Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1848


Datum: 01 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 30 december. Gisteren na posttijd gearriveerd de kof AGATHA, kapt. W.J. de Grooth, van Frederikstad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij akte, de 23e december 1847. Voor de notaris Bruno Tideman, te Amsterdam verleden, geregistreerd en ingeschreven, ingevolge de Wet, werd de Vennootschap tussen de heren Adolph Fredrik Schröder, Jan Fredrik Arbman en Christiaan Adolph Schröder, Cargadoors, onder de Firma van Jan Daniels & Zonen en Arbman bestaan hebbende, door het overlijden van eerstgemelde, met ultimo december 1847 voor geëindigd verklaard. – En hebben de heren Christiaan Adolph Schröder, Jan Fredrik Arbman voornoemd, en de heer Adolph Fredrik Schröder Junior, wonende allen te Amsterdam, een Vennootschap daargesteld, onder dezelfde Firma, van Jan Daniels & Zoonen en Arbman, tot het voortzetten van het Beroep van Cargadoors; de drie Vennoten zijn ieder afzonderlijk tot het tekenen der Firma bevoegd, doch alleen voor de gewone zaken, het Vak betreffende, en niet tot het opnemen van gelden, het tekenen van Schuldbekentenissen en Borgtochten, of het nemen van Scheepsparten; de Vennootschap vangt aan heden, is aangegaan voor een onbepaalde tijd, doch eindigt met ultimo December van het sterfjaar van een der Vennoten.
Amsterdam, 1 januari 1848.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 30 december. De ATHENS is heden met de vloed van het Heuvesche hoofd losgemaakt, met voornemen naar zee te zeilen, doch is in de rivier op de Bol aan de grond geraakt. Een ijssloep van het loodswezen is bij dezelve tot assistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens particuliere berichten, d.d. Cowes, 27 december, was kapt. M.F. Tydeman, met het barkschip PICTURA, aldaar binnengelopen, met schade aan zeilen en tuig en rekende, na de nodige herstellingen gedaan te hebben, binnen 4 dagen van daar, de reis naar Java, voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1847 zijn te Amsterdam uit zee gearriveerd 2.754 schepen. In 1846 bedroeg het totaal 2.812 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balance, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de leden zullen liggen ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier, en verder, dat ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op veertig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot de 10e januari ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wien de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1847.


Datum: 03 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Aangaande het schip STAATSRAAD BAUD, kapt. Carsjens q.q, van hier naar Batavia, te Sheerness binnengebracht na op het Long Sand bezet te zijn geweest, wordt van Londen van de 28e december gemeld, dat gemelde bodem geen schade had bekomen en met de eerste gunstige gelegenheid de reis weder zou voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dockum, 29 december. Eergisteren is nabij Wierum achter de Kalkman een schip gestrand, geladen met koloniale waren en naar Hamburg bestemd. Zeven man der equipage is met levensgevaar en geheel verkleumd over het ijs aan land gekomen. Drie anderen, die een verkeerde koers schijnen te hebben genomen, worden nog vermist. In het begin heeft men ze nog met verrekijkers kunnen zien, maar allengs verloor men ze uit het gezicht. Elf moedige personen uit Paesens waagden zich op het ijs om hen te zoeken, maar te vergeefs. Men vreest, dat ook de lading geheel weg zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lijst van Nederlandse schepen welke gedurende het jaar 1847 verongelukt, vermist, gesloopt of buiten de vaart gesteld zijn.
Naam kapitein Kroniek 1847
ANNA S.B. de Jong NRC 080347, NRC 100347
ANNA LOUISA (afgekeurd) G. Gray DC 050147
(opm: reeds vóór 28.11.1846 te Batavia afgekeurd en verkocht)
ANNA MARGARETHA H.H.Naatje NRC 251047 (2 x), NRC 261047, NRC 271047,
(opm: NANNA MAGRIETA) NRC 301047
APOLLO (vermist) D.J. Mik AC 280445, AH 160247
AXIM (gesloopt) E.E. Mos AH 151045
BIJ (afgekeurd) J. Noteboom NRC 040547
CERAM T.K. Veldman JC 141146
CHERIBON T.H. Klein JC 280747
CONCORDIA (vermist) H.H. Koster AH 240147
COURIER (vermist) van Santen NRC 100347
EGBERTUS K.H. Bakker NRC 130447
GEERDINA G.K. Hoving NRC 200847
GEERTRUIDA HENDRIKA E.H. Homveld NRC 270247, NRC 010347
HARMONIE A. v.d.Meijden NRC 220547, NRC 230647
HARMONIE v.d. Kooij NRC 161047
HELENA H.J. Scholten NRC 221147
HELENA BRONS J.R. Brons niet in Kroniek 1847
HENDRIKA JANTINA A. Struik NRC 060947
HOOP (verbrand) S.T. Swiers NRC 170447, NRC 130547
OP HOOP VAN FORTUIN R.J. Stomp NRC 271147
JAN EN FREDERIKA J.H. Weij NRC 220947
JOHANNA Uil NRC 151047, NRC 161047
JONGE REINTJE H.L. Drayer NRC 080647
JONGE WILLEM Dopf NRC 290947
JUFVROUW STIJNTJE (vermist) Boll, H.E. AH 240147
JUFFER YNSKE Haverbult NRC 270547
MARIA Muller NRC 100447
MARIA E.J. Roosendaal Niet in Kroniek 1847
MARIA ANNA Duit NRC 020147
SUZANNA CATRIJNA Müller NRC 230447
(opm: SUZANNA CATHARINA, kapt. Mulder)
TWEE GEBROEDERS Schoon NRC 030647
VAN SPEYCK Visser NRC 220447
VROUW WOBBEGINA de Vries NRC 230447, NRC 030547, NRC 100547
WILHELMINA HENDRIKA Post NRC 241247

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Madeira, 16 december. De Nederlandse bark JAN WILLEM, kapt. Andersen, van Hartlepool naar Constantinopel, is op de 30e november l.l. op 46º N.B. en 11º W.L. gezonken. De equipage is gered door kapt. Viggans van de SHERBROOKE, alhier van Cork aangekomen. (opm: zie NRC 280248 en 010348, waarin wordt gesproken over de CHERBROKE, kapitein Vigcher[s]).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens Acte op de 30e december 1847, voor de notaris Joannes Meijer Cluwen, te Amsterdam verleden, is door en tussen de ondergetekende Willem Verweij Abrahamszoon, Jansen Terlet en Willem Verweij Junior, allen aldaar woonachtig, overeengekomen en bepaald, om de cargadoors- en convooilopers-affaire, door de beide eerste ondergetekenden sedert verscheidene jaren alhier uitgeoefend, onder de Firma van de Wed. Jan Salm en Meijer, gezamenlijk voort te zetten onder dezelfde Firma, welke door ieder van ons ondergetekenden zal mogen worden gebruikt en getekend tot zaken en handelingen, welke de vennootschap rechtstreeks aangaan, edoch nimmer tot het opnemen van gelden, het aangaan van beleningen, kanscontracten en hasardeuse ondernemingen, of het verlenen van borgtochten. Dezelve Vennootschap is aangegaan voor de tijd van drie jaren, ingaande 1 januari 1848, met bepaling, dat wanneer niet minstens zes maanden voor de expiratie door een of twee onzer opzegging zal hebben plaats gehad, de Vennootschap gerekend zal worden wederom voor drie jaren te zijn geprolongeerd op de bestaande voet en dus ook onder dezelfde voorwaarde ten aanzien van verdere prolongatie.
W. Verweij Abz., J. Terlet, W. Verweij Jr.


Datum: 04 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 30 december. Het schip JONGE KERST (opm: JONGE KARST), kapt. Woudstra, van Aalborg naar Amsterdam, alhier binnengelopen, heeft schade en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 31 december. Het schip HENDRIKA MARGINA (opm: HENDRIKA MARCHIENA), kapt. Bakker, van St. Petersburg naar Schiedam, is alhier met schade aan de lading binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scarborough, 31 december. Het schip JONGE CHARLES, kapt. Quite, van Vlissingen, is alhier in de nabijheid gezonken, doch het volk is gered. (opm: sloep, sinds 1844 ex-loodsvaartuig K, kapt. Jan Quite)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn aan deze stad aangekomen 339 schepen. Dezelve kwamen te weten: uit Engeland met kolen 53, met zout 61, met ijzer 116, met granen 2, met guano 3, met palmolie 1, met pijpaard 2, met ballast 3; uit Frankrijk met pleistersteen 2, met meekrap 4, met wijn 2; uit St. Ubes met zout 2; uit Italië met olie en zwavel 12; uit Oost-Indië met suiker en koffie 7; uit Noorwegen met hout 17, met stokvis en traan 9; uit Rusland met hout 11, met teer 3, met granen 7; uit de Oostzee met granen en zaad 12; uit Zweden met teer 6, met ijzer 1, uit Pruisen met rogge 1, met hout 2.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De geannonceerde verkoop van het kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring, zal om redenen geen voortgang hebben.
B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CAROLINA, van Wijburg naar Bordeaux, is de 26e december te Wivenhoe binnengebracht, hebbende op het Buneij Sand gezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA, kapt. Visser, van Leith naar Harlingen, is de 23e december wegens gebrek aan water te Grimsby binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELIZA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Liverpool, is op 25 december te Penzance binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH MARIA, kapt. Drok, van Riga naar Harlingen, is de 24e december te Grimsby lek binnengelopen; het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Olie, van Batavia in Texel binnen, rapporteert op 24 december bij Goudstaart gepraaid te hebben, de schepen JAVA, kapt. Tuk, en ANNA EN ELISE, kapt. Jaski, beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TEUTONIA, kapt. De Boer, van Riga naar Amsterdam, is de 27ste december te Hull binnengelopen; hetzelve is lek, met schade aan het roer en aan de lading; moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Limerick naar Cardiff, is de 26e december met enige schade aan het tuig op de rivier van Waterford binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het tjalkschip ALIDA GESINA, kapt. De Jonge, uit Pekela, van Amsterdam met stukgoederen naar Bremen, ligt te Hoekziel wegens het ijs aan een sterke ketting.


Datum: 05 januari 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. De 1e januari is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart, met zes passagiers, de 26e september vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener, de 26e september vertrokken van Londen.


Datum: 06 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 januari. Als een bijzonderheid dient gemeld te worden, dat een man der equipage van het schip JAN DANIEL, gevoerd wordende door kapt. Zeeman, zich met de sloep van boord begeven had en bij de loop van het schip in zee was achtergebleven. Hij is door de ijssloep MORGENSTER, gevoerd door A. Spek, op de gronden van de Ooster in groot levensgevaar gevonden. Deze man was bijna twee dagen aan de golven ter prooi geweest, alleen, zonder enige levensmiddelen en onder felle koude, tot hij eindelijk door gemelde ijssloep gevonden en verpleegd, behouden aan wal gebracht is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 31 december. Het Pruisische schoenerschip SIRENE, kapt. Topf, van Liverpool naar Hamburg, is de 25e dezer op een buitenrif der Engelsmansplaat gestrand en vol water gelopen, doch het volk met levensgevaar gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een algemene staat, is de Nederlandse zeemacht op 1 januari als volgt: ZEEUW, van 84 stukken; KONING DER NEDERLANDEN 84; KONINGIN 74; KORTENAAR 74; TROMP 74 (in aanbouw); RUYTER 74 (in aanbouw); ADMIRAAL VAN WASSENAAR 74 (in aanbouw); PRINS VAN ORANJE 60; DOGGERSBANK 60; RIJN 54; SCHELDE 44; SAMBRE 44; MAAS 44; BELLONA 44, PALEMBANG 44; JASON 44; ZAAN 44; CERES 44; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN 44; PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN 44; HOLLAND 44; PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN 38; PRINSES SOPHIA 38 (in aanbouw); ROTTERDAM 28; ALGIERS 28; JUNO 26; RUPEL 28; ARGO 26; TRITON 28; NEHALENNIA 28; HIPPOMENES 28; AJAX 28; BOREAS 28; CASTOR 28; VAN SPEYK 26; JAVA 26 (in aanbouw); SUMATRA 26 (in aanbouw); BORNEO 26 (in aanbouw); ATTALANTE 26 (in aanbouw); PALLAS 22, HELDIN 22; AMPHITRITE 20; ECHO 18; PEGASUS 18; MEERMIN 18; MERCUUR 18, VENUS 18; KOERIER 18; ZWALUW 18; HAAI 18; LYNX 18; SPERWER 18; VLEIGENDE VISCH 14; POSTILJON 14; SNELHEID 14; AREND 14; PIJL 14; ZEEPAARD 12 (in aanbouw); ZEEHOND 12 (in aanbouw); CACHELOT 12 (in aanbouw); BRUINVISCH 12 (in aanbouw); BRAK 8; WINDHOND 12; LANSIER 5; HUSAAR 5; DOLFIJN 5; CIREE 14; SYLPH 4: PILADES 14; JANUS 14: ARGO 14; VOS 4; WESP 4; ADDER 3; SCHORPIOEN 3; ARUBA 3; BANCA 4; BANDA 6; AMBON 6; SAPAROEA 6; TERNATE 6; REMBANG 6; EGMOND 5; ZEPHYR 5; KAMELEON 12; URANIA 12; stoomschepen BATAVIA; CURAÇAO 7; CERBERUS 8; ETNA 7; PHOENIX 7; HEKLA 7: BROMO 7; MERAPIE 7; CYCLOOP 7; VESUVIUS 7; LAURENS COSTER; BORNEO 11; ONRUST 11; SURINAME; transportschepen SAMARANG; DORDRECHT; MERWEDE; PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK; 10 gaffel-kanonneerboten, à 1 mortier en 3 stukken; 35 dito groot model; 30 dito klein model.
Voorts telt de koopvaardij 189 schepen te Amsterdam te huis behorende (zijnde fregat-, bark- en brikschepen) 116 te Rotterdam te huis behorende, zijnde insgelijks voornoemde schepen; 27 te Dordrecht, 8 te Middelburg, 14 te Schiedam, 8 te Alblasserdam, 4 te Zaandam, 5 te Harlingen, 5 te ’s-Gravenhage, 5 te Zierikzee, 3 aan de Kinderdijk en 1 te Tiel, zomede 946 galjoot-, kof-, tjalk- en smakschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 3 januari. Het schip HENDRIETTE, kapt. Möller is in de haven gehaald en bezig zijn lading te lossen, veronderstellende lek te zijn. De Maas drijft met weinig ijs.


Datum: 07 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip AMALIA, kapt. Muggenborg, van hier in de Piræus aangekomen, heeft volgens brief van Athene van de 19e december, op zee geweldige stormen doorgestaan en daardoor zulke zware lekkage bekomen, dat de kapitein experts had aangevraagd om te onderzoeken of het schip in die staat de reis naar Smyrna zou kunnen voortzetten, dan wel zou moeten lossen en aldaar repareren. De voor Piræus bestemde lading was bijna in geheel beschadigde toestand gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij vernemen, dat de Ruhrorter Stoomsleepvaart-Maatschappij, hoofdzakelijk ten doel hebbende, het slepen van kolenschepen op de Rijn, met iedere dag, als het ware in belangrijkheid toeneemt. Zij bezit thans drie eigen stoomslepers van krachtig vermogen, waarvan er twee bij de heren Haniel, aan de Ruhr, en een in Engeland gemaakt zijn, terwijl zij nog in aanmaak heeft een stoomsleper bij de heren Cockerill, te Luik, en dezer dagen weder de bestelling is gedaan van nog een stoomsleper van groot vermogen, en dat wel bij onze stadgenoten de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel; zijn wij wel onderricht, dan zou dit de zevende stoomsleper voor de Rijn zijn, waarvan de vervaardiging aan die heren is opgedragen.


Datum: 08 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstadt, 1 januari. Alhier overwintert het schip EENSGEZINDHEID, kapt. Van Duijnen, en te St. Petersburg het schip MARTHA MARGARETHA, kapt. Nepperus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 20 december. Het schip JOSEPHINE, kapt. Nilsson, van St. Petersburg naar Amsterdam, is in de nacht van de 17e dezer bij Ostergarn gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn. De lading is, gedeeltelijk beschadigd, geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 2 januari. De lading van het in de vorige maand hier aangekomen schip WELDAAD, kapt. Foelders, van Londen naar Lübeck, is gelost en per spoortrein over Altona naar haar bestemming bevorderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 13 oktober. De MACASSAR, kapt. Hoedt, van Batavia naar Antwerpen, alhier als vroeger gemeld met schade binnengelopen, heeft zijn lading gelost om de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoop om contant geld aan Den Helder, op dinsdag de 11e januari 1848, des middags ten 12 ure, van het hol of casco van het Hannoverse kofschip MARIA ANNA, gevoerd geweest zijnde bij kapt. C. Klasen, zittende op de stenen van de Helderse Zeedijk, benevens de tuigage, zeilen, ankers, enz., zijnde des morgens van de verkoopdag voor een ieder te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het vorige jaar zijn in de Maas en Goeree binnengekomen 2.475, zijnde 208 minder en uitgezeild 2.618 schepen, 174 minder dan in 1846, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. gearriveerd of derwaarts vertrokken zijn. Onder de binnengekomen schepen waren 41 van Java, 2 van Samarang, 2 van Canton, 2 van Akyab, 5 van Suriname, 4 van Nickerie, 14 van Baltimore, 23 van New York, 1 van New Orleans, 2 van Montevideo, 2 van Boston, 1 van Charleston; 1 van Curaçao, 1 van Fernambuc, 2 van Havana, 1 van Kaap Haïti, 1 van Manzanilla, 1 van Newbedford, 4 van Rio Janeiro, 1 van St. George d’Elmina, 1 van St. Thomas, 62 van Archangel, 32 van Bergen, 27 van Bordeaux, 14 van Odessa, 78 van Petersburg, 161 van Riga en 12 van Stockholm.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het jaar 1847 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 322 schepen, waaronder 24 van Archangel, 184 uit de Oostzee, Denemarken en Noorwegen, 101 uit Engeland, 1 van New York, 6 uit de Middellandse Zee en 6 van Hamburg en Bremen, zijnde 113 minder dan in het jaar te voren. De voornaamste aanvoeren hebben bestaan uit 17.052 last rogge, 8.953 last garst, 618 last tarwe, 148 last boekweit, 50 last haver, 319 vaatjes meel, 292 vaatjes zaaizaad, 120 last lijnzaad, 46 last mout, 119/1, 20/2 voorloop.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark EENSGEZINDHEID, kapt. H. Haasnoot, met enige passagiers, de 26e september vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman, de 29e september vertrokken van Rotterdam, het dito schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, de 27e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip KONING WILLEM II, kapt. L.C.E. van der Burgh, de 2e augustus vertrokken van New York, en de dito bark VAN DER PALM, kapt. J.J. Muntendam, met 31 passagiers, allen bestemd voor Makassar, de 1e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 10 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De koopvaardij telt per 1 januari l.l. 189 schepen te Amsterdam te huis behorende, zijnde fregat-, bark- en brikschepen, 116 te Rotterdam te huis behorende, zijnde insgelijks voornoemde soort van schepen, 27 te Dordrecht, 8 te Middelburg, 14 te Schiedam, 8 te Alblasserdam, 4 te Zaandam, 5 te Harlingen, 5 te ’s Hage, 5 te Zierikzee, 3 aan de Kinderdijk en 1 te Tiel, zo mede 946 galjoot-, of tjalk- en smakschepen,

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip ECHO, kapt. Buijkes (opm: ook wel: Buikes), van Johanna (Comorische Eilanden) (opm: Comoren, Indische Oceaan) herwaarts gedestineerd, is volgens particulier bericht gisteren in Texel binnengekomen en wegens de oostelijke wind en menigvuldig drijfijs bij de derde ton geankerd, doch later bij het naar binnen zeilen op de Rug aan de grond vastgeraakt. Het had sloepen en vaartuigen bij zich tot adsistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 januari. Het schip MARIA ANNA, kapt. Klasen, van Dantzig naar Harlingen, bij Den Helder aan de grond vastgeraakt, zal aldaar, als niet weder af te brengen zijnde, publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 25 december. Heden, des voormiddags ten 9 ure, strandde op een buitenrif der Engelsmansplaat, tussen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, het Pruissische schoenerschip SIRỀNE, kapt. Topf, geladen met suiker, koffie en peper, komende van Liverpool, bestemd naar Hamburg. Weldra was het anders hechte schip zo lek gestoten, dat het zeewater enige voeten hoog in hetzelve opklom en de kapitein het raadzaam achtte zijn schip te verlaten en in de boten lijfsbehoud te zoeken. Niettegenstaande het gure weder en de felle vorst werd de boot in haast te water gelaten en door de kapitein en stuurman met vijf man der equipage bemand, terwijl de overige drie matrozen hun leven met de kleine sloep zochten te redden. De dag van de 25e en de daarop volgende koude nacht werden al worstelende met de snerpende oostenwind in de open boot doorgebracht, zonder dat het de bemanning derzelve mocht gelukken de gewenste kust te bereiken. Eerst in de voormiddag van de 26e kwam zij in het gezicht van enige Wierumer vissers, die dadelijk over het ijs toesnelden om de lijdende manschap ter hulp te komen. Doch het gelukte hun niet de boot genoeg nabij te komen om de schipbreukelingen te kunnen helpen. Na echter een kleine jol van wal gehaald te hebben en met behulp daarvan en met verbazende krachtsinspanning, brachten de Wierumer vissers in de avond van de 26e de zeven manschappen der boot behouden aan wal. Groot was de blijdschap dezer zo vreselijk afgematte en aan bevrozen ledematen lijdende schipbreukelingen over hun redding, doch hun blijdschap werd vergald, eensdeels door de treurige toestand waarin bijzonder de hoogbejaarde kapitein en de kok, door het bevriezen hunner ledematen, verkeerden, maar nog meer door de onzekerhied omtrent het lot der drie overige matrozen welke zich met de kleine sloep zochten te redden. Nadat men, door hoop en vrees geslingerd, tot de avond van de 27e gewacht had, namen elf kloeke en beraden visserslieden uit het Moddergat, met namen Taeke Eelzes Visser, Pieter Eelzes Visser, Gerben Eelzes Visser, Kornelis Eelzes Visser, Andries Gooitsen Bostra, Pieter Sjoerds Hiemstra, Harmen Klazes de Vries, Eelke Aukes Visser, Aarnt Jans Post en Kornelis Sipkes Visser, het koene besluit hun redding en de gevaarlijke tocht naar de Engelsmansplaat te beproeven. Voorzien van een kleine jol, door vier man gedragen, van enige leeftocht en middelen om vuur te kunnen maken, aanvaardden deze elf moedige mannen nog in dezelfde avond of nacht de moeilijke en met levensgevaar vergezelde tocht en het gelukte hun in de morgen van de 28e dezer de zandplaat te bereiken, waarop de drie met de kleine sloep van het schip vertrokken matrozen zich bevonden. Deze ongelukkige schipbreukelingen hadden van daar drie maal vier-en-twintig uur vergeefs naar redding uitgezien en de moedige vissers smaakten het genoegen de drie reeds voor dood geachte matrozen nog levend te vinden, hoezeer ook in een treurige toestand, daar reeds de beide sterksten zodanig verzwakt waren, dat zij slechts enkele stappen konden gaan, terwijl de jongste met bevrozen handen en voeten in half bewusteloze staat ter neder lag. Het aanleggen van een vuur, de toediening van iets verkwikkends welke de uitgedoofde levensgeesten weder op en nadat men zich verzekerd had, dat er van het gestrande schip voor het ogenblik niets te bergen was, werd de terugreis ondernomen. Hoewel men genoodzaakt was de jongste der schipbreukelingen bestendig te dragen, waren zij toch zo gelukkig door inspanning en volharding des avonds ten 7 ure behouden te Moddergat aan wal te stappen, in het bewustzijn het leven van drie mensen te hebben gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Aangaande het schip ECHO, kapt. Buijkes, van de Comorische Eilanden herwaarts gedestineerd, in het gat van Texel aan de grond vastgeraakt, wordt gemeld, dat hetzelve nog steeds vast zat en men een gedeelte der lading zou lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats gedenken Wed. en Erven Jan Hiddes Mulder te Veendam publiek te verkopen een welbezeild kofschip, genaamd ALIDA, met complete inventaris, groot 53 gemeten lasten of pl.m. 73 roggelasten, liggende te Harlingen, en in 1841 nieuw uitgehaald. Nadere informatie bij de Wed. bovengenoemd of bij de logementhouder E.D. Everts, te Veendam. Inmiddels is het zelve ook uit de hand te koop.


Datum: 11 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hoekzijl, 3 januari. De schepen ALIDA GESINA, kapt. De Jonge, van Amsterdam naar Bremen, AURORA, kapt. Schloss, van Bremen en MARIA MARGARETHA, kapt. Deters, van de Eider, beide naar Amsterdam, op de rede in het ijs vastgeraakt, zijn nog niet in de haven gebracht kunnen worden. Eerstgemelde heeft de lading gelost. (opm: zie ook: NRC 210148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 1 januari. Te Koningsbergen overwinteren, onder meer anderen, de navolgende Nederlandse schepen, als JACOBA, kapt. Teensma, JONGE EELTJE DIRK, kapt. Woudstra, ANNEGIENA, kapt. Zeegers, TETSEA, kapt. Plukje, VROUW RENSKE, kapt. Konterman, WELDAAD, kapt. Foelders, ANNA CLARA, kapt. Ekamp, HENDRIKA, kapt. Vlas, en JONGE JACOB, kapt. Legger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 1 januari. Alhier overwinteren de schepen JACOBINA, kapt. Bontekoe, en GOEDE HOOP, kapt. Greven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tromsöe, 28 november. Het schip MERWESTROOM, kapt. Stuit, van hier met rondvis naar Dordrecht bestemd, is met verlies van zeilen te Skroven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip ECHO, kapt. Buijkes, is de 8e dezer weder in vlot water gekomen en lag gisteren aldaar ten anker, hebbende de stoomboot bij zich, doch kon wegens het menigvuldige ijs niet binnengesleept worden. (opm: zie DC 130148)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Sloten in Friesland. Uit de hand te koop een bijna afgetimmerde nieuwe hek-tjalk, lang over steven 20 el, 5 palm; wijd buitenwerk 4 el, 6 palm; hol ruim 2 el. Te bevragen, met gefrankeerde brieven bij de scheepstimmerbaas J.N. Bakker, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Brouwershaven zijn in het afgelopen jaar 1847 binnengekomen 169 schepen, waaronder 53 van Oost-Indië, zijnde 36 schepen meer dan in 1846; en uitgezeild 18 schepen, zijnde een gelijk getal als in 1846.
Gedurende het jaar 1847 zijn te Zierikzee ingeklaard 14 zeeschepen, zijnde 2 meerder, en uitgeklaard 19 zeeschepen, zijnde 6 meerder dan in het vorige jaar. Onder de ingeklaarde schepen kwamen er 8 van Batavia, alle voor Middelburg bestemd, en onder de uitgeklaarde gingen er 9 naar Batavia (zijnde 5 van Middelburg en 4 van Zierikzee).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Volgens een door de Antwerpse Précurseur medegedeelde opgave bestond de Belgische koopvaardijvloot op 31 december ll. uit 136 schepen (zijnde 3 meer dan het jaar te voren), waarvan 64 te Antwerpen, 8 te Brugge, 17 te Brussel, 21 te Ostende, 2 te Teemsche, 15 te Gent, 4 te Leuven, 2 te Boom, 1 te Hamme en 2 te Mechelen te huis behoren. Daaronder telt men de driemasters DUC DE BRABANT, van 476, de EMMANUEL, van 851, de MACASSAR, van 636, en de PHÉNOMÈNE, van 504 ton; vervolgens 24 barken, 22 brikken, verscheiden schoenerbrikken, schoeners en verdere kleine vaartuigen. In 1847 zijn vier schepen van stapel gelopen, 3 te Ostende en een te Boom. Acht schepen zijn in aanbouw, waaronder de barken KOOPHANDEL, BELLONE, CLOTILDE EN QUINTEN-METSYS. In 1847 zijn zes Belgische schepen, zijnde 3 schoeners, 2 sloepschepen en 1 kof, verongelukt. Drie schepen, zijnde 2 barken en 1 schoener, zijn in dat jaar genationaliseerd. Ook behoren vier vreemde schepen, zijnde 1 bark, 2 brikken en 1 schoener, tot de haven van Antwerpen. Antwerpen bezit twintig visschuiten, doch wegens de hoge rechten op de vis moeten vele van deze in de kanalen blijven liggen. Ostende telt 115, Blankenberg 54, Heyst 18, Nieuwpoort 6 en La Panne 9 visschuiten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het afgelopen jaar zijn te Hambrug aangekomen 4.178 schepen (399 meer dan in 1846); waaronder 498 van Nederland (508 in 1846). De beide stoomschepen van Amsterdam op Hamburg hebben 45 reizen gemaakt. Thans zijn nog 184 schepen in de haven van Hamburg liggende, waaronder 18 Nederlandse. In 1847 zijn van Hamburg vertrokken 4.186 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 januari. De brik MARGARETH, gisteren gemeld, is des namiddags op het Pampus aan de grond gezeild en met assistentie van een loodsboot en ijssloepen weder in vlot water en aan de zijn van het Pampus ten anker gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wélbevaren kofschipshol, groot 85 tonnen of plm. 60 rogge-lasten. Des verkiezende kan het rondhout er bij blijven.
Te bevragen bij T.R. Giezen, te Muntendam, en bij J.H. Bieze, te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 januari. Volgens brief van kapt. H. Kassens, voerende het Nederlandse kofschip GUSTAAF WILLEM, in dato Leith Roads, 3 januari 1848, was hij aldaar met ten naasten bij honderd andere schepen aangekomen, zijnde op 22 november van het vorige jaar van de Zoltkamp, beladen met haver, naar Londen vertrokken, na gedurende zes weken met aanhoudend storm en slecht weder in zee te zijn geweest. De equipage, lading en schip bevonden zich niettegenstaande in zeer goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PIETER, kapt. Meijer, van Drammen naar Edam, is op 9 december te Svinoer binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Kroonstad overwinterd het schip EENSGEZINDHEID, kapt. Van Duijnen, en te St. Petersburg het schip MARTHA MARGARETHA, kapt. Nepperus.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Hamburg zijn in de haven liggende, onder meer andere, de volgende Nederlandsche schepen:
ALBERDINA, kapt. Hazewinkel; ALBERDINA EDZINA, kapt. Naatje; ALIDA GIEZEN, kapt. Boon; ALIDA JANTINA, kapt. Klasen; CORNELIS; kapt. Folkertsma; FENNEGINA, kapt. Puister; GEERDINA, kapt. Boonstra; GESINA, kapt. Pronk; HENDRIKA, kapt. De Boer; HENDRIKA, kapt. Stuurman; HENDRIKA ANNECHIENA, kapt. De Boer; HENRIETTE, kapt. Dik; HILLECHIENA CATHARINA, kapt. Mooij; de JONGE PIETER, kapt. De Jong; NIESSINA SCHURINGA, kapt. Engelsman; ULRIKA, kapt. Bekkering; ZWAANTINA, kapt. Bakker; en 2 GEBROEDERS, kapt. De Vries.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Ebeling, van Dantzig naar Ditzum, is de 26ste dezer, wegens ijsgang naar de Knock gebracht.


Datum: 12 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernau (opm: thans Pärnu), 29 december. Het schip OOIJEVAAR, kapt.A.G. Eefting, van St. Petersburg naar Amsterdam, is de 17e dezer, na gestoten te hebben, op de Oesel gezonken, doch het volk gered en een klein gedeelte der tuigage geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Aangaande het schip AURORA, kapt. Sloss, van Bremen herwaarts gedestineerd, op de rede van Hoekzijl ingevroren, wordt van daar van de 6e dezer gemeld, dat men bezig was de lading in een pakhuis op te slaan, uit hoofde het schip zeer gevaarlijk in het ijs vast zat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Dezer dagen is uitgegeven een prospectus en statuten van een geprojecteerde goederenstoomvaart en sleepdienst van Amsterdam, langs Gouda en Dordrecht naar Antwerpen en terug, door de heren H.M. Verloop Czn. en A.H.A. van Etten ondertekend. Bij de uitbreiding, welke de sleepdiensten op de rivieren, met iedere dag meer, bekomen, en waarbij voor de ondernemers goede winsten worden behaald, kunnen wij in het belang van de handel, niet anders dan een sleepdienst van Amsterdam op Antwerpen toejuichen. Een hoofdzaak is echter, dat zij beheerd wordt door hen, die de zaak verstaan, en mochten wij dan ook reeds vroeger met genoegen vernemen, dat niet alleen door de heer Paul van Vlissingen concessie voor een zodanige sleepdienst, zo wij vernemen, voor rekening der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij is aangevraagd, maar ook, dat aan het etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel alhier reeds een ijzeren stoomsleper voor gemelde vaart zich in aanbouw bevindt.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. De 6e januari zijn hier aangekomen de Nederlandse bark DUIVELAND, kapt. J.E. Kreije, de 1e oktober vertrokken van Zierikzee, en de dito bark EDOUARD MARIE, kapt. H. Eeltjes, de 27e september vertrokken van Rotterdam.
De 7e januari is hier aangekomen de Nederlandse bark JANE SERINA, kapt. J. Barthelemij, met enige passagiers, de 21e december vertrokken van Macao.
Heden is hier aangekomen de dito bark de ZWIJGER,a kapt. J.H. Mugge, de 28e september vertrokken van Dordrecht.


Datum: 13 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 12 januari. Wij ontvangen een nader verslag van het gebeurde met de matroos van het schip JAN DANIEL, kapt. Zeeman, waarvan wij in ons nummer van de 6e januari ll. gewag maakten. Daaruit vernemen wij het volgende:
In de nacht van 2 op 3 januari zond de onder-officier der wacht op genoemd schip, hetwelk ter rede van Brouwershaven lag, zonder voorkennis van de gezagvoerder een lichtmatroos naar de wal om enige hunner kameraden, die aldaar hun vermaak genomen hadden, weder van daar naar boord te brengen. Daar genoemde lichtmatroos niet bij machte was om de zware middelboot, die hij tot de tocht gebruikte, te regeren, werd zij door de eb naar zee gesleept en reeds was zij verreweg, alvorens de eerstgenoemde persoon van dit afdrijven aan boord kennis gaf, doch gelukkiglijk werd de rampspoedige matroos op de Ooster ontdekt en gered door een slampamper van Hellevoet en behouden aan boord gebracht. Alvorens echter deze zaak een zo gelukkig einde kreeg, had men van de JAN DANIEL de jol uitgezet, die met de derde stuurman en vier koppen bemand werd, ten einde zo mogelijk de ongelukkige in te halen. Na echter lang en vruchteloos buiten rond geroeid te hebben, zagen zij zich genoodzaakt naar het schip terug te keren, dewijl zij in der haast vergeten hadden een kompas mede te nemen en een plotseling opgekomen mist reeds de vuren van Goedereede en Schouwen begon te verbergen. Daarna werd nog de boot van een particulier te Brouwershaven en op diens verzoek ook een schokker naar zee gezonden, die beiden onverrichter zake terugkeerden. In die tussentijd had de redding van de matroos op bovenvermelde wijze plaats gevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dirk Beth, makelaar, zal op maandag de 7e februari 1848, des avonds ten 6 ure precies, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, te Amsterdam, presenteren te verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd MARIA, laatst gevoerd door kapt. H.H. Ebes, groot volgens meetbrief 93 tonnen, Breder volgens Inventaris. Dit schip is inmiddels ook uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip ECHO, kapt. Buijkes, in het gat van Texel aan de grond geraakt, is gisteren in vlot water gekomen, doch kon, wegens het menigvuldige drijfijs, nog niet binnenkomen. Evenzeer was zulks het geval met het schip AGNETHA, kapt. Dekker, van Batavia naar Amsterdam, hetwelk in het gat van Texel ten anker lag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP zal zo spoedig mogelijk van het Nieuwe Diep naar Falmouth vertrekken, om enige matrozen te brengen aan boord van Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, aldaar binnengelopen op deszelfs reis van Hellevoetsluis naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Malaga zijn gedurende het jaar 1847 aangekomen 3.958 schepen, waaronder 43 Nederlandse.
Te Pillau zijn in 1847 aangekomen 951 schepen, waaronder 94 Nederlandse, 416 Pruisische, 134 Noorse, 86 Engelse en 83 Hannoverse; en uitgezeild 962 schepen.
Te Memel zijn in 1847 aangekomen 885 schepen, waaronder 63 Nederlandse.
Te Windau zijn in 1847 aangekomen 365 schepen.


Datum: 14 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 11 januari. Jongstleden zaterdag (opm: 8 januari) is alhier op de werf De Goede Intentie, toebehorend aan de heer J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip, genaamd SICILIE, groot circa 170 zware lasten, gebouwd voor rekening van bovengenoemde heer J. Strickaert, zullende gevoerd worden door kapt. H.D. Puister en bestemd voor de grote en kleine vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 10 januari. Het schip IDA, kapt. Dik q.q, van Amsterdam naar Triëst, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 10 januari. De HOOP, kapt. Van der Zee, van Sunderland naar Amsterdam, is hier binnengebracht met verlies van zeilen en aanmerkelijke schade, zijnde door het ijs genoodzaakt geworden om terug te komen. Ook heeft dit schip zware stormen doorgestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het fregatschip AERT VAN NES, kapt. Noback, van Batavia herwaarts gedestineerd en 11 dezer op de hoogte van Calandsoog, is 2 november 1847 door een Engelse bark aangezeild, waardoor de scheg ontzet, de kraanbalk en verhaalklamp als ook de buitenkluiverboom, de kluiverboom, ra en botteloef enz. met toebehoren gebroken was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELSINA CATHARINA, kapt. Ruibing, is met gebroken mast en overgeworpen lading te Otterswick binnengelopen; moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA GESINA, kapt. De Jonge, van Amsterdam naar Bremen, bij Hoekzijl op de rede in het ijs vastgeraakt, is nog niet in de haven gebracht kunnen worden, dezelve heeft de lading gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank, zal, op woensdag de 26e januari 1848, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder K.A. Veenhoven, te Wildervank, publiek veilen en verkopen het tjalkschip genaamd de VROUW HELENA, groot 81 tonnen, en zulks met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, zo en invoege tot dusverre door W.C. Orsel is bevaren, en thans is liggende in het Oosterdiep te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip CONCORDIA, groot 73 tonnen, varende in het veer van Appingedam op Amsterdam, thans liggende geladen te Delfzijl.
Te bevragen bij de eigenaarster, de Wed. P. Wiertsema, aan boord.


Datum: 15 januari 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Bremen zijn in 1847 uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Oost- en West-Indiën, uit de Zuid- en Zwarte Zee 319 schepen aangekomen.
Te Brake zijn in 1847 aangekomen 552 schepen, waaronder 19 Nederlandse, 142 Hannoverse, 87 Bremer, 38 Deense, 76 Engelse en 108 Oldenburger.
Te Dantzig zijn in het jaar 1847 gearriveerd 1.618 schepen, waaronder 576 Engelse, 108 Franse, 143 Hollandse, 261 Pruisische en 22 Russische; en vertrokken 1.618 schepen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het land. De Schout-bij-Nacht, commandant Z.M. Zeemacht in Oost-Indië en Inspecteur der Marine, maakt hiermede bekend, dat ingevolge de daartoe door het Gourvernement, bij besluit van de 26e november 1847 no. 6, verleende machtiging, en onder ’s Gouvernements nadere goedkeuring, op zaterdag de 29e januari aanstaande, te Soerabaija, publiek aan meestbiedende zal worden verkocht, Zr.Ms. brik de VLIEGENDE VISCH, zo als dezelve als dan aldaar ter rede zal liggen, zomede enige van die bodem afkomstige en voor verdere dienst overtollige en onbruikbare inventarisgoederen.
Kunnende omtrent deze verkoop nadere informatiën worden ingewonnen bij het Marine-Departement te Batavia, en ten burele van de Directeur van het Marine Etablissement te Soerabaija.
De Schout-bij-Nacht voornoemd, E.B. van den Bosch.


Datum: 16 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 11 januari. De Nederlandse kof PROBUS, kapt. Tomtohr, van Gent naar Hamburg, is in de haven gesleept met verlies van roer, zeilen, enz. en gebrek aan levensmiddelen.


Datum: 17 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aberdeen, 12 januari. De Nederlandse kof GEBROEDERS, kapt. De Leeuw, van Dantzig naar Rotterdam met tarwe, erwten, lijnzaad, enz, is de 10e dezer ten noorden van Newbury gestrand en bevindt zich in een zeer slechte toestand. De equipage is gered en als het weder gunstig is, hoopt men dat zulks ook het geval met schip en lading zal kunnen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 9 januari. Door het slechte weder is de sloep JONGE MAARTJE, kapt. Zwartewaal, van Nederland, zijnde voorbij de Doggersbank gedreven, hier binnengelopen. De 6e zag de kapitein op de kust van Noorwegen vele schepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 17e januari 1848, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, te Amsterdam, verkopen:
- 3/40 parten in het gekoperd Nederlands barkschip MATHILDA, gevoerd door kapt. H. de
Jong, groot volgens meetbrief 308 lasten.
- 3/15 parten in het gekoperd Nederlands barkschip REGINA, gevoerd door kapt. A. Gersen, groot volgens meetbrief 249 lasten.
En eindelijk een partij scheepsgereedschappen, breder bij notitiën vermeld.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaar of met de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Datum: 18 januari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 januari. De 13e dezer is alhier voor rekening van de heer Edouard Serruys op de scheepstimmerwerf St. Joris door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony de kiel gelegd voor een schoenerschip genaamd PIO NONO, groot ca. 140 lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.S.G. Koning, notaris te Wedde, zal, ten verzoeke van Hindrik J. Nagel, rustend schipper, wonende onder Noordbroek, op woensdag 26 januari 1848, des avonds te 5 uren, ten huize van de kastelein Drewes, bij de Middelste Verlaat te Oude Pekela in het openbaar te koop aanbieden 1/64 aandeel in het kofschip, genaamd ANNA ELIZABETH, laatst gevoerd door kapt. E.G. Boekhoud, alsmede 1/60 aandeel in het kofschip, genaamd WEMELINA, gevoerd door kapt. J.K. de Boer.


Datum: 19 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newbury, 15 januari. De lading van de Nederlandse kof GEBROEDERS, kapt. De Leeuw, in de nabijheid onzer haven gestrand, is gelost geworden en hoopt men deze nacht of morgen het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 14 januari. Het Nederlandse schip HENDRIKA MARCHINA, kapt. Bakker, met een lading rogge de 29e december hier lek binnengelopen, heeft zijn reparatiën voleindigd en is gisteren naar zijn bestemming vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ter bevrachting in het Nieuwe Diep wordt aangeboden het aldaar zeilklaar liggende snelzeilende gekoperd schoenerschip COURIER, kapt. M.F. Schaap, groot 80 rogge-lasten, varende onder Nederlandse vlag. Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale Verkoping. Krachtens appointementen condemnatoir en executoriën, allen door de raad van justitie te Batavia op de 16e en 23e december 1847 verleend, ter instantie van de advocaten en procureurs, Mr. J.H. Cremer en Mr. J. Loudon alhier; agerende voor en vanwege de alhier canterende firma’s Cristall, Marten en Co. en Jones en Co., zal op de 27e dezer, alwaar alsdan vendutie zal zijn, door de vendumeester, ten overstaan van een commissaris uit de raad van justitie voornoemd, en in bijzijn van de ondergetekende, bij wege van executie publiek worden verkocht, voor rekening van J.G.C. Steenwinckel, de schoener LOUISE, alhier ter rede liggende; het eigendomsbewijs en de meetbrief liggen ten vendu-kantore ter inzage.
Indien er iemand mocht zijn die enig recht, actie of aanspraak op gemelde bodem zoude willen maken, en zich opposeren tegen deze verkoping, die make het de ondergetekende bekend.
De deurwaarder en gezworen exploiteur bij de raad van justitie te Batavia, Wasmus.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tegen het einde dezer maand, de dag nader te bepalen, zal per publieke veiling verkocht worden het alhier (opm: Batavia) ter rede liggende Nederlands-Indische barkschip genaamd TANA-ABANG, groot 116 lasten, met inventaris. Ook is hetzelve inmiddels uit de hand te koop. Adres:
D.J. Eilbracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens dissolutie der firma Gebr. van Deun, zal op een nader te bepalen dag publiek worden verkocht het geheel nieuw gekoperd en gerepareerd, alhier (opm: Batavia) op de rede liggende barkschip ANNA, zijnde ook inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij:
Van Deun Sr. & Vaupel


Datum: 20 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der scheepsparten te Amsterdam, geveild in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 17 januari:
- 1/40e part in het barkschip MATHILDA, kapt. De Jong: NLG 1800, in slag NLG 10. Koper H.J. Rietveld
- 1/40e part in het idem, idem, NLG 1750, in slag NLG 40. Koper H.J. Rietveld
- 1/40e part in het idem, idem, NLG 1700, in slag NLG 40. Koper H.J. Rietveld
- 1/15e part in het barkschip REGINA, kapt. Gersen, NLG 4000, in slag NLG 30. Koper H.J. Rietveld
- 1/15e part in het idem, idem, NLG 3950, in slag NLG 1000. Koper H.J. Rietveld
- 1/15e part in het idem, idem, NLG 3950, in slag NLG 125. Koper H.J. Rietveld
(opm: mogelijk bij tweede 1/15e part REGINA drukfout? Mogelijk in slag NLG 100?)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 29e januari 1848, des avonds ten 7 ure, ten huize van de erven Eekhoff, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek worden verkocht het in den jare 1839 nieuw gebouwde kofschip, genoemd JULIANA LOUISA, groot 121 tonnen of ongeveer 85 roggelasten, bevaren dor de kapt. K.L. Spijkman, thans liggende bij de Werf Het Witte Kruis te Amsterdam, met complete inventaris, welke met de conditiën intijds ter lezing zullen liggen ten kantore van de boekhouder van het schip, de heer Mr. C.M. Nap, te Groningen, en van de notaris. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 januari. De kof VOORWAARTS, kapt. Bruhts, ligt even beneden de haven tegen de Noordwal, buiten gevaar van de ijsgang. De stroom vol ijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 januari. Heden morgen arriveerde uit zee: EDUARD, kapt. C. Ouwehand, van Nickerie, dezelve is drijvende in het is, heeft de ijssloep MORGENSTER, schipper A. Spek, bij zich tot assistentie en de stoomboot KINDERDIJK, van Brouwershaven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 januari. De kof VOORWAARTS zit nog tegen de Noordwal, men veronderstelt dat het roer heden nacht is gekraakt, door de sterke kruiing van het ijs.


Datum: 21 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hoekzijl, 13 januari. De schepen ALIDA GESINA, kapt. De Jonge, van Amsterdam naar Bremen, AURORA, kapt. Sloss, van Bremen, en MARIA MARGARETHA, kapt. Deders (opm: Deters?, zie NRC 110148), van de Eider, beide naar Amsterdam, alhier op de rede in het ijs vastgeraakt, hebben geheel gelost en zijn in de gepasseerde nacht door het ijs op de Bohnenburger Gronden gedreven en hebben, uitgenomen laatstgemelde, schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 4e februari 1848, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein G.F. Rasker, op de hoek van het Ameland, aldaar, publiek worden verkocht een welgebouwd, overdekt tjalkschip, de JONGE JOHANNES genaamd, groot 84 tonnen, met deszelver opgoed en toebehoren, zo als hetzelve laatstelijk is bevaren geweest door J.M. Mijssema en thans is liggende bij de Kraan, in de Noorderhaven te Groningen. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Te bezien dagelijks.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag de 31e januari 1848, des avonds te 6 uren, ten huize van de Weduwe B.E. Brouwer te Nieuwe Pekela, in openlijke veiling te verkopen:
- Een wélbevaren kofschip genoemd de JONGE GERRIT, groot 181 tonnen of ongeveer 130 roggelasten, bevaren door de kapt. Hindrik G. Smit, thans liggende te Harlingen, met complete inventaris. (opm: voor NLG 7.775 gekocht door B. van Loon & Zn in Harlingen; nieuwe naam CONCORDIA, kapt. J.O. Stuit)
- 1/32 aandeel in het barkschip RABENHAUPT, kapt. J. Prange.
- 1/32 in het barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. Borcherts.
- 1/32 in het barkschip HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reijnders.
- 1/32 in het kofschip CONCORDIA, kapt. C.J. Zeeven.
- 3/32 in het kofschip CATHARINA FREDERICA, kapt. H. Duintjer.
- 1/32 in het kofschip de JONGE DIRK, kapt. Westers.
- 1/24 in het kofschip EETINA, kapt. J.J. Mulder.
- 2/24 in het kofschip ALBERDINA EDZINA, kapt. L.J. Naatje.
- 1/28 in het kofschip CHRISTINA, kapt. A.H. Dijkhuis.
De verkoop-conditiën zullen, met de inventaris van het eerste perceel, in tijds ter lezing liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA, kapt. De Jonge, van Riga naar Amsterdam, is in het Nieuwediep aangekomen, was de 15e januari bezig met lossen wegens zeeschade aan een partij vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA MARGINA, kapt. Bakker, van Petersburg naar Schiedam, te Hartlepool binnen, heeft na volbrachte reparatie op 15 januari de reis voortgezet.


Datum: 22 januari 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 19, des middags ten één ure, is op de werf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, met het beste gevolg en onder gejuich zo der werklieden als der talrijk uitgenodigde personen, van stapel gelopen een nieuwe grote ijzeren stoomsleepboot, aldaar voor rekening van de Frankforter stoom-sleepboot-maatschappij vervaardigd en bestemd om tussen Amsterdam en de Boven-Rijn dienst te verrichten. Het was een geheel eigenaardig en in dit jaargetijde zeker vreemd gezicht, dat in weerwil van de felle vorst en het wit besneeuwde ijs, dat het omringende water bevloerde en zich zo ver het gezicht reikte, uitstrekte, in een naar verhouding slechts klein vak, dat ten dien einde was opengebroken, een dergelijk reuzengevaarte werd ter neder gelaten, dat weldra alleen in staat zal zijn zich op de vlakte te bewegen, die nu zo vele honderden torste.


Datum: 24 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Onlangs is bij de Arrondissements Rechtbank te dezer stede een geding gevoerd tussen de heren J.J. Poncelet & Zonen als eisers en de heren Bunge & Co als gedaagden, hetwelk als niet onbelangrijk mag beschouwd worden. De eisers hadden hun schip, de ZEEMEEUW, bij cherte partij van 5 februari 1847 aan de gedaagden in zijn geheel vervracht, terwijl de kapitein op 16 maart 1847 verscheidene passagiers voor dezelfde reis heeft aangenomen en vervoerd. Hieruit is tussen partijen de vraag ontstaan, of de vracht voor deze passagiers aan de eisers of aan de gedaagden toekwam. De gedaagden beweerden, dat die hun toekwam, omdat zij het gehele schip hadden gehuurd, terwijl de eisers hun vordering grondden op een vaste gewoonte, volgens welke bij de be- en vervrachting van een schip tot vervoer van koopmansgoederen, gelijk in casu had plaats gevonden, de kerk en het kabelgat nimmer tot berging daarvan worden gebezigd, weshalve deze lokalen moesten geacht worden niet ten dienste der bevrachters te zijn, maar ter beschikking van de kapitein te blijven, die daarin dus passagiers mocht opnemen. De Rechtbank heeft echter bij vonnis van de 6e januari l.l. de gedaagden in het gelijk gesteld, op grond voornamelijk, dat de bevrachting niet was bepaald tot sommige gedeelten van het schip, maar het gehele schip betrof, zodat alleen die gedeelten uitgezonderd zijn, welke bestemd zijn voor de equipage en de scheepsbenodigdheden; dat zo dan ook de gewoonte meebrengt, dat de kerk en het kabelgat bij bevrachting van schepen voor het geheel niet ter inlading van koopmans-goederen bestemd zijn, daaruit niet rechtstreeks volgt, dat de kapitein voor eigen rekening of voor die der reders passagiers mag aannemen en hen in die lokalen mag logeren; dat het tegenovergesteld gevoelen onbestaanbaar is met de wet, welke in art. 543 Wetboek van Koophandel de onderscheiding maakt tussen bevrachtingen van het gehele schip en van gedeelten, een onderscheiding, die vervallen zou, indien de bevrachting voor het gehele schip moest geacht worden gelijk te staan met de bevrachting van een gedeelte; dat dus de gewoonte, waarop de eisers zich beroepen, met de wet zoude strijden en daarom niet in aanmerking kan komen; dat art. 546 Wetboek van Koophandel het door de rechter aangenomen gevoelen nader bevestigt, volgens welk artikel de kapitein zelfs in de kajuit, die ook bij een totale bevrachting voor hem gereserveerd is, geen koopmansgoederen mag laden, uit welk een en ander volgt, dat de kapitein in deze geen bevoegdheid had om voor zich of de scheepsreders vracht te verdienen door het vervoer van passagiers, welke vracht integendeel behoort te komen ten voordele der bevrachters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. Het schip MARIA, kapt. Gordes, van Ruigenwolde (opm: Rügenwalde, thans Darlowo, Polen) naar Antwerpen, alhier binnengelopen om te overwinteren, moet een gedeelte der lading, welke broeiende is, lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 januari. De KLEINKINDEREN, kapt. Van Alewijn, van hier naar Cardiff, is in een lekke staat teruggekomen. Dezelve is geïnspecteerd en zal gekield worden.


Datum: 25 januari 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft uit Vlaardingen, van den 23 dezer: Een hoeker uit deze stad heeft te Scheveningen aan wal gezet twee Noorse schipbreukelingen, Hans Hansen Andersen en Pieter Christiaan Nielson, eerstgemelde kapitein en eigenaar, laatstgemelde matroos van het Noorse scheepje CATHARINA, dat door de storm van den 17 op den 18 der vorige maand zodanig was geteisterd, dat het, van mast en tuigage beroofd, in een zinkende staat verkeerde, toen hetzelve, vijf dagen later, door de hoeker NOORDZEE, gevoerd door de stuurman J. Rijke, op 57 gr. 30 min. N.B. werd gezien. De bemanning had slechts bestaan uit drie koppen; de derde was in de storm over boord geslagen, en heeft zijn dood in de golven gevonden. De lading bestond uit steenkolen. Het vaartuig kwam van Hull en behoorde te Vannoë in Noorwegen te huis. Zonder de hulp van gemelde hoeker, waren de schipbreukelingen gewis omgekomen, daar het wrak, weinige ogenblikken nadat zij gered waren, is uiteengeslagen en weggezonken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In het vorige jaar zijn te Havre aangekomen 2.637 schepen (2.359 in 1846) waaronder 4 van Amsterdam en 49 van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de havens van Sicilië (met inbegrip van Syracuse), zijn in het jaar 1847 aangekomen, als: te Palermo 2.563, te Messina 3.449, te Trapani 576, te Agosta 56, te Catania 1.289, te Agrigent 262, te Milazzo 655, te Pozzallo 242 en te Marsale 936, tezamen 10.328 schepen.
Te Flensburg zijn in het jaar 1847 binnengekomen 1.734 en uitgezeild 1.741 schepen.


Datum: 26 januari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Scheveningen direct naar Londen, zonder gevaar van overladen op zee, bestaat gedurende de stremming der scheepvaart op de rivieren (opm: door ijs) drie maal in de week gelegenheid tot het vervoeren van goederen en vee met soliede en daartoe wel ingerichte bomschepen. Adres ten kantore van PHs. van Ommeren of Geo. Levingston en J.A. Houwens.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op vendutie bij de heren Radijs & Co. de 28e dezer, zal geveild worden, precies ten 11 ure, het Nederlands-Indische barkschip genaamd TANA-ABANG, groot 116 lasten, met inventaris, en zo als hetzelve alhier (opm: Batavia) ter rede is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 januari. De 22e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. G.T. Bus, de 15e oktober vertrokken van Rotterdam, en de dito bark IOEDIT HAIR, thans hernaamd NAWAN ALJOESOOR, kapt. Said Salim bin Moehamat Alhabsy, de 9e januari vertrokken van Pekalongan.
Heden is hier aangekomen het dito schip EENDRAGT, kapt. M. van Velthoven, de 28e september vertrokken van New York.


Datum: 27 januari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. De 19e dezer is alhier een nieuwe lading ijs aangebracht met het Nederlandse schip OLDENBARNEVELD, welk vaartuig, na eerst landverhuizers uit het vaderland te hebben overgebracht naar Noord-Amerika, aldaar het ijs heeft ingenomen. Deze nieuwe lading is wederom ingeslagen door de heren Cristal Marten & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 20 november. Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper van Amsterdam, is, na op Rembang 1.142 pakken tabak te hebben geladen, alhier ter rede gekomen, om zijn lading te completeren; nauwelijks had de fiskaal bij de raad van justitie alhier dit vernomen of hij vroeg aan de raad van justitie arrest op die tabak, op grond dat de aflader der tabak, de fabrikant V. een grote schuld aan het gouvernement had, en de tabak als het ware aan den lande wilde afhandig maken, in weerwil dat reeds op Rembang vier cognossementen getekend waren en er reeds een oer overlandmail verzonden was, waarbij de tabak geconsigneerd was aan de heer C. Breebaart te Amsterdam, waartoe de kapt. Huidekoper zich bij dat cognossement verbonden had de tabak aan die heer af te leveren; in weerwil hier van hield de fiskaal zijn streng vol en zond twee politiebedienden aan boord om te waken; de dag van bepleiting van het arrest was daar, een sierlijke en gepaste pleitrede van de advocaat Smulders, had dan ook dat gelukkig gevolg dat de raad van justitie terecht de waarde van een cognossement begrijpende, de fiskaal gelastte onmiddellijk het arrest of te heffen.


Datum: 28 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het schip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Gollards, van de Wijnkopersbaai naar Amsterdam gedestineerd, is de 18e november (opm: 1847) lek te Batavia binnengelopen. Het had op de rede gelost en zou naar Onrust zeilen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HERSTELLING, kapt. Potjer, van Stettin naar Groningen, is de 21e januari te Vlissingen binnengelopen.


Datum: 29 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het schip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Gollards, van Wijnkopersbaai herwaarts gedestineerd, is na deszelfs terugkomst uit zee te Batavia, niet naar Onrust verzeild, maar op de rede van Batavia verbleven en is het ontdekte lek gevonden en verholpen, zijnde men volgens de laatste berichten bezig om de aldaar geloste koffie weder in te nemen en zou het schip tegen medio december (opm: 1847) de reis herwaarts weder aannemen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De Nederlands-Indische bark JAVA-PAKET, gezagvoerder Fontijn, heeft in de nacht tussen de 12e en de 1e december bij een hevige storm op de Karang Bram, twee en een halve Duitse mijl oostwaarts van de rede van Muntok, gestoten, met het gevolg dat dezelve zich spoedig in reddeloze staat bevond. De gezagvoerder had daarop de sloep naar Muntok gezonden, die deze plaats te één ure in de namiddag van de 13e december bereikte.
De gouvernements schoener ALCINOE, benevens vijf kruisboten en de nodige tjunias zijn onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk vertrokken, waardoor het gelukt is een groot gedeelte van de lading te redden; tot op de 23e december is men hiermede voortgegaan, en heeft toen het vaartuig, hetwelk in een geheel reddeloze toestand verkeerde, verlaten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark THEODORA EN SARA, kapt. J.C. Berk, met een passagier, de 27e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip BANCA, kapt. B.C. ten Ham, met 5 passagiers, de 6e oktober vertrokken van Rotterdam, het dito schip ISIS, kapt. W.B. Derks, met twee passagiers en 98 man troepen, de 6e oktober vertrokken van Amsterdam, het dito schip MATHILDA CORNELIA, kapt. N.J. Nannen, met een passagier, de 26e september vertrokken van Amsterdam, en het dito schip ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser, met een passagier, de 29e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 31 januari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Newbury, 24 januari. De lading van de Nederlandse kof GEBROEDERS is gelost, Het grootste gedeelte is zwaar beschadigd en zal het schip te Aberdeen binnengehaald worden om de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,30 januari. Onder de schepen welke, naar Antwerpen bestemd, te Vlissingen zijn ingevroren, bevinden zich de Nederlandse schepen ANNA WILHELMINA, kapt. Posthuis, van St. Petersburg, LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, van dito en ANNA MARIA, kapt. Lovius, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Noordwijk naar Franse of Engelse havens liggen ter bevrachting gereed enige goed ingerichte bomschuiten, aannemende te vervoeren naar Blackwall 20 runderen te gelijk à NLG 12,- per stuk en NLG 2,50 per schaap. Te bevragen bij C. van der Schalk te Noordwijk.


Datum: 01 februari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit een officiële opgave, voorkomende in het werkje Koninklijke Nederlandsche Marine, op 1 januari 1848, verkrijgbaar bij het departement van marine, blijkt, dat de staat der Nederlandse marine op dat tijdstip was als volgt: 2 linieschepen der 1ste klasse, van 84 stukken (de KONING DER NEDERLANDEN en de ZEEUW); 5 linieschepen der 2de klasse, van 74 stukken (de KONINGIN, KORTENAAR, TROMP, DE RUITER, de ADMIRAAL VAN WASSENAAR): 3 fregatten der 1ste klasse, 2 van 60 en 1 van 54 stukken (de PRINS VAN ORANJE, DOGGERSBANK en de RIJN); 13 fregatten der 2de klasse, als: 11 van 44 en 2 van 38 stukken, zijnde de 2 laatsten: PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN en PRINSES SOPHIA, en de 11 eersten: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, de SCHELDE, de SAMBRE, de MAAS, BELLONA, PALEMBANG, JASON, de ZAAN, CERES en HOLLAND; 2 geraseerde fregatten,van 28 stukken, ROTTERDAM en ALGIERS; 12 kuilkorvetten, van 28 of 26 stukken, als: JUNO, ARGO, NEHALENNIA, HIPPOMENES, AJAX, BOREAS, CASTOR, VAN SPEYK, JAVA, SUMATRA, BORNEO en ATALANTE; 3 glad-dekskorvetten van 22 en 20 stukken, als PALLAS, de HELDER en AMPHITRITE; 14 brikken der eerste klasse, van 18 en 12 stukken, als: ECHO, PEGASUS, de MEERMIN, MERKUUR, VENUS, de KOERIER, de ZWALUW, de HAAI, de LYNX, de SPERWER, het ZEEPAARD, de ZEEHOND, de CACHELOT en de BRUINVISCH; 6 brikken der 2de klasse en aviso’s, van 14 en 10 stukken, als: de VLIEGENDE VISCH, de POSTILLON, de SNELHEID, de AREND, de PIJL en de BRAK; 12 schoenerbrikken, van 6 en 5 stukken, als: de WINDHOND, de LANSIER, de HUZAAR, de DOLFIJN, EGMONK, ZEPHIR, BANKA, BANDA, AMBON, SAPAROEA, TERNATE en REMBANG; 11 schoeners van 14 en 3 stukken, als: CIRCE, PILADES, JANUS, ARGO, de KAMELEON, SYLPH, de VOS, de WESP, de ADDER, de SCHORPIOEN en ARUBA, en 16 stoomschepen, als: PLUTO, van 300 paardenkracht; BROMO van 220 paardenkracht; MERAPI, van 220 paardenkracht; CYCLOOP, van 220; BATAVIA, van 206; CERBERUS, van 170; ETNA, van 170; VESUVIUS en HEKLA, van 140; PHOENIX, van 125; SURINAME (ijzeren stoomschip), van 110; CURAÇAO, van 106; SAMARANG, schroefstoomschip, van 100; BORNEO, van 100; en ONRUST, 70 paardenkracht; 2 instructievaartuigen, als URANIA, van 12 stukken en LAURENS COSTER (stoomvaartuig).
3 transportschepen: PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, DORDRECHT en de MERWEDE.
10 kanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken, 35 kanonneerboten, groot model en 30 kanonneer, klein model.
In het geheel zijn er derhalve naar deze:
Officiële opgave; Waar aan in aanbouw en in dienst
2 linieschepen der 1ste klasse - -
5 linieschepen der 2de klasse 3 -
3 fregatten der 1ste klasse - 2
13 fregatten der 2de klasse 1 5
2 geraseerde fregatten - -
12 kuil-korvetten 4 5
3 gladdeks-korvetten - -
14 brikken der 1ste klasse 4 6
6 brikken der 2de klasse en aviso’s - 5
12 schoenerbrikken 2 10
11 schoeners - 11
16 stoomschepen 2 13
2 instructievaartuigen - 2
3 transportschepen - 2
10 kanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken - -
35 kanonneerboten, groot model - -
30 kanonneerboten, klein model - -
179 schepen en vaartuigen, waarvan in aanbouw 16 en in dienst 61
Onder de schepen, die in Oost-Indië in dienst zijn, bevindt zich: 1 fregat der 1ste klasse; 1 der 2de klasse; 2 kuil-korvetten; 3 brikken der 1ste klasse; 1 brik der 2de klasse; 9 schoenerbrikken; 7 schoeners; en 9 stoomschepen.
In West-Indië: 1 kuil-korvet; 2 brikken der 1ste klasse; 4 brikken der 2de klasse; 2 schoeners; en 1 stoomschip.
Nopens de stoomschepen valt nog op te merken, dat BATAVIA bestemd is voor de dienst tussen Batavia en Singapore, en dat het, evenals het stoomschip BORNEO, aan het departement van koloniën behoort; dat het schoenerschip CURAÇAO, dat te Rotterdam in aanbouw is, bestemd is ter vervanging van het stoomschip van gelijke naam, hetwelk eerlang, als voor de dienst onbruikbaar, zal moeten worden afgekeurd; en dat BORNEO en ONRUST ijzeren stoomschepen zijn, welke te Fijenoord aangemaakt, naar Oost-Indië verzonden en aldaar ineengezet zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 januari. Het Nederlandse schip OSIRIS, kapt. Stam de Jonge, van Batavia naar Amsterdam, alhier heden binnengelopen, heeft de kluiverboom en enige stengen verloren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 29 januari. Heden, met hoog water, is midden op het droge van het geul, langs de Hoek van Holland, stomende naar Maassluis, nabij de Schulperplaat, aan de grond gestoomd, een schroefstoomboot, vermoedelijk de CITY OF ROTTERDAM. Door de directie over het loodswezen is onmiddellijk een ijssloep afgezonden, om, des nodig, assistentie te verlenen. De Maas geheel vast en door voetgangers gepasseerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Brielle, 30 januari. De stoomboot, welke gisteren voor posttijd is gemeld, is gebleken te zijn SIR ROBERT PEEL, kapt. S. Cook, van Londen. Dezelve is met assistentie ener ijssloep, gevoerd door de tonnenlegger A. Borstlap, vlot gekomen, en daar weder even binnen de Hoek van Holland in het ijs vastgeklemd, doch heden morgen over de Overslag gestoomd, en is thans bij het Houten Baken ten anker. De rivier vast zittende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank, zal op donderdag de 10e februari 1848, des avonds te zes uren, ten huize van E.J. Duintjer, in het logement de Unie te Veendam, publiek veilen en verkopen het koftjalkschip, ganaamd HOOP OP EENDRAGT, groot 59 tonnen, in het jaar 1843 nieuw uitgehaald, en zulks met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, thans liggende te Muiden en toebehorende aan J.J. Hut en L.L. Vos.
Nadere informatie te bekomen bij de heer P. Paauw, scheepsbouwmeester te Muiden; terwijl het inventaris in tijds ter lezing zal liggen ten huize van verkoop, alsmede ten kantore van de notaris J.J. de Blécourt te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, de EENDRAGT genaamd, groot 21 tonnen, in het jaar 1844 nieuw getimmerd. Te bevragen bij de ondergetekende, en bij P. Doornbosch op de Noordpolder.
D.J. Vos.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Te Stettin overwinteren de Nederlandse schepen JONGE JOHANNES (opm: kof), kapt. O.K. Beerta, en VROUW BARBARA (opm: tjalk), kapt. R.J. Jonker.


Datum: 02 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Op de 30e september l.l. (opm: 1847) is in de nabijheid van Boeton (opm: Baubau, Sulawesi = Celebes), na twee dagen te voren bezuiden het eiland Wangi-Wangi te hebben gestoten, in volle zee gezonken het Nederlands-Indisch schip NAWAN EL JOESOER, gezagvoerder B. van der Zwaan, komende van Menado. De lading, bestaande uit een aanzienlijke hoeveelheid gouvernements-koffie ter waarde van ongeveer NLG 60.000, is verloren, maar de equipage en passagiers, ten getale van 71 personen, waaronder de kapitein der infanterie Noman, gewezen commandant van Menado, hebben zich in drie boten gered en zijn daarmede de 2e oktober behouden te Boeton aangekomen, waar zij met de meeste welwillendheid door de sultan zijn ontvangen. Hij heeft voor eigen rekening een vaartuig doen uitrusten ter hunner overbrenging naar Makassar, alwaar zij de 26e oktober aankwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paimboeuf, 27 januari. Gisteren, tegen twee ure nademiddag, is de Nederlandse tjalk COURIER, kapt. Tolner, van Rotterdam met kaas geladen, van zijn anker geslagen. Het schip, dat zich toen op het droge bevond, heeft vervolgens op een rotspunt gestoten en daardoor een zwaar lek bekomen. In weerwil van het gestadig werken der pompen liep het schip spoedig vol water en was men verplicht de equipage te hulp te komen. Men is vervolgens dadelijk begonnen te lossen en heeft er een groot gedeelte der kaas onbeschadigd uit gehaald, doch tegen de avond werd de rest der lading door de vloed geheel onder water gezet. Heden morgen heeft men het lossen voortgezet en nog ruim 3000 kazen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne sur Mer, 29 januari. De Nederlandse kof THELINA, kapt. Kuiper, van Bordeaux naar Antwerpen, is genoodzaakt geworden hier binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aberdeen, 27 januari. Het schip GEBROEDERS, bij Newbury gestrand, is vlot gemaakt en met behulp van een stoomboot in de haven gehaald om zijn reparatiën te beginnen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 januari. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark de JONGE CORNELIS, kapt. G.J. Klein, de 25e september vertrokken van Amsterdam
Heden zijn hier aangekomen de dito bark ANJER, kapt. G. Gerrits, met drie passagiers, de 27e september vertrokken vanb Amsterdam, en de dito bark SPHYNX, kapt. G. Wigman, de 13e oktober vertrokken van Dordrecht.


Datum: 03 februari 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het Noorse schip CATHARINA, kapt. Andersen, van Hull naar Noorwegen, is in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk, uitgenomen één man, door stuurman J. Rijke, voerende de te Vlaardingen thuis behorende vishoeker de NOORDZEE, gered en te Scheveningen is aangebracht.


Datum: 04 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 30 januari. Het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam, is alhier met gebroken fokkemast en verdere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 27 januari. De WEST-INDIËN (opm: galjoot WEST INDIË), kapt. T.D. Lieuwen, van Suriname naar Nederland bestemd, is alhier met verlies van zeilen, boten, enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 31 januari. De LUCTOR ET EMERGO, kapt. Van Renterghem, van Newcastle naar Messina, is hier zwaar lek en met verlies van roer, zeilen, gebroken grote mast en verdere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 31 januari. De ONDERNEMING, kapt. Gort, van Rendsburg naar Aberdeen, welke voor enige tijd lek en met verlies van zeilen was binnengelopen, is gekield en heeft heden zijn reis voortgezet. (opm: zie NRC 260248)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of enige gelden, goederen of papieren onder zich berustende hebben, behorende tot de boedel of nalatenschap van wijlen de heer Boy Peter Boysen, in leven scheepskapitein en overleden te Rotterdam de 2e januari 1848, worden verzocht daarvan voor of uiterlijk op de 1e maart aanstaande, schriftelijk opgave te doen ten kantore van de notarissen Houtman en Franke te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Londen ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om de 12e februari te vertrekken, het extra snelzeilende Nederlandse barkschip JAPARA, van Rotterdam, kapt. K.H. de Groot.
Informatiën zijn deswege te bekomen ten kantore van de cargadoors Wm. Ruys J.Dzn. te Rotterdam, en Gebr. van Ulphen alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Hazewinkel, voerende het schip ROELF GIEZEN Jr., van Petersburg naar Amsterdam, in dato Terschelling de 17e januari, was hij, na de 30e december met hulp van twee loodsen aldaar te zijn binnengekomen, tegen betaling van NLG 80 in de haven ingeijsd geworden, en toen in goede staat nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Swart, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, bevond zich op 1 februari op de hoogte van Callandsoog, en zoude waarschijnlijk de 2e dito in Texel binnenkomen; aan boord was alles wel.


Datum: 07 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 2 februari. De GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Amsterdam naar Newport, bevindt zich zwaar lek in de nabijheid dezer haven. Met het volgende getij zal dezelve binnenkomen en lossen.


Datum: 08 februari 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip RENSKE HOOITES, kapt. Denema, van Riga naar Schiedam, is de 27e januari gepraaid op 53º 50’N.B., 03º 04’ O.L.


Datum: 09 februari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 7e februari in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: het welbezeild kofschip MARIA, kapt. H.H. Ebes, 93 tonnen: NLG 7.500, in slag NLG 1.000; opgehouden.


Datum: 10 februari 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Uittreksel. Tussen Gerrit van Erp, commissionair, expediteur en bevrachter van schepen, wonende te Dordrecht, en Johannes Abraham Olivier, kantoorbediende, mede wonende te Dordrecht, is bij onderhandse acte, van 7 februari 1848, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven, aangegaan een vennootschap tot uitoefening van het vak van commissionairs, expediteurs en bevrachters van schepen voor de binnenvaart, onder de Firma van G. van Erp en Compagnie, en wel voor een tijdvak van tien jaren, aangevangen 7 februari 1848, en alzo eindigende met 6 februari 1858, terwijl, na expiratie van die termijn, dezelve zal blijven voortduren tot dat die door een der vennoten wordt opgezegd, welke opzegging voor de eerst oktober van elk jaar moet geschieden, in welk geval de vennootschap met de eerste januari daaraanvolgende zal ophouden.
Het beheer en de handtekening der vennootschap is opgedragen, en zal gevoerd worden door beide de vennoten, echter zullen er geen gelden mogen worden opgenomen of geldelijke speculaties voor de compagnieschap gesloten, dan met goedkeuring en tegen de handtekening der beide vennoten.
Dordrecht, 9 februari 1848, G. van Erp, J.A. Olivier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende neemt bij deze de vrijheid zich bestens aan te bevelen, tot het aannemen en bezorgen van schepen voor de vaart op België, de Rijn en het binnenland. Belovende alles te zullen aanwenden, om door een prompte en civiele behandeling zich de gunst en het vertrouwen der heren kooplieden en de schipperij in alle opzichten waardig te maken.
Dordrecht, 9 februari 1848, C.J. Muller, cargadoor, Grootekerksbuurt, A 181.


Datum: 11 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 6 februari. De IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam, is alhier met schade aan grote- en bezaansmast, verlies van zeilen, enz, binnengelopen. Gepasseerde nacht was dezelve bij Dungeness op het droge geraakt, doch met de vloed weder vlot gekomen.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Men meldt uit Rotterdam, waar de branderijen thans bloeien door den aftrek naar den Oost-lndischen Archipel, dat de reders Balguerie en Zoon, aan de equipage van hun schip WOLTEMADE, kapt. Guyt, van daar naar Oost-lndië bestemd, in plaats van het gewone rantsoen jenever, ene ruime hoeveelheid koffie (5 Nederlandse ons per hoofd in de week) zullen verstrekken. Bij de monstering van het volk werd hun deze voorwaarden bekend gemaakt, waarmede allen genoegen namen. De WOLTEMADE heeft echter wel sterke drank aan boord,. daar de kapitein zich heeft voorbehouden, om, wanneer door zware storm de gelegenheid om koffie te koken ontbreken mocht, bij uitzondering drank toe te dienen aan wie ze mocht begeren.


Datum: 12 februari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Bij Koninklijk Besluit van 25 december j.l. is op het daartoe ingediend request van directeuren der Societeit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart vergund de voortzetting dier naamloze vennootschap na den jare 1849 volgens de daarbij overlegde ontwerpacte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens particulier bericht arriveerde te St. George d’Elmina op 25 november 1847 het barkschip ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkema, van Rotterdam, bevindende zich al de passagiers en de gehele equipage in voldoende welstand. Reeds de 27e daaropvolgende had genoemd schip met een gedeelte der passagiers de reis naar Boutry aanvaard, van waar het schip verder naar Java zou vertrekken.


Datum: 14 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het schip DRIE AURELIA’S, kapt. Evertsz, van hier te Triëst aangekomen, heeft volgens brief van de kapitein de puttingijzers gebroken, de fokkemast beschadigd, rusten, stutten benevens de verschansing aan stuurboordzijde verloren en meer andere belangrijke schade bekomen. Het schip was in 28 dagen tot op 10 mijl van Triëst geweest, doch toen teruggestormd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 15 januari. Het schip MINERVA, kapt. Ertman, van Riga naar Amsterdam, is op de lading drijvend gevonden. Van de equipage, bestaande uit tien man, waren vijf man gered, doch de kapitein en de overige verdronken.


Datum: 15 februari 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Zoutkamp gearriveerd de 12e februari het schip ENGBERDINA, kapt. Orsel, van Amsterdam, zijnde 9 weken op het wad bevrozen geweest. Zeilklaar de 12e febr. WILHELMINA, kapt. Balk, ZEEMEEUW, kapt. Frik, beide naar de Elbe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 26 januari op 13º ’10 W.L. gepraaid: het schip NEPTUNUS, kapt. De Boer, van het Nieuwe Diep naar Havana.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Lieuwen, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 15e december bij Bramspunt gepraaid te hebben het schip VERTROUWEN, kapt. Pinksterboer, van Rotterdam naar Nickerie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ONDERNEMING, kapt. Goossens, van Newcastle; TJAARDINA CORNELIA, kapt. De Jong, van Mollerup en beide naar Rotterdam; HENDRIKA MARGINA, kapt. Bakker, van Petersburg; GESINA, kapt. Smith, van Corsoer, en CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, van Hamburg, alle 3 naar Schiedam, zijn te Brielle uit de haven gehaald en opgezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wegens schade zijn te Cuxhaven binnengelopen de schepen: HEILINA, kapt. Panjer, van Frasersburg; TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, van Lubeck, MENSCHLIEVENDHEID, kapt. Van der Zwaag, van Hamburg; alle naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. de Ranitz, Notaris te Groningen, zal, ten verzoeke van de heer A. Bonthuis te Nietap, op zaterdag de 26e februari 1848, des avonds ten 7 uren, ten huize van de Wedw. Juursema te Leek, publiek veilen en verkopen een in den jare 1844 gebouwd tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, met luiken, mast en alle deszelfs verdere toebehoren, groot 46 tonnen, of ongeveer 25 lasten, thans liggende te Leek, en laatst bevaren door Wiebe W. De Vries.
Mr. C. de Ranitz, notaris.


Datum: 16 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats-Courant deelt heden de volgende staat mede:
Vergelijkende staat der op ultimo december 1846 en op ultimo december 1847 in de vaart aanwezige Nederlandse zeeschepen en van derzelver lastdragende inhoud.
Soorten der schepen aanwezige zee- schepen welke nieuw aangebouw- totaal der op ultimo
schepen op ultimo door verongeluk- de zeeschepen, december 1847 in
december 1846 king, slopen,enz. welke in 1847 in de de vaart aanwezige
in 1847 uit de vaart zijn gekomen zeeschepen
vaart zijn geraakt

Krant:
  JC - Javasche Courant

De Singapore Free Press van 27 januari j.l. meldt de aankomst aldaar op de avond van de 25e te voren van de Nederlands-Indische bark MENADO, kapt. Fabritius, komende van Batavia en bestemd naar Padang, aan boord hebbende troepen en Gouvernements goederen en welke te Singapore was binnengelopen om provisiën en water in te nemen. De MENADO verliet Bvatavia op de 28e november des vorigen jaars en had dus bij aankomst te Singapore reeds 59 dagen reis. Nadat men vruchteloos getracht had om tegen de kracht van de moesson op te werken en langs de gebruikelijke weg de bestemmingsplaats te bereiken, heeft men eindelijk moeten besluiten door Straat Malakka te stevenen, ten einde benoorden Sumatra om Padang te kunnen bereiken. In het begin van februari was de MENADO nog te Singapore.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op 2 december j.l. heeft te Amsterdam het te water brengen van het oorlogsfregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN van de Lands werf met de beste uitslag plaats gevonden.
Dit door iedere Nederlander geliefkoosde schouwspel werd onder begunstiging van fraai weder door onderscheiden autoriteiten, vele genodigden en verder talrijke nieuwsgierigen bijgewoond.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Rotterdam is op 13 december op de nieuwe sleephelling de eerste Nederlandse Oost-Indiëvaarder opgehaald, zijnde het tweedeks fregatschip ANTHONY, gevoerd door kapt. J. van Waning, en toebehorende aan de heren C. Balguérie & Zoon aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van schepen. Om 11 ure precies zal ondergetekende op zijn vendutie van woensdag de 23e dezer verkopen de geheel nieuw gekoperde en gerepareerde Nederlands-Indische bark ANNA, groot 46 lasten, met deszelfs complete inventaris, zo als het thans ter rede (opm: van Batavia) is liggende en aldaar voor een ieder te bezichtigen.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Van Deun Sr. en Vaupel.
Voute

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlands-Indische brikschip ORESTES zal alsnu definitief in de loop dezer maand te Soerabaija op publieke vendutie verkocht worden.


Datum: 17 februari 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuyk, notaris te Harlingen, zal op dinsdag de 29e februari 1848, des namiddags ten 3 ure, provisioneel en des avonds ten 7 ure finaal in het Logement Friso, van de Wed. L. Zeverijn, aldaar, tegen genot van strijk- en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen een snelzeilend kofschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, varende onder Nederlandse vlag, geijkt volgens meetbrief op 130 tonnen, met zeil, treil, staande en lopende want, ankers, touwen en verder scheeps toe- en aanbehoren; zodanig dit kofschip thans is liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen en met het beste succes als eigenaar is bevaren geweest, door wijlen kapt. P.P. Dijkstra. Nadere informatiën en verkoopbiljetten te bekomen en de conditiën te vernemen ten kantore van opgenoemde notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Nopens het plan tot oprichting ener stoomsleepdienst op de IJssel, hetwelk in de jongst gehouden vergadering van aandeelhouders der Rijn- en IJssel-Stoomboot-Maatschappij te Kampen goedgekeurd is, vernemen wij nog de volgende bijzonderheden:
De stoomsleepboot zal dienen, behalve tot opslepen van particulier schepen van Kampen tot Deventer (stations: Katerveer en Veessen) ook tot het vervoeren van de meerdere vrachtgoederen, dan de stoomboot kan inladen, en om de stoomzeeboot de ADMIRAAL VAN KINGSBERGEN tijdelijk te vervangen in geval deze reparatiën mocht moeten ondergaan.
De kosten der sleepboot, op NLG 40.000,- geraamd, zullen gedeeltelijk gevonden worden uit de overwinst à NLG 14.000,-, die de maatschappij van de laatste jaren in kas heeft, en vervolgens door te beproeven nieuwe aandelen à 80 procent uit te geven, of bij niet slagen de dividenden niet uit te keren.


Datum: 18 februari 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AURORA, kapt. G.M Gnodde, van Amsterdam naar Bordeaux, te Yarmouth binnen, heeft op 8 februari, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.


Datum: 19 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fedderwardersiel, 8 februari. De HOUWINA, kapt. Juister (opm: Puister?), die niet ver van de Bremer Baake op de zogenaamde Hohenweg lag, is in de nacht van de 2e op de 3e dezer verdwenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 februari. De Nederlandse tjalk MENSCHLIEVENHEID, kapt. Van der Zwaag, is eergisteren op de werf gehaald en gevisiteerd; dezelve zal de nodige reparatiën ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drontheim, 4 februari. De Nederlandse kof PAULINA, kapt. De Boer, van Bergen naar Newcastle bestemd, is in deze nabijheid met onklare pompen en verlies van zeilen binnengelopen en zal hier gerepareerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, van heden af zich voor eigen rekening te dezer stede gevestigd hebbende als expediteur, commissionair en scheepbevrachter, neemt de vrijheid daarvan aan de achtbare handelstand, gelijk mede aan de gezagvoerders van schepen kennis te geven, met vriendelijk verzoek hem met hun ed. vertrouwen wel te willen vereren. Zijn ondervinding daarin bereids genoten, zo wel als het bepaalde voornemen om met de meeste zorg en spoed hun belangens alleszins te behartigen, doen hem dan ook hopen op de voortdurende en bereids genoten welwillende gunst ten deze. Tot po mei e.k. blijft zijn kantoor gevestigd aan het Vlak, wijk A no. 456, op de hoek van Hoogenieuwstraat, terwijl na die tijd hetzelve zal worden gehouden op de Binnenwalevest, recht tegenover de Sociëteit
De Harmonie.
Dordrecht, 18 februari 1848, J. Penders, expediteur en commissionair.


Datum: 21 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door buitengewone omstandigheden wordt te koop aangeboden een op de werf bijna afgebouwd schoenerschipshol, kopervast aangeslagen, groot ruim 90 roggelasten. Hierop reflecterenden gelieven zich te adresseren bij W.H. Meursing te Nieuwendam.


Datum: 22 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Molde, 2 februari. Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Post, van Riga naar Antwerpen, is tussen Hammerfest en Tromsöe totaal verongelukt, doch de kapitein en twee man gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 18 februari. het schip EMMA HENRIETTA, van Aberdeen naar Cuxhaven, is op de 10e dezer op de hoogte der Fern Islands in zinkende staat verlaten. De equipage is te Sunderland aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drontheim, 4 februari. Het schip PAULINE, kapt. De Boer, van Bergen naar Newcastle, is alhier met onklare pompen en verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MENSCHLIEVENDHEID, kapt. Van der Zwaag, van Hamburg naar Amsterdam, is vóór de 9e februari te Cuxhaven met schade binnengelopen, en de 11e dito op de werf gehaald en nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA ALETTA, kapt. Schut, van Cardiff naar Rotterdam, te Falmouth binnen, heeft op 14 februari de reis voortgezet.


Datum: 23 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 februari. Hedenmiddag ten 2 ure is van de werf Het Wapen van Harlingen, van de scheepsbouwmeester F. Haverkamp in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg geheel afgebouwd en gekoperd te water gelaten het barkschip ARDJOENO, groot circa 300 lasten, gebouwd voor rekening van de heren J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, gevoerd zullende worden door kapt. S.R. Post en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 25 december. De LOOPUIT en de ADRIANUS EN JACOBUS zijn beide naar Batavia bevracht, daar men voor Nederland geen genoegzame verschepingen van goederen kon verkrijgen.


Datum: 24 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 22 februari. Heden is de nieuwgebouwde schoener ZWOLSCHE DIEP naar zee vertrokken. Met genoegen verneemt men wijders, dat binnen kort hier wederom een tweede schoener zal worden gebouwd, welke de naam zal dragen van SARAMACCA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Het Nederlands-Indisch schip JAVA PACKET, kapt. Fonteijn, is volgens brief van Batavia van de 28e december, in de Straat Banca totaal verongelukt.


Datum: 25 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 februari. Het schip de SNELHEID, kapt. Gorter, van Suriname naar Amsterdam, met schade alhier binnengelopen, heeft heden, na volbrachte reparatie, de reis weder voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Door de felle wind is het te huis gekomen Oost-Indisch schip EDOUARD, kapt. Winter, heden morgen op de Maas driftig geworden, waardoor van beide uitgebrachte ankers de kettingen braken. Het schip is daarop tegen de dijk van het Nieuwe Werk opgetornd en zit aldaar op het droge (opm: bedoeld zal zijn het uit Oost-Indië komende schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan heren reders en schippers. H. Schouten, scheepsbouwmeester te Muiden, heeft hiermede de eer zich tot het bouwen of herstellen van zee- en andere schepen, aan te bieden. Opgeleid bij de constructie op de Lands Werf te Amsterdam, onder de kundige Ingenieur Van der Speck Obreen, gelooft hij de nodige theoretische en praktische kennis te hebben verkregen, om een schip naar behoren te bouwen, en aan hetzelve die hechtheid te geven, welke lange tijd voor herstel of vertimmering vrijwaart, en waarvan het thans bij hem op stapel staande schoenerschip: het MATIGHEIDS-GENOOTSCHAP, van Amsterdam, ten proeve moge strekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

 
Advertentie. G.J. Roland Holst, Floris der Kinderen, Jan Corver, H.I. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, A.W. Abrahamsz en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 13e maart 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, genaamd ELMINA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J. Baak Edz., volgens meetbrief lang 24 ellen, wijd 4 ellen, 63 duimen; hol 4 ellen, 1 duim, en alzo gemeten op 193 tonnen of 102 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde Makelaars of bij de Cargadoors De Vries & Co., IJgracht, No. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag 13 maart 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris C. van der Voort van Zijp, verkopen:
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip, genaamd de ROOMPOT, gevoerd door kapt. S. van Delden Az., groot volgens meetbrief 379 lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip, genaamd AGNETA, gevoerd door kapt. J.D. Dekker, groot volgens meetbrief 361 lasten.
- 2/60 parten in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip, genaamd VICE-ADMIRAAL RIJK, gevoerd door kapt. S. Lammerts, groot volgens meetbrief 262 lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip, genaamd ELISABETH EN JOHANNA, gevoerd door kapt. H.H. de Boer, groot volgens meetbrief 212 lasten.
Nader bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie ”Amsterdam, 22 februari 1848. Het schip NAVARINO, kapt. Dalton van Lombok, laatst van Plymouth, herwaarts gedestineerd, is volgens brief van het Nieuwediep van de 21e dezer, de vorige avond tegen de Zuiderhaaks aan de grond vastgeraakt, doch na een groot gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie van de stoomboot weder in het Nieuwediep gebracht.”
Nieuwediep, 23 februari 1848. Bovenstaande advertentie in de Zeepost van 22 februari 1848 lezende, hetwelk mij te meer bevreemdde, daar in de gegeven omstandigheid van het schip NAVARINO, geen stoomboot hoe gewenst ook, geen de minste hulp of assistentie heeft bewezen, maar in waarheid bestaat, dat die bodem des avonds van de 21e februari 1848, door de gewone zeeloodsen J.S. Duinker en C.C. Griek, met medehulp van de loodsboot RINKELAAR No. 4, schipper P.W. Krynen, zwaar lek zeilende in het Nieuwediep is binnengebracht.
De Onder-Inspecteur over het Loodswezen, enz. te Willemsoord, J. Chalmers Hoynck van Papendrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 24 februari. De officiële staat onzer handelsmarine op de 31e december jongstleden, vergeleken met de 31e december 1846, bewijst een aanzienlijke toeneming onzer handelsvloot. Tegen 29 schepen met 2167 lasten, door sloping of verongelukking uit de vaart geraakt, zijn 154 nieuwe schepen met 9885 lasten in de vaart gebracht. Dit bewijst een verblijdende levendigheid op onze timmerwerven. Deze vermeerdering is nog belangrijker, daar zij blijkbaar het gevolg is van een natuurlijke behoefte en het werk der ondernemingszucht onzer reders; want zij bestaat alleen bij de barken, schoeners, koffen en tjalken, bij de kleinere vaart, die niet afhangt van premiën en begunstigingen, zo als het geval is met onze grote vaartuigen, die alleen rekening kunnen geven zo zij door de Handelmaatschappij met premiën of vrachtcontracten bevoordeeld worden. Merkwaardig is vooral op die staat het groot aantal nieuw gebouwde schoeners: op de 1e januari 1847 hadden wij 35 schoeners in de vaart, en in 1847 zijn er bijgebouwd niet minder dan 30, zodat het aantal dezer vaartuigen nagenoeg verdubbeld is. Dit bewijst, dat onze zeevarenden met de tijd en de vorderingen der scheepsbouwkunde trachten mede te gaan, en zich toeleggen om met lichte, vlugge vaartuigen de concurrentie tegen de vreemdeling wakker vol te houden. Door zulke middelen alleen kunnen wij weer een aandeel bekomen in de voordelige vrachtvaart, welke wij vroeger bezaten, doch die ons allengs door Engelsen, Denen, Noormannen en Mecklenburgers is ontnomen. Onze grote Oostindievaarders zijn voor die vrachtvaart geheel ongeschikt. Onze koffen en smakken, hoe doelmatig ook voor onze graanvaart ingericht en hoe noodzakelijk ook voor onze eigen vaart, ten gevolge der eigenaardige hoedanigheden onzer havens en zeegaten, zijn niet gezocht voor de vreemde vrachtvaart, omdat zij meestal trage zeilers zijn, en daardoor achterstaan bij vreemde in snel vervoer en ook, daar zij minder reizen doen, in goedkoop vervoer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HERMANNA HENDRIKA, kapt. Plukje, ABELDINA, kapt. Olthoff, en HARMINA, kapt. Brouwer, zijn door tegenwind niet in zee kunnen komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Post, van Riga naar Antwerpen, is, volgens brief van Molde van de 2e februari, verongelukt; de kapitein en twee man der equipage zijn tussen Tromsöe en Hammerfest door een te Molde binnengelopen schip gered en te Molde aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip STAD GRONINGEN, kapt. Assies, van Frederikstad naar Harlingen, te Harwich binnen, heeft op 18 februari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op maandag 6 maart 1848, des avonds ten 7 uren, ten huize van de logementhouder H. van der Laan,aan de Grote Markt, aldaar, publiek worden verkocht het sterk gebouwd en in 1846 geheel nieuw vertimmerd kofschip de STAD GRONINGEN, groot 130 lasten, liggende thans te Harlingen, bevaren door kapt. B.J. Assies, met komplete inventaris; om 8 dagen na de toeslag te aanvaarden.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Repko & Co. te Harlingen.
(opm: werd voor NLG 5.906,25 aangekocht door kapt. K.E. Tiktak, Nieuwe Pekela en ging als JANTINA FENNECHINA weer in de vaart)


Datum: 26 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 25 februari. Naar men verneemt zal in de loop der volgende week van de werf De Nijverheid alhier van stapel lopen het schoenerschip MR. CORNELIS HAGA, voor rekening van de heren De Groot, Roelants & Co, zijnde dit de eerste schoener, welke op deze werf is gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 22 februari. De ONDERNEMING, kapt. Gort, van Elbing (opm: thans Elblag, Polen) naar Aberdeen, is de 17e dezer in zinkende staat in de Noordzee verlaten geworden. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading te Rotterdam om ten spoedigste naar Rio de Janeiro te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip CORNELIA, kapt. D.B. Jonker. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 28e februari, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen:
- 15/224 parten in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landsaat, groot volgens meetbrief 334 lasten.
- 15/224 parten als boven.
- 5/112 parten in het Nederlands gekoperd barkschip TRITON, kapt. P. Ryntjes, groot volgens meetbrief 115 lasten.
- 5/112 parten als boven.
- 3/112 parten in het Nederlandse gezinkt galjootschip de DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert, groot volgens meetbrief 158 lasten.
- 3/112 parten als boven.
- 3/112 parten als boven.
- 1/15 part in het Nederlands gekoperd en kopervast tweedeks barkschip VICE-ADMIRAAL RIJK, gevoerd door kapt. S, Lammerts, groot volgens meetbrief 496 tonnen of 262 lasten.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. In de algemene vergadering van deelhebbers der Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij, heden gehouden, zijn tot directeuren benoemd de heren F. van Braam Morris en J.J. Blanckenhagen, en is besloten uit de winsten der maatschappij over 1847 een uitdeling te doen van 10 pCt. of NLG 100 per aandeel, welke van heden af dagelijks kan worden ontvangen ten kantore van de afgetreden directeuren Thompson, Roberts & Co.
Batavia, 24 februari 1848

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. De 22e februari is hier aangekomen de Nederlandse schoener DIANA, kapt. P.C. Teengs, met een passagier, de 6e november vertrokken van Rotterdam
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark HENDRIK WESTER, kapt. J.J. Reijnders, met een passagiers, de 30e oktober vertrokken van Genua, en de dito bark DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Zeven, met een passagier, de 25e oktober vertrokken van Londen.
Heden is hier aangekomen het dito schip ROTTERDAM, kapt. P. Vis, met 11 passagiers en Zr.Ms. troepen, de 6e november vertrokken van Rotterdam.


Datum: 28 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 februari. Heden morgen omstreeks half tien ure is alhier aan de fabriek van de heren A. Brons c.s. met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren stoomboot JOHAN DE WITT, bestemd voor de vaart tussen de steden Dordrecht en Rotterdam, zijnde deze de eerste ijzeren stoomboot, welke alhier vervaardigd is. (opm: zie ook DC 290248)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Trinidad, 20 januari. Kapt. Young, van Liverpool alhier aangekomen, heeft op 47º13’ W.L. door het volk verlaten gezien het schip JAN WILLEM, gevoerd geweest door kapt. Andersen, van Hartlepool naar Konstantinopel gedestineerd. (opm: zie NRC 030148)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia zal medio april eerstkomend vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip ARDJOENO, kapt. S.R. Post, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheepsdokter. Voor nadere informatiën gelieve men zich te adresseren bij de heren reders J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, of bij de cargadoors d´Arnaud & Co., Hoyman & Schuurman en F. der Kinderen & Zoon, te Amsterdam (opm: aankondiging eerste reis)


Datum: 29 februari 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. Boulet, voerende het Nederlandse barkschip A.R. FALCK, van hier naar Batavia, was hij toen zeilende op 1º Z.B. en 21º W.L. De 5e en 6e december 1847 had hij een hevige orkaan doorgestaan, waarbij het schip zodanig overzijde had gelegen, dat de lading was overgegaan; ook had het koper geleden, overigens was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 februari. De schepen HEILINA, kapt. Panjer, van Faaborg, en TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, van Lübeck, beide naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, hebben de ladingen weder ingenomen en liggen gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdam, 26 februari 1848. Uit een rapport van de heer agent der Stoomsleepdienst aan het Nieuwe Diep, blijkt, dat op een daartoe bekomen aanvraag, kapt. Duinker, zich onmiddellijk met het stoomsleepschip de STAD AMSTERDAM, de 21e dezer ten 7½ ure des ochtends, naar buiten heeft begeven, ten einde, zo mogelijk, hulp te verlenen aan het Engels barkschip NAVARINO, op de Haaks, bij de derde ton, aan de grond geraakt; dat in de nabijheid van gemeld schip gekomen, kapt. Duinker zich aan boord er van heeft begeven, en vermits er door de droogte en hoogbrekende zee op dit ogenblik niet met vrucht te ondernemen was, met overleg van de kapitein en de twee zich aan bord bevindende loodsen, J.S. Duinker en C.C. Griek, die de kapitein als raadslieden in dienst had, werd besloten, dat de stoomsleper, zo lang het ebgetij duurde, naar binnen zou gaan, en bij de voorvloed weder naar buiten komen; dat dien ten gevolge de stoomsleper weder naar het Nieuwe Diep en opnieuw tegen 2 ure des namiddags naar buiten is gestoomd; dat ten 3 ure bij het schip NAVARINO komende, bevonden werd, dat er nog geen mogelijkheid bestond, enige dienst te bewijzen; dat evenwel het voornoemde schip een sein voor de stoomboot had waaien, hetgeen deed veronderstellen, dat men verlangde de stoomboot zoude blijven, om hulp te brengen, zodra die van nut kon zijn; dat ten 4 ure de voorvloed inkomende, het schip geweldig stootte en werkte en eindelijk ten 6 ure in vlot water komende, in het Westgat koers stelde naar binnen, terwijl het sein voor de stoomsleper werd neergehaald; dat de stoomsleper onmiddellijk langs de zijde van het schip had gehouden en door kapt. Duinker, die zag dat er met geweld gepompt werd, was gevraagd, of men de stoomsleper begeerde, om het schip in het Nieuwe Diep te slepen, hetgeen natuurlijk het binnenkomen er van zeer zou hebben bespoedigd, en bovendien het schip dadelijk in die haven aan de grond zou kunnen zijn gezet, waardoor nog een groot gedeelte der lading behouden had kunnen blijven; dat voormelde vraag, hoezeer men ze tot drie maal herhaalde, van de zijde van het schip geheel onbeantwoord werd gelaten; en alleen het verlangen te kennen gegeven, om pompers te bekomen; dat de stoomsleper zijn eigen equipage benodigd zijnde, aan dat verlangen niet kon voldoen, en alzo weder naar binnen stoomde, terwijl enige tijd daarna ook het schip NAVARINO in de mond van het Nieuwe Diep aankwam; dat de volgende dag des ochtends ten half vijf ure andermaal de stoomsleper werd aangevraagd, om voornoemd schip vanuit de mond van het Nieuwe Diep tot achter in de haven aan de grond te slepen, alzo het zich en een zinkende staat bevond en reeds een diepgang had van 23 voeten, (volgeladen was de diepgang 19 voeten) waarbij valt op te merken, dat met 23 voeten, reeds een vierde der lading was gelost of over boord geworpen; dat toen doorkapt. Duinker werd aangeboden om het schip naar binnen te slepen, één à twee bladen van het koper boven water zichtbaar waren, terwijl, toen de volgende dag het schip door hem op sleeptouw was genomen, de geschilderde gang zich aan het water bevond; zodat men veilig kan aannemen, dat het schip door de voortdurende lekkage, 7 voeten was gezakt, waardoor natuurlijk een 7 voeten hoogte gedeelte der lading is bedorven geraakt, waar men voor bewaard zou zijn gebleven, indien men de aangeboden hulp van de stoomsleper, om het schip binnen te brengen, had aangenomen, zonder nog eens te willen spreken van het gevaar dat men gelopen heeft, om het in de haven van het Nieuwe Diep te zien zinken, waarvan de gevolgen voor handel en scheepvaart onberekenbaar zouden zijn geweest.
Wanneer men belangrijke nadelen, die ondervonden zijn en nog gewichtiger hadden kunnen worden, niet anders kan toeschrijven dan aan baatzuchtige oogmerken, omdat men bezorgd was, door de hulp van de stoomsleper, een mindere beloning te zullen ontvangen, dat is het zeker te bejammeren, dat geen bepalingen bestaan, welke diergelijke verkeerd en onze handel en scheepvaart nadeel toebrengende praktijken kunnen worden geweerd; wanneer men bovendien een advertentie ziet plaatsen met het kennelijk doel om de sleepdienst aan het Nieuw Diep van lauwheid te beschuldigen, en een man als kapt. Duinker een blaam op te werpen en in een gans ander daglicht te plaatsen dan hij verdient, daar omtrent zijn ijver, kunde en ervarenheid, maar één en wel het gunstigst gevoelen bestaat, dan wordt de zaak te ver gedreven, en heeft de ondergetekende het dan ook van zijn plicht geacht, alle belanghebbenden met de ware toedracht van het gebeurde bekend te maken.
De Directeur-Boekhouder der Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, Paul van Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, gezagvoerder van de stoomsleepboot de STAD AMSTERDAM, gezien hebbende een advertentie in het Handelsblad, dato 25 dezer, getekend dor de onder-inspecteur van het Loodswezen alhier, waarin gezegd wordt, als of door de stoomboot voornoemd geweigerd zoude zijn, om hulp te bewijzen aan het op de grond zittende Engelse schip NAVARINO, vindt zich verplicht door deze algemeen bekend te maken, dat hij zijn hulp we degelijk tot drie herhaalde malen heeft aangeboden, toen zulks kon geschieden, en hoog noodzakelijk was (toen het schip op de grond zat bestond daartoe geen mogelijkheid) dat echter niettegenstaande die gevraagd was, geweigerd is geworden, door de daar aan boord zijnde loodsen en wel door de loods J.S. Duinker, die het commando over het schip had. Door deze weigering is veroorzaakt dat het schip wel op de haven is gekomen, maar niet op een plaats daar dezelve aan de grond konde zitten, waardoor veroorzaakt is, de lading door het indringen van enige voeten water, waardoor het schip in een zinkende staat was, geheel beschadigd is, ten nadele van de eigenaar of assuradeur, hetwelk men door de stoomboot te gebruiken had kunnen voorkomen.
Nieuwediep, 25 februari 1848, J.P. Duinker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Eergisteren morgen, te half tien ure, is alhier van de fabriek der ondernemers van de Dordrechtsche en Moerdijksche stoomboten, met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomjacht JOHAN DE WITT. Dit vaartuig, bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Dordrecht, en gebouwd onder het opzicht en naar een plan en tekening van de heer Kelfkens, munt zo door deszelfs geringe diepgang als door deszelfs goede en doelmatige constructie uit, zijnde hetzelve, ter voorkoming van grote onheilen bij onvoorziene botsingen, voorzien van drie waterdichte schotten. In het begin der maand mei hoopt men dat vaartuig in de vaart te brengen, en alsdan zoveel mogelijk met hetzelve een geregelde gemeenschap met de Hollandsche IJzeren Spoorweg daar te stellen en te onderhouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip EENDRAGT, kapt. Kleinhouwer, van Marseille, is de 18e februari te Falmouth om order binnengelopen.


Datum: 01 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der scheeps-aandelen, geveild te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 28 februari:
- 15/224 aandelen in het gekoperd tweedeks barkschip WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landsaat, groot volgens meetbrief 334 lasten. NLG 3600. Opgehouden; 15/224 aandelen in dito: niet geveild
- 5/112 aandelen in het gekoperd brikschip TRITON, kapt. P. Rijntjes, groot volgens meetbrief 115 lasten. NLG 750. Opgehouden; 5/112 aandelen in dito: niet geveild.
- 5/112 aandelen in het gezinkt galjootschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Hubert, groot volgens meetbrief 158 lasten. NLG 500.Opgehouden; 3/112 aandelen in dito NLG 450. Opgehouden; 3/112 aandelen in dito: niet geveild.
- 1/15 aandelen in het gekoperd en kopervast tweedeks barkschip VICE ADMIRAAL RIJK, kapt. S. Lammerts, groot volgens meetbrief 496 tonnen of 262 lasten: NLG 3.500, in slag NLG 50, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 februari. Gezien hebbende het rapport van kapt. Young, uit Trinidad, dato 20 januari, in de Zeepost van 28 februari 1848, verklaart kapt. Niels Andersen, gevoerd hebbende het verloren schip JAN WILLEM, op de reis van Hartlepool naar Constantinopel gedestineerd, dit rapport voor onjuist en bezijden de waarheid, hetzelve drijvende is gezien door het volk verlaten; als dat op ca. 47º breedte en 13º westerlengte, hij genoodzaakt werd hetzelve al zinkende te moeten verlaten en door het schip CHERBROKE, gevoerd door kapt. Vigcher, bestemd naar Savanah, gered werd, dat bevorens twee masten met stengen waren gekapt, het roer verloren, alle verschansingen en boten weggeslagen, en hij, kapitein, met het laatste deel der equipage in de boot van de CHERBROKE bijna toen werd overzeild door een Engelse brik, vermoedelijk bovengemelde kapitein Young, en deze bijgepraaid hebbende, hem verzocht zo mede kapt. Vigchers, om op de eerste plaats de beste waar de Engelse brik mocht binnenkomen, te melden, dat het volk en kapitein was van de zinkende bark JAN WILLEM, gevoerd geweest door kapt. N. Andersen, komende van Hartlepool en gedestineerd naar Constantinopel, hetwelke hij kapitein Andersen bereid is, overal waar zulks behoort, met ede te bevestigen. (opm: zie NRC 030148 en 280248)
getekend, N. Andersen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De 25e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, met vijf passagiers, de 5e november vertrokken van Amsterdam, en de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. H. Nehée, de 20e november vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark JACATRA, kapt. J.C. van der Zweep, met een passagier, de 2e november vertrokken van Rotterdam.


Datum: 02 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 27 februari. Het schip VENELIA, kapt. H. Meppelder, van Dordrecht naar Belfast, alhier binnengelopen, is in de gisteren geheerst hebbende storm tegen de brik USEFUL aangedreven en heeft daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay, 26 februari. Het schip ELSJE, kapt. Potjer, van Rotterdam naar Nantes, is alhier met verlies van boot, zeilen enz. binnengelopen.


Datum: 03 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Volgens particulier bericht heeft het schip CELEBES, kapt. Bijl, van Rotterdam naar Batavia bestemd, in de jongstleden stormen enige schade bekomen, benevens ankers en kettingen verloren. Hetzelve zou echter spoedig gereed zijn om met de eerste gunstige gelegenheid zijn reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 28 februari. Heden is alhier binnengebracht het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Tjebbes, van Batavia naar Amsterdam, hebbende 116 dagen reis met verlies van roer, kluiverboom, stengen en verdere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. De Volksvriend herinnert zijn lezers aan het vroeger door hem gegeven en door ons overgenomen bericht, dat twee oorlogsvaartuigen, de korvet ARGO en de brik MERKUUR, waren uitgerust naar de Oost- en West-Indiën, met order om, bij wijze van proefneming, aan de equipage slechts de helft van het gewone rantsoen jenever te verstrekken en in vergoeding van de ingehouden sterke drank, koffie en suiker te doen uitgeven. Thans, zegt het blad, in het zekere onderricht te zijn, dat een groot gedeelte van de bemanning van deze vaartuigen heeft verklaard, dat deze maatregel hun zeer aangenaam was, en dat die proeve in die mate aan het oogmerk heeft voldaan, dat het voornemen bestaat om haar op een meer uitgebreide schaal te herhalen. Het hoopt, en met recht, dat na een herhaalde welgelukte proefneming, het gouvernement besluiten moge, tot een nog meer afdoende maatregel, gehele verbanning van sterke drank op ’s lands oorlogsschepen?

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, van Lubeck, en HEILINA, kapt. Panjer, van Faaborg, beide naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnen, waren de 23ste februari van de geledene schade hersteld en gereed om de reizen voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGINA, kapt. Patje, van Bordeaux naar Amsterdam, is op 25 februari te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip EENDRAGT, kapt. Kleinhouwer, van Marseille, te Falmouth binnen, heeft op 25 februari order bekomen om naar Londen te verzeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARTHA, kapt. Ludolphi, met stukgoed van Antwerpen naar Hamburg, is lek geworden en zit in een gevaarlijke toestand in de Oude Eems. Men is bezig hetzelve te Delfzijl binnen te halen.


Datum: 04 maart 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 februari. Het schip JAPARA, kapt. H.K. de Groot, van Londen naar Batavia, is alhier met verlies van ankers en kettingen en schade aan de boeg binnengelopen, hebbende tegen het Wester havenhoofd gestoten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende 16 schepen als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. A.P. Klein; STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel; ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuyper; PETRUS, kapt. A. Stokvliet; ANNA MARIA HENRIETTA, kapt. H.F. Zeylstra; MARIA, kapt. H.D. van Wijk, en JACOB CATS, kapt. J.A. Keeman, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H. Hagers; DOGGERSBANK, kapt. W, Smith; MARIA, kapt. E. Verschoor; DANKBAARHEID AAN DE N.H.M., kapt. P.G. Pott; ANNA, kapt. B.H. Kuyper; MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, en MAAS, kapt. Timmermans.
Voor Dordrecht: ORION, kapt. C.M. Borghorst.
Voor Middelburg: ONDERNEMING, kapt. J.C. van Heeckeren.


Datum: 06 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het schip DOROTHEA, kapt. Visser q.q, van Batavia herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de 28e februari met schade onder Duins (opm: The Downs) ten anker gekomen en zou door een stoomboot in de haven van Ramsgate worden binnengebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het schip VROUW MARTJE, kapt. Ludolphi, van Antwerpen naar Hamburg, is lek en met meer andere schade in de Oude Eems binnengelopen. Men was bezig hetzelve te Delfzijl binnen te slepen. (opm: zie echter NRC 090348)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 29 februari. De VENILIA, kapt. Meppelder, van Dordt naar Belfast, alhier met schade binnengelopen, is gevisiteerd en zal gerepareerd worden.


Datum: 07 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 6 maart. De 4e dezer is te Muiden van de werf van de scheepsbouwmeester H. Schouten met goed gevolg te water gelaten het gekoperd schoenerschip ’T MATIGHEIDS-GENOOTSCHAP, groot ca. 100 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Menkman, bestemd voor de grote en kleine vaart en gebouwd voor rekening van de heren Jacob Post & Co alhier. Volgens bepaling der rederijcedul mag geen sterke drank aan boord worden gebruikt, welk artikel ook in de monsterrol wordt opgenomen, met bijvoeging, dat elke schepeling die zich ook ter rede aan dronkenschap schuldig maakt, zijn gagie verbeurt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de COURIER, kapt. Schaap, van het Nieuwe Diep naar Marseille, was de 23e februari op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. Steffens, van Grangemouth naar Genua, is op 29 februari lek en met verlies van ra’s, zeilen en verschansingen te Weymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het bericht betrekkelijk het schip MARTHA, kapt. Ludolphi, in ons vorig nummer geplaatst, is bezijden de waarheid. (zie PGC 030348)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De navolgende te Rendsburg overwinterde schepen hebben hun reizen van daar op 2 maart voortgezet: WENDELINA, kapt. Hilbrands, van Koningsbergen naar Engeland; GEERTINA, kapt. Van Borkum, van Lubeck naar de Maas; HEIDEWIKA, kapt. Pekelder, van Greifswald naar Holland; ALIDA SCHURINGA, kapt. Kuipers, van de Weser; GEERDINA, kapt. Legger, van Emden, beide naar Dantzig.


Datum: 08 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 7 maart. Heden is van de werf De Nijverheid met het beste gevolg van stapel gelaten voor rekening van de heren De Groot, Roelants & Co het gekoperde schoenerschip MR. CORNELIS HAGA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip de VROUW WIJKA, kapt. Panjer, van hier naar Hamburg, is volgens brief van Delfzijl van de 3e dezer, de 1e dito aldaar lek, met verlies van anker en touw, boot, enz. binnengebracht, hebbende veel storm doorgestaan. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douvres (opm: Dover), 3 maart. Het schip EENDRAGT, kapt. Kleinhouwer, van Marseille naar Londen, laatst van Falmouth, is alhier lek en met schade aan de spil binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 3 maart. Het schip HARMONIE, kapt. Franken, van Hull naar Barcelona, is alhier lek en met gescheurde zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen, Jan Corver en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 20e maart 1848, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra-ordinair welbezeild kofschip, genaamd SYBRAND JAN, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. C.H. Uil, in den jare 1839 te Harlingen nieuw uitgehaald, volgens meetbrief lang 23 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 84 duimen, hol 2 ellen 43 duimen en alzo gemeten op 124 tonnen of 66 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, Keizersgracht bij de Brouwersgracht No. 416. Bovengemeld kofschip is inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij Floris der Kinderen, makelaar, of de heer J.S. Tromp te Woudsend.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Edictale citatiën. Pro Justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Batavia op het daartoe door de fiscaal bij dezelve raad voor en van wege het Gouvernement van Nederlands-Indië gedaan verzoek, hebben verleend appointement van edictale citatie ad valvas curia op en tegen alle degenen, die mochten vermenen enig recht, aanspraak, actie of pretentie te hebben op 150 stuks balken van verschillende grootte, waarvan een groot gedeelte onbruikbaar, verspreid langs het strand van Moeara Mendjoekoet tot Blimbing, Sumatra’s zuidkust, enig koperwerk, wegende 26 katties, enig lood, wegend 41 dito, 263 stuks grote ijzeren spijkers, 350 dito kleine dito dito, een grote koperen spijker, een kleine dito dito, 3 ijzeren hengsels, een dito nijptang, twee dito banden, een dito ketting met 16 schakels, afkomstig van het nabij Poeloe Dapoer gestrande, van daar weg gedreven en later tussen Tandjong Tjiema en Flat Point nabij Blimbing op de zuidkust van Sumatra aan strand geworpen schip KONING DER NEDERLANDEN en op NLG 25,- aan de bevolking van Blimbing als vergoeding opgelegd voor het zich toe-eigenen van lood, koper en ijzer, afkomstig van het wrak van genoemd schip.
Zo is het, dat ik ondergetekende, waarnemend deurwaarder en gezworen exploiteur bij de Raad van Justitie voornoemd, bij deze dagvaard allen en een iegelijk, die zouden vermenen enig recht, actie, aanspraak of pretentie te hebben op de hierboven vermelde penningen, om op donderdag de 23e mei 1848, des morgens te 8 ure precies, ter openbare rolle van welmelde raad in persoon dan wel bij gemachtigden te compareren, ten einde hun vermeende recht of pretentie te institueren; voorts te aanhoren zodanige eis en conclusie als door de fiscaal voornoemd tot confiscatie van welmelde penningen zal worden gedaan en genomen, daartegen te antwoorden en te procederen als naar rechten, sub poene tegen de nalatigen of non-comparanten, dat zij zullen worden veklaard van hun recht en pretentie te zijn verstoken en hun deswege zal worden opgelegd een eeuwig stilzwijgen.
Aldus gepubliceerd en geafficieerd van de puie van het Raadhuis op de 24e februari 1848.
De gezworen exploiteur voornoemd, Boesch


Datum: 09 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Aangaande de schepen ANNA CATHARINA, kapt. Dijk, van Faaborg naar Amsterdam gedestineerd, de 21e november van Tonningen, en REGINA, kapt. Koop, van Riga naar Antwerpen, de 13e december van Fahrsund vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie voor REGINA ook AH 200348)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Het bericht aangaande het schip VROUW MARTJE, kapt. Ludolphi, van Antwerpen naar Hamburg, overgenomen uit de Provinciale Groninger Courant no. 18, is gebleken onwaar te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 4 maart. Het schip DOROTHEA, kapt. Visser q.q, van Batavia naar Amsterdam, is alhier lek, met gebroken fokkemast en geheel ontzet binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalk. De notaris Goslings te Harlingen, zal aldaar in het Heeren-Logement van Minnema, op woensdag de 15e maart 1848, provisioneel, en zaterdag de 18e daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags ten 5 ure precies, in het openbaar verkopen het extra ordinair welbezeild en hecht hektjalkschip, genaamd de VROUW ANSKE, in den jare 1839 te Gorredijk nieuw uitgehaald, liggende in de Noorderhaven binnen de stad Harlingen, volgens meetbrief gemeten op 19 el 20 duim lengte, 3 el 44 duim wijdte, 1 el 7 duim hol, geijkt op 50 tonnen, met deszelfs inventaris. Breder bij biljetten omschreven, alles in goede staat, zo als het thans wordt gevoerd door Marten Edzers van der Veen.


Datum: 11 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 25 februari. De schoener JOHANNA FREDERIKE, kapt. Holck, de 14e december met traan en rondvis naar Rotterdam gezeild, is met verlies van zeilen en enige andere schade in de nabijheid van Bodöe binnengelopen.


Datum: 13 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 maart. Naar men verneemt zal a.s. woensdag de 15e dezer van de werf van de scheepsbouwmeester J. Schouten alhier te water worden gelaten het nieuw, gekoperd, tweedeks fregatschip ADMIRAAL PIET HEIN, voor rekening van de heren Van Baggen & Co te Amsterdam. Hetzelve zal gevoerd worden door kapt. J. van der Linden en is bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 8 maart. De ANTONIA, kapt. Hendriks, van Suriname naar Amsterdam, is alhier de 7e dezer met verlies van zeilen, lek en verdere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 maart. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, alhier binnengelopen, heeft heden, na de bekomen schade gerepareerd te hebben, de reis weder voortgezet.


Datum: 14 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 maart. De KONING WILLEM II, kapt. Eeftingh, van Batavia naar Amsterdam, werd hier gisteren binnengebracht met verlies van boegspriet, grote- en fokkemast. Een gedeelte van de lading was over boord geworpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De vertrekdagen der volgende door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevrachte schepen zijn bepaald als volgt:
Voor Amsterdam: ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. Kuiper, zeilklaar in het Nieuwediep; POLLUX, kapt. Klein, 15 maart; ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. Zeijlstra, 15 maart; PETRUS, kapt. Stokvliet, 20 maart; STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl, 25 maart; MARIA, kapt. Van Wijk,26 maart.
Voor Rotterdam: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. Pot, 26 maart; MAAS, kapt. Timmermans, 26 maart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande de schepen ANNA CATHARINA, kapt. Dijk, van Faaborg naar Amsterdam gedestineerd, de 21e november van Tonningen, en REGINA, kapt. Koop, van Riga naar Antwerpen, de 13e december van Farsund vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 15 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der Scheeps-aandelen, geveild te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 13 maart:
- 1/32 parten in het fregatschip de ROOMPOT, kapt. S. van Delden Azn, NLG 2.250, in slag NLG 300. Koper H. Salm
- 1/32 parten in het fregat AGNETA, kapt. J.D. Dekker, NLG 2.000, in slag NLG 250. Koper C.A. Schröder.
- 2/60 parten in het barkschip VICE ADMIRAAL RIJK, kapt. S. Lammerts, NLG 1.200, in slag NLG 50. Koper P. Blom.
- 1/32 parten in het barkschip ELISABETH JOHANNA, kapt. H.H. de Boer. NLG 1.225, in slag NLG 70. Koper H. Salm.


Datum: 16 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 15 maart. Heden middag omstreeks 1 ure is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Schouten alhier te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, groot 500 Java-lasten, gebouwd voor rekening van de heren Van Baggen & Co te Amsterdam, welke bodem zal gevoerd worden door kapt. J. van der Linden en bestemd is voor de vaart op Oost-Indië. Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, welke de naam zal voeren van IO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 maart. Het schip MIDDELBURG, kapt. Rooderkerk, van Batavia naar Middelburg, is alhier met gekraakte fokkemast, verlies van stengen, zeilen, enz. en na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Frans Dijkman, notaris, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens om op dinsdag de 28e maart 1848 des middags te 12 ure voorop op het zo te melden vaartuig in het openbaar te veilen en verkopen: een in het jaar 1843 gebouwd en snelzeilend vaartuig, zijnde een overdekte, bewegerde aak (opm: van wegeringplanken voorzien, die lading beschermt tegen schade door scheepsverbanddelen of zweetschade), genaamd de VROUW MARIA, groot 58 tonnen, en dat met deszelfs staande en lopende want, zeilen, en verdere toebehoren, zodanig als hetzelve vaartuig is liggende in de Wijnhaven nabij de Punt te Rotterdam, kunnende dadelijk worden aanvaard. Nadere informatiën zijn te bekomen bij voornoemde notaris, terwijl het te veilene dagelijks zal kunnen bezichtigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 13 maart. De JOHANNA MARIA (opm: bark), kapt. Lupcke, van Rotterdam naar Batavia, is alhier met verlies van zeilen en met onklare pompen binnen gelopen. Dezelve is in de haven gebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newburgh, 11 maart. De GEBROEDERS, kapt. De Leeuw, naar Amsterdam, is alhier van Aberdeen aangekomen en zal zijn lading weder innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Mahon (opm: Balearen), 20 februari. Het schip MARGARETHA GESINA HENDRIKA, kapt. Willems, van Ibraïl (opm: Braila, Roemenië) naar Falmouth, is alhier met schade binnengelopen, doch is heden, na geëindigde reparatie, weder gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 13 maart. De DOROTHEA, kapt. Visser, van Batavia naar Amsterdam, de 4e dezer alhier lek en met gekraakte mast binnengelopen, is begonnen te lossen.


Datum: 17 maart 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 maart. Het Franse schip AUGUSTE MARIE, kapt. d´Alloé, van Newcastle naar Bordeaux, is volgens brief van Brouwershaven van de 14e dezer, aan de buitenzij van de Ooster gestrand en vol water gelopen. Van de equipage waren vijf man met de sloep aldaar aangekomen, de overigen bevonden zich nog aan boord. Twee schokkers zijn onmiddellijk derwaarts vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA, kapt. Koning, van Groningen naar Londen, is de 9e maart ter rede van Lowestoft geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILHELMINA, kapt. Meijer, van Groningen naar Londen, was de 10e maart op de hoogte van Aldborough.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal, aldaar op woensdag den 22 maart 1848, des voormiddags ten 11 ure precies, aan de Zoutsloot bij de Noorder muur, in het openbaar veilen: Ankers en touwen, staand en lopend want, en verder touwwerk, zeilen, rondhout en meerdere scheepsgoederen en gereedschappen, als zijnde het geborgen inventaris van het op het Schuurrak, bij Texel (opm: tussen Texel en Vlieland; juiste datum niet bekend maar vermoedelijk in februari 1848), verongelukte kofschip, AGATHA (opm: bouwjaar 1830) genaamd, kapitein W.J. de Grooth (opm: kapt. Winoldus Jans de Grooth).


Datum: 18 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Aangaande het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Tjebbes, van Pangool herwaarts gedestineerd, met schade te Dartmouth binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 13 dezer gemeld, dat hij tegen de 15e dito weder gereed zal zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl, 10 maart. Het schip CORNELIA JACOBA, kapt. Gerdes, van Fedderwarderzijl naar Antwerpen, alhier met schade binnengelopen, heeft een gedeelte der lading ingenomen en is heden op de rede gehaald ten einde het overige in te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 maart. Aangaande het Franse schip AUGUSTE MARIE, kapt. De Aloi, van Newcastle naar Bordeaux, aan de buitenzijde van de Ooster gestrand, wordt volgens brief van Brouwershaven van de 15e dezer gemeld, dat hetzelve met de lading totaal weg zoude zijn. Het aan boord gebleven gedeelte der equipage was door een Goereese boot gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van kapt. Van Nouhuys, voerende het schoenerbarkschip DIANA, van Dordrecht bestemd naar Maco, dato 14 maart, was hij de 12de dito ter rede van Portland geankerd, uit hoofde van slecht weer en contrarie wind, en de 14de dito weder van daar vertrokken. Alles wel aan boord.


Datum: 20 maart 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 18 maart. Het schip REGINA, kapt. Koop, van Riga naar Antwerpen, was de 2e dezer nog te Fahrsund liggende. Hierdoor vervalt het bericht alsof het schip vermist zou zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 16 maart. Alhier is binnengelopen het schip MONNIKENDAM, kapt. Kross, van Amsterdam naar Marseille, met verlies van anker en ketting.


Datum: 21 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 maart. Men meldt ons uit Dordrecht, dat in de maanden mei of juni a.s. de nieuw gemaakte ijzeren stoomboot JOHAN DE WITT, welke aldaar van de werf van Gips & Zonen is van stapel gelopen en bestemd is voor de vaart tussen hier en Dordrecht en vice versa, zal worden in dienst gesteld. (opm: De NRC vermeldt hier onterecht Gips als bouwer in plaats van A. Brons, zie NRC 280248 en NRC 300548)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 17 maart. Het schip NAGASAKI, kapt. Bunnemeijer, naar Batavia, heeft zijn reparatiën geëindigd en verliet heden de haven, doch kon het slechts tot Spithead brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens berichten van New Bedford d.d. 25 februari was het Nederlandse schip de ZUIDPOOL, kapt. Meijers, de 25e maart 1847 te Upola Navigator Island aangekomen en had alstoen 350 vaten sperm. en 400 vaten walvistraan gevangen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 22 maart. Vertrokken den 19 maart de ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer, naar Noorwegen (opm: eerste reis van de kof).


Datum: 22 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, geveild te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 20 maart 1848: het kofschip SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil, NLG 9.400. in slag NLG 100. Opgehouden.


Datum: 24 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terceira (Marokko), 1 maart. De HELENA, kapt. Blom, van Batavia naar Amsterdam, is alhier binnengelopen, hebbende op 38º breedte (opm: N.B.) en 32º westerlengte een lek bekomen. Dezelve heeft, na geïnspecteerd te zijn, begonnen te lossen.


Datum: 25 maart 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Door de Nederlandsche Handel-maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Welger: ZEELAND, kapt. J. Noordt; JAVA KOERIER, kapt. F.G. Reinits; STRAAT SUNDA, kapt. F.C.H. Kock; ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot; DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven; CLARA HENRIETTE, kapt. P.H. Willers; PRINS VELDMAARSCHALK, (van Rotterdam) kapt. C.F. Rietbergen; PROTEUS, (van Rotterdam) kapt. Koens.
Voor Rotterdam: JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Cz.; CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer; LOUISE, kapt…..; VLASHANDEL, kapt. P.L. Dupain; KORTENAER, kapt. B.P. Martens; LUCIE, kapt. J. van der Schaft; MARY EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens.
Voor Middelburg: KONING WILLEM DE II, kapt. J. Kooger.


Datum: 28 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 januari. De Nederlands-Indische bark JAVA PACKET, gezagvoerder Fontijn, heeft in de nacht tussen de 12e en 13e december bij een hevige storm op de Karang Bram, 2½ Duitse mijl oostwaarts van de rede van Muntok, gestoten met het gevolg dat zij zich spoedig in reddeloze staat bevond. De gezagvoerder had daarop de sloep naar Muntok gezonden, die deze plaats te één ure in de namiddag van de 13e december bereikte. De Gouvernements-schoener ALCINOE, benevens vijf kruisboten en de nodige tjunias zijn onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk vertrokken, waardoor het gelukt is een groot gedeelte van de lading te redden. Tot de 23e december is men hiermede voortgegaan en heeft toen het vaartuig, hetwelk in een geheel reddeloze toestand verkeerde, verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 3 februari. In de avond van dinsdag 25 januari liep de Nederlands-Indische bark MENADO, kapt. Fabritius, van Batavia met troepen en gouvernements-goederen naar Padang bestemd, te Singapore binnen om levensmiddelen en water in te nemen. De MENADO verliet Batavia de 28e november 1847 en zette koers naar de Straat van Banca, ten einde langs de gewone weg naar de westkust van Sumatra te stevenen, maar de kracht van de moesson was zo groot, dat de kapitein het gevaarlijk vond verder door te zetten, en daardoor werd de MENADO verplicht van koers te veranderen en door de Straat van Malacca door en het hoofd van Achin (opm: Atjeh) om te zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. De Hertog en Hertogin van Montpensier bevinden zich sedert enige dagen hier ter stede, komende van Engeland. Men zegt, dat H.K.H. met de stoomboot BATAVIER der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van hier naar Spanje zullen vertrekken, aangezien het Spaanse oorlogsschip, dat daartoe bestemd was, niet tijdig genoeg is aangekomen. De BATAVIER, kapt. D. Dunlop, lag 27 maart te Rotterdam zeilklaar naar San Sebastian. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Drontheim, 9 maart. Het wrak van het schip MINERVA, gevoerd geweest door kapt. Ertmann, van Riga naar Amsterdam, is door enige vissers drijvende op de lading gevonden en in de scheere van Nordoen gebracht; drie lijken lagen op het dek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Het schip HENRIETTE, kapt. Trip, van hier naar Suriname, is de 22e dezer met gebroken grote mast en meer andere schade te Falmouth binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 23 maart. Het schip WILHELM, kapt. Salomon, van Cardiff naar Bremen, is op de buitengronden van hier gestrand en verongelukt. De equipage, bestaande uit 7 man, heeft zich met de sloep gered en is alhier geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op donderdag 30 maart 1848, des voormiddags te 11 uren, ten huize van de logementhouder K.W. Hazenhoek te Delfzijl, publiek bij contant geld verkopen 33 lasten en 23 mudden haver, gelost uit het Nederlands tjalkschip de JONGE HENDERIKUS, kapt. W.J. Kremer, komende van Sud-West-Hörn en bestemd naar Rouen.


Datum: 29 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen (opm: onder meer) in lading:
Naar New York: het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip ABEONA, kapt. L.A. Klein, Adres bij Joh.Ooms Ezn & Co en bij Wambersie & Crooswijck.
Naar Rio de Janeiro: het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip CORNELIA, kapt. D.B. Jonker, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Bantam is bericht ontvangen, dat aan de zuidkust dier residentie twee grote en vier kleinere zeerovers-praauwen waren gezien, koersstellende naar Trouwers-eiland (Poeloe Tjiendiel), vermoedelijk met het doel om het wrak van het op dat eiland gestrande schip CHERIBON te beroven van het koper en andere voorwerpen, welke zich nog aan hetzelve mochten bevinden. Men heeft later van dat eiland een zware rookkolom zien omhoog stijgen, en een inlander, die in een kleine praauw tot ontdekking derwaarts was gezonden, heeft bericht, dat werkelijk het wrak voor ⅔ gedeelte was afgebrand en dat op het eiland de sporen van het verblijf van een groot aantal mensen waren te onderkennen.
Op het naburig eiland Poeloe Dielie (Klapper-eiland) had hij rook zien omhoog stijgen en daaruit afgeleid, dat de rovers zich toen aldaar ophielden. Op de ontvangst van dit bericht is Zr.Ms. stoomschip ETNA, hetwelk reisvaardig op de rede van Batavia lag met bestemming naar Benkoelen en Padang, gelast onmiddellijk de reize derwaarts aan te nemen en te trachten de roversvaartuigen te onderscheppen en zo mogelijk te vernielen.
Zr.Ms. stoomschip ONRUST is, na van een tocht naar Straat Banka te zijn terug gekeerd, mede derwaarts gestevend ten einde bericht in te winnen over de afloop der pogingen van de ETNA. Volgens mededeling van de commandant van laatstgenoemd vaartuig was het niet gelukt de rovers op het spoor te komen en had men van de CHERIBON niets meer aangetroffen, dan een stuk van de voor- en achtersteven, enige afgebroken inhouten en op de wal enige ijzeren waterkisten en een oude sloep.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 maart. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip VAN GALEN, kapt. C. Dekker, met een passagier, de 18e november vertrokken van Amsterdam.


Datum: 30 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het Nederlands-Indisch barkschip MEDORA, in Straat Banka aan de grond geraakt, zou, volgens verklaring van de inlandse equipage, terwijl de gezagvoerder afwezig was, door de opvarenden van een Europees vaartuig zijn aangerand en gedeeltelijk geplunderd.


Datum: 31 maart 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Bij de rechtbank alhier is de volgende niet onbelangrijke rechtszaak behandeld en beslist.
De kapt. J.J.D. (opm: J.J. Das), voerende het kofschip HERMANNA DAS, had met de heer C.F.R. te Schiedam een overeenkomst van ver- en bevrachting gesloten van genoemd kofschip, waarbij de eerste zich ten behoeve van de tweede, onder andere, verbonden heeft het voornoemde schip voor het laden te leveren hecht, dicht en zo als breder bij de overeenkomst staat omschreven, daarmede ten spoedigste van Groningen te vertrekken, te zeilen direct naar Riga en aldaar door de correspondenten van de heer C.F.R. te worden beladen met rogge of andere granen tot een volle en bekwame lading en, aldaar beladen zijnde, de eerste gunstige gelegenheid waar te nemen en te zeilen direct van Riga naar Schiedam en aldaar zijn inhebbende lading te ontlossen en de reis te eindigen.
De kaptein, deze reis volbracht hebbende, vordert de betaling ener som van NLG 3616,02 voor vracht, kaplaken (opm: bonus voor de kapitein) en ongelden (opm: havenkosten enz) van een door hem van Riga ten behoeve van de heer C.F.R. aangebrachte en aan hem uitgeloste lading rogge.
Deze, de rechtmatigheid dezer vordering en zijn gehoudenheid om daaraan te voldoen erkennende, vordert echter reconventioneel vergoeding van kosten, schade en interessen, welke hij zou geleden hebben ter zake van beweerde nalatigheid van de originele eiser in de nakoming der tussen partijen gesloten overeenkomst:
1º Omdat de kapitein, die zich, zo als blijkt uit de overlegde cherte-partij, op de 28e april 1847 te Schiedam jegens de reconventionele eiser verbonden had om met zijn schip genaamd HERMANNA DAS ten spoedigste van Groningen te vertrekken en te zeilen direct naar Riga, ten einde aldaar door de correspondenten van de heer C.F.R. te worden beladen met rogge of andere granen, op laatstgenoemde plaats – terwijl in den regel de reis derwaarts door kofschepen in vier weken wordt afgelegd – eerst op de 5e juli en dus nagenoeg tien weken na het sluiten der overeenkomst is aangekomen zonder zich, alhoewel daartoe aangemaand, omtrent dit langer verwijl wettig te verontschuldigen.
2º Omdat tegen hem deswege op de 15e juli j.l. te Riga bij acte van de secretaris der keizerlijke stad Riga en openbaar notaris aldaar, is geprotesteerd, met voorbehoud van alle rechten, welke de heer C.F.R. ter zake van alle aan dezelve door de gezegde te late aankomst veroorzaakte schade, hem en zijn rederij mochten toekomen.
En 3º Omdat de heer C.F.R. zo door daling der vracht- als marktprijzen der granen en verlies van interessen van zijn kapitaal door het langer verwijl van de ged. aanzienlijke schade heeft geleden, welke schade de kapitein weigerde aan te tonen, dat zijn vertraagde aankomst te Riga aan enige vreemde, hem niet toe te rekenen oorzaak te wijten is, gehouden is te vergoeden, dewijl hij in casu in mon (opm: in het onderhavige geval er niets aan kon doen)
zou zijn èn uit krachte van zijn verbintenis èn uit krachte van het aan hem gedaan protest.
De rechtbank heeft de reconventionele eis afgewezen op de volgende overwegingen:
O., dat onder de vigerende wetgeving geen nalatigheid in het nakomen van verbintenissen in rechten geacht wordt te bestaan dan na voorafgegane in gebreke stelling van de schuldenaar, welke in gebreke stelling, naar luid der bepaling van art. 1274 van het Burgerlijk Wetboek, plaats grijpt hetzij door een bevel of andere soortgelijke acte, hetzij uit krachte der verbintenis zelve, wanneer deze medebrengt, dat de schuldenaar in gebreke zal zijn door het enkel verloop van een bepaalde termijn.
O., dat dit beginsel zowel geldt in handelszaken als in burgerlijke zaken, daar toch bij art. 1 van het Wetboek van Koophandel de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ook op zaken van koophandel toepasselijk worden verklaard, voor zo ver daarvan bij het Wetboek van Koophandel niet bijzonderlijk is afgeweken, hoedanige bijzondere afwijking ten aanzien van het voormelde beginsel bij gebreke van een uitdrukkelijke bepaling daaromtrent niet kan worden aangenomen, zodat in het handelsrecht even als in het burgerlijk recht de nalatige slechts bij uitzondering in sommige bepaalde gevallen zonder in gebreke stelling in verzuim is.
O., bij de toepassing van deze rechtsbeginselen op het onderwerpelijk geschil dat, daar de eiser in reconventie (originele gedaagde) de nalatigheid van de gedaagde in het uitvoeren der tussen partijen bestaande overeenkomst in de eerste plaats afleidt uit de bewering, dat de gedaagde (originele eiser) in gebreke zou zijn uit krachte der verbintenis zelve – daartoe in elk geval bij de overeenkomst een bepaalde termijn voor de uitvoering zou moeten zijn bedongen, hetgeen in casu het geval niet is.
O., toch, dat een bepaalde termijn noch voor het vertrek van Groningen, noch voor het ter inlading leveren van het schip te Riga niet alleen bij de overeenkomst niet ipsis verbis (met zo veel woorden) is uitgedrukt, maar evenmin in de bepalingen der overeenkomst, zo als de eiser in reconventie (originele gedaagde) beweert, ligt opgesloten, daar toch de eiser in reconventie door bij de cherte-partij te bedingen, dat de gedaagde in reconventie (originele eiser) ten spoedigste met zijn schip van Groningen zou vertrekken, zonder dat deze daarbij verklaarde een reeds zeilvaardig schip te vervrachten, èn uit de aard van het contract, èn naar aanleiding van hetgeen bij bevrachting van schepen ten dien aanzien gebruikelijk is, moet geacht worden geen andere bedelingen gehad te hebben, dan om aan de gedaagde (originele eiser), alvorens tot het vertrek van Groningen verbonden te zijn, de nodige tijd tot het met de meeste spoed zeilvaardig maken van zijn schip toe te staan, welke tijd uit den aard der zaak hetzij het een nieuw gebouwd of wel een reeds in de vaart zijnde schip geldt (zo als de eiser in reconventie beweert, dat in casu het geval zou geweest zijn) a priori voor geen juiste bepaling vatbaar is, waaruit volgt, dat, geen bepaalde termijn van het vertrek van Groningen bedongen zijnde, de tijd van aankomst en ter lading opleveren van het schip te Riga als van de tijd van vertrek afhankelijk, evenmin kan geacht worden bepaald te zijn.
O., dat bij het ontbreken van een bij de overeenkomst bepaalde termijn de gedaagde in reconventie (originele eiser) dan ook in rechten niet geacht kan worden uit krachte dier overeenkomst zelve in gebreke te zijn.
O., wat betreft de in tweede plaats aangevoerde bewering van de eiser in reconventie, dat de gedaagde (originele eiser) in gebreke zou zijn uit krachte van het aan hem te Riga betekend protest ter zake van de beweerde vertraagde aankomst van de gedaagde aldaar, dat ook dit middel is ongefundeerd, daar toch de in gebreke stelling, zal dezelve enig gevolg in recht hebben, wel boven alle twijfel de uitvoering der verbintenis van de zijde van de schuldenaar behoort vooraf te gaan, waarom dan ook de gedaagde krachtens dat protest, gedaan ter zake van dat gedeelte der overeenkomst waaraan door hem reeds was voldaan en tot welks uitvoering geen bepaalde termijn bij de overeenkomst was bepaald, in rechten niet kan geacht worden in gebreke te zijn, te meer, daar de verbintenis volgens de bewoordingen der cherte-aprtij niet was, zo als de eiser in reconventie beweert, om het schip te Riga te leveren, maar om daarmede ten spoedigste van Groningen te vertrekken en direct te varen naar Riga, ten einde aldaar granen te laden en die te Schiedam weder te lossen.
O., dat er alzo in rechten van geen nalatigheid van de gedaagde in reconventie (originele eiser) in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst blijkt en de eis in reconventie reeds uit dien hoofde behoort te worden ontzegd, zonder dat het nodig zij te onderzoeken of de beweerde schade ook om andere redenen aan de verweerder in reconventie wel kan worden toegekend.
Gezien, enz. veroordeelt, enz.
(opm: de HERMANNA DAS was een in 1847 gebouwd schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Sap, van Rotterdam naar Newry, ter rede van Deal binnen, heeft op 22 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LIBRA, kapt. Trip, van Rotterdam naar Boston, is de 23e maart te Portsmouth binnengelopen; het heeft op 27 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Ketelaar, van Amsterdam naar Cardiff, is de 22e maart te Falmouth binnengelopen; het heeft op de 24e dito de reis voortgezet.


Datum: 01 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands schoenerschip MR. CORNELIS HAGA, kapt. J.J. Bel, om in de loop van de maand april te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en van Hudig & Blokhuyzen alhier, en De Groot, Roelants & Co. te Schiedam.


Datum: 05 april 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De 25e dezer zal te Soerabaija op publieke vendutie, zonder reserve, worden verkocht het Nederlands-Indisch brikschip MARY, met deszelfs complete inventaris, zo als het thans aldaar is liggende, en een hoeveelheid van circa 650 picols ijzeren ballast.
Nadere informatie bij de heren Fraser, Eaton & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. De 31e maart is hier aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, de 15e maart vertrokken van Brouwershaven.
De 1e april is hier aangekomen de dito bark MERCATOR, kapt. M. Corteland, de 16e december vertrokken van Schiedam.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, met vier passagiers, de 14e december vertrokken van Rotterdam, en de dito bark JONGE JAN, kapt. R.A. Tange, de 15e december vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip AMBOINA, kapt. E. Bergman, met 19 passagiers, de 14e december vertrokken van Rotterdam, en het dito schip JAVA, kapt. L. Tuk, de 20e december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op donderdag de 30e maart j.l. is in de stad uit een rijtuig verloren geraakt de zeebrief en monsterrol van de Nederlands-Indische bark JACATRA, gezagvoerder Crawford. De vinder wordt uitgenodigd deze documenten te willen terugbezorgen aan het residentiebureau alhier, zullende hem daarvoor een premie worden toegekend van NLG 50.
Batavia, 6 april 1848, de resident van Batavia, P. van Rees


Datum: 07 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Het Nederlandse stoomschip BATAVIER, aan boord hebbende de hertog en hertogin de Montpensier, is de 2e april te San Sebastian aangekomen. (opm: de BATAVIER lag op 16 april 1848 weer te Rotterdam in lading naar Londen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

La Flotte (eiland Rhé), 30 maart. Sedert enige dagen zijn alhier aangespoeld verscheidene fusten voorloop (opm: uitstekende kwaliteit wijn), gemerkt, alle overeenstemmende met de merken op de fusten, geladen in het schip FORTUNA, kapt. Taay (opm: kof, bouwjaar 1819; kapt. Fokke Simons Taay), van Cette naar Amsterdam, waaruit men vermoedt, dat die bodem op de kust alhier totaal verongelukt zal zijn. Terwijl op de kust van Gilleux is aangespoeld het achterste gedeelte van een boot, waarop FORTUNA – Dordrecht, en in de nabijheid van Ars een plank, waarop met zwarte letters FORTUNA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden te koop, om dadelijk te aanvaarden, een bijna zo goed als nieuw overdekt tjalkschip, genaamd de VROUW MARGRIETA, groot 43 tonnen, liggende te Stedum, te bevragen bij de eigenaar N. Kruizenga, te Stedum, of bij de deurwaarder Glas, te Loppersum.


Datum: 08 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld binnen Hellevoetsluis op dinsdag de 11e april 1848, des voormiddags ten 10 ure, van het hol of casco van het Nederlands smakschip genaamd de ONDERNEMING, liggende in de haven van Hellevoetsluis, gevoerd geweest door kapt. J.D. Sibbles, benevens drie ankers, deszelfs staande en lopend want, rondhout, en verdere scheeps- en koksgereedschappen, zo als die goederen op de dag der verkoop zullen gekaveld liggen. Het voorschreven hol is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer P. Gallas te Hellevoetsluis en de notaris Van Kruyne te Brielle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FORTUNA, kapitein F.S. Taay, van Cette naar Amsterdam, is met man en muis op de kusten van het eiland Rhé vergaan Verscheiden kisten voorloop zijn te la Flotte aangespoeld. Op de kust van Gillieux is aangedreven de achtersteven ener boot, gemerkt FORTUNA – Dordrecht. (Evengenoemd kofschip was te Dordrecht tehuis behorende, in 1818 gebouwd [opm: 1819] en 193 tonnen metende.)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. De 3e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark A.R. FALCK, kapt. L.A.J. Boulet, met een passagier, de 18e november vertrokken van Amsterdam.
De 4e dezer is hier aangekomen Zr.Ms. fregat de RHIJN, kapt.t.zee F.A. Johr, hebbende aan boord Z.E. de vice-admiraal J.P. Machielsen en adjudant, de 18e november vertrokken van Texel, het Nederlandse schip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. T.C.H. Wijnandt, met een passagier, de 21e december vertrokken van Amsterdam, het dito schip MINERVA, kapt. A. van Boven, met een passagier, de 20e november vertrokken van Zierikzee, het dito schip WOLTEMADE, kapt. F. Guijt, met een passagier, de … december vertrokken van Rotterdam, het dito schip PIETER FLORISZ, kapt. A. Begeman Siejes, met een aantal passagiers en Zr.Ms. troepen, de 14e december vertrokken van Brouwershaven, het dito schip IJSTROOM, kapt. J.F. Detering, de 14e december vertrokken van Amsterdam, en de dito bark CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. H.B. Bok, de 13e december vertrokken van Rotterdam.
Gisteren is hier aangekomen de dito bark ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Ruhl, de 20e december vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip NASSAU, kapt. C.T. Eijlerts, met acht passagiers, de 16e oktober vertrokken van Amsterdam, en het dito schip LEWE VAN NEIJENSTEIN, kapt. T.D. Sickens, met een passagier, de 20e december vertrokken van Amsterdam.


Datum: 10 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Men leest in het Algemeen Handelsblad: Wij vernemen met belangstelling dat er in de aanstaande week door middel ener schroef-stoomboot een proefvaart zal geschieden tot het slepen van een Oost-Indisch schip langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar het Nieuwediep, en dat aan één onzer stadgenoten de concessie daartoe verleend is. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 4 april. Jongstleden zaterdag (opm: 1 april) is alhier van de werf De Goede Intentie met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip ANNA MARIA, groot ca. 105 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam en bestemd voor de grote en kleine vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 april. Het schip GESINA BEERTA, kapt. …., van hier naar Hamburg, is lek uit zee terug gekomen, hebbende bij het fort Bath aan de grond gezeten, doch heeft de lading, bestaande uit koffie, geheel onbeschadigd gelost.


Datum: 11 april 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand mei van Dordrecht vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL PIET HEIN, gevoerd door kapt. J. van der Linden, zijnde van alle voor passagiers vereist wordende inrichtingen voorzien. Familiën of bijzondere personen, van deze extra goede gelegenheid voor de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Sandberg & Co. te Dordrecht of Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Datum: 12 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Monnikendam, 5 april. Alhier is met het beste gevolg van stapel gelopen het schoener-kofschip genaamd MARSEILLE, kapt. A.J. Oltmans, gebouwd voor rekening van de heer J.G. Boerlage c.s. op één der scheepstimmerwerven van de Gebrs. Kater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. De gisteren plaats gehad hebbende proefvaart om door middel ener schroefstoomboot, de SIR ROBERT PEEL, kapt. S. Cook, een Oost-Indisch schip langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar het Nieuwe Diep te slepen, heeft de meest gunstige uitkomsten opgeleverd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip STAATSRAAD BAUD, kapt. F.M. Carsjens, met twee passagiers, de 24e december vertrokken van Texel.


Datum: 13 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 april. De havens onzer stad leveren thans wederom een grote bedrijvigheid op, daar zich op dit ogenblik 17 nieuwe kof- en smakschepen in dezelve bevinden om opgetuigd te worden, welk getal door nog dagelijks verwacht wordende weldra zal worden vermeerderd. Tot deze drukte leveren de Noorder- en Buitenwerven, welke sedert enige tijd in andere handen zijn overgegaan, ook het hare bij, daar op dezelve vier nieuwe kofschepen op stapel staan.


Datum: 15 april 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: De houders van cognossementen van goederen, geladen aan boord van het Nederlandse kofschip FORTUNA, kapitein F.S. Taay van Cette naar Amsterdam bestemd en in de maand maart jl. op de Franse kust verongelukt, worden verzocht zich aan te melden bij de Scheepsmakelaars Jan Corver & Co., te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag de 19e dezer zal door Voute op zijn vendutie verkocht worden, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, de inventaris van de aan het eiland Enkhuijzen gestrande Nederlands-Indische schoener CALYPSO, kapt. Dekker, bestaande uit staand en liggend want, zeilen, stengen, raas, etc., benevens een goed lopende achtdaagse chronometer, en precies om elf uur het wrak van genoemde bodem, zo als hetzelve is liggende aan het eiland voornoemd.


Datum: 17 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Men leest in het Handelsblad:
De proefvaart om door middel van schroef-stoomsleepboten de schepen langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal te slepen, heeft de meest gunstige uitkomsten opgeleverd en overtuigend bewezen, dat hierdoor voor de handel dezer stad de gemeenschap met de zee niet alleen aanmerkelijk wordt begunstigd, zodat in een bepaalde tijd verzekerd is, zoals de resultaten der reis van het schip DOGGERSBANK, gevoerd door kapt. P.J. Kerkhoven, ons door een vriendelijke hand medegedeeld, ten volle nawijzen. Dit schip, ter grootte van pl.m. 600 lasten, heeft de tocht, onder aftrek van het oponthoud aan de sluizen, in 18 uren tijd gedaan, zijnde dinsdag de 11e dezer ten 8 uur ’s morgens van de Willemsluis vertrokken, en des namiddags ten 6½ ure te Alkmaar aangekomen, alwaar het tot de andere dag des morgens ten 6 ure is gebleven, en toen naar het Nieuwediep gestoomd is, en ten 1½ ure des namiddags voor de koopvaardijsluis aankwam. Deze proefvaart is geschied met afwisseling van stilte, harde en hevige winden, en in bijzijn van de heer hoofdinspecteur en drie heren ingenieurs van de Waterstaat, van hoofd-officieren der Marine, van andere autoriteiten, van kooplieden dezer stad en onder het aanschouwen van vele nieuwsgierigen in de steden en plaatsen langs het kanaal, waar het schip doorkwam, en, zonder dat ergens aan de grond gevaren of iets aan bruggen of sluizen of voorbijvarende schepen beschadigd is en zonder dat er enig nadeel aan de oevers van het kanaal is te weeg gebracht – zijnde de waterverplaatsing minder dan van een gewone jaag- of veerschuit – zodat ten volle bewezen is, dat dusdanige stoom-sleepvaart in alle opzichten doelmatig en nuttig is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens particulier bericht werd het schip MEXICO, kapt. Jan Kuyt, hier ter stede te huis behorende en van Curaçao en Rio de la Hacha naar Rotterdam bestemd, de 6e dezer masteloos en met verlies van boegspriet, zeilen en nog andere schade te Lissabon binnengebracht, hebbende gedurende de ganse maand maart met zware stormen te kampen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl, 10 april. Het schip MARIA MARGARETHA, kapt. Deters, van de Eider naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft voor enige dagen na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 13 april. De stoomboot KONING WILLEM II, hier met schade binnengelopen, heeft moeten lossen om de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 12 april. De stoomboot KONING WILLEM II, die gisteren avond naar Kampen vertrok, is heden ochtend met de stoomboot ALBATROS in botsing gekomen, waardoor beide zwaar beschadigd zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Te Zoutkamp is aangekomen de ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer van Sogndahl.


Datum: 18 april 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE JANTINA, kapt. Hazewinkel, van Bordeaux naar Rotterdam, is de 7e april met gescheurde fokkemast te Plymouth binnengelopen.


Datum: 19 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 15 april. Heden is van de scheepswerf van de heer W.H. Meursing alhier met het beste gevolg van stapel gelopen het schoenerschip JOHANNA CATHARINA, groot 300 tonnen, bestemd voor de particuliere vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 april. Kapt. J.M. Westerling, voerende het schip MARIA ELISABETH, van Rotterdam naar Stockton, thans nabij de Hoek van Holland aan de grond zittende, meldt, dat hij, gezagvoerder, de 15e dezer met zijn onderhebbende bodem naar zee willende zeilen, door verleiding van stroom, grondvoering en stoting in dat gat met 24 palmen (opm: decimeter) diepgang is op strand geraakt en zodanig opgezet, dat hij op dit ogenblik met geen jol is te naderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. De schepen GEESSINA, kapt. Koning, RIEKA, kapt. Puister, SOPHIA, kapt. Hansen, alle drie van Londen naar Koningsbergen, en CATHARINA MARGARETHA, kapt. Bonker, van Carolinerzijl maar Amsterdam, zijn volgens brief van Delfzijl van de 14e dezer aldaar binnengelopen, de twee eerste met gebroken bezaansmast, het derde met gebroken roer en het laatste lek, zal vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Het schip JUFFER ALIDA, kapt. Schrage, van Londen naar Koningsbergen, is volgens brief van Delfzijl van de 16e dezer zwaar lek, met verlies van zeilen, enz, aldaar binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 2e mei 1848, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervaste brikschip JOHANNA, gevoerd door kapt. W. Calander, lang 25,65 el, wijd 4,91 el, hol 3,27 el, en alzo groot 183 tonnen of 97 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve ligt aan de Scheepstimmerwerf genaamd Rotterdamsch Welvaren, aan de Hooge Zeedijk, even buiten de stad. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De verkoop op heden van de geredde inventaris van de schoener CALYPSO zal om 9 ure precies voor de pakhuizen van de Factorij der Nederlandsche Handels-Maatschappij plaats hebben, doch de verkoop van het wrak van gemelde bodem, benevens de chronometer, om elf ure precies, voor het commissiehuis van Voute.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 april. De 14e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark HONKONG, kapt. P. Andersen, met 49 Chinezen, de 16e maart vertrokken van Macao.
Heden is hier aangekomen Zr.Ms. schoener SAPAROEA, luit.t.zee 1e klasse A.D. Kluijskens, de 18e november vertrokken van Texel.


Datum: 20 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Bij Koninklijk Besluit van de 13e oktober 1847 is goedgekeurd ten gevolge van het ingediend request van Arij Hoogendijk Jz. te Vlaardingen de oprichting ener naamloze vennootschap onder de titel van Hollandsche Handel- en Reederij-Maatschappij, welke zal gevestigd zijn te Vlaardingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 14 februari. Het schip KONING WILLEM II, kapt. Van Eijk Menkman, van Patjitan naar Amsterdam, is alhier wegens gebrek aan medicijnen binnengelopen. Van de equipage is 6 man overleden, en van de overige een gedeelte ziek.


Datum: 21 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Osterrisoer, 4 april. De kof CONCORDIA, van Harlingen, is hier heden binnengelopen, zijnde de 28e maart op 56º31’ N.B. en 06º31’ W.L. door een groter schip aangezeild geworden, waardoor dezelve de fokkemast verloor. Kapt. Stuit en een matroos waren bij de botsing over boord gesprongen. De overige manschap is er goed afgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Geregelde stoombootvaart tussen Delfzijl en Londen.
De General Screw Steam Shipping Company te London acht het noodzakelijk te zijn, een geregelde stoomvaart tussen Delfzijl en Londen daar te stellen, en de ondergetekende de Agentschap dezer onderneming op te dragen.
Voor deze dienst is voorlopig bestemd het schip CITY OF LONDON, groot 272 ton, kapt. John Hayes, welke de 26e april aanstaande voor de eerste keer van Londen afvaart en de 4e mei weder van Delfzijl zal terugkeren.
Vervolgens zal het schip de eerste en derde donderdag van elke maand van Delfzijl afvaren, en dus iedere 14 dagen een heen en terugreis afleggen.
De vracht van Delfzijl naar Londen is:
Voor ossen en koeien 30 sh. per stuk, kalver 7 sh. 6 p., schapen 4 sh., lammeren 2 sh. 6 p., varkens 6 sh.
De vracht voor de passagiers is:
In de kajuit 2 £. 2 sh.
Voor landverhuizers en dekpassagiers 15 sh. Voor kinderen 7 sh. 6p.
Alle zonder kost.
Nadere berichten omtrent de vrachtgoederen, kan men inwinnen bij de ondergetekende,welke zich ook gaarne zal belaten met de expeditie der goederen.
A. Weits, Cargadoor. Delfzijl, 11 april 1848.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof JONGE HENDRIK, kapt. Hazewinkel, was de 12e april ter rede van Dantzig om vracht te zoeken, doch heeft dezelve de volgende dag weder verlaten.


Datum: 22 april 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. K.M. Hillers, voerende het Nederlandse barkschip CATHARINA, bericht, dat hij met het besrte gevolg gebruik heeft gemaakt van Zr.Ms. stoomschip SURINAME, dewelke gemeld schip in de tijd van 4½ uur van voor de stad Paramaribo in de vloed op, in zee heeft gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Bengal Hurkaru (opm: een krant) van 16 februari meldt, dat de Nederlandse bark IKSING, groot 269 tonnen, komende van Singapore, op de 30e januari gestoten is op een der rotsen aan de kust van Arracan (opm: Arakan?) en wel, naar verondersteld wordt, aan de zuidpunt van het eiland Peeneekijong. Het vaartuig wordt gezegd onmiddellijk gezonken te zijn, zodat de bemanning ter nauwernood tijd had zich in de boten te redden. Het scheepsvolk, bestaande uit 29 man, met de gezaghebber en eigenaar, is door de DOLPHIN opgenomen en de 3e fabruari te Akyab aangebracht.


Datum: 24 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het schip WILHELMINA, kapt. Baas, van Londen naar de Oostzee, is volgens brief van Delfzijl van de 20e dezer aldaar met schade binnengelopen.


Datum: 25 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De ijzeren stoomboot ONRUST, van de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord voor rekening van het departement van koloniën gebouwd en te Sourabaya in elkander gezet, heeft op de eerste reis aanvankelijk zeer goed voldaan, en de reis van Batavia naar Sourabaya in 53 uren volbracht. Dezelve zal de 1e maart met de oorlogsschoener ARUBA, te Curaçao door de heer W. Cores de Vries voor rekening van het departement van marine gebouwd, benevens een kruispraauw, een expeditie in Straat Banka tegen de zeerovers ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De brik HEPPENS, kapt. H. de Boer, is hier deze maand (opm: 6 februari; de 20e februari naar Onrust verzeild om te repareren) met zo zware schade binnengekomen, dat men vreest, dat het schip zal moeten worden afgekeurd. Het schip was geheel door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij beladen. (opm: toch nog hersteld, zie JC 030548)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het bericht van Osterrisoer aangaande het schip CONCORDIA, kapt. Stuit, in ons vorig nummer gemeld, is enigszins onnauwkeurig; de kapitein en de matroos waren op het andere schip overgegaan en zijn behouden te Harlingen aangebracht, en is de kapitein sedert naar zijn schip naar Noorwegen vertrokken. (opm: zie bericht NRC 210448)


Datum: 26 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 23 april. Gisteren is van de werf Intentie van de scheepsbouwmeester H.H. van der Werff te Appingedam met goed gevolg te water gelaten het schoener-kofschip HARMINA CATHARINA, groot ca. 85 lasten, gebouwd voor rekening van de heren A.J. Smaal & Co alhier, gevoerd zullende worden door kapt. A. Sissingh, en bestemd voor de grote en kleine vaart.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN ELISE, kapt. C.J. Jaski, de 20e december vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark CHINA, kapt. B.J. Doornik, de 20e december vertrokken van Amsterdam.


Datum: 28 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 16e mei 1848, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gekoperd schoener-hoekerschip het VERTROUWEN, gevoerd door kapt. R.S. Pinksterboer, lang 21,90 el, wijd 4,27 el, hol 3,03 el, en alzo groot 126 tonnen of 67 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven nabij de Bezemmakerssteeg.


Datum: 29 april 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 23 april. Het schip COURIER, kapt. Louwerens, van Rostock met rogge naar Schiedam bestemd, is gisteren met averij te Greetziel binnengelopen. De lading is nat en moet gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredriksværn, 12 april. Het schip CONCORDIA, van Harlingen naar Laurvig, is aangezeild geworden en de 4e dezer met verlies van de kapitein te Rüsoer binnengelopen. (opm: zie NRC 210448)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 24 schepen:
Voor Amsterdam: WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley; FLEVO, kapt. S. van der Mey; CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap; TRITON, kapt. H. Olie; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter; ADMIRAAL TROMP, kapt. A.A. Herman; OCEAAN, kapt. N.D. de Boer; RABENHAUPT, kapt. J.J. Prange; LUCIA MARIA, kapt. R. Barends; DECIMA, kapt. …(opm: P.J. Feynt); CATHARINA JOHANNA, kapt. …(opm: kapt. J.B. Jaski); ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema.
Voor Rotterdam: SAMARANG, kapt. D. Steur; NOVA-ZEMBLA, kapt. L. Heykoop; NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer; JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlower; OUD-NEDERLAND, kapt. J.L. de Boer; DELFT, kapt. B.J. Muller; FACTORY, kapt. A.A. van der Linden; BATAVIER, kapt. H.H. Uil; STAD THIEL, kapt. E.M. Chevalier, (liggende te Dordrecht).
Voor Dordrecht: IDA WILHELMINA, kapt. G.G. Geerling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om in de loop der maand mei te vertrekken, het snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip STAD THIEL, gevoerd door kapt. E.M. Chevalier, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Sandberg en Co. aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vier weken geleden, ontving ik het verpletterend bericht, dat het kofschip FORTUNA, gevoerd door kapt. Fokke Taay, mijn geliefde echtgenoot, op de kust van Frankrijk, bij La Flotté de Ré gestrand, en de ganse equipage was omgekomen. Dit bericht kwam tot mij, in de plaats van de brave man en huisvader zelven, wiens thuiskomst ik reeds reikhalzend tegemoet zag. Mocht ik echter toen nog aan de mogelijkheid denken, dat de Heer mij de dierbare kon gered en gespaard hebben, thans is ook die laatste schemering van hoop voor mij verdwenen; en mij blijft niets over, dan het weduwkleed aan te doen, en in mijn diepe droefheid mij vast te houden aan de hoop des wederziens in een betere wereld.
Zestien jaren was ik gezegend door de trouwe en hartelijke liefde van de edele man. De hand des Heeren is zwaar op mij; maar Hij leert mij aanbiddend buigen, en ondersteunt mij door het besef mijner dubbele verplichting, om te leven voor de drie onverzorgde kinderen, die de dierbare overledenene mij achterliet, en die hij zo tederlijk liefhad. Doch het voornaamste middel van bestaan is mij met hem ontrukt, en er is mij niet overgebleven, dan een kleine winkel in garen en band (Groenmarkt, A 14), die ik thans met de ondersteuning van edelmoedige begunstigers mijns mans, hoop uit te breiden, en met de handel in manufacturen te vermeerderen. Stadgenoten! Ik wil alles aanwenden, om door een goede en civiele bediening uw gunst waardig te zijn. Helpt mij, gelukkiger echtgenoten en huismoeders, die mijn toestand begrijpt en gevoelt! Helpt mij, om mijn kinderen met ere groot te brengen, en met Gods zegen de bede te vervullen, die ik weet, dat in die vege ure, de laatste is geweest van mijn dode!

Krant:
  JC - Javasche Courant

Uit Rotterdam, waar de branderijen thans bloeien door de aftrek (opm: afzet) naar de Oost-Indische archipel, wordt gemeld, dat de reders Balguérie & Zoon aan de equipage van hun schip WOLTEMADE, kapt. Guijt, van daar naar Oost-Indië bestemd, in plaats van het gewone rantsoen jenever, een ruime hoeveelheid koffie (5 Nederlandse onsen per hoofd in de week) zullen verstrekken. Bij de monstering van het volk werd hun deze voorwaarde bekend gemaakt, waarmede allen genoegen namen. De WOLTEMADE heeft echter wel sterke drank aan boord, daar de kapitein zich heeft voorbehouden om, wanneer door zware storm de gelegenheid om koffie te koken ontbreken mocht, bij uitzondering drank toe te dienen aan wie ze mocht begeren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voute zal op zijn vendutie van woensdag 3 mei verkopen een gedeelte afbraak van de schoener CALYPSO.


Datum: 01 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 22e mei 1848 te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het Nederlands gekoperd barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen 95 duimen, wijd 6 ellen 30 duimen, hol 4 ellen 98 duimen, en alzo gemeten op 459 tonnen of 243 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor een spotprijs à contant wordt te koop gepresenteerd om terstond te aanvaarden een in korte jaren vertimmerde en welbezeilde poonschuiit, genaamd de VROUW MARIA, metende 33 tonnen, met een complete inventaris, met strijkende mast, met 2800 pond gewicht, waarvan 1000 pond lood, en verder alles wat er bij behoort, tot deszelfs boot, en bij verkiezing het keukenwant met klok en kachel, net zo als hetzelve thans bevaren wordt. Verder te bevragen met franco brieven aan D.H. Stam te Doesborgh. (opm: met grote waarschijnlijkheid een binnenschip, toch opgenomen vanwege de bijzondere beschrijving)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 april. De heden voormiddag alhier aangekomen kapt. Muntendam van het Nederlandse schip JACOBA, van Hamburg in ballast naar Hobroe in Jutland bestemd, bericht, dat, toen hij in de namiddag van 26 april uit het Sleeswijk-Holsteinse kanaal wilde uitlopen, een daar gestationeerd Deens oorlogsschip een schot op hem gelost en hem genoodzaakt had terug te keren Op de aanmerking, dat hij een neutrale vlag voerde en naar Hobroe bestemd was, werd door het oorlogsschip geantwoord, dan geen schip, van welke natie ook, mocht passeren. De JACOBA is te Holtenau teruggekeerd. (opm: kort daarvoor was de Deens-Pruissische oorlog om Sleeswijk-Holstein uitgebroken).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 8e mei 1848, des avonds te 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild hektjalkschip, genaamd de JONGE GERRIT, gevoerd door schipper P.J. Bleeker en gemeten op 61 tonnen, benevens een compete en nagenoeg nieuwe inventaris. Genoemd schip heeft gediend als beurtschip van Koudum, Stavoren, enz. op Amsterdam. Breder bij billetten en bericht bij bovengemelde makelarar of bij de heer L.P. Oppedijk, zeilenmaker te Woudsend.


Datum: 02 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Nazaire, 23 april. De Nederlandse kof ALIDA JANTINA, kapt. Klasen, van Hamburg naar Nantes gedestineerd, is gisteren nacht aan de mond van de Loire, op de rotsen bij het fort Villez-Marten (opm: Villez-Martin), totaal verongelukt. De equipage is gered. (opm: zie NRC 090548)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 28 april. Zondag jl. is op de Zeehondsplaat, bij het eiland Schouwen, ontdekt het Engels sloepschip HANDY, van Jersey, kapt. P.Drelaud, komende van Cardiff, bestemd naar Hamburg en geladen met ijzer, door zware mist aldaar vervallen. De lading is geheel geborgen, doch het schip zal verloren zijn, zittende reeds enige voeten in het zand; ook het tuig hoopt men, bij goed weder, aan wal te brengen,. De equipage, uitgenomen de kapitein, die zich nog aan boord bevindt, is aan de wal gebracht door de reddingsschokker der Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, schipper P. Regoort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 29 april. Het schip ALIDA JANTINA, kapt. Klasen, van Hamburg naar Nantes, is aan de mond van de Loire totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen EENDRAGT, kapt. Hoekstra, SARA, kapt. Bloom, DIANA, kapt. Woltman; alle drie met stukgoederen van Bremen naar Rostock, en TWEE GEBROEDERS, kapt. Baas, van Kiel naar de Elbe met ballast, lagen op 26 april te Rendsburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JONGE JANTINA, kapt. Hazewinkel, van Bordeaux naar Rotterdam, te Plymouth binnen, heeft de 24e april de reis voortgezet.


Datum: 03 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, gehouden te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 1 mei: de praamschuit KOOPMANS WELVAREN, kapt. Joosten, NLG 2750, in slag NLG 50. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 april. Volgens berichten van Holtenau van de 29e dezer was die haven voortdurend door Deense oorlogsschepen geblokkeerd en waren verscheidene Nederlandse schepen, naar Pruissen bestemd, teruggewezen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Benodigd NLG 25.000 à NLG 26.000, of zo veel als nader zal blijken, op bodemarij op het Nederlands schip HEPPENS, kapt. H. de Boer, en de inhebbende lading. Gadinghebbenden gelieven zich voor 16 mei aanstaande te adresseren bij de notaris J.J. Mijnssen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. De 28e april is hier aangekomen het Nederlandse schip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. A.J. Andresen, met 5 passagiers en 109 man troepen, de 1e januari vertrokken van Amsterdam, de dito bark PICTURA, kapt. M.F. Tijdeman, de 20e november vertrokken van Hellevoetsluis, en de dito bark IDA ELISABETH, kapt. F.C. Bauditz, de 5e april vertrokken van Manilla.
Heden is hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip SAMARANG, luit.t.zee 1e klasse J.D. Wolterbeek, met een passagier, de 19e december vertrokken van Helvoetsluis.


Datum: 04 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia, Samarang en Sourabaya zal in de loop dezer maand vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip ARDJOENO, kapt. S.R. Post, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheepsdoctor. Voor nadere informatiën gelieve men zich te adresseren bij de heren reders J.J. Granpré Molière en A.W. ten Cate, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Hoyman & Schuurman, en F. der Kinderen & Zoon, te Amsterdam. (opm: eerste reis van dit nieuwe schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbezeild, in 1845 nieuw uitgehaald, kofschip, genaamd de HOOP, pl.m. 36 roggelasten, en gevaren hebbende onder Oldenburger vlag, thans gevoerd wordende door kapt. A. Duindam, voorzien van een zodanig compleet inventaris om des vereist dadelijk zee te kunnen kiezen.
Genoemde bodem is om deszelfs bijzonder sterke bouw, en handigheid ook zeer geschikt voor binnenvaarder, is liggende en te bezichtigen, aan de gording bij de Nieuwenbrug, te Amsterdam, en te bevragen bij de cargadoors Gemmening en Penning, hoek Buitenkant en Schipperstraat No. 31, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend, gekoperd en kopervast fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema. Hetzelve heeft zeer ruime en uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de cargadoors J. Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors J. Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 05 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Aangaande de schepen FLORENS, kapt. Feijen, van Odessa op hier bestemd, de 4e oktober van Constantinopel, ARCHANGEL, kapt. Galles, de 11e oktober van Archangel op hier, ALIDA, kapt. Rofer, de 24e oktober van Riga naar Elseneur vertrokken, JOHANNA, kapt. Henrichs, van Riga naar Halte, de 10e december Elseneur, HERCULES, kapt. van Wattum, van Dantzig op hier bestemd, de 14e december Elseneur, TEMPERATIA, kapt. Janssen, van Riga naar Leer, de 6e november Tonningen gepasseerd, en ANNA MARIA, kapt. Middel, van hier naar Marseille, de 20e december uit Ramsgate vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA GESINA HENDRIKA, kapt. Willems, van Calais en te Cork binnen, is de 24e april op bekomen order naar Limerick verzeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Kiel wordt van de 29e april bericht, dat kapt. Kroon, schip CATHARINA HENDRIKA, met stukgoederen naar Lubeck, kapt. Van Sluis, schip ETTINA, kapt. De Jong, schip CATHARINA CORNELIA, alle drie van Londen, de beide laatsten met suiker naar Koningsbergen, en CATHARINA SOPHIA, kapt. Spanjer, van Hamburg in ballast naar Mollerup, welke alle door het voor de haven liggende Deense oorlogsschip teruggewezen zijn, zich bij de Nederlandse consul aldaar hebben aangemeld. De schepen liggen bij Holtenau.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Minister van Marine en Koloniën, ad interim, brengt ter kennis van de Zeevarenden en verdere daarbij belanghebbenden, dat, blijkens een bericht van de Nederlandse consul te Wismar, van de 22ste april jongstleden, ten gevolge van het uitbreken der vijandelijkheden tussen Denemarken en Pruissen, en uit hoofde van de vrees, dat ook Mecklenburg daarin betrokken zal worden, sedert de 21ste der gemelde maand de gewone zeemerken, ter aanduiding van de vaarwaters aldaar, zijn weggenomen en tot gelijke maatregelen ten opzichte der haven van Rostock en Warnemünde zal worden overgegaan.
Opdat bevriende vlaggen daaronder niet zouden lijden, zijn er bijzondere loodsen, zo ver mogelijk van de kusten verwijderd, gestationneerd.
De Nederlandse consul te Wismar heeft inmiddels de zich reeds op reis naar die haven bevindende Nederlandse bodems door de respectieve Koninklijk Nederlandsche Consulaten in Rendsburg en Elseneur hiervan doen verwittigen. Zullende de gemelde consul wijders trachten de gestationneerde loodsen, door aan hen, naar gelang der omstandigheden, een extra gratificatie toe te kennen, tot vermeerderde waakzaamheid voor de Nederlandse schippers aan te sporen. Het zal daarom nodig zijn, dat de Nederlandse schepen, wanneer zij de in dezen bedoelde kusten naderen, zich tijdig door het hijsen hunner vlaggen doen herkennen.
’s-Gravenhage, 1 mei 1848. De Minister voornoemd: J.C. Rijk.


Datum: 06 mei 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 mei. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark LORKAS, kapt. J. Schoon, met zeven passagiers, de 20e maart vertrokken van Bushaar (opm: mogelijk Bushire of Bushehr in Iran), en het dito schip FATALHAIR, kapt. E. Ingalls, met een passagier, de 6e maart vertrokken van Bushaar.


Datum: 08 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Amsterdamsche Courant zegt het volgende: Volgens berichten uit Kiel zijn niet alleen verscheidene Nederlandse schepen (reeds door ons genoemd) maar ook twee Zweedse vaartuigen bij het uitzeilen uit de Bocht door het Deense oorlogsschip, dat de havens van Kiel en Holtenau blokkeert, teruggewezen. De Nederlandse en Zweedse consuls te Kiel hebben zich de 30e april aan boord van het Deense oorlogsschip begeven om hun bezwaren tegen deze handelwijze in te brengen. Doch de commandant heeft hun geantwoord, dat hij bij gebreke van bepaalde orders niet anders kon handelen dan hij gedaan had. Of de beide consuls met dit antwoord genoegen hebben genomen dan of zij tegen de schending der neutrale vlag hebben geprotesteerd, blijkt niet. Wij hopen, dat ons ministerie van buitenlandse zaken daaromtrent eerstdaags enige opheldering zal kunnen geven. Intussen houdt de onrechtmatige belemmering onzer scheepvaart aan en eerstdaags zullen wij wellicht van nieuwe misbruiken van de Deense zeemacht vernemen. Volgens de laatste berichten uit Kopenhagen is een Deens fregat afgezonden om de mond der Elbe te blokkeren. Dat de Denen op deze wijze de handel van Hamburg en Altona afbreuk doen, is niet meer dan het recht van oorlog. Maar zullen zij ook daar, volgens het door hen aangenomen stelsel, de Nederlandse en andere vreemde schepen, die zich toevallig te Hamburg of Cuxhaven bevinden en niet spoedig genoeg kunnen ontsnappen, het uitzeilen beletten en hen daardoor dwingen tot hun grote schade en wie weet voor hoe lang stil te liggen?

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Volgens brief van kapt. Meijer, voerende de Zuidzee-walvisvaarder ZUIDPOOL, in dato Honolulu (Sandwich Eilanden) 14 september 1847, had hij 1000 vaten traan en ruim 300 vaten spermaceti-olie aan boord. De equipage genoot de beste gezondheid en was gereed om de reis weder voort te zetten tot visvangst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Kapt. Visser, voerende de BEURS VAN AMSTERDAM, stoomboot tussen Hamburg en Amsterdam, heden nacht aangekomen en die eergisteren (de 5e mei) uit Hamburg is vertrokken, verklaart tussen Helgoland en voor de Elve (opm: Elbe) tot aan Borkum geen schijn van enig Deens oorlogsschip gezien te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 3 mei. Kapt. Prins, voerende het Nederlandse schip REBECCA, van St. Martin te Warnemünde aangekomen, rapporteert gisteren middag door een Deens oorlogs-korvet aangehouden te zijn, welks commandant hem, nadat hij aan boord had moeten komen, mededeelde, dat de Pruisische havens en alzo ook de havens van Lübeck, Rostock en Weimar geblokkeerd waren en hij dus zijn koers veranderen of naar Kopenhagen of naar een andere Deense haven moest terugkeren. Kapt. Prins, bemerkende dat weigeren vruchteloos zou zijn, verklaarde naar Kopenhagen te willen terugkeren, waarop de commandant hem een brief mede gaf. Hij zette daarna koers naar die haven, gedeeltelijk begeleid door het korvet, doch keerde in de nacht terug en kwam de volgende morgen behouden op de rede van Warnemünde aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Een schrijven uit Bremen van 5 dezer bevestigt de verschijning van Deense oorlogsschepen voor de Elbe en de Wezer, alsmede dat beide rivieren met 10 dezer formeel in staat van blokkade zullen worden gesteld.


Datum: 09 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Nazaire, 3 mei. Het schip ALIDA JANTINA, kapt. Klasen, van Hamburg naar Nantes, alhier in de nabijheid gestrand, is, na de lading gelost te hebben weder af en alhier op de rede gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 5 mei. Op de Stadswerf alhier bij de scheepsbouwmeester C. Smit zullen morgen de kiel worden gelegd en de stevens gericht van een barkschip groot ongeveer 400 Java-lasten, voor de vaart op de Oost-Indiën bestemd, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge en Keller, en welk schip de naam zal voeren van EENDRAGT MAAKT MAGT.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 4 mei. Heden is alhier het bericht ontvangen, dat gisteren de Engelse sloep HANDY, kapt. P. Dieland, (vroeger gemeld als op de Zeehondenplaat gestrand en de lading, bestaande uit ijzer, te Bingsluce aangebracht) door middel van lichters met ton en vaatwerk van die plaat is afgebracht, en zwaar lek voor Westerschouwen is geankerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor deze stad is ingeklaard het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Batavia met suiker en koffie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 3e mei kwam het schip REBEKKA, kapt. Z.J. Prins, van St. Martin met wijn, te Warnemünde aan, naar dien het de vorige dag door het Deense korvet FLORA gepraaid was. Kapt. Prins, die aan boord der corvet komen moest, werd door de kommandant medegedeeld, dat de Pruisische haven, alsook de haven van Lubeck, Rostock en Wismar, geblokkeerd zijn en hij derhalve zijn koers weder naar Kopenhagen of naar een Zweedse haven nemen moest. Daar hij wel in zag, dat weigering gevaar zou aanbrengen, verklaarde kapt. Prins naar Kopenhagen te zullen zeilen, waarop de kommandant hem nog een brief medegaf. Hij zette daarop zijn koers naar Kopenhagen, een tijdlang door het korvet onder bereik van het geschut begeleid, keerde echter gedurende de nacht terug en kwam te 3 uur des morgens te Warnemünde op de rede en te 7 uur in de haven binnen.


Datum: 10 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 9 mei. Wij nemen het volgende over uit een stuk, dat heden bij de Kamer van Koophandel hier ter visie lag, ten aanzien van de aanhouding van het schip JACOBA en de blokkade der Duitse havens:
’s Konings minister-resident te Kopenhagen is bij missive van 1 dezer door de minister van buitenlandse zaken aldaar onderricht geworden van de door het Deense gouvernement bevolen blokkade van zekere Pruisische en andere Duitse zeehavens. Jhr. Martini heeft bij brief van dezelfde dag deswege de nodige kennisgeving herwaarts gezonden. De bedoelde havens waren Stettin, Stralsund, Rostock, Wismar (waarvan de blokkering zou aanvangen met 2 mei), Pillau (opm: thans Baltyisk) en Dantzig (waarvan de blokkering zou beginnen met 3 mei) de monden der Elve te rekenen van 10 mei.
Op de eerste mei, laat in de avond, werden bij Zijner Majesteits minister-resident voornoemd kennisgevingen ontvangen van de consuls te Hamburg en Rendsburg betreffende de aanhouding op 26 april van het Nederlandse koopvaardijschip JACOBA, gezagvoerder J.L. Muntendam, van de Elbe bestemd naar Hobroe om aldaar een lading rogge in te nemen, zijnde de aanhouding geschied bij het uitzeilen van het Sleeswijk-Holsteinse kanaal. Vermits nu de daags te voren bij Jhr. Martini van de Deense minister ontvangen mededeling niets bevatte ten aanzien van blokkade-maatregelen, als de even vermelde, en hem daaromtrent ook vroeger geen kennisgeving was toegekomen, heeft hij zich gehaast onder dagtekening van 2 mei een nota aan de Deense minister van buitenlandse zaken te richten, waarbij hij zich over deze aan de Nederlandse vlag aangedane behandeling beklaagt en deswege herstel verzoekt, onder kennisgeving van zijn vrees, dat hetzelfde lot wellicht kon zijn te beurt gevallen van twee andere Nederlandse schepen, welke volgens bericht van de consul te Rendsburg deze haven in 26 april verlaten hadden met bestemming naar het kanaal.
Van een en ander is door Jhr. Martini verslag gedaan bij missive van 2 mei, terwijl door hem bij schrijven van gelijke dagtekening mededeling is gedaan van een kennisgeving, later op de dag bij hem van de Deense minister ontvangen betrekkelijk de verdere door diens gouvernement genomen blokkerings-maatregelen, welke zich, te rekenen van 4 mei, ook zouden uitstrekken tot de havens en baai van Kiel, mitsgaders ook tot de mond van het Sleeswijk-Holsteinse kanaal bij Holtenau.
Bij de kennisgeving was gevoegd een extract-reglement betreffende de blokkade van vijandelijke havens, houdende onder andere de volgende bepalingen:
§ 7. Aucun navire appartenant à une puissance amie ou neutre, quel que soit le propriétaire de la cargaison, ne pourra être amené par les croiseurs de la marine royale, si les papiers concernant le batiment et son expédition sont dans l’ordre réquis, si le batiment ne porte point de contrebande de guerre, destinée pour les pays ennemis ou s’il n’est pas d’ailleurs sujet à être amené d’après le § 6.
(opm: vrije vertaling van § 7. Geen enkel schip behorende tot een bevriende of neutrale mogendheid die eigenaar is van de lading, zal door de kruisers van de koninklijke marine kunnen worden opgebracht, wanneer de papieren van schip en lading in de vereiste orde zijn, wanneer het schip geen contrabande vervoert bestemd voor de vijandige landen, of wanneer er geen andere reden is om te worden opgebracht volgens § 6.)
§ 9. Les papiers qui doivent être en règle à bord des navires neutres sont ceux voulus par la législation des pays respectifs pour constater la nationalité du navire.
(opm: vrije vertaling van § 9. De papieren die volgens regelgeving aan boord van neutrale schepen moeten zijn, zijn die, welke door de wetgeving van de respectieve landen verlangd worden om de nationaliteit van het schip vast te stellen.)
.Eindelijk ontving ’s Konings minister-resident te Kopenhagen antwoord van de Deense minister van buitenlandse zaken op zijn reclame van daags te voren, waarbij die minister erkent, dat het gebeurde niet anders dan als een onregelmatigheid kan worden beschouwd, omdat alstoen het kanaal van Sleeswijk en de baai van Kiel nog niet waren geblokkeerd. De minister betuigt voorts zijn leedwezen over het gebeurde tegenover een bevriende natie onder bijvoeging, dat onverwijld de nodige orders zijn uitgevaardigd, ten einde de belemmering in deze bedoeld worde opgeheven en om de onzijdige schepen, welke zich in het kanaal van Sleeswijk mochten bevinden, vrijelijk hetzelve te laten uitvaren zonder op enigerlei wijze te worden gehinderd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 8e mei in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: het tjalkschip de JONGE GERRIT, schipper P.J. Bleeker, 61 tonnen, in 1846 gebouwd: NLG 3.080. Koper C.A. Schröder (opm: een makelaar)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de volgende week zullen op de vendutie van ondergetekende, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, verkocht worden pl.m. 26 picols oud bladkoper, afkomstig van het op het eiland Onrust liggende barkschip HEPPENS, kapt. H. de Boer.
Voute


Datum: 11 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Naar wij van goederhand vernemen, zegt het Handelsblad, zou bij de directie der Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij het voornemen bestaan om nog dezer dagen één harer Hamburger stoomboten in de vaart op St. Petersburg te brengen.


Datum: 12 mei 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 mei. Heden is alhier uitgezeild met bestemming naar Batavia het schip ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. J. van der Linden. (opm: eerste reis van dit nieuwgebouwde schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, A.W. Abrahmsz en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 22e mei 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe-Stadsherberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ELMINA, gevoerd door kapt. J. Baak Edz., volgens meetbrief lang 24 ellen, wijd 4 ellen, 63 duimen, hol 4 ellen, 1 duim en alzo gemeten op 198 tonnen of 105 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht No. 13.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OKKELINA, kapt. Wiers, van Brake met rogge naar Bergen, is te Carolinerzijl lek binnengekomen; het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Rendsburg wordt d.d. 7 mei gemeld, dat de ter rede van Holtenau stil liggende Nederlandse schepen zich gereed maakten, om de volgende dag de reis naar de Oostzee voort te zetten, daar het vrije in- en uitlopen van en naar Holtenau voor de Nederlandse vlag, en naar men vernam, ook voor de overige neutrale schepen, weder door de Deense regering was toegestaan, waartoe de nodige order aan het voor Holtenau kruisende oorlogschip gegeven was. Twee Nederlandse schepen en ook een Engelse brik waren reeds doorgelaten. Met de blokkade der Elbe en Weser zoude hetzelfde te verwachten zijn.


Datum: 13 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 mei. Het schip REINA ENGELKEN, kapt. Muntendam, van Rouaan met wijn naar Dantzig bestemd, heeft hier eergisteren enige champagne gelost en zal onder de tegenwoordige omstandigheden (opm: indachtig de oorlogssituatie) ook wel de rest der lading hier lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 mei. Een brief uit Elseneur d.d. 5 dezer meldt, dat het Nederlandse schip HENDRIKA ANNECHINA, kapt. De Boer, met stukgoederen van hier naar Dantzig, in de Sont is aangekomen, omdat de kapitein, toen hij de blokkade van Dantzig vernam, besloten heeft voorlopig onder protest aldaar te blijven liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 mei. De PAULINE, kapt. Van der Grient, te huis behorende te Rotterdam, van Pernambuco met suiker naar Stettin, is hier heden in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 mei. (Onder meer) de volgende schepen zijn te Kopenhagen opgebracht: LAURA, kapt. Scholvink, van Londen naar Koningsbergen
JOHANNES, kapt. Veen, van Bergen naar Riga
HELENA CATHARINA, kapt. Garrels, van Bergen naar Riga
AEOLUS, kapt. Wiering, van Torrav naar Memel (opm: nu Klaipeda)
MINERVA, kapt. Jongbloed, van Bergen naar de Oostzee
(opm: hier zijn alleen Nederlands klinkende namen van schepen en/of gezagvoerders opgenomen)


Datum: 15 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men leest in de Staatscourant:
Nadere bij de regering ontvangen berichten van Zr.Ms. minister-resident bij het Deense hof, van de 5e, de 6e en de 7e dezer maken melding van nieuwe door hem bij het ministerie te Kopenhagen gedane stappen ter zake van een herhaalde terugwijzing en aanhouding van Nederlandse schepen door een Deens oorlogsschip bij het uitzeilen van het Sleeswijk-Holsteinse kanaal en zulks alvorens dat kanaal werkelijk geblokkeerd en de blokkade ter kennis van het publiek was gebracht.
De aangehouden en aan Jhr. Martini bekend gemaakte schepen waren: de JACOBA, kapt. Muntendam, waarvan reeds vroeger melding is gemaakt, voorts de CATHARINA HENDRIKA (opm: naam kapt. niet vermeld), met koopgoederen van Londen naar Lübeck, de EDDINA, kapt. Van Sluis, met suiker van Londen naar Koningsbergen, de CATHARINA CORNELIA, kapt. De Jong, met suiker van Londen naar Koningsbergen, de CATHARINA SOPHIA, kapt. Spanjer, in ballast van Hamburg naar Seeland bestemd. Bovendien was het schip WUBBINA CATHARINA, kapt. Tanjer, hetwelk de 19e april het kanaal had verlaten en de 22e te Gravestein was aangekomen met een lading rogge, op de 25e april, toen het zijn lading wilde lossen, door een Deense oorlogs-stoomboot uit de haven eerst naar Holnis en vervolgens verder gesleept, ten aanzien van welk laatste geval echter bijzonderheden worden gemeld, welke een nader onderzoek zullen nodig maken.
De nota van ’s konings minister-resident, waarbij, onder opgaven van al het voorgevallene, het volste vertrouwen op de billijkheid van het Deense gouvernement werd uitgedrukt, en de vaste overtuiging werd te kennen gegeven, dat ook ten aanzien van de thans vermelde gevallen dezelfde orders tot loslating en billijke schadevergoeding zouden worden uitgevaardigd, is, even als de vroegere, door de Deense minister van buitenlandse zaken eerst mondeling en daarna schriftelijk in de meest welwillende bewoordingen beantwoord geworden, onder bijvoeging, dat men van de zijde van Denemarken al het mogelijke zal doen om de door oponthoud of anderszins veroorzaakte schade te vergoeden, en deswege de nodige opgave tegemoet ziet. Daarbij is tevens het uitzicht geopend op de uitreiking van vrijpassen aan zodanige der vrij te laten Nederlandse schepen, welke bestemd mochten zijn naar havens, welke thans werkelijk zijn geblokkeerd, met inbegrip van de te Kopenhagen of te Elseneur aangehouden Nederlandse schepen, welke naar havens in de Oostzee bestemd zijn.
Reeds zijn door ’s konings minister-resident de verschillende in deze betrokken consuls uitgenodigd om hem ten spoedigste de vereiste mededelingen en opgaven te doen toekomen, om van dezelve zodanig gebruik te maken, als de aard der zaak zal komen mede te brengen.
Eindelijk wordt door de minister-resident nog gemeld, dat door de Deense regering is afgezien van het blokkeren van de Elbe en van Lübeck, zodat ook de mond van de Eider of de westelijke ingang van het Sleeswijk-Holsteinse kanaal vrij blijft. Volgens een bekendmaking van de Deense minister van marine van de 4e mei zijn de thans werkelijk in staat van blokkade gestelde havens de volgende: Pillau, Dantzig, Swinemünde , Stralsund, Rostock, Wismar en Kiel met het Sleeswijkse Kanaal. In deze opgave is Stettin niet begrepen, doch daarentegen wel Swinemünde, waardoor intussen eerstgenoemde plaats als van zelf is geblokkeerd. Volgende voorts uit deze bekendmaking, dat de havens in vroegere opgaven, doch niet in deze laatste vermeld, te beschouwen zijn als niet werkelijk (effectief) geblokkeerd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op morgen, dinsdag de 16e mei 1848, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gekoperd schoener-hoekerschip het VERTROUWEN, gevoerd door kapt. R.S. Pinksterboer, lang 21,90 el, wijd 4,27 el, hol 3,03 el, en alzo groot 126 tonnen of 67 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en liggend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven nabij de Bezemmakerssteeg.
En voorts twee 1/180e aandelen in het Nederlands fregatschip ’s HERTOGENBOSCH, groot 820 tonnen, gevoerd door kapt. F.J. Matthijssen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip LUNA, kapt. Carssens, van Amsterdam naar Hormerzijl, is de 9e mei te Zoltkamp binnengelopen na door een Deens oorlogsschip gejaagd te zijn.


Datum: 16 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 11 mei. Volgens bericht uit Holtenau zijn gisteren de Nederlandse schepen WILHELMINA, kapt. Meijer, van Hartlepool met steenkolen naar Koningsbergen, JONGE DIRK, kapt. Matroos, van Amsterdam met stukgoederen naar Rostock, BROEDERLIEFDE, kapt. Van Sluis, van Hartlepool met steenkolen naar Koningsbergen, GOEDE VERWACHTING, kapt. Riensema, van Amsterdam met stukgoederen naar Dantzig, VROUW RENSKE, kapt. Konterman, van Hamburg, en JONGE JAN, kapt. Gnodde, van Groningen, beide met ballast naar Hadersleben bestemd, van Holtenau in zee gegaan, doch door het bij Bulk liggende Deense oorlogsschip aangehouden, en hun is aangezegd, dat zij wel konden passeren, maar bijaldien de havens hunner bestemming geblokkeerd waren, zij er alsdan niet konden inkomen, waarop bovengenoemde schepen weder naar Holtenau zijn teruggekeerd. De schepen ELSINA, kapt. Van Sluis, en CATHARINA CORNELIA, kapt. De Jonge, beide van Londen met suiker naar Koningsbergen bestemd, zijn desgelijks van Holtenau uitgezeild en hebben hun reis voortgezet. Gisteren morgen kruiste in de nabijheid van Bulk een tjalk, welke vermoedelijk het voor enige dagen uitgezeilde schip FOKKINA, kapt. Waterborg, van Hamburg naar Hadersleben, zal zijn; hetzelve heeft waarschijnlijk in Hadersleben niet kunnen binnenkomen en kan nu ook naar Holtenau niet weder terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 mei. De volgende schepen zijn binnen de boom (opm: drijvende sluitboom in de haveningang) gelegd, opdat door de voor deze gelegenheid benoemde commissie voor de prijzen voorlopig daarover beslist worde: JOHANNES, kapt. Garrels, van Bergen, CATHARINA, kapt. Garrels. (opm: beide dus een kapt. Garrels; van de lijst zijn alleen de Nederlands klinkende namen van schepen en gezagvoerders opgenomen; of deze met zekerheid Nederlands zijn is niet bekend)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 15 mei. Zaterdagavond werd van de buiten-scheepstimmerwerf van de heer W.C. van Arnhem alhier van stapel gelaten een nieuw gebouwde schoenerkof, groot ongeveer 150 roggelasten, genaamd MARGRIETHA en zullende bevaren worden door kapt. J.A. de Groot. Dit is het eerste schip dat aldaar voltooid is, sedert de heer Van Arnhem eigenaar is geworden van de beide Noorder-scheepstimmerwerven. Een menigte toeschouwers was zowel op de werf zelve, als op de tegenover liggende dijk samengekomen, om het aflopen van het schip te zien; voorspoedig en onder gejuich ging het fraai gebouwde en met vlaggen versierde vaartuig te water, ’t welk een schoon gezicht opleverde.


Datum: 17 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Een brief uit Wismar aan het Algemeen Handelsblad gedateerd 12 dezer meldt, dat de vorige dag aldaar was aangekomen het Nederlandse schip FOKKINA, kapt. Waterborg. Dit schip was bestemd naar Hadersleben om aldaar een lading graan voor Nederland in te nemen, doch door de blokkade belet zijnde aldaar binnen te komen is de kapitein naar Wismar gekomen om te protesteren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik HEPPENS, kapt. H. de Boer, van Onrust (opm: na herstel; het schip wordt dus nu omschreven als brik; de HEPPENS, kapt. H. de Boer, vertrok op 6 juni weer van Batavia naar Amsterdam)


Datum: 18 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. De oorlogsschepen, die gereed in onze havens liggen om zee te kiezen, en waarvan wij vroeger gesproken hebben, zijn de volgende: In het Nieuwe Diep het fregat PRINS VAN ORANJE van 60 stukken, het fregat SAMBRE van 44 stukken, de korvet JUNO van 26 stukken, het stoomschip CYCLOOP van 220 paardekracht; te Vlissingen het stoomschip CERBERUS van 170 paardekracht; te Hellevoetsluis de schoener AMBON van 6 stukken, de schoener de ADDER van 3 stukken, de schoener de SCHORPIOEN van 3 stukken; te Rotterdam het stoomschip PHOENIX van 125 paardekracht. Waarom kon van deze schepen niet een deel naar de Oostzee of de Sont gezonden worden om onze koopvaardijschepen tot convooi te dienen? Is de vrachtvaart voor ons dan zo onbelangrijk, dat men liever de bodems ongebruikt in onze havens laat liggen dan ze te bezigen om zekerheid te verschaffen aan onze koopvaardijvloot? Het is juist een der redenen, waarom men in de Oostzee onze schepen tot vervoer bezigt, dat men ons onder die mogendheden rekent, die, als het nodig is, schip en lading kunnen verdedigen. Indien wij nu onze schepen hier te lande laten liggen, zal men dan in de Oostzee dit vertrouwen in ons niet verliezen en zal onze vrachtvaart op deze wijze niet te gronde moeten gaan? Ziet men dit niet in? En als men het beseft, waarom draagt men dan geen zorg, dat oorlogsschepen voor convooien naar de Oostzee en de Sont worden gezonden?

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, gehouden te Rotterdam op dinsdag 16 mei 1848:
- het hoekerschip VERTROUWEN, verkocht voor NLG 6.050,
- twee 1/180e aandelen in het fregatschip ‘s-HERTOGENBOSCH, verkocht ieder voor NLG 565.
(opm: er wordt niet vermeld wie schip of aandelen kocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 13 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester W.C. van Arnhem met goed gevolg van stapel gelopen het schoener-kofschip MAGRIETA, groot circa 153 rogge-lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. de Groot.


Datum: 19 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 mei. Heden middag ten 4 ure is aan ’s Rijks Werf alhier met het beste gevolg van stapel gelaten Zr.Ms. korvet SUMATRA van 26 stukken.


Datum: 20 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 mei. De HENDERIKA (opm: kof), kapt. R.R. Huisman, van Duinkerken naar Petersburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Kapt. Leeuw, voerende de Kniphauzer kof JANTINA HINDERIKA, de 15e dezer van Fahrsund te Delfzijl aangekomen, rapporteert dat hij op zee door een Deense oorlogskorvet aangehouden doch weder vrijgelaten was, nadat een officier en 12 man in een gewapende sloep bij hem aan boord waren geweest en zijn papieren hadden nagezien, waaruit zij echter niets hadden kunnen begrijpen. (opm: een duidelijk voorbeeld van het voeren van een ‘flag of convenience’ door een Nederlands schip, met het oogmerk om met valse papieren en onder valse voorwendselen als blokkadebreker te kunnen blijven varen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 16 mei. Het schip AMALIA, kapt. Visser, van Havana naar Cowes, is de 27e april op 42º breedte en 41º lengte gepraaid, zijnde lek en hebbende een gedeelte der lading over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 14 mei. Heden morgen kwam de Nederlandse kof JOHANNA, kapt Douwes, van Newcastle met steenkolen naar Stettin bestemd, in onze haven. Dit schip verliet onze rede de 8e dezer, nadat het enige dagen vroeger, zo als alle andere schepen, door het Deense fregat verhinderd was geworden binnen te zeilen. De kapitein heeft bij zijn terugkeer naar Kopenhagen door bemiddeling van de Nederlandse gezant aldaar verlof bekomen om alhier te mogen binnenlopen, zodat het fregat HAVFRUEN, hetwelk sedert gisteren morgen weder op onze rede, circa 2 mijlen van land, geankerd lag, hem moest laten passeren. Gelijktijdig met kapt. Douwes is eergisteren een ander Nederlands schip, naar Dantzig bestemd, hetwelk hetzelfde verlof had verkregen, van Kopenhagen uitgezeild, doch volgens de kapitein zou deze begunstiging zich alleen uitstrekken tot deze beide schepen, en niet tot de ganse Nederlandse vlag. Verder berichtte kapt. Douwes, dat bijna alle schepen, aan welke het binnenzeilen in onze haven was geweigerd geworden, op de rede van Kopenhagen zijn geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 15 mei. De volgende Nederlandse schepen, de 8e dezer van hier vertrokken, zijn gezamenlijk van Holtenau in zee gekomen en zullen hun reis voortzetten:
DRIE GEBROEDERS, kapt. Coerkamp, van Kampen naar Stettin
VROUW RENSKE, kapt. Konterman, van Glückstadt naar Hadersleben
JONGE JAN, kapt. Gnodde, van Termunterzijl naar dito
HENDERIKA, kapt. Pekelder, van Amsterdam naar Wismar
BROEDERLIEFDE, kapt. Van Sluis, van Hartlepool naar Koningsbergen
WILHELMINA, kapt. Meijer, van dito naar dito
GOEDE VERWACHTING, kapt. Reensema), van Amsterdam naar Dantzig
JONGE DIRK, kapt. Matroos, van dito naar Rostock
VRIENDSCHAP, kapt. De Vries, van Leeuwarden naar dito
De laatste is de 11e dezer hier gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 mei. De HENDERIKA (opm: kof), kapt. R.R. Huisman, van Duinkerken naar Petersburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, van Batavia, met rijst, peper en bindrotting; JOHANNA CATHARINA, kapt. …., van Rostock, met rogge; DRIE KINDEREN, kapt. R.T. Pik, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 mei. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop, met twee passagiers, de 19e januari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 mei. Het schip AMALIA, kapt. Visser, van Matanzas, is alhier met verlies van verschansingen en na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Laesoe, 29 april. De schoenerkof JACOBINA, kapt. Bontekoe, van Greifswald met rogge naar Schiedam, is eergisteren op Trindelen vastgeraakt. Nadat 130 ton rogge gelost waren, welke hierheen zijn gebracht, werd het schip weder vlot en zette zijn reis voort. (opm: zie NRC 030648)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laesoe, 29 april. De kof JACOBA MARIA, kapt. Cramer, te Schiedam te huis behorende, van Liverpool met zout naar Randers bestemd, is gisteren nacht op de noord-west rif gestrand en zal benevens de lading geheel verloren zijn. De inventaris daarentegen is geheel geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie, H.J. Rietveld en P. Blom, makelaars, zullen op maandag 22 mei 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen:
- 1/10 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIS HOUTMAN, gevoerd door kapt. J.H. Rolman, groot volgens meetbrief 308 lasten.
- 1/16 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIË PAKET, gevoerd door kapt. B. Bakker Gzn., groot volgens meetbrief 394 lasten.
- 1/32 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. H.C.G.B. Behrens, groot volgens meetbrief 242 lasten.
Nader onderricht bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 23 mei 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 27 mei 1848, des avonds te 6 uren, zal er, ten huize van de kastelein Bos, te Loppersum, op aannemelijke voorwaarden worden verkocht, om dadelijk te aanvaarden, een kofschip, genaamd APOLLO, groot 21 tonnen, met alle toebehoren, liggende te Loppersum.
H.K. Glas.


Datum: 24 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Verkoping van schepen, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, maandag 22 mei:
- Het brikschip ELMINA, kapt. J. Baak Ezn, NLG 10.000, in slag NLG 100. Opgehouden.
- 1/10e part in het fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, NLG 5950, in slag NLG 50. Opgehouden.
- 1/16e part in het fregatschip OOST-INDIA PACKET, kapt. B. Bakker Gzn, NLG 6900, Opgehouden. (opm: geen slag vermeld)
- 1/32e part in het fregatschip GEERTRUIDA, kapt. H.G.B. Behrens, NLG 700, in slag NLG 100. Koper P. Blom.
- Het barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Medevoort, NLG 29100, in slag NLG 8000. Koper H.J. Rietveld.
(opm: de ELMINA werd op 4 september 1848 opnieuw in veiling gebracht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Onder de rederijen, betrekkingen en familie der equipage van het schip de BONJOL, kapt. Mulder, voor ongeveer zes maanden van Batavia herwaarts vertrokken, heerst de grootste ongerustheid. Men vreest, dat dit schip zou kunnen vergaan zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. E.S. Voute & Co. zullen op hun vendutie van heden, woensdag, verkopen een partijtje oud bladkoper en afbraak, afkomstig van de schoener CALYPSO.


Datum: 26 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Dezer dagen is met het beste gevolg in werking gesteld een nieuw drijvend droogdok, gebouwd aan de werf Hollandia bij de scheepsbouwmeesters Blok & Mathijsen, voor rekening van de alhier bestaande rederij der drijvende droogdokken onder directie van de heer J.D. Diets.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. De AMALIA, kapt. Visser, van Matanzas naar Antwerpen, met zware schade te Falmouth binnen, heeft zijn lek gestopt en zou volgens bericht van de kapitein, die zegt slechts GBP 250 à GBP 300 nodig te hebben gehad, zijn reis voortzetten, Er schijnt enige tegenstrijdigheid te bestaan in de verklaring van kapt. Visser, te Falmouth afgelegd, en het bericht van kapt. M’Bride, die de AMALIA had gepraaid en welke zich thans te Liverpool bevindt, en het is ons aangenaam te vernemen, dat de schade minder groot is dan men die had afgeschilderd. Het is waarschijnlijk het over boord werpen van een gedeelte der lading, daar het schip een lek had, hetwelk aanleiding heeft gegeven te geloven, dat hetzelve in zinkende toestand verkeerde.


Datum: 27 mei 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Volgens berichten van Batavia, lopende tot 30 maart, per overlandmail ontvangen, stond de wissel op Nederland 95 procent, en waren de vrachten naar Nederland voor schepen onder Nederlandse vlag NLG 100,- à NLG 105,- zonder meer, en voor schepen onder Engelse vlag GBP 3.10/-. In deze maand werden naar Nederland vervracht voor rijst en suiker, de ELISA SUSANNA, à NLG 100,- zonder meer, en ADRIANUS EN JACOBUS, à NLG 105,-.Voor het ogenblik waren geen particuliere schepen onbevracht aanwezig, doch werden 11 à 12 onbevrachte bodems spoedig verwacht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, van Batavia, met suiker, koffie en bindrotting; de JONGE BOLL, kapt. D.B. Kolk, van Stockholm, met stafijzer en teer en ALBERTINA, kapt. J.K. Potjewijd, van Memel, met hout.


Datum: 29 mei 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 april. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark HENRICUS GERARDUS, kapt. P. Verschuur, de 20e december vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark MARIA, kapt. E. Verschoor, de 3e januari vertrokken van Bordeaux, de dito bark MARIA, kapt. T. Hagen, de 20e december vertrokken van Amsterdam, en de dito bark MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, met vier passagiers, de 22e december vertrokken van Amsterdam. (opm: 2x MARIA, het staat er zo)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Swinemünde, 20 mei. Heden morgen 9 ure arriveerde in onze haven weder een brik onder Nederlandse vlag, zijnde de PAULINE, kapt. Van der Grient, van Pernambuco, hetgeen weder ten bewijze strekken kan, dat deze neutrale vlag zich zeer goed aan de Deense blokkade weet te onttrekken, terwijl daarentegen de verwacht wordende schepen onder Engelse vlag nog altijd in de Deense haven terug gehouden worden.


Datum: 30 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 mei. Gisteren is de fraaie ijzeren stoomboot JOHAN DE WITT, alhier gebouwd in de stoombootfabriek van de heren A. Brons c.s. voor het eerst in de vaart gekomen tussen deze stad en Rotterdam. Dezelve beantwoordt ten volle aan het doel, zodat de overtocht geschiedt tussen beide steden in de korte tijd van een uur en vijf minuten, zodat nu de ondernemers daarvan met anderen kunnen wedijveren en hun doel met het bouwen van deze eerste ijzeren stoomboot ten volle bekroond zien.


Datum: 31 mei 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Bij het vermelden der nieuwe stoomvaartuigen, wier getal dezer dagen weder vermeerderd werd, moeten wij ook nog melding maken van het ijzeren stoomjacht AMICITIA No. 2, hetwelk sedert enige dagen de dienst van hier op Antwerpen vervult. Zo wij vernemen, laat hetzelve zo in snelle vaart als in goede inrichting niets te wensen over en mag het inderdaad voor het reizend publiek als een aanwinst beschouwd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Heden morgen is van hier een bomschuit naar Engeland vertrokken met de benodigde zeilen en uitrusting voor het schip LEKKERLAND, kapt. Kramer, ten einde dit schip, hetwelk direct te Portsmouth een lading suiker uit Oost-Indië heeft aangebracht, weder van daar naar zee zou kunnen gaan. (opm: NIEUW LEKKERLAND?)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ANNA, kapt. W.H. Cramer, de 20e november vertrokken van Dordrecht.


Datum: 01 juni 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 26 schepen, als:
Voor Amsterdam: VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer; NEPTUNUS, kapt. J.N. Schnijder; JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol; LOUISA MARIA, kapt. N.D. de Boer; JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff; ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landzaat; PALEMBANG, kapt. J. Hoekstra; ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma; GEZINA, kapt. P. Burggraaf; SIRIUS, kapt. H. Mulder; PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun; LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Göbel, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra; INDIA, kapt. J.A. Pronk; ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Hinrichs; NIEUW LEKKERLAND, kapt. W.H. Kramer; LIBRA, kapt. U. Trip; VICE ADMIRAAL GOBIUS, kapt. J. Parlevliet; JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek; J.C.J. VAN SPEYK, kapt. C. Vonck; DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Weyland, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. W.F.Broeksmit.
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. P.J. Kasse.


Datum: 03 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het schip JACOBINA, kapt. Bontekoe, van Greifswald met rogge naar Schiedam, is in de Noordzee, op 55º11’ N.B. en 05º06’ W.L. gezonken (opm: heeft zich in de geografische lengte vergist: dit dient O.L. te zijn), doch het volk door kapt. Rees, voerende het schip VICTORIA, van Cardiff naar Croonstadt, gered en te Elseneur aangebracht. (opm: zie ook NRC 220548)


Datum: 05 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 1 juni. De 31e mei is van de werf Hollandia van de scheepsbouwmeesters Blok en Matthijsen in de Gote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip MARIA ANNA, gebouwd voor rekening van de heren Momma en Reese.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 29 mei. Het schip ALIDA, kapt. Dade, van Amsterdam naar Rostock, is met nog 13 andere schepen door de procureur des konings voorgedragen om als prijs verklaard te worden. Dezelven zijn echter nog niet definitief gecondemneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 31 mei. Het schip ANNA, kapt. Hansen, van Rio Grande op hier bestemd, benevens zeven met steenkolen beladen Blankenezer schepen, zijn door een Deens fregat genomen geworden.


Datum: 06 juni 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens schrijven van kapt. Prange, voerende het schip RABENHAUPT, de 20e mei jongstleden van het Nieuwe Diep naar Batavia vertrokken, bevond zich genoemde bodem de 24e dito op de hoogte van Goudstaart; schip en equipage waren in de beste staat.


Datum: 07 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juni. Heden namiddag is alhier voor rekening van de heer D. Dunlop van de werf St. Joris met het beste gevolg te water gelaten het door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony nieuw gebouwde schoenerschip ST. HELENA, groot 100 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Scharper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juni. De 3e dezer is te Harlingen te water gelaten het op de werf Welgelegen door de heren D. & L. Alta gebouwde barkschip WILHELMINA FREDERIKA, groot circa 160 roggelasten, te voeren door kapt. J.C. van der Veer, bestemd voor de vaart naar de Indiën onder bestuur van de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen.


Datum: 08 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Heden morgen is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit Fzn aan het Slikkerveer te water gelopen het barkschip WHAMPOA, groot ca. 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 7 juni. Het schoenerschip CORNELIS, kapt. Liberg, van hier naar Genua, is in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en te Hamburg aangebracht en gisteren met de Hamburger stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM alhier aangekomen.


Datum: 09 juni 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoom tussen Harlingen en Londen. Het stoomschip LION vertrekt van Harlingen naar Londen alle zaterdagen, de schroefboot RANGER alle woensdagen des morgens vroeg. Adres te Londen bij de directeur A.G. Robinson en te Harlingen bij de agenten, Van Oppen’s Zonen en Wed. Bouwe Rodenhuis & Zonen.


Datum: 10 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, B. Bakker Hzn en G.J. Boelen, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag de 26e juni 1848 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen het extra-ordinair welbezeild gekoperd tweedeks barkschip NOORD-HOLLAND, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. F.C. Overeem, groot volgens meetbrief 344 tonnen of 182 lasten, met deszelfs inventaris. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 3 juni. Door het Amiraliteits-Gerecht zijn gecondemneerd en prijs verklaard de volgende schepen: JOHANNA, kapt. Garrelts – van dit schip is de lading vrijgegeven – en ASTREA, kapt. Stege. (opm: uit de lijst zijn alleen opgenomen de schepen, die qua naam van schip en/of kapitein mogelijk Nederlands zijn geweest) Van Elseneur wordt echter van de 3e juni gemeld, dat enige kapiteins van te Kopenhagen opgebrachte schepen, welke in de laatste tijd voor het Admiraliteits-Gerecht waren geroepen, alwaar hun zaken werden behandeld, te voorbarig aan hun reders hadden gemeld, dat hun schepen waren prijs verklaard, ongetwijfeld in de veronderstelling, dat deze citatie de prijsverklaring van hun bodem onmiddellijk ten gevolge zou hebben.


Datum: 12 juni 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Sedert enige tijd neemt de ontevredenheid onder het scheepsvolk al meer en meer toe, over de slechte proviandering, waarmede sommige schepen naar Oost Indië worden uitgerust; men verneemt zelfs, dat er bedenkelijke geschillen gerezen zijn, over de te huis gekomen schepen de SOPHIA en de ERFPRINSES SOPHIA (opm: dit zal vermoedelijk de ERFPRINSES VAN ORANJE zijn, zie AH 200648), die tot gerechtelijke bemoeiingen zullen leiden en waarvan het volk vermeent een proviand van slechts negen maanden aan boord te hebben gehad, terwijl de reis 14 maanden heeft geduurd; zodat in het belang der Oost Indië vaart het wenselijk is te achten, dat, heeft werkelijk die verkeerde zuinigheid plaats, die in het belang der Handelmaatschappij en van de assurantie en lading ophouden, terwijl in het andere geval de ruchtbaarheid dient te worden te keer gegaan, opdat de rederijen niet worden beticht, dat op sommige schepen moet worden honger geleden, om goede rekening en reis te maken.


Datum: 14 juni 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 30 mei. Het schip MEXICO, kapt. Kuijt, van Rio de la Hacha naar Rotterdam, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd en zal morgen de reis voortzetten.


Datum: 15 juni 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juni. Voor deze stad is ingeklaard het schip de VROUW MARIA, kapt. W.J. Kuypers, van London, met ijzeren machinerie en aarde.


Datum: 17 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Wij vernemen, dat er een maatschappij wordt opgericht ter voortzetting der fabriek De Atlas te Amsterdam, toebehoord hebbende aan de firma Dixon & Co aldaar. Het doel dier maatschappij zal zijn het vervaardigen en herstellen van stoom- en andere werktuigen, mitsgaders het maken van alle voorwerpen, waartoe de inrichting der fabriek zal bevonden worden geschikt te zijn. De maatschappij zal bestuurd worden door de heren F. van Vollenhoven Pzn en C. van Lennep als directeuren, onder toezicht van vijf commissarissen, waarvan er slechts drie uit de deelhebbers te Amsterdam zullen gekozen worden. (opm: deze fabriek heeft later ook enige schepen gebouwd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 juni. Voor deze stad is ingeklaard het schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia, met suiker, koffie en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis bij J. Zahn, ten overstaan van de notaris Schultz van Haegen, residerende binnen gemelde stad, van 1/180 aandeel in het fregatschip ’s-HERTOGENBOSCH, gevoerd wordende door kapt. Matthijsen, behorende tot de onbeheerde nalatenschap van wijlen Jhr. F.C. Decourt van Heeckelingen, zijnde bij aanplakbiljetten zeer gedetailleerd omschreven, waarvan de veiling zal geschieden op woensdag 21 juni 1848, en de afslag en finale verkoop op woensdag 28 juni daaraanvolgende, beide des voormiddags ten half twaalf ure.
Nadere informatie bij de heren J.S. Lotsij, advocaat, en A. de Bandt, procureur, beiden te Dordrecht, als curators in voorschreven onbeheerde nalatenschap en ten kantore van genoemde notaris. (opm: de mede geveild wordende onroerende goederen zijn hier niet vermeld)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Helvoet is aangekomen het schip de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. Pronk van Batavia. (opm: het fregat, bouwjaar 1828, kapt. A. Pronk, werd na lossing verkocht voor de sloop, zie NRC 020149)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. H. Poort, met enige passagiers, de 5e maart vertrokken van Rotterdam.


Datum: 19 juni 1848


Krant:
 UPS - Utrechtsche Provinciale en Stads-courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 juni. De Belgische barken HARRIET en VIERGE MARIE, zullen beide binnen enige dagen naar New York vertrekken met landverhuizers aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lerwick (opm: Shetlands). De KLEINKINDEREN, kapt. Vink, een Nederlands vissersvaartuig, is bij het stevenen naar Gretness Voe op de rotsen geslagen en volkomen wrak geworden. Equipage en inventaris zijn echter gered.


Datum: 20 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 juni. Gisteren is in deze haven met verlies van zwaard en met gebroeide lading binnengelopen de Nederlandse kof EUROPA, kapt. Scholten, met boekweit van Hadersleben naar Amsterdam bestemd. Het schip moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 juni. Alhier is opgebracht het schip ANNA, kapt. Hansen, van Rio Grande naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De rederij van het barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE spreekt de juistheid tegen der onlangs medegedeelde berichten wegens onvoldoende van het proviand aan boord van dat schip, hetwelk een reis van 14 maanden zou gemaakt hebben en slechts proviand voor 9 maanden gehad hebben. Zij verklaart, dat de reis van het schip slechts 9 maanden geduurd heeft, zodat reeds daarom de klacht niet op dat schip kan toepasselijk zijn en verzocht onderstaand certificaat te plaatsen, waaraan wij gaarne voldoen:
De ondergetekende, waterschout en havenmeester der stad Rotterdam heeft, ingevolge daartoe gedaan onderzoek door de heer Jan Robert Veder, voor zich doen verschijnen de officieren en schepelingen, behorende of behoord hebbende tot de equipage van het Nederlandse barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE, gevoerd door kapt. C.J. Kaleshoek, voor zo ver dezelve hier ter stede aanwezig waren als: B.J. Schipper, eerste stuurman; J.J. van Varelen, derde stuurman; J.A. Ruyssenaers, doctor; H.A. de Jonge, bootsman; J. van Willigen, eerste timmerman; W. de Haas, tweede timmerman; Emil van der Mark, kok; A. Boon, hofmeester; H.G. van der Velde, W. Tamson, J.A. Gode, K. Braak, H. Janson, matrozen; A. Ohlsen en H. Smits, jongens, welke allen eenparig hebben verklaard gedurende de reis van Rotterdam naar Oost-Indië en terug met bovengemelde bodem en kapitein zeer tevreden te zijn geweest over de behandeling, van de kapitein ondergaan, en over de goede hoedanigheden van de gedurende dat tijdsverloop genoten provisiën, betuigende er niet het minste op aan te merken te zijn geweest.
Rotterdam, 19 juni 1848, get. De Waterschout en havenmeester A.P.N. Rijk

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de 13e dezer is de gewone jaarlijkse vergadering van der raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam geopend met een aanspraak van de president dier inrichting, aan welke men de volgende bijzonderheden ontleent:
Met 180 schepen werden in 1847, onder meerderen, de volgende producten aan de consignatie der maatschappij aangevoerd, als:
911.002 balen koffie, 248.605 kranjangs en kanassers suiker, 12.406 kisten indigo, 20.130 kisten Java-thee, 123.987 schuitjes tin; en gedurende de 5 eerste maanden van 1848, met 93 bodems: 510.236 balen koffie, 160.967 kranjangs en kanassers suiker, 6.413 kisten indigo, 1.922 kisten thee en 59.188 schuitjes tin.
Door de maatschappij werd in 1847 verkocht: voor ruim NLG 25.500.000,- aan koffie, ruim NLG 15.500.000,- suiker, ruim NLG 4.000.000,- aan indigo, ruim NLG 3.300.000,- aan tin.
Het totaal der verkopen bedroeg ruim NLG 49.625.000,-, tegen ongeveer NLG 44.340.000,- in 1846.
Met inbegrip der specie en goederen, ten dienste van het Indisch bestuur, door de maatschappij aangeschaft, bedroegen haar uitzendingen in 1847 een gezamenlijke waarde van NLG 6.000.000,- waaronder voor plus/minus NLG 4.000.000,- aan: ruwe en gebleekte, in kleuren geweven, gedrukte, blauw geverfde en Adrianopel rood geverfde katoenen, Adianopel rood geverfde garens, koffiezakken, polimieten en laken.
Een gezamenlijke ruimte van 73.928 uitleverende lasten werd in 1847 bevracht en alzo 17.926 meer dan in 1846.
Het totaal der voldane retourvrachten bedroeg ruim NLG 9.579.000,-, en dat der uitvrachten NLG 153.000,-; terwijl aan assurantiepremies voor ruim NLG 747.000,- betaald werd.
Gedurende het jaar 1847 werden aan de maatschappij geleverd, ingevolge door haar gedane bestellingen: 210.550 stukken ruwe katoen, 208 kisten in kleuren geweven, 228 kisten gedrukte, 701 kisten Adrianopel rode en 87 kisten blauw geverfde katoenen, 230 picols Adrianopel rode garens en 328.000 stuks koffiezakken.
Het kon niet anders, of de zo buitengewone tijdsomstandigheden moesten een belemmerende en benadelende invloed uitoefenen op de werkkring en de aangelegenheden der maatschappij. Zij heeft nochtans ten krachtige steun kunnen blijven verstrekken voor de nationale belangen van handel, scheepvaart en nijverheid en gaat voort met aan haar roeping te beantwoorden.


Datum: 21 juni 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik BOREAS, kapt. A. Messen, met twee passagiers, de 7e april vertrokken van Macao.


Datum: 22 juni 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juni. Voor deze stad is ingeklaard het schip JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Banjoewangie, met suiker, koffie en bindrotting.


Datum: 23 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 19 juni. Het schip DOROTHEA, kapt. Visser, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft heden de reis weder voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 juni. De stoomboot KINDERDIJK is op aanvrage per expresse tot assistentie vertrokken naar het barkschip JUNO, kapt. W.J. Chdevalier, van Banjoewangie naar Dordrecht, hetwelk op de vlakte aan de grond zit.


Datum: 24 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 juni. Het schip HENDERINA (opm: ook: HENDRINA), te Veendam te huis behorende en van Newcastle met kolen naar St. Petersburg bestemd, heeft in de nacht van de 10e een hevig onweder doorgestaan en is deszelfs mast door de bliksem verbrijzeld geworden. Hetzelve zal hier repareren. (opm: zie ook NRC 040748 en 080748)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 april. Gearriveerd WOLTEMADE, kapt. Guyt Jr., van Rotterdam.
9 April. Vertrokken WOLTEMADE, kapt. Guyt Jr. naar Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De Bengal Hurkaru van 16 februari meldt, dat de Nederlandse bark IKSING, groot 269 tonnen, komende van Singapore, op de 30e januari gestoten is op een der rotsen aan de kust van Arracan, en wel, naar verondersteld wordt, aan de zuidpunt van het eiland Peeneekijong. Het vaartuig wordt gezegd onmiddellijk gezonken te zijn, zodat de bemanning te nauwernood tijd had zich in de boten te redden. Het scheepsvolk, bestaande uit 29 man, met de gezagvoerder en eigenaar, is door de DOLPHIN opgenomen en de 3e februari te Akyab aangebracht. (opm: de IKSING was een Nederlands-Indisch schip)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 juni. Het schip HUGO GROTIUS, kapt. Glazener, is door de stoomboot KINDERDIJK binnendoor van Brouwershaven alhier in het kanaal gesleept.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. In de maand juli aanstaande, de dag nader te bepalen, zal door de vendumeester te Grissee bij wege van executie publiek worden verkocht de helft in het barkschip genaamd LORKAS, met inventaris, liggende ter rede van Grissee, toebehorende aan de Arabier Said Abdul Rachman bin Hoessin bin Sahil.
Soerabaija, de 14e juni 1848, de deurwaarder van de residentieraad J.L. Schrijn
(opm: zie JC 061248)


Datum: 26 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 2 mei. De CANTON, kapt. Bruhn, van Akyab, welke de 23e april hier aankwam met verlies van verschansingen ten gevolge van een storm op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, waarbij de kapitein is over boord geslagen, is thans bezig met lossen om het lek te herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 26e juni 1848, des avonds ten 6 ure precies in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, te Amsterdam, verkopen:
- 5/24 parten in het Nederlands gekoperd barkschip NAGASAKI, gevoerd door kapt. F.A. Bunnemeijer, groot volgens meetbrief 375 lasten.
- 1/8 part in het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip CORNELIA, gevoerd door kapt. D.B. Jonker, groot volgens meetbrief 220 lasten.
- 1/20 part in het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip GRAAF VAN NASSAU, gevoerd door kapt. E.A. Niehoff, groot volgens meetbrief 350 lasten.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met voormelde makelaar.


Datum: 27 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 juni. De voor acht dagen met gebroeide lading hier binnengelopen Nederlandse tjalk EUROPA, kapt. Scholtens, is bezig zijn lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 15 juni. Het schip ANNA GEORGIANA, kapt. Andersen, van Rio de Janeiro naar Bremen, is alhier opgebracht en onder embargo gelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Administratie der domeinen. Op zaterdag 8 juli 1848, des voormiddags ten elf ure, zal de ontvanger der Domeinen, te ’s-Gravenhage in het logement Bellevue te Dordrecht, ten overstaan van de notaris S. van Dorsser, bij opbod en afslag te koop aanbieden het hol van de stoomboot WILHELMINA, gediend hebbende voor de overvaart in het veer van Willemsdorp op de Moerdijk, zoals dat is liggende in de haven van Willemsdorp, met enige daarbij behorende losse voorwerpen.
De verkoping geschiedt op de voorwaarden welke ter lezing liggen ten kantore van de notaris Van Dorsser; terwijl nadere aanwijzing en inlichtingen te bekomen is bij de commissaris van het veer, J. Pieterman.
Voor het Rijk.


Datum: 28 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 26 juni:
- 1/24e part in het barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, NLG 5.600, in slag NLG 4, opgehouden.
- 1/24e part in hetzelfde schip NLG 5600, in slag NLG 20, opgehouden.
- 3/24e part in hetzelfde schip: niet geveild.
- 1/8e part in het barkschip CORNELIA, kapt. D.B. Jonker, NLG 6.000, in slag NLG 30, koper P. Blom.
- 1/20e part in het barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E.A. Niehoff, NLG 5.000, in slag NLG 10, opgehouden.
- Het gekoperd barkschip NOORD-HOLLAND, kapt. F.C. Overeem, NLG 10.100, in slag NLG 4.000, koper H.J. Rietveld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juni. Het schip de VROUW MARTJE, kapt. Ludolphi (opm: smak MARTJE, bouwjaar 1831; kapt. Gerhardus Hendriks Ludolphij), van Antwerpen naar Hamburg, is in de nacht van de 21e dezer bij Ameland gezonken, doch het volk gered. De lading zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 juni. Het schip JUFFER ALIDA, kapt. Schrage, van Londen naar Koningsbergen, heeft de 23e dezer na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.(opm: vergelijk met AH 280648’

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 17e juli 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, gevoerd door kapt. R. Dekker, lang volgens Nederlandse meetbrief 30 ellen 85 duimen, wijd 5 ellen 79 duimen, hol 4 ellen 58 duimen, en alzo gemeten op 364 tonnen of 192 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij gemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 juni. Het schip JONGE DIRK, kapt. Matroos, van Rostock naar Amsterdam, is de 22e dezer wegens gebrek aan proviand en water alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 juni. Het schip JONGE ALIDA, kapt. Schrage, van Londen naar Koningsbergen, alhier met schade binnengelopen, heeft de 23e dezer na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H. Hagers, de 27e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip CELEBES, kapt. J.N.R.J. Bijl, de 10e februari vertrokken van Rotterdam, het dito schip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, met acht passagiers, de 18e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip ANNA, kapt. B.H. Kuiper, de 26e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip DOGGERSBANK, met vijf passagiers, de 28e maart vertrokken van Rotterdam, en het dito schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, de 14e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 29 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, A.W. Abrahamsz en B. Bakker Wzn, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen op maandag de 10e juli 1848 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen het extra-ordinair welbezeild gekoperd tweedeks fregatschip ERFPRINCES SOPHIA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. H.K. Hillers, groot volgens meetbrief 769 tonnen of 406 lasten. Breder volgens inventaris. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met d’Arnaud & Co, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juni. Voor deze stad is ingeklaard de MERWEDE, kapt. C.J. van Driesten, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 juni. Het Engelse schip MARTHA, kapt. Patrick, van Cardiff met spoorstaven naar Kroonstad, is heden nacht achter de Wester gestrand en vol water gelopen; de kapitein en vier man zijn daarbij omgekomen; de stuurman, twee matrozen en een jongen hebben zich met zwemmen gered. Men hoopt een gedeelte der lading te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 juni. Het schip VROUW MAARTJE, kapt. Ludolphi, van Antwerpen naar Hamburg, is in de nacht van 21 dezer bij Ameland gezonken, doch het volk gered; de lading zal vermoedelijk weg zijn.


Datum: 30 juni 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 29 april. Wij hebben reeds vroeger gemeld, dat de Franse oorlogskorvet LA BOUSSOLE, commandant Jehenne, op Klein-Curaçao gestrand en de manschap door Zr.Ms. brik MERKUUR gered is. Daarna heeft men ook getracht het schip af te brengen, doch vruchteloos. Men heeft zich dus vergenoegd met er rondhouten, zeilen, touwwerk en andere vervoerbare goederen af te halen. Het casco, het geschut en alle verdere geborgen goederen zijn in publieke veiling verkocht. De manschappen zijn met de meeste zorg verpleegd. Een gedeelte der bemanning is de 22e maart met het Franse barkschip SALAMANDRE naar Brest vertrokken. De overigen zijn de 3e april door de Franse oorlogskorvet L’EMBUSCADE, commandant De Marigny, daartoe van Port-au-Prince overgekomen, opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW MAARTJE, kapt. Ludolphi (opm: smak MARTJE, bouwjaar 1831; kapt. Gerhardus Hendriks Ludolphij), van Antwerpen naar Hamburg, laatst van het Nieuwe Diep, is volgens brief van Ameland van 22 juni de vorige nacht onder Ameland gezonken, het volk is gered; de lading zou vermoedelijk weg zijn.


Datum: 01 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden brief. Was immer onbeschaamde lasterzucht en logentaal in een veel gelezen dagblad merkbaar, dan zeker is dit thans het geval met de schadelijke aantijging, voorkomende in het Handelsblad van de 12e dezer, dat het scheepsvolk heeft honger geleden op het schip de SOPHIE.
Schrijver dezes heeft op het genoemd schip de reis mede gemaakt over New York naar Batavia, en was dagelijks ooggetuige niet alleen, maar de meeste tijd behulpzaam in het uitreiken der rantsoenen, welke in de meeste onderwerpen te boven gingen, wat op andere schepen werd uitgegeven, waartoe de provisie zeer in de ruimte was mede genomen, in het vooruitzicht ener meer dan gewone reis naar Java.
Dat niemand zich store aan het verachtelijk liegen en lasteren van de aan het publiek onbekende, maar echter bij de equipage van de SOPHIE wel gegiste persoon, die bij zijn ook even goed aldaar bekende ondeugden en de zeeman onterende begane laagheden, ook nog die is voegende een blaam te willen werpen op rederij en gezagvoerder, welke zo zeer onverdiend is en nergens weerklank vinden kan dan bij lieden van zijn stempel, die, hun betrekkingen en genoten opvoeding door slecht gedrag schande aandoende, eindigen met de kroon te zetten op hun slecht levensgedrag door leugen en laster uit te bazuinen, maar toch nog zo voorzichtig zijn hun naam te verzwijgen, ofschoon, zo als gezegd, de steller van dat schandschrift aan boord genoegzaam bekend is.
Het is voor elke rederij te hopen, dat dergelijke duisterlingen van de schepen mogen worden geweerd en dat de eer der Nederlandse koopvaardij-vaart ontheven blijve van de blaam, dat het scheepsvolk honger zoude lijden, en gewis het punt wezen zou, dat het gevoeligst treffen zoude, wanneer dit in waarheid ook alzo bestaan mocht.
Rotterdam, 26e juni 1848, de tweede stuurman van bovengenoemd schip (opm: geen naam genoemd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt, cargadoors alhier, en B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Samarang om in het begin der volgende maand te vertrekken, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juni. Voor deze stad zijn ingeklaard de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Banjoewangie, met suiker, koffie en bindrotting; ELISE JOHANNA, kapt. J.B. Huising, van Cardiff met ijzer (staaf en plaat).


Datum: 03 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 4e juli 1848, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen: het snelzeilend Nederlandse kofschip ZEEMEEUW, gevoerd door kapt. F. Feykes, lang 20,70 el, wijd 3,87 el, hol 1,94 el, en alzo groot 69 tonnen of 36 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Leuvenhaven, nabij de Brandsteeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 juni. Het schip AMPHITRITE, kapt. Bosse, van Londen naar Rio de Janeiro, is alhier lek en met verstopte pompen binnengelopen.


Datum: 04 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juli. Zaterdag namiddag (opm: 1 juli) ten 6 ure is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Otto te Capelle aan den IJssel (opm: bedoeld is Krimpen aan den IJssel) te water gelaten het barkschip BALTIMORE, groot ca. 400 Java-lasten, voor rekening van de heren L. Bienfait & Zn te Amsterdam, en daarna de kiel gelegd van het schip genaamd JOHANNA MARIA. (opm: deze bark ging op 17 augustus 1849 als HENDRIKA voor J.R. Veder te Rotterdam tewater, zie NRC 180848)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juni. Het schip HENDERINA (opm: ook HENDRINA), kapt. Buitens, te huis behorende te Veendam, heeft de 22e, na geëindigde reparatie, onze haven verlaten. (opm: zie NRC 240648 en 080748)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 10e juli des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een ijzeren lichterschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMSTERDAM EN WEENEN, gevoerd door schipper J. Geiger, zijnde in den jare 1846 nieuw gebouwd aan de Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, volgens Nederlandse ijkbrief geijkt op 1714 centenaars of 43 lasten. Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen de SPHYNX, kapt. G. Wigman, van Batavia, met suiker, rijst en bindrotting; VENILIA, kapt. H. Meppelder; ELIZABETH, kapt. B.J. Timmen, beiden van Nerva met hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW IDA, kapt. De Vries, van Tondern naar Amsterdam, is op 25 juni wegens tegenwind ter rede van Bremerhaven binnengelopen.


Datum: 05 juli 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juli. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark POLLUX, kapt. N.P. Klein, met een passagier, de 26e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 06 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Volgens bericht uit St. Petersburg waren aldaar ongeveer 65 Nederlandse schepen, onbevracht liggende. Enige schepen waren in ballast naar Riga en Libau (Liepaja) vertrokken.


Datum: 07 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 2 juli. Het schip JEORGIANA, kapt. Hansen, van Hamburg naar Laguayra, is door een Deens fregat genomen en opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 26 schepen, als:
Voor Amsterdam: GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeylstra; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper; ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra qq.; JAVAAN, kapt. P. Dekker; JOHANNA, kapt. J.H. Schippers; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; CORNÉLIA, kapt. C. Ehrensperger; NÉHALENNIA, kapt. D.J. Bart; GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings; WELHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; CORNÉLIA, kapt. T.S. Deinum.
Voor Rotterdam: GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet Fz.; OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne; TWEE ANTHONY’S, kapt. J.A. Scott; JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen; JAN DANIEL, kapt. J. Zeeman; BORNEO, kapt. C.C. Hansen; CERES, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; PADANG, kapt. M.W. Zwart; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap; BROEDERTROUW, kapt. J.G. Kunst, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten.
Voor Middelburg: ELISABETH EN JOHANNA, kapt. J.A. Ballot; PAULINE, kapt. B.J. Post.


Datum: 08 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 1 juli. Het schip HENDRINA, kapt. Buiten, van Newcastle naar St. Petersburg, is de 26e juni op Bornholm gestrand en zal weg zijn, doch het volk gered. (opm. zie NRC 240648 en 040748)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, de 27e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark PETRUS, kapt. A. Stokvliet, met drie passagiers, de 25e maart vetrokken van Amsterdam, en het dito schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, met enige passagiers, de 1e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 10 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 17e juli 1848, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen het Nederlands schoener-kofschip TRITON, gevoerd door kapt. J. Fake van Sloten, lang volgens Nederlandse meetbrief 24 ellen 50 duimen, wijd 4 ellen 74 duimen, hol 3 ellen 4 duimen en alzo gemeten op 83 lasten of 157 tonnen. Breder volgens inventaris en bericht bij gemelde makelaar.


Datum: 11 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli. Het schip ASTREA, kapt. De Lang, op de rivier van Suriname gereed liggende om met de vloed herwaarts te vertrekken, is volgens brief van daar van de 31e mei door de Amerikaanse bark MAISOISSET, kapt. Pausland, aangezeild, waardoor de gehele voorscheg, het galjoen, de kluiverpen, enz, gebroken en het stuurboordsanker door de boeg heen en krom gestoten was. Tevens vermoedde kapt. De Lang, dat ook onder water het schip zwaar ontzet was en hij verplicht zou zijn naar Paramaribo terug te keren om de geleden schade te herstellen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 juli. Voor deze stad is ingeklaard CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Nerva met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors Visser en Van der Sande, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA SOPHIA, kapt. Gnodde, van Hamburg naar Londen, was op 4 juli ter hoogte van Aldborough.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip INDIA, kapt. Pronk, van Rotterdam naar Batavia, ter rede van Deal binnen, heeft op 4 juli de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip ANNA, kapt. Bieze, met haringen van Noorwegen, arriveerde op 30 juni te Dantzig, doch is, daar het de lading aldaar niet verkopen kon, weder naar elders vertrokken.


Datum: 12 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam, gehouden op maandag 10 juli:
- Het gekoperd tweedeks fregatschip ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, NLG 62.200, in slag NLG 7.000, koper: G.J. Roland Holst & B. Bakker Wilmz.
- Het ijzeren lichterschip AMSTERDAM EN WEENEN, kapt. J. Geiger, NLG 2.500, koper G.J. Roland Holst. (opm: geen ‘in slag’)


Datum: 13 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz en A.C. van Wageningen Jr, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 22e juli 1848 des voormiddags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen een extraordinair, welbezeild, kopervast en gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. L. van Haften, volgens meetbrief lang 30 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 41 duimen, hol 4 ellen, 33 duimen en alzo gemeten op 170 lasten, liggende in de Rietdijkshaven te Dordrecht en breder bij de inventaris omschreven, zullende afzonderlijk geveild worden instrumenten en kaarten. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor J.B. ’t Hooft te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juli. Voor deze stad is ingeklaard het schip ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, van Pasoerouan, met suiker, koffie, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepmakers C. Gips en Zonen zijn voornemens, om op aanstaande zaterdag 15 juli 1848, des namiddags ten vier ure van hun werf De Merwede te water te laten het barkschip JEANNETTE EN CORNELIA.


Datum: 15 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 15 juli. Heden namiddag ten ruim vier uren is van de werf de Merwede van de heren C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, voor rekening der heren ’t Hooft & Deking Dura alhier. Dit vaartuig zal gevoerd worden door kapt. T.K. Veltman (opm: mogelijk F.K. Veltman) en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, mede voor die vaart bestemd, welke de naam zal voeren van EUTERPE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 juli. Aangaande de Engelse schoener MARTHA, kapt. Patrick, van Cardiff naar Croonstad, achter de Wester bij Texel gestrand, wordt van daar van de 13e dezer gemeld, dat dezelve geheel in het zand was geweld. Van de ladin g had men niets, doch van de inventaris enige zeilen, gekapt tuigage, masten enz. geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronne, 1 juli. Van het op deze kust gestrande schip HENDRINA, kapt. Buiten, van Newcastle naar St. Petersburg, is een gedeelte der inventaris geborgen. Of van de lading nog iets geborgen zal kunnen worden, is onzeker.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip KORTENAAR, kapt. B.P. Martens, met twee passagiers, de 16e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 17 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het uitmuntend is ingericht, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, gevoerd door kapt. G.F. Rijken, voerende een bekwame scheepsdoctor. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer of bij de heren reders Van Overzee & Co.


Datum: 18 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van Schepen, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 17 juli 1848:
- Het gekoperd barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker, NLG 22000, in slag NLG 100. Opgehouden.
- Het schoenerkofschip TRITON, kapt. J. Fake van Sloten, NLG 8000, in slag NLG 20. Opgehouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juli. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen HANNA CHRISTINA, kapt. H. Falck, van Friedrichshafen, en ALBERTINE, kapt. C. Heijer van Drammen, beiden met hout.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 juli. Den 15de binnengekomen EENDRAGT (opm: kof) , H.A. Scheppers van Oudsoen, met verlies van een anker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoping van een schip. Op donderdag de 27e juli des jaars 1848, des voormiddags ten 11 ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht het na te melden schip, te weten het hektjalkschip genaamd de VROUW ANSKE, liggende in de vaart te Harlingen, lang 19 ellen 20 duimen, wijd 3 ellen 44 duimen en hol 1 el 7 duimen, geijkt op 50 tonnen, met mast, roer, zwaarden, en verder rondhout, opstaand en lopend touwwerk, alsmede zeilen, ankers, bootsmansgoederen, enz., waarvan de verkoop vroeger was aangekondigd tegen de terechtzitting van de 11e juli j.l. en als toen tot de 27e juli e.k. is uitgesteld. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de heer Cornelis Harmens, handelende onder de firma van Harmens & Zonen, zeehandelaars, commissionairs, reders van schepen, enz., wonende te Harlingen, als zodanig gepatenteerd bij acte van patent, afgegeven te Harlingen op de 16e september des vorigen jaars onder nummer 650, voor het dienstjaar 1847 tot 1848, ten deze domicilie gekozen hebbende te Harlingen bij de deurwaarder J. Damen, en te Leeuwarden ten huize van Mr. C.M.A. Simon van der Aa, procureur bij de Arrondissements Rechtbank voornoemd, wonende te Leeuwarden in de Bagijnestraat letter F. no. 333, en als zodanig door de voornoemde firma Harmens & Zonen gesteld om de executoriale verkoop van het voormelde schip in de terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank voornoemd te vervolgen uit krachte van de in executoriale vorm uitgegeven grosse van een vonnis door de Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden op de 18e april des jaars 1848, in het voor dezelve tussen de executant en Marten Edzes van der Veen, kapitein van gezegd tjalkschip, zich thans bevindende te Harlingen, gevoerde rechtsgeding gewezen, zijnde behoorlijk geregistreerd de 10e mei des jaars 1848 door de ontvanger Kempenaer voor het recht van NLG 13,25, ten einde betaling te erlangen ener som van NLG 1303,50, zijnde het bedrag der veroordeling tegen voornoemde Marten Edzes van der Veen, bij hetzelve vonnis uitgesproken, behalve de intressen en verdere verschuldigde rechten, actiën, kosten en uitschotten van executie, en ten laste van voornoemde Marten Edzes van der Veen.
Het voormelde schip wordt door de executant ingezet op een som van NLG 300, welke inzet de plaats vervangt van het eerste bod.
Van het proces-verbaal van arrest van voormeld schip, houdende een algemene beschrijving van gearresteerde goederen, kan inzage worden genomen ten kantore van de ondergetekende,
Mr. C.M.A. Simon van der Aa, procureur.


Datum: 19 juli 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij. In een vergadering der directie is besloten voor dit boekjaar een eerste uitdeling te doen der winsten van de maatschappij van 10 pCt. of NLG 100 per aandeel, welke van heden af dagelijks kunnen ontvangen worden ten kantore van de directeuren, F.V.B. Morris, J.J. Blanckenhagen.
Batavia, 18 juli 1848

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juli. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark GRAAF VAN NASSAU, kapt. E.A. Niehof, de 1e april vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip LUCIE, kapt. J. van der Schaft, de 16e april vertrokken van Rotterdam, het dito schip STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, met een passagier, de 1e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D. Boes Lutjens, de 7e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. De stoomboot de STAD VLISSINGEN, van Antwerpen in de morgen vertrokken, kwam de 17e dezer met 118 passagiers (van Brussel en Antwerpen) te Vlissingen aan. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 16 juli. Het schip MARCHIENA, kapt. Boer, van Seaham naar Kiel, is alhier zwaar lek binnen gelopen, hebbende gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 16 juli. Voor enige dagen is op de noordelijke oever van de Eider gevonden een fles, waarin een stuk papier van de volgende inhoud:
‘Het schip VENUS, A. Meijer, de 3e juni 1848 des namiddags 4 ure bij Texel. Sedert twee uur worden wij met een O.N.O. wind door een Deens oorlogs-fregat gejaagd. Wanneer het ons niet gelukken mocht bij het invallen van de nacht ergens onder de kust te ontkomen, heb ik mij voorgenomen liever het schip te doen zinken, dan het de vijanden als prijs in handen te geven, en zal ik trachten mij met mijn equipage in de boot te redden. Intussen gegroet, A. Meijer. P.S. Het wordt bedenkelijker, doordien het fregat zeer snel zeilt; reeds hebben wij een schot ontvangen’.
(opm: het feit dat kapt. Meijer Denemarken als de vijand beschouwt lijkt er op te duiden dat het hier geen Nederlands maar een Pruisisch schip betreft, tenzij de VENUS contrabande aan boord had)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip HENRIETTA KLASINA, kapt. A.F. Osterloh, met enige passagiers, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 24 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van Schepen, in het Nederlandsch Koffijhuis te Dordrecht, zaterdag 22 juli 1848:
- Het gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, in veiling NLG 9200, in slag afgelopen. (opm: het afmijnen leverde geen hogere prijs op; uit een nieuwe veiling – zie NRC 120848 – blijkt dat deze eerste verkoop werd ‘opgehouden’)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Wij geloven met enige zekerheid te kunnen aankondigen, zegt de Nederlandsche Stoompost (opm: een tijdschrift, gewijd aan alles dat met stoom te maken had), dat binnen kort de gelegenheid tot personen- en goederenvervoer van Rotterdam naar het Hertogdom Limburg een gewenste vermeerdering zal ondergaan. In de eerste plaats namelijk zou de heer Berger eerstdaags bij zijn ijzeren stoomboot de MAAS, die tot nu toe de dienst tussen Rotterdam en Venlo verricht heeft, een tweede voegen, en wel een geheel nieuwe, te Luik vervaardigd, die in fraaiheid en grootte de MAAS nog zou overtreffen. De lage stand der rivier moet de voornaamste oorzaak zijn, dat de nieuwe boot nog niet van Luik is kunnen verzonden worden. De Stoompost vertrouwt, dat bij een eventuele in dienst stelling der nieuwe boot de heer Berger zal zorg dragen, dat zij met even geschikt personeel, als waardoor de MAAS zich onderscheidt, zal bemand worden. Wij vernemen verder, zegt het blad, dat de heren Seidlitz en Bonhomme, van Maastricht, insgelijks een nieuwe boot hebben doen vervaardigen, en dat het hun plan is die boot gelijktijdig met de hier boven genoemde van de heer Berger in dienst te stellen, en bij hun reeds bestaande boot tussen Venlo en Maastricht te voegen. Zodat eerlang de dienst tussen Rotterdam en Maastricht heen en terug, dagelijks zal kunnen plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het bijzonder is ingericht, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Nederlands tweedeks barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman. Adres ten kantore van de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft aldaar.


Datum: 25 juli 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. Voor deze stad is ingeklaard ADRIANA, kapt. J. Stoorvogel, van Liverpool, met zout, ongesponnen katoen en stukgoederen.


Datum: 26 juli 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Gisteren ochtend zijn de Nederlandse oorlogsschepen ADDER en SCHORPIOEN uit Hellevoetsluis naar zee gegaan, het eerste bestemd naar St. Martin en het laatste naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A.W. Abrahamsz en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 31e juli 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan ’t IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener-kofschip, genaamd MERCURIUS, gevoerd geweest door de kapt. J. van Hall, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 ellen, wijd 4 ellen, hol 2 ellen 2 duimen, en alzo gemeten op 72 tonnen of 38 lasten; benevens afzonderlijk enige scheepsgereedschappen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Rooy, makelaar, zal op maandag de 31e juli 1848, te Amsterdam, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd AURORA, en gevoerd door kapt. J.A. de Boer, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 61 duimen, hol 2 ellen 65 duimen en alzo gemeten op 127 tonnen of 67 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juni. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JAPARA, kapt. K.H. de Groot, de 13e april vertrokken van Londen, de dito bark ANNA MARIA HENRIETTA, kapt. H.F. Zeijlstra, de 1e april vertrokken van Amsterdam, en de dito bark DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. G. Post, de 2e april vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Cz., met vier passagiers, de 24e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 28 juli 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Men verneemt, dat aan de heer L. Hartong Jr. de koninklijke concessie is verleend om een tweede zee-stoomboot in de vaart te brengen, dienstdoende tussen Rotterdam en Le Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 21 april. Aangekomen WOLTEMADE, kapt. Guyt Jr., van Batavia.
4 Mei. Vertrokken WOLTEMADE, kapt. Guyt Jr. naar Rotterdam.


Datum: 01 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Genua en Nizza (opm: Nice) het nieuwe Nederlandse schoener-kofschip GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. A.L. Speelman. Adres bij de cargadoors Hesselink & Hurrelbrinck te Amsterdam en bij Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam.


Datum: 02 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 31 juli 1848:
- Het gezinkt schoener-kofschip MERCURIUS, kapt. J. van Hall: NLG 1.700, in slag NLG 600, koper P. Blom (opm: een makelaar)
- Het kofschip AURORA, kapt. J.A. de Boer: NLG 2.000, in slag NLG 400, koper C.A. Schröder (opm: een makelaar)
- Het kofscheepje BERNARDINA, kapt. F.C. Friedrichs, 36 tonnen: NLG 1.300. Opgehouden. (opm: geen slag vermeld)
- Het kaagschip HET WELVAREN, schipper Jan Engbers, NLG 800, in slag NLG 3. Koper Anthony Roos.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 juli. De 28e juli zijn hier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. C. Schoewert, met 22 passagiers, de 2e april vertrokken van Rotterdam, het dito schip CLARA HENRIETTA, kapt. P.H. Willers, de 20e april vertrokken van Amsterdam, de dito bark JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr., de 26e april vertrokken van Rotterdam, en de dito bark de MAAS, kapt. J. Timmerman, met een passagier, de 30e maart vertrokken van Rotterdam.
De 29e juli is hier aangekomen de dito bark VLASHANDEL, kapt. P.L. Dupain, de 22e april vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip ZEELAND, kapt. J. Noord, de 20e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JACOB CATS, kapt. J.A. Keeman, de 7e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 05 augustus 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 augustus. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA KOERIER, kapt. T.G. Reinetsz, de 20e april vertrokken van Schiedam
Heden zijn hier aangekomen het dito schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tjebbes, de 20e april vertrokken van Amsterdam, de dito schoener MR. CORNELIS HAGA, kapt. J.J. Bell, de 25e april vertrokken van Schiedam, en het dito schip DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven, met drie passagiers, de 20e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 08 augustus 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Morgen namiddag ten 1½ uur zal aan het etablissement van de heer Paul van Vlissingen te water worden gebracht het nieuwe ijzeren stoomschip de STOOMVAART, bestemd voor de vaart op Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het stoomschip KONING WILLEM II, kapt. W. Meeter, vertrekt voortaan van Kampen, met aanlegging te Nieuwediep op dezelfde dag, naar Hull, de 1e, 10e en 20e van elke maand, van Hull naar Kampen de 5e, 15e en 25e van elke maand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 28 schepen, als:
Voor Amsterdam: DOROTHEA, kapt. H. Visser; WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder; DIONIJSIA CATHARINA, kapt. P. Arendspoot; AMBARAWA, kapt. P.E. Karst; STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski; AERDT VAN NES,k kapt. J. Noback; SUMATRA, kapt. K.L. Swart; WALVISCH, kapt. Th. Schut; STRAAT BALI, kapt. G. Mulder; PHLIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn; CASTOR, kapt. J.J.C. Noodt; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. J. Wigman; NEERLANDS INDIË, kapt. Delclisur; MARCO BOZZARIS, kapt. P. de Boer.
Voor Rotterdam: LOUISE, kapt. J.T. Verschuur; GÉRARDINA, kapt. M.J. Witsch; GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch; EDOUARD, kapt. J.M. de Winter; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener; NEERLANDS KONING, kapt. J.F. Klomp; KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuijl; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.S. Schuchard; JACOBA HELENA, kapt. L. van Haften; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; SOURABAIJA, kapt. A.M. Swarts.
Voor Dordrecht: OSIRIS, kapt. G.J. Stam de Jonge; DELTA, kapt. G. Crans.
Voor Middelburg: MECURIUS, kapt. W. Veeneman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AASTROOM, kapt. Kok, van Rostock naar Amsterdam, is voor de 14e juli te Grimstadt binnengelopen.


Datum: 09 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 augustus. Heden namiddag te 1½ ure is aan het Etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel alhier met goed gevolg van stapel en te water gelaten het bijzonder fraaie, voor rekening der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij nieuw gebouwde, ijzeren stoomschip de STOOMVAART, bestemd voor de vaart naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 7 augustus 1848: Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, NLG 18.400, in slag NLG 600. Koper G.J. Boelen (opm: een makelaar)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. De Nederlandse bark de ELSHOUT, kapt. P.F. Rijken, van Amsterdam naar Batavia, is in de Noordzee in aanzeiling geweest met de Belgische kof INDUSTRIE, kapt. Zellien, van Ostende naar St. Ubes (opm: Setubal) bestemd, ten gevolge waarvan de ELSHOUT genoodzaakt is geworden te Vlissingen binnen te lopen, terwijl men veronderstelt, dat de INDUSTRIE zich weder naar Ostende heeft begeven. De laatste heeft zijn fokkemast en boegspriet verloren. (opm: zie ook DC 100848)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 augustus. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik WILLEM, kapt. J.G. Schroder, met enige passagiers, de 3e maart vertrokken van Rotterdam.


Datum: 10 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 augustus. Het gisteren met goed gevolg van het Etablissement van de heren Paul van vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam te water gelaten en voor rekening van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij gebouwde ijzeren stoomschip de STOOMVAART, bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Hamburg, is, naar men verneemt, het 48e ijzeren schip, in drie jaar tijds in voornoemd etablissement gebouwd. Onder de 48 schepen bevinden zich 9 stoomschepen, de overigen zijn lichterschepen. Er stonden nu nog op stapel drie stoomschepen en één lichterschip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 augustus. Heden zeilde naar zee TWEE ANTHONY’S, kapt. A. Schott, naar Batavia, welke door stilte tegen het scheelhoek aan de grond is geraakt. De wind O. en stil.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Gisteren namiddag is op deze rede met enige schade uit zee binnengekomen, het Nederlandse barkschip de ELSHOUT, gevoerd door kapt. T.F. Rijken, laatst van Texel, in ballast uitgezeild en bestemd naar Batavia. Genoemd schip is bij de Hoofden aangelopen door de Belgische schoener INDUSTRIE, te huis behorende te Ostende, waardoor laatstgemeld bodem deszelfs fokkemast en boegspriet heeft verloren. Dit geschiedde des nachts om 2 uur, toen de equipage overgesprongen is aan boord van de ELSHOUT, niet anders denkende dan dat de INDUSTRIE, die zich in lekke staat bevond, thans zou zinken.
Bij het aanbreken van de morgen ontdekte men laatstgemelde en kort daarna een loodsboot van Duinkerken. De manschappen werden weder aan boord gebracht van de INDUSTRIE, welke, met behulp van de loodsboot, naar Ostende is gestevend om aldaar te repareren.


Datum: 11 augustus 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 augustus. Het schip ALIDA, kapt. Dade, van Amsterdam naar Rostock, te Kopenhagen opgebracht, is met de lading vrijgegeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 14e augustus 1848, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, presenteren te verkopen 2/4e parten in het Nederlands gezinkt brikschip, genaamd MARGARETHA HENRIETTA GESINA, gevoerd door kapt. H. Willems, groot volgens Rijks meetcedul 141 tonnen of 74 lasten, waaromtrent nader onderricht bij gemelde makelaar te bekomen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 augustus. Hedenmorgen arriveerde alhier in de haven het schoenerschip MARGARETHA MARIA AMELIA, zullende bevaren worden door de kapitein H.G. Smit, van de Nieuwe Pekela, en gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer N.J. Mouthaan te Amsterdam, op de scheepstimmerwerf van de heer E.H. Meursing te Hoogezand. Dit is het tweede schoenerschip dat binnen kort op die werf gebouwd is, en waarvan het eerste niet alleen snel zeilt, maar in alle opzichten voldoet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEERTRUIDA SMIT, kapt. Christiaans, van Cardiff naar Croonstad, is de 2e augustus zwaar lek en met verlies van zeilen ter rede van Penarth uit zee teruggekomen.


Datum: 12 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 4 augustus. De Zweedse schoener CATHARINA MARIA, kapt. Wolcky, van Stockholm naar Bremen, is gisteren hier met schade binnengelopen, zijnde in de nacht van de 1e dezer door een Nederlandse tjalk aangezeild. Laatstgenoemde was te Lillesand binnengelopen en aldaar wegens zware lekkage gezonken, de naam onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Stads-vendumeesters De Hart en Roest zijn voornemens op woensdag de 16e augustus 1848 des voormiddags om 10 uren, aan de Buiten Kalkhaven te Dordrecht te verkopen het hol van het kopervast en gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zo als bij kavelingen ligt genummerd, te bezichtigen daags voor of op de verkoopdag bij en aan gemelde Buiten Kalkhaven. (opm: de onttakelde staat van deze bark, die in 1824 als fregat in de vaart werd gebracht, maakt het waarschijnlijk dat het casco in slopershanden is gevallen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 augustus. De gisteren uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve OLIVIER VAN NOORD en TWEE ANTHONYS, welke beide achter de Kwak ten anker en later op de rede zijn teruggekomen, laatstgemelde is gisteren door de stomer KINDERDIJK van de punt van Scheelhoek in vlot water gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 augustus. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark PROTEUS, kapt. J.J. van der Veen, de 22e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 14 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 1 augustus. Het schip JONGE JANTINA, kapt. G.R. Hazewinkel, van Hartlepool met steenkolen naar Riga, is op het rif van het eiland Hveen gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered. De inventaris en een gedeelte der lading zou geborgen worden, doch het schip zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 augustus. De Nederlandse kof NIJVERHEID, kapt. Puister, is alhier in de haven gekomen met verlies van roer en bezaansmast en met verdere schade.


Datum: 15 augustus 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof FROUWINA GESINA, kapt. Huisman, met een lading lijnkoeken van Elbing naar Lynn bestemd, is op 4 augustus lek te Dantzig binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTINA, kapt. Oostra, van Engeland naar de Eider, is te Cuxhaven in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JEZELINA, kapt. Legger, REINAU ENGELKENS, kapt. Muntendam, en CATHARINA, kapt. De Groot Bakker, zijn de 3e augustus naar Koningsbergen gezeild om te laden.


Datum: 16 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van Schepen, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 14 augustus 1848: 2/4e parten in het brikschip MARGARETHA HENRIËTTE GESINA, kapt. H. Willems, NLG 100, in slag NLG 160. Koper B.D. Bosscher. (opm: ondanks dat de brik reeds ruim dertig jaren oud was lijkt de geboden prijs van NLG 260 voor een half schip niet te kloppen, tenzij voor de sloop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens een ontvangen brief van kapt. C.M. Borghorst, voerende het fregatschip ORION, van Amsterdam met 150 man troepen naar Batavia bestemd, d.d. 6 juni was hij door de lange reis bevreesd voor gebrek aan levensmiddelen genoodzaakt te Rio de Janeiro binnen te lopen. (opm: zie NRC 250848)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Aangaande de schepen BONJOL, kapt. Mulder (opm: mogelijk E.A. Muller), de 21e november van Batavia naar Rotterdam vertrokken en sedert de 21e januari op 18º Z.B. en 03º W.L. gepraaid, en WILHELMINA CATHARINA, kapt. Smit, de 9e januari van Banjoewangie herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Het schip LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, van Cardiff naar Croonstadt, is volgens brief van Delfzijl van de 12e dezer, de 10e dito aldaar (opm: bedoeld wordt Cuxhaven) lek en met andere schade binnengebracht. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie NRC 210948 en NRC 051048)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 augustus. Het schip de NIJVERHEID, kapt. Puister, alhier met schade binnengelopen, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso om medio oktober te vertrekken het Nederlandse nieuw gebouwd en gekoperd schoenerschip PIO NONO, kapt. J. van der Meyden. Adres ten kantore van de heer E. Serruys of bij de makelaars Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. De11e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ORION, kapt. C.M. Borghorst, met4 passagiers en 148 militairen, de 6e april vertrokken van Amsterdam, en de dito bark STRAAT SUNDA, kapt. P.C.H. Kock, met een passagier, de 20e april vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, de 20e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 17 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 augustus. Gisteren namiddag ten 4 ure zou aan ’s Rijks Werf alhier te water gelaten worden Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO. Men kon er echter niet in slagen de boot van stapel te laten lopen en moest het dus tot de volgende dag uitstellen. Heden morgen te 5½ ure liep de stoomboot echter van zelver de stapel af en bespaarde daardoor de moeite, die men wilde aanwenden om haar te water te laten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild in het Paleis van Justitie te Amsterdam op dinsdag de 15e augustus. Het tjalkschip DE JONGE MARGRIETHA, schipper G.B. Snitselaar, NLG 100, in slag NLG 2.000. Koper C. Asser.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Straalsund, 8 augustus. Daar het gebeurd is, dat op vaartuigen, welke de gewapende batterij voorbij zeilden, en die geen vlag vertoonden, noch des nachts met een lantaarn geseind hadden, geschoten is geworden, zo is bevolen, dat alle vaartuigen langzaam gemelde batterij zullen moeten voorbij zeilen, en de vlag moeten hijsen. Vaartuigen welke deze verordening niet nakomen, zullen eerst door een los, en ten tweede male door een scherp schot daaraan herinnerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van kapt. Lammerts, voerende het schip VICE-ADMIRAAL RIJK, van Amsterdam naar Batavia, in dato 6 augustus, was hij die dag wegens stormweder onder de Singels geankerd; aan boord was alles wel. Voorts meldt kapt. Lammerts, dat aldaar nog circa 150 schepen voor anker lagen.


Datum: 18 augustus 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Lammerts, voerende het schip VICE ADMIRAAL RIJK, van Amsterdam naar Batavia, in d.d. 6 augustus, was hij dien dag wegens stormweder onder de Singels geankerd; aan boord was alles wel. Voorts rapporteert kapt. Lammerts dat ca. 150 schepen aldaar met hem voor anker lagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLEGINA, kapt. J. Smaal, van Laurvig naar Delfzijl, is voor de 24ste juli te Ahrendal binnengelopen.


Datum: 19 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 12 augustus. De 28e augustus zal een aanvang gemaakt worden met de verkoop van de alhier voor goede prijs verklaarde schepen en derzelver lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 12 augustus. De Nederlandse kof AUGUSTA (?), kapt. Hall, met een lading granen van ……, is in de nabijheid van Kullen gestrand (opm: vraagteken en stippellijn stonden in de betreffende krant)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 14 augustus. Het Nederlandse schip ANNEGINA, kapt. Pattje, gisteren van Rotterdam alhier aangekomen, heeft in een storm op de 9e dezer in de nabijheid van Falster de boot, het groot- en bezaanszeil met de boom verloren. Schip en lading hadden waarschijnlijk niet geleden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip de ELSHOUT, kapt. P.F. Rijken, van Amsterdam naar Batavia, ter rede van Vlissingen binnen, heeft na volbrachte reparatie op 14 augustus de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een mededeling van de Amerikaanse consul te Kopenhagen, zullen alle Amerikaanse schepen, welke tegenwoordig in geblokkeerde havens in de Noordzee bezig zijn te lossen of te laden, ook nog na de blokkade, ongehinderd kunnen vertrekken. Men verwacht, dat deze vergunning zich ook tot meer andere schepen onder neutrale vlag zal uitstrekken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 augustus. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip DELFT, kapt. P.J. Muller, de 25e mei vertrokken van Rotterdam.


Datum: 20 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 augustus. Gisteren namiddag is van de werf De Nijverheid te Schiedam van stapel gelaten het schoenerschip CERES, groot 150 lasten. Hetzelve zal varen onder directie van de heren A. Prins & Co en gevoerd worden door kapt. J.J. Cramer.


Datum: 22 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het schip SYKE, kapt. Onstwedder, van hier naar Bremen, is volgens brief van Norden van de 7e dezer met schade te Greetzijl binnengelopen. Van de lading zouden voornamelijk de kanassers suiker beschadigd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De handelsberichten uit Batavia van 27 juni behelzen het volgende: In producten is weinig omgegaan en blijft de voorraad gering zowel hier als te Samarang en Sourabaija, de door het gouvernement in veiling aangeboden 400 pikols nagelen werden tot NLG 68,- opgehouden. Van de almede in veiling gebrachte 689 balies Japanse kamfer zijn 115 verkocht tot NLG 40,- à 41,25 en de overige opgehouden tot NLG 39,-. Dezer dagen werden 400 koyangs rijst omgezet tot NLG 100,- per koyang. In de op 31 mei te Padang gehouden koffieveiling werden 7.715 pikols verkocht tot de volgende prijzen, 1ste soort van NLG 12,80 à 13,10, 2de soort van NLG 12,30 à 12,60, en de 3de van NLG 11,05 à 11,10.
Ten gevolge van de ongunstige berichten van Europa zijn bijna alle orders tot inkoop van producten ingetrokken, en voor schepen die onbevracht uitkomen is het allermoeilijkst een retourlading te vinden. De ANNA naar Rotterdam bestemd, heeft gedeelte ener lading op vracht gevonden tot de genoteerde koers, het ontbrekende wordt gescheept voor reders rekening. De VAN DER PALM zal binnen enige dagen naar Canton zeilen, met een lading voor rekening van de Factorij en anderen. De vrachten naar Nederland waren voor schepen onder Nederlandse vlag NLG 90,- voor rijst en NLG 95,- voor suiker, beiden met 15 procent en NLG 95,- voor koffie en onder vreemde vlag voor rijst, arak en tabak GBP 2,05 per ton.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Batavia aangekomen: 27 mei, ANNA, en FIGARO, van Rio Janeiro, JANET WILSON, van Londen; 31 dito ARCHIBALD, van Bordeaux; 6 juni, JANE, van Sydney; 13 dito, EMELIE, 15 dito, RHOON EN PENDRECHT, van Rotterdam; 18 dito, BOREAS, van Macao; 25 dito CORNELIS WERNARD EDUARD, van Rotterdam; 26 dito, LEWE VAN NIJENSTEIN, van Banka.
Van Batavia vertrokken: op 24 mei, MERCATOR, 31 dito, JACATRA, 1 juni WILD IRISH GIRL, naar Rotterdam; 6 dito, HEPPENS, 8 dito, IJSTROOM, naar Amsterdam; SOOLO, naar Rotterdam; 26 dito, JOSEPHINA CATHARINA, naar Japan, DOCTRINA ET AMICITIA, naar Amsterdam.


Datum: 23 augustus 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 20 mei. Het schip CLARA MARIA ANNA, kapt. Bakema, alhier bevracht naar Rotterdam à NLG 140 en 15 pCt. per last, zal de 29e mei derwaarts vertrekken. Deszelfs lading bestaat uit 3.200/4, 200/8 kisten Congo thee, 329 kisten gember, 100 kisten en 200 bundels cassia. 10.000 stuks stokken en 100 colli diversen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

 
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, A.W. Abrahamsz en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 4e september, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ELMINA, gevoerd door kapt. J. Baak Ez., groot volgens Nederlandse meetbrief 198 tonnen of 105 lasten; zijnde in den jare 1845 zwaar vertimmerd, geheel vernageld en gekoperd. Breder volgens inventaris.
Voorts vier aandelen groot NLG 250,-, in de Stoomsleepdienstreederij aan het Nieuwediep, onder directie van de heer Paul van Vlissingen, en een bewijs van 1/600 aandeel in de eigendommen van voornoemde rederij, nadat al de portiën zullen uitgeloot en afgelost zijn. Nader onderricht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 24 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. De Staats-Courant behelst een kennisgeving van de bevelhebber van het Deense blokkade-eskader voor de Elbe, Wezer en Jahde, Steen Bille, dat hij het bevel over dit eskader op zich genomen heeft en dat alle neutrale schepen, die de geblokkeerde haven vóór de 30e dezer maand verlaten, vrijelijk zullen mogen doorvaren. De neutrale vaartuigen, die na de 30e van Hamburg en Bremen vertrekken, zullen insgelijks tot op de 15e september de blokkade-linie kunnen passeren, wanneer zij voorzien zijn van een certificaat van hun respectieve consuls, waarbij op hun woord verklaard wordt, dat die vaartuigen in de onmogelijkheid zijn geweest om vroeger uit te zeilen. De stoomboten, die de post overbrengen, zullen vrij kunnen doorvaren; alleen wordt gevorderd, dat de kapitein zijn woord geve, dat hij geen oorlogs-contrabande aan boord heeft. Ten einde de dienst der stoomboten zo veel mogelijk gemakkelijk worde gemaakt, wordt voorgesteld, dat die vaartuigen bij het voorbijvaren der oorlogsschepen een witte vlag aan de fokkemast hijsen, hetgeen als een verklaring van de kapitein zal worden aangemerkt, dat zich geen oorlogs-contrabande aan boord bevindt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Volgens particulier bericht van Scheveningen is aldaar de 22e dezer gestrand het Engels brikschip EUPHON, kapt. Jos. Hills, met steenkolen van Sunderland naar Middelburg bestemd. De kapitein en de stuurman zijn verdronken, doch de overige equipage is gered. Schip en lading zullen weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens brief van kapt. Goedkoop, voerende het schip PRINS HENDRIK, in dato Soerabaya 19 juni, was hij op de 13e dito aldaar van Batavia aangekomen om gekield en gebreeuwd te worden, hebbende het schip bij het uitzeilen uit de gronden buiten het Engels Kanaal lekkage bekomen en sedert te veel water gemaakt om zonder gerepareerd te worden de retourlading in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 19 augustus. Het schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Zwanenburg, van Amsterdam naar Ancona, is alhier met verlies van boegspriet, zeilen, rondhouten en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 23 augustus. Gisteren namiddag, ten 6 ure, is tussen Scheveningen en Katwijk gestrand de Engelse brik EUPHAN, van Sunderland, kapt. Joseph Hills, met een lading steenkolen naar Middelburg; de equipage trachtte zich met de sloep te redden, dan dezelve sloeg om in de branding, waardoor de kapitein en stuurman verdronken, de drie matrozen bereikten de wal maar een van dezelve is in zorgelijke toestand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Departement van Financiën. Administratie der Domeinen. Openbare Verkoop van het hol ener stoomboot, te Rotterdam. Op dinsdag 5 september 1848, des voormiddags ten 11 ure, in het huis der Publieke Verkopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, zal de ontvanger der Domeinen als daartoe gemachtigd, in het openbaar, bij opbod en afslag, te koop aanbieden het hol van de stoomboot WILHELMINA, gediende hebbende voor de overvaart in het Veer van Willemsdorp op de Moerdijk, zoals dezelve is liggende in de Haven van Willemsdorp, met enige daarbij behorende losse voorwerpen.
De verkoping geschiedt onder voorbehoud der goedkeuring van de Minister van Financiën, tegen betaling der kooppenningen op 3 maanden na de dag der veiling, en op de voorwaarde welke ter lezing liggen ten kantore van de Notaris P.G. Dalen, residerende te Rotterdam, ten wiens overstaan de verkoping zal geschieden.
Nadere aanwijzing en inlichting is te bekomen bij de Commissaris van het Veer J. Pieterman.
De ontvanger voornoemd, H. Collot d’Escury.


Datum: 25 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Volgens bericht van Rio de Janeiro, dato 18 juni, heeft het fregatschip ORION, kapt. C.M. Borghorst, van Amsterdam met 150 man troepen naar Java bestemd, de 11e dier maand de reis voortgezet na zich van levensmiddelen te hebben voorzien. (opm: zie NRC 160848)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 augustus. De Nederlandse kof ALLERSMA, kapt. Vos, met ballast van Genua, sedert de 14e dezer ter rede van Marseille liggende, is in de storm van de 17e met zulk een hevigheid van zijn anker geslagen, dat zij zekerlijk tegen de rotsen zou verbrijzeld zijn. Men hees echter de noodvlag en zag spoedig daarop 12 loodsen aan boord komen, die zich dadelijk aan het werk begaven om de in nood verkerenden hulp te verlenen. Aan de bekwaamheid van deze zeelieden is het dan ook te danken, dat het schip zonder belangrijke schade de haven weder is kunnen binnenlopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 ajgustus. De Engelse schoener NEW RECOVERY, kapt. Darling, van Antwerpen met tarwe naar Leith, is volgens brief van het Nieuwediep van de 23e dezer, de vorige avond onder de banne van Egmond gestrand en zal weg zijn. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 augustus, Gedurende het jaar 1847 zijn te St. Helena op de rede geankerd of gepasseerd: 1.023 schepen, waaronder 110 Nederlandsche. De gemiddelde reis van Batavia herwaarts was 66 dagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 augustus. Te Riga zijn vrachten gesloten naar de Maas, onder Nederlandse vlag à NLG 21 voor gerst, een Russisch schip à NLG 22 voor rogge, NLG 20 voor gerst en een Nederlands schip à NLG 25 voor rogge.
Te Pillau staan de scheepsvrachten genoteerd als volgt: voor Amsterdam NLG 21, voor Schiedam NLG 22½ per roggelast. Een Nederlandsch schip van 45 last neemt een lading knoken in à lst. 8,7 per last.


Datum: 28 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.R. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 4e september 1848, des avonds te 6 ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen het welbezeild barkschip de DANKBAARHEID, gevoerd door kapt. W. Postma, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 303 tonnen of 160 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 29 augustus 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro, het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JONGE CORNELIS, gevoerd door kapt. C. Verhey, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij de cargadoors Sandberg & Co. aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 augustus. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen MERWESTROOM, kapt. J.H. Stuit, van Noorwegen, met stokvis; DORDRECHT(stoomboot), kapt. J. Shugs, van St. Ives. (opm: de DORDRECHT was een stoomsleepboot voor de Rijnvaart, in Engeland gebouwd, zie hieronder)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 augustus. Het ijzeren stoomsleepschip DORDRECHT, van 300 paardenkracht, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.B. ’t Hooft en F.C. Déking Dura, als commissarissen en D. Schotman, Dz. als directeur, bestemd tot het slepen van houten zeilschepen naar de Bovenrijn, is vrijdag ll. uit Engeland voor deze stad gearriveerd. Hierdoor zullen de schippers van zeilvaartuigen, in staat gesteld worden om in de vrachtvaart op de Rijn te kunnen blijven concurreren, terwijl zij anders, door het toenemend gebrek aan gelegenheid om op de bovenrivieren spoedig voort te komen, gevaar liepen om van die vaart te worden uitgesloten.


Datum: 30 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 28 augustus 1848:
- 1/15e part in het barkschip JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong, NLG 6800, in slag NLG 200. Opgehouden.
- 1/15e part in dito, dito, dito, NLG 6800, in slag NLG 200. Opgehouden.
- 1./40e part in het fregatschip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman, NLG 1000, in slag NLG 200. Koper G.J. Boelen.
- 1/40e part in dito, dito, dito, NLG 1200, in slag NLG 200. Koper B.D. Bosscher.
- 1/40e part in dito, dito, dito, NLG 1250, in slag NLG 250. Koper G.J. Boelen.
- 1/40e part in dito, dito, dito, NLG 1500, in slag NLG 125. Koper G.J. Boelen.
- 2/80e part in het fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. T.C.H. Wijnands, NLG 2500, in slag NLG 150. Koper G.J. Boelen.
- 2/80e part in dito, dito, dito, niet geveild.
- 1/40e part in het barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E.A. Niehoff, niet geveild.
- 1/40e part in het fregatschip PRINCES SOPHIA, kapt. P.S. Matsen, NLG 2350, in slag NLG 300. Koper H. Gullen.
- 1/16e part in het schoenerschip NOORD-HOLLAND, kapt. P. Fijn, NLG 1300, in slag NLG 100. Opgehouden.
- 1/16e part in dito, dito, dito, NLG 1250, in slag NLG 150. Opgehouden.
- 1/15e part in het schoenerschip de HOOP, kapt. W. Kiers Kok, NLG 1700, in slag NLG 100. Opgehouden.
- 1/16e part in het kofschip WILLEM, kapt. H. Kleve, NLG 250, in slag NLG 50. Opgehouden.
- 1/16e part in het kofschip de EENDRAGT, kapt. W.H. Voordewind, NLG 310, in slag NLG 40. Opgehouden
- 1/32e part in het fregatschip JUPITER, kapt. J.K. de Jong, NLG 4000, in slag 500. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. De 25e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip NOVA ZEMBLA, kapt. L. Heijkoop, de 12e mei vertrokken van Rotterdam.
Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, de 22e mei vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark SUMATRA, kapt. H. Veltman, met een passagier, de 11e juli vertrokken van Hongkong, en de dito bark PEKING, kapt. D. Herderschee, de 9e mei vertrokken van Liverpool.


Datum: 31 augustus 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 augustus. Heden is van de werf der Gebr. J. & K. Smit aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EERSTELING, groot ca. 450 Java-lasten, voor een rederij onder directie van de heer Murk Lels aldaar, en is onmiddellijk daarop de kiel gelegd voor een bodem van dezelfde grootte, welke de naam zal voeren van KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 26 augustus. Het schip TEUTONIA, kapt. De Boer, van Dorumerzijl (opm: Dornumersiel in Oost-Friesland, de thuishaven) naar Newport, is bij Port Curnow (Porthcumo, 50º02’ N 05º38’ W., Mount’s Bay) op strand gezet en geheel wrak geworden, doch het volk gered en de inventaris geborgen. (opm: de TEUTONIA, gekocht in 1846, was de voormalige Nedrlandse kof ADRIANA THEODORA)


Datum: 01 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. J. Rijken, van Rotterdam naar Batavia, ligt de 30e augustus zeilklaar te Hellevoetsluis. (opm: voor haar eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 31 augustus. Hedden is aan het etablissement van onze stadgenoten de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met het beste gevolg te water gelaten het vierde voor rekening der Frankforter Actien-Maatschappij voor Rijn en Main nieuw gebouwd ijzeren sleepschip, bestamd voor de sleepvaart op de Main.


Datum: 02 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Berichten, ontvangen uit Oost-Indiën, lopende tot ultimo juni j.l.:
De hoofd-ingenieur Bennett heeft met de onlangs onder zijn toezicht te Soerabaija gebouwde stoomprauw, welke bestemd is voor de rivieren van Borneo’s zuid- en oostkust, een proeftocht op de Solose rivier gedaan van Soerabaija tot Soerakarta, waarvan het resultaat is, dat de rivier vanaf de monding tot Bodjonegoro met gemak te bevaren is; dat boven Bodjonegoro enige moeilijkheden worden aangetroffen, welke zonder grote kosten kunnen worden opgeruimd; dat verder tot Ngawie de vaart zonder groot bezwaar kan plaats vinden, doch dat van daar tot de grensscheiding van Madioen vele moeilijkheden worden aangetroffen, welke echter niet onoverkomelijk zijn. De heer Bennett heeft voorts verklaard, dat hij op deze tocht de overtuiging heeft gekregen, dat de rivier met goed ingerichte stoomboten en lichters, en jaarlijks enig onderhoud, altijd te bevaren is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het schip MARGRIETHA, kapt. Wielinga, van Osterrisöer naar Edam, is volgens brief van Delfzijl van de 29e augustus aldaar met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 september. Het schip VIGILANTIA, kapt. Ruyter, van Brevich naar Termunterzijl, is de 14e augustus op de kust van Tvenstorpshoeken vol water gestrand, doch de lading en de inventaris zijn gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 augustus. Kapt. Wijgers, voerende het schip JOHANNES HERMANUS, van Nizza (opm: Nice) op de Elbe aangekomen, is door een Deens fregat gejaagd geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 13 schepen, als:
Voor Amsterdam: MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou; DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn; NIJVERHEID, kapt. G.J. van der Meij; SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs; SARA MARIA, kapt. J. Kooij; DILIGENCE, kapt. L. Smit; GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: MADURA, kapt. P. Nap; ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkema; MENADO, kapt. J.R. Rijken; SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak; GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter Jr.
Voor Middelburg: STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 augustus. De 29e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. D. Steur, de 22e mei vertrokken van Rotterdam, en het dito schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, met drie passagiers en 140 militairen.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark ALBATROS, kapt. R.P. Haasnoot, de 3e mei vertrokken van Amsterdam, de dito bark ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. J. van der Linden, de 10e mei vertrokken van Dordrecht, en de dito bark NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer, de 18e mei vertrokken van Rotterdam.


Datum: 04 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 september. De 30e augustus is met het beste gevolg, ten aanschouwe ener talrijke samengevloeide menigte, op de Noorderwerf van de heer W.C. van Arnhem te Groningen van stapel gelopen het aldaar voor rekening van de heren Bunge & Co te Amsterdam gebouwde schoenerschip genaamd JULIANA LOUISA, zullende worden bevaren door de kapt. K.L. Spijkman, welke boot door zijn bijzondere aldaar zelden aanschouwde bouworde elks opmerking trekt en algemene voldoening verschaft. Men verneemt voorts, dat er op genoemde werven nog twee schepen in aanbouw zijn, waaronder één van 170 à 180 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 september. De 30e augustus is van de werf van de scheepsbouwmeester A. Otto te Middelburg te water gelaten het schoenerschip MATHILDA EN LOUISA, groot circa 120 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. W. Blaakhert, en gebouwd voor rekening van de heren Spoors en Sprenger aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 september. Men maakte bekend, dat op 26 augustus wapenstilstand tussen Denemarken en Duitsland was gesloten en dat onmiddellijk na het wisselen der ratificatiën de blokkade zou ophouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 september. Heden namiddag om 4 ure is van deze stad vertrokken, onder het lossen van saluutschoten, de nieuwe ijzeren stoomsleepboot DORDRECHT, welke zijn eerste reis onderneemt met vier Keulse schepen stroomopwaarts te slepen, waardoor in een wezenlijke behoefte voor Keulse zeilschepen is voorzien. Algemeen hoopt men, dat deze onderneming aan de verwachting zal beantwoorden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Zoltkamp van de 30e augustus was voor enige dagen in de Lauwers gestrand een schoener van circa 80 lasten de naam onbekend, beladen met krenten. Men was bezig zo veel mogelijk van de lading te bergen, het schip zou weg zijn.


Datum: 05 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 september 1848:
- Het extra-ordinair wel-bezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ELMINA, gevoerd door kapt. J. Baak Ez, groot 198 tonnen of 105 lasten, NLG 6.650, in slag NLG 6, koper G.J. Boelen (opm: een makelaar, zie ook hieronder)
- Het wel-bezeild barkschip de DANKBAARHEID, gevoerd door kapt. W. Postma, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 303 tonnen of 160 lasten, NLG 5.500, in slag NLG 5.000. Koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar)
- Een NLG 250 groot aandeel in de Stoomsleepdienst Reederij aan het Nieuwediep: 113 pCt. Koper G.J. Boelen (opm: makelaar)
(opm: t.a.v. de ELMINA: vergelijk het eerdere bod, zie NRC 240548; de koper was een zekere Blok, een scheepssloper; de brik is waarschijnlijk in Duinkerken in 1805 gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 27 augustus. De vrachten naar Nederland zijn gepasseerde week dezelfde gebleven. Naar Amsterdam wordt voor schepen onder Nederlandse en Engelse vlag NLG 23 per roggelast bewilligd. Het schip BOUWINA, kapt. Bieze, is bevracht voor Amsterdam à NLG 22 met NLG 1 kaplaken (opm: bonus voor de kapitein) per roggelast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 28 augustus. In de gepasseerde week zijn alhier de volgende vrachten gesloten, als: naar de Maas onder Nederlandse vlag NLG 23 voor rogge en NLG 23 voor gerst, alles met NLG 1,- kaplaken per last.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 september. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met traan en stokvis; URANIA, kapt. J.H. Kamminga, en ONRUST, kapt. P.A. Huisman, beiden van Nerva, allen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om ten spoedigste te vertrekken, her snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwaam en geëxamineerd scheepsdokter. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft aldaar.
Dordrecht, 5 september 1848.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 september. Heden avond zijn de kustlichten aan de noordzijde van Schouwen, nabij Renesse, zomede dat genaamd “de Verklikker”, op de noordwestkust van hetzelfde eiland ontstoken, waardoor alsnu de scheepvaart een belangrijk middel wordt aangeboden om ook bij nacht het Brouwerhavense zeegat in en uit te kunnen varen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 september. In de morgen van de 27ste augustus 1848 is, in de buitengronden van de Lauwers, ten westen van het eiland Rottum, gestand het Hamburger schoenerschip EMMA, kapt. J. Johanssen, komende van Cephalonia (Griekenland), beladen met corinthen (opm: krenten), bestemd naar Hamburg. De equipage is door de voogd van genoemd eiland en de schipper Jaap Visser gered; een gedeelte der lading en tuigage is geborgen.


Datum: 07 september 1848


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 september. Gisteren is naar zee gezeild het barkschip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, bestemd naar Batavia.


Datum: 08 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ezumazijl, 31 augustus. Het schip AASTROOM, kapt. Kok, van Rostock naar Amsterdam, is alhier zwaar lek en met meer andere schade binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directeur der Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij bericht bij deze, dat in de algemene vergadering van aandeelhouders in genoemde maatschappij , op heden gehouden, de uitdeling over het jaar 1847 is bepaald op NLG 25,- per aandeel, welk bedrag, ingevuld in de bij de aandelen gevoegde derde coupon, tegen intrtekking daarvan, ontvangbaar zal zijn van af maandag de 11e dezer ten kantore van de heren kassiers Di Gazar Franken & Co. alhier.
Amsterdam, 6 september 1848, de directeur der voornoemde maatschappij, Paul van Vlissingen.


Datum: 09 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 september. De 7e september is te Nieuwendam van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip ZEEBLOEM, groot 135 roggelasten, zullende gevoerd worden door kapt. A.E. Zeilinga, en werd terstond weder de kiel en de stevens gezet voor een dergelijk schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 29 augustus. Het schip MATHILDA MARIA, kapt. Van der Velde, van hier naar Amsterdam, is met schade aan de boeg en tuigage uit zee teruggekomen, zijnde in de nacht van de 22e dezer bij Kokskär door een groot schip aangezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 september. Het schip KOSTO, kapt. Jansen, van Wasa naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft de 30e augustus de reis weder voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Sond-lijst.
Den 2 september. De GEBINA MARIA, kapt. R.H. Nagel, met wijn van Bayonne, naar Kopenhagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 september. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Kiel, met raapzaad; HARMONIA, kapt. P.H. Schabeling, van Nerva, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 18e september eerstkomend zal te Grissee publiek worden verkocht de brik UNION, volgens eigendomsbewijs groot 69 lasten, met inventaris, staande ten name van J.B. Berest, en zulks krachtens vonnis van de Raad van Justitie te Soerabaija in dato 26 juli jongstleden.
Grissee, 28 augustus 1848, de agenten der Soerabaijasche Weeskamer te Grissee, tevens curatoren over de persoon en goederen van J.B. Berest, getekend Brodhaag en Tandie

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip OUD NEDERLAND, kapt. J.L. de Boer, de 24e mei vertrokken van Rotterda.


Datum: 11 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 26e september 1848, des middags te 12 ure, in de zaal op de Scheepsmakershaven wijk 1, no. 499, zal, ten overstaan van H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, en W.H. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, in het openbaar worden geveild en verkocht het snelzeilend, met koperen bouten (kopervast) gebouwde schoenerschip genaamd LUCTOR ET EMERGO, in januari van het jaar 1847 geheel nieuw te Zierikzee te water gelopen, gevoerd bij de scheepsgezaghebber G.A. van Renterghem, volgens ’s Rijks meetbrief lang 22 ellen 50 duimen, wijd 3 ellen 12 duimen, hol 3 ellen 26 duimen en groot 147 tonnen, alles Nederlandse maat, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen zeilen, verder toebehoren en scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Haringvliet noordzijde voor het pand wijk 12 No. 81, en aldaar de gehele dag vóór, en op de dag der veiling des voormiddags te bezichtigen. Nadere informatie te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. P.D. Lusink Jr., makelaar zal op maandag de 2e oktober 1848, ’s avonds na vijf ure, in het voormalig O.Z. Heeren-Logement verkopen de gunstig gelegen en welbekende scheepstimmerwerf, genaamd De Dageraad, met deszelfs twee hechte, sterke en weldoortimmerde huizen, in een van welke tapperij wordt uitgeoefend, schippershuis, hout-, werk- en bergloodsen, nieuwe hellingen en kanthelling, en verdere scheepstimmermans- gereedschappen, alles tezamen in één koop, staande op stadsgrond aan het einde van de Nieuwe Gracht en Nieuwe Oostenburgergracht op het Dijkje bij het Funen, Wijk 16, No. 1242 en 1243, en zijnde de gehele werf omgeven met een houtrasterwerk. Breder bij biljetten. Veilconditiën op de gewone tijd ter inzage bij de notaris J.A. Hoog, Binnenkant bij de Schipperstraat.


Datum: 12 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 9 september. Na ons reeds enige jaren verheugd te hebben in het bestaan en de werkzaamheden van en op de scheepstimmerwerf van de heer Jan Smit onder deze gemeente, mochten wij heden het genoegen hebben het onlangs van die werf te water gelaten barkschip, genaamd REIJERWAARD, gesleept door de stoomboot BROUWERSHAVEN van hier te zien vertrekken en tevens te vernemen, dat op dezelfde werf onmiddellijk de kiel gelegd is van een schip van ongeveer 450 lasten, de naam zullende voeren van RIDDERKERK. Groot is onze belangstelling in een onderneming, waardoor bij de naderende winter in het onderhoud van zo velen voorzien wordt, en hartelijk wensen wij in het belang dezer gemeente, dat de ijver en goede gezindheid der ondernemers de meest wenselijke resultaten mogen erlangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay Brixham, 8 september. Het schip (opm: schoenerkof) de AMSTEL, kapt. J.H. Kernkamp, van Rotterdam naar Suriname, is op 5 mijl afstand van Berry-Head (opm: Brixham) tegen de smak SARAH aangestevend, heeft daarbij aanzienlijke schade aangericht en onder andere haar boegspriet enz. verbrijzeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 september. Voor deze stad is ingeklaard het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Stockholm, met ijzer en teer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, van Cardiff naar Kroonstad, heeft na geëindigde reparatie te Cuxhaven, de reis weder voortgezet. (opm: zie NRC 160848)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark TRITON, kapt. H. Olie, de 21e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 14 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 september. Heden is alhier van de werf St. Joris met het beste gevolg te water gelaten het door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortland en Anthony nieuw gebouwde schoenerschip PIO NONO voor rekening van de heer Edouard Serruys, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. J. van der Meyde. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een schip, hetwelk de naam zal dragen van JUNO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 27 juli. Het schip HEBE, kapt. Backer, van Rio de Janeiro op hier bestemd, is de 7e dezer op 7 mijl noord-noord-west van Ilheos (opm: Ilhéus, Brazilië) totaal verongelukt, doch het volk gered en alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 11 september. Het schip AERD VAN NES, kapt. Nobach, van Amsterdam naar Batavia, heeft alhier ankers en kettingen verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Gisteren middag bij het binnenkomen is de Nederlandse Oost-Indiëvaarder MARGARETHA IDA op het Kanaal (opm: door Voorne) zo sterk tegen een uitgaande kof, kapt. Kars, gevaren, dat het laatste schip een belangrijke schade aan de boeg kreeg. De klemming was zo sterk, dat de hand van het anker is gebroken. (opm: zie bericht NRC 150948)


Datum: 15 september 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In den jare 1848, de 6e september, ten verzoeke van Annegien Singer, wonende te Groningen, vrouw van Jochem de Jonge, heb ik, Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten tweede male gedagvaard Jochem de Jonge om op vrijdag de 16e december 1848 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde:
- aangezien de gedaagde op de 1e maart 1843 van Groningen is vertrokken naar Amsterdam, van waar hij als stuurman met het kofschip de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. J.J. de Groot, van de Pekel-A, is gevaren naar de Oostzee op avontuur.
- aangezien er nu meer dan 5 jaren na zijn vertrek van Amsterdam zijn verlopen, zonder dat er enig bericht van hem is ingekomen en er dus rechtsvermoeden van overlijden bestaat.
- aangezien de eiseres als echtgenote er belang bij heeft, dat bij vonnis worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden bestaat.
Mitsdien van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 7 september 1848.
(opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. In het Handelsblad van heden komt een bericht voor onder Rotterdam d.d. 13 september, waarin gemeld wordt, dat het Oost-Indisch schip MARGARETHA IDA op het Kanaal zo sterk tegen een uitgaande kof, kapt. Kars, is gevaren, dat het laatste schip een belangrijke schade aan de boeg gekregen heeft. Dat bericht is onjuist. De MARGARETHA IDA lag stil en het was daarentegen de kof, die tegen haar aanliep, terwijl buitendien de gehele hierdoor ontstane schade geen NLG 25 bedraagt.


Datum: 16 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 september. Heden werd binnen deze stad met het beste gevolg te water gelaten het schip ELISABETH, kapt. Serlé, metende 310 tonnenlast, en gebouwd voor rekening van de heren C.W. van Dam & Co, aan de werf van de Wed. E. Visser alhier. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ander schip, hetwelk de naam van EQUATOR dragen zal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 4 september. Het schip VROUW MARIA, kapt. Suerken, van Libau naar Schiedam, is zwaar lek, het slagzijde, enz., te Lillesand binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip genaamd MARCHINA (opm: juiste schrijfwijze MARCHIENA), groot p.m. 52 roggelasten of 70 gemeten tonnen, nieuw uitgehaald in 1839, thans liggende te Schiedam, met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, en verdere scheepsgereedschappen. Nadere informatiën bij de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam en A. Prins te Schiedam, of bij de kapitein H.F. Mulder aan boord. (opm: de kapitein/eigenaar was Harm Tiessens Mulder)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 september. De 11e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, de 19e mei vertrokken van Rotterdam.
De 12e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip LUCIA MARIA, kapt. B. Barends, de 20e mei vertrokken van Amsterdam, en het dito schip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap, de 15e mei vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark OUD ALBLAS, kapt. P. Kleij, de 15e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 19 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 18 september 1848:
- Het kaagschip de JONGE ANNA, gevoerd door schipper A. de Boer, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 82 ton. Is niet geveild; vroeger uit de hand verkocht.
- Een overdekte poonschuit genaamd OP HOOP VAN ZEGEN, groot 33 gemeten Nederlandse tonnen, NLG 575, in slag NLG 25. (opm: koper niet genoemd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 september. Voor deze stad is ingeklaard AFINA AGATHA, kapt. J.B. Mulder, van Bergen, met levertraan en stokvis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CONCORDIA, kapt. Klijhn, van St. Croix naar Flensburg, is de 7e september te Cowes binnengelopen, doch heeft de reis voortgezet.


Datum: 20 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 september. Het schip JONGE JOHANNA, kapt. Buijst, van Bergen op hier bestemd, is met zware schade wegens aanzeiling in een Noorse haven binnen gelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Wij zijn in het zekere onderricht, dat bereids te Venlo is aangekomen de nieuwe stoomboot, LOUISA genaamd, van de onderneming P.J. Berger, die binnen kort, zo als wij reeds vroeger gemeld hebben, tussen die stad en Rotterdam in de vaart zal komen. De boot, meldt men ons, is van zeer elegante constructie en mag gerekend worden onder de fraaiste boten welke op onze rivieren tot hier toe bekend zijn, en voldoet het inwendige onder alle rapport niet minder, zo wel voor het gemak der reizigers als door sierlijkheid. De boot is nog niet geheel voltrokken (opm: voltooid) wegens het passeren der bruggen te Maastricht, zo onder andere zijn er nog niet op geplaatst de raderkasten en slechts de halve schoorsteen. Voor zo veel men heeft kunnen waarnemen, voldoet de werking der machinerieën ook allerbest en zal deze nieuwe boot in snelheid de reeds in de vaart zijnde boot de MAAS verre overtreffen. De twee boten zullen in het vervolg in het zomer seizoen zes vaarten per week doen, waardoor het verkeer beduidend zal toenemen, te meer, daar weldra de onderneming Bonhomme & Seijdlitz ook een tweede boot tussen Venlo en Maastricht in de vaart zal brengen, waardoor dan dagelijks gelegenheid tussen deze twee steden zal bestaan. Het is dan ook vurig te wensen, dat onze hoge regering het reeds op één plaats, namelijk te Grave, met goed gevolg begonnen werk tot verbetering van het bed der rivier met de meeste spoed late voortzetten, ten einde wij niet, zo als nog alle jaren heeft plaats gehad, die fraaie schepen in het beste seizoen moeten zien stil liggen en alle ondernemingsgeest hierdoor zien uitdoven. Want nog onlangs heeft de stoomboot de MAAS door gebrek in het vaarwater een grote lekkage gevaren, hetwelk van allernadeligst gevolg ware geweest, wanneer niet deze boot, even als de nieuwe, met waterdichte vakken ware gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntende inrichtingen heeft, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast brikschip HENDRICA, gevoerd door kapt. J.R. de Boer, om vermoedelijk nog voor het eind dezer maand te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen alhier, alsmede bij de reder J.J. Bonn te ’s-Gravenhage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Door het departement van binnenlandse zaken is, naar aanleiding van art. 6 van ’s konings besluit van 31 juli 1841 (St.blad no. 26) bepaald, dat de stoombootdienst van de Heusdensche Stoomboot-Maatschappij, tussen Heusden en Rotterdam alsmede tussen de verder in haar concessie begrepen plaatsen zal worden geschorst gedurende de tijd van veertien dagen, in te gaan op de eerste oktober aanstaande, en zulks dewijl genoemde maatschappij, in weerwil van de herhaaldelijk aan haar gedane aanmaningen heeft blijven voortgaan met haar tarief eigendunkelijk anders toe te passen, dan bij het voor haar goedgekeurde reglement is bepaald.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. de 15e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark KONING WILLEM II, kapt. G. van Eijk Minkman, de 25e mei vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark RABENHAUPT, kapt. J.J. Prange, de 20e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 21 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 12 september. Het schip LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, (opm: kof, bouwjaar 1838, kapt. Jacob Garbrands Lukje) van Cardiff naar Croonstadt, is de 9e dezer op de Zweedse kust bij Hoganaes gestrand en vol water gelopen. De kapitein en twee man der equipage zijn daarbij omgekomen. (opm: zie NRC 160848, 250948 en 051048)


Datum: 22 september 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MATHILDA MARIA, kapt. Van der Velde, van Petersburg naar Amsterdam, te Croonstad uit zee terug, heeft op 6 september, de reis hervat. (opm: zie NRC 090948)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JONGE WICHER, kapt. Bosker, van Stralsund naar Lynn, is de 29ste augustus te Kalvöesund binnengelopen.


Datum: 23 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. De kof JANTINA, kapt. B. Boone, te Pekela te huis behorende en van St. Ubes (opm: Setubal) naar de Oostzee bestemd, is de 8e dezer te St. Ubes zwaar lek weder binnengelopen, waar het schip zal moeten lossen en repareren.


Datum: 25 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 16 september. Een Nederlandse kof met spoorstaven, waarschijnlijk van Cardiff naar Croonstadt bestemd, is de 11e dezer in de nabijheid van Kullen gezonken. Van de bemanning is slechts de stuurman gered. (opm: LIEFDADIGHEID, kapt Lukje, zie NRC 160848 en NRC 210948)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 14 september. Scheepsvrachten naar Amsterdam NLG 20 per last rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 16 september. Scheepsvrachten. Er is vraag voor schepen naar Bergen en kon men NLG 21 per last rogge bedingen.


Datum: 26 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greetzijl, 19 september. Het hier met schade binnengelopen schip VROUW SYKE (opm: VROUW SIJKA), kapt. Onstwedder, van Amsterdam naar Bremen bestemd, heeft zijn reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 22 september. De bark CORINTH is heden morgen met het naar binnen zeilen op het Pampus aan de grond geraakt, hebbende de stoomboot KINDERDIJK tot assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GEERTRUIDA, kapt. Mellema, van Rostock naar Amsterdam, is bij de Kaap Tergana, in Noorwegen, verongelukt doch het volk gered en in Den Briel binnengebracht door kapt. Prins, voerende het schip LAMMEGINA, van Stralsund naar Rotterdam.


Datum: 27 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juli. Onder het opzicht van de heer Bennet wordt bij de particuliere scheepsbouwmeesters M. Leuven & Co te Sourabaya een kleine stoomboot voor het gouvernement gebouwd, welke één der machines van de voormalige ijzeren stoomboten BANDA of TERNATE zal ontvangen, en te Lassem (opm: Lasem, Midden Java) is van het gouvernement met de heren Brown & Co contract gesloten voor de aanbouw van twee schoeners, gelijk Zr.Ms. schoener ARUBA, behoudens zodanige wijzigingen als de heer Cores de Vries, naar wiens plan zij gebouwd worden, nodig zal oordelen te maken, ten einde aan het doel, door het gouvernement met dezelve beoogd, zouden kunnen beantwoorden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Rotterdam, gehouden op 26 september 1848: Het schip LUCTOR ET EMERGO is heden verkocht aan de heren R. Twiss & Zn voor NLG 18.800.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 september. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip PASSAROEAN, kapt. C.C.B. Fullbrun, met een passagier, de 16e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Henrichs, met een passagier 1e klasse, 28 passagiers 2e klasse, vrouwen en kinderen, en Gouvernements-werklieden, de de 12e juni vertrokken van Rotterdam, het dito schip LOUISA MARIA, kapt. N. de Boer, de 12e juni vertrokken van Amsterdam, de dito bark WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, met vier passagiers, de 12e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, de 12e juni vertrokken van Dordrecht, en de dito bark NIEUW LEKKERLAND, kapt. W.H. Cramer, de 18e juni vertrokken van Londen.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark SIRIUS, kapt. H. Mulder, de 20e juni vertrokken van Amsterdam, de dito bark DECIMA, kapt. P.J. Feijnst, de 21e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADMIRAAL TROMP, kapt. A.A. Herman, met twee passagiers, de 25e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip BATAVIER, kapt. H.H. Uil, de 24e mei vertrokken van Rotterdam, de dito schoener MARIA SOPHIA, kapt. M. van Gijzel, de 22e mei vertrokken van Rotterdam, en de dito bark LIBRA, kapt. U. Trip, de 5e juni vertrokken van Boston.


Datum: 28 september 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Volgens berichten van Batavia, lopende tot 27 juli, per overlandmail ontvangen, waren in die maand geen Nederlandse schepen bevracht geworden, en lagen op Java voor particuliere rekening nog onbevracht de schepen ANNA EN ELISE, STAD SCHIEDAM, A.R. FALCK, MAXIMILIAAN THEODOOR, MARIA JACOBA CORNELIA, JAPARA, HENRIETTE CLASINA, IDA ELISABETH, GRAAF VAN NASSAU en CELEBES. De EMELIE, te Samarang, bekwam slechts voor een gedeelte lading, zo ook de HONGKONG aldaar, van Soerabaya te vervrachten. De RHOON EN PENDRECHT werd voor reders rekening beladen. De vrachten zijn thans nominaal te beschouwen en niet te noteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 27 september. Binnengekomen WOLTEMADE, kapt. Guyt Jr., van Batavia.


Datum: 29 september 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 28 september. De ROELFINA GEZINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Riga gisteren alhier binnenkomende, is ten gevolge van het weigeren in de wending in het zeegat met hoog water tegen de Noordgronden aan het strand geraakt. Heden nacht, na het uitbrengen van zware ankers en een gedeelte der lading te hebben gelicht, is het schip onder bevel van de onder-inspecteur over ’t loodswezen in vlot water gebracht, waarna hetzelve, na een gedeelte lijnzaad weder aan boord genomen te hebben, de reis naar Rotterdam heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstadt, 16 september. Het schip TJARK GIEZEN, kapt. Jaski, van St. Petersburg naar Delfzijl, is alhier lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greetzijl, 21 september. Het schip VROUW SYKA, kapt. Onstwedder, van Amsterdam naar Bremen, is alhier lek uit zee teruggekomen. (opm: opnieuw, zie NRC 260948) Het moet lossen.


Datum: 02 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 september. De Nederlandse bark SARA MARIA (opm: de bijlbrief geeft als naam SARA EN MARIA), kapt. Kooy, van Amsterdam naar Batavia, is heden op de Owers (opm: Bognor Regis) vastgeraakt, doch met adsistentie weder vlot geworden en met verlies van anker en ketting in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great-Grimsby, 28 september. De MARGRIETA HILLEGINA, kapt. Vostra (opm: waarschijnlijk R.S. Oostra), van Greifswald met rogge naar Rotterdam, is alhier binnengelopen en moet lossen.


Datum: 03 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 29 september. De Nederlandse bark SARA MARIA, kapt. Kooy, alhier met schade binnengelopen, is heden gevisiteerd. Het schip moet lossen en zal op de helling worden gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. N. Rademaker, en JAPAN, kapt. W. van der Zee.
Voor Rotterdam: LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, en ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkama.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA HILLEGINA, kapt. Oostra, van Greifswald naar Shoreham, is te Grimsby lek binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 oktober. de 29e september is hier aangekomen de Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlomer, de 29e mei vertrokken van Rotterdam, de dito bark VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. J. Parlevliet, de 20e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak, de 23e juni vertrokken van Rotterdam.
De 30e september is hier aangekomen de dito bark CANTON, kapt. H.W.E. Berger, de 23 mei vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra, de 12e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 04 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Het schip ANNECHINA LUCIA, kapt. Van Dijk, van Rügenwalde (opm: Darlowo, Polen) met raapkoeken naar Lynn, is, volgens brief van Terschelling van de 30e september, de 28e dito in de Noordzee gezonken, doch de equipage door de loodsschipper G. Molenaar van de boot No.2 gered en te Terschelling aangebracht.


Datum: 05 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 27 september. Van de lading van het schip LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, van Cardiff naar Croonstadt, bij Hogenaes gestrand, zijn ca. 300 spoorstaven geborgen. (opm: zie NRC 160848, NRC 210948 en 250948)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In lading te Rotterdam naar: Kaap de Goede Hoop. Voor goederen en passagiers het gekoperd snelzeilend Nederlands barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr.
Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuyzen alhier, Jan Corver en Co. te Amsterdam, en hij de heren reders Corns. Balguerie en Zoon.


Datum: 06 oktober 1848


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Groninger Courant 06-10-1848. Het schip ANNECHIENA LUCIA, kapit. van Dijk, van Rügenwalde met raapkoeken naar Lynn , is, volgens brief van Terschelling , van den 30 Sept., den 28 dito in de Noordzee gezonken , doch de equipage door den loodsschipper Molenaar, van de boot no. 2, gered en te Terschelling aangebragt.


Datum: 07 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip ADRIANA, kapt. D. van Gent, te Newcastle aan de losplaats liggende, is de 27e september op zijde gevallen en vol water gelopen. Het schip weder recht gehaald zijnde, heeft men bevonden, dat de lading zwaar beschadigd was, dat alle naden door de schok van het omvallen waren ontzet, en meerdere schade was veroorzaakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 oktober. Voor deze stad is ingeklaard het schip CERES, kapt. Vernes, met zout, salpeter, palmolie en ongesponnen katoen, van Liverpool.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 oktober. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. C. Vonck, de 20e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark CATHARINA JOHANNA, kapt. J.B. Jaski, met twee passagiers, de 1e juni vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip PHOENIX, kapt. P.J. Kasse, met een passagier, de 20e juni vertrokken van Middelburg.


Datum: 09 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 oktober. Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Drenth, van Straalsund op hier bestemd, is met verlies van de vleet te Medemblik binnengelopen, zijnde in de Zuiderzee door een Noors schip aangezeild. Het heeft de lading in een lichter gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 4 oktober. Het schip CORNELIA, kapt. Kwint, van Dantzig naar Amsterdam, is de 29e september bij het Schönberger strand, noord-westkust van Holstein, verongelukt, doch het volk gered en een gedeelte der lading droog geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Peterhead, 4 oktober. Het schip JONGE NEELTJE, kapt. Van Donk, van Vlaardingen, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Buenos Ayres het Nederlandse nieuw gebouwd en gekoperd schoenerschip MATHILDA EN LOUISA, kapt. Willem Blaakhert. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.`

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop een smakschip, groot 35 rogge-lasten, met complete inventaris, in den jare 1839 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij F. Zeilinga, op de Geldersche Kade no.43.


Datum: 10 oktober 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De directie van het stoomsleepschip DORDRECHT brengt ter kennis van de handel en de scheepvaart, dat zij haar sleepdienst met bovengenoemde alleszins voortreffelijke stoomsleper, van ruim 300 paardenkracht, heeft aangevangen, zijnde deze sleepdienst uitsluitend ingericht tot het slepen van houten zeilschepen, van Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht, langs de gehele Rijn tot Manheim ingesloten, voor zover de waterstand zulks toelaat. De reglementen en tarieven der sleeplonen zijn verkrijgbaar bij de directeur D. Schotman, Dz., te Dordrecht. De volgende sleeptrein vertrekt bij terugkomst van de stoomsleper van Keulen, waarschijnlijk in het laatst dezer week.


Datum: 11 oktober 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 oktober. De 6e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WILLEM BARENDS, kapt. W. Landsaat, de 15e juni vertrokken van Amsterdam, en de dito bark BUITENZORG, kapt. L.R. Giezen, met enige passagiers, de 24e juni vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip IDA WILLEMINA, kapt. G.G. Geerling, de 12e juni vertrokken van Dordrecht, het dito schip ELIZABETH ANTOINETTE, kapt. A.H. Besier, de 20e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek, met een passagier, de 16e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark THETIS, kapt. H.H. Rademaker, de 12e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 13 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. Woensdag namiddag (opm: 11 oktober) strandde op 1½ uur afstands van Scheveningen het kofschip de VRIENDSCHAP, te huis behorende te Wildervank, gevoerd door kapt. Meijer, zonder lading. Het vaartuig kwam van de Engelse kust en was bestemd naar de Oostzee. De equipage was aan boord gebleven. Men hoopt, dat de kof niet verloren zal zijn, maar nog zal kunnen worden afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 september. Het schip MATIGHEIDS GENOOTSCHAP, kapt. Menkman, van hier naar Amsterdam, is de 20e dezer met verlies van voorsteng, zeilen, raas, kluiverboom, etc. te Newport (Rhodus-eilanden) (opm: Rhode Island) binnengelopen, zijnde op de 17e in een hevige bui op zijde geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. De onderstaande brief is door de heren C. Balguerie & Zn gezonden aan de heer Voorhoeve, secretaris van het Matigheids-Genootschap alhier:
Rotterdam, 9 oktober.
WelEdele heer,
Ons schip de WOLTEMADE, gevoerd door kapt. Guyt Jr, onlangs van Oost-Indiën teruggekomen zijnde, hebben wij het genoegen u te kunnen zeggen, dat de proef met deze bodem genomen om geen sterke drank aan zijn equipage uit te delen, uitmuntend is geslaagd. De bemanning is daaronder zeer tevreden en gezond gebleven, zelfs hebben wij geen zieken, noch op de reis, noch gedurende het verblijf in Indië gehad, zodat wij geen cent aan hospitaal- of doctorskosten betaald hebben. Bij het binnenvallen alhier heeft het volk zich zeer behoorlijk gedragen en met ijver zijn werk gedaan, hetgeen niet altijd het geval met binnenkomende schepen is. Gedurende het verblijf in Indië heeft kapt. Guyt van tijd tot tijd enige uitdelingen rode wijn laten doen.
Uit het bovenstaande blijkt:
1. dat er geen bezwaar bestaat om een goede bemanning te verkrijgen, met onthouding van sterke drank.
2. dat de onthouding van sterke drank niet nadelig, maar gunstig op de gezondheid werkt.
3. dat de onthouding van sterke drank eveneens gunstig werkt op het gedrag, en de discipline aan boord in de hand werkt.
Eindelijk kunnen wij u nog melden, dat de weinige jenever, welke voor onvoorziene gevallen was aan boord gedaan, onaangeroerd is teruggekomen.
Hoogachtend hebben wij de eer ons te noemen Ued. Dw. Dienaren,
Corn. Balguerie & Zoon

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip TJARK GIEZEN, kapt. S.J. Jaski, van St. Petersburg naar Delfzijl, te Croonstad uit zee terug, heeft de 2e oktober de reis hervat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip ANNA PAULOWNA, kapt, W. Bek Wzn., van Amsterdam naar Batavia, te Portsmouth binnen, is de 7e oktober van daar vertrokken, doch de volgende dag door stilte en tegenwind op de Modderbank teruggekomen.


Datum: 14 oktober 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 oktober. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, de 15e juni vertrokken van Amsterdam, en de dito bark ARDJOENO, kapt. S.R. Post, met vier passagiers, de 8e juni vertrokken van Amsterdam.


Datum: 16 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 oktober. Te Zierikzee werd de 12e oktober met het beste gevolg van de werf van de heer C. Smit te water gelaten het door de scheepsbouwmeester C. Mak gebouwde barkschip SCHOUWEN, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, zullende hetzelve gevoerd worden door kapt. R.A. Tange, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge & Keller.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 6 oktober. Het schip FORTUNA, kapt. Hansen, van Stettin met balken naar Nederland, is in de nabijheid van Ystad gestrand, doch het volk gered. Men is bezig de lading te bergen.


Datum: 17 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 11 oktober. De Nederlandse tjalk SIEWERDINA, kapt. Kamphuis, is bij Norderney verongelukt, doch het volk gered. (opm: zie NRC 231048)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 16 oktober. Woensdag de 11e , des namiddags, is op anderhalf uur afstand van Scheveningen, gestrand het kofschip de VRIENDSCHAP, van de Wildervank, gevoerd door kapt. Meijer, zonder lading. Het vaartuig kwam van de Engelse kust en was bestemd naar de Oostzee. De equipage is aan boord gebleven. Men vleide zich, dat de kof niet verloren zal zijn, maar nog zal kunnen worden afgebracht.


Datum: 18 oktober 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 oktober. De 13e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark BLORA, kapt. C.P.A. Pensille, de 5e augustus vertrokken van Manilla.
Heden is hier aangekomen het dito schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, de 11e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 19 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 oktober. De VROUW HENRIËTTE, kapt. Klie, van Rotterdam naar Liverpool, is alhier met verlies van ankers en kettingen binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 oktober. Voor deze stad zijn ingeklaard de schepen MERWEDE, kapt. C.J. van Driesten, van Archangel, met pek en teer; de VROUW NEELTJE, kapt. A.A. Kruisinga, van Bergen, met stokvis en traan.


Datum: 20 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 10 oktober. Het schip (opm: kof) ZES GEBROEDERS, kapt. M.F. Munning, van Rotterdam naar St. Petersburg, is de 6e dezer alhier met verlies van de bezaansmast binnengelopen, doch ligt thans na volbrachte reparatie weder gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hildoevaag, 25 september. Het schip MARGARETHA MARIA AMELIA, kapt. Smith, van Groningen naar Riga, is alhier lek binnengelopen en moet naar Kleven verzeilen om te repareren. Sedert is het schip te Mandahl aangekomen en aldaar de 10e oktober gereed om de reis weder voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend, in den jare 1843 nieuw uitgehaald kofschip, groot volgens Nederlandse meetbrief 64 tonnen of 55 roggelasten. Nadere informatie bij de cargadoors J.C. van Oven & Zoonen te Amsterdam.


Datum: 21 oktober 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Het stoomsleepschip DORDRECHT, bestemd tot het opslepen van houten zeilschepen op de Rijn, vertrekt van Dordrecht in het begin der volgende week. Nadere inlichtingen te bekomen bij de directeur D. Schotman. Dzn., te Dordrecht, of bij de agenten de heren Clemens de Veer, Amsterdam, P. van Uden, Rotterdam, A. Quakernaat, Gorinchem, W.F. d’Harvant, Lobith, Stevens Saltzmann & Co., Emmerik, B. Müller, Wezel, A.A. Maassen, Ruhrort, Franz de Smet, Keulen, J.B. Dotzler, Koblenz en M. Krebs, Mainz.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij hebben Chinese nieuwsbladen van Hongkong ontvangen. Die bladen zijn opgevuld met de treurige bijzonderheden van een te Hongkong en nabijgelegen streken op de 31e augustus en de 1e september laatstleden gewoed hebbende orkaan of typhoon.
In de haven van Hongkong is het Nederlands-Indische schip KIEM HIEN, van Samarang, groot 144 gemeten lasten, aan de oostkust van het eiland totaal verongelukt, waarbij volgens de Hongkong Register drie Maleise matrozen verdronken zijn, terwijl volgens de China Mail slechts drie man der equipage gered zijn. (opm: sterk bekort, alleen de KIEM HIEN is opgenomen, de vele buitenlandse schepen, verongelukt of met schade, zijn hier niet vermeld)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 oktober. De 17e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, de 20e juni vertrokken van Amsterdam, en de dito bark AUSTRALIË, kapt. D. Voogd Anspach, de 12e juli vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip REGINA, kapt. A. Gersen, de 11e juni vertrokken van New York, en het dito schip JOHANNA, kapt. J.H. Schippers, met twee passagiers, de 12e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 23 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 17 oktober. Aangaande het schip SIEWERDINA, kapt. Kamphuis, van Harwich naar Pagensand, op het noordwestrif van Norderney gestrand, wordt gemeld, dat hetzelve met de lading kalksteen verloren, doch een gedeelte van de inventaris geborgen was. Des kapiteins vrouw en kind waren door het omslaan van de boot verdronken. (opm: zie NRC 171048)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 21 oktober. Het schip ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, is alhier in het dok liggende gezonken, doch met adsistentie van acht pompers weder lens gepompt.


Datum: 24 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Als nadere bijzonderheden omtrent het ongeluk met het schip ANTHONY, kapt. Mugge, in het dok te Antwerpen overkomen, kunnen wij nog vermelden, dat zulks is veroorzaakt door het breken van het koptouw, gebruikt om het schip bij de kieling op te halen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 oktober. Voor deze stad is ingeklaard het schip KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met stokvis en levertraan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BERENDINA, kapt. Pekelder, van Zuidwesterhorn met raapzaad naar Amsterdam, lag de 17e oktober te Wijck auf Föhr zeilklaar.


Datum: 25 oktober 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 oktober. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek, de 12e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 26 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 oktober. Heden morgen is op ’s Rijks werf alhier de kiel gelegd van een groot stoomschip van 300 paardekracht, genaamd de GEDEH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. Sinds enige dagen is door de heren Bonhomme & Seydlitz, concessionarissen van de internationale vaart tussen de steden Luik, Maatricht, Maeseyk, Roermond en Venlo, een nieuwe stoomboot van 40 paardekrachten, genaamd LA VICTOIRE, op de Maas gebracht. Dit vaartuig, hetwelk gebouwd is in het etablissement van John Cockerill te Seraing, en op de allerfraaiste en doelmatigste wijze is ingericht, doet dienst tussen de steden Maastricht en Venlo, en heeft een zodanige snelle vaart, dat men in plaats van des avonds te Maastricht omstreeks 7 ure aan te komen, en ofschoon men een uur later dan voorheen van Venlo vertrekt, telkens reeds vóór 3 ure te Maastricht is, zo dat de reis meer dan vier uren verkort wordt, iets hetgeen uit aanmerking van de slechte toestand, waarin de rivier de Maas, door het nalaten van de noodzakelijkste werken, verkeert, als een aller voordeligst resultaat voor deze moeilijke onderneming moet aangemerkt worden.


Datum: 27 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 oktober. Het schip CATHARINA, kapt. Toft, van Warde naar Amsterdam, is de 14e dezer op de Zuidwal aan de grond gezeild, lek geworden en gezonken, doch het volk gered. De lading is beschadigd geborgen en met het wrak publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 23 oktober. De kof AURORA is op ongeveer 40 mijlen oost-½-zuid (opm: 96º rechtwijzend) van de Spurn van het volk verlaten gevonden en alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 21 oktober. De MARCHINA, kapt. Legger, van Lynn naar Riga, is alhier met gebroken roer en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 oktober. Het schip TRANSIT, kapt. Smit, van hier naar Cadix, is bij Kattendijk aan de grond vast geraakt, doch met adsistentie weder in vlot water gekomen.


Datum: 28 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly St. Mary’s, 23 oktober. De Nederlandse kof AKKE BOON, kapt. Potjer, van Rotterdam naar Liverpool, heeft zijn mast verloren en is de 20e dezer in deze haven gebracht. Zijn lading zal daardoor moeten gelost worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor deze stad is ingeklaard het schip HOOP EN VERWACHTING, kapt. G.H. Pijbes, van Liverpool, met zout en ongesponnen katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dordrecht, 27 oktober. Volgens berichten van Batavia lopende tot 25 augustus per overlandmail ontvangen, werden er volstrekt geen vrachten aangeboden en zijn dezelve als nominaal te beschouwen, men bespeurt bij de agenten der schepen die op avontuur waren uitgekomen, weinig lust tot inkopen. De schepen de VIER GEBROEDERS, IDA ELISABETH, HARMONIE, WILLEM DE CLERQ, AGNETA en GRAAF VAN NASSAU lagen nog zonder bepaalde bestemming. Het schip MR. CORNELIS HAGA zal naar China vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 oktober. Men verneemt, dat den 25 des namiddags, op de hoogte van Egmond aan Zee, door de stormwind een vissersschuit, waarin zich 6 mensen bevonden, is omgeslagen; al deze ongelukkigen, waaronder de schipper Klaas de Groot en zijn zoontje, hebben daarbij de dood gevonden. De betrekkingen verkeren in behoeftige omstandigheden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 oktober. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven, met twee passagiers, de 5e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 30 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ezumerzijl, 25 oktober. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Bremen, is met adsistentie van een visser in het Friesche Gat binnengebracht, hebbende op het Bornrif gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 23 oktober. Het schip ANNEGINA, kapt. Lodewijks, van Brevich naar Delfzijl, is de 20e dezer op Borkum gestrand, doch het volk gered. (opm: vergelijk PGC 311048)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. De 25e dezer zijn te Scheveningen aangekomen de zeven matrozen en twee jongens van de op de Engelse kust overzeilde pink de JONGE MARTINA JOHANNA, zijnde de stuurman nog niet teruggekeerd. Deze ongelukkigen, de meesten vaders van huisgezinnen, zijn door deze ramp van hun bestaan en van al hun goed, dat zich aan boord bevond, beroofd. (opm: mogelijk een vissersschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum). ’s Rijks stoomschip MERAPI zou, als zonder grote reparatie niet langer in Indië in dienst kunnende blijven, eerlang naar het moederland worden opgezonden. Het ijzeren stoomschip BORNEO was op de 30e juli te water gelaten en zou verder afgewerkt worden om, behalve voor deszelfs oorspronkelijke bestemming, te dienen voor de paketvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dockum, 28 oktober. Kapt. Oetse Geerts Bakker, voerende het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, geladen met stukgoederen, bestaande in koffij, jenever, kaas, haring, ansjovis, enz, komende van Amsterdam met destinatie naar Bremen, is de 22e oktober l.l. bij mistig weder, door verleiding van stroom, met stilte en holle zee bij het eiland Ameland op twee vademen water in de branding geraakt en door het stoten tegen het Bornrif zwaar lek geworden, zodat hij met levensgevaar der bemanning en behulp van een vissersschuit met zeer veel moeite en zware storm, gisteren te Ezumazijl is binnengelopen om de lading te lossen en het schip te repareren. Zo men zegt, zouden bij het eiland Ameland en ook bij het eiland Schiermonnikoog door de storm van gisteren ongelukken zijn gebeurd. Sedert ruim acht dagen is de Noordzee zeer onstuimig.


Datum: 31 oktober 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 oktober. Het schip VROUW MARIA, kapt. Puister, van Hornmerzijl (opm: Horumersiel) op hier bestemd, is de 27e met verhitte lading te Delfzijl binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 oktober. Voor deze stad is ingeklaard het schip IDEE, kapt. P. Don, van Newcastle, met steenkolen en stenen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Borkum zijn aldaar de 19e dezer gestrand, het smakschip ANNECHIENA, kapt. Lodewijks, komende van Noorwegen en bestemd naar Delfzijl; en het Hannovers kofschip JOHANNES, kapt. Everts, komende van Noorwegen en bestemd naar Akkumerzijl, het volk werd gered en een gedeelte der ladingen geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof AURORA, is op ongeveer 40 mijlen O. ½ Z. van de Spurn door het volk verlaten gevonden en te Grimsby binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGINA, kapt. Legger Jr., in ballast van Lynn naar Riga, is, na 15 dagen op zee te zijn geweest, de 21e oktober met gebroken roer en andere schade ter rede van Leith binnengelopen.


Datum: 01 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip EERSTELING, kapt. D.F.O. van der Wal, voerende een bekwame scheepsdoctor. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Zierikzee ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip SCHOUWEN, kapt. R.A. Tange, voerende een bekwame scheepsdoctor, om op het einde van november te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 23 oktober. Scheepsvrachten. Genoteerd werd naar Amsterdam per Nederlands schip NLG 33 voor het ingenomen last hennep, NLG 31 voor het uitgeleverd last gerst, beide met 1 pCt. kaplaken per last, voor zaai-lijnzaad NLG 2,40 en slag-lijnzaad in zakken NLG 1,45 per ton, beide met 10 cents kaplaken. Naar de Maas met buitenlands schip NLG 30 en NLG 1,- kaplaken voor het uitgeleverd last rogge.


Datum: 02 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, donderdag 1 november. In de afgelopen week is op de nieuwe scheepstimmerwerf bij de scheepmaker H. van Schaagen, onder de gemeente de Mijl, nabij deze stad, de kiel gelegd voor het kofschip ERATO, groot 100 lasten, gebouwd wordende voor rekening van de heer P, Smits Fzn, koopman alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 4e oktober is op 18º NB en 26º WL gezien het Nederlandse schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar Batavia, hebbende schade aan het roer. Het zette koers naar Rio Janeiro om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 november. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 8 schepen, als:
Voor Amsterdam: ALIDA WILLEMINA, kapt. J.C. Berk; SUSANNA CHRISTINA, kapt. R.M. Corbiére; MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, van Rotterdam; STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. P.J. van Emmerik; MARIE JULIE, kapt. Tijgeler; MERCATOR, kapt. N.N.; JONGE JAN, kapt. G.T. Bus.
Nog zijn bevracht geworden de schepen KOLONEL KOOPMAN en HENDRIKA, beide van Rotterdam, op de voet en de voorwaarden van bevrachting voor 1849.


Datum: 03 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Door het Departement van Binnenlandse Zaken is bij resolutie van 28 oktober j.l. krachtens het laatste gedeelte van art. 7 van ’s Konings besluit van 31 juli 1841 (Staatsblad no. 26) aan de heer L. Hartong Jr, expediteur en scheepsbevrachter te Rotterdam, op zijn verzoek een uitstel van zes maanden bewilligd tot het in werking brengen der stoombootdienst tussen genoemde stad en Havre, voor welke dienst hem de concessie is verleend bij resolutie van 11 mei j.l, zodat het bedoelde uitstel gerekend wordt te zullen ingaan met de 1e der lopende maand november.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof TWEE GEBROEDERS, kapt. Haas, van Dagebull met raapzaad naar Vetersen, is de 27e october te Wijck auf Föhr binnengelopen om de lading te onderzoeken. De kapitein geloofde dat het schip lek was.


Datum: 04 november 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 november. Voor deze stad is ingeklaard het schip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, van St. Davids, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 november. Gisteren arriveerde ANNA, kapt. W.H. Kramer, van Batavia.


Datum: 06 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 1 november. Het schip SARA MARIA, kapt. Kooy, van Amsterdam naar Batavia, alhier binnengelopen, heeft de bekomen schade gerepareerd en is gereed met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 november. Naar men verneemt, zijn gisteren op het Goereese strand verongelukt een Engelse schoener en een Nederlandse kof. Van de equipagiën en scheepnamen is hier met zekerheid niets bekend. De stoomboot KINDERDIJK is na de middag teruggekeerd. De schepen zaten toen reeds onder water en er was door de hoge zee niets aan te doen. (opm: zie DC 091148)


Datum: 07 november 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 november. Voor deze stad is ingeklaard het schip ANNA, kapt. W.H. Cramer, van Batavia, met arak, suiker, rijst, koffie, thee en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Kapt. Hus, van Suriname in Texel binnen, rapporteert op 48 gr. Noorderbreedte, 11 gr. 35 min. Westerlengte, gered en opgenomen te hebben twee man der equipage van de Engelse schoener JACKY, kapt. A. Grant, komende van Konstantinopel, welke in zinkende staat verkeerde. De overige equipage van de schoener is verdronken. Kapt. Hus heeft bij het redden der twee manschappen zijn sloep verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Hoekzijl wordt van de 28e oktober gemeld, dat een Nederlandse tjalk, beladen met zaadkoeken en van Elbing naar Lynn bestemd, na gestoten te hebben, in de Jade binnengelopen was; de kapitein zou de lading onderzoeken. (vermoedelijk het schip FROUWINA GESINA, kapt. Huisman, van Elbing naar Lynn, de 19e dito Tonningen gepasseerd.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DIANA, kapt. Beekman, van Koningsbergen naar Aberdeen, is volgens brief van Newburgh van de 30e october, op 27 october, vijf mijlen ten noorden van die plaats op het strand gedreven en verbrijzeld; twee der equipage zijn daarbij omgekomen, doch de kapitein en de stuurman gered.


Datum: 08 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Petersburg, 27 oktober. Het schip NEDERLANDS NIJVERHEID, kapt. Deijer, van Amsterdam naar hier bestemd, is in de nacht van de 17e op de 18e dezer in de Finse Scheren bij het eiland Jarmö, op een blinde klip vast geraakt, doch na een partij pijpaarde over boord geworpen te hebben, met adsistentie weder af en zwaar lek te Utö binnengebracht. Het werd met pompen boven gehouden en moest lossen om te repareren.


Datum: 09 november 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 november. De op het Goereesche strand verongelukte schepen zijn gebleken te wezen het Nederlandse kofschip VESTA, kapt. G.W. Lohman, komende van Newcastle en bestemd naar Dordrecht, en de Engelse schoener ALERT, kapt. A. Rankine, van Glasgow naar Rotterdam. De beide bemanningen zijn gered en naar Dordrecht gebracht.


Datum: 10 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hookzijl, 3 november. Het schip VROUW GESINA, kapt. Huisman, van Elbing naar Lynn, is alhier met schade binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 4 november. Het schip MARGARETHA, kapt. Bakker, van Steinhauserzijl naar Port Dundas, is gisteren op Juist gestrand, doch het volk gered.


Datum: 13 november 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CATHARINA ELIZABETH, kapt. G. Boiten, van Groningen naar Londen, is volgens brief van Noordwijk d.d. 9 november in de nabijheid dier plaats gestrand, doch de equipage, uit vier man bestaande, aan de wal gekomen.


Datum: 14 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 10 november. De stoomboot KONING WILLEM II, van Hull naar Kampen, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 november. Het schip REBECCA, kapt. Prins, van Rotterdam met suiker en koffij naar Stettin, is volgens bericht van Anholt benoorden dat eiland gestrand, vol water gelopen en zal waarschijnlijk niet afgebracht kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 4 november. Het schip ALBERDINA, kapt. Mateling, van Bremen naar St. Petersburg, is lek en met meer andere schade alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op donderdag 16 november 1848, des voormiddags ten 11 ure, in de herberg De Zwaan te Katwijk aan Zee, van het wrak van het op de 11e oktober ll. op een uur afstands bezuiden het dorp Katwijk aan Zee gestrande kofschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. Meier. Nadere onderrichtingen zijn te bekomen bij de gesubstitueerde strandvonders te Katwijk aan Zee, zomede bij de notaris Roest van Limburg, te Katwijk a/d Rijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip FROUWINA GESINA, kapt. Huisman, van Elbing naar Lynn, te Hoekzijl met schade binnengelopen, heeft de lading gelost; het beschadigde gedeelte, bestaande uit lijnkoeken, zal de 9e dezer verkocht worden. (opm: zie PGC 071148)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Hannoverse kof JOHANNA CAROLINA, kapt. Meijer, van Engeland naar de Oostzee, is in de nacht van de 26e dezer bij Winga totaal verongelukt, en van het volk heeft zich alleen de stuurman met zwemmen gered.


Datum: 15 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 november. De 12e dezer is met het beste gevolg van stapel en te water gelaten het eerste voor rekening van de te Amsterdam gevestigde Stoom-Schroef-Schooner-Reederij aan het etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel gebouwde ijzeren stoomschroefschoenerschip, waaraan de naam van GOUVERNEUR VAN EWIJCK is geschonken, terwijl het tweede zich in aanbouw bevindende1 schip die van BURGEMEESTER HUIDEKOOPER zal voeren. Naar men verneemt, was dit van stapel laten bepaald op gisteren, doch het water meer en meer vallende zijnde heeft men uit vrees van later daaraan te kort te zullen komen moeten besluiten het schip ten spoedigste van de helling te doen gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 november. Het schip RICHARD, kapt. Engelsman, van Newcastle op hier bestemd, is volgens brief van het Nieuwe Diep van de 13e dezer met een loods aan boord op de Zuiderhaaks gestrand, doch, na twee uren gestoten te hebben, met adsistentie van de loodsboot No. 4 weder af en lek en met verlies der loze kiel aldaar binnen gebracht. De kapitein had het geraden geoordeeld langs het kanaal de reis te vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Cannegieter en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 27e november 1848, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van de notarissen J.W. Roeloffs Valk en G. Schimmel, presenteren te verkopen:
- 1/16 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip GEZINA, gevoerd door kapt. Burggraaf, groot volgens meetbrief 622 tonnen of 329 lasten.
- 1/16 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip SUZANNA CHRISTINA, gevoerd door kapt. B.M. Corbière, groot volgens meetbrief 500 tonnen of 264 lasten.
- 1/15 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip REGINA, gevoerd door kapt. A. Gersen, groot volgens meetbrief 471 tonnen of 249 lasten.
- 1/30 aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN HENDRIK, gevoerd door kapt. H. de Jong, groot volgens meetbrief 611 tonnen of 323 lasten, zo als bij biljetten vermeld.


Datum: 16 november 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 11 november. Het schip NIJVERHEID, kapt. Giezen, van Zwolle naar Hull, is alhier met schade binnengebracht.


Datum: 17 november 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directie der Kamper-Hulsche Stoomboot-Maatschappij maakt bekend, dat vanaf 25 november eerstkomende. in plaats van 10%, 25% averij boven de gewone vracht zal worden geheven van alle goederen van Hull naar Kampen verladen.
Kampen, 15 november 1848
(opm: Hulsche, in de naam van bovengenoemde rederij, schijnt men inderdaad met één L te schrijven)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FRIESLANDS GOUVERNEUR VAN SIJTSMA, kapt. Zijlstra, van Newcastle naar Nickerie, te Ramsgate binnen, heeft op 10 november de reis voortgezet.


Datum: 18 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 november. De Hanoverse kof ANTINA, kapt. Hagios, van Emden, met tarwe naar Grangemouth, is volgens brief van Texel van de 16e dezer de 14e dito dwars van Midsland op Terschelling gestrand, doch het volk gered en hoopte men de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het schip JONGE WALRAVE, van hier te Livorno aangekomen na een reis van 20 dagen, lag hij aldaar in quarantaine. De 24e oktober had hij op de hoogte van Malaga gepraaid de schepen CORNELIS, kapt. Fokkes, van Marseille naar Antwerpen en DIANA, kapt. Greven, van Malaga. (opm: er was in Nederland cholera uitgebroken, reden waarom uit Nederlandse havens afkomstige schepen in buitenlandse havens in quarantaine werden gelegd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 9 november. Het schip DOROTHEA, kapt. Jensen, van Newcastle op hier bestemd, is gisteren nacht benoorden deze haven gestrand en verbrijzeld, doch het volk, uitgenomen de kok, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 11 november. Aangaande het schip REBECCA, kapt. Prins, van Rotterdam naar Stettin, op Anholt gestrand, wordt gemeld, dat hetzelve weg zou zijn. Van de lading was een gedeelte nat geborgen.


Datum: 20 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay Brixham, 16 november. De JOHANNA JACOBA, kapt. Sap, van Cardiff naar Amsterdam bestemd, is alhier met verlies van zijn fokkemast, zeilen en verdere schade binnengelopen ten gevolge van een aanzeiling met de FREEDOM, van Jersey.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sheerness, 16 november. De Nederlandse bark LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, met 148 soldaten van Rotterdam naar Batavia bestemd, is heden door de stoomboot ROBERT BRUCE in deze haven gebracht, hebbende verscheidene zieken aan boord. Naar men verneemt, zijn zes soldaten na 48 uren lijdens aan de cholera gestorven, terwijl 27 anderen, onder welke zich mannen van de equipage bevinden, ziek zijn, waaronder zeven aan de cholera. Het schip is naar Nove gezonden in afwachting van nadere orders van Londen, waarheen de kapitein zich begeven heeft ten einde autorisatie te erlangen om de troepen over te schepen op een ander vaartuig, ten einde de ziekte zo veel mogelijk tegen te gaan.


Datum: 21 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 september. Ons werd uit Canton d.d. 7 september jl. onder meer het volgende geschreven: Sedert enige jaren had men in dit gedeelte van China geen typhoon (orkaan) gehad, en men verwachtte ook in deze zomer er vrij van te zullen wezen. De 31e augustus was de lucht betrokken en brandend heet, de wind bleef noord. Te Hong Kong was die dag de barometer gezakt en des nachts om half twee barstte aldaar de orkaan los. Tegen 7 uren des ochtends van de eerste september was de wind minder hevig en was toen de typhoon in een storm veranderd. De geleden schade was ontzettend: 13 der in de haven liggende schepen werden op strand gedreven, ontmast en zwaar beschadigd. Daaronder was het Nederlandse schip KIEN HEEM, te Samarang te huis behorende, waarvan drie man der equipage verdronken. De Nederlandse bark VAN DER PALM, gezagvoerder J.J. Muntendam, welke gedurende de typhoon voor drie zware ankers lag – ieder anker had over de 100 vadem ketting uit – heeft geen schade gekregen.
Te Macao begon de orkaan uit het noord-noord-westen. In de binnenhaven, alwaar de schepen zich veilig waanden, werden 8 Europese bodems en kotters op het strand en op de rotsen gejaagd. De Nederlandse brik BOREAS heeft aldaar het zware weder voor vijf ankers liggende uitgereden en heeft geen schade bekomen; dat de brik behouden werd, mag aan de doelmatige voorzorgen, door kapt. Messen genomen, toegeschreven worden. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 september. Wat betreft de scheepsvrachten van Java: door de meerdere levendigheid in de produkten handel zijn gedurende deze maand enige bevrachtingen, echter tot lage koersen, gesloten. De VIER GEBROEDERS werd gecharterd voor een lading suiker naar Engeland of Nederland tot GBP 4-10 voor kranjangs (opm: matwerk of gevlochten bamboe, o.a. voor de verzending van suiker) en GBP 3-12/6 voor zakken, om te Samarang en Soerabaja te laden. De PEKING naar de Golf van Perzië voor NLG 18000, zijnde de bevrachting van de MARIA JACOBA CORNELIA voor zodanige reis in de vorige maand vervallen. De IDA ELISABETH en GRAAF VAN NASSAU werden voor een lading suiker en rijst naar Rotterdam genomen, resp. tot NLG 80 en NLG 70 per last zonder meer. Voor het Zweeds schip NORDSKOR heeft men een chartering tot GBP 2-5 voor Hamburg aangenomen, terwijl voor het Hamburger schip ELISABETH een bod van GBP 3 is geweigerd. Nog zijn ter bevrachting aangeboden de ADMIRAAL PIET HEIN en de Engelse schepen COMMERCIAL, BANGELIZE en ADELAIDE, welke echter nog geen bestemming hebben. Op dit moment zijn dus nog vijf Nederlandse bodems onbevracht en daar volgens de juli-berichten weder een twaalftal avontuurschepen (opm: schepen die onbevracht zijn en lading zoeken) in aantocht, en bovendien nog anderen onder weg zijn, terwijl er successievelijk alhier van tussenreizen zullen terug komen, zo is vooreerst aan geen vrachtverbetering te denken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 september. De Engelse schoener TRIUMPH, gezagvoerder A.C. Bing, is, na op de 25e juli de rede van Makassar te hebben verlaten ten einde naar Laboean te stevenen, in de nacht tussen de 25e en 26e van die maand vastgeraakt op een rif, gelegen op 118º39’ O.L. en 05º01’ Z.B, de Teignmouth-bank genaamd, en bij de inlander bekend onder de benaming van Takabakang. De gezagvoerder en de equipage hebben het schip verlaten en zijn met de boten in de namiddag van de 29e te Makassar terug gekomen, alwaar zij aan de plaatselijke autoriteiten kennis gaven van het hun overkomen ongeluk. Ten spoedigste werden maatregelen beraamd om de lading en zo mogelijk het schip te redden, en zijn dien ten gevolge in de vroege ochtend onder leiding van de Luit. t/Z 2e klasse Baak, dienende aan boord van Zr.Ms. schoenerbrik BANKA, naar hetzelve vertrokken de barkas en een gedeelte der bemanning van die bodem, zomede de kruisboten No.18 en 20, en een aantal inlandse praauwen, op welke zich de inlandse fiscaal en de luitenant der Wadjorezen te Makassar bevonden. Bij het bereiken van het wrak werd hetzelve in reddeloze staat bevonden. Een dertigtal paarden, uit welke de lading gedeeltelijk bestond, had grotendeels reeds het leven verloren. De nog levenden is men genoodzaakt geweest af te maken. Van het overige gedeelte van de lading was het sedert gelukt, behalve enige inventaris-goederen, ongeveer 400 pikols (opm: schoudervracht, 61,7613 kg) parelmoer te bergen en hoopte men nog meer te redden, tot welk einde men het wrak gedeeltelijk gesloopt had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sheerness, 17 november. De Nederlandse bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, is heden op order van de bevoegde autoriteiten door de stoomboot WILDFIRE in Standgate Creek gesleept geworden. De troepen zijn naar het Rijksvaartuig RAMILIES overgebracht, en de zieken aan boord van het hospitaalschip BACCHANTE gevoerd. Heden zijn geen nieuwe ziektegevallen waargenomen. De enige persoon, die gevaarlijk ziek ligt, is de opperstuurman. Het schip zal, voordat de bemanning en de troepen er op terug keren, gezuiverd en berookt worden. Sedert het Rotterdam verliet, zijn er 14 personen aan boord van dit vaartuig ten gevolge van de cholera overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 17 november. Het Hanoverse kofschip AGNES, kapt. Braams, van Sunderland met steenkolen een aardewerk naar Leer, is de 15e november op de noordoosthoek van Terschelling gestrand. De equipage heeft zich met de boot gered, doch van schip en lading zal waarschijnlijk niets geborgen kunnen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de stad Dordrecht zijn ingeklaard de schepen JUFFER GARRELTS, kapt. J.J. Koerts, van Liverpool, met zout, ongesponnen katoen en huiden, en LAMMECHIENA, kapt. J.R. Prins, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De stoomboot MAGNET, kapt. J. Goodburn, is in het kanaal gelopen, om aldaar het zich aan boord bevindende vee te lossen, dewijl men veronderstelt dat het schip enig lek bekomen heeft door uitzetting van twee boorden. (opm: mogelijk is het Kanaal van Voorne bedoeld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELIZE, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Liverpool, is op 9 november te St. Michael’s Mount binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.


Datum: 22 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Het schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kroon, van Wolgast naar Schiedam, is volgens brief van Delfzijl van de 19e dezer de 17e dito aldaar met verlies van zeilen, boten en meer andere schade binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 6 november. Door kapt. Wallin, voerende het schip JUPITER, is de equipage, bestaande uit 5 man, van het kofschip JANTINA, kapt. Vos, van Firth of Forth met kolen naar Hamburg, in de Noordzee van hun zinkend schip gered en hier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Gullen en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 4e december 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen een extra ordinair welbezeild smakschip genaamd: de VROUW TRIJNTJE, gevoerd geweest door wijlen kapt. J.A. Meyer, varende onder Nederlandse vlag, en volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 60 duimen, wijd 3 ellen 58 duimen, hol 1 el 54 duim en alzo gemeten op 48 tonnen of 25 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars. Blijvende inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 STA VANGER, 6 Nov. De ekwipage van de kof JANTINA, kapt. Vos,Firth of Forth met steenkolen n. Hamburg, is door kapt. Wallin, van het schip JUPITER, in de Noordzee van hun zinkend schip gered en
alhier aangebragt.


Datum: 23 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 28 september. Het schip JULIANA, kapt. Luitjes, van hier naar Bombay, is alhier met verlies van roer uit zee teruggekomen, doch heeft de 14e dezer, na gerepareerd te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Noordwijk aan Zee, op maandag de 27e november 1848, des voormiddags ten 11 ure, om contant geld, van 55 lasten haver, meerder of minder beschadigd, afkomstig van de lading van het op de 8e november 1848 aldaar gestrande smakschip CATHARINA ELISABETH, alsmede onmiddellijk daarna van het hol of casco van voornoemd schip, met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris. Alles dagelijks aldaar te bezichtigen, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij Kranenborg en Zonen, cargadoors te Amsterdam, alsmede bij de notaris Mr. C.C. van der Schalk en de heren J. Kemp en W. van Ryn te Noordwijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Particuliere berichten uit Oost-Indië delen mede, dat in China de 31e augustus en de 1e september een orkaan gewoed heeft, die te Macao, Capsingmoon (tussen Macao en Whampoa liggende, zijnde de ligplaats der station- of opiumschepen), Hongkong, Whampoa en Canton, zware schade aan de schepen, aan huizen, enz., veroorzaakt heeft; men berekent op veel meer den 3.000 het getal van hen, die tussen Macao en Canton in deze orkaan het leven verloren, waaronder vele Europeanen, inboorlingen van Macao en Manilla. Van de Nederlandse, gedurende het woeden der tyfoon te Macao en te Hongkong liggende schepen, hebben de VAN DER PALM geen en de BOREAS weinig schade bekomen, terwijl de bark KIEU HIEM, op Java behorende, niet ver van de haven van Victoria (eiland Hongkong) gestrand is; drie man der equipage zijn verdronken.


Datum: 24 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 november. Van welwillende hand ontvingen wij de mededeling ener ontmoeting van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip MARIA SOPHIA, de 24e augustus te Batavia gearriveerd. De 17e juni stevende genoemde kapt. op ongeveer 10º38’ N.B. en 22º11’ W.L, toen hij tegen de middag een schip gewaar werd van een bijzonder tuig en dat geen zeilen bijhad. Hetzelve manoeuvreerde daarop spoedig met zijn zeilen en, naderbij komende, bleek het te zijn een fraaie zwarte driemast schoener van gestrekte bouw, welke veel volk op het dek had. Zodra kapt. van Gijzel de Nederlandse vlag hees, vertoonde hetzelve een half rode en half zwarte vlag, en ofschoon kapt. Van Gijzel van koers veranderde om het vreemde vaartuig te ontwijken, volgde hetzelve hem echter overal. Eindelijk ontdekte hij tegelijk met het opkomen ener bui een schip in het noorden, waarop hij aanhield om zich met hetzelve te verenigen. De kapitein van dit schip merkte al dadelijk op, dat het bewuste vaartuig zeer scherp bij de wind zeilde. Over deszelfs bedoeling maakte men zich te meer ongerust, aangezien kapt. van Gijzel specie (opm: muntgeld) aan boord had. De beide gezagvoerders kwamen overeen die nacht bij elkander te blijven en, zo de wind mocht veranderen, op het sein ener verdekte lantaarn gezamenlijk over te wenden. Spoedig daarop zagen zij het vreemde schip de steven oostwaarts wenden en de volgende dag was het verdwenen. Het schip, hetwelk kapt. Van Gijzel praaide en met welke hij tot de 24e samen is gebleven, schijnt de CANTON, kapt. Bergner te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Volgens een brief van kapt. D.R. Kleve, voerende het schip LAURENS KOSTER, in dato Sheerness, 21 november, hadden zich onder de militairen geen verdere gevallen van cholera opgedaan, en waren de meeste zieken langzaam herstellende. Van de equipage was niemand overleden. De opperstuurman was aan de beterhand en scheen het gevaar te boven. Slechts een der matrozen was nog bedenkelijk ziek, maar overigens was de equipage welvarende. Het schip was gezuiverd en berookt, zodat men hoopte dat de besmetting geweken zou zijn om, zodra de militairen hersteld waren, de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het schip de ZES GEBROEDERS, kapt. Munning, van Rotterdam naar St. Petersburg, is volgens brief van St. Petersburg van de 14e dezer vermoedelijk zonder schade te Borga binnengelopen. (opm: zie omtrent de schade NRC 251148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 18 november. De Nederlandse kof MARTHA, kapt. Wittkopp, van Osterrisöer met hout naar Delfzijl, is hier vol water, met verlies van zeilen, anker, kettingen, boot, enz, door adsistentie der loodsen binnengebracht. Van de equipage zijn twee man verongelukt. (opm: zie NRC 071248)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 14 november. Het schip NIESSINA, kapt. Lukkien, van hier naar Amsterdam, is op de Finse kust verongelukt, doch het volk gered en te Croonstadt aangebracht. (opm: zie NRC 251148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 november. Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Scherpbier, van Riga naar Antwerpen, is de 6e dito op de hoogte van Dagöe met een Papenburger kof in aanzeiling geweest en heeft daardoor schade aan het fokketuig en berghout bekomen, doch was echter dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap, van Cardiff naar Amsterdam, is te Torbay met verlies van de fokkemast, zeilen, enz. binnengelopen, zijnde door het schip FREEDOM, van Jersey, aangezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JANTINA, kapt. Vos, van Forth met steenkolen naar Hamburg, is in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ECHO, kapt. Lange, van Bremen naar Stettin, is, volgens brief van Flekkefjord van de 30e oktober, op de 25e benoorden Hitteroe gestrand, en zal weg zijn; men was bezig met het bergen der lading en tuigage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA GESINA, kapt. Van der Woude, van Londen naar Sunderland, te Lowestoft binnen, heeft op 16 november de reis voortgezet.


Datum: 25 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Men verneemt, dat het schone stoomsleepschip DORDRECHT in het Bingerloch aan de grond is geraakt en spoedig 7 voeten water in had. Daar de sleper stroomafwaarts kwam, kon hij een opkomend vaartuig niet mijden, waardoor hij op de stenen geraakte. Een particulier schrijven bericht ons, dat hetzelve de 21e dezer behouden te Bingen aan de wal lag. Men had het lek gevonden en hoopte de volgende dag de reis te kunnen vervolgen. Er was geen water bij de machine geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 november. Het driemastschip PALLAS, kapt. Schaub, de 13e oktober van Baltimore naar Rotterdam vertrokken met meel, tabak, enz, is in de nacht van de 20e op de 21e november te Equihen, 2 mijl bewesten Boulogne, totaal verongelukt. Het schip is geheel verbrijzeld, maar de equipage zowel als 12 passagiers gered. Van de lading worden nu en dan enige stukken, welke tussen de wrakken door de vloed aan de kust gedreven worden, gevonden. Volgens de Zeepost zouden circa 300 vaten meel beschadigd zijn geborgen. (opm: zie NRC 011248)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Croonstadt, 11 november. Het schip BERNARD, kapt. Beckman, van Hamburg hier gearriveerd, heeft de bemanning van het op de 24e oktober van hier gezeilde Nederlandse schip NIESSINA, kapt. Lukkien, aan boord. Volgens bericht van kapt. Lukkien heeft zijn schip de 7e dezer met stormweder en donkere lucht op de buitenste klippen van de Finlandse kust tegenover Odensholm meermalen gestoten en is zo lek geworden, dat de equipage het op de 8e verlaten moest om haar leven te redden. (opm: zie NRC 241148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 9 november. Volgens bericht van Borga is de 5e dezer daar binnen gebracht het Nederlandse schip ZES GEBROEDERS, kapt. M.F. Munning, van Rotterdam met suiker naar St. Petersburg bestemd, met verlies van ankers, kettingen, etc. Naar men wil, heeft het gestoten en moet lossen en kielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjerting, 16 november. De Nederlandse tjalk ROELINA, kapt. Pronk, van Christiansand met hout naar Groningen, is eergisteren bij Honstrup gestrand. De equipage is gered en ook de lading is behouden. (opm: zie NRC 071248)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar men verneemt zijn met de noordelijke wind en stormweer zes schepen op deze kust totaal verongelukt, als: drie schepen voor het Goereesche Zeegat, zijnde twee schoeners en 1 kof; van een der schoeners is de gehele equipage, benevens de Goerese zeeloods J. van Doezen, in de golven omgekomen, en van de kof is een man van de equipage verdronken. Drie schepen zijn op de Banjaard gestrand, zijnde 1 brik, 1 Engelse schoener en 1 Nederlandse tjalk, waaromtrent tot heden nog niets bekend is.


Datum: 27 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Kapt. Slichtenbree Jr, voerende het schip AEOLUS, van Akyab op hier bestemd, na een reis van 124 dagen te St. Helena aangekomen, rapporteert 54 dagen in de baai van Bengalen aanhoudend slecht weder en tegenwinden doorgestaan te hebben, waardoor het schip en de tuigage veel geleden en hij enige schade aan het koper bekomen had, terwijl hij tot behoud van schip en lading bij het vertrek van Akyab een anker en ketting had moeten laten slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 11 november. Ten gevolge van het uitbreken van de cholera in de Nederlanden moeten alle schepen, welke sedert de 7e oktober uit Nederlandse havens zijn vertrokken, alhier 6 dagen quarantaine houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 november. Volgens alhier ontvangen bericht zouden voor de Goereese wal zes schepen totaal verongelukt zijn, als: twee schoeners en een kof voor het Goereese zeegat – van een der schoeners is de equipage benevens de Goereese zeeloods Jan van Doezen en van de kof een man verdronken – en een Engelse schoener en een Nederlandse tjalk op de Banjaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Volgens particulier bericht van kapt. D.R. Kleve, voerende het schip LAURENS KOSTER, in dato Sheerness 24 november, was de eerste stuurman geheel hersteld en ook de matroos, die gevaarlijk ziek had gelegen, beter, zodat de equipage wederom gezegd kan worden in orde te zijn. Van de militairen lagen er nog vier ziek, waarvan twee gevaarlijk; de overigen waren welvarende. Kapt. Kleve dacht de 25e de troepen weder aan boord te kunnen nemen en men zou daarna enige dagen wachten om te zien hoe zich alles schikte ten einde de reis naar Java te kunnen voortzetten. Sedert het binnenlopen van het schip op de 15e dezer hadden zich geen nieuwe gevallen van cholera opgedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 november. Aangaande het (opm: Hanovers) schip AGNES, kapt. Brahms, van Sunderland naar Leer, op de noord-oostkust van Terschelling gestrand, wordt gemeld, dat hetzelve geheel in het zand geweld was. Van de lading was een partij aardewerk, benevens de tuigage geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 november. Aangaande het (Hanoverse) schip ANTINA, kapt. Hagios, van Emden naar Grangemouth, op het Midsland van Terschelling gestrand, wordt van daar gemeld, dat hetzelve als wrak, met 14 last beschadigd geborgen tarwe en enig rondhout was verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op heden, maandag 27 november 1848, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, genaamd JOHANNA HENDRIKA, gevoerd door kapt. K. Hoek, varende onder Nederlandse vlag en volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 21 duimen, hol 2 ellen 43 duimen, en alzo gemeten op 53 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman.


Datum: 28 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 25 november. Heden werd alhier door de heer C. Smit met het beste gevolg te water gelaten het barkschip GRAAFSTROOM, ter grootte van circa 320 Javalasten, gevoerd door kapt. C. Kraan, onder boekhouding van J. Smit Czn, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Heden vertrekt van hier naar Oost-Indië het schip MARIE JULIE, kapt. J. Teijgeler, aan boord van welk schip 37 lasten kogels, zijnde 5.000 stuks, elk van 30 pond zijn ingeladen om bij de aanstaande expeditie op Bali dienst te doen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de stad Dordrecht is ingeklaard het schip PICTURA, kapt. Tijdeman, met koffie, suiker, tabak en rijst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Fischer, van Nantes naar Dantzig, is op 22 november lek, en met verlies van zeilen, boot, en andere schade in Texel binnengelopen, en zou naar Amsterdam opvaren om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Vlissingen van de 20e november zouden voor de Goereesche wal zes schepen totaal verongelukt zijn, als: drie schepen voor het Goereesche zeegat, zijnde twee schoeners en een kof; van een der schoeners is de gehele equipage benevens de Goereesche zeeloods Jan van Doezen, en van de kof een man der equipage verdronken; - en drie schepen op de Banjaard, zijnde een brik, een Engelse schoener en een Nederlandse tjalk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tussen Carolinerzijl en Neuharlingerzijl is op 17 november aan de dijk gevonden het hek ener tjalk, vermoedelijk van het schip JANTINA, kapt. Heijenga, van Carolinerzijl naar Londen met haver.
Een later bericht zegt, dat, daar de JANTINA geen hek voeren zoude, hetzelve waarschijnlijk afkomstig is van de tjalk VROUW MARIA, kapt. Meijer, van Carolinerzijl met haver naar Londen bestemd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 Het te Pekela te huis behoorende kofschip JANTINA,kapit. P. E. Vos, i s op eene reis van Aberdouw naar Hamburg, geladen met steenkolen, den 28sten October op de hoogte van Doggersbank gezonken. De equipage is gered en naar Stavanger gebragt, doch heden alhier aankomen.


Datum: 29 november 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 november. Z.M. heeft op ingediend request door J.C. van der Lely en J. Steur te Maassluis, daarbij overleggende een ontwerp der acte van oprichting ener naamloze vennootschap onder de titel van Maassluissche Reederij, welke zal zijn gevestigd te Maassluis, goedgevonden bewilliging aan de bovengenoemde naamloze vennootschap, op het overlegde ontwerp der acte van oprichting derzelve, te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 november. Het schip TJAARDINA CORNELIA, kapt. Addens, van Bremen op hier bestemd, is, volgens brief van Horumerzijl van de 24e dezer, op de Nieuwbraak gestrand. Men was bezig de lading, bestaande uit verfhout en lood, te bergen en naar Horumerzijl te transporteren. Van de tuigage is een gedeelte geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam, op maandag 27 november:
- Het kofschip JOHANNA HENDRIKA, gevoerd door kapt. Krijn Hoek, NLG 6.200, in slag NLG 800. Koper P. Blom.
- 1/15e aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, gevoerd door kapt. Burggraaf, groot volgens meetbrief 622 tonnen of 329 lasten, NLG 2.400, in slag NLG 1.400. Koper P. Blom.
- 1/16e aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip SUZANNA CHRISTINA, gevoerd door kapt. B.M. Corbière, groot volgens meetbrief 500 tonnen of 264 lasten, NLG 1.300, in slag NLG 1.000. Koper H.J. Rietveld.
- 1/15e aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip REGINA, gevoerd door kapt. A. Gersen, groot volgens meetbrief 471 tonnen of 249 lasten, NLG 4.000, in slag NLG 1.000. Opgehouden.
- 1/30e aandeel in het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN HENDRIK, gevoerd door kapt. H. de Jong, groot volgens meetbrief 611 tonnen of 323 lasten, NLG 3.000, in slag 1.000. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 november 1848. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ELISABETH JOHANNA, kapt. J.A. Ballot, de 30e juli vertrokken van Zierikzee, het dito schip ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, met een passagier, de 29e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings, met twee passagiers, de 31e juli vertrokken van Amsterdam, en het dito schip VICE-ADMIRAAL RIJK, kapt. S. Lammerts, de 30e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 30 november 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Berichten uit Cette, dato 23 november, melden, dat sedert 12 uren zulk een verschrikkelijke storm aldaar heerste, dat niemand zich buiten durfde te wagen om getuige te zijn van de ongelukken, welke hij aan de schepen bij het inkomen der haven veroorzaakt. Verscheidene moeten reeds met man en muis vergaan zijn. Men spreekt van de ANTOINE, kapt. Baraston, en van een kof, hoewel nog niets met zekerheid te zeggen is. Met vrees ziet men echter de nadere tijdingen tegemoet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de stad Dordrecht zijn ingeklaard; de schepen HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker, van Liverpool, met zout; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van St. Ubes, met zout, citroenen en sinaasappelen.


Datum: 01 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 november. Aangaande het schip PALLAS, kapt. Schaub, van Baltimore naar Rotterdam, op Equihen gestrand, wordt van Boulogne van de 23e dezer gemeld, dat hetzelve verbrijzeld was en met de inventaris verkocht zou worden. De lading was geheel bedorven. (opm: zie NRC 251148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 17 november. De golf alhier is in alle richtingen tot aan de vuurtoren met vast ijs bedekt, uitgenomen een kleine opening over de haven. Van de uitgezeilde schepen bevinden zich nog 24 tussen de haven en de vuurtoren in het ijs, waaronder ANTJE SLEESWIJK, kapt. De Jonge, naar Amsterdam, HESPERUS, kapt. De Jong, naar Bordeaux, en CUBA, kapt. Blanchard Jr, naar Elseneur. Van de binnengekomen schepen GOUVERNEUR BARON VAN ZUIJLEN VAN NEIJEVELT, kapt. Regoort, EMILIE, kapt. Heikema, beide van Amsterdam, MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer, en ROBERT, kapt. Dieckert, beide van Rotterdam, zijn lichters met goederen alhier achter gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Spiegelberg, voerende het schip GEERTRUIDA MARIA, van Amsterdam naar Batavia, in dato de 15e oktober, bevond hij zich met eenen gunstigen wind zeilende op 08º 30’ N.Br., 23º 38’ W.L., hebbende 23 dagen reis; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ELISABETH, kapt. Weij, naar Gent en JEZELINA, kapt. Legger, naar Dendermonde, beide van Riga, hebben volgens bericht van Koppenhage d.d. 20 november, in de Drogden aan de grond gezeten, doch zijn weder afgebracht en dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OKKELINA, kapt. Wiers, van Carolinerzijl met bonen en gerst naar Hull, lag de 25ste november bij Wangeroog zeilklaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Doejen, voerende het Hannoverse kofschip AFINA, van Ditzummer Verlaat naar Londen bestemd, is, na reeds op de hoogte van Terschelling te zijn geweest, de 27ste november zwaar lek, slagzijde en meer andere zeeschade met assistentie te Delfzijl binnengebracht; moet lossen om te repareren.


Datum: 02 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 1 december. Gisteren avond is nabij Scheveningen gestrand het smakschip JONGE JAN, te huis behorende te Rotterdam, komende van Portsmouth met ballast. De equipage, uit vier koppen bestaande, is, naar men verneemt, gered; dit zal ook nog het geval kunnen zijn met de inventaris, maar niet met het schip, dat waarschijnlijk verloren zal wezen. Een beduidend lek schijnt het stranden noodwendig te hebben veroorzaakt. Z.K.H. Prins Hendrik, toevallig te Scheveningen zijnde, heeft zich op het vernemen des ongevals ogenblikkelijk naar de plaats des strandings – half weg ter Heyden ten westen van het dorp – begeven, aldaar de meeste belangstelling betoond en is niet eerder naar de residentie vertrokken, dan nadat de bemanning en toebehorend goed gered en in veiligheid waren. Zaterdag 25 november had het schip Portsmouth verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Het schip AFINA, kapt. Doijen, van Ditzum naar Londen, is volgens brief van Delfzijl van de 29e november, de 27e dito aldaar lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 27 oktober. De Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. Rickmers, de 8e naar Falmouth vertrokken, is de 16e alhier lek teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 26 november. De GEBROEDERS, kapt. Moesker, van Nickerie naar Rotterdam bestemd, is na 63 dagen reis alhier binnengelopen. Dezelve heeft zeer slecht weder doorgestaan en de gehele equipage, behalve de kapitein en de stuurman, bevonden zich ziek. (opm: dit schip is de 30e daaraanvolgende te Hellevoetsluis aangekomen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 29 november. De Nederlandse kof ANTHONY, kapt. Mugge, van Antwerpen, is onder het toezicht van de Douane geplaatst. Men had er 10 pond tabak en 3 kisten sigaren aan boord gevonden. Drie man van de equipage zijn in hechtenis genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoekzijl 24 november. Gedurende de laatste storm strandde op de Neubrack (opm: Nieuwbaak) de Nederlandse tjalk TJARDINA CORNELIA, kapt. Adelens (opm: TJAARDINA CORNELIA, kapt. Addens), van Bremen naar Amsterdam bestemd. De equipage, zo ook het grootste deel der lading, is gered. Het schip is echter als wrak te beschouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 november. De Nederlandse smak JONGE GERRIT, van Kiel naar Dordrecht gedestineerd, welke de 10e dezer van hier vertrok, kwam heden middag, na een verblijf van 18 dagen in zee, in deze haven terug, het schip vermoedelijk in averij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van Croonstad van 17 november was de golf in alle richtingen tot aan de vuurtoren met vast ijs bedekt, uitgenomen een kleine opening tegenover de haven. Van de uitgezeilde schepen bevonden zich nog 24 tussen de haven en de vuurtoren in het ijs, waaronder de schepen ANTJE SLEESWIJK, kapt. J.L. de Jong, naar Amsterdam; HESPERUS, kapt. S.B. de Jong, naar Bordeaux; ALMADE, kapt. F. Bartlett, en CUBA, kapt. S. Blanchard Jr., beide naar Elseneur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark BLORA, kapt. C.F.A. Persille, terug uit zee (opm: waarschijnlojk met schade)
Heden zijn hier aangekomen het dito schip JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, met een passagier, de 16e juli vertrokken van Rotterdam, en het dito schip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, de 31e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 04 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 november. De gisteren gemelde, uit zee teruggekomen, Nederlandse smak JONGE GERRIT is zwaar lek en bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Volgens brief van kapt. D.R. Kleve, voerende het schip LAURENS KOSTER, in dato Sheerness 29 november, waren de militairen, op weinigen na, geheel hersteld en men hoopte, zodra de gelegenheid gunstig zou zijn, de reis voort te zetten. De equipage was welvarende.


Datum: 05 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, B. Bakker Wzn, C. Ament en G.J. Boelen, makelaars, presenteren, als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 18e december 1848, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Commelin en Weyland, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen een extra-ordinair welbezeild gezinkt driemast galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PARAMARIBO, gevoerd door kapt. J.C. Topper, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 92 duimen, hol 3 ellen 92 duimen, en alzo gemeten op 305 tonnen of 161 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij inventaris is vermeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, De Nederlandse kof ANTHONY, kapt. Mugge, van Antwerpen, is onder het toezicht van de douane geplaatst. Men had er 10 pond tabak en 3 kisten sigaren aan boord gevonden; drie man van de equipage zijn in hechtenis genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 december. Gisteren namiddag keerde alhier het te Hoogezand gebouwde schoenerschip SARA, kapt. G. Botje, van zijn eerste reis terug met een lading lijnzaad, hennep en pijpstaven, komende van Riga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JONGE JAN, kapt. Rentes (opm: hektjalk, bouwjaar 1836; kapt. H.K. Rentes), in ballast van Portsmouth naar Rotterdam, is, volgens brief van Scheveningen d.d. 30 november, na zware lekkage bekomen te hebben, dien namiddag tussen Scheveningen en Ter Heyde op het strand gezet en zal vermoedelijk weg zijn; de equipage is gered en de inventaris zou geborgen worden.


Datum: 06 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van Schepen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 4 december: het smakschip de VROUW TRIJNTJE, gevoerd door wijlen kapt. J.A. Meijer, NLG 2950, in slag NLG 50. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. Op dinsdag de 26e december 1848 zal door het Vendu-Departement te Grissee, ten overstaan van een commissie uit de Landraad aldaar, ten verzoeke van de Arabier Sech Awal bin Mohamat Boepsaid, wonende te Soerabaija, publiek worden verkocht de Nederlands-Indische bark genaamd LORKAS, liggende te Grissee, groot volgens zeebrief 155 lasten, met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, toebehorende aan de Arabieren Sech Achmat bin Salim Banama te Grissee en Said Abdul Rachman bin Hoessin bin Sahil.
Soerabaija, 29 november 1848, Z.A. Eekhout, procureur

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 december. De 1e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip STRAAT BALIE, kapt. G. Mulder, de 15e augustus vertrokken van Amsterdam, het dito schip WALVISCH, kapt. T. Schut, met een passagier, de 17e augustus vertrokken van Amsterdam, en de dito bark LUCIPARA´S, kapt. C. Visman, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam.
De 2e dezer zijn hier aangekomen de dito bark DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, de 30e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn, de 1e september vertrokken van Amsterdam, de dito bark PAULINE, kapt. B.J. Post, met een passagier, de 30e juli vertrokken van Middelburg, de dito bark WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, de 30e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip DELTA, kapt. G. Crans, met een passagier, de 1e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, met enige passagiers, de 1e september vertrokken van Rotterdam, en het dito schip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, met vier passagiers, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam.
Gisteren is hier aangekomen het dito schip JOSEPHINE CATHARINA, kapt. A.J. Andresen, met vijf passagiers, de 15e november vertrokken van Japan.
Heden is hier aangekomen het dito schip MARGARETHA SIMONETHA, kapt. F.J. Hoffman, de 8e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 07 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) De schoener SARAMACCA, waarvan dit voorjaar de kiel werd gelegd, toen dat genaamd het ZWOLSCHE DIEP van stapel was gelopen, is thans ook afgebouwd, en zou heden te Zwolle van stapel lopen. Beide zijn 140 à 150 lasten groot.
Beide schepen zijn gebouwd op de werf van de heer Jan van Goor te Zwolle en voor rekening van een naamloze maatschappij bestaande uit verschillende leden, ingezetenen dier stad, die zich ten doel hebben gesteld om door vereniging van kapitaal handel, nijverheid en scheepsbouw te bevorderen, terwijl naar mate van het welslagen der ondernemingen aan die maatschappij uitbreiding zal worden gegeven. De boekhouders dezer rederij zijn de heren Doijer en Kalff, kassiers te Zwolle. De bodems zijn bestemd voornamelijk in de vaart voor de Middellandse- en Oost-zeeën. Er ligt een lijst ter intekening gereed tot het bouwen van een ander schip en waarop bereids is ingeschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 28 november. Van de lading van het schip REBEKKA, kapt. Prins, van Rotterdam naar Stettin, bij Anholt gestrand, zijn 91 manden suiker en 12 zakken koffij beschadigd geborgen, die de 4e december te Elseneur verkocht zullen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 28 november. Aangaande het schip ROELINA, kapt. Pronk, van Christiansand naar Groningen, bij Houstrup gestrand, wordt gemeld, dat hetzelve verbrijzeld, doch dat een vierde gedeelte der lading geborgen was. (opm: zie NRC 251148)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 29 november. Het schip MARTHA, kapt. Witkop, van Osterrisöer naar Delfzijl, alhier met schade binnengelopen, zal waarschijnlijk geheel wrak zijn. De lading wordt gelost. (opm: zie NRC 241148)


Datum: 08 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Het schip GRETTINA HILLEGINA (opm: kof GRIETINA HILLECHINA), kapt. Sprik, van Windau naar de Maas, is volgens brief van Elseneur van de 2e dezer, de 30e november aldaar binnengesleept, hebbende in de Droogden (opm: Drogden) bij Kopenhagen aan de grond gezeten. (opm: zie NRC 121248)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 december. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. Brouwer, van Tonningen naar Amsterdam bestemd, welke de 13e november hier aankwam, heeft expertise ondergaan en moet ten gevolge van verbroeide lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 20 november. Het schip MARCHIENA BOSSCHER, kapt. Smit, is wegens gebrek aan proviand teruggekeerd en ligt aan deze zijde van Tolbucken ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 1 december. Het schip WELDAAD, kapt. Pott, van Osterrisöer naar Delfzijl, is gisteren op Knipsand bij Amrum gestrand, doch het volk gered. Ook hoopte men de lading te kunnen bergen. (opm: zie NRC 161248)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 6 december. Heden middag ten 2 ure is in het bijzijn van vele genodigden en in de beste orde van de werf van de scheepsbouwmeester Van Goor alhier te water gelaten het tweede voor rekening der Zwolsche Reederij-Maatschappij gebouwde schoenerschip, genaamd SARAMACCA, groot 150 lasten.
Er ligt een lijst ter intekening gereed tot het bouwen van een ander schip, en waarop aanvankelijk bereids is ingeschreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop dezer maand zal er te Oude Pekela publiek worden te koop gepresenteerd het in 1847 nieuw gebouwd schoener-kofschip WIEA GEZINA, bevaren geweest door kapt. M. van Emmen, en liggende te Amsterdam in het Westerdok.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de cargadoors Van den Bey & Co. (opm: zie PGC 121248)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De tjalk TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, van Tonningen naar Amsterdam, is op 13 november met verhitte lading te Cuxhaven binnengekomen; moet lossen.


Datum: 09 december 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland, zal, ingevolge bekomen machtiging, op woensdag de 13e december 1848, te Scheveningen in het Heeren Logement, des voormiddags ten elf ure in het openbaar en om contant geld doen verkopen het hol of casco met deszelfs inventaris van het op de 30e november 1848 gestrande smakschip de JONGE JAN, zijnde bij de substituut-strandvonders ter bovengemelde plaatse nadere informatiën te bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Men is van mening om op bekomen autorisatie in het openbaar op donderdag de 14e december 1848, des voormiddags ten elf ure, in de Gouden Leeuw te Goedereede ad opus jus habitium, om contant geld te verkopen de navolgende, op de 10e november 1848 aangebracht vaatjes kuit van vis, geborgen uit een op de Ooster verongelukt scheepje, vermoedelijk genaamd WILHELMINA, te weten 64 vaatjes gemerkt Δ I, 208 vaatjes gemerkt Δ L, en 32 vaatjes defect en ongemerkt, alle min of meer beschadigd en liggende in een gebouw, staande aan de Zuidzijde van het eiland Goedereede, in de gemeente van Ouddorp bij de zogenaamde Val, en daardoor zeer gemakkelijk per schip te vervoeren, zijnde daags voor de verkoping te zien, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de heer opperstrandvonder te Goedereede.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 24 november. Kapt. Balmanno heeft bij Hochland een Nederlandse kof aan de grond zien zitten, welke ballast uitwierp doch niet vlot kwam. Later zoude de equipage het schip hebben verlaten. De kapitein wist niet, waarheen dezelve zich had begeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de stad Dordrecht is ingeklaard het schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman, van Liverpool, met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark DEN ELSHOUT, kapt. P.T. Rijken, de 14e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 11 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sandefjord, 23 november. Het kofschip ANNA ELISABETH, kapt. Smit, van Libau (opm: Liepaja) met rogge naar Nederland, is gisteren met averij te Ness bij Tonsberg binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 26 november. Het kofschip J.H. GRAAF VAN RECHTEREN, kapt. Hoeksema, van Stettin met rogge naar Rotterdam bestemd, is hier met averij binnengelopen. Het moet lossen om de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a.d. IJssel, 9 december. Heden is van de werf van de heer Hoogendijk met het beste gevolg te water gelaten het barkschip MACAO, groot 200 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Deuling. Dadelijk daarna is de kiel gelegd van een ander schip, hetwelk de naam CAPELLE zal dragen.


Datum: 12 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. De schepen WILLEMINA, kapt. Glim, van Drochtersen, BEERENDINA, kapt. Pekelder, en ANTINA, kapt, Pluim, van de Jahde, alle drie op hier bestemd, zijn volgens brief uit Delfzijl van de 9e dezer aldaar binnengelopen, de beide eerste lek, met verlies van anker en touw, gebrek aan proviand, enz, hebbende zware stormen doorgestaan, en het laatste met verlies van anker en touw en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Het schip JONGE AGATHA, kapt.Zeijlinga, van Kopenhagen naar de Maas, is de 28e november met overgeworpen lading te Mandahl binnengelopen, doch zou waarschijnlijk de 2e dezer vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 5 december. Het schip GRIETINA HILLECHINA, kapt. Sprik, van Windau naar de Maas, alhier binnengebracht, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Tonningen, 7 december. Het hier gearriveerde schip DOROTHEA, kapt. Lucht, van Elbing met raapzaad naar Amsterdam bestemd, lost de verbroeide en zwaar door zeewater beschadigde lading.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden wordt alhier op de werf van de ondernemers der Dordrechtsche Stoomboten, de kiel gelegd en stevens gericht voor een ijzeren stoomboot, genaamd CORNELIS DE WITT, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en de Moerdijk, en in correspondentie met de diligence van Van Gend en Loos. Mocht dit schip, even als zijn voorganger JOHAN DE WITT, uitmunten door sierlijke inrichting en snelheid van vaart, dan zal aan het reizend publiek gewis een grote dienst bewezen zijn, en de overtocht van Antwerpen naar Rotterdam aanmerkelijk bekort worden. Ook deze stad zal een gemakkelijke gelegenheid meer winnen, om spoedig naar Rotterdam of naar Brabant te reizen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de stad Dordrecht is ingeklaard het schip BROEDERTROUW, kapt. A. Dijkema, van Torrevieja (Spanje), met zout, zoethout, vijgen en rozijnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van Sheerness, lag het schip LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, met troepen van Rotterdam naar Batavia bestemd, de 6e december aldaar gereed om bij gunstige wind de reis voort te zetten. De troepen en equipage genoten nu de meest wenselijke gezondheid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Dijkema, voerende het schip ELISE SUSANNE, van Rotterdam naar Batavia, in d.d. 4 november, bevond hij zich toen in goeden staat op 08º 30; N.Br., 22º W.L.; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEBKEA, kapt. De Wall, van Dantzig naar Newcastle, is de 23ste november te Sandefjord met schade en overgeworpen lading binnengelopen; moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Tonningen lagen op 7 december wegens tegenwind de volgende schepen: VROUW CLASINA, kapt. Wolthuis, JONGE YPE, kapt. Teensma, CLARA CATHARINA, kapt. De Vries, GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffijn, MEIKE, kapt. Zeilinga, DOROTHEA, kapt. Lucht, HILLEGINA, kapt. Prins, HENDRIKA, kapt. Joosten, HARMINA, kapt. Brouwer; IKINA, kapt. Knoop, en JANNETTE, kapt. Bonjer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGINA BOSSCHER, kapt. Smid, van Petersburg naar Elseneur, is de 23ste november, wegens gebrek aan proviand, te Croonstad uit zee teruggekomen en is in de haven gehaald om enige schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank, zal, op vrijdag de 29ste december 1848, des avonds te zes uren, ten huize van de kastelein K.A. Veenhoven, te Wildervank, publiek veilen en verkopen:
- Het tjalkschip NAGEDACHT, groot 79 tonnen, met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, zo en invoege hetzelve tot dusverre door Lammert Douwes de Groot als schipper is bevaren, en thans is liggende in het Beneden Dwarsdiep te Veendam.
- Het hektjalkschip genaamd de VRIENDSCHAP, groot 73 tonnen, met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, tot dusverre bevaren door nu wijlen Tamme Addes Schuitema, en thans liggende voor de behuizing van N. Boiten, in het Westerdiep te Wildervank.
Zullende de inventarissen in tijds ter lezing liggen ten huize van verkoop, alsmede ten kantore van de notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank, zal, namens zijne principalen, op woensdag de 27e december 1848, bij de voorlopige, en op woensdag de 3e januari 1849, bij definitieve veiling, telkens des namiddags te twee uren, ten huize van de Weduwe Schetsberg, te Oude Pekela, publiek verkopen het extra-ordinair wélbezeild schoener-kofschip WIEA GESIENA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd geweest door kapt. M.H. van Emmen, thans liggende te Amsterdam, volgens meetbrief inhoudende 100 lasten of 189 zeetonnen, in den jare 1847 nieuw gebouwd te Oude Pekela, en zulks met alle deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en andere scheepsbehoeften, volgens inventaris, welke in tijds ten huize van verkoop en verder alom ter lezing zal liggen.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Van der Beij & Comp., te Amsterdam, en E.J. Zelling, te Eexta, gemeente Scheemda.


Datum: 13 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 december. Kapt. Martens van het schip MARY EN HILLEGONDA, de 10e december des avonds ten 11 ure na een reis van 92 dagen van Batavia te Brouwershaven gearriveerd, meldt, dat hij van de Wester-eilanden (opm: Azoren) tot aan het Kanaal met een verschrikkelijke hoge en moeilijke zee heeft te kampen gehad, waarbij de matroos H. Huyser is over boord geslagen en verdronken, en schip en tuigage veel hebben te lijden gehad. Ook is nog overleden de matroos P. Lund. Gemelde kapitein schrijft verder het volgende:
‘Ik kan niet met stilzwijgen voorbijgaan de uitmuntende verbetering van deze zeehaven (Brouwershaven) door de nieuw opgerichte vuren, welke de toenadering zo gemakkelijk maken, dat ik in geen geval zou aarzelen om vereist wordende zonder loods binnen te lopen. Het schijnt, dat de MARY EN HILLEGONDA het eerste schip is, dat bij nacht hiervan geprofiteerd heeft.’

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 december. Het Nederlandse kofschip REINA, kapt. Vos, van Memel naar Harlingen bestemd, is door onze admiraliteitsloodsen gelukkig van benoorden Vogelsand (opm: plaat in de Elbemond) weg gehaald en hier in de haven gebracht. Aan boord alles wel.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Ingevolge notariële acte, ingeschreven bij de Raad van Justitie te Soerabaija, hebben James Lloyd en George Thomas Sullock, beiden wonende te Soerabaija, een vennootschap aangegaan tot het uitoefenen van het bedrijf van scheepsbouwmeesters, botenmakers en vervaardigers van alle hout- en ijzerwerken tot gemeld vak behorende, onder de firma Lloyd & Paten, gevestigd te Soerabaija, voor de tijd van vier jaren, begonnen de 1e mei 1847.
Lloyd & Paten

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december. De 8e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. P.C. Jaski, met een passagier, de 5e september vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. G.T. Rijken, met een passagier, de 5 september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 14 december 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men verneemt, dat in een gisteren en heden alhier gehouden buitengewone vergadering van de Raad der Nederlandsche Handelmaatschappij, is bekend gesteld en aangenomen, dat, te beginnen met 1 januari 1849, tot de bevrachtingen der maatschappij zullen in aanmerking komen alle daartoe geschikte nationale schepen tot een verminderde vracht door de bepaling van 1.800 Nederlandse ponden voor het last koffie en voor zo veel de schepen betreft, welke minder dan 10 reizen voor de maatschappij hebben gedaan, van NLG 147,- en 15 procent voor koffie, suiker en specerijen en NLG 137,- en 15 procent voor de andere artikelen, blijvende de vroegere bepaling van vermindering bij meerdere reizen in werking, terwijl te beginnen met de bevrachtingen over januari e.k., dezelven zullen worden bewerkstelligd uit vier lijsten, die schepen bevattende, welke men alsdan zal kennen, als te huis behorende in de vier steden, bij §2 van het 82e der artikelen van overeenkomst vermeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 13 december. Uitgezeild (opm: bark) WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr. van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 11 december. Gisteren arriveerde alhier het schip MARY HILLEGONDA, kapt. J. Martens, van Batavia naar Rotterdam. Gemeld schip is ten 9 ure, met laag water, op de binnenvaren de uiterton aangezeild en verder ten 11 ure op deze rede ten anker gekomen.


Datum: 15 december 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JONGE BRECHTUS, kapt. Teensma, van St. Petersburg op Amsterdam bestemd, is de 25e november wegens tegenwind te Reval binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. De Groot, van Batavia te Helvoet binnen, heeft gepraaid, de 30e augustus op 06º 50’ Z.Br., 104º 16’ O.L., het schip LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. Sickens, van Batavia naar Amsterdam, en de 14e oktober op 36º Z.Br., 20º O.L., het schip WILLEM, kapt. Schröder, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping van het kofschip PETRONELLA, groot plm. 70 roggelasten, gevoerd door wijlen kapt. Jan Abrahams Schuring, welke zal plaats hebben te Nieuwe Pekela, in januari 1849 door een bevoegden beambte; liggende het schip te Amsterdam, aan de werf Sint Joris, Scheepsbouwer G. Broerse, en aldaar ter bezichtiging; zijnde de inventaris bij de Weduwe Schuring ter lezing.


Datum: 16 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 december. Het schip CATHARINA, kapt. Braam, van … naar Whitby, is de 6e december na aanhoudende stromen doorgestaan te hebben op Doggersbank gezonken, doch het volk door het Finse schip DOLPHIJN, bestemd naar Marseille, gered en vervolgens op de Texelse loodsboot No. 4, schipper P.W. Krijnen, overgezet en in het Nieuwe Diep aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. Het schip VROUW RENSKE, kapt. Ploeg, van Hamburg op hier bestemd, is volgens brief van Nieuwharlingerzijl (Neuharlingersiel) van de 11e dezer, na bij Harle aan de grond gezeten en een gedeelte der lading gelost te hebben, aldaar met zware schade binnengebracht. Men is bezig de lading, waarvan een gedeelte zwaar beschadigd, te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 december. De Nederlandse kof JANTINA, kapt. De Groot, van Stettin naar Rotterdam gedestineerd, is in deze haven aangekomen, hebbende 40 dagen reis. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bremerhaven, 11 december. Alhier is gearriveerd de Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Cappen (opm: J.H. Kappen), van Noorwegen met hout naar Harlingen bestemd, met verlies van zeilen, zijnde het schip een weinig lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amrum, 7 december. Het schip de WELDAAD, kapt. Pott, van Osterrisöer naar Delfzijl, op Knipsand gestrand, is geheel wrak, doch van de lading circa de helft geborgen. Of ook het overige gedeelte geborgen zal kunnen worden, zal van het weder afhangen. (opm: zie NRC 081248)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, worden bij deze opgeroepen om te compareren op zaterdag den 23 dezer, des middags te twaalf ure, in het Hof van Holland, alhier, tot het verkiezen van een nieuwe commissaris, ter vervulling van de bestaande vacature, uit een nominatie van drie personen, door de directeuren en overige commissarissen ingevolge art. 14 der statuten voor te leggen, en tevens tot het benoemen van de bij art. 19 der statuten bepaalde commissie van zes personen.
Dordrecht, 15 december 1848, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Déking Dura, directeuren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip OSIRIS, kapt. G.J. Stam de Jonge, de 5e september vertrokken van Dordrecht, het dito schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, de 4e september vertrokken van Rotterdam, het dito schip EDOUARD, kapt. J.M. de Winter, met een passagier, de 30e augustus vertrokken van Rotterdam, en het dito schip AMBARAWA, kapt. P.E. Karst, met enige passagiers, de 1e september vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip SUMATRA, kapt. K.L. Swart, de 1e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. J. Wigman, de 1e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam, het dito schip GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, de 31e augustus vertrokken van Rotterdam, en de dito bark JEANNETTE CORNELIA, kapt. P.K. Veldman, de 5e september vertrokken van Dordrecht.


Datum: 18 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is van mening om ten overstaan van de notaris D. Goekoop, gevestigd te Goedereede, op vrijdag de 22e december 1848 des voormiddags ten negen ure op het strand in de nabijheid van het Steenenbaak aan de Noordzijde van het eiland Goedereede om contant geld te verkopen het wrak van het Nederlands kofschip VESTA, gevoerd geweest bij kapt. G.W. Lohman, op de 4e november dezes jaars aldaar gestrand, met daarin op en aan nog aanwezige tuigage en scheepsgereedschappen, mitsgaders de sloep en hetgeen verder daarvan aan het strand geborgen is, benevens de twee ankers met gedeelten kettingkabels daarvan, te Stellendam aangebracht. (opm: zie NRC 071148)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 12 december. Heden is door de stoomboot STAD ZIERIKZEE uit deze haven naar de rede gesleept het barkschip SCHOUWEN, kapt. R.A. Tange, om bij de eerste gunstige gelegenheid de reis naar Batavia voort ter zetten.


Datum: 19 december 1848


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JENNY, kapt. Van Wijk, NIESSINA SCHURINGA, kapt. Engelsman, en SIJBRAND JAN, kapt. Strootman, alle drie van St. Petersburg naar Amsterdam, zijn wegens tegenwind te Baltishport binnengelopen.


Datum: 20 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 18 december: het galjootschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 305 tonnen of 161 lasten: NLG 13.000, in slag NLG 1.500. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 december. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS heeft haar lading raapzaad reeds weder aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshald (opm: Halden, ten zuidoosten van Sarpsborg), 2 december. De kof HILLECHINA, kapt. Smaal, van Laurvig met hout naar Delfzijl bestemd, heeft op Hvaloeren gestoten en is hier de 28e november, op de lading drijvende, binnengebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 december. De 15e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. T.H. Zeijlstra, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam, en de dito bark JOHANN JACOB, kapt. L. van Geelkerken, met enige passagiers, de 4e september vertrokken van Rotterdam.
De 16e dezer zijn hier aangekomen het dito schip JAN DE WITT, kapt. J. van Waning, de 30e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark LOOPUYT, kapt. A. van Wijk Jurriaanse, de 5e september vertrokken van Rotterdam, het dito schip TWEE ANTHONY´S, kapt. J.A. Scott, met een aantal passagiers, de 14e augustus vertrokken van Rotterdam, de dito bark OLIVIER VAN NOORDT, kapt. J.W. Verberne, met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, de 14e augustus vertrokken van Rotterdam, het dito schip WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam, de dito bark LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, de 1e september vertrokken van Amsterdam, en het dito schip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, met enige passagiers, de 1e september vertrokken van Amsterdam.
Gisteren is hier aangekomen de dito bark WELTEVREDEN, kapt. J.C.T. Lupcke, de 25e augustus vertrokken van Liverpool.
Heden is hier aangekomen het dito schip SOERABAIJA, kapt. A.M. Swart, de 5e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 21 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 oktober. In de nacht van de 18e juli is het Nederlands-Indisch barkschip HENRIETTE DOROTHEA, gezagvoerder Thedens, door de stroom op de klippen geraakt in de nabijheid van het meest westelijk gelegen eiland in de Straat Patiëntie (opm: 0ºZ.B. 128º O.L.). Het schip was spoedig lek gestoten en tevergeefs werd beproefd de lading door middel der pompen tegen het water te beveiligen, zodat men, na enige goederen over boord te hebben geworpen, besloot de passagiers en de meest vervoerbare goederen met de boten naar het nabij gelegen strand te zenden. Ten 1 ure in de daarop volgende nacht raakte het schip weder vlot en werd onmiddellijk zeil bijgezet en naar de wal gestuurd; de lading, bestaande onder anderen uit 4000 pikols (opm: schoudervracht, 61,7613 kg) Menado-koffij, had echter reeds veel geleden. Kort daarna is de brik MENADO, welke de rede van Ternate op de 28e verlaten had, op de plaats aangekomen en met behulp van de gezagvoerder en van de equipage van dit vaartuig is het gelukt de HENRIETTE DOROTHEA zo veel te herstellen, dat de reis naar Soerabaya kon worden voortgezet. Een gedeelte der lading is in de MENADO overgescheept, de passagiers, die reeds te Ternate waren aangekomen, zijn teruggekeerd naar de plaats van het ongeluk om de reis naar Java met een dezer beide schepen voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 20 december. Sedert de laatste opgave zijn wederom 7 leerlingen geplaatst, te weten: twee bij de reders C. Vlierboom & Zn, twee bij A. van Hoboken & Zn, een bij J. van Vollenhoven & Co, een bij C.W. van Dam & Co, en een bij E. Serruys, zodat thans aan een getal van 41 jonge lieden het uitzicht om in de Nederlandse matrozenstand te worden opgenomen, is geopend. (opm: uit het verslag van 20 december 1848 van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub te Rotterdam, sterk bekort)


Datum: 22 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. De LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, is de 18e dezer naar de Duins (opm: The Downs) gesleept en aldaar dezelfde dag geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 oktober. Het schip HENRIETTE CLASINA, kapt. Osterloh Jr, is de 30e september alhier op de rede liggende door de bliksem getroffen en de 9e dezer naar Onrust verzeild om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 december. Het Nederlands hoekerschip FORTUNA, kapt. De Haan, van Rotterdam naar Havana, is alhier met verlies van boegspriet, takelage, zeilen, enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 18 december. De BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. Zeven, van Girgenti (opm: thans Porto Empedocle, Sicilië) naar Amsterdam, is met verlies van voorzaling, steng en zeilen hier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de maand januari aanstaande zal te Pekel-A, openbaar ten verkoop worden aangeboden het kofschip PETRONELLA, groot ca. 70 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag, bevaren geweest door wijlen kapt. J.A. Schuring, en liggende aan de scheepstimmerwerf St. Joris, op de Kadijk te Amsterdam, alwaar hetzelve kan worden bezichtigd en de inventaris bij de Wed. J.A. Schuring, te Nieuwe Pekel-A.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het kofschip ALIDA, kapt. Scholtens, is de 12e december met een lading granen van Dantzig naar Amsterdam vertrokken, doch wegens tegenwind aldaar ter rede voor anker gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLECHIENA, kapt. Smaal, van Laurvich naar Delfzijl, is op 28 november, op de lading drijvende, te Frederikshald binnengelopen, hebbende op Hvalöern gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, van Tonningen naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnengelopen, is bezig de lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Norden van de 15e dezer, was tussen Juist en Norderneij aangedreven een naambord, waarop ‘Antina’. Hetzelve is vermoedelijk afkomstig van het schip ANTINA, kapt. Pluim, met schade te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank, zal, ten verzoeke van Derk Jans Joosten, schipper te Wildervank, publiek veilen en verkopen het tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, groot 58 zee- of 82 binnenlandse tonnen, met een gedeelte der tuigage, thans liggende nabij de werf van de scheepsbouwer Adde Jans Bieze, te Wildervank. Deze verkoop zal gehouden worden ten huize van de kastelein K.A. Veenhoven te Wildervank, op vrijdag de 5e januari 1849, des avonds te 6 uren. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de notaris De Blécourt te Wildervank.


Datum: 23 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 december. Het hoekerschip FORTUNA, kapt. De Haan, van Rotterdam naar Havana, alhier l.l. zondag (opm: 17 december) met schade binnengelopen, is in de haven gebracht om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 8e januari 1849, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het hol van het gekoperd Nederlands stoomschip, de BEURS VAN AMSTERDAM, gediend hebbende in de vaart van Amsterdam op Hamburg; volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen, 30 duimen; wijd 5 ellen, 73 duimen; hol 3 ellen, 43 duimen, en alzo gemeten op 352 tonnen. Liggende aan de Werf Vredenhof op de Kadijk, No. 95. Nadere inlichtingen bij bovengemelde makelaars. (opm: verbouwd tot zeilschip heeft de BEURS VAN AMSTERDAM nog vele jaren in de houtvaart van Scandinavië en de Baltische landen dienst gedaan)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 december. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. N. Huidekoper, met vijf passagiers, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip NEERLANDS INDIË, kapt. L. Delclisur, de 1e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip D… (onleesbaar), kapt. H. Visser, met drie passagiers, de 1e september vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIA, kapt. T.S. Deinum, de 29e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip WILHELMINA AMELIA (?), kapt. J.L. Mulder, de 1e september vertrokken van Amsterdam, en het dito schip EDUARD MARIE, kapt. H. Eeltjes, de 5e september vertrokken van Rotterdam. (opm: zeer slecht leesbaar)


Datum: 25 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Door de sedert enige dagen ingevallen vorst zijn de navolgende Nederlandse schepen in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal ingevroren: NASSAU, kapt. Eijlers van Batavia, bij Alkmaar, MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. Boelhouwer, van Batavia en de kof FEIKA JANTINA, kapt. J.B. Mulder, van hier naar Nantes, beide te Purmerend. De schepen BORDEAUX, kapt. Wortelboer, van hier naar Bordeaux, en KAASHANDEL, kapt. Zijlstra, van hier naar Marseille, zullen nog waarschijnlijk in het Nieuwe Diep kunnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 21 december. Het schip de RHIJN, kapt. Brandligt, van Cuba naar Cowes, heeft zijn zeilen verloren en andere schade geleden.


Datum: 26 december 1848


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Margate, 21 december. Het schip BRARENS (opm: ?) , kapt. Matzen, van Hamburg, met landverhuizers naar New York, is heden morgen op het Spengler Sand gestrand, doch met verlies van roer weder afgebracht en vervolgens op het Tongue Sand, door het breken der kabels, verongelukt; de equipage en passagiers zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ROELFINA GIEZEN, kapt. Hazewinkel, van Stettin naar Amsterdam, is vóór de 1e december te Arendahl binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CHRISTIAAN AUGUST, kapt. Kaas, van St. Ubes naar Stavanger, is, volgens brief van Egersund van de 26e november, aldaar binnengelopen, en bij het uitzeilen aan de grond geraakt; moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CERES, kapt. Das, van Rotterdam naar Liverpool, te Brixham, Torbay, binnen, heeft op 16 december de reis voortgezet.


Datum: 27 december 1848


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 10e januari eerstkomende zullen te Grissee publiek worden verkocht het barkschip FATHOOR RACHMAN, met diens inventaris, toebehorende aan wijlen Sech Mohamad bin Salim Banama, en de brik UNION, staande ten name van nu wijlen J.B. Berest.
Grissee, 20 december 1848, de agenten der Soerabaijasche Wees- en Boedelkamer te Grissee, Brodhaag en Tandie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 december. De 22e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 30e juli vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip MADURA, kapt. P. Nap, de 18e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 28 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 december. De schepen NASSAU, kapt. Eilers, en MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. Boelhouwer, beide van Batavia op hier bestemd en in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal ingevroren, zijn heden aan de Willemsluis gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Het schip HOOP EN LIEFDE, kapt. Nieland, van hier naar Hamburg, is volgens brief van Hoorn van de 22e dezer, aldaar met verlies van boot, zeil, enz. in de buitenhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Kapt. Klein, voerende het schip POLLUX, van Batavia op hier bestemd, in Texel binnen, rapporteert de 2e december de westerse eilanden (opm: Azoren) gepasseerd te zijn en van daar af dagelijks zeer slecht weder met geweldig hoge zeeën doorgestaan te hebben, waardoor de verschansingen en vaste stutten aan stuurboord van de vaste boeg af tot aan het groot want bij het dek waren afgeslagen en het schip en tuig verder veel geleden hadden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 december. Aan boord van het barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, gevoerd door kapt. Hagers, hier te huis behorende en kortelings van Indië aangekomen, vond een even treffend als schrikkelijk ongeluk plaats. Bij het binnenkomen had de bemanning, afgetobd door verscheidene nachten wakens en zware arbeid, zich ter rust begeven en was in diepe en vaste slaap gedompeld. De waker, aangesteld om gedurende de nacht het schip niet zonder toezicht te laten, ging, door koude verkleumd, in de kombuis zitten. Daar schijnt hij in slaap te zijn gevallen en zijn klederen vuur te hebben gevat. Met schrik en angst wakker wordende, liep hij naar het voorste gedeelte van het schip, bij de equipage om hulp roepende, doch schijnt daar door de vermoeide manschappen niet gehoord te zijn. Als radeloos vluchtte hij toen naar het achterschip, ten einde bij de officieren hulp te bekomen, doch dit gelukte eerst te laat en toen de man bijstand kon geboden worden, was hij reeds zodanig verbrand, dat hij kort daarna, onder de verschrikkelijkste pijnen, de geest gaf. Op verschillende plaatsen van het dek zijn de sporen achtergebleven van het lijden des ongelukkigen.


Datum: 29 december 1848


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Het schip ADRIANA, kapt. Puister, van Libau (opm: Liepaja) naar de Maas, is de 19e dezer lek en met meer andere schade te Elseneur binnengelopen, en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Het schip CLARA CATHARINA, kapt. De Vries, van Stockholm naar Carolinerzijl, is volgens brief van Hoekzijl van de 25e dezer in het buitendiep van Horumerzijl in het ijs bezet geraakt, na in de Eider en bij Horumerzijl gestoten en daardoor lekkage bekomen te hebben. De lading zou zo spoedig mogelijk in wagens gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 18 december. Het schip ELISABETH, kapt. Bruns, van Palermo naar Dordrecht, is de 9e dezer alhier lek en met overgeworpen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 23 december. Het schip DIANA, kapt. Visser, van hier met bonen naar Hull bestemd, is in de Ley (opm: bocht nabij Greetsiel) op een zandbank geraakt en, na meerdere dagen vastgezeten te hebben, met behulp van een lichter weder vlot gekomen. Het bevindt zich echter ten gevolge der sterke vorst nog in groot gevaar. Er worden toebereidselen gemaakt om schip en lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 december. Het schip ADRIANA, kapt. Puister, te Schiedam te huis behorende, met een lading rogge van Riga naar Schiedam bestemd, is hier de 18e met onklare pompen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HOOP EN LIEFDE, kapt. Nieland, van Amsterdam naar Hamburg, is, volgens brief van Hoorn van de 22e december, na op de Zuiderzee door oostenwind en ijsgang overvallen te zijn geworden, met verlies van boot, zeil enz., aldaar in de buitenhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ALIDA THEODORA, kapt. Jaski, van Petersburg, JOHANNES, kapt. Smit, van Grangemouth, beide naar Amsterdam, en STAD ALMELO, kapt. Koning, van Hull naar Zwolle, zijn, volgens brief van Medemblik van de 22e december aldaar binnengelopen; het eerste met verlies van een anker en 20 vademen ketting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGINA, kapt. Donga, van Riga naar Halte, is op 21 december lek te Delfzijl binnengelopen, hebbende in het Hommegat aan de grond gezeten; zou vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JANTINA, kapt. Bakker, van Pillau naar Amsterdam, en CHRISTINA MARIA, kapt. Stuveling, van Riga naar de Maas, zijn, volgens brief van Elseneur van de 16e december, de 8e dito te Christiansöe, Erdholmen, binnengelopen; het laatste lek en moest lossen.


Datum: 30 december 1848


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland, H. Salm, D. Beth, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen door de notaris F.W. Fabius op maandag 22 januari 1849, des avonds ten 6 ure, ten huize van J. Meijerink, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te verkopen:
- een extra ordinair welbezeild galjootschip, genaamd NIEUWLAND, gevoerd door kapt. H.D. Visser, groot volgens meetbrief lang 19 el 60 duimen, wijd 3 el 90 duimen en hol 2 el 92 duimen, en alzo geijkt op 99 tonnen of 52 lasten.
- 1/20 part in het fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. T.M. Carsjens, groot volgens meetbrief 617 tonnen, onder boekhouderschap van de heren Otter & Van der Voort.
- 1/20 part in het barkschip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek, groot volgens meetbrief 615 tonnen, onder boekhouderschap van de heren Van Baggen & Co.
N.B. Het galjootschip is met gegalvaniseerd ijzer beslagen.