Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1866


Datum: 01 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 01-01-1866. PETERHEAD, 26 Dec. Van de lading van het alhier in de nabijheid gestrande Nederl. kofschip WILHELMINA, kapt. Nagel, zijn 50 vaatjes lijnzaad geborgen en ook de inventaris is geland. Het schip zal denkelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 31 december. De kapitein en twee van de schepelingen van de op de Banjaard gestrande logger LE PARADIS zijn met veel moeite door de reddingschokker gered na de ganse nacht in de mast doorgebracht te hebben. De andere persoon, die nog aan boord was, zijnde de jongen, is omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 31 december. De stoomboot RAVENSBURY, van Londen komende, heeft op Maasdroogten aan de grond gezeten, doch is vlot gekomen en weer naar zee gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 29 december. Het Nederlandse schip ARGUS, kapt. Tuk, van Rotterdam naar Manzanilla, is, na onder Duins anker en ketting verloren te hebben, alhier als bijlegger binnengelopen. Bij het ten anker komen brak de ketting en dien ten gevolge is het schip bij Crosswall aan de grond gelopen en bekwam daarbij enige schade. Men hoopt het schip heden avond vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Messina, 31 december. Het Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. Wilmink, van Newcastle naar Triëst, is hier met belangrijke schade aan het tuig binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Valparaiso, 16 november. Het schip MARINA, 10 november alhier van Buenos Aires gearriveerd, heeft boegspriet, galjoen en rondhouten verloren, zijnde op de hoogte van Kaap Hoorn in aanzeiling geweest met een schip van 800 à 1000 ton, dat men dadelijk uit het oog verloor en dat men vermoedt gezonken te zijn. (redactie: het Nederlandse schip ORANJE NASSAU, met schade te Rio-Janeiro binnen, werd 17 oktober door een onbekende bodem aangezeild).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 29 december. Gisteren is onder het wapperen van de Nederlandse vlag in de schutsluis te Hansweert de laatste ijzeren deur gehangen. (opm: aanleg van Kanaal door Zuid Beveland)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Uitgifte van NLG 500.000 in aandelen ter completering van het maatschappelijk kapitaal van NLG 2.000.000.
De directie, in overleg met heren commissarissen, maakt bekend, dat vanaf 3 tot en met 5 januari 1866 inschrijvingen à pari op de nog beschikbare NLG 500.000 van het maatschappelijk kapitaal zullen worden aangenomen. De aandelen zijn groot NLG 1.000, de halve aandelen NLG 500. Mocht reeds de eerste dag voor het geheel of meer van de aangevraagde som worden ingeschreven, dan worden de inschrijvingslijsten reeds dadelijk die eerste dag gesloten; evenzo wordt gehandeld, indien dit geval zich op de tweede dag mocht voordoen. Alléén de inschrijvingen van de dag, waarop de aangevraagde som zal zijn overschreden, zullen pondspondsgewijze gereduceerd worden.
De nieuwe deelnemers zullen vanaf de 1e januari e.k., dus met de aanvang van het nieuwe boekjaar treden in de rechten en delen in al de voordelen van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De betaling van de aandelen zal, ter keuze van heren inschrijvers, telken dage kunnen geschieden vanaf 8 tot 31 januari 1866.
De inschrijvingslijsten zullen gedeponeerd worden: te Amsterdam bij de Associatie-Cassa, te Rotterdam bij de heren Gebrs. Chabot en te ’s-Gravenhage bij de heren Overklift & Co., bij wie ook de storting van de ingeschreven bedragen zal moeten geschieden.
Aan bovenvermelde kantoren zowel als bij de directie, zijn statuten en statistieke opgaven betreffende de financiële toestand van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te verkrijgen.
Amsterdam, 18 december 1865. De directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden te Rotterdam onder de hand getekend, is tussen de ondergetekenden, Hendrik Cornelder en Johannes Jan Ruijsch, beiden cargadoor en expediteur te Rotterdam, handelende onder de firma Ch. Cornelder & Zonen, overeengekomen om de termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, te verlengen tot de 31e december 1875, en zulks op alle zodanige voorwaarden en bepalingen als primitief zijn overeengekomen.
Rotterdam, 23 december. H. Cornelder, J.J. Ruijsch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden voor de notaris Willlem Simon Burger Wz. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden, Jan Hudig Janszoon en Lucas Willem Veder, beiden cargadoors, wonende te Rotterdam, overeengekomen om hun te dezer stede bestaande vennootschap, ten doel hebbende het uitoefenen van de zaken als cargadoors en expediteurs, voort te zetten voor een tijdvak van acht jaren, aanvangende de 1e januari 1866 en alzo zullende eindigen de laatste december 1873, na verloop van welke tijd de vennootschap nog voor acht jaren zal worden verlengd, bijaldien geen der vennoten die een half jaar voor de expiratie schriftelijk mocht hebben opgezegd. De firma der vennootschap blijft Hudig & Blokhuijzen, tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zijn zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van promessen, borgtochten, acceptaties of andere verbintenissen, waartoe altijd de particuliere handtekening van beide de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 29 december 1865. J. Hudig Jz., L.W. Veder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden te Rotterdam onder de hand getekend, is tussen de ondergetekenden, Hendrik Veder en Jan Veder Hendrikszoon, beiden zeilmakers, reders en kooplieden, en Hendrik Veder Jr., particulier, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de handelszaken, tot dusverre door de twee eerst ondergetekenden gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening onder de firma Hendrik Veder voort te zetten. De vennootschap blijft gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel de uitoefening van de zeilmakerij, rederij en koophandel onder de firma Hendrik Veder, tot de tekening waarvan alle de ondergetekenden gerechtigd zijn, doch alleen voor zaken daartoe behorende, zullende voor akten van geldlening, borgtocht en dergelijke de handtekening van alle de vennoten vereist worden om die voor de firma verbindend te maken. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van vijf jaren, aanvangende met de 1e januari 1866, na verloop van welke tijd de vennootschap geacht zal worden telkens voor een jaar te zijn verlengd, wanneer die niet door een der vennoten drie maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd.
Rotterdam, 20 december 1865. Hendrik Veder, J. Veder Hendrik Zn., H. Veder Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden voor de te Rotterdam residerende notaris W.S. Burger Wz., aldaar verleden, is tussen de ondergetekenden, Jan Pieter van Hoey Smith van Engelen, reder, cargadoor en expediteur, en Jasper Hooykaas Jr., particulier, beide wonende te Rotterdam, overeengekomen om de zaken, tot dus ver door de eerst ondergetekende onder de firma Smith & Co. gedreven, voor gemeenschappelijke rekening met de tweede ondergetekende bij wijze van vennootschap voort te zetten, welke vennootschap ten doel heeft het uitoefenen van rederij, cargadoors- en expediteurszaken, en zulks voor een tijdvak van zes jaren, te rekenen vanaf 1 januari 1866, zullende, wanneer een jaar voor de expiratie door een der vennoten geen schriftelijke opzegging mocht hebben plaats gehad, deze vennootschap geacht worden voor nog drie jaren te zijn verlengd, en zulks telkens van drie tot drie jaren, totdat zodanige opzegging een jaar te voren zal hebben plaats gehad. De firma dezer vennootschap blijft Smith & Co., tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco, of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe altijd de particuliere handtekeningen van beide vennoten vereist zullen worden.
Rotterdam, 14 december 1865. Van Hoey Smith van Engelen, J. Hooykaas Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, de 18e december 1865 voor de notaris Jan van der Hoeven alhier verleden, is tussen Nicolaas Gevelmeijer, Gerardus Beiten, Johannes Ooms en Franciscus Embertus Carolus Ooms, allen cargadoors, wonende te Rotterdam, overeengekomen ten aanzien hunner vennootschap onder de firma Joh. Ooms Ez. en Compagnie, aangegaan blijkens acte, de 28e december 1864, voor de voornoemde notaris verleden, dat eerstgenoemde met ultimo december 1865 uit die vennootschap zal treden, en dat die vennootschap na die tijd door en voor rekening van de drie overige vennoten zal worden voortgezet onder dezelfde firma.
Rotterdam, 31 december 1865. N. Gevelmeijer, G. Beiten, Joh. Ooms, F.E.C. Ooms.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden voor de notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden, Corneille Marie St. Martin, reder en koopman, Gijsberta Helena Tilanus, weduwe van de heer Etienne St. Martin, particuliere, en Jean Lambert St. Martin, particulier, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de handelszaken, tot dus verre door de beide eerste ondergetekenden gedreven, voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten, en wel wat de eerste en derde ondergetekende betreft als alleen beherende en aansprakelijke vennoten, en voor zo veel de tweede ondergetekende aangaat, als commanditaire vennote of bij wijze van geldschieting. De vennootschap vangt aan met de 1e januari 1866 en is voor een onbepaalde tijd aangegaan, met dien verstande, dat ieder der vennoten het recht heeft, die telken jare met ultimo december te doen eindigen, mits daarvan aan de andere vennoten een jaar te voren schriftelijk kennis gevende. De firma der vennootschap blijft E.& S.& C. St. Martin & Co., welke voorlopig alleen door de eerste ondergetekende zal worden getekend, terwijl zulks door de derde ondergetekende zal worden gedaan uit krachte van een daartoe op hem te verstrekken volmacht. De firma zal echter nimmer mogen worden gebezigd tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, waartoe altijd de particuliere handtekening van alle de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 30 december 1865. C.M. St. Martin, G.H. Tilanus wed. St. Martin, J.L. St. Martin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kinderdijk, 30 december. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit alhier te water gelaten, de schroefstoomboot STAD THOLEN, bestemd voor de dienst tussen Tholen en Rotterdam. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Peterhead, 26 december. Van de lading van het alhier in de nabijheid gestrande Nederlandse kofschip WILHELMINA, kapt. Nagel, zijn 50 vaatjes lijnzaad geborgen en ook de inventaris is geland. Het schip zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 30 december. Aangaande het Nederlandse schip LIDA, kapt. J. Zuiderduin, 4 september 1865 van St. Thomas naar Ponce vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 02 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 31 december. Het schip MARTINA ADRIANA, van Suriname naar Amsterdam bestemd, op de Noorderhaaks gestrand, is gisteravond in veiling verkocht, zo als het daar zit, en heeft met de nog inhebbende lading NLG 442 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 31 december. Volgens brief van kapt. Zwaal, voerende het Nederlandse schip FORTUNA, van Riga naar Newry, lag hij 26 dezer, wegens stormweer en tegenwind, te Fort William, met 12 andere schepen naar Ierse havens bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een voor weinige jaren nieuw gebouwd en uitmuntend onderhouden hektjalkschip, groot 67 ton, met complete inventaris, te bevragen bij de weduwe R.T. van der Made te Gorredijk.


Datum: 03 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. De 31e december ll. is van de werf Prins Casimirus, van de scheepsbouwmeester T. Boelen, op de hoogte van de Kadijk te Amsterdam, te water gelaten het fregatschip WIJK AAN ZEE, groot 756 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren De Vries & Comp. aldaar en gevoerd zullende worden door kapt. Mannoury.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. De 30e december jl. is Zr.Ms. schroefstoomschip de WATERGEUS,
onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee W.B.F. Escher, door stormweer daartoe genoodzaakt, te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU, thans liggende in het Nieuwediep, zal de 11e januari e.k. een proeftocht doen op de rede van Texel en na de 15e daaraanvolgende zee kiezen. De bestemming van genoemd fregat is Constantinopel, via Malta en Smyrna, tot het bekomen van een loods en de voor de passage van de Dardanellen gevorderde firman (opm: bevel van de Sultan). Op de terugreis zullen Athene, Napels, Genua en wellicht nog andere plaatsen bezocht worden. De gehele reis moet echter binnen zes maanden zijn afgelopen. Zoals bekend is, zijn de machines van genoemd fregat opnieuw gesteld. Bij de beproeving, aan de wal gemeerd liggende, verkreeg men reeds de gunstigste resultaten, zodat men met enige grond kan verwachten, dat de machines bij de volgende proeftocht en de op handen zijnde reis goed zullen voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 8 december. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip ORANJE NASSAU, kapt. Strang van Hees, van de Clyde naar San Francisco, lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 2 januari. Heden is alhier aangebracht een anker met ketting van het schip SCIOTO. Het schip is nog in dezelfde toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 30 december. Bij de hevige ZW storm van de afgelopen nacht is op de Zeehondenplaat gestrand de Franse visserslogger LE PARADIS, kapt. J. Fleuron, van Calais. Drie man van de equipage, die hedenmorgen bij laag water, toen de vreselijke branding enigszins scheen te verminderen, in een bootje van boord waren gegaan om hulp te zoeken, zouden gewis verloren zijn geweest, indien niet schipper Joost Verspoor, die met het aanbreken van de dag het gestrande schip ontdekte, zich met zijn hoogaars naar de plaats des onheils had begeven en daarbij het bootje had ontmoet en de mensen gered. De pogingen van schipper Verspoor en zijn manschappen, om het gestrande schip door de hemelhoge zeeën heen te bereiken, waren echter vruchteloos en men zag zich, hoewel met een bloedend hart, genoodzaakt de overige manschappen, die zich in de masten geklemd hielden, aan een schijnbaar onvermijdelijke dood ten prooi te laten. Inmiddels hadden ook de kotter en schokker van de Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, in zee kruisende, het ongeluk bespeurd. De kotter naderde van de zeezijde de Banjaard zo dicht mogelijk en vervolgens ging kapt. Bowbyes met zijn manschappen in de boot, om de ongelukkigen, zo mogelijk, van de logger te halen; doch hun pogingen om de woedende zee te doorworstelen, bleken te vergeefs te zijn. Als toen begaf zich de reddingschokker, gebruik makende van zijn mindere diepgang, naar het zogenaamde Westgat; aldaar ging schipper Van Duin met zijn manschappen in de boot en nu met veel levensgevaar nu eens over droogten, dan weer door de verschrikkelijke brandingen zich heen gewerkt te hebben, had men eindelijk het geluk de logger te bereiken en de ongelukkigen, zijnde de kapitein, twee matrozen en de jongen, uit hun deerniswaardige toestand te verlossen.
Mochten schipper Van Duin en zijn equipage, na de doorgestane gevaren, zich met rechtmatige zelfvoldoening verheugen opnieuw een viertal mensen aan de zee te hebben ontwoekerd, een ander treurig toneel stond hen te wachten, toen op de terugtocht naar Zierikzee een van de geredde matrozen zijn zoontje, dat hij tot op het ogenblik van de redding in zijn armen geklemd, tegen het woedend element beschermd had, aan boord van de schokker, ten gevolge van de doorgestane ellende, moest zien sterven. De overige schipbreukelingen zijn hier hedenavond behouden aan wal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 1 januari. Van 1 januari tot 31 december 1865 zijn te Hellevoetsluis, Brielle en Maassluis aangekomen 3.032 en vertrokken 3.458 schepen, behalve vishoekers, jagers en haringbuizen en behalve de schepen die binnendoor van Brouwershaven, Zierikzee, enz., te Hellevoetsluis of langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. aangekomen of derwaarts vertrokken zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Brouwershaven, 1 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn hier binnengekomen 365 en vertrokken 159 schepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een schip. De ondergetekenden zullen op woensdag de 17e januari 1866, precies ten 10 ure, op vendutie verkopen het Portugese schip PAMELLA, groot 570 tonnen, gevoerd door kapt. Lopez, met deszelfs gehele inventaris: masten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, sloepen, scheepsprovisiën, enz., zoals hetzelve alhier ter rede is liggende. De lijst van de inventaris ligt ter inzage bij de heren Paine, Sticker & Co., en bij de ondergetekenden, Van den Abeelen & Co. (opm: zie ook JB 280266 en NRC 050566)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bij voorlopige prospectus van 6 augustus 1863, nodigde de ondergetekende de ingezetenen van Nederlands-Indië uit, om aandelen te nemen in een door hem in Nederland op te richten maatschappij ter exploitatie van het door hem met de Indische regering gesloten contract van stoomvaartdienst in de Nederlands-Indische archipel. Aan die uitnodiging werd door een aanzienlijk aantal inwoners van Nederlands-Indië gevolg gegeven. Bedoelde maatschappij is in Nederland tot stand gekomen onder de naam van Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij, te ’s Gravenhage gevestigd. Dezer dagen zal aan elk van de voorlopige inschrijvers voor aandelen een afdruk van de statuten van die maatschappij worden toegezonden, terwijl ten haren kantore te Batavia gelegenheid bestaat in die maatschappij aandelen te nemen. Zij echter, die ongenegen zijn, kunnen de reeds door hen gestorte gelden met een rente van 6% ’s jaars, gerekend van de dag van de storting, tegen overgifte van stortingsbewijs terug ontvangen. Te Batavia, ten kantore van Nederlandsch-Indische Handelsbank. Te Semarang en Soerabaja, bij de agenten van die bank. Batavia, 28 december 1865. H. Oliver Robinson.

Krant:
  JB - Javabode

De regering en de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. Nog slechts weinige dagen, en de contractant tot het onderhouden van een geregelde stoomvaartdienst zal een aanvang moeten maken met de uitvoering van zijn aangenomen verplichtingen. Wanneer in de aanvang, bij de veronderstelling, dat alle in de vaart te brengen schepen geheel nieuw zullen zijn, de contractant acht schepen tot het verrichten van de verschillende diensten disponibel heeft, geloven wij, dat daarmede, maar ook niet met een minder aantal, de diensten naar behoren kunnen verricht worden. Op dit ogenblik heeft de contractant evenwel slechts één nieuw schip voor de dienst gereed liggen, verwacht zo men zegt, dagelijks een ander, doch niet nieuw schip van Singapore en zal bovendien na 31 dezer in het bezit komen van het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN. Wordt het laatstgenoemde van deze drie schepen voor de verrichte diensten goedgekeurd, zonder vooraf noodzakelijke reparaties en voorzieningen te moeten ondergaan, wat volgens ons oordeel niet mag worden aangenomen en zo het van Singapore te verwachten schip tijdig voor de dienst hier gereed zal zijn, alsdan zal de contractant met primo januari dus die schepen gereed hebben, terwijl er minstens 8 benodigd zouden zijn, om al de gecontracteerde diensten naar behoren te kunnen verrichten. Reeds ruim een maand geleden was het voor ieder, die enig gezond denkbeeld had van de onzekerheid van tijd voor reizen met stoomschepen uit Europa langs de Kaap de Goede Hoop naar Java, vooral wanneer die schepen de overtocht moeten doen, zonder van een voldoend tuig tot het voeren van zeilen te zijn voorzien, reeds duidelijk, dat de waarschijnlijkheid, ja de zekerheid bestond, dat de contractant met primo januari niet in staat zou zijn, om te kunnen voldoen aan de door hem aangegane verbintenis. Zijn wij wel ingelicht, dan bestond die overtuiging ook bij de heer A. Fraser, die de contractant hier vertegenwoordigt, daaruit blijkbaar, dat die heer, getuige het in de bladen medegedeelde, bij de directie van de onderneming W. Cores de Vries aanzoek deed, om hem gedurende de eerste 3 maanden van het jaar 1866 met 3 of 4 schepen te willen assisteren. Het gouvernement, moeten wij veronderstellen, was eveneens op de hoogte, om die wetenschap te hebben gehad. Voor ieder oningewijde was het dus een raadsel, hoe het bij die stand van zaken mogelijk was, dat de heer Fraser het enige middel, dat hem ogenschijnlijk overbleef, namelijk een overeenkomst met de onderneming W. Cores de Vries, niet aannam, en dat het gouvernement evenmin enige maatregelen nam om te trachten in de geregelde gemeenschap te kunnen voorzien. Bij de gehele inrichting van het bestuur van de buitenbezittingen kan het toch tot belangrijke moeilijkheden leiden, zo de geregelde gemeenschap ook maar gedurende een maand ophoudt. De ondernemers van de nieuwe dienst zetten op het spel, om nu niet te spreken van verbreking van aangegaan contract, met de gevolgen daarvan, immers of bij de slordig gestelde bepalingen daarvan nog niet sprake kan zijn, vermenen wij te mogen betwijfelen - het verbeuren ten eerste van een boete van NLG 120 /m en verder bij het niet volbrengen van iedere reis telkens NLG 20/m. Wij zeiden, voor niet ingewijden was een en ander een raadsel. Degenen echter, die uit antecedenten wisten, qu’il est des accommodements avec le ciel (het Nederlands-Indisch Gouvernement) begrepen, dat er wel voor oplossing van het raadsel gezorgd zou geworden. Bij geruchte wist men dan ook al spoedig, dat het de heer Fraser gelukt was door intimidatie het gouvernement er toe te brengen, hem al de concessies toe te staan, welke hij in het belang van zijn maatschappij voor het ogenblik nodig had. De 25e dezer verscheen dan ook een gouvernements besluit, gedateerd 13 van die maand in de Javasche Courant, waarbij vergunning werd gegeven om gedurende de eerste twee maanden slechts twee reizen per maand in plaats van 4 langs de noordkust van Java en slechts 1 reis naar Padang in stede van twee te doen. In het dadelijk belang, wat betreft het gouvernement, van een geregelde gemeenschap bestaan tegen het niet volbrengen van deze reizen geen overwegende bezwaren en zou dus daarom in andere omstandigheden deze concessie verdedigbaar zijn. Was zij het evenwel in ieder opzicht? Verre van dien, want de positieve zekerheid mist men, dat de nu verminderde diensten zullen worden uitgevoerd. Onzes inziens heeft het gouvernement gehandeld in strijd met het algemeen belang en is de handeling met recht te kwalificeren als niet verenigbaar met de waardigheid van het gouvernement, zwak en gevaarlijk, vooral voor het vervolg. In strijd met het algemeen belang, omdat volgens uitspraak van het hoge bestuur zelf, het algemeen belang vordert, dat alles zo veel mogelijk bij aan- of uitbesteding geschiede of gegeven wordt. Nu vragen wij: kan dat systema immer vruchten dragen, wanneer, zonder dat daarvoor zeer geldige en exceptionele redenen bestaan van de gestelde voorwaarden, waarop de aanneming geschied is, wordt afgeweken? Wij geloven dat het tegendeel geen bewijs nodig zal hebben, maar willen toch nog daarop wijzen, dat alle eerlijke en solide mededingers zullen worden verdrongen door allerlei slag van personen en die, niets verliezen hebbende, geen de minste waarborg voor goede uitvoering geven. Niet te verenigen met de waardigheid van het gouvernement en zwak, niet alleen omdat wij het onbillijk noemen tegenover de firma, welke bij de uitbesteding heeft medegedongen, maar meer nog en bovenal, omdat het gouvernement toegegeven heeft aan de bedreiging en wel aan bedreiging door een vreemdeling. De vrees, dat de heer Fraser gevolg mocht geven aan de gedane bedreiging, om bij het niet toestaan van alle die concessies, welke hij zou verlangen, niet de schepen van de maatschappij de kolonie te zullen verlaten en het aangegane contract niet uitvoeren, is het hoofdmotief geweest, dat tot het doen van de concessies heeft geleid. Gevaarlijk voor het vervolg, vooral daarom, omdat bij de eerste stap op die weg niet alleen geen terugkeren meer mogelijk is, maar meer nog omdat het consequente gevolg zijn moet het toestaan van alle mogelijke verder geëist wordende concessies. Wij gebruiken hier met opzet het woord geëist. Zodra en van af het ogenblik, dat de heer Fraser de wetenschap kreeg, dat de regering voor zijn bedreiging was bang geworden, werd hij de heer en meester en het gouvernement de dienaar, zo bij met verstand van zijn positie partij weet te trekken. Zal hij dit gunstige ogenblik om meer te eisen wel laten voorbijgaan? Wij zouden hem zelfs durven aanraden de eis te stellen, dat het gouvernement nu reeds de jaarlijkse subsidie zo hoog stelde, dat hij de zekerheid verkrijgt, dat zijn aandeelhebbers, die bij de voorwaarden van dit contract zekere en belangrijke verliezen tegemoet gaan, goede dividenden zullen ontvangen. Wanneer de regering vermeent reeds nu te moeten toegeven aan de eisen en bedreigingen van een contractant, die bij de aanvang reeds nalatig is in de uitvoering van de door hem aangegane verplichting, - nalatig zeg ik, want van force majeure is in deze volstrekt geen sprake, en bij het in Indië aanwezig zijn van een vloot van de oude ondernemer van negen stoomschepen, waarvan het grootste gedeelte nog vele jaren goede diensten kan doen, - wat heeft men dan niet te verwachten, zodra die oude ondernemer, na enige wellicht mislukte pogingen om de concurrentie vol te houden, wordt verdrongen en zijn stoomschepen uit deze gewesten zullen zijn verdwenen, als wanneer die nieuwe contractant de enige stoomvaartondernemer zal zijn! In één woord, wij schromen niet openlijk en rondweg de regering te verwijten, hier te hebben gehandeld in strijd met het algemeen, zowel als met haar eigen belang. De gevolgen, voorspellen wij, zullen ook wel zeer spoedig voor de dag komen. Of het groot publiek reden zal hebben er zich in te verheugen, geloven wij natuurlijk niet.
In dato: 27 december 1865.
N.B. Sedert de inzending van dit stuk zijn een drietal nieuwe stoomschepen op onze rede gekomen. Bij de premissen van onze inzender blijven zijn beschouwingen echter ook thans haar waarde behouden.

Krant:
  JB - Javabode

De stoomboten PEGU, BARON SLOET VAN DE BEELE en ADMIRAAL van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij zijn dezer dagen alhier aangekomen. De inrichting moet alleszins beantwoorden aan de eisen van een tropisch klimaat. Ook de ROCHUSSEN wordt eerlang verwacht. Dit schip, tegelijk met de anderen van Kaap de Goede Hoop gezeild, schijnt, wat snelheid betreft, minder te voldoen. De CORES DE VRIES is voor de tweede maal met averij in Engeland binnengelopen.
De PEGU heet thans VICE-PRESIDENT PRINS, de ADMIRAAL heet thans MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Alhier zijn de 31e december jl. gearriveerd de Nederlands-Indische stoomschepen BARON SLOET VAN DE BEELE, kapt. Klein, de 9e oktober van Glasgow vertrokken, en ADMIRAAL, kapt. Bok, de 14e oktober van Sunderland vertrokken.
Het Nederlands-Indische stoomschip VICE-PRESIDENT PRINS, kapt. De Gee, ex-PEGU, is gisteren van hier naar Soerabaja vertrokken.


Datum: 04 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 januari. Aan de Zaan arriveerden in het jaar 1865 van de zeezijde 254 schepen, metende 26.853 zeetonnen. Derzelver losplaatsen waren: Koogerpolder 138 schepen, metende 16.861 zeetonnen. Noorderkwartier 58 schepen, metende 5.148 zeetonnen. Zaanplaatsen 51 schepen, metende 2.658 zeetonnen. Nieuwediep 7 schepen, metende 2.186 zeetonnen.
Behalve granen, zaden, enz. werden door de genoemde schepen aangevoerd:
Hout (gezaagd en ongezaagd), 3.155 tonnen. Van Nantes 350 vaten oker. Van Flensburg 67.830 kg. lijnkoeken. Van Memel 28 balen hennep. Van Riga 143 bonden dito en 42 balen lompen. Van Londen 95.000 kilo krijt en 3 pakken gegalvaniseerd ijzerdraad.
De aanvoer van granen, zaden en rijst bedroeg: 370 last tarwe, 1.143 last rogge, 2.143 last gerst, 20 last boekweit, 9.805 last lijnzaad, 892 last raapzaad, 389 last hennepzaad,
19.839 balen rijst en 3.834 balen rijstmeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 1 januari. Het Nederlandse schip ARGUS, kapt. Tuk, van Rotterdam naar Manzanilla, alhier in averij binnengelopen, moet een gedeelte van de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Longhope, 28 december. Het schip NUMMER II, kapt. Kantel, van Liverpool naar Suriname, is hier met verlies van stengen, verschansingen, zeilen en andere schade binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
Het snel zeilend koftjalkschip SPERWER, groot 96 gemeten tonnen, met al deszelfs ankers, touwen, zeilen, kompassen, kaarten en koksgoed, liggende te Harlingen.
Adres bij de heer Gt. Jansz, mr. zeilmaker te Amsterdam of bij de heer Goslings, notaris te Harlingen.


Datum: 05 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 januari. Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, is aan B. en A.D. Zur Mühlen en W.C. en K. de Wit te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tussen
Amsterdam en Kampen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 januari. De Nederlandse bark EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal, is gisteren in de haven van Altona op zijde en tegen de Hamburger bark NUBIA, aangevallen. Beide schepen bekwamen maar onbeduidende schade. (opm: zie ook AH 050166 en 060166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip ELISABETH EN MARIA, kapt. Flens, 9 november van hier naar Nederland vertrokken, is heden uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. De WILLEM III, (opm: de naam is KONING WILLEM III), kapt. Oord, is va een reis van 63 dagen (waarvan 5 tot het innemen van kolen aan de Kaap doorgebracht) van Lissabon hier aangekomen. Dit is een van de stoomschepen van de nieuwe Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij. Binnen een maand worden nog vier of vijf stoomschepen van die maatschappij hier verwacht. In de nog ontbrekende boten zal, naar men verneemt, voorlopig door een overeenkomst met de maatschappij Cores de Vries worden voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 4 januari. Volgens bericht van Hamburg van 2 dezer, was op 30 december een Nederlandse bark (opm: EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal), welke van Altona naar Hamburg zou gesleept worden, in aanvaring geraakt met de Hamburger bark NUBIA. Beide schepen bekwamen belangrijke schade aan het tuig en enige personen van de bemanning werden gekwetst. (opm: zie ook NRC 050166 en AH 060166)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 4 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn te Zierikzee aangekomen 120 schepen, waaronder 12 van Java, 1 van Callao, 2 uit de Ver. Staten van Noord-Amerika, enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 14.20 el (50 voet), wijd 3.266 el (11½ voet), hol 1.278 (4½ voet), bij S.P. Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op woensdag 10 januari 1866, des namiddags 4 uur provisioneel en des avonds 7 uur finaal, telkens ten huize van J.J. Jager, in het logement De Veehandel aan de Lanen, in het openbaar veilen en verkopen:
- Het welbevaren en snelzeilend Nederlands kofschip, genaamd DIRKJE, met deszelfs inventaris, zoals het laatst is bevaren geweest door Jan K. Burghout en thans is liggende in de haven van Harlingen, groot volgens meetbrief 25 el 40 duim lengte, 4 el 37 duim wijdte en 2 el 47 duim holte, en over zulks geijkt op 122 ton of 64 last.
- Het snelzeilend overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE WILLEM (opm: binnenvaarder), met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want en verder daarbij behorende goederen, zoals het laatst is bevaren door nu wijlen Egbert Oldenburger, groot volgens meetbrief 11 el 91 duim lengte, 3 el 69 duim wijdte en 1 el 71 duim holte en alzo geijkt op 75 ton.
Beide te aanvaarden binnen 14 dagen na de toewijzing.


Datum: 06 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 januari. Volgens bericht van Singapore van 5 december, was het Nederlandse schip PRESIDENT PLATE, kapt. Julius, aldaar bevracht om te Akyab een lading naar Falmouth om orders in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 5 januari. Heden zijn hier van het schip SCIOTO aangebracht 8 vaartuigen
met losse tabak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bath, 2 januari. Heden is voor Bath op strand geraakt het Eng. brikschip DASHING WAVE, kapt. Otto, geladen met 1625 vaten petroleum, komende van Philadelphia en gedestineerd naar Antwerpen. Een sleepboot ligt ter assistentie er bij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip ELISABETH MARIA, kapt. Flens, de 19e dezer uit zee teruggekomen, is lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 januari. De Nederlandse bark EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal, welke na het lossen in de haven van Altona aldaar op zijde en tegen de Hamburger bark NUBIA viel, waardoor beide schepen schade bekwamen, is reeds weer gericht. Een persoon is bij het ongeval aan boord van eerstgenoemde bark lichtelijk gekwetst; overige ongelukken zijn niet te betreuren. De vrouw en kinderen van de Hollandse kapitein, die zich in de kajuit bevonden, zijn volgens een bericht van de A.N. gelukkig gered. Naar men verder mededeelt, is de schade aan beide schepen slechts van weinig belang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 januari. De 3e dezer is van de werf van de heren Drenth & Sinninge te Muntendam te water gelaten het kopervast brikschip PRESIDENT LINCOLN, groot 220 ton, zullende gevoerd worden door kapt. K. Bakker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het laatst van de maand januari 1866, op nader te bepalen tijd en plaats, zal, ten verzoeke van kapt. P.M. de Jonge, in publieke veiling worden verkocht deszelfs in 1857 nieuw uitgehaald en sedert door hem bevaren schoener-brikschip, genaamd MAGRETHA, groot 205 tonnen, met alle opgoederen en complete inventaris, zoals hetzelve thans te Hamburg is liggende.
Nadere informaties zijn inmiddels te bekomen bij de eigenaar te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, à contant of met handgeld, het welonderhouden schoenerschip, genaamd NEELTJE CORNELIA, groot 67 lasten, laatstelijk bevaren door kapt. J.G. Postema, thans liggende te Groningen, met complete inventaris.
Informatiën bij de heren E.H. Meursing te Hoogezand, en A.E. Maathuis en J.G. Berg te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een schip. De ondergetekenden zullen op woensdag de 17e januari 1866, precies ten 10 ure, op vendutie verkopen het Portugese schip PAMELLA, groot 670 tonnen, gevoerd door kapt. Lopez, met dezelfs gehele inventaris: masten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, sloepen, scheepsprovisiën, enz., zo als hetzelve alhier ter rede (opm: Batavia) is liggende. De lijst van de inventaris ligt ter inzage bij de heren Paine, Stricker & Co., en bij de ondergetekende, Van den Abeelen & Co.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 5 januari. Volgens een particulier schrijven uit Falmouth is Zr.Ms. stoomschip DE WATERGEUS aldaar de 30e december binnen gelopen, hebbende een zware storm doorstaan, waardoor de sloepen zijn weggeslagen, kombuis en brandspuit van dek gerukt en enige manschappen van de equipage kwetsuren hebben bekomen. Het schip moet lek zijn, en daar op die plaats geen droogdok is, wacht men op nadere orders.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 januari. Blijkens een bij het departement van Marine ingekomen rapport van de commandant van Zr.Ms. zeemacht, gestationeerd te Curaçao, is Zr.Ms. schoener ATALANTE op een reis van Curaçao naar St. Martin en St. Eustatius, de 1e december jl., ’s namiddags te 5 uur, op Punt Canon gestrand. De gehele bemanning en een groot gedeelte van de inventaris is gered, doch het schip moet als verloren beschouwd worden.


Datum: 07 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 4 januari. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. De Jong, van Newcastle naar Singapore, is hier met schade aan het tuig binnengelopen.


Datum: 08 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn voor hier ingeklaard 519 schepen (39 meer dan in 1864) metende 103.212 tonnen en uitgeklaard 517 schepen, zijnde 64 meer dan in 1864.


Datum: 09 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 6 januari. De directie van de stoombootmaatschappij van Harlingen op Londen heeft uit vrees, dat haar door de Engelse stoomboot de WHISPER, onlangs in de vaart gesteld tussen Delfzijl en Londen, afbreuk zal worden gedaan, aan enige handelaren te
Groningen circulaires gezonden, mededelende, dat alle transportkosten van Groningen tot Harlingen, van goederen met haar boot naar Londen gedirigeerd, door haar maatschappij zullen worden vergoed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Alhier ligt in reparatie de kof JONGE AUKJE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 8 januari. Uit een opgave van het Departement van Financiën, opgenomen in de Staats Courant van jl. zaterdag, blijkt dat gedurende het jaar 1865 voor de eerste Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt aan 5 clippers, 5 fregatten, 5 barken, 12 brikken, 30 schoeners, 17 galjoten, 13 koffen, 2 tjalken, 6 smakken, 1 hoeker en 2 bommen, totaal 98 schepen, metende 12.498 last, waarvan 88 binnenlands en 10 buitenlands gebouwd. In 1864 bedroeg het aantal schepen 149, metende 19.673 last, waarvan 122 binnenlands en 27 buitenlands gebouwd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden schelpschip, met zeil en treil, ankers en touwen, groot 22 ton, zoals hetzelve is liggende aan de werf van W.P. Boorsma te Rohel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip met bollestal, groot 16 ton, met de complete inventaris, liggende te Harlingen in de gracht bij het Franekereind. Te bevragen met franco brieven bij T. Laverman, Karmestraat aldaar.


Datum: 10 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 januari. Het schip MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion, van Java naar Rotterdam bestemd, is heden zwaar lek te Nieuwediep binnengelopen. Er zijn Engelse pompers uit het Kanaal aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 januari. Volgens bericht uit het Nieuwediep, is het Nederlandse schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. Berkelbach van den Sprenkel, van Batavia herwaarts, bij Dungeness geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 januari. De stoomschepen PANTHÈRE en ANTILOPE, beiden van hier naar Havre vertrokken, zijn heden op de Schelde in aanzeiling geweest; het eerste is gezonken, het laatste gestrand. (opm: zie ook AH 110166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 januari. Het Nederlandse schip HENDRIKA HUISMAN, kapt. Huisman, van de Clyde naar Rio-Grande is alhier voor noodhaven binnengelopen, hebbende alles van dek verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 8 januari. De Amsterdamse schoener ELISABETH CHRISTINA, kapt. Visser, van Danzig naar Waterford, is op Dragoe (opm: Dragør-zand) gestrand. (opm:zie AH 110166)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 9 januari. Het schip TASMANIA, kapt. H. Doewes Ez., van Rio Grande te Queenstown binnen, heeft door aandrijving kluiverboom, verschansingen en stutten verloren.


Datum: 11 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 7 januari. Het Spaans brigantijnschip JUSTO, van Bergen naar St. Sebastiaan, is gisteren met schade hier binnengelopen, zijnde in de nacht van 27 december ll. op de hoogte van Goudstaart aangevaren door een vermoedelijk Nederlandse stoomboot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 8 januari. De stoomboot ANTILOPE, kapt. Chéron, laatstleden vrijdag van hier naar Havre vertrokken, moest ten gevolge van de mist op de Schelde ankeren. Later de reis voortzettende en bij betrokken lucht op de hoogte van Ellewoutsdijk komende, ontdekte men in de verte een schip, dat, naar men meende, ten anker lag. Het was de PANTHÈRE, van Havre herwaarts bestemd, die, in plaats van ten anker te liggen, in volle vaart opstoomde, zodat de ANTILOPE, zulks niet kunnende zien, tegen de PANTHÈRE aanvoer en deze terstond deed zinken. De ANTILOPE bekwam mede zware schade en zou gezonken zijn, zo het voorschip de boot niet boven water gehouden had. Zij werd op strand gezet en is hedenmiddag voor de stad teruggekomen om te repareren. De tweede machinist van de PANTHÈRE verloor bij de aanvaring van de boten het leven.
De overige equipage is gered. (Gisteren kortelijk gemeld).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 januari. Het Nederlandse schip ELISABETH CATHARINA (opm: schoenerbrik ELISABETH EN CHRISTINA), kapt. G.K. Visser, van Danzig naar Waterford, is op het Dragør-zand aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 5 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn het Eider-Kanaal gepasseerd 3.995 schepen, waaronder 345 Nederlandse, tegen 2.623 in het jaar 1864.
Onder de hier overwinterende schepen behoort de Nederlandse kof VROUW GEERTRUIDA, kapt. Heyenga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal als lasthebbende van zijn principalen, op woensdag de 24e januari 1866, des avonds te 6 uur, in het logement van Wessel Houwing te Appingedam bij openbare veiling ter verkoop aanbieden het extra wel bezeild kopervast schoener-brikschip, genaamd STAD APPINGEDAM, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. H. Ohlsen, in het jaar 1855 nieuw uitgehaald en geclassificeerd bij Veritas 5.6.G.1.1, groot volgens meetbrief 163 zeetonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, zoals hetzelve thans te Harlingen is liggende.
De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter inzage liggen, terwijl nadere informaties te bekomen zijn ten kantore van de scheepsmakelaars P. Stratingh & Co. te Delfzijl, alsmede ten kantore van bovengenoemde notaris, en zal men zich ter bezichtiging van het schip kunnen vervoegen bij de logementhouder H. van der Wal aan de Noorderhaven te Harlingen. (opm: blijft onder NL vlag).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsverkoop. De ondergetekende zal in publieke veiling verkopen op maandag de 22e januari 1866, ’s morgens 10 uur, ten huize van de logementhouder Th. Hilling, Zu Börse te Papenburg, het Hannoverse schoenerschip genaamd HERMANN, gevoerd geweest door kapt. H. Timmermann, met deszelfs complete inventaris.
Het schip is in het jaar 1852 te Papenburg gebouwd, omtrent 110 roggelasten groot , geclassificeerd in Veritas 5/6.1.1. en is thans liggende in de haven van Brake, alwaar hetzelve is te bezien, onder aanwijzing van de heren Borgstede en Beckers.
Nadere informaties omtrent de inventaris etc. te verkrijgen bij de boekhouder van het schip, de heer H. C. Lange, te Papenburg, en bij de ondergetekende.
Papenburg, de 8e januari 1866, Heinr. H. Freericks, scheepsmakelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hellevoetsluis, 9 januari. Het schip GESINA, kapt. Ei, dat de 15e december uit Brielle naar Belfast vertrok, is hier heden uit zee teruggekomen. Het schip heeft veel slecht weer doorgestaan, verschansingen verloren en is heden nacht met een onbekende brik in aanzeiling geweest, waarbij het de boegspriet, kluiverboom en verder voortuig heeft verloren en de steven ontzet werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Brouwershaven, 9 januari. Het alhier ter rede liggende schip LAMMINA ELISABETH, kapt. Pot, heeft heden nacht in een zware storm de spil gebroken en een anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 4 januari. De schoener TASMANIA, kapt. Doewes, van Buenos- Aires naar Londen, is in aanvaring geweest met de Noorse brik NATHANIA, waardoor beiden kluiverboom, verschansingen en rusten verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1865 zijn te Schiedam binnengekomen 462 en te Zierikzee 127 schepen.


Datum: 12 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de
navolgende 10 schepen, als:
Voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart; OTTO, kapt. J. Stheeman Tresling.
Voor Amsterdam: MINISTER VAN HALL, kapt. O. de Haas; JAVA PACKET, kapt. D. Crap Hellingman; BERNARD EN AGNES, kapt. B. Ordeman; PETRONELLA CATHARINA, kapt. C.H. van der Veen; STAD ASSEN, kapt. B.H. Boer; SINDBAD, kapt. J. Kooy; FRANS EN ELISE, kapt. T.J. Niedfeld.
Voor Middelburg: d’ELMINA, kapt. L.H. Demmers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 januari. Het wrak van het bij Everdingen gestrande schip THREE SISTERS is alhier heden met de nog in hebbende lading, in publieke veiling voor NLG 240 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 januari. Het Nederlandseschip HOLLANDIA, kapt. De Jonge, van Newcastle naar Singapore, dat alhier lek binnenliep, is nagezien en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Easdale (opm: Schotland, psn 56º18’NB 06º10’ WL), 6 januari. De te Pekel-A thuis behorende brik PALMAR, kapt. H.K. Tiktak, van Jamaica met een lading verfhout, enz. naar Liverpool bestemd, is 30 december op het eiland Eilachanough (in de nabijheid dezer plaats) verongelukt. Dit schip vertrok nu circa 3 maanden geleden van Jamaica en had op de overtocht met aanhoudend slecht weer te kampen. Vrijdag (29 december) ankerde het bij Islay (55º44’ NB 06º10’WL); ging zaterdag (opm: 30 december 1865) op drift en verloor toen in de zware zee, waarin het verviel, alles van dek en een man overboord. Het schip werd geheel ontredderd en toen men tegen de avond zag, dat het schip weldra op de klippen verbrijzelen zoude, schoot er niets anders over dan te trachten het leven eraf te brengen.
De equipage, nog bestaande uit de kapitein, vijf man en een jongen, zomede de kapiteins vrouw en kind, begaven zich dus in de boot en bereikten daarmede de wal; maar onder het landen werden de kapiteinsvrouw en kind door een hevige zee met de boot weggeslagen en zijn verdronken. Het schip stootte in die tussentijd op de rotsen en zonk.
De schipbreukelingen bevonden zich nu zonder enig voedsel op een woest en onbewoond eiland en moesten daar vijf dagen verblijven, totdat zij door een herder van het nabij gelegen eiland Garvalach werden afgehaald en door deze gastvrij ontvangen. 's Mans voorraad van proviand was echter niet berekend vóór zoveel mensen en hedenmorgen kwam alhier bericht, dat zij er slecht aan toe waren. Onmiddellijk werd een boot met levensmiddelen afgezonden, om in de nooddruft te voorzien, voor het geval de mensen niet in staat waren verder te reizen. Zij waren echter zeer verlangend dit te doen, kwamen hedenavond (opm: 6 januari) hier aan en zijn van het nodige voorzien, totdat de naast bij zijnde Nederlandse consul voor hen zorgen zal. (opm: zie ook PGC 160166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 9 december. Het Nederlands schip ST. HELENA, kapt. Pille, van Samarang naar Rotterdam, is hier met gebroken fokkenmast en verlies van voorsteng en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 9 december. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN SOPHIA, kapt. De Wilde, van de Clyde naar Batavia, is 21 november met verlies van fokkemast in de Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. De schepen HOOGEZAND, kapt. A.C. van Driesten, van Hamburg
naar la Flotte en MARGARETHA, kapt. H.W. de Groot, van Hamburg naar Bremen, zijn op 9 dezer te Cuxhaven in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. Te Vlissingen zijn in het afgelopen jaar o.a. binnengekomen: 4
schepen van Java naar Middelburg; 1 van Callao en 1 van Triëst, beide voor Rotterdam. Vertrokken: 1 naar Batavia, 1 naar Shanghai via Cardiff en 1 naar Java via Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. Van Veere zijn in 1865 vertrokken: 1 schip naar Batavia, 1 naar
Java via Newcastle en 1 naar Buenos Aires, alle drie van Middelburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn te Memel aangekomen 929 schepen,
waarvan 77 onder Nederlandse vlag en zijn van daar vertrokken 901 schepen, waarvan 52 naar de Nederlanden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 8 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen NIJVERHEID, kapt. Kempen; NIESSINA, kapt. Prak; JANTJE, kapt. Forma; TWEE GEZUSTERS, kapt De Lange en HARMKE, kapt. Harkema. Voorts liggen hier in lading naar Groningen, de Nederlandse schepen CATHARINA GROENEWOLD, kapt. Velvis en PIETRONELLA, kapt. Kort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 5 januari. De 1ste dezer lagen hier in de haven de Nederlandse schepen HAZARD, kapt. Ketelaar; MARIA ANNA, kapt. Rutters; TOBINA, kapt. Wortelboer; ALIDA ANTHONIA, kapt. Visser; CONFIANCE, kapt. Brongers; LAMBERTHA, kapt. Karst; ANNA CATHARINA WILHELMINA, kapt. Grilk; AUKJEN, kapt. Teensma; ZEEHOND, kapt. Fenenga, en MEIKE JACOBA, kapt. Wielema.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Harburg, 8 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn hier aangekomen 753 schepen, waaronder 45 onder Nederlandse vlag. Aan het einde van het jaar waren hier liggende de Nederlandse schepen JOHANNA GEERDINA, kapt. Schoon; FROUKJE, kapt. Koops; ANTINA, kapt. Dijk; THORBECKE, kapt. Wieting en CLASINA, kapt. Roseboom.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hek-tjalkschip, met complete inventaris, groot 60 ton, liggende bij de werf van W.T. Kamp op Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal zaterdag 27 januari 1866, namiddags 3 uur, bij Ate Struiksma te Wommels, provisioneel veilen een zeer uitmuntend, in 1860 sterk gebouwd, tjalkschip, de GOEDE VERWACHTING genaamd, met best staand en lopend want en verdere volledige inventaris, in eigendom behorende aan en bevaren door Jane en Lieuwe van der Veen, ter bezichtiging liggende in de Gracht te Wommels. Aanvaarding dadelijk na de finale toewijzing. (opm: LC 300166 meldt dat het staande is op NLG 1.100;


Datum: 13 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. Het schip ELISABETH, kapt. Van Wijk, 33 dagen reis hebbende van Riga naar Antwerpen, is op 8 dezer op de rede van Elseneur aangekomen.
- Het stoomschip VESTA van Danzig naar Amsterdam, is te Elseneur in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 10 januari. In de afgelopen nacht is op de Noorderhaaks gestrand en spoedig gezonken een Engels vissersvaartuig; de opvarenden, 8 in getal, hebben zich in de sloep weten te redden en zijn hier aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 9 december. Het schip ST. HELENA, kapt. Pille, van Samarang naar Rotterdam bestemd, is hier binnengelopen met gebroken fokkemast en met verlies van voorsteng en kluiverboom. Zal aldaar repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 9 december. Het stoomschip KONINGIN SOPHIA, kapt. De Wilde, van de Clyde naar Batavia bestemd, is op 21 november in de Simonsbaai binnengelopen, met verlies van de fokkemast. Het had op de 19e november op 300 mijl afstand van Kaap de Goede Hoop een hevige stortzee over gekregen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 12 januari. In de afgelopen nacht is op de Zuiderhaaks gestrand een Mecklenburger schoener; de equipage heeft zich in de sloep gered.

Krant:
 SDN - Shields Daily News - Tynemouth, Tyne and Wear


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 13 januari. Vanochtend rond 4 uur is de bark VICTORINE uit Oostende, kapt. Louis Clasen, geladen met kopererts van Rotterdam, op zee met bestemming de Tyne ter hoogte van Southern Point door een krachtige zuid-zuidwestelijke windvlaag overvallen en met grote kracht naar de kust gedreven. Zodra het ongeval Whitburn had bereikt werd de reddingboot gelanceerd en voer uit om de bemanning assistentie te verlenen. Zodra ze langszij van het schip waren werden de aan lijnen verbonden haken aanboord gegooid, maar ze braken en de reddingboot werd naar de kust gedreven.
(opm: het laatste deel van het bericht ontbreekt; de bemanning werd echter gered en het wrak ter plaatse voor GBP 60 verkocht;
de VICTORINE is in 1826 in Rotterdam als brik WILLEM gebouwd; in 1852 naar België verkocht, nu LEON; in 1854 binnen België verkocht, vertuigd tot bark en als VICTORINE in de vaart gebracht)
PGC 130166
Advertentie. Op dinsdag de 30e januari 1866, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de kastelein D.W. Drewes, te Oude Pekela, publiek worden verkocht het in den jare 1860 op de werf van de heer G.H. Holtman te Nieuwe Pekela nieuw gebouwd galjootschip genaamd GERBERDINA, groot 127 tonnen, in het jaar 1860 geclassificeerd bij Veritas 3.3.G.1.1. voor 7 jaren, thans liggende in het Westerdok te Amsterdam aan de werf Fortuin, vroeger bevaren door kapt. R. J. Datema.
Inventarissen en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.
Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Brouwershaven, 9 januari. Het alhier te rede liggende schip LAMMIENA ELIZABETH, kapt. Pott, heeft heden nacht in een zware storm het spil gebroken en anker en ketting verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van de maand februari 1866 zal op publieke vendutie alhier (opm: Batavia) worden verkocht de stoomsloep TJIDANIE, uitmuntend geschikt voor de communicatie met de rede en Onrust, en jongstleden van een nieuwe stoomketel voorzien. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij W. Cores de Vries, Batavia.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De directeuren der Nederlandsch-Indische Stoomboot-Maatschappij maken hierbij bekend, dat een voorlopige uitkering zal plaats hebben van 10 pCt. of NLG 100 per aandeel, waarover dagelijks te hunnen kantore kan beschikt worden.
MacLaine, Watson & Co., directeuren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijdingen. Hedenmorgen werd te Vlissingen enig wrakhout opgevist hetwelk door de manschappen van het Nederlands loodswezen herkend werd afkomstig te zijn van een donderdagmiddag naar buiten gezeilde loodskotter. Men maakte zich reeds zeer ongerust over het lot van de equipage overkomen, tot dat vanmorgen bericht werd dat de opvarenden met hun sloep te Zoutelande waren aangekomen. De kotter, zeilende op de hoogte van de Hompels, was ten gevolge van een plotseling opgekomen windvlaag, daarop gestrand en stuk geslagen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 januari. Hedennacht is de afhaalboot No. 1 van het Nederlands Loodswezen op de Hompels in het Oostgat verbrijzeld, hetwelk eerst werd bemerkt aan een menigte stukken hout welke alhier aandreven, waardoor men in de grootste ongerustheid verkeerde omtrent het lot van de bemanning, bestaande uit de schipper C.W. Arents, de matrozen S. Kasteleijn, J.C. Verhaaren, T. Krul, de Belgische loods Mutenaere, welke van een uitgaand schip moet zijn afgehaald en de jongen J. Murre.
Echter werd hier in de morgen door enige inwoners van Zoutelande de blijde tijding aangebracht, dat de voornoemde manschappen heden morgen te 4 uur te Zoutelande in de jol zijn aangekomen, na de gehele nacht tegen een woedende zee te hebben gekampt, welk bericht werd bevestigd toen zij deze middag te 1 uur alhier zijn aangekomen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 12 januari. Gedurende het jaar 1865 zijn in de haven van Vlissingen 70 schepen binnen gekomen, waaronder 5 oorlogsschepen, alsmede even zoveel uitgevaren, waaronder 7 oorlogsschepen.


Datum: 15 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Het Nederl. schip CORNELIA ELISABETH, kapt. Kramer (opm: kofschip, bouwjaar 1847, kapt. D. Kramer), van Falkenberg naar de Maas, is in de nabijheid van Tonsberg gestrand. (opm: volgens AH 150166 en PGC 160166 gestrand bij Falkenberg)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 januari. Het stoomschip MÉDÉA, van Danzig herwaarts, is volgens telegram
van Mandahl, d.d. 11 dezer, aldaar binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 januari. Het schip ZWERVER, kapt. Visser, van Hamburg naar Bahia, is de 12e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 14 januari. Het Nederlandse schip TIME IS MONEY, kapt. Van Lessen Balster, van Hamburg naar Brazilië, is hier heden met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 januari. De te Pekel-A thuis behorende kof AFINA, kapt. Pottjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen, is gezonken. De bemanning is gered en gisteren te Dover aangebracht.
(opm: volgens AH 160166 verlaten in pos. 54º NB 04º OL).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 12 januari. Het Nederlandse schip HENDRINA, kapt. Van Breen, van Newcastle naar Batavia is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 januari. Het Nederlandse schip WILLEM VAN DER VOORT, kapt. Carst, van
Duinkerken naar Greenock, is hier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 14 januari. Bij beschikking van de Minister van Binnenl. zaken van 10 dezer
is aan de vrachtgoederen-stoombootmaatschappij te Middelburg, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een stoomsleepdienst langs de rivieren Zandkreek, Ooster-Schelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer, Hellegat, Hollandsch Diep, Dordsche Kil, de Noord, de Lek, Spanjaardsdiep tot Rotterdam en voorts van Middelburg tot Vlissingen.
Bij beschikking van dezelfde Minister van 10 dezer is aan H. Merkelbach te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een schroefstoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tussen Amsterdam en Lemmer; en aan F.C. en J.B. Jaski,
te Amsterdam, tot wederopzegging, voor een stoombootdienst, tot vervoer van personen, goederen en vee, tussen Groningen en het eiland Schiermonnikoog.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 januari. Heden is aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten het aldaar voor rekening van de heren Gebroeders Goedkoop en G. Schalk gebouwde stoom schroefvaartuig STAD AMSTERDAM, bestemd voor de vaart tussen deze stad en Purmerend, langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal.
Wij hebben tevens met genoegen vernomen dat door de Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam, te Rotterdam, ten behoeve van het Japanse gouvernement, aan genoemde heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel de vervaardiging en levering van twee stoombaggermolens is opgedragen, volgens de plannen en onder het oppertoezicht van onze stadgenoten de heren W.C. en K. de Wit.
Aan meergenoemde fabriek is voor enige dagen alsmede de kiel gelegd van een stoom- schroefbootje voor de dienst van hier op 's Gravenhage en Doesburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 12 januari. De Mecklenburgse schoener JOHAN SCHWEFFEL, kapt. Schmidt, van Schiedam naar Nantes, is op de Haaks gebleven. Het volk is gered. (Zijnde dit schip eergisteren gemeld).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 13 januari. Volgens bericht van Batavia, d.d. 1 december, had men daar per telegrafisch bericht van Soerabaja, dat het schip ANTHONIA PETRONELLA, kapt. Voorendijk, aldaar de 29e november van Bangkok gearriveerd was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 13 januari. Volgens particulier schrijven is het fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. Breuning, na een reis van 111 dagen, de 11e december van Cardiff te Point de Galle aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 13 januari. De stoomboten COLLETIS en HAWK liggen geschut en vertrekken met hoogwater, aangezien op dit ogenblik (3 ure namiddag) de mond van het kanaal versperd is door het schip MARIA EN ELIZABETH.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 januari. Het Nederlandse schip MARIA EDINA, kapt. Hegensen (opm: mogelijk K.J. Valom), van Emden naar Faversham, is alhier gestrand. Het schip is verloren, maar men hoopt lading en tuigage te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 januari. De Nederlandse schepen SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Buenos Aires en HOLLANDIA, kapt. De Jong, van Newcastle naar Singapore, beiden alhier in de haven liggende, zijn van de ankers geslagen, waardoor het eerste wegens aanzeiling zware schade heeft bekomen.


Datum: 16 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 23 januari. Het getal ingekomen schepen en stoomboten in onze haven bedroeg gedurende het vorige jaar 701 en dat van de uitgegane schepen 700, als:
ingekomen 374 Nederlandse, 187 Engelse, 101 Noorse, 2 Zweedse, 4 Deense, 1 Pruisisch, 1 Holsteins, 15 Hannoverse, 4 Oldenburger en 12 Franse.
Uitgegaan: 352 Nederlandse, 215 Engelse, 92 Noorse, 2 Zweedse, 5 Deense, 2 Pruisische, 18 Hannoverse, 1 Oldenburger en 13 Franse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Het Engelse stoomschip EARL OF AUCKLAND, kapt. Wake, van Londen op hier bestemd, is heden buitengaats op de Ribben tegen de Noordzijde, aan de grond geraakt. Onmiddellijk is de sleepboot ter assistentie derwaarts vertrokken, terwijl de loodsboot reeds bij het schip was. Volgens een later telegram schijnt de EARL OF AUCKLAND verloren te zijn; want de equipage heeft het schip in haar eigen boten verlaten en is bereids hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 15 januari. De Nederlandse schepen FENNECHINA, kapt. Koetze en JAN EN JACOB, kapt. Burghard, beiden van Newcastle naar Triëst, zijn alhier als bijleggers binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 13 januari. Het alhier thuis behorend kofschip SORANUS, kapt. Poelman, 25 dec. ll. van Wyvenhoe herwaarts vertrokken, is , volgens telegrafisch bericht van 10 dezer,
te Mandahl (Noorwegen) binnengelopen; alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Het schip CORNELIA ELISABETH, kapt. Kramer, van Falkenberg naar de Maas, is aldaar in de nabijheid gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 januari. Het schip CATO ANNETTE, kapt. Klein, van Bremen met stukgoederen naar Buenos- Aires, is, volgens telegram uit Delfzijl van gisteren, aldaar met gebroken pompen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 13 januari. Volgens ontvangen bericht is het galjootschip IRIS, kapt. Roucour, van Petersburg naar Amsterdam, de 5e dezer wegens het onstuimige weer te Tönsberg (Noorwegen) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 13 januari. Volgens particulier schrijven is het fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. Doedes Breuning, na een reis van 111 dagen, de 11e december van Cardiff te Point de Galle (Ceylon) gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 januari. Hevige storm. De bark SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Buenos- Aires, in de haven liggende, is van twee ankers geslagen, tegen andere schepen aangedreven en heeft zeer zware schade bekomen.
De HOLLANDIA, kapt. De Jong, van Newcastle naar Singapore, is mede van de ankers geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Easdale, 6 januari. Het schip PALMAR, kapt. Tiktak, van Jamaica met verfhout naar Liverpool, is de 30e december op de zuidkust van het eiland Eila-a-Naonch verongelukt. Het volk, uitgenomen 1 man en de vrouw en het kind van de kapitein, is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 11 januari. Bij de hevige NO-storm, die te middennacht hier opstak, zijn ongeveer 30 schepen op strand geraakt en 14 à 16 mensen omgekomen. Onder de totaal verongelukte schepen is geen Nederlandse vermeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 januari. De schoener ELISABETH EN CHRISTINA, kapt. Visser, van Danzig naar Waterford met slepers (opm: dwarsliggers), is in de Drogden aan de grond geraakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. I. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op zaterdag den 20 januari 1866, des avonds te 6 uur, ten Gemeentehuize te Hoogezand, ten verzoeke van de heer E.H. Meursing, à contant of met handgeld, publiek verkopen het wel onderhouden Nederlands schoenerschip NEELTJE CORNELIA, groot 85 roggelast, met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. J.G. Postema en thans liggende te Groningen, uitgehaald in 1853, geclassificeerd Bureau Veritas 7 – 1. 5/6 G l.l.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op zaterdag den 20 januari 1866, namiddags 4 uur provisioneel en ’s avonds 7 uur finaal, telkens ten huize van Jager, in het logement de Veehandel, aan de Lanen, herveilen het snelzeilend in 1864 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip, genaamd de JONGE WILLEM (opm: binnenvaarder), met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want en verder daarbij behorende goederen, zoals het laatst is bevaren door nu wijlen Egbert Oldenburger, groot volgens meetbrief 11 el 91 duim lengte, 3 el 69 duim wijdte en 1 el 71 duim holte en alzo geijkt op 75 ton. Te aanvaarden binnen 14 dagen na de toewijzing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Douma te Gorredijk zal op donderdag den 25 januari e.k., namiddags 3 uur, ten huize van den herbergier H.J. Klazema te Drachten, provisioneel verkopen een sterk gebouwd en best onderhouden, overdekt en gewegerd tjalkje, de JONGE GEERT genaamd, groot 26 ton, met mast, zeilen, touwwerk, haken, bomen, watervat, benevens 7 kleden en verdere volledige inventaris, bij de eigenaar O.W. Veenstra wordende bevaren, liggende bij de schutsluis te Drachten.


Datum: 17 januari 1866


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

JB 17-01-1866 Door de Engelsche schoener HARRIET, gezagv. Ballard, zijn alhier van de Kokos eilanden aangebragt, de gezagvoeder Kip en zeventien man equipage van het op die eilanden verongelukte Nederlandsche schip STAATSRAAD VAN DER HOUVEN. Dit vaartuig was den 28sten November jl. van Banjoewangi vertrokken met eene lading suiker, bestemd voor de golf van Perzië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 16 januari. Alhier zijn aangebracht enige kisten indigo en vaten krenten, afkomstig uit het wrak van de gisteren gestrande stoomboot EARL OF AUCKLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 januari. De Nederlandse schoener CATHARINA (opm: schoenerbrik) ELISABETH EN CHRISTINA, kapt. Visser, van Danzig naar Waterford, die (als vroeger gemeld) in de Droogden aan de grond gezeten heeft, is vlot en door een stoomboot op deze rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 14 januari. De Nederl. bark HENDRINA, kapt. Van Breen, alhier in averij binnen, is heden in de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 15 januari. Volgens telegram is het stoomschip ONDINE heden van hier te Bordeaux aangekomen (laatst van Portsmouth).
- De Nederl. brik JAN EN JACOB, kapt. Burghardt, van hier naar Cette bestemd, is volgens particulier bericht heden middag zwaar lek te Nieuwe Diep uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 15 januari. De Engelse stoomboot EARL OF AUCKLAND, is heden gestrand op de ribben, op de hoogte van Ouddorp en totaal weg. Het volk is gered door de sleepstoomboot ZUID-HOLLAND.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 16 januari. Volgens bericht uit Nieuwediep was de Engelse visser, op de Noorderhaaks verongelukt, de te Yarmouth thuis behorende smak IZRI.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 16 januari. Het schip MADONNA, kapt. Holthuis, van Emden naar Engeland, was de 11e januari nog in de bocht van Watum liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 16 januari. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. J.L. ter Bruggen, te Manilla liggende, zou de lading overnemen van het aldaar lek uit zee teruggekeerde schip LANCASHIRE, bestemd naar San Francisco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Groningen, 13 januari. Het alhier thuis behorend kofschip SORANUS, kapt. Poelman, de 25e december l.l. van Wyvenhoe herwaarts vertrokken is, volgens telegrafisch bericht van de 10e dezer, te Mandahl (Noorwegen) binnengelopen; alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 12 januari. Gisteren zijn kapt. H.K. Tiktak met zes man van de equipage van het Nederlandse brikschip PALMAR, te Islay verongelukt (bev. gemeld), per stoomboot hier aangebracht en naar de Nederlandse consul te Glasgow vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 12 januari. De equipage van het te Pekela thuis behorende galjootschip AFINA, kapt. Potjewijd (opm: schoenerkof AFIENA, kapt. J.K. Potjewijd), van Lissabon naar Vlaardingen bestemd, in de Noordzee gezonken (opm: onjuist, in ontredderde staat te Scarborough binnengebracht, zie SMG 170166 en AH 191166), is gered door kapt. Carpenter, voerende de Engelse schoener JAMES HULL en hier aangebracht. Ook de dochter van de kapitein is gered.

Krant:
 SMG - Shipping and Mercantile Gazette (London)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough. De Nederlandse galjoot AFIENA uit Oude Pekela is deze haven binnengesleept. Het schip, geladen met zout uit Hull, was verlaten en in wrakke staat en is onder mijn beheer gesteld.
J.P. Hayton, Ontvanger bij de Douane en strandvonder

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Veiling van stoomschepen. Op een nader te bepalen dag in de maand februari zal op vendutie verkocht worden de romp van het stoomschip MAKASSAR, de romp van het stoomschip OENARANG, beiden liggende ter rede van Soerabaja, en de inventaris van deze beide stoomschepen liggende op de wal. Verder de stoomscheepjes FAIRY, JAVAAN en SINGAPORIAN, liggende voor het erf van W. Cores de Vries, en daarna het erf, gelegen in de kampong Bandaran, met de daarop staande steenkolenloodsen en andere gebouwen, benevens een grote partij djatihout, geschikt voor huisbouw.
Nadere informaties te verkrijgen bij W. Cores de Vries.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. Door de Engelse schoener HARRIET, kapt. Ballard, zijn alhier van de Kokos-eilanden (opm: psn 12º10’ ZB 96º50’ OL, plm 700’ beZW Batavia) aangebracht kapt. J. Kip en 17 man equipage van het op die eilanden verongelukte Nederlandse schip STAATSRAAD VAN DER HOUVEN. Dit vaartuig was de 28e november j.l. van Banjoewangi vertrokken met een lading suiker, bestemd voor de Golf van Perzië. (opm: de HARRIET arriveerde de 13e januari van de Kokos-eilanden ter rede van Batavia, alwaar het de 7e januari was vertrokken).

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlands-Indische stoomschip MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN, kapt. Kayser, arriveerde de 15e januari te Batavia van Kaap de Goede Hoop, van waar het de 4e december was vertrokken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 15 januari. Als nader bericht omtrent het aanzeilen van twee stoomboten, meldt men ons uit Ellewoutsdijk, dat de 6e dezer, ’s morgens tussen 2 en 3 uur, de Franse stoomboot de PANTRE van Havre, komende uit zee, beladen met wijn, suiker en salpeter en de INTILOPE mede van Havre in ballast komende van Antwerpen, op elkaar zijn gelopen, niet op het vaarwater Everingen, maar tussen Ellewoutsdijk en Borssele, waar de PANTRE onmiddellijk zonk. Het lek van de INTILOPE, was zo groot, dat de schepelingen in het grootste gevaar verkeerden; hun hulpgeroep werd door toevallige werkzaamheden aan de haven te Ellewoutsdijk door vier personen gehoord, met name P. Geens Gz., M. Maat, D. Vlagge en C. Geense, die dadelijk alles in het werk stelden om zo mogelijk hulp te verlenen, aan welke hulp nagenoeg het behoud van de INTILOPE te danken is. Hadden toch niet die mensen hun toegeroepen: “Zet het op het strand” en hun anker en tros uitgebracht, waarschijnlijk was ook de INTILOPE met man en muis gezonken, daar de sloepen reeds ingenomen waren door de schipbreukelingen van de PANTRE.
(opm: volgens de NRC van 100166 de stoomschepen PANTHÈRE en ANTILOPE)


Datum: 18 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederl. schip WHAMPOA, kapt.
Metz, van Batavia naar Amsterdam, heden avond ter rede van het Nieuwediep gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht is het te Delfshaven thuis behorende
brikschip JACOBA, kapt. Sprik, van Montevideo, laatst van Falmouth, naar Silloth bestemd,
in de nacht van de 9de dezer onder Torbay op drift geraakt, op het strand gedreven en totaal verongelukt. De bemanning is, met uitzondering van de kok, gered. (opm: zie ook NRC 190166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 januari. Het gisteren door de Engelse bladen medegedeelde en door ons overgenomen bericht, als zou het schip HOLLANDIA, kapt. De Jong, dat op de reis van Newcastle naar Singapore met schade te Falmouth binnenliep, 12 dezer van laatstgenoemde plaats weer vertrokken zijn, is abusief; want volgens de laatste berichten moet het schip lossen om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 17 januari. Heden zijn wederom aangebracht zes schuitjes goederen van de stomer EARL OF AUCKLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 januari. Gisterenmorgen vond men in de Eijerlandsche Gronden enige stukken mast, touwwerk en de voorsteven van een schip, vermoedelijk afkomstig van een vaartuig dat, naar men gist, in de vorige nacht aldaar gestrand moet zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 15 januari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip HENDRINA, kapt. Van Breen, van Newcastle naar Java, moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 januari. Het Nederlandse schip AMPHITRITE, kapt. Bekkering, van Shields naar Genua, is hier met verlies van anker, ketting, zeilen en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 16 januari. De te Pekel-A thuis behorende kof AFINA, kapt. Pottjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen, welke, in zinkende staat, door de equipage verlaten werd (zie NRC van 15 januari, art. Londen) is hier masteloos en geheel ontramponeerd
binnengesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 16 januari. Naar wij vernemen, is de luit. ter zee 1ste kl. Dinaux belast met het overbrengen naar Japan van het Japanse oorlog-schroefstoomschip KAI-YOO (opm: KAI-YOO MAR).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Helder, 16 januari. Dezer dagen is alhier een Engelse schoener aangekomen, geladen met drie nieuwe locomotieven voor de Noord-Hollandsche spoorweg, lijn Helder - Alkmaar. Het vaartuig is binnen 's Rijks werf gehaald om die zware lichamen met behulp van de mastbok
te lossen; van daar zullen zij waarschijnlijk langs de publieke straat naar het station terrein moeten worden overgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt, ten verzoeke zijner principalen, publiek te verkopen het schoener-galjootschip, genaamd, groot 86 tonnen, in 1859 nieuw uitgehaald, met alle opgoederen, toebehoren en compleet inventaris, zoals hetzelve door kapt. H.F. Koops is bevaren, en thans te Hamburg is liggende. Deze verkoop zal plaats hebben op maandag de 29e januari 1866, des avonds te 7 uur, in het logement De Unie, van mejuffrouw de wed. E. J. Duintjer, te Veendam, alwaar het inventaris der opgoederen ter inzage zal liggen. (opm: verkocht aan K/E H.C. Janknecht, Groningen en herdoopt in ELISABETH GEERTRUIDA).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlissingen, 14 januari. Het schip TIME-IS-MONEY, kapt. Van Lessen Balsters, van Hamburg naar Rio de Janeiro, is heden alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 januari. Het schip MARIA EDINA, kapt. Hegeman, van Emden met haver naar Faversham, is alhier gestrand en weg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock 12 januari. Gisteren zijn kapitein Tiktak, met zes man van de equipage van het brikschip PALMAR, te Islay verongelukt, bevorens gemeld, per stoomboot hier aangebracht en naar de Nederlandse consul te Glasgow vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 januari. Het schip WILLEM VAN DER VOORT, kapt. Carst, van Duinkerken naar Greenock, is met gescheurde zeilen en schade aan de verschansingen hier in de haven gesleept.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zeetijdingen – Gisteren arriveerde ter rede van Zierikzee het barkschip BARON VAN HEEMSTRA, gezagvoerder F. Nepperus, bestemd voor deze stad. De lading bestaat uit 9.250 picols koffie, 7.004 picols suiker, 400 picols tin en 160 picols bindrotting voor de Nederlandsche Handelmaatschappij.


Datum: 19 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 januari. Aangaande het verongelukken van het brikschip JACOBA, waarvan wij in ons nummer van gisteren melding maakten, deelt kapitein Sprik, gewezen gezagvoerder van die bodem, d.d. Brixham, 12 januari de volgende bijzonderheden mede:
De JACOBA is gisteren nacht nl. tussen 10 en 11 dezer, door een hevige oostelijke storm of
liever orkaan, voor beide ankers en kettingen weggedreven, naar de kust en aldaar in weinig tijds tegen de rotsen totaal verbrijzeld, zodat wij (met uitzondering van de kok, die verdronken is), ternauwernood ons leven gered hebben.
Wij lagen in de baai met 60 schepen, waarvan des morgens nog 9 à 10 over waren, de
overige zijn meest allen totaal verbrijzeld; waarbij zeer vele mensenlevens verloren zijn gegaan. Laatstleden zaterdag de 6de dezer, verlieten wij Falmouth met goed weer en westelijke wind, ten einde onze reis naar Silloth voort te zetten, maar reeds diezelfde nacht
dreven wij, voor dichtgereefd marszeil, op de hoogte van Goudstaart. Ik besloot toen
om Dartmouth binnen te lopen, ten einde niet verder Het Kanaal in te stormen, maar de wind liep zo NW-telijk met zware buien, dat wij genoemde haven niet konden bereiken. De avond van de 9de kwamen wij met assistentie van een visserman in Torbay ten anker. De volgende dag stormde het nog hevig uit het westen, maar wij lagen goed beschut; des namiddags echter werd het stil en ‘s avonds omstreeks 8 uur, kwam de wind uit het ZO en later in de nacht ONO, met regen en hevige stormvlagen, waardoor de zee zeer hoog werd en bijgevolg onze ankers en kettingen ons, benevens zo vele anderen drijven lieten en wij als boven gemeld, ons schip verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 18 januari. (2 u. 30 min. nam.) Het Nederl. schip WHAMPOA, kapt. Metz, van Batavia naar Amsterdam, gisteren avond alhier ter rede geankerd, is op de Zuidwal aan de
grond geraakt. Men is bezig te lossen.
— (4 u. 50 min. nam.) Er is een lichter met 1.180 bn. gelost; een 2de is bezig met laden. Men
hoopt dat het schip hedenavond of morgenochtend vlot komt.
— (5 u. 57 min. nam.) Het schip is nog altijd dicht. De lichter gaat morgen op naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 17 januari. De Nederlandse schoener TIME IS MONEY, kapt. Balster, op de reis van Hamburg naar Brazilië alhier in averij binnengelopen, is in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 januari. De te Harlingen thuis behorende kof AURORA, kapt. Smit, van Londen
naar Swansea, was gisterenavond ten anker voor onze haven. Het schip, dat een anker en ketting verloren had, heeft de assistentie van de sleepboot geweigerd; is heden anker op gegaan en beneden gaats gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, januari. Van de in 1865 in de Sont geankerde schepen communiceerden 6.663 met de wal, gedeeltelijk om orders voor hun bestemming te bekomen, ten andere om zich van proviand te voorzien. Daaronder waren 2.168 Engelse en 482 Nederlandse schepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 6 januari. Op 1 januari waren hier liggende de Nederlandse schepen CONCORDIA, kapt. Naatje van Pekela; ANTJE, kapt. Scholtens van Groningen en JOHANNA, kapt. Klofkorn, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 18 januari. Volgens bericht van Ameland is aldaar den 11 dezer, ’s morgens, bij Ballum een schip gestrand. De burgemeester, die, niettegenstaande den hevige storm en de sneeuwjacht, zich dadelijk derwaarts begaf, bevond bij zijne aankomst, dat de masten reeds overboord waren geslagen, het schip op de derde buitenbank in den grond was gestoten en de opvarenden waren omgekomen. Een der masten en enig wrakhout, alsmede een bord, waarop het woord ALMA staat, zijn later aan strand gespoeld en geborgen.
(opm: 2-mast schoener, thuishaven Zierikzee, ex-Engelse FRAGMENT, bouwjaar 1842; kapt. Henry Walker Bowbyes, zie ZZC 220166, ZZN 240166, PGC 250166, NRC 120266)


Datum: 20 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 19 januari. Het Nederl. schip JASON, kapt. Rusman, van Batavia naar Rotterdam, is op Dwars in den Weg aan de grond geraakt, doch met assistentie van de sleepboot vlot gekomen en thans op de rede geankerd. Het schip heeft niets geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 19 januari. Het op de Zuidwal aan de grond geraakte Nederlandse schip
WHAMPOA, kapt. Metz, is gisteravond vlot gekomen en om 11 uur alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 18 januari. Volgens gisteren alhier ontvangen telegram, is het schip HARMANNA
HENDRIKA, kapt. Slotema, van Newburgh naar Newcastle, te Frederikstad binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwlck, 17 januari. De Nederlandse kof CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Aberdeen naar Groningen, is hier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 15 januari. Het Nederlandse schip CATO ANNETTE, kapt. Klein, van Bremen naar Buenos Aires, de 13e dezer met gebroken pomp te Delfzijl binnengelopen, wordt nu opgegeven lek te zijn en zal waarschijnlijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gotenburg, 11 januari. Onder de hier overwinterende schepen behoren de Nederlandse:
ALBERDINA, kapt. Boerhave, HEIDEWIKA REGINA, kapt. Pekelder, en ’T HUIS GARREWEER, kapt. Vink.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 januari. Het schip AMPHITRITE, kapt. Bekkering, van Shields naar Genua, is met verlies van anker en ketting, zeilen en andere schade hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 3 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen NIJVERHEID, kapt. Kemper, NIJSIENA, kapt. Prak, JANTJE, kapt. Forma, TWEE GEBROEDERS, kapt. De Lange, en HARMKE, kapt. Harkema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarbro, 15 januari. Het schip AFINA, kapt. Potjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen, in zinkende staat door de equipage verlaten - zie ons vorig nummer - is alhier mastloos en geheel ontramponeerd binnengesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 januari. Met de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Van Koningsfeldt, zijn hier de 17e dezer aangebracht tien matrozen van het nabij het eiland Billiton gestrande Engels schip PEIHO, kapt. Holdt. Deze bodem was de 14e dezer van hier vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Heden is van hier vertrokken met bestemming naar Engano (Benkoelen) de Nederlands-Indische schoener DE EENDRAGT, kapt. Van Noeijen, ex. L’UNION.


Datum: 21 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 18 januari. Door kapt. Fowles, van Bordeaux hier gearriveerd, is de 14e dezer in de Baai van Biscaye gepasseerd een door het volk verlaten, met kolen geladen schip, genaamd CATHARINA MARIA; de grote mast stond alleen nog en er was geen boot
op dek. (opm: 2-mast schoener CATRINA MARIA, kapt. E.J. Mooi; zie ook: NRC 260166 en vooral NRC 250666)


Datum: 22 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 13 december. Het schip PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld, van Java naar Amsterdam bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 19 januari. Op Vlieland zijn de 18de dezer aan strand gespoeld enige stukken wrakhout
en losse tabak, benevens een bord waarop zes vergulde, een zwarte leeuw en een vergulde harp, en aan de kant met vergulde afgebroken letters : Qui, mal y pense, how.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 18 januari. In zee is opgevist en alhier aangebracht: een zwart naambordje,
waarop met vergulde letters Roe.


Datum: 23 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 9 december, wordt gemeld: Dat de stoomschepen BARON SLOET VAN DEN BEELE en ADMIRAAL, beide van de Clyde naar Batavia, 27 Nov. in de Tafelbaai zijn gearriveerd en 3 dec. de reizen hebben voortgezet.
Dat het stoomschip MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN, van hier naar Batavia, 7 dec. in de Tafelbaai is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (nu Istanboel), 10 januari. Het schip GEZINA HENDRIKA (opm: schoenerkof GEZIENA HENDERIKA, kapt. G.H. Kampen) is in aanzeiling geweest met het Noorse schip LYDERHORN, waardoor eerst gemeld schip schade bekwam. (opm: zie AH 250166)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 8e februari 1866, des namiddags te 3 uur, ten huize van S.H. Woldringh, te Zoutkamp, zullen de gezamenlijke reders van na te noemen schip, tegen contante betaling, publiek verkopen het thans in het Oude Dok te Antwerpen liggende, in 1864 nieuw uitgehaald extra snelzeilend en gezinkt driemast schoenerschip, genaamd
ZOUTKAMP, met complete inventaris, laatstelijk geclassificeerd bij Veritas +3.3.A. voor 9 jaren. Het inventaris, met de conditiën van verkoop, zullen vanaf de 30e januari ter visie liggen ten huize van verkoop, bij de logementhouder Niehoff, in het Blaauwe Paard te Groningen, bij de scheepsmakelaar E.J. Isenbaert te Antwerpen; bij de heer J.J. Lammerts te Warfhuizen, en de notaris te Winsum,
Mr. J.W.F.J. du Peijrou van Breugel. (opm: zie ook NRC 120266)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip CATO ANNETTE, kapt. Klein, van Bremen naar
Buenos Aires, te Delfzijl met schade binnengelopen, is lek en zal vermoedelijk moeten lossen, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 januari. De schepen ELISABETH, kapt. Van Wijk, van Riga naar Antwerpen, en GESINA, kapt. Deen, van Calmar naar Rochester, waren de 17e januari wegens tegenwind nog ter rede van Elseneur liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip AURORA, kapt. Smit, van Londen naar Swansea, is de 16e januari met verlies van een anker en ketting te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best wel onderhouden roefscheepje, groot 13 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij Egbert van der Molen, bij de Echtenerbrug.


Datum: 24 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, H.J. Galenkamp, J.R. Bos Janszen en A.J. Corver, makelaars presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 12e februari 1866, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Crommelin & Amija Esser, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
- Een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NEDERLAND, gevoerd door kapt. A.A. van Steenderen, volgens Nederlandse meetbrief lang 41 ellen 75 duimen, wijd 6 ellen 94 duimen en hol 5 ellen 48 duimen en alzo gemeten op 706 tonnen of 373 lasten, liggende aan de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam.
Het voormelde schip is de 6e juni 1863 in laatste retourbevrachting voor de Nederlandsche Handelmaatschappij teruggekomen.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors d'Arnaud & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. In de maand februari zal te Billiton, op een dag, te bepalen bij aankomst der stoomboot van Batavia, op publieke veiling worden verkocht de romp van de Engelse bark PEIHO, met deszelfs inventaris, bevattende een ijzeren waterbak voor 1.400 gallons, twee ijzeren broodbakken, restant provisiën, ankers en kettingen, boten, touwwerk, sparren, een compleet stel zeilen, verschillende andere zeilen, enz. Alsmede plm. 60 kisten Chinese thee, min of meer door zeewater beschadigd. Voor verdere informaties wende men zich tot John Hattrick, gezagvoerder van de PEIHO, ten kantore van Pitcairn, Syme & Co. (opm: zie JB 120566)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. De BARON BENTINCK, een der nieuwe stoomboten der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, is op haar reis van Glasgow herwaarts bij Tanara vastgeraakt. Aan de doeltreffende maatregelen van de heer S. van Hulsteijn, de superintendent bij genoemde maatschappij, is het gelukt de boot vlot te krijgen, die gisteren namiddag hier ter rede is gekomen.
(opm: het stoomschip BARON BENTINCK, kapt. Harms, arriveerde de 23e januari te Batavia en was op 18 oktober van Glasgow vertrokken)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen te Amsterdam.
Het schip ARGO, dat de 4e december (opm: 1865) te Amsterdam geveild zou worden, is voor die tijd uit de hand verkocht.
De 18e december (opm: 1865) wordt te Amsterdam in veiling gebracht de bark MARINUS EN WILLEM, gebouwd in 1854, groot 347 lasten, laatst gevoerd door kapt. Buyser.
(opm: schip wordt gekocht door H. Veder, Rotterdam en herdoopt in SUMATRA; kapt. Buijser blijft gezagvoerder).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de treurige zekerheid dat mijn echtgenoot Henry Walker Bowbyes en mijn zoon James Joseph Bowbyes, beide omgekomen zijn bij de verbrijzeling op de kust van Ameland van het schoenerschip ALMA, door eerstgenoemde gevoerd.
Door dit verlies word ik met 8 overblijvende kinderen, van wie de meesten nog te jong zijn om hun groot verlies te beseffen in de diepste rouw gedompeld.
Zierikzee, 20 januari 1866. Wed. H.W. Bowbyes, geb. Fox.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 22 januari. De vrees, die in de laatste tijd hier heerste, dat het alhier thuis behorende schoenerschip ALMA, kapt. Bowbyes, op zijn terugreis van Newcastle naar deze stad, zou zijn verongelukt, heeft zich op een treurige wijze bevestigd. Immers volgens bericht van Ameland d.d. 18 dezer, was aldaar op 11 dezer bij Ballum een schip gestrand. De burgemeester, die niettegenstaande de hevige storm en sneeuwjacht zich dadelijk derwaarts begaf, bevond bij zijn aankomst dat de masten reeds over boord waren geslagen, het schip op de derde buitenbank in de grond was gestoten en de opvarenden waren omgekomen. Een van de masten en enig wrakhout, alsmede een bord, waarop het woord ALMA staat, zijn later aan het strand gespoeld. Hoogst waarschijnlijk is dus het aldaar gestrande schip de schoener ALMA geweest. De equipage bestond uit 5 man, welke allen hier woonachtig waren. De lijken van de kapitein en zijn zoon zijn mede op Ameland aangespoeld en aldaar ter aarde besteld.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Zierikzee, 22 januari. Het barkschip CATHARINA MARIA, kapitein T.R. Oomkens, ligt zeilklaar te Cardiff om met de eerste gunstige gelegenheid naar Singapore te vertrekken.


Datum: 25 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dirksland, 22 januari. De stoomboot DIRKSLAND, van hier op Rotterdam vice versa varende, werd maandag 15 december ll. publiek geveild à NLG 8.150 en is hedenmiddag bij afslag gemijnd door de firma Gebr. Goedkoop te Amsterdam, tegen de som van NLG10.000. De gunning zal over tien dagen geschieden.
't Is zeer te bejammeren, dat deze onderneming moet opgeheven worden. Zij bracht enige levendigheid in de anders tamelijk stille gemeente en gemak en voordeel voor het reizend publiek en de kleinhandel aan. De zaak was echter te kostbaar en het vervoer van passagiers en goederen te gering om de kosten te dekken; bovendien moesten de aandeelhouders bijpassen, in stee van rente te genieten, en een en ander is oorzaak, dat er, tot aller leedwezen tot de verkoop van de boot en de staking van de dienst moest worden overgegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 24 januari. Heden is op de werf van de heer P. Kloos alhier met het beste gevolg te water gelaten een van de drie ijzeren schroefstoomsleepboten, gebouwd voor rekening
van de heren Gebr. Goedkoop, te Amsterdam en bestemd tot het slepen van schepen op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal. De machines, ieder van vijftig paardenkracht, worden vervaardigd in de fabriek van de heer Charles Marcellis te Luik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 24 januari. Het schip THETIS, kapt. Otten, van Newcastle naar Rio de Janeiro bestemd, is volgens telegram uit Delfzijl van gisteren, aldaar binnengelopen met schade aan tuig en vier gebroken stutten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Goedereede, 21 januari. Heden zijn door de duikertoestellen van Goedereede uit het stoomschip EARL OF AUCKLAND gevist 5 balen koopmansgoederen, 3 kisten indigo, 2 kisten gutta percha, 19 vaten krenten, 16 kisten thee en sigaren en meer andere goederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 10 januari. Het alhier met schade binnengelopen Nederlandse schip GEZIENA HENDERIKA, kapt. G.H. Kampen, is onderzocht en zwaar beschadigd aan stuurboordzijde bevonden. (opm: de schoenerkof, bouwjaar 1853, werd volgens B.V. op 9 maart afgekeurd en ter plaatse verkocht; het uiteindelijke lot is onbekend)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, A.M. Balwé en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 12 februari 1866, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen:
Een extraordinair wel bezeild, gezinkt driemast-schoenerschip, genaamd FELICITAS, gevoerd door kapt. M. Wildeboer, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 24,88 Nederlandse ellen, wijd 3,70 Nederlandse ellen, hol 3,34 Nederlandse ellen en alzo gemeten op 137 tonnen of 72 lasten. Liggende in het Oosterdok. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor E. Windhouwer. (opm: zie ook NRC 140266)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 21 januari. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 9 december, wordt gemeld, dat het stoomschip KONINGIN SOPHIA, van Engeland naar Batavia, de 21e november met afgebroken fokkemast in de Simonsbaai is binnengelopen, dat de stoomschepen BARON SLOET VAN DE BEELE en ADMIRAAL, beide van de Clyde naar Batavia, de 27e november in de Tafelbaai zijn gearriveerd en de 3e december de reizen hebben voortgezet, en dat het schip ST. HELENA, kapt. Pille, van Batavia naar Rotterdam, de 30e november met verlies van fokkemast en een gedeelte der verschansingen in de Simonsbaai is binnengelopen en aldaar zal repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 21 januari. Volgens bericht uit Mandahl, d.d. 11 dezer, is aldaar binnengelopen het schip VROUW CLARA, kapt. Post, van Newcastle met steenkolen naar Oporto. Het schip heeft schade aan het bovendek en had anker, ketting en verscheidene zeilen verloren.
De schade wordt op rijksdaalder 550 getaxeerd. Men hoopt het schip te kunnen repareren, zonder de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zierikzee, 20 januari. Uit een aangespoeld naambord en de kentekenen van twee aangespoelde lijken is het buiten twijfel, dat het hier te huis behorende schip ALMA,
kapt. Bowbyes, van Newcastle herwaarts bestemd, in de jongste stormen op de hoogte van Ameland verongelukt is.


Datum: 26 januari 1866


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opregte Haarlemsche Courant 30-01-1866. Amsterdam, 28 Januarij. Het Ned. schip HILLECHIEN VOS kapt. Lever, van Kiga met hout naar de Weser ,is volgens telegram uit Reval, dd. 26 dezer, op Oesil gestrand en zal vermoedelijk weg zijn ; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 januari. Men is zonder bericht aangaande het schip WATERGEUS, kapt. Giezen, 30 juni 1865 van Hongkong naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gackère (Vendée), 16 januari. Alhier is op strand gedreven een door het volk verlaten schoener van ongeveer 300 ton, genaamd CATHARINA MARIA (opm: CATRINA MARIA), ogenschijnlijk Nederlands maaksel. Uit de aangespoelde papieren blijkt, dat het schip in 1861 en 1862 gevoerd is geweest door een zekere E.J. Mooi (opm: diens jongste zeebrief dateert van 30 juli 1864). Men heeft te vergeefs getracht het schip vlot te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw tjalkscheepje, lang over steven 15.336 el (54 voet), wijd 3.692 el (13 voet) en hol naar rato, bij den Scheepstimmerbaas J.I. Bakker te Sloten.


Datum: 27 januari 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. A. Muntinghe Cleveringa, notaris te Appingedam, zal ten verzoeke van de erven wijlen G.J. Bos op woensdag de 21e februari 1866, des avonds te zes uur, ten huize van W. Houwing, te Appingedam, publiek verkopen een beklante scheepstimmerwerf en daarbij behorende gereedschappen, met grote schuur en verder getimmerte, benevens de vaste, in alle linies verervende beklemming van het erf en tuin, groot 12 roeden, doende jaarlijks tot vaste huur NLG 17,50 en nog de volle eigendom van een tuin, groot 4 r., 80 e., op welk alles het evengemeld getimmerte staat en zich bevindt. Alles staande en gelegen te Appingedam aan de Wijkstraat en het Nieuwe Kanaal.
Mr. A. Muntinghe Cleveringa.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Heden arriveerde hier het Nederlands-Indische stoomschip KONINGIN SOPHIA, kapt. De Wilde, de 7e oktober vertrokken van Greenock.


Datum: 28 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 januari. In een dezer dagen bij het Departement van Marine ontvangen
rapport van de kapitein-luitenant ter zee M.H. Jansen, commanderende de scheepsdivisie, bestemd tot het doen van een kruistocht in de Noord-Atlantische Oceaan, wordt melding
gemaakt dat men in de avond van de 1ste januari jl., aan boord van Zr.Ms. korvet VAN SPEYK het geluk had de bemanning te redden van de Nederlandse schoener CATRINA
MARIA, kapitein Mooi, te Oude-Pekela thuis behorende, welk vaartuig in zinkende staat verkeerde. De genoemde gezaghebber met de verdere bemanning (uit 7 man bestaande) waren door de zorg van Zr.Ms. consul te Santa Cruz op Teneriffe, naar Cadiz vertrokken.
(opm: zie NRC 210166 en 260166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheveningen, 27 januari. Op de drie scheepstimmerwerven alhier zijn zoveel bestellingen van pinken ingekomen, dat er twee jaren vereist zullen worden om daaraan te kunnen voldoen.


Datum: 29 januari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 januari. De London and China Express zegt een telegram te hebben ontvangen, waarin wordt gemeld, dat de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij op Java de dienst heeft geopend op het bij contract bepaalde tijdstip (1 januari).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 26 januari. Het Nederlandse schip HILLECHINA VOS (opm: galjoot HILLECHIENA VOS), kapt. G.M. Lever, met hout van Riga naar de Weser, is op Oesel gestrand en zal weg zijn. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het barkschip J.C. SCHOTEL, groot 324 gemeten lasten, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Het schip is in 1860 geheel nagezien en zal, blijkens bevinding van de experts, met kleine reparatie spoedig in zee te brengen zijn. De inventaris is in uitmuntende staat.
Adres de reders Gebroeders Blussé te Dordrecht, of bij de kapitein, aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 december. De Nederlands-Indische bark ASULTANIE is de 21e nov. ll. in het Wester-vaarwater naar de rede van Soerabaya gezonken.
Volgens de laatste mededelingen lag het wrak, dat zich nog van tijd tot tijd enigszins verplaatste, in ruim acht vadem midden vaarwaters, tussen Tandjong-Slempit en Tandjong-Boeloe (Madura-wal). Zodra met enige zekerheid kan aangenomen worden dat het wrak vastligt, zal daarop een merkteken worden geplaatst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 december. Het schip (opm: fregat) WILLEMINA EN CLARA, kapt. F. Molenaar, de 4e dezer van Amsterdam hier gearriveerd, heeft de reis in 88 dagen volbracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 28 januari. Het schip HILKELINA, kapt. O. Lupkes (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Rouaan naar Bilbao en San Andero, is op 10 dezer in Torbay ten anker liggende door een Franse schoener aangezeild en op de rotsen gedreven. De kapitein is daarbij omgekomen. Het schip heeft veel geleden. (opm: zie ook PGC 010266)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 26 januari. Hedenmiddag werd hot stoffelijk overschot van de heer H. van Rijckevorsel op de begraafplaats in Crooswijk ter aarde besteld. Behalve de bloedverwanten van de overledene, had een brede schaar van vrienden, waarvan vele vroeger met hem in onderscheiden betrekkingen waren werkzaam geweest, zich aldaar verenigd. Voor de geopende groeve wijdde de heer H. Muller Sz., de zwager van de overledene, een enkel woord aan diens nagedachtenis en wees daarbij vooral op zijn voortreffelijk hart, welk woord weerklank vond bij zo velen, die daar rondom de groeve geschaard stonden en zich daarbij vroegere dagen herinnerden.


Datum: 30 januari 1866


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 Januarij. Het Ned. schip Hillechien Vos kapt. Lever, van Kiga met hout naar de Weser ,is volgens telegram uit Reval, dd. 26 dezer, op Oesil gestrand en zal vermoedelijk weg zijn ; het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 26 januari. Aangaande het alhier te huis behorend barkschip WATERGEUS, kapt. H.R. Giezen, de 30e juni ll. van Hongkong naar Batavia vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Verwer te Makkum zal zaterdag 3 februari 1866, ’s avonds 7 uur, in de Prins aldaar, finaal verkopen een schilschip (opm: schelpenschip) met snik, genaamd de EENDRACHT, liggende aan de werf van Bakker te Makkum, bevaren door Arjen Tevis, dadelijk te aanvaarden.


Datum: 31 januari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 30 januari. Het schip RIFLEMAN, kapt. Parsons, van Passaroeang naar Het Kanaal, heeft volgens brief van Soerabaja d.d. 9 december, op Zwaantjesdroogte vastgezeten en gestoten; naar men zegt zou het water maken en naar Soerabaja terugkeren, om nagezien te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 29 januari. Volgens bericht van Singapore d.d. 23 december 1865, was het schip GUURTJE EN MARIA, kapt. W. Flens, dat 27 nov. aldaar van Manilla arriveerde, naar één van de rijsthavens en van daar naar Het Kanaal om orders, bevracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 30 januari. Uit een door het Departement van Financiën medegedeelde vergelijkende staat van de Nederlandse koopvaardij op 31 december 1864 en 1865 (opgenomen in de Staats Courant van heden) blijkt hoofdzakelijk het volgende:
Op 31 december 1865 waren aanwezig clippers 15, fregatten 113, barken en pinken 311, brikken 181, schoeners 399, brigantijnen en barkentijnen 2, galjoten en galjassen 302, koffen 439, tjalken 18, smakken 222, gaffel- en kaagschepen 1, kotter-, sloep-, kajuit- en jachtschepen 4, paviljoen- en pleitschepen 1, praam- ever- en rinkelaarschepen 2, schokker- en loggerschepen 4, hoekerschepen 25, bunschepen 16, bom- en pinkschepen 92, visaak- en snikschepen 14, stoomboten 42; totaal 2.203 schepen, metende 269.338 lasten, tegen 2.227 schepen en 271.476 lasten op de 31e december 1864.
Blijkens de in 1865 ingekomen berichten zijn verongelukt, gesloopt, enz., 124 schepen, metende 14.788 lasten, als; clipperschepen 1, fregatten 9, barken en pinken 17, brikken 10, schoeners 20, galjoten en galjassen 21, koffen 23, tjalken 17, smakken 3, voorts 1 bunschip, 1 bom en 1 stoomboot.
Aangaande deze rubriek valt op te merken, dat onder de daarin voorkomende 124 schepen er verschillende zijn, waarvan de in 1861 verleende zeebrieven niet zijn terug ontvangen of vernieuwd en waaromtrent bij een opzettelijk onderzoek is gebleken dat die schepen reeds vroeger zouden zijn afgeschreven, wanneer de eigenaren, boekhouders of schippers het bericht wegens het verongelukken, slopen enz. hadden ingezonden.
Het verschil in de metingen van de in 1865 hermeten schepen was in meer 30 schepen en in minder en in minder 6 lasten.
Het getal nieuwgebouwde schepen, welke in 1865 eerste zeebrieven bekwamen, was 98, metende 12.498 lasten, als; clipperschepen 5, fregatten 5, barken en pinken 5, brikken 12, schoeners 30, galjoten en galjassen 17, koffen 13, tjalken 2, smakken 6, hoekers 1 en bommen 2. Het aantal schepen na afschrijving in 1865 weer in de vaart gekomen, was 2, metende 128 lasten.
Voorts is in de Staats Courant van heden opgenomen een staat van in- en uitgeklaarde zeeschepen gedurende de jaren 1831 tot en met 1865. In laatstgenoemd jaar zijn ingeklaard; geladen: 7.901 schepen metende 1.756. 574 tonnen, tegen 7.995 schepen metende 1.692.590 tonnen in 1864 en in ballast: 649 schepen metende 130.644 tonnen tegen 566 schepen metende 104.721 tonnen in 1864. Uitgeklaard zijn in 1865, geladen: 5.097 schepen metende 1.289.280 tonnen, tegen 4.869 schepen metende 1.214.757 tonnen in 1864 en in ballast: 3.691 schepen metende 696.065 tonnen, tegen 3.755 metende 627.279 tonnen in 1864.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. De 29e dezer zijn alhier aangekomen Zr.Ms. schroefstoomschepen BALI, commandant Jhr. Clifford Cocq van Breugell, en AART VAN NES, commandant Jhr. Wichers, beide de 23e september van Nederland vertrokken.


Datum: 01 februari 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 31 januari. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip JULIJANA ANTIENA (opm: JULIANA ANTINA), kapt. H.K. de Boer, van Groningen, groot 65 ton, gebouwd bij H. Nijhuis te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 januari. Het schip HITKELINA, kapt. Lupkes, van Rouen naar Bilbao, is de 10e dezer in Torbay ten anker liggende, aangezeild en op de rotsen gedreven. Het schip heeft zware schade. De kapitein is daarbij omgekomen. (opm: zie ook AH 290166)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 30 januari. Zondag passeerde hier de rede het Peruaanse oorlogsstoomschip L’ INDEPENDANCE en werd door de sleepboot UNION naar de rede van Neuzen opgesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop te Antwerpen van het Belgische Galjootschip PHOENIX, liggende in het Oude Dok.
De ondergetekende makelaar, zal op donderdag 15 februari 1866, ten 2 ure des namiddags in de Verkoopzaal van het Lokaal de La Cité, en zulks op last en voor rekening van wien het aangaat, in het openbaar verkopen:
Het Belgische Galjootschip PHOENIX, groot 220 tonnen, gebouwd van eikenhout, met deszelfs inventaris van uitrusting, zodanig als het is liggende in het Oude Dok.
Dit schip bekend wegens deszelfs buitengewoon hechten bouw, is buitendien verleden jaar aanmerkelijk hersteld en verbeterd geworden, en heeft een uitmuntende inventaris aan boord. Om nadere inlichtingen adressere men zich aan de makelaar W. Kennedy.
(opm: de schoenerkof, gebouwd Mechelen 1829, ex-Zuid-Nederlander, werd waarschijnlijk verkocht voor de sloop)
NRC 020266
Galway, 29 januari. Een naambord, waarop 18 HINDERIKA met ingesneden letters, is de 24e dezer op South Arran eiland aangespoeld.


Datum: 02 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Ament, G.J. Boelen, A. Roland Holst en A.M. Balwé, makelaars, zullen op maandag de 19e februari 1866, des avonds te 6 uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen:
Het extra snelvarend ijzeren raderstoomboot FRIESLAND, gevaren hebbende in de vaste beurt tussen Amsterdam en Harlingen, volgens meetbrief lang 36,17 ellen; wijd 3,74 ellen; hol 1,63 ellen en alzo gemeten op 173 tonnen, na aftrek van de machinekamer, zijnde voorzien van twee machines van een gezamenlijke vermogen, geschat op 90 paardenkracht. Liggende aan de werf Vredenhof, aan de Kadijk.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 februari. Het schip EQUATOR, kapt. Huisman, van Elseneur herwaarts, is volgens particulier bericht te Kragerö binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 31 januari. De gezagvoerder van de IDA ELIZABETH, kapt. W. Dooren, van Batavia hier binnen, heeft de 22 januari, op 45˚50' NB en 16˚04' WL, het wrak ontmoet van het Engelse barkschip JANE LAUDEN, van Quebec met hout naar Falmouth bestemd.
Op de grote mast bevond zich de kapitein, die volgens zijn verklaring 28 dagen zonder voedsel zijn leven in de grote mast had gerekt, terwijl de gehele bemanning was omgekomen. Hij is met bovengemeld schip hier aangebracht. Kapitein Dooren, had hem gered en liefderijk verpleegd. (Zie ook AH 090266)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 30 januari. Op Vlieland zijn aangespoeld 2 naamborden waarop staat ZEPHYR.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 1 februari. De schepen CATO ANNETTE, kapt. H.C. Klein, van Bremen naar Buenos Aires; THETIS, kapt. J. Otten, van Newcastle naar Rio de Janeiro te Delfzijl binnen,
waren op 29 jan. van de geleden schade hersteld en gereed de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best tjalkje met gehele inventaris, groot 16 ton, bij E.H. van der Zee, scheepsbouw¬meester te Joure.


Datum: 03 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 1 februari. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester Fop Smit met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot MERWEDE 3, aldaar gebouwd voor
rekening van de firma Fop Smit & Co., waarvan de machine werd vervaardigd aan de alhier bestaande fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen de steden Gorinchem en Rotterdam v.v., ter uitbreiding van de dienst van het aan die firma toebehorende stoomjacht MERWEDE 2.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 2 februari. De Spaansche brik MINOLLO, kapt. Manroe, van Manilla met tabak
naar Bremen bestemd, is op de Haaks gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam:
- Naar Batavia. De Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen.
Adres: Van Overzee & Co., Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Nederlandse campagne bark AEOLUS, kapt. N.J. de Vries.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia en Samarang. Het clipperfregat WILLEM POOLMAN, kapt. A. Hoogenstraaten.
Adres: Van Zeijlen & Decker, Wambersie & Zoon en P.A. van Es & Co. alhier, Hoyman & Schuurman te Amsterdam en F.L. der Kinderen te 's Hage.
- Naar Batavia en Samarang. De clipperfregat KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten.
Adres: Visser & Van der Sande te Rotterdam en te Dordrecht, J. Daniëls & Zn. & Arbman te Amsterdam, Vriesendorp & Gaade te 's Gravenhage.
- Naar Batavia en Samarang. De Nederlandse bark BESTEVAER, kapt. P.C. Rosier.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen alhier en Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Naar Belfast. De Nederlandse galjoot TITIA SUSANNA, kapt. J.A. Potjer.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Decima en Kanagawa. De Nederlandse bark JACOB, kapt. J. Mulder Drenth.
Adres: P.A. van Es & Co. en Vlierboom & Suermondt alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Gibraltar en Malta. Het Nederlandse schip LEVANT, kapt. G. den Breems.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Gibraltar en Malta. De Ned. schoener POMONA, kapt. D. Haddeman.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Japan (na arrivement). De Nederlandse brik ST. HELENA, kapt. J.T.H. Pille.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom en Suermondt.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse schip KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse schip CALIFORNIE, kapt. P. Stam.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Macassar. De Nederlandse bark KONING WILLEM III, kapt. J.J. Vellenga qq.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters.
- Naar Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark HENRIETTE ELISABETH SUSANNE, kapt. A. Meyboom.
Adres: P.A. van Es & Co. te Rotterdam, De Groot, Roelants & Co. te Schiedam en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Triëst. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA, kapt. J.W. Stuit.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Triëst. De Nederlandse schoener MAGDALENA JOHANNA, kapt. K.B. Gust.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Triëst. De Nederlandse schoener VLIJT, kapt. B.H. Engelsman.
Adres: Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia en Samarang. Het Nederlandse clipperschip IJMUIDEN, kapt. G.J. Melenberg.
Adres: Hoyman & Schuurman alhier.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Nederlandse ijzeren bark FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting. Adres: Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam.
- Naar Soerabaja. (direct) De Nederlandse bark ALCYONE, kapt. J. Kruisinga.
Adres: D' Arnaud & Co. alhier.
- Naar Suriname. De Nederlandse brik JANNA ADRIANA, kapt. P. Franken.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam.
- Naar Suriname. De Nederlandse brik CORNELIA HENDERIKA, kapt. E.J. Teensma.
Adres: Hoyman & Schuurman alhier.
- Naar Suriname. Het schoener brikschip JAN FREDERIK, kapt. M.J. Klasen.
Adres: Bosscher & Co. en D. Heijdeman Jr., aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Soerabaya (direct) ligt te Amsterdam in lading het op de zeilagie nieuw gebouwd Nederlands brikschip ZEEBLOEM, kapitein T.D. Gollards.
Adres bij de Cargadoors De Vries & Co. en G.W. Barneveld Kooy.
(opm: waarschijnlijk de eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, contant en met handgeld, het in 1856 gebouwd tjalkschip EENDRAGT, groot 66 zeetonnen. Te bevragen bij de eigenaar B. Martens, liggende in de Zuiderhaven te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 31 januari. Het schip ANNA, kapt. O.A. Hubert, de 23e december uit het Nieuwe Diep naar Newcastle vertrokken, is, volgens telegram, te Ulvesund (Noorwegen) binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Singapore, 23 december. Kapt. Van der Linden, voerende het schip D.T. VISSER, gisteren van Hongkong hier aangekomen, rapporteert op 19º NB gepasseerd te zijn het schip
PRIDE OF THE GANGES, houdende naar de Chinese kust, met het sein “Muiterij aan boord.” Kapitein Van der Linden bood assistentie, doch deze werd niet aangenomen.
Het schip volgde nochtans de PRIDE OF THE GANGES, doch deze geraakte door hard zeilen uit het gezicht. Het laatste sein, dat kapitein Van der Linden waarnam, was, dat de muiters de kapitein over boord geworpen hadden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kleven (opm: Lillesand, N; psn 58º07’NB 08º12’OL), 9 januari. Het schip CLARA, kapt. Post, uit Farmsum, van Newcastle met steenkolen naar Porto, is alhier lek binnengelopen en moet waarschijnlijk lossen.
(opm: waarschijnlijk de VROUW CLARA – zie PGC 250166)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 29 januari. Het schip CORNELIA HENDRIKA, kapt. Marcussen, van Rotterdam naar Cardiff, is heden na volbrachte reparatie hier uit de haven gesleept.


Datum: 04 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 februari. Volgens particulier schrijven van kapt. Van der Hoog, voerende het schip BASTIAAN POT, 5 december van Melbourne te Batavia aangekomen, had hij op de overtocht zeer slecht weer en hoge zeeën gehad en daarin veel koper (opm: van de buitenhuid) verloren. Het schip was 13 december van Batavia naar Soerabaja vertrokken, om aldaar nieuw te koperen. Alles was overigens wel aan boord van de BASTIAAN POT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 februari. Het Nederlandse schip ALBERT, kapt. Jaski, van Riga naar Ierland, was 15 januari, met meer andere schepen onder Bornholm ten anker liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Hedennacht is in het Noordergat gestrand de Spaanse brik DIMANOLO, kapt. De Marua, van St. Jago de Cuba met tabak naar Bremen bestemd. De equipage heeft zich in de sloep gered. Het schip is na het lossen van een gedeelte van de lading vlot gekomen en in het Nieuwediep binnengebracht.
(opm: volgens AH 050266 - DIMANOLA, kapt. J.L. Marua.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bath, 2 februari. Gisteren is op de Schelde, nabij Saeftinge, gestrand de Pruisische bark STORMBIRD, kapt. Hein, van Stettin met erts naar Antwerpen bestemd. Het schip zat hedenmorgen reeds vol water en zal waarschijnlijk weg zijn. Schepen zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.


Datum: 05 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bath, 3 februari. Het Pruisische barkschip STORMBIRD, kapt. A. Hein, op de Schelde boven
Bath omhoog geraakt, is gebroken en zit vol water, nog op dezelfde plaats; men is bij laag water bezig tuigage etc. te bergen; het schip kwam niet van Stralsund, zoals eergisteren abusief was opgegeven, maar van Carthagena in Spanje. De kapitein met het verdere scheepsvolk, zijn deze namiddag alhier gearriveerd.


Datum: 06 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 5 februari. Gisteren passeerde de rede alhier Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU, komende van Texel en bestemd naar Neuzen, ten einde het aldaar ter rede geankerde Peruaanse oorlogschip INDEPENDANCIA uit te nodigen (!), het Nederlandse grondgebied te verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 3 februari. Het galjootschip AFIEN SMIT, kapt. Boswijk, van hier naar Colchester, ligt nog steeds wegens tegenwind voor onze haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 3 februari. Het schoenerschip CATO ANNETTA, kapt. Klein, is van de geleden schade geheel hersteld en voorzien van nieuwe pompen, enz., en hoopt men bij gunstige gelegenheid te vertrekken, alsmede het schoenerschip THETIS, kapt. Otten, d.d. 25 januari alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 3 februari. Volgens telegram uit Point de Galle (opm: Ceylon), d.d. 27 januari, alhier bij de rederij ontvangen, waren de schepen FRANS EN ELISE, kapt. Niedfeld, van Sunderland naar Batavia, en BERNARD EN AGNES, kapt. Ordeman, van hier naar Singapore, vóór 15 januari op hun destinatieplaatsen aangekomen. Bij beide alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 3 februari. Het schip ALBERT, kapt. Jaski, van Riga naar Ierland, was de 15e januari met meer andere schepen onder Bornholm ten anker liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cartagena, 27 januari. Het schip JOHANNA, kapt. Veldhuis, is heden alhier mastloos en met meer andere schade binnengelopen, zijnde de 25 dezer op de hoogte van Kaap Palos in aanzeiling geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 31 januari. Onder Portland is gevist een stuk van de spiegel van een schip, waarop: JACOBA - Rotterdam. (NB. het schip JACOBA, kapt. Sprik, van Montevideo naar Silloth, is, als vroeger vermeld, in Torbay verongelukt.)


Datum: 07 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. Men schrijft ons het volgende:
In de ochtend van de 4e februari kwam Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU ter rede van Vlissingen en is met het stoomschip FRANS NAEREBOUT, aan boord waarvan zich de schout-bij-nacht, directeur en commandant te Vlissingen en de secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse zaken bevonden, naar de rede van Terneuzen gestoomd en aldaar geankerd. Op deze rede bevindt zich het Peruaanse gepantserde stoomramschip INDEPENDENZIA, dat op een particuliere werf in Engeland is aangebouwd en wegens het uitbreken van de oorlog tussen Peru en Spanje, Engeland heeft moeten verlaten. Genoemd ramschip heeft zijn ganse uitrusting aan boord, doch nog niet in orde gebracht; zelfs is de inwendige betimmering nog niet gereed en heeft men tot de voltooiing van het vaartuig een 70-tal Engelse werklieden meegebracht. Terwijl de internationale rechten het door een met de tegenpartij bevriende natie leveren van een oorlogsvaartuig, zowel als het verschaffen van oorlogsmiddelen verbieden en genoemd schip alzo, wel gezien, Engeland niet had mogen verlaten, nadat de oorlog was verklaard, zo kan men toch niet beletten, dat het op onze rede met eigen middelen wordt in gereedheid gebracht. Van het aankopen van uitrusting- en oorlogsartikelen kan geen sprake wezen, aangezien deze aan boord voorhanden zijn. De komst van het Nederlandse stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU heeft ten doel gehad, om eerstens te onderzoeken of de INDEPENDENZIA werkelijk een Peruaans oorlogsschip is, hetgeen gebleken is waar te zijn; ten tweede, te vernemen wat genoemd oorlogsschip voornemens is op onze rede te verrichten; ten derde, mede te delen dat men hier, op grond van de uitgebroken oorlog, niets mag en wil verstrekken wat tot uitrusting of versterking zou kunnen dienen; en eindelijk, om zo nodig krachtdadig Nederlands neutraal grondgebied te doen eerbiedigen en de internationale rechten en verplichtingen tegenover de oorlogvoerende partijen te handhaven. De bedoelingen van de INDEPENDENZIA zijn van dien aard, dat men voor het verbreken van de internationale rechten in geen enkel opzicht behoeft te vrezen, zodat er ook geen krachtdadige handelingen zullen gevorderd worden.
Nadat het onderzoek, waaruit een en ander is gebleken, was afgelopen, heeft de schout-bij-nacht met de FRANS NAEREBOUT de rede van Terneuzen verlaten en is bij die gelegenheid door de ADOLF HERTOG VAN NASSAU op de gebruikelijke wijze met 13 schoten gesalueerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 februari. Het bericht, aangaande het binnengekomen in Texel op 3 dezer, van het Nederlandse schip ESTAFETTE, kapt. Oepkes, van Batavia ontvangen, heeft zich op de
officiële Texelse lijst niet bevestigd en is dus gebleken onjuist te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 februari. Aangaande het schip ADELINE, kapt. Wijbrands 4 september van Shanghai naar Yokohama vertrokken, is sedert niets vernomen, waardoor het vroegere bericht van het arrivement op Formosa, blijkt onjuist te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bloemendaal, 3 februari. Gistermiddag is op het strand alhier ondersteboven aangespoeld een vaartuig, geladen met kurk. Het is niet voorzien van een naambord, nog van enig ander herkenningsteken. Alleen uit de constructie zou men kunnen opmaken, dat het een Noorse brik is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 3 februari. Het Nederlands schip ANTONETTA, kapt. Gnodde, van Rotterdam naar Buenos Aires, is hier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 4 februari. Het Nederlands schip MATHILDA, kapt. De Jonge, van Dordrecht naar Belfast, is hier met enige schade binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen.
Het schip MARINUS EN WILLEM, de 18e december te Amsterdam geveild, is voor NLG 48.300 het eigendom geworden van de reder H. Veder te Rotterdam en heet thans SUMATRA.
De onlangs geveilde schepen JOHANNA ELIZABETH en THEODORA MACHTILDA zijn thans genaamd de eerste PASSAROEANG en de laatste GEZINA MARIA (opm: GEESINA MARIA).


Datum: 08 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 februari. Volgens brief van kapt. De Boer, voerende het Nederl. brikschip
ELISABETH, d.d. Shanghai 24 december, had hij veel koper verloren en zou de volgende dag in het dok komen om op nieuw te koperen. Na afloop van de reparatie zou het schip vermoedelijk weer naar Nagasaki en van daar terug op Shanghai bevracht worden.
De vrachten waren zeer flauw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 5 februari. De Vlaardinger schoener POMONA heeft anker en ketting verloren en
is van hier opnieuw daarvan voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 5 februari. Het Nederl. stoomschip BALMORAL, van Rotterdam naar Plymouth, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 februari. Het schip ANTOINETTA, kapt. Gnodde, van Rotterdam naar Buenos- Aires, is, volgens telegram uit Londen van gisteren, te Ramsgate binnengelopen, na anker en ketting te hebben laten slippen om aanzeiling te voorkomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 februari. Volgens bericht uit Batavia, d.d. 29 december, was het schip AZIA, kapt. Trappen, aldaar die dag van Samarang gearriveerd en zou de 1e januari herwaarts vertrekken. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 februari. Volgens particulier bericht waren de 25e januari onder Bornholm liggende de schepen MAGTHILDA GEERTRUIDA, kapt. Wiebes en ALBERT, kapt. Jaski, benevens enige schepen van Riga met lijnzaad, waarvan sommigen 54 dagen reis hadden.


Datum: 09 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 februari. Zr.Ms. schroefstoomschepen BALI, DEN BRIEL en AART VAN NES, waarvan de aankomst in de Tafelbaai onlangs is medegedeeld, hebben de 18e december hun reis naar Batavia voortgezet.
Uit het rapport van Zr.Ms. consul-generaal te Kaapstad, waaraan dit bericht is ontleend, blijkt tevens dat Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP, onder bevel van de luit. ter zee 1ste kl. C.A.L.H. baron van Heeckeren, de 20e dec. en Zr.Ms. schroefstoomschip MAAS EN WAAL, onder bevel van de luit. ter zee 1ste kl. C.A.B.D. Rijk, de 23ste daaraanvolgende in de Tafelbaai zijn aangekomen, laatst van Bahia, en dat die bodems de 31e dec. almede hun reis naar Batavia hebben vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel 7 februari. Het Nederlandse schip WIARDINA HENDRIKA, kapt. Meezenbroek, van Londen naar Dordrecht, alhier als bijlegger binnen heeft, ten gevolge van aanzeiling, de boegspriet verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 7 februari. Het schip HYDRA, kapt. Breckwoldt, van Foo-Chow-Foo naar Het Kanaal, is hier met verlies van ankers, kettingen, voor- en grote masten gekapt, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Volgens particulier bericht van de Kaapstad, d.d. 18 december jl., was op de 15e van die maand in de Tafelbaai binnengelopen het barkschip BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer, van Padang naar Rotterdam bestemd. Na zich van het benodigde drinkwater voorzien te hebben, was gemelde gezagvoerder de 17e december weer vertrokken. Aan boord bevond zich alles in de beste orde en liet de gezondheid zowel van de passagiers als equipage niets te wensen over.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 8 februari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlands schip DAGERAAD, kapt. Duinker, heeft op de rede beide ankers verloren en is naar Dijkwater verzeild. De sleepboot HELLEVOETSLUIS en een schokker zijn met een anker ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wolgast, 4 februari. De Nederlandse kof JANTJE, kapt. J. Zuidland, van Kiel naar Stettin, is gisteren bij Peenemünde aan de grond geraakt, doch weer vlot gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 6 januari. De Nederlandse bark DUIVELAND, kapt. Pluimer, 25 dec. naar Mauritius vertrokken, heeft 23 te voren, bij het afzakken van de rivier aan de grond gezeten; doch bekwam geen schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 8 februari. In de Shipping and Mercantile Gazette van gisteren leest men de volgende brief van kapt. John Casey, laatste gezagvoerder van het barkschip JANE LONDEN (opm: blijkt later JANE LOWDEN), dat op de reis van Quebeck (opm: Québec) naar Falmouth verongelukt en waarvan alleen de gezagvoerder nog in de uiterste nood gered is:
"Ik kan geen lof genoeg toebrengen aan kapt. W. Dooren, gezagvoerder van het Rotterdamse barkschip IDA ELIZABETH. Op 23 januari jl. gaf hij het bevel de boot te water te brengen en zijn eerste stuurman de heer C. Janses, zijn bootsman T.A. Hosman en de matrozen A. Steendam, J. de Jong en C.W. Kleindijk, waagden zich onmiddellijk daarin en manmoedig, met gevaar van hun leven, bij onstuimige zee, redden zij mij, de enig levend overgeblevene van de bemanning van de bark JANE LONDEN, die 28 dagen lang in het want zonder voedsel was geweest. Aan boord van de IDA ELIZABETH gekomen, ondervond ik alle hulp en blijken van menslievendheid van kapitein, stuurlieden en matrozen, als ook van de heer H.A. Schreuder, scheepsdokter, die mij in mijn deerniswaardige toestand verzorgd en van al het nodige voorzien heeft. Zulk moedig en edel gedrag mag niet onbeloond blijven".
Een Engelse heer, die kapt. Casey aan het Nieuwediep bezocht heeft, deelt het volgende omtrent hem mede: De dag na de aankomst van de IDA ELIZABETH werd kapt. Casey naar het marine hospitaal aan het Nieuwediep vervoerd en in een voor zeeofficieren bestemd, aller-doeltreffendst ingericht vertrek gebracht. Hij is onder de bekwame behandeling van de heren medische doctoren Sachs en De Kanter, die, in vereniging met hun assistenten, hem alle mogelijke hulp en liefde betonen. Het is te hopen dat hij binnen veertien dagen of drie weken in staat zal zijn naar Engeland terug te keren en dat zijn zwart geworden, bevroren vingers en tenen zonder amputatie zullen kunnen genezen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ongehuwde scheepstimmerknecht, die voor zijn vak bekwaam is, kan dadelijk vast werk bekomen bij L. Wildschut te Gaastmeer.


Datum: 10 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 februari. Kapitein Ulfers, 3 dezer van Cuba te Bremerhaven gearriveerd, had op de hoogte van Terschelling het wrak van een kofschip zien drijven.
(opm: kapt. B.R. Ulfers, schoener-brikschip CONCORDIA; buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 9 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 19 schepen, als:
- Voor Amsterdam: JUPITER, kapt. P.H. Kiewit; ALCYONE, kapt. J. Kruisinga; GEESINA MARIA, kapt. J.C. Rolff; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. D. Gaaff; GEBROEDERS, kapt. L. van Duin; WILLEM DANIËL, kapt. H.H. Zeylstra; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. J. van Rossum; JAVA, kapt. F.G.C. Mann; QUARTET, kapt. Z. Mulder; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peeters.
- Voor Rotterdam: KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens; ELISABETH, kapt. J. Mulder; BULGERSTEYN, kapt. G. Geerling.
- Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten; LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. G. Kunst; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel.
- Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen.
- Voor Schiedam: LUCONIA, kapt. J. Admiraal Jzn.; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een kofschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, ten verzoeke van J.G. Bodewes, scheepsbouwmeester te Sappemeer, op vrijdag de 16e februari 1866, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis te Sappemeer, publiek te koop presenteren het Nederlands, scherpgebouwd, snelzeilend kofschip, genaamd HARMANNA MARIA, groot 72 tonnen, in 1862 nieuw gebouwd op verkopers werf, te Sappemeer, met al deszelfs opgoed en toebehoren, vroeger bevaren door kapt. G.H. Wegman, gecl. Veritas 3.3.1.1., thans liggende te Amsterdam. Dagelijks te bezichtigen en dadelijk te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 9 februari. De 7e jl. werd van Hoogezand naar Zuidbroek met de stoomboot DELFZIJL, gebouwd bij de heer C.J. Boon, een proefvaart gedaan, uit welke proef gebleken moet zijn, dat zij een vlugge reis van Groningen naar Delfzijl vice versa kan daarstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 7 februari. Heden is alhier binnengekomen het schip WIERDINA HENDRIKA, kapt. Meezenbroek, van Londen naar Dordrecht als bijlegger, met verlies van boegspriet en meer andere schade wegens aanzeiling.


Datum: 12 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Meppel, 10 februari. De nieuw opgerichte rederij heeft gisteren aangekocht het driemast schoenerschip de ZOUTKAMP, groot 229 ton, liggende te Antwerpen, voor de som van plm.
NLG 24.000, om onder bevel van kapitein J. van der Werf, zee te bouwen. Algemeen hoopt men hier, dat deze eerste onderneming met een gewenste uitslag bekroond moge worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 februari. Het Nederlandse schip HILLECHINA REINA, kapt. Muntendam, van Cardiff naar Rio Grande, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het verongelukken van de ALMA, gezagvoerder H.W. Bowbyes.
Bij de hevige stormen, welke in het begin van deze maand woeden, is het schoenerschip ALMA, gezagvoerder H.W. Bowbyes, te Zierikzee 't huis behorende, op reis van Newcastle naar die plaats een prooi van de golven geworden. Gezagvoerder en bemanning verloren bij de schipbreuk het leven.
In het gezicht van Ameland vonden zij in de onstuimige branding hun graf.
Is het lot van de omgekomenen te betreuren, niet minder deerniswaardig is dat van hun achterblijvende betrekkingen. In het bijzonder verdient de toestand, waarin thans het gezin van wijlen de gezagvoerder Bowbyes verkeert, medelijden.
Echtgenoot en kind werden door deze ramp aan een waardige vrouw en liefdevolle moeder ontrukt. De doden bewenend, kan de aanblik van haar overgebleven negen kinderen, in stede van haar te vertroosten, slechts haar smart tot angst en vertwijfeling doen stijgen. Naar de striktste zin des woords is zij immers met de haren tot de bedelstaf gebracht, nu het vaartuig, de vrucht van volhardende arbeid en eerlijke plichtsbetrachting, vernield is, nu de hand, welke het bestuurde, door de dood is verstijfd en de oudste van haar zonen het lot van zijn vader deelde. Hoe te voorzien in de behoeften van haar negen kinderen, waarvan de jongste nog slechts drie jaar telt. Het is waar, een van de oudste dochters is er reeds in geslaagd haar diensten in een familie te doen aannemen, maar de acht andere kinderen kunnen bijna nog geen hulp bieden, maar behoeven die integendeel zelve nog geheel.
Diep bewogen met het lot van de zwaar beproefde weduwe, vervuld van achting voor het kordaat en eerlijk karakter van de man, die zij beweent, hebben enige ingezetenen van deze gemeente zich verenigd tot een beroep op de liefdadigheid van hun medeburgers. Algemene belangstelling heeft dit ondervonden, maar toch is het er nog verre van af dat de som ingezameld zou zijn, benodigd om dit belangwekkend gezin zodanig te ondersteunen, dat het in bescheiden stand kan leven.
Weinig nadenken behoeft het om te begrijpen, dat die som, luttel op zich zelve, toch niet evenredig is aan de middelen, waarover de liefdadigheid in een gemeente van nauwelijks zeven duizend inwoners kan beschikken.
Het bewustzijn, dat liefdadigheid ten onzen een nationale eigenschap is, leidt tot het vertrouwen, dat zich ook elders medelijden met het gezin van wijlen de gezagvoerder Bowbyes zal openbaren. Vooral dáár is het te verwachten, waar men bij ervaring het lot van zeevarenden kent.
Zo zij dan een beroep op liefdadigheid in deze, het eerst gericht tot de handelstand en de zeevarenden. Het gaat vergezeld van de verzekering, dat de bijeengebrachte gelden op de meest voordelige wijze zullen worden aangewend door de commissie, welke zich alhier tot inzameling daarvan heeft gevormd.
Zierikzee, 23 januari 1866. De commissie voornoemd,
H.A. van IJsselsteijn. Jonkh. J.L. de Jonge.
S.G. Nauta van der Grijp. H.G. Mulock Houwer.
J. van der Vliet. J.A. van der Halen.
D.Q. Mulock Houwer. J. Langoumois de Does.
M.C. de Crane, Jr. D. van der Vliet, Dz.
De HH. Ph. Van Ommeren, cargadoor, Wijnhaven en P.M. Bazendijk, boekhandelaar, Zeevischmarkt, te Rotterdam, zijn bereid de giften, die men voor de ongelukkigen zou willen afzonderen, in ontvangst te nemen en hebben tot dat einde ten hunnen kantore een bus geplaatst.


Datum: 13 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 februari. Hedennacht is van de ankers geslagen en beoosten Zuidwatering gestrand de Nederlandse schoener TIME IS MONEY, kapt. Balster. Het schip zit zeer gevaarlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlissingen, 9 februari. De schoener HOOITE WICHER, kapt. Klasen, van Antwerpen naar Tarente, ter rede gekomen, heeft anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 8 februari. De Nederlandse schoener HELENA, kapt. Pijbes, van Cardiff naar Cádiz, hier binnen en uithalende om de reis voort te zetten, is door de Russische brik MINNET aangevaren en heeft daardoor boegspriet en scheg verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Van de schoenerbrik STIENTJE ROEMELING, kapt. Bruins, vermoedelijk omtrent de 25 oktober ll. van Tenez naar Engeland vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: kapitein D.H. Bruins – galjootschip geb. in 1856)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 11 februari. Het schip WILHELMINA MARIA, kapt. Postma, gemeld als 31 januari van Liverpool naar Rio de Janeiro vertrokken, was, volgens brief van de kapitein, de 6e dezer nog aldaar liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkje of jacht, groot 27 ton, met complete inventaris, zeer geschikt om op Holland te varen. Te bevragen bij H.F. de Jong te Beers.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, die goed kunnen werken, kunnen vast werk bekomen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Olde Galileën te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op vrijdag 16 februari 1866, ’s avonds 7 uur, ten huize van J. Steltman te Heerenveen, veilen een overdekt en gewegerd kofscheepje, in 1865 bijna geheel vernieuwd, de JONGE HENDRIK genaamd, groot 13 ton, met zeil en treil en verdere complete inventaris. Laatst bevaren door Th. Lenos en liggende aan de werf van W.O. van der Werf te Nijehaske.


Datum: 14 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke Verkopingen.
In de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, te Amsterdam. Maandag, 12 februari.
Het schoenerschip FELICITAS (gebouwd in 1853), kapt. M. Wildeboer.
NLG 6.500. In slag NLG 350. - A.G.L. van Santen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 februari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip ELVE, kapt. G.J. Hayen, gisteren namiddag behouden te Hamburg aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 februari. Volgens bericht van Hongkong, van de 31e december, was het Nederlandse barkschip SINGAPORE, kapt. Stoop, aldaar bevracht naar Rangoon en terug à 40 c. per picol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 13 februari. Het schip EERSTELING, kapt. De Zeeuw Bagchus, van Batavia alhier binnen, heeft in de Noordzee veel slecht weer gehad en daardoor zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse schip FAGEL, kapt. Van Duijn, alhier van Wijnkoopersbaai binnen en in het Entrepot-Dok liggende, is gisteren door de hevige storm op zijde en tegen de kade gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip RAPHAEL, kapt. Van de Velde Smit, van Curaçao herwaarts, de 11e dezer, in de toen geheerst hebbende storm, bij Purmerend aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 februari. De bij Rammekens gestrande Nederlandse schoener TIME IS MONEY is vlot gebracht (opm: zie NRC 130266).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 3e maart a.s. zal bij het Marine-Etablissement te Soerabaja publiek worden verkocht Zr.Ms. voor de dienst afgekeurd stoomschip APELDOORN. In die verkoop zullen worden begrepen: drie masten, een boegspriet, een kombuis met toebehoren, een anker, een ketting, een brandspuit en een stel tenten. Zon- en feestdagen uitgezonderd, is het schip dagelijks te bezichtigen bij genoemd etablissement, terwijl verder de nodige informaties te bekomen zijn bij de directeur dier inrichting.
Batavia, 12 februari 1866, de hoofdadministrateur der Marine, Mossel.


Datum: 15 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Kapitein Zwanenburg, voerende het schip JACOBA, van Buenos Aires te Antwerpen aangekomen, rapporteert op zijn reis vreselijke stormen te hebben doorstaan, waardoor verscheidene zeilen zijn verloren gegaan en schade aan schip en tuig veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Het schip EQUATOR, kapt. Huisman, van Elseneur naar Amsterdam, is de 25e januari te Nye Hellesund binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Het schip ELISABETH EN CHRISTINA, kapt. G.K. Visser, van Danzig naar Waterford, is lek te Mandahl binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 14 februari. De 12e dezer, des avonds ten 4½ ure, is benoorden Egmond gestrand de Franse sloep LE PÈRE DE FAMILLE, kapt. J. Kerserho, van Caen met gerst naar Schiedam bestemd. De equipage, bestaande uit 4 personen, is door de reddingboot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 februari. Het schip WILLIAM DIJER, kapt. Hayward, is hier met verlies van boegspriet en kluiverboom binnengelopen, zijnde in aanzeiling geweest met de Nederlandse stoomboot ADMIRAAL VERHUELL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 12 februari. De alhier binnengelopen Nederlandse bark CELEBES, kapt. Reuvekamp Gille van Shields naar Batavia, heeft zeilen en verschansingen verloren en andere schade bekomen. (opm: zie ook PGC 170266)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 26 december. Het alhier van Sundsvall gearriveerde Nederl. schip JAVA, kapt. Tuk, heeft de voormarszeilra verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 13 februari. Het stoomschip TRIËST, van Triëst hier aangekomen, heeft verschansingen verloren en enige andere schade bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 februari. Het Engelse schip MARGARETHA, van Shields naar de Middelandse Zee, met steenkolen, is hier gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 11 februari. Kapitein Hansen, voerende het Nederlandse stoomschip MEDEA, gisteren hier lek uit het Nieuwediep aangekomen, bericht, dat hij op 9 dezer aan de Hollandse kust, in de nabijheid van de Haaks had gezien het wrak van een vermoedelijk groot schip en de 10e, 8 zeemijlen Oost van Borkum een mast of steng.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kleven, 25 januari. Het schip THEMIS, kapt. Bloos, van Stockholm naar Amsterdam, is 15 dezer wegens storm en tegenwind hier binnengelopen.


Datum: 16 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 februari. Het Nederlandse schip POMONA, kapt. Haddeman, van Vlaardingen naar Gibraltar, is hier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 februari. Het Nederlandse schip ZWERVER, kapt. Hagedoorn, van Grimsby naar Alicante, is hier met verlies van voorsteng, kluiverboom, enz. binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een schoener-brikschip. De rederij van het thans in de haven van Emden liggende, tot dusver door kapt. B.R. Ulfers gevoerde, plus minus 135 roggelasten grote, snel zeilende schoener-brikschip CONCORDIA (opm: buitenlander), wil hetzelve, met staand en lopend tuig, rondhout en verder toebehoren, alles in complete toestand, op vrijdag de 23e februari e.k., des avonds te 6 uur, in het Beursenhuis te Emden, ten overstaan van de weledel gestrenge heer notaris O.A. Oltmanns, publiek laten verkopen.
Het schip is in 1853 te Emden kopervast gebouwd, voor 2 jaren nieuw gekoperd en onlangs geclassificeerd tot 1868 5/6 A 1.1. Inventaris is te bekomen en het nadere te bevragen bij de heer Petrus U.G.T. Meijer, te Groningen, en bij de ondergetekende.
Emden, 12 februari 1866, P.H. Geelvink.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop drie overdekte tjalkschepen, ieder groot 30 ton, met complete inventaris, en des verkiezende met bijbehorende zaken tot de schelpvangst, des verlangende ook zonder inventaris, en dus het hol alleen. Deze vaartuigen zijn bijzonder geschikt voor turfschepen. Met franco brieven informaties te verkrijgen bij Wiebe Tjalkes van der Veen te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.266 el (11½ voet), hol ruim 2.556 el (9 voet en 9 duim), bij J.T. Kamp, scheepstimmerbaas op de Nieuwe Brug, bij het Heerenveen.


Datum: 17 februari 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 februari. Het Nederlandse schip TITIA MARGARETHA, kapt. Schaap, van Groningen naar Poole, is hier met verlies van boegspriet en kluiverboom binnengelopen; zijnde in aanzeiling geweest met Amerikaanse bark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 12 februari. Het schip CELEBES, kapt. Teppema qq., van Shields naar Batavia, hier binnen, heeft zeilen en een gedeelte van de verschansingen verloren en schade aan de spil bekomen; is onderzocht en moet in de haven komen, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De rederij van het voor houtladingen zeer geschikt schoenerschip ANTJE BRONS (opm: buitenlander), groot plm. 113 roggelasten, kapt. H. Woortmann, liggende te Harburg, wenst genoemd schip uit de hand te verkopen. Reflectanten gelieven zich te wenden tot de ondergetekenden.
Emden, februari 1866, IJ. en B. Brons.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag de 9e maart aanstaande zullen de ondergetekenden voor rekening van wie zulks blijken zal aan te gaan, publiek verkopen het kopervast Nederlands barkschip ELISABETH EN MARIE, metende 377 ton, met deszelfs staand tuig, waarloze rondhouten, ankers, kettingen, verdere inventaris, restant provisie, etc., zo als het is liggende ter rede Soerabaja. Informaties en inzage der inventaris bij Gebr. Roselje & Co. (opm: zie NRC 030466; schip is in februari 1866 afgekeurd)


Datum: 18 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hansweert, 15 februari. Het afgraven van de zeedijk voor het kanaal alhier wordt dagelijks voortgezet. Met de gehele afwerking van de sasdeuren houdt men zich bezig. In de zeedijk is een duiker gelegd, waardoor het water uit de Buitenhaven zich met dat in het kanaal kan verenigen, ter beproeving van de deuren, die gisteren met goed gevolg heeft plaats gehad. Door die afgraving is de gemeenschap van Hansweert met Kruiningen en omgekeerd zeer lastig geworden, dewijl men daartoe nu en in 't vervolg over de brug in de Schoorse Zouteweg moet, dat een omweg van een half uur is. De behoefte aan een brug in de Kruiningse Zanddijk zal dus blijven bestaan, zolang Hansweert bewoond en bebouwd is als nu. Voetgangers kunnen natuurlijk over de sasdeuren gaan, die daartoe zeer geschikt zijn. Die omweg zou inmiddels aanmerkelijk bekort zijn, indien de brug in de Schoorse Zandweg, in plaats van in de Zouteweg was gebouwd. (opm: aanleg van Kanaal door Zuid Beveland)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 15 februari. Het Nederlandse schoenerschip TIME IS MONEY, van Hamburg naar Rio de Janeiro, alhier in averij binnen, moet nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Het stoomschip COLOGNE, van de G.S.N.C., alhier van Rotterdam gearriveerd, heeft bij het uitvaren van Den Briel gestoten en daardoor het roer gebroken; het vaartuig heeft echter met een nood-stuurtoestel de reis over de Noordzee voortgezet en is toen door een andere stoomboot van de Maatschappij de rivier opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queenstown, 16 februari. De Nederlandse schoener JONGE DIRK, in ballast, heeft bij Monkstown op de rotsen gezeten en is daarna in diep water gezonken.


Datum: 19 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portsmouth, 16 februari. De Nederlandse schoener MATHILDA, kapt. Storm, van Dordrecht naar Belfast, is hier met gebroken roer binnengelopen; hebbende op een gezonken wrak gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queenstown, 16 februari. De Nederlandse schoener JONGE DIRK, die bij Monkstown gezonken is, (als gisteren gemeld) was niet in ballast, maar met graan beladen.
(opm: mogelijk 2-mast schoener JONGE ARIE, kapt. P.Collenteur; zie AH 210266)


Datum: 20 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 februari. Volgens bij het Departement van Marine ingekomen bericht is Zr.Ms. transportschip DE HELDIN, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee G. Lambert, de 22ste januari jl. te Bahia aangekomen en zou het vermoedelijk de 2de februari daaraan volgende, de reis naar Oost-Indië voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 februari. Heden is op de scheepstimmerwerf van de HH. Rijkée & Co. onder Katendrecht, de kiel gelegd van een raderstoomschip, hetwelk de naam zal dragen van DE SPUISTROOM en bestemd is voor de vaart tussen Dordrecht, Rotterdam en Nieuw-Beijerland, langs Goidschalxoord, Oud-Beijerland, enz. en wel voor rekening van de onder Koninklijke goedkeuring te vestigen maatschappij, welke insgelijks de naam van DE SPUISTROOM voeren zal. De machine van ruim 60 paardenkracht wordt vervaardigd in de fabriek van stoomwerktuigen van de heren Christie en Nolet, te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 18 februari. Het Peruaanse stoomramschip INDEPENDENZIA, onder bevel van de kapt. ter zee Garcia Y Garcia, is na alvorens de werklieden te hebben gedebarkeerd, die aan de verdere aftimmering van het vaartuig geassisteerd hebben (zie ons nummer van de 7e februari jl.) gisteren van de rede van Terneuzen naar Vlissingen en heden vandaar naar zee gestoomd, met bestemming naar Peru.
Hetgeen men in sommige bladen ten aanzien van een met munitie geladen vaartuig, dat buitengaats zou liggen te wachten, heeft medegedeeld, geloven wij met enige grond te mogen betwijfelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 19 februari. Op de Westplaat is bij de derde witte ton gestrand, de Franse brik CYGNE, kapt. Navit, beladen met hout en naar Rouaan bestemd. Assistentie is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 13 januari, was het Nederlandse schip (opm: schoener) ST. HELENA, kapt. J.T.H. Pille, van Batavia naar Rotterdam, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, bezig te repareren. Het schip zou vermoedelijk de 25e dito de reis voortzetten; van de lading waren 392 balen koffie en 18 kisten indigo, door zeewater beschadigd, in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Aangaande het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Visman, van Havre naar Liverpool, de 13e dezer uit zee teruggekomen, wordt gemeld, dat het schade aan tuig en verschansing bekomen en boot, sloep, zeilen enz., verloren heeft, terwijl de jongen De Raedt overboord is geslagen en verdronken; een en ander heeft plaats gehad in de storm van 11 dezer. De lading is beschadigd; het schip moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op donderdag de 1e maart 1866 des avonds te zes uur, thuis van de logementhouder J.P. Scherpbier, te Oude Pekela, in openlijke veiling te verkopen:
Het in het jaar 1848 nieuw gebouwd schoener kofschip JANTINA, bevaren door kapt. C.J. Boon, groot 174 tonnen, thans liggende te Antwerpen met alle deszelfs opgoederen en toebehoren.
De inventaris is op franco aanvrage te bekomen bij de heer W.W. Pott, te Oude Pekela en ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een snelzeilend kopervast en gezinkt schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, gemeten 237 tonnen, gebouwd in 1864. Koopprijs NLG 25.000. Nadere informaties worden gegeven door de cargadoors Oolgaardt en Bruinier, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Het schip MINISTER PAHUD, kapt. Lipjes, van Cardiff naar Shanghai, is alhier met schade binnengelopen. Verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Oosterhoff zal op maandag de 26e februari 1866, in het logement van W.H. Meijer te Witmarsum provisioneel en op zaterdag de 3e maart 1866 in het logement van Kooijinga finaal, telkens des namiddags 3 uur, publiek presenteren te verkopen een sterk en wel onderhouden vaartuig, genaamd de JONGE HARMEN, groot 21 ton, volgens meetbrief van de 11e maart 1862, met zeil en treil, staand en lopend want en verdere complete scheepsinventaris, zodanig hetzelve door Johs. H. Stuurmans is bevaren en thans is liggende in de Vaart te Witmarsum. Te aanvaarden 8 dagen na de toewijzing.


Datum: 21 februari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

AH 21-02-1866.
Aangaande het schip JONGE DIRK(?), dat volgens bericht van Queenstown, bij Monktown op de rotsen geraakt en in diep water gezonken is (zie AH van gisteren), wordt gemeld dat dit waarschijnlijk zal zijn de JONGE ARIE, kapt. Collenteur. 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 februari. Volgens particulier bericht is het Nederl. schip PRESIDENT PLATE, kapt. Julius, de 2e januari van Singapore te Akyab aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 20 februari. De gisteren gestrande Franse brik CYGNE, kapt. Navet, van Riga naar Rouen, is heden nacht af en voor deze haven gebracht. (opm: zie RC 030366)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 20 februari. Van het op de Westplaat gestrande schip CYGNE, zijn gisteren alhier
enige delen en rondhout aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terneuzen, 18 februari. Door de marechaussee te Sas van Gent zijn aangehouden vier Engelse matrozen, behorende tot de equipage van een Peruaans oorlogschip. Hoewel de gezagvoerder van het vaartuig een belangrijke premie had uitgeloofd voor het terugbrengen van die deserteurs, zijn zij niet aan hem uitgeleverd, maar als landlopers over de Belgische grenzen gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Maandag 19 februari in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ.
Het stoomschip FRIESLAND, NLG 10.500. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Aangaande het schip JONGE DIRK, dat volgens bericht van Queenstown, bij Monkstown op de rotsen geraakt en in diep water gezonken is (zie A.H. van gisteren), wordt gemeld, dat dit waarschijnlijk zal zijn de JONGE ARIE, kapt. Collenteur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 20 februari. Uit St. Mary's, Scilly, wordt gemeld, dat voor hulp bij het binnenbrengen van het schip HYDRA, kapt. Bockwoldt, van Foo-Chow-Foo naar Rotterdam, aan de bemanning van de roeiboot PRINCE GBP 600, aan die van de loodsboot GEM GBP 800 en aan het stoomschip LITTLE WESTERN GBP 1.000 was toegekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 18 februari. Het Engelse barkschip CATHARINE, kapt. Culbert, van Newcastle naar de Zwarte Zee, bij Rammekens op strand geraakt (bevorens gemeld), is in vlot water en hier in de haven gebracht. Dit schip is driemaal in zee aangezeild, heeft veel geleden en zou afgekeurd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zierikzee, 17 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht, is het schip de GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga, de 11de dezer behouden van Soerabaja te Bushire (Golf van Perzië) aangekomen.


Datum: 22 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 februari. Het Nederlandse schip JULIUS, kapt. Groenewoudt, de 8e januari van Liverpool te Rio de Janeiro gearriveerd, zou, na de lading gelost te hebben, naar Maroïm verzeilen, om aldaar een lading suiker om order in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 februari.
Het zeemanscollege Zeemans-Voorzorg, te Harlingen, opgericht 1 juli 1851.
Hetgeen in onze stad, of liever in geheel Friesland, bestaat en gebeurt, is zo weinig in de overige delen van ons land bekend, dat wij vreemdelingen onder de Nederlanders schijnen. Deze weten wel wat er buitenlands geschiedt en hoe het er toegaat, maar ons kennen ze niet. Grotendeels is het hun schuld, omdat zij niet tot ons komen en er ook geen stimulus toe hebben, want zij beschouwen Friesland als een wafelland en beoordelen ons naar die nagemaakte Friezinnen; deels is het onze schuld, omdat wij ons ook weinig moeite geven, om ons te doen kennen, daar wij er geen behoefte toe gevoelen, die zij echter wel degelijk hebben.
Doch ik zou iets mededelen over de inrichting, aan het hoofd dezes genoemd.
Waar veel scheepvaart is, is het onvermijdelijk, dat er vele scheepsrampen te betreuren zijn en er meer weduwen en wezen komen dan elders.
Zo is het ook hier. Niet altijd laten zeevarenden een bestaan aan hun weduwen en kinderen na; vandaar dikwijls een beroep op de weldadigheid van de ingezetenen; een weldadigheid, die niet altijd even groot is en zelden zo groot, dat met haar vruchten in de behoeften kan voorzien worden. Ook is dat telkens oproepen om gaven en giften lastig, vervelend en wordt eindelijk vruchteloos. Evenzo ging het hier.
Men besloot dus een poging te wagen, om een fonds op te richten, dat strekken zou om weduwen en wezen van hier thuis behorende zeelieden te ondersteunen. Die poging werd zo goed beloond, dat vóór 15 jaren, op 1 juli, de beoogde inrichting tot stand kwam. Alleen zij, die leden dezer nuttige vereniging zijn, contribueren. Men heeft gewone leden, dat zijn gehuwde zeelieden, beneden de 40 jaren, die daardoor aanspraak krijgen op een eventuele uitkering aan hun weduwe, kinderen of moeder. Zij zijn verdeeld in 3 klassen, als gezagvoerders, stuurlieden en matrozen. De eerste betalen NLG 12 entree en een jaarlijkse contributie van NLG 12, de tweede contribueren NLG 6, de laatste NLG 3,60 per jaar. Buitengewone leden kunnen allen zij worden die willen en wel door jaarlijks 15, 10, 5, of 2½ gulden te betalen. Zij hebben natuurlijk geen rechten op de kas.
De te doen uitkeringen bedragen voor de weduwe van een gezagvoerder NLG 600 en voor elk kind NLG 10; voor die van een stuurman NLG 270 en voor elk kind NLG 4,50 en eindelijk voor de weduwe van een matroos NLG 192 en NLG 3 voor elk kind. Ook worden dezelfde uitkeringen gedaan aan de zeelieden zelf, wanneer zij zodanig verminkt zijn geraakt, dat zij onbekwaam voor de vaart zijn geworden; doch zijn ze ongehuwd, dan bedragen die uitkeringen slechts de helft. De aanspraak van hun weduwe en kinderen op de uitkering gaat daardoor niet verloren.
Verder heeft de inrichting ten doel, om, als de kas het toelaat, jaarlijks vier uitrustingen, elk ad NLG 50, voor kinderen van overleden zeelieden te bekostigen.
Dat velen reeds door deze zeemanslievende inrichting voor armoede zijn bewaard gebleven, behoef ik nauwelijks te zeggen.
Hoewel Harlingen slechts 10.000 inwoners telt, mag Zeemans-Voorzorg zich toch in 295 leden verheugen, waaronder 70 gezagvoerders, 9 stuurlieden en 1 matroos, te samen een bedrag van NLG 900 contribuerende, 7 buitengewone leden 1e kl., 22 leden 2e kl., 48 leden 3e kl. en 138 leden 4e kl., te samen NLG 910 contribuerende; dus in het geheel, de donaties en renten niet mede gerekend, wordt er jaarlijks NLG 1.810 ontvangen. Onder het aantal leden tellen wij 15 vreemdelingen en 27, die buiten Harlingen wonen.
Als sociëteitsvlag voeren de gezagvoerders er een, die 4½ el lang is en waarvan de rode en blauwe baan 2½ palm, de witte 1 el en 3 palm breed is, met een zwarte letter en No. op deze baan.
Ere zij de oprichters van deze vereniging en boven allen de hoogbejaarde president D. Fontein Pietersz !
Harlingen, 11 februari 1866.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 21 februari. Eergisteren is met goed gevolg te Hoogezand te water gelaten van de werf van I.A. Hooites het onder de constructie van T. Hoek fraai gebouwde klipperschip (opm: clipperbrik) SOPHIA CONSTANTIA, gevoerd wordende door G.T. Roorda, groot plm. 240 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 februari. Scheepsvrachten. Heden is gedaan naar Londen of de Oostkust Sh. 16/- per last haver, en naar Antwerpen NLG 6,50 per last gerst.


Datum: 23 februari 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Egmond aan Zee.
Ten verzoeke van de gezagvoerder J. Kerserho en krachtens bevelschrift van de Consul-Generaal van Frankrijk in de Nederlanden, op dinsdag 27 februari 1866, des morgens te tien uur, zal te Egmond aan Zee, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, publiek worden verkocht: Het hol of casco, benevens inventaris, als zeilen, ankers, kettingen, staand en lopend touwwerk, enz. van de onder Franse vlag gevaren hebbende en op 12 dezer nabij Egmond aan Zee gestrande sloep PÈRE DE FAMILLE, metende 59 ton.


Datum: 26 februari 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

LC 02-03-1866. HARLINGEN, 28 Februarij. De veranderde windsrigte gaf l.l. maandag aan verscheidene in onze havens liggende schepen weder gelegenheid uit te zeilen en den volgenden dag zee te kiezen. Aaneen dezer mogt het evenwel niet gelukken in de Noordzee te geraken. Het schoonerschip JOHANNA, kaptein J. Wilmink ,te Pekel-A te huis behoorende , en bestemd naar Newcastle, stiet kort na het verlaten der reede in het " Stortenmelkgat" onder Vlieland , zoo geweldig aan den grond , dat het kort daarna omsloeg en zonk. De equipage alleen werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 25 februari. De Nederlandse tjalk ELSIENA, kapt. Vlieger, van Groningen naar Exeter, is hier wegens overlijden van de stuurman binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 23 februari. Het Nederlandse schip ARNOLDUS WILLEM NANNINGA, kapt. O.H. Top, van Bremen naar Karlscrona en Malmö, is hier met gebroken zwaarden binnengelopen; heeft de schade echter spoedig hersteld en de reis zonder veel oponthoud voortgezet. (opm: is de smak ARNOLD WILLEM NANNINGA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.R. Bos Janszen, J.F.L. Meijjes, E.G. Bosscher, D. Heijdeman Jr. en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag de 12e maart 1866, des avonds te zes uur, ten overstaan van de notaris G. Ruijs, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen:
Het extraordinair welbezeild, gekoperd en kopervast schoener brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ANNA MARIA WILHELMINA, gevoerd door kapt. F. Turenhout, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen 60 duimen; wijd 5 ellen 22 duimen; hol 3 ellen 54 duimen en alzo gemeten op 260 tonnen of 137 lasten; liggende aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. Breder volgens inventaris bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 23 februari. De ijzeren schroefstoomboot, dienstdoende tussen deze plaats en Nieuwersluis, in verbinding met de stoomboten op Rotterdam, is heden in de vroege ochtend in aanvaring geweest met het stoomschip BORDEAUX, van Bordeaux komende en naar Rotterdam bestemd. Gemelde schroefstoomboot heeft daarbij belangrijke schade bekomen aan verschansing, schip en stoomketel, zodat de reis niet kon worden voortgezet en de passagiers voor de stoomboot MAASNYMPH van Nieuwersluis naar Rotterdam te laat op eerstgenoemde plaats zijn aangekomen. Als voorname oorzaak noemt men de zware mist, welke hedenochtend bijna geheel het uitzicht op enige afstand belemmerde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 25 februari. Onze lezers zullen zich stellig nog wel het aandoenlijk verhaal herinneren van de schipbreuk van de JANE LOWDEN, opgenomen in de zondag editie van No. 10639 van deze courant (5 februari).
Sedert ontving men omtrent de toestand van de geredde kapt. John Casey niet dan gunstige berichten en men vleide zich met de hoop, dat de wakkere zeeman weldra tot de zijnen en zijn vroeger bedrijf zou kunnen terugkeren.
Het blijkt thans, dat men zich te vroeg heeft verheugd. Niet slechts schijnt er weinig hoop te bestaan, dat hij het gebruik van zijn verminkte ledematen ooit weer zal terugkrijgen en zal het hem dus waarschijnlijk onmogelijk zijn het vroeger bedrijf weer ter hand te nemen, maar hetgeen wij niet wisten, kapt. Casey heeft bij deze schipbreuk nagenoeg zijn gehele bezitting verloren.
De heren Jamieson en Boissevain alhier, daarvan kennis bekomen hebbende, doen blijkens achterstaande advertentie een beroep op de Nederlandse liefdadigheid. Wij hopen dat daaraan in de ruimste mate gehoor zal worden gegeven. Weliswaar ook onder onze landgenoten blijft er altijd nog genoeg wel te doen, maar het mag van ons Nederlanders niet worden gezegd, dat wij een vreemdeling hebben gered van een wisse dood en liefderijk verpleegd, maar verder hem overlieten aan zijn lot en deden gaan gelijk hij is gekomen, van alles ontbloot en hulpeloos.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 25 februari. Een internationaal signaal-boek is op last van de Engelse en Franse
regeringen vervaardigd, dat met Franse en Engelse tekst dezer dagen in het licht is gekomen. Reeds hebben, naar wij vernemen, andere gouvernementen hun bereidwilligheid te kennen gegeven om zich hierbij aan te sluiten. Voorts zegt men, dat al de zeevarende
naties zullen uitgenodigd worden in hun eigen en algemeen belang dit voorbeeld te volgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 24 februari. Het Japanse oorlogs-schroefstoomschip KAI YOOMAR, is hedenmorgen van hier naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wolgast, 20 februari. Het Nederlandse schip JANTJE, kapt. j. Zuidland, van Stettin naar Flensburg bestemd, heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Die het verhaal heeft gelezen van de ontzettende schipbreuk van de JANE LOWDEN en de wonderdadige uitredding door de IDA ELISABETH (opm: bark), kapt. W. Dooren, zal zeer zeker met belangstelling vernemen, dat het leven van kapt. John Casey niet alleen gespaard is gebleven, maar er, dank zij de uitnemende zorg en liefde, allereerst door kapt. Dooren en thans in 's Rijks Hospitaal te Nieuwediep, aan hem gewijd, alle hoop bestaat, dat hij binnen enige weken hersteld van zijn krankbed zal mogen verrijzen, maar hoe ……? handen en voeten zo verminkt, dat die wakkere zeeman, die alles verloren heeft, misschien nimmer weer in staat zal wezen zijn bedrijf uit te oefenen; hiervan heeft de ondergetekende zich overtuigd, toen hij in het begin van deze week kapt. John Casey een bezoek heeft gebracht; maar met aandoening hoorde hij dáár van Dr. Arnold, leraar van de Engels-Episcopaalse gemeente te Batavia, thans met DE TAGAL uitgezeild, die kapt. John Casey van de eerste dag, dat hij te Nieuwediep in het Hospitaal werd gebracht, tot ll. dinsdag gedurig bezocht. Dat eenmaal op zijn vraag: ,,Welk middel van bestaan hij had?". Alleen dit zijn welsprekend, maar aandoenlijk antwoord was, dat hij zijn verminkte handen ophief: "Alleen deze en het vertrouwen op de heer, die mij zo wonderdadig redde, dat hij ook zal zorgen voor mijn vrouw en mijn vijf jeugdige kinderen."
Dit alles geeft mij vrijmoedigheid, aan allen die zich opgewekt gevoelen om die arme zeeman een gave toe te reiken, opdat hij niet geheel ledig tot de zijnen terugkeert, mede te delen, dat ik mij tot de ontvangst en uitreiking bereid verklaar.
William Jamieson, leraar bij de Engels-Episcopaalse Gemeente te Amsterdam, Groenburgwal.
Ook de heer E.C. Boissevain, Keizersgracht, RR 204, te Amsterdam, belast zich gaarne met de inzameling.


Datum: 27 februari 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 22 februari. De Nederlandse brik ZWIJGER, kapt. Wolthers, van Zante naar Groningen, is hier met averij binnengelopen; overigens alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 26 februari. Gisteren namiddag passeerde alhier, komende van Rotterdam en koers zettende naar Hull, het Engelse stoomschip SEAGULL, gezagvoerder Dumpeace, aan boord hebbende 139 landverhuizers, waaronder 40 van de eilanden Goeree en Overflakkee, met bestemming naar New-York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 24 februari. De zachte winter oefent hier zichtbaar invloed op de handel en de zeevaart uit. De in winterlaag liggende schepen maken zich voor een groot deel gereed om weer uit te varen en enige liggen reeds geheel zeilklaar.
De stoombootdienst op Amsterdam zal weldra weer als voor de zomerdienst geregeld zijn, zodat men tweemaal per dag gelegenheid zal hebben om van hier naar Holland te komen en omgekeerd. De stoomvaart op Engeland is gedurende de gehele winter ongestoord voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 26 februari. Heden is aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen
en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten het aldaar voor rekening van de heren C. Bosman c.s. nieuw gebouwde ijzeren stoomschroefvaartuig ALKMAAR PACKET No. 3, bestemd voor de vaart van hier op Alkmaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 februari. De Veendammer schoener ECONOMIE, kapt. Bossinga, van Groningen naar Londen, is alhier door vier smakken zwaar lek en met verlies van de grote boot en verschansingen aan stuurboordzijde binnengebracht; hebbende op het Shipwash-Sand aan de grond gezeten. Omtrent het bergloon is een overeenkomst gesloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 26 februari. Zaterdag ll. (opm: 24 februari) is van de werf van de scheepsbouwmeester K.K. de Vries, buiten het Kleine Poortje, met goed gevolg van stapel gelopen de nieuw gebouwde koftjalk PIETERTJE, groot 100 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J. Dost, en de 22e dezer te Foxholsterbosch het galjootschip MAARHUIZEN, gebouwd op de werf van de Gebr. Smit aldaar, zullende gevoerd worden door kapt. R. Kladder, van Schaphalsterzijl, gemeente Winsum.


Datum: 28 februari 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

RC 28-02-1866. Aangekomen Penzance. Ter reede 24 febr. HESPERUS, Holscher, Hulll n. Torrox. ( Torrox ligt oostelijk van Malaga. Dit is de laatst gevonden zeetijding.)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

JB 280266
Cheribon. Volgens telegrafische berichten van de assistent-resident van Banjoewangi is de Nederlandse bark POLLUX be-oosten Tandjong Passir (Bali) aan de grond geraakt. Dadelijk na de ontvangst dier tijding zijn de schoener SOEKARADJA en de kruisboot van Banjoewangi ter assistentie derwaarts gezonden. Door de hoge zee is van het schip echter niets kunnen worden gered dan de bemanning, die te Banjoewangi is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop worden aangeboden: twee rader-stoomboten, van hout gebouwd, met complete inventaris, waarvan de ene een stoomvermogen bezit van 54 paardenkracht en de andere van 40 paardenkracht, thans nog in de vaart tot 1 april aanstaande, tussen Vlissingen, Breskens en Neuzen.
Te bevragen bij de kapiteins van die stoomboten te Vlissingen.
— De stoomketels onderzocht in de maand september 1865 en het bewijs uitgereikt 22 november daaraanvolgende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 februari. Volgens particulier bericht van kapt. Glazener, voerende het Nederlands schip FREDERIK HENDRIK, 5 januari van Soerabaja te Sumanap aangekomen, heeft hij in de nacht van 1 op 2 januari, door stilte en stroom, op het rif van Gili Gintang aan de grond gezeten. Men bracht onmiddellijk een werp (opm: werpanker) uit en ware het water niet zo veel gevallen geweest, dan was het schip wel vlot gekomen; het mocht echter dat tij niet gelukken. De volgende morgen, toen het water begon te wassen, ging men met de grote boot een zwaard-werp met de tuiketting uitbrengen. In die boot bevonden zich vijf man, terwijl de middelboot, eveneens bemand met vijf koppen, haar moest boegseren. De ketting bijna geheel uitgestoken zijnde, schijnt deze onklaar van het anker te zijn geraakt. Het volk liep naar achter om de ketting te klaren, daardoor kreeg de boot aldaar teveel zwaarte, schepte water en zonk plotseling in de diepte weg de middelboot met zich medeslepende; met dat ongelukkig gevolg, dat van de 10 man die er in waren, slechts 3 konden gered worden.
De geredden zijn de 2e stuurman A. Heijstek en de matrozen J. de Mol en M. Jurriaanse. De omgekomenen; de 3e stuurman A. Brouwer, de bootsman J. Zwart en de matrozen J.A. v.d. Wiel, A. Lohman, J. Scherpendam, H. Bartels en J. Hendriks.
Verder meldt kapt. Glazener, dat hij veel assistentie heeft genoten van kapt. Voorendijk, met het schip ANTONIA PETRONELLA ter rede van Sumanap liggende en was hem bij onderzoek en informaties, die hij van een voormalig zeeofficier en kuster-kapitein ontvangen had, gebleken, dat het rif van Gili Gintang zich veel verder uitstrekt dan op de kaarten staat aangewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 25 februari. Het alhier van Riga gearriveerde Nederlandse schip ELSINA JANTINA, kapt. Kanning, heeft 82 dagen reis, zijnde 50 dagen in Noorwegen verwaaid geweest. Het schip heeft in het Kattegat anker en ketting verloren.
Er waren vele schepen in Noorwegen als bijleggers binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 31 februari. De koude is in de laatste dagen zeer toegenomen en de Duna is geheel dicht gevroren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Clercq zal, ten verzoeke van zijn principaal, op zaterdag 10 maart 1866, des voormiddags 10 uur, onder Renesse, te beginnen aan de Oude Hoeve, publiek verkopen:
Een grote partij scheepsafbraak, bestaande in: balken ribben, planken en andere goederen van het gestrande schip SCIOTO, uitmuntend geschikt voor verschillende werken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schipbreuk van de Nederlandse bark JOAN MELCHIOR KEMPER.
Gelijk bekend is, heeft de JOAN MELCHIOR KEMPER de 10e september schipbreuk geleden t.h.v. Nagasaki (opm: zie NRC 091265). Wij ontvangen thans het volgend verslag van de scheepsramp, gelijk het door de Nederlandse Consul te Nagasaki is opgemaakt, op grond van verklaringen van de enig overgebleven opvarende, de matroos Wietze Hoogeterp, geboortig uit Balk in Friesland:
Op zaterdag 2 september 1865 vertrok het barkschip JOAN MELCHIOR KEMPER, te 8 uur in de morgen van de rede van Yokohama, bestemd naar Nagasaki; omstreeks 4 mijl van Yokohama, t.h.v. Kaap Kamisahie, deed de gezagvoerder ankeren wegens windstilte en stroom. Gedurende de daarop volgende nacht, ongeveer te 2 uur, werd de JOAN MELCHIOR KEMPER aangezeild door een Japanse prauw, waardoor de fokkera, de kruiszaling en enige brassen braken, hetgeen dadelijk hersteld werd; bij het aanbreken van de dag van de 3e september werd het anker gelicht en de reis vervolgd. (Wind NO). De tocht werd zonder bijzondere voorvallen voortgezet tot op zondag 10 september 1865, toen het schip zich voor de ingang van de Baai van Nagasaki bevond; er was geen gelegenheid naar binnen te zeilen, daar het hard uit het OZO woei. De gezagvoerder deed klein zeil maken en hield ’s morgens te 11 uur om de zuid, over die boeg de zuidelijke winden afwachtende, om daarmee de baai binnen te lopen. De wind wakkerde die dag aan tot zware storm uit het OZO en er viel veel regen; ’s middags te 4 uur werd land gezien aan lij; het waren de Gotto Eilanden; Hoogeterp schat de afstand van het schip toen op een halve Duitse mijl (opm: plm 3.500 m.) van de wal. De kapitein gaf bevel tot het bijzetten van zeilen, om zo mogelijk van de wal af te houden; de volle marszeilen, het groot stengstagzeil, het groot zeil en de kluiver werden bijgezet, maar de kluiver vloog weg onder het hijsen en de grote schoot raakte los, waardoor het grootzeil stuk sloeg. Bij het uithalen van de twee laatstgenoemde zeilen helde het schip zwaar over, door welke sterke beweging de kiezelballast (er bevond zich 100 last ballast aan boord) naar stuurboordzijde stortte en daardoor het schip plat op stuurboordzijde neerviel, het roer uit het water. De gezagvoerder deed door de equipage alle pogingen aanwenden om de ballast over te schieten naar bakboord; na vruchteloze pogingen bleek dit echter ondoenlijk te wezen en riep de gezagvoerder boven het achterluik, dat de bemanning naar boven moest komen om zich zo mogelijk te redden. De equipage kwam naar boven en kapte de sloep, giek en grote boot uit de sjorrings; deze drie boten werden door de golven onmiddellijk verbrijzeld. De opvarenden kapten daarna de sjorrings van de barring, ten einde zo mogelijk zich van de losse sparren in geval van groter ramp te kunnen bedienen om aan wal te komen. Daarna begaf de gehele equipage zich aan bakboordzijde van het schip; het kan alstoen ongeveer half vijf geweest zijn.
In deze positie dreef het schip landwaarts; tot nagenoeg half zeven duurde die toestand voort; op dat ogenblik was het schip op circa 10 scheepslengten van een grote, midden uit zee oprijzende naakte rots. Het schip nu ruim 2 uur op de stuurboordzijde gelegen hebbende, wentelde zich al meer en meer om; de kiel kwam boven en de JOAN MELCHIOR KEMPER verdween in de diepte der zee.
Hoogeterp sprong van het roer in zee en boven komende greep hij de spiegelplank, daarop bleef hij enige ogenblikken drijvende en greep een waarloze bramsteng; waaraan hij zich vastklemde; een lege bultzak spoelde hem op het hoofd; hij greep die en bond zich daarmee aan de bramsteng vast, waardoor hij het gebruik van zijn handen vrij kreeg en door enig stuur aan de steng te geven, kon voorkomen, dat de golven hem tegen bovengenoemde rots verpletterden. Op die steng liggende, zag hij aan zijn rechterzijde en dicht bij zich een stuk hout, waaraan zich vier man hadden vastgeklemd; hij herkende de 2e stuurman Harre, de bootsman, de matroos Heijler en de scheepsjongen Louis …..
Op de steng, waarvan hierboven sprake is, dreef Hoogeterp naar zijn gissing gedurende acht uren rond, en werd voor het daglicht van de 11e september aanbrak op het strand geworpen te Ahora, alwaar hij door een Japannees werd opgenomen en gehuisvest. ’s Morgens tegen 9 uur van de 11e september kwamen Japanners hem meedelen, dat zij drie lijken en een kistje inhoudende seinvlaggen, hadden gevonden, en werden bedoelde lijken door Hoogeterp herkend, als die van de 2e stuurman, de bootsman en de matroos Heijler. Het lijk van de jongen Louis werd niet gevonden; de drie aangespoelde lichamen waren door aanraking met de rotsen met wonden overdekt.
Bij de Japannezen te Ahora verbleef Hoogeterp drie dagen, gedurende welke tijd de drie gevonden lijken werden begraven in het kreupelhout onder bladeren en riet; na drie dagen werd Hoogeterp overgebracht naar het nabij gelegen dorp Hinosima, alwaar hij verscheidene dagen bleef. Zondag de 17e september werd Hoogeterp uitgenodigd om te Ahora de vroeger gevonden 3 lijken te gaan kisten, hetgeen geschiedde; daarmee bezig zijnde werd aan het strand gevonden een dekwasbalie; op het droge gehaald zijnde, werd het lijk van kapt. J. de Vries in een liggende houding in deze tobbe gevonden; de Japannezen zonden een boot naar Hinosima tot afhaling van een vierde kist, voor het lijk van de kapitein. Deze vier lijken werden in een voorlopig graf gedeponeerd en ging Hoogeterp terug naar Hinosima, alwaar hij steeds met grote menslievendheid door de Japannezen werd bejegend. Zaterdag de 23e september, ’s morgens om 8 uur, ankerde voor Hinosima de Engelse kanonneerboot BUSTARD, kapt. R. Adams, komende van Nagasaki, alwaar enig rapport van het vergaan van een schip was ontvangen en van waar de kanonneerboot op ontdekking werd uitgezonden.
De gezagvoerder van de BUSTARD had Japanse tolken en officieren aan boord, en na enige onderhandelingen met de plaatselijke autoriteiten van Hinosima, werd besloten dat de vier lijken op de Gotto Eilanden achter gelaten konden worden. Door de zorg van kapt. R. Adams werd een groot graf gedolven en in de namiddag werden de lijken op plechtige wijze ter aarde besteld, en werden door kapitein Adams de gebruikelijke godsdienstige plechtigheden daarbij verricht.
De 24e september 1865 heeft Hoogeterp zich met het weinige aangespoelde goed en de geredde kist vlaggen, aan boord van de kanonneerboot BUSTARD ingescheept en vertrok per die gelegenheid naar Nagasaki, hebbende op die reis aan de Engelse gezagvoerder zo goed mogelijk de plaats aangeduid alwaar het onheil aan de JOAN MELCHIOR KEMPER is overkomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cheribon (geen datum). Volgens telegrafische berichten van de assistent-resident van Banjoewangi is de Nederlandse bark POLLUX (opm: bouwjaar 1852; kapt. C. Blok) beoosten Tandjoeng-Passir (Bali) aan de grond geraakt. Dadelijk na ontvangst dier tijding zijn de schoener SOEKARADJA en de kruisboot van Banjoewangi ter assistentie derwaarts gezonden. Door de hoge zee is van het schip echter niets kunnen worden gered dan de bemanning, die te Banjoewangi is aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Heden vertrok het Portugese schip PAMELLA, kapt. H. Ketjen, van hier naar Soerabaja. (opm. zie JB 030166; de naam van de gezagvoerder is zeer Nederlands klinkend; mogelijk kwam het schip na verkoop onder NOI-vlag)


Datum: 01 maart 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. C.A. Malbrane, voerende het Nederlandse barkschip COLOMBINE, d.d. Shanghai 4 januari, was hij aldaar in 121 dagen van Shields aangekomen, hebbende op de reis veel storm gehad. (opm: zie NRC 030366)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 februari. Volgens telegram uit Londen van gisteren is het Nederlandse schip ANTON EN JACOBA, kapt. Bot, van hier naar Lissabon, met verlies van twee ankers en kettingen te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 februari. Gisteren morgen is met het naar zee zeilen door het niet willen wenden van het vaartuig, op Stortemelk aan de grond geraakt de Nederlandse schoener JOHANNA, kapt. J.T. Wilmink (opm: Johannes Theodorus Wilmink), in ballast van Harlingen naar Engeland. Na hevig gestoten te hebben is het vaartuig gezonken en totaal weg. De equipage is gered en op Vlieland aangebracht. (opm: zie PGC 080366 en PGC 150366)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 26 februari. Het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Van Veen, van Groningen naar Londen, is gisteren met enige lekkage hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ridderkerk, 28 februari. Heden is aan de werf van de heer Jan Smit Fz., te Slikkerveer, te water gelaten het fregatschip JOHANNA MARIA, groot plm. 500 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de rederij van de heren J.R. Veder & Zonen, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 27 februari. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken is thans aanhangig de beoordeling van een plan tot verbetering van onze Buitenhaven van Rijkswege. Dit plan vindt echter bij de leden van genoemd college en bij de mannen van de zee weinig sympathie. Volgens dat project zou het Noorderhoofd verder in zee gebracht, het Zuiderhoofd meer zuidwaarts gelegd en de havenkom, welke hier ook dok genoemd wordt, naar het oosten zo veel vergroot worden, dat er allicht drie of vier Engelse boten meer plaats zouden kunnen vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Soerabaja (direct) ligt te Amsterdam in lading het op de zeilage nieuw gebouwd Nederlands brikschip ZEEBLOEM, kapt. T.D. Gollards. Adres bij de cargadoors De Vries & Co., en G.W. van Barneveld Kooy.
(opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 27 februari. Bij het wegstomen van de stoomboot ROTTERDAM werd deze door stroom en wind zo hevig tegen de stoomboot BORDEAUX en drie lichters gedreven, dat allen schade bekwamen, welke, naar men meent, door de rederij van de ROTTERDAM, zijnde de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, is te vergoeden, daar de BORDEAUX en lichters stil lagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 28 februari. Volgens telegram uit Londen van gisteren, is het Nederlandse schip ANTON EN JACOB, kapt. A. Bot, van hier naar Lissabon, met verlies van twee ankers en kettingen, te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Houtboeldag, mr. A.J. Hesselink, notaris te Eenrum, zal op zaterdag de 10e maart 1866, des namiddags te 2 uur, aan de haven te Leens, op boelgoeds-condities, publiek verkopen: Al het hout, afkomstig van een gesloopt schip, alsmede een partij nieuwe posten, schalen, juffers, damleggers, etc., en twee ijzeren varkensbakken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 15e maart 1866, des avonds te zes uur, zal ten huize van de logementhouder D. Randa Mulder, te Winschoten, publiek ter verkoop worden aangeboden:
Het bezinkt galjootschip ORION, liggende te Antwerpen, groot 126 ton, volbouwd in 1856, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de scheepsmakelaar Van der Bergh Fils, te Antwerpen, bij de ondergetekende notaris te Winschoten, ten wiens kantore tevens de verkoop-condities en inventarislijst ter inzage zullen liggen.
Inmiddels is het schip uit de hand te koop, bij de heer G.A. Addens, te Winschoterzijl.
B. Haitzema Viëtor, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 februari. Scheepsvrachten – Naar Londen of Oostkust bestemd Sh.20/ in full; ook Sh.14/6d. in full, per 10 quarters haver.


Datum: 02 maart 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een tjalkschip, groot 28 ton, en een snel zeilend jacht met tuig, groot 5 ton, bij Sijbe Nijdam, scheepstimmerbaas te Sneek.


Datum: 03 maart 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Groningen, 28 februari. Vertrokken de ANNA MARGRIETHA, kapt. Veldkamp, naar Ipswich.
(opm: eerste reis van deze kof)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.L.M. van Kruyne, notaris te Brielle, is voornemens, ten verzoeke van kapt. C.P. Navet, gevoerd hebbende het Franse brikschip CYGNE, van Riga naar Rouaan bestemd, binnen de stad Brielle op vrijdag de 9e maart 1866, des morgens ten elf ure om contant geld te verkopen het hol of casco van hetzelve schip, zo als hetzelve is liggende nabij de Brielse haven. Voorts de daarvan geborgen inventaris, bestaande in zeilen, ankers, kettingen, trossen, staand en lopend touwwerk, twee boten, en wat verder te koop zal worden aangeboden.
Wijders de uit hetzelve schip geborgene lading, bestaande in ongeveer 2600 Riga planken, ter dikte van 3, breedte van 9-10½ en 11 duim Engelse maat, verschillende lengte van 6 tot 34 voet.
Informatien bij de heer P. Gallas, consulair agent te Hellevoetsluis, en ten kantore van genoemde notaris.
(opm: gekocht door J. van Beckman te Maassluis en verdoopt in TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Goudswaard; IDnr 16220)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De ondergetekende, eigenaar geworden zijnde van de stoomsloep TJIDANIE, thans genoemd WILLEM, brengt bij deze ter kennis van het publiek, dat er gelegenheid bestaat deze stoomsloep in te huren, hetzij naar de eilanden in de baai van Batavia of ook naar de schepen liggende op de binnen- of buitenrede, zullende de prijzen zo billijk mogelijk gesteld worden. Informaties te bekomen in de Stads Herberg bij de ondergetekende,
J.F. Tentée.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makasser, 19 februari. Zaterdag jl. de 17e dezer vertrok van hier naar Soerabaja Zr.Ms. stoomschip RETEH, commandant Hugenholtz. Deze oorlogsbodem is dermate door de witte mieren aangetast, dat het niet raadzaam werd geoordeeld hem alleen te laten vertrekken, weshalve hij vergezeld ging van Zr.Ms. stoomschip BALI, commandant Jhr. Clifford Kocq van Breugel, ten einde bij onverhoopt zinken of andere wederwaardigheden onmiddellijk hulp te kunnen ontvangen. Naar men verneemt, zal de romp te Soerabaja op publieke veiling worden verkocht.


Datum: 06 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 maart. Laatstleden zaterdag (opm: 3 maart) arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip HILLEGIENA MAGRETHA (opm: HILLECHIENA MARGRITHA), kapt. D.J. Joosten van Wildervank, groot 55 last, gebouwd bij G. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 08 maart 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 08-03-1866. Rotterdam 7 Maart. Aangaande het verongelukken van het Nederlandsche schip STAATSRAAD VAN DER HOUVEN kortelijk gemeld, deelt het Bataviaasch Handelsblad liet volgende mede: Het Nederlandsche schip Staatsraad van der Houven, kapt. Kip, op reis van Soerabaija naar de Golf' van Perzie, is in de nabijheid der Kokos-Eilanden door een cycloon overvallen, lek geworden en was dientengevolge genoodzaakt op een dier eilanden binnen te loopen. In een orkaan die twee dagen later opstak, werd het schip van de ankers, tegen een koraalrif geslagen en verbrijzeld. Schip en lading.zijn op Java geassureerd voor eene som van ƒ 250,000 en (liggende of niet liggende) aan de strandingsplaat voor ƒ 5000 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 maart. Naar men verneemt is de op Vlieland gestrande en gezonken schoener JOHANNA, kapt. Wilmink, door de laatste stormen verbrijzeld geworden en zijn de wrakken op gezegd eiland aangespoeld.


Datum: 10 maart 1866


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 5 maart. Men schrijft ons uit Patti d.d. 2 maart: Donderdag ll. is hier gepasseerd om naar Samarang te vertrekken de Europese en Chinese bemanning van de Franse brik MITO (opm: HYTHO), die gestrand is bij de Karimon-Djawa-eilanden. Het vaartuig is geheel vergaan, alleen de bemanning heeft zich met een sloep kunnen redden, waarmede zij bij Joana geland is. Uitgehongerd en ter nauwer nood gekleed, kwamen de schepelingen daar aan. De resident heeft hen echter zo spoedig mogelijk van al het nodige voorzien en hen vervolgens per pedatti naar Koedoes laten transporteren. (opm: zie ook JB 140366)


Datum: 13 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 maart. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip PRESIDENT LINCOLN, kapt. K. Bakker, van Krommenie, groot 200 ton, gebouwd bij D. Drenth te Muntendam.


Datum: 14 maart 1866


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara. In de nacht van de 12e op de 13e februari jl. is de Franse schoener HYTHO, gezagvoerder Fanra, op de koraalklippen bij Katang, zijnde een van de Karimon-Java-eilanden, door hevige stormen en stromen gestrand en verbrijzeld. Dit vaartuig, dat te Bordeaux te huis behoorde, was op de 27e januari van Amoy vertrokken, met bestemming naar Semarang. De equipage bestond uit de gezagvoerder, de stuurman, 6 Europese en 4 Chinese matrozen, terwijl zich bovendien nog 19 Chinezen als passagiers aan boord bevonden. De pogingen door de equipage en passagiers aangewend om het vaartuig weer vlot te krijgen, waren vruchteloos, daar het schip op zijde viel en vol water raakte. Eerst op de 16e februari jl. toen het weer enigszins bedaard werd, slaagde men er in met de twee aan boord zijnde sloepen, een gedeelte van de bemanning naar het kleine eiland Katang te brengen, doch eerst twee dagen later kwam de gezagvoerder, die de laatste geweest is om het verongelukte vaartuig te verlaten, met de overige schepelingen op het onbewoonde eiland Katang aan wal. Op de 13e februari jl. had men van Karimon het vaartuig in de nabijheid van Katang gezien en door het aanspoelen van planken en andere voorwerpen, bestond er geen twijfel of het was gestrand; door het stormachtige weer kon echter geen hulp verleend worden, zodra op de 16e februari het weer enigszins gunstiger werd, slaagde de posthouder van Karimon-Java erin om enige zeelieden te vinden die het durfden wagen met drie kleine prauwen zich naar het eiland Katang te begeven. De reis van die prauwen werd door het stormachtige weer zeer vertraagd, zodat eerst op de 20e februari jl. al de schipbreukelingen, na het uitstaan van vele gevaren en ontberingen, behouden te Karimon-Java aankwamen, alwaar zij door de posthouder van het nodige werden voorzien en hun al die hulp werd verleend, die hun toestand vorderde.


Datum: 15 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 7 maart. De tuigage van het hier gezonken schoenerschip JOHANNA, kapt. Wilmink, heeft heden bij de verkoop NLG 640,80 opgebracht. Het wrak van voormeld schip gold NLG 15. (opm: zie NRC 010366)


Datum: 16 maart 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw zijnde nieuw tjalkschip, nagenoeg gereed, lang 18.744 el (66 voet), wijd 3.976 el (14 voet), hol ruim 1.420 el (5 voet 9 duim). Te bevragen bij W. Leijenaar onder Midlum bij Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij de weduwe S.A. Nieuwland te Deinum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ongehuwde scheepstimmerknecht kan terstond werk bekomen bij de weduwe S. Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden, waar tevens twee nieuwe bootjes te koop zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het eerste klasse Nederlands galjootschip IRIS, kapt. J. Roucour, liggende te Harlingen. Nadere informatie bij de heren Van der Beij & Co. te Amsterdam, of bij I. & S. Wiarda te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdag 28 maart 1866, des avonds 7 uur, op Zeeburg aldaar, publiek verkopen een tjalkschip, groot 59 ton, met zeil en treil, genaamd de TWEE GEBROEDERS, liggende in de Diepe Dolte op het Zuid te Workum. Condities te vernemen ten kantore van de notaris.


Datum: 17 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 16 maart. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip MARIANNE, kapt. B.B. Vlas, van Veendam, groot 105 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 14 maart. Volgens telegrafisch bericht is de bark FORTUNA, kapt. De Groot, van Shields naar Singapore, bij Oost-Duinkerken op strand geraakt.(opm: zie ook NRC 141166 en NRC 221166)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 4 maart. De schoener ELTICA MEEZENBROEK, kapt. Vegter, van Nizza naar Hamburg, is hier wegens gebrek aan provisie binnengelopen, maar heeft de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode

Het Franse schip VELLORE van Bordeaux, kapt. Didier, heeft ten gevolge van mistig weer schipbreuk geleden op het eiland Amsterdam. Zes schepelingen zijn daarbij omgekomen. De overigen hebben zich op Amsterdam gered en daar bij gebrek aan vuur van rauwe vis, zeehonden enzovoort geleefd, totdat zij door een Amerikaanse walvisvaarder zijn opgenomen en naar St. Paulus overgebracht op een daar aanwezig etablissement. Van daar zijn zij op 13 februari jl. op een Engels schip naar Calcutta overgevoerd. Dit bericht is afkomstig van zekere heer E. Morisse, gedagtekend St. Paulus en Amsterdam 16 februari jl. en te Anjer aangebracht per JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duijn, bestemd voor Singapore. De data van de schipbreuk en van het verblijf van de schipbreukelingen zijn te raadselachtig om ze mede te delen.


Datum: 20 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 maart. Laatstleden zaterdag (opm: 17 maart) arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip FROUKTJE DIJKSTRA, kapt. J.P. Hamstra, van Wartena, groot 55 last, gebouwd bij R. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 februari. Het schip POLLUX, kapt. Blok, van Soerabaja naar Amsterdam, is gestrand en verbrijzeld. Het volk is gered, de lading is weg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een halfsleten tjalkschip, groot 28 ton. Te bevragen bij H.P. van der Werff, aan het Buitensteverlaat te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in beste staat zijnde overdekte Keulse aak, groot 32 ton, liggende aan de scheepstimmerwerf van T. Nijdam te Sneek en te bevragen bij de deurwaarder A. Heringa aldaar.


Datum: 21 maart 1866


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

JB 210366
Soerabaija, 15 maart. Het wrak van het kopervast en gekoperd Nederlands barkschip POLLUX, zoals hetzelve is liggende of niet liggende te Tandjong Passir Poetie, beoosten Bali, met de aanwezige of niet aanwezige inventaris, is gisteren op publieke vendutie verkocht geworden voor de som van NLG 405,-

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 15 maart. Het wrak van het kopervast en gekoperd Nederlands barkschip POLLUX, zoals hetzelve liggende of niet liggende is te Tandjong Passir Poetie, be-oosten Bali, met de aanwezige of niet aanwezige (goederen), is gisteren op publieke vendutie verkocht geworden voor de som van NLG 405.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 18e dezer kwam in de beste orde ter rede Batavia de stoomboot SUNDA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, gezagvoerder Van der Bolck. Het scheepje, waarvan het dek, als het vaartuig beladen is, zich slechts 2½ voet boven water verheft, met een verschansing van twee voet, vóór een diepgang van 6½ en achter van 9 voet heeft, was bemand met 16 koppen en heeft gedurende de grote reis langs de Kaap als zeeschip uitmuntend voldaan. De reis kan echter voor de opvarenden bij zwaar weer niet van de aangenaamste zijn geweest en komt ons wel een weinig gewaagd voor. Het scheepje is 125 voet lang en 18 breed, deed achtereenvolgens St. Vincent, Madeira, Ascencion, St. Helena, de Kaap en Mauritius aan en heeft 105 zeedagen en 25 dagen oponthoud op genoemde plaatsen. (opm: het stoomschip SUNDA was de 8e november 1865 van Plymouth vertrokken).


Datum: 22 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 maart. Gisteren kwam hier in de haven de brik SIJMON EN MARTINA, kapt. Oldenburger, van Harlingen naar Falkenberg. Het brak de 13e, onder Laesoe ten anker liggende, de spil en moest anker en ketting slippen.


Datum: 23 maart 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

AH 23-03-1866 SCARBOROUGH, 19 Maart.

Het kofschip AFINA, kapt. Potjewijd, is door de JAMES WATT naar Hull op sleeptouw genomen en te Hull voor reeders-rekening verkocht.


Datum: 24 maart 1866


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De directeuren der Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij maken hierbij bekend, dat een verdere uitkering zal plaats hebben van 28 pct. of NLG 280 per aandeel, waarover dagelijks te hunnen kantore kan worden beschikt.
MacLaine, Watson & Co.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 23 maart. Naar men verneemt zal de stoombootdienst op de Westerschelde, welke met de 1e april a.s. door de Provincie zelve zal worden aangevangen, een meer uitgebreide dienstregeling verkrijgen. Tot dat einde hebben Gedeputeerde Staten de stoomboot STAD VLISSINGEN No. 1 van de tegenwoordige concessionaris overgenomen en een nieuwe dubbele schroefstoomboot zal er gemaakt worden, welke echter eerst op het laatst der maand mei in de vaart zal kunnen worden gebracht.
Wanneer beide stoomboten in gereedheid zijn, zal er waarschijnlijk driemaal voor Breskens en tweemaal daags voor Neuzen gelegenheid bestaan met laatstgenoemde boot; terwijl de STAD VLISSINGEN No. 1 alsdan naar Neuzen zal vertrekken om de dienst van daar naar Hoedekenskerke, Walsoorden, Hansweert en omliggende plaatsen waar te nemen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dinsdag is alhier (opm: Vlissingen) ten verkoop aangeboden het wrak van het gestrande Engelse barkschip CATHERINA, thans liggende in het dok, hetwelk met al deszelfs inventaris is verkocht voor NLG 6.732.


Datum: 27 maart 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop twee schepen, een oud 6 jaar, groot 15 ton, en een dito, groot 22 ton, met geheel tuig, beide nog best, bij E.H. van der Zee te Joure.


Datum: 28 maart 1866


Krant:
 SMG - Shipping and Mercantile Gazette (London)

Vlie, 25 maart. Uitgezeild de VROUW HELENA, kapt. Kraan, (opm: tjalk, kapt. W.H. Kraan) naar Noorwegen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 16 maart. Met zeer veel genoegen hebben wij uit een goede bron vernomen, dat door een drietal particulieren te dezer stede op een in de vorige maand te Soerabaja plaats gehad hebbende veiling van stoomschepen, de SINGAPORIAN is aangekocht, en dat die wakkere ondernemers het voornemen hebben het genoemde schip geregeld iedere maand naar Priaman, Tikoe, Aijer-Bangies, Natal, Siboga, Baros, Singkel en Goenoeng Sitolie te dirigeren. (opm: zie JB 101066)


Datum: 29 maart 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostmahorn, 26 maart. Heden is alhier als bijlegger binnengekomen het schip PETRONELLA GEORGINA GEORGINA (opm: vissloep, maar met zeebrief en derhalve [tijdelijk] als vrachtschip in gebruik), kapt. J. Krijnen, van Amsterdam naar Helgoland, met gebroken zwaard.


Datum: 30 maart 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 27 maart. Kapt. De Groot, voerende het schip WAALSTROOM, van Decima, laatst van Shanghai, hier binnen, rapporteert, dat hij van 15 tot 23 maart tussen de Wester-Eilanden en de Gronden bij afwisseling hevige stormen heeft doorgestaan, met zeer hoge zee, waardoor het schip zeer zwaar werkte en de deknaden sprongen, hetgeen veel lekkage in de kajuit, het kabelgat en logies veroorzaakte. Genoemd schip heeft ook schade aan verschansingen en galjoen. Het heeft 144 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belfast, 27 maart. De Nederlandse schoener CHARLOTTA (opm: schoenerkof CHARLOTTE, kapt. M.D. Bakker), van Duinkerken naar Londonderry bestemd, welke in de Dundrum-baai op strand geraakt was – zie ons nummer van 28 dezer (opm: niet in deze kroniek aanwezig) – is af- en hier binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoping te Grouw. De notaris P. Boltjes te Grouw zal op woensdag de 4e april 1866, des avonds ten 7 uur, ten huize van J. Riemersma, kastelein te Grouw, onder uitloving van strijk en verhooggeld, verkopen een scheepstim¬merwerf met woonhuizingen en aanbehoren, staande zeer geschikt aan de Baai te Grouw, thans bij A. en R. van der Werf in gebruik en zulks in vier percelen, breder bij biljetten omschreven.


Datum: 31 maart 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 maart. Aangaande het verongelukken van de MARIA AGNES, kapt. Westenenk, van Padang herwaarts, verneemt men nog, dat dit heeft plaats gehad aan de Portugese kust, op 42º NB 14º WL, en dat de passagiers en het volk werden opgenomen aan boord van de WATERSPRITE. (opm: zie JB 300566)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 maart. Het schip DIRK HENDRIK, kapt. Prins, komende van Aux Cayes, welke de 24e alhier lek is binnengelopen, is nagezien geworden en is men begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 29 maart. Het barkschip JACOBA, kapt. Schaap, van Shields naar Singapore, is hier met assistentie, op de hoogte van Shipwash alwaar het op strand gezeten heeft, binnengebracht. Het is lek en heeft enige steenkolen over boord geworpen en drie ankers, werpankers, enz. verloren.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De Stoomvaart-Reederij onder directie van Besier & Jonkheijm, kantoor houdende te Soerabaja, zal per 1 april a.s. een dienstregeling harer stoomschepen bekend maken. (opm: tot dan toe werd deze dienstregeling nog steeds gepubliceerd onder de firma W. Cores de Vries te Soerabaja).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen.
Het schip NEDERLAND, kapt. Van Steenderen (opm: fregat; kapt. A.A. van Steenbergen), gebouwd in 1854, groot 373 lasten, in veiling aangeslagen tegen 12 februari, is uit de hand verkocht voor NLG 39.000 aan de reders Klerk & Voogd te Dordrecht (opm: nieuwe kapitein G. Rotgans).
Uit de hand wordt te koop aangeboden het barkschip J.C. SCHOTEL, groot 324 gemeten lasten, gebouwd in 1849, liggende te Dordrecht. (opm: de bark, bouwjaar 1849, werd niet verko opm: de bark, bouwjaar 1849, werd niet verkocht en ging in maart 1867 onder kapt. E.M. Chevalier weer in de vaart)
opm: de bark, bouwjaar 1849, werd niet verkocht en ging in maart 1867 onder kapt. E.M. Chevalier weer in de vaart)
cht en ging in maart 1867 onder kapt. E.M. Chevalier weer in de vaart)


Datum: 01 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 maart. Een bij het Departement van Marine ontvangen telegrafisch bericht meldt, dat Zijner Majesteits fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, de 30e maart jl. te Smyrna is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 30 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F. Kloos, alhier, met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip ELIZABETH, groot plm. 600 gem.
lasten, bestemd voor de grote vaart en gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam; het zal gevoerd worden door kapt. IJ. Feenstra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 maart. Volgens telegrafisch bericht van Fredrikshavn van heden, is het stoomschip WILLEM DE DERDE, kapt. Piejeers, van Amsterdam naar Koningsbergen, bij de Hirsholmene op de stenen geraakt, doch was dicht gebleven; de kapitein was overeen gekomen om het schip af te brengen, dat echter nog niet gelukt was; men had vaartuigen
afgezonden om te lichten. Volgens een later bericht, was het schip niet meer dicht, doch kon
met de stoompomp genoegzaam lens gepompt worden; de lading zou vermoedelijk geheel gelost moeten worden. (opm: het schip bleef behouden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam.
- Naar Batavia en Samarang. De clipper fregat WILLEM POOLMAN, kapt. A. Hoogenstraaten. ~ Adres: van Zeijlen & Decker, Wambersie & Zoon en P.A. van Es & Co. alhier, Hoyman & Schuurman te Amsterdam en F.L. der Kinderen te 's Hage.
- Naar Batavia en Samarang. De Nederl. bark BESTEVAER, kapt. P.C. Rosier.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen alhier en Hoyman en Schuurman te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. Het Nederl. fregat SUSANNE, kapt. E. Vonck.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Batavia. Het Nederl. clipperschip NOACH, kapt. A. Lupcke.
Adres: Hudig en Pieters.
- Naar Batavia. Het Nederlandse fregat DAGERAAD, kapt. J.J. Duinker.
Adres: Hudig & Pieters.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Nederlandse bark JOAN, kapt. C. la Seur.
Adres: Van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer, alhier en De Coningh &, Co. te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. Het Nederlandse fregat JASON, kapt. W.H. Rusman.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Boston. De Nederlandse schoener TRITON, kapt. Sandberg.
Adres: Wambersie & Zoon.
- Naar Bremen. De Nederlandse kof MEERMIN, kapt. B.G. Smith.
Adres: Fauchey & De Vletter.
- Naar Buenos Aires, eventueel Montevideo. De Nederlandse schoener ADRIANUS, kapt. Kremer.
Adres: Vlierboom & Suermondt of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Buenos Aires. De Nederlandse schoener CONCORDIA, kapt. J. Goossens.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.
- Naar Decima en Kanagawa. De Nederlandse bark JACOB , kapt. J. Mulder Drenth.
Adres: P.A. Van Es & Co. en Vlierboom & Suermondt alhier en De Coningh & Co. te A’dam.
- Naar Gibraltar. Het Nederlandse schip MARIA JOHANNA, kapt. S. van Gelderen.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Gibraltar. De Nederlandse schoener MORGENSTER, kapt. J. van Dijk.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Hongkong (direct). De bark KRIMPEN A/D. LEK, kapt. W.G. Rotgans.
Adres: Vroege, Nieuwkamp en De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Japan (na arrivement). De Nederlandse brik ST. HELENA, kapt. J.T.H. Pille.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom en Suermondt.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse schip OCEAAN, kapt. W. Post.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Macassar. De Nederlandse bark KONING WILLEM III, kapt. J.J. Vellenga q.q.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters.
- Naar Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse bark FRANCINA WILLEMINA, kapt. J.A. van Winkel. ~ Adres: Johs. Ooms Ez. & Co., of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Melbourne (Hobson's Bay). Het Nederlandse fregat BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. L.E. Grafthuis. ~ Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Napels. De Nederlandse schoenerbrik PERSA, kapt. A.Ph. Drenth.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Oporto en Lissabon. Het Nederlandse schip FORTUNA, kapt. J. Hoogerwerf.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Padang. De Nederlandse bark BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer.
Adres: Van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De
Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Philadelphia. De Nederlandse schoener SIRENE, kapt. Hermanns.
Adres: Wambersie & Zoon.
- Naar Samarang (direct). De Nederlandse. bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Singapore en Hongkong (na arrivement). De Nederlandse clipper-bark ELLINA, kapt. A.F. Lammerts. ~ Adres: P.A. van Es & Co. alhier, en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore. De Nederlandse bark PETRONELLA, kapt. W.F. Leicher.
Adres: Vroege, Nieuwkamp en De Wijs alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Nederlandse bark MADURA, kapt. M.F. van den Kerkhoff.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse galjoot GRIETJE, kapt. R.R. Lukkien.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse galjoot CATHARINA JOHANNA, kapt. D.J. Mulder.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse galjootschip MARTHA, kapt. J.J. Scherpbier.
Adres: Kuyper, van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof ZWERVER, kapt. B.B. Höster.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.
- Naar St. Petersburg Het Nederlandse galjootschip MARIA, kapt. H.M. Pot.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg Het Nederlandse galjootschip JANTINA, kapt. G.W. Lohman.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Triëst. De Nederlandse schoener HIRAM, kapt. L.R. Roelfsema.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Dordrecht.
- Naar Batavia. De Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande te Dordrecht en te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Nederlandse ijzeren bark FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam.
- Naar Batavia. Het Nederlandse fregat NEDERLAND, kapt. G. Rotgans.
Adres: Oolgaardt & Bruinier en Jan Daniels & Zn. & Arbman.
- Naar Batavia en Samarang. Het Nederlandse clipper campagneschip INSULINDE, kapt. P.P. Duinker Jr. ~ Adres: Geb. Hendrichs & Co. en Wed. Jan van Wesel & Zn. te Amsterdam.
- Naar Batavia en Samarang. De Nederlandse bark DEN ELSHOUT, kapt. E. Akkerman.
Adres: De Coningh & Co.
- Naar Batavia en Soerabaja. Het clipperschip VICE-ADMIRAAL MAY, kapt. N.M. Oudshoorn de Groot Stiffry. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Kanagawa en Decima (via Batavia). Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade. ~ Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam en Bosscher & Co. te Amsterdam.
- Naar Napels. De Nederlandse schoener TEELKINA MEISKINA, kapt. W. de Haan.
Adres: Hagenzieker & Co.
- Naar Padang (direct). De Nederlandse bark ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes.
Adres: Wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Naar Samarang (direct). De Nederlandse bark DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Nederlandse bark SLIEDRECHT, kapt. Y. Feenstra.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Soerabaja (direct). De Nederlandse campagne bark MENTOR, kapt. H.W. Butenuth.
Adres: Gebr. Hendrichs & Co. en Wed. Jan van Wesel & Zn.
- Naar Soerabaja (direct). De Nederlandse bark ESTAFETTE, kapt. O.J. Oepkes.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De Nederlandse schoener TEXEL, kapt. C.J. Kolle.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, alhier.
- Naar Suriname. De brik PARAMARIBO, kapt. F. Jaski.
Adres: Hoyman & Schuurman.
- Naar St. Thomas en Curaçao. Het brikschip ZEESTER, kapt. R. Zoetelief.
Adres: E. Windhouwer.
- Naar St. Thomas en Curaçao. Het brikschip SANTA ROSA, kapt. J.A. Buikes.
Adres: E. Windhouwer.


Datum: 02 april 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Edictalladung behuf Todeserklärung.
Auf desfällsigen Antrag werden nachbenannte Verschollene:
1. der Schiffer Jan Christoffers Löschen von Westgaste, geboren am 9. März 1812;
2. dessen Ehefrau Henrika, geborene Tollenär, ebendaher;
3. die nachbenannten Kinder der sub 1 und 2 gedachten Eheleute:
a. Alida Löschen, geboren am 28 October 1840;
b. Antje Johanna Löschen, geboren am 1 May 1843;
c. Margaretha Löschen, geboren am 20 Juny 1848;
d. Henrich Löschen, geboren am 8 November 1849;
welche mit ihren erwähnten Aeltern sich auf dem im December 1854, in der Nähe der lnsel Ameland gestrandeten Schiffe GEBR. LÖSCHEN befunden haben sollen;
4. Reiner Claassen, Schipper aus Westermarsch , geboren am 10 August 1825, ein Sohn der Eheleute Claas Reints, Schipper, und der Steintje Roolfs;
5. Mamme Eden Gerdes, aus Norden, geboren am 25 September 1829, ein Sohn der Eheleute Gerd Mammen Gerdes und der Jantje Gerdes Fischer.
Sowie deren Erben und Erbnehmer aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem auf
Sonnabend den 9 Juny 1866, Mittags 12 Uhr,
Anberaumten Termine da hier oder auf hiesiger Gerichtsschreiberei schriftlich oder persöhnlich zu melden und daselbst weitere Anweisung zu erwarten.
Norden, den 27 September 1865.
Königlich Hannoverisches Amtsgericht, Guischott.


Datum: 03 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 maart. Door de stoomboot WILLEM I, kapt. Hazewinkel, van Hamburg te
Texel binnen, wordt gemeld dat het schip JEANNETTE MARIANNE, kapt. Timmerman, van Newcastle naar Amsterdam, op sleeptouw heeft genomen en lek binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 april. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip WILLEM DE DERDE gisteren vlot gekomen en is het lek door duikers gestopt zijnde, naar Kopenhagen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Volgens brief uit Soerabaja, d.d. februari, is het Nederl. schip MARIA ELISABETH, kapt. Flens, (opm: kapt. J. Flens), van Batavia herwaarts, lek uit zee terug gekomen (vroeger gemeld) aldaar afgekeurd; de lading zal in een ander schip worden overgescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

FaImouth, 28 maart. Het schip JOHANNA ELISE, kapt. Meijer, de 17e dezer van Ibraïl alhier
aangekomen, is heden door het lichten van het anker met de ENCHANTRESS in aanraking geweest en heeft daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 maart. Volgens bericht van de loods is het Hollandse kofschip CATHARINA,
kapt. Moesker, van Malaga naar hier bestemd, op de Elbe gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 maart. Het schip JACOBA, kapt. Schaap, van Newcastle naar Singapore, is volgens brief uit Londen, van gisteren, lek, met verlies van 3 ankers en na een gedeelte van de lading over boord geworpen te hebben, te Harwich binnengebracht, hebbende op Shipwash op strand gezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 maart. De schepen DIRK HENDRIK, kapt. Prins, van Aux Cayes, alhier lek binnengelopen en DINA, kapt. Fijn, van Swansea naar Genua, alhier met schade binnengelopen, zijn nagezien en bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 27 maart. Scheepsvrachten. Gesloten werden o.a.: Naar de oostkust van Engeland 2/ 9 d. à 2/ 10½ d., Londen 3/, Leith 2/ 3 d., Firth of Forth 2/ 3 d. en Belfast 3/ 3 d., per 2000 quarters tarwe en naar Gloucester 22/ v. eiken- en 19/ 6 d. voor dennenhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 26 maart. Scheepsvrachten. In de laatste tijd werden voor hier liggende schepen de volgende vrachten bewilligd: Naar Londen 14/ 6 d. v. dennenbalken en langw. slepers; naar Sunderland 10/ v. vierk. dito; naar St. Nazaire FFR 43 en 15% v. dennenhout en naar Grangemouth 2/ per 500 ? tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 april. Zaterdag laatstleden (opm: 31 maart) arriveerde alhier het nieuw gebouwd klipper-brikschip JOHANNA MEIJER, kapt. E. Tholen, groot 243 ton, gebouwd bij F. & K. Wilkens, beide te Veendam.


Datum: 04 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Aangekomen schepen op Java:
NEERLANDS VLAG kapt. v.d. Broek Humphrey van Singapore.
ST. JAN kapt. Lommerse van Rotterdam.
QUARTET kapt. Mulder van Amsterdam.
CHINA kapt. Tofield van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 april. Gisteren is het Eng. barkschip LADY ALICE, kapt. Stranack, in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal in aanraking geweest met de stoomboot BERENICE; de eerstgenoemde heeft belangrijke schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 31 maart. Heden is alhier binnengelopen wegens gebrek aan provisie, de Nederlandse schoener GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. Van Heiningen, van Maroïm naar Landscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 27 maart. Het schip ELSINA, kapt. Mulder, van Shields naar Oporto, met schade
hier binnen (vroeger vermeld), lost de lading.

Krant:
  JB - Javabode

Wij vernemen heden het volgende. De stoomschepen van de vorige onderneming W. Cores de Vries, welke in concurrentie met de schepen van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij in deze archipel zullen blijven varen, zijn aangekocht geworden door een associatie in Nederland gevormd, en zullen voortaan varen onder directie van de firma Besier en Jonckheijm te Rotterdam. De heer Besier, lid van genoemde firma, welke zich sedert enige maanden op Java bevindt, zal tegen het einde van deze maand naar Nederland terugkeren en heeft het bestuur van deze onderneming opgedragen aan de heer F.H. Schmidt te Soerabaja. Dat er ondernemingsgeest toe behoort, om de concurrentie met de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij, sterk door haar jaarlijkse subsidie en contract met het gouvernement, te durven aanvaarden, zal wel niet ontkend worden. Maar ook het publiek en in de eerste plaats de handelsstand zal het voordeel van deze concurrentie voor zich zeker begrijpen. Reeds was tarief vermindering door de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij daarvan een onmiddellijk gevolg. Wij twijfelen dan ook niet, of men zal door veel gebruik te maken van de schepen van de nieuwe ondernemers, hen in de mogelijkheid willen stellen, de aangevangen concurrentie te kunnen volhouden. Daar, zoals wij zeer bepaald weten, de heer Fop Smit van Nieuw-Lekkerland, een man bekend zowel in Nederland als in deze gewesten, door zijn energie en ondernemingsgeest, de ontwerper van en verreweg de voornaamste deelhebber in deze associatie is, zo vrezen wij niet, dat een aanvankelijk nadelig geldelijk resultaat ten gevolge zou hebben, dat de aangevangen concurrentie zou worden opgegeven. Meermalen toch heeft deze wakkere grijsaard in ongeveer gelijke omstandigheden bewijzen gegeven dat, had hij met zijn heldere blik een onderneming als goede uitkomsten belovende ingezien en eenmaal begonnen, hij zich door geen enkele zakelijke tegenslag laat afschrikken. Dat daarbij de middelen om zijn tijd te kunnen afwachten, hem niet ontbreken, is van genoegzame bekendheid.
(opm: de concessiehouder Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij [N.I.S.M.] verlaagde dus onmiddellijk zijn tarieven aanzienlijk, Besier & Jonkheijm volgde, enz., en na weinige tijd moest Besier & Jonkheijm deze ongelijke strijd opgeven en verkocht het materiaal aan de N.I.S.M, die terstond de tarieven weer op het oude niveau bracht)


Datum: 05 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 4 april. Zr.Ms. schroefstoomschip DOMMEL is gistermiddag te 3 uur naar zee gestoomd, ter opvolging zijner bestemming naar West-Indië onder bevel van de commandant luit. ter zee 1e klasse A.A.A. Gaijmans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam. Dinsdag 3 april.
Het schoenerschip AXIM, (geb. in 1853), kapt. K. Okkes, NLG 8.300. In slag NLG 2.000,
C.S. Oolgaardt. (opm: afgezien dat O.H.L. Muller als derde participant toetrad veranderde er niets; door de veiling was wel de waarde van de aandelen vastgesteld; kapt. H.J. Lieneman bleef aanboord van de AXIM)
Het schoenerschip VERWISSELING, (geb. in 1855), kapt. K.J. Karsten, NLG 6.100. In slag NLG 800, E.C.A. Koli. (opm: volgens de koopakte was het schip een schoener-brik; koper was kapitein Harm H. Koster, Nieuwe Pekela)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden avond overleed, tot mijn en mijn dochter’s diepe smart, plotseling, ten
huize van zijn familie te Delft, mijn beminde zoon Hendricus van den Acker, in den ouderdom van bijna 33 jaren, na vóór 10 maanden, na een 13-jarig verblijf in Brits-Indië, Japan en China, als gezagvoerder tot mij teruggekeerd te zijn.
Rotterdam, 2 April 1866. C.J. de Vlaming, Wed. C.J. v.d. Acker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Point de Galle, 2 april (per telegraaf). Er is niets van de lading van de Nederl. bark POLLUX, kapt. Blok, van Soerabaja naar Amsterdam, gered kunnen worden. (Zie ons no. van 18 mrt ll.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 24 maart. Het schip ELISABETH HELENA, kapt. R. Coerkamp, van Rio Grande naar Falmouth, de 8e dezer met schade hier binnengelopen (bevorens gemeld), heeft een gedeelte van de lading gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 31 maart. De bark FORTUNA, kapt. De Groot, van Shields naar Singapore, hier binnen (bevorens gemeld), heeft de lading steenkolen in entrepot gelost. Het schip is op een droge plaats gehaald, om nagezien te worden. Maandag a.s. zullen de experts tot die formaliteit overgaan. Kapitein De Groot is voortdurend nog ziek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Northshields, 30 maart. De bark FOP SMIT, kapt. Mets, naar Singapore bestemd, de 23e dezer uit Tyne vertrokken, is in de afgelopen nacht met verlies van boten uit zee teruggekomen.


Datum: 06 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 april. Volgens hier ontvangen bericht is de JANTINA JOHANNA (opm: schoener-kof), kapt. H.A. Horning, van hier naar Noorwegen gedestineerd, in de Noordzee gezonken, doch het scheepsvolk, behalve de kapitein, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 4 april. Het kofschip ELISABETH, kapt. M.E. Kuipers, met dakpannen van hier naar Christiana bestemd, is aldaar aangekomen met ingeslagen roef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 10 maart. Het Nederlandse clipperschip ORANJE NASSAU, kapt. G. Strang van Hees, met averij van Glasgow hier binnengelopen, is hedenmorgen naar zee gezeild, bestemd naar San Francisco.


Datum: 07 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 april. Het bij Fredrikshavn aan de grond gezeten stoomschip WILLEM III (zie ons nummer van 1 dezer) is hedenmiddag door het stoomschip SCANDINAVIEN op sleeptouw genomen en alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 4 april. Het schip ZEEHOND, kapt. Fenenga, van Nantes herwaarts, was de 30e maart onder Belle-Île liggende; het had veel slecht weer doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 27 maart. Het schip ELSIENA, kapt. Mulder, van Newcastle naar Porto, alhier binnengelopen, lost de lading.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, (geen datum) Volgens een heden morgen ontvangen particulier telegram van Pekalongan wordt ons het volgende medegedeeld:
Nabij onze rede is op de bark genaamd EILAND BANKA een oproer uitgebarsten. Drie personen van de equipage zijn vermoord en twee zwaar gewond. Gisteren avond zijn ze in het fort opgenomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. Heden is alhier gearriveerd het Engelse barkschip PEIHO, kapt. Harms, de 31e maart van Billiton vertrokken, agenten P. Landberg & Zoon. (opm: zie JB 240166 en JB 120566)


Datum: 08 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. Aan de fabriek te Fijenoord is hedenmorgen te 8 uur met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomsleepschip M. STINNES No. 3, gebouwd voor rekening van de heer M. Stinnes aan de Roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. Kapitein Abrahamsz, voerende het fregatschip WATERLOO, van Amsterdam naar Batavia, bevond zich de 4e dezer bij de Singels; passagiers en equipage waren in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 april. Volgens brief uit Mauritius, d.d. 7 maart, wordt gemeld:
Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sissingh, van Batavia herwaarts, te Mauritius met schade binnengelopen, had 21 febr., na volbrachte reparatie, de reis voortgezet

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Bok, van Batavia herwaarts, mede
te Mauritius met schade binnengelopen, is in het Droge Dok gehaald en opnieuw gekoperd, 1800 balen koffie en 300 kr. suiker waren in beschadigde toestand gelost en gedeeltelijk verkocht; het restant zou ook zo spoedig mogelijk verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 5 april. Het schip INDUSTRIE, kapt. Block, van Palina naar Londen bestemd, is hier gisteren binnengelopen met verlies van de marsra en door gebrek aan proviand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 maart. Het Nederlandse barkschip S. VAN HEEL, kapt. Dietz, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is hier de 22e febr. binnengelopen. Het heeft hevige stormen met zeer hoge zeeën na het uitlopen van de Straat Sunda ondervonden en is lek gesprongen, hetgeen zodanig toegenomen is, dat het 22 duim water in het uur maakte; de lading meer of
min beschadigd, was gelost en zou in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 maart. Kapitein Driest van het Nederlandse brikschip WILDEMAN, alhier de 20e febr. van de Kaap de Goede Hoop aangekomen, rapporteert dat op 18 febr. op 36º ZB en 54º OL een orkaan heelt gewoed, welke 11 uren heeft geduurd. Hij is bevracht naar Cork of Falmouth om order.


Datum: 09 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Men is nog zonder bericht aangaande het schip DE HOOP, kapt. Van Duyn (opm: schoener, kapt. P. van Duijn), op 8 september 1865 van Batavia naar Shanghai vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 6 april. Kapitein Blom van het Nederlandse barkschip MARIA ADOLPHINA bericht dat op de reis van Amsterdam naar hier, zijn zoontje, een kind van negen maanden oud, aan een bezetting op de borst overleden is; het zal hier begraven worden.


Datum: 10 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 9 April. Heden, is alhier op de scheepstimmerwerf van de heren J. Otto en Zonen, de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, genaamd STAD WOERDEN, tot
vervoer voor passagiers en goederen tussen Woerden, Leiden en Amsterdam, onder directie van de heer J. Knijff ADzn. te Woerden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 april. Onder het voorzitterschap van de heer W. Poolman werd eergisteren in Diligentia een vergadering gehouden van deelhebbers in de Nederl. Indische Stoomvaart-Maatschappij. Uit het bij die gelegenheid uitgebracht verslag is gebleken, dat van het maatschappelijk kapitaal van NLG 3.600.000, verdeeld in aandelen van NLG 1.200, in Europa geplaatst zijn 2.400 aandelen, waarop bereids 50 procent is gestort, terwijl 600 aandelen voor belangstellenden in Indië worden gereserveerd. Voorts vernam men uit bedoeld verslag, dat reeds een tiental, meestal schroefstoomschepen, allen gekoperd, in verschillende richtingen in de dienst zijn of daarvoor bestemd waren; dat geen kosten noch zorgen gespaard zijn, om die schepen doeltreffend in te richten; dat zij van 527 tot 98 last inhouden met 200 tot 40 paardenkr.; dat die vloot 1 januari voor Batavia gereed lag, om de
dienst aan te vangen, die geregeld is als volgt: twee reizen maandelijks tussen Batavia en Singapore, via Muntok en Riouw; vier tussen Batavia, Samarang en Soerabaja; één reis tussen Soerabaja en de Molukken; één tussen Batavia en Borneo's westkust; twee reizen tussen Batavia en Sumatra's westkust; één reis tussen Soerabaja en Borneo's zuidkust. De dienst is de 1ste jananuari jl. aangevangen, in tegenwoordigheid van Z.Exc. de gouverneur-generaal en de leden van de raad van Indië, die een proeftocht hebben gedaan met het stoomschip KONING WILLEM III. Z. Exc. betuigde bij herhaling zijn bijzondere ingenomenheid met de fraaie bouw en de gepaste inrichting van die bodem. In het verslag wordt nu opgemerkt dat het publiek blijkbaar tevreden is over de regeling van de dienst en de inrichting van de schepen; dat ook de regering zowel hier te lande als in Indië de meest ondubbelzinnige blijken heeft gegeven van haar wil om deze onderneming te bevorderen, waarvoor de maatschappij niet beter haar erkentelijkheid kan betuigen, dan door een onbekrompen uitvoering te geven aan de overeenkomst, met de Indische regering gesloten. Voorschriften in die geest zijn aan haar vertegenwoordiger op Java, de heer A. Fraser, gezonden. Met grote ijver wijdt deze zich aan zijne taak, waaraan zo grote verantwoor- delijkheid verbonden is. Bijzondere lof wordt ten slotte hem wegens de vervulling van die taak toegezwaaid. Het bedoeld verslag is in de vergadering van 7 dezer met algemene stemmen goedgekeurd, met de bijvoeging dat de innigste dank van wege de maatschappij zou worden aangeboden aan haar directeur, te ’s Gravenhage gevestigd, de heer W. Poolman, voor de gewichtige diensten, door hem aan de maatschappij bewezen en voor de hoogst belangrijke inlichtingen en raad, die hij door zijn langdurige ondervinding in Indische zaken in staat was te verstrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 april. Volgens bericht was kapt. Rolff, voerende het schip GEESIENA MARIA, van Amsterdam naar Batavia, d.d. 5 dezer alstoen zeilende bij Dungeness; schip en equipage waren in de beste staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 april. Het Nederlandse schip CATHARINA CORNELIA, kapt. Borst, van Amsterdam naar Koningsbergen, heeft volgens brief uit Elseneur, d.d. 3 dezer, in het Kattegat anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.A. Schroder, G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst, J.R. Bos Janszen, J.F.L. Meyjes, P. Reinecke, W. van Rossem, W.J. Langeveld Jr., E.C.A. Koli en A.J. Corver, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 16e april 1866, des avonds te zes uur, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris G. Leepkens, aan de meestbiedende of hoogst mijnende
te verkopen:
Het extra-ordinair wel bezeild ijzeren fregatschip STAD ENSCHEDÉ (opm: bouwjaar 1857), gevoerd door kapt. S.W.E. Kretschmer. Liggende in het Oosterdok over de Kweekschool.
Volgens Nederl. meetbrief lang 44 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 70 duimen, hol 4 ellen 45 duimen, en alzo gemeten op 586 tonnen of 309 lasten. Breder bij inventaris omschreven.
(opm: de STAD ENSCHEDE bleef tot 1869 opgelegd, toen het werd verkocht aan G.F. Egidius, Amsterdam, aldaar werd verlengd om in 1870 als bark KITTY onder kapt. Z. Mulder weer in de vaart te komen)
Nog zullen afzonderlijk worden geveild:
3 aandelen à NLG 350 in de Stoomboot-Reederij tot het Slepen van Schepen aan het
Nieuwediep.
1 aandeel à NLG 500 in de Amsterdamsche Sleepdienst-Maatschappij, onder directie van
J. Boelen J.Rz en J.A. de Haas.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors D'Arnaud & Co. en Oolgaardt en Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.S. Oolgaardt en W.IJ. van Reinouts, makelaars te Amsterdam, zullen op maandag 30 april 1866, des avonds te 6 uur, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, bij publieke opveiling, verkopen:
Een extra orodinair wel bezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JACOB EN ANNA, gemeten op 248 tonnen of 131 lasten, laatst gevoerd door kapt. M.C. Bonger en thans liggende aan de Oosterdoksdijk, met deszelfs complete inventaris.
(opm: G.H.L. Bakker, Amsterdam, werd de nieuwe eigenaar; kapitein werd J.M. Brakke)
Tevens zullen worden geveild:
1/40 aandeel in het gekoperd Nederlandse barkschip STAD ASSEN, Kapt. B.H. Boer, gemeten op 273 lasten.
Een aandeel à NLG 500 in de Stoomsleepdienst-Maatschapplj, onder directie van J. Boelen J.Rz. en J.A. de Haas.
Een chronometer van Arnold en Dent, no. 1292, bij Van Arcken, Kalverstraat.
Alles breder bij biljetten omschreven.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoijman en Schuurman of Van der Wouden en Lüber.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 april. Kapt. M.K. Gnodde, voerende het schip (opm: schoener) ANNA CÆCILIA, van Palermo naar St. Petersburg, de 31e maart te Gibraltar binnengelopen, rapporteert, veel stormweer te hebben gehad en de 21e maart bij Kaap Palos gered te hebben 18 man van het Engelse schip JOHN MOORE, van Almeria naar Newcastle, dat kort daarna gezonken is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 8 april. De vlag, die door heren houthandelaars ieder jaar wordt uitgereikt aan het eerste schip dat voor hun rekening in het voorjaar zaaghout aanvoert, is voor dit jaar toegewezen aan het schip REMELIA GEERTRUIDA, kapt. W.A. Katoen, de 2e dezer binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen 19 april provisioneel en de 26e daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een voor 7 jaren nieuw gebouwd tjalkschip, groot 30 ton, genaamd ELIAS ANNES, met derzelver toe- en aanbehoren, zoals hetzelve op de verkoopdagen voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende, 3 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 11 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 8 april. Zo als vroeger vermeld is geworden is de Nederlandse bark JACOBA, kapt. Schaap, van Shields naar Singapore bestemd, de 29e maart van de Shipwash afgebracht en alhier binnengebracht, nagezien geworden en zal zo spoedig mogelijk de reis vervolgen.


Datum: 12 april 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 7 april. Volgens brief van Mauritius, d.d. 7 maart, wordt gemeld, dat het schip ANNA, kapt. Bok, van Banjoewangie herwaarts, aldaar met schade binnen, in het droge dok gehaald en opnieuw gekoperd was; 1800 balen koffie en 300 kranjang suiker waren in beschadigde staat gelost en gedeeltelijk verkocht; het resterende zou ook spoedig mogelijk verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 9 april. Het schip CATHARINA CORNELIA, kapt. Borst, van hier naar Koningsbergen, heeft volgens brief uit Elseneur, d.d. 4 dezer, in het Kattegat anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 maart. Het barkschip S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz, van Batavia naar Rotterdam, is de 22e februari hier binnengelopen; had na het uitlopen van Straat Sunda slecht weer gehad en een lek bekomen, dat zodanig toenam, dat het 22 duim water in het uur maakte. Volgens later bericht was de lading, meer of minder beschadigd, gelost en zou in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, zal op dinsdag de 24e april 1866, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J.C. de Boer te Oude Pekela, in openlijke veiling verkopen:
Het in het jaar 1856 nieuw gebouwde schoener-kofschip ELZINA JANTINA, groot 107 tonnen of ruim 80 roggelasten, vroeger door J.A. Bos en laatst door K.G. Kanning bevaren, thans liggende te Groningen, met de daarbij behorende opgoederen, volgens de inventaris, die op franco aanvraag in tijds te bekomen zal zijn ten kantore van de notaris, terwijl het gemelde schip door gadingmakenden dagelijks te Groningen kan worden bezichtigd.
B. Haitzema Viëtor.
(opm: koper werd kapt. R.IJ. Hoeksema, Groningen; de nieuwe scheepsnaam BAREND)


Datum: 13 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Aangekomen schepen op Java:
STAD DELFT kapt. Van der Waal, van Rotterdam.
JOHANNES ANTHONIUS kapt. Voogd van Straten, van Rotterdam.
SOERABAJA PACKET kapt. Olivier, van Texel.
DORDRECHT kapt. Loos, van Rotterdam (laatst uit Portsmouth).
SUNDA (s.s.) kapt. --- van Kaap de Goede Hoop.
OTTO kapt. Stehman Tresling, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 maart. Een bij het Departement van Marine uit dn Piraeus ontvangen
telegram meldt de aankomst aldaar van Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, in de avond van de 10e dezer. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montrose, 10 april. De Nederlandse schoener HARMANNA, kapt. Van der Meulen, van Ipswich naar Portmahock, is alhier binnengelopen, zijnde een man van de equipage gisteren overleden.


Datum: 14 april 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 april. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip JANTJE, kapt. G. Knol, van Groningen, groot 150 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Foxholsterbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen, als:
Voor Rotterdam: ISAÄC DA COSTA, kapt. J.J. Klein; CONCURRENT, kapt. H.N. Ouwehand qq.; MADURA, kapt. M.E. van den Kerckhoff; HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl; NEDERLAND, kapt. M.J. van der Eb; ALLEGONDA JACOBA, kapt. D.J. Swart; JASON, kapt. W.H. Busman.
Voor Amsterdam: AQUARIUS, kapt. A. Altmann; ARIA EN BETSY, kapt. H.J. Haverbult; INSULINDE, kapt. P.P. Duinker Jr.; NEDERLAND, kapt. G. Rotgans; DOESBORGH, kapt. M. Spaanderman; NOORD-BRABANT, kapt. J.C.W. Loos ; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. E. van Ingen; PETRONELLA, kapt. J.C. Strootman; ANNA EN JEANNETTE, kapt. J. de Haan; DAGERAAD, kapt. J.J. Duinker; SLIEDRECHT, kapt. Borchers.
Voor Schiedam: MARY GODDARD, kapt. H.J. van Nouhuijs; PAUL JOHAN, kapt. A. Kooy.
Voor Middelburg: GRONDWET, kapt. F.C. Kamminga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 12 april. Het van Swansea met teer naar Lissabon bestemde schip CONCORDIA, kapt. Van der Meijden, is aldaar de 2e april gearriveerd, met schade aan de verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 13 april. Heden is deze rede gepasseerd een Nederlandse brik, komende van Buenos Aires en bestemd naar Antwerpen. Men denkt de KAREL AUGUST.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Woensdag (opm: 11 april) is alhier een telegram ontvangen, inhoudende dat de SOERABAJA PACKET, gezagvoerder S.C.J. Olivier, welk schip korte tijd geleden uit Nederland aankwam en na luttel verwijlens alhier naar Soerabaja zeilde, daar brandende ter rede gekomen is. De inventaris en een klein gedeelte van de lading zijn gered en het vaartuig heeft men op een bank, vermoedelijk in het Westgat, op 10 voet water laten zinken. Het schip heeft een kostbare lading lijnwaden in – men spreekt van een waarde van circa een miljoen – die men weldra voor zover zij niet door het vuur vernield zijn, als BS (opm: ??) op vendutie kan verwachten. De oorzaak van de brand moet zijn zelfontbranding van de lading. (opm: de clipper-bark bleef behouden)


Datum: 15 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het stoomschip TRIËST, kapt. Th. Buijs Jzn., zal tegen 10 mei vertrekken naar de Middellandse en Adriatische Zee. Adres: Reuchlin en Dutilh, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 april. Volgens een de 12e april te Schiedam uit Batavia ontvangen telegram, was het Nederlandse barkschip ST. JAN, kapt. Lommerse, bevracht tegen NLG 45 voor suiker naar Rotterdam en voor de overvoer van gepasporteerde militairen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 april. Het schip NIESSIENA SCHURINGA, kapt. Strobos (opm: schoenerkof, bouwjaar 1843; kapt. Hindrik Arends Strobos), van Kopenhagen naar Windau(opm: Ventspils), is volgens brief van Windau van de 6e april, in de nabijheid van die plaats gestrand; het was onzeker of het schip afgebracht zou kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 12 april. De Nederlandse schoener AFIENA SMIT, kapt. Boswijk, van Newport naar Kroonstad (met ijzer) is alhier binnengelopen met verlies van de boot en schade aan de stuurboords-verschansingen. De kapitein rapporteert, dat één van de bemanning door een rukwind over boord is geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 12 april. De schoener BETSY, kapt. Williams, van Portmadoc naar Kopenhagen en
de Ned. bark BESTEVAER, kapt.Rosier, zijn alhier binnengelopen met verlies van de kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 12 april. Het schip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten, van Bordeaux naar Hamburg, is alhier binnengelopen; de kiel moet schoongemaakt worden, wegens te vele aangroeiing.


Datum: 16 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Volgens ontvangen berichten uit Smyrna van 7 april jl. zou Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU de 9e daaraanvolgende naar Athene vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Volgens bericht uit Yokohama, d.d. 13 febr., had de MARIA, kapt. Van
Wulven, laatstelijk zeer zwaar weer op de kust gehad, vooral van de noord- en westenwinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 7 maart, is het Nederlandse schip LOEVESTEIN, kapt. Hulshoff, van Banjoewangie met stukgoed herwaarts, na tussen Mauritius en Madagascar door een orkaan belopen te zijn, de 1e maart aldaar binnengelopen; het schip is lek, hetgeen men veronderstelt boven het koper te zitten; dientengevolge heeft de expertise, de volgende dag gehouden, aanbevolen te lossen, totdat het koper boven water komt, om alsdan verder nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 april. Het schip AFIEN SMIT, kapt. Boswijk, van Newport naar Kroonstad, welke
gisteravond alhier lek is binnengelopen (zie ons no. van gisteren), is begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen, A. Roland Holst, C.S. Oolgaardt en E.G. Bosscher, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 30e april 1866, des avonds te zes uur, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen:
Het extra-ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast barkschip ELIZE HENRIËTTE, gevoerd door kapt. P.J. Deterding. Volgens Nederl. meetbrief lang 37 ellen; wijd 5 ellen 72 duimen; hol 5 ellen 25 duimen, en alzo gemeten op 494 tonnen of 261 lasten, bij Veritas geclassificeerd L 1. 1. en bij de Nederlandsche Vereeniging A. 2.
Gemeld schip ligt in het Oosterdok, aan de Dijk, is de 3e februari 1865 in laatste retourbevrachting voor de Ned. Handelmaatschappij binnengekomen, heeft onlangs, onder toezicht van de experts van Veritas en van de Vereeniging van Assuradeuren belangrijke
herstellingen ondergaan en is nieuw gekoperd, waarvan de rapporten aan boord van het schip zullen ter inzage liggen.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de boekhouders, de heren Wed. van Hasselt & Co. of met de cargadoors Bosscher & Co.
(opm: het schip werd aangekocht door F.U.H. Reiger & Co en c.s., Amsterdam; nieuwe scheepsnaam HELENA EN HENRIETTE; kapitein Deterding bleef aanboord)
- Voorts zal nog worden geveild:
2 aandelen in de Stoomsleepdienst-Reederij aan het Nieuwediep, onder directie van de
heer Paul van Vlissingen, ieder groot NLG 250.


Datum: 17 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 april. Zijner Majesteits schroefstoomschip DJAMBI, onder bevel van de kapt.luitenant ter zee P.A. van Rees, komende uit Oost-Indië, is in de morgen van de 16e dezer op de rede van Texel geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 14 april. De schepen CORNELIA, kapt. J.H. Leeuw, van Delfzijl naar Christiania en NICOLAAS THEODORUS, kapt. R. Haverschmidt, van Dokkum naar Oudsoen, zijn de 12e maart wegens tegenwind en storm te Rosnaesvaag binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes (Falmouth), 12 april. Het schip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten, van La Flotte naar Hamburg, hier binnen, heeft op het droge gehaald, om de bodem schoon te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 16 april. Zaterdag (opm: 14 april) arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip LUCIA MARIA, kapt. H. Thaden, van de Meeden, groot plm. 160 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.


Datum: 18 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 april. Heden is op de Zuidergronden gestrand de Engelse brik JOHN SUTHERFORD, kapt Chilvens, van Newcastle naar Nieuwediep bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 19 maart. Het Nederlandse schip CUBA PACKET, kapt. P.F.A. Rapp, van Galveston naar Liverpool, is alhier heden, wegens gebrek aan water, binnengelopen; doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer, 17 april. De 15e dezer was op de hoogte van Anjer een schip zeilende, tegengebrast, het was het Engelse schip JEDDO, gezagvoerder Smith, met 480 Chinese koelies aan boord, bestemd voor Demerary. De stuurman kwam aan wal, om brieven van de kapitein op de post te doen en antwoordde op de vraag, waarom het schip niet dichter de rede naderde, dat de kapitein bevreesd was voor het weglopen van de Chinese koelies, die reeds tweemaal oproer hadden gemaakt. De 16e, ’s avonds te zeven uur, hoorde de kapitein weer geweld maken in het schip. Hij kwam met de dokter; een passagier, met revolvers gewapend aan dek en bemerkte, dat er brand in het schip was, hoogst waarschijnlijk door de koelies aangestoken. Het eerste middel was koers te stellen naar de wal, om het schip te laten stranden, ten einde mensenlevens te behouden en omstreeks 10 uur was het schip gestrand bij het 3e punt (opm: Java’s Derde Punt; psn 06º30’ ZB 105º39’ OL). Het was een vreselijk toneel: stikdonkere nacht, het schip in volle vlam op de klippen, daarbij het akelig geroep en gekerm om hulp! Het schip is tot op het koper afgebrand, de kapitein, 23 matrozen en 315 koelies zijn gered. Des morgens was er geen schip meer te zien.


Datum: 19 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 april. In de Zuidergronden is gestrand en verbrijzeld het Engelse brikschip JOHN RUTHERFORD, kapt. Chilvers, van Shields naar het Nieuwediep, de equipage heeft zich met de boot gered en is alhier aangekomen. (Gisteren reeds kortelijk medegedeeld.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 april. De Nederlandse bark JACOBA, kapt. Schaap, welke gisteren de haven naar Singapore verliet, is naar Cork gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 15 maart. Op 1 dezer liep in Simonsbaai binnen, het schip LOEVESTEIN, 740 ton, kapt. C.J.D. Hulshoff, om te repareren (bevorens reeds vermeld). De kapitein bericht Banjoewangie op 28 dec. jl. te hebben verlaten, met bestemming naar Amsterdam, met een lading suiker, koffie en tin. Alles ging wel tot de 16e febr., toen men op de hoogte van Madagaskar een orkaan kreeg, die zo hevig was, dat het schip plat op zijde werd geworpen, ten gevolge waarvan het zoveel water maakte, dat èn equipage èn passagiers, verplicht waren de pompen lens te houden, terwijl de vastgemaakte zeilen van de ra's wegvlogen. Na het bedaren van de orkaan was het schip zodanig ontramponeerd, en had men zoveel suiker opgepompt, dat men het nodig oordeelde naar Simonsbaai te stevenen, ten einde aldaar de geleden schade te herstellen. Men is thans bezig de lading te lossen, en er zijn tenders aangevraagd om het schip te repareren. De eerste verkoping van 600 balen beschadigde koffie en 23 kanasters suiker zal morgen plaats hebben. De passagiers op dit vaartuig waren de heren J.H.J. Boer, officier bij de infanterie O.I. leger en familie L.R. Priester, telegrafist der 2de klasse op Java en familie Berrettij, ambtenaar op wachtgeld, Neeb, officier van gezondheid 1ste klasse, en Clifford. De twee laatsten vertrekken heden met de mailstoomboot.


Datum: 20 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 18 april. Het alhier van Batavia gearriveerde schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Vos van Marken, heeft een anker en een gedeelte ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 19 april. Volgens particulier bericht, is de 5e maart te Montevideo aangekomen het brikschip DE HOOP, kapt. Zeegers, van Cadix; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 11 april. Het schip waarmede de SONNE, kapt. PoeIman (opm: buitenlander), van Messina naar Hamburg en gisteren alhier met schade binnengelopen, in aanzeiling is geweest, is de schoener DIRKJE, kapt. P. Nauta, van Cette naar Rotterdam, geladen met wijn, eveneens alhier binnengelopen met ingesloten bakboordzijde en met verscheidene gebroken stutten, heeft zeven zeilen en de grote steng verloren. Het moet een gedeelte van de lading lossen.
(opm: zie AH 140566)
De SONNE is heden nagezien en moet ook lossen. Het heeft de boegspriet, kluiver , buitenkluiver verloren, enige stutten gebroken, de voorste hoofdtouwen van het fokkewant belangrijk beschadigd, de platen van de grote putting afgeweken en meer andere schade
bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een schuiteschip, groot 13 ton, met zeil en treil, benevens een koekkraam en dis, uit de hand te koop. Te bevragen bij C.D. van der Werff, scheepstimmerbaas te Dokkum.


Datum: 21 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. Uit Athene wordt ons het volgende gemeld:
De 10e april jl. is Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU in de haven van Athene, de zogenaamde Pyraeus (opm: Piraeus), te midden van een tiental oorlogsschepen van verschillende naties, ten anker gekomen, en wel op een wijze, die met reden de algemene goedkeuring en bewondering van de vreemde oorlogsschepen mocht verwerven.
Het voornemen bestaat, om tot de 17e e.k. in de Pyraeus te blijven, daarna tot het volbrengen van de voorgeschreven oefeningen en exercities in het vuur, enige dagen te vertoeven in de nabijheid van een niet ver van de Pyraeus verwijderd eilandje en vervolgens naar Napels te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. De JACOBA, kapt. Schaap, die na van Harwich naar Cork Sands gesleept te zijn, de 18e dezer Harwich verliet, was gisteren kruisende ter hoogte van Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. Het schip LUCRETIA, kapt. Bracht, van Amsterdam naar de Oostzee, is de 17e dezer ter rede van Elseneur, door zware stroom, tegen een brik aangedreven en heeft daardoor schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 april. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoenerschip AEOLUS, kapt. H. Kemper, groot 100 last, gebouwd bij K. Bakker, beide te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 16 april. Naar men verneemt, moet het schip SOERABAJA PACKET weder boven water zijn, zodat de lading gelost kan worden. Men vleit zich weldra ook de oorzaak te zullen vernemen van dit zo droevig ongeval, dat de algemene deelneming alhier zo zeer heeft opgewekt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pekalongan. Op de 2e april jl. kwam de Chinees Tjoeng Tjong Foek, gezagvoerder van de op de buitenrede van Pekalongan liggende Nederlands-Indische bark EILAND BANKA, aldaar aan de wal, om aangifte te doen van een aan boord gepleegde amok door de stuurman van genoemde bodem, met name Kemis ten regte Intjik Oessin. Uit een daarop gehouden verhoor van de opvarenden bleek, dat de zaak zich volgenderwijze heeft toegedragen. Het vaartuig, in eigendom toebehorende aan zekere te Muntok woonachtige Chinees Lim Boensing en bemand, behalve met de gezagvoerder en de stuurman voornoemd, met drie Chinese schrijvers en 16 inlandse matrozen, was de 16e maart van Batavia vertrokken met een lading van 2600 pikols rijst en NLG 12.000 aan zilveren munt, met bestemming naar Semarang. Op de 1e april, des namiddags ten 5 ure, op de hoogte van Roban (regentschap Batang, residentie Pekalongan) zeilende, moest het aldaar wegens windstilte het anker doen vallen. Omstreeks 8 ure des avonds, waaide er een gunstige wind, waarom de stuurman aan de serang last gaf om het anker te doen lichten en de zeilen tot vertrek gereed te maken; nauwelijks was men echter daarmee klaargekomen, of de wind ging weer liggen en veranderde van richting. De stuurman gaf toen bevel om weer te ankeren, riep daarna de serang en gaf deze onverhoeds een steek met een dolk, waarna hij woedend op de in zijn bereik zijnde opvarenden aanviel, met dat gevolg dat drie van hen door hem gedood en twee zwaar gewond werden; terwijl een, die zich in het wand trachtte te redden, over boord viel en vermoedelijk verdronken is. De moordenaar sneed vervolgens de touwen van de twee aan boord zijnde sloepen los en vluchtte met de kleinste daarvan, met zich nemende een kris en een sabel. Beide sloepen werden de volgende morgen door vissers aan boord van de bark teruggebracht, welke personen verklaarden ze op de hoogte van Batang drijvende te hebben gevonden. De moordenaar was men nog niet meester, terwijl de overboord gevallen matroos ook nog niet gevonden was. De verwonde personen werden in de infirmerie te Pekalongan verpleegd; er bestond veel hoop op hun behoud. De aanleiding tot deze amok was nog niet bekend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Het Nederlands-Indische stoomschip EERSTELING, kapt. Vetter, dat hier de 17e dezer was aangekomen van Soerabaja van waar het de 14e april was vertrokken, is heden weder van hier naar Billiton vertrokken. (opm: het stoomschip was in 1866 aangekocht door de Billiton-Maatschappij)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 20 april. Maandag zijn van Rotterdam, onder escorte van politie- en wateragenten naar Middelburg getransporteerd, vijftien manschappen, behorende tot de equipage van het schip WILLEM POOLMAN, van welke bodem, die te Brouwershaven zeilree ligt, gedeserteerd waren.


Datum: 22 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 april. Heden is op de werf Hollandia door de scheepsbouwmeesters Blok & Zn. te Amsterdam, de kiel gelegd voor een clipper schoener-brikschip, groot ca. 236 tonnen, genaamd STAD OLDENZAAL, gevoerd zullende worden door kapt. J. Hoogterp, onder
directie van de heren Heijdeman & Hoück, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 20 april. Met het hier zeilree liggende schip ANNA, kapitein Bökman, zullen, behalve van elders, ook 32 bewoners van Texel naar Amerika vertrekken, om zich daar, op hoop van betere uitzichten, te gaan vestigen. Het zijn meestal landbouwers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 20 april. Volgens bericht van de gezagvoerder Crucq, was hij met het barkschip
ZEEPAARD de 13e maart van Java te St. Helena aangekomen en dacht de 17e de reis naar Middelburg voort te zetten. Aan boord was alles wel, ofschoon het schip op de hoogte van Madagaskar nog al door stormweer had geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 april. Volgens een hier ontvangen telegram is bij Falkenburg gestrand, het
hier thuis behorend kofschip GUSTAAF (opm: bouwjaar 1841), kapt. J.K. de Jonge, hebbende de ankers verloren en had 5 voet water in het ruim. (opm: zie ook NRC 280466)


Datum: 23 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 april. Gisteren is alhier in de haven aangekomen het kofschip IDA CORNELIA, kapt. Schenk van Pekela, van Amsterdam naar de Oostzee, (in ballast), het heeft de 18e
onder Skagen het anker verloren en zal alhier daarvan worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Akyab, 19 maart. De Nederlandse schepen ÆGIDA EN PAULINE en de KINDERDIJK, welke alhier in de haven zijn, wachten nog op orders.


Datum: 24 april 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag, op zaterdag de 28 april 1866, te 2 uur, bij de Zijl te Kommerzijl, van:
al het hout van 3 grote gesloopte schepen, bestaande uit lange en zware eiken posten, planken, palen, damleggers, enz. J. Homan.


Datum: 25 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Het barkschip HENDRIKA, kapt. Bus, zondagmorgen van het Nieuwe Diep in zee gezeild, is volgens telegrafisch bericht hedenmorgen te North Shields gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip HENDRINA, kapt. Van Breen, na geëindigde reparatie, hedenmorgen van Cowes vertrokken en goed in zee gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 april. Het Nederlandse kofschip DE JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel, van Newcastle naar Stettin, liet heden op de rede het anker vallen; het heeft anker en ketting verloren en zal weer daarmee voorzien worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 april. Woensdag morgen is op publieke veiling ten kantore van de heren Fraser, Eaton & Co. verkocht het gekoperd Nederlands-Indisch schip STRAAT BALY, groot 393 lasten, laatst gevoerd door kapt. J.P. Bakker, voor de prijs van NLG 6.900.


Datum: 26 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 april. Aan de werf van de heer Fop Smit, van Nieuw-Lekkerland, zijn de kielen gelegd voor twee ijzeren (salon) raderboten van een bijzondere constructie, met een
lengte van 240 Eng. voeten; met machines van 140 paardenkracht, voor rekening van de Dusseldorpsche Neder-Midden-Rijn en Keulsche-Pruissische Stoombootmaatschappijen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 april. Volgens brief van kapt. Duinker, voerende het nieuw gebouwde
clipperschip INSULINDE, de 19e dezer van het Nieuwe Diep naar Batavia uitgezeild, was hij, na drie dagen in de Noordzee met W. wind gekruist te hebben, de 22e Dover gepasseerd, zijnde toen de wind ONO; passagiers en equipage zijn allen wel en het schip voldoet uitmuntend in alle opzichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 25 april. Alhier is binnengelopen en in de haven gekomen met lekkage en verlies van zeilen, het Nederlandse kofschip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten, van Bordeaux naar
Hamburg bestemd, geladen met wijn, de 10e april te Falmouth binnengelopen en de 17e vandaar vertrokken. Het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 23 april. Het Nederlandse barkschip BESTEVAER, kapt. Rosier, van Rotterdam naar Batavia, laatst van Cowes, alwaar het de 2e dezer met verlies van kluiverboom is binnengelopen, is hedenmorgen deze haven gepasseerd, koersende om de West.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 20 april. Scheepsvrachten – Gesloten werd: Naar Groningen NLG 14 en naar Harlingen NLG 14 en NLG 16 voor eikenhout; naar kolenhavens en Firth of Forth 2/ 3 d. à 2/ 1½ d. voor tarwe; naar Dundee 14/ 6 d. voor eikenhout en naar Aberdeen 15/ 9 d. pr. load scheepshout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag. Op donderdag de 3e mei 1866, 's namiddags precies te 2 uur, zullen er publiek, op gewoon krediet, bij de Wierumer Schouw, onder Adorp, worden verkocht:
Al het hout van vier grote gesloopte schepen, bestaande in: Zware eiken posten, dito damleggers, dito palen, enz., enz.; alsmede in een grote hoeveelheid eiken brandhout.
J.J. Pettinga, deurwaarder.


Datum: 27 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Vier manschappen van de equipage van het stoomschip WATERLOO, dienst doende tussen Londen en Rotterdam, zijn veroordeeld tot betaling van GBP 100 boete per hoofd, wegens het binnensmokkelen van 61 pond tabak. De pakjes tabak en de sigaren waren op zulk een ingenieuze wijze verborgen, dat het schip vier malen was doorzocht door de ambtenaren, voordat zij het vonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Aan de fabriek te Fijenoord is hedenmiddag met het beste gevolg te water gelaten de aldaar voor rekening van de heren Musmacher & Co. te Keulen, nieuw gebouwde ijzeren lokaalboot, bestemd voor de vaart tussen Mülheim en Keulen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 24 april. De Nederlandse bark HENDRINA, kapt. Van Breen, is heden van hier naar Batavia vertrokken (eergisteren in ’t kort medegedeeld), na de geleden schade te hebben hersteld en de lading weer ingenomen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. Heden is alhier uit de haven vertrokken het Nederlandse kofschip IDA CORNELIA, kapt. Schenk, van Amsterdam naar de Oostzee, nadat hetzelve wederom van anker en ketting is voorzien.


Datum: 28 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 april. Volgens hier ontvangen tijding uit Falkenburg, is de inventaris geborgen
van het daar gestrande schip GUSTAAF, kapt. De Jonge. Het wrak zit evenwel nog vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cádiz, 20 april. Het Spaanse schroefstoomfregatschip GERONA bericht, dat het op 15 mijlen ten Westen van de Kaap Espichel een ontredderde Nederlandse schoenerkofschip genaamd CLIPPER GALJOOT, met hout geladen en met verlies van de fokkemast en boegspriet heeft
aangeklampt. Het had waarschijnlijk in aanzeiling geweest. (De CLIPPER GALJOOT, kapt. Walvius, is de 14e dezer uit Lissabon naar St. Peterburg vertrokken.) (opm: zie NRC 050566, AH 050566 en NRC 130566)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlissingen, 25 april. Alhier is binnengelopen en in de haven gekomen met lekkage en verlies van zeilen het kofschip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten, van La Flotte naar Hamburg bestemd, de 10e april te Falmouth binnengelopen en de 17e van daar vertrokken. Het schip moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 20 april. De schoener WILHELMINA CATHARINA, kapt. H.S. Kiel (opm: kapt. Hajo Steffens Kiel), van Liverpool naar Stettin, is op Laesoe gestrand en vol water gelopen; bemanning gered.
(opm: het schip, bouwjaar 1858, wordt afgebracht, doch wrak, zie AH 010566).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 20 april. De tjalk ZWIJGER, kapt. De Vries, van Sappemeer, geladen met steenkolen, is bij Laesoe gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 23 april. Zaterdag morgen jl. is aan het Marine-Etablissement alhier publiek verkocht Zr.Ms. voor de dienst afgekeurd stoomschip de VECHT, met inbegrip van een kombuis, een anker, een ketting, een brandspuit, drie masten en een boegspriet, voor NLG 7.800. Koper J.J.A. Nicolai.


Datum: 29 april 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 april. Heden is op de werf van Joh. Jonker de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomboot, genaamd ANTWERPEN, dienende tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen de steden 's Hage, Delft, Schiedam en Antwerpen, voor rekening van de heren Joh. Zuurmond & Co. te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 28 april. Van de werf van de heren J. & K. Smit alhier is heden te water gelaten de schroefstoomboot MEDUSA, bestemd voor de dienst tot slepen van eigen schepen tussen Meppel en het kanaal van Almelo, voor rekening van de heer W.G. van Heukelom te Donnenburg, Gelderland. De machine van 20 paardenkracht werd vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Leis & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 maart. De lading van het schip PEIHO, kapt. Hattrick, van Hongkong naar Melbourne bestemd en die in december nabij Billiton is gestrand, is overgescheept geworden in de JHR. MR. VAN DER WAL VAN PUTTERSHOEK, kapt. Lammerts, welke de
1e maart jl. uit Batavia naar Melbourne is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 april. Het onder Nederlandse vlag varende schip CATHARINA, kapt. Schoon, met suiker en rijst van Bremen naar Rostock, is volgens bericht van Hoekzijl (opm: Hooksiel) van 25 april, aldaar met schade binnengelopen, alwaar het gebleken is, dat de kapitein de Nederlandse vlag, die vroeger bij het schip behoorde, wederrechtelijk voerde, weshalve hij die, zo mede de zeebrief, aan de Nederlandse consul had moeten afgeven. Ook scheen de averij niet in den regel te zijn, zijnde kapt. Schoon te dier zake in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 april. De schepen ASTROOM, kapt. Redeker (opm: schoener, kapt. Abel Nicolaas Redeker), van Antwerpen met spoorstaven en ELISE, kapt. Ossenbrugge (opm: vermoedelijk buitenlander), van Burnt Eiland, beiden naar Kroonstad, zijn volgens telegram uit Reval van gisteren, de 25e dezer bij Hochland van het ijs doorsneden en gezonken; de equipages zijn gered.


Datum: 01 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 01-05-1866 Fredrlkshavn 23 April. Het Nederl. schip Wilhelmina Catharina, kapt. Kiel, van Liverpool naar Stettin, op Laesoe gestrand, is, na 800 bn. rijst gelost te hebben, weder af- en alhier binnengebragt; de ryst, welke beschadigd is, zal verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 01-05-1866. De Nederl. schoener WILHELMINA CATHARINA, k. Kiel, van Liverpool naar Stettin, op Laesoe gestrand (bev. gemeld), is, na 800 b.rijst gelost te hebben, af en hier aangebragt met de overige 200 b. rijst aan boord. Het schip is vol water, en de rijst, die doornat is, zal verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 april. Gelijk vroeger werd gemeld, is Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU in de morgen van de 17e april jl. van Piraeus naar het in de nabijheid gelegen eiland SALAMIS vertrokken, om op die voor het oogmerk zo zeer geschikte plaats de oefeningen in het vuur met het geschut en de draagbare vuurwapens te houden. Zondag de 22e zou men daarmee gereed zijn en de reis naar Napels vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 23 april. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Fenenga, van Charlestown naar Kroonstad, is hier binnengelopen om enige schade boven water te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, A.W. Abrahamsz, G.J. Boelen, A. Roland Holst, C.S. Oolgaard, E.G. Bosscher, W. van Rossem en E.C.A. Koll, makelaars, presenteren, als lasthebbende van hun principalen, op dinsdag de 22e mei 1866, ’s avonds te 6 uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
Het extra ordinaire wel bezeild, gekoperd en kopervast barkschip HERCULES, gevoerd door kapitein J.F. Detering, volgens Nederlandse meetbrief groot 232 lasten of 440 tonnen.
Gemeld schip ligt hier voor de stad.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, met de boekhouders Wed. Van Hasselt & Co., of met de cargadoors Bosscher & Co. (opm: zie AH 240566)
- Voorts zullen nog worden geveild:
Twee aandelen in de Stoomsleepdienst-Reederij aan het Nieuwediep, onder directie van de heer Paul van Vlissingen, ieder groot NLG 250,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 april. Het Nederlandse stoomschip RUBBENS, kapt. Zuidema, dat hier gisteren passeerde, ligt met beschadigde machine onder Skagen voor anker. Een stoomboot zal van hier gezonden worden om de RUBBENS ter reparatie naar Kopenhagen te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leba, 23 april. Op 20 dezer was het Nederlandse schip STELLA MATUTINA, kapt. Beekman, komende van Antwerpen, hier ter rede. Het neemt een lading eiken spoorkant- en dwarsleggers voor Amsterdam in. Drie andere Nederlandse zeilschepen en een schroefstoomboot worden nog eerdaags hier verwacht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 april. Kapitein Lamble van de schoener MARARET, van Teignmouth naar Sidmouth bestemd, bericht het volgende:
Op 2 april verliet ik Shields; alles ging wel tot donderdagavond (de 19de), zijnde toen omstreeks 12 à 14 mijlen ten westen van Beachy Head, wind WZW; het schip zeilde over bakboordzijde en het kompas wees NW aan, alle zeilen bij, toen wij een brik zagen te loever op en die over stuurboordzijde zeilde. Zodra zij dicht bij ons was, riep ik haar toe, dat zij wat meer moest oploeven, doch zij vervolgde haar koers, zeilde op ons in en raakte ons aan stuurboordzijde, nam de voorbramsteng, de pardoens of bakstagen, de dwarszalingen, buitenkluiver en alles wat daaraan bevestigd was mee. Twee stutten en enige relingen werden gebroken. Het vreemde schip heette de ZEEBLOEM en ik kon niet zien tot welke natie het behoorde. Het was een nieuwe brik met dubbele marsra.
(Red.: Het schip ZEEBLOEM, kapt. Gollards, is 9 maart uit Texel naar Batavia vertrokken).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. Aangaande het schip DE HOOP, kapt. P. van Duijn, 8 september van Batavia naar Shanghai vertrokken, heeft men sedert nog steeds niets vernomen. (opm: de schoener werd in NRC 090466 reeds als vermist vermeld)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 23 april. Het Nederlandse schoenerschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. H.S. Kiel, van Liverpool naar Stettin, op Laesoe gestrand, is na het lossen van 800 balen rijst, weer af- en hier binnengebracht met de overige 200 balen rijst aan boord. De rijst, welke beschadigd is, zal verkocht worden. (opm: zie PGC 280466)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 27 april. Het schip ELISABETH, kapt. Zeven, van Harlingen naar Frederikstad, is de 3e dezer te Traegde binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 24 april. Scheepsvrachten.
Men bewilligde o.a.: Naar Amsterdam NLG 16 en naar Rotterdam NLG 17 per Hollandse last gerst; naar Chatham 15sh / 9d.; naar Grangemouth en Sunderland 12 sh; naar Portsmouth 16 sh /6d à 17 sh; naar Belfast 17sh 6d. per load dennen balken en naar Londen 2sh / 4d. per 320 @ haver en 3sh per 500 @ tarwe.


Datum: 02 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 mei. Een bij het Departement van Marine ontvangen telegram bevat het bericht dat Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, in de morgen van de 30e april jl. ter rede van Napels is aangekomen; aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 mei. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsgelegenheden voor de overvoer naar Samarang van drie stellen stoommachines. Aanbiedingen met opgaaf van de gevraagde vracht ineens voor elk stel, worden ingewacht tot woensdag 9 mei, des voormiddags elf uur, of bij agenten alhier op dinsdag 8 mei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. Dinsdag 30 april. In de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ.
- Het schoener brikschip JACOB EN ANNA, NLG 14.400, in slag NLG 900. – E.G. Bosscher.
- Het barkschip ELIZE HENRIËTTE, NLG 35.000, in slag NLG 10; opgehouden.
- 1/40 Aandeel in het barkschip STAD ASSEN, NLG 800. – opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 april. Het Nederlandse tjalkschip ROELFINA JOHANNA, kapt. Drewes, van Bremen naar Christiania bestemd, is alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 mei. Gisteren avond is bij Den Helder gestrand het Engelse schip MARY ANN (opm: in NRC 030566 genaamd: MARY AND ANN), kapt. Nobel, van Seaham met steenkolen naar Nieuwediep bestemd. Het schip en lading zal waarschijnlijk weg zijn; de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 1 mei. De vishoeker VROUW NEELTJE, schipper Groeneveld, is heden nacht vlot geraakt en op de Kanaalhaven gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 30 april. Gisteren morgen passeerde deze haven het Nederlandse clipper-fregat NOACH, kapt. R. Lupcke, met bestemming naar Batavia, aan boord hebbende 151 onderofficieren en manschappen voor het Ned. Indische leger onder bevel van de heren Rochell, Hirschmann en Van Söhnsten. Mede bevonden zich als passagiers aan boord van die bodem, de heer Hoornweg en echtgenoot.
Per stoomboot SWALLOW, kapt. ’t Hart, zijn wederom via Hull naar Amerika vertrokken, 29 landverhuizers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 30 april. De vishoeker VROUW NEELTJE, schipper J. Groeneveld, is op het Goereesche Zand gestrand; hulp is derwaarts gezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed mijn waarde echtgenoot de heer Gerrit Eylers, in de ouderdom van 58 jaren, na een langdurig en smartelijk lijden van ruim drie jaren. Allen die de overledene in zijn deugdzaam leven als koopvaardij kapitein als in zijn lijden gekend hebben, zullen allen kunnen beseffen, hoe zwaar mij deze slag valt, doch de hoop op een gelukkig weerzien doet mij in de wijze wil van God berusten.
Amsterdam, 29 april 1866. Wed. G. Eylers, geb. Schneider.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op zaterdag, de 5e mei, voor het lokaal van het vendu-departement, ten 9 ure precies van het wrak van het Engelse schip JEDDO, kapt. West, groot volgens register 1.059 tonnen, thans liggende voor twee ankers in de nabijheid van Anjer. Het schip is onlangs te Amoy met nieuw metaal bekleed. Verder van de geredde inventaris, liggende te Anjer, als masten, stengen, ra’s, rondhouten, zeilen, blokken, dekplanken, kettingen, touwwerk, watervaten, reddingboeien, twee sloepen, enzovoort, enzovoort. In het schip bevinden zich nog enige ijzeren watervaten, enige vaten gezouten vlees, enzovoort, enzovoort. Nadere informaties te bekomen bij John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 25 april. Soerabaja levert dezer dagen het zonderlinge schouwspel op, dat waar men zijn ogen wendt op de verschillende publieke pleinen, er niets anders wordt gezien dan het uitspreiden en drogen van lijnwaden en andere manufacturen. De vreemdeling zou bijna in het denkbeeld verkeren, dat hij zich hier in het nijvere en het zo bevoordeelde Twente bevindt en die bedrijvigheid het gevolg is van katoenspinnerijen en blekerijen. Ongelukkig heeft zij een andere oorzaak. Op de laatste verschillende venduties zijn de thans gebleekt en gedroogd wordende lijnwaden en andere manufacturen, als beschadigd door zeewater, afkomstig van de rijke lading van de SOERABAJA PACKET, verkocht geworden. De kopers trachten nu de invloed van het zilte nat door die van het rivierwater te verwisselen en daardoor zich de nadelen zo veel mogelijk te vergoeden door het onheil van de SOERABAJA PACKET eerst door brand en daarop door het doen zinken van het vaartuig overkomen. Naar men verneemt en te oordelen naar de bestede prijzen wordt van die beschadigde lijnwaden door de thans aangewende pogingen goede uitkomsten verwacht. Van harte zij dit gewenst, - minder voordelig zal het echter met andere artikelen gaan. Uitgezonderd toch van een betrekkelijk klein gedeelte van de lading, dat nog toevallig niet of wel luttel beschadigd, is gered kunnen worden en waarmee enkele belanghebbenden zich zelf geluk mogen wensen, dat hun de slag minder zwaar getroffen heeft, zijn het verlies en de teleurstellingen van velen groot te noemen. De verschillende gemoedstemmingen daardoor veroorzaakt, laten zich dan ook moeilijk omschrijven. Ofschoon het geleden verlies en de bittere teleurstellingen niet te herstellen zijn, is de publieke wens toch, dat geen poging onbeproefd worden gelaten om tot de ware oorzaak van de brand op de SOERABAJA PACKET door te dringen. Dit kan althans tot groot nut in de toekomst strekken, om dergelijke onheilen door de te ontdekken oorzaak van die brand in het vervolg zo veel mogelijk te voorkomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 april. Zr.Ms. transportschip HELDIN, commandant Lambert, de 30e november van Texel vertrokken, arriveerde heden alhier.


Datum: 03 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 mei. Volgens particulier bericht uit de IJszee, d.d. 18 april ll., had de Groenlandvaarder MARIA (Iopm: brik), kapt. (opm: hier commandeur) C.M. Brijde, thuis behorend te Purmerend, 2500 robben geslagen, de vangst was in het algemeen ongunstig; ruim 20 schepen waren gepraaid die bijna geen vangst hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 29 april. De Nederlandse oorlogsschepen VAN SPEIJK, PRINS MAURITS en PALLAS, alle drie van de Middellandse Zee naar Texel bestemd, zijn alhier van loodsen voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 mei. De Engelse collier MARY AND ANN, van Shields met steenkolen naar hier bestemd (zie ons nummer van gisteren) zit hoog op het strand. De sleepboot heeft drie vergeefse pogingen gedaan om het schip af te brengen. Gisteren is de equipage aan wal gebracht; het schip is vol water en zal dus zwaar lek zijn; van de lading zal niets geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 1 mei. Het Deense schip LUCINDE, van hier naar Kopenhagen, is op de Spijkerplaat gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 30 april. In een heden gehouden vergadering van de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, werd onder anderen medegedeeld, dat in 1865 gedaan zijn 548 reizen, waarop gemiddeld 72 personen per reis vervoerd zijn, zijnde 7 personen per reis meer dan in 1864. De ontvangsten bedroegen NLG 101.736,21½, de uitgaven NLG 78.385,16, zodat er een goed slot was van NLG 23.341, 05½.
Als dividend zal NLG 140 per aandeel worden uitbetaald. Nog werd aan de vergadering meegedeeld, dat de stoomboot FRIESLAND voor NLG 11.000 was aangekocht, waaraan echter volgens berekening voor NLG 12.300 herstellingskosten zal moeten besteed worden, zodat deze boot aan de maatschappij op ongeveer NLG 24.000 zal te staan komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 27 april. Het stoomschip RUBBENS, komende van Amsterdam, bevond zich, volgens hier ontvangen bericht, bij Skagen. Genoemd schip wordt door de stoomboot SCANDINAVIEN herwaarts gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 29 april. Volgens brief van kapitein Dijker, voerende het barkschip HERMINE MARIE ELISABETH, d.d. Nagasaki, 21 februari, was hij aldaar de nacht tevoren van hier gearriveerd; de equipage was in goede welstand. Het schip had 5 dagen vroeger een orkaan doorstaan, waardoor het al de zeilen had verloren, benevens rustijzers, pardoens, nagelbanken, enz.; de kapitein vreesde voor schade aan de lading.


Datum: 04 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De zeebrieven voor Nederlandse schepen.
De regering heeft een wet voorgedragen, ten einde de macht te verkrijgen om vergunning te verlenen tot het tijdelijk voeren van de Nederlandse vlag door zeeschepen, welke hier te lande voor vreemde rekening zijn gebouwd en naar de plaats van hun bestemming vervoerd moeten worden. De aanleiding tot de aanbieding van dit wetsontwerp is de aanbouw van een stoomschip voor Japanse rekening op de werf van de heren Gips & Zonen te Dordrecht, hetwelk uiterlijk in juni eerstkomende de reis naar Japan moet aanvaarden, ten einde aldaar, na goedkeuring, afgeleverd te worden.
Wij hebben niets tegen dit wetsontwerp, maar wij vragen meer; wij vragen de gehele herziening van de wet van 1819 op de zeebrieven. Reeds in ons nummer van 3 september 1863 hebben wij daarvan de dringende noodzakelijkheid aangetoond.
In de memorie van toelichting tot het aangeboden onderwerp zegt de regering, dat een herziening van die wet in bewerking is. Wij hopen dat dit niet zeer zware werk spoedig volbracht zal zijn en op brede grondslagen zal rusten.
Ons dunkt dat het beginsel van de wet behoort te zijn, dat ieder schip waarvan de rederij hier te lande is gevestigd en de boekhouder, die mede-reder is, hier te land woont – men kan desnoods verifiëren dat die inwoning reeds gedurende een jaar heeft plaats gehad – Nederlandse zeebrieven kan verkrijgen.
Wij weten dat men op deze wijze vreemd eigendom onder de Nederlandse vlag zal kunnen verbergen, maar in tijden van oorlog kan men spoedig genoeg voorzieningen nemen, om kwade trouw te beletten. Er is niet een reden, waarom men gedurende de vrede onze scheepvaart en scheepsbouw zou belemmeren, omdat in oorlogstijden kwade praktijken gepleegd kunnen worden.
Het beginsel tegenwoordig, in het volkenrecht aangenomen omtrent de nationaliteit van schepen, is, dat zij beoordeeld wordt naar de wetgeving van de landen waartoe de schepen behoren. Onze wetgeving beheerst dus de nationaliteit van onze schepen en als onze wet voor die nationaliteit alleen vordert de vestiging van de rederij hier te lande en de inwoning van de boekhouder medereder, dan zal die wet geëerbiedigd moeten worden. Natuurlijk zal er bij de uitvoering van de wet goede trouw moeten heersen en de oorlogvoerenden recht hebben tot opbrenging, zodra zij bewijzen hebben van kwade trouw. Maar wij herhalen, bij het uitbreken van een zeeoorlog kunnen spoedig genoeg voorzieningen genomen worden om kwade trouw te voorkomen en aan kwade praktijken staat men onder iedere wet bloot.
Onze tegenwoordige wetgeving betreffende de zeebrieven is inderdaad ongerijmd. Geen schip kan een Nederlandse zeebrief krijgen, waarvan niet alle reders Nederlander zijn in het koninkrijk of de koloniën geboren en waarvan er zoveel in Nederland wonen, dat zij met de boekhouder die insgelijks in Nederland moeten wonen, 5/8 van de aandelen van de eigendom vertegenwoordigen, of onderdanen van een vreemde mogendheid, welke allen ten minste één jaar hun residentie binnen het koninkrijk hebben gehouden.
Stelt nu dat dit het geval is bij het verkrijgen van de zeebrief, maar dat na die tijd één van de aandeelhouders die Nederlander is, zijn Nederlanderschap verliest, of die tot de vertegenwoordigers van de 5/8 van de aandelen behoort, zijn woonplaats elders vestigt, of sterft en vreemde erfgenamen nalaat, of een van de reders, die geen Nederlander is, maar bij het verlenen van een zeebrief, meer dan een jaar hier te lande woonde, naar zijn land terugkeert, dan zal niet slechts het Nederlandse schip in oorlogstijden gevaar lopen de buit van één van de oorlogvoerenden te worden, want het voldoet niet meer aan de voorwaarden in de Nederlandse wet voor zijn nationaliteit gevorderd, maar ook de reders of schippers die de zeebrief, onverschillig in tijden van oorlog of vrede blijven gebruiken, verliezen hun aandeel in het schip, worden eerloos verklaard en van vijf tot tien jaren van het grondgebied van het koninkrijk en de buitenlandse bezittingen gebannen. Wat moeten die reders intussen met hun schip doen? Zij kunnen de vreemdelingen, die op één van de wijzen, hierboven opgegeven, eigenaars soms van een klein aandeel zijn geworden, niet dwingen dat aandeel aan een Nederlander te verkopen en met hun schip kunnen zij niet varen, zonder hun aandelen aan confiscatie en zich zelf aan zeer strenge straffen bloot te stellen.
En dan de ingezetenen van onze koloniën. Als zij geen geboren Nederlanders zijn, kunnen zij geen aandeel in een Nederlands schip verkrijgen, zelfs niet één van de drie achtste aandelen, welke Nederlanders mogen bezitten in het buitenland gevestigd. Reeds Van Hogendorp maakte in de Staten-Generaal bij de beraadslaging over de wet van 1819 op deze afkeuringswaardige bepaling opmerkzaam. Is het voor onze handel niet van het hoogste gewicht, dat de ingezetenen van onze koloniën belang stellen in onze rederijen en het vervoer van producten door Nederlandse schepen naar Nederland bevorderen ? Hoe nauwer de banden worden toegehaald die Indische en Nederlandse handel onderling verbinden, hoe inniger de betrekkingen worden tussen de handelaars in het moederland en de koloniën, hoe meer het belang toeneemt het welk de handel en scheepvaart van Nederland en de overzeese bezittingen in elkanders bloei hebben, des te hechter zullen moederland en kolonie aan elkander verbonden blijven, des te meer voordelen zullen zij van elkander trekken. Waarom moet onze wetgeving daarvoor een hinderpaal zijn ?
Wij zwijgen nog van de ongerijmdheid, dat volgens onze tegenwoordige wet geen naamloze vennootschappen, rederijen kunnen oprichten, omdat de wet alleen spreekt van associés van handelshuizen en buitendien bij de uitgifte van volgefourneerde blanco aandelen, niemand waarborgen kan, dat die niet in handen van vreemdelingen komen.
Wij geloven niet meer nodig te hebben om de behoefte aan herziening aan te tonen van de wet op de zeebrieven, waaronder wij nog leven. Een spoedige en wel een zeer spoedige herziening is een dringende behoefte. Wij hopen dat wij op de voldoening van die behoefte niet lang zullen moeten wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 mei. Heden is op de werf van de heer J. Smit Fz. Alhier, de kiel gelegd voor een schroefstoomboot voor rekening van de firma J. van Ouwerkerk, J. Welsheer & Co. te Gorinchem, bestemd voor de dienst tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch. De machine van 16 paardenkracht, wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 mei. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. De Groot, van Antwerpen met spoorstaven naar Kroonstad,is volgens telegram uit Delfzijl van gisteren, aldaar lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 mei. Het schip EVA, kapt. Bakker, van Fredrikstad naar Delfzijl, is volgens bericht van Christiania, de 15e april, bij zware mist door het schip MINNA, kapt. Andersen, overzeild en gezonken; het volk is gered en te Christiania (opm: Oslo) aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 mei. Het alhier gestrande schip MARY AND ANN (zie ons vorig no.) is gisteren avond bij vloed vlot geraakt en naar binnen gesleept; men had reeds een groot deel van het tuig geborgen; het is zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 20 april. Het schip GEZINA, kapt. Gortemaker, van Licata naar Hamburg bestemd, is hier binnengelopen wegens gebrek aan provisie en water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 2 mei. Aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel is heden met het beste gevolg te water gelaten het aldaar voor rekening van de Mülheimer Dampfschlepschifffahrts Gesellschaft te Mülheim a/d Ruhr nieuw gebouwde ijzeren stoomsleepschip, genaamd HERMANN KRABB, MÜLHEIM No. 7, bestemd voor het slepen van schepen op de Rijn.

AH 040566
Advertentie. De ondergetekende, met de brik JANNA ADRIANA van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam, kapt. P. Franken, na een zeer voorspoedige reis op 23 maart jl. in Suriname aangekomen, betuigt gaarne bij deze openlijk zijn dank voor de aangename en gulle behandeling welke hem, zijn echtgenoot en drie kinderen van de zijde van genoemde gezagvoerder is te beurt gevallen.
Paramaribo, 4 april 1866. J.A.T. Cohen Stuart.


Datum: 05 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 3 mei. Wij vernemen dat er door de gezamenlijke zeemanscolleges in deze provincie, in vereniging met enige scheepsbouwmeesters, pogingen zullen worden aangewend, om in het belang van de bouw, de samenstelling, de bezeildheid en de goede naam van onze zeeschepen in het buitenland wijziging te bekomen in de voorschriften voor de meting van zeeschepen. Op e.k. zaterdag de 5e mei zal te Zuidbroek een vergadering van gedelegeerden van de verschillende zeemanscolleges gehouden worden, ten einde deze zaak, welke van algemeen provinciaal belang genoemd mag worden, op touw te zetten. Mogen de in het werk te stellen pogingen met een goed succes bekroond worden en overal die ondersteuning vinden, welke zij verdienen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 25 maart. Het schip PROFESSOR SURINGAR, kapt. Kuijper, heeft gedurende de alhier gewoed hebbende storm enige belangrijke schade bekomen doordien het in aanraking kwam met een schoener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Kapitein B.G. van den Bolck van het stoomschip SUNDA, laatst van Mauritius, 18 maart alhier aangekomen, rapporteert te Mauritius in averij, zijnde door een orkaan belopen, de Nederlandse schepen ANNA, kapt. Bok, de LANDBOUW, kapt. Sissing en lek aldaar binnengekomen het Nederlandse schip S. VAN HEEL, kapt. Dietz, allen van Java naar Nederland. De 17e maart in Straat Sunda gezien een Nederlands schip, tonende Maryat signalen, 2e ond. wimpel No. 6278.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 15 maart. Het wrak van het kopervast en gekoperd Nederlands barkschip POLLUX, zo als hetzelve liggende of niet liggende is te Tandjong Passier Poeti, beoosten Bali, met de aanwezige lading, is gisteren op publieke vendutie verkocht geworden voor de som van NLG 405,-. (opm: zie JB 030166)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Volgens bericht van de heer Morisse, gezagvoerder van de MARIE, gedagtekend St. Paulus, 16 februari 1866, is op dat eiland aangekomen de equipage van het Franse schip VELLORE, gezagvoerder Didier, van Bordeaux, welk schip de 27e december jl. op het eiland Amsterdam gebleven, zonder enig ander voedsel dan rauwe vissen. Een Amerikaanse walvisvaarder heeft de schipbreukelingen naar St. Paulus overgebracht, vanwaar zij de 13e februari met een Engels schip naar Calcutta zijn vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wildervank, 1 mei. Volgens particulier bericht is het hier thuis behorend schoener-kofschip CLIPPER GALJOOT, kapt. Walvius, van Lissabon naar St. Petersburg, overzeild, doch het volk gered. (opm: schoener-galjoot, gebouwd in 1856, kapt. J.F. Walvius, zie NRC 280466, AH 050566 en NRC 130566)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 1 mei. Het Nederlandse schip CLIPPER GALJOOT, kapt. Walvius, 14 april van hier naar Petersburg vertrokken, is ten gevolge van aanzeiling door het volk verlaten en met verlies van fokkemast en boegspriet op de Portugese kust bij Peniche gestrand. Een groot gedeelte van de lading is geborgen. Van het lot van de equipage wordt niets gemeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 1 mei. Het schip LUCINDE, kapt. Marcker, van Antwerpen naar Kopenhagen, op de Spijkerplaat gestrand, is heden weer vlot geraakt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. De stoomboot BATAVIA, van Samarang naar Singapore, heeft vastgezeten. De passagiers zijn met de CAPITOLE (opm: een Frans stoomschip) naar Singapore vertrokken. De stuurman van de BATAVIA, de heer Zuiderhout, is vergiftigd door een kop koffie, die bestemd was voor de kapitein. Hij is, ofschoon nog enigszins lijdende, buiten levensgevaar. De BATAVIA is weder vlot. (opm: de BATAVIA, kapt. J.W. Bitterberg, een stoomschip van Besier & Jonkheijm, was de 27e april van Samarang naar Riouw en Singapore vertrokken).

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. Op vrijdag de 11e dezer, des namiddags om 4 uur, zal door de vendumeester J. Salomons, ten kantore van de ondergetekenden, voor rekening die het mocht aangaan, worden verkocht het rader ijzeren stoomschip PIONEER, groot 300 tonnen, 120 paardekracht, gebouwd te Greenock in 1864. Machinerieën en ketels in de beste orde. Verdere inlichtingen te bekomen bij Gebr. van Praag.


Datum: 06 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 mei. In ons nummer van 24 april hebben we de aandacht gevestigd op de 10e mei aanstaande, als de dag waarop het juist een halve eeuw zal zijn geleden dat de eerste stoomboot op de rivier voor deze stad verscheen. Het was, gelijk we toen omschreven hebben, de Engelse stoom-packetboot THE DEFIANCE en we voegden er bij, dat een afbeelding van dat vaartuig op het reeds zo belangrijk stedelijk archief berustte. Met genoegen vernamen we dat ons artikel bij velen met belangstelling ontvangen was en we geloven derhalve zeker te kunnen te kunnen zijn aan onze lezers, vooral aan hen wier bezigheden hen beletten een bezoek aan het archief te brengen, geen ondienst te doen, door hen hierboven een getrouwe kopie van die plaat aan te bieden. Binnen een paar dagen zal het een halve eeuw geleden zijn dat door de verschijning van die eerste stoomboot op de Maas voor Rotterdam een nieuw tijdperk voor handel en nijverheid geopend werd en stad en vaderland op verhoogde bloei en voorspoed mochten hopen. Die hoop werd niet beschaamd en zo verdient ook nog heden ten dage THE DEFIANCE, die van deze betere toekomst de voorbode was, onder het oog van onze landgenoten gebracht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 mei. Volgens particulier bericht van Akyab, dato 21 maart, lag het schip PRESIDENT PLATE, kapt. Julius, aldaar gereed om de volgende dag te vertrekken naar Falmouth om orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 2 mei. Het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Smit, van Londen komende, is alhier binnen met spoorstaven, dwarsliggers, enz. Het is op sleeptouw genomen door een brigantijn, die de 21e april, terwijl het eerstgenoemde schip bij the Longship ten anker lag, tegen hetzelve aanzeilde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oporto, 3 mei. Het Nederlandse galjootschip LLAINA (? [red.]) (opm: kof ELSIENA, kapt. K.T. Mulder, zie NRC 130566) van Newcastle naar deze haven bestemd, met steenkolen, is te Mattanzinhas (opm: Matosinhos, 5 mijl NW van Oporto) gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 2 mei. Omstreeks 60 ton olie is gered geworden van de gestrande CLIPPER-GALJOOT; het schip is totaal wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 4 mei. De 1e mei is op Borkum gestrand, het tjalkschip THEDINA, kapt. Beerthuis (opm: koftjalk, bouwjaar 1850; kapt. Hinderikus Wiltes Beerthuis, van Hamburg naar Zwolle bestemd met klipzout. Van de zich aan boord bevindende opvarenden zijn de kapitein en zijn vrouw (opm: T.H. Beerthuis-van Oosten) daarbij omgekomen, de stuurman daarentegen is gered. Schip en lading zijn verloren.


Datum: 07 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU arriveerde in de nacht van de 29e op de 30e april jl. ter rede van Napels en stoomde de volgende morgen in de Marinehaven, waar genoemd fregat te midden van een deel van de Italiaanse vloot een plaats bekwam. Het grootste gedeelte van de Italiaanse vloot, die behalve een aantal stoomfregatten, thans elf gepantserde schepen telt, is naar de Adriatische Zee vertrokken; de overblijvende beschikbare schepen worden met spoed in gereedheid gebracht, om zodra mogelijk ook derwaarts te stevenen. Het fregat ADOLF zal, tot het volbrengen van een kleine herstelling aan de metalen van de schroefas, een veertiental dagen hier vertoeven en dan naar Genua vertrekken. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het schip NIEUWLAND, kapt. P.G. Pot, in de avond van de 5e dezer behouden van hier te Newcastle aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 3 mei. Het Nederlandse kofschip VROUW GEERTRUIDA, kapt. Brederode (opm: smak, bouwjaar 1849; kapt. Wubbo Nannes van Brederode), van Elbing met hout geladen naar Sonderburg (opm: Sønderby), is gestrand; de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo.
Op de 5e mei 1866, ten verzoeke van Christina Smid, huisvrouw van Jan Noorman, wonende te Rotterdam, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de haar toegevoegde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet, wijk 12, nummer 47 te Rotterdam,
die ten deze voor haar is occuperende, Heb ik Johannes Ignatius Adrianus Raijers, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, wonende aldaar, in wijk 6, nummer 47, krachtens verlof van gezegde rechtbank, van de 12e maart 1866 behoorlijk geregistreerd de 7e april daaraanvolgende ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel, mijn exploit doende bij overgifte van een afschrift aan de heer ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelfde rechtbank, sprekende aan het parket met de edel achtbare heer Mr. J.H.W. Swellengrebel, officier van justitie, die het oorspronkelijke van deze met gezien heeft getekend, bij plaatsing van afschriften in de Ned. Staats Courant en in de N.R.C.; bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats van voornoemde rechtbank en aan het huis van de gemeente alhier,
Voor de derde maal gedagvaard, Jan Noorman, van beroep zeevarende, om na verloop van drie maanden en alzo op maandag de 3e september 1866, des voormiddags te 11 uur precies, te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde:
- Aangezien de eiseresse op de 20e juni 1838 met de gedaagde is gehuwd;
- Aangezien hij de 8e juni 1839 als stuurman te Rotterdam is gemonsterd op het Nederlandse barkschip WIJNHANDEL, schipper J. Smit, voor een reis naar Batavia enz., welk schip op de terugreis van Batavia naar hier in de maand december 1839 of januari 1840 op de Engelse kust waarschijnlijk totaal is verongelukt, terwijl sedert, van niemand van de op die bodem varende equipage iets is vernomen; (opm: zie o.a. ZZC 060340 en 271165)
- Aangezien de eiseresse sedert die tijd dan ook niets meer van de gedaagde heeft gehoord;
- Aangezien zij zich, op grond van die feiten, tot deze rechtbank heeft gewend, met het eerbiedig verzoek, om aan de eiseresse verlof te verlenen, om de gedaagde bij drie opeenvolgende dagvaardingen te plaatsen in zodanige dagbladen als door de rechtbank zouden worden aangewezen, voor haar op te roepen, op de wijze in artikel 523 van het Burgerlijk Wetboek omschreven, opdat daarna worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert januari 1840, en de suppliante vergunning bekome tot het aangaan van een ander huwelijk;
Hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanzijn te doen blijken, bij gebreke waarvan door de eiseresse zal worden geconcludeerd, dat haar van de niet-verschijning van de gedaagde ook op deze derde dagvaarding zal worden verleend acte en verklaard, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert januari 1840 en aan de eiseresse vergunning worde verleend tot het aangaan van een ander huwelijk, met veroordeling van de gedaagde in de kosten van het geding. De kosten van dit exploit zijn in debet.
Gezien door ons Officier van Justitie bij de arrond.rechtbank te Rotterdam, heden de 5e mei 1866. (get.) Swellengrebel. (get.) Raijers, deurwaarder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Het Nederlandse schip ELSINA, kapt. Nanninga (opm: schoener ELZINA, bouwjaar 1856, kapt. Geert Wubbes Nanninga), van hier met suiker naar St. Petersburg, is volgens telegram uit Kroonstad van gisteren, bij Seeskär gezonken (opm: het Russische eiland Seskar, psn 60º02’ NB 28º16’ OL, als gevolg van ijs); het volk is gered en te Kroonstad aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 28 april. Het schip GEORGE, kapt. Swanbeck, van Londen naar Philadelphia, alhier zwaar lek binnengelopen, is, bezig zijnde te repareren, bevonden meer schade te hebben dan men dacht; het zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia en Soerabaja ligt te Amsterdam in lading, het extra sterk, op zeilage nieuw gebouwd en gekoperd clipperschip VICE ADMIRAAL MAY, (1.000 tonnen), kapitein N.M.O. de Groot Stiffry. (opm. eerste reis)
Door deszelfs ruime luchtige hutten, badkamer en verdere gemakken, biedt dit schip alles aan, hetgeen een aangename overtocht naar Java kan waarborgen, zullende zich een geëxamineerde doctor aan boord bevinden.
Nadere informaties bij de reders Rutgers & Hissink of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 08 mei 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Groningen, 6 mei. Den 3 dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester S.H. Woldring te Zoutkamp met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd galjootschip ZWAANTJE DOST; zullende gevoerd worden door kapitein T.P. Heijenga, van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Aangekomen schepen op Java:
ARGONAUT, kapt. Draijer. - van Penang.
ARIA EN BETSY, kapt. Haverbult. - van Amsterdam.
VAN DER PALM, kapt. Van Katwijk. - van Rotterdam.
MACHTILDA SIMONETTA, kapt. Maalsteed. - van Bombay.
JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. … - van Rotterdam, laatst van Ramsgate.
Het Nederlandse schip (opm: clipperbark) ARIA EN BETSY, kapt. Haverbult, is brandende te Soerabaja aangekomen; de lading heeft veel geleden. (opm: onjuist bericht,; zie o.a. JB 140466; het betreft hier de SOERABAYA PACKET, kapt. S.C.J. Olivier)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. De jongste berichten uit Japan van het laatst van de maand februari, houden in dat de Japanse regering de betaling van de derde termijn, ad. 500.000 dollars, van de als schadeloosstelling voor de expeditie naar Simonoseki bepaalde som van 3 miljoen dollars heeft aangekondigd. De voldoening van de tweede helft van die schadeloosstelling dacht men niet dat zo vlot en geregeld zou volgen, uit hoofde van de ongunstige toestand, waarin de schatkist van de Taïkoens verkeert. Wellicht zullen in plaats van de voldoening van die gelden, voor de handel voordelen te verkrijgen zijn. Overigens zal de ontvangen som gelijkelijk verdeeld worden tussen de vier mogendheden, die aan de bedoelde expeditie hebben deelgenomen, nadat aan Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten 70.000 dollars zullen zijn uitbetaald voor de afzonderlijke aanspraken die deze landen kunnen doen gelden. De som die derhalve binnenkort in de Nederlandse schatkist zal gestort worden, beloopt bijna een miljoen gulden. (Staats Ct.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. In de zitting van de geneeskundige raad voor Noord-Holland werd o.a. de vraag behandeld, of het niet mogelijk was, al erkende men de onuitvoerbaarheid van algemene quarantainemaatregelen, vooral voor binnenlands verkeer, aan de schippers en gezagvoerders, van welke vaartuigen dan ook, enige verplichtingen op te leggen, ten einde althans zo veel mogelijk te voorkomen dat, zo als bij epidermis maar al te dikwerf plaats vindt, zieken met schepen in deze of gene gemeente worden aangebracht en aldaar de epidemie doen ontstaan ? De vraag werd in ernstige overweging genomen en het resultaat daarvan was dat de geneeskundige raad, de wenselijkheid van dergelijke maatregelen beamende, besloot de voorzitter uit te nodigen, met de commissaris van de koning in deze provincie in overleg te treden in hoe verre het mogelijk zal zijn, dat door de gemeentebesturen een verordening wordt vastgesteld, waarbij de schippers of gezagvoerders van schepen, onder bedreiging met straf, de verplichting wordt opgelegd, om, ingeval zich zieken aan boord mochten bevinden, hiervan onverwijld en voordat zij de gemeente binnenlopen, aan de bevoegde autoriteit kennis te geven en waarbij tevens bepaald wordt, dat, zo het blijken mocht dat de zieken aan diarree of cholera lijdende zijn, zij dan terstond ter verpleging naar een daartoe bestemd lokaal zullen worden overgebracht en het schip op een van de gemeente verwijderde plaats zal moeten blijven liggen, totdat het behoorlijk gedesinfecteerd en gereinigd zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 5 mei. Heden mochten wij ons weer in een nieuwe versnelde gelegenheid tot gemeenschap met Holland verheugen. De voor rekening van de Amsterdamse beurtschippers nieuw gebouwde schroefstoomboot DE EENDRAGT kwam heden avond alhier de haven binnen stomen, om in de volgende week tussen deze stad en Amsterdam v.v. dienst te doen. Het vaartuig, dat zowel tot vervoer van passagiers als van goederen is ingericht, ziet er flink uit en heeft een machine van 25 paardenkracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Volgens een gisteravond ontvangen telegrafisch bericht is de Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. Bus, gisteren van North Shields in zee gezeild naar Singapore. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Volgens telegrafisch bericht van St. Petersburg van de 4e mei, was de scheepvaart geopend; de stoomschepen WILHELM TELL, NEVA, HELIX, HENRIETTE, UNION en STRELNA, alsmede enige zeilschepen waren aldaar aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 5 mei. De voor rekening van de Amsterdamse beurtschippers nieuw gebouwde schroefstoomboot voor passagiers en goederen, tussen deze stad en Amsterdam, is heden alhier aangekomen en zal in de volgende week in de vaart komen; naar men verneemt
zal de overtocht in achttien uren geschieden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag de 16e mei 1866, des voormiddags 10 uur, op de scheepstimmerwerf Nicolaas Witsen te Alkmaar, van: 73 gave, zeer goed beslagen
eiken krommers, gemiddeld lang 16 Amsterdamse voeten, liggende aan bovengenoemde Werf op den wal; ongeveer 220 eiken krommer- en knieplaten, dik 8 Amsterdamse duimen;
eiken planken, schroten en schalen, grenen en vuren delen, rondhout, enz.; ongeveer 700 nieuwe scheepsblokken (enkele, dubbele en drieschijfs), gedeeltelijk geheel gereed en gedeeltelijk nog zonder schijven, ongeveer 16.000 Ned. plaat-, hoek- en stafijzer en hetgeen meerder ter verkoop zal worden aangeboden. Nadere informatie en omschrijving te verkrijgen op franco aanvrage bij de eigenaar G. Swerver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 1 mei. Kapitein De Jonge, voerende het Nederlandse schip FROUWINA ELISABETH, heden hier aangekomen, bericht dat hij op 18 april bij een zware storm uit het WNW in het Kattegat is gepasseerd een schoener, welke door een hevige windvlaag op zijde werd geworpen en onmiddellijk voor zijn ogen met de gehele bemanning in de diepte zonk. Kapt. De Jong verzekert, dat het bij de hoge zee onmogelijk was enige hulp te verlenen; ook kon hij niet onderscheiden tot welke natie de schoener behoorde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 30 april. Scheepsvrachten.
Men bewilligde o.a.: Naar de Maas NLG 20 in full per 30 mud uitgel. gerst; naar Antwerpen NLG 22 in full per uitgel. 30 hectoliter lijnzaad; naar Londen 19 sh/ per load ☐ sleepers; naar Hull 3 sh / 6d. per qr. lijnzaad, 37sh / 6d. per ton vlas en 17 sh/ per ☐ sleepers en naar Dundee 35 sh/ per ton vlas.


Datum: 09 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 8 mei. Volgens een hier ontvangen bericht is het Nederlandse kofschip BORDEAUX, kapt. Ouendag, gedestineerd met steenkolen van Newcastle naar Riga, na het doorstaan van veel storm, de 29e april jl. aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 7 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip ALIDA SINNIGE, kapt. Van Dijk (opm: schoener, bouwjaar 1854, kapt. Hendrik Egberts Dik), van Bergen met haring komende, nabij Seskar (opm: het Russisch eiland Seskar, psn 60º02’ NB 28º16’ OL) in het ijs gezonken; de equipage is gered. (opm: zie ook PGC 120566)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port à Port, 3 mei. Het kofschip ELSINA, kapt. Mulder, van Newcastle naar Port à Port (opm. Oporto), laatst van Lissabon, is bij Mattazinhos gestrand (opm: ELSIENA, kapt. K.T. Mulder, zie NRC 060566).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op maandag de 21e mei aanstaande, zullen de heren Eeg & Co. te Soerabaja voor rekening van wie zulks blijken zal aan te gaan, publiek verkopen het kopervast Nederlands barkschip ELISABETH EN MARIE, metende 377 ton, met deszelfs staand tuig, waarloze rondhouten, ankers, kettingen en verdere inventaris, zoals het is liggende ter rede van Soerabaja, zullende de restant provisies, sextant en chronometer afzonderlijk worden verkocht. Informaties en inzage van de inventaris te bekomen bij J.F. van Leeuwen & Co., Batavia en Soerabaja.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Op dinsdag de 29e mei 1866, precies ten 10 ure, des voormiddags, zullen door de heren Soesman & Co., alhier zonder reserve op publieke vendutie worden verkocht: het Nederlands-Indisch barkschip ELLEN, gevoerd door kapt. Wentholt, groot 121 gemeten lasten, geheel van djatihout en in mei vorig jaar geheel nieuw gekoperd met deszelfs complete inventaris, masten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, sloepen, ongeveer 40 kojangs ijzeren en stenen ballast enzovoort, enzovoort, zoals hetzelve ter rede Semarang liggende is. De lijst van de inventaris ligt ter inzage bij de ondergetekenden en bij hun firma’s te Batavia en Soerabaja.
Een erf, bebouwd met 2 loodsen met pannen gedekt, liggende aan de weg naar de Boom te Semarang, wijk Lt. R, nummer 77 en gediend hebbende tot houtstapelplaats, bij de verponding getaxeerd op NLG 6.000,-. Het recht van opstal op 1 stuk Gouvernements grond, liggende aan de Semarangse rivier, in de kampong Petieriman, op enige afstand van de weg naar Pakodjan, wijk Lt. I, nummer 1.
Nadere informaties te bekomen bij B. Kopersmit & Co., qq. Semarang, 1 mei 1866.


Datum: 10 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 mei. In het Bataviaansch Handelsblad van 24 maart leest men het volgende:
Met het stomertje SUNDA, groot 81 gemeten tonnen, onlangs van Europa gearriveerd, is de vloot van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart maatschappij voltallig.
Die maatschappij mag zich voorzeker gelukkig achten, dat al haar stoomschepen in zulk een goede staat zijn overgekomen, want het is waarlijk niet gemakkelijk vaartuigen van zulk licht en aan het schip onevenredig tuig van Europa herwaarts over te brengen.
De gezagvoerders van die schepen verdienen, mijns inziens, dan ook alle lof voor het volbrengen van hun moeilijke taak; speciaal komt de heer B.G. van den Bolck, gezagvoerder van het bovengenoemde stoomschip SUNDA, wel een bijzondere beloning toe voor het overbrengen van zulk een vaartuigje van Europa naar Java; dit mag gewis een meesterstuk genoemd worden, want hiertoe behoort veel moed, veel beleid en veel zeemanschap.
Ieder, die de reis van Europa herwaarts heeft gedaan, voelde zich wel eens angstig bij zware stormen, wanneer de woedende zeeën het schip, waarop hij zich bevond, dreigden te overstelpen; maar hij stond op een goed vaartuig, dat door het tuig en de zeilen werd gesteund en daardoor gemakkelijk werkte; hij stond binnen een hoge verschansing op een dek, dat verscheidene voeten boven de oppervlakte van de zee lag. Wat zou hij gevoeld hebben, als hij op de SUNDA had gestaan, waarvan het dek slechts 18 duim boven het water ligt, waarvan de verschansing slechts 2½ voet hoog is en waarvan het tuig zo gering is, dat het geen steun aan het schip geven kan.
Geen wonder, dat de eerste bemanning reeds in Engeland weigerde de reis mede te maken. Die zeelieden die gewis reeds menige reis hadden gedaan en menig gevaar getrotseerd hadden, waren bang; zij wilden hun leven niet wagen op zulk een scheepje.
De thans zich aan boord bevindende bemanning verklaart, dat het vaartuig onder water door hierheen is gekomen en dat ze allen menig onrustig ogenblik hebben doorgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 1 mei. Heden is de vaart geopend, daar de baai en de rivier geheel vrij van ijs zijn. Het Nederlandse schip CERES, kapt. De Boer, van Liverpool is gearriveerd; nog vijf schepen zijn in het gezicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Volgens telegram van Galle van 30 april, is het Nederlandse schip SOERABAJA PACKET, kapt. Olivier, van Amsterdam, ter rede van Soerabaja verbrand. Men heeft het schip doen zinken, doch het zou weer boven water te brengen zijn; de lading was geheel beschadigd. (*)
(*) Uit het bovenstaande bericht blijkt, dat niet de ARIA EN BETSY, kapt. Haverbult, brandende te Soerabaja is aangekomen, zo als gemeld werd in de depêche van 15 april in ons nommer van eergisteren, maar de SOERABAJA PACKET. Het is weer een gevolg van de onduidelijkheid, waarmee de depêches via Perzië worden overgeseind.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Suriname ligt te Amsterdam (Ooster Dok) in lading, om 25 mei te vertrekken: Het extra op de zeilage nieuw gebouwd gekoperd Nederlands schoener-brikschip AGATHA, Kapitein D.H. van Wijk.
Zijnde tevens uitmuntend ingericht voor de overtocht van passagiers.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel & Zoon en C.L. Brandt & Co.
(opm: gebouwd in 1866 te Nieuwendam, dit is de eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op maandag 14 mei 1866, in plaats van de vroeger abusief opgegeven datum, ‘s avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen:
Een extra-ordinair, wel bezeild, gezinkt schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NOORD HOLLAND, laatst gevoerd door kapt. H.A. Dykstra.
Volgens meetbrief lang 27 ellen, 20 duimen; wijd 4 ellen, 74 duimen; hol 3 ellen, 15 duimen, en alzo gemeten op 184 tonnen of 97 lasten. Liggende te Antwerpen in het Oude dok.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor F.K. Roodenbeek, te Amsterdam.
(opm: koper werd N. Kranenborg, Oostwold; herdoopt in ALBERTUS EN BAREND, kapt. C.R. de Boer).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.J. Corver, makelaar, zal op maandag 4 juni ‘s avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris D. van Dijk, verkopen: Een extra ordinair wel bezeild galjootschip, genaamd DE ZWALUW, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door H.J. de Boer, volgens meetbrief lang 22,42 ellen, wijd 4,31 ellen, hol 2,19 ellen en alzo gemeten op 94 tonnen of 50 lasten, liggende aan de werf “De
Nachtegaal”, in de Bikkerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Kranenborg Viëtor & Co., zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop. (zie AH 170566)


Datum: 11 mei 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder C.J. van der Meulen te Sneek zal in het openbaar en in eens finaal verkopen een nog zeer hecht tjalkschip, genaamd de JONGE TRIJNTJE (opm: binnenschip), groot 44 ton, thans liggende in de Stadsgracht tegenover de gasfabriek te Sneek, alwaar hetzelve inmiddels te bezichtigen is en zulks met daarbij behorende inventaris, bestaande hoofdzakelijk in zeil, stagfok, middel en kleine middelfok, drie ankers, ankerketting en kabel, staand en lopend want, en hetgeen daarbij meer aanwezig is. Wie gading maken, komen op dinsdag de 15e mei aanstaande, des namiddags te 3 ure, ten huize van de weduwe T. Sevensma, buiten het Hoogend te Sneek.


Datum: 12 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Padang (direct) ligt te Amsterdam in lading:
Het snel zeilend gekoperd Nederlands barkschip ALMELO, kapitein R.P. Tjebbes.
Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag de 28e mei 1866, ’s avonds te zes uur, ten overstaan van de notaris Roeloffs Valk, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen:
Het snel varend ijzeren stoomschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd TEXEL, gevoerd wordende door kapt. T. Mets, laatstelijk in vaste dienst tussen Texel en het Nieuwe Diep vice versa. Volgens binnenlandse meetbrief lang 19 ellen 41 duimen, wijd 2 ellen 42 duimen, hol 1 el 58 duimen, en alzo gemeten op 74 tonnen, en dat met deszelfs complete machinerieën, tuigage en scheepsbehoeften, als bij inventaris vermeld.
Het voorzegde stoomschip is te bezichtigen te Amsterdam, aan de Werf Vredenhof, Hoogte van den Kadijk; de losse machinerieën aan de Fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Nader bericht bij bovengenoemde Makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 11 mei. Heden is van de werf van de heer F. Kloos, scheepsbouwmeester alhier, met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomsleepboot N°. 3 van de
Sleepdienst Noord-Holland, bestemd tot het slepen van schepen op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en gebouwd voor rekening van de heren Gebroeders Goedkoop te Amsterdam; de machines van 50 paardenkrachten zijn vervaardigd in de fabriek van Ch. Marcellis te Luik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 mei. Het schip ALIDA SINNIGE, kapt. Dik, van Bergen naar Petersburg, is volgens telegram uit Veendam van gisteren, van het ijs doorsneden en gezonken.
(opm: zie NRC 090566)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Benkoelen, april. Op de 24e van deze maand kwam ter rede van Benkoelen aan een prauw pentjalang, aan boord van welk vaartuig zich onder andere bevonden de opvarenden en passagiers van de nabij het eiland Engano gestrande schoener de EENDRAGT, kapt. C.M. van Nooijen. Volgens verklaring van genoemde opvarenden en passagiers zou het vaartuig, toen het aan de klippen vastraakte, door de Enganezen geplunderd en zij zelfs met messen en lansen bedreigd zijn, zodat zij verplicht waren geweest om met achterlating van alles hun behoud in de vlucht te zoeken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Heden vertrok van hier naar Singapore het Nederlands-Indisch barkschip WILHELMINA FREDERIKA, ex-PEIHO (opm: onder Engelse vlag), kapt. Kostermans. (opm: zie JB 240166)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke veilingen door en ten huize van de vendumeester J. Salomons op vrijdag 11 mei 1866: het rader ijzeren stoomschip PIONEER: NLG 20.000, opgehouden.


Datum: 13 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ridderkerk, 12 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeesters P. en C. Boele met goed gevolg te water gelaten de ijzeren stoomboot JOHAN DE WITT No. 2, voor rekening en onder directie van de heren W. de Bruin-Meijer en J.C.W. van Reede te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op 12 dezer bevracht de navolgende 21 schepen, als:
- Voor Rotterdam: ROTTERDAM, kapt. J. Janzen; BREDERODE, kapt. L. Kruymel; GRAAFSTROOM, kapt. J.R. de Boer; CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw; MACASSAR, kapt. D. van Bentveld; MARIE, kapt. H.G. Biesthorst en FREDERIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
- Voor Amsterdam: ZEEBLOEM, kapt. T.D. Gollards; WAALSTROOM, kapt. C. de Groot; HENDRINA, kapt. J. van Breen; CELEBES, kapt. R.K. Teppema; MARIA REGINA, kapt. A.J. Ouwehand; CHRISTINA, kapt. J.F. Remeeus; GALILEÏ, kapt. B.S. van der Mey; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. J.C. Ham; INDIA PACKET, kapt. G. Diepering en ANTHONY VAN HOBOKEN, kapt. H.P. Hazewinkel.
- Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder.
- Voor Middelburg: LUCTOR ET EMERGO, kapt. L.P. de Vries; DE SCHELDE, kapt. L. Hoefman en CATHARINA MARIA, kapt. T.R. Oomkens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheepstijdingen. Gepraaide schepen: 4 april, bij Kaap de Gata, het Nederlandse galjootschip DIRKJE, kapt. Nauta, zijnde aangezeild geweest, waardoor het zware averij bekomen heeft, koers zettende naar Malaga, om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 mei. De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. Bus, van Shields naar Singapore, ligt volgens telegrafisch bericht uit Deal van gisteren, aldaar ten anker; alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 12 mei. Het schip KOOPHANDEL, kapt. Wehrmeijer, van Banjoewangie naar hier, heeft beide ankers op deze reeds verloren en is naar Dijkwater gezeild, waar het schip veilig is. Een schokker vaartuig met anker is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 4 mei. Het Nederlandse galjootschip ELSIENA, komende van Newcastle, welke voor enige dagen op de hoogte van deze baar was, doch niet binnen kon komen door de sterke stroom van de Douro, is gisteren lek gesprongen; het maakte dadelijk zo veel water, dat de pompen het niet langer boven konden houden, daarom was het genoodzaakt in de nabijheid van Mathosinhos (opm: Matosinhos, 5 mijl NW van Oporto) op strand te lopen (zie ons nummer van zondag jl. [opm: 060566]); het volk is gered. De romp van de ELSIENA is geheel in ontredderde staat. (opm: de kof, bouwjaar 1847, voer onder kapitein Kornelis Tekes Mulder; zie ook NRC 180566)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 5 mei. Omstreeks 2/3 gedeelte van de lading olie is uit de CLIPPER GALJOOT, nabij Peniche (opm: 39º22’N 9º23’W) op het strand, gered en enige andere vaten zijn nog meer noordwaarts opgevist geworden. (opm: zie o.a. NRC 050566)


Datum: 14 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 13 mei. Het schip KOOPHANDEL, is heden middag door de sleepboot HELLEVOETSLUIS van Dijkswatergrond gesleept en ligt nu in vlot water ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 mei. Heden is alhier lek binnengelopen het Nederlandse barkschip ZEEPAARD, kapt. Crucq, van Batavia komende, zijnde in aanzeiling geweest met het schip MARIA ANNE, kapitein Jahnke, komende van Swansea, welke eveneens alhier is binnengelopen zonder kluiverboom, scheg, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 mei. Heden is alhier binnengelopen het tjalkschip TRIENTJE, kapt. Feijen, van Newcastle naar de Eider bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 4 mei. De zeilen, spieren en het tuig, alsmede het grootste gedeelte van de lading van het Nederlandse galjootschip ELSIENA, kapt. Mulder, van Newcastle met steenkolen naar deze haven bestemd en welke gisteren lek te Mathosinhos (opm: Matosinhos, 5’ beNW Oporto) op het strand is gelopen, denkt men te kunnen redden. (zie ons nr. van gisteren en NRC 060566).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 8 mei. Het schip JOHANNA, kapt. Beckmann (opm: buitenlander), van Stettin naar Bergen, is de 5e dezer in de Baai van Novaa in brand geraakt, gezonken en zal totaal weg zijn.
NRC 140566
Elseneur, 11 mei. Het kofschip VENUS, kapt. Assing, van Middlesbrough naar Memel, heden hier aangekomen, heeft op de reis de fokkera gebroken en zal zulks hier vernieuwen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwe Diep, 11 mei. Kapt. Hoekstra, voerende het schip JOHANNES HERMANUS, van Cette hier binnen, rapporteert het volgende:
De galjoot DIRKJE, kapt. Nauta, lag bij ons ten anker in de baai be-oosten Kaap Gate (opm: Cabo de Gata). Dit schip had toen 25 dagen reis van Cette en was voor enige dagen aangezeild door een Hannoverse schoener, waardoor aanmerkelijke schade aan schip en tuig was veroorzaakt.
De 4de april werd genoemd schip weer door ons gepraaid, bij welke gelegenheid wij vernamen, dat men besloten had naar Malaga te zeilen om de schade te herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 13 mei. Voor Russische rekening is door de firma Felten en Guillaume te Keulen, onlangs een telegraafkabel vervaardigd, bestemd voor de zee-engte van Kertsch. Deze kabel, lang 20 werst of circa 3 Duitse mijlen en 3.000 centenaars zwaar, is met de keulenaar TITANIA herwaarts vervoerd, ten einde met de STAD APPINGADAM (opm: schoenerbrik STAD APPINGEDAM, bouwjaar 1855, kapt. H.F.G. Kaiser) naar Rusland te worden verscheept. Op laatstgenoemd vaartuig zijn, naar wij vernemen, de machinerieën tot overlading reeds gesteld en morgen (maandag ochtend) zullen de werkzaamheden beginnen. Men denkt daarmede vrijdag gereed te zijn en zal dan zaterdag een proef nemen met de machine bestemd om de kabel te leggen. Enige honderden ellen van de kabel zullen worden uitgevierd. Daar dit ongewone schouwspel stellig veel belangstelling wekken zal delen wij mede, dat de beide schepen liggen in het Oosterdok bij de zogenaamde Everhoek.
De kabel is dikker en naar evenredigheid zwaarder dan de trans-Atlantische. De kern, of eigenlijke geleider bestaat uit 7 koperdraden welke gevat zijn in een driedubbele huid van gutta pertsja. Deze is beschermd door 10 vertinde ijzerdraden van 3/8 duim diameter.
De gehele kabel is 1 5/8 duim dik en heeft een draagvermogen van 1500 centenaars.
De STAD APPINGADAM, kapt. Keizer, zal vergezeld worden door een stoomboot, om bij het leggen behulpzaam te zijn. De kabel wordt vastgehecht te Enikola (Jenikaleh), beoosten Kertsch, op de kust van de Krim en gaat van daar naar Taman aan de Kaukasische kust,
zodat het Russische telegraafnet met de Perzische lijn in verbinding wordt gebracht.
Dezelfde firma is belast met de vervaardiging van een kabel door de Zuiderzee van Harlingen naar Terschelling.


Datum: 15 mei 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 14 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip CATHARINA, kapt. A. Pik, van Veendam, groot 100 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ridderkerk, 14 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeesters P. & C. Boele met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterschip, gebouwd voor rekening van de heer H. de Groot te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rottterdam, 14 mei. Het Nederlandse schip HERMANUS GERHARDUS, kapt. Beumee, van Amsterdam naar St. Petersburg, is volgens telegram uit Harlingen van gisteren, aldaar lek binnengelopen; het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 mei. Het schip PETRONELLA GEORGINA, kapt. J. Krijnen, van Amsterdam naar Helgoland, is de 2e dezer met gebroken giek en schade aan het roer te Ameland binnengelopen, na reeds op die reis zowel te Oostmahorn als te Terschelling te zijn binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 12 mei. Het Nederlandse galjootschip CONCORDIA, kapt. D. v. d. Meyden, van St. Ubes met zout naar Harlingen bestemd, is na het doorstaan van veel oostelijke storm en koude hier gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 35 ton, bevaren door wijlen Roelof R. Zeldenrust, zoals hetzelve is liggende in de Stads Gracht, tegenover de gasfabriek, te Sneek.


Datum: 16 mei 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 16-05-1866
Kroonstad 9 mei. Het Ned. schip TJADDA  GEZIENA, kapit. Staal, van Antwerpen herwaarts, is gisteren op de
hoogte van Seskar van het ijs doorsneden en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

NRC 160566
Rotterdam, 15 mei. Eergisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. en A.H. Meursing te Nieuwendam te water gelaten: het schoener- brikschip CONCORDIA, groot 200 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer W. Smit te Purmerend en gevoerd zullende worden door kapt. M. Wildeboer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 15 mei. Gisteren namiddag vertrok van deze stad het kolossale oorlogsfregat met hulpstoomvermogen KAI-JOO door de scheepsbouwmeesters Gebr. Gips alhier voor rekening van het Japanse Gouvernement gemaakt, door twee stoomboten gesleept wordende, ten einde het voorlopig aan het einde van de Kil te brengen, om aldaar verder opgetuigd en afgetimmerd te worden; de diepgang van hetzelve is de oorzaak van deze maatregel, daar een paar droogten in de Kil het vertrek bij gewoon zomertij, als het schip geheel klaar zou zijn en misschien 24 à 28 voet diep zou gaan, onmogelijk zou maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. Eergisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. en A.H. Meursing te Nieuwendam te water gelaten: het schoener- brikschip CONCORDIA, groot 200 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer W. Smit te Purmerend en gevoerd zullende worden door kapt. M. Wildeboer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam. Maandag, 14 mei:
Het schoener-brikschip NOORD HOLLAND (geb. in 1847), kapt. H.A. Dijkstra.
NLG 8.000. In slag NLG 200. – A.M. Balwé.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 14 mei. Gisteren is hier binnengekomen het Nederlandse kofschip HERMANUS GERHARDUS, kapt. Beumee, van Amsterdam met suiker naar St. Petersburg bestemd, zijnde lek geworden op de Vlie rede en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 mei. Het schip MARIA ANNE, kapt. Janeke, komende van Swansea, welke gisteren alhier lek is binnengelopen, wegens aanzeiling met het Ned. schip ZEEPAARD (zie ons nr. van zondag jl.) is bestemd naar de Zwarte Zee; de ZEEPAARD heeft zes man aan boord genomen, tot assistentie voor het pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Downs, 14 mei. Kapitein Wilkens van de RISING SUN, van Hartlepool naar Ryde, rapporteert het volgende:
De 19e mei verliet ik de Downs; wind west. Omstreeks 2 uur na de middag, sturende noord en 6 mijl afstand van Folkestone, bespeurden wij aan lij van ons, over stuurboordsboeg, een bark. Zij zeilde op ons in en nam bijna alles aan stuurboordszijde weg, alsmede andere schade aan de fokkemast en de tuigage toebrengende. De bark was de NEREUS van Rotterdam, komende van Sunderland; de wind was toen WZW. Daar mijn schip veel water maakte, was ik genoodzaakt naar de Downs terug te keren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit hoofde van liquidatie zal in de maand augustus eerstkomende alhier publiek worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip GENERAAL MICHIELS, geheel van djatihout gebouwd, kopervast en met nieuw rood koperen huid bekleed, ladende circa 8.000 pikols en bij Veritas geklasseerd 5/6.1.1., thans op reis van Nederland herwaarts, benevens complete inventaris. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij Haager & Schuurman, in liquidatie.
Batavia, 8 mei 1866.


Datum: 17 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 15 mei. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, van hier naar Hamburg vertrokken, is gisteren met schade uit zee teruggekomen, doch heeft heden de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 13 mei. Men heeft hier het treurige bericht ontvangen, dat kapitein B.P. de Jong, voerende het kofschip VALERIUS LODEWIJK, op de Taag voor Lissabon met vijf man van zijn equipage is verdronken, door het omslaan van de boot, waarin zij zich bevonden, terwijl de stuurman en de scheepsjongen aan boord gebleven waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 9 mei. Het Nederlandse schip TJADDA GEZIENA, kapt. Staal (opm: galjoot TJADDA GESIENA, bouwjaar 1858; kapt. Johannes Okkes Staal), van Antwerpen met cichorei, is gisteren bij Seskar van het ijs doorsneden en gezonken; de equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oporto, 8 mei. Het grootste gedeelte van de lading en al de zeilen zijn geborgen van het Hollandse schip ELSIENA, kapt. K.T. Mulder, van Newcastle naar deze haven bestemd, bij Mathousinhos gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling van het galjootschip ZWALUW zal geen voortgang hebben, als zijnde uit de hand verkocht. (opm: de overdracht aan de firma J.& J. Vinke, Amsterdam vond op 28 mei plaats; de scheepsnaam bleef ongewijzigd, kapitein werd W.W. Visser)


Datum: 18 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Onder dagtekening van de 11e mei schrijft men ons uit Napels het volgende: Zr.Ms. stoomfregat ADOLF VAN NASSAU, onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Chlerbeek, heeft per telegram van het Departement van Marine last bekomen, om de
voorgenomen reis naar Genua, Port Mahon, enz. niet te vervolgen, doch rechtstreeks naar Nederland terug te keren. De 15e mei dacht men van Napels te vertrekken. Genoemd fregat kan alzo in het begin van de maand juni worden terug verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip NIEUWLAND, kapt. Pot, hedenmorgen te 10 uur van Newcastle naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Het schip ZWAANTJE KLEIN, kapt. Drent, van Stettin naar Groningen, is te Cuxhaven binnengelopen, doch heeft de 16e dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 10 mei Het schip ELSIENA, kapt. Mulder, van Newcastle naar deze haven bestemd, welke de 3e dezer te Mathosinhos op het strand was gelopen (bevorens reeds vermeld) is afgebracht en ligt te Leixoes ten anker. Een sleepboot is van hier afgezonden om ze over de baar te slepen. (opm: zie NRC 060566 en 130566; de zeebrief werd in 1866 geretourneerd)


Datum: 19 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verlening van de vergunning tot het tijdelijk voeren van de Nederlandsche vlag.
Bij de overweging van dit wetsontwerp zijn geen bedenkingen tegen de strekking van deze voordracht in het midden gebracht.
Intussen werd de opmerking gemaakt, dat de erkende noodzakelijkheid, om door deze tijdelijke maatregel voor het ogenblik in een leemte van de wet van 14 maart 1819 (Staatsblad n°. 12) over de algemene bepalingen op het stuk van zeebrieven en Turkse paspoorten te voorzien, opnieuw het bewijs levert, hoe dringend de herziening door het belang van onze handel en scheepvaart wordt gevorderd. Het voornemen van de regering, om een daartoe strekkende voordracht in te dienen, werd dan ook algemeen goedgekeurd, en in de meeste afdelingen werd met nadruk de wens uitgesproken, dat het binnen een kort
tijdsverloop mocht worden uitgevoerd. De herziening van de wetgeving op het stuk van zeebrieven mag, meende men, in zeer vrijgevige zin geschieden. De handel en scheepvaart hebben boven alles behoefte aan de opruiming van belemmeringen, die nog aan volledige vrijheid in de weg staan. De misbruiken, die uit een vrijgevige wetgeving in oorlogstijd zouden kunnen voortvloeien, mogen geen aanleiding geven, om het handelsverkeer in tijd van vrede te belemmeren. Want tegen zodanige verkeerdheden kan toch altijd op doeltreffende wijze worden gewaakt.
Ook zal de herziening van de wet van 14 maart 1819 een volkomen gelijkheid tussen de ingezetenen van het rijk in Europa en zijn koloniën en bezittingen in andere werelddelen in het leven behoren te roepen. Thans zijn de ingezetenen van de koloniën op dit punt in een betere toestand dan zij, die hier te lande zijn gevestigd.
Bij de opsomming van de moeilijkheden, die uit de wet van 14 maart 1819 voortvloeien, werd de aandacht gevestigd op een brief, die, onder dagtekening van 8 april 1865, door de Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken te dier zake aan de Minister van Financiën is gericht en die is opgenomen in het verslag over de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Amsterdam in 1865, dat door die kamer is uitgebracht. In het verslag zelf wordt op bladzijde 67 gesproken van een feit, waaruit zou blijken, dat het meermalen onmogelijk is, om schepen, in de vreemde gekocht, onder Nederlandsche vlag te brengen. Het is niet recht duidelijk, welk feit hier kan worden bedoeld.
Volgens onze scheepvaartwetgeving zou een door Nederlanders in de vreemde aangekocht schip strikt genomen niet onder een vlag hierheen kunnen worden gebracht. Want door de verkoop heeft het zijn vroegere vlag verloren en het kan volgens art. 2 van de wet van 8 augustus 1850 (Staatsblad n°. 19) eerst dan een Nederlandse zeebrief bekomen, wanneer het registratie recht van 4 percent van de waarde is betaald, en deze betaling kan niet geschieden vóórdat het schip hier te lande door ambtenaren van de administratie van de belastingen is opgenomen. Maar bij een resolutie van de Minister van Financiën, van 24 Maart 1851, voorkomende in de Staats-Courant van 25 maart daaraanvolgende, werd te kennen gegeven, dat de regering in zodanig geval de middelen zal verschaffen, om een buiten 's lands aangekocht schip met een voorlopige zeebrief naar Nederland te doen overkomen.
Naar aanleiding van deze resolutie werd de vraag gedaan, hoe het feit, waarop de kamer doelt, zich mag hebben toegedragen en of daaromtrent aan de regering ook iets bekend is.
De overweging van deze voordracht deed in een afdeling de vraag rijzen, of de regering hier te lande in tijden van oorlog wel over genoegzame middelen zou kunnen beschikken, om het leveren van schepen en oorlogstuig of contrabande door Nederlanders aan oorlogvoerende staten en het te hun behoeve aanwerven van zeevolk in onze havens te beletten. Het is aan geen redelijke twijfel onderhevig, dat de regering de macht moet bezitten, om in zodanige gevallen de onzijdigheid van de staat, ook tegenover zijn eigen ingezetenen, te handhaven. Men meende dat onze wetgeving op dit punt nog wel iets te wensen overlaat en wilde daarom de regering in overweging geven, om haar aan te vullen in de geest van de hieromtrent in Engeland en in de Verenigde Staten van Noord-Amerika geldende wetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
Een gekoperd en kopervast eerste klasse Nederlands brikschip, gemeten op 143 lasten of 270 tonnen, aan de beurt zijnde voor de bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, alhier liggende. Franco te bevragen bij de scheepsmakelaar Albertus Vinke, Geldersche Kade M 99 te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwlch, 16 mei. Het schip OSCAR, kapt. Storm, van Denemarken met tarwe naar Liverpool, is op het Long Sand gestrand en af- en alhier binnengebracht door een smakschip; het is lek en heeft twee tui- en twee werpankers verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

AMSTERDAM, donderdag 17 mei. Met de laatste Engelse mail is uit Hongkong het bericht aangebracht, dat op 30 maart ll. van daar naar Suriname is gezeild het schip GOLDEN HORN, kapt. Rice, met ruim 400 Chinese emigranten, waaronder ruim 100 vrouwen, gecontracteerd door de te Amsterdam gevestigde Surinaamse Immigratie-Maatschappij,
ten behoeve van onderscheidene planters in Suriname. Dit schip, een van de fraaiste, die ooit tot dat doel zijn gebezigd, is met bijzondere zorg uitgerust, zo wat geneeskundige verpleging, proviandering als anderszins betreft, zodat men de hoop mag voeden, dat de overtocht even voorspoedig zal zijn als die van de immigranten, die onlangs per
WHIRLWIND uit China te Suriname zijn aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 18 mei. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd galjootschip BROEDERTROUW, kapt. R. Woltman, groot 50 last, gebouwd bij C. Oorburg, beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van zijn principalen, op donderdag de 31e mei 1866, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder K.J. Neven te Hoogezand, publiek en à contant verkopen:
Een nieuw galjootschips-hol, zo goed als geheel volbouwd, groot 85 zeetonnen, liggende te Foxholsterbosch, voor de scheepswerf van Geert J. Bodewes.
Informaties zijn te verkrijgen bij de heer J.D. Hoen te Hoogezand.


Datum: 20 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 mei. Het schip CATHARINA GROENEWOLD, kapt. Velvis (opm: tjalk, bouwjaar 1855; kapt. Hendrik Ommies Velvis), van Hamburg naar de Zaan, is volgens bericht van Heppens (opm: nabij Wilhelmshaven) van de 17e mei, de 15e dito verongelukt.
Het schip de WELDAAD, kapt. Lukkien (opm: tjalk, bouwjaar 1861; kapt. M.K. Lukkien), van Stettin naar Emden, is de 16e dito in de Blauwe Balg (opm: geul van het Amelander Gat tussen Terschelling en Ameland) verongelukt.
Beide equipages hebben zich met de boot gered. (opm: zie AH 240566 en PGC 260566)


Datum: 22 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 mei. Door H.M. de Koningin van Engeland en de Board of Trade is aan de gezagvoerder Graadt van Roggen, van het Nederlandse barkschip ZEENIMPH, van Amsterdam, toegekend een sextant, als beloning voor zijn diensten, betoond bij het redden van de equipage van de SHEARWATER, van New-Castle, in October 1865, zijnde voorts aan de bemanning van de boot, door welke de redding was bewerkstelligd, toegekend een bedrag van 10 pond sterling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 19 mei. Heden is van de werf van de heer Johs. Jonker te water gelaten de schroefstoomboot genaamd LEYDEN, dienende tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Leiden en Amsterdam, voor rekening van de heren J.J. Filippo en D. van Es, te Leiden. De machine van 18 paardenkracht wordt vervaardigd in de fabriek van de heer A. van der Schuyt te Amsterdam.
Ook is van de werf van de heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefstoomboot genaamd GROUW, bestemd voor de dienst tussen Grouw, Leeuwarden en Sneek, voor rekening van de heren van Es en Greben; de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Christie & Nolet te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurig bericht van het afsterven op de 28e maart, aan boord van het schip (opm: bark) MERCATOR, van mijn innig geliefde echtgenoot, de heer C.F. Billker, gezagvoerder van die bodem; nog geen 10 maanden waren wij door de echt verenigd. Alleen zij, die de brave afgestorvene van nabij hebben gekend, kunnen beseffen, dat mijn verlies onherstelbaar is.
Vught, 18 mei 1866. Wed. C.F. Billker, geb. T.J.S. Kruymel.
Vrienden en bekenden gelieven deze algemene tevens als bijzondere kennisgeving aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, na een slepende ziekte van zes maanden, in de ouderdom van ruim 68 jaren, de heer Jurgen Jurgens Cramer, oud koopvaardij-kapitein, laatstelijk onderwijzer in de zeevaartkunde, diep betreurd door zijn kinderen en behuwd-kinderen.
Rotterdam, 21 Mei 1866. Uit aller naam, G.H. Cramer.
N.B. Het geven van onderwijs in de praktische en theoretische zeevaartkunde zal door de oudste zoon van de overledene, die met zijn vader 9 jaren in het vak werkzaam was, op dezelfde voet worden voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 mei. Op Fijenoord wordt thans druk gearbeid aan een ijzeren rader-stoomboot, 180 voet lang uit de kiel, 40 voet hoog en 20 breed, naar men zegt dezer dagen voor rekening van het Marine-Departement besteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 21 mei. Het schip GESINA JANTINA, kapt. Alberts (opm: kof, kapt. R.A. Alberts), van Groningen naar Ipswich, is lek teruggekomen, hebbende in het Friesche Gat aan de grond gezeten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1850 te Hannover gebouwde en onder die vlag varende schoenerschip NAUTILUS, gevoerd door kapt. F.C. von Aswege, geclassificeerd bij Veritas 5.6.2.1, gekoperd en kopervast, groot volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 60 duim, wijd 4 el 25 duim, hol 2 el 69 duim en alzo gemeten op 125 ton of 66 last. Het schip ligt in de Zuiderhaven te Harlingen. Nadere informaties te bekomen bij genoemde kapitein aan boord en bij de cargadoors T. Teves & Co. aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 mei. In den loop dezer week kwam hier de treurige tijding, dat B.P. de Jong, kapitein op het kofschip VALERIUS LODEWIJK, te Joure thuis behorende, door het omslaan van de sloep op de rede van Lissabon zijn dood in de golven heeft gevonden, nalatende een weduwe en zes kinderen, welke hun man en vader, maar tevens ook hun verzorger hebben verloren. Wij vragen van ieder, die mededogen met deze gevoelt een gave, om enigszins in de behoefte van deze hulpelozen te voorzien. God, de Vader van weduwen en wezen, neige menig hart daartoe.
Giften worden ontvangen bij de boekhouder van die bodem, de heer H.J. Borger, houtkoper te Joure, alsmede ten kantore van deze courant en bij ondergetekenden te Lemmer.
W. Middelveld, predikant, H.K. de Jong, goud- en zilversmid.


Datum: 23 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 april. Het schip TELANAK, kapt. Popken, liep op 22 maart de Tafelbaai binnen, om zich van water te voorzien. Het vertrok van Banjoewangie de 25e januari met een lading koffie en suiker, met bestemming naar Amsterdam, en zette reeds de volgende dag de reis voort.
Op 4 dezer kwam mede in de Tafelbaai aan, het schip WILDEMAN, kapt. Driest, van Mauritius vertrokken op 12 maart, met bestemming naar Falmouth, om zich van enige provisie te voorzien, en vertrok reeds de 5e dezer.
De LOEVESTEIN, kapt. Hulshoff, die enige tijd geleden voor reparatie in de Simonsbaai is binnengelopen, is nu zeewaardig en staat op het punt naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op de vendutie van donderdag 24 dezer, zullen worden verkocht het wrak en lading van het Engelse schip FI WAN, kapt. Robson Shiells, van Londen naar Shanghai, thans liggende of niet liggende te Princess Reef, westkant van Prinsen Eiland (Straat Sunda). De FI WAN werd in 1864 gebouwd van ijzeren ribben, overdekt met planken en bekleed met geel metaal, ijzeren masten, stalen ra’s en getuigd met ijzerdraad. De lading wordt verondersteld te bestaan uit katoenen en wollen goederen, in kisten en balen, steenkolen, ijzer, lood, wijnen, bier, provisies, enzovoort, enzovoort. De inventaris bestaat uit: masten, spieren, touwwerken, kettingen, benevens 3 sloepen, 3 grote ankers, 1 stroomanker en ketting, 2 kleine ankers, 2 kabels, een partij diverse touwwerken, 2 stel zeilen enzovoort. Schip, inventaris en lading worden in één koop verkocht voor rekening van belanghebbenden.
F. Cassalette & Co.


Datum: 24 mei 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Dinsdag, 22 mei in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ.
Het barkschip HERCULES (geb. in 1850), kapt. J.F. Detering. NLG 20.000. In slag NLG 850. E.G. Bosscher. (opm: koper D. Held Amsterdam; nieuwe naam CATHARINA ELISABETH, nieuwe kapitein J.H. Krukkenberg)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 23 mei. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop d.d. 14 april, waren van de lading van het Nederlandse schip LOEVESTEIN, kapt. C.J.D. Hulshoff, van Banjoewangie herwaarts, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, 1.633 balen koffie en 593 kranjang suiker, meer of minder door zeewater beschadigd, in veiling verkocht; de reparatie aan het schip was voltooid en het lag thans zeilklaar om de reis te vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 23 mei. Uit Delfzijl wordt van 19 dezer gemeld, dat het vaarwater de Blaauwe Balg sedert enige dagen geheel verlopen is, zodat daar waar gewoonlijk een diepte van 11 à 12 voet was, thans niet meer dan 5 voet water staat en het daar alzo hoogst gevaarlijk is. Het stranden van de schepen CATHARINA GROENEWOLD, kapt. H.O. Velvis en WELDAAD, kapt. M.K. Lukkien (opm: zie NRC 200566), is dan ook alleen aan het verlopen van dit vaarwater toe te schrijven; de equipage van het eerst gemelde is door het schip WAAKZAAMHEID, kapt. J. Hagemann van Bremen, te Delfzijl aangebracht.
Het schip WELDAAD, kapt. M.K. Lukkien, van Stettin naar Emden, in de Blaauwe Balg verongelukt, is 17 dezer op de last drijvende, ter rede van Carolinensiel binnengelopen; men trachtte het in de haven te brengen.


Datum: 25 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen op de Lek, 23 mei. Gisteren werd van de werf van de heren J. & K. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot HIKKE JOURE, tot vervoer van passagiers en goederen, bestemd om te varen tussen Joure, Sneek en Leeuwarden, gebouwd voor rekening van de heren J. en A. de Haan te Joure; de machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Diep, 23 mei. Hedenmorgen is Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, commandant kapt.-luit. ter zee Modderman, onder het lossen van de gebruikelijke saluutschoten naar Vlissingen gezeild, om aldaar gestationeerd te worden. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. korvet PALLAS naar Hellevoetsluis vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 mei. Het Nederlandse schip CLIO, kapt. Wijnmalen, van Tjilatjap herwaarts,
is 18 april te Ascension gearriveerd en zou de volgende dag de reis vervolgen; de gezagvoerder was ongesteld en 2 lichtmatrozen waren gedurende de reis overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ryde, 22 mei. Het Nederlandse barkschip MERCATOR, kapt. Frerichs, welke alhier is binnengelopen, (zo als gisteren onder de zeetijdingen is vermeld geworden), heeft een gedeelte van de bemanning lijdende aan scheurbuik.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Praamschip te koop, zijnde geheel overdekt, zeer hecht en best onderhouden, groot 35 ton. Te bevragen bij R. de Boer Dz., scheepsbouwmeester te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop bij E.H. van der Zee te Joure: vier schepen, een groot 21 ton, een groot 15 ton, een praam, groot 8 ton, zeer geschikt tot vervoer van aarde, een boot, lang 5.680 el (20 voet), allen zo goed als nieuw, met volledig tuig.


Datum: 26 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 mei. Men verneemt, dat door de Koning van Noorwegen en Zweden aan
kapitein R.K. Zeven, voerende het kofschip CONCORDIA, van de Pekela, de ridderorde voor burgerlijke verdienste is geschonken, voor de redding met levensgevaar van zes schipbreukelingen van een in de Noordzee in zinkende staat verkerende Noorse schoener op 11 oktober 1865 (opm: FORTUNA, kapt. Larsen; zie ook PGC 211065).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 25 mei. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-brikschip FRITHJOFNA, kapt. T.J.C. ten Dam Ham, van Naarden, groot plm. 225 ton, gebouwd bij E. van Lingen te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 mei. Volgens rapport van kapitein Lukkien is de tjalk CATRINA, schipper Velvis, (opm: tjalk CATHARINA GROENEWOLD, kapt. H.O. Velvis) van Bremen met rijstmeel naar Amsterdam, de 16e in de Blauwe Balg gezonken (opm: zie NRC 200566), doch het volk gered. Van schip en lading was niets geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
Een nieuw, bijna geheel afgebouwd schoener-schipshol, groot plm. 170 ton, waarbij voor 9 jaren eerste klasse te bekomen is, gebouwd en nog zittende op de scheepstimmerwerf “De Goede Verwachting”, nabij Delfzijl, alwaar informaties te bekomen zijn bij de scheepsbouwmeester J.J. Sijdzes.


Datum: 27 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 mei. Blijkens een mededeling van 's Konings consul te Christiania is aan een aldaar aangekomen, met hooi beladen Nederlands schip het lossen verboden en wordt aan het verbod van invoer van hooi ten strengste de hand gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 26 Mei. Volgens bericht uit Ameland, zijn aldaar aan het buitenstrand aangespoeld, twee zwart geverfde boten, waarschijnlijk van Engels maaksel; de ene is op .
de spiegel gemerkt MIRUND — London , en van binnen William Pesco; de andere zonder enige kentekens.


Datum: 28 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Volgens telegrafisch bericht via Suez uit Mauritius, d.d. 7 mei, was het Nederlandse schip OUDERKERK AAN DE AMSTEL de 5e dezer aldaar lek aangekomen en de 4e dezer het schip JAN DANIEL, kapt. IJzendoorn, met verlies van stengen. Laatstgenoemd schip was 10 maart uit Soerabaja naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Volgens een in de Indische mail opgenomen telegram is het Nederlandse schip SOERABAJA PACKET met lading uit Nederland, op de rede van Soerabaja in volle vlam aangekomen.
Aangaande genoemd schip vernemen wij, d.d. 14 april, dat men het op de bank heeft gezet in 10 voet water en zodoende de brand meester is geworden. Men zal nu de gaten stoppen en het water uitpompen, ten einde van de lading nog zoveel mogelijk te redden. De oorzaak van dit ongeval is nog niet met zekerheid bekend.
(Alzo bevestigt het zich nu uit het bovenstaande, dat het niet is geweest de ARIA EN BETSY, kapt. Haverbult.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bolderaa, 22 mei. Het Nederlandse kofschip ARGO, kapt. Koster, heeft eergisteren bij het uitzeilen zijn roer verloren; het schip is anders dicht en onbeschadigd gebleven.
Het is gisteren alhier in de haven teruggekomen.


Datum: 29 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Diep, 27 mei. Hedenmorgen is hier uitgezeild het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. Beckering, bestemd naar Oost-Indië, aan boord hebbende een detachement suppletie troepen, sterk 150 man, onder bevel van de ritmeester van de O.I. cavalerie W.M. van Bunge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 april. De MARY GODDARD is bevracht van Macao naar Singapore en Penang en de PANTALON van Macao naar Samarang en Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Aan de werf van S.J. Visser te Workum ligt te koop het sterk en wel onderhouden scheepshol, laatst bevaren door J. van Eijken Hz., groot volgens meetbrief 77 ton.

Krant:
 HFD - Helsingfors Dagblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 24e april is de Nederlandse schoener AASTROOM, kapt. Redeker, met een lading spoorbielzen van Antwerpen met bestemming Kroonstad, tussen Hogland en Rödskär door het ijs ingesloten en dusdanig beschadigd dat ze is gezonken, hetgeen zo snel gebeurde dat de bemanning zich nog net in een sloep kon redden. De bemanning werd opgenomen door de schoener OLDENBURGER uit Bremen, welke dichtbij was en die op weg was van Engeland naar Kroonstad met een lading steenkool.
De volgende dag overkwam dit schip dezelfde ramp tussen Hogland en Wiringen. Helemaal omgeven door drijfijs kwam de boeg hoog uit het water omhoog en is ze gezonken toen het ijs zich weer verspreidde. De bemanning van de AASTROOM, welke de dag ervoor was gered en uit 15 man bestond, kon zich in een sloep redden welke slechts over één roeiriem beschikte. Om niet door de golven te worden weggespoeld gingen de mannen op de bodem van de sloep liggen, terwijl 2 mannen op hun knieën zaten en met hun zuidwesterhoeden probeerden te roeien. De schipbreukelingen hoopten zo in deze weersomstandigheden bij Wiringen uit te komen, maar door de sterke wind uit NW tot N dreven ze daar voorbij en ze bevonden zich in een hoogst gevaarlijke situatie, toen gelukkig vijf met de zeehondenvangst bezig zijnde kustbewoners hen bemerkten en hebben gered.


Datum: 30 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Heden werd de algemene vergadering gehouden van aandeelhouders van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, onder presidium van Z.K.H. de Prins van
Oranje, erevoorzitter van de maatschappij. De prins, de vergadering geopend hebbende, gaf het woord aan de heer S.W. Josephus Jitta, lid van de directie, tot het uitbrengen van het
verslag over het afgelopen jaar. Uit dit verslag bleek o.a. dat de voornaamste moeilijkheden die in het vorige jaar nog bestonden, thans zijn overwonnen; dat reeds vele overeenkomsten door de maatschappij zijn gesloten met gemeente- en andere besturen in het belang van de onderneming, doch dat die overeenkomst met het gemeentebestuur van Zaandam niet tot stand is gekomen, ten gevolge van bezwaren door dat bestuur geopperd, hetwelk geen contract wenst te sluiten, tenzij het kanaal bij Den Horn wordt overbrugd, in het belang dat die gemeente bij de staatsspoorweg heeft; dat zeer vele gronden bij minnelijke schikking in het bezit van de maatschappij zijn gekomen en nog slechts bij uitzondering in twee gevallen moeilijkheden moeten worden uit de weg geruimd;|dat sedert 8 maart 1865, toen de eerste
spade in den grond werd gestoken, ontgraven zijn 1.018.661 kub. ellen grond en nog te ontgraven overblijven 3.680.000 kub. ellen; dat het arbeiderspersoneel 1300 man sterk is; dat het zeer natuurlijk is dat onder de tegenwoordige drukkende financiële omstandigheden, de aandelen van de maatschappij het nadeel daarvan ondervonden; dat het echter verblijdend mag worden geacht, dat van de 40 procent, gestort over een kapitaal van NLG 5.100.800, geen aanzienlijker bedrag dan NLG 9.710 onvoldaan is gebleven; dat nog geen achterstallige inschrijvers in rechten zijn aangesproken, maar vermoedelijk daartoe zal worden overgegaan, ten aanzien van dezulken die uit onwil aan hun verplichtingen niet voldoen. Aan het slot van het verslag werd verklaard dat de maatschappij thans geen technische en administratieve klippen meer ontmoet, waarop de onderneming zou kunnen schipbreuk lijden (toejuichingen), dat de financiële grondslagen geen reden tot bekommering geven en dat van de belangstelling door het vorstenhuis in de grote zaak heden een nieuwe blijk wordt geleverd, daar het Z.K.H. de Prins van Oranje behaagd heeft, zich met het presidium van deze vergadering te belasten (daverende toejuichingen) en de bescherming welke Z.M. de Koning aan de maatschappij verleent, van algemene bekendheid is. Met een hartelijke dankbetuiging voor deze belangstelling en bescherming en voor de belangrijke medewerking door de directie ondervonden van heren commissarissen en van de
regeringscommissaris, eindigde de heer Jitta zijn mededeling.
De heer Van den Honert, lid van de directie, bracht daarna de stand van ontvangsten en uitgaven ter kennis van de vergadering. In 1865 hebben bedragen de inkomsten NLG 1.971.617,13, de uitgaven NLG 1.738.854,06, zodat op 1 januari 1866 beschikbaar was de
som van NLG 232.763,07. Overeenkomstig het preadvies van commissarissen werd die rekening en verantwoording door de vergadering bij acclamatie goedgekeurd. Het voorstel van de directie om de door het bedanken van de heer H.A. Insinger opengevallen plaats van directeur niet aan te vullen, was nu aan de orde en gaf aanleiding tot discussies, doch ten slotte werd het voorstel van de directie met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.
Toen werd medegedeeld de uitslag van de stemming voor de verkiezing van vier commissarissen. Als zodanig zijn herkozen de HH. Zimmerman met 606 en Bienfait met 598 stemmen en gekozen de HH. H. van Eeghen met 633 en Jhr. mr. H.C. Dubois met 592 stemmen. Er waren uitgebracht 759 geldige stemmen.
Nadat de heer Van der Breggen namens de vergadering aan de Prins voor zijn presidium dank betuigd en Z.K.H. hierop in de meest vleiende bewoordingen geantwoord had, sloot Z.K.H. de vergadering, die alvorens uiteen te gaan, aan HD. met toejuichingen hulde bracht en de kreet: Leve de prins van Oranje aanhief.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Het Nederlandse schip JAVA PACKET, kapt. Crap Hellingman, 30 maart te Soerabaja gearriveerd, is de 1e april naar Probolingo vertrokken en de 3e dito gearriveerd, om aldaar en te Passaroeang de retourlading in te nemen.

Krant:
  JB - Javabode

In de Nieuwsbode van 23 dezer lezen wij het volgende omtrent de schipbreuk van de MARIA AGNES, gezagvoerder Westenenk:
In het laatst van september van het vorig jaar vertrok de MARIA AGNES, met enige passagiers aan boord, van de rede van Pasoeroean, stevende door Straat Sunda, naar Sumatra ’s westkust. Na te Padang de ontbrekende lading te hebben ingenomen, verliet zij die rede, koers stellende naar Nederland. Het schoonste en gunstigste weer, dat men zich kan voorstellen, ondervond men op de reis tot op de hoogte van Madagaskar, als wanneer een vreselijke orkaan losbarstte, die alle stengen en zeilen vernielde. Het noodweer hield bij afwisseling aan en eindelijk na 20 bange dagen en nachten te hebben doorgebracht, liep de MARIA AGNES zwaar beschadigd Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnen, om de nodige herstellingen te ondergaan, die ruim 2½ maand aanduurden (opm: zie AH 141265). Hierna deze haven verlaten hebbende, was men nauwelijks enige dagen in volle zee op de hoogte van de Westereilanden (opm: Azoren), of men moest tot de vreselijke ontdekking geraken, dat het schip zwaar lek was, zodat men verplicht werd gedurende acht dagen en nachten onafgebroken te pompen. Daarbij steeds hoge zeeën, hevige orkanen en de woedende elementen, die weinig hoop op redding gaven. Men had reeds een groot gedeelte van de lading overboord geworpen en ontdekte men toen, dat de voorsteven geheel uiteen was gewerkt en de dwarsbalken wel vier duimen afweken.- De toestand was vreselijk…. Daar vele van onze lezers reeds dikwerf de ijzingwekkende tonelen van schipbreukelingen gelezen, zo niet zelf ondervonden hebben, gaan wij die hartverscheurende ogenblikken stilzwijgend voorbij. Toen eindelijk de nood ten toppunt was gestegen en men zich tot een wisse dood in de golven had voorbereid, kwam er redding opdagen. Men kreeg een schip in het zicht, die gelukkig het noodsein van de MARIA AGNES vernam! Men was toen aan de Portugese kust op 42º NB 14º WL. Het vaartuig bijgedraaid, bleek te zijn de Engelse schoener WATERPRYTE, kapt. Averi en werden de gehele equipage en alle passagiers daarop met het grootste gevaar overgebracht en allen gered, uitgezonderd iets van het schip, de lading, niets zelfs van de goederen van de passagiers of die van de equipage. Zij hadden nauwelijks de tijd om voor hun levensbehoud te zorgen en waren alzo van verschoning geheel ontbloot. Slechts na zeer korte ogenblikken zag men de MARIA AGNES in de diepte verdwijnen. De geredde personen roemen ten zeerste de heuse behandeling en de edele gastvrijheid van scheepsofficieren en verdere equipage op de WATERPRYTE ondervonden en vooral verdient tevens vermelding de onverschrokkene en kalme houding van kapt. Westenenk, toen men in de benardste ogenblikken op de MARIA AGNES verkeerde. Na acht dagen arriveerde de WATERPRYTE in de haven van Londen. De schipbreukelingen werden door tussenkomst van de Nederlandse consul aldaar verder verzorgd, van het nodige voorzien en naar het vaderland teruggezonden, alwaar zij op de 3e april jl. te Amsterdam in welstand aangekomen zijn.


Datum: 31 mei 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Alle matrozen, die zich thans in de haven van Londen bevinden, hebben geweigerd hun werkzaamheden voort te zetten, tenzij tegen verhoogd loon. Enige honderden zeelieden, allen gekleed in een blauw buis, doorkruisten laatstleden zaterdag
als in processie de City. Zij gronden hun verlangen op de duurte van de levensmiddelen en kleren. Voor schepen, bestemd naar Australië en beoosten de Kaap de Goede Hoop
verlangen zij een gage van GBP 3.10 per maand, hetgeen een vermeerdering aantoont van 15 shilling à GBP 1. Alle pogingen, die in het werk zijn gesteld om voor sommige schepen matrozen op de oude condities aan te monsteren, bleven vruchteloos. Aangezien de kapiteins eveneens weigeren de gedane eisen toe te staan, blijven de schepen in de dokken liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 28 mei. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefboot WAAL 2, gebouwd voor rekening van de heren Rietschoten Bok & Co., dienst zullende doen tussen Nijmegen en Rotterdam; de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 26 mei. Het de 21e dezer alhier aangekomen schip (opm: tjalk) SIKA, kapt. A.F. Venema, van Dokkum met cichoreiwortels, heeft te Raekefjord (opm: Rekefjord, N.) van begin maart af in averij gelegen; de lading is beschadigd.


Datum: 01 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Willemsoord, 30 mei. Het slopen van Z.M. korvet CASTOR is aangenomen bij openbare aanbesteding door W. v.d. Wooning alhier voor NLG 1.373.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Valparaiso, 14 april. Hedenmorgen hebben de Spanjaarden uit deze haven gesleept het schip DOLPHIJN (opm: onbekend of dit een Nederlands schip is), welke zij prijs gemaakt hebben en de reeds vroeger prijs gemaakte VENECIA en staken beide schepen in brand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut bericht met groot genoegen, dat de Association Scientifique de France, op zijn voordracht, drie gouden medailles heeft toegewezen aan de heren H.G. Surie, J.R. Smit en J. de Boer, gezagvoerders van de schepen ALMONDE, OCEAAN en IDA MARIA DE RAADT, voor de uittreksels uit hun journalen, die door het Instituut naar Parijs zijn opgezonden.
Hij hoopt van de heren te vernemen of zij er op gesteld zijn, dat er pogingen worden aangewend om, in plaats van zodanige gouden medaille, de waarde of enig instrument van ongeveer gelijke waarde te verkrijgen.
De hoofddirecteur, Buys Ballot.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 16 el 71 duim, of 60 voet, wijd 3 el 71 duim, of 13 voet 1 duim, hol 1 el 55 duim, of 5½ voet, bij de weduwe L.O. Hoekstra te Rohel.


Datum: 02 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juni. Het schip HERMANUS GERARDUS, kapt. Beumee, van Amsterdam naar St. Petersburg, te Harlingen binnen, heeft gisteren na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Georgetown (Brits Guyana), 24 april. Het Hollandse stoomschip PAMARIBO (opm: mogelijk een rivierstomer PARAMARIBO), dat gisteren de rivier afstoomde, is in aanzeiling geweest met het brikschip ESTELLE en nam van het schip de scheg en de voorsteven weg. Het dreef toen naar het vuurschip af en vernielde ook van dat schip de masten, boegspriet en een gedeelte van het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam:
- Naar Ancona. De Ned. schoener ZEEMEEUW, kapt. J.G. Sikkema.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Batavia en Samarang. Het clipperschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. L.F. van Ruyven. ~ Adres: Van Zeijlen & Decker; Wambersie & Zoon en P.A. van Es & Co. alhier; Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaija. De clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars Tzn.
Adres: Hendrik Muller & Co.; Hudig en Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Batavia en Soerabaija. De Ned. clipper-bark MARIE, kapt. H.G. Biesthorst.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia en Samarang. Het Ned. fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: De reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.
- Naar Batavia en Soerabaija. De Ned. bark SAMARANG, kapt. H.B. de Groot.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen alhier en D. Schotman Dz. Te Dordrecht.
- Naar Batavia. Het barkschip ELISABETH, kapt. J. Storm.
Adres: P. Varkevisser & Zonen.
- Naar Bremen. Het Ned. schip AALTINA HELENA, kapt. J. Meijer.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Buenos Aires. (via eventueel Montevideo). De Ned. klipper-brik SOPHIA CONSTANTIA, kapt. G.T. Roorda.
Adres: Vlierboom & Suermondt of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Gibraltar. Het Ned. schip MARIA ELISABETH, kapt. K. Groeneveld.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Gibraltar. De Nederl. schoener DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Hongkong. (direct). Het Nederl. schoener- brikschip ST. HELENA, kapt. J.T.H. Pille.
Adres: De reders C. Vlierboom & Zonen en de cargadoors Vlierboom & Suermondt.
- Naar Koningsbergen. Het Nederl. kofschip WIEBERGIENA MARIEKE (opm: WIEBERGINA MARTENS), kapt. J.H. Looman. ~ Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
- Naar Lissabon. Het Ned. schip DANKBAARHEID, kapt. M. van den Berg.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Malta. Het Ned. schip WILHELMINA, kapt. A. van der Weijden.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Melbourne (Hobson’s Bay). Het Ned. fregat VOORUIT, kapt. K.J.C. Logger.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Singapore en Hongkond. De Nederl. clipper-bark ELLINA, kapt. A.F. Lammerts.
Adres: P.A. van Es & Co. alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkond. De clipper-bark MARIA ELISABETH, kapt. W. v.d. Valk.
Adres: P.A. van Es & Co. alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore. De Ned. bark VESTA, kapt. A. van der Eijk.
Adres: Vroege, Nieuwkamp en De Wijs en Hudig & Blokhuyzen, alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Soerabaija (direct) met vrijheid om Batavia aan te doen. Het Ned. fregat ROTTERDAM, kapt. J. Janzen. ~ Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. De Ned. kof LAMBERTHA, kapt. H.T. Hitman.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. De Ned. kof TRIJNTJE GEZINA, kapt. E.T. Bos.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Dordrecht:
- Naar Batavia. De Ned. klipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & van der Sande te Dordrecht en Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia en Samarang. De Ned. bark KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, alhier.
- Naar Batavia en Soerabaija. Het clipperschip VICE ADMIRAAL MAY, kapt. N.M. Oudshoorn de Groot Stiffry. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Buenos Aires, eventueel via Montevideo. De Ned. schoenerbrik TEXEL, kapt. N.N.
Adres: Oolgaardt & Bruinier en De Vries & Co. alhier of bij Gerbaulet & Co. te R’dam.
- Naar Macassar. De Ned. brik PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld.
Adres: Hoyman & Schuurman te Amsterdam en Hudig & Pieters te Rotterdam.
- Naar Padang (direct). De Ned. bark ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes.
Adres: Wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Naar Samarang (direct). De Ned. bark DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. fregat QUINTET, kapt. L. Slijboom.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Soerabaija (direct). De Nederl. campagne bark MENTOR, kapt. H.W. Butenuth.
Adres: Gebr. Hendrichs & Co. en Wed. Jan van Wesel & Zn.
- Naar Soerabaija (direct). De Nederl. bark ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Soerabaija (direct). De Nederl. clipper bark IDA GEERTRUIDA, kapt. ? (opm: eerste reis van dezde brik; kapt. H. van Moerkerken)
Adres: De Coningh & Co. en Oolgaardt & Bruinier, alhier en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
- Naar Suriname. De Nederl. schoener TEXEL, kapt. C.J. Kolle.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, alhier.
- Naar Suriname. De Nederl. schoenerbrik AGATHA, kapt. D.H. van Wijk.
Adres: De Wed. J. van Wesel en Zoon en C.L. Brandt & Co.
- Naar Suriname. De brik JACOB EN ANNA, kapt. J.H. Krukkenberg.
Adres: Bosscher & Co.
- Naar St. Petersburg. De Ned. galjoot HARBERDIENA, kapt. E.H. Bakker.
Adres: A. Spekman.
- Naar St. Thomas en Curaçao. Het brikschip SANTA ROSA, kapt. J.A. Buikes.
Adres: E. Windhouwer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo.
In den jare 1866, de eerste juni, ten verzoeke van Theodorus Adrianus Loeff, wonende te Rotterdam, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van Jan Dirk Castanien, procureur bij de arrondissementsrechtbank van Rotterdam, aldaar gehouden wordende aan de Bierhaven, Wijk 1 No. 365, die in deze voor hem in rechten zal occuperen;
Heb ik Otto Vermij, deurwaarder bij voornoemde rechtbank, wonende te Rotterdam, gepatenteerd; uit kracht van het verlof, verleend door de arrondissementsrechtbank van Rotterdam de 18e september 1865;
Gedagvaard: Cornelis Johannes Loeff, vroeger wonende te Rotterdam, wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, doende mijn exploit op de wijze voorgeschreven in artikel 4, No. 7 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, sprekende in het parket van de edel achtbare heer officier bij welgemelde rechtbank met de edel achtbare heer Mr. Swellengrebel, die het origineel met gezien heeft getekend, terwijl dit exploit zal worden aangeplakt aan de voorname deur van de vergaderzaal van meergenoemde rechtbank, mitsgaders aan het huis van de gemeente Rotterdam, terwijl hetzelve wordt geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche en de Staats-Courant, als zijnde de aangewezen nieuwsbladen.
Om te verschijnen op woensdag de 5e september 1866, des voormiddags ten elf ure, of alsdan geen terechtzitting zijnde, op de eerstvolgende, ter audiëntie van de arrondissementsrechtbank van Rotterdam, gehouden wordende in het Paleis van Justitie, aan het Haagscheveer te Rotterdam, ten einde te horen zeggen:
- Aangezien de gedaagde in den jare 1850 zich te Antwerpen als matroos heeft doen aanmonsteren op het schip DE WITTE LEEUW, bestemd naar Valparaiso en terug; aangezien hij met dat schip die reis heeft ondernomen;
- Aangezien dat schip was slecht en onzeewaardig, zodat na aankomst te Valparaiso een groot deel van de bemanning hetzelve heeft verlaten en het schip dan ook later in Valparaiso voor afbraak is verkocht:
- Aangezien de gedaagde onder dat gedeelte van de bemanning was en nimmer meer iets van zich heeft doen horen;
- Aangezien de gedaagde een paar dagen vóór zijn vertrek geschreven heeft aan een hier ter stede wonende nicht;
- Aangezien de eiser tegen hem verlangt te procederen tot vermoedelijk overlijdensverklaring sedert medio oktober 1850;
- Aangezien de termijn, daartoe bij de wet gesteld, verstreken is en de gedaagde bij het verlaten van zijn woonplaats Rotterdam, geen volmacht tot het waarnemen van zijn zaken heeft achtergelaten of orde op het beheer daarvan gesteld;
Dat de gedaagde alsnog behoorlijk van zijn aanzijn in rechten zal doen blijken; bij gebreke waarvan door de eiser zal worden verzocht, dat hem van die niet verschijning zal worden verleend akte en verlof gegeven tot het doen van een tweede openbare dagvaarding, met reserve van kosten.
En heb ik deurwaarder, doende mijn exploit en sprekende zoals gezegd is, kopieën aangeplakt op de plaatsen hier boven vermeld, het exploit doen plaatsen in de nieuwsbladen en afschrift gelaten aan hem tot wie in sprak.
Enz., enz., (opm: verkort weergegeven).
Geregistreerd te Rotterdam, de ontvanger (getekend) Van Berkel.
(opm: de brik onder kapt. S.F. Brandt maakte een reis van Antwerpen, 140251 te Valparaiso, op 220551 lag zij na ronding van Kaap Hoorn in Callao [NRC 240751], doch op 220851 werd de brik op weg naar Rotterdam in Valparaiso [als noodhaven; zie AH 201051] afgekeurd en verkocht).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van 7 juni 1866 zal de ondergetekende alsmede verkopen de ondervolgende artikelen, afkomstig van het wrak van het schip JEDDO (opm: JEDO, Britse vlag, zie NRC 070666): zeilen, bladkoper, ijzeren en koperen bouten, idem spijkers, kettingen, ijzer want, reddingsboeien, een sloep met riemen, drie vaten vlees en andere scheepsbenodigdheden.
W.A. Hall.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij maakt bekend, dat de vrachten voor Samarang, Soerabaja en Makasser wederom zijn verminderd en gebracht op 1/3e van het vroeger bestaand tarief van de firma W. Cores de Vries per de Molukkenboot, die in de regel de 9e van iedere maand Batavia verlaat.
De super-intendent, S. van Hulsteijn.


Datum: 03 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 juni. Volgens een heden ontvangen bericht, is het barkschip TWEE CORNELISSEN, kapt. Kreije, de 30e mei, van Cardiff naar Hongkong vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 mei. Het Nederlands schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Sybrandi, gisteren van Montevideo hier gearriveerd, had verschansingen en watervaten verloren, zeilen gescheurd en andere schade bekomen, hebbende op de reis slecht weer gehad.


Datum: 04 juni 1866


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie. Op woensdag, de 18e april aanstaande, zal in een van de pakhuizen aan de Kalimaas oostzijde door D.D. van Boeckholtz, voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het gekoperde Nederlands-Indisch schip STRAAT BALI, groot 393 gemeten lasten, gevoerd geweest door kapt. J.P. Bakker, met het staand en lopend tuig compleet, benevens twee ankers en kettingen, zoals hetzelve alhier ter rede is liggende. Verder aan wal: zeilen, touwwerk, 2 djatihouten sloepen (kopervast), ankers, kettingen, werptrossen, watervaten, zeekaarten, een chronometer, sextanten, een barometer, kijkers, kompassen, blokken, vlaggen, sein- en bollantaarns, enige kajuitsinventaris, enzovoort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Het stoomschip BALMORAL, kapt. D. Lovius, vertrekt van Rotterdam op 6 juni naar Plymouth & Cardiff. Adres: Rotterdam, Boutmy & Co. – Johs. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 1 juni. Scheepstijdingen. Heden is alhier lek binnengelopen het schip CORNELIA HENRIETTE, kapt. Lubb (opm: buitenlander), van Londen naar Buenos Aires met verstopte pompen.


Datum: 06 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chistiaan Adolf Schröder, Cornelis Schelten Oolgaardt, Jerimias Foscum Leonard Meijes en Albertus Vinke, makelaars, presenteren, als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notarissen J.L. Kabel en A.D.J.T. Meijes, bij openbare opveiling, aan de meest opbiedende of hoogstmijndende te verkopen:
Het extra ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRIETTE EN CORNELIA, gevoerd door kapt. K. Drijver, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen, 70 duimen; wijd 3 ellen 48 duimen; hol 3 ellen, 50 duimen; en alzo gemeten op 270 tonnen en 143 lasten.
En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij inventaris is vermeld.
Het voorzegde brikschip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
De verkoping zal geschieden ten Huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, op maandag zijnde de 25e juni 1866, des avonds te 6 uur precies. (opm: zie NRC 270666)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 4 juni. Hedenmorgen is Zr.Ms. instructievaartuig URANIA, commandant luitenant ter zee 1e kl. D.J. Brouwer, naar de Zuiderzee vertrokken, aan boord hebbende de adelborsten van het Instituut van de Marine 3e studiejaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 4 juni. Hedenmorgen is Zr.Ms. korvet VAN SPEYK uit deze haven naar de rede gesleept, om daar voorlopig gestationeerd te blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. Volgens een nader bericht uit Mauritius wordt het bevestigd, hetgeen wij de 27e mei per telegraaf via Suez ontvingen, dat het schip OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, kapt. Dingemans, de 11e april buiten de Straat Sunda zeer hoge zeeën ondervond, waarin het schip lek sprong en 2½ duim water per uur maakte.
30 april, op de hoogte van Rodrigues, beliep het een orkaan; het lek nam toe en het schip maakte toen 20 voet water in de 24 uren; het verloor daarbij zeilen enz. Aldus was het genoodzaakt naar Mauritius te stevenen, voor reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. De bark JAN DANIËL, kapt. Van IJzendoorn, beliep de 20e april, op 18˚59’ Z.B. en 85˚18’ O.L., een hevige storm uit het noordoosten, welke uitschoot tot het noordwesten en zuiden, met een zeer hoge zee. Het schip verloor stutten en zeilen en zette koers naar Mauritius om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. Volgens een heden ontvangen telegrafisch bericht uit Nieuwediep, was aldaar binnengekomen JACOBA HELENA, kapt. Swart, van Banjoewangie, welke de 8e februari van laatstgenoemde plaats vertrokken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 juni. Het schip CORNELIA HENRIETTE, kapt. Lubb, van Londen naar Buenos Aires, welke alhier de 1e dezer met verstopte pompen en lek is binnengelopen, zal in het dok de steenkolen moeten lossen en trachten het lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 17 mei. Het schip NUBIA, kapt. Coster (opm: vermoedelijk een Hamburger bark), van Havre via Studlandbay naar Quebec, is in de morgen van de 10e mei op de zuidelijke punt van Scatterio eiland totaal verongelukt; een man van de bemanning is bij het landen verdronken, de overige (12 in getal) zijn gered.


Datum: 07 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip WILLEM III, van de N. I. Stoomvaart-Maatschappij zal in de volgende maand een tocht ondernemen naar Sydney en Brisbane via Torresstraat; de heer Fraser, directeur van de Maatschappij en de heer Van Delden, een van de chefs van de firma Reynst en Vinju, zullen naar men verneemt, deze reis meemaken, waarvan men zich voor de begeerde stoomgemeenschap met Australië goede vruchten belooft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 4 juni. Heden is alhier door slecht weer binnengelopen het schip GESINA, kapt. Gortemaker, van Licata naar Harburg bestemd; het is op het droge gehaald om de kiel schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 21 april. Het schip LIGHTNING, kapt. Carstens, komende van Plettenburg Baai, is alhier aangekomen, heeft het groot- en stagzeil verloren, gedurende een zuidwestelijke storm op de hoogte van Kaap Algulhas. De lading had het overgenomen uit de PRINCE OF THE SEAS, van Londen naar Algoa Baai, welke de 12e april 12 mijlen ten westen van Kaap Recife totaal vergaan is; de stuurman en zes man van de equipage zijn daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 april. Door de welwillendheid van de Engelse consul alhier ontvingen wij mededeling van de twee volgende telegrammen, van Anjer:
17 april, 12 u. 35 m. ’s namiddags. Brits schip JEDO, kapt. Smit, van China met 480 koelies naar Suriname bestemd, gisteravond wegens oproer en brand in schip, genoodzaakt te stranden op de derde punt Straat Sunda. Kapitein gered. Stuurman en 5 matrozen benevens plm. 280 Chinezen verdronken. Assistentie verleend. Het schip is afgebrand.
17 april, 4 u. 54 m. ’s namiddags. Het Engels schip JEDO, kapt. Smit, met Chinese koelies in brand en op strand gezet tussen Anjer en Tjiringien. Tot op het koper afgebrand. 28 man equipage en circa 315 koelies aan wal.
Dit laatste telegram is van de assistent-resident van Anjer afkomstig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 6 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip ANNA, kapt. J. Hubert, van de Pekela, groot plm. 110 last, gebouwd bij W.C. Wildervank te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt op woensdag 20e juni 1866, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhoudster, mejufvrouw de wed. E.J. Duintjer, te Veendam, publiek te koop te presenteren:
Het in 1859 te Veendam nieuw uitgehaald schoenerschip, genaamd ESPERANCE, groot 140 tonnen, met al deszelfs opgoederen van masten, rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, koks gereedschappen en verdere annexen, zoals hetzelve door kapt. D.H. Hazewinkel is bevaren en thans te Amsterdam is liggende.
(opm: nieuwe eigenaars: K. & J. Wilkens, Veendam; nieuwe kapt. H.E. Dik, scheepsnaam onveranderd)


Datum: 08 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juni. Het schip GESINA GRETINA, kapt. Meijer (opm: buitenlander), van Bremen naar Stettin, is volgens brief uit Stralsund, d.d. 4 dezer, bij Jasmund gestrand en vol water gelopen; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 3 mei. Het stoomschip CAPITOLE, komende van Batavia is in de nacht van 1 dezer alhier aangekomen en bericht dat de Hollandse stoomboot BATAVIA, op de hoogte van Muntok gestrand is en de mails en passagiers heeft overgenomen. De plaats waar het stoomschip BATAVIA gestrand is, is niet rotsachtig en men koestert de hoop dat het weldra afgebracht zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 7 juni. Volgens ontvangen bericht van Rangoon, van de 27 april, had het hier thuis behorende fregatschip AEGIDIA EN PAULINE, kapt. Hoogland, de 18e april van Akyab aldaar aangekomen, toen reeds de helft van de lading rijst aan boord, bestemd naar Falmouth om orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapitein M. Lucas, voerende het te Batavia thuis behorende Nederlandse schip GENERAAL MICHIELS, gereed liggende om de reis naar Java te aanvaarden, via Sunderland, om aldaar een lading steenkolen in te nemen, vraagt ter vervordering dezer reis:
geld op bodemarij, tot een bedrag niet te boven gaande vijftien duizend gulden. Aanbiedingen, met opgave van som en bodemarij-premie, worden aan genomen ten kantore van de cargadoors De Vries & Co., te Amsterdam, tot maandag 11 juni e.k.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal, ten verzoeke van Mr. Van Velsen Wiersma, advocaat aldaar, op woensdag de 13e juni 1866, des namiddags een uur, ten huize van A. van der Hoek, in het koffiehuis de Nederlanden, onder heren houtkopers, veilen een extra mooie lading grenen balken, ruim 300 stuks, van 57 tot 190 palm lengte en 30 à 35 duim gemiddeld zwaar, deze week nieuw aangevoerd per het kofschip JACOBA LUCRETIA, kapitein H. Maas, van Riga, benevens duizend stuks vuren en grenen delen van differente lengten en 37 streep zwaar; de lading balken ligt alsdan in de Gracht bij het Houtland en de delen bij het Houtstek de Hoop bij de Kerkpoort ter bezichtiging.


Datum: 09 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen, als:
Voor Rotterdam: LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. N.H. Keuker; PETRONELLA JOHANNA, kapt. S. Warnaar; SUMATRA, kapt. J. Buyser; CORNELIA HENDRIKA, kapt. J.G. Marcussen.
Voor Amsterdam: IDA GEERTRUIDA, kapt. ? (opm: H. van Moerkerken); HOLLANDIA, kapt. E. de Jong; DOELWIJK, kapt. L. Hoefman; LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lund; FOP SMIT, kapt. J.G. Mets; D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden; HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos; TWEE GEZUSTERS, kapt. A. Bemolt.
Voor Schiedam: H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. H.J. Nagel.
Voor Dordrecht: SAMARANG, kapt. H.B. de Groot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 juni. Het stoomschip VESTA, van hier naar Stettin en St. Petersburg, is volgens telegrafisch bericht, de 5e dezer door het stoomschip URANIA, van hier naar Koningsbergen te Gotenburg binnengesleept, hebbende 5 mijlen ten westen van de Hantsholmen (opm: Hanstholm, Dk.), schade aan de machine bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 juni. Het schip BANTAM, kapt. Claasen, zou 8 april van Nagasaki naar Chi-Fo vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 juni. Volgens brief uit Mauritius, d.d. 7 mei, hadden de kosten van het Nederlands schip ANNA, kapt. Bok, bereids gemeld als herwaarts vertrokken, USD 28.621,32 belopen en had de verkochte lading USD 35.006,47 opgebracht; de reparatiekosten van het Nederlands schip S. VAN HEEL, kapt. Dietz, mede herwaarts vertrokken, beliepen USD 10.249,57 en de kosten van bodemarij USD 4.324,50; de verkochte lading bracht USD 5.926,07 op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 juni. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip HENDERIKA, kapt. J. van der Veen, groot plm. 100 last, gebouwd bij C. Maathuis, beide te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 juni. Volgens bericht van de Nederlandse consul te Singapore werden aldaar op de 24e mei met de Britse bark SAMSON aangebracht kapt. De Haan en de verdere bemanning van de Nederlandse bark ANNA EN JEANNETTE, welk vaartuig op de hoogte van Laboean op een klip gelopen en gezonken is.
(opm: de bark, kapt. J. de Haan, in 1858 gebouwd als fregat WILHELMINA, is op 2 mei op Labuan, Maleisië, gestrand, zie ook NRC 270666 en 290766).


Datum: 10 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo.
Heden de 4e juni 1866 heb ik Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de arrondissement rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar.
Ten verzoeke van Lena Bastiana Valkenburg, zonder beroep, wonende te Maassluis, echtgenote van na te melden Dirk van Gent, aan wie, bij beschikking van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, dato 16 mei 1866, geregistreerd, vergunning is verleend, ten deze kosteloos te procederen; domicilie kiezende ten kantore van de procureur mr. George Jan Anthonius Faber, aan de Leuvehaven, Wijk 3 No. 310, te Rotterdam die als zodanig voor haar werkzaam zal zijn; zijnde aan de requirante, bij gemelde beschikking van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, vergunning verleend, om deze vordering kosteloos in te stellen;
Voor de eerste maal gedagvaard: Dirk van Gent, vroeger stuurman ter koopvaardij, wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, derhalve mijn exploit doende bij aanplakking van hetzelve aan de voorname deur van de vergaderplaats van de rechtbank te Rotterdam; zullende de aanplakking aan het huis van de gemeente te Maassluis, als laatste woonplaats van de gedaagde, geschieden door de deurwaarder Jilles de Wijzer, standplaats hebbende te Maassluis, alsmede door afgifte van een afschrift van hetzelve aan de edelachtbare heer officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam; mijn exploit doende aan het parket van ZEd. Achtbare en sprekende aldaar met de edelachtbare heer officier van justitie mr. J.H.W. Swellen Grebel, die het origineel met ,,Gezien” heeft getekend en eindelijk door de plaatsing van hetzelve in de Nederlandsche Staats-Courant en Nieuwe Rotterdamsche Courant;
Om op maandag de 17e september 1866, des voormiddags ten elf ure, te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het gerechtsgebouw, aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde:
- Aangezien de gedaagde op 18 april (opm: jaartal onbekend, waarschijnlijk 1861) als stuurman met het Nederlandse schoenerschip ARGUS, kapt. Cordia, is uitgezeild naar Buenos Aires en van daar naar Concordia;
Aangezien hij gedaagde, volgens bekomen informaties van de heren P. van Rossem en Zoon, reders van gezegd schip, te Concordia ziek geworden en aldaar overleden is, doch alle pogingen om een acte van overlijden van hem gedaagde te bekomen, vruchteloos zijn gebleven;
- Aangezien er meer dan vijf jaar na zijn vertrek zijn verlopen en dit van de eiseres het recht geeft, deze vordering in te stellen;
Mitsdien op voormelde dag en uur, ter plaatse bovengemeld, van zijn aanwezen te doen blijken; zullende bij gebreke van die door de eiseres tegen hem worden gevraagd verstek en tevens vergunning tot het doen van een tweede openbare dagvaarding, met reserve en kosten.
Afschrift van dit exploit is door mij deurwaarder, op de wijze voorzegd, voor de gedaagde gelaten.
De kosten zijn in debet. (get.) O. Vermij, deurwaarder.
Gezien door ons, officier van justitie bij de arrondissement rechtbank te Rotterdam, heden de 4e juni 1866. (opm: bekort).


Datum: 12 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, is blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram, in de voormiddag van de 11e dezer ter rede van Lissabon aangekomen.
Aan boord was alles wel.


Datum: 13 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 8 juni. De lading van het te Jasmund gestrande kofschip GESINA GRETINA, kapt. Meijer (opm: buitenlander), dat met stukgoederen van Bremen naar Stettin bestemd was, is geheel geborgen en zal met uitzondering van 20 balen rijst, welke bedorven zijn, met een lichter naar Stettin gezonden. Het schip zal waarschijnlijk weg zijn.


Datum: 14 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip DE DOMMEL, onder bevel van de luitenant ter zee der 1e klasse A.A.A. Gaymans, is de 7e mei jl. te Suriname aangekomen en is door Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, onder bevel van de luitenant ter zee der 1e klasse R.A. Houck, op de 12e van die maand de terugreis naar Nederland aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men verlangt uit de hand te koop: Een goed onderhouden barkschip, varende onder Nederlandse vlag, groot plm. 600 gemeten tonnen, van 5 – 10 jaar oud, met complete inventaris. Daartoe inclinerenden worden verzocht zich te adresseren bij de makelaar E.G. Bosscher, Heerengracht over het Park, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip CONTENT, kapt. E.I. Kuipers, van Veendam, groot 125 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.


Datum: 15 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 juni. Kapitein P.W. Busch Keiser, voerende het schip FORTUNA, van Newport te Para aangekomen, rapporteert de 23e april op 16˚ NB en 24˚ WL gepraaid te hebben het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. T. de Ruyter, van Liverpool naar Montevideo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 13 juni. Volgens schrijven van kapt. J. Bouten, gezagvoerder van het schip KOSMOPOLIET II, van Rotterdam naar Batavia, was hij de 15e april ll. zeilende op 03˚ NB 25˚ WL; alles wel aan boord. Van Kaap Lizard tot op de hoogte van Kaap Finisterre had hij te kampen gehad met stormweer, daarna met flauwte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (in de Stormpolder), 15 juni. Heden is op de werf van Cs. van der Giessen de kiel gelegd van een schroefstoomboot, genaamd LANDBOUW, bestemd voor goederen en gebouwd onder directie van de heer J. van der Meijden te Vlaardingen. De machine zal vervaardigd worden in de fabriek van de heren D. Christie en Co.


Datum: 16 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Te koop gepresenteerd een geheel nieuwe tjalk, onlangs van stapel gelopen, lang 73 A. voet, wijdte 16 voet, diepte of holte 7 voet, inhoudsmaat plm. 90 inl. tonnen.
Te bevragen met franco brieven, onder het motto nieuwe tjalk, bij de boekhandelaars Ipenbuur & Van Seldam, Water, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juni. Alhier ligt ter rede de Nederlands-Indische bark AUGUSTA, kapt. Scheel, voorheen genaamd AYDIET. Als agenten treedt op de firma P. Landberg & Zoon alhier. (opm: de bark vertrok op 24 juni op haar eerste reis onder deze naam van Batavia naar Singapore)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden arriveerde alhier het Nederlands-Indische stoomschip BETSY, kapt. Bakker, agenten J.F. van Leeuwen & Co., de 10e juni van Singapore herwaarts vertrokken. (opm: eerste vermelding van dit aangekochte stoombootje)


Datum: 17 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse R.H. Honck, komende uit Suriname, is in de morgen van de 16e dezer ter rede van Hellevoetsluis geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zwolle, 16 juni. Aan de Gebroeders Goedkoop, kooplieden en reders te Amsterdam, is concessie verleend voor een sleepstoombootdienst tussen Zwolle en het uiteinde van de kribben van het. Zwolschc Diep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harderwijk, 15 juni. De 29e dezer zal van hier vertrekken en overgaan aan boord van een te Rotterdam voor het station van de Rijnspoorweg gereed liggende stoomboot, ten einde ineens te worden overgebracht aan boord van het te Dordrecht liggende en naar Java bestemde schip KOSMOPOLIET gezagvoerder J. de Groot, een detachement, sterk 125 militairen, waaronder 10 onderofficieren, onder bevel van de luit.-kolonel der artillerie van het Indische leger J.W.E. Kuypers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 juni. Het schip ZWERVER, kapt. Ates, van Danzig herwaarts, is de 13e dezer met slagzijde te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 16 Mei. Volgens particulier bericht is het stoomschip TRIËST, kapt. Buys, de 13e dezer te Palermo aangekomen.


Datum: 18 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juni. Volgens ontvangen tijdingen van de 11e juni ll. is Zr.Ms. stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU, na een reis van 26 dagen van Napels in de morgen van die dag te Lissabon gearriveerd tot het innemen van drinkwater, aangezien aan de toestellen tot het destilleren van zeewater gebreken zijn ontstaan. Daarna wordt de reis naar Nederland voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 15 juni. De 13e dezer was het Nederlandse brikschip CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema, op de hoogte van Noord-Voorland (opm: North Foreland); zo ook het galjootschip VLAARDINGEN, kapt. Van Duffelen, bestemd naar Gibraltar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 mei. Op 19 april jl. is in Tafelbaai voor verversingen aangekomen de HELENA,
490 ton, kapt. H.P. Dil, van Padang vertrokken op 27 februari, bestemd naar Amsterdam met enige passagiers en een lading koffie. Twee dagen later zette het schip de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 mei. De LOEVESTEIN, vertrok op 23 april van Simonsbaai naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 mei. In Algoabaai is op 9 dezer binnengelopen de HEBE, van Akyab naar Falmouth, om enige benodigdheden aan te schaffen.


Datum: 20 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Exmouth, 17 juni. Kapitein O.J. Post van het schip VROUW CLARA, (welk schip gisteravond alhier is aangekomen) bericht dat hij gepasseerde vrijdagavond een man over boord verloren heeft. Zijn naam was Heinrich Smith en was te Oporto aangemonsterd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (geen datum). Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlands-Indische schip (opm: 3-master) PIETER JOHANNES, toebehorende aan de heer S. van Hulsteijn, op zijn reis van Koetei naar Amboina met steenkolen, verbrand. Het schip was in het gezicht van Ambon, in Straat Boeton, tussen Boeroe en Amboina en Ceram, 10 dagen na zijn vertrek van Koetei, toen de lading ontbrandde. Dit is het tweede schip van dezelfde rederij, dat door dezelfde oorzaak verloren gaat. De Koetei-steenkolen schijnen veel gas te bevatten, dat ontploft en ontvlamt, zodat het transport hoogst gevaarlijk is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makasser, mei. Van Tontoli werd bericht dat op de 18e april jl. des voormiddags ten 11 ure, aldaar van Koetei is aangekomen de bark GUSTAAF ADOLF, met een lading steenkolen, welke bestemd was voor Kema en Amboina. Het aandoen van Tontoli geschiedde met het doel om hulp in te roepen tot blussing van een, aan boord van die bodem, door zelfontbranding van de lading kolen ontstane brand. Niettegenstaande alle aangewende pogingen om de brand meester te worden, was het schip op de 22e daaraanvolgend, des namiddags ten 4 ure, totaal afgebrand. Van de lading zijn slechts honderd kranjangs en het grootste gedeelte van de inventaris kunnen gered worden. De gezagvoerder en bemanning van het verbrande schip werden op de 24e mei jl. door Zr.Ms. stoomschip STAVOREN te Makassar aangebracht.


Datum: 21 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 juni. Heden is van de werf van Joh. Jonker te water gelaten de schroef-stoomboot LUCTOR ET EMERGO, zullende dienen tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen de steden Groningen en Delfzijl, voor rekening van de beurtschippers tussen genoemde plaatsen.
Zo mede zijn op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kielen gelegd van twee schroefstoomboten (opm: KOOPHANDEL en NIJVERHEID), voor rekening van de Zwolsche- en Rotterdamsche Schroefstoomboot-maatschappij te Zwolle. De machine van eerstgenoemde boot wordt vervaardigd in de fabriek van de heer A. van der Schuyt te Amsterdam, de beide laatsten in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 juni. Het Engelse driemastschip VENUS, kapt. Eason, van Antwerpen naar
Sunderland, hedenmorgen uitgezeild, is op de hoogte van Zoutelande gestrand. Loodsboten zijn tot assistentie afgezonden.
Van de 20e juni. Men is bezig het schip af te tuigen en de ballast uit te schieten, om te trachten het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stanley (Falkl Isl.), 19 mei. Het Nederlandse clipperfregat ORANJE NASSAU, kapt. Van Hees (opm: kapt. G. Strang van Hees), van de Clyde naar San Francisco bestemd, is de 21e april van Kaap Hoorn teruggekomen, met brand in de lading steenkolen. (opm: zie AH 220666)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gekoperd Engels barkschip, gemeten 316 ton, gebouwd in 1862 in Canada, met complete inventaris, liggende te Amsterdam.
Hetzelve heeft een groot laadruim, staat ledig, behoeft weinig ballast en is een uitmuntend zeiler. De verlangde prijs is laag gesteld.
Nadere informatiën worden gaarne gegeven door de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, IJgracht, V 39 te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 juni. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd galjootschip HENDRIKA EBELINA, kapt. G. Jonker, van Groningen, groot 55 last, gebouwd bij Jan K. Mulder te Sappemeer.


Datum: 22 juni 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stanley (Falkl. Eil.), 19 mei. Het schip ORANJE NASSAU (opm: fregat clipper, bouwjaar 1861), kapt. G. Strang van Hees, van Glasgow, laatst van Rio de Janeiro, naar San Francisco bestemd, is hier op 21 april met brandende lading uit zee teruggekomen; het was reeds op de hoogte van Kaap Hoorn geweest. De kapitein had zich doodgeschoten.
(opm: zie ook NRC 190766)


Datum: 23 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.M. Balwé, J.F.L. Meijjes, W. Bakker Bz. en A. Vinke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 9e juli 1866 des avonds te 6 uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Mulder & Kanne, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen:
Het extra ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast fregatschip STAD DOCKUM, laatst gevoerd door kapt. H.B.R. Jaski, volgens Nederl. meetbrief lang 41 ellen 30 duim, wijd 5 ellen 75 duim, hol 3 ellen 70 duim, en alzo gemeten op 391 tonnen of 306 lasten.
Breder bij de inventaris vermeld.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, de cargadoors Van den Beij & Cie. of de heren Posthuma & Goslings te Dokkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juni. Het Hollandse tjalkschip CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Hartlepool naar Rendsburg bestemd, is de 19e te Cuxhaven binnengelopen; doch heeft de 21e dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 juni. Er is nog geen verandering gekomen in de positie van het Engelse
driemastschip VENUS, kapt. Eason, op de hoogte van Zoutelande gestrand, gaande van Antwerpen naar Sunderland (zie ons nommer van eergisteren). De werkzaamheden tot redding worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 20 juni. Het Hollandse galjootschip BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Holvast, komende van Stettin, heeft heden de lading hout gelost.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juni. Heden arriveerde alhier het als bark getuigde Engelse stoomschip PETER LANDBERG, kapt. Rulofs, de 18e februari van Liverpool vertrokken. Agenten de firma P. Landberg & Zoon alhier (opm: dit schip zou snel na aankomst onder N.I.-vlag worden gebracht, zie JB 061066)


Datum: 25 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schiedam, 23 juni. Door het admiraliteitshof te Londen is jl. woensdag uitspraak gedaan in de zaak tussen het Engels fregatschip ST. LEONARDS en de alhier thuis behorende
Nederlandse bark HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, gezagvoerder A. Meyboom, zijnde vanwege eerstgenoemde bodem een eis tot schadevergoeding ingesteld wegens aanvaring op de hoogte van Lizard, in de ochtend van 27 febr. jl.; kapt. Meyboom was op reis van Rotterdam naar Singapore. Het hof heeft beslist dat de schuld van de aanzeiling alleen aan het Nederl. barkschip was te wijten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden Stukken.
A/b. Zr.Ms. korvet van Speyk, rede Texel, 17 juni 1866.
Wel-edele heer !
Wanneer UEd. het onderstaande een plaats in de N.R.C. waardig keurt, zullen daarmede misschien enige assurantiemaatschappijen gebaat worden.
Dezer dagen las ik in het Handelsblad toevallig een advertentie van de gewezen gezagvoerder E.J. Mooi, van de Ned. schoener CATHARINA MARIA, waarin hij de commandanten de officieren a/b van onze bodem bedankt voor zijn redding op 1 januari jl. en voor zijn verdere verpleging bij ons aan boord. Het moet voor de assurantiemaatschappij, waarbij dat vaartuig verzekerd was, van belang zijn, ook van deze zijde te weten hoe die redding zich heeft toegedragen, waarom ik er hier een eenvoudig verhaal, extract uit mijn journaal, van zal geven.
Op gezegde datum te 2 uur in de namiddag, met een vanaf de vorige avond van storm tot b.z.k. (opm: bramzeilskoelte) afgenomen westelijke koelte en door de 12 dagen aangehouden hebbende storm nog woelige zee, om de zuid zeilende, werden wij in het westen een schoener gewaar, die op ons afhield en averij aan zijn tuig scheen te hebben; het schoenerzeil was gescheurd. Gemeld vaartuig naderbij komende hees de vlag halfstok. Te 3.30 uur wendden wij, om de schoener in het naderen behulpzaam te zijn en te 5.30 uur weer, verder manoeuvrerende om er bij te blijven. Toen het scheepje onder het bereik van de stem gekomen was, praaide onze commandant het, om zijn sloep tot ons te zenden, zo het assistentie nodig had. Op zijn antwoord, dat de schoener geen zeewaardige sloep had, streken wij onze enige nog bruikbare sloep, die door de herhaalde manoeuvres toevallig aan loevert gekomen was en werd ik er heen gezonden, met last om, zo de gezagvoerder bij zijn verzoek bleef volharden, hem en de bemanning met hun goederen, zo veel de gelegenheid toeliet, mee te brengen.
Na met veel moeite van boord te zijn geraakt, bereikte ik niettegenstaande de hoge deining vrij spoedig de schoener, die bleek te zijn de CATHARINA MARIA, gezagvoerder E.J. Mooi, van Newcastle naar Barcelona met stukgoederen, zijnde gelijk met ons 16 december bij
Startpoint gepasseerd. Het vaartuig met de hoge deining en betrekkelijk weinig wind en klein zeil, waaronder nog het zwaar gescheurde voorschoenerzeil, zwaar overhalende, terwijl de
rustijzers van het fokkewant aan stuurboord losgewerkt waren en eens, door in de sloep te haken, mij met omslaan dreigende, besloot ik in de sloep te blijven, om te zorgen dat zij, die ons allen op de VAN SPEYK moesten brengen, ten minste in orde bleef.
De gezagvoerder vertelde mij dat hij reeds drie dagen met gehavend tuig zo lag; dat het schip zwaar lek was en dat hij dus verzocht meegenomen te worden. Op mijn vraag, hoe het met de pomp ging, kreeg ik ten antwoord, dat daar geen water bij kwam, dat dit door de lading werd opgeslurpt en dat men het lek zijn alleen daaraan kon merken, dat men dichter bij het water kwam en dagelijks dieper ging liggen. Ik deelde hem mede dat de fokkemast wel voor een paar dagen kon vastgezet worden, al was het spoor stuk, zoals hij zei en dat de diepgang mij volstrekt niet onrustbarend voorkwam. Hij had nog verscheidene goede zeilen omlaag volgens zijn opgave. Op 45°10' NB en 08°34' WL en dus slechts 27 mijl (volgens mijn gissing 30 mijl) van La Coruna verwijderd, drong ik er herhaalde malen op aan om toch het schip niet te verlaten, daar door nog een paar dagen misère door te staan een aanzienlijk kapitaal gered kon worden; maar niets vermocht ik, om de kapitein van besluit te doen veranderen, daar hij volhield en zei, dat hij ook gedrongen werd door zijn volk. Daarop liet ik het goed in de sloep werpen en sprongen de 8 man er ook in; en wij verlieten de CATHARINA MARIA met zijn boord- en kajuitlichten nog brandende. Ik was zo verontwaardigd over een dergelijke handelwijs, dat ik mij in de sloep niet kon bedwingen, nogmaals de kapitein te zeggen, dat hij wel naar een haven onder de lij had kunnen gaan. Hierop liet de stuurman zich ontvallen: Ja, maar mijnheer, het schip is alleen tegen totaal verlies geassureerd, en dus .... Toen riep ik uit: Ja dat is het, dat is de reden dat gij niet alle pogingen hebt aangewend, om het u toevertrouwde schip binnen te brengen.
Het is later gebleken, dat het schip niet lek was, want de 14e januari werd het door kapt. Fowles in de Golf van Biscaye bezocht en de 16e is het op de kust van Vendée, bij la Gachère, eerst op strand geraakt, hoezeer het in die 15 dagen hevige stormen werd geteisterd, waaronder die waarin de verschrikkelijke ramp met de LONDEN (7 ll. jan.) plaats greep. Het is reeds het tweede schip, dat de gezagvoerder Mooi verloren heeft, zo als hij mij meedeelde.
Door het publiek maken van deze gebeurtenis geloof ik een plicht, hoewel dan ook een onaangename, te vervullen jegens Nederlands handel en zeevaart. Volgens onze opinie was het schip niet in een geheel reddeloze toestand, de bemanning niet in doodsgevaar, zoals de opgenoemde advertentie doet voorkomen.
Met achting verblijve UEd. Dw. dienaar, C. Schuijlenburg. Luit. ter zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Volgens een heden ontvangen particulier bericht, is het stoomschip TRIËST, kapt. Th. Buijs Jz., gisteren te Bari aangekomen en zou morgen de reis naar Venetië en Triëst voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth (IW.), 22 juni. Het Nederlandse galjootschip BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Holvast, is bevracht geworden om van Southampton naar Stettin te laden.


Datum: 26 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bolderaa, 18 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA GEERDINA, kapt. De Groot, van St. Petersburg naar Leith, is alhier heden wegens ziekte van de kapitein binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 25 juni. Laatstleden zaterdag (opm: 23 juni) arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoener-brikschip LOUISE ALOFS, kapt. J.H. Koster, van de Nieuwe Pekela, groot plm. 200 ton, gebouwd bij J.U. van der Werff te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 juni. Het schip CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Hartlepool naar Rendsburg, is alhier binnengelopen.


Datum: 27 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam. Maandag, 25 juni.
Het brikschip HENRIETTE EN CORNELIA (geb. in 1857), kapt. K. Drijver. NLG 18.000. In slag NLG 600. C. Ament.
(opm: de brik, bouwjaar 1857, werd aan H. Christiansen in Laurvig, Noorwegen verkocht; nieuwe naam CARL, onder kapt. J.A. Amundsen; na nog drie verkopen binnen Noorwegen en een tweetal verbouwingen in 1876 en 1880 strandde de CARL onder kapt. Chr.Th. Hansa op 20 januari 1900 bij Stromstad; het schip was met kolen onderweg geweest van Sunderland naar Kristiania)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 juni. Volgens bericht van Rio de Janeiro, d.d. 24 mei, zouden de aldaar in de haven liggende Nederl. schepen THECLA MARIA, kapt. Muller, BATO, kapt. Huizing en TASMANIA, kapt. Doewes, verzeilen; de beide eersten naar Maroïm en het laatste naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 juni. Het Nederl. schip ANNA EN JEANNETTE, kapt. J. de Haan, de 23e maart van Batavia naar Poeloe-Labuhan (opm: het eiland Labuan) vertrokken, is volgens telegram uit Singapore, d.d. 11 dezer, bij Labuhan verongelukt.
(opm: zie JB 090666 en NRC 290766).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 juni. Het Nederl. schip COMMEWIJNE, kapt. S.F. van der Hoef, zou de 4e dezer van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 juni. Volgens telegrafisch bericht is het Engelse driemastschip VENUS, kapt. Eason, dat op de hoogte van Zoutelande gestrand is (bevorens reeds gemeld) heden vlot
geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Archangel, 13 juni. De scheepvaart is open en verscheidene schepen zijn reeds hier aangekomen. Men bericht dat er nog veel ijs in de Witte Zee is, dat menig schip belet om hier binnen te komen. Tot dusver is men nog zonder enig bericht van schipbreuken.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De tarieven voor vracht en passagiers worden verminderd op 2/3e van die van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.
Besier & Jonkheijm

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Van Hongkong meldt men, dat het schip de GEBROEDERS VAN DER BEEK met 436 Chinese emigranten naar Java is vertrokken, een belangrijke omstandigheid, daar het Nederlands bestuur tot dusverre de invoer van Chinese koelies op dit eiland heeft tegengehouden.


Datum: 28 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia. Volgens een telegrafisch bericht, via Point de Galle, is het schip FI-WAN, kapt.
Shiell, komende van Shanghai, welke de 15e mei op the Princess, in Straat Sunda, gestrand is, verkocht geworden voor omstreeks 4.000 gulden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 juni. Heden arriveerden alhier de nieuw gebouwde schepen:
Het schoenerschip VOORUIT, kapt. K.A. van Wijk, van Nieuwe Pekela, groot plusminus 200 ton, gebouwd bij H. Kroeze, te Hoogezand; het schoener brikschip NIEUW BEERTA, kapt. H.J. Groen, van Nieuw Beerta, groot 225 ton, gebouwd bij K. en J. Wilkens, te Veendam en het schoenerschip JAN HENDRIK, kapt. F.M. Slager, groot plusminus 175 ton, gebouwd bij A. van Lingen, Ezn., beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 26 juni. Het schip MARGRIETHA HENDRIKA, kapt. De Boer (opm: vlgs GNB: MARGARETHA HENDRIKA, kapt. P.H. de Boer), heden van hier vertrokken naar Havre de Grâce, is de volgende nacht bij Aduarderzijl aan de grond geraakt en gezonken.


Datum: 29 juni 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 juni. Het schip ELISABETH CHRISTINA, kapt. Visser, van Riga naar Amsterdam, is de 18e juni te Kalfsund binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 juni. Het schip VENUS, kapt. Easson, van hier naar Sunderland op de hoogte
van Zoutelande gestrand, doch weer vlot geraakt (bevorens gemeld), is alhier op de rede gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag des levens, door het afsterven van mijn geliefde echtgenoot Jacob Hoogerwerf, in de ouderdom van 43 jaren, in leven gezagvoerder
op het schoenerschip MALVINE. Na een afwezigheid van ruim 4½ jaar heb ik hem 3 uren stervende in mijn woning gehad.
Wat ik in hem met mijn enige dochtertje verlies, zullen allen beseffen, die de overledene van nabij gekend hebben.
Vlaardingen, 27 juni 1866. De Wed. J. Hoogerwerf, geb. Mampers.
Enige en algemene kennisgeving.
(opm: vlgs GNB is de SchBk in 1866 in China verkocht; kapt. met ander schip thuisgevaren en bij aankomst overleden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een halfsleten modderpraam, groot 6 ton, met mast, zwaarden en losse boeisels, geschikt voor een tent of woning. Te bevragen bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 30 juni 1866


Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stanley (Falkland Islands), 30 april. De DENMARK, kapt. Gray, thuishaven Londen, van welke bark de bemanning hier op 27 april werd aangebracht door HMS TOPAZ, was met kolen onderweg van Cardiff naar Payta (opm: Paita in Peru). Het schip werd in positie 48º ZB 60º WL, zeer lek en met verlies van het roer, door de bemanning verlaten. (opm: ex Nederlands fregat GERARDUS JACOBUS, bouwjaar 1841, in 1863 naar Engeland verkocht, zie NRC 240663)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 29 juni. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoener-brikschip ELIZABETH, kapt. L. Meedendorp, van Nieuwe Pekela, groot plm. 225 ton, gebouwd bij J. Meihuizen & Zn. te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 14e juli 1866, des avonds te 7 uur, ten huize van mejufvrouw de wed. Rasker, kasteleinse op de hoek van 't Ameland, te Groningen, krachtens onherroepelijke volmacht publiek en om contant geld worden verkocht:
Het in het jaar 1862 nieuw volbouwde overdekte hek tjalkschip, genaamd WOBBECHIENA, groot volgens meetbrief 89 tonnen, in de Nederlanden thuis behorende, met deszelfs staand en lopend want, opgoed en verdere complete inventaris, thans bevaren door de schipper J.P. Vuursteen en liggende buiten de A-poort te Groningen.
Dagelijks te bezien. Informaties ten kantore van genoemde notaris.
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh, notaris.
(opm: binnenschip)


Datum: 01 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harderwijk, 29 juni. Het detachement suppletietroepen, dat op de 29e dezer te Dordrecht zou overgaan op het schip KOSMOPOLIET, zal uit aanmerking van de in die stad heersende cholera, aldaar niet inschepen; het embarkement zal nu plaats hebben op de 6e juli e.k. te Brouwershaven aan boord van gemelde bodem, die na de overname van de troepen, minstens tien dagen in quarantaine moet blijven liggen.


Datum: 02 juli 1866


Krant:
  JB - Javabode

Volgens een gisteren openbaar gemaakt telegram zijn de troepen de 26e juni van Rigas teruggekeerd zonder de gevangenen van de HOK CANTON mede te brengen. Het kan niet worden aangenomen, dat de eigenaars van dat stoomschip het naar de westkust van Atjeh hebben gezonden om handel te drijven. In gewone zin ten minste niet. Wel om ruilhandel te drijven. En welke artikelen door de Atjeher worden begeerd, weet man: kruit, lood, geweren en opium. De HOK CANTON en de andere schepen, die de marine-leverancier (opm: de Chinese eigenaar van de HOK CANTON had ook de concessie verkregen voor de leverantie van levensmiddelen aan de Marine) in de vaart heeft, staan in een kwade reuk. Doch onlangs had de inschrijving plaats voor de levering van levensmiddelen aan het leger. De hoogste inschrijver is de Chinees Tio Tjiauw Siat voor NLG 1.257.000. Die Chinees is eigenaar van de HOK CANTON en leverancier der marine in vereniging met de Chinezen Lie Anjie en Ong Boen Sin. De laagste inschrijver is een kongsi, gevormd door Lie Anjie, Ong Boen Sin en Tjia Tjoa Sen. De laatste woont te Atjeh en is eenvoudig employé van de tegenwoordige Atjeh-leverancier. Hij bezit geld noch goed. Deze kongsi heeft ingeschreven voor een bedrag van NLG 1.072.000. Zou het vermoeden gewaagd zijn, dat er tussen de hoogste en de laagste inschrijvers een zekere band bestaat? (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Volgens berichten uit Buenos Aires waren de volgende schepen aldaar nog onbevracht: GOORECHT, kapt. Huges; TERSCHELLING, kapt. Rotgans; ANTONETTA, kapt. Gnodde; VONDEL, kapt. Grivel; HERSTELLING, kapt. Lighart; GEPBIENA HELENA; ZWALUW, kapt. Blomberg; DEPOSITUM, kapt. Kieven en MARGARETHA, kapt. Harms.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 29 juni. Gisteren is van hier wederom in zee gegaan het schip MARS, kapt. Cummings, van Shields naar Rotterdam, zijnde wederom voorzien van de voorsteng enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stanley (Falklands Islands), 30 april. Het Hollands schip ORANJE NASSAU, van de Clyde naar San Francisco (geladen met steenkolen en stukgoederen) laatst van Rio de Janeiro, welke de 21e april alhier met brand in de lading is binnengelopen, zijnde de 16e april op 56˚ ZB en 75˚ WL, alhier teruggekomen is om de Kaap Pembroke komende, op de Billy Rock gestrand. De brand is op de 25e geblust; het schip is nagezien en is aan stuurboordzijde zwaar beschadigd bevonden, de juiste hoegrootheid kan nog niet opgegeven worden, zonder dat een gedeelte van de lading is gelost, het tussendeks heeft zeer weinig schade bekomen. (opm: herstel is onjuist, zie NRC 190766; zie ook NRC 060466, 210666, AH 220666)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 16 mei. Het wordt gemeld, dat het Hollandse schoener brikschip TWEE CORNELISSEN, kapt. Potjer, van Montevideo naar Corientes, geladen met droge koopmansgoederen enz., op 10 mijlen boven Esquina (opm: 340’ stroomopwaarts de la Plata rivier; psn 29º59’ ZB 59º34’ WL), aan de grond geraakt is. De kapitein is met de ESMERALDA opgekomen om lichters te zoeken. Men heeft geen andere hoop om het schip vlot te krijgen, dan door de periodieke vloed, welke over zes maanden zal plaats hebben. Een Hollandse bark is bij het inzeilen van deze haven op een van de wrakken alhier in de haven liggende, gezeild. Naar men veronderstelt, zal zij weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam.
- Naar Batavia en Samarang. Het clipperschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. L.F. van Ruyven.
Adres: Van Zeijlen & Decker, Wambersie & Zoon en P.A. van Es & Co. alhier, Hoyman & Schuurman te Amsterdam en F.L. der Kinderen te 's Gravenhage.
- Naar Batavia en Samarang. De Ned. fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: De reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. bark SAMARANG, kapt. H.B. de Groot.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen alhier en D. Schotman Dz. te Dordrecht.
- Naar Batavia en Soerabaja. Het clipperfregatschip LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx.
Adres: De cargadoors Ruijs & Kellar.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia en Samarang. Het clipperfregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. J. Bouwmeester.
Adres: De reders Van Zeylen & Decker en de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen en P.A. van Es & Co. alhier, Hoyman & Schuurman te Amsterdam en F.L. der Kinderen te 's Gravenhage.
- Naar Batavia. De Ned. brik KAREL AUGUST, kapt. P. Meermans.
Adres: Van Overzee & Co., Hudig & Blokhuijzen, Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Bremen. Het Ned. schip AALTINA HELENA, kapt. J. Meijer.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Bremen. Het Ned. schip GRIETJE WOLTERS, kapt. P. Alberts.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Buenos Aires (via eventueel Montevideo). De Ned. klipperbrik SOPHIA CONSTANTIA, kapt. G.T. Roorda.
Adres: Vlierboom & Suermondt of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Gibraltar, Malta en Smyrna. Het Ned. schip OCEAAN, kapt. W. Post.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Gibraltar en Malta. Het Ned. schip POMONA, kapt. D. Haddeman.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Koningsbergen. Het Ned. kofschip WIEBERGIENA MARTENS, kapt. J.H. Looman.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
- Naar Lissabon. Het Ned. schip COURIER, kapt. T. van Vliet.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Lissabon. Het Ned. schip KLEINKINDEREN, kapt. P. van der Wal.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Melbourne (Hobson's Bay). De Ned. fregat VOORUIT, kapt. K.J.C. Logger.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Naar Samarang (direct), met vrijheid Batavia aan te doen. Het barkschip MAKASSAR, kapt. P. Vitrings Coulon.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer, alhier en Canne & Balwé, te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. De clipperbark MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk.
Adres: P.A. van Es & Co., alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. Het clipper-barkschip JOHANNES MARTINUS, kapt. O. Dalloyaux.
Adres: De cargadoors P.A. van Es & Co., alhier en De Coningh & Co., te Amsterdam.
- Naar St. Petersburg. De Ned. schoener GODOLEVUS, kapt. J.J. de Boer.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar St. Petersburg. (Na arrivement). De Nederlandse schoener HENDRIKA MARGARETHA, kapt. R.H. Bakker. ~ Adres: Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Dordrecht.
- Naar Batavia. De Ned. clipperfregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande te Dordrecht en te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam.
- Naar Batavia en Samarang. De Ned. bark KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, alhier.
- Naar Batavia en Soerabaja. Het Clipperschip VICE-ADMIRAAL MAIJ, kapt. N.M. Oudshoorn de Groot Stiffry.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. bark LANDBOUW, kapt. A. Sissingh.
Adres: De Coningh & Co., alhier en Vaesen & Steinhaus, te Rotterdam.
- Naar Macassar. De Ned. brik PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld.
Adres: Hoyman & Schuurman, te Amsterdam en Hudig & Pieters, te Rotterdam.
- Naar Padang. De Ned. bark ALETTA AUGUSTA, kapt. J.A. Tinholt.
Adres: De Coningh & Co., te Amsterdam en Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam.
- Naar Samarang (direct). De Ned. fregat QUINTET, kapt. L. Slijboom.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot.
Adres: De Coningh & Co. en Hoyman en Schuurman, alhier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. brik SIRIUS, kapt. W. van Wijngaarden.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. clipper-brik IDA GEERTRUIDA, kapt. ? (opm: vermoedelijk H. van Moerkerken)
Adres: De Coningh & Co. en Oolgaardt & Bruinier, alhier en P. Varkevisser & Zonen, te Rotterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. bark BELLATRIX, kapt. H.C. Haacke.
Adres: d' Arnaud & Co., te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. bark ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. W. Witting.
Adres: De Coningh & Co., te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. brik ALIDA, kapt. H. Visser.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De brik JACOB EN ANNA, kapt. J.H. Krukkenberg.
Adres: Bosscher & Co.
- Naar Suriname. De Ned. schoener GERBERDINA EN JEANNETTE EMELIE, kapt. S.P. Kuijper. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar St. Petersburg. De Ned. galjoot JANTINA CHRISTINA, kapt. J.M.E. Bekkering.
Adres: A. Spekman.


Datum: 03 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 29 juni. Het Nederlandse schip ALBERDINA EDZINA, kapt. Uchtman, van Nerva herwaarts, is laatstleden dinsdag, bij het opzeilen van de Firth of Forth, op de klippen tussen Inchkeith en the Heriot Rock vastgeraakt en tot hoog tij blijven zitten; het schip is met zware schade aan de bodem hier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 juli. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoenerschip HENDRIKA, kapt. E. Walvius, van Veendam, groot plm. 190 ton, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.


Datum: 04 juli 1866


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op zaterdag de 14e juli zal bij het Marine-Etablissement te Soerabaja publiek worden verkocht de voor de dienst afgekeurde Kruisboot No. 68, met rondhouten, staand en lopend tuig, en verdere afgekeurde inventaris-goederen. Dagelijks, uitgezonderd zon- en feestdagen te bezichtigen, terwijl, des verlangd wordende, nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de directeur van genoemde inrichting.
Batavia, 30 juni 1866, de hoofd-administrateur van de Marine, Mossel.


Datum: 05 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Aangekomen schepen op Java.
PETRONELLA JOHANNA, kapt. Warnaar, van Londen.
SINDBAD, kapt. Kooy, van Amsterdam.
TAGAL, kapt. Göbel, van Amsterdam.
YMUIDEN, kapt. Melenber, van Amsterdam.
JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Gaaff, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 juli. De Staats-Courant bevat een vergelijkende opgave van de schepen, waarvoor in de eerste zes maanden van 1865 en 1866 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. Daaruit blijkt dat er gebouwd zijn in de eerste zes maanden over 1866; 6 fregatten, 5 barken, 17 brikken, 11 schoeners, 5 galjoten, 12 koffen, 2 tjalken en 1 hoeker, te samen tot 8.118 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 juli. Volgens berichten uit Batavia is het stoomschip BATAVIA, direct van Samarang naar Singapore, gestrand; passagiers en goederen zijn door de CAPITOLE overgenomen. De BATAVIA is de volgende dag weer vlot geworden. (Bevorens reeds gemeld). De stuurman van die boot was vergif toegediend geworden in een kop koffie, die voor de gezagvoerder schijnt bestemd geweest te zijn. De stuurman is gevaarlijk ziek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 juli. Volgens particulier bericht, is het barkschip RIDDERKERK, kapt. C.J. Bunk, de 26e juni Dungeness gepasseerd; alles wel aan boord.


Datum: 06 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 3e dezer overleed alhier, na een korte doch hevige ongesteldheid, in de ouderdom van bijna 91 jaren, de heer G.J. Meeuw, oud-scheepsgezagvoerder van ons huis.
Wij wensen door deze kennisgeving een welverdiende hulde te brengen aan de nagedachtenis van een man, die door zijn goede hoedanigheden en trouwe diensten zich steeds onze hoogachting en toegenegenheid heeft waardig gemaakt.
A. van Hoboken & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.M. Balwé, J.F.L. Meijjes, W. Bakker Bz. en A. Vinke, makelaars presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 9e juli 1866 des avonds te zes uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Mulder & Kanne, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
Het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip STAD DOCKUM, laatst gevoerd door kapt. H.B.R. Jaski, volgens Nederlandse meetbrief lang 41 ellen 30 duim, wijd 5 ellen 75 duim, hol 3 ellen 70 duim en alzo gemeten op 391 tonnen of 206 lasten. Breder bij de inventaris gemeld.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, de cargadoors Van den Beij & Cie. of de heren Posthuma & Goslings, te Dokkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 juli. Kapitein F.H. Groote, voerende het Nederlandse fregatschip ORTELIUS, de 15e december 1865 van het Nieuwe Diep naar Java uitgezeild, rapporteert van daar, dat hij van 17 december tot 13 januari, zijnde toen op 35˚ NB, 16˚ WL, aanhoudend hevig stormweer heeft doorgestaan, waardoor het schip in alle delen veel te lijden had; de lijfnaden van voor tot achter opengesprongen; luiken, kajuitskappen en verschansing insloegen, zodat veel water naar beneden kwam; watervaten, varkens- en kippenhokken met al het vee overboord spoelden; verschillende ra's braken; vele zeilen en de mastkragen scheurden; het tuig zeer ontramponeerde; de scheg en boegspriet loswerkten en enige bladen koper verloren gingen.
Van daar had hij veel stilte en zeer flauwe passaten; hij passeerde de 59e dag de linie en de 90e de Kaap de Goede Hoop. – In de Indische Zee doorstond hij andermaal stormweer en bereikte de 29e april Anjer. – In Straat Sunda had hij aanhoudende stilte en zware tegenstroom, zodat hij slechts de 13e mei Batavia bereikte, nadat het schip de 1e mei des avonds op het Brouwerszand was gedreven en tot de volgende avond had vastgezeten, als wanneer het met behulp van de havenmeester van Anjer en 40 koelies vlot geraakte, zonder zichtbaar geleden te hebben of meerder water te maken. Passagiers en equipage allen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bolderaa, 30 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA GEERDINA, kapt. De Groot, van St. Petersburg naar Leith, alhier binnengelopen, heeft gisteren de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 mei. Het Nederlandse schip BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Van Rossum, is met een volle lading te Soerabaja uit zee teruggekomen; moest lossen om nagezien te worden.


Datum: 07 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 juli. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de schout-bij-nacht O.A. Uhlenbeck, laatst komende van Lissabon, is in de avond van de 5e dezer ter rede van Texel geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zierikzee, 6 juli. De 3e dezer, des morgens ten 9 uur, strandde bij een hevige vlaag, op de hoogte van het Schaapskooitje, de Engelse schoener ISABELLA, kapt. E. Storm, komende van Newcastle met een lading steenkolen en bestemd naar deze stad. Het schip werd spoedig lek, zodat besloten werd het te verlaten, waarop de grote boot overboord werd gezet, die terwijl men bezig was daarin goederen te bergen, door de zware zee werd stuk geslagen. Men was dus verplicht aan boord te blijven. Tegen hoog water liet de kapitein zeil zetten, daar het onmogelijk was ankers uit te brengen; het grote zeil en marszeil gingen hierbij verloren. De toestand werd hoe langer hoe hachelijker. De reddingkotter snelde, zodra het alhier bekend werd, ter assistentie, die het schip in zinkende staat aan het havenhoofd op de Slikken bracht, alwaar aan de equipage, door tussenkomst van de consulaire agent, de heer H.A. van IJsselsteyn, de nodige hulp is verleend. Gedurende de nacht werd er aanhoudend gepompt en een gedeelte van de lading gelost, zodat het schip, dat veel geleden heeft, de volgende morgen in de haven gebracht kon worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 2 juli. Het schip JOHANNA ELISABETH, kapt. Valom, van Amsterdam naar Suriname, is gisteren met verstopte pompen hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping, op maandag de 9e juli 1866, des namiddags te 4 uur, ten huize van de kastelein J. Doornbos, te Onderdendam, van een overdekt vaartuig, DE VROUW PIETJE, gemeten op 43 tonnen, met zeil en Treil, liggende in het Boterdiep te Onderdendam, bevaren wordende door Jakobus Mulder, om dadelijk te aanvaarden. Informaties zijn te bekomen bij de notaris. Mr. A.J. van Roijen.
(opm: vermoedelijk binnenschip)


Datum: 09 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJssel, 7 juli. Heden werd alhier van de werf van de heren J. Otto & Zonen te water gelaten de schroefstoomboot STAD WOERDEN, voor de dienst tussen Woerden, Amsterdam en Leiden tot het vervoer van passagiers en goederen, voor rekening van de heren J. Kuijff ADzn. c.s., zijnde de machine vervaardigd op de fabriek van de heren D. Christie & Co. te Kralingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 juni. Het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. Reiniersen, van Bassein naar Rotterdam, is alhier de 1e juni binnengelopen, hebbende in de Baai van Bengalen veel slecht weer ondervonden en aldaar lek gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 juni. Het schip CEZARD, kapt. Caron, van Banjoewangie naar Boston, is alhier de 26e mei binnengelopen, hebbende de 17e dezer, op 26˚ ZB en 50˚ OL, zeer slecht weer ondervonden, alsmede zeer hoge zeeën, waarin het lek gesprongen is, makende omstreeks 8 duim water per uur.


Datum: 11 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke Verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg, te Amsterdam.
Maandag 9 juli. De Nederlandse clipperfregatschip STAD DOCKUM (geb. in 1857), kapt. Jaski; NLG 17.950, in slag NLG 50; opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 4 juli. Het brikschip CLARA MATHILDA, kapt. Voss, van Sundsvall naar Grangemouth, met hout enz., is de 1e juli op de hoogte van Nahr gestrand, doch door assistentie afgebracht en in Slito binnengebracht voor reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Villa Real, 30 juni. Een Nederlander, Jacobus Stroo, een van de bemanning van het brigantijnschip ELIZA JENKINS, is te Pomaron gestorven, doordien hij van de grote stag in het scheepsruim is gevallen.


Datum: 12 juli 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 4 juli. Scheepsvrachten – Men besteedde: Naar Amsterdam NLG 20½ pr. 80 Engelse kub. voet planken, Dordrecht NLG 30 pr. last haver, Brielle NLG 28 per last hennep; Londen 3/ 6 d. pr. qr. Haver, Dundee 42/ 6 d. pr. ton vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 4 juli. Scheepsvrachten – Door de aanhoudende vraag naar schepen, zijn de vrachten op nieuw gestegen. Men bewilligde 3/ direct naar de kolenhavens, 3/ 9 d. naar Londen pr. 500 ? tarwe; Holland NLG 23 pr. 2400 kilo dito.


Datum: 13 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Soerabaja is op de 22e mei jl. overleden de heer F.H.A. Loos, gezagvoerder op het barkschip DORDRECHT, in de ouderdom van bijna 44 jaren, hartelijk geliefde en diep betreurende echtgenoot van L. Dehlman, wed. F.H.A. Loos.
Enige en algemene kennisgeving voor binnen en buiten de stad.


Datum: 14 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 juli. Volgens telegrafisch bericht van Udbyhøj van 12 juli, was het schip TRIJNTJE, kapt. Visser, van Hartlepool komende, op Bolsrev (opm: Kattegat) aan de grond geraakt; men zou trachten het schip af te brengen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop voor NLG 2.500 de gekoperde en kopervaste stoomsloep de PIGEON. Informaties te bekomen bij J. Francke en J.H. Berkenkamp te Batavia.

Krant:
  JB - Javabode

Indramaijoe, 12 juli. De PETRONELLA JOHANNA is vannacht op het middenrif (opm: Boompjes-eilanden) vastgeraakt en hoogst waarschijnlijk verloren.


Datum: 15 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 juni. Kapitein Van der Hoeff, voerende het Nederlandse schip COMMEWIJNE, enige dagen geleden van hier naar Amsterdam vertrokken, is de 7e dezer, even buiten Braamspunt, door de kajuitspoort in zee gevallen en in weerwil van onmiddellijk aangewende hulp levenloos aan boord teruggebracht. De stuurman, die het bevel opnam, keerde met het schip terug en kwam des avonds ten 10 uur voor het fort Nieuw Amsterdam ten anker.


Datum: 17 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 juli. Het Nederlandse schip AMAZONE, kapt. Kramer, de 8e mei te Hongkong van Akyab gearriveerd, had op reis een tyfoon doorgestaan en zou moeten worden nagezien.


Datum: 18 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Volgens bericht uit Hongkong van 29 mei waren aldaar bevracht de Nederlandse schepen SINGAPORE, kapt. Stoop, naar Saigon en terug en JACOB CORNELIA, kapt. Jansen, naar Newchwang en terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 16 juli. Volgens particulier bericht is het schip LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. G. Kunst, de 22e april ll. van Manilla te Sydney gearriveerd en hoopte de gezagvoerder in de laatste dagen van mei tot vertrek naar Batavia gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rangoon, 28 mei. Alhier is de 19e dezer teruggekomen het schip HENRIETTE ELISABETH, kapt. Michelsen, bestemd naar Singapore, met verlies van zeilen en stengen, hebbende op de 15e mei op omstreeks 30 mijlen afstand ten zuiden van het vuurschip een cycloon belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 30 april. Alhier is teruggekomen het Nederlandse clipperfregatschip HOLLANDIA, kapt. Ruige, bestemd naar Sjanghai, welke op 24˚ ZB en 161˚ OL, een hevige orkaan belopen heeft, waarbij het de voorsteng verloren heeft, de grote- en bezaanmast gesprongen (opm: gescheurd) en het schip zwaar gewerkt heeft.


Datum: 19 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 juli. Blijkens mededeling van de Nederlandse consul te Varel, van 10 dezer, is aan de schepen, uit Nederlandse havens waar de cholera heerst afkomstig, het aan wal komen in de zeeplaatsen van Oldenburg slechts toegestaan onder voorwaarde, dat de reis vijf volle dagen geduurd heeft en zich geen ziektegevallen aan boord hebben voorgedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 juli. Volgens bij de reders van het Nederlandse clipperfregatschip ORANJE NASSAU ontvangen berichten, blijkt het onjuist geweest te zijn, dat genoemd schip uit Stanley (Falklands Island) na volbrachte reparatie de reis naar San Francisco zou hebben voortgezet, (zie ons no. van de 15e dezer), doch daarentegen uit het surveyrapport en uit een brief van de directeur van Stanley dat genoemde bodem zodanig verbrand was, dat het niet meer te repareren was en dan niet zeewaardig om de reis voort te zetten, noch in ballast rond Kaap Hoorn kon zeilen en dus afgekeurd zou worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juli. Aangaande het op Bolsrif (opm: Kattegat) gestrande schip TRIJNTJE, kapt. Visser, van Hartlepool naar de Oostzee, (zie ons no. van 14 dezer), wordt per telegram van Udbyhøj gemeld, dat het wrak was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 juli. Volgens brief uit Mauritius, d.d. 18 juni, hadden de reparatiekosten van het Nederlandse schip JAN DANIËL, kapt. Van IJzendoorn, bereids herwaarts vertrokken (zie no. van gisteren), USD 5.748,86 bedragen; de verkoop van gebroken sparren, enz. beliep USD 116,07, waarvoor de kapitein een bodemarij van USD 5.632,79 tegen 5,98 pct. genomen had; die van het Ned. schip OUDERKERK A/D AMSTEL, kapt. Dingemans, mede reeds gemeld als vertrokken, (bevorens gemeld), beliepen USD 7.255,70; de verkoop van de beschadigde lading bedroeg USD 728,71, waarvoor de kapitein een bodemarij had genomen van USD 6.526,99 tegen 6 pct.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 18 juli. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd galjootschip ANNE HOOITES, kapt. T.R.T. Visser, van Schiermonnikoog, groot plm. 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 20 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juni. Aangekomen schepen op Java.
MARIA ANNA, kapt. Van Monnom, van Rotterdam.
GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius, van Amsterdam.
AEOLUS, kapt. De Vries, van Rotterdam.
CHRISTINA MARIA, kapt. De Veer, van Rotterdam.
CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Rotterdam.
STAD ASSEN, kapt. Boer, van Amsterdam.
JOSEPHUS WILLEM, kapt. Bik, van Singapore.
GEBROEDERS, kapt. Van Duin, van Amsterdam.
KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten, van Dordrecht.
NIEUWE WATERWEG, kapt. Heijmeriks, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 13 schepen, als:
Voor Rotterdam: KAREL AUGUST, kapt. P. Meermans; SINGAPORE, kapt. J.P. Stoop; NEREUS, kapt. H.F. Planten; KRIMPENERWAARD, kapt. H.P. Kluit; CATHARINA JACOBA HENRIETTE, kapt. C.J. Tönjes.
Voor Amsterdam: CATHARINA, kapt. S. Visman; ASTREA, kapt. J. Koorders; VICE ADMIRAAL MAY, kapt. N.M.O. de Groot Stiffry; MACASSER, kapt. P. Vitringa Coulon; SIRIUS, kapt. W. van Wijngaarden van Rees; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot; BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. W.S. Kramers.
Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en P.H. Craandijk, makelaars zullen op maandag de 20e augustus, des avonds ten zes uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd SIR ROBERT PEEL, gevoerd door kapt. J.J. Lange. Volgens meetbrief lang 35,57 ellen, wijd 5,88 ellen, hol 4,6 ellen en alzo gemeten op 377 tonnen of 199 lasten. Liggende aan de werf De Dageraad, aan de hoogte van de Kadijk.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor F.K. Roodenbeek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 19 juli. Volgens telegrafisch bericht, is het alhier thuis behorende schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Goudswaard, op de Zweedse kust verongelukt; de bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 18 juli. Het schip KOSMOPOLIET, kapt. De Groot, van hier naar Batavia, bevond zich gisterochtend ten 6 uur op de hoogte van Dover; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 juli. Het Nederlands schip CATHARINA ELIZABETH, kapt. Lever, is de 5e dezer te Arendahl binnengelopen.


Datum: 21 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJssel, 20 juli. Heden is alhier van de werf van de heren S. Otto & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het Rijnschip, genaamd de HUNDERTJAHRIGEN FRIEDRICH, groot 10.000 centenaars, gebouwd voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 juli. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip JACOBA HELENA, kapt. J.J. Swart, heden te Cardiff gearriveerd. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 juli. Volgens telegrafisch bericht uit Falmouth, is het Nederlandse fregatschip PRESIDENT PLATE, kapt. Julius, heden aldaar van Akyab gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 juli. Volgens brief van kapt. N.M. Outshoorn de Groot Stiffry, voerende het Nederlandse schip VICE ADMIRAAL MAY, van hier naar Batavia, was hij, na de 16e dezer des namiddags de Uiterton gepasseerd te zijn, de volgende dag ten 3 uur, in de beste flank op de hoogte van Dover zeilende; het schip voldeed uitmuntend. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Timor, juni. Op de kust van Soemba strandde het te Bordeaux te huis behorende schip GODEFROY, gevoerd door A.F. Doudignon, welk vaartuig, komende van Melbourne, bestemd was om op Soemba paarden op te kopen en die vervolgens naar Mauritius over te brengen. De opvarenden en passagiers werden naar Koepang overgevoerd met de Gouvernementsstomer TELEGRAAF, terwijl het wrak in het openbaar werd verkocht voor NLG 1.500,- (opm: gekocht door J.H. de Siso te Koepang, hersteld en als EUGENIE onder Nederlandse vlag gekomen, eerste Nederlands-Indische zeebrief no. 2889 d.d. 9 december 1866)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 juli. Aangaande het schip VRIENDSCHAP, kapt. J. Winsemius, d.d. 13 april jl. van Newcastle naar Roskilde vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, NZW, 25 mei. Het schip HOLLANDIA, kapt. Ruige, d.d. 13 april van hier naar Shanghai vertrokken, is de 30e dito, na zware stormen doorgestaan te hebben, met gebroken grote- en bezaansmast, verlies van voorsteng en met meer andere schade uit zee teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Timor, juni. Op de kust van Soemba strandde het te Bordeaux te huis behorende schip de GODEFROY, gevoerd door A.F. Doudignon, welk vaartuig, komende van Melbourne, bestemd was om op Soemba paarden op te kopen en die vervolgens naar Mauritius over te brengen. De opvarenden en passagiers werden naar Koepang overgevoerd met de Gouvernements-stomer TELEGRAAF, terwijl het wrak in het openbaar werd verkocht voor NLG 1.500.


Datum: 22 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 19 juli. De vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland, tijdelijk geschorst, is gisteren hervat en heden gesloten. De discussies bepaalden zich thans voornamelijk tot de bediening van het stoombootveer Vlissingen – Terneuzen – Breskens, in verband met de nieuwe in Engeland vervaardigde stoomboot, waarmede men nog enige proeven wenst te nemen, alvorens die in de geregelde vaart te brengen. Voorlopig zal daarin door de oude stoomboot, die belangrijk hersteld zal worden en door steigerschuiten voorzien worden. Verder is besloten, aan de Spoorbootmaatschappij op Bergen op Zoom ook over de jaren 1867 en 1868 een subsidie uit de Provinciale fondsen toe te leggen, waardoor het voortdurend bestaan van die dienst gewaarborgd blijft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkjöbing, 18 juli. De Nederlandse brik TWEE GEBROEDERS, kapt. Goudswaard, van Maassluis, in ballast naar Falkenberg bestemd, is de 16e dezer bij Hunsby Klit (opm: vermoedelijk Husby Klit, 8’ beNW Ringkøbing) gestrand. Van het schip is de ene zijde en de spiegel weggeslagen; de andere zijde en het dek ligt op strand. De equipage is gered. (Reeds kortelijk gemeld).


Datum: 23 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. Volgens een particuliere brief heeft er een treurig ongeval plaats gegrepen met een gedeelte van de bemanning van Zr.Ms. stoomschip AART VAN NES, het welk zich tegenwoordig in de wateren van Riouw bevindt. De sloep van dit stoomschip, bemand met 15 koppen is verongelukt; 2 man zijn slechts gered geworden. (opm: ontleend aan de Belgische krant Le Précurseur).


Datum: 24 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 juli. Aangaande het schip (opm: ijzeren 2mSch) WILLEM, kapt. D. Gollards, de 21e maart van Paimboeuf naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Randers, 13 juli. Het schip TRIJNTJE, kapt. Visser, van Hartlepool met steenkolen herwaarts, op Bolsrev gestrand, is vol water gelopen en wrak geworden; men hoopt de inventaris te kunnen bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal op woensdag de eerste augustus 1866, des namiddags ten 4 ure precies, aldaar in het logement de Vlasbeurs, bij D.P. van Echten, publiek verkopen de tot de beneficiare nalatenschap van wijlen Dirk Stastra behorende overdekte hektjalk, de VROUW BAUKJE genaamd, gemeten op 42 ton, zodanig het is liggende in de Stadsgracht bij de gasfabriek te Harlingen, met daartoe behorende inventaris, die zich gedeeltelijk op het schip en ten dele zich bevindt ten woonhuizing van Bart Monsma, door wiens aanwijzing een en ander op aanvrage te bezichtigen zal zijn.
(opm: LC 030866 meldt dat is geboden NLG 520.)


Datum: 25 juli 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 25-07-1866. AMSTERDAM, 24 Julij. Aangaande het schip WILLEM, kapt. Gollards op 21 Maart van Paimboeuf naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 19 juli. Wij vernemen met genoegen, dat de Engelse bark HARKAWAY, komende van Liverpool en aan boord hebbende machinerieën voor de boten der Javasche Stoomsleepboot Maatschappij, eergisteren Anjer gepasseerd is.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Middelburg, 19 juli. In de heden gehouden vergadering van de Prov. Staten van Zeeland, waarin de zaak van de nieuwe stoomboot ZEELAND moet worden behandeld, is bepaald, dat die boot bij slecht weer niet zal worden gebezigd, maar dat alsdan zal worden gebruik gemaakt van de stoomboot STAD VLISSINGEN No. 1, waartoe die in orde zal worden gebracht en waarvan de kosten op plm. NLG 22.000 zijn geschat.


Datum: 26 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 juli. Het van St. Petersburg alhier om order gearriveerde Hollands galjootschip GERTRUIDE, kapt. Mandema, is door ons naar Amsterdam of de Zaan gedestineerd, zo ook de JACOBUS, kapt. Klaasen, van St. Petersburg naar Amsterdam. De HENDRIKA, kapt. Visser, komende van St. Petersburg vond alhier geen orderbrief en is naar Schiedam vertrokken.


Datum: 27 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het extra snelzeilend Russisch schoenerschip VELOX, groot 67 last of 126 ton, gebouwd in 1855, gezinkt in 1862, geclassificeerd bij Veritas in Januari 1866 5/6 G 2.1., thans liggende alhier. Te bevragen bij Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 juli. Het Nederlandse schip VERWISSELING, kapt. J.H. Scholten, van Dordrecht met spoorstaven naar Koningsbergen, is bij Lemvig gestrand; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juli. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. E.D. Meijer, van Amsterdam bestemd, is de 19e dezer met verlies van ankers te Leer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Southend, 24 juli. Het schoenerschip MARGARETHA HENDRIKA, van Newcastle naar Londen, met steenkolen geladen, is op The East Rock gestrand.
(opm: in GNB is geen schoener MARGARETHA HENDRIKA opgenomen; mogelijk buitenlander of abuis bericht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin, 24 juli. Volgens telegram van Leba is het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. J. Fekkes, van Danzig naar Harlingen, de 22e dezer 4 mijlen west van Leba gestrand en verbrijzeld.
(opm: zie NRC 280766)


Datum: 28 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 juli. Aangaande het schip CATHARINA, kapt. Fekkes, (zie ons no. van gisteren onder Stettin) verneemt men nader dat het bij Rowe (opm: Rowy, psn 54º40’ NB 17º03’ OL), drie mijlen (opm: Duitse mijlen) ten oosten van Stolpemünde (opm: Ustka), bij de zogenaamde Scholpiner Holzkaneh gestrand is. Het schip is door de golven vernietigd en is de lading en inventaris een buit van dezelve geworden. De kapitein en drie man hebben hun leven gered, doch de stuurman is er bij omgekomen. Men hoopt, zodra de zee bedaard zal zijn, een gedeelte van de lading te kunnen bergen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juli. De alhier de 25e dezer van Tjilatjap aangekomen Nederlandse bark BULGERSTEIJN, kapt. Geerlings, heeft even buiten Tjilatjap gestoten, is lek geworden en moet hier repareren. Het barkschip was de 20e dezer van Tjilatjap vertrokken.


Datum: 29 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 juli. Amerika is door middel van een onderzeese telegraafgeleiding met de Ierse kust verbonden. De telegrammen kunnen voorlopig slechts tot New-Foundland per telegraaf worden overgebracht en moeten de verdere afstand per stoomboot afleggen, waardoor een vertraging van minstens 12 uur ontstaat.
De prijs voor het overseinen van een bericht van niet meer dan 20 woorden, die te samen hoogstens 100 letters mogen bevatten, bedraagt van alle Nederlandse kantoren naar alle kantoren in Amerika, NLG 252.
Voor iedere 5 letters boven de eerste 100 wordt NLG 12,60 geheven.
Bij de aldus berekende seinkosten worden nog gevoegd die voor het overbrengen van de Nederlandse kantoren naar Valencia in Ierland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 juli. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. Schmidt, zou de 4e dezer van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 26 juli. Het schip MARIA MARGARETHA, kapt. Dalen, is alhier van Antwerpen aangekomen en zal in de Tyne laden voor Cadiz en Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 juni. Volgens bericht van de Nederlandse consul, werden aldaar op de 24e dezer, met de Britse bark SAMSON aangebracht, kapt. De Haan en de verdere bemanning van de Nederlandse bark ANNA EN JEANNETTE; welk vaartuig met steenkolen, van Laboean, op 2 mei jl. gestrand is op een klip bij de noordelijke punt van Laboean (opm: Labuan) en aldaar gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Een telegram van gisteren meldt het verbranden van het Nederlands- Indisch schip GUSTAAF ADOLPH, kapt. Dencker, nabij Tolie Tolie (01º01’ NB 120º48’ OL).


Datum: 30 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 juli. Het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. F.H. Groote, de 13e mei van hier te Batavia met schade gearriveerd, was de 25e dito te Samarang aangekomen en bezig de lading, die grotendeels zwaar beschadigd was, te lossen; zou vermoedelijk naar Soerabaja vertrekken, om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 29 juli. Heden is alhier gepasseerd het Nederlandse fregatschip PRESIDENT PLATE, kapt. Julius, van Akyab, laatst van Falmouth naar Antwerpen; alles wel aan boord.


Datum: 31 juli 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 31-07-1866 Brouwershaven 30 juli. Het Ned. schip NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes, van Akyab met rijst naar Rotterdam, is op strand geraakt bij den ijzeren vuurtoren van Noord-Schouwen bij Renesse; de loodskotter en andere vaartuigen zijn ter assistentie derwaarts vertrokken; de de sleepboot Hellevoetsluis heeft getracht het schip af te slepen, doch kon het door de hoge zee niet bereiken. In het schip staat 8 voet water, de achtersteven is ontzet, de vingerlingen van het roer zijn gebroken ; de equipage heeft zich gered; het schip is waarschijnlijk gebroken en zal totaal weg zijn. — 7 ure 50 min. 's avonds. De Nova Zembla is nog in dezelfden toestand; daar de wind nu bedaart, gaan vele vaartuigen derwaarts, om zoveel mogelijk van de lading te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 juli. Scheepstijdingen.
Volgens telegrafisch bericht, via Lissabon uit Montevideo, was het schip TWEE CORNELISSEN, kapt. Potjer, aldaar in de haven liggende, bevracht naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juli. Volgens telegrafisch bericht uit Nieuwediep, is op de Eijerlandsche Gronden gestrand een Engelse stoomboot, naam onbekend; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 30 juli. Het Nederlandse schip NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes van Akyab, laatst van Falmouth komende, met rijst naar Rotterdam, is bij de ijzeren vuurtoren van Noord Schouwen bij Renesse op strand geraakt, de loodschokker en andere vaartuigen zijn ter assistentie derwaarts afgezonden; de sleepboot HELLEVOETSLUIS heeft getracht het af te slepen, doch kon door de hoge zee het schip niet bereiken. In het schip staat 8 voet water, de achtersteven is ontzet, de vingerlingen van het roer zijn gebroken; de equipage heeft zich gered. Het schip is waarschijnlijk gebroken en zal totaal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 30 juli. Volgens een nader bericht van hedenavond, zit de NOVA ZEMBLA nog in dezelfde toestand, doch daar de wind nu bedaard is, gaan er vele vaartuigen derwaarts, om zoveel mogelijk nog van de lading te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 25 juli. Van het schip VERWISSELING, kapt. Scholten, van Dordrecht naar Koningsbergen, bij deze plaats gestrand (zie ons vorig No.), zal de lading spoorstaven kunnen geborgen worden. Het schip zal weg zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 29 juli. Volgens ontvangen bericht is het hier te huis behorende kofschip CATHARINA, kapt. J. Fekkes, met hout van Danzig naar Harlingen, in de Oostzee nabij Stolpemunde (opm: Leba) gestrand. Behalve de stuurman hebben zich al de opvarenden gered. Ofschoon het schip weg was, hoopte men van de lading nog iets te bergen.


Datum: 01 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia en Samarang. Het clipperfregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. J. Bouwmeester.
Adres: De reders Van Zeylen & Decker en de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen en P.A. van Es & Co. alhier, Hoyman & Schuurman te Amsterdam en F.L. der Kinderen te 's Gravenhage.
- Naar Batavia. De Ned. brik KAREL AUGUST, kapt. P. Meermans.
Adres: Van Overzee & Co., Hudig & Blokhuijzen, Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Batavia (na arrivement). De Ned. fregat EVA JOHANNA, kapt. A.J.B. Hordijk.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Batavia. De Ned. clipperfregat TRITON, kapt. W.H. Schey.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Naar Batavia en Soerabaja. De clipperfregat ELISABETH, kapt. Y. Feenstra.
Adres: Gebr. Goedkoop te Amsterdam, Ruys & Kellar te Rotterdam en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Bremen. Het Ned. schip AALTINA HELENA, kapt. J. Meijer.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Bremen. Het Ned. schip GRIETJE WOLTERS, kapt. P. Alberts.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Buenos Aires (eventueel via Montevideo). De Ned. brik STELLA MATUTINA, kapt. H.J. Beekman. ~ Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Gerbaulet & Co.
- Naar Gibraltar, Malta en Smyrna. Het Ned. schip OCEAAN, kapt. W. Post.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Hamburg. De Ned. galjoot HARMONIE, kapt. L.J. van Peer.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
- Naar Kaapstad (Kaap de Goede Hoop) na arrivement. De Ned. brik CONCORDIA, kapt. A. van Zanten. ~ Adres: Ch. Cornelder & Zonen, alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Naar Melbourne (H.B.) en Sydney (N.S.W.) De Ned. bark BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor.
Adres: Fauchey & De Vletter en Gerbaulet & Co.
- Naar Samarang (direct), met vrijheid Batavia aan te doen. Het barkschip MAKASSAR, kapt. P. Vitrings Coulon.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer, alhier en Canne & Balwé, te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. De clipperbark MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk.
Adres: P.A. van Es & Co., alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. Het clipper-barkschip JOHANNES MARTINUS, kapt. O. Dalloyaux.
Adres: De cargadoors P.A. van Es & Co., alhier en De Coningh & Co., te Amsterdam.
- Naar Singapore (direct). De Ned. bark MINISTER THORBECKE, kapt. W.H. Kannegieter.
Adres: Vroege, Nieuwkamp en De Wijs en Wambersie & Zoon, alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar St. Petersburg. (Na arrivement). De Ned. schoener HENDRIKA MARGARETHA, kapt. R.H. Bakker. ~ Adres: Vlierboom & Suermondt.
- Naar Stockholm. De Ned. galjoot VOLLENHOVEN, kapt. G.H. Koning.
Adres: Fauchey & De Vletter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam.
- Naar Batavia en Samarang. De Ned. bark KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling.
Adres: Oolgaardt & Bruinier, alhier.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. Campagnebark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. ~ Adres: De Coningh & Co., alhier en Vaesen en Steinhaus te Rotterdam.
-Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. bark LANDBOUW, kapt. A. Sissingh.
Adres: De Coningh & Co., alhier en Vaesen & Steinhaus te Rotterdam.
- Naar Batavia (direct). De Ned. brik SIRIUS, kapt. W. van Wijngaarden.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Macassar (direct). De Ned. bark HELENA, kapt. H.P. Dil.
Adres: De wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Naar Padang. De Ned. bark ALETTA AUGUSTA, kapt. J.A. Tinholt.
Adres: De Coningh & Co. te Amsterdam en Hudig & Blokhuyzen te Rrotterdam.
- Naar Samarang (direct). Het Ned. fregat QUINTET, kapt. L. Slijboom.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot.
Adres: De Coningh & Co. en Hoyman en Schuurman, alhier.
- Naar Samarang. Het Ned. fregat STAD LEIJDEN, kapt. J.C. van de Poll.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. clipperbrik IDA GEERTRUIDA, kapt. H. van Moerkerken.
Adres: De Coningh & Co. en Oolgaardt & Bruinier, alhier en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. bark BELLATRIX, kapt. H.C. Haacke.
Adres: d' Arnaud & Co. te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. bark ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. W. Witting.
Adres: De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. brik ALIDA, kapt. H. Visser.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De Ned. schoener GERBERDINA EN JEANNETTE EMELIE, kapt. S.P. Kuijper. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De Ned. brik ANNA MARIA, kapt. E.T. Jager.
Adres: D. Heijdeman Jr.
- Naar Suriname. De Ned. brik WILLEM JACOBUS, kapt. D. de Vries.
Adres: D. Heijdeman Jr.
- Naar St. Petersburg. De Ned. kof GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. H.D. Lever.
Adres: A. Spekman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast driemastschip, HUGO GROTIUS, groot gemeten 356 lasten of 673 Ned. tonnen, met al deszelfs staand- en lopend want en verder toebehoren.
Inlichtingen en inventaris te bekomen ten kantore van Hendrik Veder te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 juli. De gezagvoerder Hudshoff, van het Engelse schip MANCHESTER, van
Lagos te Liverpool binnen, bericht het volgende: De 7e juni, op 10°40' NB en 26°01' WL,
gepraaid het Nederl. barkschip HAAMSTEDE, kapt. Ter Marsch; de kapitein zond zijn opperstuurman bij ons (opm: de HAAMSTEDE) aan boord, om het schip naar de bestemde haven te doen zeilen, daar hetzelve toen onder het bevel van de hofmeester verkeerde. Onze kapitein (kapt. J. ter Marsch) was de 10e mei op reis overleden; de stuurman was niet in staat om het bevel van het schip te aanvaarden, wegens aanhoudende dronkenschap, zodat hij de 19e juni door de equipage in boeien werd geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 31 juli. Te 7 uur v.m. Het schip NOVA ZEMBLA is nog in dezelfde toestand, heden nacht is men begonnen te lossen, de lading wordt hier aangebracht.
1 u. 50 m. n.m. Er zijn tot heden 8 vaartuigjes met grotendeels droge lading van de NOVA ZEMBLA alhier aangebracht en geborgen.
Aan het strand te Renesse is een partij van de lading gelost, daar met laag water het schip droog zit en de vaartuigen het dan niet kunnen bereiken.
7 u. 35 m. 's avonds. Aanhoudend wordt er uit de lading (meest droge) van de NOVA ZEMBLA aangebracht. Er is ook een vaartuig met de inventaris aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 juli. De volgende van St. Petersburg hier gearriveerde schepen hebben order bekomen: DIANA, kapt. Schutt, naar Rotterdam; TJAKINA, kapt. Van Sluis, naar Londen en GRETCHEN, kapt. Lenger, naar Amsterdam. De LOUISA HELENA, kapt. Visser, wacht nog op orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Het clipperschip KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten, was gisteravond bij het eiland Middelburg en kan alzo heden alhier ter rede arriveren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 24 juli. Het Gouvernements-stoomschip BARITO heeft bij Batoe Lajang (West-Borneo), de begraafplaats der Pontianakse vorsten, op de stenen gezeten en is daardoor zwaar lek geworden.


Datum: 02 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt te Amsterdam in lading:
Het Nederlandse nieuw gebouwd campagne fregatschip WIJK AAN ZEE, kapt. G. Mannoury, zijnde ingericht met ruime en luchtige hutten en in alle opzichten voorzien van de vereiste gemakken, gevorderd voor eerste klasse Indische passagiers, varende een geëxamineerde scheepsdokter. Personen of families, van deze gelegenheid wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij De Vries & Co., IJgracht, U 40.
Het schip ligt in het Oosterdok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bolnes (onder Ridderkerk), 31 juli. Heden werd door de scheepsbouwmeesters Gebroeders Pot van hun werf met het beste gevolg te water gelaten het clipperschip CONSTANCE, groot
ongeveer 280 Java lasten, gebouwd voor rekening van de rederij onder directie van de heren Batenburg & Co. te Rotterdam, gevoerd zullende worden door kapt. J.P. Schroot en bestemd
voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 1 augustus. Men is bezig van het schip NOVA ZEMBLA de inventaris af te halen en hier te bergen; de overige lading rijst, welke nog in het schip is, wordt niet meer gelost, daar zij nat is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 30 juli. Het Nederlandse barkschip ABEL TASMAN, kapt. Rijken, is heden alhier aangekomen en zal op de Tyne lading naar Batavia innemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 augustus. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip JANTJE, kapt. A.G. Rasker, van Groningen, groot 60 last, gebouwd bij Bodewes, te Martenshoek en heden het nieuwgebouwd kofschip HERSTELLING, kapt. H. Panjer, van Veendam, groot 55 last, gebouwd bij A. Vegter, te Stadskanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 juli. Het grootste gedeelte van de hier wegens tegenwind ten anker liggende schepen heeft heden hun reizen voortgezet en daaronder de schoeners CATHARINA, E, No. 6, (GEZINA, uit Veendam) en No. 74, (JOHANNA, uit Oude Pekela).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen te Amsterdam:
Op 25 juni het schip HENRIETTE EN CORNELIA, ex-LUITENANT ADMIRAAL TJERK HIDDES, kapt. Drijver, gebouwd in 1857, groot 143 gemeten last.
Op 9 juli het schip STAD DOCKUM, kapt. Jaski, gebouwd in 1857, groot 206 gemeten last.


Datum: 03 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 1 augustus. Alhier is in de haven gekomen de Argentijnse brik PROTEGIDO, kapt. Visser, in ballast van Antwerpen. Dit schip is voor Nederlandse rekening aangekocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 2 augustus. Maandag namiddag jl. is te Hindelopen, ten gevolge van de in de morgen opgekomen harde wind, op een kleinen afstand der stad, in zee gezonken het tjalkschip de JONGE AALTJE, groot 74 ton, gevoerd door schipper S. Glastra, te huis behorende te Drachten. Het schip was geladen met zuilen-basalt voor de steenglooiing, die aan de noordwestkant dier gemeente wordt aangelegd. De bemanning, bestaande uit de schipper, diens vrouw en drie kinderen, benevens een knecht, zijn allen met een boot, die het schip mede voerde, behouden te Hindelopen aangebracht. Men zou trachten bij kalmer weder het vaartuig te ontlossen en zo mogelijk te behouden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuitschip, groot volgens meetbrief 49 ton, met deszelfs zeil, treil, touwen en verder toebehoren, zodanig dit vaartuig thans is liggende in de Trekvaart onder Midlum. Nadere informaties te vernemen bij H. Alkema, bij de Koningsbuurt onder Midlum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. E. Heringa Iz., deurwaarder en kandidaat notaris te Holwerd, zal, ten verzoeke van de heer J. Klaasesz, burgemeester-strandvonder van Westdongeradeel, op dinsdag de 14e augustus 1866, ’s morgens 10 uur, ten huize van den kastelein Jan Hagel te Wierum, à contant, publiek verkopen ruim 3.000 staven best Zweeds ijzer, wegende plus minus 60.000 kilo, van verschillende maat, te veilen bij kavelingen van plus minus 500 kilo ieder, alles min of meer door zeewater beschadigd, doch goed geconserveerd en geborgen uit het schip LUDWIG, gevoerd geweest door kapt. England, komende van Gotenburg en bestemd naar Bombay, zeer geschikt liggende tot vervoer te water en daags voor de verkoop te bezichtigen. (opm: LUDWIG gestrand 041263. Zie LC 271065)


Datum: 04 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 augustus. Hedenmorgen is van de werf van de scheepsbouwmeester B.C.A. Rijkée onder Katendrecht, met uitmuntend gevolg te water gelaten de aldaar nieuw gebouwde ijzeren stoomboot DE NIEUWE SPUISTROOM, bestemd om onder directie van de heer P. Leeuwenburgh W.Bz. te Heinenoord, in de vaart te worden gebracht tussen Nieuw-Beijerland, Rotterdam en Dordrecht; zijnde dit de eerste bodem, welke op deze voor korte tijd nieuw aangelegde scheepstimmerwerf is gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harderwijk, 2 augustus. De 11e dezer vertrekt van hier over Utrecht naar Rotterdam en van daar naar Brouwershaven, het detachement suppletietroepen, sterk 125 man (waaronder
10 onderofficieren), bestemd om in de namiddag van die dag zich aldaar in te schepen aan boord van het schip LICHTSTRAAL, gezagvoerder P. Wierckx, ten einde, onder bevel van de kapitein der inf. van het O.I. leger P.B. Bruijn van Rozenburg, naar Java te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 3 augustus. Van het schip NOVA ZEMBLA zijn in het geheel hier opgeslagen ongeveer 2.500 balen rijst, waaronder 300 zeer zwaar beschadigd, gisteren
aangebracht, welke heden verkocht worden. De inventaris is grotendeels geborgen. Het schip kan niet meer afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrlkshaven, 2 augustus. Volgens telegrafisch bericht is de CATHARINA HENDRIKA, kapt. Fenger (opm: kapt. M.H. Witbold Fengen), van Antwerpen naar St. Petersburg met machinerieën, 5 mijlen ten Noorden van Skagen gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 3 augustus. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd brikschip TASMANIA, kapt. B.J. Jonker, van Veendam, groot plusminus 225 ton, gebouwd bij I.A. Hooites, te Foxsholsterbosch en het nieuw gebouwd galjootschip ÆOELUS, kapt. G. Venema, van Sappemeer, groot plusminus 80 last, gebouwd bij J. Uil, te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De geregelde dienst voor passagiers, goederen en vee, van Groningen op Schiermonnikoog en tussenliggende plaatsen, langs het Reitdiep, met het stoomschip SOPHIA, zal aanvangen op zondag de 5e augustus, des morgens tussen 5 en 6 uur, ligplaats bij de Kranenpoort.
De dienstregeling is aanvankelijk bepaald des zondags en maandags, 's morgens tussen 5 en 6 uur van Groningen, de overige dagen des morgens om 5 uur van Schiermonnikoog en des namiddags om 5½ uur van Groningen, met uitzondering van zaterdag, als wanneer de boot na aankomst te Groningen en des maandags te Schiermonnikoog die dagen verder stil ligt. Informaties zijn te bekomen bij de heer J.I. Tunteler, wonende bij de Kranenpoort.


Datum: 05 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 augustus. De Rotterdamse Diergaarde heeft opnieuw als geschenken ontvangen: Twee anoangs, van Celebes (Antilope Depressicornis), van de heer W.E. Kroesen, gen.majoor, lid v.d. Raad van Neerl.-Indië. Door de goede zorgen van de gezagvoerder A.W.F. van Teutem, van het 3/m clipperschip MEDEA, van de heren A. van Hoboken & Zonen, zijn deze hoogst zeldzame dieren, na ruim 6 mnd. aan boord geweest te zijn in goede toestand aangekomen; de Diergaarde is nu ten tweede male verrijkt met een paar van deze antilopen, de enige levende in Europa, daar het vorige paar in januari jl. aan de zo gevreesde runderpest gestorven is; een Kano met roeispaan, gebruikelijk bij de inboorlingen van Madura, van de gezagvoerder B.H. Mulder, van het barkschip ROBERTUS HENDRIKUS, van de heren Vaesen & Steinhaus; een zeer zeldzame lederschilpad (Trionyx Sulplanus) van de gezagv. J.P.C. Gerrebrands van het barkschip MAARTEN VAN ROSSEM van de H.H. Van Overzee & Co. een buitengewoon grote sawaslang van de opperstuurman J.G. Wiebenga van gemelde bodem; een luipaard, voor de Zoölog. tuin te Frankfort bestemd, met bovengenoemd schip overgevoerd, is voorlopig mee in de verzameling opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij Acte, op heden voor de notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam
gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, mejufvrouw Dirkje Putters, weduwe van de
heer Gijsbertus Hermanus Uitdenbogaardt en de heren Simon Uitdenbogaardt en Cornelis Uitdenbogaardt, allen particulier, wonende te Maassluis, aangegaan een vennootschap,
zijnde een voortzetting van de zaken, door nu wijlen de heer Gijsbertus Hermanus Uitdenbogaardt gedreven, ten doel hebbende het uitoefenen van het vak van scheepsbouwmeester, alsmede het waarnemen van het boekhouderschap van schepen en zulks onder de firma van G.H. Uitdenbogaardt, tot de tekening waarvan de beide laatst ondergetekenden ieder gerechtigd zullen zijn, zonder die echter te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe altijd de particuliere
handtekening van al de vennoten vereist zal worden.
De Vennootschap is aanvankelijk aangegaan voor een tijdvak van 5½ jaar, te rekenen vanaf de 1e juli 1866.
Rotterdam, de 4e augustus 1866.
D. Putters, wed. G.H. Uitdenbogaardt; S. Uitdenbogaardt en C. Uitdenbogaardt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya, voor passagiers en goederen, het nieuw op zeilage gebouwde clipper-fregatschip ELISABETH, groot 1.134 gemeten tonnen, gevoerd door kapt. Y. Feenstra. Door de ruime, luchtige en comfortabele inrichting van de kajuit, naar de laatste vereisten van de tegenwoordige tijd, is deze bodem voor de overvoer van passagiers en families bijzonder aan te bevelen.
Een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe bevinden zich aan boord.
Het schip zal tegen september e.k. te Rotterdam tot laden gereed liggen.
Adres bij de reders de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam; de cargadoors Ruys & Kellar te Rotterdam en De Koningh & Co. te Amsterdam.
(opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 2 augustus. Heden is alhier wegens tegenwind binnengelopen, het Hollandse
brigantijnschip JACOB EN ANNA, kapt. Brakke, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande do Sul, 20 juni. Uit het schip HENDRIKA HUISMAN, kapt. Huisman, welke
alhier de 6e dezer van de Clyde enz. is binnengekomen, is een groot gedeelte van de lading, zwaar beschadigd door het zeewater, gelost.


Datum: 07 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Het Ned. schip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. Beckering, van hier naar Batavia, is de 13e juli te Bahia, met gebroken fokkemast, verlies van kluiverboom, voortuig, het grootste gedeelte van de zeilen en rondhouten, kraanbalk en meer andere schade, binnengelopen, zijnde in de nacht van 8 op 9 dito in aanzeiling geweest met een groot schip, wiens naam, vlag en destinatie onbekend zijn. De passagiers, troepen
en equipage waren in de beste welstand. (Gisteren kortelijk medegedeeld onder Bahia.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Andrea zal op zaterdag de 18e augustus 1866, ten 5 ure namiddags, bij H. Klazema te Drachten, provisioneel veilen een overdekt hektjalkschip, de VIER GEBROEDERS genaamd, lang 10,82 el, wijd 3,19 el, hol 1,55 el, gemeten op 53 ton of 19 4/10 last, met staand en lopend want, zeil, treil, ankers, touwen en verdere inventaris, laatst bij de weduwe van Jelle H. de Vries bevaren en thans liggende in de nabijheid van het gemeentehuis te Drachten. Intussen uit de hand te koop. Te bevragen bij de notaris.


Datum: 08 augustus 1866


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de loop van deze maand zullen de ondergetekenden vendutie houden voor het scheepsleverantiehuis van de heer J.F. Tentee, bij de Kleine Boom, van de stoomsloep WILLEM, voorzien van complete inventaris, stoomwerktuig van 16 paardenkracht, geheel en al vernieuwd, benevens een waarloze nieuwe stoomketel.
Van den Abeelen & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli. Aangekomen schepen op Java.
INDIA PACKET, kapt. Diepering, van Amsterdam.
NOACH, kapt. Lupcke, van Rotterdam.
WATERLOO, kapt. Abrahamsz, van Amsterdam.
JHR. M. v.d. WALL v. PUTTERSHOEK, kapt. Lammerts, van Newcastle (Australië)
LUCONIA, kapt. Admiraal, van Singapore.
DE VREDE, kapt. Van Duijvenbooden, van Singapore.
Het schip PETRONELLA JOHANNA, kapt. Warnaar, van Batavia naar Soerabaija, is op de hoogte van de Boompjes-eilanden verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Kapitein Thorsen, voerende het schip AUKATHOR, heeft te Stavanger binnengebracht een door het volk verlaten Nederlandse of Hannoverse kof, beladen met delen, waarvan de lading op 26 juli is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Het schip IDA BERENDINA, kapt. Stel, van St. Petersburg naar Fisherrow (opm: Musselburgh, Sc), is de 3e en het schip MINERVA, kapt. Schuurman, van Arendal naar Harlingen, op 18 juli te Kleven, bij Mandal, binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 augustus. Maandagochtend jl. kwam hier ter rede het Nederlands schip WILLEM POOLMAN, gesleept door de stoomboot PADANG, van de Lampongs komende. De WILLEM POOLMAN heeft op reis een orkaan doorgestaan, waardoor de stengen en bramra’s verloren gingen en andere schade werd veroorzaakt. De WILLEM POOLMAN, kapt. Hoogenstraaten, was de 23e april van Rotterdam herwaarts vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 31 juli. Laatstleden zaterdagmiddag is de tweede stoomboot van de Java Sleepboot Maatschappij met goed gevolg van de werf der firma Lloyd & Co. te water gelaten.


Datum: 09 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de
navolgende 5 schepen, als:
Voor Rotterdam: SOPHIA AMALIA, kapt. P.F. van Overklift.
Voor Amsterdam: ALIDA, kapt. H. Visser; ADM. DE RUYTER, kapt. W. Witting en LOUISA, kapt. T.J. Mellema.
Voor Schiedam: ALBRECHT BEYLING, kapt. C. van der Burg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Beverwijk, 7 augustus. Sedert enige dagen hebben de voorlopige werkzaamheden aan de Noordzee voor de doorgraving van Holland op zijn smalst een aanvang genomen. De stellages hebben het geweld van de zee goed getrotseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Volgens telegrafische berichten uit Batavia, d.d. 14 juli, (zie ons no. van gisteren), was aldaar bereids aangekomen, het op 29 april met troepen uit Brouwershaven vertrokken clipper-fregatschip NOACH, kapt. A. Lupcke, zodat deze reis zelfs tot het uiterste genomen, niet meer dan 76 dagen gevorderd heeft; terwijl dit nog bepaald korter kan wezen, daar het niet gemeld wordt, hoeveel dagen het schip vóór 14 juli, vertrektijd van de telegr. berichten) is aangekomen, terwijl het onder de aangekomen
schepen, het eerste vermeld wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 augustus. Het Nederlandse schip SCHELDE, kapt. Hoffman, van Newport naar Singapore, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 15 juni, met verlies van verschansingen in de Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 6 augustus. Het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. T.D. de Ruiter, van Liverpool komende, is de 17e juni te Maldonado wegens stormweder binnengelopen, met loods aan boord voor Buenos Aires. De equipage was wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De griffier G. van Wage zal ten verzoeke van de heren Van Maenen & Van Bochove te Brouwershaven, als daartoe behoorlijk gemachtigd, op morgen de 10e augustus 1866, des voormiddags te 10 uur, binnen Brouwershaven, om contant geld, publiek presenteren te verkopen:
De geborgen inventaris van het gestrande schip NOVA-ZEMBLA, gevoerd geweest door kapitein T. Mammes, bestaande in staand- en lopend tuig, ankers, kettingen, kabels, zeilen en hetgeen tot een complete scheepsinventaris behoort, grotendeels ongeschonden en onmiddellijk daarna de lading rijst, nog aan boord van het aan het strand onder Renesse liggende casco.
Vervolgens het casco zelven, zodanig als het aan het strand is zittende, zullende de lading en het schip eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden geveild.
Nadere informaties te bekomen bij Van Maenen & Van Bochove.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 augustus. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip HOOP, kapt. R. Lukkien, van Veendam, groot 130 ton, gebouwd bij R.G. van der Werf & Zn. te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Harlingen kwam de 2e ll. uit Amsterdam binnen de aldaar gebouwde nieuwe stoomboot SOPHIA, bestemd voor de vaart van Groningen op Schiermonnikoog.
De volgende dag heeft deze boot haar reis vervolgd.
Over het algemeen roemen deskundigen de netheid en gedaante van dit vaartuig.


Datum: 10 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 augustus. Volgens brief van kapt. Tjebbes, voerende het schip HENRIËTTE MARIA, van Geffle naar Australië, was hij de 5e dezer, wegens tegenwind en stormweer ter rede van Winga Eiland geankerd; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 9 augustus. Volgens particuliere tijding is het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. De Ruiter, de 27e juni bij het vertrek van de mail, ter rede van Buenos Aires aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 9 augustus. Maandag jl. is ter rede van Veere gekomen de hoeker TWEE
GEBROEDERS, kapt. Persoon, van Newcastle met kolen naar Middelburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sandwich, 7 augustus. Het Nederlandse schip COOP ROELF SIKKENS, kapt. Schaaf, is alhier aangekomen met gebroken boegspriet en de boeg zwaar beschadigd, zijnde in aanzeiling geweest met de ANGE MATHILDE, van Cherbourg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 7 augustus. Het schip WILLIAM SHEPHERD, kapt. Bond, komende van Hamburg,
gisteravond in de haven rondzwaaiende, kwam in aanvaring met het Ned. galjootschip BARON SLOET TOT OLTHUIS, van Zwolle alhier gearriveerd en gemeerd liggende aan de stelling van de nieuwe kaai; het laatstgenoemde schip werd de grote mast tot aan het dek toe afgebroken en bekwam meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Point de Galle, 3 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het Ned. brikschip PETRONELLA JOHANNA, kapt. Warnaar, van Batavia naar Soerabaija, op de hoogte van de Boompjes Eilanden gestrand en is het zwaar lek. (Zie ons nommer van eergisteren.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juni. Van Tontoli werd bericht, dat op de 18e april jl. aldaar van Koetei was aangekomen de bark GUSTAAF ADOLF, met een lading steenkolen, welke bestemd
was voor Kema en Amboina. Het aandoen van Tontoli geschiedde met het doel om hulp in te roepen tot blussing van een aan boord van die bodem, door zelfontvlamming van de lading kolen ontstane brand. Niettegenstaande alle aangewende pogingen om de brand meester te worden, was het schip de 22e totaal afgebrand. Van de lading zijn slechts honderd kranjangs en het grootste gedeelte van de inventaris kunnen gered worden.
De gezagvoerder en bemanning van het verbrande schip werden op de 24e mei jl. door Zr.Ms. stoomschip STAVOREN, te Makassar aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Volgens een particuliere brief uit Hongkong d.d. 21 juni worden
de Chinese wateren in de laatste tijd zeer onveilig gemaakt door zeerovers.
"Vijf dagen geleden werd een Deense schoener, CARL genaamd, door hen uitgeplunderd;
gisteren vernam ik dat hetzelfde lot een Engelse bark had getroffen en nog drie andere schepen, welker naam en nationaliteit mij niet ter ore kwamen.
De jonk, die men verdenkt van het plegen van deze roverijen, passeerde gisteren deze haven. Zij was gewapend met 16 kanonnen en seinde om volk. Gewoonlijk vermoorden de rovers de kapitein en werpen hem over boord.
Nog vóór drie dagen werden op een naast ons liggend scheepje een vrouw en twee kinderen vermoord, terwijl de man even was weggegaan.
Dit alles geschiedt onder de ogen van de Engelse Regering.
Drie man aan boord van ons schip houden des nachts de wacht met geladen geweren.
Het ware te wensen dat de Engelse regering meer doortastende maatregelen nam om deze
roverijen te keer te gaan en dat oorlogsschepen, ook van andere naties, zich hier vertoonden ter bescherming van de weerloze koopvaardijschepen."

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag de 20e augustus 1866, des avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen:
Een extra ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd SIR ROBERT PEEL, gevoerd door kapt. J.J. Lange. Volgens meetbrief lang 35,57 ellen, wijd 5,88 ellen, hol 4,60 ellen, en alzo gemeten op 377 tonnen of 199 lasten. Liggende aan de werf “De Dageraad”, aan de hoogte van de Kadijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor F.K. Roodenbeek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het droevig bericht, dat mijn geliefde echtgenoot Arie
Gijsbertus Boogh, 1ste stuurman aan boord van het Nederlandse barkschip BARON
VAN HARDENBROEK, ten gevolge van een kortstondige doch hevige ziekte, in de ouderdom van 34 jaren, de 4e juni jongstleden te Soerabaija is overleden, diep betreurd door mijn ouders en verdere betrekkingen.
Rotterdam, 8 Augustus. Wed. C. Boogh, G. van de Giesse.
Algemene kennisgeving voor binnen en buiten de stad.


Datum: 11 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 augustus. Volgens een ontvangen bericht van kapt. Voorendijk, voerende het barkschip ANTONIA PETRONELLA, was hij de 27e juni te Singapore gearriveerd en heeft de volgende dag de reis naar Hongkong voorgezet. Schip en equipage verkeerden in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 8 augustus. Het Nederlandse galjootschip MARIA, kapt. Schultz, is alhier gisteren avond van Londen aangekomen, waarvan de stuurman ziek was. Het schip ligt nu alhier in quarantaine en de stuurman is onmiddellijk naar het hospitaal te South Shields overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 augustus. Heden voormiddag is alhier in de haven door het stoomschip NIEWERK binnengesleept het Nederlandse koftjalkschip HENDRIKA SIBERDINA, kapt. H.J. Kraan, van Bremen naar Harburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 augustus. Het Veendammer kofschip ULRIDE, kapt. Dik, van Stettin naar Sunderland heeft gisteren wegens aanvaring de boegspriet verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 17 juni. Heden is alhier van Singapore aangekomen het Nederlandse barkschip SALATIGA kapt. Kettler, hetwelk rapporteert veel slecht weer op de 10e, 11e en 12e dezer ondervonden te hebben, waardoor het verscheidene zeilen verloren heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 augustus. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip AREND, kapt. J. Fijn, van de Pekela, groot 170 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 12 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 augustus. Heden arriveerde alhier, per Rijnspoor, een detachement suppletietroepen, sterk 125 militairen, waaronder 10 onderofficieren, om met een daartoe gereed liggende stoomboot te worden overgevoerd naar Brouwershaven en aldaar te embarkeren aan boord van het schip LICHTSTRAAL, gezagvoerder P. Wierkx en met die bodem te worden vervoerd naar Java, onder bevel van de van verlof naar Indië terugkerende kapitein der inf. A.B. Bruyn van Rozenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Volgens schrijven van kapt. Bouten, voerende het klipperschip KOSMOPOLIET II, d.d. Batavia 28 juni, is hij aldaar 15 juni, na een reis van 87 dagen, aangekomen. Tegenspoed van allerlei aard gedurende de gehele reis, waaronder het verlies van voorsteng, kluiverboom en enige zeilen om de Zuid, had een betrekkelijk lange reis ten gevolge. Passagiers en troepen waren volmaakt wel aangekomen en ontscheept. Van deze laatsten verloor hij op de reis één man. De 28e juni waren de goederen voor Batavia gelost en zou het schip naar Samarang verzeilen, om daar het restant van de uitgaande lading te ontschepen. Vervolgens zou hij daar en te Batavia retourlading innemen, om wanneer hij 23 juli gereed mocht zijn, met een detachement van 125 à 150 gepasporteerde militairen naar Nederland terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 9 augustus. Het schoenerschip ADELAIDE, kapt. De Haan (opm: vlgs GNB 2mSch ADELEIDA, K/E K.K. de Haan), van Girgenti naar Rotterdam, geladen met zwavel is in aanzeiling geweest met het stoomschip PANUILA (?) waardoor het de grote mast verloren heeft en meer andere schade bekwam.
(opm: zie ook PGC 140866)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 augustus. Het Nederlandse schoenerschip HEERENVEEN, kapt. Prins, welke de 10e juli van hier is uitgezeild, is heden voormiddag uit zee teruggekomen en alhier in de haven gehaald; het schip heeft slagzijde en zal lek zijn.


Datum: 13 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 12 augustus. De Engelse schoener SEABIRD, kapt. Nutall uit zee terug, is in het Goereesche Zeegat in aanzeiling geweest met de Nederlandse schoener MERWESTROOM, waardoor bij eerstgenoemde kluiverboom, boegspriet, fokkera, scheg, kraanbalk enz. gebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 augustus. Het Nederlandse kofschip ULRIKA, kapt. Dik, van Stettin naar Sunderland, is gisteren in aanzeiling geweest met een Eng. bark, waarbij het de boegspriet heeft verloren.


Datum: 14 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Passage naar Java, tegen half september per het geheel voor passagiers ingericht (als hebbende twee achter- en twee voorkajuiten), nieuw gekoperd campagne fregatschip EVA JOHANNA, kapt. A.J.B Hordijk, voerende een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe.
Adres: De reders C. Vlierboom & Zonen en de cargadoors Vlierboom & Suermondt, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 augustus. Het schip HENDRIKA SEBERDINA, kapt. H.J. Kraan, van Bremen naar Hartlepool, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 9 augustus. Het schip ADELEIDA, kapt. De Haan, de 18e juli van Girgenti naar Rotterdam vertrokken, is in aanzeiling geweest met een stoomschip en heeft daarbij de bezaansmast verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 4 augustus. Scheepsvrachten – Bevracht naar Amsterdam, Harlingen of Groningen voor NLG 18 p. 2400 kilo tarwe, Londen 30/, de kolenhavens 20/ p. qr. dito.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 4 augustus. Scheepsvrachten – Slechts weinig vrachtvrije schepen zijn aangekomen, maar er werden ook maar weinig zaken gedaan. Naar Nederland NLG 18, Antwerpen NLG 20 p. 2400 kilo meel, de oostkust van Engeland Sh.14/- ton raapkoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 1 augustus. Scheepsvrachten – Bevracht naar de Maas NLG 21, Amsterdam en de Zaan NLG 20 p. last lijnzaad, Amsterdam 23 c., de Maas en Termunterzijl 24 c. p. Amsterdam voet hout, Londen 19/ p. load vierk. slepers, de kolenhavens 2/ 6 d. p. pr. haver, 3/ p. qr. lijnzaad.


Datum: 15 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 13 augustus. Het leggen van de telegraafkabel tussen Vlieland en Harlingen is hedenmorgen te 7½ uur aangevangen en te 2½ uur in de namiddag was dit reeds voltooid, zodat de gemeenschap in 7 uur was daargesteld. De stoomboot MAGNET diende daarbij om het Keulse schip MARIA, dat de kabel in had, te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 augustus. Volgens telegrafisch bericht, is het fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. Doedes Breuning, gisteren te Falmouth gearriveerd; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 14 augustus. Het stoomschip COMO (opm: Engels vaartuig), met raapzaad van Danzig herwaarts bestemd, is volgens telegram uit Dokkum van gisteren, op Ameland gestrand; de lading is weg.
(opm: zie NRC 170866).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoet, 13 augustus. Het wrak van het Nederlandse schip NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes, van Akyab naar Rotterdam, bij Noord-Schouwen gestrand, is in publieke veiling voor NLG 27.400 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 augustus. Het Nederlandse brigantijnschip GEERDINA, kapt. Flik, heeft order bekomen voor Plymouth en zal met de opkomende vloed zeilen.

Krant:
  JB - Javabode

Gedurende het jaar 1865 werden te Singapore verkocht en onder Britse vlag gebracht 5 Nederlands-Indische schepen, metende te samen 735 lasten. (opm: citaat uit het verslag van de Nederlandse consul te Singapore over het jaar 1865)


Datum: 16 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse clipper-barkschip GUURTJE EN MARIA, kapt. Flens, gisteravond van Akyab te Falmouth gearriveerd; het heeft order bekomen naar Bremen en zal, zodra de wind gunstig is, de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 augustus. Volgens een nader bericht is de som van het provenu van het wrak en van de geborgen inventaris van de NOVA ZEMBLA, niet NLG 27.100 geweest, (zie onder Hellevoet van gisteren) maar heeft te samen slechts opgebracht plm. NLG 8.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 10 augustus. Het Nederlandse galjootschip VERTROUWEN, kapt. Moesker, van Koningsbergen met rogge naar Harlingen, is alhier lek binnengelopen; een gedeelte van de lading is beschadigd; het zal moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 augustus. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd koftjalkschip BROEDERTROUW, kapt. D. Niezen, van de Wildervank, groot 50 last, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 15 augustus. Volgens alhier ontvangen telegrafisch bericht is het schip CHRISTINA WOBBEGINA, kapt. B.J. v.d. Werp, alhier thuis behorende, op de reis van Sunderland naar Stettin in de Noordzee gezonken, doch de equipage gered en de 14e dezer te Hull aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 augustus. Wegens storm en tegenwind zijn de 4e dezer binnengelopen; te Wargoe; het schip BROEDERTROUW, kapt. Zeven, van St. Petersburg naar Londen; te Rifvoefjord; PROVINCIE DRENTHE, kapt. K.J. Westenborg, van Koningsbergen naar Newcastle en HENRIËTTE MARIA, kapt. Tjebbes, van Gefle naar Australië.
(opm: Wargoe en Rifvoefjord zijn waarschijnlijk verminkte namen en niet te traceren)


Datum: 17 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 augustus. In de nacht van zaterdag op zondag jl., is in de buitengronden van het eiland Ameland bij Hollum gestrand het Engelse schroefstoomschip COMO, kapt. E. Nash, thuis behorende te Sunderland, geladen met raapzaad (225 last) van Danzig, bestemd naar Amsterdam. (zie ons no. van eergisteren in het kort medegedeeld). Van de lading zijn 50 lasten raapzaad geborgen, welke maandag zal verkocht worden; de overige lading zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 augustus. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. Doedes Breuning, van de 13 deze van Akyab te Falmouth gearriveerd, gisteren van laatstgenoemde haven naar Antwerpen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 augustus. Het Nederlandse schip GEERTJE, kapt. Hoveling, van St. Petersburg naar Bergen, is van de 6e deze te Marstrand binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 augustus. In de nacht van zaterdag op zondag jl. is in de Buitengronden van het eiland Ameland bij Hollum gestrand de Engelse schroefstoomboot COMO, kapitein E. Nash, te huis behorende te Sunderland, geladen met raapzaad (225 last), komende van Danzig en bestemd naar Antwerpen. Dadelijk na de stranding is het schip gebarsten en vol water gelopen, zodat het met de lading wordt geacht verloren te zijn. Met behulp van de reddingboot van Hollum zijn de schepelingen, bestaande uit 15 man en des kapiteins vrouw en kind, in twee gevaarlijke tochten aan land gebracht. De geredden kwamen van top tot teen nat door het zeewater op het eiland. Van de goederen is merendeels niets kunnen worden geborgen, zodat des kapiteins vrouw zelfs zonder voetschoeisel was. Door de zorg des burgemeesters werden zij van droge kleding en van al het verdere voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Boltjes te Grouw zal op woensdag den 29 augustus 1866, des avonds ten 6 uur, ten huize van J. van Stralen, kastelein te Grouw, onder uitloving van strijk- en verhooggeld, provisioneel verkopen een wel onderhouden tjalkschip met aanbehoren, genaamd de VROUW ANNIGJE, bevaren geweest bij B.J. Hof, gebouwd op de werf van S. Zwat in 1856, groot 56 ton, ingericht om door de Leidschen Dam te varen op ‘s Gravenhage, liggende thans bij de werf van genoemden Zwat te Grouw, provincie Friesland.
(opm: LC 310866 meldt, dat is geboden NLG 1.066).


Datum: 18 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 16 augustus. Heden is Zr.Ms. transportschip JAVA, commandant H.A. Modderman, in dienst gesteld. Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK is hedenmorgen van Vlissingen hier teruggekeerd. Zr.Ms. korvet met stoomvermogen WILLEM heeft heden een proeftocht op de rede van Texel en in het Marsdiep gedaan en is aanvankelijk bevonden een uitmuntend zeeschip te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 augustus. Van het op de 11e augustus op Ameland gestrande stoomschip COMO, kapt. Nash, van Danzig naar Amsterdam, komt, volgens brief van Ameland van de 15 deze, van tijd tot tijd raapzaad aan de wal spoelen, natuurlijk nat en beschadigd, dat zo veel mogelijk geborgen wordt; het schip zit nog even als bij de stranding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 augustus. Het schip HEERENVEEN, kapt. Prins, van Hamburg naar Liverpool bestemd, te Cuxhaven uit zee teruggekomen, is eergisteren de Elve opgevaren.
De schepen FIDO, kapt. Engellandt, van Ystad naar Schiedam en REINA, kapt. Kruisinga van Danzig naar Marienzijl (opm: Mariensiel), te Cuxhaven binnen, hebben de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 15 augustus. De Nederlandse schoener WILDERVANCK, kapt. Giesen, met steenkolen naar Cádiz bestemd verliet de 13e dezer het Penarth dok en vervolgde de reis langs Het Kanaal. Dezelfde avond ankerde het op de hoogte van de baai van Swansea en heeft toen de beide ankers en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 juli. De storm op zee, welke in de vorige maand op de hoogte van Algoabaai geheerst heeft, heeft ook schade toegebracht aan het Nederlandse schip MARGARETHA SIMONETTA, kapt. Hoffman, komende van Cardiff en bestemd naar Singapore, welk vaartuig op 26 juli jl. in Algoabaai binnenliep om te repareren, zijnde in een lekke staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 juli. In Simonsbaai zijn aangekomen: Op 14 juni jl. het Nederlandse schip DE SCHELDE, kapt. A.L. Hofmann, de 6e april van Newport vertrokken, met bestemming naar Singapore; het schip moet repareren (bevorens reeds vermeld). De 3e bevorens, op 35º ZB en 20º L, had men zulk een zwaar weer gehad, dat het schip zeer ontramponeerd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 juli. Op 7 dezer het Nederlandse barkschip SENIOR, kapt. R.P. Bakker, de 1e mei met een lading suiker, koffie, enz. van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Er waren als passagiers aan boord 6 mannen, 2 vrouwen en 6 kinderen. De kapitein rapporteert gedurende een maand op de kust met aanhoudend zwaar storm weer ter kampen gehad te hebben, waardoor de boten en verschansing waren verloren gegaan en het schip lek was geworden. De 15e juni op 35º ZB en 19º14’ OL, had het gepraaid de schoener ARGO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 augustus. Kapitein Steenken van het Pruisische schip ARNOLD BÖNINGER, rapporteert de 14e dezer onder Dungeness te hebben gezien, een Hollandse driemastschip, tonende de Rotterdamse college vlag, No. 271, (zijnde het schip KANAGAWA, kapt. Ouwehand) van Shields naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 10 augustus. Het schip VERTROUWEN, kapt. Moesker, van Koningsbergen naar Harlingen, is lek hier binnengelopen. Het moet lossen, zijnde een gedeelte der lading beschadigd.


Datum: 19 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 augustus. Heden is van de werf van de firma Christie en Nolet, te Delfshaven te water gelaten een schroefstoomboot, gebouwd voor rekening van het Departement van Binnenlandse Zaken ten dienste van Rijkswaterstaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 augustus. Het barkschip CHERIBON, kapt. Swarts, de 6e april uit Bassein naar Falmouth, te Mauritius binnengelopen, heeft op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop, de 16e juni een hevige orkaan belopen, welke tot de 25e duurde; het schip maakte veel water, de verschansingen zijn weg geslagen en heeft het grootste gedeelte van de zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 augustus. Aangaande het viermast schoenerschip ARGO, kapt. Aukringa, de 28e april uit Batavia naar Nederland vertrokken en te Mauritius binnengelopen, heeft de 17e juni op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop, het land in zicht, een hevige orkaan belopen, welke tot de 24e duurde, in welke tijd de kop van het roer, de verschansingen weggeslagen werden, verscheidene zeilen uit de lijken sloegen en een boot gebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 augustus. Volgens particulier bericht, is het Nederlandse schip SUMATRA, kapt. Buijser, van Cardiff naar Singapore, de 12e juli te Mauritius binnengelopen, met verlies van zeilen, boten, kombuis, verschansing enz. Het zal waarschijnlijk niet behoeven te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 18 augustus. Volgens rapport zit een collier in de laagte van Haamstede tegen het vaste strand. Een loodsschokker en andere vaartuigen zijn ter assistentie vertrokken.
07.45 uur. Het gestrande schip is de Engelse brik HELEN, kapt. Went, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam bestemd; de grote mast is gebroken; 11 voet water is in het schip; het zal waarschijnlijk weg zijn. De equipage en enige inventaris is aan boord van de LOODSBOOT No. 2 geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 augustus. Volgens brief van kapt. Tjebbes voerende het schip HENRIETTE MARIA, van Geffle (opm: Gävle) naar Australië, te Winga-Eiland binnengelopen, had hij de 14e dezer de reis derwaarts voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 10 augustus. Het schoenerschip ADELEIDA, kapt. De Haan, geladen met zwavel, bestemd naar Rotterdam, is bij Tarifa in aanzeiling geweest met het stoomschip PENINSULA (vroeger gemeld) waarbij het de grote mast verloren en meer andere schade bekomen heeft.


Datum: 20 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 augustus. De inventaris van de bij Haamstede gestrande Engelse brik HELEN (gisteren gemeld), is hier aangebracht; het schip zit vol water en is totaal wrak. Toen gemeld schip dit zeegat inzeilde was het reeds zwaar lek en had toen 8 voet water in het ruim, waardoor men verplicht was het tegen het strand te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 18 augustus. Het Nederlandse kofschip AALTJE BRONGERS, kapt. Kuperus, is hier heden binnengekomen, zijnde, op de Vlierede ten anker liggende, door de te Amsterdam thuis behorende stoomboot STOOMVAART aangevaren, waardoor de kluiverboom gebroken en nog andere schade aan de boeg veroorzaakt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juni. Door kapt. Viersma, van het Nederlandse schip GENERAAL DE STUERS, komende van Newcastle (Australië) en bestemd naar Singapore, werd op 12 juni in Torres-Straat een verlaten barkschip gezien, dat op strand zat. Naar het voorkwam, was het vaartuig van ijzer en scheen het ongeluk kort te voren te hebben plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. De 18e dezer is van de werf Het Witte Kruis, van de scheepsbouwmeesters Jers. Meyjes & Zn. te Amsterdam, te water gelaten het schoenerschip MARIA ANNA CATHARINA ELIZABETH.


Datum: 21 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Aangekomen schepen op Java.
JAPAN PACKET, kapt. Den Exter van den Brink, van Sydney.
BESTEVAER, kapt. Rosier, van Rott. laatst van Cowes. HOLLAND, kapt. Grönnbeck, van Singapore.
LOUISE, KROONPRINSES
VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, van Sydney.
AQUARIUS, kapt. Altman, van Glasgow.
INSULINDE, kapt. Duinker, van Amsterdam.
SUZANNA, kapt. Vozek, van Rotterdam.
MARIA & ELISABETH, kapt. Bonjer, van Cardiff naar Singapore.
JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duin, van Hongkong.
Het barkschip BULGERSTEYN, kapt. Geerling, van Tjilatjap naar Nederland, is uit zee geretourneerd; verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 augustus. Volgens een telegrafisch bericht was het Nederlandse barkschip GUURTJE EN MARIA, kapt. Flens Jzn., gisteravond van (Akyab laatst van Falmouth) te Bremerhaven in goede staat aangekomen, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheveningen, 20 augustus. Te Vlaardingen is binnengekomen het te Boulogne gebouwde driemastschip SCHEVENINGEN, van de heer A.E. Maas, met een lading van 140 ton pekelharing en 4.000 stuks steurharing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 16 juli. De Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, kapt. Reiniersen, van Bassein naar Rotterdam, in averij hier binnen (bevorens gemeld), heeft een bodemarij gesloten voor de som van $ 5.000 à $ 4,25 pct., betaalbaar 20 dagen na behouden aankomst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 augustus. Het schip MEIKE, kapt. Doijen, van hier met stukgoed naar Riga, heeft op de hoogte van Urk met stormweer ankers en kettingen verloren en is de 19e dezer alhier in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 augustus. Volgens brief van kapt. Van Moerkerken, voerende het Ned. schip IDA GEERTRUIDA, van hier naar Soerabaja, was hij de 16e dezer onder Duins geankerd; schip en tuigage voldeden uitmuntend.
Volgens brief van kapt. Van Streijen, voerende het Nederlandse schip ELMINA, had hij de reis van Texel naar Kaap Palmas (kust van Guinea) in 25 dagen volbracht; volgens melding van de reders, was dit naar hun wetenschap, de vlugste reis, die ooit door een Nederlands of Engels schip op die route gemaakt was en had de ELMINA ruimschoots aan de verwachting beantwoord. (Deze 2 gekoperde en kopervaste brikken zijn gebouwd op ijzeren spanten, waaraan veel West-Indische hardhout gebezigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, door de griffier Van Wage, te Brouwershaven, op vrijdag 24 augustus 1866, 's morgens ten 10 uur, van de geborgen inventaris van het gestrande schip HELEN, kapt. West, als: Ankers, kettingen, kabels, zeilen, staand- en lopend want en het casco met in hebbende lading steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 18 augustus. Volgens brief van Goede Hoop, d.d. 10 juli, wordt gemeld, dat aldaar een hevige storm gewoed heeft en de volgende schepen met averij zijn binnengelopen: Het schip MARGARETHA SIMONETHA, kapt. Hoffman, van Cardiff naar Singapore, in de Simonsbaai en SENIOR, kapt. Bakker, van Batavia naar Nederland, in de Algoabaai; beiden zijn lek en moeten lossen.
Het schip ST. JAN, kapt. Lommerse, van Batavia naar Rotterdam, is de 5e juli beoosten Kaap Agulhas met verlies van grote top gezien; terwijl de schepen ARGO, kapt. Ankringa en ALDEBARAN, kapt. Meijboom, beiden van Batavia naar Nederland, het eerste de 15e juni en het tweede de 3e juli op gemelde hoogte gepraaid zijn.
Aangaande het schip DE SCHELDE, kapt. Hoffman, van Newport naar Singapore, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, wordt nog bericht, dat het lek was, doch dat dit vermoedelijk zonder lossen gerepareerd zou kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 18 augustus. Volgens brief van kapt. Tjebbes, voerende het schip HENRIËTTE MARIA, van Gefle (opm: Gävle) naar Australië te Winga eiland binnengelopen, had hij de 14e dezer de reis derwaarts voortgezet.


Datum: 22 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam. Maandag 20 augustus.
Het barkschip SIR ROBERT PEEL (geb. 1858), kapt. J.J. Lange, NLG 14.400.
In slag NLG 200. – C.S. Oolgaardt.
(opm: vlgs GNB verkocht aan Ph. Van Ommeren, Rotterdam. Herdoopt in BRAVO, kapt. G.T. van Ommeren)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip DIANA, kapt. Teengs, hedenmorgen te 10.30 uur te North Shields aangekomen, zijnde zondag de 19e dezer, tegen de avond uit Hellevoetsluis derwaarts in zee gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Vlie, 20 augustus. De HELNA, kapt. Lafring, heeft op de Zuiderzee, een anker met 15 vadem ketting verloren, ter hoogte van Enkhuizen, tussen de rode en witte tonnen, de rode ton in de kerk van Enkhuizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 augustus. Het Nederlandse schip HERMANNA HENDRIKA (opm: vlgs ingetr ZB: HARMANNA HENDERIKA), kapt. K.B. Slotema, van Newa, naar ……… is, volgens telegram uit Londen van heden, bij Teignmouth wegens aanzeilen gezonken; het volk is gered.
(opm: zie NRC 230866).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 augustus. Volgens brief van kapt. Buijs, voerende het Nederlandse schip LOUISE, van Banjoewangie herwaarts, 30 juni te St. Helena gearriveerd, had hij van af 16 mei, op 30˚ ZB 40˚ OL, met vliegende stormen te kampen gehad, waardoor veel zeilen verloren gingen en meer andere schade veroorzaakt werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden de 21 augustus 1866 heb ik ondergetekende George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, wonende aldaar in de Houttuin, Wijk 11, No. 209.
Ten verzoeke van Maria Faassen, verlaten huisvrouw van Johannes Padtiest, van beroep dienstbode, wonende te Rotterdam, aan wie bij gratis geregistreerde beschikking van de arrondissementsrechtbank aldaar, van de 4e april dezes jaars, vergunning is verleende om in deze zaak kosteloos te procederen en die bij geregistreerde beschikking van de edelachtbare heer voorzitter diezelfde rechtbank, van de 2e dezer maand augustus, verlof heeft bekomen tot het instellen van de onderwerpelijke vordering; kiezende de requirante domicilie ten kantore van de heer procureur mr. H.J.J. van Convent ten Oever, in de Oppert, Wijk 6 No. 5, te Rotterdam, die als zodanig voor haar in rechten zal optreden.
Gedagvaard: Voornoemde Johannes Padtiest, echtgenoot van de requirante, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige verblijfplaats is onbekend en mitsdien mijn exploit doende op de wijze, voorgeschreven bij artikel 4 No. 7 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering; door aanplakking van een afschrift dezes aan de hoofddeur van de gehoorzaal van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam; voorts door overgifte van een tweede afschrift aan de heer ambtenaar van het openbaar ministerie bij die rechtbank; mijn exploit doende aan het parket en aldaar sprekende met de edelachtbare heer mr. B.C. de Jonge, substituut-officier van justitie, die het oorspronkelijke dezes met "gezien" getekend heeft en eindelijk door aankondiging in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Om op termijn van twee maanden en dus op maandag de 22e oktober 1866, des voormiddags ten 11 uur, te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde als dan namens de requirante, als eiseres, te horen concluderen:
Aangezien de eiseres op de 20e juni 1860 met de gedaagde is gehuwd en tot aan de hierna bedoelde verlating aldaar gemeenschappelijk met hem heeft gewoond:
Aangezien de gedaagde al spoedig daarna, immers op de 16e juli van dat zelfde jaar, de eiseres en de gemeenschappelijke woning kwaadwillig heeft verlaten:
- Aangezien de eiseres later heeft vernomen, dat hij op diezelfde dag als hofmeester was aangemonsterd op het Ned. fregatschip PIETER CORNELIS HET HOOFT, gevoerd door kapt. Nicolaas Koens en met dat schip naar Hongkong was vertrokken via Cardiff:
- Aangezien eiseres na die tijd is te weten gekomen, dat het schip, waarmede haar man van hier is uitgezeild, in het jaar 1861 te Batavia is verkocht geworden: (opm: GNB vermeldt: in 1862 afgekeurd te Batavia en verkocht).
- Aangezien de gedaagde sedert zijn vertrek uit het Vaderland nimmer tot de eiseres is teruggekeerd, nog iets hoegenaamd van zich heeft doen horen, zodat zijn tegenwoordige verblijfplaats haar zelfs onbekend is; enz. enz. (verkort weergegeven).
G.C. Stoeller, deurwaarder.


Datum: 23 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 augustus. Maandagochtend ten 2 uur is op de hoogte van de vuurtoren van het IJ, de schroefstoomboot Amsterdam met de sleepstoomboot MAGNET in aanvaring geweest, met dat gevolg dat beide boten belangrijke schade hebben belopen. Beiden zijn verzekerd bij de Stoomboot-Verzekering-Maatschappij De Witt & Co., alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 20 augustus. Het stoomschip FAIRY QUEEN, kapt. Agar, hetwelk gisteren alhier van Kopenhagen is aangekomen, is de vorige middag ten 1 uur, Tynemouth ten westen peilende, op omstreeks 24 mijl afstand, in botsing geweest met het Hollands galjootschip HERMINA HENDRIKA (opm: vlgs ingetr ZB: HARMANNA HENDERIKA), kapt. K.B. Slotema, hetwelk onmiddellijk gezonken is; de equipage is gered. (Gisteren in het kort medegedeeld).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 augustus. Het schip VERTROUWEN, kapt. Moesker, van Koningsbergen naar Harlingen, is volgens brief uit Mandahl, d.d. 17 dezer, met schade te Christiansand binnengelopen; moet lossen en repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 18 juli. De volgende schepen zijn hier binnengelopen: De 10e juli, het schip CHERIBON, kapt. Swarts, van Bassein naar Falmouth, lek met verlies van zeilen en verschansingen; lost de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 11 juli. Het schip SUMATRA, kapt. Buyser, van Cardiff naar Singapore, zwaar lek met verlies van zeilen, boten, kombuis en verschansingen.


Datum: 24 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Voor de overvoer van steenkolen zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen de navolgende schepen, als:
- Naar Samarang, voor 900 ton, het schip ANNA, kapt. Bok.
- Naar Cheribon, te lossen te Playangan, voor 780 ton, het schip SOUBURG, kapt. M.W. Zwart.
- Naar Pecalongan en Tagal, voor 900 ton, het schip DIANA, kapt. P.C. Teengs.
- Naar Cheribon, het schip L.J. ENTHOVEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJssel, 23 augustus. Heden is alhier met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de heren J. Otto en Zonen, een ijzeren kolenaak, groot duizend centenaars, gebouwd voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 augustus. Uit Ameland wordt van de 20e dezer van de inventaris van het aldaar gestrande schip COMO geborgen was; de stoomketel en het dek waren aan het strand gespoeld, terwijl van het hol alleen de masten zichtbaar waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 augustus. Van Wyck auf Föhr wordt van de 19e dezer gemeld, dat op het strand van Sylt aangespoeld was een zwart geschilderd naambord, waarop met gele letters GEZINA, alsmede circa 80 manden onrijpe appelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 augustus. De schepen CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Anclam naar Leith; JONGE JAN EN MARGARETHA, kapt. Jelies, van Wolgast en JOHANNA ALBERTA, kapt. Dinse, van Koningsbergen, beiden naar Rotterdam en JONGE PIETER, kapt. Colle, van Kroonstad naar Harlingen, te Cuxhaven binnen, hebben de 20e dezer de reizen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 21 augustus. Aangaande het Nederlandse galjootschip HERMINA HENDRIKA (opm: vlgs ingetr ZB: HARMANNA HENDERIKA), kapt. Slotema, verneemt men nog, dat het van hier gepasseerde zaterdagavond omstreeks 6 uur uit de haven vertrokken is met steenkolen geladen, zijnde de kapitein, zijn vrouw, 4 man en een jongen aan boord. Op omstreeks 30 mijlen van de baar van Tynemouth, des zondagsmorgens ten 1 uur, stoomde de stoomboot FAIRY QUEEN, met vee naar de Tyne bestemd, plotseling op de galjoot in, welke toen onder zeil was. Het schip werd aan stuurboordzijde geraakt en bekwam belangrijke schade. Bij de aanvaring lag een gedeelte van de bemanning van de galjoot in de kooi. De scheg van de stoomboot was zo ver in het schip doorgedrongen, dat 2 man van de equipage zeiden dat zij dezelven met de voet gevoeld hadden. De kapitein en de bemanning van de FAIRY QUEEN deden alles wat zij konden om de equipage van de zinkende galjoot te redden, die ook onmiddellijk gezonken is, nadat zij gered waren. De FAIRY QUEEN heeft zeer weinig schade bekomen en vervolgde de reis naar Newcastle, alwaar de bemanning van de galjoot werd aan wal gezet.


Datum: 25 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Volgens particulier bericht van Kaapstad, dato 15 juli, waren op die dag te Simonsbaai binnengelopen de Nederlandse barkschepen ST. JAN, kapt. Lommerse, van Batavia naar Rotterdam, met verlies van grote marsstengen toebehoren (equipage en troepen welvarende) en ALBLASSERDAM, kapt. 't Hoen, van Padang naar Amsterdam, het laatste alleen om water. Twee dagen te voren was door kapt. 't Hoen gepraaid het fregat OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, kapt. Dingemans, van Batavia, (laatst van Mauritius) naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. De SENIOR, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam in Simonsbaai binnen, was lossende; ongeveer de helft van de lading was beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip JONGE EDUARD, laatst gevoerd door kapt. J.W.H. Büchner, groot 170 gemeten lasten, liggende en te bezichtigen in de Vlugthaven alhier. Informaties bij de cargadoors P.A. van Es & Co. of de makelaars Montauban van Swijndregt, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 augustus. Het Nederlands galjootschip M.J. ENTHOVEN, kapt. Stomp, alhier van St. Petersburg gearriveerd, heeft order bekomen naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 16 augustus. Het Nederlands kofschip LOUISA GEERDINA, kapt. R.J. Wever, van Liverpool naar St. Petersburg, met steenkolen en soda, is gisteren nabij Westergarn op strand geraakt, doch door assistentie van de wal, na 5 uur op strand gezeten te hebben, vlot geraakt en heeft de reis voortgezet, zijnde dicht gebleven en ogenschijnlijk zonder enige schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Schiedam, op heden 25 augustus 1866, des namiddags 1 uur, binnen de Koopmansbeurs aldaar, van ca. 74 last rogge, door zeewater beschadigd, aangebracht van St. Petersburg per het schip BELLAMY, kapt. Van Driesten.
Informaties zijn te bekomen bij de heren Johs. de Kuyper & Zn., te Rotterdam en L.W. Jansen te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Schiedam, op heden 25 augustus 1866, des namiddags ten 1 uur, binnen de Koopmansbeurs aldaar, onder toezicht van de heren H. & A. Bicker Caarten, als gevolmachtigde van de Verein der Hamburger Assecuradeuren, van ca. 84 last rogge, door zeewater beschadigd. Van St. Petersburg aangebracht met het schip ALIJDA ANTONIA, kapt. J.F. Visser, liggende thans in lichters.
Nadere informaties bij de heren Rijnbende & Den Draak en L.W. Jansen, te Schiedam.


Datum: 26 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed de weled. heer Fop Smit, van Nieuw-Lekkerland, Ridder van de Orde der Eikenkroon, in de ouderdom van bijna 89 jaar.
Kinderdijk, 25 augustus 1866.
Enige kennisgeving.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fop Smit . Mannen, die zich een naam verworven hebben op het slagveld en op het gebied van politiek, kunst en wetenschap, werden na van verscheiden door de pers herdacht door middel van een biografie. De billijkheid vordert, ook hen te herdenken, die zich op het gebied van handel en nijverheid tot een ongewone hoogte hebben weten op te heffen. We geloven dan ook op de sympathie van onze lezers te kunnen rekenen, wanneer wij hen gedurende enige ogenblikken wensen te onderhouden over de heer Fop Smit, wiens overlijden, op 89 jarige leeftijd, ons heden wordt gemeld.
Volgens de overlevering was de grondlegger van de familie Fop Smit, in Nederland, van Deense afkomst. Een wegens oorlogsgevaar uit Denemarken vluchtende familie, zond haar goederen en een zoontje met een vaartuig vooruit naar Nederland.
Van het vaartuig, waarmede de ouders zouden volgen, werd echter niets meer vernomen en de onbeheerde goederen kwamen daardoor waarschijnlijk in verkeerde handen.
Het knaapje zwierf althans van alles beroofd rond, tot hij ten laatste in kennis kwam met een smid te Ouderkerk a/d Amstel, die hem uit menslievendheid tot zich nam; aan deze toevallige omstandigheid ontleent de familie Smit haar naam.
Voor zo ver men heeft kunnen nagaan, hebben de voorvaderen van Fop Smit zich bezig gehouden met de scheepsbouw. Zijn grootvader was bouwmeester van de kleinste soort vaartuigen, en de vader werkte bij deze als knecht, toen Fop Smit op de 11e oktober 1777 geboren werd.
Op 11 jarige leeftijd, de tijd waarin de vader zijn kinderen op school volleerd achtte, kwamen de 3 zonen achtereenvolgens de vader te hulp.
Fop Smit was de oudste van het drietal; daarop volgde Jan Smit, thans nog in leven; Corns. Smit is, zoals bekend, enige tijd geleden overleden.
Slechts geharde gestellen als die van de drie broeders konden zich in het lot schikken dat hun deel werd. Uitspanning of rust gunden zij zich bijna niet. Het zal niemand verwonderen, dat de drie knapen daardoor zeer vroeg tot flinke scheepstimmerlieden waren opgewassen; vooral Fop Smit was spoedig een onvermoeid en zeer bekwaam werkman.
Alleen werklieden te zijn, was echter niet de bestemming van de drie gebroeders; vooral in Fop Smit huisde een echte koopmansgeest. Reeds in hun jeugd hielden zij zich bezig met
eigen zaken; als jongens woekerden zij met hun vrije tijd. Later lieten zij zich in met het pachten van riet, dat zij ‘s avonds en 's nachts zelf gingen snijden en gereed maken.
Weldra in het huwelijk getreden, vestigde Fop Smit zich in een kleine zaak als scheepmaker; nu was hij in de gelegenheid zich zelfstandig te ontwikkelen en die gelegenheid werd dan ook niet door hem ongebruikt gelaten. Wat mannenkracht en energie vermogen, geschiedde.
Onthouding van al wat meer dan hoogst noodzakelijk was, stond op de voorgrond.
Tot 1824 bleef hij zich in het vak van scheepsbouw bij het zogenaamde kleine werk bepalen. In voornoemd jaar kwam zijn broer J. Smit, die na het overlijden van hun ouders op het
vaderlijk erf voor eigen rekening was blijven voortwerken, in de gelegenheid een stoomboot aan te nemen voor de gezamenlijke beurtschippers van Rotterdam op Nijmegen. Dit was in die dagen een zaak van gewicht. Slechts sinds weinig jaren waren stoomvaartuigen in ons land, en vooral aan de gebroeders Smit, niet veel meer dan bij name bekend. Geen wonder dus dat over deze zaak overleg plaats had tussen de beide broers F. en J. Smit, wier werkplaatsen aan elkander grensden.
Een associatie tot uitvoering van dit werk was er het gevolg van en het bouwen van de stoomboot WILLEM I werd met succes volbracht.
Dit succes gaf aanleiding tot het bouwen van meer stoomschepen en wel voor de destijds reeds in werking zijnde Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Zij bouwden tezamen voor deze maatschappij vijf stoomschepen, waaronder de sinds enige jaren eerst uit de dienst geraakte zeestoomboot BATAVIER.
In het jaar 1827 werd door hen de kiel gelegd voor een kof, genaamd KINDERDIJK, die voor eigen rederij bestemd was en werd schier gelijktijdig het plan ontworpen voor de eerste Oost-Indiëvaarder.
Door bijzondere omstandigheden werd in 1828 de compagnieschap van de beide broers verbroken en ging bij minnelijke schikking de gehele zaak op Fop Smit over.
Het schip, later genaamd VIER GEBROEDERS, werd nu door Fop Smit voor eigen rederij voltooid en naar zee gezonden.
Sinds deze tijd zijn door Fop Smit gebouwd dertien zeeschepen voor eigen rederij en een-en-zestig zeeschepen voor andere rederijen; in de meesten er van bleef hij voor aanzienlijke aandelen medereder.
De bouw van stoomschepen werd intussen niet verzuimd. Het getal van de door hem vervaardigde rivier-stoomschepen van allerlei afmeting en constructie bedraagt niet minder dan vijf-en-zestig. Ook onder dezen bevonden zich enige voor eigen rekening, en wel de
meesten voor de door hem opgerichte stoomsleepdienst van zeeschepen in de zeegaten en rivieren. In 1848 werd door hem gebouwd het eerste ijzeren zeeschip, wij menen ook het eerste in ons land. In 1846 nam hij een proef tot vervaardiging van ijzeren masten voor zeeschepen, welke proef zo goed slaagde, dat zij algemene navolging vond, zowel binnen als buitenslands, zodat er thans in ons land bijna geen grote koopvaardijschepen gevonden
worden, die niet voorzien zijn van zulke masten.
Aan de ijzerindustrie, voor zover zij in verband staat met scheepsbouw, is op de werkplaatsen van Fop Smit een voorname stoot gegeven.
Dertien ijzeren koopvaardijschepen werden daar vervaardigd en van hem persoonlijk ging op de avond van zijn rusteloos leven nog het plan uit, om het thans in aanbouw zijnde ijzeren fregatschip met hulpstoomvermogen, groot plm. 1.000 lasten, voor eigen rederij te vervaardigen.
Toch was hij boven alles koopman, en het industriële gedeelte van zijn zaken later meer aan de leiding van zijn zonen overlatende, was het de houthandel en de administratie van zijn overige zaken, die hij tot zijn laatste levensdagen bijna zonder mede hulp dreef.
“Wilt ge iets doen, doe het dan niet ten halve" was steeds zijn leus en menige grote onderneming, door hem begonnen of krachtig ondersteund, is er getuige van, dat hij aan het woord de daad wist te paren.
Groot zijn in grote zaken, was zijn doorgaande karaktertrek. Door tegenspoed, die ook hem niet geheel en al verschoonde, werd hij niet ter neder gedrukt. In de weinige ogenblikken van
uitspanning die hij zich vergunde en tot in zijn laatste levensdagen met jeugdige opgeruimdheid wist te genieten, liet hij zich niet licht storen, zelfs niet door de ongunstigste berichten; zijn dampartij werd slechts even gestaakt en onmiddellijk met de zelfde tact hervat, ofschoon hij de tijding had ontvangen dat een van zijn schepen (die allen steeds onverzekerd waren) vergaan was. Liberaal op staatkundig en elk ander gebied, streed hij in
zijn kring steeds met ijver voor alle maatregelen in het belang van vooruitgang, van volksonderwijs en beschaving. ‘s Mans verdiensten werden dan ook reeds geruime tijd geleden door Zr.Ms. de Koning gehuldigd, daar het Zr.Ms. behaagde Fop Smit, ter gelegenheid van zijn 80-ste verjaardag, te benoemen tot Ridder van de Orde der Eikenkroon.
Zijn as ruste thans in vrede! Zijn naam zal in herinnering blijven als een hernieuwd bewijs, hoe goed gedrag, zuinigheid en noeste vlijt, gepaard aan enige aanleg, de geringste man kunnen opheffen tot één van de eerste burgers van zijn land.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 25 augustus. Volgens bekomen telegram was het barkschip BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, de 22e dezer van North-Shields naar Bombay vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 25 augustus. Door de LOODSKOTTER No. 11 is ten ZO van Schouwen gepraaid het schip ST. GEORGE DE LA MINA, kapt. H. van Duin, van Rotterdam naar de kust van Guinea. Alles wel aan boord.


Datum: 27 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harderwijk, 25 augustus. Op de 20e september e.k. zal hier moeten vertrekken een detachement, sterk 125 militairen, waaronder 10 onderofficieren, hetwelk op die datum vóór het station van het Rijnspoor te Rotterdam moet overgaan aan boord van een alsdan aldaar gereed liggende stoomboot, ten einde ineens te worden overgebracht naar boord van het te Brouwershaven liggende en naar Java bestemde schip MARY EN HILLEGONDA, gezagvoerder P. Walters, onder bevel van de van verlof terugkerende kapitein van het Indische leger W.F.K. van Harreveldt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 24 augustus. Het Nederlandse galjootschip JACOBINA, kapt. Maathuis, is gisteravond, toen het in het Northumberland-Dok verhaald werd, met de middelste kaai in aanraking geweest, waardoor aan schip en kade veel schade is berokkend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli. De NOACH, kapt. Lupcke, de 29e april van Rotterdam, is de 8e dezer Anjer gepasseerd, dus na de voorbeeldloos korte reis van slechts 69 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 augustus. Volgens een ontvangen telegrafisch bericht uit Vlissingen, is het schip NEÊRLANDS VLAG, kapt. Van den Broek, (27 april vertrokken) behouden ter rede van Vlissingen gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 27 augustus. Op de Schelpenplaat, Hoek van Holland, in het Maassluisse zeegat strandde hedenmiddag met hoog water een schoener, naam nog onbekend, assistentie is daarheen op afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 27 augustus. 08 u. 20 m. Het in het Maassluisse zeegat gestrande schip, is een Engelse schoener, geladen met bruinsteen; het zal waarschijnlijk weg zijn en heeft assistentie van visschuiten bij zich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 24 augustus. Op de 20e dezer heeft het schip TJAKINA DE BOER, kapt. Dost, naar de Eider bestemd, een loods aan boord gekregen, om de Eems binnen te lopen. Bij gunstige wind zette het schip de reis voort.


Datum: 28 augustus 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 augustus. Naar wij vernemen is door heren Gedeputeerde Staten in de vergadering van de 24e dezer besloten, dat de proefvaart met de stoomboot LUCTOR ET EMERGO, varen zullende tussen Groningen en Delfzijl, zal plaats hebben op donderdag aanstaande, in tegenwoordigheid van een commissie uit dat college.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Vaarplan van de schroefstoomboot LUCTOR ET EMERGO, bestemd tot het vervoeren van personen en goederen, zullende varen van Groningen op Delfzijl, v.v., toebehorende aan de gezamenlijke schuitenvoerders in het Veer tussen gemelde plaatsen, in correspondentie met de buitenboten van Emden en Leer, aanvangende vrijdag de 30e augustus 1866.
Vertrek van Groningen naar Delfzijl 's morgens te 8 uur.
Vertrek van Delfzijl naar Groningen, 's namiddags te 1 uur, of na aankomst van de buitenboot, uitgezonderd des zondags, als wanneer de boot des namiddags te 3 uur van Delfzijl zal vertrekken; zullende des morgens de eerste beurt met de schuit blijven bestaan, uitgezonderd de zondagsbeurt met de barge, welke komt te vervallen.
De vrachtprijzen zijn bepaald volgens het tarief van de trekschuiten in gemeld Veer.
De directie.


Datum: 29 augustus 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 28 augustus. De Engelse schoener BELFAST LASS, kapt. Nicholson, gisteren op de Schulpplaat aan de grond geraakt (zie ons nummer van gisteren, art. Brielle) is heden, na een gedeelte van de lading gelost te hebben, vlot gekomen en ligt bij de Pan ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 26 augustus. De 24e dezer is alhier in de Torbay binnengelopen het Hollands schoenerschip FORTUNA, kapt. Hoogerwerff, van Rotterdam naar Gibraltar, welk schip dezelfde dag gepraaid heeft de schoener DE HOOP, kapt. Manneken, van Faro naar Rotterdam.


Datum: 01 september 1866


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. In den jare 1866, de 25e augustus, ten verzoeke van Grietje Bleeker, van beroep koopvrouw, wonende te Farmsum, gemeente Delfzijl, echtgenote van Siert Jans Edema, scheepsgezagvoerder, gewoond hebbende te Farmsum, heb ik, Johannes Henricus Verkade, deurwaarder bij de arrondissements rechtbank te Appingedam, voor de eerste maal gedagvaard Siert Jans Edema, scheepsgezagvoerder, gewoond hebbende te Farmsum, om op donderdag 6 december 1866 te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissements rechtbank te Appingedam:
- Aangezien requirante de 15e maart 1851 met de gedaagde in het huwelijk is getreden.
- Aangezien de gedaagde omstreeks half oktober 1862 als gezagvoerder op het kofschip MARGARETHA GEZINA, inhebbende een lading haver, van Groningen is vertrokken met bestemming naar Londen, en van Oostmahorn is in zee gestoken.
- Aangezien gemeld schip op de 21e oktober 1862 op de buitengronden van Spiekeroog in het gezicht van de kust totaal is verongelukt en er van de bemanning niemand is gered, dat de van het schip aan wal gekomen goederen de 4e februari 1863 door de daartoe bevoegde autoriteiten in het openbaar te Spiekeroog zijn verkocht en het provenu, na gebleken identiteit van het verongelukte schip met de MARGARETHA GEZINA, aan requirante is uitgekeerd.
- Aangezien er op grond van een en ander geen twijfel kan bestaan of gedaagde is op de 21e oktober 1862 noodlottig omgekomen en er in ieder geval thans meer dan drie jaren zijn verlopen, dat er noch van gedaagde, noch van de overige bemanning tijding van leven of dood is ingekomen, zodat requirante het recht heeft na drie vruchteloze openbare dagvaardingen om des verkiezende een ander huwelijk aan te gaan.
Alsdan van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: bekort, zie ook Kroniek 1862 NRC 101262)


Datum: 02 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 1 september. Heden werd van de werf van wijlen de heer Fop Smit, met het beste gevolg te water gelaten, het aldaar voor eigen rekening gebouwde ijzeren clipper fregatschip NESTOR, met hulp-stoomvermogen van 50 paardenkracht, groot ongeveer 1000 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaja, voor passagiers en goederen, het nieuw op zeilage gebouwde clipperfregatschip ELISABETH, groot 1134 gemeten tonnen, gevoerd door kapt. Y. Feenstra. Door de ruime, luchtige en comfortabele inrichting van de kajuit, naar de laatste vereisten van de tegenwoordige tijd, is deze bodem voor de overvoer van passagiers en families bijzonder aan te bevelen.
Een geëxamineerd doctor en een melkgevende koe bevinden zich aan boord
Het schip zal tegen september e.k. te Rotterdam met? laden gereed liggen.
Adres bij de reders de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam; de cargadoors Ruys & Kellar te Rotterdam en De Coningh & Co. te Amsterdam.


Datum: 03 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwendam, 1 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing, alhier met goed gevolg te water gelaten het galjootschip FENNA SCHELTENS, gebouwd voor rekening van de heer F. Zeilinga te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapt. Drent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 september. Volgens telegrafisch bericht, is het Nederlands galjootschip TRITON, kapt. Munnix, de 25e augustus van Memel naar Dundee vertrokken, geladen met hennep en lompen, in een zinkende staat in het Kattegat door het volk verlaten geworden; de bemanning is alhier aangekomen.


Datum: 04 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 3 september. De sluisdeuren alhier, waarmede de ebbe moet geschut worden, zijn defect, zodat alleen geschut wordt, wanneer het water buiten hoger als binnen is en zulks met de vloeddeuren geschieden kan; stoomboten worden hierop bijzonder attent gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 3 september. Eergisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwd kofschip PIET HEIN, groot plm. 50 roggelasten, kapt. E.J. Gort, van Veendam, gebouwd bij J. Bok te Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hecht en sterk tjalkscheepje, zijnde met roef, vast dek en platte luiken, groot 14 ton, en voorzien met een best tuigage, liggende aan de werf en te bevragen bij I.J. Croles te IJlst.


Datum: 05 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 3 september. Gistermiddag te 1 uur arriveerde alhier de stoomboot BORDEAUX, hetwelk direct in de sluis gelaten werd, doch niet vertrekken kon, doordien er een defect was ontstaan aan de sluizen of deuren in het kanaal alhier; ten 3½ uur kwam het stoomschip LEEDS binnen; ook dit werd bij de BORDEAUX in de sluis gelaten. Beiden konden eerst te 6 uur hun reis naar de Nieuwesluis voortzetten, nadat ze eerst moesten wachten, totdat het water buiten vergenoeg gerezen was, om zonder gevaar de schutting te kunnen volbrengen. Dit accident aan de sluizen is wellicht van weinig betekenis, doch het lijdt geen tegenspraak, dat voor het geval er zich een of ander onverwacht groter ongeluk aan de sluizen voordoet, de handel voor alle aan de Maas gelegen plaatsen onmiddellijk gestremd zou zijn. Het is dus wenselijk, dat men nog in tijds de nodige maatregelen nam, om bij een onverwachte schorsing van de schutting, hetzij alhier of aan de Nieuwesluis, daarin op de een of andere wijze te voorzien.
Er bestaat geen gelegenheid om met schepen van meer dan 10 voet diepgang op de Maas te komen, zonder het kanaal te passeren en dus hier en aan de Nieuwesluis geschut te worden. Zonder ter spreken van de mogelijkheid, dat een accident aan de sluizen kan komen, waardoor het schutten belet zou worden, mag men het als een groot wonder beschouwen, dat door de pressie, welke de stoom uitoefent, niet reeds grotere ongelukken hebben plaats gehad, waardoor het schutten voor lange tijd belet zou zijn geworden.
Wenselijk ware het, dat de handel zich deze zaak ernstig aantrok, vóór het te laat is om daarin op de een of andere wijze te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Volgens telegrafisch bericht is hedennamiddag te Nieuwediep binnengekomen, als bijlegger, MARIA CATHARINA, kapt. Westenenk, van Newcastle naar Batavia; het heeft op de Galloper gestoten; verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 september. Kapitein De Haas, voerende het Nederlandse schip MINISTER VAN HALL, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 10e augustus op 43˚50' NB 32˚ WL, ontmoet te hebben, een schip met brede witte lijst boven, wit van binnen, grote vierkante platte hut achter op wit geschilderd, korte witte boegspriet, brede spiegel, zwart; het dek gelijk het water en masteloos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg. 3 september. Het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. De Ruiter, is de 15e juli laatstleden te Buenos Aires gecharterd voor het gouvernement aldaar naar Corrientes of Paso de la Patria; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 25 augustus. Het Nederlands schoenerschip OTTO, kapt. Sap, van Huelva naar Liverpool, welke alhier de 14e augustus lek is binnengelopen, is nagezien en heeft de gehele lading moeten lossen om aan weerzijden neêr gewonden te worden met kielen, om geheel en al gekalefaterd te worden en heeft enige kleine herstellingen aan de kiel moeten ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 september. Volgens een nader bericht omtrent het Nederlands kofschip TRITON, kapt. Munnix (zie ons nummer van 3 dezer), was het schip in zee lek geworden en de 30e augustus des voormiddags, een weinig ten noorden van Kullen (opm: in psn 56º19’ NB 12º27’ OL) in zinkende staat door de bemanning verlaten, welke vervolgens door de Noorse schoener YDUN, kapt. Hendriksen, opgenomen en gisteren alhier aangebracht zijn. Een stoomboot (opm: ss ÖRESUND) is gepasseerde nacht van hier vertrokken om het verlaten schip op te zoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 20 augustus. Het brikschip LAMBÉRT is gisteren te Jersey City door een ontploffing van petroleum verbrand. Het had 1.200 vaatjes petroleum geladen en was bestemd naar bestemd naar Queenstown.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam.
- Naar Batavia. De Ned. fregat EVA JOHANNA, kapt. A.J.B. Hordijk.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
- Naar Batavia. Het Ned. fregatschip MEDEA, kapt. A.W.F. van Teutem.
Adres: Bij de reders A. van Hoboken & Zonen en bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia en Samarang. De campagne-fregat CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
Adres: De reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.
- Naar Batavia en Soerabaja. De clipperfregat ELISABETH, kapt. Y. Feenstra.
Adres: Gebr. Goedkoop te Amsterdam, Ruys & Kellar te Rotterdam en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. fregat ARIJ SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen, alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Naar Boston. De Ned. schoener LEDA, kapt. Fortman.
Adres: Wambersie & Zoon.
- Naar Bremen. Het Ned. schip AALTINA HELENA, kapt. J. Meijer.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Bremen. Het Ned. schip GRIETJE WOLTERS, kapt. P. Alberts.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Cheribon. De Ned. bark COPERNICUS, kapt. J. Algra.
Adres: De reders E. Suermondt & Zonen & Co. en de cargadoors Vlierboom & Suermondt.
- Naar Gibraltar. Het Ned. schip WILHELMINA, kapt. A. van der Weijden.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Hamburg. De Ned. galjoot HARMONIE, kapt. L.J. van Peer.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
- Naar Kaapstad (Kaap de Goede Hoop) en Port Elizabeth. De Ned. brik CONCORDIA, kapt. A. van Zanten. ~ Adres: Ch. Cornelder & Zonen, alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Naar Lissabon. Het Ned. schip DANKBAARHEID, kapt. M. van den Berg.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Melbourne (H.B.) en Sydney (N.S.W.) De Ned. bark BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor.
Adres: Fauchey & De Vletter en Gerbaulet & Co.
- Naar Montevideo en Buenos Aires. De Ned. schoener ALIDA CATHARINA, kapt. J. Nagel.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Naar Montevideo en Buenos Aires. Het Ned. schoenerschip HOOITE WICHGER, kapt. H.J. Klasen. ~ Adres: Johs. Ooms Ez. & Co.
- Naar Philadelphia. Het Ned. schoenerschip SIRÉNE, kapt. Hermanus.
Adres: Wambersie & Zoon.
- Naar Soerabaija (direct). De Ned. schoener JOHANNA HENDRIKA, kapt. J.J. Lieuwen.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, alhier en J. Daniels & Zn. & Arbman te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. De clipperbark MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk.
Adres: P.A. van Es & Co., alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Singapore en Hongkong. Het clipper barkschip CONSTANCE (nieuw), kapt. J.P. Schroot. ~ Adres: P.A. van Es & Co. te Rotterdam en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Stettin. Het Ned. schip JACOBA, kapt. B.J. Muntendam.
Adres: Seeuwen & Co.
- Naar Triëst. Het Ned. schoenerschip JAN SMIT, kapt. G.G. Boon.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam.
- Naar Batavia (direct). De Ned. brik SIRIUS, kapt. W. van Wijngaarden.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Batavia. De Ned. clipperfregat ELECTRA, kapt. P.H. Landweer.
Adres: d' Arnaud & Co., alhier.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. Campagnebark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. ~ Adres: De Coningh & Co., alhier en Vaesen en Steinhaus te Rotterdam.
- Naar Batavia en Soerabaja. De Ned. fregat TELANAK, kapt. F.H. Popken.
Adres: De Coningh & Co.
- Naar Macassar (direct). De Ned. bark HELENA, kapt. H.P. Dil.
Adres: De wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Naar Padang. De Ned. bark PADANG PACKET, kapt. P. Huidekoper Jzn.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot.
Adres: De Coningh & Co. en Hoyman en Schuurman, alhier.
- Naar Samarang. De Ned. fregat STAD LEIJDEN, kapt. J.C. van de Poll.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Samarang (direct). De Ned. bark MARIA, kapt. G.J. Sluik.
Adres: Oolgaardt & Bruinier en Hoijman & Schuurman te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. bark ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. W. Witting.
Adres: De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Naar Soerabaja (direct). De Ned. brik ALIDA, kapt. H. Visser.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De Ned. schoener GERBERDINA EN JEANNETTE EMELIE, kapt. S.P. Kuijper. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Naar Suriname. De Ned. brik ANNA MARIA, kapt. E.T. Jager.
Adres: D. Heijdeman Jr.
- Naar Suriname. De Ned. brik WILLEM JACOBUS, kapt. D. de Vries.
Adres: D. Heijdeman Jr.
- Naar St. Petersburg. De Ned. kof GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. H.D. Lever.
Adres: A. Spekman.
- Naar Suriname. De Ned. brik LIDA, kapt. L. van het Hoff.
Adres: D. Heydeman Jr. en W. Langeveld Jr. en Co.


Datum: 06 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 september. Door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Noord Holland, is door de burgemeester van Krommenie aan de heer M.K. Gnodde, gezagvoerder van de Nederlandse brik ANNA CAECILIA, overhandigd een zeer prachtige met zilver gemonteerde telescoop, met de volgende inscriptie in de Engelse taal: aangeboden door het Britse gouvernement aan kapitein M.K. Gnodde, gezagvoerder van het Nederlandse brikschip ANNA CAECILIA van Krommenie, aangeboden ter erkentenis van zijn menslievendheid en welwillendheid jegens de gezagvoerder en 18 man van de equipage van het Engelse schip JOHN MOORE, van North Shields, die hij op zee de 22e maart 1866 heeft opgevist.
(opm: redding t.h.v. Cabo Palos; zie PGC 100466).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 4 september. De openstelling van de veehandel op Engeland, wat de noordelijke provincies aangaat, doet hier soms tijds het vertier zeer levendig zijn. Zaterdag jl. werden niet minder dan 69 wagens met vee langs de spoorweg herwaarts gevoerd, voor de Engelse markt bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 september. Volgens particulier bericht is het schip ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Dill, de 30e juli van Cardiff te Singapore, na een reis van 96 dagen, aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 september. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Van Wijk, van hier naar Stockholm, is volgens telegram uit Arendahl, van gisteren aldaar lek en met meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 3 september. Het stoomschip ÖRESUND, kapt. Nielsen, hetwelk van hier vertrokken was, om het door de equipage verlaten kofschip TRITON, kapt. Munnix op te zoeken, vond hetzelve op de noordzijde van Lysegrund (opm: plm 56º14’NB 11º43’ OL) in Kattegat op 6 voet water liggende en heeft de inventaris met uitzondering van het staande want, alsmede een partij vlas en hennep, grotendeels nat geborgen, waarmede het gepasseerde nacht is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. De equipage van het Nederlandse schip PETRONELLA JOHANNA, kapt. Warnaar, is alhier aangekomen. Het schip lag gevaarlijk in de branding; van de lading was, toen de equipage het schip verliet, nog niets gered. De verdere zorg voor het wrak en de lading is door de gezaghebber aan de havenmeester van Indramaijoe opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Het Nederlandse schip BULGERSTEIJN, kapt. Geerling, te Tjilatjap een N.H.M. lading koffie ingenomen hebbende, heeft bij het uitzeilen van die haven gestoten en is hier ter rede gekomen om nagezien te worden.


Datum: 07 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 september. De heer Coomans lid van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, zegt bij de beschrijving van een door hem ondernomen uitstapje naar Nederland, in zijn orgaan La Paix de volgende merkwaardige woorden:
Ik heb de Oosterschelde weergezien, waarvan de scheepvaart een belangrijke wijziging zal ondergaan ten voordele van de landbouw en inzonderheid van de spoorweg van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Mannen, die ik onmogelijk voor onbevoegd kan houden, eenvoudige zeelieden, die met elke kronkeling van de stroom bekend zijn, hebben mij verzekerd, dat de sluiting van het kanaal van Bath naar Tholen in geen opzicht de vaart naar Antwerpen zal belemmeren. Het zij zo! Het Belgische gouvernement protesteert tegen dit herculische werk; de redenen die het daar voor opgeeft, worden op dit ogenblik door een gemengde commissie onderzocht. Wat deze ook beslissen, het werk zal worden voltooid zoals het in Den Haag is ontworpen. Dat wist ik reeds sinds het vorige jaar; ik heb thans het recht tot onze regering te zeggen, dat zij beter had gedaan zich stil te houden, dan twist te zoeken met de Waterstaat, een twist waarvan zij niet besloten had de uiterste gevolgen af te wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 6 september. Het defect aan de sluisdeuren gemeld, is gerepareerd, zodat het schutten op de gewone wijze plaats heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 september. Volgens brief van kapt. P.P. Duinker Jr., voerende het Nederlandse schip INSULINDE, de 23e juli ll. van Texel te Batavia gearriveerd, had hij gedurende de uitreis met vele tegenspoeden te kampen gehad; de 22e juli, op 44˚54' ZB en 53˚40' OL, overviel het schip een orkaan, waarin het zware stortzeeën over dek kreeg, het tuig ontzet werd en het stuurgerij stuksloeg; ook was een gebrek aan de chronometer oorzaak dat, door nabij Java een doorsteek te maken, de reis zes dagen werd vertraagd; overigens voldeed het schip uitmuntend en waren passagiers en equipage in beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurige bericht, dat mijn dierbare echtgenoot Hendricus Bernardus Buskens, 1e stuurman aan boord van het barkschip ARIJ SCHEFFER, kapt. Kunst, de 16e mei ll., op zijn thuisreis van Oost-Indië, in de Indische Oceaan, overleed in de ouderdom van 33 jaar, mij nalatende een kindje van een half jaar oud.
Rotterdam, 2 september 1866. W.M. Krapels, wed. H.B. Buskens.
Enige en algemene kennisgeving.


Datum: 08 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 september. Naar wij vernemen, is de zeildag van Zr.Ms. schroefstoomschepen WILLEM en JAVA bepaald op de 20e dezer. Elk schip ontvangt 1½ miljoen aan specie mede ter overbrenging. Laatstgenoemde bodem zal eerdaags een proeftocht doen. Men vreest, dat dit schip, uit hoofde van zijn lengte en daarnaar geëvenredigde breedte, zeer zal slingeren. Het is anders een schoon vaartuig en het inwendige last, volgens het oordeel van deskundigen, niets te wensen over. De bestemming van Zr.Ms. fregat met stoomvermogen de 15e oktober a.s. moeten deze bodems gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 september. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn aangenomen voor de overvoer naar Batavia van 1600 blokken hardsteen het schip BONI, kapt. Möller, van 409 blokken hardsteen en 3.000 vloertegels het schip ELECTRA, kapt. Landweer, en naar Samarang van plm. 40 last hard steen, het schip MARIA, kapt. Sluik, allen liggende te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 september. Heden is alhier binnengelopen het Nederlandse tjalkschip JACOBA HENDRIKA, schipper Bootman, van Nederland naar Meldorff bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Het schip WILLEM, kapt. Swarts, van Christiansand, is op 4 dezer met verlies van een man van de equipage te Ameland binnengelopen, hebbende zwaar moeten zeilen om van lager wal vrij te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Het schip ANDREAS EN MARIA, kapt. Slik, van Danzig naar Londen bestemd, is op 4 dezer met gebroken roer, verlies van zeilen en andere schade te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 september. Het schip ELISABETH AND MARY ANN, kapt. Johnson, van Antwerpen naar Kroonstad bestemd, is volgens bericht uit Cuxhaven van 5 dezer, in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en te Cuxhaven aangebracht door kapt. Huges, voerende het schip GOOREGT.
(opm: zie ook NRC 190966)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 5 september. Kapitein Witt, voerende het stoomschip POLLUX, gisteren van Hamburg hier aangekomen, rapporteert dat de schoener SUSANNA, van Mandal herwaarts, ten ZO van de lichttoren van Texel gestrand is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 5 september. Het schip JOHANNA, kapt. Van Wijk, van hier naar Stockholm, is volgens telegram van Arendahl van gisteren, aldaar lek en met meer andere schade binnengelopen.


Datum: 09 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 september. Volgens telegrafisch bericht is het schoenerschip COLIBRI, kapt. Riedijk, na 16 dagen reis van Oporto te Hamburg aangekomen; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 september. Volgens particulier bericht, is het Nederlandse fregatschip DIANA, kapt. Teengs, uit Newcastle naar Tagal en Pekalongan in zee gezeild. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 september. Het schip CATHARINA, kapt. Duintjer, van Danzig naar Dieppe bestemd, is op 4 september ter rede van Corton aangekomen.


Datum: 10 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJssel, 8 september. Heden is op de werf van de heer C. van der Giessen met het beste gevolg te water gelaten het schroefstoomschip LANDBOUW, varende onder directie van de heer Js. v.d. Meyde te Vlaardingen, terwijl de machine vervaardigd is aan de fabriek van de heren D. Christie & Co., te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 september. De gisteren bij Maassluis gestrande schoener is vlot gebracht.


Datum: 11 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip VESUVIUS, onder bevel van de luitenant ter zee der 1e klasse H.P. van Boneval Faure, is in de namiddag van 9 dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken ter vervolging van zijn bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Het schip ROELFINA JOHANNA, kapt. Drewes, van Danzig naar Amsterdam, is de 7e en het schip SIKA, kapt. Venema, van Danzig naar Emden, de 8e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 10 september. Het te Dordrecht gebouwde Japanse schip KAIJOMO (opm: correcte naam: KAI-YOO MAR), commandant luitenant ter zee 1e kl. Dinaux, is met hoog water aan dukdalven gemeerd om alhier munitie en kolen in te nemen en verder zeewaardig gemaakt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 september. Kapt. Van Wijk, voerende het Nederlandse stoomschip ANNA PAULOWNA, rapporteert vermist te hebben deszelfs naambord, waarop met vergulde letters ANNA PAULOWNA en heeft bij Schagen de 3e dezer gepraaid het schip GEERTRUIDA ANTINA, kapt. De Weerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen de 20 september 1866 provisioneel en de 27 daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer in het Schippershuis aldaar, verkopen een schuiteschip, groot 26 ton, met mast, fok, giek, zeil, haken, bomen en zo voort, zoals hetzelve op de verkoopdagen voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop een hektjalk, bevaren door J. Jansen, met inventaris, groot 61 ton. Te bevragen bij P. de Vries te Franeker.


Datum: 12 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Wij ontvangen heden onderstaand telegram:
Batavia, 14 augustus. Aangekomen schepen:
BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, van Singapore.
MARIA, kapt. Van Wulven van Hongkong.
BREDERODE, kapt. Kruimel, van Singapore.
GESINA MARIA, kapt. Rolff, van Amsterdam.
FERDINAND EN LYNIX
(corr: FERDINAND EN LOUIS), kapt. Duinker, van Amsterdam.
WILLEM POOLMAN, kapt. Hoogstraten, van Rotterdam.
DEN ELSHOUT, kapt. Akkerman, van Amsterdam.
DIONYSIA CATHARINA, kapt. v.d. Sprenckel, van Amsterdam.
De WILLEM POOLMAN heeft op de reis veel slecht weer gehad en daardoor schade aan schip, tuig en lading bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delft, 10 september. Vrijdagmiddag jl. werd de eerste alhier vervaardigde ijzeren stoomboot, genaamd ROTTERDAM en bestemd voor de vaart tussen deze stad en Rotterdam, met het beste gevolg te water gelaten. Deze boot is vervaardigd in de fabriek van de heer H. Hartogh Heys Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 10 september. Heden is van de werf van Johs. Jonker met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot ANTWERPEN, dienende tot vervoer van passagiers, goederen en vee, van 's-Gravenhage op Antwerpen en tussenliggende plaatsen, voor rekening van de heren Johs. Zuurmond en Comp., te Scheveningen. De machine van deze boot is vervaardigd bij de heer A. van der Schuyt, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 8 september. Het stoomschip CALABAR, is heden alhier aangekomen en bericht, dat aan de kust van Afrika de volgende Nederlandse schepen zijn: te Lagos het schoener- brikschip GOUVERNEUR SCHOMERUS, kapt. Turfboer en te Old-Calabar het schip VOLHARDING, kapt. Pander.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hapsal, 8 september. Het Nederlandse schip BLIJHAM, kapt. Luising, op Oessel gestrand doch later vlot gekomen, is thans in averij te Dagoe liggende; ook een gedeelte van de lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 september. Het Nederlands galjootschip VERWISSELING, kapt. Boon, alhier van St. Petersburg aan gekomen, heeft order bekomen naar de Maas en Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 september. Het stoomschip (opm: ÖRESUND, kapt. Nielsen) hetwelk weer naar the Lyse-Ground (opm: Lysegrund; pos. plm 56º14’NB 11º43’ OL) gestoomd was om te trachten nog iets van de lading te redden, van het galjootschip TRITON, kapt. Munnix, van Memel naar Dundee, de 1e dezer aldaar gestrand (bevorens vermeld) is heden teruggekomen zonder iets te hebben kunnen vinden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 september. Morgen ochtend ten 6 ure zal te Pigirian van stapel lopen het stoomschip KEBON DALEM, toebehorende aan een Chinees te Samarang, welk vaartuig alhier gebouwd is onder de leiding van de bekwame scheepsbouwkundige, de heer Tromp de Haas. Vergissen wij ons niet, dan is zulks het eerste vaartuig, dat hier door particuliere nijverheid in de vaart wordt gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 december. Men bericht ons, dat de 9e juli ll. in de Simonsbaai met grote averij zou binnengelopen zijn het schip SENIOR, kapt. Bakker.


Datum: 13 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 september. Volgens telegram is het stoomschip ONDINE, kapt. Lovius, gisterochtend vroeg van Bordeaux herwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 11 september. Het schip GITANA, kapt. Tebbing, hetwelk alhier gisteren van Calcutta is aangekomen, rapporteert dat het op de reis vanaf 30 juni tot 4 juli, op 35˚ ZB 23˚ OL, zeer zware stormen heeft ondervonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 30 juli. Het Nederlandse barkschip JOHANNES (opm: JOANNES, ex ALBERT THE GOOD), kapt. J.D.P. Zetteler, de 14e april uit Bassein naar Falmouth vertrokken, is de 22e juni, op 34˚ ZB 32˚ OL (opm: 600’ beO Kaapstad), verlaten geworden; de kapitein en 6 man zijn alhier door de LUCOTHEA (opm: LEUCOTHEA) aan wal gezet.
Alle schepen, welke alhier uit Oost-Indië zijn aangekomen, berichten dat zij aan de Kaap de Goede Hoop een aaneenschakeling van zware stormen hebben gehad.
(opm: zie ook NRC 300966 en AH 191166)


Datum: 14 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheveningen, 13 september. Het in Frankrijk gebouwde loggerschip SCHEVENINGEN, van de heer A.E. Maas, is te Yarmouth binnengelopen met een vangst van 100.000 stuks steurharing en 50 ton pekelharing. De haring zal aldaar verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., D. de Jongh Wzn., B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 6e oktober 1866, des middags ten 12 uur precies, in het Nederlandsch Koffiehuis van J. Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, publiek te verkopen: Het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip GRAAF DIRK III, laatst gevoerd door kapt. C.J. Rotgans, volgens meetbrief lang 38,65 ellen, wijd 6,58 ellen, hol 5,29 ellen en alzo gemeten op 598 tonnen of 316 lasten, liggende aan de werf Koning William, van de heren A. van der Hoog & Co. aan de Kadijk, te Amsterdam en breder bij de inventaris omschreven.
Zijnde voornoemd schip de 16e september 1864 laatst in gewone retourbevrachting voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij binnengekomen.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors D. Schotman Dzn. te Dordrecht en Jan Corver & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 september. Volgens telegrafisch bericht is hedenavond te Nieuwediep binnengekomen het clipperfregatschip OUDERKERK AAN DE AMSTEL, kapt. Dingemans, de 8e april vertrokken uit Batavia. De 5e mei was het lek te Mauritius binnengelopen en de 6e juni van daar vertrokken. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 september. Het stoomschip VESTA, kapt. Zeylstra, van Danzig naar Amsterdam, is op 5 dezer wegens storm en gebrek aan steenkolen, te Fredrikshavn binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cardiff, 12 september. Volgens telegrafisch bericht moet een Nederlands schip van omstreeks 900 ton bij Breaksea gestrand zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Door hun innigste overtuiging daartoe genoopt, wensen de ondergetekenden, door aan de binnenloods M. Ponsen een oprecht bewijs te geven van hun volkomenste tevredenheid over de uitmuntende bewijzen van bekwaamheid en geschiktheid, door hem aan de dag gelegd af het te water lopen van het schroef-stoomoorlogsschip KAI YOO MAR tot aan deszelfs aankomst op Brouwershaven, zowel gedurende de geruime tijd, die hij aan boord is geweest bij alle overvoeringen van dat schip, eerst te Hellevoetsluis, later van daar naar deze stad, verder weer naar Willemsdorp, en nu laatst van daar naar Brouwershaven, bij alle welke gelegenheden, zonder de minste stoornis volbracht op de uitmuntendste wijze in zijn betrekking gehandeld en aan de zorg en het vertrouwen in hem gesteld, volkomen heeft beantwoord; wensend de ondergetekenden zeer gaarne, dat de vermelding van een en ander hem ook tot de meest algemene aanbeveling moge dienen.
Dordrecht, 12 september 1866. C. Gips en Zonen.
-----------
De ondergetekende, aan boord van het schip KAI YOO MAR geweest zijnde bij de reis van Willemsdorp naar Brouwershaven, hecht geheel zijn volkomen adhesie aan bovenstaande verklaring van de heren C. Gips en Zonen.
De commandant van het schip KAI YOO MAR - J.A.E. Dinaux.
Brouwershaven, 12 sept. 1866.


Datum: 15 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. Wij ontvingen heden onderstaand telegram:
Aangekomen schepen:
DAGERAAD, kapt. Duinker, van Rotterdam.
NICOT, kapt. Duinker, van Glasgow naar Singapore.
HOLLANDSTROUW, kapt. De Vos, van Hongkong.
JASON, kapt. Rusman, van Rotterdam.
JOAN, kapt. Laseur, van Rotterdam.
NEDERLAND, kapt. Rotgans, van Amsterdam.
DE ZWAAN, kapt. Doeksen, van Manilla naar Cork.
CELEBES, kapt. Teppema, van Cowes.
DOESBORG, kapt. Spaanderman, van Sydney.
GRAAFSTROOM, kapt. De Boer, van Singapore.
Er hebben weer nieuwe ongeregeldheden plaats gehad in de Pasoemah-landen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 september. Volgens een heden ontvangen particuliere brief van kapt. Zwanenburg, voerende het barkschip BATAVIA, van Newcastle naar Batavia bestemd, was hij de 9e augustus in goede staat zeilende op 13˚10' NB 25˚50' WL; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 september. Volgens telegrafisch bericht is gisteravond van hier te Jersey binnengekomen de Nederlandse schoener ROLLO, kapt. Schep, na verschrikkelijke stormen te hebben doorgestaan. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 september. De Nederlandse schepen VROUW MARTHA, kapt. Ebes, van Fredrikstad naar Harlingen en ANNACHINA HARMINA, kapt. Zuidema, van St. Petersburg naar Aberdeen, zijn het eerste 31 augustus en het laatste 3 dezer te Arendahl binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 12 september. Het schip HILLECHINA, kapt. Pott, van Danzig naar Londen, is alhier door assistentie van een smakschip binnengebracht, met verlies van anker en een gedeelte van de ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 september. Heden namiddag is alhier binnengelopen het Nederlandse tjalkschip JONGE CORNELIUS, schipper Haselhof, van Harlingen naar Lübeck bestemd.


Datum: 16 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende vier schepen, als:
Voor Rotterdam: HOEK VAN HOLLAND, kapt. J. Hukker en SCHOONDERLOO, kapt. C. van Leeuwen.
Voor Amsterdam: JOHANNA HENDRIKA, kapt. J. van Lieuwen en EENSGEZINDHEID, kapt. J.M. de Waal.


Datum: 17 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 31 juli. Een gedeelte van de lading van het schip PETRONELLA JOHANNA, kapt. Warnaar, van Londen naar Soerabaja, de 14e juli nabij de Boompjes eilanden gestrand, vroeger gemeld) is naar Indramaijoe gebracht en zal aldaar de 2e augustus verkocht worden; het schip, dat niet afgebracht kan worden, zal de 4e verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 augustus. Het Nederlandse barkschip JAN DANIEL, kapt. H. van IJzendoorn, de 1e april uit Banjoewangie naar Amsterdam vertrokken, de 4e mei te Mauritius met verlies van stengen binnengelopen en de 9e juni van daar vertrokken, is alhier ten tweede male binnengelopen, hebbende de 1e juli, op 34˚ ZB 28˚ OL een hevige orkaan belopen, welke tot de 4e juli duurde; het schip is lek gesprongen, heeft verschansingen en benedentuig verloren; de lading is grotendeels beschadigd. Het schip heeft veel geleden en zal waarschijnlijk afgekeurd worden.
(opm: zie NRC 180966)


Datum: 18 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 september. In een uittreksel van een brief van kapt. H. v. IJzendoorn, voerende het schip JAN DANIEL, in dato 6 augustus, leest men; dat de JAN DANIEL ten tweede male te Mauritius gearriveerd is (zie ons No. van gisteren).
Na een verschrikkelijke storm van 20 tot 24 juni ll. doorgestaan te hebben, kregen wij wederom één van de 29e tot de 30e juni, vervolgens noodweer op de 1e juli, welke de bakboordverschansing geheel aan stukken sloeg, het dek lichtte en geheel het schip ontzette; het maakte op het laatst zoveel water dat de pompen dag en nacht moesten gaande gehouden worden; langer onmogelijk bijgedraaid kunnende liggen, besloten wij te lenzen en bespeurden dat verscheidene balken gesprongen waren. Dit weer duurde tot 4 juli. Daar de onderwanten gesprongen waren en het schip niet meer in staat was door de geleden schade nog één storm te weerstaan, besloten wij in scheepsraad naar Mauritius terug te keren, als zijnde de veiligste en naast bij zijnde haven.
Ogenblikkelijk moest het schip op order van de experts gelost worden. Er is nu bevonden dat er 13 balken en 11 stutten, gebroken waren, het zaathout gebarsten, de slapers, kraanbalken enz. geheel ontzet en verscheidene andere schade meer. Ook is een groot aantal bladenkoper van bakboordzijde afgewerkt.
Vandaag krijg ik voor het laatst een expertise aan boord, teneinde de hoegrootheid van de schade op te maken. Ruim 3.000 balen koffie en een gedeelte suiker zijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 16 september. Volgens particulier bericht is te Falmouth van Akyab aangekomen het barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. Ouwehand; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 16 september. Volgens brief van de gezagvoerder Pander, van het schoenerschip VOLHARDING, dato 2 augustus dacht hij de 12e van die maand gereed te zullen komen, om met een lading palmolie en ebbenhout van de Old Calabar rivier, de terugreis aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 september. Aan een brief van kapt. W.A. Dingemans, voerende het Nederlandse schip OUDERKERK A/D AMSTEL, in dato St. Helena, …… (den 13 dezer te Texel binnengekomen) ontlenen wij het volgende uittreksel: "Wij hadden in de eerste zes dagen, toen wij uit Mauritius zeilden, tamelijk goede wind, tot op de hoogte van Madagascar, waar wij met veel stormen en stilte te kampen hadden; op de 22e juni werden wij vervolgens door een vreselijke storm belopen, zodat wij allen vreesden dat het schip ten gronde zou gaan; de kuil en het volkslogies waren aanhoudend vol water; de kooien van de equipage waren door een zware stortzee volgelopen, welke alles vulde; tegelijkertijd sloeg het voor- en kabelgatluik in, waardoor vreselijke zeeën naar binnen drongen. Wij voorzagen het zo spoedig mogelijk met kooigoederen en zeilen. Van 12 tot 3 uur 's nachts stormde het op zijn hevigst; het schip was niet meer te regeren en wilde naar het roer niet meer luisteren, het lag met de wegwijzer te water en wat wij ook deden en alle zeemanschap te baat namen, niemand kon er iets aan verhelpen. Zo lagen wij dan als een klip in de zee, geduldig ons lot afwachtende. Het schip werd als het ware door de zeeën bedolven; dat zijn drie uren geweest, die ik nimmer zal vergeten. Wij allen hadden gedacht het morgenlicht niet meer te aanschouwen. Alles sloeg stuk in de kuil, waarbij een matroos en de 3e stuurman geblesseerd werden, doch zijn zij nu weer genezen. Het schip moet die nacht veel water gemaakt hebben, alhoewel het nu dicht is; de pomp werd zo goed mogelijk gaande gehouden. Met de morgen bemerkten wij, dat wij niets dan suiker oppompten, doch dit is nu opgehouden; vervolgens hadden wij enige stormen van lichtere aard, welke onze reis zeer benadeelde en men kan licht begrijpen, dat de OUDERKERK in deze stormen veel geleden heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Loosduinen, 18 september. Heden namiddag omstreeks half zes ure is alhier gestrand de Zweedse schoener SCALAN, kapt. Muller, geladen met hout, komende van Gefle en bestemd naar Duinkerken. De bemanning heeft zich met de boot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 14 september. De schepen VROUW MARTHA, kapt. Ebes Jr., van Frederikstad naar Harlingen en ANNACHIENA HARMINA, kapt. Zuidema, van St. Petersburg naar Aberdeen, zijn het eerste de 31e augustus en laatste de 3e dezer te Arendahl binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 15 september. Het schip JONGE CORNELIUS, kapt. Hazelhoff, van Harlingen naar Lübeck, is de 12e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 september. Door het schip ANNA, kapt. Poelman, te Antwerpen gearriveerd, is het bericht aangebracht, dat het schip AUGUST, kapt. Potjer (opm: niet in GNB; mogelijk buitenlander), met hennepzaad van Riga komende, de 14e augustus op de Zweedse kust bij Bornholm is gezonken; de bemanning (met uitzondering van de kapitein) is gered en door een Engels schip opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 12 september. Het schip ADUARD, kapt. Aldershof, van Triëst naar Bahia, is op de hoogte van Kaap de Gata in aanzeiling geweest met het stoomschip SECOSTRIS
(opm: mogelijk de SESOSTRIS), waarbij eerstgemelde schade bekwam.


Datum: 19 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september. In de Shipping and Mercantile Gazette van de 17e dezer komt een dankbetuiging voor van de kapt. W. Johnson, gezagvoerder van het Engels brikschip ELIZABETH AND MARY ANN, het welk de 3e september ll., in de Noordzee gezonken is, aan de kapt. Pieter Huges, gezagvoerder van het Nederlandse brikschip GOOREGT, voor de welwillende opname en behandeling van de kapitein en equipage van de eerstgenoemde bodem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Volgens een brief, d.d. 18 augustus, is het alhier thuis behorende schip JAN DANIEL, gevoerd door kapt. H. van IJzendoorn, te Mauritius afgekeurd. 3.000 balen koffie waren beschadigd verkocht geworden en zou het restant van de lading worden overgebracht per het schip GENÜ, kapt. Carr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk aan Zee, 17 september. Heden is nabij Zandvoort gestrand het Groninger kofschip WEERDINA HENDERIKA, kapt. Mezenbroek (opm: vlgs GNB: WIERDINA HENDERIKA, kapt. H. Meezenbroek), van Amsterdam naar Nantes; de equipage is door de reddingsboot gered en te Zandvoort aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 september. Heden is alhier binnengesleept door het stoomschip RENOWN, kapt. Thompson, het Nederlandse schoenerschip PAULUS MEINTZ, kapt. Venema, van Rotterdam naar Napels, met suiker geladen, met verlies van anker, ketting, boegspriet, de krul op de voorsteven, zeilen en zijnde daarbij zwaar lek; zijnde aangevaren geworden terwijl het voor anker lag. De lading moet worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 12 september. Het Nederlandse schip MAGTHILDA GEERTRUIDA, kapt. Wiebes, is wegens ziekte van de gezagvoerder uit zee teruggekomen.


Datum: 20 september 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 september. (zondag 15 sept.) Jongstleden zondag had te Delfzijl een treurig ongeluk plaats. Kapt. H. Bolt van Termunterzijl, zeilklaar op de rede liggende, kwam vergezeld van zijn stuurman, met een kleine vlet in de haven, om een nieuw gehuurde matroos met zijn goed en de zeeloods af te halen, ten einde zijn voorgenomen reis te ondernemen, doch door de sterke stroom en wind konden zij met alle mogelijke inspanning het schip niet bereiken, totdat hun eindelijk een lijn met drijver van boord werd toegeworpen, waardoor het lichte vaartuig water schepte en zonk, met dat ongelukkig gevolg, dat alle vier personen een gewisse dood in de golven zouden hebben gevonden, had niet de op enige afstand gelegen kapt. Feddes zich dadelijk met zijn stuurman in de boot begeven, om met grote inspanning genoemde kapt. Bolt, de stuurman en loods bijna levenloos in zijn boot te redden, terwijl de matroos H. Visser met alle aangewende hulp en inspanning niet te redden was en in de diepte wegzonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 september. Volgens brief uit Mauritius, d.d. 18 augustus, wordt gemeld, dat de reparatiekosten van het Nederlandse schip CHERIBON, kapt. A.M. Swarts, van Bassein naar Falmouth, aldaar met schade binnengelopen, USD 6.000 beliepen; die van het Nederlandse schip SUMATRA, kapt. J. Buyser, van Cardiff naar Singapore, mede aldaar met schade binnengelopen, bedroegen USD 7.000, die van het Nederlandse schip ARGO, kapt. J. Ankringe, van Batavia naar Nederland, bereids gemeld als vertrokken USD 3.277 en die van het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. J. Reiniersen, van Bassein naar Rotterdam, aldaar met schade