Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1830


Datum: 01 januari 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal op zaterdag den 16 januari 1830, des avonds te 6 uren, ten huize van E.D. Everts te Veendam, publiek verkopen het door den schipper Aaldrik Edzes Pot te Veendam tot dus verre bevaren kofschip, genaamd DE VROUW GEZINA, groot 63 tonnen met deszelfs opgoederen van masten, zeilen, ankers, touwen, boot, koksgereedschappen en verdere annexen, invoege thans in de Noorder Haven te Groningen is liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris residerende te Groningen, zal op maandag den 4 januari 1830, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een wel bevaren koftjalk DE VROUW JACOBA genaamd, groot pl.min. 130 tonnen, gevoerd door kapt. Jan Jans Rink, liggende thans in de Noorder Haven te Groningen, met zeil en treil, ankers, touwen en verdere opgoederen, volgens inventaris, om binnen 14 dagen na de dag van verkoop te aanvaarden. Hetzelve schip en opgoederen kunnen een week bevorens en op de verkoopdag bezien worden, des voormiddags van 10 tot 12 uren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, zal publiek aan de meestbiedenden presenteren te verkopen:
- 1/32 gedeelte in het kofschip, de HILTJE TROMP genaamd, gevoerd wordende door de kapitein Jan Daniels Zijlstra.
- 1/32 gedeelte in het kofschip, MINERVA, gevoerd wordende door de kapitein Jacob Daniels Zijlstra.
Wie gading maken, komen op woensdagen den 30 december 1829 bij de provisionele toewijzing, en den 13 januari 1830 bij de finale adjudicatie, telkens des namiddags ten 2 ure, ten huize van den kastelein Jan Tjeerds Nolles, te Woudsend, en kopen op conditiën alsdan voor te lezen, inmiddels te vernemen bij de notaris voornoemd.


Datum: 02 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 januari. De 31e passato (opm: vorige maand), des avonds, arriveerde in de Maas een kof, volgens rapport kapt. Mulder, van Bergen, welke bij het Stenen Baken tegen de kant ligt. De 1e dezer, voor posttijd, is aldaar niets gepasseerd.
De 31e passato en 1e dezer, voor posttijd, is te Maassluis niets gepasseerd; mistig. De stroom drijft vol ijs.
Te Vlissingen zijn gearriveerd OROMASE, kapt. M.R. Rulofs, van Padang, en ELISABETH EN HARRIET, kapt. J. Judje, van Riga naar Antwerpen en DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. De (opm: Hanoverse) kof op de buitengronden van de Haaks vervallen en vroeger gemeld is de AMALIA, kapt. M.C. Warring, voerende een lading lijnzaad en tarwe, van Riga naar Emden; zijnde vol water en zal waarschijnlijk weg zijn; doch heeft schuiten bij zich om, zo mogelijk enige tuigage en bij stil weer een gedeelte der lading te bergen. Het volk is gered en op Texel aan de wal gekomen. (opm: zie RC van 291229)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Het schip AURORA, kapt. J.N. Stein, met ballast van Rotterdam naar Stralsund, is te Zicker, op Mönchgut (opm: Rügen), ingeijsd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Binnengekomen schepen te Amsterdam van 1817 tot en met 1829:
Jaren Schepen Jaren Schepen
1817 3.077 1824 1.729
1818 1.759 1825 1.606
1819 2.113 1826 1.887
1820 2.494 1827 1.982
1821 2.161 1828 2.132
1822 2.159 1829 1.975
1823 2.106
Het mindere aantal der dit jaar te Amsterdam binnengekomen schepen in vergelijking van 1828, is toe te schrijven aan de deze winter buitengewoon vroeg ingevallen vorst. Behalve een groot aantal schepen, welke uit Petersburg, de Oostzee, Hamburg, Bremen, enz. dit jaar alhier nog verwacht werden en die door de evengemelde omstandigheid in hun vertrek zijn verhinderd geworden, liggen er op dit ogenblik 73 schepen, voor deze stad gedestineerd, in Texel, behalve nog de schepen die in het Vlie zijn binnengekomen, waarvan ook een gedeelte voor deze plaats bestemd is.
Opgaaf van het getal der, in de loop van dit jaar, in de hiervolgende steden ingeklaarde schepen:
Te Rotterdam 1.333, waarvan 209 met ballast, 295 ten deels beladen en 829 beladen.
Te Dordrecht 211, alle beladen. Te Schiedam 219, alle beladen. Te Vlaardingen 49, alle beladen. Te Delfshaven 25, alle beladen. Te Brielle 6, waarvan 4 met ballast. Te Maassluis1, beladen. Totaal 1.835 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respective deelhebberen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, wordt kennis gegeven, dat door de heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebberen, daartoe volgens artikel 19 der statuten benoemd, de derde rekening, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunnen décharge getekend zijnde, van maandag de 4e dezer, gedurende veertien dagen, ter visie van alle leden zal liggen, ten kantore der heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven, alhier.
Dordrecht, 1 januari 1830.


Datum: 05 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 januari. Schepen die sedert de 1e januari tot de 31e december 1829 in de Maas en Goeree zijn ingekomen en uitgezeild, opgemaakt naar de authentieke zeetijding.
Dus 1764 ingekomen en 1826 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse Stromen zijn ingekomen en uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz., zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1828 ingekomen ……..2085. │ In 1828 uitgezeild ……..2097.
---1829 --------------- ……..1764. │ In 1829 uitgezeild ……..1826.
-------- │ ---------
Dus in 1829 minder ing. 321 │Dus in 1829 minder uitg. 271.
In het afgelopen jaar 1829 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 208 schepen, als 85 van Riga, 49 van Libau, 14 van Pernau en 60 van Arensburg, Reval, Archangel en andere steden, met welke, als ook met enkele van Brabant en andere oorden van ons koninkrijk, zijn aangebracht 24800 lasten granen, waaronder 15421 lasten rogge en 8626 lasten gerst; zijnde 55 schepen en 3268 lasten gerst; zijnde 55 schepen en 3269 lasten granen minder dan in 1828.
Gedurende het jaar 1829 zijn langs Maassluis, door het nieuwe zeegat, in zee gelopen 248 en binnengekomen 14 schepen, tezamen 262 koopvaardijschepen (behalve de haring- en visschepen), welke inhielden 14.965 tonnen koopwaren en 8.218 tonnen ballast; zijnde 113 Nederlandse, 83 Engelse, 17 Hannoverse, 16 Pruisische, 9 Mecklenburger, 6 Russische, 6 Deense, 3 Zweedse, 3 Oldenburgse, 3 Noorse, 1 Frans, 1 Rostocks en 1 Hamburgs.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Het (opm: Hanoverse) kofschip AMALIA, gevoerd bij schipper C.M. Warring, van Riga met lijnzaad naar Emden, in de vroege morgen van de 22e december op de Noorderhaaks gestrand, was in een volslagen zinkingsnood, toen het door de aldaar gevestigde reddingboot bereikt werd. Een gedeelte der equipage had zich pogen te helpen door de grote scheepsboot, doch door de verbolgen zee niet kunnende doorklieven, zich met de boot vastgebonden aan de vierde ton van het Noordergat, terwijl de kapitein en een ander gedeelte zich nog op het schip of de in de daarbij liggende kleine boot bevonden. De pogingen der stuurlieden van de reddingboot zijn, in weerwil der onstuimige zee en het drijfijs, met de beste uitslag bekroond en de gehele equipage, bestaande uit acht personen is gelukkig gered en behouden aan wal gekomen en heeft naardien ook de beide scheepsboten even als het schip onder de redding middelerwijl verbrijzeld zijn, haar leven, naast God, alleen daaraan te danken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 januari. Van Brielle wordt van de 2e dezer gemeld, dat de kof, de 31e passato (opm: 311229) gearriveerd, genaamd is DE VROUW JANTINA, kapt. J.H. Mulder, van Bergen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 30 december: brik TANGOANSING, kapt. Bandar, van Cheribon de 16e december, en schoener DIANA, kapt. C.S. Newman, van Pekalongan de 28e december.
De 1 januari: bark ALLIANCE, kapt. T.A. Laming, van Riouw de 27e december.
De 2 januari: Zr.Ms. fregat RUPEL, kapt.t.zee Tieman, hebbende aan boord Z.E de Gouverneur-Generaal Van den Bosch met familie en gevolg, van Texel de 24 juli, en een Amerikaans schip.
De 3 januari: Zr.Ms. brik DOURGA, luit.t.zee 1e kl. D.A.A. van Jordan, van het eiland Onrust.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 30 december: brik MERKUS, kapt. J. Rough, naar Timorkoepang met vier passagiers
De 31 december: Zr.Ms. brik DOURGA luit.t.zee 1e kl. Van Jordan, naar het eiland Onrust, brik SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, naar Antwerpen met vijf passagiers.
De 3 januari: schoener MOLUCCO, kapt. A. Hudson, naar Lassum.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 26 december: bark EXPERIMENT, kapt. J.F. Grum, van Soerabaija de 19e december; schoener STAR, kapt. B.T. Arratoon, met een passagier, van Batavia de 12e december.
De 28 december: schip JOHANNA MARIA WILHELMINA, kapt. J.C. Ross, van Batavia de 24 december.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 24 december: brik DE HOOP, kapt. F. Landow, naar Ternate over Soerabaija, en schoener ANNA GEERTRUIDA, kapt. A. Desperoux, naar Soerabaija.
Te Soerabaija aan gekomen schepen:
De 22 december: schoener SOERABAIJA, kapt. Abdul Samat, van Samarang de 17e december.
De 23 december: bark THEODORA, kapt. P.H. Koch, van Batavia de 20e december met vier passagiers.
De 26 december: brik ANNA HENRIETTE, kapt. J.H. Buiten, van Pontianak de 12e december; brik DE HOOP, kapt. F. Landow, van Samarang de 24 december met twee passagiers; schip SUMANAP, kapt. T.A. de Parme, van Samarang de 21e december, en de bark MARGARETHA, kapt. G. Ronse, van Passaroean de 21e december.
De 28 december: schip FATHOOR RACHMAN, kapt. F.H. Kool, van Samarang de 25e december, met Z.H. de sultan van Sumanap en zijn gevolg.
Van Soerabaija vertrokken schip: Zr.Ms. transportboot No. 4, stuurman J. van Soelen, koersstellende om de west.
(opm: waar schip vermeld wordt, wordt bedoeld een fregat, een aan de drie masten vierkant getuigd koopvaardijzeeschip. Dit geldt voor alle zeetijdingen uit de Javasche Courant)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen datum zal Mr. E. Dull, Appingedam, publiek verkopen een wel bezeild smakschip, genoemd DE VROUW ELISABETH, groot ongeveer 63 tonnen, zijnde dit jaar nieuw vertimmerd, liggende in het Damsterdiep, bij de molen, met al deszelfs opgoed, invoege hetzelve onlangs uit zee is aangekomen, en bevaren door de kapt. D. Duintjer, bij wie aan de molen de gegadigen zich ter bezichtiging kunnen vervoegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris te Groningen, is voornemens, op donderdag den 14 Januarij 1830, des avonds te 7 uren, ten huize van den kastelein Kleersnijder, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkoopen een bevaren smakschip, DE EENDRACHT genaamd, groot 89 tonnen, met al deszelfs opgoed en scheepsgereedschap-pen, invoege laatst uit zee is gekomen, en thans te Delfzijl achter de Wal is liggende, toebehorende aan de schippers Klaas en Jan Jacobs Dooijes, op conditiën, welke drie dagen bevorens, met het inventaris van het opgoed en scheepsgereedschappen, ten huize van verkoop en ten kantore van den notaris, ter lezing zullen liggen.


Datum: 06 januari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Lijst der binnengekomen en uitgezeilde schepen in de Maas en Goeree van 1814 tot en met 1829.
Jaren Binnengek. Uitgezeild Jaren Binnengek. Uitgezeild.
1814 1.284 1.308 1822 1.312 1.325
1815 1.603 1.569 1823 1.506 1,553
1816 1.466 1.585 1824 1.373 1.417
1817 1.731 1.771 1825 1.343 1.520
1818 1.558 1.586 1826 1.587 1.633
1819 1.197 1.241 1827 1.731 1.774
1820 1.324 1,410 1828 2.085 2.097
1821 1.216 1.260 1829 1.764 1.826
De vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz., langs de stromen zijn ingekomen of uitgezeild of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. binnenkwamen, zijn in deze opgaaf niet begrepen.


Datum: 07 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het bedrag der sedert primo januari tot ultimo december 1829 alhier uit zee aangekomen schepen beloopt in het geheel 2029, waaronder van Alexandrië 3, Alexandrië in Egypte 7, Archangel 17, Bahia 1, Baltimore 7, Batavia enz. 14, Berbice 3, Bordeaux 34, Boston 5, Bristol R.I. 1, Buenos-Ayres 2, Canton 2, Cette 10, Charleston 7, St. Cruz de Teneriffe 1, Curaҫao 2, Dantzig 158, Demerary 5, Drammen 159, Fernambuck 3, Genua 4, Georgetown 4, Havanna 7, St. Jago de Cuba 1, van de Kaap de Goede Hoop 1, Koningsbergen 224, Lissabon 15, Livorno 6, Londen 12, Malaga 2, Malta 1, Marseille 1, Matanzas 7, Memel 54, Mobile 1, New-Orleans 6, New-York 4, Petersburg 50, Philadelphia 2, Port-a-Port 3, Riga 82, Havannah 1, Smyrna 4, Suriname 50, St. Thomas 1, Triëst 4, Veracruz en Laguna 1 en Villa Nova 2.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, van Liverpool naar Antwerpen is de 26e december te Penzance lek binnengelopen en heeft de 29e december de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Te Antwerpen zijn gedurende het jaar 1829 aangekomen 993 schepen, als: van Alexandrië in Egypte 1, Alexandrië in Noord-Amerika 1, Archangel 2, Bergen 6, Bordeaux 35, Boston 6, Brazilië en Buenos-Ayres (diverse havens) 90, Bremen 14, Cette 8, Charleston 21, Cuba 52, Dantzig 28, St. Domingo 18, Engeland (diverse havens) 46, Frankrijk (diverse havens) 21, Gallipoli 3, Genua 3, Hamburg 14, Havre 18, Hull 20, Java en Sumatra 41, Koningsbergen 14, Lissabon 1, Liverpool 82, Londen 144, Malaga 7, Manilla 1, Marseille 10, Marseille 10, Mauritius 1, Memel 15, Messina 9, Monte-Video 3, Napels (diverse havens) 9, New Orleans 6, New York 34, Noorwegen 25, Oostzee (diverse havens) 50, St. Petersburg 19, Philadelphia 3, Porto 1, Portorico 1, Riga 56, Rostock 4, Rouaan 3, Salem 3, Savannah 1, Sevilla 6, Spaanse havens 7, Stockholm 5, Suriname 1, Terra-Nova 1, St. Thomas 1, Triëst 9, Valparaiso 1, Villa Nova 3, Virginy 1, Wisman 6 en Zante 2.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 januari. Heden arriveerde alhier het schip BATAVIA, kapt. M. Azon Jacometti, met passagiers en Zr.Ms. troepen, de 26e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 08 januari 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op Zaterdag den 9 Januarij 1830, des voormiddags te 11 uren, zal te Delfzijl, ten huize van Kastelein H.G. Roelfsema, publiek worden verkocht ongeveer 4 lasten rogge en 1 last graauwe erwten, alles als door zeewater beschadigd gelost uit het kofschip HILKE JANSSON, kapitein wijlen J.W. Overmeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Schaaff, te Stiens, zal, op zaterdag den 16 januari 1830, in de herberg de Bontekoe onder Jelsum, bij de beschrijving, en op vrijdag den 23 daaraanvolgende, bij den finale palmslag, presenteren te verkopen: de helft in een Snik of Beurtschip, varende van Jelsum op Leeuwarden en terug, met de gerechtigheid van het veer pro quota; den 12 mei 1830 te aanvaarden. Condities zijn te vernemen bij den notaris, en bij de eigenaar Jan Cornelis Visser, te Jelsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. A.J. Posthuma, bij de Put, te Leeuwarden, zal, op maandag den 18 dezer, des namiddags om 2 uren, bij de weduwe Vaas, in de Harlinger Kelder, alhier, ten overstaan van Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, veilen: Een Trekveer en Schip, met de gerechtigheid van stalling enz., varende van Harlingen op Dokkum en terug, bij den eigenaar S. Plat wordende bevaren, en bij den palmslag te aanvaarden.
(opm: LC 290130 meldt dat is geboden NLG 351.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 20 januari 1830, des namiddags ten 2 ure, bij de beschrijving, en des avond 6 ure, bij de eindelijke toewijzing, in het Heeren Logement van D. Minnema, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild en in 1829 zwaar vertimmerd pleitschip, genaamd HENDRIKA, lang over steven 24 ellen 79 duimen, wijd over het berghout 4 ellen 55 duimen, hol onder het zeilwerk 2 ellen 5 duimen, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde goederen, volgens gedrukte biljetten, en zodanig gevoerd bij schipper Egbert Sijgers Net, van Groningen. Nadere informatie te bekomen ten kantore van den heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.


Datum: 09 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam. 7 januari. Het schip MINERVA, kapt. H. Schwartz, van Amsterdam naar Hamburg, is de 18e december, na sedert enige dagen volslagen gebrek aan proviand gehad, een gedeelte der lading, bestaande in rollen tabak en haring, over boord geworpen en ankers, touwen en zeilen verloren te hebben, met 56 duimen water in het ruim en geheel op zijde liggende, door vissers bij Ringkjöbing binnengesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. In het afgelopen jaar 1829 zijn voor Vlissingen ter rede gekomen 1.063 schepen, te weten: 485 Nederlandse, 220 Engelse, 121 Amerikaanse, 50 Pruisische, 43 Noorse, 36 Hannoverse, 24 Zweedse, 23 Deense, 21 Franse, 7 Napolitaanse, 6 Russische, 6 Hamburgse, 6 Rostockse, 4 Mecklenburgse, 4 Lübeckse, 2 Sardinische, 2 Oldenburgse, 1 Oostenrijkse, 1 Bremer, 3 Spaanse en 1 van Buenos-Ayres.
Onder de hierboven gemelde schepen waren er 34 van Batavia, 22 van de Havannah, 60 uit onderscheidene havens van Amerika, 58 van Rio-Janeiro en Rio-Grande, 4 van Brazilië, 10 van Messina, 14 van Buenos-Ayres, 31 van New-York, 2 van Lissabon, 3 van Montevideo, 5 van Villa-Nova, 6 van Samarang, 4 van Salem, 10 van Matanzas, 187 uit de Oost Zee, 20 van St. Jago, 143 van Londen en 80 uit andere Engelse havens, 72 uit de bocht van Frankrijk, 8 van Cette, 20 uit de Middellandse Zee en de overige alle uit overzeese plaatsen. – In 1828 bedroeg het getal binnengekomen schepen 951 en dat der uitgezeilde 881.
Gedurende het jaar 1829 zijn te Dordrecht uit zee aangekomen 210 schepen, zijnde 18 minder dan in 1828; daaronder zijn 63 van Liverpool; 34 van Marennes; 58 uit Noorwegen, 14 uit Rusland, 7 van Newcastle, 9 van Cardiff, 13 uit Pruissen, 9 van Stockholm, 1 van Alicante, 1 van Kadix en 1 van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & C. en D. Alletrino.
Suriname. Het nieuw vertimmerd en gekoperd fregatschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruijl. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Suriname. Het tweedeks fregatschip DE AMSTEL, kapt. A. Fredrik Oosterloo. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SURINAME, kapt. Willem Landsaat. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jans Bart. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar vreemde havens:
Bayonne. Het Nederlands smakschip RENSINA, kapt. H.W. Smit. Adres bij Jan Corver& Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Berbice. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE WELVAART, kapt. Casparus Koert en het gekoperd hoekerschip DE NEDERLANDER, kapt. Cornelis Hofker. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Bilbao. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. C.P. Crook. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein. Adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip JOHANNA ELIZABETH, kapt. Kasper Harms Nagel. Adres bij J. van Ulphen.
Bremen. Het schip DE JONGE ANNE, kapt. R. Janssen. Adres bij Blikman & Co.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands schooner kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
Genua en Livorno. Het Nederlands schip ZEEMANS HOOP, kapt. W.C. Smith. Adres bij Van Olivier & Co.; D’Arnaud & Co; Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapfel.
Genua en Livorno. Het Nederlands schoener kofschip ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres bij C. de Grijs en Zonen en De Rooij & Ten Cate.
Hull. Het Nederlands schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort. Adres bij Gemmening & Penning.
Lissabon. Het Nederlands schip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij J. van Ulphen.
Lissabon. De Nederlandse kof CORNELIA HENDRIK TROMP, kapt. C.H. Schreuder. Adres bij Jan Daniels & Z. & Arbman en Coopman & De Wit & Lenaerts.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee. Adres bij Coopman & De Wit & Lenaerts.
Marseille. De Nederlandse kof JEREMIAS, kapt. Luitje Sybes. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en C. de Grijs en Zonen.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JONGE CORNELIA (opm: JONGE CORNELIS), kapt. H.T. van Slooten. Adres bij J. van Ulphen.
Marseille. De Nederlandse kof JOHANNA DE VRIES, kapt. J.C. de Vries. Adres bij C. de Grijs & Z. en Jan Daniels & Zn. & Arbman.
Maltha en Alexandria. De nieuw gebouwde en met zink beslagen Nederlandse kof DE JONGE GERBRAND., kapt. R.C. Jaski. Adres bij Jan Corver & C.
St. Thomas en Curaçao. Het tweedeks gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn. Adres bij Altena & Co.; Hoyman & Schuurman; De Vries & Co. en D. Aletrino.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. In het afgelopen jaar 1829 zijn aan deze stad uit zee aangekomen 210 schepen, 18 minder dan in 1828. Van dezelve kwamen er 63 van Liverpool met ruw zout; 34 van Marennes met ruw zout; 39 uit Noorwegen met stokvis en traan; 29 uit Noorwegen met hout; 14 uit Rusland met granen; 7 van Newcastle met kolen en slijpstenen; 9 van Cardiff met ijzer en blik; 13 uit Pruisen met koolzaad; 9 van Stockholm met teer en pek; 1 van Alicante met zout; 1 van Cadix met zout en 1 van Batavia met koffij.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken, 6 januari. MATHILDA (opm: bark) , kapt. G.A. Klimp, naar Antwerpen.


Datum: 12 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. In het vorig jaar zijn te Hamburg uit zee aangekomen 2.089 schepen, waaronder 4 uit de Oostindiën; 92 uit de Westindiën; 1 van de Kaap de Goede Hoop; 101 uit Brazilie; 11 uit Columbia; 43 uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika; 7 van de Azorische en Canarische eilanden; 91 uit de Middellandse Zee; 16 uit Spanje; 17 uit Portugal; 106 uit Frankrijk; 809 uit Engeland; 17 uit Portugal; 106 uit Frankrijk; 809 uit Engeland, waaronder begrepen zijn vele kleine vaartuigen met cement en in ballast aangekomen, alsmede de stoom-paketboten, die 61 reizen hebben gemaakt; 11 uit Archangel; 61 uit Zweden en Noorwegen; 112 uit de Oost Zee. 85 uit Denemarken en kustvaarders; 394 uit Holland, Oost-Vriesland enz., waarbij behoren de Nederlandse stoomboten, welke 31 reizen hebben gemaakt. Van Hamburg zijn in het laatste jaar uitgezeild 1.922 schepen.
Te Bremen zijn in het afgelopen jaar 881 schepen uit zee aangekomen en dus 199 minder dan in 1828. Hieronder waren er 66 uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika; 45 uit de Westindiën; 14 uit Zuid-Amerika; 110 uit Groot-Brittanje; 37 uit Frankrijk; 80 uit Rusland; 15 uit Zweden; 11 uit Noorwegen; 66 uit Denemarken en Holstein; 41 uit Pruissen; 11 uit Lubeck; 78 uit Hamburg; 131 uit Hannoverse havens; 99 uit Oldenburg; 64 uit de Nederlanden enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. Te Vlissingen is gearriveerd het schip (opm: gaffelschip) CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, van Leith naar Antwerpen bestemd, zijnde wegens het aanhoudend vriezend weer in de haven gehaald.
Volgens de Lloyds List van de 5e dezer is MARIA, kapt. Admiraal, van Rotterdam en Whitstable naar Batavia, Margate Roads voorbij gezeild en te Falmouth is gearriveerd HOOP, kapt. Meijer van Batavia, zijnde de 30e augustus gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het bericht aangaande het schip DE VROUW GERBERDINA, kapt. E.P. Drent, van Dantzig naar Amsterdam, is, volgens brief van Vlissingen van de 6e dezer, na deswege gedaan onderzoek, gebleken ongegrond te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, van Riga naar Schiedam, is, volgens brief van Christiaansand van de 15 december, met averij aldaar binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip C.D. WILHELMINA, kapt. H. Lught, van Riga naar Antwerpen, is vóór de 8e, wegens tegenwind, te Arensdahl binnengelopen.
Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, van Antwerpen naar Rostock, is de 10e december, wegens tegenwind, te Newvlughavn (opm: welicht is bedoeld: Nevlunghavn) binnengelopen.
De schepen BERTHA, kapt. J. Schurdt, van Amsterdam naar Koningsbergen en EDUARD, kapt. W. Anderson, van Dordrecht naar Libau, zijn de 24e en het schip DE SCHWAN, kapt. J.C. Giese, van Amsterdam naar Stettin, die 25e december, wegens ijs, te Elseneur in de haven gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 januari. De 8e dezer arriveerde alhier het schip VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, met een passagier en Zr.Ms. troepen, de 30e september vertrokken van Antwerpen, en heden arriveerde alhier de brik NEERLANDS KROONPRINCES, kapt. M.H. Heijns, de 1e oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuiteschip, lang 15 ellen 9 palmen, wijd 3 ellen 5 palmen en 5 duimen, hol naar rato; te bevragen bij de scheepstimmerbaas J.N. Bakker, te Sloten. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.J. Huber, notaris te Sneek, zal, op maandagen den 25 januari en den 8 februari 1830, bij de provisionele en finale adjudicatie, telkens des namiddags ten 3 ure, ten huize van Trijntje Aukes de Boer, kasteleinse te IJlst, publiek verkopen: Een hecht en sterk Beurtschip, de JONGE UILTJE genaamd, lang zijnde zestien ellen vier palmen zeven duimen en twee strepen, wijd vier ellen vier palmen en twee strepen, en hol een el zeven palmen en vier strepen, varende van IJlst op Amsterdam vice versa, thans gelegen aan de Beurtmans Kaai te IJlst, met de daarbij zijnde en gebruikt wordende Scheepsgoederen, ingevolge inventaris inmiddels ter visie liggende ten kantore van genoemde notaris, benevens het octrooi om te varen van IJlst op Amsterdam vice versa; alles in eigendom behorende en gebruikt wordende door Uiltje Pieters van der Veer, beurtschipper te IJlst.
Het bovenstaande is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. De 9e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis PIET HEIN, kapt. W. Thurnbull, naar St. Thomas; er drijft veel ijs op de stroom.
DC 120133
Te Ostende zijn in 1832 binnengekomen 965, en uitgezeild 899 zeeschepen. In vroegere jaren, voor de laatste revolutie, bedroeg aldaar het getal der in- en uitgaande zeeschepen niet veel meer dan een derde van de voormelde getallen.
JC 120133
Batavia, 10 januari. Heden is alhier gearriveerd het schip PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, met vier passagiers, de 22 september vertrokken van Rotterdam.
RC 150133
Advertentie. Met bevreemding in de zeetijding van Helvoetsluis van de 31e december 1832 (vermeld in de Rotterdamse Courant van 1 januari 1833, no. 1,) gelezen hebbende, dat kapt. A.S. Cassie, tegen de Bol aan de grond geraakt zijnde, door assistentie van de stoomboot DE BATAVIER weer vlot geworden was, zo vindt de zeeloods Pieter Hans, gemelde kapitein bediend hebbende, zich, ten einde de waarheid hulde te doen en ter eigener verantwoording, verplicht zulks tegen te spreken, als liggende het schip ALEXANDER, reeds des avonds van de 30e december ten 6 ure, op de diepte van 5 vadem in het vaarwater ten anker.
De stoomboot DE BATAVIER is eerst des avonds ten half elf ure van dien dag op zijde van het schip ten anker gekomen; zijnde het laatste gedeelte dier tijding de waarheid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. De 9e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis PIET HEIN, kapt. W. Thurnbull, naar St. Thomas; er drijft veel ijs op de stroom.


Datum: 13 januari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd pinkschip DE ZEEMEEUW, kapt. Thomas Coenraad Claus. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar vreemde havens:
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE AASSTROOM, kapt. Berend J. Houwink. Adres bij Kranenborg & van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Hamburg en Altona. Het everschip AURORA, kapt. Johan Hagen. Adres bij Blikman & Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ANNA SOPHIA, kapt. Ernst A. Bok. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de wed. P. Poolman Jzn & Zoon.


Datum: 14 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip NEELINA JANTINA (opm: smak NEELTINA JANTINA, thuishaven Hoogezand), kapt. J.J. de Boer, met slijpstenen van Newcastle naar Dordrecht, is, 25 mijlen van Lindesnes (opm: Zuid-punt Noorwegen; positie 57º59’ NB en 07º03’ OL), door de equipage verlaten geworden, welke gered en te Nordfiörd (opm: er zijn 4 plaatsen met deze naam in Noorwegen) aangebracht is door kapt. J.C. Kornehl, voerende het schip GOTTFRIED, van Greifswald naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip MERKUUR (opm: kof MERCUUR), kapt. J.G. Visser, met hout van Riga naar Rotterdam, is, volgens brief van Farsund (opm: positie 58º04’ NB en 06º51’ OL) van de 19e december, na de 3e in een hevige storm een gedeelte van de deklast over boord geworpen te hebben, de 14e, door hulp van een zeeloods, buiten gaats, met groot levensgevaar aan een toegeworpen boei met een lijzeilsval door de zee aan boord gehaald, aldaar lek en in een zeer ontredderde staat binnengelopen; hebbende men op de rivier, om van de klippen vrij te blijven, nog een anker en touw moeten kappen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Kapt. W.M. Zwart, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Rostock naar Amsterdam, meldt van Leith van de 30e december, dat hij, na de 2e dito op de hoogte van Doggersbank, in een hevige storm uit het Z.Z.O., door een stortzee de boot en het roer verloren, half op zijde gelegen en de 15e dito, ten gevolge van het hierdoor bekomen lek en slagzijde, van de lading circa 2 lasten gerst en een gedeelte kool- en lijnzaad over boord geworpen te hebben, de 26e met behulp van loodsen, in een zeer ontredderde staat, in een kleine bijhaven op de rivier van Leith binnengelopen was; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip APOLLO, kapt. D. Steur, de 26e augustus van Batavia naar Antwerpen vertrokken, de 6e december te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Alkmaar zijn verleden jaar door het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd 475 uit zee komende en 216 naar zee gaande schepen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 januari. Heden arriveerde alhier het schip STAD ANTWERPEN, kapt. E. van der Sweep, met Zr.Ms. troepen, de 1e oktober vertrokken van Antwerpen.


Datum: 15 januari 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag den 25 januari 1830, des namiddags ten 3 ure, zal de notaris P. Tadema, te Makkum, in de herberg de Zwaan aldaar, publiek, bij strijk en verhoog geld, aan den genoeg biedende verkopen:
Een vierde portie in het kofschip HIJLKE JANS genaamd, (opm: HIJLKE JANSZ) gemeten op 83 tonnen, laatst gevoerd geweest bij nu wijlen Jan Wiebes Overmeer, met deszelfs annexen en inventaris, liggende te Delfzijl; benevens een gelijk aandeel in de rederij van gemeld schip, onder administratie van de heer T.W. Overmeer, te Makkum, als boekhouder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht schuiteschip, lang 17 ellen, wijd 3 ellen 9 palmen, hol naar rato, zeer geschikt voor turfvaart aan fabrieken, liggende thans geladen bij de sluis te Heerenveen, door Jouke Ages bevaren. Gegadigden vervoegen zich bij A.H. Tromp, koopman te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk en welbezeild Tjalkschip, groot ongeveer 45 lasten rogge, voorzien van ene complete en wel geconditioneerde inventaris, liggende in de Noorderhaven te Harlingen en te bevragen bij Fontein en Rocquette, aldaar, alsmede bij B.J. Siedzes, te Drachten.


Datum: 16 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. In het afgelopen jaar zijn te Harlingen uitgezeild 373 en binnengekomen 330 schepen, alsmede 78 bijleggers. De binnengekomenen waren 119 Nederlandse, 86 Engelse, 26 Noorse, 11 Hannoverse, 4 Pruisische, 1 Deens, 1 Zweeds, 1 Bremer en 1 Rostocker; waarvan beladen waren 189 met hout uit de Oost Zee, Rusland en Noorwegen; 3 met hout van Hamburg; 12 met ruw Engels klipzout, aardewerk, parel-as en looderts; 1 met ruw Frans zout; 12 met tarwe, tarwe en rogge, gerst, rogge en gerst, voorts met potas, lijnzaad, hennep en ijzer; 1 met haver; 2 met raapzaad; 5 met hennep, pot-as, lijnzaad, huiden, hout en ijzer; 9 met steenkolen, enig aardewerk en koolteer; 4 met ijzer en teer; 3 met teer, pek en potas; 1 met traan; 2 met robben- en walvisspek; 1 met potaarde; 1 met gebruikte meubelen en met ballast 84; zijnde 71 schepen minder binnengekomen dan in 1828. Van daar is in 1829 uitgevoerd 132.552½ vierde vaten boter, 153 last haver, 265 last tarwe, 328 last rogge, 3 last 27½ mud klaverzaad, 16 mud mostaardzaad, 370.271 Ned. pond. ruw vlas, 98.560 Nederlandse ponden gezouten os- koe- stier- en pink huiden, 800 Ned. ponden gezouten kalfsvellen, 305.000 Ned. ponden afgekookte beenderen, 17.000 Ned. ponden lijnkoeken, 536.029 Ned. ponden kanterkaas, 75 Ned. ponden komijnekaas, 2004.363 Nederl. ponden zoetemelkse kaas, 276.000 Ned. ponden ongemalen boomschors, 45.030 Ned. ponden cement, 954.450 stuks dakpannen, 861.000 stuks gebakken steen, 79.500 stuks vloeren en 51.000 stuks muursteentjes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Te Vlissingen zijn, voor Antwerpen bestemd, de haven binnengelopen ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, van Londen; DE HARMONIE, kapt. H. Reus, van Riga en DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, zou, volgens brief van Suriname van de 16e oktober, de eerste december van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. A. Hulsen. Adres bij Hoijman & Schuurman.
Naar vreemde havens:
Hull. Het schip DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser. Adres bij Gemmening & Penning.
Livorno. Het Nederlandse kofschip DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt dadelijk na open water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 januari. Extract van een brief uit Buenos-Ayres, in dato de 3e juli 1829.
De Nederlandse brik DE ADÈLE, kapt. Menso Bakker, gedestineerd van Antwerpen naar Buenos-Ayres, werd de 15e juni 1829 door twee vaartuigen, behorende tot de partij der zogenaamde federalisten (een factie die zich tegen het bestaande gouvernement opwerpt), aangehouden en in de haven van Ensenada, welke op dit ogenblik in hun bezit is, opgebracht, onder voorwendsel van de toevoer voor Buenos-Ayres te willen beletten. Dit schip werd tot de 29e juni in die haven in beslag gehouden, als wanneer hetzelve, na vele reclames, maar vooral uit aanmerking van de onzijdigheid van deze bodem, werd vrijgegeven en nog dezelfde dag te Buenos-Ayres arriveerde. Kapt. Bakker verklaart dat hij gedurende zijn gevangenis vrij wel behandeld is geworden en zich niet bijzonderlijk te beklagen heeft en dat de goederen welke men hem verplicht heeft af te staan, rijkelijk zijn betaald geworden, met uitzondering evenwel van 500 à 600 sabels, waarvoor hem alleenlijk een reçu is afgegeven, ter zijner verantwoording, uit hoofde dat dezelve hem niet in eigendom toebehoorden.
Ik haast mij om u deze mededeling te doen, ten einde daardoor de ongerustheid te verminderen, welke de eerste tijding van deze gebeurtenis in Europa ongetwijfeld moet hebben veroorzaakt.
(opm: de brik, bouwjaar 1803 met thuishaven Gent moet op 21 januari 1830 zijn vergaan; nadere gegevens onbekend; bron is A. Delporte, Luik)


Datum: 19 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff; alsmede de 18e dito het schip DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman en de dag van zijn vertrek het schip MERCURIUS, kapt. J.A. Engels, alle zeven van Amsterdam. Voorts was het schip DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, twee dagen voor hem van Batavia naar Antwerpen vertrokken en zou binnen weinige dagen gevolgd worden door het schip DE VROUW HENDRINA, kapt. A. van den Abeele, naar Amsterdam.
Het schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Marseille naar Antwerpen, is de 14e dezer door een verkeerde opgave abusief gemeld als te Vlissingen binnengekomen. Volgens later ingekomen bericht van Vlissinger-loodsen zou het te Ostende voor de wal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 januari. Ter rede van Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.
In de haven van Vlissingen zijn binnengekomen DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewyns en STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, beide van Liverpool naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie á vier scheepstimmerknechten, werk begerende, kunnen zich hoe eerder hoe liever adresseren aan Jacob R. Boomsma, te Zevenhuizen onder Franeker.


Datum: 20 januari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraaij, dezer dagen van Batavia in Texel binnengekomen, hebben wij de Javasche couranten tot de 19e september ontvangen.


Datum: 21 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Het wrak van het in de buitengronden van de Haaks vervallen (opm: Hanoverse) kofschip AMALIA, kapt. C.M. Warring, van Riga naar Embden, bevorens reeds gemeld, is, na de 6e dezer voor NLG 182,66 op Texel publiek verkocht te zijn, de volgende dag uit elkander geslagen en van de lading is niets geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip C.D. WILHELMINA, kapt. H. Lucht, van Riga naar Antwerpen, is de 25e december 1829 te Ny Hellesund binnengelopen.
Het schip CECROPS, kapt. B. Bendixen, van Triëst naar Amsterdam, is de 11e dezer mede te Portsmouth binnengelopen.
Het schip DIANA, kapt. J.P. Baggesen, van Cephalonia naar Amsterdam, is de 8e dezer te Cowes binnengelopen.
Het schip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Suriname naar Middelburg, te Plymouth binnen heeft de 7e dezer zijn reis voortgezet.
Het schip (opm: fregat) de PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, van Amsterdam naar Batavia, is de 24e oktober 1829 gepraaid op 14º breedte en 30º lengte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Gisteren is volgens bericht van Texel het schip ZEEMANSHOOP, kapt. P. Kraay, komende van Batavia, na onderscheiden malen tevergeefs beproefd te hebben om het zeegat in te komen, met behulp van ijssloepen in het Nieuwe Diep binnengebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Straat Sunda, 15 januari. Doorgezeild de bark MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, van Batavia, naar Antwerpen.


Datum: 22 januari 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit den hand te koop een bevaren tjalkschipshol, groot plus minus 75 tonnen, tuig met mast, stag en boegspriet, liggende in de Wildervank. Te bevragen bij Jacob Jans Pik, scheepstimmerbaas te Veendam.


Datum: 23 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, van Batavia naar Antwerpen, is, volgens rapport van kapt. P. Kraay, van Batavia, laatst van St. Helena, in Texel aangekomen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip DE GRAAF BÜLOW, kapt. N. Hensken, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnen, is, luidens brief van Londen van de 15e dezer, volgens aldaar bij Lloyds ingekomen officieel bericht, gecondemneerd (opm: afgekeurd) geworden. (opm: zie o.a. RC 300429 en 191129)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip DE NYVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, van Sevilie naar Amsterdam, was de 13e dezer op de hoogte van Rye.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Kapt. P.T. Kuyper, voerende het schip DE EENSGEZINDHEID, van Marseille naar Antwerpen, meldt van Cowes van de 14e dezer, dat hij in de storm van de 9e tot de 11e dito voor het zeegat van Vlissingen en de Vlaamsche Banken bezet geweest, doch door hoge zeeën en sneeuwbuien verhinderd geworden was om te Vlissingen binnen te komen en zwaar had moeten zeilen om van de lagerwal af te houden; waarna hij, met twee loodsen aan boord, Het Kanaal weer ingestormd en de 13e dito te Cowes in goede staat binnengelopen was.


Datum: 26 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. De negen schepen, zijnde DE LOUISA EN AGATHA (opm: brik), kapt. H. Mulder, naar Lima; WILLEM ERNST (opm: fregat, haar eerste reis), kapt. J.G. Veening, naar Batavia; DE JONGE LODEWIJK ANTONIE (opm: pink), kapt. R. Tjebbes en WILHELMINA EN MARIA (opm: fregat), kapt. J.J. Bart, naar Suriname; MARIA EN JACOBA (opm: brik), kapt. S. van Duyn, naar St. Thomas en Curaçao; DIANA (opm: schoenerbrik), kapt. H. Wente en de WELVAART (opm: fregat), kapt. C. Koert, naar de Berbice; DE TWEE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. H.J. Klein, naar Bordeaux en de FREDERICA (opm: kof), kapt. J. Barends, naar Rochefort, voor rekening van welker rederijen en inladers de uitijzing van het groot Noord-Hollandsch kanaal is ondernomen geworden, zijn gisteren voor de sluis van het Nieuwe Diep gekomen; doch de menigte drijfijs, welke van de Texelse wal over de rede drijft, heeft het Nieuwe Diep daarmede voor het ogenblik zodanig vervuld, dat de kapiteins het verkieslijk hebben geoordeeld, de ontruiming daarvan met een verandering van windstreek af te wachten, alvorens door te schutten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Het schip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, van Sevilie (opm: Sevilla) naar Amsterdam, is, volgens brief van Douvres van de 16e dezer, aldaar binnengelopen.
Kapt. B.J. Dirksen, voerende her schip FRIEDRICH WILHELM 3, te Bordeaux bezig zijnde om een lading voor Antwerpen in te nemen, meldt van Bordeaux van de 3e dezer, dat hij in de nacht van de 28e december, wegens de strenge vorst, van de stroom naar de kade gehaald had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel van Lloyds van 9 januari: ter hoogte van Plymouth is gearriveerd SCHELDE, kapt. Neurenburger, van Batavia, zijnde de 18e september gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. De 23e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Alexandria en ANNA MARIA, kapt. M. Rooderkerk, naar Marseille; de laatste is in de Put ten anker gekomen, doch de volgende dag weer naar zee gezeild. De 24e, des morgens, zeilde COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Suriname.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 januari. Heden arriveerde alhier het schip NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis, met passagiers en Zr.Ms. troepen, de 26e september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snikschip, met zeil en treil, te bevragen bij W. Jans Brouwer, te Workum.


Datum: 27 januari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Bij de scheepstimmerbaas A.A. Tromp te Woudsend in Friesland wordt gebouwd en kan met acht weken van stapel lopen een groot tjalkschip, lang over de stevens 20 el 5 palm 5 duim, wijd 5 el 1 palm 6 duim, en hol op zijn uitwatering 2 el 2 palm 7 duim, zeer geschikt om voor de buitenvaart (opm: zeevaart) te dienen. Hij biedt dit schip ten verkoop aan. Brieven franco.


Datum: 28 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het op nieuw gekoperd fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener; hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies voor passagiers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.
Te Rotterdam ligt gereed om bij open water dadelijk naar Batavia te vertrekken, zonder troepen, het nieuw gekoperd fregatschip DE NIJVERHEID, kapt. Hildert Jans Bon; hetzelve kan alleen nog enige passagiers nemen; zijnde de kajuit en alles tot gemak en genoegen van dezelve ingericht. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 26 januari. Het schip DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, van Batavia naar Antwerpen, is de 20e dezer te Cowes binnengelopen.
Het schip DE KOCK, kapt. J. Joosens, van Batavia naar Antwerpen, is de 19e dezer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 26 januari. Het schip ST. JOHANNES, kapt. H.C. Kraeft, van Palermo naar Antwerpen, is, volgens brief van Coruña van de 2e dezer, na in de namiddag van de 24e december, op 25 gr. noorderbreedte en 10 gr. westerlengte, vermoedelijk door aanzeiling van een Engelse schoener, welke spoedig daarna gezonken is, de boegspriet verloren en vervolgens een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, te Vigos (opm: Vigo, Spanje; positie 42º14’ NB en 08º43’ WL) lek binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 januari. Heden arriveerden alhier de schepen HELENA, kapt. D. Grim, met een passagier, de 3e januari vertrokken van Japan, en IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, met Zr.Ms. troepen, de 25e september vertrokken van Amsterdam, en de brik JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk, met een passagier, de 25e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 29 januari 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar Notaris ter residentie van Groningen, zal verkopen
twee 32ste aandelen in het kofschip GESINA, Kapt. R.F. Taaij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft van een trekveer, varende van Leeuwarden op Sneek; te bevragen bij P. Visser, te Leeuwarden.


Datum: 30 januari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. De 24e dezer is ter rede van Vlissingen gekomen, het schip COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, van New York naar Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 29 januari. Gaven wij in ons nummer van 9 januari een breedvoerig verslag van de verbazende werkzaamheid, waarmede onder schier onoverkomelijk schijnende moeilijkheden, de doorijzing van het Groot Noord-Hollandsche Kanaal werd voortgezet, thans mogen wij ons verblijden met de gelegenheid, om het volkomen gelukken van die grote onderneming te kunnen vermelden. Reeds de 23e dezer, lagen de negen schepen vóór de sluis van het Nieuwe-Diep, gereed om zee te kiezen, had niet de menigte van drijfijs nog voor het ogenblik verkieslijk doen achten, om alvorens dóór te schutten, een verandering van windstreek af te wachten. Den j.l. woensdag 27e dezer zijn zij werkelijk uitgezeild, uitgezonderd één, welks kapitein, uit hoofde van bijzondere handelsomstandigheden, tegen- bevel had bekomen. Dit was de FREDERICA, kapt. J. Barends, bestemd naar Rochefort. De acht overige schepen, die thans, in weerwil van alle dwangbeletsel van het ongure jaargetijde, naar derzelver onderscheidene bestemmingen stevenen en daar de voor gene hindernissen zwichtende moed en de volhardende ijver van Amstels-handelaren zullen verkondigen, zijn:
DE LOUISE EN AGATHA, kapt. H. Mulder, naar Lima.
WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, naar Batavia.
DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Suriname.
WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, naar Suriname.
MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duijn, naar St. Thomas en Curaçao.
DIANA, kapt. H. Wente, naar de Berbice.
DE WELVAART, kapt. C. Koert, naar de Berbice.
DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, naar Bordeaux.
De onderneming der doorijzing van het Groot Noord-Hollandsche Kanaal, is geschied voor rekening van de hiervolgende heren reders en inladers van negen schepen, te weten:
De heer J. van Beeck Vollenhoven, reder en de West-Indische Maatschappij, gevestigd alhier, bevrachter van het schip LOUISA EN AGATHA.
De Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, reder, en de Nederlandsche Handel-Maatschappij, bevrachter van het schip WILLEM ERNST.
De heren L. Bienfait & Zn, reders en diverse inladers voor het schip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE.
De heren Insinger & Comp., reders en diverse inladers voor het WILHELMINA MARIA.
De heren Buys de Bordes en Jordan, reders, voor diverse inladers van het schip MARIA EN JACOBA.
De heren S.A. Westerloo & Comp., reders, voor diverse inladers van het schip DIANA.
De heer L. Schumacher, reder, voor diverse inladers van het schip WELVAART.
De heren H. & C. v.d. Stadt te Zaandam, reders, voor diverse inladers van het schip DE TWEE GEBROEDERS.
De heer A.L. Potma te Workum, reder, voor diverse inladers van het schip FREDERICA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 januari. Heden arriveerde alhier het schip JAVA, kapt. J.Y. van der Zweep, met drie passagiers, de 3e januari vertrokken van Japan.


Datum: 02 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Het schip WILLEM, kapt. M. Schaap, van Batavia naar Rotterdam, is de 24e dezer te Cowes binnengelopen.
RC 020230
Uittreksel uit de Lloydslijst van den 26 januari.
De ADÈLE, kapt. Bakker (opm: brik, bouwjaar 1803; kapt Menso Bakker; een van de overige opvarenden was Jaques Pierre Bulsing), van Buenos Ayres naar Antwerpen, is den 21ste, des nachts, geheel vergaan te Prawle, bij de Start (opm: Start Point); de ganse equipage is verongelukt, doch een gedeelte der lading beschadigd geborgen.
DC 020230
Vlissingen, 25 januari. Heden namiddag, omstreeks half twee ure, is alhier in de dokhaven binnengekomen het Amerikaans fregat COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, van New York, met katoen en koffij, gedestineerd naar Antwerpen, zo als in onze voorgaande is gemeld. Dit schip, de Wielingen ingekomen, werd door de buiige en mistige lucht niet eerder bespeurd, dan toen het reeds zeer nabij de stad was; de flauwe koelte uit het zuiden en de felle vloed nabij hoog water, gevoegd bij het drijvend ijs voor de havens, zouden, indien hetzelve niet spoedig was geholpen om de haven te bereiken, het schip in groot gevaar hebben kunnen brengen: dan, op het allerspoedigst verkreeg het die zo nodige assistentie van deze stad. Drie sloepen, twee van particulieren en een van het loodswezen, waren in minder dan een kwartier te water gebracht en door het ijs naar het schip gesneld, en bereikten hetzelve tijdig, terwijl een vierde, van het loodswezen, met een tros naar de dokhaven vertrok.


Datum: 04 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Kapt. C. van der Drift, voerende het schip DE VERWISSELING, 34
dagen reis hebbende van Lissabon naar Amsterdam, meldt van Douvres de 28e januari, dat hij bijna gestadig tegenwind gehad en een watervat verloren te hebben, wegens gebrek aan
water en brandhout, de 27e dito aldaar was binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 februari. Heden arriveerde alhier de brik KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden Az., met twee passagiers, de 19e januari vertrokken van Canton.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. A. Giese, C. Grisar en W. Marsily, scheepsmakelaars te Antwerpen, zullen als Lasthebbenden van hunne Principalen op zaterdag den 6 maart 1830 aanstaande, des namiddags ten twee uren, in de kamer der makelaars boven de Beurs, aan de hoogstbiedenden verkopen te Antwerpen: het nieuw van eiken-hout gebouwd en in 1828 van stapel gelopen Nederlands brikschip genaamd BASSERODE.
Met deszelfs twee masten, boeg sprit, touw-werk zoals het thans is liggende in het tweede Bassin. Lang over steven 26 ellen 78 duimen, wijd 5 ellen en 6 duimen, hol 3 ellen en 76 duimen en overzulks geijkt op 227 tonnen en aldaar dagelijks voor de gegadigden te zien.
Voor nadere onderrichting vervoege men zich bij bovengenoemde makelaars.
(opm: het casco van de brik BAESRODE was in 1827 te Baesrode gebouwd maar niet getuigd; de koper vertuigde het schip tot bark, waarna het schip als MARIE THÉRÈSE in mei 1831 een Nederlandse zeebrief verkreeg)


Datum: 05 februari 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris C. Binkes, te Bolsward, zal, ten overstaan van den notaris E.T. Kuiper, aldaar, publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een welbezeild koffeschip, de GOEDE HOOP genaamd, groot en gemeten op 16 ton, varende in het veer van Bolsward op Heerenveen en Joure vice versa, thans in de Stadsgracht te Bolsward liggende, en zulks met de zich daarbij bevindende zeilen, touwen, haken, bomen, opstaand en lopend want, en verdere goederen; mitsgaders met de gerechtigheid van voormeld veer, zodanig als hetzelve door Durk Thomas van der Veer is bevaren; dadelijk na den palmslag vrij te aanvaarden.
Wie hieraan gading maken, komen op donderdag den 18 februari 1830, des namiddags ten 2 ure, bij de beschrijving, en des namiddags ten 4 ure, bij den finale palmslag, ten huize van logementhouder Wiebes, in den Wijnberg, te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, bij de weduwe Haijke Pijters van der Werf, te Drachten: een schuiteschip met deszelfs aanhorigheden, lang over steven dertien ellen negen palmen en twee duimen, wijd drie ellen en twee palmen, en hol naar advenant; laatst door Aukjen Jans van der Wal bevaren; thans liggende te Nesterzijl.


Datum: 06 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Volgens brief van Cowes van de 28e januari was door een aldaar teruggekomen loodsschipper gerapporteerd, dat hij een loods had overgezet aan boord van een Nederlands schip van Batavia, hetwelk waarschijnlijk nog die avond of de volgende ochtend die haven zou bereiken (volgens de beschrijving, door de loods van het schip gegeven, zou het waarschijnlijk zijn genaamd DE VROUW HENDRIKA, kapt Adrianus van den Abeele, van Batavia naar Amsterdam)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. De schepen DE KOCK, kapt. J. Joosens, van Batavia naar Gent en DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. Roelfsema (of B.J. Groothuis), van Alikante naar Amsterdam, zijn de 26e januari te Cowes binnengelopen; het laatste lek met gescheurde boegspriet en verdere schade.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het schip AURORA, kapt. A.J.de Boer, van Cette naar Amsterdam, was de 24e en de schepen VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Cette naar Antwerpen en SPAREBANKEN, kapt. J. Albrechtsen, van Terceira, waren de 26e januari op de hoogte van Penzance.


Datum: 07 februari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijst. Amsterdam, 6 februari. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon.


Datum: 09 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het schip CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz., van Batavia naar Amsterdam, was, volgens brief van Londen van de 30e januari, op de hoogte van Wight.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping. Jacobus Johannis de Reus, openbaar Notaris, residerende te Ridderkerk, is van mening, als last hebbende van zijn principalen, op woensdag 24 februari 1830, des voormiddags om elf ure, ten huize en herberge van Jan Salij, te IJsselmonde, in het openbaar te veilen en daarna bij afslag te verkopen een scheepsmakerij, bestaande in een woonhuis, schuur, loots, twee hellingen met derzelver blokken, sleden en kaapstanden, werf en erf, staande en gelegen op den dorps van IJsselmonde, bekend onder numero 90; hebbende ten noorden de Maas en ten zuiden den Dijk, belend ten oosten Pieter Wor en ten westen Aart en Pieter Salij, met al de vaste gereedschappen daarbij behorende, zullende de losse gereedschappen mede door de koper des verkiezende, kunnen worden overgenomen.
Het beroep der scheepmakerij is sedert onheugelijke jaren en wordt ook nu nog met goed gevolg in het voorschreven perceel uitgeoefend, waartoe het door deszelfs situatie bij uitnemendheid geschikt is.
De aanvaarding van de werf en loots zal kunnen geschieden met de laatste maart, en van het woonhuis en gevolgen met de 15 april, beiden van dezen jare 1830.
Nadere onderrichting is te bekomen ten kantore van voornoemde notaris De Reus, te Ridderkerk.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Den 7 februari Texel binnengekomen TWEE GEBROEDERS, A.P. Schoonhoven, VIER GEBROEDERS, G.J. Nieuwland en J.P. Jelsma (opm: VISSCHERIJ, P.J. Jelsma) van Londen (opm: alle drie bunschepen); wegens vorst en ijsgang geen postschuit gevaren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 februari. Heden arriveerde alhier de brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, de 28e augustus vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren kofschip, groot zeventien tonnen, met zeil en treil, haken en boomen, en verdere scheepsgoederen, liggende te Gorredijk. Wie gading maakt, vervoege zich bij Marten Gerrits Bakker, aldaar.


Datum: 11 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands brigantijnschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes.
Naar Newrij, het Nederlands schoener-kofschip EERSTELING, kapt. Hans Friedrich Klie.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip LUKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. Hendrik Simon Hoveling.
Naar Londonderrij, het Nederlands kofschip JONGE ANNA, kapt. Hendrik Jans Dik.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. Wessel Egberts Dik.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk den Haas.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
Naar Suriname, mede voor passagiers, het brikschip MARIA ADRIANA, kapt. Leendert Hus.
Naar Londonderry, het Nederlandse kofschip WIARDUS, kapt. J.J. Arents Jr.
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. Jacob Parlevliet.
Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip HELENA, kapt. D.J. Greven.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Bij koninklijk besluit van de 3e dezer is Zr.Ms. fregat EURIDICE in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen geworden aan de kapt. ter zee Jhr. J.E. Lewe van Aduard.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Volgens brief van Triëst, van de 28e januari, was aldaar bericht van Corfu van de 7e dito ingekomen, dat een Nederlands schip (opm: pink JOHANNA JACOBA, kapt. P.J. Spilliard, zie RC 020330), met lijnzaad van Alexandria, in Egypte, naar Nederland, tussen de havens Samos en Asso gestrand was. Het schip zou geheel weg zijn, doch men hoopte van de lading een gedeelte te bergen.


Datum: 13 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek, is de 17e oktober wel ter rede van Batavia aangekomen van Rotterdam.
Het Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, de 18e oktober l.l. van Batavia gezeild zijnde, is op de 1e dezer, op de hoogte van Egmond in goede staat gesproken door schipper B. Zwarteveld, van de Zwartewaalsche vissloep, welke aan hem een visserman als loods heeft overgegeven, alzo naar Texel zeilende, alles wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Kapt. G.B. Flik, voerende het schip DE ONDERNEMING, van Cette naar Rotterdam, meldt van Douvres van de 2e dezer, dat hij, na met zijn equipage door koude en sneeuw veel geleden te hebben, aldaar was binnengelopen. Voorts rapporteert hij, twee dagen te voren in goede staat gepraaid te hebben het schip AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Cette naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Aanwijzing der Nederlandse schepen, die van primo juli tot 31 december 1829, de haven van Marseille in- en uitgezeild zijn:
Namen der schepen: Namen der kapiteins: Komende van: Vertrokken naar:
FRANCISCA B.H. Rieke Antwerpen Antwerpen
JEREMIAS L. Sijbes Amsterdam Amsterdam
DE HOOP H. van den Bos Rotterdam Rotterdam
DE JONGE HORTENCE H.A. Nieberding Antwerpen Malaga
JAN DE WITH R.F. Mellema Amsterdam Antwerpen
JOHANNA A. Jever Rotterdam Smirna
CHRISTINA JOHANNA A. Plokker Rotterdam Antwerpen
DE SNELHEID A. van der Linden Rotterdam Smirna
FLORA J.D. Christen Gent Antwerpen
AURORA A.J. de Boer Amsterdam Cette
ONDERNEMING J.B. Flik Amsterdam Cette
DE EENSGEZINDHEID P.T. Kuiper Amsterdam Antwerpen
NICOLAAS JOHANNES K.IJ. Parma Rotterdam Cette
EIZO DE WENDT W.G. Hellinga Amsterdam Antwerpen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. De WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Amsterdam naar Suriname, was de 29e januari middags ten 2 ure, in goede staat zeilende op de hoogte van Wight; de schepen MARIA EN JACOBA en DE WELVAART waren beiden in het gezicht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. De twee hiervolgende schepen voor onze stad gedestineerd, zijn gister in Texel aangekomen, als: AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Cette; DE ZEVEN LOOSKEN, kapt. S.S. Koren, van Villa-Nova.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 31 januari. Heden is van deze rede naar zee gezeild het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, toebehorende aan de heren Boddaert & Co., en bestemd naar Suriname. Ten einde dit schip uit deze stad naar buiten te kunnen brengen, hebben gemelde heren besloten de geheel toegevrozene haven te laten openen, zo door middel van een doorzaging als op andere wijze, hetwelk dan ook met het beste gevolg is bekroond, alzo tevens geladen is kunnen binnenkomen het schip PRINS FREDERIK, kapt. J.F. Scharper, van Demerarij, mede aan de consignatie van gemelde heren. De opening van dit kanaal is met geen geringe moeilijkheid gepaard geweest, dewijl het geen stilstaand maar op- en aflopend water is; inmiddels echter hebben door dit een en ander vele mensen werk en verdiensten gehad, hetwelk in deze aanhoudend strenge winter, en het daardoor stilstaan van zo vele bedrijven, niet dan als hoogst weldadig mag beschouwd worden.


Datum: 16 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenbode.
Adres bij Boutmij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. Van de rede van Middelburg is naar zee gezeild het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, naar Suriname; zijnde de geheel toegevroren haven, zo door middel van doorzaging als op ander wijze, geopend, hetwelk met het beste gevolg is bekroond geworden, zo dat tevens geladen is kunnen binnenkomen het schip PRINS FREDRIK, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.
Ter rede van Vlissingen is in goede staat gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, voor rekening der Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Middelburg bestemd, zijnde de 9e oktober van Java vertrokken; verder is aldaar ter rede gekomen VIPER, kapt. R. Jaques, van Savannah naar Gent.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Kapt. De Boer rapporteert, de 7e dezer gepraaid te hebben bij Douvres het schip NEDERLAND, kapt. E.J. Dront, in goede staat zeilende.
Kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname naar Amsterdam, te Ramsgate binnengelopen, rapporteert, de 29e januari in goede staat, op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), gezien te hebben de schepen WILLEM ERNST, kapt. J.C. Veening, van Amsterdam naar Batavia en DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, de 16e oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 29e januari te Cowes binnengelopen, heeft sedert zijn reis voortgezet, doch is, na de 1e dezer op de hoogte van Egmond aan Hollandse loods aan boord gekregen en daarmee te vergeefs getracht te hebben in Texel binnen te lopen, de 5e dito te Cowes teruggekomen.
Het schip LOUISE BARBERA, kapt. J.J. Lansen, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, is de 8e dezer mede te Cowes binnengelopen.
De schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J, Bart; van Amsterdam naar Suriname; DE WELVAART, kapt. C. Koert, van Amsterdam naar Berbice en MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Amsterdam naar St. Thomas en Curaҫao, waren de 29e januari, des namiddags ten 2 ure, met oosten wind en mooi weer, in goede staat zeilende op de hoogte van Wight.
De schepen WILHELMINA FREDERIKA, kapt. B.E. Holwedel, van Buenos-Ayres naar Amsterdam en JULIANA, kapt. O. Kievyt, van Rio-Grande naar Antwerpen, zijn de 5e dezer te Dartmouth binnengelopen.
Het schip OSIRIS, kapt. T. Heyes, van Cette naar Amsterdam, is de 6e dezer te Plymouth binnengelopen.
Kapt. P.L. Peters, voerende het schip NEPTUNUS, meldt van St. Thomas van de 12e december, dat hij, na veertien dagen in het Kanaal en 8 dagen onder Madera wegens tegenwind gekruist te hebben, de 25e november in goede staat van Amsterdam aldaar was aangekomen.
Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, zou volgens brief van Suriname van de 17e november, de 1e december van daar naar Amsterdam vertrekken.
Het schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, zou, volgens brief van Alexandria, in Egypte, van de 26e december, de 28e dito van daar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J.E. Lublink, J. Boelen, G.W. Sesink Clee, H.J. Rietveld en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag 15 maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands fregatschip, genaamd PALEMBANG, gevoerd geweest door kapt. L. Heijde, lang 29 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 27 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, het verdek 1 el 70 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Tadema, te Makkum, zal, op maandagen den 22 februari en 1 maart 1830, telkens des namiddags ten drie ure, bij de voorlopige en de eindelijke toewijzingen, in de herberg de Zwaan te Makkum, publiek, bij strijk en verhoog geld, verkopen de helft in een welbezeild overdekt snik veerschip, varende van Makkum op Harlingen vice versa, met de gerechtigheid van het halve veer en verdere annexen; bevaren wordende door J.A. Verheul en Arnoldus W. Bakker, te Makkum, en de wederhelft toebehorende aan de weduwe Jorrit Durks van der Zee, aldaar; acht dagen na de finale palmslag te aanvaarden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke veiling, op maandag de 18e februari 1833, des voormiddags ten elf ure, aan de Korenmarkt, te Rotterdam, ten overstaan van de heer agent van Lloyds, van een partij van circa 8.000 lijnkoeken, zijnde min en meer beschadigd en behorende tot de lading van het schip HENDRIKA WILHELMINA, kapt. Leendert Onderwater, gedestineerd geweest naar Londen; liggende als zal worden aangewezen.
Adres bij Noordwijns & Zoon & Schadee.


Datum: 17 februari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Opgave van de schepen onder Nederlandse vlag, welke in het jaar 1829 te Wismar zijn aangekomen en ook van daar weder vertrokken.
Schepen: Kapiteins: Vertrokken van: Vertrokken naar:
DRIE GEBROEDERS J. Drews Zoetkamp Frankrijk
EENZAAMHEID B.T. Rasker Zoetkamp Duinkerken
VROUW LIA J. van Dijk Zoetkamp Havre
GOEDE HOOP R.J. Slomp Zoetkamp Rouaan
TWEE GEBROEDERS P.F. Visser Engelsmansplaat Duinkerken
TWEE AFW. ZUSTERS J.T. de Boer Rendsburg Noordzee
MORGENSTAR K.H. Meier Delfzijl Noordzee
DRIE GEBROEDERS J.J. Orze Schiermonnikoog Duinkerken
VROUW ABERDINA P.J. Mooi Rendsburg Antwerpen
EENZAAMHEID B.T. Rasker Duinkerken Duinkerken
VROUW JANTJE W.J. Pronk Groningen Holland
VIGELANTIE H.J. Oortjes Rendsburg Antwerpen
BOUWINA H.J. Dekker Ostende Amsterdam
ROELINA M.G. Lewer Delfzijl Zaandam
CATHARINA H.R. Veling Rendsburg Holland
VROUW JANTJE J.E. Scherpbier Rendsburg Holland
TWEE GEBROEDERS R.R. Onner Hamburg Holland
MARGARETHA H. Mees Amsterdam Amsterdam
SARA H.G. Bottje Amsterdam Holland
CATHARINA H.G. Lever IJarmouth Amsterdam
VROUW PETINA K.D. Mulder Amsterdam Amsterdam
MARIA MARGRIETA D.H. Duit Amsterdam Amsterdam
TWEE GEBROEDERS J.J. Borst Amsterdam Holland
GOEDE HOOP D.D. de Jonge Caen Holland
DRIE GEBROEDERS B.W. Donnama Amsterdam Holland
EENDRAGT H.T. Smit Amsterdam Amsterdam
VROUW ANTJE O.G. Smit Rouaan Holland
HENDRIKA R.G. Sap Dordrecht Amsterdam
VRIENDSCHAP E.H. Switters Amsterdam Holland
ANNA SOPHIA S.O. Visser Dordrecht Holland
WELDAAD B.E. Boll Antwerpen Overwinterd
GOEDE HOOP W. Arents Muiden Holland

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. De PETERDINA (opm: tjalk PIETERDINA), kapt. H.R. Duit, van Dantzig naar Rotterdam met tarwe en rogge, op de 1e augustus 1829 bij Tulgen, in het district Doberan (opm: ten westen en nabij Warnemünde) gestrand .

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Batavia het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen. Adres bij Coopman & De Witt & Lennaertz; Van Olivier & Co.; Hoyman & Schuurman en De Vries & Co. Vertrekt dadelijk na open water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar vreemde havens:
Malta en Smirna. Het gekoperd brikschip BRISEIS, kapt. Pieter Bakker. Adres bij J. de Booij en Van den Bey & Kroon.
Smirna en Constantinopel. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip DE SNELHEID, kapt. P. Schackel. Adres bij Van den Bey & Kroon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 februari. Te Amsterdam is gearriveerd NOORD-HOLLAND, kapt. R.K. Ruyl, van Suriname.
Te Middelburg is aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia met 12.210 balen koffij aan de Nederlandsche Handel Maatschappij.


Datum: 18 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Eustatius het Nederlands brikschip CHARLOTTA MARGARETHA, kapt. Hendrik Gijsbert Hinrichs.
Naar Londonderry het Nederlands schoenerschip, SARA ANNA CORNELIA, kapt. Klaas Hofkamp.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 februari. Het van stapel doen lopen van de koopvaardijbrik DE EENDRAGT, aan de werf van de scheepsbouwmeester F. Baay en Zoon, is gisteren naar wens volbracht. Deze anderszins hier te Amsterdam zo gewone gebeurtenis had ditmaal bijzonder de aandacht getrokken, daar men bij het nog bezet zijn van het water verplicht was geweest daartoe een breed slop (opm: geul) in het ijs te zagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Kapt. P. Zunderdorp, voerende het schip DE VERWACHTING, van Barcelona, was de 14e dezer op de hoogte van Callantsoog en rapporteert, de 11e op de hoogte van en benoorden Wight gesproken te hebben kapt. F.J. Vlieger, voerende het schip HENRIËTTE EN HENRI, van Batavia, hebbende toen 123 dagen reis en zijnde alles wel aan boord.
Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, van Suriname naar Amsterdam, is de 9e februari te Cowes binnengelopen, lek en met schade aan de spiegel.
De schepen SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Suriname naar Middelburg en CERES, kapt. Nannings, van Liverpool naar Ostende, te Cowes binnen, hebben de 10e dezer hun reizen vervolgd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 9de dezer hebben van Dartmouth de reizen vervolgd de schepen JULIANA, kapt. O. Kievyt, van Rio Grande naar Antwerpen, en ALEXANDER MAGNUS, kapt. C.N. Biorn, van Lissabon naar Kopenhagen,


Datum: 19 februari 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Te Middelburg heeft men ook door middel van doorzaging van het ijs, het fregat schip de ONDERNEMING, behorende aan de heren Boddaert en Co., van de rede in zee gebracht, zijnde dit vaartuig daarop naar Suriname gezeild. De opening van dat kanaal is met moeilijkheden gepaard gegaan, dewijl het geen stilstaand, maar open aflopend water is. Deze onderneming heeft aan vele mensen werk verschaft en kan daarom in meer dan een opzicht als weldadig beschouwd worden. Het koopvaardijschip PRINS HENDRIK, komende van Demerarij, is door dit kanaal ook te Middelburg binnen gelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een veerschip, gevaren hebbende van het Heerenveen op Amsterdam vice versa, groot naar naam en faam 45 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want. Te bevragen bij den eigenaar Gerke Bokkes Fokstra, woonachtig op den Heerenwal, te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda, te Marrum, zal, op woensdag den 24 februari 1830, des avond ten 5 ure, in de herberg de Valk, te Hallum, provisioneel, bij strijk en verhoog geld, veilen te verkopen: een zesde gedeelte in het zeer florissant en geoctrooieerd Trekveer, van Harlingen op Leeuwarden en Dokkum et vice versa, met gelijk aandeel in de daarbij behorende uitmuntende betimmerde, overdekte, en binnen weinige jaren nieuw gebouwde schepen, alsmede de paarden, zeilen, lijnen, touwen, haken, en verdere aanhorigheden, mitsgaders een zesde gedeelte in ene huizing, erf en stalling, no. 107, cum omnibus annexis, staande en gelegen achter den Wal te Hallum; alles zodanig thans door den eigenaar Tjeerd Sijmens Swartee wordt bezeten en bevaren; op den 1 mei 1830 voor den koper vrij te aanvaarden. (opm: LC 050330 meldt dat is geboden NLG 2.765.)


Datum: 20 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 februari. Ter rede van Vlissingen zijn gearriveerd de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary naar Middelburg; VRIESLAND, kapt. H.J. Drent, van Cette en APOLLO (opm: fregat), kapt. D. Steur, van Batavia, beide naar Antwerpen en DIOMEDES (opm: schoenerkof), kapt. E. Denduyts, van Batavia naar Gent. De eerste en de laatste zijn in de haven van Breskens binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. De schepen APOLLO, kapt. D. Steur, van Batavia naar Antwerpen en CONCORDIA, kapt. O. Falck, van New York naar Gent, ter rede van Vlissingen aangekomen en de 12e dezer in de haven willende halen, zijn in het ijs bezet geraakt en
daarmee naar zee gedreven.
Het schip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Batavia naar de Kaap de Goede Hoop en Amsterdam, is de 18e november, op 35º40’ ZB 20º45’ OL van Greenwich, aan boord alles wel zijnde, gepraaid door kapt. C. Riekels, van Batavia te Vlissingen binnen.
Het schip DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerary, is de 29e december, op 20 gr. noorderbreedte en 38 gr. westerlengte, gepraaid door kapt. Francis Girandot, van Bahia te Vlissingen binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Kapt. John Smith, voerende het schip de JONGE GERARDA CORNELIA, van Suriname naar Amsterdam, te Cowes binnen, meldt van daar van de 10e dezer, dat hij de 22e januari op 44º10’ NB 19º50’ WL door een orkaan belopen is geworden, welke twee dagen aanhield en alle de verschansingen wegsloeg; het schip, door het zwaar werken, veel water ingekregen hebbende, hetwelk hij niet dan met twee pompen had kunnen lozen, was hij, na de geledene schade zo veel mogelijk hersteld te hebben, de 8e dezer in zeer geramponeerde staat te Cowes binnengelopen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Kapt. J.J. Lausen, voerende het schip LOUISA BARBERA, met suiker, koffie, huiden enz. van Rio-Janeiro naar Antwerpen, te Cowes binnen, meldt van daar van de 11e dezer, dat hij, na zware stormen doorgestaan te hebben, waardoor het achterschip veel geleden heeft, het voorschip ontzet en losgeraakt, doch van onder dicht gebleven, echter de balk onder de boegspriet, drie stutten aan bakboordzijde, het potdeksel enz. gebroken is, met verlies der verschansingen en reling, de 8e dito te Cowes was binnengelopen; na gedaan onderzoek was het in de haven gehaald, om een gedeelte der lading, welke hij vreest beschadigd te zullen zijn, uit hoofde de huiden begonnen te stinken, te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. De lading van het schip DE GRAAF BÜLOW, kapt. Nicolaas Hensken, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd, zou volgens brieven van daar van de 12e tot de 24e oktober, overgebracht worden met het Engels schip GLENALVOR, kapt. Rukabay.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 februari. Te Amsterdam is gearriveerd DE VERWACHTING, kapt. P. Zunderdorp, van Benicarlo.


Datum: 23 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 februari. De 12e dezer is van Rotterdam te Marseille gearriveerd het Nederlandse schip (opm: pink) ANNA MARIA, kapt. Meindert Rooderkerk, zijnde de 24e januari te voren van Brielle in zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Volgens brief van Antwerpen van de 18e februari, liep aldaar het gerucht, dat bij Zierikzee een schip, zo men veronderstelt een Amerikaan, over de Banjaard heen zou gestoten te hebben en dadelijk daarna zijn gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Kapt. C.J. Prins, voerende het schip DE GOEDE HOOP, te Nantes beladen liggende voor Antwerpen en Rotterdam, meldt van Nantes van de 15e dezer, dat hij door ijsgang op de rivier veel touwwerk en een tros verloren en het daags-ankertouw uit het ijs gekapt had, waarbij ook het best anker gebroken en het schip lek geworden was; men was bezig met lossen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. A.H. Trip, van
Suriname naar Amsterdam, is de 12e dezer te Cowes binnengelopen.
Het schip HENRIËTTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van Cowes van de 15e dezer, die dag in goede staat aldaar binnengelopen; de kapitein zou nadere berichten omtrent de gesteldheid van het ijs in Texel afwachten, alvorens de reis voort te zetten.
Het schip (opm: brik) JOSEPHINA, kapt. Moldenhauer, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, is de 12e dezer te Portsmouth binnengelopen.
Het schip HARRIET, kapt. Frazer, van Batavia naar Antwerpen, te Portsmouth binnen, heeft de 15e dezer de reis voortgezet.
Het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Meire, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, was de 14e op de hoogte van Douwes (opm: Dover).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Vlissingen is den 14 september (opm: 1829) de Nederlandse kotter LAETITIA (opm: thuishaven Vlissingen), kapt. J.G. Fagg, van Faro komende, binnengelopen na onderweg de manschap van de Zweedse brik NAIJADE van Helsingborg opgenomen en daardoor uit het dreigendst doodsgevaar gered te hebben. Deze brik, die met zout geladen was, door kapt. Löfstrom gevoerd werd en van Mayo, een van de Kaap-Verdische Eilanden, naar een Zweedse haven stevende, had onderweg een lek gekregen, zodat de manschap, in de nacht van den 5 september om 40º10’ N.B. genoodzaakt was het schip te verlaten en zich met de sloep te redden. Zes dagen lang hadden deze schepelingen met hun klein vaartuig, genoegzaam zonder enig voedsel, op zee rondgezwalkt. In de nacht voor hun redding, had een stortzee hun kompas verbrijzeld en was een van de matrozen van gebrek en ongemak omgekomen. De overigen bevonden zich in een deerniswaardige toestand, toen kapt. Fagg den 11 september op de hoogte van Kaap Lezard (opm: The Lizard) in Het Kanaal de schipbreukelingen ontdekte en, niettegenstaande een zware storm uit het noordwesten, alle middelen te baat nam om hen te redden. Toen hij de sloep genaderd was, deed hij touwen aan de zeelieden, die zich daarin bevonden, toewerpen, doch deze ongelukkigen waren reeds te zwak om ze aan te grijpen. De matrozen van de LAETITIA bleven echter in hun pogingen volharden totdat eindelijk een der toegeworpen touwen aan de sloep werd vastgemaakt en deze zich met alle kracht op de zijde van de kotter werd gehaald; waarna de schipbreukelingen, die geen kracht genoeg hadden om aan boord te klimmen, door de matrozen naar binnen werden getrokken en dadelijk van droge kleren en van al wat zij verder tot hulp en verkwikking nodig hadden, voorzien werden. De geredden bestaan uit de kapt. Löfstrom, zijn dertienjarig zoontje, de stuurman en zes matrozen. Onder de manschap van de LAETITIA bevindt zich onder anderen Gerrit de Heer, van wiens loffelijk bedrijf tot het redden van elf mensen, die zich op een in de Westerschelde gezonken hengst bevonden hadden, vroeger ook door ons loffelijke melding is gemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende te Lemmer, zal, op zaterdag den 13 maart 1830, bij de voorlopige, en op zaterdag den 20 daaraanvolgende, bij de eindelijke toewijzing, telkens des avond ten zes ure, ten huize van den weduwe H. Brandenburg, in het Posthuis in de Lemmer, bij strijk en verhoog gelden in het openbaar aan de genoeg biedende, verkopen: het welbezeild en in het jaar 1817 geheel nieuw uitgehaald veerschip, genaamd de JONGE ANE, varende in de beurt van de Lemmer op Kampen en vice versa, groot 43 tonnen, lang 15 ellen 7 palmen 7 duimen en 9 strepen, wijd 4 ellen 3 palmen 9 duimen, en hol naar advenant, thans liggende in de haven der stad Kampen, met zeil en treil, opstaand en lopend want, en alle verdere daarbij zijnde en gebruikt wordende scheepsgoederen volgens inventaris, benevens de gerechtigheid van het veer, zodanig als hetzelve thans bij den eigenaar wordt bevaren, dadelijk na de finale toewijzing vrij te aanvaarden.
De verkoop voorwaarden en inventaris zullen 10 dagen vóór de veiling ten kantore van den genoemde notaris ter visie liggen, zijnde inmiddels het gemelde veer en schip uit de hand te koop.


Datum: 24 februari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Opgaaf van de schepen onder Nederlandse vlag, welke in het tweede halfjaar van 1829 te Malaga zijn aangekomen of van daar vertrokken.
Schepen: Kapiteins: van: naar:
LA JEUNE HORTENSE H.A. Nieberding Marseille Antwerpen
DIANA S.A. Crooc Cadix Amsterdam
VROUW ELISABETH C. van Gelderen Sr. Cadix Rotterdam
JONGE ALIDA J. van Gelderen Gibraltar Rotterdam
ZEPHIR S. Nielsen Hamburg Antwerpen
WISSELVALLIGHEID A. van der Weyden Vlaardingen Amsterdam
FORTUNA L.L. Buisman Antwerpen Antwerpen
LA JEUNE HORTENSE H.A. Nieberding Antwerpen Marseille

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 18 januari. Opgave van de schepen onder Nederlandse en vreemde vlag, welke in de loop van het jaar 1829 uit Nederland te Livorno aangekomen of van daar naar de Nederlanden of elders vertrokken zijn.
Schepen: Kapiteins: van: naar:
JONGE MARGARETHA A. Rietdijk Vlaardingen Vlaardingen
CHRISTINA A. Oosterbaan Amsterdam Smirna
DE ONDERNEMING J.T. Kuijper dito en Genua Port Maurice
MONNIKENDAM V.H. Kramer Rio Janeiro Amsterdam
MARIA J.T. Brouwer Amsterdam Amsterdam
REMINA G. Boon Amsterdam Zante
DE SNELHEID P. Schakel Amsterdam Smirna
Uit deze opgaaf blijkt genoegzaam dat onze handel met de Nederlanden nog altijd in een kwijnende staat blijft en hebben wij dus alleen de hoop, dat het vervolg meer gunstige resultaten zal opleveren.
In de quarantaine-verordeningen, voor zover aangaat de schepen en goederen, welke rechtstreeks uit de havens van Nederland hier aangebracht worden, zijn tot heden nog geen veranderingen daargesteld, niettegenstaande reeds bij herhaling daarop is aangedrongen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Uitgeklaard (opm: Suriname). Den 19de dezer, het schip AUGUSTIN, kapt. J.F. Bunnemeijer, naar Antwerpen; lading: 380 vaten suiker, 46 balen schone en 10 dito vuile katoen en 10 vaten rum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het driemast galjootschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Weijer B. Bakker. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlandse hoeker GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen. Adres bij C. de Grijs & Zonen.


Datum: 25 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens het Handelsblad bedraagt het aantal zeeschepen, die sedert de opening van het Noord-Hollandsche Kanaal op de 13e december 1824 tot de 31e december 1829 door de Willemssluis geschut zijn, in 1824, 4; in 1825, 333; in 1826, 394; in 1827, 554; in 1828, 643 en in 1829, 669; te zamen 2.597.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het schip MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen), kapt. J.F. Pieters Smit, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, is de 18e dezer te Portsmouth binnengelopen.
De schepen DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en NATALIA, kapt. A. Nanninga, beide van Batavia; MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Rio-Janeiro en DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Marseille, alle vier naar Antwerpen en DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuyper, van Bordeaux naar Brussel, alle te Cowes binnen, hebben de 18e dezer hun reizen voortgezet.
Het schip ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, van New-York naar Antwerpen, is de 15e dezer te Dartmouth binnengelopen.
Het schip DE ANTWERPER, kapt. H.C. Schut (opm: kof, thuishaven Antwerpen, kapt. H.C. Schuth), van Sevilie (opm: Sevilla) naar Antwerpen, is de 15e dezer, met schade aan tuigage, het roer enz, te Plymouth binnengelopen (opm: zie RC 160330).
De te St. Helena aangekomen kapt. Rickaby, van de Kaap de Goede Hoop naar Amsterdam, heeft aan boord de lading van het aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurde schip DE GRAAF BÜLOW, kapt. Nicolaas Hensken, van Batavia naar Amsterdam.


Datum: 26 februari 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een schuitenmakersknecht, het klein werk goed verstaande, liefst ongehuwd, kan terstond werk bekomen bij Klaas Henstra, Mr. Schuitemaker te Langweer.


Datum: 27 februari 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. De 27e oktober 1829 is te Batavia in goede staat aangekomen het Nederlands schip DELPHINE, kapt. Theodor Versluys, van Antwerpen en volgens brief van de 4e november zou het de volgende dag naar Samarang verzeilen, om het overige gedeelte der retour-lading in te nemen.
De schepen CONCORDIA, kapt. R. Falck en APOLLO, kapt. D. Steur, zijn reeds de 12e dezer ter rede van Vlissingen gekomen, doch wegens het ijs genoodzaakt geweest om weer zee te kiezen en eerst de 20e binnen die haven gekomen; alsmede L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, van de Havanna; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. de Meire en MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Rio-Janeiro, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en NATHALIA, kapt. R. Nanning, van Batavia; welke alle naar Antwerpen zijn gedestineerd; benevens nog DE COCK, kapt. J. Joosens, van Batavia naar Gent en DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuyper, van Bordeaux naar Brussel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Uittreksel uit de Lloyds List van 23 februari:
De PETER SAMUEL, kapt. Schaap, van Londen naar Rotterdam, is te Harwich binnen met verlies van boegspriet, anker en kabel, zijnde door een schoener aangezeild, terwijl het bij de Nore ten anker lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 februari. Te Amsterdam zijn gearriveerd ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Soerabaija, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname, en MARIA ANNA, kapt. R.P. Brons, van Petersburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 februari. Heden arriveerde alhier het schip RAYMOND, kapt. G. van den Broeke, met Zr.Ms. troepen, de 13e november vertrokken van Antwerpen.


Datum: 02 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om ten spoedigste buiten om naar Hamburg te vertrekken, het Nederlands scheepje DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens.
Adres bij C.H. en J.F. Cornelder Hendriks Zoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Den 28 passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ROME, kapt. B. Deyer, van Savannah, zijnde na visitatie van de quarantaine ontslagen, en is op de haven aangekomen MARY, kapt. H.B. Voss, van Batavia.
De 1e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE KLEINE ZOON, kapt. G. Verboom en DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, van Lissabon.
Het fregatschip HELENA CHRISTINA, gevoerd door kapt. B.J. Martens, van Rotterdam, is de 2e november ter rede van Batavia gearriveerd, hebbende 100 dagen reis; aan boord was alles wel.
Te Vlissingen zijn, voor Antwerpen bestemd, aangekomen DE EENSGEZINDHEID, kapt. J.H. Kuyper, van Marseille; METEORE, kapt. J. Stappers, MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit en JOSEPHINA, kapt. D.F.. Moldenhauer, van Rio-Janeiro; AURORA, kapt. J.B. Wygers, van Seville en MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, van Palermo.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van Antwerpen, van de 25e dezer, was de Schelde nog geheel met ijs bedekt.
Het schip (opm: pink) JOHANNA JACOBA, kapt. P.J. Spilliard, van Alexandria in Egypte, naar Vlaardingen, is volgens brief van Cephalonia van de 1e januari, wegens op zee bekomen schade aldaar willende binnenlopen, in de Noordermond dier haven gestrand, doch zou waarschijnlijk weder afgebracht worden (opm: zie RC 110230).
Het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, de 2e november van Amsterdam te Suriname gearriveerd, zou de 15e of 16e dezer de terugreis aannemen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 februari. Heden arriveerde alhier het schip ANTHONY, kapt. A. Schaap, met een passagier en Zr.Ms. troepen, de 26 november 1829 vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Bij de scheepstimmerbaas A.A. Tromp, te Woudsend, in Friesland, wordt gebouwd, en kan met acht weken van stapel lopen, een groot tjalkschip, lang over stevens 21 ellen 33 duimen, wijd 5 ellen 23 duimen, hol op zijn uitwatering 2 ellen 30 duimen; zeer geschikt om voor de buitenvaart te dienen. Hij biedt dit schip ter verkoop aan. Brieven franco.


Datum: 03 maart 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het tweedeks fregatschip HENRIËTTE, kapt. J.E. Schneebeeke. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co. en D. Alletrino.
Naar vreemde havens:
Koningsbergen. De Nederlandse kof DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
New-Orleans. Het gekoperd Nederlands fregatschip ALEXANDER, kapt. M. Marcussen. Adres bij Van Olivier & Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kof FENNEGINA, kapt. Hendrik J. Puister. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. Walter Alberts Smit. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz; F. Smit; De Vries & Co. en F. der Kinderen.
St. Petersburg. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga. Amsterdam. SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname; DE VERWISSELING, kapt. C. van de Drift, van Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Batavia, 3 november. In lading lagen alhier naar Amsterdam het Nederlands schip DE GEZUSTERS, kapt. Ingerman en naar Antwerpen de Nederlandse brik (opm: fregat) HARRIET, kapt. Zeeberg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Volgens brieven van Suriname d.d. 20 januari j.l. waren aldaar de volgende schepen aangekomen:
16 december: AURORA, kapt. A. Ahlers; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker; CONCORDIA, kapt. W. Groen; PARAMARIBO (opm: fregat), kapt. K. Spiegelberg.
22 december: MARIA, kapt. E. Reints; VEREENIGING, kapt. W. de Boer; COLONIST, kapt. D. Spreeuw.
23 december: MARIA AGNETIA, kapt. J. Rijnbende; SURINAAMSE VRIEND, kapt. A.A. Herman; L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes.
24 december: DE ONDERNEMING, kapt. Van Barneveld Kooy; SURINAME (opm: brik, ex l’AIMABLE PAULINE, thuishaven Antwerpen, vanaf 1831 Amsterdam), kapt. L.J. Luijtjes; MARIA, kapt. H.F. Zeijlstra.
27 december: HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen; L’AUGUSTIN, kapt. Bunnemeijer.
30 december: NEDERLANDEN, kapt. T.K. Klein.
3 januari: AGENORIA, kapt. W. v.d. Kolff; ALEXANDER, kapt. C. Davey.
9 januari: EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff; de laatste zou in het begin van februari de terugreis aannemen.
Zonder datum: DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort.
12 januari: WILHELMINA, kapt. J.H. Klint; dewelke onder het praaien van kapt. Spiegelberg toeriep dat de IPENRODE, kapt. M. Charlau hem volgde. Reeds in zee zijnde zag kapt. Spiegelberg dan ook werkelijk een schip naar de rivier stevenen.


Datum: 04 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Rochelle en Rochefort, het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. Eppo Pieters Dik.
Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van der Berden.
Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE KLEINZONEN, kapt. Gerris Verboom.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
Batavia, om in de loop deze mand maart te vertrekken, het opnieuw gekoperd Nederlands fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Anne Glazener, hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. De 3e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, naar Lissabon.
De 3e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, naar Kadix.
Te Antwerpen zijn gearriveerd REINIERA, kapt. Meugens, van Zante; REGENT, kapt. Cleland, van Suriname; ANTWERPS PACKET, kapt. Rieke, REBECCA, kapt. Anderson en ALIDA ELISABETH, kapt. Krol, van Hull; NEPTUNUS, kapt. Doesken en ANNA MARIA, kapt. Muys, van Londen; NINUS, kapt. Michiels, van Charleston; DIOMÈDE (opm: ook DIOMEDES), kapt. Denduyts, van Batavia; VRIESLAND, kapt. Drent, van Cette en JOSEPHINE, kapt. Moldenhauer, van Rio-Janeiro; STATLINGEN, kapt. Schipman en ANNA MARIA, kapt. Kramer, van Riga en IJTALO, kapt. Sandrina, van Triëst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 maart. Kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 12e januari, zijnde de dag van zijn vertrek van Suriname, kapt. J.N. Klint, die met zijn schip van Amsterdam aldaar arriveerde, hem onder het praaien toeriep, dat hij gevolgd werd door het schip IPENRODE, kapt. M. Charlau, mede van Amsterdam; kapt. Spiegelberg reeds in zijnde, zag dan ook werkelijk een schip naar de rivier koers zetten. Voorts zou het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, weinige dagen na hem en het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, de 15e januari van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
Het schip FRIEDRICH WILHELM DRIE, kapt. B.J. Dirksen; van Bordeaux naar Antwerpen, is de 28e februari te Deal binnengelopen.
Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith; van Suriname naar Amsterdam, te Cowes met schade binnen, is na het lossen der lading, de 25e februari in het dok gehaald, om te repareren.
Het schip LOUISA BARBERA, kapt. J.J. Lausen, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, mede te Cowes binnen, was de 25e februari bezig met lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 maart. Het schip DIANA (opm: kof, kapt. Jan Arends Panjer), van Bordeaux naar Antwerpen, is volgens brief van Cowes van de 25e februari, de vorige dag te Blackgang Chine (opm: positie plm 50º35’ NB en 01º18’ WL) gestrand en aan stukken gestoten; het volk is, benevens circa 80 fusten wijn en voorloop, geborgen. (opm: zie ook RC 160330)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping in het Logement de Gouden Leeuw aan de Vuilpoort, te Dordrecht, ten overstaan van de Notaris Schultz van Haegen, van een zout-waterschip, genaamd de WATERMAN, gevoerd door schipper Hendrik van Es, liggende binnen gemelde stad, aan de Vuilpoort, waarin onlangs een nieuwe Riga-mast gebracht is, met deszelfs inventaris, breder bij biljetten omschreven. Kunnende dadelijk aanvaard worden. Waarvan de veiling zal geschieden op maandag 15 maart 1830, en de finale verkoop op maandag 22 maart daaraanvolgende, beiden des voormiddags ten half twaalf ure.
Nadere onderrichting ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 maart. Heden arriveerde alhier de brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, de 25e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 05 maart 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: den 1 maart de schonerschepen VICTORY, kapt. R. Rice, FAME, kapt. Wm. Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 2 dito binnen gekomen het schonerschip FLORA, kapt. J. Mouldon, met ballast van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een derde van het geoctrooieerde veerschip, varende van Augustinusga op Leeuwarden; te bevragen bij Rienk Martens, te Augustinusga.


Datum: 06 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dienst van het stoomjacht ANNA PAULOWNA, van ’s Gravenhage over Delftshaven naar ’s Hertogenbosch vice versa.
Vertrekkende van ’s Hertogenbosch elke maandag, woensdag en vrijdag, telkens des morgens ten half 9 ure en van ’s Gravenhage of Delftshaven elke dinsdag, donderdag en zaterdag, des morgens om 7 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 maart. Men verneemt dat Zr.Ms. corvet DE SYRENE, kapt. van der Graaf, die zich thans in de Middellandsche Zee bevindt, naar de Westindiën zal vertrekken, om aldaar de corvet DE PANTHER af te lossen, die naar het vaderland terug moet keren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. De 4e dezer, des morgens, zeilden POMONA, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon naar Amsterdam en SARA ANNA CORNELIA, kapt. K. Hofkamp, naar Liverpool en arriveerde NEPTUNIS, kapt. J. Fyall, van Leith.
De 3e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas DE HOLLANDER, kapt. M. Boysen, naar St. Thomas en NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, naar Jersey.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis THOMAS EN MARTHA, kapt. D.S. Ranson, naar Stockton.
De 5e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Rochefort en PETER EN SAMUEL, kapt. J. Schaap, van Londen.
De 5e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin, van de Noordzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Meynders, van Riga; PELICAAN, kapt. Vrome en DRIE GEBROEDERS, kapt. Rieke, van Londen en EENDRAGT, kapt. Dillewyns, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 maart. DE VROUW HENDRIKA, kapt. A. van den Abeele, CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwerik en HENRIËTTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia; DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Suriname; CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. W. Hasselaar, van Bilbao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Antwerpen, 3 maart. Batavia, DIOMEDES, E. den Duyts (opm: kapt. E. Denduyts); 100 picols sapanhout, 100 pakken rottings, 1005 bl. tin, 385 cannisters suiker, 1009 balen rijst, 1059 balen koffij, 16 kisten indigo. Bisschop, Basteyns en N.J. de Cock.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Opgaaf van de schepen onder Nederlandse vlag, welke in het tweede halfjaar van 1829 te Rouaan, Fécamp en Dieppe zijn aangekomen of vandaar vertrokken.
Rouaan:
Namen der schepen: Kapiteins: Komende van: Vertrokken naar:
JONGE FRERIK Pieter A. Visser Harlingen Oléron
JONGE ALBERT Jan B. Oortjes Stralsund Amsterdam
ELISABETH G. Sijbes Dantzig Oostzee
JONGE MARGRIETA J.H. Drenth Groningen Oostzee
EENZAAMHEID B.F. Basker Groningen Oostzee
VROUW ALBERDINA H.K. Rentes Amsterdam Marennes
HARMONIE W.W. Paltje Groningen Rotterdam
DRIE GEBROEDERS Jan D. Drewes Groningen op avontuur
VROUW ALIDA A.F. Smidt (opm: A.T. Smit) Groningen Rotterdam
GOEDE VERWACHTING H. Wijnstok Groningen Amsterdam
VROUW ALBERDINA P.E. Mooi Dantzig Dantzig
VROUW ANTJE O.G. Stuit Koningsbergen op avontuur
FENNEGINA G. Deimers Koningsbergen op avontuur
FLORENCE CATHARINAR. Feijes Dantzig op avontuur
ANNA ELISABETH S. Harkes Hamburg Amsterdam
CONCORDIA Roelf P. Dik Dantzig winterk. te Rouaan
MARIA P.E. Boer Dantzig dito
Fécamp:
WILHELMINA HENDRIKA Derk D. de Jonge Stettin op avontuur
HARMONIE H.K. Potjewijd Riga op avontuur
JONGE GERRIT L. Hus Rotterdam Rotterdam
Dieppe:
VRIENDSCHAP Boer Riga Riga
VROUW CATHARINA R.R. Engelsman Petersburg op avontuur
NEPTUNUS Jeltes Rotterdam Liverpool
VERWACHTING Belem Rotterdam Rotterdam


Datum: 09 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Een Nederlands schip, tonende een rode vlag met n.° 380, is op de hoogte van de Vlaamse Eilanden gepraaid, hebbende, zo men veronderstelde, schade aan het roer bekomen. Het Collegie Zeemans Hoop geen 380 effectieve leden tellende, zo moest gevolgelijk het bovenstaande schip onnauwkeurig zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het schip L’HIRONDELLE, kapt. J. Willaert, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, is de 19e februari op 41º06’ NB 31º00’ WL gepraaid. (opm: aangekomen Antwerpen 7 maart 1830; zie AH 040329)
Het schip HENRIËTTE CLASINA, kapt. L.F. Heyde, van Amsterdam naar Batavia, is de 29e
december gepraaid op 01º00’ ZB 24º00’ WL.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. De 6e dezer, des namiddags, zeilden uit de haven van Helvoetsluis MARIA, kapt. W.K. de Wyk, naar Newry. Bij het vertrek van de post was MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis, van Liverpool, in het gezicht.
De 7e, des morgens, zeilde uit de Maas EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, naar Kadix.
De 6e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW JANTINA, kapt. J. Warnaar, naar Lissabon.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Alexandria, in Egypte en ligt in quarantaine.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE CAMILLE, kapt. Backer en VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Londen; VROUW JANTINA, kapt. Kuiper en FREDERIK WILHELM DRIE, kapt. Dirksens, van Bordeaux; AURORA, kapt. Wygers van Sevilie (opm: Sevilla); MERCURE (opm: brik MERCUUR), kapt. Smit, ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. Peters, HARLINGER, kapt. Harrison en MARIA MATHILDA, kapt. Lovgreen, van Rio-Janeiro; HARMONY, kapt. Reus, CONCORDIA, kapt. Bonjer en MAGDALENA, kapt. Lutje, van Riga; ELISA, kapt. Hend, PLEADAS, kapt. Lassen, van New York; ELISA, kapt. Harkema, van Valparaiso; EIZO DE WENDT, kapt. Hellinga, van Marseille; FORTITUDO, kapt. Bulsing en HEROS, kapt. de Jonge, van Batavia; WILHELMINA, kapt. Hand, van Messina; FRANCISCUS, kapt. Demeire, van Kadix; VOLTIGEUR, kapt. Wagenaar, van Villa Nova; ENGELINA, kapt. Stenze, HENDRIKA, kapt. Harding en STAD EN LANDE, kapt. Leven (opm: kapt. T.D. Leeuw), van Liverpool; MARIA JOHANNA, kapt. Breems, van Palermo; OROMASE, kapt. Rolufs, van Padang; LIBERATOR, kapt. Gelissen, van Savannah en MIQUITONNAISE, kapt. Leveneur, van St. Malo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Oléron; de VLIJT, kapt. E.E. de Vries; de ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, jr.; de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong; de JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman; de ZEELUST, kapt. L.N. Baas; CONCORDIA, kapt. T.H. Eddes, en MARINA JOHANNA, kapt. E.E. Pot, alle zeven van Liverpool en alle acht met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.P.J. Greijdanus, residerende te Heerenveen, zal publiek, bij strijk en verhoog geld, aan den meestbiedende, presenteren te verkopen: zeker florissant veerschip, met deszelfs zeil en treil en lopend en staand want cum annexis, varende van het Heerenveen op Workum en Joure, vice versa, zo het thans door de eigenaren Klaas Siebes van Dijk en Ale Hommes Overwijk wordt gebruikt; dadelijk bij den palmslag te aanvaarden.
Wie gading maken, komen op zaterdag den 13 maart 1830, bij de provisionele toewijzing, en den 27 maart daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avond ten 7 uren, ten huize van de weduwe Harmen Lammerts Krul, kasteleinse in het Oude Posthuis te Heerenveen, en kopen op condities alsdan te verkondigen, welke inmiddels bij opgenoemde notaris zijn te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie of vier scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen direct werk bekomen bij Pieter IJpes Schuitmaker, op het Oostvliet, te Franeker.


Datum: 10 maart 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 9 maart. MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.H. Trip, van Suriname; DIANA, kapt. J.P. Baggesen, van Cephalonia; DE ONDERNEMING, kat. C. Haasnoot en POMONA, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon; CHARLOTTE, kapt. P. Weppel, van Livorno; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz; Van Olivier & Co.; Hoyman & Schuurman; De Vries & Co. en F. der Kinderen. Vertrekt in april.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar vreemde havens:
Aalburg. Het brikschip CAROLINA, kapt. J.P. Hemme. Adres bij B.J. van Hengel.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands schooner kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Dantzig. De Nederlandse smak DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier & C.; D’Arnaud & C.; Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzappfel.
Havanah. Het gekoperd tweedeks brikschip JANUS, kapt. J.B. Hoffding. Adres bij Altena & C. en D. Aletrino.
Lissabon. Het Nederlands galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. Cornelis Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en Coopman & De Wit & Lenaertz.
Lissabon. Het Nederlands schip HERMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen. Adres bij J. van Ulphen.
Lissabon. Het Nederlands sloepschip POMONA, kapt. Jan. Haasnoot. Adres bij J. van Ulphen.


Datum: 11 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rochelle en Rochefort, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. Arij Duindam.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert Overgauw.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het connosement over VS 300 doosjes, GV 199 dito, GVH 1/10 10 vatjes en GV 7/10 10 vatjes fruit te Rotterdam van Smyrna aangebracht per het schip DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 9 maart. Bij koninklijk besluit is bepaald geworden, dat boven en behalve de reeds op de onderscheidene rijkswerven in aanbouw zijnde schepen, nog in de loop van dit jaar op stapel zullen worden gezet, te Amsterdam: het linieschip TROMP van 74 stukken, de korvet CASTOR van 28 stukken en het exercitievaartuig van het koninklijk instituut der marine URANIA; te Rotterdam, het fregat DE IJSSEL van 44 stukken, de brik DE MERCUUR van 18 stukken en het advies-vaartuig DE POSTILLION van 14 stukken; en te Vlissingen: het linieschip DE RUIJTER van 74 stukken en het adviesvaartuig DE SNELHEID van 14 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip JOHANNES, kapt. P. Fruchtning (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning), van Hull naar Amsterdam, is volgens brief van Hull van de 2e dezer, lek en met schade aan het roer, door assistentie, aldaar teruggebracht; moet lossen om te repareren (opm: zie RC 130330).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip DE VROUW ELIZABETH, kapt. Huig van der Valk, van Lissabon naar Vlaardingen, te Ramsgate binnen, is, volgens brief van daar van de 4e dezer, op zijde gevallen en heeft daardoor zware schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. De schepen HORTENSE (opm: fregat, thuishaven Gent), kapt. H.J. Netscher, de 14e oktober van Batavia naar Antwerpen en PARADIES, kapt. H. Adam, de 28e november van Valparaiso vertrokken, waren de 3e dezer op de hoogte van Portsmouth.
Het schip TRITON, kapt. J. Crear, van Batavia naar Nederland, is de 3e dezer te Cowes binnengelopen.
Het schip LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, van Amsterdam naar Suriname, te Cowes binnen, heeft de 3e februari de reis voortgezet.
Het schip DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Batavia naar Antwerpen, is de 2e dezer te Plymouth binnengelopen.
Het schip DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname naar Amsterdam, was de 1e dezer op de hoogte van Lézard (opm: The Lizard).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip MERCURY, kapt. Lee, de 5e januari van Charleston naar Antwerpen vertrokken, is, volgens brief van Charleston van de 28e dito, na de 8e en 16e hevige stormen te hebben doorgestaan, lek en zwaar ontredderd aldaar teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens brief van kapt. H. Zoetelief, voerende het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 26 oktober, was hij toen op 8 gr. 9 min. noorderbr. en 22 gr. 51 min. westerlengte, in goede staat zeilende; de troepen en de equipage bevonden zich in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 maart. De 9e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas PETRUS EN LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, naar Liverpool.
De 9e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Hamburg.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis SUPERB, kapt. C.J. Benedict, van Alexandria, in Virginie, laatst van Cowes; JOHANNA, kapt. J.C. Tevez, van Smyrna en DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Kadix, laatst van Douvres, welke alle na visitatie van de quarantaine zijn ontslagen en DE WILLEM, kapt. M. Schaap, van Batavia, laatst van Cowes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 maart. Van Brielle wordt van de 10e dezer gemeld, dat de vorige dag de schuit van Leendert Borstlap, tonnenlegger voor de Maas en Maassluis, bezig zijnde met peilen bij het Maassluissche Gat, op een wrak, dat onder water zat, gestoten heeft en daarna onmiddellijk is gezonken, doch de equipage behouden aan land gekomen is. (opm: zie ook twee berichten in RC 130330)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 maart. De 9e, des namiddags, arriveerde DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, van Kadix. De 10e, des morgens, zeilde DE MARNESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar St. Ubes.
De 10e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis PETER EN SAMUEL, kapt. J. Schaap, naar Katwyk.
Te Middelburg is aangekomen het brikschip SARA AGATHA, kapt. S.M. Hoffman, van Suriname.
Van Vlissingen zijn naar zee gezeild DE VROUW ANNA, kapt. J. Langhetee, naar Alexandrie; HERKULES, kapt. C. Zeplien, naar Bordeaux; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeyer, DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen en ANNETTE, kapt. K. van der Oever, naar Londen; UNDINE, kapt. N. Munk, naar Yarmouth; DE MARIA, kapt. W. Mestdagh, naar Batavia en ALICE, kapt. W. Priestman, naar Fernambuco..
Te Antwerpen zijn gearriveerd HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van Koningsbergen; ALFRED, kapt. Griels, van Hull; METEORE, kapt. Stappers, van Rio-Janeiro en HARRIET, kapt. Zeeberg, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zeilen op maandag de 15e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genoemd VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. D. Ouwehand, lang 23 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 5 duimen, hol 2 ellen 50 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: op 18 april 1831 werd de zeebrief geannuleerd, met als opmerking ‘schip zal worden gesloopt’; de kof was in 1805 gebouwd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AMICITIA, kapt. H.J. Benes; MERCURIUS, kapt. J. van Duijn, beiden van Liverpool, met zout, en MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 maart. Heden arriveerde alhier het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, met Zr.Ms. troepen, de 15 november vertrokken van Rotterdam.


Datum: 12 maart 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier H. Smith, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 17 maart 1830, des avond ten 7 uur precies, ten huize van H. de Rooij, kastelein in de herberg het Wapen van Amsterdam, bij gereed geld, publiek verkopen: een welbezeilde vissers snik, lang over steven 13 ellen 3 palmen 4 duimen, wijd 4 ellen 3 palmen 6 duimen, en hol naar advenant, met zeil en treil, opstaand want, zwaarden, roer, boot, anker en touw, en verdere daarbij zijnde goederen, volgens inventaris, liggende in de haven te Harlingen, aan het Noorderhoofd, en kan aldaar op den verkoopdag, des namiddags ten 2 ure, door de gegadigden worden bezichtigd, terwijl inmiddels de inventaris ten kantore van den griffier voornoemd, alsmede de condities ter visie zullen liggen.


Datum: 13 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. De 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Cette, laatst van Douvres.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Van Brielle wordt van de 11e dezer gemeld, dat de schuit van Leendert Borstlap, de vorige dag vastgeraakt, weder in vlot water gebracht en aldaar teruggekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Brielle L’ISIS, kapt. J.Morel, van Duinkerken; DOLPHYN, kapt. A. den Breems, van Gibraltar en DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Van Maassluis wordt de 11e dezer gemeld, dat men aldaar met bevreemding het bericht uit Brielle van de vorige dag vernomen heeft, wegens het stoten van de tonnenlegger van L. Borstlap op een wrak bij het Maassluissche Gat, dewijl bij de loodsen van Maassluis niets wegens enig wrak bekend is. Er is wel door gemelde loodsen een vaartuig, hetwelk reeds grotendeels gesloopt was, in een zinkende staat gevonden; doch dit is versleept geworden en zit thans op het vaste strand aan de Hoek van Holland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van Nantes en DE VROUW ELIZABETH, kapt. H. van der Valk, van Lissabon.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANTIGONES (opm: ANTIGONE, eerste reis van dit fregat), kapt. S.J. de Best, naar Batavia met troepen; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Douwes, naar Londen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar …; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwe en CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar Liverpool; DE MARIA, kapt. G.A.A. Sunder, naar Alikante en L’ADÈLE, kapt. G. Jansen, naar Bordeaux.
Te Antwerpen zijn gearriveerd PRINS VAN ORANJE, kapt. De Meire, van Rio-Janeiro; ADVENTURE, kapt. Kraay, van Havannah; VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, APOLLO, kapt. Steur en DECOCK, kapt. Joossens, van Batavia; HULL-PACKET, kapt. Kraan, van Hull; JONGE PETRUS, kapt. Berg, van Dantzig; EENSGEZINDHEID, kapt. Kuipe, van Marseille en COLUMBUS, kapt. Drinkwater, van New-York.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 maart. Kapt. J.D. Kuiper, gevoerd hebbende het schip (opm: waarschijnlijk een kaagschip) LOUISA SOPHIA, van Hull naar Rotterdam, laatst uit Texel, meldt van Rotterdam van de 8e dezer, dat het schip in de nacht tussen de 6e en 7e dito, de hoogte van de Maas bereikt hebbende, zodanig tegen een ijsschots of wrak stootte, dat het in weinig tijds 2 el en 3 duim water in het ruim kreeg en kort daarna zonk; de equipage heeft zich in de boot gered en is door vissers opgenomen en te Scheveningen aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Volgens brief van kapt. P. Fruchtning (opm: Pieter Frugtning), voerende het schip (opm: tjalk, zie ook RC 110330) JOHANNES, van Hull naar Amsterdam, in dato de 3e dezer, was hij de 16e februari van Hull vertrokken en reeds de 18e dito op de hoogte van Texel geweest, doch toen bij N.W. storm en dikke sneeuw op de kust bezet geraakt; met zwaar zeilen weder vrij gekomen, echter hierdoor het schip zwaar lek geworden, de beide zwaarden verloren gegaan, het roer gebroken en een man over boord geslagen zijnde, had hij met zijn schip in dien staat rondgedreven tot de 26e, wanneer het door een visserssloep, tegen betaling van 150 guinees, op sleeptouw genomen en de 1e dezer te Hull teruggebracht werd, men was reeds bezig met de lading te lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Sourabaya en Batavia naar Antwerpen, te Plymouth binnen, heeft, volgens brief vandaar, in dato de 2e dezer, enige schade, alsmede een ontzet roer bekomen; het schip zou door deskundigen onderzocht worden, zijnde het roer reeds op de reis op het dek gehesen en zo goed mogelijk gerepareerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. Vervoer van passagiers en goederen tot zeer billijke vrachten. – Overtocht binnen de 36 uren. Te beginnen met zondag de 21 maart 1830, zal deze vaart wederom geopend en geregeld met de bereids zo gunstig bekende stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM worden voortgezet. Het vertrek blijft bepaald, even als te voren, op iedere zondag in de vroege ochtend, zo wel van Amsterdam als Hamburg.
De vrachten zijn: voor passagiers in de eerste kajuit , met de voeding, NLG 60,00,en in de tweede kajuit, zonder voeding, NLG 40,00.
Lübeck en St. Petersburg. Met de 6e mei 1830 zal er een stoomschip van de maatschappij, tussen Lübeck en St. Petersburg, in de vaart gebracht en het vertrek daarvan worden bepaald: van Lübeck, op donderdag de 6e en 20e mei 1830 en van St. Petersburg, op donderdag de 13e en 27e mei 1830 en zo vervolgens de ene donderdag van Lübeck en de andere van St. Petersburg.
In correspondentie op dit stoomschip wordt, te beginnen met zondag de 2e mei 1830, de stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg zodanig geregeld en bepaald, dat passagiers en koopmans-goederen, binnen de zeer korte tijd van 8 9 dagen, van Amsterdam naar St. Petersburg zullen kunnen worden vervoerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Reederij. Te beginnen met dinsdag de 16e maart 1830 zal deze vaart door de snellopende stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN wederom geopend en vervolgens geregeld op de gewone dagen en uren van afvaart worden voortgezet, als van Amsterdam des dinsdags, donderdags en zaterdags, des ochtends ten 8 ure, en van Harlingen des woensdags, vrijdags en zondags, des ochtends ten 8 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.E. Lublink, J. Boelen, G.W. Sesink Clee, H.J. Rietveld en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien Nederlands fregatschip, genaamd PALEMBANG, gevoerd geweest door kapt. L. Heijde, lang 29 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 27 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, het verdek 1 el 70 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, zijn van mening op dinsdag de 30e maart 1830, des namiddags ten vier ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt te Rotterdam, publiek te veilen het hol van het galjoot-schip WASHINGTON, lang 24, 16 el, wijd 5, 19 el, hol 3, 51 el, zo als het voorschreven hol zal zijn liggende in de Scheepsmakershaven, nabij de Jufferstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijst. Amsterdam, 12 maart. DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Uit Plymouth meldt men: Te Plymouth de 4e: GEZUSTERS, kapt. Blad, op de hoogte van Penzance, van Batavia; 9 januari, PHOENIX, kapt. Visser van Amsterdam; 16 januari, REMBRAND, kapt. F. Petersen, van Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Suriname zijn gearriveerd: 9 januari, GUIANA, kapt. Popken en HOOP, kapt. Tennis, beide van Rotterdam; de 12e IPENRODE, kapt. Charlau en de 17e dito ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Blom, beide van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. van der Sluys en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 29e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een gekoperd fregatschipsvlak en een sloepschipshol, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Nader bij notities vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.
Zijnde het gekoperd fregatschipsvlak inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag, de 25e maart 1830, des voormiddags ten elf ure, zal men, in de herberg De Schelvisch, buiten de Boompoort der stad Alkmaar, in publieke veiling presenteren te verkopen:
De welbekende en snelzeilende koopmansboeijer, genaamd CONCORDIA, lang over de steven ruim 12 ellen en wijd, over de berghouten, ruim 3 ellen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, touwen en verder toebehoren, liggende gemelde boeijer, te water aan de Sandersbuurt, binnen Alkmaar en aldaar twee dagen voor de veiling, voor een ieder te zien en is dezelve inmiddels uit de hand te koop, te bevragen ten kantore van de notarissen M.J. de Lange en A.F. Allebe, te Alkmaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 12 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, van Liverpool; de VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, en de HOOP, kapt. D. Guit, beiden van Kadix, en alle drie met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Stinstra, te Franeker, zal, op maandagen den 22 maart 1830, provisioneel, en den 29 daaraanvolgende, finaal, telkens des avond ten zeven ure, in het Koffijhuis van E.S. Wink, te Franeker, publiek, bij strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen een half trekveer, van Franeker op Leeuwarden, vice versa, met gelijk aandeel in het in den jare 1819 nieuw uitgehaalde en geheel met dichte kistbanken betimmerde schip nummer één, en verder toe en aanbehoren, aan Pieter Boltjes in eigendom toebehorende, en thans bij Gerrit Roukema in huur, den 12 mei 1830 vrij te aanvaarden.


Datum: 16 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Arris Plokker.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 maart. Het schip DIANA, bij Blackgang Chine verongelukt (opm: kof, zie RC 040330), is, volgens nader bericht, gevoerd door kapt. J.A. Panjer, van Bayonne naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis PERSEVERANTIA, kapt. H. Ludders, van Archangel, laatst van Harwich; ELIZA, kapt. H. Rolfe, van Londen; OLIVE, kapt. G. Coggens, van Charleston.
De 12e, des namiddags, arriveerden de MAASSTROOM, kapt. H. Hagers, van Suriname (opm: de 3-mast galjoot, bouwjaar 1803, werd hierna verkocht, waarschijnlijk voor de sloop); DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meyer, van Batavia, laatst van Falmouth en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Brielle CYNTHIA, kapt. Linklater, van Hull; FELIX, kapt. W.J. Cramer, van Benicarlo en ELIZABETH CORNELIA, kapt. P. Jansen, van Zante.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE VERWACHTING, kapt. W. van Beelen, van Dieppe.
De 14e dezer, des avonds arriveerde JEANETTE, kapt. H. Pundt, van Suriname. De 15e, des morgens, zeilden CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal en JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, naar Liverpool.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Maasdyk, van Havre; HORTENSE, kapt. Netscher, van Manilla (opm: brik, kapt. H.J. Netscher kwam van Batavia); INTEGRITY, kapt. Raddoek, van l’Ille de France; ESPÉRANCE, kapt. van Geyt en JONGE JOHANNA, kapt. Arents, van Londen; MERCURE, kapt. Rooze, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. Ulrich, van Hull en ANTWERPER, kapt. Schultz (opm: H.C. Schuth; de opgelopen schade, zie RC 250230, was kennelijk zodanig dat besloten werd tot sloop; de zeebrief werd op 1 april 1830 geannuleerd), van Sevilla.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia: Het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip ONS GENOEGEN, gevoerd door kapitein C. van Zameren, zal in het begin van april van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Die genen welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerigte gelegenheid voor den overtocht naar gezegden plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Jan Corver en Comp., op de Buitenkant, bij de Kalkmarkt, N°. 43, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 maart. Heden arriveerde alhier het schip MARCO BOZARIS, kapt. J.G. Adriaan, den 29 oktober 1829 vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Stinstra, te Franeker, zal, op maandagen den 22 maart 1830, provisioneel, en den 29 daaraanvolgende, finaal, telkens des avond ten zeven ure, in het Koffijhuis van E.S. Wink, te Franeker, publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een half Trekveer, van Franeker op Harlingen, vice versa, aan Jacob Winkel, en voor de andere helft aan Jelte Floris Visser in eigendom toebehorende; dadelijk met den palmslag vrij te aanvaarden.


Datum: 17 maart 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar vreemde havens:
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNA EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Bremen. Het schip DE JONGE ANNA, kapt. R. Janssen. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt voor of op 18 maart.
Bremen. Het schip CHRISTINE, kapt. A.J. Reents. Adres bij Blikman & Co.
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.
Buenos-Ayres. Het gekoperd schoonerschip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. Berend Ede Helwedel, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Hamburg en Altona. Het everschip DE JONGE HARM, kapt. J.M. Holst. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Roelfs Bossinga. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 19 maart.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE GRONINGER WELVAART, kapt. Egbert Klaassen Lugies. Adres bij Nobel & Holtzapffel en Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlandse kofschip DE JUFVROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seyfferts.
Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 16 maart. DE KOLONIST, kapt. D. Spreeuw, van Suriname; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Demerary; PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, van Cette; PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Meire, van Rio Janeiro; ANTWERPEN, kapt. Schuit, van Almeria; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, van Havre; HERSTELLING, kapt. Karsijns, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Rotterdam. MARIA, kapt. H. van Veen jr., van Bordeaux met 495 okshoofden wijn, en kisten pruimen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip MARIA, kapt. F.H. Zeylstra, van Suriname, gister in Texel binnengekomen, heeft die reis in 33 dagen afgelegd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Middel om schepen voor zinken te behoeden. (Uit de London Courier).
Dezer dagen heeft de heer Watson, in het Koninklijk instituut te Londen, onder voorzitting van de Hertog van Somerset, een voorlezing gehouden over de gegrondheid van zijn plan om het zinken op zee van schepen te beletten. Ter staving en opheldering van de onfeilbaarheid en het voordeel zijner uitvinding, deed de heer Watson enige proeven. De proeven werden genomen met een klein model van een schip van 80 stukken geschut en vielen, wat het modelscheepje betrof, tot elks voldoening uit. Alvorens de luchtbuizen aan het scheepje vast te hechten, maakt men een lek aan hetzelve, waarop het, gelijk te denken was, dadelijk vol water liep en zonk. Vervolgens voorzag men het modelscheepje met de luchtbuizen en opende toen nogmaals het lek; nu echter was de uitslag geheel verschillend. Verre van te zinken, bleef het scheepje, ofschoon volkomen met water gevuld en buitendien bezwaard met een gewicht, geëvenredigd aan de 250 tonnen boven de middelbare zwaarte van schepen van 80 stukken, drijven en zich een eind weegs uit het water verheffen.
In de loop zijner voorlezing zei de heer Watson dat hij zijn plan en afbeelding had medegedeeld aan de Keizer van Rusland, aan de Koning der Nederlanden en aan de President der Verenigde Staten, van elk van welke hoge personen hij de vleiendste bewijzen van belangstelling en goedkeuring had ontvangen.


Datum: 18 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. Geert Berends Flik, om spoedig te vertrekken.
Naar Lissabon, het Nederlands galjootschip JONGE HENDRIKA, kapt. Arij Plug.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip VROUW MAARTJE, kapt. Jacob Spanjersberg.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip, AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewijd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 maart. Het schip de LIEFDE, kapt. R. Hakker, van Amsterdam naar Hull, is, door het stoten tegen de uitstekende kruishouten der duc-d’alven, in het groot Noord-Hollandsch Kanaal, bij Ilpendam, zwaar lek geworden en gezonken. (opm: het kaagschip bleef in de vaart)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Batavia naar Antwerpen, te Plymouth binnen, zou, volgens nader bericht, in het dok gehaald en voor eerst slechts een gedeelte der lading gelost worden, om het achterschip te doen rijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 maart. Kapt. M. Charlau, voerende het schip IPENRODE, de 12e januari van Amsterdam te Suriname gearriveerd, meldt van daar van de 3e februari, dat hij op de kust van Cayenne door een hevige bui belopen is geworden, waarbij, door zwaar zeilen, om de Duivels Eilanden te boven te komen, alle de ijzers van de juffers van het voorstengewant braken, de voorsteng boven het ezelshoofd afbrak en met de voorbram- en bovenbramstengen, ra’s en zeilen over boord sloegen; na dat het weer bedaard was, geankerd zijnde, had men het over boord hangend tuig zo veel mogelijk geborgen, doch van het touwwerk veel moeten kappen en snijden; ook waren enige zeilen gescheurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, zou, volgens brief van Curaҫao van de 4e januari, in de loop der maand februari van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Te St. Helena is aangekomen kapt. Starts, DE NEDERLANDER, van Batavia naar Rotterdam en heeft de 19e januari de reis voortgezet (waarschijnlijk is deze het schip DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, van Sourabaya en Batavia, te Amsterdam verwacht wordende).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 maart. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Cette en HESPERUS, kapt. A.J. Onswedder, van Liverpool.
Kapt. Onswedder bovengemeld rapporteert, dat hij de 11e dezer, in het Kanaal, op de lengte van 3 gr. 49 min. van Greenwich, in goede staat gepraaid heeft het kofschip MERCURIUS, kapt. H.T. de Groot, van Dordrecht.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JULIA, kapt. Visser, van Bordeaux en GEORGE BENTINCK, kapt. Making, van Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schroder, makelaar, zal op maandag de 29e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands gekoperd schoenerkofschip, genaamd MONNIKENDAM, gevoerd door kapt. V.H. Kramer, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen, 55 duimen, wijd 3 ellen 90 duimen, hol 2 ellen 48 duimen; breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors J. Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J.A. Lublink, makelaars, zullen op dinsdag de 13e april 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ZAANVLIET, gevoerd geweest door kapt. O. Simons, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 42 duimen, hol 2 ellen 29 duimen; groot 97 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 maart. Heden arriveerde alhier het schip FREDERIK, kapt. J. Brand, de 23e november vertrokken van Antwerpen.


Datum: 19 maart 1830


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag, den 22 maart 1830, des voormiddags ten te 10 uren en vervolgens, zullen er, voor de behuizing van wijlen den scheepskapitein R.J. Haverbult, aan het Kattendiep alhier, publiek worden verkocht: diverse huismeubelen, bestaande in een eikenhouten kabinet, dito bureau, trek en andere tafels, stoelen met zwarte en andere zittingen, spiegels, schilderijen, porselein, waaronder twee complete serviezen met goud, glas en ander aardewerk, verlakt goed, koper, tin en ijzerwerk, een halve kastklok, een barometer, beddegoed, enig tafelgoed, zilver en meer andere goederen.
Alles te bezien den zaterdags voor den verkoop, des voormiddags van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 5 uren, en ten derde malen het zilver, ten dage van den verkoop, des voormiddags van 11 tot 12 uren.
Mr. E.J. Offerhaus, notaris
(opm: blijkens Memorie van Successie van kapt. Roelf Jans Haverbult is hij ‘op 11 augustus 1829 met schip en mansschappen in het Skagerak verongelukt’; dat schip was de in 1828 gebouwde kof VROUWE MARIA ELISABETH)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Schreinhout, te Leeuwarden, gedenkt op donderdag den 25 maart e.k., des avond ten zes ure, ten huize van den kastelein Koopmans, op Vijversbuurt, alhier, publiek, bij strijk en verhoog geld, om gereed geld, te verkopen: een overdekt vaartuig, genaamd de SNELHEID, gemeten op elf el tien duimen, geijkt op 15 ton; zeer geschikt voor eigen negotie aardappelen, turf, enz; liggende in de Stads Gracht bij den Vijver alhier, zodanig als laatst is bevaren door Okke de Jong, met hetgeen daar toe en aanbehoort. Breder volgens biljetten daaraf zijnde.


Datum: 20 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 maart. De 19e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VERWACHTING, kapt. W. van Beelen, naar Noordwyk.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSA, kapt. F. Bunnemeyer, naar Londen; HENDRINA JOHANNA, kapt. H.C. Jonker, naar Liverpool; DIANA, kapt. J.G.A. Meyer, naar Goole; ELIZA, kapt. S. Christie, naar Newcastle; DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, naar ….; DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, naar Bergen; GEZINA. Kapt. R.L. Roelfsema, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CAVALIER, kapt. Orne, van Mobile; HOPENDE ZEEMAN, kapt. Plath, van Bayonne en POMONA, kapt. Tessiers, van Buenos-Ayres.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Raven, A. van der Sluis en H.J. Rietveld, makelaars, zullen verkopen een extraordinair welbezeild gekoperd brikschip, genaamd HESPERUS, laatst gevoerd door kapt. P.S. Matsen, lang 25 ellen 85 duimen, wijd 7 ellen 38 duimen, hol 2 ellen 70 duimen, het verdek 1 el 80 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.J. Staedel, G. de Vries en J. Steenhoff, makelaars, zullen op dinsdag de 30e maart 1830, des avonds ten half zes ure, in de Brakke Grond te Amsterdam, door de huissier A.L. Dupont Noordbeek, verkopen: 300 blokken extra fijn en hard, gedeeltelijk gebloemd St. Domingo mahoniehout, alhier aangebracht met het schip JEANNETTE ADELAIDE, van Curaҫao en behorende tot de onder benificie van inventaris aanvaarden boedel van wijlen kapt. J.H. Breukemeijer. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Demerary: Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Paul Johan Sturk, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. Henriques en Zoon.
New-York. Het gekoperd brikschip LOUISA, kapt. N. Brewey. Adres bij Van Olivier & Co.
Philadelphia. Het gekoperd brikschip ISABELLA, kapt. Dan. L. Kurta. Adres bij van Olivier & Co.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, Middellandse Zee, de Levant, enz.
Liverpool. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener kofschip CATHARINA, kapt. Thomas Lange. Adres bij J.W. Boekhout.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Roelfs Bossinga. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrek voor of op 19 maart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 19 maart. VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wriede, van Petersburg; VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Riga.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 maart. Heden arriveerde alhier de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 14e. november vertrokken van Dordrecht.


Datum: 23 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het schoener-galjootschip JEANETTE, kapt. H. Pundt.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der connossementen over 4 okshoofden wijn, gemerkt AF aaneen gehecht, mitsgaders van 6 fusten spiritus, gemerkt B, de eerste hier van Bordeaux aangebracht met het schip de ANNA ADELHEID, schipper G.J. Wesseling en de laatste met her schip de ONDERNEMING, schipper G.B. Flik, van Cette, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer te Rotterdam, dewijl anders de goederen zouden moeten worden opgeslagen in ’s Rijks magazijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 21 maart. Bij besluit van de 15e dezer heeft Zijne Majesteit aan de kapt. ter zee J.M. Polders, met de eerste april aanstaande, het bevel opgedragen over het te Helvoetsluis liggende wachtschip DE AMSTEL.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 maart. De 22e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, naar Hull.
Te Antwerpen zijn gearriveerd BILLOU, kapt. Bogardus, van Boston; HENRIETTE, kapt. Bemust, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, zijn van mening op dinsdag de 6e april (i.p.v. 30 maart) 1830, des namiddags ten vier ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland op de Groote Markt, te Rotterdam, publiek te veilen: het hol van het galjootschip WASHINGTON, lang 24,16 el, wijd 5,19 el, hol 3,51 el, zoals het voorschreven hol zal zijn liggende in de Scheepsmakershaven nabij de Jufferstraat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 29e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands gekoperd schoenerkofschip, genaamd MONNIKENDAM, gevoerd door kapt. V.H. Kramer, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 55 duimen, wijd 3 ellen 90 duimen, hol 2 ellen 48 duimen, breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors J. Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 21 maart. Gepasseerde zaterdag namiddag omstreeks half 2 ure is hier, van de werf van de scheepsbouwmeester Hoebee op de Hellingen, met het beste gevolg van stapel gelopen het kofschip de DOLPHIJN.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 maart. Woensdag aanstaande, de 24 dezer, zal bij gunstige gelegenheid, des namiddags ten twee ure op de werf De Haan, in de Groote Bikkerstraat, van stapel lopen, het aldaar door de scheepsbouwmeester J.R. Boelen, gebouwd fregat schip de VRIENDEN.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 maart. Op de werf van de scheepsbouwmeester C.E. Duyts, het Roopaard geheten, en gelegen op de hoogte van de Kadijk, zal overmorgen, woensdag de 24ste, ten één ure, een schip van stapel gelaten worden. Het is een nieuwe gebouwd driemast-galjootschip, genaamd NICOLAAS WITSEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Rotterdam naar Liverpool, op de vlakte van de Maas, binnen Zeeburg, aan den grond geraakt, zat volgens brief van Brielle van den 18 maart nog vast. Door de Loodsboot No.4 was een gedeelte vlas en der tuigagie aldaar aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 13 maart het schoenerschip VICTORY, kapt. R. Rice, met ballast van Londen.
Den 16 dito het kofschip de VROUW HERMINA, kapt. W.M. Cornel, met hout van Dantzig; het schoenerschip FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, met ballast van Amsterdam; het kofschip de JUFFER TRIJNTJE, kapt. S.A. van der Werf, met hout en lijnzaad van Riga.
Den 18 dito het galjasschip ARIADNE, kapt. G. Cluver, met hout van Dantzig.
Uitgezeild: Den 14 maart het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter naar Londen; het tjalkschip de VROUW ANTJE, kapt. E. van der Zee, en het everschip VRIENDSCHAP, kapt. E. Ommen, beide met stukgoederen naar Emden.
Den 15 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, en het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P.J. de Jong, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 18 dito het snikschip ANNA CATHARINA, kapt. J.H. Bielfeldt, met pannen naar Tonningen.
Den 19 dito het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, met ballast naar Noorwegen; de everschepen de VISCHEVER, kapt. H. Breekwold, ANNA MAGDALENA, kapt. H. Stehr, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Smith, en FORTUNA, kapt. H. Scholtz, alle vier van Tonningen, met stukgoederen naar Amsterdam.


Datum: 24 maart 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Hamburg en Altona: het Nederlandse gekoperd stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 23 maart. ENGELINA, Kapt. J.K. de Jonge, van Porto, ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier ligt in lading naar Demerary het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob K. de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zn. Sluit 15 april.


Datum: 25 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Hendrik van Veen Jr., om uiterlijk de achtste april te vertrekken.
Naar Stettin het Nederlands kofschip PIETERNELLA, kapt. Jan Abrams Schuuring.
Naar Elseneur en Koningsbergen, het Nederlands kofschip VROUW FEMMEGINA, kapt. Abram Klaassen Braam.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. Gisteren is te Helvoetsluis binnengekomen de HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia, zijnde de 30e november gezeild. Dit schip heeft binnen de acht maanden de reis heen en weer afgelegd. Bezuiden de Azorische-Eilanden is door gemelde kapitein gepraaid de FANNY, kapt. De Boer, van Batavia naar Antwerpen.
De 22e, na posttijd, arriveerde te Brielle ’s LANDS WELVAREN (opm: hoeker), kapt. W. Schep, van Lissabon.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia.
Te Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW ANGELINA, kapt. G.H. Fyn, naar ……..
Te Antwerpen is gearriveerd, WILHELMINE, kapt. Lundt, van Riga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Van Veere wordt de 8e dezer gemeld: Zaterdag werd men hier onderricht, dat op de Banjaard was vastzittende een Amerikaanse brik, genaamd PROVIDENTIA, kapt. Eduard Reil, laatst van Cowes, gedestineerd naar Rotterdam, geladen met rijst en katoen. Dadelijk na het bekomen van dit bericht begaven zich die zelfde avond enige Veerse ingezetenen met drie Arnemuidse visschuiten en daartoe geschikte sloepen naar het gemelde schip om de nodige bijstand te verlenen, doch ontzettend was het zondagmorgen bij het aanbreken van de dag te moeten zien, dat het gemelde brikschip in volle zeilen brandende was, zodat hun het aanbrengen van hulp onmogelijk was gemaakt, waarop zij in de nabijheid hebben vertoefd totdat het geheel door de vlammen verteerd was. Onbegrijpelijk kwam dit de aanschouwers voor, daar het schip, naar hun gedachten, in geen gevaarlijke positie scheen te zitten en des avonds om acht uur door de kapitein, Engelse loods en stuurman en des nachts om één uur door de onder-stuurman en de overige equipage was verlaten geworden.


Datum: 26 maart 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Isaac Telting, notaris te Franeker, zal op donderdagen den 8 april 1830, bij de beschrijving, en den 15 dito, bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten drie ure, te huize van Anne Harings Ruurda, in het Harlinger Veerhuis te Franeker, ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Franeker, voor zover het perceel Lands betreft, bij strijk en verhoog geld, aan de meestbiedende verkopen een half trekveer en schip, in de beurt van Franeker op Harlingen en terug, met al deszelfs toe en aanbehoren, invoege hetzelve door Zijtse Wielinga wordt bevaren; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.


Datum: 27 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. De 25e, des morgens, zeilde uit de Maas DE KLEINZONEN, kapt. G. Verboom, naar Lissabon.
De 22e dezer is van Vlissingen gezeild AUGUSTA, kapt. M. Richter, naar Hamburg; dit schip is van Antwerpen gekomen, doch heeft sedert de 2e oktober des vorigen jaars binnen de haven van Vlissingen gelegen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FANNY, kapt. De Boer en JEANNETTE, kapt. Meulenaer, van Batavia en MARIA, kapt. P.E. Boer, van Havre.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse zee, de Levant, enz.
Bayonne, het Nederlandse kofschip DE DOLPHIJN, kapt. Hendrik Sluik. Adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip THEODORA MECHTELDA, kapt. Lammert Jans Gort. Adres bij J. van Ulphen.
Duinkerken. Het Nederlandse smakschip DE ONDERNEMING, kapt. Jacob Cornelisz. Veerman. Adres bij Gemmening & Penning.
Rochelle (La) en Rochefort. Het Nederlands kofschip ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers. Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands smakschip DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus. Adres bij J. Corver en Co. Vertrekt voor of op 3 april.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 26 maart. DE HOOP, kapt. C. van der Plas, van Londen; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Eckernförde; DE VROUW CATHARINA, kapt. G. Brinkhorst en CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Schmidt, van Stettin; EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, van Dantzig; CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname; JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Ockes, van Riga.
Te Vlaardingen is binnengekomen het schip ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schip, van Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 maart. Gisteren is met het beste gevolg van stapel gelopen, het voor rekening van de heren Corn. Frymersum en Zoon, door de scheepsbouwmeester Corns. van Swieten, op zijn werf Hollandia, gelegen aan het einde der Groote Wittenburgerstraat, gebouwde koopvaardij-fregatschip, genaamd MINERVA, groot G.M. 500 tonnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 maart. Heden namiddag is, op de werf De Haan, in de Groote Bikkerstraat, met het beste gevolg van stapel gelopen, het aldaar door de scheepsbouwmeester J.R. Boelen, gebouwde fregatschip de VRIENDEN.
Met een gelijk goede uitslag is van de werf het Roopaard, op de hoogte van de Kadijk, te water gelaten het door de scheepsbouwmeester C.E. Duijts, gebouwde driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Gisteren is te Hellevoetsluis binnengekomen de HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia, zijnde den 30 november gezeild. Dit schip heeft binnen de acht maanden de reis heen en weer afgelegd.
Bezuiden de Azorische eilanden is door gemelde kapitein gepraaid de FANNY, kapt. De Boer, van Batavia naar Antwerpen.


Datum: 29 maart 1830


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen. Te Rio di Janeiro: C. van der Hoeven (opm: brik NASSAU, Antwerpen), W. de Ruyter (opm: brik GUILLAUME, Antwerpen) en S. Hubroek (opm: fregat JOHANNA ELISABETH, Antwerpen), van Antwerpen.


Datum: 30 maart 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. de stoomboot KONING DER NEDERLANDEN, varende tussen de steden Rotterdam en Dordrecht vice versa, zal met de eerste april afvaren op de uren bij de biljetten bepaald, als: van Dordrecht naar Rotterdam, des morgens ten 6 ure en des namiddags ten 2 ure en van Rotterdam naar Dordrecht, des morgens ten 9 ure en des namiddags ten 5 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN, varende tussen Rotterdam en Brielle vice versa, zal met de eerste april afvaren op de uren bij de biljetten bepaald, als:
Van Rotterdam naar Brielle. │ Van Brielle naar Rotterdam.
Zaterdag, des morgens ten 8½ ure. │ Zaterdag en Zondag, des namiddags ten 3 ure
Zondag, des morgens ten 8½ en des │ Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag,
namiddags ten 6 ure. │ des morgens ten 5½ en des namiddags ten 2
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donder- │ ure, des Donderdags ten 3 ure.
dag, des morgens ten 9 en des namiddags │
ten 6 ure; des donderdags middags vaart │
de boot niet naar Brielle terug. │

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het schip FORTUNA, kapt. Thomson, van Amsterdam naar Dantzig, te Süderstapel in het Holsteinse Kanaal overwinterd hebbende, is, volgens brief van Rendsburg van de 22e dezer, door het ijs schade en lekkage bekomen hebbende, dien dag te Rendsburg teruggekomen om te lossen en te repareren. Men wist nog niet of de lading beschadigd zou zijn. Het kanaal en de Eider waren geheel vrij van ijs.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. De 27e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, naar Belfast; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden en MARIA ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, naar Rochefort; DE HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes’; des namiddags arriveerde Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luitenant Jonkers, van Port-Mahon. De 28e, des morgens, zeilden DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrick, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer en GEZINA, kapt. H.H. Veen, naar Liverpool; URANUS, kapt. N.E. Hogeman, naar Bordeaux; HELENA, kapt. D.J. Greven, naar …..; en DE NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. H.J. Bonn, naar Batavia.
De 27e, des morgens, zeilden uit de Maas JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, WIARDUS, kapt. J.J. Arents en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, naar Cardiff; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Newcastle; DE KLEINZONEN, kapt. G. Verboom en DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde,, naar Lissabon; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar Londonderry en DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten, naar de Oost Zee. De 28e, der morgens, DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik, REINA, kapt. H. Koops en DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, naar Liverpool; DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, naar Londen; DE HERSTELLING, kapt. A. Duyndam, naar La Rochelle; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Korttryk, naar Leith; DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie en HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Brest; DE JONGE HEILKE TROMP, kapt. W. Willems, naar St. Ubes; JOHANNA CORNELIA (opm: schoenergaljoot JOHANNA CAROLINA), kapt. J. Verdoes, naar Marseille.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens en BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, naar Hamburg en DE JONGE LEENDERT, kapt. C. Kloppenburg, naar Ysland. De 28e, des morgens, zeilden DE JONGE WILLEM, kapt. F.
Parlevliet, naar Liverpool en FLORA, kapt. C. Klok.
De 29e, des morgens, zeilden van Brielle JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen, naar …. en GEPKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, naar St. Ubes.
De 29e dezer, des morgens, zeilden HET JONGE KIND, kapt. C. de Boer, naar de Noord Zee; ZEELUST, kapt. H. Boudestein en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. L. Storm.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluijs, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in De Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een van eikenhout gebouwd, gekoperd en met koperen bouten gehecht tweedeks fregatschips-hol, genaamd KOLONIST (opm: kapt. F.W. Godt, zie RC 050229 en RC 260329), lang 34 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 75 duimen, hol 5 ellen 30 duimen. Voorts een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, kanonnen, rondhouten, boten, sloepen enz. Nader bij notities vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Jan IJpelaar. (opm: dit in Oost-Indië thuishorende schip werd waarschijnlijk gesloopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quitus, openbaar Notaris residerende te Groningen, zal op Woensdag den 14 April 1830, des avonds te 6 uren, ten huize van den kastelein H.B. Douwes, voor het Kleine Poortje aldaar publiek worden verkocht: een in den jare 1824 nieuw uitgehaald en welbezeild kofschip, genaamd, MEJUFVROUW ANNA LUPPINA, met al des-zelfs toebehoren, zo als het laatst uit zee is aangekomen en door de kapt. B.H. Plukker bevaren, liggende thans in de Noorderhaven alhier, lang over de steven 23 ellen, wijd over de berghouten 5 ellen, gemeten op 93 tonnen. Breder in de Inventaris omschreven. Om binnen 14 dagen na de dag van verkoop te aanvaarden. Nader onderricht ten kantore van de notaris voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, met platte luiken, lang over steven 12 ellen 3 palmen, wijd 3 ellen, hol naar rato. Te bevragen bij B. de Vos, te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij P.H. Buma, te Surhuizum: een tjalkschip, lang 15 ellen en 8 palmen, wijd en hol naar advenant, liggende bij Rohel, voormaals bevaren door Goitsen J. de Vries.


Datum: 31 maart 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Thomas (St.) en Curaçao het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. G.W. Barneveld Kooij, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam 30 maart. CLARA HENRIETTE, kapt. J.B. Fuchs, van Soerabaija; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname; DE STAD MEPPELT, kapt. E. Harders, Koningsbergen.

RC 010430
Amsterdam, 30 maart. Kapt. H. Rolff, van Suriname in Texel binnen, heeft de 25e maart, op de hoogte van Dungeness, af en aan de Singels in goede staat zeilende gezien een Nederlandse brik, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop met n° 108, zijnde die van kapt. D.T. Visser, voerende het schip HAVANA-PACKET, van Amsterdam naar Havana.


Datum: 01 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. De kof HARMONIE, kapt. C.R. Platt, met ballast van Amsterdam naar Drammen, is de 22e maart, des middags ten 12 ure door de loods, bij Makkum, in Vriesland, aan de grond gezet, doch na zwaar gestoten en een gedeelte van de ballast overboord geworpen te hebben, met hulp weer af en te Harlingen lek binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Het schip PHOENIX, van Havana, was de 21e maart op de hoogte van Portland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. De 30e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis de NEDERLANDSCHE NYVERHEID, kapt. H.J. Bonn, naar Batavia, HARMONIE, kapt. C.E. Boer, naar Liverpool en MARTINA JOHANNA, kapt. E.E. Pot, naar…. De 31e, des morgens, DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit, naar Batavia.
De 30e, des namiddags, zeilden van Brielle KLARA MAGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Hull en SPECULANTEN, kapt. O. Alsing, naar Bordeaux. De 31e, des morgens, de KINDERDYK, kapt. F. Siebols, naar Liverpool; DE JUFVROUW CATHARINA, kapt. G.H. Schwennen, naar de Oost Zee.
Van Maassluis zeilde de 31e dezer, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Elie (opm: ?)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, scheepsbouwmeester op de Hellingen alhier, vermeent, tot wegneming van verkeerde uitstrooisels, ter kennisse van het publiek en vooral van zijn begunstigers te moeten brengen, dat bij het naar buiten brengen van het dezer dagen op zijn werf gebouwde kofschip de DOLPHIJN men in de sluis nog ruim 47 duim Nederlands ruimte overgehouden heeft, zodat zelfs schepen van 60 en meer lasten grootte op zijn werf zonder bezwaar zouden kunnen gebouwd worden.
Dordrecht, 31 maart 1830, Pieter Hoebee

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Van de rede is alhier van Antwerpen naar zee gezeild de JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. J.J. Michelsen, naar de Kaapverdische Eilanden, met jenever.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 maart. Heden arriveerde alhier het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met passagiers en Zr.Ms. troepen, de 30e november vertrokken van Amsterdam.


Datum: 02 april 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek bij strijk en verhoog geld te verkopen: Een hecht sterk en onlangs bijna geheel vertimmerd kofschip, gevaren hebbende als veerschip van Hommerts op Sneek, vice versa, de GOEDE TRIJNTJE (opm: moeilijk leesbaar) genaamd, groot 12 tonnen, met zeil, twee fokken, haken, kloeten, en aanbehoren, liggende in de Stads Gracht te Sneek, dadelijk na de toewijzing door den koper te aanvaarden. Wie gading maken, komen op dinsdag den 13 april 1830 bij de finale adjudicatie, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Geert de Ruiter, in de herberg de Plantage te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op dinsdag den 13 april 1830, zal, ten overstaan van den notaris Matthijs Korver Reijfert, te Enkhuizen, in publieke veiling verkocht worden een huis en erf, te Enkhuizen en een goedbeklante scheepstimmerwerf of helling, met de daarop getimmerde loods of bergplaats, zeer voordelig gelegen over het zo even vermelde huis in de Paktuinstraat, met daarbij behorende vaste en losse gereedschappen.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van genoemde notaris.


Datum: 03 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. De 1e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, naar Liverpool en DE ZEELUST, kapt. L.N. Baas, naar (opm: niet opgegeven).
De 2e dezer, des morgens, MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia; CONCORDIA, kapt. T.H. Deddes en JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar Liverpool.
De 2e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Jersey; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg en DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, naar Lissabon; DE VROUW CATHARINA, kapt. H.A. Schuuring en DE JONGE FREDRIK, kapt. A.K. Dijkhuis, naar….; L’ÍSIS, kapt. J. Morel, naar Duinkerken; ATTENTION, kapt. J. Haasloop, naar de Oost Zee; DOLPHYN, kapt. T. Broek, naar Gibraltar en AMICITIA, kapt.
H.J. Benes, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 2 april. ANNA ELIZABETH, kapt. S. Harkema, van Rouen; JOHANNES, kapt. P. Fruchtning (opm: tjalk, kapt. P. Frugtning), van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher; B. Koster en Zoon en Nobel & Holtzapffel.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE DAGERAAD, kapt. Reltje Cornelisz. Stada. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Weijer B. Bakker. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het fregatschip SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. Harmen Klasen Ruijl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het fregatschip DE KOLONIST, kapt. D. Spreeuw. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord-en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob K. de Jong van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Z. Sluit 15 april.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Hull. Het schip JOHANNES, kapt. P. Frugtning. Adres bij Gemmening en Penning.
Port à Port. Het Nederlands kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker. Adres bij H. Verweijde Czn. Vertrek 13 april op verbeurte der vracht.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Harm Midderts. Adres bij Blikman en C.
Dantzig. Het Nederlands smakschip DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus. Adres bij J. Corver en Co. Vertrekt voor of op 5 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands gekoperd stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wriede. Adres bij J. Salm & Meijer.
Hamburg en Altona. Het kofschip DE HARMONIE, kapt. A. Midderts. Adres bij Blikman & Co.
Lubeck. Het Nederlands smakschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. Adres bij Hendrik Gullen.
Lubeck. Het Nederlandse smakschip JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: smak) de VROUW MARCHIENA, kapt. H.T. Blaauw, van Heiligenhafen, met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
De 31e maart|: schip GRACE, kapt. d’Allen, van Riouw de 21e maart met vier passagiers; brik LOUISA AUGUSTA, kapt. J.C. Jansen, van Antwerpen de 1e december; de schoener TARTAR, kapt. R. Sijmons, van Padang de 24 maart met twee passagiers.
De 1e april: Zr.Ms. schoener WINDHOND, luit.t.zee 2e kl. G. van Braam, van Samarang de 23e maart; schip SOPHIA, kapt. S. McGeorge, van Padang de 25e maart met een passagier; schip HAPIEPA HAWIEA, kapt. Kemaas Hamin, van Palembang de 18e maart; en een Engels oorlogs-korvet.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 1e april: stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Davidson, naar Samarang met zeven passagiers en Zr.Ms. troepen; bark PHILADELPHIA, kapt. H.J. Greene, naar Soerabaija met drie passagiers en Zr.Ms. troepen.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten ANNA PAULOWNA en KOMEET, Zr.Ms. schoener WINDHOND, de schepen MARCO BOZARIS, FREDERIK, JONGE ADRIANA, NEERLANDS KONINGIN, OEIJ SINJO, ANNA CATHARINA, GRACE, SOPHIA, HAPIEPA HAWIEA, brikken DE WAAGER, NIJVERHEID, PANOEKAN, JOSEPHINA, BIANGHONG, LOUISA AUGUSTA, schoeners PERLENTE, TARTAR, bark MARQUIS OF HASTING, en acht buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriveerde schepen:
De 27e maart: schoener DOLFIJN, kapt. H.K. Zeebag, van Soerabaija de 21e maart met twee passagiers; Zr.Ms. schoener CIRCE, luit.t.zee 1e kl. Lutkens, van Soertabaija de 21e maart.
De 28e maart: Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.11, kadet.t.zee Van Maanen, van Soerabaija de 21e maart.
Van Samarang vertrokken schepen:
Stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Davidson, naar Batavia met een passagier.
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
De 24 maart: brik MARGARETHA ENGELTINA, kapt. A. de Bruin, van Rembang de 21 maart.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 23e maart: brik ALLEN, kapt. A. Riggs, naar Sumanap en Wijnkopersbaai; schoener REMBANG, kapt. F.W. Hermanni, naar Pamanoekan en Batavia.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. fregat RUPEL, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brikken NAUTILUS en DOURGA, Zr.Ms. schoener BRAK, Zr.Ms. roei-kanonneerboten No.8 en No.15, schepen SUMANAP, BUITENZORG, JOHANNA MARIA WILHELMINA, FATALKAIR, HOOGOAN, SAJAN MASKOER, TEKSOEN, brikken ANNA HENRIETTE, DE HOOP, SOENHIEN, ADRIANUS EN JAKOBUS, MARGARETHA EN ENGELTINA, de schoener VLIGENDE VIS en een Engels schip.


Datum: 06 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE, varende in het beurtveer tussen Nijmegen en Rotterdam, te beginnen met zondag de 11e april 1830.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage en tussenliggende steden, elke zondag, dinsdag en donderdag, des morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen en tussenliggende steden, elke maandag, woensdag en vrijdag, des morgens ten 6 ure.
Zullende op deze dagen, des morgens half vier ure, een geschikte eigen diligence afrijden bij Wed. G. van Velthoven, op de Bierkade, te ’s Hage, om vóór het vertrek der boot te Rotterdam aan te komen.
De reizigers welke met de stoomboot JULIA van Gorcum wensen verder te reizen, zullen in geval van laag water door geschikte rijtuigen vervoerd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 april. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ALBERDINA, kapt. A.H. Hazewinkel, van Riga, laatst van Tonningen.
De 3e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Lissabon en DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes, naar ……
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van Lissabon en de 5e, des morgens, arriveerden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Stöther, van Hamburg en ENIGHEDEN, kapt. H.L. Furch, van Krageroe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het schip ANNA CHRISTINA, kapt. T.G. Stangereth, van Marseille en Adra naar Antwerpen, was de 28e maart op de hoogte van Portsmouth.
Zr.Ms. oorlogscorvette POLLUX, gecommandeerd door kapt. Eegh, uit Texel naar Batavia, is de 7e januari onder de Steenboks-keerkring op 27 gr. lengte gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. Stoompacket-vaart tussen Rotterdam en Londen en vice versa. De snelvarende stoompacket DE BATAVIER, fraai en gemakkelijk ingericht voor passagiers, paarden, rijtuigen en koopmansgoederen, zal deszelfs dienst aanvangen tussen Rotterdam en Londen en vice versa op de volgende dagen, te weten:
- Van Rotterdam naar Londen maandag de 12e april 1830, des middags ten 12 ure.
- Van Londen naar Rotterdam zaterdag de 17e april 1830, des morgens ten 9 ure.
En wijders van Rotterdam elke maandag op nader te bepalen uren
En van Londen elke zaterdag op nader te bepalen uren.
Nadere informatie te bekomen bij de directie der maatschappij, te Rotterdam en op de bureaus van alle De agenten, gelijk ook bij de heren Gibbs en Kijd, scheepsmakelaars te Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, naar Londen, met boomschors, en de KOOPHANDEL (opm: eerste reis van dit Zuid-Nederlandse fregat), kapt. J. Keyser, naar Batavia, met troepen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 april. Gisteren arriveerde alhier de bark DIEDERIEKA, kapt. J. Hector, de 4e maart vertrokken van Calcutta, en heden arriveerden alhier het schip AUGUSTE, kapt. J.F. Flemming, de 23 december vertrokken van Antwerpen, en de brik MERCATOR, kapt. P. Landberg, met een passagier, de 24e januari vertrokken van de Golf van Perzië.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden. Mijnheer de redacteur! Het onder volgend stuk zoude ik gaarne, indien Ued. dit daartoe waardig genoeg oordeelt, een plaatsje in uw geacht blad zien bekomen.
Iets over de scheepsbouw op Java. Dikwijls heb ik opzichtelijk het bezigen van jatiehout mijn aandacht gevestigd gehad op de voormalige en tegenwoordige wijze van scheepsbouw op Java, en verscheiden der resultaten die dezelve zoal heeft opgeleverd gezien en vernomen hebbende, komt het mij voor dat in vroeger jaren, of tijdens de oude Compagnie, de jatiehout schepen of vaartuigen, veel langer bestonden en oneindig meer duurzame eigenschappen bezaten, dan die, welke sedert de laatste 25 jaren hetzij door gouvernements aanbestedingen, of te wel door particulieren zijn gebouwd. Ja, zelfs vermeen ik te mogen vaststellen, mijnheer de redacteur, dat geen een van deze, niettegenstaande de oorzaak hiervan noch aan gebrek van deskundigen, noch aan genoegzame voorhanden zijnde bouwstoffen, dan wel aan de nodige geldmiddelen kan worden toegeschreven, de helft van die ouderdom zal bereiken, als de volgende hebben verkregen.
Het eerste is het vaartuig genaamde de SALA SALA (bijgenaamd de oude Rembangsche) ter grootte van ongeveer 150 last, hetwelk ik in den jare 1794 leerde kennen, als een vaartuig dat destijds reeds onder verscheidene heren residenten van Rembang jatiehoutwerken van derwaarts naar Batavia had gevoerd en, zo ik mij herinner, in 1809 in het bezit kwam van een Arabier, die omdat het nog zeer goed en sterk was, daarop een scheepstuigwerk zette, doch ongelukkig daarmee in 1815 of 1816 bij de Westkust van Sumatra tegen de klippen is geslagen en verongelukt.
Het tweede, alhoewel niet op Java maar op Bengalen, echter ook van jatiehout gebouwd, is het schip de HENRIETTE, kapt. W. Sommerville, dat door het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA, kapt. W. Verhage, in 1798, ingevolge Lettre de Marque is genomen of prijs gemaakt en, aldus te Batavia verkocht zijnde, naar Isle de France vertrokken is, wederom gevoerd door gemelde kapt. W. Sommerville, welke mij bij gelegenheid dat ik hem sprak beweerde dat dit vaartuig bereids de ouderdom van 48 jaren had bereikt.
Het derde, een te Lassem gebouwde te dier tijd zogenaamde contingents-Pantjalking van 60 last, dat in 1805 van enige huidplanken moest verwisseld worden. De gezagvoerder daarvan, een zeker Ternataans burger met name D.M. van Duivenbooden, logeerde bij mij, en deze mij zo gaarne willende doen zien, hoe goed en sterk nog alle de inhouten (opm: spanten) van zijn vaartuigen waren, onaangezien het reeds 50 jaren als een compagnie-kruiser op Ternate bekend was, voldeed ik aan zijn vriendelijk verlangen, ten gevolge waarvan ik dan ook in waarheid alle de scheepsribben van hetzelve nog zeer gaaf en deugdzaam vond. Doch na verloop van enige jaren is hetzelve onder de Molukse eilanden vergaan.
Dat er meerder dusdanige voorbeelden van oud geworden jatie-schepen bestaan, zal men wel niet in twijfel trekken, waarom ik het overbodig acht, verder hierover te uit te weiden, alleenlijk tracht ik hierdoor te betogen, dat er oude jatiehouten vaartuigen bestaan hebben en kunnen. Maar, zal men wellicht vragen, wat is er dan de reden van? Deze zal ik door het een en ander van de vorige en tegenwoordige wijze van scheepsbouw kortelijk aan te stippen pogen op te geven. Het is bekend dat de voormalige Compagnie zelden of nimmer schepen liet bouwen, maar zij liever dezelve kochten en zulks doorgaans van de heer resident van Rembang, terwijl de kruisers van die tijd, door de regenten als hun contingent werden gebouwd, waarom deze dan ook het jatiehout slechts voor het bevelen hadden en daardoor natuurlijk ten allen tijde goed en van een aanzienlijke hoeveelheid hout waren voorzien, waarvan zij nochtans, alvorens hetzelve enige jaren had gelegen uit te drogen, geen gebruik maakten, terwijl men met het bouwen van vaartuigen langzaam voortging, werden de schepen kurkdroog vervaardigd en waarin hoofdzakelijk het langdurig bestaan derzelve gelegen ligt. De particuliere timmerwerven behoorden in die tijd aan de heren residenten, of ook wel aan Chinezen, welke dezelve steeds van aanmerkelijke stapels jatiehout, die dagelijks als het ware voor een geringe prijs werden gekocht en aangebracht, voorzien hadden, waardoor dit hout dan somtijds jaren achtereen lag te drogen en niet alleen een meerdere geschiktheid tot het bestemde bekwam, maar nader ook een gemakkelijker bewerking gaf.
Thans is het daarmee geheel anders gelegen. Op veel plaatsen is er gebrek aan genoegzaam goed droog jatiehout voor deze bouw, alleen doordat dit niet gelijk te voren, maar moeilijker en kostbaarder te bekomen is, zodat ten gevolge daarvan de vaartuigen tegenwoordig, dewijl dit soort van hout zeer saprijk is en jarenlang vordert te liggen voordat het droog is, om daarvan tot het maken van enig vaartuig met vrucht gebruik te kunnen maken, al vaak noodwendiglijk van nog groen jatie zo niet geheel, althans grotendeels worden gebouwd, zodat men zich niet verwonderen moet als men weldra of in een korte tijd, de bouten en spijkers ziet verroest en schier half verteerd, de binnenhouten gescheurd, de huidplanken los gesprongen, behalve nog, ofschoon voor de eerste maal gerepareerd of van huid verwisseld wordende, de inhouten somtijds zodanig kunnen gespleten zijn, dat bezwaarlijk andermaal de planken daaraan kunnen bevestigd worden, waarvan ik meer dan eens ooggetuige ben geweest. Waar hoorde men ook voorheen van witte mieren van jatiehouten vaartuigen spreken, thans komen dezelve daarin door het groensapppige hout met de Europese nagenoeg overeen. Zie daar waarom onze vorige schepen langer bestonden en de tegenwoordig gebouwden, ja!, soms al vrij spoedig aan jammerlijke ongelukken, ruïneuze verliezen en onophoudelijke reparaties onderworpen zijn. Ten einde nu daartegen enige middelen trachten aan te wenden, welke zoude kunnen strekken ter verbetering van de scheepsbouw en het nut van het algemeen, ben ik van gevoelen dat het niet ondienstig zoude zijn, om volstrekt geen jatiehout tot gedacht einde te bezigen, dan dat op zijn minst gedurende drie jaren tijds in de lucht heeft gelegen te drogen en hoe langer men zulks betracht des te beter. Vervolgens moet men, om het jatiehout eigenlijk spoedig, goed en duurzaam te verkrijgen, een maand voor de lente van dat hout, of even voordat de jonge bladen beginnen uit te botten, de bomen ter hoogte van 1 à 1½ voet boven de grond, of bij de wortel van de bast ontbloten en in het volgende jaar dezelven laten vallen. Dit doende zal men hun sappen zeer veel doen verliezen en het hout merkelijk lichter maken. Na de kapping deze houtwerken een jaar geheel in zout water of modder laten liggen en berusten, ten einde daardoor het alsdan nog overig zeer veel bevattend vocht er schielijker te laten uittrekken, of het drogen derzelve meerder dan in de lucht te kunnen bespoedigen. Daar de ondervinding genoegzaam heeft bewezen, dat een middelbare balk, die na een jaar op stam te zijn aangekapt, alsdan een jaar in zout water en daarna een jaar in lucht is gelegd, droger bevonden werd, dan een van dezelfde dimensies dewelke voor de vuist weg geveld, 7 à 8 jaren in de lucht had uitgedroogd. Intussen is het echter een eigenschap van het jatiehout, dat hetzelve, hoe droog dit ook moge wezen, in de oost moesson begint te krimpen, en in de west moesson te zwellen, waarvan ik nog niet lang geleden het volgende voorbeeld heb gezien. Een zeker iemand liet tot het maken van vensterblinden toevallig in het regenseizoen van een vlaggestok, die 19 jaren als zodanig had gediend, een gedeelte derzelve tot planken zagen, doch daar deze vensters nu goed gemaakt waren, sloten die dan ook gedurende dat seizoen zeer dicht en wel, dan in het droge seizoen kon men door de voegen zien. Te wensen ware het, dat men de voorschreven behandeling ter bekoming van goed duurzaam jatiehout, althans ten nutte van de scheepsbouw, opvolgde en vooral geen nieuw schip in de regentijd liet kalefaten.
Ik heb de eer met achting te zijn Uwed. dienstwillige dienaar, J. Oorlam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Van en met den 28 maart tot en met den 3 april niets.
Uitgezeild: Den 28 maart het schonerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met boter naar Londen.
Den 29 dito de kofschepen CONCORDIA, kapt. J. Asjes, MARGARETHA, kapt. J.H. Buning, en HOOP OP EENDRAGT, kapt. J.H. Bekkering, de beide eerste met ballast op avontuur, en de laatste met pannen naar de Oostzee; de smakschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.H. Hazewinkel, en de ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, de eerste met ballast op avontuur, en de laatste met ballast naar Cardia. (opm: mogelijk Candia)
Den 30 dito het kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, met ballast naar de Oostzee; het galjootschip CONCORDIA, kapt. J. Dijk, en het kofschip IKINA, kapt. J.G. Postma, beide met ballast op avontuur.
Den 31 dito de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. I.A. Zwitters, en VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, beide met ballast op avontuur; het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Kappen, met beenderen naar Hull; het everschip MARIA CORNELIA, kapt. K. Boon, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, was als bijlegger hier binnen; de kofschepen LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, en de smakschepen JANTINA, kapt. K. Vos, en de JONGE ELISABETH, kapt. H.D. Duit, alle vier met ballast op avontuur.
Den 2 april de kofschepen JANTINA, kapt. H. Boswijk, CATHARINA, kapt. K.I. Bodege, en de VIGILANTIE, kapt. I.W. Wilderman, de eerste met ballast naar Noorwegen, en de beide laatsten met ballast naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris N. Meijer, te Bolsward, zal publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een hecht en snelzeilend hekschip, genaamd de HOOP, groot volgens Rijksmeting 40 tonnen, varende in de beurt van Bolsward op Amsterdam, vice versa, met al deszelfs toe en aanbehoren, in het daarvan zijnde inventaris gespecificeerd; laatst door wijlen Gerrit Cornelis Veeringa als eigenaar bevaren.
Wie hieraan gading maken, komen op donderdag den 15 april 1830, des namiddags te 2 ure bij de provisionele, en om 5 ure bij den finale palmslag, ten huize van de weduwe Wiebren de Vries, in het logement het Fortuin, te Bolsward.
Iemand intussen genegen zijnde hetzelve uit de hand te kopen, vervoege zich bij eigenaresse de weduwe Gerrit Cornelis Veeringa, of ten kantore van bovengenoemde notaris.


Datum: 07 april 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA SARA, kapt. Dirk Leeuwrik Wzn., van Amsterdam. Adres bij L. Corver & Co.; D’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip CLARA HENRIETTA, kapt. Johannes Balthazar Fuchs, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver& Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D. Foppes Baas, van Amsterdam. Adres bij B. Corver & Co. en B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. A. Hulsen. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co. en D. Aletrino. Vertrekt 13 april.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip REMINA, kapt. Gerbens Boom. Adres bij Van Olivier & C.; D’Arnaud & C.; Van der Bey & Kroon; Nobel en Holtzapffel.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaerts en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Liverpool. Het Nederlands schoener kofschip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons. Adres bij Kranenburg en Van Maurik.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JUFFER JEANNETTE, kapt. J. van Buuren. Adres bij C. de Grijs en Zn. en J. Daniels & Zonen & Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Petersburg; DE VROUW LAMINA, kapt. D.J. de Boer, van Emden; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J.J. Midder, JONGE PETER, kapt. A. Pieters van Emden; DE VROUW HARMINA, kapt. H.J. Wester, van Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Stoom-packetvaart tussen Rotterdam en Londen en vice versa. De snelvarende stoompacket DE BATAVIER, fraai en gemakkelijk ingericht voor passagiers, paarden, rijtuigen en koopmansgoederen, zal deszelfs dienst aanvangen tussen Rotterdam en Londen en vice versa, op de volgende dagen, te weten:
Van Rotterdam naar Londen, maandag 12 april 1830, des middags ten 12 ure,
Van Londen naar Rotterdam, zaterdag 17 april 1830, des morgens ten 9 ure,
En wijders van Rotterdam elke maandag.} op nader te bepalen uren.
En van Londen elke zaterdag …………...}
Nadere informatie te bekomen bij de directie der maatschappij te Rotterdam en op de bureaus van alle de agenten, gelijk ook bij de heren Gibbs & Kyd, scheepsmakelaars te Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Lübeck vertrekt de 24e april en van daar naar Petersburg de 6e mei het Nederlandse stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, gevoerd door kapt. J.C. Diets. Te bevragen bij de Wed. Jan Salm & Meijer en Flikman & Co.


Datum: 08 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip ANNA ADELHEID, kapt. Gerhard Jansen Wesseling. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis en J.A. Lublink, makelaars, zullen op dinsdag de 13e april 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ZAANVLIET, gevoerd geweest door kapt. O. Simons, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 42 duimen, hol 2 ellen 29 duimen; groot 97 tonnen. Breder
bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op dinsdag de 13e april 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands tjalkschip genaamd de VIER GEBROEDERS, gevoerd door de schippers H.G. en W.G. Bouten; lang 20 ellen 67 duimen, wijd 4 ellen 22 duimen, hol 1 el 95 duimen, Nederlandse maat. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengemelde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip ENIGHEDEN, kapt. H.L. Falsch, van Kragerø, met hout.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 4 april. Binnengekomen de FRANCES, kapt. V. Speckens, van Londen.
(opm: na lossing werd de in 1829 gebouwde sloep verlengd en vertuigd tot schoener om in augustus onder kapt. J. Appleton weer naar zee te gaan)


Datum: 10 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. De 8e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Kadix.
De 8e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas MARIA ADRIANA, kapt. L. Hus, naar Suriname: DE VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Libau; DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, naar Koningsbergen; DE VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jong, DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, MARIA BARBARA, kapt. J.J. Kuller, DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Westerborg en GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar de Oost Zee; HANA, kapt. J. Wilmen en ANNA MARIA, kapt. J.F. Muis, naar Londen.
De 8e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, naar de Oost Zee en DE VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes, naar de Noord Zee.
De 8e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos en MARGARETHA, kapt. W.P. Wessels, naar Liverpool.
De 9e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas MERCURIUS, kapt. J. van Duin en AMASIS, kapt. F. Visser, naar de Oost Zee; DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema en DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Koningsbergen; DE VROUW ANNA, kapt. L.Y. Don, naar Drontsoen; PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, naar Stettin en DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Marseille.
De 8e, des namiddags, arriveerde te Maassluis HET ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin, van de Noordzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Cargalijsten. JUFVR. CATHARINA, kapt. B.J. Reinets, van Petersburg; VROUW JELTINA, kapt. J. Bakker, van Dantzig; VROUW CATHARINA, kapt. C. Schwartz, van Freyburg; TWEE GEZUSTERS, kapt. C.H. Schneider, van Stettin; VROUW MARIA, kapt. J.G. Kotsch, van Neuhaus; VROUW CHRISTIAANS, kapt. H.D. Christian, van Wischhafen; VISCH-EVER, kapt. H. Lange, van Hamburg; VROUW ANNA, kapt. D. Uffen, DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lindeman en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schröder, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.O. Hancken, VROUW EVERDINA, kapt. J. Ohm, FORTUNA, kapt. W.O. Wilters; DE VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders en VROUW GEZINA, kapt. J.C. Lindebohm, van Bremen; ADENA HELENA, kapt. T. Onne, van Hoekziel (opm: Hooksiel).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, van Newcastle, met slijpstenen.


Datum: 13 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 april. De 10e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, van Hull.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Cette; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen en DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, van St. Ubes.
De 12e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Dundee; WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar de Noord Zee; DE VROUW FENNA, kapt. L.H. Muggenborg, naar ….. en de stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. De kof HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuiring, van Amsterdam naar Port-à-Port, is de 25e maart, op de hoogte van …., in goede staat gepraaid door de loodsschipper D. Krynen.
Het schip DE VROUW ANNA, kapt. Coster, van Hamburg naar Amsterdam, is de 1e april te Bremen binnengelopen.


Datum: 14 april 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën.
Suriname. Het nieuw gebouwd en gekoperd driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Paul Hansens Bos, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. A.H. Trip, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Een gekoperd tweedeks pinkschip CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Amsterdam. Adres bij Altena & Co. en D. Aletrino en De Costa & Borno. Vertrek 30 april.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Bahia. Het Nederlands gekoperd schoenerschip ANTJE, kapt. Steven Klasen de Vries. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman; Coopman, De Witt en Lenaerts en De Vries & Co. Vertrekt 2 mei.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Bilbao. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot. Adres bij C. de Grijs & Zn.
Marseille. Het gekoperd Nederlands schip MONNICKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlands kofschip EUROPA, kapt. K.J. Scholtens. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. & Zoon.
Petersburg. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en Co. de Grijs & Zonen.
Petersburg. Het snelzeilend Nederlands kofschip DE EENDRAGT, kapt. J.H. Hut. Adres bij Kranenburg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Juriaansz. & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 13 april. DE GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, van Riga; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomschip), kapt. J.C. Dietz, van Hamburg.


Datum: 15 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Constantinopolen het gekoperd Nederlands brikschip JONGE MARIA, kapt. Gerrit Jacobs Meeuw, om de 21e april te vertrekken.
Naar Lissabon, het Nederlands galjasschip KLAZINA EN DIRKJE, kapt. Cornelis Schilperoord.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het Nederlands fregatschip ONS GENOEGEN (opm: eerste reis), kapt. C. van Zameren, met troepen van Amsterdam naar Batavia, is de 6e april benoorden Portland, aan boord alles wel zijnde, gepraaid door kapt. J.H. Haverbult, van Marseille in Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Joosten (opm: buitenlander), met stukgoederen, in de maand november 1829 van Hamburg naar Amsterdam afgeladen, te Delfzijl gerechtelijk afgekeurd zijnde, is de lading de 7e april van daar met de tjalk DE TWEE GEBROEDERS, schipper H.A. Pronk, binnen door naar Amsterdam verzonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 april. In een brief van Norden van 6 april meldt men, dat door de hevige storm uit het westen van de 3e en 4e, op het wad het volgende vaartuig gestrand was en, uitgezonderd de takelage, geheel weg zou zijn: bij Juist, het motschip DE JONGE ANNA, kapt. L. Reuter (opm: buitenlander).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 april. Volgens brief van Karolinerzyl (opm: Carolinensiel), van de 8e dezer, waren door de storm van de 3e en 4e dito, tussen Langeoog en het Nieuwe Brek (opm: Neues Brack; wad tussen Langeoog en de Jade), 13 schepen, voor zover men aldaar wist, met al het volk verongelukt, waaronder een tjalk, zo men meent, genaamd DE VROUW TALINA, kapt. A.H. Sluiter (opm: waarschijnlijk varend onder buitenlandse vlag), thuis behorende aan de Nieuwe Schans en met eiken en grenen balken van Hamburg komende. Eén der knechts had het leven behouden, doch het schip zit bij Langganand, beoosten de haven van Karolinerzyl (opm: Carolinensiel), in de grond en zou met de lading waarschijnlijk nog gered kunnen worden. Enige gereedschappen waren bereids aan de wal gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Van Tonningen wordt van de 8e april gemeld, dat aldaar met zware averij en schade aan de lading is binnengelopen het schip de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Rendsburg naar Amsterdam. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. De schepen DIANA, kapt. G.R. Oostra, JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, beide van Koningsbergen naar Amsterdam, waren met verlies van zwaard enz. en DE VROUW JANSJE, kapt. N.C. Kleesch, van Hamburg naar Aberdeen, zonder schade, uit zee terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. W.G. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Geuchies Stuit), met ballast van Delfzijl naar de Oostzee, had veel geleden en de kapitein was door een stortzee overboord geslagen.
Ook hadden de ballast-schepen DE JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen, van Dordrecht, KATHARINA, kapt. H.R. Veling, en HENDRIK, kapt. B.H. Schippers, van Delfzijl, DE VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden, van Embden en de VROUW ELIZABET, kapt. B.H. Brahms, meer en minder schade bekomen, doch niettemin dadelijk hun reizen naar de Oostzee voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 april. De 12e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis de VROUW JOHANNA, kapt. J. Warnaar, van Lissabon.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas de TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Wemmerus, van Messina.
Kapt. J.D. Zylstra, van Marseille naar Antwerpen, rapporteert, dat hem in goede staat zeilende is gepasseerd, op de N. breedte van 49 gr. 37 min. en 4 gr. 10 min. lengte bewesten Greenwich, een brik, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop, n.° 289, zijnde die van kapt. C. Reinders de Jong, voerende het schip AMSTERDAM, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het ongemeen snelzeilend Amerikaans fregatschip CARROLL OF CARROLLTON, groot ongeveer 700 Amerikaanse tonnen, zijnde geheel nieuw gebouwd van de beste bestanddelen, gekoperd en voorzien van koperen bouten, geladen diep gaande 5 el 41 duim. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van R. en G. Varkevisser, Dorrepaal en Hodges, te Rotterdam.
DC 150430
Dordrecht, 14 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de HOOP, kapt. W. Jansen, van Kragerø, met hout, en CERES, kapt. David Craighead, van Bristol, met ijzer en blik.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en den 11 en 13 april van onze rede naar zee gezeild: AURORA, kapt. H. Zurmeijer, en de VREDE, kapt. J.J. Greeven, beide op avontuur, met ballast.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van goederen. Op de 4e. mei zal bij openbare verkoping worden verkocht het aan het eiland Onrust liggende en gecondemneerde Spaanse schip PRECIOSA, met deszelfs inventaris, en zulks voor rekening en ten behoeven van de de geconcerneerde. Zullende de inventaris en verdere papieren ten vendu-kantore worden ter visie gelegd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 april. Heden arriveerde alhier het schip MARIA, kapt. J. Admiraal, met Zr.Ms. troepen, van Rotterdam.


Datum: 17 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. De 15e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, naar Riga.
De 15e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Marseille.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de VROUW FENNE, kapt. L.H. Muggenborg, naar ….; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Dundee; MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuiper en DE JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, naar de Oost Zee; ANNA ADELHEID, kapt. G.S. Wesseling, naar Riga; de VOLHARDING, kapt. C. Goudenraad en ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin naar de Noord Zee.
De 15e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas de JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, van Hamburg.
Kapt. P. Wemmerus, voerende het hoekerschip de TWEE GEBROEDERS, de 12e dezer te Brielle van Messina gearriveerd, rapporteert, de 16e maart, op 38º10’ NB en 12º00’ WL van Greenwich, gepraaid te hebben het schip ANTIGONES (opm: fregat ANTIGONE), kapt. S.J. de Best, van Antwerpen naar Batavia, zeilende met N.N.O. wind en zijnde aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het schip ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, van Amsterdam naar Batavia, is de 7e dezer, met Z.W. wind, op de hoogte van Goudstaart in goede staat gepraaid door de Texelse loodschipper C.S. Duinker.
Het schip (opm: pink) NEDERLAND, commandeur K. Hoekstra, de 5e dezer van Harlingen naar Straat Davids vertrokken, is, volgens brief van Harlingen van de 10e dezer met 7 el 25 duim water in het ruim aldaar teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. De ever DE VROUW MARGARETA, kapt. H. Bohn (opm: buitenlander), van Büsum naar Amsterdam, is, met nog een lege visever, bij Langeoog verongelukt; het volk is geborgen, uitgezonderd een man, die zich aan boord van een tjalk gered heeft, doch sedert daarmede gezonken is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij. Vaart tussen Amsterdam en Hamburg en Lübeck en St. Petersburg, onder gelijke begunstiging der keizerlijke Russische regering als andere stoomschepen genieten.
Stoomschepen WILLEM DE EERSTE en BEURS VAN AMSTERDAM, ieder van 120 paardenkracht.
Vervoer van passagiers en goederen.
Vertrek van
Amsterdam │Hamburg │ │
21 en 28 maart │28 maart │ Lübeck │St. Petersburg
4, 11 en 18 april │4, 11 en 18 april │ │
2,16 en 30 mei │9 en 23 mei │6 en 20 mei │13 en 27 mei
13 en 27 juni │6 en 20 juni │3 en 17 juni │10 en 24 juni
11 en 25 juli │4 en 18 juli │1, 15 en 29 juli │8 en 22 juli
8 en 22 augustus │1,15 en 29 augustus│12 en 26 augustus │5 en 19 augustus
5 en 19 september │12 en 26 september │9 en 23 september │2, 16 en 30 september
3, 17 en 31 oktober │10 en 24 oktober │7 oktober │14 oktober
14 november │ 7 en 21 november │ │
Overtocht binnen de 36 uren. │ Overtocht binnen 4 dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse-Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Veen. Adres bij F. Smit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 16 april. MINERVA, kapt. J.L. Zijlstra, van Alexandrië (in Egypte); CECILIA, kapt. H.C. Adamsen, van Triëst en Cephalonia; JUPITER, kapt. R. Anderson, van Triëst; VROUW ELIZABETH, kapt. F.B. Nepperus, van Petersburg; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, van Marseille; HARMONIE, kapt. W.W. Lange, van Bordeaux; AURORA, kapt. J. Cajander, van Cette; ZEELUST, kapt. J.F. Deddes, van Cardiff; ANNEGINA, kapt. E.H. Dakman, van Koningsbergen; ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Koningsbergen; JONGE JARIGEN, kapt. D. Brunger, van Dantzig; WILLEM DE EERSTE, (stoomschip), kapt. H.C. Kool, van Hamburg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Jansen, van Hamburg; ADELHEID CATHARINA, kapt. J.F. Higemann en DE VROUW ETBA, kapt. R.J. Remmers, van Carolinensiel; JONGE OTTO, kapt. J. Ennen, van Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal in de loop dezer maand, zonder troepen, vertrekken het extra op de zeilage gebouwd, gekoperd Nederlands fregatschip IDA ALEYDA, gevoerd door kapt. Jan Sipkes Feykesz. Personen of families, die van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit, als passagiers, voor de overtocht naar Java, wensen gebruik te maken, gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors F. der Kinderen of J. Ypelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De pondgaarders Jan Roodenburg en Vincent Thierens zullen op heden zaterdag 17 april 1830, des middags ten 12 ure, in het logement de Gouden Leeuw, in de Prinsenstraat, te Dordrecht, ten overstaan van de heer griffier bij de Rechtbank van Koophandel, openbaar verkopen ongeveer tien en een half last beschadigde rode tarwe, gelost uit het kofschip JOSEPH, kapt. Jan Heere Arends, liggende in ’s Rijks Entrepôt, buiten de Sluispoort.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 april. Heden arriveerde alhier het schip HENRIETTE KLASINA, kapt. L.F. Heijde, met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, de 24e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 20 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Aangaande de walvisvanger NEDERLAND, commandant (opm: op een walvis- of robbenjager werd een kapitein commandeur genoemd) K. Hoekstra, van Harlingen naar Straat Davis, meldt men nader van Harlingen, dat deze niet met 1 el 25 duim water in het ruim teruggekomen was, maar wel zo veel water maakte in het etmaal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van Norden van de 9e dezer was bij Nessumerzyl (opm: Nessumersiel) aangespoeld een zakboekje, waarin onder andere papieren, een connossement, gedagtekend Husum 1 april, van kapt. Ingwer Hansen, voerende het schip DE VROUW MARGARETHA (opm: mogelijk buitenlander), met bonen en koolzaad voor Amsterdam afgeladen. (opm: zie RC 010530)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 april. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van St. Petersburg.
De 18e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas de VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon.
De 18e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis, de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 19e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; de GOEDE HOOP, kapt. A. Klein, naar Windau en de VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krens, naar Elseneur; de JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Elnmouth.
De 19e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis de VROUW JANTINA, kapt. L.H. Mulder, naar Hull.
De 13e dezer is van Rotterdam in 10 dagen te Keulen gearriveerd het schip JOHANNA SOPHIA, schipper Herbert van Hees Wz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Maassluis 18 april. Heden had men voor de eerste maal het genoegen door het nieuwe zeegat ter rede alhier (mogelijk de monding van het Voorns Kanaal) te zien aankomen de stoomboot DE BATAVIER, van Londen, van hier de 12e dezer in zee gelopen, waardoor de passagiers naar ’s Gravenhage en verder gelegene plaatsen, hier afstappende, nu in gemelde residentiestad kunnen aankomen tegelijkertijd met het aankomen der stoomboot te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandse korvet de DOLFIJN, behorende tot de Nederlandse scheepsmacht in de Middellandse Zee, is den 8 dezer van Mahon te Toulon aangekomen, en heeft die stad met 21 kanonschoten begroet, welke onmiddellijk daarna beantwoord zijn. Die korvet is den 10. naar Mahon teruggezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, met rogge van Stettin naar Amsterdam, is volgens brief van Tonningen van de 8e april, na reeds voor den Nederlandse wal geweest, en een zwaard, de boot en alles, wat zich op het dek bevond, door stortzeeën verloren te hebben, in geramponeerde staat te Tonningen terug gekomen. Men was reeds bezig met de lading, welke zwaar beschadigd werd bevonden, te lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: den 11 april het pinkschip NEDERLAND, commandeur K. Hoekstra, met lekkage uit zee terug.
Den 12 dito het kofschip GESINA, kapt. B.A. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 13 dito de brikschepen FREDRIK WILHELM, kapt. S. Thodbirg, en AMPHION, kapt. E.P. Horn, beide met hout van Noorwegen.
Den 14 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, de JANTINA, kapt. H. de Weerd, en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 15 dito de kofschepen HARLINGEN, kapt. G. Korten, GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, en de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 16 dito het schoenerschip LIVELY, kapt. S. Finch, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 11 april het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen.
Den 15 dito het pleitschip CHRISTIAANZAND, kapt. J.O. Stuit, met ballast op avontuur; het smakschip LAMMEGINA, kapt. B. Goossen, met ballast op avontuur.
Den 16 dito het kofschip de VROUW MARTHA, kapt. P.I. Koster, en het smakschip ALIDA, kapt. T.E. Barth, beide met ballast op avontuur.


Datum: 21 april 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche Zee, de Levant.
Duinkerken, het schip DE HOOP, kapt. S. Koorn. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het snelzeilend kofschip DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. Jan van Buuren. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Juriaansz. & Zoon.
Bremen. Het schip TWEE GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. R.R. Onnes. Adres bij Blikman & Co.
Dantzig, De Nederlandse smak DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter. Adres bij de wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Dantzig, Het Nederlands kofschip EUROPA, kapt. K.J. Scholtens. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. & Zoon.
Hamburg en Altona. Het everschip JENNIFER PEARCE, kapt. A. Pieper. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Koningsbergen. De Nederlandse kof DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 20 april. NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Cette; HECTOR, kapt. C. Rydahl, van Rostock; HARMONIE, kapt. T.F. Hunting, van Koningsbergen; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Koningsbergen; VROUW ALIDA, kapt. T. Swiers, van Dantzig; JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Dantzig; CATHARINA, kapt. A.J. Hagen, van Hamburg; HARMONIE, kapt. W.W. Pattjes, van Hamburg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. Joosten, van Hamburg; ANNA CATHARINA, kapt. C. Tampke, van Hamburg; VROUW GEERDINA, kapt. L.E. Guyt, van Emden; VROUW JANTJE, kapt. E. van der Zee, van Emden; VROUW CATHARINA, kapt. G.S. Gerken, van Hoekziel; VROUW ALIDA, kapt. R. Roelofs, van Leer; WILHELMINA, kapt. J.N. Krint, van Suriname; DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Zorgdrager, van Cette.
In Texel is gisteren gearriveerd het schip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. A.A. Herman, van Suriname.


Datum: 22 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoompacket-vaart tussen Rotterdam en Londen.
De stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, vertrekt voor passagiers en goederen:
Van Rotterdam naar Londen, │van Londen naar Rotterdam,
29 april 1830, dinsdags des namiddags │2 mei, 1830, zondag, des morgens ten 11 ure
ten 1 ure.
Nadere informatie bij de directie van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlandse smakschip ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, om met de eerste schepen (opm: na ijsvrij) te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Kapt. J.N. Klint, in Texel binnen, bericht, dat de 1e maart te Suriname zijn aangekomen de schepen WILHELMINA MARIA, kapt. Bart, en LODEWYK ANTONIE, kapt. Tjebbes, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. De Harlinger walvisvanger NEDERLAND, commandant K. Hoekstra, naar Straat Davis bestemd, doch te Harlingen teruggekomen, is, volgens brief vandaar van de 17e dezer, aan beide zijden over kant gehaald en het lek daarvan spoedig ontdekt, doch het schip overigens volkomen hecht en dicht bevonden; men veronderstelde, het binnen acht dagen tot het hervatten der reis weer in gereedheid gebracht te zullen hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Kapt. H.F. Klein, van St. Ubes te Ostende aangekomen, heeft de 31e maart, op 41º55’ NB en 10º02’ WL en tonende de Rotterdamse vlag met n.° 99, zijnde die van kapt. J. Wemmerus, voerende het schip DE EENDRAGT, de 7e maart van Brielle naar Kadix vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. Hut, in november met boekweit van Kiel naar Amsterdam vertrokken en de 12e dito te Rendsburg gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen, zodat men veronderstelt, dat het geheel verongelukt zal zijn, zijnde ook de naamborden op Ameland aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Het vermoeden dat het schip FORTUNA, kapt. C. Rumpff, van Bahia naar Hamburg, op Wittsand (plaat in de Elbemonding beW Neuwerk) verongelukt zou zijn, wordt door het aanspoelen van de brievenzak aan de westkust van Heide nog meer bevestigd; de brieven had men, voor zo ver de adressen leesbaar waren, verzonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 april. Deze nacht is, drie kwartier ten westen van Scheveningen, een schoener, genaamd NYMPH, kapt. James Perry, van Rotterdam naar Southampton bestemd en geladen met tarwe, gestrand. De kapitein is met de sloep overboord geslagen en verdronken, doch vier personen, uitmakende de overige equipage, zijn met hulp der reddingboot van het schip gehaald en behouden te Scheveningen aangebracht. (opm: zie ook DC 240430)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 april. Gearriveerd de 20e dezer, des morgens, JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, van Stralsund.
De 20e dezer, des morgens, vertrok van Maassluis de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Heden overleed alhier, tot mijne en mijner kinderen droefheid, mijn waarde broeder, Gerrit
Scheepen, in leven koopvaardij-kapitein (opm: voerende de WELBEDAGT), in de ouderdom van ruim 76 jaren; waarvan (opm: wij) bij deze aan zijn menigvuldige vrienden en betrekkingen kennis geven.
Maassluis, de 15e april 1830 Jan Scheepen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, het brikschip AGENORIA, kapt. W.M van der Kolff. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 april. Aanstaande donderdag zullen op ’s Lands Werf twee korvetten van stapel lopen, de HELDIN en de HIPPOMENES. Men verwacht dat Z.M. met hoogstdeszelfs familie daarbij tegenwoordig zullen zijn.


Datum: 23 april 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. P. Deketh, ontvanger van de in en uitgaande rechten en accijnzen te Harlingen, zal aldaar, op woensdag 28 april 1830, des middag ten 12 ure precies, in het Heeren Logement van D. Minnema, publiek veilen: 6 vaten Engels klipzout, wegende ieder plus minus 150 Nederlandse ponden, uit het schip van M.A. de Boer (opm: kof VROUW ALIDA), den 27 mei 1827 in beslag genomen en geconfisqueerd.


Datum: 24 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het schip SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. A.A. Herman, van Suriname naar Amsterdam, in Texel binnen, is bij het inzeilen van het Nieuwe Diep op het Oude Hoofd geraakt, doch met hulp weer af en in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 april. Het schip (opm: kof) CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Rotterdam naar Liverpool, is op de vlakte van de Maas bij Brielle gestrand (opm: zie ook PGC 300430).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 april. Gisteren namiddag is van de Koninklijke Werf alhier gelukkig van stapel gelopen Zr.Ms. brik PEGASUS, van 18 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Gedurende de vliegende storm uit het noordwesten, welke op dinsdag de 20e dezer heeft gewoed en zo hevig is geweest als weinig mensen heugt, is het eerste geheel in de Nederlanden gebouwde stoomzeeschip DE BATAVIER des morgens ten 11 ure en dus in het hevigste van de storm, in zee gelopen, naar Londen bestemd en is de volgende dag circa 12 ure zonder enige schade op de rivier de Theems aangekomen. De BATAVIER heeft dus, niettegenstaande deze felle en aanhoudende tegenwind, de overtocht in circa 25 uren gedaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 april. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA, kapt. E. Reints en AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. De Nederlandse galjas PEGASUS (opm: PÉGASE), kapt. H.H. Wagenaar, de 8e dezer van de rede van Vlissingen gezeild en gedestineerd naar Maringham (opm: Maranham, Brazilië), is met gebroken boegspriet de 17e uit zee aldaar terug gekeerd, hebbende deze haverij door slecht weer bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 21 april. L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes en SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. A.A. Hermans, van Suriname; DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), van Genua; DE GOEDE HOOP, kapt. J.E. Kwakenburg, van Koningsbergen; ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz, van Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 april. Heden morgen heeft Z.K.H. de prins van Oranje audiëntie verleend aan de officieren der schutterij en die van het garnizoen. Het ongunstige weder en lage water hebben heden het van stapel lopen, aan de Lands Werf, verhinderd der korvetten HELDIN en HIPPOMENES; men hoopt echter dat zulks op morgen zal kunnen plaats hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 22 april. Bij Scheveningen is die dag op de kust bezet geraakt, en vervolgens des nachts gestrand het Engels schoenerschip NYMPH, gevoerd geweest door wijlen kapt. James Perry, met tarwe van Rotterdam naar Southampton gedestineerd. De bestuurder der Reddingmaatschappij, benevens heren strandvonders zich dadelijk met de reddingboot en verdere reddingsmiddelen naar de plaats der stranding begeven, en de bestuurder P. Varkevisser, met elf kloeke manschappen zich in de reddingboot geplaatst hebbende, bereikten weldra het wrak, met dat gelukkig gevolg, dat de nog aan boord zich bevindende 4 man gered en behouden aan wal gebracht werden. Ongelukkig was kapitein Perry door een zware stortzee over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april. De storm, welke gisteren alhier gewoed heeft, is allerhevigst geweest, zelfs tot verbazing van de scheepskapiteins voor deze stad liggende, welke verklaren nimmer dusdanig weder op het IJ te hebben bijgewoond; en heeft door deze storm Willem Timmers, oud circa achttien jaren, welke met een vaartuig, beladen met ballast, was liggende op het IJ, aan de westzijde, nevens de Zweedse brik ALBERTINA, gevoerd bij schipper H.E. Ehlert, het leven verloren; de omstandigheden zijn, voor zo veel men heeft kunnen ontwaren, de navolgende: Aan boord bevonden zich nog de moeder en een zuster van de genoemde jongeling, benevens een sjouwerman. Het vaartuig, door de voornoemde brik een lek bekomen hebbende, dreef af en zonk; het scheepsvolk der brik wendde alles aan tot redding: men wierp van die bodem een touw uit, waaraan de jongeling, Willem Timmers, zijn moeder om het lijf vast maakte, en deze zo op de brik werd opgehaald; intussen nam W. Timmers zijn zuster in de armen, en vatte opnieuw een touw, waarmede hij omtrent tot aan de brik werd gehaald, doch eensklaps werd hem het touw door een zware stortzee ontrukt, waarop hij met zijn zuster verdween, doch weder boven komende, sprong C.C. Tulbrun, 3de stuurman aan boord van het Nederlands fregatschip IDA ALEYDA, in het IJ, doch vermocht slecht het jonge kind te redden, terwijl de jongeling wegzonk. De sjouwerman is ook behouden, doch heeft een zijner benen gebroken, en wordt in het stadsgasthuis verpleegd. Ook is een zolderschuit, waarop een bejaard persoon was, onder het schip de HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. Witters, doorgegaan, zijnde slechts de schuit door het scheepsvolk van genoemde bodem behouden, doch de man niet ontdekt. Verder hebben een aantal schepen schaden van onderscheidene aard bekomen. In de stad zijn een groot aantal schoorstenen, daken, bomen enz. ingestort of omgevallen, doch hebben daarbij geen ongelukken plaats gehad.


Datum: 27 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 april. Vrijdag ten twee ure heeft Zijne Koninklijke Hoogheid prins Frederik der Nederlanden het van stapel lopen aan ’s Rijks werf der korvetten HELDIN en HIPPOMENES bijgewoond, waarna Zijne Koninklijke Hoogheid met het jacht der marine naar Medemblik en Den Helder is voortgereisd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Kapt. D.G. Doeksen (opm: brik HET HUIS TE SPIJK), van Suriname, in Texel binnen, rapporteert de 20e dezer gepraaid te hebben, vier mijlen N.O. van Portland, een gekoperde Nederlandse schoener-kof, tonende de nommervlag 50, zijnde wit met groene banden (opm: de vlag van het Antwerpse zeemanscollege ‘Tot Nut der Zeevaerd’; vlagnummer 50 behoorde aan kapt. R.R de Haan).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Kapt. J.D. Dietz, voerende het schip ELIZABETH CORNELIA, van Suriname naar Amsterdam, de 21e dezer in Texel binnengekomen, rapporteert, dat hij gedurende de reis vele hevige stormen doorgestaan heeft, in een van welke de verschansingen, watervaten en hetgeen zich verder op het dek bevond weggeslagen werden en men genoodzaakt was een gedeelte der lading overboord te werpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Kapt. D. Steenveld jr., voerende het schip ANNA EN MARIA, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat hij gedurende de reis door zware stormen belopen geworden is en een lek schip bekomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 april. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. J. Visser (opm: buitenlander), met tarwe van Bremen naar Embden, is tussen de 4e en 5e dezer te Wesel, bij Bremen, geheel verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Het schip DIE HARMONIE, kapt. N. Petersen, van Petersburg naar Rotterdam, te Kopenhagen binnen, heeft zijn reis voortgezet, de 13e dezer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. De evers DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K. Möller en REGINA, kapt. T. Tieman, zouden de 21e dezer van Hamburg naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Aangaande de schepen DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel (opm: smak, kapt. Jan Kornelis Hazewinkel), van Koningsbergen naar Amsterdam, de 22e november te Tonningen gelegen hebbende, doch sedert vandaar vertrokken; de VROUW ALBERDINA (opm: smak), kapt. H.K. Rentes, van Dantzig naar Amsterdam, de 26e oktober Rendsburg gepasseerd en DE JONGE ALBERT (opm: smak), kapt. J.B. Oortjes, van Koningsbergen naar Amsterdam, de 28e dito mede Rendsburg gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 april. De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE DOCHTER REMPKE, kapt. J.J. Oltmans en CORNELIS DASSE VICTOR, kapt. H.H. Bosker van Liverpool; de 24e, des namiddags, DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Jersey; LUKKINA MAGRIETA, kapt. J.E. Hoveling, van Liverpool.
De 26e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krens, naar Elseneur; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Koningsbergen; FORTUNA, kapt. P. Ryland, naar Bergen; CONCORDIA, kapt. W.K. de Groot, naar Hamburg.
Van Maassluis wordt de 26e dezer gemeld, dat er een stoomboot in het gezicht is, waarschijnlijk DE BATAVIER.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. De 20e dezer, des namiddags, heeft men te Vlissingen een vreselijke storm uit het westen gehad met zware regenbuien, waardoor verscheidene van de daar ter rede liggende schepen averij hebben bekomen en enige van hun ankers zijn geslagen; de Nederlandse brik L’AVENTURE, kapt. Kraay, welke tot op de Springer was gedreven, is daardoor lek geworden, doch naar Vlissingen opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. De HENRIETTE, kapt. F. Beniest, van Antwerpen naar Londen met boomschors, is wegens contrarie-wind, aanhoudende storm en opvolgend slecht weer genoodzaakt geweest te retourneren en ligt ter rede van Vlissingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, hersteld van bekomen schade, zal, te beginnen met heden dinsdag den 27 april, de vaart tussen Amsterdam en Harlingen, weder op gewone dagen en uren van afvaart, voortzetten.


Datum: 28 april 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Smirna en Constantinopel. De Nederlandse gekoperde brik ANNA PAULOWNA, kapt. T. IJsbrands. Adres bij Van den Bey & Kroon en J. de Rooij.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Elseneur en Riga. Het Nederlands kofschip JAN EN JACOBUS, kapt. Jan Solings Okkes. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz.
Gothenburg. Het schoonerschip CUPIDO, kapt. G. Petterson. Adres bij Hendrik Gullen.
Hamburg en Altona. Het everschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Peter Lindeman. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 27 april. ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname; HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen; DE FAAM, kapt. E. van Laar; GODEFRIDA, kapt. A. Hanssen en DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 april. Door de hevige stormen in de maand november l.l. zijn verscheidene schepen in de Oostzee vergaan, waaronder twee Nederlandse het ongeluk hadden nabij Dantzig te stranden, als: de VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, van Schiermonnikoog (opm: zie RC 051229) en VIGILANTIE, kapt. H.J. Oortjes, van Veendam (opm: zie RC 241129), van welke beide vaartuigen niets anders dan het scheepsvolk heeft kunnen gered worden.


Datum: 29 april 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg de Nederlandse hoeker JUFVROUW MARIA, kapt. Cornelis Wapenaar. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin het Nederlands tjalkschip JASPERDINA, kapt. Wiert Harms Kleindyk. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. De 26e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noordbeek, van Batavia; DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool; DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, van Texel, als bijlegger naar Suriname. De 27e, des morgens, zeilde DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwyk, naar Archangel.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop. De 27e, des morgens, zeilden DE JONGE GERRIT, kapt. J. Hus, naar Alnmouth; ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, naar Lissabon; MARIA, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breem, naar Kadix; BASTIAAN, kapt. J. Plug en JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, naar Hull.
De 27e dezer, des morgens, zeilden FELIX, kapt. W.J. Kramer, naar ….; DE COURIER, kapt. P. de Best, naar Londen; ALETTA, kapt. C.H. Slaghter, naar Elseneur en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 27e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Molenaar; ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, naar Suriname; DE ROTTESTROOM, kapt. H. Kreeff, naar Batavia en PERSEVERANTIA, kapt. H. Ludders, naar Archangel.
De 27e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas CONCORDIA, kapt. B.J. Boer, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth). De 28e, des morgens, zeilden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Cherbourg en CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, naar Hull.
De 28e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, naar de Noordzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het schip de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wybes, de 19e april van Amsterdam naar Petersburg vertrokken, heeft diezelfde avond, in de Zuiderzee, op de hoogte van Urk, bij een orkaan uit het N., een anker met een gedeelte van het best touw verloren. Om niet met een kof, welke hetzelfde lot trof, onklaar te geraken, zette men de beste fok bij, die echter weldra uit de lijken waaide, waarnaar het schip de 22e dito de Vlierede bereikte. De kapitein had zich naar Harlingen begeven om een nieuw plechtanker aan te schaffen en het zeil doen repareren, waarmee hij de 24e gereed dacht te komen en zou als dan onverwijld de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. De schoenerkof, de 20e dezer door kapt. D.G. Doeksen, van Suriname in Texel binnen, gepraaid, is genaamd CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, van Antwerpen naar Buenos-Ayres.
Kapt. F. Feykes, van Batavia in Texel binnen, heeft in Straat Sunda in goede staat gezien twee schepen, tonende het een de vlag van het collegie Zeemans Hoop n.° 9, zijnde die van kapt. W. Blom, voerende het schip de PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam en het andere de Rotterdamse vlag n.° 118, zijnde die van kapt. J.C. Tevez, voerende het schip de MAAS, van Rotterdam en beide naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Nozeman en Van der Looij, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver principaal, zijn voornemens om op woensdag de 12e mei 1830, des namiddags ten vier ure, in het lokaal der publieke verkopingen, op de Geldersche kade aldaar, na gedane aangifte conform de wet, in het openbaar te vellen en ten zelven dage aan de meestbiedende of eerstmijnende te verkopen een hechte, sterke, welbetimmerde en extra snelzeilende damloperschuit, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, lang over steven 18 ellen 9 palmen, wijd op de buitenkant van de berghouten 4 ellen 4 palmen, hol van de bovenkant van de buithelling (opm: buikdenning) tot onder de onderkant van gangboord gemeten 1 el 8 palmen 5 duimen, alles Nederlandse maat; liggende te Rotterdam in de Zalmhaven, aan de Scheepmakerij van de heren C. Fraser en Zoon, met het rondhout, staand en lopend want, voorts anker en touw, zeilen en verdere scheepsgereedschap; mitsgaders een zwaard en een boot met riemen, zo als alhetzelve zich ten dage des verkoops zal bevinden. Inmiddels zijn nadere informaties te bekomen ten kantore van de voorschrevene notarissen en is het te veilene twee dagen vóór en op de dag de veiling voor een ieder te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 27 april. Z.M. heeft aan de heer Burgemeester van Amsterdam ten behoeve der weduwe Cornelis Timmer, die tijdens het jongste verblijf van Z.M. te Amsterdam in de storm van den 20 dezer op het IJ haar vaartuig en haar zoon verloren heeft, een gratificatie van NLG 300,- doen ter hand stellen ten einde die voor gezegde weduwe op de doelmatigste wijze te besteden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van de rede alhier naar zee gezeild LE BELGE, kapt. D.H. de Boer, naar Batavia, met stukgoederen (opm: eerste reis van deze toen nog Zuid-Nederlandse brik).


Datum: 30 april 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Rotterdam naar Liverpool, op de vlakte van de Maas, bij Brielle, gestrand (opm: zie RC 240430), is geheel weg, nadat men alle pogingen vruchteloos aangewend heeft, om hetzelve weder af te brengen. De tuigage is geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Johan Rengers Hora Siccama, openbaar Notaris, residerende op het Hoogezand, zal eerlang, tijd en plaats nader te bepalen, publiek worden verkocht een tjalkschip DE JONGE NANKO, genaamd, met deszelfs toebehoren, van inhoud 34 tonnen, bevaren door Marten Jans Bakker, thans liggende op het Hoogezand.
Inmiddels kan hetzelve uit de hand worden gekocht bij Mr. J. Rengers Hora Siccama, advocaat en notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris P. Tadema, te Makkum, zal, publiek bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: het gerechte een vijfde gedeelte in 2 welbezeilde en met roeven voorzien Snik en Veerschepen, varende beurtelings van Arum op Harlingen, Franeker en Bolsward, heen en terug, en bevaren wordende door Jan Buwalda en anderen, met de gerechtheid van een vijfde in de drie bedoelde veren van Arum op Franeker en Bolsward.
Wie gading maken, komen op zaterdagen den 15 en 22 mei 1830, telkens des voormiddag ten elf ure, bij de provisionele en finale toewijzingen, in de herberg de Hoop, te Arum.


Datum: 01 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname, het gekoperd Nederlands schoener-barkentijnschip MARIA, kapt. Eildert Reintz, om spoedig te vertrekken.
Smirna en Konstantinopolen, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Rochefort, het Nederlands kofschip JONGE ANNA, kapt. Hendrik Jans Dik.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de loop dezer maand mei zal, zonder troepen, naar Batavia vertrekken, het op nieuw gekoperd Nederlands fregatschip WILHELMINA, kapt. Hendrik Balthazar Constantijn Helvetius Puijsch, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Zijne Koninklijke Hoogheid prins Frederik der Nederlanden is heeft dinsdag, vergezeld van Zijne Excell. de directeur-generaal voor de marine en de heer schout-bij-nacht, directeur in het departement der marine van de Zuiderzee, Zijner Majesteits wachtschip de KENAU HASSELAAR en de overige schepen en oorlogsvaartuigen, benevens de forten en het maritieme etablissement Willemsoord bezocht, waarna Zijne Koninklijke Hoogheid naar ’s Gravenhage teruggekeerd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 april. Volgens brief van Norden van de 23e dezer waren op Borkum aangespoeld vijf lijken, waaronder dat van kapt. Ingwer Hansen, gevoerd hebbende het schip DE VROUW MARGARETA (opm: buitenlander), van Huzum naar Amsterdam en die van twee of drie zijner passagiers, welke allen aldaar zijn begraven. Hierdoor, als ook door een vroeger bericht veronderstelt men, dat het genoemde schip op de Oost Friese kust geheel verongelukt is. (opm: zie ook RC 200430)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. De 28e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas CHRISTINA, kapt. G.J. Giessens, van Kopenhagen en HESPERUS, kapt. A.J. Onswedder, naar …..
De 29e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, naar Ysland en arriveerde OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noord Zee.
De 28e dezer, zeilde van Helvoetsluis DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker, naar Archangel.
De 30e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen, naar Liverpool; des middags ALBERDINA, kapt. A.H. Hazewinkel, naar St. Petersburg en DE ONDERNEMING , kapt. J.C. Veerman, naar Hull.
De loodsboot No. 7 van Veere heeft aan boord (opm: is langszij) geweest van het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. Noordbeek, van Sourabaya naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloyd’s List van 27 april: te Rio-Janeiro is gearriveerd Zr.Ms. oorlogs-fregat SUMATRA, kapt. E. Lucas, van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. L. de Wit A.E. Zn, J. Verburg de Winter, C.A. de Wit, R.R. Viervant en L.J. de Wit, makelaars, zullen op dinsdag de 4e mei 1830, des avonds ten zes ure, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, verkopen: een partij van 157 en 2/3 vaten Surinaamse suiker en 2 dito in schoven, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DEN AMSTEL, gevoerd door kapt. J.C. Ludders, van Surinamen, laatst van Ilfracombe en dat bij kavelingen, zoals die genommerd zullen zijn; liggende als bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de loop van dezer maand mei zullende vertrekken van Amsterdam naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, worden degenen, die als passagiers van deszelfs uitmuntende kajuit mochten verlangen gebruik te maken, verzocht zich te adresseren aan de cargadoors D’Arnaud en Comp. of de Vries en Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar Suriname het tweedeks brikschip HET HUIS TER SPYK, kapt. D.G. Doeksen. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 30 april. SUSANNA, kapt. G. Feykes, van Batavia; FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Wismar; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De 10e mei zal stellig vertrekken van Hamburg naar Curaçao en St. Thomas het gekoperd schip GLORIA DEO, kapt. T.C. Tiedeman. Nadere informatie bij de reder C.C. Gloede en de cargadoor J.D. Schirmer aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 29 april. Heden arriveerde alhier het schip PAULINA, kapt. L.H. Hoffman, de 16 december vertrokken van Amsterdam.


Datum: 04 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 mei. De 31e passato (opm: april 1830), des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, van Lynn en ESTHER, kapt. J. Jordan, van Rochester; des nachts zeilde DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Odessa. De 1e dezer, des morgens, arriveerden DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van Rochefort ( de laatste als bijlegger op order).
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, naar de Noord Zee.
De 3e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 mei. Kapt. E. Clausen, van Curaҫao naar Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat met hem van Curaçao vertrokken is het schip DIANA, kapt. K.A. Stek, mede naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, van Harlingen naar Christiansand, is tussen den 3 en 7 april wegens tegenwind te Flekkerø binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande de schepen de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling (opm: kof, bouwjaar 1820; kapt. Simon Eppes Hoveling), van Koningsbergen naar Amsterdam, den 22 november van Tonningen uitgezeild, en de GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg (opm: smak, kapt. Gerrit Roelfs Berg), van Kiel naar Amsterdam, den 22 november te Tonningen gelegen hebbende, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft in een trekveer, van Leeuwarden op Sneek; te bevragen bij P. Visser te Leeuwarden.


Datum: 05 mei 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggt te Amsterdam naar Hamburg en Altona het schip CAROLINA MATHILDE, kapt. Johan Oosterman.
Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 mei 1830. Carga lijsten.
Rio Janeiro. JOHANNA ELISABETH, kapt. S. Hubroek, 4660 balen koffie, J. Joostens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 4 mei. HANNA MARIA, kapt. L.G. de Lange, van Drontheim; CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Dantzig; CATHARINA, kapt. H. Heere, van Dantzig; DIANA, kapt. G.R. Oostra, van Koningsbergen; ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien.


Datum: 06 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal spoedig vertrekken: het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en thans aldaar liggende fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Cornelis Sipkes, personen of families van deszelfs uitmuntende inrichting, tot de overtocht naar Java, wensende gebruik te maken, gelieve zich te adresseren bij de genoemde kapitein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. De 4e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Cherburg.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van Nantes.
De 4e, des morgens, zeilden DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar St. Petersburg.
De 4e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers en ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar St. Petersburg; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Portsmouth; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, naar Dantzig en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 5e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis PIET HEIN, kapt. W. Thunbulle, naar Suriname.
De 5e, des morgens, zeilde uit de Maas JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Walter, naar Elseneur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 mei. Het schip ANTONIA, kapt. R.F. de Jong (opm: kof, kapt. R. Falkema de Jong), van Groningen naar Liverpool, is de 26e april in goede staat op de hoogte van het Vriesche Gat gepraaid.
Kapt. C.H. Schreuder, van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, rapporteert, de 6e april, op 44 grad. 9 min. noorderbreedte en 11 grad. 7 min. westerlengte van Greenwich, in goede staat gepraaid te hebben het schip ÆOLUS, kapt. G. Zwanenburg, mede van Amsterdam naar Lissabon, de 26e maart uit Texel vertrokken; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Al degene welke iets verschuldigd zijn aan te vorderen of onder zich hebben van de gerepudieerde vacerende boedels van wijlen Jan Koolbeek N.Ux., kapitein op Zr.Ms. stoomjacht DE LEEUW, gewoond hebbende en overleden te Rotterdam, gelieven daarvan betaling, opgave of afgifte te doen, vóór of op de 30e juli a.s. aan de ondergetekende, in kwaliteit als curator.
Rotterdam, 6 mei 1830, J.J. Scheffer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal spoedig vertrekken het te Dordrecht gebouwde, gekoperde en thans aldaar liggende fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Cornelis Sipkes. Personen of familiën, van deszelfs uitmuntende inrichting tot overtocht naar Java wensende gebruikt te maken, gelieven zich te adresseren bij de genoemde kapitein.


Datum: 07 mei 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier Stinstra, te Franeker, zal, op donderdag den 20 mei 1830, des namiddags ten twee ure, in de herberg de Valk te Franeker, verkopen een voor drie jaren gebouwd en goed onderhouden snikschip, met zeil, treil, kleden, en wat er meer toebehoort, geschikt tot vervoer van 125 mudden aardappels, zoals hetzelve te zien is bij de timmerwerf aan het Vliet te Franeker, en inmiddels uit de hand gekocht kan worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De secretaris en notaris Mr. P.J. Mebius, zal op maandag den 17 mei 1830, des namiddags ten 4 ure, in de herberg te Beetgum bij de provisionele toewijzing verkopen een zesde gedeelte van het geoctrooieerde Veer, met toe- en aanbehoren, varende van Beetgum op Leeuwarden, bij J.J. Dijkstra wordende bevaren, dadelijk te aanvaarden.


Datum: 08 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Cardiff.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. H. Evers, van Koningsbergen en DE VROUW CHRISTINA, kapt. B. Swang, van Krageroe. De 6e, des morgens, zeilden THERESIA, kapt. L.J. Besselin, naar Liverpool, PETRONELLA, kapt. A.R. Smaal, naar Abroath en JEANETTE, kapt. H. Pundt, naar Suriname.
De 6e, des namiddags, arriveerde MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Uittreksel uit de Lloijd’s Lijst van 4 mei:
te Falmouth gearriveerd het Nederlands Transportschip DE ZEEMEEUW, van Helvoetsluis naar Suriname en Curaçao;

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 mei. Kapt. L. Overgaauw (opm: voerende de hoekerkof PIETER EN ABRAHAM), van Rotterdam te Lissabon gearriveerd, heeft den 7 april, op 43º20’ Noorderbreedte en 12º30’ lengte, in goede staat gepraaid het schip de JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Amsterdam naar Livorno.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Buenos-Ayres. Het gekoperd schoenerschip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. Berend Ede Holwedel, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Philadelphia. Het gekoperd brikschip ISABELLA, kapt. Dan.L. Karta.
Adres bij Van Olivier en Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Hamburg en Altona. Het everschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Peter Lindeman.
Hamburg en Altona. Het schip CAROLINA MATHILDA, kapt. Johan Osterman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Petersburg. De Nederlandse kof DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager.
Adres bij Jan Daniels & Zn & Arbman en C. de Grijs & Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE WAAKZAAMHEID, kapt. C. Praster.
Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 15 mei.
Riga. Het Nederlands kofschip DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Sepperns.
Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lubeck, 2 mei. Alhier is uit Kopenhagen tijding ontvangen dat het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets, hetwelk aanstaande donderdag de geregelde vaart tussen Lübeck en Petersburg zal beginnen, na een snelle reis van 78 uren uit Amsterdam te Kopenhagen is aangekomen en na enige passagiers aldaar aan wal gezet te hebben, vrijdagavond de reis naar Lübeck dacht voort te zetten.
Gisteren middag is dit fraaie stoomschip, na tot de reis van Kopenhagen derwaarts 16 uren besteed te hebben en een dag ten genoegen der passagiers, in Denemarken hoofdstad te hebben vertoefd, in de binnenhaven van Travemünde gekomen. Donderdag ochtend zal het van hier vertrekken en waarschijnlijk bereids zondag te Kroonstad zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 mei. Heden arriveerde alhier de brik ORENCE, kapt. A. Cornelisse, de 16e december vertrokken van Antwerpen.


Datum: 11 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname, het brikschip AGENORIA, kapt. Wm van der Kolff.
Idem, mede voor passagiers, het brikschip HOOP, kapt. Laurens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra).
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. De 8e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Cette en CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, van Liverpool.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ANNA MARIA, kapt. S.G. Burga, van Bordeaux; DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: brik, kapt. Lourens Teunis Kerkstra), van Suriname en zeilden DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, naar Rochefort; de 7e, des morgens en MARIA, kapt. E. Reints, naar Suriname.
De 9e dezer, des morgens, zeilde uit Maassluis DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Guernsey.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis GUIANA, kapt. F. Popke, van Suriname; GEZINA, kapt. H.H. Veen, van Liverpool en HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bras, van Riga.
De 10e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE VROUW MARGINA, kapt. H.F. Blaauw, naar Leith.
De 10e dezer, des middags, arriveerde te Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Het schip PEGASUS, kapt. H.H. Wagenaar, dat sedert de 18e april te Vlissingen heeft binnengelegen, is de 4e dezer, na het herstellen zijner averij, naar zee gezeild, zijnde gedestineerd naar Maranham.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Kapitein H. Wente, voerende het schip DIANA, laatstleden winter van Amsterdam uitgeijsd en thans op de terugreis van Berbice, meldt in dato de 3e dezer, dat hij toen met O.N.O. wind kruiste in de Hoofden; het schip was in de beste staat en het volk gezond.
Het schip HENRIETTE LOUISA, kapt. J.C. Rasmussen, van Havanna is de 27e april op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. openbare vrijwillige verkoping, bij opbod, in één zitting.
De notarissen Nozeman en Van der Looij, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver principaal, zijn voornemens om op morgen de 12e mei 1830, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal der Publiekelijke Verkopingen op de Gelderschekade aldaar, na gedane aangifte conform de wet, in het openbaar te veilen en ten zelven dage aan de meestbiedende of eerstmijnende te verkopen een hechte, sterke, welbetimmerde en extra snelzeilende damloper-schuit, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, lang over steven 18 ellen 9 palmen, wijd op de buitenkant van de berghouten 4 ellen 4 palmen, hol van de bovenkant van de buithelling (opm: buikdenning) tot onder de onderkant van gangboord gemeten 1 el 8 palmen 5 duimen, alles Nederlandse maat; liggende te Rotterdam in de Zalmhaven, aan de scheepmakerij van de heren C. Frater en Zoon, met het rondhout, staande en lopende wand, voorts anker en touw, zeilen en verdere scheepsgereedschap; mitsgaders een zwaard en een boot met riemen, zo als hetzelve zich ten dage des verkoops zal bevinden.
Inmiddels zijn nadere informatie te bekomen ten kantore van de voorschreven notarissen en is het te veilene nog heden en morgen voor een ieder re zien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip de WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), van Heiligenhafen naar Zaandam, den 15 november Rendsburg gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. (opm: dit is reeds het zevende Nederlandse schip dat wordt vermist sinds het in november 1829 uit de Eider naar Nederland was vertrokken)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: den 4 mei het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, ledig van Hoorn.
Den 6 dito het brikschip ENGELBERT CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, met hout van Oostrisoer.
Uitgezeild: den 2 mei het schonerschip FLORA, kapt. J. Mouldon, met boter naar Londen.
Den 3 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met vlas naar Liverpool; het kofschip de JUFFER SARA, kapt. A. Sluik, met ballast op avontuur.
Den 5 dito het kofschip de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, met ballast op avontuur.
Den 6 dito het schonerschip ANTJE, kapt. S.K. de Vries, met stukgoederen naar Bahia.
Den 8 dito de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult; de ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenij, en de JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, alle drie met ballast op avontuur.


Datum: 12 mei 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd fregatschip L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Havre en Rouen. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. C.H. Lutcken. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Dronthem. Het galjasschip HANNA MARIA, kapt. L.G. de Lange, van Dronthem. Adres bij P. Scheffer en Zn.
Stokholm. Het schoonerschip CERES, kapt. J.G. Heideman. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam,11 mei. DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar en PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, van Cardiff; VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visscher, van Semgum; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Kreuger, van Hamburg; MARIANE, kapt. B.H. Nees, van Bremen; DE HOOP, kapt. T. Wolters, van Norden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co. en D. Aletrino.
Naar Frankrijk. Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Veen. Adres bij F. Smit. Vertrekt 12 mei.
Cadix en Gibraltar. De Nederlandse hoeker GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Hull. Het Nederlands schip ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Kral. Adres bij Gemmening en Penning.


Datum: 13 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eeltje Klaassen de Wilde.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. Jan Jansen Oltmans, om vóór of op aanstaande zaterdag de 15e mei te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 mei. Het schip CYNTHIA, kapt. A. Linklater (opm: buitenlander), van Rotterdam naar de Oost Zee, is, volgens brief van Gothenburg van de 26 april, de vorige nacht bij Wingo (opm: het eiland Vinga) gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn.
Het schip EGBERDINA, kapt. J.A. Donselaar, van Delfzijl naar Arendal, is de 16e april te Aale binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. De 10e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis WILLEM, kapt. M. Schaap, naar Batavia en arriveerde de 8e dezer HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Liverpool.
De 11e, des morgens, DE JUFFER FREZINA, kapt. J.H. Potjer, DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek, HARMONIE, kapt. G.E. Boer en B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wyk, van Liverpool; TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Cette en JOHANNA CORNELIA, kapt. P.S. Schil, van Canton, in China.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE HOOP, kapt. P. Bergwerf.
De 11e , des middags, zeilde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, van St. Ubes; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.
De 12e, des morgens, JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Liverpool.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE JONGE WILLEM, kapt. J.
Parlevliet, van Liverpool; de 12e , des morgens, DE JUFVROUW WILLEMINA LAURENTIA,
kapt. J.J. Swart, van Liverpool en AMELIE, kapt. Blato, van Havre.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van de Noord Zee.
Volgens brief van kapt. C. Riekels, voerende het schip WALCHEREN, de 27e april l.l. uit Vlissingen met troepen naar Batavia vertrokken, was hij de 29e, des middags ten een ure, met O.Z.O. lichte koelte, in de beste staat, in de bocht bij Goudstaart (opm: Start Point) zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
De Boekdrukkers en Boekhandelaren Mensing en Van Westreenen, te Rotterdam, geven heden uit en hebben bij hunne Correspondenten in al de voornaamste Steden van het Rijk verkrijgbaar gesteld:
De bepaling der uren van afvaart en tarieven der vrachten van al de dienstdoende Stoomboten en Diligences der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
van ’s Hage, Rotterdam, Gorcum, ’s Bosch, Nijmegen, Emmerick, Wezel, Roerorth, Dusseldorp en Keulen en terug,
en van ’s Hage, Rotterdam, Antwerpen en Brussel en terug, voor de maand mei.
Ten gemakke van het Reizend Publiek in zakformaat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 10 mei. De bestuurders der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij alhier, de heer P. Varkevisser, heeft den 8 dezer maand aan elk der elf moedige bootslieden, die onder zijn aanvoering tot redding der manschap van het den 21 april ll. gestrande Engelse schip NYMPH hun leven gewaagd hebben, uit naam der genoemde maatschappij, een gouden tienguldenstuk en een loffelijk getuigschrift uitgereikt. Deze en vroegere gebeurtenissen strekken weder tot bewijs van de nuttigheid dezer loffelijke maatschappij en van het moedige beleid van voornoemde reeds met lof bekende bestuurder te Scheveningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de JUFFER FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Liverpool, met zout en ijzer; CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord; GEZINA, kapt. H.H. Veen; HARMONIE, kapt. G.E. Boer; de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer; B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, alle zes van Liverpool, met zout.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

NIEUWE UNION, kapt. Van den Broecke, aangekomen te Antwerpen uit Londen met ijzer en koffie.


Datum: 14 mei 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw jachtscheepshol, lang over steven 11 el, en wijd over zijn berghout 3 el 4 palm. Alsmede ene nieuw overdekte praam, lang over steven 11 el 4 palm, en wijd over zijn berghout 3 el. Beide te bevragen bij Willem Jansz. Brouwer, scheepstimmerbaas te Workum. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, en de griffier A. van Otterloo, te Dronrijp, zullen, publiek aan den meestbiedende, tegen strijk en verhoog geld, op zaterdag den 22 mei 1830, des namiddags ten 3 ure, ten huize van den logementhouder J.A. Tekstra te Dronrijp, provisioneel veilen en ter verkoop presenteren de gerechte een tweede in een geoctrooieerd trek- en veerschip, met derzelver toe- en aanbehoren, varende in de beurt van Harlingen op Leeuwarden et vice versa, bevaren wordende door schipper Sijtze Peerenboom cum soc.; dadelijk na den finale palmslag vrij te aanvaarden. (opm: LC 280530 meldt dat geboden is NLG 1200:75)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal, op zaterdag den 29 mei 1830, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Gerrit de Beer, kastelein bij de Woudpoort aldaar, publiek presenteren te verkopen de gerechte een/derde gedeelte in een hecht en sterk kofscheepje, varende in het veer van Zwaagwesteinde op Leeuwarden en Dokkum, en zulks met al zijn toe- en aanbehoren, direct bij de finale palmslag te aanvaarden.


Datum: 15 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE KINDERDYK, kapt. F. Siebolts en DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer, van Liverpool; SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen, van Sunderburg; CLAUDINA MARQUISE PAULUCCI, kapt. J. Seebeek, van Libau en AURORA, kapt. J.M. Wilcken, van Greifswald.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, ANNA MARIA, kapt. H.H. Boye en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Hermansen, van Koningsbergen (de laatste als bijlegger op order). De 13e, des morgens HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, van Koningsbergen en DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van Cardiff.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrick, DE VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddis, van Liverpool; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgauw, van Lissabon.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Brielle DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Meyde en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE STEDE VLAARDINGEN, kapt. M. den Breems, van de Noord Zee.
Kapt. F. Popke, voerende het schip GUIANA, van Suriname te Rotterdam gearriveerd, heeft de 30e april bij Goudstaart in goede staat gepraaid een kofschip, tonende de Rotterdamse nommervlag 124, zijnde die van kapt. H. den Breems.
Kapt. A. van der Meyde, te Vlaardingen gearriveerd, rapporteert dat de volgende schepen in goede staat te zijn gepasseerd, als: de 29e april, een kof, tonende Amsterdamse nommervlag 229, op 44 gr. breedte en 8 gr. 53 min. lengte, de 7e mei, het brikschip MARIA, van Rotterdam, bij Goudstaart en de 8e mei, het schoenerschip (opm: schoener hoeker) de HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk, omtrent het eiland van Poole.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 14 mei. NEDERLAND, kapt. T.K. Kleyn, van Suriname; DIANA, kapt. H. Wente, van Berbice; JULIE, kapt. H.C. Born, van Petersburg; FREDERICA, kapt. J. Barends, van Bayonne; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, Neustadt; GESINA, kapt. A.H. Bekkering, KNELSINA, kapt. R.B. de Jonge, van Koningsbergen; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jonge, van Wismar; GEERTRUIDA, kapt. A.J. Hansen, van Elbing; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. B.A. Bonn, van Dantzig; VROUW CATHARINA, kapt. H.D. Jurgens en VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Te Cette (opm: Sète) is aangekomen P. van den Kerckhove (opm: schoenerkof FREDERICA), van Gent.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer, van Liverpool, met zout.


Datum: 18 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, ten spoedigste voortgaande, de Nederlandse smak DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hzn, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. Warner Dirks Kleininga.
Naar Archangel, het Nederlands brigantijnschip KINDERDIJK, kapt. Tjaard Sibolds.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. De 15e dezer is door kapt. P.L. Peters, op de hoogte van Wight, gepraaid het schip DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, de 9e dezer uit Texel naar Batavia gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik en AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Liverpool. De 15e, des morgens, zeilde LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling,
naar Liverpool, des namiddags, arriveerde DE JONGE TJETSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van St. Ubes.
De 15e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. den Breems, naar Gibraltar; des namiddags, DE JONGE GERRIT, kapt. J. Hus, van Alnmouth.
De 16e, des morgens, DE VROUW MARGARETHA, kapt. R.R. Berg, van Liverpool.
De 15e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis, ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, van Kadix en de 16e, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Portsmouth.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, van St. Ubes.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE KLEINZONEN, kapt. G. Verboom, van Lissabon. De 17e, des morgens, zeilden DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix; AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname; DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg; ANNA ELIZABETH, kapt. S. Hanker, naar Rouaan; DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Liverpool en HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, naar Duinkerken.
De 17e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, naar Dundee; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool; JASPERDINA, kapt. W.H. Kleindijk, naar Stettin en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Den 12 mei voor Antwerpen bestemd binnengekomen VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga van Cardiff met ijzer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 11 mei de kofschepen GEZINA, kapt. B.A. Visser; de JUFFER TRIJNTJE, kapt. S.A. van der Werf, en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, alle met hout van Noorwegen.
Den 12 dito het schonerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen; het brikschip AMPHION, kapt. E.P. Horn; de kofschepen METTA MARGARETHA (opm: METTINA MARGARETHA), kapt. H.H. Koster, ANNEGINA, kapt. J.R. Kuipers; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, en het smakschip de VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, alle met hout van Noorwegen; het everschip ANNA SOPHIA, kapt. M. Sikloo, met stukgoederen van Amsterdam, als bijlegger.
Den 13 dito de kofschepen de JONGE JAN, kapt. J.E. Barth; de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth; JANTINA, kapt. H. de Weerd; de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs; de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong, en het pleitschip CHRISTIANZAND, kapt. J.O. Stuit, alle met hout van Noorwegen.
Den 14 dito het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, met zout van Liverpool, en het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Asjes, met hout van Noorwegen.
Den 15 dito de kofschepen JAN FREERK, kapt. G. Smit; VRIESLANDS WELVAART, kapt. D. van Veen, beide met zout van Liverpool; LAMMEGINA, kapt. K. de Weerd, met hout van Memel; het smakschip FLORA, kapt. H.A. Klein, met hout van Noorwegen, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Theunis, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild: Den 10 mei het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter naar Londen.
Den 11 dito het kofschip de HOOP, kapt. F.J. Borten, met pannen naar Memel.
Den 15 dito het everschip ANNA SOPHIA, met stukgoederen naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 mei. aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen CONCORDIA, kapt. T.H. Elges, de VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, CATHARINA, kapt. T. Lange, en de GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik, de VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, en JANTINA ENGELINA, kapt. Harm Tjebbes de Jonge, allen van Liverpool, met zout; FRIEDRICHS MINDE, kapt. L.H. Morch van Holmstrand, en WILHELM FRIEDRICH, kapt. S. Thodberg van Droback, beiden met hout; CRESCENT, kapt. R.A. Guild, van Triëst, met zaad en hennip, en LADY ANNE, kapt. J. Wood, van Bristol en Cardiff, met ijzer en blik.


Datum: 19 mei 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlands tjalkschip DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg, Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 18 mei. AUGUSTA, kapt. S. Gider, van Canton; ONDERNEMING, kapt. H.H.Middel, van Cardiff; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Gothenburg; JULIUS, kapt. C. Waack, JETSKE HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema, FENNA, kapt. A.K. de Weerd, DE VROUW MACKE (opm: smak VROUW MAAIKE), kapt. E.J. Fisser en GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, van Koningsbergen; BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Wismar; VROUW HENDRIKA, kapt. O.H. Brahms en VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Memel; DOROTHEA, kapt. J. Niejahr en DELIA, kapt. A.P. Ekkel, van Bostock; GEZINA, kapt. L.G. Buss, van Elbing; EMANUEL, kapt. S. Seehuis, van Christiaansund; GEZINA, kapt. J.J. Boiten, van Eckernfiorde; HAABET, kapt. J. Albertsen, van Kopenhagen; VROUW MARGARETA, kapt. J.C. Mees, van Demmin; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P. Calkoen, P.J. Staedel en G. de Vries, makelaars, zullen op dinsdag de 8e juni 1830, des avonds ten 6 ure, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, verkopen: 167 blokken extra fijn en hard mahoniehout, nu eerst uit zee gekomen en gelost, uit het schip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. C. Clausen, gekomen van Curaçao en dat bij kavelingen, zo als die genummerd zullen zijn; liggende op het plein van de Baan het Schild van Frankrijk, over de Elandstraat en over de Roozengracht als ander bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 20 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. De 18e dezer, des morgens, arriveerde te Brielle HENDRIKA, kapt. A.B. Schippers jr. van Koningsbergen en DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon.
De 18e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen (opm: een stoomschip)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Sedert eergisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: De FELIX, kapt. J. van Dijcke, en ARIADNE, kapt. G.M. Taggard, beide van de Havannah, met koffie en suiker; moeten quarantaine houden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 mei. Heden arriveerde alhier het schip WILLEM ERNST , kapt. J.G. Veening, met een passagier, de 27e januari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van Liverpool. De 19e, des namiddags arriveerden MARGARETHA, kapt. W.P. Wessels, van Liverpool en DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, van Cette.
De 20e, des morgens, zeilden WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruisch, naar Batavia en CORNELIUS, kapt. H. Bosker, naar Liverpool.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, van Hull.
De 20e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra), naar Suriname; HARMONIE. kapt. H.K. Potjewijd, naar Duinkerken; DE JONGE DOCHTER REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Liverpool.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENRIETTE, kapt. J.J. Groot, van Libau.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas CHRISTINA, kapt. R. Engelsman, van Libau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar:
Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Berbice. Het gekoperd schoenerbrikschip DIANA, kapt. H. Wente.
Adres bij Hoyman & Schuurman.
Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Genua en Livorno (te Livorno te lossen). Het tweedeks brikschip REIGERSDAAL, kapt. J. Janssen.
Smirna en Constantinopel. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip HESPERUS, kapt. J. Oelsen. Adres bij Van den Bey & Kroon en J. de Rooij.
Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Aalborg. Het sloepschip FREDRIK EN MARIA, kapt. S.C. Holm, van Aalborg. Adres bij B.J. van Hengel.
Archangel. Het Nederlands gezinkt schoener kofschip MINERVA, kapt. J.D. Zeilstra. Adres bij Jan Corver & Co.
Koningsbergen. Het snelzeilend Nederlands kofschip GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Lubeck. Het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 21 mei. VRIENDSCHAP, kapt. J. Sluik, van Bordeaux; FRAUWINA, kapt. K. Pybus, van Liverpool; JULIE, kapt. J. Schildwacht, van Libau; BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst, van Dantzig; ST. JOHANNES, kapt. M.F. Strey, van Dantzig; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Dantzig; MARGARETHA HENDRIKA (opm: kof MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, TWEE ZUSTERS, kapt. D.F. de Jonge, JANTINA, kapt. J.E. Scherpbier, ROELFINA (opm: kof), kapt. J.K. Bolhuis, LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, LOUISE, kapt. E.A. Bakker, GEZINA, kapt. J.H. Mulder, GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, ENGELINA, kapt. J.K. de Jong, VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst, VROUW ALIDA, kapt. B. Jaski, TWEE GEBROEDERS, kapt. T.T. Borst, VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman en MARIA MARGARETHA (opm: smak MARIA MARGRIETA), kapt. D.H. Duit, van Koningsbergen; JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkhuis en BERTHA, kapt. J. Claasen van Memel; SAMUEL, kapt. P.O. Bugge, van Christiaansund; VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hund en VROUW CATHARINA, kapt. H.F. Lucht, van Rostock; ANNA MARIA, kapt. H. Pieper, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 april. De Nederlandse scheepvaart op onze haven heeft een vermindering, bij het vorige jaar berekend, ondergaan, bedragende ongeveer 1.000 tonnen vracht. Dit schijnt hoofdzakelijk te moeten worden toegeschreven aan de invloed der Engelse korenwetten en het laat zich aanzien dat er in dit lopende jaar een nog grotere vermindering te verwachten is door de hoge prijzen van het graan in de Nederlanden, in vergelijking met die in de meeste Noorse havens, welke hoogstwaarschijnlijk beletten zal dat er vele speculaties, door middel van het uitzenden van granen, naar dit land zullen plaats hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW MARGRIETA, kapt. W.P. Wessels, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, beiden van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zo het water de vereiste hoogte bereikt, is de scheepmaker Jan Schouten, voornemens het bij hem op stapel staande schip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, heden zaterdag den 22 mei, des namiddags ten 4 ure, van zijne werf in het water te laten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Onderscheidene kooplieden en reders te Antwerpen hebben het plan ontworpen van een maatschappij tot ondersteuning der weduwen en wezen van zeelieden. De gouverneur der provincie, de burgemeester der stad, vele ambtenaren en een aantal andere personen hebben deel aan deze maatschappij genomen; dezelve zal de naam van “Zeemans Troost” dragen.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading met bestemming Alexandrië het nationale fregat HORTENSE, gedubbeld in koper; kapt. J. Dobbelaere, afvaart in juni.


Datum: 25 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 mei. Heden is aan de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren geregeld van stapel gelopen het fregatschip DE VROUW MARIA, groot 260 lasten, gebouwd voor rekening van de heer A. van Hoboken door de scheepsbouwmeester B. de Hoogh en zullende gevoerd worden door kapt. F. van den Bergh.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 mei. De 23e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, naar Batavia.
De 22e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der
Weyde, naar Lissabon; FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar Gibraltar en DE VIJF
GEZUSTERS, kapt. A. Frantzen, naar Bandholm.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar de Oost Zee.
De 23e dezer, des avonds, zeilde uit de Maas WILLEM FREDERICK, kapt. S. Thodberg, naar Drobach.
De 24e, des middags, arriveerde te Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 mei. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. D. Daniels (opm: buitenlander), met kolen de 1e dezer van Newcastle naar Embden vertrokken, is, volgens brief van Embden van de 18e, de 8e en 9e dito, twintig mijlen benoorden het Vlie, door een zware storm overvallen en de volgende dag gezonken. De equipage is gered en te Brake aangebracht door kapt. B.T. Libby, van Charleston te Bremen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Volgens brief van kapt. J. Sipkes Fykes zn., voerende het schip IDA ALEYDA, van Amsterdam naar Batavia, in dato de 14e dezer, was hij toen met N.O. wind en mooi weer in goede staat zeilende tussen Wight en Bevesier; aan boord was alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot 58 tonnen, met deszelfs toebehoren, zoals het door den schipper Sjouke Sipkes Postma is bevaren geweest; te bevragen bij Frederik Zoutman op het Vliet, bij Leeuwarden.


Datum: 26 mei 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Curaçao. Het gekoperd brikschip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Erich Clausen van Amsterdam. Adres bij Altena & Co; Hoyman & Schuurman; De Vries & Co en D. Aletrino.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip FREDERICA, kapt. J. Barends. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederland kofschip REMINA, kapt. J. Gerbens Boon. Adres bij Van Olivier & Co; D’Arnaud & Co; Van den Beij & Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Elseneur en Riga. Het Nederlands kofschip ELIZABETH MARIA, kapt. Jan Salings Okkes. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz.
Petersburg. De Nederlandse kof PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge. Adres bij Jan Corver & Co. en Nobel & Holzapffel.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 mei. DE VROUW HENDRIKA, kapt. F.F. Harding, van Memel; IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema en MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, van Dantzig; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, JONGE RIJNTJE, kapt. P.J. Collen en JONGE WILLEM, kapt. W.J. Millema, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia het gekoperd fregatschip DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, bestemd om in de maand juli naar Batavia te vertrekken, worden degenen, welke mochten wensen van deszelfs welingerichte kajuit gebruik te maken, verzocht zich aan te melden bij de cargadoors Van Olivier & Comp. te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.


Datum: 27 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Suriname, mede voor passagiers, het nieuw gezinkt schoener-galjootschip MARGARETHA, gevoerd bij kapt. Hendrik Hagers; zal spoedig vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam. 26 mei. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis RUBY, kapt. A. Trekling, van Yarmouth; VESTA, kapt. H. Hansen, van St. Petersburg, laatst van Kopenhagen.
De 25e, des morgens, zeilden CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, EEMSTROOM, kapt. B.F. Mees en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar de Oost Zee.
De 25e dezer, des middags, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HERCULES, kapt. H.W. Krechler, van Cette; de 26e, des morgens JOHANNA ELISABETH, kapt. H. Nagel, van Bordeaux.
Kapt. Nagel, te Helvoetsluis binnen rapporteert, dat hij de 25e dezer, op de hoogte van Zuidvoorland drie mijlen afstand, in goede staat gepraaid heeft het schip CONCORDIA, kapt. Groen, van Amsterdam naar Suriname; alles was wel aan boord.
Het Nederlands hoekerschip DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, de 17e mei van Rotterdam uit Den Briel in zee gezeild, is de 19e en dus in twee dagen, op de Elve en de 4e dag te Hamburg aan de stad gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Het schip BARON VAN DER CAPELLE, kapt. J.A. Tholen, is uit Texel gezeild, doch heeft bij de vierde ton in het Gat vastgezeten en is door hulp weder vlot geworden en op de rede gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 mei. Verleden zaterdag namiddag, op het bepaald uur, is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van Dordrechtsche Maatschappij van Scheepsreederij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

’s Gravenhage, 25 mei. De gewone jaarlijkse bijeenkomst van de raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij, is den 24 mei te ’s Gravenhage door de voorzitter, de heer G. Schimmelpenninck, geopend geworden, met een aanspraak, waarin verslag gedaan werd van de handelingen der maatschappij gedurende het afgelopen jaar. Daaruit blijkt, dat die handelingen. niettegenstaande de menigvuldige ongunstige omstandigheden, die zich hebben doen gevoelen, een zeer voordelige uitslag hebben gehad, zodanig dat de baten van het vorige jaar niet alleen de renten, door de maatschappij aan hare deelhebbers verschuldigd, gedekt, maar nog een overschot van NLG 27.616, 02 hebben overgelaten, hetwelk op de kapitaal-rekening zal kunnen worden overgebracht.
Voorts blijkt daaruit, dat het bestuur in het afgelopen jaar in staat geweest is, om de inkoop en amortisatie van 3750 aandelen te bewerkstelligen, waardoor het getal der in omloop zijnde aandelen, van NLG 1.000,- ieder, ingevolge het 7de der artikelen van overeenkomst, tot op 24.000 is verminderd.
Eindelijk blijkt daaruit ook, dat de voortdurend ongunstige uitslag der expeditien naar China, ook nog nadat men daarin had getracht tegemoet te komen, zo door de derwaarts gezonden schepen Batavia te laten aandoen en van daar uitvrachten naar Canton te doen medenemen, als door te zorgen voor het aanbrengen van zeer voldoende kwaliteiten van thee, de maatschappij heeft doen besluiten om voor het ogenblik haar thee-expeditien te staken; waartoe zij te eerder is overgegaan omdat haar voorraad thee nog vrij aanmerkelijk is, en die door de aanstaande terugkomst der twee in 1829 afgezonden schepen nog staat vermeerderd te worden. De directie niettemin verlangende om dien uitweg, welke China voor enige voorwerpen onzer nijverheid aanbiedt, zo mogelijk te behouden, heeft het aan de Factory te Batavia overgelaten om daarvan een zekere hoeveelheid, door de directie aan haar toegezonden, naar Canton af te schepen, ten einde zich daarvoor, in voor de Javaanse markt geschikte goederen, die zij reeds dikwijls met voordeel van Canton heeft getrokken, retouren te doen maken. Onder de 45 in 1829 bevrachte schepen waren er 38, metende 8.700 lasten, op Nederlandse werven gebouwd. Gedurende 1829 is door de maatschappij aan 26 bodems, metende 7.600 lasten, een bevrachting voor twee achtereenvolgende reizen toegezegd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 24 mei. Heden arriveerde alhier de brik DE LEEUW , kapt. J. Jansen, met een passagier, de 13e november vertrokken van Antwerpen.


Datum: 28 mei 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Lijcklema, residerende te Huizum, zal op donderdag den 3 juni 1830, des morgens ten 9 ure, ten huize van Fredrik Zoutman, kastelein in het Schippershuis, op het Vliet bij Leeuwarden tegen gerede betaling presenteren te verkopen een jacht met zeil, twee fokken, haak, boom, en verder toebehoren, geijkt letter K, lang 5 el 6 palm en 8 duim, wijd over het berghout 1 el 9 palm 8 duim en 8 streep; vrij van belasting; zullende hetzelve op vrijdag den 28 mei en op den dag des verkoop ter bezichtiging liggen in het Vliet, voor het huis van den kastelein Zoutman, bovengenoemd.


Datum: 29 mei 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het snelzeilend gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, om in de loop van de maand juli of begin van augustus te vertrekken; hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies. Te bevragen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip
DE HOOP, kapt. Maarten Dirk Meijer; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Te bevragen van kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. De 27e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, van Liverpool en de 28e, des morgens, GEZINA, kapt. K.K. Wykmeyer, van Liverpool.
De 28e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Newport; COURIER, kapt. P. de Best, van Londen en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, van Cherbourg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Kapt. S. van Duyn, van Suriname in Texel binnen, heeft de 23e dezer, in het zuiden van Goudstaart, gezien het schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.H. Trip, zeilende in goede staat en de 25e, voor de Hoofden, kapt. W. Groen, voerende het schip CONCORDIA, liggende ten anker; het eerste de 16e en het tweede de 22e uit Texel naar Suriname gezeild.
Kapt. P. Frelsel, van Cette, heeft op 48 gr. noorderbreedte en 7 gr. lengte, gezien een Nederlands schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.° 51, zijnde die van kapt. P.H. Willems, voerende het schip DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 28 mei. PHOENIX, kapt. D.T. Visser, van Matanzas; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, van Suriname; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; FLORA, kapt. C. Klok, van Londen; NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans en HYLKE JANSZ. kapt. J. Sietzes, van Cardiff; JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Koningsbergen; DE VROUW SIESKE, kapt. E.G. Brink, van Dantzig; INEZ, kapt. M. Lunt, van Petersburg (in Virginië); MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Curaçao; DE WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. J.N. Huizing, van Koningsbergen.


Datum: 01 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogscorvetten PROSERPINA, kapt.-luit. Van den Bosch, van St. Eustatius en ATALANTE, kapt. J. Blom, van Batavia.
Door de loodsschipper C.J. Duinker is de 26e dezer, op de hoogte van Goudstaart, gezien een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop no. 304, zijnde die van kapt. T.R. Ipsen, van Amsterdam naar Suriname, de 20e dezer uitgezeild met Z.Z.W. wind.
De Texelse loodsschipper C.J. Duinker heeft de 4e dezer, tussen Wight en Portland, gepraaid de kof DE VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer, van Malaga naar Koningsbergen en de 22e dito, op de hoogte van Goudstaart, het schip HET HUIS TE SPYK, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. J.S. Rotgans, van Cardiff in Texel binnen, heeft de 21e dezer, op de hoogte van Lizard, gepraaid een driemast galjoot, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met no. 68, zijnde die van kapt. L. Wildschut, voerende het schip NICOLAAS WITSEN (opm: eerste reis), van Amsterdam naar Suriname.
Door kapt. G. Zwanenburg, in Texel binnen, is de 19e dezer in goede staat gepraaid, op 4 grad. Noorderbreedte en 13 gr. 43 min. lengte (opm: waarschijnlijk 40º00’ NB en 13º43’ WL), het schoenerschip ANT, kapt. J.K. de Vries (opm: mogelijk de tweemast schoener ANTJE, kapt. S.K. de Vries; zie RC 030630), van Harlingen en door de loodsschipper C.J. Duinker, op de hoogte van Douvres, het schip CONCORDIA, uit Texel naar Suriname.
Door de loodsschipper J. de Wit is de 25e dezer in het Vlie, zuiden van zich hebbende, in goede staat gepraaid het schip DE VROUW GEZINA, kapt. B.H. Schipper, van Koningsbergen naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. De 28e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool; GEZINA, kapt. R.F. Taay, ATTENTION , kapt. Haasloop en CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, van Libau; MARIA AGNITA, kapt. P. Rynbende, van Suriname en JULIANA, kapt. J.F. Mulder, van Stralsund; de 29e, des morgens, DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Lissabon; des namiddags arriveerde DE JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, van Liverpool.
De 30e, des morgens, arriveerde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, van Liverpool.
De 29e dezer, des morgens arriveerden in de Maas MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen en CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Graber, van Libau; BROEDERLIEFDE, kapt. A. van der Wall en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Koningsbergen en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 mei. Van Brielle werd de 30e dezer gemeld: Gisteren avond is bij het inzeilen van de Maas het hoekerschip ’S LANDS WELVAREN, gevoerd door kapt. W. Schep, komende van Lissabon, door tegenwind en stilte op het droge geraakt en verongelukt; de manschappen en tuigage zijn door de loodsboot alhier aangebracht. (opm: het schip werd hersteld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. De 30e, des morgens, zeilden ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar de Oost Zee; WILHELMINA, kapt. J.G. de Wall, naar Petersburg en DE VRIENDSCHAP, kapt. C. van Gelderen jr. naar Kadix.
De 31e dezer arriveerde te Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Kapt. H.W. de Groot, te Helvoetsluis gearriveerd, rapporteert, dat hij de 23e dezer, op de hoogte van Goudstaart, gezien heeft een brik, tonende de Rotterdamse nommervlag 87 en de 25e, op dezelfde hoogte, een driemastkof, tonende Amsterdamse nommervlag 209.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd de kapiteins G.A. Klimp (opm: bark MATHILDA), C. Brandaris (opm: fregat VASCO DA GAMA) en Van der Steen (opm: brik SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van de Steene), van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd de kapiteins G.A. Klimp (opm: fregat MATHILDA), C. Brandaris (opm: fregat VASCO DA GAMA) en Van der Steen (opm: brik SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van de Steene), van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JUFVROUW MAAS, kapt. G.L. Doornbos; ENGELINA CATHARINA, kapt. L.H. de Groot, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.F. Doornbos, alle drie van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

‘s Gravenhage, 30 mei. Volgens de laatste berichten uit Java is aldaar 31 januari met het schip JAVA, kapt. Van der Sweep, uit Japan aangekomen de heer doct. P.F. von Siebold, chirurgijn-majoor, geneeskundige en natuur-onderzoeker, behoord hebbende tot het Nederlandse gezantschap in Japan, wiens vertrek in het vorige jaar door de Japanse regering onder zo vele akelige vooruitzichten voor die bekwame man verhinderd was geworden.


Datum: 02 juni 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse kolonien:
Suriname. Het gekoperd fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. Foppe Juurda Vlieger. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Thomas (St.) het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn, van Amsterdam. Adres bij Altena & Comp.; Hoyman & Schuurman; De Vries & Co. en D. Aletrino.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Jurjan Sluik. Adres Bij F. Smit.
Havre en Rouen. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlands tjalkschip BOUWINA, kapt. H.J. Dekker. Adres bij Kranenborg & van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE TWEE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz; F. Smit; De Vries en Co. en F. der Kinderen.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker. Adres bij Jan Corver en Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 1 juni. ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, IPENRODE, kapt. Charlau, van Suriname; HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, van Bordeaux; DEBORA, kapt. H. Gerlofs, van Cette; NEPTUNUS, kapt. F.W. Bastiaans, van Triest; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, ELISABETH, kapt. H.H. Pot, VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer; HOOP OP WELVAART, kapt. S.J. v.d. Meer; DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling en IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, van Koningsbergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, BELLONA, kapt. J.J. Ziepeke en HARMONIE, kapt. M.H. Schiebe, van Memel.


Datum: 03 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, alsmede voor passagiers, het nieuw gezinkt schoener-galjootschip
MARGARETHA, gevoerd bij kapt. Hendrik Hagers; zal spoedig vertrekken.
Naar Smirna en Konstantinopol, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Maltha en Alexandrië, het Nederlands brikschip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Arij Plug.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk den Haas.
Naar Archangel, het Nederlands brigantijnschip KINDERDIJK, kapt. Cornelis van der Linden.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuwgebouwde gekoperde fregatschip DE VROUW MARIA , kapt. F. van den Bergh, voorzien van de best mogelijke inrichtingen tot een aangename overtocht voor familie of bijzondere personen.
Adres bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en voor de passagiers ook bij de kapitein, aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, voor passagiers naar Batavia, het snelzeilend gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, om in de loop van de maand juli of begin van augustus te vertrekken; hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies. Te bevragen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip DE HOOP, kapt. Maarten Dirk Meijer; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Te bevragen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands scheepje DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop.
Naar Bremen, het Nederlands scheepje DE JUFVROUW ENGELINA, kapt. C.E. Bulthuijs.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon in Texel binnen, heeft de 19e mei, op 40 grad. Noorderbreedte en 13 grad. 43 min. westerlengte van Greenwich, in goede staat gepraaid de schoener ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van Harlingen naar Bahia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het schip DE GRAAF DE BAILLET (opm: fregat, GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET), kapt. C. Valcke, van Brugge naar Batavia, is de 25e mei, bezig zijnde de haven van Ostende uit te zeilen, door de bliksem getroffen, waardoor de zeilen gescheurd en de boegspriet, kluiverboom enz. zwaar beschadigd zijn geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Te Curaҫao is aangekomen Zr.Ms. oorlogs-fregat SUMATRA, kapt. E. Lucas, van Rio-Janeiro en St. Eustatius, welke 14 dagen daarna naar Havanna en Nederland zou vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. De 2e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, naar ……
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CHRISTINA, kapt. J.C. Cassens, naar de Oost Zee; DE JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Arendsburg en DE BATAVIER, kapt. D.Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Het Nederlands fregat DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Demerary naar Middelburg gedestineerd met suiker, is de 27e mei, met verlies van twee ankers en na het roer te hebben afgestoten, voorbij Vlissingen gedreven en ofschoon het hard waaide en slecht weer was, goed en wel bewesten Terneuzen veilig ten anker gekomen; des morgens van de 29e is gemeld schip vandaar gesleept door de stoomboot DE SCHELDE en op de middag ter rede van Vlissingen gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen. Overtocht binnen de 8 uren.
De snelvarende stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN vertrekt regelmatig van Amsterdam, des dinsdags, donderdags en zaterdags, des ochtends ten 8 ure en van
Harlingen, des woensdags, vrijdags en zondags, des ochtends ten 8 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERSTELLING, kapt. Arij Duindam, van Marennes, en GESINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, van Liverpool, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De staatsraad-gouverneur van Zuid-Holland, brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat door het vernieuwen der vloeddeuren van de Mallegatse sluis te Gouda, en van de brug over die sluis, de scheepvaart door dezelve, voor grote schepen met staande masten zal gesloten zijn van maandag 21 juni tot maandag 5 juli aanstaande: zullende echter de schepen, die de mast strijken kunnen, even als altijd, van de vaart door de stad Gouda gebruik kunnen maken.
’s Gravenhage, 29 mei 1830, de staatsraad-gouverneur voornoemd, Van der Duin.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. Sedert den 29 mei zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LONDON-PACKET, kapt. J.G. Rencken, van Liverpool, met klipzout en moet quarantaine houden; DELPHINA (opm: fregat), kapt. Th. Versluys, van Batavia, met stukgoederen.


Datum: 04 juni 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk kofscheepje, groot 12 tonnen, met deszelfs toebehoren. Te bevragen bij de kastelein Geert de Ruiter te Sneek.


Datum: 05 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip DE STAD ROTTERDAM, kapt. Cornelis Poort; hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. Te bevragen ten kantore van Hudig en Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 juni. Kapt. G.B. Bos, de 24e april van Suriname vertrokken, rapporteert, dat hij spoedig gevolgd zou worden door het schip COLUMBUS, kapt. J.T. Gorter, naar Rotterdam.
Voorts zouden de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart en DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, in het laatst van april en het schip LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, in de maand mei van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
Het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets, van Amsterdam en Lübeck naar Petersburg, is, volgens brief van Petersburg van de 19e mei, wegens drijfijs te Ales binnengelopen.
Kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), voerende het schip VENILIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. De 3e dezer arriveerden te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. J.H. Schumacher, van Pernau en COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, van Suriname en zeilden GEZINA, kapt. H.H. Veen, B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer en DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrell, naar Liverpool; CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, naar Archangel en LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, naar Batavia.
De 3e dezer zeilden uit de Maas EEMSTROOM, kapt. J.F. Moesker, HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss; JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, naar Hull; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgauw, DE VROUW PETRONELLA, kapt. D. Leeuwrik, DE MINERVA, kapt. J.P. Sundahl en CARL DANIEL, kapt. J.H. Mallen, naar Archangel; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap en ANNA MARIA KATHARINA, kapt. M.D. Kleininga, naar …..; DE INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode en MARIA ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool.
De 3e dezer zeilden van Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Stuiter, naar
Cherbourg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewes, naar Rouaan; SOPHIA
CATHARINA, kapt. M. Hansen, naar Koppenhagen en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar St. Valéry sur Somme.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell, van Libau; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. K.A. Braam en DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, van Koningsbergen; IDA ALIDA, kapt. O.J. Woldringh, van Dantzig en CAROLINE EMELIE, kapt. M.H. Blanck, van Stettin.
De 4e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas, CONCORDIA, kapt. D.H. van Wyk en DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, van Koningsbergen; de laatste als bijlegger op order.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GEZINA, kapt. J.J. Mulder, naar….., doch is door de sterke wind op de rede teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montouban van Swijndregt, H. Montouban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 6e juli 1830 des namiddags ten vier ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland, te veilen het buitengewoon snelzeilende Nederlandse gekoperde tweedeks fregatschip, genaamd MARIJ, lang 28 el, wijd 6,31 el, hol 4,37 el en alzo groot 182 lasten volgens meetbrief, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere zeer complete inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf genaamd de Naarstigheid; en kunnende daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezichtigd.
NB. Voorschreve schip, nu onlangs van Batavia geretourneerd, heeft deszelfs lading in de beste orde uitgeleverd en is zeer geschikt voor de vaart op de Oost- en West-Indiën.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij Broese en Comp. te Breda, is van de pers gekomen en alom verkrijgbaar gesteld; het stoomwerktuig, door Willem van Houten jr., prijs NLG 1,50, waarin men niet alleen dit belangrijk werktuig van deszelfs oorsprong, voortgang, de onderscheiden opvolgende verbeteringen, samenstelling en werking in fabrieken, stoomboten, stoomrijtuigen en stoombrandspuiten beschreven, maar tevens op een allereenvoudigste en duidelijkste wijze aangetoond vindt de stoomwording, deszelfs krachten, het vermogen der dampkringslucht, de hevel, de wijnkopers proefpomp, het drijfvermogen der onderscheidene lichamen, vooral van schepen van ijzer en reddingsboten, ook een beschrijving van het stoomwerktuig, waarmede de Koninklijke Militaire Academie te Breda verwarmd zal worden, benevens een onderzoek over de nuttigheid van het stoomwerktuig en een algemeen overzicht in onderscheiden bedrijven, betreffende de nijverheid in de Nederlanden, zo wel met betrekking tot het zuiden als het noorden des Rijks. Alles opgehelderd door twee gelithografeerde platen, waardoor dit werkje voor alle standen in de maatschappij belangrijk is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd schoenerschip JOHANNA ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 4 juni. HENRIETTE EN BETSY, kapt. G.B. Bos, ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker en AURORA, kapt. J.A. de Haas qq., van Suriname;
BOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; METTA CLAUDINA, kapt. A. Bertelsen, van Ringkiobing; DIANA, kapt. R.H. Duit, JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader en JOHANNA GEBMA (opm: smak JOHANNA GEBINA), kapt. R.H. Nagel, van Koningsbergen; AASTROOM, kapt. B.J. Houwink, van Dantzig; EBENEZER, kapt. N.S. Stange, van Libau; VROUW ANTJE, kapt. H.B. Spelde, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Men heeft te Londen de belangrijke tijding ontvangen dat de eerste stoomboot, komende van Bombay, in Engeland is aangekomen; zij heeft de overtocht in minder dan tien weken volbracht, zijnde de 20e maart uit Bombay vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directeur-generaal voor de marine brengt hierbij ter kennisse van de belanghebbenden, dat, naar aanleiding van het bestaande reglement op de paket-vaart naar de West-Indiën, op de 21e juni eerstkomende, te Helvoetsluis gereed zal liggen, om op die dag van daar de reis naar Suriname en Curaçao aan te nemen, ’s Konings paketboot DE VLIEGENDE VISCH, gecommandeerd wordende door de luitenant ter zee 1e klasse H.J. Tuning; dat degenen, welke van die gelegenheid verlangen gebruik te maken, om als passagiers naar Suriname of Curaçao te worden overgevoerd, zich tot dat einde in tijds moeten vervoegen bij de Directeur en Commandant der Marine, aan ’s Konings werf te Rotterdam, door welke te dien aanzien de nodige informaties zullen gegeven worden; terwijl de kistjes, pakjes of koopmans goederen, welke men met de gelegenheid derwaarts mocht willen verzenden, voor zo veel nodig voorzien van de vereiste documenten tot uitklaring, mede bij de voornoemde Directeur en Commandant zullen moeten bezorgd worden uiterlijk de 17e juni aanstaande, als wanneer het laatste vaartuig met de ter inlading bestemde goederen, naar Hellevoetsluis zal afvaren; kunnende wijders ten dien aanzien, alsmede wegens de verzending van brieven, de nodige informaties voorlopig worden ingewonnen, bij de Directeuren der postkantoren in de verschillende gedeelten van het Rijk.
’s Gravenhage, de 1e juni 1830, de Directeur-Generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bericht aan de scheepvaart.
De Directeur-Generaal voor de Marine brengt ter kennisse van alle zeevarenden en andere daarbij belanghebbenden, dat ingevolge de ontstane veranderingen, gedurende de laatst verlopen winter in het zeegat de Vriesche Slenk, tegenwoordig, bij het aandoen van dat gat, de rode ton gelegen is op de volgende peilingen: de grote Kaap op het eiland Schiermonnikoog, Z.Z.O. en de grote Kaap op de Engelsmansplaat Z.Z.W. half W. of anders, wat op hetzelfde uitkomt, dat deze rode ton welke in de diepte van elf Nederlandse ellen en vier palmen ligt, te vinden is, wanneer de kleine Kaap op Engelmansplaat ongeveer een windboomslengte, bewesten de grote Kaap van diezelfde plaat gebonden wordt; voorts dat de strekking van het vaarwater, midden vaarwaters van de rode ton naar de driehoek-ton, ongeveer Z.Z.W. en N.N.O. is en wel over de diepte van vier Nederlandse ellen en een palm, terwijl verder tussen meergemelde rode ton en voorzegde driehoek-ton, één zwarte ton ligt en tussen evengemelde rode ton en Eilander-bultton, twee witte tonnen zijn; liggende voor het overige alle de andere tonnen op dezelfde plaats als in het vorige jaar.
Wordende voorts al verder kennis gegeven, dat de in deze voorkomende diepten en peilingen zijn genomen met gewoon laag water en op het miswijzend kompas.
’s Gravenhage, de 29e mei 1830, de Directeur-Generaal voornoemd, J.C. Wolterbeek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zekere schipper, Jan Kwast genaamd, die te Opmeer in Noord-Holland te huis behoorde, en den 28 mei, slechts door zijn dertienjarig zoontje vergezeld, uit Friesland terugkeerde, heeft het ongeluk gehad, te midden der Zuiderzee, van zijn vaartuig te vallen en dadelijk te verdrinken. Hoe hulpeloos de toestand ook was, waarin het zoontje achterbleef, heeft deze echter tegenwoordigheid van geest genoeg behouden, om het vaartuig verder te besturen, en op een toren aan te houden, welke hij voor dien van een der dorpen op het eiland Wieringen hield, met dat gevolg, dat deze knaap behouden voor dat eiland is aangekomen.


Datum: 08 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Liverpool het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.C. Lesstuijver.
Adres bij Boutmij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juni. De 4e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas LADY LOUISE, kapt. C. Pallandt, van Londen. De 5e, des morgens, zeilde DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer, naar ……, maar is weer op de rede terug gekomen.
De 5e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GEZINA, kapt. J.J. Mulder, naar…..
De 6e dezer, des namiddags zeilde van Helvoetsluis DE HOOP, kapt. J.H. Mugge en JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, naar Liverpool; DE VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar….. . De 7e, des morgens, HENRIETTE, kapt. J.J. Groot, naar Archangel.
De 7e, des morgens, zeilden MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Suriname; DE VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, naar Dantzig; DE VROUW MARTA, kapt. T.R. de Jong en DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer, naar …… en HALO, kapt. E. Utting, naar Hull.
De 7e dezer, des middags arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldringh, van Dantzig, met hout.
Nog is in de nabijheid dezer stad, in de Kil, gearriveerd om aldaar gelost te worden het Pruisisch schip CAROLINA EMILIA, kapt. M.H. Blanck, van Stettin, met buskruit, hetwelk naar boven moet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 juni. Den 4 dezer is de LOUISA, PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, van Hellevoetsluis, gedestineerd naar Batavia, in Texel binnengekomen, als bijlegger om tegenwind, en heeft twee ankers en een touw verloren.


Datum: 09 juni 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse kolonien:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip SUSANNA, kapt. Gerrit Feijkes, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands schip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Havre de Grace. Het Nederlands kofschip MARGARETHA HENDRIKA (opm: MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke. Adres bij Jan Corver & Co.
Hull. Het Nederlands schip JOHANNES, kapt. Peter Fruchtning (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning). Adres bij Gemmening & Penning.
Marseille. Het schooner kofschip DE AMSTEL, kapt. J.C. Ludders. Adres bij Jan Corver& Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. C.H. Lutcken. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 8 juni. POMONA, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon; GEERTRUIDA, kapt. W.H. Klein, van Bordeaux; WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis en HARMONIE, kapt. J.A. Deddes, van Liverpool; DE WELKOMST, kapt. J.R. Brons, ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave en VROUW ANTJE, kapt. H.J. Post, van Koningsbergen; DE VROUW BARBARA, kapt. H. Abrahams, van Libau; SARA, kapt. H.G. Botje en DE BEIDE MARGARETHA’S, kapt. R. Hedde, van Dantzig; DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van Memel; CATHARINA, kapt. G.T. Nieland, van Apenrade; DEBORA, kapt. H. Gerlofs, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Te Alicante is de 23e mei aangekomen, het schip CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. W. Hasselaar, komende van Amsterdam.


Datum: 10 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN.
Aanstaande zondag 13 juni zal deze stoomboot een reisje naar zee doen, indien het weder enigszins gunstig is. Diegenen, die van Rotterdam naar Brielle en terug de reis doen, zullen voor het tochtje naar zee, van Brielle en terug naar Brielle, niet meer dan vijftig cents betalen en des namiddags het uur van afvaren bepaald zijn op 4 ure, in plaats van 3 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, alsmede voor passagiers, het gezinkt tweedeks pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
Naar Malta en Alexandrië het Nederlands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Arij Plug.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Elseneur, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. Hendrik Wijndert de Groot.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuwgebouwde gekoperde fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh; voorzien van de best mogelijke inrichtingen tot een aangenomen overtocht voor familie of bijzondere personen.
Adres bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en voor passagiers ook bij de kapitein, aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. De 8e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik, naar ………
De 8e, des morgens, zeilde uit de Maas DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, naar Liverpool; DE GOEDE VERWACHTING; kapt. J.J. Schuuring en AMICITIA, kapt. H.J. Benes, naar Libau; HENDRIKA, kapt. H.B. Schippers en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar St. Valéry en ISABEL MARIA, kapt. T.J. Soares, naar Lissabon.
De 8e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. T. Parlevliet, naar Liverpool en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 8e, na posttijd, arriveerde te Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.° 111, zijnde die van kapt. J.F. Brouwer, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, is de 3e dezer, met O.Z.O. wind, in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien door een Texelse loodsschipper C.J. Duinker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. De schepen DE VROUW JOHANNA, kapt. J.J. Wallensturn en DE VROUW THERESIA, kapt. H.H. Hollander, beide van Embden naar Londen, zijn, volgens brief van Embden van de 4e dezer, wegens lekkage, aldaar uit zee teruggekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 juni. Te Pillau is gearriveerd S.E. Scherpbier, van Delfzijl. (opm: eerste reis van de kof de HOOP, kapt. Sipke Edserts Scherpbier.)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 juni. Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JOHANNA ELISABETH, kapt. S. Hubroek, naar Maijo, met jenever en kaas.


Datum: 12 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, de Nederlandse tjalk DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop.
Naar Bremen, de Nederlandse tjalk DE JONGE HENDRIK, kapt. B.J. Slankenberg.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. De 10e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, van Koningsbergen.
De 10e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon.
De 10e, des morgens, arriveerden DE HOOP, kapt. B.J. de Boer en DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Koningsbergen; HENDRIKA, kapt. H.J. Roscamp, van Libau. DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, van Hamburg.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen en MARIA, kapt. J. de Wyk, van Liverpool.
De 10e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas HERMAN, kapt. G.J. Schulte, van Libau.
Te Vlissingen is ter rede gearriveerd Zr.Ms. fregat SUMATRA, gecommandeerd door de kapitein ter zee E. Lucas, komende laatstelijk van de Havana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 11 juni. JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. Smith, van Suriname; LYDIA, kapt. J. Haesloop, van Livorno; EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, van Londen; BUITENWERF, kapt. J.E. Guse, van Stockholm; MARIA, kapt. J.R. Aden. DE VROUW ACHINA, kapt. D. Rijkents en ALIDA, kapt. J.R. Nieveen en DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Dantzig; MINERVA, kapt. J. Tiegs, van Memel; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. J.J. Mulder, van Emden; DE VROUW MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Heiligenhafen; HERMINA, kapt. G.S. Brouwer, van Garding; ANNEGIEN, kapt. H.M. Hendriks, van Flensburg; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam zal in deze maand juni vertrekken: het extra op de zeilage nieuw gebouwd en gekoperd fregat-schip, genaamd MINERVA, gevoerd bij kapt. G.H. Ahlers. Die genen, welke als passagiers derwaards vertrekken en van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit gebruik willen maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors
Hoijman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen.
De snelvarende stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, vertrekt regelmatig van Amsterdam, dinsdag, donderdag en zaterdag, en van Harlingen, woensdag, vrijdag en zondag, telkens des ochtends ten 8 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 11 juni. Woensdag avond, omstreeks 6 ure, is alhier, van de werf van de scheepsbouwmeester N. van Striemen, op de Hellingen, met het beste gevolg van stapel gelaten het kofschip de MAAGD VAN DORDRECHT; en gisterenmorgen, omstreeks 9 ure, is hier zo ook, van de werf van de scheepsbouwmeester C. Gips, in de Lijnbaan, met het beste gevolg van stapel gelaten de stoomboot, bestemd voor het veer van Willemsdorp op de Moerdijk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het kofschip MARIA, kapt. J.K. de Wijk, van Liverpool, met zout.
Den 8 dezer is de LOUISA, PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, wederom uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip de MAAGD VAN DORDRECHT, kapt. L.G. van der Zee, om op 1 juli aanstaande te vertrekken, op verbeurte der vracht. Adres bij Vogelsang & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Heden heeft de aangekondigde plechtigheid van het leggen van de eerste steen der grote sluis van het nieuwe Oosterdok onzer haven plaats gehad. De drie zonen van Z.K.H. de prins van Oranje waren gisteren avond reeds uit Den Haag in deze hoofdstad aangekomen en begaven zich heden morgen ten 10 ure naar het gebouw der Rijks Werf, van waar dezelve met de burgemeester en twee der wethouders naar de Grote Keet voeren, werwaarts ook de gouverneur der provincie en vele andere hoge ambtenaren zich begeven. Door de burgemeester daartoe uitgenodigd, trad de oudste en dertienjarige zoon van de prins van Oranje, prins Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, nader, en ontving, uit handen van de dochter van de burgemeester Van de Poll, het lederen schootsvel en de zilveren troffel, waarop het wapen van Amsterdam en de dagtekening waren gegraveerd, benevens het mahoniehouten kalkbakje en een koper paslood.
De steen was van zwart marmer, inhoudende een loden bus, waarin, behalve een volledig stel der tegenwoordige Nederlandse munt, ook een perkament, waarop vermeld staat wanneer, door wien en onder welk bestuur deze eerste steen van deze hoofdsluis der IJ- en Havenwerken gelegd is.
Na dat de jonge prins de steen gelegd had, ontving hoogstdezelve de gelukswensingen van de burgemeester, en beantwoordde dezelve, onder een hartelijke handdruk, met betuiging van het hoogste belang te stellen in de welvaart van Amsterdam.
De gereedschappen, door Z.K.H. gebruikt, zijn, met en benevens de plannen der sluizen, aan hoogstdenzelven tot een aandenken aan deze dag aangeboden, en door de prins als zodanig met welwillendheid aangenomen.
De jonge prinsen zijn daarop naar Soestdijk vertrokken.
Het IJ was met vele boten bedekt, en van de schepen en stadstorens wapperden vlaggen. Des middags werd door het stadsbestuur een maaltijd in den Grooten Doelen, op de Garnalenmarkt, gegeven.


Datum: 15 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Het schip ALEXANDRINE, kapt. J. Pettersson (opm: waarschijnlijk buitenlander), met ballast van Dordrecht naar Mahnoe (opm: mogelijk Malmø), is volgens brief van Farsund van de 24e mei, twee mijlen van die plaats geheel verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. De 21e dezer zal van Helvoetsluis naar Suriname en Curaҫao vertrekken Zr.Ms. paketbrik DE VLIEGENDE VISCH, gecommandeerd door de luitenant ter zee eerste klasse H.J. Tuning.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juni. De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool. De 13e, des morgens, HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool.
De 12e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE KINDERDYK, kapt. C. van der Linden, naar Archangel en DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, naar de Oost Zee; CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Bulow, naar Revel, doch zijn allen door tegenwind op de rede teruggekomen; de 13e, des morgens, DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juni. De 13e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Riga en BASTIAAN, kapt. W. Plug, van Hull.
De 14e dezer, des morgens, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Kapt. P. Jansen, van Liverpool te Rotterdam gearriveerd, heeft de 7e dezer in het Kanaal, bij het eiland Wight, in goede staat gepraaid het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Tholen, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop n.° 288.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ARIEL, kapt. Thomas Porter, van Bristol, met ijzer; de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool, met klipzout, en BALANCE, kapt. H. Niemann, van Riga, met hennipzaad en hennipolie.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de WILLEM EN LODEWIJK (opm: brik, ex-LIMA PACKET), kapt. J.C. Nieschwagen, naar Suriname, met ballast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 9 juni. Eergisteren middag is Z.K.H. de prins Frederik van Pruisen, met de stoomboot de KONINGIN DER NEDERLANDEN, te Londen aangekomen en met veel eerbewijs ontvangen. (opm: dit is een Engels schip, in feite genaamd QUEEN OF THE NETHERLANDS)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: den 6 juni het smakschip JANTINA, kapt. H. Boswijk, met hout van Dantzig.
Den 7 dito het tjalkschip ELISABETH, kapt. J.J. Jaski, ledig van Amsterdam; het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 9 dito de smakschepen VRIENDSCHAP, kapt. R. Westenberg, de VROUW JANTINA, kapt. R.J. de Jong, HENDERINA, kapt. B.H. Engelsman, alle met hout van Dantzig; de HOOP, kapt. H. Onstwedder, en het kofschip de VROUW ANTJE, D.K. de Grooth, beide met hout van Noorwegen.
Den 10 dito het schoenerschip the FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Den 11 dito het smakschip ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, met hout van Dantzig.
Den 12 dito het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen.
Uitgezeild: den 6 juni de schoenerschepen FLORA, kapt. J. Mouldon, NORTHAM, kapt. D. Charrosin, en VICTORY, kapt. R. Rice, de eersten met boter en de laatste met haver naar Londen.
Den 7 dito de smakschepen KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, en TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. R. Nieveen, beide met ballast op avontuur.
Den 9 dito het galjasschip VENUS, kapt. P.C. Steinorth, en de kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, en de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, alle met ballast op avontuur.
Den 11 dito de kofschepen MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.C. Jansen, en GESINA, kapt. B.A. Visser, beide met ballast op avontuur.


Datum: 16 juni 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 15 juni. OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff, van Canton; WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname; DE JONGE LODEWIJK ANTONIE. kapt. R. Tjebbes, van Suriname; ANNA MARIA, kapt. E.P. Brons, van Liverpool; BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Cardiff; AURORA, kapt. W. Dievalt, van Petersburg; TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper en DE GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Koningsbergen; VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchjes, van Elbing; PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring, van Stettin; ALBERDINA, kapt. Veenema, VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit en EENDRAGT, kapt. H.F. Smit, van Dantzig; JONGE HARME, kapt. J.M. Holst, van Hamburg; VROUW MARGARETHA, kapt. H. Heijen en AURORA, kapt. J. Hagen, van Bremen; ALBERTINA, kapt. C. Pettersen, van Stockholm; FORTUNA, kapt. E. Totterman, van Christinestadt; DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, van Koningsbergen.


Datum: 17 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eeltje Klaassen de Wilde.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk den Haas, om de 25e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 juni. Kapt. J.J. Bart, van Suriname te Amsterdam gearriveerd, rapporteert dat
de 7e mei van Suriname zou vertrekken het schip LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, naar
Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 juni. Het Zweeds galjas SUSANNA, kapt. C.G. Dahlgren, met teer en pek
van Stockholm naar Dordrecht, is de 13e dezer in de Eyerlandse gronden gestrand en zal weg zijn; de equipage is behouden aan de wal gekomen en een groot gedeelte der lading, benevens enige tuigage, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, van Dantzig en de 15e, des morgens, JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Dramme.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoersluis CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering en DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, van Riga. De 16e, des morgens, zeilde DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon.
De 15e dezer, na posttijd, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. De 16e, des morgens, zeilde DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip die FREUNDSCHAFT, kapt. Christiaan Bradhering, van Riga, met slaglijnzaad en hennipzaad.


Datum: 18 juni 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, met zeil en treil, groot 7 ton; te bevragen bij de weduwe S.E. Boonstra, te Garijp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een op stapel staande hektjalk, lang 20 ellen 2 palmen, wijd 5 ellen en hol 2 ellen 2 palmen, kunnende nog ingericht worden voor de binnen- of buitenvaart. Te bevragen bij de weduwe Alle S. Visser, te Workum. Brieven franco.


Datum: 19 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Gisteren is van de werf der scheepsbouwmeesters P. van Swijndregt en Wed. Visser alhier regelmatig te water gebracht het driemastschip, genaamd DE DRIE MARIA’S.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MINERVA, kapt. C. Waalkes en DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Memson, van Libau en DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven van Riga. De 17e, des morgens, zeilden MARGRIETA, kapt. W.P. Wessels, naar…… en ATTENTION, kapt. J. Haesloop, naar Malaga en arriveerden ENIGHEDEN, kapt. H.L. Valk, van Kragerø; NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. H.M. Heyns en DE MAAS, kapt. J.C. Tevez, van Batavia en EMANUEL, kapt. J.H. Hardemann, van Libau.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FREDERICA, kapt. C.F. Holst, van Holmstrand.
De 18e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Zr.Ms. fregat BELLONA, kapt. ter zee Dibbets, van Batavia, is de 16e juni in het gat van Texel ten anker gekomen, aan boord waarvan zich bevindt Zijne Excellentie de minister van staat, voormalig commissaris-generaal van Nederlands-Indië, burggraaf du Bus de Gisignies en gevolg.
Dit fregat heeft de 27e mei, op 36 gr. 20 min. noorderbreedte en 39 gr. 35 min. westerlengte, gepraaid het schip DE MAAS, van Rotterdam, kapt. Teves, de 2e februari van Batavia uitgezeild; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Lissabon. Het nieuw gebouwd Nederlands galjootschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. De Nederlandse brik NEPTUNUS, kapt. F.W. Bastiaans. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz.
Bremen. DE VROUW MARGARETHA, kapt. C.H. Lutcken. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Dantzig. Het Nederlands tjalkschip BOUWINA, kapt. H.J. Dekker. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jnz. & Zoon.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes. Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE VROUW ANTJE, kapt. J.E. Scherpbier. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 18 juni. PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, van Soerabaija; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuring, van Porto; DE WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Cardiff; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser en TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens, van Koningsbergen; ANNA CATHARINA, kapt. A.A. Roosema, van Koningsbergen; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent en NIMPHIA, kapt. K.K. de Weerd, van Riga; FORTUNA, kapt. S.W. Socken, van Elbing; VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, van Dantzig; CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau, van Memel; JENNIFER FOR PEARCE, kapt. A.A. Pieper, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Uit Curaçao wordt ons dato 17 april het volgende geschreven:
Verleden zaterdag de 10e dezer is Zr.Ms. fregat SUMATRA, gecommandeerd door de kapt. Lucas, laatst van St. Eustatius binnen deze haven aangekomen.
Op laatstleden donderdag de 15e dezer is Zr. Ms. Korvet PALLAS, gecommandeerd door de kapt. Luitenant Van de Velde, van deze haven vertrokken, ten einde de brik MARIA EN JACOBA, tot door de Monspassaat (opm: bedoeld zal zijn: Mona Passage) te konvooieren; waarmede als passagiers zijn vertrokken de Weled. Gestrenge Heer Heldevier Vignon en deszelfs echtgenote.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 15 juni. Het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM is van St. Petersburg te Lübeck aangekomen. Dit vaartuig was de 8e dezer in Kroonstad gearriveerd en de 11e daaraangevolge weer vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Den Helder meldt men, onder dagtekening van den 16 dezer, ten opzichte van het den 8 dezer uit Texel wederom naar zee gezeilde fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, hetgeen volgt:
De loodsman Gerrit Hack, dewelke kapt. Willem Blom heeft binnen geloodst, heeft den 12 dezer, zijnde zaterdag, gezien, bewesten het eiland Wight, kapt. Cornelis Sipkes, en was toen daar kruisende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen; ENIGHEDEN, kapt. H.L. Falck, van Kragerø, beiden met hout, en de VREDE, kapt. J.J. Greven, van Riga, met lijnzaad.


Datum: 22 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrens, van Riga; de 19e, des morgens KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van Lissabon; des namiddags CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Arendsburg
en HARMONIE, kapt. P. Permien, van Pernau.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis BATAVIA, kapt. M. Azon Jacometti, van Sourabaya.
De 21e dezer, des middags, arriveerde te Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van
Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. De 15e dezer is door de loodsschipper L. Hakvoort, Terschelling Z.Z.W. 5 mijlen van zich, in goede staat gepraaid kapt. C. Eyzes, voerende het schip DE VROUW AUKES (opm: de smak VROUW AUKJE), naar Antwerpen bestemd.
Kapt. J.C. Teves, van Batavia te Helvoetsluis binnen, heeft op de hoogte van Douvres gezien een uitgaande brik, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.° 306, zijnde die van kapitein S. van Duyn, voerende het schip MARIA EN JACOBA, van Amsterdam naar St. Thomas.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 juni. Heden arriveerde alhier het schip MARIA (opm: fregat MARIE), kapt. M. Mesdagh, de 6 maart vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 13 juni de kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, en JAN FREERK, kapt. G. Smit, beide met hout van Noorwegen.
Den 14 dito het brikschip AMPHION, kapt. E.P. Horn, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, beide met hout van Noorwegen.
Den 15 dito de kofschepen GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth; de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra; de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong; CONCORDIA, kapt. I. Asjes; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, en het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, alle zes met hout van Noorwegen; het kofschip VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, met hout van Dantzig; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D. de Jong, met ijzer, teer en potas van Stockholm; het kofschip de JONGE DIRK, kapt. K.E. Vos, met zout van Liverpool; het kofschip FLORENTZ, kapt. I. de Vries, met rogge van Dantzig, en het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen.
Den 16 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, met hout van Noorwegen.
Den 17 dito de kofschepen METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster; de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser; MARGARETHA, kapt. J.H. Buning, en het smakschip EENDRAGT, kapt. K.I. Doijes (opm: EENDRACHT, kapt. Klaas J. Dooijes), alle vier met hout van Noorwegen; het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 13 juni de schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide met boter naar Londen.
Den 14 dito het smakschip JANTINA, kapt. H. Boswijk met ballast op avontuur.
Den 15 dito het kofschip ELIZABETH, kapt. J.J. Jaski, met beenderen naar Hull, en het smakschip de HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, met ballast op avontuur.


Datum: 23 juni 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam. naar Bremen het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Tjard Wilters. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 22 juni. CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, van Riga; ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, VAN Koningsbergen; JONGE JOHANN VAN LETTEN, kapt. J. Damster, van Dantzig; MARIA, kapt. N.H. Olsen, van Bergen; MARIA MAGDALENA, kapt. T.L. Kerkstra, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juni. Heden morgen is met het beste gevolg van de werf Oranjeboom, bij de heer A. de Graaf, van stapel gelopen het fregatschip DE IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo; zijnde dit schip groot 230 lasten, gebouwd voor rekening van de reders Rocquette en Van de Poll alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te Cadix is na een reis van slechts 21 dagen de 4e juni aangekomen, het schip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeeng, van Amsterdam.


Datum: 24 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 juni. Gisteren is hier met het beste gevolg van stapel gelopen het koopvaardijschip (opm: pink) DE VRIENDSCHAP gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeesters Meijjes en Zoon, voor rekening van mevr. de wed. J.S. van de Poll en de heren J.J. Poncelet en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juni. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries jr. en MERCUUR, kapt. J.G. Visser, van Riga. De 22e, des morgens, zeilden DE KINDERDYK, kapt. C. van der Linden, naar Archangel; JOHANNA BEERTA, kapt. M.C. Range, INDUSTRIE, kapt. C. Stibolt en CAROLINE EMELIE, kapt. M.H. Blanck, naar de Oost Zee; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot en DE JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar … ; en GEZINA, kapt. K. Wykmeyer, naar Liverpool.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FORTUNA, kapt. J.C. Tamme, van Straalsund; des avonds zeilden DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker en HENDRIKA, kapt. H.B. Schippers, naar St. Valéry en DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, naar Liverpool; DE JONGE TJESKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Gruber, JOHANNA ELIZABETH, kapt. R.H. Nagel, DE VROUW AUCKE (opm: tjalk VROUW ANNEKE), kapt. T.M. Visser, DE BROEDERLYKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wall, WILHELMINA, kapt. J.H. Schumacher, naar de Oost Zee; DE VYF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker en FORTUNA, kapt. H. Evers, naar Hamburg; HERMINA, kapt. H.J. Hubert, naar Bordeaux; DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell en DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Riga; DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, naar Libau; GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar ……. en L’AMELIE, kapt. A. Blato, naar Havre.
De 21e dezer, na posttijd, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool en DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar St. Petersburg; de 22e, des morgens, DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Koningsbergen; JULIANA, kapt. J.F. Mulder, naar Elseneur; FLORA, kapt. C. Klok, naar Hull; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; WILHELMINA, kapt. C. Cordia, DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin, HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, DE VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes, ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 juni. Het op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwde fregatschip ASIA, groot 1.000 ton, is heden namiddag ten 2 ure, onder het gejuich van een grote toevloed van aanschouwers, voorspoedig te water gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad is gearriveerd het kofschip ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, jr., van Riga, met hennipzaad.


Datum: 25 juni 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij publieke veiling gedenkt de deurwaarder Schreinhout te verkopen om gereed geld een schuiteschip, zijnde hetzelve gemeten op 22,6 lang, en gebrand op 4½ lasten; met zeil en treil enz. Wie hieraan gading maakt, wordt verzocht op vrijdag den 2 juli aanstaande, des namiddags om 5 uren precies, ten huize van den kastelein van Lingen, in het Nieuw Blaauwhuis, alhier, alwaar hetzelve in het water is liggende, en van heden af aan te bezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt uit der hand tegen contante betaling ter verkoop aangeboden een kofscheepje, groot tien tonnen, met deszelfs zeil en treil cum omnibus annexis, zoals hetzelve thans is liggende te Oppenhuizen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de eigenaresse, de weduwe Johannes Klazes de Groen te Oppenhuizen, en ten kantore van Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek. Brieven franco.


Datum: 26 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het schip DE VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Rostock
naar Amsterdam, is, volgens brief van Rendsburg van de 7e dezer, aldaar lek aangekomen;
men was reeds bezig met de lading, welke de kapitein vreesde beschadigd te zullen zijn, te
lossen, om het lek te zoeken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. De 22e dezer zijn te Vlissingen op ’s Rijks werf met het beste gevolg van stapel gelopen Zr.Ms. korvet AMPHITRITE en brik DE MEERMIN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. Woensdag (opm: 23 juni) zijn te Alblasserdam met het beste gevolg van stapel gelopen twee driemast fregatschepen, als: op de werf van de scheepsbouwmeester Fop Smit, het schip DE VIER GEBROEDERS, groot 643 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. F.C. Lupcke en op de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Smit, het schip DE JONGE JAN, groot ruim 750 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. J.J. Bonn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Koningsbergen; de 24e, des morgens, MARIA, kapt. J.K. de Wyk, naar ……. en HARMONIE, kapt. N. Petterson, naar Elseneur.
De 24e dezer, des morgens, zeilden DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wall, DE VROUW AUCKE (opm: tjalk VROUW ANNEKE), kapt. T.M. Visser, WILHELMINA, kapt. J.H. Schumacher, FREDERIKA, kapt. H. Niemann en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, naar de Oost Zee; DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell, naar Riga; L’AMELIE, kapt. A. Blato, naar Havre en DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, naar ……. .
De 24e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, naar …… ; FLORA, kapt. C. Klok, naar Hull; JULIANA, kapt. J.T. Muller, naar Elseneur; DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie en DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, naar Koningsbergen en HERMAN, kapt. G.J. Schulte naar …….
De 24e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. paketbrik DE VLIEGENDE VISCH, luitenant H.J. Tuning; Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.-luitenant F. Jonker; Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapt. J.E. Lewe van Aduard, welke laatste met het naar zee zeilen op het droge geraakte, doch door de hulp der loodsboten de volgende morgen met hoog water afgekomen en in zee gezeild is; ITOWA, kapt. G.G. Reimers, naar de Oost Zee en IDA ALIDA, kapt. O.J. Woldringh, naar …… ; de 25e, des morgens, DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, naar Batavia en JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Dramme.
De 25e dezer, des morgens, zeilden DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 juni. DE WELVAART, kapt. C. Koert, van Berbice; GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, van Gloucester; VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, van Rouen; JACOBINA, kapt. R.J. Klunder en TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Dantzig; ANTONIA, kapt. T. Bradhering en VREDE, kapt. R.W. Vos, van Riga; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Notities betrekkelijk de Russische handel en zeevaart, opgemaakt uit officiële bescheiden.
Het getal schepen, welk in het jaar 1829 de havens van Croonstadt en St. Petersburg zijn binnengekomen, bedraagt 1308, waaronder 29 onder Nederlandse vlag. Daarentegen zijn 143 vaartuigen naar de verschillende havens afgezeild en deze beide getallen, vergeleken met dat van 1828 leveren een belangrijk verschil op, waaruit blijkt dat de handelsbetrekkingen tussen die beide rijken aanmerkelijk zijn toegenomen.
In Riga zijn 218 Nederlandse schepen aangekomen en de handel was daar in het algemeen vrij levendig, vooral met de Nederlanden. Aanzienlijke verzendingen van lijnzaad zijn naar Amsterdam gedaan en belangrijke hoeveelheden rogge zijn naar de havens aan de Maas afgescheept; terwijl de handelsbetrekkingen met Antwerpen van het hoogste aanbelang mogen geacht worden, uithoofde van het aanzienlijke débouché, hetwelk die koopstad voor de Russische produkten aanbiedt. Ook geniet de Nederlandse vlag te Riga het grootste vertrouwen en men geeft daaraan doorgaans de voorkeur, hoewel minder voor lange reizen, bijv. naar Lissabon en Oporto.
De belemmeringen, welke de Nederlandse scheepvaart niet zelden van de kant der tolbedienden moest ondervinden, zijn veel verminderd en alles doet geloven, dat de daaromtrent door het Russische gouvernement genomen maatregelen een einde aan deze soort van misbruiken zullen hebben gemaakt.
In Libau zijn, gedurende het jaar 1829, 30 Nederlandse schepen aangekomen, terwijl 112 vaartuigen onder diverse vlaggen, van daar naar de Nederlanden zijn vertrokken.
Het handelsverkeer tussen die stad en de Nederlanden in het afgelopen jaar was bijna gelijk aan dat van 1828.
De handelsbetrekkingen tussen Archangel en de Nederlanden zijn in het jaar 1829 bijzonder levendig geweest en overtreffen al de vorige jaren.
Veertien schepen onder Nederlandse vlag hebben die haven in het seizoen bezocht en 450 onder verschillende vlaggen zijn daar vertrokken, waaronder 53 naar de Nederlandse havens bestemd.
De stad Reval bestaat voornamelijk door haar graanhandel met de Nederlanden. In het afgelopen jaar zijn aldaar 87 schepen aangekomen en 112 van daar vertrokken.
Zeven schepen onder Nederlandse vlag zijn in de havens van Christinestadt en Friedrichave (opm: mogelijk Friedrichshafen) binnen gekomen en weer van daar vertrokken.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDRE, kapt. P.J. Colas, naar Buenos Ayres, met stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 juni. Heden arriveerde alhier het schip (opm: fregat) ANTIGONE, kapt. S. de Best, met Zr.Ms. troepen, de 7e maart vertrokken van Antwerpen.


Datum: 29 juni 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Het schip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. R.E. Holwedel, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, was de 10e dezer in goede staat zeilende op de hoogte van Douvres.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde ANNA MARGRITHA, kapt. J. Langhenrich, van Riga; de 26e, des morgens, ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, van Riga; des namiddags arriveerden MARIE, kapt. E.H. Ahrens en LOUISE, kapt. P.H. Niejahr, van Riga; MERCURIUS, kapt. J.C.F. Warnke en DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, van Arendsburg.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, van Arendsburg en zeilde EENIGHEDEN, kapt. H.L. Falck, naar Noorwegen.
De 28e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas MARGARETHA CHRISTINA, kapt. J. Kangaard van Londen en zeilden DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool en DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, naar de Oost Zee.
De 28e, des morgens, zeilden van Maassluis CONCORDIA, kapt. D.H. van Wyk, naar Hull; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Archangel en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen den 26 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de BELLONA, kapt. R. Rolufs, naar Batavia met stukgoederen (opm: eerste reis van dit – toen nog – Zuid-Nederlandse fregat) en de NIEUWE UNION (opm: kof), kapt. J. van den Broecke, met boomschors, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Jacob Langhenrichs, van Riga, met lijnzaad.


Datum: 30 juni 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen, Het schoenerschip MARIA, kapt. Niels Hendrik Olsen, van Bergen. Adres bij J.W. Boekhout.
Dantzig. De Nederlandse smak DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.
Petersburg. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip VREDE EN HOOP. Kapt. H.J. Buining. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt voor of op 26 juni.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE TWEE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz; F. Smit; De Vries en Co. en F. der Kinderen.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DEBORA, kapt. H. Gerlofs. Adres bij C. de Grijs en Zonen; Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 29 juni. ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser; GERBERDINA, kapt. P.J. de Vries, EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, GEBINE, kapt. M.D. Gerdes, DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier en AURORA, kapt. H.G. de Wal, van Koningsbergen; MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuper, HANS, kapt. P. Nieman en MERCURIUS, kapt. J. van Duin, van Riga; DIANA, kapt. R. Albers en GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, van Dantzig; MARGARETHA, kapt. H.H. Suhr, van Memel; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit en VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Koningsbergen; MAGDALENA, kapt. H. Maass, van Riga.


Datum: 01 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dagen en uren van afvaart van het stoomjacht DE PRINSES MARIANNE:
Van Rotterdam naar Middelburg: zaterdag de 3e juli, des morgens ten 11½ ure; maandag de 5e juli, des morgens ten 4 ure; woensdag de 7e juli, des morgens ten 4 ure.
van Middelburg naar Rotterdam: vrijdag de 2e juli, des morgens ten 7½ ure; zondag de 4e juli, des morgens ten 9 ure; dinsdag de 5e juli, des morgens ten 10½ ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGENITA, kapt. J.A. Weijerbusch.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit, om de 8e dezer maand te vertrekken.
Naar Maltha en Alexandrien, het Nederlands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Arij Plug.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip, HET VERTROUWEN, kapt. Boele Jans Bakker, om 25e dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 29 juni. Het schip (opm: galjoot) DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, van Dordrecht naar Archangel, is, volgens brief van Archangel van de 5e dezer, aldaar in de nabijheid van het ijs doorsneden geworden en daarna gezonken; doch het volk is gered en te Archangel aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 29 juni. Het schip WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Rotterdam naar Batavia, te Falmouth binnen, heeft de 22e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 30 juni. De 29e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk, van Batavia.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELEANOR, kapt. A.T. Schild, van New-Orleans; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker en GEZINA, kapt. H.H. Veen, van Liverpool. De 30e, des morgens, DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer en JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Liverpool; DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Kadix en DE SNELHEID, kapt. A, van der Linden, van Smyrna.
De 29e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE HOLLANDER, kapt. M. Boysen, van St. Thomas; DE EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Mallaga.
De 29e dezer, na posttijd, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
Ter rede van Vlissingen is gearriveerd Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapt. J.E. Lewe van Aduard, van Helvoetsluis en bestemd naar de Middellandse Zee.
In de haven van Vlissingen is binnengekomen het schip WIARDUS, kapt. J.J. Arents, van Antwerpen naar Hamburg bestemd, welke op de rede van Vlissingen de spil gebroken heeft.


Datum: 02 juli 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VROUW FENNEGIENA, kapt. W.J. Pronk, van Rostock naar Amsterdam, is volgens brief van Rendsburg, van de 7 Juni, aldaar lek aangekomen, Men was reeds bezig met de lading, welke de kapitein vreesde beschadigd te zullen zijn, te lossen en het lek te zoeken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda te Marrum zal, ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Hallum, op zaterdag den 17 juli 1830, des avond ten 5 ure precies, in de herberg te Hallum, provisioneel, bij strijk en verhoog geld, veilen te verkopen de gerechte helft door en door in een snikschip, de PALLAS genaamd, varende van de Leije op Leeuwarden en terug, met gelijk aandeel in de zeilen, kleden, kloeten en verdere aanhorigheden; thans door Jan Klazes Visbeek wordende bevaren. Op den 12 november 1830 voor den koper vrij te aanvaarden. Alles breder bij biljetten omschreven. Zijnde de condities van verkoop inmiddels ten kantore van de notaris te vernemen. (opm: LC 300730 meldt dat geboden is NLG 757.)


Datum: 03 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juli. De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA JACOBA, kapt. P.J. Spilliard, van Alexandrië in Egypte, laatst van Cephalonia; DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Alexandrië in Egypte en CONCORDIA, kapt. H. Natvig, van Riga. De 1e dezer, des morgens, zeilden FREDERIKA, kapt. C.F. Holst, naar Holmstrand; DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, naar de Oost Zee en DE MAAGD, kapt. L. van der Zee, naar Petersburg.
De 1e dezer, des morgens, BASTIAAN, kapt. J. Plug, naar Hull; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans; HENDRIKUS, kapt. H.J. Roskamp, naar de Oost Zee; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, naar Tenerife en MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, naar Kadix.
De 2e, des morgens, arriveerden DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, van Stralsund en VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman, van Dantzig.
De 1e dezer, na posttijd, zeilde DE ZEEMEEUW, kapt. D. den Haas, naar Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juli. De 1e dezer is ter rede van Vlissingen gearriveerd Zr. Groot-Britannische Ms. brik CORDELIA, kapt. C. Arthem, welke de tijding van het overlijden van Zr.Ms. de koning van Engeland heeft aangebracht, waarop de ter rede liggende ’s Rijksschepen SUMATRA en EURIDICE hun wimpels, vlaggen en geuzen halfstok hesen en deden waaien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Uittreksel uit de Lloyds List van de 29e juni:
DE JONGE WILLEM, kapt. Parlevliet, van Rotterdam naar Liverpool, is de 25e dezer, volgens schrijven van Dartmouth, nabij Start Point op het strand geraakt, doch met assistentie weer vlot gebracht en heeft zonder averij de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Het Contract van Associatie met wijlen den heer J.H. Dorrepaal en den heer J.H. Hodges geëxpireerd zijnde, zullen de zaken van Reijn Varkevisser, Dorrepaal en R. & G. Varkevisser, Dorrepaal & Hodges door ons worden gelikwideerd, als daarmede uitsluitend belast; terwijI de commisiehandel op denzelfden voet wordt voortgezet door de heren G. Varkevissr Rzn, A.M. Varkevisser en J.H. Hodges, onder de firma van Varkevisser en Hodges, blijkens de circulaire.
Rotterdam 1 juli, 1830. R. Varkevisser
G. Varkevisser Rzn.
DC 030730
Dordrecht, 2 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Kadix; de JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, de JONGE MARGARETH, kapt. Jacob K. Wijkmeijer, CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker en de VROUW GESINA, kapt. H.H. Veen, alle vier van Liverpool, en alle vijf met zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip DE BLIJDE UITKOMST, kapt. Tonko Komst. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 15 juli.
Genua, Livorno en Alexandria. Het tweedeks brikschip REIGERSDAAL, kapt. J. Janssen. Adres bij Van Olivier en Co.; D’Arnaud en Co.; Van den Beij en Kroon; Nobel en Holtzapffel en J. de Rooij. Vertrekt voor of op medio juli op verbeurte der vracht.
Hull. Het Nederlandse schip ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Kral. Adres bij Gemmening en Penning.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 2 juli. LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, van Suriname; AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Riga; VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, van Dantzig; VROUW ALIDA, kapt. C.R. Kars, van Eckernførde; VROUW ZWAANTJE, kapt. G.W. Stuit, van Weile; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van Bordeaux; DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma, van Wismar; ABRAHAM, kapt. B. Paasen, van Tonningen; GOEDE HOOP, kapt. H.J. Mulder, van Kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 2 juli 1830. AURORA kapt. A.J. de Boer, van Riga met 1.654 t. (opm: tonnen = vaten) lijnzaad, 240 t. hennepzaad. H. Houttuijn aan de Zaan. 22 bonden hennep. Order.
AH 030730
Cargalijst. Antwerpen, 1 juli. Van Rio Grande aangekomen CONSTANT (opm: brigantijn, thuishaven Antwerpen), kapt. A. van Schie. 11.800 st. huiden, 19.721 st. hoornen, M. Joostens.
OHC 030730
Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 6e juli 1830 des namiddags ten vier ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland, te veilen: Het buitengewoon snelzeilende Nederlandse gekoperde tweedeks-fregatschip, genaamd MARY, lang 28 el, wijd 6,31 el, hol 4, 37 el, en alzo groot 182 lasten, volgens meetbrief, met al deszelfs rondhout, staande en lopende wand, ankers, touwen, zeilen en verdere zeer complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf genaamd de Naarstigheid, en kunnende daags voor en op den dag der veiling door een ieder te worden bezichtigd.
NB. Voorgeschreven schip, nu onlangs van Batavia geretourneerd, heeft deszelfs lading in de beste orde uitgeleverd, en is zeer geschikt voor de vaart op de Oost- en Westindiën.
(opm: het schip, bouwjaar 1794, werd gekocht door C. & A. Vlierboom en kreeg MAASSTROOM als nieuwe naam onder kapt. J. de Gorter)
JC 030730
Te Batavia gearriveerde schepen:
De 30e juni: brikken KALI MAAS, kapt. G. Herman, van Sumanap de 19e juni, en CLEMENTINA, kapt. Jong Poat, van Samarang de 26e maart met een passagier, en twee Engelse barken.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 1e juli: schoener TARTAR, kapt. S. Sijmons, naar het eiland Onrust, schoener REMBANG, kapt. F.W. Harmannie, naar Amboina met een passagier, en een Engelse brik.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. fregat RUPEL, Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. brik HAAIJ,
schepen NEERLANDS KONING, ANNA CATHARINA, OEMAR OSMAN, ANTIGONE, HENRIETTA CLASINA, en MARIA, brikken PASSEKAN, JOHANNA FREDERIKA, DE LEEUW, CAROLINA, KALI MAAS en CLEMENTINA,
de schoeners LAJU, BLORA, en MOLUCCO,
de bark THEODORA en zes buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriveerde schepen:
De 24 juni: brik ELLEN, kapt. A. Rees, van Batavia de 16e juni, met een passagier, en het Portugees schip ADMIRAAL BUYSKES, kapt. V.F. Baptista, van Timor Koepang de 10. juni met passagiers.
De 25e juni: brik MARGARETHA ENGELTINA, kapt. A. de Bruijn, van Soerabaija de 7e juni, en een Chinese brik.
De 26e juni: stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Davidson, van Batavia de 23e juni met twee passagiers.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 22e juni: schip MERCURY, kapt. C. Brodie, naar Soerabaija en Boeton met twee passagiers, en een Chinees schip
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
De 23e juni: schip JESSY, kapt. MacKie, van Samarang de 15e juni met twee passagiers.
De 25e juni: bark PHILADELPHIA, kapt. H.J. Greene, van Samarang de 16e juni.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 23e juni: brik JOHANNA, kapt. J. Gregory, naar Patjitan; brik CHARLOTTA, kapt. F.C. Thaarup, mede naar Patjitan.
De 25e juni: schip FATHOOR RACHMAN, kapt. T.X. Kool, naar Samarang en Batavia met vijf passagiers.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoener ZEPHYR, schepen SUMANAP, FATALKAIR, FATAL BARIE, SAJAN MASKOOR, CAROLINA EN JACOBA, THALIA, ANNA AUGUSTINA, brik DE HOOP, schoeners RARANGAWE, VLIEGENDE VIS, en de barken NODAMOLIOSOOR en PHILADELPHIA.


Datum: 06 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juli. De 4e, des morgens arriveerde te Helvoetsluis WIEGARDINA, kapt. W.J. Stuit, van Liverpool.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. E. de Zeeuwbaggus, van Gibraltar; FORTUNA, kapt. J.J. Albers, van Bordeaux. De 3e, des morgens, zeilde DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge en DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Koningsbergen.
De 3e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P.Jansen, naar Liverpool, doch is door stilte en tegenwind op de rede teruggekomen. De 4e, des morgens, arriveerde DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van St. Valéry-sur-Somme.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.A. van Wyk, MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, ENGELINA, kapt. R.H. Bok en DE JONGE DOCHTER REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, van Liverpool.
De 5e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas JESKE CORNELIA, kapt. L.K. de Boer en DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, van Dantzig.
De 5e dezer, des morgens, arriveerde te Maasluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Volgens brief van kapt. S.B. Bakker, voerende het schip AMSTERDAM, van St. Ubes naar Riga, in dato den 29e juni, was hij toen in goede staat zeilende op de hoogte van Texel; gem. kapitein rapporteert, de 13e dito, op de hoogte van Kaap Finisterre, in goede staat gezien te hebben een fregat, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.° 284, zijnde die van kapitein B. Drayer, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, van Amsterdam naar Batavia; alsmede de 27e dito, in het Hoofden (opm: Nauw van Calais), een schip, tonende mede de vlag van bovengemeld Collegie met n.° 106, zijnde die van kapt. T.K. Klein, voerende het schip NEDERLAND, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op heden de 6e juli 1830 des namiddags ten 4½ ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland op de Grootemarkt, te veilen: een extra snelzeilend gaffel-schip, genaamd DE VROUW ANNA, groot circa 60 roggelasten, met deszelfs staande en lopend want en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf, genaamd St. Joris. Het voorschreve schip is zeer geschikt zo wel voor de vaart op zee als op de rivieren. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WIEGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Liverpool met zout; EMANUEL, kapt. N. Evenson, van Drammen met hout en FELIX, kapt. W.J. Cramer, van Riga met hennep en lijnzaad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 24 juni des namiddags zeilden van Hellevoetsluis Zr.Ms. paketbrik DE VLIEGENDE VISCH, luitenant H.J. Tuning; Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapitein-luitenant F. Jonker; Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapitein J.E. Lewe van Aduard, welke laatste met het naar zee zeilen op het droge geraakt, doch door adsistentie van de loodsboten de volgende morgen met hoog water afgekomen en in zee gezeild is.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De buitenlandse scheepvaart, hoewel steeds toenemende, heeft die voordelen niet opgebracht, welke in vroegere jaren genoten zijn. De vrachtvaart is in het afgelopen jaar beneden het middelmatige geweest. De vrachten uit de Oostzee en de zoutvrachten uit Engeland zouden nog een gunstige uitkomst hebben kunnen opleveren, ware het niet, dat de buitengewoon langdurige reizen, veroorzaakt door het stormachtige weder en de steeds uit dezelfde hoek waaiende winden, het voordeel ganselijk hadden weggenomen.
Niettegenstaande de vroeg begonnen en lang geduurd hebbende vorst, hebben bijna alle schepen in dit voorjaar met ballast en op avontuur moeten uitzeilen, uit hoofde van mangel aan te verzenden goederen, en bekrompen lust tot het aanbieden van enigszins bestaanbare vrachten ter aanvoer van buitenlandse goederen.
Voor het tegenwoordige, is hierdoor de zucht tot het aangaan van nieuwe rederijen zeer verflauwd, en men wordt daarvan te meer afgeschrikt door de ontzettende zeeschaden, welke een groot aantal van schippers in het afgelopen jaar getroffen heeft.
Treurig is het tafereel, dat wij daarvan voor U.E.G.A. moeten ophangen.
De jaren van 1829 en 1830 waren voor de zeevarenden van dit gewest bijna zo noodlottig, als die van 1821 en 1822 geweest zijn. Volgens de daarvan bij ons ingekomen berichten, zijn in de afgelopen herfst, winter en in dit voorjaar niet minder dan 42 koopvaardijschepen, meest uit koffen en smakken bestaande, en 2 vissnikken, alle in deze provincie te huis behorende, verongelukt. Hieronder bevinden zich 22 koopvaardijschepen, waarvan het scheepsvolk bij de schipbreuk is omgekomen. De gemeente Veendam heeft alleen 14 en die van Nieuwe Pekela 12 zeeschepen verloren, en het is lichtelijk te begrijpen, dat door deze buitengewone zeeschaden vele huisgezinnen in de kommerlijkste omstandigheden verkeren.
De binnenlandse scheepvaart heeft mede geringe voordelen aangebracht. De vrachten zijn laag geweest, hetwelk door te weinig levendigheid in de handel, over het geheel, werd veroorzaakt. De turfvaart op de provincie Holland heeft vooral grote belemmering ondervonden. Door de aanhoudende regens is de weinig droog geworden turf in prijs gestegen, zodat de schippers dezelve duur hebben moeten inkopen; terwijl zij, door de zo vroeg ingevallen vorst met hun schepen in het ijs vastgeraakt, en elders hebben moeten liggen blijven, veelal met de lading aan boord.
Intussen is de verflauwing in de binnenlandse scheepvaart niet sterk geweest, als in de buitenlandse, welke laatste ook voor de toekomst de hoop oplevert van meerdere bloei, bij herleving van de handel: doordien zich thans meestal nieuwe en voordelig uitgeruste schepen in het vaarwater bevinden.
Alvorens wij ons verslag omtrent de zeevaart eindigen, moeten wij nog berichten, dat wij met het levendigst genoegen, waarin U.E.G.A. voorzeker met ons zullen delen, ontvangen hebben zijner Majesteits besluit van ..(opm: niet leesbaar) oktober 1829, no. 21, waarbij Hoogstdezelve heeft goedgevonden te bepalen dat de kerktoren van Holwierda, voor ditmaal, en hangende ’s Konings besluit omtrent de vraag: “door wie voortaan in deszelfs onderhoud zal worden voorzien?” voor ’s Rijks rekening zal worden hersteld. Deze zo hoogst noodzakelijke herstelling wordt thans ten uitvoer gebracht, en wij mogen u vleien, dat, daar deze toren van geen gewestelijk of plaatselijk belang, maar “als baak in zee” voor de zeevarenden volstrekt onmisbaar is, het verder onderhoud van denzelven door zijne Majesteit mede ten laste van het Rijk gebracht worden.


Datum: 07 juli 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 6 juli. DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Demerary; ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuyper, van Genua; JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Livorno; GOEDE VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer en GEZINA, kapt. M.N. Huising van Dantzig; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock en VROUW JANTJE, kapt. E.J. de Groot, van Koningsbergen; VROUW GEZINA, kapt. A.B. Banting, van Rostock; FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, van Elbing; MARIA JENNINA, kapt. P. Pasch, van Petersburg; ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Dantzig; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jong, van Wismar; DIANA, kapt. G.R. Oostra; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff en LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Koningsbergen; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot). kapt. A.C. Kool, van Hamburg.


Datum: 08 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille, Smyrna en Konstantinopel, het Nederlands gezinkt brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, om de 25e dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juli. De 5e dezer, des namiddags, arriveerden DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool; SEENYMPHE, kapt. J.P. Beekman, van Greifswald.
De 6e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE JOHANNIS, kapt. Nemzon en CATHARINA, kapt. P.A. Bradhering, naar de Oost Zee.
De 6e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; DE COURIER, kapt. P. de Best en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 7e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden, van Batavia; DE JONGE ANNA, kapt. J.J. Dik, van Marennes; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool.
De 1e dezer is in het Rijks dok te Vlissingen binnengehaald Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapt. E. Lewe van Aduard.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Het schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. Christoffel Kink, van Amsterdam naar Batavia, was de 30e juni in goede staat zeilende op de hoogte van Douvres.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NEPTHUNES, kapt. J. Gellman, van Brahestad met teer en pik; ENGELINA, kapt. R.H. Bok; HELENA, kapt. D.J. Greeve, B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk en de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, alle vier van Liverpool en de JONGE ANNA,kapt. Hendrik Jans Dick, van Marennes, de vijf laatsten met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 6 juli. Heden is op ’s Konings werf de kiel gelegd van het voor het instituut te Medemblik bestemde instructie vaartuig URANIA, waarvan de doping met enige plechtigheid is verricht door, de dochter van de directeur en commandant, jonkvrouw Blanche Theodora Lantsheer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip ENIGHEDEN, kapt. H.L. Falck, van Drammen met hout.


Datum: 10 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juli. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Arensburg; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyenkind, van Hull; de 8e, des morgens, DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Het schip AGATHA, kapt. J.R. Sande, van Drammen, heeft de reis uit het Nieuwe Diep langs het Noord-Hollandsch Kanaal tot Amsterdam, in 17½ uren volbracht.
Het schip EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Heilinga, van Riga nar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, de 6e dezer in het Vlie binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Het Nederlands schip DE NIJVERHEID, kapt. J. Rickmers, van Smyrna, is volgens brief van Smyrna van de 16e mei, de 22e april op de hoogte van Tenos aangehouden geworden door twee mistiken, onder Griekse vlag, die het schip met drie schoten scherp, waardoor de boot beschadigd werd, deden bijdraaien, doch, wegens het vuren met kogels en kartetsen, door kapt. Rickmers genoodzaakt waren af te houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Suriname: het fregatschip LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 20 juli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 9 juli. FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Rostock; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Bremen; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, JUFVROUW HENDERIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Koningsbergen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 9 maart. Bij Koninklijk Besluit is bepaald geworden, dat, behalve de reeds op de onderscheidene Rijks-werven in aanbouw zijnde schepen, nog in de loop van dit jaar op stapel zullen worden gezet:
Te Amsterdam: het linieschip TROMP van 74 stukken, de korvet CASTOR van 28 stukken en het exercitie-vaartuig van het Koninklijk Instituut der Marine URANIA.
Te Rotterdam: het fregat de IJSSEL van 44 stukken, de brik de MERCUUR van 18 stukken en het advies-vaartuig de POSTILLON van 14 stukken.
Te Vlissingen: het linieschip DE RUYTER van 74 stukken en het advies-vaartuig de SNELHEID van 14 stukken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 juli. Heden arriveerde alhier het schip NEERLANDS NIJVERHEID, kapt. H.J. Bonn, met twee passagiers, de 30e maart vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 PVA - Postryder van Antwerpen

Eergisteren na middag, by het afloopen van het schip den ORTELIUS, schol (opm: scheelde) het weynig of men had een groot ongeluk te betreuren. Eene zeyl-sloep, waer in vyf mannen gezeten waeren, bevond zich in het midden der Schelde, en wel op de linie die den Ortelius by zynen aftogt moest doorklieven (opm: de uitloop na de tewaterlating): dit ligt vaertuyg wierd omgeworpen, de manschappen in de rivier geploft, die gelukkiglyk alle zyn gered geworden.


Datum: 13 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. Van Duyvenboden. Adres bij Boutmy en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het brigantijns schip GUIANA, kapt. Fransz Popken.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. Jb. Parlevliet.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juli. De 11e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis: JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, van Pernau.
De 11e, des morgens, zeilde uit de Maas: DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Rochefort; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, naar Marseille.
De 11e, des morgens zeilde van Maassluis: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, naar Hull.
De 11e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis: ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen en DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, naar Liverpool; DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, naar Alexandria, in Egypte; COLUMBUS, kapt. J.M. Jansen, naar Suriname; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, naar de Middellandse Zee en arriveerden JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, van Liverpool en ANNETTE, kapt. C.F. Maas, van Pernau. de 12e, des morgens, ST. PETER, kapt. S. Pedersen, van Nerva en DE VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel, van Riga.
De 11e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas: EMANUEL, kapt. J.H. Haderman; DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien en HARMONIE, kapt. R. Permien, naar de Oost Zee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip JANTINA ENGELINA, kapt. Harm T. de Jonge, van Liverpool met klipzout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juli. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de AUGUSTIN, kapt. J.F. Bunnemeijer, van Suriname, met suiker en rum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 21 juli 1830, des namiddags te twee uren, zal te Delfzijl ten huize van de Kastelein H.G. Roelfsema, eerst bij kavelingen en vervolgens in massa, publiek ter verkoop, ten overstaan van een daar toe bevoegd beambte worden gepresenteerd een welbezeild Nederlands galjootschip (opm: bouwjaar 1814, in RC 071129 en oudere documentatie nog omschreven als hoeker), met de daarbij voorhanden zijnde inventaris, groot ingevolge Nederlandse meetbrief 102 tonnen, genaamd TRITON, liggende in de haven van Delfzijl, alwaar hetzelve twee dagen voor en op de verkoopdag te bezichtigen is, en inmiddels nader informatie te bekomen, het zij in persoon of bij gefrankeerde brieven, ten kantore van de ondergetekende P.J. Vos te Delfzijl.
(opm: GRC 200730 meldt dat de veiling is uitgesteld tot maandag 26 juli)


Datum: 14 juli 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Marseille: de Nederlandse kof EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga. Adres bij Van Ulphen & Ruijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 13 juli. ZEELUST, kapt. J.F. Deddes, van Stockholm; MERCURIUS, kapt. H.G. Schulte, THETIS, kapt. J.F. Galle; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski; ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus en ANTHONIJ, kapt. W. Mennen van Riga; JETSKE HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema, VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, FENNA, kapt. A.K. de Weerd, GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, MARIA, kapt. H.J. Lange, VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar en GOUDVIS, kapt. J.H. Scholtens, van Koningsbergen; JANTINA, kapt. L.H. Mulder, VROUW GEERTJE, kapt. D.J. Dirks en VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Dantzig; VROUW RIEKA, kapt. R.E. Zoutman, van Wismar; JUFVROUW TITSIA, kapt. D.G. Schuur, van Riga; HENDERIKA, kapt. J.O. Visser en DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Koningsbergen; VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter, van Dantzig.


Datum: 15 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochefort en La Rochelle, het Nederlands kofschip JONGE ANNA, kapt. Hendrik Jans Dick. Adres ten kantore van Kuiper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen; HARMONIE, kapt. E.G. Boer, van Liverpool en de 13e, des morgens, JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Liverpool.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Frederickshaven.
De 14e, des morgens, zeilden DE STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, naar Batavia; EMANUEL, kapt. N. Eversen, naar Drammen; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, naar Marennes; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels naar Archangel en VESTA, kapt. H. Hansen, naar de Middellandse Zee.
De 13e, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer naar Bordeaux; EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, naar Gibraltar; DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Bagges, naar Noorwegen.
De 13e dezer, des morgens, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en de 14e, des morgens, zeilde DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, de HARMONIE, kapt. G.E. Boer en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, alle drie van Liverpool met zout.


Datum: 16 juli 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nederlanden. Met het schip JAVA, den 8 dezer van Batavia te Antwerpen aangekomen, is de bekende natuuronderzoeker doctor Siebold, die, zoals men weet, een geruime tijd op Japan vertoefd en aldaar enige maanden in de gevangenis doorgebracht heeft, in het vaderland teruggekeerd. Hij heeft 120 kisten met zeldzaamheden, die de vrucht zijner wetenschappelijke nasporingen zijn.


Datum: 17 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. De 14e dezer, des avonds zeilden uit de Maas KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar Lissabon; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, naar de Oost Zee; de 15e, des morgens, arriveerden DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wartelboer, van Liverpool; DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Klein, van Libau.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Koningsbergen en KONINGIN VAN ZWEDEN, kapt. C. Grap.
De 15e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Petersburg; de 16e, des morgens, GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. kapt. W.H. Mulder. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. Het Nederlandse kof KNELSINA GEERDINA, kapt. Roelof R. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlandse smakschip GESINA, kapt. M.N. Huising. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands tjalkschip DE VROUW PETINA, kapt. Klaas Dirks Mulder. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 16 juli. DE HOOP, kapt. C. van der Plas, van Londen; JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle, van Koningsbergen; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Pernau; JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga, van Heiligenhafen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. Carel Gustaaff Dahlgren, gevoerd hebbende het Zweedse galjasschip DE SUZANNA, komende van Stockholm, naar Dordrecht gedestineerd, de 15e juni dezes jaars 1830, in de Buitengronden van het Eijerland annex Texel vervallen en gestrand, is van mening op bekomene authorisatie op maandag de 19e juli 1830 aanstaande op het eiland Texel, des morgens 10 ure in het logement de Zeven Provinciën en de volgende dag, tenzelfden ure aan het Eijerland, door één bevoegd beambte publiek te doen verkopen: alle de geborgene tuigatiën bestaande in één anker, enige worsten, zwaar touw en kabeltouw, staand en lopend wand, zeilen, scheepsboot, braadspil, en mast en verdere rondhouten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Nadere informaties ten kantore van C. Zunderdorp, sub-agent van Lloyds te Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TWENDE BRODERN, kapt. J. Backer, van Frederikshavn met hout en CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Grooth, van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op de vendutie van woensdag de 21e juli, precies te 11 ure, zal worden verkocht, voor rekening van de Chinees Tan Kintoan een tweemast brik, genaamd JINHIEN, groot 55 lasten, met dies inventaris, zoals dezelve ter rede alhier is liggende. (opm: op 6 augustus 1830 werd het schip opnieuw geveild; zie ook JC 210930)


Datum: 20 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Gisteren is Zr.Ms. stoompaket ATLAS naar zee gegaan, met oogmerk
om het schip en de werktuigen te beproeven. De ATLAS zal slechts enige weinige dagen
op zee blijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juli. De 16e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis GEZINA, kapt. H.H. Veen, naar de Oost Zee en arriveerde DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool.
De 18e, des morgens is Zr.Ms. stoomschip ATLAS, gecommandeerd door de luitenant ter zee J.W. Moll, aan boord hebbende de schout bij nacht, jonkheer Twent, naar zee vertrokken.
De 16e dezer, des nachts, arriveerde in de Maas DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, van Liverpool. De 17e, des morgens, arriveerde DE VROUW ELIZABETH, kapot. C. van Gelderen, van Kadix. De 18e, des morgens, zeilden DE VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman, WILHELM AUGUST, kapt. C. Schreuder en MERCURIUS, kapt. J.C.T. Warnke, naar de Oost Zee; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, naar Lissabon.
De 18e, des morgens, zeilde van Maassluis MARGARETHA CHRISTINA, kapt. J.S. Kongaard, naar Farsund.
De 19e dezer, des morgens, arriveerden te Maassluis DE VERWACHTING, kapt. W. van Beelen, van Noordwijk en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Uittreksel uit de Lloyds List van de 16e juli:
De MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, van Rotterdam naar Batavia, is de 12e mei op 3 gr. breedte en 20 gr. lengte gepraaid; de ONS GENOEGEN (opm: fregat), kapt. C. van Zameren, van Amsterdam naar Batavia, de 21e mei op 8 gr. breedte en 23 gr. lengte en de PRINS VAN ORANJE (opm: brik, kapt. J.J. de Meire), van Antwerpen naar Rio-Janeiro, de 26e mei op 3 gr. breedte en 22 lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. De 17e dezer is door de loodsschipper J.F. Pronker, op de hoogte van het Vlie, in goede staat gepraaid, het kofschip ANNA ALIDA, kapt. Wesseling, de 11e dito van St. Malo naar Riga vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop een grote scheepstimmerwerf, bestaande uit het opstaande bintwerk van een schuur, lang 30 ellen, wijd 10 ellen, hoog 7½ ellen: twee kalfaathellingen, woonhuis en ruime erve; alsmede onderscheidene scheepstimmermans gereedschappen, als ghijns, takels, kettingen, 22 grote vijzels, enz. Zeer voordelig gelegen aan het vaarwater de Ee te Woudsend, zowel voor de buiten- als binnenscheepsbouw, zodat een bekwaam timmerman een goed bestaan kan hebben. De conditiën van verkoop zijn zeer aannemelijk. Gegadigden adresseren zich bij A.H. & J.S. Tromp, kooplieden aldaar.


Datum: 21 juli 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip ZEELUST, kapt. Jan Folkerts Deddes. Adres bij Jan Corver & Co.
Bilbao. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. C.P. Crook. Adres bij C. de Grijs en Zn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 20 juli. HELENA, kapt. D. Grim, van Batavia; HARMONIE, kapt. A. Middents, VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser en VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, van Koningsbergen; WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, SOPHIA, kapt. H. Nieman en GEZINA CATHARINA, kapt. P.J. Mulder, van Riga; MARIA MARGRIETA, kapt. D.H. Duit en DE VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jong, van Dantzig; DANIËL, kapt. J.M. Heldt en VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Memel; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Pernau; DELIA, kapt. A.P. Ekkel, van Eckernførde; HOOP OP WELVAART, kapt. S.J. van de Meer, van Kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 22e augustus 1830, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd ANNA EN MARIA, gevoerd geweest door kapt. D. Steenveld. Lang 28 ellen 6 duimen, wijd 7 ellen 59 duimen, hol 3 ellen 30 duimen, het verdek 1 el 64 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
 JDA - Journal d'Anvers


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 juli. Na de tewaterlating van het Stokketsel is het fregat STAD GENT bij het naar binnen slepen in het dok in aanraking gekomen met twee andere schepen, die beide schade opliepen; ook de kade werd beschadigd.


Datum: 22 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het snelzeilend gekoperd Nederlands tweedeks pinkschip de MAASSTROOM (opm: in de respectieve koopaktes omschreven als een fregat), kapt. Jacob de Gorter, alsmede voor passagiers.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Naar Rochefort en La Rochelle, het Nederlands kofschip JONGE ANNA, kapt. Hendrik Jans Dik. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Het schip MARTHA, kapt. Gerts, van Georgetown naar Bremen, te Cowes binnen, heeft de 13e dezer de reis voortgezet.
Volgens brief van kapt. C. van Zameren, voerende het schip ONS GENOEGEN, van Amsterdam naar Batavia, in dato 20 mei, was hij toen in goede staat zeilende op 10 gr. 18 min. zuiderbreedte, 22 gr. 54 min. westerlengte van Greenwich; de equipage en de troepen bevonden zich in de beste welstand.
Het schip ANTHONY, kapt. A. Schaap, van Batavia naar Rotterdam, is de 18e april gepraaid op 26 gr. breedte en 59 gr. lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juli. De 19e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Arendsburg.
De 20e dezer, des morgens, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANTINA, kapt. P.J. Schuuring, van Dantzig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, directeuren der Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, verzoeken bij deze de mede deelhebbers, die bij de uitbreiding der maatschappij opnieuw voor één of meerder aandelen getekend hebben, om overeenkomstig art. 7 van de akte van deelneming en art. 9 van de akte van uitbreiding, voor of op de 20e augustus aanstaande, bij de eerst ondergetekende, Vest letter C. No. 1395, de eerste 50 procent van gemelde nieuw getekende aandelen te willen fourneren.
Dordrecht, 20 juli 1830, N. Roodenburg, J.S. Vriesendorp en J. de Voogd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 juli. Volgens berichten uit Pondichery (opm: Pondicherry) van 25 maart j.l. was de brik ANAM, te Batavia te huis behorende en op de 15e oktober 1829 van Coringuy, op de kust van Coromandel, naar Padang vertrokken, door derzelver equipage in zee afgelopen, die, na de gezagvoerder F. Nancy , benevens deszelfs stuurman en twee andere manschappen vermoord te hebben, met het gemelde vaartuig naar Colombo en van daar naar Mascat (opm: Muscat) gestevend waren, op welke laatste plaats zij een gedeelte der lading, uit lijnwaden enz. bestaande, tot spotprijzen verkocht hadden. Van laatstgenoemde plaats waren zij onder bevel van een Maleise serang, zo men meende, naar Mocha (opm: Mokha, Yemen) vertrokken, met achterlating echter van enige manschappen te Mascat, waarvan de Engelse Compagnie’s oorlogssloep CLIVE reeds vijf man naar Bombay had opgezonden, die aldaar in een gevangenis opgesloten waren. De bevelhebber van gemelde oorlogssloep zou trachten de ANAM te achterhalen en had aan de andere bevelhebbers der Engelse schepen in de Rode Zee het voorval bekend gemaakt, waardoor er wellicht nog enige hoop bestaat om het vaartuig te hernemen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, aangekomen 19 juli. De KOOPHANDEL, kapt. J. Keijzer, van Antwerpen den 1ste april, met Zr.Ms. troepen, passagiers: de heer J.B. de Linge, mejufvrouw De Casper en twee kinderen.


Datum: 24 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. De 21e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. stoomschip ATLAS, luitenant Moll, en ANTHONY, kapt. A. Schaap, van Batavia en zeilde WIGARDINA, kapt. W.J. Stuit, naar Cardiff.
De 22e, des morgens, arriveerde in de Maas GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Liverpool; AMICITIA, kapt. H.J. Beness, van Libau en zeilde FORTUNA, kapt. J.J. Corbes, naar Riga; ZEENYMPHE, kapt. J.P. Beekman, naar Elseneur en FORTUNA, kapt. J. Aalbers, naar Bergen.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FLORA, kapt. C. Klok, van Hull. De 23e. des morgens, zeilde DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, naar de Oost Zee.
De 23e dezer, des namiddags, zeilde van Maassluis DE VERWACHTING, kapt. W. van Beelen, naar de Noord Zee.
Door kapt. A. Schaap, voerende het schip ANTHONY, van Batavia in Helvoetsluis binnen, is in de Straat Sunda, bij St. Nicolaaspunt, de 26e maart gepraaid het schip ANNA CATHARINA, kapt. B.S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia en de 18e juli, Lezard N.W. ten W., 6 mijlen afstand, het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.C. Topper, van Amsterdam naar Batavia; bij beide was alles wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Zr.Ms. stoomschip ATLAS, gecommandeerd door luitenant J.W. Moll, de 18e dezer van Helvoetsluis op een proeftocht uitgevaren, was dien zelfden dag, des avonds ten half zes ure, in het gezicht van Scheveningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Volgens brief van kapt. S.H. Veer, voerende het schip ANNA KATARINA, van Amsterdam naar Batavia. In dato 24 maart. Was hij toen in goede staat, doch met tegenwind, kruisende in Straat Sunda, op de hoogte van Anjer; aan boord was alles wel en het schip had zeer wel in het zeilen voldaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse kolonien:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hansen, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver & Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Diets. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co. en D. Aletrino.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 23 juli. HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries, van Bahia; VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Petersburg; VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, van Stockholm; VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Memel; VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Lubeck; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. H.C. Kool, van Hamburg; INIMAGONDE SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelieff, van Soerabaija; CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Otte, van Dantzig; VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst, JONGE YPE, kapt. E.J. Karst en JONGE WILLEM, kapt. W.J. Meilema, van Koningsbergen; ANTINA, kapt. J.G. Ducken, van Horsens; PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Garding; VROUW JANTJE, kapt. W.F. Pronk, van Heiligenhafen.
CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met 179 vaten, 21 vaatjes. suiker, J.J.B. Heemskerk; 17 vaten, 2 tiersjes, 5 vaatjes suiker, Gebr. Heemskerk; 69 vaten, 25 tiersjes, 20 vaatjes suiker, P. Portielje Abzn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. De laatste uit Batavia ontvangen berichten gaan tot de 20ste maart. Dezelve behelzen geen nieuws van algemeen aanbelang. Onder de ter rede van de stad liggende schepen was de brik DANKBAARHEID van Dordrecht.


Datum: 27 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juli. De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. J.B. Peters, van Libau. De 24e, des namiddags arriveerde ANNA EN AMELIA, kapt. A. Chrisiansen, van Libau.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas de stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. A. Brons, van een pleziertochtje uit Helvoetsluis. De 24e, des namiddags, arriveerde BASTIAAN, kapt. J. Plug, van Hull. De 25e, des morgens, zeilden DE LEMMER, kapt. J. Tammes, JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, naar Londen; MERCURIUS (opm: kof MERCUUR), kapt. J.G. Visser, naar Riga; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krens, naar …. ; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma en DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Liverpool en JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, naar Hull; LUDOLF THEODOR, kapt. J.A. Zyl, naar Newhaven; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar Drontheim.
De 25e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Krall, naar Hull en DE JONGE GERRIT, kapt. J. Hus, naar Woodbridge.
De 26e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, naar Alexandria, in Egypte; B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.A. van Wyk en CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar ….; NEPTUNUS, kapt. J. Gehman, naar de Oost Zee en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen. De 26e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE HOLLANDER, kapt. M. Boysen, naar Havana; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; MARIA AGNITA, kapt. J.A. Wayerbusch naar Suriname; DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, naar Stockton en arriveerde L’ISIS, kapt. J. Morel, van Duinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip FIOLA, kapt. C. Klok van Hull met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Nederlands kofschip ENGELINA CATHARINA, gevoerd door kapt. E.H. de Grooth, om spoedig, weder en wind dienende, te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag den 6 augustus 1830, des avonds te 6 uren, zal te Emden in het Witte Huis publiek worden verkocht het in de Pekela gebouwde kofschip, DE VROUWE FENNA, gevoerd bij Kapt. L.H. Muggenborg, groot 91 tonnen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek bij gereed geld aan de meestbiedenden te verkopen vijf zogenaamde bollepramen, thans ter bezichtiging liggende in de Kolk buiten het Hoogend te Sneek. Wie gading maakt, komt op dinsdag den 3 augustus 1830, des voormiddag ten tien ure, ten huize van Liske Stuivenberg, in de Stads Herberg, te Sneek.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare Verkoping te Antwerpen van de nationale brik L’AVENTURE, kapitein Kraay.
De makelaar J.B. Fleury zal in het openbaar verkopen op de werf van Het Staketsel en aan de Jordaenskaai (tegenover het loodskantoor), in tegenwoordigheid van F. Degenaert, deurwaarder van de Handelsrechtbank, per kavel en als geheel, te weten
- Op donderdag 5 augustus om 10 uur ’s ochtends bij het Staketsel, het hol van bovengenoemd schip, met haar masten, ankers, kabels, landvasten, staand en lopend want en andere onderdelen van de uitrusting.
- Dezelfde dag op de Jordaenskaai, om 3 uur na de middag, de zeilen en andere onderdelen van de stuurinrichting, kompas, loglijnen, en aan dezelfde kade onmiddellijk hierna wordt vervolgd met verkoping bij opbod van samengevoegde kavels.
Het schip en de kavels kunnen worden bezichtigd op de dag van de veiling bij het Staketsel vanaf 7 uur in de morgen, en aan de Jordaenskaai van 12 tot 3 uur.
Voor nadere informatie richte men zich tot de Heren Jacques Serruys en Co, reders, en tot de scheepsmakelaar J.B. Fleury.
(opm: het schip werd niet verkocht)


Datum: 28 juli 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Demerary. Het gekoperd fregatschip DE PLANTER, kapt. Geert Jessen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zn.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Veen. Adres bij F. Smit.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuijper. Adres bij Van Olivier & Co; D’Arnaud & Co.; Van den Beij & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Hull. Het Nederlands schip ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Kral. Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz en Jan Daniels & Zonen & Arbman. Vertrekt 24 juli.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. H.G. Kool, Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm & Meijer. Sluit 24 juli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 27 juli. MARIA, kapt. H. van Veen Jr., van Bordeaux; VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge en DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniels, van Koningsbergen; GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik en AMASIS, van Riga.


Datum: 29 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia: het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIA, gevoerd door M. Azon Jacometti, voorzien van beproefde inrichtingen tot een aangename overtocht voor families en bijzondere personen.
Adres bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en voor passagiers ook bij de kapitein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN.
Aanstaande zondag de 1e augustus zal deze stoomboot een reisje naar zee doen, indien het weer enigszins gunstig is. Diegene die van Rotterdam naar Brielle en terug de reis doen, zullen voor het tochtje naar zee, van Brielle en terug naar Brielle, niet meer dan vijftig cents betalen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. De 26e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA DOROTHEA, kapt. C. Moller, van Libau en zeilde DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, naar Batavia.
De 27e, des morgens arriveerden in de Maas ESTHER, kapt. P.C. Schramberg, van Greifswald; ST. ANTONIE, kapt. H.C. Jongebloed, van Libau en ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Petersburg.
De 26e dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull en
de 27e, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen (opm: dit zal de laatste reis van deze bom zijn geweest; op 5 november 1830 werd de zeebrief teruggezonden met de mededeling ‘zijnde het schip gesloopt’).
De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. C.E. Peters, van Libau; ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout en MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Koningsbergen; WARNER EN AMALIA, kapt. N.P. Rafvel, van Stockholm en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Petersburg; de 28e, des morgens HENRIETTE CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, van Riga.
De 28e, des morgens, arriveerden in de Maas OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Dantzig; ANNA DOROTHEA, kapt. M.E. Koop, van Greifswald en JOHANNIS DE DERDE, kapt. J.J. Lange, van Libau.
De 27e dezer, na posttijd, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. De kof ANNA ELIZABET, kapt. E.G. Boekhout, van Koningsbergen naar Rotterdam, is de 22e dezer op de hoogte van het Vlie in goede staat gepraaid door de Vlielandse loodsschipper J.F. Pronker.


Datum: 30 juli 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Parijs, 24 juli. Den 20 dezer heeft de Nederlandse brik de ECHO te Toulon de tijding gebracht, dat de Beij van Algiers met zijn ganse gevolg den 16, aan boord (opm: van) de JEANNE D’ARC, op de ree van Mahon ten anker gekomen is.


Datum: 31 juli 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor passagiers naar Batavia, het snelzeilend gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, om in de loop van de maand juli of begin augustus te vertrekken; hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies. Te bevragen ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 2 kistjes specie, gemerkt H.I. Nelis, te Batavia aan order afgeladen door de heer M. Azon Jacometti, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 28e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ROME, kapt. B. Deyer, van
Boston en NEPTUNES, kapt. H. Lindberg, van Riga en zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, naar Drammen; de 29e, des morgens, DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Lorient en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Liverpool.
De 28e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Walter en JESKE CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, naar de Oost Zee; ANNETTE, kapt. C.F. Maas, naar Pernau; DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, naar Lissabon. De 29e, des morgens, zeilde DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool.
De 29e dezer, arriveerde in de Maas DE JONGE OTTO, kapt. J. Emmans, van Greifswald. De 30e, des morgens, zeilde HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Petersburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juli. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen, en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild de RUBENS, kapt. T. Hamilton, naar Suriname, met stukgoederen; de FLORA, kapt. J.D. Christen, naar Marseille, met stukgoederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 30 juli. EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Petersburg; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), van Nerva; VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, SARA, kapt. H.G. Botje en VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus en TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. de Boer, van Dantzig; EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Heiligenhafen; JENNE FER PEARCE (opm: mogelijk: JENNIFER PEARCE), kapt. A. Pieper; GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tanne, van Bremen; VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visser, van Leer; JONGE PETRUS, kapt. M. van den Berg, van Londen; HENRIETTE JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Koningsbergen; GEERTRUIDA, kapt. H.G. Bekkering, van Dantzig; JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse, van Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop:
Van Rotterdam naar Londen. 3 augustus, dinsdag des morgens ten 9½ ure.
Van Londen naar Rotterdam. 8 augustus, zondag des morgens ten 8½ ure.
Dagelijkse dienst tussen ’s Hage, Rotterdam en Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop een snelzeilend tweedeks eiken pinkschip, groot volgend meetbrief 154 lasten, hebbende Nederlandse vlag, voorzien van zeer goede inventaris. Te bevragen bij de makelaar F. van Dam te Rotterdam.


Datum: 02 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 29e juli:
Op 29 graden zuiderbreedte en 55 graden oosterlengte is DE JONGE ADRIANIUS, van Batavia naar Rotterdam, gepraaid.


Datum: 03 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 augustus. De 1e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Liverpool.
De 31e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. J.J. van der Woeden (opm: J.I. van der Woude), van Londen.
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel en DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, van Liverpool en zeilde JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Liverpool.
De 2e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, van Greifswald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: GODE HENSIGT, kapt. Andreas Jensen, van Drammen met hout; de JUFFER FREZINA, kapt. Jan H. Potjer en GEESSINA, kapt. Klaas K. Wijkmeijer, beiden van Liverpool met klipzout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 25 juli de schoenerschepen FLORA, kapt. J. Mouldon en FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, beide met ballast van Londen.
Den 27 dito het smakschip HELENE, kapt. H. Kramer, met hout van Stettin; de kofschepen de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, en METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, beide met hout van Noorwegen.
Den 28 dito de kofschepen de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser; de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth; de VENSKABET, kapt. O. Holst, en de smakschepen JANTINA, kapt. K.E. Vos; EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, allen met hout van Noorwegen; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Pronk, met hout van Hamburg.
Den 30 dito het kofschip GEZINA, kapt. P.A. Visser, en het smakschip CONCORDIA, kapt. J. Asjes, beide met hout van Noorwegen, het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.C. Jansen, en het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, beide met hout van Dantzig.
Den 31 dito het tjalkschip de VROUW AALTJE, kapt. P.E. de Boer, met potaarde van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel); het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 25 juli het schoenerschip VICTORY, kapt. R. Rice, met stukgoederen naar Newcastle; het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met boter naar Londen; het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, met ballast op avontuur; het galjasschip VENUS, kapt. P.C. Steinorth, met ballast naar de Oostzee.
Den 27 dito het smakschip CONCORDIA, kapt. B.J. Hinker, en het kofschip de JUFVROUW SARA (opm: geen kapitein genoemd), beide met ballast op avontuur; het tjalkschip GEZINA, kapt. A.W. Banting, met pannen naar de Oostzee; het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met boter naar Londen.


Datum: 04 augustus 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 3 augustus. ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Matanzas; ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman, van Hull; GEZINA, kapt. A.H. Beckering, van Koningsbergen; ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, van Riga; DE VROUW MARGARETHA, kapt. R.R. Berg en MARTHA, kapt. T.H. de Jong, van Dantzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Engellandt, van Kiel; VROUW VRAUKE, kapt. C.J. Cassens en TWEE GEBROEDERS, kapt. T. Tannen, van Otterndorf; TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Kierstemunde (opm: mogelijk: Kerteminde).


Datum: 05 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANNA CHRISTINA, kapt. P.H. Ericksen, van Libau. De 4e, des morgens, zeilden DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Gibraltar; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool.
De 4e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel en HELENA, kapt. D.J. Greven, naar Stockton en ESTHER, kapt. P.C. Scharmberg, naar de Oost Zee.
De 30 juli is van Rotterdam in 9 dagen te Keulen gearriveerd het schip JOHANNA SOPHIE, schipper Herbert van Hees Wz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. De 3e juli is het schip LOUISIANA, kapt. Olivier, van Havanna vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip: DUCHESS OF GLOUCHESTER, kapt. W. Newman van Bristol met ijzer en blik.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 augustus. Heden arriveerde alhier het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met een passagier, de 2e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 06 augustus 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de gerechte helft in een voor weinig jaren nieuw gebouwd trek/veerschip, varende in de ordinaire beurt van Harlingen op Franeker et vice versa, met alle kwotele toe- en aanbehoren van dien, in dier voege hetzelve bij Hessel Sijtzes Sondervan als eigenaar wordt bevaren. Te bevragen bij de griffier H. Smith te Harlingen.


Datum: 07 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Het schip KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, van Amsterdam naar Petersburg, is, volgens particulier bericht, de 2e dezer uit het Vlie naar zee gezeild.
Het schip HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.B. Bos, van Amsterdam naar Suriname, is de 28e juli op de hoogte van Fier gepraaid.
De schepen DE STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Rotterdam naar Batavia en COLUMBUS, kapt. J.M. Jansen, van Rotterdam naar Suriname, zijn de 26e juli op de hoogte van Goudstaart gepraaid; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. De 4e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Liverpool; de 5e, des morgens, ST. PETER, kapt. S. Pedersen, naar Noorwegen en arriveerden HENRIETTE AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrens, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Riga en ENIGHEDEN, kapt. H.L. Talit, van Drammen.
De 5e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, naar Bergen, ANNANBELLA, kapt. T. Sinclair, naar Londen; de JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Stockton.
De 4e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van de Noord Zee.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. J.H. Schomacher, van Windau.
De 5e, na posttijd, arriveerde te Brielle DE VROUW CHRISTINA, kapt. B. Soeirey, van Kragerø en DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Woodbridge.
De 6e dezer, des middags, arriveerden te Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandsche-Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlands kofschip TITIA, kapt. J.J. Zelling. Adres bij Jan Corver & Co.
Port à Port. Het Nederlandse kofschip DOURO, kapt. Jan Huges. Adres bij H. Verweijde Czn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 6 augustus. SURINAME, kapt. W. Landsaat en DEN AMSTEL, kapt. C’J. Kat, van Suriname; JONGE ROZE, kapt. R. Reinders, van Petersburg; VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Boerma en HILLEGINA, kapt. W.J. Pauman, van Koningsbergen; CONCORDIA, kapt. U.F. Bonser, van Riga; ANNA CATHARINA, kapt. P. Jessen, van Hierting.


Datum: 09 augustus 1830


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen: Te Havannah C.J. Petit (opm: schoener ST. MICHEL), van Antwerpen.


Datum: 10 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Amsterdam naar Dantzig, is volgens rapport van de loods, niet de 2e dezer, maar de 1e uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 augustus. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde ANNA, kapt. J. Pettersen, van Bergen. De 8e, des morgens, zeilde ENGELINA JANTINA, kapt. H.T. de Jong, naar Londen en DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, naar Smyrna.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE COURIER, kapt. P. de Best, van Londen. De 8e, des morgens, zeilde uit de Maas WILLIAM EN MARY, kapt. J. Lucas, ANNA DOROTHEA, kapt. M.C. Koop, naar de Oost Zee; FLORA, kapt. C. Klok, naar Cherbourg; DE JONGE OTTO, kapt. S. Emmen, naar de Eems; HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, naar de Oost Zee en RICHARD EN SARAH, kapt. S. Rust, naar Londen.
De 8e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Sunderland.
De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis ROTTERDAM WELVAREN, kapt. A.M. Noordbeek, naar Batavia.
De 9e, des morgens, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de FREDERICA, kapt. P. van den Kerckhove, van Cette (opm: Sète), met wijn en brandewijn.


Datum: 11 augustus 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz; Van Olivier & C.; Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. Het Nederlands gekoperd schoenerschip HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman; Coopman en De Witt & Lenaertz en De Vries & Co.
Demerary. Het gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed A. Henriques & Zn.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandsche-Zee, de Levant, enz.:
Triest en Venetien. Het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Schut. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlands schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees. Adres bij Jan Corver & Co.
Dantzig. Het smakschip DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus. Adres bij Jan Corver & C.
Elseneur en Kopenhagen. De Nederlandse kof DE JONGE IJPE, kapt. E.J. Karst. Adres bij Da Costa & Bueno.
Koningsbergen. De Nederlandse smak JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 10 augustus. ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon;
DE DOLPHIJN, kapt. H. Sluik, van Bayonne; WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Cardiff; ANNA MARIA, kapt. A.A. Kruse, van Kopenhagen; LOUISE, kapt. E.A. Bakker en MERCUUR, kapt. W. Ackema, van Koningsbergen; CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. C.H. Schreuder, van Riga; DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, van Libau; VROUW HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van Memel; ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Wismar; JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wijbes, van Petersburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. D.D. de Jong; ST. JOHANNES, kapt. J.N. Jessen, van Riepen; JONGE HENDRIK, van W.F. Hitman, JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling en MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, J. Corver. G.W. Sesink Clee en H.J. Gemmening, makelaars, zullen op maandag de 16e augustus 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen:
- Een extra ordinair welbezeild Nederlands eenmast kofschip, genaamd DE JONGE ULTJE, gevoerd door schipper U. van der Veer, lang 15 ellen 21 duimen, wijd 3 ellen 16 duimen, hol 1 el 56 duimen, groot 50 tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild Nederlands tjalkschip, genaamd JONGE LEENDERT, gevoerd geweest door schipper L. van Asperen, lang 17 ellen 13 duimen, wijd 2 ellen 98 duimen, hol 1 el 35 duimen, groot 45 tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild Nederlands smak- of kaagschip, genaamd MARIA, gevoerd door schipper J. Mortier, lang 17 ellen 90 duimen, wijd 4 ellen 28 duimen, hol 1 el 85 duimen, groot 63 tonnen (opm: de MARIA, bouwjaar ca. 1789, werd afgekeurd; de zeebrief werd om die reden in juni 1831 geretourneerd), alle met hun complete inventaris; en eindelijk:
- 1½ aandeel in het Nederlands kofschip, genaamd EIZO DE WENDT, gevoerd door kapt. W.G. Hellinga, gemeten op circa 120 roggelasten. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars, zijnde de schepen inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 16e augustus 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild overdekt Weesper lichterschip, genaamd PRO REGE ET PATRIA, gevoerd geweest door wijlen schipper W. van Bronkhorst, in de beurt van Amsterdam naar Arnhem, vice versa. Volgens binnenlandse meetbrief lang 23 ellen 23 duimen, wijd 3 ellen 45 duimen, hol 1 el 88 duimen Nederlandse maat, groot 46 lasten of 131 tonnen. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaar.


Datum: 12 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in deze maand augustus vertrekken het extra snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip JOHANNA CORNELIA, gevoerd bij kapitein Geert Meijnders Janssens. – Personen of families wensende gebruik te maken van dezelfde bijzonder daartoe ingerichte gelegenheid tot de overvoer van passagiers, gelieven zich te adresseren ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 10 augustus. Bij onderscheiden besluiten heeft Zijne Majesteit in dienst gesteld de korvetten HIPPOMENES en DE HELDIN, bestemd naar de West- en Oostindiën en daarvan het bevel respectievelijk opgedragen aan de kapt. ter zee H.W. de Quartel en de kapt.-luitenant ter zee A. Anemaet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. De schepen DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins, van Nerva naar Amsterdam; AUGUSTUS CATINTA, kapt. L.J. Dreyer, van Petersburg en ANDREAS, kapt. J. Voss, van Koningsbergen, beide naar Antwerpen, zijnde de 27e juli, wegens tegenwind, te Arensdahl binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 augustus. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Libau.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNA, kapt. D.F. Douwes, van Koningsbergen; JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.J. Schut, van Libau. De 10e, des morgens, zeilde DE GOEDE HOOP, kapt. H.K. Klein, naar Hull.
De 10e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar de Noord Zee en arriveerde HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, van de Noord Zee.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AURORA, kapt. B.J. Weigers, van Libau; CLAMOR GEORGE, kapt. J.J. Wolter, van Riga.
De 10e dezer, des avonds zeilde uit de Maas MARIA DOROTHEA, kapt. O. Muller, naar Pernau en arriveerde DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van Koningsbergen.
De 10e dezer, na posttijd, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NASSAU (opm: brik), kapt. C. van der Hoeven, met stukgoederen, naar Rio-Janeiro


Datum: 14 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HESPERUS, kapt. A.J. Onswedder, van Archangel (als bijlegger op order); ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Bergen; DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker en ADRIANOPEL, kapt. J.D.C. Jansen, van Archangel.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, van Koningsbergen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van Petersburg; DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Fobs, van Stockholm. De 12e, des morgens, zeilde ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar Petersburg.
De 12e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEPTUNES, kapt. C.J. Poeplou, van Libau en GEZINA HERMINA, kapt. J.H. Jonker, van Riga.
De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas ANNA AMALIA, kapt. A. Christiaansen, ANTHONIE, kapt. H.C. Jongbloed en HELENA, kapt. J.F. Schoetterouw, naar de Oost Zee.
De 13e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis AMICITIA, kapt. H.J. Beness, naar Stockton en CARL EMIL, kapt. S. Beekman, naar ….. .

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 13 augustus. HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser en VROUW HENDERIKA, kapt. O.H. Brahms, van Petersburg; RENSINA, kapt. H.W. Stuit, DIANA, kapt. R.H. Duit, VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood; REMINA, kapt. J.G. Boon, GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en BROEDERLIEFDE, kapt. J.A. v.d. Wal, van Koningsbergen; HARMANUS, kapt. H.J. Jongebloed en VRIENDSCHAP, kapt. P.M. Huizing, van Memel; MARINA JOHANNA, kapt. E.E. Pot en HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Riga; JONGE ELIZABETH, kapt. H.D. Duit, van Dantzig; VROUW BARBARA, kapt. H. Afbramen, van Libau; MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeenge, van Kadix.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Stede en G. de Vries, makelaars, zullen op vrijdag de 20e augustus, des namiddagen ten twee ure precies, te Amsterdam in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: 11 vaten Gum Sandrak, zo gezond als beschadigd, gelost uit het schip DE JONGE PETRUS, kapt. M. van den Berg, gekomen van Londen. Liggende in het pakhuis van de heren A. Horstman & Co., op de Groene Burgwal bij de Staalstraat en daar op de verkoopdag te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: DOLPHIJN, kapt. Bartel Jans Bakker, van Archangel, en GEESSINA HARMINA, kapt. Jan Hendriks Jonker, van Riga, beiden met lijnzaad.


Datum: 15 augustus 1830


Krant:
 JDA - Journal d'Anvers


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 augustus. Vertrokken FORTITUDO, kapt. L. Delafontaine, naar Batavia.


Datum: 17 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, het Nederlands tjalkschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. W.G. Kramer en
naar Hamburg, het Nederlands tjalkschip DE DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huguet, beide spoedig vertrekkende.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hendriks Zoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Het schip DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, van Amsterdam naar Batavia, is de 6e dezer te Deal binnengelopen, doch heeft onmiddellijk de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Het schip DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, van Rotterdam naar Batavia, te Plymouth met schade binnen, heeft na volbrachte reparatie de 7e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Het schip DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker, zou de 6e juli van Berbice naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. De 13e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. L.G. Lesstuyver, van Liverpool. De 14e, des namiddags arriveerden DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon en ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Antwerpen, als bijlegger naar Hamburg; hebbende op de hoogte van West-Capelle, 5 à 6 mijlen van de wal, de masten verloren, waar het door een vissloep op het sleeptouw is
genomen en aldaar binnen en op de haven gebracht.
De 14e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van Rocheford. De 15e, des morgens, FORTUNA, kapt. H.A. Jongbloed, van Memel.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Marseille en Adra; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool; JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyenkind, van Hull. De 16e, des morgens, arriveerden FANNY, kapt. F.A. Bonjer, van Libau en CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, van Arensburg.
De 16e, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: DELPHIN, kapt. J. Oland, van Jacobstad met teer en pik; FORTUNA, kapt. Harm A. Jongbloed, van Memel met hout en PERSEVERDIJKE (opm: slecht leesbaar, mogelijk: PERSEVERANCE), kapt. John Magal van Bristol en Newport met ijzer en blik.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 augustus. Volgens ontvangen tijding is het schip THALIA, gezagvoerder H. Hooper (opm: mogelijk buitenlander), in de avond van de 8e dezer in de baai van Patjitan, aan de zuidkust van Java, door een zware storm van deszelfs ankers geslagen en op de klippen vergaan. De equipage is gered, doch volgens berichten van de kapitein zoude van het schip, noch van deszelfs lading, bestaande in zout, waarvan het grootste gedeelte zich nog aan boord bevond, allerwaarschijnlijkst niets te recht komen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, met een passagier, de 4e mei vertrokken van Amsterdam, het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, van Vlissingen, en de brik PIETER EN KAREL, kapt. H. Poppen, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 1 mei vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 8 augustus het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, en het smakschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, beide met hout van Noorwegen.
Den 9 dito het brikschip ACTIF, kapt. J. Petersen, met hout van Noorwegen; het schoenerschip the FAME, kapt. W. Barfield, met ballast van Londen; de kofschepen FLORENTZ, kapt. J.A. de Vries; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. P.H. van der Werf, de beide eerste met granen en de laatste met hout van Dantzig; IKINA, kapt. J.G. Posthuma, met teer van Christinestad; de VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, met hout van Noorwegen, en het everschip VIGILANTIE, kapt. A. Sjothous, met garst van Veuren (opm: mogelijk het eiland Föhr).
Den 12 dito het pinkschip SPITSBERGEN, commandeur H. Rickmers, met 1375 robben (45 qs.) van Groenland; het smakschip FLORA, kapt. H.A. Klein, met hout van Noorwegen, en
het tjalkschip HABET, kapt. H. Andreas, ledig van Amsterdam.
Den 13 dito het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen; het kofschip MARGARETHA, kapt. J.H. Buning, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 8 augustus het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met boter naar Londen.
Den 9 dito het tjalkschip de VRIENDSCHAP, kapt. J.A. Switters (opm: mogelijk J.H. Switters), met ballast op avontuur.
Den 10 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mouldon, met granen naar Londen; het smakschip de VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten, met ballast op avontuur; de tjalkschepen TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Pronk, en de VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, beide met pannen naar Hamburg.
Den 13 dito het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. S. Thodberg, en het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met ballast op avontuur.


Datum: 18 augustus 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandsche koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip IPENRODE, kapt. M. Charley. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlandse kof DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 17 augustus. GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, van Londen; CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeylstra, van Archangel; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg; VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, VROUW MARGINA, kapt. J.P. Boer en PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring, van Koningsbergen; WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber en BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, van Riga; JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten en DE JUFVROUW JOHANNA, kapt. F.W. Focken, van Dantzig; VROUW STIJNTJE, kapt. F.H. Coerkamp, van Stralsund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 augustus. De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, toebehorende aan de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, blijven metterdaad op een verwonderlijk regelmatige wijze die alle aanbeveling verdient, voorzien in de correspondentie, welke gemelde maatschappij door middel dier beide schepen tussen Amsterdam en St. Petersburg, geëtablisseerd heeft en aangenaam is het ons de verzekering kunnen geven, dat al hetgeen de ondernemers, uit hoofde der snelle vaart, welke die schepen kenschetst, omtrent een geregelde en spoedige overtocht zo wel van Amsterdam naar hier als van Lübeck naar St. Petersburg en vise versa, aan het publiek hebben beloofd, met een prijzenswaardige juistheid is nagekomen; iets dat niet algemeen omtrent soortgelijke ondernemingen valt op te merken.
Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, hetwelk om de 14 dagen des zondags in de vroege ochtend van Amsterdam vertrekt, komt hier gewoonlijk de volgende dag reeds des namiddags aan.
Zo ook volbrengt het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM zijn reis van Lübeck naar St.Petersburg en van daar terug, gewoonlijk binnen vier dagen; de laatste ons bekende reis van de 5e dezer van St. Petersburg naar Lübeck heeft dat schip, na in 92 uur naar St. Petersburg te zijn gevaren, zelfs niet tegenstaande hetzelve onophoudelijk slecht weer en de gehele overtocht een harde tegenwind heeft gehad, in 4½ dag volbracht.
Omtrent de stoomboot THE SUPERB, die voor Engelse rekening thans thans in plaats der GEORGE THE FOURTH mede tussen Lübeck en St. Petersburg vaart is men minder tevreden; dit vaartuig schijnt te klein te zijn en vooral bij tegenwind niet te voldoen; de reis van de 29e juli, mede de laatste van St. Petersburg, heeft acht dagen geduurd; men is verplicht geweest, doordien de voorraad van kolen, welke die boot kan bergen, zeer gering was, uit gebrek van brandstof te Carlskrona binnen te lopen; het valt niet tegen te spreken of deze omstandigheid moet de reizigers nog meer animeren om bij voorkeur van het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM gebruik te maken, welk schip een overvloedige ruimte voor brandstof bezit, hetgeen voor de zekerheid der vaart zo noodzakelijk is en ook dit zal van zelve meer en meer de geregelde onderhouding der door de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij daargestelde belangrijke correspondentie verzekeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandsche koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip SUSANNA, kapt. Gerrit Feijkes, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz; Van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Suriname. Het tweedeks fregatschip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. Engel Douwes Dekker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. Het Nederlands gekoperd schoenerschip HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman; Coopman en De Witt & Lenaertz en De Vries & Co.


Datum: 19 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het fregatschip NICKERIE, kapt. A. Allan.
Naar Suriname, mede voor passagiers, het brigantijns schip GUIANA, kapt. Fransz Popken.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip TROMP, kapt Roelof Tjaard Nollis.
Adres bij van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 augustus. Heden namiddag is alhier van de Koninklijke werf gelukkig van stapel gelopen Zr.Ms. fregat CERES, van 44 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 augustus. De 16e dezer, des namiddags arriveerden CATHARINA ELIZABETH, kapt. F. Wachter, van Libau; EUROPA, kapt. S.B. de Jong, van Riga.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden HERMINA, kapt. P.S. Brouwer, van Koningsbergen; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman; MATHILDA CHRISTINA, kapt. R.P. Strand, van Bergen; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, van Petersburg.
De 17e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VIER GEBROEDERS, kapt. B.J. Wilts, naar Hamburg; HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, naar de Noord Zee en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon en DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, van St. Ubes.
De 17e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas DE JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Christiaansand; DE VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhof en DE HERSTELLING, kapt. A. Duyndam, van Koningsbergen.
De 18e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Dartmouth en GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Londonderry.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 augustus. Het schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort, van Hull te Amsterdam gearriveerd, heeft de 14e dezer op de Zuider Zee een anker, touw en enige zeilen gekapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het schip CAROLINA WILHELMINA, kapt. J.G.F. Lund, van Amsterdam naar St. Ubes, is de 14e dezer, na ankers en touwen verloren te hebben, van de Texelse rede op de Zuidwal gedreven, doch weer vlot geworden en met hulp van een loodsschuit in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het schip GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Amsterdam naar
Petersburg, is, volgens particulier bericht, de 13e dezer uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 augustus. Het schip AUKE MARGARETA, kapt. B. Lubben, van Steenhuyzerzyl (opm: Steinhausersiel) naar Amsterdam, is, volgens brief van Neuharlingerzyl (opm: Neuharlingersiel) van de 10e dezer, wegens storm aldaar lek binnengelopen, om te repareren; de lading, van welke twee lasten tarwe geheel nat bevonden en verkocht waren, was overigens droog gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. De schepen DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker, van Riga, naar Amsterdam, DE KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, van Stockholm naar Groningen of Harlingen en CONCORDIA, kapt. G.J. Koster, van Memel naar Emden, zijn, volgens brief van Arensdahl van de 3e dezer, wegens tegenwind aldaar binnengelopen.
De schepen JOHANNA, kapt. P.M. Romare, van Lissabon naar Stockholm en THETIS, kapt. Meyer, van Bergen, waren de 8e en 11e dezer op de hoogte van Wight.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Vaart tussen Amsterdam en Hamburg, Lübeck en St. Petersburg, onder speciale begunstiging der Keizerlijke Russische regering. Stoomschepen WIILEM DE EERSTE en BEURS VAN AMSTERDAM, ieder van 100 paardenkracht, vervoer van passagiers en goederen.
Vertrek van Amsterdam: 22 augustus, 5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober.
Vertrek van Hamburg: 29 augustus, 12 en 16 september, 10 en 24 oktober.
Vertrek van Lübeck: 26 augustus, 9 en 23 september, en 7 oktober.
Vertrek van St. Petersburg: 19 augustus, 2, 16 en 30 september en 14 oktober.
Overtocht: van Amsterdam naar Hamburg binnen 36 uren; van Lübeck naar St. Petersburg binnen vier dagen.
Vrachten voor passagiers:
Van Amsterdam naar Hamburg │ Van Lübeck naar St. Petersburg.
1e kajuit met de tafel ……NLG 60,00 │ 1e kajuit met de tafel ………. NLG 144,00
2e kajuit zonder voeding NLG 40,00 │ 2e kajuit met de tafel ………. NLG 108,00
De vrachten der goederen zijn zeer billijk gesteld en kan men hieromtrent informatiën bekomen bij de directie der maatschappij en bij de heren cargadoors de Wed. Jan Salm & Meijer en Blikman & Co., te Amsterdam.


Datum: 21 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NIMPHE, kapt. K.L. de Weerd, van Koningsbergen; DE VROUW CATHARINA (opm: kof DE VROUW CATRIENA), kapt. T. Lange, van Riga; DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nehmtzou, van Libau.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Brielle MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Petersburg.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW WILLEMINA, kapt. H.H. Bos, van Demmin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Het schip DIANA, kapt. A. Nanning, is de 15e dezer met moeite te Vlissingen uit zee terug gekomen, hebbende in de storm het roer gebroken. Ook is, volgens rapport, in zee drijvende en zonder masten gezien de Hanoverse kof ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, mede te Vlissingen uitgezeild; de equipage was nog aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 augustus. Het schip EMANUEL, kapt. S. Seehuis van Christiaansand te
Amsterdam gearriveerd, heeft in de storm van de 1e dezer in de Zuider Zee, op de hoogte van Enkhuizen, de kluiver en een anker en touw verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. P. Tannen. Adres bij J.C. van Oven.
Elseneur en Kopenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hitman. Adres bij Da Costa & Bueno.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 20 augustus. CONCORDIA, kapt. H.W. Groenhoff; DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager en CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Petersburg; HARMONIE, kapt. M.H. Schiebe en JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker, van Riga; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, FREDERICA, kapt. C.F. Witt; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuring, TWEE GEBROEDERS, kapt. K.H. Sprik, IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, ALBERDINA, kapt.
G.G. Veenema, TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens, HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, HOOP, kapt. H.B. Engelsman, HENDERIKA, kapt. H.B. Schipper en VROUW ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks, van Koningsbergen; DE HARMONIE, kapt. C.H. Platte, van Dantzig; JONGE EGBERT, kapt. K. Egberts, van Emden; VROUW ENGELINA, kapt. F. Meynders, van Rostock; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.W. de Jonge, van Landschapspolder; WILLEM DE EERSTE, kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 augustus. Heden namiddag is alhier van de Koninklijke werf gelukkig van stapel gelopen Zr.Ms. fregat CERES van 44 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip: JUNO, kapt. J.J. Lindberg, van Stockholm met teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van Jacobus de Koning, openbaar notaris residerende te Dordrecht, van een kalkpont, groot 210 tonnen, gezonken liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en zulks met deszelfs lading kalk, zodanig als dezelve ten dage der verkoping daarin zal voorhanden zijn. De gegadigden komen op vrijdag de derde september 1830, ’s morgens om elf uur, in het logement Den Gouden Leeuw bij J. Schotman, nabij de Vuilpoort te Dordrecht, alwaar het te verkopen eerst zal worden geveild en dadelijk daarna bij afslag zal worden verkocht. Nadere onderrichting te bekomen bij gemelde notaris de Koning, in de Voorstraat te Dordrecht, D. 288.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ROSALIE, kapt. A. Cordier, met een passagier, de 26e april vertrokken van Antwerpen, en de brik BELGE, kapt. D. de Boer, de 27e april vertrokken van Antwerpen.


Datum: 24 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver. Adres bij Boutmij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 23 augustus. Bij koninklijk besluit van de 14e dezer zijn de korvet AMPHITRITE en de brik DE MEERMIN in dienst gesteld en bestemd naar de Middellandse Zee; het bevel over eerstgemelde is opgedragen aan de kapt. ter zee J.P. Machielsen, thans het bevel voerende op het wachtschip MINERVA, te Vlissingen en dat over laatstgemelde aan de kapt.-luitenant ter zee J.W. van Ryn, terwijl het bevel over gemeld wachtschip is opgedragen aan de kapt. ter zee L.L. Sprengler.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 augustus. Heden liep alhier met het beste gevolg van stapel het fregatschip ZUID-HOLLAND, groot circa 900 tonnen, gebouwd door scheepsbouwmeesters de Jong, Kortelandt en Anthony, op hun werf De Naarstigheid, voor rekening van C. en A. Vlierboom.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 augustus. Vrijdag is te Scheveningen gestrand de Spaanse brik ABNINILA A LA COSTA, kapt. Enselero Fernando Campon, van Riga naar Ribabel, in Spanje, met linnen en vlas geladen. Drie man der equipage sprongen bij de stranding over boord en kwamen zwemmende aan wal; de kapitein en de overige vijf man zijn na herhaalde pogingen door de reddingsboot van de heer F. Varkevisser behouden aan wal gebracht, zo dat niemand daarbij is omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 augustus. De 21e dezer, na posttijd, arriveerde te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, van Bergen.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AGATHA, kapt. J. de Jong en ENGELINA, kap. R.H. Bok, van Liverpool; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk en DE EEMSSTROOM, kapt. B.F. Meiske, van Riga; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Archangel; DE NYVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Bergen en ANNA MARIA, kapt. S.G. Burga, van Koningsbergen. De 23e is het schip ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, met assistentie van een poonschuit naar boven gezeild.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. J. Albers, van Bergen; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, van Archangel; DE VROUW ANNA, kapt. L.Y. Don, van Drontsoen (opm: mogelijk Tromsø); de 23e, des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. De 16e dezer is door de loodsschipper C.S. Duinker, 5 en 1 halve mijl Z. ten O. van Kijkduin, gepraaid het Nederlands brikschip NEPTUNUS, kapt. F. Bastiaans, van Bergen naar Venetië bestemd; hebbende acht dagen reis en zijnde alles wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 augustus. De 19e dezer is in de Eijerlandse Gronden vervallen en daarna gestrand het Zweeds schoenerschip HARRIET, kapt. M. Gromberg, met een lading delen van Gothenburg naar Geurzen. De equipage, bestaande in 7 man, is door een vaartuig behouden op het Eijerland aan wal gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Kapt. C.G. Cruse, voerende het galjas FREDERICA, met houtwaren en erwten van Dantzig naar Amsterdam, heeft in de storm van de 14e dezer, achter het eiland Urk, doordien het anker niet kon houden en het schip op gezegd eiland aandreef, na alvorens een anker en touw gekapt en de kajuitsvracht, bestaande in twee lasten erwten in zakken, over boord geworpen te hebben, ook de grote mast moeten kappen, waarbij de gehele vloer is verloren gegaan. De kapitein heeft de benodigde visschuiten en manschappen tot assistentie voor NLG 600 aangenomen, om het schip naar Amsterdam te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Kapt. J. Jansen, voerende het schip SOLID, van Drammen naar Amsterdam, de 6e dezer in Texel binnen, heeft drie dagen te voren, daar door geweldige storm en stortzee de grote marsra gebroken was, tot voorkoming van meerdere schade, het marszeil met touwwerk en blokken moeten kappen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, van Bergen met stokvis.
JC 240830
Advertentie. Vertrekkende schepen.
Batavia. Vracht en passage naar Manilla, met het Nederlands brikschip BELGE, kapt. De Boer. Adres bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.
LC 240838
Harlingen. Binnen gekomen: Den 15 augustus het galjasschip CHARLOTTE, kapt. W.M. Zarnow, met hout van Memel; het kofschip de JUFFER TRIJNTJE, kapt. S.A. van der Werf, met teer van Christinestad.
Den 16 dito de smakschepen de vrouw PETRONELLA, kapt. P. de Jong, en de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, beide met hout van Noorwegen, en het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.F. Doornbosch, met hout van Dantzig; het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen.
Den 17 dito het smakschip CONCORDIA, kapt. R. Dik, met hout van Noorwegen; het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen.
Den 18 dito het smakschip de KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, met ijzer en teer van Stockholm, en het kofschip de VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer, met rogge van Koningsbergen.
Den 23 dito het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 15 augustus het schoenerschip the FAME, kapt. W. Barfield, met boter naar Londen.
Den 16 dito het tjalkschip HABET, kapt. H. Andreas, met pannen naar Hamburg; het smakschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Barth, en het pleitschip CHRISTIANZAND, kapt. J.O. Staut, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 17 dito de brikschepen CHARLOTTE, kapt. N. Wiensted, en ACTIEF, kapt. J. Petersen; de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, en VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klaassen, alle vier met ballast naar Noorwegen.
Den 18 dito het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werf, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk, lang 18 ellen 7 palmen en 5 duim, wijd 4 ellen 1 palm en 4 duim, met twee zeilen, zes fokken, en verders een goede inventaris, thans liggende aan de werf van, en nader informatie te bekomen bij Meindert G. Palsma te Heeg.


Datum: 25 augustus 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostzee, enz.
Libau. De Nederlandse kof BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt 26 augustus.
Riga. Het Nederlandse kofschip MARTINUS JOHANNES, kapt. P.E. Pek. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlandse kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik, Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.


Datum: 26 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eeltje Klaassens de Wilde, om 1 september te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelof Tjaard Nollis.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschp DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van der Borden.
Naar Marseille, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Pieter IJsbrands Jobs.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 augustus. De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Koningsbergen; ITOWA, kapt. C.G. Reimers, van Reval; JOHANNA, kapt. S. Evers, JACOBUS, kapt. S.W. de Fries en DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwel, van Riga; de 24e, des morgens, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Koningsbergen.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENRICUS, kapt. H.J. Roskamp, van Libau; DE VROUW GEPBINA, kapt. P.J. de Vries en DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jong, van Koningsbergen.
De 24e dezer, na posttijd, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 augustus. Kapt. C. Stein, voerende het schip C. BRANDT, van Archangel te Amsterdam gearriveerd, heeft de 29 juli, op 68º29’NB en (gegist) 08º30’OL, gepraaid het schip ANTONIA, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. De Nederlandse tjalk KATARINA, kapt. H.G. Lever, met rogge, gerst en tarwe van Rostock naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van de 20e dezer, zwaar lek en beschadigd, met ingeslagen boorden, gebroken roer en verlies van zeilden, ankers en touwen, in zinkenden staat, die dag aldaar binnengelopen en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 augustus. Het schip ROELINA, kapt. M.G. Lever, van Flensburg naar Holland, was met gebroken giek die dag te Delfzijl binnengelopen.
Nog verscheidene schepen dreven in reddeloze staat op de Eems rond en vele anderen waren op de banken voor de Eems op Juist en op Borkum gestrand, onder welke laatste zich bevonden een smak, een tjalk en een noordsche galjas, met bont uit Noorwegen naar
Harlingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Het schip de GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. Meint Douwes, met tarwe van Dantzig naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van de 21e dezer, in de nacht van de 19e dito, met verlies van een gedeelte der zeilen, de beide ankers en touwen, het want, de zwaarden enz., de Eems in en Delfzijl voorbij gestormd en voorbij de Knock, een punt aan de Oostfriese kust, op een zachte grond vast geraakt, doch de volgende dag, met hulp van een Emder loodsschuit, weder vlot geworden en de 21e te Delfzijl binnengelopen. Door zwaar stoten enigszins lek geworden zijnde, moest de lading, welke de kapitein veronderstelde weinig geleden te zullen hebben, gelost worden om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool met zout; CONCORDIA, kapt. T.H. Eddes, van Archangel met rogge; de NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Bergen met stokvis en traan; FORTUNA, kapt. C.H. Behrman, van Stockholm met teer en ijzer en EMANUEL, kapt. S.H. Gjertien, van Dröback met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 augustus. Heden arriveerden alhier het schip HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, met Zr.Ms. troepen, de 5e mei vertrokken van Amsterdam, het schip IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fz., met vijf passagiers, de 12e mei vertrokken van Amsterdam, de brik ROTTESTROOM kapt. H. Kreeft, de 27e april vertrokken van Rotterdam, en de brik OROMAZE, kapt. J. Willaert, met een passagier, de 30e april vertrokken van Antwerpen.


Datum: 27 augustus 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, den 23 augustus. Op de kust bij de monden van de Eems heeft de storm van den 19 en 20 dezer hevig gewoed en grote ongelukken veroorzaakt. Behalve zes schepen, welke in averij te Delfzijl zijn binnen gekomen met verlies van ankers, touwen en zeilen, zijn ook op de kust onderscheidene schepen verongelukt; onder anderen zijn op de Memmert twee vaartuigen gestrand. Het is zeker, dat er van de equipages vele mensen zijn omgekomen, men weet althans nog niet, dat er enigen van gered zijn. Op het gerucht dier ongelukken zijn in de vroege morgen van den 20 twee te Delfzijl te huis behorende zogenaamde botters in zee gestoken, doch hebben geen hulp meer kunnen aanbieden, integendeel is een der schippers van die botters, Edsard Römeling, het slachtoffer van deze poging tot redding geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 augustus. De Engelse schoener VICTORY, kapt. Robert Rice, met steenkolen en slijpstenen, van Newcastle naar hier bestemd, is in de namiddag van de 18 augustus tegen de zuidrug van Stortemelk gezonken en verbrijzeld. Van het schip of lading is niets geborgen en de gehele equipage, alsmede de Vlielandse loods Jacob Kalff, is daarbij omgekomen, hebbende wegens de storm en tegenwind van Vlieland gene hulp kunnen toebrengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, van stonden aan vast werk verlangende, of tegen een volgend jaar in de maand maart, vervoege zich bij de scheepstimmerbaas G.J. Barkmijer, op de Leek.


Datum: 28 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AURORA, kapt. J.C. Halm, van Batavia.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas RICHARD EN SARAH, kapt. S. Rus, van Aldbro.
De 27e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE HOOP, kapt. J.H. Muge en GEZINA, kapt. K.K. Wykmeyer, naar Liverpool; EENIGHEDEN, kapt. H.L. Valk, naar Drammen; ANNA, kapt. J. Peterson, naar Bergen en arriveerde MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FLORA, kapt. C. Klok, van Cherburg en HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Bordeaux. De 27e, des morgens, zeilden GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Luggies, naar Dartmouth; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Londonderry; COURIER, kapt. P. de Best, naar Grimsby; DE VROUW HERMINA, kapt. W.M. Cornell, naar North Shields.
De 27e, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW CHRISTINA, kapt. B. Swaag, naar Krageroe; IDA, kapt. G.W. Beilcke, naar Dantzig; JOHANNIS DE DERDE, kapt. J.J. Lange, naar Bergen in Noorwegen; DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad en DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, naar de Noord Zee; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam en DE JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, naar Leith; DE NOORDSTAR, kapt. B.G. Wortelboer en OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Hull en DE VROUW GEZINA, kapt. J.J. van der Walde (opm: J.I. van der Woude), naar Arbroth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlands kofschip CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. Cornelis Harms Schreuder. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en C. de Grijs en Zn.
Marseille. Het Nederlands kofschip CORNELIS STAR, kapt. P.T. Kramer. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Marseille. Het Nederlands driemast schoenerschip NIKOLAAS JOHANNES, kapt. Klaas IJ. Parma. Adres bij Coopman en De Witt & Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip HIDTJE TROMP, kapt. Jan Daniels Zylstra. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam 27 augustus. DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl, van Suriname; JANTINA, kapt. H.G. Sap, van Gothenburg; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Cardiff; EENSGEZINDHEID, kapt. P.W. Kuiper, JULIE, kapt. J. Schildwacht, van Archangel; FROUWINA, kapt. K. Pijbes, FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Petersburg; JOHAN, kapt. O.F. de Haan en HENRIETTE, kapt. H.J. Spans, van Riga; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, MARGINA, kapt. H.J. Oortjes, VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, HOOP, kapt. B.H. Engelsman, VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier en A-STROOM, kapt. B. Houwink, ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jong, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper, GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, FLORA, kapt. P. Meijer en VROUW ANNETTE (opm: tjalk VROUW ANNEKE), kapt. T.M. Visser, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Libau; DE JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen en DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewes, van Dantzig; VROUW ALMINA, kapt. J.H. Buss, van Rostock.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 augustus. Het Nederlandse stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM is gisteren ochtend ten 6 ure in minder dan 4 dagen uit Kroonstad te Travemünde aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het oud dominiaal ressort van Haarlem, als daartoe behoorlijk gemachtigd, zal op dinsdag de 31e augustus 1830, des voormiddags ten elf ure, te Scheveningen, doen verkopen: een aanzienlijke partij beschadigd vlas, bestaande in 354 matten balen, gemerkt D.R. op een klaverbad, alsmede honderd huiden, afkomstig uit het, op de 20e dezer, aldaar gestrande brikschip EUSEBIO, komende van Riga en gedestineerd naar Rovedio in Spanje; zullende gemelde goederen van heden af kunnen worden bezichtigd en daarvan na deze aanwijzing geschieden door de substitut strandvonders in gemelde plaatse.
’s Gravenhage de 25e augustus 1833, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JACOBUS, kapt. Schelts W. de Fries, van Riga met hout, en HELON, kapt. John Nicol, van Bristol met ijzer en blik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij Koninklijk besluit van 14 augustus 1830 zijn de korvet AMPHITRITE en de brik MEERMIN in dienst gesteld en bestemd naar de Middellandse Zee. Het bevel over eerstgemelde opgedragen aan de kapitein ter zee J.P. Machielsen, thans het bevel voerende op het wachtschip MINERVA, te Vlissingen, en dat over laatstgemeld aan kapitein luitenant ter zee J.W. van Rijn, terwijl het bevel over gemeld wachtschip is opgedragen aan kapitein ter zee L.L. Spengler.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepmaker Cornelis Gips is voornemens om het bij hem op stapel staande fregatschip de DORTENAAR, indien het water de vereiste hoogte bereikt, heden zaterdag voormiddag half twaalf, te water te laten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 augustus. Heden arriveerde alhier de bark DIEDERIKA, kapt. J. Hector, met twee passagiers, de 18e juli vertrokken van Calcutta.


Datum: 30 augustus 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse tjalk CATHARINA, kapt. H.G. Lever, met rogge, gerst en tarwe, van Rostock naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl, van de 20 augustus zwaar lek en beschadigd, met ingeslagen boorden, gebroken roer en verlies van zeilen, ankers en touwen, in zinkenden staat dien dag aldaar binnengelopen. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ROELINA, kapt. M.G. Lever, van Flensburg naar Nederland, was met gebroken giek, als ook een galjas en een sloep, met haver, van Hamburg naar London, en een kleine kof met rogge van Dantzig naar Leer, alle drie met zware schade de 20e augustus te Delfzijl binnengelopen.
Nog verscheiden schepen dreven in reddeloze staat op de Eems rond en vele anderen waren op de banken voor de Eems, op Juist en op Borkum gestrand, onder welke laatsten zich bevonden een smak, een tjalk en een Noors galjas, met hout uit Noorwegen naar Harlingen.


Datum: 31 augustus 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. De 27e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. C.J. Kocs, naar Kopenhagen. De 28e, des morgens arriveerden DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen, van Liverpool; de 29e, des morgens, arriveerde DE HOOP, kapt. H. van der Kolff, van St. Thomas.
De 27e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas WILHELMINA, kapt. E.E. Peters, naar Dantzig; DE VROUW JANTINA, kapt. R.J. Schuuring, naar Guernsey en MATHILDA CHRISTINA, kapt. R.P. Strand, naar Bergen.
De 30e dezer, des morgens arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Kapt. K.H. Ruyl, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 10e juli met hem van Suriname vertrokken is het schip DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, mede naar Amsterdam; voorts, dat het schip DE KOLONIST, kapt. D. Spreeuw, die dag en het schip DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, de 20e dito gereed zou worden, om insgelijks van daar naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlands schip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. G.W. Stuit, met rogge van Elbing naar Embden, is in de avond van de 19e dezer, bij zware storm, op de westzijde van het eiland Juist gestrand en met de lading verongelukt; het volk is gered en te Grietzyl (opm: Greetsiel) aangebracht.
(opm: kapt. Geuchien Willems Stuit was in mei 1830 zijn vader Willem Geuchiens Stuit als schipper op de tjalk opgevolgd, nadat deze in april door een stortzee overboord was geslagen en verdronken, zie RC 150430)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlands schip GEZINA, kapt. J.J. Boiten (opm: tjalk, kapt. Jacob Jacob Boiten), met boekweit van Apenrade en Flensburg naar Rotterdam, is de 19e dezer mede op het eiland Juist verongelukt en de gehele equipage daarbij omgekomen, uitgezonderd de stuurman R.H. Hoetjer. Het lijk van de kapitein was reeds gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. De kof MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, van Petersburg naar Amsterdam, is de 20e dezer met schade te Elseneur binnengekomen, om te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Het schip EMIL, kapt. P.F. Heitman, van Petersburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Lübeck van de 23e dezer, na door hevige stormen lek geworden te zijn, de 21e dito te Travemünde binnengelopen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. De Engelse schoener THE VICTORY, kapt. Robert Rice, met steenkolen en slijpstenen van Newcastle naar Harlingen bestemd, is in de namiddag van de 18e dezer tegen de zuidrug van Stortemelk gezonken en verbrijzeld; van het schip af of de lading is niets geborgen en de gehele equipage, alsmede de Vlielandse loods Jacob Kalff, daarbij omgekomen; hebbende men wegens de storm en tegenwind van Vlieland geen hulp kunnen toebrengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 30 augustus. Gepasseerde zaterdag voormiddag zijn hier met het beste gevolg te water gelaten twee fregatschepen, namelijk, omstreeks half twaalf, van de werf van scheepsbouwmeester Cornelis Gips, het schip de DORTENAAR, en een kwartier daarna, van de werf van scheepsbouwmeester Jan Schouten, het schip de STAD DORDRECHT.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 augustus. Heden arriveerde alhier de brik JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit, de 30e maart vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek te verkopen een hecht en wel betimmerd potschip, groot ongeveer 9 tonnen, met zeil en treil, bomen, haken en verder toebehoren, zodanig door wijlen Willem Arjens de Vries als eigenaar bevaren, en buiten de Oosterpoort te Sneek is liggende, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Wie gading make, kome op dinsdagen den 7 en 14 september 1830, bij de provisionele en finale toewijzing, telkens des middags ten twaalf ure, ten huize van Geert de Ruiter, in de Plantagie te Sneek.


Datum: 31 augustus 1830


Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas

ORENCE, kapt. Cornelis (opm: A. Cornelisse), brik, 21 september 1830 uit Batavia in Vlissingen aangekomen en te Antwerpen 22 september.


Datum: 01 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden:
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip L’UNION, kapt. R. Maalsteed. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zn.
Havanah. Het gekoperd tweedeks brikschip DE EENDRAGT, kapt. J.H. Seepe. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Dirk Drewes de Jong. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 31 augustus. COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, van Richmond; DE KOLONIST, kapt. D. Spreeuw, van Suriname; CHRISTINA, kapt. A. Oosterbaan, van Archangel; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Cardiff; EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, van Koningsbergen; DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Bernice; HARMANUS JACOBA, kapt. J. van Ulphen, van Marseille en Adra; JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle, van Koningbergen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 augustus. Sedert den 29 dezer zijn op onze rede aangekomen:
De VROUW CHRISTINA, kapt. R.E. Kock, van de Wezer, naar Londen, met tarwe.
De TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Lifsnijder, en de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, beide van Oostende naar Londen gedestineerd, met boomschors.


Datum: 02 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlands hoekerschip DE JUFFROUW MARIA, kapt. Corns. van Duffelen. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hzn., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 september. De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. D. Guyt, B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk en VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, van Liverpool; L’AMELIE, kapt. A. Blato, van Havre-de-Grace; de 31e, des morgens, DE NOORDSTAR, kapt. H. Niemann, van Pernau; DE ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, van Windau en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zellinga, van Riga.
De 30e, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW LIESKE, kapt. E.W. Brink, van Koningsbergen.
Dee 31e passato, des morgens, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerde DE VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes, van de Noord Zee.
De 31e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuiper, van Bergen en de 1e dezer, des morgens, DOROTHEA, kapt. S.J. Prange.
De 1e dezer, des morgens arriveerde te Maassluis DE JUFVROUW ENGELINA (opm: JUFFER ENGELINA), kapt. C.F. Bulthuis, als bijlegger naar Leith en des middags OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Kapt. Bulthuis bovengemeld, rapporteert, de 29e augustus, des morgens ten tien ure, met N.W. wind, 6 mijlen N.W. van Texel, in een zinkende staat gepraaid te hebben een Pruisische brik, genaamd POULOWINA; zijnde door de storm en de hoge zee alle door hem aangewende pogingen vruchteloos geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 september. Ter rede van Vlissingen is de 25e augustus gearriveerd Zr.Ms. brik DE PANTER, kapt.-luitenant Buys, van Curaҫao en Suriname.
Het Nederlands schip DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Amsterdam naar Bilbao, is voor de baai door een Spaanse landskotter genomen en te St. Andro opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 8e september 1830, des middags om 3 ure, zal in het logement De Gouden Leeuw, buiten de Vuilpoort, te Dordrecht, in het openbaar worden verkocht een eikenhouten tweedeks pinkschips-hol, genaamd de JOHANNA JACOBA (opm: laatst gevoerd door kapt. Pierre Jean Spilliard), benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, waarvan de notitie bij de vendumeesters De Hart en Roest te bekomen zijn. Zijnde een en ander aan boord van gemeld schip liggende, in de Kalkhaven; daags vóór en op de verkoopdag te zien.
(opm: het casco, bouwjaar 1784, werd verkocht voor de sloop, de zeebrief werd op 1 december geroyeerd; zie ook RC 020330)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuper, van Bergen met stokvis; de VREEDE, kapt. J.J. Greeve, van Marennes en HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk van Liverpool, beiden met zout.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 augustus. Binnengekomen, het schip WILLEM EN LODEWIJK, kapt. J.C. Nieschwager, van Antwerpen.


Datum: 03 september 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip met zeilen en goeden inventaris, zoals hetzelve bevaren is door wijlen Bauke H. Blinksma, groot 53 tonnen, volgens een daarbij zijnde patent en meetbrief, alsmede een zeeboot, liggende en te bevragen te Terhorne bij de weduwe B.H. Blinksma. Brieven franco.


Datum: 04 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. De berichten uit Antwerpen zijn zeer geruststellend, zo zelfs, dat men er geloofde, dat binnen weinige dagen de buitengewone maatregelen tot behoud der goede orde geheel onnodig zouden zijn. Twee fregatten, EURIDICE en SUMATRA, waren voor de stad ten anker gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. H. Bosker, van Liverpool; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Dramme; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Libau en ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, van Riga.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW MARIA, kapt. H. Schulte en ELSABE MARIA, kapt. N. Saegert, van Libau; ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Riga. De 2e, des morgens, zeilden BASTIAAN, kapt. J/. Plug en JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Stockton.
De 2e dezer, des morgens zeilden uit de Maas JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, naar Vitseroe; DE JONGE CORNELIA, kapt. H.A. Oortjes, naar ….. ; DE VROUW ANNA, kapt. L.Y. Don, naar Villenova; FORTUNA, kapt. H.A. Jongbloed, naar de Oost Zee. De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JUFVROUW ENGELINA (opm: JUFFER ENGELINA), kapt. C.F. Bulthuis, naar Leith; DE VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Boss, naar Stettin en ALETTA, kapt. J.H. Slagter, naar Petersburg.
De 3e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Van Vlissingen zijn nog naar Antwerpen vertrokken Zr.Ms. fregatten EURIDICE, kapt. E.J. Leeuwe van Aduard en SUMATRA, kapt. E. Lucas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 september. Kapt. H.K. Dijkhuis, van Petersburg te Amsterdam gearriveerd, heeft de 24e augustus, op 55 grad. Noorderbreedte, in goede staat gepraaid het schip DE VROUW ELIZABET, kapt. F.B. Nepperus, van Delfzijl naar …. .
Een kof, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.° 233, zijnde die van kapt. S.J. Prange, voerende, het schip DOROTEA van Bergen naar Dordrecht, is de 27e augustus in de goede staat gepraaid door de Terschellinger loodsschipper A. Schol, hebbende naar gissing Terschelling vier mijlen ten Z. van zich.
Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. J. Geltes, met suiker van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Cuxhaven van de 29e augustus, wegens tegenwind, doch in goede staat, aldaar binnengelopen.
Het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. A.H. Trip, zou de 20e juli van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 3 september. ZEEMANSHOOP, kapt. W.C. Smith, van Livorno; JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Londen; CAROLINA DOROTHEA, kapt. J. Niejahr, van Petersburg; EMELIE, kapt. J.P. Bradhering, MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, FORTUNA, kapt. S.B. Abel en FREEDE, kapt. R.W. Vos, van Riga; JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. Damster, van Dantzig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: DOROTHEA, kapt. J.J. Prange, van Drontheim met stokvis en koper; DICE, kapt. J. Zeplien, van Archangel met pik en teer; de VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter en CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: De opper-strandvonder van het oud dominiaal ressort van Haarlem zal, ingevolge bekomen autorisatie, op woensdag 8 september 1830, voormiddags om 11 uur, op het strand ten westen van Scheveningen doen verkopen het op de 20e van vorige maand gestrande brikschip de EUSEBEO, met deszelfs hoofdtouwen en roer, 16 stuks zeilen, vijf ankers, vier kabels, waaronder twee ketting kabels, een grote hoeveelheid trossen, een sloep, ra’s, stengen, lopend en staand want, 24 nieuwe delen en eindelijk enige kajuitsgoederen. Zullende van heden af door substituut-strandvonders ter gemelde plaats de nodige aanwijzing geschieden en bij hen nadere informatiën zijn te bekomen.
’s-Gravenhage, 2 september 1830, W.C. Hattinga Raven.


Datum: 07 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 september. Het schip DE VROUW GRIETJE, kapt. E.R. Smelde, met gerst van Libau naar Schiedam, is, volgens brief van Tonningen van de 29e augustus, met schade aldaar binnengelopen; de lading was min en meer beschadigd gelost, waarvan circa 200 tonnen, welke geheel nat waren, de volgende dag openlijk zouden verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Het schip CATHARINA ENGELINA, kapt. Egbert Hendriks de Groot, van Dordrecht naar Bergen, is, volgens brief van Bergen van de 19e augustus, de 12e dito bij Bremerholm, 8 mijlen van Bergen, met de loods aan boord, op een blinde klip geraakt, doch na het lossen van een gedeelte der lading weer vlot geworden en lag na het geloste weer ingenomen te hebben, gereed om naar Bergen op te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. N.J. Brun, van Bergen. De 4e, des morgens, arriveerden DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma en DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, van Liverpool en zeilde DE HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Rochefort; de 5e, des morgens EMANUEL, kapt. S.A. Geertsen, naar Dramme; GAGE, kapt. R. Winter, naar Newhaven; ADRIANOPEL, kapt. J.D.C. Jansen en NAVARINO, kapt. F.D. Kruger, naar Archangel.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klettie, van Londen en ELIZABETH, kapt. H.H. Pot, van Petersburg; de 4e, des namiddags, AURORA, kapt. H.G. de Wall, van Bergen.
De 5e dezer, des morgens zeilden uit de Maas FORTUNA, kapt. J. Albert en DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nemzon, naar de Oost Zee; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, naar Stettin; DE NYVERHEID, kapt. P.A. Puister, naar …. ; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, naar Leith.
De 5e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, naar Leith; DE DANKBAARHEID, kapt. P.J. Hugens, naar Hamburg; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, naar Leith; DE LIEFDE, kapt. J. Mortier, naar Hull en CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau, naar de Oost Zee.
De 6e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA, kapt. C. Tevez, van Adra en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge van Liverpool.
De 6e dezer, des morgens, arriveerde te Brielle DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: ELISABETH, kapt. H. Brum, van Bergen met stokvis en traan; de TWEELINGEN DANIËL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, van Liverpool met zout, MARGARETHA ELISABETH, kapt. H. Delwiths, van Riga met hout, ABORBRIA (opm: AURORA) , kapt. H.G. de Wall, en TRE SODSKENDE, kapt. P. Kjo… (?) van Bergen met stokvis.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 september. Gisteren arriveerde alhier de schoener (opm: schoenerkof) DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, de 30 april vertrokken van Antwerpen, en heden de brik WILLEM, kapt. M. Schaap, met drie passagiers, de 10. mei vertrokken van Rotterdam.


Datum: 08 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandsche koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip SUSANNA, kapt. Gerrit Feijkes, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver & Co.. Vertrekt 15 september.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. De Nederlandse kof DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 7 september. ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, de WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis, DE JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkhuis, van Petersburg; CATHARINA, kapt. A.H/. Bakker en CONCORDIA, kapt. H.C. Vos, van Riga; GOEDE VERWACHTING, kapt. H.W. Mulder, DE VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk en GOEDE VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapitein Niclas Grimberg, gevoerd hebbende het Zweedse schoenerschip DE HARRIET, komende van Gothenburg en naar Guernsey gedestineerd, de 19e augustus dezes jaars 1830, aan het Eijerland annex Texel vervallen en gestrand, is van mening op bekomene authorisatie, ten overstaan van de sub-agent van Lloyds enz., op maandag de 15e september 1830 aanstaande, op gezegde strandingsplaats te Texel, des morgens 10 ure, door een bevoegd beambte te doen verkopen twee duizend vier honderd stuks grenen en vuren delen, van differente lengte en dikten. Zullende de goederen twee dagen voor en op de verkoopdag voor een ieder re zien zijn. Nadere informaties bij de heer S. Ran, commissionair te Texel.


Datum: 09 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gekoperde Nederlandse fregatschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en zal zonder troepen spoedig vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.
Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het nieuwe gekoperde Nederlandse fregatschip DE JONGE JAN, kapt. Jan Jansen Bonu, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in het laatst van september of het begin van oktober te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 september. Zaterdag de 4e dezer liep alhier met het beste gevolg van stapel het fregatschip KORTENAER, groot circa 1000 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelands en Antony, op hun werf St. Joris, voor rekening van Evert Suermondt en Zonen en Co., zullende gevoerd worden door kapt. Hessel Glazener.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 september. De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIANNA, kapt. E.P. Brons, van Riga.
De 7e dezer, des morgens. Zeilden van Brielle DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Douvres; BASTIAAN, kapt. J. Plug, naar Stockton; MARIA BEERTA, kapt. C.A. Tap, naar Glasgow; ANNA ELIZABETH, kapt. C.G. Boekhout en DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool; HERMINA, kapt. P.S. Brouwer, naar Londen; DE VROUW MARIA, kapt. A. Riedyk, naar Kadix; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar Lissabon.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden HARMONIE, kapt. N. Petersen, van Riga.
De 8e, des morgens, zeilden JOHANNA CORNELIA, kapt. G.M. Jansen, naar Batavia; DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J. Potjer, GEZINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker en TROMP, kapt. R.T. Nollis, naar Liverpool.
De 7e, des namiddags, arriveerde te Brielle DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Petersburg; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Weyde, van Tenerife.
De 8e, des morgens, zeilde DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon.
De 7e dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar
Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Zr.Ms. fregat SUMATRA, gecommandeerd door kapt. E. Lucas, van Vlissingen naar Antwerpen verzeild zijnde, dat dezer dagen het ongeluk heeft gehad voor Antwerpen op een bank vast te raken (opm: zie RC 040930), is hierdoor gebarsten en geheel weg. De equipage is gered, het geschut enz. is ontscheept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Kapt. Haasnoot, van Lissabon in Texel binnen, rapporteert, de 18e augustus bij het uitzeilen gepraaid te hebben het schip NEÊRLANDS WELVAART, kapt. O. Hanssens, hebbende als toen 13 dagen reis van Amsterdam naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het schip CARL JOHAN, kapt. C.E. Kling, van Gothenburg naar Amsterdam, is lek en met verlies van zeilen te Harlingen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. De schepen DE JONGE HARM, kapt. J.M. Holst en ANNA KATARINA, kapt. J. Schuldt, beide van Hamburg naar Amsterdam, lagen de 1e dezer, wegens tegenwind doch in goede staat, te Norderney.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De houder van een cognossement over 289 schijven koper, gemerkt H., onlangs te Dordrecht aangebracht per schip DOROTHEA, kapt. J.J. Prange, Drontheim, gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij Sandberg & Co., cargadoors binnen eerstgenoemde stad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 september. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met een passagier, de 20e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 11 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 september. De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VIER ZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Petersburg en zeilden HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens en DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk, naar Batavia.
De 8e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE GOUDVIS, kapt. J.H. Scholten, van Koningsbergen. De 9e, des morgens, zeilden AURORA, kapt. B.J. Wygers en BRUNSWICK, kapt. W. Geen, naar Vitseroe; DE MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Arbroath; DE JONGE JOHANNIS, kapt. P. Nemzou, DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, DE VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrens, BELLONA, kapt. J.J. Ziepke en CATHARINA ELIZABETH, kapt. F. Wachter, naar de Oost Zee.
De 9e dezer, zeilden DE JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, naar Leith; CLAMOR GEORGE, kapt. J.J. Walter en FANNIE, kapt. F.A. Bonjer, naar Riga; DE LIEFDE, kapt. J. Mortier, naar Hull; CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau, naar de Oost Zee.
De 10e dezer, des morgens, zeilden van Helvoersluis NEPTUNUS, kapt. H. Landberg, naar Portugal; MARIA, kapt. J.K. de Wyk, naar Liverpool.de 10e dezer, des morgens zeilden van Brielle ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Petersburg en DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell, naar de Oost Zee en arriveerde DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van de Meyde, van Lissabon.
De 10e dezer, des middags, zeilde van Maassluis HENDRIKUS, kapt. H.J. Roskamp, naar de Oost Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Volgens brief van Harlingen, van de 27e augustus, was de 22e dito, 3 of 4 mijlen van Ameland, gevonden een sloep, waarop van achter DE WELVAART VAN GRONINGEN en van binnen M.J. Harkema stond (opm: betreft hier een sloep van de kof WELVAART, kapt. M.J. Harkema, reder H. Bolt te Groningen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 september. Het schip SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, de 23e juli van Suriname vertrokken en de 7e dezer te Amsterdam gearriveerd, zou binnen weinige dagen gevolgd worden door het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, alsmede waarschijnlijk vóór ultimo juli door de schepen DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus en DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands. Alle drie mede naar Amsterdam; het schip SOPHIA MARIA, kapt. A. Hulsen, en DE SNELHEID, kapt. J.H. Freybourgh, de 16e augustus insgelijks van Suriname naar Amsterdam vertrekken; het schip JEANNETTE, kapt. H. Pundt, was van daar naar Nickerie verzeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 september. Het schip DE KLEINE LYDIA, kapt. G.H. Heevema (opm: buitenlander), van Embden naar Petersburg, is de 14e augustus bij Thisted of Jutland, gestrand. Het volk is gered, doch het schip zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middelandse Zee, de Levant, enz.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlandse kofschip DE VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer. Adres bij Jan Daniels & Zn. & Arbman.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands schooner kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs & Zn.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuijper. Adres bij Van Olivier & Co.; D’Arnaud & Co; Van den Beij & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Havre en Rouen. De Nederlandse kof DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gust. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Hamburg en Altona. Het schip DE VROUW ENGELINA, kapt. U. Meinders. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Stettin. Het brikschip FREDERICA, kapt. C.F. Witt. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt voor of op 12 september.
Stettin. De Nederlandse smak DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. B.H. Engelsman. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam 10 september. MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra en SARA ANNA CORNELIA, kapt. K. Hofkamp van Archangel; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Praater; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.T. Borst, DE VRIENDSCHAP, kapt. M.M. Pot Jr., SARA JACOBA, kapt. P.J. Carst en JANTINA, kapt. J.K. de Boet, van Petersburg; DE EENDRAGT, kapt. M.J. Zeeman, van Riga; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, GEZINA CATHARINA, kapt. H.K. S…tvoet (opm: smak, kapt. H.R. Stutvoet) en MARIA MAGDALENA, kapt. T.L. Kerkstra, van Koningsbergen; ANNA MARIA, kapt. H. Pieper, van Hamburg; VROUW GEERTJE, kapt. W.J. Pannenborg, DE VROUW HERMANNA, kapt. H.J. Westers en VROUW ANTJE, kapt. H.B. Spelde, van Emden; DE VROUW ALIDA, kapt. R. Roelofs, van Leer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VIER ZUSTERS, kapt. B.G. Oostra, van St. Petersburg met talk, hennip en as; HOPPET, kapt. J.E. Romers, van Stockholm, met teer en pek; BEDALIA, kapt. H.A. Kioloe, van Drammen en BREVIG, kapt. P. Koek, van Brevig, beiden met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendu-Departement. Op de vendutie van donderdag de 16e september, precies te 11 ure, zal voor het pakhuis van M. Veit in de Binnen Nieuwpoortstraat worden geveild, voor rekening van S.W. Hazard, zeker schip genaamd RECOVERY, thans tot een bark veranderd en hernaamd de GOEDE INTENTIE, lang 70 voeten, breed 20 voeten en diep 10 voeten, met deszelfs inventaris, zo als dezelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende.


Datum: 14 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 september. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van Lissabon; ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., van Batavia; FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Riga; DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien en CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, van Pernau; DE JONGE JARIG, kapt. D. Brunger, van Petersburg; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Libau.
De 10e dezer, des avonds, zeilde uit de Maas JOHANNA, kapt. S. Evers, naar Rostock.
De 12e, des morgens, zeilden AMALIA, kapt. S. Sirk, naar Bergen; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuiper en AURORA, kapt. H.G. de Wall, naar ……. ; RICHARD & SARAH, kapt. S. Rust, naar Hull; DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. van Duffelen, naar Hamburg en arriveerde DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Elbing.
De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Bergen en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Kapt. Parlevliet bovengemeld rapporteert, dat hij op de 22e juni, op 35 graden 6 minuten zuiderbreedte en 19 gr. 6 min. lengte oost van Greenwich, heeft gepraaid het schip NEÊRLANDS KONING, kapt. P. Vis, van Soerabaya naar Rotterdam gedestineerd, hetwelk reeds twee en veertig dagen kruisende was op het rif van Aiguilles (opm: Agulhas), hebbende aldaar met hevige stormen geworsteld en veel aan het schip en tuig geleden. De kapitein was voornemens, om met de eerst gunstige gelegenheid in de baai Fals te lopen, ten einde de bekomen schade te herstellen; aan boord was alles wel. Nog rapporteert gemelde kapitein, dat hij de 8e dezer, Bevesier W.N.W. en N.N.O. van zich, gezien heeft een driemastschip, hetwelk de Nederlandse en rode vlag n.° 96 voerde en om de West stevende; ook heeft hij aldaar gepraaid kapt. G. van der Borden, voerende het hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, van Rotterdam naar Lissabon gedestineerd en zijnde alles wel aan boord.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 september. Den 5 dezer van onze rede naar zee gezeild; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Fitzroy, met boomschors, en FREDERICA, kapt. P. van den Kerckhove, met ballast, naar Liverpool.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 september. Den 4 en 5 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild, van Antwerpen: AUGUSTIN (opm: fregat), kapt. J.F. Bunnemeijer, en de JOSEPH (opm: kof), kapt. J.H. Arends, beide met kalk, steen en tras; MERCUUR (opm: brik), kapt. J.F. Smit, met ballast, alle drie naar Suriname.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen, en van onze rede naar zee gezeild de MATHILDE (opm: fregat), kapt. G.A. Klimp, met stukgoederen, naar Batavia.
(opm: nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken die de inleiding zouden vormen tot de Afscheiding door België werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd; in een reactie hierop werden bij K.B. nr. 78 van 28 oktober 1830 de Nederlandse zeebrieven ingetrokken van alle (196) schepen welke ‘in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden’; dat betrof dus ook de vier hierboven genoemde schepen die voorlopig van de maatregel geen weet hadden en hiermee eerst bij terugkeer zouden worden geconfronteerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 september. Van onze rede is naar zee gezeild, van Gent, PHOENIX, kapt. J.P. van Dierendonck, naar Liverpool, met ballast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: den 4 september het sloepschip KAREL JOHAN, kapt. J.C. Kling, met stukgoederen van Gothenburg, naar Amsterdam gedestineerd, alhier door schade binnen.
Den 5 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Den 7 dito het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, en het smakschip HELENA, kapt. H.H. Kramer, beide met hout van Noorwegen.
Den 8 dito het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, en het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werf, beide met hout van Noorwegen; het kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, met stukgoederen van St. Petersburg; het tjalkschip GREVIN VAM MUNSTER (opm: GRÄFIN VON MÜNSTER?), kapt. J.Oldriks, met granen van Dantzig; het kofschip DIVERDINA, kapt. P. Meintz, met stukgoederen van Riga; het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, met hout van Nerva.
Den 9 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, met hout van Noorwegen.
Den 10 dito het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. S. Thodsberg, en het kofschip LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, beide met hout van Noorwegen.
Den 12 dito het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 5 september het barkschip GREV WEDEL JARSBERG, kapt. J. Waxvold; het brikschip BRÖDRENE, kapt. L. Lijneberg; de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; CONCORDIA, kapt. J. Asjes, alle vier met ballast op avontuur; het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen.
Den 6 dito het kofschip ANNEGINA, kapt. J.R. Kuipers; de smakschepen de HOOP, kapt. H.W. Onstwedder; ALIDA, kapt. L. Nieveen, alle drie met ballast op Noorwegen.
Den 8 dito het brikschip AMPHION, kapt. E.P. Horn; het kofschip de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, en het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, alle drie met ballast op avontuur.
Den 10 dito het kofschip HARMONIE, kapt. W. Lange, en het kofschip de ACHT GEBROEDERS, kapt. H. Kramer, met ballast op avontuur.


Datum: 15 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Bahia: Het Nederlands gekoperd schoenerschip HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman; Coopman en De Witt & Lenaertz en De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 14 september. CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, van Archangel; JAN FREERK, kapt. H.H. Kok en CONCORDIA, kapt. B.J. Rus, van Petersburg; MAGDALENA, kapt. H. Maass, van Riga; DE VROUW MARTHA, kapt. H.H. Naatje en GEZINA, kapt. R.L. Roelfsma, van Koningsbergen; ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten; HOOP OP WELVAART, kapt. S.J. van der Meer en VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Dantzig; VROUW PIETERTJE, kapt. R.P. Muys, DE VRIENDSCHAP, kapt. H.T. Leuning en OOSTFRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 27e september 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen:
- een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd DE GOEDE HOOP, gevoerd door kapt. C.J. Prins, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen, 70 duimen, wijd 4 ellen, 45 duimen, hol 2 ellen, 25 duimen, geijkt op 101 tonnen of 53 lasten, groot circa 75 rogge lasten
- een kofschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, lang 23 ellen, 30 duimen, wijd 5 ellen, 5 duimen, hol 2 ellen, 56 duimen, Nederlandse maat.
- een sterk gebouwde korenschuit, genaamd de JONGE JOHAN
en eindelijk een partij scheepsgereedschappen; alles nader bij inventaris en notities vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 16 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken het Nederlands schip DE HOOP, kapt. Simon Koorn.
Adres bij Joh. Ooms E. Zn., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Sedert onze laatste is te Texel uitgezeild Zr.Ms. oorlogs-korvet PROSERPINA, kapt.-luitenant Van Mennen, naar Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. De 14e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool en PIET HEIN, kapt. W. Thurnbull, van Suriname.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerde AURORA, kapt. H.H. Braam, van Dantzig. De 14e, des morgens, zeilden DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, naar Southampton; ITOWA, kapt. G.G. Reimers, naar Reval; DE VROUW GEPBINA, kapt. P.J. de Vries, naar Dantzig; JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyenkind, naar Hull en arriveerde DE VROUW ANNEGIENA, kapt. R.H. Dokman, van Hull.
De 14e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en DE VROUW MARIA, kapt. H. Scholten, naar ……
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruhn, van Batavia; VENILLIA, kapt. J.J. Kortryk, van Liverpool en DE VROUW GEZINA, kapt. B.H. Schipper, van Elbing, als bijlegger naar Antwerpen.
De 15e dezer, des morgens, zeilden DOLPHYN, kapt. J. Vos, naar de Oost Zee.
Kapt. W. Thurnbull, te Helvoetsluis binnen, rapporteert, dat hij de 7e augustus, des morgens ten 8 ure, op 54 gr. 40 min. lengte en 9 gr. 46 min. breedte, gepraaid heeft het schip DE ZEEMEEUW, kapt. Claus, van Amsterdam, hebbende die nacht in een storm de drie bovenmasten verloren. De kapitein had geen assistentie nodig, daar niemand werd gemist en alles wel aan boord was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 4e oktober 1830 (in plaats van de 27e september), des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd DE GOEDE HOOP, gevoerd door kapt. C.J. Prins, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 45 duimen, hol 2 ellen 25 duimen, geijkt op 101 tonnen, groot circa 75 roggelasten; een kofschips-hol, genaamd DE VRIENDSCHAP, lang 23 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 5 duimen, hol 2 ellen 50 duimen Nederlandse maat; een sterk gebouwde korenschuit, genaamd DE JONGE JOHAN en eindelijk een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen; alles nader bij inventaris en notities vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Straat Sunda doorgezeild. 10 september, het schip (opm: fregat) KOOPHANDEL, kapt. J. Keijzer, van Batavia, naar Antwerpen, passagiers: kapitein Kilian en familie, mevrouw Wijnstok en de heer Torrearo.


Datum: 18 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. In een particuliere brief uit Batavia, van de 5e mei, wordt gemeld, dat Diepo Negro daags te voren met ’s lands schip van oorlog DE POLLUX, naar de Molukse eilanden, werwaarts hij verbannen was, is vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 16e, des morgens, zeilde uit de Maas ELISABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen, naar Liverpool; NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, naar de Oost Zee; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar Drammen.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MATHILDA, kapt. L.T. Vischer, van Wolgast en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens rapport van de zeeloodsen was voor de wal met twee loodsen aan boord kapt. J. Admiraal, voerende het schip MARIA, van Batavia, laatst van de Kaap de Goede Hoop, welke rapporteert, dat kapt. B. Vis, voerende het schip NEÊRLANDS KONING, van Soerabaya naar Rotterdam gedestineerd, zijne bekomen schade hersteld had en voornemens was om twee dagen na hem zijn reis van de Kaap voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. G.M. Jansen, voerende het fregatschip JOHANNA CORNELIA, bestemd naar Batavia, was hij in dezer in goede staat kruisende op de hoogte van Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. De schepen ANNA KATARINA, kapt. S.H. Veer en NEÊRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, waren, volgens brief van Batavia van de 6e mei, voor de Japanse reis bevracht; het schip MARIA, kapt. J. Admiraal, zou binnen weinige dagen van Batavia naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Liverpool. Het Nederlandse kofschip JACOBINA EN BARBARA, kapt. KeImpe Zacharias Schut. Adres bij Jan Corver& Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het schoonerschip FORTUNA, kapt. Mads Nijgaard, van Bergen. Adres bij Canne & Balwé.
Bremen. Het schip DE VROUW NETTA, kapt. C. Sanderfeldt. Adres bij Blikman & Co.
Bremen. Het everschip ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper Clzn. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt voor of op 16 sept.
Riga. Het Nederlands schoener kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. Klaas Hofkamp Tzn. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 17 september. SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff en PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Suriname; MARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghoudt, van Petersburg; VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker en AMPHRITRITE, kapt. H.B. Lut, van Koningsbergen; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyen, DE ZES GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterberg, DE JONGE TRIJNTJE, kapt. M. Wiebes, GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, MARGARETHA GEZINA, kapt. J.J. Wever en JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Dantzig; VROUW MAAYKE, kapt. E.J. Visser, van Elbing; WILLEM DE EERSTE, kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Volgens berichten uit Konstantinopel van de 10e augustus l.l., zag men aldaar elk ogenblik de aankomst tegemoet van de Nederlandse schepen BRISEÏS en DE SNELHEID, onlangs van Smirna derwaarts gezeild, alsmede het schip DE JONGE MARIA van Odessa vertrokken. Men meldt wijders dat voor het laatstgenoemde vaartuig bereids een firman of verlof tot wederuitklaring en verzeiling was verkregen, hoewel het te Konstantinopel nog niet was aangekomen; welk voorrecht men tot dus verre nog nimmer had kunnen verkrijgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Uit Alexandrie wordt onder dagtekening van de 12e juli l.l. gemeld, dat de Nederlandse koopvaart op dat gewest bijna geheel werkeloos is en dat men de vrees koestert, dat de tegenwoordige toestand van het land vooreerst geen verbetering in onze vaart en handel zal te weeg brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 september. Te Bergen in Noorwegen zijn in het jaar 1829 aangekomen 77 schepen onder Nederlandse vlag, waaronder 41 onmiddellijk uit onze havens vertrokken. Van de aangekomen schepen zijn 52 in hetzelfde tijdvak naar de Nederlandse en de overige naar vreemde havens vertrokken. Drie Nederlandse schepen zijn te Drontheim en even zoveel te Christiaansand gearriveerd, waarvan 4 naar Nederland zijn teruggekeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, en de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  AN - Antwerpsch Nieuwsblad

Antwerpen. Heden namiddag is van de werf Kattendyk te water gelaeten het drymast-schip Vandewerve (opm: fregat VAN DE WERVE) van 650 ton, gebouwd door de heer Van den Bussche, voor rekening van de Heeren J. Donnet en Comp.


Datum: 20 september 1830


Krant:
 JDA - Journal d'Anvers

Verleden zaterdag (opm: 18 september) werd aan de Kattendijk tewatergelaten het fraaie schip VANDEWERVE (opm: fregat VAN DE WERVE). Zijne Koninklijke Hoogheid Frederik en Zijne Excellentie de gouverneur hebben de maritieme plechtigheid bijgewoond. Het is de prins die de kabel heeft doorgesneden. Z.K.H. begaf zich vervolgens naar de ORTELIUS (opm: dit fregat was op 8 julli van dezelfde werf tewatergelaten) in het Tweede Dok, waar hij verwelkomd werd onder geroep van “Leve de prins”.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke, aangekomen te Antwerpen uit Londen met ijzer, koffie en wijn.


Datum: 21 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip DRIE MARIA’S, kapt. Jacob Glazener; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Suriname, mede voor passagiers, het brigantijns schip GUIANA, kapt. Fransz Popken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Het galjas FREDEN, kapt. E.O. Almgrén, de 14e dezer van Amsterdam naar Brahéstadt vertrokken, is die zelfde dag op de hoogte van Burgerdam overzeild geworden door het schip FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, mede die dag van Amsterdam teruggekomen om te repareren en het laatste met enige schade aan het ijzer- en touwwerk, zijnde ook de naden van de berghouten ontzet en de mik der boegspriet gebroken, te Muiden binnengelopen, doch heeft, na een en ander hersteld te hebben, dadelijk de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 september. De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA, kapt. J. Admiraal, van Batavia en zeilde ANTHONY, kapt. A. Schaap, naar Padang. De 18e, des namiddags arriveerde DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. C. Jardersheld, van Dantzig.
De 19e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE VROUW GEERTINA, kapt. R.J. Bossinga, van Dantzig.
Door het schip MARIA, kapt. Jacob Admiraal, op de 16e dezer van Batavia te Helvoetsluis binnengekomen, is gepraaid: de 15e dezer, in het Kanaal, op de hoogte van Bevesier, een Nederlands schip met de Rotterdamse vlag n.° 83, zijnde het schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Soerabaija met koffij en suiker, en VENUS, kapt. Peter Christoph Steinvoren, van Memel met hout en rogge.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. Voor Antwerpen bestemd is op onze rede gekomen de LOUISA AUGUSTA (opm: brik), kapt. J.C. Jansen, van Batavia, met koffij en suiker.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. Heden is van hier naar Samarang vertrokken de brik JINHIEN, thans hernoemd TJIENHONG, kapt. Khouw Tekon (opm: zie JC 170730)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 september. Heden arriveerde alhier het schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, met Zr.Ms. troepen, de 3e juni vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkopen een schuiteschip, lang 19½ ellen, hol en wijd naar rato, met een beste nieuwe mast en wicht, twee beste nieuwe ankers, en wat daar verder toebehorend is, laatst door Wopke en Meinte S. van der Wal bevaren; liggende te Terhorne, en waarvan nader inlichting te bekomen is bij Rinse D. Kuiper, mr. timmerman te Akkrum. Brieven franco.

Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province

Antwerpen. Verleden zaterdag werd aan de Kattendijk tewatergelaten het fraai schip VANDEWERVE (opm: fregat VAN DE WERVE). Zijne Koninklijke Hoogheid Frederik en Zijne Excellentie de gouverneur hebben de maritieme plechtigheid bijgewoond. Het is de prins die de kabel heeft doorgesneden. Z.K.H. begaf zich vervolgens naar de ORTELIUS in het Tweede Dok, waar hij verwelkomd werd onder geroep van Leve de Prins.


Datum: 22 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Suriname: het gekoperd tweedeks fregatschip DE KOLONIST, kapt. Dirk Spreeuw. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 21 september. HENRIËTTE, kapt. J.G. Schneebeecke, van Suriname; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder en ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Dantzig; ALBERDINA, kapt. P.E. Mooy, van Koningsbergen; JONGE HENDRIK, kapt. W. Atona, van Memel; MARCO BOZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia; MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.H. Trip, van Suriname; RUSSIAN, kapt. S. Rijder, van Alexandrie; GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder en LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Petersburg; VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsma, van Koningsbergen.


Datum: 23 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Pieter IJsbrands Jobs.
Naar Batavia, het nieuwe gekoperde Nederlandse fregatschip DE JONGE JAN, kapt. Jan Jansen Bonn, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in het laatst van september of het begin van oktober te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Zr.Ms. oorlogskorvet NEHALENNIA, kapt.-luitenant J.C. Ryk, de 9e juni van Batavia naar de Nederlanden vertrokken, aan boord hebbende Zijne Excellentie de luitenant-generaal De Kok en familie, is de 14e juli op de Kaapse rif in goede staat gepraaid door kapt.-luitenant J.C. Koopmans, commanderende Zr.Ms. oorlogskorvet DE KOMEET, van Batavia te Vlissingen binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 september. De 20e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANNETTE, kapt. C.F. Maas, van Pernau. de 21e, des morgens, zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Bakker, naar Drammen.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ANTINA, kapt. J. Bouwman, van Petersburg; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon. De 21e, des morgens, zeilden DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar Dramme; HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Benesen; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, naar ….. .
De 21e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, naar …. en des middags DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 21e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar de Oost Zee.
Ter rede van Vlissingen is gearriveerd Zr.Ms. korvet PROSERPINA, kap.-luitenant J.C. Koopman, van Mauritius.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Kapt. J.G. Adriaan heeft op de hoogte van Lézard in goede staat gepraaid het schip JEREMIAS, kapt. L. Sybes, van Marseille naar Antwerpen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 september. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van de rede alhier naar zee gezeild de FELICITAS (opm: bark), kapt. G. Mulder, naar Triëst, met aardappelen.
Voor Antwerpen bestemd, is alhier op onze rede gekomen de FREDERIK, kapt. J. Woller (zijnde kapt. Brand onlangs overleden), van Batavia, met rijst en koffie.
(opm: kapitein Woller was waarschijnlijk de opper-stuurman geweest; het fregat FRÉDÉRIQUE werd na lossing opgelegd, zie AH 260930)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 21 september. Heden arriveerde alhier het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, met vijf passagiers en 135 man koloniale matrozen, de 28e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 25 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luitenant F. Jonker.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Gruber, van Petersburg; DE EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, van Koningsbergen.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Libau; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Liverpool en ZEEMEEUW, kapt. D. de Haas, van Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het schip CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, de 17e dezer van Amsterdam naar Marseille vertrokken en de 19e dito ter rede van Texel gekomen, heeft met het onder zeil gaan een schuit voor de boeg gekregen, waardoor het plechtanker gebroken is; in het Nieuwe Diep binnengelopen zijnde, was hij de 21e dito, , na de geleden schade hersteld te hebben, weer gereed om de reis te hervatten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Kapt. C. van der Drift, van Amsterdam de 3e dezer te Lissabon gekomen, heeft op 42 gr. 16 min. noorderbr. en 10 gr. 4 min. westerlengte gepraaid het schip DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, van Amsterdam naar Marseille en Alexandrië in Egypte, in welks nabijheid zich bevond het schip AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Amsterdam naar Marseille.
Het schip DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, van Riga naar Amsterdam, is de 10e dezer te Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Kapt. H.F. Geslien, in 8 dagen van Petersburg te Lübeck aangekomen, heeft in de avond van de 10e dezer, op de hoogte van Dagerort, onder een menigte van aldaar kruisende schepen, gezien het Engels stoomschip SUPERB, kapt. H. Whittingham en op de middag van de 12e dito, onder Hauborg, het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz, beiden van Lübeck naar Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandsche koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE DAGERAAD, kapt. Reltje Cornelisz. Stada, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip FORTUNA, kapt. W.O. Wilters. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip EBELIA, kapt. A.W. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlandse kofschip VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Bruding. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 24 september. NICOLAAS WITZEN, kapt. L. Wildschut en DE HARMONIE, kapt. F. Lange, van Suriname; JONGE JOANNA, kapt. O.H. Arends, van Londen; DEBORA, kapt. H. Gerlofs, JOHANNES, kapt. K.H. Nagel, DE WELDAAD, kapt. B.E. Boll en HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, van Petersburg; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, ALFINA, kapt. S.B. Kuiper, JETYKE HELLEGINA, kapt. G.E. Broekema en VROUW ALIDA, kapt. A.A. Botman, van Koningsbergen; DE VROUW GRIETJE, kapt. H.U. Goldhamer, van Norden; MERCURIUS, kapt. J. van Duin en FENNA, kapt. A.K. de Weerd, van Petersburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, van Koningsbergen; DE HARMONIE, kapt. A. Middents, van Memel; AURORA, kapt. J.M. Wilcken, van Dantzig; DE HOOP, kapt. T. Wilters, van Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DELIA, kapt. A.P. Ekkel, van Kiel met zaad en AURORA, kapt. H. Cajander, van Stockholm met pek en teer. Door een visser zijn hier aangebracht de kapitein en 8 man van een voor Schouwen vergaan Amerikaans schip.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 september. Heden vertrok van hier de bark de GOEDE INTENTIE, kapt. R.J. Theedens, met twee passagiers naar Samarang (opm: zie JC 110930)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het schip der Nederlandsche Handel Maatschappij, de KONINGIN DER NEDERLANDEN, heeft deszelfs reize van Lima, na Buenos Ayres te hebben aangedaan, gelukkig volbracht en een lading aangevoerd die, bij derzelver grote waarde en uit hoofde van de staatkundige onlusten over bijna het gehele vasteland van Zuid-Amerika, enige ongerustheid verwekte. Deze omstandigheid vergoedt enigermate het verlies, door de Maatschappij geleden op de door hare agenten te Lima en te Valparaiseo tot nadelige koersen afgezondene speciën. Het voormelde brikschip had echter op deszelfs langdurige en moeilijke tocht zo veel geleden, dat de directie heeft moeten besluiten zich van hetzelve te ontdoen, liever dan tot een kostbare vertimmering over te gaan.
Het vroegtijdig invallen van de jongste zo gestrenge winter heeft de expeditie der Maatschappij in het verlopen jaar onverwacht doen staken en haar verplicht aanzienlijke en ter afzending gereed liggende partijen goederen in haar pakhuizen over te houden. Een bijkomstige omstandigheid is hierin gelegen, dat de directie heeft vermeend te moeten gebruik maken van een aangeboden gelegenheid om door haar Factorij te Batavia vrij aanzienlijke stortingen te doen bewerkstellingen, waarvoor de Maatschappij alhier betaling ontving, waardoor de verliezen, op de retouren van Java geleden, aanmerkelijk zijn verminderd, doch tevens aan de directie de plicht werd opgelegd om zich te wachten van aan de Factorij meerdere schepen toe te zenden, dan deze laatste, zonder zich in hare geldelijke omloop belemmerd te zien, gevoeglijk zoude kunnen beladen.
Uithoofde van deze omstandigheid zijn dan ook de bevrachtingen der Maatschappij, die zich in het jaar 1828 tot 54 bodems, metende 13.500 lasten, hebben uitgestrekt, in het jaar 1829 niet hoger dan tot een getal van 45 schepen, metende ruim 10.000 lasten geklommen. Onder dit laatste getal bevonden zich 38 schepen, metende 8.700 lasten, op Nederlandse werven gebouwd.
En bevrachting voor twee achtereenvolgende reizen naar de Oost-Indiën en terug is door de Maatschappij gedurende het jaar 1829 aan 26 bodems, metende 7.600 lasten, toegezegd, en men kan derhalve thans onze Oost-Indische handelsvloot beschouwen als gebracht op een voet, beide, ons vaderland en de schone koloniën, wier gemeenschap zij bestemd is te onderhouden, volkomen waardig.
De door de Maatschappij uitgevoerde goederen, die in 1828 een waarde van NLG 4.200.000 bedroegen, zijn in het jaar 1829 de som van NLG 3.900.000 niet te boven gegaan.
(opm: citaat uit het verslag over 1829 van de Nederlandsche Handel-Maatschappij).


Datum: 26 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Antwerpen 27 september.
FREDERICK, kapt. J. Woller, 4662 zakken rijst, 1103 balen koffie, Gebr. Boijes, 2000 balen koffie aan diversen; 456 blokken tin J.L. Lemmé en C.
(opm: na de afscheiding door België werd aan de FRÉDÉRIQUE, tezamen met 195 andere Zuid-Nederlandse schepen, bij K.B. op 28 oktober 1830 het Nederlands paspoort ontnomen; het fregat, bouwjaar < 1815, bleef in Antwerpen onder Belgische vlag in afwachting van betere economische omstandigheden tot 1837 opgelegd, toen het alsnog werd gesloopt)


Datum: 27 september 1830


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 19 september de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met hout van Riga; JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, ledig van Amsterdam; het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong, met hout van Noorwegen.
Den 21 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen; het kofschip LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, met hout van Memel.
Den 22 dito het brikschip LOUISE, kapt. P.H. Pedersen; het kofschip VENSKABET, kapt. O. Holst, en het pleitschip CHRISTIAANZAND, kapt. L.O. Steut (opm: vermoedelijk Stuit) alle drie met hout van Noorwegen.
Den 24 dito het everschip ANNA CATHARINA, kapt. W. Pieper, met stukgoederen van Amsterdam naar Bremen, als bijlegger hier binnen.
Uitgezeild: Den 19 september het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter naar Londen; het sloepschip CAREL JOHAN, kapt. J.C. Kring, met stukgoederen naar
Amsterdam; het schoenerschip MARIA, kapt. D. Hindersohn, met kaas naar Newcastle.
Den 21 dito het brikschip CHARLOTTE, kapt. N. Wringstad; de kofschepen JAN FREERK, kapt. G. Smit; JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, met ballast op avontuur; het everschip GREVIN VAN MUNSTER, kapt. J. Oldriks, met pannen naar de Eider.
Den 23 dito het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, met ballast naar de Oostzee.


Datum: 28 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 september. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, van Koningsbergen.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Drontheim. De 27e, des morgens, zeilden JACOBUS, kapt. S.W. de Vries, naar de Oost Zee; DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker, naar Leith en arriveerden NEÉRLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Liverpool; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. H.J. de Boer, van Hapsal.
De 27e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Faro; DE VROUW JANTINA, kapt. G.. Jonkhoff, naar Bristol; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Villenova; DE HOOP, kapt. D. Guyt en DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool; DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, naar Malaga; MINERVA, kapt. J.G. Tiegs en DE VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klatter, naar de Oost Zee; FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes; DE JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel, naar Bilbao en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, naar ……… ; DOROTHEA, kapt. S.J. Prange.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 september. Het schip MERCUUR, kapt. J.G. Visser (opm: kof, kapt. J. Geerlofs Visser), met balken van Riga naar Rotterdam, is, volgens brief van Riga van de 13e dezer, op het eiland Oesel verongelukt (opm: zie ook RC 121030).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, van Petersburg naar Amsterdam, is de 11e dezer te Landskroon (opm: Landskrona) binnengelopen; het schip was geheel dicht bevonden, doch zou niettemin gekield en tot dat einde de lading gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN, tussen de steden Rotterdam en Brielle, zal met 1 oktober aanstaande beginnen te varen op de uren, zo als bij de biljetten is bepaald, te weten:
Van Rotterdam naar Brielle: │ Van Brielle naar Rotterdam:
Zaterdags, des morgens ten 8½ ure. │ Zaterdags, des namiddags ten 3 ure.
Zondags, des morgens ten 8½ ure en des mid- │ Zondags, des namiddags ten 1 ure.
dags 3½ ure. │
Maandags, dinsdags en woensdags, des namid- │ Maandags, dinsdags en woensdags,
dags 3½ ure. │ des morgens ten 6½ ure.
│ Donderdags, des morgens ten 8 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. de stoomboot KONING DER NEDERLANDEN, tussen de steden Rotterdam en Dordrecht, zal met 1 oktober aanstaande beginnen te varen op de uren, zoals bij de biljetten is bepaald, te weten:
Van Dordrecht naar Rotterdam, │ Van Rotterdam naar Dordrecht,
Des morgens ten 6 en namiddags ten half 1 ure. │ des morgens ten 9 en des namiddags
│ ten 4 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip HARMONIA, kapt. G.E. Boer, van Liverpool met zout.


Datum: 29 september 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 28 september. WILHELMINA, J.M. Klint, van Suriname; BRIGITHE CHRISTINE, kapt. L. Jensen, van Port à Port; DE VREDE, kapt. C. Meijer, JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten en CARTOR EN POLLUX, van Petersburg; DE GOEDE GEZELSCHAP, kapt. H.J. Langherichs, PROVIDENTIA, kapt. T. Dillwitz, VENUS, kapt. B. Ellingsen en GEZINA, kapt. M.N. Huizing, van Riga; ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Memer, ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock, VIER GEBROEDERS, kapt. A.A. Douwes en VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Carst, van Koningsbergen; NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, van Dantzig; ANNA REBECCA, kapt. B. Molenaar; WILHELMUS EN JEANNE, kapt. R. Anker.


Datum: 30 september 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Valéry-sur-Somme en Fécamp, het Nederlands bomschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip DE HERSTELLING, kapt. A. Duijndam.
Adres bij Johˢ, Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk den Haas, om de 15e oktober te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. Hilbrand Harms Pot.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 september. De 28e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE CAROLINA, kapt. H. Zeplien, HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp en MARIA LOUISA, kapt. P. Jörck, naar de Oost Zee; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, naar St. Ubes.
De 28e dezer, des morgens, zijn van Maassluis vertrokken DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop naar Londen.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA ADRIANA, kapt. L. Hus, van Suriname. De 29e, des morgens, zeilden JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, naar Brest; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Liverpool en JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Marseille en arriveerde SOPHIA CHARLOTTA, kapt. J.F. Pertiet, van Pernau en LICHT,
kapt. J. Anderson, van Archangel.
De 29e dezer, des morgens, zeilden van Brielle CONCORDIA, kapt. E.K. de Wilde, naar Bordeaux; DE JONGE BEREND, kapt. R. van Wyk, naar Liverpool; DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, naar Bilbao en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar …… .

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Het schip JEANNETTE, kapt. F.P. Hoedt, van Antwerpen naar Batavia, is te New York binnengelopen en heeft sedert de reis voortgezet, doch is de 27e augustus lek uit zee aldaar gekomen.


Datum: 01 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 oktober. De 29e, des namiddags zeilde B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, naar Liverpool en arriveerde REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, van Liverpool.
De 30e passato, des morgens, arriveerde in de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. R.R. Berg, van Bergen.
De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Dramme; CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, van Windau.
De 30e passato, des namiddags, arriveerden in de Maas CLOTILDA, kapt. H.J. Polter, van Drontheim; RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke, naar Elseneur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 september. Het schip NOORD-HOLLAND, kapt. S.J. Rotgans, van Dantzig te Amsterdam gearriveerd, heeft wegens storm voor het gat van Terschelling een anker en touw verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het schip WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Amsterdam, naar ….. , is de 24e dezer, 7 mijlen ten N.O. van Portland, gepraaid door kapt. H. Koops, van Liverpool in Texel binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE HARMONIE, kapt. Fredrik Lange. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE ZEEMEEUW, kapt. Thomas Coenraad Claus, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bilbao. Het Nederlands kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. Bartelt J. Wygers. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 5 oktober.
Bordeaux. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Cadix en Gibraltar. Het Nederlandse kofschip DE VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer. Adres bij Jan Daniels & Zn. & Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijst. Amsterdam, 30 september. KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Petersburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen zal aldaar op woensdag den 6 oktober 1830, des middags ten 12 uur precies, publiek presenteren te verkopen in de herberg Benthem: pl.m. 7 lasten meer en min beschadigd lijnzaad, en een partijtje beschadigde hennip, uit het Franse brikschip LE MENTOR, kapt. A. Bonjan. Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens & Zonen, ten voormelden stede.


Datum: 02 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 1 oktober. DRIE GEBROEDERS, kapt. B.W. Donema, van Wismar; EMANUEL, kapt. A. Olsen, van Drammen; WILLEM DE EERSTE, kapt. H.C. Kool, van Hamburg; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel en DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Koningsbergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NEERLANDS TROUW, kapt. J. de Groot, van Liverpool met zout, en VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Bergen met stokvis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 oktober. Het schip HENRIETTE, kapt. L. Ketelboer, van Stettin met buskruit en granen gekomen, ligt aan de (opm: onleesbaar). De lading, welke naar de Rijn bestemd is, schijnt aldaar te moeten worden overgescheept.

Krant:
  AN - Antwerpsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden ten 4 ueren namiddag is op het Stoketsel van stapel geloopen, den drymaster PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, van 1250 ton, voor rekening van den heer Sinave van Brugge, en gebouwd door den scheepsbouwer Carpentier (opm: Louis Lecarpentier).


Datum: 04 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden:
Berbice. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE WELVAART, kapt. Casparus Koert, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Lissabon. Het Nederlands kofschip NOORD-HOLLAND, kapt. Siets Jansz. Rotgans. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE WELDAAD, kapt. B.E. Boll. Adres bij Jan Corver en Comp.


Datum: 05 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 oktober. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENRIETTE, kapt. D.L. Ketelboter, van Dantzig.
De 3e, des morgens, zeilden INDUSTRIE, kapt. J Stibolt en OCEANET, kapt. C. Stibolt, naar Dramme; DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter en DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, naar Liverpool en JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Marseille.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Brielle ST. ANTONIE, kapt. H.C. Jongbloed en EMANUEL, kapt. J.J.H. Studeman, van Libau; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, van Drontheim; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Dantzig; DE JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Bergen. De 2e, des morgens, zeilden RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke, naar Elseneur; CHRISTINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering en HARMONIE, kapt. P. Permien, naar de Oost Zee en FORTUNA, kapt. J.J. Coldess, naar Wismar; des namiddags arriveerden COURIER, kapt. P. de Best, van Hull; de 3e, des morgens, EEMSTROOM, kapt. B.F. Meeske, naar …….. .
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DIDO, kapt. P.H.N. Davids, van Pernau. De 4e, des morgens, zeilde AURORA, kapt. C. Calande, naar Bergen en arriveerden MARIA, kapt. E. Reints, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Uittreksel van Lloyds List van 1 oktober. DE GOEDE HOOP, kapt. Dyk, die de 9e augustus van Antwerpen naar Sandwich gezeild was, is de 28e september te Ramsgate binnengelopen met verlies van een anker en kabel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Het Amerikaans schip, bevorens gemeld als voor Schouwen verongelukt, is genaamd THE HOPE, kapt. P. Tyson of Long, van Baltimore naar Rotterdam; zijnde sedert weer af en te Brouwershaven binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Kapt. T. Wybes, voerende het schip DE JONGE PIETER JACOBUS, van Amsterdam naar Koningsbergen, meldt van Elseneur van de 24e september, dat hij de vorige nacht aldaar was aangekomen; hebbende door aanhoudend slecht weder enige schade aan de zeilen, tuigage en toppardoens bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Kapt. L.F. Holst, de 1e dezer gemeld, rapporteert, de 26e september,
op 54º43’ NB en 04º00’ OL, N.O. van Greenwich, in de Noord Zee gezien te hebben een brik, voerende de Engelse vlag, genaamd PARKER, van Sunderland, overzijde geslagen en verlaten door de equipage, voor het overige alles in goede staat en de vlag op de gaffel half daarop; men heeft het schip niet kunnen naderen door de holle zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Kapt. J.K. de Jong heeft de 30e augustus ll., op 24º43’ NB en 54º48’ WL van Greenwich, gepraaid het Nederlands schoenerschip JEANNETTE, kapt. H. Pundt, gedestineerd naar Amsterdam; alsmede nog de 11e september, op 27º46’ NB en 52º47’ WL, kapt. W.B. Bakker, DE BEURS VAN AMSTERDAM, naar Amsterdam gedestineerd; aan beider boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 4 oktober. DE SNELHEID, kapt. J.H. Freybourg, van Suriname; DE JONGE JETSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Petersburg; MARIA, kapt. A. Hulsen, CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en NOORDHOLLAND, kapt. H. R Ruijl, van Suriname.


Datum: 06 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 oktober. CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Memel; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Otterndorff; DE VROUW HEMPCKE, kapt. W. Wilters, van Neuhaus; MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. Groot en AURORA, kapt. J. Hagen, van Hamburg; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen; ELISABETH, kapt. L.B. de Haan, van Londen; DE KINDERDIJK, kapt. C. van der Linden, van Archangel; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, van Koningsbergen.


Datum: 07 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. De 4e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANTHONIA, kapt. T. Bradhering, van Archangel.
De 5e dezer, des namiddags, vertrok uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop en arriveerde CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Graff, van Bergen en de JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, van Leith.
Te Antwerpen is gearriveerd Zr.Ms. korvet COMEET, kapt. Coopman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoonerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel & Holtzapffel.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARIA, kapt. Arend Hulsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman. Sluit 15 november.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 3 oktober. Sedert den 28 dezer, van de rede dezer stad naar zee gezeild:
De TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Lifsnijder, en de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, beide van Oostende naar Londen gedestineerd, met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ANNA, kapt. J. Peddersen, van Bergen met stokvis en traan, en CASSANDER, kapt. W. Briston, van Bristol en Newport met ijzer en blik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: In naam des Konings. Verkoop bij executie ter rolle der gerechtelijke onteigeningen bij de rechtbank van eerste instantie, zitting houdende te Dordrecht, van een tjalkschip, genaamd de JONGE PIETER, lang binnen stevens 18 ellen 70 duimen, wijd binnen de wegering 3 ellen 67 duimen en hol in het ruim 1 el 99 duimen, aangeslagen in het lastgeld voor 61 tonnen, en zulks met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, en verdere toebehoren, breder omschreven bij inventaris en na te melden memorie van lasten. Liggende het vaartuig en de daarbij behorende goederen gearresteerd te Dordrecht, in de Knolhaven en geschiedende de gerechtelijke verkoop van een en ander ten verzoeke van Robert Shaw, koopman, wonende te Kingslynn, graafschap Norfolk, koninkrijk Engeland, hebbende domicilie gekozen ten kantore van Mr. Jacob Evera, zijnde te Dordrecht, in de Wijnstraat, B nr. 13, en tot procureur de ondergetekende Servaas Hendrik Lotsij, wonende insgelijks te Dordrecht. Uit krachte van een vonnis bij default gegeven door de rechtbank boven gemeld, en houdende admissie om tot deze verkoop te procederen, ter executie van een vonnis, mede bij default, gegeven door de rechtbank van koophandel te Dordrecht tegen Jan Addeson, schipper, en tevens eigenaar van het te verkopene, wonende thans te Dordrecht in de Kolfstraat, C 1590, waarbij hij is gecondemneerd om aan de eiser nu executant te betalen, een som van zeven honderd een en vijftig gulden zestien cents (opm: NLG 751,16), voor op bodemarij verstrekte gelden, met intrest en kosten; en tot gevolge van het wijders gelegd executoriaal arrest nevens de verdere nodige akten, volgens de wet.
En heeft de executant het te verkopen, bij een ter griffie van de rechtbank gedeponeerde memorie van lasten, op den prijs gesteld van een honderd gulden, terwijl de verdere opbiedingen door, en volgens ordonnantie van de heer rechter commissaris, zullen worden aangenomen op maandag 11, 18 en 25 oktober 1830, voormiddags om 11 uur, in de zaal der terechtzittingen van de rechtbank eerstgemeld. Alle welke genoemde vonnissen en akten naar vereiste zijn geregistreerd.
Ter bezichtiging van het te verkopene kan men zich dagelijks adresseren aan de bewaarder, zijnde voornoemde Jan Addeson.
S.H. Lotsij, procureur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 3 oktober. Sedert den 28 dezer, van de rede dezer stad naar zee gezeild:
De TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Leefsnijder (opm: tjalk, kapt. J. Lifsneyder), en de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, beide van Oostende naar Londen gedestineerd, met boomschors.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
De 6e oktober: schoener KASSOER, kapt. Timbang, van Indramaijoe de 2e oktober.
De 7e oktober: schip FATAL BARIE, kapt. J. Gebbart, van Samarang de 17e september.; bark RADJA WALIEA, kapt. J.B. Berest, met twee passagiers van Muntok de 26e september, en de brik JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit, van Samarang de 3e oktober.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 6e oktober: schoener DIANA, kapt. H.J. Poortenaar, naar de Molukkos.
De 7e oktober: brik INDRAMAIJOE, kapt. Lim Oetjan, naar Indramaijoe, en de brik PASSEKAN, kapt. Oeij Tiet, met een passagier naar Pekalongang.
De 8e oktober: stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Davidson, naar Samarang, schip MARQUIS OF HASTING kapt. G. Ingram, naar Cheribon, schip BUITENZORG, kapt. J.C. Ross, naar Indramaijoe, en brik HARRIET, kapt. W.H. Nash, met Zr.Ms. troepen naar Soerabaija.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepen ABEL TASMAN, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, ANNA AUGUSTINA, BOEROENG, OEMAR OSMAN, SOPHIA, MERCURY, PAKALONGAN en FATAL BARIE; brikken FOENGSIE, de TWEE GEBROEDERS, BIANHONG, MERKUS, TAN GOAN ING, A.B.C., JONGE ELIZABETH, CLEMENTINA, FATAHILWAKAP, schoeners NORNA, TRENGANOE, FATHOOL MOBIEN, NGEKOWARNO, en KASSOOR, bark RADJA WALIEA en drie buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriverde schepen:
Geen
Van Samarang vertrokken schepen:
De 29e september: brik A.B.C., kapt. M.J. Kuijt, met twee passagiers naar Batavia.
De 1e oktober: schip l’ESPERANCE, kapt. J. Worthington, naar Rembang, schoener DOLPHIJN, kapt. G. Martherus, met een passagier naar Soerabaija, stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Davidson, met een passagier en Zr.Ms. troepen naar Batavia, en een buitenlands schip.
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
De 28e september: brik JOHANNA MARIA, kapt. R. Touwer, van Ternate de 7e september.
De 29e september: brik ALLEN, kapt. A. Riggs, van Batavia de 11e september
De 30e september: Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.15, d.d. luit. P. van Epen, van een kruistocht om de oost.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 28e september: schoener SOERABAIJA, kapt. Tajoedien, naar Pontianak, Zr.Ms. transportboot No.4, 2e stuurman J. van Soelen, koersstellende om de west.
De 30e september: Zr.Ms. schoener POLLUX, luit.t.zee 1e klasse G.E. Pool, koerstellende om de west, en de brik ONDERNEMER, kapt. J. Bowie, naar Patjitan.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten de LEIJE en ZWALUW, Zr.Ms. brik SIRWA, Zr.Ms. schoeners ZEPHIJR, SIREEN en JANUS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.15, en de koopvaardijschepen SUMANAP, JESSY, IDA ALIJDA, brikken DE HOOP, MARGARETHA ENGELTINA, JOHANNA MARIA en ALLEN, en de barken NODAMOLIOSOOR, FATALKAIR en SHEVA.

Krant:
 JCA - Journal du Commerce d'Anvers (voormalige JCPB)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief van Rio Grande van 18 juli is het schip LEONIDAS (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. J. Stent, vanuit Antwerpen te Rio Grande aangekomen en reeds op de terugweg naar de eerste haven, hebbende reeds een gedeelte van de lading en de gehele ballast aanboord, den 16 van die maand in de haven gestrand als gevolg van een hevige storm en de aanvaring van een schoener. Het roer was gebroken, er waren verscheidene andere schades en er stonden enige voeten water in het ruim; door zwaar te pompen en met de hulp van derden slaagde men erin het schip weer vlot te krijgen, maar omdat er geen geschikte plaats is om de noodzakelijke reparaties te verrichten zal het blijkbaar worden afgekeurd. De zich aanboord bevindende lading heeft niet geleden.
Het schip JONGE AUGUST (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. D.A. Durand, heeft ernstige averij opgelopen, en het schip JONGE NICOLAAS (opm: kof, thuishaven Gent), kapt. Haye Peters, heeft zijn boegspriet verloren (opm: zie RC 271130).


Datum: 08 oktober 1830


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. R.E. Dik, van Antwerpen naar Sandwich, den 10 sep-tember uit Vlissingen vertrokken, is den 28 dito met verlies van anker en touwen te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een voor twee jaren geheel nieuw uitgehaald kofschip, lang 13 el en ruim 6 palm, wijd 3 el en ruim 9 palm, hol naar advenant, met zeil en treil, haken en bomen, en wat verder tot een compleet vaartuig behoort. De gegadigden vervoegen zich in persoon of met vrachtvrije brieven ten kantore van Mr. B. Haga te Sneek.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas

Aankondiging. Onder belading naar Batavia de nationale brik (opm: nu dus Belgische vlag) ORENCE, 121 tonnen, kapt. Cornelissen, rederij Van Getruyen (opm: M. van Geertruyen), vertrek tegen 15 november. (opm: vertrokken 1 december, zie JC 280431)


Datum: 09 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname, mede voor passagiers, het fregatschip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull.
Idem, mede voor passagiers, het brikschip MARIA ADRIANA, kapt. Leendert Hus.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 oktober. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.F. Doornbos, DE VROUW JELTINA, kapt. P.J. Bakker, van Bergen.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE HOOP, kapt. C. van der Plas, van Bergen.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis POMMERANIA, kapt. D. Reines, van Wolgast; CHARLES IDA BELLEBRAE, kapt. E. Stokkeby, van Libau; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Archangel; REMINA, kapt. J.G. Boon, van Bergen.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MAGDALENA, kapt. N.C. Stelswig, van
Koppenhagen en DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, van
Hamelsfield.
De 7e dezer, na posttijd, arriveerde te Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van de Noord Zee.
Zr. Ms. Korvet AMPHITRITE, kapt. L. Machielsen, is uit ’s Rijks dok naar de rede van Vlissingen gehaald.
Te Antwerpen is gearriveerd de stoomboot DE SCHELDE, kapt. Tones, van Vlissingen.
Door de Loodsboot Nr. 5 zijn de 29e september bij Dungeness gepraaid de volgende schepen: DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, van Hamburg naar Bayonne en DE JONGE JACOBA, kapt. De Groot, liggende onder Dungeness.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 8 oktober. ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Genua; MERCURIUS, kapt. W. Arkema; JANTINA, kapt. G.G. Smit; ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, van Memel; HELENA, kapt. J.C. de Vries, van Hamburg; GRIETJE, kapt. J.J. Ternsma; DEBORA, kapt. B.J. Reiners, van Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen met hout; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, van Drontheim met stokvis en koper; ANTONIA, kapt. T. Bradherring van Archangel met teer, pik, hennip en matten; de HOOP, kapt. C. van der Plas en de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, beide van Bergen met stokvis; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Grooth en de VROUW JELTINA, kapt. P.J. Bakker, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie op vrijdag de 15e oktober 1830 voor het negotiehuis van F. Paine, Buiten Nieuwpoortstraat, van koper, ijzer en houtwerken, waaronder een kaapstander, zeilen, ankers, enz., alles afkomstig van het verongelukte schip de THALIA. Voorts klapperolie, verfwaren, suiker, dinding (opm: dingding, ook wel dendeng: gedroogd en gewoonlijk met kruiden toebereid, in dunne plakken gesneden vlees), en andere goederen meer.


Datum: 12 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 oktober. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNIS, kapt. J.J. Lange en CARL JOHAN, kapt. U.W. Koren, van Bergen en JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool; de 9e, des morgens, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Archangel; CORNELIUS DASSEVITER (opm: CORNELIS DASSE VIËTOR), kapt. H.H. Bosker, naar Liverpool; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, naar ….. en L’ISIS, kapt. J. Morel, naar Havre, welk door tegenwind is teruggekomen. De 10e, des morgens, arriveerde SPECULATION, kapt. G. Dirks, van Bergen en zeilden L’ISIS, kapt. J. Morel, naar Havre; VENILLIA, kapt. J.J. Kortryk, naar Liverpool; en FORTUNA, kapt. C.H. Beterman, naar Lissabon.
Volgens rapport is door Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH de 4e dezer, op de hoogte van Eddystone gepraaid het kofschip ELIZABETH CORNELIA, kapt. Jongeveen, van Rotterdam, zeilende in goede staat.
De 9e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Bergen. De 10e, des morgens, arriveerde DE VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blaauw, van Bergen.
De 10e dezer, des morgens, zeilden DE VERWACHTING, kapt. W. van Beelen, naar Rouaan.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Bergen; DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrick, van Archangel; de 11e, des morgens, vertrok Zr.Ms. stoomschip ATLAS, luit. Moll, naar Texel.
De 10e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE HOOP, kapt. S. Koorn, naar Duinkerken en DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, naar La Rochelle, welke wel in zee gekomen zijn en de overige uitgezeilde schepen liggen in de Put ten anker. De 11e dezer, des morgens, arriveerden DE VROUW SKINA, kapt. G.J. Postema, van Bergen; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
De 11e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Grube, naar de Oost Zee; DE VROUW ANTINA, kapt. L. Bouwman, naar ……. en DE VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, naar Stettin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s List van 8 oktober:
De PRINS FREDERIK, kapt. Scharper, van Demerary naar Middelburg, is de 1e dezer met verlies van grote mast en andere averij te Scilly binnengekomen. De lading wordt gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Sedert onze laatste is uit Texel gezeild Zr.Ms. paketbrik DE PELLIKAAN, de 1e luitenant Songer, naar Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 oktober. Kapt. J.G. Visser, gevoerd hebbende het schip MERCURIUS (opm: kof MERCUUR, zie RC 280930), van Riga naar Rotterdam, op het eiland Oesel verongelukt, meldt van daar van de 11e september, dat het schip geheel weg doch de inventaris geborgen was; men was met veel volk ook dagelijks bezig om de lading te lossen.
(opm: de afmetingen van 31 x 7 x 4 meter van dit reeds vóór de Franse tijd in Woudsend gebouwde tweedeks kofschip geven aan dat het schip een goede ‘houtsleper’ moet zijn geweest, zoals ook blijkt uit een aantal keren dat het schip vanuit Riga naar Nederland voer)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 oktober. De Nederlandse smak DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.H. Hazewinkel, is, volgens brief van Sandifjörd (opm: Sandefjord) van de 22e september in de nacht tussen de 19e en 20e dito, vier mijlen ten westen van daar (opm: plm. in positie 58º59’ NB en 10º09’ OL), op de buitenste klippen van Nevlungshavn verongelukt; de equipage heeft zich met grote moeite gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 11 oktober. HENRIËTTE, kapt. J.J. Groot, van Archangel; WILHELMINA, kapt. J.H. Schoernaker, van Windau; VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Libau; DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten en ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Archangel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool met zout, REMINA, kapt. J.G. Boon en MERWESTROOM, kapt. J. Strobuur, beide van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 13 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 12 oktober. DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Suriname; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Londen; HET GOEDE BESLUIT, kapt. H.W. Drent; HYLKE JZ. (opm: kof HYLKE JANSZ.), kapt. B.J. Siedses en RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, van Riga; MATHILDE CHRISTINA, kapt. H.P. Strand, van Bergen; MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, van Petersburg.


Datum: 14 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands gekoperd barkentijnschip MARIA, gevoerd bij kapt. Reijnts; zal spoedig vertrekken. Adres bij kantoor van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. De 11e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis ANTHONY, kapt. A. Schaap, BATAVIA, kapt. M. Azon Jacometti en DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke, naar Batavia; de MAASSTROOM, kapt. J. de Gorter, naar Suriname.
Van Brielle wordt de 12e dezer gemeld, dat de schepen, die de vorige dag zijn uitgezeild, doch in de Put ten anker gekomen zijn, wel in zee zijn gekomen, zijnde INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden; DE VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling; DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge en ELIZABETH, kapt. H.H. Pot, naar Liverpool; ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, naar Portsmouth; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Londonderry; KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar St. Ubes; GUIANA, kapt. F. Popken, naar Suriname. De 12e, des morgens, zeilde FLORA, kapt. C. Klok naar Londen.
De 12e dezer, des morgens vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer en PETRONELLA, kapt. A.R. Swaal, van Bergen; de 13e dezer, des morgens, zeilden JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Drammen; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar de Oost Zee en ANNA MARIA, kapt. S.G. Burga, naar Perth.
De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Brest; DE EERSTELING VAN PERNIS, kapt. L. Noordrig, naar Noorwegen; ANNETTA, kapt. C.F. Maas, naar Rostock; DE VIER GEBROEDERS, kapt. R.G. Oostra, naar ….. en DE VROUW GEZINA, kapt. C. Sandersfeld, naar Bremen en arriveerde ELSPIT, kapt. J. Woller, van Perth.
De 12e dezer is door de loodsboot DELFT n.º 1, van Maas en Goederede, op de hoogte van Goederede Z.Z.O. 4 mijlen afstand, gepraaid een schoonderkof, tonende nommervlag van Amsterdam 263, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd.
Ter rede van Vlissingen, zijn gearriveerd Zr.Ms. kanonneerboten n.º 5 en 7, alsmede Zr.Ms. oorlogsbrik DE PELLIKAAN, kommandant F.A. Solingen, van Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen IKINA, kapt. G.J. Postema, van Bergen met stokvis en traan, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Archangel met teer, pik en hennip.


Datum: 15 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam. 14 oktober. VROUW JANTJE, kapt. E.J. de Groot, van Elbing; WILLEM DE EERSTE, kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.J. Huber, openbaar notaris te Sneek, gedenkt, ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Rauwerd, publiek, bij strijk en verhoog geld, te verkopen de helft van een Veerschip, met zeil en treil, kloeten, haken en verdere toebehorigheden, breder in de daarvan opgemaakte inventaris omschreven, varende van Bozum op Sneek en Leeuwarden et vice versa, thans wordende bevaren door de mede-eigenaar Pieter Folkerts Meilema en Egbert Gerrits de Jong als huurder; alles den 12 mei 1831 te aanvaarden.
Wie gading make, kome op zaterdag den 23 oktober 1830, ten huize van Ruurd Willems Koopmans, bij de voorlopige toewijzing, en acht dagen daarna, zijnde den 30 daaraanvolgende, ten huize van Oene Klazes Sijtzema, beide kasteleins te Bozum, bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten twee ure, en kope op condities dan voor te lezen, welke inmiddels te vernemen zijn ten kantore van gezegde notaris te Sneek.


Datum: 16 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip, ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. Jacob Parlevliet Floris Zoon, om spoedig te vertrekken.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 oktober. De 14e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis HARMONIE, kapt. G.E. de Boer, naar de Oost Zee; HARMONIE, kapt. N. Petersen, naar Newcastle.
De 14e dezer, des morgens, zeilden CONCORDIA, kapt. J.J. van Dyk, naar Alexandria; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Cherbourg.
De 14e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema; naar Hamburg.
De 15e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, naar Londen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool.
Van Middelburg is naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE PELLIKAAN is van Vlissingen naar Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam. 14 oktober. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen Zr.Ms. stoomschip ATLAS, luitenant J.W. Mol, van Helvoetsluis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. De Nederlandse smak de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenburg (opm: kapt. Jan Harms Sterenburg), is op de hoogte van Laurvig (opm: Larvik) door een schoener overzeild geworden en gezonken; doch de kapitein en stuurman zijn gered en door kapt. L.H. Mulder (opm: voerende de kof VROUW JANTINA) te Delfzijl aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JULIA, kapt. H.J. Born, van Archangel met rogge en matten; SPECULATION, kapt. G. Dirks en de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, beide van Bergen met stokvis en traan; PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, van Drontheim met stokvis, traan en potlood; HERMAN WEDEL, kapt. A. Hirstendahl, van Holmstrand en BREVIG, kapt. P. Koch, van Brevig, beiden met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 oktober. Zijne Koninklijke Hoogheid heeft zich heden aan boord van de DELPHINA begeven, waar de gevangenen bewaard worden, van welke Hoogstdezelve vier in vrijheid heeft doen stellen, die hij ook enige ondersteuning heeft gegeven.


Datum: 19 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 oktober. De 15e dezer, des namiddags, arriveerde DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool. De 16e, des namiddags zeilde Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, luitenant Tuning, naar Vlissingen.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE WELKOMST, kapt. J.R. Brons, van Bordeaux. De 17e, des morgens, DE JONGE GERRIT, kapt. J. Hus, naar Walston; ST. ANTONIE, kapt. H.J. Jongbloed, naar de Oost Zee.
De 17e, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW GEERTINA, kapt. R.J. Bossinga, naar Londen en MAGDALENA, kapt. N.C. Stylsweg, naar Newcastle.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool; de 18e, des morgens zeilde REMPKE, kapt. J.J. Oltmans.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, van Bergen; de 18e, des morgens zeilde WILLEMINA MARGARETHA, kapt. H.J. de Boer, naar de Oost Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen Zr.Ms. brik DE PELLIKAAN, 1e luitenant T.A. Songen, van Vlissingen; uitgezeild Zr.Ms. oorlogscorvet DE HELDIN, luitenant Annemaet, naar Vlissingen.
Het schip DE EEMSTROOM, kapt. B.F. Meerke, van Schiedam naar de Oost Zee is tussen de 8e en 11e dezer, ter rede van Cuxhaven binnengelopen, het laatste wegens het overgaan van de ballast en met onklare pompen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 10 oktober de kofschepen VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, met hout van Dantzig; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuipers; JAN FREERK, kapt. G.H. Smith; METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster: TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens; het smakschip de GOEDE HOOP, kapt. A.B. de Jong, en het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werff, alle zes met hout van Noorwegen.
Den 11 dito het kofschip de JUFFER TRIJNTJE, kapt. S.A. van der Werff, met hout van Noorwegen.
Den 14 dito het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Asjes en het tjalkschip CONCORDIA, R. Dik; beide met hout van Noorwegen; het sloepschip MARIA, kapt. D. Hindersohn, met steenkolen van Newcastle.
Uitgezeild: Den 10 oktober het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met boter naar Londen.
Den 12 dito het schoenerschip ANTJE, kapt. S.K. de Vries, met ballast op avontuur; het kofschip GRETIJNA, kapt. G. Alberts, met ballast naar Emden.
Den 14 dito het tjalkschip CONCORDIA, kapt. B. Hinken, met ballast op avontuur.
Den 15 dito het brikschip ENIGHEDEN, kapt. H. Valk, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 20 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 19 oktober. JEANNETTE, kapt. H. Pundt, van Suriname; VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jong, van Koningsbergen; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluik, van Riga; GEERTRUIDA, kapt. A.H. Bekkering, MARIA MARGARETHA (opm: MARIA MARGRIETA), kapt. D.H. Duit en VRIENDSCHAP, kapt. E.H. Switters, van Dantzig; DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniëls en DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Hamburg; VIER GEBROEDERS, kapt. T. Hayen, van Bremen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schröder, van Neuhaus.


Datum: 21 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands gebouwd en gekoperd tweedeks brikschip HARMONIE, kapt. Paulus Rijnbende; ook voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dunkerque het Nederlands schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij Joh. Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GEZINA, kapt. K.K. Wykmeyer, van Liverpool.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Bergen.
De 19e, des morgens, zeilde COMTESSA IDA, kapt. E. Stokkeby, naar Libau.
De 19e dezer, des namiddags, vertrok van Maassluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van
Bergen.
Kapt. Wykmeyer bovengemeld rapporteert, dat hij de 14e dezer, op de hoogte van de Singels, in goede staat gepraaid heeft het driemastschip MERCURIUS, van Middelburg naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 oktober. Uittreksel uit de Lloyds List van 15 oktober:
De HELENA CHRISTINA, kapt. Bergveld, van de Havanna naar Amsterdam is de 30e september gepraaid op 45 gr. Breedte en 21 lengte (opm: 45º NB en 21º WL).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, van Petersburg naar Amsterdam, te Landskrona binnen, heeft de reis voortgezet en is de 12e dezer de Sond gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Rochelle (La). Het Nederlands kofschip GOED BESLUIT, kapt. Hendrik Willems Drent. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het schoenerschip MARIA, kapt. N.H. Olsen. Adres bij J.W. Boekhout.
Bergen. Het galjasschip MATHILDE CHRISTINA, kapt. Rasmus Petter Strand, van Bergen. Adres bij Canne & Balwé.
Bremen. Het schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.
Dantzig. Het Nederlands smakschip ALBERDINA, kapt. Pieke E. Mooi. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. & Zn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 20 oktober. DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.T. de Boer en MARTHA, kapt. J.R. de Jong, van Koningsbergen; ANNEGINA, kapt. A.D. Pot, TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Dantzig; MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, van Stettin; PHILOMELE, kapt. T. Schulper, van Tonningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen (opm: naam niet leesbaar, waarschijnlijk de kof HELENA), kapt. D.J. Greeven, de HOOP, kapt. J.H. Mugge en GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, alle drie van Liverpool met klipzout.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Suriname binnengekomen, den 19 dezer, het schip MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dillon deelt zijne vrienden mede de droevige tijding van het verongelukken van de brik JOSEPHINE op de Noordkust van Bali, zijnde deszelfs huisvrouw en kinderen gered en in handen van de vorst van Bali.
Bezoeki, 11 oktober.

AH 221030
Carga-lijsten. Amsterdam, 21 oktober. MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Dantzig; VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Stettin.


Datum: 23 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. Te Vlissingen zijn ter rede gearriveerd Zr.Ms. korvet DE HELDIN, kommandant Anemaet, van Texel en Zr.Ms. oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, kommandant Tuning, van Helvoetsluis.
De 21e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. stoompacket CURAÇAO, luitenant J. le Jeune, naar Vlissingen en HENRIETTE, kapt. D.L. Ketelboter, naar Swinemünde.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van St. Petersburg en zeilde HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, naar de Oost Zee.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Liverpool is gearriveerd J.G. Renken (opm: LONDON PACKET, galjoot) van Antwerpen.


Datum: 25 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 23 oktober. CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname; VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 22 oktober. De toestand onzer stad is allerakeligst. Men hoort hier duidelijk het gebulder van het kanon; de vijandelijke benden zijn geen twee uren meer van de stad verwijderd. Onze troepen hebben de positie bij Waelhem verlaten en onze voorposten staan even boven Berchem. Heden zijn enige poorten onzer stad gesloten geworden, de kanonnen zijn op de wallen geplaatst en de kanonniers staan er naast met brandende lonten. De beurs verkeert in een dodelijke stilte en er wordt noch in fondsen noch in goederen iets gehandeld. Men is nog bezig om alle punten der vesting te versterken en men schijnt niet voornemens dezelve dan in de uiterste noodzakelijkheid te verlaten. Een ieder is met schrik en angst vervuld, gelijk men zulks uit de benarde toestand waarin wij geplaatst zijn, gemakkelijk kan beseffen. De post van Parijs is niet aangekomen, men zegt dat er ernstige onlusten hebben plaats gehad. Ook wordt verzekerd dat in Engeland fregatten in gereedheid gebracht worden, om Antwerpen langs de Schelde te verdedigen.
De citadel van Dendermonde heeft gecapituleerd; de Hollandse troepen hebben die plaats gisteren met wapenen, bagage en vier stukken kanon verlaten. Gisteravond is van Deal voor deze stad gekomen de Engelse stoomboot FURY, met depêches; dit vaartuig heeft bij het binnenkomen van de Schelde ontmoet de Hollandse brik DE VLIEGENDE VISCH, en die, de FURY voor geen Engels schip herkennende, hetzelve heeft willen noodzaken bij te draaien; op deszelfs weigering heeft de Hollandse brik een kanonschot op dezelve gelost, doch vervolgens verklaarde de Hollandse kapitein dat alles een misverstand was. De schepen, die naar Gent en Dendermonde gedestineerd zijn, worden alle gedwongen hier te blijven liggen.


Datum: 26 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 24 oktober. Zaterdag zijn drie kanonneerboten, welke bij de Rupel ten anker gelegen hadden, voor deze stad teruggekomen.
De stoomboot DE CURAÇAO is hier van Vlissingen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Batavia, om de 10e november aanstaande te vertrekken, het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip DE BATAVIER, kapt. Steven St. Martin, liggende te Vlissingen. Dit schip, gekoperd en met koperen bouten voorzien, op de zeilagie gebouwd, biedt voor deszelfs inrichtingen de gemakkelijkste overtocht voor passagiers aan.
Adres te Rotterdam bij de heren Hudig en Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam en Smeer, cargadoors en E. en S. en C. St. Martin en Co., reders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 oktober. De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis GEZINA HERMINA, kapt. J.H. Jonker, van Liverpool en ANTINA, kapt. R.J. Schuring, van Cardiff; de 23e, des namiddags Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Molenaar, van Curaçao.
De 23e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga en GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Bergen. De 24e, des morgens, zeilde DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Kadix.
De 25e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE NYVERHEID, kapt. L. Heykoop, van Batavia.
De 25e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en zeilde ANNA MARIA, kapt. J.K. Kramer, naar Hamburg.
Kapt. C. van Gelderen senior, van Malaga te Brielle binnen, rapporteert, dat hij de 8e dezer,
op 41º24’ NB en 14º28’ WL van Greenwich, in goede staat zeilende heeft gepraaid het Nederlands schip HARRIET, kapt. W.H. Zeeberg naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Sedert onze laatste is uitgezeild van Texel Zr.Ms. brik DE PELLIKAAN, 1e luitenant F.A. Solingen, naar Vlissingen.
Het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Koningsbergen naar Amsterdam, is volgens brief van Dantzig van de 14e dezer, aldaar, wegens tegenwind binnengelopen.
De schepen de VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart, van Petersburg; ZEELUST, kapt. H. van Slooten en IKINA, kapt. Knoop, van Hamburg, alle drie naar Groningen; DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Koningsbergen naar Amsterdam; DE VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Tonningen naar Schiedam; DE KLEINE WILHELMINA, kapt. C. Lindeboom, van Dantzig naar Embden en ST. JOHANNES, kapt. A.J. Ryke, van Dantzig naar Papenburg, alle te Cuxhaven binnen, hebben de 12e en 13e dezer hun reis voortgezet.
Het schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort, zou de 17e dezer van Hull naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 oktober. MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, van Petersburg; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Stettin; ALIDA, kapt. A.T. Smit, van Stralsund; VROUW ALIDA, kapt. P.T. Surens, van Elbing; de JONGE RENGER, kapt. J. de Brouwer, van Bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Kiel met raapzaad, GEZIENA HARMINA, kapt. Jan H. Jonker, van Liverpool met zout, en GEZIENA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 24 oktober. Heden arriveerde alhier het schip SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, de 26e juli vertrokken van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. J.E. Kwakenbrug (opm: smak GOEDE HOOP, kapt. Jurjen Egberts Kwakenbrug), met ballast van Newcastle naar Drammen, is in de Noordzee gezonken (opm: zie PGC 311030).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 17 oktober het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, met hout van Noorwegen.
Den 18 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met ballast van Londen.
Den 19 dito het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen; het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 21 dito de brikschepen SPECULATION, kapt. N. Mattissen, en ACTIEF, kapt. J. Petersen, beide met hout van Noorwegen; het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met rogge van Newcastle.
Den 22 dito het smakschip MARGARETHA (opm: VROUW MARGARETHA), kapt. H.H. Nieboer, met hout van Dantzig; het kofschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito het pinkschip NEDERLAND, commandeur K. Hoekstra, van Straat Davids; de smakschepen ALIDA, kapt. P.E. Barth, en de VROUW CHRISTINE, kapt. M. Christiensen, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 17 oktober de brikschepen CAROLINA AMALIA, kapt. H.H. Gerliof, en FORTUNA, kapt. H.C. Forbrodt, beide met ballast naar de Oostzee.
Den 19 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met boter naar Londen.
Den 20 dito het sloepschip MARIA, kapt. D. Hindersohn, met kaas naar Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop wegens hoge jaren van de eigenaar een scheepstimmerwerf met de daarbij behorende woonhuizing en gebouwen, zeer geschikt gelegen aan de Franeker Trekvaart, op Koningsbuurt onder Midlum, nabij Harlingen, alwaar dit bedrijf sedert zeer lang met goed gevolg gedreven is, en waartoe de gegadigden zich kunnen aanmelden bij de eigenaar en bewoner Ofke Fekke Poelstra.


Datum: 27 oktober 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, gevoerd door kapt. F.C. de Roes, zal in de loop der maand november van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Personen of families van deszelfs hiertoe bijzonder ingerichte kajuit, voor de overtocht naar Java, willende gebruik maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors van Olivier & C., te Amsterdam.


Datum: 28 oktober 1830


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 27 oktober. De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van Villa Nova en DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Volkstone (opm: Folkestone).
De 26e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AURORA, kapt. A. Kruge, van Larwich (opm: Larvik) en CERES, kapt. J. Bartels, van Villenova.
Tyer rede van Vlissingen zijn gearriveerd Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kapt.-luitenant J.C. Ryk, de brik DE ECHO en het fregat DE JAVAAN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Kapt. V.H. Kramer, van Cette in Texel binnen, heeft de 18e dezer, op 40º49’ NB en 10º47’ WL van Greenwich gepraaid het schip DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Vlaardingen naar Lissabon.
Het schip DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Antwerpen naar Batavia, heeft, volgens brief van Antwerpen van de 23e dezer, de vorige dag die plaats verlaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Het schip (opm: smak) de MEELZAK, kapt. L.R. de Vries, van Christiaansand naar Antwerpen, is te Christiaansand lek binnengelopen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. De schepen DE KINDERLIJKE LIEFDE, van Koningsbergen naar Amsterdam; DE DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Kate, van Koningsbergen naar Termunterzijl en TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. R.R. Nieveen, van Koningsbergen naar Rotterdam, zijn de 11e dezer te Dantzig binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 oktober. Kapt. J. Oelsen, voerende het schip HESPERUS, van Amsterdam te Smyrna gearriveerd, meldt van daar, van de 18e september, dat hij alstoen gereed was om naar Alexandria in Egypte te vertrekken, hebbende de voor Konstantinopel bestemde goederen overgeladen in de Russische brik TAGANROK, kapt. L. Vucassavisch.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens bericht van Suriname, zou de 10e september van daar naar Rotterdam vertrekken het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff; de 15e dito naar Antwerpen het schip (opm: brik) SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes en in de loop van die maand naar Amsterdam het schip MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, voor J.A. Engels.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip (opm: de bijlbrief van april 1828 beschrijft het schip als een 1-deks kof) ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het nieuw gebouwd schooner kofschip GUYANA, kapt. D.G. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 23 november.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Genua en Livorno. Het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, kapt. W.O. Smit. Adres bij Van Olivier en C., D’Arnaud en C., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holzapffel.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christians. Adres bij Blikman en C. Vertrekt 27 oktober.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht: