919 door zware storm op de Hollandse kust gestrand, doch beide weer vlot gekomen. De HERMANOS kon eerst midden februari en de JOHANNA eerst begin maart vlot gebracht worden.
In 1919 werden de volgende leningen gesloten: NLG 75.000 op stoomschip OVERVEEN, NLG 80.000 op stoomschip HELENAVEEN, NLG 90.000 op stoomschip AMSTELVEEN.
De lening op het stoomschip OVERVEEN werd intussen ten gevolge van de verkoop van dit stoomschip weer afgelost.
Einde januari jl. werd bij een Hollandse werf een stoomboot van gegarandeerd 2.200 ton laadvermogen, aflevering februari 1921, in bouw gegeven.
Ten gevolge van de lange duur van de reizen en de hoge kosten, waarvan wij reeds gewag maakten, wijst de exploitatierekening van de dochtermaatschappijen slechts een voordelig saldo van NLG 6.335 (NLG 21.534) aan. Door de voordelige verkoop van de 4.200 ton boot paraisseert op rekening ‘verkoop van schepen’ een winst van NLG 407.170, zodat tenslotte na aftrek van de onkosten enz. de winst- en verliesrekening van de vennootschap sluit met een winst van NLG 311.350, waarvan voorgesteld wordt 5% (v.j. nihil) dividend uit te keren, van het restant na aftrek van de dividendbelasting ad NLG 15.984 een bedrag van NLG 100.000 op ‘reserve voor afschrijvingen’ te boeken en NLG 18.746 op nieuwe rekening over te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het stoomschip OOTMARSUM heeft bij de gisteren op de rede van Vlissingen gehouden proeftocht goed voldaan en zal na het innemen van zandballast naar Amerika vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. De firma Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam heeft met de Hamburger Werft Actiengesellschaft te Hamburg een contract afgesloten voor de bouw van 4 stoomschepen, ieder groot 8.000 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Met ingang van 1 mei zal de Maatschappij ‘Zeeland’ haar maildienst van Vlissingen naar Folkestone uitbreiden in een dagelijkse dienst. De boten zullen elke dag van Vlissingen naar Folkestone vertrekken met uitzondering van de maandag.


Datum: 29 april 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het conflict in het Transportbedrijf. In de gisteren gehouden algemene vergadering van aandeelhouders in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is bij de rondvraag het havenconflict ter sprake gebracht. De directeur, de heer D. Hudig, kwam met nadruk op tegen de inmenging van buitenlandse organisaties in dit conflict en hij besloot met de verklaring, dat de Scheepvaartverenigingen niet kunnen dulden, dat buitenlandse arbeiders invloed uitoefenen op de loonstandaard in ons land.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 april, Heden arriveerde hier van Java het Nederlandse stoomschip GAASTERLAND. (opm.: einde eerste reis van dit ex-Duitse remplacent-schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende:
Bij de aanbieding van het verslag over 1919 moeten wij er onmiddellijk op wijzen, dat de financiële uitkomsten ook dit verslagjaar nog staan onder de invloed van de hoogconjunctuur, in verband met de inbeslagneming van een gedeelte onzer vloot in 1918 door de oorlogvoerenden, en dus ook ditmaal geen zuiver beeld geven van ons lijnbedrijf.
In de loop van 1919 werden door de Amerikaanse en Britse regeringen de verschillende schepen aan onze maatschappij teruggegeven en na de nodige reparaties en voorzieningen werden die schepen successievelijk weer in onze lijndiensten teruggebracht, voor zover de Nederlandse regering de vrijgekomen tonnage niet weer opvorderde voor het graan- en kolenvervoer ten dienste van Nederland. Nog steeds zijn vier van onze vrachtschepen daarbij ingedeeld.
Het passagiersverkeer was zeer levendig.
Ook het vrachtgoederenverkeer was zeer levendig op al onze diensten, hoewel wij menigmaal onze grote vrachtboten moesten uitbrengen van Holland via Engeland en Amerika met kolenlading, ook ter voorziening onzer kolenstations op de route. In de dienst Nederlands Indië-Nederland was het ons en de andere Nederlandse stoomvaartmaatschappijen, aangesloten bij de Batavia-Vrachten Conferentie, ten enenmale onmogelijk aan de grote vraag voor scheepsruimte voor de op Java aangehouden partijen, veelal nog restanten van vorige oogsten, te voldoen. Wij deden, wat wij konden, doch waren steeds gehandicapt door het grote oponthoud onzer vrachtschepen ten gevolge van gebrek aan prauw- en opslagruimte en ook als direct gevolg van stakingen, alsmede van kortere werktijden in verschillende havens door onze schepen bezocht. Meermalen waren onze grote vrachtschepen 60 à 70 dagen op de Javakust voor lossen en laden, tegen hoogstens 40 dagen in vroegere jaren.
Ook te New York was het oponthoud voor onze schepen, varende in de Java-New York Lijn, menigmaal ruim 2 maanden en in die dienst moet de duur van de rondreis dan ook worden gerekend op 8 maanden, uitgaande via het Suez kanaal en terug via de Kaap; tegenover ongeveer 6 maanden, toen wij deze dienst begonnen.
De Batavia Vrachten Conferentie is tegenover de Nederlands-Indische handel steeds uiterst tegemoetkomend opgetreden en heeft nimmer haar toestemming onthouden aan verzoeken van afschepers om ‘outside tonnage’ te mogen bevrachten. Aan die outsiders werd door de Nederlands Indische handel grif 2 à 3 maal de vracht betaald, welke de Nederlandse stoomvaartmaatschappijen voor zich bedongen en de logische conclusie, die uit deze feiten mag worden getrokken, is zeker deze, dat het vrachttarief van de Batavia Vrachten Conferentie hoogst bescheiden was gesteld. De onbevooroordeelde koopman zal ongetwijfeld begrijpen, dat de exploitatiekosten van die outsider zeker niet hoger waren dan die van de superieure schepen van de Nederlandse stoomvaartmaatschappijen, zodat al wat deze buitenlanders wisten te bedingen en ontvingen boven de nettovrachten van de Batavia Vrachten Conferentie, voor die buitenlanders zuivere extra winst was, menigmaal klimmende tot meer dan een half miljoen gulden per enkele reis van Nederlands Indië naar Nederland.
De vrachten van de Batavia Vrachten Conferentie vertegenwoordigen in werkelijkheid slechts enkele stuivers en centen per eenheid, waarin de verschillende producten in de handel worden verkocht, en de scheepsvrachten zijn dan ook zeker niet verantwoordelijk voor de grote duurte van vele dezer Nederlands Indische producten.
De exploitatiekosten in ons bedrijf werden steeds hoger. Vaak ging die stijging crescendo – met name de kosten van bunkerkolen en proviand. Speciaal het passagiersvervoer wordt dan ook een niet-lonend bedrijf en is slechts vol te houden met materieel, hetwelk werd gebouwd in de dagen waarin materieel en arbeidskrachten nog tot matige prijzen konden worden verkregen. Voor aanbouw van nieuwe passagiersschepen zal dan ook in de toekomst een forse greep moeten worden gedaan uit de gekweekte bedrijfsreserve.
Voor onze verschillende lijndiensten gaven wij opdracht tot de bouw van 4 vrachtschepen, waarvan slechts één geplaatst kon worden bij een Nederlandse werf.
De exploitatierekening over 1919 laat een voordelig saldo van NLG 20.921.029, interest NLG 1.542.072, voordelig saldo assurantierekening NLG 93.752, saldo vorige rekening NLG 236.566, tezamen NLG 22.793.420.
Daarvan moet worden afgetrokken: Voor afschrijving op de stoomschepen NLG 7.313.684, afschrijving op de etablissementen NLG 66.448, onkosten opliggende stoomschepen NLG 414.742, reserve nieuwe aanbouw NLG 6.000.000, onderstand werklozen en gemobiliseerden NLG 126.080, reserve diverse belangen NLG 1.500.000, reserve uitbreiding etablissementen in Nederlands Indië NLG 500.000, reserve koersverlies ‘Leningwet 1919’ NLG 50.000, reservefonds NLG 2.376.805, bijdrage aan de Nederlandsche Scheepvaart Unie NLG 52.316, commissarissen, volgens art. 20 der Staten NLG 12.500, dividendbelasting NLG 362.000, totaal NLG 18.774.577. Blijft een saldo van NLG 4.018.842, waarvan wij voorstellen een uitdeling van 20% over het kapitaal te doen.
In beslag genomen schepen. Ons eerste schip werd in april terug geleverd; het laatste in november. De toestand, waarin de schepen zich bevonden, liep zeer uiteen.
De schadevergoeding om de schepen in de vroegere toestand terug te brengen, benevens die welke verkregen werd om te herstellen, wat onbekwame hand bedorven had, was dooreen te laag. De weinige zorg, welke besteed was aan de ketelinstallaties van deze schepen, kan in de toekomst nog teleurstelling geven.
Afgeleverd werd het turbine dubbelschroef mailstoomschip PATRIA. Ook werden opgeleverd de vrachtschepen TOSARI, DJAMBI, KEDIRI en BONDOWOSO. In aanbouw zijn stoomschepen met totaal 100.000 ton draagvermogen.
Omtrent de aflevering van deze stoomschepen kunnen onder de huidige omstandigheden geen termijnen worden vastgesteld. Er bestaan gegronde vooruitzichten, dat het stoomschip PALEMBANG, hetwelk nu reeds 3 jaar in aanbouw is, in augustus gereed zal komen, terwijl het stoomschip SALATIGA hetwelk in augustus 1919 in opdracht werd gegeven, begin mei te Philadelphia zal geleverd worden.
Van de bovengenoemde schepen worden 5 voorzien van Parson’s double geared turbines en 1 van Zoelly double geared turbines. Alle schepen worden ingericht voor het stoken van olie, in de hoop dat deze brandstof na de indienststelling steeds in voldoende hoeveelheden te verkrijgen zal zijn tot prijzen, die de voordelen van dit systeem tot volle recht doen komen.
Met de levering van het scheepsbouwmateriaal werd een aanvang gemaakt door onze Engelse contractant. Wat betreft het door het Schiffsbau Stahlcontor te leveren staal moeten wij tot ons leedwezen constateren, dat deze grote instelling – een belangengemeenschap van een aantal van de grootste Westfaalse staalwerken – onder allerlei onzakelijke voorwendselen tracht zich te onttrekken aan haar contractuele verplichtingen. Moge ten slotte blijken, dat wij niet te doen hebben met trouweloosheid!
De stoomschepen BANDOENG (ex. UHENFELS) en JACATRA (ex. WESTMARK) lagen het gehele jaar werkeloos in Nederlands Indië. In maart en april 1920 werden zij in de vaart gebracht. Assuradeuren, die onze vroegere stoomschepen BANDOENG en JACATRA tegen molest hadden verzekerd en op o.i. ongemotiveerde gronden weigeren tot betaling over te gaan, hebben wij in rechten aangesproken.
Java-Bengalen-lijn. In deze dienst werden 25 reizen volbracht in combinatie met de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Sedert enige maanden ondervinden wij concurrentie van Japanse zijde.
Java-New York Lijn. Deze dienst werd in haar volle omvang voortgezet, zeer ten bate van de Nederlands Indische handel. De U.S. Shipping Board is met onze dienst in concurrentie getreden.
Java-Pacific Lijn. Ook deze lijn blijft haar levensvatbaarheid tonen. Het stoomschip ARAKAN, hetwelk door de Amerikaanse regering in beslag werd genomen, werd in deze dienst teruggebracht.
Op deze rekening moet NLG 6.000.000 worden afgeschreven. Van de 5 in dit verslagjaar in de vaart gebrachte stoomschepen overschrijden 3 de contractueel vóór en gedurende de oorlog vastgelegde prijs met NLG 3.140.000. De twee andere schepen werden tot abnormale prijzen gekocht, welke een extra afschrijving groot NLG 2.860.000 noodzakelijk maken.
De nog steeds stijgende prijzen van schepen maken het nodig dit fonds weer aan te vullen tot NLG 12.000.000. Uit de winst 1919 wordt het daarom gedoteerd met NLG 6.000.000.
Balans: Debet stoomschepen NLG 7.000.000 (v.j. NLG 38.512.308); stoomschepen in aanbouw NLG 4.768.573 (NLG 6.954.056); etablissementen in Rotterdam NLG 1 (als v.j.); etablissementen in Nederlands Indië NLG 1.500.000 (NLG 1.351.136); depositorekening NLG 30.259.973 (NLG 32.284.179); schatkistbiljetten NLG 4.548.401 (-); effecten NLG 3.189.298 (NLG 6.135.230); kassa en kassiers NLG 26.733.935 (NLG 18.475.417); lopende jaarverzekeringen NLG 787.682 (NLG 191.563); onkosten lopende reizen NLG 6.807.437 (NLG 593.367); diverse debiteuren NLG 6.005.609 (NLG 9.009.886); magazijn NLG 1.000.759 (NLG 1.220.137); nog te betalen door assuradeuren per stoomschip BANDOENG en JACATRA NLG 2.066.232 (NLG 2.359.232).
Credit: kapitaal NLG 20.000.000 (als v.j.); reservefonds NLG 16.000.000 (NLG 12.000.000); assurantie reserverekening NLG 6.000.000 (als v.j.); reserve etablissementen in Nederlands Indië NLG 1.500.000 (NLG 1.000.000); reserve nieuwe aanbouw NLG 12.000.000 (als v.j.); liquidatierekening stoomschepen NLG 449.126 (als v.j.); ondersteuningsfonds NLG 2.132.877 (NLG 2.057.896); reserve uitkeringen ongevallenwet NLG 90.000 (als v.j.); reserve zeeongevallenwet NLG 337.386 (NLG 242.981); reserve diverse belangen NLG 9.608.580 (NLG 12.811.020); gereserveerde premies en schaden NLG 258.033 (NLG 296.979); kosten van vervanging s.s. PALEMBANG NLG 1.000.000 (als v.j.); s.s. PALEMBANG torpedering NLG 1.579.824 (NLG 1.577.161); diverse crediteuren NLG 12.293.546 (NLG 5.804.247); nog niet opgevorderde dividenden NLG 21.452 (NLG 20.840); geaccepteerde wissels NLG 467.971 (NLG 59.424); vrachten en passagegelden van lopende reizen NLG 6.910.262 (NLG 5.046.353); rekening en uitdeling NLG 4.000.000 (NLG 5.000.000); saldo winst en verlies NLG 18.842 (NLG 236.566).
Winst- en verliesrekening.
Credit: Saldo van vorige rekening NLG 236.566 (v.j. NLG 777); exploitatierekening NLG 20.921.029 (NLG 25.159.893); inter. NLG 1.542.072 (NLG 1.187.150); voordelig saldo assurantierekening NLG 93.752 (NLG 62.563).
Debet: Afschrijving s.s. NLG 7.313.684 (v.j. NLG 7.295.237); afschrijving etablissementen te Rotterdam NLG 66.448 (-); onkosten opliggende stoomschepen NLG 414.742 (NLG 1.453.762); onderstand werklozen en gemobiliseerden NLG 126.080 (NLG 536.579); reserve nieuwe aanbouw NLG 6.000.000 (NLG 5.100.000); reserve diverse belangen NLG 1.500.000 (NLG 4.500.000); reserve koersverl. Leningwet 1919 NLG 50.000 (-); reserve uitbreiding etablissementen NLG 500.000 (NLG 400.000); reservefonds NLG 2.376.805 (NLG 1.376.048); bijdrage Nederlandsche Scheepvaart Unie NLG 52.316 (NLG 47.191); rekening van uitdeling NLG 4.000.000 (NLG 5.000.000); dividendbelasting NLG 362.000 (NLG 452.500); commissarissen NLG 12.500 (als v.j.); saldo NLG 18.842 (NLG 236.566).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 april. Een oorspronkelijk door de Noorse firma Mathiesen aan de firma J. & A. v.d. Schuijt besteld vrachtstoomschip, groot 3.200 ton dw., lang 267, breed 42 en hol 20.6 voet 6 duim, thans in aanbouw op de werf van de firma de Groot en van Heusden te Slikkerveer, is aan de firma Solvary te Brussel verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. De staking in het transportbedrijf.
De hervatting van de werkzaamheden.
Hedenmorgen om 8 uur zijn de vaste werklieden van de firma Wm. H. Müller & Co. weer aan de arbeid gegaan en om 1 uur werden voor alle andere cargadoors en stuwadoors de werkzaamheden hervat. Er zal voor heden tot 5 uur worden gewerkt.
De kosten van de strijd.
Men berekent dat door de arbeiders gedurende de staking plm. 5 miljoen aan loon gedorven is. Aan steun is voor ongeveer anderhalf miljoen uitgekeerd, waarvan 2/3 door de Centrale Bond. Wanneer men nu weet, dat de staking aan de werkgevers nagenoeg 1/2 miljoen per dag gekost moet hebben, dan komt men tot een totaal van NLG 361/2 miljoen. Hierbij moet nog gerekend worden de grote waarde aan goederen die tijdens de staking zijn bedorven en die men het eerst uit de loodsen en lichters heeft opgeruimd. Met karrevrachten werden vandaag bedorven levensmiddelen enz. van de haven naar het abattoir vervoerd om vernietigd te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De toestand te Amsterdam.
De staking in de havens is geëindigd, doch de arbeid is nog niet overal hervat. De vaste werklieden hebben zich tegen 8 uur bij de maatschappijen aangemeld. Aan de Stoomvaart Mij. Nederland zijn alle werklieden weer in dienst genomen. Bij de andere maatschappijen liep het niet zo vlot. Daar kwamen de kranen eerst midden op de dag in beweging. Aan de Kon. Hollandsche Lloyd werden de bootwerkers zelfs nog niet aangenomen, vermoedelijk, omdat op het stoomschip FRISIA, dat heden naar Buenos Aires vertrekt, nog werkwilligen aan de arbeid waren. Voor de poorten wachtten de voormalige stakers in merkbaar verbitterde stemming.


Datum: 30 april 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij.
Heden werd gepasseerd de acte van oprichting van de naamloze vennootschap ‘Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappijen’, hoofdzakelijk ten doel hebbende de exploitatie van vaste lijndiensten tussen verschillende werelddelen. Tot de oprichting is samengewerkt door de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de Java-China-Japan Lijn, en de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam, en door de Holland-Amerika Lijn, de Rotterdamsche Lloyd, de Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’ en Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.
Door de oprichting van de naamloze vennootschap is eenheid gebracht in de verschillende plannen, bij de onderscheiden maatschappijen in voorbereiding – en gedeeltelijk reeds in uitvoering – tot het openen van verschillende lijndiensten naar Oost-Azië, Brits Indië, Australië, Afrika enz.
De nieuwe maatschappij zal, behalve haar algemene naam, ook namen voeren, waardoor haar lijndiensten worden aangeduid, als Holland-Oost-Azië Lijn, Holland-Britsch-Indië Lijn, Holland-Australië Lijn, Holland-Afrika Lijn, enz.
Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen NLG 200.000.000, waarvan de helft geplaatst en volgestort. De zetel van de maatschappij zal zijn te ’s-Gravenhage.
De Raad van beheer wordt gevormd door bovengenoemde naamloze vennootschappen en een nader te benoemen voorzitter.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Het Nederlandse stoomschip MERWESTROOM, van Amsterdam komende, is te Hamburg in aanvaring geraakt met een veerboot, ten gevolge waarvan laatstgenoemde beschadigd werd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 april. De motorschoener MARGARETHA, begin januari bij Gefle (Zweden) gestrand, is naar Zweden verkocht.
De MARGARETHA was een motorschoener in 1918 gebouwd, 337 bruto en 230 netto ton groot en behoorde aan de Mij. tot Exploitatie van het motorschoenerschip Hermanos, directie Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 april. Het Nederlandse stoomschip OVERVEEN is naar Engeland verkocht. De OVERVEEN was 307 bruto en 148 netto ton groot, in 1918 gebouwd en behoorde aan de
Mij. tot Exploitatie van het schoenerschip Anna (directie Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia), Rotterdam.


Datum: 01 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 mei. Heden is hier aangekomen het stoomschip ZAANSTROOM, van Zeebrugge, gesleept wordende door de sleepboten WATERLAND en HERMES. (opm: het tot zinken gebrachte schip van 1913, dat na verkoping en herstel weer als WESTLAND in de vaart zal komen).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Het te Hamburg voor de Nederlandse reder G.A. Spliethoff te water gelaten stoomschip BEURSPLEIN is bestemd voor de algemene vrachtvaart. Het is gebouwd van staal volgens klasse Germanischer Lloyd + 100 A/4 en Nederlandse Scheepvaartinspectie en speciaal toezicht. Het zal bij een diepgang van 23 Engelse voet 6 duim een draagvermogen hebben van 7.000 ton à 1.000 kg, waarbij ingesloten het verse water, proviand en uitrusting. De bunkerinhoud is 740 ton in de vaste bunker.
De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijnen 390 Engelse voet, breedte over het hoofdspant 50 voet 2 duim en holte tot opperdek 29 voet 6 duim.
De te plaatsen triple-expansie machine zal 2.300 pk moeten kunnen ontwikkelen. De stoom wordt geleverd door 3 aan één zijde stookbare cilindrische vlampijpketels met een verwarmend oppervlak van 210 m2 en 14 kg druk.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Bij het Departement van Marine is bericht ingekomen, dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK, onder bevel van kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg, 27 dezer van Chin Wang Tao naar Yokohama vertrokken zijn.


Datum: 03 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Holland-Amerikalijn.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende:
Geheel normaal zijn de toestanden nog niet omdat wij alsnog de vrije beschikking missen over een belangrijk deel onzer tonnage, welke door de Nederlandse Regering voor de aanvoer van steenkolen, graan en meststoffen gerekwireerd blijft.
Onze door de Amerikaanse regering gerekwireerde vrachtschepen werden ons in de loop van het jaar, het laatste in de maand september, wederom ter dispositie gesteld, terwijl ons passagiersstoomschip RIJNDAM in oktober te New York terug geleverd werd. Alvorens in onze passagiersdienst opgenomen te worden ondergaat dit stoomschip thans een grondige herstelling.
Van belangrijke averijen of totaal verliezen bleven wij dit jaar verschoond.
Onze passagiersschepen hebben de geregelde dienst op New York via Boulogne-sur-Mer en Plymouth wederom kunnen hervatten.
Van januari tot augustus waren onze passagiersschepen in staat behulpzaam te zijn bij het repatriëren van de Amerikaanse troepen van Brest.
Het derde klasse vervoer naar Amerika bleef gedurende het gehele jaar zeer beperkt; het aantal derde klasse reizigers naar Europa nam tegen het najaar belangrijk in omvang toe.
Het vrachtvervoer naar New York en nabijgelegen havens bleef het gehele jaar gering; in tegenovergestelde richting was het tot voor korte tijd zeer levendig. De vermindering in dit aanbod was echter te verwachten, daar het een natuurlijk gevolg is van het absolute gebrek aan koopkracht van ons achterland.
Onze Cuba-Mexico dienst kon in de loop van het jaar wederom hervat worden en werden op de uitreis Spaanse havens in het vaarplan opgenomen. Het ligt in onze bedoeling in de naaste toekomst deze dienst belangrijk uit te breiden en uitvoering te geven aan ons plan om deze dienst tot een passagiersdienst te ontwikkelen.
Tezamen met de Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’ werd door ons een geregelde dienst begonnen op Brits Indië, waarvan wij de ontwikkeling met vertrouwen tegemoet zien.
In de Java-New York dienst, waarin wij met de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, de Rotterdamsche Lloyd en Alfred Holt & Co., ieder voor een vierde geïnteresseerd zijn, bleef het vervoer in beide richtingen levendig, doch daalden de vrachten belangrijk als gevolg van grote concurrentie.
Met Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij hebben wij besloten een geregelde dienst op Oost-Azië te beginnen, waarmede in een grote behoefte voorzien zal worden.
De opening van de vaart op de Pacific Coast havens benoorden het Panamakanaal, een dienst welke wij gezamenlijk met de Royal Mail Steam Packet Company zullen onderhouden, wacht slechts op de aflevering van enkele van onze grotere vrachtboten.
De aan ons Nederlands Indië afgeleverde schepen ter vervanging van de getorpedeerde NOORDERDYK en ZAANDIJK, zomede de drie door ons in 1915 in Duitsland aangekochte schepen MOERDIJK, EEMDYK en KINDERDYK hopen wij binnenkort in de vaart te brengen.
Het in ons vorig verslag aangekondigde bouwplan omvat thans de navolgende schepen: één passagiersschip ter vervanging van het stoomschip STATENDAM van plm. 30.000 bruto register tonnen, vier passagiersschepen elk van plm. 9.000 bruto register tonnen, vijf vrachtschepen elk van plm. 8.000 bruto register tonnen, acht vrachtschepen elk van plm. 7.000 bruto register tonnen.
De bouw van deze schepen vordert regelmatig; het eerste vrachtschip zal vermoedelijk in mei te water gelaten worden.
Het door ons tegen de Engelse regering aanhangig gemaakte proces tot schadevergoeding voor het verlies van gerekwireerde stoomschip STATENDAM heeft zijn oplossing gevonden in een bevredigende schikking.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedraagt de winst uit exploitatie NLG 35.801.626 (v.j. 19.981.606) makende tezamen met ontvangsten uit andere hoofde NLG 38.584.822 (v.j. 20.968.498), tot welk gunstig resultaat de huur van de door de Amerikaanse regering gerekwireerde schepen, zomede het vervoer van de Amerikaanse troepen in hoge mate bijgedragen hebben.
Wij stellen u voor de gezamenlijke afschrijvingen te bepalen of NLG 9.174.999 en de reserve en andere fondsen als volgt te doteren. Het ketel- en reparatiefonds en het fonds voor periodieke survey, beide met NLG 800.000, het fonds ten behoeve van het personeel, met NLG 200.000, het extra reservefonds met NLG 2.500.000, het nieuwbouwfonds met NLG 10.000.000 en het reservefonds voor diverse belangen met NLG 1.056.200. Het daarna overblijvende saldo stelt ons in staat een dividend van 50% (40%) uit te keren.
Aan het nieuwbouwfonds komt bovendien ten goede het bedrag, waarmede de vergoeding door de Amerikaanse regering betaald voor het verlies van ons stoomschip OOSTERDIJK, de boekwaarde te boven ging, terwijl het agiofonds vermeerderd wordt met NLG 10.350.339, zijnde het agio op de in mei ll. uitgegeven aandelen.
De belangrijke dotaties aan de reservefondsen, speciaal aan de reparatiefondsen en het nieuwbouwfonds, menen wij dat dringend nodig zijn op grond van de hoge eisen welke in de allernaaste toekomst aan deze fondsen gesteld zullen worden.
Bij het ter perse gaan van dit verslag kunnen wij ten slotte nog vermelden, dat de onderhandelingen welke reeds sedert geruime tijd tussen verschillende Nederlandse stoomvaartmaatschappijen gevoerd werden, met het doel tot een regeling te geraken waarbij elkanders bestaand gebied gerespecteerd en nieuwe diensten voor gezamenlijke rekening geëxploiteerd worden, tot overeenstemming hebben geleid en dat tot oprichting van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappijen besloten is. Onze nieuwe dienst op Brits Indië en Oost-Azië worden in de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij opgenomen.
De balans vermeldt de volgende posten:
Actief: Materieel NLG 13.040.016 (9.440.015), vaste goederen en etablissementen NLG 200.003 (onveranderd), kassa en kassiers NLG 14.109.499 (27.261.488), gelden à deposito en op prolongatie NLG 30.807.198 (-), effecten NLG 21.772.695 (-), wissels NLG 13.004 (-), vooruitbetaalde jaarpremies NLG 497.045 (387.067), uitrusting lopende reizen NLG 1.545.164 (1.066.763), diverse debiteuren NLG 23.262.719 (17.491.628), totaal NLG 105.247.345 (55.857.965).
Passief: Kapitaal NLG 20.000.000 (15.000.000), ketel- en reparatiefonds NLG 2.000.000 (1.200.000), fonds voor periodieke survey NLG 2.000.000 (1.200.000), assurantiefondsen NLG 4.667.522 (4.604.651), fonds ten behoeve van het personeel NLG 1.203.136 (1.020.672), extra reserve NLG 10.000.000 (7.500.000), agio res. NLG 15.737.930 (5.387.590), reserve voor nieuwbouw NLG 20.715.423 (3.073.547), contante waarde voor blijvende rente ongevallenwet NLG 203.718 (218.829), reserve voor diverse belangen NLG 5.200.000 (3.971.749), diverse crediteuren NLG 12.552.693 (6.135.756), dividend 1919 en belasting NLG 10.905.000 (6.521.143), winst- en verliesrekening NLG 61.920 (24.022).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

In de gisteren gehouden algemene vergadering van de Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij, werden balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend bepaald op 10%. De heren A. van Toorn Joh.zn. en J.M.P. Glerum werden als commissarissen resp. her- en gekozen, laatstgenoemde in de plaats van de heer B.J.H. Haitink.

RN 030520
In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders in de N.V. Algemeene Rotterdamsche Overzee Scheepvaartmaatschappij werden de balans en winst- en verliesrekening over 1919 goedgekeurd en het dividend werd vastgesteld op 71/2% (v.j. 5%). De heer mr. J.J. van Walsem werd tot commissaris herkozen.


Datum: 04 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Algemeene Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.
Aan het verslag over het jaar 1919 ontlenen wij het volgende:
De directie bestelde in overeenstemming met de commissarissen in september 1919 bij de N.V. Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. de bouw op Nederlandse werven van drie zusterschepen elk van ca. 3.200 ton dw. met tussendek en inrichting voor een klein aantal passagiers die beladen een snelheid zullen moeten hebben van ongeveer 11 mijlen.
Hoewel volgens contract 2 van de schepen reeds vóór oktober van dit jaar moeten worden afgeleverd mag door vertraagde levering van materiaal pas tegen het einde van 1920 verwacht worden, dat het eerste dezer schepen gereed zal zijn. De levering van het tweede en derde schip zal vermoedelijk plaats vinden in het begin van 1921 zoals reeds voor het derde werd overeengekomen.
Het resultaat volgens winst- en verliesrekening laat een uitkering van 5½% aan aandeelhouders toe.
De balans op 31 december 1919 vermeldt de volgende punten.
Activa: Aandelen maatschappij stoomschip VAN HOGENDORP NLG 1.400.000, NLG 1.211.411 (onv.); aandelen maatschappij stoomschip VAN DER DUYN NLG 1.400.000, NLG 1.213.281 (onv.); stoomschepen in aanbouw NLG 915.130 (-); deposito (in verband met de garantie aan de regering) NLG 1.021.217 (1.250.00); bankier NLG 458.918 (1.123.302); debiteuren NLG 9.321 (28.681); interest nog te ontvangen NLG 2.083 (13.212). Totaal NLG 4.831.363.
Passiva: Maatschappelijk kapitaal NLG 1.200.000 (onv.); reserve NLG 14.077; reserve voor diverse belangen NLG 1.097.644 (v.j. tezamen 1.109.991); crediteuren NLG 21.433 (30.906,-); maatschappij stoomschip VAN HOGENDORP NLG 1.211.411 (onv.); maatschappij stoomschip VAN DER DUYN NLG 1.213.281 (onv.) Totaal NLG 4.831.363.
De winst- en verliesrekening wijst een saldo winst aan van NLG 78.611 (82.849), aan de reserve wordt NLG 1.861 toegevoegd terwijl het dividend evenals v.j. 5½% bedraagt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het door de werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam voor rekening van Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip ELLEWOUTSDIJK heeft gisteren met gunstig gevolg op de Nieuwe Waterweg geproefstoomd. Bijzonderheden omtrent de bouw etc. van het stoomschip vermeldden wij reeds bij het te water laten in maart ll. (zie ochtendblad 16/3).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 april. Het Nederlandse zeilschip DINA JOANNA, op weg van Fredrikshald naar Exeter met een lading hout, heeft de 22e april in het Engels Kanaal de fokkesteng gebroken.


Datum: 05 mei 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Er heeft een brand gewoed aan boord van de ELLA CATHARINA, een driemastzeilschoener met motoren als hulpvermogen, toebehorende aan de N.I.S.E.K. en welke boot een laadvermogen heeft van 250 ton. Het schip was bij Grissee toen de brand uitbrak.
Als oorzaak wordt opgegeven een onvoorzichtigheid in de machinekamer; nadere bijzonderheden konden ons voorlopig niet worden opgegeven. Onmiddellijk nadat het vuur was ontstaan, zette de inlandse gezagvoerder koers naar de wal en zette het schip in ondiep water; de JAN VAN DER HEIJDEN werd direct gewaarschuwd en had de brandende boot spoedig bereikt, doch zij kon de ELLA CATHARINA door het ondiepe water moeilijk met haar waterstralen bereiken, terwijl haar ligging bovendien voor het blussingswerk bijzonder ongunstig was. De ELLA CATHARINA is zo goed als verloren. Het schip was geladen met ballast en voor de derde keer op weg naar Bandjermassin om steenkool te halen. (Soer. Hbld.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart Maatschappij Triton te Rotterdam.
Het jaarverslag deelt mee, dat in het afgelopen jaar de schadevergoeding werd ontvangen van de Amerikaanse regering voor het in juni 1918 verloren gaan van het gerekwireerde stoomschip TEXEL. In overeenstemming met de toezegging aan de Nederlandse regering, is een nieuw stoomschip besteld, dat in augustus 1920 zal opgeleverd worden en eveneens de naam TEXEL zal ontvangen. Het stoomschip AMELAND, dat evenzeer door Amerika was gerekwireerd, werd in juni 1919 terug geleverd en, naar het verslag meedeelt, is het schitterend resultaat van de exploitatie in hoofdzaak te danken aan de ontvangen huur van dit stoomschip, benevens aan de rente, door de Amerikaanse regering betaald als vergoeding van het derven van exploitatiewinst ten gevolge van het torpederen van het stoomschip TEXEL. De stoomschepen TERSCHELLING en WALCHEREN deden evenals later de AMELAND het gehele jaar dienst ten behoeve van de Nederlandse regering voor de aanvoer van broodgraan en steenkolen. Het batig saldo van de winst- en verliesrekening is met inbegrip van gekweekte interest NLG 1.825.904. Na aftrek van onkosten en koersverlies effecten blijft daarvan over NLG 1.752.031. De directie stelt voor, daarvan NLG 1.103.351 te bestemmen voor afschrijving op de stoomschepen en NLG 148.120 te bezigen voor dotatie van ketelfonds. Uit het restant kan dan een dividend worden uitgekeerd van 100% over het uitgegeven kapitaal van NLG 400.000. De raadpleging van de balans doet zien, dat na bovengenoemde afschrijving de drie stoomschepen van de maatschappij tezamen voor NLG 1 te boek staan, De balans is nog opgemaakt volgens de oude statuten. Bekend is echter, dat in december tot een statutenwijziging werd besloten, die onder meer uitbreiding van het kapitaal tot NLG 4.000.000 regelt. Zij laat benevens de gelegenheid open om de reserves op doelmatiger wijze vast te stellen. Het ligt dan ook allerminst in de bedoeling om, behalve gedeeltelijke kapitalisatie van het ketelfonds, groot NLG 599.827, de in 1907 op 50% terug gebrachte aandelen in te trekken en zonder enige bijbetaling in te wisselen tegen nieuwe aandelen, tot de volle oorspronkelijke waarde van NLG 1.000 per aandeel. De rekeningen liquidatie stoomschepen, groot NLG 110.000, werden overgeboekt op de rekening reserve survey, die thans op de balans voorkomen met NLG 200.001. Het credit van de balans bevat een post verlies stoomschip TEXEL groot NLG 3.344.950, waartegenover in het debet een post stoomschip in aanbouw staat groot NLG 500.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 4 mei. De tjalk WATERGEUS heeft, na volbrachte reparatie en na de geloste lading weer te hebben ingenomen, de reis voortgezet (opm: zie AH 310320)
AH 050520
Londen, 5 mei. De Nederlandse tjalk VERTROUWEN van Shields naar Morlaix bestemd, is op de Haisboro Sands gestrand. De opvarenden hebben het schip verlaten en zijn later opgepikt. (opm: Het RN geeft als type schip = vrachtlogger – zie ook RN 070520)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Heden zijn van hier vertrokken de nieuwe vier-mast motorschoener LOUISE VERDERAME en de drie-mast motorschoener GIOVANNA VERDERAME.
De LOUISE VERDERAME is gebouwd op de werf van de firma Wortelboer te Westerbroek, en is groot 1.248 m3 netto. De motor, een viercilinder Kromhout van 180 pk, is geleverd door de heer Goedkoop te Amsterdam. Het is geladen met strokarton voor Londen en vaart onder Italiaanse vlag.
De GIOVANNA VERDERAME is gebouwd op de N.V. Scheepswerven v/h Gebr. Bodewes te Martenshoek, en is groot 1.072 m3 netto. Het heeft een vier-cilinder Brons motor van 180 pk, welk door de Brons motorenfabriek te Appingedam is geleverd. De lading bestaat uit aardappelen voor Londen; het vaart eveneens onder Italiaanse vlag.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Alhier ligt gereed om uit te varen de stoomtreiler HELLEGJE, eigendom van de N.V. Zeevisscherij Delfzijl, gevestigd te Delfzijl. Genoemde maatschappij is van plan met deze treiler Delfzijl en omliggende plaatsen geregeld van verse vis te voorzien. Daar tot heden nog geen schip van hier ter zeevisserij uitvoer, zal de onderneming veel kans van slagen hebben.
AH 060520
Londen, 5 mei. De Nederlandse tjalk VERTROUWEN is totaal verloren. De bemanning is te Grimsby geland.


Datum: 06 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Algemeene Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende: Ondanks de zeer late oplevering van het stoomschip BOSCHPOLDER en de diverse stoornissen, was de exploitatie gedurende het gehele jaar dusdanig gunstig, dat een brutowinst kon worden gemaakt van NLG 492.812 welk bedrag na afschrijving van NLG 248.189 op stoomschepen en oprichtingskosten, een beschikbare nettowinst laat van NLG 244.622, voldoende voor een uitkering van 5% op de preferente en 10% op de gewone aandelen.
De exploitatie over de afgelopen maanden van het jaar 1920 kunnen wij tot ons genoegen zeer gunstig noemen.
Het mocht ons gelukken gedurende de staking te Rotterdam drie van onze schepen op vreemde havens geregeld in bedrijf te houden.
Ook thans wensen wij ons niet aan voorspellingen, wat de toekomst van de scheepvaart betreft, te wagen. Wij vertrouwen echter dat ook dit jaar onze maatschappij wederom een goed resultaat zal kunnen bereiken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Gisteren heeft met goed gevolg proef gevaren de motor-zeesleepboot LUCIENNE, gebouwd aan de scheepswerf N.V. Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam voor buitenlandse rekening. De afmetingen van het schip zijn: Lengte l.l. 24,50 m., breedte mld. 6,50 m., holte mld. 3,35 m. Het schip is gebouwd onder klasse Lloyds 100 A 1. Deze zeesleepboot is voorzien van een Sulzer Diesel tweetaktmotor, direct omkeerbaar, 4 cilinders, boring 340 mm, slag 540 bij 200 omwentelingen met 420 epk, heeft een brandstofverbruik van ca. 190 gram ruwe olie per pk uur. Het aantal omwentelingen van de motor kan tot 40 per minuut worden teruggebracht. Het totaal gewicht van de motorinstallatie bedraagt 35 ton. Gedurende de proefvaart werd een snelheid bereikt van 11 knopen.


Datum: 07 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Nederlandsche Lloyd te Rotterdam.
Blijkens het verslag werd afgezien van hoger beroep inzake de verbeurdverklaring van het stoomschip GELDERLAND. Met time charterers is dienaangaande een regeling getroffen, waarvan de afrekening in het thans lopende boekjaar valt. In verband daarmee wordt echter geen verdere afschrijving op dit hoofd voorgesteld. De Maatschappij heeft nu alleen nog de DIRKSLAND over en zij acht de aanschaffingsprijzen nog van dien aard, dat uitbreiding van de vloot niet raadzaam is. De winst, na afschrijving op het stoomschip DIRKSLAND, bedraagt NLG 94.198, waarvan aan aandeelhouders een dividend van 6% wordt uitgekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Holland-Amerika Lijn heeft in Japan aangekocht het Japanse stoomschip ROCKY MARU. Het schip is onder de naam STADSDIJK de 3e mei van Kobe naar Rotterdam vertrokken en zal na aankomst aldaar worden ingelegd in de dienst Nederland – Engels Indië.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 mei. Alhier ligt zeilklaar het nieuwe 2-mast motorschip TADLA, beladen met ijzergrond en bestemd voor Bristol. Dit schip is gebouwd op de werf van de heer J. Koster te Gideon, is groot 483 m3 en wordt bevaren door kapt. P. Buisman te Groningen. De motor, een Kromhout van 90 pk, is geleverd door de heer Goedkoop te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 mei. Het op Haisboro gestrande Nederlandse zeilschip VERTROUWEN is als totaal verlies te beschouwen. De bemanning is te Grimsby geland. (Zie ons vorig No). De VERTROUWEN, een houten sloepschip van 58 netto ton is in 1886 gebouwd en behoort aan de firma Gebr. Taat te Katwijk aan Zee.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Bij het Departement van Marine is bericht ontvangen dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK onder bevel van kapt. ter zee J.C. Bentz van den Berg de 5e mei te Yokohama zijn aangekomen.


Datum: 08 mei 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Met het voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland bestemde en te Sunderland gebouwde stoomschip ENGGANO (inmiddels te Hamburg aangekomen), is een gunstige proeftocht gehouden. De ENGGANO is lang 438, breed 55 en hol 37 voet 3 duim. Het is een tweedekker met een geheel shelterdek, gebouwd volgens Lloyds Register. De verblijven voor de gezagvoerder en de officieren zijn in de midscheeps en het logies voor de bemanning is achteruit. Alles wordt door stoom verwarmd. De door de firma Blair & Co. Ltd. te Stockton on Tees vervaardigde machine heeft cilinders van 28 x 46,5 x 78 en een slag van 54 duim. De stoom wordt door 4 grote ketels geleverd, werkende onder een druk van 180 lbs. Speciaal is er gezorgd dat de lading snel kan worden verwerkt en dat ook zware stukken kunnen worden gelicht. Er is een laadboom aan boord met een capaciteit van 30 ton en buitendien zijn er 11 dubbele winches aan boord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 4 mei. Hedenavond heeft het nieuw gebouwde stoomschip KYMA de werf van de firma E.J. Smit & Jz. verlaten met bestemming naar Delfzijl om vandaar naar Engeland te varen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. De Holland Amerika Lijn heeft in Japan aangekocht het Japanse stoomschip ROCKY MARU. Het schip is onder de naam STADSDYK op 3 mei van Kobe vertrokken en zal na aankomst alhier worden ingelegd in de dienst Nederland – Engels-Indië.


Datum: 10 mei 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheepsbouw. Rotterdam, 10 mei. Men heeft met het stoomschip STAGEN, zoals reeds kort gemeld dan een proeftocht kunnen maken. De vaart van af boei 23 tot een stuk buitengaats, was uitmuntend. Zeer spoedig na het terugkeren in de rivier nam de heer Hummel, directeur van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam, reeds het stoomschip van de heer Den Ouden, eigenaar van de werf van de Gebroeders Pot te Bolnes over.
Later bij het officiële overnemen bracht hij zijn dank uit voor het geleverde mooie stoomschip. Het is voor de bouwmeester en voor de machinefabrikant onaangenaam door verschillende omstandigheden en het moeten overwinnen van bijna onoverkomelijke hinderpalen, z.g. lang tegenover een stuk werk te moeten zien, maar wanneer zulk een stuk werk dan volgens de oude tradities van die werven best wordt afgeleverd, dan kan alle tegenstand, enz., weer worden opzij gezet.
De STAGEN (genaamd volgens een mijn op Poeloe Laut), is geheel voor de dienst in de tropen ingericht en zal ook spoedig met gemengde lading daarheen vertrekken. De bak van de STAGEN is ruim met zonnetent, ankerspil, trossenspillen, enz. Daaronder bevinden zich de logiezen van de bemanning, bestaande uit 12 matrozen, mandoer, serangs (z.g. bootslieden of timmerman) en 21 stokers. Voor iedere categorie is een afzonderlijke afdeling. Alle slaapplaatsen zijn vrij van de huid en alles is elektrisch verlicht. Buitendien zijn nog onder die bak aangebracht de afzonderlijke badplaatsen en wc’s. Buitendien bevinden zich aldaar lampenhut, bergplaats voor bootsmansgoed, enz. en geheel daar onder in de piek een tank voor waterballast. deze piek kan ook, wanneer het nodig is, gebruikt worden voor zoet water (67 ton) en wel voor eventuele Mekkagangers. Op het voorschip zijn 2 grote luiken waarbij 4 winches met evenzoveel laadbomen. De afmetingen van deze luiken zijn 26 x 22 en 28.2 x 22 voet. De commandobrug is afgedekt, maar daarboven is nog een afdeling waarop een kompas is geplaatst. Achter de brug een ruime met fijn werkhout betimmerde kaartenhut. Direct, daaronder een zeer breed opgevatte marconi-installatie met hutten voor de marconisten. Dit appartement heeft met een binnen doorgang communicatie met de verblijven van de gezagvoerder er naast en met een trap naar de appartementen van de officieren, hoofdmachinist, eetzaal (met langsscheepse tafel en blank eiken betimmering, buffet en meerdere gerieven). Aan al deze verblijven is grote zorg, wat afwerking betreft, besteed. Alles is van speciaal voor de tropen bestemde deuren voorzien. De hutten voor de machinisten, hofmeesters, enz., benevens het kantoor bevinden zich aan beide zijden van het schip boven de machinekamer. Nabij het luikhoofd achter het bruggendek. 8.8 x 19 voet is een ingang naar de mailkamer, welke met een kluisdeur wordt afgesloten. Daarnaast de logiezen voor de bedienden en grote provisieafdeling. De luiken op het achterschip zijn groot 21.8 x 21 en 21.8 x 16.6 voet. Daarbij zijn weer evenzoveel winches. Allo winches zijn 7 x 10. Op het achterschip staat een grote ijskast, capaciteit 1.8 ton en twee motorbarkassen voor het reddingswezen, uitgezonderd de andere reddingssloepen. De reddingssloepen worden door een speciaal patent naar buiten gedraaid. De kiel van de boot rust op een lange ijzeren draaibare balk. Door het oplichten van de haak, waarmee de balk vast staat, valt de balk om, de boot hangt vrij, de klamp kan met de hand worden omgelegd en de sloep is gereed om de personen vanaf het schip te ontvangen.
De STAGEN, lang over alles 313, tussen de l.l. 300, breed 46 en hol 23 voet, is geheel met dubbele bodem en volgens hoogste klasse Veritas gebouwd. De bruto inhoud is 2.642,23 reg. ton, de netto 1.947,34 reg. ton en voor het Suezkanaal zijn de maten 2.539,45 en 1.510,20 reg. ton. Het draagvermogen op zomermerk is 4.470 ton van 1.016 kg. Aan waterballast kan worden meegevoerd voorpiek 67, tank 1 131,15, tank 2 326, voedingstank 85,2, tank 3 140,50, tank 4 59 en achterpiek 98 ton. Buiten dit kan er nog 32 ton zoet water worden meegevoerd. De inhoud van de ruimen is: No. 1 44.900 kub. voet voor balen en 51.600 kub. voet voor graan. No. 2 70.639 en 79.400, No. 3 57.204 en 64.200. De bunkercapaciteit is S.B. 155, B.B. 102.5 en de bunker tussen hoofd en bruggendek 285 ton. De machinekamer, waarin machines van Burgerhout’s Machinefabriek en Scheepswerf, alhier, is zeer ruim. Alle machines zijn overzichtelijk opgesteld. Bij alle hulpmachines kan men gemakkelijk, indien nodig, reparaties verrichten. De machines liepen rustig naar wens. Gedurende de vaart is gebleken, dat er veel meer capaciteit geleverd was dan gecontracteerd. De kracht moest zijn 1.250 en geleverd is 1.475, dus 225 ipk meer. De stoom wordt geleverd door twee aan een zijde stookbare ketels, werkende onder geforceerde trek, met ieder 3 vuren. Deze ketels, werkende onder een druk van 185 Ibs., hebben een verwarmend oppervlak van 325 m2 en de volgende afmetingen: 3,96 x 3,40 meter. De Nederlandse vloot is weer met een stoomschip waarvan de innerlijke afwerking correct is verrijkt, kapitein Sobels zal het commando over de STAGEN voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Rotterdam, 10 mei. Van de werf van de N.V. Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam werd zaterdag met goed gevolg te water gelaten een stalen zeillogger, gebouwd voor Vlaardingse rekening. De hoofdafmetingen van het schip zijn: Lengte l.l. 24,50 meter; breedte mld. 6,60 meter, holte 3,05 meter. Het is het tweede van het drietal schepen, welke naar de plannen en onder toezicht van de heer J. Verwey, scheepsbouwkundige alhier, op deze werf voor de Mij. Doggersbank in aanbouw zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepenaankoop. Slikkerveer, 9 mei. De heer T.C. Pas te Scheveningen heeft van de Engelse marine voor sloping aangekocht: 1e. De kruiser PYRAMUS, lang 91,50 x 11,10 m., diepgang 4,50 m., gebouwd in 1899 met 2 triple-expansie machines 7.000 ihp en 8 waterpijpketels; 2e. De kruiser BLONDE, lang 117,30 x 12,60 m., diepgang 4,10, gebouwd in 1911, met 2 Parsons turbines 18.000 ihp en 12 Yarrow ketels voor olie en steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 mei. Het stoomschip STAD KAMPEN is heden met defecte machine uit zee teruggekomen. (opm: op 11 mei weer van Maassluis naar Wyborg vertrokken)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 mei, De motorschoener MILO is heden van hier naar Singapore vertrokken. (opm: eerste reis, in Nederland gebouwd voor de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij)


Datum: 11 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Holland-Amerika Lijn. Op 4 dezer is van de Sunderland Shipbuilding Co. werf te water gelaten het stoomschip VECHTDYK, in aanbouw voor de Holland Amerika Lijn. De afmetingen zijn 438 x 55 x 37,3 voet. Het schip is van het drie-dek type en gebouwd onder hoogste klasse Lloyds. Het heeft o.a. een laadboom met een hefvermogen van 30 ton alsmede 11 stoomwinches.
De hutten voor de kapitein, de machinisten en stuurlieden bevinden zich op het bovendek, midscheeps, die voor de overige bemanning in het achterschip.
De machine-installatie wordt geleverd door Messrs. Blair & Co. Ltd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het voor rekening van Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam op de werf van de firma Gebr. Pot te Bolnes nieuw gebouwde stoomschip STAGEN heeft met goed gevolg geproefstoomd.
Het schip, lang over alles 313’, tussen de l.l. 300’, breed 46’en hol 23’, is geheel met dubbele bodem en volgens hoogste klasse Veritas gebouwd. De bruto inhoud is 2.642,23 reg. ton. Het draagvermogen op zomermerk is 4.470 ton van 1.016 kg.
De machines, geleverd door Burgerhout’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, ontwikkelden bij de proeftocht een vermogen van 1.475 ipk. (gecontracteerd was 1.250 ipk). De stoom wordt geleverd door twee aan een zijde stookbare ketels, met een verwarmend oppervlakte van 325 m2, werkende onder geforceerde trek, onder een druk van 185 lbs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Scheveningsche Scheepsbouw Maatschappij te Scheveningen, is te water gelaten een stalen twee-mast motorschoener, groot 325 ton en voorzien van een 90 pk Steywal motor. Het schip, oorspronkelijk gebouwd voor eigen rekening, is thans verkocht aan de heer H.F. Houlder te Londen en zal in de vaart worden gebracht onder de naam PILGRIM.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf ‘De Hoop’, van J.J. Bodewes te Pannerden, is te water gelaten de stalen tanklichter JURGENS XII, met een draagvermogen van 800 ton olie, en gebouwd onder toezicht van het scheepvaartkundig bureau Providentia. Het schip heeft een draagvermogen van ongeveer 800 ton olie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomvaartmaatschappij.
Het heden verschenen jaarverslag deelt mee dat de door Amerika in beslag genomen stoomschepen OOSTDIJK en RIJNDIJK werden terug geleverd, terwijl de finale afrekening reeds is geschied. Voor het stoomschip NOORDDIJK dat reeds in december 1918 werd terug geleverd moet de slotverrekening met de Engelse regering nog altijd plaats hebben. De stoomschepen hebben geregeld voor de Nederlandse regering graan en steenkolen gevaren. Het verkrijgen van bunkerkolen levert veel moeilijkheden, terwijl de kwaliteit soms zeer veel te wensen laat waardoor het verbruik groter en de kosten zoveel hoger worden. De kosten van de verschillende surveys werden op het ketel- en reparatiefonds afgeboekt. De vloot werd vermeerderd met de stoomschepen KINDERDIJK en ELLEWOUTSDIJK. In aanbouw zijn de stoomschepen VECHTDIJK, IJSSELDIJK, MAASDIJK en LINGEDIJK. Voorts zijn nog in opdracht gegeven de stoomschepen EEMDIJK, MOLENDIJK en ZAANDIJK. Het verslag herinnert aan de uitgifte van 2 miljoen nieuwe aandelen in december, waardoor het geplaatste kapitaal werd verhoogd tot 4 miljoen. Het agio werd gebezigd tot versterking van het fonds voor afschrijving op stoomschepen in aanbouw.
Tot einde 1919 werd op nieuwbouw betaald NLG 9.396.444. Daar het niet mogelijk is geweest enige vergoeding te bekomen voor het verloren gaan van het stoomschip HOUTDIJK, zijn de reserves en rekeningen daarvoor uit de boeken verdwenen. Met inbegrip saldo vorig jaar groot NLG 354.177 en geboekte interest groot NLG 159.371 bedraagt het saldo van de winst- en verliesrekening NLG 3.549.527. Na aftrek van onkosten koersverschil wachtgeldregeling en afschrijving van NLG 300.000 op de stoomschepen een dotatie van de reserves met NLG 522.760, dotatie ketelfonds met NLG 174.517 en dotatiefonds afschrijving stoomschepen in aanbouw met NLG 397.592, blijkt een zodanig saldo, dat als reeds gemeld, een dividend van 75% kan worden uitbetaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 10 mei. De Raad voor de Scheepvaart deed heden uitspraak betreffende het vermist worden van het zeilschip AMSTERDAM. Deze vrachtlogger is na vertrek uit Fowey met bestemming naar Bergen in Noorwegen, op of na de 19e januari 1920 vergaan, waarbij de zes opvarenden het leven hebben verloren. Bij gebrek aan volledige gegevens vermag de Raad de oorzaak niet vast te stellen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip RIJNVEER, 7 mei met stukgoed van Rotterdam naar Kings Lynn vertrokken, ankerde op de hoogte van Palling met schade aan de motor, welke gerepareerd wordt. (opm: zie ook AH 140520)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. Zaterdag arriveerden te Invergordon drie van de grote zeesleepboten van de Internationale Sleepdienst Mij., namelijk de HUMBER, de SCHELDE en de SEINE. Na achtereenvolgens beschadigde Duitse stoomschepen gesleept te hebben van Straat Magelaen naar Buenos Aires en Montevideo en vandaar verder naar Bremen en Hamburg, zullen deze 3 sleepboten thans het 10.000 ton droogdok, lang ca. 600 voet en breed ca. 105 voet, van Invergordon naar Schiedam slepen, alwaar dit dok door de N.V. Scheepsbouwwerf Nieuwe Waterweg in gebruik zal worden genomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Zaterdagochtend zou van de scheepswerf Juliana te Papendrecht de zeeboot GOTERÖ te water worden gelaten, 2.000 ton groot, een nieuwbouw schip voor een Noorse maatschappij. Nadat het schip 20 meter was gezakt, liep de slee vast wegens het niet deugen van het vet tussen slee en goot. Twee sleepboten probeerden de boot af te slepen, wat niet gelukte. Thans is men bezig het schip te lichten om nieuw vet aan te brengen. Men hoopt hiermee donderdag of vrijdag gereed te zijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 mei. Van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’, firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar is met goed gevolg te water gelaten een motorafhaalvaartuig, lengte over alles 93 voet, breedte 19 voet. De boot bevat benedendeks: Verblijven voor de loodsen, de schipper en de verdere bemanning, motorkamer, kombuis en bergplaatsen. In het vaartuig zal worden geplaatst een 200 pk Dieselmotor met hulpmotor. De boot is gebouwd voor rekening van het Departement van Marine en is bestemd voor de dienst van het Loodswezen in het 2de District.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Tandjong Priok.
Het jaarverslag van de alhier gevestigde Droogdokmaatschappij ‘Tandjong Priok’ toont bij dat van het vorige jaar vergeleken een vooruitgang aan, ofschoon de toestand nog verre van normaal genoemd wordt. De exploitatiewinst is van NLG 866.898 tot NLG 902.687 toegenomen, waarvan 20% dividend kan uitgekeerd tegen 18 over het vorige jaar. De uitkering op oprichtersbewijzen wordt voorgesteld op NLG 306,19 tegen NLG 260,01 over 1918. De afdeling Scheepsbouw leverde 17 motorboten en 2 casco's van houten sleepboten af, terwijl er op 31 december nog 13 motorboten onderhanden bleven. Het 4.000-tons dok was gedurende 352 dagen in gebruik, de sleephelling gedurende 332 dagen. Het aantal werklieden en koelies was resp. ongeveer 1.900 en 700.


Datum: 12 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. Meyerdirck Jr., makelaar in schepen, zal ten overstaan van de deurwaarders J.H. Dupont Noordbeek en J.P.C.D. Brinkman, op maandag 31 mei 1920, des namiddags om 3 uur, in de veilingzaal ‘Frascati’ te Amsterdam bij opbod en afslag verkopen, het alhier in beschadigde staat binnengekomen Nederlandse stalen drie-mast motorschoenerschip JOHANNA, gevoerd door kapt. H. Bosselaar, gebouwd te Waterhuizen in 1918, volgens meetbrief lang 37,90 meter, wijd 7,65 meter, hol 3,80 meter, groot 450 ton draagvermogen, voorzien van ruw-olie motor 125 ipk, merk ‘Steyaard’, met deszelfs inventaris, zoverre als aanwezig.
Het voorgenoemde schip staat in een van de drijvende dokken in het Oosterdok (Pijp) te Amsterdam en is dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties te bekomen bij de heer Alfred Schröder, Lloyd’s Agent, Herengracht 124/128, Amsterdam en bij bovengenoemde makelaar, Gelderschekade 10, alwaar bewijs van toegang voor de bezichtiging verkrijgbaar is en de verkoopcondities vijf dagen vóór en op de verkoopdag ter inzage liggen.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop!

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij.
De winst- en verliesrekening van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij geeft aan als saldo v.j. NLG 973 (3.449), exploitatierekening der schepen en avans verkochte schepen NLG 522.070 (264.039), assurantierekening NLG – (NLG 110.183), interest- en dividendrekening NLG 236.893 (NLG 87.801), totaal NLG 59.937, terwijl de debetzijde aangeeft algemene onkosten directie en administratie NLG 14.341 (NLG 17.058), afschrijving schade NLG 1.894 (NLG 81.912), mindere opbrengst bij verkoop deelneming 5% Nederlandse lening NLG 5.770 (NLG 2.779), afschrijving NLG 21.546 (NLG 58.986), surveyfonds NLG 20.000 (-), ketel- en reparatiefonds NLG 3.935 (-), reserve voor diverse belangen NLG 62.000 (NLG 40.540), saldo winst NLG 630.448 (NLG 264.197), waarvan aandeelhouders NLG 500.000 (NLG 200.000) en directie en commissarissen NLG 130.391 (NLG 63.224), ontvangen NLG 66 (NLG 973) wordt op nieuwe rekening overgebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 mei. Het Nederlandse stoomschip BOLSWARD, 346 bruto en 211 netto ton groot, in 1901 bij J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek gebouwd, is verkocht aan de firma Theodoridis & Co. te Braila en herdoopt in EXPRESS II.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 mei. Het Nederlandse stoomschip SCHEVENINGEN, … bruto en … netto ton groot, in 1917 gebouwd, is verkocht aan de Societé Belge d’Armement Maritime te Antwerpen en herdoopt in ISABELLA.


Datum: 13 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma Bonn & Mees te Rotterdam is gisteren (opm: 12 mei) met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd nieuwgebouwde stoomschip PALEMBANG. De afmetingen van het schip, gebouwd volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas, zijn: Lengte over alles 460 Engelse voet, breedte 54 voet en de holte tot shelterdek 37 voet, het draagvermogen is 10.300 Engelse ton op zomermerk.
Het schip heeft drie doorlopende stalen dekken, met de verblijven voor kapitein en officieren in de grote dekhut, voor de machinisten en civiel personeel in de zij-dekhuizen en voor de matrozen en stokers onder het bakdek, alles op shelterdek.
Het gehele schip wordt elektrisch verlicht en voorzien van draadloze telegrafie. De machine-installatie wordt vervaardigd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen. De ketels zullen met kolen en stookolie gestookt kunnen worden.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel voor het stoomschip SOEKABOEMI voor de dezelfde maatschappij gelegd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 8 mei. Het Nederlandse motorschip CLARA is alhier aangekomen van Hellevoetsluis met schade aan de zeilen en enige andere stormschade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 mei. Het Nederlandse stoomschip OOSTVOORNE, van Rotterdam naar Londen bestemd, is te Harwich aangekomen met belangrijke schade aan stuurboordzijde beneden de waterlijn, zijnde ter hoogte van het Sunk lichtschip in aanvaring geweest met het Deense stoomschip NAUTIK.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De aan de werf van de firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht voor Bureau Wijsmuller te ’s-Gravenhage nieuw gebouwde zeesleepboot BRABANT heeft de 12e dezer met gunstig gevolg proef gestoomd.


Datum: 14 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 mei. Het motorschip RIJNVEER is gisteren te Lynn aangekomen met defecte stuurboordmotor en andere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende:
De in het vorig jaarverslag uitgesproken verwachting, dat de resultaten van het bedrijf over 1919 gunstiger zouden zijn dan die over het voorafgaande jaar, is bewaarheid geworden.
Het stoomschip ADMIRAAL DE RUIJTER werd einde maart op ons verzoek door de Franse regering van Odessa naar Constantinopel gebracht en na enige maanden, gedurende welke het schip voor rekening van gemelde regering voer, in oktober te Marseille aan ons afgeleverd. Betaling van de aan de Franse regering ingezonden rekening voor huur gedurende de tijd, dat zij het stoomschip in gebruik heeft gehad, is tot op heden nog niet geschied.
Aangezien de toestand in Rusland nog ongeveer dezelfde is als een jaar geleden, is het onze speciale agent, die wij onze vordering op de Russische regering in handen hadden gesteld, nog niet mogen gelukken de ons verschuldigde gelden te innen.
De dienst op Londen werd midden januari hervat.
Het stoomschip BATAVIER I werd in het begin van het jaar wederom in de Bordeauxvaart gebracht, terwijl de dienst op Noord-Spanje in de loop van het jaar werd hervat. In september namen wij met de firma P.A. van Es & Co. twee boten op timecharter, teneinde hiermee wederom de geregelde dienst op Hamburg te kunnen onderhouden. Naar Aberdeen en Middlesbrough vonden nog geen afvaarten plaats. Het voor die vaart bestemde stoomschip CALEDONIA vond geregeld emplooi in de dienst op Hull.
Onze dienst op Luik werd geregeld onderhouden. Alhoewel het vervoer naar België enigermate toenam en van België meestentijds volle lading werden aangebracht, bleef het resultaat toch nog verre van gunstig.
De resultaten van onze deelneming bij derden waren wederom bevredigend.
De twee nieuwe Batavieren, in aanbouw voor onze Londendienst, zullen naar alle waarschijnlijkheid respectievelijk in augustus en november in de vaart kunnen worden gebracht.
Wij stellen voor op de bezittingen van de vennootschap NLG 316.394 af te schrijven. Deze komen dan met NLG 4.800.000 te boek te staan.
Van het totale winstcijfer ad NLG 1.847.310 komen in de eerste plaats in mindering saldo onkostenrekening NLG 46.209 en aand. omslag Zeeongevallen NLG 15.170, blijft NLG 1.785.930 en hiervan worden afgevoerd: a. als directe afschrijving op de bezittingen NLG 316.394, b. als koersverschil op effecten NLG 31.968, c. als koersverschil belegd reservefonds NLG 99.825, d. naar reservefonds NLG 84.576, e. naar buitengewoon reservefonds NLG 33.823, f. naar assurantiefonds NLG 22.067, totaal NLG 588.655, zodat als beschikbaar winstsaldo overblijft NLG 1.197.274.
Wij geven verder in overweging aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen het dividend over het jaar 1919 te bepalen op 15%.
Voor de voorgestelde uitkering, tantièmes aan directie en raad van commissarissen, uitkering aan houders van oprichters aandelen en dividend en tantième belasting zijn nodig NLG 750.182.
Er blijft een onverdeeld winstsaldo op rekening van 1920 over te dragen, van NLG 447.092.
Balans per 1 januari 1920. Activa: Eigen vaartuigen en deelneming bij derden NLG 4.800.000 (v.j. NLG 4.235.000), schepen in aanbouw NLG 683.901 (-), bedrijfsoverschotten en uitkeringen (nog te ontvangen) NLG 173.625 (NLG 95.000), beschikbare geldmiddelen NLG 4.478.198 (NLG 3.958.255), debiteuren NLG 6.022 (NLG 676.612), belegd reservefonds NLG 709.665 (NLG 805.040), rente belegd reservefonds (nog te ontvangen) NLG 8.313 (NLG 8.236) en bedrijfsrekening 1920 (vooruitbetaalde premies nog te verrekenen averijen, enz.) NLG 400.351 (NLG 135.637).
Passiva: Maatschappelijke kapitaal NLG 4.000.000 (als v.j.), obligaties NLG 1.116.000 (NLG 1.189.000), bouwfonds NLG 3.094.490 (NLG 3.000.000), reservefonds NLG 1.025.000 (NLG 900.000), buitengewoon reservefonds NLG 200.000 (als v.j.), assurantiefonds NLG 60.000 (NLG 550.000), rente (nog te betalen NLG 12.555 (NLG 13.376), dividendbewijzen en coupons (nog niet aangeboden) NLG 8.757 (-), uitgelote obligaties (nog niet aangeboden) NLG 6.000 (-); rekening van uitdeling: aandeelhouders NLG 600.000 (NLG 240.000), directie, commissarissen, oprichtersaandelen NLG 90.000 (-), dividend- en tantième belasting NLG 60.182 (13.632) en winst en verlies, onverdeeld saldo NLG 447.092 (NLG 348.211).
Winst- en verliesrekening. Credit: Onverdeeld winstsaldo per 1 januari 1919 NLG 348.211 (v.j. NLG 339.345), bedrijfsoverschotten, uitkeringen, enz. NLG 1.421.493 (NLG 500.588), rente NLG 77.605 (NLG 101.004), totaal NLG 1.847.310 (NLG 940.938).
Debet: Onkosten NLG 46.209 (NLG 27.151), aandeel omslag zeeongevallen NLG 15.170 (NLG 17.517), afschrijving op bezittingen NLG 316.394 (NLG 182.243), koersverschil op effecten NLG 31.968 (NLG 35.000), koersverschil belegd reservefonds NLG 99.825 (-), reservefonds NLG 84.576 (NLG 57.969), buitengewoon reservefonds NLG 33.823 (NLG 29.878), assurantiefonds NLG 22.067 (NLG 2.966), dividend 15% NLG 600.000 (6% NLG 240.000), tantièmes aan directie en raad van commissarissen en uitkering aan houders van oprichtersaandelen NLG 90.000 (-), dividend en tantièmebelasting NLG 60.182 (-) en onverdeeld winstsaldo NLG 447.092 (NLG 348.211).


Datum: 15 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn.
De firma R. Mees & Zoonen en Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam en de Amsterdamsche Bank te Amsterdam berichten, dat de inschrijving op NLG 5.000.000 gewone aandelen van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn te hunnen kantore is opengesteld op 21 mei, tot de koers van 370 pct. Aan de toelichting van het prospectus ontlenen wij het volgende: In verband met een door de Holland Amerika Lijn om de hieronder uiteengezette redenen gevoelde behoefte tot verruiming van haar bedrijfsmiddelen werden van laatstgenoemde vennootschap (die inmiddels haar geautoriseerd aandelenkapitaal van NLG 20.000.000 tot op NLG 50.000.000 heeft verhoogd) NLG 5.000.000 aandelen overgenomen waartegen de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn thans andermaal tot uitgifte van NLG 5.000.000 gewone aandelen overgaat, waardoor het geplaatste gewone aandelenkapitaal, waarvan het statutaire maximum inmiddels op NLG 50.000.000 is gebracht, stijgt tot NLG 17.565.000.
Zoals uit het onlangs verslag van de Holland Amerika Lijn blijkt, bestond de vloot op 31 december uit 4 passagiersschepen en 22 vrachtschepen, met gezamenlijk ruim 272.000 ton draagvermogen, die op de balans voorkomen met een boekwaarde van NLG 1.140.000 tegenover een kostprijs van NLG 41.750.753. Deze boekwaarde komt overeen met ruim NLG 4 per ton draagvermogen. Bovendien heeft de vennootschap door aankoop onlangs nog 2 vrachtschepen aan haar vloot gevoegd en heeft zij in aanbouw 5 passagiersschepen en 13 vrachtschepen, waardoor het totaal draagvermogen van de vloot gebracht zal worden op ruim 500.000 ton.
De vaste goederen, lichters en tenders staan te boek voor ruim NLG 200.000, terwijl daaraan ruim NLG 6.500.000 ten koste is gelegd. Behalve de stille reserves, die de lage boekwaarde van bovengenoemde activa in zich bevat, vertoont de balans van de Holland Amerika Lijn op 31 december jl. nog diverse reserves tot een gezamenlijk bedrag van meer dan NLG 56.000.000.
Ondanks de zeer aanzienlijke middelen, waarover de Holland Amerika Lijn beschikt, maken het programma van vlootbouw en de voortdurende groei van het bedrijf een verdere versterking van de vlottende middelen wenselijk, zodat zij onlangs besloot tot uitgifte van een bedrag van NLG 5.000.000 aandelen, die in de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn werden ingebracht. Deze aandelen delen ten volle in de winst over het boekjaar 1920.
De staking in het havenbedrijf heeft op de beweging van de vloot en op de tot dusver behaalde resultaten slechts in beperkte mate invloed geoefend. Behalve de passagiersschepen, die achtereenvolgens te Rotterdam aankwamen en werkeloos moesten blijven, lagen bij het uitbreken van de staking slechts 4 vrachtschepen te Rotterdam, terwijl 15 hun reizen konden vervolgen, van welke laatste slechts een 6-tal na aankomst te Rotterdam enigermate de gevolgen van de staking ondervonden.
Aan de houders van de niet in het bezit van Gemeenschappelijk Eigendom zijnde 14.870 aandelen Holland-Amerika Lijn en aan de houders van de reeds uitstaande 25.130 aandelen N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn wordt bij de inschrijving een recht van voorkeur toegekend in dier voege dat 4 van deze stukken recht geven op toewijzing van 1 aandeel tot de koers van 370 procent.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Scheepswerven v/h P. & A. Ruytenbeek te Raamsdonkveer is te water gelaten de lichter ARMAGNAC, groot 800 ton, gebouwd voor Franse rekening.


Datum: 16 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 mei. Het Nederlandse stoomschip (opm: motorschoener) CORNELIA is heden bij het vertrek van Leith naar Grangemouth tegen het dokhoofd gevaren, waarbij het een gat bekwam aan bakboord boeg. Het keerde in de haven terug om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen.
Naar wij vernemen zal het hoofdkantoor van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappijen worden gevestigd te 's-Gravenhage aan de Stationsweg No. 137, welk pand door de vennootschap is aangekocht en een verbouwing zal ondergaan. Als tijdelijk voorzitter van de Raad van Beheer — totdat een definitieve benoeming zal hebben plaats gehad — is benoemd mr. H.M.A. Schadee te Rotterdam. Het secretariaat van de Raad van Beheer wordt voorlopig waargenomen door de heer G.W. van der Goes, oud-secretaris van de N.O.T., thans procuratiehouder van de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam. Voor de verschillende lijndiensten, door de vennootschap ter hand te nemen, heeft de Raad van Beheer directies aangewezen. Als directie van de Holland Oost-Azië Lijn zal optreden voor Amsterdam de Stoomvaart Mij. Nederland, voor Rotterdam Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij.; als directie van de Holland Britsch-Indië Lijn de Holland Amerika Lijn; als directie van de Holland Australië Lijn de Rotterdamsche Lloyd en als directie van de Holland Afrika Lijn de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij.
Ook voor de waarneming van de werkzaamheden van cargadoor en vrachtkantoor hebben de nodige aanwijzingen plaats gehad. De reeds door deelhebbers in de vennootschap aangevangen diensten op Oost-Azië en Brits-Indië zijn door de ‘Vereenigde’ overgenomen. De bedoeling is, dat t.z.t. de diensten zullen worden uitgeoefend door eigen schepen van de Vereenigde, welke de maatschappij zich voorstelt door overneming van bestaande schepen of van schepen in aanbouw te verkrijgen. Totdat het zover is worden door de deelnemende maatschappijen schepen in huur beschikbaar gesteld. Ook huur van andere schepen is niet uitgesloten. De maatschappijen, die tot de oprichting hebben samengewerkt behouden elk haar volledige zelfstandigheid. De nieuwe maatschappij zal uitsluitend lijndiensten exploiteren — naast die van de vennootschappen-oprichters — naar en tussen niet-Europese landen. Is concurrentie tussen de betrokken vennootschappen-oprichtsters voor de betrokken lijndienstgebieden uitgeschakeld, zo ligt het nochtans niet in de bedoeling de vrachten op te voeren, doch zal ernaar worden gestreefd de aan trustvorming verbonden gevaren te ontgaan. De nieuwe maatschappij is bereids toegetreden tot de Straits China & Japan Conference.


Datum: 17 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het stoomschip MERAK, voor de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam, gebouwd door de N.V. Boele's Scheepswerven Machinefabriek te Bolnes, heeft met goed gevolg proef gestoomd. (opm: op zaterdag 15 mei)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

N.V. Scheepsexploitatie Mij. Navis.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende: 1919 is voor onze Maatschappij een gunstig jaar geweest. Het stoomschip MERWEDE heeft tot begin mei 1919 verschillende reizen voor de Maatschappij gemaakt en is daarna in timecharter gegeven aan de Fruteralijn te Hull, in welk timecharter het schip op 31 december 1919 nog varende was. Het in 1918 bestelde stoomschip ALBLASSERWAARD werd ons eind januari 1919 opgeleverd. Dit schip heeft gedurende het gehele jaar voorspoedig gevaren. De exploitatie van de schepen wijst per 31 december 1919 een voordelig resultaat aan van NLG 185.819, terwijl het netto winstsaldo, na aftrek van afschrijvingen en verdere kosten en vermeerderd met het onverdeeld winstsaldo over 1918 NLG 88.605 bedraagt. Voorgesteld wordt, hieruit aan aandeelhouders uit te keren een dividend van 10%, aan oprichtersbewijzen NLG 57,50 per stuk en te reserveren NLG 7.632. In de loop van het boekjaar bestelde de Maatschappij ter uitbreiding van de vloot een stoomschip van 850 ton, het stoomschip NEDERWAARD, welk schip volgens contract in juni 1920 door de scheepsbouwers moet worden opgeleverd.
In januari 1920 werd door de Maatschappij aangekocht het stoomschip OVERWAARD, groot 1.350 ton. In verband met de financiering daarvan werd besloten het maatschappelijk kapitaal uit te breiden met NLG 100.000, uitsluitend voor de oude aandeelhouders en daardoor het kapitaal te brengen op NLG 600.000. De uitgifte van de nieuwe aandelen liep vlot van stapel. Het boekjaar 1920 is zeer voorspoedig begonnen en heeft reeds nu een belangrijke exploitatiewinst opgeleverd. Te betreuren is, dat de havenstaking de voorspoed van de eerste maanden van het nieuwe jaar heeft geremd, ofschoon kan worden gezegd, dat wij de schepen, zij het dan ook met vertraging, varende hebben kunnen houden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De Staatscourant No. 93 bevat de Koninklijk bewilligde akte van oprichting van de te Rotterdam gevestigde N.V. Londen—Rotterdam Scheepvaart Agentuur. Kapitaal NLG 100.000 in aandelen van NLG1.000, waarvan de eerste serie, 50 stuks, geplaatst en volgestort. Directeur de heer J.O. Staab, directeur van de Rotterdam-London Stoomvaart Mij. alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 mei. Het zeetjalkschip GEZINA, bevaren door kapt. A. Koopman te Groningen, is onderhands verkocht aan de heer J. Koopman, eveneens te Groningen, die het als kapitein zelf gaat bevaren; prijs geheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 mei. Heden is van hier vertrokken het nieuwe stoomschip KYMA, kapt. A.P. Corodiles. Dit schip is gebouwd op de werf van de heren E.J. Smit & Zn. te Hoogezand en groot 419 m3 netto. De machine, een Trip van 350 pk, is eveneens door de heren Smit geleverd. Het vaart onder Italiaanse vlag en hoogste klasse Veritas. Het schip is geladen met oud ijzer en bestemd voor Llanelli.


Datum: 18 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 mei. De Nederlandse tjalk ROELFINA, van Delfzijl komende, ankerde te Gravesend. Het schip is in aanvaring geweest en heeft daarbij de boegspriet verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, werd hedenmiddag met gunstig gevolg te water gelaten het dubbelschroef motorvrachtschip TOSCA, aldaar in aanbouw voor de Noorse rederij Winge & Co. te Christiania. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijnen 114,30 m., grootste breedte 15,62 m., holte tot hoofddek 7,77 m., deplacement bij een gemiddelde diepgang van 24’-3" is 6.966 ton (van 1016 kg). Het schip is gebouwd volgens de voorschriften van de hoogste van het Noorse Bureau Veritas. De voortbeweging geschiedt door 2 Werkspoor-Dieselmotoren elk van 1.400 ihp, die het schip een snelheid zullen geven van 11 knopen per uur. De dubbele bodem is ingericht zowel voor waterballast als voor vloeibare brandstof. De gehele machine installatie wordt vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel Werkspoor te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Rotterdam. 17 mei. Door tussenkomst van de ing. G. Beerenborg is de motorschoener ALBERTA, toebehorend aan de Vrachtvaart Mij. Neerlandia te Rotterdam, naar Frankrijk verkocht. In het vervolg zal dit schip de naam dragen LAURENCE EDITH (Fécamp).


Datum: 19 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het stoomschip HEENVLIET gebouwd op de werf van de firma De Haan & Oerlemans te Heusden, voor rekening van de Nationale Stoomvaart Mij., directie Soetermeer, Fekkes & Co. te Rotterdam, heeft met goed gevolg op de Nieuwe Waterweg proef gestoomd. Het schip heeft de volgende afmetingen: Lengte 215’, breedte 34’-4" en holte 15’-6”, is groot bruto 1.016, netto 577 reg. ton. Laadvermogen ca. 1.000 ton. De machine, gebouwd door Burgerhout's Machinefabriek is van het triple-expansie type. Op de proeftocht ontwikkelde deze machine 800 ipk, waarbij een snelheid van 11,8 knoop werd verkregen. De stoom wordt geleverd door twee ketels van het Schotse type 2.918 x 3.400 mm, werkende onder een druk van 180 lbs. Schip en machine werden gebouwd volgens hoogste klasse Bureau Veritas special survey en Nederlandse Schepenwet. Het schip is voorzien van twee stalen masten, terwijl voor het laden en lossen 4 stoomwinches aanwezig zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het omslaan en zinken van de sleepboot THAMES, op 14 november 1919 bij het vertrek uit de haven van Montevideo. Het vaartuig behoorde aan de Nationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam. Gezagvoerder was de heer W. Koen te Vlaardingen. Deze verklaarde reeds veertien jaren als kapitein op een sleepboot te hebben gevaren. Het vaartuig is zonder sleep naar Montevideo gevaren. Onderweg, tussen Madeira en St. Vincent ontstond een kleine brand in de bunkers van het achterruim, doch de schade was niet noemenswaard. Te Montevideo zat de THAMES voortdurend in de modder. Op de 14e november wilde de gezagvoerder om vier uur vertrekken, doch de modder maakte de bewegingen moeilijk. Na een half uur werken is het schip los gekomen. Het had toen een weinig slagzij. Er werd naar buiten gestoomd, doch circa 2.000 meter buiten de haven kreeg het vaartuig plotseling sterk slagzij. Het helde over tot ongeveer 60 graden naar stuurboord. Het water liep over de brug. Het schip zonk en kwam weer recht op te staan, zodra het de bodem bereikt had. De kapitein had nooit gemerkt dat het schip had gestoten. Ook was het vaartuig nooit lek geweest. Het schip zonk onmiddellijk in de modder weg, zodat het niet mogelijk is geweest door duikers een behoorlijk onderzoek in te stellen, teneinde de oorzaak van het ongeval vast te stellen. Zodra de schipper het gevaar bemerkte, had hij noodseinen gegeven. Hulp was spoedig ter plaatse. De bemanning is van boord gegaan in de sloep en in de werkboot. De kapitein had er geen idee van wat de oorzaak van het zinken kon zijn. Vermoedelijk is er iets met het schip gebeurd, toen het in de modder vast lag. Nog enige getuigen werden gehoord. De uitspraak volgt later.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 14 mei. De tijdelijke herstellingen aan het stoomschip OOSTVOORNE, in aanvaring geweest met het stoomschip NAUTIK, zullen morgen geëindigd zijn, waarna het schip de reis naar Londen zal voortzetten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Het stoomschip MONT CERVIN van de firma Van der Eb & Dresselhuys te Rotterdam, 13 mei van Rotterdam te Hamburg aangekomen, heeft opgepikt en te Emden binnengesleept de Duitse schoener ARIADNE uit Danzig, op reis naar Amsterdam met een lading cement.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 18 mei. Zaterdag heeft met goed gevolg op de Eems proef gestoomd, het op de werf van de firma Johan Berg & Co. te Delfzijl nieuw gebouwde stoomschip ASPASIA, 1.034 m3 netto. Het schip is inmiddels verkocht aan een Griekse rederij te Athene. Reeds overgedragen.

AH 200520
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam.
Aan het verslag over 1919, uitgebracht in de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, ontlenen wij het volgende: Wij waren in het afgelopen jaar ruimschoots van werk voorzien, terwijl de aanvoer van materiaal gunstiger was dan die van de laatste jaren. Toch was de voortgang van het onderhanden werk niet zoals wij dat wensten, waar het aantal werklieden bij ons in dienst, belangrijk bleef onder dat, hetwelk wij te werk hadden kunnen stellen. De geweldige uitbreiding sedert enige jaren aan de scheepsbouw hier te lande en ook aan die te Amsterdam gegeven, waarbij gevoegd de grote woningnood hier ter stede, zijn grotendeels oorzaak hiervan. (Zie daaromtrent ook het artikel in ons Avondblad van 15 mei. Red.) Mede door de welwillende houding van diegenen van onze werkgevers, die in de aanvang van de oorlog ons opdrachten verleenden, kunnen wij op afgeleverde en nog af te leveren werken, bevredigende uitkomsten boeken. De voortstuwingswerktuigen, benodigd voor de in aanbouw zijnde en nog bestelde schepen, als stoommachines, turbines en Dieselmotoren, worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier, behalve die bestemd voor een te bouwen depotschip voor onderzeeboten, welke werktuigen bestaan uit elektromotoren, gedreven door Dieselmotoren, welke geleverd zullen worden door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen. De voortgang van de bouw van onze nieuwe werf ondervond wederom vertraging door diverse omstandigheden, waaronder veel verlate leveringen van Duitse fabrieken, maar wij menen thans te mogen verwachten, dat wij in de tweede helft van dit jaar geheel werkvaardig zullen zijn. Buitenlandse reders bestelden ons tegen het einde van het jaar nog een motorvrachtboot van plm. 3.800 ton dw. Van het uit de balans en winst- en verliesrekening bruto saldo à NLG 858.543 wordt NLG 67.609 bestemd voor koersverlies op effecten en NLG 184.576 voor afschrijvingen op gebouwen, werfinrichtingen, werktuigen en gereedschap en een versterking van het Ondersteuningsfonds met NLG 75.000 voorgesteld. De beschikbare nettowinst is groot NLG 531.357. Het dividend bedraagt 8%. De heer J.B.A. Jonckheer werd als commissaris herkozen. Balans op 31 december 1919. (opm: Verder niet opgenomen, zie hiervoor de krant)


Datum: 20 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Een expeditie naar Spitsbergen.
De 5e juni a.s. vertrekt uit de Rotterdamsche haven met het stoomschip MONT CENIS van Van der Eb en Dresselhuys' Scheepvaart Maatschappij een expeditie naar Spitsbergen, die een tweeledig doel heeft. Ongeveer een half jaar geleden werd de heer Dresselhuys, directeur van bovengenoemde maatschappij, geïnteresseerd bij een Noorse maatschappij, die kolenmijnen bezit op Spitsbergen. De claims van deze Isefjord Coal Company, die zijn ingeschreven bij het ministerie van buitenlandse zaken van Noorwegen, en waarvan de rechtsgeldigheid onderzocht is, omvatten tezamen een gebied van 400 vierkante mijlen, dat in hoofdzaak gelegen is om de machtige Ysfjord, die na de ontdekking door de Hollanders, door hen de Groote Inwijk is genoemd, en die het voornaamste eiland van de gehele groep, n.l. West-Spitsbergen, bijna in twee delen verdeelt. De ongunstige kolenpositie, die nog steeds moeilijker wordt, de gunstige rapporten die het resultaat zijn geweest van onderzoekingen, het feit dat de te ontginnen gronden bunkerkool van uitstekende kwaliteit leveren, benevens de mogelijkheden die een energieke exploitatie biedt, hebben de heer Dresselhuys er toe gebracht, voor de Isefjord Coal Company, waarvan inmiddels meer dan de helft van de aandelen in Nederlandse handen is gekomen, een expeditie uit- te rusten, die behalve een nauwgezet geologisch onderzoek van de concessies, ten doel heeft, de ontginning ter hand te nemen van een van de oudste kolenbeddingen op het Kaap Bohman schiereiland, waarvan de dicht aan de oppervlakte liggende laag 8 vierkante kilometer beslaat. Voor deze expeditie is de MONT CENIS ingericht. Het schip laadt te Rotterdam alle nodige levensmiddelen, kleding, matrassen, gereedschappen, werktuigen, enz., en neemt twee betrouwbare, houten stoombarkassen aan boord, die tegemoet zullen komen aan het bezwaar, dat het verkeer te voet over het rotsige, met scherpe gesteenten, gebergten en gletsjers bedekte land grote bezwaren oplevert.
Als leider van de expeditie zal optreden de civiel ingenieur L. Mangelaar Meertens, die vergezeld zal zijn o.m. van een dokter, twee landmeters, een assistent-ingenieur, een Duitse ingenieur met zijn assistent, 52 geroutineerde speciaal voor dit doel gekozen mijnwerkers, twee marconisten, twee kapiteins en twee machinisten voor de barkassen, twee koks en twee stewards.
Leider van de geologische afdeling is ingenieur E. C. Abendanon, die op dit gebied een goede reputatie heeft, en wiens tochten door China en dwars door Celebes bekend zijn. Behalve dragers en opnemers gaat met hem mee luitenant ter zee A.J. Dijkshoorn, om de terreinen op te meten en in kaart te brengen. Goede kaarten bestaan er van deze streken nog niet. Voorts zullen twee leden van Rotterdamse families, de heren Koch en Carp de expeditie vergezellen, de eerste om er te gaan jagen; voorts een Noor die de laatste twintig jaar het survey over de claims heeft uitgeoefend en 5 Noorse surveyors, die het land kennen. Ook mevrouw Abendanon maakt de tocht mee.
De MONT CENIS krijgt een draadloze installatie en op Kaap Bohman komt een eigen station, dat in verbinding zal staan met een vast station (dat de Noorse regering op Greenhaven vestigt) van waaruit de verbinding met Parijs tot stand wordt gebracht. Te Christiania zal het schip barakken en woningen innemen, die voor de overwintering zijn ingericht. De helft van de expeditie blijft n.l. op Spitsbergen om de mantel van de te ontginnen beddingen op te schieten, opdat het volgende jaar de exploitatie met volle kracht ter hand kan worden genomen. Dit jaar denkt men een 2.000 ton kolen te kunnen leveren, die hun bestemming in Noorwegen zullen vinden. In de toekomst, als de voorwaarden zijn verwezenlijkt, nodig om de arbeidskrachten op Spitsbergen het leven en de arbeid onder gunstige omstandigheden te waarborgen, zal de hoeveelheid natuurlijk belangrijk groter worden. Alleen de Bohman-beddingen bevatten 16 miljoen ton op slechts 2 meter diepte. De reis naar Spitsbergen zal drie weken duren. De heer Dresselhuys gaat zelf het terrein van de nieuwe onderneming verkennen. De MONT CENIS zal hem naar Nederland terugbrengen, nadat hij de heer Mangelaar Meertens de leiding van de expeditie zal hebben overgedragen. Zal in de aanvang Noorwegen de afnemer zijn van de Spitsbergen kolen, in de toekomst zullen vermoedelijk ook Noord-Duitsland, Rusland, Zweden op de afneming zijn aangewezen, en waarom zou ook niet Nederland het zwarte goud van de Spitsbergen gronden haar havens zien binnenkomen, nu het reeds kolen ontvang uit Zuid-Afrika (dat ze van een afstand van 6.400 mijlen of 4.200 mijl meer dan die van Spitsbergen), waarvan de transportkosten dan nog zoveel hoger zijn. Niet zonder enige moeite zal de Hollands-Noorse onderneming zich kunnen vestigen in het land, waarop avonturiers gaan afzwerven; de expeditie is dan ook uitgerust om zich zo nodig krachtdadig te kunnen handhaven tegen wie haar rechten zouden willen aantasten. Aan de geschiedenis van Spitsbergen, waarin men telkenmale de echt Hollandse namen ontmoet uit de tijd van onze ondernemende voorvaders, zal zij een nieuw Nederlands hoofdstuk gaan toevoegen, dat ons land en onze naam tot eer mogen strekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stoomvaart Mij. Triton.
De woensdag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Triton heeft de balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar goedgekeurd en mitsdien het dividend bepaald op 100 %. Als commissaris werd herkozen de heer S.J.R. de Monchy Jr.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdamsche Lloyd.
De woensdag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd heeft de balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar goedgekeurd en mitsdien het dividend bepaald op 20%. Als commissaris werd herkozen de heer Gottfr. H. Crone.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 17 mei. Het schip ROELFINA (zie Avondblad 17 mei) was in aanvaring met het stoomschip CRAMOND, van Newport, dat een klein gat bekwam in de bakboordboeg boven de waterlijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 mei. Van de werf van de N.V. Scheepswerven v/h P. & A. Ruytenbeek te Raamsdonkveer, is te water gelaten de lichter ARMAGNAC, groot 800 ton, gebouwd voor Franse rekening.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Bij het Departement van Marine is bericht ingekomen dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK, onder bevel van de kapt. ter zee J.C. Bentz v.d. Berg de 18e mei van Yokohama zijn vertrokken naar Kobe.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Holland Amerika Lijn.
In de hedenmiddag gehouden vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (Holland Amerika Lijn) zijn de balans en winst- en verliesrekening, benevens het jaarverslag, goedgekeurd. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer mr. D. Ellis van Raalte, werd met op één na algemene stemmen de heer jhr. M. Reuchlin.
Aanwezig waren 18 aandeelhouders met 98 aandelen, uitbrengende 87 stemmen. Hierna kreeg de heer J.S.M. de Groot, die de laatste strijd in de Rotterdamse haven releveerde, het woord en vroeg, of de directie van de Holland Amerika Lijn geen maatregelen kon nemen, waardoor de strijd tussen kapitaal en arbeid opgeheven zou worden. Hij dacht aan een vorm van winstdeling, waarbij ook zij, die met hoofd of handen in dienst van de Maatschappij arbeiden, daarbij belang hebben. Hij dacht aan een vorm van winstdeling, waarbij ook zij die met hoofd of handen in dienst van de Maatschappij arbeiden, daarbij belang hebben.
Hij gaf een vorm van winstcertificaten in overweging en betoogde verder, dat, mochten daardoor de aandeelhouders mogelijk minder dividend krijgen, zij zich dit z.i. wel zouden willen getroosten, gezien de grote ethische voordelen, die deze nieuwe wijze van werken zou hebben.
De heer J. Rijperda Wierdsma, de spreker beantwoordende, begon er allereerst op te wijzen, dat de loonstrijd in de Rotterdamse haven niet enkel en alleen tegen de Holland Amerika Lijn gevoerd was en verder in hoofdzaak de losse werklieden betrof. Hij achtte het punt evenwel van zo groot belang, dat hij verklaarde, dat de directie het in overweging zou nemen. Hierop werd de vergadering gesloten.


Datum: 21 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Met goed gevolg werd woensdag jl. van de werf Gideon te Groningen te water gelaten een stalen vrachtstoomschip, groot circa 850 ton, gebouwd voor rekening van de N.V. Handelsmij. en Technisch Scheepvaart Bureau Navis te Groningen. In dit schip zal worden geplaatst een machine installatie van het triple-expansie systeem, met een capaciteit van circa 400 ipk. Machine en ketel worden achterin geplaatst.
Onmiddellijk na de te waterlading werd de kiel gelegd voor een vrachtboot van circa 1.350 ton, machine middenin, eveneens voor rekening van de N.V. Navis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Een scheepsbrandje.
Gisteren werd de brandweer opgeroepen om een brandje te blussen op het stoomschip RIOUW, liggende in de Oostelijke Handelskade. Een diepwatertank, gevuld met vetwaren, was, waarschijnlijk door het spatten van vonken van een autogeen apparaat, waarmee gebrand werden, in brand geraakt. De JASON, die met drie stralen werkte, had het brandje spoedig geblust door de tank onder water te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 mei. Het Nederlandse stoomschip MONT CERVIN, van hier naar Rotterdam vertrokken, kreeg op de beneden Elbe machineschade en keerde terug om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse stoomschip HOOGKARSPEL, 188 bruto en 106 netto ton groot, in 1902 gebouwd, is naar Engeland verkocht en verdoopt in ELLINDA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Even voorbij de Hembrug is het naar Buenos Aires uitgaande stoomschip LIMBURGIA met het van Sydney C.B. binnenkomende stoomschip JAVA in aanvaring geweest.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 mei. De Nederlandse motorboot WEESPERKARSPEL, hier van Hull aangekomen, is 5 december met een gasboei in aanvaring geweest, daarbij zijn enkele platen ingedeukt.


Datum: 22 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip ROEPAT naar Rotterdam.
De Stoomvaart Maatschappij Nederland maakt bekend dat de vrachtboot ROEPAT, van Nederlands-Indië op weg naar Amsterdam, naar Rotterdam is gedirigeerd. Deze maatregel wordt veroorzaakt door het feit dat, ten gevolge van de stagnatie ontstaan door de jongste havenarbeidersstaking, het aantal boten in de Amsterdamse haven zo groot is, dat spoedige lossing van nieuw aangekomen boten niet kan worden verwacht. Men hoopt echter dat binnen enkele weken deze toestand aanmerkelijk zal zijn verbeterd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangekochte schepen.
De raderboot QUEEN VICTORIA 100 x 12 meter met 7.000 pk en de kruiser PATROL 120 x 12 meter met 16.000 pk zijn door de N.V. Holland, Scheepsbouwwerf te Hendrik- Ido-Ambacht, van de Engelse Marine aangekocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het stoomschip MONT CERVIN van Van der Eb & Dresselhuys te Rotterdam, is verkocht aan de Stoomvaart Maatschappij Oranje Nassau, aldaar, en verdoopt in GRAAF HENDRIK.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lekkerkerk, 20 mei. De stalen zeillogger BOB (VL-45), gebouwd volgens de plannen en onder toezicht van de heer J. Verwey te Rotterdam, is gisteren door de scheepswerf en machinefabriek ‘Nimmerrust’ alhier aan de Visscherijmaatschappij Doggersbank te Vlaardingen afgeleverd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 mei. De stoomtrawler MAASSTROOM II zal de visserij staken en voor vrachtvaarder worden ingericht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 mei. De motorschoener QUO VADIS, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft tijdens de reis van iedere schroef een blad verloren. Twee waarloze schroeven zijn aangezet.


Datum: 25 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 mei. Het Nederlandse stoomschip KINDERDIJK, van Rotterdam naar Hampton Roads, is met verbogen zuigerstang te St. Michaels aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het 10.000 ton grote droogdok, begin 1914 door de N.V. Scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Waterweg bij de firma Swan Hunter & Wigham Richardson Ltd., te Wallsend on Tyne, besteld en in 1915 afgeleverd, maar onmiddellijk daarna door de Engelse Marine gerekwireerd en naar Invergordon (Noord-Schotland) getransporteerd, alwaar het in gebruik werd genomen, is zaterdag, gesleept door de sleepboten SEINE, HUMBER en SCHELDE, behouden te Schiedam aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst, werd verkocht aan een rederij te Bombay. Het vertrok onder Britse vlag met de naam AHMEDI van Amsterdam naar Leith.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 mei. Volgens telegram uit Baltimore is aan boord van het van daar naar Marseille vertrokken Nederlandse stoomschip MERAUKE brand uitgebroken. Het vuur werd geblust. Het stoomschip keerde naar Hampton Roads terug. Waarschijnlijk zal het morgen de reis voortzetten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 18 mei. Van de Nederlandse motorschoener CORNELIA, welke met de kade in aanvaring is geweest, zijn drie platen gedeukt, een gebroken en ramen verbogen, alles aan bakboordzijde, twee platen gedeukt in de stuurboordboeg en één midscheeps.


Datum: 26 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 25 mei. Volgens ontvangen telegram is de Scheveningse vrachtlogger AMSTERDAM, welke op de rotsen bij Fugleskjof was gestrand, door de nieuwe Nederlandse zeesleepboot BRABANT afgesleept (Bureau Wijsmuller).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf Gideon te Groningen is te water gelaten een vrachtstoomschip van 850 ton, gebouwd voor rekening van de N.V. Handels Maatschappij en Technisch Scheepvaart Bureau Navis te Groningen. Het zal worden voorzien van een machine en ketel van het triple-expansie systeem van 400 ipk. De kiel zal worden gelegd voor een stoomschip van 1.350 ton, te bouwen voor dezelfde firma.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Bij het Departement, van Marine is bericht ontvangen dat Hr.Ms. TROMP en HERTOG HENDRIK onder bevel van de kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg, de 19e dezer te Kobe zijn aangekomen en vandaar de 22e dezer weer zouden vertrekken.
Ook is bij het Departement bericht ingekomen dat Hr.Ms. ZEELAND, onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, de 18e dezer te Funchal is aangekomen en de 22e vandaar is vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. Het stoomschip MALANG van de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ verschillende voorzieningen heeft ondergaan, is naar Rotterdam vertrokken en 22 mei aldaar aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De grootste sleepboot.
De sleepboot BRABANT, van Bureau Wijsmuller te 's-Gravenhage, welke enkele dagen geleden haar proeftocht hield, is de grootste sleepboot thans in de vaart, hoewel voornoemde firma nog grotere op stapel heeft staan. Het schip, volgens hoogste klasse Lloyds en Scheepvaartinspectie gebouwd, door de firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht, met machines van de Alblasserdamsche Machinefabriek, heeft de volgende afmetingen: Lang 44 m., breed 8,25 m., en hol 4,30 m. De machines, welke meer dan 1.000 ipk ontwikkelen, in een zeer ruime machinekamer opgesteld, hebben cilinders van 430 x 700 x 1.150 mm. diameter, met een slag van 750 mm. De stoom wordt geleverd door twee aan één zijde stookbare ketels, werkende met natuurlijke trek onder een druk van 192 lbs. (13½ kg per m2). Deze ketels zijn, om bunkerruimte te winnen en vermindering in het tremmen te verkrijgen, niet, als gewoonlijk op sleepboten, achter elkaar, maar naast elkaar geplaatst. De afmetingen zijn 12 x 10.6 voet en het verwarmend oppervlak is 125 m2. In de machinekamer is nog een bergplaats voor waarloze delen getimmerd. De dwarsbunker, welke ook ter vermijding van tremmen zo is geplaatst, heeft ruimte voor niet minder dan 321 ton. Verder zijn nog de gebruikelijke hulpmachines, zoals centrifugaal Weirpompen en evaporator aan boord. Bij de bak bevindt zich een krachtig dubbel ankerspil. Onder dit spil bevindt zich een tank, welke tot het hoofddek is opgebouwd. Daarachter zijn tussen het ruim, de trossen- en kettingbakken aangebracht en direct achter het ruim bevind zich de verblijven van de machinisten, stuurman, kok, enz. Onder deze verblijven, goed gestoffeerd, van elektrisch licht en luchtverversing, benevens goed licht voorzien, is een dubbele bodemtank voor ballast- en, zo nodig, zoet water gebouwd. Onmiddellijk hierboven is de fraai gestoffeerde eetzaal voor officieren, met gemakkelijke trappen vanuit voorgaande verblijven en dek bereikbaar, gebouwd. Al deze hutten zijn met gepolijst teakhout betimmerd en de vloeren zijn met linoleum bedekt. Boven de eetsalon bevinden zich op de brug de hutten van de gezagvoerder, royaal gestoffeerd, de hut van de marconist en afgedekte stuurhut. Alle appartementen worden door stoom verwarmd. Buiten en behalve dit zijn er de nodige afzonderlijke wc’s, grote bergplaats, enz. In het achterschip is het logies voor de bemanning, 12 personen, gebouwd. Alles is hygiënisch met ijzeren ledikanten, kasten enz. ingericht. Aan beide zijden langsscheeps en er achter bevinden zich de ballast tanken en achterpiektank. Boven de ingang van het stookruim, gemakkelijk vanaf het dek bereikbaar, bevinden zich twee afzonderlijke stoomlieren, ieder werkende op een zeer groot rondsel, speciaal gebouwd voor het inhalen van de zware sleeptrossen. Het gehele schip ziet er sterk en wel doortimmerd uit.


Datum: 27 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 22 mei. De motorschoener CORNELIA (zie Ochtendblad 16 mei) heeft de schade gerepareerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Van de werf van de N.V. J.C. Goudriaan's Industrie- en Export Maatschappij afd. Scheepsbouw, te Delft, is te water gelaten een stalen vrachtstoomschip, gebouwd voor rekening van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het schip heeft de volgende afmetingen: Lengte tussen de loodlijnen 37 m., breedte 5,70 m., holte 2,22 m. De machine van 125 ipk is van het compound type, met oppervlak condensatie.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Van Delfzijl is vertrokken het nieuwe stoomschip GRONINGEN. Dit schip is gebouwd op de werf van Botje & Co. te Groningen en is 416 m3 netto groot. De compound machine van 250 ipk is eveneens door genoemde firma geleverd. Het schip vaart onder hoogste klasse Veritas en gaat met een lading strokarton naar Hull. Het behoort thuis te Groningen aan de Zeevaart Maatschappij ‘Groningen’.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het einde van een bekende bergingsfirma!
De laatste sleepboten van de firma Zurmühlen, welke in de haven van Terschelling gestationeerd waren, zijn in handen van anderen overgegaan, welke het bergingsbedrijf op dezelfde voet zullen voortzetten. De firma Zurmühlen, welke zulk een grote rol op het gebied van bergingszaken heeft gespeeld en kranige stukken werk heeft verricht, is door het verkopen van deze laatste boten van het toneel verdwenen.


Datum: 28 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

N.V. Houtvaart te Rotterdam.
Blijkens het in de heden gehouden algemene vergadering uitgebrachte jaarverslag, bestond de vloot op 31 december 1919 slechts uit vijf stoomschepen, tezamen 14.900 ton, doordien op 9 november het stoomschip ZAAN door een mijnontploffing verloren ging terwijl slechts vier van de opvarenden werden gered. De materiële gevolgen voor de maatschappij beperken zich in het gemis van dit stoomschip daar het zeer ruim verzekerd was, terwijl de assurantiepenningen reeds grotendeels ontvangen zijn. Het stoomschip MAAS heeft bij de afwerking, door gemis aan materieel, vertraging ondervonden. Het is op 27 maart te water gelaten, terwijl de aflevering in juni wordt verwacht. Nog zijn twee stoomschepen besteld, de ZAAN en de EEM, die ook nog dit jaar zullen afgeleverd worden. Met inbegrip van deze drie nieuwe stoomschepen zal de vloot bestaan uit 8 stoomschepen, metende 22.350 ton, welke, rekening houdende met de reeds gedane en thans voorgestelde afschrijvingen en met het vernieuwingsfonds, groot NLG 2.280.000, te boek zullen staan op ca. NLG 103 per ton. De geëxploiteerde stoomschepen ondervinden zeer veel oponthoud ten gevolge waarvan de duur van de reizen, speciaal van de boten door de regering naar Zuid-Amerika gezonden om graan voor Nederland te laden, steeds langer werd, waarbij de lonen en de prijzen van de bunkerkolen zich in steeds opwaartse richting bewogen. De kosten van de exploitatie werden daardoor belangrijk hoger, terwijl de vrachten welke de regering voor genoemde schepen betaalt op hetzelfde peil bleven, zodat de resultaten van de regeringsreizen betrekkelijk laag waren. Het door de Engelse regering in 1918 gerequireerde stoomschip WAAL werd eind februari terug geleverd, zodat het nog ongeveer twee maanden profiteerde van de ruime vergoeding door de Britse regering betaald. Bij terug levering werd de boot op kosten van de Engelse regering weer in goede staat gebracht. De winst van de exploitatierekening bedraagt na aftrek van hypotheekrente en alle kosten NLG 1.994.087. Hiervan wordt NLG 1.151.000 bestemd voor afschrijving op de vloot, Uit het overblijvende bedrag van NLG 843.087 kan aan aandeelhouders 30% worden uitgekeerd. De directie acht de vooruitzichten niet onbemoedigend, niettegenstaande de arbeidsconflicten en de duurte en schaarste van de kolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stoomvaart Maatschappij Noordzee.
Aan het verslag over 1919 ontlenen wij het volgende: Het jaar 1919 is, vooral in de tweede helft, voor onze onderneming niet zeer gunstig geweest, daar onze schepen deels door averij, deels door werkstakingen in verschillende buitenlandse havens veel oponthoud ondervonden en de — althans voor nieuwe, dus dure schepen — veel te lage regeringsvrachten het eindresultaat ongunstig hebben beïnvloed.
Onze stoomschepen BOEKELO en HENGELO, die ons door de Britse regering op 29 januari resp. 8 maart van dit jaar terug geleverd werden, hebben - behoudens enige reizen in de kustvaart - dienst gedaan in onze geregelde dienst Amsterdam - Londen.
Deze dienst, die door ons gedurende de oorlog werd begonnen, toen nagenoeg alle geregelde Nederlandse lijnen de vaart hadden gestaakt, wegens de grote daaraan verbonden gevaren, heeft ook na het sluiten van de wapenstilstand en de hervatting van de gestoorde handelsbetrekkingen tussen Engeland en Nederland zijn levensvatbaarheid getoond. Het stoomschip MARKELO kwam op 18 januari nabij Tyne in aanvaring met het Engelse stoomschip WIGHT. Beide schepen leden daardoor belangrijke schade. Definitieve herstelling duurde tot 22 maart. Sedert werd dit schip in de kustvaart gebezigd, deels voor onze eigen rekening, deels op timecharter en met alleszins bevredigend resultaat. Ook het stoomschip GROENLO is wegens werkstaking en averij meer dan 2 maanden aan onze dienst onttrokken geweest.
Het stoomschip RUURLO, op 23 juli door ons aangekocht, heeft voortdurend voor de regering gevaren.
De resultaten van deze regeringsreizen zijn ver van bevredigend, daar de vastgestelde vrachtcijfers niet alleen veel lager zijn dan die, welke in de open markt zijn te bedingen, maar zelfs onvoldoende om een normale rente en afschrijving te verdienen, althans op de schepen die gedurende en na de oorlog zijn gekocht.
Waar ons stoomschip RUURLO meer dan de helft van onze gehele tonnage vertegenwoordigt en de regering bovendien in 1920 ook nog voor 4 reizen op ons stoomschip HENGELO beslag heeft gelegd om kolen te halen, is het duidelijk, dat deze diensten, hoe nuttig en noodzakelijk ook in het algemeen belang, oneven zwaar drukken op de kleinere rederijen, voor zover zij geen geregelde lijnen exploiteren en in het bijzonder op die, welke tijdens de oorlog zijn ontstaan en dus uitsluitend dure schepen hebben.
Overigens is het stoomschip RUURLO een sterk zeeschip gebleken, dat in alle opzichten goed heeft voldaan en dat ongetwijfeld goede resultaten zal afwerpen zodra wij weer in de gelegenheid zullen zijn het in de vrije markt te bevrachten.
Voorgesteld is, uit de extra-reserve voor aankoop en aanbouw af te schrijven op de stoomschepen NLG 1.000.000, zodat op deze rekening overblijft NLG 336.062. Wanneer de voorstellen worden goedgekeurd, zullen de 5 stoomschepen van de Maatschappij met een gezamenlijk draagvermogen van 10.555 ton op 1 januari 1920 te boek staan voor NLG 2.931.000 of gemiddeld NLG 278 per ton draagvermogen, ongerekend de verschillende reserves.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 18 mei. De Nederlandse motorschoener CARPE DIEM, hier van Rotterdam aangekomen, had op 12 dezer tijdens de reis machineschade. Het schip is hier onderzocht.


Datum: 29 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van Gebr. Fikkers te Martenshoek is te water gelaten een stalen vrachtstoomschip, in aanbouw voor de N.V. Handel-Mij. en Technisch Scheepvaart Bureau Navis te Groningen. De afmetingen zijn: Lengte tussen de stevens 42 m., breedte over het grootspant 7,49 m., holte in de zijden midscheeps 3,69 m. Machine en ketel worden achterin geplaatst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Zeevaart Maatschappij Groningen.
In de vrijdag gehouden vergadering van aandeelhouders van de N.V. Zeevaart Maatschappij Groningen werd het jaarverslag uitgebracht.
Blijkens de balans staat de vloot van de Maatschappij te boek voor NLG 1.093.316.
De exploitatie van de schepen gaf een voordelig saldo van NLG 144.914. De winst op het verloren gaan van de motorschoener HARLINGEN bedraagt NLG 13.284.
De winst- en verliesrekening sluit met een winstsaldo van NLG 139.639, hetwelk vermeerderd met het van de vorige rekening overgeschreven bedrag groot NLG 986 een totaal vormt van NLG 140.626. Voorgesteld wordt van dat bedrag af te schrijven de oprichtingskosten NLG 6.535, op schepen NLG 100.000. Van het resterende ad NLG 34.090 wordt voorgesteld 3% dividend uit te keren, NLG 2.690 aan dividendbelasting te betalen en NLG 1.400 op nieuwe rekening over te brengen. Over de vooruitzichten van het nieuwe boekjaar valt nog weinig te zeggen. Het begin was zeer bemoedigend, maar de boycot van onze schepen in buitenlandse havens, als gevolg van het havenconflict hier te lande heeft de vennootschap ernstig nadeel berokkend. De vrachten blijven lonend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Mij., Rotterdam.
In de heden gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Wm. H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaart Mij. werden de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend over 1919 vastgesteld op 15%.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij.
Aan het verslag over 1919 is het volgende ontleend: De stoomschepen YILDUM, ALKAID, ALIOTH, MIZAR, THUBAN, MIRACH, BELLATRIX, PHEDA, PROCYON en DUBHE werden tussen eind februari en begin augustus door de Amerikaanse en Britse regeringen aan de vennootschap terug gegeven. Deze schepen zijn, nadat zij zoveel mogelijk in hun vroegere toestand teruggebracht waren, gebruikt voor de aanvoer van kolen en graan van Noord- en Zuid- Amerika, voor rekening van de Nederlandse regering. De stoomschepen SIRRAH, ALGENIB, ALPHARD, ALAMAK en MEGREZ werden het gehele jaar door voor gelijk doel gebruikt. De stoomschepen ADARA en TALITA vonden emplooi in geregelde lijndienst Rotterdam—Gotenburg. De overige schepen, n.l. de MIRFAK, MARKAB, MENKAR en MATAR, welke laatste begin april aan de vloot werd toegevoegd, varen in de vaart op Noord- en Zuid-Amerika, de westkust van Afrika, Zweden en Finland. De aanvoer van kolen en graan, voor rekening van de Nederlandse regering, geschiedde tot vrachtprijzen, slechts een matige winstmarge latend. De huur, betaald door de Amerikaanse en Britse regeringen, heeft daarentegen in overwegende mate bijgedragen tot de behaalde uitkomsten.
Het stoomschip MIRFAK, onderweg van Rosario naar Rotterdam, strandde 21 december bij Noordwijk, doch werd 31 januari jl. vlot gebracht en kon begin mei weer worden in dienst gesteld; de kosten van het vlot brengen en van de herstelling van de belopen schade zijn grotendeels door verzekering gedekt. Andere ongevallen kwamen niet voor.
Buiten de MATAR werd in het verslagjaar geen enkel schip aan de vloot toegevoegd. De bouw van de schepen, waarvan de bestelling reeds in ons vorige verslag werd vermeld, vordert slechts langzaam, als gevolg van gebrekkige aanvoer van materiaal. Verwacht mag worden dat vier van deze schepen in 1920, de overige in de eerste helft van 1921 voltooid zullen worden. Wij bestelden nog 4 schepen, van 8.000 ton ieder, welke begin 1921 moeten worden opgeleverd. De vloot, bij het uitbreken van de oorlog groot 10 schepen met 46.770 ton draagvermogen, bestond op 31 december van het verslagjaar uit 21 schepen met 87.540 ton draagvermogen. In aanbouw zijn thans 11 schepen met 91.050 ton draagvermogen. Door aankoop werd op 24 februari l.l. het stoomschip ALBIREO, 7.100 ton draagvermogen, verworven. In gemeenschap met de Holland Amerika Lijn werd door ons besloten tot het in het leven roepen van een lijndienst op Oost-Azië. De uitvoering van deze dienst werd echter overgedragen aan de inmiddels, met onze medewerking, opgerichte Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij. Onze vennootschap zal in aanzienlijke mate deelnemen in het kapitaal van deze maatschappij, en in de raad van beheer ervan zitting nemen. Zoals blijkt uit de winst -en verliesrekening bedraagt het voordelig saldo van de exploitatierekening NLG 11.258.221 en dat van de interestrekening NLG 469.466.
Aan het Fonds voor afschrijving op stoomschepen in aanbouw werd toegevoegd de avans op de stoomschepen MERAK en ALCOR, onder Amerikaanse rekwisitie verloren gegaan, ten bedrage van NLG 6.270.151. Wij geven in overweging aan dit fonds verder toe te voegen NLG 2.729.848, waardoor het stijgt tot NLG 10.000.000. Daar de schepen in aanbouw circa NLG 30.000.000 zullen kosten, achten wij een reserve tot bovenstaand bedrag geraden. Vinden de voorstellen instemming, dan zou er een nettowinst (excl. saldo v.j.) overblijven van NLG 3.644.600 (NLG 3.155.904). Voorgesteld wordt, hiervan aan aandeelhouders in totaal uit te keren 50% (als v.j.) Voor tantièmes wordt vereist NLG 775.035 (NLG 665.078).
Voor dividendbelasting wordt gereserveerd NLG 226.250 en NLG 276.892 wordt als onverdeeld saldo op nieuwe rekening overgebracht.
De in ons vorige verslag vermelde poging, om ten aanzien van de voor de berekening van de oorlogswinstbelasting te gelden waarde van het in 1918 door molest verloren stoomschip MEGREZ, een meer bevredigende afwikkeling te verkrijgen, belooft een gunstige uitslag. Over de vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar valt het moeilijk reeds thans iets met enige zekerheid zeggen. Wel zijn er factoren aanwezig, die op de bedrijfsuitkomst van gunstige invloed kunnen zijn.
Op de balans per 31 december 1919 komen o.a. de volgende posten voor:
Activa: Stoomschepen NLG 5.000.000 (NLG 7.600.000), stoomschepen in aanbouw NLG 2.700.589 ( —), kassa en kassier NLG 19.630.090 (NLG 8.459.939), debiteuren NLG 2.387.469 (NLG 3.347.244), effecten NLG 289.825 (NLG 313.356), obligaties Staatsleningen 1916/1918 NLG 1.083.728 (NLG 920.311), on-afgewikkelde averijen NLG 113.056 (NLG 71.122), vooruit betaalde assurantiepremies NLG 443.574 (NLG 246.010), lopende reizen en materialen NLG 110.234 (NLG 985.190).
Credit: Kapitaal NLG 5.000.000 (als v.j.) 5% obligatielening 1908 NLG 125.000 (NLG 165.000), 5% obligatielening 1912 NLG 600.000 (NLG 640.000), reservefonds NLG 1.000.000 (als v.j.), buitengewoon reservefonds NLG 1.000.000 (als v.j.), reparatiefonds NLG 1.000.000 (NLG 500.000), fonds voor periodieke surveys NLG 1.000.000 (NLG 500.000), fonds voor afschrijving op stoomschepen in aanbouw NLG 10.000.000 (NLG 1.000.000), reserve verzekering eigen risico NLG 3.500.000 (NLG 3.000.000), fonds Belangen Personeel NLG 1.000.000 (NLG 209.693), reserve voor Oorlogswinstbelasting over 1918 NLG 2.850.000 (als v.j.), reserve voor bijdragen in zake de Zee-ongevallenwet NLG 181.379 (NLG 50.000), crediteuren NLG 724.013 (NLG 1.704.574), dividend 1919 NLG 2.500.000 (als v.j.), dividendbelasting NLG 226.250 (als v.j.), tantièmes NLG 775.035 (NLG 665.078), winst en verlies onverdeeld saldo NLG 276.892 (NLG 133.577), onverdeeld saldo Ao. Po. NLG 133.577 (NLG 369.001), interest NLG 469.466 (NLG 133.468), exploitatierekening NLG 11.258.221 (NLG 10.522.601). Totaal NLG 11.861.264 (NLG 11.108.687).
Debet: Onkosten NLG 156.373 (NLG 138.228), koersverlies op effecten NLG 141.394 (NLG 152.557) afschrijving op stoomschepen NLG 2.803.383 (NLG 2.100.366), storting in het reparatiefonds NLG 500.000 (NLG 127.032), storting in het fonds voor periodieke surveys NLG 500.000 (—), storting in het fonds voor afschrijving op stoomschepen in aanbouw NLG 2.729.848 (NLG 1.000.000), storting in het reservefonds Verzekering Eigen Risico NLG 439.029 (NLG 261.709), storting in het fonds Belangen Personeel NLG 812.059 (—), balans NLG 3.778.177 (NLG 3.524.905), minus saldo winst Ao. Po. NLG 133.577 (NLG 369.001), saldo winst per 1919 NLG 3.644.600 (NLG 3.155.904).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Aan het Departement van Marine is bericht ingekomen dat Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt de 25e mei te Las Palmas is aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 mei. Van de Scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’, firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar, is met goed gevolg te water gelaten een stalen motor-tankvaartuig genaamd CORNETOW, lang 46 voet, breed 10 voet. De boot is gebouwd voor rekening van de Hollandsche Melksuikerfabriek te Uitgeest en bestemd voor het vervoer van wei, waartoe het vaartuig als tankschip is ingericht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alexandrië, 14 mei. Het stoomschip SOMMELSDIJK, van New York naar Java, heeft van 17 tot 20 april tijdens zwaar weer dekschade bekomen. Het schip is hier nagezien. (De SOMMELSDIJK heeft reeds de reis voortgezet.)


Datum: 30 mei 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Bestevaer.
In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders werden de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en werd het dividend mitsdien bepaald op 10%. In plaats van de heer C.A. Struik Dalm werd als commissaris gekozen de heer mr. dr. J.B. Kan; de heer dr. E. Jensema werd als commissaris herkozen. Ter vergadering werd nog meegedeeld, dat het hoge bedrag aan crediteuren en debiteuren ontstaan was door een inmiddels afgewikkelde transactie van aan- en verkoop stoomschip TIMOR.
Aan het jaarverslag ontlenen wij het volgende:
Gelijk wij in ons vorig verslag meedeelden, hebben wij twee derde van de uitgegeven aandelen van de N.V. Vrachtvaart Maatschappij Bothnia gekocht, met het doel later tot een fusie met de maatschappij te geraken. Een aanbieding tot omwisseling van aandelen van de Vrachtvaart Maatschappij Bothnia voor die van onze Maatschappij zal nader gedaan worden. Teneinde de nodige middelen voor deze aankoop te verkrijgen, hebben wij de aandelen van onze dochtermaatschappijen Stoomvaart Maatschappij Neutraal en Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Industria verkocht en de aan onze dochtermaatschappijen Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Ruwaard en Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Aldegonde overblijvende stoomschepen ENERGIE II en ALDEGONDE van de hand gedaan.
Aangezien de balans en winst- en verliesrekening uiteraard wederom geen duidelijk beeld geven van de resultaten van de exploitatie, geven wij de navolgende toelichting: Per ultimo december stonden de motorschepen DE WADDEN en DE LAUWERS te boek resp. NLG 114.000 en NLG 124.910. Op deze bedragen behoeft niet te worden afgeschreven, omdat DE LAUWERS inmiddels voor een hoger bedrag verkocht werd en over DE WADDEN op basis van een hoger cijfer over verkoop onderhandeld wordt.
Het stoomschip ALDEGONDE kwam in de eerste helft van het jaar van de Britse zwarte lijst, te laat echter, om nog noemenswaard tot de exploitatiewinst bij te dragen.
De bedrijfswinst à NLG 752.772 is samengesteld uit winst op verkoop van schepen en aandelen van onze dochtermaatschappijen, bedragende NLG 241.212 en het resterende uit exploitatiewinst en te ontvangen dividend van de Vrachtvaart Maatschappij Bothnia.
In overleg met de raad van commissarissen hebben wij in het reservefonds gestort een bedrag van NLG 300.000 en stellen wij voor het overschot van de winst te bestemmen voor 10% dividend en per bewijs van deelgerechtigdheid in de winst NLG 36,55 uit te keren. Indien dit voorstel aangenomen wordt, blijft er over een onverdeeld dividendsaldo à NLG 31.461.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Vrachtvaart Maatschappij Bothnia.
In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders werden de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en werd het dividend mitsdien bepaald op 30%.
De heer T.H. Veenstra werd als commissaris herkozen. Het voorstel tot wijziging van de statuten teneinde de mogelijkheid te scheppen aandelen op naam te stellen, werd aangenomen. Aan het jaarverslag ontlenen wij het volgende: Het stoomschip DELTA heeft geregeld goederen voor de regering aangebracht tot betrekkelijk lage vrachten. Genoemd stoomschip zal verder varen onder de naam van DOMBURG. De stoomschepen VEENBERGEN en RIJSBERGEN, resp. groot 7.384 en 5.950 ton dw., werden aangekocht en hebben in het verslagjaar een reis gemaakt met bevredigende resultaten. Deze schepen zullen verder onder de namen VOORBURG en RIJNSBURG varen. Wij stellen voor de reserve voor vernieuwing af te schrijven op de boekwaarde van de aangekochte schepen en de bedragen onder de hoofden extra reserve à NLG 125.000, assurantiefonds NLG 50.000 (hetgeen voor onze Maatschappij thans geen doel heeft, aangezien voor de volle waarde verzekerd wordt), alsmede het restant van reserve van bijzondere belangen (oorlogswinstbelasting) à NLG 22.247, en restant rekening aandeelhouders à NLG 40.967 over te brengen naar een speciaal reparatie- en surveyfonds. Genoemd fonds zal daarna NLG 283.215 groot zijn en een bedrag van NLG 526.270 blijft als winst ter verdeling, na afschrijving van koersverlies op effecten (Staatslening) à NLG 19.335, onkosten verband op stoomschepen à NLG 48.462 en extra afschrijving op stoomschepen à NLG 200.000. Wij stellen voor uit bovengenoemd bedrag à NLG 526.270, 30% dividend aan aandeelhouders uit te keren, en NLG 100.000 aan het survey- en reparatiefonds toe te voegen en na betaling van verschuldigde belasting en tantièmes het saldo à NLG 35.581 op nieuwe rekening over te brengen.
Door de Nederlandsche Regering worden onderhandelingen gevoerd over vergoeding voor het torpederen van het stoomschip ZETA. Niet onwaarschijnlijk is het, dat voor dit schip een aanzienlijk bedrag boven de indertijd ontvangen assurantiepenningen betaald zal worden.


Datum: 01 juni 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Steywal Motorenfabriek te Rotterdam.
Het jaarverslag schetst de resultaten van het afgelopen jaar als gunstig. De fabriek was het gehele jaar in volle exploitatie, terwijl de omzet nog steeds toeneemt. De onuitgevoerde orders vertegenwoordigden ultimo december een bedrag van NLG 270.000. Hierbij gevoegd de orders tot begin mei ontvangen, is de productie voor 1920 reeds een groot deel gedekt. Voortgegaan werd met de uitbreiding van de fabrieksinstallatie, die in haar geheel bestemd is voor de nieuwe fabriek, waardoor zij in meerdere mate zal kunnen beantwoorden aan de eisen van een snelle productie. Voor een deel is men er ook in geslaagd het buitenlandse afzetgebied terug te winnen. De bestellingen uit het buitenland niettegenstaande de ongunstige valuta ontvangen, belopen een belangrijk bedrag. De fabricage is ter hand genomen van een nieuw type motor, waarvan een goede toekomst wordt verwacht. Door ingebruikneming van de nieuwe fabriek, waarvan de afwerking grote vertraging ondervond door de woelingen in Duitsland, wordt een verhoging van het productievermogen met honderd procent verwacht.
De exploitatierekening wijst, na aftrek van fabrieksonkosten en onderhoud, een saldo aan van NLG 165.270, welk bedrag moet werden vermeerderd met licentierechten en interest ten bedrage van NLG 14.367. Na aftrek van NLG 50.969 algemene onkosten, salarissen en koersverschil blijft over NLG 128.668, waarvan NLG 43.024 voor afschrijving wordt gebezigd, terwijl NLG 7.000 aan de reserve diverse belangen wordt toegevoegd. Uit het restant kan 8% op de gewone en 6.2% op de cumulatief preferente aandelen worden uitbetaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Een nieuw droogdok te Amsterdam.
De Duitse sleepboten ROLAND en WILHELM VREDE hebben gisteren van Wilhelmshaven te Amsterdam aangebracht een 2.000 ton droogdok, hetwelk ligplaats zal krijgen nabij de werf en machinefabriek van de firma Verschure & Co.
Het dok heeft een lengte van 82 meter en een breedte van 23,90 meter bij een minste diepgang van 1,20 meter.
Daar de nieuwe sluis te IJmuiden een breedte van 25 meter heeft bleef bij het doorschutten aan weerszijden een halve meter ruimte over.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de laatstleden zaterdag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ‘Transatlanta’ te Rotterdam, werden de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 1919 goedgekeurd. De winst- en verliesrekening vermeldt aan de debetzijde de volgende posten: Algemene onkosten NLG 22.645, interest NLG 21.329, rente scheepsverband NLG 16.727; en aan de creditzijde: Bedrijfsoverschotten NLG 208.940, zodat na aftrek van het verlies over het jaar 1918 en een bedrag van NLG 91.376 voor afschrijvingen, resteert een saldo-verlies van NLG 2.586, dat op nieuwe rekening wordt overgebracht.
De resultaten gedurende het lopende jaar bereids verkregen, geven de directie aanleiding om harerzijds het voorstel in uitzicht te stellen van de uitkering van een interim dividend in de maand augustus, onder voorbehoud dat de ontwikkeling van de zaken op dezelfde voet voortgang heeft. Op de balans komen nog o.a. de volgende posten voor: Stoomschip TILBURG voor NLG 1.199.000; stoomschip in aanbouw NLG 250.000; oprichtings- en emissiekosten NLG 84.400; scheepsverband stoomschip TILBURG NLG 240.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Machinefabriek & Scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam is te water gelaten een 4.000 ton dw. stoomschip, werf no. 305. Het schip, dat voor Noorse rekening gebouwd wordt, meet in de lengte tussen de loodlijnen 87,05 m., is over het grootspant 13,71 m. breed en is 7,04 m. diep, wordt uitgerust met een triple expansie machine van 1.500 pk, welke aan het schip in beladen toestand een snelheid van 10 mijl en in ballast 11 mijl per uur geeft.
De bouw vindt plaats volgens de voorschriften van Lloyds Register of Shipping Class (100 A 1 †) Norske Veritas en het Norsk Sjöfahrt Kontroll.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Verschure & Co's Scheepswerf en Machinefabriek te Amsterdam is met goed gevolg te water gelaten (opm: op zaterdag 29 mei) het 2.200 ton vrachtstoomschip EEM, in aanbouw voor de N.V. Maatschappij Houtvaart te Rotterdam. Het schip heeft een lengte van 237 voet, een breedte van 36 voet 6 duim en een holte van 18 voet. De machine en ketelinstallatie worden eveneens door bovengenoemde fabriek vervaardigd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Bij het Departement van Marine is bericht ingekomen dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK, onder bevel van de Kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg, de 29e mei jl. te Manilla zijn aangekomen.


Datum: 04 juni 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het op de werf van de firma H. van Vlaardingen te Gouda voor de rederij Spliethoff, Haas & Co. nieuw gebouwde stoomschip NOORDERGAT heeft op de Nieuwe Waterweg een goed geslaagde proeftocht gehouden (opm: op woensdag 2 juni), waarbij gemakkelijk een behouden vaart van 10 mijl werd verkregen. Dit vrachtstoomschip met afmetingen van 45 x 7,60 x 3,80 meter en een draagvermogen van 635 ton werd gebouwd onder speciaal toezicht van Bureau Veritas. Het is voorzien van een triple-expansie machine van 300 ipk en een ketel van 100 m2 verwarmend oppervlak bij 180 lbs stoomdruk, gebouwd door de firma J. & A. van der Schuyt te Papendrecht.
(opm: Dit is het eerste door bovengenoemde scheepswerf gebouwde stoomschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Te Vlaardingen is van de werf van Gebr. van der Windt te water gelaten de stalen motor trawler EERSTELING (RO-16), gebouwd voor rekening van de firma Van Klaveren te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak betreffende het scheef vallen en zinken van de sleepboot THAMES. Uit het onderzoek is niet gebleken, door welke oorzaak de sleepboot THAMES bij het vertrek uit Montevideo plotseling scheef is gevallen en gezonken. Toen het schip vlot was en voor vertrek gereed, was het droog en vertoonde geen lekkage, terwijl het bunkeren onder voldoende toezicht heeft plaats gehad. Het schip heeft ongeveer een half uur gestoomd, zonder dat van enig dreigend onheil is gebleken. De mogelijkheden, waardoor dit plotseling scheef vallen veroorzaakt kan zijn, worden niet door enige verklaring van de gehoorde getuigen gesteund. De Raad heeft dan ook geen enkele aanwijzing om vast te stellen, door welke oorzaak de THAMES is scheef gevallen en gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak betreffende de stranding van het zeilschip VERTROUWEN, hiervoor straft de Raad de schipper en de stuurman, door het uitspreken van een berisping.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren behandelde de Raad voor de Scheepvaart de zaak van het stoomschip SUMATRA van de Maatschappij Nederland, dat op 12 maart jl. tegen de kademuur van de sluis te IJmuiden is gevaren. Uit het getuigenverhoor bleek, dat de SUMATRA op weg van Rotterdam naar Amsterdam, in de avond van 12 maart omstreeks zeven uur de pier invoer. In de sluis lagen zandbakken, die daar doorgaans alleen overdag, niet ‘s avonds liggen. De SUMATRA stoomde langzaam op, toen van de sluis af werd gewaarschuwd en geroepen: „achteruit!" Bij het achteruit slaan werd de kademuur door de schroef beschadigd. De sluismeester verklaarde, dat de SUMATRA met haar voorschip naast de zandbakken had kunnen liggen. Er liggen wel vaker zandbakken in de sluis, als grote schepen daar binnenvaren. Groene lichten geven aan, dat de sluis kan worden binnengevaren, deze signalen betekenen niet, dat de sluis leeg is. In elk geval is dus voorzichtigheid gewenst en volgens zijn mening had de SUMATRA teveel vaart. Als de zandbakken er niet hadden gelegen, zou de sluisdeur zijn ingevaren. De bakken hadden lichtjes aan. Een van de leden van de Raad maakte de opmerking, dat het beter zou zijn geweest, als eerst de bakken geschut waren en een ander lid wees er op, dat ongelukken in de sluis voor Amsterdam ernstige gevolgen kunnen hebben. Het is dus van belang alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. De voorzitter van de Raad, mr. Cnoop Koopmans wees er op dat de sluismeester, als verantwoordelijk persoon alles in het werk had moeten stellen om te voorkomen, dat de sluis beschadigd werd; hij wist immers, welk groot schip de SUMATRA is en ook was het hem bekend, dat er zandbakken in de sluizen lagen. De havenmeester deelde mee, dat doorgaans de zandbakken door de oude sluizen gaan. Amsterdam heeft er evenwel het grootste belang bij, dat het schutten snel geschiedt, vandaar, dat ook door de grote sluizen wordt geschut. Getuige verklaarde, dat hij verscheiden personen in IJmuiden had gesproken, die zeiden, dat de SUMATRA te veel vaart had. Volgens getuige waren, blijkens een proefneming, op 4 à 500 meter de lichten van de bakken te zien geweest. Het sluispersoneel kan zijns inziens geen blaam treffen. Bij matige vaart zou het ongeval niet zijn geschied. De havenmeester verklaarde voorts nog, dat naar aanleiding van dit ongeval de Maatschappij Nederland een klacht had ingediend bij de Minister van Waterstaat. Indien men schepen te lang liet wachten vóór de sluizen, zou over dit oponthoud zeker geklaagd worden. De voorzitter stelde de vraag, of er geen betere middelen kunnen worden aangewend om de loods kenbaar te maken, of iets in de sluis ligt en wat dat is. Een van de leden van de Raad uitte nog als zijn mening, dat de vaart van het schip niet aan de zaak afdoet. Het gaat om wat in de sluis ligt en hoe dit de schepen kan worden bericht. In veel buitenlandse havens waarschuwt men de schepen met grote megafoons. De wenselijkheid werd in de Raad geuit dat op de sluizen van IJmuiden nog andere communicatiemiddelen zullen worden aangebracht. De Raad zal later uitspraak doen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomschip NOORDERGAT. Gisteren, 2 juni, is een welgeslaagde proeftocht gehouden op de Nieuwe Waterweg met het te Gouda door de firma H. Van Vlaardingen te Gouda, voor rekening van de Firma Spliethoff, Haas & Co. gebouwde stoomschip NOORDERGAT. Dit vrachtstoomschip, metende 45 x 7,60 x 3,80 m. en gebouwd onder speciaal toezicht van Bureau Veritas, behield op de gemeten mijl gemakkelijk een snelheid van 10 mijl, en heeft een draagvermogen van 685 ton. Het schip is van het raised-quarterdeck type, met machinekamer achterin en 2 laadhoofden op het ruim met 2 stoomlieren bij de mast. Stoomstuurmachine in machinekamer achterop, benevens handstuurinrichting. Het ankerspil wordt door stoom gedreven. In het brughuis zijn de verblijven voor machinisten en officieren, benevens pantry en messroom aangebracht, waarboven de kaartenkamer en de zeer ruime kapiteinskamer, alles uitgerust volgens de eisen. Het verblijf voor de bemanning is ondergebracht in de bak. Het gehele schip bleek geheel naar de eisen van Bureau Veritas, de Scheepvaartinspectie en de Haven-Inspectie uit gevoerd, tot volle tevredenheid van de van deze lichamen aanwezige vertegenwoordigers. Het geldt hier het eerste door genoemde scheepsbouwer gebouwd stoomschip. De vertegenwoordiger van de reders, de heer Warger, aarzelde niet na het passeren van de mijlpalen de maatschappijvlag te laten hijsen, ten teken, dat schip en machine waren overgenomen. Het schip is voorzien van een triple-expansie machine van 300 ipk en een ketel van 100 m2 verwarmd oppervlak bij 180 lbs. stoomdruk, gebouwd door de firma J. & A. Van der Schuyt te Papendrecht, die evenals het werk van de scheepsbouwer de volle tevredenheid van alle autoriteiten wegdroegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

N.V. Stoomvaart Maatschappij Triton.
De firma R. Mees & Zoonen en de Amsterdamsche Bank berichten dat de inschrijving op voornoemde NLG 800.000 aandelen van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Triton voor de helft delende in de winst over het boekjaar 1920, is opengesteld op 10 juni 1920 tot de koers van 375% te Rotterdam ten kantore van de heren R. Mees & Zoonen, te Amsterdam ten kantore van de Amsterdamsche Bank, uitsluitend voor de houders van aandelen Stoomvaart Maatschappij Triton. De storting moet plaats hebben 5 juli 1920 ten kantore van inschrijving. Aan de toelichting van het prospectus ontlenen wij: Bij de afsluiting van boekjaar 1919 bestond de vloot van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Triton uit 3 moderne stoomschepen met een draagvermogen van totaal 17.600 ton, waarvan de boekwaarde per 1 januari 1920 is afgeschreven op NLG 1 in totaal, terwijl uit de bedrijfswinsten zeer belangrijke reserves ter zijde zijn gelegd. De 3 stoomschepen AMELAND, TERSCHELLING en WALCHEREN zijn in volle exploitatie en verkeren in uitstekende staat van onderhoud.
In aanbouw is bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij het stoomschip TEXEL van 7.200 ton draagvermogen, waarop eind 1919 reeds NLG 500.000 op rekening was betaald, terwijl de volle bouwkosten kunnen worden bestreden uit de de vergoeding door de Amerikaanse regering betaald voor het in 1918 verloren stoomschip van dezelfde naam, zodat, na indienststelling, ook de boekwaarde van dit stoomschip geheel zal kunnen worden afgeschreven.
De Stoomvaart Maatschappij Triton zal dan eigenaresse zijn van 4 moderne stoomschepen met een draagvermogen van 24.800 ton, welke vloot ook dan voor NLG 1 op de balans zal kunnen voorkomen.
Tot versterking van haar vloot en uitbreiding van de exploitatie heeft de Stoomvaart Maatschappij Triton bij de werf Gusto te Schiedam 2 stoomschepen, elk van 7.200 ton draagvermogen, in aanbouw gegeven. Tevens heeft ze meegewerkt tot de oprichting van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te 's-Gravenhage. Bij de thans in aanbouw zijnde stoomschepen is dan ook meer bijzonder rekening gehouden met de hogere eisen, gesteld aan schepen voor ‘lijndiensten’, de nieuwe schepen zullen een grotere behouden snelheid hebben en krijgen een doorlopend vast tussendek.
Ondanks de buitengewoon krachtige positie is, in verband met de nieuwe aanbouw, toch een versterking van de bedrijfsmiddelen wenselijk. Directie en commissarissen hebben dan ook besloten tot uitgifte van NLG 800.000 aandelen.
De Stoomvaart Maatschappij Triton heeft geen obligatieschuld te haren laste; in de jaren 1015, 1916, 1917, 1918 en 1919 werd door haar over een geplaatst kapitaal van NLG 400.000 uitgekeerd een dividend van onderscheidenlijk 40, 100, 50, 75 en 100%.
De aandelen worden genoteerd ter beurze te Rotterdam. De notering ter beurze te Amsterdam, zo van de nieuwe als van de oude aandelen, zal worden aangevraagd.
Het netto agio van deze uitgifte zal aan de reserve-rekening worden toegevoegd. (Voor jaarverslag 1919 zie Ochtendblad 5 mei).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De expeditie naar Spitsbergen.
In de Schiehaven aan het terrein van de firma Van der Eb & Dresselhuys ligt thans sinds enkele dagen de MONT CENIS, die zaterdagmiddag met de expeditie naar Spitsbergen zal vertrekken. Er wordt aan boord met koortsachtige ijver gewerkt, opdat het schip volkomen ree zal zijn voor de reis naar het hoge noorden. Timmerlui, smeden, schilders, meubelmakers, zij zijn op de kleine ruimte op en aan het bruggendek onverpoosd bezig, óók in de nachturen en het is verwonderlijk wat zij reeds hebben gereedgemaakt, in nauwelijks vier dagen. Onder het bruggendek is een eetzaal getimmerd en daaraan grenzend een slaapverblijf met zestig kooien voor de mijnwerkers bemanning. Voorts nog vijf hutten voor twee personen, met wastafel en kast, voor het subalterne personeel, ook meerdere badgelegenheid voor deze groep. Er zijn hier nieuwe patrijspoorten gemaakt voor de luchtverversing en overal is elektrisch licht aangelegd. Boven het bruggendek is de kapiteinshut ingericht voor het hoofd van de geologische afdeling, de heer Abendanon en mevrouw en een eetzaal voor de leiders van de expeditie. Op de brug zijn hutten getimmerd voor deze heren en daar is een volledige installatie voor draadloze telegrafie opgesteld.
De dekken zijn vrijgemaakt om daar allereerst nog vijf gewone reddingboten — vier voor 26 en één voor 12 man —te hangen en er voorts de twee houten met ijzer beslagen stoombarkassen, de vier dienstboten en de zes ijzeren lichters van 15 ton elk voor de expeditie te laden. Er blijft dan nog ruimte om in Noorwegen een aantal vletten aan boord te nemen. Een forse laadboom is op het voordek gesteld, de toestellen voor de draadloze telegrafie zijn aan de masten gehesen en morgen begint het laden van de grote voorraad levensmiddelen in daartoe getimmerde kisten met uitvoerige mededeling voor de inhoud en wat verder de expeditie nodig zal hebben. Als zaterdag alles gereed en natuurlijk keurig in orde zal zijn, is dit wel een blijk van flinke doortastende Hollandse arbeid.
Er is trouwens bij allen die iets met de expeditie te maken hebben of er iets voor kunnen doen een zeer sympathieke medewerking, zei ons de heer Dresselhuys die man van initiatief en de eigenlijke aanstichter van deze waarlijk nationale onderneming, zelf in deze dagen aldoor met haar voorbereiding bezig is.
De MONT CENIS — jammer dat het schip geen Hollandse naam draagt — is een fraai rank schip, 2.200 ton groot, dat voor een vaart als deze wel bijzonder geschikt lijkt. Zaterdag in de middag vaart het uit, doet eerst nog Christiania aan om er zes houten huizen voor de expeditie genoten te laden (één voor 40 man. drie voor 12 man en twee ten behoeve van de directie) en vervolgens Trömso, waar nog enkele Noorse deelnemers aan boord komen en waar de springstof voor het mijnbedrijf geladen wordt en gaat dan recht door naar de zuidwestkust van Spitsbergen naar het fjord.
Gelijk wij vroeger reeds meedeelden vaart de MONT CENIS, na ontscheping van de expeditie naar hier weer en brengt dan 2.000 ton steenkolen mee. Vervolgens zal zij in augustus terugvaren om de expeditie af te halen, behalve de ongeveer 25 man die overwinteren zullen.
Aan de expeditie nemen deel: Hoofdleiding: Ir. H.H. Dresselhuys, dir. Van de N.V. Van der Eb & Dresselhuys’ Scheepvaartmaatschappij. Algemene leiding: Ir. L. Mangelaar Meertens. Geologische afdeling: Ir. E.C. Abendanon als leider, D. Koning als landmeter, A.J. Dijkshoorn en C.P.M. Frijlink (student mijnbouwkunde) als assistenten, P.C. de Vries, W.C.J. Lorsheyd, H.M. Hoogeveen en A.J. van Oosten als dragers. Medische afdeling: Dr. J. van Assen Jzn. als geneesheer. Secretariaat: Willem F.Th. Carp. Mijnbouwafdeling: Ir. H. Rohde als bedrijfsingenieur en J. Kaiser als bedrijfsleider en 50 in Limburg aangeworven mijnwerkers. Technische afdeling: H. Korthof als chef, C. Jansen als assistent, A. de Willigen en een nog ongenoemde als stuurlieden voor barkas 1 en 2 en G. van Son en J. van der Perk als machinisten voor die barkassen. Draadloze telegrafie-afdeling: H.B. van Es en A.J. van Meggelen als 1ste en 2de marconist. Civiele dienst: F.S. van Zijl en F.Ch.E. Grimberg als stewards, K. Kohte en W.L. de Wolf als koks en S.L. Herreur als bijkok. Een vijftal Noren vergezellen de expeditie als helpers bij de onderzoekingen en als gasten gaan mee mevrouw Abendanon en de heren W. Koch en Ir. J. Unger. Gezagvoerder van de MONT CENIS is ook op deze reis de kapitein H. Geertsema. Warme belangstelling en hartelijke sympathie zullen deze mannen vergezellen op hun verre tocht tot ontginning van een nieuw Hollands gebied van bedrijf, op een plaats, waar onze voorvaderen door zo onvergetelijke daden van moed en energie zich onderscheidden.


Datum: 05 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De herleving van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.
De vloot van de bovengenoemde Maatschappij bestond op ultimo december 1919 uit 8 mailschepen en 1 in aanbouw, benevens 31 vrachtschepen, metende 353.163 bruto reg. ton.
Na de Britse en Amerikaanse regering al de gerequireerde schepen weer terug geleverd hebben, is het bedrijf geleidelijk weer in normale toestand gebracht en, lezen wij nog verder in het verslag van de maatschappij, dat de vaart door het Suez kanaal met passagiers- en vrachtboten is hervat. Aanstonds ontstond er een grote toevloed van passagiers van Java. Wij waren daardoor genoodzaakt alle passagiersschepen op de lijn Java—Holland te plaatsen en moesten daarom de Java-Pacific Maildienst opheffen. Ook ontstond onmiddellijk een groot aanbod van lading van Java naar Holland.
De vaart van onze normale afvaarthavens: t.w. Hamburg, Amsterdam, Antwerpen, Southampton, Lissabon, Genua en Catania werden hervat.
Van de terug geleverde schepen was het stoomschip SUMATRA tijdens de requisitie zodanig beschadigd, dat de gehele bodem vernieuwd moest worden – een reparatie, welke op kosten van de Britse regering is uitgevoerd en 6 maanden heeft geduurd, zodat het schip eerst in maart van dit jaar te onzer beschikking is gekomen. Van het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN was de passagiersinrichting zo goed als geheel gesloopt. Het schip is op het ogenblik nog in reparatie.
De Nederlandse regering had nog steeds enige van onze schepen nodig voor de aanvoer van kolen, graan en mest uit Amerika. Gedurende het grootste deel van 1919 hebben vier van onze schepen aan dit vervoer deelgenomen.
De vaart Java-Bengalen-Lijn werd geregeld onderhouden, terwijl door de Java-Pacific-Lijn en Java-New York-Lijn enkele schepen dienst deden.
Met de Rotterdamsche Lloyd, de Java-China-Japan-Lijn en de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. zijn wij overeengekomen om gezamenlijk een dienst van Hamburg en Holland op Oost Azië en terug te openen.
Te Tandjong Priok zijn op 1 januari 1919 onze eigen etablissementen in gebruik genomen. Het thans beschikbare en in huur verkregen complex blijkt te klein om onze schepen naar behoren te kunnen behandelen.
Gezamenlijk met de Rotterdamsche Lloyd hebben wij daarom in de derde binnenhaven te Tandjong Priok, welke echter pas in 1924 gereed zal zijn, het gehele Oosterboord in huur aangevraagd.
Voor Soerabaja hebben wij besloten, in samenwerking met de Rotterdamsche Lloyd plannen te ontwerpen, welke reeds gereed zijn, om op de Noordpier een etablissement, bestaande uit twee twee-verdieping loodsen met kantoren te bouwen en met ingang van 1 januari 1921 de vestigingen van de scheepsagentuur te Batavia, Tandjong Priok, Semarang, Soerabaja, Macassar, Menado, Padang, Emmahaven, Sabang en Calcutta over te nemen en op de meeste van die plaatsen eigen kantoren te vestigen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. De Nederlandse zeesleepboot FRIESLAND met de baggerzuiger HAM 56 op sleeptouw, van Rotterdam naar Tandjong Priok, arriveerde 2 juni ter plaats van bestemming.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 juni. De van kapt. L. ten Cate te Groningen thuis behorende zeetjalk FAMILIETROUW is verkocht aan kapt. K. Sander te Delfzijl. Prijs geheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De stoomschepen BRAUNSWEIG en NASSAU, welke door de Hamburg-Amerika Lijn waren besteld bij de Vulkan Werft te Bremen, werden door de Holland Amerika Lijn tijdens de oorlog gekocht en zijn thans, na langdurige onderhandelingen met de Entente, vrijgegeven en zijn naar hier vertrokken. Zij heten thans KINDERDYK en EEMDYK.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

N.V. Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek & Scheepswerf te Rotterdam.
Bij Marx en Co's Bank te Rotterdam en Den Haag en bij de firma Kerkhoven & Co. te Amsterdam wordt 11 juni de inschrijving opengesteld op NLG 1 miljoen gewone aandelen tot de koers van 110% en op NLG 1 miljoen 6% obligaties tot de koers van 96%, Twee gewone aandelen geven recht van voorkeur op een nieuw, dat ten volle deelt in het dividend over het lopende boekjaar. Deze uitgifte is nodig wegens uitbreiding van het bedrijf.
Aan het prospectus ontlenen wij o.a.: Houders van gewone aandelen genieten recht van voorkeur met dien verstande dat ieder houder van twee gewone aandelen recht van voorkeur kan doen gelden op één nieuw gewoon aandeel tot de koers van 110%.
De obligatielening is aflosbaar à pari binnen 20 jaar. Jaarlijks, aanvangende op i juni 1922, wordt minstens een bedrag van NLG 50.000 obligaties door uitloting à pari aflosbaar gesteld. Begin 1919 kwam de werf aan de Maasdijk in bedrijf. In het eerste jaar werden alreeds drie schepen met een inhoud van totaal 3.300 ton te water gelaten en afgeleverd; een vierde schip van gelijke grootte komt eerstdaags gereed, terwijl twee schepen, elk groot 7.500 ton in aanbouw zijn. De afdeling machinebouw was voortdurend in vol bedrijf.
De verkregen resultaten stelden de vennootschap in staat over de 4 laatste boekjaren achtereenvolgens 12%, 15%, 16% en 15% aan de houders van gewone aandelen uit te keren. De preferente aandelen genoten in de bestaande verhouding telkenmale 8¼%. Over het juist afgelopen boekjaar zal wederom een uitkering van 15% op de gewone aandelen en 8¼% op de preferente aandelen worden voorgesteld.


Datum: 08 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Stoomschip AMSTERDAM.
Hedenmiddag (opm: 7 juni) heeft de proefvaart plaats gehad voor het stoomschip AMSTERDAM, groot 6.000 ton, gebouwd voor rekening van de N.V. Handels- en Transport Maatschappij Vulcaan te Rotterdam. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling, dat het schip naar een der Spaanse ertshavens zal vertrekken. (opm: het betref de STAD AMSTERDAM – zie ook RN 100620)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Stranding van het zeilschip VERTROUWEN.
De Raad is van oordeel, dat de stranding en het verloren gaan van het zeilschip VERTROUWEN op het Haisborough Sand is veroorzaakt doordat men een koers volgde, die dicht langs de bank liep, te laat de boei aan de oostzijde van de bank heeft opgemerkt, waardoor het schip vastliep. Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat de ramp is veroorzaakt door een nalatigheid van de schipper en van de stuurman.
De schipper heeft zonder noodzaak zijn koers dicht langs de bank genomen, naar hij verklaarde om tijd te winnen, hoewel hij alle ruimte had om het daarin liggende gevaar te verwijderen door wat oostelijker te sturen. Ook heeft hij, toen naar zijn eigen verklaring de stuurman hem gewaarschuwd had, dat de boei van Haisborough Sand aan stuurboord in zicht kwam, verzuimd naar dek te gaan om die boei te verkennen.
Hij is beneden gebleven en heeft de navigatie aan de stuurman overgelaten. De stuurman heeft, hoewel hij de wacht had, verzuimd goed uit te kijken, om de schipper op de hoogte te houden van alle voorkomende gevallen. Hij heeft zich met scheeps-werkzaamheden bezig gehouden en de wacht aan de roerganger overgelaten, met het gevolg dat hij te laat heeft bemerkt dat de boei aan bakboord zich vertoonde in plaats van aan stuurboord. Hij beriep zich daarbij op de gebruiken aan boord van vissersvaartuigen, doch heeft uit het oog verloren dat hij stuurman was op een vrachtschip en niet een matroos op een vissersvaartuig.
Wegens deze nalatigheid straft de Raad de schipper en de stuurman door het uitspreken van een berisping.


Datum: 09 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Het stoomschip VAN RENSSELAER, van de Kon. West-Indische Maildienst, van West-Indië naar Amsterdam, is gisteren met verlies van schroef te Havre binnengesleept. De sleepboot ROODE ZEE, van L. Smit & Co's Sleepdienst, zal morgenochtend van hier naar Havre vertrekken om het stoomschip naar Amsterdam te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Het Nederlandse stoomschip JOHANNA, op weg van Liverpool naar Kirkenaes seinde draadloos, drie dagen met hevig stormweer te kampen gehad te hebben waardoor het schade heeft belopen over het dek.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Het Nederlandse motortankschip IRIS, van Port Arthur naar Londen, is voor enige kleine herstellingen te St. Michaels binnengelopen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. De Nederlandse motorschoener SIEKA IV is, gesleept wordende, met belangrijke schade door aanvaring op de rede van Cuxhaven aangekomen.


Datum: 10 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip STAD AMSTERDAM, op de scheepswerf van de N.V. Dordrecht te Dordrecht, gebouwd voor de N.V. Stoomboot Mij. Stad Amsterdam te Rotterdam, heeft met succes een proeftocht gehouden. De afmetingen van het schip zijn: 340’-0” x 49’-0” x 27’-9”. Het draagvermogen is ongeveer 6.200 ton. Machine en ketels zijn van Thijssen & Co. te Mühlheim/Ruhr. (opm: zie ook RN 080620)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 juni. Op 30 mei jl. is het te Port Glasgow in aanbouw zijnde stoomschip SALAWATI, groot 6.500 ton, bestemd voor de Stoomvaart Mij. Nederland te Amsterdam, te water gelaten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 juni. Alhier ligt voor vertrek gereed de op de werf van de firma Joh. Berg te Farmsum nieuw gebouwde stoomboot ASPASIA. Dit schip is groot 1.034 kub. m. netto en heeft een machine van 450 ipk. Het vaartuig behoort thuis te Griekenland.
Het stoomschip ASPASIA is 9 juni te Rotterdam aangekomen. (Red.)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Van der Kuy & Van der Ree.
Het jaarverslag van Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf vermeldt, dat er in het afgelopen boekjaar aan de twee werven en fabrieken in totaal verwerkt is voor een bedrag van NLG 4.107.933, tegen NLG 1.602.624 in het vorig jaar. De overgelegde balans en verlies- en winstrekening wijzen een brutowinst aan van NLG 812.003 tegen NLG 468.192 in het vorige boekjaar, waarvan in de eerste plaats in overleg met het college van commissarissen wordt bestemd een bedrag van NLG 246.186 voor afschrijving op verschillende activa, tegen NLG 122.758 de vorige maal, zodat een nettowinst overblijft van NLG 565.816 tegen voorheen NLG 345.434.
Hieruit kan aan de houders van gewone aandelen een dividend worden uitgekeerd van 15% of NLG 75 per aandeel en aan de houders van preferente aandelen een dividend van 8¼% of NLG 41,25 per aandeel, terwijl aan houders van oprichtersbewijzen NLG 185 per stuk kan worden uitgekeerd.


Datum: 11 juni 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf ‘De Hoop’ van Gebr. Boot te Leiden, is te water gelaten het stalen schroefstoomschip PEIZERDIEP, in aanbouw voor de N.V. Vrachtvaart Mij. Vreeswijk te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juni. Door de gezagvoerder van het stoomschip AGNETA, hedenavond van Rafsö hier binnengekomen, rapporteert op de thuisreis in de Oostzee de bemanning (10 personen) te hebben opgepikt van de Finse schoener VENUS. De bemanning werd in een Zweedse haven geland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. De motorschoener SIEKA IV (reeds gemeld) was op de rede van Cuxhaven in aanvaring met de Deense schoener GULDBORG, welk schip eveneens belangrijke schade beliep en te Cuxhaven binnengesleept werd.


Datum: 12 juni 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De uitgifte van de “Koninklijke”.
Onmiddellijk na het, bekend worden van het dividendvoorstel van het bestuur aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt, zoals verwacht kon worden, de nieuwe uitgifte aangekondigd van aandelen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indië.
Het betreft een bedrag van NLG 106.900.000 nieuwe aandelen, recht gevende op het volle dividend over het boekjaar 1920 en volgende jaren. De uitgifte is verdeeld in aandelen à NLG 1.000 en onder-aandelen à NLG 100. Het bestuur stelt daarop voor aandeelhouders de gelegenheid tot inschrijving open tot de koers van 100 pct., en wel van 14 dezer af tot en met 28 dezer, te ‘s-Gravenhage ten kantore van de firma Schill & Capadose, te Amsterdam, enz.
De storting moet plaats hebben op de dag van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 1919.
De uitgifte van deze aandelen geschiedt, naar in het prospectus wordt meegedeeld, naar aanleiding van het feit, dat in de laatste tijd zeer grote kapitaalsuitgaven hebben plaats gehad in verband met aanzienlijke vergroting van de vloot en andere uitbreidingen van het bedrijf in verschillende landen. (opm: verkort weergegeven)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van Messrs. W. Dobson & Co. te Walker on Tyne werd 1 dezer te water gelaten het stoomschip PARKHAVEN, in aanbouw voor Gebr. van Uden te Rotterdam. De hoofdafmetingen van het schip zijn: Lengte 360 voet, breedte 52 voet, holte 26 voet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed heden uitspraak betreffende het ongeval, aan het stoomschip SUMATRA in de sluis te IJmuiden overkomen. De oorzaak van het slaan van de schroef van de SUMATRA tegen de sluismuur te IJmuiden is naar het oordeel van de Raad hierin gelegen, dat men op de SUMATRA tevoren niet wist dat zandbakken in de sluis lagen en toen men dit bij het invaren van de sluis hoorde, volle kracht achteruit moest slaan om een mogelijke aanvaring te voorkomen.
Hoewel de Raad van enige schuld, of nalatigheid van het sluispersoneel niet is gebleken meent hij toch, dat schepen welke de sluis binnenvaren, nauwkeurig behoren te weten of de sluis geheel vrij is, dan wel of zich daarin andere vaartuigen bevinden. Het behoort naar 's Raads mening tot de taak van het sluisbeheer, zorg te dragen, dat de schepen daarvan tijdig kennis verkrijgen. Het is toch van het grootste belang voor de scheepvaart, dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen dat de sluis niet onklaar geraakt. Het is noodzakelijk door enig sein aan schepen welke de sluis willen binnenvaren, kennis te geven of enig beletsel in de sluis aanwezig is. Deze maatregel zal natuurlijk de op de gezagvoerder en loods rustende verplichting niet opheffen om de nodige voorzichtigheid en zeemanschap in acht te nemen bij het binnenvaren van de sluis.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 juni. Van de N.V. Scheepsbouwwerf ‘De Merwede’, v/h Van Vliet & Co. te Hardinxveld, werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen zeestoomschip No. 134, genaamd ABELIA, voor buitenlandse rekening. Gebouwd onder klasse 100 A 1 Engelse Lloyd, en van het raised-quarterdeck type. Op dezelfde werf is in aanbouw een stoomschip van 2.000 ton, No. 132 voor Engelse rekening.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 juni. Het woensdag naar Londen vertrokken stoomschip BOSCHPOLDER is naar Engeland verkocht.


Datum: 14 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Volgens een door Bureau Wijsmuller ontvangen telegram arriveerde de Nederlandse zeesleepboot UTRECHT, met de baggermolen H.A.M. 55 op sleeptouw, van Rotterdam naar Soerabaja, 7 dezer ter bestemmingsplaatse. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Het Nederlandsche stoomschip IRIS, dat op reis van Port Arthur Texas naar Londen met lichte schade te Fayal binnenliep, heeft gerepareerd en gisteren de reis voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Op 31 mei werd een welgeslaagde proeftocht gehouden met het door W. Gray & Co. Ltd. te West Hartlepool voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip BAARN.
De BAARN is een shelterdekschip met afmetingen van 418' x 52'-3" x 31’, met een draagvermogen van 8.750 ton. De machines zijn van het triple-expansie systeem met cilinders van 27", 44" en 73” diameter bij 48" slag. Stoom wordt geleverd door drie ketels van 15'-6” x 11’-6", werkende onder een druk van 180 lbs en zijn ingericht voor het stoken van olie of steenkolen naar verkiezing. Voor het verwerken van de lading zijn de nodige winches, enz. aangebracht. Voorts is het stoomschip voorzien van een aantal CMEW hulpwerktuigen. (De BAARN arriveerde 7 dezer te Hamburg – Red.).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 juni. Alhier is heden aangekomen het Nederlands tjalkschip FRANSIENA, kapt. K. Schuitema, met een lading hout van Skogholl (Zweden). In het Noordoostzeekanaal is het met een Duitse sleepboot in aanvaring geweest, waardoor lekkage is ontstaan. Het schip is van Holtenau gesleept door de sleepboot PETERSEN ALPERS.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 juni. De alhier binnengebrachte motorschoener SIEKA IV, is van Halmstad met hout naar Nederland bestemd.


Datum: 15 juni 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheepsbouw. Zwartsluis, 14 juni. Bij de heren Van Goor & Spiekman alhier is heden met goed gevolg te water gelopen het tweede stalen motor vrachtschip STAD SNEEK II, gebouwd voor rekening van J. van Steen's Rijnreederij te Rotterdam. Het schip heeft de volgende afmetingen: Lengte over alles 31,50 m., grootste breedte 5,40 m. en 2,10 m. hol. Het zal worden voorzien van een 70 pk Brons motor ter voortstuwing en voor laden en lossen zal een dekmotor geplaatst worden.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een elevatorbak 45,00 x 7,00 x 2,75 meter, voor rekening van de N.V. Aanneming Mij. Grotius te Apeldoorn, welk schip gedemonteerd naar Indië zal worden verzonden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. De Nederlandse zeesleepboot UTRECHT vertrok 11 juni van Soerabaja naar Chefoo in China om van daar baggermateriaal naar Indië te slepen.


Datum: 16 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 14 juni. Onder de gezonken sleepboot HERCULES zullen morgen stroppen aangebracht worden, waardoor het schip binnen enkele dagen kan worden gelicht. Door duikers is vastgesteld, dat een sleeptros in de schroef verward zat, zodat dit vermoedelijk de oorzaak van het verongelukken is geweest.


Datum: 18 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 juni. De zeetjalk HENDRIKA, kapitein en eigenaar A. Pronk te Groningen is onderhands verkocht aan E. Karssies te Hoogezand, die het zelf gaat bevaren. Prijs geheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juni. Het Nederlandse stoomschip NEUTRAAL, op reis van Hamburg naar Antwerpen, heeft bij het aan de grond lopen de bodemplaat beschadigd. Het schip moet voor reparatie te Hamburg dokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 16 juni. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen, dat Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND, onder bevel van kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, dinsdag te Algiers is aangekomen.


Datum: 19 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 17 juni. Volgens bij Bureau Wijsmuller ontvangen telegram arriveerde de motorschoener ANTIOPE, van Rotterdam naar Singapore, 16 juni ter bestemmingsplaats. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 17 juni. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen, dat Hr.Ms. pantserschepen TROMP en HERTOG HENDRIK onder bevel van kapitein ter zee J.C. Bentz van den Berg de 15e juni te Tandjong Priok zijn aangekomen.


Datum: 22 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Gisteren liep van de werf van de bouwmeester T. van Duijvendijk te Lekkerkerk met goed gevolg te water het van staal gebouwde zeevrachtstoomschip FRANS BORREMANS, groot ca. 1.200 ton. Het schip is gebouwd voor rekening van de N.V. Stoomschip Frans Borremans te Rotterdam. Daarna werd op de vrijgekomen helling de kiel gelegd voor een zeevrachtstoomschip groot 3.250 ton, voor rekening van dezelfde rederij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juni. De Nederlandse bark ANITA (vroeger Duitse bark ANTJE), met een lading fosfaat, is bij Aruba Harbour gezonken en als totaal verloren te beschouwen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het lichten van de sleepboot HERCULES.
Deze Nederlandse zeesleepboot, toebehorende aan het Bureau Wijsmuller te ‘s-Gravenhage en in 1919 bij de N.V. Van der Kuy & Van der Ree te Rotterdam gebouwd, lang 30,50, breed 6,50 en hol 3,85 meter, was sedert 14 december te IJmuiden gestationeerd tot het verrichten van sleep- en bergingsdiensten. De 19e december kreeg de agent van bovengenoemd bureau bericht dat bij Egmond twee lichters in nood verkeerden. Er werd overleg gepleegd met de kapitein en deze besloot uit te varen en zo mogelijk de schepen hulp te bieden. Voormiddags 8.30 uur koos de HERCULES zee, met 9 man equipage en een waterklerk. ’s Middags ongeveer 2 uur dreef een lijk van een van de opvarenden binnen de pieren aan en later op de dag dreven de omgekeerde reddingsboot en enige andere inventarisstukken aan wal. Tegen de avond dreef nabij Zandvoort het lijk van de waterklerk aan, zodat men nu bijna zeker kon aannemen, dat de sleepboot met zijn kranige bemanning met man en muis was vergaan. De in nood zijnde lichters, de LUCIA en de CARPA genaamd, welke van de sleepboot SUD-AMERICA losgebroken waren en aan welke de HERCULES hulp wilde verlenen waren inmiddels bij Egmond gestrand. De volgende dag werd door de stoomloodsboot gerapporteerd, dat zij hei wrak van de HERCULES had gevonden op ca. 1.000 meter NNW van de Noordpier alwaar de boot op ca. 11 meter water gezonken was. Bij laag water stak de mast ca. een halve meter boven water.
Door assuradeuren van de sleepboot werd N.V. W.A. van den Tak’s Bergingsbedrijf alhier, opgedragen te trachten de boot te lichten en binnen te brengen op de basis „no cure no pay". De 22e maart werd een onderzoek ingesteld en bleek dat er in de machinekamer ca. 2,20 meter zand stond. Door het voortdurend slechte weer vorderden de voorbereidende maatregelen zeer langzaam. Tevens werd door de duikers gerapporteerd dat de schroef onklaar was, daar de zich aan boord bevindende 12” sleeptrossen over boord geslagen en zeer vast in de schroef gedraaid waren. Ook was het achterschip in elkaar gedrukt, zodat het vermoeden rees dat het treurig ongeval te wijten was aan het over boord en in de schroef slaan van de sleeptrossen.
Onder het schip werden verscheidene 71/2" staaldraden aangebracht. Het schip was inmiddels aan beide zijden tot aan het berghout in het zand gezakt, terwijl in de machinekamer het zand tot 2,50 meter gerezen was. De 16e juni arriveerde de drijvende bok ADELAAR, hefvermogen 140 ton en voorzien van stoom- en elektrische pompen, te IJmuiden en de 19e juni de drijvende bok KOLOSSUS II, hefvermogen 200 ton. De 20e juni vertrokken de beide bokken met de nodige assistentie naar de HERCULES. De takels werden aangeslagen en langzaam werden deze alle doorgehaald, totdat de boot ca. 1 meter van de grond gelicht was. Daarna werd het drijvende complex de pieren binnengesleept, alwaar het ‘s middags 1 uur arriveerde. De werkzaamheden, welke onder leiding stonden van de heer Sperling hadden een prachtig verloop. Alles verliep uitstekend, zodat hier weer een prachtig bergingswerk verricht is.
De sleepboot werd met hoog water aan de grond gezet en werd een begin gemaakt, het zand uit de machinekamer te verwijderen en het water uit te pompen, waarna de boot naar de werf gebracht zal worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip SAMBRE, op weg van Le Havre naar Hamburg, is met machineschade door de sleepboot URSUS de Nieuwe Waterweg binnengesleept om hier te worden gerepareerd. De lading behoeft niet te worden gelost.


Datum: 23 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juni. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, op reis van Seaham naar Calais, is door het stoomschip PRINCENHAGE III met defecte machine te Havre binnengesleept.


Datum: 24 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Naar men verneemt zal de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. wederom twee nieuwe lijnen openen van Amsterdam en Rotterdam, De eerste bedoelt een directe verbinding met de Spaanse haven Vigo, de tweede brengt de beide genoemde Nederlandse havens in directe communicatie met de Adriatische Zee. De havens Triest en Venetië zullen daarbij worden aangedaan en bij voldoende lading ook Taranto, Gallipoli, Brindisi, Barletta en Ancona.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Het stoomschip ZENO, van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. alhier, zal worden herdoopt in STRABO.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINCENHAGE IV, van Duclair naar Mumbles voor orders, is 11 juni op laatst genoemde rede in aanvaring geweest met het stoomschip WEATHIER uit Sunderland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nieuwe Rotterdam - Zuid Amerika Lijn.
In samenwerking met de Holland Amerika Lijn, heeft Van Nievelt Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij een directe lijn van Rotterdam op Zuid-Amerika in het leven geroepen, waardoor in een zeer grote behoefte wordt voorzien. Voor de oorlog werd deze verbinding onderhouden door de Hamburg-Sud-Amerikanische Dampfschiff Ges.
Voorlopig kan deze wel als uitgeschakeld worden beschouwd. De dienst zal aanvankelijk een veertiendaagse zijn, terwijl de Zuid-Amerikaanse havens Montevideo, Buenos Aires en Rosario in het vaarplan zijn opgenomen. De nieuwe Rotterdam Zuid-Amerika Lijn maakt geen deel uit van de kortelings opgerichte Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij.
Het eerste vertrekkende stoomschip is de MOERDIJK van de Holland Amerika Lijn op 26 juni, te volgen door het stoomschip ALPHARD van Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij op 10 juli.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De naamloze vennootschap Frank Rijsdijk’s Industrieele Ondernemingen te Rotterdam heeft aangekocht het grote Duitse linieschip RHEINLAND, metende 18.000 ton, met volledige inventaris. Dit schip, dat te Kiel ligt, zal het grootste zijn van de schepen, die hier te lande ooit gesloopt zijn. De verkoop is door Engeland voor de Entente gedaan, aan wie het was uitgeleverd, en bij de verkoop was de voorwaarde gesteld, dat het noch aan een firma in de Entente-landen, noch aan een firma in een van de landen, die met de Entente in oorlog zijn geweest, verkocht mocht worden.


Datum: 25 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juni. De Nederlandse schoener FLEVO VIII, op reis van Dysart naar Faaborg met kolen, is in de vaargeul van Svendborg aan de grond geraakt. De lading wordt in lichters gelost om het schip vlot te brengen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 18 juni. Het oorspronkelijk voor Hamburger rekening bij de A.G. Weser gebouwde stoomschip WILLIAM OSWALD, 19.656 bruto ton, later overgedaan aan de Koninklijke Hollandsche Lloyd, is gereed en heeft de reis naar Amsterdam ondernomen.


Datum: 26 juni 1920


Krant:
 SCV - Weekblad Schuttevaer


Type bericht:
Verkoop schepen

Op verzoek van de recuperatiedienst van Brussel werd deze week voorlopig beslag gelegd op de Nederlandse tjalk AFIENA te Antwerpen. Deze tjalk hoorde destijds toe aan een Belgische scheepsbevrachter, maar werd tijdens de bezetting door de Duitsers aangeslagen en verkocht aan een Nederlandse schipper. Na deze verkoop deed de tjalk verschillende reizen onder Nederlandse vlag. In afwachting, dat regelmatig beslist wordt, of het schip niet aan zijn vroegere eigenaar dient teruggegeven, is het aan de ketting gelegd.


Datum: 28 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Advertentie. Openbare Schepenveiling op dinsdag 13 juli a.s. ten 2.30 uur nm. in de Veilingzaal der grote Koopmansbeurs te Rotterdam, van:
1e. Goederenschroefstoomboot SCHELDE, laadvermogen 92,253 ton,
26,03 x 4,70 x 2,04 m., diepgang geladen 1,85 m. Compound machine met oppervlak condensatie. Ketel: stoomspanning 10,36 atm., verw. oppervlak 35 m2.
2e. Vrachtlogger JOHANNA, 74,80 bruto – 60,35 netto reg. ton. 21,61 x 5,94 x 3,03 m.
3e. Vrachtlogger IRENE, 72,76 bruto – 58,73 netto reg. ton. 21,93 x 5,86 x 2,71 m.
Deze vaartuigen liggen dagelijks te Rotterdam te bezichtigen.
Nadere inlichtingen verstrekt:
Jacq. Pierot Jr., makelaar in schepen - Witte Huis, Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Mij. - Holland-Zuid-Afrika-Lijn.
Deze N.V. met een kapitaal van NLG 25.250.000, stelt op 8 juli de inschrijving open op NLG 5.000.000 van haar aandelen tegen de koers van 105%. De Holland-Zuid-Afrika-Lijn, welker hoofddoel is het uitoefenen onder Nederlandse vlag van de vracht- en passagiersvaart tussen Nederland en Zuid-Afrika, heeft haar bedrijf op 1 januari jl. aangevangen.
In afwachting van het in de vaart komen van de in aanbouw zijnde stoomschepen, wordt dit bedrijf voorlopig uitgeoefend met gecharterde boten, waarbij een geregelde maandelijkse dienst, ook wat de medewerking van de Nederlandse Regering bij het vrijgeven van schepen uit haar graan- en steenkolenvervoer aangaat, is verzekerd.
Als dadelijk gevolg van deze regelmatige afvaarten valt reeds een zeer bevredigende toeneming van aanbod van lading, niet alleen van Nederland, doch ook van Duitsland en België, naar Zuid-Afrika te constateren. Het aanbod uit Duitsland is thans reeds van dien aard, dat het nodig is gebleken, de schepen voortaan ook Hamburg te doen aanlopen en verwacht mag worden, dat door het geregeld aandoen van die haven het vervoer van Duitse lading zich verder zal ontwikkelen. Ook de lading van Belgische oorsprong neemt in omvang toe, zodat weldra ook Antwerpen zal moeten worden aangelopen.
Vrij belangrijke verschepingen door onze Lijn voor rekening van de Zuid-Afrikaanse regering hadden reeds plaats en zeer waarschijnlijk zal zich een geregeld vervoer van lading voor de regering van de Zuid-Afrikaanse Unie ontwikkelen. Door contracten voor het transport van aanzienlijke hoeveelheden Zuid-Afrikaanse steenkolen van Durban naar Rotterdam is alreeds, wat de thuislading betreft, een behoorlijke grondslag gelegd. Aangevuld met het vervoer van belang Zuid-Afrikaanse exportartikelen, als wol, schors, huiden, vellen, mais, enz., verzekeren deze vrachten aan de Lijn voor de naaste toekomst een lonend emplooi terwijl de verwachting, dat, zodra de economische verhoudingen weer gunstiger worden, het vervoer van de genoemde goederen voor rekening van Centraal-Europa verder zal toenemen en voor het overgrote gedeelte via Rotterdam geleid zal worden, gewettigd is.
Naast het vrachtvervoer is hoofdzaak het tot ontwikkeling brengen van een regelmatig rechtstreeks passagiersvervoer tussen Nederland en het stam- en taalverwante volk van de Zuid-Afrikaanse Unie. Voor het onderhouden van de voorlopig maandelijkse dienst zullen fonteinschepen in de vaart komen en wel de RIETFONTEIN 6.700 ton; de JAGERSFONTEIN 8.100 ton; de SPRINFONTEIN, 8.600 en de KLIPFONTEIN, 8.600 ton, welke schepen een grote kubieke capaciteit zullen krijgen met het oog op lichte ladingen van Zuid-Afrika. Hun snelheid zal 11 à 12 knopen bedragen. Bovendien is door aankoop aan de vloot toegevoegd het dubbelschroef passagiersstoomschip DAKAR, hetwelk onder de naam BLOEMFONTEIN in de vaart zal worden gebracht. Dit stoomschip ondergaat thans in Engeland een zeer uitgebreide vernieuwing, die eind augustus van dit jaar voltooid zal zijn, waarna het schip de eerste reis zal aanvaarden. De BLOEMFONTEIN wordt uitgerust met 26 grote hutten, plaats biedende aan tenminste 52 passagiers en zal gereed opgeleverd, circa NLG 380 per ton kosten.


Datum: 29 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Brand aan boord.
Men seint ons uit Weltevreden d.d. 24 juni: Aan boord van de Paketstomer MAETSUYCKER is brand uitgebroken. Het gehele bovenschip is afgebrand; 170 paarden zijn verbrand.
Het schip kon veilig Labganhadji bereiken ondanks het onklaar geraken van het stuurgerei.
De Paketschepen SINGAPORE en VAN RIEMSDIJK zijn geïnstrueerd uit Soerabaja op te stomen ter assistentie. De MAETSUYCKER voer in de zogenaamde paardendienst van de Kleine Soenda Eilanden naar Soerabaja.
Laatste berichten: Men seint ons nog uit Weltevreden: Bij de ramp met de MAETSUYCKER zijn verdronken de zoon van de heer Lesepessy (?), en vier kinderen. Aanvankelijk waren er 20 vermisten, waarvan inmiddels 11 zijn terechtgekomen. De MAETSUYCKER vertrok met eigen stoom naar Soerabaja.

s.s. MAETSUYCKER.


Datum: 30 juni 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

’s-Gravenhage. Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr.Ms. ZEELAND, onder bevel van kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt, de 25ste dezer te Lissabon aangekomen.
Bij het Departement van Marine is bericht ontvangen dat Hr.Ms. ZEEHOND heden in Bergen is aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 27 juni. Van Nieuwediep is hier binnengebracht de onlangs bij Vlieland gestrande schoener JOHANNA, welk schip zeer gehavend is en op de scheepswerf Welgelegen zal worden gerepareerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 juni. De Nederlandse motorschoener HERMINA, hier aangekomen van Gibraltar en Pomaron heeft te Villareal een stalen kabel in de schroef gekregen, waardoor deze brak. Het schip is op een zandbank gezet en heeft daar een nieuwe schroef aangezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 juni. De Nederlandse schoener FLEVO VIII (reeds gemeld) heeft ongeveer 40 ton lading in lichters gelost en is het schip waarschijnlijk onbeschadigd in de haven van Faaborg gebracht.


Datum: 01 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juni. Alhier is aangekomen de bij de firma J. Smit & Zn. te Foxhol nieuw gebouwde 4-mast motorschoener TJERK HIDDES, eigenaar N.V. Nederlandsche Handels Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam. Het schip is voorzien van een 4-cilinder motor van 180 ipk, is groot 1041,74 m3 netto en zal, na alhier de nodige motorolie ingenomen te hebben, in ballast naar Gefle vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 29 juni. De alhier zeilklaar liggende ijzeren tjalk FAMILIETROUW, beladen met aardappelmeel, bestemming Bremen, is door de eigenaar verkocht aan schipper R. Sanders woonachtig alhier, die haar zelf zal bevaren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 29 juni. De zeetjalk RISICO, kapitein-eigenaar K. Veling, is onderhands voor geheime prijs verkocht aan kapt. H. v. d. Werp alhier, die het schip zelf gaat bevaren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 22 juni. Het wrak van het Nederlandse zeilschip ANITA ligt in 12 voet water. De kosten van berging van de fosfaatlading bedragen 4 dollar per ton. Aanbevolen wordt schip en lading te verkopen.


Datum: 02 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 26 juni. De motorschoener ALBERTA is gisteren bij het verhalen tegen de kademuur aangevaren, waardoor twee platen zijn ingedrukt en twee spanten aan de stuurboordboeg gebroken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De dividenden, uitgekeerd door de N.V. Scheepvaartmaatschappij Noordzee en van de N.V. Maatschappij s.s. Alblasserdam, Delfzijl, Feijenoord, Groningen, Hillegom, Jobshaven, Kapelle, Keilehaven, Kralingen, Leeuwarden, Maashaven, Parkhaven, Sassenheim, Schoonhoven, Waalhaven, Wassenaar, IJselhaven en IJselmonde, alle onder directie van Gebr. Van Uden, alhier, variëren van NLG 50 tot NLG 1.000 per aandeel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De Stoomvaart Maatschappij Nederland en haar toenemende vlucht sinds het 50-jarig bestaan. Bovengenoemde Maatschappij had dezer dagen haar 50-jarig bestaan herdacht, waaraan een feestelijk karakter werd gegeven. In het kort werd herdacht, hoe de Maatschappij Nederland in 1887 een begin heeft gemaakt met het uitrusten van vrachtschepen, maar voor 1907 kon niet van een krachtig werken in deze richting gesproken worden. Van de beurtvaart op Oost-Indië is thans het arbeidsveld onbeperkt en over de gehele wereld is thans de bekende gele schoorsteen met zwarte top – staande in de zware goed onderhouden en goed gevoerde zwarte schepen – te vinden. In de oorlogsjaren was de Nederland buitengewoon gelukkig, slechts een schip ging door onderzees geweld verloren. Een blik op de tabel, die de bruto tonneninhoud van de vloot geeft van de Maatschappij, zoals die in de opeenvolgende decennia van haar bestaan was, toont voldoende op welke verrassende wijze de Nederland sinds haar stichting is gegroeid en voornemens is te groeien: 1870/1879 6000 – 22.000 ton; 1880/1889 22.000 – 35.000 ton; 1890/1899 35.000 – 48.000 ton; 1900/1909 48.000 – 108.000 ton; 1910/1919 108.000 – 250.000 ton en in aanbouw ruim 100.00 ton. Van die 250.000 ton behoren 190.000 ton tot de vrachtschepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het nieuwe stoomschip HELDER.
Het stoomschip HELDER door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwd voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, heeft een gunstig geslaagde proeftocht naar zee en terug gehouden.
Het schip, gebouwd volgens hoogste klasse Lloyds en volgens de voorschriften van de Scheepvaartinspectie en de Schepelingenwet, is van het shelterdek type en voor de algemene vrachtvaart bestemd. Het heeft een laadvermogen van ongeveer 6.000 ton en de volgende afmetingen: Lengte 359 voet, breedte 50 voet, holte 24.6 voet. Het heeft 4 grote ruimen, 5 luiken en 6 waterdichte schotten. De totale laadcapaciteit bedraagt ongeveer 373.036 kub. voet graan en 337.965 kub. voet baalgoed.
De gehele machine installatie werd vervaardigd volgens plannen en tekeningen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. De dubbele bodem, welke onder het hele schip is aangebracht, is voor het bergen van stookolie ingericht.
In het voorschip is nog ruimte voor 73 ton stookolie alsmede voor 85 ton water. In totaal kan 890 ton stookolie worden meegenomen. Voorts is er ruimte gespaard om steenkool mee te voeren. Buiten de spare bunkers kunnen er 445 ton worden geladen. De elektrische lichtinstallatie is geleverd door de N.V. Van Rietschoten & Houwens te Rotterdam.
De HELDER vertrekt onder commando van kapt. Buys, 23 juni met passagiers en lading naar de Middellandse Zee en terug.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de N.V. Van der Kuy & Van der Ree te Rotterdam, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten het motorloggerschip DEBORA, gebouwd voor de N.V. Visscherij Mij. Doggersbank, dir. J. Sterk & Co., Vlaardingen. De afmetingen zijn: Lang tussen de loodlijnen 29,60 m., hol 3,10 m. Het schip zal voorzien worden van een hogedruk Steywal motor. Het schip wordt gevoerd door schipper A. Kal en zal nog dit seizoen aan de visserij deelnemen.


Datum: 03 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. De lading van het Ned. stoomschip SAMARINDA, (op weg van Batavia naar New York), welke te Marseille is gelost, is de 26e juni door brand ernstig beschadigd. Ook de lading, gelost uit het stoomschip SALAHADJI is zwaar beschadigd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 juli. Van de werf van de firma De Groot & Van Vliet te Slikkerveer is met gunstig gevolg te water gelaten het vrachtstoomschip ALEXANDRE, oorspronkelijk voor Noorse rekening opstapel gezet, maar tijdens de bouw verkocht aan de firma Solvay & Cie. te Brussel. Het schip is groot ca. 2.300 ton dw. en heeft de volgende afmetingen: 267' x 42' x 20’-6". Het schip is gebouwd met bak-, brug- en campagnedek. Voor het laden en lossen zijn 2 lange masten aangebracht, tevens ingericht voor het voeren van draadloze telegrafie en 4 laadpalen, alle voorzien van laadbomen. De 6 laadlieren zijn geplaatst op bak-, brug- en campagnedek. Hierdoor konden de laadhoofden van grote afmetingen zijn. De verblijven voor officieren zijn midscheeps op het brugdek, waar zich tevens bevinden ruime salon, kapiteinskamer, pantry, hospitaal en badkamers. De verblijven voor de bemanning zijn onder het campagnedek aangebracht, waar zich ook bevindt een ruime wasgelegenheid met stortbaden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Bergingsloon omtrent het binnenslepen van het Japanse stoomschip TAMATSU MARU door het Rotterdamse stoomschip NOORDWIJK.
Onlangs brachten de eigenaars van het Rotterdamse stoomschip NOORDWIJK een bergingskwestie voor de Engelse rechtbank omtrent het op sleeptouw nemen van het Japanse stoomschip TAMATSU MARU. Laatstgenoemd schip was op reis van Nantes naar Cardiff en verloor 16 mijl van Ouessant haar roer en roerpen. Op een draadloos bericht spoedde de NOORDWIJK zich ter assistentie naar de plaats waar het. schip zich bevond. Bij aankomst werd een tros uitgebracht en het schip op sleeptouw genomen. De eisers verklaarden dat het Japanse schip hevig stampte en slingerde, zodat het slepen zeer moeilijk was. Bij aankomst te Falmouth waaide er een sterke zuidoosten wind en stond een hoge branding. De NOORDWIJK ankerde, doch ten gevolge van de windvlagen sleepte het anker, zodat zij genood was het te lichten en ‘full speed’ vooruit te stomen, de TAMATSU MARU voor de wind houdend. Op een halve mijl van de vuurtoren brak de sleeptros en gingen beide schepen voor anker. Spoedig daarop kwam de sleepboot TRITON en kwam met de NOORDWIJK overeen het schip in Falmouth te slepen voor GBP 200. Bovendien had de NOORDWIJK GBP 87 aan havengelden en andere onkosten te betalen. Van de zijde van de NOORDWIJK werd aangevoerd dat de bergingsdiensten met ervaring en met grote gevaren waren uitgevoerd, terwijl de TAMATSU MARU zich in een gevaarlijke positie hulpeloos bij een gevaarlijke kust bevond. De bergingsdiensten werden ten volle erkend, dat dit goed ten uitvoer werd gebracht, doch werd betwist dat de TAMATSU MARU zich in gevaarlijke positie bevond. Ook bestond er geen gevaar voor stranding, daar het mooi weer was en het schip zo nodig ten allen tijde kon ankeren. De conclusie van de rechtbank was, dat de NOORDWIJK anderhalve dag oponthoud had gehad door de berging en bovendien GBP 300 onkosten, terwijl haar machines boven kracht hadden gewerkt en het schip buitendien nog andere schade had geleden. Als vergoeding daarvoor stelde zij een som van GBP 1.000 vast, terwijl zij voorts een bergingsloon van totaal GBP 5.000 toestond.


Datum: 04 juli 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemstad, 1 juli. De Nederlandse schoener ANITA ondervond ten noorden van Curaçao zeer slecht weer en sprong ernstig lek en in zinkende toestand kruiste het schip naar Aruba. Bij het binnenlopen stootte de ANITA op de baar, waarbij de romp ernstig ontzet werd.
Overeenkomsten zijn getroffen om de lading te bergen en te transporteren tegen 13 gulden per ton. De gezagvoerder en zijn bemanning ondernamen de berging van tuig, scheepsbenodigdheden, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 2 juli. Het stoomschip BERNISSE van de firma P.A. van Es & Co. te Rotterdam, in november 1918 in de Oostzee gezonken en het vorig jaar door de bergingsmaatschappij Neptun te Stockholm, gelicht, is door de firma Friedrich Krupp A.G., Germania Werft te Kiel Gaarden geheel gerepareerd en heden als nieuw aan bovengenoemde firma afgeleverd.


Datum: 05 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 2 juli. Vrijdagmiddag werd met goed gevolg van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te water gelaten een onderzeeboot genaamd K IV, bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Marine.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juli. Van de werf van de N.V. Wed. C. Boele & Zonen te Slikkerveer, is te water gelaten het voor Italiaanse rekening volgens hoogste klasse en onder speciaal toezicht van Lloyds gebouwde stoomschip GEORGIA, groot ca. 1.300 ton. De machine installatie is vervaardigd door de N.V. Verschure & Co's Scheepswerf en Machinefabriek te Amsterdam. Er zal zowel met olie als met kolen gestookt kunnen worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het nieuwe stoomschip SALLAND van de Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Als eerste van een reeks vrachtschepen voor bovengenoemde Maatschappij is te Amsterdam aangekomen het stoomschip SALLAND dat met gunstig gevolg zijn proeftocht volbracht heeft. Het schip is van het shelterdeck-type met hoofd en tussendek, bak en campagne, gebouwd volgens Lloyds hoogste klasse en van de volgende afmetingen: Lengte tussen loodlijnen 137,25 m., breedte 17,69 m., holte 12,20 m., draagvermogen plm. 11.500 ton (Eng.). Het schip is door zeven waterdichte schotten verdeeld in 8 afdelingen waarvan 5 voor lading. Machinekamer en ketelruim bevinden zich midscheeps. De voor- en achterpiek zijn ingericht als zoetwatertanks.
Het tussendek verdeeld de ruimen in twee verdiepingen, terwijl de shelterdeckruimte over de gehele lengte zonder schotten doorloopt. Ruim 2 en 4 zijn speciaal ingericht voor het vervoer van vlees in bevroren of gekoelde toestand, waarbij de gehele inrichting volgens de nieuwste eisen en systemen uitgevoerd werd.
Het afkoelen van de lucht geschiedt volgens het CO. systeem. De hiervoor benodigde machine-installatie is opgesteld achter de machinekamer-koelkast. Aan de inrichting van de verblijven voor de bemanning is bijzondere zorg besteed. Die voor de officieren bevinden zich onder de commandobrug, die voor de machinisten in de nabijheid van de machinekamer, die voor de onderofficieren midscheeps; de verdere verblijven van de bemanning zijn in het achterschip gelegen.
Aan dek bevinden zich 10 stoomlieren voor het verwerken van de lading, terwijl de verdere laad- en losinrichting geheel volgens de eisen des tijds uitgevoerd is.
De totale inhoud van de geïsoleerde ruimen is 162.100 kub. voet, die van de andere ladingruimen 405.340 kub. voet.
Het schip wordt voortbewogen door een Brown-Curtis turbine-installatie, bestaande uit een hogedruk- en een lagedruk-turbine, resp. met omwentelingen van 3.000 en 1.900 per minuut, hetwelk door een tandwielen systeem gereduceerd wordt tot 85 voor de schroefas.
De vier stoomketels zijn van cilindrisch type en werken met druk van 210 lbs. per vierkante Eng. duim met geforceerde trek. Machines en ketels zijn uitgevoerd volgens Lloyds eisen. Als brandstof wordt olie gebruikt, voor de levering waarvan door de Maatschappij een zeer voordelig contract is afgesloten.
Schip en machines werden gebouwd door Barclay, Curle & Comp. Ltd. te Glasgow. De koelinstallatie door J. & E. Hall, Dartford, Kent.
Op de proeftocht werd een snelheid van 13,9 mijl per uur bereikt.
Het schip staat onder bevel van kapt. E. Jager en zal 24 juli a.s. de eerste reis naar Zuid-Amerika aanvaarden.


Datum: 07 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. De Nederlandse sleepboot POOLZEE met een nieuwe baggermolen op sleeptouw, van Rotterdam naar Leith, alsmede een klein sleepbootje ter begeleiding, meldt dat het sleepbootje ter hoogte van Flamborough Head en de baggermolen in de Bridlington baai zijn gezonken. De opvarenden werden door de POOLZEE gered.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 5 juli. Volgens bij Bureau Wijsmuller ontvangen telegram arriveerde de Nederlandse zeesleepboot UTRECHT op 3 juli te Chefoo om vandaar baggermateriaal naar Indië te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Foxhol, 2 juli. Heden heeft de werf van Gebr. Muller verlaten een vrachtboot van plm. 600 ton, gebouwd voor rekening van de firma Wijsmuller & Co. te ’s-Gravenhage. De boot vertrekt naar Delfzijl om daar op de Eems proef te stomen.


Datum: 08 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 juli. De op de werf van Gebr. Van Diepen te Waterhuizen gebouwde zeevrachtboot NIEUW CAPELLE, groot 700 ton, is verkocht aan de Mij. Norma, alhier.


Datum: 09 juli 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Heden is met gunstig gevolg op de Eems proef gestoomd met het stoomschip NIEUW CAPELLE, groot 750 ton, gebouwd bij Gebr. Van Diepen te Waterhuizen. Het schip is gebouwd voor rekening van de Mij. Norma te Rotterdam. De machine installatie van 375 pk is geleverd door de N.V. Machinefabriek Fulton te Hoogezand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel, werd met goed gevolg te water gelaten het voor Noorse rekening in aanbouw zijnde stoomschip FANEFJELD. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijn 237'-11"; breedte op grootspant 36'-0"; holte tot hoofddek 18'-11"; laadvermogen ongeveer 2.200 ton dw. De machine-installatie, beslaande uit een triple-expansie stoommachine van plm. 900 ipk met bijbehorende twee stoomketels, wordt geleverd door de N.V. Machinefabriek Hoogenlande v/h Pannevis & Zoon te Utrecht. Op de vrijgekomen helling werd de kiel gelegd voor een vrachtstoomschip van ongeveer 10.000 ton dw. voor de Holland Amerika Lijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Hedennacht is de Nederlandse 3-mast schoener SAN ANTONIO bij het vertrek naar Bremen in aanvaring geweest met de kettingboot, waardoor laatstgenoemd vaartuig is gezonken. Het vaartuig ligt ongeveer 20 meter van de wal en de schoorsteen steekt anderhalve meter boven het water uit. Een rode vlag waarschuwt de schepen. De motorschoener kon de reis voortzetten. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 2 juli. Enige reparaties zijn aan de motorschoener ALBERTA gedaan. Het schip is onderzocht en zeewaardig bevonden. (De ALBERTA vertrok 3 juli naar Slemmestad).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemstad, 3 juli. De maatregelen genomen tot het bergen van de lading van het Nederlandse schip ANITA, vorderen goed. Een schoener, geladen met ongeveer 70 ton fosfaat kwam heden alhier aan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Van der Eb & Dresselhuys' Scheepvaart Mij.
Deze Maatschappij heeft besloten, met het oog op haar zich ook in België uitbreidende belangen, een kantoor te Antwerpen te openen. Te dien einde is opgericht de Soc. An. Dresselhuys & Vermey's Shipping & Agency Co. Als gedelegeerde leden van de Raad van Beheer, belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf, zullen optreden de heren W. en J. Haak. Het Huis te Antwerpen zal zich met de behandeling van cargadoors-, expeditie-, bevrachtings- en assurantiezaken belasten. De heer Dresselhuys, die zich, naar men weet, met de MONT CENIS naar Spitsbergen heeft begeven, is op de terugreis naar Rotterdam. Het schip, dat de leden van de expeditie naar Spitsbergen heeft gebracht, bevindt zich nog steeds te Green harbour, waar kolen worden geladen. Deze zullen binnen enkele dagen naar een Zuid-Noorse haven worden gebracht en daar gelost. De MONT CENIS keert dan huiswaarts en is reeds begin augustus bevracht voor een reis naar West-Afrika.


Datum: 10 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Het 6 dezer van Middlesbro te Sunderland aangekomen stoomschip VECHTDIJK, gebouwd voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, is bestemd om 21 dezer van hier voor de Brits-Indische dienst, naar Calcutta te vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Het stoomschip LAURA, komende van Havre, heeft de motorboot WILHELMINA, komende van Rouen, welke een defecte motor heeft, alhier binnengesleept.


Datum: 12 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Aan het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen dat Hr.Ms. ZEELAND, onder bevel van de kapitein ter zee C.F. Noordhoek Hegt de 8e juli jl. te Christiania is aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juli. Hedenochtend werd van een van de hellingen van de N.V. Scheepswerf Dordrecht te Dordrecht met goed gevolg te water gelaten het casco van het voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam in aanbouw zijnde stalen vrachtstoomschip SIGLI, groot ongeveer 1.700 reg. ton bruto.
De hoofdafmetingen van dit volgens de voorschriften van Bureau Veritas gebouwde schip zijn 250'-0" x 40'-0" x 20'-0". Door de N.V. Alblasserdamsche Machinefabriek zal dit schip worden voorzien van een triple-expansie stoommachine van circa 800 ipk en twee stuks Babcock & Wilcox waterpijpketels. Daar deze ketels zowel met vloeibare brandstof als met kolen gestookt kunnen worden, is de dubbele bodem van het stoomschip ingericht voor berging van stookolie; bovendien bevinden zich naast de ketels nog 2 tot aan het opperdek doorgaande zij-bunkers, die eveneens als oliebunkers geconstrueerd zijn. Het schip is verder voorzien van 4 laadhoofden, die door middel van 8 stoomlieren bediend worden. Voor de behandeling van zware lasten is aan de voormast tevens nog een 10-tons laadboom aangebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Het Nederlandse stoomschip NEDERLAND is bij binnenkomst te Grangemouth met de kaaimuur in aanvaring gekomen, waardoor de steven beschadigd is.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 juli. Het nieuwe stalen drijvend dok is verkocht aan Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf, waar het zondag is te verwachten aan het nieuwe etablissement van die onderneming onder Schiedam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Concepcion (Chili), 25 mei. Het stoomschip SLOTERDIJK heeft bij Puchocq Point Shoal, baai van Coronel, aan de grond gezeten, is op 4 mei te Coronel onderzocht en dicht bevonden.


Datum: 13 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Van der Eb & Dresselhuys' Scheepvaart Mij.
Bij Marx en Co's Bank en bij de Nederlandsche Handel Maatschappij wordt de inschrijving opengesteld op 2.495 aandelen à NLG 1.000 in bovengenoemde N.V. op 16 juli tegen de koers van 130%. Aandeelhouders hebben voor ieder aandeel recht van voorkeur. Aan het prospectus ontlenen wij o.a.:
Zoals reeds in het onlangs verschenen jaarverslag werd meegedeeld, onderging het bedrijf van de vennootschap gedurende het afgelopen jaar een algehele wijziging, speciaal wat betreft de rederijzaken van de Maatschappij; immers werd besloten het tot dusver geëxploiteerde kleine materiaal geheel te vervangen door stoomschepen van aanzienlijk groter type, terwijl ook in andere richtingen een belangrijke uitbreiding aan zaken werd gegeven. In dit verband vermelden wij de verkregen agenturen van de Holland - Zuid-Afrika Lijn, van de West-Afrika Lijn en van de Rotterdam-Hamburg Lijn, welke agenturen in niet geringe mate zullen bijdragen tot verdere ontwikkeling van het cargadoors- en expeditiebedrijf van de Vennootschap. Waar bovendien met enkele grote scheepvaartondernemingen nog onderhandelingen inzake vertegenwoordiging worden gevoerd, mag worden verwacht, dat de baten uit deze takken van bedrijf voortvloeiend nog verder zullen toenemen.
Als resultaat van de hierboven gereleveerde vervanging van het kleine materiaal door aanzienlijk grotere vrachtboten zijn reeds enkele van deze schepen — waaronder één turbine-stoomschip van ca. 5.500 ton van het drie-dek type, alsmede één stoomschip van ca. 3.300 ton van het tussendek-type — aangewezen voor ons lijnbedrijf. Teneinde overigens het rederijbedrijf zoveel mogelijk te stabiliseren, achten wij het gewenst, verdere gerede tonnage aan te kopen. Onderhandelingen, te dezer zake gevoerd, hebben reeds vaste vorm aangenomen.


Datum: 14 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juli. Volgens bij Bureau Wijsmuller ontvangen telegram arriveerde de Nederlandse zeesleepboot BRABANT van Odense via Rotterdam naar Malta met een baggermolen en een lichter op sleeptouw 6 juli ter bestemmingsplaats; terwijl de zeesleepboot ZEELAND met een baggermolen op sleeptouw 9 dezer te Malta arriveerde.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 juli. Het Nederlandse stoomschip WIELINGEN, thans onder de naam GRANDEST uitgeklaard van Londen naar Kopenhagen en Gotenburg, is naar Engeland verkocht.


Datum: 15 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stoomschip DE MAAS, metende 200 ton, gebouwd voor rekening van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij., is met goed gevolg te water gelaten van de N.V. J.C. Goudriaan's Industrie en Exportmij. afdeling Scheepsbouw, te Delft. Na een gunstige proeftocht is het schip bestemd voor de dienst Amsterdam—Rotterdam vice versa.


Datum: 16 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 14 juli. Het Nederlandse stoomschip STADSDIJK, met bestemming van Calcutta naar Rotterdam, arriveerde 11 dezer met beschadigde machines te Madras. De reparaties zullen ongeveer 14 dagen vorderen. (opm: Holland – Britsch-Indië Lijn).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 juli. De schoener GULDBORG, welke met de motorkotter SIEKA VI in aanvaring is geweest, is hier heden aan de ketting gelegd wegens meningsverschil omtrent de te betalen schadevergoeding.


Datum: 17 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 juli. De 3-mast motorschoener HETTIE, van de Vrachtvaart Mij. Neerlandia alhier, groot 446 bruto ton, gebouwd in 1918, werd voor ca. 25.000 P.St. naar Frankrijk verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madras, 13 juli. De lagedrukzuiger van het stoomschip STADSDIJK (zie vorig no.) is gebroken en meerdere kleine schade is ontdekt.


Datum: 18 juli 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zee- en Landmacht.
De onderzeeboot K III, welke onlangs te Vlissingen aan de werf van aanbouw werd in dienst gesteld en die bestemd is voor de dienst in Oost-Indië, zal alvorens daarheen te vertrekken een zeereis ondernemen en daartoe de 19e dezer vanuit Vlissingen vertrekken. Van 23 tot 26 juli zal de boot te Kopenhagen vertoeven, om de 31e juli weer te Vlissingen terug te zijn. Het vertrek naar Oost-Indië zal waarschijnlijk op 10 augustus geschieden. Het bevel over deze onderzeeboot is opgedragen aan de luitenant ter zee F.W. Coster.


Datum: 19 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 juli. Van de N.V. Scheepswerven voorheen H.H. Bodewes te Millingen, werden met goed gevolg twee schepen te water gelaten en wel: De stalen tanklichter, genaamd JURGENS XI en het olietankschip RIVAL. De JURGENS XI voor rekening van de Scheepvaartmaatschappij Palm-lijn te Amsterdam, gebouwd, onder toezicht van het scheepvaartkundig Bureau Providentia, heeft een draagvermogen van ca. 800 ton olie op een diepgang van 2,70 m. en is 52 m. lang, 7,40 breed en 3 m. hoog onderdek.
Het tweede schip werd voor rekening van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Den Haag, van Rijnlichter tot olietankschip omgebouwd, en heeft een draagvermogen van ca. 600 ton olie op 2 meter diepgang met een lengte van 64 m., een breedte van 7,85 m. en een hoogte van 2,15 m.
Onmiddellijk na afloop van de beide voornoemde boten werd de kiel gelegd voor een zeevracht-stoomboot, werf nummer 289. — 180 vt. lang 28 vt. breed en 14 vt. 6 duim diep, met een laadvermogen van ruim 1.000 ton en die reeds begin 1921 zal kunnen afgeleverd worden. Dit schip zal bij de N.V. Werf Maasdijk te Schiedam worden voorzien van een complete machine installatie van ca. 600 ipk.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juli. Het Bureau Wijsmuller deelt mee: De Nederlandse zeesleepboot HOLLAND vertrok vrijdagmiddag met een zuiger op sleeptouw naar Dordrecht.
De ZEELAND vertrok 15 juli van Malta naar Venetië. De LIMBURG arriveerde 15 juli met sleep van Odessa te Algiers voor bunkers. De sleepboot BRABANT arriveerde 16 juli van Malta te Gibraltar voor bunkers. Vervolgens vertrekt men naar St. Vincent K.V. om het 9.000 ton stoomschip GUNSTON HALL, geladen met graan, naar Antwerpen te slepen.


Datum: 20 juli 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft heden een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van aan de grond lopen van het stoomschip WAAL op 10 juni 1920. Het schip behoort aan de Maatschappij Houtvaart te Rotterdam.
De voorzitter deelde mee, dat het onderzoek ook zou lopen over de vraag of het ongeluk was te wijten aan lichtvaardigheid van de gezagvoerder. De gezagvoerder verklaarde, dat het schip, dat 22 koppen bemanning heeft, op 3 juni in ballast van Rotterdam vertrok met bestemming Brahestad (opm: in Finland – het huidige Raahe). De bedoeling was hout te gaan halen. De reis ging door het Kaiser Wilhelm kanaal. Nadat het Sydostbrotten lichtschip was gepasseerd heeft de gezagvoerder de loodsvlag opgezet en inmiddels zag hij uit naar de bakens. Hij was van plan het middelste van drie geulen welke naar Brahestad leiden, in te gaan, doch hij wilde eerst de loods afwachten. Hij had niet zonder loods de geul willen invaren, daar hij wist, dat er veel ondiepten waren. Op 10 juni, om 12 uur 's middags, werd Iso-Kraaseli (het loods station voor Brahestad) gepeild. De gezagvoerder voer heel kalm voort, wachtende op de loods. Er werd niet gelood. Ongeveer 2 uur liep het schip vast op een stenen bodem. Het bleek, dat het schip achter vast zat. Door de achterpiek leeg te pompen is het weer vlot geraakt. Inmiddels was de loods aan boord gekomen, die het schip binnenbracht. Het bleek niet ernstig beschadigd en kon nog hout laden. Volgens de zeilaanwijzingen hadden het Iso-Kraaseli-baken en de toren van Brahestad in lijn moeten liggen, van schip uit gezien, alvorens in de richting van de geul kon worden gevaren. Daaraan was echter niet gehouden. De inspecteur voor de scheepvaart was van oordeel, dat de gezagvoerder te ver zonder loods had doorgevaren, wat hij zeer onverantwoordelijk achtte in een water, waarvan bekend is, dat er zonder lokale bekendheid niet veilig kan worden gevaren.


Datum: 21 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 19 juli. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen dat Hr.Ms. ZEELAND onder bevel van de kapitein ter zee G.F. Noordhoek Hegt de 17e jl. te Odda is aangekomen en de 20e daarvan zal vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 19 juli. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ingekomen dat Hr.Ms. torpedoboten Z. 7 en Z. 8 en Hr.Ms. onderzeeboot O. 6 de 18e juli te Gudvangen zijn aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 juli. Gisteren is de bergingsstomer VOLHARDING met een duiker naar Ameland gegaan om het Amerikaanse stoomschip LIBERTY GLO te onderzoeken. Het bleek, dat het voorschip niet meer geborgen kon worden. Het ruim, waarin zich nog een gedeelte van de lading bevindt, is halfvol zand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juli. Het nieuwe stoomschip NIEUWCAPELLE (opm: NIEUW CAPPELLE), kapt. Kruizinga, is gisteren van hier vertrokken, gesleept door de sleepboot WILSON en bestemd voor Rotterdam. Dit schip is gebouwd op de werf van de heer Van Diepen te Waterhuizen en is 729 m3 netto groot. De machine installatie van 375 pk is geleverd door de N.V. Machinefabriek Fulton te Hoogezand. Het schip vaart onder hoogste klasse Germ. Lloyd en behoort aan de Mij. Norma te Rotterdam.


Datum: 22 juli 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft heden uitspraak gedaan betreffende de klacht tegen de gezagvoerder van het motorschip REBEKKA.
Uit het onderzoek is de Raad gebleken, dat de gezagvoerder zich, tijdens de REBEKKA zich te Ipswich en te Antwerpen bevond, heeft schuldig gemaakt aan misbruik van sterke drank. Hij heeft zich daardoor niet als een goed gezagvoerder gedragen, het vertrouwen in zijn beleid bij de equipage verspeeld en zijn gezag niet weten te handhaven. Hierdoor zijn ongeoorloofde toestanden aan boord ontstaan en heeft de kapitein zich tegenover de schepelingen misdragen. Het is de Raad echter gebleken, dat de kapitein zich op zee niet onbehoorlijk gedroeg en in staat was de navigatie te leiden. Hieruit blijkt dat hij wel besef heeft van zijn verantwoordelijkheid en de Raad meent dat een ernstige waarschuwing hem van zijn slechte gewoonte van dronkenschap aan de wal zal doen afzien. Daarom straft de Raad de gezagvoerder van de REBEKKA door het uitspreken van een berisping.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft heden uitspraak gedaan betreffende het aan de grond lopen van het stoomschip WAAL. De Raad is van oordeel, dat het aan de grond lopen van het stoomschip WAAL veroorzaakt is door de onvoorzichtigheid van de kapitein. Deze had om de west moeten blijven en op de loods wachten. Hij zag geen bakens en lag niet in de lijn van het vaarwater, daar hij de toren van Brahestad en het baken van Iso-Kraaseli nog noord open had. In de zeilaanwijzingen wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd om het vaarwater zonder plaatselijke bekendheid niet in te varen, terwijl ook de “Berichten aan Zeevarenden" er op wijzen dat de bebakening in de Botnische Golf niet altijd betrouwbaar zijn. Uit het feit dat het lichtschip van Nakhkiainen niet op zijn plaats lag, had de kapitein in verband met de tijd van het jaar kunnen afleiden dat wellicht de zomerbebakening nog niet was uitgelegd. De kruispeiling welke hij van Tasku baken en Iso-Kraaseli had genomen was wegens de scherpe hoek, welke deze gaf, onbetrouwbaar en daarop had hij niet mogen varen. Door zijn voorbarige handelwijze is de scheepsramp veroorzaakt. Daarom straft de Raad de gezagvoerder door het uitspreken van een berisping.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juli. Maandag is op de werf van de N.V. J.C. Goudriaan’s Industrie- en Export Mij. te Delft, afd. Scheepsbouw, met gunstig gevolg te water gelaten een stalen motorvrachtboot metende 80 ton, genaamd DIRK HENDRIK, gebouwd voor rekening van de fa. D.H. Kruisifks alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 juli. De klipperaak AALTJE, kapt. en eigenaar B. Hartman te Roozendaal, heeft dat schip onderhands verkocht aan kapt, S. Wijnholt te Delfzijl, die het zelf gaat bevaren. Prijs geheim.


Datum: 23 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 juli. Het op de werf van de N.V. J. & A. van der Schuyt te Papendrecht voor rekening van Bureau Wijsmuller nieuw gebouwde stoomschip NICOLAAS, groot ca. 3.250 ton, heeft met gunstig gevolg proef gestoomd waarbij een vaarsnelheid werd verkregen van ruim 10 mijl. De machines zijn ingericht om zowel met kolen als met olie te worden gestookt. Het schip werd tijdens de bouw verkocht aan W.H. Berghuys' Kolenhandel te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Dinsdag heeft de proeftocht plaats gehad met de op de werf van de N.V. Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. gebouwde 4.000 ton vrachtstomer ELIDA CLAUSEN. Aan alle gestelde eisen werd ruimschoots voldaan, zodat het schip werd afgeleverd aan de eigenaar, de reder M. Clausen te Haugesund. Dit schip is een zusterschip van de SYDFOLD, in 1918 eveneens aan deze firma afgeleverd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Op 16 Juli heeft het stoomschip VECHTDYK, bij de Sunderland Shipbuilding Co. gebouwd, een welgeslaagde proeftocht gehouden, waarbij het schip een vaart verkreeg van 13 knopen. De VECHTDYK is 438 bij 55 bij 37¼ voet groot, is van het driedekkentype en gebouwd onder de hoogste klasse Lloyds. Aan boord zijn 11 stoomwinchen, terwijl een van de laadbomen een hefvermogen heeft van 30 ton.
(De VECHTDYK Is 18 Juli te Hamburg aangekomen, Red.) (Zie ook AH 110520 en RN 100720)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juli. Volgens telegram uit Shanghai heeft de Nederlandse sleepboot FRIESLAND tijdens een tyfoon, de op sleeptouw hebbende baggermolen in de nabijheid van Wenchow verloren. De sleepboot is naar Shanghai teruggekeerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

N.V. Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaartmaatschappij.
In de heden alhier gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders werden het verslag, de balans en de verlies- en winstrekening over het tweede boekjaar van de Vennootschap goedgekeurd, het dividend bepaald op 10% (vorig boekjaar 19 maanden 8%) en werd aan de gedelegeerde leden décharge verleend voor het gehouden beheer en aan de overige leden van de Raad van Beheer voor het gehouden toezicht.


Datum: 26 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op de werf van de N.V. J.C. Goudriaan’s Industrie- en Export Mij. te Delft, afd. Scheepsbouw, is de kiel gelegd voor een nieuw stalen motorvrachtschip voor rekening van de fa. Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.


Datum: 27 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Volgens bij de scheepstransportonderneming Gebr. Weltevreden te Hillegersberg ontvangen bericht, zijn de passagiersschepen No. 16 en 17 van Papendrecht naar Constantinopel, 21 juli te Vigo aangekomen en vertrokken vandaar 24 juli. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Het Nederlandse stoomschip MIRACH, 12 juli van San Lorenzo naar Londen vertrokken zit, als gevolg van het lage water, in de La Platarivier aan de grond.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 24 juli. De Nederlandse zeesleepboot ZEELAND met een baggermolen op sleeptouw van Esbjerg naar Venetië, arriveerde gisteren ter bestemmingsplaatse. Alles wel.

RN 270720
Falmouth, 22 juli. De Nederlandse motorschoener UBBEKARSPEL, van Amsterdam naar New York, liep hier gisteren binnen met lichte machineschade.


Datum: 28 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Naar wij vernemen zullen de stoomschepen van de Batavierlijn, te beginnen op heden, evenals voor de oorlog de Hoek van Holland weer aandoen voor het inladen van goederen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 27 juli. Bij het Departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen dat Hr.Ms. onderzeeboot K III onder bevel van Luitenant ter zee 1e klasse F.W. Coster, hedenavond van Kopenhagen zal vertrekken ter aanvaarding van de terugreis naar Vlissingen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 26 juli. De Nederlandse zeesleepboot LIMBURG met baggermateriaal op sleeptouw naar Kopenhagen, arriveerde 22 dezer te Malta en zette 23 juli de reis weer voort naar Venetië.
- Volgens ontvangen telegram werd de door de sleepboot gesleept wordende baggermolen Shanghai, welke tijdens een tyfoon bij Wonchow (China) was losgebroken, in de nabijheid van Haimon bij Natives in beschadigde toestand gevonden. De runners Smoor en Kloppenburg bevonden zich in goede welstand aan boord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 juli. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINSES JULIANA van de Maatschappij Zeeland zal 8 augustus naar Rotterdam vertrekken om aldaar te dokken. Op een nader te bepalen datum zal de officiële proeftocht plaats vinden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 juli. De zeetjalk HELENA JANTINA, bevaren door kapt./eigenaar J. Bonninga te Groningen is onderhands, voor geheime prijs, verkocht aan kapt. M. Baptisten, eveneens te Groningen en draagt thans de naam ANGENANT (opm: moet zijn ARGONAUT). Het schip ligt thans gereed tot vertrek naar Zweden.


Datum: 30 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 juli. Het Nederlandse zeilschip FLEVO IV is verkocht aan de rederij Ozanne te Guernsey. De FLEVO IV is 132 bruto en 70 netto ton groot, in 1902 gebouwd en behoorde aan de heer H. Haspers alhier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 juli. De motorschoener HETTIE, groot bruto 446 ton, netto 306 ton, in 1918 voor rekening van de Vrachtvaart Mij. Neerlandia gebouwd, is voor circa 25.000 Pnd. St. naar Frankrijk verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. De mailboot PRINSES JULIANA, voor de Mij. Zeeland in aanbouw op de
Werf van de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, heeft dinsdags proef gestoomd en daarbij goed voldaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 juli. Woensdag is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht, het casco van de stalen zeesleepboot GELDERLAND, gebouwd voor rekening van de N.V. Bureau Wijsmuller's Scheepvaart-, Transport- en Zeesleepvaart Maatschappij te Den Haag. De afmetingen zijn als volgt: Lengte 44 meter, breedte 8,25 meter en holte 4,30 meter. In deze zeesleepboot zal gemonteerd worden een stoommachine van ca. 1.200 pk, afmetingen van de cilinders 17" x 27½" x 45½" met een slaglengte van 30", benevens 2 ketels van 1.464 sq. ft. ieder. De machine-installatie word geleverd door de machinefabriek Delfshaven te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juli. Het stoomschip BRABANTIA, het tweede grote passagiersschip dat de Kon. Holl. Lloyd van Duitsland overnam, arriveerde gisteren te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. Het bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland gebouwde passagiersschip JOHAN DE WITT, is na een welgeslaagde proeftocht op de Noordzee door de opdrachtgevers overgenomen. In de tweede helft van de volgende maand zal de JOHAN DE WITT de eerste reis van Amsterdam naar Insulinde aanvaarden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Gisteren namiddag 4 uur (opm: 28 juli) had aan de werf Maasdijk van de N.V. Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabrieken en Scheepswerven te Schiedam, met goed gevolg de tewaterlating plaats van het stoomschip MARI TERE voor Spaanse rekening. Dit schip, gebouwd onder werf no. 53 is het vierde van gelijke type reeds door genoemde firma afgeleverd binnen de tijd van 1 jaar. De hoofdafmetingen zijn 180'-0” lang, 28’-0” breed en 14'-6" hol, het laadvermogen bedraagt ± 1.060 ton. De afmetingen van de machine, welke 600 ipk zal ontwikkelen, zijn als volgt: Diameter cilinders 380 x 610 x 1.020, slag 610 mm. Het schip, gebouwd onder speciaal toezicht en hoogste klasse van het klassificatie bureau Det Norske Veritas, is van het raised-quarterdeck type met de machine achterin en over bijna de gehele lengte voorzien van dubbele bodem tot het bergen van waterballast, waartoe ook de voorpiek ingericht is. De ruime verblijven voor kapitein en stuurlieden met salon en kaartenkamer bevinden zich in de midscheeps, de verblijven voor machinisten op het achterdek, terwijl de matrozen en stokers zijn ondergebracht in de bak. Voor het snel laden en lossen is het schip voorzien van 2 grote luikhoofden, welke bediend worden door 3 stoomlaad- en loslieren met laadbomen aan 3 masten. Verder bevinden zich op het bakdek een stoomankerlier en op het achterdek een stoomkaapstand. Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor het stoomschip no. 54, voor rekening van de N.V. Van der Eb en Dresselhuys’ Scheepvaart Mij. alhier, met een laadvermogen van ± 8.000 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 juli. Gisteren is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht het casco van de stalen zeesleepboot GELDERLAND, gebouwd voor rekening van de N.V. Bureau Wijsmuller, Scheepvaart- Transport- en Zeesleepvaart Maatschappij te Den Haag. De afmetingen zijn als volgt: Lengte 44 m., breedte 8,25 m., holte 4,30 m. In deze zeesleepboot zal gemonteerd worden een stoommachine van ca. 1.200 pk, afmetingen van de cilinders: 17 x 27½ x 45” met een slaglengte van 30", benevens 2 ketels van 1.464 sq.ft. ieder. De machine installatie wordt geleverd door de Machinefabriek Delfshaven.


Datum: 31 juli 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het nieuwe stoomschip JOHAN DE WITT van de Stoomvaart Mij. Nederland.
Dezer dagen heeft de Mij. Nederland haar vloot weer met een stoomschip vermeerderd door aanbouw van het stoomschip JOHAN DE WITT. De bouw heeft plaats gehad volgens de plannen en onder toezicht van de heer M.A. Cornelissen, scheepsbouwkundig ingenieur te Amsterdam. De hoofdafmetingen van dit schip zijn: Lengte tussen de loodlijnen 482'-0", breedte buitenkant spanten 59’-0”, holte' op knoldek 30-0", toegelaten diepgang 28'-10¾". De waterverplaatsing bij deze diepgang bedraagt 17.600 ton van 1.016 kg en het draagvermogen 8.465 ton van 1.016 kg. Hoogte van het opperdek 8'-0", hoogte brug en campagnedek 8’-0", hoogte sloependek 8'-0". Het schip heeft 5 doorlopende dekken. Op een gemiddelde diepgang van 23’-0" zal het schip een snelheid van 15 knopen hebben. Het schip is geheel van staal gebouwd volgens de hoogste klasse van 100 A 1, volgens de voorschriften van het internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee en volgens die van de Nederlandse Schepenwet. De dubbele bodem, die bijna over de gehele lengte van het schip doorloopt, n.l. van voor- tot achterpiekschot, is verdeeld in 31 afzonderlijke tanks, welke bergruimte bevatten voor drink- en voedingswater, waterballast en vloeibare brandstof. Er zijn 10 waterdichte dwarsschotten, welke alle, behalve de beide middelste, doorlopen tot het opperdek en die het schip dus verdelen in 11 waterdichte afdelingen. De in deze schotten aanwezige waterdichte deuren kunnen op mechanische wijze gesloten worden vanaf het brugdek. Het schip heeft een zgn. kruisersteven en een balansroer.
De passagiersinrichting is berekend op 165 passagiers 1e klasse in 95 hutten en 4 luxe-hutten, 128 passagiers 2e klasse in 50 hutten, 36 passagiers 3e klasse in 12 hutten en 42 passagiers 4e klasse in een verblijf. De betimmeringen van de diverse salons enz. zijn ontworpen door de heer C.A. Lion Cachet.
Bunkers en dubbele bodemtanks onder de beide ketelruimen en ruim III, zijn geschikt tot het meevoeren van petroleum residu als vloeibare brandstof, de permanente bunkers zijn tevens bedoeld voor het bergen van kolen. Over de lengte van de beide ketelruimen is een dubbele huid aangebracht, lopende tot aan het tussendek.
Het schip heeft twee masten waarvan de voorste mast 4 laadbomen draagt elk met 6 ton hefvermogen, terwijl daar ter plaatse bovendien een zware laadboom voor het lichten van 25 ton is aangebracht. Op de achterzijde van het sloependek staan twee laadpalen met 3 ton hefvermogen. Het schip is verder uitgerust met 6 hydraulische kranen, terwijl voor de behandeling van de bovengenoemde laadbomen 4 stoomlieren en 2 elektrische lieren zijn opgesteld. De stuurinrichting bestaat uit een Shaw-Martineau elektrisch-hydraulische stuurtoestel en een Hastie’s patent stoomstuurmachine, zodat bij defect zijn van een van de machines de manoeuvreerbaarheid gewaarborgd is door de andere. Beide machines worden door middel een telemotor-leiding vanaf de commandobrug bediend, terwijl ook op het sloependek achteruit gestuurd kan worden. Het schip wordt voortgestuwd door twee driebladige schroeven van 17'-0" diameter, die bewogen worden door 2 triple-expansie machines met cilinderafmetingen 26” x 42½" x 74¼" en een slag van 12’ 49½". Bij 85 omwentelingen ontwikkelen de machines 6.700 ipk. Stoom wordt geleverd door 6 cilindrische ketels elk met 3 vuren, 2.925,6 vierk.voet verwarmd oppervlak en 58,3 vierk.voet roosteroppervlak. Stoomdruk 15 kg per cm2. De ketels werken alle met Howden’s geforceerde trek. De complete machine en ketelinstallatie werd geleverd door Werkspoor, naar de plannen en onder toezicht van de heer S.G. Visker, hoofdingenieur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nieuwe Waterweg – Aangekomen: 29 juli ATHENE – stoomschip – terug van proeftocht.


Datum: 02 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 31 juli. De Nederlandse dubbelschroef motorschoener ZEEMEEUW, 400 ton bruto en 230 ton netto, in 1911 te Alblasserdam gebouwd, thans in reparatie liggende te Papendrecht, is voor circa NLG 185.000 verkocht aan Antonio Paolo Daraghiati te Durazzo.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juli. De Nederlandse schoener DE RUYTER, komende van Rotterdam, is te Harwich aangekomen met schade, bekomen door aanvaring.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Naar men verneemt zal het grote passagiersschip BRABANTIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, 1 september a.s. de eerste reis van Amsterdam naar Zuid-Amerika aanvaarden.


Datum: 03 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 31 juli. De Nederlandse zeesleepboot BRABANT vertrok gisteren van St. Vincent, Cape Verde naar Antwerpen met het 9.000 ton stoomschip GUNSTON HALL, geladen met graan, op sleeptouw.
- De zeesleepboot LIMBURG arriveerde gisteren van Kopenhagen te Venetië met baggermateriaal op sleeptouw.


Datum: 04 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Het voor rekening van de rederij F.J. Evans te Burryport op de werf van de firma D. Boot te Woubrugge nieuw gebouwde stoomschip PEMBREY, dat door de Industrieele Maatschappij Hera te IJmuiden van machines en ketels werd voorzien, heeft zaterdag op de Noordzee een welgeslaagde proeftocht gehouden en is door de opdrachtgevers overgenomen. Het schip is na binnenkomst naar Amsterdam opgevaren om voor Swansea een lading oud ijzer in te nemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 augustus. Door de bergingsschepen NOORDVAARDER en STIER werden hier heden aangebracht 32 vaten olie en 105 vadem ankerketting, welke geborgen waren uit het voorschip van de LIBERTY GLO bij Ameland. Het achterschip werd in april reeds geborgen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juli. Volgens telegram uit Soerabaja van 28 dezer strandde het Nederlandse stoomschip SUMATRA in het Westgat, doch kwam na een gedeelte van de lading gelost te hebben weer vlot. De schade is blijkbaar gering. Het stoomschip gaat na gelost te hebben, in het dok om onderzocht te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juli. De Nederlandse schoener DE RUYTER (zie vorig No.) is in aanvaring geweest met het Engelse zeilschip LORD BERESFORD en bekwam schade aan achtersteven, enz. De LORD BERESFORD is met verlies van boegspriet hier binnengelopen.


Datum: 05 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. Het stoomschip NOORD-BRABANT, 2.332 bruto en 1.359 netto ton, in 1916 bij de N.V. Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes gebouwd, van de N.V. Stoomschip Noord-Brabant alhier is naar Noorwegen verkocht en in KAREN ROGENAES herdoopt. Het stoomschip vertrok gisterochtend van hier naar Barry.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. De Nederlandse motorschoener HETTIE van de Vrachtvaart Mij. Neerlandia is volgens Fairplay voor 25.000 P.St. naar Frankrijk verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. Het Nederlandse stoomschip WIELINGEN van de Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Maatschappij is verkocht naar Engeland en herdoopt in GRANDEST.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. Het Nederlandse stoomschip PRINCENHAGE I en de motorschoener MASTGAT zijn naar Engeland verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. De motorschoener MARTHA is verkocht naar Duitsland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 augustus. De motorschoeners THALATTA II en VRIJENBAN I zijn verkocht naar Albanië.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 augustus. Het tussen Delfzijl en Emden varende vracht- en passagiersstoomschip VOORUITGANG werd gisteren in zinkende staat hier binnengesleept door de Duitse sleepboten AURICH en SANDAU en ligt thans in ondiep water in de haven gezonken. De sleepboten zijn heden naar Emden vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 augustus. Het Nederlandse stoomschip ST. PHILIPSLAND, op weg van Rotterdam naar Kopenhagen, is bij Dragör gestrand. Assistentie is ter plaatse.


Datum: 06 augustus 1920


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 augustus. De Engelse driemastschoener PRIDE OF THE WEST, van Antwerpen naar Great Yarmouth, gesleept door een Engels stoomschip, is hedenmorgen door het breken van de sleeptros, bij het Zuiderhoofd te Westkapelle gestrand. De reddingboot is derwaarts vertrokken voor het verlenen van assistentie.
Nader vernemen wij dat de opvarenden gered zijn. De schoener zit op de dijk en de positie van het schip is verre van gunstig.


Datum: 07 augustus 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blackwall, 4 augustus. Het de rivier afvarende stoomschip BATAVIER VI is met de barge SIOLA in aanvaring geraakt. Deze met gouvernementsgoederen geladen barge werd zwaar aan het achterschip beschadigd. De schade aan de BATAVIER VI, indien zo er is, is niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Het lichten van de passagiersboot VOORUITGANG I, gezonken in de buitenhaven te Delfzijl, is aan de Nieuwe Bergingsmaatschappij te Maassluis opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. De Koninklijke Hollandsche Lloyd zal een veertiendaagse dienst van Amsterdam naar New York en een drieweekse dienst naar Cuba en Mexico openen.
De KENNEMERLAND vertrekt als eerste stoomschip op 11 september van Amsterdam naar New York en de HOLLANDIA 29 september naar Havana.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Het Nederlandse stoomschip ST. PHILIPSLAND (zie No. van 4 aug.) is door een bergingsstoomschip vlot getrokken en te Kopenhagen binnengebracht. 150 ton cokes zijn in lichters overgeladen. Het schip is licht beschadigd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 3 augustus. Het stoomschip LEERDAM, van Londen naar de Tyne, is hier binnengelopen met schade aan het ankerspil en met lekkage. Volgens rapport van de gezagvoerder heeft het schip ongeveer een uur op Long Sand aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie weer vlot gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Voor deze maatschappij werden in Nederland aangekocht vier schepen, welke de namen SIBOLGA, BEROUW, LEMATANG en STAGEN ontvingen. In Indië werd het stoomschip SOERABAJA overgenomen. Vijf schepen werden op Nederlandse werven in aanbouw gebracht. Een nieuwe TASMAN is door de Britse regering in Engeland op stapel gezet. Ondanks het gebrek aan tonnenruimte werden de overeenkomsten met de Regering nagekomen. Dit jaar bleef de vloot voor grote rampen gespaard. Na de wapenstilstand ontwikkelde zich in de Archipel een levendig scheepvaartverkeer. De invoer van goederen in Indië nam grote verhoudingen aan. Op de Java-Australië Lijn werden gedurende het verslagjaar 10 reizen gemaakt, tegen 7½ in 1918. Daar gedurende het gehele jaar 1919 de uitvoer van rijst van Rangoon naar Ned.-Indië verboden was, kon de Deli Rangoon Lijn niet worden bevaren. Het stoomschip VAN CLOON maakte een reis van Chili via Australië, welke in het begin van 1920 eindigde. Tevens wordt melding gemaakt van deelneming in de oprichting van de Vereenigde Nederlandsche .Scheepvaart Maatschappij met een kapitaal van NLG 6.000.000.


Datum: 08 augustus 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Sliedrecht, 7 augustus. Heden werd met goed gevolg van een van de hellingen van de N.V. Scheepsbouwwerf & Machinefabriek De Klop alhier te water gelaten het stalen zeevrachtstoomschip IJSELVEER, groot ca. 3.300 ton, bestemd voor de N.V. IJselveer te Rotterdam. Het schip, in de afmetingen 267’ x 42’ x 21’-6”, is gebouwd volgens de hoogste klasse Lloyds Register, voldoet aan de voorschriften voor de houtvaart, Stuwadoorswet en van de Scheepvaartinspectie en wordt voorzien van een draadloze telegrafie installatie. In het schip wordt geplaatst een triple-expansie stoommachine van plm. 1.200 ipk met 2 stoomketels van ongeveer 170 m2, welke voorzien zijn van een oliestookinrichting en geforceerde trekinstallatie.
Het geheel voldoet overigens aan alle eisen die men aan een modern vrachtschip kan stellen. De verblijven voor de kapitein en de officieren worden van stoomverwarming voorzien en het gehele schip wordt elektrisch verlicht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De stranding te Westkapelle.
Hedenmiddag brachten wij een bezoek aan Westkapelle, waar op de glooiing van de zeedijk nabij de molen de Engelse drie-mast motorschoener PRIDE OF THE WEST, geladen met fosfor van Antwerpen naar Yarmouth, is gelopen. Hedenmorgen (7 aug.) te ruim half negen heeft de stranding plaats gehad. De schoener was tot Vlissingen gesleept, maar zou toen op eigen kracht de reis vervolgen. Door een defect aan de motor en het in de branding geraken van het schip keerde het om en liep op de glooiing. Spoedig was hulp ter plaatse en werden de vijf opvarenden, drie mannen en twee jongens behouden aan wal gebracht.
Hedenmiddag was men bezig de inventaris van het schip aan wal te brengen, zulks onder hevige wind- en regenbuien, die het bergingswerk niet voorspoediger deden gaan.
Maatregelen om te trachten ook het schip, dat door de kapitein aan de Engelse vice-consul uit Middelburg is overgegeven, te behouden zijn genomen maar als de storm even heftig blijft en het niet voor de vloed gelukt het schip dat 2½ uur na hoog water strandde af te brengen, vreest men dat het tegen de dijk zal stuk slaan.


Datum: 09 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Westkapelle, 6 augustus. De schoener PRIDE OF THE WEST (zie ons vorig No.) is tijdens de vloed tegen de dijk uit elkaar geslagen. Schip en lading zijn totaal verloren. Het is een nieuw schip en deed zijn tweede reis.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 augustus. Van de werf van de scheepsbouwer G.J. Van der Werff te Hoogezand, is met gunstig gevolg te water gelaten een voor eigen rekening gebouwde 3-mast motorschoener, groot 400 ton. Het schip is gebouwd onder toezicht van de Germ. Lloyd, klasse Atlantische vaart en Nederlandse Scheepvaartinspectie, wordt voorzien van een 90 pk Kromhout motor.
Met de bouw wordt begonnen van een viertal zeelichters voor rekening van de N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Mij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 augustus. Het op de werf van de firma Wm. Hamilton & Co. te Port Glasgow voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomschip SALABANGKA is met goed gevolg te water gelaten. Dit voor de algemene vrachtvaart bestemde stoomschip is lang 420, breed 54,3 en hol 30 voet tot het shelterdeck en zal een snelheid hebben van 13½ knoop.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 augustus. De gisteren hier van Emden aangekomen Nederlandse tjalk DE HOOP, heeft gedurende de oorlog daar gelegen, na indertijd, geladen met machinerie en lompen te zijn in beslag genomen. Het schip is thans eindelijk vrij en aan de eigenaar teruggegeven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hargi, 28 juli. Het Nederlandse stoomschip ALCOR dat bij het uitbreken van de oorlog door de Russen bij de ingang van deze haven tot zinken werd gebracht, is nu gelicht en ligt aan de kade gemeerd.


Datum: 11 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 augustus. Het gisteren naar Italië vertrokken motorschip VRIJENBAN I is naar Italië verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 augustus. Van de werf Harima Dockyard Co. Ltd. te Aioi, Harima (Japan) is te water gelaten het stoomschip TOBA, 6.806 bruto ton, in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 augustus. Het zeilschip ELISABETH, kapt. H. Engelsman, is voor geheime prijs verkocht aan de heer G. Woning te Groningen en herdoopt in GOEDE VERWACHTING.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 augustus. Het Nederlandse stoomschip ARAKAN kwam te Yokohama aan en had een schroefblad verloren.


Datum: 12 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vanuit de Rotterdamse haven is heden met het voor de Maatschappij Zeeland door de Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip PRINSES JULIANA een proeftocht ondernomen die, naar een draadloos telegram ons meldt, schitterend slaagde.
De nieuwe boot bleek aan alle eisen te kunnen voldoen. Het schip loopt 23 knopen.
Te kwart voor twaalf werd de PRINSES JULIANA door de directie van ’De Schelde’ aan de Maatschappij Zeeland overgedragen.
Aan boord bevonden zich o.a. de ministers König en Van IJsselsteijn, alsmede de vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, de heer Ter Broecke Hoekstra.
Tijdens de tocht werd een telegram van hulde aan de Koningin gezonden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westkapelle, 10 augustus. Het schip PRIDE OF THE WEST, dat bij Westkapelle strandde, is geheel wrak geslagen en niet meer te bergen. Het wordt morgen alhier publiek verkocht in de toestand zoals het zich op de zeedijk bevindt. (zie ook RN 090820)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 augustus. Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND arriveerde 10 augustus van Kopenhagen te Nieuwediep.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 augustus. Het achterschip van het Amerikaanse stoomschip LIBERTY GLO, hetwelk op Ameland is gestrand geweest en door de Nieuwe Bergingsmaatschappij te Maassluis in april jl. werd vlot gebracht, wordt heden in een van de Wilton's dokken opgenomen om er een nieuw voorschip aan te bouwen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 augustus. De heer J. Dories te Groningen is alhier met de klipperaak JEZELINA binnengekomen, welke hij te Kopenhagen (Denemarken) heeft aangekocht. Het schip zal hier onder Nederlandse vlag worden gebracht en de naam PLANEET voeren. Het schip is 191 m3 groot. Prijs geheim.


Datum: 14 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip PRINSES JULIANA gisteren van Rotterdam te Vlissingen aangekomen, heeft op de proeftocht naar wens voldaan en is door de Stoomvaart Maatschappij Zeeland van de bouwmeesters overgenomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 augustus. Het voor de Maatschappij Houtvaart te Rotterdam op de werf van de firma Verschure te Amsterdam nieuw gebouwde stalen stoomschip EEM heeft heden op de Noordzee een proeftocht gehouden en is door de rederij overgenomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 augustus. Alhier is aangekomen het Nederlandse schoenerschip JACOBA, kapt. S. Wijnstok, met een lading gezaagd hout van Kaunissaari (Finland), welke in de Oostzee door stormweer een gedeelte van de deklast heeft verloren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 augustus. Van hier is vertrokken in ballast en bestemd voor Emden om aldaar te laden, de nieuwe 4-mast motorschoener MARTHA, kapt. H. Woker. Dit schip is gebouwd op de werf van de heren J.Th. Wilmink & Co. te Groningen, vaart onder Duitse vlag en behoort thuis aan de heren Albert Winkelmann te Hamburg. Het heeft een draagvermogen van 750 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 augustus. Alhier is aangekomen het bergingsvaartuig RAM, van de Nederlandsche Bergings Mij. om de in de haven gezonken passagiersboot VOORUITGANG I te lichten. De boot is met de achtersteven diep in de slibmassa weggezonken, zodat dit eerst voor zoveel mogelijk dient te worden weggeruimd. Een duiker zal daarna trachten het lek te stoppen, terwijl vervolgens met het leegpompen een aanvang zal worden gemaakt.


Datum: 16 augustus 1920


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. 16 Aug. In het kort hebben wij in ons vorig ochtendblad meegedeeld, dat het stoomschip ALCHIBA met gunstig gevolg had geproefstoomd. Dit proefvaren heeft niet veel tijd gevorderd. Eerst om ongeveer twee uur (zaterdagnamiddag) vertrok men van de werf van de N.V. Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg en om even over zessen was men weer terug en toch is men nog buitengaats geweest en heeft men op de gemeten mijl gevaren. Er blijkt dus, dat er steeds een flinke vaart in het stoomschip heeft gezeten. Op de gemeten mijl bleek dit. Aldaar werd 12,5 mijl behouden. Zijn wij goed ingelicht, dan is dit 1½ mijl boven contract. Alles ging naar wens. Bij het overnemen sprak de heer Van der Schuyt, als commissaris van de firma Nievelt, Goudriaan & Co., in tegenwoordigheid van de heren ing. M. Eikelenboom, B.B. Duyfhuizen, beide directeuren van bovengenoemde firma, de heer Brough, directie N. Waterweg, Douglas, directeur N. Waterweg, de heer Schoo, expert van Lloyds en experts Scheepvaartinspectie, zijn tevredenheid uit over het mooie snellopende schip en nam het gaarne over. De heer Douglas dankte. Als bijzonderheid vernamen wij nog, dat op de uitreis de ALCHIBA slechts met 2 ketels stookte en op de thuisreis met 3. En nog groter bijzonderheid is, dat de ALCHIBA, hoewel de steenkoolprijzen belangrijk hoger zijn, toch zal omgebouwd worden om met steenkool te worden gestookt. Daarom ging het stoomschip naar de werf terug. Het geheel opleveren van dit mooie stoomschip, dat aan alle mogelijke eisen voldoet, welke men aan een vrachtboot mag of kan stellen, moet nu onverwacht worden uitgesteld. De ALCHIBA, gebouwd volgens voorschriften en onder speciaal toezicht van Lloyds, volgens de Nederlandse Scheepvaartinspectie en Stuwadoorswetten met Certificaat Houtvaart, heeft de volgende hoofdafmetingen: Lang 385 voet, breed 50 voet en hol tot het shelterdeck 30 voet 8 duim. Het heeft 3 doorlopende dekken, 4 ruimen, een dieptank en 5 luiken. Deze luiken zijn van bijzonder sterke constructie en versterkingen. Het draagvermogen is ongeveer 7.700 ton en de voortstuwing heeft plaats door triple-expansie machines met cilinders van 26” x 42" x 70" en een slag van 48”. De stoom wordt geleverd door 3 stalen stoomketels met een diameter van 15’-0" en een lengte van 11’-3" met 180 lbs stoomdruk per vierk. duim. De ketels zijn voorzien van Howdens Patent geforceerde trek, oververhitters en tevens ingericht om met olie gestookt te worden (Wallsend systeem). Het stoomschip is geheel elektrisch verlicht, voorzien van draadloze telegrafie, heeft een dubbele bodem over de gehele lengte, waarin, evenals in de voorpiek, achterpiek, dieptank en bunkers, vloeibare brandstof voor eigen gebruik geborgen kan worden, terwijl verder de nodige kolenbunkers aanwezig zijn voor het geval met kolen gestookt moet worden.
Zes stalen schotten verdelen het schip in zeven waterdichte compartimenten. Verder is het schip voorzien van 10 stoomlieren voor het vlugge laden en lossen. De stuurmachine is opgesteld in een dekhuis op het achterdek en is van het direct werkend type met hydraulische telemotor naar de standaards op de brug. Bij een wandeling over dek trof ons ten zeerste, dat er over het gehele dek langs de reling een hoekstaal was geklonken. Nu kan men overal een deklast hout sjorren. Het is nu niet meer nodig om de stutten in de op 3 meter van elkander geplaatste stalen potten te plaatsen. Op de bak met waterkering bevindt zich het ankerspil en daarachter 2 luikhoofden met 4 winches. In de midscheeps op dek zijn de loodshut, zeer goed geventileerde hospitaalhut, mooi betimmerde eetzaal officieren, het verblijf van de chef-hofmeester en pantry-officieren gebouwd. Benevens de keurig afgewerkte slaapkamer, werkkamer, bad, enz. van de gezagvoerder zijn aangebracht. Aan de stoffage is veel zorg besteed. Vanaf de eetzaal en kapiteins (kapt. Mulder is gezagvoerder) appartementen gaat men binnendoor met een trap naar de telegrafisten seinhut, kaartenkamer, enz. en vóór de kaartenkamer is een overdekte brug en daarboven de commandobrug. Aan al deze afdelingen is het fijn werkhout niet gespaard. Boven en langs de machinekamer aan bak- en stuurboord hebben de 1e, 2e, 3e en 4e machinisten, 1e, 2e en 3e stuurlieden, hofmeesters, leerlingen, enz. hun verblijven. Alle hutten zijn zeer mooi betimmerd en gevernist, terwijl de betimmering van de 1e stuurman- en 1e machinisthutten zijn gepolitoerd. In het achterschip met een brede toegang vanaf het dek zijn de logiezen voor het verdere personeel gebouwd. Alles is ruim opgezet. Aparte slaapgelegenheden voor stokers en matrozen en aparte washuizen, schafthutten, enz. Alle slaapplaatsen, goed voorzien van lucht en ventilatie, zijn van de huid. Voor het reddingwezen is ruim gezorgd.
Niet alleen is de vloot van de rederij Nievelt, Goudriaan & Co. een mooi schip rijker geworden, maar de N.V. Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg kan met dit stoomschip weer een succes boeken.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

De werkzaamheden aan de Duitse kruiser HILDEBRAND, welke op 19 december 1919 bezuiden Scheveningen strandde na door een storm losgebroken te zijn van de sleepboot POOLZEE, zijn thans voorlopig weer gestaakt. Sedert enige weken waren bij gunstig weer elke dag twee zuigers bezig om te trachten een geul naar het schip te zuigen, hetgeen echter tot geen resultaat heeft geleid. De HILDEBRAND, die zeer hoog op het strand geslagen is, zit ongeveer 4,50 meter in het zand. Het baden en zwemmen in de omtrek van het schip is zeer gevaarlijk, daar bij het voor- en achterschip grote gaten in het strand geslagen zijn, welke bij hoog water niet te zien zijn. Bij die plaatsen zijn waarschuwingen als “zeer gevaarlijk hier te baden” geschilderd. Thans zullen de bergers trachten het voormalige oorlogsmonster op andere wijze vlot te brengen.


Datum: 17 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip ALCHIBA, gebouwd voor de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam, gebouwd op de werf Nieuwe Waterweg te Schiedam, heeft zaterdagmiddag (opm: 14 aug.) met gunstig gevolg proef gestoomd.


Datum: 19 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Het in ballast van hier naar Emden vertrokken stoomschip STAD DORDRECHT ligt met lekke ketels op 3 mijl benoorden de Waterweg. De sleepboot URSUS van de Nieuwe Bergingsmaatschappij is er heen om het stoomschip weer terug te slepen.
Later bericht. Het stoomschip STAD DORDRECHT is heden te Rotterdam aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Newcastle in aanbouw zijnde stoomschip AMSTELLAND heeft proef gestoomd en is te Shields teruggekeerd.


Datum: 20 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 augustus. Op de Eems heeft proef gestoomd de 3-mast motorschoener CLAUDIA M, gebouwd bij J.J. Pattje te Waterhuizen bij Groningen, voor rekening van een Braziliaanse firma te Santos. Het schip is bruto 1.027,23 m3 en heeft een motor van 180 ipk geleverd door de firma Goedkoop te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 14 augustus. Het Nederlandse stoomschip LIMBURGIA heeft 12 augustus bij het verlaten van de haven op de baar gestoten, maar beliep geen schade.


Datum: 21 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Muiterij op de JAN VAN NASSAU.
Vaz Dias meldt uit Hamburg: Aan boord van het in de haven van Hamburg liggende stoomschip van de Kon. West-Indische Maildienst JAN VAN NASSAU is donderdagavond muiterij uitgebroken, daar de bemanning, voor het grootste gedeelte uit Chilenen bestaande, haar gage in Duits geld uitbetaald zou krijgen. Het kwam tot een gevecht, waarbij van messen en revolvers werd gebruik gemaakt. De havenpolitie moest ingrijpen en heeft enige van de muiters in hechtenis genomen. De kapitein van het stoomschip kreeg ten gevolge van de opwinding een beroerte, ten gevolge waarvan hij is overleden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. Het hedennacht van Hamburg alhier aangekomen stoomschip HELDER heeft tussen de pieren het scheepje URK 60 overvaren, waarbij de schipper A. Bruining is verdronken. De matroos Maarten Post kon gered worden door de sleepboot SIMSON van Bureau Wijsmuller. Het scheepje is later drooggezet. (opm: zie ook RvdS -AH 250820 en AH 030920)


Datum: 23 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Het stoomschip ROGIER heeft nabij de vuurtoren van Hufvudskar de te Groningen thuis behorende en naar Stockholm bestemde Nederlandse tjalk NAJADE, schipper H. Groen, op sleeptouw binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Rotterdam, 22 augustus. Van een van de hellingen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd gisteren te water gelaten het voor Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip ALCOR, groot 3,530 bruto reg. ton, met afmetingen van 359' x 50' x 24'-6". Het schip is gebouwd volgens hoogste klasse Lloyds, Schepelingenwet, Scheepvaartinspectie, enz. en zal worden voorzien van een Certificaat Houtvaart, benevens certificaten voor Panamakanaal en Suezkanaal en wordt speciaal ingericht voor het vervoer van graan in bulk. De gehele dubbele bodem is ingericht voor het bergen van stookolie, behalve achter de machinekamer, welke voor voedingswater wordt gebezigd. In de voor- en achterpiek is eveneens gelegenheid voor het bergen van stookolie. De voortstuwing zal plaats hebben door een triple-expansie machine met cilinders van 25 x 41 x 68 Eng. duim. De stoom zal worden geleverd door drie aan een zijde olie stokende ketels met afmetingen van 13 voet 6 duim bij 11 voet en een verwarmend oppervlak van 5.350 vierkante voet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Te Amsterdam is dezer dagen aangekomen het stoomschip AMSTELLAND, evenals het de vorige maand in de vaart gebrachte stoomschip SALLAND, behorende tot de reeks van door de Koninklijke Hollandsche Lloyd bestelde grote vrachtboten. De AMSTELLAND heeft een lengte van 470 voet bij een breedte van 61 voet en een holte van 34 voet. Het schip heeft een draagvermogen van ongeveer 12.500 ton en is het grootste vrachtschip van de Amsterdamse handelsvloot. Het is, evenals het stoomschip SALLAND, voorzien van een volgens de nieuwste eisen ingerichte vriesinrichting en derhalve ook speciaal ingericht voor het vervoer van lading in gekoelde of bevroren toestand. Het stoomschip zal op 18 september zijn eerste reis naar Zuid-Amerika aanvaarden.


Datum: 25 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren behandelde de Raad voor de Scheepvaart het onderzoek naar de oorzaak van het aan de grond lopen in de Kleine Belt op 22 juni 1920 van het zeilschip FLEVO VIII, Rederij N.V. Maatschappij Flandria te Rotterdam; gezagvoerder J. Maan te Katwijk aan Zee. Het zeilschip FLEVO VIII (121,90 bruto ton metende) was bemand met vier koppen, toen het met een lading kolen op reis van Dysart (Schotland) was naar Faaborg op het eiland Funen (Denemarken). Na op 17 juni Skagen te zijn gepasseerd, werd op 21 juni in de Kolding fjord (Klein Belt) geankerd. De 22e juni ging men ankerop en zeilde om 8 uur in de voormiddag met helder zicht — wind west — de Lyö Krog in. Na het passeren van de bakens van Lyö Trille en Lyö Sand draaide men over stuurboord bij, om de loodsvlag op te zetten, doch de lijn brak. Kort daarop liep het schip aan de grond op de Knastegrund.
In deze zaak werden gehoord schipper Jacob Maan, aan wie nalatigheid wordt verweten, alsmede stuurman Jacob de Jong.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren behandelde de Raad voor de Scheepvaart de aanvaring van het kustzeilvissersvaartuig UK-60 met het stoomschip HELDER in de havenmond van IJmuiden op 18 augustus jl. De Urker botter is bij deze aanvaring gezonken en de schipper verdronken. Gezagvoerder P. Buijs deelde ter zitting mee, dat hij ‘s avonds voor IJmuiden kwam. Het was helder weer. Hij zag bezuiden de zuidpier een wit lichtje van een visserman. Toen hij naderde begon men met signalen te waarschuwen. Het vaartuig was veel te hoog en het bleek onmogelijk er achter om te gaan. De HELDER moest de Noordpier houden. Het schip kon niet terug. De kapitein verzekerde, dat hij niets had kunnen doen om het ongeluk te voorkomen.
Ook de stuurman van de HELDER, in deze zaak gehoord, getuigde in de geest als kapitein Buijs had gedaan. De aanvaring schijnt, naar uit deze verklaringen bleek, uitsluitend te wijten te zijn aan de nalatigheid van de schipper, die het leven heeft gelaten. Uit de verdere getuigenverklaringen bleek evenwel, dat aan boord van de UK-60 alles was gedaan om het ongeluk te mijden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen.
Het stoomschip ALAMAK, 1.913 bruto en 1.123, netto ton, in 1913 te Papendrecht gebouwd, van Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, is naar Duitsland verkocht. Het vertrok dinsdag (opm: 24 aug.) onder Duitse vlag van Rotterdam naar Brake.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. Volgens ontvangen telegram arriveerden de Nederlandse zeesleepboten ZEELAND en LIMBURG eergisteren respectievelijk voor de derde en tweede maal met diverse baggermateriaal op sleeptouw van Malta te Venetië. Alle slepen werden uitgevoerd voor rekening van de N.V. W.J. Kalis Wzn. & Co's Baggermaatschappij te ‘s-Gravenhage en zonder de minste averij volbracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 augustus. De klipperaak TWEE GEBROEDERS, kapt. en eigenaar W. Veen te Groningen, is onderhands verkocht aan kapt. A. Engelsman te Delfzijl. Prijs geheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotherhithe, 18 augustus. Het Nederlandse stoomschip HELENA is bij het afstomen van de rivier (opm: de Theems) in aanvaring geraakt met de met tarwe beladen bark INDUSTRY uit Guildford, die dientengevolge zonk. (De HELENA is sedert te Amsterdam aangekomen).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 augustus. Het Nederlandse stoomschip UBBERGEN, van Barry naar Hampton Roads, is te Waterford binnengelopen om schade aan de machine te herstellen.


Datum: 26 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. De Nederlandse motorschoener HERMINA, van Leith naar Ferrol, is te Plymouth aangekomen met defecte motor en dekschade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Het Nederlandse motorschip SOPHIA, van Kragerö met ijs naar Boulogne, is 80 mijl ten oosten van Lowestoft gekenterd. Vijf man van de equipage verdronken. De overige opvarenden zijn te Lowestoft geland. (opm: zie ook RN 270820)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. De Engelse schoener PRIDE OF THE WEST, welke 8 aug. te Westkapelle strandde, is thans geheel stukgeslagen weggespoeld, zelfs de masten zijn doormidden gebroken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carnarvon, 20 augustus. De Nederlandse schoener JANTIENE FENNEGIENE, 15 dezer van Oporto hier aangekomen, ontmoette 30 juli op 41 gr. 19 min. NB zwaar weer, waardoor het schip schade kreeg aan zeilen, tuigage, enz.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Needles, 21 augustus. Het kleine kustvaartuig FLEVO IV passeerde alhier met het sein ‘onbestuurbaar’ en ankerde ter hoogte van Totland.
De kustwacht van Totland deelt mee, dat de machine defect is.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen.
De stoomschepen GELDERLAND, groot 1.877 bruto en 1.150 netto ton en MIDSLAND, groot 1.085 bruto en 616 netto ton zijn onder Belgische vlag gebracht. Reders zijn nu de Societé de Nav. Charbonnière te Antwerpen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het nieuwe stoomschip BRABANTIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Op uitnodiging van de directie van bovengenoemde Maatschappij brachten wij een bezoek aan het nieuwste stoomschip BRABANTIA, het zusterschip van de LIMBURGIA. Het zeekasteel, dat geheel in de trant gebouwd is als de LIMBURGIA heeft een lengte van 188 m. (618 voet), een breedte van 22 m. (72 voet). De bruto inhoud is 19.653 ton, de netto inhoud 9.900 ton. Het heeft een draagvermogen van 10.000 ton en een waterverplaatsing van 24.800 ton bij 28 voet diepte. Het schip werd gebouwd door de Aktien Gesellschaft Weser te Bremen voor de H.A.P.A.G. en had aanvankelijk de naam WILLIAM OSWALD (de naam van een vroegere Oberbürgermeister van Hamburg). Van de kiel tot de top van de mast van het vaartuig meet het 58 m. Het biedt plaats aan 344 eerste klasse, 158 tweede klasse, 136 tweede klasse A en 869 derde klasse passagiers. De bemanning bestaat uit ongeveer 400 koppen. De inrichting van de super-luxueuze cabines is schitterend, alles is stijlvol opgetrokken. De verschillende salons geven de indruk, alsof men in een groot eerste rangs hotel van een wereldstad is. De grote eetzaal doet ons denken aan een klein Trianon; voor alles is gezorgd, een strijkje, enz. De hall's, de rooksalons, de bibliotheek, de kinderspeelzaal, de gymnastiekzaal, het zwembassin maken dat men zich niet meer op een schip waant, maar in een luxueus hotel, waar kosten noch moeite gespaard zijn om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Liften brengen de opvarenden in de kortst mogelijke tijd naar de verschillende verdiepingen, (er zijn er zeven). Ook zijn er kassen voor bloemen en planten, verder zijn er winkels, waar men van alles kopen kan. De meest nieuwe uitvinding, zoals een zelfregistrerende brandblusser, een gyroscopisch kompas (systeem Anschütz, Neumühle bij Kiel), onderzee kloksignaal, enz. enz. zijn in toepassing gebracht.
Het schip heeft drie schroeven, die door een turbine (die 60.000 kg. weegt) in beweging gebracht wordt door vier cilinders van 14.000 pk. Het heeft 14 stoomketels en een eigen luchtinstallatie. In de machinekamer zijn overal brandvrije schotten aangebracht. De beweegkracht wordt door olie geleverd, zodat het laden van steenkool geheel overbodig is. Het logies voor de bemanning, de keukens, de bergplaatsen voor levensmiddelen, alles ziet er even keurig en zindelijk uit. De Hollandse reputatie van helderheid wordt ook hier hoog gehouden. Op 1 september zal het schip onder bevel van kapitein J. Maas zijn eerste reis naar Argentinië aanvaarden. Onze koopvaardijvloot is weer een schip rijker geworden, dat met eer de Nederlandse driekleur in de Zuid-Amerikaanse havens zal voeren en tonen, dat het kleine Nederland niet bij de grote Europese staten als zeevarend volk ten achter staat. Ook voor de veiligheid van de passagiers is gezorgd. Het heeft vier-en-dertig reddingsloepen, waaronder twee motorboten. De sloepen worden elektrisch neergelaten, waarvoor een afzonderlijke elektrische installatie aan dek is aangebracht.


Datum: 27 augustus 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. De Nederlandsche motorschoener HARMINA van Leith naar Ferrol liep te Plymouth binnen met motor- en diverse dekschade.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen.
De Nederlandsche motorschoeners SOPHIA, ALBERTA en HERMANOS zijn naar het buitenland verkocht, de eerste twee naar Frankrijk, de laatste naar Engeland.
De SOPHIA is 249 bruto en 186 netto ton groot, in 1919 gebouwd, de ALBERTA 444 bruto en 301 netto ton, in 1918 gebouwd, de HERMANOS 336 bruto en 252 netto ton, in 1918 gebouwd. Alle behoorden aan de Vrachtvaart Maatschappij Neerlandia te Rotterdam. De SOPHIA, welke eerst kort onder Franse vlag voer, is dezer dagen onder de Engelse kust vergaan.


Datum: 28 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het gebeurde op de JAN VAN NASSAU.
De Nederlandsche consul-generaal te Hamburg, heer Flaes, meldt de N.R.C. naar aanleiding van het bericht in het Ochtendblad van zondag over muiterij aan boord van het Nederlandsche. stoomschip JAN VAN NASSAU, in de haven van Hamburg:
De gezagvoerder van genoemd stoomschip, de heer D. Haasnoot, is overleden in het Lloyds Hotel te Hamburg. Toen de eerste officier de volgende dag op het consulaat-generaal kwam om te spreken over de te nemen maatregelen, telefoneerde, tegen de middag, de derde officier, dat 13 manschappen (11 Amerikaanse negers en 2 Chilenen) hun gage verlangden in Nederlands of Amerikaans geld.
Toen hun werd meegedeeld, dat zulks onmogelijk was, zij echter wel een gedeelte in Duits geld konden ontvangen, weigerden zij zulks en namen een dreigende houding aan. Op mijn verzoek heeft toen de Sicherheitswehr de 13 man van boord gehaald en hun in een hangar wapens (revolvers en messen) afgenomen.
Het was intussen ongeveer 4 uur geworden; de mensen konden niet in de hangar overnachten en hen aan boord toe te laten was ongewenst. De stedelijke politie heeft hen toen overgenomen, onder dak gebracht en hun eten gegeven. De volgende morgen werden zij door de politie op het consulaat gebracht, alwaar hun werd meegedeeld, dat zij in het Seemannsheim; Logierhaus für Seeleute, St. Pauli auf dem Hornwerk, zouden worden opgenomen, tot zij met een Amerikaans schip naar Amerika zouden worden gebracht. Logies- en transportkosten zouden door de rederij worden betaald; de afmonstering zou na aankomst in Amerika plaats vinden. Zij zijn toen naar hun hotel gebracht, alwaar ook reeds 12 andere Amerikaanse schepelingen van de JAN VAN NASSAU woonden, in afwachting, dat zij een van de volgende dagen met de MANDCHURIA naar Amerika zouden vertrekken. De JAN VAN NASSAU monsterde te Hamburg een Duitse bemanning aan en vertrok 21 dezer naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 augustus. De Nederlandse schoener ALIDA, van Grangemouth met cokes naar Stege, heeft een anker en 180 vaam ketting laten slippen en werd door een Duitse trawler te Fredrikshavn binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. De zeesleepboot DONAU met 2 bakken van Esbjerg naar Malta, arriveerde 23 dezer met alles wel te Algiers.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Gisteren vertrok uit de Nieuwe Waterweg het bergingsvaartuig PRINS HENDRIK met bestemming naar Terschelling, voor het bergen van de lading katoen uit het Amerikaanse stoomschip WEST ARVADA. Dit stoomschip, groot 10.000 ton, is 15 september door verscheidene mijnen getroffen op de Noordzee ca. 9 mijl uit de kust en ter hoogte van Terschelling gezonken. Onmiddellijk werden pogingen in het werk gesteld om de kostbare lading, bestaande uit 20.000 balen katoen, gezond een waarde van 12 miljoen gulden, te bergen. Deze pogingen hebben echter tot op heden niet veel resultaten opgeleverd. De moeilijkheden toch bij deze berging zijn vele. De grote diepte waarop het stoomschip gezonken, ligt 31 meter, de grote afstand uit de kust en ten slotte liggen bij het wrak nog tientallen mijnen, waardoor er nog verscheidene schepen in de omtrek ten gronde zijn gegaan, o.a. de Engelse sleepboot ST. BOSWELL, welke 11 juni iets oostelijker van de WEST ARVADA op een mijn liep, met zich voerende 16 wakkere zeelieden. Tot op heden zijn de sleepboot WODAN en het bergingsvaartuig VOORLICHTER te Terschelling gestationeerd om bij iedere gunstige gelegenheid uit te varen. De resultaten zijn echter, zoals gezegd, zeer pover. Sinds het zinken van het schip, nu bijna een jaar geleden, zijn in totaal ca. 160 balen geborgen. Thans zal men trachten met dit tweede motorbergingsvaartuig de resultaten te verbeteren. Als een bewijs hoe zwaar de balen katoen in Amerika geperst worden, dient dat het binnen gedeelte van de geborgen balen nog totaal droog is.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 augustus. Het van Hull aangekomen stoomschip MAASSTROOM II rapporteert op de uitreis door de storm verschillende schades te hebben belopen, welke hier zullen worden hersteld. (opm: waarschijnlijk een vrachtlogger)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 augustus. De Nederlandse schoener ELECTRA is bij Port of Spain aan de grond gelopen en zal waarschijnlijk totaal wrak worden.


Datum: 31 augustus 1920


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 31 augustus. Aan boord van de kof EBENHAEZER uit Groningen is in de haven van Kolding door een ontploffing in de kajuitslamp brand uitgebroken. Het vuur werd door de plaatselijke brandweer in enige uren geblust.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 augustus. Het aan de Roland Linie te Bremen verkochte Nederlandse stoomschip ALAMAK is herdoopt in RAPOT.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 augustus. Het zeilschip NOORD-FRIESLAND, 142 bruto ton en in 1907 gebouwd, reder A. Hylkema te Groningen, is verkocht aan J. Kunst te Delfzijl.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Van de werf van de firma A.F. Smulders te Schiedam is vertrokken de 200-tons drijvende elektrische derrick- en draaikraan MAMMOTH, welke deze firma heeft gebouwd voor de Mersey Docks and Harbour Board te Liverpool. Als een bijzonderheid kan worden vermeld, dat deze kraan het grootste hefvermogen van alle kranen ter wereld heeft.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 augustus. Uit Fredrikshavn wordt geseind, dat de voorsteng van de Nederlandse schoener ALIDA is gebroken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 augustus. Het Nederlandse stoomschip LIMBURGIA is bij het vertrek van Buenos Aires in aanvaring geraakt met het Spaanse stoomschip INFANTE ISABEL DE BOURBON en beliep schade aan drie platen boven de waterlijn. Voorlopige reparatie is aanbevolen. Het Spaanse stoomschip beliep ook schade. De LIMBURGIA vertrok 26 dezer van Montevideo naar Amsterdam.


Datum: 01 september 1920


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 augustus. Volgens door ons ontvangen mededeling van de Rotterdamsche Lloyd is het stoomschip ARAKAN, op reis van Java naar San Francisco bij Point Reyes gestrand. Nadere bijzonderheden zijn niet bekend. Assistentie is afgezonden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht: