Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1877


Datum: 01 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ingevolge acte voor de Rotterdamse notaris Burger Wz. verleden, is tussen de ondergetekende P.A. van Es & Co., Wambersie & Zoon en Ruys & Co, allen cargadoors te Rotterdam overeengekomen om hun te Rotterdam, Vlissingen en Middelburg bestaande firma van Van Es, Wambersie & Ruys, ten doel hebbende het aannemen en vervoeren van landverhuizers en het uitoefenen van cargadoors- en expeditiezaken, met de laatste december 1876 te ontbinden, zodat die firma niet meer zal mogen worden gebezigd dan uitsluitend tot het liquideren van nog openstaande zaken, waartoe al de ondergetekenden gerechtigd zijn, doch met bijvoeging der woorden "in liquidatie."
Rotterdam, 1 januari 1877, P.A. van Es & Co., Wambersie & Zoon, Ruys & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ingevolge akte, op de 28e december 1876 voor de notaris Richard Hendrik Nierstrasz, residerende te Rotterdam, verleden, zijn door de ondergetekenden Jan Smit Janszoon, Kornelis Smit Janszoon en Hendrik Smit, wonende de eerste en de derde te Nieuw-Lekkerland en de tweede te Krimpen op de Lek, in hun zaken, bestaande in het uitoefenen van de scheepsbouw en alles, wat in de ruimste zin tot dit vak behoort, en gevestigd aan de Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland, onder de firma J. & K. Smit, met de 1e januari 1877 als medevennoten opgenomen de ondergetekenden Willem Adrianus Boogaerdt en Jan Smit Korneliszoon, beiden particulier en wonende te Krimpen op de Lek, zijnde aan de laatstgenoemde, als nog minderjarig, bij beschikking van de 22e december 1876, door de edelachtbare heer kantonrechter te Schoonhoven, de vereiste handlichting verleend. De vennootschap blijft op de tegenwoordige voet gevestigd aan de Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland, onder de firma J. & K. Smit, welke ook door de nieuwe vennoten zal worden getekend, doch uitsluitend voor zaken de vennootschap onmiddellijk betreffende; terwijl voor geldopnemingen, borgstellingen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle verbintenissen van buitengewone aard, voor zover de vennootschap die mocht willen aangaan, steeds de particuliere handtekeningen van al de vennoten worden vereist.
Geschiedende hiervan aankondiging, ingevolge de bepalingen van artikel 28 en 31 van het Wetboek van Koophandel.
Jan Smit Jz., K. Smit Jz., H. Smit, W. A. Boogaerdt, J. Smit Kz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 28e december 1876 voor de notaris Hermannus Adrianus Schadee, te Rotterdam residerend,e verleden, is tussen de ondergetekenden Cornelis Maurits de Wijs, cargadoor, wonende te Rotterdam en Jan Adrianus Vroege, particulier wonende te Alblasserdam, als handelende en aansprakelijke vennoten, en Jan Vroege, scheepreder , koopman en cargadoor, wonende te Alblasserdam, als commanditaire vennoot, overeengekomen om de cargadoors, convooilopers en expeditiezaken, door de eerst ondergetekende met de genoemde heer Jan Vroege tot dus verre alhier ter stede gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten. Deze vennootschap vangt aan met de 1e januari 1877 en zal eindigen de 31e december 1881, met dien verstande dat de vennootschap door het eenvoudig verloop van die termijn niet van zelf zal ophouden, maar dat diegene der vennoten, welke genegen zoude zijn haar alsdan te doen eindigen, verplicht zal zijn de anderen daarvan 6 maanden voor de expiratie en alzo voor of op de 30e juni 1881 schriftelijk te waarschuwen, bij gebreke waarvan de vennootschap nog voor 5 jaren op diezelfde wijze zal worden voortgezet, en waarmede vervolgens van 5 tot 5 jaren op diezelfde wijze zal worden voortgegaan, tot zolang de vennootschap door een der vennoten ingevolge de hiervoor gemelde bepalingen zal zijn opgezegd.
De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van cargadoors, konvooilopers en expeditiezaken en blijft gevestigd te Rotterdam, onder de firma van Vroege & De Wijs,
tot de tekening waarvan beide ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van de beide ondergetekenden zal worden vereist.
Rotterdam, 1 januari 1877, C. M. de Wijs, J. A. Vroege.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel 22 december. Het lijk van de kapitein van het Franse barkschip PONDICHERY, onlangs op de Haaks gestrand, is heden achter de Hoog alhier aangespoeld. Alle scheepspapieren benevens enige zaken van waarde zijn bij het lijk gevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Volgens brief van kapt. Strootman, voerende het Nederlandse schip ADELBERTUS, van Livorno naar Brest, lag hij de 22ste december met nog ongeveer 200 schepen voor de Straat van Gilbraltar op goede wind wachtende. In de Middellandse Zee had hij met zware stormen en tegenwinden te kampen gehad; alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Tessel, 22 december. Heden heeft men 13 schuiten met verschillende goederen van de lading van de stoomboot ICELAND geborgen. Het schip zinkt hoe langer hoe dieper in het zand. Aan afbrengen valt dus niet meer te denken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 december. Volgens gerucht, zou het schip HILKE KATT, kapt. De Vries, beladen met tarwe, gestrand zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 december. Volgens particulier telegram zijn de Nederlandse schepen NOACH IV, kapt. Gomes, en NOACH III, kapt. Bijl te Batavia gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 28 december. Het in Pentland Firth gestrande schip EOS, van Dordrecht naar Risoer, is verder op de wal geschoven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West Cowes, 29 december. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip ANNA kapt. Van Overklift, van Soerabija naar Rotterdam, heeft 4 voet water in het ruim gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop wegens verandering van betrekking een goed onderhouden tjalkschip, groot 53 binnentonnen, te bevragen bij Chr. of R.J. Lodewijks te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 30 december. Reeds hebben wij gemeld, dat te Rattray Head (opm: 57º37’ NB 01º49’ WL) onder veel wrakhout ook een scheepskist was aangedreven, gemerkt Jacob Mik – Hoogezand, terwijl tevens reeds werd gemeld, dat daar de 22e december was gezonken het barkschip ALIDA. Uit Delfzijl schrijft men ons hieromtrent, dat Jacob Mik, van Hoogezand, kok was aan boord van het Nederlandse galjootschip ALIDA, kapt. J. Meijer, van Farmsum, welk schip de 24e november l.l. van St. Valery en Caux met lijnkoeken naar Gotenburg is vertrokken. Zeer waarschijnlijk is dus evengenoemde bodem in de gedurende de vorige week langs de Schotse kust geheerst hebbende vreselijke storm verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 december. Volgens uitspraak der rechtbank is aan de gezagvoerder van het schip CERVANTES voor het verlenen van adsistentie aan het schip BATAVIER, kapt. Maasdijk, GBP 700 toegekend, en aan de sleepboot GUN, die het schip later binnenbracht, GBP 300.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq, 9 december. De Veendammer schoenerbrik PRESTO, kapt. B.A. de Jonge, de 20e november van hier met suiker naar Para vertrokken, is de 9e december j.l. te Tapage (opm: de baar van Aracaju; pos. 10º58’ ZB 37º02’ WL) verongelukt en geheel wrak.
(opm: zie ook PGC 180177 en NRC 200177)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 27 december. De Groninger galjoot MARIA HINRICHS, kapt. S. Hes, van Stockholm naar Wisbach, is hier met schade aan tuig en verschansing binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Haugesund, 15 december. In de vorige week is hier met schade binnengelopen de Groninger kof TRIJNTJE, kapt. Van der Meulen, naar Christiania met stukgoed bestemd.


Datum: 02 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart Reederij Banda heeft een adres gericht aan de Gouverneur-Generaal, waarin een jaarlijkse subsidie van NLG 48.000,- gevraagd wordt, teneinde vier malen in het jaar met een stoomboot een reis naar Nieuw-Guinea en twee naar de Filippijnse eilanden te kunnen maken, natuurlijk in het belang van het gouvernement en tevens van de particulieren handel. Daar het Engelse bestuur van Port Darwin reeds GBP 2.000,- per jaar als subsidie heeft toegestaan, acht men het niet onwaarschijnlijk dat de Nederlands Indische regering dit ook doen zal. Volgens het Bataviaasch Handelsblad is de subsidie aangevraagd voor de tijd van zes jaren, te verminderen met 1/3 voor nog 4 jaren, ten einde een stoomvaartdienst te openen maandelijks van Port Darwin tot overvoer der Brits Zuidaustralische mail via Timor-Koepang en Soerabaya, in aansluiting met de Nederlandse mailboten; voorts een lijn op de Zuid-Wester en Zuid-Ooster-eilanden en Nieuw-Guinea; eindelijk een stoomverbinding, voorshands tweemalen per jaar, met de Filippijnse eilanden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel , 31 december. Het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN, kapt. Van der Woude, gisteren alhier van Java gearriveerd, heeft van 19 tot 21 december een orkaan doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glasgow, 28 december. Het schip COURIER, kapt. Heijer, van Hull naar Kopenhagen, is 22 december op een klip bij Dornoch (opm: waarschijnlijk Dornoch Firth; pos: 57º50’ NB 03º49’ WL) gestrand. Slechts één man der equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. N. en W. H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op maandag 8 januari 1877, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen het Nederlands raderstoomschip ZIERIKZEE, volgens meetbrief lang 29,20 meter, wijd 4,31 meter, hol 1,57 meter, en alzo groot na aftrek der machinekamer, 135 tonnen, met deszelfs stoommachine, van 60 paardenkracht, lage drukking, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen.
Het stoomschip is tot eind december in de vaart en na die tijd te bezichtigen aan de werf van de heer Kloos te Kinderdijk.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Worden gevraagd aanbiedingen om uit de hand te kopen op een ingezette prijs som van NLG 6.000,-, contante betaling het Russische barkschip ANNA UND OLGA, groot volgens Nederlandse meetbrief 373 tonnen (1.058 kubieke meters nieuwe meting), gebouwd te Riga in 1857, gevoerd geweest door kapt. H. A. Schultz, liggende thans masteloos in de voormalige marinehaven te Vlissingen. De inventaris is liggende ter bezichtiging voor gegadigden in een der magazijnen van de Koninklijke Maatschappij De Schelde.
De aanbiedingen moeten schriftelijk gedaan worden voor of op de 8ste januari 1877, bij de heren Kennedy Hunter en Benier, scheepsmakelaars te Vlissingen, of bij de heer Jacques Langlois, dispacheur, te Antwerpen, bij wie verdere inlichtingen te bekomen zijn. De toewijzing zal geschieden op woensdag de 10e januari 1877.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 december. De verkoop van de JAKOB EN TITIA heeft geen voortgang gehad, omdat het ijs de gemeenschap met de vaste wal belemmerde. Men heeft een overeenkomst getroffen om de lading naar Harlingen te vervoeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 28 december. In de morgen van 23 dezer, is op de klippen in de baai van Stralethan bij Dunnottan Castle gevonden, een groot barkschip van Nederlandse bouworde, het sloeg uit elkander.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 januari. Ten gevolge van de over het vergaan van het stoomschip LUITENANT-GENERAAL KROESEN verspreide lezingen vernemen wij, dat het opperbestuur het plan heeft om een onderzoek te doen instellen naar de beste wijze waarop dergelijke onheilen kunnen worden voorkomen en voorlopig de kosten te doen ramen voor een betere opneming der vaarwaters, de uitbreiding der kustverlichting en wat daarmede in verband staat, zodat – het plan verwezenlijkt wordende – spoedig dienaangaande nader ook hier zal worden vernomen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De heer P. Landberg Jr. Zoon heeft vanaf heden onze algemene volmacht.
Batavia, 1 januari 1877, firma P. Landberg & Zoon.


Datum: 03 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan de heren deelnemers in de 4½ % geldlening der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland wordt in herinnering gebracht, dat de volstorting uiterlijk op 4 januari eerst komende moet geschieden, en tevens bericht, dat van af die datum, de voorlopige kwitanties tegen obligaties worden ingewisseld, ten kantore waar de stortingen plaats vonden.
Amsterdam en Rotterdam, 2 januari 1877, De Lanoy & Zonen, H. Oyens & Zonen, Wurfbain & Zoon, R. Mees & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag 25 januari 1877, 's avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J. H. Roelfsema, te Hoogezand, publiek à contant presenteren te verkopen het wel onderhouden en in 1876 nieuw gezinkt snelzeilend Nederlands schoenerschip SIJNE JACOBS, geclassificeerd bij de Engelse Lloyds A 1 tot december 1879, groot 153 tonnen, ten jare 1863 te Martenshoek op de werf van H.H. Nijhuis gebouwd, met de complete inventaris, zoals het laatst gevoerd geweest door kapt. K. Bloupot en thans liggende is in het Dok (opm: Eemskanaal) te Delfzijl, alwaar vanaf 8 januari 1877 informatie is te verkrijgen ten kantore van de heren Wijnne & Barends, en te Hoogezand ten kantore van de heren De Boer en Van der Groot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris L. A. de Raadt, standplaats hebbende te Barendrecht, is voornemens om, ten verzoeke van zijn principalen, op vrijdag 5 januari 1877, des voormiddags ten 10 ure, te Pernis, ten huize en herberge van K. Ketting, in het openbaar bij veiling en afslag te verkopen het goed onderhouden Nederlands bunsloepschip, vroeger genaamd DE DRIE GEBROEDERS, thans ANNA MARIA JACOBA, groot 68 kubieke meters of tonnen, met mast en rondhout, ankers, kabels, zeilen, touwen, staand en lopend want, vis- en koksgereedschappen en verdere inventaris, liggende in de haven te Pernis. Het bunsloepschip en de inventaris, zullen eerst afzonderlijk e daarna gecombineerd worden geveild en afgeslagen. Alles is dadelijk te aanvaarden.
Bij afzonderlijke verkoop moeten de kooppenningen contant worden betaald en bij gecombineerde verkoop vóór of op 15 februari 1877, onder solide borgstelling.
Nadere informatie is te bekomen bij de heer J. Ruizeveld, te Pernis en ten kantore van voornoemde notaris De Raadt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop gevraagd een in goede staat zijnde schroefstoomsleepboot van acht à tien paardenkracht. Opgaaf van prijs, afmetingen en waar te bezichtigen worden ingewacht met franco brieven, onder letters P I, aan het algemeen advertentiebureau van Nijgh & Van Ditmar, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 1 januari. Kapt. A. v. d. Wouden, voerende het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN, van Batavia alhier binnen, rapporteert 17 december op 40° NB 28° WL te hebben zien drijven een door het volk verlaten fregatschip met hout beladen, zwart geschilderd met witte lijst. De fokkemast was bij de mars afgebroken, de grote mast geheel weg en de kruissteng ter hoogte van het ezelshoofd afgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oude Schild (Texel), 2 januari. De in de Eijerlandse gronden gestrande stoomboot ICELAND is tengevolge der hevige storm van gisteren geheel gezonken; de schoorsteen staat enkele voeten boven water, zodat het schip met inhebbende lading verloren is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rochester, 29 december. Het barkschip RIDDERKERK, kapt. Krohman, 13 december van Kotka alhier binnengelopen om enige schade te herstellen, is heden naar Rochefort vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 1 januari. Het schoenerschip PLEYADEN, kapt. De Jonge van Harlingen naar Trinidad, is met schade aan de zeilen in de haven teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 1 januari. Het gestrande brikschip EOS, van Dordrecht naar Risoer, is geheel aan stukken geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 23 december. De lading van het schip TWEE GEZUSTERS, van Gotenburg naar Weener, gisteren alhier gestrand, kan geborgen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 1 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse fregatschip NIEUWE WATERWEG I, kapt. Lomwel te Batavia aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 20 november. Naar wij vernemen zal aanstaande woensdag vermoedelijk het dokschip op het eiland Amsterdam van stapel lopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. H.E. Suyver bericht, dat hij met primo januari 1877 opgehouden heeft lid te zijn van de firma Hk. Jonker & Zn., en van af die datum voor eigen rekening zich gevestigd heeft als fabrikant van stoomketels en werktuigen in de Groote Bickerstraat (Hollandsche Tuin) 20 en 22. Hij beveelt zich beleefdelijk aan tot het maken en repareren van alles, wat tot dat vak behoort.
Amsterdam, 1 januari 1877.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip DIDO, kapt. A.H. van Wijk, van Gallipoli naar Falmouth, lag volgens brief van de kapitein met nog wel 30 andere schepen de 22e dezer wegens tegenwind in de bocht van Malaga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Hier in de haven liggen de Nederlandse tjalk ZWAANTJE, kapt. Heijenga, en de dito kof AFINA, kapt. Broekema.


Datum: 04 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 2 januari. Als bewijs voor de gunstige gelegenheid om te allen tijde met zwaar geladen schepen alhier te kunnen binnenkomen, kan dienen dat eergisteren namiddag door het kanaal direct uit zee met een diepgang van ruim 75 decimeter het clipperfregatschip UTRECHT, groot 2.009 ton, van de rederij der heren Van Zeylen & Decker, alhier aankwam.
Niettegenstaande een vliegende storm en de bijzondere diepgang, kwam het schip zonder enig beletsel door de bruggen en werd dadelijk aan de loskade vastgemeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 december. Vrachten. De laatste veertien dagen brachten geen verandering in de toestand onzer markt, en zijn slechts weinige afdoeningen te vermelden tot cijfers, ongeveer gelijk aan die in ons laatste bericht genoemd. Zwaar goed voor Nederland blijft schaars en wordt de weinig verkrijgbare suiker tot NLG 50,- aangeboden. Gouvernementskoffie bleef onveranderd. Naar Het Kanaal werd GBP 2.17/6 à GBP 2 betaald en is het laatste cijfer tevens aangelegd voor een paar verwacht wordende handige scheepjes. Naar Amerika werd tot GBP 2.15/- afgedaan en thans GBP 2.17/6 geboden. Voor Australië werd GBP 1.7/6 naar Sydney en GBP 1/10 naar Melbourne geboden. Afdoeningen voor rijst van Bangkok of Saigon naar Java hadden niet plaats, hoewel er enige vraag bleef bestaan. De laatste afdoening van een Nederlands schip is naar Het Kanaal de PIETER ADOLF à GBP 3,- voor suiker uit den Oosthoek.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: JONGE JAN, TROMP, DORDRECHT I I, HOEK VAN HOLLAND, CORNELIS SMIT, ZUID-HOLLAND, PRESIDENT TRAKRANEN, NOORDZEEKANAAL, JOHANNES, FERDINAND EN LOUIS, OCEAN en EUROPA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 2 januari. De HENDRIKA, kapt. Kuiper, van Jamaica arriveerde hier heden met gebroken voorsteng en gescheurde zeilen. Het is in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Kapt. Vinke Muller, voerende het Nederlandse schip LIDA, van Suriname alhier aangekomen, rapporteert 21 december gered te hebben kapt. Kruse en 12 man equipage van het in zinkende staat verkerende Noord-Duitse schip CLARA, van Philadelphia naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 1 januari. Het schip HUIS GARREWEER, kapt. Vink, naar Laguayra bestemd, heeft, 100 mijl bewesten Lezard zijnde, zeer zwaar stormweer gehad en was genoodzaakt naar hier terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 1 januari. Het Franse barkschip GEORGE EN MARIE, is bij het inkomen van het dok op het Nederlandse schip ORION gelopen en beschadigde het hek en 3 planken in de zijde. De ORION was in november van Sunderland vertrokken en was er door stormweder alles van dek geslagen en een man van het roer overboord gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 30 december. Het brikschip ARGO (opm: mogelijk buitenlander) is gisteren door drie visserssloepen alhier binnengesleept met gekapte grote mast; het heeft in de laatste storm plat op zijde gelegen. Is dezelfde avond nog naar Hartlepool vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 23 december. De lading van het alhier gestrande Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Vos, van Gotenburg naar Weener, zal geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 2 januari. Het schip ELLIDA, van Wilmington naar Amsterdam, is in aanvaring geweest met het Amerikaanse stoomschip NORTH STATE, beide schepen hebben lichte schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlands gezinkt schoenerschip SAPPEMEER.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag 23 januari 1877, des avonds ten 6 ure, in het hotel Struvé, te Sappemeer, à contant, publiek verkopen het Nederlands gezinkt schoenerschip, genaamd SAPPEMEER, groot volgens nieuwe meting 138,34 tonnen, met grote boot en complete inventaris, gebouwd in 1862 op de werf van wijlen de heer scheepsbouwmeester K. Bakker, te Sappemeer, in 1875 nieuw gezinkt en geclassificeerd bij Bureau Veritas voor 4 jaar vanaf 19 februari 1875, vroeger bevaren door kapt. Z. K. Rozenberg en laatst door kapt. H.C. de Jonge, thans liggende te Dordrecht zeewaardig, bekwaam direct uit te zeilen, en aldaar te bevragen bij de heren Van Wageningen & Keijser, R. Meihuizen te Sappemeer en kapt. Z.K. Rozenberg te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het barkschip KRIMPEN A/D LEK, groot 703 ton, 5/6.1.1. liggende in de Vluchthaven te Rotterdam. Informatie bij de reder Murk Lels, te Alblasserdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 december. In 1876 zijn alhier binnengekomen 459 zeeschepen, metende 142.782 kubieke meter. Uitgezeild 346 zeeschepen, metende 118.126 kubieke meter. Binnengekomen 350 rivierschepen, metende 22.834 kubieke meter. Vertrokken 344 rivierschepen, metende 25.043.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een beurtschip. De notaris Van Leeuwen, te Leeuwarden, zal op donderdag 11 januari 1877, des avonds 8 uur, in het Amsterdamse veerhuis, bij De Jong, aldaar, finaal verkopen het snelzeilend kajuitschip DE HARMONIE, groot 70 scheepstonnen, hebbende gevaren in vaste beurt van Amsterdam op Leeuwarden, eigen aan de heer A. P. van Veen, met volledige inventaris, alles in de beste staat van onderhoud, bij de finale toewijzing te aanvaarden, waarop geboden is NLG 2.460,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 15 januari 1877, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de logementhouder P. J. Smit, te Delfzijl, publiek worden verkocht: het onder Nederlandse vlag varende brikschip AMICITIA, gevoerd geweest door kapt. H. A. Post, groot, volgens Nederlandse meetbrief, 676,2 kubieke meter of 238,7 tonnen, thans liggende in het Dok (opm: Eemskanaal) te Delfzijl. Het schip is intussen uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen bij P. J. Vos, scheepsmakelaar te Delfzijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende 1876 zijn langs de Nieuwe Maasmond binnengekomen 2.451 stoom- en 732 zeilschepen, en vertrokken 2.864 stoom- en 1.381 zeilschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Slikkerveer is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. de kiel gelegd van de ijzeren schroefstoomboot CONCORDIA, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen, te bouwen voor rekening van de heer R.H. Haentjes, te Arnhem, waarvoor de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruyn e.s., te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 17 januari 1877, des avonds te zes uur, ten huize van de logementhouder J.M. Cremer te Appingedam, zal, ten verzoeke van de heer H.P. Folgering te Appingedam, publiek verkocht worden het Nederlands schoener-galjootschip THEODORA, groot 141 zeetonnen, met boot en al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen en zeilen en verder scheepsgereedschappen, invoege door bovengenoemde verkoper is bevaren en thans is liggende te Termunterzijl. Tot augustus 1879 geclassificeerd bij Engelse Lloyds Æ 1. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de eigenaar.
Mr. W.F. Werumeus Buning, notaris te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille,, notaris te Veendam, zal, op vrijdag de 5de januari 1877, des avonds te 7 uur, in het Hôtel Everts te Veendam, ten verzoeke zijner principalen, publiek te koop presenteren het in 1859 gebouwde schoenerschip genaamd AFIENA, groot 151 tonnen, met al diens opgoederen en toebehoren, zoals het een en ander thans is liggende te Delfshaven, bij de werf van de Gebrs. De Wetering en is bevaren door kapt. O. Duintjer. Tot op heden geclassificeerd geweest bij Veritas 5/6.1.1.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal, op dinsdag de 16de januari 1877, des avonds te 7 uur, ten huize van mej. de weduwe J.H. Eekhoff, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het koftjalkschip, genaamd de HOOP, in de vaste beurt bevaren tussen Groningen en Emden, door nu wijlen de heer P.C. Drewes, met al deszelfs opgoed en toebehoren, gelijk het thans is liggende in het dok te Emden. Informatiën bij de heer S. Barghoorn, in de Grootestraat te Emden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 januari. Het gerucht, dat het schip HILKE KATT, kapt. De Vries, gestrand zou zijn, wordt bevestigd, maar het moet later zonder adsistentie vlot gekomen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Vanaf de 1e november 1876, de datum der opening van het Noordzeekanaal, zijn te IJmuiden binnengekomen 102 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 januari. In de storm van de vorige week zijn aan de Schotse kust 80 schepen, meestal Duitse en Noorse, verongelukt; 270 personen verloren daarbij het leven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 januari. Het schip HENDRIKA, kapt. Kuiper, komende van Jamaica, is heden alhier met gebroken voorsteng en gescheurde zeilen in de haven gekomen.


Datum: 05 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, Rotterdam-Londen. Het stoomschip FIJENOORD vertrekt zondag 7 januari, des voormiddags 10 ure.
Informatie bij de cargadoors D. A. van Oordt & Co., te Rotterdam, en P. & N. de Jong, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt in lading het Nederlandse fregatschip ERASMUS, kapt. B. H. Schreuder. Vertrekt begin januari. Adres de cargadoors P. A. van Es & Co. en Schout & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Het schip CHRISTINE (opm: Noord-Duitse bark, kapt. Lindeman), van Java naar het Kanaal, zwaar lek uit zee teruggekeerd en te Bezoekie op strand gezet, is geabandonneerd; 90 ton van de lading zijn geborgen; door het slechte weder is verdere berging twijfelachtig. (Zie ons n°. van 29 december)
(opm: zie eerst: NRC’s 170275 en 180275, alsmede JB’s 220275 en 020375, vervolgens DC 050177, de NRC’s 090177, 190177 en 040377, alsmede AH 140377)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 januari. Volgens brief van kapitein Hoekstra, voerende het Nederlands fregatschip PRESIDENT TRAKRANEN, na een voorspoedige reis van 99 dagen te Semarang gearriveerd, waren passagiers en equipage in de beste welstand. Verder bericht de kapitein nog, dat het schip onder alle omstandigheden bewezen heeft een uitmuntend zeeschip te zijn dat onder de snelvarenste gerekend mag worden, daar wachten van 12 à 13 mijl volstrekt niet tot de zeldzaamheden behoren. Het is potdicht gebleven, heeft zich in alle opzichten uitstekend gehouden terwijl niet de minste ontzetting is te bespeuren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. De palingschuit VROUW DIEUWKE, schipper Van Keimpema, 23 december uit Nieuwediep naar Londen vertrokken, is volgens bericht uit Genemuiden, door de mist op strand geraakt en heeft zijne bestemming niet bereikt. Van de lading, bestaande uit 18.000 pond paling, is meer dan 16.000 pond gestikt, doordien de bunnen met zand gevuld waren geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. De CHRISTINA (opm: bark Noord-Duitse CHRISTINE, kapt Lindeman) is geabandonneerd aan de assuradeuren; 390 tons lading zijn geborgen; verdere berging is twijfelachtig wegens het slechte weder.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteravond lichtte de Amerikaanse bark GENTOO, kapt. Mears, agenten de heren Maclaine Watson & Co., het anker om onder zeil te gaan met bestemming naar Soerabaia, waar de lading – bestaande uit 24.000 kisten petroleum – zou worden gelost. Het weer was zeer slecht en buiig. Rakelings schoof de GENTOO voorbij het schip NOACH IV, en weldra scheen het dat de kapitein inzag dat het beter was geweest te tocht niet te ondernemen. Althans, de GENTOO ging weer voor anker. Heden morgen bij het aanbreken van de dag was het schip verdwenen, en bleek het gestrand te zijn op Neptunus Droogte.
Om 6 uur ’s morgens was dit reeds bij De Boom bekend, en de heer Möller, vroeger gezagvoerder van de UTRECHT, thans lid van de firma Janssen en Co., was de eerste die moeite aanwendde om op te wekken tot het verstrekken van hulp aan de equipage van het verongelukte schip, en de mensen te redden die in doodsgevaar verkeerden.
Men kon van de uitkijk de matrozen in het want vastgeklemd zien, terwijl de hoge zeeën over het schip heen sloegen.
De stomers TJILIWONG, TJITARUM en BATAVIA lagen aan de Kleine Boom met stoom op, gereed om de passagiers van de stomers van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij naar Onrust over te voeren; die dienst kon niet worden gestoord, daar de mail moest worden overgebracht, zodat de heer Möller onverwijld de heer Bosch, directeur van de Droogdok-Maatschappij, liet waarschuwen. En toen deze ter plaatse aangekomen was, hem vroeg de aan de Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij toebehorende stoomer AMSTERDAM af te staan. De heer Bosch was daartoe dadelijk genegen, doch verklaarde hij, als directeur van de Mij., het vaartuig niet dan tegen behoorlijke betaling aan groot gevaar mocht blootstellen. De heer Möller stelde zich voor de gevraagde (zeer billijke) som aansprakelijk, zodat de AMSTERDAM stoom opmaakte.
Intussen hadden de agenten, de heren Maclaine Watson & Co, niet stil gezeten, en, naar het schijnt, pogingen in het werk gesteld om een stoomer af te huren; doch vernemende dat de heer Möller met de AMSTERDAM zou vertrekken, stelden zij voor genoemden stoomer te huren, hetgeen dan ook geschiedde. Het is jammer dat dit buiten de heer Möller schijnt te zijn omgegaan, doch dit was een gevolg van de haast waarmee het besluit moest worden genomen, de goede wil van allen, en de menslievende wens van de agenten om zo spoedig mogelijk af te sluiten teneinde de bemanning van het schip te hulp te komen.
De AMSTERDAM is om kwart over elf van de Kleine Boom vertrokken, met een additionele bemanning van 10 flinke matrozen. Aan boord bevinden zich, behalve de kapitein de heer Nije, de heer Jones, expert van Veritas, de heer Williamse, boomklerk van de firma Watson en Co, en een Amerikaanse geneesheer.
Provisiën zijn meegenomen. Sloepen heeft de AMSTERDAM niet op sleeptouw. Het plan van de heer Möller was, om een flinke whaleboot en een grote sloep mee te voeren, doch het mag betwijfeld worden of die boten, achter de AMSTERDAM, wel door de branding aan de monding van de kali gebracht zouden kunnen worden. Iets anders is het, dunkt ons, sloepen te vragen van het wachtschip; mocht de AMSTERDAM onverrichte zaken terugkeren – en wij vrezen dat dit het geval zal zijn – zo geven wij dit denkbeeld in overweging. Intussen heeft de AMSTERDAM een vrij stevige sloep in de davids hangen; het zal moeten blijken wat daarmee zal kunnen worden uitgericht.
Onze vrees dat de AMSTERDAM onverrichte zaken zal terugkeren, berust op de omstandigheid dat de GENTOO met zijn voorsteven om de ZO. ligt, zodat de zee uit het NW. aan alle zijden om het schip woelt, waardoor een lijkant ontbreekt en dus geen sloep of prauw langszij zal kunnen komen. Daarenboven is het weer bijzonder slecht en is de zee vreselijk hoog, terwijl – naar onze bescheiden mening, we kunnen ons vergissen – geen voldoende middelen aanwezig zijn om onder zulke samenloop van ongunstige omstandigheden het redden van de equipage zo goed als zeker te maken.
Daarmee menen wij niet te zeggen dat men had moeten wachten totdat alle mogelijke middelen bijeen waren verzameld; bepaald het tegendeel is waar, en van de chef van de firma Maclaine Watson en Co, de heer Fraser, mag gezegd worden dat hij flink doortast en goed gehandeld heeft door de AMSTERDAM zo spoedig mogelijk te doen vertrekken, terwijl aan de heer Möller de eer toekomt van heden morgen vroeg een edel initiatief te hebben genomen.
De heer Fraser heeft ook nog de reddingsboot van de havenmeester gevraagd; of die boot nog tijdig genoeg gereed is gekomen om met de AMSTERDAM te worden meegevoerd, is ons niet bekend.
Men moet voor de mensen die in nood verkeren nu maar het beste hopen, wat er in de eerste haast gedaan kon worden is geschied, en wij verlangen niets beter dan dat onze vrees omtrent het onverrichte zaken terugkeren van de AMSTERDAM ongegrond blijken.
Het weer is echter zéér boos, zelden zagen wij ter reede zó hoge zee.
Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch-Indië schreef in zijn nummer van de 29e december 1876:
“Het opnemingsvaartuig HYDROGRAAF is heden uit hoofde van het ongunstige weer onverrichte zaken van de tocht om nogmaals onderzoek te doen naar de oorzaken van het vergaan van de LUITENANT-GENERAAL KROESEN teruggekeerd.”
In ons nummer van de 30ste december A°P schreven wij:
“Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch-Indië bevatte gisteren het volgende entrefilets: Het opnemingsvaartuig HYDROGRAAF is heden uit hoofde van het ongunstige weer onverrichte zaken van de tocht om nogmaals onderzoek te doen naar de oorzaken van het vergaan van de LUITENANT-GENERAAL KROESEN teruggekeerd.”
Dit bericht is geheel onjuist. Zr.Ms. stoomschip HYDROGRAAF is noch door weer noch door stroom verhinderd het onderzoek in te stellen waarvoor het naar Lagoendi werd gezonden. Het onderzoek heeft geen spoor van het wrak van de LUITENANT-GENERAAL KROESEN doen ontdekken, en het wrak was niet te vinden op de plaats waar de zee-officier Scholten van Aschat meende dat het gelegen was.
“ Rapport van de bevindingen is reeds ingediend, en het doel waarmee de HYDROGRAAF vertrok mag geacht worden bereikt te zijn.”
Daarop repliceert het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch-Indië in zijn nummer van gisteren (4 januari.):
“ Een nieuwe poging om zekerheid te verkrijgen omtrent de juiste plaats, waar de KROESEN gestrand is, is door de stoomer HYDROGRAAF beproefd, doch mislukt. Naar wij vernamen zou bij gunstigere weersomstandigheden misschien het zoeken nog niet zijn gestaakt; maar de Java-Bode verklaarde dit bericht voor “geheel onjuist”, want, zeide het blad, de HYDROGRAAF is noch door het weer noch door stroom verhinderd het onderzoek in te stellen en “het doel waarmee de HYDROGRAAF vertrok mag geacht worden bereikt te zijn.”
Volgens de Java-Bode zou dus de HYDROGRAAF vertrokken zijn met het doel niets te vinden; - een insinuatie, waarvoor wij generlei reden kunnen ontdekken.


Datum: 06 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in de Westerhaven tot laden gereed naar Batavia het Nederlandse gekoperd barkschip EMMA, kapt. I. G. Wiebenga. Adres de reders Van Overzee & Co., de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper Van Dam & Smeer alhier, en Schout & Co., Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Heren aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen ener buitengewone algemene vergadering, te houden op vrijdag 26 januari 1877, des middags ten 12 ure, in het lokaal Eensgezindheid, op het Spui, alhier. De punten van behandeling zijn aanvulling van de raad van commissarissen en van de directie. Houders van aandelen aan toonder zullen hun aandelen ter vergadering moeten vertonen.
Amsterdam, 4 januari 1877, de directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 januari. Het gestrande stoomschip ICELAND zit thans geheel onder water, zodat de verdere berging der lading niet anders dan door duikers kan geschieden.
Texel, 4 januari. De katoen en sinaasappelen drijven langs de kust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 januari. Bij het lijk van de kapitein van het Franse barkschip PONDICHERY, welk lijk alhier aanspoelde, zijn niet, zoals volgens bericht van strandbewoners verteld was, de scheepspapieren gevonden, op het lijk was slechts een zilveren horloge, een zilveren medaillon en een Engels muntstuk. Er was NLG 100,- voor het vinden van het lijk uitgeloofd, indien er de scheepspapieren enz. bij hetzelve gevonden werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 5 januari. Het Engelse barkschip GOLDEN AGE is in de buitengronden van Stortemelk verzeild. Het schip staat in brand en is door de bemanning verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 4 januari. Het schip JOHANNA EN MARIA, kapt. J.G. Korter, van Buenos Aires om order, is Falmouth gepasseerd en alhier aangekomen met verlies van stutten, verschansing, zeilen en meer andere schade. De lading bestaat uit talk en beenderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 3 januari. Tengevolge van het slechte weer heeft het schip CORNELIA, kapt. Teensma, de reis nog niet voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 2 januari. Bij Camaret is 29 december opgevist een blauw geverfd naambord met rode rand waarop met witte letters stond BERNARDUS GODELEVUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 2 januari. Het als gestrand opgegeven tjalkschip HILKE KATT, kapt. De Vries, is heden alhier aangekomen. Het heeft heden ankers en kettingen verloren. (opm: zie PGC 080177)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aalesund, 22 december. Het barkschip OCTAVIA, kapt. Hansen, van Amsterdam naar Skien, is met schade aan zeilen en tuig ten gevolge van zwaar stormweer alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen alhier in de haven: OMEGA, kapt. de Boer; DRIE GEBROEDERS, kapt. Douwes; DRIE GEBROEDERS, kapt. Klein; NEUTRAAL, kapt. Plukker; AUKJE GEPKELINA, kapt. De Vries; CATHARINA NIEZIENA, kapt. De Vries, en JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 3 januari. Op 1 dezer lagen hier in de haven de Nederlandse schepen NOORDSTAR, kapt. Hartog, en HENDRIK ONNES, kapt. Bonsema.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbicombe (bij Torquay), 2 januari. Het schip BERENDINA, kapt. Riks, van Stettin naar Bordeaux, 25 dagen reis hebbende, is hedenochtend van hier vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Het schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. Osterrath, van Middelburg naar Java, is met averij uit zee in deze haven teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 5 januari. Scheepsvrachten. Sedert de heropening der scheepvaart kwam eerst heden vraag naar scheepsruimte, Gedaan werd tegen Sh.12/- voor de kolenhavens aan de oostkust en voor Londen of de oostkust Sh.15/- voor klein en Sh.14/- voor groter charter. Alles per 10 quarters haver, benevens gratificatie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 januari. De stomer AMSTERDAM is gisteren namiddag te 5 uur van de tocht naar het Amerikaanse schip GENTOO teruggekeerd. De communicatie tussen de stomer en de GENTOO bleek met de sloep van de AMSTERDAM mogelijk en weldra was de bemanning van het gestrande vaartuig met haar bagage aan boord gebracht. Kapt. Mears had daarna een onderhoud met de commandant van een Amerikaans oorlogsschip, dat ter assistentie was komen opdagen en het gevolg daarvan was, dat de equipage van de GENTOO weder aan boord van haar schip terugkeerde. De GENTOO is geboeid en heeft veel water in. Het stoomschip PRINS ALEXANDER van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij zal nu trachten het vaartuig af te slepen en, naar wij vermoeden, het daarna ergens op strand zetten.


Datum: 07 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Lemmer, 5 januari. Eén der Lemster nachtboten heeft gisteren pogingen aangewend om de haven te verlaten; het ijs op zee was echter te sterk, zodat de boot in de haven moest terugkeren. Voor Stavoren moet de Zuiderzee vrij van ijs zijn, zodat zowel van hier als van Amsterdam, de Lemsterboten naar die haven vertrokken zijn, om van daar uit de dienst te hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het lichterschip ROTTERDAM II, van Rotterdam met goederen voor het schip STAD MIDDELBURG, te Middelburg in lading liggende naar Java, is met 3 voet water in het ruim te Zierikzee binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 januari. Volgens rapport van loodsen, dreven er voor het Westgat en in de Noordzee verscheidene battings.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 6 januari. De GOLDEN AGE is geheel afgebrand; er is niets geborgen. Het schip was van Rangoon met rijst naar Bremen bestemd. De equipage is op Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes (E. W.), 4 januari. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Rotterdam naar Soerabaija, alhier zwaar lek binnengelopen, is met het lossen der lading begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 4 januari. Het schip HENRIETTE, kapt. Decent, van Zante naar Rotterdam, is hier gisteren met verlies van voormarsera en gaffel binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 4 januari. Door het schip BONNE MARIE, is alhier aangebracht de equipage, bestaande uit de gezagvoerder en vijf man, van de Nederlandse schoener ANNA, van Hoogezand, van Fowey naar Cette bestemd, welk schip de 1ste januari bij Ushant (opm: Ouessant) is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 januari. De Nederlandse brik HENDRIKA, kapt. Kuiper, van Jamaica alhier aangekomen, heeft de fokkemast gebroken en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 31 december. Het schip de HOOP, kapt. Pronk, is in de haven gekomen om te overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, groot 76 ton, liggende te Sliedrecht. Bevaren door K. Visser, bij wie ook inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekte tjalk, met staand en lopend want, voorzien van een goede inventaris, groot 92 ton, liggende in de haven te Zierikzee, adres Pr. van der Est, Zierikzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlieland 6 januari. De Engelse bark GOLDEN AGE, van Rangoon met rijst naar Bremen, is op de hoogte van Terschelling geheel verbrand, het volk gered.


Datum: 08 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 6 januari. De gezagvoerder van het schip GRYALVA, rapporteert de 23ste december op 42° NB 16° WL, het verlaten barkschip CLARA te zijn gepasseerd. Het woei een orkaan zodat hij onmogelijk aan boord van het schip kon gaan. De ondermarszeilen stonden bij en scheen het schip in goede staat te zijn. Er hingen takels van de nokken der ra's. De naam stond met vergulde letters achter op de spiegel. Bovengemeld schip is waarschijnlijk het verlatene Noord Duitse barkschip CLARA, ex-SCHEVENINGEN, kapt. Kruse, van Philadelphia naar Hamburg bestemd, waarvan de equipage is opgenomen door kapt. Vinke Muller, van Suriname te Nieuwediep binnen, zie onze scheepstijding van 4 januari onder Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op dinsdag de 16de januari 1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van de deurwaarder Adrianus Jacobus Spoor, ter na te melden plaatse van het overdekte kofschip genaamd MARIA CORNELIA, groot 83 gemeten tonnen, bijzonder geschikt voor lichter, met complete inventaris, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verder scheepsgereedschap, liggende aan de Houtbrug te Rotterdam, en aldaar van af heden te bezichtigen. Bovengemeld schip is inmiddels uit de hand te koop.
Informatie is te bekomen ten kantore van voornoemde deurwaarder, in de Oppert, No. 146, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 9 januari. De heer K. Smit Jz. nam ll. zaterdag, na gedurende 30 jaren aan het hoofd der firma J. & K. Smit te hebben gestaan, met een hartelijk woord afscheid van ons, Z Ed. werklieden.
Daarna stelde Z Ed. ons voor de heren W. A. Boogaerdt en J. Smit Kz., als onze nieuwe patroons, hopende dat wij H.Ed. dezelfde achting mogen bewijzen, als wij Z. Ed. in die reeks van jaren hebben betoond.
Vervolgens meldde de heer J. Smit Kz. ons, dat H.Ed. besloten hadden, deze voor hen zo gewichtige dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, en niets geschikter daarvoor achtende, als ons allen het verzuim der 2 kerst- en nieuwjaarsdagen uit te betalen.
De indruk die deze woorden op ons maakten zal ieder "recht geaard" werkman beseffen, en ook voor de huismoeders, die om deze verletdagen menige zucht geslaakt hebben, was het een hoogst welkome verrassing. Zij stemmen dan ook gaarne met de wens van ons in, dat de firma, onder H. Ed. leiding, in bloei moge toenemen, en roepen daarom met de gezamenlijke werklieden: Lang leve zulke patroons!

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 5 januari. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Hubert, van Fowey naar Cette, is lek gesprongen en de 1e dezer op de hoogte van Ouessant gezonken; volk gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 januari. Het Veendammer schoenerschip GEERTRUIDA, kapt. J.W. Stuit, van Shields naar Oporto met kolen en cokes, is heden lek en met verlies van kluiverboom hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 2 januari. Het schip HILKE KATT, kapt. De Vries, van Norden met rogge herwaarts, is hier bij de sluis geankerd; het heeft op de Memmertplaat ankers en kettingen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 2 januari. Het Nederlandse schip ORION, waarop het Franse schip GEORGES ET MARIE bij het binnenkomen van het dok is gelopen, wordt gevoerd door kapt. B.J. Buiten. Het nam het hakkebord en drie planken weg. De ORION vertrok de 18e november van Sunderland naar Porto en verloor door stormweer het stuurrad, kreeg schoondek terwijl een man overboord sloeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal, ten verzoeke van kapt. A.A. Potjer, op woensdag de 17de januari 1877, des avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J.W. Struvé te Sappemeer, publiek, à contant, presenteren te verkopen het goed onderhouden, snelzeilend en in 1875 nieuw gezinkt Nederlands schoenerschip GRUNO, geclassificeerd Bureau Veritas 3/3 A. 1.1. vanaf 1 augustus 1874 voor 6 jaren, groot 155 tonnen, ten jare 1865 te Sappemeer op de werf van wijlen de heer K. Bakker gebouwd, met deszelfs complete inventaris, zo laatst gevoerd geweest door kapt. J. Potjer en thans is liggende te Rotterdam, alwaar informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van de H.H. Kuiper, Van Dam & Smeer en bij L. Schut, en bij de eigenaar te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, al, op maandag de 29ste januari 1877, ’s avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema te Hoogezand, publiek, à contant, presenteren te verkopen het wel onderhouden, snelzeilend Nederlands schoenerschip MARIA SINNIGE, geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging A-2-G, groot 179 zeetonnen, oude meting, ten jare 1865 te Hoogezand op de werf J.U. v.d. Werff gebouwd, met deszelfs complete inventaris, zoals laatst gevoerd geweest door kapt. G.J. Timmer en thans is liggende te Schiedam, alwaar het is te bezichtigen. Adres: de H.H. Jansen & Van der Burg, scheepsmakelaars aldaar. Informatiën zijn te bekomen bij kapt. Timmer te Veendam en bij de boekhouder, de heer H.H. Sinnige te Groningen, Heereweg.


Datum: 09 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuw gebouwde ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, dat voor enige maanden door het Noordzeekanaal in zee is gebracht en thans te Nieuwediep ligt, zal, naar men verneemt, de 15de der volgende maand in dienst worden gesteld, om de 15de maart naar Oost-Indië te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

09 januari 1877. NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Verkochte schepen:
Te Wildervank op donderdag 4 januari: het kofschip ANJE MUNNING, groot 104 ton, gebouwd in 1847, NLG 1.800,-. Opgehouden.
Te Veendam op vrijdag 5 januari: het schoenerschip AFINA, groot 151 ton, gebouwd in 1859, NLG 3.905,-.Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Het stoomschip HOLLANDER, van hier naar Bordeaux, is wegens stormweer te Portland binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 5 januari. Er heeft een onderzoek plaats gehad aan boord van het schip JOHANNA MARIA, kapt. Korter - zie ons bericht van 6 dezer - en een klein gedeelte der lading zal gelost moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 5 januari. Het schip CHRISTINE, van Java naar Het Kanaal, lek uit zee teruggekomen en te Bezoekie op strand gezet - zie ons bericht van 5 dezer - is geheel gebroken. De lading spoelt er uit. Het schip zal verkocht worden zoals het daar ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het stoomschip ZIERIKZEE, in veiling opgehouden, blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij de makelaars F. & W. van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 januari. Het Engelse schip GOLDEN AGE , kapt. Quicke, van Rangoon met rijst naar Bremen, is tot op de waterlijn afgebrand. Niets is gered dan een paar lasten en enig touwwerk. Ook de redders , twee Volendammer vissers, hebben vrij wat schade bekomen, zowel aan de zwaarden, als aan de zeilen hunner vaartuigen en zonder die vissers waren de schipbreukelingen die reeds 6 of 7 uren in zee hadden rondgezwalkt, onfeilbaar verloren geweest, want de bemanning was uitgeput en de boten waren overladen, omdat hun reddingsboot was stukgeslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een goed onderhouden tjalkschip genaamd DE JONGE CORNELIS, acht jaren oud, groot 65 tonnen, met uitmuntende inventaris. Desverkiezende kan er vast varen bij verkregen worden. Te bevragen met franco brieven bij de wed. A. C. van der Veen, te Hoorn.

AH 090177
Falmouth, 6 januari. Door het schip JACOB, kapt. Rust, van Rio Grande alhier aangekomen, is geland de bemanning van het schip COURIER, kapt. Prewit, van Charlestown naar New Castle bestemd, welk schip 26 december op 41°NB 29°20’WL in zinkende staat door de equipage verlaten werd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip NOACH I, kapt. Kruyt, te Soerabaja aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vrijdagmorgen, ongeveer 5 ure, bekwam de stoomboot TELEGRAAF, op reis van Antwerpen naar Rotterdam, op de hoogte van Walsoorden, een defect aan het roer, waardoor men verplicht was het vaartuig omhoog te zetten. Pogingen, in het werk gesteld, om de boot op de plaats te repareren, zullen denkelijk geen gunstige uitslag hebben, zodat zij naar een werf zal moeten worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L. Wildervanck de Blécourt, notaris te Appingedam, zal, op vrijdag de 26ste januari 1877, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J.M. Veltman te Delfzijl, publiek verkopen het gezinkt Nederlands schoenerkofschip VOORWAARTS, gevoerd geweest door kapt. J.B. Ohlsen, groot 130 zeetonnen, geclassificeerd A II Germaansche Lloyd en B 1 Grote Kustvaart bij de Nederlandsche vereeniging van assuradeuren te Amsterdam. Gemeld schip ligt in de haven te Delfzijl en is intussen uit de hand te koop. Informatiën te bekomen bij P.J. Vos, scheepsmakelaar te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten zal, maandag 15 januari 1877, om 7 uur, bij J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands kofschip de TROUW, groot 145 ton, in 1875 aanzienlijk verbeterd, laatst bevaren door kapt. N. Wiardi, thans liggende te Harlingen. De inventaris is op franco aanvraag verkrijgbaar.
Benevens 1/30 in de CHRISTINA (Hazelhof), 1/60 SUSANNA (Middel), 2/50 ELISABETH (De Jonge), 2/56 ALIDA (Brouwer), 2/30 ELISABETH (Arents), 3/56 FROUWINA (Duit), 2/80 WILLEMINA (Hazewinkel), 1/20 MARGRIETHA (J.E. de Grooth), 1/20 GEZIENA (H.T. Mulder), 1/30 FENNA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van het Nederlands galjootschip, genaamd GRIETJE EN TUNKE. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op vrijdag de 26ste januari 1877, des avonds te 6 uur, in het Hôtel Struvé te Sappemeer, à contant, publiek te verkopen het Nederlands galjootschip, genaamd GRIETJE EN TUNKE, groot volgens oude meting 99 zeetonnen, met boot en complete inventaris, gebouwd in 1868 op de werf van de scheepsbouwer J.G. Bodewes te Sappemeer, geclassificeerd bij Bureau Veritas voor 3 jaar 3/3 G. 1. 1. Vanaf de 24ste april 1875, bevaren door kapt. L.J. Wiersema, thans liggende te Groningen, en te bevragen bij de heren N. Sikkens en H. Potjer, beiden te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door heren gedeputeerde staten is bij besluit van de 5e januari j.l. aan de firma Bulsing & Ter Spill vergunning verleend tot de oprichting van een stoomsleepbootdienst op het Eemskanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Naar aanleiding van het bij Camaret opvissen van een blauw geverfd naambord met rode rand, waarop met witte letters BERNARDUS GODELEVUS, wordt medegedeeld, dat het schip BERNARDUS GODELEVUS, kapt. J.H. Wagenaar Jzn, de 7e december te Plymouth met schade is binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Kiel overwintert de Wildervankster tjalk de HOOP, kapt. R.K. Pronk.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 2 januari. Wij vernemen, dat reeds ruim 4.000 pikols suiker te Bezoeki uit de CHRISTINA in goede staat zijn gelost.


Datum: 10 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland heeft een nieuw tarief uitgegeven van passageprijzen naar Nederlands Indië met de stoomschepen dezer maatschappij, ingaande met de 1ste januari 1877.
De prijs per plaats is enigszins verhoogd, doch daarentegen is de reductie voor hen, die te Napels embarkeren, aanmerkelijk in het voordeel der passagiers veranderd. Voorts zal men minder dan vroeger behoeven bij te betalen voor het afhuren van een gehele hut of van extra slaapplaatsen. Ook is de grens verruimd voor de vrije passage van jonge kinderen. Tot nu toe kon een familie een kind beneden 't jaar gratis meenemen; thans geldt dit ook voor een kind beneden de twee jaar.
Op alle vóór de 1ste januari 1877 geboekte passages blijft het oude tarief nog toepasselijk.
De passagiersvaart bij deze maatschappij blijft zo levendig, dat reeds tot voor de stoomschepen, die in juli e. k. zullen vertrekken, plaatsen zijn besproken terwijl onbezette hutten bij vertrek tot de hoge zeldzaamheden behoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de Nederlandse loodsschoener No. 4, schipper J. Schot, is te Vlissingen een man aangebracht, James Hansen, afkomstig van het verongelukte stoomschip AGNES WILLIE. Deze persoon had zich bij het zinken van die bodem met een machinist en een stoker in een sloep geborgen. Hij had bij zijn redding 18 uren in de met water gevulde boot rondgezwalkt; de machinist en stoker waren intussen door koude en uitputting bezweken; ook de overige manschappen der equipage zijn omgekomen.
De ongelukkige is door schipper Schot liefderijk verpleegd en door de Engelse Vice-consul alhier verder geholpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een passagier, die ll. zaterdag avond ten half 12 ure met de veerboot van Rotterdam naar Katendrecht vertrok, klaagt dat de boot midden op de Maas met volle kracht tegen en over een der boeien is gevaren, hetgeen onder de 15 à 20 passagiers geen geringe schrik teweegbracht. Hij vindt het onverantwoordelijk dat zo iets kan geschieden, daar de boot minstens zestigmaal in de 24 uren die boei passeert en het vaarwater dus bekend is. Mocht het echter aan de duisternis te wijten zijn, dan gelooft hij dat het tijd wordt de boei te verplaatsen, of 's avonds te verlichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Het schip JEDO, kapt. Ligtermoet, van Tagal naar Rotterdam met suiker, is lek te Sourabaija aangekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 januari. Het schip GENTOO is lek en zal geheel wrak zijn. De lading wordt in de lichters gelost. 500 ton van de lading is reeds geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schoenerkofschip JOHANNA. De notarissen J. A. Zaal Stroband te Harlingen en J. de Wal te Leeuwarden zullen op woensdag 24 januari 1877. 's namiddags om 4 uur precies provisioneel, en 's avonds 8 uur precies finaal, in de Korenbeurs bij J. Fekkes, aldaar publiek verkopen het uitmuntend, goed onderhouden, welbezeild Nederlands schoenerkofschip JOHANNA, gemeten op 167 tonnen, vroeger door E. H. Oldenburger en laatst bevaren door kapt. B. Kuiper, en zulks met al deszelfs rondhouten, staand en lopend wand, zeilen, ankers, kettingen en verderen daartoe behorende inventaris, zodanig als gemeldt schip thans ligt in de Zuiderhaven te Harlingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 januari. Blijkens een van de resident van Batavia ontvangen bericht is in de nacht van de 4e op de 5e dezer de Amerikaanse bark GENTOO, op eerstgemelde datum met een lading petroleum van de Bataviase buitenrede naar Samarang vertrokken, op het rif Vader Smit gestrand.

Krant:
  JB - Javabode

Blijkens een van de resident der Zuider- en Ooster afdeling van Borneo ontvangen telegram, gedagtekend de 2e dezer, ontving het in nood verkerende vaartuig ATIATOOL RACHMAN hulp van Zr.Ms. oorlogsstomer ADMIRAAL VAN KINSBERGEN.


Datum: 11 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 22ste december 1876 voor de ondergetekende notaris verleden, is tussen de heren Adrianus Kriens en Arie Cornelis Kriens, beiden scheepmakers te Krimpen aan de Lek, aangegaan een vennootschap tot uitoefening der scheepsmakerij, met de handel daaraan verbonden en al hetgeen verder daartoe behoort, onder de firma van
J. Kriens, zijnde een voortzetting van de zaak tot heden door hun vader de heer Jan Kriens te Krimpen aan de Lek gedreven wordende.
De vennootschap, die gevestigd is te Krimpen aan de Lek, heeft een aanvang genomen 1 januari 1877, en is aangegaan voor onbepaalde tijd, totdat de ene vennoot de ander zes maanden te voren zal hebben gewaarschuwd; de firma zal door ieder der vennoten worden getekend, doch alleen voor zaken de voormelde vennootschap betreffende en geenszins tot het aangaan van enige verbintenis buiten het doel der vennootschap.
J. P. Mahlstrede, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 8 januari. Het Nederlandse schip MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. W.W. Pekelder Jr., van Cardiff naar Cadix, is, na 200 mijlen teruggedreven te zijn, met verlies van roer, twee grootzeilen en fok alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 januari. Het schip ATLANTIC, kapt. Haase, van Opobo met palmolie, is alhier lek en met gekraakte grote mast aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 10 januari. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia is het Nederlandse fregatschip NESTOR, kapt. Van Roosendaal, Anjer gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Flensburg, 6 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen HERMANUS WICHER, kapt. Waslander; KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, en ANNA ELISA, kapt. Lukje.

NRC 110177
Advertentie. Tjalkschip te koop, groot 44 ton, 9 jaar oud met complete inventaris. Te bevragen bij H. Roorda, Warmoesstraat, No. 15, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op dinsdag de 16de januari 1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van de deurwaarder Adrianus Jacobus Spoor, ter na te melden plaatse van het overdekte kofschip, genaamd MARIA CORNELIA groot 83 gemeten tonnen, bijzonder geschikt voor lichter, met complete inventaris, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verder scheepsgereedschap, liggende aan de Houtbrug te Rotterdam, en aldaar vanaf heden te bezichtigen.
Bovengemeld schip is inmiddels uit de hand te koop. Informatie is te bekomen ten kantore van voornoemde deurwaarder, in de Oppert, No. 146, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, groot 97 ton, geheel nieuw betuigd. Informatie bij C. Kopal, liggende te Schiedam, Langehaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden nog in de vaart zijnd tjalkschip, groot 92 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij A.C. Schippers, te Willemstad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 8 januari. Het bergloon van de goederen van het gestrande stoomschip ICELAND, van Liverpool naar Hamburg, is op 25 procent van de getaxeerde waarde bepaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 4 januari. De haven van Swinemünde is vrij van ijs en in de Oostzee is, zo verre men van hier zien kan, geen ijs te ontdekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Het schip JEDO, kapt. Ligtermoet, van Tagal met suiker naar Rotterdam, is lek te Soerabaja binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 januari. Het schip GENTOO, van New York, op de Neptunusbank gestrand, is vol water gelopen en zal totaal weg zijn; men is bezig de lading in lichters te lossen: 500 ton zijn geborgen. Volk gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 januari. Voor het gedeelte van de lading, door de Texelse schuiten uit het stoomschip ICELAND geborgen, is aan de bergers NLG 25.000,- toegekend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie. Op zaterdag de 13e januari 1877 zal de firma John Pryce & Co., op last van de consul der Verenigde Staten, ten 10 ure precies, voor rekening van belanghebbenden voor hun commissiehuis publiek verkopen het wrak van het Amerikaans schip GENTOO, kapt. Mears, groot 779 tonnen, zoals hetzelve is liggende of niet liggende op de Neptunus droogte nabij Batavia, met de zich daarin bevindende restant lading petroleum, berekend op 5.000 à 6.000 kisten.
MacLaine, Watson & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag de 16e januari 1877 zullen de ondergetekenden op publieke vendutie verkopen een grote partij petroleum, alhier gelost uit het gestrande schip GENTOO. John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 4 januari. In de afgelopen nacht verging alhier op de rede een schoener, geladen met opium en komende van Banda. Reeds vier dagen was hij kruisende en werd door het onstuimige weder belet binnen te vallen, totdat hij nu drie dagen geleden strandde. Het afbrengen, door een der stoombootjes aangeboden voor NLG 25, daartoe was de kapitein niet te bewegen en, de volgende dag vaster in het zand zittende, was de man voor een inmiddels geëiste hogere som ook niet genegen. Gedeeltelijk uit elkaar geslagen is de schoener nu gezonken. Of de kapitein aanleiding vond liever niet met zijn opium binnen te komen, daaromtrent zijn onze berichtgevers het niet eens.


Datum: 12 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stoomfregat ANNA PAULOWNA, liggende te Willemsoord, is, naar wij vernemen, door de Minister van Marine aangewezen om te worden ingericht tot opleidingsschip te Rotterdam. Deze bodem, op 's Rijks werf te Amsterdam gebouwd, werd in 1867 te water gelaten en heeft tot nog toe geen diensten gepresteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Gedurende de maand december ll. zijn alhier aangekomen 80 schepen, gezamenlijk metende 73.416 m³, als 32 Nederlandse van 31.627 m³; 29 Engelse van 26.013 m³; 8 Noorse van 6.955 m³; 6 Duitse van 3.991 m³; 1 Oostenrijks van 1.663 m³; 1 Amerikaans van 1.342 m³; 1 Frans van 645 m³; 1 Deens van 349 m³, en 1 Zweeds van 831 m³.
Hiervan kwamen uit Duitsland 7 met stukgoed, 4 met graan, 1 met rijstmeel en een met raapzaad; uit Rusland 4 met hout en 2 met graan; uit Frankrijk 1 met stukgoed en 1 met wijn; uit Noorwegen 1 met hout, 1 met ijzer en straatstenen, 1 met ijzer en hout, 1 met lijnzaad en 2 met stokvis; uit Engeland 1 met aardewerk, 23 met stukgoed, 1 met steenkolen en ijzer, 2 met steenkolen en 1 in ballast; uit Denemarken 1 met lijnkoeken; uit Amerika 2 met petroleum, 4 met tarwe en 4 met katoen; uit Zweden 1 met bier en straatstenen; uit Brazilië 1 met talk; uit de Middellandse Zee 2 met stukgoed; uit Oost-Indië 1 met katoen en 6 met koffie en suiker, en uit de West-Indiën 2 met hout.
Vertrokken zijn 61 schepen, gezamenlijk metende 55.300 m³, waarvan: 7 naar Duitsland, 1 naar Portugal, 1 naar Italië, 1 naar Frankrijk, 24 naar Engeland, 3 naar de Oost-Indiën, 2 naar de West-Indiën en 2 naar Zweden, alle met stukgoed; naar Frankrijk 1 met beenzwart; naar Engeland 1 met beenderen, 2 met kopererts en 10 in ballast; benevens 3 naar Noorwegen, 1 naar Duitsland, 1 naar Portugal en 1 naar Amerika, alle in ballast.
Gedurende de maand december 1875 zijn te Amsterdam aangekomen 49 schepen, metende 21.143 ton. (De meting met m³ is eerst op 1 januari 1876 aangevangen). Bij het belangrijk verschil tussen december 1876 en december 1875 (80 en 49) dient in aanmerking te worden genomen, dat het water in het begin der maand december 1875 besloten was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het nieuw gebouwde ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, dat voor enige maanden door het Noordzeekanaal in zee is gebracht en thans te Nieuwe Diep ligt, zal, naar men verneemt de 15e der volgende maand in dienst worden gesteld, om op 15 maart naar Oost-Indië te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gelijk vroeger werd bericht, is uit het wrak van het te Vlissingen gezonken stoomschip FUNCH, dat voor NLG 2.000,- werd verkocht, voor een aanzienlijke waarde aan goederen geborgen. Deze zaak gaf zelfs aanleiding tot een onderzoek van de rechtbank te Antwerpen. Thans maken de kopers aanstalten om het gehele schip te lichten, waartoe twee stoompompen worden verwacht, die zullen trachten het schip gedeeltelijk leeg te pompen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het stoomschip GIRONDE, van Bordeaux naar Rotterdam, is volgens particulier bericht wegens stormweder te Brest binnengelopen. Alles wel aan boord.


Datum: 13 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 28e oktober 1876 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is te Rotterdam opgericht een naamloze vennootschap of maatschappij tot exploitatie van een stoomsleepdienst, onder de naam van:
Rotterdamsche Stoomsleepmaatschappij Vooruit, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 september 1876.
De akte is in haar geheel geplaatst in de Nederlandse Staatscourant van de 11de januari 1877, No. 8.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Het stoomschip HOLLANDER is volgens particulier bericht heden ochtend op de rivier van Bordeaux aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 januari. Volgens bericht van IJmuiden kon men met de grote sluis niet schutten. Aan de binnenkant der sluis had er vrij wat afkalving van duingrond plaats gehad en was er meer schade aangericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 januari. Het stoomschip STAD BREDA is tussen Queensbro en Sheerness met een schoener in aanvaring geweest. Een man daarvan is door de STAD BREDA gered en te Sheerness aan wal gezet. De schoener is onmiddellijk gezonken. Van de overige opvarenden is niets bekend. Deze aanvaring geschiedde, doordien het vaarwater vol lag met schepen zodat de passage te eng was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlandse gezinkt schoenerschip SAPPEMEER.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op de dinsdag 23 januari 1877, des avonds ten 6 ure, in het hotel Struvé, te Sappemeer, à contant, publiek verkopen:
Het Nederlandse gezinkt schoenerschip, genaamd: SAPPEMEER, groot volgens nieuwe meting 138 34/100 tonnen, met grote boot en complete inventaris, gebouwd in 1862 op de werf van wijlen de heer scheepsbouwmeester K. Bakker, te Sappemeer, in 1875 nieuw gezinkt en geclassificeerd bij Bureau Veritas voor 4 jaar vanaf 19 februari 1875, 3. 3. A. 1. 1., vroeger bevaren door kapt. Z.K. Rozenberg en laatst door kapt. H.C. de Jonge, thans liggende te Dordrecht zeewaardig, bekwaam direct uit te zeilen, en aldaar te bevragen bij de heren Van Wageningen & Keijser, R. Meihuizen te Sappemeer en kapt. Z.K. Rozenberg te Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 januari. Bij een heden gedaan onderzoek naar het verbrande Engelse schip GOLDEN AGE, kapt. Quicke, is gebleken, dat voor zoverre het niet afgebrand is, het reeds in stukken is geslagen, zodat volstrekt niets van de gehele lading kan worden geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 januari. Van de op de 1e dezer gestrande Italiaanse barken INDEPENDENCIA en ROMA en van de Franse schoener HORTENSE zijn de ladingen geheel en gedeeltelijk gelost en zal men met de volgende springvloeden trachten deze schepen in vlot water te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag de 29ste januari 1877, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de verlaatsmeester J.K. Dijk te Nieuwe Pekela, in het openbaar à contant worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende schoenerschip genaamd LIBRA, groot 134 zeetonnen, in de jare 1866 nieuw gebouwd, thans liggende te Hamburg, laatstelijk bevaren door de kapt. J. Klein. Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de heer boekhouder G.H. Holtman te Nieuwe Pekela en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 12 januari. Scheepsvrachten. Voor Engeland werden deze week nog al enige schepen gecharterd en was de vrachtkoers Sh.13/- voor de kolenhavens aan de oostkust, Sh.16/- Londen of de oostkust, en Sh.19/- kanaal van Bristol, alles per 10 quarters haver met gratificatie en om in de Noorderhaven te laden, terwijl voor schepen in de Oosterhaven Sh.2/- minder besteed werd.

Krant:
  JB - Javabode

De 4e dezer is het Nederlands-Indische stoomschip EGERON, toebehorende aan de Stoomvaart-Reederij Banda, komende van Port Darwin (Australië) met bestemming naar Soerabaija, te Makassar binnengelopen om steenkolen in te nemen. Ten gevolge van slecht weder is de reis niet voorspoedig geweest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 13 januari. Het Amerikaanse schip GENTOO, heden op publieke vendutie verkocht, heeft met de nog in zijn ruimen aanwezige lading opgebracht de som van NLG 21.000.


Datum: 14 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Volgens brief van kapt. Poulsen, voerende het schip SUZANNE, van Riga naar het Nieuwe Diep, te Grimsby binnengebracht, hoopte hij in 8 à 10 dagen gereed te zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queensbro, 11 januari. De schoener waarmede het stoomschip STAD BREDA in aanvaring is geweest, is de MARGARETHA, geladen met cement. De equipage is gered, behalve een jongen, die vermist wordt. (zie het bericht onder Vlissingen in ons vorig nummer, waarin gemeld wordt dat een man aan boord van het stoomschip STAD BREDA is gered.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 12 januari. Het schip HENDRIK EN LAURENS, kapt. Jansen, van Caen naar Londen, gisteren in de Nore ten anker liggende, is door een onbekende stoomboot aangevaren waarbij de boegspriet gebroken is en het schip drift geraakt, met verlies van anker en 35 vaam ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Binnenlandse Schroefstoomboot-Reederij. Dienst tussen Rotterdam en Arnhem, Doesborgh en Zutphen, met de schroefstoomboot DORDRECHT No. 2, kapt. P. van Vlokhoven. Vertrek van Rotterdam vrijdag 's morgens om 12 ure.
Agenten te Rotterdam de heren Verwey & Co., op het Haringvliet.
J.J.B.J. Bouvy, directeur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. E. C. A. Koli en H. Tollenaar, makelaars zullen op maandag 13 januari 1877, des namiddags te drie uur, in het lokaal de Witte Zwaan op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek in publieke veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen het extra ordinair welbezeild kofschip ALYDA ANTHONIA, laatst gevoerd door kapt. J. T. Visser, groot volgens Nederlandse meetbrief 117 tonnen of 62 lasten en dat met al deszelfs toebehoren, breder bij de inventaris vermeld. Het voormelde schip is in 1873 belangrijk vertimmerd, en als toen bij Bureau Veritas geclasssifeerd voor 4 jaren 5 6, I, I. Hetzelve ligt in de Oosterhaven te Groningen. Nader onderricht geven bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. In publieke veiling heeft het wrak van de JACOB EN TITIA opgebracht NLG 440,-; de tuigage bracht op NLG 2.593,70,-.


Datum: 15 januari 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden hektjalkschip, groot 91 tonnen, gebouwd in 1863, met complete inventaris, liggende te Martenshoek. Te bevragen bij J. en H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toeval te koop een binnentjalk, groot 77 tonnen, slechts 9 maanden bevaren, met geheel extra compleet nieuwe tuigage, bij J. Berg Jr., scheepsbouwer te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 8 januari. Scheepsvrachten. Bij open water in het voorjaar zijn te Koningsbergen de volgende vrachten te laden: Firth of Forth (kolenhavens) en oostkust van Engeland Sh.2/3 – Sh.2/6; oostkust van Schotland Sh.2/6 – Sh.2/9; Londen Sh.3/- - Sh.3/3; Engels Kanaal Sh.3/3 – Sh.3/6; Bristol kanaal Sh.3/6 – Sh.3/9, alles per 500 pond tarwe; andere artikelen of granen naar verhouding. Naar de Eems 28 – 29 Reichsmark per 2.260 kilo rogge. Naar Groningen of Harlingen NLG 19 à 20 per 2.400 kilo tarwe. Naar Noorwegen 25 – 26 Reichsmark per 2.500 kg. rogge.
Van Firth of Forth zijn vrachten te bekomen naar Koningsbergen à Sh.9 / Sh.10 per keel kolen. Van Gloucester Sh.9/- tot Sh.9/6 en van Liverpool Sh.10/- tot Sh.10/6 per ton zout.

Krant:
 WIN - Winschoter Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Winschoter Courant 20-01-1877. Lowestoft 15 jan. Door de Fransche vissehersmak Le Don de Dieu, kapit. Fournier, van Bouiogne, is gisteren namiddag van het vuurschip van de Galloper afgehaald en hier geland de uit 6 man bestaande equipage van het Nederlandsche schip VOLHARDING, kapit. Lunenborg, van Northshields met steenkolen, welk schip op zee is gezonken. De equipage heeft het grootste gedeelte harer kleederen gered en is in het zeemanshuis opgenomen


Datum: 16 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel 15 januari. Eergisteren hebben enige schelpvissers van Eierland nog een grote partij goederen uit het gezonken stoomschip ICELAND geborgen, waaronder ook ankers kettingen. Heden is men er niet aan boord geweest, en denkt men er weinig kans meer bestaat iets te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 15 januari. De Griekse bark EMBORIANI, kapt. Spanoudi, van Taganrog met rogge naar Rotterdam bestemd, is op Onrust gestrand zit vol water en zal denkelijk weg zijn. Equipage hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 december. Het schip BELLE OF SOUTHESK, van Bangkok naar Samarang met rijst is op Kaap Korowelang gestrand, doch na 200 balen rijst overboord geworpen te hebben vlot en te Samarang aangekomen, waar de lading gelost wordt. Nadere bijzonderheden ontbreken, het is echter niet waarschijnlijk dat, naar aanleiding van de gesteldheid der grond waar het schip gezeten heeft, de bodem van het schip veel geleden zal hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag 29 januari 1877, des avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J. H. Roelfsema te Hoogezand, publiek à contant presenteren te verkopen het wel onderhouden, snelzeilend Nederlands schoenerschip MARIA SINNIGE, geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging A-2-G, groot 179 zeetonnen, oude meting, ten jare 1865 te Hoogezand op de werf van J. U. v.d. Werff gebouwd met deszelfs complete inventaris, zoals laatst gevoerd geweest door kapt. G. J. Timmer en thans is liggende te Schiedam, alwaar het is te bezichtigen. Adres: de HH. Jansen & Van den Burg, scheepsmakelaars aldaar.
Informatie is te bekomen bij kapt. Timmer te Veendam en bij de boekhouder de heer H H. Sinnige te Groningen, Heereweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop de schokker No. 2 met daarbij aanwezige inventaris, vroeger gestationeerd geweest te Zierikzee, liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren, van de heer I. Pijl, Oostzeedijk te Rotterdam, en aldaar te bevragen. (opm: waarschijnlijk een loodsschokker)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen:
- Te Amsterdam op maandag 13 januari: het kofschip ALYDA ANTONIA. NLG 5.000,-. Opgehouden.
- Te Delfzijl, op woensdag 10 januari: het schoenerschip BETJE PRONK, groot 155 ton, gebouwd in 1855. NLG 3.500,-. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het Nederlandse schip MARIE CORNELIE, kapt. Arnold, lag 16 december te Dix Cove (Afrika).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het stoomschip P. CALAND, kapt. Deddes, van hier naar New York, is te Plymouth teruggekeerd met lichte schade aan de machine. Het zal over 3 à 4 dagen de reis kunnen voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 13 januari. De gezagvoerder van het Franse barkschip NOUVEAU MONDELLI, rapporteert het Nederlandse schoenerschip TITIA JACOBINA, kapt. Klein, van Rotterdam naar St. Brieux, aangevaren te hebben, ten gevolge waarvan het gezonken is. De equipage is gered. (het schip TITIA JACOBINA, kapt. Klein, was de 15e december van Rotterdam naar St. Brieux vertrokken)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queensbro, 11 januari. De schoener, waarmede het stoomschip STAD BREDA in aanvaring is geweest, is de MARGARETHA, geladen met cement. De equipage is gered, behalve een jongen, die vermist wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. Het wrak en de tuigage van het schip JACOB EN TITIA, kapt. W.H. Prak, hebben in publieke veiling opgebracht NLG 3.033,70.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal, op vrijdag de 2de februari 1877, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de weduwe IJ. Jansen, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het welonderhouden overdekt hektjalkschip, genaamd GEERT JAN KORTRIJK JUNIOR, groot 53,10 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd bij Veritas 5. 6. 1. 1., tot 20 augustus 1880, met al het opgoed en toebehoren, ook zeer geschikt voor de binnenvaart, zoals het is liggende in het Loopende Diep bij de Ossemarkt te Groningen, laatst bevaren door kapt. L.P. Krook. Om te aanvaarden en te betalen acht dagen na de toeslag.
Inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën te bekomen bij de heren J.U. van der Werff, scheepsbouwer te Hoogezand en J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen.


Datum: 17 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lowestoff, 15 januari. Door de Franse visserssmak LE DON DE DIEU, kapt. Fournier, van Boulogne, is gisteren namiddag van het vuurschip van de Galloper afgehaald en alhier geland de bemanning, uit 6 man bestaande, van het schip VOLHARDING, kapt. Luneberg. van Shields met steenkolen, welk schip op zee is gezonken. De equipage heeft het grootste gedeelte harer klederen gered en is in het Zeemanshuis opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 januari. De uit het schip GENTOO geloste lading, bestaande uit ongeveer 19.000 collis, zal de 16e en het wrak de 17e dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, telkens 's morgens ten 9½ ure, op donderdag 18 januari 1877, van de volledige inventaris van het loggerschip de VRIENDSCHAP, bestaande in: zeilen, kabels, repen, ankers,haringvleet, beuggereedschap, staand en lopend want enz.
Op vrijdag 19 januari 1877 van een partij teer en pek, zeildoek, zout, turf, hoepen, geep, koperen platen, tonnen enz.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt, te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag 25 januari 1877, 's avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J. H. Roelfsema, te Hoogezand, publiek à contant presenteren te verkopen: Het welonderhouden en in 1876 nieuw gezinkt snelzeilend Nederlands schoenerschip SIJNE JACOBS, geclassificeerd bij de Engelse Lloyds A 1 tot december 1879, groot 153 tonnen, ten jare 1863 te Martenshoek op de werf van H. H. Nijhuis gebouwd met deszelfs complete inventaris, zoals het laatst gevoerd geweest door kapt. K. Bloupot en thans liggende is in het Dok te Delfzijl, alwaar vanaf 8 januari 1877 informatie is te verkrijgen ten kantore van de heren Wijnne & Barends, en te Hoogezand ten kantore van de heren De Boer en Van der Goot.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen telegram, is Zr.Ms. schroefstoomschip ZILVEREN KRUIS, onder bevel van de kapt. ter zee W.K. van Gennep, den 13 dezer te Lissabon aangekomen. Aan boord is alles wel. Verder is Zr.Ms. schroefstoomschip SAMARANG, onder bevel van de luit. ter zee 1ste klasse D.J. Weys, de 9de januari van Vigo vertrokken ,ter voortzetting der reis naar Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kwestie over de verkoop van het bij Rammekens verbrande en daarna gezonken stoomschip FUNCH, die zoveel gerucht heeft gemaakt, omdat daaruit na de verkoop nog een menigte handelsgoederen gevist werden, terwijl door duikers vóór de verkoop verklaard was, dat de stoomboot geheel ledig was, is thans beëindigd in voor de kopers ongunstige zin. De rechtbank te Antwerpen heeft dienaangaande zaterdag uitspraak gedaan en overwogen, dat de verkopers geacht moeten worden, alleen het casco te hebben verkocht, zodat aan de kopers het recht ontzegd werd de eigendom der later gevonden goederen zich toe te eigenen. De verkopers blijven dientengevolge in het bezit der geviste goederen, waarop dadelijk na aankomst te Antwerpen conservatoir arrest gelegd was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 16 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte was heden zeer gering. Voor Londen of de oostkust werd gedaan tegen Sh.16/- per 10 quarter haver, en voor Duinkerken tegen Ffrs. 22 per 30 hectoliter haver, beide om te laden in de Noorderhaven.


Datum: 18 januari 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 16 januari. Uit zekere bron wordt medegedeeld, dat kapt. B.A. de Jonge van de schoenerbrik PRESTO, benevens al het overige scheepsvolk, bij hun onlangs geleden schipbreuk in de nabijheid van Rio Grande, gered zijn. Men zal zich herinneren, dat destijds van het volk geen de minste melding werd gemaakt.


Datum: 19 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens telegram van kapt. J van der Valk, voerende het Nederlandse schip AMPHITRITE, van Liverpool naar Cardiff om voor Rio Janeiro te laden, was hij de 16de dezer wegens stormweer uit het zuidwesten te Holyhead binnengelopen; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 23 december. De Nederlandse brik COLUMBUS, kapt. Van Wijk, 9 december van Triëst alhier aangekomen, is bevracht om koffie te laden naar Lissabon om order, en de Nederlandse brik PETRONELLA om te Paraiba suiker te laden naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 27 december. De Nederlandse schoeners IDA EN JOHANNA, kapt. Bosker, en ULRIKE, kapt. Bekkering, zijn alhier bevracht om te laden naar Falmouth voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batvavia, 16 januari. De geborgen lading van het schip CHRISTINE, van Java naar Het Kanaal, lek uit zee teruggekomen en te Bezoekie op strand gezet, is verkocht voor GBP 1.575,- en het wrak en inventaris voor GBP 1.300,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 januari. De 18.815 kisten petroleum uit het bij het Batavia gestrande schip GENTOO hebben in publieke veiling opgebracht de som van GBP 15.250,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Mrs. J. Moolenburgh en J. C. van der Lek de Clercq te Zierikzee zullen op maandag 22 januari 1877, 's voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke der firma M. C. de Crane en Zoon, te Zierikzee, in de Concertzaal aldaar, om contant geld, publiek presenteren te verkopen ruim 3.900 hectoliter door zeewater beschadigde rogge, afkomstig van het in de Roompot gestrande barkschip EMBORIANI, kapt. G. Spanoudi. Voorts de inventaris van gemelde bodem, bestaande in ankers, kettingen, trossen, staand en lopend want, zeilen enz., alsmede het wrak van genoemd barkschip, in de staat waarin het zich bevindt, met masten en raas.


Datum: 20 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Men herinnert zich, dat in het bekende proces der firma H. Muller & Co. tegen de Maatschappij Nederland betreffende de niet-uitlevering van goed dat bij de brand van de WILLEM III was verloren gegaan, het hoogste rechtscollege gemelde firma in het gelijk stelde. Er was toen echter niet uit alle cognossementen geageerd en de Maatschappij Nederland, niet verder willende voldoen dan waartoe zij krachtens het arrest was gehouden, gaf dit aan de heren H. Muller & Co. aanleiding een gelijk proces op gelijke wijze tegen haar te voeren.
Het verweer was echter ditmaal anders. In het eerste proces had de gedaagde, de gezagvoerder Oort, gemeend zich genoegzaam verantwoord te hebben door het plaats gehad hebben van de brand te bewijzen, welke zeeramp naar zijn mening voor hem overmacht daarstelde; de tweede gedaagde, de Maatschappij Nederland, had zich gerefereerd. Nu echter aangenomen was dat de kapitein niet was gelibereerd door zich op brand te beroepen, vroeg hij in dit proces te worden toegelaten om 11 punten door hem geformuleerd door getuigen te bewijzen, die zouden moeten aantonen dat gemelde brand voor hem wel degelijk overmacht was geweest. De tweede gedaagde ontkende in casu zijn aansprakelijkheid voor de kapitein.
Heden ochtend werd zowel het incident (het getuigenverhoor) als de hoofdzaak voor de rechtbank alhier bepleit.
Mr. Tels, optredende voor de eisende firma, zette uiteen hoe de eenvoudige grond der actie, artikel 345 2°, teruggevonden werd in het Duitse handelswetboek, waar in de artikelen 395 en 607 evenals bij ons bepaald wordt, dat de schipper de lading moet uitleveren, tenzij hij bewijst onder andere overmacht te hebben ondervonden. De reden toch daarvan was deze dat de schipper door zijn journaal en scheepsverklaring alles, de inlader niets bewijzen kan. En in deze zaak, waarin van de verregaande achteloosheid der gedaagde ruim gebleken was, achtte pleiter het recht met de billijkheid in overeenstemming.
De feiten die de gedaagde nu wilde bewijzen, waren de volgende:
1 . dat de brand is ontdekt des avonds ten tien ure van de 19de mei 1871, en wel in de hut no. 25, de voorste aan stuurboordzijde, bewoond door de heer Pabst en familie;
2°. dat onder die hut zich bevonden a. het kolenruim, b. het grote laadruim en naast de hut het soldatenlogies, de hut des tweede stuurmans en een gang;
3°. dat de brand ontstaan moet zijn òf in de hut no. 25, òf daarnaast, òf daaronder;
4°. dat hij niet is ontstaan in een der gezegde omgevingen;
5°. dat hij bepaald niet is ontstaan onder de hut , onder anderen, omdat het grote dek (main-deck), dat de vloer van de hut en van het soldaten-logies uitmaakte, niet warm was, dat hij bepaald niet in het laadruim kan zijn ontstaan, omdat de koperen stoombluschpijp van dat ruim door het soldaten-logies gaande niet warm was;
6°. dat het grote laadruim reeds sedert zondag 14 mei was gesloten;
7°. dat de brand niet is ontstaan in het kolenruim;
8°. dat de brand niet is ontstaan in het soldaten-logies, noch in de hut van de2 tweede stuurman;
9°. dat de brand met zulk een hevigheid uitbarstte, dat, niettegenstaande hij dadelijk is ontdekt en de krachtigste blusmiddelen zijn aangewend, in een kwartier tijds het schip geheel in lichte laaie vlam stond en na twintig minuten de sloepen moesten worden uitgezet tot lijfsbehoud van bemanning en passagiers;
10°. dat even voor het uitbreken van de brand de avondronden waren gedaan;
11° dat in mei 1875 op het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, toen liggende te Nieuwediep, mede een hutbrand is ontstaan, die in een buitengewoon korte tijd een viertal hutten vernielde en bijna al de andere meer of min beschadigde en alleen kon worden geblust, doordien het schip in de haven lag en van buiten af hulp kon worden aangebracht.
Pleiter bestreed de toelating tot getuigenbewijs van deze punten, op grond dat ze niet zouden zijn pertinent of concludent, daar het geen feiten waren, die men stelde, maar alleen meningen en gissingen, niet vatbaar voor getuigenbewijs, en omdat het bewijs waar de brand is ontstaan niet subintreert voor de oorzaak ervan, die men te bewijzen heeft. Het was juist gebleken uit het verslag der commissie door de maatschappij zelve benoemd, dat de pijp die door de hut door de heer Pabst bewoond, liep (waarvan in de punten geen melding gemaakt werd) altijd zeer warm was geweest, en dat de kelners de lantaarns schoon maakten en daarin licht ontstaken en de hofmeester en zijn personeel de hut schoon hielden. Welke gegronde presumtie is er, dat als er al bewezen kon worden door de gestelde feiten (dit neen) dat de brand in de hut is ontstaan, dit veeleer aan de onvoorzichtigheid der bewoners, dan aan het personeel waarvoor de kapitein verantwoordelijk is, is te wijten?
Daarop het verweer van de tweede gedaagde besprekende, trad pl. in een brede uiteenzetting der geschiedenis van artikel 321 W. K. Dit artikel is de grond waarop men veroordeling vraagt van de maatschappij, daar het de eigenaar van het schip verantwoordelijk stelt voor de handelingen en verbintenissen van de schipper. De gedaagde beroept zich op artikel 349, doch dit heeft naar PL. mening met de zaak niets te maken. In dat artikel is sprake van verband op het schip, in artikel 321 van de persoonlijke aansprakelijkheid der reders. De actie rust op artikel 345 en de maatschappij is verantwoordelijk volgens artikel 321.
Voor de gezagvoerder en de maatschappij trad mr. Reepmaker op. Z. E. G. toonde het naar zijn mening ongepaste en onbehoorlijke dezer actie, en drong de leer aan dat het ter bevrijding van de kapitein genoeg is zich op een zeeramp te beroepen. Deze rechtbank had vroeger gemeend dat het uit de scheepsverklaring duidelijk bleek, dat de brand was aangekomen in de hut van de heer Pabst. Het Hof had er dat niet in gelezen. Voor de Hoge Raad was dit natuurlijk niet te repasseren. Doch de maatschappij, willende dat het nu eens vast zou staan, wenste door getuigen te bewijzen wat men dan vroeger in de verklaring niet had kunnen lezen. Pl. toonde daarop aan, hoe de door zijn cliënten vermelde punten wel degelijk pertinent en concludent waren. De commissie door "Nederland" benoemd had wel gezegd dat zulk een brand niet door brand in een hut kon zijn ontstaan, doch de commissie door de assuradeurs benoemd, verklaarde juist het tegendeel. Waarschijnlijk hadden de kinderen het gedaan door de lantaarn te breken. Wat de pijpen betrof, was het gebleken dat deze volkomen koel waren gebleven. Ten aanzien van het tweede punt betoogde spr. uitvoerig, dat over artikel 321 wel geen twist kon zijn, doch dat artikel 349 juist een uitzondering bevatte op de aangenomen regel.
De uitspraak delen wij nader mede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Blijkens gisteren ontvangen telegram van Batavia, is het Nederlandse schip MARIA ELISE, kapt. T.D. van Deursen, te Atchin aan de grond geraakt, doch met gouvernementsassistentie weder vlot geworden. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. H. Schut, zou volgens particulier bericht, 12 januari van Messina naar Smirna vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 16 januari. Volgens alhier ontvangen particulier schrijven, is de bemanning van het verongelukte Nederlandse schip PRESTO, kapt. De Jonge, waaromtrent men geruime tijd in grote ongerustheid verkeerde, behouden in Zuid-Amerika aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 19 januari. Van het op 15 dezer op Neeltje Jans gestrande barkschip EMBORIANI, kapt. Spanoudi, zijn alhier aangebracht ongeveer 7.000 hectoliters rogge in meer en minder beschadigde toestand en is de lading alzo grotendeels geborgen. De inventaris en het tuig zijn mede alhier aangebracht. Het schip zit vol water en is totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 17 januari. Het schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Rotterdam naar Soerabaija, 29 december lek alhier binnengelopen is naar Southampton gesleept om te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 januari. Het schip HELENA, kapt. Duis, van Londen naar East Londen, is hier met verlies van de grootzeilboom binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling,16 januari. In publieke veiling heeft de GOLDEN AGE opgebracht, met de boten, pl.m. NLG 160,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Hedennacht overleed, na een kortstondige doch hevige ziekte van acht dagen, in de bloeiende leeftijd van 47 jaren, mijn dierbare echtgenoot en zorgdragende vader G.A.M. Stenger, in leven rustend scheepskapitein alhier. 8 kinderen, waarvan velen nog te jong zijn om te beseffen wat zij in hem verliezen, en zijn oude vader, staren met mij de dierbare overledene na, doch hopen Gode te zwijgen.
Farmsum de 17e januari 1877.
J. Vos, weduwe G.A.M. Stenger.


Datum: 21 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Kapt. Chevalier, voerende het stoomschip MAAS, van New York alhier gearriveerd, rapporteert vanaf de New-Foundlandse banken zeer zwaar stormweer te hebben ondervonden, met bijzonder lage barometerstand, zijnde het kwik zelfs gedaald tot 28,42 (opm: inches kwikdruk).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. Door de Board of Trade is kapt. Van Emmerik, gezagvoerder van het stoomschip STAD BREDA, geheel onschuldig verklaard aan de aanvaring met het schoenerschip MARGARETH, op grond dat laatstgenoemde geen voldoend ankerlicht vertoonde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 januari. Het schip JEANNETTE, kapt. Kolk, van Shields naar Bari met steenkolen, is heden alhier met gekraakte fokkemast aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip WATERGEUS, van Newcastle naar Bilbao, is te Santona binnengelopen. Het was reeds vier maal voor de baar van Bilbao geweest, doch kon wegens het lage water niet binnenkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

6 januari. Gepraaid: Whitby peilende west, 20 Engelse mijlen afstand, ANNA, kapt. v. d. Wijk, van Middlesbro naar Bordeux, met verlies van kluiverboom en verschansing; was lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 januari. De stoomboot MAAS is gisteren langs de Nieuwe Waterweg binnengekomen en bij de Boondersluis vastgevaren. Sleepboten en lichters assisteren. Bij het lossen is een kist met spek gevallen, waardoor een werkman ernstig verwond werd.


Datum: 22 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Heren aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen ener buitengewone algemene vergadering, te houden op vrijdag 26 januari 1877, des middags ten 12 ure, in het lokaal Eensgezindheid op het Spui alhier. De punten van behandeling zijn: Aanvulling van de raad van commissarissen en van de directie. Houders van aandelen aan toonder zullen hun aandelen ter vergadering moeten vertonen.
Amsterdam, 4 januari 1877, de Directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 januari. Het Italiaanse barkschip ROMA, de 1ste dezer op de Kaloot gestrand, is verklaard de kosten tot afbrengen en repareren niet waard te zijn, en wordt alzo geabandonneerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het onder Britse vlag varend, in uitmuntende staat verkerend barkschip, genaamd ELIZA AVELINA, gevoerd door kapt. A. D. Munroe, met deszelfs complete inventaris, groot 350 ton register, gebouwd in Nova Scotia in 1868 en thans geclassificeerd *A I Amerikaanse Lloyd. Genoemd barkschip ligt thans met een lading katoen in het Entrepotdok, laadt 520 ton deadweight bij 14 voet diepgang, staat zonder ballast en kan naar zee gaan met 60 ton ballast.
Nadere informatiën bij de cargadoor Thos. Breuker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal, vrijdag 2 februari 1877, om 6 uur, bij J. Ruibing te Winschoten, publiek verkopen het Nederlands galjootschip NOORDSTAR, in 1857 nieuw gebouwd, groot 98 ton, (oude meting), geclassificeerd bij Veritas 5. 6. 2. 1., bevaren door kapt. T.H. Hartog, thans liggende te Harburg, met complete inventaris. Inlichtingen en afschriften van de inventaris verkrijgbaar bij de notaris. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van het Nederlands extra ordinair welbezeild en hecht schoenerbrikschip ASTREA, groot 183 tonnen, met deszelfs complete inventaris, gevoerd door wijlen kapt. H.P. Heikema en thans liggende te Leer, in Oostfriesland, alwaar informatiën zijn te bekomen bij de scheepsmakelaar Wollers. Deze verkoop zal zijn te Martenshoek, ten huize van de logementhouder J.H. Poppens, op vrijdag de 9de februari 1877, des avonds om 6 uur.
J. Piccardt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 24ste januari 1877, des avonds te 7 uur, zullen de heer E.J. Apol en mede-eigenaren, ten huize van de kastelein N.W. Bos te Appingedam, publiek te koop presenteren het Nederlandse kofschip, genaamd CATHARINA, groot 126 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende aan de werf Molly (opm: werf aan de O-zijde van de stad) te Appingedam, laatst gevoerd door de scheepskapitein Valom. J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Datum: 23 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 22 januari. Volgens rapport van de vuurtoren van West-Schouwen wordt er in westelijke richting een stoomfluit en kanonschoten gehoord, vermoedelijk van een in gevaar verkerend stoomschip. Door de dikke mist kan niets worden gezien. Sleepboten en vaartuigen zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 17 januari. Het wrak van het alhier gestrande en afgebrande schip GOLDEN AGE, kapt. Quick, van Rangoon naar Bremen, heeft gisteren in publieke veiling NLG 160,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 31 december. Het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. Vrijman, van Bata naar Amsterdam 30 dezer alhier gearriveerd, heeft van 6 tot 15 december bij Kaap de Goede Hoop zwaar stormweer gehad waardoor de kop van het roer gespleten en al wat los op dek was overboord gespoeld werd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L. Wildervanck de Blecourt, notaris te Appingadam, zal op vrijdag 26 januari 1877, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J. M. Veltman, te Delfzijl, publiek verkopen: Het gezinkte Nederlandse schoenerschip VOORWAARTS, gevoerd geweest door kapt. J. B. Ohlsen, groot 130 zeetonnen, geclassificeerd A II, Germaansche Lloyd en B I, groote kustvaart bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam. Gemeld schip ligt in de haven te Delfzijl en is intussen uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen bij P. J. Vos. Scheepsmakelaar te Delfzijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het blijkt nader, dat de gewezen stuurman Schoorl, behalve de oplichterij te Breda, nog vele dergelijke streken heeft uitgehaald. Zo heeft hij zich o.a. indertijd te Middelburg bij de heer E. uitgegeven voor de kapt. Bakker van de CELEBES, en bedoelde heer onder die naam opgelicht. Te Nieuwediep oefende hij zijn praktijken weder, altijd met gunstig gevolg, onder andere vormen uit; terwijl hij zich te Rotterdam bij de heer van A. presenteerde als kapt. Bik, van het stoomschip FRIESLAND, en ook daar door zijn gehele houding zódanig het vertrouwen wist te winnen, dat zijn onderneming slaagde. De bijzonderheden omtrent de wijze, waarop hij bij het een en ander te werk ging, getuigen van een zeldzame geslepenheid en doortraptheid, waarmede hij zijn offers in de val liet lopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal, ten verzoeke van de erven de heer H.J. Onnes, op maandag de 29ste januari 1877, om 5 uur, bij A.J. Ruibing te Winschoten, publiek verkopen: De volgende aandelen in Nederlandse zeeschepen.
Aandeel Naam Tonnen Bouwj. Kapitein Boekhouders
1/30 SUSANNA 177 1847 J.H. Middel N. Kranenborg
1/28 FROUWINA 185 1858 D.H. Duit J.J. Koerts Jr.
1/40 BARBARA HENDRIKA 169 1866 K.H. Meijer G.H. Addens
1/50 ANNA HELENA 199 1866 L.L. Nieland F.L. Drenth
1/25 OOSTWOLD 218 1866* H.H. Tap N. Kranenborg
1/50 JAN EN ANTON 205 1867* A.P. Scherpbier N. Kranenborg
10/80 WILLEMINA 209 1866 Hazewinkel D. Mulder en Zoon
1/40 GEERTINA 259 1870 J.W. de Grooth H.L. de Wijk
1/40 CATHARINA 178 1857 Lestuiver D. Mulder en Zoon
1/40 JOHANNA 229 1872 J.H. de Groot J.J. Koerts
1/40 CONCORDIA 170 1854 K.H. Pot J.J. Koerts
1/40 MARGRIETHA GEESINA 157 1850 A.T. Mulder G.H. Strating
1/40 JANTINA CHRISTINA 141 1862 R.R. Tunteler B.J. Scherpbier
1/40 JANTINA MARGARETHA 164 1864 E.U. Pot B.J. Scherpbier
1/40 ELISE 176 1858 O.J. de Groot B.J Scherpbier
1/20 VRIENDENTROUW 136 1840 O.E. Scherpbier B.J. Scherpbier
1/40 HENDERIKA 205 1868 J. Kuiper J.H. Wever
1/30 HENDRIK ONNES 101 1856 P. Bonsema N. Kranenborg
1/40 LUDOLPHINA JANTINA 168 1874 H. Schoen H.L. de Wijk
1/60 ROELFINA TIJDENS 105 1869 H.G. Jansen J.J. Koerts
1/40 BELLE 260 1837 W. Eefting D. Mulder en Zoon
1/40 NIEUW BEERTA 220 1866 B.B. Mulder D. Mulder en Zoon
1/40 OLDAMBT 349 1863 A.B. Mulder D. Mulder en Zoon
1/40 JANTINA 168 1847 C.H.O. van Wijk D. Mulder en Zoon
1/40 HOOP 139 1846 J.H. de Jonge A.J. Schröder
1/38 JAN ROELOF 133 1874* T.J. Boekhold N. Kranenborg
2/54 FAVOR 206 1863 Pijbes D. Mulder en Zoon
* = gekocht in
Alles oude meting.
Ook de volgende scheepspretentiën:
NLG 350,- op kapt. Eefting van de BELLE.
NLG 200,- op kapt. Van Wijk van de JANTINA.
NLG 180,- op kapt. D.E. Oosterval, vroeger bevarende de CATHARINA.
NLG 398,- op kapt. De Grooth van de GEERTINA.
NLG 250,- op kapt. De Jonge van de HOOP.
NLG 166,66½ op kapt. Boekhold van de JAN ROELOF.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Het Veendammer schoenerschip ANNA, kapt. E.E. van der Wijk, van Middlesbro’ naar Bordeaux, bevond zich de 6e januari ter hoogte van Whitby, peilende west 20 mijlen afstand. Het was lek en had kluiverboom en verschansing verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het Nederlandse schip ELMINA lag de 17e dezer te Great Popo.


Datum: 24 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Volgens brief van kapt. Hoeksma, voerende het Nederlandse schip CORNELIA WILHELMINA, van Rochefort naar Emden, lag hij de 17de dezer nog op de rivier, hebbende wegens stormweer de reis nog niet kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 januari. Op de Westberm bij Terneuzen is gestrand het Engelse stoomschip COLLETIS. (opm: het vroegere Nederlandse stoomschip SCHIEDAM)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag 27 januari 1877, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de logementhouder Jan de Boer te Oude Pekela, in het openbaar à contant verkocht worden het galjootschip WENDELINA JACOBA, groot 131 zeetonnen, in den jare 1858 gebouwd, liggende aan de werf van de heer Verboom te Schiedam en laatst bevaren door de kapt. J.T. Starke. Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de heer U.F. Zuiderveen, en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 23 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte blijft voortdurend zeer gering en zijn de vrachtkoersen dientengevolge laag. Voor de kolenhavens aan de oostkust werd gedaan tegen Sh.12/- per 10 quarters haver.


Datum: 25 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 20e december is het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN van de Maatschappij Nederland ter rede van Batavia aangelopen door een Noors schip dat aan 't drijven was geraakt. De toegebrachte schade is niet onbelangrijk, doch behoeft het vertrek van de fraaie stomer niet vertraagd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. Volgens particulier bericht had het Nederlandse schip VOLHARDING, kapt. Lunenborg (opm: mogelijk Lunenberg), op de reis van Newcastle naar Rio-Grande gezonken, in de nacht van 10 op 11 dezer op een voorwerp, vermoedelijk een wrak, gestoten, waardoor het zó zwaar lek werd, dat het de volgende nacht verlaten moest worden en kort daarop zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 22 januari. Het schip ENNA EN CATHARINA, kapt. Mellema, van Middlesbro naar Napels, is alhier binnengelopen met verlies van kluiverboom en zeilen. Het schip maakt water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 januari. Het schoenerschip JOHAN HEINRICH, kapt. De Jonge, ligt nog altijd op zijn reis van hier naar Frederikstad te Naresto, een mijl van Arendal, in het ijs vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij de Gebr. W. en C. Stam, scheepsmakers te Nieuw-Lekkerland, een tjalk met inventaris, oud 12 jaar, groot 80 ton, alsmede een aak met inventaris, groot 20 ton, platte luiken en zonder gangboorden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen:
- Te Sappemeer, op woensdag 17 januari. Het Nederlandse schoenerschip GRUNO, groot 155 ton, gebouwd in 1865. NLG 9.000,-. C. H. Rapp, te Amsterdam.
- Te Wildervank, op zaterdag 20 januari. Het kofschip DOGGERBOOT, groot 67 ton, gebouwd in 1862, NLG 2.375,-. H.J. de Jonge, te Blumenthal aan de Weser.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 22 januari. Vele schepen, hier in het dok en in de haven liggende, worden weder gereed gemaakt ten einde zee te kunnen kiezen. Enige vrachten van hier op Osterrisoer en terug zijn reeds gesloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Volgens brief van kapt. G. Hoeksma, voerende het schip CORNELIA WILHELMINA, van Rochefort naar Emden, lag hij de 17e dezer nog op de rivier, hebbende wegens stormweer de reis nog niet kunnen voortzetten.


Datum: 26 januari 1877


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip ALYDA ANTHONIA, groot 62 lasten, oude meting, liggende te Groningen in de Oosterhaven, geclassificeerd bij Bureau Veritas tot 1879 5/6, 1, I. Te bevragen bij de makelaars H. Tollenaar en E. C. A. Koli, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shoreham, 23 januari. De Nederlandse schoener UNION, kapt. Kramer, van Londen naar Larache, is hier binnengesleept met verlies van voormast, grote top, kluiverboom en andere schade, zijnde bij Beachyhead met een onbekende bark in aanvaring geweest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Het plan bestond om gisterenmorgen te 7 ure het droogdok, gebouwd op het eiland Amsterdam, te doen aflopen. De stomers AMBOINA en BATAVIA zouden daarbij assisteren. Terwijl men bezig was met het nemen van de nodige maatregelen, bij zulk aflopen vereist, liep het dok geheel onverwacht te half zeven ure, nog voordat de stomers waren aangekomen, uit eigen beweging van stapel. De klinken braken af en de nog aanwezige stapelblokken weken van zelf. Het gevaarte liep statig de helling af over haar gehele lengte, doch, daar de stevens vlak zijn, was de tegenstand van het water oorzaak, dat het langzamerhand stopte en met de achtersteven op de drempel der helling zitten bleef. Het grootste gedeelte ligt echter reeds in diep water en men hoopt het dok over enige dagen geheel vlot te hebben.


Datum: 27 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
- Te Sappemeer, op dinsdag 23 januari: het Nederlands schoenerschip SAPPEMEER, groot 158 ton, gebouwd in 1862. NLG 10.000,-. A. T. Vos Az., te Groningen.
- Te Harlingen, op woensdag 24 januari: het Nederlands schoenerkofschip JOHANNA, groot 167 ton, gebouwd in 1846. NLG 4.433,-. F. H. Hoff, te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Notaris I. W. Hattinga Raven zal op woensdag 31 januari aanstaande, des avonds ten half 8, in het lokaal 't Centrum te Nieuwediep verkopen: 8 kisten rozijnen, 9 balen amandelen, ca. 80 hectoliter palmpitten, 100 pakken leder, 142 zakken koeken (veevoeder),1 baal snuif, verder een belangrijke hoeveelheid inventaris, bestaande in: zeilen, blokken, touwwerk, koper, lood, kettingen, vlampijpen, kompassen, lantaarns, paardenharen matrassen, kussen, dekens, een scheepsboot enz. enz., alles afkomstig van het bij Texel gestrande stoomschip ICELAND, kapt. G. Lawson. Te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag, aan het Westplein te Den Helder.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van de heren Duinker en Goedkoop, cargadoors te Nieuwediep, en ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. De heden alhier gehouden vergadering der Koninklijk Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd bijgewoond door de houders van 561 gehele en 5 halve aandelen, uitbrengende 104 stemmen. De voorzitter gaf kennis dat het aan het bestuur gelukt was om, overeenkomstig de in de vorige vergadering uitgedrukte wens, enige personen uit Rotterdam op de voordracht te plaatsen voor drie nog open zijnde plaatsen als commissaris. Op de drie alsnu overgelegde drietallen kwamen de namen voor der heren Martinus Hijmans, J. H. Petzold en H. Nijs, J. Havelaar, C. J. Canters en S. van der Sluys, J. Hudig, H. Kruyff en B. Cool, allen uit Rotterdam. Met algemene stemmen werden daaruit gekozen de heren Martinus Hijmans, J. Havelaar en J. Hudig. Voor de nog open zijnde plaats van directeur werden aanbevolen de heren mr. N. J. den Tex, H. B. Wiardi Beckman en P. A. E. Hugenholtz. Met 100 stemmen werd tot directeur gekozen Mr. N. J. den Tex, secretaris der kamer van koophandel en fabrieken alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 25 januari. Bij Terschelling is gestrand het Noord-Duitse galjootschip JOHANNES, kapt. Assing, van Bo’ness naar Oporto, met steenkolen. Het volk is door de reddingboot gered. Schip en lading zal vermoedelijk verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 januari, per telegraaf. Het Oostenrijkse barkschip FRANCESCA, van Shields naar Singapore met kolen, is op het Lucipara rif gestrand en heeft men vergeefs beproefd het schip vlot te krijgen; een gedeelte der landing is overboord geworpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 23 december. Het stoomschip WILLIAM McKINNON, van Atjeh naar Batavia, liep 25 november des nachts, met dikte van regen en hoge zee op een der zandbanken van het eiland Fortuna, 5 mijlen van Straat Sunda en bleef ruim een uur vastzitten. Het schip is naar Singapore vertrokken om te dokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar gemeld wordt, zijn door de directie der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland bij de firma John Elder te Glasgow twee stoomschepen voor de dienst tussen Vlissingen en Queenboro’ besteld, welke zowel wat fraaie en doelmatige inrichting als snelheid van vaart, alles wat tot heden dienaangaande bestaat, verre zullen overtreffen. Men hoopt deze boten nog in de loop dezes jaars in dienst te kunnen stellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 26 januari. Scheepsvrachten. Voor de kolenhavens aan de oostkust werd wederom gedaan tegen Sh.14/-, Londen of de oostkust Sh.16/-, om in de Noorderhaven te laden, terwijl voor het kanaal van Bristol om in de Oosterhaven te laden, Sh.16/- per 10 quarters haver besteed werd.


Datum: 28 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 januari. Het Nederlandse barkschip NJAAL (opm: Noorse nationaliteit, zie PGC 120277), van Liverpool naar de rede van Hampton, is, na in aanzeiling te zijn geweest met het schip OLIVE THURLOW, op de rede van Bardsey gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 26 januari. Het schip OLIVE THURLOW is alhier teruggekeerd, hebbende aan boord de equipage van het schip NJAAL, van hier naar Hampton Road, welk schip door aanvaring met bovengenoemd gezonken is. DE OLIVE THURLOW heeft de boegspriet en scheg verloren en meer andere schade bekomen en is in het Canadadok gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 19 januari. Door de sleepboot HERCULES is 16 dezer door de straat gesleept het schoenerschip EGINE, kapt. Pott, van Palermo naar Amsterdam met fruit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 8 januari. Kapt. Hintherthur, voerende het schip G.H. BETZ, van Macassar naar Amsterdam, en alhier aangekomen, rapporteert 2 december op 33°42' ZB 28°24' OL zwaar stormweer met hoge doorelkander lopende zee gehad te hebben, en zware brekers overkreeg, waardoor alles wat los en vast aan dek was overboord spoelde, en ook een gedeelte van het scheepsnaambord weggeslagen werd. Het schip lag geheel op zijde en rechtte niet voordat de lijgeschutpoorten opengestoten werden om het vele water van dek kwijt te raken.


Datum: 29 januari 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal, binnenkort, op nader te bepalen tijd, ten huize van mejuffrouw de weduwe IJ. Jansen, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het uitmuntend onderhouden koftjalkschip, genaamd JANTINA HILLINA, groot 58,98 tonnen, nieuwe meting, geclasseerd bij Veritas 3.3.1.1, met opgoed en toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende in het Loopende Diep, bij de Ossemarkt te Groningen, gevoerd door kapt. A. Forma. Om te aanvaarden en te betalen acht dagen na de toeslag. Inmiddels uit de hand te koop


Datum: 30 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij koninklijk besluit is aan F. R. Keen, kapt. van het Engelse schip ELFRIDA, van Plymouth, als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding der bemanning van het Nederlandse schip CATHARINA. op 6 december 1876, en de overbrenging der geredde naar Coruna, toegekend de zilveren medaille, alsmede een loffelijk getuigenschrift.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip ELISABETH MARIA, groot 724 tons, gebouwd in 1856, is door de makelaar Ed. C. A. Koli uit de hand verkocht aan de heer N. Brantjes, te Purmerend, en zal thans genaamd worden KOOPHANDEL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Appingedam op vrijdag 26 januari: het schoenerkofschip VOORWAARTS, groot 180 ton, gebouwd in 1840. NLG 4.405,-. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Volgens brief van kapt. Behrens, voerende het barkschip ZEENYMPH, was hij na een reis van 18 dagen, van Macassar te Banjoewangie aangekomen, ten einde water in te nemen. Kapt. Behrens dacht de 13e december naar Rotterdam te kunnen vertrekken. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Het Nederlandse schip FRISO, kapt. Faber, van Londen naar Bayonne, is volgens particulier bericht bij Kaap Breton gestrand, doch kan vermoedelijk worden afgebracht. De equipage is gered.
(opm: het schip gaat verloren; zie ook NRC 010277)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 januari. Tussen hier en Harlingen dreef gisteren een massa wrakhout, benevens gezaagd eikenhout, dat waarschijnlijk tot de lading van een of ander schip behoort, dat nabij onze kust verbrijzeld moet zijn. Door enige schippers is van dat hout opgevist en alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 3 januari. Het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, kapt. Vrijman, van Batavia naar Rotterdam, is na volbrachte reparatie van hier vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Holtenau overwintert het schip GEZIENA, kapt. Bontekoe.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 29 januari. Het Nederlandse schip A. & W.C. (opm: ARIE & WILLEMINA CORNELIA), kapt. G.J. Goedkoop, van Newcastle naar Soerabaija, alhier gepasseerd, heeft roer en zeilen verloren.


Datum: 31 januari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed. C. A. Koli, makelaar te Amsterdam, zal op maandag 12 februari 1877, des namiddags ten 3 ure, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in het lokaal De Witte Zwaan, Nieuwendijk aldaar, publiek verkopen het kopervast en gekoperd snelzeilende Nederlands schoenerbrikschip CONCORDIA, gevoerd geweest door kapt. M. Wildeboer. Groot volgens nieuwe meting: lang 33,07 meter, breed 7,07 meter, hol 3,66 meter, en alzo groot 202,35 tonnen. Het schip is in 1875 geopend geweest, en bij Veritas geclassificeerd +3/3 A. 1. 1. tot augustus 1879. En verder met deszelfs goed onderhouden en complete inventaris. Het voorzegde schoenerbrikschip ligt te Bristol (Engeland) en is inmiddels uit de hand te koop.
Informatie te bekomen bij bovenvermelde makelaar of bij de kapitein aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens particulier bericht uit Batavia, dd. 29 januari, is het schip A. & W.C., kapt. Goedkoop, met steenkolen van Newcastle naar Soerabaija bestemd, te Anjer aangekomen met verlies van roer en zeilen en zou vertrekken naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 11 januari. Het schoenerschip PIONEER, van Suriname naar Boston, is 7 januari zwaar lek met verlies van fokkemast en overgezeilde lading hier binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Langs Hellevoetsluis zijn in het afgelopen jaar binnengekomen 798 zeil- en 391 stoom-schepen, tegen 684 zeil- en 234 stoom-schepen in het jaar 1875, en naar zee gevaren 396 zeil- en 66 stoom-schepen, tegen 350 zeil- en 82 stoom-schepen in 1875. De vermeerdering van het aantal daar binnengevallen vaartuigen is voornamelijk toe te schrijven aan de minder gunstige toestand, waarin de Nieuwe Rotterdamse Waterweg in het vorig jaar verkeerde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 30 januari. Scheepsvrachten. Voor de voorhavens van Frankrijk werd heden gedaan tegen Ffrs.21,- om in de Noorderhaven, en Ffrs.17 per 30 hectoliter haver om in de Oosterhaven te laden. Voor het kanaal van Bristol (Oosterhaven laden) werd een schip van ongeveer 1.100 quarters haver gecharterd tegen Sh.15 per 10 quarters.


Datum: 01 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Enkhuizen is heden nacht het vaartuig VROUW GRIETJE, schipper Van der Meer, tegen de stenen dam geslagen. Het vaartuig is reddeloos verloren; de opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
- Te Hoogezand op donderdag 25 januari: het schoenerschip SYNE JACOBS, groot 153 ton, gebouwd in 1863, NLG 6.000,-. Koper J. J. Hofman te Bierum.
- Te Sappemeer op vrijdag 26 januari, het Nederlandse galjootschip GRIETJE EN TEUNKE, groot 99 tonnen, gebouwd in 1868, NLG 7.300,-. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip ULYSSES, kapt. Stom, van Cadix naar Amsterdam, is alhier gestrand; 19 man zijn door de reddingsboot gered, 7 verdronken. De kapitein en tweede stuurman zijn overboord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 27 januari. Aan het strand alhier is onder enig wrakhout aangespoeld een blad uit een journaal , waarop: Schip DIANA, kapt. J. R. Assing, uitgezeild van Elsvliet (opm: Elsfleth) in ballast naar ..... den ....
Alhier is aangespoeld een zwart geverfd naambordje, waarop met witte letters: JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 27 januari. Een gedeelte der lading van het bij Kaap Breton gestrande Nederlandse schip FRISO, kapt. Faber, van Londen naar Bayonne, is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 27 januari. Een naambord, zwart geschilderd, waarop met ingesneden vergulde letters ELEKTRA, is op Ile de Sein aan land gedreven. Het bord is 2,25 meter lang en 0,27 breed. het bord en het verguldsel zijn geheel nieuw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 17 januari. Het Nederlandse schoenerschip CONSTANCE, van St. Martin naar Wilmington, is bij deze plaats gestrand en zal waarschijnlijk wrak worden.
(opm: waarschijnlijk buitenlander).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Valparaiso, 15 december. Het Belgische schip MERCATOR, van Antwerpen herwaarts, is 15 november op het Stateneiland verongelukt. De kapitein Quedens, de tweede stuurman en nog zes man zijn verdronken, de overige zijn gered en alhier aangebracht.


Datum: 02 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het voor vijf jaren bij Huisduinen gestrande Italiaanse barkschip MANUELITA A, hetwelk sedert geheel onder het zand was verdwenen, is gisteren nacht door de storm uit het zand gewoeld en tegen het duin geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stoomboot van Sneek op Koudum is op het Heegermeer vergaan. Naar men zegt, zijn er 17 personen bij die ramp omgekomen, terwijl 35 werden gered. Nadere bijzonderheden ontbreken. Ook deelt men mede dat een veerschip van Sneek op Idskenhuizen met vier personen totaal is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag ochtend is de stoomboot van Geertruidenberg, varende naar Rotterdam, aan de Moerdijk zodanig tegen het havenhoofd gevaren, dat zij half vol water is gelopen en de reis niet heeft kunnen vervolgen. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het verongelukken van de stoomboot ULYSSES worden uit Egmond nog de volgende bijzonderheden gemeld:
De ULYSSES strandde des nachts, bij een hevige storm, drie kwartier benoorden Egmond. De reddingsboot was spoedig gereed, maar kon door de woedende zee het schip niet bereiken, en de toestand der equipage was toen zeer gevaarlijk. Men maakte gebruik van het vuurpijltoestel, en de wakkere bemanning van de reddingsboot slaagde er in, niettegenstaande de zee over het achterschip rolde en een woedende branding, ongeveer ten vier ure de bemanning te redden, uitgezonderd de kapitein, tweede stuurman, eerste, tweede en derde machinist, benevens de tweede hofmeester. De kapitein was des nachts door een stortzee overboord geslagen. Het schip is gebroken en de lading drijft langs het strand. Het schip zit bij vloed onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Volgens telegrafisch bericht van de eerste stuurman van het ten noorden van Egmond gestrande Nederlandse stoomschip ULYSSES, van Cadix herwaarts, zijn van de equipage omgekomen de kapitein, 2de stuurman, 1ste, 2de en 3de machinisten, benevens de 2de hofmeester; de overigen zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Velsen, 1 februari. Heden zijn alhier allerlei fragmenten aangespoeld van een sloep en delen van (vermoedelijk) een stoomschipscampagne, zoals riemen, ijzeren vlechtwerk en een sloep of giekstuk (wit geverfd), waarop met zwarte letters AMSTERDA; bij de M, die waarschijnlijk hiernaast heeft behoord, is het stuk afgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 februari. Kapt. Van der Veen, met het schip DIEUWERKE, alhier van Suriname binnen, rapporteert bij de Wester eilanden stormweer gehad te hebben, waardoor de marsra en vele zeilen verloren en de verschansing ingeslagen werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 januari. Het Bremer schip GALVESTON, kapt. Kohnenkamp, van Bremen in ballast naar New York, is alhier gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 januari. Het Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL, kapt. Humphreys, van Nieuwediep naar Cardiff, is alhier gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 30 januari. Door het schip RACHEL AMALIE is op 43°25' NB 11°20' WL gepraaid het schip LUDEWINA, van Newcastle naar Aveiro, met verlies van verschansing, watervaten, boten en zeilen. De LUDEWINA werd door eerstgenoemd schip van provisie voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 30 januari. Het stoomschip BONNY, alhier van Afrika aangekomen, brengt het bericht mede uit Grand Popo, dd. 22 december, dat de gezagvoerder van het Duitse (opm: waarschijnlijk het NL) brikschip ELMINA, liggende in de haven van Grand Popo, overleden was.
(Het Nederlandse schip ELMINA lag 27 december 1876 te Grand Popo).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 21 januari. Het brikschip CONSTANCE, van St. Martin met zout naar Wilmington, op Bald Head gestrand, is 19 januari, na de lading overboord geworpen te hebben, vlot- en te Wilmington aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Door bergers is te Muntok binnengebracht de schoener KRONPRINZ GUSTAV, van Hongkong naar Londen, met suiker enz; het schip was op strand te Karang Hadjee geabandonneerd, na vruchteloze pogingen om het af te brengen. Later is het schip, na 60 ton van de lading overboord geworpen te hebben, afgebracht. Het grootste gedeelte der lading is beschadigd. De kapitein is te Muntok om een overeenkomst omtrent het bergloon te maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het te Sundsvall in 1868 gebouwde onder Zweedse vlag varende brikschip SEALON, gevoerd door kapt. P. E. Sundholm, groot 325 ton of 922 kubieke meter; het schip is gekoperd en kopervast en uitmuntend voor de houtvaart geschikt, is liggende in het Westerdok alhier, te bevragen bij de cargadoors Vinke & Co., alhier.


Datum: 03 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 december. Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indië zegt:
Het opnemingsvaartuig HYDOGRAAF is 29 december uithoofde van het ongunstige weer onverrichterzake van de tocht om nogmaals onderzoek te doen naar de oorzaken van het vergaan der LUITENANT-GENERAAL KROESEN teruggekeerd.
De Java-Bode noemt dit bericht geheel onjuist. Zr.Ms. stoomschip HYDOGRAAF is noch door weer noch door stroom verhinderd het onderzoek in te stellen waarvoor het naar Langoendi werd gezonden. Het onderzoek heeft geen spoor van het wrak van de LUITENANT-GENERAAL KROESEN doen ontdekken, en het wrak was niet te vinden op de plaats waar de zeeofficier Scholten van Aschat meende dat het gelegen was.
Rapport van bevindingen is reeds ingediend en het doel, waarmede de HYDROGRAAF vertrok, mag geacht worden bereikt te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 januari. Het Nederlandse schoenerschip PLEIADEN, kapt. De Jonge, van Harlingen naar Trinidad, is hier van een anker voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 januari. De Nederlandse kof JANTJE MARTENS, kapt. Vegter, naar Nantes bestemd, heeft een anker en ketting verloren en is daarvan hier weder voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 31 januari. Het Nederlandse brikschip WILLEM VAN DER VOORT, kapt. Jaski, van Plymouth naar Barbados, alhier binnengelopen, heeft schade aan de zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 31 januari. De Nederlandse schoener ZEEHOND, kapt. P. Fenenga, 26 dezer van hier naar Genua vertrokken, is met verlies van waterstag en voortuig weder teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 1 februari. Het alhier gestrande Nederlandse stoomschip ULYSSES, van Cadix naar Amsterdam, is gebroken en zal weg zijn. De lading spoelt aan strand.
een slechte, maar zeer zeldzame foto van de gebroken ULYSSES op het
strand bij Egmond (coll. Nederl. Scheepvaart Museum, Amsterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 31 januari. De Nederlandse brik DE HOOP, kapt. Ouwehand, van Hamburg naar Buenos-Ayres, 26 dezer van hier vertrokken, is weder teruggekeerd met verlies van zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 31 januari. De Nederlandse schoener VERTROUWEN, ter rede van Penarth voor order van Groningen aangekomen, heeft order bekomen naar Gloucester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 30 januari. Het schip STAD NYBORG, kapt. Schuur, heeft de reparatie volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bahia, 12 januari. Het schip AUGUSTE, kapt. Lange, is 5 januari naar Atchin vertrokken na volbrachte reparatie en omtrent 420 ton steenkolen verkocht te hebben uithoofde er broeiing in de lading bestond en nadat dezelve weder herstuwd is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Vlissingen, à contant, op woensdag 7 februari 1877, 's middags 12 ure, op de Bierkaai, van het casco van het Italiaanse barkschip ROMA, liggende op de Kalootbank bij Rammekens, zijnde kopervast, de pompen met koper beslag, en de daartoe behorende inventaris, als zeilen, ankers, masten, staand en lopend want, rondhouten, kettingen, enz. Vóór de verkoping te zien.
Inmiddels uit de hand te koop; aanbiedingen daartoe te doen ten kantore van de heer Isenbaert, scheepsmakelaar te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het vergaan der stoomboot, tussen Koudum en Sneek varende, vernemen wij uit Workum de volgende nadere bijzonderheden:
Omstreeks vijf uur des namiddags was de Koudumse stoomboot, komende van Sneek, op het meer Fluessen in het gezicht van Galamadammen, toen de dwarszeeën de glazen verbrijzelden en het schip plotseling vol water liep. De passagiers, merendeels bewoners van de Zuidwesthoek, vluchtten op het dek, waar zij achtereenvolgens stierven, naar sommige twaalf, naar ander bericht zeventien. Een boer uit Workum, de dood voelende naderen, zette zijn zoon op de schoorsteen, zodat deze behouden bleef. Eerst de volgende ochtend half acht werd de schipbreuk van de Galamadammen uit ontdekt. Het getal der geredden en der omgekomenen is nog niet met zekerheid bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men leest in de Amsterdamsche Courant:
Heeft een onzer uitstekendste schrijvers, wij bedoelen Jonathan, in zijn Waarheid en Droomen, met diep gevoel en treffende eenvoud geschetst, wat er véél achter de weinige woorden van een enkele, gewone doodsadvertentie schuilen kan, zijn schone opmerkingen zijn niet minder van toepassing op de korte, dorre, maar zóveel zeggende scheepvaart-
berichten. Het eenvoudige: “binnengekomen uit een havenplaats”, of het; "alles wel aan boord" in een praaibericht uit verre zeeën, welk een blijde boodschap, welk een schat van zielenvreugde, ligt in die weinige letters opgesloten! Maar daarentegen, welk een verpletterende, duizelingenwekkende slag brengen soms die korte tijdingen, even onverhoeds, het ouderhart of vrouw en kroost toe!
Zo, bij voorbeeld, gisteren: "ULYSSES gestrand, kapitein verdronken."
In die enkele woorden vernam een vader, te midden van zijn dagwerk op onze drukkerij, eensklaps de jammerlijke dood van zijn zielsgeliefde zoon, een man in de kracht des levens, slechts 37 jaar oud, zelf gelukkig echtgenoot en vader, en die zich door voorbeeldig gedrag, gehele toewijding aan zijn beroep en degelijke studie, van scheepsjongen, onvermoeid en met inspanning zijner beste krachten, op de loffelijkste wijze had opgewerkt tot de rang van kapitein op een der stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, een ware ereplaats, daar zij de keus uit de beste mannen van het vak heeft.
Zo nabij getuige van de onbeschrijfelijke vadersmart, die een enkel scheepsbericht, in zijn ijzingwekkende kortheid, kan veroorzaken, dachten wij met innig meegevoel aan zo velen, die door dezelfde scheepsramp even diep getroffen worden, en zullen onze lezers, die gewis, evenals wij, zo vaak door de kracht der gewoonte als het ware gedachteloos die korte, maar zoveel betekenende tijdingen lezen, deze woorden van rouwbeklag niet misplaatst vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 december. Vrachten. De toestand is geheel dezelfde gebleven, en zijn bijna geen afdoeningen te vermelden. Suiker of andere lading naar Nederland is zo goed als onverkrijgbaar. De laatste afdoening was tot NLG 50,-. Gouvernementskoffie werd tot NLG 67,50,- geaccepteerd. Naar Kanaal werd GBP 3,- betaald. Voor Amerika werd niets opgenomen. Naar Melbourne werd GBP 1,10,- a GBP 1,12/6,- betaald. Voor stoomschepen is zwaar goed moeilijk verkrijgbaar, en wordt tabak nog weinig aangevoerd. Voor suiker naar Marseille wordt enige ruimte gevraagd. Kustvrachten zijn niet in de markt. Voor de Perzische Golf wordt een scheepje van 4.000 picols gezocht. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: OCEAAN à NLG 67,5,-, 260 last koffie uit de Oosthoek, NLG 47,5,-, rijst van Batavia naar Amsterdam; PETRONELLA à NLG 67,5,-, 260 last koffie te Batavia naar Amsterdam; NOORDZEE KANAAL à NLG 67,5,-, 260 last koffie, NLG 52,5,- suiker van Samarang naar Amsterdam; NOACH IV à NLG 50,- suiker, NLG 92,5,- arak, NLG 55,- peper, NLG 85,- huiden; NLG 30,- tin, hier te laden naar Rotterdam; PRINSES AMALIA, NLG 80,- suiker, NLG 90,- koffie en rijst, NLG 100,- tabak, NLG 120,- indigo naar Amsterdam. Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: TROMP, ZUID-HOLLAND, FERDINAND EN LOUIS, NOACH III en L.J. ENTHOVEN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 31 januari. In de afgelopen nacht heeft hier een hevige noordwester storm gewoed, waardoor het water tot aan de kruin der dijken steeg en er op onderscheidene plaatsen overheen liep. Er bestond grote vrees voor een doorbraak, die verschrikkelijke gevolgen zou hebben gehad. Hier en daar zijn kleine breuken veroorzaakt, die met alle mogelijke hulp worden hersteld. De Loodsrinkelaar, die met kettingen en bussen aan het hoofd was gemeerd, is, doordien de meerpaal uit de grond vloog, tegen de dukdalven geslagen en gezonken; twee man der opvarenden zijn daarbij omgekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij Huisduinen is het wrak van het voor vijf jaren aldaar gestrande Italiaanse barkschip MANUELITA A, hetwelk sedert geheel onder het zand was verdwenen, door de storm uit het zand gewoeld en tegen het duin geworpen. De kopers ervan, die hun geld reeds verloren waanden, kunnen nu gemakkelijk hun wrak slopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 februari. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier is met goed gevolg te water gelaten het sloepschip FESTINA LENTE, zullende gevoerd worden door stuurman G. Jongejan, bestemd voor de beugvisserij voor rekening van de heer J. Ruizeveld te Pernis.


Datum: 04 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. v. d. Kuijl te water gelaten de sleepschroefstoomboot, genaamd PRESTO, voor rekening van de heer A. M. Langeveld te Hardinxveld. De machine wordt vervaardigd bij de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 februari. Door de Deense stoomboot PHÖNIX, van Pillau naar Antwerpen bestemd, is alhier binnengesleept het Franse schoenerschip MARGUERITE, van Havre, geladen met hout, door de equipage verlaten en in ontredderde staat, welk schip de 1ste dezer op hoogte van Texel drijvende gevonden en door gemeld stoomschip op sleeptouw genomen werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 februari. Het Amerikaanse schip JOHN E. KIMBALL, kapt. Humphreys, van Nieuwediep naar Cardiff bestemd, met de storm van l.l. dinsdag over de banken in het Schuitengat geslagen, zit daar thans tot het tussendek vol water; met stoompompen hoopt men het schip weer vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 februari. Bij Terschelling zit thans hoog tegen de duinen het Noord-Duitse schip GALVESTON, dus moeilijk of in het geheel niet af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. Het Nederlandse schoenerbrikschip BERNARDUS GODELEVUS, kapt. Wagenaar, van Cardiff naar Rio Grande, is 27 januari Lezard NO. 12 Engelse mijlen afstand gepraaid met stukgeslagen verschansing en grote boot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 januari. (per telegram.) Een bodemerij groot NLG 87.000,-, te Rio Janeiro genomen ten behoeve van het Franse schip GAULE, kapt. Caru. van Liverpool, laatst van Rio Janeiro, alhier aangekomen, tot heden niet betaald zijnde, is op schip en lading arrest gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een tjalkschip, groot pl.m. 100 ton, zittende op de werf van G. Nieland, te Kiel-Windeweer, provincie Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De aangekondigde veiling van het Nederlandse schoenerbrikschip CONCORDIA op 12 februari e.k. zal geen voortgang hebben, als zijnde het schip door de makelaar Ed. C. A. Koli uit de hand verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 februari. Het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Lange, van Newcastle naar Atjeh, met schade te Bahia binnen, heeft volgens brief van de kapitein de reis voortgezet met een restant lading van 1.500 ton kolen, zijnde het overige wegens bespeurde verhitting gelost en verkocht.


Datum: 05 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. De stoomboot STAD AMSTERDAM van de Maatschappij Nederland, ten elf ure te IJmuiden, was ten 2¾ uur voor de stad en loste enige saluutschoten. Na in de Oosterdoksluis voor de spoorwegbrug gehaald te zijn, werd deze ten 3¾ uur geopend, en een uur later lag het lange schip gemeerd aan twee ducdalven in het Oosterdok. (opm: dit stoomschip was eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Zie ook NRC 060277).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het vergaan van 't Koudums stoombootje WILLEM III op het Fluessenmeer vernemen wij nog enkele bijzonderheden. Het aantal passagiers was onbekend; de kaartjes zouden onderweg afgegeven worden. Een passagier voor Koudum heeft te Sneek geweigerd mee te gaan, wegens het gevaar van de storm op 't meer. Te Heeg was reeds een der raampjes gebroken, doch men heeft de waarschuwingen in de wind geslagen. Bij het zwenken in de Koudumerhoek was de schroef stuk, brak het roer af en stroomde het water de glazen binnen. Men redde zich zoveel mogelijk op het dek, bleef daar de nacht door tot knieën of heupen in 't water staan, en twistte over de weinige plaats op de stoomketel. Een matroos liep onophoudend op het dek heen en weer en bleef zodoende ongedeerd. Er zijn nu reeds zeventien lijken aangevoerd. De geredden zijn gelukkig allen in 't leven behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 30 december. Het Nederlandse brikschip IDA, kapt. Kuipers, is bevracht om hier wol te laden naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december. Het Duitse barkschip CHRISTINA, kapt. Lindemann van Semarang met suiker naar het Kanaal is bij Cheribon lek op strand gezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 2 februari. Het schip CAROLINA, kapt. Hansen, met een lading sinaasappelen en citroenen, is in de Noordzee door het volk verlaten en met verlies van raas en stengen drijvende gevonden en door het stoomschip HANSA alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 2 februari. In de nacht van 31 januari, is bij het eiland Juist, een schip verongelukt en de bemanning daarbij omgekomen; zes lijken zijn te Juist reeds aangespoeld; aan een daarvan heeft men een gouden ring gevonden, waarop gegraveerd A.S. Ook zijn enige brieven opgevist, met het jaartal 1850, betrekking hebbende op het schip HARMONIE, van Flensburg, kapt. Asmussen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen. Oostmahorn, 3 februari. JONGE JACOB, kapt. Venema, Newcastle met enige schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, zondag 4 februari. Omtrent de aankomst van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN vernemen wij thans dat die boot na de 30e januari te 4 uur bij Dungeness te zijn gekomen, en daar te vergeefs 4 uur lang op een loods te hebben gewacht, de 31e 's namiddags te 4 uur 15 minuten bij de uiterton van het Schulpengat was genaderd. Daar echter ook geen loods bespeurende, besloot de kapitein gedurende de nacht op en neder te houden en de dag af te wachten. Het schip had dus de 31e 's namiddags te half zes binnen kunnen zijn, indien zich een loods vertoond had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 31 januari. De geweldige orkaan, die gisteren en heden nacht woedde, heeft het schip SOPHIA, kapt. Egberts, bij Pogum hoog op het strand geworpen, doch het zit niet gevaarlijk. Het is met haver van hier naar Londen bestemd, en zal waarschijnlijk moeten lossen om weder vlot te komen.


Datum: 06 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Nopens de gisteren hier aangekomen stoomboot STAD AMSTERDAM, kapt. Boon, vernemen wij nog, dat dit schip behoort aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en primitief (opm: aanvankelijk) bestemd was voor de vaart op Amerika; thans echter is de boot in huur bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de officieren dragen dan ook het uniform van die maatschappij. Het is een gewichtig feit voor Amsterdam, dat zulk een stoomschip door het nieuwe kanaal is binnengekomen, vooral zo kort na de gewoed hebbende stormen, die deden vrezen voor verzanding in de havenmond. Een menigte mensen waren dan ook langs de buitenkant en aan de Oosterdoksluis getuige van het schouwspel, dat het met vlaggen getooide schip de sluis doorging.
Ook de burgemeester en andere autoriteiten waren op de sluis tegenwoordig.De doortocht van de Oosterdoksluis ging gemakkelijk; alleen het geheel rondzwaaien van het schip, waarbij een tweetal sleepbootjes assistentie verleende, kostte enige moeite. Wij vernemen dat de diepgang 52 decimeter bedraagt en dat een groot deel der lading te Marseille is gelost, o.a. in een stoomboot der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die toch met weinig lading naar Nederland bestemd was. Enige kolonialen en 8 schepelingen der marine waren als passagiers nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Terschelling: In de jongste storm kwam het Amerikaanse schip JOHN E. KIMBALL, kapt. Humphries, hier aan het strand. Aan redding van het schip was geen denken; redding van de wal durfde niemand wagen. Noodseinen werden gehesen, maar wie zou in zulk vliegend weer naar buiten gaan? Eén vaartuig ging uit; maar kwam spoedig terug; men moest het opgeven. Toen besloot onze wakkere postschipper op Harlingen, de heer De Haan, te beproeven wat andere onmogelijk scheen; hij bemant zijn vaartuig met 12 wakkere lieden, gaat onder 't bulderen van wind en golven in zee, komt bij het gestrande schip, stoot er tegen aan, bekomt ernstige schade aan de boeg van zijn eigen schip, is herhaaldelijk in gevaar om door de hevige branding tegen het grote schip aan te bonzen en verbrijzeld te worden of te zinken, doch heeft eindelijk het geluk, na enige keren teruggeslagen te zijn een tros van het vermeld schip te grijpen, aan boord te halen en de 25 mensen, waaruit de equipage bestaat, voor hun huisgezin en voor hunne familie te behouden en aan wal te brengen.
Wij behoeven bij deze eenvoudige mededeling niets meer tot lof van onze De Haan te voegen; alleen komt het ons niet ongepast voor, hier mede te vermelden, dat dit zijn eerste proefstuk niet was; hij is toch reeds viermaal bekroond, zo door ons gouvernement als door dat van andere staten en ontving van de keizer van Duitsland het grote erediploma, een prachtig schilderstuk, en wellicht het eerste dat door de keizer aan een vreemdeling werd geschonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt, dat naar alle waarschijnlijkheid in de storm op 31 januari jl., in de buitengronden van Vlieland, met man en muis een schip is vergaan, waarvan drie wrakken op het strand zijn geslagen, die van buiten licht blauw geverfd en vanbinnen donkerbruin zijn; tussen de inhouten (opm: spanten) zat rogge, zodat men vermoedt, dat het schip daarmede beladen is geweest. Ook is er reeds een lijk aangespoeld, gekleed in blauw wollen hemd, trui en onderbroek, blauw lakense broek, grijze kousen, gemerkt E. H. Die klederen waren ook met rogge bedekt. Op strand is een kaartje gevonden, waarop staat Carlo Pedretti. Voorts zijn er vele losse gedroogde appelen aangespoeld en zijn 25 zijden spek, 3 vaten Amerikaans vet, gemerkt B. S., en enige ledige vaten aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Zierikzee:
Bij de storm op jl. dinsdag zijn wij op dit eiland er betrekkelijk al zeer gelukkig afgekomen. Hier in de stad heeft het zeewater wel ongewoon hoog boven kaden en straten gestaan, doch de vloedplanken en waterkeringen waren overal in goede staat en alleen op enkele punten is wat water doorgekomen, zonder echter veel schade aan te richten. Met de dijken en zeeweringen is het ook goed gesteld. Wel zijn hier en daar gaten in de steenglooiingen geslagen en is het plankier van 't houten havenhoofd enigzins beschadigd, doch daarbij is het gebleven. Als een bijzonderheid verdient vermelding, dat o. a. een punt van de zeedijk, dicht bij de woning van de lichtwachter aan het havenhoofd, een poos lang als door een stormram gebeukt is geworden door een groot wrakstuk van het in de Roompot gestrande en tijdens de storm van dinsdag geheel verbrijzelde Griekse barkschip EMBORIANI. Gelukkig bleek de dijk tegen de aanvallen van deze toevallige stormram bestand te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op donderdag 1 februari: het Nederlandse schoenerschip AFIENA, groot 151 tonnen, gebouwd 1859, NLG 3.140,-. Koper Jacob G. Hoetjer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 februari. Alhier is aangespoeld een wit geschilderd naambord, waarop met blauw ingesneden letters: FRANKLIN. Nog zijn hier verschillende goederen aangedreven, als: cederhouten balken, eiken en andere planken, vaten reuzel, zakken meel, gedroogde appelen, spek enz., alles vermoedelijk afkomstig van een in de nabijheid van dit eiland verbrijzeld schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 februari. Het op Terschelling gestrande Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL, kapt. Humphrey, van Nieuwediep naar Cardiff, is vol water, hier en daar is enige ontzetting in de lassen te bespeuren, het zal worden afgetuigd en de inventaris naar het Nieuwediep worden gebracht. De heren Zeilmaker & Co zullen een proef nemen om het schip met tonmolens te lichten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 5 februari. Volgens particulier bericht d.d. Ternate 23 november was het Nederlandse barkschip ONRUST, kapt. Pauls na een reis van 133 dagen van Shields aldaar aangekomen. Alles is wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 29 januari. Het Nederlandse kofschip TITIA JACOBINA, kapt. Klein, te huis behorende te Sappemeer, van Rotterdam naar St. Brieux, is ten gevolge van aanzeiling gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 februari. Het hier van Londen binnengekomen schip HENDRIK EN LAURENS, kapt. Jansen, is lek, heeft gebroken boom en ingeslagen vallicht, en enige andere schade aan tuig en schip bekomen.


Datum: 07 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Vlissingen, à contant, op vrijdag 16 februari, des morgens ten 10 ure, van het casco van het Russische barkschip ANNA UND OLGA, gevoerd geweest door kapt. H. A. Schultz, liggende aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde, mitsgaders ankers, kettingen, sloepen, rondhouten, zeilen en verdere inventaris van voornoemd schip, gedeeltelijk liggende bij het schip en in en bij het pakhuis De Oostersche Kerk. Daags te voren te zien.
Voor inlichtingen en conditiën gelieve men zich te vervoegen franco bij de heer A. Benier, Russisch consulaat te Vlissingen, of bij de heer Jacq. Langlois, dispacheur te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 5 februari. Het Engelse barkschip CARISBROOK, kapt. Crighton, van Genua en Livorno met stukgoed naar Hamburg, is op de hoogte van Schiermonnikoog totaal verongelukt. Van de equipage is slechts een jongen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 3 februari. Kapt. Venema, voerende het Nederlandse schip JONGE JACOB, van Newcastle alhier binnen, rapporteert slecht weer te hebben doorgestaan en in de Noordzee veel wrakhout, kussens, een stuurrad enz. te hebben zien drijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 februari. Heden morgen is alhier aangekomen de Bremer stoomboot SIMSOM. Deze zal trachten het Bremerschip GALVESTON, kapt. Kohnenkamp af en te brengen. Men twijfelt aan de goede uitslag, omdat het vaartuig hoog aan de duinen zit en bij gewoon water niet door de branding kan komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 3 februari. Volgens een van Canavieros ontvangen telegram is het Nederlandse brikschip ANNA MARIA, kapt. J.G. Carst, van Harlingen, van Rio Janeiro met hout beladen, op de baar aan de grond geraakt en blijven zitten en zal denkelijk geheel wrak zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 1 februari. In de nacht van 30 op 31 januari zijn de beide postschepen van hun ankers geslagen; het ene is verbrijzeld, het andere zit bij Wierum aan de dijk. Ook het inklaringsvaartuig is van zijn ankers geslagen doch heeft geen noemenswaardige schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 6 februari. Scheepsvrachten. Evenals de vorige week werd gedaan tegen Sh.14/- voor de kolenhavens aan de Oostkust of Sh.16/- Londen of de Oostkust, per 10 quarters haver, om in de Noorderhaven te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 februari. Heden is alhier van Londen binnengekomen het schip FROUKJE DIJKSTRA, kapt. Van Dijk, met zware schade aan zeilen, boegspriet, ingeslagen roef, enz., en is lek. Het heeft anker en ketting laten slippen om schip en lading te behouden.


Datum: 08 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Friese bladen vind men een treffend verhaal van het vergaan der stoomboot WILLEM III, in de nacht van 30 op 31 januari.
De stoomboot WILLEM III, varende tussen Stavoren en Sneek, had dinsdag 30 januari, des namiddags 2 uur, laatstgenoemde plaats verlaten. Uithoofde van de marktdag was het getal passagiers zeer groot en bedroeg ruim 40; met de bemanning bevonden zich ongeveer 43 mensen aan boord, waaronder 4 vrouwen. Met het oog op de steeds in kracht toenemende storm, was men zo spoedig mogelijk vertrokken, zodat nog enige passagiers te laat kwamen en achter moesten blijven.
Des namiddags stak de storm hevig op, het roer werd stukgeslagen of de schroefbladen werden beschadigd en het schip werd een speelbal van de wind. Twee der kajuitsramen bezweken voor de druk van het water; woedend drongen de golven naar binnen; wel beproefde men het indringen weder te stuiten door de openingen met zakken te vullen, doch toen ook dit vruchteloos bleek, snelden alle passagiers naar boven; door de wind gedreven, begaven alle zich naar dezelfde kant; de ranke boot, door dit overwicht bezwaard, helde over, de kajuitsramen aan die zijde braken en nu was geen redden meer mogelijk. De boot begon te zinken en dreef tot nabij het Feitezand, waar ze vast raakte.
Een vreselijke avond en nog vreselijker nacht volgden nu; de passagiers hadden op de voor- en de achtersteven der boot een schuilplaats gezocht en klemden zich met kracht der wanhoop aan de verschansing vast; door de storm voortgezweept, joegen sneeuw- en hagelbuien hen in het gelaat, terwijl de overboord slaande golven hen overstroomden. Reeds om 8 uur hadden twee der passagier de geest gegeven. Het waren een oude vrouw, de wed. Thijs Seekles-Altenburg uit Oosterwierum, met hare dochter Sybregje, die te Oudega, bij een daar getrouwde dochter zou gaan logeren; toen volgde Aaltje R. Hoekstra van Lutkewierum (of Dozum); door koude bevangen zonken zij ineen en werden door de wind over het dek heengeslagen, zodat hunne lijken de volgende dag bijna onkenbaar waren. Sijmentje Kleinsmit, woonachtig onder IJsbrechtum, die hare ouders te Oudega zou gaan bezoeken, sloeg overboord; haar lijk werd eerst gisteren gevonden. Zolang mogelijk had men getracht door schreeuwen de aandacht te trekken, doch nu begon de wanhoop zich van allen meester te maken. Te midden van het geloei van de storm hoorde men niets meer dan de laatste snikken der stervenden, de laatste wanhoopskreten. Dicht naast elkaar, met de lichamen trachtende elkaar te verwarmen, zaten A. Pruiksma en Gerben F. van der Wal, beiden van Nijega. De eerste had reeds twee in zijn armen zien bezwijken. Tot 12 uur toe hielden het beiden vol; toen voelde Van der Wal zijn krachten minder worden, de armen werden slapper en langzamerhand zonk hij ineen. Op de nog warme plaats naast de schoorsteen had IJ. de Jong van Warns een plaatsje gevonden; hij had het zoontje van D. IJ. Hoekstra van Koudum bij zich genomen en zo goed mogelijk onder zijn jas geborgen. Toen Hoekstra zijn levensgeesten voelde verdwijnen, richtte hij zich nog een ogenblik op: "De Jong, zorg voor m'n jongen," riep hij, en De Jong drukte het knaapje vaster aan zijn borst en dekte de jas geheel over hem heen, opdat hij niet zou zien hoe zijn stervende vader ineenzonk en overboord sloeg.
Eerst om 8 uur in de morgen daagde hulp; schipper Kool was de eerste die de stoomboot bereikte en de nog levenden aan boord van zijn schip overbracht.
Men beweert dat het getal doden op 17 moet worden gebracht, zodat er nog drie lijken verloren zijn. Met zekerheid kan hiervan niets worden gezegd, daar het juiste getal passagiers niet bekend was. De gehele dag hebben de schepen het meer in alle richtingen doorkruist, doch geen buiten de drie genoemden gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Op strand alhier is aangespoeld een scheepsnaambord, waarop met gele letters 18 MARIE 70.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wolgast, 30 januari. Het brikschip LUISE, in oktober ll. uit Nederland vertrokken, is de 25ste januari Elseneur gepasseerd. Het was tweemaal in Noorwegen voor stormweer en tegenwind binnengelopen en is thans op de binnenrede van Kopenhagen gesleept om tegen het ijs beveiligd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Terschelling, bij open water, op dinsdag 13 februari 1877, van de complete en nieuwe inventaris, van het gestrande Noord-Duitse schoenerschip JOHANNES, gevoerd geweest bij kapt H. Assing.
Informatie is te bekomen bij de heer P. T. Krul, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het snelzeilend Duitse brikschip BERTHOLD, groot 271,47 tonnen, of 769,03 kubieke meter, in 1864 te Stettin gebouwd van eikenhout, geclassificeerd bij Veritas, 3/3. 1. 1., met deszelfs complete inventaris, liggende in de Nieuwe Haven te Schiedam, alwaar het is te bezichtigen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de cargadoors A. Prins & Co., aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 5 februari. Dezer dagen is van de werf van de heer F. van der Werf te water gelaten een tjalkschip, genaamd KOOPHANDEL, groot 115 ton. zullende bevaren worden door schipper W. Koning.


Datum: 09 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Hoogezand, op maandag 29 januari: het schoenerschip MARIA SINNIGE, groot 179 ton, gebouwd in 1865: voor NLG 7.200,- verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip JANNETJE, groot 654 ton, gebouwd in 1853, is door tussenkomst van de makelaar Ed. C. A. Koli uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, groot 756 ton, gebouwd in 1858, is uit de hand verkocht voor NLG 32.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Volgens brief van kapt. Goossens, voerende het Nederlandse schip HERSTELLING, van Rotterdam naar Villanova, was hij ten gevolge van slecht weer, doch in goede staat, te Torbay binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 februari. Het schip MORGENSTER, kapt. Dekker, heeft in de baai van Biscaye in een zware storm een gedeelte der verschansing verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een boeierschuit en paviljoenschuit met complete inventarissen. Te bezichtigen op de scheepstimmerwerf bij T. van Duijvendijk, te Lekkerkerk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag, de 14de februari 1877, des namiddags te één uur, zal ten overstaan van de deurwaarder Frederik Hendrik Bahle te Utrecht, publiek om contant geld worden verkocht een vaartuig, zijnde overdekte hektjalk, zeer goed onderhouden, genaamd DE JONGE WIEBE, groot volgens meetbrief 55 tonnen, met alle daarbij behorende losse en vaste goederen. Gemeld vaartuig is liggende buiten de weerdbarrière over de Kraansteeg nabij de sluis te Utrecht, alwaar de verkoop ook zal plaats hebben en hetzelve is te bezichtigen. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop, te bevragen ten kantore van voornoemde deurwaarder, Steenweg, D373.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op zaterdag de 24e februari 1877, des avonds te 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, voor de Wed. kapt. J.P. Puister, tegen contante betaling, publiek verkopen het Nederlands schoener-galjootschip genaamd WILLEMINA, groot 127 zeetonnen, oude meting, laatst bevaren geweest door kapt. L. Nadost, thans liggende te Groningen, met inventaris. Nadere informatiën te verkrijgen bij de heer J.R. Engelsman te Veendam en de heren Wijnne & Barends te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst 4 februari. Scheepsvrachten. De laatste tijd werden de volgende Nederlandse schepen hier bevracht. De 3/m. schoener ASTROOM, kapt. Siegel, naar Fernambuck voor order tot 40 sh. met 5% per ton bruto gewicht; de brik JOHANNA, kapt. De Groot, naar Fernambuck tot 45 sh. met 5% per ton meel bruto gewicht; de brik CORNELIA MARIA, kapt. Scherpbier, naar Rio Janeiro tot 45 sh. met 5% per ton meel bruto gewicht; de schoener HELENA FLORENTIA, kapt. Rozenbeek, van Rettimo met Johannesbrood naar Engeland tot 40 sh. per ton, 35% verhoging wanneer het schip naar Petersburg bestemd wordt; de brik REPRICE, kapt. Lieffijn, van Smirna naar Engeland tot 40 sh. per ton; de schoener ZWERVER, kapt. Schuth, zeevaart, kapt. Ritzes, met ledige vaten om te Gallipoli, Taranto of Brindisi olie te laden, tot 45 sh. per ton naar Engeland, 30% vrachtverhoging voor Petersburg; de schoener BROEDERTROUW, kapt. Brongers, met ledige vaten om te Messina of Mytelena olie te laden, tot 48 sh. per ton naar Engeland, 30% vrachtverhoging naar Petersburg. – Men vestigt de aandacht van scheepsgezagvoerders op het feit, dat men hier even zo graag de schepen geclassificeerd in de Peruaanse Lloyd neemt als zulke die klasse hebben bij de Franse Veritas.


Datum: 10 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank, op dinsdag 6 februari: het Nederlandse schoenerschip EBENHAEZER, groot 131 tonnen, gebouwd in 1874, NLG 11.100,-. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij de laatste storm is nog op de Zuiderzee vergaan het tjalkschip van schipper Veldhuizen, die enige dagen te voren de haven van Lemmer had verlaten. De schipper, diens zoon en de knecht hebben bij dit ongeluk het leven verloren. De vrouw bevond zich voor deze reis toevallig aan wal. Het lijk van de schipper moet reeds gevonden zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het vergaan van het stoomschip ULYSSES verneemt het Handelsblad van bevoegde zijde nog enige belangwekkende bijzonderheden.
Na op verschillende plaatsen in de Middellandse Zee lading te hebben ingenomen, hoofdzakelijk bestaande uit wijn, olijfolie, sinaasappelen en looderts, verliet het stoomschip ULYSSES de 22ste januari jl. Cadix, met bestemming naar IJmuiden. Bij Dungeness werd een loods aan boord genomen en koers gezet naar bedoelde havenmond.
Gaandeweg evenwel werd het weer zó stormachtig dat noch kapitein noch loods het raadzaam achtten op de Noordzeehoofden aan te houden, en derhalve werd besloten dóór te gaan naar het Nieuwediep. Bij het naderen van de Hollandse wal op de hoogte van Egmond en Petten werd het zicht evenwel zó slecht en kwam de storm thans uit het noord westen met zulk een woede opzetten dat kapitein en loods overlegden niet verder dóór te lopen, doch liever op zee te blijven.
Men stroomde dus tegen wind en zee op om de West. Hoezeer de storm nog voortdurend scheen toe te nemen bleven schip en machine zich goed houden en werd nog steeds enige vooruitgang bespeurd.
Ten ongeveer 9 uur des avonds van de 30ste bleek echter op eenmaal, dat het stuurgerei onklaar was geraakt. Onmiddellijk werden de gereedliggende stuurtalies ingehoekt (het achterstuurrad was reeds vroeger door een zee weggeslagen) en daarmede werd, na schier bovenmenselijk poging, het schip, dat dwarszees was gevallen, zo goed mogelijk weder met de kop om de West gebracht. Het is in die tijd, terwijl het schip stuurloos lag, dat de gezagvoerder met een stuk der reling, waaraan hij zich vasthield, door een stortzee, die tevens nog een sloep medenam, overboord werd geslagen. Vroegere stortzeeën had ook reeds logieskappen en machinekap ingeslagen en gedeelten der reling medegenomen.
Omstreeks 12 uur des nachts was het roer met de stuurtalies niet meer te regeren en was stranding alzo slechts een kwestie van tijd geworden, duidelijk zag men de vuren van Egmond dan ook meer en meer naderen.
Omtrent het tijdschip zelve waarop de stranding heeft plaats gevonden, lopen de inlichtingen nogal uiteen; vermoedelijk heeft het schip des nachts ten plus/minus 1 u. á 1 u. 30 m. voor het eerst gestoten. Tot dat ogenblik toe schijnt de machine nog te hebben gedraaid, daarna heeft het personeel de machinekamer verlaten, en, met overige bemanning een schuilplaats gezocht op dek achter de dekhuizen en later in het tuig. Het schip brak weldra met een zware slag in tweeën.
Bij het aanbreken van de dag werd het schip van de wal gezien, en, nadat eerst nog vergeefse pogingen waren aangewend om een lijn over het schip heen te schieten, de reddingboot te water gebracht en daarmede de bemanning, bestaande uit 20 personen en de loods, gered. De 1ste, 2de en 3de machinist, de 2de stuurman benevens de 2de hofmeester hadden echter in die tijd reeds den dood op het wrak gevonden.
De ULYSSES was nog slechts vier jaren oud, gedurende welke tijd het schip uitmuntend bleek te voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het in het vorige nummer medegedeelde uitvoerige verhaal van het vergaan van de stoomboot WILLEM III, op de Fluessen, was ontleend aan de Friesche Zuidwesthoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De scheepsbouw te Liverpool in het vorig jaar. De algemene lusteloosheid des handels in de loop van het jaar heeft een geringe vermindering in de aanbouw van schepen aan de oevers van Mersey teweeggebracht. Ongeveer 37.250 tons in zeil- of stoomschepen zijn door de verschillende werven opgeleverd. De heren Bowdler Chaffer & Co. te Seacombe hebben sedert januari 1876 zeven schepen te water gelaten, waaronder 4 stoomschepen; de totale inhoud bedraagt 7.338 ton. Gebroeders Laird te Birkenhead lieten in de loop des jaars aflopen of voltooien acht schepen met gezamenlijke inhoud van 6.150 ton; onder deze waren zes stomers en het oorlogsschip GRIFFON. De werven ten zuiden van Liverpool hebben het tamelijk druk gehad. De firma H. H. Potter & Co. heeft 8.474 ton inhoud afgeleverd in elf schepen, waaronder slechts één stoomboot. Thomas Royden en Zonen bouwden zeven schepen (waaronder één stoomboot) tezamen 7.610 ton inhoudende. R. & I. Evans hebben drie zeil- en één stoomschip gebouwd met een inhoud van 4.918 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk aan Zee, 9 februari. Een op het strand van Velzen aangespoeld en alhier begraven lijk is op verzoek van belanghebbende opgegraven en erkend voor dat van de 1ste machinist van het gestrande stoomschip ULYSSES. Het is naar Amsterdam overgebracht om aldaar te worden begraven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 februari. De Bremer stoomboot SIMSON, hier gekomen om het Duitse schip GALVESTON, kapt. Kohnenkamp, af te brengen, zal reeds heel spoedig weder vertrekken, omdat het voorshands onmogelijk is dat doel te bereiken. Er is een akkoord gemaakt met de boeren om de tuigage naar de haven te vervoeren à NLG 5,- de vracht.
Men heeft nog enige hoop om de JOHN H. KIMBALL af te brengen, ofschoon het water er uit- en inloopt en het schip al begint te werken.


Datum: 11 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, is door het Departement van Koloniën ten behoeve der Bataviasche Havenwerken aan de firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven opgedragen de vervaardiging en levering van twee stoombaggervaartuigen, ingericht om ieder met een enkel stel emmers te kunnen baggeren tot een diepte van 4,88 meter onder de waterlijn, minstens 150 ton per uur zand, grind of modder. De hoofdafmetingen der tweelingschroef-stoomwerktuigen (compound systeem) zijn: diameter hoogdrukcilinder 406 millimeter, lagedrukcilinder 705 millimeter, zuigerslag van beide 610 millimeter.
Verder twee stoomklepvaartuigen (hopperbarges), elk groot 600 ton. De hoofdafmetingen der schroefstoomwerktuigen (compound systeem) zijn: diameter hoogdrukcilinder 608 millimeter, lagedrukcilinder 1.054 millimeter, zuigerslag van beide 684 millimeter.
Deze vier vaartuigen moeten volledig ingericht worden om via het Suezkanaal te kunnen stomen naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden ochtend heeft de stoomboot WILLEM II, welke ten 7 ure met passagiers en goederen van de Boompjes afvoer naar Mannheim en tussengelegen plaatsen, op de hoogte van Fijenoord averij aan de machine bekomen, tengevolge waarvan zij voor anker is blijven liggen tot 12 ure. Na gedane herstelling is de reis verder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Almelose stoomboot, die donderdag ochtend ten 9½ ure van Zwolle vertrok, is, na de spoorbrug van de Wipstrik gepasseerd te zijn, geheel op de wal gelopen, doordat de oeverlanden aan weerszijden geheel onder water staan. Eerst heden is de boot weder vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 januari. Een nieuwe poging om zekerheid te verkrijgen omtrent de juiste plaats waar de LUITENANT-GENERAAL KROESEN gestrand is, is door de stomer HYDROGRAAF beproefd, doch mislukt. Naar men verneemt, zou bij gunstiger weergesteldheid het zoeken nog niet zijn gestaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het Nederlandse schoenerschip MENNO, kapt. Potjer, van Gioja naar Glasgow, is 29 januari gepraaid 30 Engelse mijlen WZW van Lundy, Engeland, met verlies van boten, zeilen, schade aan de verschansing en schoon dek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 8 februari. De equipage van de verlaten schoener KAROLINE, van Torrevieja naar Libau, is aan boord genomen 25 Engelse mijlen van Texel ZZW door het schip HELIOS, van Hamburg naar New York bestemd, en hier aan land gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 februari. Het Nederlandse schip WILLEMINA, kapt. J.J. Hazewinkel, van Hammerfest naar Venetië, is met verlies van zeilen, verschansing en meer andere schade alhier binnengelopen en door een stoomboot in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een overdekte stevenaak, 110 ton, in beste staat, pas van de werf gekomen, zeer voordelige prijs en gunstige termijnen van betaling.
Adres C. Grim, 's-Hertogenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 30 ton met volle toebehoren, liggende aan de scheepstimmerwerf.
Adres C. de Kooning te IJselmonde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 26 februari. Door onstuimig weer zijn de werkzaamheden tot afbrenging van het schip JOHN H. KIMBALL gestaakt moeten worden, de hoop om het vlot te krijgen blijft bestaan, het schip is in Zelling vlot geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schoenerschip. De notarissen J. A. Zaal Stroband en W. Sijpkens Kijlstra, te Harlingen, zullen op woensdag 21 februari 1877, des namiddags vijf uur precies provisioneel en 's avonds acht uur precies finaal, in de Korenbeurs, bij J. Fekkes, te Harlingen, publiek verkopen het uitmuntend, voor de houthandel bijzonder geschikt, wel bezeild, goed onderhouden Nederlands driemast schoenerschip MARIA ELIZABETH genaamd, gemeten op 771,48kubieke meter of 272,60 tonnen van 2,83 kubieke meter, en zulks met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen en verdere daartoe behorende complete inventaris, zodanig als gemeld schip thans ligt in de zuiderhaven bij de Zuiderbrug te Harlingen.
Nadere informatiën te bekomen bij de notarissen voornoemd.


Datum: 12 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dover, 9 februari. De romp, provisies en inventaris van het schip DELFSHAVEN, kapt. Lourens, van Hamburg naar Rio-Grande bestemd, en 18 december ll. door aanvaring zware schade bekomen hebbende, zullen 22 februari aanstaande alhier verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal aldaar op woensdag de 28e februari 1877, des namiddags te 5 uur precies provisioneel, en des avonds te 8 uur precies finaal, in de Korenbeurs bij Jelle Fekkes, publiek verkopen het uitmuntende, welbezeilde, goed onderhouden Nederlandse schoener-galjootschip AURORA, in den jare 1858 te Oude Pekela gebouwd van eikenhout en ijzervast, laatst gevoerd door kapt. W.J. Smit, metende 83 lasten of 158 zeetonnen en zulks met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen, en verdere daartoe behorende complete inventaris, zodanig als gemeld schip thans ligt in de Noorderhaven te Harlingen. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Deifzijl, 8 februari. Door het Noord-Duitse tjalkschip ARENDINA, kapt. Bakker, zijn op het Uithuizer wad gevist en alhier aangebracht 16½ balen laurierbladen en 1 vat puimsteen, vermoedelijk afkomstig van een Engels schip, dat nabij het eiland Rottum moet zijn vergaan, waarbij de equipage hoogstwaarschijnlijk is omgekomen. Het geborgene is aan de strandvonderij alhier bezorgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het schoenerschip JOHAN HEINRICH, kapt. A.E. de Jonge, na volbrachte reparatie van Arendal te Fredriksstad aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 februari. Sedert enige dagen is men hier druk bezig met de schepen JOHANNES en SINGAPORE, die, zoals men weet, hoog op de wal zitten. Eerstgenoemd vaartuig is reeds een eind van de wal in het water teruggebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zal men eerstdaags, wanneer het springtij is, het schip in vlot water kunnen brengen, zo de wind daartoe gunstig medewerkt. Met het tweede, de SINGAPORE, is men ook druk in de weer. Ontgravingen van de grond of wal hebben plaats ten einde het vaartuig naar één zijde te doen overhellen. Er bestaat hoop beide vaartuigen zonder veel schade te kunnen afbrengen; toch beweert men, dat de laatste moet gebroken zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Moss, 3 februari. Het bij Bardsey ten gevolge van aanzeiling gezonken barkschip NJAAL, van Liverpool naar de rede van Hampton, voer onder Noorse vlag en was kort geleden te Soon gebouwd. Het bericht, als zou de NJAAL een Nederlands barkschip zijn geweest, was derhalve onjuist. (opm: zie NRC 280177)


Datum: 13 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Naar wij vernemen is heden ochtend 4½ uur het stoomschip JAVA, gezagvoerder Weber, van Nieuwediep door de Nieuwe Waterweg alhier aangekomen, van waar het gisteren ochtend ten 10 ure vertrokken was. Hoewel reeds ten 4 uur namiddags te IJmuiden, heeft men gewacht tot heden ochtend, alvorens de reis naar Amsterdam aan te nemen. De lading wordt hier gecompleteerd en de 17de aanstaande voor rekening der Stoomvaart-Maatschappij Nederland geëxpedieerd naar Nederlands-Indië, door het Suezkanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht is het stoomschip HOLLANDER gisteren avond op de rivier van Bordeaux aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Het Nederlands driemastschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, in de Marinehaven liggende en geheel ledig, daar het bestemd was om te dokken, werd heden middag door de hevige Z. W. wind geheel op zijde tegen de kade geworpen. Men is thans bezig door het uitbrengen van trossen en door een gedeelte der vroegere lading (spoorstaven) weder in het schip te brengen, dit voor geheel omslaan te beveiligen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping te Vlissingen, à contant, de tegen de 7e dezer voorgenomen, doch uitgestelde verkoping van het gekoperd en kopervast Italiaanse barkschip ROMA, liggende op de Calootbank, benevens van deszelfs inventaris, zal alsnu plaats hebben woensdag 14 februari 1877, des middags twaalf uren precies.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 februari. Het Nederlandse schip WILLEMINA, kapt. Hazewinkel, van Hammerfest naar Venetië, alhier lek binnen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Scheepstimmerlieden. Gevraagd acht bekwame werklieden, voor het kalfaten van een nieuw schip op stapel. Adres in persoon bij Arie Smit te Slikkerveer.


Datum: 14 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 12 februari. Een zaak, niet van gewicht ontbloot, houdt hier de algemene aandacht zeer gespannen, en is van veel betekenis voor de zich alhier al meer en meer ontwikkelende handel en scheepvaart.
In de op gisteren gehouden vergadering van de gemeenteraad namelijk vroeg de burgemeester aan de raad machtiging om de firma Gebroeders v. d. W. (opm: de Gebrs. Van Wetering, houthandelaars en scheepsbouwers te Delfshaven) te vervolgen wegens de hun gestelde en niet volbrachte eis ter betaling van een som van NLG 190,-, als vergoeding aan de gemeente wegens toegebrachte schade aan gemeentewerken. Merkwaardig waren ook thans weder de discussies, die over deze zaak werden gevoerd door de burgemeester en een paar werkelijk deskundige leden van de raad (oud-gezagvoerders), die zich volstrekt niet konden verenigen noch thans met deze aanvraag tot machtiging der vervolging, noch vroeger met het gehele beleid der zaak door de burgemeester. De zaak is deze. Het barkschip TRIPLEX, kapt. Van Wijk, de 8ste december 1876 alhier aangekomen, behoorlijk van loods voorzien, had een ligplaats ingenomen, door kapitein en loods beide als doelmatig beschouwd. De havenmeester alhier was echter een ander gevoelen toegedaan en gelastte het schip een andere ligplaats te nemen naar zijn begrip en aanwijzing; en ofschoon de gezagvoerder begreep dat deze ligging bij stormweer gevaarlijk kon worden, werd op hevige toon de lastgeving herhaald en bij niet opvolging met proces-verbaal gedreigd. De kapitein der TRIPLEX gehoorzaamde. Intussen ontstaat op 1 januari 1877 de hevige storm, en nu wordt het schip driftig, daar de meerpalen of ducdalven bezwijken. In allerijl om erger te voorkomen, te midden van een vreselijke storm, hebben de heren Gebr. v. d. W. zich beijverd (niet zonder grote moeite en kosten) om ter hulp te snellen, hetgeen dan ook is gelukt. En nu maakte de havenmeester (immers met voorkennis van de burgemeester) proces-verbaal op tegen de TRIPLEX, of liever tegen de Gebr. v. d. W., met de eis om bovengenoemde som van NLG 190,- aan de gemeente te betalen wegens beschadiging der gemeentewerken, terwijl niet de kettingen waren bezweken, maar wel de havenwerken, in casu de meerpalen. Deze zaak voor de kantonrechter behandeld, is de firma v. d. W. in het gelijk gesteld, terwijl de verdediger der firma, Mr. Loder, helder in het licht stelde de onbekwaamheid in deze van de havenmeester en andere zeer verdachte handelingen in zake havengelden, waarvan voorzeker onderzoek van de burgemeester wordt verwacht. De gemeenteraad intussen, nu de uitspraak kennende van de kantonrechter, en na nauwkeurig kennis genomen te hebben van de feiten, begreep dat hier geen sprake kon zijn van verdere vervolging van de heren v. d. W. Alleen het dagelijkse bestuur volhardde in zijn mening, doch het voorstel met 9 tegen 3 stemmen afgestemd. Gelijk te verwachten was, hebben de Gebr. v. d. W. (ten gevolge der ondervonden behandeling) een vordering van plus minus NLG 120,- ingesteld ten laste der gemeente, hetgeen tot nieuwe moeilijkheden aanleiding geeft. En wat is nu verder het geval? De Gebroeders v. d. W. die ten vorige jaren een twintigtal scheepvrachten hout aankregen en daarvoor plus minus NLG 30,- per schip aan havengeld betaalden, ondervonden, ordelijk en regelmatig als zij zijn, nooit enige belemmering van de havenmeester, thans echter, ofschoon niet anders handelende als ten vorige jaren, krijgen zij proces-verbaal van de havenmeester, en waarvoor? Voor een zaak, die in het Delfshavense havenreglement niet behoorlijk omschreven wordt, maar waarvan noch in Rotterdam noch in Schiedam sprake is.
Het is niet te ontkennen, dat op deze wijze onze handel en scheepvaart zeer belemmerd worden, ja, dat men gevaar loopt die naar de naburige gemeenten verplaatst te zien, zo deze havenmeester gehandhaafd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Volgens nader bericht uit Vlissingen betrekkelijk de MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, heeft het schip slechts overgehaald, zoals met ledige schepen meer plaats heeft, en is door het op de wal brengen van toptakels weder gerecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 januari. Volgens telegrafisch bericht, ontvangen uit Batavia bij de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij alhier, is het Batavia-dok gisteren met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 januari. De schade, veroorzaakt door de aanvaring van de BURY ST. EDMONDS met het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, op 19 december ll., zal nog geen GBP 200,- bedragen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Onze oorlogsvloot bestaat, met de in aanbouw zijnde schepen er bij gerekend, uit 6 gepantserde ramtorenschepen,1 rammonitor 1ste klasse, 7 dito 2de klasse, 5 monitors 2de klasse, 3 gepantserde stoomriviervaartuigen,1 gepantserde stoomkanonneerboot, 19 niet gepantserde stoomkanonneerboten, waaronder 17 steamlaunches en 3 torpedovaartuigen, 1 stoomfregat, 8 schroefstoomschepen 1ste klasse, 6 idem 2de klasse, 18 idem 4de klasse, 1 raderstoomschip 1ste klasse, 3 idem 2de klasse, 4 idem 3de klasse, 6 idem 4de klasse, 1 gewoon fregat, 2 korvetten, 1 oefeningsvaartuig, benevens nog 21 wachtschepen, instructie- en exercitievaartuigen. De bewapening bestaat uit 390 stukken geschut van divers kaliber.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 13 februari. Scheepsvrachten. Voor Londen of de Oostkust besteedde men heden Sh.15/- om in de Noorderhaven, en Sh.14/- per 10 quarters haver om in de Oosterhaven te laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De ramp met de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, akte van beschuldiging.
De officier van Justitie bij de Raad van Justitie te Batavia:
Gezien ’s Raads beschikking d.d. 28 november 1876, waarbij de terechtstelling wordt bevolen van de beklaagden:
I. Hendrik Gijsbertus Hagers, oud 39 jaren, geboren te Rotterdam, vroeger gezagvoerder in dienst bij de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, aan boord van het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, thans zonder betrekking.
II. Gerrit van den Gevel, oud 38 jaren, geboren te Strijen (Zuid-Holland) vroeger gezagvoerder van het Nederlands-Indische stoomschip ATJEH, thans van het Nederlands-Indische stoomschip JAPARA, beiden wonende te Batavia;
Gelet op art. 115 en 116 van het Reglement op de Strafvordering voor Raden van Justitie op Java, enz;
Gezien de stukken der in deze zaak gehouden gerechtelijke instructie;
Verklaart, dat daaruit is gebleken:
- dat de eerste beklaagde als gezagvoerder met het Nederlands-Indisch stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van Singapore komende met bestemming naar Batavia, overvoerende vier Europese en 13 Chinese passagiers, varende 71 Inlanders voor equipage, op de avond van de vijfde november 1875 te tien uur twintig minuten zich in zijn hut bevond onder de brug, toen de derde stuurman De Ruijter, die de wacht om acht uur betrokken had, hem kwam rapporteren, dat het licht van de Noordwachter zichtbaar werd;
dat de beklaagde zich daarop onmiddellijk op de brug begeven en, toen hij dat licht evenzeer gewaar werd, de koers, die hij Zuid ten Oosten genomen had, in die van Zuid Zuid-Oost half Oost gewijzigd heeft;
- dat beklaagde, weder naar zijn hut gegaan zijnde, te half elf uur van de evengenoemde derde stuurman vernam, dat er een tegenliggend schip in zicht kwam, als wanneer hij weder op de brug gekomen en aldaar gebleven is;
- dat hij toen zelf heeft waargenomen van dat schip het toplicht en een paar minuten daarna het rode licht, dat hij steeds door de koers die hij volgde, heeft blijven zien, terwijl hij in het geheel niet het groene licht van die tegenligger heeft opgemerkt, zoals de machinist Webster, die gedurende een minuut dat licht gezien heeft;
- dat hij bedoeld vaartuig peilde twee en een half à drie streken vooruit aan stuurboordzijde, ongeveer Zuid of Zuid half West, gelijk hij beweert;
- dat beklaagde inmiddels bij het helder weder en de vele deining in zee, met zijn onderhebbende bodem met langscheepszeilen bij en brandende top- en zijdelichten met volle kracht een zeven en een half mijls vaart doorstoomde in de zo even genoemde koers van Zuid Zuid-Oost half Oost;
- dat het tegenliggend schip, waarvan deze beklaagde voortdurend het rode licht zag, was het Nederlands-Indisch stoomschip ATJEH;
- dat de tweede beklaagde als gezagvoerder daarmede die morgen van Batavia gestevend was met bestemming naar Singapore en op die avond om 9 uur met al de lichten op in de koers van Noord-West het licht van de Noordwachter 1½ Engelse mijl bewesten passeerde en daarna met de koers van Noord drie kwart West zijn weg vervolgde met zes mijls vaart en daarin twaalf Engelse mijlen gemaakt had, toen de als tweede stuurman dienstdoende getuige Van Dura op de brug, waar hij ten 8 uur de wacht van de eerste stuurman Wessels overgenomen en alstoen gehoord had dat de BARON MACKAY waarschijnlijk in zicht zou komen, te 10 uur 30 minuten een top- en zeer kort daarna deklichten aan bakboordzijde, anderhalve streek op een Duitse mijl afstand opmerkte;
- dat de tweede beklaagde op het rapport hiervan dadelijk van de stoel achter op het dek opgestaan, op de brug gekomen is, zonder zich meer van daar te verwijderen en alstoen zelf heeft waargenomen van de KROONPRINS het toplicht en van de aanvang af aan, verklarende hij voorts het rode licht in het geheel niet, het groene eerst later zeer flauw op het laatste ogenblik toen de schepen zeer dicht bij elkaar waren gekomen, opgemerkt te hebben;
- dat de beide schepen tot bedoeld moment in de zo even reeds aangegeven koersen met de vermelde vaart, full speed, waren blijven doorstomen;
- dat de beklaagde Hagers de ATJEH niet aan bakboord wilde passeren, zoals had moeten gebeuren overeenkomstig art. 14 van het Staatsblad 1869 no. 12, ten einde de Noordwachter aan de oostzijde te kunnen voorbijgaan en geen vier à vijf streken uit zijn koers te gaan;
- dat hij vóór de ATJEH vermeende te kunnen overlopen en om die reden de zeilen niet opbergde;
- dat hij te half 11 uur de ATJEH tot op een scheepslengte naar zijn opgave genaderd was, dat schip steeds aan stuurboordzijde hebbende;
- dat hij volgens de getuigen Cramer en De Klerk, respectievelijk 1e en 2e stuurman op de KROONPRINS, het bevel gaf om op te loeven, dat is de voorsteven naar de wind keren;
- dat de getuige Cramer echter tevens verklaart het roer van de KROONPRINS toen zoveel mogelijk naar stuurboord te hebben gedraaid om bakboord uit te houden;
- dat de tweede beklaagde zijn schip opeens hard stuurboord uit liet afhouden om het gevaar van anders zelf te worden aangevaren, naar zijn beweren, te ontlopen en ten einde de KROONPRINS de gelegenheid te laten om achter langs de ATJEH te laten sturen en aan stuurboordzijde te wijken;
- dat de tweede beklaagde intussen aan bakboordzijde de stuurboordzijde van de KROONPRINS voor zich uithield en om die reden te 10 uur 33 minuten de machines liet stoppen door de 3e machinist Poulviquet en onmiddellijk daarna met volle kracht achteruit liet slaan;
- dat de KROONPRINS alstoen lag Oost Zuid-Oost en de ATJEH Noord-Oost;
- dat een twee minuten nadat de machines van de ATJEH achteruit geslagen hadden, de ATJEH de KROONPRINS aan diens stuurboordzijde aanliep waardoor de aan die kant in de davits hangende sloep verbrijzeld werd en achter de machinekamer een opening ontstond van twee voeten breed ter hoogte van het opperdek, die tot beneden de waterlijn liep;
- dat de eerst beklaagde daarna de machines heeft doen stoppen, zich van de brug verwijderd heeft en op het bericht van de reeds genoemde De Klerk en van de timmerman Broesma zich vergewist heeft, dat er twee voeten water in de achterste pomp stond en dat het water zwaar in de achterzijde van het schip binnenstroomde;
- dat de tweede beklaagde, na door de achteruitslaande beweging vrijgekomen te zijn, de ATJEH gestopt heeft en die heeft doen ankeren in veertien vadem water, en daarna aanstonds de sloepen heeft doen strijken om de lieden van de KROONPRINS af te halen;
- dat evenzeer van de zijde van de KROONPRINS drie beschikbare sloepen op last de eerste beklaagde werden te water gelaten;
- dat de stuurman De Klerk tot twee malen heen en weder ging en toen hij de eerste maal bij de KROONPRINS terugkwam, aldaar de lichten in de kajuit reeds uit vond;
- dat de eerste beklaagde naar zijn opgave 35 minuten na de aanvaring met de achterste sloep aan bakboordzijde zijn onderhebbende bodem verlaten heeft, die tien minuten later in de diepte zonk;
- dat hij alstoen na drie minuten roeiens de ATJEH bereikt heeft, met enige passagiers en enigen der equipage;
- dat behalve de in de sloepen van de beide schepen overgevoerde personen, er slechts een en wel een wel een Chinees al zwemmende de ATJEH heeft bereikt;
- dat beklaagde Hagers een uur na zijn aankomst op de ATJEH, toen aldaar al de sloepen, met uitzondering van die onder stuurman Van Dura, waren teruggekeerd, appel heeft gehouden van al de op de KROONPRINS geweest zijnde personen;
- dat alstoen vermist werden drie Chinezen, benevens twee man der equipage, waaronder een met name Sarbo;
- dat van de beide evenbedoelde Inlanders daags daaraanvolgende een van de top van de mast is afgehaald;
- dat volgens de getuige Cramer er nog twee sloepen zijn uitgezonden om naar de vermiste lieden te zoeken, doch niemand van hen gevonden is;
- dat volgens de stuurman Van Dura er nog mensen in het water spartelende zijn opgemerkt, welke niet in de boot konden worden opgenomen, daar deze overladen was;
- dat de vermiste personen onvermijdelijk moeten zijn verdronken bij dat ongeval, daar zulks plaats vond op 12 Engelse mijlen van het naastbij gelegen land, de Noordwachter, welk bij de hoge zee zwemmende niet te bereiken was;
- dat volgens de getuige Tan Kianin die vermiste Chinezen, zijn mede-passagiers, heetten Gouw Adjie, Nie Awie en Le Akiouw;
- dat die drie bepaaldelijk aan het dertiental Chinese passagiers mankeerden, gelijk de mede-passagiers Oe Soedjie en Kwee Apok verklaren;
- dat de getuige Oey Yoetjay ten aanzien van die Lie Akouw, alsmede Lie Tjaplong ten aanzien van gemelde Gouw Adjie en Nie Awie weten op te geven, dat hun evengenoemde mede-passagiers vermist en na het ongeval niet op de ATJEH overgegaan zijn;
- dat de getuige Thio Engnio, onderricht door evengemelde Lie Akiauw van zijn komst alhier tegen die tijd door een in judicio overgelegde brief, hem tot nu toe niet heeft zien terugkeren;
- dat volgens de Assistent-Resident voor de politie geen der drie evengenoemde Chinezen zich te Batavia, hun vroegere verblijfplaats, bevindt en geen van het zich ten politiekantore aangemeld heeft, waartoe zij verplicht zijn overeenkomstig art. Staatsblad 1872 no. 40;
- dat de vermiste inlandse schepeling Sarbo te Soerabaia aangemonsterd was, blijkens de monsterrol, op twaalf gulden ’s maands;
- dat de Inlander Irang, die een duiking heeft gedaan naar het gezonken stoomschip de KROONPRINS, geen enkel lijk daarin gezien of opgevist heeft;
- dat naar het oordeel der deskundigen W.F.L. de Vriese, G.F. de Bruijn Kops, D.A.J.B. de Graaf, R.R. Jones en H. Dijserinck, blijkens het door hen opgemaakt en in judicio overgelegd rapport, dat door allen is beëdigd, met uitzondering van de laatste, die afwezig was, de beide beklaagden de schuld dragen van de aanvaring, tengevolge waarvan de dood van de vier evengenoemde lieden dezerzijds wordt gesustineerd;
- dat volgens hun oordeel de eerste beklaagde uit de koers had moeten gaan, toen hij zijn tegenligger aan stuurboord peilde en van de ATJEH het rode licht zag en volgens art. 14 van Staatsblad 1869 no. 12 had moeten wijken;
- dat de eerste beklaagde zich niet genoegzaam heeft overtuigd of hij de ATJEH doorzeilde en daarom niet zijn plan had mogen doorzetten om die bodem voor over te lopen;
dat de eerste beklaagde, toen hij de ATJEH dichter bij kwam, ook had dienen stuurboord af te houden, op grond van de regel, vervat in art. 13 van evengenoemd Staatsblad, volgens hetwelk schepen elkaar aan bakboord moeten voorbijvaren;
- dat immers de eerste beklaagde, het rode licht der ATJEH steeds aan stuurboord ziende, het rode licht ook aan deze had behoren te tonen, en daarom zoveel naar stuurboord had moeten afhouden, totdat hij het rode licht van de ATJEH aan bakboord kreeg;
dat ten aanzien van de tweede beklaagde diens schuld volgens de deskundigen hierin gelegen is;
- dat hij, na met de ATJEH zeer dicht bij de KROONPRINS te zijn gekomen en het groene licht van die laatste bodem aan bakboord te hebben gezien (en niet het rode licht) zich slaafs te houden aan de art. 13 en 14 van Staatsblad 1869 no. 12, stuurboord uit heeft afgehouden, terwijl hij door dit naar bakboord te doen, zodanig dat zijn groen licht zichtbaar ware geworden aan de KROONPRINS, zou zijn vrijgelopen en hij tot die afwijking van art. 13 en 14 gerechtigd zou zijn geweest, op grond van art. 19 van het meermeld Staatsblad, zodat de tweede beklaagde werkelijk de aanvaring bewerkstelligd heeft, terwijl hij het in de macht heeft gehad die te voorkomen;
Weshalve de Officier van Justitie de beklaagden Hendrikus Gijsbertus Hagers en Gerrit van de Gevel voornoemd beschuldigt ter zake als zouden zij bij de aanvaring van het van Singapore komend Nederlands-Indisch stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN door het van Batavia komend Nederlands-Indisch stoomschip ATJEH, op 5 november 1875, des avonds ongeveer kwart voor elf uur Noord-West van de Noordwachter in de Java-Zee:
I. de verdachte H.G. Hagers door de ATJEH aan stuurboord peilende niet voor deze te wijken, overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 en al verder niet stuurboord te houden om genoemde bodem aan bakboord voorbij te varen, overeenkomstig art. 13, beide van Staatsblad 1869 no. 12;
II. de verdachte G. van den Gevel, geen achtgevende op art. 19 en zich slaafs regelende naar art. 13 en 14 van meergemeld Staatsblad 1869 no. 12, door niet naar bakboord maar stuurboord uit te houden, de oorzaak zijn dat de Inlandse matroos Sarbo en drie Chinezen het leven bij dat ongeval verloren;
Welke feiten behoren te worden gekwalificeerd “onwillige manslag wegens verzuim van inachtneming, de eerste beklaagde van art. 13 en 14, de tweede beklaagde, van art 19 van Staatsblad 1869 no. 12” en strafbaar zijn gesteld bij art. 235 van het Strafwetboek voor de Europeanen in Nederlands-Indië.
Batavia, 22 december 1876, de Officier van Justitie voornoemd, (w.g.) Hultman.


Datum: 15 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 14 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip KANAGAWA, kapt. W.P. Carst, de 7e januari te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 februari. Het Nederlands barkschip JOHANNES, kapt. Rottinghuis, door de storm van 30 op 31 januari gedeeltelijk alhier op de dijk gedreven, is heden ochtend weder vlot geworden; het heeft voor zoverre men zien kan weinig geleden en is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 13 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester A. H. Meursing alhier met goed gevolg te water gelaten een clipperschip, groot 750 Java-lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 13 februari. Het schip JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen, van Minatitlan met mahoniehout om order, is alhier aangekomen met verlies van boten, verschansing en zeilen, stutten gebroken en onklare pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 februari. Kapt. Hazewinkel, voerende de Nederlandse schoener WILLEMINA, van Hammerfest naar Venetië, alhier met schade binnengelopen - zie ons no. van 11 dezer - zag de 22ste januari bij de Shetlands-eilanden een Oostenrijkse bark, geheel op zijde liggende, drijven. Met het schip was geen verbinding te bewerkstelligen, daar de manschap niet in hun boten van boord wilde en die des schoeners te zwak waren om ze te bemannen. De WILLEMINA moet hier de lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 16 januari. De 5e dezer zijn verscheidene scheepsinhouden en een reddingsboei gemerkt AURORA, van Amsterdam, te Zitzikamma (opm: Tsitsikamma Rocks), ongeveer 90 mijl bewesten Port Elisabeth, aan land gedreven. (Het schip AURORA, kapt. Visser, is 26 oktober van Batavia naar Amsterdam vetrokken.)
Tsitsikamma Rocks

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 februari. Schoon gisteren meer dan 90 man bezig zijn geweest met pompen op het Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL, schijnt men weinig gevorderd te zijn. Er zullen nu andere middelen gebruikt worden om het schip af te brengen. De tuigage wordt er afgenomen en tegen 16 pCt. naar het Nieuwediep vervoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 januari. Volgens bericht uit Samarang is de lossing van het schip BELLE OF SOUTHESK, aldaar van Bangkok aangekomen, na op strand gezeten te hebben, door het onstuimige weder zeer vertraagd, doch zal het schip na gelost en ballast ingenomen te hebben, zo spoedig mogelijk naar Singapore vertrekken, om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een poging zal aangewend worden om het Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL, kapt. Humphreys, dat met de jongste storm bij Terschelling op strand geslagen en door de zee bedolven werd, te bergen. De gezagvoerder heeft zich verstaan met de directeur der Lutine-visserij, om die poging in het werk te stellen met zijn daartoe ingerichte stoomboot en duikertoestellen. Het plan is om zoveel lucht in de gezonken bodem te brengen, dat hij van zelf moetvlot worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 februari. Het schip SINGAPORE, kapt. C. Borst Dzn., is laatstleden vrijdagavond (opm: 9 februari) ten gevolge van gedane ontgravingen aan een zijde van die bodem, op zijde gevallen en door die val als ’t ware wrak geworden. Het achterste gedeelte van het schip bleef onbewegelijk, waardoor het colswien of zaathout mede brak. Het schip zal volgens zeggen op de plaats van stranding als wrak verkocht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. Heden is voor de Raad van Justitie de behandeling voortgezet van de zaak der aanvaring tussen de stomers WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN en ATJEH. Nadat nog enige getuigen waren gehoord en de officier van justitie zijn eis gesteld had, hebben de heren Mr. Gerritzen en Mr. Henny gepleit voor vrijspraak der beschuldigden. Daarop volgden het antwoord van de officier van justitie en de repliek der advocaten.
De eis is: voor kapt. Hagers één jaar gevangenisstraf en NLG 300 boete, en voor kapt. Van den Gevel 6 maanden gevangenisstraf en NLG 300 boete.

Krant:
  JB - Javabode

Menado (geen datum) Volgens een door de resident van de radja van Tagoelandang (Sangi en Talaut eilanden) ontvangen bericht, zonk in de nacht van 1 op 2 december (opm: 1876) ten gevolge van onstuimig weder, ter hoogte van de eilanden Pasik en Makalihij, de te Ternate te huis behorende schoener VULKUSUUT, gezagvoerder Aboe Bakar bin Abdulla. Deze, zes matrozen en twee vrouwen kwamen om. De overige opvarenden, waaronder twee passagiers, werden gered en naar Menado overgevoerd.


Datum: 16 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 januari. Vrachten. Gedurende 1876 werden op Java naar Europa bevracht 40 stoomschepen, metende 59.653 tonnen, tegen 34, metende 58.739 tonnen in 1875; 34 metende 62.731 tonnen in 1874 en 25, metend 45.126 tonnen in 1873.
Gedurende de laatste 14 dagen ging er zeer weinig in vrachten om en zijn de laatste afdoeningen van Nederlandse schepen naar Nederland: FERDINAND EN LOUIS à 72½ voor koffie van Tjilatjap naar Amsterdam, NOACH III à NLG 67½,- 8.000 picols koffie, NLG 52½,- suiker van Batavia en Samarang naar Rotterdam, NOACH I à NLG 70,- voor koffie, van Macassar naar Rotterdam; naar ’t Kanaal: stoomschip HOLLAND FFrs. 100,- voor suiker en koffie.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: TROMP, ZUID-HOLLAND, KANDANGHAUER II, NESTOR, en L. J. ENTHOVEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 15 februari. Heden werd aan de fabriek van de firma Christie, Nolet en De Kuyper alhier met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. stoomkanonneerboot groot type WODAN, bestemd tot het voeren van een getrokken kanon van 28 centimeter (achterlaad).
De tweelingschroefstoomwerktuigen (compound systeem), stoomketels, toebehoren en complete uitrusting zijn mede in bovengemelde fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 februari. Kapt. Quick, gezagvoerder van het schip GOLDEN AGE, de 4e januari bij Terschelling gestrand en verbrand, wordt door de Board of Trade beschuldigd van het schip moedwillig te hebben doen stranden en verbranden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 februari. Het Nederlandse brikschip CONSTANCE, te Wilmington binnen na aan de grond gezeten te hebben, is doorgezet. Het moet koperen en van binnen zwaar versterkt worden met nieuwe zaadhouten enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. Het schip JEDO heeft te Tagal water gemaakt en is te Soerabaija lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend kajuitschip DE HARMONIE, groot 70 scheepstonnen, met volledige inventaris. Te bevragen bij de eigenaar A. P. van Veen te Leeuwarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomschip STAD AMSTERDAM te zien. Het is gebleken, dat veel dames en heren, die gaarne het prachtige stoomschip wensen te bezichtigen, bevreesd zijn om met de aan de Kalmarkt zijnde kleine schuitjes over te varen, dientengevolge hebben de gezamenlijke gestationeerde jollevaarders besloten, en daartoe van het havenbestuur permissie gekregen, om vanaf vrijdag 16 februari aldaar af te varen met 2 flinke zolderschuiten, welke op klokslag van alle hele en halve uren vanaf de steiger en van het schip zullen heen en weder varen, tegen betaling van 10 cent de persoon heen en 10 cent terug. De gelden moeten door de personen zelf in de daarvoor bestemde bus gestort worden aan het huisje op de steiger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,15 februari. Het Nederlandse schip ANNA CECILIA, kapt. Gnodde, lag 19 januari op de Westkust van St. Domingo in lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 10 februari. Ter afbrenging van het bij Feudorp (opm: vermoedelijk Nendorp ten NW van Jemgum) over de dijk geworpen schip SOPHIA, kapt. Egberts, van hier naar Londen bestemd, is een accoord tot 3.000 mark tot stand gekomen.
(opm: zie ook PGC 220377)


Datum: 17 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Heden werd Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse BATAVIA, liggende aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse W. van Oorschot. Naast enige officieren bestaat de bemanning van dergelijke stoomschepen uit 7 commanderende onderofficieren, 8 onderofficieren in verschillende betrekkingen, 8 matrozen der 1e klasse, 8 der 2e klasse en 18 der 3e klasse, 4 machinisten, 8 vuurstokers, benevens 1 korporaal, 1 tamboer, 8 mariniers. Het schip is bestemd naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 februari. Morgen ten 1 ure zal worden te water gelaten het bij de Koninklijke Fabriek in aanbouw zijnde schroefstoomschip 4e klasse MACASSAR.
Dit is de laatste van drie dezer vaartuigen, waarvan de levering door de regering in mei 1875 werd uit besteed. De SAMARANG, gebouwd aan de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord, vertrok 22 oktober des vorige jaars naar Indië en de BATAVIA wordt heden in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Heden ochtend is Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN op de gebruikelijke wijze onder de wimpel gebracht. Behalve uit de commandant. kapt. ter zee W. van Gennep, bestaat de etat-major uit de volgende officieren: luitenant ter zee 1ste klasse W. J. A. Nolthenius, 1 officier, idem E. J. Hoos; luitenants ter zee 2de klasse H. C. Achenbach, L. Dupper, V. H. L. J. baron Sweerts de Landas de Wyborg, jhr. H. M. Speelman, 2de luitenant der mariniers A. P. Timmers, officier van gezondheid 1ste klasse M. C. Buyze, officier van administratie1ste klasse K. J. Adams, klerken W. A. H. Doorman en J. J. Hupscher, en officier/machinist 2de klasse A. W. Komp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 januari. De Amerikaanse bark GENTOO, kapt. Mears, geladen met petroleum, met bestemming naar Soerabaya, is in de avond van de 4de dezer, terwijl de blauwe vlag woei, van de rede alhier onder zeil gegaan, en gedurende de nacht op Neptunus-droogte geraakt. De bemanning is gered, en een gedeelte der lading; het schip echter zal op publieke vendutie voor wrak worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. Naar wij vernemen, bestaat het plan de lijnen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij weder met een te vermeerderen, en in het volgende jaar deze havens aan te doen: in de eerste helft der maand van Makassar naar Koetei en terug, en in de tweede helft van Makassar naar Bonthain, Boelekomba, Saleijer, Sindjay, Boeton en over die plaatsen terug naar Makassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Hoogezand, op vrijdag 9 februari: het Nederlandse schoenerschip ASTREA, groot 185 ton, gebouwd in 1849: NLG 6.820,-. Kopers K. & J. Wilkens te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 februari. De tuigage enz. van het alhier gestrande Duitse schip JOHANNES, heeft in publieke veiling opgebracht NLG 1.103,05.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 februari. Het Nederlandse schip COOP ROELF SIKKENS, kapt. H. H. Schaaf, van Hamburg naar Wilhelmshaven, is alhier op de rede ten anker liggende, gisteren door het schip HOFFNUNG aangevaren en heeft daardoor schade aan de boeg bekomen; is in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 januari. Het gestrande Amerikaanse schip GENTOO, van New York, heeft met de nog in het schip aanwezige lading in publieke veiling NLG 21.000,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 januari. Het Nederlandse schip JEDO, kapt. Ligtermoet, gedeeltelijk beladen te Sourabaija lek binnengelopen, moet de lading lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het uiterst solide gebouwd galjootschip JOURE, groot 130 ton, liggende in de Nieuwe Haven te Groningen. Gegadigden kunnen informatie bekomen bij de boekhouder P. S. Keverling Bz. te Joure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Dordrecht-London. De MARTINUS EN HENRIETTE vertrekt van Dordrecht naar London aanstaande dinsdag 20 februari.
Directeur Bouten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 17 februari. Alhier is aangekomen het Engelse schip IRESHOPE, kapt. Denreed, van Newcastle naar Singapore met brand in de steenkolen. Experts laten water in het schip lopen tot 8 voet.
(opm: zie NRC 190277)


Datum: 18 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 februari. Het stoomschip JAVA, in dienst van en bevracht door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en maandag hier gearriveerd, is, na stukgoederen te hebben ingenomen, heden ochtend vertrokken. Vele belangstellende waren op de Oosterdoksluis aanwezig en waren er getuige van dat het stoomschip door het rangeren der goederentreinen 1½ uur werd opgehouden. Toch is de toestand in dit opzicht, waarop wij reeds in oktober a.p. hebben gewezen, in de laatste tijd reeds veel verbeterd.
Het schip had te Nieuwediep spoorstaven ingenomen en zal te Southampton nog een 400 last goederen inladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het aflopen van het schroefstoomschip MAKASSER heeft heden van de werf der Koninklijk Maatschappij van Stoom- en Andere Werktuigen zonder slag of stoot plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 15 februari. Kapt. Van der Kerkhoff, voerende het Nederlandse schip MARIE, van Java alhier gearriveerd, rapporteert 11 februari op 42°38' NB 13°22' WL gepraaid te hebben het schip MARY BHAN, van Calcutta naar Londen, hebbende 93 dagen reis. Laatstgenoemde was in aanvaring geweest met het barkschip BUENOS AYRES, hetwelk tengevolge daarvan gezonken is. De bemanning werd door de MARY BHAN gered. Laatstgenoemde had de voorste afdeling vol water en gaten in de boeg. De gezagvoerder verzocht de kapt. Van der Kerkhoff in elkanders gezelschap naar Het Kanaal te zeilen, alwaar de MARY BHAN de 14de februari de MARIE verliet, waarschijnlijk koers zettende naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bijna volbouwd tjalkschipshol, groot ongeveer 120 tonnen bij de Gebroeders Dekker, te Veendam.


Datum: 19 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 15 februari. Zoals vroeger werd bericht, is de 22e december jl. te St. Combs aangedreven een scheepskist, waarop Jacob Mik - Hoogezand, alsmede een naambord waarop ALIDA. Aangezien genoemde Jacob Mik als kok aan boord was van het te Pekela te huis behorende galjootschip ALIDA, kapt. Meijer, hetwelk de 24e november 1876 van St. Valery-en-Caux vertrok met bestemming naar Gotenburg en waarvan sedert geen bericht is ingekomen, is het als zeker aan te nemen, dat genoemde bodem met de bemanning is verongelukt. Zie onze scheepstijding van 27 en 31 december onder Peterhead.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 14 februari. Een zwart geschilderd naambord, waarop met vergulde letters CONCORDIA, is op Sand eiland aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 14 februari. Van het op Terschelling gestrande schip FRANKLIN, zijn hier in de nabijheid drijvende opgevist 171 vaten reuzel, 43 blokken hout en verscheidene vaten appelen, meel enz. en alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 februari. Het schip COOP ROELF SIKKENS, kapt. Schaap, naar Wilhelmshaven bestemd, en hier ter rede liggende, is aangevaren door de HOFFNUNG, van Helgoland, en heeft schade aan de boeg gekregen, zodat het schip in de haven moest gebracht worden. De HOFFNUNG heeft geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 februari. Het schip IRESHOPE, kapt. M' Derwain, van Newcastle met steenkolen, staat te Anjer in brand. Alles wordt in werk gesteld om de brand te blussen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. Ten gevolge van het onstuimige weder heeft het schip BELLE OF SOUTHESK nog geen ballast te Samarang kunnen innemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 februari. Het schip INVERERNE, kapt. Foreman van Java naar Het Kanaal, is de 1e januari op de westkust van Sumbawa gezonken. Een gedeelte der equipage is gered en men veronderstelt dat de kapitein en stuurlieden verdronken zijn.


Datum: 20 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld, te Dordrecht, in het koffiehuis van de heer J. Colijn, buiten de Vuilpoort, ten overstaan van de te 's-Gravendeel gevestigde notaris M. C. Sigmond, op vrijdag de 23ste februari 1877, des voormiddags ten elf ure, van een praamschip, groot 65 tonnen, en een sprietaak, groot 10 tonnen, beide met staand en lopend want, en verdere inventaris.
Gemelde vaartuigen zullen drie dagen vòòr de verkoop ter bezichtiging liggen aan een der losplaatsen buiten de Vuilpoort te Dordrecht.
Informatie is te bekomen, wat het praamschip betreft, bij H. Visser te Puttershoek, en ten opzichte van de sprietaak, bij C. Bakker te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het bericht over het in dienst stellen van de KONING DER NEDERLANDEN is de naam van de commandant verkeerd genoemd. Commandant van dat schip is de kapitein te zee W. Enslie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De bij de storm van 30 januari in het Fluessenmeer gezonken stoomboot WILLEM III is weder gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 februari. Het schip MARIA, van Doboy naar Belfast, is op zee verongelukt. Slechts één man der equipage is gered en is te Madeira aangekomen.
(opm: onbekend is of dit een NL schip betreft)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 febuari. Volgens berichten uit de Straits is de stomer SHARPSHOOTER te Penang voor $ 16.000 verkocht en zal tussen genoemde haven en Atjeh in de vaart worden gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Het Britse schip IRESHOPE, kapt. Denmid, van Shields geladen met steenkolen, is ter rede van Anjer gekomen. De gezagvoerder rapporteerde, dat de lading aan het branden was, en verzocht aan de autoriteiten adsistentie met manschappen, die water zouden kunnen aanvoeren. Nog altijd, nu sedert drie dagen, branden de steenkolen; de rook stijgt door alle openingen uit het schip op en de vooruitzichten voor het behoud van het vaartuig zijn gering. Daar te Batavia waarschijnlijk beter middelen voorhanden zijn, wordt het schip door de stomer MERAPI naar de rede alhier gesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 17 februari. Het Britse schip INVERERN, met een lading suiker bestemd naar het Kanaal voor orders, is 50 mijlen beoosten Bali verongelukt. Twaalf personen, waaronder de kapitein en de stuurman, verdronken. Acht man zijn gered en per stomer EGERON alhier aangebracht.


Datum: 21 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 februari. Heden is alhier aangekomen de stoomboot ANTAGONIST, om te trachten het Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL af te brengen. Genoemd schip zich echter in vrij hopeloze toestand, daar het water met eb en vloed er uit- en in stroomt.

NRC 220277
In het onlangs door ons uitvoerig medegedeelde tweede proces tussen de firma H. Muller en Co. contra de gezagvoerder E. Oort, van het stoomschip WILLEM III als eerste, en de Stoomvaart-Maatschappij Nederland als tweede gedaagde, gaf de rechtbank alhier heden ochtend vonnis.
Zij overwoog dat de enige grond waarop de gezagvoerder zijne verplichting tot schadevergoeding ontkende, daarin bestond dat de brand een zogenaamde hutbrand zou zijn geweest, die voor hem overmacht was, ten bewijze waarvan hij op de vroeger medegedeelde punten tot een bewijs door getuige wenste te worden toegelaten. Zij achtte echter (zich daardoor aansluitende bij hetgeen door de eiser tegen dat verzoek was aangevoerd) de punten niet ter zake dienende en afdoende, als zijnde het bewijs van overmacht niet geleverd, al bewees ook de gedaagde al wat hij in genoemde punten stelde, zodat ten aanzien van de eerste gedaagde de eis moest worden toegewezen.
Daarna behandelde zij breedvoerig de vraag of de tweede gedaagde in casu voor de eerste aansprakelijk was. Zij oordeelde dat art. 321 W.v.K., dat de eigenaar of de medereders van een schip aansprakelijk stelt voor de handelingen en verbintenissen van de schipper in alles wat tot het schip en de onderneming betrekking heeft, volkomen van toepassing was. Het beroep van de 2de gedaagde op artikel 349 Wetboek van Koophandel kon hem niet baten, daar dat artikel slechts in een bijzonder geval aan de inladers een voorrecht geeft, dat zij anders niet zouden bezitten, terwijl het vonnis ten slotte aantoont op welke wijze de wetgever is gekomen tot de tautologie vervat in de artikelen 349 en 313 1o°. Wetboek van Koophandel.
Op al deze gronden veroordeelde de rechtbank de eerste gedaagde tot schadevergoeding voor het niet uitgeleverde goed, en de 2de gedaagde tot aansprakelijkheid voor het tegen de eerste gedaagde gewezen vonnis.


Datum: 22 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 februari. Kapt. Oltman, voerende het Duitse schoenerschip ANNA MARGARETHA, beladen met haver, 29 decimeter diepgang, rapporteert heden in het Eemskanaal, terwijl hij met zijn schip van Groningen naar hier werd gesleept, twee malen te hebben gestoten op vaartuigen of wrakken onder water, waarvan niets zichtbaar was. De laatste stoot was zelfs zo erg, dat de kapitein beducht was, een lek te zullen bekomen.
(opm: mogelijk zaken die zijn achtergebleven bij de aanleg van dat kanaal, dat in 1876 in gebruik werd genomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 17 februari. Het Nederlandse schip MAGDALENA JOHANNA, kapt. Sijpkens, ligt in de haven alhier op zijde, met de achtersteven op de bazaltmuur; het is ogenschijnlijk vrij wat beschadigd en naar men zegt, is met de rederij een overeenkomst aangegaan om het af te brengen en op de bank te zetten, ten einde door deskundigen onderzocht te worden.
(opm: schip blijft tot 1879 in de vaart).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, zal op maandag 12 maart 1877, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris Mr. J. P. van Etten, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het snelzeilende gezinkt barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CAROLINA, gevoerd door kapt. L. C. Cupido, liggende in het Marinedok te Vlissingen, volgens Nederlandse meetbrief lang 32,90 meter, wijd 6,85 meter en hol 3,86 meter, en alzo gemeten op 387 tonnen of 204 lasten. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Zijnde het genoemde schip bijzonder ingericht en geschikt tot de houtvaart.
Iemand nader onderricht begerende spreke met gemelde makelaar of de cargadoor B.J. van Hengel, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.G. Batten & Co. zullen, op last van de Britse consul, zaterdag 24 februari 1877 in het vendulokaal verkopen het geheel nieuw prachtig Engels ijzeren klipperschip IRESHOPE, kapt. McDiarmid, groot 1.486 ton, gebouwd in 1876, zo als het is liggende of niet liggende nabij Tandjong Pontang, Bantam baai, met de lading, bestaan hebbende uit pl.m. 1.900 ton Engelse steenkolen, zomede deszelfs inventaris, staand en lopend tuig, ankers, kettingen, provisiën enz.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Gisteren morgen heeft de Raad van Justitie alhier uitspraak gedaan in zake de beschuldiging van onmoedwillige manslag tegen de heer Van den Gevel, gewezen gezagvoerder van de ATJEH, en de heer Hagers, gewezen gezagvoerden van de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN. Beide gezagvoerders werden vrijgesproken.


Datum: 23 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Gisteren is op het vaste strand in de Wielingen, op de hoogte van het Sluissche gat, aan de grond geraakt, de Engelse bark ELISA MACLAUGLIN, van Engeland in ballast naar Philadelphia bestemd. Het schip is vermoedelijk verloren. Nadere berichten ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 22 februari. De Engelse bark FLEETWING, kapt. Norton, is naar zee gaande, in Wielingen, nabij Heist gezonken. De opvarende zijn allen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 21 februari. De reparatie van het schip JEDO, kapt. Ligtermoot, alhier met avarij, wordt groter geschat dan het schip waard is.
(opm: zie ook de vele volgende berichten in 1879; schip wordt blijkbaar verkocht in Soerabaja en aanvaardt de thuisreis naar NL)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. Het kantoor is vanaf heden verplaatst van de Keizersgracht 283 naar de Keizersgracht, tussen de Prinsenstraat en Brouwersgracht, 56.
Amsterdam, 22 februari 1877.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Het schip IRESHOPE, kapt. Mc' Derwain, is tot bij Bantam gesleept en aldaar op strand gezet; het brandt nog.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Het schip BARBARA TAYLOR, van Bangkok met rijst naar Cheribon, is alhier aangekomen na op strand gezeten en een gedeelte der lading over boord te hebben geworpen. Het schip is dicht gebleven en zal naar Singapore verzeilen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 20 februari. Het bericht, als zoude het schip COLLEGIE EENDRAGT, kapt. Scholtens, van Londen alhier aangekomen, anker en ketting hebben verloren, was onjuist.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 februari. (per telegram) Bij Cadzand is een bark gestrand; bijzonderheden ontbreken.
Later bericht: Vlissingen, 22 februari. De gestrande bark is genaamd ELIZA MC'LAUGLIN, en van Engeland in ballast naar Philadelphia bestemd. Het schip is vermoedelijk verloren.


Datum: 24 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 22 februari. Heden is van de werf van de heren L. Smit & Zoon alhier te water gelaten de schroefstoomsleepboot VALK, voor rekening van de sleepdienst L. Smit & Co. De machine à 25 p.k. compound-systeem wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels & Smit alhier.

NRC 240277
Rotterdam, 23 februari. Van het schip ALLEGONDA, kapt. H.J. Smit, te huis behorende te Veendam, 11 september l.l. van Cardiff naar Messina vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.
(opm: volgens G.N. Bouma vergaan bij Waterford)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam. 23 februari. Kapt. De Greeve, voerende het Nederlandse schip SLAMAT, 16 december van Samarang herwaarts gezeild, rapporteert dat hij getracht heeft Straat Sunda te bereiken en door deze Straat de reis te vervolgen, dat hij echter na meerdere dagen tegen wind en stroom te hebben opgewerkt, heeft afgehouden naar Straat Balie en op 26 december Banjoewangie is gepasseerd; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 23 februari. Gisteren nacht is in 14 vadem water, in peiling Schiermonnikoog ZO., gezonken de te Leer tehuisbehorende galjoot MINNA, kapt. Kneppe met steenkolen van Newcaste naar Greetsiel bestemd. De bemanning is door de loodsboot FRIESCHE ZEEGAT NO. 2 gered en hier aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 21 februari. Het schip HENDRIK, kapt. Delhaas, is hier gisteren binnengesleept met schade aan bakboordszijde van het achterschip en verlies van kluiverboom; heeft twee ankers en kettingen laten slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalkschip, groot 120 ton, op stapel staande, te koop bij J. B. Uil, te Martenshoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrit Jan Boelen, makelaar, zal, als lasthebbende van zijne principalen, op maandag 19 maart 1877, des namiddags ten half drie ure precies, te Amsterdam, in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris W. Klinkhamer, in veiling brengen het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip WIJK AAN ZEE, gevoerd door kapt. A. de Looper, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 659 tonnen of 401 lasten, gekoperd in 1875 en geclasseerd 3/3 L Vertitas, A. I. Nederlandsche Veereniging van Assuradeuren en A. I. Engelse Lloyds. En dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt aan de werf Concordia in de Oostenburger Voorstraat.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 25 februari. Het Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL is met behulp van de stoompomp van de ANTAGONIST afgebracht en vertrekt morgen met de stoomboten ANTAGONIST en MAGNET naar Nieuwediep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Kiningsbergen, 17 februari. Scheepsvrachten. Om na de heropening der scheepvaart hier aan de stad te laden, zijn de volgende vrachten gesloten:
Naar de Firth of Forth en kolenhavens tot Sh.2/3, incl. naar Oost-Schotland Sh.2/6, naar Oost-Engeland Sh.2/9, naar Kanaalhavens Sh.3/- per 500 Engelse pond tarwe; naar Oost-Schotland Sh.25/- à Sh.26/- per ton hennep en vlas; naar Noord-Frankrijk Sh.32/- per ton hennep, naar Bremen 24 mark per 80 cub.ft. delen, naar Antwerpen NLG 13 per dito; naar Stettin 15 mark per 2.260 kilo rogge, naar Oost-Noorwegen, naar de grootte der schepen, 23 à 25 mark per 2.500 kg. rogge, naar Lübeck 22,50 à 22 mark per dito.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Hedenmorgen is in het vendu-lokaal alhier geveild het Engels ijzeren klipperschip IRESHOPE met de lading, bestaan hebbende uit pl.m. 1.900 ton Engelse steenkolen, en de inventaris enz. Koper de heer Vetter voor NLG 18.200.


Datum: 25 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren ging van IJmuiden naar zee de TELANAK, kapt. Lusink, met bestemming naar Batavia. Het schip ging 55 palm diep. Toen het uitslepen begon, seinde de semaphore 54 palm, maar de peilschaal wees 55 aan. Het schip raakte vast bij de duinrand omstreeks tien uur, toen seinde de semaphore 55 palm. Met behulp van drie sleepboten en de uitmuntende wijze, waarop deze werden gebruikt, kwam het schip vlot, ging verder naar buiten, maar raakte in de buitenhaven, in het vaarwater, weder aan de grond. Gelukkig kwam het weder vlot en behouden in zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het stoomschip VESTA is gisteren wegens storm te Belle Isle binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Petrus Johannes Schrikker, makelaar, zal ten overstaan van de deurwaarder W. F. Schrikker, op maandag 12 maart 1877, des avonds te zeven uur, in het lokaal de Witte Zwaan, op de Nieuwendijk no. 120, te Amsterdam, in publieke veiling brengen het overdekte tjalkschip genaamd IMKELINA JOHANNA, laatst gevoerd door schipper D. S. Groot, volgens Nederlandse meetbrief 109 tonnen of 65 last, en dat met al deszelfs toebehoren, alles breder bij de inventaris vermeld. Het gemelde schip is geheel nieuw gebouwd in den jare 1868. Hetzelve ligt te Amsterdam in het Westerdok, nabij de spoorbrug, en is vanaf maandag 26 februari tot en met 12 maart 1877, iedere dag van des morgens 9 tot des middags 4 uur te bezichtigen.
Nadere informatie is te bekomen bij bovengenoemde makelaar, aan de Leischegracht bij de Heerengracht no. 6 te Amsterdam. Inmiddels is gemeld vaartuig uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van Batavia, omtrent het stranden van het schip INVERERNE op de kust van Sumbawa, blijkt dat acht man gered zijn. De kapitein met de overige equipage is het laatst gezien in ene reddingsboot, en men heeft hoop op hun behoud, dewijl genoemde boot van waterdichte buizen voorzien is en dus lang zee bouwen kan, zodat de schipbreukelingen wellicht door een of ander voorbijvarend schip opgenomen of ergens aangeland kunnen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het schip IRESHOPE, in brand staande bij Bantam aan de grond gezet, is aan de verzekeraars geabandonneerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het schip THOMAS FLETCHER, van Java naar Australië, te Banjoewangie lek binnengelopen, moet lossen en dokken om te verbreeuwen en nieuw te koperen.


Datum: 26 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Ridderinkhoff, van Amsterdam naar Padang, met schade in Falmouth binnen, was volgens brief van de kapitein bezig de geloste lading weder in te nemen en zou binnen een paar weken gereed zijn de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 februari. Het schip WILLEM VAN DEN BEY, kapt. Manneken, van Londen naar Rio Grande, is alhier met schade aan het spil aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 februari. Het wrak en de inventaris van het schip IRESHOPE zijn verkocht voor GBP 1.575,-.


Datum: 27 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Kampen: De van Zwolle komende schroefstoomboot COMMISSARIS DES KONINGS PANHUYS is heden ochtend, door het niet openen der brug te Kampen, daartegen aangevaren en gezonken. De passagiers zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Metz, 25 februari van hier te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. De ter rede liggende Noorse bark SAMUEL, kapt. Flagstadt, bestemd naar New York, is gisteren door de binnenkomende stoomboot HOLLAND aangevaren, waardoor eerstgemeld schip nog al belangrijke schade moet bekomen hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 25 februari. Door onstuimig weer zijn de werkzaamheden tot afbrenging van het schip JOHN H. KIMBALL gestaakt moeten worden; de hoop om het vlot te krijgen blijft bestaan; het schip is in de Zelling vlot geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 februari. Het stoomschip ANTAGONIST heeft twee dagen onder de gunstigste omstandigheden getracht het op Terschelling gestrande schip JOHN H. KIMBALL, kapt. Humphreys, van Nieuwediep naar Cardiff af te brengen, doch zonder goed gevolg. Het schip is meer op zijde gevallen, zodat de toestand slechter is geworden. Vrijdag met hoogwater stond er 12½ voet in het schip en lag het toen 21 voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. J. van der Elst te Werkendam zal op donderdag de 8e maart 1877, des namiddags te 6 ure, in de herberg van A. van der Wiel, onder Dewerken, publiek verkopen een sterk en goed onderhouden tjalkschip, genaamd DE VROUW ADRIANA, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, zeilen, kettingen en verdere volledige inventaris, benevens een roeiboot, te huis behorende in de Nederlanden, 1ste klasse, volgens eigen meting ter inhoudsgrootte van 93 ton, vroeger bevaren door- en afkomstig van wijlen L. Kanters, in leven schipper, gedomicilieerd te Ouwerkerk in Zeeland, thans liggende in de haven te Werkendam achter het huis van de heer T. den Haan.
Betalingen der kooppenningen vóór of op 1 april aanstaande. Aanvaarding dadelijk na de betaling der kooppenningen.
Inlichtingen te bekomen bij de heer T. den Haan wnd., en ten kantore van gemelde notaris.


Datum: 28 februari 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Hoorn wordt van 26 februari gemeld: De stoomboot DE VRIENDSCHAP, die gisterenavond van Amsterdam komen moest, verloor een half uur van de haven haar roer en moest dus stil blijven liggen; gelukkig zag men dit van hier uit en begaf zich naar haar toe om hulp te verlenen. Twee schuiten met rappe mannen, die bij haar kwamen, hadden het geluk haar, die reeds ene grote streek afgezakt was, binnen te brengen, na een paar uur hard werken, zodat zij met het aantal passagiers, die er op waren, ten 9 in plaats van ten 7 ure aankwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Het barkschip SAMUEL, door de stoomboot HOLLAND aangevaren, is heden ochtend tot herstel van schade naar Rotterdam opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 24 februari. Het Nederlandse schip MAGDALENA JOHANNA, kapt. Sypkens, is van de Bazaltkade af en in de haven op de bank gezet om nader onderzocht te worden. (opm: zie PGC 070577)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Penang, 22 januari. Het Nederlandse schip ANTJE, kapt. Julius, van Atchin alhier aangekomen, is in lading gelegd naar Londen en zal vermoedelijk te Singapore de lading completeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 21 februari. Scheepsvrachten. De vrachten naar Brazilië zijn in een rijzende beweging. Naar Rio Janeiro bedong men laatstelijk Sh.47/6 met 5% per ton meel bruto gewicht. Men verwacht een nog verdere verhoging der vrachten naar Brazilië, waarom heren reders en kapiteins wordt aangeraden met hun schepen naar hier te stevenen.


Datum: 01 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank, op 24 februari: het Nederlandse schoenergaljootschip WILLEMINA, groot 127 ton, gebouwd in 1857; NLG 2.750,-, koper J. M. Meihuizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Rico (per telegram). Het schip ..., kapt. Gnodde, groot 159 ton, hout ladende te Petit Trou met bestemming naar Hamburg, is bij stormweder verongelukt. Van de equipage is niets bekend. (red: volgens bericht uit San Domingo was het schip ANNA CECILIA, kapt. Gnodde, de 19e januari op de Westkust in lading).
(opm: zie ook NRC 040377)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 27 februari. De 23e dezer is met goed gevolg van de werf van de heer J. Kars te water gelaten het tjalkschip CATHARINA GEERTRUIDA, groot pl.m. 120 ton, zullende bevaren worden door J. Emmelkamp van Wildervank.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 maart. Heden morgen is alhier op de rede gezonken het Engels ijzeren klipperschip IRESHOPE. Dit schip was met steenkolen geladen en geraakte in Straat Sunda in brand. Naar de rede gesleept, werd het op 24 februari in het vendu-lokaal voor NLG 18.200 aan de heer Vetter verkocht.


Datum: 02 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 28 februari. Sedert gisteren morgen hier hevige storm met sneeuwvlagen; twee tjalken met rijs geladen sloegen op de leidam: de EOLUS, schipper Schimmel, van Wildervank, is afgebracht en ligt behouden in de haven; JANNEDRIENA, van de wed. G.H. Beckering, eveneens van Wildervank, zit nog op de leidam; het water valt en 't schip zal, wanneer het weer niet bedaart, vermoedelijk weg zijn; men zegt dat er ook nog een tjalk zonder mast door visserlui op sleeptouw is genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wijk aan Zee, 28 februari. Op het strand alhier is heden aangespoeld en geborgen de boegspriet van een groot schip, waaraan bevestigd het daarbij behorende touwwerk. Men veronderstelt daaruit dat in de nabijheid, in de storm van 26 of 27 dezer wederom een groot vaartuig is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portorico (Per telegram). Het schip MARGARETHA, kapt. Bohn; bezig zijnde om hout te laden voor Liverpool, heeft te Petit Trou schipbreuk geleden; oorzaak en datum niet vermeld; van het volk is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 februari. Het stoomschip MAAS, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft veel stormweder gehad en zwaar gewerkt, en moet in het dok om nagezien te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 1 maart. Het gestrande schip JOHN H. KIMBALL, kapt. Humphreys, van Nieuwediep naar Cardiff, heeft door de laatste stormen zodanig geleden dat het als verloren beschouwd wordt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 27 februari. Het schip CALIFORNIË, van Antwerpen naar Philadelphia, is in de nabijheid alhier gestrand; 3 sleepboten hebben te vergeefs getracht om het af te brengen; heden middag met hoog water zal men het opnieuw beproeven.


Datum: 03 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Harlingen, op woensdag 28 februari: het Nederlandse schoener-galjootschip AURORA, groot 158 ton, gebouwd in 1858: NLG 4.400,-. Koper O. Parma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 maart. Heden is van de werf De Nachtegaal op Bikkerseiland van de scheepsbouwmeester Meursing met goed gevolg te water gelaten een ijzeren barkschip met houten buitenhuid, genaamd KERSBERGEN, groot 650 gemeten last. Het schip liep af met masten en boegspriet ingezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het stoomschip STAD AMSTERDAM is heden ten elf ure, onder het lossen van saluutschoten, van de stad vertrokken. Het schip heeft gedurende zijn verblijf alhier druk bezoek gehad van belangstellenden en is dus een goede bekende geworden.
Wij vernemen dat de stomer in ballast naar Londen gaat om daar lading in te nemen voor China, en nu niet meer in dienst is van de Maatschappij Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van de Maatschappij Nederland, bestemd om het personeel en materieel voor de havenwerken te Batavia over te brengen, zal in plaats van de 17de maart e.k. zoals anders had behoren te geschieden, reeds de 13de dier maand van het Nieuwediep vertrekken.
Op grond van dit vervroegde vertrek van de KONING DER NEDERLANDEN zal daarmede geen verzending van brievenmalen plaats vinden rechtstreeks van Den Helder naar Nederlands-Indië, doch zullen deze brievenmalen worden verzonden met het stoomschip MADURA, waarvan het vertrek uit het Nieuwediep op de 17de maart aanstaande is bepaald.
De Nederlandse brievenmaal over Napels wordt daarentegen op het vastgestelde tijdstip met het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 maart. Heden werd met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot IJSSELMONDE II, gebouwd voor rekening van de Kralingsche Stoombootvereeniging door de Wed. C. Boele & Zonen. De machinerie is vervaardigd door de heren Evrard, Van Duyl & De Kruyff te Delfshaven. Daarop is de kiel gelegd voor de schroefstoomboot NIEUW-ROTTERDAM I, voor dezelfde vereniging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Volgens brief van kapt. Lusink, voerende het Nederlandse schip TELANAK, van hier naar Soerabaija, was hij 26 februari met noordelijke wind zeilende in de Hoofden, na veel stormweer te hebben doorgestaan. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 maart. De schepen CONSTANCE, kapt. Nannings, van hier naar Baltimore en HENRIETTE, kapt. Simpson, van Amsterdam naar Portland (M.), passeerden 28 februari met gunstige gelegenheid Wight.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden een uitmuntend hechte en sterke, thans nog in de vaart zijnde, schroefstoomboot, ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee. Voorzien van ene machine van 38 p. k., en een stoomketel, welke in juni 1876 daarin nieuw geplaatst is. Lang pl.m. 33 meter, breed 4 meter, hol 2 meter, gemeten op 112 ton. Bedoeld stoomschip is zeer geschikt om te varen op de Zeeuwse stromen.
Adres met franco brieven, onder het no. dezer advertentie, aan het bureau dezer courant.


Datum: 04 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De schoeners COLON en ROSA, welke van Curaçao met oorlogsbehoeften naar Haïti waren vertrokken, zijn op de 2e der vorige maand binnen de haven van Curaçao teruggekeerd met de gehele ladingen aan boord, zoals die van daar waren uitgevoerd. Volgens bekomen mededeling, heeft de regering van Haïti van de koop afgezien, omdat zij bij de aankomst dier vaartuigen genoegzaam van oorlogsbehoeften was voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 maart. Het schip ANTJE DIRKS, kapt. Dirks, van hier naar Brake, is op de Schelde bij Austruweel aan de grond geraakt; met hoog water hoopt men het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 1 maart. De gezagvoerder van het stoomschip ECHO, van Rotterdam alhier aangekomen, rapporteert bij Whitby Head een het onderste boven drijvend schip te zijn gepasseerd, waarschijnlijk een brik en nieuw gekoperd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 2 maart. Het Nederlandse fregatschip AMSTEL, kapt. Haacke, van Liverpool herwaarts gesleept wordende, kwam in aanvaring met het op rede van Penarth ten anker liggende schip SPIRIDIONE, naar Konstantinopel bestemd, hetwelk daardoor kluiverboom, boegspriet en scheg verloor. Het zal in het dok halen om te repareren. De AMSTEL is in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 februari. De inventaris van het gestrande schip GENTOO is verkocht voor NLG 6.047,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. Het schip CHRISTINE, kapt. Lindeman (opm: Duits vaartuig), van Java naar Het Kanaal, bij Bezoekie op strand gezet, is, hoewel in zwaar beschadigde staat, begunstigd door fraai weder vlot gekomen. Het bericht dat het schip doorgebroken zoude zijn, blijkt onjuist te wezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 7 februari. De pakketschoener van St. Domingo, alhier aangekomen, brengt het bericht mede dat het Nederlandse schip ANNA CECILIA, kapt. Gnodde, te Petit Trou, op de kust aldaar is gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Domingo, 9 februari. De kapitein en het scheepsvolk van het gestrande Nederlandse schip ANNA CECILIA, worden van de strandingsplaats ieder ogenblik hier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 8 februari. Kapt. J.G. Carst, gezagvoerder van het op de baar van Carnaveiros gestrande Nederlandse schip ANNA MARIA, tracht zoveel mogelijk van het wrak nog te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 maart. Het schip ANTJE DIRKS, kapt. Dirks, van hier naar Brake, is met een Nederlandse loods aan boord op de Schelde bij Austruweel aan de grond geraakt; met hoog water hoopt men het schip vlot te krijgen.


Datum: 05 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag de 20ste maart 1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van de deurwaarders Spoor en Kruijne, ter na te melden plaatse van een sterk, snelzeilend en overdekt kofschip, genaamd de DAGERAAD, groot volgens meetbrief 77 tonnen, met staand en lopend want, zeilen, als: een stagfok, vlieger, groot middel- en klein middelzeil, zware ankers en kettingen, touwwerk en verdere volledige inventaris, benevens kooigoed en twee fornuizen. Het te veilen schip ligt aan de Noordblaak nabij de Houtbrug, alwaar het van af heden is te bezichtigen. Informatie bij bovengenoemde deurwaarders, in de Oppert no. 146, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Volgens de Smyrnase bladen (opm: kranten uit Smyrna = Izmir) is de verjaardag van Z. M. de Koning de 19de februari, te Smyrna door de Nederlandse kolonie, de oudste van de stad, met buitengewone plechtigheid gevierd. De tegenwoordigheid van een Nederlands oorlogsschip op onze rede, zegt de Reforme, gaf aan dit feest een luister, die geheel nieuw was en de vorst waardig van een volk, klein in getalsterkte, maar groot door de vrijheid, de verdraagzaamheid en de beschaving, die het reeds in de wereld vertegenwoordigde, toen tal van volken nog aan despotisme en onverdraagzaamheid ten prooi waren. Volgens de Impartial had des morgens in de nationale kapel een dankzegging in 't Nederlands en Frans plaats, welke werd bijgewoond door de consul R. van Lennep, de Nederlandse kolonie van Smyrna, de commandant, de staf en de equipage van de PRINSES MARIA. Na afloop van de godsdienstoefening begaf men zich op uitnodiging van de commandant aan boord van 't schip, maakte daarmede een tochtje op de rede en genoot er een lunch; des avonds gaf de heer Van Lennep een diner. Al de oorlogsschepen op de rede waren van de ochtend af met vlaggen versierd en des middags begroetten zij met 21 saluutschoten de Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 26 februari. De 14de februari woei te Triëst een hevige storm, waardoor vele schepen in de haven zijn gezonken. Een Nederlands schip ging voor drie ankers op drift, doch kwam in de haven binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 maart. De enige dagen gelegen aan de Wielingen gestrande bark is door de jongste stormen hoger op strand gezet. De equipage heeft het schip verlaten, dat eerstdaags vermoedelijk zal verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 januari. Het bericht, als zou het gestrande schip CHRISTINA, kapt. Lindeman, van Cheribon naar Het Kanaal, doorgebroken zijn, is onjuist geweest, aangezien de kopers, begunstigd door handzaam weder, er in geslaagd zijn om het, hoewel zwaar beschadigd, vlot te krijgen.


Datum: 06 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het barkschip AARDENBURG, kapt. Rolff, komende van Probolingo, gisterenochtend met hoog water te IJmuiden binnengevallen, lag reeds heden ochtend ten elf ure met ongebroken lading voor de brug van Entrepotdok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Wemeldinge wordt ons gemeld, dat de stoomboot JOHANNA HENDRIKA heden in de Vlij is vastgeraakt en blijven zitten. Er zijn lichters aanwezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Yersekendam, 5 maart. Het schip JOHANNA HENDRIKA, met stukgoederen en granen van België naar Pruisen, is gebroken; men draagt de lading in lichters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 3 maart. Het schip CALIFORNIE, kapt. Rosendahl, van Antwerpen naar Philadelphia, alhier in de nabijheid gestrand, is door 3 stoomboten af- en op de rede gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 maart. Het schip METTA SOPHIA is heden nacht in aanvaring geweest met het alhier ter rede liggende schip ARION, waardoor laatstgemelde de zeilboom brak en meer andere schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gotenburg, 4 maart. Het Nederlandse schip REINT PIETER, kapt. J.E. Scherpbier, te huis behorende te Pekela, van Charlestown met kolen naar Halmstad, is in de nabijheid van laatsgemelde plaats in 13 voet water gezonken. De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 maart. Het lot van het mooie Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL schijnt beslist. Met de beste en doelmatigste pompen, die pl.m. 10.000 liter per minuut uitwierpen en met een 90-tal arbeiders gelukte het de ingenieur Taurel het schip vlot te krijgen en een eindje vooruit te brengen. Het spoedig daarna opgekomen en aanhoudende stormweder maakte het werken verder onmogelijk en nu het vaartuig op zij verder de bank is opgeslagen en alles van dek af weggeslagen, heeft men moeten besluiten om nog zoveel mogelijk de aanwezige tuigage enz. met schuiten te bergen, waarmede men dan ook al een paar dagen bezig is. Het was een der prachtigste en grootste schepen, welke deze wateren bezoeken, en men moet getuigen, dat zowel de kapitein als de agenten hun best gedaan hebben om het te behouden, maar niets schijnt bestand tegen de woelige zee en verraderlijke zandbanken aan onze kusten, al werkt men zoals hier soms ook dagen en nachten door.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse schip PETRUS HENDRIKS, kapt. Sikkens, van hier naar Stockton, is wegens bekomen schade in het Noordzee Kanaal, in het Oosterdok teruggekeerd.

Krant:
  JB - Javabode

De schoener AURORA zit op het rif De Bril. Zr.Ms. stomer Soerabaija is van Makasser ter assistentie gezonden.


Datum: 07 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 6 maart. Heden is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd van de schroefsleepboot MAASSTROOM IV, voor rekening van de Rotterdamsche Ballast-Maatschappij te Rotterdam, waarvan de machine, compound-systeem, aan dezelfde fabriek wordt vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Wemeldinge wordt ons gemeld: De lossing der lading van de JOHANNA HENDRIKA ging zeer voorspoedig; de boot ligt thans in de haven alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop aangeboden een uitmuntend hechte en sterke, thans nog in de vaart zijnde schroefstoomboot, ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee. Voorzien van een machine van 38 p. k., en een stoomketel, welke in juni 1876 daarin nieuw geplaatst is. Lang pl.m. 33, breed 4, hol 2 meter, gemeten op 112 ton. Bedoeld stoomschip is zeer geschikt om te varen op de Zeeuwse stromen. Te bevragen onder letters S.Z., Bureau Handelsblad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 6 maart. Scheepsvrachten. Voor Londen of de Oostkust werd heden gedaan tegen Sh.13/-, en voor het kanaal van Bristol tegen Sh.15/- per 10 quarters haver, om in de Oosterhaven te laden.


Datum: 08 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST VII, gebouwd voor rekening van de heer H. van den Bout, te Nijmegen. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruijn c. s. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het departement van marine ontvangen bericht, gedagtekend Montevideo, 6 maart jl., is Zr.Ms. schroefstoomschip SAMARANG, onder bevel van de luitenant ter zee der klasse 1e D. J. Weys, te Buenes-Ayres aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wemeldinge, 6 maart. De gehele lading der stoomboot JOHANNA HENDRIKA is hier in lichters aangebracht; de boot zit in de haven op de slikken en is daar voor zinken gevrijwaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Als een bijzonderheid verdient vermelding dat de schepen KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, en LIBERAAL, kapt. Wierikx, het eerste 24 juni en het tweede 26 juni van het vorige jaar naar Batavia vertrokken en aldaar 20 en 22 september aangekomen zijn, alzo na een reis van 88 dagen. Beide schepen zijn daarop, na ongeveer drie maanden in Indië vertoefd te hebben, de 10e en 12e december naar Nederand vertrokken, waren de 25e januari te St. Helena en beide 6 maart te Brouwershaven aangekomen, hebbende de KOSMOPOLIET 86 dagen en de LIBERAAL 84 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 maart. Het schip ANTJE DIRKS, kapt. Dirks, van hier naar Brake, bij Austruweel aan de grond geraakt, is met behulp van een sleepboot vlot en zwaar lek in het dok teruggekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 februari. De gezagvoerder van het stoomschip MAAS, alhier van Rotterdam aangekomen, rapporteert de 15de februari een hevige stortzee overgekregen te hebben, waardoor de leuningen van de brug werden weggeslagen, de schijnlichten aan stuken en de boten beschadigd werden. Twee man der equipage werden zwaar gewond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 1 februari. Het Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kruizinga, is alhier bevracht om te Gualeguay voor Falmouth om order te gaan laden.


Datum: 09 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schoenerschip MINA, kapt. Hartman, 6 dezer te Lissabon aangekomen; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, goed en wel te Gibraltar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 5 maart. Heden is men begonnen om het in de nacht van 30 op 31 januari alhier gestrande Nederlandse schip FROUWINA, kapt. Duit, af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 januari. De volgende Nederlandse schepen zijn hier bevracht: de IDA, om hier te laden met wol naar Hamburg; de CORNELIA met wol en talk naar Liverpool; en de schepen ELIZABETH en ANNA, beiden van Uruguay met huiden en talk naar Falmouth voor order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Samarang direct ligt te Amsterdam in lading het nieuw gebouwd Nederlandse barkschip THORBECKE II, klasse 3/ L.l.l. Nederlandsche Vereeniging, kapt. F.D. Gollards. Expeditie 25 april. Adres de cargadoors De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval uit de hand te koop een extra goed onderhouden tjalkschip, met volledige inventaris, gemeten op 80 ton, direct te aanvaarden. Franco te bevragen bij de scheepsmaker J. van Geen, Prinseneiland te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 6 maart. Heden werd hier van de werf van de scheepsbouwmeester Boerma met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip genaamd PROVINCIE DRENTHE, groot pl.m. 120 binnentonnen, zullende bevaren worden door en voor rekening van schipper B.B. Kuilman.

Krant:
  JB - Javabode

De 26e februari, ’s morgens vroeg, vertrok van hier Zr.Ms. stoomschip SOERABAIA, naar De Bril. Door kapt. Van Loenen van de BANDA was gerapporteerd, dat hij op dat rif een grote schoener had zien zitten, dat hij geen vlag of mensen aan dek had gezien, en dus veronderstelde het schip verlaten te zijn, doch assistentie wenselijk achtte, die hij om het weder niet zelf had kunnen geven. De SOERABAIA kan eerst enige zekerheid brengen, doch door het onstuimige weder, waardoor assistentie schier een onmogelijkheid zal zijn, vrezen wij het ergste voor het schip in nood.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bima, 10 februari. Acht Engelse schipbreukelingen van de INVERNESS, kapt. Foremann, van Pasoeroean met suiker geladen, koers zettende naar het Kanaal om orders en 50 mijlen bezuiden Sumbawa vergaan, zijn hier aangekomen. Van de equipage, 20 man sterk, zijn kapitein en stuurlieden, timmerman en vier matrozen verdronken met de tweede sloep, en de overige vier tijdens het kapseizen met dit naar onder gegaan.
Ze worden nu hier gekleed en stevig gevoed en zullen met de EGERON, van Port Darwin eerstdaags terug verwacht, naar Soerabaija opgezonden worden, of, mocht dit stoomschip niet aankomen, via Makasser met de terugkerende Molukkenboot.


Datum: 10 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 maart. Volgens brief van kapt. Trappen, voerende het Nederlandse schip JAVA PACKET, 8 dezer van Batavia in het Nieuwediep gearriveerd, heeft hij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop zwaar stormweder doorgestaan, waardoor enige schade aan de boeg is veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 maart. Aangaande het Nederlandse schip MARIA CHRISTINA, kapt. B. Smit, 26 oktober van Sunderland naar Halmstad vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. De schepen PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Prins, en ERASMUS, kapt. Schreuder, beide naar Java bestemd, zijn heden niet kunnen vertrekken, dewijl er geen water genoeg was op de drempel der sluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 6 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Uffen, van Amoy naar Samarang, is in de Straat van Macassar verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 7 maart. Kapt. D.D. de Jonge, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip NICOLAAS ALBERT, in de Tyne aangekomen, rapporteert dat een man der equipage, genaamd P. van der Gluijn, bij het ophijsen van het grootzeil overboord gevallen en verdronken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 5 maart. Kapt. Schuur van de Nederlandse kof STAD NIJBORG is per stoomboot ST. CLAIR voor scheepszaken huiswaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington Quay, 7 maart. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Blok, van Groningen naar Newcastle, is alhier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 5 februari. Het schip JOSEPHINA, van Bordeaux alhier aangekomen met wijn, spiritus, papier en lucifers, is in de haven in brand geraakt en tot op de waterlijn afgebrand. Ongeveer 120 der lading was gelost, en waren circa 450 ton nog in het schip, dat met de lading geheel verloren is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De directie vraagt enige 2de en 3de stuurlieden voor de dienst op haar stoomschepen in Indië, en om derwaarts te vertrekken met het (opm: nieuwe) stoomschip TAMBORA. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de de heer A. P. Achenbach, te Amsterdam, IJgracht, no. 31, tot de 19de maart, zondags en woensdags namiddags van 3 tot 5 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop te Harlingen, van het Amerikaans fregatschip JOHN H. KIMBALL. De notaris W. Sijpkens Kijlstra, te Harlingen, zal ten verzoeke van de heren Zeilmaker & Co., scheepsagenten aldaar, publiek onder uitloving van strijk- en verhooggeld à contant verkopen het gekoperde en kopervaste Amerikaanse fregatschip JOHN H. KIMBALL, groot 1.266,77 registertonnen, laatstelijk gevoerd door kapt. D. M. Humphreys, thans zittende op de bank de Jacobsrug, binnengaats, nabij Terschelling, en voorts ankers, kettingen, touwwerk, rondhouten en verdere van gemeld schip afkomstige goederen, breder bij biljetten omschreven, op franco aanvrage te bekomen bij de notaris.
De verkoop zal plaats hebben bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen, en wel van het schip enz. op woensdag 14 maart 1877 's avonds 6 uur, de overige goederen op donderdag 15 maart 1877, 's morgens 10 uur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 6 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Uffen (opm: buitenlander), van Amoy met rijst naar Samarang, is in de Straat van Macassar verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 3 maart. Scheepsvrachten. In deze week bewilligde men voor na de heropening der scheepvaart te verwachten zeilschepen van hier naar Sleeswijk-Holstein, Deense Oostzeehavens en Lübeck 21 mark per 2.500 kilo rogge; naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.2/- inclusief, naar andere Engelse haven in verhouding hogere koersen tot naar de Westkust van Engeland Sh.3/- per 500 pond tarwe. Geboden werd naar de Eems 25 mark per 2.260 kilo rogge, naar Nederland, de havens aan de Maas uitgesloten, NLG 18 à 20 per 2.400 kilo tarwe, naar de grootte der schepen. Over het algemeen genomen is het niet druk met bevrachtingen per het voorjaar. Daarin zal wel niet voor de heropening der scheepvaart verbetering komen.


Datum: 11 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 maart. Heden is alhier op de werf van de scheepsbouwmeester M. v. d. Kuijl, de kiel gelegd van een ijzeren sleepschroefstoomboot, voor rekening der heren gebr. Hendrik & Eduard Ludewigs, te Millingen. De machine van 40 paardenkrachten wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. A. Bos te Alblasserdam belast zich met de koop en verkoop, zomede voor huur en verhuur van sleepstoomboten van diverse p.k. of sterkte, bevelende hij zich daartoe beleefdelijk aan met belofte van prompte en civiele bediening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Het Nederlandse 3/m. schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Prins, is gisterenavond ten 10 ure naar zee vertrokken. Voor de ERASMUS, die 2 decimeter dieper ging, was geen water in de sluis, doch is heden goed in zee gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Barkschip TWEE CORNELISSEN. Diegenen welke nog iets van dit schip mochten te vorderen hebben, worden verzocht hun rekeningen vóór of op de 20e
maart a.s. in te leveren, ten kantore van de heer J. Vroege, te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H Hz., B. C. D. Hanegraaff, H. N. Montauban van Swijndregt, H. H. van Dam, C. H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 20 maart 1877, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen: het Nederlands barkschip HERCULES, geclassificeerd in Veritas 3/3 cn. 1.1., in 1875 onder speciaal toezicht vertimmerd, laatst gevoerd door kapitein W. Wink.
Volgens meetbrief lang 34,35 meter, wijd 5,95 meter. hol 4,05 meter, en alzo groot 368 tonnen of 195 lasten, met al deszelfs, rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende bij de Keizersbrug, Wolfshoek te Rotterdam.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.


Datum: 12 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gotenburg, 7 maart. Het Nederlandse schip REINT PIETER, kapt. J.E. Scherpbier, van Charlestown naar Halmstad, bij laatstgemelde plaats gezonken, is met assistentie zwaar beschadigd te Halmstad binnengebracht en bezig de lading te lossen.


Datum: 13 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op maandag 12 maart te Amsterdam: het Nederlandse barkschip CAROLINA, gevoerd door kapt. Cupido, groot 357 tonnen, voor NLG 8.400,- verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht van Batavia, is het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. De Jong, 22 februari jl. met een lading steenkolen behouden van Newcastle te Atchin aangekomen na een voorspoedige reis van 119 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens particulier telegrafisch bericht is het brikschip JACATRA, kapt. Dirksen, 27 januari ll. na een reis van 30 dagen van Java te Melbourne aangekomen.
Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 maart. Op de Noorderhaaks is verzeild en verongelukt het schip PAUL, kapt. Ducker, van Antwerpen met dakpannen naar Koningsbergen. De equipage is door de loodsboot, gevoerd door schipper Abbenes, gered. Het schip slaat uit elkander.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 maart. Het Noorse schoenerschip REINDULF, kapt. Knudsen, van Antwerpen naar zee gaande, is in het Oostgat gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 10 maart. De Nederlandse schoener FORTUNA, van Delfzijl naar Newcastle, in ballast, is 8 dezer in de Noordzee gezonken. De equipage is gered en alhier geland door de schoener BENJAMIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shanghai, 23 januari. Kapt. Houtkoper, gezagvoerder van het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, de 18e januari alhier van Sydney met kolen aangekomen, rapporteert dat 8 man der Maleisische equipage op de reis zijn overleden, waarschijnlijk tengevolge van de koude. De ziekte begon met het opzwellen der benen, waarop de dood spoedig volgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Lissabon het Nederlandse schip CERES, kapt. P. 't Hart. Adres: Seeuwen & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een goed onderhouden tjalkschip, groot 90 ton, met complete inventaris, 1 mei te aanvaarden. Te bevragen bij de commissaris van het Groninger Beurtveer, Wijnstraat, 149, en thans te bezichtigen aan de Zuidblaak te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
In de vergadering van aandeelhouders van de 10de dezer is besloten tot ontbinding dezer naamloze vennootschap en is de liquidatie daarvan opgedragen aan de ondertekende in overleg en met goedkeuring van heren commissarissen.
Houders van obligaties en zij die vorderingen te laste der vennootschap hebben, of iets aan haar verschuldigd zijn, worden verzocht daarvan vóór de 17de dezer opgave te doen ten kantore van de liquidadeur, Buitenkant no. 31.
Niettegenstaande de ontbinding wordt tot nadere aankondiging de vaart op Hamburg en Duinkerken op de bestaande voet voortgezet en worden de inladers en ontvangers verzocht zich te dier zake te blijven wenden aan de gewone cargadoors der maatschappij. de heren Blikman & Co., de wed. Jan Salm & Meijer, alhier, Joh. Ooms Ezn. & Co. te Rotterdam en H. W. Pott & Körner te Hamburg.
Amsterdam, 12 maart 1877. De liquidateur Charles Gilhuijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op 12 maart, in de Brakke Grond: het barkschip CAROLINA, groot 387 tonnen, gevoerd door kapt. Cupido. NLG 7.600,-. In slag NLG 800,- Koper: C. Ament (opm: een makelaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 12 maart. Verzeild in de Noorderhaaks de Duitse schoener PAUL, kapt. Ducker, van Antwerpen met dakpannen naar Koningsbergen. Het volk is door de loodskotter 9, schippers Abbenes gered. De Duitse schoener PAUL, in de Noorderhaaks gestrand, is verloren. Niets kan geborgen worden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 13-03-1877 Harlingen, 12 Maart. Met het stoomschip Alert, van Huil, is alhier aangebragt de equipage van het gezonken Ned. schip FORTUNA kapt. Arkema.

Krant:
  DT - De Tijd

De Tijd. 13-03-1877.
Het nederl. schip FORTUNA, kapt. P. Arkema, van Delfzijl jnaar Newcastle, is den 8sten dezer in de Noordzee gezonken; het volk isgered.
 


Datum: 14 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Nieuwediep, op dinsdag de 20ste maart 1877, des avonds ten acht ure, in het lokaal Tivoli. De deurwaarder Swaving zal alsdan, ten verzoeke van de heren Van Vliet & Co., in het openbaar verkopen de gedeeltelijke aldaar geborgen inventaris van het onlangs nabij Terschelling gestrande Amerikaanse schip JOHN H. KIMBALL, kapt. D. M. Humphreys; bestaande in alle zeilen, plus minus 45 stuks, enige rollen zeildoek, plus minus 150 stuks lopend touwwerk, kettingen, ra's, stengen en hetgeen verder daags vóór en op de verkoopdag te bezichtigen zal zijn op de scheepstimmerwerf De Lastdrager. Nadere informatiën bij de heren Van Vliet & Co. en de deurwaarder voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens bericht van kapt. A. van der Gevel, voerende het brikschip AMERIKA, dato 29 januari ll. van Lorenzo Marques, zoude hij van die plaats naar Mauritius verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens telegram van heden was het schip MAASNYMPH, kapt. Schaap, van Batavia naar Rotterdam, bij Dungeness van loods voorzien. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens bij de rederij ontvangen schrijven van kapt. Tinholt, gezagvoerder van het barkschip ELLY, uit Beaufort (Zuid-Carolina), dd. 20 februari jl., was hij gereed de reis naar Liverpool te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 maart. Het op de Noorderhaaks verongelukte schip PAUL, kapt. Ducker, is uit elkander geslagen. Er is niets geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 12 maart. Met het stoomschip ALERT, van Hull, is alhier aangebracht de equipage van het gezonken Nederlandse schoenerschip FORTUNA, kapt.P. Arkema.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 12 maart. De schoener SCHWALBE, van Gotenburg, was heden ochtend op de rede in aanzeiling met de Nederlandse brik ZUIDERZEE, van Harlingen, en verloor kluiverboom en boegspriet. De brik leed weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 februari. Het stoomschip MAAS, van Rotterdam, moet hier in het dok om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Aangezien tot de liquidatie van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij is besloten, zal de geregelde vaart op Hamburg door ons worden voortgezet. De vertrekdagen zullen nader worden geannonceerd.
Amsterdam, 12 maart 1877, de directie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier telegram is het brikschip JACATRA, kapt. Dirksen, 27 januari l.l. na een reis van 30 dagen van Java te Melbourne aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 maart. Binnen ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Hoedemaker, van Suriname, de eerste keer sinds de opening van het Noordzeekanaal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Op 27 december werd ter hoogte van de hoofdplaats Bezoekie de Noord-Duitse bark CHRISTINE, kapt. Lindeman, inhebbende een lading suiker en rotting, op strand gezet. Het schip was op terugkeer naar Soerabaja, als zijnde in Straat Bali door het breken van de ankerketting in drift, en vervolgens door het stoten op een rif lek geraakt. Van de suiker werd slechts een zeer klein gedeelte gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De mailvaart van Java op Australië is op 24 februari ll. geopend geworden door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij met een half Nederlands-Indische, half Australische subsidie van bij de NLG 40.000,- per reis heen en weer.


Datum: 15 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Volgens ontvangen particulier bericht is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Vellinga, 19 januari van Macassar vertrokken naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 maart. Kapt. Hinterthur van het schip G.H. BETZ, van Macasser hier binnen, rapporteert, 2 december een geweldige storm te hebben doorgestaan waarbij meest alle zeilen uit de lijken sloegen, het dek schoon werd geveegd en het schip op zijde werd geworpen. Door het openhakken der geschutpoorten was men het water kwijt geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 maart. Op Texelstroom zijn heden gevonden en alhier aangebracht twee masten, waarvan de ene gaaf en de andere bij 't dek afgebroken was. Men vermoedt dat ze afkomstig zijn van de in de Razende Bol gestrande schoener PAUL, omdat dit schip geheel uit elkaar geslagen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 maart. De driemastschoener REINDULF, kapt. Knudsen, is door sleepboten in zwaar beschadigde staat in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 maart. De Nederlandse schoener ADRIANA WILHELMINA, kapt. Reijnhout, is zwaar lek uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 13 maart. Het schoenerschip LUDEWINA, kapt. Blaauw, van Aveiro naar Larache in ballast, is alhier met schade aan rondhout aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. Gerrit Jan Boelen, makelaar, zal, als lasthebbende van zijn principalen, op maandag de 26ste maart 1877, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de notaris P. A. Smits in veiling brengen het Nederlandse ijzeren stoomschip ATSJIN, gevoerd door kapt. Ten Bruggencate, gemeten volgens binnenlandse meetbrief op 80 tonnen; met zijne machine, groot 16 paardenkracht, en ketel. Geschikt voor de vaart op de Zuiderzee en binnenvaart.
Breder omschreven volgens inventaris op het biljet vermeld. Voornoemd stoomschip ligt in het Oosterdok, voor de Bantammerstraat.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 maart. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het hier te huis behorende kofschip GEESSIEN DE WITT, kapt. R. Balkema, eergsiteren avond te Laurvig aangekomen, hebbende 8 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 9 maart. De Nederlandse schoener SYMPATHIE is hier bevracht naar Bahia tot Sh.50/- per ton meel bruto gewicht. Naar het noorden van Europa bestaat levendige vraag naar scheepsruimte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 10 maart. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Liverpool Sh.14/- per load grenen balken, Hull Sh.13/- per load grenen balken, en Sh.16/- per load eiken balken, Cardegan Sh.17/6 per load grenen balken, Sunderland Sh.32/- per standaard planken.


Datum: 16 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het fregatschip STER DER HOOP, kapt. Boonstra, van Newcastle te Atchin gearriveerd; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 14 maart. Het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. Windt, van Brake naar Frederikstad, in ballast, is op List gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 maart. Het op Terschelling gestrande schip JOHN H. KIMBALL, is totaal wrak. Het heeft in publieke veiling opgebracht NLG 2.346,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. De gezagvoerder van het schip KRONPRINZ GUSTAV rapporteert met zijn schip vier dagen te Karang Hadjie aan de grond gezeten te hebben, en na zestig ton suiker overboord geworpen en geen assistentie van land bekomen hebbende, verliet hij het schip. De havenmeester van Muntok trok er heen met een groot aantal koelies, maakte het vlot en eigende zich het schip toe. De gezagvoerder is naar Muntok vertrokken, om schip en lading te reclameren.


Datum: 17 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 14 maart. De concessie tot het uitoefenen van een stoombootdienst van Stavoren op Sneek en Leeuwarden is, wat de uitoefening van dien dienst betreft, door Gedeputeerde Staten dezer provincie geschorst, totdat daaromtrent een nader besluit zal worden genomen. Dit besluit is genomen uit overweging, dat, blijkens ingewonnen bericht, de voor dien dienst gebezigde, bij de storm van 30 januari jl. in het Heegermeer gezonken, later evenwel weder gelichte stoomboot WILLEM III te rank ligt om er vee mede te kunnen vervoeren, en dat de luiken, die voor de ruiten kunnen worden aangebracht, niet altijd aan boord aanwezig zijn; dat, naar aanleiding van deze omstandigheden, het algemeen belang vordert, dat er vanwege Ged. Staten een nauwkeurig onderzoek worde ingesteld naar de geschiktheid en veiligheid van het vaartuig, en dat, nu het instellen van dat onderzoek enige tijd zal vorderen, het, met het oog op de publieke veiligheid, wenselijk moet worden geacht, dat de dienst tijdelijk worde gestaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Volgens ontvangen telegrafisch bericht uit Batavia, heeft kapt. Dik, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip ROTTERDAM, na van Atchin te zijn gearriveerd, vracht afgesloten van Saigon naar Hongkong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar zal op dinsdag 27 maart 1877, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het snelzeilend gekoperd schoenerbrikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PRINSES AMELIE, in 1874 zwaar vertimmerd en gekoperd, geclassificeerd bij Engelse Lloyd A. 1. Red. tot 1879, gevoerd door kapt. T. Jaski.
Volgens Nederlandse meetbrief lang 32,55 meter, wijd 8,22 meter, hol 4,63 meter, en alzo gemeten op netto 808,74 kubieke meter of 295,49 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het gemelde schip ligt aan de werf De Nachtegaal, in de Groote Bickerstraat te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op onze vendutie van donderdag de 22e maart a.s. zullen wij verkopen de Amerikaanse schoener LUCY, liggende ter rede Batavia, 92,73 ton register, in 1869 te Bangkok van teak gebouwd, in november j.l. opnieuw gekoperd, voorzien van een nieuw stel zeilen, vier ankers en kettingen, een longboot, een sloep met tuig, een patentlog, drie kompassen, wapens, scheepsklok en verdere inventaris, gereed om zee te kiezen.
G.G. Batten & Co. (opm: volgens JB 220377 is de vendutie uitgesteld tot zaterdag 24 maart 1877 en vond plaats op last van de Amerikaanse consul, zie vooral ook JB 100477).


Datum: 18 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens brief in dato 7 februari van kapt. P. S. van Dijk, voerende het schoenerbrikschip RAAF, was hij na ene zeer stormachtige reis de 29ste januari te New-Calabar aangekomen . De 2de december op 47° NB 12° WL sloeg bij zwaar stomweder door een hevige stortzee de sloep en twee watervaten aan stukken en een vijf duims tros overboord. Het weder hield aan tot de 13de december, toen het handzamer werd. Enige zeilen werden verloren en sloegen aan stukken. Het schip had nog al veel water gemaakt en waren de naden in het dek ontzet, waardoor 192 vaatjes kruid beschadigd uitgelost werden. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 maart. Het schip ARNOLD, van Bahia met koffie is alhier met onklare pompen aangekomen, heeft omtrent 1000 balen koffie overboord geworpen en had toen 6 voet water in het ruim; toen het schip binnenkwam was het water 2 voet boven het kolswijn (zaathout).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hoyer, 14 maart. Op het nieuwe Friedrichkoogs Voorland is heden een naambord aangedreven van 23 cent. lang en 14 cent. breed, waarop met vergulde ingesneden letters op zwarte grond J. van Laar van Groningen.
(redactie: Het schip TRIJNTJE, kapt. J. van Laar, is 26 januari van Sunderland naar Groningen vertrokken).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 februari. Het Nederlandse fregatschip A. & W. C., kapt. Goekoop, van Newcastle naar Soerabaija, is alhier met verlies van roer en zeilen binnengesleept. (Reeds vroeger per telegram gemeld).

AH 180377
Bekendmaking. Het op de Jacobsrug nabij Terschelling gestrande schip J.H. KIMBALL, met masten en alles wat zich aan boord bevindt, aangekocht zijnde door de heer E.J. Max te Maassluis, worden burgemeesters of strandvonders beleefd verzocht bij aanspoeling goederen of wrakhout van dat schip afkomstig, te doen bergen en daarvan kennis te geven aan de heer P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Naar Semarang ligt te Amsterdam in het Oosterdok te laden het extra snelzeilend nieuw gekoperd Nederlandse barkschip ABEL, kapt. Oosterhuis, 5/6 L.l.l. met zeer spoedige expeditie. Hebbende nog weinig beschikbare ruimte disponibel. Adres: de cargadoors Schout & Co, B.J. Van Hengel, Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Soerabaja, direct, ligt alhier in lading het nieuw gebouwd Nederlandse clipperschip KERSBERGEN 3/3 L.l.l. en A.l, kapt. J.M. Klasen. Adres bij de cargadoors De wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam.


Datum: 19 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op dinsdag de 20ste maart 1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van de deurwaarders Spoor en Kruijne, ter na te melden plaatse van een sterk, snelzeilend en overdekt kofschip, genaamd de DAGERAAD, groot volgens meetbrief 77 tonnen, met staand en lopend want, zeilen, als: een stagfok, vlieger, groot middel- en klein middelzeil, zware ankers en kettingen, touwwerk en verdere volledige inventaris, benevens kooigoed en twee fornuizen.
En onmiddellijk daarna van het naast bovengenoemd kofschip liggende lichterschip, genaamd DE VROUW SOPHIA, groot volgens meetbrief 93 tonnen, met mast, giek lier, runder, anker- en werplijnen, ankerketting, fok, bomen, haken, enz., enz.
Mede aldaar vanaf heden te bezichtigen.
De te veilen schepen liggen aan de Noordblaak nabij de houtbrug, alwaar zij vanaf heden zijn te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, in De Brakke Grond te Amsterdam. Het heden geveilde Nederlandse barkschip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, is voor NLG 35.000,- opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 maart. Het Nederlandse fregatschip FLEVO, van Amsterdam naar Batavia, kwam heden door het Noordzeekanaal met 56 decimeter diepgang wel in zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, op woensdag 28 maart 1877, des voormiddags half twaalf uur, na aankomst der stoomboot, ten overstaan van de koffiehuishouder A. van den Berg te Hellevoetsluis, van het Franse schoenerschip MARGUERITE, liggende in het kanaal van Voorne, nabij Hellevoetsluis, en de inventaris van dien bodem. In kavelingen te veilen. Informatie bij de heren H. & A. Bicker Caarten, agenten van assuradeurs te Rotterdam, de heren P. Gallas te Hellevoetsluis en de notaris Vlielander aldaar.


Datum: 20 maart 1877


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading KOSMOPOLIET III, gezagvoerder H. Dienske. Adres voor passagiers en goederen bij de reders Gebr, Blussé te Dordrecht, de heren Visser & Van der Sande, te Rotterdam en Canne & Balwé te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 16 maart. Het gedeelte van de inventaris en de tuigage van het op Terschelling gestrande schip JOHN H.KIMBALL, heeft in veiling NLG 5.037,25 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoomvaart Amsterdam-Hamburg. Voortzetting der geregelde vaart met de bekende stomers STOOMVAART, kapt. J. Brouwer, WILLEM I, kapt. P.T. Hansen, en AMSTERDAM,. kapt. D. Visser. Vertrek geregeld om de 5 dagen van beide havens.
Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. D. Visser, vertrekt van Amsterdam naar Hamburg op donderdag 22 maart. Adres bij de agenten Van Es & Van Ommeren, kantoor Geldersche Kade no.32.
(opm: na de opheffing van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij kocht P.A. van Es & Co. te Rotterdam deze drie schepen en zette de dienst voort).


Datum: 21 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. A. B. Wierikx, voerende het Nederlands Fregat LIBERAAL, aangekomen van Java met ene lading O.-I. producten, geeft bij deze aan de ontvangers zijner lading kennis, dat het schip op order van de havenmeester op stroom aan de boeien vóór het jachtclubgebouw is gehaald, aldaar tot lossing gereed ligt en alzo de ligdagen morgen ingaan.
Rotterdam, 20 maart 1877. Kuyper, v. Dam & Smeer, cargadoors.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zou het Nederlandse schip DE RAAF, kapt. Van Dijk, omstreeks 20 februari van New Calabar naar Europa vertrekken. De schade aan de lading, vroeger gemeld, was niet ontstaan door lekkage van het schip, maar door het van boven ingekomen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 20 maart. Uit Bordeaux alhier binnengekomen het kofschip CORNELIA JOHANNA, kapt. Elsing, met een lading wijn voor de firma Doyer en Pruimers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 maart. Aangaande het Nederlandse schip ZWALUW, kapt. H. Spanjer, van Stockholm naar Amsterdam, 16 december alhier gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen en wordt dus als verloren beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 19 maart. Door het schip BEREND, kapt. Polevat, alhier van Fernandina aangekomen, is aangebracht de equipage, bestaande uit 15 man, van het Franse barkschip TAMBY CANDASSAMY, kapt. Guillernay, van West Indië naar Havre bestemd, welk schip vol water en op de lading drijvende door hen werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, op woensdag 28 maart 1877, des middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin, te Vlaardingen, van het in 1876 in Nederland nieuw gebouwd kofschip, genaamd DISQUIET, laatst gevoerd door kapt. J. Tysland, geclassificeerd bij Veritas 3/3 P. 1.1*, groot 70,81 registertonnen, met volledige inventaris. Het schip ligt in de haven te Vlaardingen en is aldaar te bezichtigen.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 maart. Het barkschip COLDSTREAM van Ilo-Ilo naar Londen, is op Separ-eiland gestrand en zal moeten lichten om vlot te komen. Het schip maakt geen water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 19 maart. Van de werf van de heer J. Bodewes is j.l. woensdag (opm: 14 maart) te water gelaten het tjalkschip WILHELMINA, groot 120 ton, bevaren zullende worden door kapt. J. Kater.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 20 maart. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte voor Engeland blijft nog altijd uiterst beperkt en bepaalden de bevrachtingen zich sedert dinsdag j.l. tot een schoener in de Oosterhaven voor het kanaal van Bristol tegen Sh.16/6, en een scheepje voor de kolenhavens aan de Oostkust, Stockton inbegrepen, om in de Noorderhaven te laden, tegen Sh.9/- per 10 quarter haver, andere granen pro rato.

Krant:
  JB - Javabode

Omtrent de door Zr.Ms. oorlogsstomer ADMIRAAL VAN KINSBERGEN aan het Nederlands-Indisch barkschip ATIATOOL RACHMAN verleende hulp zijn de volgende uitvoerige berichten ontvangen:
In de na-avond van de 25e december des vorigen jaars kwam de gezagvoerder van genoemde bark bij de resident van de zuider- en oosterafdeling van Borneo om hulp vragen voor zijn vaartuig, dat op reis naar Soerabaija, midden in zee, zwaar lek was geraakt en dientengevolge naar Bandjermasin had moeten terugkeren, doch dat, wegens wind en zee, de geul van de bank voor de Barito rivier niet had kunnen bereiken en niet ver van de kust van Tabasio in 15 voet geankerd lag en bereids zes voet water maakte.
Zr.Ms. stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN nam op verzoek van de resident nog in de nacht steenkolen in en stoomde daarop in de vroege morgen van de 26e december naar buiten, een kruisboot meenemende, om zo nodig, mede hulp te kunnen bieden.
Daar het te voorzien was, dat de ATIATOOL RACHMAN, zo ze gedurende de nacht op haar ankerplaats liggen bleef, ten gevolge van het onstuimige water zou zinken of uit elkaar slaan, besloot de commandant van genoemd oorlogsvaartuig het schip naar binnen te slepen. Een eerste poging daartoe mislukte; bij een tweede mocht men er echter in slagen het schip, dat als het ware onbeweeglijk lag, voort te krijgen, waarna het tegen 12 uur 's nachts, in de nabijheid van het eerste baken van de Barito geul, in 10 vadem water ten anker werd gebracht. Kort daarop werden op de ATIATOOL RACHMAN noodkreten aangeheven, daar het water in het schip reeds een hoogte van 8 voet had bereikt en nog steeds bleef wassen.
Vermits de opvarenden door vrees alle bezinning hadden verloren, werden één officier en 20 man van de equipage van de ADMIRAAL VAN KINSBERGEN aan boord van de bark gezonden om het commando en de te verrichten werkzaamheden over te nemen.
Na herhaalde vergeefse pogingen en met enorme krachtsinspanning en levensgevaar mocht het eindelijk aan die bemanning gelukken om de ATIATOOL RACHMAN in de morgen van de 27e december in de even genoemde geul ten anker te brengen van waar ze op eigen gelegenheid de reis naar Bandjermasin voorzette.


Datum: 22 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 maart. In het Oosterdok ligt in de toetuiging het houten barkschip THORBECKE II, voor enige weken van de werf van de heer Meursing te Nieuwendam, van stapel gelopen. De scheepstimmerlieden voor de bouw van zeeschepen te Nieuwendam zijn de laatste vertegenwoordigers van de eens zo bloeiende scheepsbouw ten noorden van het IJ, die in het bezoek van Czaar Peter te Zaandam zijn glanspunt bereikte. Volgens deskundigen munt het door hen geleverde timmerwerk uit door juistheid en netheid van bewerking. De kunst is daar van vader op zoon overgeplant in een reeks van geslachten. Het arbeidsloon kan daar wegens goedkopere woning en levenswijze lager zijn dan in de steden.
Moge het Noordzeekanaal oorzaak worden, dat ook dààr deze tak van oud-Hollandse industrie herleeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 18 maart. Het Nederlandse schip FROUWINA, kapt. Duit, is afgebracht. Het Nederlandse schip VRIENDSCHAP, kapt. Kruize, dat mede in de storm van 31 januari gestrand was, wordt ook afgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Het verongelukte schip CONCORDIA, kapt. Uffen, was op reis van Soerabaja in ballast naar Saigon, en niet van Amoy met rijst naar Samarang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 17 maart. Scheepsvrachten. Het thans nog te Venetië liggende schoenerschip VOORUIT, kapt. K.A. van Wijk, is bevracht van hier naar St. Petersburg tot Sh.47/6 per ton olie. Zulke schepen kunnen nog meer geplaatst worden. Naar Brazilië werd laatstelijk gedaan tot Sh.50/- per ton meel naar Bahia, waarheen de vraag naar scheepsruimte blijft aanhouden; voor passende schepen zou zelfs iets meer te bedingen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Jemgum, 15 maart. Het schip SOPHIA, kapt. Egberts, dat bij Neudorp (opm: vermoedelijk Nendorp) aan de dijk zat, is gisteren met goed gevolg weder te water gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 19 maart. De 15e dezer is te Hindelopen uit zee opgevist een kistje, inhoudende verschillende scheepspapieren, particuliere brieven en enige andere kleine voorwerpen, waaruit bleek, dat ze afkomstig waren van het Noord-Duits schoenerschip PAUL, kapt. Ducker, te huis behorende te Stralsund en de 10e maart in de Noorderhaaks gestrand. Verder is aangespoeld een scheepsnaambord, waarop met vergulde letters Stralsund, vermoedelijk van hetzelfde schip afkomstig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen 21 maart. In het begin van de maand december van vorig jaar maakten wij melding van een daad van onbaatzuchtige moed en kordaatheid, betoond voor kapt. B.J. Schaap, hier te huis behorende, die gedurende zwaar stormweer in aanvaring zijnde met het schip GELIE, waarop hij met zijn hele bemanning overgesprongen was, in de mening dat zijn galjootschip de JACOBUS DAVID in de grond geboord werd, doch na het eerste ogenblik van ontzetting tot bezinning gekomen, wederom geheel alleen op zijn zwaar beschadigd en alleen tegen totaal verlies verzekerd vaartuig terugsprong en de voldoening smaken mocht het op veilige ankergrond te brengen aan de Deense kust bij Lemvig. Omstreeks vier maanden verliepen met de volledige schadeherstelling en de 15e maart lag de JACOBUS DAVID, met schuld bezwaard, weder geheel gereed om de op de 23e oktober van hier aangevangen reis naar Carlscrona voort te zetten. De assurantie-maatschappij Agger te Stockholm, in de lading geïnteresseerd, heeft intussen gemeend het feit niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan en vereerde de kapitein met een prachtig gouden zakuurwerk.
Het horloge van kapitein B.J. Schaap
(opm: anno 2015 nog steeds in familiebezit)
Inscriptie: Aan Kapt B. Schaap ten behoüd van
Schip & Ladning
op den 15. November 1876

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Publieke verkoop op zaterdag de 7e april 1877, des voormiddags ten 10 ure, in het vendu-lokaal te Batavia van het ter rede te Batavia liggende Nederlands-Indische barkschip SUWA, met zijn staand en lopend tuig, benevens complete inventaris, waaronder twee stel zeilen, een grote boot, een sloep, een giek, waarloos rondhout, twee zware ankers met kettingen, een tui-anker, drie werpen, enz., vastgemaakt met ijzeren knieën, koperen bouten, met nieuw metaal bekleed en gebouwd van eiken- en boekenhout. Taxatie NLG 15.000. Dagelijks te bezichtigen en informatiën te bekomen bij de directeur der Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij, A.G. Bosch.

Krant:
  JB - Javabode

Naar wij vernemen is in februari j.l. door het departement van koloniën ten behoeve van de Bataviase havenwerken aan de firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven opgedragen de vervaardiging en levering van:
- twee stoombaggervaartuigen, ingericht om ieder met een enkel stel emmers te kunnen baggeren tot een diepte van 4,88 meter onder de waterlijn minstens 150 ton per uur zand, grint of modder. De hoofdafmetingen der tweelingschroef-stoomwerktuigen (compound-systeem) zijn diameter hogedrukcylinder 406 mm, lagedrukcylinder 705 mm, zuigerslag van beide 610 mm.
- twee stoomklepvaartuigen (hopperbarges), elk groot 600 ton. De hoofdafmetingen der schroefstoom-werktuigen (compound-systeem) zijn diameter hogedrukcylinder 608 mm, lagedrukcylinder 1054 mm, zuigerslag van beide 684 mm.
Deze vier vaartuigen moeten volledig ingericht worden om via het Suez-kanaal te kunnen stomen naar Batavia.


Datum: 23 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rostock het Nederlandse kofschip TWEE ZUSTERS, 3/3 1.1 Veritas, kapt. J. J. Groenewold. Vertrekt in het begin van april. Adres bij de cargadoors Van der Slik & Co., Dordrecht en Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Het Nederlandse schip NEPTUN, kapt. Keun, van Newcastle naar Christiania is, volgens particulier bericht, in goede staat te Droback binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Albasserdam, 22 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. Rösingh, de 21ste dezer van Manilla te New York aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 maart. Het schoenerbrikschip PETRONELLA, kapt. Tak, van Londen naar Brest met cement, is hier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Domingo, 17 februari. Het Nederlandse schip ANNA CECILIA, kapt. Gnodde, te Petit Trou gestrand, is met de lading weg. De kapitein en de equipage zijn alhier aangekomen en is eerstgenoemde met een schoener naar het wrak teruggekeerd, om de zeilen, het tuig, de ankers enz. te bergen. Het schip zit op een gevaarlijke plaats, is gebroken en ligt met hoog tij onder water. Petit Trou is een van de gevaarlijkste plaatsen voor schepen om te laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het fregatschip JEDO, gemeten 755 tonnen, liggende alhier (opm: Soerabaija) ter rede, zal de 30e maart, precies ten 10 ure, met inventaris op publieke vendutie in het vendu-lokaal van de ondergetekende worden verkocht voor rekening van wie zulks zal blijken aan te gaan.
A. Wijnveldt
Voor informatiën bij J.F. van Leeuwen & Co., Soerabaija.


Datum: 24 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 20 maart. Het Nederlandse schip AGATHA, kapt. Wind, van Brake naar Frederikstad, op List gestrand, is gebroken; het wrak en de inventaris zullen spoedig verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd tjalkschip, groot plm. 115 tonnen en een dito kleiner soort, groot plm. 65 tonnen. Te bevragen bij de heer G. H. Stroobos, kassier te Stadskanaal, nabij het zogenaamde Springersverlaat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 23 maart. Scheepsvrachten. Sedert dinsdag laatstleden werden een tweetal schepen gecharterd voor het kanaal van Bristol, het ene groot 1.200 qrs, en liggende in de Oosthaven, tegen 15 sh. en het andere groot 800 qrs. en liggende in de Noorderhaven, tegen 16 sh. per 10 qrs. haver, beide met gratificatie. Voor Londen of de Oostkust voortdurend geen vraag.
Steenkolenvracht van Newcastle 8 pond, 10 sh. van de Firth of Forth 9 pond per keel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin 17 maart. Zeilschipsvrachten. Gesloten wordt naar Duinkerken tot 28 francs per 2000 kilo melasse, Hull Sh.14/ voor eiken-, Sh.11/ voor grenenhout; Grimsby Sh.13/6 voor eikenhout; Londen Sh.16/6 voor eiken-, Sh.12/9 voor grenenhout; Antwerpen 34 francs en 15% per 65 kub. voet oude Franse maat eikenhout; Sunderland Sh.12/ voor eiken-, Sh.9/ voor grenenhout; Rotterdam 11 mark per 1000 kilo tarwe; Londonderry Sh.2/3 per quarter van 500 Engelse pond tarwe, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen 17 maart. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden is het op het ogenblik niet levendig en waren deze week zeer moeilijk de volgende vrachten voor verwacht wordende schepen te bedingen: naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.2/3, naar de Oostkust van Engeland, Hull en Londen uitgesloten, Sh.2/6 per 500 Engelse pond tarwe, naar Groningen 18 NLG per 2400 kilo tarwe: naar Lübeck en ’t Hertogdom (opm: bedoeld is Mecklenburg) 20 mark per 2500 kilo rogge. Heden bewilligde men naar Stockholm 23 mark per 2500 kilo tarwemeel; naar Gotenburg 20 mark, Oost-Noorwegen 21 mark per 2.500 kilo, de Eems 23 mark per 2.260 kilo rogge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 maart. Heden is door de firma G.G. Batten & Co. alhier publiek verkocht de Amerikaanse schoener LUCY, groot 92,76 ton en hebbende de navolgende afmetingen als lengte 76 voeten, breedte 18 voet, diepte 10 voet. Koper werd de heer A.G. Bosch voor de som van NLG 6.000.


Datum: 25 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het gedeelte tuig en inventaris van het schip JOHN H. KIMBALL, dat te Nieuwediep is aangebracht, heeft in veiling NLG 3.309,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 maart. In de Noorderhaaks is gestrand het 2m schoenerschip ONCO (opm: mogelijk ONCKO), kapt. F. Teerling, van Delfzijl met haver naar Gloucester bestemd. De equipage, uit zes man bestaande, is gered, doch het schip zal weg zijn.
(opm: zie AH 260377 en NRC 270377).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 20 maart. Van de bij Terschelling gestrande schepen FRANKLIN en CARISBROOKE zijn hier aangedreven en geborgen 40 vaten reuzel, ongeveer 50 blokken notenboom- en cederhout, verscheidene vaten gedroogde appelen en meel, kisten olie, eiken planken enz.; bovendien is aangedreven een vat machineolie, gemerkt IS, en ongeveer 120 vaten talk, gedeeltelijk los en in vaten, waarschijnlijk afkomstig van een schip komende van Rusland en enige tijd geleden bij Eider verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sylt, 20 maart. Van het op Listerstrand verongelukte en geheel uit elkander geslagen Nederlandse schip AGATHA, is volgens ingekomen berichten nog weinig geborgen. De beide strandvoogden zullen intussen alles aanwenden om de wrakstukken en inventaris, die het meeste waarde hebben, in zekerheid te brengen. Ook op het Listerstrand zijn vele zaken aangedreven, die hoewel verre van het dorp verwijderd, weldra geborgen en in bewaring genomen zullen worden.


Datum: 26 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 22 maart. Het stoomschip HOLLANDER, van Bordeaux naar Rotterdam, heeft de 21e bij de mond van de Gironde de ankers verloren. Het schip heeft op de rede van Trompe Loup voor een anker gelegen en zou heden naar Bordeaux terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. F. L. Meijjes, makelaar, zal op maandag de 9de april 1877, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen A. A. F. Schouten en W. N. Repelius, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extraordinair welbezeild gezinkt barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRIETTE CHRISTINA, laatst gevoerd door kapt. H. J. de Jong, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 meter, wijd 9,20 meter, hol 5,74 meter, en alzo gemeten op netto 1.280,43 meter of 451,99 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorzegd schip ligt aan de werf De Zwarte Raaf, in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Iemand, nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 maart. Het schoenerschip ONCKO, gestrand op de Razende Bol, is thans achter de Noorderhaaks gedreven; het schip zit daar even gevaarlijk, maar schijnt weinig water te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 maart. Volgens gisteren hier ontvangen telegram is het brikschip AURORA, kapt. J. van Buuren, na een reis van twee dagen gisteren namiddag van hier te Newcastle aan gekomen. Aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 maart. Het kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. H. Ohlsen, de 19e dezer van hier naar Noorwegen vertrokken, is in de Noordzee in aanzeiling gekomen met een Duitse schoener, waardoor eerstgenoemd schip schade bekwam. Het heeft echter de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 23 maart,. Heden zijn van de werf van de scheepsbouwmeester J. Berg Jz. met goed gevolg te water gelaten een koftjalkschip, groot ongeveer 60 last, nog zonder bestemming, en het tjalkschip DIEUWKINA CATHARINA, groot ruim 80 ton, voor rekening van en bevaren door schipper H. de Jong van Buitenpost.


Datum: 27 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De beurtschipper Kluvers, op reis van Zwolle naar Amsterdam, heeft eergisteren op de Zuiderzee door een hevige storm uit het noord-oosten mast en zeilen verloren en dreef reddeloos rond. Gelukkig werd hij ontdekt door de gezagvoerder Van Goor, van de Rotterdammer schroefboot DE KOOPHANDEL, die dadelijk zijn koers verliet en zich ter hulpe begaf, het in nood verkerende vaartuig op sleeptouw nam en met de lading behouden te Amsterdam binnenbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 maart. Een zestal schuiten is heden ochtend van 't Oude Schild naar de gestrande schoener ONCO (opm: ONCKO) gezeild, ten einde te trachten lading en inventaris te bergen. 't schip was in de afgelopen nacht een groot eind noordelijker gedreven en zat tot aan 't dek in 't water. Ongeveer 250 hl droge haver, benevens twee schuiten natte, werden geborgen en te Nieuwediep aangebracht. Ook heeft men ankers, kettingen en 't grootste gedeelte van de inventaris van de schoener afgehaald. 't Schip is hoogst waarschijnlijk totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 maart. Uit de ONCO (opm: ONCKO) wordt beschadigde haver geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staatscourant bevat een staat der schepen, waarvoor gedurende het jaar 1876 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt, als:
Binnenlands gebouwd: 5 fregatten, 6 barken, 1 brik, 7 schoenerbrikken, 2 schoeners, 3 galjoten, 12 tjalken en 2 koffen, tezamen 38 schepen en metende 13.308,15 tonnen van 2 83 m³. Buitenlands gebouwd : 2 fregatten, 4 barken, 9 brikken, 3 schoenerbrikken, 2 schoeners, 2 koffen en 3 stoomschepen, tezamen 25 schepen en met 11.095 78 tonnen van 2.83 m³, totaal 63 schepen en met 24.403,93 tonnen van 2 83 m³.
Voorts een staat der schepen, die blijkens de in 1876 ingekomen berichten zijn gesloopt, verongelukt, buitenslands verkocht of op andere wijze uit de vaart geraakt, als:
Binnenlands gebouwd: 15 barken, 4 brikken, 6 schoenerbrikken, 25 schoeners, 16 galjoten, 19 koffen, 4 tjalken en 6 andere soorten van zeilschepen, als hoekers, kotters enz., tezamen 95 schepen. Buitenlands gebouwd: 1 fregat, 1 bark, 3 brikken, 3 schoeners, 1 galjoot en 5 stoomschepen, tezamen 14 schepen; totaal binnenslands gebouwd metende 18.905, buitenslands gebouwd met 8.914, tezamen 27.881 tonnen.
Nog zijn verongelukt drie schepen, waarvoor in 1876 nieuwe zeebrieven waren verleend en die dus gemeten waren volgens het koninklijk besluit van 21 augustus 1875(Staatsblad no. 146), als: 1 kof, 1 schoenerkof en 1 schoener.
Alsmede een vergelijkende staat der koopvaardijvloot op 31 december 1875 en '76, als:
Aanwezig op 31 december 1875: 149 fregatten, 206 barken, 79 brikken, 140 schoenerbrikken, 310 schoeners, 203 galjoten, 275 koffen, 221 tjalken, 8 smakken, 158 andere zeilschepen, als hoekers, kotters, jachten enz. en 86 stoomschepen; totaal 1835 schepen van (in oude meting) 526.524 tonnen. Aanwezig op 31 december 1876: 155 fregatten, 200 barken, 82 brikken, 144 schoenerbrikken, 285 schoeners, 189 galjoten, 258 koffen, 229 tjalken, 8 smakken, 152 andere zeilschepen, als hoekers kotters, jachten enz. en 84 stoomschepen; totaal 1.786 schepen, waaronder 1.520 volgens oude meting van 421.135 ton en 266 volgens nieuwe meting van 2.83 m³ 90.287,64 ton. De tonnen, volgens nieuwe meting herleid tot tonnen van 2.83 m³ maken 329.467,43; alzo totaal tonnen van 2.83 m³ 419.755,07.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de Staats-Courant zijn in Nederland in 1876 ingeklaard 3571 geladen stoomschepen metende 4.657.787 kubieke meter, waaronder 724, metende 861.277 kubieke meter; onder Nederlandse vlag en in ballast 114 stoomschepen, metende 136.217 kubieke meter, waaronder 11, metende 28,132 kubieke meter onder Nederlandse vlag; en 4214 geladen zeilschepen, metende 2 724.393 kubieke meter, waaronder 1665 metende 960.331 kubieke meter, onder Nederlandse vlag en in ballast 313 zeilschepen, metende 48.218 kubieke meter, waaronder 156 metende 28.272 kubieke meter, onder Nederlandse vlag, en uitgeklaard 3198 geladen stoomschepen metende 3.788.602 kubieke meter, waaronder 901 metende 1.103.508 kubieke meters onder Nederlandse vlag en in ballast 1044 stoomschepen metende 1.579.233 kubieke meter waaronder 24 metende 43 362 onder Nederlandse vlag en 1791 geladen zeilschepen metende 870.280 kubieke meter waaronder 876 metende 440.462 kubieke meter onder Nederlandse vlag en in ballast 2.722 zeilschepen metende 1.991.339 kubieke meter, waaronder 917 metende 571.378 kubieke meter onder Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Veiling van schepen, Maandag 26 maart.
In De Brakke Grond te Amsterdam: het Nederlandse ijzeren stoomschip ATSJIN, NLG 3.600,-. NLG 20,-. Opgehouden.
In De Witte Zwaan: het kofschip ALYDA ANTONIA, NLG 2.800,-, in slag NLG 200,-. Koper: C. Ament (opm: een makelaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 maart. Het Nederlandse schip ONCKO, kapt. Teerling, van Groningen met haver naar Gloucester, op de Bol gestrand, is hedennacht vlot geweest en zit voor het Noordergat; schuiten zijn derwaarts vertrokken.
Later bericht. Het schip maakt water; een klein gedeelte van de lading en inventaris is geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 13 is te Batavia voor de Raad van Justitie de zaak van de heren Hagers en Van der Gevel wegens de aanvaring van het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN aangevangen; drie kapiteins staat terecht wegens onwillige manslag. De eis is tegen de heer H. een jaar gevangenisstraf en NLG 300,- boete, tegen de heer v.d. G. 6 maanden en NLG 200,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig 17 maart. Houtvrachten bleven ook gedurende de laatste 14 dagen in een onveranderd lusteloze stemming, de koersen ondergingen dientengevolge evenmin verandering. Ladingen komen weinig aan de markt en daar zich een groot aantal vrachtvrije schepen in onze en naburige havens ophoudt, valt er voorhands niet op verbetering te rekenen. Naar Amsterdam werd gedaan tot 17 NLG per last eiken balken. Graanvrachten voor zeilschepen weinig gevraagd, de koersen zijn vast nominaal te noteren. Gesloten werd naar Londen Sh.2/6, Firth-kolenhavens Sh.1/10½, Stockton Sh.2/1½, Gloucester Sh.3/3 per quarter, Oost-Noorwegen, Kiel, en de Deense eilanden 21 mark, Lübeck 23 mark per 5.000 Engelse pond tarwe. Gezocht zijn een ongeveer 80 last groot schip naar Oost-Noorwegen tot 21 mark, Aalborg 40/45 last schip 22 mark, Kopenhagen 50/55 last schip 20 mark, Lübeck 40/50 last schip 21 à 22 mark, de Elbe 1300/1500 centenaars ladend schip 28½ mark 5.000 Engels pond tarwe.


Datum: 28 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip BATAVIA is heden van Amsterdam hier binnengekomen en zal hier verder voor de dienst gereed worden gemaakt en zijn ontbrekend materiaal innemen. In de loop der volgende maand vertrekt die bodem naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op dinsdag 27 maart te Amsterdam: het schoenerbrikschip PRINSES AMELIE, heden in veiling aangeboden, is opgehouden voor NLG 13.900,- in slag NLG 100,-.


Datum: 29 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 februari. In vrachten blijft het kalm en zijn koersen gedrukt, vooral in de Oosthoek, voor lading naar Holland. Suiker werd aldaar tot NLG 35,- geaccepteerd door de ZUID-HOLLAND en nam de JOHANNES, ook in de Oosthoek liggende, dit artikel aan tot NLG 45,-, indien in Nederland of tot GBP 2 10,-/ indien in ene haven van Engeland of het Continent, tussen Bordeaux en Hamburg, te lossen, Vlissingen voor orders, te Cheribon te laden. Dergelijke afdoeningen zijn niet geëigend om de toestand te verbeteren en durft men dan ook in de Oosthoek zelf NLG 30,- te bieden. In de Westhoek zijn de koersen enigzins beter en werd NLG 50,- voor suiker, mits gecombineerd met Arak a NLG 92½,- geoffreerd.
Naar Kanaal blijft GBP 3,- voor handige scheepjes bedingbaar. Voor Amerika zijn een paar ladingen voor kleine vaartuigen in de markt. Naar Australië werd niets afgedaan. In tussenvrachten bleef het stil. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: VOORWAARTS NLG 90,- koffie, NLG 100,- tabak, NLG 50 particulier tin naar Amsterdam. stoomschip ZUID-HOLLAND NLG 67½,- 80 0 pic. koffie NLG 35,- suiker uit de Oosthoek naar Rotterdam. Naar Vlissingen voor onder JOHANNES, à NLG 65. voor 8.000 picols koffie, voor Nederland en15.000 picols suiker van Cheribon à NLG 45,-, indien gelost in Nederland en à GBP 2.10/- indien gelost in Engeland of Continent tussen Bordeaux en Hamburg. Naar Australië: Nederlands stoomschip GENERAAL PEL, zwaar goed GBP 1.12/- - 1.10/-, licht goed GBP 2.10/-.
In lading hier en op de kust: Nederlandse NESTOR. accepteerde NLG 67 80,- voor koffie en KANAGAWA NLG 65,-; ANNA EN SOPHIA ligt aan voor Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: KANDANGHAUER II, NICOLETTE, BATO, A. EN W.C., ROTTERDAM, ELISABETH, HOLLANDER, KENNERMERLAND, FRIESLAND en VIER GEBROEDERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 28 maart. Volgens bij de rederij ontvangen particulier bericht, dd. Soerabaya 18 februari, was het barkschip ONRUST, kapt. Pauls, 8 februari van Ternate in ballast aldaar gearriveerd en was het schip voor twee achtereenvolgende zoutreizen van Sumanap (Madura) naar de Zuidkust van Java bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 maart. Het gestrande Nederlandse schip ONCO, (opm: ONCKO) kapt. Teerling, is heden nacht verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 maart (per telegram). Het Nederlandse schip DEN HELDER, kapt. Rab, van Zante naar Antwerpen, is met verlies van grote mast en bijbehorend tuig te Fallmouth binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 27 maart. Het alhier voor rekening der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij nieuw gebouwde schroefstoomschip TAMBORA heeft heden hare proeftocht gemaakt en maakte 12 knopen per uur vaart, de machine maakt van 70 tot 72 slagen per minuut. Het schip heeft een lengte van 225 voet over de kiel, is wijd 32, en diep 25 voet onder dek. Voor de sloepen zijn bijzondere inrichtingen gemaakt om dezelve te water te laten en heeft men de proef genomen tijdens het schip volle kracht stoomde, met een geheel bemande sloep die veilig en goed te water gelaten werd. Overigens is het schip volledig uitgerust tot transport van passagiers en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 maart. Het schip RIVALET, van Rio Grande naar Falmouth, is op zee door de equipage verlaten, die hier is aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Het bij Bantam brandend op strand gezette Engelse ijzeren klipperschip IVERHOPE is met de lading voor NLG 18.200,- gekocht door de heer Vetter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 16 februari. De stoomboot EGERON, kapt. Sandman, heeft in de nabijheid van Sandelhouteiland (opm: Soemba) op een onbekend rif vastgezeten, en zal ten gevolge daarvan naar Singapore moeten om te dokken, aangezien te Soerabaya daartoe geen gelegenheid bestaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na afloop der veiling van de schepen ADA, KRIMPEN A/D LEK, ADMIRAAL VER-HUELL en LEVANT, zal nog door dezelfde makelaars geveild worden:
Het Nederlandse ijzeren schroefstoomschip SEINE, volgens meetbrief lang 40,50 meter, wijd 4,61 meter, hol 3,30 meter, en alzo groot 274 tonnen, en na aftrek der machinekamer, groot 212 tonnen, met deszelfs stoommachine van 40 paardenkracht, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen, zoals het ligt in de Westerhaven te Rotterdam. (opm: zie NRC 010477).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping. De directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zal, ten overstaan van Adam Levert, eerste deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Alkmaar , op woensdag de 4de april 1877, des namiddags ten een ure, in het logement van H. J. Belleman, aan het strand te Egmond aan Zee, in publieke veiling brengen, tegen contante betaling zonder enig opgeld, het wrak van het aldaar gestrande Nederlandse stoomschip ULYSSES, gevoerd geweest zijnde door wijlen kapitein Stom, en de zich in dat wrak nog bevindende lading.
De veilconditiën der verkoopsvoorwaarden liggen gedurende de tijd van twee dagen vóór de dag der verkoping, ter visie, ten kantore van de deurwaarder Levert voornoemd, aan de Gedempte Nieuwesloot B no 465, te Alkmaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping, welke zal gehouden worden, op woensdag de vierde april 1877, des voormiddags te elf uur, aan de werf Vredenhof, op de hoogte van de Kadijk, te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Du Pont Noordbeek, van ankers, kettingen, zeilen, touwen, blokken, ijzer- en koperwerk, thermometer en barometer, kompassen, lantaarns en andere goederen, alles afkomstig van de geredde inventaris van het bij Egmond gestrande stoomschip ULYSSES. De goederen zijn liggende aan bovengemelde werf, en aldaar daags vóór en op de verkoopdag te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op de werven van de heren Yarrow & Co., te Poplar in Engeland, is een torpedoschip voor de Nederlandse regering in aanbouw.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 februari. De Britse bark IRESHOPE, met steenkolen van Newcastle o/T. naar Singapore, is te Anjer met brand in de lading aangekomen. Na pogingen om het vuur te blussen, werd het schip door een stoomboot op sleeptouw genomen naar Batavia, maar moest, daar de vlammen opnieuw uitbraken, onderweg losgelaten worden en is bij Pontang op strand gezet. De romp van het schip is heden publiek verkocht voor NLG 18.200,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Termunterzijl, 26 maart. Het schip JOHAN HEINRICH, kapt. De Jonge, is hier heden van Fredriksstad gearriveerd. Dit schip is de 4e november des vorigen jaars van Delfzijl naar zijn bestemmingsplaats uitgezeild, van waar het eerst heden terugkwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 27 maart. Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de Gebr. Dekker alhier het tjalkschip genaamd DWAAL IK, WACHT U, groot ongeveer 120 tonnen , zullende bevaren worden door en voor rekening van C. Bakker, van Sliedrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 maart. Volgens hier ontvangen telegram is de galjoot SWAANTJE GROENENDAL, kapt. H.R. Zoutman, gisteren te Charlestown (Schotland) gearriveerd, komende van Emden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 maart. Scheepsvrachten. Naar Rotterdam bedong een stoomboot Sh.2/3 per 500 pond tarwe. Om na de heropening hier te laden besteedde men voor zeilschepen naar Noord-Frankrijk Sh.32/- à 33/- per ton hennep, naar de Engelse kolenhavens Sh.2/- per 500 pond tarwe, Leer 20 mark per 80 cub.ft. grenen hout. De vraag naar zeilschepen blijft over het geheel gering.


Datum: 30 maart 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het gepantserde stoomriviervaartuig RHENUS is heden van de dwarshelling, waarop het bij de Koninklijke Fabriek is gebouwd, te water gelaten.
Deze vaartuigen gaan slechts 1,5 meter diep. Zij zijn gedeeltelijk van een overdekking voorzien waarvan de schuine zijden gepantserd zijn. Ook voeren zij een draaiende geschuttoren die met 2 achterladers van 12 cm wordt bezet. In het midden van de toren is een koker die tot stuurtoren is bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 28 maart. Volgens ontvangen bericht waren de Nederlandse schepen GRATITUDE, kapt. Kolk, naar Bordeaux, en JANTINA, kapt. Douwes, naar Dantzig bestemd, 23 maart te Holy Louch (rivier Clyde) wegens onstuimig weder binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 maart. Kapt. De Jonge, met het schip JOHAN HEINRICH heden te Termunterzijl van Frederikstad aangekomen, rapporteert ten zuiden van het eilandje Juist (bij Borkum), in 13 vadem water, een wrak te hebben ontmoet, benevens veel wrakhout, waaronder een nog in goede staat zijnde secretaire, waarschijnlijk afkomstig van een schip dat overzeild is. (opm: zie PGC 290377).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 maart. De Engelse barge FLEETWING, 22 februari jl. in de Wielingen omgeslagen en door sleepboten op de Rammekens rede gesleept, is gekeerd en in de haven gebracht. Het vaartuig is totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 februari. Het schip JEDO zal hier in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 19 februari. Door het stoomschip EGERON zijn gered en alhier aangebracht acht man der equipage van het bij Sumbawa verongelukte schip INVERERENE. Gemelde personen rapporteren, dat na het vertrek van het schip van Passaroeang het weder gedurende drie dagen zeer stormachtig was, waardoor de lading overzeilde (opm: overging) en het schip de 1ste januari plat op zijde viel en begon te zinken, waarop de equipage het in 2 boten verliet, behalve de opperstuurman, die met het schip wegzonk. De boot waarmede de gezagvoerder, tweede stuurman en het overige gedeelte der equipage het schip verlieten, werd naderhand ten ondersteboven drijvende gevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 december. Het Engelse schip WALMER CASTLE, van Java naar Nederland, is alhier tot op de waterlijn afgebrand, oorzaak onbekend. Het had het grootste gedeelte van de lading reeds aan boord.


Datum: 31 maart 1877


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 maart. De gestrande schoener ONCKO is gisteren uit elkander geslagen. Eergisteren was er door enige schelpenvissers nog ene hoeveelheid natte haver uit gebaggerd. Een paar schuiten met wrakhout, van genoemd schip afkomstig, zijn hier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 maart. Het schip DEN HELDER, kapt. Rab, van Cephalonia, te Falmouth binnen, zal naar hier gesleept worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 2 maart. Het Nederlandse schip GEZUSTERS, kapt. De Boer, gaat van hier in ballast naar St. Thomas om vracht te zoeken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Het schip THOMAS FLETCHER zal moeten kielen en koperen. Een groot gedeelte der lading is gelost en daardoor is het lek verminderd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunshausen, 28 maart. Het Nederlandse schip REHOBOTH, kapt. Stemmen, van Delfzijl met kruit, is alhier geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip met complete inventaris, circa twee jaar oud, groot 52 binnentonnen. Te bevragen bij de eigenaresse Wed. J. de Groot te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 maart. Voor Swansea (Bristols kanaal) werd een schoener gecharterd om in de Noorderhaven te laden tegen Sh.13/6 en besteedde men voor een kof om in de Oosterhaven te laden voor Londen of de Oostkust Sh.7/- per 10 quarters haver.


Datum: 01 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 17 april 1877, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen:
- het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ADA, laatst gevoerd door kapt. F. J. Cherpion, volgens meetbrief lang 39,80 meter, wijd 7,22 meter, hol 5,57 meter en alzo groot 711 tonnen;
- het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip KRIMPEN A/D. LEK, laatst gevoerd door kapt. W. A. van der Stoop, volgens meetbrief lang 40,74 meter, wijd 6,93 meter, hol 5,60 meter, en alzo groot 703 tonnen; beide met derzelver rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
- het Nederlands ijzeren schroefstoomschip ADMIRAAL VER-HUELL, volgens meetbrief lang 41,30 meter, wijd 4,39 meter, hol 3,40 meter, en alzo groot 274 tonnen, en na aftrek der machinekamer groot 210 tonnen, hebbende ene stoommachine van 50 paardenkracht;
- het Nederlands ijzeren schroefstoomschip LEVANT, volgens meetbrief lang 44,83 meter, wijd 6,07 meter, hol 3,52 meter, en alzo groot 414 tonnen, en na aftrek der machinekamer groot 360 tonnen, hebbende ene stoommachine van 70 paardenkracht, allen met derzelver staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen.
- het Nederlands ijzeren schroefstoomschip SEINE, volgens meetbrief lang 40,50 meter, wijd 4,61 meter, hol 3,30 meter, en alzo groot 274 tonnen, en na aftrek der machinekamer, groot 212 tonnen, hebbende ene stoommachine van 40 paardenkracht.
Liggende de drie eerstgemelde schepen in de Westerhaven en laatstgemeld schip in de Zalmhaven te Rotterdam.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. Schreuder, van Vlissingen naar Batavia, is, volgens particulier bericht, lek te Pauillac binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. Heden is door een schuit alhier aangebracht een mast en een ra, welke voorwerpen op zee gevonden waren. Men vermoedt dat zij afkomstig zijn van het verbrijzelde schoenerschip ONCKO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 maart. Het schip CORNELIA MARIA, kapt. Van Diest, van Amsterdam naar Suriname, is met verlies van verschansing , kombuis en andere schade alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 24 februari. Het schip IRESHOPE arriveerde te Anjer met brand in de lading kolen en liet zeven voet water in het ruim lopen. De gezagvoerder maakte een overeenkomst met het stoomschip MERAPI om de IRESHOPE herwaarts te slepen, doch onderweg sprongen de luiken van het schip open en was het verblijf aan boord door kolengas onhoudbaar, waarop het schip in de baai van Bantam aan de grond gezet werd. Het werd ondoenlijk het vuur te blussen en men verliet het schip, dat publiek is verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. De gezagvoerder van het schip BARBARA TAYLOR, van Bangkok naar Cheribon met rijst, rapporteert op strand gezeten en enige lading over boord geworpen te hebben. Het schip was dicht gebleven en zou naar Singapore vertrekken om onderzocht te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip en stoomboot.
Jhr. Mr. T. van Beijma Thoe Kingma, griffier te Lemmer, zal op maandag de 9de april 1877, 's voormiddags 10 uur provisioneel en 's avonds 7 uur finaal, ten huize van de logementhouder A. Teitsma aldaar publiek verkopen:
- het overdekte tjalkschip DE VROUW JANSJE, groot 69 kubieke meters of tonnen, geschikt tot alle vervoer, zulks met staand en lopend want en complete inventaris en scheepsboot, zo als het thans ligt in het vaarwater de Zijlroede, te Lemmer en laatst is bevaren door schipper B. Agema.
- het zeer snelvarend ijzeren stoomschip TELEGRAAF IV, gebouwd in 1870, tehuisbehorende in de Nederlanden, gemeten op 27 kubieke meters of tonnen, lang 13 m. 77 cm., wijd 2 m., 6 cm., hol 1 m. 43 cm., met machine van 8 paardenkrachten, voorzien van voor- en achterkajuit en 2 laadruimten, zulks met de aanwezige inventaris, zoals het ligt in het vaarwater te Lemmer. Schip en machinerieën zijn in de beste staat van onderhoud, zodat het dadelijk in de vaart kan worden gebracht.
Aanvaarding van beide vaartuigen dadelijk na de toewijzing. Betaling òf bij òf tegen voldoende borgstelling, acht dagen nà de finale toewijzing.
Informatie omtrent de verkoopvoorwaarden, inventaris enz. te vernemen, ten kantore van genoemde griffier.


Datum: 02 april 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 30 maart. Heden werd van de werf van de heren Gebr. Steentjes te water gelaten het tjalkschip GEPKINA, groot pl.m. 105 ton, zullende bevaren worden door de Wed, Pronk, beurtschipperse van hier op Amsterdam.


Datum: 03 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf De Nijverheid. Algemene vergadering van heren deelhebbers, op vrijdag de 6de april e. k., des namiddags ten 1½ ure, in een der lokalen van Musis Sacrum. Punten ter behandeling: het doen van rekening over het verschenen boekjaar, benoeming van nieuwe leden in de directie.
NB. De rekening over 1876/77 ligt voor de deelhebbers ter visie ten kantore van de heren De Groot, Roelants & Co., op 4 en 5 april, van des morgens 9 tot 12 ure.
Schiedam, 3 april 1877, namens de directie, D.F.W. Prins, secretaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 2 april. Hedennacht is onder ’s Gravensande gestrand de Nederlandse schoener ALBERTJE HESSELING, kapt. Tap, van Riga, laatst van Arendal met hout geladen en naar Schiedam bestemd. De equipage is gered. De lading en het tuig zal geborgen worden. Het schip is waarschijnlijk verloren, reeds zwaar lek zijnde.
(opm: zie ook NRC 270477 en NRC 280477)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 21 maart. De geruchten omtrent het Duitse schip CONCORDIA, dat op de Bril is geraakt en in publieke veiling is verkocht, zijn zeer uiteenlopend. Van één zijde hoort men, dat het schip in diep water van de klip is afgebracht, nu alleen op een sleper naar de rede hier wacht, terwijl van een andere zijde wordt gemeld dat het schip nu nog binnen het rif ligt en nog een harde torn zal hebben om er met springvloed overheen te komen. De tijd moet het leren wat er van aan is. Zoveel schijnt zeker dat een plunderende hand alle scheepsinstrumenten voor goede prijs heeft verklaard; barometer, klok, kijkers, sextant en octanten benevens de nieuwste scheepskaarten waren verdwenen, toen de tegenwoordige eigenaar bezit van het schip nam. Men kan hierin aan geen hebzucht van inlanders denken, want deze geven niets om of voor sextanten of octanten.


Datum: 04 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlaardingen, 2 april. Door de vislogger ANNA, schipper Teunis Bruin, toebehorende aan de Maatschappij De Noordzee, werden heden alhier aangebracht kapt. L. Rozenbeek en drie matrozen, uitmakende de equipage van het schoenerbrikschip ROLINA, welk schip, op reis van Newcastle met kolen naar Randers, 27 maart ll., op 57°35' NB 3°49' OL, in zinkende staat verkeerde. Door de doelmatig in het werk gestelde pogingen mocht het schipper Bruin gelukken de schipbreukelingen te redden. Korte tijd nadat de redding volbracht was zonk de ROLINA.
(opm: ex ELTICA MEEZENBROEK, bj 1861).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 31 maart. Een Nederlands barkschip passeerde alhier, koersende om de NO., met verlies van fokkera en voorbramsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 april. Het schip AURORA, kapt. Lindgrin, van Passaroeang alhier aangekomen, heeft omtrent 180 kranjangs suiker overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 31 maart. Het te Pauillac zwaar lek binnengelopene schip ERASMUS, kapt. Schreuder, van Middelburg naar Batavia bestemd, moet naar Bordeaux vertrekken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 29 maart. Kapt. Klasen, gezagvoerder van de Nederlandse schoener JEANNETTE, alhier van Granton aangekomen, rapporteert 22 maart bij Kaap St. Sebastiaan een zware stortzee overgehad te hebben, waardoor de stuurman en een matroos, benevens de boten, kombuis en verschansing werden overboord geslagen en het schip lek werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 3 april (per telegraaf.) Het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Muntendam, van Newcastle naar Randers, is alhier in de nabijheid gestrand en zal waarschijnlijk wrak worden; volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pauillac, 29 maart. Het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. Schreuder, van Vlissingen naar Batavia, alhier lek binnen, maakt 8 voet water per etmaal.


Datum: 05 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 april. Aan de leden der alhier gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen is thans rondgedeeld het verslag over de laatst verlopen jaren. Wij ontlenen daaraan het volgende:
De op de kust aanwezige stations met de daartoe behorende reddingboten, vuurpijl- en andere schiettoestellen tot het werpen van lijnen aan boord van gestrande schepen, en verdere hulpmiddelen tot het verlenen van redding, verkeren in goede staat.
Voor de Nieuwe Waterweg werd een reddingboot, PRINS HENDRIK genaamd, gebouwd en aanvankelijk, tot bij de voltooiing van het zeegat ene geschikter plaatsing zal worden bepaald, te Maassluis gestationeerd, van waar zij bij strandingen onmiddellijk door ene sleepboot naar zee gebracht kan worden.
Daar de strandingen op de Zeeuwse banken plaats hadden op te verre afstand om ze met de reddingboten te kunnen bereiken, was de boot te Brouwershaven vroeger buiten dienst gesteld. Doch wegens de aanwezigheid van sleepboten aldaar en de verbeterde constructie der reddingsboten van grote afmetingen, hebben directeuren thans weder een station aldaar gevestigd en er in het najaar ene reddingboot geplaatst (genaamd KONING WILLEM III), die bij strandingen op de Ooster Banjaard, of andere daaromtrent gelegen banken, door de sleepboten bij het gestrande schip kan worden gebracht. Evenals die te Maassluis, Brielle en Vlissingen is zij van zeiltuig voorzien, zodat zij, zonder de bemanning door gestadig roeien te veel af te matten, ook op verre afstanden van de kust in volle zee dienst kan doen.
De te Zierikzee geplaatste reddingkotter is vervangen door een nieuw ijzeren vaartuig (genaamd WILLEM VAN HOUTEN), hetwelk bij meerder snelheid en minder diepgang beter dienst doet dan de thans gesloopte houten kotter deed.
In plaats van de schokker NO.2, die, na langdurig gebruik niet meer zeewaardig was, is een groter en geschikter schokker gebouwd, ZIERIKZEE genaamd, die in december in dienst is gesteld.
Bij de verplaatsing der reddingboot van Zoutelande naar Vlissingen heeft het gouvernement op laatstgenoemde plaats een zeer geschikt terrein tegen ene kleine jaarlijkse recognitie afgestaan.
Thans zijn stations gevestigd te Ter Heyde, 's-Gravesande, Maassluis (Nieuwe Waterweg), Brielle, Ouddorp, Brouwershaven, Zierikzee en Burchtsluis, en Vlissingen.
In de laatste drie jaren zijn 97 mensenlevens door de hulp der bij de maatschappij in dienst zijnde vaartuigen en manschappen behouden gebleven.
Voorts zijn wegend gedane diensten toegekend 3 gouden, 3 grote zilveren, 15 zilveren en 9 bronzen medailles.
Uit het fonds van mej. Ida Maria de Raath is in de laatste drie jaren aan 166 weduwen of nagelaten betrekkingen van in de uitoefening van hun beroep omgekomen Nederlandse zeelieden ondersteuning verleend, tezamen een bedrag van NLG 8.000,-.
Hoewel de directeuren gaarne hulde brengen aan de bemoeiingen van reders, cargadoors en assuradeurs, voor de geldelijke belangen der maatschappij, zijn toch de vaste inkomsten in de laatste jaren, voornamelijk door vermindering van rederijen en assurantiemaatschappijen, achteruitgegaan. Ook zijn vele contributies van belangstellende door vertrek of overlijden vervallen en door geen nieuwe vervangen, vermoedelijk ten gevolge van mindere bekendheid met de menslievende werkzaamheden der maatschappij. Uit rekening blijkt intussen dat de maatschappij krachtige ondersteuning nodig heeft om in hare steeds toenemende uitgaven te voorzien. Overtuigd dat het grote nut der maatschappij voor de zeevarende algemeen wordt erkend, menen directeuren dan ook een beroep op alle belangstellenden te mogen doen om verdere medewerking en ondersteuning ter instandhouding en uitbreiding der zaak te verkrijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 april. Volgens heden ontvangen telegram is het schip ELISE, kapt. Arnold, 24 maart van Bremerhaven naar Drammen vertrokken, de 27ste dito in de Noordzee in zinkende staat door het volk verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 28 maart. Het Nederlandse brikschip ELMINA, van Lagos naar Marseille met grondnoten, is 23 dezer alhier aangekomen met gebroken bovenmarszeilra, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode

Het Bataviasch Handelsblad overnemende wat door onze handelscorrespondent in Nederland omtrent zekere rederij te Rotterdam geschreven wordt, geeft daarop de volgende mededelingen:
Als ons geheugen ons niet bedriegt, is deze dezelfde rederij waaromtrent in het begin van het vorige jaar door een zeer geachte handelsfirma hier ter plaatse een vergadering van aandeelhebbers in de UTRECHT in Nederland werd geprovoceerd, ten einde de boekhouder te doen ontslaan en een ander te verkiezen op grond dat de slechte resultaten van de laatste reizen van bedoeld schip niet toe te schrijven waren aan bijzondere redenen, maar omdat persoonlijke consideratiën de boekhouder hadden geleid de algemene belangen van de aandeelhouders ten offer te brengen aan de private belangen van de bedoelde firma. Dit voorstel werd door verschillende feiten toegelicht. Onder meer werd aangetoond dat ware het advies van de agenten alhier gevolgd, dat volstrekt niet ten doel had hun enig direct voordeel te bezorgen, de UTRECHT NLG 50.000 meer vracht had verdiend en veel eerder thuisgevaren zou zijn, om ter gelegener tijd op Java terug te keren. Het schip, met de zoon van een van de leden van de firma van de boekhouders aan boord, werd nochtans naar Java en van daar naar Mauritius, in plaats van naar Rangoon, op last uit Nederland gedirigeerd.
Zo wij ons wel herinneren, loopt de kwestie van de UTRECHT over het jaar 1874. Genoemd schip kwam in het begin van dat jaar met een lading steenkolen te Deli en na gelost te hebben verzeilde het naar Penang. De toenmalige agenten te Batavia moeten, zo ons geheugen ons na drie jaren nog niet bedriegt, toen geraden hebben (tegen hun eigen belang in) niet naar Java te komen, daar de vrachten slecht stonden en geen producten disponibel waren, maar een vracht voor de rijsthavens aan te nemen. Zulke vracht werd de UTRECHT dan ook te Penang aangeboden tot NLG 90 per last; zelfs was nog meer te maken, doch op een telegram moet de rederij hebben geantwoord dat de vracht niet mocht worden aangenomen en dat het schip naar Batavia moest zeilen. Na veel moeite kreeg het nu 20.000 pikols rijst voor Port Louis in en was na volbrachte reis in 21/2 maand weder hier ter rede terug. Na veel sukkelen werd een vrij lage thuisvracht gevonden.
Ware de vracht Rangoon - Falmouth te Penang aangenomen, het schip zou binnen het jaar waarschijnlijk NLG 80.000 zuivere winst hebben opgeleverd.
Op reis van Batavia naar Mauritius was de zoon van de boekhouder niet aan boord; vergissen wij ons niet, dan is hij wegens leverziekte hier achter gebleven en per JAVA gerepatrieerd.


Datum: 06 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 april. Door de scheepsbouwmeester Arie Smit werd te water gelaten het clipperfregatschip NOACH V, groot ongeveer 1.000 Java last, en onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een schip van gelijk charter, genaamd NOACH VI. Beide schepen zijn voor rekening van de heer Fop Smit te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkjöbing, 2 april. Het schip FANNIE, kapt. Corver (opm: mogelijk buitenlander), van New York naar Kroonstad, is bij Fjaltring gestrand en zal wrak zijn; het volk is gered.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. For sale the brigantine AGNES, 100 tons register, built of teak at Singapore in 1875, now lying in Batavia Roads. Apply to J. Peet & Co. (opm: zie JB 070477)


Datum: 07 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Kapt. Gnodde, gevoerd hebbende het bij Petit Trou verongelukte Nederlands schip ANNA CECILIA, meldt bij brief St. Domingo dd. 15 februari aangaande die schipbreuk nog de volgende bijzonderheden. Nadat het schip 14 januari op ongeveer 19 Duitse mijlen van St. Domingo was gestrand en wij zwemmende aan wal waren gekomen, hadden wij een tent opgeslagen, ten einde overdag tegen de brandende zon en 's nachts tegen de zware regens beschermd te zijn; de inboorlingen kwamen 's nachts gewapend om ons van de weinige goederen die wij geborgen hadden nog te beroven, en waren wij genoodzaakt ons van een paar goede revolvers, die wij gelukkig gered hadden, te bedienen. Een brief naar de consul te St. Domingo gezonden om hulp te vragen bleef 11 dagen onderweg, zodat dan ook eerst op de 31ste januari de schoener PENSACOLA kwam opdagen om ons af te halen. De volgende dag scheepten wij ons in en zetten zeil naar hier; maar tot op één mijl afstand van de plaats waar de ANNA CECILIA gebleven was genaderd zijnde, strandde de schoener en mag het als een wonder beschouwd worden, dat niemand onzer daarbij het leven verloor. Thans was het uitzicht op redding al zeer gering en slechts aan de goede gezindheid van enige houthakkers die mij een paard afstonden, waarmede ik door bos en struik enige op 12 Engelse mijlen gelegene woningen bereikte, had ik het te danken dat ik een boot bekwam, waarmede wij (12 in getal) 5 februari vertrokken en na 6 etmalen 18 à 20 Duitse mijlen, bijna zonder voedsel en drinken, tegen wind en stroom opgewerkt te hebben, eindelijk St. Domingo bereikten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 april. Het barkschip AURIGA, van Amsterdam naar Cardiff, is alhier binnengesleept met verlies van kluiverboom, fokkemast, grote steng en andere belangrijke schade aan de boeg en verschansing, veroorzaakt door aanzeiling met het schip BELTANA, van Londen naar Adelaide bestemd, welke daardoor de kluiverboom en scheg verloor en mede hier binnenliep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Domingo, 9 maart. Het schip JOHAN FRIEDRICH, kapt. Stem, gedeeltelijk beladen met hout naar Hamburg, is 9 februari te Petit Trou op strand gedreven en wrak geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 6 april. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte is voortdurend buitengewoon gering en zijn bepaalde vrachtkoersen daardoor bezwaarlijk te bepalen, Een enkel schip, ladende 650 quarters haver, werd gecharterd voor het kanaal van Bristol om in de Noorderhaven te laden tegen Sh.18/- per 10 quarters met gratificatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toevallige omstandigheden te koop een nieuw tjalkschipshol, groot pl.m. 115 ton, voor enige dagen van stapel gelaten, bij B. van der Werff, scheepsbouwmeester te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Termunterzijl schrijft men ons d.d. 5 april, het volgende:
Een paar weken geleden heb ik u medegedeeld dat van de drie schepen, die in de storm van de 30-31e januari jl. hier op de dijk waren geworpen, één, n.l. de kof van kapt. Duit, was te water gelaten. – Heden kan ik u berichten dat gisteren de brik VRIENDSCHAP, van kapt. Kruize, groot 175 tonnen, alhier te huis behorende, van de dijk tot zijn element is teruggekeerd.
Het afbrengen was aangenomen door de heer Zijlman, scheepsbouwmeester alhier, die de uitvoering had opgedragen aan zijn bekwame meesterknecht, de heer C. Nanning. Niet minder dan tweeëndertig zware vierkante balken waren onder de brik aangebracht, waarop de sleep was bevestigd die het vaartuig de weg wees naar de haven. – Een talrijk publiek uit deze en naburige gemeenten had post gevat op de dijk voor en langs het vaartuig, dat met verlangen en mede niet geheel zonder vrees het gewenste ogenblik afwachtte. Ruim drie uur in de namiddag sloeg Nanning met een zware hamer het hout los, dat aangebracht was om de afreis te beletten, waarna het schip in beweging werd gebracht , en ziet, mijnheer de redacteur, ik kan als ooggetuige u de verzekering geven, geen drie minuten daarna lag het vaartuig, dat met verbazende snelheid van de hoge dijk naar beneden liep, goed en wel in de haven. – Men roemt algemeen de handelswijze van de scheepstimmerman Nanning, die het zo heeft weten in te richten dat het schip in zijn gevaarvolle tocht niet het minste letsel heeft opgelopen. – Van het derde vaartuig hoop ik u ook de afloop te berichten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Lossende ex-AGNES om in de loop van de volgende week op vendutie te worden verkocht door G.G. Batten & Co. een lading Swan River paarden, waaronder prachtige spannen en rijpaarden, Australische koeien met kalveren en kangaroo-honden. Inmiddels te bezichtingen in de oude fabriek van Azon & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de steam-launch LITTLE ANNE, te Palembang gebouwd door Thornycroft te Londen. Het vaartuig is 50 voet lang en 6½ voet breed. Ketel en machineriën zowel als het vaartuig zelve zijn van fijn staal; zij loopt van 18 tot 20 mijlen.
Informatiën bij de heer B. Janssen Schipper te Batavia, dan wel bij Kim Bing te Palembang.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveild in het vendu-lokaal op 7 april 1877 het ter rede alhier liggende Nederlands-Indische barkschip SUWA, groot 507 ton, met deszelfs inventaris, en geschat op NLG 15.000. Koper de Chinees Lim Yoetjiak voor NLG. 5.000.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Deutsches Vereinblatt für Versicherungswesen van 26 februari meldt: De firma Z en D te Middelburg verzekerde op de 14e oktober te Rotterdam op het schip OCEANUS. Blijkens een maand later per brief ontvangen berichten was het schip op de 10e oktober 1874 bij Krawang gestrand en werd het naderhand afgekeurd. Nu, bij inlevering van de schadepapieren, heeft de verzekerde firma ten gevolge van een gelukkige vergissing een, op de 13e oktober 1874, alzo een dag voordat de verzekering gesloten werd, door haar ontvangen telegrafische depêche overgelegd, waarin haar het ongeluk uit Batavia werd gemeld. Natuurlijk hebben assuradeuren alle schadegoeding geweigerd.
De heren Van Zeylen en Decker hebben op de mededeling van dit bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geantwoord: Dat de bewuste depêche door een zeer noodlottig toeval hun niet bekend was, toen de verzekering werd opgegeven, terwijl uit het feit dat het bewuste telegram door hen zelven aan assuradeuren is overgelegd (en niet, zoals het Vereinblatt zegt, toevallig onder de averij-papieren werd gevonden), ieder weldenkende ten duidelijkste het bewijs kan zien, dat de vergissing hun zelfs toen nog niet bekend was en hierbij voor het minst aan geen kwade trouw te denken viel.


Datum: 08 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 4 april. Het gestrande Nederlandse schip VRIENDSCHAP, kapt. Kruize, is heden zonder de minste schade vlot gekomen. (opm: zie PGC 070477).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 april. Bij de aanzeiling tussen de BELTANA, van Londen naar Adelaide, en AURIGA, kapt. Messer, van Amsterdam naar Cardiff is een der matrozen van de AURIGA (een Nederlander) op de BELTANA overgesprongen, waardoor hij een been heeft gebroken. De BELTANA is naar Cattewater gesleept om te repareren. De AURIGA is alhier binnengesleept met verlies van kluiverboom, fokkenmast, grote steng en meer andere belangrijke schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 april. Heden is in averij gesleept aangekomen het schip DEN HELDER, kapt. Rab, van Falmouth, hebbende de grote mast overboord.


Datum: 09 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwesluis, 8 april. Bij een dikke mist zijn heden ochtend de sleepboot NIEUWESLUIS en de passagiersboot MAASNYMPH op de Botlek in aanvaring gekomen, waardoor de MAASNYMPH onmiddellijk zonk. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad; de passagiers zijn allen gered door de NIEUWESLUIS en de postboot. De MAASNYMPH ligt thans buiten het vaarwater tegen de Rozenburgsche wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 april. Volgens bij de rederij ontvangen particulier bericht, dd. Batavia 1 maart jl., is het tweede zoutcharter van het barkschip ONRUST, kapt. Pauls, geannuleerd, terwijl na afloop der eerste zoutreis van de Factory der Nederlandsche Handelmaatschappij een volle lading producten van Tjilatjap naar Schiedam werd aangenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het stoomschip HOLLANDER is heden op de rivier van Bordeaux aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 20 april, des avonds precies te 7 uur, zal ten verzoeke van de weduwe J. de Groot te Delfzijl, ten huize van de logementhouder S. de Vries aldaar, publiek worden verkocht een best onderhouden tjalkschip[ met boot en volledige inventaris, groot 52 binnentonnen, thans liggende in de haven van Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op vrijdag de 20e april 1877, des avonds te 6 uur, in het Tolhuis te Foxham publiek verkopen het overdekt tjalkschip DE VROUW ANNA, groot 54 tonnen, met deszelfs complete inventaris van scheepsgoederen, in het jaar 1870 gebouwd op de werf van J.W. Bodewes te Foxholsterbosch, alwaar het thans ligt en dagelijks te bezichtigen is; laatst bevaren door nu wijlen Harm Jb. Veenma en vrouw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op den 12de april 1877, des middags te 12 uur, zal te Liverpool in publieke veiling worden gebracht het gekoperd driemast schoenerschip WILHELMINA AGATHA, circa 210 tons register, te huis behorende te Curaçao en thans liggende te Liverpool. Dit schip moet zeer geschikt zijn voor de houtvaart, wegens deszelfs geringe diepgang en afmetingen. Nadere inlichtingen te bekomen bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaars, Groningen en Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 31 maart. Scheepsvrachten. Voor een klein zeilschip werd van Pillau naar Itzehoe tot 23 mark per 2.500 kilo haver geëngageerd. Van hier naar Nieuwediep is tot NLG 12,50 per 80 cub.ft Engelse maat grenen delen gesloten, terwijl enige kleine schepen tot de laatstgemelde koersen naar Oostzeehavens voor granen werden genomen.


Datum: 10 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 april. Het Nederlandse schip JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen, is van Dublin alhier aangekomen ter herstelling van de zware averij, bekomen bij de opstand in Mexico en storm op zee, waardoor de stutten braken en verschansing werden ingeslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Brakke Grond te Amsterdam op 9 april, des namiddags te 3 uur: het barkschip HENRIETTE CHRISTINA. NLG 10.000,-, in slag NLG 50,-. Opgehouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Donderdagavond is te Nieuwediep, ten gevolge van een windvlaag of stortzee, een Enkhuizer vissersschuit omgeslagen. De 4 opvarenden zijn allen daarbij omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 5 april. Het Nederlandse schoenerschip HARMONIE werd gisteren bevracht tot 60 schellingen (opm: Oostenrijkse munt) met 5% per ton meel naar Rio Grande do Sul.
Men vestigt de aandacht van belanghebbenden op het feit, dat schepen, geclassificeerd door de Noordduitse Lloyd (opm: Germanischer Lloyd) tot dezelfde conditiën hier bevracht worden als schepen, bij de Engelse Lloyd of Franse Veritas geclassificeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 april. Vraag naar scheepsruimte blijft steeds zeer beperkt. Een enkel schip werd gecharterd om in de Noorderhaven te laden voor de kolenhavens aan de Oostkust van Engeland, Stockton inbegrepen, tegen Sh.10 per 10 quarters haver, andere granen naar verhouding.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. De gewezen eigenaar en kapitein van de Amerikaanse schoener LUCY, beschuldigd van het moedwillig toebrengen van een slag aan een inlandse dos-à-dos-voerder, welke slag een ziekte en onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid van meer dan 20 dagen ten gevolge had, is heden door de Raad van Justitie alhier veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf. (opm: zie ook JB 170377)


Datum: 11 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf De Nijverheid. Aan heren aandeelhouders wordt kennis gegeven, dat de uitdeling over het met ultimo maart ll. geëindigde 39ste boekjaar, is bepaald op NLG 3,- per 1/300ste aandeel. Tegen invulling en overlegging van coupon no. 14, kan over dit bedrag dagelijks worden beschikt ten kantore van de heren P. Loopuyt & Co.
Schiedam, 9 april 1877, namens de directie, D. F. W. Prins, secretaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het schip KOSMOPOLIET III, kapt. H. Dienske, bestemd naar Batavia, ligt gereed tot inname van goederen, Boompjes, 2de sectie. Ruimte te bespreken bij de cargadoors Visser & van der Sande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Lissabon, om deze week te sluiten, het Nederlandse schip CERES, kapt. P. 't Hart. Adres: Seeuwen & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 april. In het begin van de maand februari werd melding gemaakt van de vermoedelijke stranding in de storm van 30 op 31 januari bij het eiland Vlieland van het Hamburger barkschip FRANKLIN, van Noord Amerika, afgeleid uit het aanspoelen op Vlieland van het naambord, enige stukgoederen, alsmede een lijk. De enige kentekenen aan die drenkeling waren de kousen die met de letters E.H. waren gemerkt. Thans vernemen wij met zekerheid dat het lijk van die schipbreukeling, werkelijk afkomstig van gemeld barkschip FRANKLIN, was dat van de jongeling E. Hartdegen, leerling aan de zeevaartschool te Hamburg, zoon van de heer August Hartdegen te Kassel. Het lijk is door de burgemeester van Vlieland door middel van een fotografische afbeelding geïdentificeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Dordrecht-London. Het stoomschip MARTINUS EN HENRIETTE zal tot nadere aankondiging de vaart staken.
Dordrecht, 10 april 1877, de directie, J. Bouten.


Datum: 12 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warffum, 10 april. Op de N.W. plaat de Lauwers, tussen de eilanden Rottum en Schiermonnikoog, is gevonden een zakboekje met scheepspapieren, afkomstig van het schip MARIA, kapt. Carl Frute, stuurman Diderik Bloem en matrozen Herman Roze en Otto Waitsman, komende van Hamburg en bestemd naar Middlesbro, geladen met oud ijzer, welk schip vermoedelijk in de buitengronden van de Lauwers is gebleven. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 10 april. Het schip AURIGA, kapt. Messer, van Amsterdam naar Cardiff, met schade door aanzeiling hier binnengelopen, is in het dok gehaald om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin 7 april. Scheepsvrachten. Gesloten werden voor zeilschepen de volgende vrachten: Naar Dundee tot Sh.1/9, Aberdeen Sh.2/ per 500 Engels pond tarwe; Londen Sh.2/9 per load grenenhout, Southhampton Sh.16/6 voor eiken-, Sh.13/6 voor grenen-, Sunderland Sh.9/6 voor grenen, Sh.12/ voor eiken-, Newport Sh.13/ voor grenen-, Sh.16/6 voor eiken- Grimsby Sh.13/6 voor eikenhout, alles per load; Rochefort 34 fr. en 15% per last eiken plankhout; Paimboeuff 30 fr. en 15% per last grenenhout; Bordeaux 20 fr. per 2000 kilo melasse, Bremen 19½ mark per 200 kilo meel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 9 april. Het kofschip STAD NYBORG, kapt. J.R. Schuur, te huis behorende te Winschoten, van Hartlepool naar Thisted met steenkolen, is in de Noordzee verlaten. De bemanning is hier aan land gebracht.


Datum: 13 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 10 april. Volgens rapport van kapt. Pekelaar (opm: vermoedelijk kapt. G.D. Pekelder), voerende het kofschip JACOBA CORNELIA, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft hij de 25e maart, circa 25 mijlen NNO van Borkum aan boord genomen de equipage van het in zinkende staat verlaten Hannovers kofschip JOHANNA, kapt. Hinrichs en 1 april te Kopenhagen aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 11 april. Het alhier lek binnengelopen fregatschip ERASMUS, kapt. Schreuder, is heden ochtend met het lossen der lading begonnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 28 maart. Het afgekeurde schip LEONIE EDOUARD, kapt. Mecklenburg, van hier naar Antwerpen, is in publieke veiling voor USD 3.000,- verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 24 februari. De reparatiekosten van het Nederlandse schip JEDO meer zullende bedragen, dan de waarde van het schip in gezonde staat, zo wachten de agenten de orders van de reders af.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het begin van meimaand e.k. zal, ten huize van de logementhouder S. de Vries te Delfzijl, op verzoek van J. Haak, schipper te Delfzijl, publiek worden verkocht het goed onderhouden tjalkschip genaamd ANTINA, groot 70 binnentonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende in de haven te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.
(opm: zie PGC 050577)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 11 april. Van de werf der heren Wilkens is heden met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip LAMMECHIENA DIEVERDINA, groot pl.m. 120 ton, zullende bevaren worden door schipper P.H. Bakker, van Ommelanderwijk.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De regering heeft met de Stoomvaart-Reederij Banda een overeenkomst gesloten tot het vervoer van Gouvernementspassagiers en goederen van af de havens Bali-Ampenan, Timor-Koepang, Banda, Amboina en Boeton, naar die plaatsen welke niet door de stomers van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij worden bezocht.
De voorwaarden zijn dezelfde als die van de overeenkomst tussen de regering en de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij en er is bepaald dat de tocht vier malen 's jaars zal plaats hebben. Genoemde maatschappij heeft zich bereid verklaard om van alle havens door haar schepen aangedaan de door de rederij aangevoerde passagiers en goederen naar alle door haar stomers bezochte plaatsen in de archipel en ook naar Singapore in doorvoer aan te nemen tegen de gewone laagste vrachten.
De op deze 4e reis te bezoeken plaatsen zijn: Makassar, Boeton, Ambon, Banda, Gisser, Sekar, Skroe, Kei Doela, Dobo, Larat, Serra, Letti, Kisser Dillij, Koepang, Rotti, Savoe, Bima, Sumbawa, Balie-Ampenan en terug naar Soerabaija.
Zo wordt dan weer door de wakkere Reederij Banda een rijke bron geopend voor de handel, die ontegenzeggelijk op de vele eilanden van de archipel welke door de stoomschepen van de rederij worden aangedaan, nieuwe debouchés zullen vinden en goede zaken zullen maken. De rederij zal in den beginne het handeldrijven moeten aanmoedigen, doch er valt niet aan te twijfelen dat zij weldra concurrenten op handelsgebied krijgen zal en volle ladingen voor haar schepen daarvan het gevolg zal zijn. De heer Hartogh verdient de dank van het algemeen voor zijn volharding en de regering heeft door het sluiten van de overeenkomst een daad verricht die handel en nijverheid en vooral van de beschaving ten goede moet komen.


Datum: 14 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schroefstoomschip der 1ste klasse ATJEH is bijna afgetimmerd; de opstelling der machines zal echter nog enige weken tijd vorderen. Er is sprake om deze bodem niet naar Willemsoord over te brengen, doch hier ter stede toe te tuigen, uit te rusten en in dienst te stellen, ter bespoediging van het werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 april. Van de scheepstimmerwerf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip, genaamd: SLIKKERVEER II, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman C. Versteeg Jr. voor rekening ener rederij onder directie van genoemde bouwmeester. Onmiddellijk daarna is de kiel opgehaald voor een soortgelijk vaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, te Harlingen op 11 april: het Nederlandse kofschip HERMANNUS GERHARDUS, groot 80 ton nieuwe meting, gebouwd 1849. NLG 830,-. Koper C. Kuhlmann Jzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Het barkschip EMMA, kapt. Wiebenga, van Rotterdam naar Java, heeft de 12de dezer bij Dungeness de loods van boord gezet. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 april. De sleepboten ZIERIKZEE, RESERVE en DELFSHAVEN hebben vruchteloos getracht de stoomboot ROTTERDAM, van New York vlot te krijgen. De passagiers zijn met de RESERVE naar Rotterdam vertrokken, de ZIERIKZEE is met een lichter vertrokken ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht van kapt. P. S. van Dijk, voerende het Nederlandse schip RAAF, was hij, na de 1e maart van New-Calabar naar Europa te zijn vertrokken, de volgende dag op de baar aan de grond geraakt, doch, na vier uur lang zwaar te hebben gestoten, weder vlot geworden. Na gehouden scheepsraad werd besloten Bonny aan te doen (alwaar men de 7e arriveerde) ten einde het schip door experts te doen onderzoeken en de geledene schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 5 april. Het Nederlandse schip HARMONIE, kapt. Doewes, is alhier bevracht naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, P.J. van der Aa, E.C.A. Koli en A.D. Strumphler, makelaars, zullen op maandag 7 mei 1877, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het snelzeilend gekoperd en kopervast klipperfregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd INDIA PACKET, gevoerd door kapt. G. Diepering, liggende aan de werf De Boot, in de Groote Wittenburgerstraat, volgens Nederlandse meetbrief lang 44,05 meter, wijd 7,01 meter, hol 5,52 meter, en alzo gemeten op 758 tonnen O. M. of 399 lasten, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Nader onderricht begerende spreke met genoemde makelaars of de cargadoors de wed. J. van Wesel & Zoon, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 april. Sedert dinsdag kwam er enige vraag naar scheepsruimte en werd gedaan voor Yarmouth tegen Sh.7/- per 10 quarters haver om in de Oosterhaven te laden, en tegen Ffrs 16 voor de voorhavens van Frankrijk per 30 hectoliter haver om in de Noorderhaven te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Nog treurende over het verlies van mijn aanvallig zoontje Luichien, ontving ik heden morgen het verpletterend bericht dat mijn geliefde echtgenoot H. Bos, gezagvoerder van het Nederlands schoenerschip CONCORDIA, op reis van Frederikstad naar Brake met het uitzeilen over boord is geslagen en jammerlijk zijn graf in de golven heeft gevonden. Wat ik en onze wederzijdse bejaarde ouders in hem verliezen kunnen allen beseffen, die hem van nabij gekend hebben. Hij bereikte de leeftijd van 27 jaren, waarvan ik 3½ jaar met hem door de band des huwelijks verenigd was, mij nalatende 2 kinderen, nog te jong om het groot verlies te beseffen. Diep bedroefd geef ik langs deze weg kennis aan familie, vrienden en bekenden.
Delfzijl, de 11e april 1877, T. de Muink, Wed. H. Bos.


Datum: 15 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het stoomschip ROTTERDAM, van New York herwaarts, gisteren in de Nieuwe Waterweg bij de zwarte ton no.1 aan de grond geraakt, kwam na enige lading in een lichter gelost te hebben met assistentie van een sleepboot vlot en is heden ochtend alhier aangekomen. Het schip heeft geen schade en is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip GIRONDE is 14 april op de rivier van Bordeaux aangekomen.


Datum: 16 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 14 april. Voor rekening ener rederij onder directie van de heer Joost Pot alhier, is heden van diens werf met goed gevolg te water gelaten het loggerschip SLIKKERVEER I, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman A. van der Windt, en onmiddellijk daarna de kiel opgehaald worden voor een dergelijk vaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Volgens heden morgen ontvangen schrijven van kapt. Vellinga, voerende het barkschip VRACHTZOEKER, was hij de 26ste maart na een reis van 66 dagen van Macassar, te St. Helena aangekomen. Aan boord alles wel, zou de volgende dag zijne reis voortzetten naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 14 maart. Het Nederlandse schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Ruhaak, van Java naar Rotterdam, alhier aangekomen, heeft 14 februari, op 27° ZB 59°40' OL, een orkaan doorgestaan, waardoor het gedurende twee uren plat op zijde werd geworpen en zeilen, watervaten enz. verloor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stanley (Falkland eilanden) Het schip MERCATOR is op Staten-eiland verongelukt. Van de equipage is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Het schip GEESSIEN DE WITT, kapt. R. Balkema, de 3e dezer te Drammen aangekomen, zal naar Laurvig verzeilen ten einde aldaar een lading hout in te nemen voor hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Kapt. Hendrik Bos, gezagvoerder van het schip CONCORDIA, alhier te huis behorende, de 7e dezer van Sannesund naar Brake vertrokken, is onder Noorwegen over boord gevallen en verdronken. Het schip is weder teruggekeerd.


Datum: 17 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 4 maart. Naar wij vernemen, zegt de Curaçaosche Courant, zou schipper H. Johnson, van de sloep DART, op het Nederlandse consulaat te St. Thomas de verklaring hebben afgelegd dat hij met zijn vaartuig bij Aves-eiland zijnde, heeft waargenomen, dat het Engelse schip PRIDE OF THE OCEAN oorlogsbehoeften heeft overgescheept aan boord van de Engelse schoener FLORENCE, welk laatste vaartuig naar de kust van Venezuela zou zijn vertrokken. Door de Venezolaanse consul te St. Thomas zouden te dier zake verklaringen zijn afgenomen geworden, zowel van het scheepsvolk van vermeld schip PRIDE OF THE OCEAN als van schipper Johnson, van de sloep DART.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 maart. Vrachten. Er is ditmaal geen verbetering in de toestand te vermelden. De aangeboden lading blijft schaars en werkt ook het grote aantal onbevrachte schepen niet mede om hogere koersen te verkrijgen. Voor suiker van hier werd NLG 45,- en voor arak NLG 92½,- à 95,- geaccepteerd. De Factorij is voornemens de 17e dezer ene inschrijving te houden en is thans ongenegen onderhands af te sluiten. De restant aanvoeren vallen zeer mede. De schepen moeten 7 april disponibel zijn. Naar Het Kanaal wordt niet hoger dan GBP 2,15,- geboden, met 2/6 minder voor een directe bestemming. Naar Amerika werd een scheepje opgenomen voor 4.000 picols koffie à GBP 3,- en voor licht goed à GBP 3.10,-, alhier en Padang te laden. Voor Australië werd niets afgesloten. Rijst van Saigon naar Java genoot gene vraag. Daarentegen werden schepen gezocht voor Saigon-Hongkong waarvoor USD 0.25 per picol geboden werd. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 45,- voor suiker, NLG 95,- voor arak van hier, NLG 55,- voor rijst van Indramaijoe naar Rotterdam; ONRUST, NLG 67½,- volle lading koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; KANAGAWA, NLG 65 koffie, NLG 45 suiker naar Rotterdam. De Nederlandse ROTTERDAM zijn bestemd naar Saigon.
In lading hier en op de kust: Nederlands NESTOR, accepteerde NLG 67,50 voor koffie. Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: KANDANGHAUER II, NICOLETTE, BATO, A. EN W.C., ELIZABETH, HOLLANDER, KENNEMERLAND, FRIESLAND, VIER GEBROEDERS, LUCTOR ET EMERGO, REGINA MARIS, SCHIEDAM en J. P. KOEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 april. Het schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Cherpion, van Rotterdam naar Batavia, is bij het onderzeil gaan op Dwars in den Weg bij de rode ton aan de grond gekomen. De sleepboot SLIEDRECHT heet getracht het schip af te slepen, doch met dit getijde was het niet vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag 1 mei 1877, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche kade aldaar, in een zitting, te veilen en te verkopen de
raderstoomboot genaamd TEMPORAIR, liggende aan het station Mallegat, gediend hebbende tot vervoer van passagiers en goederen in de dienst tussen Rotterdam en Mallegat, ter lengte van ruim 27 meters, ter breedte van ruim 6 meters, ter holte van 2,60 meters, hebbende een diepgang van p. m. 2 voeten, voorzien van ene hellende machine van 30 paardenkracht met 2 cilinders en 2 luchtpompen; de ketel is onlangs door de gouvernementsingenieur goedgekeurd en is in uitmuntende staat, met de gehele inventaris, zoals die aan boord aanwezig is, benevens een roeiboot. Dadelijk te aanvaarden.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen, aan de Zuidblaak 72 te Rotterdam; terwijl het te veilene kan worden bezichtigd de dag vóór de veiling van 10 tot 4 ure en de dag van de veiling van 10 tot 12 ure.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 17 april worden te Rotterdam openbaar geveild:
- Het ijzeren schroefstoomschip ADMIRAAL VER-HUELL, liggende in de Westerhaven te Rotterdam, volgens meetbrief 41,30 x 4,39 x 3,40 meter, metende 274 ton en na aftrek van de machinekamer 210 ton, hebbende machines van 50 PK
- Het ijzeren schroefstoomschip LEVANT, liggende in de Zalmhaven te Rotterdam, volgens meetbrief 44,83 x 6,07 x 3,52 meter, metende 414 ton en na aftrek van de machinekamer 360 ton, hebbende machines van 70 PK
- Het ijzeren schroefstoomschip SEINE, liggende in de Zalmhaven te Rotterdam, volgens meetbrief 40,50 x 4,61 x 3,30 meter, metende 274 ton en na aftrek van de machinekamer 212 ton, hebbende machines van 40 PK.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Rotterdam bestaat het plan om,in het vooruitzicht op de aanstaande voltooiing van de Nieuwe Waterweg, een dok op Fijenoord op te richten, en zal men trachten daartoe een kapitaal bijeen te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij ministeriële beschikking is aan W.L. Schram, te Sliedrecht, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een stoomsleepdienst op de stromen, rivieren en kanalen in acht provinciën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het stoomschip ROTTERDAM, gisteren in de Nieuwe Waterweg van de grond geraakt, kwam, na een lichter gelost te hebben, vlot en is heden ochtend alhier aangekomen. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 10 april. Scheepsvrachten. Gedaan werd naar Alloa tot Sh.10/- per load grenen balken, Sh.30/- per standaard planken, Wisbeach en Dover Sh.37/6 per standaard planken, Papenburg 20 mark per last grenen delen.


Datum: 18 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Het Nederlandse schip CORNELIA EN MARIA, kapt. Van Deest, van hier naar Suriname, met schade te Falmouth binnen, heeft volgens particulier bericht gelost en zal door experts worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 17 april. Het schip MAARTEN VAN ROSSEM is heden nacht door de sleepboten SLIEDRECHT en BROUWERSHAVEN van Dwars-in-de-Weg afgesleept en op de rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 12 april. Volgens ontvangen telegram is het schip MARIA THERESIA, kapt. Wakkerman, na een reis van 4 dagen van hier te Laurvig gearriveerd; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Het schip GEESSIEN DE WITT, kapt. Balkema, de 3e dezer te Drammen aangekomen, zal naar Laurvig verzeilen ten einde aldaar ene lading hout in te nemen voor hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 april. Volgens brief van kapt. Ouwehand, dd. 4 maart, was hij die dag met de BENGALEN van Minatitlan vertrokken naar Cork voor order, na 32 dagen gewacht te hebben op gunstige gelegenheid om te vertrekken. De gehele maand februari had het uit het noorden gestormd, zodat geen schip vertrekken kon, en dientengevolge zijn van 28 februari tot 4 maart achttien verschillende schepen naar zee gesleept, welke respectievelijk van 12 tot 42 dagen op goede gelegenheid gewacht hadden. Aan boord van de BENGALEN was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Helder, 16 april. Heden werd op de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Van de Wetering te Delfshaven de kiel gelegd voor de schoener-vissloep SATURNUS, zullende gevoerd worden door stuurman L. van Veelen.
Evenzo werd de vorige week op de scheepstimmerwerf van de heer F. Korver te Vlaardingen de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, genaamd ASTREA, zullende gevoerd worden door de stuurman Burg Meijboom. Beide vaartuigen zijn bestemd voor de beugvisserij en worden gemaakt voor rekening van de visscherijmaatschappij Neptunus alhier.
In het vorige jaar werden op genoemde werven de CASTOR en POLLUX gebouwd, en het is gebleken, dat dit model vissersvaartuigen uitmuntend aan de verwachtingen hebben voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 april. De proef omtrent de mogelijkheid om het Prins Hendrik-dok alhier droog te houden door middel van het stoomwerktuig is zeer goed geslaagd. In de tweede helft dezer week zal vermoedelijk een proef met de schipsluis genomen worden. Slaagt deze ook, dan is het droogdok gereed om weder schepen te ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in het jaar 1870 nieuw gebouwd en goed onderhouden hektjalkschip, groot volgens meetbrief 117 tonnen, strijkende mast, bovendek, losse ijzeren middenbalk en zeer goede inventaris en bijbehorende spullen, dienende in de lichtervaart te Nieuwediep , in eigendom behorende en bevaren wordende door D. C. Kaan, desverkiezende met of zonder nummer der lichterbeurt. Onder goede borg kan een groot gedeelte der koopsom, onder nader te bepalen voorwaarden van aflossing, blijven. Brieven franco, aan de eigenaar te Nieuwediep.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 april. Zr. Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN vertrekt heden van Willemsoord naar Vlissingen, om dáár de stabiliteitsproef te ondergaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte getekend op de eerste april 1877 tussen Mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, Mr. Adolph Blussé en Mr. Adolph Blussé van Oud-Alblas en behoorlijk geregistreerd, is overeengekomen dat in de zaken, tot dus verre gedreven onder de Firma Blussé en Comp. te Dordrecht, de derde genoemde Mr. Adolph Blussé van Oud-Alblas vanaf 1 mei 1877 als medevennoot zal optreden en de medeondertekening zal hebben voor alle zaken deze vennootschap betreffende.
Geschiedende deze bekendmaking overeenkomstig art. 28 van het Wetboek van Koophandel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tij tussen hoop en vrees verkeerd te hebben, moet ik eindelijk tot de zekerheid komen, dat mijn innig geliefde echtgenoot Jan van Laar, gezagvoerder van het koftjalkschip TRIJNTJE, de 26e januari 1877 van Sunderland vertrokken met bestemming naar Groningen, zijn graf met de bemanning in de golven heeft gevonden. Hij bereikte de leeftijd van 39 jaar, waarvan wij 4 jaren door een gelukkig huwelijk aan elkander verbonden waren; mij nalatende 2 kinderen, te jong om het groot verlies te beseffen, wat ik als echtgenoot en de kinderen in hem als zorgdragend vader verliezen.
Groningen, de 17e april 1877. T. Smit, Wed. J. van Laar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 april. De Nederlandse brik ANNA BETTY ankerde heden op de rede; dezelve werd na geëindigde reparatie deze morgen door een stoomschip uit de haven gesleept.


Datum: 19 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het verslag van der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is in 't licht verschenen en daaruit blijkt dat, hoewel de zaken ook in 1876 nog verre van bevredigend waren, toch ene geringe verbetering te bespeuren is. In de tweede helft van het afgelopen jaar ontstond meer levendigheid in de terugvrachten, zodat al de reizen, na juni gedaan, enige winst overlieten. Wel zijn in de regel de reizen van het tweede half jaar voordeliger dan die van het eerste, maar voor een deel is het minder ongunstige resultaat in de tweede helft van 1876 bereikt, ook een gevolg van de afschrijvingen op de schepen, waardoor die lager konden worden verzekerd. Het door de vermindering van het kapitaal op kapitaalrekening vrijgevallen bedrag van NLG 1.00.000,- werd gebruikt als volgt: 1° Tot afschrijving van het verlies tot ult. december 1875 NLG 546.803,24,-; 2° tot afschrijving van het verlies over het eerste halfjaar 1876 NLG 136.205,37,-; 3° tot vermindering van de boekwaarde der schepen en tot vermeerdering van het ketelfonds NLG 316.991,39,-.
Het tweede halfjaar van 1876 heeft, na de gewone afschrijving (Op de W. A. SCHOLTEN en P. CALAND elk NLG 20.000,- en op de MAAS en de ROTTERDAM elk NLG 11.500,-) een saldo van NLG 47.633,61 overgelaten, welk bedrag wordt aangewend tot afschrijving en reserve. De vier schepen, waarvan de inkoopswaarde voor de maatschappij NLG 2.770.000,- heeft bedragen, staan thans te boek voor NLG 2.187.000., waarvan nog af te rekenen is het reservefonds van NLG 290.000.
Uitgaande naar de Verenigde Staten had de maatschappij nog immer gebrek aan genoegzame lading, en moesten de schepen vaak vertrekken met slechts een vierde of een zesde van hunne ruimte beladen. Toch is ook hierin enige vooruitgang. Bij lagere vrachtcijfers, was het totaalcijfer der bevaren uitvracht toch nog hoger dan in 1875, waaruit volgt dat ene belangrijke grotere hoeveelheid goederen vervoerd is. De relaties met verschepers naar New York breiden zich dan ook hoe langer meer uit, en de maatschappij trekt bijvoorbeeld thans vrij belangrijke partijen goederen uit Oostenrijk enz., die vroeger over andere havens werden verzonden. Op de terugreizen van Amerika waren de schepen altijd geheel vol, doch de vrachtprijzen afwisselend. In de eerste helft van 1876 zeer laag, werden de retourvrachten in het najaar beter. Het totaal der bruto vrachten bedroeg NLG 1.020.297. tegen NLG 908.122. in 1875, beide met 23 reizen.
Hoezeer de emigratie uit Europa naar de Verenigde Staten in het algemeen nog geringer was dan het jaar te voren, en het personenverkeer daadoor nog onbeduidend bleef, was toch het evenredig aandeel der maatschappij in het geheel groter dan vroeger. De tentoonstelling te Philadelphia bezorgde enkele kajuitspassagiers. In het geheel werden 1876 580 kajuits en 2.622 tussendekspassagiers, tegen 624 en 1.815 in het jaar te voren vervoerd. De bruto passagegelden daarvoor ontvangen bedroegen NLG 192.163. tegen NLG 143.070. in 1875.
De prijzen van steenkolen bleven het gehele jaar matig, en het verbruik per reis bedroeg gemiddeld niet meer dan NLG 9.808. De totale uitgaaf voor steenkolen was in 1876 NLG 225.575. tegen NLG 268.571. in 1875. Hoogst nadelig is voor de maatschappij de toestand van de nieuwe waterweg.
"De hoop", zeggen directeuren, "ten vorige jaren in ons verslag uitgesproken, dat de diepte in de Nieuwe Waterweg weder spoedig zoude toenemen, en onze schepen geregeld van dat vaarwater zouden kunnen gebruik maken, heeft zich helaas niet verwezenlijkt. Wij hebben dan ook voortdurend, zowel inkomende als uitgaande, de schepen ene tussenhaven moeten laten aandoen, hetzij om te lichten, of wel om steenkolen in te nemen; en meerdere kosten daardoor voor onze onderneming veroorzaakt, tellen bij tienduizenden 's jaars. Met de verdere voltooiing van dat werk hangt dan ook de toekomst van onze maatschappij, en wij aarzelen niet er bij te voegen ook de toekomst van Rotterdam, nauw tezamen. Het is daarom te hopen dat lands- en stadsregering spoedig zullen inzien, dat een langer dralen in het nemen van afdoende maatregelen, op het verval en de ondergang van onze groothandel en onze scheepvaart moet uitlopen."
De 23 reizen in 1876 door de stoomschepen der maatschappij gedaan, werden met grote regelmatigheid afgelegd, en met slechts enkele uitzonderingen in de vorige winter werden de voor het gehele jaar vooraf aangekondigde vertrekdagen opgevolgd. Daarin ligt dan ook geheel en al de kracht der maatschappij.
Noch de reizigers, noch de verschepers van goederen, houden tegenwoordig meer rekening met de elementen, en men verlangt thans niet enkel op vaste tijden te gaan, maar ook zelfs om op vaste tijden aan te komen. Ene blijvende stoomvaartverbinding tussen Nederland en Noord-Amerika kan dan ook niet anders zijn dan ene geregelde lijn, met vaste onveranderlijke afvaartdagen.
Na de averijen van de winter van 1875/76 bleef de maatschappij in het afgelopen jaar van belangrijke zeerampen verschoond. In januari van dit jaar echter brak aan boord van de P. CALAND, op de uitreis, een van de machinedelen, waardoor het schip moest terugkeren en hoewel de kosten van herstel betrekkelijk gering waren, bleek het oponthoud lang genoeg om het schip een gehele reis te doen missen. Verder ondervond de MAAS in februari ll. op een zeer stormachtige overtocht enige avarij aan het boven- en voorschip, welke te New York is moeten worden hersteld. De kosten daarvan zullen echter grotendeels door assuradeuren worden vergoed.
Omtrent de vooruitzichten voor 1877 zegt de directie het volgende:
"Wat de exploitatie in het lopende jaar voor onze maatschappij zal opleveren, is moeilijk te zeggen. Wij zijn op weg naar een betere toestand, en het is alleen de vraag of die verbetering slechts zeer langzaam, dan wel met enige meerdere spoed zal voortreden. Thans, nu de politieke toestand in de Verenigende Staten, na de verkiezing van de nieuwe president, weder tot kalmte komt, en men zich enigszins begint te herstellen van de financiële rampen der afgelopen jaren, laat het zich wel aanzien, dat er weder meer goederen van Europa zullen worden getrokken, zij het dan ook dat de hoge rechten voor vele artikelen nog bijna gelijk staan met een verbod van invoer. Voor de nodige hoeveelheid retourlading behoeft bij de zo verbazend snel toenemende productie en uitvoer van de Verenigde Staten geen vrees te bestaan; de meer of minder gunstige stand der vrachten is echter zo afhankelijk van allerlei omstandigheden, als oogsten enz., dat daarvan niets met enige graad van zekerheid is te voorspellen. Voor het personenvervoer durven wij ons wel met enige verbetering te vleien. Teruggaande lonen in Duitsland, en weder enigermate stijgende lonen in de Verenigde Staten, doen met grond enige verlevendiging van landverhuizing verwachten. En bij de zich meer en meer verspreidende gunstige reputatie van onze lijn, zullen wij daarvan zeker ons deel bekomen.
"Van hoe groot belang onze onderneming is voor het direct handelsverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten, kan het best blijken uit de omstandigheid, dat het aantal ontvangers van Amerikaanse producten uit onze schepen bijna met elke reis toeneemt, en misschien al reeds driemaal groter is dan in de aanvang van onze vaart. De gelegenheid tot geregeld vervoer veroorzaakt van zelf een meer levendige handel en meer voortdurende ruiling van producten. De overtuiging daarvan zal hoe langer hoe meer onze onderneming doen beschouwen als van nationaal, niet van lokaal belang, en zal ons steun geven in onze pogingen om de directe stoomvaart op Noord-Amerika voor ons land te behouden. Met meerder hoop dan vroeger, dat onze vaart ook eindelijk enige vrucht voor onze aandeelhouders zal afwerpen, arbeiden wij voort aan de toevertrouwde, niet altijd gemakkelijke taak."

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 18 april. Heden is op de werf van Gebr. Van de Wetering alhier de kiel gelegd voor een schoenersloepschip, genaamd SATURNUS, voor rekening der maatschappij Neptunus, onder directie van de heren Den Dulk en Van Oterendorp, te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor de tweede kamer der rechtbank te Amsterdam zijn heden de pleidooien gehouden in de zaak der verzekeringmaatschappij Azië uit Rotterdam, tegen de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de heer E. Oort, kapitein van de stoomboot WILLEM III, betreffende de vergoeding der schade, ontstaan door de brand van dat stoomschip, wegens uitbetaling aan verzekerde houders van cognossementen. Na de beslissing der Rotterdamse rechtbank van 21 februari ll., welke ongunstig was voor de stoomvaartmaatschappij en de kapitein, wordt de beslissing dezer rechtbank met grote belangstelling tegemoet gezien. Voor de eisende maatschappij werd gepleit door mr. J. Knottenbelt, advocaat te Rotterdam; voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland door mr. P. A. Brugmans en voor de kapitein door mr. J. A. de Vries, advocaten te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Het Nederlandse schip ANTOINETTE, kapt. Ouwehand, van hier naar Samarang, is met schade aan het koper en verlies van ankers en verschansing te Gravesend binnengelopen en zal in het dok gaan; het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, op woensdag 9 mei 1877, des voormiddags ten 11 ure, in het lokaal Eensgezindheid, op het Spui te Amsterdam. De bewijzen van toegang zijn voor de aandeelhouders te verkrijgen van de 23ste april tot en met de 5de mei, bij de kasvereniging te Amsterdam, de heren Schaay & Ledeboer te Rotterdam, de heren Keurenaer & Co. te ’s Gravenhage, en de heren Hoogwinkel & Co. te Dordrecht, tegen nederlegging van hunne aandelen tot na de vergadering. Geen toegang kan worden verleend dan tegen vertoon van zodanig bewijs.
Van de 23ste april a.s. af zullen de punten ter behandeling ter visie liggen en het verslag voor de aandeelhouders verkrijgbaar zijn ten kantore der directie en aan bovengenoemde adressen tot de 28ste april, gevestigd op de Kloveniersburgwal C 45, en daarna op de IJgracht U, no. 2. te Amsterdam.
Amsterdam, april 1877, Den Tex, president-commissaris, J.C. de Vries, secretaris van commissarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gevraagd om terstond in dienst te treden twee bekwame scheepssmeden, (vuurwerkers.) Adres in persoon scheepstimmerwerf De Nijverheid, Oosterhavenhoofd te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van enige passagiers, die de terugreis uit Oost-Indië herwaarts hebben gemaakt met de VOORWAARTS, kapt. Graadt van Roggen, vernemen wij dat zij bij uitstek tevreden zijn geweest over de gehele behandeling aan boord van dit schip en niet het minst over de bijzondere welwillendheid van die gezagvoerder jegens een ieder. Gelijk reeds in onze scheepstijdingen is medegedeeld, had het schip een bijzonder voorspoedige thuisreis. In 38 dagen en enige uren werd de gehele tocht volbracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam op 17 april in de zaal aan de Scheepmakershaven:
- Het Nederlands barkschip ADA, groot 711 ton., gebouwd in 1853: NLG 16.000,- opgehouden.
- Het Nederlands barkschip KRIMPEN A/D LEK, groot 703 ton, gebouwd in 1857: NLG 16.500,- verkocht.
- Het Nederlands ijzeren schroefstoomschip ADMIRAAL VERHUELL, groot 274 ton, gebouwd in 1848: NLG 5.100,- verkocht.
- Het Nederlands ijzeren schroefstoomschip LEVANT, groot 413 ton, gebouwd in 1848: NLG 20.000,- opgehouden.
- Het Nederlands ijzeren schroefstoomschip SEINE, groot 273 ton gebouwd in 1850: NLG 5.100,- verkocht.
- Cronometer Hohwu verkocht voor NLG 185,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft ons uit IJmuiden:
De sedert zondagnacht woedende oostelijke storm, juist invallende gedurende de dusgenaamde dode getijden, heeft het water van deze kusten dermate verjaagd, dat de vloed nauwelijks zijn invloed kan doen gelden. Daardoor is ook de waterstand in de Noordzeehaven zeer verre beneden de normaalstand. Het gevolg is niet uitgebleven: de tot 56 decimeters geladen stomer PALLAS ligt buiten de sluizen sedert zondagmorgen, elk tij uitziende naar de mogelijkheid om zee te kiezen; de CASTOR, eergisterenmorgen voor de zeehoofden geankerd, is gisterenmorgen, na vruchteloos op genoegzame was te hebben gewacht, zo ik verneem, naar de rede van Texel vertrokken. Laatstgenoemd stoomschip komt uit de Middellandse Zee en heeft 54 decimeter diepgang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 12 april. Het schip ELISE, kapt. Arnold, van Bremerhaven naar Drammen, hier door het volk verlaten binnengebracht, is op 1.200 kronen getaxeerd en zal moeilijk te repareren zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Heden nacht 11 ure openbaarde zich brand aan boord van de ter rede liggende Noord-Amerikaanse driemast-schoener WELLARD G. PATTON, kapt. J. Conner Swanton, van Hongkong naar het Engels Kanaal, beladen met suiker, die zo snel toenam, dat blussen onmogelijk was, zodat de gehele bemanning reeds spoedig verplicht was het vaartuig te verlaten. De romp is masteloos, thans nog drijvende, doch zal vermoedelijk weldra zinken. Van de lading is niets gered. De oorzaak is onbekend.


Datum: 20 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. De deurwaarder J. Franse te Zierikzee zal woensdag 25 april 1877, 's morgens 10 ure, in de herberg van J. van der Bijl, te Bruinisse, om contant geld publiek verkopen:
- Het casco, zoals hetzelve onder water zit, van het in het nieuwe vaarwater gezonken tjalkschip DE GOEDE INTENTIE, gevoerd geweest door schipper H. Eises.
- 3.500 kilo's p m min of meer door zeewater beschadigde ruwe suiker en
- Een gedeelte van de geborgen inventaris van genoemd schip, waaronder: een groot zeil, zo goed als nieuw, 1 kluiffok, 1 staffok, dekkleden, luiken, lopend want, een anker met gedeelte ketting en andere goederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot ROTTERDAM, varende tussen Rotterdam en Amsterdam, heden ochtend ten 5 ure bij halftij van de vloed alhier binnenkomende, is onder het oostelijk gedeelte der Koningsbrug in de klem geraakt en ten gevolge der rijzing van het water zodanig vastgebleven, dat de brug aan het uiteinde ter hoogte van ongeveer een decimeter werd opgestuwd. Om het schip aan de voorzijde dieper te doen liggen en daardoor vrije vaart te geven, werd een gedeelte der lading naar voren gebracht, hetgeen echter onvoldoende bleek te zijn en ten gevolge had dat het schip water binnenkreeg. Ter voorkoming van schade aan de brug, die inmiddels niet kon worden opengedraaid, werd het raadzaam geacht, alle dreuning te beletten en derhalve de passage voor wagens te sluiten, in afwachting van een genoegzaam lagere waterstand waardoor het schip zou kunnen vrijkomen. Dit duurde tot ongeveer half 1 ure. Het schip kon toen achteruit worden gebracht en nadat de brug was geopend is het naar zijne aanlegplaats doorgevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zwolle,18 april. De schoefstoomboot EMILE, die gisterenmorgen van hier met de heer Meeter naar de Ketel stoomde, en van de daarbuiten liggende Amsterdamse boot, de BURGEMEESTER VAN NAHUYS, de goederen overnam, geraakte tot overmaat van ramp zelve in de Ketel aan de grond en moest daar overnachten. Heden is ze gelukkig weder volt gekomen en hier gearriveerd, terwijl de BURGEMEESTER VAN NAHUYS ledig naar Amsterdam is teruggekeerd. De beide Amsterdamse raderboten en de HARLINGEN, benevens verscheiden schepen zitten aldaar nog aan de grond. Zolang de wind zo oostelijk blijft, is er geen denken aan om vlot te komen.
Nader meldt en ons:
Nadat heden ochtend de wind N. O. is gelopen zijn heden ochtend, omstreeks 11 ure, alle stoomboten en vaartuigen die in en vóór de Ketel aan de grond zaten, vlot gekomen, zodat de gemeenschap te water met Amsterdam weder als hersteld kan worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De opgaven der schepen, die gedurende 1876 van het Suezkanaal gebruik maakten, tonen aan, dat de scheepvaart der Engelsen en Nederlanders op de Oost steeds toeneemt, terwijl die van de overige natiën over het geheel genomen vermindert.
De tonneninhoud van alle schepen te zamen was 1.986.698 tegen 1.908.970 in 1875. Van de 1.986.698 tons behoren 1.510.198 aan schepen onder Engelse vlag; dus alle andere natiën tesamen slechts 476.500.
De tonneninhoud der Britten vermeerderde met 95.777, die der Nederlanders met 19.913, terwijl die der overige natiën verminderde met 37.964 tons.
Het totaal getal schepen welke het kanaal in het afgelopen jaar doorvoeren, was 1.395, tegen 1.411 in 1875. Het getal Britse schepen was gemiddeld 3 per dag Overigens is de volgorde der voornaamste natiën en de vergelijking met 1875 als volgt:
1875. 1876.
Engeland . . . 1.414.421 1.510.198 tons.
Frankrijk . . . 129.466 135.345 "
Nederland . . . 81.116 101.031 "
Italië . . . . 65.325 60.998 "
Oostenrijk . . . 65.223 56.280 "
Spanje . . . . 31.878 37.233 "
Duitsland . . 31.049 27.281 "
Rusland . . . 18.222 16.627 "

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. Het Nederlandse schip OOSTZEE PACKET III, kapt. Smit (opm: mogelijk sch.bk. OOSTZEE PACKET Ia, kapt. G.J. Smit, van reder Fontein & Tjallingii, Harlingen), van Liverpool naar Riga, is, volgens particulier bericht, de 17e dezer bij Newcastle (graafschap Down in Ierland) gestrand en wrak geworden.
(opm: G.N. Bouma vermeldt aanvullend: In de Ierse Zee in een N.O. storm lek geraakt en in de Dundrumbay aan de grond gezet).
Dundrumbay vanaf 16.000 voet uit een 737
Google Earth, coll: Greenbaron

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

West Cowes, 16 april. Ongeveer 120.000 stenen zijn verkocht van de lading van het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip ANNA, kapt. Overklift, van Rotterdam naar Soerabaija.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 april. Het Nederlandse schip MARIA ELISE is volgens telegram uit Singapore voor GBP 1.000,- verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 april. de romp van de WELLARD G. PATTON is heden nacht te 12 uur gezonken.


Datum: 21 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren namiddag is bij Woudrichem een schip, met steenkolen geladen, door de schroefboot BATAVIER II aangevaren en onmiddellijk gezonken. De opvarende werden nog bijtijds door enige Woudrichemse vissers gered. De lading was geassureerd, doch het schip niet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 20 april. Bij Terschelling is gestrand het Noord-Duitse kofschip ANTJE, kapt. Cassens, van Arendal met hout naar Vegasack bestemd. De equipage is gered. De lading wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 20 april. Door de loodsboot FRIESCHE GAT is de 14de dezer gepraaid het galjootschip PETRUS HENDRIKS, kapt. Sikkens, bestemd naar Emden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 april. Volgens telegram, dato Buenos-Ayres 17 dezer, is het Nederlandse schip SPRUIT, kapt. Pott, van Conception met huiden naar Het Kanaal, lek te St. Catharina (Brazilië) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Eiland Wight, 18 april. Het Nederlandse fregatschip ANNA, kapt. van Overklift, van Rotterdam naar Soerabaija, alhier met schade binnengelopen, is van Southampton naar de rede van Cowes gesleept, na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 18 april. De 24ste en 25ste april worden de wrakstukken en inventaris van enige gestrande schepen, waaronder van de Nederlandse kof AGATHA, plubliek verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 april. Het schip ENGELINA HARMANNA, kapt. Dijkema, heden hier van Osterrisoer binnengekomen, heeft op de Eems twee ankers verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 19 april. Het Hannoverse kofschip ANTJE, kapt. Cassens, van Arendal met hout naar Vegesack, is alhier gestrand en zwaar lek. Volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. Het te Texel zwaar lek en met verlies van ankers en ketting door een sleepboot binnengebrachte schip AUGUST MARIE, kapt. Van Smeden, heeft de 17e dezer op de hooge van Terschelling des nachts vermoedelijk op een wrak gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 14 april. Het schip ACADIE, kapt. Oldenburger, van St. Lucia naar Rotterdam, is op de rede van Ryde ten anker gekomen met verlies van de grote gaffel.


Datum: 22 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Kralingsche Stoomboot-Vereeniging, die in het vorig jaar een rechtstreekse en geregelde stoombootdienst tussen IJselmonde en Rotterdam ondernam en die thans met goed gevolg exploiteert, heeft nu een stoomboot in de vaart gebracht tussen Rotterdam, Ouderkerk a/d IJsel en tussenliggende plaatsen. Door deze uitbreiding der communicatie op de IJsel is men in staat gesteld het traject tweemaal daags af te leggen.
De schroefboot IJSELMONDE II, bestemd voor deze dienst, tot het vervoer van passagiers, goederen en enig vee, wijkt in verschillende opzichten van de gebruikelijke bouwtrant af en is naar de plannen en onder toezicht van de Lloyd's ingenieur G. J. van Brummelen alhier gebouwd.
Tevens vernemen wij, dat de dienst op Fijenoord, waarvoor door het bestuur dezer gemeente destijds aan dezelfde vereniging concessie is verleend, ongeveer 15 mei a. s. zal aanvangen. Het stoombootje zal lopen van de Oosterkade nabij de Koningsbrug naar de Koningshaven bij de spoorwegbrug, overzijde, viceversa, alwaar door de Handelsvereeniging voor gemeenschappelijk gebruik een doelmatige aanlegsteiger in gereedheid wordt gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading KOSMOPOLIET III, gezagvoerder H. Dienske.Adres voor passagiers en goederen bij de reders Gebr. Blussé te Dordrecht, de heren Visser & Van der Sande te Rotterdam, en Canne & Balwé, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 april. De stoomboot OTHELLO, is in aanvaring geweest met de sleepboot NIEUWESLUIS, waardoor eerstgemelde belangrijke schade bekwam; is terug en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 april. Het Nederlandse stoomschip W.A. SCHOLTEN is 12 dezer van New York naar Southampton vertrokken en wordt deze week alhier verwacht met 160 ossen van de beste soort. Wanneer deze onderneming voordeel afwerpt zal er een geregelde vaart tussen Southampton en New York georganiseerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 april. Kapt. De Boer, agent te Buenos-Ayres der Antwerpse assuradeuren, is per telegram uit Antwerpen verzocht naar St. Catharina te vertrekken om hun belangen te behartigen in de averij van het schip SPRUIT, kapt. Pot, aldaar lek op de reis van Concepción naar het Kanaal binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 april. Het schip GERRIT EN WILLEM, kapt. Visser, van Amsterdam naar de Verenigde Staten, is gepraaid bij Frying Pan Shoals in lekke toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend kopervast en gezinkt schoenerbrikschip varende onder Nederlandse vlag en liggende te Amsterdam.
Groot volgens oude meting 110 lasten, gebouwd in 1858, geclassificeerd bij Veritas 5/6 1.1., pas gedokt, de huid voorzien en hebbende de nodige reparaties ondergaan.
Het schip ligt alzo zeewaardig en is zeer geschikt voor de vaart op West-Indië; ook wegens de overvoer van passagiers.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de makelaar D. Heijdeman jr., Gelderse Kade M 24, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend:
- dat de commissie van rekening in haar vergadering van 12 april jl. heeft besloten om over 1876 een dividend van 7% uit te keren, betaalbaar in mei a.s., tegen intrekking der coupon no. 22;
- dat de goedgekeurde balans met bijlagen gedurende mei a.s. aan het kantoor der maatschappij voor de aandeelhouders ter kennisneming ligt;
- dat de jaarlijkse algemene vergadering van stemhebbende aandeelhouders zal worden gehouden op zaterdag de 12de mei a.s., des middags ten 12 uur, in het lokaal der Nederlandsche Stoomboot-Reederij Boompjes no. 70 te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram was het schip SLAMAT, kapt. De Greeve, van Banjoewangie herwaarts bestemd, 20 dezer kruisende bij Portland, (Engelse Kanaal) Wind N.O. Alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 18 april. Een Engelse stoomboot is bij Dungeness in aanvaring geweest met de Nederlandse loodskotter GOEREE EN MAAS No. 3.


Datum: 23 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 17 april. Het kofschip HENDRIK ONNES, kapt. Bonsema, van Harburg naar Gotenburg met guano, is 11 dezer ongeveer 9 mijl NNW van Aggerkanaal, door de bemanning in zinkende staat verlaten, die door de sloep MAGNETEN uit Mandal opgenomen en des avonds ten 12 ure alhier aan land gebracht werd.
(opm: zie ook AH 260477)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 20 april. De Hannoverse kof ALETTA MARTHA, kapt. Hordens, is op zee na aanvaring met een Nederlandse schoener door de equipage verlaten, die gered is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Het Amerikaanse schoenerschip WILLARD G. PATTON, van Hongkong met suiker naar het kanaal bestemd, is bij Anjer verbrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 maart. Van de reders van het schip JEDO was nog geen bericht ontvangen en ook nog geen rapport ontvangen van de experts over de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren namiddag omstreeks drie uur is, onder directie van de heer Kuiper van Oude Pekela, te Termunterzijl van de dijk in de haven te water gelaten het schoenerschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. C. van Ingen, van Nieuwe Schans. Aan de onvermoeide zorg en de meeste nauwgezetheid van de heer Kuiper is te danken, dat het kolossale vaartuig door het afbrengen niet heeft geleden. De heer Kuiper komt daarvoor alle lof toe. Nu de dijk thans weder van zijn onnatuurlijke bedekking is ontdaan, zal er denkelijk spoedig een belangrijke herstelling van een en ander daar ter plaatse volgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 april. Volgens telegram van Buenos Ayres d.d. 17 dezer, is het schip SPRUIT, kapt. T.M. Pott, van Concepción met huiden naar het Kanaal, lek te St. Catharina (Brazilié) binnengelopen.


Datum: 24 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Kapt. H. de Jonge van het Nederlandse barkschip JONGE CORNELIS geeft hiermede aan de diverse ontvangers zijner lading, alhier van Java aangebracht, kennis, dat zijn schip gisteren gearriveerd is en aldus heden de 24ste april de legdagen zijn ingegaan.
Houders van cognossementen aan order gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens telegrafisch bericht van Newcastle is het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehmann, gisteren (22 april) goed en wel aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Volgens heden ontvangen telegram is het barkschip ELLY, kapt. Tinholt, van Beaufort Z.C. (opm: mogelijk South Carolina) te Liverpool gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Heden middag omstreeks 12 ure is de stoomboot MARINUS EN HENRIETTE uit de Riedijkshaven alhier gesleept, bij welke gelegenheid die boot in aanraking is gekomen met drie aldaar liggende kleine vaartuigen, die allen enige geringe schade hebben bekomen. Persoonlijke ongelukken hebben hierbij niet plaats gehad, alleen een vrouw, welke zich aan boord van een der vaartuigen bevond, is hierdoor zodanig verschrikt, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 april. Zaterdag j.l. (opm: 21 april) arriveerde hier het nieuw gebouwd brikschip ADMIRAAL TROMP, kapt. B. Engelsman, van Veendam, groot 589 m3, gebouwd bij de heer I.A. Hooites te Hoogezand. Dit is het eerste zeeschip, dat met zijn vol tuig in de Oosterhaven is gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Warfhuizen 22 april. Volgens brief van kapt. J.P. Heijenga, voerende het kofschip EENDRAGT, van de 15de dezer uit Thisted (Denemarken), had hij in de Noordzee en in het Skagerrak vreselijk stormweer doorgestaan. Door een verschrikkelijke stortzee was het schip plat op zijde geslagen, zodat de kimmen in het ruim waren te zien, waardoor de steenkool was overgeslagen. Boot, verschansing, watervaten, stutten enz., hoe vast ook, waren weggeslagen. Het schip had zich overigens goed gehouden. Door het stortluik in het ruim gekomen, had men zo veel mogelijk de lading weer overgeworpen. Overigens was alles wel. Het was ook daar nog winterkoud en de sneeuw lag nog op het land. Van de consul had men vernomen, dat het schip STAD NIJBORG, kapt. Schuur, die daar ook bestemming had, in de Noordzee was gezonken. Het volk werd gered.


Datum: 25 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 24 april. Uit het zevende jaarverslag der Stoomvaart-Maatschappij Nederland blijkt dat de geregelde vierwekelijkse dienst van Nieuwediep naar- en van Batavia, aangevangen de 30ste oktober 1875, geheel aan de verwachting beantwoordde. De reis werd gewoonlijk in kortere tijd gedaan, dan was berekend of hij het postcontract was bepaald. Het overbrengen der mail van Napels naar Padang geschiedde in gemiddeld 26 dagen, van Napels naar Batavia in 29, van Padang naar Napels in 28, en van Batavia naar Napels in 30 dagen. Herhaaldelijk bracht de Nederlandse mail jonger tijdingen over dan de buitenlandse.
De vloot van zes stoomschepen bleek voor de vierwekelijkse vaart meer dan voldoende, daar de schepen gemiddeld 46 dagen te Nieuwediep hadden te vertoeven alvorens hun beurt wederkwam. Hoewel deze langdurige tussenpozen kostbaar zijn, zodat er thans een andere reserve is ingevoerd, die vergunt de schepen sneller te expediëren, heeft de maatschappij indirect veel gewonnen door het vertrouwen dat de onveranderlijkheid der aangekondigde vertrekdagen bij de uitgebreide clientèle in het binnen- en buitenland verworven heeft.
De maatschappij heeft nog drie extra reizen kunnen volbrengen buiten de vierwekelijkse vaart, en daardoor in drukke verschepingseizoenen genoeg scheepsruimte aan kunnen bieden voor de behoefte. Tot deze reizen zag zij zich in staat door het afsluiten van het bekende contract met de Stoomvaart-Maatschappij Java.
De maatschappij expedieerde nog een ander stoomschip in hare lijn, te weten de prachtige Amerikaanse (opm: bestemd voor de vaart op Amerika) mailsteamer STAD AMSTERDAM, die op verzoek en voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in september in lading gelegd werd en die met volle lading en alle passagiershutten bezet, de 30ste dier maand de reis aanvaardde. Het schip maakte een goede uitreis van 40 dagen, werd op Java naar Marseille en Holland beladen, en kwam in de aanvang van dit jaar te IJmuiden binnen.
Het aantal reizen, waarover de afrekening over 1876 loopt, was: 16 uitreizen en 15 thuisreizen. Het aantal overgevoerde goederen was op de uitreizen naar Port-Said 637 m³, naar Padang (waaronder 166 m³ van Southampton) 1.633 m³, naar Java en verder Indië (waaronder 7.156 m³ van Southampton) 30.627 m³. Totaal 32.897 m³ tegen 26.325 m³ in 1875. En van Java 16.336 last tegen 15.691 last in 1875. Onder de van Java aangevoerde lading was bestemd: Voor Marseille 825, voor Triëst 182, en voor New York 136 last.
Het aantal passagiers bedroeg naar Java 1e, 2e en 3e klasse tezamen 4.859, tegen 3.779 in 1875, en van Java: 2.491, tegen 2.191 in 1875.
De totalen zijn aanzienlijker dan in 1875, omdat er meer reizen op de lijn worden gedaan. Over het geheel was er niet te klagen; zowel uitgaande als thuiskomende waren laadruimten en passagiersinrichtingen merendeels gevuld. Alleen de 1e klasse passagiers van Indië waren in 1876 minder talrijk, doch er schijnen hiervoor algemeen geldende redenen te hebben bestaan; ten minste ene soortgelijke vermindering wijst de algemene statistiek aan bij de andere vervoermiddelen van Indië.
De resultaten over 1876 zouden gunstiger zijn geweest, indien niet een aanzienlijk deel van de winst op de andere reizen was verloren gegaan bij de ramp, die het stoomschip PRINSES AMALIA trof.
De uitgave tengevolge van deze ramp splitsen zich in "reisonkosten" en "averijrekening". De eerste geeft aan de maatschappij een verlies van NLG 85.654,41.
Wat de averijrekening betreft, de eigenlijke reparatiekosten bedroegen nog geen NLG 40.000., doch het sleeploon NLG 32.000., de kanaaltol van Suez terugkomende NLG 15.000., ballast, havengelden, gages enz. deden dit bedrag stijgen tot 100.691,70½.
De maatschappij diende de schaderekening in, doch assuradeurs verklaarden dat zij bezwaar hadden die te voldoen, omdat zij meenden, dat er van geen zee-evenement was gebleken. Daar de uitslag van een proces onzeker was, werd in overleg met heren commissarissen een voorstel van schikking van de assuradeuren aangenomen, waarbij deze 5 procent over de verzekerde som en dus ruim de helft van de schaderekening aanboden.
De geldelijke resultaten der exploitatie waren als volgt. Er werd gemaakt: Winst op 15 reizen (waarvan 7 volgens het contract met de maatschappij Java) NLG 814.337,34½,-; af verlies op de 5de reis van het stoomschip PRINSES AMALIA NLG 85.654,41,-; blijft 728.682,93½,-. Bovendien weden nog de volgende baten geboekt: Commissie voor expeditie van het stoomschip STAD AMSTERDAM NLG 2.889,07,-. Netto hulploon toegekend aan het stoomschip CONRAD NLG 25.959,40,-, waarvan reeds geboekt in 1875 NLG 20.000,-, blijft NLG 5.959,40,-. Baten op afgesloten reisrekeningen 1875/1876 NLG 26.548,29,-, totaal NLG 764.079,69½,-. Deze winst, vermeerderd met het saldo van a°.p°. van NLG 303,69,-, de avans op de wisselrekening van NLG 7.395,37,-, het provenu van oude materialen NLG 3.500,-, brengt het totaal der winst op NLG 775.278,75½,-. Daarvan zijn bestreden: Het nadelige saldo der interestrekening, voortspruitende uit de rente op de geldleningen, min de gekweekte rente NLG 167.462,11,-, de dienst der geldleningen, zijnde 10 procent over de in 1876 uitgelote obligaties NLG 8.300,-.
Verder de afschrijvingen op meubilair NLG 1.200,-; op de oprichtingskosten NLG 4.000,-; op de etablissementen te Batavia NLG 575,-; en op die te Nieuwediep NLG 9.400,-, benevens op de stoomschepen NLG 357.690,20,-.
Eindelijk het nadelig saldo der algemene onkosten NLG 547,04½,-, het verlies op de averijrekening, PRINSES AMALIA 5de reis NLG 41.156,17½,- en ene buitengewone afschrijving op NLG 25.000,- aandelen in de Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij à 20 procent, totaal NLG 595.330,53,-.
Er blijft derhalve een netto winstsaldo van NLG 179.948,22½,- over, waarvan wordt voorgesteld uit te delen 5 procent over NLG 3.500.000,-, is NLG 175.000,- te betalen; patentbelasting over NLG 175.000,- 2 procent en 28 opcenten NLG 4.480,-, totaal NLG 179.480,-, en als saldo op nieuwe rekening over te brengen NLG 468,22½,-.
De geldlening groot NLG 3.500.000,-, is door aflossing van uitgelote obligaties verminderd tot NLG 3.157.000,-; hiervan werden in 1876 NLG 83.000,- uitgeloot.
Het voorschot, door Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden aan de maatschappij verleend, verminderde in 1876 met NLG 100.000,- door aflossing. Het komt op de balans van 1876 nog voor met NLG 300.000,-, doch de gunstige staat der geldmiddelen veroorloofde op 31 maart ll. andermaal NLG 100.000,-, daarvan af te lossen.
Het assurantiereservefonds NLG 174.164.22½,- bedraagt op 31 december 1876 NLG 159.599,22½,-.
De zes eerste klasse stoomschepen met machines elk van 400 paardenkracht nominaal, tezamen metende 17.959 ton, staan thans op de balans voor NLG 5.293.564,15,-; tot ult°. december 1875 werden op de thans in de vaart zijnde schepen NLG 812.868,50½,- afgeschreven en in 1876 NLG 357.690,20,-, zodat de afdoeningen thans bedragen NLG 1.170.558,70½,-.
Op de creditzijde der balans komt de Averij-rekening WILLEM III" voor NLG met 53.172,36,-.
Voor de schadevergoeding en proceskosten van het in 1876 verloren geding, betaalde de maatschappij NLG 6.843,27,-, zodat ene som van ruim NLG 23.000,- alsnog overblijft van de vroeger gereserveerde NLG 30/mille.
Er zijn thans nog twee processen aanhangig, het ene te Rotterdam, het andere te Amsterdam ingesteld, beide over betrekkelijk niet zeer belangrijke partijen. Het eerste is voor de rechtbank te Rotterdam verloren; in het andere is nog geen rechterlijke uitspraak gevallen.
Sedert 1 januari is een driewekelijkse maildienst ingesteld, waartoe de zes stoomschepen en het 1ste klasse passagiersstoomschip CELEBES van de Maatschappij Java in regelmatige toerbeurt varen. Het nieuwe postcontract, de 10de januari 1877 met de minister van financiën jhr. mr. H. J. van der Heim en de minister van koloniën mr. F. Alting Mees, gesloten, verzekert der maatschappij voor elke der uit of thuisreizen, volgens deze overeenkomst volbracht, een minimumopbrengst van NLG 3.000,- postgeld. De maatschappij verplicht zich om de uitreis te doen in: 30 dagen van Napels naar Batavia; en de terugreis in 32 dagen van Batavia naar Napels; gevallen van overmacht uitgezonderd.
Daar de regering terecht prijs stelt op het aannemen van vaste vertrekdagen voor de maildienst ook op de retourreis, en niet ongezind is om zulks aan de maatschappij mogelijk te maken, en deze van haren kant zoveel doenlijk het tot stand komen ener overeenkomst te dien aanzien wil bevorderen, zal misschien de dienst met vaste vertrekdagen nog in het lopende jaar worden ingevoerd.
Sedert geruime tijd zijn plannen voor droogdokken te Amsterdam, geschikt voor de stoomschepen der maatschappij en voor de algemene scheepvaart, in onderzoek. De lokale toestanden maken de keuze moeilijk, toch hoopt de directie dat zeer spoedig het meest aanbevelenswaardig project tot uitvoering zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip AMULET, varende tussen Leith en Rotterdam, gepasseerde vrijdag 20 april des avonds ten 7 ure van Leith vertrokken, arriveerde zondag voormiddag voor de Nieuwe Waterweg met een diepgang van 49.5 decimeter; doch aangezien de seinpost aldaar slechts 42 decimeter waterstand aangaf, werd de koers naar Helvoet gesteld en kwam het schip des avonds ten 10 uur aldaar binnen. Des maandags ochtends, omstreeks 8 uur, werd het schip te Hellevoetsluis geschut en kwam eerst tegen middernacht te Rotterdam. (opm: dit stoomschip voer onder Nederlandse vlag).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden ochtend omstreeks 6 ure is de nachtdienstschroefstoomboot, van Amsterdam op Rotterdam varende, op de hoogte van Fijenoord aan de grond gevaren. Het dikke mistige weer, gepaard met het uitwijken voor een in de onmiddellijke nabijheid zeilende schuit, was daarvan de oorzaak. Na een oponthoud van 5 uren, is de stoomboot met hoog water vlot geraakt en heeft zij de reis tot Rotterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip CATO, kapt. Vuijk, van Rotterdam naar Macassar, 26 maart ll. aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen met gebroken grote mast, verlies van bramsteng en gedeelte der verschansing, benevens andere schade. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania, 21 april. Het Duitse schoenerschip ALETTA MARTHA en de Nederlandse schoener VICTORIA, kapt. Hut, zijn in aanzeiling geweest; eerstgenoemde is dientengevolge gezonken, terwijl de laatste met geringe schade te Farsund is binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 22 april. Het kofschip MARGARETHA HILLECHINA, kapt. W.W. Pekelder Jr., van Larache met bonen naar Gloucester bestemd, heeft hedenochtend waarschijnlijk op een stuk wrak gestoten, is lek geworden en te Looe Bar bij Porthleven (opm: 50º05’ NB 05º19’ WL) op strand gezet. De equipage is gered; het schip gebroken en de lading zal geheel verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 april. Het schip NEPTUNUS, kapt. Homan, van Rochester naar Velzen met cement, heeft gisteren op Shipwash Sand gestoten en is met assistentie lek binnengebracht en op de modder gezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 april. Op de kust van dit eiland, te Oostereind, is een Noord-Duitse kof gestrand, het schip dreef op de lading, het volk is gered en door de reddingboot aan wal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 20 april. Volgens ontvangen telegram is de te Oostwold te huis behorende galjoot HINDERK ONNES (opm: HENDRIK ONNES), kapt. P. J. Bonsema, in zinkende staat door het volk verlaten, dat door kapt. Schrensen, voerende het schip MAGNETEN, gered en te Mandal aan land gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 april. De vraag naar scheepsruimte blijft steeds gering. Een paar schepen werden gecharterd tegen hogere koers ten gevolge der beperkte ruimte. Gedaan werd tegen Sh.11/- voor de kolenhavens aan de oostkust van Engeland of Sh.12/- naar Stockton of Sh.16/- naar Londen of de oostkust, alles per 10 quarters haver, met gratificatie, om in de Noorderhaven te laden.


Datum: 26 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip WIJK AAN ZEE is uit de hand verkocht aan de heren Witkamp & Jansen te Schiedam en het Nederlandse schip HERMANUS WIGHER aan de heren F. W. v. d. Elst & Co. te Schiedam, beide door tussenkomst van de makelaar Ed. C. A. Koli.
Het schip KRIMPEN A/D. LEK, is aangekocht door de firma H. J. Plant & Co. te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 april. Volgens alhier ingekomen rapport van kapt. Van Smeden van het Nederlandse schoenerschip AUGUST MARIE, heeft hij met zijn schip op dinsdag 17 dezer, 's nachts ten 11.30, op 53°45' NB 05°10' OL. op een wrak gestoten, waardoor het schip gevaarlijk lek geworden is, en te Nieuwediep met 4 voet water in het ruim is binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 23 april. De Nederlandse schoener WIEKA, kapt. Eefting, verliet heden het Royal Dock naar St. Petersburg, bestemd met kolen, doch is kort daarna aan de westzijde van het dok voor lekkage op de modder gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 23 april. Het schip REBECCA, van Tyne naar Nieuwediep, is 19 dezer met een vreemd schip (de OAK), peilende Souter Punt WNW, op 8 Engelse mijlen afstand, in aanzeiling geweest en had daarbij bovenverschansing verloren, het staatsiehout gespleten en was lek geworden. Het schip heeft eerst de reis vervolgd, doch de wind hard van ZZO waaiende is naar hier teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Soerabaija, direct, ligt te Amsterdam in lading het nieuw gebouwd Nederlands barkschip ANTONIA, 1.000 tonnen, 3/3 L. 1.1 en A.1 Nederlandsche Vereeniging, A.1 Lloyds, kapt. G. Bona. Sluit bepaald 30 april. Adres te Amsterdam bij de cargadoors De Vries & Co. en te Rotterdam bij Vroege & De Wijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 24 april. Volgens ontvangen telegram is het hier te huis behorende kofschip INDUSTRIE, kapt. H.P. Hazewinkel Puister, op de Noordzee gezonken. De equipage is gered en te Sunderland aangebracht. Dit schip is de 29e maart van Harlingen te Middlesbro’ aangekomen, doch zal waarschijnlijk sedert weder van daar vertrokken zijn, hoewel tot dusver daarvan geen bericht is ingekomen.
(opm: zie NRC 270477).


Datum: 27 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 25 april. Heden is van de werf van de wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot SIMSON, gebouwd voor rekening van de heer J. van der Graaf te Kralingen, waarvan de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Rotterdam.
Daarna is de kiel gelegd voor de schroefsleepstoomboot HOMBERG, te bouwen voor rekening van de heer Joh. Kersken te Homberg am Rhein, waarvoor de machine vervaardigd wordt in de fabriek van de firma Burgerhout & Kraak te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Het telegrafisch bericht wegens de aankomst te Baltimore van het Nederlandse schip GERRIT EN WILLEM niets aangaande schade of lekkage meldende, zo zal het bericht uit New York dd. 20 dezer, waarbij genoemde bodem in lekke toestand was gepraaid, vermoedelijk onjuist zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 24 april. Door het stoomschip MATIN, is alhier aangebracht de bemanning van het kofschip INDUSTRIE, kapt. Puister, van Middlesbro naar Hadersleben met gietijzer, steenkolen en cokes, hetwelk gisterenochtend omtrent 40 Engelse mijlen van de kust in zinkende staat door hen verlaten werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te 's-Gravensande provincie Zuid-Holland, op vrijdag 4 mei 1877, des morgens ten 10 ure, ten overstaan van de te Naaldwijk residerende deurwaarder C.F. Heinsius, op de Bouwhoeve Vluchtenburg onder die gemeente, van de aldaar opgeslagen lading, bestaande uit 337 vuren balken Holl. kap, van Riga verladen met het Nederlandse schoenerschip ALBERTJE HESSELING en thans onder de gemeente 's- Gravesande gestrand.
Nadere informatie en notities bij de heer burgemeester Hageman te 's-Gravensande en bij de heren De Vos & Zoon, Keizergracht bij de Westermarkt 204, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het in 1871, te Veendam, nieuw gebouwde galjootschip, genaamd GEERDINA, groot 83 ton, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3/3 1.1, laatst bevaren door kapt. M. Stuut, liggende te Rotterdam, te bevragen bij K. & I. Wilkens te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. v. d. Kuyl te water gelaten een ijzeren tjalkschip GEZIENA, gebouwd voor rekening van de heer Tieman Ellen te Meppel.
Daarna zijn twee kielen gelegd, waarvan een voor een dito ijzeren tjalkschip voor rekening van mej. de wed. J. W. Brinksma te Amsterdam, en een voor een schroefstoomboot voor passagiers en sleepdienst, voor rekening van de heer A. Geerts te Nijmegen, waarvoor de machine wordt vervaardigd bij de heer B. Wilton, fabrikant te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 april. De monitor HEILIGERLEE is heden avond ten 8 ure van de fabriek te Fijenoord, gesleept wordende door de twee stoomboten, aangekomen na belangrijke herstellingen, zo aan schip als machine, te hebben ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, E.C.A. Koli en A.D. Strumphler, makelaars, zullen op maandag 28 mei 1877, des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, alleen bij opbod, met gehele inventaris presenteren te verkopen het snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BATAVIA, gevoerd door kapt. D.J. Oepkes, liggende aan de werf Koning William op de Hoogte van de Kadijk, volgens Nederlandse meetbrief lang 36,70 meter, wijd 9,02 meter, hol 5,28 meter, nieuwe meting, en alzo gemeten op 1.137,53 kubieke meters, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Nader onderricht begerende, spreke met genoemde makelaars of de cargadoors Wed.Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, De lading petroleum (4.959 vaten) van het afgekeurde schip LEONIE EDUARD is overgeladen in het Noorse schip ANNA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In verband met het plan om de werf te Hellevoetsluis geleidelijkop te heffen, zal, naar Het Vaderland verneemt, de schout-bij-nacht directeur-commandant der marine te Hellevoetsluis met juni a.s. vervangen worden door een kapitein-luitenant t/z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Termunerzijl, 21 april. Het Nederlandse schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Van Ingen, in de storm van 20 januari ll. alhier op de dijk geslagen, is heden zonder schade weder te water gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Hoorn op Terschelling. De notaris S. Brons Boldingh zal op donderdag 3 mei 1877, des morgens te 11 uur publiek verkopen het wrak en de complete inventaris van het Noord-Duitse kofschip ANTJE, gevoerd geweest door kapt. H. Cassens. Informatiën zijn te bekomen bij de heer P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De heer L. Heimburger te St. Petersburg schrijft d.d. 9/21 april het volgende aan de Veendammer Courant: In plm. 3 weken verwachten wij de heropening van onze scheepvaart. Er zijn echter slechts weinige schepen met lading naar hier op weg of hier in lading liggende. Ten gevolge van de buitengewoon lange koers van onze waarden, van de betaling van de inkomende rechten in goud en van de politieke toestand in het algemeen wordt de invoer van fijne goederen buitengewoon gering en zijn ook kolen, cement enz. in minder grote hoeveelheden gekocht. Daarentegen is voornamelijk in mei en juni een zeer belangrijke uitvoer van granen te verwachten. Behalve naar de grote plaatsen Londen, Stettin, Hamburg, Antwerpen enz., waarheen voornamelijk of haast uitsluitend stoomboten gebezigd worden, is meer dan ooit tevoren rogge naar Deense, Noorse en Zweedse havens verkocht. Ook naar de kleinere Duitse havens en naar Groningen, alsmede meel naar het Noorden en zijn zowel voor stoomboten als zeilschepen de vrachten langzaam maar aanhoudend rijzend. Van Deense schepen, die tegenwoordig het gros van de hier varende kleine vaartuigen uitmaken werden, reeds in januari en februari een honderdtal tegen 2/9 a 3/- per quarter haver naar Engeland bevracht, later nog een menigte, eerst tegen 26 mark per 2000 K. rogge naar de Sondsche havens, vervolgens tegen 27 en 28 mark en gisteren tegen 29 mark. Naar Christiania is heden 32 mark besteed. Naar Bergen zijn plm. 50 ladingen verkocht, maar nog niet bevracht. Spiritus – ladingen naar Hamburg, Christiania enz. zullen kwalijk voor uitgang van juni aan de markt komen. Van planken naar Amsterdam, Harlingen en de Maas zijn enige ladingen verkocht, maar nog geen schepen bevracht.


Datum: 28 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te ’s-Gravensande, provincie Zuid-Holland, op donderdag de 3e mei 1877, des morgens ten 10 uur, ten overstaan van de te Naaldwijk residerende deurwaarder C. F. Heinsius, op de Bouwhoeve Vluchtenburg onder die gemeente, van de aldaar opgeslagen, slechts circa vijf maanden oude zijnde complete inventaris, bestaande uit zeilen, staand want, touwwerk, ankers, kettingen, enz., alles behoord hebbende tot het gedurende de laatste winter te Arendal nieuw onder tuig gebrachte Nederlandse schoenerschip ALBERTJE HESSELING, kapt. H.H. Tap, en daarna van het ijzervaste hol of casco van genoemd schip, groot 174 ton, zoals hetzelve is zittende op het strand onder genoemde gemeente, met daarin staande geheel nieuwe pitchpinemasten, gangspil, pompen enz.
Nadere informatiën bij de heer burgemeester Hageman te 's-Gravensande en bij de heren De Vos & Zoon, Keizergracht bij de Westermarkt 204, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 maart. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen kwam er een weinig meer vraag, vooral voor kleine schepen naar het Kanaal voor order en werd GBP 3,- voor suiker in kra. en GBP 4,- voor thee geboden. Voor stroopsuiker werd een schip van 792 tons register tot GBP 2,10,-, ingenomen gewicht, opgenomen. Naar Nederland werd voor kleine restanten suiker in de Westhoek zelfs NLG 55,- bedongen, doch blijft dit artikel voor grote schepen steeds moeilijker verkrijgbaar. Te Soerabaya had de 15de dezer een inschrijving plaats voor de overvoer van het restant der lading uit het afgekeurde schip JEDO en werden opgenomen: Nederlandse SCHIEDAM voor 7.850 picols koffie a NLG 65,- en NLG 143,- picols rotting vrij. Nederlandse NESTOR voor 4.000 picols suiker a NLG 49½. De 19de dezer had de aangekondigde Factorij-inschrijving plaats, waarvan de afloop is dat werden opgenomen: JAN PIETERSZOON KOEN voor een volle lading van Samarang en Pangool tot NLG 64,47,- naar Amsterdam; FRIESLAND voor 260 last Noordkust a NLG 64,96,- naar Rotterdam. Thans is niet hoger dan NLG 62½ voor 260 last te bedingen. Naar Amerika werd tot GBP 2,15,- afgedaan. Voor Australië werd GBP 1,7,6 naar Sydney betaald. In tussenvrachten ging niets om. Voor rijst van Saigon naar Hongkong sloten drie schepen af tot geheime koersen. Stoomboten hebben moeite het nodige zwaar goed machtig te worden. Tabak wordt tot NLG 100,- verladen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Nederland JAN PIETERSZOON KOEN, à NLG 64,47,- volle lading Factorij-koffie van Samarang en Pangool naar Amsterdam; FRIESLAND, à NLG 64,96,- 260 last Factorij-koffie, NLG 55,- particuliere koffie, NLG 60,- thee, van Soerabaya en Batavia naar Rotterdam; NESTOR à NLG 67,50,- 260 last factorij koffie, NLG 49,50,- suiker, NLG 40,- tabak, naar Rotterdam; SCHIEDAM à NLG 65,- koffie, NLG 45,- tabak, van Soerabaya en Panaroekan naar Rotterdam; VIER GEBROEDERS, NLG 62,50,- voor 260 last Factorij-koffie uit de Oosthoek naar Amsterdam; HOLLANDER, NLG 62,50,- voor 260 last Factorij-koffie, NLG 55,- voor suiker van Cheribon en Tagal naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: BATO, A. EN W.C., ELISABETH, KENNEMERLAND, LUCTOR EN EMERGO en REGINA MARIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portleven, 25 april. Het wrak van de Nederlandse galjoot MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. Pekelder, zal heden, benevens de ankers en kettingen en een kleine hoeveelheid geborgen inventaris, publiek verkocht worden. Ongeveer 150 bushels bonen zijn te Gunwaloe geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 25 april. De Nederlandse schoener WIEKA, kapt. Eefting, lek op de modder gezet, is, na het lek dichtgemaakt te hebben, op de rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 6 maart. Het wrak van de Duitse schoener CONCORDIA, zoals het is liggende of niet liggende op het rif Takaramata of de Bril, heeft gisteren in publieke veiling NLG 1.600,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Nieuwesluis wordt ons gemeld, dat de passagiersboot MAASNYMPH, op 8 dezer bij mistig weder door aanvaring in de Maas gezonken, gisteren met behulp van twee lichterschepen en sterk pompen boven water is gebracht en naar een der werven nabij Rotterdam vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenmorgen vroeg is de diep geladen stoomboot CASTOR bij het verlaten van de haven van IJmuiden in aanvaring gekomen met de sleepboot, die tot assistentie voor mogelijke gebeurtenissen was meegegaan. De stoomboot kreeg een gat ter hoogte van het tussendek. Bij het afzenden van dit bericht hield de CASTOR het nog voorgaats om de schade te herstellen. Men verhaalt, dat de kapitein plan heeft naar het Nieuwediep op te stomen, indien de herstelling niet voldoende voor de zeereis aan boord kan geschieden.
De diepte in de buitenhaven neemt overigens tengevolge van de met kracht voortgezette uitbaggering toe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlandse schoenerbrikschip HOOITE WIGCHER, is uit de hand verkocht aan de heren F. W. van der Elst & Co., te Schiedam, en thans genaamd QUINTUS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen 21 april. Scheepsvrachten. Seder de laatste acht dagen zijn te Pillau 24 stoomboten en 92 zeilschepen, van welke de meesten hier geladen werden, binnen-gekomen. Er heeft zich bereids een grote bedrijvigheid ontwikkeld en de met ballast aangekomen schepen worden spoedig geladen. De in deze week voor zeilschepen bewilligde vrachten ondergingen weinig verandering; alleen kleine schepen bedongen iets hogere koersen, n.l. naar Stettin, Colberg en Anclam 15 mark per 2.260 kilo rogge; Naar Carlscrona, Lübeck, Kiel, Flensburg, de Deense eilanden en Stockholm 21 mark, naar Oost-Jutland 23 à 24 mark, alles per 2.500 kilo rogge; voor grotere schepen naar Oost-Noorwegen 21 à 22 mark, naar Bergen 22 à 23 mark per 2.500 kilo, naar de Eems 23 mark per 2.260 kilo rogge; naar de Oostkust van Engeland Sh.2/6, ’t Engelse Kanaal Sh.3/, Cardiff Sh.2½ per 500 Engels pond tarwe; naar ’t Nieuwe Diep 12½ NLG per 80 eng. kub. voet delen; naar Leith of Aberdeen, voor een groot schip, Sh.15/ per ton beenderen. Stoombootvrachten stijgend; naar Londen Sh.3/, Hull Sh.2/7½ à Sh.2/9, Rotterdam en Antwerpen Sh.3/3, alles per 500 Engels pond tarwe; aanbiedingen tot deze koersen zijn welkom.


Datum: 29 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nadat woensdagochtend de stoomboot BURGEMEESTER VAN MARLE, op de reis van Deventer naar Amsterdam, op de hoogte van Olst de stoomboot DEVENTER PACKET in de flank was gevaren en daaraan enige schade had toegebracht, is zij donderdag, op hare terugreis, in het open havenfront te Amsterdam in volle vaart gestoomd tegen de stoomboot van de heren Westsanen en Laan, te Wormerveer, van welke boot zij de voorsteven en het voordek inliep, zodat een gedeelte der lading overboord sloeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Janzen, heden ochtend (28 april), na ene stormachtige reis en veel tegenwind, van New York te Southampton gearriveerd om aldaar 160 stuks paarden en ossen te lossen. Gedurende de reis waren 19 ossen bezweken. De SCHOLTEN zou de 29ste de reis naar Rotterdam voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 20 april. De schepen MARIA en HERMAN, van Messina met fruit, zijn te Baltishport aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pensacola, 9 april. Gedurende de orkaan die hier de 7de dezer heeft gewoed, brak het barkschip BONITO, van zijne kettingen en dreef voor een schip en ene bark die bij de ijshuispier waren gemeerd. In de baai is grote schade veroorzaakt aan de houtvlotten die alle door elkander gedreven zijn en zo vermengd dat het zeer moeilijk zijn zal de juiste eigenaren van de verschillende soorten aan te wijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 maart. Het Nederlandse schip JEDO, kapt. Ligtermoet qq., van Tagal naar Rotterdam, lek te Soerabaija binnengelopen, zal 30 dezer aldaar publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, op vrijdag 4 mei 1877, des namiddags ten 2 ure, in het Fransche Koffiehuis aan de Zuidblaak te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een goed onderhouden overdekt aakschip, genaamd JOZINA JAKOBA, groot 78 tonnen, met deszelfs complete inventaris, liggende voormeld vaartuig aan de Houtbrug, alwaar hetzelve van af heden is te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. Met de MERAPI zijn van Singkawang aangekomen de kapiteins Kalt en Schorie, de luitenants Merkestijn en Metz, benevens 15 soldaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. De 23ste maart zijn per zeilschip hier ter rede aangebracht met bestemming naar Soerabaija 18 locomotieven voor de Staatsspoorweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag 1 mei 1877, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche kade aldaar, in éne zitting te veilen en te verkopen de
raderstoomboot genaamd TEMPORAIR, liggende aan het station Mallegat, gediend hebbende tot vervoer van passagiers en goederen in de dienst tussen Rotterdam en Mallegat, ter lengte van 150 voet, ter breedte tussen de raderkasten van 13, daarbuiten van 25 voet, ter holte van 8 voet 3 duim, hebbende een diepgang van pl.m. 2 voeten, voorzien van ene hellende machine van 30 paardenkracht met 2 cilinders en 2 luchtpompen; de ketel is onlangs door de gouvernementsingenieur goedgekeurd en is in uitmuntende staat. Met de gehele inventaris, zoals die aan boord aanwezig is, benevens een roeiboot. Dadelijk te aanvaarden.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen, aan de Zuidblaak 72 te Rotterdam; terwijl het te veilene kan worden bezichtigd de dag vóór de veiling van 10 tot 4 ure en de dag van de veiling van 10 tot 12 ure.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 april. Volgens bericht uit Anjer moet op Trouwers-eiland een schip op strand staan; het helt niet naar stuur- of bakboord over, maar staat recht op de kiel; de zeilen hangen gedeeltelijk los, equipage is niet te zien.


Datum: 30 april 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 april. Van de werf Dammes Erven, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. de Korver, is heden met goed gevolg te water gelaten het sloepschip WILLEM SCHOON, zullende gevoerd worden door stuurman P. van der Hoeven, voor rekening der te Hellevoetsluis gevestigde rederij De Onderneming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip. De notaris J. van Leeuwen te Leeuwarden zal op maandag 14 mei 1877, des avonds 6 uur, bij R. J. Brouwer, in het schippershuis aldaar, provisioneel verkopen een overdekt hektjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, hebbende gevaren in vaste beurt van Amsterdam op Leeuwarden en terug, gevoerd door de eigenaar G. S. de Graaf, met volledige inventaris, alles in beste staat van onderhoud.
Dagelijks te bezichtigen, liggende in de gracht, aan de Grachtswal te Leeuwarden.
Informatie te nemen bij de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Porthleven, 25 april. Het wrak van de galjoot MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. W.W. Pekelder Jr., zal heden, benevens de ankers en kettingen en een kleine hoeveelheid geborgen inventaris, publiek verkocht worden. Ongeveer 150 bushels bonen zijn te Gunwaloe geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 24 april. Scheepsvrachten. Gedaan werd naar Rio Grande tot Sh.60/-, naar Fernambuck tot Sh.52/-, naar Bahia tot Sh.50/-, alles met 5% en per ton meel. Buiten de gisteren hier aangekomen Nederlandse schoener GEERDINA, is hier geen schip disponibel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 30 april. Een stoombarkas, door de oorlogsstomer CURAÇAO op sleeptouw genomen om naar Singapore te worden overgevoerd, is bij de Zwaantjes-droogte (opm: 07º28’ ZB 113º06’ OL) gezonken. Drie personen verloren daarbij het leven.


Datum: 01 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, na een voorspoedige reis van 46 dagen te Mobile gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 april. Door kapt. Groeneveld, voerende het schip DE TOEKOMST, gisteren alhier binnengekomen, is gepraaid op 54º30' NB 02º00’ OL het kofschip JANTINA, van Konstantinopel naar de Oostzee. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Porthleven, 22 april. Kapt. Pekelder, gezagvoerder van het schip MARGARETHA HILLECHIENA, van Larache te Falmouth om order binnengelopen en de 21e april van daar naar Gloucester vertrokken, rapporteert de 22e in peiling Lezard NO. op 12 Engelse mijl afstand op een voorwerp te hebben gestoten, waardoor het schip eerst weinig doch naderhand zwaar lek werd, en niet in staat zijnde de haven van Penzance te kunnen bereiken en het water in het schip, niettegenstaande voortdurend pompen der equipage, steeds bleef wassen, besloot hij, na met de equipage geraadpleegd te hebben, het schip op strand te zetten. Ten 2 uur 45 minuten namiddag kwam het op Loebaar aan de grond en sloeg dadelijk dwars. Bij het aflopen van de zee zat het schip droog en sprong de equipage op de wal en werd met behulp van volk, dat aan het strand stond, gered. Het schip werd geheel wrak en sloeg spoedig aan stukken. Een klein gedeelte van de inventaris werd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Almeria, 23 april. Het barkschip ELODIE, van Benicarlo met wijn naar Rotterdam, lek en met schade door aanzeiling hier binnengelopen, moet de lading lossen. Waarschijnlijk is het de Italiaanse brik ROMEO, te Genua tehuis behorende, waarmede de ELODIE is in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. Het restant der lading van het afgekeurde Nederlandse schip JEDO wordt met de Nederlandse schepen NESTOR en SCHIEDAM naar de destinatieplaats vervoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. Bij de proeven, die in de tweede binnenhaven met het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN genomen worden, ter bepaling van de verplaatsing van het zwaartepunt, brak hedenmorgen een reusachtige ijzeren hefboom, die dwars over het schip was aangebracht. Bedoelde proeven zullen hierdoor enige vertraging ondervinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Amsterdam in lading het snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip MR. JACOB VAN LENNEP, 3/3 L. 1. 1. A 1 1. Nederlandse Vereeniging, kapt. H. J. Beekman. Expeditie 15 mei a.s. op verbeurte der vracht. Adres De Vries en Co., cargadoors.


Datum: 02 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 mei. Hedenochtend is Zr.Ms. fregat EVERTSEN op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld. Het bevel over die bodem, bestemd voor kazerne- en instructieschip voor de eerstdaags te verwachten zeemiliciens, is opgedragen aan de kapt. luit. ter zee C. H. Bogaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. In de heden middag gehouden vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken werd onder andere besloten tot het richten van een adres aan de minister van justitie betreffende een aanvulling van artikel 345 W.v.K. Verleden jaar had de kamer in vereniging met de Kamers van Koophandel te Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam tot de minister zich gewend om, naar aanleiding van het ongeval van het stoomschip WILLEM III, artikel 345 W. v. K aan te vullen. Aangezien op het adres noch door de minister geantwoord, noch overeenkomstig de inhoud een aanvulling voorgesteld was, achtte de kamer het wenselijk in het kort op het vroegere adres terug te komen en op herziening aan te dringen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij ministeriële beschikking is aan de Groninger-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij, gevestigd te Groningen, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tussen Groningen en Rotterdam, alsmede voor een stoomsleepdienst op een gedeelte van dat traject.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Porthleven, 26 april. Het wrak van het gestrand Nederlandse schip MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. Pekelder, van Larache naar Gloucester, heeft in veiling GBP 32,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 30 april. De Nederlandse kof TWEE GEZUSTERS, alhier 23 december gestrand, is gisteren vlot gekomen en naar ene naburig haven vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 3 april. Het Nederlandse fregatschip BATAVIER, kapt. Maasdijk, van Rotterdam naar Batavia, alhier met schade aan het tuig binnengelopen, is 27 maart na volbrachte reparatie uit het dok gehaald en de 31ste uitgeklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Zullen geveild worden drie aandelen in de Stoombootreederij voor het Sleepen van Schepen aan het Nieuwediep van en naar zee, ieder à NLG 250,-, no. 554, 555 en 556, 1 dito (renversaal) uitgelote portie no. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 12 april. Het schip ASSECURADEUR, kapt. Falcke, van Baltimore met petroleum naar Hamburg, te Kaap Henry gestrand, is vol water gelopen en zal totaal weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, door verandering van betrekking, een in 1874 nieuw gebouwd tjalkschip, genaamd DRIE GEBROEDERS, 80 voet lang, 18½ voet breed en 7¾ voet hol (Amsterdamse maat), groot 119 ton; 75 lasten varende, in de lichting van Nieuwediep op Amsterdam bevaren door F. Keezer en bij dezelve met of zonder nummer en een complete inventaris te bevragen, almede bij P. Bierenbroodspot, Spoorstraat te Nieuwediep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 30 april. Het alhier in december l.l. gestrande Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Voss, van Gotenburg naar Weener, is gisteren afgebracht en zal naar de naastbij zijnde haven gaan om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 mei. In de laatste tijd zijn de vrachtkoersen belangrijk vooruitgegaan. Gedaan werd tegen Sh.13 voor de kolenhavens aan de Oostkust, Sh.16 voor Londen of de Oostkust, en Sh.17 naar het kanaal van Bristol, per 10 quarters haver, alles met gratificatie en te laden in de Oosterhaven. Scheepsruimte voor Engeland is momenteel zeer beperkt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Makasser, 24 april. Gisterenmiddag is hier ter rede gebracht het onlangs op vendutie verkochte Duitse schip CONCORDIA. Behalve de masten is het schip nog in tamelijk goede staat en geeft kans, dat de speculatie der kopers nog vrij goed zal aflopen. Ook zijn de scheepszaken als chronometer, enz., die vroeger gezegd werden geroofd te zijn geworden, aangebracht door twee prauwen en vermenen wij met die goederen nu volgens de voorschriften op strandvonderij zal gehandeld worden.


Datum: 03 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden namiddag, omstreeks 3 ure, is de stoomboot AGRIPPA tegen een der pijlers aan de Koningshaven gevaren, waardoor de ene raderkast werd gebroken. De stoomboot is daarna ter reparatie naar de werf der Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 28 april. Heden werd van de werf van de heren Wingate & Co. alhier te water gelaten de stoombaggermachine CELEBES, groot 220 ton en met een machine van 40 paardenkracht. Dit is het tweede van zeven dergelijke schepen, gebouwd voor rekening van het Nederlandse gouvernement en bestemd voor de havenwerken van Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 1 mei. De houtvrachten staan hier zeer slecht, waardoor nog een tiental schepen in de haven liggen, die voorlopig geen vracht kunnen bekomen. Zij die nog een vrachtje sluiten, kunnen niet meer bedingen dan NLG 5,75 à NLG 6 voor hout per oude gemeten ton.


Datum: 04 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 mei. Heden is van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot NIEUW ROTTERDAM I, gebouwd voor rekening der Kralingsche Stoombootvereeniging, en waarvan de machine vervaardigd wordt in de fabriek van de heren Evrard, Van Duyl & De Kruyff, te Delfshaven.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren vaartuig, groot 130 ton, voor rekening van de heer J. Arntz, te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het Nederlandse schip GEZUSTERS, kapt. De Boer, lag volgens de laatste bij de rederij ontvangen berichten te St. Domingo in lading naar Engeland. Het bericht wegens het vertrek naar Mexico blijkt derhalve onjuist te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 2 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester J. & H. Nijhuis te water gelaten het nieuw gebouwd koftjalkschip genaamd MARTINUS ADRIANUS, groot pl. m. 140 tonnen, zullende bevaren worden door schipper W. Muller, van Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 1 mei. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Rotterdam naar Java, 29 december alhier lek binnengelopen, is heden na volbrachte reparatie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 28 april. Ten gevolge van de aanhoudende oosten en noord-oosten winden zijn deze week slechts weinig schepen aangekomen en is het gebrek daaraan reeds zeer merkbaar. De vrachten hebben dientengevolge een verbetering ondergaan en bewilligde men deze week de volgende koersen: naar Oost-Noorwegen 20 à 23 mark en voor een klein schip 27 mark, naar Bergen 24 mark, naar Gotenburg 23 mark, naar Stockholm 24 à 25 mark, naar Ystad 22 mark, naar de Deense eilanden 21 mark, naar Oost-Jutland 23 à 25 mark, alles per 2.500 kilo rogge; naar de Firth of Forth Sh.2/6, naar het Engels Kanaal Sh. 3/7½ à Sh.3/8, naar het Bristol-kanaal Sh. 3/10½ per 500 Engelse pond tarwe, naar Hamburg 1 mark per centenaar spiritus, naar Stockholm 48 schillingen per ton lompen in geperste balen, naar Duinkerken 35 schillingen per ton vlas. Omtrent vele elders liggende schepen wordt onderhandeld. De vorderingen zijn zeer gestegen.


Datum: 05 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen berichten is Zr.Ms. schroefstoomschip SAMARANG, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse D. J. Weys, de 31e maart jl. van Buenos Ayres vertrokken ter voorzetting zijner reis naar Batavia , en Zr.Ms. schroefstoomschip BATAVIA, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse W. van Oorschot, de 3e dezer te Lissabon aangekomen. Aan boord van beide schepen is alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 mei. Gisteren avond is het stoomschip FRANS NAEREBOUT (opm: een Rijksvaartuig, in dienst van het Loodswezen) tegen de sluis gelopen, waardoor zowel aan schip als sluis schade werd toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 2 mei. Door het stoomschip CONRAD is alhier aan land gebracht de equipage van het Duitse barkschip PRESENSKE van Torrevieja naar Libau bestemd, welk schip 29 april bij Malaga lek geworden en gezonken is. De equipage werd door een Deense schoener gered en later op de CONRAD overgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. Gerrit Jan Boelen en Jeremias Foscus Leonard Meijjes, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen, op maandag de 28ste mei 1877, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van deurwaarder Noordbeek en Hilman, in veiling brengen het Nederlandse sleepstoomschip de IJSTROOM, gemeten volgens binnenlandse meetbrief op 52 ton (na aftrek der machinekamer), met machine, groot 60 paardenkracht en ketel.
Dit stoomschip heeft gediend tot slepen van schepen over het IJ. Breder omschreven volgens inventaris op het biljet vermeld. Voornoemd stoomschip is liggende aan de fabriek van de heren Suijver & Jonker, Bickers-Eiland.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Volgens schrijven van kapt. J. van der Valk, voerende het Nederlandse clipperschip AMPHITRITE, van Cardiff, 4 april (41 dagen reis) te Rio Janeiro aangekomen, voldeed het schip uitstekend en onder alle omstandigheden, zowel wat betreft snelle zeilage als deugdzaam zeeschip. Aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Het Nederlandse schip JEDO heeft in publieke veiling NLG 8.510,- opgebracht. (opm: zie JB 230377)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arendsburg, 1 mei. Het Nederlandse schip STAD DOCKUM, kapt. Zeijlemaker, van Amsterdam in ballast naar Riga, is te Tagamois (eiland Oesel) gestrand, doch met assistentie weder afgebracht. Met de bergers is akkoord getroffen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborgh te Groningen zal op woensdag 9 mei 1877, des avonds 7 uur, in het logement De Drie Schelvisschen aan de Noorderhaven te Groningen, bewoond door de kastelein F. Borst, publiek verkopen het goed onderhouden tjalkschip genaamd ANTINA, groot 70 ton, met opgoed en toebehoren, thans liggende in de Oosterhaven te Groningen, behorende aan de schipper Jacob Haak.
Van Starkenborgh, notaris.


Datum: 06 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Door het stoomschip GIRONDE, kapt. van Emmerick, is 3 mei op de hoogte van Wight een Engels driemastschip gepasseerd, tonende PSFJ, om de oost kruisende.

NRC 060577
Rotterdam, 5 mei. Het stoomschip HOLLANDER is volgens particulier bericht heden 5 mei op de rivier van Bordeaux aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Volgens telegram van Stockholm is heden de haven opengekomen. Het stoomschip VIDAR vertrekt 6 mei met volle lading van daar naar Amsterdam. (opm: dus begin mei nog ijs in de haven van Stockholm).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop een bijna nieuw verbouwd aakschip, groot ongeveer 4.000 centenaars, geschikt voor Zeeuwse- en Rijnstromen, met inventaris, zeilen, nieuw pompspil, enz., om dadelijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de scheepmaker Jan Gips, Lijnbaan, Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 3 mei. Het Nederlandse schoenerschip HENDRIKA, kapt. H.B. Wortelboer, van hier naar Rosario, is op de bank St. Estephe vastgeraakt, doch zonder assistentie weder vlot geworden; het heeft de reis voortgezet.


Datum: 07 mei 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal woensdag 9 mei 1877, des middags om 3 uur, te Termunterzijl publiek verkopen tegen contant geld het schoenerschip MAGDALENA JOHANNA, gevoerd door kapt. Sijpkens, met de inventaris, zulks in percelen, zoals het thans is liggende en te bezien te Termunterzijl. De inventaris is op franco aanvraag verkrijgbaar.


Datum: 08 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip CONRAD, 27 maart van Batavia vertrokken, is heden 7 mei te Nieuwediep aangekomen en heeft de equipage aangebracht van de op 29 april bij Malaga gezonken Duitse bark PRESENSKA, kapt. Schumacher, van Torrevieja naar Libau, zijnde op de reis ruimschoots in hun onderhoud voorzien en na aankomst alhier aan het N.D. consulaat ter verdere verzorging overgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Aan boord van de CONRAD werd voor het Engelse Kanaal het Franse stoomschip MOISE gezien, met noodseinen op, daar het wegens een defect aan de machine onder zeil was. Door de CONRAD kon echter uithoofde van het slechte weer geen hulp worden verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op 7 mei in De Brakke Grond te Amsterdam: het Nederlandse clipperfregatschip INDIA PACKET, groot 758 ton, oude meting, is tot NLG 31.500,- opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 1 mei. De scheepvaart is alhier geopend, er zijn ten gevolge van het openzagen van het ijs 18 stoomboten in de haven aangekomen en van Baltishport is vertrokken het stoomschip BALTIC met granen naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. De Engelse bark GOLDSTREAM, kapt. Walker, van Ilo-Ilo naar het Kanaal voor orders met een lading suiker en hennep, heeft in Straat-Gasper aan de grond gezeten en is den 25 dezer hier binnengesleept. De lading wordt gelost en het schip moet in het dok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij. Voorlopige aankondiging. In het begin der maand juni zullen eerste klasse snelvarende stoomboten in de vaart worden gebracht in geregelde dienst tussen Groningen en Rotterdam, zonder overlading. Vertrek van beide plaatsen telkens des donderdagmorgens 10 uur.
Het bestuur.


Datum: 09 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens telegram van 6 mei is het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Houtkoper, bevracht voor een reis van Amoy naar Newschwang en terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 4 mei. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Voss, is alhier aangekomen na op strand gezeten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 10 april. Het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Maasdijk, 23 augustus 1876 van Rotterdam vertrokken naar Batavia met goederen voor het gouvernement, door aanhoudend stormweer belopen, waardoor de lading overging en men veel rondhout verloor en werd genoodzaakt 21 november ll. alhier binnen te lopen, is na een oponthoud van bijna vijf maanden thans geheel in orde gebracht en 7 april van hier naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 10 april. Het bij Ratel-rivier verongelukte schip R.P. BUCK, van Probolingo naar Falmouth bestemd, is geheel aan stukken geslagen. Dewijl het schip tegen geheel loodrechte klippen werd geslagen, is het wonder dat de gehele equipage werd gered. Behalve enige wrakstukken en enige duizenden ledige suikerkanassers en drie boten, is er niets van het wrak te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 29 maart. Het schip KRONPRINS GUSTAV is 21 maart voor GBP 765,- verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. De makelaar Ed. C.A. Koli, te Amsterdam, zal op maandag 28 mei 1877 ten overstaan van de notaris G. Verrijn Stuart, in "De brakke Grond", na afloop der veiling van het barkschip BATAVIA verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd: KOOPMANS WELVAREN, bevaren door schipper D. Dekker, groot 80 tonnen, met volledige inventaris, alles in beste staat van onderhoud, dagelijks te bezichtigen, liggende aan de werf Het Hof van Holland, Prinsen Eiland te Amsterdam. Informatie bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 8 mei. Scheepsvrachten. Voor het kanaal van Bristol werd gedaan tegen Sh.17/- per 10 quarters haver, om in de Oosterhaven te laden. Voor Londen of de oostkust was heden geen vraag.


Datum: 10 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, de 8e dezer behouden te Newcastle gearriveerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 9 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hoffman, na met veel Noordenwind te kampen gehad te hebben, zondag de 6e dezer te Newcastle gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Halmstad, 3 mei. De Nederlandse kof REINT PIETER is gisteren voor 2.700 kronen verkocht. De uit steenkolen bestaande lading is insgelijks verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 10 april. Het Nederlandse schip CATO, kapt. Vuijk, van Rotterdam naar Macassar, alhier met schade binnen, is niet lek. Men zal een nieuwe mast inzetten zonder te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. De 6e mei zijn van Shields vertrokken de sleepboten JOHN BEWICK en TRIUMPH, op sleeptouw hebbende de stoombagger No. 5, behorende aan de River Tyne Commissioners en bestemd naar IJmuiden. De klepboten (steam hoppers) No. 8, 9 en 10, mede aan die maatschappij toebehorende, zijn insgelijks derwaarts vertrokken. Al deze boten zijn bemand met equipages van Shields, en voor drie maanden gehuurd met de keus om ze te kunnen aankopen. De gezamenlijke boten zijn verzekerd voor ongeveer GBP 50.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal op zaterdag 12 mei aanstaande, des namiddags ten 4 ure, van de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord te water worden gelaten Zr. Ms. schroefschip BONAIRE, bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 april. Vrachten. Er kwam sedert het laatste bericht weinig verandering in onze markt; de vraag voor kleine schepen bleef bestaan en werd GBP 3,- voor suiker naar Het Kanaal betaald. Het geringe aantal onbevrachte schepen groeide echter weinig aan. Naar Holland bleef de toestand onveranderd en gaat het verkrijgen van lading tot redelijke cijfers met grote moeite gepaard. Factorij koffie ging weder lager en werd NLG 60,- voor 260 last geaccepteerd. Voor Amerika is ene lading koffie van Padang in de markt. Voor Australië werd niets opgenomen. In kustvrachten ging niets om. Ruimte in stoomschepen wordt overvloedig aangeboden, en wordt tabak tot NLG 80,- a 100,- verscheept. De laatste afdoeningen zijn: Naar Holland Nederlands st. CELEBES, NLG 100,- tabak, NLG 90,- koffie en thee, naar Nieuwediep. Nederlands st. DRENTHE, NLG 100,- à 90,- tabak, NLG 85,- koffie, naar Rotterdam. Nederlands ELISABETH NLG 60,- voor 260 last factorij koffie NLG 50,- particulier koffie en suiker, naar Amsterdam. Nederlands KENNEMERLAND, NLG 60,- voor 260 last factorij koffie, NLG 50,- suiker, NLG 80,- huiden, NLG 40,- tabak naar Amsterdam.
Het Nederlands schip JEDO werd te Soerabaya op publieke vendutie verkocht voor NLG 8.510,-.
In lading hier en op de kust. Naar Nederland: het stoomschip PRINS HENDRIK. Het Nederlands zeilschip REGINA MARIS laadt factorij koffie a NLG 50,-.
Onbevrachte schepen op Java Nederlands BATO, en A. EN W.C.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De bemanning van het kolossale ram-stoomschip Zr.Ms. KONING DER NEDERLANDEN heeft het tijdens haar kortstondig verblijf te Vlissingen aldaar zó ‘schuins laten liggen’, dat de commandant kapt. t./z. Enslée het noodzakelijk heeft geacht, even van uit de vluchthaven naar de rede te stomen, ten einde aan 43 ‘schuinmarcheerders” een afwassing toe te dienen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens telegram van de 6e dezer is het schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. C. Houtkoper, bevracht voor een reis van Amoy naar Newchwang en terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees te hebben verkeerd, komen wij tot de treurige overtuiging, dat onze geliefde broeder Berend Jans Smit in de ouderdom van 34 jaren, gezagvoerder van het kofschip MARIA CHRISTINA, de 26e oktober 1876 van Sunderland naar Halmstad vertrokken en waarvan men sedert niets heeft vernomen, met de gehele bemanning zijn graf in de golven hebben gevonden.
Schildwolde, 7 mei 1877, H. van der Tuin, A. van der Tuin-Smit.


Datum: 11 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 9 mei. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Van Overklift, van Rotterdam naar Java, laatst van Cowes, is alhier binnengelopen, omdat de equipage weigert de reis te vervolgen, voorgevende dat het schip onzeewaardig is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cagliari, 9 mei. De Nederlandse kof GEERDINA, kapt. H.J. Nieboer, van Taranto naar St. Petersburg met kolen, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Datum: 12 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. De directie heeft de eer aan de heren aandeelhouders te berichten, dat het dividend over anno 1876 is vastgesteld op NLG 50,- per geheel aandeel NLG 25 per half aandeel en van heden af betaalbaar is gesteld ten kantore van de kasvereeniging te Amsterdam, tegen intrekking van het behoorlijk ingevuld dividend-bewijs no. 3.
De houders van onopgekomen dividendbewijzen over vorige jaren worden tevens uitgenodigd die in te vorderen. Amsterdam, 10 mei 1877.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden een overdekte aak, groot 16 ton, met zwaarden, zonder tuig, oud 2 jaar, goed onderhouden.
Te bevragen bij de heer P. Recourt, Taankade, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van het schoenerschip ANNA DOROTHEA.
De notaris W. Sijpkens Kijlstra, te Harlingen, zal ten verzoeke van de heren Zeilmaker & Co, als gelastigden van de eigenaar, op woensdag 16 mei 1877, des namiddags 5 uur precies, provisioneel, en 's avonds 8 uur precies, finaal, bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen, publiek verkopen het welbezeild en goed onderhouden Nederlands schoenerschip ANNA DOROTHEA genaamd, groot 98 ton, nieuwe meting, gevoerd door kapt. G. Simmons, met deszelfs complete inventaris, bij biljetten omschreven, liggende ter bezichtiging in de Noordhaven te Harlingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de woensdag te Amsterdam gehouden jaarvergadering der Stoomvaart Maatschappij Nederland, werd een dividend van 5 procent vastgesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie.Grasgewas. Sleephelling Papendrecht.
Gegadigden, genegen in te schrijven naar het grasgewas der sleephelling te Papendrecht, voor het jaar 1877, worden verzocht hun inschrijvingsbiljetten in te leveren op woensdag 16 mei 1877, ‘s voormiddags 12 uur, ten kantore van C. Gips & Zonen, Directeuren van genoemde Sleephelling, bij wie tevens nadere informatiën te bekomen zijn. (opm: het gras groeide op de helling)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Een nieuw stoomschip, de TAMBORA, kapt. O.C.J. Lindeman, der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, is heden van Glasgow via Greenock en Port Said hier ter rede aangekomen.


Datum: 13 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens bericht van Hellevoetsluis was het schip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, vrijdagmorgen bij Folkestone door de stoomboot LORD BYRON gepraaid; alles wel aan boord; 112 dagen reis van Macassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 mei. Het wrak van de Noord-Duitse kof ANTJE heeft in veiling opgebracht NLG 740,- en de lading hout plus minus NLG 1.700.
Men is druk bezig met het slopen van het Amerikaanse schip J. H. KIMBALL, kapt. Humphreys.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 mei. Het fregatschip UTRECHT, groot 2.009 ton, is heden alhier met goed gevolg in het droogdok gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapt. Deddes, is donderdag 10 mei van New York vertrokken, met volle lading en 80 passagiers voor Rotterdam, en 150 ossen voor Southampton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De deurwaarder Johan Coenraad Lach zal op maandag 28 mei 1877, des middags ten twaalf ure, in het Franse koffiehuis, aan de Zuidblaak te Rotterdam, om contant geld ten verkoop presenteren het hecht en sterk Nederlands tjalkschip genaamd GEERTRUIDA MARIA, groot 60 gemeten ton, bijna nieuw, met complete, uitstekende inventaris, bevaren door schipper P. Vermeulen.
Het vaartuig zal te bezichtigen zijn op deszelfs ligplaats, aan het Veer in het Haringvliet, vóór of nabij de Bogaertstraat, te Rotterdam. Kijkdagen 14, 24, 25, 26 en 28 mei 1877.
Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij voornoemde deurwaarder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, te Gouda, op woensdag 23 mei 1877, voormiddag ten elf ure, in het logement "De Paauw", aan de markt aldaar, van twee vaartuigen, als de overdekte praam, genaamd: DE VROUW MAARTJE, groot 85 ton, met volledige inventaris, liggende in de Turfsingel te Gouda en bevaren door de eigenaar Jan Smit; en het
overdekt jacht, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, groot 34 ton, met rondhout, staand en lopend want, zeil, fok en touwen; liggende aan de werf van J. Borkus, te Gouda, en bevaren geweest door de eigenaar D. Touw.
Dagelijks te bezichtigen en inlichtingen ten kantore van notaris mr. Kist te Gouda.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 mei. Het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN is van zijn proefreis naar Vlissingen teruggekeerd. De stabiliteits- en kompasregeling is afgelopen, maar de anders zo voortreffelijk werkende machine maakt nog slechts 75 in plaats van 95 slagen in de minuut. Men zal nu nog enige veranderingen aan luchtkokers etc. aanbrengen, en dan, nà drie weken, een nieuwe proefreis, waarschijnlijk met Engelse stokers uit de fabriek die de machine levert, ondernomen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval te koop een nieuw gebouwd tjalkschip, groot plus minus 115 ton, voor enige dagen van stapel gelaten bij B. van der Werff, scheepsbouwer te Veendam.


Datum: 14 mei 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 5 mei. Houtvrachten. De in de laatste weken aanhoudend flauwe houding van onze vrachtenmarkt schijnt, nu de voorjaarsvloot geëxpedieerd is, en het ruimte-aanbod schaarser wordt, voor een betere stemming plaats te willen maken. Ladingen komen weder ruimer aan de markt en het laat zich derhalve verwachten, dat de koersen in de naaste tijd een verhoging zullen ondergaan. Aan de markt bevindt zich onder andere een lading van 40 tot 50 last grenen balken naar Groningen tot NLG 15 per last. De graanvrachten hadden in de laatste weken een zeer geanimeerd karakter. Verscheidene afsluitingen tot Sh.3/- à Sh.3/3 naar Londen en Hull kwamen tot stand. Op het ogenblik is de stemming iets rustiger; naar Amsterdam werd gedaan voor een schip van 50 à 60 last tot NLG 20 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 15 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 14 mei. Een brik is heden nacht op de rede van Stortemelk gestrand. Het schip is vol water; de bemanning is vermoedelijk op de loodskotter overgegaan. Het gestrande schip is volgens een later bericht de Duitse brik MEINDINA, kapt. Siemens, van Londen naar Bremen met guano; alleen de masten zijn nog boven water. Er is weinig hoop iets meer dan de tuigage te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Heren aandeelhouders worden uitgenodigd ter bijwoning der gewone jaarlijkse algemene vergadering, op woensdag 30 mei e.k., des middags ten 12 uur, in het lokaal Eensgezindheid op het Spui alhier, waarin de aandeelhouders de balans over het afgelopen boekjaar zal worden medegedeeld, en zal moeten worden voorzien in een vacature in de raad van commissarissen, ontstaande door periodieke aftreding.
Amsterdam, 5 mei 1877, de directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rechtbank te Amsterdam wees heden vonnis in de zaak der assurantiemaatschappij Azië contra H. Oort en de Stoomvaart Maatschappij Nederland, betreffende het ongeval met het stoomschip WILLEM III. Zij nam aan, dat op de schipper het bewijs van overmacht rust en een beroep op brand hem van die verplichting niet ontslaat, en juist uit de bepaling van artikel 1600 en 1601 B. W. volgt, dat in alle andere gevallen dan daar vermeld de gewone regel van toepassing is. Het door de schipper aangeboden bewijs, dat de brand in de passagiershut 25 ontstaan was, achtte de rechtbank niet pertinent, daar de plaats waar de brand is uitgebroken, voor het bewijs van overmacht niets afdoet. Had men de bewijzen aangeboden dat door onvoorzichtigheid van de passagiers in die hut de brand was ontstaan en voldoende voorzorgsmaatregelen daartegen genomen waren, dan zou daardoor een bewijs van overmacht te leveren zijn. De maatschappij "Nederland" was volgens de rechtbank als rederij aansprakelijk en verbonden door de ondertekening van het cognossement door de schipper. Dientengevolge wees zij de eis der maatschappij Azië toe. Voor de eisers was opgetreden mr. Knottenbelt, advocaat te Rotterdam, voor H. Oort mr. J. S. de Vriese, en voor de Maatschappij Nederland Mr. P. A. Brugmans, advocaten te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip CORNELIA ABRAMINA is voor Antwerpse rekening aangekocht; het zal onder Belgische vlag gebracht en gevoerd worden door kapt. Suk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 14 mei. In de afgelopen nacht is op de Noordrug van Stortemelk gestrand de Duitse brik MEINDINA, kapt. Fermans, van Londen naar Bremen bestemd met guano. Alleen de masten zijn nog boven. Er bestaat weinig hoop iets meer dan de tuigage te bergen.


Datum: 16 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 mei. Het stoomschip MARTIN, van Rotterdam, en het barkschip CONCORDIA, van Londen, zijn op de Thames met elkander in aanvaring geweest. De CONCORDIA is tot op de waterlijn doorgesneden, bij Plaistow op strand gezet en vol water gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 13 mei. Het Nederlandse stoomschip VENUS is op de baar aan de grond geweest, doch zonder schade afgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 mei. Van de werf De Volharding te Vlaardingen kwam heden alhier aan de tweede vissloep, genaamd WILLEM SCHOON, van de alhier gevestigde rederij De Onderneming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris J. van der Bent te Brouwershaven, zal op zaterdag de 26ste mei 1877, des avonds ten 7 ure, in het hotel Bouwman, te Brouwershaven publiek verkopen:
- ten verzoeke van de erven van E. Galle c.s. het Nederlands tjalkschip PIETER JOANNES, groot volgens meetbrief 99 ton, gevaren hebbende in de lichterbeurt tussen Brouwershaven en Rotterdam, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, trossen, jol en verderen complete scheepsinventaris.
- ten verzoek van D. Brouwers de Nederlandse paviljoenschuit DE JONGE GEERTRUIDA, groot 36 ton, met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere scheepsinventaris.
Beide schepen liggen in de haven te Brouwershaven.
Nadere informatie te bekomen ten kantoren van genoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. Voor de beide aan de Clyde in aanbouw zijnde stoomschepen PRINSES MARIE en PRINSES ELISABETH worden verlangd twee hoofdmachinisten, om tegenwoordig te zijn bij de bouw en de opstelling der machines te Glasgow en later bij het in de vaart komen der machine der schepen als hoofdmachinisten dienst te doen.
Geen personen zullen in aanmerking komen dan die uitmuntende getuigschriften overleggen omtrent bekwaamheid en gedrag.
Gegadigden vervoegen zich aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, directeur der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 15 mei. De vraag naar scheepsruimte was heden gering. Een enkel schip werd gecharterd voor het kanaal van Bristol tegen Sh.20/- per 10 quarters haver, en een voor de kolenhavens aan de oostkust tegen Sh.14/6 per 10 quarters tarwe, beide met gratificatie en om in de Noorderhaven te laden.

Krant:
  JB - Javabode

Blijkens een rapport van Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, heeft het volgende noodlottige voorval aan een drietal opvarenden van die bodem het leven gekost.
Op de 30e april jl. verliet gemeld vaartuig de rede van Soerabaija met bestemming naar Singapore, op sleeptouw hebbende twee in de Atjehse wateren in dienst te stellen stoombarkassen met inventaris, welke elk met vijf koppen bemand waren geworden. Het schip liep met een oostelijke wind een vaart van 4 tot 5 mijlen, die de barkassen niet noemenswaardig water deed overnemen. Ter hoogte van Poeloe Kambing, des namiddags te zes uur, kreeg echter de stoombarkas No.14, die zich toen aan lij bevond, met minder wind maar een veel woeliger zee, enige aanschietende zeeën naar binnen, die er, zoals later bleek, een grote massa water inbrachten.
De CURAÇAO stopte onmiddellijk en wierp reddingsboeien en andere drijvende voorwerpen uit. Het overnemen van water nam echter zo snel toe, dat de barkas binnen weinige minuten met de inventaris in de diepte verdween. Drie van de opvarenden, de matroos 2e klasse P. Luiks en de matrozen 3e klasse J.J. Bussink en L.H.W. van Lieshout, die waarschijnlijk begonnen waren in het vooronder het water uit te hozen en daardoor niet ontkomen konden, verloren het leven. De beide anderen werden door de reddingboot opgenomen. Een uur lang werd rond de plaats van het onheil gestoomd, doch zonder dat enig spoor van de drenkelingen ontwaard werd.
De oorzaak van dit onheil is niet aan onachtzaamheid toe te schrijven, maar aan het minder goed sturen van de opvarenden toen de valse zeeën snel achter elkander in de vergane barkas sloegen. De zee bleef ook voor de tweede barkas, ondanks het opkorten van de sleper en het verminderen van de vaart tot 3 mijlen en minder, zo lastig, dat besloten werd naar Probolingo af te houden, ter rede waarvan voor anker werd gegaan.


Datum: 17 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rechtzaken. Ter civiele terechtzitting van het gerechtshof te 's-Gravenhage werd heden in appèl bepleit de zoveel besproken kwestie der aanvaring, welke in het voorjaar van 1875 op de Schelde heeft plaats gehad tussen het Deense stoomschip PHÖNIX en het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, te Terneuzen thuis behorende, ten gevolge waarvan laatstgenoemd vaartuig verongelukte en de schipper, die met vrouw en vijf kinderen nog intijds werd gered, opeens zijne bezitting zag ten gronde gaan.
Gelijk bekend is, werd het Deense schip op zijne terugreis van Antwerpen in het najaar, na bekomen verlof van de president der rechtbank te Middelburg, toen het was en cours de voyage met behulp van de gewapende macht aangehouden, aan de ketting gelegd en in beslag genomen.
Het toen gevolgd proces tussen de schipper van het tjalkschip en de gezagvoerder van het Deense stoomschip voor de Middelburgse rechtbank gevoerd, eindigde in eerste instantie in het nadeel van de kapitein van het vreemde vaartuig. De rechtbank te Middelburg stelde de schuld van het ongeval op zijne rekening, verklaarde gegrond de vordering van schipper De Bruijn tot schadevergoeding en daartegen ongegrond de reconventionele vordering van kapt. Mollerup tot schadevergoeding wegens het z. i. ten onrechte op zijn schip gelegd beslag.
Het appèl door kapt. Mollerup tegen deze beslissing ingesteld, werd voor de hogere rechter uitvoerig toegelicht door B. M. Vlielander Hein, die, wat de kwestie der aanvaring betreft, tot de conclusie kwam, dat naar zijn oordeel het bewijs niet was geleverd van de schuld der aanvaring van het Deense schip. Volgens zijn voorstelling was die schuld veeleer aan het tjalkschip te wijten. Ware zijn slag doorgelopen en niet onverhoeds over stag gegaan, het zou niet opeens dwars voor de boeg van de PHÖNIX gekomen zijn en de aanvaring, die van de zijde van laatstgemeld vaartuig zoveel mogelijk is getracht te voorkomen, ware niet geschied. Omtrent de reconventionele vordering, het belangrijkste punt in dit proces, was pleiter van mening dat de regering alleszins bevoegd was hare medewerking te verlenen tot het aanhouden van schepen op de vrije Schelde, maar ten deze geloofde hij, dat ten onrechte op het schip beslag was gelegd, omdat het reeds was en cours de voyage, het geen Nederlandse, maar een vreemde haven had verlaten en nog niet te zijner bestemmingsplaats was aangekomen.
Al deze beweringen werden bestreden door mr. Van Hoek, advocaat te Middelburg, die het vonnis der rechtbank, als alleszins juist gewezen, verdedigde en met vertrouwen de bevestiging daarvan door het gerechtshof tegemoet zag.
De strekking van de conclusie van het O. M. zullen wij later mededelen.


Datum: 18 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 mei. Volgens hier ontvangen telegram is het schoenerschip GEERTRUIDA, kapt. Witkop, van Firth of Forth naar Riga, bij laatstgemelde plaats door het ijs doorgesneden en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 5 mei. Volgens rapport van kapt. Harding, voerende het schip TWEE ZUSTERS, van Macassar alhier aangekomen, had hij 16 april, op 35° NB 57° WL een zware storm van ZZW tot WZW gehad, welke verscheidene uren duurde en waarbij zeilen gescheurd en verloren werden, de boot stuk geslagen en alles van dek spoelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op vrijdag 25 mei 1877, des namiddags ten twee uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, in het Franse koffiehuis, aan de Zuidblaak te Rotterdam, van het goed onderhouden statieschip genaamd DE HOOP, groot 96 ton (54 last, Veritas), gevaren hebbende in de lichterbeurt van Brouwershaven en Rotterdam. Liggende voormeld vaartuig ter bezichtiging in de Zuidblaak nabij de Houtbrug te Rotterdam; zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop.
Te bevragen bij voornoemde deurwaarder, aan de Zuidblaak no. 74.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot CONCORDIA, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen, gebouwd voor rekening van de heer R. H. Haentjens, te Arnhem; de machine is vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruyn c.s., te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 mei. Heden werd hier door de loodsboot binnengebracht de bemanning van de Duitse schoener MEIDINA, kapt. Siemens, met een lading guano van Londen naar Bremerhaven. Het schip is op het uiterste punt van de Gronden gestrand en zonk onmiddellijk in het zand weg; het volk werd uit het want gered, na een vreselijke nacht te hebben doorgebracht. Misschien, of vrij zeker, is weer stroomverleiding de oorzaak van dit ongeluk; het ware te wensen, dat de stroom, die door deze banken loopt, eens heel nauwkeurig werd waargenomen.


Datum: 19 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cagliari, 11 mei. Men zal denkelijk heden een aanvang maken met het lossen der lading van het alhier lek binnengelopen schip GEERDINA, kapt. Nieboer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Harlingen op woensdag 16 mei. Het schoenerschip ANNA DOROTHEA, groot 97 ton, gebouwd in 1856, NLG 1.655. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een voor weinige jaren solide gebouwde
radersleepboot met oscillerende machines van 40 paardenkracht; diepgang 5 voet. Uitmuntend geschikt voor slepen op stromen en rivieren. Te bevragen franco, onder lett. O, bij de boekhandelaar C. F. Stemler, Haarlemmerstraat 2, Amsterdam.


Datum: 20 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het Nederlandse schip SINDORO, kapt. Diepenbroek, van hier naar Samarang, was volgens bericht van de kapitein 17 dezer des morgens vroeg in goede staat zeilende op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 mei. Volgens schrijven van kapt. A. Visscher zeilde het galjootschip THEODORA binnen 44 uren van Borkum naar South Shields.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 13 mei. Het Nederlandse stoomschip VENUS, van Palermo naar Rotterdam, geraakte gisterenavond bij het binnenkomen van deze haven op de baar aan de grond. Het Spaanse stoomschip GUADIANA poogde vruchteloos het schip af te slepen. De sleeptrossen braken. Het Engelse stoomschip CADIZ slaagde er in en is de VENUS ogenschijnlijk zonder enige schade in de haven ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 mei. Heden is van de werf van de wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot SLIKKERVEER, gebouwd voor rekening van de heer W. L. Bakker, te Slikkerveer. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de firma Burgerhout & Kraak te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot plus minus 8.000 centenaar, voor rekening van de heer Fried. Asteroth, te Ehrenbreitstein bij Coblenz a/Rhein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan AMALIA, groot circa 250 last, gebouwd voor rekening van de heer Jacob Fink te Bröhl a/d. Rijn, en is daarop de kiel gelegd van de ijzeren sleepkaan SCHILLER, groot 330 last, te bouwen voor rekening van de heer Anton Fendel te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Naar men verneemt, heeft de Maatschappij De Schelde aan het gemeentebestuur alhier aanvrage gedaan om kosteloze afstand van gemeentegrond, ten einde daarna ene vereniging te stichten tot het bouwen van woningen voor werklieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden ochtend, 19 mei, ten 5 ure, is de stoomboot ROTTERDAM 23, welke van Rotterdam op Mainz vaart, aangekomen, welke reeds de vorige middag moest arriveren. Gemelde boot is in de nacht van 17 op 18 mei, omstreeks 12 ure, bij zijne terugreis naar Rotterdam, te Duisburg op ene der pijlers van ene brug gevaren, waardoor zij de voorsteven aan stukken liep, en enig water inkreeg. De stoomboot VICTORIA, welke mede daar aankwam, heeft de passagiers, welke allen hevig ontsteld waren, opgenomen en naar Rotterdam gebracht. Bij de stoomboot ROTTERDAM 23 werd de lekkage met kussens enz. gestopt. Zij heeft haar reis zonder evenwel de gewone stations aan te doen naar Rotterdam voortgezet. Heden voormiddag is zij ter reparatie gekomen aan de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, te Feyenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van stoomboten. De notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag de 5de juni 1877 te veilen en op dinsdag de 12de juni daaraanvolgende te verkopen, beide dagen des middags ten 12 ure, in het notarishuis aldaar:
- De goed onderhouden salonraderboot, genaamd BESCHAVING, ter lengte van 135 voet, ter breedte buiten de raderkasten van 31 voet, hebbende een diepgang van plus minus 3 voet, voorzien van ene balansmachine met 2 cilinders, 60 paardenkracht, met luchtpompen, condensors en uitmuntende ketel.
Deze boot bevat ene net ingerichte voor- en achterkajuit, paviljoen en salon boven dek, ter lengte van circa 55 voet.
- De mede goed onderhouden schroefstoomboot, genaamd VOORUITGANG, ter lengte van plus minus 136 voet, ter breedte van circa 17½ voet, diepgang plus minus 4½ voet, voorzien van ene machine van 25 paardenkracht met 2 cilinders, perspompen enz., alles in volkomen goede staat.
Deze boot is uitmuntend geschikt voor goederenvervoer.
- De raderstoomboot, genaamd TEMPORAIR, ter lengte van 150 voet, ter breedte buiten de raderkasten van 25 voet, diepgang plus minus 2 voet, voorzien van ene hellende machine van 30 paardenkracht met 2 cilinders, twee luchtpompen en zeer goede ketel.
Al deze boten hebben gediend tot vervoer van passagiers en goederen in de dienst tussen Rotterdam en Mallegat.
Bij elk der boten behoort een roeiboot en de gehele inventaris, zoals die aan boord aanwezig is. De stoomboten liggen in de Haringvliet aan de noordzijde en zijn te bezichtigen zeven werkdagen voor de veiling van 10 tot 4 ure en de dag van de veiling van 10 tot 12 ure.
Dadelijk te aanvaarden.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam no. 72.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse fregatschip ROBERT L. LANE, groot 1.135 gemeten tonnen en circa 1.600 ton ladend, gebouwd in New York in 1854. Geclassificeerd 5/6 L. 1. 1. Schip en inventaris zijn in goede toestand en zal hetzelve, wanneer niet verkocht, dadelijk na ontlossing weder ballast innemen en vertrekken.
Nadere informatie is te bekomen bij de cargadoors Wambersie & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Laatste oproeping. Schoenerbrikschip JULIUS. Dit schip verkocht zijnde, worden degene die nu nog iets van deze bodem te vorderen hebben, opgeroepen, daarvan onmiddellijk opgave te doen ten kantore van de heer W. J. Langeveld jr., Binnenkant, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

C. S. Oolgaardt, J.F.L. Meyjes en A. Vinke makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen op maandag de 11de juni 1877, des namiddags te 3 uur precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notarissen J.L. Kabel en A. D.J.T. Meyjes, presenteren te verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: GEESIENA MARIA, gevoerd door kapt. T.J. Ridder, volgens Nederlandse meetbrief lang 36,10 meter, wijd 6,03 meter en hol 5,22 meter, en alzo gemeten op 505 tonnen of 276 lasten.
En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voornoemde barkschip ligt aan de werf het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat alhier.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.


Datum: 23 mei 1877


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 16 mei. Scheepsvrachten. Gedaan werd naar Delfzijl tot NLG 32,50 per tult Noorweegse kapbalken, naar de Maas NLG 21,- per 30 mudden rogge, Fleckefjord en de Wezer 35 mark, Landscrona 25 mark per 4.000 tolpond rogge, Christiania NLG 23, Fanö NLG 22, beide met 15%, per last hennep; St. Valéry Ffrs 52 per last vlas, Grimsby Sh.75/-, Hull Sh.80/- per 288 cub.ft. hout, Bridfort Sh.37/6 per ton vlas en hennep, Bo’ness Sh.14/- per load half vierkante slepers, de Oostkust Sh.3/-, Continenthavens Sh.3/3 per 320 pond haver.


Datum: 24 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 24 april. Het wrak van het bij Ratel Rivier verongelukte barkschip R. P. BUCK van Probolingo naar Falmouth bestemd, is voor GBP 20,- verkocht. De lading, uit suiker bestaande, is geheel weggespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een bijna voltooid tjalkschip, zeer geschikt voor steenvaren, bij S. H. Woldringh te Zoutkamp, provincie Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijdagmiddag werd door de scheepsbouwmeester H.L. de Wijk te Oude Pekela met goed gevolg een kopervast, solide gebouwd, brikschip te water gelaten. Wat naam en kapitein aangaat, daarvan kan niets bijzonders worden opgegeven, om reden ’t schip nog onverkocht is; ’t zou toch te wensen zijn, dat de verdiensten op zee beter werden; misschien doet de oorlog (opm: tussen Rusland en Turkije) straks het zijne er toe, opdat deze tak van bestaan, namelijk scheepsbouw en zeevaart, welke hier voor de Veenkoloniën bijna onmisbaar is, niet geheel in ’t niet zal gaan.
Benevens bovengenoemd vaartuig ligt hier nog even zulk een vaartuig te water en een dito, spoedig gereed om in ’t natte element te worden gelaten, beide ook nog onverkocht; dat het voor de scheepsbouwer een schadelijke zaak is, laat zich allicht begrijpen. Hier bestaat dan nog gelegenheid, in ’t bezit te geraken van schepen, gebouwd naar de eisen des tijds, zodat zij, die genegen mochten zijn een dusdanig zeekasteel te kopen, zonder twijfel door de belanghebbenden worden uitgenodigd een kijkje te nemen.


Datum: 25 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Het Nederlandse schip ABEL, kapt. Oosterhuis, 22 dezer met 53 decimeter diepgang uit IJmuiden naar Samarang vertrokken, is het eerste schip dat van daar zonder hulp van een stoomboot naar zee ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 mei. Volgens alhier ontvangen telegram, is de lichter NO. 52, beladen met 1.200 tzwt. grutten en bestemd voor het naar hier komende stoomschip ARTUSHOF, op de reis van Nevsky naar Kroonstad, bij eerstgenoemde plaats door het ijs doorsneden en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 mei. Het Nederlandse schoenerschip TEXEL, kapt. Smaal, in ballast van Brake naar Lovisa bestemd, is gepasseerde nacht circa 1 mijl ten noorden van hier in aanvaring geweest met het stoomschip SPRAY, kapt. Donovan, van Koningsbergen naar Rotterdam bestemd, en is met schade aan de stuurboordboeg in de haven gekomen. De SPRAY heeft ogenschijnlijk geen schade geleden en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Naar men verneemt, zal morgen vrijdag 25 mei bij gunstige gelegenheid Zr.Ms. monitor TIJGER van de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord naar Hellevoetsluis worden overgebracht. Het schip heeft aan gemelde fabriek belangrijke herstellingen aan de werktuigelijke inrichtingen ondergaan, en voorzien van nieuwe stoomketels.

NRC 250577
Kinderdijk, 23 mei. Heden is op het etablissement van de heren L. Smit & Zoon de kiel gelegd van een schroefboot, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Enkhuizen, Amsterdam, Stavoren en Sneek, voor rekening van de heren T. P. de Jong te Sneek en P. de Jong Pz. te Ylst.

NRC 250577
Vlissingen, 23 mei. Heden is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier met goed gevolg te water gelaten een lichterschip (ijzeren), bestemd voor de Rijnvaart, voor rekening van de Ludwighavensche sleepmaatschappij te Ludwigshaven. Het schip is groot 800 ton en de afmetingen zijn: lengte 222, breedte 27 en holte 7 Engelse voet. Het laadvermogen bedraagt 1.600 centenaar of 800.000 kilo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Nierstrasz & Voorhoeve, residerende te Rotterdam, zijn voornemens, als daartoe last hebbende, op vrijdag de 1ste juni 1877, des middags ten 12 ure in het Notarishuis, in éne zitting, bij opbod en afslag, te veilen en te verkopen het hechte en goed onderhouden Nederlandse tjalkschip, genaamd MARIA ANNA, groot volgens meetbrief 75 tonnen, met al het staand en lopend want en verdere inventaris.
Het schip zal te bezichtigen zijn twee dagen vóór en op de dag der veiling en alsdan liggen in de Blaak bij de Houtbrug.
De betaling geschiedt contant of binnen drie dagen, mits bekende borgen stellende. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van genoemde notarissen, aan de Geldersche kade no. 21.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 22 mei. Op 18 dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester H. L. de Wijs te water gelaten een kopervast schoenerschip, groot 230 ton. Het is nog onverkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 24 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van kapt. Van Overklift, voerende het Nederlandse schip ANNA, van Middelburg naar Soerabaja, te Lissabon binnen wegens dienstweigering van 10 matrozen, heeft hij de reis voortgezet na zich van ander volk te hebben voorzien. Het schip is dicht en in goede staat.


Datum: 26 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Volgens depêche dd. 23 dezer is het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Lange, na gehele ontlossing der lading te Atjeh (Poelo Bras) in ballast naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 mei. Op het strand is gevonden een flesje, waarin een stukje papier waarop met potlood geschreven stond:
19 december 76. Wij zijn al verloren. Ons schip zinkt. Kapt. L.N. Ulrichs. Schip WHAMPOE; Baltimore via Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Réunion, 28 april. Het Franse barkschip NANTES, kapt. Jacob, te Bois Rouge ten anker liggend, is aangevaren door het Nederlandse schip AMERIKA, kapt. Van de Gevel, met suiker naar Queenstown bestemd en onder zeil gaande, door stilte op voornoemd schip gedreven. Door het gerechtshof alhier is bepaald dat elk schip zijn eigen averij te betalen had. Beide hebben schade aan het bovenschip en de AMERIKA heeft stengen en raas verloren. De onkosten zouden GBP 400,- bedragen voor de NANTES en GBP 1.000,- voor de AMERIKA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het te Terschelling gestrande barkschip GALVESTON.
De ondergetekenden bieden uit de hand te koop het hun toebehorend, op 30 januari ll. te Terschelling gestrande, in 1869 aan de Wezer nieuw gebouwd, kopervaste en gekoperd barkschip GALVESTON, netto 619 register tons, in de staat waarin hetzelve zich thans bevindt. Genoemd schip heeft bij de stranding niet noemenswaardig geleden en zit zeer gunstig om afgebracht te kunnen worden.
Reflecterende, gelieve men zich te adresseren aan kapt. Köhnenkamp, aan boord der GALVESTON te West-Terschelling, aan de heren Meijer & Co. te Amsterdam en Nieuwediep of aan de ondergetekenden.
Bremen, mei 1877, D. H. Wätjen & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 25 mei. Heden werd alhier in het lokaal Diligentia de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Java gehouden, onder voorzitterschap van de heer J. Louis Kuinders. Door de secretaris, de heer J. H. Schröder Jr., werd het verslag over 1876 voorgelezen, waaruit bleek dat, ofschoon het afgelopen jaar voor de stoomvaart in het algemeen niet gunstig was, door deze maatschappij een vrij voldoend resultaat verkregen is. Een der stoomschepen, de BORNEO, welk schip voor de maatschappij geen voordeel meer opleverde, is op gunstige voorwaarden verkocht.
De overeenkomst met de Maatschappij Nederland is nog slechts korte tijd in werking, desniettemin blijkt, volgens de directie, reeds nu dat de daaromtrent gekoesterde gunstige verwachtingen zich volkomen zullen bevestigen, terwijl de Maatschappij Nederland haar medewerking tot uitvoering der overeenkomst op de loyaalste wijze verleent. Over het jaar 1876 wordt voorgesteld de uitkering van een dividend van 2½ %, met welk voorstel de vergadering, na goedkeuring der balans en na enige discussie tussen de heren W. Heybroek Jr., Fol, H. C. A. Henny en de voorzitter, zich met algemene stemmen verenigde. Daarna werd de aftredende commissaris, de heer O. P. N. Blom, als zodanig herkozen en de heer J. Hudig te Rotterdam tot commissaris benoemd ter vervanging van wijlen de heer S. C. van der Mey.
Vervolgens is op voorstel van commissarissen met algemene stemmen besloten een bedrag van NLG 600.000,- aan aandelen, die na aflossing der vlottende schuld in de portefeuille der maatschappij waren teruggekeerd, te amortiseren, en te dien einde artikel 4 der statuten, behoudens Koninklijke goedkeuring, te wijzigen. Bij de discussie over dit voorstel werd door de heer A. L. Wurfbain de opmerking gemaakt, dat verkoop van een deel van het materiaal steeds behoort gepaard te gaan met evenredige vermindering der schuld, welk beginsel, thans in toepassing gebracht, door de directie en commissarissen, bij monde van de voorzitter ten volle wordt beaamd. Ten slotte verenigde de vergadering zich met het voorstel van de heer T. M. C. Asser, om dankbare hulde te brengen aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden voor diens krachtige steun, bij voortduring aan de Nederlandse scheepvaartbelangen verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend 11½ ure is de monitor TIJGER, met de sleepboten DELFSHAVEN en VLAARDINGEN van de fabriek te Fijenoord naar zijn bestemming Hellevoetsluis gesleept. Het schip zou de reis nemen door het kanaal. (opm: van Voorne)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Hedennacht 11 uur openbaarde zich aan boord van de ter rede liggende Noord-Amerikaanse driemastschoener WELLARD G. PATTON, kapt. Conner Swanton, van Hongkong naar het Engels Kanaal, beladen met suiker, brand, die zo snel toenam, dat blussen onmogelijk was zodat de gehele bemanning reeds spoedig verplicht was het vaartuig te verlaten. De romp is masteloos, thans nog drijvende, doch zal vermoedelijk weldra zinken; van de lading is niets gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 19 mei. Deze week kwamen de volgende bevrachtingen tot stand: naar Stavanger tot 31 mark, Alesund 32 mark, beide per 2.500 kilo rogge, naar de Eems voor schepen hier in de haven 32 à 33 mark, voor verwacht wordende 30 mark per 2.260 kilo rogge, de Oostkust van Schotland Sh.3/- à Sh.3/3 per 500 Engelse pond tarwe, naar Granville Sh.40/- per ton hennep, naar Oost-Schotland Sh.18-/ per ton beenderen, en naar Lübeck 21 mark per 24 stuks spoorwegbalken (opm: dwarsliggers)


Datum: 27 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Van het schip TJAKEA, kapt. Wachter (opm: mogelijk buitenlander), 14 december 1876 van Stralsund naar de Maas vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: zie NRC 310577)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf De Nijverheid. Algemene vergadering van heren deelhebbers, op dinsdag 29 mei e. k., des namiddags ten 1½ ure, in een der lokalen van Musis Sacrum. Punten ter behandeling: verlenging van de bestaande huur en aftreding van een lid der directie.
Schiedam, 24 mei 1877, namens de directie, D. F. W. Prins, secretaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. Volgens besluit der heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is het dividend over het boekjaar 1876 vastgesteld op NLG 25,- voor ieder geheel aandeel van NLG 1.000,- en NLG 6,25,- voor ieder vierde aandeel van NLG 250,-, waarover van af 28 mei a. s., ten kantore der maatschappij, Keizersgracht 56 alhier, tegen afgifte der dividendbewijzen no. 4, kan worden beschikt.
Amsterdam, 25 mei 1877, de directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. De directie adverteert, dat de coupons der 4½ % lening, groot NLG 3.200.000,-, gewaarborgd door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, vervallende 1 juni 1877, van die dag af alle werkdagen zullen worden betaald bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam en te Rotterdam.
Amsterdam, 26 mei 1877.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Een Japans korvet. Te Hull werd dezer dagen, in tegenwoordigheid van verschillende leden der Japanse legatie, te water gelaten een voor rekening der Japanse regering, volgens de plannen en onder toezicht van de heer E. J. Reed, op de werf der Earle's Scheepsbouw en Machinerie Maatschappij gebouwde korvet, die met de naam KON-GO werd gedoopt. De KON-GO is een compositie schip van hetzelfde type als onze ATJEH, en de eerste van die klasse, waarvan machines, ketels en kruitkamer door een gordel van 4½ duims pantserplaten worden beschermd. De bij het contract bepaalde spoed is 13 mijlen. De korvet zal een barkstuig voeren met een zeiloppervlak van 12.000 vierkante yards. De wapening zal bestaan uit 12 Krupp-kanonnen, waarvan sommige, evenals die van de ATJEH, projectielen schieten van plus minus 60 kilogram.


Datum: 28 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 27 mei. Volgens particulier bericht dd. 21/22 mei uit Rio Grande is het Nederlandse brikschip J.H. HENKES, kapt. Boer qq., aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 21 mei. De gezagvoerder van het schip HILLEGONDA, alhier 19 mei van Pernambuco aangekomen, rapporteert bij Dagerort aan de grond gezeten te hebben en 36 balen katoen in boten te hebben overgeladen die tot assistentie gekomen waren. Nadat het schip vlot gekomen was, werden negenentwintig balen weder aan boord gebracht, zes werden door de kustbewoners voor bergloon genomen en een voor het weder aan boord brengen der negenentwintig balen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 mei. Volgens particulier bericht is het schip SOFALA, kapt. Jansen, 20 maart te Lourenzo Marques gearriveerd, van daar vertrokken 2 april en de 13de te Inhambane aangekomen, waar het 22 april zeilklaar lag naar Guilimane. (opm: vrijwel zeker geen Nederlands schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Brikschip WILLEM JACOBUS. De ondergetekende nodigt zijn mede-aandeelhouders in bovengenoemd schip, gevoerd wordende door kapt. W. P. de Vries, nu op reis van de Oostzee herwaarts, uit, zich bekend te maken, met opgave der hoegrootheid hunner aandelen, ten kantore van de cargadoors Van Tubergen & Daam, Heerengracht over het entrepotdok alhier, uiterlijk woensdag 30 mei aanstaande.
P. Haverkamp.


Datum: 29 mei 1877


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 28 mei, in De Brakke Grond:
- Het barkschip BATAVIA, gevoerd door kapt. Oepkes. NLG 16.000,-. Opgehouden.
- Het sleepstoomschip de IJSTROOM, NLG 2.350,-. NLG 10,-. Koper J. W. Held.
- Het tjalkschip KOOPMANS WELVAREN, bevaren door schipper Bekker. NLG 2.500,-Opgehouden.


Datum: 30 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 mei. Kapt. Timmerman, voerende het Nederlandse schip PRINSES AMALIA, van Patjitan alhier binnen, rapporteert in de Noordzee veel wrakhout, viskisten en een sloep vol water te hebben zien drijven, vermoedelijk afkomstig van een Engels vissersvaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 mei. De Nederlandse brik AMICITIA, kapt. Wielema, van Memel naar Schiedam met planken, is heden verlaten binnengebracht. Van de equipage is niets bekend, doch dewijl de boten ontbreken, heeft deze zich vermoedelijk daarmede gered.
(opm: zie ook NRC 310577 en NRC 040677)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip JONGE CORNELIS, groot 664 ton, gebouwd in 1855, is door de makelaar Ed. C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren Oolgaardt & Bruinier, wordt thans genaamd ZEELEEUW en gevoerd door kapt. Puister.
Het Nederlandse barkschip ADA is aan een Duits huis verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 24 april. Het stoomschip JASON, kapt. H. Haack, van Londen, laatst van St. Vincent K.V. (opm: Kaap Verdië) hier aangekomen, heeft GBP 560 reparatiekosten en GBP 250 als aandeel in de averijgrosse moeten betalen. (opm: kapt. Haack was een gezagvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dus zal het hier de JASON van deze rederij betreffen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 29 mei. Scheepsvrachten. Vraag naar scheepsruimte komt weinig voor. Voor en na wordt een enkel schip gecharterd om in de Noorderhaven te laden voor Londen of de Oostkust tegen Sh.12/6 per 10 quarters haver.


Datum: 31 mei 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Het als vermist opgegeven schip TJAKEA, kapt. Wachter, van Stralsund naar Rotterdam, is blijkens mededeling van de reder 18 december Elseneur gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 mei. De Duitse brik WILHELM, kapt. Knud, is uitgaande op de Elleboog aan de grond geraakt, doch met wassend water vlot gekomen en op de rede teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 mei. Het brikschip AMICITIA, kapt. Wielema, is met gekapte masten drijvend en verlaten door de bergingsstoomboot van de Zweedse kust af hier binnengesleept. Zie ons bericht van gisteren onder Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 28 mei. Het Nederlandse schip MARGARETHA is alhier binnengekomen met verlies van voor bovenbramsteng, kluiverboom, boten, verschansingstutten en bovenreling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare verkoping op dinsdag 5 juni 1877, des namiddags ten 3 ure, aan de Haringvliet, nabij de Engelse kerk, te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een binnenlands vaartuig, genaamd NOOIT GEDACHT, groot 34 ton, met deszelfs complete inventaris.
Liggende ter voormelde plaatse, alwaar gemeld vaartuig des morgens vóór de verkoop te bezichtigen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 30 mei. Heden werd alhier de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Vertegenwoordigd waren 292 aandelen, uitbrengende 46 stemmen. Uit het verslag bleek dat de maatschappij voor de tweede maal sinds haar 20-jarige bestaan ongelukkig gewerkt had en er geen dividend uitgekeerd kon worden. Verschillende omstandigheden hadden daartoe medegewerkt: zoals de gedrukte toestand van handel en nijverheid, de geringe uitvoer van geraffineerde suiker, vroeger zo'n machtig voedend element voor de lijnen der maatschappij naar Italië en de havens der Levant, een reeks van ongelukken aan de stoomschepen overkomen, hetzij door aanzeiling, hetzij door stranding, hetzij wegens opsluiting door het ijs in de havens van Regal en Riga, hetgeen de maatschappij NLG 32.000,- kostte, en het niet op voldoende wijze kunnen exploiteren der twee grote schepen STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM, bestemd voor de vaart op Amerika, welke vaart, met het oog op de ongunstige tijdsomstandigheden in Amerika, nog niet geopend was.
De winst-en-verliesrekening toont een verlies aan van NLG 386.516,17,-, gevoegd bij dat van 1875, geeft een totaal van NLG 501.844,80,-, hetwelk verminderd wordt met NLG 115.479,78,- door de waarde van het thans overgeboekte reservefonds. In het verlies van zijn begrepen NLG 160.000,- afschrijving aandelen in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Door uitloting van obligaties aan schuld werd gedelgd NLG 129.000,-. De directeur had geen vrijheid gevonden al was het in strijd met de geest der statuten, om de sommen voor de afschrijving op het materiaal te besteden ter vermindering der verliescijfers. Door de uitbreiding der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland vermeerderen de werkzaamheden, aan haar beheer verbonden, hetgeen vooral door de verre afstand grote moeilijkheden oplevert. Dientengevolge is aan Z.K.H. Prins Hendrik en commissarissen der Maatschappij Zeeland verzocht, het bestuur aan anderen op te dragen, aan welke wens weldra gevolg zal worden gegeven.
Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van een commissaris, in plaats van de aftredende heer J. van Heukelom, die sedert de oprichting der maatschappij aan haar als commissaris verbonden, met het oog op zijn leeftijd, niet meer in aanmerking wenste te komen. Uit het voorgestelde drietal, bestaande uit de heren C. van der Oudermeulen te 's-Gravenhage, H. van Eeghen en A.R.J. Cramerus alhier werd na herstemming met laatstgenoemde de heer C. van der Oudermeulen gekozen.
Hierna besprak de voorzitter de reeds verleden jaar gedane vraag: wat te doen met de grote schepen, bestemd voor de vaart op Amerika? De directie en ook commissarissen achtten het niet wenselijk, die vaart thans reeds te openen. De uitvoer van landverhuizers heeft bijna geheel opgehouden en de hoge tarieven op de uitvoer der handelsartikelen is ook zeer schadelijk. Stil liggen is voor de schepen ook zeer nadelig, de kosten daaraan verbonden vrij aanzienlijk. Het zou kunnen gebeuren dat door een of andere maatschappij verzocht werd de schepen 1 à 2 jaren af te staan, en ofschoon directie en commissarissen het dan ook wenselijker vinden een onmiddellijk te verkrijgen winst aan te nemen, dan te wachten op en zich gebonden te houden aan vroeger gekoesterde illusies voor de vaart op Amerika, zo zouden zij gaarne vernemen of daartegen, alsook tegen eventuele verkoop, bezwaren gemaakt worden. Een der aandeelhouders meende dat de statuten de directie wel enigszins bonden, doch hij voor zich koesterde het volle vertrouwen in het beleid van het bestuur, zodat hij wenste de beantwoording dier vragen aan de inzichten van het bestuur over te laten. Geen der aanwezigen verklaarde zich daartegen.
Een der aandeelhouders richtte de vraag tot directie en commissarissen of de toelagen thans wel groot genoeg waren. Hij deed dit met het oog op de omstandigheid dat een grote verandering in de laatste tijd gekomen was in het college van commissarissen en de directie. Het aandeel uit de winst kon bij het grote geleden verlies niet uitgekeerd worden, ja men moest wachten totdat dit weer was opgewerkt. Voor de betrekking van directeur en commissaris wordt vooral tegenwoordig grote inspanning van krachten gevorderd en daarom zou hij, mocht werkelijk de toelage te gering zijn, voorstellen die te verhogen. De voorzitter vond het zeer loyaal dat, met het oog op de ongunstige balans, die vraag gedaan werd, doch èn directie èn commissarissen achtten het indienen van een dergelijk voorstel niet nodig, de toelage bevredigend en wilden de dagen van voorspoed op de thans bestaande voet afwachten. Hierna werd de vergadering gesloten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Van het kanaal van Suez is van 1 december 1875 tot 1 december 1876, gebruik gemaakt door 7584 schepen, metende 13.521.758 tonnen, als: Engelse 5.317 schepen, 9.550.431 tonen, Franse 561 schepen, 1.639.938 tonnen, Oostenrijks-Hongaarse 394 schepen, 580.604 tonnen, Nederlandse 222 schepen, 452.115 tonnen, Italiaanse 339 schepen, 381.443 tonnen, Spaanse 105 schepen, 188.056 tonnen, Duitse 143 schepen, 174.598 tonnen, Egyptische 130 schepen 114.174 tonnen, Turkse 143 schepen, 113.335 tonnen, Russische 62 schepen, 104.616 tonnen, Noorse 42 schepen, 67.620 tonnen, Deense 36 schepen 47.931 tonnen, Zweedse 25 schepen, 30.119 tonnen, Portugese 27 schepen, 28.649 tonnen, Amerikaanse 11 schepen, 19.310 tonnen, Belgische 9 schepen, 17.440 tonnen, andere 18 schepen, 11.419 tonnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Volgens een particulier bericht van Riga liggen daar ongeveer 700 schepen op lading te wachten. Er heerst daar groot gebrek aan werklieden, die zich gewoonlijk met het laden der schepen belasten. Het grootste deel van die mensen is ten gevolge van de Russisch-Turkse oorlog voor de krijgdienst opgeroepen. De gezagvoerders van bovenbedoelde schepen zijn nu verplicht met hun eigen equipage te laden, hetgeen zeer langzaam gaat, zodat men eerst over vijf à zes weken de houtslepers kan verwachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Onder het opschrift: “Lichter risico St. Petersburg-Croonstad”, deelt de Zeepost het volgende mede:
Van een geachte zijde wordt ons medegedeeld, dat de uitvoer van granen van St. Petersburg-Croonstad naar de Noord- en Oostzeehavens dit jaar buitengewoon belangrijk zal zijn, zodat de daarvoor benodigde lichters vermoedelijk met nog minder zorg dat tot heden het geval was zullen worden gekozen, beladen en geëxpediëerd. Het kan niet anders of een menigte geheel ongeschikte vaartuigen zullen voor het goederentransport van de boven-Newa en Croonstad naar St. Petersburg gebezigd worden en assuradeuren zullen derhalve wel doen met een scherp toezicht te laten uitoefenen op de geschiktheid en belading der lichters, ten einde zich zodoende te vrijwaren tegen risico’s, die noodwendig verliezen na zich zullen slepen. Opgaaf van de namen of nummer der lichters, zomede van de stoom- of zeilschepen, waarvoor de lading bestemd is, moet vóór het vertrek der lichters geschieden; op die wijze alléén toch zal het uit te maken zijn of een gezonken vaartuig al of niet tot het aangenomen risico behoort.


Datum: 01 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 30 mei. Het stoomschip HILDA, van hier naar Middlesbro, is op de hoogte van Blaauwhoef in aanvaring geweest met het stoomschip WATERGEUS. Eerstgemelde heeft schade aan de boeg; laatstgenoemd is op strand gezet; de hoegrootheid der schade is nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Met het gepantserd riviervaartuig ISALA, gebouwd aan de fabriek der Maatschappij De Atlas, werd heden een proeftocht op de Amstel gedaan.
Dat dit vreemdsoortig oorlogsschip, door de grachten van Amsterdam stomende, een menigte toeschouwers trok, behoeft wel niet gezegd te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, per telegram Madera, d. d. 28 mei. Het Nederlandse schip MARGARETHA is alhier met verlies van voorbramsteng, kluifhout, boten, verschansing, stutten en reling binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 26 mei. De schepen GEERTINA, kapt. De Grooth, en VOLHARDING, kapt. Swart, zijn hier bevracht naar Fernambuck tot 40 schillingen met 5% per ton.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop wordt aangeboden het 1e klasse Nederlandse barkschip BASTIAAN POT, geclassificeerd 3.3.L.1.1 tot 1880, groot 746 tonnen, liggende ter rede van Batavia.
Informatiën bij de agenten J. Daendels & Co. (opm: de verkoop is niet doorgegaan. De BASTIAAN POT, kapt. Mulder, is op 2 juli 1877 van de rede van Batavia naar Cheribon vertrokken)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juni. De heer De Ridder, commandant van het stoomschip CONRAD der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, is, blijkens gisteren ontvangen telegrafisch bericht, bij aankomst in Nederland uit de dienst der maatschappij ontslagen. (opm: zie JB 020677)


Datum: 02 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 mei. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hoffman, met steenkolen van Newcastle naar Atchin vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 juni. In de Noorderhaaks is een onbekend vaartuig gestrand. De sleepboot is met de reddingsboot derwaarts vertrokken. Heden avond ten 10 ure was er nog niets naders van bekend. Het is stormweer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ystad, 25 mei. Ongeveer 1½ mijl beoosten Brantevick is 23 dezer door vissers gevonden een gekenterd vaartuig, met hout beladen en in 13 vadem water met de tuigage aan de grond vastgeraakt. Op de spiegel stond Schiedam. Verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen in het notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam op vrijdag 1 juni:
Het tjalkschip MARIA ANNA, groot 75 ton voor NLG 2.700,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Brikschip WILLEM JACOBUS. De vergadering van aandeelhouders in bovengenoemd schip, zal plaats hebben op dinsdag 5 juni aanstaande, te 3 uur n. m. ten kantore van de notaris C. van den Bergh, Rokin bij de Langebrugsteeg alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het te Port Elizabeth met verlies van voorbramsteng, kluifhout, boten, verschansing, stutten en reling binnengelopen Nederlandse schip MARGARETHA is vermoedelijk de MARGARETHA, kapt. Reeper, vroeger bevaren door kapt. J.E. de Grooth, van Rio Janeiro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhavn, 31 mei. De Nederlandse kof KLASINA, kapt. De Jonge, is gisteren avond gesleept door een stoomboot in de haven gekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. In het telegrafisch bericht, waarvan wij gisteren melding maakten, staat alleen te lezen: new captain Conrad Adriani, dat is dus, dat de heer Adriani, die 1e officier is bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de heer De Ridder als commandant van de CONRAD vervangt, waaruit echter nog volstrekt niet volgt, dat de heer De Ridder ontslagen is. Integendeel is het niet geheel onwaarschijnlijk, dat de heer De Ridder tot commandant is aangesteld van een andere boot, die bijvoorbeeld op China vaart, daar zijn uitstekende hoedanigheden als zeeman bijzonder, ook door de Maatschappij Nederland, worden op prijs gesteld. Wij haasten ons deze rectificatie van ons bericht van gisteren te plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Bureau Veritas te Parijs heeft thans zijn algemeen rapport over de koopvaardijvloten der
aarde in het jaar 1876 publiek gemaakt.
De gezamenlijke vloten bestaan volgens dat rapport uit 5.771 stoomschepen met een bruto inhoud van 5.685.342 ton (netto 3.748.529 ton) en 57.920 zeilschepen, vertegenwoordigende een inhoud van 15.019.213 ton. In deze cijfers zijn alleen ter zee varende koopvaardijschepen begrepen.
De zeilschepen zijn verdeeld als volgt: Groot-Brittannië 20.256 schepen, metende 5.807.375 ton; Verenigde Staten 7.288 schepen, met 2.390.521 ton; Noorwegen 4.749 schepen, met 1.410.903 ton; Italië 4.601 schepen, met 1.292.076 ton; Duitsland 3.456 schepen, met 375.995 ton; Frankrijk 3.858 schepen, met 725.043 ton; Spanje 2.915 schepen, met 557.320 ton; Griekenland 2.121 schepen, met 426.905 ton; Nederland 1.143 schepen, met 399.903 ton, tegen 2.000 schepen, met 500.000 ton in 1860; Zweden 2.121 schepen, met 399.128 ton; Rusland 1.785 schepen, met 391.958 ton; Oostenrijk 983 schepen, met 338.648 ton; Denemarken 1.348 schepen, met 188.958 ton; Portugal 456 schepen, met 107.016 ton; Zuid-Amerika 273 schepen, met 59.458 ton; Centraal-Amerika 153 schepen, met 59.944 ton; Turkije 305 schepen, met 48.209 ton; België 55 schepen, met 23.344 ton; Azië 42 schepen, met 16.019 ton; Afrika/Liberia 3 schepen, met 454 ton.


Datum: 03 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Samarang direct ligt te Rotterdam in lading het Nederlands klipperfregatschip DORDRECHT II, kapt. C. J. Rotgans, uitmuntend ingericht voor passagiers.
Adres bij de cargadoors D. Schotman Dzn., Dordrecht, en Ch. Cornelder & Zonen, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Amsterdam, 2 juni. Het Nederlandse clipperfregatschip INDIA PACKET, groot 758 ton, gebouwd in 1861, 7 mei ll. in publieke veiling opgehouden, is uit de hand verkocht aan de heer D. Held.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Volgens brief van kapt. Klasen, voerende het Nederlandse schip KERSBERGEN, van hier naar Soerabaya, bevond hij zich 31 mei op de hoogte van de Singels met ZO. wind. Het schip voldeed in alle opzichten en bleek een uitmuntend zeeschip te zijn.


Datum: 04 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shoreham, 2 juni. Het schip AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerdt, van Bilbao naar Dordrecht, zeer lek zijnde, heeft bij het naar binnenlopen op de baar gestoten, is achter de oostpier gedreven en zit bij laag water droog. Men is bezig de tuigage te bergen en indien het weder bedaart hoopt men het schip af te brengen. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJstad, 29 mei. Het gekenterde vaartuig met de naam Schiedam op de spiegel, door vissers bij Branterick gevonden is gebleken te zijn de AMICITIA, van Schiedam, en door bergers te Kopenhagen binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 1 juni. Gisteren is van de werf der firma A. van Linge Ez. te water gelaten het tjalkschip TRITON, groot 120 tonnen, zullende bevaren worden door schipper K. Kuil van Gasselternijveen, en van de werf van de heer L.M. Mulder het tjalkschip JOHANNA, groot 80 tonnen, zullende bevaren worden door P. Vogel, van Zevenbergen.


Datum: 05 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats Courant van 5 dezer bevat de akte van oprichting der naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, onder de naam van Rijn Kabel-Sleepvaartmaatschappij.
Het doel der maatschappij is het langs een kabel, door middel van een of meer toueurs, slepen van alle soorten van schepen, vaartuigen, vlotten enz. tussen Rotterdam en de Pruisische grenzen en verder daar waar de maatschappij lijnen mocht aanleggen of in exploitatie nemen. Alles wat, naar het oordeel van commissarissen en directeuren, direct of indirect hiermede in verband staat behoort eveneens tot de werkkring der maatschappij. Zij wordt aangegaan voor de tijd van vijftig jaren en twee maanden.
Het kapitaal wordt bepaald op NLG 800.000,-, verdeeld in 4.000 aandelen, ieder groot NLG 200,-.
Bij besluit van de algemene vergadering kan, behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging en op voordracht van directie en commissarissen, worden overgegaan tot het vergroten van het maatschappelijk kapitaal.
De maatschappij wordt bestuurd door hoogstens twee directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, uit minstens drie leden bestaande.
Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer John Lion ingenieur te Berlijn, tot commissarissen de heren Mr. M. Mees, A.J.F. Burger en D.Th. Ruys.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Van Moerkerken, de 2de juni behouden te Newcastle upon Tyne aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 juni (per telegram.) Het stoomschip SHERBRO zal trachten het op Texel gestrande stoomschip ICELAND, van Liverpool naar Hamburg bestemd, te lichten.
Het stoomschip SHERBRO heden naar het gestrande stoomschip ICELAND vertrokken, is teruggekomen met het bericht de genoemde boot gebroken is.

NRC 050677
Op de rede te Amsterdam ligt ten anker het Engelse stoomschip SHERBO, laatst komend van Dover. Dit stoomschip heeft allerlei stoomduikerpompen en andere toestellen aan boord om gestrande en gezonken schepen te lichten. Men zal daarmede beproeven, het achter Texel gestrande en gezonken stoomschip ICELAND boven water en vlot te krijgen. Nu onlangs is door de werktuigkundige aan boord van bedoeld stoomschip bij een der havens aan de Middellandse Zee een zeer groot stoomschip op een zeer belangrijke diepte gelicht en vlot gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 juni. Het Nederlandse schip AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Bilbao naar Dordrecht, bij Shoreham gestrand, is met assistentie zwaar lek afgebracht; het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij. Opening der dienst op donderdag de 14e juni 1877.
De stoomboot HUNZE I zal op die dag voor het eerst van Rotterdam, de HUNZE II van Groningen vertrekken, en verder geregeld des donderdags door een stoomboot in de dienst worden voorzien.
Goederen, bestemd voor die stoomboten, worden aangenomen tot en met woensdag 7 uur. Goederen van Groningen naar Amsterdam bestemd, zullen bij voldoende ruimte worden vervoerd tegen een vracht berekend naar 15% beneden het Rotterdammer tarief.
Verder zal in de dienst worden voorzien door drie beurtschepen, waarmede vrachtgoederen tegen verlaagd tarief worden vervoerd en welke vertrekken, zodra ze volle lading hebben. Ligplaats Noorderhaven.
Nadere inlichtingen verstrekt de directeur, de heer H. Huisinga, Noorderhaven.
Het Bestuur.


Datum: 06 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Het Nederlandse schip ARY SCHEFFER, kapt. Vliedorp, vertrok 31 mei ten 10½ ure des voormiddags uit het Oosterdok door het Noordzeekanaal naar IJmuiden, ging direct naar zee, arriveerde 2 dezer ten 5½ ure voormiddags te North Shields en heeft de reis van hier tot laatstgenoemde plaats alzo in 43 uren volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 juni. De stoomboot SHERBRO is op de rede terug. De gestrande stoomboot ICELAND kan niet gelicht worden, dewijl het schip vol zand zit en geheel doorgebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fallmouth, 4 juni. De BERENDINA, kapt. Riks, van Bordeaux naar Rosario, is alhier met verlies van verschansing, stutten enz. binnengelopen. Het schip heeft enige lekkage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shoreham, 3 juni. Het schip AGATHA CATHARINA, kapt. de Weerdt, van Bilbao naar Dordrecht, gisterenochtend alhier gestrand, is met behulp van loodsen en een sleepboot af- en in de haven gebracht, en daar het schip lek was op de bank gezet. Kapt. Blamfield, voerende de kotter GUIDE, van Jersey, meldt dat hij voornoemd schip de 1e praaide en door de kapitein verzocht werd om die nacht bij hem te blijven, doch door de storm en hoge zee was het onmogelijk aan boord te komen. De volgende ochtend, het weder enigzins bedaarder zijnde, gelukte het met grote moeite de boot te water te laten en twee man daar aan boord te zenden tot assistentie bij de pompen om het schip naar Shoreham te brengen, doch daar het water reeds te veel gevallen was, geraakte het schip achter de Oostpier aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, In het notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam. Dinsdag 5 juni:
- een salonraderboot genaamd BESCHAVING, trekgeld NLG 8.600,-.
- een schroefstoomboot genaamd VOORUITGANG, trekgeld NLG 8.900,-.
- een raderstoomboot genaamd TEMPORAIR, trekgeld NLG 2.000,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 juni. De tjalk GERRITDINA WOORTMAN, kapt. Doornbos, van Amsterdam naar Meldorf bestemd, is hier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 5 juni. Scheepsvrachten. Voor Londen of de Oostkust werd heden gedaan tegen Sh.12/6 per 10 quarters, en voor de voorhavens van Frankrijk, van Duinkerken tot en met Caen, tegen Ffrs 17 per 30 hectoliter haver, beide met gratificatie en om in de Noorderhaven te laden.


Datum: 07 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Afslag van de stoomboten BESCHAVING, VOORUITGANG EN TEMPORAIR, op de 5de dezer geveild, op dinsdag de 12de juni 1877, des middags ten 12 ure, in het notarishuis te Rotterdam.
Reepmaker en Maronier, notarissen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 juni. Het schip MATHILDA GEERTRUIDA, kapt. Hoffman, van Bordeaux naar Ballinacarra met tarwe, is alhier binnengelopen met gescheurd grootzeil en marszeil, en onklare zijpompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 4 juni. De Nederlandse schoener HELENA FLORENTINA, kapt. Roozenbeek, ligt alhier op orders te wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 4 mei. De schoener MARGARETHA, kapt. Rieper, 30 april alhier van Rio Janeiro aangekomen, heeft zwaar stormweder uit het NW en WNW doorgestaan, waardoor de kluiverboom en voorbramsteng verloren werd en door de hoge zee de boten en verschansing wegsloeg. Het schip is dicht gebleven en zal gerepareerd worden.


Datum: 08 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het kantoor der Stoom-Sleepvaart-Reederij Slikkerveer, firma Smit & Co., is verplaatst naar het Haringvliet Z.Z., no. 102, hoek Oosterkade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 1 mei. Er zijn gelden aangevraagd als bodemerij op de lading van het afgekeurde schip JEDO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gallipoli, 30 mei. Het stoomschip CALYPSO, van Corfu met stukgoed op hier bestemd, geraakte 26 mei op de Ugenta reven bij kaap Santa Maria de Leuca aan de grond. Het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. De Jonge, dat daar passeerde, maakte akkoord voor GBP 260,- om een gedeelte der lading van de CALYPSO over te nemen en herwaarts te brengen. Een ander schip, de JULIANA, werd insgelijks aangenomen, en nadat 40 ton rovero-hout en andere lading uitgelost en 90 ton scheepskolen overboord geworpen waren, kwam het stoomschip vlot en alhier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heren James Howden & Co. te Glasgow vervaardigen een nieuw soort schroefsleepboten, die om verschillende redenen boven de tot nog toe gebruikte rader- of schroefboten uitmunten. Deze boten hebben twee schroeven van grote afmeting, één aan de voor en één aan de achtersteven, welke alleen in verband met een nieuwe en doelmatige vorm van de romp kunnen worden aangewend, daar zij veel groter zijn dan die, welke in de achtersteven van de gewone schroefbouten met dezelfde waterverplaatsing worden gebruikt. Het doel van deze constructie is, twee van elkander gescheiden waterkolommen te kunnen bewerken, waardoor met dezelfde stoomkracht de dubbele trekkracht van gewone boten wordt verkregen. Zij zijn ook bijzonder doelmatig bij onstuimige zee en dus tot berging van schepen, omdat altijd één der schroeven onder water blijft. In deze stoomsleper zijn uitstekende compound machines met veranderlijke expansie geplaatst, die zeer voordelig zijn in 't kolenverbruik. De boten kunnen dus grote afstanden slepen, zonder opnieuw kolen in te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 6 juni. Het Nederlandse schip GRIETJE, kapt. J.R. Lukkien, van Newcastle met een lading steenkolen naar St. Petersburg bestemd, heeft bij Dagø gestoten en is in diep water gezonken. Het volk is gered en alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse brikschip DAISY, groot 210 register tons, gebouwd in 1868, gekoperd en kopervast; nadere informatie geven de cargadoors P. Varkevisser & Zonen, Rotterdam.


Datum: 09 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calmar, 2 juni. Het in de herfst van verleden jaar op de Oostkust van Øland gestrande en later verkochte Nederlandse kofschip EFEMIA, is afgebracht en met assistentie van een bergingsstoomboot in de haven gekomen.
(opm: zie PGC 090677 en PGC 251176)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 juni. Het Nederlandse schip ZEEPAARD, kapt. Esbra, van Riga naar Amsterdam, zit aan de grond. Een bergingsstoomboot, lichter en volk is voor NLG 2.400,- aangenomen om te trachten het schip vlot te krijgen en door de duikers te laten onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. De kosten van reparatie van het schip LOUIS AUGUST CONSTANTIN, worden geschat op minstens GBP 5.000,-

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het doel der reis van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse CURAÇAO, zoals dezer dagen officieel werd bericht, van Oost-Indië naar de Kaap vertrokken, is, naar wij vernemen, om daar het oefeningseskader te ontmoeten en van equipage te verwisselen.
Men zegt, dat het eskader in 't najaar te Amsterdam zou binnenvallen en dan tot een nieuwe bestemming zal worden gereed gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 1 mei. De op de Bril bij Macassar gestrande Duitse schoener is van het rif af- en in de haven van Macassar gebracht. Het schip heeft niet veel geleden, doch de masten zijn er niet meer in.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Brikschip WILLEM JACOBUS. Al degenen die iets van dit schip te vorderen hebben worden verzocht daarvan onmiddellijk opgave te doen aan de heer W. J. Langeveld Jr., cargadoors, Binnenkant no. 49 alhier. Ook diegene, welke reeds vroeger hun rekening ingezonden hebben, worden verzocht een duplicaat in te leveren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr.Ms. stoomschip SAMARANG, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse D.J. Weys, de 6e dezer te Batavia aangekomen. Aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 2 juni. Scheepsvrachten. De vorige week kwamen de volgende bevrachtingen tot stand: naar Lübeck en Norrköping werd gedaan tot 25 mark met 2.500 kilo rogge, naar Bremen en Oldenburg tot 28 à 30 mark, Vegesack 26 mark per 2.150 kilo rogge, naar Stolpemünde 15 à 15½ mark, Stettin 16 mark per 2.250 kilo rogge, naar de Oostkust van Schotland Sh.16/- à Sh.17/6 per ton beenderen, naar Sunderland Sh.30/- per ton hennep. Heden zijn zeilschepen naar Groot-Brittannië en Ierland iets meer gevraagd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calmar, 2 juni. De in de vorige herfst bij Norra Sandby, aan de Oostkust van Øland, gestrande en later verkochte Nederlandse kof EFEMIA, is weder afgebracht en gisteren door een bergingsstoomboot hier binnengebracht. (opm: zie PGC 251176)


Datum: 10 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de directie van de sleepstoombootdienst L. Smit & Co., directeur de heer Murk Lels te Alblasserdam, is dezer dagen in een van hun sleepboten, de ZEELAND, een centrifugaalpomp met machine en toebehoren geplaatst, die van groot nut belooft te zijn voor gezonken en gestrande schepen. Reeds vroeger zijn grote schepen voor deze stad en elders, die gezonken waren, door middel van centrifugaalpompen bovengebracht. Doch men moest de machine, die de pomp moet drijven, en de pomp zelve op het gezonken of gestrande schip plaatsen, wat door het grote gewicht, vooral van de locomobiel, uiterst moeilijk en gevaarlijk is; terwijl men in sommige gevallen, wanneer bijvoorbeeld het schip zwaar overlag of er geen voldoende plaatsing voor de locomobiel aanwezig was, tot andere minder geschikte middelen zijne toevlucht moest nemen. Nu echter zijn al deze moeilijkheden uit de weg geruimd, dewijl men bij de inrichting der pomp op de sleepboot ZEELAND niets anders te doen heeft dan de buis, die gedeeltelijk van gutta-percha is, in het schip te brengen, waarna men onmiddellijk met pompen een aanvang kan maken.
Heden werden voor deze stad in tegenwoordigheid van verschillende deskundigen en belangstellenden proeven met deze pomp genomen, en wel op de volgende wijze:
Langs de zijde van de ZEELAND werd een ijzeren pont gelegd, lang 12,8 meter, breed 4,10 meter en hol 1,05 meter; in de boezem waren zes gaten gemaakt, ieder van 10 centimeter middellijn, die met lange houten proppen zodanig waren gesloten dat ze er gemakkelijk uitgenomen en ingebracht konden worden; toen alles gereed was, werden de proppen er uitgenomen tot de pont volgelopen was, en er toen weder ingebracht; daarop werd er de pompbuis, die een middellijk van 25,4 centimeter of 10 Engelse duim heeft, ingelegd en de machine in beweging gebracht. Binnen 5 minuten gaf de pomp water en in één minuut werd 36 centimeter water uitgepompt, zijnde alzo 18,3 kubieke el; men kon niet langer pompen, dewijl anders het ondereinde der buis boven water zoude komen. Andermaal werd de pomp gevuld en nu liet men al de zes gaten, tezamen een oppervlakte van 4,71 vierkante palmen uitmakende, geheel open. Daarop werd de pomp in beweging gebracht en, niettegenstaande deze openingen, in een minuut 16 centimeter van de oppervlakte afgepompt, of wat hetzelfde is: de oppervlakte water in de pont daalde, in weerwil van de zes openingen, 16 centimeter.
Bij een andere proef liet men de pont zover vollopen, vóór men de proppen er inbracht, dat het water reeds van achteren over de boorden stroomde; doch binnen een minuut sloeg de pomp lens, en toen men de proppen er niet inbracht, in een en driekwart minuut.
Al deze goed geslaagde proeven gaven aan ieder der aanwezigen de overtuiging, dat het gehele toestel uitmuntend werkt en volkomen bij voorkomende gelegenheid aan het doel zal beantwoorden.
Volgens nadere opgave is de machine, die de pomp drijft, circa 12 paardenkrachten sterk, zij wordt door stoom uit de gewone ketels der boot gevoerd. De gehele inrichting staat onder het dek in het achterschip der boot, terwijl het uitgepompte water door middel van een ijzeren buis, in de zijde van de boot aangebracht, wordt afgevoerd.
De directie van de sleepstoombootdienst L. Smit & Co. heeft door het maken van deze pomp de dank verdiend van allen, die belang bij de scheepvaart hebben, maar vooral van de reders en assuradeuren, omdat daardoor menige kostbare bodem zal behouden blijven, die anders wellicht zou verloren gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 4 juni. Heden is van de werf De Hoop van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd LEOPOLD EN MARIANNE, groot 275 last, voor rekening van de heer L. Zenz te Millingen. Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd van twee ijzeren zeilvaartuigen, ieder groot 60 last, voor rekening van de heren D. de Mos en J. Buijs, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Volgens brief van kapt. Hoekstra, voerende het Nederlandse schip PRESIDENT TRAKRANEN, van Tjilatjap herwaarts, was hij genoodzaakt 15 mei wegens ziekte onder het volk te St. Helena binnen te lopen. Nadat op advies van de geneesheer 7 man in het hospitaal waren verpleegd, heeft hij, na 3 man aangemonsterd te hebben, 19 mei de reis voortgezet. Een man is achtergebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 11 mei. De alhier met schade binnengekomen schoener MARGARETHA, kapt. Pieper, is begonnen de lading te lossen. Met de reparatie is nog geen begin gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cette, 2 juni. Het schip IDA, alhier aangekomen, heeft 4.295 kilo pik overboord moeten werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 23 mei. Het barkschip CARMELITA, van Ponce naar Falmouth voor order, is hier met verlies van grote en bezaansmast binnengelopen. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calmar, 2 juni. Het Nederlandse schip EFEMIA, kapt. W. B. Top, van Riga naar Antwerpen, op Øland gestrand, en vol water gelopen, is weder afgebracht en gisteren door een stoomboot alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 juni. Het Nederlandse schip ZEEPAARD, kapt. T. T. Esbra, van Riga naar Amsterdam, aan de grond geraakt, is met assistentie weder vlot geworden. De kiel is licht beschadigd en het roer moet gelicht worden om de daaraan geledene schade aan de wal te herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen dag en plaats te Leeuwarden zal publiek worden verkocht een kofschip, genaamde DE JONGE ELISABETH, groot 71 ton, met complete inventaris, gevaren hebbende in de beurt van Leeuwarden op Rotterdam v.v., en ter bezichtiging liggende in de stadsgracht aan de Oosterkade te Leeuwarden.


Datum: 11 juni 1877


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Het stoomschip STAD HAARLEM (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), kapt. De Boer, zal vermoedelijk tegen medio augustus van hier (opm: Batavia) via Marseille naar Nederland vertrekken. Passagiers 1e klasse betalen NLG 680,- per persoon. Voor passage gelieve men zich te wenden tot de agenten, J. Daendels & Co. te Batavia, Samarang en Soerabaija.


Datum: 12 juni 1877


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 8 juni. De gezagvoerder van de sleepboot HERCULES rapporteert 6 d