Inloggen
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022 (bedragen in €)  
     
Balans per 31 december    
Activa 2022 2021
Bank (Rabo verenigingspakket) 4.554,33 1.158,33
Bank (Rabo bedrijfstelerekening). 73.007,37 90.000,00
Debiteuren 0,00 7,37
  77.561,70 91.165,70
Passiva    
Eigen Vermogen 29.964,56 27.693,72
Voorziening vernieuwing software 6.000,00 4.000,00
Voorziening Wrakkenprject 41.597,14 59.471,98
  77.561,70 91.165,70
     
     
Staat van Baten en Lasten    
Inkomsten    
Donaties 13.790,00 14.000,00
Diverse   4,05
Bankrente 0 ,00 7,37
  13.790,00 14.011,42
     
Kosten    
Kosten externe vrijwilligers 1.472,52 490,62
Researchkosten 782,51 72,15
Vergader en algemene kosten 3.294,51 3.322,42
Onderhoud software 2.374,02 1.391,51
Vernieuwing software 2.000,00 2.000,00
Provider Server 387,20 376,31
Backup database 1.089,00 1.089,00
Bankkosten 119,40 105,41
  11.519,16 8.847,42
     
Exploitatiesaldo 2.270,84 5.164,00
     
     
     
ALGEMEEN    
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.
     
BALANS    
     
Eigen vermogen    
Het eigen vermogen is toegenomen van € 27.693,72 tot € 29.964,56 door een klein positief resultaat over 2022
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
     
Inkomsten    
De donaties lagen met € 13.790,00 op een nagenoeg gelijk niveau als vorig jaar.  
     
Uitgaven    
De totale uitgaven ad € 11.519,16 lag op een hoger niveau dan in 2021, voornamelijk door uitbreiding van de functionaliteit in de database-software en het opstarten van research dat door COVID in het voorgaande jaar was stopgezet.