Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1866


26 januari 1866


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opregte Haarlemsche Courant 30-01-1866. Amsterdam, 28 Januarij. Het Ned. schip HILLECHIEN VOS kapt. Lever, van Kiga met hout naar de Weser ,is volgens telegram uit Reval, dd. 26 dezer, op Oesil gestrand en zal vermoedelijk weg zijn ; het volk is gered.


26 februari 1866


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

LC 02-03-1866. HARLINGEN, 28 Februarij. De veranderde windsrigte gaf l.l. maandag aan verscheidene in onze havens liggende schepen weder gelegenheid uit te zeilen en den volgenden dag zee te kiezen. Aaneen dezer mogt het evenwel niet gelukken in de Noordzee te geraken. Het schoonerschip JOHANNA, kaptein J. Wilmink ,te Pekel-A te huis behoorende , en bestemd naar Newcastle, stiet kort na het verlaten der reede in het " Stortenmelkgat" onder Vlieland , zoo geweldig aan den grond , dat het kort daarna omsloeg en zonk. De equipage alleen werd gered.


28 februari 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

RC 28-02-1866. Aangekomen Penzance. Ter reede 24 febr. HESPERUS, Holscher, Hulll n. Torrox. ( Torrox ligt oostelijk van Malaga. Dit is de laatst gevonden zeetijding.)


01 mei 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 01-05-1866. De Nederl. schoener WILHELMINA CATHARINA, k. Kiel, van Liverpool naar Stettin, op Laesoe gestrand (bev. gemeld), is, na 800 b.rijst gelost te hebben, af en hier aangebragt met de overige 200 b. rijst aan boord. Het schip is vol water, en de rijst, die doornat is, zal verkocht worden.


16 mei 1866


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 16-05-1866
Kroonstad 9 mei. Het Ned. schip TJADDA  GEZIENA, kapit. Staal, van Antwerpen herwaarts, is gisteren op de
hoogte van Seskar van het ijs doorsneden en gezonken, doch het volk gered.


02 juli 1866


Krant:
  JB - Javabode

Volgens een gisteren openbaar gemaakt telegram zijn de troepen de 26e juni van Rigas teruggekeerd zonder de gevangenen van de HOK CANTON mede te brengen. Het kan niet worden aangenomen, dat de eigenaars van dat stoomschip het naar de westkust van Atjeh hebben gezonden om handel te drijven. In gewone zin ten minste niet. Wel om ruilhandel te drijven. En welke artikelen door de Atjeher worden begeerd, weet man: kruit, lood, geweren en opium. De HOK CANTON en de andere schepen, die de marine-leverancier (opm: de Chinese eigenaar van de HOK CANTON had ook de concessie verkregen voor de leverantie van levensmiddelen aan de Marine) in de vaart heeft, staan in een kwade reuk. Doch onlangs had de inschrijving plaats voor de levering van levensmiddelen aan het leger. De hoogste inschrijver is de Chinees Tio Tjiauw Siat voor NLG 1.257.000. Die Chinees is eigenaar van de HOK CANTON en leverancier der marine in vereniging met de Chinezen Lie Anjie en Ong Boen Sin. De laagste inschrijver is een kongsi, gevormd door Lie Anjie, Ong Boen Sin en Tjia Tjoa Sen. De laatste woont te Atjeh en is eenvoudig employé van de tegenwoordige Atjeh-leverancier. Hij bezit geld noch goed. Deze kongsi heeft ingeschreven voor een bedrag van NLG 1.072.000. Zou het vermoeden gewaagd zijn, dat er tussen de hoogste en de laagste inschrijvers een zekere band bestaat? (opm: sterk bekort)


25 juli 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 25-07-1866. AMSTERDAM, 24 Julij. Aangaande het schip WILLEM, kapt. Gollards op 21 Maart van Paimboeuf naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


02 november 1866


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 02-11-1866. Het schip Ida Cornelia, kapt. W. W. Schenk, van Rotterdam naar Stettin, is, volgens telegraphisch berigt van Frederikstad, in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en te Frederikstad aangebragt. (Volgens de Bórtenhalle van 18 Oct., was dit schip op 17 dito reeds te Swinemunde aangekomen).


04 november 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 04-11-1866. Rotterdam 3 November.
Aangaande het schip GEERTJE POTT , kapt. Tap, van Laurvig . naar Termunterzijl, op de Meeuwenstaart tusschen Rottum en Borkum gestrand, wordt van Delfzijl van den l sten dezer gemeld, dat de vleet dien dag aldaar was aangebragt; men was aangevangen zooveel mogelijk van schip en lading te bergen, doch werd daarin verhinderd, doordien beide in brand waren geraakt; de oorzaak hiervan was onbekend.


12 november 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 12-11-1866. Hammerfest
Het Hollandsche schoenerschip MAROÏM, kapt. Kuiper, bestemd naar Italië, met gedroogde visch, is den 9 Oct.op de hoogte van het eiland Ingoe op strand geraakt en middendoor gebroken. Naar men zegt, is een gedeelte der lading geborgen; de equipage is alhier aangebragt.


29 november 1866


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 29-11-1866. Thistcd 26 Nov. Van het alhier gestrandde kofschip HARMONIE , kapt. Lever, is de inventaris grootendeels geborgen; van de lading steenkolen is niets kunnen gered worden; 't schip is wrak.