Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1878


01 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 december. Het Nederlandse stoomschip JASON is december bij Vurkos gestrand, doch weder afgebracht en naar Smirna opgesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Faillissement. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Tiel, d.d. 29 december 1877, is de Naamloze Vennootschap Stoomboot Admiraal de Ruijter, gevestigd te Tiel, verklaard in staat van faillissement, met aanvang op die dag en met benoeming van de heer Mr. E. Tielenius Kruijthoff tot rechter-commissaris en van de ondergetekenden tot curators.
Mr. S. Rink, Mr. P.H.A. Tydeman.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands schoenerschip, groot volgens meetbrief 122 tonnen, nieuwe meting, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe Haven te Schiedam. Te bevragen bij de heer L. Verboom, scheepsbouwmeester aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 december. Het Nederlandse barkschip THORBECKE, kapt. Klasen, vertrok 8 mei met 578 last stukgoed naar Soerabaya, nam op Java 710 last koffie in, arriveerde daarmede de 23 dezer weder in het Nieuwediep en heeft alzo de uit en te huisreis in 7 maanden en 14 dagen volbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 december. Het Nederlandse barkschip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Beekman, vertrok 20 mei van hier met een lading stukgoed naar Batavia, nam op Java een volle lading producten in, arriveerde daarmede de 29 dezer te IJmuiden en heeft alzo de uit en tehuisreis in 7 maanden en 9 dagen volbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 31 december. Bij Folga gestrand het Nederlandse aakschip W.W. VISSER, kapt. Feenstra, van Londen naar Gaastmeer bestemd, ledigscheeps, de equipage is gered, het schip zit hoog op strand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 29 december. De geborgen lading, 150 last gezonde tarwe uit de Engelse stoomboot OLYMPIAS, heeft heden morgen in publieke veiling opgebracht NLG 30.164,50; de 14e en 15e december werd de natte tarwe verkocht voor NLG 4.090,10; de lading teer, de 28e december verkocht, bracht op NLG 9.660,85.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De burgemeester strandvonder der gemeente Vlaardingen roept, ingevolge art. 555 van het Wetboek van Koophandel, voor de tweede maal ter reclame op de rechthebbenden op de volgende door hem geborgen goederen, als diverse zeilen en andere scheepsgoederen, afkomstig van de in de Noordzee verlaten gevonden schepen CAROLINA, gevoerd geweest door kapt. P. van Duijvenboden, en NAJADEN van Bergen.
Vlaardingen, 30 december 1877, de burgemeester strandvonder voornoemd, P.K. Drossaart.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens telegram uit Smirna is het stoomschip JASON, bij Kaap Vurkos (Mitylene) gestrand. Sleepboten zijn derwaarts gezonden, om te trachten het af te slepen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

In de nacht van 24 op 25 december strandde op een zandplaat ten N.W. van het Pinkegat, aan de kust van Westdongeradeel, het driemastschip PAULINE, komende van Bremerhaven en bestemd naar New York, gevoerd door kapt. Brummen en geladen met ballast, en voorts bemand met 21 koppen. Reeds in de morgen van de 25ste ontdekten de vissers van Wierum de stranding. Met vier pramen beproefde men het schip te naderen ten einde de bemanning te redden, doch de storm verhinderde de volvoering van het voornemen, zodat de wakkere mannen, na vergeefse pogingen, naar de wal moeten terugkeren. ’s Namiddags werd de poging hernieuwd met twee pramen, onder de leiding van Jan Sytzes Visser en Pieter Freerles van den Bas; aanvankelijk vleiden zij zich met een gunstige afloop, daar zij het schip reeds zeer nabij waren gekomen, doch alweder waren wind en vloed hun te machtig zodat zij ten tweede male onverrichterzake moesten terugkeren. De praam van eerstgenoemde kwam met gebroken mast op de rede terug. Eerst de volgende dag slaagde men met zes pramen van Wierum er in, de gehele bemanning en haar bagage behouden aan wal te brengen. Het schip zal, naar men het er voor houdt, verloren zijn, daar de achtersteven gebroken en het water tot een aanzienlijke hoogte in het hol gestegen is.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens akte op de 28e december 1877, ten overstaan van de notaris J.H. Richard en getuigen te Amsterdam gepasseerd, is de heer Henry Plate Junior, kantoorbediende, woonachtig te Amsterdam, te rekenen van de 1e januari 1878, als lid opgenomen in de vennootschap onder de firma Van Eeghen & Co., bestaande tussen de heer Christiaan Pieter van Eeghen, vrouwe Henriëtte Louise Labouchere, weduwe van de heer Jan van Eeghen, en de heer Pieter van Eeghen, allen leden der firma Van Eeghen & Co, en wonende te Amsterdam, en is voorts blijkens gemelde akte tussen de vier genoemde personen een vennootschap aangegaan, ten doel hebbende het voortzetten van zodanige algemene commissiehandel, zomede zodanige operatiën voor rekening der firma als tot heden op de firma Van Eeghen & Co., zijn gedreven of met onderling goedvinden zal worden bepaald. Deze vennootschap zal gevestigd zijn te Amsterdam en zal gedreven worden op gemelde firma Van Eeghen & Co., welke firma door genoemde heren Van Eeghen & Plate zal worden gebruikt en getekend, doch uitsluitend voor zaken met deze vennootschap in verband staande. Zij is aangegaan voor twee jaren, aanvangende de 1e januari 1878, en eindigende de laatste december 1879, indien zij zes maanden te voren door een der vennoten aan de anderen schriftelijk zal zijn opgezegd, terwijl bij ontbreken van zodanige opzegging, zij geacht zal worden telkens voor één jaar verlengd te zijn.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Gedurende het jaar 1877 zijn hier (opm: Amsterdam) aangekomen 1.482 schepen, tegen 970 in het vorige jaar, als van:
Abo 1 Harlingen 5 Papenburg 1
Antwerpen 1 Havana 1 Penang 1
Alicante 2 Havre 1 Pensacola 1
Alkmaar 5 Helgenäss 1 Pernau 2
Archangel 13 Helsingfors 5 Petersburg 30
Baltimore 3 Hernösand 5 Philadelphia 7
Bassein 2 Holmstad 1 Pillau 6
Bahia 2 Honfleur 1 Porto Allegro 3
Barrow 1 Huelva 7 Portland (A.) 1
Benicarlo 5 Hudiksvall 10 Purmerend 2
Bergen 9 Hull 106 Rangoon 1
Benin 1 Java 69 Reval 2
Berdianski 1 Johns N.B. (St.) 3 Riga 77
Bilbao 1 Koningsbergen 18 Riisoer 2
Bjorneborg 3 Koogerpolder 4 Richmond 1
Bombay 2 Kopenhagen 1 Rochester 1
Bordeaux 25 Kotka 15 Rotterdam 10
Borga 2 Kroonstad 106 Sandvick 1
Bremen 41 Laurvig 1 Savannah 5
Bristol 1 Leer 4 Schiedam 1
Buenos Aires 3 Leith 39 Skutskar 1
Cardiff 9 Lissabon 1 Soon 4
Calmar 1 Liverpool 30 Söderhamn 1
Cephalonia 2 Londen 157 Stettin 4
Cette 3 Lovisa 3 Stockholm 2
Cimbritshamn 1 Lynn 1 Stockton 1
Charleston 12 Macassar 10 Stralsund 1
Charlestown 1 Manilla 2 Sulina 1
Christiania 18 Marowyne 1 Sunderland 3
Curaçao 3 Marseille 3 Sundsvall 30
Cuxhaven 1 Maryport 1 Suriname 13
Dantzig 22 Memel 6 Svolvig 1
Dariën 1 Middell. Zee 30 Taganrog 12
Deventer 3 Mobile 4 Tromsoe 1
Drammen 19 Morrisonshaven 1 Uleaborg 1
Droback 5 Muiden 1 Umen 1
Dordt 3 Nerva 7 Velzen 1
Duinkerken 23 Newcastle 71 Vigsnaess 2
Durgerdam 4 New York 19 Warckworth 1
Ekenäss 1 New Orleans 2 Wasa 1
Fahrsund 2 Nicolajeff 2 Weymouth 1
Frederikshald 9 Nieuwediep 6 Wilmington 8
Frederikshamn 1 Nieuwendam 3 Windau 5
Frederikstad 20 Norfolk 2 Workum 1
Glasgow 1 Nye Carleby 1 Wyborg 45
Gothenburg 12 Nyland 3 Zaandam 3
Grangemouth 3 Odessa 1 Zwolle 2
Groningen 1 Ornskoldvick 1
Haarlem 1 Osterrisoer 2
Hamburg 100 Oudsoen 1
Hangö 1 Palermo 3


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie adverteert, dat de coupons der 5% lening van het jaar 1869, groot NLG 5.000.000, vervallende 1 januari 1878, van 2 januari af en voorts alle werkdagen, zullen worden betaald:
Te Amsterdam ten kantore van de Associatie-Cassa.
Te Rotterdam ten kantore van de heren Gebr. Chabot.
Te ’s-Gravenhage ten kantore van de heren Scheurleer & Zoonen.
Amsterdam, 27 december 1877.


02 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s-Gravesande, 31 december. Van de lading der gestrande Duitse schoener GERMANIA zullen de geborgen eiken planken niet worden verkocht, doch naar de bestemmingsplaats Gent vervoerd worden. De transportkosten zullen hoog zijn. Wat met de geborgen spoorleggers zal geschieden schijnt nog niet bekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zandvoort, 1 januari. Het schip MARIA, kapt. Feindt, van Hamburg naar Ciudad Bolivar, is alhier gestrand. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 1 januari. Het schoenerschip WESER, kapt. Stege, van Hamburg naar Oporto, is gisteren avond alhier gestrand. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 23 december. Het schip STAD MIDDELBURG is in het dok gehaald om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 januari. Uit Vigo wordt bericht, in dato 26 december, dat de 8e december een stoomschip gezien werd op de Corrubedo klippen (opm: positie bij benadering 42º34’30” NB 09º05’30” WL), dat weldra geheel verdween. Enige vissers zijn van mening, dat toen het schip gezien werd, zulks het derde deel van een stoomboot was.
(opm: mogelijk het wrak van het ss FRIESLAND; zie ook PGC 040178).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Noordwijk, 1 januari. Heden nacht ten 12 ure is twee mijlpalen ten noorden van hier door stormweder gestrand het schip JOHANNA PETRONELLA, kapt. Hillebrand, van Rochester met cement naar Amsterdam bestemd. De equipage is door de reddingboot gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 1 januari. Hoog op de Horst te Vlieland is gestrand de Engelse schoener MARTHA LLOYD, kapt. Williams, van Hamburg naar St. Brieux met tarwe. Het schip is vermoedelijk verloren. De lading hoopt men te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 1 januari. Op Terschelling is gestrand en uiteengeslagen de Duitse bark PETER ROHLAND, kapt. Prohn, van Savannah naar Bremen. De bemanning heeft zich met eigen boot gered en is hier geland. De lading katoen drijft langs strand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar, 16 november. Het barkschip RIBSTON, kapt. Brown, van New York naar Yokohama met petroleum, strandde de 10de november op de Bril ten Z. van Celebes en werd wrak. Van de lading werden 1.885 kisten en 41 vaten petroleum geborgen. Het overige gedeelte der lading in het wrak werd in publieke veiling voor NLG 10.250 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.H. Craandijk en H. Tollenaar, Makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, op maandag 7 januari 1878, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, te Amsterdam, ten overstaan van een bevoegd beambte veilen het galjootschip EERSTELING, gevoerd door kapt. T.A. Steffens, volgens nieuwe meting gemeten op 104 tonnen, of 55 last oude meting, en verder met al zijn rondhouten, tuig, zeilen enz.; breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt aan de werf van J. van Geen, Prinseneiland te Amsterdam. Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaars ende cargadoors Wed. Jan Salm & Meijer.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens uit Oost-Indië ontvangen bericht, aan boord van het van daar naar Nederland bestemde stoomschip FRIESLAND zijn ingescheept de navolgende onderofficieren en mindere schepelingen bij de zeemacht: schipper in het vaste korps O. Sanstra, bootsman in id. F. Luttenberg, schieman in id. J. Rinders en D. Peeman, konstabel-majoor in het vaste korps D.L. Stevenson, derde stuurman W.J. Perrey, tweede timmerman in het vaste korps J. Karte, eerste zeilmaker in id. B. Egmond, derde zeilmaker L. de Neef, bottelier L. Valk, botteliersmaats H.N. Pierie, C. Onvlee en T. Hermsen, tweede schrijvers in het vaste korps C. van Driel en K. Slijper, koksmaat T.A. Flink, matroos 2de klasse A. Jongepier, matrozen 3de klasse: H. Horsmeijer, D.J. Smits, G.J.A. van Neden, W.H. van Wees, J. Bontjer, J. Castricum, D. van der Parre en H.J. Griethuizen, machinist 1ste klasse in het vaste korps, W.J. Kalkwarf, machinist 1ste klasse C. van der Linde, vuurstoker 1ste klasse J. Zikkenheimer, de korporaals der mariniers C. Wapstra en G.B. van Dijk.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij Akte op 20 juli 1877, ten overstaan van den notaris Coenraad van Zijp en getuigen, te Amsterdam verleden, door de Heeren Coenraad Schout en Benjamin Jaski Carst, cargadoors, wonende te Amsterdam en gehandeld hebbende onder de firma Schout & Co., is bepaald:
Dat de tussen heb bestaan hebbende vennootschappen, betrekkelijk de uitoefening van cargadoors- en expeditie zaken, met alles wat tot die beide vakken behoort, op primo januari 1877 is ontbonden;
Dat de zaken der vennootschappen, na dien tijd lopende, zullen worden geliquideerd door den Heer Benjamin Jaski Carst, onder tekening Schout & Co.
En dat die firma tot ultimo december 1877 door laatstgenoemde geheel voor eigen rekening en risico zal mogen worden gevoerd en getekend.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 29 december. Het schip ELISABETH, kapt. A.T. Steffens, van Kroonstad naar Nederland, met zware schade en vol water te Kroonstad uit zee teruggesleept, is volgens particulier bericht afgekeurd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 29 december. Het schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. C. Houtkoper, is volgens particulier telegram te Soerabaija bevracht naar Amoy.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Cuxhaven, 28 december. De hier binnengelopen schoener ZWALUW, kapt. Jongman, van Windau naar Harlingen, is onderzocht en moet lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tonsberg, 28 december. De schoener SAPPEMEER I, kapt. Riepma, van Stettin naar Leith om order, is te Krageroe met verstopte pompen binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Maandag 7 januari 1878 zal ten huize van de waarman Borst te Delfzijl, ten verzoeke van Chr. J. Lodewijks, publiek worden verkocht, des morgens te 10 uur precies de gehele tuigage en inventaris van het Nederlands tjalkschip ARENDIENA SOPHIA, bestaande in: rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, ankertros, potkast, een partij nieuwe en oude waarloze blokken, enz.
Des avonds te 7 uur precies het casco van opgemeld tjalkschip, genaamd ARENDIENA SOPHIA, groot 50 binnentonnen, zeer geschikt voor de binnenvaart, thans gediend hebbende tot vervoer van ballast op de Eems.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De gezagvoerder van de koopvaardijlogger WILLEM BEUKELSZOON, van de Middellandse Zee te Maassluis binnengekomen, bericht, dat hij een reddingsboei van het stoomschip FRIESLAND en wrakhout heeft opgevist. – Nader bericht men, dat bovengenoemd schip, komende van Valencia, de voorwerpen vond op de hoogte van de Spaanse Zee. Op de reddingsboei was geschilderd: FRIESLAND-Rotterdam. Verder waren er een baal koffie en stukken van hutten gevonden.
Dit is helaas wel als een onloochenbaar bewijs te beschouwen van het verongelukken en uiteenslaan van het vermiste stoomschip FRIESLAND met al zijn passagiers en rijke lading.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij. Aan aandeelhouders wordt kennis gegeven, dat in een algemene vergadering in Europa is besloten over het eerste halfjaar een interim dividend uit te keren van 6%. Voor de uitbetaling tegen kwitantie in duplo zal worden gevaceerd te Batavia ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart- Maatschappij, en te Samarang en Soerabaija bij de agenten van af 2 tot en met 31 januari 1878. Aan iedere aandeelhouder zal worden toegezonden een opgave van het bedrag ZEd. als dividend competerende.
De wnd. hoofdagent der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, S. van Hulstijn.


03 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 januari. De Duitse schoener ANNE, kapt. Kröger, van Langesund naar Boulogne, is op de hoogte van Schouwen gezonken: één man is gered en door een Belgisch loodsvaartuig hier aangebracht; de kapitein en drie man zijn verdronken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op 28 december 1877 voor de ondergetekende notaris Hermannus Adrianus Schadee te Rotterdam gepasseerd, is tussen Friedrich Albert Voigt en Georg Friedrich August Hermann Cuntz, beiden commissionair en expediteur, wonende te Rotterdam, overeengekomen om de zaken, tot dusverre door hen gezamenlijk onder de firma F.A. Voigt & Co. alhier gedreven, voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten. De firma der vennootschap blijft: F.A. Voigt & Co., tot de tekening waarvan de beide vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van beide de Vennoten zal worden vereist.
Deze vennootschap, welke gevestigd blijft in Rotterdam, heeft bepaaldelijk ten doel het drijven van de commissie- en expeditiezaken en wordt voortgezet voor een onbepaalde tijd met dien verstande nochtans dat diegene der vennoten, welke verlangen mocht om haar te doen ophouden, verplicht zal zijn de andere vennoot daarvan ten minste zes maanden te voren, en alzo vóór de eerste juli van ieder jaar, schriftelijk kennis te geven.
Rotterdam, 1 januari 1878, H.A. Schadee, notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Beachyhead, 31 december. Het Nederlandse schip BATO, kapt. Knijff, van Tjilatjap naar Dordrecht, is alhier met verlies van voor en grote bramstengen gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 28 december. De brik HENDRIKA, kapt. Rozenbeek en de kof KLASINA liggen alhier in de haven onder reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gioja, 24 december. 112 vaten olie, sommige beschadigd, zijn gered van het op de 25e november alhier gestrande Nederlandse schoener/brikschip AALTJE HOLTMAN, kapt. Lukens. De overblijfselen van het schip zijn verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van Zr.Ms. schroefschip 4e klasse ST. EUSTATIUS, bestemd voor de Nederlandse Marine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 1 januari. Blijkens alhier aangespoelde voorwerpen is vermoedelijk een Texelse loodskotter, naar men zegt No. 8, ten noorden van hier verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 2 januari. Volgens een later ontvangen bericht is er geen twijfel meer dat de loodskotter No. 8, schipper Kuiper, 31 december voor IJmuiden is vergaan. De opvarenden, ten getale van 9 man, zijn meest gehuwden en vaders.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 2 januari. Het stoomschip STAD VLISSINGEN, eerst heden middag ten 4 ure binnengekomen, heeft op een wrak gestoten en een wiel beschadigd, de West Hinder in peiling Z.O. t. O. drie mijl afstand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Nieuwediep wordt ons gemeld: Een nieuwe ramp heeft deze gemeente in rouw gedompeld. De loodskotter No. 8 schipper C.P. Duinker, die bij de geweldige storm van 31 december voor IJmuiden kruiste, is, blijkens opgeviste voorwerpen, tot dat vaartuig behorende, met man en muis vergaan. De opvarenden waren, op twee na, gehuwd en laten weduwen en kinderen na. Die gehele bemanning had nog kortelings met zoveel moed en zelfopoffering de equipage van het hier gestrande Amerikaanse schip D.W. CHAPMAN gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij akte, op de 20e december 1877 voor de notaris Jacobus van der Hoop Janszoon te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Herman Gerard Klüssener, commissionair en expediteur, wonende te Rotterdam, en Herman Bernard Jäger, commissionair en expediteur, wonende te Rozendaal, in privé en als gemachtigde van vrouwe Henriette Braakman, weduwe van de heer Edmond Toubeau, particuliere, wonende te Arnhem, overeengekomen om, te rekenen van de 31e december 1877, te ontbinden en mitsdien te eindigen de tussen hen bestaande vennootschap onder de firma H. Braakman & Co., ten doel hebbende de commissie- en expeditiezaken. Zullende de liquidatie der onverevende zaken door de twee ondergetekenden geschieden op naam der gezegde firma, hebbende de lastgeefster van de tweede ondergetekende aan hem bij de gemelde akte haar toestemming gegeven om de gezegde firma tot voortzetting der zaken door de ontbonden vennootschap gedreven, bij voortduring te gebruiken, echter zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de gezegde lastgeefster van de tweede ondergetekende.
H.G. Klüssener, H.B. Jäger.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij akte, op de 20e december 1877 voor de notaris Jacobus van der Hoop Janszoon te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Herman Gerard Klüssener, commissionair en expediteur, wonende te Rotterdam, en Herman Bernard Jäger, commissionair en expediteur, wonende te Rozendaal, en Herman Johan Klüssener, particulier, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting der commissie- en expeditiezaken, door de twee eerste ondergetekenden met mevrouw Henriette Braakman, weduwe van de heer Edmond Toubeau, onder de firma H. Braakman & Co., te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gedreven. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van 10 jaren, aanvang nemende de 1e januari 1878 en mitsdien zullende eindigen de 31e december 1887. De firma, waarop de zaken zullen worden gedreven, zal blijven H. Braakman & Co., welke door al de vennoten zal worden getekend in en omtrent alle zaken de vennootschap betreffende, zonder die te mogen bezigen tot het aangaan van beleningen, borgtochten en van particuliere engagementen in het algemeen, waartoe, en voor de vennootschap verbindende te zijn, de privéhandtekening van al de vennoten zal worden vereist.
H.G. Klüssener, H.B. Jäger, H.J. Klüssener.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zandvoort, 1 januari. Hedenochtend te ongeveer 7 uur strandde hier tussen de 1ste en 2de paal zuid het Duitse schoenerschip MARIA, kapt. Johann Jacob Feindt, beladen met stukgoederen van Hamburg naar Ciudad Bolivar (Venezuela). De vuurpijltoestel miste haar doel, maar de reddingboot, na tweemalen te zijn teruggeslagen, had de derde reis het geluk de zes man equipage van het schip behouden aan land te brengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Portland, 29 december. Door de sleepboot COMMODORE is alhier op de rede teruggesleept het Nederlandse schoenerschip GEZIENA, met broeiing in de lading.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op Terschelling is gestrand en uiteengeslagen de Duitse bark PETER ROHLAND, kapt. Prohn, van Savannah naar Bremen. De bemanning heeft zich in eigen boot gered en is hier geland. De lading katoen drijft langs het strand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Noordwijk, 1 januari. Heden nacht te 12 uur is twee mijlpalen ten noorden van hier door stormweder gestrand het schip JOHANNA PETRONELLA, kapt. Hillebrand, van Rochester met cement naar Amsterdam bestemd. De equipage is door de reddingboot gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op maandag de 21e januari 1878, des avonds te 7 uur, zal, ten huize van de kastelein Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht een in de maand juni 1876 nieuw uitgehaald tjalkschip, groot 77 tonnen, met de daarbij aanwezige opgoederen en toebehoren, zoals hetzelve is liggende in de haven bij de Kijk-in-’t Jatsbrug te Groningen. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag. Te bezien zaterdag vóór en op de verkoopdag van 10-4 uur. De helft van de koopprijs kan naar 5% rente en gewone aflossing over het schip beleend blijven.
Nadere informatiën ten kantore van Mr. R.A. Quintus, notaris.


04 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 1 januari. Van het schip PETER ROHLAND, alhier gestrand, zijn reeds 500 balen katoen aan land gedreven, en van het schip de WESER, mede alhier gestrand, worden vaten en proviand geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande de stranding op Ameland van het te Delfzijl tehuisbehorend schoenerschip GEESIEN SCHREUDER, kapt. H. van der Leest, van Fredriksvaern naar Delfzijl bestemd, deelt een der opvarenden het volgende mede: Nadat wij op 6 december van Fredriksvaern met een N.O. wind zee kozen, liep de wind des middags naar het Z.O., gepaard met storm, waardoor wij genoodzaakt waren zwaar te zeilen, ten einde van de kust vrij te blijven. Des anderen daags besloot kapt. Hillesund, op ruim een mijl afstand van Christiansand, binnen te lopen tot behoud van schip en lading. Op deze plaats hebben wij tien dagen vertoefd en gingen van daar 18 december weder naar zee, om op de bestemmingsplaats aan te komen. Van laatstgemelde datum af ondervonden wij vele omlopende winden met vliegend weder en hoge zeeën. Wij ontmoetten veel wrakhout en stieten in zee op een wrak of een ander ons onbekend voorwerp, waardoor het schip zwaar lek werd en het scheepsvolk genoodzaakt was doorlopend te pompen. Het baatte slechts weinig. De 24e kregen wij Ameland in ’t gezicht en tegen wil en dank waren wij toen genoodzaakt, na gehouden scheepsraad, het schip op strand te zetten. Toen wij aldaar in die hachelijke toestand zaten, kregen wij zware brekers over en, bedacht op zelfbehoud, werden de masten gekapt, waardoor het schip, dat reeds plat op zijde lag, weder rees. Ten elf uur in de morgen zaten wij op strand en ten 2 uur in de namiddag beproefde de reddingsboot van Ameland ons te redden, hetgeen slechts na twee vergeefse pogingen ten derdenmale gelukte. Men bracht ons verder per wagen naar het dorp Nes, alwaar wij ten huize van de loodsschipper Toren een menslievende behandeling ontvingen. De equipage is, behalve de kapitein, die te Nes is achtergebleven, inmiddels te Delfzijl aangekomen. Een gedeelte der geborgen lading zal worden verkocht. Men hoopt nog een gedeelte van de tuigage te redden. Het schip is totaal weg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheveningen, 3 januari. Ten noorden van hier, op de hoogte van de oesterput, is aangespoeld een kajuit van een schip waarin enige kisten van zeelieden. Behalve andere voorwerpen is er gevonden een sleuteltje, bevestigd aan een plaatje, waarin gegrift: Seamans Bertsporth, en verder 2 fotografische portretten van een man en een vrouw, en een linnen zak waarop de letters R.L.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 7 december. De Nederlandse bark ABEL, kapt. Oosterhuis, is nog in reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. EMPRESS OF INDIA. Zij, die genegen mochten zijn, tegen overeen te komen deel, het bovengenoemd schip, zittende op het Nieuwe Zand, nabij het Brouwershavense Zeegat, af te brengen, vervoegen zich bij E.M. Lambregtse, te Brouwershaven, eigenaar van schip en recht tot het bergen der lading guano.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Noordwijk, 1 januari. De lading cement van het hier gestrand kofschip JOHANNA PETRONELLA, kapt. J.P. Hillebrandt, van Rochester naar Amsterdam bestemd, zal geborgen worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 januari. Ook uit Ferrol wordt d.d. 25 december gemeld, dat 14 dagen geleden, vroeg in de morgen, een grote stoomboot op de Corrubedo-rotsen (kaap Finisterre) gezien werd, naam en vlag onbekend, die enige uren later gezonken was. Van het volk is niets vernomen. Zeer waarschijnlijk zal dit het stoomschip FRIESLAND geweest zijn.


05 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 januari. Het schip HENDRIKA ROOZENBEEK, kapt. Medok, van Riga naar Delfzijl, lek in Cuxhaven binnengebracht, is afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

West Cowes, 2 januari. De Nederlandse bark FERDINAND EN LOUIS, kapt. Otto, van Shields naar Macassar, heeft de reparatie volbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portland, 2 januari. De Nederlandse brik J.A. HOOITES, kapt. De Jonge, van Chephalonia, heeft orders bekomen naar Hamburg, en is heden derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Langs IJmuiden zijn het vorig jaar binnengekomen en vertrokken 2.500 in- en uitgeklaarde stoom- en zeilschepen. Daarvan wordt de grootste helft ingenomen door de vaste week- of beurtstoomschepen op Londen, Hull, Leith, Liverpool, Bordeaux, Hamburg en de Noorse havens. Bovendien mocht de haven zich verheugen in het bezoek van een aanmerkelijk getal zeilschepen, ofschoon 1877 ontegenzeggelijk een zeer nadelig jaar was voor scheepvaart en handel niet alleen, maar ook het weder over het algemeen zeer ongunstig was voor deze haven in het bijzonder. Haar ligging op het westen van de monding in zee maakte het invallen bij de menigvuldige westelijke stormen soms zeer moeilijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 4 januari. (per telegram Vlieland). Donderdagavond zijn uit de 67 vaten uit de WESER gezond geborgen; bij aanhoudend goed weer kan de gehele lading geborgen worden; de onderste laag zal vermoedelijk beschadigd zijn. Het schip is gebroken en ligt plat op zijde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 24 november. Het schip GOOD LUCK, een van de schoeners die van Macassar naar het wrak RIBSTON vertrokken zijn tot berging, heeft schade bekomen langs zijde voornoemd wrak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Seorabaija, 21 november. Het schip CATO is naar Macassar vertrokken, na geëindigde reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het bestuur der Amsterdamsche Droogdokmaatschappij brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op dinsdag 8 januari 1878 des voormiddags ten 11 uur, in het lokaal genaamd Het Vosje op het Rokin te Amsterdam, bij enkele inschrijving zal worden aanbesteed het maken en leveren van een ijzeren drijvend droogdok, met de leverantie der benodigde bouwstoffen en inrichtingen. De bestekken en tekeningen liggen ter visie aan het tijdelijk kantoor der Maatschappij te Amsterdam, ten huize van de heer A.A. Bienfait, Keizersgracht No. 164, en zijn tegen betaling van NLG 3,- aldaar verkrijgbaar.
Inlichtingen worden gegeven door de heer Joh. de Hoog, expert en scheepsbouwkundig ingenieur te Amsterdam, Heerengracht No, 331.
Inschrijvingsbiljetten moeten door of van wege gegadigden op maandag 7 januari 1878, uiterlijk voor 5 ure des namiddags, gestoken worden in een bus, daartoe geplaatst ten tijdelijke kantore der maatschappij, Keizersgracht No. 164.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Frederikstad, 27 december. Het schip PHILOTEA, kapt. Mulder, van Windau met graan naar Schiedam, alhier met schade binnengelopen, is lek en moet lossen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Dezer dagen werd er in ons blad over geklaagd, dat de directie der Stoomvaart Maatschappij Zeeland niet tijdig genoeg aan de hoofdstations der spoorwegen bericht had gegeven van de onmogelijkheid, waarin zij was om ’s avonds de passagiers van Vlissingen naar Queensboro over te voeren. De klacht over dit verzuim, dat van grote onachtzaamheid getuigen moest, scheen zeer rechtmatig en de ontevredenheid der passagiers, die te Vlissingen moesten overnachten, laat zich alleszins billijken. Bij een nauwkeurig onderzoek is het echter gebleken, dat de directie der Zeeland hier geen schuld heeft, want dat zij onmiddellijk, toen de onmogelijkheid gebleken was, om de door zware mist opgehouden boten nog diezelfde dag te laten vertrekken, en wel des namiddags te één uur, en dus tijdig genoeg, per telegram daarvan mededeling heeft gedaan aan de directiën der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, van de Oosterspoorweg en van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. Waar het publiek billijke grieven heeft, dunkt het ons ook billijk, dat die grieven komen ten laste van hen, die, niettegenstaande dat bericht, toch biljetten naar Londen zonder waarschuwing hebben afgegeven.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke Verkoping op Vlieland. De heer L. Zunderdorp is krachtens bevelschrift van de heer consul-generaal van Frankrijk van mening, bij open water, op dinsdag de 15e januari a.s,. voormiddags 10 uren, in het dorp Vlieland, om contant geld publiek te verkopen de geborgen inventaris van het aldaar gestrande Franse loggerschip le JEUNE FERDINAND, gevoerd geweest door kapt. J.M. Groumelec, komende van Holmstadt (Zweden), met delen naar St. Brieux gedestineerd geweest, bestaande in: 13 stuks zeilen, 2 kettingen, 2 ankers, 2 werpankers, 2 trossen, gekapt staand en lopend touwwerk, blokken, marsschootkettingen, kompassen, koksgereedschappen enz., benevens het kopervaste wrak, zoals het op strand is zittende, daarna de geborgen lading delen, bestaande in 1.800 stuks grenen delen van verschillende afmetingen, liggende behoorlijk gekaveld in de nabijheid van de haven.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de heer consul-generaal van Frankrijk te Amsterdam en L. Zunderdorp, burgemeester te Vlieland.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Hermanus Tollenaar, makelaar, zal op maandag 7 januari 1878, des namiddags te 3 uren, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes alhier, in veiling brengen het overdekte Nederlandse tjalkschip de VROUW HENDERIKA, geijkt op 62 Nederlandse tonnen. En dat met deszelfs inventaris zoals hetzelve is liggende in de Prinsengracht bij de Passeerdergracht alhier. Alles breder bij biljet omschreven.


Krant:

  JB - Javabode

Van de resident van het gewest Madura is het bericht ontvangen, dat het stoomschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE op de 12e december door het breken van de schroef ter rede van Soemanap buiten staat werd gesteld de reis naar Bali voort te zetten. De GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER, ter vervanging aangewezen, vertrok de 16e van Soemanap en zou op de terugreis eerstgenoemde stomer naar Soerabaija slepen.


06 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoop ener stoomboot. De notaris A.A. Bode te Oude Tonge, eiland Overflakkee, zal op donderdag 17 januari 1878, des namiddags ten 3 ure in het logement bij A. Waare, te Oude Tonge, publiek om contant geld verkopen de ijzeren schroefstoomboot AMICITIA I, gevaren hebbende tussen Amsterdam en Antwerpen, thans in de haven te Oude Tonge liggende, met daarbij behorende machine, ankers, kettingen en verdere inventaris, benevens een roeiboot en toebehoren.
Informatiën te bekomen bij voornoemde notaris en de heer burgemeester te Oude Tonge.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 januari. Bij de Gemeenteraad is ingediend een voordracht der Commissie voor de rentegevende eigendommen, om aan de Amsterdamsche Droogdokmaatschappij de eigendom over te dragen van gemeentegrond, in de Buiten Vogelwijkslanden, voetstoots groot 120 are, voor NLG 24.000 vrij geld.
Deze overeenkomst wordt beschouwd als ontbonden en de gronden keren geheel of ten dele voor de genoemde prijs of een evenredig deel er van terug aan de gemeente, indien zonder toestemming van het Gemeentebestuur – die geacht wordt gegeven te zijn als drie maanden na de aanvraag geen weigering is gevolgd, - de Maatschappij of haar rechtverkrijgenden tot andere doeleinden wordt gebruikt dat tot:
a. Het leggen of bouwen en exploiteren van één of meer droogdokken te Amsterdam;
b. Het oprichten en exploiteren van etablissementen voor reparatie en uitrusting van schepen, daaronder begrepen woningen van het dienstpersoneel en voor opslag en aflevering van steenkolen en goederen.
De gebruikers van de door de Droogdokmaatschappij aan te kopen grond moeten te hunnen genoegen door haar schadeloos worden gesteld; en zij moet vóór het passeren der akte van overdracht een schriftelijke verklaring overleggen van de stoomvaartmaatschappij “Nederland”, inhoudende, dat deze niet wenst te huren de gemeentegrond aan het Oosterhoofd en niet wenst over te gaan tot het bouwen van een steiger in het IJ aldaar, volgens het raadsbesluit van 15 augustus jl. Op verbeurte van NLG 20.000,- moet binnen vijf maanden na de overdracht worden aangevangen met de werken; en zij moeten binnen vier jaren voltooid en ter exploitatie gereed zijn, op straffe dat de eigendom van de verkochte gronden weder tot de gemeente terugkeert. Het droogdok moet van zodanige afmetingen zijn, dat daarin de grootste schepen, welke in de Noordzeesluizen bij IJmuiden kunnen schutten, zullen kunnen worden gedokt.
Volgens een tweede ontwerpbesluit wordt aan de Droogdokmaatschappij in gebruik afgestaan een oppervlakte gemeentewater met ondergrond in het IJ, naast bovengemeld terrein, hoogstens groot 80 are, en zulks voor 50 cent ’s jaars per are. In die watervlakte zal worden gelegd een drijvend droogdok van zodanige afmetingen, dat daarin de grootste schepen, welke in de Noordzeesluizen kunnen schutten, zullen kunnen worden gedokt. De gemeente kan dat gebruik doen eindigen, wanneer gedurende drie achtereenvolgende jaren zulk een dok niet aldaar aanwezig is. Zij verbindt zich tot het maken en onderhouden van de geulen van het diep naar het IJ naar het droogdok, terwijl de Droogdokmaatschappij gehouden is, op de eerste aanvrage aan de gemeente terug te betalen de meerdere kosten der door de gemeente te verrichten uitbaggering, om voldoende diepgang te verkrijgen op de plaats, waar het droogdok zal komen te liggen. Aan de Droogdokmaatschappij wordt vergund in gemeentewater de ankers uit te brengen en de dukdalven te plaatsen, welke ter bevestiging van het droogdok worden vereist .Verder is ingekomen een voordracht om aan de onderhandse verkoop aan C. en J. von Lindern van een oppervlakte water met ondergrond in het IJ, bezijden de Buiksloter Ham, alsnog toe te voegen:
1°. Dat het daar te plaatsen droogdok van zodanige afmetingen moet zijn, dat daarin stoomschepen ter lengte van 120 meter kunnen worden gedokt;
2°. Dat de gemeente te haren koste een voldoende geul in het IJ naar het droogdok maakt en onderhoudt, ter diepte van het Noordzeekanaal;
3°. Dat de gemeente generlei verplichting op zich neemt tot het verschaffen van toegang naar de te verkopen watervlakte, hetzij te land, hetzij te water;
4°. Dat de kopers overnemen alle verplichtingen, die omtrent de uitlozing van de Buiksloterham op de gemeente mochten rusten;
5°. Dat de termijn voor het transport wordt verlengd tot 1 april 1878.


07 januari 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Curaçaose Courant van 17 november bericht: Woensdag 14 november is door Zr.Ms. stoomschip CORNELIS DIRKS, commandant kapt.-luit. ter zee H.J. van der Sloot, een proeftocht gedaan. De CORNELIS DIRKS ging nu eens onder stoom, dan weer onder zeil, tot aan het oostelijk punt des eilands, en men heeft de overtuiging opgedaan, dat het schip nu geheel en al in orde is en zonder het minste gevaar zee kan bouwen. Men zal zich herinneren, dat gemelde oorlogsbodem zwaar geleden had door de storm van de 23 september op de hoogte van de westelijke kusten van Venezuela.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De Staats-Courant van heden bevat o.a. de statuten der Schroefstoomboot-Maatschappij Tubalkain, gevestigd te Middelburg, ten doel hebbende het uitoefenen ener stoomvaartdienst tot vervoer van goederen en vee en tot het slepen van schepen en vaartuigen naar de verschillende havens en op de binnenwateren en de verschillende rivieren, stromen en kanalen van Nederland, Duitsland en België.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 4 januari. Het schip HENDRIKA ROZENBEEK, kapt. J.P. Medok, van Riga naar Delfzijl, lek te Cuxhaven binnengebracht, is afgekeurd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. A. Heringa, notaris op Ameland, gedenkt, ten verzoeke van de heer burgemeester aldaar, op donderdag de 10e januari 1878, ’s morgens 9 uur, te Nes, op Ameland, publiek, bij boelgoed, tegen dadelijke betaling, te verkopen het geborgene van de tuigage van het gestrande Nederlandse schoener-brikschip GEESSIEN SCHREUDER, gevoerd geweest door kapt. H.F. van der Leest, bestaande hoofdzakelijk in 2 zware ankerkettingen, 2 dito ankers, 1 tui-anker, 2 zware werpankers, 2 dito kabeltrossen, 1 dito grastros, 15 zeilen, lichte kettingen, een partij gekapt staand en lopend touwwerk, seinlaantaarn, watervaten, koperen pompen, lier, spil, koksgereedschappen enz.
N.B. Het postschip vertrekt de 9e januari e.k., des mddags 12 uur van Holwerd.


08 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip OCEAAN, kapt. Post, met een volle lading fruit van Chio naar Nederland vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 januari. Het Nederlandse schip ANTJE, kapt. W. Dekker, is volgens particulier bericht te Wasa afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 januari. Van het Nederlandse schip AURORA, kapt. Zoutman, 2 oktober van Middlesbro naar Brake vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 7 januari 1878, in de Brakke Grond:
- Het galjootschip EERSTELING, gevoerd door kapt. Steffens. NLG 1.300,-. In slag NLG 300, koper P.H. Craandijk.
- Het brikschip HOOP, gevoerd door kapt. Weissenberg. NLG 1.300. In slag NLG 750. Koper E.C.A. Koli.
- Het tjalkschip VROUW HENDERIKA, NLG 230. In slag NLG 100. Koper H. Tollenaar.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Belangrijke verkoop te Wierum (Friesland) van het casco en de tuigage van het gestrande schip PAULINE. Op maandag de 21e dezer maand, te beginnen ’s morgens 9 uren, zal te Wierum ten verzoeke van de kapitein Brummer en ten overstaan van een bevoegd beambte, tegen contante betaling worden verkocht het casco en de tuigage van het driemastzeilschip PAULINE, van Bremerhaven, metende 1.265 Engelse RT, waaronder ruim 30 grote zeilen en verscheidene rollen nieuw zeildoek, 1 grote nieuwe kopervaste boot, gemaakt voor reddingboot, 1 grote nieuwe boot en 1 kleinere nieuwe sloep, voorts staand en lopend want, waaronder zeer zware kabels en trossen, meer dan 100 blokken, kettingen, ijzerwerk enz. enz. tezamen uitmakende het grootste gedeelte van de inventaris van gemeld schip.
Ternaard, 5 januari 1878, de burgemeester van Westdongeradeel, J. Klaasesz.


09 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 8 januari. De stoomboot PRINSES MARIE heeft op de reis van Queenstown herwaarts schade aan een der wielen bekomen, door in zee op een onbekend voorwerp te slaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 6 januar. Het Noordduitse schip PETER ROHLAND, met een lading katoen alhier gestrand, is totaal weg. De lading is voor het grootste gedeelte aan land gespoeld.
De lading rum van het schip WESER, kapt. Stege, wordt gelost tegen twaalf gulden het vat. Men is druk bezig met bergen omdat de vaten loswerken en het dek reeds is weggeslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 5 januari. Volgens brief van kapt. Hes, voerende het galjootschip MARIA HINRICHS, lag hij 18 december ll. wegens storm en tegenwind te Kopervik in Noorwegen. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 5 januari. De Nederlandse brik CHRISTINA, kapt. Mulder, is na volbrachte reparatie naar Amsterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 januari. Volgens telegrafisch bericht van Londen, is het schip SUSANNA JOHANNA, kapt. Van der Valk, heden 8 januari van Gravesend vertrokken, bestemd naar Batavia en Soerabaija. Alles wel.

NRC 090178
Verkochte schepen. Te Nieuwe Pekela werd jongstleden vrijdag publiek verkocht het schoenerschip MAGRETHA, groot 211 tonnen, laatstelijk bevaren door wijlen kapt. J.E. de Grooth. Koper de heer F.L. Drenth, te Oude Pekela, voor NLG 11.050.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal op vrijdag 11 januari 1878, ’s morgens te 10 uur, publiek verkopen het gekoperde en kopervaste wrak van het Duitse schoenerschip WESER, gevoerd geweest bij kapt. C.W. Stege, alsmede de complete inventaris van dat schip, bestaande in: ankers, kettingen, zeilen, nieuwe trossen, staand en lopend tuig, provisie en wat verder gepresenteerd zal worden.
Informatiën bij de heer P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 6 januari. De lading rum, van de WESER, kapt. Stege, wordt gelost tegen NLG 12 het vat. Men is druk bezig met bergen, omdat het schip de vaten loswerkt en het dek reeds is weggeslagen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 januari. Scheepsvrachten. Vraag naar scheepsruimte blijft over het algemeen zeer gering. Een tweetal schepen werd gecharterd om in de Noorderhaven te laden voor Londen of de Oostkust tegen Sh.16 per 10 quarters haver met gratificatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Vrijdag de 18e januari 1878, des avonds te 6 uur, zal, ten gemeentehuize te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende, goed onderhouden galjootschip, genaamd ELISABETH, groot 125 tonnen, thans liggende te Zoutkamp, laatstelijk bevaren door wijlen kapt. H.R. Vissinga, en zulks met al deszelfs opgoederen.
Inventarissen en inlichtingen te bekomen bij de boekhouder de heer J.H. Wever te Nieuwe Pekela en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Maandag de 28e januari 1878, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de verlaatsmeester J.K. Dijk te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorend galjootschip, genaamd DAGERAAD, groot 126 zeetonnen, geclassificeerd bij de Duitse Lloyd A 1.1., laatstelijk bevaren door kapt. T.H. de Jonge, in den jare 1858 nieuw gebouwd, thans liggende te Delfzijl. Inmiddels uit de hand te koop.
Inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder de heer W.W. Pott te Oude Pekela en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.


10 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse stoomschip IRENE, 7 dezer van Messina te Syra aangekomen, is lek, hebbende bij het eiland Aspro aan de grond gezeten; zal worden nagezien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 9 januari. Het Nederlandse barkschip PHOENIX, kapt. Van der Hoef, van Lovisa met hout naar Dordrecht is in het Goereese zeegat gestrand. De equipage is gered en alhier aangekomen, het schip is verloren. Bij goed weer zou er wellicht nog iets van lading of inventaris te redden zijn.
Volgens later bericht is kapt. Van der Hoef en equipage heden met een loodsboot naar de PHOENIX geretourneerd, om te zien of nog af te brengen of wat te redden is. Ongeveer 80 balken zijn op het Goereese strand aangespoeld. De oorzaak der stranding is, dat het schip gisteren avond het gat inkruisende weigerde te wenden en de kettingen van de ankers die men liet vallen braken, waarna het schip op de Hinder dreef.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. Voor de firma Van Zeijlen en Decker alhier werd heden een actie bepleit, door hen ingesteld tegen de assuradeuren op behouden varen van het schip OCEANUS. Deze bodem was in Engeland verzekerd voor NLG 80.000,- op casco, welke som ook door de Engelse assuradeuren is afgedaan, en voor NLG 40.000,- als interest boven de getaxeerde som op casco, op behouden varen; de laatste op 28 juli 1874 van Java naar Nederland. De 1e oktober 1874 verliet het schip Probolingo, stootte 10 oktober bij Krawang, bleef daar 6 dagen zitten, en werd toen lek te Batavia binnengesleept. Aldaar werd het schip geëxpertiseerd meest door drie deskundigen benoemd, door de Raad van Justitie aldaar, en ten tweede door drie deskundige marine-officieren, benoemd door de schout-bij-nacht, commandant der Zeemacht, op verzoek (zoals gepleit werd) van de agent der eiseres. Deze expertises geschiedden nadat het schip voorlopig in het Marine-Dok te Onrust was gehaald en zijn lading had gelost. Het schip werd gerepareerd en begon weder te laden, doch reeds onder het laden bemerkte men weder een lek. De eerste experts opnieuw benoemd verklaarden nu dat schip niet zeewaardig was, ook gaven zij in overweging het schip naar Singapore te laten vertrekken, om aldaar te repareren, wijl het dok te Onrust niet zolang kon worden afgestaan.
De lading werd daarop op andere wijze verzonden, en het schip ging naar Singapore, waar het na 14 dagen reizens op 24 mei 1875 aankwam. Het rapport der experts aldaar door de Nederlandse consul benoemd hield in dat de reparatiekosten tengevolge der stranding te Krawang zouden bedragen NLG 119.250,-, zijnde bijna de gehele waarde van het schip, welke reparatie dus werd ontraden. Het schip werd dus afgekeurd en geabandonneerd. Over deze feiten was geen verschil. Voor de eisende firma trad Mr. Reepmaker op (proc. V.C. ten Oever). Pleiter ving aan met een uitvoerige toelichting der feiten. Het groot belang der zaak had aanleiding gegeven om ook aan de Commandant der Zeemacht te verzoeken experts te benoemen. Hun rapport kwam met dat der eerste overeen. Zij meenden beiden dat het schip veilig naar Holland kon gaan, toen het te Batavia gerepareerd was, doch verklaarden tevens dat zij alléén het oog hadden op de terugreis en de kolossale kosten der definitieve reparatie vermeden moesten die ook te Batavia niet konden geschieden. De 3 eerste experts verklaarden nog dat de in Nederland nader te maken kosten tengevolge der zeeramp moesten komen en ten laste van hen, wien deze schade aanging. De marine-officieren hadden gemeend dat herstel der schade te Batavia minstens NLG 30.000,- zou kosten, doch het voorlopig repareren slechts NLG 8.000,-. Men koos dus het laatste om het eerste in Nederland goedkoper te kunnen doen. Doch de goede intentie had verkeerd gevolg. De beschadiging van het schip bleek later zó groot, dat men nauwelijks voor Singapore komen kon. Nu voerden gedaagden aan: 1. Dat hier was vice-propre, wijl het lek reeds bij het laden ontstond dadelijk ná de reparatie en het verkrijgen van een attest van zeewaardigheid, alsook dat er geen zee-evenement plaats greep tussen Batavia en Singapore. Doch dit was een feitelijke dwaling, want uit de stukken bleek duidelijk dat het lek was een gevolg van het zee-evenement bij Krawang. 2. Dat de reis naar Singapore was deviatie. Doch er is geen deviatie (zie art. 638 en 639 W. v. K.) waar men uit nood gedwongen afwijkt. Singapore was dus noodhaven, en de behouden varen assuradeur moest vergoeden, indien het schip wordt afgekeurd tengevolge van zee-evenement. (Niet betwist.)
Eindelijk was in de conclusies verweten dat men hetzelfde belang reeds te Amsterdam had doen verzekeren. Dit was geschied voor alle securiteit, zodat men per telegram de korte tijding van het gebeurde had gekregen. Deze assurantie bleek nu een ongeldige te zijn en deed hier niets af.
Voor assuradeurs (proc. Van Reesema) trad op mr. Knottenbelt. Ook hij besprak uitvoerig de feiten en beweerde dat uit al de rapporten bleek dat de schade van Krawang klein was. Doch men had belang het schip niet voor NLG 30.000,- te laten repareren en het liever te Singapore te laten afkeuren. Met de rapporten der marine-officieren had men niets te maken. Uit niets bleek dat de benoeming was geschied op verzoek van de agent van de eiseres. Pl. onderstelt dat het een administratieve maatregel was. Hij houdt vol 1. Dat hier is vice propre, die de assuradeur niet aangaat. In Batavia was definitief gerepareerd, waarom op 24 december het attest van zeewaardigheid was afgegeven. Men mocht dus onderstellen, dat het schip ten minste laden kon, doch reeds bij het lossen kwam er lek, dat zonder enig verder evenement zó groot werd dat het schip werd afgekeurd. Maar ook 2. De reis was naar Nederland en derhalve de tocht naar Singapore een bepaalde deviatie, waarvoor men niet verantwoordelijk was. Alleen in geval van nood mocht men afwijken. Doch het rapport waarop men zich grondt geeft slechts in overweging om daarheen te gaan, en bovendien blijkt nergens uit dat het marinedok niet disponibel zou zijn. Op de experts eindelijk te Singapore kon men al zeer weinig aan, daar zij blijkbaar het schip niet eens hadden opengemaakt. Naar pleiters mening weigerden assuradeuren dus terecht betaling.
Na ré- en dupliek werd de uitspraak bepaald op 2 februari.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 9 januari. Alhier zijn aangekomen verscheidene kleine vaartuigen met tuigage, inventaris, lading balken enz. afkomstig van de PHOENIX


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nu op de werf van de heren Meursing en Huijgens alhier, de WILLEM BARENDSZ het schip voor een eerste tocht uit Nederland naar de IJszee bestemd op stapel staat en men met spoed de bouw van dit krachtig vaartuig voortzet – tot ’s nachts werkt men door – ten einde in mei de verkenningstocht in de Arctische gewesten aan te vangen, schijnt het niet ondienstig enige inlichtingen te geven omtrent het doel, wat met deze tocht beoogd wordt, tevens enige minder juiste beschouwingen te wederleggen.
Het doel van deze eerste tocht is in de eerste plaats zeelieden te vormen en te oefenen in die stoute en kloeke vaart in de arctische zeeën, waarin weleer de Nederlandse zeeman zo bedreven was; en ten tweede waarnemingen te doen op wetenschappelijk gebied tijdens het bezoek dier plaatsen en gewesten, voor ons Nederlanders van een zo grote historische waarde.
Het denkbeeld, oorspronkelijk door de hoogleraar Buys Ballot geopperd, om door het oprichten van wetenschappelijke stations, meteorologische, klimatologische en andere wetenschappelijke resultaten te verkrijgen langs de weg van synchronische observaties, zal weldra worden ten uitvoer gebracht en rondom het poolbekken zullen vermoedelijk internationale stations worden opgericht. Nederland zal zich aan die wetenschappelijke wedstrijd der volken niet mogen onttrekken; Nederland zal een eigen station moeten uitbrengen en daarmede de gemeenschap openhouden. Doch wij zouden er niet op mogen rekenen, dat wanneer Nederland zulk een taak op zich neemt en dadelijk personen gevonden zouden worden, aan wie die taak met gerustheid zou kunnen toevertrouwd worden, indien geen voorbereidende tocht in die Arctische gewesten vooraf hadde plaats gehad. Zodanige voorbereiding, door vorming en oefening van zeelieden, bedoelt men in de eerste plaats met de uitzending van de WILLEM BARENDSZ naar de IJszee langs Spitsbergen, het pakijs en Nova Zembla. Het zo zeer geroemde Nederlandse beleid eist zodanige voorbereiding, indien Nederland aan zich zelf niet ontrouw worden zal.
Zodanige voorbereiding en oefeningstocht zou op zich zelf reeds een voldoende reden zijn, om de gelden, door de comités bijeengebracht, daaraan te besteden en zij zouden nuttig en met vrucht zijn besteed. Maar het is bovendien plichtmatig deze uitzending zoveel mogelijk aan de wetenschap dienstbaar te maken. Er zal naar gestreefd worden, om, zo veel zulks op een zomertocht geschieden kan, meteorologische en klimatologische waarnemingen te doen, diep zeelodingen te bewerkstelligen, temperatuur en zoutgehalte op verschillende diepten te constateren, onderzoekingen te doen op zoölogisch gebied waartoe de IJszee een nog weinig bewerkt veld aanbiedt en met welk doel vermoedelijk een erkend zoöloog de tocht zal medemaken. Op de plaatsen waar geland wordt zal men er naar streven, lengte breedte en miswijzing te bepalen en alle die waarnemingen te doen, welke met een beperkt personeel en in korte tijd kunnen worden uitgevoerd. Een afdoende klimatologie zal dit wel niet opleveren en evenmin een volledige zoölogie dier gewesten; maar op dit gebied der wetenschap in de hoog-noordelijke streken zijn nog zo weinig uitkomsten verkregen, dat elke nieuwe waarneming, elke nieuwe onderzoeking schier een aanwinst voor de wetenschap te achten is.
Deze eerste stap, deze eerste oefenings- en verkenningstocht, zal wel niet voldoende zijn om Neerlands oude roem in die wateren terstond te herstellen; maar de eerste tocht kan door een latere onderneming gevolgd worden, en wanneer dan eindelijk de internationale stations zullen worden opgericht, zal Nederland daaraan zich niet behoeven te onttrekken, zal het zijn voorbereid om niet zonder ervaring aan die arbeid deel te nemen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 9 januari. Nu het zeker kan aangenomen worden, dat het stoomschip FRIESLAND met man en muis is vergaan, is de aandacht terecht gevestigd op de vele nablijvenden, die, vooral hier ter stede, door deze ramp hun verzorgers verloren.
Men zal tracht hun droevig lot zoveel mogelijk te verzachten. Reeds heeft een der zangverenigingen alhier een uitvoering met dit doel zich voorgenomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Een groot werk, dat eerlang in deze gemeente zal worden ten uitvoer gebracht, namelijk het maken van een ijzeren drijvend droogdok, voor de Amsterdamse Droogdokmaatschappij, is heden in Het Vosje, Rokin, bij enkele inschrijving, in het openbaar aanbesteed. Minste inschrijver was de firma: The Skerne Iron Works Co. (Limited), Darlington, Engeland, voor NLG 560.000,-. Onder dit bedrag is begrepen de levering van de benodigde bouwstoffen en inrichtingen van het droogdok. De plannen en het toezicht op de uitvoering van dit werk zijn ontworpen door en opgedragen aan de heer J. de Hoog, expert en scheepsbouwkundig ingenieur alhier.
De inschrijvingen waren als volgt:
Skern Iron Works, Darlington, te leveren in 44 weken, NLG 560.000,-.
Union, Dorthmund, levering 15 januari 1879 NLG 622.563,-.
A.G. für Eisen Industrie & Brückenbau vorm. J.C. Harkort, Duisberg, 30 september 1879 NLG 661.000,-
John Cockerill, Seraing, in 11 maanden, NLG 662.400,-.
C. Mitchell & Co., Newcastle, 31 oktober 1879, NLG 689.000,-.
Th. Windgate & Co., Glasgow, in 12 maanden, NLG 690.000,-.
Ch. Bosch Reitz, Helder, 30 november 1878, NLG 725.000,-.
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Feijenoord, in 2 jaar, NLG 725.000,-.
Maatschappij “De Schelde”, Vlissingen, in 14 maanden, NLG 738.000,-
John Elder & Co., Glasgow, 31 januari 1879, NLG 750.000,-.
Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, in 12 maanden, NLG 752.000,-.
F. Kloos & Zonen, Alblasserdam, in 24 maanden, NLG 775.000,-.
J. & G. Renny, London, 31 juli 1879, NLG 776.000,-.
Edw. Findge & Co.Limited, Bridge Works, Shepstone, 30 oktober 1879, NLG 790.200,-.
Cail & Co., Paris, maart 1879, NLG 805.000,-.
Schneider & Co., Creusot, in 16 maanden, NLG 807.220,-.
William Simons & Co., Renfrew, in 24 maanden, NLG 820.000,-.
A.G. Vulkan, Stettin, 1 januari 1880, NLG 1.150.000,-.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke Verkoping. Kapt. J.J. Feindt, is voornemens op vrijdag 11 januari des middags te 12 uur, in het hotel Drielingen te Zandvoort, ten overstaan van een bevoegd beambte publiek te verkopen het wrak en wrakstukken van het onlangs nieuw gekoperd en op 1 januari bij Zandvoort gestrande schoenerschip MARIA, benevens de daarvan geborgen inventaris. Nader onderricht bij de kapitein te Zandvoort.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Wegens omstandigheden wordt het in 1871 nieuw gebouwde tjalkschip, groot 68 ton, met inventaris, zoals het door de eigenaar J. Boersma wordt bevaren, te koop aangeboden, liggende buiten de Willemspoort, aan de Marnixkade te Amsterdam.


11 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gedurende de laatste 10 jaren zijn uit zee voor Amsterdam aangekomen de volgende schepen: in 1868 1.473, in 1869 1.269, in 1870 1.249, in 1871 1.572, in 1872 1.198, in 1873 1.164, in 1874 1.168, in 1875 948, in 1876 1.061, in 1877 1.484. Van de 1.484 schepen in 1877 (het eerste jaar dat IJmuiden voor de scheepvaart geopend was) kwamen 1.211 langs het Noordzeekanaal, 133 langs het Groot Noordhollandsch Kanaal en 140 langs de Zuiderzee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshavn, 7 januari. De Nederlandse kof FRIESCHE TROUW, alhier binnengebracht na op strand gezeten, is de 5e dezer in publieke veiling voor 1.500 kronen verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thisted, 7 januari. Een oud, het onderste boven drijvend Nederlands of Hannovers vaartuig, beladen met planken en een scheepskist, vermoedelijk van hetzelfde vaartuig afkomstig is hier aangedreven; op de kist was de naam ANNA REBECCA geschilderd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 10 januari. Volgens nader rapport zijn de pogingen om het barkschip PHOENIX af te slepen vruchteloos gebleven, en bestaat er geen hoop meer het schip vlot te krijgen. Grote en bezaansmast en een gedeelte van het dek zijn reeds over boord gewerkt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 8 januari. Volgens bericht van Smirna van 3 januari had het stoomschip JASON, na op Vurkos gestrand en alhier binnengesleept, zware schade bekomen, doch kon die nog niet opgenomen worden voor dat de lading gelost was.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Syra, 9 januari. Het stoomschip IRENE, van Amsterdam, heeft op Aspro eiland, bij Syra, aan de grond gezeten en is lek, verscheidene balken en platen zijn gebroken, de lading wordt gelost om te kunnen repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse brikschip MARIE CORALIE, groot 194 tonnen of 486 M3, liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht.
Te bevragen bij de makelaar A.C. van Wageningen Jr., te Dordrecht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De reders van de FRIESLAND hebben reeds, door persoonlijk bezoek aan verschillende firma’s, een som van NLG 14.000,- voor de betrekkingen der vermoedelijk verongelukten bijeengebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Schoenerschip te koop. Uit de hand te koop het welbezeild en goed onderhouden schoenerschip OTTO, groot pl.m. 100 roggelasten, gevoerd door kapt. A.H. Sap, liggende in het Oosterdok alhier. Schip en inventaris is goede staat. Te bevragen met franco brieven bij de kapitein te Workum (Friesland), of bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, alhier.


12 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 januari. Volgens ontvangen bericht van Terschelling, zijn van de lading per het gestrande schip WESER, kapt. Stege, van Hamburg naar Oporto, 391 vaten spiritus geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het alhier liggende gekoperde Noord-Duitse schoenerschip TAUBE, 218 tons, register gebouwd in 1874, geclassificeerd 3.3. A 1.1 tot 1886. Te bevragen bij N.A. van Charante, cargadoor.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia 6 december. Vrachten. Sedert ons laatste bericht waren de afsluitingen niet zeer belangrijk, maar hielden koersen zich staande. Het volgende kan opgegeven worden: Nederlandse WESTER-SCHELDE, NLG 50,- voor suiker te Tagal, naar Amsterdam. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse JOHANNA MARIA, JAN VAN HAAFTEN, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, CORNELIS SMIT, MARY, NIEUWE WATERWEG II, STER DER HOOP, AMSTELSTROOM, DORDRECHT II, WATERLOO, KITTY, JAVA PACKET en BESTEVAER.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild en goed onderhouden tjalkschip, groot 111 ton, gebouwd in 1873, met deszelfs volledige inventaris, hebbende een ferme lier aan dek en de luiken voor verzegelen ingericht, liggende in de Veerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij T. Venema, aan boord, alsmede bij de scheepsbouwmeester de heer J. Berg Jzn., te Sappemeer.


13 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Noordwijk, 11 januari. De lading, het wrak en de inventaris van het alhier op 31 december jl. met cement gestrande kofschip JOHANNA PETRONELLA, kapt. Hillebrandt, zullen 17 dezer in het openbaar worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 9 januari. Het bergen van de boomwol (opm: katoen) uit de PETER ROHLAND en van de rum uit de WESER is afgelopen. In het geheel zijn geborgen ruim 1.400 balen katoen en 361 vaten rum.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 9 januari. Volgens bericht uit Smirna is het Nederlandse stoomschip JASON aldaar onderzocht en bevond men dat de schroefas gebroken, de achtersteven beschadigd en het achterdeel van het ruim vol water was.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 11 januari. Door het Nederlandse stoomschip COMEET is alhier binnengesleept, het barkschip TERSUS, van New York met petroleum naar hier en Exeter bestemd, hetwelk het roer had verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld op donderdag 17 januari 1878, des voormiddags ten 11 ure, op de bergplaats van de strandvonderij te Noordwijk aan Zee van de inventaris van het aldaar op 31 december jl. gestrande tweemast kofschip JOHANNA PETRONELLA, kapt. J. Ph. Hillebrandt, bestaande uit: staand en lopend want, anker, boot, koksgereedschap, enz., voorts de lading, bestaande uit ongeveer 480 vaten en 150 zakken door zeewater beschadigde cement, en eindelijk het wrak of casco van voormeld schip met de daarop staande beide masten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris Mr. Th.W. van der Schalk, te Noordwijk.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft ons uit Vlissingen:
Het prachtige stoomschip PRINSES MARIE, bestemd als mailboot bij de maatschappij Zeeland dienst te doen, ligt sinds enige dagen in onze haven. De inrichting van dit zeekasteel, welks bouw reeds vroeger herhaaldelijk beschreven werd, kan wat gemak, goede smaak en weelde betreft, niet te hoog geroemd worden. Het zal echter nog wel enige tijd duren voor het in dienst gesteld wordt. Alvorens het schip door de maatschappij kan aangenomen worden, moet het een kleine wijziging aan de machines ondergaan, waartoe Schotse werklieden van de fabriek der heren John Elder & Co. te Glasgow naar hier zullen overkomen, en vervolgens moet het stoomschip nog een proefvaart maken. Er kan dus nog enige tijd verlopen vóór het in de vaart zal worden gebracht. De buitengewoon prachtige inrichting der nieuwe boten, die elk ongeveer 7 tonnen gouds zullen kosten, zal het steeds toenemend aantal passagiers der nieuwe lijn zeker nog doen vermeerderen.


14 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 11 januari. De alhier met lading liggende schepen ALBERDINA, kapt. Loman, TRIENTJE, kapt. Buisman, en CONCURRENTIE, kapt. Scholtens, waren met het laatste dooiweder uit de haven gegaan om de reis voort te zetten, doch zijn door weder invallende vorst genoodzaakt geworden in de haven terug te komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld op dinsdag 15 januari 1878, des middags ten twaalf ure, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg, te Hellevoetsluis, van het wrak van het Nederlands barkschip PHOENIX, gekomen van Kongshavn, gestrand op de Hinder bij Goeree, met het zich daarin bevindende gedeelte lading balken, en op woensdag 16 januari 1878, ter zelfder plaats en uur, van enige balken van die lading afkomstig, en van de inventaris van gezegd schip, bestaande uit zeilen, ankers, kettingen, want, touwwerk, chronometer, kompassen, enz., te Hellevoetsluis aangebracht.
Informatiën bij de heer D. Mair, scheepsagent te Hellevoetsluis, en de notaris Vlielander aldaar.


Krant:

  JC - Javasche Courant

De steamhopperdredger, bestemd voor verbetering van de haven te Soerabaija.
Dezer dagen bracht – zo schrijft Het Vaderland - een onzer correspondenten een bezoek aan het belangrijke etablissement voor scheeps- en werktuigenbouw van de firma Christie, Nolet en De Kuyper, te Delfshaven, aan wie dezer dagen door het departement van koloniën de vervaardiging en levering is opgedragen van een stoombaggermolen met bijbehorende ruimte om de uitgebaggerde specie te kunnen innemen en vervoeren (steamhopperdredger), bestemd voor de verbetering van de haven te Soerabaija.
Op welwillende wijze werden hem, betreffende deze steamhopperdredger, de volgende inlichtingen verstrekt. Het zal de grootste zijn, welke totnogtoe ergens vervaardigd is en wordt lang 180, breed 38, en diep 15 Engelse voeten, en verkrijgt een schroefvoorstuwer aan het vóór- en een dito aan het achterschip. De inhoud wordt 1.200 gemeten ton, waarvan 600 ton voor de hopper. Het baggeren geschiedt door 2 stel stalen emmers, bewegende in ijzeren ladders, welke tegelijk moeten kunnen werken tot op 30 voet diepte, opbrengende 400 ton specie per uur.
De stoomwerktuigen, compound systeem, van 500 indicateur p.k. moeten dienen, behalve ter voortstuwing van het vaartuig, om al de baggertoestellen te bewegen, de emmerladders en kleppen van de hopper te lichten en te strijken, het water uit te pompen, de spillen te bewegen, de ankers te lichten en het zand in de laadruimte te verdelen. Een afzonderlijke kleine stoommachine dient tot vulling der zware stoomketels, tot brandspuit en tot beweging der lieren. Behalve telegraaf, lieren en compleet raderwerk, wordt volledige uitrusting en schoenertuig aangebracht. Het schip zal via Suez naar Soerabaija stomen.
Voor gouvernementstoezicht zijn gedurende de bouw belast de heren Jos. de Hoog, ingenieur voor scheepsbouw te Amsterdam, en F.W. Hudig, luitenant-ter-zee 1e klasse te ’s-Gravenhage.
Behalve deze baggermolen zijn aan dezelfde inrichting voor de haven van Batavia nog twee grote stoombaggervaartuigen en twee grote stoomhopperbarges in aanbouw, alsmede drie grote stoomkanonneerboten voor het departement van marine, terwijl reeds drie dergelijke schepen ter aflevering gereed liggen. Vanzelf hebben deze opdrachten door onze regering tot een hoogst belangrijke uitbreiding dezer fabriek aanleiding gegeven, waardoor zij thans behoort onder de grootste van dien aard in ons land, en waaraan thans reeds ongeveer 1.000 werklieden zijn verbonden.


15 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 11 januari. Het wrak van de WESER heeft in publieke veiling opgebracht NLG 415; de inventaris enz. zal ruim NLG 2.400 hebben opgebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 11 januari. Het schip W.W. VISSER, kapt. B. Feenstra, van Londen naar Workum, bij Falga (opm: bij Egmond) gestrand, is af- en hier binnengebracht.


16 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 14 januari. Het wrak van de PHOENIX is geheel uit elkander geslagen, de lading drijft in dit zeegat rond, verscheidene balken komen op strand aanspoelen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lagos, 14 december. De schoener STELLA, van Opobo naar Queenstown of Falmouth voor order, is in handen van Lloyds agent overgegeven, behalve 82 vaten palmolie, die voor GBP 500,- als borgstelling in beslag genomen zijn, ter betaling van de verleende assistentie door een stoomschip bij het in de haven brengen van de STELLA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aarösund (opm: mogelijk Årøsund), 7 januari. Het brikschip AMBROSIA, van Nederland in ballast naar Noorwegen bestemd, is 3 dezer des avonds bij storm uit het Z.W. met regen en dikke lucht op het zogenaamde Knappen Scheere, aan de oostzijde van Störefaerder, gestrand. Een man van de equipage is daarbij omgekomen; het schip is uit elkander geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rockanje, 14 januari. Heden zijn alhier op het strand aangespoeld p.m. 1.000 balken en enig wrakhout waarschijnlijk afkomstig van de in het Goereese gat gestrande bark PHOENIX.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 januari. In de laatste dagen werd gedaan voor de kolenhavens aan de oostkust tegen Sh.10 per 10 quarters haver en voor de Franse voorhavens direct naar Rouen tegen Ffrs. 20 per 30 hectoliter haver en tegen Ffrs 29 naar Cherbourg per 30 hectoliter tarwe. Over het geheel is de vraag naar scheepsruimte zeer onbeduidend.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op zaterdag de 26e januari 1878, des avonds te 7 uur, wordt ten verzoeke van de heer A.T. Vos A.Zn. te Groningen, ten huize van B.T. de Vos te Appingedam, publiek te koop gepresenteerd het zeeklaar te Appingedam liggend en onder Nederlandse vlag varend kofschip genaamd AFIEN NIENHUIS, groot 101 tonnen, laatst bevaren door kapt. Lutter.
Houwing & Co.


17 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 22 december. Het Nederlandse schip ABEL, kapt. Oosterhuis, is thans zeilklaar naar Amsterdam. De PAULINA V is 15 december met de lading van de ABEL naar Java vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porto Plata, 22 december. De Nederlandse schoener HAVANA PACKET, met de gezagvoerder en equipage, is nog altijd te St. Domingo in handen van het Gouvernement.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 15 januari. Heden is op de werf, genaamd Dammes Erven, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Korver, de kiel gelegd voor een loggerschip met bun, de naam zullende voeren van FELIX, voor rekening van de ’s-Gravenhaagsche Zeevisscherij-Maatschappij Regt door Zee, en bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ameland, 12 januari. Het casco van het alhier gestrande Nederlandse schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. Van der Leest, van Frederiksvaerk naar Delfzijl, heeft in publieke veiling opgebracht NLG 245,- en de geborgen tuigage enz. NLG 1.530,-. De lading, welke bijna geheel geborgen is, zal 17 dezer verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stavanger, 4 januari. De in november 1877 in Ekersund (opm: Egersund) en later hier binnengelopen schoener ALLART, van de Oostzee naar Nederland met hout, is na een korte tijd in zee geweest te zijn, alhier lek en wegens gebrek aan drinkwater teruggekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H.J. Daam, P.H. Craandijk en J.W. Held, makelaars, presenteren op maandag de 28e januari, des namiddags te 3 uren, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, aan de hoogstbiedende te verkopen het extra ordinair, welbezeild schoenerschip onder Nederlandse vlag ANTONIA HENDRIKA CARLONIA, kapt. M. Hoedemaker, groot 206 tonnen, met alle toebehoren, zoals bij de Inventaris omschreven. Genoemd schip ligt aan de Werf IJhoek, Groote Wittenburgerstraat alhier. Nadere inlichtingen geven bovenbedoelde makelaars en de cargadoors Van Tubergen & Daam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Zij die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de boedel en de nalatenschap van de heer Hein Hiddes Zeylstra, in leven oud-koopvaardij-kapitein, gewoond hebbende te Soest en aldaar overleden 11 december 1877, worden verzocht daarvan vóór het eind van januari 1878 opgave of betaling te doen, ten kantore van de notaris S. Cambier van Nooten, te Soest.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zaterdag de 19e januari 1878, des avonds te 6 uur, zullen, ten huize van de verlaatsmeester J.K. Dijk te Nieuwe Pekela, ten verzoeke van de erven van de heer M.W. Pott en mede-eigenaren, in het openbaar worden verkocht aandelen in schepen, als:
- 1/40 aandeel in het schoenerschip ELIZE, kapt. E.G. Schuur.
- 1/20 aandeel in het schoenerbrikschip VERTROUWEN, kapt. Hk. H. Nieboer.
- 1/50 aandeel in het schoener-galjootschip GOLDHOORN, kapt. B.T. Harding.
- 1/30 aandeel in het brikschip MEEDEN, kapt. Pijbes.
- 1/54 aandeel in het brikschip FAVOR,kapt. Pijbes.
- 1/40 aandeel in het schoener galjootschip DAGERAAD, kapt. T. de Jonge.
- 1/48 aandeel in het schoenerschip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. T.J. Venema.
Mr. F. Roessingh, notaris.


18 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 16 januari. Volgens ontvangen telegram is het schip KINDERDIJK, kapt. Disker, heden van Newcastle met steenkolen te Soerabaija aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 januari. Volgens heden ontvangen bericht van kapt. Behrens, voerende het barkschip ZEENYMPH, was hij te Banjoewangie aangekomen en zou hij 8 december van daar naar Rotterdam vertrekken. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 16 januari. De schoener RIPPLE, kapt. Morish, met krenten naar Rotterdam bestemd, is op Nieuwezand gestrand. Door de sleepboot ROTTERDAM, met de reddingsboot op sleeptouw, is nabij Ossenhoek opgenomen een boot met 5 man, zijnde de equipage van de RIPPLE, en heeft hen naar de strandingsplaats meegenomen. De sleepboot ZUID-HOLLAND is mede derwaarts vertrokken, om te trachten het schip met hoogwater af te brengen. Behalve de gemelde vijf man equipage was er nog een Goereese loods aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 12 januari. Uit het schip WESER, kapt. Stege, zijn in het geheel geborgen 361 vaten spiritus.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 december. Vrachten. Sedert het bericht van 6 dezer hadden er afdoeningen tot hoger cijfers dan de laatst vermelde plaats en werd voor suiker naar Nederland NLG 50,- à 55,- betaald. De vraag voor ruimte is echter gering. Factory koffie van de Noordkust blijft nog onverkrijgbaar. Voor een volle lading koffie van Pangool werd NLG 65,- aangelegd. Naar het Kanaal werd tot GBP 2,7,6 à 2,10/- afgedaan, en bestaat voor handige schepen enige vraag. Voor Amerika en Australië wordt geen ruimte gezocht. Schepen voor rijst van Saigon naar Java genieten enige vraag, doch ten gevolge der lage biedingen zonder resultaat. Stoomschepen hebben zeer veel moeite de benodigde lading bijeen te krijgen.
De laatste afdoeningen zijn: Nederlandse IJMUIDEN ligt aan, NLG 52½ à 55,- voor suiker van Soerabaya en Probolingo; BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL ligt aan, NLG 50,- suiker, NLG 65,- peper en huiden, NLG 47½ koffie, NLG 17½ tin; PAULINE CONST. ELEONORE NLG 65,- vol koffie van Pangool, alle naar Amsterdam; NIEUWE WATERWEG II ligt aan, NLG 50,- suiker van Pekalongan; CORNELIS SMIT NLG 50,- suiker van de Kust; DORDRECHT II ligt aan, NLG 55,- suiker,
Onbevrachte schepen op Java behalve die met de vorige mail vermeld: HOEK VAN HOLLAND, NOACH III, UTRECHT, GROEN VAN PRINSTERER, ROTTERDAM en JOHANNA MARGARETHA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse schip THORBECKE II, kapt. Gollards, gisteren van Batavia in Texel binnengekomen, vertrok 7 mei ll. uit IJmuiden, en heeft de uit- en tehuisreis alzo in 8 maanden en 9 dagen volbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Koster, van hier naar Tjilatjap, is 15 dezer met lichte averij ter rede van Portland binnengelopen; heeft 3 dagen storm uit het westen gehad.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 december. Het Engelse barkschip ABER LADY, kapt. Nicoll, van Hongkong naar New York, is 11 november op het Alcesterrif, nabij Poelo Tjilagin gestrand. Van de equipage werden 3 stuurlieden op Lepar achtergelaten, ter verzorging van de lading. De overige schepelingen werden te Muntok gehuisvest en met de mailboot van de 25ste naar Singapore gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping te Zandvoort op maandag 21 januari 1878, des voormiddags ten 10 uur, ten overstaan van de deurwaarder A. Glaser, in het badhotel Driehuizen, van een aanzienlijk deel der geborgen lading van het op 1 januari jl. onder Zandvoort gestrande schoenerschip MARIA, bestemd geweest naar Ciudad Bolivar, bestaande in een belangrijke partij stearine kaarsen, kaas, hammen, boter, wijn, bier, parfumerieën, glaswerk, cognac, spiritus, enige kisten jenever, 217 ledige bemande flessen, rijst, azijn, een partij comestibles, kurken, drogerijen en meer differente goederen, alles breder omschreven bij notitiën, welke bij bovengenoemde deurwaarder zijn te verkrijgen.
De te verkopen goederen liggen op het pakveld te Zandvoort, alwaar zij te bezichtigen zijn.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Staats-Courant van heden leest men het volgende:
Bij het ministerie van koloniën is bericht ontvangen, dat aan boord van het vermiste stoomschip FRIESLAND waren ingescheept de volgende militairen: de adj.-onderofficier-schrijver C.I. Verkrusen, geb. te Brummen; de serg. der inf. J.M.G. Crans, geb. te Maastricht; de serg.-maj. der genie J.C. Terbruggen, geb. te Utrecht; de sergeants der inf. J.F. Deeman, geb. te Amsterdam, P. Rond, geb. te Wormerveer, F. Struyk, geb. te Assen, M. van de Rijt, geb. te Stratum (Noord-Brabant); de ziekenvaders G.E. Begre, geb. te Ligerz (Zwitserland), en A. Bühler, geb. te Niederroeningen (Zwitserland) de serg. der inf. P. Scheltama, geb. te Leek (Groningen); de korp. der inf. W.A.H. van Alphen, geb. te Leeuwarden; de korp. der cav. G.C.F.J. Keen, geb. te Breda; de soldaten der inf.: J. Reuter, geb. te Hollerich (Luxemburg), H. Declerq, geb. te Thouront (België), J.G. Schleck, geb. te Cornesse (België), M. Meulensteen, geb. te Tilburg, P. van Hoek, geb. te Oosterhout, M. Berard, geb. te Julich (Pruisen), J.O. Jacquin, geb. te Verrières (Frankrijk), D. Onvlee, geb. te Leiden, E. Broeke, geb. te Oosterloo (België), K. Stinissen, geb. te Goor, F. van Wassenhove, geb. te Aeltre (België), A. Guinze, geb. te Tourcoing (Frankrijk), G.B. de Blaauw, geb. te Amsterdam, C. Petit, geb. te Parijs, A.A. Maas, geb. te Amsterdam, G.G. van Grinsven, geb. te ’s-Hertogenbosch, G. Kuyper, geb. te Krommenie, en M.S. Goldstein, geb. te Grodens (Polen); de soldaat der cavalerie H.C. Wunderlich, geb. te ’s-Gravenhage; de kanonnier P. Brijker, geb. te Franeker; de ziekenoppassers Th. E. Wittwer, geb. te Verrières (Zwitserland); bovendien aan boord 15 onderofficieren en minderen, die vermoedelijk reeds vroeger in Indië de dienst verlaten hadden en niet door tussenkomst der militaire overheid werden ingescheept. Hun namen zijn nog niet bij het departement van koloniën of de rederij bekend.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke Verkoop van de stoomboot GROOTEGAST.
De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal, op zaterdag de 26e januari 1878, des namiddags te 4 uur, ten huize van de heer H.J. Kremer, logementhouder te Harlingen, ten verzoeke van de heer G.M. Visser als eigenaar, publiek verkopen een sterke, zeer net onderhouden en snelvarende ijzeren schroefstoomboot, genaamd GROOTEGAST, gemeten op 35 ton, met bijbehorende aanwezige goederen.
Te bezichtigen op vrijdagen te Leeuwarden en op dinsdagen te Groningen tot ’s namiddags 2 uur. Inmiddels uit de hand te koop.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de eigenaar en bij de heer H.J. Kremer voornoemd.


19 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris Coert, gevestigd te Goedereede, is voornemens op dinsdag 22 januari 1878, eerst des voormiddags ten tien ure, aan het havenhoofd te Goedereede, en vervolgens des namiddags ten twee ure, aan de havenkade te Stellendam, in het openbaar en om contant geld te verkopen: 489 stuks balken, ter lengte van 5 tot 7 ellen en dik gemiddeld 2 palmen en 5 duimen in middellijn, waarvan 260 stuks liggen aan het havenhoofd te Goedereede en 229 aan de havenkade te Stellendam; allen afkomstig van het op 8 januari ll. in het Goereese Zeegat gestrande Nederlandse barkschip PHOENIX, kapt. van der Hoff. Van heden af te bezichtigen.
Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Noordwijk, 17 januari. Het casco van het alhier gestrande Nederlandse kofschip JOHANNA PETRONELLA, kapt. Hillebrandt, van Rochester naar Amsterdam, met de lading cement, heeft heden in publieke veiling opgebracht NLG 159,00 en de inventaris NLG 1.009,40.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heemskerk, 17 januari. Aan het strand alhier is aangespoeld een wrak, zijnde het achtergedeelte van een schip, voerende op de spiegel de naam ENSIEMAAIN BORGA, vermoedelijk geladen geweest met hout en lijnolie


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 17 januari. Van het stoomschip FRIESLAND, kapt. Bik, van Batavia naar Vlissingen, 5 december van Gibraltar vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 december. Het schip ATILLA, alhier met brand in de lading binnengelopen, is nog bezig met lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt is het maken van het dok der Amsterdamsche Droogdokmaatschappij aan de minste inschrijver, The Skerne Iron Works te Darlington, niet gegund, maar door de directie opgedragen aan de vijfde inschrijver, de heren Mitchel en Co., te Newcastle on Tyne, voor de som van NLG 689.000, of volgens sommigen bij nadere overeenkomst iets minder en op te leveren in de tijd van negen maanden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 12 januari. De gezagvoerder van het stoomschip TERSUS, van New York alhier binnengesleept door het Nederlandse stoomschip COMEET, rapporteert dat het schip de 8ste januari op 49° NB 7° WL door een stortzee werd getroffen, waardoor al de vingerlingen van het roer braken en de roerkoker door het werken van het loshangende roer zo zwaar beschadigd werd, dat men genoodzaakt was het roer weg te kappen. Ongeveer 15 Engelse mijlen van Ouessant werd hij bij harde wind aangetroffen door de stoomboot COMEET, die na de gehele nacht bijgedraaid te hebben, de TERSUS des ochtends toen het weder bedaarde, op sleeptouw nam en alhier binnenbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen op maandag 28 januari 1878, des namiddags ten 3 ure in lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek en Hilman, in veiling brengen het Nederlands ijzeren sleepstoomschip ZUIDERZEE, gemeten volgens binnenlandse meetbrief op 53 tonnen (na aftrek der machinekamer); met machine, groot 60 paardenkracht, en ketel. Dit stoomschip heeft gediend tot slepen van schepen over het IJ en de Zuiderzee. Breder omschreven volgens inventaris, op het biljet vermeld.
Voornoemd stoomschip ligt te Amsterdam, aan de Werf Vredenhof, hoogte van de Kadijk.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenkort zal door de stoombootonderneming Concordia te Arnhem, een dagelijkse dienst geopend worden tussen ’s-Hertogenbosch en Arnhem. Twee geheel nieuwe stoomschepen zijn daarvoor te aanbouw.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 16 januari. Het schip WIJNHANDEL I, kapt. W.P. de Vries, van Newcastle naar Barcelona, is hier wegens lekkage en dienstweigering der equipage binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal, op dinsdag de 22e januari 1878, des avonds te 7 uur, ten huize van K. Reitsema, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip, genaamd JANTINA CATHARINA, groot 78 tonnen, oude meting, met complete inventaris, geclassificeerd bureau Veritas 3.3.1.1., thans liggende te Bremen, zoals hetzelve is gevoerd door de scheepskapt. J. van Dijk.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer Fisser, scheepsmakelaar te Bremen, en bij bovengenoemde scheepskapitein te Warfhuizen.


20 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Macassar via Soerabaija, is het Nederlands barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, 15 dezer te Macassar aangekomen, hebbende 110 dagen reis van Hellevoetsluis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 januari. Het schip VICTORIA, kapt. Schack, van Helsingfors (opm: Helsinki) herwaarts, is 24 december na veel storm te hebben doorgestaan, te Risoer (Noorwegen) binnengelopen. Schip, tuig en zeilen hadden veel geleden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Handelsblad spreekt het bericht tegen, dat het maken van het dok der Amsterdamsche Droogdokmaatschappij gegund zou zijn aan de heren Mitchel & Co., te Newcastle. De gunning is heden geschied, maar aan een andere fabriek. Eerst maandag e.k. zal openbaar worden gemaakt welke die fabriek is.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 19 januari. Op de werf van de heer F.H. von Lindern is de kiel gelegd voor een fregatschip groot p.m. 1.350 ton van 2,83 kub. meters, onder het boekhouderschap van de heer F.H. von Lindern Jr.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Havre, 17 januari. Volgens bericht uit Athene d.d. 14 januari, wordt het stoomschip IRENE te Syra in zoverre gelost dat voorlopige reparaties verricht kunnen worden om naar Malta te vertrekken, ten einde aldaar behoorlijk gerepareerd te worden.


21 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 20 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. Kruisinga, van Samarang hier binnen, zal gedeeltelijk lossen en naar IJmuiden vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 januari. De bark MARY ANN WILSON, van Liverpool naar Basilau en Mindanao is in Straat Macassar op de kleine Paternoster reven verongelukt. De equipage is gered.


22 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 januari. Volgens heden door de Rederij ontvangen telegrafisch bericht, is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Schaap, te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Gelijk wij reeds een paar dagen geleden opmerkten is ten onrechte hier en daar medegedeeld dat de levering van het ijzeren drijvend droogdok was opgedragen aan de firma Mitchell & Co. te Newcastle. Naar we met zekerheid thans vernemen is het werk gegund aan de A.G. Union te Dortmund, die de één na laagste inschrijver was. De reden waarom de Skerne Iron Works te Darlington – die het laagst had ingeschreven – niet met de uivoering werd belast, moet niet gezocht worden in een minder gunstig oordeel omtrent deze fabriek; integendeel werden de beste informatiën ontvangen omtrent het door haar afgeleverde werk. Onze eigen correspondent te Dublin deelde ons o.a. mede, dat deze firma alle belanghebbenden zeer bevredigd had, door het dok aldaar door haar geleverd.
Maar uit aanmerking dat zij nog nimmer hier te lande werken van deze aard had gemaakt, vreest het bestuur der Droogdok-Maatschappij voor misrekening, vooral ten aanzien van de tijd van levering en met het oog op het grote belang voor Amsterdam, om zo spoedig mogelijk in het bezit van een groot dok te komen, heeft het zich liever een geldelijke opoffering getroost om meer waarborg ten dien aanzien te verkrijgen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke Verkoping op Vlieland. Kapt. William Williams, gevoerd hebbende de Engelse schoener MARTHA LLOYD, van Hamburg gedestineerd geweest naar St. Brieux, presenteert op vrijdag 25 januari a.s. bij open water in het dorp Vlieland, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen de complete geborgen inventaris van gemeld schip, als: 10 zeilen, 2 kettingen, ankers, trossen, staand en lopend touwwerk, marsschootkettingen, blokken, rondhouten, nieuwe boot, seinlantaarns, kompassen, enz.; alsmede het kopervaste schoenerschip MARTHA LLOYD, zoals het op de Hors is zittende.
En des avonds 6 ½ uur p.m. 40 last droge tarwe en p.m. 20 last natte tarwe.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de heren Kuhlman te Harlingen en L. Zunderdorp te Vlieland.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Openbare Verkoping. Door de notaris Metman te Wateringen zal op dinsdag de 29e januari 1878, te beginnen des voormiddags te 10 ure, op Vlugtenburg onder
’s-Gravezande, om contant geld worden verkocht de van de aldaar gestrande schoener GERMANIA geborgen 198 stuks eiken balken, van 2,45 tot 7,35 meter lengte en van 28 op 30 tot 45 op 50 centimeter zwaarte.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het best onderhouden galjootschip ESPÉRANCE, 104 oude tonnen, liggende te Groningen, 5/6 1.1 tot april 1879, laadt 75 last rogge, 162 ton d.w., 950 barrel haring, 90 last haver; prompte inventaris.
Informatiën: H. Grasdijk, Lage der A, Dwarsstraat, Groningen.


23 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 21 januari. Het schip CHRISTEL, van Samarang naar Marseille, is lek alhier aangekomen en zal moeten lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Boston, 21 januari. Het schip DINA ADRIANA, kapt. Kwint, alhier geladen liggende voor Newcastle, is in de nacht van zaterdag lek gesprongen; een gedeelte der lading is beschadigd. Het schip zal moeten lossen om de lading na te zien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 22 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte blijft steeds zeer gering. Een enkel schip werd gecharterd direct naar Rouen tegen Ffrs. 17 per 30 hectoliter haver met Ffrs 50 gratificatie.


24 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ameland, 18 januari. De geborgen lading uit het alhier gestrande Nederlandse schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. Van der Leest, heeft gisteren in publieke veiling NLG 2.868 opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 2 januari. De schoener JACOBUS, kapt. Alban, van Porto Cabello naar Hamburg met koffie, is hier lek binnengelopen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 23 januari. Het op de Caloot gestrande schip is gebleken te zijn de OREALE, kapt. Harvis, van Rio Janeiro; vier sleepboten zijn ter assistentie op de strandingsplaats.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 21 januari. Het Duitse schip CHRISTEL, kapt. Resseer, van Samarang naar Marseille, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


25 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Veendam: het Nederlandse kofschip JANTINA CHRISTINA met complete inventaris, liggende te Bremen, voor NLG 2.350 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De WILLEM BARENDS, (het vaartuig, voor de expeditie naar de Noordpool bestemd) is, naar wij vernemen, 24 meter lang, wijd 6 en hol 3 meter. De voorsteven wordt voorzien van ijzeren banden en stootplaat. Het vaartuig zal, met tuig, zeilen en inventaris, ongeveer NLG 30.000 kosten.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie. Op maandag de 4e februari 1878, des voormiddags ten 10 ure, zal door het Vendu-departement te Muntok publiek worden verkocht het Nederlands-Indische barkschip SOENGOEAN, groot 204 tonnen, met daarbij behorend tuig en inventaris, toebehorende aan en voor rekening van de boedel van wijlen Lim Boesing.
Namens de erfgenamen van wijlen Lim Boesing, Lim A Ng.


26 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Paramaribo, 1 januari. De schoener ANNIE LAURIE, varende onder Nederlandse vlag en behorende aan de heren Gebr. Waakhuijzen, 20 december van hier met een lading stukgoed ter waarde van pl.m. NLG 14.000 naar Nickerie vertrokken, is op de hoogte van Turtlebank, in het gezicht van Nickerie door het losspringen van twee planken aan de kiel, lek geworden en onmiddellijk gezonken. De passagiers en equipage hebben zich met hun eigen boot gered en zijn door een in de nabijheid zijnde Franse schoener, van Orinoco naar Cayenne bestemd, opgenomen en te Nickerie aan wal gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden heeft bij het etablissement der firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven de beproeving plaats gehad van het stoombaggervaartuig SUMATRA No. 6, bestemd voor de havenwerken te Tandjong Priok bij Batavia. Dit vaartuig is geheel gebouwd onder leiding van genoemde fabrikanten, terwijl met het gouvernementstoezicht belast waren de heren Johs. De Hoog, ingenieur voor scheepsbouw, te Amsterdam, en F.W. Hudig, luitenant ter zee 1e klasse, te ’s-Gravenhage, en J. Bik, oud-gezagvoerder, alhier. De beproeving had plaats in tegenwoordigheid der heren: A.J.H. Beeloo, hoofd-ingenieur der marine; M.G. Beyerinck, rijks-ingenieur, en G. Scholten, adjunct-directeur der gemeentewerken, allen te Rotterdam. De Minister van koloniën, de Burgemeester van Rotterdam en andere autoriteiten, die allen van hun belangstelling hadden doen blijken, waren verhinderd tegenwoordig te zijn.
Het vaartuig, alleszins zeewaardig en geheel uitgerust om op eigen stoomvermogen via Suez naar Batavia te varen, is lang 114, breed 22, en diep 8½ Engelse voet. Het is ingericht om met een stel stalen emmers te kunnen baggeren tot een diepte van 4,88 meter onder de waterlijn minstens 150 ton per uur, zand, grint of modder. Het gehele voorschip kan, van de emmerbak af, losgemaakt worden, zodat de emmers een behoorlijke lengte vooruit kunnen om droge grond te baggeren.
De stoomwerktuigen, compound system, voor dubbele schroefvoortstuwers, zijn van de volgende hoofdafmetingen: de hogedrukcilinder 406 mm., de lagedrukcilinder 705 mm, de zuigerslaglengte 610 mm, terwijl de stoomketel werkt op een drukking van 60 Engelse pond per vierkante Engelse duim, en beproefd is op 120 pond.
Bij de beproeving en keuring van alle machinerieën, ketel, schip en complete zeeuitrusting bleek het dat niet alleen aan alle eisen en voorwaarden van bestek en contract was voldaan, maar dat er zelfs meer dan naar dat vereiste was verricht. De goedkeuring had dan ook onmiddellijk tot aller genoegen plaats, terwijl de met het toezicht belaste heren verklaarden dat het werk der firma in alle opzichten veel beter afgeleverd is en beter voldoet dan dat der fabrikanten in Schotland, met wie zij voor deze werken als mededingers in het strijdperk zijn getreden.
De beproeving van een tweede, dergelijk stoombaggervaartuig, de BORNEO No. 7, zal aan dezelfde inrichting over een paar weken plaats hebben.
Naar wij vernemen zal het op dezelfde fabriek vervaardigde model in koper en hout voor deze baggervaartuigen, hetwelk bestemd is voor de tentoonstelling te Parijs, gedurende enige jaren ter bezichtiging gesteld worden in het Yachtclub-gebouw alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Veendam op woensdag 23 januari: het Nederlandse schip ELISABETH, groot 88 ton, gebouwd in 1841. Opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 25 januari. Het Nederlandse schip ZUID-HOLLAND, kapt. Volkersz, alhier in het dok liggende, geraakte heden middag in een zware bui of drift en liep tegen het stoomschip PRINSES MARIE, welk schip, evenals de kade, belangrijke schade leed.


27 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 januari. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl de kiel gelegd voor een ijzeren passagiersschroefstoomboot, voor rekening der heren Wijnands & Co. te Groningen. De machine zal worden vervaardigd bij de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Veendam op zaterdag 26 januari: het Nederlandse schoener-brikschip D. LEBEDEW, laatst gevoerd door kapt. D.J. de Jonge, groot 240 ton oude meting, met al deszelfs opgoederen en toebehoren. Hoogste inschrijver kapt. D. Boer, te Farmsum, voor NLG 7.610; niet gegund.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de rederij ontvangen schrijven uit Pangool, is kapt. Schrier, met zijn schip NEREUS, de 6e december aldaar aangekomen en had hij vooruitzichten zijn gehele lading aldaar te kunnen innemen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bergen, 17 januari. De Nederlandse stoomboot ANNA, van hier naar Gothenburg met tonnen en zout vertrokken, is met schade aan de stoomketel uit zee teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens rapporten omtrent de uitreis van het stoomschip CONRAD, heden ontvangen, is het reeds de 23ste december te Padang aangekomen, doch kon dit bericht wegens de storing der telegraaflijn niet naar Batavia worden geseind.
Na het vertrek van Suez op 27 november was niets bijzonders voorgevallen, tot op 5 december, toen de zuiger van de lage drukcilinder brak, vermoedelijk ten gevolge van het ruwe weder en hevige doorslaan der machine op het eerste gedeelte der uitreis.
De reparatie vond plaats aan boord en op 9 december werd de reis voortgezet. Uit voorzichtigheid werd daarna met verminderde kracht gestoomd, doch een 8 mijls vaart werd daarbij behouden en de reis van Suez naar Padang, die anders 20 dagen vordert, werd nu in 26 dagen volbracht, zodat het oponthoud slechts weinig meer dan de voor de reparatie benodigde tijd heeft bedragen.
Als de telegraaf van Padang had gewerkt, zou er hier te lande ook in het geheel geen ongerustheid zijn geweest. De passagiers zijn in de beste gezondheid ontscheept. Het heeft hun aan boord aan niets ontbroken; zelfs ijs werd tot het laatste toe verstrekt. Zoals reeds werd gemeld, is de gerepareerde zuiger te Batavia door een nieuwe vervangen en vertrok de CONRAD de 12de januari weder naar Nederland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 januari. Van de werf der Maatschappij De Atlas is heden met goed gevolg te water gelaten het oorlogsriviervaartuig met stoomvermogen MOSA. Onze marine bezit nu drie van die vaartuigen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 20 december. Vrachten. Onze markt wijst geen noemenswaardige verandering aan, daar de vraag beperkt en de scheepsruimte zonder emplooi meer dan voldoende blijft. De enige afsluiting van een Nederlands schi is AMSTELSTROOM naar Amsterdam, NLG 50,- suiker, NLG 42,50 tabak.
Lossende en onbevrachte schepen behalve die met de vorige mail vermeld: Nederlandse JOHANNA MARIA, JAN VAN HAAFTEN, MARY, STER DER HOOP, WATERLOO, KITTY, JAVA PACKET, BESTEVAER en NICOLAAS WITSEN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 25 januari. Het Nederlandse schip ANNA HELENA, ten anker liggende, is aangevaren door een visserman van Brixham en verloor daarbij kluiverboom en voortuig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op woensdag 6 februari 1878, des avonds ten 6 uur, in ’t hotel Struvé, te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlands schoenerschip FENNECHIENA, gevoerd geweest door kapt. A.J. Pik, groot volgens oude meting 179 tonnen, met grote boot en complete inventaris, gebouwd in 1857, geclassificeerd bij Bureau Veritas, 5/6 G. 1.1 tot 24 mei 1878. Thans liggende aan de werf van de heer J.J. Pattje, op de Waterhuizen.
Informatiën te bekomen ten kantore van de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 25 januari. Het schip CORNELIA JOHANNA, kapt. Eefting, van Nieuwediep naar Lissabon met gemengde lading, is alhier binnengekomen met verlies van boten, fokkera, zeilen en meer andere schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brest, 26 januari. Het barkschip ARGO, van Curaçao naar Falmouth met phosphate, is alhier aangekomen; de kapitein en drie man waren verdronken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar, 5 december. Na de verkoop van het barkschip RIBSTON en der lading zijn de schoeners GOOD LUCK en CHALLENGE naar het schip vertrokken en drie dagen daarna met het schip en omtrent tweederde der lading teruggekomen. Het schip ligt nu in de haven en scheen weinig geleden te hebben, makende weinig water. De nieuwe eigenaars zullen voorlopige reparaties laten doen om het schip naar Singapore te zenden en aldaar in goede zeewaardige staat te brengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Maassluis, 25 januari. Het stoomschip ONDINE, van Rotterdam naar Hamburg, is met de WALTER STANHOPE, van Goole naar Rotterdam op de Waterweg in aanvaring geweest en ter rede teruggekomen, om de schade, hoewel onbelangrijk, te herstellen.


28 januari 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op 25 januari 1878, ten verzoeke van Jan van der Molen, dagloner te Usquert, heb ik, Arend Duiker, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, voor de eerste maal gedagvaard Harm van der Molen, laatst gewoond hebbende te Usquert, om op vrijdag de 3e mei 1878 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde:
- aangezien gedaagde blijkens monsterrol van 23 april 1861 als matroos in dienst is gekomen van het Nederlandse schoenerschip BRANDENBURG, kapt. Hindericus Siebolts Dethmers, van Pekela.
- aangezien bedoeld schip met een lading granen, bestemd naar Amsterdam, van Kroonstad de 30e oktober 1861 is uitgezeild, de 12e november daaraanvolgende Elseneur is gepasseerd, terwijl er sedert die tijd noch van schip noch van de bemanning taal of teken is vernomenzoals reeds in de zeetijdingen van de 6e februari 1862 is opgenomen.
- aangezien het vergaan van het schip met de opvarenden niet twijfelachtig is.
- aangezien eiser als vader en erfgenaam er belang bij heeft, dat gedaagde vermoedelijk overleden worde verklaard vanaf de 12e november 1861.
Alsdaar van zijn in leven zijn te doen blijken.
Groningen, 25 januari 1878, A. Duiker, deurwaarder
(opm: sterk bekort)


29 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 26 januari. Het Nederlandse schip AMPHITRITE, kapt. Van der Valk, van Batavia, 25 dezer ter rede binnengezeild en van daar naar de haven gesleept, is door de stroom tegen de Harsens gedrukt en aldaar enige tijd blijven zitten. Later, door 2 sleepboten afgesleept, is het wegens de invallende duisternis naar de rede teruggekeerd, en van daar heden ochtend in de haven gekomen. Het schip is volkomen dicht gebleven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 26 januari. Kapt. Von Lindern, met het schip DELIANE van Batavia alhier binnen, rapporteert dat hij zondag 20 dezer voor het Noordzeekanaal is geweest, maar dat hij er om de diepgang van zijn schip niet in kon, dat hij toen moest afhouden en gedurende de gehele week in de Noordzee zware stormen heeft doorgestaan. Gepasseerde donderdag dreigden zware overkomende zeeën al zijn volk van het dek weg te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 26 januari. Het schip TWEE ZUSTERS, naar Demerara bestemd en de PRINCETON, van Savannah, zijn gisteren avond op de rivier in aanvaring geweest, eerstgenoemde heeft daarbij boegspriet, fokkemast en bakboordsverschansing verloren benevens ankers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brest, 26 januari. Het Nederlandse schip FRANÇOISE DESIREE, kapt. Henning, is te Laberwrach gestrand; slechts een jongen is gered. Het schip is vermoedelijk met campêchehout geladen. Voornoemd schip is 6 december van St. Lucia naar Nederland vertrokken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij de hevige storm van vrijdag geraakte het schip ZUID-HOLLAND in het buitendok te Vlissingen gelegen, driftig en dreef tegen de nieuwe mailboot PRINSES MARIE, die vrij belangrijke averij aan de spiegel bekwam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 28 januari in de Brakke Grond:
- Het schoenerschip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, gevoerd door kapt. Hoedemaker, groot 206 tonnen. NLG 6.600. P. Reineke.
- Het ijzeren sleepstoomschip ZUIDERZEE. NLG 3.100. In slag NLG 1.000. J.F.L. Meyjes.


30 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Batavia, dato 24 dezer, is het schip INDIA, kapt. Hulshoff, ter rede van Atjeh aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Het Nederlandse schip TWEE ZUSTERS, kapt. Harding, van Liverpool naar Demerary, is 24 dezer op de rivier liggende aangevaren en in de nacht van 25 daaraanvolgende opnieuw aangevaren, waardoor het belangrijke schade bekwam, beide ankers verloren genoodzaakt was zich door een stoomboot voor GBP 200 in het dok te laten slepen. Op het Amerikaanse schip PRINCETON, die de TWEE ZUSTERS aangevaren heeft, in beslag gelegd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 28 januari. Volgens een hier ontvangen telegram is het Nederlands schoenerschip HENRIETTE, kapt. Scholtens, behouden te Bari (Italië) aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veen-koloniën, 28 januari. Hoewel het met de buitenlandse scheepvaart bij vorige jaren vergeleken, treurig gesteld is, blijkt het toch dat de vaart over ’t geheel genomen in ’t jaar 1877 beter mag heten dan in het jaar tevoren. Zeer weinig nieuwe schepen zijn echter in aanbouw, en voor de toekomst van onze kleine koopvaardijvloot blijft men met reden bezorgd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Het Nederlands schip FRANÇOISE DESIRÉE is te Abervrach (opm: L’Aber Wrac’h, departement Finisterre) gestrand en niet te Laberwrach, zoals door Lloyd was opgegeven.
(opm: voorbeeld hoe een bijna juist vermelde naam door Lloyds door de krant verder wordt verhaspeld)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brest, 27 januari. De FRANÇOISE DESIRÉE is vermoedelijk geheel wrak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 januari. Het Amerikaanse schip MIDNIGHT, van New York met petroleum naar Yokohama, is te Amboina lek binnengelopen. Na onderzoek is het schip afgekeurd en voor GBP 540 verkocht. Een schip wordt gezocht om de lading naar Yokohama te brengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Brest, 28 januari. Het Nederlandse schip FRANÇOISE DÉSIREE, kapt. Henner, van St. Lucia met campêchehout naar Rotterdam heeft bij Abrevach (opm: L’Aber Wrac’h) schipbreuk geleden en is totaal weg. Slechts een jongen is gered.


Krant:

  JB - Javabode

Een onder dagtekening van de 11e dezer door de resident van Ternate via Soerabaija verzonden telegram vermeldt, dat het Engelse schip LEICESTER op het einde van het vorige jaar te Batjan reddeloos is verloren gegaan, zomede het grootste gedeelte der lading, bestaande uit rijst. De bemanning isgered, doch van de inlanders, die de lading hielpen bergen, zijn drie personen ten gevolge der verpestende gassen, die uit de natte rijst opstegen, gestikt. De geredde goederen en het wrak zijn te Ternate verkocht, terwijl de equipage naar Soerabaija is opgezonden.
(opm: zie NRC 020278 en JB 280978)


31 januari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 26 januari. De stoomboot RHENANIA is bij het vertrek naar Hamburg in aanvaring geweest met het Nederlandse schip HENDRIKA, naar Caen bestemd, ’t welk hier binnenliep. De HENDRIKA verloor door de aanvaring de boegspriet. De RHENANIA leed geen schade en vervolgde de reis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaya, 14 december. Het geredde gedeelte der lading van het schip RIBSTON, is in publieke veiling verkocht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

In het laatste nummer van het Geographical Magazine lezen wij een opmerkelijk oordeel over de aanstaande Nederlandse poolreis met de WILLEM BARENTS:
Op een vergadering van mannen, die belang stellen in de herleving van de oud-Nederlandse ondernemingsgeest ter zee, werd 17 november 1877 te ’s-Gravenhage besloten om in mei een klein zeilvaartuig naar de Noordelijke IJszee te zenden. Met deze eerste zomertocht in de IJszee naar Spitsbergen en Nova Zembla, beoogt men de vorming van een leerschool voor Nederlandse Poolvaarders, die, eenmaal ver in het bekende Noorden, de oude roemvolle vlag zullen gaan ontrollen van Barends en Heemskerk. Het Nederlandse volk is bij het tot stand brengen van deze Pooltocht, bedaard, verstandig en methodisch te werk gegaan. Op de werf des heren Huigens en Meursing te Amsterdam, zal een geheel nieuw vaartuig worden gebouwd, dat op alle mogelijke wijzen voor een tocht in het ijs versterkt en toegerust zal worden. Het schip, genaamd de WILLEM BARENTS, moet 85 ton meten.
Het zal drie waterdichte delen bevatten en moet een dubbele buitenhuid van zeer hard hout; een zeer sterk dwars- en langsscheepsverband; een voorover hellende voorsteven; een waarloos roer en zeer sterke ijzeren platen en banden rond de boeg krijgen. Ofschoon de reis slechts van mei tot november zal duren, wordt het schip voor 18 maanden van levensmiddelen voorzien en zullen alle benodigdheden om een poolwinter te kunnen trotseren aan boord worden medegenomen. De gehele bemanning zal 12 koppen sterk zijn en het vaartuig als een schoener getuigd worden, hoewel voorzien van een losse breefok.
Ofschoon de expeditie geen gouvernementsonderneming is, zal een zeeofficier, de luitenant ter zee 1e klasse A. de Bruijne, het bevel voeren en zullen twee jongere officieren onder hem dienen. Aldus zal de Nederlandse driekleur, na een tijdsverloop van meer dan 100 jaren opnieuw ontrold worden aan gene zijde van de poolcirkel. Wat vooral een grote waarde aan deze onderneming bijzet, is dat deze tocht niet wordt bekostigd door de Nederlandse regering, ook niet door enkele zeer rijke particulieren, maar door vrijwillige bijdragen van het gehele Nederlandse volk. Het is de Nederlandse natie, die met de goedkeuring en ondersteuning van hun geliefd stamhuis van Oranje, opnieuw een pad gaat betreden, waarop het voorheen zovele onverwelkbare lauweren heeft geoogst. Van ganser harte wensen wij dezer goedbegrepen en zorgvuldig beraamde ondersteuning het meeste succes toe, en wij voelen ons overtuigd dat de reis der WILLEM BARENTS een waardige eerste stap zal zijn voor latere en grotere Nederlandse pooltochten.


01 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Wildervank, op 29 januari: de overdekte tjalk de TWEE GEBROEDERS, groot 82 tonnen, met inventaris, liggende te Wildervank. Koper: J. Beuker, schipper te Dedemsvaart, voor NLG 2.900.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena (per telegram van Madeira dato 29 januari) Het schip SABINE, van Java met suiker naar Boston, is 9 dezer alhier aangekomen met schade aan het roer. Men is bezig het te repareren en kan het schip binnen enige dagen de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 30 januari. Jongstleden zaterdag is van de werf van de scheepsbouwer J. Bodewes alhier te water gelaten een tjalkschip, metende 88 tonnen, en zullende bevaren worden door schipper B.H. Bosman, van ’t Hoogeveen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nantes, 29 januari. Het Nederlands schoenerschip FRANÇOISE DESIREE, kapt. Henner, van San Martin d’Arena, naar Amsterdam met verfhout, strandde de 25e januari op de Lezen klippen, bij het L’Ile Vierge-vuur (Plouguerneau) en sloeg aan stukken . De volgende dag dreef een grote hoeveelheid wrak- en verfhout aan strand. Slechts een man der equipage werd gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algiers, 30 januari. Het brikschip ARETHUSA is op het eiland Tabasco bij de kust van Comtartinie verongelukt. Alleen de gezagvoerder en tweede stuurman zijn gered, de overige 7 man der equipage zijn verdronken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Door de reders van de FRIESLAND, de heren Ruys & Co., is, ten behoeve der nagelaten betrekkingen van genoemd schip, van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden ontvangen een bijdrage van NLG 300.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens akte, op de 28e januari 1878 voor de te Rotterdam residerende notaris Petrus Joannes Wilhelmus van den Berg gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Alfred Karel Frederik Suermondt en Dirk Jacobus Buurman, beiden cargadoors, wonende te Rotterdam, overeengekomen om de tussen hen bestaande vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ten doel hebbende de uitoefening der cargadoors, expeditie en commissie zaken, gedreven onder de firma Suermondt & Buurman, te ontbinden, en zulks te rekenen vanaf de eerste januari dezes jaars en met bepaling, dat zij zullen tekenen doch met bijvoeging der woorden in liquidatie.
Rotterdam, 1 februari 1878, A.K.F. Suermondt, D.J. Buurman.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schip, ongeveer 46 ton Leidsendammer wijdte, sterk gebouwd, genoegzaam klaar. Te bevragen bij J. de Jong, Scheepstimmerman op het Vliet, te Leeuwarden.
(opm: Leidschedammer wijdte: zodanig breedte, dat het schip een voor de binnenvaart belangrijke sluis te Leidschendam kon passeren)


02 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping. De heren Duinker & Goedkoop, cargadoors in Nieuwediep, als daartoe door belanghebbenden behoorlijk geautoriseerd, presenteren publiek te verkopen op donderdag de 7e februari a.s., des avonds ten 7 uur, in het lokaal Tivoli aan de Loodsgracht te Helder, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal Tz. het hol of casco van het Noorse brikschip PALLAS, laatst gevoerd geweest door kapt. Ole Olson, groot 129 commercie-lasten, in 1861 gebouwd in Noorwegen.
Het voormelde brikschip heeft in 1877 te Karlskrona een belangrijke reparatie ondergaan, zowel onder als boven water, en is destijds opnieuw vernageld. Liggende in de Binnenhaven te Nieuwediep en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Daarna de scheepsinventaris van hetzelfde brikschip, bestaande in zeilen, ankers, kettingen, trossen, staand en lopend want, blokken, seinlantaarns, kompassen, een sloep en een vlot, en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Daags vóór en op de dag der verkoping te bezichtigen, op en bij de scheepstimmerwerf De Lastdrager te Nieuwediep.
Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de heren Duinker & Goedkoop voornoemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse schip ANTONIA, kapt. Bona, gebouwd bij de heren Meursing en Huygens, verliet 16 oktober Probolingo, deed 24 dito Batavia aan en arriveerde, na zware stormen doorstaan te hebben voor het Kanaal, na een reis van 98 dagen te IJmuiden en volbracht de reis uit en thuis in negen maanden, met aandoening van vier havens op Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 31 januari. Het bij Catchian gestrande schip LEICESTER is vol water. De equipage en passagiers zijn hier geland. Het geloste deel der lading is voor GBP 2.700 verkocht, het wrak en inventaris voor GBP 500.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.H. Craandijk, makelaar, zal op maandag 11 februari 1878, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het Nederlands tjalkschip de VROUW HILLETJE, gemeten op 61 tonnen of 42 lasten; breder omschreven bij Inventaris op het biljet vermeld. Het voorzegde tjalkschip ligt in de Amstel bij de Keizersgracht te Amsterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directie der Harlinger Stoomboot-Maatschappij bericht, overeenkomstig art. 9 harer statuten, dat aan de eigenaar van het aandeel nummer drie zal worden afgegeven een duplicaat van het door hem verloren tiende dividend-bewijs met talon.
Indien die beide stukken niet vóór 15 maart 1879 ter verwisseling aan haar zijn aangeboden, verliezen zij alle waarde.
Harlingen, 28 januari 1878, de directie, J. Fontein Tuinhout, president.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen vertrokken 31 januari, NOACH I, kapt. Van der Schaft, naar Batavia, na volbrachte reparatie.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Batavia, 28 december. Het Engelse schip MALMER CASTLE, in lading voor Rotterdam, met 600 ton suiker en ongeveer 100 leggers arak, is de 25 dezer des namiddags, alhier ter rede, in brand geraakt en totaal uitgebrand.


Krant:

  JB - Javabode

Van de rederij ontvingen wij de onderstaande mededeling:
Aan boord van het stoomschip FRIESLAND bevonden zich 18 hutpassagiers, waaronder 6 kinderen, 25 onder-officieren, 24 manschappen en 19 leden der equipage. De lading bestond uit 24.943 balen koffie, 1.042 balen tabak, 560 balen peper, 1.695 kisten thee, 56 kisten indigo, 59 kisten noten, 43 kisten foelie, 20 kisten gom benjamin, 20 kisten sigaren, 6.934 blokken tin, en 6.061 bossen rotting.


03 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. De Arrondissementsrechtbank alhier deed heden uitspraak in de zaak der heren Van Zeylen & Decker tegen assuradeuren, betreffende de vergoeding voor te Krawang gestrande en te Singapore afgekeurde schip OCEANUS.
De rechtbank overwoog, dat de beweerde feiten tussen partijen vaststonden, behalve dat door assuradeuren was ontkend, dat de afkeuring was geschied ten gevolge van het zeeëvenement, de ramp te Krawang, terwijl zijn integendeel beweerden 1°. eigen gebrek, 2°. deviatie.
Het bewijs dat de afkeuring een gevolg was van de zeeramp, moesten eisers dus leveren. Zij voerden daartoe alleen aan het rapport te Singapore, volkomen in strijd met de rapporten van deskundigen en zeeofficieren te Batavia, die slechts een betrekkelijk kleine reparatie nodig achtten en daarna een attest van zeewaardigheid gaven.
Daarenboven bleef het schip daarna nog 4 maanden te Batavia. De experts te Singapore hadden het schip vroeger niet gezien, en konden niets weten omtrent het verband der feiten. De eisers hadden dus niet bewezen, wat zij moesten, dat de afkeuring gevolg was van de zeeramp. Daardoor werd het onderzoek naar de juistheid van der gedaagden beweren omtrent vice-propre en deviatie onnodig, en werd de eis de eisers ontzegd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 31 januari. Volgens heden alhier ontvangen particulier telegram, is het schip JEANNETTE, kapt. Kolk, komende van Hammerfest, gisteren te Messina aangekomen, na veel stormweder doorgestaan en monkey-verschansing (noodverschansing), stutten, poorten en verscheidene zeilen verloren te hebben. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat in de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord ter verzending gereed staan stoomwerktuigen en ketels van hoge drukking van 2.700 indicateur paardenkracht, in die fabriek vervaardigd en bestemd voor een oorlogsfregat. Gelegenheid ter bezichtiging wordt aan alle belangstellenden gegeven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is de divisie, bestaande uit Zr.Ms. schroefstoomschepen VAN GALEN, ZILVEREN KRUIS en LEEUWARDEN, onder bevel van de kapitein ter zee W.K. van Gennep, in de namiddag van de 2e dezer van de rede van Texel vertrokken met bestemming tot het doen van een oefeningstocht in de Noord-Atlantische Oceaan en de Caraïbische Zee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Zandvoort wordt van 31 januari gemeld: Het Duitse schoenerschip PAUL ERNST, de 23ste november jl. onder deze gemeente gestrand, stond zo, dat assuradeuren meenden het te kunnen doen afbrengen. Dit werk werd aangenomen door de heer C. van Duivenboden c.s. alhier. Na allerlei tegenspoed, voornamelijk ten gevolge van hoog water en de vele zware stormen der laatste maanden, waardoor soms het werk van dagen in een ogenblik vernietigd werd, is het vaartuig eindelijk deze middag ten 2 ure te water gekomen en door een sleepboot van IJmuiden afgehaald; tegen half vier zag men van hier het schip het Kanaal van IJmuiden binnenslepen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 februari. Kapt. De Greeve, voerende het Nederlandse schip SLAMAT, van Passaroeang herwaarts, rapporteert d.d. Banjoewangie 12 december, dat hij twee dagen te voren in Straat Bali in aanvaring is geweest met het Amerikaanse schip NORWAY, kapt. Wood, van Probolingo naar Boston bestemd. Beide schepen waren met flauwe koelten kruisende in het nauwste gedeelte van de Straat en in de wending toen zij door de stroom tegen elkander aandreven. Aan boord van de SLAMAT zijn enige rondhouten gebroken, reling en potdeksel opgescheurd enz. Een en ander was zo goed mogelijk te Banjoewangie hersteld en was kapt. De Greeve gereed om de reis te vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 2 februari. Uit het Engelse schoenerschip MARTHA LLOYD, op de Vliehors zittende, en onlangs in publieke veiling voor NLG 200 verkocht, is door de kopers bijna het gehele restant der lading geborgen. Het plan moet bestaan om na gehele lossing en bij gunstig weder te trachten het schip af te brengen, wanneer het ten minste van onderen niet te veel geleden heeft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 december. Het alhier met brand in de lading aangekomen schip ATTILA heeft de lading gelost, die morgen in publieke veiling zal verkocht worden. Het schip zal in ballast naar Moulmain vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 december. De STAD MIDDELBURG neemt de geloste koffie weder in.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nantes, 29 januari. Een gedeelte der lading hout van het verongelukte Nederlandse schip FRANÇOISE DESIRÉE, kapt. Henner, van San Martin d’Arena naar Rotterdam, is aangespoeld.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Omtrent het oponthoud dat de CONRAD onlangs op de reis naar Batavia heeft gehad, meldt de “Java-Bode” de volgende bijzonderheden:
Op de 5de dezer, des namiddags te 12 .50 u, in de Indische Oceaan op 7°46’ NB 56°02’ OL, werd van uit de machinekamer aan boord van de CONRAD gerapporteerd, dat langzaam zou worden gestoomd, omdat een verdacht geluid werd waargenomen in de slag der machine. Te 2.30 u. werd gestopt, en bij onderzoek bleek dat de zuiger van de lage druk cilinder door de middellijn, en tevens de tjunk-ring in twee en de zuigerveer in vier stukken gebroken was.
De hoofdmachinist, bijgestaan door de Engelse ingenieur, de heer James Donald, passagier aan boord van de CONRAD, aannemer van het droogdok op het eiland Amsterdam, vermeende dat de schade, hoe belangrijk ook, aan boord zou kunnen worden hersteld. Na ernstig overleg werd besloten daartoe over te gaan. Dag en nacht werd, met voorbeeldloze ijver en met alle krachten, doorgewerkt tot de namiddag van de 8e dezer. De reparatie was toen gereed. Men stoomde voort, om de Z.O., met 23 tot 29 omwentelingen, en het bleek dat het schip, met noordenwind, lichte koelte, kalme zee, en voerende 3 zeilen, van 5¼ tot 6½ mijl liep. De proef werd voortgezet.
In de morgen van de 9de stoomde men halve kracht, met 33 omwentelingen en liep het schip met behulp van alle zeilen, N.O. wind en kalme zee 7½ mijl.
Bij het nauwkeurigst onderzoek bleek, dat de machine steeds haar zachte en gelijkmatige gang bleef behouden, zodat op goede gronden mocht worden aangenomen, dat de reis naar Padang met vertrouwen kon worden vervolgd.
In een scheepsvergadering, op uitnodiging van de commandant bijgewoond door de passagier James Donald, werden nu alle bezwaren tegen het voortzetten van de reis zorgvuldig overwogen, en de gevolgen van een terugkeer naar de naastbij gelegen haven Aden, zo voor de Maatschappij, de assurantie-maatschappijen, het Nederlandse gouvernement, de passagiers, de inladers van goederen en het algemeen belang, nauwkeurig nagegaan. Na ernstige beraadslaging, en het wikken en wegen van het vóór en het tegen der voortzetting van de reis, werd met algemene stemmen besloten de reis te vervolgen, zullende vooreerst halve kracht worden gestoomd. Tevens werd overeengekomen, de passagiers dadelijk met het besluit van de scheepsraad in kennis te stellen, duidelijk voor hen uiteen te zetten hoe de machine was gerepareerd en welke mate van vertrouwen de reparatie verdiende, en hun af te vragen of zij zich bezwaard gevoelden de reis onder de bestaande omstandigheden te vervolgen.
De commandant, de heer Graadt van Roggen, de passagiers verenigd hebbende, gaf verklaring van de toestand, trad in alle bijzonderheden, ook wat betrof de toen nog aanwezige voorraad kolen en levensmiddelen. Hoofdelijk werd daarop hun mening afgevraagd, en slechts drie heren adviseerden om, met het oog op de grote afstand van Padang en de toch steeds gebrekkig blijvende toestand der machine, naar Aden terug te keren. Zo werd dan de reis voortgezet. Inderdaad een zorgelijke taak, de verantwoording, die op de bevelvoerder rustte. Doch al mocht hij inwendig vol onrust wezen, aan zijn uiterlijk bleek daarvan niet. Alles ging goed, meende hij, en alles zou, met Gods hulp, ook wel goed blijven. En alles is goed gebleven. Maar wie weet wat verantwoording is, zal begrijpen, dat de commandant moeilijke ogenblikken moet hebben doorleefd, want niets is angstiger dan onzekerheid en het steeds hangen van een Damocles zwaard boven ’t hoofd.
De passagiers deden alles om het inwendige leed van de bevelvoerder te verzachten. Openlijk gaven zij hun volste vertrouwen in zijn beleid en ervaring te kennen, en verklaarden, dat vertrouwen te zullen blijven behouden, ook wanneer een ongeluk mocht plaats hebben.
Veel werd gedaan om de gemoederen opgewekt te houden, ’t geen de meest bevredigende uitkomsten opleverde. Dagen lang vóór de 5de december was besloten, dat op St. Nicolaasavond een grote danspartij zou werden gegeven en een tombola zou worden gehouden. Daar brak in de namiddag de zuigerstang. Doch men maakte “bonne mine à mauvais jeu”, en liet de plannen doorgaan.
De reis was geen voorspoedige, maar niettemin een zeer aangename.
Reeds gisteren merkten wij op, dat er maar één roep kan – en ongetwijfeld ook zal – zijn, over de flinkheid en gedecideerdheid waarmede de heer Graadt van Roggen in deze weder is te werk gegaan. De dienst door die commandant zo aan de maatschappij “Nederland” als aan de betrokken assurantieverenigingen en aan het gouvernement en de passagiers bewezen, door zo doortastend te handelen als hij gehandeld heeft, kan niet te hoog worden aangeslagen en niet genoeg worden gewaardeerd. Dat die dienst door de maatschappij “Nederland” zal worden erkend, daaraan twijfelen wij niet, en zij die met ons de echt nationale onderneming, waarvan de heer Graadt van Roggen een der grootste stomers voert en bij welke hij de nestor der gezagvoerders is, heil en voorspoed wensen, zal het bijzonder verheugen wanneer zij spoedig vernemen mogen, dat het Nederlandse gouvernement een passende beloning heeft toegekend aan de bekwame zeeman, die reeds zovele diensten bewezen heeft en ook nu weder een eervolle onderscheiding zich zo waardig heeft getoond.
Ook aan de volhardende werkzaamheid der heren machinisten en verdere officieren van de CONRAD mag ware hulde worden gebracht en de heer James Donald, die als bekwaam deskundige met zijn zeer gewaardeerde raad en ook met de daad de commandant ter zijde stond, heeft alle aanspraak op erkentelijkheid.


04 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 2 februari. Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde de kiel gelegd van een ijzeren zeilaak, genaamd MERCURIUS, groot 150 ton, bestemd voor de Rijnvaart en voor rekening van de heer Carel Peters Hoynck te Lobith.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 3 februari. Gisteren namiddag is door de sleepboot NIEUWESLUIS vruchteloos beproefd de QUEEN VICTORIA in vlot water te brengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, zondag 3 februari. Met genoegen vernemen we, dat onder onze jonge geleerden er een gevonden is, die de tocht naar het Noorden wil medemaken, om zijn kennis te vermeerderen en de wetenschap te dienen. Dr. C.P. Sluyter, leraar in de zoölogie aan de hogere burgerschool te Leiden, die bijzondere studie heeft gemaakt van de diepzee fauna onzer kusten en nog de vorige zomer de tocht op de loodskotter medemaakte om de diepten der Noordzee te doorvorsen, heeft zich aangeboden, om de reis met de WILLEM BARENTS, als zoöloog mede te maken.
Tevens kunnen wij mededelen, dat op het schip nog plaats is voor twee flinke stuurlieden der koopvaardijvloot, die van deze gelegenheid gebruik kunnen maken, om zich in de ijsvaart te oefenen, wat van belang zoude kunnen zijn bij latere eventuele scheepvaart op de Siberische rivieren.


05 februari 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Alblasserwaard, 3 februari. Reeds sedert geruime tijd was er sprake van de vereniging der beide Dordtse stoombootmaatschappijen, welke de boten JOHAN en CORNELIS DE WITT en de MERWEDE in de vaart hebben. Thans verneemt men dat die vereniging in augustus e.k. tot stand zal komen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Aukes, van Batavia naar Nieuwediep, arriveerde te Coruna de 3de februari, op sleeptouw hebbende het Franse stoomschip HENRI IV en zou 4 februari ‘s morgens vertrekken. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd tjalkschip, lang over steven 77 voet, breed 16 voet 17 duim Amsterdamse maat, bij J.B. Uil, te Martenshoek, provincie Groningen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele P.Zn. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot: JOHANNA III, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. De Groot te Papendrecht, waarvoor de machine is vervaardigd in de fabriek van de heer W.H. Jacobs te Haarlem.
Daarna is de kiel gelegd van de ijzeren schroefsleepstoomboot: HOMBERG II, voor rekening van de heer Joh. Kersken te Homberg, waarvan de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 31 december. Het barkschip ST. JOSEPH, van Labuan naar Hongkong met hout, heeft ten N.W. van Borneo op een blinde klip gestoten, waardoor het lek werd. Men hield af naar Ambong baai, waar het schip plat op zijde viel, zodat de gezagvoerder en equipage genoodzaakt werden het te verlaten. Schip en lading zijn te koop aangeboden.


06 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 28 januari. De Nederlandse kof MARIA BEERTA, kapt. Tap, alhier in november ll. binnengebracht, na op strand gezeten te hebben, is heden naar Harlingen vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Aires, 31 december. Het Nederlandse schip ZODIAK, kapt. Schenk, gaat van hier met steenkolen naar Rio Grande do Sul.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, is in goede staat aan te St. Felin de Guixolt. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen aan de Lek, 5 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram van Madeira d.d. 4 dezer), is kapt. Van Overklift, voerende het fregatschip ANNA, van Batavia naar Rotterdam, verplicht geweest de 12e januari, na een hevige storm te hebben doorgestaan met verlies van zeilen, lek in de Algoabaai binnen te lopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s Gravesande, 5 februari. De lading eiken balken en eiken spoorleggers der gestrande schoener GERMANIA, heeft in publieke veiling opgebracht NLG 3.300.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Londen, 2 februari. De gezagvoerder van het stoomschip CREST, te Antwerpen van New York aangekomen, rapporteert 7 januari de equipage van het schoenerschip ANNA ELENA in de boten aangetroffen te hebben, die hun schip in zinkende staat verlaten hadden. De volgende dag heeft hen overgezet op het Duitse schip ATHENE, hetwelk naar New York bestemd was.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 4 februari. Van de werf der scheepsbouwers J. & H. Nijhuis is j.l. vrijdag (opm: 1 februari) te water gelaten een tjalkschip, groot 120 ton, zullende bevaren worden door J. de Haan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 februari. Verkeren de scheepsvrachten nog steeds in een gedrukte stemming en zijn de koersen, het jaargetijde in aanmerking genomen, zeer laag, in de laatste dagen echter kwam er een weinig meer vraag. Voor het kanaal van Bristol werd gepasseerde week gedaan tegen Sh.18/- en gisteren tegen Sh.16/-, en voor Londen of de oostkust tegen Sh.11/- voor groot en Sh.11/6 voor klein charter per 10 quarters haver, Engels gewicht, alles met gratificatie en om in de Oosterhaven te laden.


07 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 5 februari. Het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN is naar het dok verhaald en zal van een groter roer voorzien worden. Engelse werklieden uit de fabriek, waar de machine werd vervaardigd, zijn daartoe naar hier gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bahia, 12 januari. De ANNA BERTHA, kapt. Kramer, van Hamburg naar Hongkong, is 23 december, alhier binnengelopen door ziekte van de gezagvoerder; het schip heeft de 29e, onder bevel van de eerste stuurman, de reis voortgezet.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Winschoten op 31 januari: het Nederlandse schoener-brikschip CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. P. Lesstuiver, met opgoederen en toebehoren, thans liggende te Zaandam, koper kapt. P.P. Lesstuiver, te Nieuwe Pekela, voor NLG 3.350.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op vrijdag 22 februari 1878, des avonds te 7 uur, zal, ten huize van de kastelein Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht een galjootschip, genaamd DIVERSIE, groot 99 zeetonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 G 1.1. tot 31 december 1881, in 1859 te Groningen gebouwd, met volledige inventaris, zo als hetzelve laatst bevaren is geweest door A. Kamphuis en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen. Te bezien daags vóór en op de verkoopdag van 11-3 uur.
Nadere informatiën bij de heer A.F. Rasker te Groningen en tan kantore van Mr. R.A. Quintus, notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, wegens verandering van affaire een goed onderhouden hektjalk, liggende thans in de Noorderhaven te Groningen, groot 108 ton, in 1869 nieuw uitgehaald; te bevragen bij de eigenaar P. de Jonge.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een stoom-sleepboot van ongeveer 6 paardenkrachten. Nadere informatiën op franco aanvrage bij Baasbank en Co., te Groningen, agenten in stoomwerktuigen, etc.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 1 februari. Naar wij vernemen is op de Paternoster-rif in Straat Makassar bij Madura gestrand het schip genaamd MARIE ANN WILSON, kapt. Stoddart. Na 12 dagen gezwalkt te hebben in de boten zijn 11 man der equipage te Sumanap aangekomen en is de kapitein met zijn vrouw en acht man te Banjoewangie aangekomen.


08 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dublin, 6 februari. Een grote stoomkraan viel heden van de kaai op het dek van de schoener AGNES, komende van Huelva, waardoor belangrijke schade veroorzaakt werd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 6 februari. De stoomschepen HOLLAND en MOUNT STEWART zijn heden ochtend omstreeks 7 ure met elkander in de nabijheid van deze plaats in aanvaring geweest. De HOLLAND is gezonken; passagiers en equipage, benevens 22 kalveren en 10 schapen, zijn gered. De aanvaring had plaats aan stuurboordzijde van de HOLLAND, achter de fokkemast, en veroorzaakte ook schade aan de Engelse stoomboot ASSYRIA aan de stuurboordzijde boven water. De boeg van de MOUNT STEWART is geheel ingedrukt; ook is de boot onklaar geweest met de Customhouse hulk.
(opm: zie ook NRC 130278)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. Met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot CONCORDIA II, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Arnhem en ’s-Hertogenbosch, gebouwd voor rekening der stoombootonderneming CONCORDIA te Arnhem, onder directie van de heer R.H. Haentjens aldaar; de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.
Daarna is de kiel gelegd van de ijzeren sleepkaan CATHARINA SOPHIA, groot circa 170 last, te bouwen voor rekening van de heer Valentin Fellmann te Rheindürkheim.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse barkschip JOHN L. DIMMOCK, kapt. F.C. Miller, liggende alhier; groot 1.047 tons register, ladende 1.600 tons zwaar goed, gebouwd te Brunswick (Maine) in 1854 van eikenhout. Adres: P. & N. de Jong, cargadoors.
(opm: aan Nederlandse reders verkocht en als ADRIANUS onder Nederlandse vlag gebracht)


09 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rockanje, 7 februari. De 776 balken, op het strand alhier aangespoeld en afkomstig van de lading der in het Goereese gat gestrande bark PHOENIX, hebbende in publieke veiling opgebracht pl.m. NLG 1.960.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dublin, 6 februari. De kraan, die op het dek van de schoener AGNES gevallen was, is daarvan afgelicht.
(Zie het bericht in ons nummer van gisteren.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep 8 februari. Het hol of casco van het in november ll. gestrande en afgebrachte brikschip PALLAS is gisterenavond in publieke veiling verkocht voor NLG 3.900; koper de heer M. van Neck alhier. De inventaris werd verkocht voor NLG 1.800.(
opm: het schip kwam als STER onder Nederlandse vlag)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 8 februari. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, van Amsterdam herwaarts komende, zit, doordien de boot uit het roer gelopen is, in het kanaal bij Oostzaan aan de grond.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 6 februari. Het door de Nederlandse stoomboot VOORWAARTS te Coruna binnengesleepte Franse stoomschip HENRI IV is gisteren van daar herwaarts vertrokken.


10 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Crookhaven, 7 februari. De Nederlandse bark ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, van Batavia naar Rotterdam, is hier door tegenwind en gebrek aan proviand binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 januari. Vrachten. Over onze markt is niet veel belangrijks mede te delen, slechts weinig bevrachtingen hadden plaats en blijft de disponibele ruimte overvloedig. Geen afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA MARIA, JAN VAN HAAFTEN, MARY, WATERLOO, KITTY JAVA PACKET, BESTEVAER, HOEK VAN HOLLAND, NOACH III, UTRECHT, ROTTERDAM, GROEN VAN PRINSTERER, JOHANNA EN MARGARETHA, MARIE, NOACH IV, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, GIJSBERTUS HERMANUS, NICOLAAS WITSEN, stomer JAVA, KINDERDIJK, NOORDZEEKANAAL.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 9 februari. Bij Falga is gestrand de Belgische vissloep NOORDSTAR NO. 81, van Ostende, de equipage is gered. Het schip zal wrak zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Livorno, 7 februari. Het driemastschip EUROPA, naar Livorno bestemd met stokvis, is hier binnengesleept door de stoomboot MINNIE IRVIN. Het schip had bij Minorca de masten verloren en de lading is zwaar beschadigd.


11 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 februari. Heden namiddag ten 1 uur werden van de werf ’t Kromhout, van de heer D. Goedkoop Jr., op de Hoogte Kadijk alhier, te water gelaten een schroefstoom-sleepboot, genaamd NANCY, gebouwd voor rekening van de heren Van der Elst en Matthes. De hogedruk machine en stoomketel voor deze boot werden vervaardigd aan de fabriek der heren H. en J. Suyver alhier, en een schroefstoomboot, genaamd DOLPHIJN, gebouwd voor rekening van de heren Gebrs. Goedkoop alhier, en bestemd voor de dienst tussen Amsterdam en IJmuiden. De compoundmachine en stoomketel voor deze boot werden vervaardigd aan de fabriek van de heren Gebrs. Stork en Co., te Hengelo.
Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd voor een schroefstoomboot genaamd SPOORBOOT II, voor rekening van de heren Gebrs. Zur Mühlen alhier en bestemd tot vervoer van reizigers tussen het station Velzen en IJmuiden en voor een schroefstoomboot genaamd: BURGEMEESTER LYCKLAMA À NYEHOLT, voor rekening van de stoombootdienst onder directie der heren Zeilmaker en Co. te Harlingen en bestemd tot het vervoer van goederen tussen Amsterdam en Leeuwarden. De machines van compound-systeem, benevens de stoomketels voor deze beide boten worden vervaardigd in de fabriek van de heren Gebr. Stork en Co., te Hengelo.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 9 februari. Gisteren heeft met goed gevolg de proeftocht op de Noordzee en de rede van Vlissingen plaats gehad met het schroefstoomschip MARIA GERARDA, bestemd voor de dienst der havenwerken te Batavia, voor rekening van het departement van koloniën.
Het schip is gebouwd op de werf van de heer Arie Smit te Slikkerveer, en de compound-machine en ketel zijn vervaardigd aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 26 februari 1878, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het ijzervast Deens schoenerschip DORTHEA, geclassificeerd in Veritas 3/3 G 1. 1., laatst gevoerd door kapt. S.M. Winther, volgens meetbrief lang 26,60 meter, wijd 4,33 meter, hol 3,04 meter, en alzo groot 140 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende in de Nieuwehaven te Schiedam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oude Pekela, 8 februari· Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester H.S. van Wijk te water gelaten een nieuw gebouwd tjalkschip, groot 100 ton, genaamd ALIEDA PETRONELLA, dat bevaren zal worden door en voor rekening van G. Nieting.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 februari. Een gedeelte der lading en inventaris van het gezonken stoomschip HOLLAND, kapt. J. Smidt, van Rotterdam herwaarts, is hier door de sleepboot FEARLESS aangebracht. Enige der opvarenden waren aan boord van de sleepboot; een groot gedeelte van het vee is bij het ongeval verdronken.


12 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 10 februari. Volgens particulier bericht d.d. Batavia 3 januari ll., was het brandend schip WALMER CASTLE in de nacht van 25 december tegen de boeg van het aldaar van Singapore ter rede gekomen schip GIJSBERTUS HERMANUS gedreven, waardoor laatstgenoemd schip, om vrij te komen, verplicht werd anker en ketting te laten slippen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 11 februari, in De Brakke Grond te Amsterdam: Het tjalkschip de VROUW HILLETJE NLG 950. In slag NLG 200. Koper E.C.A. Koli (opm: een makelaar).


13 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen op 12 februari te Veendam. Te koop gepresenteerd 8/40 aandelen in het brikschip PROCYON, groot 235 tonnen, thans wordende bevaren door kapt. R.K. Boer, te Veendam. Niet gegund.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 februari. Het schip PRESIDENT TRAKRANEN, kapt. Hoekstra, is 30 december van Newcastle te Atchin aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 11 februari. Door de Thames Conservancy zijn twee kettingen onder het gezonken Nederlandse stoomschip HOLLAND gebracht en hoopt men heden er de derde onder te krijgen, waarna getracht zal worden de boot te lichten. Het dode vee (600 stuks) zal onder toezicht van de Customs officiers onschadelijk gemaakt worden.
Het stoomschip ASSYRIA, dat mede door de aanvaring van de HOLLAND schade bekwam, is in het Thames Limited Dock geplaatst, en werd er heden een onderzoek ingesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sunderland, 10 februari. Kapt. Munnings, voerende het kofschip LUBBEGIENA, alhier van Wisbeach aangekomen, rapporteert 7 dezer, ’s ochtends ten 5 ure, peilende het vuur van Whitby Z. t. W. op 4 Engelse mijlen afstand, met een onbekend gebleven vissloep in aanvaring te zijn geweest, doch slechts geringe schade te hebben geleden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoop op zaterdag de 23e februari 1878, om 7 uur, bij D, Smid te Winschoten, van het extra snelzeilend en best onderhouden schoenerschip JAN FRESEMANN, gebouwd in 1856, groot 166 zeetonnen, (oude meting) bevaren door kapt. T.R. de Jonge, met complete inventaris en chronometer, thans liggende te Delfshaven, adres de heren W.S. de Wetering aldaar.
Inlichtingen te bekomen bij de kapitein te Nieuwe Pekela en bij de notaris, ten wiens kantore op franco aanvraag inventarissen verkrijgbaar zijn.
Mr. M.L.G. Jorissen, notaris te Winschoten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 februari. Scheepsvrachten. Bij redelijke aanvoer van granen was de vraag naar scheepsruimte heden zeer onbeduidend. Een enkel schip werd gecharterd voor het kanaal van Bristol om in de Oosterhaven te laden, tegen Sh.17/- per 10 quarters haver.


14 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Koninklijke Vereeniging van Oud-Neerlandsch Indische strijders, onder het motto: “Je Maintiendrai” alhier, is aan de heer W. Ruys te ’s-Gravenhage overgemaakt een som van NLG 50,-, uitsluitend ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de militairen van land- en zeemacht beneden de rang van officier, die bij de schipbreuk der FRIESLAND het leven hebben verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 1 januari. De Nederlandse schepen ALIDA MARGARETHA, BROEDERTROUW en JOHANNA zijn hier bevracht, de eerste met guano naar Hamburg; BROEDERTROUW met beenas naar Runcorn en de JOHANNA, met droge huiden naar Boston.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een bijna gereed zijn schroefsleepboot. Machine van 16 en ketel van 20 paardenkracht. Te bezichtigen bij Walker, Stronck & Van Delden, machinefabrikanten, Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit een te Amsterdam verspreide circulaire van het Noordpoolcomité blijkt, dat het tekort voor de uitrusting van de WILLEM BARENDSZ NLG 9.000 bedraagt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. De pleidooien heden in twee zaken voor het Gerechtshof te ’s-Gravenhage gevoerd waren een vervolg op een reeds vroeger door het Hof besliste kwestie. Zij betreft namelijk de brand, waardoor het stoomschip WILLEM III van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland voor enige jaren in open zee werd getroffen.
Zoals destijds werd medegedeeld, stelde een der inladers van goederen, de heer Muller te Amsterdam, tegen de schipper een actie in tot schadevergoeding wegens het door de brand verloren gaan van zijn vracht. Deze vordering werd in eerste aanleg door de rechtbank te Rotterdam ontzegd, daar zij met de schipper van mening was dat de brand aan overmacht moest worden toegeschreven en de schipper voor overmacht niet kon worden aansprakelijk gesteld. Het voormalig Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland nam evenwel een andere beslissing en oordeelde, dat brand niet altijd per se als overmacht kan worden aangenomen, maar dat schuld of nalatigheid van de schipper daarvan wel als oorzaak kan worden aangemerkt. In cassatie bevestigde de Hoge Raad ’s Hofs beslissing en derhalve werd kapitein Oort tot schadevergoeding veroordeeld. De vordering, thans door dezelfde inlader ingesteld had geheel dezelfde strekking, maar werd vergezeld van een tweede eis tegen de schipper en de stoomvaart-maatschappij, uitgegaan van de verzekeringmaatschappij Fortuna te Berlijn, die de assurantiepenningen aan de inlader heeft uitbetaald en deze gelden nu op de wederpartij tracht te verhalen.
De verdediging van de schipper en de rederij verschilde nu van de vroegere in zover, dat de schipper thans zijn onschuld aan de brand door getuigen wenst in het licht te stellen en de stoomvaartmaatschappij, die voor de handelingen van haar schipper aansprakelijk zou zijn, het tegendeel daarvan tracht aan te tonen. Die verdediging, door de rechtbank te Rotterdam niet afdoende geacht, werd voor het Hof in appel door mr. J.G. Rochussen nader aangedrongen. De verschillende gronden daarvoor werden door mr. Van Stipriaan Luisçius voor de inlader wederlegd, terwijl mr. Knottenbelt van Rotterdam zich voor de verzekeringmaatschappij aan het pleidooi van mr. Stipriaan refereerde.
De uitspraak zal later worden medegedeeld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op dinsdag de 19e februari 1878, des avonds ten 7 uur, zal, ten huize van de kastelein Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht een goed onderhouden hek-tjalkschip, genaamd KLASINA ALIDA, groot 108 binnentonnen, in den jare 1869 nieuw uitgehaald, met complete inventaris, zoals hetzelve laatst in eigendom is bevaren door P.R. de Jonge, en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag. Te bezien daags vóór en op de verkoopdag van 10-4 uur. De halve koopprijs kan over hetzelve blijven beleend naar 5 % rente en gewone jaarlijkse aflossing. Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. R.A. Quintus, Notaris.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 13 februari Op de werf der firma C. Gips & Zonen alhier is heden de kiel gelegd ener ijzeren schroefsleepboot, te bouwen voor rekening van de heer J.C. Gentjes te Druten. Machine à 25 p.k. en toebehoren worden eveneens in de fabriek van genoemde firma vervaardigd.


15 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van kapt. Tinholt, is het barkschip ELLY te Pensacola gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 februari. Volgens brief van kapt. Hissink, voerende het Nederlandse barkschip IJHOEK, 3 december uit IJmuiden naar Soerabaija vertrokken, was hij 29 december in goede staat zeilende op 1°05’ NB 27°43’ WL. Het schip voldeed, na de belangrijke herstelling en verandering alhier in het gepasseerde jaar ondergaan, in alle opzichten uitstekend. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 11 februari. Men verzekert dat voor het slepen van het stoomschip HENRI IV, van Kaap St. Vincent naar Coruna, door het stoomschip VOORWAARTS GBP 2.000 gevorderd wordt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 februari. Door het huis Koning Jr. & Co. te Rotterdam is aangekocht het Belgische schoenerschip CORNELIA ABRAMINA, zullende bevaren worden door kapt. Nagtegaal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 februari. Door het huis J.S. Melchers te Schiedam is aangekocht het Belgische driemastschip le GRAND GUSTAVE, zullende voortaan de naam dragen van MARIE EN ANTOINETTE, en bevaren worden door kapt. Hemmes. Het is bevracht om in Pensacola een lading hout voor Engeland te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 februari. Aangaande het Nederlandse schip ROELFINA CATHARINA, kapt. M.L. de Vries, de 9e augustus van Lagos naar Falmouth vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 16 januari. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Meedendorp, van Hamburg naar Porto Alegro met stukgoed, is hier 9 januari aangekomen met schade aan het roer en de achtersteven. Het moet hier lossen om te repareren en zal de lading in lichters naar de bestemmingplaats vervoerd worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Heden verenigden zich op uitnodiging der directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ten haren kantore de directeuren van de Stoomvaart-Maatschappij Java, de heren J.T. van Bosse en Jan ter Meulen Jr. als eerste ondertekenaars der casco polis van het stoomschip MADURA, benevens de chefs der firma’s Blom & Zoon en Zillesen & Van der Aa, die hier ter beurze de verzekering op dat schip hadden gesloten, om tegenwoordig te zijn bij de volgende plechtigheid, die, daar het de erkenning geldt van een waarlijk kloeke en flinke handeling, wel ter openbare kennisse mag gebracht worden.
De stoomboot MADURA, kapt. Richard Berkelbach van den Sprenckel, verliet namelijk de 22e juli 1876 het Nieuwediep, met bestemming naar Indië met een grote lading stukgoederen, vele passagiers en een detachement troepen, onder bevel van de kapitein der infanterie N. de Marion en de 1e luitenant E. de Man.
Zonder merkwaardige voorvallen werd de reis voortgezet tot de 5e augustus, toen broeiing in de steenkolen werd ontdekt, die weldra zó toenam, dat het ijzeren schot van de voorketel gloeiend werd; voor zover de omstandigheden het toelieten, werden de kolen uit de bunkers gehaald en verwerkt, en het gat in het tussendek boven de bunker opengemaakt, waarop onmiddellijk de vlam uitsloeg en het volk zich moest verwijderen.
In deze hachelijke toestand kwamen terstond de kapt. De Marion en de luitenant De Man in uniform op dek, niet alleen om de goede orde te handhaven, maar ook om met hun manschappen zich ter beschikking van de gezagvoerder te stellen, van wiens bedaardheid, goed beleid, voortvarendheid en moed, het behoud van een tal van mensenlevens, behalve dat van schip en lading, enig en allen te danken is.
Met ongelooflijke moeite slaagde de 2e machinist Burgers erin, een gat te hakken in het bijzonder hete tussendek, alwaar het meeste vuur tussen het midscheeps en bakboordzijde zich bevond.
Inmiddels werden grote massa’s zeewater in de sparrebunker door de stoomspuit geworpen, door de hiermede belaste militairen, zodat er spoedig 3 voet water in het midden- en kolenruim stond, terwijl aan bakboordzijde, waar het nagenoeg enkel vuur was, aanhoudend kolen werden opgehaald, die met sintels, vuur en as terstond over boord werden geworpen.
De volgens dag bleek het dat het gevaar afnam, daar de schotten afkoelden en niet meer gloeiend waren.
Tot aanmoediging der afgematte equipage, waarvan sommigen bij de blussing af ten toe flauw vielen, beloofde de gezagvoerder aan elk hunner een maand extra gage, indien het schip behouden bleef, terwijl hij aan de militairen, die zich zo zeer onderscheidden, een gratificatie toezeide.
De van deze averij te Batavia opgemaakte dispache waaraan het vorenstaande ontleend is, vermeldt nog: Hier is het echter de plaats om te erkennen en melding er van te maken, dat de rederij bij deze gelegenheid het behoud van haar stoomschip MADURA, de geconsigneerden van hun goederen, de passagiers en militairen van hun leven, te danken hebben aan de gezagvoerder Richard Berkelbach van den Sprenckel en de beide officieren N. van Marion, detachementscommandant en de 1e luitenant E. de Man, door wier tegenwoordigheid van geest, bijzondere bedaardheid, wijs beleid en heldenmoed, de dood voor ogen, alles behouden werd en assuradeurs een totale schade is bespaard geworden van meer dan twee miljoen guldens.
Assuradeuren van het casco, ook van hun zijde een blijk willende geven, hoe zeer zij de flinke houding van de gezagvoerder en de beide officieren erkenden, stelden heden de kapitein Berkelbach een geschenk in geld ter hand en voor ieder der beide officieren met verzoek het bij aankomst in Indië hun te doen geworden, een prachtig gouden horloge met een toepasselijk opschrift, als een blijvend aandenken voor hun waardig en moedig gedrag, dat deze erkenning zeker ten volle verdiende.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Op de staatsbegroting voor 1878 is bij art. 18 van hoofdstuk VI (dep. van marine) een som van NLG 120.000 uitgetrokken voor een zeil-exercitie-vaartuig, bestemd tot instructie-vaartuig voor een der beide opleidingsschepen voor jongens. Er zullen twee dergelijke schepen gebouwd moeten worden, waarvan één bestemd om de brik TERNATE te vervangen, die thans als exercitie-vaartuig bij de ADMIRAAL VAN WASSENAER gebruikt wordt, doch waarop, wegens 30-jarige ouderdom, niet langer te rekenen is dan nog twee jaren. De bouw van het eerste zeil-exercitie-vaartuig is thans bij onderhandse aanbesteding gegund aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, die de levering in de tijd van acht maanden, beneden de raming heeft aangenomen, zodat nog vóór de behandeling der begroting voor 1879, waarop de gelden voor het tweede vaartuig zullen worden aangevraagd, het eerste schip te water zal zijn gelaten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop à contant het Nederlands schoenerschip MAGDALENA JOHANNA, groot 163 oude tonnen, gebouwd in 1854 en in 1877 zwaar vertimmerd, gekant en geheel gebreeuwd, geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging van assuradeuren B voor de Europese vaart, zoals het thans is liggende in de haven van Delfzijl, en te bevragen bij de eigenaren Gnodde & Steenborg & Co.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

St. Thomas, 25 januari. Het schip JACOBUS, kapt. Alberts, van Puerto Cabello naar Hamburg, hier lek binnen, is nieuw gekoperd en neemt de lading weder in. Tien zakken koffie zijn wegens beschadigdheid verkocht.


16 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bahia, 28 januari. Het barkschip PAPENBURG, kapt. De Haas, heden lek alhier aangekomen, had te Aracaju 4.614 zakken suiker voor Falmouth om order ingeladen en had naar zee gaande op de baar te Aracaju aan de grond gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen en A. Vinke, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag de 11e maart 1878, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek & Hilman, in veiling brengen een extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BALTIMORE, laatst gevoerd door kapt. W. de Wijn, volgens Nederlandse meetbrief lang 39,52 meter; wijd 10,30 meter; hol 6,42 meter en alzo gemeten op 1.697,36 kubieke meter, of 599,16 ton netto.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de Inventaris is vermeld. Het voornoemde barkschip ligt in het Oosterdok aan de Dijk.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., Kromme Waal, 28.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 februari. De koers der scheepsvrachten gaat steeds achteruit en ziet het er met de scheepvaart recht treurig uit. Werd dinsdag l.l. nog gedaan tegen Sh.9/6 voor de kolenhavens aan de Oostkust om in de Noorderhaven te laden, heden viel de koers op Sh.8/- per 10 quarters haver.


17 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 26 januari. Kapt. Ruhaak, voerende het fregatschip GEBROEDERS SMIT, van Batavia alhier aangekomen, rapporteert, dat hij de 11e januari door zwaar stormweder bij Kaap Agulhas een voormarszeil verloor en schade aan het groot marszeil leed.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. Met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot WACHT AM RHEIN III, gebouwd voor rekening van de heer J. Hüttner, te Buderich, bij Wezel, waarvan de machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren schroefsleepstoomboot, te bouwen voor rekening van de heren Gebr. Neumann, te Baer, bij Moërs, waarvan de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.
Tevens is de kiel gelegd van een ijzeren schroefsleepstoomboot, te bouwen voor rekening van de heer L.A. van Haaften, te Sliedrecht, waarvan de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 februari. De 13e dezer is van Newcastle te Nieuwediep aangekomen de voor rekening der Stoombootreederij ten doel hebbende het slepen van schepen aan het Nieuwe Diep en IJmuiden, nieuwgebouwde stoomsleepschip SIMSON. Dit stoomschip, gebouwd naar de eisen van de tegenwoordige tijd, heeft o.a. een salvage pomp die 750.000 liter water in het uur uitpompt, en is er voorts geheel op ingericht om aan in nood verkerende schepen hulp te kunnen verlenen. In vereniging met de reeds vroeger in dienst gestelde sleepboot HERCULES wordt thans op voldoende wijze zowel aan het Nieuwe Diep als te IJmuiden in een sedert lang gevoelde behoefte voorzien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 15 februari. Volgens ontvangen brief van kapt. Mulder, voerende het barkschip JAN MELCHIOR, de 9e februari van Londen naar Doboy vertrokken, was hij de 12de Duins gepasseerd. Alles wel aan boord. Wind Zuid.


18 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, 18 januari. Kapt. Van Overklift, voerende het Nederlandse fregatschip ANNA, van Batavia naar Rotterdam, alhier 12 dezer binnengelopen, rapporteert de 10de januari een hevige noordelijke storm gehad te hebben, waardoor het schip lek sprong en drie voet water in het ruim kreeg. De zeilen hebben veel schade geleden. In de haven wordt suiker opgepompt en wordt een deel der lading gelost om naar het lek te kunnen zoeken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 16 februari. Bij het lichten van het gezonken stoomschip HOLLAND is de ketting gebroken. Het ligt nu dwars in de stroom.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 15 februari. Het Nederlandse schip JAN EN ANTON, alhier van San Nicolas met een lading talk en benen aangekomen, heeft de grote ra verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 14 februari. De reparatiën aan het te Bordeaux lek binnengelopen schip ERASMUS, kapt. Schreuder, zijn bijna geëindigd; het schip neemt een groot gedeelte der geloste lading weder in.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

St. Helena, 26 januari. Het schip SABINE, kapt. Williams, van Java naar Boston, heeft na volbrachte reparatie aan het schip en roer de reis voortgezet.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens de gisteren van Napels ontvangen berichten van het stoomschip CONRAD is het schip, na het vertrek van Batavia op de 12e januari, door Straat Bangka, de 15e januari te Penang gearriveerd en na het innemen van 500 ton tabak, benevens het aanvullen van de voorraad ijs en water, de 18e ‘s nachts te 1 uur van daar vertrokken. De 19e te 8.30 u liet kapt. Graadt van Roggen het anker vallen op de rede van Atjeh en twee uur daarna was één passagier geëmbarkeerd (de heer Willekes, luitenant ter zee, 1ste klasse), de mailpakketten aan boord, en werd de reis voortgezet. De mail van Atjeh is dus in 24 dagen naar Napels overgevoerd.


19 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 14 februari. Een gedeelte der lading, bestaande uit spoorijzer, van het te Bordeaux lek binnengelopen Nederlandse schip ERASMUS, is reeds met andere schepen naar Batavia verzonden.


20 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 18 februari. Een tweede poging is heden in het werk gesteld om het stoomschip HOLLAND te lichten, doch is door het breken der kettingen mislukt. Waarschijnlijk zal men aanstaande donderdag weder een poging aanwenden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aden, 3 februari. Het stoomschip ROSA MARY, 29 januari door het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN alhier binnengesleept, na in de Rode Zee op een rif ten Z.W. van Sarsoo eiland, op 16°17’ NB 41°25’ OL, aan de grond te hebben gezeten, heeft ongeveer 240 ton spoorijzer over boord geworpen om vlot te komen. De gezagvoerder rapporteert dat het schip door kleine Arabische vaartuigen omringd was en dat soms 150 Arabieren op dek waren, die al wat los was van dek stalen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte, op de 15e februari 1878 voor de ondergetekende notaris te Amsterdam verleden, is tussen de heren Pieter Haverkamp, scheepsbouwmeester, Frederik Haverkamp en Jacob Johannes Haverkamp, de beide laatsten zonder beroep, allen woonachtig te Amsterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de uitoefening van het vak van scheepsbouw, met al wat daartoe behoort, onder de firma P. Haverkamp & Zonen, gevestigd te Amsterdam. De vennootschap, aangevangen op primo januari jongstleden, is aangegaan van jaar tot jaar voor een onbepaalde tijd, zolang geen opzegging zes maanden te voren plaats heeft. Al de vennoten hebben de tekening der firma, maar alléén voor zaken de vennootschap betreffende en geenszins voor het opnemen van gelden of het sluiten van borgtochten.
C. Jonker, notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een droogdok voor Rotterdam. Een droogdok op kosten der gemeente; een werk, op 1 miljoen gulden geraamd, maar dat – hoe gaat het met ramingen voor grote werken! – wie weet hoeveel meer zal kosten. Dat moest er nog bijkomen! Alsof het al geen moeite genoeg in had, het budget in evenwicht te houden. Alle uitgaven zetten zich uit; grote werken staan voor de deur; of men al uitstelt en uitstelt, het moet er toch toe komen. En nu daarbij nog een verrassing van 1 miljoen voor een droogdok! Alles heel mooi, - maar het moet betaald, en hoe? Het rapport der financiële commissie cijfert u wel voor, dat alles keurig sluit, maar op die lachende cijfers der toekomst zal men wel dien niet te veel te bouwen. Het eind zal de last dragen. De belasting zal weer hoger worden opgevoerd – waar moet dat heen?
Met zulke gedachten is het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om op kosten der Gemeente een groot dok te bouwen, door vele ingezetenen ontvangen, en dat er waarheid ligt in die bedenkingen, valt, dunkt ons, niet te loochenen. De toestand der gemeentelijke financiën is vrij gespannen, de belasting drukt op een deel der burgerij zwaar, grote uitgaven zijn er nog veel voor de boeg, en de becijferingen van de financiële commissie hangen in de lucht. Maar vragen wij: is dát wel het standpunt, waarop voorstellen als dit moeten beoordeeld worden? Zorg voor financieel evenwicht is in het beheer der openbare zaak een gewichtig element. Zuinigheid te betrachten en met de draagkracht der ingezetenen te rade te gaan, een eerste plicht der bestuurders. Maar er zijn ook dingen, waarbij men niet in de eerste plaats te vragen heeft, wat het kost, maar of, zonder in haar hoogste belangen schade te lijden, de gemeente er buiten kan. Onder die dingen behoort b.v. de zorg voor leven en gezondheid der ingezetenen, daaronder de zorg voor volksonderwijs. Ziekte en onwetendheid toch zijn de kanker der volkswelvaart. Daaronder behoort ook de zorg voor de bronnen van bestaan, dat is te Rotterdam, voor handel en scheepvaart.
Waar de handel en scheepvaart geldt, komt de vraag wat het kost eerst in de tweede plaats. Waarin staan wij bij andere havens achter? Welke inrichtingen, voor handel en scheepvaart nodig of gewenst, ontbreken hier, en worden elders gevonden? Wat moeten wij doen om ons tegen mededingers te versterken? Hoe trekken wij naar Rotterdam het verkeer? Zó heeft in een stad als Rotterdam de overheid te vragen, voor de belangen van handel en scheepvaart steeds de ogen open houdende. Voert, waar het deze belangen geldt, de financiële wijsheid, wier hoogste ideaal het is de eindjes aan elkaar te knopen, het eerste woord, wee dan de stad. Het zal een schrale troost zijn, als de bronnen van welvaart opdrogen, dat de belastingen niet verhoogd zijn. Een bloeiende stad vallen zware belastingen lichter dan lichte belastingen een arme stad. Rotterdam is door zijn gelukkige ligging voor grote ontwikkeling bestemd. Maar de rijkdommen vallen ons niet in de schoot. Er moet gewerkt en gezorgd, alle zeilen bij, niets verzuimd. Ook van overheidswege. Want al de ijver, de energie, de moed ener wakkere bevolking schieten te kort, waar de overheid b.v. door hoog havengeld, door gebrekkige inrichtingen, enz., aan de wijzere mededinger de hand reikt. Voor handel en scheepvaart meer te vragen wat nodig is dan wat het kost, is, menen wij, de ware wijsheid, ook financieel. Van die wijsheid geeft b.v. Antwerpen, ook Amsterdam in de laatste tijd, het voorbeeld. Op dat standpunt heeft men zich te plaatsen bij het beoordelen van het voorstel over het droogdok. Niet hoe de kosten te dekken, is de eerste vraag, maar wat nodig is voor de levensbelangen onzer stad. Of dan een dok voor grote schepen onder de dingen behoort, die onze haven niet missen kan? Wij geloven, dat er geen verschil over kan bestaan. Wie mocht getwijfeld hebben, heeft onlangs van een uitnemend deskundige kunnen horen, en met de cijfers zien bewijzen, wat een nadeel reeds nu onze scheepvaart lijdt en welk een ernstig gevaar haar dreigt door het gemis van een dok voor andere dan kleine schepen. (I)
Men moet in de zaken van handel en scheepvaart wel volslagen vreemdeling zijn om over deze nadelen en gevaren licht te denken. Over de behoefte aan een droogdok is er dan ook ter vergadering van “Burgerplicht”, waar de keur onzer kooplieden aanwezig was, geen verschil gebleken. Alleen was er verschil over het geschikte ogenblik. Moeten we een dok bouwen, werd er gevraagd, terwijl onze waterweg de diepte niet heeft voor de grote schepen, en de toekomst onzeker is? We hebben waarlijk voor dringende volksbelangen het geld wel nodig. En, zo eens de waterweg de gewenste diepte niet verkrijgt?
Op deze bedenking zouden wij drieërlei tot antwoord hebben.
Vooreerst nemen wij de onderstelling niet aan, dat Rotterdam voor de grote scheepvaart gesloten zou kunnen blijven. Hetzij dan door de nieuwe Maasmond – zoals wij vast vertrouwen – hetzij op andere wijze moet en zal Rotterdam een weg naar zee hebben, ook voor grote schepen. Ondenkbaar is het dat een rijke bron van volkswelvaart als onze haven zou worden afgesneden.
Ten tweede is reeds nu een groot dok nodig, om onze scheepvaart tegen ernstige schade te behoeden, zoals de heer Plate met de stukken heeft aangetoond.
Eindelijk zouden wij menen, dat als de schepen kunnen komen, het dok er zijn moet. Wij hebben lang genoeg met de armen over elkaar staan aanzien, wat elders land en stad in het belang van de handel deden. Genoeg is er ons, ten voordele van andere havens, voorbijgegaan, met en zonder onze schuld. Er is veel in te halen. Als het zeegat de schepen inlaat, moeten wij gereed zijn ze te ontvangen. En daartoe behoort een dok.
Hoe het dok er komen moet, is een andere vraag, waarover we in een volgend artikel spreken.
(De heer A. Plate F.J.zn. op de vergadering van “Burgerplicht” 18 januari)


21 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Broadstairs, 19 februari. Het Nederlandse fregatschip KANAGAWA, kapt. Carst, van Rotterdam naar Batavia, heeft 3 uren op de Goodwin Sands gezeten, doch is zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 19 februari. Het Nederlandse fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Jacobs, van Rotterdam naar Batavia, is heden alhier binnengelopen met verlies van masten en al het tuig en schade aan het achterschip aan stuurboordzijde, veroorzaakt door zwaar stormweder en hoge dwarslopende zee, de 8ste februari op 43° NB 19° WL.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thisted, 19 februari. De Nederlandse kof EUREKA, kapt. B.G. de Groot, van Newcastle naar Halmstad met kolen, is te Agger gestrand en totaal wrak. De equipage is gered.


22 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 20 februari. Het schip CATHARINA MARIA, van Belize naar Londen, op Colorado rif gestrand, is vlot gekomen en te Havana binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 20 februari. Het schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Jacobs, van Rotterdam naar Batavia met stukgoed, is alhier met assistentie van de loodskotter en sleepboot binnengelopen met verlies van de fokkemast en ezelshoofden van de grote- en bezaansmast. Het schip is lek en de pompen zijn gebroken. De schade werd veroorzaakt door zwaar stormweder de 8ste februari, op 43°21’ NB 19°43’ WL. (Zie onze scheepstijdingen van 21 februari onder Londen en Falmouth).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 februari. Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelaten een ijzeren kiellichter, voor rekening van het departement van marine gebouwd, en ten dienste der marine te Hellevoetsluis, waarvan de afmetingen zijn: lengte 70, breedte 27 en holte 7 voeten.
Onmiddellijk daarop werd de kiel gelegd van twee ijzeren brugschepen, ten dienste der gemeente Arnhem.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 februari. Volgens particulier bericht zijn de stoomvaartuigen BANTAM NO. 1 en BATAVIA NO. 1, beide 6 februari van Port-Said naar Batavia vertrokken en is de CHERIBON NO. 3 de 19de februari, te Gibraltar aangekomen.
(opm: stoomhoppers)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Jheringsfehn, 16 februari. Blijkens alhier ontvangen telegram, is het Nederlandse schip LUDOLFINA JANTINA, kapt. Schoon, heden behouden te Napels aangekomen.


23 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 20 februari. De gezagvoerder van het stoomschip SALIER, alhier, van Brazilië aangekomen, rapporteert de 17de februari, op 47°41’ NB 7°32’ WL, dicht bij een Nederlands fregatschip te zijn gepasseerd, onder noodtuig sturende om de Oost. De naam TIENHOVEN stond met vergulde letters op het hek. Verzocht niet om assistentie.
(Reeds 19 februari te Falmouth aangekomen).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, 25 januari. De ANNA, kapt. Van Overklift, van Java naar Rotterdam alhier lek binnengelopen, heeft een deel der lading gelost en zijn er om inschrijvingen verzocht om het schip te repareren. De reparatiën zullen niet veel tijd vereisen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 1 februari. Kapt. Strootman, voerende het schip FLEVO, van Java naar Amsterdam, alhier aangekomen, rapporteert tussen 11 en 12 januari op 34°45’ ZB 22°59’ OL een hevige storm gehad te hebben, waardoor het vooronder- en bovenmarszeil en voorstengestagzeil verloren gingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Harlingen op woensdag 20 februari: het Nederlandse kofschip FLECKE JOVWER, groot 169 tonnen, gebouwd in 1844. NLG 3.688. Koper C. Kuhlman Jzn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De deurwaarders Voetelink en Van Oorschot zullen maandag de 4e maart 1878, ’s namiddags 5 uur, in de Nieuwe Stadsherberg te Zwolle, à contant, verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE GERHARDUS, in 1876 nieuw gebouwd, groot 36 scheepstonnen, met staand en lopend want en inventaris, zover aan boord aanwezig, bevaren geweest door de schipper G.G. Minke en liggende in de Thorbeckegracht, nabij de Vischpoortenbrug. Aanwijzing te bekomen bij de brugwachter dier brug.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 22 februari. De vrachtkoersen verkeren voortdurend in een flauwe stemming. Voor de kolenhavens aan de Oostkust werd gedaan tegen Sh.7/9 per 10 quarters haver, Engels gewicht, en voor het kanaal van Bristol tegen Sh.20/- per 3.360 Engelse pond haver.


24 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 18 februari. Heden is van de werf De Hoop van de heer C. van der Giessen te water gelaten een ijzeren kraakschip genaamd ANNA JACOBA WILHELMINA, groot 64 lasten, voor rekening van de heer A. Stoel te Amsterdam. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een dergelijk vaartuig. Voor rekening van de heer P.G. van Pelt, te Schiedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 februari. Volgens telegram van kapt. Jacobs, voerende het Nederlandse schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., van Rotterdam naar Batavia, te Falmouth binnen, waren de puttingijzers en langszaling gebroken en was het schip totaal masteloos. Het zal ter reparatie naar Vlissingen gesleept worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 22 februari. Het stoomschip HOLLAND is gisteren gelicht en dicht bij de Thames Conservancy op het droge gezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 januari. Vrachten. Afgedaan zijn de Nederlandse schepen JOHANNA MARGARETHA tot NLG 50,- voor suiker en NLG 42½ à 45 voor tabak, Amsterdam; JAN VAN HAEFTEN NLG 50,- voor suiker en NLG 42½ à 45 voor tabak, naar Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping in één zitting. De notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn voornemens om op dinsdag de 5e maart 1878, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche kade te Rotterdam, in één zitting in het openbaar te veilen en te verkopen de rader-stoomboot, genaamd MOERDIJK III, gediend hebbende tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Rotterdam en Moerdijk, ter lengte van 23,73 meter, ter breedte tussen de raderkasten van 4,95 meter, ter holte van 1,61 meter, hebbende een diepgang van pl.m. 3 voeten, gemeten op 94 tonnen, voorzien van een dubbele balansmachine (lage drukking) van 35 paardenkracht, strijkend tuig en strijkende schoorsteen, benevens 2 lieren; met de gehele inventaris, zoals die aan boord aanwezig is, benevens een roeiboot.
De te veilen stoomboot ligt in de Haringvliet aan het Oosteinde en is te bezichtigen de dag vóór de veiling van 10 tot 4 uur en de dag van de veiling van 10 tot 12 ure. Dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de noemde Notarissen aan de Zuidblaak No. 72 te Rotterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Port Elizabeth, 25 januari. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Batavia naar Rotterdam, alhier lek binnen, heeft een gedeelte der lading gelost en is de reparatie, die niet zo lang zal aanhouden als men aanvankelijk meende, publiek aanbesteed.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rönne (Bornholm), 22 februari. Het schip ADELHEID, kapt. Lucas, de 11e dezer van Delfzijl met stukgoed naar Riga vertrokken, is gisterennacht bij Hammershuus gestrand en uit elkander geslagen; de kapitein, diens vrouw en een man zijn verdronken, de overigen gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Cargalijsten. Rotterdam. Java. KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske: 11 balen koffie, 2.602 bossen bindrotting, N.H.M.; 1.010 kranjangs suiker, N.I. Handelsb.; 2.538 balen koffie, 492 kranjangs suiker, A.C. Fraser & Co.; 830 kranjangs dito, H. Muller en Co.; 521 kranjangs dito, M. en R. de Monchy; 1.040 stuks huiden, E. en S. en C. St. Martin en Co.; 400 bl. tin; Kaupé en Wilde; 332 kranjangs suiker, Order. Voor Schiedam 8.085 balen koffie, N.H.M.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Driewekelijkse maildienst met Nederlands-Indië via Napels. De stoomschepen varen van Nieuwediep, in correspondentie met de trein, die des namiddags te 12 uur 56 minuten te Helder aankomt.
Eerstvolgende expedities naar:
Padang, Batavia, Samarang en Soerabaja
26 februari: *STAD HAARLEM, kapt. P.A. de Boer.
9 maart: VOORWAARTS, kapt. T.J. Aukes.
30 maart: CONRAD, kapt J.F. Graadt van Roggen.
6 april: *MADURA, kapt. B. Ordeman.
*Napels wordt op deze buitengewone reizen niet aangedaan, tenzij bij uitdrukkelijke overeenkomst met passagiers.


25 februari 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Tot NLG 6.500,- te koop aangeboden een weinig diepgaande schoener met compleet stel zeilen en verdere inventaris, ruim 105 gemeten tonnen, bijzonder geschikt voor de houtwaren en andere lichte ladingen.
Te bevragen met franco brieven, onder letters M B, aan het Algemeen Advertentiebureau van Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.


26 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Terneuzen wordt ons van 23 februari gemeld: Door dikke mist is de provinciale stoomboot WESTERSCHELDE, van Vlissingen naar hier bestemd, gisteren namiddag op de Suikerplaat, tussen Borselen en Ellewoutsdijk, omhoog gevaren en nog zittende. De aan boord zijnde passagiers zijn voor een gedeelte aan de dijk tussen genoemde plaatsen met de sloep ontscheept, en de overigen heden ochtend door de Belgische loodssloep van hier van boord afgehaald en hier aangekomen; zo ook zijn heden avond hier aangebracht de aan boord geweest zijnde 9 stuks runderen. Vooralsnog zit de boot niet gevaarlijk, doch door de nu invallende lage watergetijden kan nog wel enige dagen aanlopen eer zij vlot komt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 22 februari. Het schip ANNA, kapt. Korfker, 14 dezer van Southampton te Cette aangekomen, heeft schade bekomen en een gedeelte van de lading pek overboord geworpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mr. H.J.A. van Heumen, notaris te Tiel, is voornemens, als daartoe door de edel achtbare heer rechter-commissaris in natemelden faillissementen aangewezen, op donderdag 21 maart 1878, bij inzet, en op donderdag 28 maart,1878, bij toeslag, beide dagen des namiddags een uur, in het hotel Roesink op de Markt te Tiel, in het openbaar te verkopen: krachtens verlof van de Arrondissementsrechtbank te Tiel namens de heren Mr. S. Rink en Mr. P.H.A. Tydeman, als curators in het faillissement van de Naamloze Vennootschap Stoomboot Admiraal de Ruyter en in dat van de Naamloze Vennootschap Schroefstoombootreederij Tielsche Koophandel:
- De ijzeren raderstoomboot ADMIRAAL DE RUYTER, ingericht voor het vervoer van personen, goederen en vee, gevaren hebbende tussen Tiel en Rotterdam, met machine van 90 paardenkracht.
- De ijzeren schroefstoomboot TIELSCHE KOOPHANDEL, ingericht als No. 1, gevaren hebbende tussen Arnhem en ’s Hertogenbosch met machine van 16 paardenkracht.
Beide stoomboten met complete inventaris. Voormelde stoomboten liggen in de Nieuwe Haven te Tiel en zijn te bezichtigen 3 dagen vóór de inzet van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure, op vertoon van een toegangsbiljet, verkrijgbaar bij genoemde Notaris; zij zijn te aanvaarden dadelijk na de toewijzing en na de betaling der kooppenningen.
Breder bij biljetten omschreven.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 23 februari. Heden zijn op de werf van gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, de kielen gelegd voor twee ijzeren sleepschepen, genaamd ONRUST en VOORZORG, voor rekening van de heer H.J. Oomes, te Maastricht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.J. Meyjes en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 4 maart 1878,des namiddags te 3 uren precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het extra welbezeild Nederlands galjootschip MAGTHILDA GEERTRUIDA, geclassificeerd in Lloyds Register of Shipping: A 1 tot april 1880, laatst gevoerd door kapt. J.B. Hofman, volgens Nederlandse meetbrief lang 27,02 m, wijd 6,69 m, hol 3,01 m en alzo gemeten op 366,60 of 129,54 tonnen netto. En zulks verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en verdere inventaris, al bij aanslagbiljetten omschreven. Het voormeld schip ligt aan de werf :Het Witte Kruis, Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën verlenen bovengenoemde makelaars, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


27 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het schoenerjacht WILLEM BARENDSZ, waarmede de reis naar de IJszee zal worden ondernomen, deelt het Nieuws van den Dag nog de volgende bijzonderheden mede:
Met het oog op zijn bestemming is het schip in dracht zó gevormd dat het ijs, mocht het schip daarin geklemd raken, nergens vat heeft en bij sterke drang het scheepje naar de hoogte knijpen en uit het ijs lichten moet. Daarom is ook de constructie ingericht om de grootste druk te kunnen weerstaan. De ribben of spanten en alle hoofdverbanden zijn van kerngezond eikenhout met binnenverbanden van pitch pine, ongeveer van de dubbele afmeting als van andere schepen van dat kaliber. Over de eikenhouten huid wordt ter hoogte van de waterlijn een tweede huid gelegd, mede van eikenhout, tot 1 ½ m. beneden de waterlijn.
Het schip wordt gekoperd noch gezinkt, maar de voorsteven en het voorschip worden met ijzeren platen beveiligd tegen het insnijden van het ijs. De binnenbouw wijkt ook af van andere schepen, ten eerste wat betreft de constructie; vervolgens is het geheel als passagiersschip ingericht en bezit het dus geen ruim.
In de boeg liggen een 5tal zware eikenhouten knieën van gegroeid hout, en in de buik zijn drie kruisverbanden gesteld, die indrukken haast onmogelijk maken.
Verder wordt alles vastgemaakt met gegalvaniseerd ijzer, op elk verband vastgeklonken. Het schip is door waterdichte beschotten in drie delen verdeeld, die ieder afzonderlijk kunnen vollopen, zonder de andere afdelingen te schaden, en die gemakkelijk kunnen worden leeggepompt.
In de achterkajuit logeren de commandant en de twee officieren der expeditie, in het middenschip de zoöloog, de dokter en de fotograaf der expeditie, in het voorschip de equipage, uit 8 man bestaande.
Onder en naast de middenkajuit worden de steenkolen en de victualiën geborgen, alle hoeveelheden berekend op een overwintering en een reis van 18 maanden, hoewel ditmaal de tocht op niet langer dan 6 maanden bepaald is.
De WILLEM BARENDSZ, waaraan elke dag 46 man werken, zal in het laatst van maart worden te water gelaten en vertrekt in de eerste dagen van mei, zodat het schip volgens het plan vóór het einde des jaars weer binnen kan zijn.
Het tuig, dat het scheepje voeren zal, is een tweemast schoener-gaffeltuig met een bree-fokke-ra, zodat het vooral, ook met het oog op de vlugge bouw, gemakkelijk en snel zeilen zal en wenden. Voor mogelijke averij wordt een dubbel stel zeilen en een waarloos roer meegenomen.
Op het dek wordt een locomobile of stoomlier geplaatst van 3 p.k. tot het snel ophalen van loodlijnen, het inhalen en dreggen en kabels of andere nodige krachtsinspanning.
De gehele equipage der WILLEM BARENDSZ zal bestaan uit 14 koppen, nl.: de commandant, J.J. de Bruyne, luitenant ter zee 2de klasse van de marine; de luitenants ter zee 2de klasse L.R. Koolemans Beijnen en jhr. H.M. Speelman, dr. C.P. Sluyter, zoöloog, een geneeskundige en een fotograaf, welke beide personen nog moeten gevonden worden, 3 flinke marine-bootslieden, 2 mannen van het loodswezen, 2 Vlaardinger vissers en 1 stuurman, waartoe men liefst een 1ste stuurman der koopvaardij zou wensen, doch het schijnt dat de moed of lust voor deze tocht ontbreekt onder de officieren onzer koopvaardijvloot, want hoevele er aangezocht zijn, zij weigeren alle.
Men zou gaarne zien, dat een 1ste stuurman der koopvaardij deze reis medevoer, omdat zijn ervaring later voor de koopvaardijhandel, met het oog op te vinden handelsstations, zeker van veel nut zou kunnen zijn.
Om scheurbuik te voorkomen wordt in het geheel geen gezouten vlees op deze reis medegenomen. Overigens zal de voeding aan boord geheel gelijk zijn aan die der marine.
De gezondste en krachtigste wijze van voeding is onderzocht, en de voedingslijsten zowel voor de zomer als voor de winter voor deze reis vastgesteld.
De matrozen eten dezelfde pot als de officieren. Waar gezamenlijk in alle gevaren zal gedeeld worden en de uiterste krachtsinspanning gevergd, behoort alle lust en last gelijkelijk te worden verdeeld.
De 14 koppen der WILLEM BARENDSZ moeten op elkander kunnen steunen als op kloeke mannen. Orde en tucht moet er zijn, maar daarnevens de hartelijke mannentrouw, die, zo nodig, tot zelfopoffering wekt in gevaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 26 februari. Heden ochtend kwam alhier aan de equipage van de Franse schoener PROVIDENCE, kapt. Perrodo, van Spanje met erts naar Antwerpen bestemd, welk schip heden nacht uit zee komende, op de binnen-Paardemarkt strandde en vol water zit.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 22 februari. Volgens particuliere mededeling bestond het voornemen een actie tot schadevergoeding in te stellen tegen het stoomschip MOUNT STEWART dat het stoomschip HOLLAND heeft aangevaren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip COURIER, kapt. Van Alewijn, de 24e dezer behouden te Oporto aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 februari. Het Nederlandse schip THEOPHANIA, te Middelburg liggende, is uit de hand verkocht aan de Gebroeders Riesselman, te Nieuwediep.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 19 februari. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS van Alicante met stukgoed naar Amsterdam, heeft lekkage aan de stoomketel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westervig, 22 februari. De op de 18e dezer benoorden Thyborön Kanaal gestrande Groninger galjoot EUREKA, kapt. De Groot, van Newcastle naar Holmstad bestemd, ligt omtrent 800 ellen van de wal en is zo diep gezonken dat het dek ongeveer drie voet onder water staat. De bemanning die zich in het tuig geborgen had, kon eerst de 19de in zeer deerniswaardige toestand door de reddingsboot gered worden. De gezagvoerder heeft de hulp der autoriteit aldaar ingeroepen om zo veel mogelijk van het schip te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 februari. Het fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SENIOR, kapt. Jacobs, masteloos te Falmouth binnengelopen op de reis van Rotterdam naar Java, zal naar Vlissingen gesleept worden om te repareren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De vroeger zo verlaten Westerdoksedijk begint thans een levendiger aanzien te verkrijgen. Twee grote Oost-Indiëvaarders, de AUGUSTE en CATHERINE, waarvan de eerste bij 62 cm diepgang, met ongebroken lading door IJmuiden binnenkwam, liggen daar aan de steigers te lossen of te laden, nadat de driemaster DELIANE er gelicht heeft, om het Entrepotdok te kunnen binnengaan. Het moet voor een Amsterdams gezagvoerder een aangename gewaarwording zijn, thans zijn schip verlatende, dadelijk voet aan vaste wal te kunnen zetten. Hij moest nog naar boord geroeid worden en de lange reis over Nieuwe Diep aanvaarden, toen hij naar Indië uitzeilde!
Wanneer het Kanaal zal toelaten, dat ook de grootste schepen en stomers hier met ongebroken lading kunnen komen en de steigers dan de onmisbare loodsen, rails en kranen hebben verkregen, de laatste tot bespoediging van laden en lossen, wanneer tevens de thans ijverig onderhanden genomen spoorbaan over de Westerdokssluis daar zal aansluiten, mag men op dat punt een vertier verwachten, waarvan men zich thans nauwelijks een denkbeeld kan vormen. Daartoe zal mede bijdragen dat de houthaven thans reeds te klein is en dat aan de overzijde van het IJ dokken en werven komen.
Wij kunnen een ieder een wandeling aanraden in dat gedeelte der stad, niet echter op donkere avonden, omdat de verlichting nog wat te wensen overlaat. De verbrede Westerdoksedijk, de geplempte gedeelten en in aanleg zijnde wegen aan het Blauwhoofd, de zogewenste doorsnijding der Zoutkeetsgracht, de sluizen in aanbouw in het diepe Westerkanaal met de land- en waterwegen ten westen daarvan, in verband met de ontworpen handelsetablissementen van de heer Regtdoorzee en anderen langs die vaart, de voetsteigers en de draaibrug bij de Willemspoort, eindelijk de spoedig te verwachten doorgraving ter vervanging der nauwe Bullebaksluis, al deze voltooide of onder handen zijnde werken brengen een omwenteling in dat kwartier, zó groot, dat iemand die aldaar in geruime tijd geen bezoek heeft gebracht, thans moeite heeft zich te oriënteren.
De noodzakelijke aanvulling, om al deze en andere werken, in de eerste plaats de miljoenen kostende handelskade, vruchtdragend te maken en tot volle ontwikkeling te doen komen, is natuurlijk de verbeterde Rijnvaart, die zo spoedig mogelijk tot stand behoort te komen. Daarop worde dan ook zonder ophouden, zonder ontmoediging aangedrongen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 februari. Scheepsvrachten. Voor het kanaal van Bristol werd heden een schip, ladende ongeveer 1.700 quarters haver, gecharterd tegen Sh.12/- per 10 quarters om in de Oosterhaven te laden, en werd een schip, ladende ongeveer 700 quarters haver, gecharterd om in de Noorderhaven te laden voor Londen of de Oostkust tegen Sh.11/6.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Waterford, 22 februari. Heden vertrok van hier de stoombaggerboot TANDJONG PRIOK met bestemming naar Batavia.


28 februari 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 27 februari. Men is bezig zoveel mogelijk van de inventaris der Franse schoener PROVIDENCE te bergen. Het schip zal vermoedelijk wrak worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 20 februari. Het Nederlandse stoomklepvaartuig CHERIBON NO. 3, alhier gisteren ochtend van Glasgow aangekomen, heeft kolen en proviand ingenomen en zal heden naar Batavia vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 26 februari. Het stoomschip HOLLAND is vlot en zal nader aan de wal gebracht worden om de opening door de aanvaring aan het schip toegebracht dicht te maken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 februari. De pogingen, van hier aangewend om het met wijn beladen Franse sloepschip te lichten, dat nabij het vuurschip van de Wielingen gezonken is, zijn aanvankelijk mislukt. De kettingen, die daartoe onder het schip gebracht waren, braken bij het wassen van het water af. De top van de mast van het gezonken schip is bij laag water zichtbaar.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 26 februari. Een der provinciale stoomboten is verleden vrijdag bij dikke mist op de Suikerplaat aan de grond gevaren en zit daar nog altijd, in afwachting van een hoog getij. Het gewone verkeer met Hansweert, Hoedekenskerke, enz., is hierdoor tijdelijk gestremd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Paramaribo, 4 februari. Het brikschip WESTERN BELLE, bestemd naar Londen, met suiker en rum, is op de kust van Coronie gestrand en zal er waarschijnlijk van schip en lading weinig geborgen kunnen worden. De Engelse consul is naar het schip vertrokken, dat onder bevel is van de opperstuurman, dewijl de gezagvoerder Norman overleden was.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 21 februari. Het schip VANADIS is alhier aangekomen en lost voorlopig, ten einde een tweede onderzoek te kunnen instellen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, zullen, als lasthebbende van hun principalen, op maandag 18 maart 1878, des namiddags te 3 uur precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen een extra-ordinair welbezeild, gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ZEPHIR, gevoerd door kapt. A. Muijsson, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 555 tonnen oude meting, en dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde barkschip ligt aan de Werf Concordia, Oostenburger Voorstraat.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors, de Wed. Jan van Wesel & Zoon.


01 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 27 februari. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester M. v.d. Kuijl te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, ingericht voor passagiers en goederen, gebouwd voor rekening van de heer L. van Zessen, te Schoonhoven, en bestemd voor het beurtveer tussen Schoonhoven-Rotterdam en Amsterdam. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 27 februari. Het schip ARGO, kapt. Birmingham qq. is alhier van Curaçao aangekomen. De gezagvoerder en twee man zijn op de reis overboord geslagen en verdronken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Gravesend, 26 februari. Het Nederlandse stoomschip HOLLAND, van Rotterdam naar Londen, is vlot; met hoog water zal het verder op strand worden gehaald.


02 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Terneuzen wordt ons van 28 februari gemeld: De provinciale stoomboot WESTER-SCHELDE, de 22e dezer op de Suikerplaat aan de grond gekomen, is heden in goede staat vlot geworden en naar Vlissingen vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Mijnheer de redacteur! In uw eerste blad van 27 februari komt een overgenomen artikel voor uit het Nieuws van den Dag, betreffende het voor de Noordelijke IJszeevaart bestemde vaartuig WILLEM BARENDSZ. Daarin wordt gezegd, dat niettegenstaande velerlei aanbiedingen, aan eerste stuurlieden ter koopvaardij gedaan, om een hunner voor die reis te engageren, allen daarvoor hebben bedankt. Het blad trekt hieruit de conclusie, dat bij deze personen de lust of de moed moet ontbreken. Wanneer men echter het stuk aandachtig leest, is deze gevolgtrekking zeer gewaagd en schuilt de reden dezer weigering mijns inziens alleen in een zeer onoordeelkundige rangschikking.
Volgens gemeld stuk toch logeren in het achterschip de commandant en de twee officieren der expeditie; in het tweede gedeelte de zoöloog, de dokter en de fotograaf; in het derde gedeelte, dus bij janmaat, de stuurman en de overige manschappen. Daarop volgt wel, dat de tafel voor de officieren en matrozen dezelfde zal zijn, maar toch zal overigens ieder flink, ontwikkeld stuurman ter koopvaardij, mijns inziens, genoeg gevoel van eigenwaarde en achting voor zijn positie bezitten, om niet met schepelingen tot van de minste rang op één lijn geplaatst te willen worden.
Mogelijk zal ter elfder ure de een of ander, hetzij wegens langdurig verblijf aan wal, hetzij voor zijn gezin, zich uit nood er toe laten vinden. Ik geloof echter dat deze niet de man zal zijn, die later de handel aldaar veel in de hand werken zal.
Neen, wanneer men bij de expeditie een flink, ontwikkeld stuurman begeert, dan stelle men de eerste officieren onzer koopvaardijvloot niet op één lijn met janmaat. Dan zal de lust er zeker wezen, en aan moed heeft het de Hollandse zeeman nog nooit ontbroken.
Ued. dankzeggende voor de plaatsing, een voormalig 1e stuurman.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 maart. Volgens telegram van heden van Amoy, is het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Houtkooper, van daar bevracht naar Hamburg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 28 februari. Alhier is aangekomen het schip ARGONAUT, kapt. Anderson, van Londen naar Adelaide, met verlies van kluiverboom, bakboordsanker en meer andere schade, zijnde in aanvaring geweest met een vermoedelijk Nederlandse schoener, waarvan 4 man zijn overgesprongen op de ARGONAUT, die een man verloren heeft welke verdronken is.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Koninklijke Maatschappij De Schelde, Scheepsbouw- en en Werktuigenfabriek te Vlissingen.
Commissarissen Arie Smit, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, president F. Wibaut, koopman te Vlissingen, vice-president; J.P.I. Buteux, lid der gedeputeerde staten van Zeeland, te Middelburg, secretaris; E. Rensburg, lid der Commanditaire Bankvereeniging Rensburg & Van Witsen te Rotterdam; en Wm. Pearce, lid der firma John Elder & Co. te Glasgow.
Inrichtingen voor het bouwen en herstellen van ijzeren en houten stoom- en zeilschepen, baggermachines, hopperbarges, houten en ijzeren zandbakken voor aannemers, torpedovaartuigen en het voorzien in alle behoeften voor de scheepvaart in de ruimste zin.
Vervaardigen en herstellen van stoomketels en stoomwerktuigen, zowel voor scheeps- als landgebruik, tegen een minimum kolengebruik.
Inrichting voor het dokken van schepen, waarvan de tarieven op franco aanvrage te verkrijgen. Afmetingen droogdok: lengte 74,15 meter (213’3” Eng.). Breedte 16 meter (52’ Eng.) Diepte 4,24 meter (14’ Eng.)
IJzer- en metaalgieterij. Grofsmederij.
Door een overeenkomst tussen de firma John Elder & Co. te Glasgow en deze maatschappij getroffen, is zij in staat om in de kortst mogelijke tijd en tegen de meest concurrerende prijzen werken van de grootste omvang uit te voeren.
Jos. Van Raalte, directeur.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 maart. Scheepsvrachten. Voor het kanaal van Bristol werden sedert dinsdag l.l. een drietal schepen, ladende 800 à 900 quarters haver, gecharterd per 10 quarters haver tegen Sh.16/6 om in de Oosterhaven te laden, en Sh.18/6 om in de Noorderhaven te laden. Voor Londen of de Oostkust was deze week geen vraag.


03 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip PERSA, kapt. Klip, zou volgens bericht van Curaçao, d.d. 11 februari van daar herwaarts vertrekken met ongeveer 45 marinematrozen en enige divi-divi laden om het schip op te vullen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 1 maart. De Franse schoener JUPITER, geladen met erts, gestrand in de Wielingen, is wrak en zal met de lading publiek worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Valley Station, 1 maart. Volgens bericht van Camyron is aldaar gestrand het schip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. Mulder, van Falmouth naar Liverpool met bonen. Het schip is wrak, de kapitein en vier man zijn verdronken, slecht een man is gered.
(opm: zie ook PGC 050378)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dartmouth, 28 februari. De schoener die in aanvaring geweest is met het schip ARGONAUT, van Londen naar Adelaide, is het Nederlandse schoenerschip PRINS SENIOR, kapt. Van Ingen, van Vlissingen naar Lissabon en is waarschijnlijk gezonken. De kapitein trachtte op de ARGONAUT over te springen doch is daarbij verdronken, de overige manschappen der equipage zijn gered. De ARGONAUT heeft de kluiverboom verloren, zie het bericht is ons vorig nummer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 5 februari. De lading tussendeks uit het schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Batavia naar Rotterdam, lek te Port Elisabeth binnengelopen, is gelost, een gedeelte der koffie is beschadigd en is men thans bezig lading uit het ruim in het tussendek te brengen en te sorteren. Het lek heeft opgehouden, doch is nog niet gevonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 5 februari. Het Nederlandse schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Batavia naar Amsterdam, is 2 dezer in Tafelbaai binnengelopen om verversingen in te nemen; zal heden de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Harlingen op woensdag 27 februari: het Nederlandse brikschip ELISABETH, groot 226 ton nieuwe meting, gebouwd in 1845: NLG 5.880. Opgehouden. Het is later voor dezelfde som uit de hand verkocht aan S.T. Zwanenburg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Syra, 23 februari. Het stoomschip IRENE, hetwelk de vorige maand bij Aspro-eiland aan de grond heeft gezeten, is, na voorlopig gerepareerd te zijn, van hier naar Livorno vertrokken, om daar de nodige herstellingen te doen om het schip in volmaakt zeewaardige staat te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bahia, 8 februari. Het schip PAPENBURG, kapt. De Haan, van Aracaju naar Falmouth voor order, 28 januari alhier lek binnengelopen, moet de lading lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 1 februari. De lading van het schip ANNA, kapt. Van Overklift, wordt verwerkt en het beschadigde geland. Het bovenschip wordt verbreeuwd en enige andere herstellingen gedaan, welke echter niet veel oponthoud zullen veroorzaken.


04 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping, op Vlieland en Terschelling. Kapt. G.E. Visser, gevoerd hebbende de Nederlandse bark ANGENIETA, komende van Larvick, gedestineerd geweest naar Zaandam, doch op de Haaks gestrand en verbrijzeld, presenteert, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen:
Te Vlieland op woensdag 13 maart a.s., des avonds ten 6 ure, in het dorp, de aldaar aangespoelde balken, bestaande in 1.388 balken en 225 sparren, van verschillende lengten en dikten, liggende behoorlijk gekaveld op de haven en in de nabijheid van het dorp.
Te Terschelling op vrijdag 15 maart a.s., des avonds ten 7 ure, p.m. 500 balken, een en andere behoord hebbende tot de lading van bovengemeld schip.
Nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de Heren Van Vliet en Co., te Nieuwediep, L. Zunderdorp, te Vlieland en D. Reedeker, te Terschelling.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Zaanlandsche Stoomboot-Maatschappij. Het dividend over het boekjaar 1876/77, ad 25 % of NLG 25,- per aandeel, wordt betaald gedurende de maand maart, op werkdagen tussen 12 en 1 uur, ten huize van de Heer N. Francken Az., tegen intrekking van het dividendbewijs No. 4.
De directie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 25 februari. Scheepsvrachten. Bevracht werden o.a. naar Bahia de driemast-schoener AMBULANT, kapt. J.J. Peper, met 2.200 vaten meel tot 40 schellingen met 5% per ton bruto gewicht, naar Bordeaux de driemast-schoener IPE IPEUS, kapt. A. Houwen, tot Ffrs 7.000, naar Nantes de brik JOHANNA EN MARIA, kapt. J.C. Korter, tot Ffrs. ?? (opm: onleesbaar), naar St. Petersburg de schoener HENRIETTE, kapt. W.H. Scholtens, om te Selefkea Valenea te laden tot 40 schellingen per ton. (opm: de schellingen zijn waarschijnlijk Oostenrijkse Schillinge; Triëst was toenmaals Oostenrijks grondgebied).


05 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 4 maart. Op Terschelling is gestrand de Duitse schoener EMILIE HEYSE, kapt. Marohn, van Stettin naar Duinkerken met stroop. De equipage is gered. Het schip is vol water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cherbourg, 3 maart. Het Nederlandse schip PRINS SENIOR, van Vlissingen naar Lissabon, door het schip ARGONAUT overzeild, is door vissers in zee drijvende gevonden en te Barfleur (bij Cherbourg) binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 2 maart. De Nederlandse schoener ACADIE, kapt. Oldenburger, van Maracaibo naar Delfshaven, is hier met verlies van verschansing en lek binnengelopen. Had geen assistentie nodig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 19 januari. Het schip MARGARETH KNIGHT is onderzocht en zwaarder beschadigd bevonden dan men verwacht had. Het zal, behalve andere reparaties, ook moeten koperen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 19 januari. Het schip MARY ANN WILSON van Liverpool naar Bazilan met kolen, is op de Kleine Paternoster bij Macassar verongelukt. De gezagvoerder, diens vrouw en acht man der equipage zijn te Banjoewangie aangekomen; de overige elf man worden nog vermist.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkochte schepen op maandag 4 maart in De Brakke Grond: het galjootschip MAGTHILDA GEERTRUIDA. NLG 6.825. Koper C.S. Oolgaardt (opm: een makelaar)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door verandering van affaire uit de hand te koop het goed onderhouden en welbezeild galjootschip genaamd MAGRIETHA HENDRIKA, volbouwd in 1865, groot volgens nieuwe meting 82 zeetonnen, laadt 150 ton of 150.000 kilo, liggende bij de werf van K. de Vries, buiten voormalig Kleinpoortje, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3, 3,1.1., grote vaart tot en met 1881. Te bevragen bij S.B. Datema, voor de Kranepoort.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 2 maart. Het te Meeden te huis behorende schoenerschip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. T.D. Mulder, van Mazagan (opm: thans El Jadida, Marokko), laatst van Falmouth, met bonen naar Liverpool, heeft bij Holyhead schipbreuk geleden. Bij deze ramp zijn de kapitein en vier man verdronken, slechts één man is gered (opm: Jacob Biering, mogelijk Bierling). Het schip is wrak (opm: zie NRC 030378).


06 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 4 maart. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier is heden met goed gevolg te water gelaten, om nog deze week te worden afgeleverd, de stoomboot CONCORDIA, geheel gereed met machine en ketel er in gesteld, voor rekening der Kralingsche Stoomboot-Vereeniging en bestemd voor de dienst van Rotterdam op Fijenoord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam op dinsdag 5 maart: de raderstoomboot MOERDIJK III, voor NLG 2.295 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Volgens brief uit Macassar van 15 januari werd het schip IDA aldaar van Java verwacht om bij te laden naar het Kanaal om order, en lag het schip ASTREA in lading naar Nederland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 4 maart. Het stoomschip HOLLAND is vlot en naar Clifton gesleept en aldaar op het droge gezet om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 26 februari. Het Nederlandse stoomklepvaartuig CHERIBON NO. 3, alhier door slecht weder in de baai opgehouden, is de 23ste des namiddags naar Batavia vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 5 maart. Volgens rapport van gezagvoerder Weltevrede zit op de buitengronden van het Brielse zeegat aan de grond de Vlissingse loodskotter nummer 10, assistentie van de sleepboten ZIERIKZEE en ZEELAND geweigerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schiedam, 4 maart. Volgens telegram van New York is het Nederlandse schip KRIMPEN A/D LEK, kapt. Jansonius, zwaar lek en heeft het zeilen verloren; waar wordt niet gemeld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 2 maart. Men begint zich bezorgd te maken over de FORTUNA, kapt. Dettman, 22 oktober van Bordeaux naar Buenos Aires vertrokken en waarvan tot heden toe geen bericht is ontvangen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

N.B. Het Nederlandse schip ELIZABETH is door de heren S. & T. Zwanenburg te Harlingen gekocht voor rekening van heren K. Posthumus & Co.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Hoogezand, 3 maart. Met goed gevolg is hier te water gelaten de schroefboot de JONGE WILLEM ALBERT, om over drie weken in de vaart te komen tussen Zuidbroek en Harlingen, in verbinding met de boot Amsterdam-Harlingen. Boot, machine en ketel werden vervaardigd op de werf van Boon, Molema en Co., fabrikanten alhier.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Heden werd alhier in het lokaal Eensgezindheid een buitengewone algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Nederlandsch-Indische Droogdokmaatschappij. Een getal van 627 aandelen was vertegenwoordigd. Het volgende voorstel kwam aan de orde:
1. Uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal met NLG 240.000, waarvoor uitgifte van aandelen à NLG 1.000 met de preferentie van een dividend tot een maximum van 6 % ’s jaars, alvorens de gewone aandelen enig dividend kunnen genieten, en het recht om, nadat de gewone aandelen 6 % hebben genoten, in de verdere voordelen pro rata te delen;
2. Wijziging der statuten;
3. Wijziging met het contract met de heren Raalte, Behrend & Co. te Glasgow;
4. Vervanging van de heer A.G. Bosch als directeur, door de heer O.J.C. Lindeman en voordracht tot diens benoeming als directeur der Maatschappij.
De directeur der Maatschappij.
De heer Bosch, door het Indisch college van commissarissen geschorst directeur, als niet in overeenstemming met commissarissen en aannemers, uit Indië overgekomen om deze vergadering bij te wonen, stelde voor om de vergadering tot over acht dagen te verdagen, ten einde vóórdat tot zijn vervanging werd besloten, door een commissie nader te doen onderzoeken, ook op grond der statuten en van beweerde afwijkingen daarvan, wat tot zijn schorsing aanleiding heeft gegeven. Mr. Pijnappel, als gemachtigde van mr. Schuurman te Batavia, advocaat van de heer Bosch, steunde de motie, opdat de geschorste directeur gelegenheid hebbe zich te verdedigen, opdat hij kunne worde gerehabiliteerd, opdat zijn gekrenkte eer en goede naam kunne worden hersteld. Als consulent van het bestuur bestreed mr. Aug. Philips de motie, ook met het oog op de financiële onderdelen van het voorstel, dat in de vier punten één geheel uitmaakt en omdat de omstandigheden, onder welke de schorsing is geschied, die schorsing niet maakt tot een onterend vonnis.
Na beraadslaging over deze geheel persoonlijke kwestie, waarin de heer A.C. Wertheim het standpunt der Nederlandse commissarissen uiteenzette, die het ontslag beschouwden als noodzakelijk in het belang der Maatschappij - de eerlijkheid en trouw van de heer Bosch erkennende - na de heer Bosch geruime tijd gelegenheid te hebben gegeven omtrent alle punten te worden ingelicht, verklaarde mr. E.N. Eshusen zich vóór het uitstel van 8 dagen, maar tegen het benoemen van een commissie van onderzoek in deze.
Mr. Pijnappel zeide, dat het krenkende voor de heer Bosch ligt in de schorsing, dadelijk eervol ontslag ware dit niet geweest; men verlene dit eervol ontslag alsnog, opdat het ontslag de schorsing teniet doe, maar niet het gevolg der schorsing zij.
Mr. Philips noemde de schorsing een politieke noodzakelijkheid, niets krenkends ligt daarin voor de directeur; het eervol ontslag kan op deze vergadering worden verleend, daartegen bestaat bij commissarissen geen bezwaar.
Aan het vierde punt wordt nu toegevoegd, dat aan de heer Bosch eervol ontslag werd verleend.
Mr. Pijnappel drong nu verder aan op herstel van materiële schade voor de heer Bosch en vroeg of commissarissen geneigd zijn ten opzichte van dat punt geruststellende verzekeringen te geven.
Namens commissarissen verklaarde de heer Wertheim dat commissarissen gaarne billijk zullen handelen. Hierop werd besloten deze zaak verder hier buiten bespreking te laten.
Nadat de heer Bosch ook intrekking der schorsing verlangde, hetwelk mr. Philips als een onmogelijkheid beschouwde, verklaarde de heer Henny, dat hij de schorsing, onder de gegeven omstandigheden, als niet krenkend voor de heer Bosch beschouwde, welke verklaring volgens mr. Philips en mr. Pijnappel reeds in de uitdrukking “eervol ontslag” is nedergelegd, trok de heer Bosch zijn motie in.
Hiermede was deze kwestie afgelopen. Naar aanleiding van vragen van de heer J. Boissevain, werd door het bestuur verklaard dat het grote dok 1 april zal gereed zijn, met de bedding is men bezig, als deze wordt opgeleverd kan worden gedokt. Het kleine dok komt 30 juni gereed en zal voorlopig te Batavia dienst doen. De gelden voor extra-werken zijn uitgetrokken volgens opgaven van het Indisch college; de vraag werd besproken of ze daarvoor door de aannemers geheel kunnen worden uitgevoerd.
De voorstellen werden ten slotte met algemene stemmen aangenomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip FEDUCIA, kapt. Dik, groot 527 m3, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


07 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 6 maart. Het Nederlandse schip KRIMPEN A/D LEK, kapt. Jansonius, van Doboy naar Schiedam, is zwaar lek alhier aangekomen; men had op zee een gedeelte der lading overboord geworpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 6 maart. De Vlissingse loodsschoener no. 10 zit nog vast; men zal morgen trachten het schip af te brengen; de equipage is hier aan wal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 6 maart. De in het Brielse zeegat gestrande Vlissingse loodskotter is totaal wrak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 maart. Volgens brief uit Rio Janeiro, d.d. 6 februari, is het schip ADOLPH, kapt. Hinrichs, van Santos naar het Kanaal, aldaar wegens ziekte der equipage binnengelopen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Wederom hebben enige industriëlen in Nederland op zeer edelmoedige wijze getoond, hoezeer de Nederlandse expeditie naar de IJszee zich verheugen mag in de belangstelling van ons volk. De heer H.A. van Beuningen te Utrecht schonk 25.000 kg steenkool, dit is de gehele voorraad waarvoor de WILELM BARENDSZ plaats heeft.
De firma Daniel Vissen en Zonen te Schiedam gaf 650 liter jenever.
Gebroeders Van Wijk & Co. te Leiden begrijpende dat vooral in het Noorden de wollen dekens, door welker vervaardiging Leiden beroemd is, zeer gewaardeerd worden, schonken der expeditie 16 stuks zware wollen dekens en 20 paar wollen “faro” kousen.
Door deze algemene belangstelling van groot en klein krijgt de expeditie oneindig meer een nationaal karakter dan ze zou hebben gehad indien de regering reeds deze eerste tocht voor haar rekening genomen had. Nu het blijkt, dat onze natie hart heeft voor mannelijke ontdekkingstochten, waardoor zeelieden gevormd en wetenschap en handel gediend worden, zal bij volgende tochten de krachtige steun, ja zelfs het initiatief der regering zeker niet ontbreken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping te Zandvoort op donderdag 7 maart 1878, des morgens te 10 uur, in het Badhotel Driehuizen, ten overstaan van de deurwaarder A. Glaser, van het wrak en de daaronder zittende lading van het Duitse schoenerschip MARIA, kapt. Feindt, van diverse inventarisgoederen, als: anker en ketting, nieuwe tros van circa 12 120 vaam en voorts van circa 5.100 stuks droge nog ongebruikte zakken; liggende aan de klerenblekerij van de Wed. Van Houten, Heeren-Zandvaart bij Haarlem.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 4 maart. Een lichter met wijn beladen is dwars voor de boeg van het Franse schip JOSEPH, die ten anker lag gedreven en gezonken en veroorzaakte dat de JOSEPH op de Nederlandse schoener CONFIANCE dreef, die daarbij enige schade bekwam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dover, 4 maart. Het op de reis van Maracaibo naar Delfshaven hier lek binnengelopen schip ACADIE, kapt. A.K. Oldenburger, had bij het vertrek van Maracaibo op de baar gestoten.


08 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd aan de fabriek der firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten schroefstoomklepvaartuig (stoomhopperbarge) JAPARA NO. 9, bestemd voor de havenwerken te Batavia. De stoomwerktuigen van het compound systeem, stoomketel en toebehoren van 360 P.K., indicateur, alsmede de overige machinerieën en toestellen zijn mede in bovengemelde fabriek vervaardigd. Na uitrusting zal dit vaartuig via Suez naar Batavia stomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 6 maart. Volgens brief is de Nederlandse schoenerbrik JEANNETTE, kapt. Kolk, van Hammerfest te Pirano aangekomen. Heeft order bekomen naar Venetië. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 5 maart. De Franse schoener JUPITER, van Bordeaux naar Gent met wijn, 11 februari in de Wielingen gezonken, is geheel wrak en zal in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 6 maart. Een groot schip, gedeeltelijk masteloos, passeerde hier ten 11 voormiddag, zijnde vermoedelijk de A.H. VAN TIENHOVEN SENIOR, kapt. Jacobs, van Falmouth.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 28 februari. De Nederlandse stoomboot SIRIUS is gisteren na volbrachte reparatie naar Amsterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 7 maart. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst, van de Maatschappij voor Zeevisscherij alhier, met het beste gevolg te water gelaten het sloeploggerschip EENDRAGT, bestemd ter haring- en beugvisserij, voor rekening van de heren C. & M. van den Toorn Jz. Te Scheveningen, gevoerd zullende worden door M. Taal.
Onmiddellijk daarna wed de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 6 maart. Heden ochtend is van de werf van de heren Gebrs. Hoebee, aan de Biesbosch alhier, met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip VERTROUWEN, groot 80 lasten, gebouwd voor rekening van schipper D. Grevenstuk.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor het Rijnschip VOORWAARTS, groot circa 100 lasten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 maart. Volgens telegrafisch bericht van Batavia, dato heden, is het schip EUROPA, kapt. Van Nouhuijs aldaar gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal, op maandag 18 maart 1878, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag in veiling brengen het extra ordinair welbezeild schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd OTTO, gevoerd door kapt. A.H. Sap. Volgens Nederlands meetbrief lang 25,94 meter, wijd 6,74 meter, hol 3,18 meter, en alzo gemeten op 134,96 tonnen nieuwe meting. En zulks verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en verdere inventaris, als bij de aanslagbiljetten omschreven. Het voormelde schoenerschip ligt in Amsterdam in het Oosterdok bij de Kraan.
Iemand nadere inlichtingen begerende, gelieve zich te vervoegen bij bovengenoemde makelaar.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Brielle, 6 maart. De Vlissingse loodskotter, op de Maasvlakte aan de grond geraakt, is totaal wrak geworden. De equipage is alhier aangebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rangoon, 4 maart (per telegram). Het schip DAPHNE, kapt. Wessman, beladen met rijst, is op de baar aan de grond geraakt en verscheidene uren blijven zitten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.G.J. Geers Hzn., makelaar en ondernemer van verkopingen, zal, als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de deurwaarder W.F. Schrikker, op maandag 11 maart 1878, des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, presenteren te verkopen het extra best en goed onderhouden tjalkschip, genaamd de JONGE FORSIENA, groot volgens meetbrief 48 tonnen, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door schipper J. van Duinen, met deszelfs staand en lopend want, rondhout en de daarbij aanwezige inventaris, zoals alles te zien is, liggende te Amsterdam, in de Singel tussen de Bergstraat en Blauwburgwal.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Veiling te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal op woensdag 13 maart 1878, publiek verkopen: ongeveer 16.000 kilo losse katoen, afkomstig van het gestrande Duitse barkschip PETER ROHLAND, kapt H. Prohn, gekomen van Savannah, met bestemming naar Bremen. Informatiën te bekomen bij de heer C. Zunderdorp, scheepsagent te Terschelling.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Johann Mahn, gezagvoerder van het Duitse barkschip INO, groot 844 tonnen, vraagt gelden, geraamd op NLG 15.000 op bodemerij ten behoeve van schip, vracht en lading. Het schip is bestemd naar Mauritius. Aanbiedingen worden ingewacht tot woensdag de 13e maart ten 12 ure, en informatiën te bekomen bij het keizerlijk Duits consulaat.
Batavia, 8 maart 1878, de consul, Eduard J. Erdmann.


09 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 5 maart. Van de lading van het schip EMILIE HEYSE zal zeer weinig geborgen kunnen worden, daar het schip reeds onder water zit. De equipage heeft met de scheepsboot het schip verlaten en is alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 7 maart. Van het schip CONCORDIA, kapt. Wachter, de 26e november van Pillau naar Groningen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 8 maart. De Nederlandse galjoot NEUTRAAL wordt hier zo even binnengebracht, zijnde op zee door vissers van hier zonder bemanning gevonden; er zijn geen papieren aan boord, ook geen naam te vinden waar het schip tehuis behoort. De lading bestaat uit tarwe. Het schijnt weinig geleden te hebben, maar het ruim zal vol water zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate, 6 maart. De gezagvoerder van het te Pekela te huis behorende schip NEUTRAAL, van Riga naar Cork met tarwe, is alhier met zijn vrouw en de equipage aangekomen; zij hadden het schip plat op zijde liggende verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 januari. Vrachten. Er valt weinig belangrijks omtrent onze vrachtenmarkt mede te delen, de vraag is uiterst stil en zijn de afsluitingen dientengevolge op een kleine schaal. De volgende van Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: MARY, NLG 47,50 suiker, NLG 42,50 tabak, NLG 55,- factorij koffie, DRENTHE, NLG 80,- koffie en thee, NLG 90,- tabak, NLG 100,- indigo en huiden, NLG 45,- particulier tin; NOACH IV, NLG 50,- suiker, NLG 85,- arak, hier en op de Kust te laden, allen naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, behalve die op 25 januari vermeld: HENDRIKA en ZES GEZUSTERS.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 8 maart. Het stoomschip UNDAUNTED, op sleeptouw hebbende het Nederlandse schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., van Falmouth naar Rotterdam, passeerde 6 dezer ‘s morgens te 11 uur Dover.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 5 maart. Van de lading van het Noord-Duitse schip EMILIE HEYZE, tehuis behorende te Swinemünde, kapt. F. Marohn, van Stettin, en laatst van Cuxhaven met stroop naar Duinkerken, zal zeer weinig gered kunnen worden, daar het schip reeds onder water zit. De bemanning heeft in de nacht van 3 op 4 maart het gestrande vaartuig met de scheepsboot verlaten. Men hoopt nog een gedeelte van de tuigage te bergen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 2 maart. Scheepsvrachten. De vrachtenmarkt blijft nog altijd in een lusteloze stemming en ofschoon de vraag naar schepen van middelbare grootte iets aan het toenemen schijnt, is het aanbod van vrachtvrije schepen nog te groot om tot een verbetering van de koersen te kunnen leiden. Er werd gesloten naar Sunderland tot Sh.9/- voor vierkante grenen sleepers; Cardiff Sh.12/6, Antwerpen Sh.14/- per load grenen balken en muurlatten; Ostende Sh.15/6; Gent Sh.16/- per load halfronde eiken sleepers; St. Nazaire Ffrs.33 en 15% voor grenen muurlatten, Antwerpen en Dordrecht Sh.16/- per load halfronde eiken, Sh.14/- load halfronde grenen, Sh.15/- per 50 Rijnlandse kub. voet langwerpige eiken, Sh.13/- per 50 Rijnlandse kub. voet langwerpige grenen, Harburg 22 mark, Dordrecht NLG.15,50 per last langwerpige eiken sleepers; Duinkerken Ffrs.28; Bordeaux Ffrs.36 per 2.000 kilo melasse.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen 2 maart. Scheepsvrachten. Men bewilligde naar het Engels Kanaal Sh.3/3 per 500 Engelse pond tarwe; naar Fécamp, Havre en Caen Sh.30/-, naar Brest en Nantes Sh.35/ per ton hennep en voor diverse kleine schepen naar Lubeck, ’t Hertogdom (opm: Mecklenburg), de Deense eilandhavens 21 mark, naar Oost-Jutland, Gothenburg en Uddevalla 22 mark, naar Oost-Noorwegen 23 mark per 2.500 kilo, Stettin 13 mark per 2.260 kilo rogge. Nu en dan doet zich iets meer vraag naar schepen voor.


Krant:

  JB - Javabode

Anjer, 9 maart. Heden passeerde hier het Nederlandse schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, van Pangool naar Batavia. De equipage is ziek en het schip lek. (opm: het schip zou de 11e maart te Batavia arriveren)


10 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 maart. Aangaande het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Homan, 26 november van Libau naar Schiedam vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Egmond, 8 maart. Alhier is gestrand een Noordduits barkschip, naar men zegt, de AMALIA, van Barth; de equipage zal niet te redden zijn; het achterschip is reeds gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 9 maart. Gisterenavond is bij de vuurtoren van Eierland een onbekend schip gestrand. Nadere bijzonderheden ontbraken. Assistentie is naar de strandingsplaats vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 9 maart. Door de sleepboot ADSISTENT is gisteren lek en met verlies van boegspriet en voortuig in Terschelling binnengebracht het Noordduitse barkschip NORMA, kapt. Von Alten, van New York naar Bremen met stukgoed.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calais, 8 maart. De Nederlandse schoener NEUTRAAL, gevoerd geweest door kapt. Plukker, door de smak drie Engelse mijlen ten Z.O. van het vuurschip van de Goodwin verlaten drijvende gevonden en hier binnengebracht, is op de modder aan de grond gezet. Men veronderstelt dat het schip op de Goodwin aan de grond heeft gezeten en door hoogwater is vlotgekomen. Men zal onderzoeken of de lading geland moet worden. De scheepsboot wordt vermist, waarmede vermoedelijk de equipage het schip heeft verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate, 7 maart. Door de havensleepboot zijn alhier aangebracht de gezagvoerder, diens vrouw en de equipage van het Nederlandse schoenerschip NEUTRAAL, van Riga naar Cork. De gezagvoerder rapporteert dat de 6de het schip ten 8 ure des avonds op het noordwestelijke gedeelte van het Goodwin Sand stootte en men het twee ure daarna met de scheepsboot verliet, ten 2 ure na middernacht het vuurschip bereikte, van waar zij door de sleepboot afgehaald werden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft ons van Texel: Het nabij de Slufter gestrande schoenerschip SOPHIE FREDERIKKE zit hoog op het strand. Men hoopt lading en inventaris geheel te kunnen bergen, en heeft dit voor 25 % aangenomen.
De reddingsboten van De Koog en Eierland waren op weg naar de strandingsplaats, toen de equipage met de scheepsboot aan land kwam. De gezagvoerder had een been gekneusd door ’t stuurrad. Men denkt dat ’t schip wrak zal zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 9 maart. Alhier is aangebracht de inventaris van de Vlissingse loodsschoener No. 10, welk schip nu geheel wrak is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 8 maart. Het Deense schoenerschip SOPHIA FREDERIKA, kapt. Rasmussen, van Libau met garst naar Schiedam, is alhier gestrand; volk gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 8 maart. Heden is op Eierland gestrand de Noorse schoener VOLO, kapt. Jensen, van Krageroe met een lading battings naar Leuven. Men zal trachten de lading te bergen. De equipage is ’s nachts met eigen boot achter de Oost aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Egmond, 8 maart. Het Noord-Duitse schip, alhier gestrand, is genaamd AMALIA, gevoerd door kapt. Nieman en van Dantzig met eiken balken naar Honfleur bestemd; het is geheel verbrijzeld; een man is aan wal gedreven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 maart. Het in de Wielingen gezonken Franse schip PROVIDENCE, kapt. Perrodo, van Santander met erts naar Antwerpen, heeft met de inhebbende lading in publieke veiling NLG 32,- opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 8 maart. Het Nederlandse schip FENNA, kapt. Guttinger, is met verlies van ankers en kettingen, door een sleepboot alhier teruggesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holyhead, 8 maart. De enige geredde matroos van het bij Holyhead verongelukte schoenerschip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. Mulder, van Mazagan met bonen via Falmouth naar Liverpool bestemd, rapporteert de 1e maart, te middernacht, bij dik weder en harde wind, kort na het signaal van een vuurpijl gezien en een kanonschot gehoord te hebben (vermoedelijk als gevaarsein van een vuurtoren) branding te hebben ontdekt, waarna het schip onmiddellijk zwaar begon aan de grond te stoten en spoedig vol water liep. Wij beproefden toen de boot overboord te zetten, doch voor dat wij daarin slaagden werd deze door een zee getroffen en tegen de verschansing geworpen, waardoor een been van de kapitein brak en een matroos zwaar gewond werd. Wij namen daarop de toevlucht in het want en sleepten de gezagvoerder en de gewonde matroos mede naar boven. Nadat de lading uit het schip gedreven was viel het plat op zijde. Bij het aanbreken van de dag werd ik door de zee uit het want geslagen en zwom naar een klip, ongeveer twee scheepslengten van het schip en na ongeveer een half uur daarop vertoefd te hebben, werd ik door de reddingboot afgehaald en te Rhosneigr aan land gebracht. De gezagvoerder, stuurman en drie man der equipage zijn verdronken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Boulogne wordt van donderdagnacht aan Daily News bericht, dat de vissersboot no. 652 van Calais een Nederlands schip door de bemanning verlaten, op zee heeft gevonden en het die dag in Calais heeft binnengebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 9 maart. Bij Egmond gestrand het schip AMALIA, kapt. Nieman, van Dantzig naar Honfleur, geladen met balken. Van de opvarenden is slechts 1 man gered. Het schip is geheel verbrijzeld.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Liverpool, 7 maart. Het barkschip HELENE, van New York naar Bremen met petroleum, is alhier door de Spaanse stoomboot RITA binnengebracht. De gezagvoerder rapporteert de 18de februari op 46° NB 32° WL een orkaan gehad te hebben, waardoor de fokkemast, boegspriet en kluiverboom verloren gingen, de boeg zwaar beschadigd, twee boten, verschansingen en twee matrozen over boord geslagen werden, en men genoodzaakt was van de lading over boord te werpen om het schip te lichten. Bij het binnenlopen van het kanaal werd een stoomboot aangetroffen die het schip hier binnensleepte.


11 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 9 maart. Volgens telegram uit Calais heeft men opgehouden met lossen der lading van het alhier verlaten binnengebracht schoenerschip NEUTRAAL en is de tarwe droog. Men heeft het schip op de blokken gezet om de bodem te onderzoeken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 8 maart. Aan boord van het stoomschip SEAHORSE, van Rotterdam alhier aangekomen, bevond zich de equipage van het barkschip CONSTELLATION, welk schip op de Nederlandse kust is verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 8 maart. Door het Noorse barkschip SOFLID is hier geland de gezagvoerder e equipage van het Belgisch barkschip LEONORA, welk schip de 27ste februari op 42° NB 43° WL in zinkende staat door hen werd verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 9 maart. De Nederlandse schoener FENNA, kapt. Guttinger, 28 februari van hier naar Pernambuco vertrokken, heeft om aanvaring met enige op drift geraakte schepen te vermijden, twee ankers en kettingen laten slippen en is heden weder teruggekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De laatste stormen hebben weinig of geen schade aan de zeehoofden van het Noordzeekanaal veroorzaakt; alleen de sleephelling van de heren Bos & Co. is weggeslagen. De Nederlandse barken JACOB ROGGEVEEN en KERSBERGEN, welke in de binnenhaven lagen, zijn, doordien al haar trossen gebroken zijn, aan de grond geraakt; eerstgenoemde is met hulp van trossen van de Kanaalmaatschappij en de sleepboot weder vlot gebracht en goed vastgemaakt; laatstgenoemde is het alleen mogen gelukken de kop vlot te krijgen, aangezien zij vijf dm dieper lag en het water niet meer zo hoog werd. Dit vaartuig hoopte men door lichte vloed vlot te krijgen.


12 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 10 maart. De gehele lading hout is gisteren uit het gestrande schoenerschip VOLE geborgen en te Cocksdorp en Oude Schild aangebracht. Het schip zit voor de kolk bij de Vliehors en zal hoogstwaarschijnlijk niet zijn af te brengen. Men is thans bezig met het bergen van de inventaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 11 maart. Va het gestrande schip SOPHIE FREDERIKKE heeft men de masten gekapt en aan wal gebracht. Ook is de gehele inventaris geborgen, benevens een gedeelte der lading. Bij gunstig weer hoopt men de gehele lading te bergen; de gerst heeft echter veel van het water geleden. Het schip zal vermoedelijk weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 19 februari. De barkschepen OLIVE en ELISE zijn door stormweder te East-London op strand gedreven en wrak geworden. Zes man der equipage van de OLIVE zijn verdronken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkochte schepen op maandag 11 maart, in De Brakke Grond:
- Het barkschip BALTIMORE, kapt. De Wijn, NLG 15.000. Opgehouden.
- vier aandelen, à NLG 250 ieder, in de Stoombootreederij voor het slepen van schepen aan het Nieuwediep van en naar zee verkocht resp. 99 % tot ¾ % A. Vinke, 99 % tot 1½ % A. Vinke. 99 % tot 2 % A. Vinke; 99 % tot 1¼ % A. Vinke.
- Het tjalkschip de JONGE FORSIENA, schipper J. van Duinen NLG 950. Koper J.G.J. Geers Hzn.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H. Tollenaar, makelaar, zal na afloop der veiling van het schoenerschip OTTO, in De Brakke Grond op maandag 18 maart 1878, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, nog in veiling brengen twee aandelen à NLG 250 ieder, in de stoomboot NIEUWENDAM, varende tussen Amsterdam en NIuewendam, vice versa. Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De officier van justitie te Groningen verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Jan Nijman, gedomicilieerd te Sappemeer, gezagvoerder van het galjootschip NICOLA VAN BAARLEN, te huis behorende te Groningen. Hij moet in een strafzaak worden gehoord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ramsgate, 7 maart. Door de havensleepboot zijn hier aangebracht de gezagvoerder Gust, diens vrouw en de equipage van het te Pekela te huis behorende schoenerschip NEUTRAAL, van Riga naar tarwe naar Cork bestemd. De gezagvoerder rapporteert, dat de 6e dezer het schip om 8 uur ’s avonds op het Noordwestelijk gedeelte van het Goodwinsand stootte en men het twee uur daarna met de scheepsboot verliet, waarmede men om 2 uur na middernacht het vuurschip bereikte, van waar zij door de sleepboot afgehaald werden. Dit schip, dat door visserlieden drie Engelse mijlen ten Z.O. van het Goodwinsand drijvende gevonden werd en te Calais is binnengebracht, is op de modder aan de grond gezet. Men veronderstelt dat het door hoog water van het Goodwinsand is vlot gekomen. Men zal onderzoeken, of de lading geland moet worden. Het was op de reis van Riga naar Cork de 11e februari van Tananger vertrokken.


13 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Termunterzijl, 9 maart. Volgens heden ontvangen telegram, heeft het schoenerschip VRIENDSCHAP, kapt. Kruize, de reis van Harlingen naar Krageroe in 42 uren afgelegd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rammonitor MATADOR, in aanbouw op het etablissement Feijenoord, zal bij gunstige waterstand zaterdag aanstaande des namiddags worden te water gelaten. Dit oorlogsschip is lang 61 M., breed 14,40 M., hol 3,40 M. en zal 2,90 M. diepgang hebben bij volle uitrusting. De wapening zal bestaan uit twee achterlaadkanonnen van 28 cm., wegende elk 35 ton met slede en affuit. Zoals dit schip nu tot aflopen gereed op de helling staat, weegt het 800 ton; geheel gereed, gepantserd, met machines voorzien en uitgerust, zal het 1.930 ton wegen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 12 maart. Het Nederlandse stoomschip PRINSES ELISABETH, van Glasgow gearriveerd, heeft, in het dok komende, belangrijke schade aan het achterschip bekomen door tegen een meerpaal te stoten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 10 maart. De Noord-Duitse bark NORMA, kapt. Von Alten, schijnt zo weinig geleden te hebben, dat het wellicht niet zal behoeven te lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 maart. Scheepsvrachten. Voor het kanaal van Bristol was in de laatste dagen nog al enige vraag naar schepen van 800 à 900 quarters haver en werd daarvoor Sh.18/- à Sh.19/- om in de Noorderhaven te laden, besteed. Voor Londen of de Oostkust was de vraag daarentegen gering en werd daarvoor Sh.10/- per 10 quarters besteed.


14 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 13 maart. Door het stoomloodsvaartuig ZEEMEEUW is alhier aangebracht de equipage en geredde inventaris van de Vlissingse loodsschoener No. 10, gestrand en wrak op de Maasdroogte.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 10 maart. Het bij Oostduinen gestrande schip PROVIDENCE, kapt. Perrode, is met de nog aan boord zijnde lading voor NLG 32,- verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Livorno, 6 maart. De Nederlandse stoomboot VENUS, heden ochtend naar Marseille vertrokken, is met schade aan de machine alhier teruggekeerd; heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, 8 februari. Een partij beschadigde suiker en koffie van het fregatschip ANNA, kapt. Van Overklift, van Batavia naar Rotterdam, en alhier lek binnengelopen, is in publieke veiling voor GBP 3.550,- verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 januari. Het verlaten ijzeren schip GLENERICHT werd 3 december op 22° ZB 89° OL met nog brandende lading gepasseerd door het schip ADMIRAAL DE RUIJTER, van Sunderland te Poelo Bras aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 maart. Te Vlissingen en omstreken zijn verscheidene vaten met wijn aangebracht, waarschijnlijk afkomstig van het onlangs bij Blankenberge gezonken Franse sloepschip JUPITER, dat bij de geheerst hebbende storm uit elkander zal geslagen zijn.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 13 maart. Het Nederlandse schip WATERLOO, kapt. Steevert, geladen voor Nederland, is de 11e dezer gestrand op de Noord-Oostkust van Madura.


15 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hartlepool, 12 maart. De Nederlandse galjoot AURELIA GRUNO, kapt. Stuitje, van Newcastle naar Odensee, is alhier met verlies van grote boot binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 12 maart. Het brikschip INGEBORG, kapt. Wulff, van Helsingborg naar Londen met haver, is lek en met overgeworpen lading alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 8 maart. De Nederlandse stoombaggermolen TANDJONG PRIOK NO. 2, van Glasgow, is heden van hier naar Batavia vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 maart. Volgens bij de Rederij ontvangen telegram zit het fregatschip MAASNYMPH bij Penang aan de grond, doch niet gevaarlijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 12 maart. Het schip TREKVOGEL, kapt. Freese, is, volgens ingekomen bericht, de 4 dezer van Fredrikvaerk herwaarts vertrokken.
(Later bericht meldt, dat het schip, na twee dagen en twee nachten storm op zee te hebben doorgestaan, weder op die plaats is geretourneerd. Aan boord was alles wel.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 2 februari. De elf man der equipage van het in Straat Malacca verongelukte schip MARY ANN WILSON zijn te Sumanap aangekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 12 maart. De loodskotter No. 1, welke met de storm van de vorige week in zee was, bleef langer dan gewoonlijk weg. Men maakte zich bezorgd, te meer daar de kotter No. 2, die inmiddels vertrokken was, hem niet bemerkte. Eergisteren arriveerde hij echter in de haven. Zeelieden, die in de laatste dagen zee kozen, hebben het zwaar te verantwoorden gehad.
De naar Engeland bestemde schepen zijn wegens storm en tegenwind nog op rede liggende.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oude Pekela, 13 maart. Laatstleden zaterdag (opm: 9 maart) is hier te water gelaten een tjalkschip, groot pl.m. 80 ton, gebouwd op de werf van de heer J.H. de Boer, voor rekening van de heer A.P. Frik te Zoutkamp.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hamburg, 12 maart. Heden is hier binnengekomen het schip ANNA, kapt. Meijer, komende van Levuka. Dit schip heeft in de Noordzee verschrikkelijk weer doorgestaan. Bij Texel sloegen de stortzeeën 7 man over boord, waarvan het gelukte vier te redden, maar drie man verdronken en een werd gekwetst.


16 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl. 14 maart. Het Nederlandse barkschip JOHANNES, kapt. Rottinghuis, van Londen naar Frederikstad, is op het Borkumer rif totaal verongelukt. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 14 maart. Het Noordduitse schip CARL, kapt. Brumm, van Wyborg met een lading delen herwaarts, is op de lading drijvende alhier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Het Nederlandse schip WATERLOO, van Pekalongan naar Amsterdam met suiker, koffie en tin, is te Gilling op de Oostpunt van Madura gestrand en zit gevaarlijk. Er is 12 voet water in het ruim.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Het Noorse barkschip VANADIS heeft de lading geheel gelost. Een klein gedeelte is beschadigd. Het moet opnieuw koperen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 15 maart. De lading gerst uit het schoenerschip SOPHIA FREDERIKKE, is geheel geborgen en binnen de duinen opgeslagen. Slechts een klein gedeelte is droog aan land gebracht, maar ’t voornaamste gedeelte is min of meer door zeewater beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 15 maart. Aan de bergers der lading hout uit de VOLO is 36 procent toegekend, waarvoor zij het tevens moeten kavelen en bewaken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Het Engelse stoomschip PENANG, van Singapore naar Java, zit bij Samarang op strand. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Wij lezen in de Glasgow Newspaper de beschrijving van de proeftocht der nieuwe boot van de Maatschappij Zeeland, de PRINSES ELISABETH. Deze prachtige raderboot, die door de Schotse dagbladen beschreven wordt als de snelste zeestomer, die op het ogenblik bestaat, (the fastest seagoing ship afloat), bereikte met volle lading een snelheid van 18 knopen. De Engelse mijl werd in 3 minuten 20 seconden afgelegd. Evenals de andere nieuwe boot dier maatschappij, de PRINSES MARIE, is deze boot 300 voet lang, 35 voet breed en 23 voet hoog. De beroemde firma John Elder & Co. bouwde deze boot, welke in Engeland geprezen wordt, als uitmuntende door bouw, inrichting en machinerie.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principaal, op maandag 25 maart 1878, des namiddags te 3 uur, in het Lokaal De Brakke Grond in de Nes alhier, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, te verkopen het welbezeild Nederlandse tjalkschip, genaamd: ALIDA MARGARETHA, gevoerd door schipper Meijer, groot 56 zeetonnen, met de daarbij zich bevindende scheepsgoederen gereedschappen, liggende alhier in de N.Z. Voorburgwal bij de Lijnbaansteeg.
Nadere inlichtingen begerende, spreke men met genoemde makelaar.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Groningen, 14 maart. Door de aandeelhouders in de Groninger-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij, is besloten het kapitaal met NLG 10.000,- te vergroten, en drie boten in de vaart brengen, tevens om NLG 1.500,- in het reservefonds te storten, en uit te keren 4½ procent per aandeel over de gewone maanden, gedurende welke de maatschappij in werking is.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Soerabaja, 2 februari. De gezagvoerder van de MIDNIGHT heeft het Amerikaanse schip OLD BAXTER bevracht om zijn lading van Amboina naar Japan te brengen. (De MIDNIGHT van New York naar Yokohama, is te Amboina lek binnengelopen).


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 maart. Vrijdagavond omstreeks half zes strandde vlak voor Egmond de Noord-Duitse bark AMALIA, kapt. Niemann, komende van Dantzig met een lading hout en bestemd naar Honfleur. Van de bemanning, uit elf koppen bestaande, is alleen een jongen van 16 jaar aan land gedreven; de overige tien zijn jammerlijk omgekomen. Volgens een schrijven aan het Nieuws van den Dag hadden deze mensen kunnen behouden worden, indien de autoriteit, belast met het in het werk stellen van pogingen tot redding van schipbreukelingen, haar plicht had gedaan. Men schijnt echter te lang gedraald te hebben met het uitbrengen van de reddingboot en verbood aan enige vrijwilligers om met eigen sloep naar het wrak te roeien. De enige poging, die bij de stranding is aangewend, zou bestaan hebben in het afschieten van twee vuurpijlen, die echter misten. Een derde pijl af te schieten werd onnodig geacht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 maart. Heden arriveerden hier het nieuw gebouwd kofschip TITIA, kapt. E. Dik, van de Wildervank, groot 93 ton, gebouwd bij de Gebr. Nijhuis te Sappemeer, alsmede de nieuwe gebouwde koftjalk ZES GEBROEDERS, kapt. J. Lottering, van de Wildervank, groot 201 m3, gebouwd bij J.M. Meihuizen & Zn. te Wildervank.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hartlepool, 12 maart. De galjoot AURELIA GRUNO, kapt. J.G. Stuitje, van Newcastle naar Odense, is hier met verlies van grote boot binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 9 maart. Scheepsvrachten. De koersen ondergingen deze week bij een matig ruime-aanbod weinig verandering. Men bewilligde naar Dordrecht Sh.16/- per load halfronde en Sh.15/- per 50 Rijnlandse kubieke voet langwerpinge eiken sleepers (opm: dwarsliggers).


Krant:

  JB - Javabode

Krawang (geen datum). In de nacht van de 3e op de 4e dezer zonk ten gevolge van hooglopende zeeën op de hoogte van Sewoe (Krawang) de met rijst beladen, te Pekalongan te huis behorende, schoener FATHOOL HAIR. De bemanning heeft zich in de sloep van het vaartuig weten te redden.


17 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 15 maart. Kapt. Freesse Jr., voerende het schip TREKVOGEL, rapporteert, dat midden in de Westereems op 6 vadem water, een groot wrak zit, gevaarlijk voor de scheepvaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 15 maart. Kapt. Brumm, voerende het schip CARL, rapporteert, dat hij één man der equipage van het op 13 dezer gestrande barkschip JOANNES, kapt. Rottinghuis, heeft gered; de boot was langszij, doch kon wegens de holle zee de andere manschappen niet redden. Door kapt. Bakker, voerende het schip HOFFNUNG, is heden alhier aangebracht de overige bemanning van het schip JOANNES, kapt. Rottinghuis, bestaande uit elf man.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 13 maart. Gisteren is alhier aan strand gespoeld een Noorse barkas, waarop met ingesneden letters Ostras af Tvedestrand, alsmede een zwaar door zeewater beschadigde baal katoen en een vat talk. Overigens drijven hier vele kleine stukken talk aan, waarschijnlijk afkomstig uit een voor omstreeks voor 6 jaren tussen dit eiland en Terschelling verongelukte stoomboot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 maart. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORA, moet in het dok om nagezien en gerepareerd te worden. Misschien zal het de lading moeten lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, 15 februari. Een tweede verkoop van beschadigde lading van het schip ANNA, kapt. Van Overklift, heeft op machtiging van de Nederlandse consul plaats gehad: 433 balen koffie en 60 kranjangs suiker werden verkocht. Een derde verkoop van 100 kranjangs suiker is aangekondigd op morgen. De reparaties aan het schip zullen binnen een week volbracht zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 13e maart 1878 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz., gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, August Andrew Wambersie, cargadoor en expediteur, en Jan Visser Jacobuszoon, particulier, beiden wonende te Rotterdam, overeengekomen, om de tweede ondergetekende in de Handelszaak, tot dusverre door de eerstondergetekende alhier ter stede gedreven, op te nemen, en die alzo voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
Deze vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam, heeft ten doel de uitoefening van de cargadoors- en expeditiezaken, zodanig als die door de eerstondergetekende tot heden zijn gedreven, met alles wat daartoe behoort, en is aangegaan voor een tijdvak van twintig achtereenvolgende jaren, aanvang genomen hebbende de 1e januari 1878 en mitsdien zullende eindigen de 31e december 1897, met dien verstande echter, dat de vennootschap alsdan niet van zelve zal eindigen, tenzij door een der vennoten ten minste zes maanden vóór de expiratie een schriftelijke opzegging daartoe zal hebben plaats gehad, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor één jaar te zijn verlengd en zulks telkens van jaar tot jaar, totdat die ten minste zes maanden voor het einde van enig jaar door een der Vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
De firma der vennootschap blijft: Wambersie & Zoon, tot de tekening waarvan de beide vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van de beide vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 13 maart 1878, Aug. A. Wambersie, Jan Visser Jac.z.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Reval, 12 maart. De stoomboot NAUTILUS is, na 48 uren in het ijs gewerkt te hebben, er in geslaagd in zee te komen. Verscheidene stoomboten hebben vruchteloos beproefd in en uit te komen. De rede is met ijs overdekt. Baltishport is geheel vrij van ijs.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop het ijzeren schroefstoomschip MARTINUS EN HENRIETTE, groot 400 gemeten tonnen, met in 1874 in compound veranderde machine van 80 pk en geclassificeerd bij Lloyds, in staat om dadelijk in dienst gesteld te worden. Nadere informatiën te bekomen bij de directeur te Dordrecht J. Bouten.
(opm: gekocht door Phs. van Ommeren en verdoopt GERTRUDE).


18 maart 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dinsdag de 19e maart publieke verkoping op Texel der lading, circa 104 last garst, ex SOPHIA FREDERIKE, kapt. Rasmussen, van Libau, meer of minder door zeewater beschadigd. Te bezichtigen op maandag 18 maart.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Christiansand, 12 maart. Het Nederlandse schip INGEBORG, kapt. Wulff, van Helsingborg met haver naar Londen, is lek en met overgeworpen lading hier binnengelopen.


Krant:

  JB - Javabode

Om de rammonitor 2e klasse LUIPAARD beter te doen sturen, is voor die bodem een centrale kiel van twee decimeter vervaardigd, welke te Hellevoetsluis wordt aangebracht, terwijl het roer een verbreding zal ondergaan.


19 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van de heer H. Muller Szn. contra de heer Oort en de Maatschappij Nederland. Het Hof heeft het vonnis der Rechtbank te Rotterdam vernietigd en de heer Oort toegelaten om met getuigen te bewijzen dat de brand, in het stoomschip WILLEM III ontstaan, hem ontoerekenbaar is. Dit getuigenverhoor is bepaald op 9 september a.s.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 18 maart. Het schip WESTERBOTTEN, kapt. Andersen, van Frederikstad naar Purmerend, is voor de wind op de Harsens gelopen; een gedeelte der lading wordt gelost.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schiermonnikoog, 16 maart. Heden is aangespoeld de spiegel van een schip met naambord gemerkt: C.G.Ph.R. Delfzijl, vermoedelijk afkomstig van de bark JOHANNES (ex LAURA EN ADÈLE), kapt. C.G.P. Rottinghuis, reder A.J. Bes, Bierum.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 21 februari. Aangaande het schip WESTERN BELLE, hetwelk bij Coronie gestrand is, meldt men dat het schip op acht voet water met een diepgang van 12 voet 10 duim in de modder vast zit. Er is geen vasthoudende grond om ankers uit te brengen. Schip en lading hebben niets geleden en maakt het slechts 5 duim water per etmaal. De Engelse consul is er in geslaagd de hulp van een Nederlandse oorlogsstoomboot te verkrijgen en is naar Coronie vertrokken met een deskundige om de staat der zaken in ogenschouw te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. Het Gerechtshof van ’s-Gravenhage (burgerlijke kamer) heeft heden een belangrijke uitspraak gewezen in de bekende tweede zaak van het stoomschip WILLEM III. Bij de eerste zaak gold het, naar men zich herinneren zal, een vordering van een der inladers tegen de schipper tot vergoeding der door de brand van dit stoomschip aan zijn ingeladen goederen toegebrachte schade, welke vordering de inlader in hoogste instantie werd toegewezen, op grond van art. 345 al. 2 Wetb. van kooph., volgens welke wetsbepaling de schipper moet instaan voor alle schaden, die aan de te vervoeren goederen overkomen, uitgenomen dezulke, die uit een gebrek aan het goed zelf, of door overmacht, of door schuld of nalatigheid van de afzender veroorzaakt zijn.
De tweede zaak, door de Rechtbank te Rotterdam bij vonnissen van 21 februari en 28 mei 1877 beslist, betreft de vordering van de heer H. Muller Szn., koopman, commissionair, reder en assuradeur, gevestigd te Rotterdam, en handelende onder de firma H. Muller en Comp., eiser, tegen E. Oort, scheepsgezagvoerder, wonende te Amsterdam, en tegen de naamloze vennootschap “Stoomvaart-maatschappij Nederland”, waarbij de eiser, op grond dat aan hem als inlader en cognossementhouder zijn goed niet is kunnen worden uitgeleverd, schade heeft geleden,
1° de voornoemde scheepsgezagvoerder heeft aangesproken tot veroordeling om aan hem te vergoeden alle schade die goederen overkomen, nader bij staat op te maken en te begroten, en
2° de stoomvaartmaatschappij “Nederland” heeft in rechten geroepen om aansprakelijk te worden verklaard voor datgene waartoe de eerste gedaagde bij het te wijzen vonnis zou worden veroordeeld.
De scheepsgezagvoerder Oort had in eerste aanleg als enige grond van verweer tegen deze vordering aangevoerd, dat de brand op de WILLEM III is ontstaan door een zogenaamde hutbrand en mitsdien door een oorzaak, welke alle denkbeeld van schuld van de gedaagde uitsluit, en rechtens te zijnen opzichte als overmacht moet worden beschouwd.
Om die overmacht te staven had hij de eerste rechter verzocht, door alle middelen rechtens, speciaal door getuigen, te mogen bewijzen de volgende feiten:
1°. Dat de brand is ontdekt des avonds ten 10 ure van de 19 mei 1876 en wel in de hut no. 25, de voorste aan stuurboordzijde, bewoond door de heer Pabst en familie;
2°. Dat onder die hut zich bevonden; a. het kolenruim; b. het grote laadruim en daarnaast het soldatenlogies de hut, des tweede stuurmans en een gang;
3°. Dat de brand ontstaan moet zijn of in die hut no. 26 of daarnaast of daaronder.
4°. Dat hij niet is ontstaan in een der gezegde omgevingen;
5°. Dat hij bepaald niet is ontstaan onder de hut, onder anderen omdat het grote dek (maindeck), dat de vloer van de hut en van het soldatenlogies uitmaakte, niet warm was; dat hij bepaald niet in het laadruim kan zijn ontstaan, omdat de koperen stoombluspijp van dat ruim door het soldatenlogies gaande, niet warm was.
6°. Dat het grote laadruim reeds sedert zondag 14 mei 1874 was gesloten;
7°. Dat de brand niet is ontstaan in het kolenruim;
8°. Dat de brand niet is ontstaan in het soldatenlogies, noch in de hut van de tweede stuurman;
9°. Dat de brand met zulk een hevigheid uitbarstte, dat niettegenstaande hij dadelijk is ontdekt en de krachtige blusmiddelen zijn aangewend, in een kwartier tijds het schip geheel in lichtelaaie vlam stond en na 20 minuten de sloepen moesten worden uitgezet tot lijfsbehoud van bemanning en passagiers;
10°. Dat even voor het uitbreken van de brand de avondronden waren gedaan, en
11°. Dat in mei 1875 op het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, toen liggende te Nieuwediep, mede een hutbrand is ontstaan, die in een buitengewoon korte tijd een viertal hutten vernielde en bijna al de andere meer of min beschadigde, en alleen kon worden geblust, doordien het schip in de haven lag en van buiten af hulp kon worden aangebracht.
De eiser verzette zich in eerste aanleg tegen de toelating van het aangeboden bewijs, op deze gronden: de schipper kan niet te zijner tijd verontschuldiging volstaan met te bewijzen alleen waar ter plaatse de brand is uitgebroken, maar hij moet bewijzen dat de brand door overmacht is ontstaan. Daarenboven wat de eiser aanbiedt te bewijzen betreft niet het positieve feit, waar de brand is ontstaan, maar slechts het negatieve waar hij niet ontstaan zoude zijn. Eindelijk de eiser wil dat negatieve bewijs niet leveren door feiten welke de zintuigen kunnen waarnemen, maar door gevolgtrekkingen, die niet zijn feiten voor getuigenbewijs vatbaar.
De Rechtbank verenigde zich met het stelsel van de eiser, wees het verzoek tot getuigenbewijs af, veroordeelde de scheepsgezagvoerder om aan de eiser te vergoeden alle schade aan door hem ingeladen en verzekerde goederen, nader bij staat op te maken en te begroten, terwijl de uitspraak zelfs uitvoerbaar werd verklaard bij lijfsdwang. De scheepsgezagvoerder Oort en de stoomvaartmaatschappij “Nederland” worden in de kosten van proces veroordeeld en laatstgenoemde werd tevens aansprakelijk verklaard voor hetgeen waartoe de heer Oort bij hetzelfde vonnis werd veroordeeld.
Terwijl in eerste aanleg voor de eiser was opgetreden mr. H.H. Tels en voor de gedaagden mr. J.C. Reepmaker, werd de zaak in hoger beroep bepleit voor de eiser, geïntimeerde, door mr. A.M. van Stipriaan Luiscius en voor de gedaagden, appellanten, door mr. J.G. Rochussen.
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft heden bij gemotiveerd arrest de uitspraak van de eerste rechter vernietigd en het door de eerste appellant in eerste aanleg gevraagd getuigenbewijs toegewezen.
De beslissing van het Hof laat zich aldus samenvatten:
De stelling van de eerste appellant dat hij allen heeft te bewijzen dat de brand op de WILLEM III is ontstaan door een zogenaamde hutbrand en mitsdien door een oorzaak welke alle denkbeeld van schuld bij hem uitsluit, is volkomen gegrond. De schipper zal werkelijk van alle verantwoordelijkheid zijn ontheven, wanneer het blijkt, dat geen schuld hem te wijten is, dat hij alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de brand te voorkomen en alle gepaste middelen heeft aangewend om, na de ontdekking, die te blussen. Weliswaar zal, wanneer de gestelde feiten zullen zijn bewezen, nog wel niet zijn gebleken welke de oorzaak van de brand is geweest, maar een vermoeden zal ten gunste van de schipper zijn ontstaan, dat hem geen schuld kan worden ten laste gelegd en dat dit vermoeden door andere vermoedens zal kunnen worden aangevuld, o.a. door dit, dat hij na de ontdekking van de brand niets heeft verzuimd om het voortwoeden van de brand tegen te gaan en het verbranden der goederen dus niet aan zijn nalatigheid was te wijten.
Maar zijn nu alle door de eerste appellant gestelde feiten ter zake dienende en afdoende? Het Hof kan die vraag niet in alle opzichten bevestigend beantwoorden. Zeker zal door de gestelde feiten 1-4 het bewijs kunnen worden geleverd dat de brand is ontstaan in de hut No. 25. Uit de feiten 9 en 10 zal kunnen worden afgeleid dat de schipper na de ontdekking van de brand geen schuld te wijten is geweest. Punt 10 zal kunnen aanwijzen dat de schipper niet in gebreke is gebleven de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar de overige feiten oordeelt het Hof niet ter zake dienende en afdoende; 5-8 niet, omdat zij of reeds begrepen zijn in 1-4, of gevolgtrekkingen uit feiten behelzen, terwijl zodanige gevolgtrekkingen niet kunnen bewezen worden; punt 11 niet, wegens zijn onbestemdheid.
Het Hof heeft op deze gronden gelast, dat, alvorens ten principale zal worden voortgeprocedeerd, de eerste appellant in de gelegenheid zal worden gesteld punten 1-4, 9 en 10 door getuigen te doen bewijzen, en bevolen dat dit getuigenbewijs, voor het Hof zal plaats hebben op maandag 9 september e.k., welke termijn op geen vroegere dag is gesteld, met het oog op de mogelijkheid, dat schepelingen, thans afwezig, als getuigen voor het Hof zullen moeten verschijnen.
Het Hof heeft eindelijk de beslissing over de kosten van het hoger beroep tot de einduitspraak gereserveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 17 maart. Van het Noordduitse schip EMILIE HEYSE, laatst gevoerd door kapt. Marohn en hier gestrand, is bijna niets geborgen; van de lading zijn een gedeelte ledige stroopvaten in stukken aangespoeld; de bergers deden echter geen moeite om die duigen op te halen. De losse, beschadigde katoen, deze week in veiling gebracht, besomde gemiddeld NLG 60 per 500 kg.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 18 maart in De Brakke Grond:
- Het barkschip ZEPHIR, gevoerd door kapt. Muysson NLG 7.300. In slag NLG 2.400, koper E.C.A. Koli (opm: een makelaar)
- Het schoenerschip OTTO, gevoerd door kapt. Sap. NLG 6.300. Opgehouden.
- Een aandeel à NLG 250 in de stoomboot NIEUWENDAM, varende tussen Amsterdam en Nieuwendam, vice versa NLG 40. Opgehouden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Dezer dagen kwam te Delfzijl binnen het Duitse brikschip CARL, kapt. C. Brumm, van Wyborg met een lading delen naar Cette bestemd. Dit schip vertrok 28 oktober des vorigen jaars van Wyborg, had in de Oostzee met veel slecht weder te kampen, waardoor men genoodzaakt was de deklast over boord te werpen. Op 14 december liep de CARL te Kleven (Noorwegen) binnen ten gevolge storm en tegenwind. De 28 februari zeilde het schip van Kleven naar de bestemmingshaven, maar in de Noordzee leed het zware schade; de boten sloegen weg en het werd ten gevolge zware stortzeeën zeer lek. Men werd eindelijk genoodzaakt naar de Eems af te houden en had het geluk, hoewel zonder loods, de rivier op te zeilen tot binnen het eiland Borkum, waar men ankerde. Toen kwam een loods aan boord en nam de kapitein nog twee loodsen tot assistentie, om de afgematte equipage te helpen. De volgende dag kwam de CARL in de haven van Delfzijl binnen. Inmiddels had het water in het schip een hoogte van 13 voet bereikt, zodat het vaartuig als het ware op de lading dreef.
Verder wordt nog gerapporteerd, dat, toen de CARL de Eems inzeilde, men in de buitengronden een in gevaar verkerend barkschip zag. Spoedig daarna kwam een boot met de bemanning van dat barkschip op de CARL af. Toen de boot langszijde van de CARL kwam, sprong een man over. Men wierp touwen aan de manschappen in de boot toe; maar de zeegang was zo hoog, dat de boot niet langszijde kon blijven. Een reddingboei werd de schipbreukelingen toegeworpen, in de hoop dat men daarmede een voor een zou kunnen ophalen, waaraan zich echter niemand waagde. Uit de boot werd kapt. Brumm toegeroepen: bak te brassen, dit echter was onmogelijk, uithoofde de CARL te na aan het strand was, en men zodoende allen in groter gevaar zoude brengen, daar toch de CARL de boten verloren had en er dus bij stranding aan geen redding te denken viel.
Hoewel kapt. Brumm de mannen in de boot toeriep zich zolang mogelijk aan het schip te houden, liet men eindelijk het touw uit de boot slippen en konde toen niet meer voor de schipbreukelingen worden gedaan, en was de boot weldra uit het gezicht verdwenen, zodat men vermoedde, allen met de boot in de golven omkwamen. Gelukkig echter werd de boot op het Borkumer strand geworpen, en de bemanning van een bijna wisse dood gered.
Het is later gebleken, dat de verongelukte bark was de JOHANNES, kapt. Rottinghuis, te Delfzijl thuisbehorende.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De notaris Hattinga Raven, ter standplaats Nieuwediep, zal op donderdag 28 maart aanstaande, des avonds te 7 uur, in het lokaal Musis Sacrum, te Helder in het openbaar verkopen de complete en in zeer goede staat zijnde inventaris van het Nederlandse barkschip JOHAN EILARD MARIA, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, trossen, lopend touwwerk, een gangspil, en verdere scheepsinventaris, zomede twee boten, een sloep en een vlet. Te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag, achter en op het terrein van de scheepstimmerwerf De Lastdrager te Nieuwediep.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Hamburg, 11 maart. Van het schip ANNA, alhier van Livuka aangekomen, zijn door een stortzee bij Texel 7 man der equipage overboord geslagen, waarvan er 4 gered werden.


Krant:

  JB - Javabode

Samarang, 14 maart. De stomer PENANG, komende van Singapore, heeft eergisterenavond ten gevolge van het zware weder de rede van Batavia niet kunnen bereiken. Door golven, wind en stroom voortgezweept, is het vaartuig op de hoogte van Demak gestrand. De lading is men thans bezig te lossen, terwijl de stomer BENTAN van Singapore ontboden is om de PENANG weder vlot te krijgen.


20 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shoreham, 17 maart. De sleepboot BRISTOL is alhier aangekomen van Londen om de Nederlandse schoener AGATHA CATHARINA te slepen, en is daar mede vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 maart. De Duitse bark INO, van Singapore naar Marseille, 21 februari alhier lek binnengelopen, na in Straat Bali aan de grond gezeten te hebben, is gerepareerd. De kosten worden op NLG 15.000 begroot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 maart. Het Nederlandse schip WATERLOO is vol water gelopen en gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 maart. Heden werden op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kielen gelegd van de schroefsleepstoomboot NELLY, te bouwen voor rekening van de Schroefsleepstoomboot-Reederij De Toekomst, gevestigd te Rotterdam; de machine zal vervaardigd worden in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam; en van de ijzeren sleepkaan HOMBERG, te bouwen voor rekening van de heer Johs. Kersken, te Homberg a/Rhein.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij beschikking van 26 januari jl. van de gouverneur van Suriname is ten behoeve van de gezagvoerder van de Franse loodsschoener LUZ, E.V. Wieresffinski, een loffelijk getuigschrift uitgereikt als een hulde aan zijn betoonde menslievendheid bij het redden van een gedeelte der bemanning van de op 23 december 1877 ter hoogte van de Nickeriekust verongelukte Nederlandse schoener ANNIE LAURIE.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 18 maart. Op Schiermonnikoog is vrijdag de spiegel van een schip aangespoeld, waarop een naambord was gespijkerd met het opschrift: C.G.PH.R. Delfzijl, waarschijnlijk afkomstig van de bark JOHANNES (ex LAURA EN ADÈLE), kapt. C.G.P. Rottinghuis, reder A.J. Bos te Bierum, volgens het jaarboekje van Neerlands Vloot en Reederijen in 1848 uitgehaald. Het strand is bezaaid met drijfhout.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 maart. Scheepsvrachten. Om in de Noorderhaven te laden werden heden een viertal schepen, ladende ieder ongeveer 650 quarters haver, bevracht tegen Sh.6/- voor de kolenhavens aan de Oostkust, Sh.9/- voor Londen of de Oostkust, Sh.12/- voor het Engels Kanaal, en Sh.18/6 voor het kanaal van Bristol, per 10 quarters haver met gratificatie.


21 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwgebouwde stoomschip PRINSES ELIZABETH deed onlangs in Wemyss baai een proeftocht op de gemeten mijl. Aan boord bevonden zich de heer Van Woelderen, directeur der Maatschappij Zeeland, de heer De Hoog, inspecteur der Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, benevens de leden der firma John Elder & Co., de bouwmeesters der boot en machine. Bovengemelde boot en de PRINSES MARIE zijn gebouwd voor rekening der Maatschappij Zeeland en bestemd voor de vaart tussen Vlissingen en Queensboro. De boot was zwaarder beladen dan men verwacht dat zulks gewoonlijk het geval zijn zal, en liep een vaart van 18 knopen als maximum, terwijl de gemiddelde spoed verkregen 17,225 knopen per uur was, waardoor deze boot voor de snelstvarende die er bestaat kan gehouden worden.
De afmetingen der PRINSES ELIZABETH en der PRINSES MARIE zijn als volgt: lengte 300, breedte 35 en 23 voet hol, waardoor op deze boten, die door de grote diepte der havens waarop zij varen, een grotere diepgang kunnen hebben dan de gewone kanaal-passagiersboten en daardoor veel vaster op het water liggen, de kansen van zeeziek te worden zeer verminderd zijn. De inrichtingen voor passagiers zijn op de weelderigste voet. Al de passagiers der eerste klasse hebben een vrije hut, de salons, die zo dicht bij het midden van het schip geplaatst zijn als doenlijk was, zijn goed verlicht en geventileerd. Dames-salons, rookkamers, baden, wasplaats enz. zijn alle ingericht met het oog op gemak, en bestaat er geen twijfel dat deze boten een belangrijke aanwinst zijn voor de lijn tussen Vlissingen en Queensboro.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel. 20 maart. De geborgen lading gerst uit het gestrande schoenerschip SOPHIE FREDERIKKE heeft gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 6.750.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 18 maart. Het schoenerschip ZUURDIJK, kapt. Kwint, van Yarmouth naar Gloucester, is alhier binnengelopen met verlies van de stuurman die op zee overboord geslagen is.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Naar de Middelburgsche Courant verneemt, is besloten tot een verwijding van de toegang tot het droge dok te Middelburg, ten einde die opening wijd genoeg te maken voor de nieuwe stoomschepen der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, de PRINSES MARIE en de PRINSES ELISABETH.


22 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ameland, 17 maart. Eergisteren zijn hier aan strand gespoeld enige kleine stukken wrakhout, vermoedelijk van het op het Borkumerrif uiteengeslagen barkschip JOHANNES, kapt. Rottinghuis, benevens een kist met kledingstukken, toebehorende, volgens daarin gevonden papieren, aan Warner Jansonius, te Appingedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 21 maart. Heden ochtend doet de PRINSES MARIE, stoomschip der Maatschappij Zeeland, zijn proeftocht ter rede van Texel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 20 maart. Volgens ontvangen bericht d.d. 26 januari, van de gezagvoerder Blanken, voerende het barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, was hij behouden te Adelaide gearriveerd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 20 maart. De sleepboot HERCULES is van hier naar Terschelling vertrokken, om het schip NORMA, kapt. Van Allen, van New York met schade aldaar binnen, naar Bremen te slepen.


23 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 maart. Het Nederlandse schip THALASSA, kapt. Keijzer, lag, volgens brief van de kapitein, 16 januari nog te St. Nicolas te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 22 maart. De inventaris van het schoenerschip SOPHIE FREDERIKKE, heeft gisteren in publieke veiling NLG 1.448,50 opgebracht, de wrakken NLG 563,25; totaal NLG 2.011,75.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft ons uit Den Helder: Gisteren deed het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland een proefreis ter rede van Texel.
Stomende langs de gemeten mijl, bleek dit prachtige schip een van de snelst varende stomers in Europa te zijn. Met 32 à 33 omwentelingen oefende de machine een kracht uit van ruim 3.500 paarden, terwijl het schip met een gemiddelde vaart van 16½ mijl door het water liep.
Zo ergens, dan gaat aan boord van de PRINSES MARIE snelheid van beweging, gepaard met doelmatige en prachtige inrichting. Rijk en toch zeer huiselijk ingerichte salons, ruime en goed geventileerde hutten, zo voor families als voor enkele personen. Afzonderlijke rookkamer voor heren en boudoirs voor dames, goede badkamers, net servies, uitstekende bediening zijn op dat stoomschip de factoren, die het korte verblijf aan boord zeer aangenaam zullen maken.
Door het in de vaart brengen van dergelijke schepen heeft de Maatschappij Zeeland getoond op welke uitmuntende wijze zij haar belangen met die der reizigers weet te verbinden, terwijl de scheepsbouwmeesters John Elder and Co. te Glasgow, zowel wat schip als machine aangaat, een waar kunstwerk hebben geleverd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 21 maart. In het droogdok alhier zijn de schepen PROFESSOR VAN DER BOON MESCH en de RIGA, twee gewone driemasters, heden gelijktijdig opgenomen. Voor een derde schip van middelmatige lengte, is nog ruimte aanwezig.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 20 maart. Hedenmorgen met een sleepboot van hier naar Bremen vertrokken de Noord-Duitse bark NORMA, kapt. Van Alten, na borgstelling voor het te bepalen hulploon aan de Terschellinger zeelieden.


24 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip NORMA, kapt. Van Alten, gesleept door de sleepboot HERCULES, gisteren na een voorspoedige reis van 24 uren van Terschelling te Bremerhaven aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 21 maart. Het verlaten en alhier binnengebracht Nederlandse schoenerschip NEUTRAAL is in het dok en lost de lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 6e april a.s. zal het voor rekening van de Noordpool-expeditie gebouwde schip WILLEM BARENDSZ te Amsterdam te water gelaten worden. Daar men weet, dat honden in het sneeuw- en ijsland gewichtige diensten zullen kunnen bewijzen, heeft de expeditie zich twaalf van die dieren aangeschaft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vrachten. In de laatste veertien dagen waren de afdoeningen weder zeer beperkt; weinig lading wordt aangeboden en houden koersen zich nauwelijks staande. De afsluitingen zijn: Nederlandse KITTY naar Amsterdam NLG 52,50 voor suiker in de Oosthoek, NLG 60,- voor koffie te Tjilatjap; Nederlandse stomer CELEBES naar het Nieuwediep, NLG 90,- à 95,- voor tabak, NLG 85,- voor koffie, NLG 22,50 particulier tin; Nederlandse JOHANNA MARIA en PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL accepteerden NLG 50,- voor suiker en NLG 75,- voor huiden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: UTRECHT, ROTTERDAM, GROEN VAN PRINSTERER, MARIE, NICOLAAS WITSEN, ANNA EN SOPHIA, ANTJE, PROFESSOR SIMON THOMAS, HENDRIKA, ZES GEZUSTERS, JOHANNA, ALBLASSERDAM, SLIEDRECHT, BALI en JACATRA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. A. Osterrath, de 20ste maart van Batavia vertrokken, bestemd op Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 23 maart. In de publieke verkoping van gisteren heeft de tuigage van het schoenerschip VOLO NLG 735, het wrak NLG 100 en de lading hout NLG 2.602 opgebracht.


25 maart 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 16 maart. In houtvrachten was het deze week weder zeer rustig. Er kwamen maar weinig afsluitingen tot stand en in enkele gevallen moesten vervrachters zich nog een teruggang der koersen laten welgevallen. Aan de markt bevindt zich o.a. een lading naar Groningen voor een ongeveer 90 last ladend schip, circa 50 last eiken plançons tot NLG 17 à 18, de rest grenen balken tot NLG 15 per last van 80 cub.ft.


26 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 februari. De gehele lading van de CRISTABEL is nu gelost en 240 kranjangs suiker zijn publiek verkocht. De experts hebben order gegeven het schip te dokken, tot nog toe was men niet in staat de waarschijnlijke kosten van reparatie op te geven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Amsterdam op maandag 25 maart: het extra welbezeild tjalkschip, genaamd ALIDA MARGARETHA, gevoerd door schipper Meijer, groot 56 zeetonnen, NLG 400. NLG 3,-. Koper C. Ament (een makelaar).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het flink en sterk kofschip ELIZABETH LOLLINA, groot 112 oude zeetonnen, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve ligt aan de werf van de heer Sijdzes, nabij Delfzijl. Inlichtingen geven de cargadoors Wijnne & Barends te Groningen en Delfzijl.


27 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 maart. Heden is op de werf van de wed. C. Boele & Zonen alhier de kiel gelegd van de schroefsleepstoomboot VOORUITGANG II, voor rekening van der Joh. van der Graaf te Kralingen. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 19 januari. De JOHANNA MARIA is binnen het nieuwe havenhoofd gesleept om te repareren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het salonstoomschip DOLPHIJN, dat tussen Amsterdam en IJmuiden in de vaart komt, is gebouwd op de werf Het Kromhout alhier, door de heer D. Goedkoop jr. De kiel werd gelegd op 15 september 1877; op 9 februari 1878 werd de boot te water gelaten en de eerste proeftocht had plaats op 11 maart.
Het vaartuig heeft een lengte van 40 meter, is 5 meter wijd en 2,70 meter hol. De verticale direct werkende machines zijn naar het compoundstelsel vervaardigd door Gebrs. Stork en Co. te Hengelo. De hoge-drukking-cilinder heeft 355 millimeter middellijn; de lage-drukking-cilinder 615 millimeter; de slaglengte voor beide cilinders is 380 millimeter. Met een stoomdruk van 4½ atmosfeer hebben beide machines een vermogen van 130 indicateur paardenkrachten.
De boot loopt een kilometer in 3 minuten 35 seconden. De salon eerste klasse is voor in het schip; die der tweede klasse achter. Beide zijn zeer net en gemakkelijk ingericht en op het dek is ruim plaats. De uren van de dienst worden natuurlijk in verband gebracht met de tijd, waarop geen oponthoud te verwachten is door sluiting der spoorwegbruggen over het Kanaal. Doorgaans zal de reis van hier naar IJmuiden niet veel langer dan 7 kwartier duren. Aan de verschillende stations onderweg zijn nette gebouwtjes geplaatst en ook voor aanlegsteigers is, zoveel thans nog mogelijk is, gezorgd.
Bij de tocht op zondag jl. konden de genodigden opmerken, dat een groot gedeelte der kanaaloevers in het duin reeds is afgegraven tot aan de limiet der voorgenomen verbreding. Een grote uitgestrektheid is reeds met teelaarde belegd, waarop gras wordt gezaaid, ten einde de taluds beter tegen verstuiving en inkalving te behoeden. Aan de oevers blijft vooreerst een horizontale berm van de kanaalrand tot aan de voet van het talud. Wat daarvan in het kanaal raakt wordt weggebaggerd, zodat de diepte behouden blijft en het kanaal gaandeweg breder wordt, zonder dat men gevaar loopt van instorting der oevers. Tegenover Velzen wordt een haven, of soort van dok, uitgegraven, tot doelmatige berging van de waarloze sluisdeuren. De inrichting wordt zó, dat deze deuren gemakkelijk naar de sluizen kunnen worden gesleept. Tegenover de hoogte, waaruit de ballastmaatschappij haar zand trekt wordt in de oever een tunnel geboord ten behoeve der zandsteenfabriek. Deze fabriek ligt op de linkerkanaaloever en zal aldus onder de straatweg door (die achter de eerste duinrij ligt) met het Kanaal worden verbonden. Bedoelde straatweg verbindt Velzen met IJmuiden en is geheel gereed. IJmuiden zelf begint zich goed te ontwikkelen. Zodra het weder wat aangenamer is zal deze nieuwe kolonie vrij wat bezoekers trekken, te meer nu door de nieuwe stoomboot het verkeer zo veel gemakkelijker en aangenamer is geworden. Ook zijn er plannen in de maak, om hier een badinrichting te stichten. Grotere vuurtorens, dan de thans gestelde (een dringende behoefte), zullen weldra worden gebouwd.
In ons kort bericht omtrent de feesttocht met de nieuwe boot werd ook met een woord gesproken over de tocht naar zee met de SIMSON (van de stoomsleepdienst onder directie van de Gebr. Zurmühlen).
Deze boot en zijn evenknie, de HERCULES, thans nog in Nieuwediep, verdienen zeer de aandacht en bewijzen met welk een geestkracht en onbekrompenheid de zaken hier worden aangevat. Het zijn buitengewoon krachtige sleepboten, gelijk reeds blijken kan uit de omstandigheid, dat de HERCULES dezer dagen een volgeladen Noord-Duitse bark met een 8 mijls vaart van Terschelling naar Bremerhaven heeft gesleept, iets wat op onze kust nog niet is voorgekomen. De schepraderen kunnen, met elkander verbonden, op de gewone wijze werken, maar ook van elkander worden losgemaakt, (worden ontkoppeld), zodat het ene rad stilstaat, terwijl het andere draait, of ook beide tegelijk, maar ieder in een andere richting werken. Welk gemak dit levert bij de manoeuvres behoeft niet te worden gezegd. In de geul, vóór de sluizen, draaide de SIMSON zondag zonder moeite en bleek volkomen zeker te zijn van zijn koers.
De HERCULES is nog iets groter en machtiger dan de SIMSON; beide doen hun naam alle eer aan. De HERCULES is gebouwd naar het beste, in Engeland bekende type, en wel naar het model van de ANGLIA, die, een paar jaar geleden, een volgeladen Engels mailstoomschip, met gebroken machine, van de Kaap de Goede Hoop afhaalde en naar Liverpool bracht, en het stoomschip PRINSES AMALIA van Port-Said naar Glasgow sleepte.
Behalve de gewone inrichtingen met stoom om het anker te lichten en de zware trossen in te halen, heeft de HERCULES aan dek staan, in verbinding met de machine, een zogenaamde reddingspomp, die 750 ton water in het uur oppompt en verder is ingericht om door slangen, in verbinding te worden gebracht met elk ander schip en zodoende schepen, die in zinkende staat verkeren of lek op strand zitten, grote diensten kan bewijzen.
De HERCULES is 47, en de SIMSON 44 meter lang; beiden zijn sleepboten waar Nederland trots op mag zijn en die men niet beter zal vinden in den vreemde.
Ere de aandeelhouders der sleepdienstrederij, die, met voorbijziening van eigen financiële vooruitzichten in de eerste tijd, aan IJmuiden hebben geschonken een materieel, waarop de handel ten volle kan vertrouwen.
Waar men, zoals de genoemde firma’s, de eisen van de nieuwe tijd blijkt te begrijpen, behoeft aan de toekomst waarlijk niet te worden gewanhoopt. Het was dan ook niet ter verwonderen, dat op het collation, zondag aan boord van de DOLPHIJN de genodigden aangeboden, deze gedachte is menige welgemeende dronk werd uitgesproken.
De kloeke mannen, die zo vele nuttige ondernemingen, ten behoeve van handel en scheepvaart in het leven riepen en wat zij hebben aangevat flink doorzetten, verdienen trouwens ten volle deze waardering hunner stadgenoten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 26 maart. Het Nederlandse schip ORION, kapt. Buiten, van Antwerpen naar Engeland, is hedenmorgen op de rivier in aanvaring geweest met het Engelse schip NOAMI; beide schepen bekwamen lichte schade.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Mr. J.V.C. Wichers, notaris te Loppersum, zal, op donderdag 4 april 1878, des avonds te 7 uur, ten huize van S.J. de Vries, kastelein te Delfzijl, en ten verzoeke van zijn principalen, publiek te koop presenteren het Engelse tweemast kotterschip GLORIANA, thans liggende in de haven te Delfzijl, met al zijn staand en lopend touwwerk, ankers, ketting, koksgereedschap enz. enz., voorts vistuig enz. enz., een en ander nader bij aanplakbiljetten omschreven.
Tevens zal worden verkocht een grote scheepsboot met toebehoren, 1 werpanker met lijn, een kompas, een reddingsboei, afkomstig van het gestrande barkschip JOHANNES, kapt. Rottinghuis.


28 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremen, 22 maart. Het schip NORMA, kapt. Van Alten, is heden alhier met verlies van boegspriet en verschansingen binnengesleept van Terschelling, waar het op strand heeft gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Faro, 10 maart. Het schip ANGELIQUE ALETTA, kapt. Poldervaart, wacht bij de baar op een gunstige gelegenheid om naar Deal te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 26 maart, De Deense bark ANNA CECILIA, van Sourabaija naar Amoy met lijnkoeken is op Boeton gestrand en wrak. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij koninklijk besluit van 19 dezer No. 15 is aan de luitenant ter zee 1ste klasse A. de Bruijne, aan de luitenants ter zee 2de klasse jhr. H.M. Speelman en L.R. Koolemans Beijnen en aan enige onderofficieren en mindere schepelingen, behorende tot de Koninklijke Nederlandse zeemacht, die zich daartoe vrijwillig hebben aangemeld, vergunning verleend, deel te nemen aan de ontworpen verkenningstocht met het schoenerschip WILLEM BARENDSZ naar de Noordelijke IJszee, Spitsbergen en Nova Zembla.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemerij. Er wordt gevraagd op Bodemerij, onder verband van de lading stukgoederen, ter waarde van minstens NLG 500.000, en de vracht van het Nederlands fregatschip ERASMUS, kapt. B.H. Schreuder, thans na volbrachte reparatie te Bordeaux onledig zijnde met het herladen, een bedrag van hoogstens NLG 100.000, of zoveel minder als na de sluiting van de generale averijrekening zal blijken nodig te zijn, op de reis naar Batavia en Soerabaija, betaalbaar 15 dagen na aankomst te Batavia.
Verzegelde inschrijvingsbiljetten tot aanbieding van de benodigde som met bepaling der gevorderde premie kunnen worden ingestuurd ten kantore van de Nederlandse consul te Bordeaux, tot zaterdag de 6de april e.k., des middags ten 2 ure precies, op welk tijdstip die zullen worden geopend, waarbij belanghebbenden tegenwoordig kunnen zijn.
Het schip zal vermoedelijk medio april van Bordeaux kunnen vertrekken.
Nadere informatiën ten kantore van de notarisssen Burger, Schadee & V.d. Berg, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaans fregatschip MACAULAY, 1.092 reg. tons, ca. 1.550 tons zwaar goed ladende, geclassificeerd in Veritas, 5/6 A 1.1 en gebouwd te Baltimore U.S., thans liggende aan de Petroleumkade alhier. Nadere informatiën bij Wambersie & Zn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gibraltar, 19 maart. Het schip JOHANNA MARIA is binnen het nieuwe havenhoofd gesleept om te repareren.


29 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 mart. Het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Wijtsma, van Suriname herwaarts, is, volgens telegram van Demerary, lek uit zee teruggekomen en moest lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 28 maart. De inventaris van het verkochte schip JOHAN EILART MARIE heeft gisteren in publieke veiling opgebracht de som van NLG 8.010.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 4 maart. Het schip WESTERN BELLE is hoger op het strand gedreven, waardoor de kans om het schip af te brengen geringer geworden is, doch er zal nu een poging gedaan worden om de lading suiker, door dezelve in kleinere vaten toe doen, te lossen, waardoor misschien het schip afgebracht zal kunnen worden. Er zijn daaraan echter grote onkosten verbonden. De Engelse consul is aldaar aanwezig en zou binnen enige dagen vertrekken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directie der Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep en te IJmuiden van en naar Zee maakt bij deze bekend:
1. dat het 36e dividendbewijs vanaf 1 april a.s. met 5% of NLG 12,50 dagelijks betaalbaar is gesteld bij de heren C. de Veer & Zn., alhier.
2. dat de coupon No. 2 ad NLG 25,- der obligatielening groot NLG 300.000,-, verschijnende 1 april a.s., eveneens vanaf die datum betaalbaar is bij bovengenoemde heren C. de Veer & Zn.
3. dat in verband met artikel 13 der statuten de balans vanaf 1 april a.s. gedurende 14 dagen voor aandeelhouders ter inzage zal liggen ten kantore der directie, Heerengracht bij de Leliegracht No. 134, alhier.
Amsterdam, 26 maart.


30 maart 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 februari. Vrachten. Er is ook ditmaal geen verbetering in de markt te berichten, die trouwens ook vooreerst wel niet zal komen, daar het product zo goed als verscheept is, en de toestand in alle naburige havens even treurig blijft. Naar Nederland wordt voor suiker gaarne NLG 50,- geaccepteerd. Factorij koffie is moeilijk verkrijgbaar. Naar het Kanaal werd tot GBP 2-06-00 en naar Amerika tot GBP 2-02-06 afgesloten, doch voor beide destinaties bestaat ogenblikkelijk hoegenaamd geen vraag. Naar Australië wordt enige ruimte gezocht, doch tot zeer lage cijfers. In kustvrachten ging niets om. De laatste afdoening naar Nederland is het Nederlandse schip KINDERDIJK, NLG 50,- voor suiker en NLG 42½ voor tabak. Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: UTRECHT, ROTTERDAM, GROEN VAN PRINSTERER, MARIE, NICOLAAS WITSEN, ANNA EN SOPHIA, ANTJE, PROFESSOR SIMON THOMAS, ZES GEZUSTERS, JOHANNA, ALBLASSERDAM, SLIEDRECHT, BALI, L.J. ENTHOVEN, HENDRIKA en JACATRA.
NRC 310378
Het stoomschip ANNA, gevoerd wordende door kapt. A. Korsten, van Antwerpen komende met een lading suiker, harst en terpentijn, is gisteren avond ten ongeveer 5¼ ure in de Scheepmakershaven door een onbekende oorzaak lek geworden, en, ondanks onmiddellijk lossen en pompen, binnen een kwartier tijds geheel gezonken.
Het gezonken vaartuig levert voor de scheepvaart echter geen belemmering op, daar het buiten het vaarwater ligt.


31 maart 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 28 maart. De storm van gisteren is weder schadelijk geweest voor de schepen, die nog maar pas hun ankers hadden gelicht, om zee te kiezen. Met verlies van ankers en kettingen zijn de schepen VOORWAARTS, kapt. Roelfsema, SUSANNA, kapt. Middel, FLORENCE, kapt. Dam en BERNARDUS, kapt. Teerling, hier teruggekomen. Het Noord-Duitse schip GESINE, kapt. Gayken, verloor o.a. de boegspriet en bekwam meer schade. Het ballastschip van de gezagvoerder Stenger, op de Paap gezeild om ballast te halen, werd door de storm uit het N.W. door zee en wind zwaar geteisterd, sloeg lek, verloor het roer, enz. en bevond zich in een ogenblik in ontredderde toestand. Het hees de noodvlag, waarop het afhaalvaartuig met de nodige bemanning zich derwaarts begaf, om hulp te verlenen. Na vooreerst enige goederen ingenomen te hebben, nam het de tjalk op sleeptouw, doch door een zware bui brak de sleeptros; een nieuwe tros werd aangebracht en kwam op het schip vlot, waarna de sleepboot het verder medenam. Ongeveer op het midden der rivier zijnde, zonk het tjalkschip in de diepte weg, alleen de mast bleef gedeeltelijk zichtbaar.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 30 maart. Heden had de algemene vergadering plaats der Binnenlandsche Schroefstoomboot-Reederij. Het dividend over 1877 werd bepaald op 12½ %. In de plaats van de G.H. Veth, die als commissaris moest aftreden en niet onmiddellijk herkiesbaar was, werd gekozen de heer J. van Oldenborgh Lz.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Koningsbergen, 23 maart. Scheepsvrachten. In de loop van deze week waren zeilschepen hoofdzakelijk naar Zweden en Denemarken iets meer gevraagd en in enkele gevallen bewilligde men voor kleine schepen iets hogere vracht. Bewilligd werd naar Bremen en Oldenburg 27½ mark per 4.300 Engelse pond rogge, naar Aarhuus direct 21 mark, naar Deense eiland-havens, inclusief naar de Oostkust van Jutland 22 mark, naar Zuid-Zweden 20 mark, naar Norrköping en Stockholm 21 mark, naar Aalborg, Uddewalla en Gothenburg 23 mark, inclusief naar Bergen 22 mark, naar Frederiksvaern 23 mark, naar de Oostkust van Noorwegen 22 mark, naar Drontheim 30 mark, naar Lubeck, Kiel en Flensburg 21 mark, alles per 2.500 kilo rogge. Over de bevrachting van enige andere schepen wordt nog onderhandeld. Stoomschepen hebben deze week bedongen: naar Antwerpen Sh.2/7½ à Sh.2/9, naar Rotterdam Sh.2/7½, naar Londen en Hull Sh.2/-, naar Rouaan aangelegd tot Sh.3/3, alles per 500 Engelse pond tarwe; naar Oost-Noorwegen 27 mark, naar Bergen 30 mark, naar Leer 31 mark, alles per 2.500 kilo rogge.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 30 maart. De vraag naar scheepsruimte was deze week zeer gering. Voor de kolenhavens aan de Oostkust werd een enkel schip, om in de Noorderhaven te laden, gecharterd tegen slechts Sh.6/- per 10 quarters haver.


01 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 maart. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. De Jong, is volgens telegram van Batavia d.d. 29 maart van Newcastle te Ternate aangekomen. Het had 8 maart de lading reeds gelost.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De in de Scheepmakershaven alhier (opm: Rotterdam) gezonken stoomboot ANNA is reeds zover ontlost, dat men een begin gemaakt heeft met de voorbereidende maatregelen om haar te lichten; twee kettingen zijn er reeds onder gebracht. De nog aan boord zijnde goederen bestaan uit zakken suiker, kisten glas en speelkaarten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse barkschip HATTIE M, gevoerd door kapt. George Eaton, en alhier gearriveerd met een lading graan van New York. Het schip is gebouwd in 1869 te Bear River N.S., geclassificeerd A 1 ¾ in American Lloyds en groot 596 reg. tons.
Nadere informatie verstrekken de agenten Wambersie & Zoon.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Helgoland, 23 maart. Het wrak van een brikschip, gerapporteerd als drijvende ten W. van Helgoland, is door enige Helgolanders in bewaring genomen. Bijzonderheden ontbreken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens een particulier bericht van Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, had men op de reis van Gibraltar naar Malta veel met zware oostenwind te kampen gehad, waardoor het schip zeer veel water overnam. Bij een poging om het indringende water te keren, was de tweede zeilenmaker v. E. door een geweldige zee overboord geslagen en waren alle pogingen om de ongelukkige te redden vruchteloos. Dadelijk is door de equipage een inschrijving voor zijn weduwe en twee kinderen geopend, die een niet aanzienlijke som heeft opgebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, presenteert, als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 15 april 1878, des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes alhier, ten overstaan van de notaris G. Ruys, te verkopen het welbezeild Nederlandse tjalkschip, genaamd de VROUW BOUKJE, laatst gevoerd door wijlen schipper R. Hartkamp, groot 57 gemeten tonnen, met de daarbij zijnde scheepsgoederen, liggende alhier in de Singel bij de Blauwburgwal.
Nadere inlichtingen begerende, spreke men met genoemde makelaar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De 26e november j.l. vertrok onze zeer geliefde zoon Kornelis, gezagvoerder van het galjootschip NEPTUNUS, van Libau naar Schiedam. Sedert die datum is er geen later bericht van hem noch van het schip bekend geworden, zodat wij tot de allertreurigste overtuiging zijn gekomen, dat hij in de ouderdom van plm. 31 jaren en vier maanden, met de overige bemanning, zijn dood in de golven zal hebben gevonden. Diep betreurd door ons, zijn broeder, zwager en zusters, geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 30 maart 1878, H. Homan, M.C. Homan-Rijken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed na een langdurig lijden mijn geliefde echtgenoot Ruurt Bosman, in leven scheepsbouwmeester, in de ouderdom van 49 jaren, waarvan wij bijna 23 jaren door de echt waren verenigd, mij nalatende twee kinderen, die met mij dit verlies betreuren.
Groningen, 27 maart 1878, Wed. R. Bosman-Belgraver.
n.b. de affaire blijft op dezelfde voet continuëren.


02 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip STAD AMSTERDAM, van Adelaïde, is de 30e maart met slecht weder en gebrek aan kolen te Lissabon binnengelopen, heeft dezelfde avond de reis voortgezet naar Plymouth en is de volgende dag Kaap Carvoera gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De WILLEM BARENTS zal op zaterdag 6 april, des namiddags ten 4 uur, te water worden gelaten op de werf Concordia van de scheepsbouwmeesters Meursing en Huygens te Amsterdam. Deze heren, verwachtende dat velen zullen wensen het aflopen van die bodem bij te wonen, en niemand dergenen, die hebben bijgedragen, willende voorbijgaan, hebben besloten ditmaal de gewone uitnodigingen niet te verzenden, maar van 3 april af toegangskaarten voor NLG 1,- verkrijgbaar te stellen bij de boekverkopers Gebrs. Kraaij, te Amsterdam. De opbrengst der toegangskaarten zal worden overgemaakt aan het Hoofdcomité voor de Noordpool-expeditie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koloniën. Batavia, 22 februari. Omtrent de vervolging der zeerovers, die onlangs aan de zuidkust van Tanah Laut gezien zijn en waarvan reeds kortelijk melding is gemaakt, zijn van de resident de volgende nadere mededelingen bij de regering ontvangen:
In de namiddag van de 15de december jl. hield Zr.Ms. stoomschip OENARANG in de nabijheid van Tandjong, Manka Lihat (op de grensscheiding van Koetei en Sambalioeng, een inlandse schoener aan, de SARI KALAIJAN, ten einde, zo mogelijk, omtrent hen berichten in te winnen. De gewenste inlichtingen konden gegeven worden door zekere Nachoda Ismaïla, wiens prauw eerst kort te voren door de zeerovers genomen was, doch die zelf, naar de in de nabijheid liggende schoener had weten te ontsnappen. Op zijn aanwijzing zocht de OENARANG de zeeschuimers op in hun vermoedelijke schuilplaats bij het naburige Laboean Roepoe. Ofschoon onder bereik van het geschut van de OENARANG en door de gewapende sloepen van die bodem hardnekkig vervolgd, mocht het de rovers gelukken te ontkomen. Wegens de heersende N.O. en O. winden moest de OENARANG van het voortzetten der vervolging afzien. Naar het schijnt, behoorden de drie roversvaartuigen tot een weluitgeruste flotille, welke, in weerwil dat oorlogsstomers de Oostkust bekruisten, haar tocht zuidwaarts voortzette; althans op de 15de januari vertoonden de zeeschuimers zich onverwachts in grote getale aan de kust van Tanah Laut, waar a.o. de kampong Soengei Tengah door hen werd aangevallen.
Eerst de 21e daaraanvolgende ontving de Resident hiervan bericht. In de ochtend van de 23e werd daarop het stoomschip TERNATE, met een detachement militairen aan boord, uit één officier en 40 man bestaande, naar Tabanio gezonden, ten einde aldaar inlichtingen in te winnen omtrent de koers, welke de rovers genomen hadden, en hun zo mogelijk de terugweg af te snijden. De controleur der 2e klasse S.G. in ’t Veld, maakte de tocht mede.
In overleg met de stationscommandant werd voorts bepaald, dat het stoomschip SALAK de kust zou bekruisen van Bandjermasin tot Tandjong Salatan en de OENARANG – die inmiddels was teruggekomen – de Zuidkust tot Sampit. Eerst echter zouden gemelde oorlogstomers zich eveneens naar Tabanio begeven, ten einde zekerheid te verkrijgen of de rovers inderdaad in de westelijke richting, zoals vermoed werd, waren afgetrokken.
De 23ste des avonds kwam de TERNATE te Tabanio aan. De aspirant-controleur Van Velthuijzen, die zich aldaar bevond, deelde aan de controleur In ’t Veld mede, dat hij die dag de zeerovers ter hoogte van Soengei Pandan bij de Sebohorrivier had ontmoet en alleen door een overhaaste vlucht naar Tabanio uit hun handen had weten te blijven. Hun vloot zou uit 12 goed uitgeruste prauwen bestaan, met ongeveer 500 koppen bemand.
In de morgen van de 24ste ging daarop de TERNATE, buiten zicht van het land, onder stoom naar straat Laut, ten einde, van dáár westwaarts stomende, de weg van die zijde af te snijden en de rovers westwaarts voor zich uit de drijven, als wanneer zij binnen het bereik zouden komen van de SALAK, welke bodem op die dag met de OENARANG Bandjermasin had verlaten. Zodoende zou het de rovers alleen mogelijk zijn zich te redden in een der aan de zuidkust uitmondende rivieren van Tanah Laut werwaarts – meer bepaald naar Batoe Soekoe – één officier en 60 bajonetten gedirigeerd waren, die de 28ste hun bestemming bereikten.
Ongelukkig echter waren de SALAK en de OENARANG, tengevolge van zware deining, verplicht de 24e de tocht te staken. Eerst de 26ste konden zij die vervolgen, doch inmiddels waren de zeerovers spoorloos verdwenen. Het laatst waren deze, de 24e, te Soengei Danau, beoosten Sawarangan, gezien.
Nadat de verschillende aan de kust uitmondende riviertjes tot Soengei Tengah waren onderzocht, echter zonder resultaat, keerde de SALAK de 30e januari met de controleir In ’t Veld naar Bandjermasin terug. De OENARANG en de TERNATE bleven achter, de eerste om ook nog Poeloe Koenjit en Messore eilanden, de laatste om de de Arends en Kleine Laut-eilanden te onderzoeken.

NRC 020478
Zierikzee, 1 april. Het schip VERTROUWEN, kapt. Kuypers, is ten gevolge van hevig stormweder, op zaterdag 30 dezer, des avonds, op de Vondelingen gedreven, doordien de mast over boord sloeg. De volgende morgen is het schip weder vlot gekomen en door de schokker van de Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij, schipper M. van Duin, alhier in de haven gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helgoland, 24 maart. De omgeslagen brik, drijvende ten westen van dit eiland, is heden door twee stoomsleepboten alhier binnengebracht. Het schip is van eikenhout gebouwd, ongekoperd en 90 à 100 voet lang in de kiel. Waarmede het geladen is kan nog niet ontdekt worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 1 maart. De reparatiën van het schip ANNA, kapt. Van Overklift, zijn door het ongunstige weder een paar dagen vertraagd, doch verwacht men dat het in het begin der volgende week zal vertrekken. De 25e februari is de laatste beschadigde suiker verkocht en de 4e maart zal nog enige gelande koffie verkocht worden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Van de werf der heren L. Smit & Zoon te Kinderdijk, is zaterdag te water gelaten het stoomklepvaartuig (hopperbarge) MAASMOND II, voor rekening van de heren A. Volker Lz. en P.A. Bos, en bestemd tot het vervoer van 160 kub. meter grond uit de Nieuwe Waterweg tot in zee, alsmede tot het slepen van schepen. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit te Kinderdijk.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 27 maart. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Duinkerken en Gent tot Ffrs. 42 per last vlas.


03 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 2 april. Op het Noorderstrand is gestrand en verbrijzeld een ogenschijnlijk Noorse brik vermoedelijk AUKATHOR, kapt. Petersen, van de bemanning is niets ontdekt. De lading hout, zeemanskisten met klederen en wrakken drijven langs het strand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Grimsby, 1 april. De Nederlandse kof WIETSKA, kapt. De Jonge, van Vlissingen naar Newcastle, is lek hier in het Royal-dock gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 30 maart. Een Nederlandse schoener is bij de Waldam-vuurtoren (opm: waarschijnlijk de Phare de Walde) gestrand. Drie man zijn verdronken en drie door de bezetting van de vuurtoren gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brest, 31 maart. Door het stoomschip FARADAY, van Newcastle naar Galatz, is alhier in ontredderde staat binnengesleept het Nederlandse schip NIEUWE MAAS, kapt. Brussaard, naar Nederland met zout.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 1 april. De Nederlandse kof MARGARETHA, kapt. Stutvoet, 25 maart van hier naar St. Malo vertrokken, heeft bij het tweede vuurschip (opm: ELBE II) een anker en vijftig vadem ketting verloren, het spil gebroken en is gisteren avond herwaarts teruggekeerd om de schade te herstellen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 april. Scheepsvrachten. Voor Engeland was heden in het geheel geen vraag naar scheepsruimte.


04 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van Pangool herwaarts, als bijlegger ter rede van Texel geankerd, was gisteren ochtend ten 6½ ure voor IJmuiden, op slechts 1.500 meters afstand ongeveer van de hoofden; wegens het vallende water toen niet binnen kunnende komen is het over stag uit de wal gegaan, blijkbaar om het gaande te houden en door de sterk toenemende wind en zee veiligheidshalve naar de rede van Texel gezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 3 april. Van de AUKATHOR is een gedeelte tuigage geborgen; de lading ligt merendeels langs strand. Van de equipage is nog niets bekend; men vermoedt dat zij is omgekomen. Uit een aangespoelde bus met scheepspapieren blijkt, dat de AUKATHOR van Drammen naar Purmerend was bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 16 maart. Het schip GENIUS, kapt. Oltmans, van Maccio naar Falmouth, 24 januari alhier lek binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en was de 12de bezig de geloste lading weder in te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 8 maart. Het Nederlandse fregatschip ANNA, kapt. Van Overklift, heeft de reparatie volbracht en is nu zeewaardig. De 6e is nog een partij van 345 balen beschadigde koffie verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Alfred, 7 maart. De Nederlandse brik FAVOR, kapt. Pybes, 5 maart van Londen lek alhier aangekomen, heeft zwaar stormweder gehad. Een sleepboot en lichters zijn naar het schip vertrokken, en men verwacht dat het heden namiddag in de rivier zal komen.


05 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 4 april. De schipper van de loodskotter rapporteert maandag een loods te hebben overgezet op een stoomschip, dat het hier gestrande schip AUKATHOR op sleeptouw had.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 2 april. Volgens gisterenavond ontvangen telegrafisch bericht, zijn de schepen ALIDA, kapt. Albers en DRIE GEBROEDERS, kapt. Lodewijks, die dag te Osterrisoer aangekomen. Op beide bodems was alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 2 april. Het is aan kapt. Dallinga, voerende het schip JOURE gelukt op de in zee kruisende loodskotter die reeds hier is aangekomen, zijn loods af te zetten, terwijl dit aan de schepen EPPIENA, kapt. Leeuw en TREKVOGEL, kapt. Freese, niet gelukt is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brest, 2 april. Het schip NIEUWE MAAS, kapt. Brussaardt, van Trapani naar Nederland en door de FARADAY alhier in ontredderde staat binnen gesleept, was door laatstgenoemde 20 mijl zuid van Ouessant ontmoet. Er was een overeenkomst tot berging voor GBP 300 gesloten, doch aangezien het schip en de lading in de tegenwoordige toestand die som niet waard is, zal waarschijnlijk schip en lading aan de kapitein der sleepboot geabandonneerd worden. De FARADAY is deze ochtend vertrokken, na gisteren ter rede ten anker geweest te zijn, uithoofde er een hooglopende zee buiten was.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. Na in ons eerste blad, in het verslag der zitting van de Gemeenteraad alhier, uit het centraal rapport betreffende het nader voorstel ter oprichting van een droogdok de conclusie omtrent exploitatie in beheer te hebben medegedeeld, laten wij hier thans een overzicht der verdere voornaamste punten volgen.
Een groot droogdok werd algemeen voor Rotterdam wenselijk en noodzakelijk geacht. Verschil van mening openbaarde zich eerst ten aanzien van de vraag, in hoeverre de behoefte aan zulk een dok kon worden beschouwd van zó dringende aard te zijn, dat reeds op dit ogenblik de middelen moeten worden beraamd om tot bevrediging daarvan te geraken. In de drie afdelingen, waarin op dit punt opzettelijk de aandacht werd gevestigd, werd het dadelijk belang der zaak door enkele leden in twijfel getrokken, door weinige anderen betwist, door beiden met het oog op de toestand, waarin nog verkeert de nieuwe waterweg naar zee. De laatstgenoemden waren van oordeel, dat, terwijl het plan voor de waterweg een nieuwe fase is ingetreden en men nog onzeker is omtrent de uitslag van het aanhangig onderzoek, het ogenblik der oprichting van een droogdok slecht gekozen was. Bij verreweg de grote meerderheid in de bedoelde afdelingen woog deze bedenking niet. Het geldt hier toch een inrichting, niet uitsluitend bestemd om in de toekomst haar diensten te bewijzen, maar in de eerste plaats geroepen, om te voorzien in een leemte, welke zich reeds nu dagelijks en in steeds klimmende mate doet gevoelen, Wel worden in onze onmiddellijke nabijheid sleephellingen en ook een droogdok aangetroffen, alle voor bijzondere rekening opgericht, doch deze zijn van beperkte capaciteit en kunnen slechts dienen voor schepen van niet meer dan bepaalde omvang. Aan alle aanvragen tot plaatsing reeds voor deze categorie kunnen zij zelfs niet voldoen, gelijk nog weinige weken geleden gebleken is, toen vijf schepen in die inrichtingen ingeschreven, na vruchteloos wachten, onverrichter zake van hier zijn moeten vertrekken. Vooral echter wanneer men het oog vestigt op de omwenteling, door de aanmerkelijke uitbreiding van de stoomvaart met haar ijzeren stoomschepen in de laatste jaren veroorzaakt en op de richting van onze tijd om bij voorkeur stoom- en zeilschepen van grote afmetingen in de vaart te brengen, is het niet te verwonderen, dat de hier bestaande inrichtingen, in een vroegere periode in het leven geroepen, te klein zijn geworden en aan de hogere eisen der tegenwoordige constructie niet meer kunnen voldoen. De stoomvaartondernemingen beklagen zich met reden over de belemmering die zij daarvan ondervinden, waarmede zij op de duur niet kunnen blijven worstelen en die maar al te zeer de vrees wettigen, dat, kwam hierin geen verbetering, zij genoodzaakt zouden zijn haar zetel naar een andere haven over te brengen. Men voege daarbij voorts dat groot aantal vreemde stoomschepen, die met granen beladen uit de Oost- en Zwarte Zee regelmatig onze havens bezoeken. Zodra deze hun lading gelost hebben, haasten zij zich om haar weder te verlaten, ten einde in Engeland gedokt en gerepareerd te worden. Dat op die wijze de concurrentie bemoeilijkt wordt, spreekt vanzelf.
Evenzeer werd bijna eenstemmig de opvatting gehuldigd, dat de stichting van het droogdok gevorderd wordt in het algemeen Rotterdams belang, zodat het zeker ligt op de weg der gemeente, om daartoe naar medewerking te verlenen.
In verschillende afdelingen waren evenwel sommige leden in beginsel tegen elke tussenkomst der gemeente gekant. Naar hun zienswijze zoude de voordelen van het dok ten goede komen aan die groep van ingezetenen, wier belang bij de scheepvaart en in het bijzonder bij de grote stoomvaart in de eerste plaats is betrokken. Men was huiverig om ten behoeve van die enkele schepen een grote financiële last te laden op de schouders der burgerij, in een tijd nog wel, dat de geldmiddelen der gemeente niet gezegd kunnen worden zich in bloeiende staat te verheugen. De sleephellingen op Feienoord en te Schoonderloo en laatstelijk het droogdok van de heren Van Zeijlen en Decker zijn door eigen ondernemingsgeest in het leven geroepen, toen onze scheepvaart haar tegenwoordig standpunt nog niet had bereikt en wij minder kapitaal hadden dan nu. Zo worden ook te Amsterdam thans wel twee dokken gemaakt zonder rechtstreeks bijstand der gemeente. In ieder geval was niet de gemeente geroepen om voor de aanleg te zorgen en zelfs werd in één afdeling haar optreden ten deze een verwerpelijke protectie genoemd.
Van de zijde der meerderheid werd daartegenover aangevoerd, dat de Rotterdamse handel niet zulk een overvloed van kapitaal tot zijn dienst heeft, dat hij, aan eigen krachten overgelaten, zich met de stichting kan belasten. Vergelijking met Amsterdam mag in dit opzicht niet gemaakt worden; dáár gaf bovendien de Stoomvaart-maatschappij “Nederland”, ten behoeve van haar eigen schepen aan de zaak een krachtige stoot. Wat de particuliere inrichtingen betreft, waarop gewezen is, bijzondere omstandigheden hebben haar ontstaan mogelijk gemaakt en een aanmerkelijk veel kleiner kapitaal is daartoe nodig geweest, dan vereist wordt voor het dok waarvan thans de rede is. Herhaalde pogingen om dit uit bijzondere bijdragen bijeen te brengen, hebben geen voldoend resultaat opgeleverd. Van eigenaars der vreemde schepen, die als het dok er eens is zich daarvan bedienen zullen, is natuurlijk voor de oprichting geen medewerking te vragen. En wanneer men bedenkt, dat in de laatste tijden op ondernemingen van verschillende aard hier maar al te veel verliezen geleden zijn, dan zal men de overtuiging moeten delen, dat alle hoop alsof de particuliere industrie de oprichting van het dok ter hand zal nemen, ijdel is. Er bleef dus niets anders over, dan zich te wenden tot de gemeente, op welke thans de plicht rust om de zaak te steunen in het algemeen belang. Het behoeft toch geen betoog, dat in een koopstad als de onze, al hetgeen strekt tot verlevendiging van handel en scheepvaart bevorderlijk is aan de welvaart der gehele bevolking. De inspanning van al onze krachten, ook die der gemeente, is nodig om de scheepvaart in onze haven te ontwikkelen niet alleen, maar zelfs op haar tegenwoordige hoogte te behouden, om te waken, dat onze positie tussen Amsterdam en Antwerpen, thans reeds niet gunstig te noemen, voor het minst niet verergere. Komt Amsterdam ook nog in het bezit van een verbeterde communicatie met de Rijn, dan wordt verdubbeling van werkzaamheid ons opgelegd, ten einde met succes het hoofd te bieden aan concurrentie, ons val alle zijden aangedaan. En worden van het gemis van een droogdok nu reeds nadelen ernstig ondervonden, men vergete het niet: de grote stoomvaart is de scheepvaart der toekomst. Wil onze haven daarin haar deel hebben, zij drale niet zich te voorzien van hulpmiddelen, welke de scheepvaart behoeft en verlangt en die haar in alle belangrijke havens worden aangeboden. In menige buitenlandse haven worden de droogdokken geheel voor rekening der gemeente opgericht, o.a. te Antwerpen, alwaar nevens de drie reeds bestaande thans drie nieuwe in aanbouw zijn, wederom door de gemeente bekostigd.
Staat alzo de medewerking der gemeente in beginsel vast, in welke vorm heeft zij die dan te verstrekken?
Enkele leden ener afdeling noemde het bedroevend, dat de handel in het algemeen van niet meer belangstelling door financiële steun heeft doen blijken en zelfs, behoudens enkele uitzonderingen, geen deel heeft genomen in de ontworpen Maatschappij tot exploitatie. In nog drie andere afdelingen gingen stemmen op in gelijke zin. Op zich zelf was het noch onbegrijpelijk noch onbillijk, dat voor een voor handel en scheepvaart zo gewichtige zaak, waarvan de geldelijke uitkomsten weinig belovend zijn, enige tegemoetkoming van de gemeente werd gevraagd en verkregen. Maar onaannemelijk achtte men het, dat onze groothandelaars en reders niet bij machte zouden zijn, de oprichting van het dok te ondernemen, gesteund door een flink subsidie uit de gemeentekas. Boven het subsidiestelsel gaf echter de grote meerderheid de voorkeur aan het voorstel, voor zover het de oprichting van het dok geheel voor rekening der gemeente wil doen plaats hebben en wel voornamelijk, omdat zij daarin voor het gemeentebelang een veel betere waarborg zag. Lastige eigendomskwesties zullen dan vermeden, ingewikkelde verhoudingen tussen subsidiënt en gesubsidieerden voorkomen worden en na geleidelijke aflossing van het op te nemen kapitaal zal het dok dan ook ten slotte geheel en vrij aan de gemeente toebehoren. Met geen volkomen zekerheid was het cijfer te noemen, hetwelk voor de aanleg door de gemeente wordt vereist, maar men geloofde te kunnen stellen de som, in de toelichting aangegeven: van omstreeks één miljoen gulden. Hierbij wordt opgemerkt: dat de ontvangsten van een dok elk jaar aangroeien, bewijzen de opgaven omtrent de meerbedoelde particuliere inrichtingen en blijkt ook uit de opbrengst der Antwerpse gemeentedokken, welke van 1865 tot 1876 van 27.000 frank geklommen is tot 161.000 frank. Een vaste grondslag is reeds thans ook hier aanwezig en belooft, naar de daarvan gemaakte berekening, aan de inrichting een jaarlijks provenu van NLG 32 à 33.000. Stelt men nu de exploitatiekosten op ongeveer de helft van dit bedrag, dan verkrijgt men de wederhelft tot een jaarlijks minimum, hetwelk het verlies der gemeente reeds begrenst, en dat, vermeerderd moet worden met de indirecte voordelen, als bijv. het meerder havengeld, aan een toeneming der scheepvaartbeweging, ook voor de gemeente kas, verbonden.
Over de exploitatie liepen de gevoelens het meest uiteen. Hoezeer door een belangrijke minderheid krachtig verdedigd, kon het voorstel, om daaromtrent met een afzonderlijke maatschappij te contracteren de bijval niet verwerven der besliste meerderheid, welke zich met niet minder klem verklaarde voor exploitatie door de gemeente in eigen beheer. In één afdeling waren alle leden, met inbegrip van hun voorzitter, éénstemmig laatstgemeld gevoelen toegedaan. Eigen exploitatie doet al dadelijk, naar veler oordeel, het waar karakter der ganse zaak des te scherper uitkomen, stempelt het door de gemeente aan te leggen dok tot een inrichting van openbaar nut en neemt alle aanleiding weg tot miskenning van het doel harer tussenkomst, als eis van het algemeen belang. De gronden, die tegen staatsexploitatie in de regel worden aangevoerd, kunnen niet gelden in dit geval, waar noch veel kapitaal, noch bijzondere industriële kennis, noch omvangrijke en kostbare administratie voor de bediening van een droogdok nodig zijn. In vergelijking met hetgeen de aanleg aan de gemeente kosten zoude, kon het bedrag, door de oprichters der maatschappij bijeengebracht, geen gewicht in de schaal leggen, vooral wanneer in aanmerking wordt genomen, dat, zoals men in een afdeling berekende, reeds bij geringe winst de aandeelhouders een uitdeling van 3% over hun storting is verzekerd.
De tegenstanders der eigen exploitatie meenden dat de inkomsten spoedig veel ruimer zouden vloeien, indien de Maatschappij het beheer op zich nam. Velen harer deelhebbers zijn het best in de gelegenheid om het gebruik van het dok ook door schepen van elders gevestigde rederijen te bevorderen en reeds door hun eigen belang gedreven, zullen zij zich beijveren om de inrichting zelf te bevoordelen en anderen aan te bevelen. Die prikkel valt weg bij exploitatie door de gemeente. Een directie moet niet slechts voortdurend toezicht houden op een goede behandeling der schepen, maar evenzeer op de behoeften der schepen bedacht zijn, hen weten op te zoeken en te bewegen zich bij voorkeur van de inrichting te bedienen. Tot dit alles is een particulier ondernemer beter in staat dan de gemeenteambtenaar, Bij eigen exploitatie treedt de gemeente ook meer rechtstreeks als concurrente op van bestaande inrichtingen, hetgeen reeds niet wenselijk is en zeker niet altijd ten voordele der gemeente zal uitlopen. Daarbij komt dat men van de zijde der scheepvaart telkens zal blootstaan aan klachten, aan aandrang tot verlaging van tarieven en wijziging van reglementen, waaraan op de duur geen weerstand zal zijn te bieden, en dat op de recettes een schadelijke invloed zal oefenen.
Doch deze vrees voor de geldelijke uitkomsten van eigen exploitatie werd van de andere kant overdreven en ongegrond genoemd. De gemeente zal handelen juist zoals een particuliere maatschappij; zij zal aan het hoofd der inrichting plaatsen een deskundig persoon en door hem een aandeel in de revenuen van het dok toe te kennen, diens privaat belang aan het welslagen der zaak verbinden. In concurrentie met de bestaande inrichtingen zal het gemeentedok, naar het zich laat aanzien, niet behoeven te treden, want de grote schepen, ten dienste waarvan dit dok voornamelijk wordt opgericht, kunnen dáár niet geplaatst worden, en van de overige zal, vooral wanneer de uitzichten op uitbreiding der scheepvaartbeweging, tengevolge van verbetering van waterwegen en handelsinrichtingen, geen ijdele illusie zijn, de toevloed groot genoeg blijken om allen werk te verschaffen. De sleephellingen en het bestaande droogdok hebben thans alle dezelfde tarieven, het tarief der gemeente zal zich noodwendig daarbij aansluiten en reeds dit zou reden genoeg zijn, om zich door het gevaar voor aandrang tot tariefsverlaging niet te laten beheersen.
Na mededeling van deze en de verdere gedachtewisseling resumeert de Commissie van rapporteurs haar indrukken van het verhandelde bij deze algemene beschouwingen. Ook zij betreurt het, dat het initiatief van de Rotterdamse handel in deze zaak zich bijna geheel heeft opgelost in het inroepen van de bijstand der gemeente. Zij kan ook het vermoeden niet onderdrukken, dat misschien de loffelijke zucht om Rotterdam te helpen begiftigen met een inrichting voor onze haven, en terecht als zo onmisbaar voorgesteld, Burgemeester en Wethouders aanstonds verder kan hebben gevoerd dan aanvankelijk in hun bedoeling mag hebben gelegen. Intussen, het vraagstuk waarvoor de Raad zich geplaatst vindt komt thans eenvoudig hierop neder: een droogdok door de gemeente aangelegd, of geen droogdok! Tussen die beide is de keuze niet moeilijk. De Commissie schaart zich aan de zijde der voorstanders van de exploitatie in eigen beheer. Bedriegt zij zich niet ten enenmale, dan is het te voorzien dat dit stelsel ook bij der Raad de overhand zal behouden. Maar terwijl een minderheid in geen geval tot oprichting van het dok op de voorgestelde wijze zal medewerken, hoe ook de exploitatie worde geregeld, zal men dubbel bedacht moeten zijn op het behoud van de zuiverheid der beslissing. Wellicht ware deze het best te waarborgen, door van de Raad een votum uit te lokken op een voorstel, dat aanleg en exploitatie, beide voor rekening der gemeente omvat.
Tengevolge van de loop der discussies verkreeg het onderzoek van de onderdelen der ontwerpovereenkomst een meer subsidiair karakter, en kwamen enkele bepalingen van dat ontwerp ter sprake. De mededeling der hierover gehouden beraadslagingen vormt het slot van het rapport.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude Pekela, 1 april. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Koerts & Kolk is te water gelaten het kopervast driemast schoenerschip UNIE, groot plm. 220 ton nieuwe meting, gevoerd zullende worden door kapt. K. Franken onder directie van de heer J.J. Koerts.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij beschikking van 1 april 1878, No. 55, afd. handel en nijverheid, is aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee en het slepen van schepen tussen Amsterdam en Rotterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij heeft besloten maandelijks drie schepen over en weer in de vaart te brengen, en aldus het aantal afvaarten met één in de maand te vermeerderen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 26 maart. Scheepsvrachten. De schepen ALBERTINA AMELIA, kapt. Koudenburg, en IPE IPEUS, kapt. Houwen, zijn naar Bordeaux bevracht tot Ffrs 7,- per 100 duigen, naar Nantes de schoener CERES, kapt. Starke, tot Ffrs 23,- per ton, naar Rio Grande do Sul de schoener VOORWAARTS, kapt. Schut, met 2.000 vaten meel tot Sh.50/- met 5% per ton bruto gewicht.


06 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 april. Volgens schrijven van kapt. A. van de Gevel, voerende het schip AMERIKA, in dato East London 5 maart ll., was hij aldaar de 27ste der vorige maand van Port Natal aangekomen, na een reis van vier dagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 5 april. De equipage van het op dit eiland gestrande schip AUKATHOR is behouden te Hamburg aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 4 april. Door de stoomboot SURREY is 1 april gepraaid de schoener SPECULANT, van Londen naar Hamburg ten anker liggende 70 Engelse mijlen ten N.O. t. O. van Smiths Knoll, geheel masteloos; men was bezig een noodtuig op te zetten, doch verlangde geen assistentie; twee smakken waren aangenomen om het schip naar een of andere Nederlandse haven te brengen. (De SPECULANT, kapt. Viereck, is 3 april van Londen te Cuxhaven aangekomen).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 31 maart. De bij Woldam (opm: waarschijnlijk Phare de Walde) gestrande Nederlandse schoener is de VOGELSANG, kapt. Van Wijk, van Schiedam naar Newcastle bestemd. Slechts twee man der equipage zijn verdronken. Men zal zodra de staat van het weder zulks toelaat en het schip niet al te veel geleden heeft, beproeven om het af te brengen.
(Zie scheepstijdingen van 3 april, onder Calais)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 april. Heden werd aan de fabriek der firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomklepvaartuig (stoomhopperbarge) REMBANG NO. 10, bestemd voor de havenwerken te Batavia.
De stoomwerktuigen (compound systeem), stoomketel en toebehoren van 360 indicateur P.K., alsmede de overige machinerieën en toestellen, zijn mede in bovengenoemde fabriek vervaardigd. Na uitrusting zal dit vaartuig via Suez naar Batavia stomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sedert gemeld werd, dat voor de Noordpoolreis van de WILLEM BARENDSZ nog altijd gewenst werd, dat een officier der koopvaardijvloot de reis zou medemaken met het oog op de commerciële belangen, wellicht uit zulk een tocht voortvloeiende, hebben zich tal van flinke stuurlieden en jongelieden van wetenschappelijke vorming voor de zeevaart aangeboden tot dit doel. Echter zijn allen teruggedeinsd voor het bezwaar van bootmansdienst te moeten vervullen, aangezien dit de enige betrekking was, die nog niet was vervuld en de officieren der expeditie compleet waren. Toen is een bootsman der marine aangewezen geworden, om in deze onvervulde plaats op te treden.
Bij een volgende tocht zullen de nodige maatregelen worden genomen, om het overwegend bezwaar voor de officieren der koopvaardij op te heffen.
De WILLEM BARENDSZ is heden te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 april. Heden zijn van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de passagiersschroefstoomboten MAASSTROOM I en II, gebouwd voor rekening van de Stoombootreederij De Maas, gevestigd te Rotterdam; onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een dito schroefstoomboot MAASSTROOM III, voor rekening van dezelfde rederij. De machines voor gemelde boten worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Landscrona, 1 april. Het schip BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Harlingen naar Memel, alhier gisteren aangekomen, heeft 27 maart op de rede van Elseneur ankers en kettingen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 4 april. Kapt. Aminoff, gezagvoerder van het stoomschip BERGSUND, gisteren alhier gepasseerd, rapporteert de 1e april, des voormiddags, op 53°35’ NB 4°15’ OL het Noorse brikschip AUKATHOR, kapt. Athensen, aangetroffen te hebben, met hout van Drammen naar Nieuwediep bestemd, dat in nood verkeerde, hebbende de boegspriet, fokkemast en grote steng verloren en verzocht om naar het Nieuwediep te worden gesleept. Na het tot des avonds 9 ure op sleeptouw gehad te hebben, was hij genoodzaakt door een zware bui het schip los te laten, dat uit elkander begon te werken. De equipage, bestaande uit 12 man, waaronder 4 Engelse vissers, die zich mede aan boord van de AUKATHOR bevonden, werd met grote moeite bij hoge zee in de donker door de reddingboot der BERGSUND van boord gehaald.
(De AUKATHOR dreef naderhand te Vlieland op het strand en sloeg aan stukken)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 30 maart. Scheepsvrachten. In de loop van deze week zijn opnieuw veel schepen hier aangekomen; als gevolg daarvan is er, bij eenmalige vraag naar ruimte, terwijl de aanbieding van buitenlands nog aanhouden, een meer dan voldoende aantal vrachtvrije schepen in de haven. Bewilligd werden: naar Lubeck, Kiel en Flensburg 21 mark, inclusief naar Gothenburg en Uddevalla 22 mark per 2.500 kilo rogge; naar Norrköping 18 mark, naar Bergen 22 mark, naar Malmö voor een groot schip 17 mark, naar Hamburg 29 mark, naar Delve voor een klein schip 25 mark, alles per 2.500 kilo rogge; naar Aberdeen Sh.2/-, naar Cardiff Sh.3/- per 500 Engelse pond tarwe; naar Gent voor een schip van 154 registertonnen Sh.27/6 per ton vlas; naar de Oostkust van Schotland Sh.16/ per ton beenderen; naar Watchet Sh.3/6 per 500 Engelse pond tarwe, inclusief naar Oost-Noorwegen 22½ mark per 2.500 kilo rogge. Stoomschepen bedongen: naar Londen en Hull Sh.2/3, naar Antwerpen en Rotterdam Sh.2/9 à Sh.3/-, naar Havre en Duinkerken Sh.3/- à Sh.3/3, naar Bayonne Sh.4/9, alles per 500 Engelse pond tarwe; naar Oost-Noorwegen 28 mark, naar Bergen 29 mark, naar Leer 31 mark per 2.500 kilo rogge.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 april. Scheepsvrachten. De vrachtkoers voor Engeland heeft zich sedert dinsdag iets verbeterd. Gedaan werd voor de kolenhavens tegen Sh.9/-, of indien Stockton Sh.10/- per 10 quarters haver.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op de vendutie van maandag de 8e april 1878 zullen de ondergetekenden ten 11 uur op last van het Deense consulaat alhier pubiek verkopen het wrak van het Deense schip ANNA CECILIA, kapt. A. Fischer, groot 328,81 tonnen, gebouwd te Flensburg (Schleswig) in 1876, liggende of niet liggende ten zuidwesten der Wangie Toekang Bessij eilanden in de Molukken. Nadere informatiën te bekomen bij het Deens consulaat alhier, en bij John Pryce & Co.


07 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, wegens verandering van affaire, een goed onderhouden hektjalk, met complete inventaris, liggende in de Noorderhaven te Groningen, groot 108 ton, in 1869 nieuw uitgehaald; waarover een gedeelte kan blijven beleend.
Te bevragen bij de eigenaar P. de Jonge, aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 april. Gelijk reeds met een kort woord werd gemeld, is heden middag ten 3 ure van de scheepstimmerwerf Concordia van de heren Meursing & Huijgens met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip WILLEM BARENDSZ, bestemd voor de Nederlandse Noordpoolexpeditie. Ofschoon de toegangsprijs ten behoeve van de onderneming of NLG 1,- was gesteld, waren vele belangstellenden er bij tegenwoordig. De minister van marine was verhinderd; enige leden der hoofdcommissie, waaronder de kolonel Jansen, lid van de Raad van State, de heer Fransen van de Putte, enz. waren aanwezig.
Het scheepje ziet er stevig en doelmatig uit en ligt vlug te water. Het zal in het midden der volgende maande vertrekken. De bemanning zal, buiten de officieren en wetenschappelijke mannen, bestaande uit 1 stuurman, 3 bootslieden der marine, 2 loodslieden en 2 Vlaardingse vissers.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De WILLEM BARENDSZ. Op de werf des heren Meursing en Huygens is heden het poolschip WILLEM BARENDSZ te water gelaten. Sedert het begin van december staat het schoenerjacht op stapel, waarmede de Nederlandse vlag weder zal worden vertoond in die Noordpoolzeeën, waar zij in vroeger eeuwen het eerst werd gezien. Het schoenerjacht is 80 gemeten tonnen groot, van een buitengewoon krachtige bouw, rank en in alle opzichten een zeewaardig vaartuig. Het is zo gevormd dat het ijs, mocht het daarin geklemd raken, nergens vat heeft en bij sterke drang het scheepje naar de hoogte knijpen en uit het ijs lichten moet. Daarom is ook de constructie ingericht om de grootste druk te kunnen weerstaan. De ribben of spanten en alle hoofdverbanden zijn van kerngezond eikenhout met binnenverbanden van pitch pine, ongeveer van de dubbele afmeting als van andere schepen van dat kaliber. Over de eikenhouten huid wordt ter hoogte van de waterlijn een tweede huid gelegd, mede van eikenhout, tot 1½ meter beneden de waterlijn. Het schip wordt gekoperd noch gezinkt, maar de voorsteven en het voorschip worden met ijzeren platen beveiligd tegen het insnijden van het ijs. De binnenbouw wijkt ook af van andere schepen, ten eerste wat betreft de constructie; vervolgens is het geheel als passagiersschip ingericht en bezit het dus geen ruim. In de boeg liggen een 5tal zware eikenhouten knieën van gegroeid hout, en in de buik zijn drie kruisverbanden gesteld, die indrukken haast onmogelijk maken. Verder wordt alles vastgemaakt met gegalvaniseerd ijzer, op elk verband vastgeklonken. Het schip is door waterdichte beschotten in drie delen verdeeld, die ieder afzonderlijk kunnen vollopen, zonder de andere afdelingen te schaden en kunnen gemakkelijk worden leeggepompt. In de achterkajuit logeren de commandant en de twee officieren der expeditie, in het middenschip de zoöloog, de dokter en de fotograaf der expeditie, in het voorschip de equipage, uit 8 man bestaande. Onder en naast de middenkajuit worden de steenkolen en de victualiën geborgen, alle hoeveelheden berekend op een overwintering en een reis van 18 maanden, hoewel ditmaal de tocht op niet langer dan 6 maanden bepaald is. Het tuig van het schip is een tweemast schoener-gaffeltuig met een bree-fokke-ra, zodat het vooral, ook met het oog op de vlugge bouw, gemakkelijk en snel zeilen zal en wenden, Voor mogelijke averij wordt een dubbel stel zeilen en een waarloos roer meegenomen. Op het dek wordt een locomobile of stoomlier geplaatst van 3 paardenkracht tot het snel ophalen van loodlijnen, het inhalen van dreggen en kabels of andere nodige krachtinspanning.
De equipage der WILLEM BARENDSZ zal bestaan uit 14 koppen, nl.: de commandant J.J. de Bruyne, luitenant ter zee 2de klasse van de marine; de luitenants ter zee 2de klasse L.R. Koolemans Beijnen en jhr. H.M. Speelman, dr. C.P. Sluyter, zoöloog; de militaire student Heijmans van Anrooy (als hij van de minister van koloniën de gevraagde toestemming ontvangt), de fotograaf Grant, 3 flinke marine bootslieden, 2 mannen van het loodswezen, 2 Vlaardinger vissers en 1 stuurman.
Om scheurbuik te voorkomen, wordt in het geheel geen gezouten vlees medegenomen. Overigens zal de voeding geheel gelijk zijn aan die der marine.
De matrozen eten dezelfde pot als de officieren.
De opdracht, waarmee de bouwmeester, de heer W.A. Huygens, belast werd, die het mooie schip geheel naar eigen opvatting ontwierp en onder toezicht van de commandant De Bruyne bouwde, kon, moeilijk aan ervarener handen worden toevertrouwd. Het schoenerjacht wordt door de kenners in elk opzicht geprezen.
Het aflopen van de WILLEM BARENDSZ geschiedde juist te drie uur, in tegenwoordigheid van een aanzienlijke menigte, waaronder wij het lid van de Raad van State Jansen, het Kamerlid Fransen van de Putte, de wethouder Tromp, kolonel-commandant Stengel, en vele andere autoriteiten opmerkten, benevens de zeeofficieren en enigen der manschap, die de reis zullen meemaken. Onder de hoezee’s van honderden gleed het scheepje van de helling, waar het recht elegant lag, het water in, om straks te worden opgetuigd en half mei de reis naar de Poolstreken te aanvaarden.


08 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 6 april. Het stoomschip SIRIUS, Amsterdam naar Bordeaux, is heden alhier met lekke ketels aangekomen en zou met het volgende getijde in de haven komen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 5 april. Volgens telegrafisch bericht, is heden het schip EPPINA, kapt. Leeuw, Elseneur gepasseerd, na aldaar de loods, die van hier mede naar zee gegaan was, aan land te hebben gezet.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Helgoland, 30 maart. De lading van het alhier binnengesleepte schip, hetwelk onderste bovendrijvende op zee was aangetroffen, bestaat uit vuren spieren en planken, alle zonder merk. Het schip is van eikenhout, doch zeer oud en vermoedelijk zeilende onder Noorse vlag, dewijl twee vlaggen van die natie tussen de lading gevonden zijn, waarvan ongeveer een derde gelost is. Zo er zich nog een kajuit in het schip mocht bevinden, verwacht men daarin wel enige bescheiden te vinden om de naam van het wrak te kunnen ontdekken.


09 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 februari. Vrachten. De toestand onzer markt blijft als laatst bericht werd en bepalen de afsluitingen zich tot het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN: NLG 50,- suiker en NLG 57,50 koffie, te Tjilatjap te laden naar Amsterdam. In lading hier en op de kust: Nederlandse JOHANNA MARIA, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL accepteerde NLG 50,- voor suiker en NLG 75,- voor huiden, JOHANNA EN MARGARETHA, GIJSBERTUS HERMANUS, NIEUWE WATERWEG II, WESTERSCHELDE, BALI en MARIE.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: Nederlandse UTRECHT, ROTTERDAM, GROEN VAN PRINSTERER, ANNA EN SOPHIA, ANTJE, PROFESSOR SIMON THOMAS, HENDRIKA, ZES GEZUSTERS, JOHANNA, ALBLASSERDAM, SLIEDRECHT, JACATRA, en L.J. ENTHOVEN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 april. Het stoomschip SPARTAN, kapt. De Gruijter, van Hamburg naar Londen, is 7 april gestrand op de Hasbro Sands en sedert wrak geworden. De equipage is te Yarmouth geland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen aan de Lek, 7 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram van kapt. Van Overklift, voerende het schip ANNA, is hij de 9de maart van Port Elisabeth naar Rotterdam vertrokken. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stoomboot ANNA, sedert enige dagen in de Scheepmakershaven alhier gezonken, is gisteren avond ten 7 ure gelicht. Het stoombootje HAVENDIENST heeft ook nu weder getoond uitmuntende diensten te kunnen bewijzen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren ochtend omstreeks negen uur ontstond in de stoomboot BÉRÉNICE, liggende in het Oosterdok te Amsterdam, brand, veroorzaakt door het vuur vatten der bekleding van het ijzeren waterschot in het groot ruim; de suikerlading heeft enige waterschade bekomen. De stoomspuit JAN VAN DER HEIJDEN was spoedig aanwezig, waardoor omstreeks 12 uur de brand reeds was geblust.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J.V.C. Wichers, notaris te Loppersum, zal op donderdag de 11e april 1878, ’s avonds om 7 uur, te huize van S.J. de Vries, kastelein te Delfzijl, en ten verzoeke van H.J. Apol, scheepskapitein, wonende te Oosterwijtwerd, publiek, bij contant geld, te koop presenteren het Nederlands schoener-brikschip ISADORA, groot 161 zeetonnen, thans liggende in de haven te Delfzijl, met al zijn staand en lopend touwwerk, ankers, kettingen, kajuitgoed, koksgereedschap enz. enz., een en ander nader omschreven in de inventaris, ter visie liggende bij bovengenoemde kastelein en ten kantore van de notaris. Het schip in twee dagen voor en op de dag van verkoop te bezien.


10 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 5 april. Het schip VOGELZANG, kapt. Van Wijk, van Schiedam naar Newcastle, bij de Woldam (opm: waarschijnlijk Phare de Walde) vuurtoren gestrand, is gebroken en door de experts afgekeurd. Het wrak zal 8 april publiek verkocht worden.
(Zie het bericht in ons nummer van 6 april.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshavn, 8 april. De Nederlandse kof HARMONIE, kapt. H.A. Scholtens, van Charlestown naar Stettin, is alhier met assistentie van Svitser (opm: bergingsbedrijf) binnengebracht, na bij Laesö aan de grond gezeten te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Great Yarmouth, 8 april. 7 u. 22 m. voormiddag. De Nederlandse stoomboot SPARTAN, van Hamburg met suiker naar Londen, is op Haisbro Sand gestrand. Stoomsleepboten zijn bij het schip en bootslieden zijn aan boord om de lading overboord te werpen.
8 april, 9 u. 22 m. voormiddag. De Nederlandse stoomboot SPARTAN is gisteren avond ten 6 u. 30 min. verlaten, toen er volgens rapport der bootslieden 7 voet water in het ruim was. De gezagvoerder en equipage verlieten het schip in de reddingboot en de sleepboten, die hen te Yarmouth aan land brachten. Volgens bericht is het schip van de bank af en te Horsey Beach op strand gedreven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 8 april. De Nederlandse schoenerbrik NICOLAAS FRANS, kapt. De Groot, van hier naar Pernau, en het schip ELISABETH, naar Newcastle bestemd, zijn gisteren bij New-Ferry met elkander in aanvaring geweest. Eerstgenoemde verloor de verschansing, terwijl de ELISABETH schade leed aan de steven en het voortuig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wanneer onvoorziene omstandigheden zulks niet verhinderen, zal op vrijdag de 19e dezer het driemastschip BURGEMEESTER SCHORER, gebouwd op de werf Middelburg’s Welvaren alhier, te water gelaten worden. Het schip is groot 1.205 ton volgens de nieuwe of ongeveer 1.477 ton volgens de oude meting en is bestemd voor de grote vaart, onder rederij der firma Van Leeuwen en Co. alhier. Spoedig na het van stapel lopen zal, naar wij verder vernemen, de kiel gelegd worden voor een ander schip van gelijksoortig charter.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bordeaux, 6 april. Op de lading en vracht van het Nederlandse fregatschip ERASMUS, alhier in maart 1877 op de reis van Middelburg naar Batavia lek binnengelopen, is een bodemerij voor hoogstens NLG 100.000 bij inschrijving genomen tegen een premie van 19%.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Frederikshavn, 8 april. Het Nederlandse schip HARMONIE, kapt. Scholten, van Charlestown naar Stettin, heeft op Laesoe aan de grond gezeten en is alhier binnengebracht.


11 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 maart. Vrachten ondergingen sedert het laatste bericht geen verandering en bleef de stemming uiterst flauw. Naar Holland werd niet afgedaan; factorij koffie van Pangool (Zuidkust) bedong NLG 57½. Voor het Kanaal werd voor dringende behoefte om restanten suiker af te schepen GBP 2-5-0 à 2-7-6 betaald en wordt voor Amerika ruimte gezocht voor 8 à 9.000 picols suikers, tot wellicht GBP 2-2-6 naar Boston. Naar Australië werd GBP 1-2-6 naar Sydney geaccepteerd; voor Melbourne wordt GBP 1-5-0 geboden. Stoomschepen hebben zeer veel moeite lading bijeen te krijgen; zowel het zwaar als het licht goed is zeer schaars. Kustvrachten. Voor de overvoer van zout van Sumanap naar de Noord- en Zuidkust sloten verscheidene schepen af. De laatste afdoeningen zijn: naar Nederland de NICOLAAS WITSEN NLG 50,- suiker, NLG 57½ koffie van Tjilatjap naar Amsterdam; stomer KONING DER NEDERLANDEN NLG 85,- koffie, NLG 90 à 95 tabak; NIEUWE WATERWEG II vult op met 15.000 picols Factorij koffie van Pangool à NLG 57,50.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: UTRECHT, ROTTERDAM, ANTJE, PROFESSOR SIMON THOMAS, ZES GEZUSTERS, JOHANNA, ALBLASSERDAM, SLIEDRECHT, EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, en IJHOEK.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Great Yarmouth, 8 april. Het stoomschip SPARTAN ligt op Horsey Beach doorgebroken en geheel wrak. Er is geen vooruitzicht iets van de lading te bergen, doch men tracht zoveel mogelijk van de inventaris te redden. De wind waait sterk uit het oosten en er loopt een hoge zee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 9 april. Aan boord van het alhier van Rio Grande met guano aangekomen en te Grasbrook liggende Nederlandse brikschip ALDIA MARGARETHA, kapt. Wijgers, werd in de afgelopen nacht brand ontdekt, waarop de veerboten onmiddellijk ter assistentie toeschoten, die het schip aan de grond hielpen zetten, waarna men het vol water heeft laten lopen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 22 februari. Het wrak van het Engelse schip MARY ANN WILSON, heden alhier op publieke vendutie verkocht, bracht NLG 285 op.


12 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cherbourg, 3 april. Het schip FENNA, kapt. De Vries, van St. Malo naar de Oostzee, is alhier wegens tegenwind en verlies van zeilen aangekomen. De stuurman had een arm gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 4 april. Het Nederlandse stoomklepvaartuig SUMATRA NO. 6, is alhier van kolen en provisie voorzien, heeft enige kleine schade aan de machine gerepareerd, en is 2 dezer naar Batavia vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 maart. Het schip CHRISTEL, van Samarang naar Europa en lek alhier aangekomen, zal geheel gerepareerd worden in het Gouvernementsdok op Onrust. De onkosten worden geraamd op NLG 20.000.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 11 april. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer A. Quakernaat van Spijk te Gorinchem gebouwde raderstoomjacht QUAKERNAAT, bestemd voor de dienst tussen Gorinchem en Rotterdam. De machines van 85 paardenkracht lage drukking worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels & Smit alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het Nederlandse schip KRIMPEN A/D LEK, kapt. Jansonius, van Doboy naar Schiedam, met zware schade te New York binnen, is volgens particulier bericht aldaar afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Volgens bericht uit Londen, is het Nederlandse schoenerschip GEERT HENDRIK, kapt. Uuldriks, bij Pittenween, in het graafschap Fife (Schotland) gestrand en wrak geworden. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 8 april. Het alhier binnengebrachte schip HARMONIE, kapt. Scholtens, van Charlestown naar Stettin, is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Coronie, 1 maart. De lading van het op de kust gestrande schip WESTERN BELLE naar Paramaribo of Demerary gezonden worden ter verscheping naar Engeland. Er is aangeboden om het schip voor GBP 1.700 af te brengen, waarop de goedkeuring per telegram uit Engeland wordt afgewacht.
(Zie Scheepstijdingen van 27 februari, 3 en 19 maart, onder Paramaribo.)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Corunna, 3 april. Het Nederlandse schip MARGRIETHA, kapt. Eefting, van Londen met stukgoed naar Natal, is met verlies van boten en meer andere schade te Ferrol binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. E.H. Steeman, notaris te Zuidbroek, gedenkt, ten verzoeke van de scheepskapitein T. Venema, op donderdag de 25e april 1878, ’s avonds om 6 uur, te huize van de kastelein Groeneveld, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek te verkopen: Het in den jare 1873 gebouwde overdekt tjalkschip, genaamd ALIDA HENDRIKA, met opgoed en toebehoren, groot 111 tonnen, thans liggende te Sappemeer bij de werf van de heer J. Berg, met complete inventaris.
Mr. E.H. Stheeman.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De firma Taylor & Lawson maakt belangstellenden bekend, dat de stomer ENG GOEAN zal worden te water gelaten op zondag 14 april a.s., des morgens te 8 uur, aan de Moera Baroe.


13 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Het stoomklepvaartuig CHERIBON NO. 3, kapt. Quant, is, volgens particulier bericht 22 maart van Aden naar Batavia vertrokken. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 10 april. Het driemastschip NICOLETTE, kapt. A.G. Bouten, is heden in het droogdok alhier op de blokken gezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 april. In bevrachtingen ging sinds gepasseerde dinsdag weinig om. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de Oostkust van Engeland tegen Sh.7-0 per 10 quarters haver, om in de Oosterhaven te laden.


14 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd aan de fabriek van de firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. stoomkanonneerboot, groot model, NJORD, voor Krupp’s achterlaadkanon van 28 centimeter. De stoomwerktuigen, compound systeem, van 100 indicateur paardenkrachten, stoomketels, toebehoren en volledige uitrusting zijn mede aan genoemde fabriek vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 12 april. Heden is van de werf De Hoop van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilschip, groot 70 last, genaamd MARIA SARA, voor rekening van de heer A. Bouwens te Rotterdam, alsmede een schroefstoomboot, genaamd ANTONIE, voor rekening van de heer M. van der Graaf te Lekkerkerk; de machine is vervaardigd in de fabriek van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot 250 last, voor rekening van de heer David Seibel te Gernsheim, in Hessen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 10 april. Kapt. Dekker, voerende de schoener MORGENSTER, 8 dezer alhier gepasseerd, rapporteert 1 april op 53°38’ NB 3°30’ OL gezien is hebben een schoener zonder tuig of masten. Het scheen een Nederlands vaartuig te zijn, zwart geschilderd met een witte boven reling en had een witte roef op het dek. De scheepsboten ontbraken en scheen het er ook geen mensen aan boord waren. Het vaartuig werd des voormiddags ten 11½ uur door de bemanning ener Belgische visserkotter bezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 15 maart. Het barkschip HENRIETTE, kapt. Wijtsma, eergisteren van de plantage De Resolutie met een volle lading Amsterdam vertrokken, geraakte niet ver van de koloniale kotter, die tijdelijk in de plaats ligt van het vuurschip, aan de grond. Later afgebracht is het schip gisteren hier teruggekomen; het is lek en moet lossen om te repareren. Aan boord bevonden zich als passagiers: de 1e luitenant der artillerie Redding de Wolff en familie; de heer Bray; de wed. Ahne, kinderen en bediende; gezusters Malmberg; de minderjarige Bilgen, 2 marechaussees en familie; 4 infanteristen en 9 matrozen van de Nederlandse marine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Alfred, 11 maart. Het Nederlandse brikschip FAVOR, kapt. Pybes, van Londen, lek alhier op de rivier gearriveerd, is behouden in de haven gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 13 april. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE is nagezien en afgekeurd; 3.000 balen koffie zullen wegens beschadigdheid verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 april. Van de werf ’s Lands Welvaren, scheepsbouwmeester J.S. Figee, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip TRIO, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman J. Wapenaar, voor rekening van de heer W.A. Hoogendijk alhier.
Daarna is op dezelfde werd de kiel gelegd voor een logger, voor rekening van de heren Jacob de Mos Jr. en C. Pronk, te Scheveningen, genaamd VERWACHTING.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wildervank, 13 april. Van het Nederlandse barkschip ANNA MARIA, kapt. De Jonge, 3 oktober van Saffi (Marokko) naar Falmouth vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

(Lees; brik schip)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 13 april. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip, genaamd ALBERDINA, pl.m. 5.000 centenaars, voor rekening van de heer J. van Alem te Appeltern.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een dito vaartuig, genaamd HUBERDINA, voor rekening van de heer M.C. Verschure te Waspik.


15 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Het Nederlandse schip DELIANE, kapt. Von Lindern, is 13 dezer van Shields naar Java vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Volgens particulier bericht zal de lading uit het te New York afgekeurde Nederlandse schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Jansonius, van Doboy naar Schiedam, met het Noorse schip NOR naar de destinatieplaats gebracht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 14 april. Gisteren heeft Zr.Ms. stoomschip ATJEH, commandant de kapt. t./z. Bunnik, zijn proeftocht gedaan met de directeur en rijksadviseur van scheepsbouw dr. B.J. Tideman, de inspecteur van stoomvaartdienst Van Alphen en de chef van het materieel Van Haeften. Het fraai gebouwde schip – afkomstig van ’s rijks marinewerf te Amsterdam – voldeed uitmuntend met een vaart van ruim 14½ mijl; de machines waren vervaardigd op de Koninklijke Fabriek van Van der Made te Amsterdam. Na verwisseling der schroef met een andere van gewijzigde afmeting zal intussen andermaal een proeftocht worden ondernomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Frederikshaven, 9 april. Het alhier met assistentie binnengebrachte schip HARMONIE, kapt. Scholten, van Charlestown naar Stettin is bezig de lading te lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 8 april. Scheepsvrachten. Gesloten is naar de Oostkust van Engeland Sh.16/6 per ton raapkoeken, Arbroath of Dundee Sh.35/-, Kirkaldy Sh.33/6 per ton vlas, Bridport Sh.38/6 per ton hennep, Gent Sh.17-/ per load ronde sleepers, Gent of Duinkerken Ffrs 45/-, St. Valery Ffrs 50/- per last vlas.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 15 april. Gisteren morgen heeft men in tegenwoordigheid van tal van belangstellenden en deskundigen getracht het stoomscheepje, alhier in elkander gezet door de firma Taylor & Lawson, van stapel te doen lopen. Door verzuimde voorzorgsmaatregelen mislukte dit plan en viel de boot op zijde. Gisteren namiddag echter slaagde men er in alles goed te doen aflopen.
(opm: zie JB 120478, het stoomschip ENG GOEAN, en ook JB 270478)


16 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is van de werf der heren Walker, Stronck & Van Delden alhier te water gelopen de passagiers schroefstoomboot BATAUWER, voor rekening van heer C.F. Cramer te Wageningen en bestemd voor de op te richten dienst tussen Arnhem en Wageningen en tussenliggende plaatsen. De machinerieën voor deze stoomboot worden door dezelfde firma vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 15 april. In de Noorderhaaks is een onbekende schoener verzeild; schuiten zijn derwaarts ter assistentie; de sleepboot kon er niet bijkomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop het welbekende Nederlandse kofschip ELIZABETH LOLLINA, gemeten op 112 tonnen, liggende te Delfzijl. Te bevragen bij de makelaar C. Jaski, te Edam.


17 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat het schroefstoomschip 4e klasse SURINAME, voor rekening van departement van marine bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam in aanbouw, binnenkort gereed zal zijn en dan naar Hellevoetsluis zal worden overgevoerd, om aan ’s rijks marinewerf aldaar te worden uitgerust en geheel voor de dienst gereed gemaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 15 april. Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd van een ijzeren oefeningsvaartuig, bestemd voor de Nederlandse marine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Delfzijl: het Nederlandse schoener brikschip ISADORA, kapt. Apol, groot 161 tonnen. Koper de heer B. van der Hei, van Heveskes, voor NLG 3.420.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 april. Het communicatievaartuig MARIA GERARDA, kapt. Scholten, van Rotterdam naar Batavia, is 11 dezer van Gibraltar vertrokken. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 april. Het stoomklepvaartuig BORNEO NO. 7, kapt. Logger, van Rotterdam naar Batavia, is 13 dezer te Gibraltar aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Caernarvon, 14 april. De Nederlandse schoener BERENDINA, kapt. Riks, van Liverpool naar Riga met klipzout, is gisteren omstreeks middernacht in Caernarvonbaai met vijf voet water in het ruim door de equipage verlaten, die in hun eigen boot te Llanddwyn Point aan land zijn gekomen. Het schip had ten 9 ure des avonds vermoedelijk op een wrak gestoten. Door de zorg der loodsen is de equipage naar Caernarvon gebracht en zullen zij verder door de agent van Lloyds naar Liverpool worden vervoerd. Het schip is een kwartier nadat het verlaten was gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Het Amerikaanse schip JOHN L. DIMMOCK, groot 1.047 tons, is door de makelaar Ed. C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren H.J. Plant & Co. te Schiedam, thans genaamd ADRIANUS, en wordt gevoerd door kapt. J.K. Burghout.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 15 april. Bij het verwisselen van de schroef in Zr. Ms. stoomschip ATJEH, en het gelijktijdig nazien der machines voor de volgende proeftocht – het laatste vond plaats, omdat er bij gelegenheid van de eerste tocht, zaterdag 13 april, onder snel stomen een stoot in de werktuigen werd gehoord – bleek eerst heden, dat er een defect was ontstaan in de achterste cilinderzuiger, die voor rekening der fabrikanten door een nieuwe zal worden vervangen. Intussen wordt de waarloze zuiger ingezet, waardoor evenwel de voorgenomen tweede tocht eerst enige tijd later zal kunnen plaats hebben.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 16 april. Scheepsvrachten. Voor Engeland werd een enkel schip van pl.m. 600 quarters haver gecharterd om in de Noorderhaven te laden tegen Sh.9/- voor de kolenhavens aan de Oostkust, of Sh.10/- naar Stockton, of Sh.13/- naar Londen of de Oostkust, met gratificatie, per 10 quarters.


Krant:

  JB - Javabode

Anjer, 17 april. Kapt. Van Hilten van het Nederlandse schip ELISABETH, van Portsmouth naar Batavia, na 122 dagen in Straat Sunda, aan boord hebbende 22 passagiers, rapporteert, dat hij sedert negen dagen stilte en felle om de West lopende stroom ondervond. Alles wel aan boord.


18 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit de hand te koop: Een grote, zeer gunstig, onmiddellijk aan de rivier de Noord gelegen scheepstimmerwerf met woonhuis, twee loodsen en een blok huizen, bestaande in twaalf arbeiderswoningen, tezamen groot circa 1 hectare.
Wegens de bijzonder gunstige ligging, ook uitstekend geschikt tot het oprichten ener fabriek of andere affaire.
Men adressere zich franco aan notaris D. van Wageninge te Alblasserdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 17 april. Het Nederlandse fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Jacobs, van Rotterdam naar Batavia, laatst van Falmouth en Vlissingen, is hier heden aangekomen, gesleept door de stoomboot HELLEVOETSLUIS, om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 4 april. Het afgekeurde schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Jansonius, van Doboy naar Schiedam, alhier voor noodhaven binnengelopen, is gisteren in publieke veiling voor USD 3.950 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad (per telegram van Madeira 14 april.) De gezagvoerder van het schip JANE SPROTT, rapporteert op 37° ZB 7° WL op het schip CONCORDIA aan boord te zijn geweest. Het was door de equipage verlaten, geheel masteloos en had vijf voet water in het ruim.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip MARIA BOSWIJK, kapt. G. Meinders, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij Patje te Waterhuizen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 april. Heden namiddag ten 3 ure werd met goed gevolg van de werf ’t Kromhout, van de heer D. Goedkoop Jr. alhier, te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, genaamd: SPOORBOOT, gebouwd voor rekening van de heren gebrs. Zur Mühlen alhier, en bestemd voor de dienst tussen het station Velzen en IJmuiden.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een salonstoomjacht, genaamd MERCURIUS, voor rekening van de heren Gebr. Goedkoop alhier, en bestemd voor de dienst Amsterdam-Purmerend. De compoundmachines voor beide boten worden vervaardigd in de fabriek der heren Gebr Stork & Co. te Hengelo.


19 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van goederhand vernemen wij, dat vanwege het ministerie van marine aan verschillende voorname fabrieken hier te land prijsopgave is gevraagd voor het bouwen van drie torpedovaartuigen, en dat daarvoor het laagst is ingeschreven door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 17 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd kofschip MARIA BOSWIJK, kapt. Meinders, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij Pattje te Waterhuizen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl. 16 april. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht, is gisteren te Memel aangekomen het alhier te huis behorende schoenerschip CONCORDIA, kapt. Bos, komende van hier, hebbende 14 dagen reis. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Caernarvon, 16 april. Het gezonken schip BERENDINA, gevoerd geweest door kapt. Riks, ligt in 15 vaam water, Porthdynllaenn Point Z. 6 mijl afstand en Llanddwyn Point O.N.O. ½ O.; de stengen zijn nog zichtbaar. De ligging van het wrak zal als naar gewoonte door een groene boei aangeduid worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gothenburg, 18 april. Het Nederlandse schip RIGA, kapt. Jorgensen, van Newcastle met kolen naar Kroonstad, is alhier lek binnengebracht, na bij Skagen op strand gezeten te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wapping, 17 april. Het stoomschip BATAVIER, de Theems opvarende, is in aanvaring geweest met enige barges,die bij Fountain ten anker lagen. Enige barges zijn op drift gegaan en een daarvan, de LAURA, is gezonken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Ten bewijze, dat de stoombootonderneming Groningen-Lemmer-Amsterdam uitmuntend rendeert, moge dienen, dat over 1877 aan de aandeelhouders een dividend van 22% is uitgekeerd. De vrachtgelden voor vee en goederen bedroegen de som van NLG 147.000.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Hellevoetsluis, 17 april. Het stoomschip CONSTANCE, van Bassein naar Rotterdam, is, na lichting, met assistentie van sleepboten vlotgesleept en op de Kanaalhaven aangekomen.


20 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het achtste verslag van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontlenen wij het volgende.
De driewekelijkse maildienst, die op 1 januari 1877 de vroegere vierwekelijkse verving, is zonder enige stoornis voortgezet en heeft zeer goede gevolgen gehad voor de Maatschappij, zowel als voor de Regering, de handel en de passagiers. Het is altoos een kansrekening, of men bij een voorgenomen uitbreiding van de dienst aan de werkelijke behoeften zal voldoen, maar de Maatschappij is nu zo gelukkig geweest, van het goed te treffen, daar zij de handel voortdurend kon bedienen, en toch niet veel schade had door wanruimte.
Exploitatie. De afrekening loopt over de reizen, die in 1877 geheel zijn voltooid, en vandaar, dat er nog vier reizen onder voorkomen, die reeds in 1876 tijdens de vierwekelijkse vaart waren aangevangen, zodat het totaal der mailreizen, waarover de afrekening der geldelijke resultaten bij deze balans is geschied, 16 bedraagt, die werden volbracht als volgt: door de stoomschepen KONING DER NEDERLANDEN 3 reizen, PRINSES AMALIA 3 reizen, PRINS VAN ORANJE 2 reizen, VOORWAARTS 2 reizen, CONRAD 2 reizen, CELEBES 2 reizen, PRINS HENDRIK 2 reizen, totaal 16 reizen. Bovendien werden met van de maatschappij Java in huur genomen schepen nog de volgende buitengewone reizen volbracht: door het stoomschip HOLLAND 2 reizen naar Java en van daar via Marseille naar Nederland terug: door het stoomschip MADURA 1 reis naar en van Java. Voorts voltooide het stoomschip STAD AMSTERDAM van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij de reeds in het vorige jaar aangevangen reis en werd het stoomschip STAD HAARLEM van dezelfde Maatschappij naar Java, en van daar naar Marseille geëxpedieerd. Het stoomschip JAVA vertrok in ’t begin van het jaar 1877 met een volle lading stukgoederen naar Java, en vond sedert emplooi in de Chinese en Indische wateren.
Goederenvervoer, Het goederenvervoer was als volgt: Van Nieuwediep naar Port-Said 408 M3, naar Padang 2.336 M3, naar Java en verder Indië 28.766 M3, van Southampton naar Padang 200 M3, naar Java en verder Indië 12.317 M3, totaal 44.027 M3.
Vergeleken met het vorige jaar geeft dit: Naar Port-Said in 1877 totaal 408 M3, gemiddeld per reis 19,5 M3; in 1876 totaal 637 M3, gemiddeld per reis 40 M3. Naar Padang, Java en verder Indië in 1877: totaal 43.619 M3, gemiddeld per reis 2.096 M3, in 1876: totaal 32.260 M3, gemiddeld per reis 2.016 M3.
Van Java werden overgevoerd in 1877 25.334 last, gemiddeld per reis 1.206 last tegen 16.336 last, gemiddeld per reis 1.089 last in 1876.
Onder de Java aangevoerde lading was bestemd voor: Marseille 3.364 last; Napels, Genua en Triëst 350 last; Londen 144 last; Hamburg 9 last; New York 41 last.
Personenvervoer, naar Java in 1877 totaal 4.384, gemiddeld per reis 220, in 1876 totaal 4.859, gemiddeld per reis 303. Van Java: in 1877 totaal 2.521 gemiddeld per reis 127, in 1876 totaal 2.492, gemiddeld per reis 166. Deze becijfering loopt echter slechts over 20 uit- en thuisreizen, wijl één stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-maatschappij (de STAD HAARLEM) niet voor het vervoer van passagiers werd aangeboden.
De Maatschappij heeft dus in 1877 met haar schepen 1½ mailreis meer volbracht dan in 1876, 2 reizen in de geregelde vaart gedaan met het stoomschip CELEBES, de gehuurde schepen kunnen gebruiken voor een vervoer, dat haar anders zou zijn ontgaan en wellicht vreemde schepen in deze vaart zou hebben gebracht, en de gunstige financiële resultaten, waarop zij thans de aandacht mag vestigen, zijn hoofdzakelijk daaraan toe te schrijven.
Meer goederenvervoer, meer passagiersvervoer met hetzelfde materieel, enkel door voortdurend en regelmatig gebruik, voorts de bezuinigingen, die het gevolg zijn van kortstondiger verblijf in de haven tussen twee reizen, gevoegd bij die, welke men bij een grote exploitatie, meer en meer door de ondervinding geleerd, kan invoeren, dat zijn de redenen, die over 1877, te midden van een dikwijls lage en ontstemde vrachtmarkt, toch een goede opbrengst van het kapitaal hebben bezorgd. Iedere reis op zich zelve beschouwd heeft weinig meer opgeleverd dan vroeger, doch de Maatschappij heeft geen enkel verlies, geen enkele stoornis zelfs geleden door zeeramp, en mag dus van het afgelopen jaar gewagen, van een voorspoedig jaar.
De reisrekeningen, na aftrek van ’t geen aan de stoomvaart-maatschappij “Java” voor het haar competerend aandeel werd uitgekeerd, leverden een batig saldo van NLG 1.010.190,57. De gewone afschrijvingen bedragen: 1. Op de waarde der stoomschepen: (circa 7½% der balanswaarde op 1 januari 1877) NLG 394.154,95. 2. Op ’t hoofd “Dienst der Geldlening” zijnde 10% over de in 1877 afgeloste obligaties NLG 8.700,-. 3. Op meubilair (ruim 10%) NLG 1.396,75. 4. Oprichtingskosten (10% van het primitieve bedrag) NLG 4.000,-. 5. Etablissementen Nieuwediep (10% van het primitieve bedrag) NLG 9.400,-. 6. Etablissementen Batavia (10% van het primitieve bedrag) NLG 575,-. 7. Huis en erve IJgracht NLG 7.075,02. Totaal NLG 425.301,72, tegen in 1876 NLG 381.165,20. Bovendien is een buitengewone afschrijving nodig geoordeeld op de NLG 25.000,- aandelen in de Nederlandsch Indische Droogdokmaatschappij, die verleden jaar op 80% waren getaxeerd, doch thans op 50% zijn gesteld, met het oog op de moeilijkheden, die de Maatschappij in de aanvang ondervindt, en waardoor natuurlijk haar aandelen gedeprecieerd worden, al is het niet onmogelijk dat deze later weer tot hun waarde kunnen komen. De afschrijving voor dit jaar à 30% bedraagt NLG 7.500. Ten slotte werd een offer gevraagd voor de ramp die onze Maatschappij nu zeven jaren geleden is overkomen in de brand, waardoor het eerste stoomschip, de WILLEM III, werd geteisterd, en welke een eis tot schadevergoeding voor de ingeladen goederen ten gevolge had, op grond dat er geen overmacht zou bewezen zijn. De Directie heeft in december ll. van een gelegenheid, die zich voordeed, gebruik gemaakt, om de risico voor de Maatschappij aan de hangende en eventueel verder nog in te stellen processen verbonden, aanzienlijk te verminderen. Er waren namelijk, behalve degenen, die het eerste proces hebben ingesteld, een aantal houders van cognossementen, die, hoezeer door assuradeurs of réassuradeurs genoodzaakt, om niet met de Maatschappij af te rekenen, maar hun vorderingen door jaarlijkse insinuaties levendig te houden, hoogst ongaarne een proces zouden voeren, en niets liever wensten dan een schikking, waarbij hun mede-geïnteresseerden zich konden nederleggen. Met deze is zij in schikking getreden en op die wijze zijn cognossementen, die pretenties vertegenwoordigden van tonnen gouds, voor circa NLG 91.000 ingewisseld.
Wat nu nog hangende blijft, is van oneindig minder belang. De Directie heeft het uitstaande bedrag naar de bekende gegevens getaxeerd, en gemeend wel te doen, dat volle bedrag thans ook af te schrijven, ten einde de ramp aan het eerste stoomschip overkomen, die nu zeven jaren lang als een zwarte schaduw over de toekomst gehangen heeft, voorgoed van de debetzijde der winst- en verliesrekeningen te doen verdwijnen. In het belang van de soliditeit der aandelen en obligaties, en dus in het welbegrepen belang harer aandeelhouders, meent zij te mogen aannemen, dat deze die afdoende maatregel zullen goedkeuren. Voor dat deel in de winst- en verliesrekening met NLG 132.000 gedebiteerd, die op averijrekening WILLEM III zijn overgebracht.
Na deze aanzienlijke reserves blijft er een winstsaldo van NLG 298.299,39½, dat de Directie in staat stelt een dividend voor te stellen van 7% over de NLG 3.500.000,- geplaatste aandelen, en bovendien volgens de bepalingen der statuten: NLG 11.666,70 te boeken op het reservefonds; NLG 5.833,35 te boeken op het ondersteuningsfonds; terwijl, na aftrek van de tantièmes en de patentbelasting over de uitdeling, een saldo van NLG 360,39½ op nieuwe rekening wordt overgebracht. Naar aanleiding van de hierboven besproken overboekingen van een deel van het batig saldo op de rekeningen en afschrijving enz. maakt de Directie nog een opmerking. Indien men bij zulk een aanzienlijke reserve van gemaakte brutowinst, niet een daarmede evenredig belangrijk kassaldo vindt, moet men er op letten, dat, zoals uit verdere mededelingen blijkt , voor NLG 387.000 schuld is gedelgd en voor NLG 147.500 kapitaal is belegd in een kolenhulk voor Soerabaja, en in aandelen van de Amsterdamsche Droogdok-maatschappij. Nadat de Algemene Vergadering, op 17 mei te houden, door het goedkeuren der balans ons daartoe in staat zal hebben gesteld, wordt het dividend à NLG 70 per aandeel van NLG 1.000 en à NLG 35 per aandeel van NLG 500 bij aankondiging in de dagbladen betaalbaar gesteld ten kantore van de Kasvereeniging te Amsterdam, tegen inlevering van het dividendbewijs no. 4. Tot verdere toelichting van die balans nog het volgende strekt:
Het kapitaal der Vennootschap bestaat uit NLG 7.000.000 in aandelen, waarvan NLG 3.500.000 in 1870 zijn uitgegeven, en de 2de serie ad NLG 3.500.000 bij de Nederlandsche Bank is gedeponeerd en beschikbaar wordt gehouden tot inwisseling tegen de obligaties van de 5% geldlening 1872. Voor zover deze obligaties door uitloting zijn geamortiseerd, hebben de aandelen, die bij de Nederlandsche Bank lagen, hun oorspronkelijke bestemming verloren, en kunnen zij weder aan de Maatschappij worden teruggegeven. In overeenstemming met heren commissarissen zal de Directie in de algemene vergadering verzoeken, het Bestuur te machtigen, om de aandelen te plaatsen, als de behoefte tot uitbreiding der zaken daartoe aanleiding geeft.
De geldlening van 1872, groot NLG 3.500.000, is door aflossing van uitgelote obligaties verminderd tot NLG 3.070.000. In 1877 werden NLG 87.000 uitgeloot ter aflossing.
Het voorschot van NLG 400.000 door Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden aan de Maatschappij verleend, en dat op de vorige balans nog met NLG 300.000 voorkwam, werd in de loop van 1877 geheel afgelost. Bij de terugbetaling van de laatste termijn drukte de Directie het gevoelen uit, dat met het afdoen harer geldelijke verplichting de schuld van erkentelijkheid der Maatschappij jegens haar Erevoorzitter geenszins is verminderd. Integendeel, levendiger dan ooit gevoelt zij, hoezeer die belangrijke financiële steun, op het juiste ogenblik gegeven, zowel direct, als door de invloed op het krediet der Maatschappij haar in staat heeft gesteld, om haar taak naar behoren te vervullen en daardoor ook voor haar aandeelhouders betere resultaten te verkrijgen.
Het assurantie-reservefonds vermeerderde in 1877 door gekweekte rente met NLG 5.565; door geboekte premie op de eigen risico van de Maatschappij met NLG 97.660. Er werd geen enkele schadepost belopen. Het staat thans op NLG 262.824,22½. Daarvan is thans ruim NLG 200.000 rentegevend belegd.
De zes eerste klasse stoomschepen met machines elk van 400 paardenkracht nominaal, dus tezamen 2.400 paardenkracht en tezamen metende 17.959 ton, staan thans op de balans voor NLG 4.898.350. De afschrijvingen bedragen tot ultimo december 1876 over de thans in de vaart zijnde stoomschepen NLG 1.170.558,70½ en werden in 1877 vermeerderd met NLG 394.154,95, zodat zij thans bedragen NLG 1.564.713,65½. De stoomschepen, machines en ketels worden in ieder opzicht in goede staat onderhouden en voor wijzigingen in het belang van navigatie of exploitatie werden vrij aanzienlijke sommen besteed, die uit de gewone onderhoudskosten bestreden zijn.
Zoals te zijner tijd in de dagbladen hier te lande en in Indië werd medegedeeld, stelde de nieuwe overeenkomst met de Regering, waarvan reeds in het vorige verslag sprake was, de Maatschappij in staat, van 5 mei 1877 af, ook van Batavia vaste vertrekdagen aan te nemen, gelijk zij reeds lang van Nederland waren vastgesteld. Hoewel somtijds niet zonder moeite, ten einde in de Westmoesson met laden en lossen op het zes- tot achttal reden, die op Java worden aangedaan, gereed te komen, en andere keren met prijsgeving van lading, die bij langer vertoef had kunnen gescheept worden, heeft zij zich strikt gehouden aan de vastgestelde driewekelijkse vertrekdagen van Batavia; zelfs toen de CONRAD in de aanvang van dit jaar, tengevolge van een klein machine-accident, 12 dagen over zijn tijd te Batavia aankwam, werd de lossing en belading door grote inspanning van de agenten en van het personeel, en door de medewerking van de afladers, in 16 dagen tijds volbracht, zodat het vertrek weder op de bestemde datum plaats vond.
Het postcontract onderging in september 1877, in overleg met de Regering, een wijziging, waardoor het verplichte aandoen van Padang op de thuisreis vervallen is, en in plaats daarvan de stoomschepen, die in de maand januari, februari, maart , april en mei van Batavia vertrekken, Penang en Atchin aandoen. Deze wijziging heeft reeds op de eerste reizen gunstige resultaten opgeleverd.
De reizen van Batavia via Penang en Atjeh naar Napels zijn binnen de bepaalde tijd afgelegd en de Sumatra-tabak, die te Penang ter afscheping gereed komt, heeft een niet onbelangrijk contingent voor de thuiskomende lading opgeleverd. De zo belangrijke Nederlandse tabaksondernemingen te Deli op Sumatra’s oostkust hebben daardoor het voordeel genoten van directe afscheping naar Nederland, in plaats van via Engeland, zoals vroeger de regel was.
De nieuwe Nederlandse vestiging te Atjeh, die een grote toekomst schijnt te hebben, is nu een gedeelte van het jaar door onze stoomschepen in directe verbinding met Nederland. Passagiers van Atjeh kunnen na 27 dagen reis te Napels aan wal stappen.
Het wordt door de Directie betreurd, dat de handel te Padang, die toenemend belang begon te stellen in de dienst, thans van het voorrecht der directe verbinding met Nederland op de thuisreis verstoken is. De luttele uitvoer van Sumatra’s westkust naar Nederland kon echter niet tegen die van Sumatra’s oostkust opwegen, toen de geografische ligging een keuze noodzakelijk maakte. Zij blijft er echter op bedacht, om bij latere uitbreiding of wijziging van de dienst, ook Padang weder voor de thuisreis in het vaarplan op te nemen, en vertrouwt, dat er in overleg met het Nederlands Indisch Bestuur gelegenheid zal zijn, om, ook bij de tegenwoordige regeling, die plaats op sommige tijden van het jaar op de thuisreis te bezoeken, als aldaar bestaande behoefte aan scheepsruimte daartoe aanleiding geeft.
De reizen die tot nu toe in het lopende jaar zijn ondernomen en volbracht, zijn even voorspoedig geweest als in 1877. Tot tweemalen toe waren de gezagvoerders der Maatschappij in de gelegenheid, aan andere stoomschepen assistentie te verlenen. Kapt. Aukes verleende, met de VOORWAARTS, op zijn laatste thuisreis, hulp in de Golf van Biscaye aan de Franse stoomboot HENRI IV, die hij tot Corunna begeleidde, waarvoor GBP 2.000,- werd voldaan, en kapt. Bruijns sleepte, met de KONING DER NEDERLANDEN, het Engelse stoomschip ROSE MARY, dat hij in de Rode Zee lek en om hulp seinende aantrof, naar Aden. Wat dit laatste geval betreft moet het hulploon nog worden geregeld.
De stoomschepen JAVA en HOLLAND varen thans in de Indische wateren, en daar de uitvoer van Java niet zo ruim is als vorige jaren door verminderde oogsten van koffie en tabak ten gevolge van de droogte, zo verwacht de Directie dat het verkieslijk zal zijn, hun daar voorlopig emplooi te blijven geven.
Voor de regelmatige vaart was er nog geen gebrek aan lading, doch de vrachten zijn laag, en een sedert zolang gewenste verbetering van de algemene handelstoestand zoude ook de Maatschappij ongetwijfeld ten goede komen.
In de algemene vergadering van 9 mei 1877 werden de beide vacatures in het college van commissarissen der Maatschappij vervuld door de benoeming van de heren: jhr. P. Hartsen te Amsterdam en J.G.C.A. de Vogel te ’s-Gravenhage, die beiden deze benoeming aannamen. Volgens de rooster is aan de beurt van aftreding de heer A.C. Wertheim.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 18 april. Van het schip AEGIDIUS, kapt. Schram, 30 januari van Libau naar Engeland vertrokken en begin februari de Sond gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Vrachten. De vraag naar scheepsruimte bleef uiterst flauw en daar er thans bijna geen zwaar goed voor Europa wordt aangeboden, waren de afdoeningen gedurende de laatste veertien dagen van zeer weinig belang.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse UTRECHT, ROTTERDAM, ANTJE, PROFESSOR SIMON THOMAS, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERDAM, EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN en IJHOEK.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 19 april. Gisterennamiddag te 3 uur is te Middelburg met het beste gevolg op de werf Middelburgs Welvaren van stapel gelaten het eerste daarop gebouwde driemastschip BURGEMEESTER SCHORER, groot 1.205 ton, bestemd voor de grote vaart, onder rederij van de heren Van Leeuwen & Co.
Op de werf waren twee met groene vlaggen versierde tribunes opgericht; op de ene bevond zich de muziek der schutterij en op de andere een groot aantal autoriteiten en verdere genodigden met hun families, wien allen keurige verversingen werden aangeboden. Bovendien werd ieder der aanwezigen, namens de heer Van Leeuwen, een invitatiekaart uitgereikt voor een concert, dat hedenavond door hem in de tuin van het Schuttershof De Edele Handboog wordt gegeven.
Naar men verneemt zijn een duizendtal familiekaarten uitgereikt. Ook de werklieden zullen hedenavond in een der lokalen van de werf feestelijk door de heer Van Leeuwen worden onthaald. Toen het schip aan de wal was vastgemeerd, hield de burgemeester Jhr. Mr. Schorer een hartelijke toespraak tot de heer Van Leeuwen, die door deze even hartelijk werd beantwoord. Prachtig lenteweder begunstigde deze feestdag; terwijl uit vele woningen de nationale driekleur wapperde.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Consulaat van Italië te Batavia. Luigi Castellano, gezagvoerder van het Italiaanse barkschip CAVALIERE SAVERIO POLIMENI, groot 707 registertonnen, gebouwd in het jaar 1875, vraagt ter bestrijding van gemaakte averijkosten gelden tot een maximum bedrag van NLG 15.000 op bodemerij ten behoeve en onder verband van zijn schip voor een reis van Java naar Melbourne en via Newcastle N.S.W naar Java terug.
Aanbiedingen worden ingewacht tot woensdag 24 april, des namiddags twee ure, ten kantore van het consulaat. Tot de toewijzing aan de laagste inschrijver zal onmiddellijk na opening der billetten worden overgegaan.
Informatiën te bekomen bij de consul van Italië, J.M.H. van Oosterzee.


21 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Oude Pekela: het schoenerkofschip CORNELIA. Koper de heer F.J. Teerling, te Farmsum, voor NLG 3.060.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 20 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz., met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot CONCORDIA III, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee, gebouwd voor rekening der stoomboot-onderneming Concordia te Arnhem, onder directie van de heer R.H. Haentjes aldaar. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 19 april. Het barkschip SAMARANG, abusief gerapporteerd als komende van Probolingo, 13 dezer bij St. Catherina-punt, kwam van Almeria en Roquetas, bestemd naar Dundee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calais, 18 april. De bij Wissant gestrande Nederlandse schoener VOGELSANG, kapt. v.d. Wijk, 9 dezer verkocht, is heden afgebracht en door de sleepboot MONARCH naar Gravelines gesleept.


23 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 april. De Nederlandse kof MARGARETHA, bezig met laden aan de Pelow Main Sporck, op de rivier de Tyne, is door de schroefstoomboot SEXTOS aangevaren en gezonken. De equipage is gered.
(opm: zie ook AH 240478).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop wegens verandering van affaire een goed onderhouden hektjalk met complete inventaris, liggende in de Noorderhaven te Groningen, groot 108 ton, in 1869 nieuw uitgehaald, waarover een gedeelte kan blijven beleend. Te bevragen bij de eigenaar P. de Jonge, aldaar.


24 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 21 april. Het stoomschip HUGH TAYLOR, van Nicolayeff, is gisteren avond bij het inkomen der haven in aanvaring geweest met het barkschip EUGENIE, kapt. Koch, van Probolingo met suiker, laatstgenoemde bekwam daardoor schade aan bakboordzijde van het achterschip.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Caernarvon, 20 april. Het Nederlandse schoenerschip BERENDINE, laatst bij Porthdynllaen gezonken, is naar een baai tussen LLanddwyn en Holyhead gesleept en buiten het vaarwater voor schepen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 20 april. Het Nederlandse galjootschip MARGRETHE, beladen liggende met kolen, is op de Tyne door het stoomschip SANTOS aangevaren en gezonken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 15 maart. Het Nederlandse schip PAULIEN CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, van Pangool lek alhier aangekomen, heeft in Straat Sunda aan de grond gezeten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Waterford, 17 april. Heden is het stoomklepvaartuig PREANGER van hier naar Batavia vertrokken.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De ondergetekende heeft de eer te berichten, dat hij eigenaar is van het stoomschip NIJVERHEID, wiens bestemming is het overvoeren van passagiers, goederen en drinkwater naar de alhier ter rede liggende schepen, en het slepen van schepen en vaartuigen. Zij, die met bovengenoemd stoomschip naar de rede wensen te worden overgevoerd, kunnen hun bagage daags te voren in de waterfabriek naast de stadsherberg gratis deponeren.
p.p. A. de Bruijn, J.M. de Heus.


25 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 16 april. De Nederlandse stoomklepbarge KRAWANG NO. 4, kapt. Sauer, van Greenock naar Batavia, is 14 dezer alhier aangekomen om kolen in te nemen en enige schade, door stormweder veroorzaakt, te herstellen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 24 april. Op de rug van Stortemelk, nabij de Vliesloot, is gestrand de Noorse brik CONSTANTIA, kapt. Paulsen, met hout naar Harlingen bestemd; het schip zal waarschijnlijk niet af te brengen zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 24 april. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester Wm. van der Windt, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip SCHEVENINGEN 4, zullende gevoerd worden door stuurman Roeleveld, voor rekening van de heer A. de Niet te Scheveningen, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 4 april. Het Nederlandse schip HENRIETTE, alhier lek uit zee teruggekomen is gelost en onderzocht, doch heeft men nog geen beslissing genomen omtrent de reparatie. Een inschrijving is aangekondigd om het schip te onderzoeken ten einde de schade te kunnen vaststellen die het geleden heeft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 maart. Vrachten, Gedurende de laatste veertien dagen bleef de markt stationair en zijn de afdoeningen zeer gering. Voor Nederland of Kanaal bestaat zeer weinig vraag. Naar Australië werd weder GBP 1,5/ geaccepteerd. Kustvrachten. Voor zout van Sumanap naar Java sloten weder een paar schepen af. De laatste afdoening naar Nederland is de Nederlandse stomer PRINSES AMALIA NLG 85 voor koffie, NLG 90 à 95 voor tabak naar Nieuwediep.
OnbevrachteNederlandse schepen op Java, behalve die in het vorig bericht gemeld: SCHIEDAM, JAN PIETERZ. KOEN, en JOSEPH.
In lading hier en op de kust: Nederlandse JOHANNA MARIA; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, accepteerde NLG 50 voor suiker en NLG 75 voor huiden; GIJSBERTUS HERMANUS, WESTERSCHELDE, BALIE, MARIE, JACATRA.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kopenhagen, 19 april. Het schip CATHARINA, kapt. Brahms, van Leer met spoorstaven naar Koningsbergen, is alhier zwaar lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 15 maart. Het Nederlandse schip PAULINE CONSTRANCE ELEONORE, kapt. Bloem, van Pangool naar Amsterdam, met een volle lading, is 10 maart lek hier binnengekomen, met ziekte onder de equipage, hebbende zwaar weder ondervonden. Bij het opkomen naar deze haven geraakte het schip in Straat Sunda aan de grond. De lading zal geheel gelost moeten worden om te worden nagezien en te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 20 april. Scheepsvrachten. De brik JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jonker, is naar Nantes bevracht tot Ffrs. 24,- per ton duigen.


26 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 25 april. De CONSTANTIA wordt als verloren beschouwd, het schip zit vol water en de grote mast is overboord. De tuigage wordt geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 16 april. Het Noorse barkschip VANADIS, alhier teruggekeerd, na op Eendragtsrif aan de grond gezeten te hebben, heeft de lading die slechts weinig beschadigd is, gelost en moet nieuw koperen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend:
1. dat de Commissie van Rekening in haar vergadering van 11 april jl. heeft besloten, om over 1877 een dividend van 7% uit te keren, betaalbaar in mei aanstaande, tegen intrekking van de coupon no. 23;
2. dat de goedgekeurde balans gedurende mei a.s. aan het kantoor der maatschappij voor de aandeelhouders ter kennisneming ligt;
3. dat de jaarlijkse algemene vergadering van de stemhebbende aandeelhouders zal worden gehouden op zaterdag de 18de mei a.s., des middags te 12 uur, in het “Notarishuis”, Geldersche kade 24, te Rotterdam.


27 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het schoenerbrikschip RUDOLPHINE, kapt. Stoop, van hier te Tjilatjap aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 maart. Het (opm: Duitse) schip INO, van Singapore naar Mauritius, alhier lek binnengelopen, na in Straat Banca aan de grond gezeten te hebben, is gerepareerd en heeft voor het vertrekken kan nog enige zaken betrekkelijk de Chinese passagiers die zich aan boord van het schip bevonden, te regelen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Valparaiso, 12 maart. Het barkschip CONCORDIA, kapt. Lewis, van Liverpool op hier werd de 10de februari, op 58° ZB 64° WL, door zwaar stormweder masteloos en verloor tevens het roer en een man over boord. De equipage was de 12de genoodzaakt het schip, dat zwaar lek was geworden in zinkende staat te verlaten. Zij werd door het schip RETA opgenomen en alhier geland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een bijna volbouwd tjalkschipshol, groot plm. 85 ton. Te bevragen bij de scheepsbouwer L.M. Mulder, te Veendam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 27 april. Het bergen der lading van het gestrande schip CONSTANTIA gaat bezwaarlijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Katerveer, 26 april. Heden is in ballast naar Noorwegen uitgezeild het Nederlands kofschip CATHARINA ELISABETH, kapt. Lever.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk auf Fohr, 25 april. Het tjalkschip CATHARINA NIESSINA, kapt. De Vries, is 21 dezer in ballast van Hamburg alhier aangekomen om haver voor Newhaven te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 9 april. Het schip ANNA, kapt. Breckwoldt, van Rio Janeiro naar Falmouth met koffie, is hier heden lek binnengelopen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Met zekerheid kunnen wij melden, dat de aanbesteding tot uitbaggering van de plaats waar het droogdok van de heren Von Lindern komt te liggen, en de ophoging van haar terrein heeft plaats gehad, en dat eerstdaags daarmede een aanvang zal gemaakt worden. De uit te baggeren plaats voor het droogdok verkrijgt een diepte van 9 meter onder de waterstand.
Met het droogdok wordt alle mogelijke spoed gemaakt; het zal uit vier stukken elk van ca. 33 meter bestaan, waarin tegelijk twee schepen van 1.000 last kunnen dokken. Het dok wordt te Alblasserdam op de werf van bovengenoemde heren gemaakt en zal op het terrein aan het IJ in elkander gezet worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 25 april. Door de firma Kroes en Co., te Harlingen, is concessie aangevraagd voor een stoomsleepdienst in de wateren van Friesland over de gehele Zuiderzee, tot de eilanden ingesloten, naar alle plaatsen aan die zee gelegen, en de eilanden Texel, Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 april. De vraag naar scheepsruimte is zeer gering en bepaalde de vracht zich deze week tot een schip, ladende ongeveer 1.100 quarters haver, voor het kanaal van Bristol tegen Sh.18/- per 10 quarters haver. Voor Londen of de Oostkust is geheel geen vraag.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 27 april. Heden is van hier naar Palembang vertrokken het Nederlands-Indisch stoomschip ENG GOAN, kapt. Eijbergen.
(opm: eerste reis, zie JB 120478 en JB 150478)


28 april 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Katerveer, 26 april. Heden in ballast naar Noorwegen uitgezeild het Nederlandse kofschip CATHARINA ELISABETH, kapt. Lieven.


29 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 april. Aan het verslag over 1877 van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij ontlenen wij het volgende:
De resultaten van het afgelopen jaar zijn niet van dien aard, dat een uitdeling kon plaats hebben, wanneer de gewone afschrijvingen zouden worden gedaan. Door de kapitaalsvermindering, die in 1876 plaats had, is de boekwaarde der schepen belangrijk verminderd kunnen worden; de stoomschepen MAAS en ROTTERDAM zijn daardoor op een cijfer gebracht, dat naar het oordeel van commissarissen geen vermindering nodig had; maar de stoomschepen W.A. SCHOLTEN en P. CALAND eisen nog enige afschrijving.
Ofschoon dus de financiële uitkomsten nog niet schitterend zijn, blijkt toch genoeg, dat de voortdurende vaart verzekerd is, en dat bij de eerste opflikkering van de handel voor de aandeelhouders een overschot te wachten is. Immers nu oude, lang gevestigde lijnen niet eens genoeg verdienden om behoorlijk te kunnen afschrijven, is het duidelijk, dat de tijdsomstandigheden nog voortdurend zeer ongunstig zijn. De resultaten door de Maatschappij verkregen onder zulke omstandigheden, het feit, dat zij genoeg verdiende om haar gewone afschrijvingen te kunnen doen, dit een en ander bewijst, dat zij ruim haar deel krijgt in hetgeen te vervoeren is, dat de Directie er in geslaagd is, de kosten van exploitatie te brengen tot een minimum, beneden dat van andere lijnen, en dat, bij een herleving van de handel, de concurrentie niet behoeft te vrezen.
In de loop van 1877 is een vijfde stoomschip in de vaart gebracht. De noodzakelijkheid om het stoomschip ROTTERDAM gedurende de wintermaanden uit de vaart te nemen ten einde die bodem een gedeeltelijke vernieuwing van de stoomketels te doen ondergaan, en de overtuiging dat in geen geval het aantal der afvaarten mocht worden verminderd, hebben de Directie doen besluiten tot het in huur nemen van een voor de vaart der Maatschappij bijzonder geschikt stoomschip, dat door enige vrienden van haar onderneming daartoe expresselijk werd aangekocht. Die huur is aangegaan voor een tijdperk van 14 jaren, tegen een huurprijs gelijkstaande met 5% rente en 5% afschrijving ’s jaars, over het kapitaal, waarvoor het schip is aangekocht, terwijl de Maatschappij daarbij het recht is gegeven het schip te allen tijde te kunnen overnemen tegen de kostprijs, verminderd met 5% afschrijving per jaar. Dit stoomschip, waaraan de naam SCHIEDAM is gegeven, voldoet zeer goed, laadt voordelig, en verbruikt bij een voor de dienst zeer geschikte snelheid, slechts zeer weinig kolen. Veel dank is de Maatschappij schuldig aan hen, die zich in haar belang bij de aankoop van dit stoomschip hebben willen interesseren en wel voornamelijk aan Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden en aan de heer W.A. Scholten. De Maatschappij heeft in de eigendom van de SCHIEDAM deelgenomen voor NLG 50.000, terwijl zij voor de eerste blijvende uitrusting nog een som van ruim NLG 26.000 heeft voorgeschoten.
Uit de rekening blijkt, dat in het afgelopen jaar 25 reizen werden gedaan, tegen 23 in het jaar 1876, en dat het resultaat, voor zoverre de eigen schepen betreft, een bruto overschot aantoont, zonder enige afschrijving, van NLG 187.991,40, waarbij komt een netto winst op de eerste reis van het stoomschip SCHIEDAM, van NLG 6.436,45 enz., tezamen NLG 194.427,85. Dat overschot zou belangrijk meer zijn geweest, zonder de averijen in de aanvang van 1877 aan de stoomschepen P. CALAND en MAAS, waarvan in het vorig verslag reeds melding gemaakt is en die ongeveer NLG 70.000 hebben gekost, waarvan slechts NLG 20.000 ten laste van heren assuradeuren is gekomen. Na aftrek van de renten voor de obligatielening, van de advertentiekosten, en van de algemene onkosten, welke laatste het de Directie gelukt is niet onbelangrijk te verminderen, blijft er een saldo ter beschikking van NLG 90.808,21½ . Naar het gevoelen der Directie was die som niet groot genoeg om daarvan een dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Zij meende, dat het in het belang van de soliditeit der onderneming was, die som te gebruiken tot afschrijving op de schepen, die nog voor NLG 2.187.000 op de laatste balans voorkwamen. Daar de kleinere stoomschepen, de ROTTERDAM en MAAS, in evenredigheid lager op de balans staan dan de grotere, zo was het wenselijk de afschrijving alleen op de W.A. SCHOLTEN en P. CALAND te doen plaats hebben; op elk van die schepen is dus NLG 40.000 afgeschreven.
Een som van NLG 10.000 werd bestemd voor het begin van een assurantiefonds om de Maatschappij in staat te stellen langzamerhand zelf ook een gedeelte van de risico op haar schepen te kunnen lopen, en zodoende het aan assurantiepremies te betalen bedrag, dat in 1877 nog nagenoeg NLG 20.000 beliep, gaandeweg te verminderen. Een dergelijke maatregel zal bovendien nog meer vertrouwen geven in de zeewaardigheid en het goede onderhoud van de stoomschepen.
De hoofdoorzaken van de werkelijk nog zo bedroevende toestand der Trans-Atlantische Stoomvaart zijn wel ten eerste het voortdurend gebrek aan voldoende uitvracht, en ten andere de bijna gehele stilstand van de landverhuizing. Het buitengewoon hoge tarief van inkomende rechten in de Verenigde Staten, voor bijna alle artikelen van invoer, drukt zo zwaar, dat die invoer met reuzenschreden achteruit gaat. Wat het personenvervoer betreft, zo blijft zich dat nog bijna geheel bepalen tot het reizen van enkelen die door omstandigheden gedwongen worden heen en terug te gaan; maar de maatschappelijke toestanden in Amerika schijnen nog niet weder genoeg verbeterd te zijn om de landverhuizing, de lust om zich daar een nieuw vaderland te zoeken, weder aan te wakkeren. Het zijn dan ook bijna alleen de vrachten van New York waarop de Directie heeft moeten steunen, en hoewel die laag bleven van februari tot juli, waren ze de overige maanden van het jaar bevredigend.
Aan uitvracht werd in 1877 geboekt NLG 275.997, en aan retourvrachten NLG 797.285, terwijl aan passagegelden werd ontvangen NLG 169.138, alles bruto. Het personenvervoer bepaalde zich tot 718 kajuitspassagiers, zijnde 138 meer dan in 1876, en 2.149 tussendekspassagiers, zijnde 473 minder dan het jaar te voren; een vermindering die geheel ten laste komt van het aantal personen van New York vervoerd, daar het aantal der van hier vervoerde personen nog iets hoger was dan in 1876.
De gemiddelden per reis over de 4½ jaar van de exploitatie worden daardoor als volgt:

1873 1874 1875 1876 1877
Kajuitspassagiers 17 14 27 25 29
Tussendekspassagiers 235 75 79 114 86
Passagegelden NLG 15.812 NLG 5.331 NLG 6.220 NLG 8.355 NLG 6.765
Goederenvrachten NLG 49.054 NLG 38.725 NLG 39.483 NLG 44.361 NLG 42.531
De steenkolen bleven het gehele jaar matig in prijs hetgeen veel bijdroeg tot verlichting van de exploitatiekosten. Veel ongunstiger werden die daarentegen door de nog immer voortdurende moeilijkheid om de haven van Rotterdam met diepgaande schepen te bereiken of te verlaten. Mocht eenmaal de toegang naar zee in die toestand worden gebracht, dat de beladen stoomschepen steeds direct voor de stad kunnen komen, en deze haven in het bezit geraken van de inrichtingen die voor grote stoomschepen onmisbaar zijn, dan acht de Directie de toekomst voor de stoomvaartlijn verzekerd.
Behalve de reeds vermelde averijen van de stoomschepen P. CALAND en MAAS in februari en maart 1877, bleef de Maatschappij gelukkig het gehele verdere jaar, en ook dit voorjaar, van schaden verschoond, en werden de reizen van de stoomschepen met de meeste regelmatigheid afgelegd. De Directie ontvangt dan ook voortdurend bewijzen, dat die regelmatigheid, het goede onderhoud der schepen en de zorg die voor de goederen wordt gedragen, meer en meer worden gewaardeerd.
Dat de Maatschappij overigens niet alleen staat in de ongunstige resultaten van de stoomvaart op Noord-Amerika, niet enkel in het laatste jaar, maar juist in de vier jaren dat zij bestaat, blijkt uit al de verslagen van de Engelse en Duitse maatschappijen, waarvan de Directie uit vele één voorbeeld geeft. Bij de onlangs gehouden algemene vergadering van aandeelhouders in de National Steam-Ship Company te Liverpool, een maatschappij die met schepen van 4.000 à 5.000 ton vaart en bijna dubbel zoveel reizen deed als de Rotterdamse, zei de President het volgende:
Vrachten in de Atlantische vaart zijn gedurende het afgelopen jaar 1877 meer gedrukt geweest dan ooit te voren. Stoomschepen hebben de goederen vervoerd tot lager vrachten dan zeilschepen, en verschillende malen waren de stoomschepen genoodzaakt ballast te nemen om de nodige diepgang te verkrijgen. Indien er waarheid is in het gezegde, dat de sterkste duisternis heerst juist vóór her aanbreken van het daglicht, dan zou men zeker niet verre van het aanbreken van de dag meer verwijderd kunnen zijn. In het afgelopen jaar toch hadden de stoomschepen moeten doen, wat hij geloofde dat nimmer te voren was gedaan, namelijk zware lading voor niet naar New York voeren, alleen om de kosten van ballast te sparen. In zijn ondervinding van meer dan 40 jaren, had hij nooit zulk een staat van zaken gekend. Het gevolg was dan ook geweest dat hun ontvangsten van vrachten zowel als van passagiers ontzettend waren verminderd, en het bedrag gedurende het gehele jaar 1877 voor uitvrachten ontvangen, was de nietige som van GBP 37.000 geweest. Wanneer hij herinnerde dat de vermindering van de jaarlijkse ontvangsten van deze Maatschappij sedert 1873 de som van GBP 27.500 bedroeg, was het na te gaan, in aanmerking nemende het grote aantal maatschappijen in de Trans-Atlantische stoomvaart, welke ontzettende verliezen er waren geleden. Niemand had ooit gedacht, dat de treurige teruggang in de handel, in 1874 begonnen, langer dan hoogstens een jaar zou kunnen duren, en toch bleef die toestand nu reeds vier jaren dezelfde.
Het zijn juist die vier ongelukkige jaren, gedurende welke de Maatschappij bestaat, en gedurende welke zij, al was het dan ook met grote moeite, in het leven is gehouden. Heeft zij ook al ongunstige geldelijke resultaten en daardoor teleurstelling voor de aandeelhouders opgeleverd, zeker is zij het middel geweest om de handelsrelaties van Nederland met de Verenigde Staten weder belangrijk te verlevendigen. Ook vooral daarom is het wenselijk vol te houden en de moed niet op te geven. De onderneming is, om bij het beeld van de President van de “National Steamship Company” te blijven, onder een plotselinge en sterk invallende duisternis aangevangen; ook voor haar, de Directie verwacht het stellig, zal eerlang het daglicht aanbreken.
De vooruitzichten voor het lopende jaar zijn wel iets gunstiger. De retourvrachten tot nu toe vrij voldoende, en het laat zich aanzien dat dit zal voortduren. De exploitatiekosten zullen nog verminderen, vooral door een vermeerdering van afvaarten. Deze zomer toch, en als de vrachten er aanleiding toe geven het gehele verdere jaar, zullen de afvaarten zowel van hier als van New York, in stede van tweemalen, driemalen per maand plaats hebben, waartoe de Directie nu, met vijf schepen te harer dispositie, in staat is gesteld. Hiermede vervalt voor een groot deel het bezwaar van de Duitse verschepers, dat de afvaarten elkander niet spoedig genoeg opvolgden, en van deze maatregel stelt de Directie zich zeer gunstige gevolgen voor. Ook de meer vrijzinnige toepassing van de bepalingen omtrent havengeld te Vlissingen, waarop zij meende billijkerwijze aanspraak te mogen maken, en waarvoor zij aan de tegenwoordige Minister van handel en waterstaat dank verschuldigd is, zal nog een gewenste besparing geven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ancona, 23 april. De gezagvoerder van het stoomschip CALLIOPE, alhier van Cardiff aangekomen, rapporteert de 5de april, op 47° NB 8°WL het verlaten schip VERMONT aangetroffen te hebben. Hij zond de opperstuurman en vier man aan boord en nam het op sleeptouw; na het een dag gesleept te hebben zonk het op 15 Engelse mijlen van Ouessant. De aan boord gezondenen waren bij tijds van de verlaten schip afgehaald.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Door de minister van marine is aan de firma Christie, Nolet en De Kuijper, te Delfshaven, opgedragen de vervaardiging, levering en volledige uitrusting van nog twee stoomkanonneerboten, groot model, voor Krupp’s achterlaadgeschut van 28 centimeter, welke de namen zullen dragen van HEIMDALL en BALDER.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 april. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd loggerschip MARIA, gebouwd bij J.M. Meihuizen te Wildervank voor rekening van de Zeevischredeerij te Vlaardingen. Dit schip zal worden bevaren door schipper H. Verhey,van Vlaardingen.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op maandag de 13e mei, voor rekening van belanghebbenden, voor het commissiehuis van Van den Abeelen & Co. van het Nederlands barkschip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, groot 517 tonnen nieuwe meting, geclassificeerd bij Veritas 5.6.L II, gekoperd en kopervast, zo als hetzelve is liggende ter rede Batavia met deszelfs staand en lopend tuig, twee zware ankers met kettingen, ijzeren kombuis, enz.
En daarna de volledige inventaris, waaronder twee stellen zeilen, tui-anker met ketting, chronometer, barometer, twee kompassen, zeekaarten, sein- en scheepsvlaggen, touwwerk, watervaten, ijzeren waterketels, waarloos rondhout (waaronder twee nieuwe marsstengen), enz., voorts een barkas met toebehoren, een giek met toebehoren en een vlet met toebehoren.
Inmiddels te bezichtigen, informatiën te bekomen bij Daendels & Co.
(opm: het schip was met schade te Batavia aangekomen en daar afgekeurd; zie ook JB 180978)


30 april 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ransdorp, 27 april. Heden liep van de werf van de heer A.H. Meursing te Nieuwendam met goed gevolg te water het schip THORBECKE III, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. Appel, voor rekening van de bouwmeester. De inhoud van dit vaartuig bedraagt 913 gemeten tonnen en het zal getuigd worden als bark.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Ameland wordt van 26 april gemeld: In de nacht van 22 op 23 dezer is in de buitengronden van dit eiland vervallen de Engelse stoomboot ALRUNE, kapt. R. Bay, geladen met gerst, bonen en meel, komende van Dantzig en bestemd naar Londen. De 17 opvarenden zijn gedeeltelijk met de reddingboot, gedeeltelijk met eigen boten aan wal gekomen. Schip en lading worden geacht te zijn verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Curaçao, 6 april. Men heeft hier bericht uit St. Martin (Nederlands gedeelte) ontvangen, volgens hetwelk de 18e januari jl. dicht bij dat eiland van een vlot zijn opgenomen negen schipbreukelingen; zij behoorden tot de bemanning van de Engelse schoenerbril BLANCHE en hadden gedurende tien dagen, zonder enig voedsel of drinkwater, op de oceaan gedobberd. Zij bevonden zich dus in de erbarmelijkste toestand. Daar er op het eiland geen Engelse consul is, heeft het Gouvernement zich dadelijk na hun aankomst hunner aangetrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 29 april. Men gaat voort de lading van het gestrande schip CONCORDIA te bergen.


01 mei 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 30 april. Scheepsvrachten. Door beperkte scheepsruimte voor Engeland was de vrachtkoers heden iets hoger. Gedaan werd voor de kolenhavens aan de Oostkust tegen Sh.10/- om in de Noorderhaven te laden en tegen Sh.19/- voor het kanaal van Bristol om in de Oosterhaven te laden. Alles per 10 quarters haver.


02 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 30 april. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl te water gelaten een ijzeren tjalkschip, genaamd: de TWEE GEBROEDERS, en gebouwd voor rekening van de heer T. Keus te Meppel.
Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot, voor rekening van de heer Corns. Bon, te Zaandam. De machine zal worden vervaardigd bij de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veenkoloniën (Prov. Groningen), 30 april. Ofschoon de scheepsbouw in de latere jaren in deze streken niet meer bloeit, maar er meer werk wordt gemaakt van landbouw en fabrieksnijverheid, is daar toch de scheepsbouw niet geheel verdwenen. Zo vertrok uit Pekela de nieuw gebouwde schoenerbrik JOHANNA, van 200 ton nieuwe meting om via Delfzijl zee te kiezen, en liggen nagenoeg gereed het driemast gekoperde schoenerschip GEERTRUIDA STRATING, groot 200 ton nieuwe meting, en de driemast schoener UNIE, groot 230 ton nieuwe meting. Dat de stoomvaart grotendeels de schuld draagt van genoemde achteruitgang, is bekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Alfred, 28 maart. De lading van het Nederlandse schip FAVOR, kapt. Pybes, van Londen lek alhier aangekomen, heeft weinig schade, voor zoverre bekend hebben er geen inspecties plaats gehad.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 30 april. Volgens particulier bericht is het stoomklepvaartuig PREANGER NO. 2 te Gibraltar aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 28 april. Het Duitse schip BALTIC, met lijnkoeken van Soerabaja naar Amoy, is 21 maart te Mannipa eiland (Amboina) op strand gezet om zinken te voorkomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stadskanaal, 30 april. Zaterdag (opm: 27 april) liep van de werf van L. Mulder alhier te water het tjalkschip GEERTRUIDA JANTINA, groot pl.m. 45 tonnen, zullende bevaren worden door W. Leesman.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 24 april. Scheepsvrachten. Bevracht werd naar Brest tot Ffrs 29,- per ton het galjootschip GEERDINA, kapt. Nieboer, en naar Bordeaux tot Ffrs. 7,25 per 100 duigen de bark W.H. RENDALL, kapt. De Boer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoping. Op woensdag de 8e mei e.k., ’s avonds om 8 uur precies, te huize van de kastelein D. Wieringa, buiten de voormalige Apoort te Groningen, gedenkt de ondergetekende, als lasthebbende van zijn principaal, publiek, tegen contante betaling, te verkopen het goed onderhouden snelvarend schip of overdekte romp, genaamd KOOPMANS WELVAREN, groot 34 ton, met inventaris, liggende op de werf van de heer Barkmeijer, buiten de voormalige Apoort te Groningen, en aldaar te bezien twee dagen voor de verkoop. L. Nicolaas Duin.


03 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 2 mei. Bij Petten is gestrand het schip ADRIANNE, kapt. Burghout, van IJmuiden naar Kroonstad. De sleepboot HERCULES is ter assistentie verzocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 2 mei. Heden werd aan de fabriek der firma Christie, Nolet en de De Kuijper te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. stoomkanonneerboot, groot model, TYR, te voorzien van Krupp’s achterlaadkanon van 28 centimeter. De stoomwerktuigen, compound systeem van 110 indicateur paardenkrachten, stoomketels, toebehoren en volledige uitrusting zijn mede aan genoemde fabriek vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 1 mei. Heden werd van de werf der heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren logger ZEENIMF, bestemd voor de haringvisserij. In deze logger, welke zal varen onder directie van de heer J. Hoogerwerff Lz. te Vlaardingen, zal worden geplaatst een stoommachine, welke, behalve voor het binnenhalen der netten, ook dient tot het in beweging brengen ener schroef als voortstuwer van het schip. De machine is in de fabriek van de heren Diepeveen Lels & Smit alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 2 mei. Heden ochtend strandde, 2.500 el benoorden Petten, bij zware mist, het Nederlandse barkschip ADRIANUS uit Schiedam, kapt. Burghoud, komende van Nieuwediep en bestemd naar Kroonstad met ballast. Onmiddellijk werd de reddingsboot uitgezonden, doch de gezagvoerder, hopende het schip weder vlot te brengen, wilde zich met zijn bemanning daarvan nog niet verwijderen; hij vroeg echter hulp, waarvoor terstond de nodige maatregelen werden genomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 april. Schipper v.d. Berg, voerende de AUKELIN, gisteren alhier van het Pilsumerwad aangekomen, rapporteert dat de Pruisische regeringsstoomboot alle mogelijke moeite had aangewend om het in het voorgaande najaar op de Eems, nabij het Doekegat gezonken kofschip ANTJE MUNNING, kapt. Munning, van Termunterzijl naar Engeland bestemd, voor de scheepvaart onschadelijk te maken. Herhaalde proeven wendde de bemanning aan, doch tot heden zag zij haar onvermoeide pogingen met geen gunstige uitslag bekroond. ’t Is wel een bewijs van energie der Pruisische regering, dat zij zich steeds tot taak stelt alle belemmeringen voor de scheepvaart uit de weg te ruimen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 27 april. Scheepsvrachten. Het aantal binnengekomen schepen was deze week niet groot. Bevracht werden naar de Hertogdommen (opm: Mecklenburg) 22 à 23 mark, Rendsburg 24 mark, Oost-Noorwegen 26 à 28 mark, alles per 2.500 kilo rogge; het kanaal van Bristol Sh.3/6, Noord-Frankrijk Sh.3/7½ per 500 Engelse pond tarwe; Fécamp Sh.35/- per ton hennep, Gent Sh.35/- per ton vlas, Rotterdam Sh.3/6 à 3/7½ , Havre Sh.3/9 Engelse ponden tarwe.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 27 april. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Nantes Ffrs 50 per last vlas, Calais Ffrs 59 en 5%, Havre en Fécamp Ffrs 60 en 5% per standaard planken.


04 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 3 mei. Het schip ADRIANUS, kapt. Burghout, bij Petten gestrand, is af- en hier binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden, een kofschip, gemeten op 147 M3, met complete inventaris, zeer geschikt om tot lichter te worden ingericht. Te bezien en te bevragen te Schiedam. Adres de heer E.I. Tholen, Hoofdstraat, te Schiedam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 2 mei. De gemeenteraad heeft heden na lange beraadslaging besloten een droogdok aan te leggen en in eigen beheer te nemen. Men betreurde dat het benodigde miljoen niet door particulieren bijeengebracht kon worden, maar “daartoe is hier geen kapitaal genoeg”, zei de heer Hudig. Van de andere zijde werd opgemerkt dat elders droogdokken zijn verrezen, omdat de rederijen ter plaatse zelve er behoefte aan hadden, wat te Rotterdam, waar vooral doorvoerhandel is, het geval niet is. De heer H. Muller verklaarde dan ook, dat het hem als handelaar volmaakt onverschillig is of het dok er komt of niet, maar dat hij er voor is, het van gemeentewege te bouwen, bepaaldelijk voor de doorvoerhandel, de toekomst van Rotterdam. Een ander bezwaar geldt de toestand van de waterweg en de druk die het gemeentedok op de belastingschuldigen zou leggen. Het voorstel om een dok aan te leggen ging echter door met 32 tegen 3 stemmen, dat om het in eigen beheer te nemen. (B. en W. wensen de exploitatie aan een maatschappij op te dragen, welker oprichters echter verklaarden zich te willen terugtrekken), met 25 tegen 5 stemmen.


05 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 2 mei. Heden is op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip FLORA, gebouwd voor rekening van de heer T. Burgers te Lobith.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 4 mei. Het schip NEREUS, kapt. Schrier, van Pangool hier aangekomen, is bij het uitlopen van het Engelse kanaal in aanvaring geweest met de stoomboot NYMPHOE, van Shields nar Palermo, waardoor het schip lek werd en andere schade bekwam. Volk van de wal is derwaarts vertrokken om te pompen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 3 mei. Door de equipage van de logger REINDEER wordt gerapporteerd, dat heden ochtend vroeg bij Dover een aanvaring plaats had tussen de stoomboot NYMPHOE, van Shields naar Palermo, en de Nederlandse bark NEREUS, kapt. Schrier, van Pangool naar Schiedam bestemd, waardoor laatstgenoemd schip schade leed aan de bakboordszijde; beide schepen hebben de reis voortgezet. Ook de logger leed enige schade door de aanvaring. De NEREUS is 4 dezer lek te Brouwersahven binnengekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, alhier binnenkomende, is tegen het schip CAPELLA VON BARTH aangevaren. Laatste werd zo beschadigd dat het vol water liep en onmiddellijk aan de grond moest gezet worden. Beide hadden loodsen aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshavem 2 mei. De brik HENRIETTE, kapt. Miedbrodt, van Dordrecht naar Riga met pijpaarde, is alhier binnengelopen, na bij Laesö aan de grond geweest te hebben. Het schip is met assistentie vlot gekomen en heeft veel schade geleden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Natal, 28 maart. De gezagvoerder van het schip ANNA W. BARKER, alhier van Boston aangekomen, rapporteert 4 januari, op 38° NB 64° WL het barkschip ANTOINETTE, van Napels ontmoet te hebben, door de equipage verlaten en in zinkende staat; het was met graan geladen. Hij nam twee seinlantaarns van boord, twee kleine zeilen, benevens de scheepsklok en reddingboei. Kort daarna zag hij het zinken.
(De equipage van bovengemeld schip werd gered en te Livorno aan land gebracht.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 20 april. De gezagvoerder van het brikschip DIONE, 18 april te Philadelphia van Londen aangekomen, rapporteert, de 4de april, op 38° NB 50° WL een hevige orkaan doorgestaan te hebben, waardoor alles van dek, de verschansing en stukken aan beide zijden weg werden geslagen en ander schade veroorzaakt werd.


06 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het poolschip WILLEM BARENDSZ is heden, onder toevloed van een grote menigte, van hier naar zee vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 20 maart. Het gezonken wrak van het op Gilliang gestrande schip WATERLOO, kapt. Steevert, is heden met de lading voor zoverre die aanwezig is op publieke veiling voor NLG 1.310,- verkocht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens het verslag van de Raad van Commissarissen der Prauwmaatschappij van eiland Amsterdam (bij Batavia) over het eerste boekjaar (1877) heeft de directie, de Nederlandsch-Indische Droogdokmaatschappij, over dat jaar met 7 prauwen gewerkt, vooral tussen Batavia en de rede en was de vraag veelal groter dan de scheepsruimte. Het gedwongen aftreden van de heer A.G. Bosch, als directeur, wordt betreurd; men stelt echter ook het grootste vertrouwen in zijn opvolger, de heer O.J.C. Lindeman. Een reorganisatie der Maatschappij wordt voorbereid. Het kapitaal is van NLG 60.000 tot NLG 200.000 uitgebreid. De netto winst bedraagt NLG 11.600, waaruit 9,4% dividend kan worden uitgekeerd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rio Janeiro, 27 april. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sannes, van hier met huiden naar Falmouth, is lek te Cabo Frio binnengelopen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De uittocht van de WILLEM BARENDSZ.
De IJkant van Amsterdam bood heden een verrassend schouwspel. Uitgelokt door het prachtig schone weder, hadden duizenden zich derwaarts begeven, om de uittocht van de WILLEM BARENDSZ te zien. Van de Oosterdokssluis tot aan de grote steigers aan de Westerdoksdijk en zelfs nog verder op de Spaarndammerdijk tot aan Tivoli krioelde het van voetgangers en rijtuigen. Het water toonde een tafereel, het penseel van een Willem van de Velde overwaardig. Een menigte vaartuigen van allerlei afmeting, roeide en zeilde heen en weder om het schip uitgeleide te doen. Aan een der Westerdoksteigers lag de ANTILOPE, overdekt met vlaggen en met een muziekcorps aan boord. Met deze boot zouden de studenten de BARENDSZ naar IJmuiden vergezellen. Tegen half twee waren allen aan boord en klonken de tonen van het Io vivat, waarop de boot de steven wendde naar de Oosterdokssluis.
Weinig tijds daarna, te twee uur ongeveer kondigde het geschut aan, dat de BARENDSZ het dok had verlaten en spoedig verscheen het ranke scheepje op sleeptouw van een kleine stoomboot en omstuwd door de ANTILOPE en andere stoomboten, met een onafzienbare reeks roei- en zeilschepen.
Onder luide hoezees en de fanfares der muziek gleed het statig langs de talrijke menigte, saluerende met de vlag, en spoedig daarop was het bij het Zaandammer spoorwegbrug uit het gezicht. Vanavond blijft, naar gisteren gemeld werd, de schoener nog te IJmuiden en morgen zeilt hij uit.
Voor velen der belangstellende toeschouwers was deze uittocht zeker niet veel meer dan een schoon gezicht, gelijk men er thans herhaaldelijk aan het IJ waarnemen kan. Voor degenen, die een weinig oog hebben in de toekomst en in het verleden onzer goede stad was het een symbool van de herboren ondernemingsgeest.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 27 april. Scheepsvrachten. Ten gevolge van weinig ruimte-aanbod verkeren houtvrachten in een vaste, iets hogere stemming. Naar Amsterdam werd afgesloten tot NLG 16,50 per last eiken balken. Aan de markt bevinden zich onderscheidene ladingen, naar Harlingen voor een 80 à 100 last groot schip 50 à 55 last rechte eiken balken tot NLG 16 de rest grenen balken tot NLG 14 per last.


07 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepmakerij. De ondergetekende maakt zijn geëerde begunstigers bekend, dat hij zijn werf heeft verplaatst van Mijl naar Zwijndrecht, nabij de spoorbrug.
Dordrecht, 3 mei 1878, H. van Schaagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 21 maart. Het schip VANADIS wordt opnieuw gekoperd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop het snelvarende, gunstig bekende schroefstoomschip BURGEMEESTER ZIJLSTRA, bijzonder doelmatig ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee. Groot volgens meetbrief 112 ton, lang pl.m. 125 voet; breed pl.m. 17 voet; diepgang 5 voet. Machine 36 p.k. nominaal en bijna nieuwe stoomketel. Thans in geregelde vaart tussen Harlingen, Kampen en Zwolle, v.v. en zulks met de bestaande concessie.
Op aanvraag te bezichtigen. Inlichtingen en koopsom te vernemen bij de directie der Friesche en Overijselsche Stoombootmaatschappij te Harlingen.


08 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cronstadt, 30 april. Het schip ANTON is met behulp van twee stoomboten, na veel inspanning in de haven gebracht. Er is veel drijfijs. Tot nog toe zijn er weinig schepen aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Samarang, 26 maart. Het stoomschip PENANG geraakte 2 dezer bij Demah aan de grond en werd de 7e afgesleept door het stoomschip BENTAM, Het is naar zijn bestemming (Singapore) vertrokken, waar het zal dokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 7 mei. Heden is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak MERCURIUS, groot 150 last, gebouwd voor rekening van de heer Carel Peters Hoijnck te Lobith.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 7 mei. Scheepsvrachten. Om in de Noorderhaven te laden werd heden gedaan voor de kolenhavens aan de Oostkust tegen Sh.10/-, voor Londen of de Oostkust tegen Sh.13/-, voor het kanaal van Bristol Sh.20/- per 10 quarters haver, benevens gratificatie.


09 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 2 mei. Het schip HENRIETTE, kapt. Miedbrott, van Dordrecht naar Riga, alhier gisteren lek met assistentie binnengelopen, na bij Laeso aan de grond gezeten te hebben, moet repareren. Het bergloon is op 2.500 kronen vastgesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomkanonneerboten, bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en bij de fabriek van Christie, Nolet en De Kuijper, te Delfshaven, in aanbouw gegeven door het departement van marine, zullen de namen voeren van VIDAR, VALI, HEIMDALL en BALDER.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping op Vlieland. De burgemeester van Vlieland, als daartoe gemachtigd, is van mening op maandag 13 mei a.s., ’s morgens 10½ uren, in het dorp Vlieland, publiek te verkopen de geborgen inventaris van het Noorse brikschip AUKATHOR, gevoerd geweest door kapt. L.A. Petersen, bestaande in trossen, zeilen, ankers, kettingen, een partij gekapt, staand en lopend touw, benevens de wrakken zoals ze langs het strand verspreid liggen.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de heer L. Zunderdorp, te Vlieland en de heren De Vos & Zoon, te Amsterdam.


10 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 9 mei. Gisteren namiddag is van de werf Frederiksoord, van de bouwmeester G.H. Uitdenboogaardt, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip de JONGE GERARD, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer Den Dulk te Scheveningen, zullende gevoerd worden door G.Z. Spaans.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 mei. Het schip SAMARANG, kapt. Lehmann, van Soerabaija voor orders, is 9 mei te Falmouth aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse schip SPES NOSTRA, kapt. R.J. de Weerd, van Hamburg naar Montevideo, heeft 28 maart ll. ’s nachts ten oosten van de Kaap Verdische Eilanden op een klip gestoten en is wrak geworden; het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 7 mei. De gezagvoerder van het schip RUTH, alhier van Soerabaija aangekomen, rapporteert de 17e februari, op 28° ZB 62° OL een orkaan doorgestaan te hebben, waardoor een groot onder- en bovenmarszeil van de ra’s en het voorstengestagzeil wegwoeien. Door de hoge, verwarde zee werd alles van dek geslagen. De lading zeilde over en toen het stormweder bedaarde bevond men dat de lijfnaden gesprongen waren. Het schip is dicht gebleven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 27 april. Het Duitse schip RIDDERKERK, kapt. Krohmann, in november ll. te Savannah voor noodhaven binnengelopen, is onderzocht en gerepareerd, zodat het thans in volmaakt zeewaardige staat verkeert.
(opm: zeer waarschijnlijk een ex-Nederlands schip)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 4 mei. De Nederlandse stoomboot ASTREA en de Duitse stoomboot CAPELLA zijn bij het binnenkomen met elkander in aanvaring geweest. De CAPELLA is in de midscheeps geheel doorgesneden en ligt vol water aan het Zuider havenhoofd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montevideo, 4 mei. Het stoomschip KARNAK, van de westkust van Amerika naar Hamburg, hier in de nabijheid gestrand, is afgekeurd. Van de lading kan niet meer geborgen worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse schip RAAF, kapt. Van Dijk, lag de 31e maart nog te New Calabar.


11 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 mei. Volgens telegram uit Samarang van 9 mei, heeft het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Houtkoper, gestoten, is dicht gebleven, doch moet dokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Purmerend, 9 mei. Het Nederlandse schip NOORD-HOLLAND, kapt. Bloos, is volgens telegram Nerva d.d. heden, is de afgelopen nacht aldaar gestrand en zit zeer gevaarlijk; de grote mast is over boord. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 9 mei. De Nederlandse schepen NOORD-HOLLAND, kapt. Bloos, met hout geladen, en WILLEM, kapt. Teensma, ledig, zijn heden hier gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 7 mei. Kapt. Johnsen, voerende het schip SKULDA, van Savannah naar Riga, bericht de 1ste mei op 57°20’ NB 0º6’ OL een onderste boven drijvende boot aan boord genomen te hebben, waarop de naam AFHANKELIJKHEID in gele letters geschilderd was en die nog niet lang in het water gedreven scheen te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penang, 6 april. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. Wesseling, is vrachtzoekend naar Singapore vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 april. Van de lading per het schip CHRISTEL, kapt. Ressier, van Samarang naar Marseille, alhier lek binnen, zijn 1.000 kranjangs suiker wegens beschadigdheid verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Enkhuizen wordt ons van 9 mei gemeld: Gisteren liep de stoomboot WILLEM III, van Harlingen, met een 40-tal passagiers en veel vee aan boord, ten gevolge van de dikke veenrook het Krabbersgat mis en geraakte ten oosten van de leidam op ’t zand, waar nog geen drie voet water staat. De passagiers en het vee werden met veel moeite gelost. De boot zal, als het weer niet verandert, vooreerst niet losraken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten overstaan van notaris Jentink te Delfzijl, zal op maandag 27 mei 1878, des avonds precies ten 7 uur, ten huize van de logementhouder J.M. Veldman te Delfzijl publiek en à contant worden verkocht het flink onderhouden, snelvarend en sterk kofschip, genaamd ELIZABETH LOLLINA, groot 112 oude zeetonnen, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve ligt aan de werf van de heer Sijdzes nabij Delfzijl.
Nadere informatiën ten kantore van de scheepsmakelaars Wijnne & Barends, te Groningen en Delfzijl.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 10 mei. Bij elk der volgende fabrieken is ten behoeve van het departement van marine de aanbouw opgedragen van een torpedoboot, namelijk: de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam en de fabriek De Schelde te Vlissingen.


12 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 mei. In de heden gehouden vergadering der Stoomvaart-Maatschappij Java werd de gunstige toestand, waarin de Maatschappij zich bevindt, geconstateerd. Balans en verslag werden goedgekeurd. De uitdeling van het dividend is op 4½% bepaald. Als commissarissen werden de heren J.H. Schröder en J. Louis Kuinders herkozen.
Daar tengevolge der fusie met de maatschappij Nederland het secretariaat weinig te betekenen heeft, wordt, om aan de bepalingen der statuten welke van een secretaris spreken, te voldoen, besloten, dat een der commissarissen tevens secretaris zal zijn. De directeur ad interim, de heer J.H. Schröder, werd opnieuw gekozen.
De heer Gillesen bracht een woord van dank aan het energieke bestuur, en de voorzitter der vergadering wekte de Nederlandse groothandel op zoveel mogelijk van de Nederlandse boten gebruik te maken, opdat de concurrentie met buitenlandse maatschappijen mogelijk blijve.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 mei. Van het Nederlandse schip WILLEM, kapt. Teensma, in de nacht van 9 dezer te Nerva gestrand, is het volk gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 mei. Zr.Ms. rammonitor 2e klasse ADDER wordt aan ‘s Rijks werf alhier gereed gemaakt om naar Willemsoord te worden overgevoerd en later aldaar in dienst te worden gesteld voor de oefening der zeemiliciens.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaartmaatschappij Java. Volgens besluit der heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is het het dividend over het boekjaar 1877 vastgesteld op:
NLG 45 voor ieder geheel aandeel van NLG 1.000 en NLG 11,25 voor ieder vierde aandeel van NLG 250, waarover tegen afgifte der dividendbewijzen no. 5 kan worden beschikt ten kantore der maatschappij, Keizersgracht no. 56 alhier, van 13 tot 31 mei 1878 dagelijks, en daarna elke vrijdag, telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure.
Amsterdam, 11 mei 1878, de directie.


13 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 11 mei. Van de werf der heren Gebrs. B. Pot te Elshout a./d. Kinderdijk zijn heden te water gelaten de loggerschepen WILLEM BARENDSZ en JACOB VAN HEEMSKERK, bestemd voor de haringvisserij. Beide schepen worden voorzien van een stoomspil voor het inhalen der netten, vervaardigd in de fabriek van de heren Coillard Frères, te Havre, en zullen varen onder rederij van de heer T. Hoogerwerff Lz., te Vlaardingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 11 mei. Heden werd van de werf van de heren J. & K. Smit alhier te water gelaten een ijzeren stoomhopperbarge, geschikt om plm. 180 kubieke meter zand te vervoeren. Deze boot, welke tevens voorzien is van een zandzuigpomp, is gebouwd voor rekening van de heren A. Volker Lz. en P.A. Bos, en bestemd voor de Hoek van Holland. De machine wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de Nederlands-Indische schoenerbrik GOUVERNEUR J.A. BAKKERS, kunnende laden plm. 2.700 picols, met compleet tuig en inventaris. Dit schip is voorzien van een certificaat van zeewaardigheid. Informatiën bij Polack & Co., Soerabaija.


14 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 11 mei. De schoener TERESINA is 10 april alhier op strand gedreven en wrak geworden. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot WILLEM III, ten gevolge van dikke veenrook te Enkhuizen aan de grond geraakt, is zaterdag ochtend circa half vijf vlot geworden en naar Amsterdam gestoomd, om elf uur van daar in de gewone dienst vertrokken, en circa half zeven te Harlingen aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 mei. Met de werkzaamheden voor het droogdok in het IJ, hoofdzakelijk ten behoeve der Maatschappij Nederland in te richten, wordt krachtige voortgang gemaakt. Het zal in het begin van 1879 gereed zijn en men verwacht eerlang een aanvraag dezer Maatschappij om een der grote steigers aan de Westerdoksdijk in exploitatie te mogen nemen, opdat dadelijk na het gereedkomen van het droogdok de schepen direct hier kunnen binnenvallen, en de gehele inrichting van het Nieuwediep herwaarts kan worden verplaatst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 mei. Heden werd op de werf van de heer P. Smit Jr. de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor rekening van de heren Gebr. Planjer te Leiden, bestemd tot vervoer van goederen en vee tussen de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Leiden. De machine, sterk 14 paardenkracht, wordt aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 9 mei. De Nederlandse galjoot COLLEGIE EENDRAGT, kapt. Scholten, van Middlesbro alhier aangekomen, heeft op de rivier aan de grond gezeten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De Harlinger boot WILLEM III, die bij Enkhuizen aan de grond was geraakt, is spoedig opgebracht, zodat zij reeds zaterdagochtend haar dienst kon hervatten.


15 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 9 mei. Heden nacht zijn de Nederlandse schepen NOORD-HOLLAND, kapt. Bloos, en WILLEM, kapt. Teensma, benevens de Zweedse schoener NAJADEN, kapt. Lundberg, alhier op de rede liggende om hout te laden, gestrand. Van de manschappen dier schepen zijn er 28 met de reddingboot en 5 met het rakettentoestel gered. Of de schepen afgebracht kunnen worden laat zich nog niet bepalen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij beschikking van de 13e mei 1878, afd. handel en nijverheid, is aan de Drentsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Assen, tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee, tussen Meppel en Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse barkschip ORTELIUS, is door de makelaar Ed. C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren H.J. Plant & Co. te Schiedam, en wordt thans gevoerd door kapt. J.L. Jansonius.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Leeuwarden is op donderdag 9 mei (gerechtelijke verkoop) verkocht het Nederlandse kofschip MARIA BEERTA, groot 163 ton, gebouwd in 1840, voor NLG 2.950. Koper J. Koerts te Wildervank.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 13 mei. Volgens gisteren hier ontvangen telegram uit St. Helena (door stremming van de telegraafkabel Madeira-Lissabon vertraagd), is het driemastschip ’S-GRAVENHAGE, kapt. De Vries, in het begin van april aldaar gepasseerd. Aan boord bevinden zich 60 passagiers, waaronder militairen. De bestemmingsplaats is Amsterdam, doch het in onzeker waar het schip, dat met iedere dag verwacht wordt, zal binnenvallen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Helgoland, 12 mei. De Oostfriese tjalk CATHARINA, kapt. Busch, van Varel naar Schulpersiel met metselstenen, is vol water op het Zandeiland gestrand en met de lading verloren; de bemanning is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 14 mei. Scheepsvrachten. Door beperkte scheepsruimte was de vrachtkoers voor Engeland iets hoger. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de Oostkust tegen Sh.11/, en voor Londen tegen Sh.14/- per 10 quarters haver, om in de Oosterhaven te laden.


16 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 12 mei. Het schoenerschip CAPELLA dat 4 dezer tengevolge van aanvaring met het stoomschip ASTREA bij het Zuiderhoofd gezonken was, is 11 dezer gelicht en in de haven gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 15 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip GORINCHEM I, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman J. v.d. Windt, voor rekening van de bouwmeester.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 21 april. Het Nederlandse barkschip HENRIETTE, kapt. Wijtsma, bestemd naar Amsterdam, alhier lek uit zee teruggekeerd, is, terwijl men bezig was het naar de werf te brengen om te repareren, plat op zijde gevallen, waardoor zulke belangrijke schade veroorzaakt werd aan het schip, dat het afgekeurd is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend, dat de commissie van rekening in haar vergadering van 11 april jl. heeft besloten om over 1877 een dividend van 7% uit te keren, dat met 1 mei tegen intrekking der coupon No. 23 betaalbaar is gesteld.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zwolle, 14 mei. In het jaar 1877 zijn in onze haven aangekomen 20 zeeschepen, tezamen metende 2.032 ton, en wel 13 onder Nederlandse vlag, waarvan 7 uit Denemarken, 3 uit Frankrijk, 1 uit Rusland, 1 uit Duitsland en 1 uit Noorwegen, 4 onder Duitse vlag, waarvan 2 uit Duitsland, 1 uit Rusland en 1 uit Denemarken, 2 onder Deense vlag waarvan 1 uit Rusland 1 uit Denemarken en 1 onder Franse vlag uit Frankrijk.


17 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 14 mei. Volgens particulier bericht, dacht kapt. Wigchers, met het schip TRIO te Memel liggende, heden klaar te worden, ten einde de reis naar Brake te kunnen aanvaarden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 14 mei. Volgens telegrafisch bericht, is gisteren te Riga aangekomen het Nederlandse schip ANNA BETTY, kapt. Deiz, komende van Riga. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Aires, 13 mei. De Nederlandse schoenerbrik SAPPEMEER II, is bevracht om te Gualeguachie zoute huiden te laden naar Falmouth voor order.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 16 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip GORINCHEM II, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman A. Roos, voor rekening van de bouwmeester, en zijn onmiddellijk daarna de kielen opgehaald voor twee soortgelijke vaartuigen voor twee soortgelijke vaartuigen voor dezelfde rekening.


18 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 17 mei. De dienst tussen deze stad en Queensbro wordt voorlopig gedaan door de stoomboten PRINSES MARIE en PRINSES ELISABETH, zijnde van de STAD BREDA de ketels te zwak. De STAD VLISSINGEN ligt in reparatie, en de STAD MIDDELBURG geeft niet genoeg zekerheid voor de verlangde snelle overtocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 2 mei. Er is akkoord getroffen tot het bergen en opslaan der lading van de bij Coronie gestrande schoener WESTERN BELLE, voor GBP 700. Door schoon weder begunstigd is de aannemer in staat geweest 253 vaten te lossen en hier aan te brengen, die verscheept worden in het schip ALLIANCE, kapt. Scott, in lading liggende naar de Clyde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. De directie bericht dat de coupons der 4½% lening, groot NLG 3.200.000, gewaarborgd door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, vervallende 1 juni 1878, van die dag af alle werkdagen zullen worden betaald bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam en te Rotterdam.
Vlissingen, 14 mei 1878.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. De directie maakt bekend, dat het dividend over anno 1877 is vastgesteld op 7%, en van 20 dezer af betaald zal worden ten kantore van de Kasvereeniging te Amsterdam, tegen intrekking van het Dividendbewijs No. 4.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Krimpenerwaard, 16 mei. Naar men verneemt, zal door de heer A. Quakernaat van Spijk, te Gorinchem, binnenkort een stoombootdienst op de Lek worden ingericht, en wel van Ameide op Rotterdam vice-versa. In de loop dezer maand komt ook een nieuwe schroefstoomdienst van Arnhem op Rotterdam, langs de Lek, in werking.


19 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elshout a./d. Kinderdijk, 18 mei. Heden is van de werf der heren Gebrs. B. Pot te water gelaten het loggerschip EERSTELING, bestemd voor de haringvisserij. Genoemd schip wordt voorzien van een stoomspil voor het inhalen der netten, vervaardigd in de fabriek van de heren Coillard Frères te Hâvre, en zal varen onder rederij van de heer W. Leverstein te Maassluis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 17 mei. Aan de reders en equipage van de te Jersey te huis behorende kotter GUIDE is GBP 40 bergloon uitbetaald voor verleende assistentie in de maand juni 1877 aan het te Shoreham zwaar lek binnengelopen en op de baar gestrande Nederlandse schoenerschip AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Bilbao met ijzererts naar Dordrecht bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 15 mei. Het Nederlandse barkschip ADRIANUS, kapt. Burghout, van IJmuiden naar Kroonstad, en de bark NORDLYSET, kapt. Geertsen, van Londen naar Utvik, beide in ballast, zijn de Sund met elkander in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemde de boegspriet en kluiverboom verloor en schade aan de voorsteven leed, terwijl de laatste schade aan de romp en het bezaanswant bekwam en twee ra’s verloor.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 18 mei. Heden werd aan de fabriek der firma Christie Nolet & De Kuijper alhier met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. stoomkanonneerboot groot model BRAGA, voor Krupps achterlaadkanon van 28 centimeter. De stoomwerktuigen, compound systeem voor 100 indicatieve paardenkrachten, stoomketels, toebehoren en volledige uitrusting, zijn mede aan genoemde fabriek vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De sleepboot MARIA ELISABETH is heden nacht ten 2 uur te IJmuiden gezonken, door het openstaan van een kraan der machine. De bemanning is gered.


20 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINSES MARIE heeft vrijdag ochtend bij aankomst in de buitenhaven te Vlissingen belangrijke schade toegebracht door aanvaring aan de ponton. De voorsteven drong, met doorsnijding van de ijzeren platen, in de zuidelijke drijfkist; een der zware kettingen, waarmede de ponton aan de wal verbonden was, en een der uithouders braken onder de grote spanning, die daardoor ontstond, tengevolge waarvan de toegangsbrug zo schrankte, dat ook een harer hoofdliggers doorbrak.
Naar wij vernemen, wordt de schade aan de ponton of NLG 100.000 begroot, doch heeft de stoomboot geen noemenswaardige schade geleden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 mei. Volgens brief van kapt. C. v.d. Plas, voerende het Nederlandse schip BESTEVAER, van Tjilatjap herwaarts, d.d. St. Helena 29 april, was hij aldaar wegens ziekte der equipage binnengelopen. Vijf man waren overleden aan koortsen en een matroos zou vermoedelijk in het hospitaal achterblijven. Na aanmonstering van nieuwe manschappen hoopte de kapitein de 1e mei de reis voort te zetten. Voortdurend had men goed weer en was het schip in goede staat en volkomen dicht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 mei. Het gestrande Nederlandse schip SPES NOSTRA, kapt. R.J. de Weerd, van Hamburg naar Montevideo, bij de Kaap Verdische eilanden gestrand, is volgens bericht van Bonavista d.d. 23 april, geheel uit elkander geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J.Boelen, makelaar, zal, als lasthebbende van zijn principalen, op maandag de 3e juni 1878, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek & Hilman, in veiling brengen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNES, gevoerd door kapt. M.H. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 60,57 meter, wijd 12,06 meter, hol 7,56 meter, en alzo gemeten of 4.000,54 kub. meter, of 1.412,19 tonnen netto. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde fregatschip ligt in het Oosterdok.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaar, of bij de cargadoors De Vries & Cie., Kromme Waal, 28.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Onder voorzitterschap van de heer Mr. M. Mees is gisteren te Rotterdam de gewone jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij.
Het jaarverslag over 1877 (reeds medegedeeld) gaf geen aanleiding tot gedachtenwisseling.
De rekening en de balans over dat dienstjaar werden goedgekeurd.
Tot commissarissen werden herkozen de heren E. Rensburg, J.C. Offers en mr. J.C. Reepmaker, terwijl verder tot leden der commissie voor het nazien der rekening en tot hun plaatsvervangers dezelfde heren werden verkozen, die ten vorigen jare in functie waren; slechts werd de plaatsvervanger in de plaats van de heer Mr. A. Hoynck van Papendrecht, overleden, gekozen de heer S.J.R. de Monchy.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De zeevaartschool te Veendam, vroeger wel 125 leerlingen tellende, verkeert door de verminderde vaart, ten gevolge van het ontstaan van grotere stoomboten en hoofdzakelijk ook door de invoering van de staatsexamens, waarbij Amsterdam, Groningen en Middelburg de aangewezen plaatsen zijn voor die examens, in kwijnende toestand. De zeelui, vroeger van elders daar ter studie komende, gaan nu studeren dààr waar ze examens willen doen en waar tevens meerdere uitspanning te vinden is. Voor bijna drie jaren in een nieuwe inrichting voor dat onderwijs gesticht, en aangezien er besloten is tot inrichting van een ruimere lokaliteit voor de school voor M.U.L.O. hoort men reeds spreken, eerlang tot opheffing van eerstgenoemde over te gaan, om die voor de tweede bruikbaar te maken. Veendam, dat voor een 25tal jaren ruim 300 zeeschepen bezat en nu nog slechts 80 telt, leverde wel eens tussen de 30 à 40 stuurlieden per jaar. Ze zijn van die school ten alle tijden en worden nog steeds gezocht. – De opheffing zou dus wel te betreuren zijn, maar waar het tij verloopt moet men de bakens verzetten. De hoge kosten tot instandhouding – de jaarwedde van de directeur is 2.300 NLG – zullen veel tot dat besluit bijdragen.


21 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 20 mei. Door de loodskotter No. 8 is gered en alhier aangebracht de equipage van de Engelse brik CASSANDRA, kapt. Anderson, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam bestemd; welk schip heden aan de buitenkant van de Hinder, op lagerwal zittende, met stormweer is gestrand en wrak geworden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 28 april. Negen balen der uit koffie bestaande lading van het alhier lek binnengelopen schip ANNA, kapt. Breckwold, van Rio Janeiro naar Falmouth bestemd, zijn zwaar beschadigd en verkocht. De overige minder beschadigde koffie zijn weder ingeladen worden.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. In de Indische Oceaan zijn door kapt. De Boer, gezagvoerder van de Nederlands-Indische brik MABEL, komende van de Cocos-eilanden, opgevist vier Makassaren, afkomstig van hun in zee gezonken prauw. Kapt. De Boer heeft deze mensen gedurende 23 dagen verpleegd en alhier aangebracht.
(opm: de MABEL was op 20 mei te Batavia aangekomen)


22 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 17 mei. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Brouwer, voerende het Nederlandse barkschip BERTHA, te Sundsvall liggende, dacht hij heden van daar te vertrekken met bestemming herwaarts.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 17 mei. Volgens bericht, dacht kapt. Brouwer, gezagvoerder van het barkschip CATHARINA HELENA, in het laatst van deze week de reis van Riga herwaarts te kunnen aanvaarden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 17 mei. Volgens telegram kwamen binnen, te Sundsvall, het Nederlandse schip ALBERDINA, kapt. Wolkammer, en te Riga het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Albers, beiden van hier uitgegaan. Aan boord van beide bodems alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 21 mei. Van de gestrande Engelse brik CASSANDRA, kapt. Anderson, is hier een zeil, touwwerk en enig hout aangebracht.


23 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 18e mei is door de heren Raylton Dixon en Co. van de Cleveland Dock werf te Middlesbro-on-Tees te water gelaten een ijzeren schroefboot, genaamd GELDERLAND, van 2.250 register ton, met een machine van 220 paardenkracht nominaal, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Java. Het schip is lang 315, breed 36½ en hol 27 voet, geklasseerd 100 A. 1 te Lloyds en heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers in de grote hut op dek, die bijzonder voorzien is van doelmatige ventilatietoestellen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 mei. Het Nederlandse schip URANUS, kapt. Jager, van Newcastle naar Riga, is volgens te Delfzijl ontvangen telegram door dikte van mist bij Libau gestrand; het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 21 mei. Het Nederlandse schip ELSIENA GEERTRUIDA, kapt. Mulder, van Kampen in ballast naar Newcastle, is bij de ton van de Zwemmer (Zuiderzee) gestrand en vol water gelopen; het zal moeilijk af te brengen zijn. De inventaris wordt inmiddels geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 23 mei. In de afgelopen nacht is in de Razende Bol gestrand en verbrijzeld een vermoedelijk geballaste brik, van IJmuiden uitgegaan. De reddingsboot is derwaarts vertrokken, doch weder teruggekeerd, alleen wrakhout ziende. De equipage is waarschijnlijk omgekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 22 mei. Er zijn hier nog geen bijzonderheden bekend omtrent het heden in de vroege ochtend in de Razende Bol gestrande en kort daarna met man muis vergane brikschip. Uit enige wrakstukken, hier aangebracht, schijnt het schip met pijpaarde geladen te zijn geweest. Men spreekt hier wel van de Nederlandse brik DIEUWERKE, die eergisteren op het IJ geballast moet zijn naar Riga en die gisteren uit IJmuiden naar zee moet zijn vertrokken, doch hieromtrent bestaat nog geen zekerheid.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 april. Vrachten. In de stand onzer vrachtenmarkt is geen verandering gekomen, de vraag blijft onbeduidend en de disponibele ruimte overvloedig. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn: stomer PRINS VAN ORANJE, Nieuwe Diep, NLG 90 tabak, NLG 35 particulier tin; MARIE, Rotterdam, NLG 50 à NLG 52½ Suiker, NLG 55 koffie, NLG 75 huiden, NLG 47,50 tabak, NLG 60 kapok.
Lossende en onbevrachteNederlandse schepen: UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERDAM, EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, SCHIEDAM, JAN PIETERSZ. KOEN, JOSEPH, INDIA PACKET, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, MAASSLUIS en SUSANNA JOHANNA.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 22 mei. Volgens brief van kapt. Rolff, voerende het Nederlandse schip AARDENBURG, van hier naar Soerabaja, d.d. 19 dezer, was hij door tegenwind genoodzaakt geweest onder Deal te ankeren, in afwachting ener gunstige gelegenheid; aan boord was alles wel.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste klasse ATJEH, commandant de kapt. ter zee K.C. Bunnik, deed maandag andermaal een tocht met de derde te beproeven schroef, in tegenwoordigheid van de hoofdingenieur, rijksadviseur van scheepsbouw, dr. B.J. Tideman, en de inspecteur van stoomvaartdienst, de kapitein ter zee Van Alphen, Schip, machines en ketels hebben uitmuntend voldaan. Intussen was de vaart met de nu beproefde schroef niet zo groot als met de andere schroeven, namelijk 13,15 in plaats van 14,25 en 13,51 mijl. Daarbij was de trilling van het schip sterker, zodat besloten is de afmetingen te behouden van de eerste schroef, die op de tocht van 13 april j.l. is beproefd.
Hoogst belangrijke onderzoekingen werden voorts bij deze gelegenheid gedaan, om de vaart van het schip te bepalen bij een stoomdruk van 0 pond, voor in tijd van gevecht en voornamelijk bij het tot zwijgen brengen van een vijandelijke batterij aan de wal. Met genoemde drukwaarde waarbij een kogel de ketels zou kunnen doorboren zonder de minste noodlottige gevolgen voor het personeel der machinekamer, werd gedurende ruim een uur halver wind 43 schroefomwentelingen met een vaart van 7 mijl behouden, terwijl daarbij de machine steeds in ¼ minuut van vooruit achteruit te werk gesteld en gestopt kon worden. Van overwegend belang is dit verkregen resultaat voor een oorlogsschip; want, ofschoon de ketels op de ATJEH en al onze nieuwe marineschepen onder de waterlijn liggen, zouden zij toch door plongerende kogels kunnen worden getroffen.
Nog kunnen wij uit een goede bron mededelen, dat er nu voor onze marine een compound-machine wordt vervaardigd, die evenals deze werktuigen zal ingericht zijn, om, desverkiezende met volle toelating van stoom van minder of zelfs 0 pond druk, in beide cilinders te kunnen werken. Bij deze machine zullen zich aan het zuinig kolenverbruik der beste bekende compound-machines in gewone omstandigheden, in tijd van actie de bovengenoemde voordelen der ATJEH machine paren. Een gewone compound-machine toch heeft hoge stoomspanning nodig om goed te kunnen werken, en deze kan bij het treffen der stoomketels door vijandelijke kogels de noodlottigste gevolgen hebben, daar al het personeel, dat in de machinekamer en de stookplaatsen zich bevindt, dan gedood of buiten gevecht gesteld zou worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. K.J. Hagenzieker, Nieuwendijk No. 121, en J.J. van der Sande, Haarlemmerhouttuinen No.1, makelaars, zullen op maandag 27 mei, des namiddags te 3 uur, in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris Mr. J.F. Wertheim, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het schoenerschip PAUL ERNST, gevaren hebbende onder Duitse vlag, laatst gevoerd door kapt. G. Ernst, gebouwd in 1876 en gemeten op 81 internationale tonnen. En dat, zoals hetzelve van het strand te Zandvoort is afgebracht en thans op de helling staat van de Werf Groenland van de scheepsbouwmeester G. Broerse, aan het Wittenburgerdijkje.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.


24 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 23 mei. De Engelse schoener FLORENCE, kapt. Downie, 26 april met schade door aanvaring alhier binnengekomen, is gisteren bij het verhalen naar de zeesluis in aanraking gekomen met het stoomschip STAD MIDDELBURG, heeft de kluiverboom gebroken en belangrijke schade aan genoemd stoomschip toegebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 22 mei. Door het Admiraliteitshof te Londen is betreffende de aanvaring op de Theems tussen de te Rotterdam te huis behorende stoomboot HOLLAND en de Engelse stoomboot MOUNT STEWART beslist, dat laatstgenoemde de schuld heeft aan de aanvaring, en de rederij der boot veroordeeld tot vergoeding der schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 22 mei. De tuigage van het op de Zwemmer gestrande Nederlandse schip ELSIENA GEERTRUIDA, kapt. Mulder (zie ons vorig no.), is alhier aangebracht. Het schip zal vermoedelijk weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 23 mei. Een grote hoeveelheid wrakhout is hier heden door vissers aangebracht en aan wal gedreven. Er werd o.a. een stuk van een achterschip gevonden, waarop met grote witte letters DIEWERKE. Op een stuk van een stuurrad stond WILHELMINA EN ELISE. Ook is er een scheepsboot met de naam DIEWERKE binnenboords, benevens een hut aangebracht.
(Het schip DIEWERKE, kapt. Van Veen, 21 mei uit IJmuiden naar Riga vertrokken, was vroeger genaamd WILHELMINA EN ELISE.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 26 april. Het overgebleven deel der lading (ongeveer 200 ton), in het schip WALBORG, van Banjoewangie naar het Kanaal bestemd en 1 maart alhier zwaar lek binnengelopen, is alles min of meer door zeewater beschadigd verkocht, zodat ongeveer 630 ton der uit suiker bestaande lading gesmolten en uitgepompt is. Het schip is nieuw gekoperd en wordt verder op vlot water gerepareerd. De kosten van reparatie belopen ongeveer 32.200 ropijen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 april. Het schip CHRISTEL is begonnen de geloste lading weder in te nemen en zal vermoedelijk de volgende week vertrekken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In bijvoegsels tot de Staats-Courant van heden zijn enige staten opgenomen, door het departement van financiën medegedeeld. Aangaande de Nederlandse koopvaardijvloot. Daaruit blijkt o.a. het volgende: Op 31 december 1877 waren aanwezig 1.247 schepen, metende 958.652 M3, waarvan 98 fregatten, 166 barken, 103 brikken, 98 schoenerbrikken, 226 schoeners, 129 galjoten, 154 koffen, 140 tjalken, 54 andere zeilschepen, als: hoekers, kotters, jachten enz., 79 stoomschepen. In 1877 zijn voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 22 binnenlands en 24 buitenlands gebouwde schepen, totaal 46, metende 45.435,07 M3. In genoemd jaar zijn 92 schepen gesloopt, verongelukt, buitenlands verkocht, of op andere wijze uit de vaart geraakt. In 1877 zijn ingeklaard, geladen: 4.242 stoom- en 3.874 zeilschepen, waaronder 1.030 en 1.458 Nederlandse, en in ballast 140 stoom- en 282 zeilschepen (29 en 138 Nederlandse). Uitgeklaard: geladen 3.345 stoom- en 1.591 zeilschepen (1.047 en 756 Nederlandse) en in ballast 1.009 stoom- en 2.552 zeilschepen (20 en 892 Nederlandse).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tri♪st, 18 mei. Scheepsvrachten. Het hier van Bari aangekomen schoenerschip LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis, is gisteren bevracht met meel naar Ceara tot 50 schillingen en 5% per ton bruto gewicht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 18 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Harlingen of Delfzijl 18 cent, Antwerpen 4⅓ stuiver, alles per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken; NLG 16,75 per last van 80 cub.ft. Engelse kapbalken; Sunderland Sh.13/- per load vierkante en Sh.15/- per load ronde sleepers; de Oostkust van Groot Brittannië Sh.2/9 per 448 Engelse pond gerst; Bergen 32 Noorse schillingen per Noorse ton gerst; NLG 20 en 15% per last hennep, de Weser 32 mark per 4.000 pond haver.


25 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens 24 mei uit Penang ontvangen telegram is het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Aukes, van Batavia naar Nederland via Penang, nabij die plaats, in aanvaring geweest met het stoomschip KHEDIVE, waardoor de VOORWAARTS tot de waterlijn werd ingelopen, en op strand moest worden gezet. Passagiers en mail zijn gered, doch het schip zal waarschijnlijk verloren zijn.
(opm: de VOORWAARTS was op 18 mei van Batavia naar Nederland vertrokken)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 22 mei. De Nederlandse kof ASINGA, kapt. R. Zijlstra, van Wolgast naar Stockholm met meel, is in de afgelopen nacht beZuiden deze haven gestrand en vol water gelopen. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van het ongeluk het stoomschip VOORWAARTS overkomen, is order gegeven het stoomschip MADURA uit Batavia naar Penang te doen stomen. Volgens telegram van heden is de MADURA gereed van Batavia te vertrekken. De passagiers van de VOORWAARTS zijn allen te Penang ontscheept; zij zullen aldaar weinige dagen vertoeven en kunnen met de MADURA de reis naar Nederland voortzetten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Penang is heden de treurige tijding ontvangen dat het stoomschip VOORWAARTS nabij die plaats in aanvaring geweest is met het stoomschip KHEDIVE, waardoor de VOORWAARTS tot de waterlijn werd ingelopen en op strand moest worden gezet. Passagiers en mail zijn gered, doch het schip zal waarschijnlijk verloren zijn.
Blijkens een telegram van Reuters Office uit Penang van heden 24 mei, is de Nederlandse pakketboot VOORWAARTS in de nabijheid van Kaap Muka, in botsing gekomen met het stoomschip KHEDIVE. De VOORWAARTS is gestrand. De passagiers zijn aan wal gebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Woensdagochtend werd bij het aanbreken van de dag van de vuurtoren te Helder een schip gezien, dat in de Razenden Bol was verzeild en dat van alle zijden door een woedende branding werd bestookt. Men zag duidelijk enige van de equipage in het want en over het dek lopen. IJlings werd er om de reddingboot gezonden, want met vletten was het in nood verkerende schip niet te bereiken. Eer de nodige toestemming, in het vroege morgenuur, was verkregen om de reddingboot uit te halen en te water te laten, en eer men voldoend en geschikt aantal instappers bij elkander had gekregen, was er sedert de kennisgeving ruim een uur verlopen; toen werd de reddingboot door de HERCULES naar den Razenden Bol gesleept. Inmiddels was het schip uit elkander geslagen en had de equipage, wellicht 8 man sterk, haar graf in de woedende golven gevonden. De reddingboot kwam dus te laat en kon onverrichterzake terugkeren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 mei. Op stroom is drijvende gevonden de spiegel van een schip, waarop met witte letters DIEWERKE, zomede een sloep, waarop binnenboords dezelfde naam.
(Het schip DIEWERKE, kapt. Van Veen, 21 mei van IJmuiden met porseleinaarde naar Riga vertrokken, is dus het schip dat in de nacht van 21 op 22 dezer op de Razende Bol is verongelukt.)


26 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penang, 24 mei. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS was verleden nacht in aanvaring met het stoomschip KHEDIVE. Eerstgenoemd schip strandde en werd wrak op Muka Head. De passagiers zijn allen veilig aan land gekomen. De KHEDIVE is met ingedrukte boeg de haven binnengestoomd en moet naar Singapore om te dokken. Dit stoomschip had de mail aan boord van uit Londen 18 april. Passagiers zijn allen wel en de mail is geheel onbeschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 25 mei. Heden werd van de werf der heren L. Smit en Zoon alhier te water gelaten een ijzeren stoomhopper-barge, geschikt om pl.m. 180 kubieke meter zand te vervoeren. Deze boot is gebouwd voor rekening van de heren A. Volker Lz. en P.A. Bos en bestemd voor de Hoek van Holland. De machine à 35 pk HD (opm: hoge drukking) wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels en Smit alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De aanvaring van het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Aukes, met het stoomschip KHEDIVE van de Peninsular and Oriental Company vond plaats de 23e mei, des avonds ten 8 ure. De VOORWAARTS zit op het noorden van Penang op het strand en beschouwt men schip en lading als verloren.
(opm: zie ook JB 280578)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 24 mei. Volgens ontvangen brief van kapt. Petrejus, voerende het schip KATRINA DE BOER, was hij, na 23 dagen in zee te zijn geweest en veel stormweder en tegenwind doorgestaan te hebben, de 21e dezer van Burntisland to Roskilde gearriveerd. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Aires, 22 april. De Nederlandse schoenerbrik ALBERTINE, kapt. Gust, van Fernambucq naar Rosario met suiker en rum, is 3 april bij Martin Garcia aan de grond geraakt, doch na het lossen van een deel der lading vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens berichten in Engelse bladen is de KHEDIVE, die op 23 mei de VOORWAARTS heeft aangevaren, een stoomboot van de Peninsular and Oriental Company, die de Europese mail van 18 en 26 april aan boord had. Het ongeluk had te 8 uur ’s namiddags plaats bij Meika-hoofd (opm: mogelijk Muka hoofd). Ook de KHEDIVE is zwaar aan de boeg beschadigd en moet te Singapore dokken. Geen enkel mensenleven is te betreuren en de brieven zijn behouden, evenals de lading der KHEDIVE. De VOORWAARTS zit vast op het noorden van Penang en men beschouwt schip en lading als verloren.


27 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Purmerend, 25 mei. Volgens brief Nerva d.d. 21 dezer, is het op 9 dezer aldaar gestrande Nederlandse schip NOORD-HOLLAND, kapt. T.B. Bloos, wrak verklaard, en zou het met het geborgen deel van de inventaris aldaar over enige dagen publiek verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 24 mei. Het schip HEBE, kapt. Boelens, van Schiedam naar Tabasco, is met verlies van zeilen hier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 3 mei. Het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, neemt de lading van het afgekeurde schip HENRIËTTE, kapt. Wijtsema, over, en zal de 10e gereed zijn om te vertrekken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl te water gelaten een ijzeren passagiers-schroefstoomboot, genaamd BURGEMEESTER VAN UITHUIZEN, gebouwd voor rekening van de heren D. Wijnands & Co. te Groningen. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoombarge, te noemen VOLHARDING NO. 7, voor rekening der Leidsche Stoombootmaatschappij Volharding, te Leiden. Beide machines worden vervaardigd bij de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.


28 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 22 mei. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan SCHILLER, groot circa 330 last, gebouwd voor rekening van de heer Anton Fendel te Lobith.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 3 mei. Het afgekeurde Nederlandse schip HENRIETTE heeft in veiling opgebracht NLG 2.050, de inventaris NLG 2.653.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen te Amsterdam, 27 mei:
- het tjalkschip VIER GEBROEDERS voor NLG 400 opgehouden.
- het schoenerschip PAUL ERNST verkocht voor NLG 875. Koper W. de Lorme van Rossem. (opm: een makelaar; onder Nederlandse vlag in de vaart gekomen als RAAF)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 26 mei. Het op de Zwemmer gestrande Nederlandse schip ELSIENA GEERTRUIDA, kapt. Mulder, van Kampen naar Newcastle, is totaal weg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Libau 20 mei. Het Nederlandse schip URANUS, kapt. Jager, van Newcastle met kolen en stenen naar Riga, bij Steinsort gestrand, zit geheel onder water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 25 mei. Heden is alhier bij de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren rijnaak, en de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenboeier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het bericht omtrent het vergaan van het schip DIEWERKE in den Razenden Bol werd gezegd, dat omslachtige formaliteiten het tijdig vertrek der reddingboot hadden tegengehouden. Uit een mededeling in de Heldersche Courant blijkt, dat iets veel ergers oorzaak was van het vergaan van mensenlevens.
Zodra (zo meldt men aan genoemd blad), de lichtwachter aan het havenkantoor het bericht van de stranding bracht, werd, op last van de havenmeester, de gezagvoerder van de sleepboot HERCULES aangezegd om zich dadelijk gereed te maken. Kapt. Bakker, niet gewoon om op zich te laten wachten, was zeer spoedig gereed; inmiddels was een der havenwachters ijlings de bootsman van de reddingboot gaan waarschuwen en deze spoedde zich om het nodige aantal roeiers bij elkander te krijgen. Hij vond echter bij de meesten weifeling of onwil. Zij, die de bemanning van de reddingboot hadden uitgemaakt bij de stranding van het stoomschip NORDLYSET, meenden dat hun een aandeel toekwam van de aanzienlijke som die voor bedoelde weduwen en de gewonden bij die redding was bijeengebracht; de uitkering aan de beide weduwen wraakten zij niet, maar zij konden zich niet verenigen met de belangrijke onderstandsgelden, die aan de straks bedoelde verwonden was en nog wordt uitgereikt. Alzo was na-ijver het motief voor hun weigering om de schipbreukelingen ter hulpe te snellen, iets dat moeilijk rijmt met de vaak zo hoog opgevijzelde belangloze menslievendheid en de edele moed van die mensenredders. Met vrij wat moeite gelukte ‘t, het nodige aantal roeiers bijeen te krijgen. Eer de boot te water lag, was er bijna een uur verlopen en acht kostbare mensenlevens werden in die tussentijd het offer van blinde na-ijver. Wat de verdeling van bovenbedoelde gelden betreft, de Liefdadigheidscommissie, die zich voor de bijeenzameling dier gelden had geconstitueerd, had alléén op het oog hulp en onderstand te verlenen aan de beide weduwen en de twee gekwetste roeiers; op grond van dit programma heeft zij zich in een ruime ondersteuning mogen verheugen en is haar doel boven verwachting bereikt. Maar zij was nu wel geenszins gerechtigd om de overige bemanning van de reddingboot een aandeel in dat geld te geven; daaraan mocht zij zelfs niet denken. Immers dat was de taak van de Reddingmaatschappij. En wanneer men nu in aanmerking neemt het tantum (opm: bedrag) der beloning, die zij, met inbegrip van het geldelijk geschenk van de Deense regering, ontvingen, dan is die – altijd als men rekening houdt met de schoonklinkende epithetons “edele moed, opofferende liefde” enz. – nog niet zo gering te achten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 27 mei. Heden is van de werf Dammes Erve, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Korver, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip met bun FELIX, voor rekening van de ’s-Gravenhaagse Zeevisscherij-Maatschappij Regt door Zee, en bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Het schip zal gevoerd worden door stuurman C. van de Velde.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De lading van het stoomschip KHEDIVE, dat met de VOORWAARTS in aanvaring was, is onbeschadigd. Passagiers, mail en specie zijn door de stoomboot ACHILLES naar Singapore gebracht, werwaarts de KHEDIVE 26 mei, zeer langzaam stomende, zal vertrekken om te repareren, hetwelk ongeveer veertien dagen oponthoud zal veroorzaken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse barkschip THOMAS COCHRANE, groot 627 registerton, gebouwd in 1867 te St. John van spruce, kopervast, niet gekoperd, geclassificeerd 3/3 1.1 Veritas voor nog twee jaren. Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors Ths. Breuker, alhier.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 28 mei. Volgens telegram uit Penang kwamen de KHEDIVE en de VOORWAARTS de 23e dezer om ongeveer 07.40 uur des ochtends in aanvaring met elkaar. Het eerste vaartuig stootte tegen het laatste op ongeveer 15 voet achter de voormast aan bakboordzijde en op 7 mijl afstand van Muka-head, ten noorden van het eiland Penang. De VOORWAARTS was zeer zwaar beschadigd. De eerste peilingen na de aanvaring geven 12 voet water aan in het voorruim. Dadelijk veranderde men de koers naar land. De passagiers en de gehele equipage zijn veilig in de boten aan wal gebracht. Het grootste gedeelte van de bagage en al de mailpaketten zijn vervolgens nog gered. De VOORWAARTS wordt geheel opgegeven, daar ze tot aan het dek onder water staat. De lading is gedeeltelijk gelost, maar men veronderstelt, dat ze niets meer waard is.
De KHEDIVE is ten zeerste beschadigd in de boeg, Zij stoomde de 24e dezer zachtjes de haven binnen met de passagiers der VOORWAARTS aan boord, en heeft haar passagiers, benevens de mailpaketten en specie op de stoomboot ACHILLES, die bestemd is voor China, overgeladen.
De commissie van enquete vindt de KHEDIVE niets ten laste te leggen, maar geeft de schuld aan de derde stuurman der VOORWAARTS.


29 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de Maatschappij Nederland ontvangen telegram van kapt. Aukes is het bergen van schip en lading van het op strand gezette stoomschip VOORWAARTS uitbesteed voor 37½% der waarde van hetgeen geborgen zal worden. De gezagvoerder en equipage zijn allen te Penang.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 24 mei. Volgens telegrafisch bericht zijn heden te Memel aangekomen de Nederlandse schepen GEESSIEN DE WITT, kapt. Balkema, en BERNARDUS, kapt. Teerling, van hier vertrokken. Aan boord was alles wel. Tevens vertrok van Memel heden het Nederlandse brikschip AMICITIA, kapt. Post, met bestemming naar Nederland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 24 mei. Volgens ontvangen bericht lag heden het Nederlandse schoenerschip FELICITAS, kapt. Oosting, te Sundsvall gereed, om de reis herwaarts te kunnen aanvaarden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 24 mei. Volgens gisteren avond ontvangen telegrafisch bericht was het brikschip NIMROD, kapt. Geertsema, die avond de Weser opgezeild met bestemming naar Brake. Het schip vertrok de 4e dezer van Memel.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triest, 23 mei. Het Nederlandse schoenerschip ALBERTHA, kapt. De Jonge, werd gisteren bevracht naar Fernambucq tot Sh.48/6 met 5% per ton meel bruto gewicht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 28 mei. Scheepsvrachten. In het laatst der vorige week werden nog een paar schepen gecharterd voor de kolenhavens aan de Oostkust van Engeland tegen Sh.11/- voor Londen of de Oostkust tegen Sh.15/- per 10 quarters haver, en hoopte men, dat er vraag tegen opgemelde koersen op heden zou zijn. Tegen alle verwachting in was er heden geen enkele vraag.


30 mei 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het verslag over het jaar 1877 der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, ontlenen wij nog het volgende:
Het 21e boekjaar, waarover dit verslag loopt, is voor de Maatschappij evenmin gunstig geweest als de beide voorafgaande jaren. De algemene omstandigheden van handel en scheepvaart hebben daartoe bijgedragen; de hoofdoorzaak echter ligt in het bezit der twee grote schepen de STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM.
Om haar clientèle in het Zuiden gelegenheid tot geregelde verzending harer goederen naar het Noorden te waarborgen, moest de Maatschappij schepen uitzenden. Ware nu haar uitvoer normaal gebleven en had zij de gelegenheid gehad haar stoomschepen uitgaande evenals vroeger te vullen, zij zou ondanks alles nog redelijke resultaten verkregen hebben.
Bij alle oorlogen der laatste 20 jaren profiteerde zij in meerdere of mindere mate. De concentratie van grote massa’s troepen vereist belangrijke toevoeren van levensmiddelen en materieel van allerlei aard. Daaraan heeft het ook in deze oorlog niet ontbroken, maar toch was het vervoer niet zo levendig als vroeger, daar een der partijen niet anders dan op krediet kon kopen, op welke voorwaarde slechts weinigen hun medewerking wilden verlenen. Staande voor zekere verliezen bij iedere te ondernemen reis, maakte het een punt van ernstige overweging uit, of het ook verstandiger ware, gedurende deze tijden van onzekerheid en gebrek aan goederen de gewone vertrekken te staken of in te krimpen, liever dan telkens aan verliezen blootgesteld te zijn. Maar de vrees om bij terugkeer van betere tijden de gewone verschepers niet meer terug te vinden, was te gegrond dan dat de directie voor tijdelijke geldelijke opofferingen de toekomst ener lijn en de belangen der Maatschappij in gevaar mocht brengen. Het goederenvervoer naar de Oostzeehavens bleef stationair, behalve dat naar de Russische, hetgeen belangrijk minder was. In retourladingen was als naar gewoonte eb en vloed waar te nemen; was er tijdelijk geen vraag naar ruimte voor granen, het geregeld importartikel der Maatschappij, zij vond vergoeding in houtladingen, die vroeger nooit door stoomschepen gezocht werden.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt, dat het eindresultaat iets gunstiger of liever minder ongunstiger geweest is, dan dat van zijn twee voorgangers, zonder dat de directie op bijzonder gunstige voorvallen kan wijzen, die wel eens bijdragen om een gestoord evenwicht te herstellen. In de vaart der schepen bleef zij bewaard voor grote rampen en oponthoud als het voorafgegane jaar had opgeleverd.
Het Noordzeekanaal intussen blijft de Maatschappij grote diensten bewijzen. Haast zonder oponthoud kwamen en gingen de grootste schepen via IJmuiden, zonder aan de gevaren van stoten en lichten blootgesteld te zijn, die de Maatschappij vroeger veel geld gekost hebben. Er bestaat alle reden voor de hoop dat eenmaal Amsterdam haar aandeel in de transitohandel verkrijgen zal, zodra de nieuwe Rijnvaart gemaakt is, waartoe de Regering een voorstel heeft ontworpen, hetgeen in alle opzichten de wensen van handel en scheepvaart bevredigen zal. Daarbij moet te Amsterdam gerekend kunnen worden op het spoedig gereedkomen van de handelskade, zodat de goederen, die met de spoorwegen aankomen, direct overgeladen of gemakkelijk nedergelegd kunnen worden, totdat gelegenheid voor verdere verzending zich aanbiedt. Het gemis van behoorlijke aanlegplaatsen heeft de Maatschappij aan een groot gedeelte der voordelen beroofd, die anders de versnelde communicatie met de zee aanbood.
Zij juichte dan ook de stappen toe, die het Gemeentebestuur op aandrang van de handel deed, om in voorlopige behoefte te voorzien. Van het eerste werk van dien aard, dat gereed kwam, de steiger aan de Nieuwe vaart, nam zij een gedeelte ter lengte van 240 meter voor 30 jaren in huur. Op de aansluiting aan de spoorweg aldaar moest de maatschappij tot deze zomer wachten. Achter die gehuurde steiger bouwde zij een goederenloods van 150 meter lengte, geschikt om de inkomende ladingen van stukgoederen en fruit daarin te lossen en te sorteren. Sedert oktober is die loods in gebruik en werden daar niet minder dan 12.000 tons goederen verwerkt. Het overige gedeelte van de kade, zijnde 120 meter, is bestemd om eveneens met een loods voorzien te worden, voor goederen die met de spoorweg aankomen en met onze stoomschepen verder zullen gaan.
De vloot, die zich in goede staat bevindt en onderhouden wordt, telde op 31 december 23 schepen; zij werd in 1877 met één schip vermeerderd, de CERES, ter vervanging van de ULYSSES, wier stranding in het vorige verslag is vermeld. Buitendien bezit de Maatschappij 2 kleine stoomschepen, voor de binnenlandse vaart, een sleepboot en 4 lichterschepen.
De volgende reizen werden volbracht: naar China 1, Brazilië 1, Australië ½, Java 1, Levant 11, Middellandse Zee 21, Bordeaux 25, Kopenhagen 2, Dantzig 14, Stettin 4½, Koningsbergen 20, Reval 3½, Riga 14½, Petersburg 15, Sundsvall 3, Cardiff 2, Londen 1, Hamburg 85, Duinkerken 24. In het geheel dus 249 reizen tegen 160 in 1876.
De lijnen Duinkerken en Hamburg zijn geheel nieuw. De eerste werd beproefd om de goederen uit Noord-Frankrijk en Parijs naar de Oostzeehavens en Rusland voor de Maatschappij te verkrijgen, maar is wegens de ongunstige tijdsomstandigheden gestaakt. De lijn naar Hamburg daarentegen is voor de Maatschappij als schakel van haar overige lijnen onmisbaar, en werd aanvaard onmiddellijk nadat de Amsterdamsche Stoomboot-maatschappij tot liquidatie besloot. Alleen omdat de Directie niet met een bestaande onderneming in concurrentie wilde treden, heeft zij niet reeds vroeger de vaart op Hamburg ondernomen. De kopers (opm: de firma P.A. van Es & Co. te Rotterdam) der schepen van de Amsterdamsche Stoomboot-maatschappij menende met de schepen een recht op de vaart gekocht te hebben, zetten die voort en dus ontstond een concurrentie, welk ruim een jaar lang door beide partijen volgehouden is en natuurlijk veel geld kostte. Onlangs is een overeenkomst tot stand gekomen en zijn de vrachten wederzijds op een op een normale basis gebracht.
De vaarten op China, Nederlandsch-Indië, Australië (uitgaande reis), in 1877 ondernomen, behoren niet tot de gewone lijnen en werden gedaan door de beide grootste schepen. Het is bekend dat die voor het vervoer van passagiers (1e klasse en landverhuizers) uitstekend ingerichte boten voor de Trans-Atlantische vaart op Amerika niet konden gebezigd worden, aangezien en betrekkingen tussen Amerika en Europa ook nog in 1877 geen uitzicht openden om die boten met niet meer dan een gering verlies (om nog niet eens van kans op voordeel te gewagen) in de vaart op Amerika te bezigen. De berichten, die de Directie van vertrouwde zijde ontving, benamen haar daarop alle uitzicht ook in de naaste toekomst. Zij moest dus wel besluiten ze daarheen te zenden, waar zij meende, dat een redelijke vracht te krijgen was. Daarin is zij slechts gedeeltelijk geslaagd, voor zover het verlies nog groter had kunnen zijn. De grote waarde dier schepen maakt het moeilijk met enkel lading een enigszins winstgevende vracht te verkrijgen. Ook wanneer de Directie die ene extrabeurt in de lijn der Maatschappij Nederland liet vervullen, tengevolge van haar welwillende medewerking en onder haar administratie, mocht zij niet een voldoend cijfer aan vracht- en passagegelden verkrijgen. Voor de verkoop, waartoe de Directie in de vergadering van aandeelhouders in het vorige jaar wederom speciaal gemachtigd werd, deed zich geen gunstige gelegenheid voor; dan was het bod te gering, dan schenen de voorgestelde voorwaarden te nadelig. Bij het grote aanbod van grote snellopende schepen ondervond zij bij haar aanbod een scherpe concurrentie, des te nadeliger omdat voor andere te koop aangeboden schepen bij gelijke grootte lager prijs kon gevraagd worden wegens oorspronkelijke mindere kostbaarheid van deze.
Dat zij in 1877 tot ernstig verlies hebben aanleiding gegeven blijkt duidelijk, wanneer men nagaat, dat zij in het algemene cijfer der brutowinst van de vaarten, groot NLG 1.037.625,47 slechts hebben bijgedragen voor het geringe bedrag van NLG 92.477,88½ en daarbij bedenkt het grote aandeel dat te hunnen laste komt in de kosten van assurantie, dienst der lening en onderhoud der schepen op de andere zijde der winst- en verliesrekening voorkomende, hetgeen men veilig op ruim NLG 300.000 schatten kan. Deze beide schepen alleen vertegenwoordigen een waarde van meer dan NLG 2.000.000, dus ongeveer een derde van de waarde der gehele vloot.
Er werden in 1877 over alle lijnen vervoerd 231.332 tons goederen tegen 199.000 tons in 1876 en 207.218 in 1875. Het cijfer der bevaren vrachten bedroeg NLG 3.378.377 tegen NLG 3.411.565 in 1876 en NLG 3.107.300 in 1875.
De averij rekening, voortvloeiende uit schaden die beneden de verzekerde franchise niet door de assuradeurs vergoed worden, sloot in 1877 met een nadelig saldo van NLG 37.566,83 tegen NLG 38.369,30 in 1876.
Het assurantiefonds, waarop de premies geboekt worden over die bedragen, welke de Maatschappij op ieder casco loopt en waaruit natuurlijk alle schade betaald wordt, die te haren laste komt, is een weinig verminderd tengevolge van het verlies der ULYSSES en sloot met een credit saldo van NLG 159.615,49 tegen NLG 170.064,08 in 1876.
De kosten voor reparaties en onderhoud der stoomschepen en machines beliepen NLG 388.589,99 tegen NLG 432.200,50½ in 1876.
Aan de Amsterdamse Rijn-stoombootmaatschappij, die eveneens onder de tijdsomstandigheden gebukt gaat, heeft de Directie weder het volle bedrag der rente-garantie van NLG 10.000 moeten betalen.
Op de NLG 320.000 waarvoor de Maatschappij indertijd deelnam in de stoomvaart-maatschappij “Zeeland”, zijn, gelijk bekend is, op de vorige winst- en verliesrekening 50% afschreven. Gedurende het vorige jaar zijn 150 aandelen à NLG 1.000 tot de koers van de dag verkocht, en zijn niet alleen de mindere opbrengst beneden 50% van de dag verkocht, maar ook nog 10% over de overige afgeschreven, waardoor de op ultimo december in portefeuille verbleven aandelen tot de koers van die dag op de balans voorkomen.
De Directie heeft in overleg met commissarissen gemeend deel te moeten nemen in de Amsterdamsche Droogdok-maatschappij om de bouw van een voldoend dok voor onze grote schepen te Amsterdam te bevorderen. Groot zijn de bezwaren en belangrijk is het nadeel door Maatschappij ondervonden van het gemis van dergelijk dok, zodat zij meende haar medewerking niet te mogen onthouden aan een plan; dat daarin eindelijk voorzien zou.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Het Nederlands schip WILLEM, kapt. Teensma, bij Nerva gestrand, is afgekeurd. De inventaris is geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ronne, 25 mei. Van de alhier gestrande Nederlandse kof ASINGA, kapt. Zijlstra, van Wolgast naar Stockholm, zijn circa 1.150 zakken meel geborgen, waarvan slechts 80 zakken droog waren. Het schip zit nog op dezelfde plaats.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Malta, 23 mei. Het stoomschip COMEET, kapt. Schrijver, van Cardiff naar Konstantinopel, heeft schade bekomen aan het dek.


31 mei 1878


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Scheveningen, 30 oktober. Het schip FEM SODSKENDE, kapt. Nielsen van Saxkjöbing met gerst naar Antwerpen, is zuidwest van hier gestrand en zal vermoedelijk weg zin. Het volk is met de reddingboot gered en hier aan wal gebracht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Monster, 29 oktober. Heden avond 8 uur strandde alhier de brik ARETHA, van Whitby. De bemanning, 7 personen, en vermoedelijk vrouw en kind van de gezagvoerder, zijn verdronken.


01 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 29 mei. Het stoomschip KHEDIVE, hetwelk in aanvaring was met de VOORWAARTS, is alhier aangekomen. De lading is onbeschadigd. Het schip zal de 5e juni in het droge dok gaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 31 mei. Het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, is 30 dezer van Newcastle naar Onrust vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen te Delfzijl op maandag 27 mei: het Nederlandse kofschip ELIZABETH LOLLINA, groot 97 ton nieuwe meting, gebouwd in 1850; NLG 2.000. Koper E. Bos, te Delfzijl.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ronne, 27 mei. Het kofschip ASINGA is door de bergingsstoomboot OERESUND af en hier binnengebracht, 1.100 zakken beschadigd meel van de lading zullen woensdag publiek verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 28 mei. Het Nederlandse schip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Amsterdam naar Kroonstad, alhier met schade door aanvaring binnengekomen, is heden na volbrachte reparatie, naar Kroonstad vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Merida, 7 mei. De Nederlandse brigantijn ELISABETH, van Tobasco met hout naar Europa, is 3 dezer bij Sisal op zachte bodem aan de grond geraakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens en uit Nederlands-Indië ontvangen telegram, is de voor Nederland bestemde brievenmaal aan boord van het stoomschip VOORWAARTS, welke bij de ramp aan dat vaartuig overkomen, werd gered, de 27e dezer per Britse pakketboot verder verzonden. De bedoelde brievenmaal kan alzo omstreeks de 28e juni a.s. te Brindisi worden ontscheept.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip MADURA, kapt. Ordeman, van Batavia naar Nieuwediep, vertrok van Batavia naar Penang de 30e mei, ’s morgens, ten einde de passagiers, ingescheept geweest op het stoomschip VOORWAARTS, af te halen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Malta, 23 mei. Het stoomschip COMEET, kapt. Schrijver, van Cardiff naar Konstantinopel, heeft schade bekomen aan het dek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op de 28e mei 1878, ten verzoeke van Johan Pieter Bock te Groningen, heb ik Arend Duiker, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, ten eerstenmale gedagvaard Frederik Tobias Bock om te verschijnen op de 6e september 1878 ter terechtzitting van genoemde rechtbank, ten einde:
- aangezien de gedaagde is de zoon van de eiser, gesproten uit zijn huwelijk met Elisabeth Brinkman.
- aangezien de gedaagde in de maand augustus 1867 te Kopenhagen als kok dienst heeft genomen op het driemast schoenerschip REIZIGER, kapt. Dijkhuizen, bestemd naar Nederland.
- aangezien dit schip op de reis naar Nederland met man en muis schijnt te zijn vergaan, daar er van geen enkele der bemanning ooit enig taal of teken is ingekomen.
- aangezien eiser als erfgenaam van zijn zoon belang heeft bij een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden.
te horen concluderen, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat.
(opm: sterk bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 25 mei. Scheepsvrachten. Niet minder dan 208 zeil- en stoomschepen kwamen de laatste 8 dagen binnen, waardoor de vrachtkosten nog verder achteruit gingen. Gedaan werd naar Kiel en Flensburg tot 22 mark, Christiania 23 mark, Bergen 25 mark, de Elbe 30 mark per 2.500 kilo rogge; de Eems 26 mark per 2.260 kilo dito; de Maas NLG.12,- per 80 kub. voet delen; Gend Sh.30/- per ton vlas; Firth of Forth Sh.1/9 per 500 Engelse pond tarwe. Stoomboot vrachten verkeren eveneens in een flauwe stemming; naar Londen, Hull en Leith werd gedaan tot Sh.2/3 à Sh.2/6, Rotterdam per Sh.2/9 quarter tarwe.


02 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wisby, 31 mei. De Nederlandse brik GEZINA SCHREUDER, kapt. Albers, van Borga met hout naar Delfzijl, is op Faro gestrand en zit vol water. De equipage is gered. Een stoomboot en pompen zijn tot assistentie derwaarts gezonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 29 mei. De GRIETJE ELLENS, kapt. Stuivinga, van Londen te Bayonne aangekomen, heeft schade aan de lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, A. Roland Holst en G. Loudonck, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, op maandag de 24e juni 1878, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder Noordbeek & Hilman, in veiling brengen een extra ordinair welbezeild ijzeren fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: CALIFORNIA, laatst gevoerd door kapt. S. Deinum, volgens Nederlandse meetbrief (oude meting) lang 45,70 meter, wijd 6,44 meter, hol 4,96 meter en alzo gemeten op 649 tonnen. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemd fregatschip ligt te Rotterdam in het Haringvliet.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors De Vries & Cie., Kromme Waal, 28.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 8 mei. Het Nederlandse brikschip LANDBOUW, kapt. Sannes, van hier naar Falmouth bestemd met huiden, is 25 april te Cabo Frio lek binnengelopen. Het brikschip BROTHERS, kapt. Vibert, is gecharterd om de lading van de LANDBOUW over te nemen en vertrok 1 mei daarheen. De LANDBOUW zal na lossing der lading naar hier teruggebracht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De agentuur te Batavia der Rotterdamsche Lloyd, die vroeger gevestigd was bij de firma Maclaine Watson & Co., is overgegaan bij de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Katerveer, 31 mei. Binnengekomen het Nederlands kofschip CATHARINA ELIZABETH, kapt. Lever, met een lading hout van Noorwegen voor de heren Eindhoven te Zwolle.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Geregelde dienst tussen Rotterdam en New York met de snelvarende, uitstekend voor passagiers en goederen ingerichte poststoomboten der Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij.
Vertrekdag van Rotterdam der stoomschepen:
W.A. SCHOLTEN, kapt. G.J. Vis, woensdag 12 juni.
MAAS, kapt. P. van der Hoeven, zaterdag 22 juni.
P. CALAND, kapt. E. Deddes, woensdag 3 juli.
SCHIEDAM, kapt. E.M. Chevalier, zaterdag 13 juli.
ROTTERDAM, kapt. T.M. Lucas, woensdag 24 juli.
Passageprijs 1e kajuit NLG 200, 2e kajuit NLG 150 en NLG 100. Tussendeks NLG 55. Reductie voor retourbiljetten.
Biljetten naar New York en alle plaatsen der Verenigde Staten worden afgegeven door de directie en de agenten.


03 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 2 juni. Gisteren namiddag is van de werf Frederiksoord van de scheepsbouwmeester G.H. Uitdenboogaardt, met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip MARIA ADRIANA, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer C. Uitdenboogaardt alhier, gevoerd zullende worden door schipper C. Rijke. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op de 24e mei ontving ik het treurig bericht, dat mijn geliefde echtgenoot, kapt. B. van Veen, gezagvoerder van het brikschip DIEWERKE, bij het uitzeilen van IJmuiden naar Riga, op de Razende Bol onder Texel geheel vergaan is en de gehele bemanning hun dood in de goven hebben gevonden. Hij bereikte de ouderdom van 48 jaren, waarvan ik 20 jaar met hem door een genoegelijke echt ben verenigd geweest. Ik verlies in hem een dierbare echtgenoot en de kinderen een zorgdagende vader. Ieder die hem gekend heeft kan lichtelijk beseffen wat ik in hem verlies.
Delfzijl, de 31e mei 1878, D.B. Roelfzema, wed. B. van Veen.


04 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 juni. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip, genaamd CONFIANCE, voor rekening van de heer M. Pols, te Waspik, en daarna de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, genaamd BURGEMEESTER PIETER ADRIAANSZ VAN DER WERF, dienende tot vervoer van goederen en vee tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Gorinchem, Dordrecht, Gouda en Leiden, voor rekening van de heer J. van Ouwerkerk te ’s-Hertogenbosch. De machine, van 6 p.k., wordt vervaardigd bij de heer P. Smit Jz., fabrikant van stoomwerktuigen te Slikkerveer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 juni. Volgens heden ontvangen telegram van Aden, dato 3 juni, is het schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Soerabaija naar Amsterdam, te Mauritius binnengelopen om te repareren. Nadere bijzonderheden zouden later volgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 2 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is door kapt. Molenaar, voerende het Nederlandse schip JACOBA LUCRETIA, van Riga herwaarts, de 29 mei te Windau binnengebracht de Noorse schoener ANNA MELENA, beladen met gerst en bestemd naar Schiedam. De kapt. Thorsen was over boord geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 mei. Vrachten. De markt bleef in dezelfde treurige toestand verkeren en zijn slechts een paar afdoeningen te vermelden. De 7e dezer zal een inschrijving worden gehouden voor de overvoer naar Amsterdam van resterende lading gouvernementskoffie, pl.m. 6.000 picols, uit de PAULINE CONSTANCE ELEONORE. Naar het Kanaal werd tot GBP 2 afgesloten. In kustvrachten ging niets om. De laatste afdoening naar Nederland is Nederlands stoomschip ARIADNE NLG 80 à 100 voor tabak, NLG 75 voor koffie, NLG 35 voor particuliere tin, naar Rotterdam, van Noord- en Zuidkust.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERDAM, EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAAN, ANNA EN SOPHIA, RUDOLPHINE, L.J. ENTHOVEN en JOHANNA EN WILLEM.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 juni. Zr.Ms. raderschip CURAÇAO, aangebouwd bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier en bestemd voor transportschip in West-Indië, zal op morgen naar het Nieuwediep vertrekken, om aldaar een proeftocht te doen en daarna herwaarts terug te keren, om later naar West-Indië te worden overgevoerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 1 juni. De Nederlandse stoomboot SIRIUS, van Rotterdam naar Koningsbergen met spoorijzer en stukgoed, is alhier met gebroken stutten en overgeworpen lading binnengelopen. Het zal onderzocht worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op 3 juni in De Brakke Grond: het fregatschip JOHANNES, 1.412 ton, gebouwd in 1863, gevoerd door kapt. Visser, NLG 58.000. In slag NLG 300. Koper G.J. Boelen (opm: een makelaar)


05 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 3 juni. Zaterdag ll. werd van werf van de Wed. Boele en Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot VOORUITGANG II, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dito boot, VOORUITGANG IV, beide voor rekening van de heer Joh. van der Graaf te Kralingen. De machines voor gemelde boten worden vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 juni. Volgens telegram was het schip KITTY, kapt. Mulder, van Java, 2 juni in Mauritius binnengelopen, met veertien man van de equipage aan koortsen lijdende. De kapitein was welvarend en schip en lading in goede staat.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 3 juni. Het stoomschip SIRIUS is nagezien, en behoeft slechts een gedeelte der lading rails gelost te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram van Aden d.d. 3 juni) Het schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Soerabaija naar Amsterdam, is alhier binnengelopen met gebroken fokkerustijzers en zal in de haven repareren. Het schip ligt quarantaine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 mei. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, 10 maart met zware averij alhier aangekomen en later afgekeurd, zal 13 mei in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena (per telegram van Madeira d.d. 1 juni.) Het schip MOZAMBIQUE, van Marseille naar Mozambique, is alhier lek binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 3 juni, Van de werf van Johs. Berg is j.l. vrijdag (opm: 31 mei) te water gelaten het tjalkschip genaamd de VROUW ELSIENA, groot plm. 40 ton, bevaren zullende worden door schipper Keizer, van Scheemda.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 4 juni. Scheepsvrachten. De gehele bevrachting bepaalde zich heden tot een enkel schip om in de Oosterhaven te laden, direct voor Londen, tegen Sh.11/- per 10 quarters haver.


06 juni 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kopenhagen, 3 juni. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, van Rotterdam naar Koningsbergen, alhier met overgeworpen lading binnen, moet een gedeelte der spoorstaven lossen.


07 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 12 mei. De kosten van sleeploon herwaarts en het bevrachten der brik tot overname der lading van het bij Cabo Frio lek binnengelopen Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sannes, worden op 5.000 millereis begroot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 5 juni. De schoener, onlangs op het Korverzand gestrand en vol water geraakt, is door enige schippers van hier te Harlingen gekocht voor NLG 40. Men zal beproeven ’t schip leeg te pompen en af te brengen.
(opm: zie NRC 130678)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 24 mei. De gezagvoerder van het schip AGENORA, alhier van Bridgewater (N.S.) aangekomen, rapporteert 17 dezer op de westelijke kant van de St. Peterbank gezien te hebben de schoener DOLPHIN, door de equipage verlaten en vol water. De fokkemast was dicht bij het dek afgebroken en de stuurboordzijde ingelopen, vermoedelijk door aanvaring.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren werd van de werf der Hamilton’s Windsor Iron Works Limited te Garston bij Liverpool met goed gevolg te water gelaten de kabelstoomsleepboot HERKULES, gebouwd voor rekening der Rijnkabelsleepvaartmaatschappij alhier. (opm: mogelijk te Rotterdam).
Het schip, naar het geoctrooieerd systeem “Kabelvaart” der ingenieurs Meijer en Wernigh ingericht, heeft een lengte van 45 meter, een breedte van 6 meter en een diepgang van 0,853 meter, en is verder van een stoommachine van 70 paardenkracht voorzien.
In de loop dezer maand zullen van dezelfde werf de kabelstoomsleepboten HECTOR en VULKAAN eveneens te water worden gelaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 30 mei. Het wrak van de Nederlandse bark WILLEM, kapt. Teensma, zal de 4e juni in publieke veiling worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 3 juni. Het stoomschip SIRIUS is, na ongeveer 150 ton rails gelost te hebben, voor de tweede maal onderzocht, en dewijl het geen meerdere schade bleek geleden te hebben, zal het na weder inname der geloste lading, de reis vervolgen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rio Janeiro, 12 mei. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sannes, van hier naar Falmouth lek te Cabo Frio binnengelopen, heeft 2½ voet water in het ruim. Het schip BROTHERS is bevracht en gaat naar Cabo Frio om een gedeelte der lading over te nemen, waarna beide schepen door een stoomboot naar hier gesleept zullen worden. De vracht van de brik en het sleeploon bedragen USD 5.000.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 31 mei. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Bordeaux Ffrs 29,/ en 15% per 72 cub.ft. grenen muurlatten, en 65 cub.ft. eiken plankhout, naar St. Valéry-sur-Somme Ffrs 27 en 15% per 72 cub.ft. grenen muurlatten, Hartlepool Sh.12/6 per load van 50 cub.ft. eiken stammen, Tyne-dock Sh.9/6 per gelijke hoeveelheid grenen stammen.


08 juni 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de Lek, 6 juni. Aan de scheepstimmerwerf der heren J. & K. Smit alhier, is met goed gevolg van stapel gelopen een schroefstoomboot genaamd MARTINA JOHANNA, gebouwd voor rekening van de heer P. van der Hoog, alhier.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Hoogezand, 5 juni. J.l. vrijdag is van de werf van de scheepsbouwer G. van Delden met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip PRESTO, groot 56 tonnen, zullende worden bevaren door schipper J. Bos.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Maassluis, 6 juni. Het schip HERSTELLING, kapt. Suk, de 3e dezer van hier vertrokken, is heden ochtend lek, met gebroken roer en andere schade uit zee teruggekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 7 juni. Scheepsvrachten. Voor de voorhavens van Frankrijk werd heden een schip gecharterd tegen Ffrs.17.- per 30 hectoliter haver, en ging er in bevrachtingen overigens geheel niets om.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Openbare verkoop op maandag de 17e juni 1878, des morgens te tien uur, ten overstaan en in het lokaal van het Vendu-departement te Samarang van het Nederlands-Indische barkschip DJOEDOEL KARIEM, liggende voor anker ter rede van Samarang, metende 299 tonnen, met zijn complete inventaris. De verkoopvoorwaarden liggen ter visie voor gegadigden in het lokaal van gemeld departement. De verkoop geschiedt door de eerste verbandhoudster (opm: hypotheekneemster) krachtens onherroepelijke volmacht.
Mr. Sloet van Hagensdorp, q.q.


09 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Capelle aan den IJssel, 8 juni. Heden is alhier met goed gevolg te water gelaten, aan de werf van de scheepsbouwmeester A. Kalkman, een ijzeren schroefsleepboot, genaamd, DIEU DONNÉ (opm: DIEU DONNÉ 1), voor rekening der heren H. & P. Huisman te Rotterdam, de machine wordt vervaardigd aan de fabriek der heren Gebr. Van der Schuyt, Oostmaaslaan te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Het Amerikaanse schip THISTLE, gevoerd geweest door kapt. Gamble, is verkocht aan een rederij te Nieuwediep, onder directie van de heren Van Vliet & Co. Het zal de naam voeren van JAN MARIA en gevoerd worden door kapt. J.D. Kunst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 8 juni. De kopers van het op Korverzand gestrande schip zijn niet in hun voornemen geslaagd. Na met alle inspanning een paar dagen te hebben gepompt, bleek ‘t, dat het vaartuig op die wijze niet was vlot te krijgen. Men heeft er dus de bezaansmast uitgelicht en alhier aangebracht.
(opm: zie NRC 070678 en NRC 130678)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 juni. Het raderstoomschip CURAÇAO is gisteren van zijn proeftocht te Nieuwediep alhier teruggekeerd. Het vaartuig heeft uitmuntend voldaan en zal nu spoedig geheel tot overtocht naar West-Indië worden gereed gemaakt en uitgerust, om aldaar als transportschip dienst te doen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

’s-Hertogenbosch, 6 juni. J. van Ouwerkerk alhier, mede-ondernemer van de schroefstoombootdienst tussen ’s-Hertogenbosch en Amsterdam, heeft nu concessie gevraagd voor een schroefstoombootdienst van ’s-Hertogenbosch op Gorinchem, Dordrecht, Gouda, Leiden en tussengelegen plaatsen, tot vervoer van goederen en vee en het slepen van schepen.


10 juni 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig 1 juni. Scheepsvrachten. In bevrachtingen is het niet zeer levendig; bij weinig vraag kan men de laatstelijk bedongen koersen moeilijker behouden. Gesloten werd naar Harlingen tot NLG.15,- à 16,- per last greenen balken, muurlatten en langwerpige sleepers; naar Dordrecht Sh.13/- per 50 Rijnlandse kub. voet grenen langwerpige sleepers. Aan de markt bevindt zich een lading naar Groningen voor een ongeveer 90 lasten metend schip, circa 50 last eiken plançons tot NLG.19,- à 20, en de rest grenen balken tot NLG.15,- per last van 80 Engelse kub. voet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 1 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is: naar Amsterdam 18½ cent per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken, NLG.16,- per last Engelse balken; Rotterdam NLG.14,- per last planken, NLG.32,- per tult Noorse balken; Delfzijl NLG.30,- per tult Noorse kapbalken, meerdere ladingen; Hartlepool, Sunderland en Grangemouth Sh.12/- Fisherrow Sh.14/-, Newport Sh.16/-, alles per load vierkante sleepers; Rouaan Ffrs.58 en 5%, Wexford Sh.53-/, Grangemouth Sh.36/6, per standaard planken; de Oostkust van Schotland Sh.18/6 per ton beenderen.


11 juni 1878


Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaija Courant deelt mede, dat het Nederlands-Indische kopervaste barkschip GUSTAAF ADOLF, aldaar op publieke vendutie verkocht, NLG 6.700 heeft opgebracht. Koper werd Kwee Hway Djien.


12 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kingston (J.) De schoener EMELINE, van Milk Rivier naar Londen, is op Alligator Rif verongelukt. Een gedeelte der lading kan geborgen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wildervank, 6 juni. Van het schip GRIETJE HUISMAN, kapt. Pekelder, heeft men sedert 6 november niets vernomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zondag (opm: 9 juni) is te IJmuiden voormiddags binnengekomen het Nederlands fregatschip ’s-GRAVENHAGE, kapt. De Vries, van Batavia, met 71 decimeter diepgang; aan boord bevonden zich bijna 60 passagiers, waaronder gepasporteerde militairen en veroordeelden. Laatstgenoemden zijn gisterenmorgen, bij ontstentenis van militair geleide, door de plaatselijke politie vervoerd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Uit een telegram van Penang blijkt, dat het disciplinair onderzoek door een commissie aldaar gehouden naar de omstandigheden der aanvaring tussen de KHEDIVE en de VOORWAARTS tot uitkomst heeft gehad, dat de officieren van eerstgenoemd stoomschip – die alleen bij dit onderzoek betrokken waren – niet gestraft zijn geworden. De commissie oordeelde namelijk, dat als beide schepen hun koers hadden voortgezet, zij elkander zouden gepasseerd zijn – hoewel very close – op zeer korte afstand.
Aan boord van de VOORWAARTS heeft men klaarblijkelijk gemeend, dat de voorzichtige en door de reglementen aangegeven weg van afhouden gevolgd zou worden en daarop de manoeuvres gedaan.
Hoe onder dergelijke omstandigheden de officieren van het Engelse schip konden vrijgepleit worden, is alsnog niet bekend, daar alle bijzonderheden ontbreken.
Zoveel is zeker, dat de VOORWAARTS die aan bakboord is ingelopen, kennelijk daardoor bij een tegenkomend schip zich hield aan de reglementaire zijde van het andere vaartuig en dat aan de officieren van de VOORWAARTS bezwaarlijk verzuim of achteloosheid zal kunnen verweten worden.
Onmiddellijk na het vernemen der eerste bijzonderheden, is door de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland een actie ingesteld tegen de KHEDIVE voor de Admiralty Court te Londen, en zodra de manifesten der lading zijn ontvangen, zullen de belanghebbenden worden uitgenodigd zich bij die actie aan te sluiten.
De Peninsular and Oriental Company harerzijds heeft nu de VOORWAARTS in rechte aangesproken voor het hof te Singapore, doch pogingen zijn aangewend en worden denkelijk met goed gevolg bekroond, om ook dat proces naar het Admiraliteitshof te Londen te doen overbrengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant doet opmerken, staat het vrijdag per telegraaf vermelde bericht betreffende de aankomst van drie Nederlandse oorlogsschepen te San Domingo waarschijnlijk in verband met een gebeurtenis, die in het najaar van 1877 heeft plaats gehad. De Nederlandse schoener HAVANA PACKET, kapt. Harken, namelijk, te St. Thomas bevracht om in de baai van Manzanilla en Monte Christo een lading in te nemen, werd op deze laadplaats op bevel der Dominicaanse regering in beslag genomen, omdat de gezagvoerder verdacht werd van wapens en ammunitie aan boord gehad en aan de opstandelingen geleverd te hebben. Het schip werd de 6e oktober ll. door de bemanning en door Dominicaanse ambtenaren naar St. Domingo gebracht, werwaarts ook de gezagvoerder en de stuurman als gevangenen gezonden werden. De lading der HAVANA PACKET bestond volgens bericht uit mahoniehout, ter waarde van ongeveer GBP 1.300,-, en was bestemd naar het Kanaal voor order.
De Duitse consul te Monte Christo gaf per brief, door de belanghebbenden de 2e november te Amsterdam ontvangen, van het gebeurde kennis. Hij voegde er bij, dat aangaande de tegen de gezagvoerder gerezen verdenking niets met zekerheid gebleken was, doch dat een onderzoek bevolen was, hetwelk eerst de ware toedracht der zaak aan het licht zou kunnen brengen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Deal, 7 juni. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Lissabon, is hedenmorgen door dikte van mist in St. Margarets Baai aan de grond geraakt doch met assistentie weder vlot geworden en onder Duins geankerd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Cadix, 7 juni. Het Nederlandse schip GEERDINA AFINA, kapt. Pomper, van Gloucester met pek naar Ancona, is heden alhier met overgeworpen lading binnengelopen; moet de lading herstuwen.


13 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 12 juni. De kopers van het schoenerschip ELSINA GEERTRUIDA, die in de vorige week tevergeefs beproefden het leeg te pompen en af te brengen, zijn opnieuw naar het Korverzand vertrokken om te trachten het schip vlot te krijgen. Men heeft een duiker aangenomen, die beproeven zal ’t lek, dat hoofdzakelijk in het achterschip ontdekt is, met een stuk zeildoek dicht te spijkeren.
(zie NRC 070678)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triest, 5 juni. Het Nederlandse schoenerschip REPRISE, kapt. Lieffijn, is bevracht om hier meel te laden naar Rio Grande do Sul, tegen Sh.55/- in full per ton. Nederlandse gezagvoerders wordt aangeraden van zulke vrachten te profiteren, aangezien ze op dit standpunt het gehele jaar zullen blijven.


14 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwste bij onze Marine ingevoerde geschut bestaat uit kanonnen van 28 cm. En achterladers van 12, 15, 17 en 28 cm.
De kanonnen van 28 cm. (voorladers) zijn vervaardigd in de fabriek van Sir W.G. Armstrong & Co., te Newcastle on Tyne, en bestaan uit een gesmeed Krupp-stalen cilinder (waarin de ziel is uitgeboord), omgeven door een cilinder van gesmeed ineengerold en tezamengeweld staafijzer, aan het bodemstuk met nog twee dergelijke versterkt. De gehele lengte is 4,394; lengte der ziel 3,683; kaliber 0,2794 m. Het gewicht 24.850 kg.
De achterladers van 12 cm. kort zijn onderscheiden in No. 1, 2 en 3.
No. 1. Zijn van staal vervaardigd in de fabriek van Krupp; de gehele lengte is 2,1, lengte der ziel 1,567, kaliber 0,120 m., gewicht 800 kg., het aantal wigvormige trekken is 12.
No. 3. Zijn van brons vervaardigd in de Rijksgeschutgieterij en komen geheel overeen met de gelijknamige kanons der Landmacht; ze zijn ingericht volgens het gewijzigde Zwitserse stelsel; afmetingen en trekken komen overeen met die van no. 1, het gewicht is 910 kg.
No. 2. Worden vervaardigd in de Rijksgeschutgieterij te ’s-Gravenhage en verder afgewerkt in de Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam. Metaal, uitwendige gedaante en afmetingen komen in hoofdzaak overeen met die van no. 3, de sluittoestel en inwendige inrichting daarentegen met die der stalen. De voornaamste verschillen met evengenoemde zijn de cilindergedaante van het bodemstuk, het gebruik van een stalen verbrandring en grotere hoogte en lengte van de sluitweg.
De achterladers van 15,17 en 28 cm. zijn of worden vervaardigd in de fabriek van Krupp uit gietstaal, geheel volgens het nieuwste stelsel van die fabrikant, zijnde voorzien van de cilindrisch prismatische kegsluiting (“Rundkeil Verschluss”) en ingericht voor projectielen met hardloden mantel of koperen banden, en bevatten dus twee hamers en verenigingkegels.
De voornaamste afmetingen zijn:
Kanons 15 cm. 17 cm. 28 cm.
Gehele lengte 2,470 2,764 3,962
Lengte der ziel 3,430 3,780 5,262
Kaliber 0,1491 0,1726 0,280
Grootste middellijn van het
bodemstuk 0,615 0,710 1,321
Gewicht 4.000 kg. 5.600 kg. 27.500 kg.
Volgens begroting voor 1876 was voor 4 voorladers van 28 cm. uitgegeven NLG 286.000,-, voor 10 achterladers van 15 cm. NLG 158.220,- en voor 300 ijzeren granaten tot laatstgemelde NLG 11.490,-.
Met achterladers van 28 cm. worden gewapend de monitor DRAAK, in aanbouw zijnde op ’s Rijks werf te Amsterdam en de LUIPAARD, in aanbouw te Feyenoord, de schroefstomers ATJEH en TROMP, elk met 7 van 17 cm.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 12 juni. Het schip LAINETAR, kapt. Rosenberg, van Beaufort naar Hamburg, alhier lek en met meer andere schade binnen is door een duiker onderzocht, die bevonden heeft dat de schade zo belangrijk is, dat, vooral ook met het oog op de zware lading, het niet geraden is het schip de reis te laten vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar ons medegedeeld wordt, zou de Stoomvaart-Maatschappij ZEELAND voornemens zijn, na de opening van de spoorweg Amsterdam-IJmuiden, een dienst te openen tussen de hoofdstad en Queensborough.


15 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juni. Het schip ANDREAS, kapt Bank, van Wyborg met hout naar Amsterdam, te Kotka binnen, is aldaar afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 13 juni. Van het schip JACOBUS, kapt. Albers, van Porto Cabello naar Hamburg en 4 februari van St. Thomas vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bristol, 11 juni. Het schip MARGARETHA HENDRIKA, gisteren van Groningen alhier aangekomen heeft in Kingroad een anker verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 12-12 juni. De MARIA CATHARINA, kapt. Sluisman, van Liverpool naar Baltimore, is bij deze haven aangekomen met de gezagvoerder ziek. Nadat een dokter aan boord geweest was, heeft het schip de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 26 mei. De gezagvoerder van het Nederlandse schip NOACH III, van Batavia alhier aangekomen, rapporteert, van 9 april tot den 8e mei, tussen 23° ZB 69° OL en 36° ZB 17° OL, een opeenvolging van zware stormen gehad te hebben, waardoor verscheidene zeilen wegwoeien, het voortuig schade leed en de grootmarsra brak.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

New York, 1 juni. Op het Duitse schip KATHINKA (ex KOSMOPOLIET II), te Baltimore liggende, werd door de bliksem de naald van de bliksemafleider op de top van grote mast weggeslagen en nederdalende werden de perdoens geheel wit gebrand en de verschansing gezengd. Dertig timmerlieden, die bezig waren om een nieuw dek in te leggen en met de equipage op het dek beschut zaten, bleven ongedeerd. Slechts twee man, die op het achterdek waren, werden bedwelmd, doch herstelden spoedig.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Het schip GRIETJE HUISMAN, kapt. J.L. Pekelder, dat vermist wordt, was de 6e november j.l. van Hartlepool naar Norden vertrokken.


16 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 23 mei. Het schip LANDBOUW is alhier teruggebracht na een gedeelte lading gelost te hebben in het schip BROTHERS, welk schip ook naar hier gesleept is. De LANDBOUW werd na de gehele lading gelost te hebben onderzocht.
(Zie ook berichten in onze nummers van 2 en 6 juni.)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 13 juni. Kapt. Harkness, gezagvoerder van het barkschip J.H. BOWERS, van Padang te Amsterdam aangekomen, rapporteert op de reis twee matrozen verloren te hebben, waarvan een aan de gevolgen van dysenterie, terwijl de andere op 14 maart uit de mast viel, waardoor hij een arm brak en andere verwondingen bekwam, waaraan hij op 4 april overleed.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop een goed onderhouden hektjalkschip, genaamd HOOP EN VERTROUWEN, groot 68 gemeten tonnen, gevaren hebbende tussen Amsterdam en Drachten, met complete inventaris; liggende te Amsterdam. Te bevragen bij de scheepsmakelaar F.J. Olberding, Warmoesstraat 4, te Amsterdam.


17 juni 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Frederikshald, 8 juni. Het schip MINERVA, kapt. Gunther, van Svinesund naar Ostende, is na op de hoogte van de Hollandse kust in aanvaring te zijn geweest met het schip LIZZIE ROUVILLE, alhier met belangrijke schade binnengelopen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Gister had alhier op het IJ met gunstig gevolg plaats een officiële proeftocht met het ijzeren gepantserd riviervaartuig, genaamd MOSA, voor rekening van het departement van marine aangebouwd op de werf der Maatschappij De Atlas, fabriek van stoom- en andere werktuigen te dezer stede.
De snelheid van het vaartuig behaalde ruim 8 mijlen. De machines deden tot 294 slagen per minuut en werd geconstateerd dat het indicateur vermogen tot ruim 400 paardenkrachten klom. Stoom- en handstuurinrichtingen, zowel als de elektrische telegrafen, werkten nauwkeurig. In één woord: het geheel voldeed volkomen aan de gestelde eisen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping op Vlieland. De burgemeester van Vlieland is van mening op donderdag 20 juni a.s. des namiddags te 7 uren, ten huize van de logementhouder Molenaar, in het dorp Vlieland publiek te verkopen 945 stuks Noorse balken, 375 stuks sparren, 400 stuks onbereide handspaken, en enige battings, alles van verschillende lengte en dikte en afkomstig van het verbrijzelde Noorse brikschip AUKATHOR, van Drammen naar Purmerend gedestineerd geweest, benevens 260 stuks battings en enige spieren, onbeheerd aangespoeld.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van genoemde burgemeester.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 juni. Scheepsvrachten. Naar scheepsruimte is bijna geen vraag en zijn de vrachtkoersen nog steeds dalende, zodat het er voor de schipperij treurig uitziet. Voor Londen of de Oostkust werd gedaan tegen Sh.11/- en voor de kolenhavens aan de Oostkust tegen Sh.8/- per 10 quarters haver.


18 juni 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden snelzeilend gezinkt brikschip, 7 jaar oud, ladende 400 ton en beladen diepgaande 13½ Engelse voeten. Reflecterenden adresseren zich bij de makelaar K.J. Hagenzieker, die tevens te koop vraagt een schip van plm. 500 gemeten tonnen, geschikt voor de houtvaart van Riga.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Aan de stoombootonderneming Concordia te Arnhem, is tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee, tussen Arnhem en Rotterdam.


19 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 15 juni. Gisteren ochtend werd de brik BERTHA door twee stoomboten in de haven gesleept. Door de snelle gang en het te laat loslaten der slepers, liep zij met tamelijk veel kracht op de bark PAULINE, welke in de haven ligt te lossen. Deze kreeg hierdoor schade aan de spiegel. De BERTHA kwam er ongedeerd af.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam 17 juni. Woensdag ll. is met goed gevolg te water gelaten, van de werf van de scheepsbouwer J.K. Mulder, te Sappemeer, een schip groot plm. 90 tonnen, genaamd de JONGE WILLEM, zullende bevaren worden door R. v.d. Klei.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Elseneur, 14 juni. Het kofschip JACOBA, kapt. Moesker, van Middlesbro naar Königsberg met kolen en de bark JUSTITIA, zijn heden ten N. van deze plaats met elkander in aanvaring geweest, waardoor de boegspriet van eerstgemeld schip brak en het voorschip schade bekwam, het zal in de haven lopen om te repareren, terwijl laatstgenoemd schip ogenschijnlijk geen schade leed en de reis noordwaarts voortzette.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 18 juni. Scheepsvrachten. Er was heden weinig vraag voor scheepsruimte. Gedaan werd naar Londen tegen Sh.10/9 en 11/- per 10 quarters haver, benevens gratificatie.


20 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 mei. Vrachten. De stemming bleef sedert het bericht van 5 dezer even lusteloos, en daar het product dagelijks schaarser wordt is er vóór het binnenkomen van de nieuwe oogst geen verbetering te hopen. Voor de overvoer der resterende lading ex PAULINE CONSTANCE ELEONORE was slechts één inschrijver tot NLG 60,- naar Rotterdam, leverbaar Amsterdam, doch werd niet geaccepteerd. Later werd deze partij koffie (plm. 6.500 picols) door de NOACH I genomen tot NLG 58 naar Amsterdam. De Factorij betaalde voor een klein partij koffie van de Noordkust NLG 50 en nam van de Zuidkust enige ruimte op tot NLG 60. Naar Kanaal werd van de Zuidkust GBP 2-2-6 betaald. Voor koffie van Padang naar New York wordt een klein schip gezocht tot hoogstens GBP 2-5-0. Voor Australië is geen vraag. Voor zout van Sumanap naar Java en Sumatra’s Westkust werden de UTRECHT en ZES GEZUSTERS bevracht. Stoomschepen hebben voortdurend veel moeite de nodige lading bijeen te krijgen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn:
ALBLASSERDAM NLG 50,- suiker, NLG 50 à 60 koffie, van de Noord- en Zuidkust naar Rotterdam; NOACH I NLG 47,50 tabak, NLG 55 à 58 koffie, van Batavia naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAAN, ANNA EN SOPHIA, RUDOLPHINE, PRINSES AMALIA, GEBR. V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN, en PROF. SIMON THOMAS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 juni. Het Nederlandse schip FREDERIK EN THEODORUS, kapt. Rab, is bevracht om de lading hout van het te Kötka afgekeurde schip ANDREAS BANK, naar hier te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 mei. Het Nederlandse PAULINE CONSTANCE ELEONORE, is 13 mei in publieke veiling voor NLG 3.110 en de inventaris voor NLG 5.844 verkocht. De NOACH I zal de lading van het schip naar Nederland vervoeren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Port Elizabeth (per telegram van Madeira van 16 juni.) Het schip JACOBUS (vermoedelijk JACOBINE), kapt. Holman van Soerabaja naar Falmouth om order, is 24 mei alhier lek en met beschadigde lading binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 juni. Jongstleden zaterdag (opm: 15 juni) is van de werf van de scheepsbouwer W. Bosman te water gelaten het nieuwgebouwde tjalkschip GEZINA, groot plm. 125 tonnen, dat bevaren zal worden door kapt. H. Rozema, van Groningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, Scheepsvrachten. Niet de minste verbetering was deze week in de stand der bevrachtingszaken merkbaar. Bewilligd werd naar Stettin 8 mark per 2.260 kilo, Oost-Jutland 14 mark, Oost-Noorwegen 17 à 18 mark per 2.500 kilo rogge, Gothenburg Sh.15/6, Grangemouth Sh.19/-, Newcastle Sh.20/- per ton lompen, Havre Sh.2/7½ per 500 pond tarwe.


21 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 23 mei. Het Nederlandse schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnen, moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In ons vorig nummer is gemeld, dat door de stoomboot MAASSTROOM nabij Charlois een bootje met twee mensen overzeild is. Naar wij thans onderricht zijn, was het niet die stoomboot, maar de sleepboot BAGATEL die dit ongeluk veroorzaakte.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Mauritius, 23 mei. Het alhier lek binnengelopen schip WALBORG, kapt. Hansen, van Banjoewangie naar het Kanaal bestemd, is binnen een week of 10 dagen gereed met de reparatie.


22 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 19 juni. Van het schip RELIANCE, kapt. Behrens, 23 januari van Porto Cabello naar Hamburg vertrokken, heeft men sedert niet vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 18 juni. De Nederlandse kof JACOBA, kapt. Moesker, van Middelsbro naar Koningsbergen, met schade door aanzeiling alhier binnen, is na volbrachte reparatie weder uit de haven gehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 1 juli 1878, des namiddags ten 3 ure, in De Brakke Grond in de Nes, te Amsterdam, verkopen, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek en Hilman het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Britse vlag, genaamd: GLEE MAIDEN, laatst gevoerd door kapt. Joseph Cummings. Volgens meetbrief, afgegeven te Liverpool, groot 1.305,24 ton bij herleiding tot Nederlandse maat 3.693,33 kubieke meter. Met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt Oosterdok bij de Sluis. Nadere inlichtingen bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Meijer & Co.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hoganas, 20 juni. Een Nederlandse bark, de naam onbekend, is bij Hittarp op strand geraakt doch onbeschadigd weder afgekomen en heeft de reis voortgezet. Er was een contract voor GBP 40 gemaakt voor het afbrengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. G. Jakobs, van het Nederlands schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., zal overeenkomstig het advies van de door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg benoemde experts, ten overstaan van een bevoegd beambte, op woensdag 26 juni aanstaande, ten elf ure, op de werf van de heer F.H. von Lindern te Alblasserdam, presenteren te verkopen alle restanten rondhout, ijzeren masten, ijzerdraad, staand want, hennep, lopend touwwerk en trossen, ijzerwerk en wat verder te koop zal worden aangeboden, afkomstig uit de averijen van bovengenoemd schip.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Volgens de Middelburgsche Courant is van het onlangs medegedeelde gerucht, als zou de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland voornemens zijn eerlang een stoombootdienst van Amsterdam op Queensborough te openen, bij de directie niets bekend.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Bruijns, van Nieuwediep naar Batavia, de 19e juni ’s namiddags van Suez vertrokken, kwam wegens het breken van de lage drukzuiger op 80 mijlen afstand van Suez, ter laatstgenoemde plaats de 20e juni terug. Blijkens gehouden expertise kan de reparatie te Suez geschieden. Het oponthoud, hoewel nog niet met volkomen juistheid op te geven, zal vermoedelijk niet groot zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 21 juni. Eergisteren werd hier van de werf van de heer J. Bodewes met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip VROUW TRIENTJE, metende 65 tonnen, zullende bevaren worden door schipper P.J. Koenen, van Harlingen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 21 juni. Scheepsvrachten. Om in de Noorderhaven te laden werd gedaan tegen Sh.11-/ voor Londen of de Oostkust, en om in de Oosterhaven te laden tegen Sh.12/6 voor het Kanaal van Britstol, per 10 quarters haver, benevens gratificatie.


23 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de heren John Elder & Co. zijn van hun werf te Fairfield, op 18 en 19 juni, twee stoomschepen te water gelaten, voor rekening van het Nederlands koloniaal Gouvernement, genaamd de HAVIK en de ZEEMEEUW. Zij liepen te water met stoom op en geheel zeilkaar. De stoomschepen zijn 243 ton b.m. en de machines van 60 paardenkracht nominaal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 19 juni. Het bij Hittarp aan de grond gemelde schip (zie ons vorig no.), was het Nederlandse schip BERTHA, kapt. Steffens, van Riga met hout naar Amsterdam bestemd. Het was slechts te dicht bij het Hittarp rif geweest, werd toen door de stoomboot DRAGÖR geassisteerd en ligt thans alhier ter rede.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 21 juni. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is op het brikschip UMEA PACKET, kapt. Hazewinkel, van Wilmington (Noord-Amerika) heden behouden te Liverpool gearriveerd, alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 19 juni. Het Nederlandse barkschip BERTHA, kapt. Steffens, van Riga met hout naar Rotterdam, is met assistentie van een sleepboot alhier op de rede gebracht, hebbende in gevaar verkeerd van op het rif van Hittarp te geraken.
(Volgens Lloyd’s List was voor de te verlenen hulp een overeenkomst van GBP 40 gemaakt.)


24 juni 1878


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Stoomwaterboot NIJVERHEID van het Waterzuiverings-etablissement van A. de Bruijn te Batavia. Heren gezagvoerders van schepen worden attent gemaakt op de gunstige gelegenheid, welke thans alhier bestaat, om door middel van bovengenoemd stoomschip te allen tijde drinkwater te kunnen bekomen en tevens verzocht om de vlag te doen hijsen in de voortop, indien zij drinkwater verlangen.
Batavia, 24 juni 1878, de directeur J.M. de Heus


25 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen. Het fregatschip CALIFORNIA, gevoerd door kapt. Deinum, voor NLG 17.000 opgehouden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 23 juni. De hier liggende koopvaardijschepen – jammer dat hun getal niet groter is – laten heden de vlag halverstoks waaien, als uiting van rouw wegens het overlijden van de heer G. de Vries, in leven gezagvoerder van het driemast-clipperschip ’S-GRAVENHAGE, van de rederij der firma J.F. van Leeuwen & Co. Genoemd schip is verleden jaar van hier naar Indië vertrokken en van daar dezer dagen te Amsterdam teruggekeerd, waar het in lossing ligt.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 23 juni. Van het droogdok alhier wordt voortdurend veel gebruik gemaakt. Gisteren is het barkschip LUCTOR ET EMERGO, van de rederij der firma Bouwmeester, Borsius en van der Leije er uit gehaald en vervangen door het barkschip STAD MIDDELBURG van dezelfde rederij.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Voor de gewone oefeningstochten met de zeemiliciens zullen de stoomkanonneerboten DOG en GIER, thans in conservatie aan ’s Rijkswerf alhier, eerlang in dienst worden gesteld.
Voor de oefening van zeemiliciens met torengeschut worden de monitor BLOEDHOND en de stoomkanonneerboot BRAK alhier gereed gemaakt om naar Willemsoord te worden verzonden, waar deze bodems tot genoemd doel onder beheer komen van de commandant van Zr. Ms. fregat EVERTSEN.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam. Van 1 juli 1878 zullen de cargadoorswerkzaamheden door de Maatschappij zelve worden verricht, en heeft zij voor dit onderwerp bij notariële akte volmacht verleend aan de heer J.F. van Bezel. Op het adres der brieven vanaf genoemde datum aan haar over de cargadoorszaken gelieve men bij te voegen: cargadoorskantoor.
De directeur, D.L. Wolfson.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 19 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Schiedam NLG 15,- per 2.100 kilo rogge, Oost-Schotland Sh.30/- per ton vlas, Yarmouth Sh.35/- per ton hennep, Leith Sh.35-/ per standaard planken, Bergen 24 Noorse schillings per Noorse ton gerst.


26 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 juni. Volgens particulier bericht was het Nederlandse schip NOACH I, kapt. v.d. Schaft, 24 juni van Batavia naar Nederland vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 20 juni. De Nederlandse vislogger VOORUIT is 18 dezer alhier binnengelopen om enige schade aan de machine te herstellen en de volgende dag weder vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Triest, 21 juni. De Nederlandse brik GOORECHT EN OLDAMBT is van hier bevracht naar Fernambucq, en de Nederlandse schoener ULRIKA, kapt. Bekkering, naar Rio Grande do Sul.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De brievenmaal voor Nederlands-Indië aan boord van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, wegens averij aan de machine te Suez teruggekeerd, is, blijkens een bij het departement van waterstaat, handel en nijverheid ontvangen telegram, naar Java doorgezonden met het stoomschip PEI-HO, van de Messageries Maritimes. De brievenmaal zal dientengevolge de 18e juli te Batavia kunnen aankomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De scheepsbouwmeesters Arie Smit te Slikkerveer, en Christie, Nolet en de Kuyper te Delfshaven, die in het begin van het vorig jaar de vervaardiging van materieel ten dienste der havenwerken bij Batavia hebben aangenomen, zijn in de tijdige levering te kort geschoten en dientengevolge vervallen in enige zeer hoge boeten, die bij een wetsvoordracht, aan de Tweede Kamer ingediend, voor gedeeltelijke kwijtschelding, worden in aanmerking gebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sundsvall, 19 juni. Scheepsvrachten. Ofschoon er slechts weinig schepen in de haven liggen, kunnen deze toch geen zaken maken. Aanbiedingen van Sh.40/- per standaard naar Londen, en Sh.36/- naar de kolenhavens werden niet geaccepteerd.


27 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 10 juni. De lading van het schip JAVA PACKET, is in goede staat en zal niet gelost worden; het schip behoeft niet te dokken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

In de maandag gehouden algemene vergadering van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland is gebleken, dat ook het afgelopen jaar nog verlies heeft opgeleverd, doch met het oog op het toenemend aantal passagiers en goederen en op de uitstekende en snelvarende boten, die nu in de vaart zijn, had men alle hoop voor de toekomst.


28 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 juni. Zr.Ms. monitor 2e klasse BLOEDHOND wordt heden door het Noord-Hollandsche kanaal per sleepboot naar Willemsoord overgevoerd, om aldaar als bijlegger van Z.M. fregat EVERTSEN, ten behoeve der zeemiliciens dienst te doen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 26 juni. Heden werd van de werf van de wed. C. Boele & Zonen alhier, met goed gevolg, te water gelaten de sleepkaan HOMBERG, groot ruim circa 5.000 centenaars, gebouwd voor rekening van de heer Joh. Kersken, te Homberg a/ Rhein.


Krant:

  JB - Javabode

Aan de Penang Gazette van de 15e dezer ontlenen wij het hieronder staand verslag van de zitting van het gerechtshof (The Marine Court of Inquiry). Het hof bestond uit Mr. E.E. Isemonger, Commissioner of the Court of Requests en Acting Senior Police Magistrate, van Penang als president; de Luit.t.z. Thomas A. Fox, Master Attent te Penang en kapt. A. Distant, Lloyds Surveyor te Penang.
Beklaagde was: James Dick Steward, commandant van het stoomschip KHEDIVE der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, beschuldigd van te hebben in de grond gelopen de Nederlandse mailboot VOORWAARTS, kapt. Aukes, op de hoogte van Muka Head, op het eiland Penang, op 05˚30´ NB en circa 100˚ OL, tegen 7 uur 45 minuten ‘s avonds (opm: p.m.) van de 23e mei 1978.
Getuigenverhoor
Hymen Aukes, die na eedsaflegging het volgende getuigt:
Ik ben commandant van het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam. Ik was op reis van Batavia op Java naar Amsterdam. Ik verliet deze haven op 23 mei te 6 uur 10 minuten ‘s avonds. Ik stuurde door het Noorder Kanaal in peiling van het land. Ik had geen loods aan boord. Omstreeks 7 uur hield ik mijn koers rechtwijzend West, ik zag de lichten van de P.&O. stoomboot KHEDIVE omstreeks 7.15 uur ‘s avonds. Op die tijd veranderden wij onze koers in West half Noord. Ik was op de brug toen wij het eerst het licht van de mast zagen. Het was een halve streek op stuurboordsboeg. Ik gaf het bevel van het schip over aan de officier van de wacht, de tweede officier. Ik ging naar beneden om te dineren. Ik hoorde de officier van de wacht roepen: bakboord. Ik ging op het dek naar de brug en vroeg waarom zij bakboord hielden. Wij lagen toen ongeveer West-Noord-West. De derde officier nam toen het kommando over om de tweede officier af te lossen. Ik zag toen het rode licht en het topvuur van de KHEDIVE. Ik ging weer van de brug af en naar mijn hut. Ik hoorde toen onze stoomfluit en ging op het dek. Ik zag verscheidene lichten en een schip dicht bij ons. Ik riep om te stoppen. Binnen één minuut had de aanvaring plaats. Totdat ik laatstgenoemde order gaf, liep mijn schip met volle kracht vooruit. Dit was om 7.40 uur ‘s avonds. Het schip lag voor Noord-West ten Noorden. Onze zijlichten waren op hun plaats. Ik zag het topvuur helder branden, maar heb de zijlichten niet waargenomen. Ons schip werd ingelopen omstreeks 10 voet vóór de voorstookplaats, aan bakboordzij, circa 30 voet achter de fokkemast. De tweede officier was twee reizen met mij op dit schip geweest en de derde officier evenzo. Ik stelde volkomen vertrouwen in hen. Mijn schip kreeg zo zware schade dat ik bijna zinkende naar de kust moest lopen. Er zijn geen mensen bij omgekomen. De mails werden gered.
Commandant Steward merkt aan: Ik was toen niet op de brug en kon uw groen licht niet zien. Ik denk dat het roer op ‘steady’ stond nadat eerst bakboord was gestuurd. Het was hard bakboord op het ogenblik van aanvaring.
Het Hof merkt aan: De KHEDIVE heeft met een hoek ingelopen evenals of hij achteraan kwam.
Willem Frederik Eversdijk getuigt na de eed te hebben afgelegd: Ik ben de tweede officier van het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS. Ik was op de brug in dienst toen wij voor het eerst de lichten van de KHEDIVE zagen. Onze koers was West half Noorden miswijzend kompas, waar West op de kaart, een halve streep op stuurboordboeg, topvuur en rode licht zichtbaar. Wij hielden dezelfde koers aan, totdat ik werd afgelost door de derde officier. Om 7.30 uur waren dezelfde lichten zichtbaar, ons roer werd toen gezet ½ streek bakboord. Ik zag al onze lichten helder branden, onze uitkijk op zijn post. De commandant kwam bij tussenpozen op de brug. Wij waren omstreeks 5 of 6 mijlen van het land, ik verliet de brug om te gaan dineren en wist verder niets tot dat de aanvaring plaats had. Ik kan niet zeggen hoever de P.&O. stoomboot af was toen ik de brug verliet, maar zij was toen aan onze bakboordboeg. Ons schip veranderde van koers. Totdat ik het commando overgaf waren onze betrekkelijke posities onveranderd; ik voorzag geen oorzaak voor enig ongeluk.
Aanmerking van kapt. Steward: Ik zag de stuurboordlichten van uw schip niet ofschoon gij aan mijn stuurboordboeg waart. Ik zag alleen uw groenlicht na de aanvaring. Wij stoomden met volle kracht, 10 ½ mijl. De aanvaring geschiedde 15 minuten nadat ik de brug verlaten had.”
Mattheus Katharinus Perk, beëdigd zijnde, getuigt: Ik ben derde officier van het stoomschip VOORWAARTS. Ik was in dienst in de nacht van de aanvaring. Ik loste de tweede officier af om 7.30 uur. Op dien tijd zag ik de lichten van een stoomboot recht vooruit, - er brandde een blauw licht. Zodra het blauwe licht verdween, zag ik het rode licht van het schip ½ streek op onze stuurboordboeg. Ik commandeerde: ‘bakboord’. De uitkijk op de boeg blies op de hoorn te 7.30 uur, te kennende gevende: ‘een schip recht vooruit’. Om dezelfde tijd toonde een ander schip een blauw licht.
Het was omstreeks 2½ mijl van ons af; ik kon het rode licht niet goed onderscheiden zonder een kijker.
Toen ik aan dek kwam stuurden wij bakboord. Ik liet nog meer bakboord sturen totdat ik de KHEDIVE 1½ streek op onze bakboordboeg had. Ik stuurde toen N.W. ten W. Toen ik het commando overnam, weet ik niet hoe de koers was, daar het schip afvallende was. Ik gaf verder orders om bakboord te sturen en de kapitein kwam bij mij en vroeg waarom ik dat deed. Ik zei hem dat er een schip vooruit was. Hij gelastte mij het op onze bakboordboeg te houden, totdat wij het vrij hadden. Toen ik het andere op onze bakboordboeg had, toonde het nog een rood licht. Het groene licht zag ik alleen toen het schip vlak bij ons was en nadat ik het aan onze bakboordzij had. Toen wij het andere schip dichtbij zagen stuurden wij weder bakboord. Wij stuurden Noord West ten Noorden op de tijd van de aanvaring. De kapitein was toen op de brug. Tijdens de aanvaring waren onze machines gestopt, tot op dat tijdstip gingen wij met volle kracht. Na de aanvaring bewezen de kapitein en de officieren van de P.&O. stoomboot alle mogelijke assistentie en zonden boten en provisie. Wij moesten ons schip op het strand zetten – het was zinkende. Wij ontstaken blauwe lichten. Ik zag het groene licht voor het eerst omstreeks vijf minuten vóór de aanvaring. Ik liet bakboord sturen, toen ik de P.&O. stoomboot op onze stuurboordboeg zag, omdat ik haar rood licht zag.
Thomas Fawcett – beëdigd, verklaart: - Ik ben eerste machinist aan boord van de Nederlandse stoomboot VOORWAARTS. In de nacht van de aanvaring was ik in mijn hut. Ons schip stoomde volle kracht omstreeks 11½ mijl per uur. Het werd gestopt ten tijde van de aanvaring en liep tot op dat ogenblik met volle kracht.
Hendrik Vos – beëdigd, verklaart: - Ik ben kwartiermeester aan boord van de Nederlandse stoomboot VOORWAARTS. Ik was tijdens de aanvaring in dienst aan het stuurrad. Ik kwam in dienst om 7 uur ‘s avonds, de koers was toen West ½ Noord gedurende een kwartier. De tweede officier gaf mij order om bakboord te sturen; het was omstreeks half acht; het schip viel gedurende vijf minuten drie streken af, toen beval de derde officier mij: ‘Hard bakboord!’ Omstreeks vijf minuten later greep de aanvaring plaats. Ons schip lag toen Noord-West. Ik zag de stoomboot vooruit toen ik order kreeg om bakboord te sturen; ik zag het topvuur en een groen licht; het groene licht zag ik tien minuten vóór de botsing. Ik ben er zeker van dat het een groen licht was.”
Kapt. Steward merkt aan. Het groene licht was op onze bakboordboeg. Ik zag het groene licht alleen toen de derde officier beval: Hard bakboord.
Johannes Vervoort – beëdigd, verklaart: - Ik ben matroos aan boord van de Nederlandse stoomboot VOORWAARTS. Ik was in dienst in de nacht van de aanvaring: ik kwam in dienst om 7 uur ‘s avonds. Omstreeks 7.30 uur zag ik voor het eerst het witte licht waar en gaf dit onmiddellijk te kennen. Ik zag het licht eerst op stuurboordboeg. Ik kon het licht eerst niet onderscheiden, maar naderbij komende, dacht ik dat het een groen licht was. Ik zag het omstreeks 10 minuten. Het was een donkere nacht. Ik zag het groene licht eerst op stuurboordboeg. Zodra ik het witte licht zag, blies ik de hoorn. Een blauw licht heb ik niet gezien. Tot zover de getuigen à charge.
De conclusie van het hof was algemene vrijspraak van de kapitein van de KHEDIVE.
Uitvoeriger delen wij dit en de verklaringen van de getuigen à décharge morgen mede.
De P.&O. Company heeft een actie van 50.000 Pond schadevergoeding tegen de Maatschappij Nederland ingesteld te Penang, en beslag laten leggen op het wrak van de VOORWAARTS.


29 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 25 juni. Het schip VERTROUWEN, kapt. Leuning, zondag alhier van St. Petersburg aangekomen, is heden om order naar Wisbeach vertrokken.


Krant:

  JB - Javabode

De aanvaring van de VOORWAARTS, de getuigen à décharge (vervolg).
James Dick Steward - beëdigd, verklaart: - Ik ben commandant van de stoomboot KHEDIVE toebehorende van de P.&O. Stoomboot Maatschappij. Mijn schip is geregistreerd te Greenwich in 1871. Ik was op weg van Galle naar Penang. Wij kwamen op de hoogte van Muka Head ongeveer 7.30 uur ’s avonds van de 23e mei; ik ging op de brug ongeveer te 6.50 uur ’s avonds; wij stuurden toen Zuid 76 waar Oost; te 7 uur stuurden wij Noord 85 West, waar Oost ½ Noord. Wij zagen het heldere licht eerst te 7.20 uur, omstreeks ½ streek op de stuurboordboeg. Menende dat het een licht van de loodsboot was, bracht ik het recht vooruit en ontstak een blauw licht; toen het blauwe licht niet beantwoord werd hervatte ik mijn koers. Ik hield het licht op mijn stuurboordboeg totdat ik de zijlichten verkende. In het eerst kon ik ze beiden zie. Ik beval toen het roer op stuurboord te zetten totdat ik het licht twee streken op mijn stuurboordboeg had, en het groene licht goed te zien was. Ik hield toen koers, commandeerde ‘steady’ en hield de lichten in deze wederkerige positie, totdat wij zeer dicht bij elkander waren, ongeveer vijf of zes minuten vóór de aanvaring, toen zich plotseling een rood licht vertoonde. Zij (de stoomboot nl.) was nog op onze stuurboordboeg en te dichtbij voor mij om bakboord te sturen. Ik bracht mijn roer toen op ‘hard stuurboord’, stopte de machine en ging ‘met volle kracht achteruit.’ Kort daarna kwamen wij in botsing. Ik zag dat dit onvermijdelijk was en stuurde zo om de schok te temperen. Op het ogenblik van de aanvaring lagen wij Noord-Oost. Indien wij beiden onze eerste koers hadden behouden zouden we elkaar op een afstand van omstreeks 200 yards zijn voorbij gelopen. Er waren slechts weinige omwentelingen achterwaarts gedaan vóórdat wij stootten, onze lichten brandden helder. Ik verloor het rode licht uit het zicht omstreeks 5 minuten vóór de aanvaring. Wij waren allen op onze post omdat wij ten anker moesten komen, één man aan het lood, de eerste en vijfde officier op de brug aan de telegraaf.
William Malcome Robbie - beëdigd, verklaart: - Ik verkreeg mijn diploma als gezagvoerder (master) No. 98.758 te Londen in 1874. Ik ben eerste officier aan boord van de KHEDIVE. In de nacht van de aanvaring was ik in dienst op de brug. Ik zag een helder licht vooruit, een weinig op de stuurboordboeg, ongeveer te 7.20 uur. Wij hielden er op aan en denkende dat het de loods was ontstaken wij een blauw licht – toen dit niet beantwoord werd ontstaken we een tweede. Na ongeveer acht minuten meende ik een rood licht te zien en daarna een groen. De kapitein zei dat het een schip voor anker was. De kapitein zei dat ik beter het groene licht een beetje meer moest openen. Ik deed dit en zette het roer 2 streken naar stuurboord; wij hadden koers gehouden Oost-Noord-Oost, met het groene licht drie streken op onze stuurboordboeg. Plotseling zag ik een rood licht verschijnen en de uitkijk riep: ‘dat schip kruist onze boeg’. Kapitein Steward gaf de order: ‘Stop en met volle kracht achteruit!’. – Omstreeks 1 ½ minuut gingen we achteruit en toen kwamen we in botsing. Ik zei: ‘We kunnen een aanvaring niet voorkomen, het is beter het roer hard-bakboord te zetten om de schok te verminderen. Toen wij stootten lagen wij Noord-Oost. Wij bliezen tweemaal met de stoomfluit – eens op het zien van het rode licht en daarna bij het achteruit stomen. Onze zijlichten brandden helder en wij hadden twee man op de uitkijk. Ik ging naar de boten zien en zag een officier van het Nederlands schip, die ons verzocht hen niet te verlaten, maar het Nederlands schip stoomde naar de kust. De vijfde officier was op de brug bij de telegraaf, en het sein stond op: ‘Klaar bij de machine!’ waarop het meer dan een kwartier vóór de aanvaring gestaan had.
Harry Dewhurst - beëdigd, verklaart: - Ik heb een diploma als tweede stuurman 04183, en ben vijfde officier aan boord van de KHEDIVE. In de nacht van de aanvaring was ik op de brug aan de telegraaf. Ik zag de lichten van een stoomboot vooruit omstreeks ¾ streek, een topvuur en naar gedachten een groen licht, ik zag een rood licht kort vóórdat wij stootten. De telegraaf stond op ‘Klaar bij de machine!’. Wij liepen met volle kracht vooruit totdat het rode licht gezien werd, waarop ik seinde ‘Stop, met volle kracht achteruit!’.
John Allan - beëdigd, verklaart: - “Ik heb een diploma als eerste machinist No. 11.2. Ik ben eerste machinist aan boord van de KHEDIVE. Ik was in de machinekamer tijdens de aanvaring. Voor die tijd stoomden wij 11.2. Ik kreeg de order, om te stoppen en met volle kracht achteruit te gaan, een volle minuut vóór de aanvaring. Wij hadden de machine teruggezet en een volle minuut achteruit gestoomd toen het plaats greep. Voor dien tijd stond de telegraaf op ‘Klaar bij de machine!’. – Voor wij stootten had de schroef 47 wentelingen achterwaarts gedaan.
Charles Henry Sheill - beëdigd, verklaart: - Ik ben bevaren matroos aan boord van de KHEDIVE. Ik was vooruit op de uitkijk, stuurboordboeg, in de nacht van de aanvaring. Ik rapporteerde eerst een helder licht, even na zevenen, toen zag ik een onduidelijk licht. Ik kon het gedurende 10 minuten niet onderscheiden. Het zag eruit als het licht van een stoomboot en kan een groen licht geweest zijn. Ik zou denken dat het omstreeks ½ streek op onze stuurboordboeg was. Plotseling zag ik een rood licht en ik riep naar de brug: ‘Zij beproeft dwars voor onze boeg langs te lopen,’ Omstreeks 2 minuten later voer zij ons aan en ik liep naar achteren. Ik kan er niet op zweren dat het een groen licht was, maar het was geen rood licht. Bij het eerste zien van het licht gaf ik één slag met de bel, hetwelk betekent een schip op stuurboordboeg.
Adamdika Sheill - beëdigd, verklaart: - Ik ben Klasi aan boord van de stoomboot KHEDIVE. In de nacht van de aanvaring was ik vooruit op de uitkijk aan stuurboord. Ik zag een wit, een rood en een groen licht alle drie vooruit, eerst het witte, en dan de twee gekleurde. Ik gaf één slag met de bel, te kennen gevende ‘op onze stuurboordboeg’. – Ik bleef drie lichten zien, na het luiden met de bel toonden wij een ander licht.
De conclusie
Uit het gehouden getuigenverhoor zijn wij tot de conclusie gekomen dat de commandant en de officieren van de KHEDIVE niet te beschuldigen zijn. Het komt ons voor dat de twee schepen zodanig op elkander in stoomden, dat zij elkaar vrij gepasseerd hadden, indien zij hun koers hadden behouden, maar zij zouden in het passeren zeer dicht bij elkander zijn geweest. Het lijkt ook waarschijnlijk dat, toen men elkander naderde, de derde officier van het Nederlands schip, die het commando over dat vaartuig voerde, zijne positie onjuist inzag, een botsing heeft gevreesd en daarom verkeerdelijk bevel gaf om het roer van zijn schip bakboord te zetten, zodat hij de aanvaring onvermijdelijk maakte door de boeg van de KHEDIVE te kruisen. Wij geven derhalve de certificaten terug ons door de officieren van de KHEDIVE overgegeven,
Getekend: E.E. Hemonger, Thomas A. Fox, A. Distant.


30 juni 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juni. Volgens particulier bericht is het stoomschip NORMANDY, van Banana naar Rotterdam, de 28e dezer te Madeira aangekomen, hebbende 11 juni de krukas gebroken; zou de reis vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 juni. Het Nederlandse schip LINA EN JOHANNA, kapt. Van Wijk, arriveerde de 20ste dezer van Nerva alhier voor de Nieuwe Houthaven, is na 261 tult balken gelost te hebben, de 27ste dezer weder uit IJmuiden naar Sundsvall vertrokken en heeft derhalve slechts 7 dagen nodig gehad om te lossen, ballast in te nemen en weder naar zee te gaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is op de werf der heren Walker, Stronck & Van Delden de kiel gelegd voor een sleepschroefstoomboot van 12 p.k. Machines en ketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 26 juni. Heden is op de werf De Hoop, van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterschip, genaamd PRO PATRIA, groot 80 lasten, voor rekening van de heer W. Koppe te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoen-kraakschip voor rekening van de heer D. Westerduin te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, op donderdag de 11e juli 1878, des namiddags ten 2 ure, in het Poolsche Koffijhuis in de Hoofdsteeg te Rotterdam, van een smakschip, genaamd WILHELMINA, groot 57 ton, met zijn ankers, kettingen, touwen, gereedschappen en verdere goederen, uitmakende de inventaris van gezegd schip. Te bezichtigen in de Wijnhaven nabij de Noodbrug, alwaar hetzelve is liggende.


01 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 20 mei. Daar onze markt in dezelfde flauwe en lusteloze toestand verkeert als laatst gemeld werd, is er omtrent vrachten weinig bijzonders mede te delen en bepaalden de afdoeningen van Nederlandse schepen gedurende deze veertien dagen zich tot de ALBLASSERDAM, Rotterdam, NLG 50,- suiker, NLG 50 à 60,- koffie, op de noord- en zuidkust te laden; en NOACH I, Amsterdam, NLG 47,50 tabak, NLG 55,- à 58,- koffie, te Batavia te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, behalve die in het vorige bericht vermeld: INDIA, MAASNYMPH, stomer MADURA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 3e juni 1878 voor de ondergetekende notaris Hermannus Adrianus Schadee, residerende te Rotterdam, gepasseerd, is tussen de heren Wilhelm Heinrich Müller en Friedrich Emil Hugo Neeze, beiden kooplieden, wonende te Düsseldorf en aldaar handelende onder de firma Wm. H. Müller & Co., als beherende en hoofdelijk aansprakelijke vennoten en andere personen als commanditaire vennoten, overeengekomen om te Rotterdam te vestigen een filiaal der te Düsseldorf bestaande vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & Co.
De vennootschap heeft ten doel het aannemen van transporten en uitvoeren van expeditiën en is aangegaan voor de tijd van vijf jaren, aanvang nemende de 1e juli 1878 en alzo zullende eindigen de 30e juni 1883, met dien verstande nochtans, dat die door het eenvoudig verloop van die termijn niet van zelve zal ophouden, maar dat daartoe een schriftelijke opzegging van een der vennoten een jaar te voren zal worden vereist, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor een jaar te zijn verlengd, en zulks vervolgens telkens van jaar tot jaar, totdat een zodanige opzegging ten minste een jaar te voren zal hebben plaats gehad.
Rotterdam, 1 juli 1878, H.A. Schadee, notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 1 juli 1878, des namiddags ten 3 ure, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam verkopen, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek en Hilman het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Britse vlag, genaamd: GLEE MAIDEN, laatst gevoerd door kapt. Joseph Cummings. Volgens meetbrief, afgegeven te Liverpool, groot 1.305,21 ton, bij herleiding tot Nederlandse maat 3.693,83 kub. meter. Met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok bij de Sluis. Nadere inlichtingen bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Meijer & Co.


02 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen te Amsterdam, 1 juli; het Engels fregatschip GLEE MAIDEN is voor NLG 45.000,- opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 29 juni. Heden namiddag is van hier naar Vlissingen vertrokken tot het weder innemen van lading het fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SENIOR, dat hedenochtend van
Alblasserdam, na volbrachte reparatie, hier was teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 8 juni. Het schip AGATHA, kapt. Bohn, van Maroim naar Stockholm met suiker en katoen, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd en verkocht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zwolle, 30 juni. Gisterenavond is de algemene jaarlijkse vergadering van actiehouders in de Zwolsch-Amsterdamsche raderstoombootmaatschappij gehouden. Het uitgebracht verslag deed zien dat in 1877 de vaart vrij gunstig en op 31 december het reservefonds NLG 12.000,- was. Men besloot tot 4 procent uitkering over 1877 en om 2/5 te reserveren. De heren E.G. van Senden, V.J. Bruiman en J. Gratema zijn tot bestuursleden herkozen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 29 juni. Het Nederlandse schip LINA EN JOHANNA, kapt. H.O. van Wijk, arriveerde de 20e juni van Nerva alhier voor de Nieuwe Houthaven. Het is na 261 tult balken gelost te hebben, de 27e weder uit IJmuiden naar Sundsvall vertrokken en heeft derhalve slechts 7 dagen nodig gehad om te lossen, ballast in te nemen en weder naar zee te gaan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 26 juni. Scheepsvrachten. Naar Delfzijl werd gedaan tot 18 cent per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken, NLG 30,- per tult Noorse balken; naar Gent tot Sh.17/- per load ronde sleepers; naar Yarmouth Sh.14/- per ton raapkoeken; naar Christiania NLG 19 en 15% per last hennep; naar Wilhelmshafen tot NLG 14,50 per last muurlattten en 18 cent per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken.


03 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 26 juni. Het brikschip HENRIETTE, kapt. Miedbrodt, van Dordrecht naar Riga met pijpaarde, dat in het begin van mei op Läsöe strandde en door de bergingsstoomboot HELSINGÖR lek hier binnengebracht werd, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 28 juni. Het schip ANNA, kapt. Top, zaterdag ll. alhier aangekomen, heeft order voor Londen bekomen en is gisterenavond vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop de ijzeren schroefstoomboot genaamd: de OOSTERSCHELDE, hebbende een laadruimte, na aftrek der machinekamer, van 55 Nederlandse tonnen; uitmuntende machine van 12 paardenkrachten, en complete inventaris, alles in de beste order, zoals dezelve thans is liggende aan de Separatiedijk van de beide Engelse polders, onder de gemeente Rilland nabij Bath, provincie Zeeland, aldaar te bezien en te bevragen, ook met franco brieven ten kantore van de WelEdele Heer C.G. Harison, alsmede ten kantore van de Heren Van Heel & Co., te Goes.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 juli. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot GERMANIA, gebouwd voor rekening van de heren Gebrs. Neumann, te Baer, bij Alöers. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot circa 270 last, te bouwen voor rekening van de heer Joh. Seib te Nierstein.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 1 juli. Donderdag ll. (opm: 27 juni) is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester J.K. Mulder alhier, het koftjalkschip JOHANNA JANTINA, groot 85 zeetonnen, zullende bevaren worden door kapt. G. Kuipers van Groningen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Aan een particuliere correspondentie, van een der passagiers van de VOORWAARTS, ontleent het Rotterdamsch Nieuwsblad de volgende bijzonderheden omtrent de aanvaring:
Het was ’s avonds kwart voor achten, bij helder weer; de passagiers zaten juist beneden in het salon aan tafel, toen de schok gevoeld werd. Ieder spoedde zich naar boven en in een paar minuten was het voorschip vol water gelopen. Gelukkig geschiedde de aanvaring een half uurtje van de wal af, zodat de kapitein nog gelegenheid had onmiddellijk op het strand aan te sturen en het schip daar vast te zetten. De eerste boot werd daarop uitgezet, waarin 2 families, de een met 6, de ander met 5 kinderen plaats namen, die terstond aan boord van de KHEDIVE opgenomen en daar zeer liefderijk ontvangen werden. De overige passagiers werden aan land gebracht en moesten de nacht onder de blote hemel doorbrengen.
De berichtgever, waaraan wij deze bijzonderheden ontlenen, vermeldt niet hoe het verder met de goederen aan boord is gegaan, vermoedelijk is echter een groot gedeelte dier goederen gered, daar in de bovenbedoelde brief nog de volgende zin voorkomt: Gelukkig is een groot gedeelte van ons goed gered. De houding van de passagiers en bemanning, tijdens het ongeval, moet merkwaardig kalm zijn geweest.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 26 juni. Het schip GEERTINA, kapt. De Groot, is naar Fernambuck bevracht tot 45 schellingen met 5% per ton bruto gewicht. Hier bevindt zich geen enkel onbevracht schip.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 juli. Scheepsvrachten. De bevrachting bepaalde zich heden tot een enkel schip voor de voorhavens van Frankrijk tegen Ffrs.15 per 30 hectoliter haver, om in de Oosterhaven te laden.


04 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 8 juni. Het schip LANDBOUW ligt hier nog in reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Het barkschip CALIFORNIË, 24 juni ll. te Amsterdam in publieke veiling opgehouden, is door de makelaar A.E. Koli aan een Rotterdamse firma verkocht. (opm: verkocht aan Aug. Köpcke en niet verdoopt)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het oorlogsstoomschip ATJEH is naar de marinewerf te Nieuwediep verhaald en zal van een veel zwaarder tuig worden voorzien. Ook zullen de masten, als veel te licht, bekuipt worden; er zullen waarschijnlijk nog wel 3 maanden verlopen, eer deze bodem de tocht kan hervatten.


05 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar (per telegram van Soerabaija d.d. 3 juli) Het schip RODA, van hier naar Singapore, is op Dawakan gestrand en zal vermoedelijk wrak worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 4 juli. Het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J.C. Bruin, van Nieuwediep naar de Oostzee, is alhier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Venlo, 3 juli. Door enige dagen werd van de werf der firma Hillen & Penning, machinefabrikanten en scheepbouwmeesters te Blerik, bij Venlo, met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 120 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Geldens te Oss.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 4 juli. Het Nederlands schip BESTEVAÊR,kapt. van der Plas, van Tjilatjap herwaarts, is gisteren bij Dungeness geloodst; alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 3 juli. Dinsdag j.l. (opm: 2 juli) werd van de werf der Gebr. Nijhuis te water gelaten het koftjalkschip de VROUW ADRIANA, groot 140 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. Kieboom, van Sliedrecht.


06 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 2 juli. Het Nederlandse schip JUIKO VAN DEEN, kapt. Havenga, van Petersburg, heeft order bekomen naar Londen en de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip KANAGAWA, kapt. Ouwehand, voor of op 4 juli te Batavia aangekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

DE stoomvaartlijn Vlissingen-Queensboro wordt meer en meer de geliefkoosde weg tussen Duitsland en Engeland. Dinsdagavond vertrokken met de PRINSES ELISABETH van Vlissingen naar Engeland de kinderen van de groothertog van Hessen, vijf jeugdige prinsessen en een jonge prins, begeleid door de majoor Von Herff, enige dames en bedienden. De groothertog en de groothertogin zullen heden langs dezelfde weg naar Londen vertrekken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 29 juni. Nadat er deze week 18 schepen met ballast en twee stoomschepen van Pillau naar de Oostzeehavens, alsmede enige kleine schepen van hier binnendoor naar Memel waren afgegaan, is onze haven niet ruim meer van vrachtvrije schepen voorzien, zodat men bij enige vraag verwacht, dat de vrachtkoersen zullen stijgen. Bewilligd werd naar Aarhus, Kopenhagen en de Deense eilandhavens 12 mark, Gothenburg 16½ mark, Oost-Noorwegen 17 mark, alles per 2.500 kilo rogge. Lübeck bij niet volle lading 12 mark per dito, Stettin 4 mark per 4.520 kilo rogge, Nerva 2 mark per centenaar wol, Rotterdam NLG 14,- per 24 stuks eiken spoorleggers.


07 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 4 juli. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten het ijzeren sleepschip, genaamd ONRUST, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cardiff, 4 juli. Het kofschip JAN FRESEMAN, kapt. Rozenbeek, is 3 dezer op de rede van Penarth aangekomen voor order.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden een radersleepboot, 21,40 meter lang X 4,90 breeds over de raderkasten, diepgang 1,50 meter. Enkele cilinder – Condensing-machine – 36 P.K. In goed werkende staat. Te bevragen, onder letters TT, met franco brieven, bij de boekhandelaar J.C. Schröder, Kalverstraat 174, Amsterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Zr. Ms. stoomkanonneerboot BRAK vertrok gisterenmorgen naar de directie der marine te Willemsoord, terwijl van daar wordt afgehaald Zr. Ms. stoomkanonneerboot WODAN, die aan ‘s Rijks werf alhier moet worden hersteld.


08 juli 1878


Krant:
  JB - Javabode

Soerabaija, 2 juli. Het Nederlands-Indisch schip GOUVERNEUR J.A. BAKKERS, heden alhier verkocht, bracht NLG 6.100 op. Koper is Sech Achmad bin Abdulla Bakar Esook.


09 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 juli. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, aangebouwd bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier, zal nog in de loop dezer week naar West-Indië worden overgevoerd, om aldaar als transportschip dienst te doen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 8 juli. Het schip CATO, kapt. Bakker, is ter rede lek geworden en opgezeild naar Schiedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Barcelona 2 juli. Het schip ALBERTINA, kapt. Schytt, van St. John’s met planken alhier aangekomen, is zwaar lek. Men is dadelijk begonnen de lading te lossen.


10 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 7 juli. Heden middag, omstreeks half drie uur, arriveerde aan de loskade alhier de stoomboot TELEGRAAF IV, aan boord hebbende ruim 700 passagiers, waaronder de kapitein-commandant der garde civique uit Laeken met zijn officieren en de muziek, die daags te voren aan de burgemeester hadden doen weten, dat zij alhier een muziekuitvoering wensten te geven, waarvan de opbrengst moest strekken ten voordele der armen dezer stad. Na aan de aanlegplaats door een deputatie uit het bestuur te zijn afgehaald, begaf de stoet zich naar het schuttershof De Edele Handboog, alwaar de burgemeester Jhr.Mr. Schorer met de oudste wethouder de gasten in de druk bezette tuin afwachtte. Nadat van weerszijden de gewone plichtplegingen hadden plaats gehad, liet de muziek zich horen, terwijl de burgemeester de erewijn aan de officieren deed aanbieden; ook de muzikanten werden ruim van verversingen voorzien. Om 4 uur was het vertrek weder bepaald, doch alvorens moest de Brabançonne (opm: hhet Belgische volkslied) en het Nederlands Volkslied worden uitgevoerd, terwijl de vreemdelingen hoogst voldaan over de gulle ontvangst een volgend jaar beloofden weder te komen. Tot wederziens was aller antwoord. Om half 5 uur verliet de boot weder de loskade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 2 juli. De Nederlandse Gouvernement stoomschepen HAVIK en ZEEMEEUW, van Glasgow naar Batavia, zijn gisteren alhier binnengelopen om kolen en proviand in te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 7 juni. Het lek in het schip JACOBINE, kapt. Holman, 24 mei alhier van Banjoewangie lek binnengelopen is gevonden na het lossen van ongeveer tweehonderd ton lading, en is dicht gemaakt. De geloste lading wordt weder ingenomen en zal het schip binnen tien dagen gereed zijn om te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 9 juli. De Nederlandse kof FAMILIETROUW, kapt. Woortman, van Rotterdam naar Memel met spoorijzer, is te Hellesund lek binnengelopen; het moet de lading lossen om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 4 juli. Scheepsvrachten. Het Nederlandse brikschip ZUIDERZEE, kapt. C. Klein, is naar Nantes bevracht tegen Ffrs. 25,- per ton. Daar zich hier geen enkel onbevracht schip bevindt en ook weinig schepen hier verwacht worden, terwijl bovendien de krentenoogst nabij is, raadt men reders en gezagvoerders ten zeerste hun schepen naar hier te dirigeren, daar hier het gehele jaar door lonende vrachten zullen zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 9 juli. Scheepsvrachten. Vrachtkoersen steeds dalende. Voor de kolenhavens aan de Oostkust besteedde men Sh.6/- per 10 quarters haver om in de Noorderhaven te laden.


11 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 9 juli. Op de werf van de heren Gebrs. B. Pot, te Elshout, aan de Kinderdijk, zijn heden de kielen gelegd voor vier loggerschepen, bestemd voor de haringvisserij.
Deze schepen worden voorzien van een stoomspil voor her inhalen der netten en zullen varen onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co., te Vlaardingen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 9 juli. Heden is een aanvang gemaakt met het innemen der lading in het aan de loskade alhier liggende, onlangs hier te water gelaten clipper-fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. A. Bax. De 15e dezer wordt de lading gesloten.
Tot dusver is op de werf Middelburg’s Welvaren van de firma J. van Leeuwen & Co. nog geen nieuwe kiel gelegd; de geldmannen schijnen vasthoudend te zijn en liever coupons te knippen dan hun fondsen in schepen te beleggen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De lading der VOORWAARTS bestond o.m. uit 6.372 schuitjes tin, 750 kisten thee, 10.129 pakken tabak en 1.100 balen koffie. De drie laatstgemelde vrachtartikelen waren geassureerd, voornamelijk te Batavia en daarop zal dus geen schade worden geleden. Of, en zo ja, wat er van het tin te redden valt, is voor zover wij weten, hier nog niet bekend.


12 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 juli. Het schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Houtkoper, is volgens telegram van Soerabaija bevracht voor een reis van Sumanap naar Pangool (opm: ongetwijfeld met zout)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland verzoekt ons het volgende mede te delen:
Met de Nederlandse mail, via Napels, 7 juni van Batavia vertrokken, zijn hier enige Indische bladen aangekomen, waarin wij omtrent de aanvaring van het stoomschip VOORWAARTS door het stoomschip KHEDIVE enige verhalen lazen, uit de Penang Gazette overgenomen.
De brieven uit Batavia van 27 mei en 3 juni, per Engelse en Franse mail, zijn nog niet aangekomen en de berichten uit Penang, die met dezelfde gelegenheid verzonden zijn, zijn daardoor niet in ons bezit. Alléén per MADURA, via Napels, ontvingen wij brieven. Wij zijn nog rapporten wachtende, 27 mei van Penang verzonden. Zodra die in ons bezit zijn, zullen wij de juiste toedracht der zaak kennen en de belanghebbenden kunnen inlichten. Vergunt ons voor het ogenblik alleen deze opmerking, dat de berichten omtrent het voorval, door de Penang Gazette gepubliceerd, ons in de hoogste mate eenzijdig en onvolledig voorkomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 10 juli. Door de inspecteur over de stoomvaartdienst der marine, en enige deskundigen van de fabriek te Fijenoord, zijn heden tengevolge van het ontdekken ener scheur in een der cilinders van de rammonitor LUIPAARD, de cilinders van die bodem onderzocht en maatregelen genomen voor een spoedige herstelling.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 juni. De Penang Gazette van 27 mei bevat een kort verslag van het onderzoek gehouden bij het Marine-gerechtshof van instructie in de zaak der aanvaring van de KHEDIVE en de VOORWAARTS. Uit dit onderzoek moet gebleken zijn, dat de KHEDIVE, Oost-half-Zuid, 11 knopen in ’t uur stomende, ten 6 uur 50 ’s namiddags van de 21ste mei de lichten van de VOORWAARTS in ’t zicht kreeg, de W. ½ Noord stuurde, dus in recht tegenovergestelde richting; dat alles goed ging en het groene licht van de VOORWAARTS zichtbaar bleef tot ongeveer 7 uur 45 min, toen de VOORWAARTS opeens van koers veranderde en haar rood licht vertoonde. De schepen waren toen zo dicht bij elkander, dat de kapitein van de KHEDIVE, ziende dat een aanvaring onvermijdelijk was, onmiddellijk zijn machine stil hield en toen met volle kracht achteruit stoomde. Geen vijf minuten later had de aanvaring plaats en de kapitein van de VOORWAARTS, die juist op het dek gekomen was, handelde met de grootste koelbloedigheid en verstand. Hij wendde onmiddellijk zijn schip landwaarts en bracht het in de positie waarin het gestrand is. De derde stuurman was op wacht op het ogenblik van het ongeluk en verklaarde, dat hem door de tweede stuurman, die hij een paar minuten te voren had afgelost, geen koers opgegeven was. Het einde van het voorlopig onderzoek was, dat de Engelse kapitein en stuurlieden hun certificaten behielden.
Te Penang had men de eerste tijding van het ongeluk gekregen door een boot van de KHEDIVE, die de 26e om 7 uur ’s morgens aankwam en berichtte, dat de VOORWAARTS gestrand was in een baai aan de noordzijde van het eiland, en dat haar passagiers en bemanning deels door de KHEDIVE overgenomen, deels veilig aan land gekomen waren. Omstreeks 11 uur voormiddags kwam de KHEDIVE zelf met al de eerste klasse passagiers en een aantal andere passagiers van de VOORWAARTS aan boord te Penang. In de gestrande boot der Maatschappij Nederland duurde het tot 6 uur in de morgen van de 26e, eer het water in het salon en de kajuiten stond. Twee stoomboten, de COLONEL PHAYRE eb de DELI waren het schip gaan opzoeken en hadden het omstreeks de middag van de 27e bereikt. Zij namen een deel der lading over en brachten de nog aan boord zijnde personen aan land en verder naar Penang, waar zij ’s avonds half tien aankwamen.
Het wrak van de VOORWAARTS bleek een gat gekregen te hebben aan de bakboordzijde tot 16 voet diep onder het dek en ongeveer 21 voet achter de voormast. De scheur was boven 5 voet wijd en eindigde van onderen in een punt.
De Nederlandse passagiers, die door de P.& O. steamer te Penang gebracht waren, hadden niet bij zich dan hun klederen, velen slechts slaapbroek en kabaai. De Nederlandse consul heeft hun alle hulp verleend.
Men vertelde voorts te Penang, dat de drie stuurlieden van de VOORWAARTS bij de aanvaring onmiddellijk overgesprongen waren, en in een ogenblik de soldaten aan boord zich meester gemaakt hadden van de boten, en deze slechts weder wilden verlaten, toen kapt. Aukes zijn revolver voor de dag haalde en dreigde onder de bende te zullen schieten.


13 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 9 juni. Het stoomschip KHEDIVE, hetwelk met de VOORWAARTS in aanvaring was, is in het Tandjong pagar dok alhier bezig de geleden schade te herstellen. Vermoedelijk zal de reparatie elf weken aanhouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 12 juli. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip NESTOR, kapt. Van Roosendaal, van Brouwershaven te Batavia gearriveerd.


14 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 8 juli. Het Nederlandse barkschip VESTA, kapt. Ruige, is bevracht om te Saigon rijst te laden naar Ilo Ilo voor 25 c. per picol.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 mei. Volgens ontvangen telegram uit Penang staat de VOORWAARTS tot aan het dek onder water. De lading is gedeeltelijk gelost, doch men veronderstelt dat zij, behalve de tin, niets meer waard is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 14 juni. De herstellingen van de JACOBINE, kapt. Holman, van Banjoewangie naar het Kanaal bestemd, zijn geëindigd en de geloste lading is weder ingenomen. Een bodemerij van GBP 700,- wordt beproefd op te nemen om de gemaakte kosten te dekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 6 augustus 1878, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip ANNA, geclassificeerd in Veritas 3/3 L 1.1, laatst gevoerd door kapt. P.F. van Overklift, volgens meetbrief lang 50,20 meter, gemiddelde wijdte 8,983 meter, gemiddelde hoogte 6,017 meter, en alzo groot 1.116 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende in de Haringvliet te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


15 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juli. Volgens brief van kapt. C. Rab, voerende het Nederlandse schip DEN HELDER, d.d. Macassar 21 mei, was zijn schip bevracht naar de Molukken en terug en dacht hij met 8 à 10 dagen te vertrekken.


16 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 juli. Het alhier op de werf De Nachtegaal van de scheepsbouwmeester de heer W.H. Meursing in aanbouw zijnde composite klipper-barkschip, van circa 1.000 register tonnen, wordt gebouwd voor rekening van de firma Aug. Hendrichs & Compangie; het zal genaamd worden SMEROE en gevoerd worden door kapt. C. Strootman.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koloniën. Batavia, 12 juni. Het Bataviaasch Handelsblad zegt:
Het is ons aangenaam te kunnen mededelen dat de (opm: Nederlandsch-Indische) Droogdok-Maatschappij jl. woensdag haar werkzaamheden heeft aangevangen, en dat wel met groot geluk. Tot dusver had nog geen groot schip gelost op het eiland Amsterdam, het terrein van de arbeid der maatschappij; jl. woensdag echter is de PRINS HENDRIK van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland aan het nieuwe daar gebouwde hoofd gekomen en heeft met behulp van de daar opgestelde bok vlug en goed een stoomboot gelost. Men hoopt dat het droogdok over een maand zal kunnen worden opengesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 juni. Volgens de Straits Times is er een aannemer gevonden voor het lichten en weder in goede staat opleveren van de VOORWAARTS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penang, 10 juni. De lading van de stoomboot VOORWAARTS is gelost, behalve de tin en de rest bestaande uit tabak en thee welke geheel bedorven is. De bergers hopen het schip vlot te krijgen en in ongeveer drie weken in de haven te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Samarang direct ligt te Rotterdam in lading het Nederlands barkschip DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de Cargadoors D. Schotman Dzn., Dordrecht. Ch. Cornelder & Zonen, Rotterdam.


17 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Svinoer, 6 juli. Het schoenerschip MARCHIENA, kapt. Nepperus, van Hudiksvall naar Macduff, is 2 dezer alhier met gebroken gaffel en gescheurde zeilen aangekomen en zal de schade alhier repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 16 juli. Van de werf ’s Lands Welvaren, scheepsbouwmeester J.J. Fiegee, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip de VERWACHTING, zullende gevoerd worden door stuurman L. Spaans Lz., voor rekening van de heer Jacob de Mos Jz. te Scheveningen, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 22 juni. De reparaties aan het schip LANDBOUW zijn bijna volbracht; de lading wordt weder ingenomen en denkelijk zal het in de volgende week de reis voortzetten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het Nederlandse fregatschip FLEVO is door de makelaar Ed. C.A. Koli verkocht aan een Bremer huis.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Suriname, 21 juni. Volgens bericht van de Engelse consul, ligt het schip WESTERN BELLE, thans in drie vaam water en schijnt geen schade te hebben, zodat het gedeelte der lading, dat gelost was om het schip te lichten, weer aan boord genomen is. Bij een volgende mail hoopt men bericht te kunnen geven, dat het schip de reis voortgezet heeft.


18 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 17 juli. Op de Hinder, bij Goedereede, is gestrand de Engelse bark MALTA, kapt. Hylands, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam; het schip zit vol water en is totaal wrak. De equipage is gered, alsmede een gedeelte van de inventaris, hetwelk hier is aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 20 juli. De lading van de JAVA PACKET, kapt. Trappen, is onbeschadigd bevonden; het schip is in de haven gehaald en behoeft niet te lossen om te repareren. Een bodemerij van 6.000 ropijen is tegen 5 procent op schip en lading genomen om de gemaakte kosten te dekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 20 juli. Het schip KITTY, kapt. Mulder, alhier door ziekte van de equipage binnengelopen, heeft na hun herstel de reis naar Amsterdam voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het schroefstoomschip VAN GALEN is te Nieuwediep een proef genomen, om, in de vaart, onder een verondersteld vijandelijk schip, een torpedo te brengen en te doen springen. Nadat de torpedo aan een daartoe ingerichte lange spier bevestigd, aan stuurboordzij was uitgebracht, liet men die twee à drie meter onder water zakken en toen door en galvanische stroom springen. De uitwerking was treffend; het water werd tot aan de raas opgestuwd. Aan boord van de VAN GALEN was de schok nauwelijks voelbaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Assen, 15 juli. In de algemene vergadering van de aandeelhouders der Drentsche Stoombootmaatschappij, waarvan de zetel te dezer stede is gevestigd, is over het eerste boekjaar verslag uitgebracht. Dit verslag luidt in allen dele gunstig. Gedurende het boekjaar zijn met de verschillende diensten der Maatschappij 25.490 personen en 73.255 partijen goederen vervoerd. De netto winst is NLG 8.082,84; aan de aandeelhouders wordt een dividend uitgekeerd van 11 procent. Het maatschappelijk kapitaal zal met NLG 100.000,- worden vergroot.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rio Janeiro, 22 juni. De reparatiën aan het schip LANDBOUW zijn bijna volbracht, de lading wordt weder ingenomen en denkelijk zal het in de volgende week de reis voortzetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 juli. Naar wij vernemen, is dezer dagen op de werf van de heren John Elder & Co. te Govan bij Glasgow de kiel gelegd van een nieuw stoomschip van 3.000 ton en 400 paardekracht nominaal, dat gebouwd wordt voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.


19 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomklepvaartuig JAPARA, aangebouwd bij de heren Christie, Nolet en De Kuijper, te Delfshaven ligt alhier tot laden gereed. Het is, zo als men weet, aangebouwd voor rekening van het departement van koloniën en bestemd om dienst te doen ten behoeve van de havenwerken te Batavia.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 18 juli. Het Nederlandse mailstoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Vis, arriveerde hedenmiddag alhier met 61 decimeters diepgang. Waterstand 1,04 meter boven A.P., gelijk aan 0,16 meter boven gewoon zomer volzeegetijde. Genoemd stoomschip volbracht de reis van New York herwaarts in 11½ dag.


20 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 17 juli. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten het ijzeren aakschip, genaamd DELIANE, voor rekening van de heer C. Smits te ’s Hertogenbosch.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leiden, 18 juli. Aan de Leidsche Stoombootmaatschappij Volharding is concessie verleend tot het in de vaart brengen ener stoombarge, varende tussen Alphen en Gouda. Dit is de zesde boot welke genoemde Maatschappij in de vaart brengt. Het uitgekeerde dividend bedroeg over 1877 25 procent.


21 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, te Hellevoetsluis, ten huize van de heer A. van den Berg, op woensdag de 24ste juli 1878, ’s middags ten 12 ure, ten overstaan van de notaris H.K. Vlielander, te Hellevoetsluis, van het wrak en de geborgen inventaris van het op de Hindert gestrande Engelse brikschip MALTA, bestaande in staand ijzer want en aanzienlijk en meest nieuw lopend touwwerk, 18 stuks uitmuntende zeilen, waaronder een kluiver, 12 meter lang bij 3¼ meter diep; een patent vol groot marszeil, 16 kleeds met 6½ meter diep; een groot bramzeil, 15 kleeds bij 4 meter diep; een brikzeil, 16 kleeds bij 8¾ meter hoog; een groot zeil, 21 kleeds bij 5¾ meter diep; een onder voormarszeil, 18 kleeds bij 4 meter diep, alle fonkelnieuw, de twee laatste slechts enkele dagen gebruikt; een nieuwe sleeptros, ongeveer 160 meter lang, dik 28 centimeter; 2 zware trossen, ongeveer 120 meter lang en dik 14 centimeter; 2 nieuwe trossen, ongeveer 200 meter en 100 meter lang, dik 7 en 5 centimeter; zware kettingen, 100 en 120 meter lang; benevens lichtere meer- en tuigkettingen, anker, rondhouten, blokken, kompassen, lantaarns, enz.; en voorts: Een uitmuntende scheepsboot of jol, lang 4,70 meter (of 17 Amsterdamse duimen).
Nadere informatiën geven de heren A. Mes & Zoon, scheepsagenten te Hellevoetsluis, en notaris Vlielander voornoemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op vrijdag 26 juli 1878, des middags ten 12 ure, door de deurwaarder J. Gouverne, aan de Noordblaak te Rotterdam, van een zo goed als nieuwe scheepsinventaris, bestaande in: ankers, kettingen, zeilen, kabels, lijnen, dekkleden, lieren, mast- en rondhout; en onmiddellijk daarna van het goed onderhouden schip JACOB, groot 400 ton. Liggende ter voormelde plaatse. ’s Morgens vóór de verkoop te bezichtigen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 6 augustus 1878, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven No, 29, publiek veilen het Nederlandse gekoperd en kopervast fregatschip ANNA, geclassificeerd in Veritas 3/3 L 1. 1., laatst gevoerd door kapt. P.F. van Overklift, volgens meetbrief lang 50,20 meter, gemiddelde wijdte 8,983 meter, gemiddelde hoogte 6,017 meter, en alzo groot 1.116 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende in de Haringvliet te
Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 18 juli. Al de op de rede en in de bocht van Watum liggende schepen zijn hedenmorgen naar zee gegaan. De schepen ELISABETH LOLLINA, kapt. Bos; JOHANNA MARGRIETHA, kapt. Boompaal, ANNA CHRISTINA, kapt. Smit, WEEA, kapt. Scherpbier, zijn in zee gekomen, en andere zijn weder geankerd.


22 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 juli. Volgens telegrafisch bericht uit Java is het schip PAOLINA V verongelukt. De equipage is gered.


23 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 juli. Volgens ontvangen bericht was de schade van de JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnengelopen, 20 juni hersteld en zou het schip de 22e de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ringkjöbing, 21 juli. De Nederlandse brik ZEEPAARD, kapt. Esbra, van Amsterdam naar Wyborg in ballast, is gisteren hier gestrand en wrak geworden. De equipage, bestaande uit zes personen, is gered.


24 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 22 juli. Het Nederlandse schoenerschip CONCURRENT, met vlas van Reval naar Schotland, is met averij aan de achtersteven alhier aangekomen. Men denkt dat de lading gelost zal moeten worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Galle, 22 juli. Het Nederlandse stoombaggerschip MERAK No. 3 is door het breken der ketting op strand geraakt en zal waarschijnlijk wrak zijn.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Van de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen wij het navolgende ter plaatsing:
De scheepsverklaringen van kapt. T.J. Aukes en de equipage van de VOORWAARTS, afgelegd voor de Nederlandse consul te Pinang, en de verklaringen van de gezagvoerder en de officieren van de KHEDIVE, afgelegd voor de magistraat daar ter plaatse, zijn thans aangekomen. Met het oog op het ingestelde proces voor de Admiralty Court te Londen, is het niet raadzaam, om aan die zeer uitvoerige verklaringen thans publiciteit te geven, doch er blijkt genoegzaam uit, om de belanghebbenden bij de VOORWAARTS met vertrouwen de uitspraak van de rechter te doen afwachten.
Op beide schepen schijnt alles in orde te zijn geweest, wat seinlichten, uitkijk, enz. betreft, en zij hebben elkander reeds op geruime afstand zien naderen, zodat de aanvaring het gevolg is geweest van misverstand omtrent de wederzijds gedane manoeuvres. Wie de schuld heeft aan dat misverstand, zal de rechter moeten uitwijzen, doch alle onpartijdige deskundigen, die van de zaak hebben kennis genomen, vinden de manoeuvres, die aan boord van het Nederlandse stoomschip zijn gedaan, in volkomen overeenstemming met de wettelijke voorschriften en met de eisen van goede zeemanschap.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Duitse barkschip RIDDERKERK, zoals het thans ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Informatiën te bekomen aan boord bij de kapitein.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 23 juli. Scheepsvrachten. Koolzaad was er heden nog al ter markt en kwam er daardoor enige vraag naa tjalkruimte.


Krant:

  JB - Javabode

Blijkens een ontvangen bericht is op de 15e dezer het raderstoomschip SINDORO te Soerabaija met goed gevolg te water gelaten.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 28 juni. Het Engelse barkschip RHODA, dat zondag morgen deze rede verliet met 30 paarden van hier als lading aan boord, stootte des avonds ca. 11 uur op een rif van het eiland Dewakkan, in de nabijheid van Laars-bank. Toen het bleek, dat het schip niet zonder buitengewone hulpmiddelen vlot was te krijgen, werden de paarden over boord gezet en op Dewakkan geland, terwijl de gezagvoerder Vincent zich in een sloep naar Makassar begaf, latende vier man der equipage aan boord. Heden is de expert van Lloyd’s naar het in nood verkerende schip vertrokken met een kruisboot om te zien welke maatregelen er moeten genomen worden. Men denkt, dat het schip verloren is, althans volgens zeggen van de gezagvoerder.
Makassar, 5 juli. Het wrak van het op Dewakkan verongelukte Engelse schip RHODA heeft gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 1.830. Koper was de Chinees Io Ong.


Krant:

  JB - Javabode

Benkoelen (geen datum). In de morgen van de 18e dezer kwamen ter hoofdplaats Benkoelen aan de gezagvoerder, de stuurman en tien man equipage van de Italiaanse driemast-schoener PAOLINA V. Volgens de verklaring van de eerstgenoemde hadden zij het vaartuig in de nacht van de 11e op de 12e te voren op 25 Engelse mijlen west-zuid-west van Engano in zinkende staat verlaten en tot de 16e op gemeld eiland doorgebracht. De bemanning, de scheepspapieren en enige instrumenten zijn gered. Het schip, dat op 26 juni j.l. van Soerabaija was vertrokken, had een lading suiker in en was bestemd naar het Engels Kanaal voor orders.


25 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 23 juli. Het gisteren alhier met schade aan de achtersteven binnengelopen schip CONCURRENTIE is in de Kalkbranderei gehaald en zal verbreeuwd worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Cuxhaven, 23 juli. Het stoomschip JULIA WERNER, is in de nabijheid van Terschelling bij dikke mist in aanvaring geweest met het Nederlandse schip HOUTHANDEL, kapt. De Witt, van Middelburg naar Noorwegen. De schoener werd ernstig beschadigd en enigszins lek; het stoomschip is echter met de schoener op sleeptouw hier binnengekomen en op de rede geankerd van waar eerstgenoemd schip te 3 uur weder vertrok.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kopenhagen, 22 juli. Het Nederlandse schip CONCURRENTIE, kapt. Scholten, van Reval met vlas naar Schotland, is met schade aan het achterschip alhier binnengelopen en zal vermoedelijk moeten lossen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Wij ontvangen van de Maatschappij Nederland aangaande de VOORWAARTS, nog het volgende ter plaatsing:
Uit het rapport der expertise, op 27 mei gehouden, blijkt, dat het schip toen lag in modder en zand, ter diepte van 18 voet, met de voorsteven naar het eiland, het dek boven water voor- en achter, doch in de midscheeps enige duimen onder water, dat de scheur aan bakboordszijde, onmiddellijk achter het voortuig is, en ongeveer 15 duim diep in de dekplaat, voorts recht naar beneden gaat 16 à 18 voet en over een strekkende lengte van 12 voet, 2 tot 4 voet openstaat, de dekplaat en verschansing zijn verbrijzeld en er is een andere, even belangrijke opening, enige voeten onder het bovendek.
De brug, de stuurhut, de boten, stutten en davits aan bakboordzijde van achter het voortuig af, tot aan de “stoke hole” zijn alle gebroken.
Het oordeel der experts is, dat aangezien het schip in zekere mate beschut is door een uitstekende landpunt en op 800 voet afstand van de kust ligt, terwijl er geen werking in het schip wordt bespeurd, het mogelijk is, om de gaten te stoppen en door krachtige stoompompen het water uit het schip te halen.
Inmiddels bevolen zij aan om de lading en kolen zoveel mogelijk te lossen.
De agenten van de VOORWAARTS hielden daarop een inschrijving voor het bergen van schip en lading, en sloten een contract met de voornaamste ingenieursfirma’s van de plaats, waarbij deze aannamen, om te trachten schip en lading te bergen, tegen betaling van 37½ procent der waarde van het geredde. Het schip moet daarvoor, hetzij te Penang of te Singapore, geleverd worden als een eerste klasse assurantie risico, en de bergers ontvangen dan 37½ procent van de waarde, waarop het schip in zijn gerepareerde toestand geschat wordt, met een extra beloning van $15.000,- (opm: Straits dollars)
Van de lading is de tin grotendeels gered; de tabak die aangebracht werd, bleek in de beschadigde toestand zeer weinig waarde te hebben en werd verkocht, eerst voor 8/2¼ à 8/ 3, daarna voor 8/1 per pak.


26 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 juli. De Italiaanse schoener PAOLINA V, van Soerabaija naar het Kanaal met suiker, is in zinkende staat door de equipage, die gered is, verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 4 juli. De Nederlandse schepen CORNELIA EN GEERTRUIDA en CORNELIA EN MARIA, beide bestemd naar Amsterdam, zullen morgen of overmorgen sluiten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 25 juli. Heden is van de werf der Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot NELLY, gebouwd voor rekening van de Schroefsleepstoomboot-Reederij De Toekomst, gevestigd te Rotterdam. De machines zijn vervaardigd bij de fabrikanten Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 27 augustus 1878, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het Nederlands ijzeren schroefstoomschip MARTINUS EN HENRIETTE, geclassificeerd in Lloyd’s Register AB. Volgens meetbrief lang 55,63 meter, wijd 7,44 meter, hol 4,12 meter en alzo groot 406,82, en na aftrek der machinekamer enz, netto groot 300,13 tonnen, hebbende een stoommachine van 80 paardenkracht compoundsysteem. Met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen, zoals het stoomschip te Dordrecht is liggende.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars. (opm: gekocht door PHs. van Ommeren en verdoopt GERTRUDE)


27 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 25 juli. Het Nederlandse schip ANNA LUCRETIA, kapt. Mosterman, met een halve lading hout aan boord, is gisteren avond gestrand. De bemanning is gered.


28 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 juni. Vrachten. Wegens gebrek aan lading is er naar zeilschepen geen vraag en werd in de afgelopen veertien dagen geen enkel charter gesloten, terwijl disponibel licht goed in stoomschepen wordt afgeladen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAAN, PRINSES AMALIA, GEBR. V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN, PROF. SIMON THOMAS, INDIA, MAASNYMPH, ADMIRAAL DE RUYTER,


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren nacht om half drie liep de stoomboot HUNZE, van Rotterdam naar Groningen bestemd, even buiten de Oranjesluizen een Volendammer visschuit in de grond. De opvarenden werden door een viskopersvlet gered. Gisterenmorgen waren omstreeks twintig Volendammer visschuiten bezig de gezonken botter naar Durgerdam te slepen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 27 juli. Volgens rapport van de vuurtoren zit er een Noorse brik, geladen met hout, op de Ooster, zwart geschilderd. De sleepboot ZUID-HOLLAND die in de nabijheid was kon door de hoge zee het schip niet naderen. Een hoogaars is met de equipage in aantocht. Naam en verdere bijzonderheden ontbreken nog.


29 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 28 juli. De brik op de Ooster gestrand is de Zweedse brik HARMONY, kapt. Nieslund, geladen met hout, van Emfelswiek bestemd naar Antwerpen, 2 man der equipage zijn gisteren avond alhier met hoogaarts aangebracht; kapitein en overige equipage zijn door de reddingboot WILLEM III, welke per sleepboot ZUIDHOLLAND derwaarts is gesleept, afgehaald en behouden hier aangebracht.


30 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 29 juli. Enige inventaris van het de Ooster gestrande schip HARMONY is alhier aangebracht, door de hoge zee is het niet te bereiken, als het weder bedaart, denkt men de lading te kunnen bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 28 juli. Heden is alhier aangebracht van het op de Ooster gestrande Zweedse schip HARMONY, een partij wand, zeilen, jol, scheepsbel, kettingen en plus/minus 150 planken, er wordt meer lading verwacht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 29 juli. Heden zijn wederom 700 battings van de op de Ooster gestrande brik alhier aangebracht; 2 man der equipage zijn zaterdag door schipper J. Nieman en zondag 8 man door schipper J. Kastelein, beiden van Ouddorp, gered en te Brouwershaven aangebracht. De kapitein heeft van de reddingboot gebruik gemaakt.


31 juli 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, van New York naar Rotterdam, is 28 juli met enige niet zeer belangrijke schade aan de condensor uit zee teruggekeerd en heden (30 juli) weder vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Narva, 25 juli. Door de aanhoudende storm is het nog onzeker of het schip ANNA LUCRETIA, kapt. Mosterman, dat 24 dezer alhier aan de Estlandse zijde gestrand is, afgebracht zal kunnen worden dan of het schip moet worden afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de Straits Times is door de P.& O. Cy. beslag gelegd op schip en lading der VOORWAARTS, gedurende de loop van een proces om vergoeding tegen de Maatschappij Nederland voor de schade door de KHEDIVE geleden, waarmede de P.& O. Comp. het proces om schadevergoeding van de zijde der Maatschappij Nederland heeft beantwoord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juli. Zr.Ms. stoomkanonneerboten DOG en GIER zullen vermoedelijk 16 augustus aanstaande in dienst worden gesteld en naar Willemsoord vertrekken, om aldaar deel uit te maken van de oefeningsdivisie met zeemiliciens.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp. 30 juli. Van de op de Ooster gestrande brik HARMONY zijn alhier heden aangebracht 500 battings en ongeveer 120 stuks zijn aangespoeld. Het schip is gebroken en wrakken en batting in drift.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 30 juli. De op de Ooster gestrande brik HARMONY is met hoogwater naar de Paardenplaat bij Ouddorp gedreven; een gedeelte der lading planken is hier reeds aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Zaandam, op donderdag de 5e september 1878, door de notaris C. Hondius, van het extra goed onderhouden raderstoomjacht PRINS VAN ORANJE, varende tussen Zaandam en Amsterdam, met station, uitmuntend terrein enz.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het Duitse schip WINDSBRAUT is door de makelaar Ed. C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren B.J. Carst & Co., thans genaamd LAURA, en wordt gevoerd door kapt. J.G. Carst.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Mauritius (per telegram van Aden d.d. 29 juli) Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Prins, van Batavia naar Nederland, is alhier zwaar lek binnengelopen en moet lossen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Mauritius (per telegram van Aden d.d. 29 juli) De gezagvoerder van het schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Batavia naar Amsterdam, met schade alhier binnen heeft een bodemerij genomen van GBP 600,- à 5 procent.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 26 juli. De Nederlandse schoener HUIS GARREWEER, kapt. P. Vink, is hier bevracht met vaten meel tot Sh.52/6, met 5%, per ton bruto gewicht, naar Fernambuck voor order, met Sh.2/6 verhoging voor verzeilen. Men verwacht, dat er ook naar het Noorden een levendige vraag naar scheepsruimte zal komen, daar de te verwachten krentenoogst groter zal zijn, dan gedurende de laatste 20 jaren het geval was. Men raadt dus aan van deze gunstige omstandigheden te profiteren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bij toeval te koop een goed onderhouden schip, groot 56 ton, met alle deszelfs opgoederen, liggende buiten de Steentilpoort. Te bevragen bij de kastelein Boer aldaar.


01 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 31 juli. De op de Ooster gestrande brik HARMONIE is gebroken; de lading drijft overal rond en wordt zoveel mogelijk gevist.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het oefeningsvaartuig, dat ten behoeve van de Nederlandse marine bij de maatschappij De Schelde te Vlissingen wordt aangebouwd, om later voor de jongens van de ANNA PAULOWNA te Rotterdam dienst te doen, zal de naam worden gegeven van CASTOR.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 31 juli. Heden zijn alhier aangebracht en aangespoeld plus/minus 800 battings, afkomstig van het op de Ooster gestrande Zweedse brikschip HARMONIE.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bahia, (geen datum) Het schip ALIDA, kapt. Siebje, is met lichte schade hier binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 24 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Delfzijl, Harlingen of Termunterzijl NLG 28,-, Zaandam NLG 29,-, de Maas NLG 28,- per tult van 11” per oude Amsterdamse maat Noorse en ronde balken; Amsterdam 16½ cent per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken, NLG 12½ per last plankhout; Leuven Sh.27/6 per ton hennep; Lissabon 39 mark en 15% per last hennep; de oostkust van Groot-Brittannië Sh.1/6 per 320 Engelse pond haver; Oost-Schotland Sh.17/- per ton beenderen; Chatham Sh.29/-, Davonport Sh.30/6 per ton hennep; Firth of Forth Sh.11/- per load □ sleepers; Hartlepool Sh.30/-, de Tyne Sh.34/-, Yarmouth en Stockton Sh.35/- per standerd planken; Emden 20 mark per last planken; Leer 21 Mark per 80 kubieke Engelse voeten Hollandse kapbalken.


02 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 1 augustus. Heden ochtend kwam hier ter rede (zie ons telegrafische bericht) het schroefstoomschip ATJEH, commandant kapt. ter zee Bunnik, laatst komende van Leith. Naar wij vernemen heeft het schip zeilende en onder stoom bij uitnemendheid voldaan, met twee ketels stomende, liep het schip 10¾ mijl. Gepasseerde zondag heeft men voor IJmuiden en daarna voor Scheveningen gemanoeuvreerd. Naar men zegt zal het schip, na deze welgeslaagde proeftocht, buiten dienst worden gesteld.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 1 augustus. Het Nederlands schip GERRIT EN WILLEM, kapt. Visser, 17 juni van Nieuwediep naar Nyland (Zweden) vertrokken en gisteren van daar in Nieuwediep weder binnen, heeft de tehuisreis is de korte tijd van 10 dagen volbracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 30 juli. Volgens telegrafisch bericht is gisteren te Laurvig aangekomen het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Ohlsen, komende van Zoltkamp. Aan boord was alles wel.


03 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 1 augustus. Waar moet het heen met Rotterdam, als, tegelijk met de tegenwoordige ongunstige toestand van de Nieuwe Waterweg, het kanaal door Voorne, al ware het slechts voor korte tijd, onbruikbaar werd? Dat dit gevaar niet zo ver af is, zou men kunnen afleiden uit het feit, dat heden de lading van een tjalk, uit zand of tufsteen bestaande, in de schutkolk werd geworpen om ontstane verzakkingen zoveel mogelijk tegen te gaan.
De levendigheid op het kanaal neemt voortdurend toe; vooral met de gunstige wind der laatste dagen komen vele schepen met volle zeilen op de kanaalhaven lopen.
De stomer DUNSTANBOROUGH, die door de ABYDOS maandag ll. tussen de kanaal- en marinehaven bij hoog water werd aangevaren, is naar Rotterdam opgestoomd, na van zijn lading, uit graan bestaande, zoveel gelost te hebben als nodig was, om het lek boven water te krijgen.
’t Is interessant om dat lek eens te gaan opnemen; men kan zich dan een juist denkbeeld vormen hoe het komt dat ijzeren schepen dikwijls zo spoedig na een aanvaring in de diepte verdwijnen. Deze aanvaring had plaats met mooi weer in stil water tussen boten, die weinig vaart hadden, en toch is de rechtstandige scheur in het achterschip van de DUNSTANBOROUGH zó gapend en zó recht, alsof ze met een reusachtige beitel in het ijzer werd gehamerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 8 juli. Her schip LANDBOUW neemt de lading weder aan boord en zal spoedig vertrekken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De aanvaring van de VOORWAARTS.
Omtrent de VOORWAARTS leest men in de Penang Gezette van 29 mei het volgende:
Het werk der berging aan boord van de stomer VOORWAARTS gaat met alle kracht voort. The Penang Foundry Company heeft de taak aangenomen, om het wrak vlot te maken en de gezonken lading boven te brengen. Het schip heeft omstreeks 4.500 picols tin aan boord en verscheiden andere artikelen, die tegen het water bestand zijn. Het bestuur der Company, zowel als anderen, die geacht moeten worden zulke zaken te kunnen beoordelen, verzekeren dat zij weinig of geen moeilijkheden zullen ontmoeten.
De passagiers van het wrak, aan land gekomen, werden allen verzorgd door de Nederlandse consul, de heer G. Lavino, wiens zorgen en moeiten bij die taak wij niet benijden. Het is reeds bezwaarlijk genoeg om onder gewone omstandigheden kwartier te vinden voor passagiers en hun behoeften te vervullen, maar onder de tegenwoordige omstandigheden werden de krachten en het goed humeur van de consul op een zware proef gesteld en hij heeft er zich verwonderlijk goed doorgeslagen. Hij verdient alle lof voor de door hem betoonde energie en de wijze, waarop hij in de nood van het ogenblik heeft voorzien. De havenautoriteiten en de agenten van de boot hebben ook hun handen meer dan vol gehad en getoond geheel op de hoogte te zijn van het plotseling beroep op hun hulpmiddelen; zij blijken alle krachten te hebben ingespannen om de zaken snel en geleidelijk in orde te brengen.
Enige van de Nederlandse passagiers hebben geklaagd, dat zij aan boord van de KHEDIVE niet die behandeling gevonden hebben, die zij hadden mogen verwachten. Men zegt, dat zelfs een fles rode wijn geweigerd werd aan enige eerste klasse passagiers anders dan tegen contant geld, ofschoon zij, die er om vroegen, verklaarden, dan hun geldtrommeltjes op de achtersteven geborgen waren, en zij betalen zouden, zodra de maaltijd afgelopen was en zij het geld konden halen; dat voorts de gezagvoerder van genoemde boot de moeite niet nam om een woord met hen te spreken en er geen poging gedaan werd om kleren te vinden voor hen die ze nodig hadden. Dit wordt ons van vertrouwbare zijde verzekerd. Het bericht vereist opheldering en onderzoek door de agenten alhier.
Naar wij vernemen geeft de verklaring van kapt. Aukes van de VOORWAARTS een andere voorstelling der aanvaring dan die de kapt. der KHEDIVE had gegeven. Vijfentwintig minuten vóór de aanvaring zou de KHEDIVE op de VOORWAARTS het eerste gezien zijn en wel nog alleen het toplicht, een weinig rechts, aan stuurboordzijde vooruit in de verte.
Tien minuten later werd met het toplicht het rode licht, altijd nog enigszins aan stuurboord zichtbaar, ten teken, dat de koers van de tegenkomende KHEDIVE die van de VOORWAARTS sneed. Er werd dus roer bakboord gecommandeerd, waardoor de VOORWAARTS rechtuit week en het rode licht van de tegenlegger aan haar linkerzijde kreeg, gelijk behoort, zodat men verder veilig door kon varen.
De KHEDIVE zou echter later weder rechts afgedraaid en dus zijn steven weer op de koerslijn van de VOORWAARTS gericht te hebben. De kapitein zou dit zelf in zijn verhoor getuigd hebben. Volgens verslag van dit verhoor in de “Penang Gazette” zou hij echter verklaard hebben, dat hij daarna geruime tijd aan zijn rechterhand het rechter licht van de VOORWAARTS gehad had, en dus als beide toen recht door gegaan waren, zij elkaar gepasseerd zouden hebben.
Waarschijnlijk is die stand van zaken echter zeer kort geweest. De VOORWAARTS toch eenmaal het rode licht van de KHEDIVE aan bakboordszijde gehad hebbende, en zich de wending van dit schip niet kunnende verklaren, trachtte het rode licht volgens reglement aan bakboord te houden, en wendde daartoe steeds meer rechts af, totdat de KHEDIVE ofschoon zij het rode licht van de VOORWAARTS aan haar stuurboord moet gehad hebben, toch doorvoer en eindelijk raakte.
In een brief van een der passagiers van de VOORWAARTS, opgenomen in de Java-Bode van 14 juni, wordt een aanschouwelijke beschrijving van de opvarenden na de schok gegeven, doch niets gevonden wat tot bevestiging zou strekken van hetgeen wij donderdag voor acht dagen uit de Penang Gazette overnamen, dat namelijk de soldaten zich in het eerste ogenblik van de boten hadden meester gemaakt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 27 juli. Scheepsvrachten. Ofschoon vele zeilklaar liggende schepen van de O.N.O. wind gebruik maakten en er ook nog al enige vrachtzoekend naar Memel en Dantzig vertrokken, waardoor het aantal vrachtvrije schepen aanmerkelijk verminderde, blijft de vraag zelfs tot de tegenwoordig lage koersen onbeduidend. Men wenst, dat een wat aanhoudende oostenwind vrachtzoekende schepen enige tijd terughield, in de hoop dat dit een gunstige invloed op de vrachtkoersen moge oefenen. Bewilligd werd naar Kiel 10 mark, Gothenburg 12 mark, Bergen en de oostkust van Noorwegen 16 mark, alles per 2.500 kilo rogge; Honfleur Ffrs.40 en 15% per 80 kubieke voet oud-Franse maat eiken stammen. Stoomschepen bedongen: Naar Rotterdam Sh.1/9, Antwerpen Sh.1/9 à 2/-, Hull Sh.1/6 à 1/9, alles per 500 Engelse ponden tarwe; Gothenburg 12 mark, Drontheim 21 mark, Bergen 23 mark, naar Leer ter completering 18 mark, alles per 2.500 kilo rogge.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 augustus. Tot onze blijdschap ontvingen wij heden middag de tijding, dat het stoomschip OPHIR, dat, zoals vroeger werd medegedeeld, op de Assahan-rivier in Sumatra een ongeluk had gekregen en gezonken was, thans boven water is gebracht en te Singapore in het dok ligt. Alle eer hiervoor aan de heer B.C. de Jong en zijn manschappen, die dit zo spoedig en goed wisten te bewerkstellingen.


04 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ameland, Het schip VANDRINGSMANNEN, kapt. Olsen, van Dantzig naar Harlingen, is alhier lek binnengelopen; heeft pompers aan boord. De kapitein is vertrokken om een stoomboot aan te nemen ten einde het schip naar de destinatieplaats te laten slepen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 2 augustus. In de afgelopen maand werden hier 312 schepen geschut, gepasseerde jaar 249, dus een vermeerdering van 63 schepen, niettegenstaande de stoomvaart aanmerkelijk minder was.
In de eerste 7 maanden bedroeg het getal schepen 1.517 en in 1877 1.170 dus zijn er dit jaar reeds 347 schepen meer doorgevaren dan verleden jaar. Als men de gedrukte tijden voor handel en industrie, in verband met de lage scheepsvrachten, in aanmerking neemt, dan moet men erkennen dat het Noordzeekanaal Amsterdam reeds zeer ten goede komt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 20 augustus 1878, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek veilen de goed onderhouden Nederlandse stoomsleepboten SCHIEDAM, DELFSHAVEN en VLAARDINGEN.
De SCHIEDAM en DELFSHAVEN zijn lang 12,70 meter, wijd 3,10 meter, hol 2,66 meter en alzo groot, na aftrek voor 2/3 der machinekamer, 32 tonnen, hebbende ieder een stoommachine van 50 paardenkracht.
De VLAARDINGEN is lang 10,27 meter, wijd 2,35 meter, hol 1,35 meter, en alzo groot, na aftrek voor 2/3 der machinekamer, 15 tonnen; hebbende een stoommachine van 18 paardenkracht.
Voorts met inventaris, zoals de stoomschepen drie dagen vóór de verkoop op een nader te annonceren plaats te Rotterdam te bezichtigen zullen zijn.
Vóór die tijd zijn de twee eerstgenoemde sleepboten te bezichtigen te Hellevoetsluis, in het Voornsche Kanaal; blijvende laatstgenoemd sleepboot tot de 17e augustus in de vaart, doch is evenwel gedurende die tijd voor een ieder te bezichtigen.
Nadere informatiën bij de heren Gallas & Co., te Hellevoetsluis, en bij de bovengenoemde makelaars.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping. De veiling op vrijdag 16 en de afslag op vrijdag 23 augustus 1878, beide ’s namiddags 2 ure, in de herberg van D.L. de Vroome, te Papendrecht, van een scheepstimmerwerf, met woonhuis, 2 loodsen, een partij hooi- en griendland en een blok huizen, bestaande in 12 arbeiderswoningen, bij elkander staande en liggende in het Westeinde te Papendrecht, nabij de aanlegplaats der stoomboten, tezamen groot 97 roeden.
Het geheel is dadelijk te aanvaarden, en wegens de bijzonder gunstige ligging aan de rivier de Noord, ook uitstekend geschikt tot het oprichten ener fabriek of de handel in hoepels, riet, biezen of andere zaken, waarvoor een uitgestrekt terrein wordt vereist.
Nadere inlichtingen verstrekt notaris Van Wageninge te Alblasserdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rio Janeiro, 8 juli. Het schip LANDBOUW neemt de lading weder aan boord en zal spoedig vertrekken.


05 augustus 1878


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Martenshoek, 2 augustus. Van de werf van de scheepsbouwmeester W. Bodewes is j.l. zaterdag (opm: 27 juli) met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip JANNA ANNEGIENA, groot 85 ton, zullende bevaren worden door schipper J. Kuipers van de Lemmer.


06 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 5 augustus. Het schip CORNELIA, kapt. Le Clercq, is, volgens particulier telegrafisch bericht, vóór 4 augustus te Soerabaija aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 5 augustus. Het Duitse schoenerschip MARIA, kapt. Roskamp, met pijpaarde van Schiedam naar St. Petersburg (niet Engeland zoals werd opgegeven), is gisteren namiddag door stilte op de West gedreven, zit onder water en is wrak. De bemanning is gered. Enige zeilen en lopend touwwerk zijn heden ochtend hier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping. A. Knottenbelt, notaris te Vlaardingen, zal op donderdag de 22e augustus 1878, des voormiddags ten 10 ure, aan de westzijde van de haven aldaar, verkopen het gezinkt koopvaardij-hoekerschip, genaamd THETIS, laatst gevoerd door kapt. M. Baggus, groot 109,81 register tonnen, met masten, rondhout, staand en lopend want, touwwerk, zeilen, koks- en kajuitsgoed en verdere volledige Inventaris, eerst in kavelingen en daarna in massa. Het schip is door bijzondere sterkte uitnemend geschikt voor lichter, en ligt in de haven te Vlaardingen, alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de heren Betz & Van Heijst, en van de notaris Knottenbelt, te Vlaardingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Boulogne, 2 augustus. Het Duitse schip HENDRIKA, kapt. De Freeze, is alhier binnengelopen, na aanzeiling bij Zuid Voorland met een onbekend gebleven bark, waardoor eerstgenoemde de grote mast verloor.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

IJmuiden, 4 augustus. Het hier van Riga aangekomen schip ALEIDA EN MARIA, kapt. Verbeek, was zwaar lek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 1 augustus. Hier zijn in de haven gekomen de te Farmsum te huis behorende schoener ALIDA, kapt. Albers, van Riga met hout naar Delfzijl, en de te Narestö te huis behorende schoener HERDIS, kapt. Rasmussen, van Skutskär met hout naar Leuven, welke beide schepen heden morgen in de vroegte circa 4 mijlen ten zuiden van hier met elkander in aanvaring zijn geweest, waardoor eerstgenoemde beduidende schade aan bakboordzijde, de roef enz. bekwam, en laatstgemelde de boegspriet en kluiverboom brak en schade aan de boeg kreeg.


07 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor de rammonitor 2e klasse LUIPAARD zal een houten centraalkiel worden vervaardigd, en het vaartuig daarmede opnieuw worden beproefd. Worden bij de beproeving gunstige uitkomsten verkregen, dan zal waarschijnlijk die constructie ook op de overige rammonitors worden toegepast.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Uit Dover wordt gemeld, dat de Nederlandse (Dutch) galjoot HENDRIKA is aangevaren door een Amerikaanse driemaster. Slechts een der mannen van de galjoot kon op het Amerikaanse schip overspringen, van waar hij overging op het vissersvaartuig MARY . (Dit bericht heeft betrekking op het Duitse schip HENDRIKA, kapt. Freeze, 2 augustus te Boulogne binnengelopen, vermeld in onze scheepstijdingen van 6 dezer, onder Boulogne.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 3 augustus. De Nederlandse kof CONCURRENTIE, kapt. Scholten, naar Montrose, is na volbrachte reparatie van hier vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad (per telegram van Madera d.d. 4 augustus ) Het Nederlandse barkschip G.H. BETZ, kapt. Hintherthur, van Batavia naar Dordrecht, is voor noodhaven en met schade aan het roer te Simonsbaai binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth (per telegram van Madera van 4 augustus) Het Nederlandse barkschip PETRONELLA, kapt. De Jong, van Macassar naar Amsterdam, 13 juli alhier voor noodhaven binnengelopen, is op strand gedreven en zal vermoedelijk geheel wrak worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 4 augustus. Het barkschip LENORE, van Singapore naar Marseille, is bij Poelo Napiers (Billiton) gestrand en wrak geworden. Een gedeelte der lading is geborgen. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Naar wij vernemen, is door de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, voor welker rekening de Union Action Gesellschaft te Dortmund thans bezig is aan de overkant van het IJ een reusachtig droogdok te bouwen, voornemens op de vaste wal nabij dat dok een fabriek voor reparatie van stoomschepen op te richten. Te dien einde heeft zij van de heer Mr. Ch. Bosch Reitz, te Helder, de gehele inventaris, bestaande uit alle machinerieën, vaste en losse gereedschappen zijner fabriek van stoom- en andere werktuigen aldaar, aangekocht, om die, zodra het dok voltooid zal zijn, op haar erf te Amsterdam over te plaatsen. Reeds heeft, onder de leiding van de heren Van Gendt, architect te Amsterdam, en Van Spall, ingenieur aan bovengenoemde fabriek te Helder, de aanbesteding der gebouwen plaats gehad, volgens hetzelfde plan als te Helder, zodat alle werktuigen zullen kunnen opgesteld worden, zonder enige verandering van drijfassen of riemen. Op kleinere schaal zal deze nieuwe fabriek alhier dezelfde werkzaamheden verrichten als thans te Helder, waar zij door de verminderde stoomvaart ten gevolge van de opening der haven van IJmuiden van lieverlede overbodig wordt. De overdracht en overplaatsing der machinerieën, waarmede de heer Van Spall door de Maatschappij belast is, zal eerst dan geschieden wanneer het dok gereed is en de laatste stoomboot van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland het Nieuwediep zal verlaten hebben om na volbrachte reis te Amsterdam binnen te vallen.
De heer Bienfait, zoon van een der directeuren van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij, bevindt zich reeds enige tijd te Helder, ten einde zich op de fabriek praktisch op de hoogte te stellen van alles wat er vereist wordt om mail- en andere grote stoomboten deugdelijk en in de kortst mogelijke tijd te herstellen en te onderhouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 3 augustus. Volgens hier ontvangen telegram is het kofschip ROELFINA, kapt. De Vries, te Warnemunde aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kaapstad, (per telegram van Madera d.d. 4 augustus) Het Nederlandse schip G.H. BETZ, kapt. Hinterthur, van Batavia naar Dordrecht, is in ontredderde staat en met gebroken kop van het roer te Simonsbaai binnengelopen.


08 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, te Rotterdam op dinsdag, 6 augustus: het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip ANNA, groot 1.116 tonnen, verkocht voor NLG 33.000,-.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 2e augustus vertrok van de Tees het Nederlandse stoomschip GELDERLAND, gebouwd door de heren Raylton Dixon & Co., voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor het vervoer van goederen, passagiers en mail, tussen Rotterdam en Nederlands Indië. Het schip is lang 310 voet, 9 duim, breed 36voet en hol 25 voet en 9 duim, laadt 3.000 ton, en is voorzien van ijzeren dek en masten en machine van 200 paardenkracht, vervaardigd door de heren T. Richardson en Sons te Hartlepool. Na het onderzoek der kompassen bij Redcar zette het schip de reis naar Rotterdam voort, alwaar het de 4e dezer is gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van boord van de WILLEM BARENDSZ in de Noordelijke IJszee zijn brieven ontvangen, lopende tot omstreeks 11 juli. Alles aan boord gaat goed en schip, bemanning, uitrusting en instrumenten voldoen uitstekend. Aan een voornaam deel van hun opdracht is reeds door de wakkere zeelui voldaan.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De griffier der arrondissementsrechtbank te Dordrecht, maakt bij deze bekend, dat het proces-verbaal van het plaatselijk onderzoek en het advies der deskundigen in het rechtsgeding gevoerd door de heer commissaris des konings in de provincie Zuid-Holland qq., eiser, tegen Gerardus van der Sande, cum suis, koopman te Dordrecht, en Albert Jan Verbeek van der Sande, koopman te Dordrecht, eiser tot interventie, - ter griffie der genoemde rechtbank ter inzage der partijen en derde belanghebbenden zullen liggen vanaf de 14e augustus 1878, gedurende de tijd bij art. 35 der wet op de onteigening ten algemene nutte van 28 augsutus 1851 (Staatsblad No. 125) voorgeschreven.
De griffier der rechtbank voornoemd, J.P. Cau, subst.


09 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maasluis, 8 augustus. Van het op de West verongelukte (opm: Duitse) schip MARIA zijn gisteren weder ankers, kettingen, blokken enz. hier aangebracht; het schip werkt meer en meer in het zand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Handelsblad ontvangt van een der personen aan boord van de WILLEM BARENDSZ een brief, waaraan het volgende is ontleend:
De WILLEM BARENDSZ heeft gelukkig en voorspoedig de Noordelijke IJszee bevaren, en 14 dagen lang heeft de Nederlandse vlag gewapperd in de voor iedere Nederlander zo gedenkwaardige kustwateren van het barre Spitsbergen. De goede gelukster, welke onze vlag zo vaak op alle zeeën bestraald heeft, heeft ook onze vlag verlicht. Bijzonderheden van onze tocht schrijven wij aan het hoofdcomité, doch ik wil u toch dit zeggen, dat zowel het wetenschappelijke als het nautische deel van onze taak tot dusverre zeer gelukkig is volbracht. Wij hebben moeilijke dagen gehad, maar de bemanning hield zich voortreffelijk. Gezond en sterk, als een pooltocht een mens maakt, zijn wij vol veerkracht en verlangen. Om de moeilijkheden, welke ons in de Nova Zembla’s wateren wachten, te gaan opzoeken.
Wij maken een belangrijke reis en het eenvoudige gezonde zeemansleven heeft zo ontzaglijk veel voor, vooral als men, zoals wij, zo gezellig en bevriend onder elkander is.
Ik zei u reeds hoe goed de bemanning voldoet. Zij bestaat uit goede, stevige kerels, en we hebben allen schik in onze beide Marker visserlieden. Zij doen mij vaak denken aan ons zeevolk uit de 17de eeuw. Dezelfde grote eigenschappen bezielen ook hen.
Zij zijn bedaard, schrander, ijverig, eenvoudig en zeer geestig en gevat. Beiden zijn verbazend sterk; iets wat, zoals gij begrijpen zult, nogal vaak te pas komt. De jongste, die nooit te moe is om te halen en te trekken, heeft den ook de naam gekregen van het handstoomliertje. Altijd klaar om te werken en steeds vol goed humeur. Wat staat de bemanning soms verbaasd over alles wat zij ziet! Verbeeld u b.v. haar verwondering, toen ik haar, midden in het ijs, op een eilandje bracht, waar duizenden ganzen hun broeiplaatsen hadden en voor hun voeten opvlogen. In enkele minuten verzamelden wij zovele verse eieren, als wij maar bergen konden. Zakken, tassen, zeelaarzen, hoeden, alles was vol eieren.
Het plaatsen der grafstenen op het graf der Nederlandse zeelieden op Amsterdam-eiland was indrukwekkend. Ik heb zelden zulk een ernstige, aangename plicht te vervullen gehad. Het was een eigenaardig schouwspel, die 14 gezonde levenslustige zeelieden op die doodse grafheuvel aan lang gestorven vaderlandse zeelieden hulde te zien brengen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 30 juli. Scheepsvrachten. Naar Groningen werd gedaan tot NLG 14,- per last eiken planken, NLG 12,- per last grenen balken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 3 augustus. Scheepsvrachten in overanderd flauwe stemming, ondanks er gedurende enige dagen een oostenwind waait. Te Pillau arriveerden slechts 25 schepen, terwijl 123 van daar vertrokken, waarbij 22 stoom- en zeilschepen met ballast en ledig.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 9 augudstus. Blijkens berichten in de Straits Times van 3 augustus is het wrak van de Britse bark EMPEROR met de cargo, die aan boord was gelaten, verkocht voor Str.$. 2.400.


10 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 8 augustus. Door het stoomschip DEUTSCHER KAISER, van Kroonstad alhier binnen, is aangebracht kapt. Mosterman en verdere equipage van het gestrande Nederlandse barkschip ANNA LUCRETIA, als K.F. Wiegert, J.W. de Ronden, P. Nielsen, J. Berentsen, P. Brouwer, J. Fernandet, J. Clark, J. Bonnema, Jan Bontes en H. Brouwer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 8 augustus. Door de vissloep CATHARINA, is te Boulogne sur Mer aangebracht zeven man der equipage van het brikschip EOS, welk schip des nachts op de banken voor de rivier de Thames gestoten had en onmiddellijk aan stukken was geslagen. De equipage heeft zich aan de mast vastgebonden en werden drijvende en half verkleumd door bovengemelde vissloep aangetroffen en gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit IJmuiden aan het Handelsblad: Gisteren (donderdag) namiddag werd hier de doorschutting gestaakt in de grote sluiskolk, daar de buitenvloeddeuren verwisseld moesten worden; schepen van geringe afmeting worden door de kleine sluis geschut. Met grote moeite zijn ’s voormiddags in de grote schutkolk nog doorgelaten de barkschepen DOROTHEA en MASSONE C. De Londense stoomboot WIDGEON en het Nederlands barkschip HEEMSE, mede hier gisteren binnengekomen, moesten blijven liggen, alsook de stoomschepen VENUS en ASTREA, op vertrek gereed liggende in het kanaal.
Heden begint men opnieuw met het werk der verwisseling, dat gisteren avond werd gestaakt; naar het zich laat aanzien, zullen de schepen ook heden nog oponthoud ondervinden door deze wel wat langwijlige verwisseling.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De Middelburgsche Courant ontleent het volgende aan een brief van de commandant der WILLEM BARENDSZ, de luit. ter zee 1e klasse A. de Bruijne:
Na het vertrek van Bergen is de reis in noordwestelijke richting voortgezet; de 9e mei bereikte men Jan-Maijen-eiland en de 12e werd het eerste ijs gezien. Een paar dagen zeilde men te midden van het losse drijfijs, doch zoveel mogelijk hield men er zich buiten, daar de reis toch reeds langer geduurd had dan men berekend had. De 17e juni was de breedte 79° 40’ bereikt; van daar werd in oostelijke richting afgehouden naar Amsterdam-eiland, het noordwestelijke gedeelte van Spitsbergen. Op weg daarheen werd een ankerplaats gevonden bij de “Zeeuwschen Uitkijk”, waar de kamers van Vlissingen en Veere vroeger haar traankokerijen hadden. Na hier een paar dagen aan observaties besteed te hebben, welke van vrij wat slecht weder vergezeld gingen, werd op zondag 23 juni een tocht langs de noordkust ondernomen, ten einde van daar het ijs op te zoeken. Tot aan de Verlegen Hoek genaderd, noodzaakte de menigte drijfijs de terugtocht om de Noord aan te nemen. 27 juni kwam men voor Amsterdam-eiland, ter plaatse waar vroeger de traankokerijen stonden, ten anker.
Dit is de enige modderige plek op het ganse eiland Spitsbergen en bestaat uit een moeras, van een straat omgeven van nog geen 40 meter breedte. Het kerkhof, dat hier een uur langs het strand gelegen is, zag er zeer verwaarloosd uit; de kisten waren gedeeltelijk uit de grond gewerkt. Overeenkomstig de ontvangen opdracht, werd dit zoveel in orde gebracht en een “Ciarn” (steenhoop) opgericht, om daarin de gedenksteen te plaatsen. Te middernacht van de 30e juni was dit werk volbracht en werd van de dagheldere poolnacht gebruik gemaakt om aldaar een fotografie van het gedenkteken, omringd van de bemanning der WILLEM BARENDSZ, te nemen.
De 1e juli werd de schoener door het vele drijfijs, dat met de harde noordenwinden de baai kwam binnendrijven, weder genoodzaakt het anker te lichten en de Robbenbaai op het Deense eiland op te zoeken, waar men zich van goed drinkwater voorzag. De volgende dag werd daarop de reis om de Zuid aangevangen. De 15e bereikte men Beren-eiland, dat door de stoomboot VERINGEN kort te voren was aangedaan. Hier vonden de reizigers hun brieven uit het vaderland, welke genoemde stoomboot aldaar achtergelaten had. Men zette nu koers naar Vardö op de Noorse Noordkust, ten einde van daar brieven naar Nederland te verzenden.
Het voornemen was om van daar onmiddellijk weder noordwaarts te gaan, teneinde in de Barentsz-zee waarnemingen te doen. Omstreeks half augustus hoopte men Nova Zembla te bereiken, van waar men, na een oponthoud van een dag of tien, weder de steven om de Noord zou wenden, zo mogelijk nog voor veertien dagen.
In alle opzichten werd het gebrachte bezoek aan Spitsbergen beschouwd als zeer gelukkig geslaagd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 7 augustus. De derde dezer lagen, volgens bericht uit Elseneur, bij Bornholm geankerd wegens O.N.O. storm de schepen: CATHARINA, kapt. Dijkstra; CATHARINA, kapt. Valom; BERNARDUS, kapt. Teerling; TEXEL, kapt. Smaal; GEESSIEN DE WITT, kapt. Balkema; JOHANNA MAGRIETHA, kapt. Boompaal; en IDA, kapt. Wolkammer.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Uit de hand te koop een gaffel-topzeil schoenerschip, groot 84 registerton, geheel vertimmerd en opnieuw getuigd, circa 2 jaar oud. Geklasseerd bij Veritas 3/3 1.1, Engelse Lloyds A rood, Nederlandsche Vereeniging A 1.
Nadere inlichtingen en informatiën te bekomen bij de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen, Werf De Zwarte Raaf, Amsterdam.


11 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 augustus. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Alf. v.d. Kuijl te water gelaten de ijzeren goederenschroefstoomboot OLIEROS, gebouwd voor rekening van de heer Corn. Bon te Zaandam. Daarna is de kiel gelegd voor een dito schroefstoomboot JOHANNA CICILIA, voor rekening van de heer M. de Jager te ’s Gravenhage. Beide machines voor genoemde boten worden vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 juli. Vrachten. De markt is geheel in dezelfde toestand als laatst bericht werd, gebleven.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAAN, PRINSES AMALIA, GEBR. V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN. PROF. SIMON THOMAS, INDIA, MAASNYMPH, ADMIRAAL DE RUYTER, REGINA MARIS, ONRUST, JOHANNA EN WILLEM en INDUSTRIE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Anjer, 28 juni. Kapt. Groningen, van het Duitse schip TRITON, rapporteert de 16e mei gezien te hebben op 38° 36’ Z.B. en 8° 32’ O.L., een Amerikaans schip, genaamd EUREKA, drijvende op zijn lading petroleum, de grote mast was overboord, dek opgebroken en verlaten door kapitein en equipage.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping op vrijdag 16 augustus 1878, ten 11 ure, aan de Zuidzijde van de haven te Maassluis, van het wrak van het Noord-Duitse schoenerschip MARIA, gevoerd door kapt. Roskam, en zich bevindende op de West; alsmede van zeilen, ankers, kettingen, rondhout, blok- en touwwerk en roeiboot, alles afkomstig van genoemd schip.
Informatiën bij Mr. L. Reeser, te Maassluis.


12 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram Penang, 9 augustus, is het gestrande Nederlandse stoomschip VOORWAARTS afgebracht. Door het breken der pompen was oponthoud ondervonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ontvanger der registratie en domeinen te Hoorn zal op maandag de 2e september 1878, ’s avonds 7 ure, in het koffiehuis van Reinderhoff, aan de Roode Steen aldaar, publiek verkopen het rijksjacht NOORD-HOLLAND, tot dusverre gebezigd voor de dienst van de Waterstaat, groot 56 gemeten tonnen, met rondhout en blokken, zeil- en touwwerk, anker en ketting, enz. zoals het is liggende aan de Nieuwendam te Hoorn.
Met nog enkele losse voorwerpen, behoord hebbende tot het mobilair.
Bedoeld vaartuig is ook zeer geschikt te bezigen tot plezierjacht.
Inlichting geeft de genoemde ontvanger, bij wien de voorwaarden ter lezing liggen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 10 augustus. Hedenmorgen is van hier naar zee vertrokken het barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt Hazelnoot, naar Engeland om kolen, bestemd naar Atjeh.


13 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Groningen-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij is voornemens voor het goederenvervoer tussen Groningen en Rotterdam twee nieuwe ijzeren schroefstoomboten in de vaart te brengen (opm: HUNZE III en HUNZE IV). De boten worden gemaakt aan de werf der scheepsbouwmeesters J. & K. Smit te Kinderdijk, en de machines (compound) van 20 paardenkracht, met ketels van 24 paardenkracht, aan de fabriek van Gebrs. van der Schuyt alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het stoomschip VOORWAARTS verneemt het Bataviaasch Handelsblad nog, dat men, om de kiel bloot te leggen, het schip moet ompalen en het zand enige voeten weggraven. De geredde tabak is voor 20 à 25 cent verkocht. De lading tin is grotendeels geborgen. De uitspraak te Singapore over de schuld der aanvaring is nog niet bekend.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zr. Ms. schroefstoomschip ATJEH worde de 15 dezer buiten dienst gesteld en de kapt. ter zee K.C. Bunnik eervol van het bevel over die bodem ontheven.


14 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 juli. Vrachten. Sedert het laatste bericht bleef de markt nagenoeg onveranderd. Voor Nederland werd nog geen product aangeboden. Naar Australië werd een scheepje van 180 tons opgenomen om te Adelaide en Melbourne te lossen tot GBP 1,2,6 en GBP 1,5. In kustvrachten bleef het onveranderd stil. Slechts één afdoening van een Nederlands schip valt te melden, t.w. stomer OVERIJSSEL NLG 35,- tin, NLG 80,- tabak, NLG 77,50 particuliere koffie, NLG 65,- Factory koffie naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAAN, PRINSES AMALIA, GEBR, V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN, PROF. SIMON THOMAS, INDIA, MAASNYMPH, ADMIRAAL DE RUYTER, REGINA MARIS, ONRUST, JOHANNA EN WILLEM, INDUSTRIE, MERAPI, CATHERINE, KANAGAWA, A. EN W.C. HENDRIKS, KENNEMERLAND, FERDINAND EN LOUIS, ANTONIA en NESTOR.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 augustus. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. De Jong, van Macassar herwaarts ,is volgens telegram van Port Elizabeth, d.d. 16 juli, alhier per couvert van de Kaapstad ontvanger met schoon dek en meer andere schade de Algoabaai binnengelopen, hebbende de 19e juni een zware storm doorgestaan. Sedert is het in een hevige bui, zeer ongewoon voor de tijd van het jaar, van zijn ankers geslagen en wrak geworden en dacht men ieder ogenblik dat het uit elkander zou slaan. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 augustus. Het barkschip SOOLOO, van Sydney naar Sourabaya met steenkolen, is in de Torresstraat aan de grond geraakt, doch zonder schijnbare schade vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen op maandag de 9e september 1878, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek & Hilman, in veiling brengen een extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: KANDANGHAUER II, gevoerd door kapt. W. Zeelt.
Volgens Nederlandse meetbrief (oude) lang 50,10 meter, wijd (gemiddeld) 9,05 meter, hol (gemiddeld) 5,32 meter, en alzo gemeten op 1.183 tonnen of 2.619 M3.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voornoemde fregatschip ligt aan de werf Concordia, Oostenburger Voorstraat.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Co., Kromme Waal, 28.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 12 augustus. Volgens een gisteren hier ontvangen telegrafisch bericht is het kofschip MARIA LOLLINA, kapt. E.T. Bos, te Memel gearriveerd. Het schip kwam van Delfzijl en moet laden voor Harlingen. Alles wel.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 12 zaugustus. Volgens een gisteren ontvangen telegram is het barkschip SURINAME, kapt. C. Borst Dzn., komende van Delfzijl, te Sundsvall gearriveerd. Alles wel.


Krant:

  JB - Javabode

Penang, 13 augustus. De stoomboot VOORWAARTS is vlot gebracht.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 23 juli. Zondag morgen bracht de 2e stuurman van de Nederlands-Indische brik BANDA NEIRA, kapt. Schuld, na twaalf dagen reis in een prauw alhier de tijding aan, dat genoemde bodem de 24e juni vastgeraakt was op een rif, pl.m. zuid-west van Mandhar, waar de BANDA NEIRA wilde oversteken om naar Poeloe Laut te zeilen en daar steenkolen te laden. Volgens enigen zou dat rif niet, volgens anderen onnauwkeurig op de kaarten zijn aangegeven, hoewel het niet geheel onbekend moet zijn. Gisteren morgen is Zr.Ms. stoomschip MAKASSAR, hier in station, derwaarts vertrokken om dit nader te onderzoeken en de ligging nauwkeuriger op de nemen.
Van de BANDA NEIRA is de equipage en een gedeelte van de inventaris gered, doch het schip zal volgens gerucht verloren zijn.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 30 juli. De executoriale verkoop van het schip de BRIL heeft geen voortgang gehad, omdat de hypotheekhouders voldaan zijn.


15 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tromsoe, 9 augustus. De schoener REGINA, van Hammerfest, is op Spitsbergen gestrand en wrak geworden. De equipage is gered en alhier geland door het schip EMILIE, kapt. Hansen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 augustus. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Schabels, de 9e augustus met een lading hout van Riga te Zaandam gearriveerd, is de 13e dezer met ongebroken lading naar de Houthaven te Amsterdam vertrokken om aldaar te lossen, daar zulks te Zaandam niet is toegestaan op grond van het rechtsgeding contra het barkschip STAD LEYDEN, dat met een diepgang van 49 centimeters de Voorzaan is opgevaren en aldaar zijn lading heeft gelost en in vlotten samengesteld; in welke handelingen de ambtenaar van het O.M. een overtreding meent te zien van het politiereglement op het Noordzeekanaal en zijn zijkanalen, bij koninklijk besluit van 26 september 1876 (Staatsblad No. 189) vastgesteld en waarvoor hij een eis heeft gesteld van 5 geldboeten, elk van NLG 50,-.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 14 augustus. De schepen LIBRA en MARIE CORNELIE lagen 25 juli te Monrovia.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Algoabaai (per telegram van Madera d.d. 12 augustus) Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. De Jong, van Macassar naar Amsterdam, is alhier totaal wrak geworden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Suriname, 21 juli. Het Nederlandse schip CHARM, kapt. Hoedemaker, zal 31dezer van hier naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Kaapstad, 16 juli. De G.H. BETZ, kapt. Hintherthur, van Batavia naar Falmouth, is gisteren alhier met gebroken roer binnengekomen; had zeer slecht weder onderweg.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op vrijdag de 16e augustus 1878 zullen de ondergetekenden, op last van de consul der Verenigde Staten, ten 10 ure precies, verkopen het wrak van het Amerikaanse schip ROBERT PORTNER, , groot 661,51 tonnen, gebouwd te New York in 1877, zo als het is liggende of niet liggende op de Kokos (Keeling) eilanden, zomede de geborgen zeilen, lopend tuig, etc. Verder, voor rekening van belanghebbenden, 210 zakken Rangoon-rijst, zeebeschadigd gelost ex-voormeld schip en aldaar liggende.
John Pryce & Co. (opm: zie NRC 110978)


16 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reval, 14 augustus. Het Nederlandse schip de HAAN, kapt. Visser, van Rotterdam met kolen naar St. Petersburg, is op Dagerort gestrand, doch met assistentie weder afgebracht en heeft de reis voortgezet. Bergloon: een zesde der waarde van schip en lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Curaçao, 13 juli. Het Nederlandse schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, zal de 20e juli van hier naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 18 juli. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Prins, van Batavia naar Rotterdam met koffie, arak enz., 16 juli zwaar lek alhier aangekomen, had 28 juni op 32° Z.B. en 36° O.L. zwaar stormweer gehad, waarin het schip lek gesprongen is en 16 duim water per uur maakte. De lading zal gelost worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bombay, 14 augustus. Het Nederlandse stoomklepvaartuig PEKALONGAN No. 6, van Glasgow naar Batavia, is met zware schade en alles van dek weggeslagen alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 18 juli. Het schip WALBORG, kapt. Hansen, van Banjoewangie naar het Kanaal, alhier met schade binnen, is 23 juni met een lading hout van hier naar Falmouth vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 23 juli. De Nederlandse brik LANDBOUW zal binnen een paar dagen vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq, 26 juli. Het schip MERCATOR, is bij het aandoen dezer haven, door tegenwind van de kust afgedreven, later werden de pompen onklaar door zand en ging de ballast over, waardoor het schip zoveel slagzij kreeg dat de boten gereed gemaakt werden, om ingeval van nood, het te verlaten. De volgende dag was het schip bij Rio Grande do Norto, waar een loods aan boord kwam en naar de haven stuurde. Nabij de baar gekomen kwam er een zware bui op, die het schip op Baixhinka rif dreef en totaal verongelukte. De equipage is gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Brouwershaven, 14 augustus. Het Nederlandse stoomklepvaartuig JAPARA No. 9 van Rotterdam naar Batavia, alhier lek binnen, is naar Rotterdam opgestoomd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Tromsoe, 9 augustus. De schoener REGINA, van Hammerfest, is op Spitsbergen gestrand en wrak geworden. De equipage is gered en alhier geland dor het schip EMILIE, kapt. Hansen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Galle, 12 augustus. Het schip MADURA, van Colombo naar Havre, is op zee verongelukt; volk gered en te Trincomalce aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 10 augustus. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Harlingen 15¼ cent per oude Amsterdamse voet Hollandse balken, West Hartlepool Sh. 28/6 à Sh.29/- en Lubeck 26 mark, alles per standaard planken; Boness Sh.11/- per load ronde sleepers.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 augustus. Volgens een gisteren ontvangen telegram is het hier te huis behorend schoenerschip MARIA SINNIGE, kapt. J. Groothuis, in goede welstand van Gallipoli te Stettin aangekomen.


17 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 14 augustus. Het barkschip LENORE, van Singapore naar Marseille, is bij Billiton verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 augustus. Heden zijn alhier in dienst gesteld Zr. Ms. stoomkanonneerboten DOG en GIER, eerstgenoemde onder bevel van de luit. ter zee 1e klasse C.J. de Jong Hzn., laatstgenoemde onder bevel van de luit. ter zee 2de klasse W.M.E. Bervoets.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 16 augustus. Het schroefstoomschip PRINSES MARIA is, na gisteren geïnspecteerd te zijn, heden ochtend op de haven gekomen, om te worden afgetuigd en buiten dienst gesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De op de 20e augustus 1878 te Rotterdam te veilen schroefstoomboten SCHIEDAM, DELFSHAVEN en VLAARDINGEN liggen vanaf de 17de augustus aldaar in de Marinehaven, bij de Oostbrug, ter bezichtiging.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 17 augustus. In de Straits Times wordt op gezag van Ceylonse dagbladen het volgende medegedeeld over de schipbreuk van de MERAK:
Dit schip, gelijk men weet een baggervaartuig, bestemd voor de havenwerken te Tandjong Priok, was des zondags-avonds te Galle binnengelopen om kolen in te nemen. In de vroege ochtend van maandag de 22e juli sloeg het schip van zijn ankers en dreef tegen het strand. Er stond n.l. toen zulk een geweldige zee als men zeker in geen 25 jaar beleefd had. Het werd ’s maandags nog in de morgen weer afgebracht, maar maakte zo veel water, dat men het weer moest laten stranden. Al de kolen, de proviand, enz. waren aan land gebracht en men verzekerde, dat het zeer de vraag was, of het schip ooit weer vlot zou komen.


18 augustus 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stettin, 16 augustus. Van het Nederlandse schip ELISE, kapt. De Grooth, van Londen alhier aangekomen, is gisteren voormiddag op het Haff, bij hevige wind de fokkemast gebroken, en het bovengedeelte met de bramsteng naar beneden gekomen; van de zeilen, die alle bijstonden, zijn er verscheidene zwaar beschadigd.


19 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 18 augustus, Door de reddingsboot van Maassluis is alhier aangebracht de equipage van het Noord-Duitse schip WODAN, kapt. Jongbloed, van Riga, geladen met balken bestemd naar Rotterdam. Genoemd schip zit op de Maasvlakte, heeft de masten gekapt en zal waarschijnlijk geheel verloren zijn; 2 schuitjes met de inventaris van gemeld schip zijn alhier aangekomen.


20 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 17 augustus. Heden is van de werf van Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sleepschip genaamd VOORZORG, voor rekening van de heer H.J. Ooms te Maastricht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 18 augustus. Heden zijn alhier van het gestrande galjootschip WODAN aangebracht 34 balken en een gedeelte van de inventaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 12 augustus. Het op de Estlandse kust gestrande Nederlandse barkschip ANNA LUCRETIA, kapt. Mosterman, is afgekeurd en verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 19 augustus. Het stoomschip STAD VLISSINGEN werd, aan de ponton liggende, door een binnenkomende provinciale stoomboot aangevaren en zodanig beschadigd dat men onmiddellijk begonnen is de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 19 augustus. Heden zijn alhier van het gestrande galjootschip WODAN in ’t geheel ongeveer 80 balken aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bahia, 27 juli. Het schip ALIDA, kapt. Siebje, van Californië, is de 23e dezer met verlies van stuurrad en meer andere schade binnengelopen, hebbende op de hoogte van Kaap Hoorn een zware stortzee over gehad.


21 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geveilde schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, te Rotterdam op 20 augustus:
De Nederlandse schroefsleepboot SCHIEDAM, opgehouden voor NLG 3.000,-; de dito dito DELFSHAVEN, opgehouden voor NLG 1.000,-; de dito dito VLAARDINGEN, verkocht voor NLG 4.100,-.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 augustus. Het Hamburger schip PERSIA is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren Gebr. Wittering alhier. Het zal genaamd worden ANNA EN BERTHA, en gevoerd door kapt. K. Wijtsma.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kertch, 17 augustus. Het Belgisch stoomschip ANVERS, van Taganrog naar Antwerpen, heeft bij Talke op de rotsen gestoten en is vol water gelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 augustus. Volgens particulier telegram van Batavia passeerde het schip ERASMUS, kapt. Van Balen, van Bordeaux naar Batavia, op 17 augustus Straat Sunda.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 20 augustus. Heden zij alhier 34 balken aangebracht van het gestrande schip WODAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 20 augustus. Nabij het Vogelzand is heden een schoener aan de grond geraakt. Enige schuiten zijn ter assistentie vertrokken. ‘t Schip zit niet gevaarlijk en zal waarschijnlijk met hoog water weer vlot komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 19 augustus. Het schip HEBE, kapt. Berg, van Riga naar Amsterdam met hout, aan de grond gezeten hebbende, doch met assistentie weder vlot gekomen is alhier aangekomen om nagezien te worden. Er is contract gesloten voor 2.860 kronen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth, 19 juli. Van de lading van het barkschip PETRONELLA, alhier gestrand 16 dezer, die aan land gespoeld is, zijn gisteren 131 zakken koffie opgevist en verkocht voor 33 sh. per 100 Engelse pond; 124 huiden voor 8 sh. en ongeveer 1.000 stuks idem voor 7 sh. per stuk. Wat van het wrak en het restant lading dat nog aan land zal drijven daarover zal later beslist worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Zaandam in het logement het Wapen van Amsterdam, op donderdag de 5e september 1878, des middags ten 12 ure, door de makelaars W. Poel Jz., M. van Orden, J. Walch, J. van der Goot en P. Mul, ten overstaan van de notaris C. Hondius, van
1. Het extra goed onderhouden snelvarende, met prachtige, ruime kajuiten voorziene ijzeren raderstoomjacht PRINS VAN ORANJE, varende tussen Amsterdam en Zaandam, volgens meetbrief lang 26,35 m., wijd 4,03 m., gemeten op 98 ton, met direct werkende machine van 50 paardenkracht met condensatie, middelbare drukking, tubulaire ketel en complete inventaris, benevens een reserve ketel, enz.
2. De gunstig gelegen aanlegplaats te Zaandam, met uitmuntend stationsgebouw, steiger met lichter, enz.
Informatiën zijn te bekomen bij de makelaars, de notaris, de directie der Zaandlaandsche Stoomboot-Maatschappij, en bij de administrateur N. Francken Az., te Zaandam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Naar Suriname, laatste laaddag 24 dezer het snelzeilend schoenerschip ZEEHOND, kapt. P. Fenenga, om onmiddellijk te worden opgevolgd door het snelzeilend gekoperd barkschip ANNA EN BERTHA, kapt. K. Wijtsma. Uitmuntend ingericht voor passagiers. Adres bij Van Tubergen & Daam.


22 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor de Friesch-Noordhollandsche Stoomboot-maatschappij, gevestigd te Leeuwarden, wordt een nieuwe schroefstoomboot vervaardigd aan de werf der scheepsbouwmeesters J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek, en de machine (Compound systeem) van 20 paardenkracht met ketel van 24 paardenkracht aan de fabriek van Gebrs. Van der Schuijt te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Volgens particulier telegrafisch bericht is het barkschip MEDEA, kapt. Schall, 20 dezer behouden te Soerabaija aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 21 augustus. De schoener AMANDA, gisteren nabij Vogelzand aan de grond geraakt, heeft met behulp van een schuit een anker uitgezet en is met ’s vloedgetij vlot gekomen. Het schip heeft de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 20 augustus. De Nederlandse tjalk KLAZINA TONKENS, kapt. Puister, van Rotterdam naar Koningsbergen bestemd, is alhier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 21 augustus. Heden zijn alhier 53 balken aangebracht van het gestrande schip WODAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 17 augustus. De schoener ELIZA, kapt. Rees, van Rouaan naar Prince Edward Island, is alhier teruggekeerd met oproer aan boord. Onmiddellijk naar aankomst zijn drie der muitelingen gedeserteerd, doch de tweede stuurman en de kok zijn in arrest genomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scio, 10 augustus. Het brikschip SOFIA, hetwelk 2 dezer bij het kielen in de haven gezonken is, werd met geringe schade weder boven water gebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kaapstad, 24 juli. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. De Jong, van Macassar naar Amsterdam, in de Algoa Baai gestrand, is uit elkander geslagen; de lading drijft langs het strand. Het volk is gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 19 augustus. De romp en inventaris van het schip ROBERT PORTNER zijn verkocht.
Het Nederlands brikschip PETRONELLA is bevracht voor de geredde lading, voor de som van GBP 640,- is het geheel.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Oostmahorn, 20 augustus. Het Nederlandse schip TRIJNTJE VELDMAN, kapt. Koopman, heeft gisteren bij het vertrek naar Hamburg, een anker verloren, doch later weder teruggevonden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Cuxhaven, 20 augustus. Het Nederlandse schip KLASINA TONCKEN, kapt. Puister, van Rotterdam naar Koningsbergen bestemd, is alhier binnengelopen.


23 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 30 juli. Het wrak van de in Algoabaai gestrande bark PETRONELLA, kapt. De Jong, van Macassar naar Amsterdam, heeft bij verkoping opgebracht, met de nog inhebbende lading GBP 5.500,-.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 30 juli. Het schip G.H. BETZ, kapt. Hintherthur, van Batavia naar Dordrecht en met schade in Simonsbaai binnengelopen, is nagezien en bevonden dat de deknaden open stonden en de bovenste laag lading beschadigd was. Het roer is afgenomen en aan land gebracht om gerepareerd te worden. Het schip is overigens dicht, de beschadigde lading zou verkocht worden.


24 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 23 augustus. Gisteren zijn alhier aangebracht 56 balken uit het gestrande galjootschip WODAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, 26 juli. Het eigendomsrecht van goederen die uit het wrak van het gestrande Nederlandse barkschip PETRONELLA, kapt. De Jong, mochten aandrijven, is voor GBP 120,- gekocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping en gevolge van quitering van zaken.
A. Knottenbelt, notaris te Vlaardingen, zal op woensdagen de 18e en 25e september 1878, ’s middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, bij veiling en afslag verkopen een zeer gunstig gelegen, druk beklante, kapitale scheepstimmerwerf vanouds genaamd Dammes Erve, voorzien van een in 1872 gemaakte sleephelling met wagen, lopende over ijzeren rollen, kaapstand en stalen reep voor schepen van 40 tot 100 lasten, een sleephelling voor kleinere vaartuigen, een zijhelling met lieren, en kielkade, met een grote en een kleine stoof; voorts een voor weinige jaren nieuw gebouwd, goed ingericht en van vele gemakken voorzien woonhuis met tuin, een pakhuis met houtloods, een timmerloods en een open loods, gelegen aan de Oostzijde van de Kortendijk en uitkomende aan het Spuiwater te Vlaardingen, wijk A, no. 40, kadaster sectie A, No. 1771, groot 21 vierkante roeden 86 vierkante ellen.
Grondbelasting NLG 24,89.
Het pakhuis is verhuurd voor NLG 210,- ’s jaars, terwijl de overige goederen door de eigenaar zelf gebruikt worden en hem een ruim bestaan opleveren.
De goederen zijn dagelijks te bezichtigen.
Te aanvaarden en te betalen de 1e november 1878, 2/3 gedeelten van de koopprijs kunnen als eerste hypotheek op het gekochte gevestigd blijven.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een bijna gereed zijnde schroefsleepboot, lang 15 m., breed 3,45 m.; machine 12 PK; ketel 21 m2; stoomdruk 5 Atm. Te bevragen bij Walker, Stronck & Van Delden, Machinefabrikanten, Scheepsbouwmeesters, Linker Maasoever, Rotterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 23 augustus. Scheepsvrachten. Om in de Noorderhaven te laden werd gedaan naar Londen tegen Sh.10/-, en voor het kanaal van Bristol tegen Sh.17/- per 10 quarters haver.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een gaffel-topzeil schoenerschip, groot 84 register ton, geheel vertimmerd en op nieuw getuigd, circa 2 jaar oud. Geclassificeerd bij Veritas 3/3.1.1. Engelse Lloyds A.1. Germaanse Lloyds A.1. Ned. Vereeniging A.1.
Nadere inlichtingen en informatiën te bekomen bij de scheepsbouwmeesters E.J. Bok en Zonen, Werf De Zwarte Raaf, Amsterdam.


25 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is van werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten het schroefschip PADANG, bestemd voor de militaire marine in Nederlands Indië. De werktuigen, ketels en alle toebehoren zijn in de fabriek der Maatschappij vervaardigd.
Kleine, niet overdekte vaartuigen buiten rekening gelaten, is de PADANG het honderdste voor bewoning geschikt en tot rivier- of zeevaart bestemd schip, dat aan genoemde inrichting werd gebouwd. Van dit aantal waren 38 voor ’s Rijks dienst hier te lande en in de overzeese bezittingen bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 augustus. De gezagvoerder van het Nederlandse barkschip STAD LEYDEN en de loods, die dat schip binnenbracht en die, zoals wij de vorige week mededeelden, voor het kantongerecht te Zaandam terecht stonden, wegens overtreding van het algemeen politiereglement op het Noordzee Kanaal en zijn zijkanalen, zijn beide veroordeeld tot betaling van geldboeten, de eerstgenoemde zes, de laatstgenoemde één van NLG 10,-.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 19 augustus. Het schip HEBE, kapt. Berg, van Riga naar Amsterdam, alhier alhier binnengelopen, zal de reis voortzetten. Het is door duikers onderzocht, die bevonden hebben dat het geen schade bekomen had.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 augustus. Volgens particulier bericht was het Nederlands schip NOACH II, kapt. Poortman, 23 dezer Anjer gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 24 augustus. Heden zijn alhier aangebracht 64 balken en sparren uit het gestrande galjootschip WODAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 augustus. Volgens brief van kapt. Cupido, voerende het Nederlands schip CAROLINA, de 16e dezer van Londen te Riga aangekomen, had het schip bij Domeness in een orkaan plat op zijde gelegen, waardoor belangrijke schade aan ra’s en zeilen was ontstaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 23 augustus. De GEESSIENA MARIA, kapt. G. Wagenaar, van Sundswall met hout naar Amsterdam bestemd, is in aanvaring geweest met de Noorse bark XULLA. Eerstgenoemde is met verlies van boegspriet en andere lichte schade alhier binnengelopen om te repareren. De XULLA heeft de reis voortgezet, schade onbekend.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Londen, 23 augustus. Het schip AUGUSTA ELISA van Antwerpen naar Havana is bij Landwich gestrand.


26 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 24 augustus. Alhier is aangebracht een gedeelte van de inventaris van de op Maasdroge bij Brielle gestrande galjoot WODAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 augustus. Volgens particulier telegram uit Bombay, d.d. 22 dezer, was het aldaar binnengelopen Nederlandse stoomklepvaartuig PEKALONGAN No. 6, bezig de geleden schade te herstellen, en zou het vermoedelijk over 8 dagen de reis voortzetten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Op het verzoek van de heer P. Smit Jr., te Rotterdam, is de koninklijke bewilliging verleend aan het ontwerp der akte van oprichting van de naamloze vennootschap de Nederlandsch-Indische Industrie, fabriek van stoomwerktuigen te Soerabaya, te vestigen te Rotterdam. Het doek der vennootschap is het bouwen, repareren en dokken van schepen, het vervaardigen en herstellen van stoom- en andere werktuigen, het kopen en verkopen van materialen en machinerieën, benevens alles wat tot dusdanige industrie behoort. De vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van vierentwintig jaren, vier maanden en achttien dagen, zullen eindigen 31 december 1902, behoudens eventuele vroegere ontbinding. Het kapitaal is vastgesteld op NLG 625.000,-, verdeeld in honderd aandelen, ieder groot NLG 6.250,-. Hierin wordt deelgenomen door de heren L. Smit voor 26; Fop Smit junior 25; mevrouw Pot, weduwe van de heer J. Smit Fopzoon, 25; mevrouw Smit, echtgenote van de heer B. Janse, 6; de heer P. Smit junior, 6; mevrouw G. Smit, echtgenote van de her H.J.F. Muller, 6 en mevrouw E.F. Smit, echtgenote van de heer Ivo Opstelten, 6 aandelen. De directeur wordt benoemd voor de tijd van 15 achtereenvolgende jaren, maar is onmiddellijk weder benoembaar. Tot directeur is aangesteld de heer P. Smit jr., en tot commissarissen zijn benoemd de heren B. Janse en J. Smit.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij beschikking van de minister van waterstaat, handel en nijverheid van 23 dezer, is de aan de firma De Haan en de Vries, verleende vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee, alsmede tot het slepen van schepen tussen Bergum en Leeuwarden en tussen Bergum en Groningen, overgeschreven op naam der Bergumer Stoombootreederij gevestigd te Bergum.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Havre, 21 augustus. Het brikschip LANDBOUW, kapt. Sannes, heeft 28 juli na volbrachte reparatie de reis naar Rio Janeiro voortgezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zal op woensdag de 11e september 1878, ’s avonds om 7 uur, te huize van de kastelein H. Veening, aan de Grote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het tjalkschip genaamd DE HOOP, groot 64 tonnen, gebouwd in 1859, met complete inventaris, zoals het thans liggende voor de Zoutkeet in de Noorderhaven te Groningen.
Mr. N. van Hasselt, notaris.


27 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen is aan de firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven de vervaardiging en levering opgedragen van een stel stoomketels van 220 pk nominaal, ten dienste der mailstoomboot MARIE HENRIETTE, varende tussen Ostende en Dover, voor rekening van het Belgische gouvernement.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 26 augustus. Alhier zijn aangebracht 55 balken en enige sparren van het gestrande galjootschip WODAN; genoemd schip is nu geheel ledig, doch zal waarschijnlijk niet afgebracht kunnen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Suriname, 4 augustus. De koloniale mailschoener SURINAME, is op reis van Demerary herwaarts, verongelukt. Twee passagiers en 6 schepelingen zijn gered, de gezagvoerder, verdere bemanning en enige passagiers hebben daarbij het leven verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 20 juli. In de morgen van de 18 dezer kwamen te Benkoelen aan de gezagvoerder, de stuurman en tien man equipage van de Italiaanse driemastschoener PAOLINA V. Volgens de verklaring van eerstgenoemde, hadden zij het vaartuig in de nacht van de 11e op de 12e tevoren, op 25 Engelse mijlen W.Z.W. van Engano in zinkende staat verlaten en tot de 16e op gemeld eiland doorgebracht. De bemanning, de scheepspapieren en enige instrumenten zijn gered. Het schip hetwelk op 26 juni jl. van Soerabaija was vertrokken, hield in een lading suiker en was bestemd naar het Engels kanaal voor orders.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 augustus. Het schip DIONE, kapt. Ramsay, van Tagal met suiker naar het Kanaal, is lek alhier aangekomen en loste de lading om nagezien te worden. Het schip had op de reis van Batavia naar Tagal op Krawang gestoten, doch zonder schijnbare schade afgekomen de reis voortgezet, en had de lading ingenomen zonder het schip eerst te hebben laten nazien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 augustus. Het schip EMILIE is nagezien en de kosten van reparatie worden op GBP 1.300,- geschat.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 augustus. Het drijvend dok op Amsterdam eiland is in diep water gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 juli. Vrachten. Onze vrachtenmarkt verkeert op het ogenblik in een geheel exceptionele toestand. Wegens het late binnenkomen der producten is de vraag voor dadelijke behoefte uiterst beperkt, terwijl de buitengewone grote hoeveelheid beschikbare ruimte afladers zeer laag stemt. Onder die omstandigheden zijn de afsluitingen tot nog toe van weinig betekenis en hebben wij geen bevrachtingen van Nederlandse schepen op te geven.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: SCHIEDAM, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISBETH, OCEAAN, PRINSES AMALIA, GEBR. V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN, PROF. SIMON THOMAS, INDIA, MAASNYMPH, ADMIRAAL DE RUYTER, REGINA MARIA, ONRUST, JOHANNA EN WILLEM, INDUSTRIE, MERAPI, CATHERINE, KANAGAWA, A. EN W .C., HENDRIKA, KENNMERLAND, FERDINAND EN LOUIS, ANTONIA, NESTOR, UTRECHT en THORBECKE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands ijzeren schroefstoomschip LEVANT, liggende te Rotterdam, groot na aftrek der machinekamer 360 tonnen. Hebbende een stoommachine van 70 paardenkracht. Nadere informatiën te bekomen bij de heren Corns. Balguerie & Zoon en de makelaars F. & W. van Dam, te Rotterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In The Colonist, een blad van Demerary, wordt d.d. 3 augustus jl., melding gemaakt van het vergaan van de Nederlandse mailschoener SURINAME op 25 juli bij Abary-Punt. Negen personen, waaronder de kapitein, zijn daarbij waarschijnlijk omgekomen. De stoomboot GEORGETOWN nam drie der schipbreukelingen aan boord; nog vier werden door de schoener MARY aan wal gebracht. Vermist worden kapt. Roepel, mevr. Reeberg en haar zoon, mej. Schloss en haar dienstbode, twee dekpassagiers, de hofmeester en een scheepsjongen. Gered werden twee passagiers en 6 man van het scheepsvolk. De SURINAME is een gouvernementsschip en had de mail aan boord. Een boot van Demerary is uitgezonden om de vermisten te zoeken.


28 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 augustus. Volgens brief van kapt. Vinke Muller, voerende het schip LIDA, van hier naar Suriname, was hij 22 dezer met een goede gelegenheid zeilende bij Dungeness. De wind zuidoost. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hoogezand, 24 augustus. Dinsdag jl. is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heer I.A. Hooites alhier een driemast schoenerschip, groot 280 tonnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Curaçao, 29 juli. Het barkschip OCEAN TRAVELLER, kapt. Hunnen, van Barbados naar hier in ballast, is 12 juli ll. op Aves eiland gestrand. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Paramaribo, 4 augustus. De Nederlandse mailschoener SURINAME, kapt. Roepel, die in de nacht van 24 juli deze haven verliet met verscheidene passagiers, is gepasseerde nacht ten 12 uur 30 min. verongelukt tussen Georgetown en Berbice. De kapt. Callender van de GEORGETOWN, rapporteert heden ochtend gezien te hebben de masten van een schoener, boven water uitstekend, welke hij herkende voor die van de SURINAME. Het wrak lag in 19 voet water, 3 à 4 mijl uit de wal Abargpoint Z. ½ W. Kort daarna zag men 3 mensen zich aan planken vasthoudende, welke bleken te zijn de stuurman, een zwarte jongen (van de equipage), en de heer Abardonel (passagier) van de SURINAME. De stuurman vermeldde dat de schoener planken op dek geladen doch geen lading in het ruim had en door invallende bui overzij gewaaid was. Later is nog een passagier en 1 man der equipage in een boot te Demarara aangekomen. De gezagvoerder was in de boot van uitputting gestorven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Galle, 30 juli. Het stoomklepvaartuig MERAK No. 3, is totaal wrak. De inventaris en omtrent 100 ton steenkolen zijn, benevens de equipage, aan land gebracht.
Galle, 4 augustus. Het wrak zal 15 augustus, zoals het daar ligt, met machinerie, tuig en restant steenkolen, publiek verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Notaris Van Kruijne, te Brielle, zal, op vrijdag 30 augustus 1878, des voormiddags ten elf ure, in het koffiehuis van C.J. Verwoerd, aldaar om contant geld verkopen het wrak van het op de Maasvlakte, in de nabijheid van het stoomschip GRONINGEN, gestrande galjootschip WODAN, benevens de daarvan geborgen inventaris, bestaande in: ankers, zeilen, kettingen, trossen, staand en lopend want en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden, alles liggende te Brielle en Hellevoetsluis.
Inlichtingen bij de heer G.F. Lette, te Brielle, en ten kantore van voornoemde notaris.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Publieke Verkopingen. Heden is te Rotterdam verkocht het ijzeren schroefstoomschip MARTINUS EN HENRIETTE voor NLG 24.000,-, aan de heer Ph. Van Ommeren aldaar. (opm: verdoopt in GERTRUDE)


29 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapt. C. Van der Zee, voerende het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, van hier te Soerabaya aangekomen, was hij op 31° Z.B. en 27° W.L., door een hevige storm belopen die zeven dagen aanhield en waarin de fokkemast op drie plaatsen brak. Het schip was door experts nagezien, die de mast hadden afgekeurd, zodat die door een nieuwe moest worden vervangen. Het schip was dicht gebleven en de lading voor zo ver gelost, onbeschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip WESTER SCHELDE, kapt. R. Ran, van Batavia herwaarts, is met schade de Mosselbaai binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapt. W. Ouwehand Szn., voerende het Nederlandse schip ANTOINETTE, van hier te Padang aangekomen, had hij de 8e juni op 39° Z.B.; 44° O.L. , ruw weder met hoge zee en de 15de daaraanvolgende, toen de wind plotseling van het N.W. naar het Z.W. uitschoot, vliegend stormweer, waarbij de beide topzeilra’s en de fokkenra braken, mars- en bramzeilen weg woeien en scheurden en 3 span van het grote want braken. Het schip was echter dicht gebleven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, (per telegram van Aden, dato 26 augustus.) Het schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, van Batavia naar Amsterdam, 22 juni van hier vertrokken, is weder uit zee teruggekeerd om schade te herstellen veroorzaakt door stormweder. Ongeveer duizend zakken koffie zijn over boord geworpen. Is bezig de lading te lossen om onderzocht te worden en te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penang, 22 juli. Alles wat nog enige waarde had van de lading uit het gestrande stoomschip VOORWAARTS, is geborgen. Het overige is geheel bedorven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 26 augustus. In de vreselijke storm van 31 januari 1877 strandde nevens Midsland op dit eiland de Noord-Duitse bark GALVESTON. Het bleef toen bijna met de steven in de duinen zitten en woelde langzamerhand ongeveer 6 voet diep in het zand. De pogingen, door een paar Nederlandse ondernemers aangewend om het af te brengen, mislukten geheel en al. Het schip ging daarop in andere handen over, die er alles voor bleken over te hebben om het weder in de vaart te brengen, daar het vaartuig zeer sterk en bijna nieuw was. Gedurende enige maanden was men bij tussenpozen met 40 à 60 man op het strand werkzaam. Eerst werd het schip door vijzels p.m. 7 voet boven het strand gewerkt en rondgebracht tot het oost en west langs het water kwam te liggen. Stutten waren aangebracht, doorlopende tot aan de dekbalken. Door zeer praktische ingerichte beddingen met rollen, waardoor het schip kwam te staan als de barkas in de bootsklampen op een dek, is het gisteren gelukt het schip tegen de laagwaterstand te brengen en heden avond is het vlot gekomen. Dat afbrengen heeft zeer veel inspanning, veel tijd en veel geld gekost, maar de Bremer ondernemers hebben alle eer van hun arbeid, te meer daar het vaartuig door vele deskundigen, zo van hier als elders voor verloren werd gehouden, aangezien het enige honderden voeten van laagwater lag. Morgen vertrekt de sleepboot ADSISTENT om het op een rede of in een haven te brengen.
Terschelling, 27 augustus. Heden ochtend gelukte het de Noord-Duitse bark GALVESTON af- en behouden ter Vlierede te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 26 augustus. Volgens een gisteren ontvangen telegram is het schoenerschip CONCORDIA, kapt. Bos, komende van Amsterdam, te Sundsvall gearriveerd. Volgens een heden ontvangen telegram arriveerde mede te Sundsvall het kofschip ELISABETH, kapt. Kaijser, komende van en thuis behorende te Delfzijl. Bij beide schepen was alles wel aan boord.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Die iets te vorderen hebben van de rederij van het op gisteren in publieke veiling te Rotterdam verkochte stoomschip MARTINUS EN HENRIETTE, worden verzocht daarvan vóór 15 september a.s. opgave te doen bij de directeur van genoemd stoomschip, J. Bouten, Wijnstraat te Dordrecht, zullende na dat tijdstip geen pretentiën meer worden aangenomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zal op woensdag de 11e september 1878, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein H. Veening, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het tjalkschip genaamd de HOOP, groot 64 tonnen, gebouwd in 1859, met complete inventaris, zoals het thans is liggende voor de Zoutkeet in de Noorderhaven te Groningen.
Mr. N. van Hasselt, notaris.


30 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 28 augustus. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouw-meester W. van der Windt, met goed gevolg te water gelaten het sloepschip JACOBA MARIA, voor rekening van de heer J.C. Speelman te Pernis, zullende gevoerd worden door stuurman L. ’t Hart en bestemd voor de beugvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 augustus. Volgens bericht van kapt. Boelens was hij met het schoenerschip HEBE de 26e juli te Tobasco aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Blijkens bij de directie der Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij ontvangen telegram is het droogdok op het eiland Amsterdam, ten gevolge van een gebrek aan de pompen, op de bedding neergezonken, zodat de machinetorens 10 voet onder water liggen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 27 augustus. Het schip JOHANNA, kapt. Koepke, van Liverpool naar Philadelphia, is met een schoener in aanvaring geweest, waardoor beide schepen zware schade geleden hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag 17 september 1878, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek te verkopen het Nederlands rader-stoomschip ZIERIKZEE, volgens meetbrief lang 29,20 meter, wijd 4,31 meter, hol 1,57 meter en alzo groot na aftrek der machinekamer, 135 tonnen, met deszelfs stoommachine van 60 paardenkracht van lage drukking, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Haringvliet, Noordzijde, kunnende dagelijks door gegadigden bezichtigd worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De aanvaring van de KHEDIVE en de VOORWAARTS.
Over de kwestie der aanvaring van de KHEDIVE en de VOORWAARTS schrijft het Bataviaasch Handelsblad:
De uitspraak van de Marine Court of Inquiry in de zaak van de KHEDIVE, in haar geheel overgenomen in de Penang Gazette van 15 juli jl., heeft zowel te Singapore als te Penang de tegenovergestelde indruk gemaakt van hetgeen zij uitwijst. Van verschillende Engelsen toch in beide steden vernamen wij dat zij, juist op grond dier uitspraak, de gezagvoerder van de KHEDIVE, James Dick Steward, verantwoordelijk achtten voor de aanvaring, zij het ook dat ’s Hofs onderzoek die verantwoordelijkheid veeleer legt op de derde stuurman van de VOORWAARTS.
Deze wending in de publieke opinie, aanvankelijk geleid door de voorstelling, welke de Penang Gazette aanstonds van de zaak heeft gegeven, vindt haar oorzaak in de verklaring voor het bovengenoemd Hof door de gezagvoerder van de KHEDIVE zelve afgelegd, zoals deze in ’s Hofs uitspraak is overgenomen; een verklaring welke door die van andere getuigen is bevestigd.
De getuigenis van de Engelse kapitein komt neder op het volgende. In de avond van 29 mei jl. zag hij omstreeks 7.20 het witte licht van de VOORWAARTS. Dit licht hield hij aan stuurboordzij totdat hij haar zijlichten te zien kreeg. Hij kreeg die beide in het zicht en liet het roer naar stuurboord wenden.
Staan wij eerste stil bij dit laatste deel der verklaring. De zijlichten aan boord der stoomschepen en ook die van de VOORWAARTS zijn zo gesteld dat men ze niet beide te zien kan krijgen dan in geval men recht voor het schip is.
Zo zegt dan ook de toelichting op de internationale bepalingen omtrent het voeren der seinlichten, dat “wanneer A een rood en groen licht vooruit ziet, hij hierdoor weet dat een schip in zijn koerslijn recht tegen hem in ligt.”
De beide zijlichten van de VOORWAARTS ziende, zoals hij verklaart, wist kapt. Steward dus dat hij een schip recht voor zich had. Bij die wetenschap had hij zich te houden aan art. 14 der internationale bepalingen nopens het uitwijken bij ontmoeting luidende:
Wanneer twee schepen onder stoom elkander in tegenovergestelde koers ontmoeten, zodat zij, in die koers voortsturende, gevaar zouden lopen elkander aan te varen, moeten beide, ter voorkoming daarvan, naar stuurboord houden, om elkander aan bakboord voorbij te varen.”
Geheel in strijd met deze bepaling echter heeft kapt. Steward het roer naar stuurboordzijde gelegd, want hierdoor heeft hij niet naar stuurboord, zoals voorgeschreven is, maar naar bakboord gehouden. Daarentegen lag het roer der VOORWAARTS aan bakboord, en hield deze dus, ingevolge het aangehaalde voorschrift, naar stuurboord.
De ligging van het roer der VOORWAARTS aan bakboord is opgegeven door verschillende onder ede gehoorde en niet wedersproken getuigen.
Uit dit alles volgt dat alleen de VOORWAARTS in de juiste koers heeft gestuurd.
Kapt. Steward verklaart: Hadden wij beiden onze eerste koers gehouden, dan zouden wij elkander op omstreeks 200 yards afstand gepasseerd zijn. Dit voor mogelijk aannemende, heeft niet kapt. Steward zelf, volgens zijn eigen verklaring, eerst koers veranderd en gebakboord, als hij verklaart: Ik bracht haar bijna recht vooruit? Om de VOORWAARTS bijna recht vooruit te krijgen, moet hij gebakboord hebben; zijn stelling dat de beide schepen elkander omstreeks 200 yards aan stuurboord hadden kunnen passeren, vervalt dus.
Er is meer dat de aandacht van deskundigen heeft getrokken, wanneer kapt. Steward verklaart: Denkende dat het witte licht een loodsboot was, bracht ik het bijna recht vooruit en ontstak een blauwlicht; geen contra-sein krijgende, ging ik naar mijn koers terug, ik hield het licht op mijn stuurboordsboeg, tot ik haar zijlichten te zien kreeg, ik zag beide, (gelijk reeds boven aangehaald), en gaf het commando stuurboord.
Ik bracht de VOORWAARTS twee streken op mijn stuurboordsboeg, en hield die zo; de lichten bleven in dezelfde positie tot we dicht bij elkander waren, 5à 6 minuten voor de aanzeiling, toen haar rood licht plotseling zichtbaar werd. Zij was toen nog aan onze stuurboordsboeg en te dicht bij voor mij om te bakboorden. Laten wij eerst kapt. Steward nagaan, als hij zegt: De lichten bleven in dezelfde positie; daardoor zou hem gebleken zijn, dat het tegenliggende schip gebakboord had, anders moesten de lichten immers in peiling veranderen.
Ten tweede, te dicht bij voor mij om te bakboorden. Nu wanneer kapt. Steward niet geaarzeld had toen hij 5 à 6 minuten vóór de aanvaring het rode licht zag, en dadelijk hard gebakboord had, had hij nog omstreeks 10 streken naar stuurboord kunnen uitwijken en daardoor had hij de aanvaring onmogelijk gemaakt; doch in plaats daarvan stuurboord hij hard, en maakte de aanvaring onvermijdelijk.
Opmerkelijk is het feit, dat de publieke opinie aangaande de schuld van het ongeval van de zijde der KHEDIVE samengaat met een mening, door kapt. Steward aanstonds na de ramp geuit. Men verzekert namelijk, dat hij in het bijzijn van anderen uitgeroepen zou hebben: It is my own fault.
Gelukkig prejudicieert de te Penang gevallen uitspraak in geen enkel opzicht de procedure tot schadevergoeding, door de Maatschappij Nederland, naar men wil, aanstonds aangelegd bij het Hof de Admiraliteit te Londen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoogezand, 27 augustus. Gepasseerde dinsdag (opm: 27 augustus is ook een dinsdag, dus mogelijk is de week daarvoor bedoeld) is van de werf van de heer I.A. Hooites met goed gevolg te water gelaten een driemast schoenerschip, groot 280 tonnen.


31 augustus 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montrose, 29 augustus. Het schip CONCURRENTIE, kapt. Scholten, 27 dezer van hier vertrokken is weder in het dok teruggekeerd,


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op maandag 2 september 1878, des middags ten 12 ure, door de deurwaarder J. Gouverne, aan de Noordblaak te Rotterdam, van een zo goed als nieuwe scheepsinventaris, bestaande in: zeilen, ankers, kettingen, kabels, lijnen, mast- en rondhout, enz., en onmiddellijk daarna van een goed onderhouden schip, genaamd HELENA, groot 147 ton. ’s Morgens vóór de verkoop aldaar te bezichtigen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 29 augustus. De schroefstoomschepen VAN GALEN en ZILVEREN KRUIS zullen het eskader formeren dat in het laatst der volgende maand van hier, via Kaap de Goede Hoop, naar Indië zal vertrekken; met dit eskader vertrekken de adelborsten van het laatste studiejaar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 26 augustus. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Liverpool Sh.12/- per ton melasse, Bordeaux Ffrs.31½ per 2.000 kg melasse, St. Malo Sh.2/9, Firth of Forth Sh.1/6 per quarter tarwe, Lynn Sh.14/- per load eiken plançons, Portsmouth Sh.11// per load grenen balken, Nantes Ffrs. 17½ per ton eiken staven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 24 augustus. Scheepsvrachten. Er bestaat nog altijd grote overvloed van schepen, en verscheidene kustvaartuigen zijn naar Dantzig gezeild, om daar raapkoeken voor Denemarken en Zweden te laden; andere verzeilden vrachtzoekend. Hier bewilligde men naar Newcastle Sh.1/6, ’Bristol Kanaal Sh.2/6, Engelse Kanaal Sh.2/3, de oostkust van Engeland proportioneel per 500 Engelse ponden tarwe; naar Buxtehude 20 mark, de oostkust van Noorwegen 17, 18 à 19 mark en voor een klein schip 20 mark, naar Aarhus, Kiel en Flensburg 10 mark, Rendburg 13 mark, Drontheim 27 mark, alles per 2.500 kilo rogge; naar Kopenhagen 20 mark per ton hennep; naar de Eems 21 mark per 2.260 kilo rogge; naar Yarmouth Sh.36// per standaard grenen planken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 24 augustus. Scheepsvrachten. Bewilligd werd naar Harlingen of Delfzijl NLG 26,- per tult Noorse kapbalken, 14 cent per oude Amsterdamse voet Hollandse kapbalken; naar Gend Bfrs.35, Bergen NLG 17,- en 15%, Christiansand NLG 18,- en 15% per last hennep; naar Lubeck 24 mark, Brake 36 mark, Havre Ffrs.48 franc en 5%, Hartlepool Sh.27/6, Grangemouth Sh.28/-, Dover Sh.35/-, alles per standaard planken; naar Emden 20 mark per last dito; naar de oostkust van Schotland Sh.8/6 per ton raapkoeken.


01 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 30 augustus. Het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. F.D. Rijf, van Windau met hout herwaarts, is lek en met verlies der halve deklast te Elseneur binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad (per telegram d.d. Madera 30 augustus) Het Nederlandse schip WESTERSCHELDE, kapt. Ran, is 13 dezer van Mosselbaai naar hier gesleept om te repareren.


02 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 12 augustus. Kapt. Van Leeuwen voerende het schip NIEUWE WATERWEG II, van Pangool naar Rotterdam, rapporteert bij de Kaap de Goede Hoop zwaar stormweder gehad te hebben waardoor een gedeelte der verschansing werd weggeslagen en het schip zwaar gewerkt heeft. De 17e juni bevond men bijna drie voet water in het ruim. Het schip is onderzocht en aanbevolen om de verschansingen te repareren en rond de stutten en de naden te verbreeuwen. Het schip is thans dicht.


03 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 1 september. Het Nederlandse schip JAN FRESEMAN, kapt. Rosenbeek, van Antwerpen naar Riga, alhier lek binnen, heeft op de Schelde gestoten; de lading zal gelost moeten worden om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fernambucq, 13 augustus. Het brikschip PROCYON, kapt. De Boer, is alhier bevracht voor Liverpool.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, maandag 2 september Eergisteren is Zr.Ms. schroefstoomschip LEEUWARDEN, commandant luit. ter zee 1e klasse J.M.A. van Mulken, te Helder buiten dienst gesteld. Gisteren is aldaar het schroefstoomschip 2de klasse MARNIX, commandant kapt. luit. ter zee G.C.C. Thierens, onder de wimpel gebracht (opm: in dienst gesteld)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ryde, 30 augustus. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE, kapt. Van Emmerik, van Rotterdam met stukgoederen naar Bordeaux, is hier met gescheurde zeilen en overgeworpen lading geankerd.


04 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 september. Bij de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland is uit Penang een telegram ontvangen, aldaar aangeboden de 1e september jl., waaruit blijkt dat het stoomschip VOORWAARTS, bij het veranderen van ankerplaats op de binnenrede te Penang, terwijl een loods aan boord was, in het zand is vastgeraakt, doch dat men niet twijfelt of het stoomschip zal het eerstvolgende hoogtij weder los komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 3 september. Het barkschip BARSINGERHORN, kapt. v.d. Woude, van Nieuwediep naar Hernosand in ballast, heeft bij Nakkehoved aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie weder vlot gekomen. Het zal in de Sond door duikers onderzocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elisabeth, 2 augustus. Een hoeveelheid gutta percha en gum, afkomstig van de lading van het verongelukte schip PETRONELLA, kapt. De Jong, is verscheept per stoomboot DUNROBIN CASTLE en een andere hoeveelheid zal per ANGLIAN verscheept worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 september. De kotter ZWALUW, kapt. Koning, gebezigd voor de handel met de Engelse vissers op de Noordzee, wordt vermist. Voor ongeveer twee maanden uitgevaren, had het vaartuig een maand geleden alweer binnen kunnen zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op dinsdag 17 september 1878, des morgens te 10 ure, in een der lokalen van het Poolsche Koffiehuis aan de Hoofdsteeg te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van de stoomboot ADMIRAAL DE RUIJTER, groot 185 ton en hebbende machine van 90 paardenkracht, met haar complete inventaris, kortelings geheel nagezien zowel was schip als machine en ketel aangaat en thans onmiddellijk bijzonder geschikt voor de vaart.
De boot ligt in de Haringvliet te Rotterdam, en is aldaar vanaf heden dagelijks te bezichtigen.


05 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 september. Alhier bestaat het plan om een naamloze vennootschap op te richten, ten doel hebbende het exploiteren van een geregelde stoombootdienst tussen hier en Londen, via IJmuiden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 3 september. Het Nederlandse schip TEXEL, kapt. L. Smaal, van Sundsvall herwaarts, is volgens telegram vol water te Stockholm binnengesleept, hebbende op Hufvudskaer gestoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 3 september. Heden namiddag is hier van Rotterdam binnengekomen om te dokken het stoomschip ARIADNE, kapt. Gruyter.


Krant:

  JB - Javabode

Billiton, juli. Op de 24e juli j.l. werd van Manggar het bericht ontvangen, dat een te Sunderland thuis behorend vaartuig, genaamd LENORE, hetwelk een lading gambir, tapioca, tingkawang-vruchten en peper, te Singapore met bestemming naar Marseille, ingenomen had, op de klippen nabij het ten noord-oosten van Billiton gelegen eiland Meranay gestrand was. Maatregelen tot behoud van het schip en de lading zijn bereids genomen.


Krant:

  JB - Javabode

Riouw, juli. Op de 21e der maand (opm: juli) werd het bericht ontvangen, dat de Engelse bark EMPEROR, op reis van Singapore naar Mauritius, nabij Poeloe Mapoer, ter zuid-oostkust van het eiland Zuid-Bintang, was gestrand. De bemanning en passagiers hadden zich op het nabij gelegen eiland Pankil gered en werden, na ter hoofdplaats Tandjong Pinang overgebracht en aldaar van kleding en andere benodigdheden voorzien te zijn, naar Singapore overgevoerd.


06 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 15 augustus. Kapt. Van Bezey, van het Nederlandse fregatschip BALI, overleed de 12e augustus. Hij werd de 14e op het St. Pauls kerkhof alhier begraven. Het schip zal onder het bevel van de opperstuurman de reis voortzetten.


07 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sliedrecht, 5 september. Op de werf van de heer A. Nederlof, te Sliedrecht is de kiel gelegd voor de schroefstoomboot MARIA JOSEPHA, voor rekening der heren Zalm en Evekink, te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 juli. Vrachten. De afgelopen 14 dagen hebben geen verandering gebracht. De vraag blijft voor de tijd van ’t jaar bijzonder klein, en maakt de dagelijkse vermeerdering van disponibele ruimte de vooruitzichten voor een spoedige verbetering meer dan twijfelachtig. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden: stomer CELEBES NLG 30,- tin, NLG 65,- à 80,- koffie, NLG 75,- tabak en thee, NLG 100,- indigo, naar Nederland; JOSEPH NLG 80,- koffie, te Menado te laden naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: SCHIEDAM, PRESIDENT TRAKRANEN, INDIA PACKET, MAASSLUIS, SUSANNA JOHANNA, ELISABETH, OCEAN, PRINSES AMALIA, GEBR. V.D. BEEK, L.J. ENTHOVEN, PROF. SIMON THOMAS, INDIA, MAASNYMPH, ADMIRAAL DE RUYTER, REGINA MARIS, ONRUST, INDUSTRIE, MERAPI, CATHERINE, KANAGAWA, A. EN W.C., HENDRIKA, KENNEMERLAND, FERDINAND EN LOUIS, ANTONIA, NESTOR, UTRECHT, THORBECKE, VIER GEBROEDERS, AMSTERDAM, GROEN VAN PRINSTERER, PETRONELLA, JAN PIETERSZ. KOEN en MR. J. VAN LENNEP.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 13 augustus. Het Nederlandse schip WESTERSCHELDE, kapt. Ran, van Batavia naar Amsterdam, heden ochtend alhier binnengesleept van Mosselbaai, zal vermoedelijk morgen worden nagezien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 13 augustus. Van het Nederlandse schip G.H. BETZ, kapt. Hinterthur, van Batavia naar Dordrecht, met schade te Simonsbaai binnen, zijn 600 balen koffie wegens beschadigdheid verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat de WILLEM BARENDSZ tegen het midden van deze maand te Tromsöe in Noorwegen zal binnenlopen en enige tijd daarna naar het vaderland zal terugkeren, zodat het vaartuig waarschijnlijk nog in het laatst dezer maand te IJmuiden kan worden binnen verwacht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoop van een in executoriaal beslag genomen schip, zijnde een brikschip.
Op dinsdag de 1e oktober 1878, des voormiddags te elf uur, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, in het Paleis van Justitie, op de Prinsengracht, alhier, aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht een schip, zijnde een Grieks brikschip, genaamd AGHIOS NICOLAOS, gevoerd door kapt. Helios Foros, liggende te Amsterdam in het Westerdok, groot volgens opgave 632,50 kub. meter, en zulks met deszelfs staand en lopend want, tuigage en verdere inventaris, zoals het ter plaatse bovengemeld is liggende.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de Firma Hagenzieker & Co., cargadoor en convooiloper, gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoor houdende aan het Damrak, woonplaats gekozen hebbende ten kantore van de procureur W.C.H. le Jay, aan de Keirzersgracht bij de Reguliersgracht 696, die als zodanig door voornoemde firma Hagenzieker & Co., gesteld wordt om de executoriale verkoop van gemeld schip ter bovengenoemde terechtzitting te vervolgen, uit krachte van een vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, de 13e augustus 1878, tussen de executante en Helios Foros, als reder en voornoemde gezagvoerder Helios Foros gewezen, zijnde geregistreerd, ten einde, onverminderd het der executante nog meerder komende, betaling te erlangen ener somma van NLG 3757,02, met de renten ad zes procent vanaf 28 juli 1878 en de gerechtskosten. Het gemelde schip en toebehoren wordt door de executante ingezet op een somma van NLG 4.000.
De memorie van veilconditiën is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, terwijl ook ten kantore van de ondergetekende procureur, van genoemde memorie van veilconditiën inzage kan worden genomen, en nadere inlichting is te bekomen.
W.C.H. le Jay, procureur.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 4 september. De kotter ZWALUW, waarover men zich ten gevolge van het lange uitblijven ernstig bezorgd maakte, is gisteren behouden uit zee teruggekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 5 september. De kof NICOLA VAN BAARLEN, kapt. Nijhuis, van Antwerpen komende, is op de Swine met de stoomboot SVEND in aanvaring geweest en heeft daardoor vrij wat schade bekomen en moet lossen. (opm: vergelijk PGC 090978)


08 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip DEN HELDER, kapt. Rab, bevracht van Amboina herwaarts.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bombay, 10 augustus. Het stoomklepvaartuig PEKALONGAN No. 5, van Glasgow naar Batavia, alhier aangekomen met alles van dek geslagen en meer andere schade, vroeger reeds vermeld, had ook nog onklare pompen en weggeslagen verschansing.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 6 september. De SOOLOO zal moeten dokken om nadere bezichtiging te ondergaan, doch zal naar Singapore vertrekken om gerepareerd te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 6 september. Het schip EMILIE heeft de reparatie geëindigd en is zeilklaar om naar Samarang te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 24 juli. Het schip RHODA van Macassar naar Java, met paarden, is bij Dewalkan eiland gestrand; de paarden zijn geland en de equipage is te Macassar aangekomen. Het schip is geabandonneerd en verkocht voor GBP 152,10 sh. doch is in diep water gezonken bij de poging om hetzelve vlot te maken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, zaterdag 7 september. Het stoomschip GELDERLAND, van de Rotterdamsche Lloyd, 28 augustus uit Maassluis naar Batavia vertrokken met passagiers en troepen, is, volgens alhier ontvangen telegram, te Conil, 6 mijlen afstand van Cadix, gestrand; de troepen en passagiers werden gelost en een stoomschip was ter assistentie afgezonden.
Deze treurige tijding wordt bevestigd door het volgende telegram dat wij uit Den Haag ontvangen: Volgens bij het departement van koloniën ontvangen bericht, is het stoomschip GELDERLAND van de Rotterdamsche Lloyd door een nog onbekende oorzaak bij Cadix op het strand gezet. Passagiers en troepen zijn allen gered.


09 september 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Nadere berichten omtrent de stoomboot GELDERLAND luiden: De GELDERLAND maakt weinig water, drie sleepboten, een kanonneerboot en grote lichters zijn langs zijde; het is prachtig weder; men denkt zondag de boot vlot te krijgen. De passagiers en troepen zijn geland.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Swinemunde, 5 september. Het schip NICOLA VAN BAARLEN, kapt. J. Nijman, van Antwerpen met ijzer naar Stettin, gisteren bij Quappahn door het stoomschip SVEND aangevaren, is lek hier teruggesleept. Het moet lossen.


10 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag is aan de werf der heren Walker, Stronck & Van Delden de kiel gelegd voor een kabelsleepboot, voor rekening der heren Zalm & Evekink te Dordrecht. De verschillende machineriën en ketels voor bovengenoemde sleepboot worden door dezelfde firma vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 augustus. Vrachten. De markt blijft ongewoon stil. Hoewel suiker geregeld begint binnen te komen, schijnen voorlopig de op speculatie gecharterde schepen en die door reders uitgezonden zijn om voor eigen rekening te laden grotendeels in de behoefte te voorzien. Koffie komt zeer langzaam af en blijkt de oogst zeer gering te zullen zijn; echter zal de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij langzamerhand naar scheepsruimte voor de overvoer van gouvernementskoffie moeten uitzien. De afdoening van GBP 2 van een Zweeds scheepje van 350 tons van Tjilatjap naar het Kanaal voor order, te lossen tussen Bordeaux en Hamburg, beide plaatsen inbegrepen, bevestigt de allertreurigste toestand, waarin onze markt verkeert. Behalve de factory der Nederlandsche Handelmaatschappij schijnt tot heden geen der handelshuizen een picol suiker voor Holland te hebben bestemd. Voor het ogenblik is het dus onmogelijk een denkbeeld te kunnen vormen op welke wijze het buitengewoon groot aantal onbevrachte schepen emplooi zal vinden. De toestand in naburige havens schijnt nog even slecht te blijven en verneemt men dat een schip van plm. 650 ton, zoekende van Madras naar hier vertrokken, wordt aangeboden tot GBP 1,15 voor zwaar en licht goed waaronder arak. Naar Amerika bestaat ogenblikkelijk geen vraag, hoewel veel suiker daarvoor bestemd schijnt. Naar Australië zou ongeveer GBP 1,2,6 naar Melbourne te bedingen zijn. Naar de Golf van Perzië bestaat tot zeer lage cijfers enige vraag en evenzo is het met kustvrachten. Stoomvrachten zijn onder deze omstandigheden ook zeer gedrukt en is het uiterst moeilijk enige lading bijeen te brengen. Afdoeningen van Nederlandse schepen zijn niet te melden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen te Amsterdam op 9 september: het Nederlandse fregatschip KANDANGAUER II is voor NLG 46.000,- opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 september. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht van de gezagvoerder Van der Stoop, d.d. 5 augustus, Port Louis (Mauritius), voerende het Nederlandse schoenerbrikschip RUDOLPHINE, was de kapitein door ziekte van de equipage genoodzaakt op ongeveer de hoogte van Madagascar af te houden naar bovengenoemde haven, ten einde geneeskundige hulp te bekomen. Het schip ligt sedert gemelde datum onder quarantaine.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Blijkens uit Penang ontvangen telegram is het stoomschip VOORWAARTS de 7e september vlot gekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Bruyns, van Batavia naar Nederland, arriveerde te Napels de 9de september ’s avonds en vertrok van daar hedenmorgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op dinsdag de 24e september 1878, des avonds te 7 uur, ten verzoeke van zijn principalen, in het hotel Everts te Veendam, publiek te koop presenteren het kopervast en in 1875 nieuw gekoperd schoener-brikschip de HOOP, groot 289 gemeten zeetonnen, oude meting, geclassificeerd bij Veritas 3. 3. 1. 1., thans liggende te Hamburg, en gevoerd geweest door kapt. A.W. Ouwehand.
Informatiën te bekomen bij de heer Carel ten Horn te Veendam.


11 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 15 augustus. Het schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, 22 juni van hier vertrokken en na zware storm gehad te hebben 6 augustus weder hier teruggekeerd, had 24 juli door stormweder grootzeil, groot marszeil verloren, de boeg en het roer belangrijk beschadigd, terwijl het schip zeer zwaar gewerkt had. De lading is nu gelost en zal een nieuw roer aangehangen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 15 augustus. De PHILIPS VAN MARNIX lost de lading. Het schip moet dokken, de buitenhuid afgenomen, en geheel verbout, gekalfaat en een nieuwe koperhuid omgelegen worden; 85 balen beschadigde tabak zijn verkocht als geheel onbruikbaar om ingeladen te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Het reeds sedert 1870 gerezen geschil van de Nederlandsche Handelmaatschappij met de rederij van het schip QUINTET over de geldigheid van het abandon van genoemde bodem en de daarmede verdiende vrachtpenningen door de rederij wenst de Regering in het belang van de Staat door middel ener dading te beëindigen. In overeenstemming met het advies van de landsadvocaat Mr. G.M. van der Linden, is de Nederlandsche Handelmaatschappij gemachtigd om namens het departement van koloniën en behoudens de bekrachtiging der wet, met de bedoelde rederij een overeenkomst aan te gaan. Bij het sluiten dier overeenkomst is het bedrag der vergoeding bepaald op NLG 4.000,- waarvan aan de Staat in verhouding van de waarde der te min uitgeleverde gouvernementsproducten tot de generale schade, toekomt een som van NLG 3.805,37. Aangezien het onderwerpelijke geschil een geldswaarde betreft van meer dan NLG 10.000,- is een wetsontwerp tot bekrachtiging dier overeenkomst aan de Tweede Kamer aangeboden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staten-Generaal Tweede Kamer. Begroting van Nederlands Indië voor het dienstjaar 1879.
Voor het subsidiëren van een stoomvaartdienst tussen Java en China is bij deze begroting een post van NLG 100.000,- uitgetrokken. Op de wenselijkheid, om zulk een stoomvaartdienst in het leven te roepen, is de Regering sedert verscheidene jaren bedacht geweest. De Chinese havens zijn door goede, zwaar gesubsidieerde, stoomvaartlijnen verbonden met de Engelse en Franse koloniën in het oosten, maar tussen Nederlands Indië en de Chinese havens wordt rechtstreeks niet anders handel gedreven dan met gebrekkige zeilschepen. De handel tussen Nederlands Indië en China is stellig voor grote ontwikkeling vatbaar; maar men heeft, in stede van ontwikkeling, gestadige achteruitgang te verwachten, wanneer geen stoomschepen ten behoeve van die handel in de vaart gebracht worden. Zonder subsidie van het Gouvernement zal echter geen stoomvaartdienst tot stand komen omdat in de eerste tijd daarop ongetwijfeld verlies zal worden geleden. Hoever met het verlenen van subsidie gegaan zal moeten worden, is eerst door een proefneming uit te maken. De Regering meent thans in de gelegenheid te zijn om zodanige proef te nemen, zonder dat op de Staat te grote lasten worden gelegd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart-Maatschapij Nederland is in overleg getreden met de Regering van Nederlands Indië, om eens in de twee maanden een stoomboot te laten varen van Soerabaja naar Hongkong, Macao en Amoy, en van daar terug over Manilla en Makassar. De reizen naar China zullen plaats vinden of over Saigon (Cochin-China) óf over Makassar en Manilla. De Indische Regering betaalt voor elke reis over Saigon een subsidie van NLG 12.000,- en over Manilla NLG 20.000,-, maar ontvangt 50 procent terug over de meerdere vracht boven NLG 40.000,- per reis. Op de Indische begroting is daarvoor NLG 100.000,- uitgetrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 augustus. Van het schip ROBERT PORTNER, kapt. Strange, met een lading van 865 ton rijst, van Rangoon naar het Kanaal en op Cocoseiland gestrand, zijn 3.500 zakken met de zeilen en het lopend touwwerk geborgen en opgeslagen. (opm: zie JB 150878)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 augustus. Volgens een bericht van Billiton, d.d. 1 augustus, is het schip LENORE, kapt. Muir, van Singapore naar Marseille, 21 juli bij Billiton gestrand. De equipage is gered. Een klein gedeelte der lading dat geborgen en onbeschadigd is zal verkocht worden, terwijl het restant der lading in beschadigde staat met het wrak 3 augustus publiek verkocht zal worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Galle, 17 augustus. Het wrak van het stoomklepvaartuig MERAK No. 3 is voor 16.000 ropijen verkocht, enige geborgen inventaris voor 1.900 en omstreeks 44 ton steenkolen voor 22,50 ropijen per ton.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 6 september. Al de lading van de DIONE, kapt. Bamsay, is gelost, het schip is nagezien en voor onzeewaardig afgekeurd. De onkosten om te repareren worden geschat op GBP 2.500,-.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Mauritius, 15 augustus. De JAVA PACKET, kapt. Trappen, 22 juni, van hier naar Amsterdam vertrokken, is 6 augustus teruggekeerd. De gezagvoerder rapporteert dat hij op 21 juli een hevige storm uit het W. tot W.Z.W. ontmoette, die zich de 24 in heviger mate herhaalde, waardoor het schip erg lek werd, grootzeil en groottopzeil verloren gingen, de boeg ingeslagen en het roer beschadigd werd, terwijl hij verplicht was 1.000 balen koffie overboord te werpen. Het schip moet lossen, waarmede is aangevangen, en het zal een nieuw roer bekomen. (Reeds vroeger per telegraaf gemeld.)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 september. Scheepsvrachten. Naar scheepsruimte komt enige vraag en werd gedaan voor Londen of de oostkust tegen Sh.14/- per 10 quarters haver om in de Noorderhaven te laden.


12 september 1878


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De GELDERLAND moet dokken en repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 10 september. Het schip VEBO, kapt. Venema, gisteren als vertrokken naar Arendsburg gemeld, ligt nog ter rede.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 7 september. Scheepsvrachten. Een Nederlander accepteerde deze week Sh.33/- per ton hennep naar Nantes; een ander per 500 Engelse ponden tarwe naar de Firth kolenhavens Sh.1/3, de oostkust van Schotland Sh.1/6, de oostkust van Engeland Sh.1/-, Londen Sh.1/7½, ook Sh.1/10½, ’t Kanaal Ah.2/1½. Per zeilschip naar Groningen of per boot naar Amsterdam is tot NLG 14,- per 2.400 kilo tarwe gemakkelijk ruimte disponibel. Naar Rotterdam werden twee boten bevracht à Sh.1/9, naar Hull à Sh.1/6 per 500 Engelse ponden tarwe.


13 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op donderdag 26 september 1878, des namiddags ten 2 ure, in een der Lokalen van het Poolsche Koffijhuis in de Hoofdsteeg te Rotterdam, van de voor het vervoer van goederen uitmuntend geschikte stoomboot LEOPOLD II, groot 55 last, met ketel, machine en inventaris. – De ketel en machine, beide in goede staat, zijn zeer geschikt voor een molen of landmachine, terwijl de boot zelve zeer gemakkelijk tot zeilschip of lichter is in te richten. Vanaf heden te bezichtigen in de Haringvliet te Rotterdam


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Stoomvaart op Engeland. Met veel belangstelling hebben de ingezetenen zeker kennis genomen van het plan om een nieuwe hier ter stede gevestigde stoombootverbinding van Amsterdam langs het Noordzeekanaal op Engeland te openen. De handel van Noord-Holland met Groot-Brittannië, vooral het vervoer van veen, is zó belangrijk, dat het eer verwondering baart dat niet reeds eerder van een nieuwe waterweg is gebruik gemaakt om de omweg en de onkosten, die nu door het vervoer over Rotterdam worden veroorzaakt, te ontgaan.
Wanneer men de cijfers van het vervoer raadpleegt, dan vindt men als gemiddeld uit Amsterdam naar Engeland verscheept: 1.000 stuks runderen, 8.000 kalveren, 90.000 schapen, 2.442 ton kaas, 187 ton zaad, 8.698 ton geraffineerde en 1.659 ton ongeraffineerde suiker, 1.330 ton tabak, 332 ton wollen lompen, 1.247 ton kaarsen, 1.100 ton olie en zaad, hetgeen tegen de gewone vrachtkoers, met inbegrip van 15 procent, een vrachtcijfer geeft van GBP 26.099,17,9 of NLG 313.199,65; die vracht komt thans óf door de enige van Amsterdam op Engeland varende boot in Engelse handen óf in de handen van de stoombootondernemingen te Rotterdam. De invoer uit Engeland naar Amsterdam kan voor de nieuwe onderneming op ongeveer 20.000 ton per jaar geschat worden.
Men heeft, gelijk in de circulaire gemeld is, een proef gewaagd gedurende zes maanden, om te zien of iets duurzaams tot stand te brengen was. De toen vervoerde goederen vertegenwoordigden, naar ons wordt verzekerd, een vracht van NLG 159.021,-.
Zonder een oordeel te willen uitspreken over de kansen van een welslagen der nieuwe onderneming, geloven wij wel te doen deze cijfers, die ons welwillend zijn medegedeeld, openlijk bekend te maken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 12 september. Volgens brief van kapt. Trappen, voerende het Nederlandse schip JAVA PACKET, dato Port Louis 15 augustus, had het schip na de 22e juni van Mauritius de reis naar Amsterdam te hebben vervolgd, voortdurend met slecht weder te kampen gehad, waarbij tuig en zeilen veel te lijden hadden. Zowel op 3 als van 16 tot 18 juli, werd het schip door hevige orkanen belopen, waarbij de vreselijk hoge zeeën het schip zwaar deden werken, veel schade aan boeg, verschansing en roer veroorzaakten, alles wat aan dek was, zomede de grote boot en twee sloepen verbrijzelden of deden wegspoelen, terwijl het schip zwaar lek sprong.
Men bevond zich toen beoosten Port Elisabeth (Algoa Baai) en werd tot behoud van schip en lading besloten naar Port Louis af te houden, daar de koers daarheen vóór de wind was. Op de reis daarheen werd het schip de 24e juli opnieuw door zware stormen belopen, waarbij aan tuig en zeilen wederom zeer belangrijke schade werd toegebracht, terwijl, hoewel gedurig pompende, geen minder water in het schip bespeurd werd, zodat omstreeks 1.000 balen koffie over boord werden geworpen, om het schip voor zinken te bewaren.
De 6de augustus bereikte het schip de haven van Port Louis. Na gehouden expertise werd overeengekomen de gehele lading te lossen, waarmede men in dato 15 augustus nog bezig was, en zwaar beschadigd bevond; zodra de lading gelost was, zou de schade aan schip, tuig en zeilen worden opgenomen, welke intussen zeer belangrijk was.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Termunterzijl, 10 september. Kapt. Veldman, heeft voor enige dagen zijn scheepsvolk moeten bedanken wegens gemis aan de nodige bevrachting. Hij heeft zijn schip afgetuigd en door de nieuwe sluis in het Zijldiep gebracht.


14 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 11 september. Twintig pakken of balen van het stoomschip GELDERLAND zijn opgevist en alhier aan land gebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 september. Het schip HELIOS, kapt. Ziesmer, van New York met petroleum naar Rotterdam, is door aanvaring met het stoomschip UTOPIA gezonken.


15 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is met goed gevolg te water gelaten aan de werf der heren Walker, Stronck en Van Delden, machinefabrikanten aan de Linker-Maasoever alhier, een schroefsleepboot. De machines en ketel zijn aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 13 september. Heden is alhier bij de heren J. Otto en Zonen de kiel gelegd voor een schroefstoomboot (opm: ESTAFETTE 3), voor rekening van de heer J.A. Montijn te Oudewater, waarvan de machine van 16 paardenkracht zal vervaardigd worden bij de heren Diepeveen, Lels & Smit, aan de Kinderdijk, en welke boot zal worden ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Rotterdam en Utrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 20 augustus. Het schip WESTERSCHELDE, kapt. Ran, moet een andere fokkemast en enige nieuwe ra’s hebben, ook moet het del gekalfaat worden. Een gedeelte der lading is in beschadigde staat aan land gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, de 13e september 1878, voor de te Vlaardingen standplaats hebbende notaris Anthony Knottenbelt, verleden, is de tussen de heer Ary Hoogendijk Jacobuszoon, gewoond hebbende en de 14 juli 1878 overleden te Vlaardingen, en de ondergetekende Jacobus Hoogendijk Aryszoon, wonende te Vlaardinger Ambacht, bestaan hebbende vennootschap tot uitoefening van de bedrijven van reder en koopman, onder de firma
A. Hoogendijk Jz., gevestigd te Vlaardingen, de 15e september 1878 ontbonden.
De vereffening van de zaken zal geschieden door de ondergetekende, waarvoor hij te tekening der firma zal blijven behouden, met bijvoeging van de woorden in liquidatie.
Voorts is bij die akte bepaald, dat de ondergetekende, hetzij alleen, hetzij in vereniging met anderen, de zaken van koopman en reder onder de firma A. Hoogendijk Jz. zal kunnen blijven uitoefenen, zonder enige aansprakelijkheid evenwel van de overige erfgenamen van de heer Ary Hoogendijk voornoemd.
J. Hoogendijk Az.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pursuant to a Judgement of the High Court of Justice, Chancery Division, made in an action, the most honorable George Henry Robert Charles William Vane, Marquis of Londonderry, against the Netherlands Steamboat Company and others, 1878, L, number 166, all persons claiming or entitled to claim in respect of or in consequence of the loss or damage of the steamship HOLLAND and in respect tot the loss and damage to the goods, effects, merchandize and other things on board the said steamship HOLLAND and also in respect of the loss or damage sustained by the steamship ASSYRIA at the time of and occasioned by the collision with the steamship MOUNT STEWARD, which collision happened on the 6th day of February 1878, in Gravesend Reach of the river Thames and for what amounts respectively, are by their solicitors on or before the 28th day of October 1878 to come in and prove their claims at the Chambers of the Master of the Rolls, situated in the Rolls Yard, Chancery Lane, Middlesex, in default thereof they will be peremptorily excluded from the benefit of the said judgement, Friday the 15th day of november 1878 at 12 o’clock at noon at the said Chambers is appointed for hearing and adjudicating upon the claims.
Dated this 9th day of August 1878, John Wm. Hawkins, Chief Clerk.
Thomas Cooper & Co., of no. 21 Leadenhall Street, London E.C., sollicitors for the Plaintiff.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Delfzijl, 12 september. Niet alleen het schip van kapt. J. Veldman te Termunterzijl heeft reeds opgelegd, maar ook de AGINA van kapt. G. Knijpinga aldaar heeft zich een veilige ligplaats voor de winter uitgekozen. Ook te Delfzijl liggen reeds schepen afgetuigd in winterlaag. ’t Staat bedroevend met de vrachten.


16 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 20 augustus. Van de geloste lading van het Nederlandse schip G.H. BETZ, kapt. Hintherthur, van Batavia naar Dordrecht, met schade in de Simonsbaai binnen, zijn nog 400 balen beschadigd bevonden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kaapstad, 20 augustus. Het Nederlandse schip WESTERSCHELDE, kapt. Ran, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnen, heeft veel zeilen verloren en zal gedeeltelijk moeten lossen, om de fokkemast, die gebroken is, door een nieuwe te doen vervangen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 7 september. Scheepsvrachten. De vrachtenmarkt verkeert nog altijd in een recht flauwe stemming, waardoor de koersen zeer worden gedrukt; toch schijnt er verbetering te zullen komen, daar de vraag naar ruimte iets meerder wordt. Gesloten werd naar kolenhavens Sh.9/-. Grimsby Sh.9/6 à 10/-, Hull Sh.11/-, Londen, Sheerness, Portsmouth Sh.12/- per load, Havre Ffrs.30 en 15%, St. Nazaire Ffrs.35 en 15%, Brussel Sh.16/1 per load grenen balken en muurlatten; Gend, Terneuzen Sh.14/1, Ostende Sh.15/- per load halfronde balken, Emden 20 mark per last □ eiken sleepers; Weener 21 mark per last, Kopenhagen 18 oere per kubieke voet grenen balken muurlatten.


17 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 14 september. Volgens ontvangen telegram is het barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, te Cardiff zeilklaar, met kolen geladen, naar Singapore.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 13 september. Her brikschip ADELBERTUS, kapt. Strootman, van Archangel naar Genua met pik, is the Ceuta gestrand, doch later lek afgebracht en alhier binnengesleept. Het schip zal nagezien worden.


Krant:

  JB - Javabode

Het aantal op lading wachtende schepen ter rede van Samarang bestaat uit 24 stuks, waarvan 13 Nederlandse, drie Noorse, drie Zweedse, drie Engels en twee Duitse. Zes daarvan liggen reeds meer dan zes maanden daar ter rede, n.l. L.J. ENTHOVEN, kapt. Boon, SLIEDRECHT, kapt. Willemse, JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Rijnsaadt, THIRZA, kapt. Dahl, ANDRE WILHELM, kapt. Kangza en MAASSLUIS, kapt. Kuchler. Is het een wonder, dat de vrachten tot een nooit gekend cijfer dalen?


18 september 1878


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helgoland, 17 september. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. Mulder, van Bahia, laatst van Falmouth, met guano naar Hamburg, is alhier lek en met andere schade geankerd; het schip ligt gevaarlijk en heeft een stoomboot nodig om naar de Elve gesleept te worden.
Latere dépêche: De KOSMOPOLIET is op Sand-eiland gestrand. De gehele lading is weg. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cadix, 11 september. Er heeft een onderzoek plaats gehad aan boord van het stoomschip GELDERLAND. Het schip zal in het dok gaan om de schade nader op te nemen en zal daartoe het stoomschip CLAREMONT, dat nu in het dok is, er uit gaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ronne, 11 september. De Nederlandse kof ASYNGA, kapt. Zijlstra, heeft de 9e na volbrachte reparatie de reis naar Brussel voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 5 september. Het stoomschip MAAS, van Rotterdam hier aangekomen, heeft op de Newfoundlandse banken met de schroef op een drijvend hard voorwerp geslagen en een blad verloren. Bij onderzoek hier, bleek dat ook de schroefbus gebroken was. Het schip is echter aan de grond gezet, de aan boord zijnde nieuwe schroefbus en schroefbladen zijn aangebracht en heeft het schip op de bestemde tijd, 7 september, de terugreis aangenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Zwolle wordt ons van 17 september gemeld: De N.W. storm is in de vroege ochtend van heden met vernieuwde kracht uitgebroken en heeft de gemeenschap te water geheel in de war gebracht. De schroefstoomboot van Amsterdam kan wegens sluiting der sluis aan de Willemsvaart niet vertrekken; de stoomboot EMILIE van Deventer kon niet verder dan tot het Katerveer komen. De stoomboten JACOBA en STAD MEPPEL kunnen wegens sluiting der sluis te Zwartsluis hier niet aankomen, evenmin de stoomboot van Almelo, terwijl men niet schutten kan. De raderstoomboot, die in de Willemsvaart lag, heeft de reis naar Amsterdam kunnen aanvaarden. De Rotterdammer stoomboot NIJVERHEID zal de reis over het Zwarte water nemen, zodra de wind maar wat bedaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de hevige noordwestenwind van gisteren ochtend was een ballastschuit, waarop twee varenslieden, vader en zoon, op de Ballastplaat bij Harlingen vol water en aan de grond geraakt, waardoor natuurlijk beide opvarenden in het grootste levensgevaar kwamen. Met kijkers was het van de wal te zien, hoe zij zich, schrijlings over een stok zittende, in de mast hadden gered. Men trachtte met het sleepbootje TELEGRAAF eerst hulp aan te brengen, doch dit vaartuig werd door de onstuimige zee zodanig geslingerd, dat men het ten spoedigste weer binnenbracht. Inmiddels had de heer M. Teves, firma Zeilmaker & Co., op de sleepboot MAGNET II stoom laten maken en ging daarmede persoonlijk ter redding uit, bij zich aan boord hebbende zijn boekhouder, de heer Lovius, en enig