Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1875


Datum: 01 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 12 december 1874 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. verleden, is tussen de ondergetekende Godefridus Samuel Pieters, cargadoor en expediteur, Willebrordus Michael Pieters, particulier en Ludovicus Joannes Pieters, particulier, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de vennootschap onder de firma van Hudig & Pieters, alhier tot dusverre door de eerstondergetekende alleen gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
Deze vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam, heeft ten doel de uitoefening van cargadoors- en expeditiezaken en is aangegaan voor een onbepaalde tijd, aanvang nemende de 1 januari 1875, zullende wanneer in enig jaar een der ondergetekende haar wenst te doen ophouden, deze verplicht zijn de andere ondergetekenden vóór of op de 30 juni van dat jaar daarvan schriftelijk kennis te geven, in welk geval de vennootschap met de 31 december daaraanvolgende zal eindigen.
De firma der vennootschap blijft Hudig & Pieters, tot de tekening waarvan al de ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van al de ondergetekenden zal worden vereist.
Rotterdam, 12 december 1874, G.S. Pieters, W.M. Pieters, L.J. Pieters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag de 11 januari 1875, 's avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema aldaar, à contant, publiek verkopen het gezinkt, wel onderhouden, snelzeilend Nederlands schoenerschip SIJNE JACOBS, ten jare 1863 te Martenshoek uitgehaald, groot 153 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1., met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. K. Bloupot en thans liggende aan de werf Het Witte Huis te Amsterdam.
Te bezichtigen van af de 2e tot en met de 8e januari 1875.


Datum: 02 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank op 29 december 1874: Het Nederlandse schoener-galjootschip BOUCHIENA, groot 105 tonnen: NLG 4.200: opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 29 december. De Nederlandse schepen GEERDINA, kapt. Stuut, van Newcastle naar Groningen, GRIETJE, kapt. De Haan, LEENTJE, kapt. Muntendam, en MARGARETHA GEERTRUIDA, kapt. Kramer, de laatste drie van Groningen naar Engeland, worden wegens het vele ijs tussen de Noorder dukdalven en het hoofd vastgemeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 29 december. De CITO, van Schiedam naar Granton, welke 30 november bij Holy-eiland gestrand was, is door visserslieden af en te Warrenhaven binnengebracht voor GBP 85. Het schip heeft weinig schade en zal naar hier gesleept worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 31 december. Het schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. Reeders, van Macassar naar Amsterdam, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 31 december. Het Nederlandse stoomschip ANNA PAULOWNA, alhier de 24e dezer aangekomen, was heden nog in deze haven liggende, door storm opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode

In een vergadering van deelhebbers in de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, de 24e november te Amsterdam gehouden, werd besloten tot het aangaan ener lening, groot NLG 6.000.000, rentende 4½ pCt. ’s jaars, aflosbaar in 90 jaar, met jaarlijkse uitloting. Deze lening zal dienen ten eerste tot aflossing der lening van 1871, ten tweede tot gedeeltelijke amortisatie der overige leningen, en ten derde tot bestrijding der uitgaven voor vermeerdering van materieel, uitbreiding van wegen, werken, etc.


Datum: 03 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG I, kapt. Van Lomwel, van hier naar Batavia, de 29e december goed en wel Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Goossens, is volgens telegram uit Lissabon aldaar lek en met meer andere schade van Rotterdam aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag 6 januari 1875, des avonds te 6 uur, in een van de lokalen van het koffiehuis Tivoli, aan de Westerstraat alhier, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een tjalkschip, genaamd DE VRIENDSCHAP met de inventaris, bestaande uit: grootzeil, voorzeilen, ankers, ketting, enz., benevens een roeiboot.
Liggende voormeld schip aan de Wolfshoek nabij de Houtbrug alhier, alwaar het vanaf heden is te bezichtigen.


Datum: 04 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 november 1874. In de suiker vrachten naar Nederland is geen verdere daling te melden en zijn de gezagvoerders van schepen, met het oog op de 28e dezer door de Factorij te houden inschrijving, minder willig, om de geboden wordende koersen te accepteren. Naar het Kanaal en Amerika zijn geen charters bekend geworden. De afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn de volgende: stoomschip TROMP, naar Rotterdam, NLG 100 koffie, TELANAK, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 55 suiker, NLG 50 koffie te Samarang, FRIESLAND, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45, suiker te Samarang, ANTOINETTE, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 41,50 voor tabak in de Oosthoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip WILLEM POOLMAN, kapt. J.P. Peeters, van Java naar Middelburg, te Deal aan de grond gekomen, doch afgesleept, en zal waarschijnlijk per sleepboot naar Vlissingen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sandhead ,3 januari. Het schip SOLIDE, kapt. Mulder, van Glasgow naar St. Thomas, zit alhier op strand en heeft belangrijke schade. (opm: zie NRC 300175)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 2 januari. Alhier liggen de volgende Nederlandse schepen: HILLECHINA AMALIA, kapt. Redeker, GOUDVISCH, kapt. Van der Werff, AUKJE GEPKELINA, kapt. De Vries, HENRIETTE, kapt. Wever, KOSMOPOLIET, kapt. Schuitema, en LIBRA, kapt. Rasker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op maandag de 11 januari 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein W. Boerma, buiten de
A-poort te Groningen, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd FENNECHIENA, groot 75 tonnen, met diens opgoed en toebehoren, liggende in de Nieuwe Haven buiten de A-poort te Groningen, in eigendom toebehorende aan M.W. Westerhuis.
Om te aanvaarden bij de betaling binnen acht dagen na de toeslag. Dagelijks te bezien.
Nadere informatiën te bekomen bij W. Boerma bovengenoemd.


Datum: 05 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 januari. Het stoomschip FERDINAND VAN DER TAELEN, met de Belgische mail van hier naar Brazilië, heeft het Nederlandse fregatschip WILLEM POOLMAN, van Batavia naar Vlissingen bestemd, naar Duins gesleept, welk schip op de Ridge gestoten had, en 30 Nederlandse duim water per uur maakte. De FERDINAND VAN DER TAELEN heeft onmiddellijk daarop de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Kapt. Jollie, voerende het Nederlandse schip ERNESTINE, van Batavia te St. Helena aangekomen, rapporteert van 7 tot 18 november op het Kaapse rif aanhoudend stormweer van het W. en N.W. te hebben ondervonden, waardoor voortopzeil, grootmarszeil en voorstengestagzeil wegvlogen en het schip, dat overigens in uitmuntende staat bleef gedurende elf etmalen slechts 69 mijl voortgang maakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op zaterdag de 16 januari 1875, ‘s avonds om 6 uur, ten huize van J.H. Poppens, te Martenshoek, publiek à contant verkopen het in den jare 1864 te Martenshoek uitgehaald, goed onderhouden, snelzeilend Nederlands galjootschip ALPHARD, groot 113 ton, met zijn complete inventaris, thans liggende te Schiedam, gevoerd door kapt. J. Nijman. Aanwijs te Schiedam te erlangen bij de makelaar de heer Jansen van der Burg, inmiddels uit de hand te koop.
Adres de heer W.G. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Het wrak met de lading van het in Straat Bali gezonken Nederlandse schip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. De Joode, van New Castle naar Soerabaja, is verkocht voor NLG 5.810.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het afgekeurde Nederlandse schip KOSMOPOLIET is met de inventaris 31 december l.l. te Queenstown in publieke veiling verkocht voor GBP 355.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag de 19e januari 1875, 's avonds te 6 uur, zal ten huize van de kastelein D.W. Drewes te Oude Pekela, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip genaamd HELENA, thans liggende te Amsterdam, gebouwd in de jare 1855, groot 123 zeetonnen, laatstelijk bevaren door kapt. D.K. Wijkmeijer.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de heer W.W. Pott te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal dinsdag de 12e januari 1875, om 7 uur, bij de logementhouder J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands schoenerschip TOBINA HELENA, groot 176 ton, in 1867 nieuw gebouwd te Oude Pekela, in 1873 gezinkt, geclassificeerd 3.3. A.1.1., thans liggende te Londen, laatst bevaren door kapt. B.J. Nagel, met volledige inventaris en beste chronometer.
De inventaris is op franco aanvraag verkrijgbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag de 16e januari 1875, 's avonds om 6 uur, zal ten huize van J.P. Scherpbier, logementhouder te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht het Nederlands schoenerschip ALBERDINA, bevaren door de scheepskapitein E.S. Scherpbier, groot 173 zeetonnen, gebouwd in 1855, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, geheel voor de houtvaart ingericht en drie dagen voor de verkoop aan boord te bezichtigen.
Inventarissen en inlichtingen te bekomen bij de boekhouder, de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris mr. F. Roessingh.
Bij die gelegenheid zullen tevens worden verkocht: 3/50 aandelen in het schoenergaljootschip JOHANNA PAULINA, bevaren door kapt. Harm Luikens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de deurwaarder J. Kraijer te Appingedam zal op zaterdag de 23e januari 1875, des avonds te 61/2 uur, ten huize van de logementhouder J. Houwing te Appingedam, ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van wijlen de scheepskapitein T. Jentsema te Appingedam, tegen contante betaling, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip CORNELIA, groot 101 gemeten zeetonnen, thans liggende te Appingedam, met deszelfs inventaris.


Datum: 06 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 4 januari. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Batavia, is heden, gesleept door twee stoomboten en met assistentie van pompers, naar Vlissingen vertrokken. Het schip heeft hier anker en ketting verloren, doch maakt aanmerkelijk minder water dan vroeger gemeld is.
Volgens heden ontvangen telegram uit Vlissingen is de WILLEM POOLMAN aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 3 januari. De WELDAAD, kapt. Mellema, van Brazilië naar Antwerpen, 83 dagen reis hebbende, is gisteren ter rede gekomen met gebroken boegspriet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 4 januari. Het schip VOORUIT, van Savannah, heeft bij het binnenkomen twee ankers verloren.


Datum: 07 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december 1874. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen vonden plaats, DORDRECHT II, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij; particulier NLG 55 suiker, NLG 100 huiden, te Samarang, ALBLASSERWAARD, naar Amsterdam, NLG 52,50 voor suiker, NLG 110 à 120 arak, NLG 95 huiden, NLG 40 tabak, NLG 60 gom damar, NLG 32,50 à 35 tin, MAARTEN VAN ROSSEM, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45 suiker, NLG 40 tabak, in de Oosthoek; JOHANNA, naar Rotterdam, NLG 45 en 47,50 suiker, NLG 65 rijst, NLG 75 koffie, NLG 45 tabak, op de kust te laden; VOORLICHTER, naar Rotterdam, NLG 45 suiker, NLG 75 koffie, NLG 95 huiden, op de kust te laden; OTTOLINA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.; particulier NLG 45 suiker in de Oosthoek. JEDO naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Factorij bevracht, vult particulier op tot geheime vracht. Van de op 28 november 1844 bij de Factorij bij inschrijving aangeboden schepen zijn opgenomen: CORNELIS SMIT 260 last, NLG 74,90 naar Rotterdam, OTTO 260 last,
NLG 74,90 naar idem, JEDO 260 last, NLG 75,49 naar idem.
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: EUROPA, NESTOR, EMMA, JAVA PACKET, MARIA, INDIA, CORNELIS SMIT, OTTO, stoomschip CONRAD. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, BALI, URANIA, NOACH III, CHRISTIANA, BATOE BASSIE, NEREUS, ALBLASSERDAM, GENERAAL VAN SWIETEN,PIETER ADOLF.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 januari. In de Buitengronden is verzeild de Italiaanse bark ANGELO PADRE, met beenderen. De bemanning is met eigen boot op Terschelling aangekomen. Het schip zit gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Straenaer, 4 januari. De lading van het gestrande schoenerschip SOLIDE, kapt. Mulder, van Glasgow naar St. Thomas, zal gelost worden. Het schip zit 5 voet diep in het zand en heeft 7 voet water in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 6 januari. Het Franse stoomschip UNION BAYONNAISE, van Antwerpen naar Bayonne, is bij Kaap Breton totaal verongelukt. Een man der equipage is verdronken, terwijl verscheidene ernstig gewond zijn. (opm: zie ook NRC 120175; het betreft hier het voormalige Nederlandse stoomschip SARA, gebouwd in 1862)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 15e januari 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder Struve, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het extraordinair welbezeild brikschip, genaamd DAISY, in 1863 gebouwd te Granville in Nova Scotia, groot 344 zeetonnen, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. I.B. Ohlsen, met complete inventaris, invoege op de aanslagbiljetten, ten kantore van de notaris te bekomen, gespecificeerd, zoals het gezegde brikschip is liggende in de Noorderhaven te Harlingen.


Datum: 08 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P.P. Slegt, te Middelburg, zal op donderdag 21 januari 1875, des avonds te 8 uur, in het koffiehuis Het Klooster, op de Rotterdamsche Kaai te Middelburg, in het openbaar bij opbod en afslag verkopen het hektjalkschip genaamd DE VROUW GRIETJE, groot 99 ton, gebouwd te Joure, bevaren geweest door nu wijlen J.R. van Reen, liggende aan de Turfkaai te Middelburg, met zijn gehele inventaris.
Voormeld schip is twee dagen vóór en op de dag van verkoop voor ieder te zien en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BANDA, kapt. Lindeman, is de 30e december van de Clyde vertrokken naar Batavia via Suez (opm: een aan de Clyde gebouwd schip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris J. Piccardt te Hoogezand, zal de 14 januari 1875, 's avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema te Hoogezand, publiek worden verkocht het best onderhouden gezinkt schoener-brikschip, genaamd HENDERIKA HUISMAN, groot 173 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3.3. A.1.1. en bij de Germanischer Lloyd A 1, gebouwd in 1862, laatst gevoerd geweest door kapt. K.P. Huisman. Het schip ligt in de Noorderhaven te Harlingen en is te bevragen bij de heer H.J. Kremer aldaar, van af de 7e tot en met de 13e januari 1875.


Datum: 09 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden, de 6 januari 1875, ten verzoeke van Kornelia Kalishoek, wonende te Vlaardingen, huisvrouw van Paulus van Dorp, heb ik, Johannes Brakkee, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Paulus van Dorp, 2e stuurman, laatst gewoond hebbende te Vlaardingen, om op de 19e april 1875 te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen verschijnen ter terechtzitting van genoemde Rechtbank, ten einde:
• aangezien de gedaagde, met wien de eiseres op 5 september 1848 te Vlaardingen is gehuwd. als 2e stuurman behoord heeft tot de bemanning van het Nederlandse schip JEANNETTE ROULINE, hetwelk op een reis van Buenos Ayres naar Antwerpen, volgens bericht in de dagbladen van 19 november 1867 op circa 5º ZB door het Engelse barkschip HUASCO, van Swansea naar Valparaiso, is overzeild met het ongelukkige gevolg, dat eerstgemeld schip onmiddellijk is gezonken en zijn gehele bemanning daarbij is omgekomen, uitgezonderd alleen de lichtmatroos Roelf Bakker uit Emden en Otto Brand.
• aangezien de eiseres een tweede huwelijk wenst aan te gaan.
mitsdien aan gemelde Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
J. Brakkee, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. De ondergetekenden, vanwege het Koninklijke Zweedse en Noorse Generaal Consulaat alhier uitgenodigd om te rapporteren inzake de stranding van het Noorse brikschip MARIQUINHA bij Katwijk, op 19 december laatstleden en zulks naar aanleiding van hetgeen daaromtrent in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 december laatstleden door de heer A. Schaap (oud-gezagvoerder) is geschreven, - geven te kennen;
- dat het onmogelijk is (zoals de anders achtenswaardige 80 jarige heer Schaap in genoemd stuk beweert) om een schip met een N- en NNO wind, met vierkant gebraste zeilen, recht op de Hollandse wal (Katwijk) aan te sturen;
dat, naar hun is gebleken, aan de masten boven het dek, volstrekt niet is gekapt geworden;
- dat de heer Schaap zijn beschouwing omtrent de kwade trouw van de opvarenden van genoemd brikschip, met betrekking tot het overboord vallen van de masten, niet met bewijzen zal kunnen staven;
- dat de gezagvoerder van bovengenoemd brikschip, M. Mörck in tegenwoordigheid van de heren A. van Duyn, A. Schaap en J.A. Bredius hun verklaard heeft, niet gehoord te hebben, - - dat eerstgenoemde heer, toen hij met de reddingsboot nabij het schip kwam, zou gevraagd hebben, of de kapitein een loods wenste om het schip binnen te brengen;
- dat hun door het scheepsjournaal en door de scheepsverklaring, door de kapitein en de equipage voor het kantongerecht alhier afgelegd en beëdigd, is gebleken;
dat men van genoemd brikschip de 19e december, omstreeks 7 uur, met de wind van het WNW en NW, buiig weer en hoge zee het vuur van Scheveningen peilde en toen NNO over wendde, dat hij (kapitein) te half acht hetzelfde vuur had in het zuiden per kompas, naar gissing op acht minuten afstand, dat het schip inmiddels meer en meer nabij het strand kwam;
- dat hij terzelfder tijd besloot west over te lopen en met de zeilen forceerde, om zo mogelijk van het land af te houden, doch dat ook deze weg hem, door de wind en stroom naar land, werd afgesneden;
- dat hij des namiddags te twaalf uur de equipage bijeen deed roepen en toen, na gehouden scheepsraad, besloten werd, om ten einde het leven en wat er geborgen kon worden, te redden, op land af te houden;
- dat hij toen recht voor de wind hield en ongeveer te half twee op het strand stootte dichtbij Katwijk en dat hij toen het tuig moest overboord kappen om het schip zoveel mogelijk te lichten, daar het zwaar werkte en stootte en de zee er geweldig overheen sloeg;
dat hij tegen vier uur des namiddags met zijn equipage door de reddingsboot werd van boord gehaald en gelukkig aan wal gebracht; zijnde de wind voortdurend NW en NNW met sneeuwbuien;
- dat het schip aldaar op het strand is blijven zitten en dat er sedert de twintigste een aanvang is gemaakt om zoveel mogelijk van schip en lading te bergen;
dat, zoals de ondergetekenden verder is gebleken, deze opgaven aangaande windrichting volkomen overeenstemmen met de rapporten door de plaatselijke commissie van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij te Katwijk aan Zee ingezonden;
- dat er mitsdien, naar hun mening, geen redenen bestaan, kapt. Mörck en zijn equipage van kwade trouw te verdenken, maar dat op het verhaal van de heer A. Schaap, die zich wel veroorlooft de handelingen van kapt. Mörck bij gelegenheid van de stranding te beoordelen, zonder te onderzoeken of die ook wellicht gerechtvaardigd konden zijn, veel valt aan te merken;
- dat in één woord, zijn verhaal in de NRC voor hen slechts een nieuw bewijs te meer oplevert voor de waarheid van het oude spreekwoord: De beste stuurlui staan aan wal!
Amsterdam, 6 januari 1875, (get.) P.L. Zeeman. Inspecteur van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij. (get.) D.D. Borchers. Lloyd's Expert.
PS. De niet zeer kiese bewoordingen, waarvan het boven bedoelde verhaal spreekt, van de kapiteinsdochter als een dame, die men zei dat de kapiteinsdochter was, bewijzen onder anderen juist niet, dat het edele bedoelingen waren, waarmede men bij het schrijven van dat stuk is te werk gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Volgens ontvangen telegram is het barkschip G.H. BETZ, kapt. Schaapsma, te Dartmouth aangekomen, hebbende 102 dagen reis van Batavia. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zou het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, op 28 november laatstleden de reis van Passaroeang naar Nederland aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 8 januari. Het alhier gestrande schip ANGELO PADRE is niet meer zichtbaar. Waarschijnlijk is het door lossen en pompen vlot gekomen en in het Nieuwediep binnengebracht. Dikke mist heeft belet het schip in het oog te houden.


Datum: 10 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 januari. Kapt. Graadt van Roggen, gezagvoerder van het stoomschip VOORWAARTS, rapporteert tussen 25 en 30 december zeer slecht weder te hebben gehad met hemelhoge zeeën, waardoor het schip zwaar werkte. Het hield zich echter uitmuntend. In de laatste dagen had men met zware, dikke mist te kampen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop te Wijk aan Zee. Kapt. Iven R. Ramsland van het Noorse schip SÖBLOMSTEN, daartoe geautoriseerd door de heren De Vos & Zoon, agenten van Noorse assuradeuren, is voornemens op maandag de 18e januari 1875, des voormiddags ten 11 uur, ten overstaan van de deurwaarder J.A.M. Janssen, te Beverwijk, publiek te verkopen de van genoemd schip te Wijk aan Zee geborgen ankers, kettingen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarna het hol of casco van genoemd schip zoals het op het strand bij Castricum is zittende.
Nadere informatiën bij de heren De Vos & Zoon, Hartenstraat, KK 596, Amsterdam en bij bovengenoemde deurwaarder.


Datum: 11 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 januari. De bij Katwijk gestrande Noorse brik MAREQUINHA is alhier binnen gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op maandag de 18e januari 1875, des avonds te 7 uur, in het Locaal Everts te Veendam, ten verzoeke van de heer D.B. Kolk, tegen contante betaling, publiek te koop presenteren het welbezeild schoener-brikschip genaamd JEANNETTE, gebouwd in 1861, groot 174 tonnen, liggende te Aberdeen, met diens opgoederen en complete inventaris, zoals het schip onlangs uit zee is gekomen.
Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de eigenaar en bij de de heer L. Thaden, expert van de Duitsche Lloyds (opm: Germanischer Lloyd) te Wildervank.


Datum: 12 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 7 januari. Volgens bericht uit Bayonne in dato 5 januari, is het bij Cap Breton gestrande stoomschip UNION BAYONNAISE geheel aan stukken geslagen en de lading genoegzaam totaal verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 januari. Het Nederlandse barkschip NEDERLAND EN ORANJE, groot 755 tonnen, gebouwd in 1857, is door de makelaar Ed. A. C. Kali uit de hand verkocht aan een Oostzees huis. (opm: dit is een ander schip met dezelfde naam en niet het vergane schip van Kroniek 1874, bericht AH 251074)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Al degenen , die iets te vorderen hebben van het wrakschip AGATHA en de daarvan geborgen inventaris, gevoerd geweest door de schipper Jan Sietses Wortel, de 9 december 1874 gestrand op de Eemshorn, worden verzocht binnen acht dagen na heden daarvan franco opgave te doen aan de ondergetekende.
Appingedam, 8 januari 1875, R.J. Bos.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

 
Te Emden liggen de volgende Nederlandse scherpen in winterlaag: JOHANNA MARIA, kapt. Korter, uit Groningen; CATHARINA, kapt. Dijkstra, Appingedam; CATHARINA LUTGARDINA, kapt. Bos, Appingedam; MARIA ANNA, kapt. Zeven, Groningen; JOHANNA, kapt. Oldenburger, Leeuwarden; NOOIT GEDACHT, kapt. Ohlsen, Delfzijl; STELLA MARIS, kapt. Harding, Pekela; NEPTUNUS, kapt. De Vries, Pekela; MARTHA, kapt. Postema, Delfzijl; GEESSIEN DE WITT, kapt. Rosenbeek, Delfzijl; 3 GEBROEDERS, kapt. Lodewijks, Delfzijl; CORNELIA, kapt. Hegeman, Groningen; ALIDA, kapt. Meijer, Farmsum; MARTHA, kapt. Topzant, Veendam; ALBION, kapt. Meijering, Pekela; DE HOOP, kapt. Drewes, Groningen; CONCORDIA, kapt. Pott, Pekela; BAREND, kapt. Mulder, Veendam; MARGARETHA ARENDINA, kapt. Van Noord, Pekela; VRIENDSCHAP, kapt. Kruize, Termunterzijl; AURORA, kapt. Mulder, Veendam; WELDAAD, kapt. Voogd, Pekela en MARTENSHOEK, kapt. Noordhoff, uit Veendam.


Datum: 13 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 januari. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. de kiel gelegd van de schroefsleepboot LORELEY, voor rekening van de heer J. Kleyn te Mülheim.


Datum: 14 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse galjootschip MAGRIETA ANTINA is uit de hand verkocht aan een Duits huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maceio, 11 december. De Braziliaanse stoomboot CONDE D’EU is in aanvaring geweest met de Nederlandse schoener ANNA MARIA, kapt. D.W. Aden. De stoomboot verloor daarbij de grote steng en de schoener haar boegspriet. Beide vaartuigen hadden achter hun ankers gedreven. Verdere schade is nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 januari. Volgens brief van kapt. Huizer, voerende het clipper-fregatschip KOSMOPOLIET II, de 7e dezer van Brouwershaven naar Batavia vertrokken, was hij in de ochtend van de 9e dezer Bevesier gepasseerd. Wind ZZO. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 13 januari. Het schip WELDAAD, kapt. Molema, van St. Catharina’s naar Antwerpen, de 11e dezer van hier vertrokken, is heden weder terug gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip NANCY, gebouwd te Boston in 1868, groot 1.420 tonnen, is aangekocht door en zal varen onder directie van de heer F.F. Groen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Brake lagen de 1e januari 73 schepen in winterlaag, waaronder devolgende Nederlandse schepen: WILLEM FREDERIK, kapt. Ten Kate, NEUTRAAL, kapt. Uuldriks, AGATHA, kapt. Valom, ETTINA CHRISTINA, kapt. Schoon, MARGRIETA, kapt. Boerhave, ANNA, lapt. Dick, en JANTINA, kapt. Boer.
De Groninger kof RIVAL, kapt. De Vries, overwintert te Flensburg, en de Groninger schoener M.J. ENTHOVEN EN ZOON, kapt. Stomp, te Dantzig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.H. Stheeman, notaris te Zuidbroek, gedenkt op dinsdag de 19e januari 1875, des avonds om 6 uur, ten huize van G. de Grooth, kastelein te Winschoten, publiek te verkopen het schoenerkofschip ELISABETH, groot 100 ton, gebouwd in 1849, bevaren door kapt. C.H.O. van Wijk te Nieuwe Pekela, thans liggende te Harlingen.
Informatiën te bekomen bij de kapitein.
Mr. E.H. Stheeman.


Datum: 15 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 12 januari. Het schip ABRAHAM, kapt. Visser, in de Gironde binnengelopen op reis van New York naar Bristol met petroleum, zal de lading overschepen in een daartoe gehuurd vaartuig om deze naar de plaats van bestemming te vervoeren. De ABRAHAM zal naar Bordeaux gaan om aldaar door experts te worden nagezien.


Datum: 16 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Naar wij uit goede bron vernemen, heeft de regering de onderhandelingen met de heer A. Smit te Slikkerveer doorgezet en zijn reeds de stukken tot het in gebruik nemen en verder inrichten der dokwerken te Vlissingen die scheepsbouwmeester ter ondertekening aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Oude Pekela op de 11e januari: het Nederlandse schoenerschip TOBINA HELENA, voor NLG 10.600 verkocht aan H. Timmer te Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip NOACH I, kapt. Kruijt, de 11 januari, na een reis van 88 dagen, te Batavia gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het schip JONGE CORNELIS, kapt. Von Lindern, van Cardiff naar Batavia, met schade te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegram is het barkschip ELLY, kapt. De Jong, van Penang naar Londen, heden Gravesend gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 januari. Het fregatschip NEDERLAND, gevoerd door kapt. W.L. Mahne, arriveerde heden te Brouwershaven van Batavia, hebbende 96 dagen reis. Volgens bericht van de kapitein is alles wel aan boord. Op Onrust is scheep genomen het te Atchin (opm: Atjeh) veroverde geschut, waaronder zich een stuk bevindt van 4 lasten zwaarte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stranraer, 12 januari. Er zijn 814 vaten en 12 oxhoofden van de lading gelost uit het schip SOLIDE, kapt. Mulder, en denkt men de gehele lading te zullen kunnen bergen. Het schip heeft veel schade geleden en is nog dieper in het zand geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, op donderdag de 21e januari 1875, des avonds te 7 uur, in het hotel Everts te Veendam, ten verzoeke van G.D. Douwes en Cons., publiek te verkopen het Nederlands schoenerschip GOUDVISCH, groot 178 tonnen, met al deszelfs opgoederen en complete inventaris, laatst bevaren door kapt. R.H. van der Werf, thans liggende te Geestemünde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De rederij van het met complete inventaris hier in de haven liggend schoener-brikschip HOUWINA, kapt. H. v. Heuvel, heeft mij opgedragen dit schip op vrijdag de 22e dezer maand, des avonds te 6 uur, in de Beurs alhier openlijk ten verkoop presenteren.
Het schip is onder aanwijzing van kapt. Van Heuvel te bezien; het heeft een inhoud van 250 ton, is 9 jaren oud, kopervast en gekoperd.
Lijsten van de aanwezige goederen liggen ter lezing op de Beurs te Papenburg, Leer, Norden en alhier en bij de logementhouder R. de Buhr te Warsingsfehn; ook zijn ze bij de ondergetekende te bekomen.
Emden, de 11e januari 1875, Frans D. Ihnen.


Datum: 17 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 december. Vrachten. De inschrijving door de Factorij, waarbij drie schepen, ieder voor 260 lasten, werden opgenomen, heeft de vrachtkoersen naar Nederland niet vaster gemaakt; verscheiden afsluitingen hadden plaats tot NLG 45 voor suiker, maar het is moeilijk om tot die vracht veel te krijgen. Naar het Kanaal werd slechts één charter gesloten, terwijl er ook voor Amerika en Australië weinig omging.
De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: NOACH III naar Amsterdam NLG 75 koffie, NLG 65 à NLG 67,50 thee, NLG 50 rijst, te laden hier en op de kust. BALI naar Amsterdam NLG 75 koffie, NLG 45 suiker, NLG 40 tabak, in de Oosthoek te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip SAMARANG, kapt. Lehmann, te Soerabaija aangekomen. Alles wel.


Datum: 18 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 januari. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIETTE, kapt. C. Heiner, van Samarang alhier binnen, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor het schip zwaar werkte en de pompen onophoudelijk gaande moesten gehouden worden, die daardoor schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 9 januari. Scheepsvrachten. Houtvrachten. In bevrachtingen om per eerst open water te laden heerst nog grote werkeloosheid. Afladers houden zich zeer gereserveerd, zodat disponibele ladingen zeer spaarzaam aan de markt komen. De stemming is in het algemeen recht gedrukt en voorspelt voor de bedrijvigheid in de naaste tijd een zeer slepend verloop te zullen nemen. Graanvrachten voor stoomschepen zijn rustig, doch naar Londen tot Sh.2/6 vertoont zich enige vraag. Zeilschepen voor voorjaarsafladingen zijn nog geheel zonder attentie.


Datum: 19 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Heden werd de nieuwe stoombrandspuit beproefd. Zij draagt de naam van JAN VAN DER HEIDE en is vervaardigd op de scheepstimmerwerf van de heer Ceuvel alhier. De hoeveelheid water, welke per minuut door de pompmachine, met volle kracht werkende, kan uitgespoten worden, bedraagt 4.500 liter. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 17 januari. Volgens bericht van kapt. Kuchler, voerende het fregatschip MAASSLUIS, was hij, na grotendeels de steenkolenlading gelost te hebben, 14 november van Atchin (opm: Atjeh) naar Penang vertrokken, arriveerde aldaar 25 november, loste de resterende lading, verzeilde 28 november naar Singapore, kwam na 6 dagen reis aldaar aan en werd bevracht van Bangkok naar Soerabaija met rijst tot 30 dollarcent per pikol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 16 januari. Het Italiaanse schip ANGELO PADRE, kapt. Massone, van Buenos Aires naar Hamburg, bij Terschelling gestrand, is heden na een gedeelte der lading gelost te hebben, door bergers alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse stoomschip NOORDKAPER lag de 4e december te Congo.


Datum: 20 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
te Hoogezand op 11 januari: het schoenerschip SIJNE JACOBS, laatst gevoerd geweest door kapt. Bloupot, groot 183 tonnen, voor N LG 7.975 aan J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
te Hoogezand op 14 januari: het schoener-brikschip HENDRIKA HUISMAN, laatst gevoerd door kapt. Huisman, groot 173 tonnen, voor NLG 9.025 aan J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
te Veendam op 18 januari: het schoenerschip JEANNETTE, voor NLG 6.600 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse schip NEDERLAND, kapt. Mahne, heeft bij het binnenkomen te Brouwershaven op de Schaar gestoten en daardoor lekkage bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JULIE, kapt. Cherpion, komende van Padang, gisteren te New York aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 januari. De op de Banjaard als gestrand gemelde bark is het Duitse schip HILDA, kapt. Jacobson, van Shields met een lading steenkolen naar Iquique bestemd. De gehele equipage is onder zwaar stormweder eergisteren middag gered door de Brouwershavense loodskotter en heden ochtend alhier behouden aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 19 januari. Het stoomschip HAWK, heden nacht hoog op de zandbank Richel geslagen, is thans verlaten, gebroken, en vol water. De bemanning is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. Het schip SYDNEY, kapt. Kramer (opm: een Zweeds schip), van Soerabaija te Queenstown binnen komende, is in aanvaring geweest met het uitgaande schip ERNST KUYPER, en heeft daarbij belangrijke schade belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 16 januari. Het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Lupkes, is van Mercedes alhier binnen gekomen met ingeslagen grote boot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het barkschip RADAMA, van Hongkong naar Callao met stukgoederen, heeft in de Gaspar-straat aan de grond gezeten en is zo zwaar lek geworden, dat het nodig geoordeeld werd hier binnen te lopen. Het zal onderzocht worden en waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 19 januari. De HAWK is deze nacht hoog op de zandbank de Richel geslagen. Het schip is door de bemanning verlaten. Het is gebroken en vol water. De bemanning is alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kipenhagen, 16 januari. Heden is van hier naar Amsterdam vertrokken de SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Van der Borden, na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 januari. Bij ruime aanvoer van granen deed er zich heden enige vraag naar scheepsruimte voor. Gedaan werd tegen Sh.18-/ naar Londen of de Oostkust per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 80 ton, met goede inventaris, enz., liggende te Middelstum, te bevragen bij de eigenaar B. Hoeksema aldaar.


Datum: 21 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens telegram uit Falmouth van gisteren heeft het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Ouwehand, van Batavia aldaar binnen, order bekomen voor Liverpool, doch het werd wegens zwaar stormweder verhinderd te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 7 januari. De Nederlandse tjalk MARGARETHA MEIJERING, kapt. Wieringa, te huis behorende te Houwerzijl, de 16e oktober van Bremerhaven met petroleum herwaarts vertrokken, is alhier nog niet gearriveerd, en men heeft er sedert ook niets meer van vernomen, zodat het schip waarschijnlijk in de op het einde van oktober geheerst hebbende stormen verongelukt is, aangezien enige vaten petroleum van hetzelfde merk als in het schip geladen, in november nabij Skudesnaes (opm: 59º08’ NB 05º16’ OL) zijn aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 18 januari. Door het schip SYDNEY, kapt. Kramer, van Soerabaija alhier gearriveerd, is aangebracht de equipage van het barkschip BARBARA, van de Cameroon-river naar Bristol bestemd, welk schip op 48º NB 16º WL (opm: 420’ WtZ van Lands End) met 7 voet water in het ruim en zonder roer door hen verlaten werd.


Datum: 22 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 januari. Het stoomschip ROTTERDAM, kapt. Janzen, van Rotterdam naar New York, wordt in het droge dok van ´s Rijks werf alhier nagezien en zo nodig door particuliere werklieden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Aangaande het Nederlandse schip THEODORA, kapt. Folgering, 8 oktober te Fredrikstad zeilklaar naar Delfzijl, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 januari. Men is bezig om zo veel mogelijk van de lading van het gestrande stoomschip HAWK, van Hull herwaarts, te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Memel ligt in winterlaag het Veendammer schip DIEVERDINA, kapt. De Jonge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer, 22 januari. Het Engelse schip LEILA, kapt. Tate, van New York naar Batavia, is alhier gestrand. Het schip is wrak. Men tracht de lading, die uit petroleum bestaat, zoveel mogelijk te redden.


Datum: 23 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 december 1874. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: CONRAD, naar het Nieuwediep à NLG 100 à 85 voor koffie. NLG 100 voor tabak, ALBLASSERDAM, naar Saigon, rijst naar Java à 75 cent per picol, EMMA, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.; particulier, NLG 25 voor tin, NLG 45 voor koffie hier en te Tjilatjap te laden. In lading hier en op de kust. Voor Nederland, JAVA PACKET, 754 ton, MARIA, 1.062 ton, INDIA, 1.294 ton, CORNELIS SMIT, 755 ton, OTTO, 704 ton, stoomschip SUMATRA 1.984 ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, URANIA, CHRISTINA, BATOE BASSIE, NEREUS, GENERAAL VAN SWIETEN, PIETER ADOLF, ZUID-HOLLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen:
te Oude Pekela op 18 januari:
- het schoenerschip ELSJE, groot 205 tonnen: NLG 11.000, koper J.J. Koerts te Oude Pekela. Dit schip zal nu gevoerd worden door kapt. Kl. de Grooth.
te Winschoten op 19 januari:
- het schoener-kofschip ELIZABETH, laatst gevoerd door kapt. Van Wijk, groot 100 tonnen: NLG 3.125. Koper H. Kuiper te Nieuwe Pekela.
- 2/40e aandeel in het kofschip BELLE, kapt. Eefting: NLG 410. Koper D. Mulder te Winschoten.
te Harlingen op 20 januari:
- het Nederlandse brikschip MINERVA, groot 198 tonnen, gebouwd in 1859, gevoerd door kapt. O. Boelens. Voor NLG 10.300 verkocht (opm: niet vermeld aan wie).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Java was het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Lange, reeds sedert enige tijd van Newcastle ter rede van Atchin aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Het schip THORBECKE, kapt. Klasen, van Batavia naar Amsterdam , heeft bij het inkomen van het Nieuwediep op de Harssens aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk aan Zee, 20 januari. Het wrak van het onder Castricum gestrande Noorse schip SÖBLOMSTEN, kapt. Ramsland, van Grimstad naar Antwerpen, heeft in publieke veiling opgebracht NLG 530, en de inventaris pl.m. NLG 1.600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maceio, 26 december. Het naar het Engels Kanaal bestemde schip ANNA MARIA, kapt. D.W. Aden, ligt nog onder reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Kiningsbergen, 16 januari. Scheepsvrachten. Om na de heropening der scheepvaart hier te laden zijn een paar zeilschepen bevracht als volgt: naar de Firth of Forth en kolenhavens tot Sh.2/3, naar Oost-Schotland tot Sh.2/6, naar Oost Engeland tot Sh.2/9, naar Londen tot Sh.3/- naar de Engelse Kanaalhavens tot Sh.3/3 per 500 Engelse pond tarwe en naar de Eems tot 27 mark per 4.520 pond rogge. Op grond der flauwe stemming, waarin de buitenlandse markten verkeren, zijn geen hogere vrachten te verwachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 22 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte was deze week belangrijk. Verscheidene schepen werden aangenomen voor haver naar Londen of de Oostkust tegen Sh.18/- per 10 quarters. Heden werd een schip van groot charter bevracht voor haver naar de Westkust van Engeland tot Sh.19/6 en naar Frankrijk tot 20 Ffrs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van een scheepshol en tuigage op Ameland.
De notaris Bruinsma op Ameland gedenkt, ten verzoeke van de heer burgemeester van Ameland, als gemachtigde van de eigenaren, op dinsdag de 26e januari 1875 te Hollum, aanvangende des voormiddags te 9 uur, publiek, tegen gerede betaling, te verkopen:
- Het casco of hol van de in de Buitengronden bij Hollum gestrande gekoperde Noord-Duitse schoenerbrik SCHWAN, in de staat waarin hetzelve op de verkoopdag zich zal bevinden.
- De compleet daaraf geborgen tuigage, bestaande principaal in 2 zware ankerkettingen, 2 dito ankers, 1 dito werp, 22 differente zeilen, 5 einden ketting, 6 nieuwe lopende trossen, 5 dito, dito, 2 dito manillatrossen, ijzeren want, enz., een grote partij lopend touwwerk, een partij blokken, een kabelslagtros, een manilla dito van gewoon slag, zeven rollen nieuw zeildoek, pakken zeilgaren, gebroken rondhouten, grote boot, enz.; voorts koks- en kajuitgoederen, een partij proviand, een partij bladen koper, enz.
Daags voor de verkoop vertrekt het postschip van Holwerd, des voormiddags te 111/2 uur, na welks aankomst, wanneer hetzelve alsdan niet mocht kunnen afvaren, de verkoop eerst zal aanvangen.


Datum: 24 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens telegram uit New York d.d. gisteren heeft het stoomschip MAAS, kapt. Chevalier, op de reis veel storm ondervonden en daardoor schade bekomen. Het stoomschip is aldaar in het dok gehaald om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 23 januari. De Deense bark SOPHIE, kapt Block, van Aux Cayes met verfhout naar Rotterdam bestemd, zit op de Ooster aan de grond. Enige schuitjes met lading zijn reeds hier aangekomen. Het schip zit gevaarlijk. Vijf sleepboten zijn ter asistentie aanwezig. De equipage is aan boord van de Brouwershavense loodskotter.
Bericht van 7.40 uur: De Deense bark SOPHIE zit vol water en is vermoedelijk totaal wrak. De sleepboten HELLEVOETSLUIS en SLIEDRECHT hebben tevergeefs getracht het schip af te slepen. Enige vaartuigen met lading en inventaris zijn hier aangekomen. De gehele equipage is door de Brouwershavense loodskotter alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 22 januari. De Nederlandse schoener CHRISTINA, kapt. Beckering, alhier van Aux Cayes gearriveerd, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 december. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, gedeeltelijk met kolen, Gouvernementsgoederen en koffie bestemd naar Nederland via Tjilatjap, weigerde bij Poelo Dapoer te wenden en geraakte op een rif aan de grond. Het schip kwam weder vlot en werd door een stoomboot naar hier teruggesleept. Het heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen en maakt geen water. De 23e zal een expertise gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 december. Het schip RADAMA, kapt. Boucher, van Hongkong naar Callao, alhier de 10e gearriveerd na in de Gaspar Straat aan de grond te hebben gezeten, is onderzocht en aanbevolen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bezoeki, 7 december. Het Nederlandse schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Heijstek, de 1e dezer van hier naar Amsterdam vertrokken, heeft des avonds op een rif gestoten, met dat gevolg, dat de equipage reeds de volgende dag haar toevlucht in de boten moest zoeken, overtuigd zijnde, dat schip en lading reddeloos waren verloren. De gehele equipage is de 5e dezer alhier aangekomen en de volgende dag per praauw naar Soerabaija vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 14 december. Volgens later bericht van de CORNELIA MATHILDA, op Meindertsdroogte (opm: 7º41’ ZB 114º26’ OL) gestrand, lag het schip op zijde en had 16 voet water in toen het door de equipage werd verlaten. Slechts zes balen koffie zijn geborgen. Het wrak zal publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 22 januari. Het barkschip BATAVIA, kapt. Lackrooy, van Amsterdam naar hier en Macasser bestemd, heeft bij Madura aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie vlot gekomen. Het zal hier een gedeelte der lading lossen om onderzocht te worden en te repareren.


Datum: 25 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij, de 4e oktober van Probolingo naar Amsterdam gezeild via Banjoewangi, en zou het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, de 21e december van Batavia naar het Kanaal voor order vertrekken. Op beide schepen alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 januari. Het schip HENRIETTE, kapt. Schill, van Suriname, is hier binnengekomen met ingeslagen verschansing, relings, stutten en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 januari. Volgens rapport van de vuurtoren van West-Schouwen zit het wrak van de HILDA masteloos op het Nieuwe Zand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 januari.Uit de op de Ooster gestrande Deense bark SOPHIE is nog enige lading aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 januari. Het schip ZEILA, van New York met petroleum herwaarts, is bij Anjer gestrand en zal geheel verloren zijn. Een gedeelte der lading kan gered worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Haamstede, 20 januari. Heden in de late avond werden hier aangebracht vijf schipbreukelingen, zijnde de equipage van de Engelse vishoeker AFGHAN, kapt. William Leigh, thuis behorende te Lestoffe (opm: mogelijk Lowestoft). Dat vaartuig was reeds de 10e dezer bij het woeden van stormwind en verbolgen zee op de zandplaat, genaamd Het Noordland, in de Noordzee, op ongeveer 2 uur afstand van de kust, gestrand. Hoewel enige schippers van Burghsluis het eerst dinsdag van de vaste wal in het gezicht kregen en terstond besloten wind en golven te trotseren, zo mogelijk mensenlevens te redden, de pogingen, daartoe aanvankelijk aangewend, moesten afstuiten op de verbolgenheid van de elementen, weshalve een aantal kloeke mannen overeenkwamen met het krieken van de volgende ochtend zich in het scheepje van een hunner (een hoogaars) te begeven en te beproeven zee te bouwen. Dat voornemen werd dan ook uitgevoerd. Ofschoon de wakkere mannen hun leven ieder ogenblik in gevaar zagen, stevenden zij onder aanhoudende krachtsinspanning naar het doel, doch geen mogelijkheid bestond er om het schip te bereiken. Reeds werd de steven van de broze kiel gewend, maar op datzelfde ogenblik bemerkte een van de manschappen in de top van de mast van het gestrande vaartuig een noodvlag. Aanstonds verandert men nu van besluit; andermaal wordt beproefd de AFGHAN nabij te komen, en de volhardende pogingen van de redders worden met gelukkige uitslag bekroond.
Vijf mensen, die sinds maandagavond een laatste wijkplaats in de mast van hun vaartuig, door wind en golven gebeukt, zonder levensvoorraad, hadden gevonden, werden van een wisse dood gered en in de hoogaars opgenomen. Dadelijk voorzagen de redders in de eerste behoeften van geredden. Als uitgehongerde gieren vielen deze op het voedsel aan, betuigende dat ze het niet langer hadden kunnen uithouden, daar hun krachten waren uitgeput. Te half acht in de avond kwamen allen behouden aan wal. Aanstonds werden maatregelen genomen om de geredden, die er deerlijk uitzagen en niets hadden kunnen behouden, per as naar deze gemeente te vervoeren, waar zij, aan de goede zorg van de burgemeester overgegeven, dadelijk in een logement werden opgenomen, om de volgende dag vanhier per rijtuig naar Brouwershaven te worden overgebracht en vandaar naar hun vaderland terug te keren.
De namen van de moedige redders zijn: Jacob van de Klooster, Dirk van de Klooster, Marien van de Klooster, Cornelis Kommer, Marien van de Klooster Dz. en Cornelis Melieste, allen wonende te Burghsluis, gemeente Burgh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op maandag 22 februari 1875, des namiddags 3 uur precies, in het verkooplokaal De Witte Zwaan, Nieuwendijk, Amsterdam, van een extra welbezeild barkschip. Eduard Carel Anthonie Koli, makelaar, presenteert ten overstaan van de notaris G. Verrijn Stuart, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het barkschip DE VREDE, gevoerd wordende door kapt. M. Ouendag Az., volgens Nederlandse meetbrief lang 36,30, wijd 7, hol 5,60 meter en alzo gemeten op 571 ton of 298 last, zijnde het schip geheel voor houtvaren ingericht, ladende 200 tult berekende balken. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het schip ligt te Nieuwediep, Binnenhaven. Nader onderricht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 14 december. Volgens later bericht van de CORNELIA MATHILDA, op Meindertsdroogte gestrand, lag het schip op zijde en had 16 voet water in toen het door de equipage werd verlaten. Slechts 8 balen koffie zijn geborgen. Het wrak zal heden publiek verkocht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de eerste dagen van februari zullen de ondergetekenden op publieke vendutie alhier verkopen het alhier ter rede liggende Nederlandse campagne-barkschip CHRISTINA, gevoerd door kapt. M. Priebee. Het schip is groot 473 gemeten ton. Verdere informatiën te bekomen bij B. van Leeuwen & Co. te Soerabaija.


Datum: 26 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schip. Ten overstaan van notaris Halberstadt, te Zwartsluis, zal aldaar op donderdag 28 januari a.s., bij de logementhouder Schrijver, bij inzet en op woensdag 10 februari a.s., bij de logementhouder Höfelt, bij toeslag, telkens des avonds te 7 uur, worden verkocht de goed onderhouden hektjalk, DE VOORUITGANG genaamd, groot 84 ton met complete scheepsinventaris, bevaren geweest door schipper Fiese Bleij en thans gelegen in de waal te Zwartsluis.
Aanvaarding dadelijk. Betaling in termijnen. Inlichtingen te verkrijgen bij voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Volgens telegram d.d. gisteren van kapt. B. Berner, voerende het schip ADJUTOR,van Borga in de haven van Terschelling aangekomen om te overwinteren, en daarna herwaarts opgezeild, had hij de vorige dag een anker en 15 vadem ketting verloren, was de 24e weer in de haven van Terschelling gekomen en, aan de grond staande, door een Nederlandse kof aangevaren, welke de gehele achterspiegel wegnam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 24 januari. Het stoomschip STAD MIDDELBURG, kapt. Wiedema, van Londen naar Amsterdam, is hier binnengelopen met schade aan de voedingspomp, hebbende op de Sunk aan de grond geweest (opm: waarschijnlijk de eerste reis van dit voor de Stoomvaart Maatschappij Zeeland aangekochte schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 16 januari. Het Nederlandse schip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, is volgens telegram te Villa Garcia in Noord-Spanje met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 15 januari. Het schip JONGE CORNELIS, kapt. Von Lindern, van Cardiff naar Batavia, hier binnen, heeft enige lichte schade aan het tuig.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie. Op zaterdag 30 januari 1875 zullen de ondergetekenden, ten tien uur precies, voor rekening van wie zulks aangaat en op last van de Britse consul, publiek verkopen het wrak van het Engelse schip LEILA, groot 732 tonnen, gebouwd te Quebec in 1873 en toen A.1 geclassificeerd, liggende of niet liggende nabij de rivier te Anjer, met de zich op die dag aan boord bevindende staand en lopend tuig, zeilen, verdere inventaris en lading. De lading heeft bestaan uit 25.000 kisten petroleum en 200 vaten harst, waarvan een gedeelte gered is en afzonderlijk verkocht zal worden, alsmede twee boten.
John Pryce & Co.


Datum: 27 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip ZAANDAM, kapt. Fenenga, van Dysart naar Bordeaux, wegens zuidwesterstorm te Ramsgate binnengelopen. Het had de 22e januari achter Dungeness een anker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op woensdag de 3e februari 1875, 's avonds 6 uur, ten huize van J.H. Poppens, te Martenshoek, ten verzoeke van de kinderen van de wed. J. Schimmel, publiek à contant verkopen het Nederlands hektjalkschip genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot 92 ton, met de opgoederen en toebehoren, thans liggende te Martenshoek. Adres de heer W.G. Bodewes, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het van eikenhout gebouwde Noorse brikschip MARIQUINHA, groot ongeveer 100 gemeten last. Te bevragen bij de directie der Scheepstimmerwerf “De Lastdrager”, te Nieuwediep, waar gemeld schip is liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 januari. Het gisteren van hier vertrokken schip MARIA REIFINA, kapt. Eefting, van Christiania naar Harlingen, is heden alhier teruggekomen na in aanzeiling te zijn geweest met het schip ADJUTOR, waardoor het schade bekomen heeft.


Datum: 28 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 23e januari is van de werf der heren C. Mitchell & Co. te Low Walker te water gelaten het schroefstoomschip FRIESLAND, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Java. Dit schip is, evenals de GRONINGEN, behorende aan dezelfde rederij, 350 voet lang, 37 voet breed en 27 voet hol, en heeft een campagne voor eerste klasse passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 januari. Heden is alhier aangekomen van Newcastle het schip UNIE, kapt. K.J. Parrel, met verlies van boegspriet en kluiverboom, zijnde met een Nederlandse loodskotter in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN, van Batavia, laatst van Falmouth, naar Liverpool in dato Portland Bay 25 dezer, was hij wegens vernieuwd zwaar weder aldaar binnengelopen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 25 januari. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Leffers, van Groningen naar Gloucester, is hier binnengelopen met verlies van kluiverboom, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 25 januari. Het schip ZEPHYR, kapt. Koning, van Newcastle naar Porto, is hier binnengelopen, hebbende op de rede van Margate anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 26 januari., Het Nederlandse schip MEDEA, kapt. Nieuwkerk, van Queenstown naar Rotterdam, is ter rede van Mumbles ten anker gekomen en heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 26 januari. De Nederlandse stoomboot ULYSSES, van Amsterdam naar Reval, is alhier binnengelopen, omdat de havens van Reval en Baltishport door het ijs gesloten zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 24 januari. De reparatiekosten van het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Visser, van New York naar Morgan Pill en alhier met schade binnen, zijn door experts op Ffrs 18.000 à 20.000 begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De heren Jacobs en Stevenson delen in de Nieuwe Veendammer Courant het volgende vrachtbericht mede, d.d. Stettin 23 januari:
Wij hebben de eer aan heren reders en kapiteins mee te delen, dat wij schepen van iedere grootte zoeken, om voor onze eigen rekening steenkolen te laden tot volgende vrachten,
1º. Voor kleine en middelgrote schepen: van Alloa, Clackmannan, Charlestown, St. Davids, Burnt Island, naar verkiezing van de kapitein, naar Stettin GBP 9.10; van Dysart, Methil, Wemyss naar Stettin GBP 10 per keel;
2º. Voor grotere schepen: van Grangemouth, Boness, Granton, Leith, naar verkiezing van de kapitein, naar Swinemünde GBP 8 en naar Stettin GBP 9 à 10 per keel.


Datum: 29 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 januari. Gisteren arriveerde alhier Zr.Ms. ramschip BUFFEL, komende van Willemsoord. Dit schip zal aan ´s Rijks werf van nieuwe ketels worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 27 januari. Volgens ontvangen bericht bij assuradeuren is het schip VOORUIT, kapt. Wichers, met zware averij te Palermo binnen, aldaar verkocht voor Ffrs. 8.150.


Datum: 30 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Velsen, 29 januari. Gisteren is een Engelse schoener, die hier cement gelost had, door het Noordzeekanaal onmiddellijk in zee gegaan om zijn bestemming naar Engeland te vervolgen. Het is de eerste maal, dat dit geschied is, hoewel verschillende couranten abusievelijk reeds vroeger een dergelijk voorval gemeld hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 23e januari is te Glasgow op de werf van de heren A. en J. Inglis van stapel gelopen het 3-deks ijzeren schroefstoomschip genaamd STAD HAARLEM. Dit schip is in de hoogste klasse van Lloyds en Veritas en heeft de volgende afmetingen: 358 voet lengte bij 58 voet breedte en 29 voet diepte en gemeten 3.000 ton. De machine heeft 450 p.k. nominaal en bestaat uit 2 compound machines.
Het schip is gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart tussen die plaats en New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Winschoten op 25 januari: het Nederlandse schoenerschip NIEUW BEERTA, groot 220 zeeton, gevoerd geweest door kapt. J.H. Jonker: NLG 14.950. Koper D. Mulder & Zoon te Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 januari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip STAD MIDDELBURG, komende van Londen. (opm: zie NRC 260175).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 27 januari. De schoener ELIZE, kapt. Schuur, van Newcastle naar Reggio met steenkolen, is lek en met gescheurde zeilen alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stranraer, 27 januari. De schoener SOLIDE, kapt. Mulder, 1 januari te Sandhead gestrand, is verkocht voor GBP 510. De lading is gered en zal naar Glasgow terug gezonden worden, op de 70 ton kolen na, welke op de plaats der stranding verkocht zijn. (opm: zie NRC 040175).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 28 januari. Het barkschip AURORA, kapt. Hove, is de 12e januari in zee plat op zijde gevallen, waardoor de gezagvoerder en twee man over boord zijn geslagen. De overige equipage, bestaande uit 13 man, nam de toevlucht op de hut en was drie dagen zonder voedsel of water. Toen werden zij ontdekt door het barkschip NANTA, waarvan men een boot uitzette, welke echter onmiddellijk aan stukken sloeg. Dit schip lag gedurende de nacht bij het wrak. Er werden acht man gered door in zee te springen en reddingsboeien, van de NANTA uitgeworpen, te grijpen. Twee man verdronken daarbij; de drie overigen waren bevreesd het wrak te verlaten, dat spoedig aan stukken sloeg, en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 januari. Het Deense schip TYRA, van Philadelphia naar Kopenhagen, is de 26e januari in zinkende staat door de equipage verlaten, die door het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Hofstee, van Batavia naar Amsterdam bestemd, aan boord is genomen. De gezagvoerder en een matroos hadden de benen gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het hektjalk schip genaamd HOOP EN VREES, gevoerd door de eigenaar Heyme Schraa, liggende te Gouda, aan de Turfsingel, groot 77 ton, met al deszelfs staand en lopend want en verdere scheepsgereedschappen, bestaande in: 2 bakstagen met lopers, zeilval, fokkeval, kraanlijn, fokkeval, kluiffokkeval, jagersval, 2 schoten, een complete boegspriet, 2 zwaardlopers, alles met blokken, 2 ankers met ketting, 2 watervaten, fok en zeil met 3 dekkleden, 3 kluiffokken, platte scheepsboot, halsophaalder met blokken, schop, 4 haken, vaarboom, 2 halsblokken, strijkblok, bijl, 3 planken met stoeltjes, riem, fokkeuitzetter, kurkezak, stuurplank, loopplank, 2 putsen, emmer, 2 pompzuigers en 2 pompjukken.
Ten verzoeke van de heer Jan Siemens Visser, grondeigenaar en zeilmaker, wonende te Lemmer, domicilie kiezende ten kantore van de procureur mr. George Jan Antonius Faber, aan het Haringvliet No. 74 te Rotterdam,
1e. requiraat uit krachte van de grosse of in executoriale vorm uitgegeven expeditie van een obligatoire akte op de 4e mei 1867, voor de te Heerenveen residerende notaris Gerrit Boschloo, in bijzijn van getuigen verleden, waarbij bovengenoemde Heyme Schraa bekent schuldig te zijn aan Roelof Thomas de Boer, schipper, gedomicilieerd te Oldeboorn, wegens te leen ontvangen gelden, een som van twaalf honderd gulden, tegen een rente van vijf ten honderd 's jaars, alsmede van een akte van cessie op de 2e oktober 1868, in tegenwoordigheid van getuigen verleden voor de destijds te Lemmer residerende notaris Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau, waarbij gemelde Roelof Thomas de Boer, die obligatoire akte aan de requirant heeft gecedeerd, getransporteerd en in volle en vrije eigendom overgedragen, welke cessie Heyme Schraa heeft goedgekeurd en de requirant daarbij als zijn wettige schuldeiser erkend;
2e. arrestant op voormeld hektjalk schip en toebehoren en zulks ten einde uit de gerechtelijke verkoop daarvan te verhalen de door Heyme Schraa aan de requirant, ter zake voorschreven, per resto verschuldigde som van NLG 660, (zeshonderd zestig gulden).
De executant heeft het voorschreven hektjalk schip ingezet op een som van zevenhonderd gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, op woensdag de 24e februari 1875, des voormiddags te elf uur.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van gezegde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie te kantore van voornoemde ondergetekende procureur, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. G.J.A. Faber, procureur.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie. Op vrijdag de 5e februari 1875 zullen de ondergetekenden, voor rekening van wie zulks aangaat, verkopen de vaartuigen NINGPO en SOON-CHIN-LIE, liggende in de Groote Rivier voor de Passar Ikan, alsmede diverse zeilen, touwwerk, ankers, kompassen, enz.
John Pryce & Co.


Datum: 31 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 december. In vrachten ging sedert ons laatste bericht weinig om. Ten gevolge der geringe vraag voor Nederland zijn koersen dalende en is NLG 40 voor suiker en NLG 35 voor tabak aangenomen. Op de 28e dezer zal de Factorij weder een inschrijving houden voor de overvoer van produkten van Java naar Nederland, waarvoor schepen voor of op 10 januari 1875 disponibel moeten zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 26e januari 1875 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Johannes de Decker Gulielmuszoon, reder en koopman, wonende te Hillegersberg en Frederik Hendrik van Leeuwen, particulier, wonende te Arnhem, overeengekomen om de vennootschap, tot dusverre door de eerst ondergetekende onder de firma Van Zeijlen & Decker, alhier ter stede gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
Deze vennootschap, welke gevestigd zal zijn te Rotterdam en te Middelburg, heeft ten doel de uitoefening van rederij en handelszaken en zulks onder de firma van Van Zeijlen & Decker, tot de tekening waarvan de beide ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten en particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van de beide ondergetekenden zal worden vereist.
De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, aanvang genomen hebbende de 1e januari 1875 en mitsdien zullende eindigende 31e december 1894, met die verstande nochtans, dat de vennootschap alsdan niet van zelve zal eindigen, tenzij door een van de vennoten tenminste een halfjaar voor de expiratie een schriftelijke opzegging daartoe zal hebben plaats gehad, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor één jaar te zijn verlengd en zulks telkens van jaar tot jaar, totdat die tenminste een halfjaar voor de expiratie door een van de vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
Rotterdam, 26 januari 1875, J. de Decker Gz., F.H. van Leeuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 29e januari 1875 voor de notaris W. ’t Hooft, te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Johannes van der Schuijt, ondernemer van stoomboten, wonende te ’s-Hertogenbosch, en Abraham van der Schuijt Junior, commissionair en expediteur, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de onderneming van stoomboten, de uitoefening van het expeditievak, alsmede het vervoer van koopmansgoederen in- en door Rotterdam, onder de firma J. & A. van der Schuijt, welke is gevestigd te Rotterdam, en waarvan beide de vennoten de tekening hebben in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het negotiëren of opnemen van gelden, het verlenen van blanco kredieten, het afgeven van promessen of acceptatiën, het aangaan van borgtochten en dergelijken als wordende daarvoor de privéhandtekening van beide vennoten vereist.
Deze vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvang genomen hebbende de 1e januari 1875, zullende, indien een der vennoten verlangen mocht dezelve in enig jaar te doen eindigen, deze verplicht zijn de andere vennoot daarvan vóór of op ultimo juni van dat jaar schriftelijk te waarschuwen, in welk geval de Vennootschap met de 31e december van dat jaar zal eindigen.
J. van der Schuijt, A. van der Schuijt Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 30e januari 1875 voor de notaris P.J.W. van den Berg te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden William Walker, Dirk Stronck en Augustinus Ambrosius van Delden, allen ingenieurs en werktuigkundigen, wonende te Rotterdam, als beherende en alleen aansprakelijke vennoten, en enige andere personen als commanditaire vennoten, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de exploitatie der fabriekzaak, tot dusverre door de ondergetekenden gedreven, welke vennootschap is ingegaan 1 januari 1875 en zal eindigen de laatste juni 1885, met dien verstande dat die door het eenvoudig verloop van die termijn niet vanzelf zal ophouden, maar dat diegene der vennoten, die dit zoude mogen verlangen, daarvan aan de andere vennoten ten minste een jaar te voren en alzo vóór of uiterlijk op de 1e juli 1884 schriftelijk kennis zal moeten geven, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor een jaar, te zijn verlengd, en zulks telkens van jaar tot jaar totdat zij tenminste een jaar voor de expiratie door een der Vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel de uitoefening van een fabriekzaak tot het vervaardigen en herstellen van ijzeren stoomvaartuigen en machines en alles wat daartoe behoort en zulks onder de firma van Walker, Stronck & Van Delden, tot de tekening waarvan in zaken de vennootschap betreffende, ieder der drie beherende vennoten gerechtigd is, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van elk der drie beherende Vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 30 januari 1875, W. Walker, D. Stronck, A. van Delden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londonderry, 28 januari. Het schip ANTJE DREWES, kapt. Kuiper, van Riga, vroeger gemeld als in Lough Foyle gearriveerd 23 januari, is nog niet te Moville aangekomen. Een schoener welke abusievelijk daarvoor aangezien is geworden, is 22 januari gepraaid, naar Innishowen Head koersende, doch door harde wind teruggedreven.


Datum: 01 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 januari. Het kofschip ZWERVER, kapt. J.R. Prins, komende van Dantzig, is na volbrachte reparatie van hier vertrokken en dezelfde dag Elseneur gepasseerd naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 januari. Het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, is op Goodwinsand gestrand. Het heeft sloepen en sleepboot tot adsistentie aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 26 januari. Vrachtbericht van de heren Jacobs & Stevenson:
Sedert ons laatste bericht is door de aanhoudende storm en regen het ijs uit de rivier verdwenen, zodat de scheepvaart ook voor zeilschepen vrij is. Wij zijn echter nog niet in staat goede berichten over voorjaarsvrachten te kunnen meedelen. Voor graanvrachten is er uitzicht enige schepen van 500/750 quarter te plaatsen. Naar Groningen is een lading hout, meest eiken, aan de markt, doch de vracht, NLG 11 à NLG 12 per last, is ons te laag om naar schepen daarvoor te zoeken.
Voorts een houtvracht naar Glouchester GBP 19 en Hartlepool GBP 12, per load eiken; en naar Cette 160 last planken en staven, FFR 45 en 15% per kub. voet, oude Franse maat.
Van Koningsbergen naar Firth of Forth Sh.2/3, oostkust van Schotland Sh.2/6, oostkust Engeland Sh.2/9, Londen Sh.3/-, Kanaal Sh.3/3 à 3/9 per quarter tarwe.


Datum: 02 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 31 januari. De ANNA, kapt. Probst, op Goodwinsand gestrand, heeft zware slagzij over stuurboord en de grote steng verloren. Er zijn verscheidene vaartuigen bij het schip om zo veel mogelijk van tuig en lading te bergen. Enige kisten genever zijn hier reeds aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 december. Het wrak van het op de Meindertsdroogte verongelukte Nederlandse schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Heijstek, van Bezoeki naar Amsterdam, heeft met de lading NLG 115 opgebracht; de geredde sloepen, chronometers, enz. brachten NLG 404,75 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Singapore, 31 december. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN is alhier verkocht voor $ 6.650.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 29 januari. Voor de hier liggende schepen, waaronder CATHARINA DE BOER, kapt. Oltmans, MARIA, kapt. Albers en TRIENTJE, kapt. Egberts, is het onmogelijk geweest hun reizen voort te zetten, deels wegens ongunstige wind en de door de laatste westelijke stormen buitengewone hoge waterstand, deels ook wegens het in de laatste dagen weer op de Eider aanwezige drijfijs. De loodsen van de te Pahlhude en andere plaatsen aan de Eider liggende schepen als: GRIETJE EN TEUNKE, kapt. Wiersma, DRIE BROEDERS, kapt. De Vries, ZWAANTINA MARGRIETA, kapt. De Vries, JOHANNA HENDRIKA, kapt. Kramer en anderen, zijn gisteren voor de tweede maal hier geretourneerd, daar het hun wegens het drijfijs in de Eider niet mogelijk was, de reizen met die schepen voort te zetten.
Zowel de Tonninger als de hier thuis behorende sleepboot zijn onder reparatie, zodat ook van die zijde geen assistentie kon worden verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal maandag de 15e februari 1875, om 7 uur bij P.M. Tiddens te Finsterwolde, publiek verkopen het Nederlandse galjootschip WILLEM FREDERIK, groot 130 ton, in 1855 nieuw gebouwd, laatst bevaren door kapt. K. ten Kate, thans liggende te Brake, bij Geestemünde.
Inventarissen en nadere inlichtingen op franco aanvraag verkrijgbaar te Oostwold, bij de boekhouder, de heer N. Kranenborg en te Winschoten bij de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 29 januari. Het schip CORNELIA EN MARIA, kapt. P.D. Mulder, van Amsterdam naar Suriname, is wegens weerspannigheid van het volk naar Ramsgate vertrokken.


Datum: 03 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, d.d. 1 februari 1875, verleden voor de te Streefkerk gevestigde notaris N.J. Vonck, is tussen de ondergetekenden Jan van Duijvendijk en Teunis van Duijvendijk, beiden scheepsbouwer, woonachtig te Lekkerkerk, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de scheepsbouw en wat daaraan verwant is, als grofsmederij, houthandel, verhuring van vaartuigen enz.
Deze vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingegaan 1 november 1874 en te eindigen 6 maanden na opzegging, waartoe elk der ondergetekenden zich het recht heeft voorbehouden.
De vennootschap is gevestigd te Lekkerkerk en zal uitgeoefend worden onder firma van J. en T. van Duijvendijk, tot de tekening van welke firma beide de vennoten bevoegd zullen zijn voor alle handelingen en verbintenissen, de vennootschap betreffende, echter zonder die te mogen bezigen bij het doen van geldleningen ten behoeve der vennootschap, en tot het belenen of bezwaren harer fondsen of goederen, waartoe de privé handtekening der beide vennoten wordt vereist.
J. van Duijvendijk. T. van Duijvendijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Volgens brief van kapt. Schulte, voerende het kofschip MATHILDA, d.d. 20 januari, lag hij te Larkholm, in de nabijheid van Stockholm, ingevroren. Men was er echter in geslaagd het ijs open te houden en in vlot water te komen, en er bestond uitzicht spoedig de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 30 januari. Het schip GOUDVISCH, kapt. Teensma, van Holmsund met hout gearriveerd, heeft gedurende de reis veel stormweder ondervonden en een gedeelte van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 1 februari. Een gedeelte van de lading van het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, op Goodwinsand gestrand, is hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Broadstairs, 31 januari. Door de reddingboot is de gehele equipage, bestaande uit 16 man, van boord gehaald van het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York. De wind waait sterk uit het noordoosten en de zee breekt over het schip heen, dat waarschijnlijk verloren zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 30 januari. Het schip LAURA ANN, kapt. Durrant, van Hartlepool naar Charente, is heden morgen in Torbay in aanvaring geweest met het Nederlandse schip GESINA EN JANSJE, kapt. Brouwer. Eerstgenoemde verloor de kluiverboom en tuig van de boegspriet, terwijl ook het laatste schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Het schip SUNDA, van Java naar Melbourne, met suiker beladen, is in Straat Bali aan de grond geweest, doch heeft geen schade bekomen. (zie JB 310575)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, op dinsdag 9 februari 1875, des middags te 2 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Houtbrug nabij de Zuidblaak te Rotterdam, van een tjalkschip genaamd DE VROUW WILHELMINA, met mast, zeil, stag, fok en rondhout. Aldaar te bezichtigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Kapt. Hofstee, voerende het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, van Batavia alhier binnen, rapporteert op 26 januari op 27˚37' NB 42˚21' WL (opm: 1.350’ WZW van Madeira) een schip te hebben gezien dat kennelijk niet in zeewaardige staat was, hebbende 2 noodvlaggen waaien. Kapt. Hofstee liet dicht achter het schip langs lopen en het bleek toen, dat het geheel ontredderd en in zinkende staat was en geen sloepen had. Hij zette toen de boot uit en redde de equipage bestaande uit de kapitein, twee stuurlui en 7 man. Het schip bleek te zijn de Deense bark TYRO, kapt. Bönne, van Philadelphia met petroleum naar Hamburg bestemd. Daar inmiddels de wind aangewakkerd was, kon men geen verdere pogingen aanwenden om iets meer dan de chronometers te bergen, alles tot zelfs de scheepspapieren moesten worden achtergelaten. De gezagvoerder Bönne verklaarde dat hij vanaf het onder zeil gaan te Philadelphia voortdurend zware stormen had doorgestaan, tengevolge waarvan het schip eindelijk in reddeloze toestand geraakte. Hijzelf en een matroos braken een been, de 2e stuurman en enkele matrozen werden door de donder getroffen en de overige equipage ziek, doordat zij altijd in het water had gezeten. Men liet het wrak drijven en de schipbreukelingen werden van het nodige voorzien en te Falmouth aan de wal gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na een langdurige ongesteldheid overleed heden, oud ruim 63 jaren, mijn geliefde echtgenoot Hendrik Jans Bont, in leven scheepskapitein. Zijn hoop was Christus, dit is mij tot een troost.
Groningen, 1 februari 1875, Ida Jans Othuis, wed. H.J. Bont


Datum: 04 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Volgens later bericht is het schip SUNDA, kapt. Overgauw, na in Straat Bali aan de grond geweest te zijn, lek naar Soerabaija teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Margate, 1 februari. 934 kisten met pijpen (opm: waarschijnlijk alcoholische drank) zijn alhier aangebracht uit het op Goodwinsand gestrande schip ANNA, kapt. Probst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 1 februari. Het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, op Goodwinsands gestrand, is nu vol water. Een groot gedeelte der provisie aan inventaris is geland, en ongeveer 560 kisten met pijpen. Verscheidene loggers zijn nog bij het schip, en als het weder goed blijft, hoopt men nog enig zink te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 februari. De HONIGBIJ, kapt. Van Leeuwen, van Newcastle naar Java met steenkolen, is alhier lek aangekomen, makende 6 duim water in de 4 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 1 februari. De Nederlandse schoener GESINA EN JANSJE, kapt. Brouwer, heeft bij de vroeger vermelde aanvaring op 30 januari, terwijl het schip in Torbay ten anker lag, zo veel schade aan de achtersteven bekomen, dat het verplicht was assistentie aan te nemen en in de haven is gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londonderry, 1 februari. De gezagvoerder Kuiper van het Nederlandse schoenerschip ANTJE DREWES, van Riga alhier gearriveerd, bericht, dat, toen het schip te Fort William lag, de stuurman, terwijl hij bezig was een touw aan wal te werpen, plotseling dood op dek neerviel. Ontsteking van het hart schijnt de oorzaak van zijn dood te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 januari. De Nederlandse kof ZWERVER, kapt. Prins, is heden na volbrachte reparatie naar Londen vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. De oorlogsstomer SCHOUWEN, commandant Mercier, is in de avond van de 17e januari te Singapore aangekomen met de HERTOG BERNHARD op sleeptouw. Deze reis van Atjeh naar Singapore heeft niet minder dan 12 dagen geduurd; de schepen verlieten de rede van Atjeh de 5e januari. De HERTOG BERNHARD was niet in staat te stomen, daar de schroefas was gebroken.


Datum: 05 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht was de IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, op de reis van hier naar St. Paul de Loanda (opm: Angola) de 1e februari op de hoogte van Plymouth kruisende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Volgens nader schrijven van kapt. Schulz, voerende het schip MATHILDA, van Holmstrand herwaarts, was hij de 26e januari nog bij Lackholm liggende en werd hij door de aanhoudende mist verhinderd om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip MAAS, de 16e januari alhier van Rotterdam gearriveerd, heeft de 31e december op 50º NB 21º WL zwaar stormweder gehad, waardoor schade veroorzaakt werd aan verschansing, hutten, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 februari. Het brikschip HENDERIKA, kapt. Bonsema (opm: mogelijk HENDRIK ONNES), ligt volgens bericht van de 23e januari te Tarragona in lading naar Rio de Janeiro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Lubecj overwinteren de schepen ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst, en PLOTUS, kapt. Schenk.


Datum: 06 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Wildervank op 2 februari 1875:
- het Nederlandse galjootschip HERMAN, groot 97 ton, met complete inventaris: NLG 4.600. Koper K.J. Bos q.q. te Wildervank.
- 1/30 aandeel in het schoener-kofschip BELINA, kapt. Vlaspot: NLG 160. Koper L.P. Hol te te Eexta.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Nepperus, van Stettin naar Speyemouth, lag volgens particulier bericht de 4e januari in een Noorse haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk aan Zee, 4 februari. De lading hout van het gestrande barkschip bij Castricum heeft in publieke veiling opgebracht de som van NLG 17.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 februari. De vraag naar scheepsruimte was deze week niet groot. Naar Londen of de oostkust werd gedaan tot Sh.17/- van de lichte en Sh.18/- van de zware haver. Voor schepen elders liggende besteedde men voor haver naar Engeland's westkust Sh.16/-, terwijl een schip naar Bordeaux FFR. 21 per 30 hectoliters haver bedong.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 30 januari. In houtbevrachtingen, om bij eerst open water te laden, gaat nog zeer weinig om en de koersen blijven in een gedrukte stemming. Gesloten werd sedert ons laatste bericht naar Alloa en Grangemouth 10/-, Suttonbridge Sh.13/- per load grenen balken; Newport Sh.13/- per load grenen vierkante sleepers; Oostende Sh.18/- per load eiken sleepers; Bordeaux 40 FFR en 15% per last grenen balken en eiken planken; Rochefort 45 FFR en 15% per last eiken planken.
Graanvrachten voor stoomschepen zeer stil, naar Engelse havens alleen is een weinig vraag; zeilschepen ter voorjaarsaflading bedingen: Bristol-Kanaal 800-1.000 quarter Sh.3/- geboden; Firth kolenhaven twee schepen, 800 en 1.500 quarters Sh.2/-; Kopenhagen, 40-60 last groot schip, 6 thaler per 5.000 Engels pond. Kolenvrachten zonder verandering; wij noteren GBP 6.10 à GBP 7 van Newcastle, Sunderland, Hartlepool; GBP 8 van Firth of Forth-havens, GBP 4.10/- à GBP 5 van Hull, Grimsby, Suttonbridge naar Neufahrwasser.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 30 januari. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden zijn een paar schepen tot onze laatste noteringen geëngageerd. Op betere vrachten bestaat nog geen uitzicht. Voor grenen hout kunnen schepen van af hier naar de Eems, Bremen en Nederland geplaatst worden, als mede van af Elbing naar Antwerpen en Brussel.


Datum: 07 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens telegram uit Newcastle heeft het stoomschip GRONINGEN van de Rotterdamsche Lloyd, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Java, de proefvaart gedaan met een vaart van 13 knopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Batavia, 2 januari. In lading hier en op de kust, de volgende Nederlandse schepen: JAVA PACKET, MARIA, INDIA, CORNELIS SMIT, OTTO, PIETER ADOLF en HENDRIKA. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, URANIA, CHRISTINA, BATOE BASSIE, NEREUS, GENERAAL VAN SWIETEN, ZUID-HOLLAND en stoomschip SUMATRA.
Bij de inschrijving der Factorij op 28 december 1874 werden de volgende Nederlandse schepen opgenomen: PIETER ADOLF, 260 last, NLG 75 naar Amsterdam; HENDRIKA, 260 last, NLG 79,99 naar Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bristol Pill, 4 februari. De Russische bark MARIE, kapt. Backman, is hier van Bordeaux aangekomen met de lading petroleum van het aldaar met schade van New York gearriveerde schip ABRAHAM, kapt. Visser, en zal dezelve te Morgan Pill lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Het Nederlandse schip SUNDA, kapt. Overgauw, zal de lading lossen en in het dok gaan om te repareren.


Datum: 08 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Baltishport, 1 februari. De Nederlandse stoomboot ULYSSES, van Amsterdam, laatst van Pillau, is alhier gearriveerd. Daar Reval door het ijs niet is te bereiken zal de lading hier gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.R. Bos Janszen, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principaal, op maandag 8 maart 1875, des namiddags te 3 uur, in De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, te verkopen het buitengewoon hard zeilend, gekoperd en kopervast klipperfregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ELECTRA, gevoerd door kapt. P.H. Landweer, volgens Nederlandse meetbrief lang 59,48 meter, wijd 7,74 meter, hol 5,46 meter en alzo gemeten op 1.117 ton of 590 last.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld.
Het voornoemde klipperfregatschip ligt te Nieuwediep.
Voor nadere onderricht adresseert men zich bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors d' Arnaud & Co.


Datum: 09 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het clipperbarkschip THORBECKE, groot 506 gemeten lasten, is bij
onderhandse aankoop overgegaan aan de heren A. Hendrichs & Co, rederij alhier, en zal nu genoemd worden SINDORO. Het clipper-barkschip ANNA ELISABETH van dezelfde rederij zal voortaan genaamd worden MERAPI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 22 februari e.k., des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes No. 28, te Amsterdam, presenteren en te verkopen: Het extra snelzeilend, kopervast en gekoperd Nederlands klipper barkschip SOERABAYA PACKET, laatst gevoerd door kapt. D.O. Rolff, lang 46,40 meter, wijd 6,57 meter, hol 3,66 meter en alzo gemeten op 496 ton, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris als bij gedrukte biljetten omschreven.
Het schip ligt dagelijks te bezichtigen te Amsterdam in het Oosterdok, voor de Kalkmarkt.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar en de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip TROMP, kapt. Harms, de 13e december van Batavia vertrokken, arriveerde de 8e dezer ter rede van Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 3 februari. Scheepsvrachten per het voorjaar laten zich als volgt noteren: Firth of Forth en kolenhavens Sh.2/3 à 2/41/2, oostkust van Schotland Sh.2/6 à 2/71/2, oostkust van Engeland Sh.2/9 à 2/101/2, Londen Sh.3/- à 31/2, Engels Kanaal Sh.3/3 à 3/41/2, Campbeltown circa 1.500 quarter Sh.3/3, alles per 500 Engels pond tarwe, andere granen en zaden pro rato. Nederland NLG 18 à NLG 20 per 2.400 kilo tarwe; Zaandam in uitzicht bij aanstelling voor twee dagen 70/120 last voor Noorse kapbalken, 19' - 20' doorsnee lengte, circa NLG 30 per 216 lopende voet Amsterdamse maat; de Maas, Schiedam voor order, NLG 14 per 80 kub. voet grenen planken; Antwerpen en Brussel (van Elbing) 450 last beslagen balken 20' - 40' lang, 7/7 bij 15/15" dik, aanbod verlangd; de Eems en Wezer circa 9 thaler per 4.520 Engels pond rogge; de oostkust van Noorwegen 8 à 81/2 thaler, Gotenburg en Uddevalla 8, Kiel, Flensburg, Lübeck, Kopenhagen en Deense eilanden 71/2 thaler, alles per 5.000 Engels pond rogge; Havre en Fécamp 100/150 ton hennep Sh.30/- à 35/- per ton; de Weser inclusief Vegesack 9 à 10 thaler per 20 ctr. hennep; Wilhelmshaven in uitzicht bij aanstelling voor twee dagen circa 70 last grenen delen ca. 9 thaler per 80 kub. voet; de oostkust van Schotland ca. Sh.14/- per ton beenderen; dito van Elbing 70/80 ton beenderen ca. Sh.18/- per ton.


Datum: 10 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SINDORO, van Glasgow naar Batavia, is de 18e januari van Aden vertrokken. (opm: te Glasgow gebouwd schip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit het jaarboekje der Koninklijke Nederlandsche Zeemacht voor 1875 blijkt, dat ’s Lands vloot thans bestaat uit:
a. 1 ramtorenschip, 4 ramschepen, 5 monitors, 5 rammonitors, 10 stoomkanonneerboten (type Staunch) en 3 dito van verschillende vorm, bestemd tot verdediging van kusten, zeegaten en stromen. Enkele der rammonitors en acht stoomkanonneerboten nog niet afgebouwd, doch hun voltooiing nabij.
b. 1 ramtorenschip (tegen het einde des jaars gereed komende), 2 fregatten met stoomvermogen, 5 schroefstoomschepen der 1ste klasse, 4 der 2de klasse, 4 der 3de klasse en 3 der 4de klasse en 2 transportstoomschepen, bestemd voor diensten buitenslands; vier zijn in dienst in Oost-Indië, 5 in West-Indië, 1 op reis naar Indië rond Kaap Hoorn en 1 in dienst hier te lande.
c. 2 fregatten, 1 schroefstoomschip 4de klasse, afgekeurd voor actieve dienst, 5 schepen en kanonneerboten als wachtschepen, en 10 verschillende vaartuigen voor instructie gebruikt wordende.
d. 1 raderstoomtransportschip 1ste klasse, 2 ijzeren raderstoomschepen der 2de klasse, 4 der 3de klasse en 6 der 4de klasse, 4 houten en 9 composite schroefstoomschepen der 4de klasse en 5 diverse schepen voor wachtschepen bestemd, uitmakende de Indische Militaire Marine, waarvan 24 in dienst, bemand met 1.800 koppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 februari. Al was de uitkomst der haringvisserij over 1874 niet zo gunstig als het vorige jaar, toch is de ambitie voor die tak van nijverheid alhier nog klimmende. Voor de heer Johs. Verkade Mz. alhier, voor wiens rekening in 1874 mede een haringschip van stapel liep, is op de werf “Frederiksoord” van de heer G.H. Uitdenbogaardt, weder een kotterschip voor die visserij in aanbouw, hetwelk nog deze zomer zal worden uitgerust, en de naam zal voeren van THORBECKE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 februari. Heden arriveerde alhier op de rede, komende van Londen, het stoomschip STAD VLISSINGEN, bestemd naar Amsterdam ter aftimmering (opm: het tweede schip van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Het wrak en de inventaris van het stoomschip HAWK van Hull naar Harlingen op 't Vlie gestrand, zijn voor GBP 293 verkocht. De geborgen lading bracht GBP 300 op.


Datum: 11 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Het kofschip MATHILDA, kapt. Schulte, van Holmstrand herwaarts, is 30 januari buiten het eiland Faerder (Oslofjord) goed in zee gekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 februari. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Mulder, van Batavia naar Middelburg, is de 7e februari ´s avonds op de hoogte van Brighton geloodst.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 11 februari. Gestrand nabij Anjer de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, met steenkolen van Sunderland naar Batavia. Schip en lading zijn verloren.


Datum: 12 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Aan het eerstdaags op ’s Rijks werf alhier op stapel te zetten schroefstoomschip der 1e klasse zal de naam van ATJEH worden gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 9 februari. 251 kisten en 80 vaten genever, 518 kisten pijpen, 86 zakken gom, 53 balen hennep, 33 ledige vaten, een gedeelte koper, zink, lood, touwwerk enz zijn van de ANNA gered en alhier aan land gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie. Op zaterdag de 13e februari 1875 zullen de ondergetekenden, ten 10 ure precies, in een der lokalen van het Vendu-Departement voor rekening van wie zulks aangaat en op last van de Britse consul verkopen het wrak van het Engelse schip ARGO, kapt. Humble, met ongeveer 630 ton steenkolen, gestrand op een rif nabij Anjer, en aldaar liggende of niet liggende met het zich op die dag aan boord bevindende staand en lopend tuig, zeilen en verdere inventaris.
W.H. Hall & Co.


Datum: 13 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 5 januari. De Nederlandse schepen CATO POULIE, kapt. Hotze en MARIA BEERTA, kapt. Roosjes , zijn hier bevracht voor Sh.55 per ton voor gezouten huiden naar Falmouth om order.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 februari. Blijkens telegram van de resident van Bantam is de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, komende van Sunderland met een lading steenkolen, in de nacht van 10 op 11 dezer op het rif achter het telegraafkantoor te Anjer gestrand. Men tracht het vaartuig weder vlot te krijgen.


Datum: 14 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 februari. Heden is hier een telegram ontvangen van Den Helder, dat er een schip in de Razende Bol was gestrand. Terstond zijn een groot aantal vaartuigen ter assistentie uit de haven gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 14 februari. Een aanvaring heeft alhier plaats gehad tussen de oorlogsstoomboot LILY en de stoomboot SALAK, behorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De LILY bekwam veel doch de SALAK slechts onbeduidende schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 11 februari. De Nederlandse tjalk CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Leeuwarden naar Rostock, is door het ijs verplicht geweest in de Geeste binnen te lopen.


Datum: 15 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Heden is van Newcastle binnengekomen het stoomschip GRONINGEN. Hetzelve is in het kanaal (opm: de Nieuwe Waterweg) aan de grond gestoomd. (opm: eerste reis vanaf de bouwwerf).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 februari. Het Spaanse barkschip EUGENIO, kapt. Diez, ter wederinlading na gedane reparatie alhier op stroom liggende, is heden door felle ijsgang genoodzaakt het anker te lichten en met 2 loodsen aan boord de rivier af te zeilen naar het Nieuwediep, zijnde bestemd naar Barcelona. De rivier is heden vol drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal dinsdag de 16e februari 1875, om 7 uur, bij J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands kopervast en gekoperd schoenerbrikschip NICOLA MARIA, groot 203 ton, in 1867 nieuw gebouwd, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1., laatst bevaren door kapt. B.K. Dekker, thans liggende te Rotterdam, met chronometer en complete inventaris.
Inventarissen en nadere inlichtingen op franco aanvraag verkrijgbaar te Oude Pekela bij de boekhouder, de heer A.J. Schröder, en te Winschoten bij de notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 30 december. Het wrak van het schip CORNELIA MATHILDA is niet uit elkander geslagen en reeds honderden balen koffie zijn daar uit gered.


Datum: 16 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft voor haar rekening aangekocht twee kolossale stoomboten met twee schoorstenen voor de vaart tussen Amsterdam en New York, zodat zij nu vier boten tegelijk in de vaart kan brengen. (opm: mogelijk is men in de war met de beide stoomschepen, door de KNSM aangekocht voor de vaart tussen Vlissingen en de Theems, zie NRC 180275)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W. MACKINNON, van de Clyde, is de 2e februari te Batavia aangekomen, en het stoomschip BANDA de 11e februari. (opm: twee aanwinsten voor de vloot van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart.Maatschappij).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op vrijdag de 12e februari 1875: het schoenerschip ELISABETH, groot 164 ton, gebouwd in 1867 en laatst gevoerd door kapt. W.B. Eefting: NLG 8.025. Koper A. van Linge te Veendam.
De chronometer bracht NLG 200, de victualie NLG 50 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 februari. Het stoomschip GRONINGEN kwam gisteren avond vlot en is (opm: naar Rotterdam) opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak, dat ruim een kilometer ver van Scheveningen op het strand is geworpen, is verleden week reeds aldaar door de burgemeester van Wassenaar geveild en door de heer L. de Jager, reder te Scheveningen, voor de prijs van NLG 313 gekocht. Men is reeds druk bezig met slopen. De personen die zich aan diefstal aan het wrak hebben schuldig gemaakt, zijn ontdekt en worden vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 januari. De Nederlandse schepen AMALIA, kapt. Bakker en ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, beiden bestemd naar Amsterdam, sluiten het eerste de 21e en het laatste de 25e dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Engelse schip WATERLILY, met suiker van Samarang naar Melbourne, is, uitgeklaard zijnde, lek gesprongen en na gehouden onderzoek afgekeurd.


Datum: 17 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het zondag (opm: 14 februari) te Middelburg van Java binnengekomen fregatschip PHILIPS VAN MARNIX bevonden zich een tijger en een panter, die bestemd zijn voor de Rotterdamse diergaarde en gisteren herwaarts zijn vervoerd. Een tweede tijger, die op de reis uit zijn kooi heeft weten te ontsnappen, is onmiddellijk op het dek doodgeschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegrafisch bericht via Soerabaija is het schip ZEPHYR, kapt. Muysson, 11 dezer van Macassar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Volgens brief uit Atchin van kapt. Lange, voerende het Nederlandse schip AUGUSTE, had hij 28 oktober op 38º ZB 19º OL een zware storm doorgestaan, vergezeld van hevige stortzeeën, waardoor het grootluik insloeg en op het dek alles losgeraakte. Het schip bleef echter volkomen lens en in goede staat, en voldeed overigens gedurende de reis uitmuntend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 februari. Het Spaanse schip EUGENIO, kapt. Diaz, is zaterdag bij het naar zee zeilen op Doekewal (opm: kennelijk bedoelt men de dijk langs het Doekegat) aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 14 februari. De schoener KOSMOPOLIET, kapt. Dekker, van Londen naar St. Thomas (Maagdeneilanden), en de Engelse brik EVA,van Shields naar Salcombe, zijn hedennacht bij Duins in aanvaring geweest. Het eerstgenoemde schip schijnt schade geleden te hebben aan de verschansing enz. en het laatste bekwam schade aan het voortuig en verloor een anker en 45 vadem ketting, waarvan het hier weer is voorzien. Beide schepen liggen thans ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 januari. Het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, is te Cheribon afgekeurd. (opm: zie JB 250175)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 februari. De Javasche Stoomsleepboot-Maatschappij betaalt over het afgelopen jaar een dividend uit van 16½ %, terwijl NLG 33.000 op het reservefonds is gebracht.


Datum: 18 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 februari. Zondag arriveerde alhier door de Nieuwe Waterweg het eerste nieuw gebouwde stoomschip der Rotterdamsche Lloyd, de GRONINGEN, gebouwd te Low Walker, ladende ruim 3.000 ton en bestemd voor de vaart tussen hier en Java met passagiers en goederen. Het schip munt uit door sierlijkheid van vorm en comfortabele inrichting voor de passagiers, die onder de campagne en bak logeren. De campagne is ingericht voor het verblijf van 44 eerste klasse passagiers, wier net ingerichte hutten elk slechts twee slaapplaatsen hebben, terwijl bovendien elke hut zijn eigen ventilatie heeft, hetwelk vooral in warme klimaten van groot nut en gemak is. De ruime salon is vorstelijk ingericht, heeft twee prachtige buffetten, is rondom van sofa’s voorzien en beschoten met kunstig bewerkt kostbaar meubelhout. Achter in de campagne bevinden zich twee badkamers, voorzien van de nodige gemakken, terwijl boven op de campagne een sierlijke rookkamer aanwezig is. Ook het verblijf der tweede klasse passagiers is onder de bak zeer gemakkelijk en doelmatig ingericht voor 22 personen. De officieren en machinisten hebben hun hutten in het midden van het schip, geheel afgescheiden van de passagiers. Het logies voor de equipage is voor in het tussendek, en is daar een zeer geschikte ruimte afgezonderd voor het vervoer van troepen. De beste inrichtingen ter blussing van brand zijn in overvloed aanwezig; tevens zijn er 6 grote sloepen (lifeboats) aan boord. De bemanning zal bestaan uit 52 koppen; het schip zal gevoerd worden door kapt. J. Bakker.
Het schip zal waarschijnlijk binnen enige dagen tegen entree te zien zijn ten voordele der Maatschappij tot Nut der Zeevaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Omtrent het vertrek van de mailboot PRINS VAN ORANJE naar Glasgow zijn wij in staat gesteld nader mede te delen, dat het doel niet is het schip aldaar te doen repareren, waartoe geen aanleiding bestaat, doch om het een verandering te doen ondergaan, ten einde daardoor groter laadruimte te verkrijgen.
In plaats van de bestaande inrichting voor passagiers 1e klasse, zal het voorzien worden van een grote campagne voor 50 passagiers, op dezelfde wijze ingericht, doch nog ruimer en groter dan die der nieuwe stoomschepen VOORWAARTS en PRINS HENDRIK. De hutten 1e klasse zullen voor passagiers 2e klasse worden ingericht, en het troepenlogies vergroot worden, door er de bestaande salon 2e klasse bij te trekken; terwijl, door het aan dek brengen der passagiers 1e klasse-inrichting, de laadruimte van het schip met een 3 à 400 ton wordt vermeerderd. Naar het oordeel van velen krijgt de PRINS VAN ORANJE nu de beste en zeker de nieuwste inrichting voor passagiers 1e klasse en ontegenzeggelijk de beste voor die der 2e klasse.
Dat van ’t verblijf te Glasgow wordt geprofiteerd om de machine na te zien, te voorzien van een verbeterde stoomschuif en wat de ondervinding heeft geleerd economisch beter te zijn dan het bestaande, is natuurlijk. (opm: de PRINS VAN ORANJE is de 18e februari van Nieuwediep naar Glasgow vertrokken).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. In de heden namiddag alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij waren 316 aandelen vertegenwoordigd, uitbrengende 55 stemmen. De vergadering werd geleid door de voorzitter van het Bestuur, Jhr. C. Hartsen, lid der Eerste Kamer, die namens dat Bestuur het voorstel deed te besluiten, voor een bedrag van hoogstens NLG 320.000,- deel te nemen in een op te richten rederij of Naamloze Vennootschap tot uitoefening der geregelde stoomvaart tussen Vlissingen en de Theems. De directeur, M.H. Insinger, deelde tot toelichting van dat voorstel o.a. mede, dat 2 schepen van grote afmetingen en snelheid voor gemelde vaart tussen Vlissingen en Engeland zouden gebruikt worden, die de reizigers van meer comfort en gemak zouden voorzien, dan op de onderscheiden thans in de vaart zijnde kleinere boten kon worden aangeboden; de overtocht zou in 7 à 8 uren plaats hebben. Daar de haven Vlissingen boven alle andere havens der Noordzee in geschiktheid uitmuntte, zou ook dat reizigers aanlokken. Volgens het gevoelen van het Bestuur zouden het personenvervoer en de maildienst met die boten bepaald goede rekening geven. Z.K.H. Prins Hendrik had deze zaak krachtig gesteund, ook door belangrijke financiële hulp. Met hem hadden zich ook een aantal Zeeuwen tot deelneming verbonden. Men zou de zaak, als de Maatschappij voor NLG 320.000,- daarin deelnam, kunnen drijven bij wijze van afzonderlijke rederij, met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij als boekhouder. Vermits het echter niet zeker was, of aan de vorm ener Naamloze Vennootschap door de deelgenoten aan deze overeenkomst de voorkeur zou worden gegeven, achtte spreker het wenselijk dat de Vergadering het Bestuur machtigde tot deelneming hetzij in de ene, hetzij in de andere vorm. Na deze toelichting werd het voorstel, bij hoofdelijke omvraag, met algemene stemmen aangenomen.
Vervolgens deelde de voorzitter mede het Bestuur met veel nauwgezetheid uitvoering had gegeven aan het op 15 mei 1873 door de Vergadering genomen besluit, om een stoomvaartlijn tussen Nederland en Noord-Amerika in exploitatie te brengen, Daartoe waren 2 grote schepen gebouwd en lagen zij tot spoedige aflevering gereed. Ook had men met gunstig gevolg de nodige stappen gedaan om zich met de Rotterdamse stoomboot maatschappij op Noord-Amerika in verband te stellen. De omstandigheden bleken echter voor die vaart zo ongehoord ongunstig, dat met het exploiteren dezer lijn op dit ogenblik niet zou kunnen worden aangevangen, zonder grote geldelijke verliezen. Vandaar dat het Bestuur de vergadering voorstelde te besluiten, om de bepaling van het tijdstip, waarop deze vaart met de 2 bedoelde schepen zal worden geopend, aan het Bestuur over te laten, naar gelang van de geldelijke belangen der Maatschappij.
Mr. M.J. Pijnappel vroeg, welke bedoeling het Bestuur met die boten had. Het scheen hem toe, dat het belangrijke renteverlies, wegens het stil liggen dier boten, wel zou kunnen opwegen het verlies dat op de onderneming geducht werd. De voorzitter antwoordde, dat de verliezen door andere maatschappijen geleden zo enorm waren, dat het niet te wagen was. Bovendien had men misschien wel een tijdelijk geschikt emplooi voor die boten.
De directeur, C.A. von Hemert, zei dat men op de 2 boten, ter waarde ieder van een miljoen gulden, een renteverlies van NLG 50.000,- zou kunnen lijden, maar dat bij het in de vaart brengen op iedere reis NLG 40.000,- zou kunnen worden verloren. Hij had rekeningen gezien van een Liverpoolse boot, die sloten met een verlies van GBP 5.000,-. De oorzaak van deze nadelige toestand lag o.a. in het volkomen gemis van landverhuizers. De heer Insinger gaf nog als oorzaken aan: de belangrijke vermindering van de handel op Amerika, tengevolge der laatste crisis en de te grote concurrentie van vale in de vaart gebrachte schepen. Dat laatste euvel zou wel verminderen, als enigen zouden moeten ophouden wegens gebrek aan voldoende levensvatbaarheid, of om andere oorzaken de strijd zouden moeten opgeven. Mocht de vergadering onverhoopt tot het thans in de vaart brengen der boten besluiten, dan had het Bestuur voorlopige schikkingen getroffen met genoemde Rotterdamsche Maatschappij, om voor gemeenschappelijke rekening de vaart te ondernemen. Spreker meende dat later, onder betere omstandigheden, samenwerking der beide Maatschappijen voor beide goede vruchten zou afwerpen en vertrouwde dat zulks ook dan zou gescheiden. Thans zou niettegenstaande de samenwerking door beiden verlies worden geleden.
De heer Burger uit Rotterdam zei ook aandeelhouder te zijn in de Rotterdamsche Maatschappij, en wel voor haar te wensen, dat zij ook het geluk had haar boten nog niet in de vaart te hebben en stil te kunnen doen liggen. Elke reis toch leverde zeer aanzienlijke verliezen op. Eenmaal in de vaart zijnde, konden zij echter moeilijk daaruit tijdelijk worden teruggenomen.
De heer Laarman wenste een termijn te zien vaststellen, na welke men opnieuw de zaak in overweging zou nemen. Hij toch achtte een zo spoedig mogelijk in-werking-treden wenselijk, ook met het oog op hen die, juist om de exploitatie dezer lijn, in de nieuwe uitgifte van aandelen deelnamen.
De Voorzitter antwoordde, dat niets het Bestuur aangenamer zou zijn, dan spoedig tot het in de vaart brengen over te gaan. Zijns inziens moest men de beoordeling van het juiste tijdstip aan dat Bestuur overlaten, aangezien men moeilijk nu alle op industriële zaken ingrijpende omstandigheden kon voorzien.
De heer Laarman zei, dat hij het Bestuur zeer vertrouwde, maar toch voor de Vergadering het recht wilde reserveren, binnen een niet al te lang tijdstip de zaak weder aan de orde te zien gesteld. De Voorzitter stelde nu voor het conceptbesluit in zoverre te wijzigen, dat de zaak in de algemene vergadering van mei 1876 weder aan de orde zou worden gesteld, als het Bestuur vóór dat tijdstip de boten niet in de vaart had doen brengen. Het aldus gewijzigde voorstel werd ten slotte met algemene stemmen aangenomen en de vergadering daarop gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Volgens ontvangen mededeling van de rederij van het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, was genoemde bodem op Java wel ter verkoop aangeboden, maar niet afgekeurd. Het bericht in het vorige nummer was dus onjuist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Men heeft nog niets vernomen van het op 12 november van het vorig jaar van hier naar Curaçao vertrokken schip SANTA ROSA, kapt. J. de Waard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 februari. Het barkschip EUGENIO, kapt. Dietz, is na vruchteloze poging om de Eems af te zeilen, genoodzaakt geweest dit op te geven, en is na veel gevaar en moeite heden weder ter rede van Delfzijl geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 februari. De ANNA, kapt. Laarman, de 9e februari alhier van Rio Janeiro om orders aangekomen, heeft de grote mast gekraakt en zal waarschijnlijk alhier met een nieuw mast voorzien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maceio, 26 januari. Het schoenerschip ANNA MARIA heeft voorlopig de schade gerepareerd en voor GBP 600 bodemerij op het schip opgenomen met 30 % daarmede inbegrepen.


Datum: 19 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 januari. Vrachten. Het Nederlandse schip URANIA werd naar Amsterdam bevracht tot NLG 50 suiker, N:G 90 huiden en NLG 75 koffie, hier en te Samarang te laden. Het Nederlandse schip INDIA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, laadt particulier suiker tot NLG 50 en huiden tot NLG 90. De Nederlandse NEREUS gaat naar Saigon om rijst voor Java te laden tot NLG 0,90.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen JAVA PACKET, CORNELIS SMIT, OTTO, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en het stoomschip PRINSES AMALIA.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen± TROMP, GENERAAL VAN SWIETEN, ZUID/HOLLAND, CORNELIA, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, IJMUIDEN, NOACH I, SAMARANG, HELENA ANNA, en stoomschip SUMATRA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 13 januari. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, is bevracht om te Tuyu huiden te gaan laden voor het Engels Kanaal om orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 17 februari. De Spaanse bark EUGENIO, kapt. Diaz, van Christinestad naar Barcelona, is zaterdag (opm: 13 februari) bij het naar zee zeilen op de zandplaat de Ransel gestrand. In weinig tijd liep het schip zo vol water, dat de equipage en loodsen genoodzaakt waren het te verlaten, die vervolgens nog diezelfde avond bij Hoog Watum in drie boten zijn geland. Een ander bericht meldt, dat men, na vruchteloze poging om de Eems af te zeilen, genoodzaakt was dit op te geven en was dat schip na veel gevaar en moeite de 16e dezer weder ter rede van Delfzijl geankerd.


Datum: 20 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Finsterwold op 17 februari: het Nederlandse galjootschip WILLEM FREDERIK, groot 130 zeetonnen, laatst gevoerd geweest door kapt. Ten Kate: NLG 6.500. Koper M. Stenger te Farmsum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 februari. De CERES, kapt. De Boer, van Liverpool naar Rio Janeiro, is alhier aangekomen met verlies van verschansing en stutten, grootzeil en fok gescheurd, zijnde gisteren bij Lizard in aanvaring geweest met een schoener.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van wijlen R. de Jong, in leven scheepsbouwmeester, gewoond hebbende op Gideon onder de gemeente Haren, en aldaar overleden op de 11e januari 1875, worden verzocht daarvan voor de 1e maart 1875 franco opgave te doen aan Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zullen op zaterdag de 27e februari 1875, des voormiddags te 10 uur, op de scheepshelling van wijlen R. de Jong op de Gideon aan het Winschoterdiep onder de gemeente Haren publiek worden verkocht een in aanbouw zijnd tjalkschip, min of meer groot 115 tonnen, waarvan de dekbalken gelegd zijn, een grote partij hout, scheepstimmermansgereedschappen, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Dagelijks te bezien van 10 - 12 uur.
Mr. H. Edelinck, notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Eergisteren werd met de aan de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij toebehorende sleepstomer EERSTELING, thans genaamd MIDDELBURG, een proeftocht gemaakt naar en van de rede, welke in alle opzichten zeer bevredigend is afgelopen. De stomer was voor die tijd geïnspecteerd door de hoofdingenieur Van Oordt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Naar men ons mededeelt, is het stoomschip SINDORO van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij te Benkoelen aangekomen met op twee plaatsen gebroken as, die aldaar gerepareerd wordt. De kapitein van dit schip schijnt echter deze reparatie niet te vertrouwen en zal te Benkoelen de stomer AMBOINA afwachten om door deze naar Batavia te worden begeleid.

Krant:
  JB - Javabode

Zr.Ms. stoomschip AART VAN NES trof de 16e november de Gouvernements-stomer HERTOG BERNHARD aan met defecte machine, en sleepte dat vaartuig naar Djoeloh. (opm: later voor herstel naar Singapore gesleept).


Datum: 21 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het stoomschip COMEET, de 17e dezer van hier te Baltishport aangekomen, heeft gisteren getracht om Reval te bereiken, maar moest wegens het ijs naar Baltishport terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Stettin, 18 februari. Het schip JOHANNA, kapt Kopke, van Savannah naar Queenstown gearriveerd, heeft order bekomen de lading te Amsterdam te lossen.


Datum: 22 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (per telegraaf). Het stoomschip SINDORO, kapt. Van Emmerik, is de 17e februari te Kenkerlen (Benkoelen) met gebroken schroefas en andere schade aangekomen en zal door het stoomschip AMBOINA naar hier gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 19 februari. Hedenochtend geraakte hier weder een schip, komende van Harlingen en beladen met metselstenen, voor de stad in het voorwater aan de grond. Bevreesd dat met de strenge oostenwind de zee soms mocht dichtlopen, heeft het schip assistentie ingeroepen. Men is thans druk bezig het te lichten, en zo mogelijk nog voor de nacht binnen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op donderdag 4 maart 1875, des middags te 12 uur, in het logement De Hollandsche Tuin, te Vlaardingen, van het in anno 1863 nieuwgebouwd, extraordinair welbezeild, ijzervast schoener-brikschip DIEDERIKA, laatst gevoerd door kapt. T.D. de Ruiter, gemeten op 178 ton of 94 last, liggende in de haven te Vlaardingen, geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd, tot 2 december 1875, A, 1. 1. en bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, tot 3 december 1875, A 2, met alles wat daartoe behoort.
Nadere informatiën te kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luisçuis, bij wie tevens, op franco aanvraag, gedrukte inventarissen verkrijgbaar zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 13 februari. Houtvrachten ondergingen sedert ons laatste bericht weinig verandering en bleef de beweging in voorjaarsbevrachtingen tengevolge van het schrale aanbod van ladingen van weinig betekenis. Gesloten werd naar Newcastle en Hartlepool Sh.9/6, Suttonbridge en Cargofleet Sh.13/- per load grenen balken; St. Nazaire 371/2 FFR en 15% per last grenen muurlatten; Bordeaux 40 FFR en 15% voor dito, 421/2 FFR en 15% voor eiken planken, 45 FFR en 15% voor eiken plançons; Amsterdam 66 cent per stuk eiken sleepers van 14/28 centimeter.
Graanvrachten voor zeilschepen ter voorjaarsaflevering bedingen: Bristols Kanaal 800/1.000 quarters Sh.3/-, Firth kolenhavens twee schepen 800 en 1.500 quarters Sh.2/-, Groningen 50/60 last NLG 16 per 2.400 kilo tarwe, Kopenhagen 40/60 groot schip 6 thaler per 5.000 Engels pond rogge.
Kolenvrachten op hier onveranderd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 13 februari. Er kwamen deze week enige afsluitingen voor stoomschepen tot stand; verder werd gedaan naar Kiel voor een klein zeilschip 24 mark, voor een grote naar Oost Noorwegen 27 mark. en voor een verwacht wordende eveneens daarheen 24 mark., alles per 5.000 Engels pond rogge. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden, zijn enige schepen naar Sleeswijk-Holstein en Sont-havens tot 221/2 mark, inclusief naar Gothenburg en Uddevalla tot 24 mark. en kleine schepen naar Oost-Noorwegen tot 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge, geëngageerd; verder enige schepen naar Groot Brittannië tot de laatste noteringen. Naar Nederland kunnen eerste klasse schepen tot NLG 181/2 à NLG 19 per 2.400 kilo tarwe geplaatst worden.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, met inventaris en bloc, is thans bepaald alhier op dinsdag de 2e maart aanstaande.
Soerabaija, B. van Leeuwen & Co.


Datum: 23 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. De Middelburgsche Courant meldt, dat door het besluit in de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans definitief opgericht is een rederij, tot uitoefening van een geregelde stoomvaart tussen Vlissingen en een der havens op de Theems, met een kapitaal van NLG 800.000,-, waarin is deelgenomen door Z.K.H. prins Hendrik voor 2/5, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor 2/5 en door enige bewoners van Zeeland 1/5. Het beheer der rederij zal worden gevoerd door de Directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, terwijl, onder voorzitterschap van prins Hendrik, als commissarissen zullen optreden de heren Tak van Poortvliet, G.J. Sprenger en F. Wibaut.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 19 februari. Eergisteren is alhier met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeesters J.H. Nijhuis, het kofschip genaamd GESINA HILKEA, gevoerd zullende worden door kapt. J.E. Poort, van Sappemeer, en heden een koftjalkschip nog zonder naam, groot circa 120 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. S. Striens, van Waspik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Winschoten op 16 februari: het schip NICOLA MARIA: koper P.M. Nap voor NLG 15.050, zullende bevaren worden door kapt. R. Gust, van Pekela. (opm: schip wordt herdoopt in ALBERTINE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Volgens bericht van kapt. Hartman, voerende het Nederlandse schip MINA, te Oporto liggende, was in de nacht van 9 op 10 februari door zwaar stormweder een der lichters, geladen met goederen, te Rotterdam ingenomen, langszijde van het schip gezonken. Kapt. Hartman heeft zelf daarbij groot gevaar gelopen het leven te verliezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 februari De Nederlandse brik CERES, kapt. De Boer, van Liverpool naar Rio de Janeiro, de 18e februari met schade door aanzeiling alhier binnengelopen, lost een gedeelte der lading om te kunnen repareren. De gezagvoerder bericht tevens de 5e februari gedurende dikke mist op de Arklowbank gestoten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 12 februari. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. Laarman, is onderzocht en bevonden dat de grote mast beneden het ezelshoofd gebroken is, heeft de gaffel van het grootzeil verloren en schade aan de zeilen. Het schip is geheel dicht, doch moet een gedeelte koffie gelost worden om de nieuwe mast te kunnen inzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 17 februari. Heden is hier van de werf van de scheepsbouwmeester J.H. Nijhuis te water gelaten het kofschip GESINA HILKEA, groot pl.m. 80 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J.E. Poort, van Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige Verkoping, op donderdag de 4e maart 1875, 's middags te 12 uur, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van het in 1863 nieuw gebouwd, extra ordinair welbezeild, ijzervast schoenerbrikschip DIEDERIKA, laatst gevoerd door kapt. F.D. de Ruiter, gemeten op 178 tonnen of 94 lasten, liggende in de haven te Vlaardingen, geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd tot 2 december 1875, A.1.1. en bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, tot 3 december 1875, A.2. met alles wat daartoe behoort.
Nadere informaties ten kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius, bij wie tevens, op franco aanvrage, gedrukte inventarissen verkrijgbaar zijn.


Datum: 24 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. De officier-machinist M.L.A.W. Komp, gedetacheerd geweest bij de aanmaak van de machines voor Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN in de fabriek van de firma Penn & Sons te Greenwich, is van daar terug gekeerd en thans geplaatst bij ’s Rijks werf om op het stellen der werktuigen in genoemde bodem toezicht te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op maandag 22 februari in de Witte Zwaan te Amsterdam:
- het schoenerschip GERTRUDE: NLG 2.950, in slag NLG 190. Koper E.C.A. Koli (opm: een makelaar)
- het barkschip VREDE: NLG 4.100, in slag NLG 400. Koper P.H. Craandijk.
- het schoener-brikschip AUGUST MARIE NLG 5.000, in slag NLG 2.000: opgehouden

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens telegrafisch bericht bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse barkschip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, te Singapore aangekomen en heeft charter afgesloten naar Hongkong via Bangkok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 februari. De Spaanse bark EUGENIO, kapt. Diaz, welke alhier in het ijs beklemd was geraakt, is de rivier afgezeild en volgens een ontvangen telegram ten 3 ure namiddags Borkum gepasseerd in zee. De bestemming is naar Nieuwediep en van daar naar Barcelona.


Datum: 25 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 februari. Heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor rekening van de heren W. Meeter & Co. te Zwolle. De machines zullen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 februari. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, van Amsterdam naar Hamburg, zit bij Wieringen aan de grond. Een sleepboot is ter assistentie gezonden, doch kan wegens het ijs er niet bij komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 20 februari. Het Nederlandse schip ROELFINA, kapt. De Vries, van Antwerpen naar Aalborg, is volgens gisternamiddag alhier ontvangen telegram, te Frederikshaven binnengekomen. Alles wel aan boord. Het was daar vol ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 24 februari. Heden arriveerde alhier het schip EUGENIO, kapt. Diaz, van Christiansand naar Barcelona, als bijlegger, laatst van Delfzijl. Het schip is vol water.


Datum: 26 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van ’s konings besluit van 24 februari 1875 worden Zr.Ms. raderstoomschepen BROMO en MERAPI, liggende te Amsterdam en te Fijenoord, met de 16e maart a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië en het bevel daarover opgedragen resp. aan de kapt.luit.t.zee W.J. Scholten van Aschat en J. Tromp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Hus, op reis naar New York, keerde te Plymouth terug met schade aan de schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 24 februari. Het alhier van Suriname gearriveerde schip SINGAPORE, kapt. Van Geldorp, heeft gebroken rustijzers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Sedert de 19e oktober l.l. geen tijding meer ontvangen hebbende van mijn echtgenoot, kapt. Jan Drent, oud 33 jaren, voerende de schoener ANNA MARIA, alsmede van mijn zoon uit mijn vorig huwelijk, Jan Siegers, oud 14 jaren, kom ik tot diepe droefheid van mij en mijn moeder tot de treurige overtuiging, dat genoemd schip met man en muis is vergaan. Drie kinderen, te jong om dit grote verlies te beseffen, laat hij mij uit een achtjarig huwelijk na.
Groningen, 24 februari 1875, Anna Maria Bach, wed. J. Drent.
(opm: In 1874 vermist op de reis van St. Petersburg naar Leer).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. Naar wij vernemen is de stoomboot AMSTERDAM van de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij door het departement van Marine alhier ingehuurd tot het overbrengen van diverse materialen naar de Meeuwenbaai.


Datum: 27 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 februari. De lading balken, waarvan een gedeelte te Fredrikshavn volgens bericht van de 6e februari is opgevist,zijn herkend als behoord hebbende tot het kofschip ZEEMEEUW, kapt. C.R. Kamminga, welk schip de 24e november van Nerva naar Amsterdam vertrokken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkschip. Uit de hand te koop een voor drie jaar nieuw uitgehaald tjalkschip, genaamd DE TWEE GEZUSTERS, groot 64 ton, met complete inventaris, zoals het is liggende aan de scheepswerf van E.H. van der Zee te Joure.
Te bevragen bij K. Hoekstra te Warga, provincie Friesland. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 februari. Het is nog onzeker, of de bij Wieringen zittende brik is de TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann. De stoomboot is gisteren niet daarheen geweest, maar naar twee sloepen, in Scheurrak gezien.


Datum: 28 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het Nederlandse schip CALIFORNIË, kapt. Deinum, van hier naar Soerabaija, is volgens telegrafisch bericht de 20e dezer Anjer gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens gisteren ontvangen telegram was het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Brakke, van hier te Macassar aangekomen en vandaar terugbevracht op Amsterdam.


Datum: 01 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 januari. De vraag naar scheepsruimte blijft nog onbeduidend en waren afdoeningen beperkt. De notering voor vrachten naar Nederland is iets vaster, vooral bij afscheep in havens, die aan de westmoesson zijn blootgesteld. Op de 28e van deze maand zal de Factorij een inschrijving houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor schepen de 10e februari disponibel moeten zijn. De volgende charters voor Nederlandse schepen zijn gesloten: ZUID-HOLLAND naar Rotterdam, NLG 52,50 suiker, NLG 70 koffie, te Samarang te laden; JAVA PACKET naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 40 tabak, in de Oosthoek te laden, stoomschip PRINSES AMALIA naar Nieuwediep, NLG 90 à 100 tabak, NLG 42,50 tin, NLG 85 koffie, NLG 110 à 125 huiden, NLG 80 damar, NLG 100 specerijen: SUMATRA naar Saigon, condities geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 februari. Heden is het stoomschip GRONINGEN, kapt. J. Bakker, via Vlissingen naar Batavia vertrokken. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 februari. Het schip, dat bij Wieringen aan de grond zit, is, blijkens nadere ontvangen berichten, werkelijk de TWEE GEBROEDERS, kapt. F.G.C. Mann.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Roterdam, 21 januari. Een Nederlandse onderneming, door de agenten te Rotterdam der Commercial Steam Ship Co. Ltd. in leven geroepen, treedt met maart a.s. in werking en wel onder de benaming Rotterdamsche Lloyd, zullende de navolgende vier boten, waarvan de eerste twee naar de eisen des tijds voor passagiers zijn ingericht, in de vaart voorzien: GRONINGEN (3.000 ton), FRIESLAND (3.000 ton), TORRINGTON (2.500 ton) en HAMPTON (2.100 ton)


Datum: 02 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, van Rotterdam naar New York, is de 28e februari van Plymouth te Falmouth aangekomen om in het dok te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d. Lek, 1 maart. Het schip ANTJE, kapt Julius, arriveerde de 21e januari l.l te
Atchin. Aan boord alles wel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 2 maart. De Nederlandse bark CHRISTINA, kapt. Priebee, is heden op publieke vendutie verkocht voor NLG 26.010. Kopers zijn Maarschalk & Co. te Probolingo.


Datum: 03 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 februari. Het stoomschip HECLA, van Amsterdam naar Kopenhagen en Reval, is ten westen van Hveen in het ijs vastgeraakt en werd door de stoomboot KATTEGAT geadsisteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 januari. Het Amerikaanse barkschip AKBAR, kapt. Lawson, van Cardiff naar Singapore, alhier lek aangekomen, gaat steeds voort met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 2 februari. Het brikschip RUTH, kapt. Curdhey, van Londen naar hier bestemd, zit reeds 10 dagen, ongeveer 40 Engelse mijlen ten oosten van het vuurschip aan de grond. De gezagvoerder is de 31e januari alhier gearriveerd en heeft assistentie verzocht van de Nederlandse oorlogsstoomboot om het schip af te slepen, doch deze durfde zulks niet te ondernemen aangezien er met de eb slechts 5 voet water bij het schip was en een hoge deining op de kust. De gezagvoerder is gisteren met een loods en werkvolk naar zijn schip vertrokken, om nog een poging aan te wenden, het schip vlot te trekken.


Datum: 04 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Volgens particulier bericht liggen de Nederlandse schepen JEANNE EN MARIE, kapt. De Breed, en FRANÇOIS, kapt. Rijke, in de haven van Vlissingen om te overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, is vlot getrokken en ligt voor 2 ankers nabij Wieringen in het ijs, het heeft schade aan de koperen huid. De equipage is aan boord en de vrouw van de kapitein is geland, overigens alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tunis, 23 februari. Een Nederlandse stoomboot (red. NRC: mogelijk de SPARTAN) is alhier in quarantaine aangekomen van Port Said en Suez met pelgrims.


Datum: 05 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 maart. Aan ’s Rijks werf is de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip der 1e klasse, genaamd ATJEH. De lengte van dit schip zal die van het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN nog overtreffen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het fregatschip H.W.M., groot 1.002 ton, overgegaan aan de heer N. Brantjes te Purmerend, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het barkschip HENRIËTTE EN CHRISTINA, groot 489 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli aan de heer P. Meeter te Amsterdam overgegaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is de bark SOERABAJA PACKET, 496 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli overgegaan aan de Perzische Handels Vereeniging te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het barkschip JOHANNES, groot 529 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli aan de heer J. H. Rottinghuis te Delfzijl overgegaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier ligt in het Oosterdok in lading naar Samarang (direct) het eerste klasse Nederlandse klipper barkschip MERAPI, kapt. G.R. de Greeve, met spoedige expeditie, zijnde het grootste gedeelte der lading reeds aangenomen. Adres bij de cargadoor de Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam. (opm.: eerste reis onder deze naam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier ligt in het Oosterdok in lading naar Soerabaja (direct), het eerste klasse Nederlandse clipper barkschip SINDORO, kapt. F. Diepenbroek, met spoedige expeditie, zijnde het grootste gedeelte der lading reeds aangenomen. Adres bij de cargadoor de Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam. (opm.: eerste reis onder deze naam).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 5 maart. Door de directie der Droogdok-Maatschappij alhier is het stoomschip EERSTELING verkocht. De proeftocht heeft zaterdag ochtend j.l. (opm: 27 februari) plaatsgehad en heeft zeer goed voldaan. De vaart van 7½ mijl is gedurende de gehele tocht behouden gebleven. (opm: vergelijk JB 200275).


Datum: 06 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Het barkschip EMMA, kapt. Ackerling, is volgens particulier bericht 28 februari van Tjilatjap naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Volgens ontvangen telegram is het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Ruhaak, van Java naar Rotterdam, hedenmiddag de Scilly Isles gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 3 maart. Het schip ANNA MARIA, naar Bahia bestemd, is alhier bij het ten anker komen, onklaar geraakt met schip CHINA en verloor daarbij de fokke- en marsera.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 3 maart. De Nederlandse stoomboot JUNO van Amsterdam naar Lissabon is hier met schade aan de machine binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 27 februari. De houtvrachten verkeren nog steeds in een lusteloze stemming en bij weinig keuze van ladingen neigt de markt tot teruggang. De vraag naar scheepsruimte voor Engelse havens is buitengewoon gering, naar Franse havens is wel iets meer vraag, doch eveneens verkeren de koersen in gedrukte stemming.
Gesloten werd naar Londen Sh.13/-, Portsmouth Sh.14/-, Hartlepool Sh.9/-, Newcastle Sh.9/6, Dundee Sh.10/-, St. Malo Sh.16/- per load grenen balken en muurlatten, Hartlepool Sh.13/- per load eiken balken, Bordeaux Ffrs.37,50 en 15%, St. Nazaire Ffrs.35 en 15% per last grenen muurlatten, Ostende Sh.17/6 en Sh.18/- per load halfronde eiken slepers, Harburg 8 thaler per last grenen, 9½ thaler per last eiken vierkante slepers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 27 februari. Om na heropening der scheepvaart hier te laden, kwamen sedert ons laatste bericht weder enige bevrachtingen tot stand. Men bewilligde naar Kiel, Flensburg en Sondhavens 22½ mark, naar Gothenburg en Uddevalla 24 mark per 5.000 pond rogge, naar de oostkust van Groot Brittannië en het Engels Kanaal tot de laatste noteringen. Naar Schiedam werd gedaan tot NLG 14, de Eems, Geestemünde en Wilhelmshaven tot 24 mark per 80 Engelse cub.ft. delen.


Datum: 07 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen vonden plaats: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij, particulier NLG 55 voor suiker, te Samarang, HELENA ANNA, naar Marseille à FFR 75, hier en te Soerabija te laden. Bij de op de 28 dezer door de Factorij gehouden inschrijving zijn de volgende schepen opgenomen: INDIA PACKET, gehele ruimte NLG 62,50, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, 260 last, NLG 74,90; TROMP, 260 last, NLG 74,90, alle naar Amsterdam.
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: CORNELIS SMIT, OTTO, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, TROMP, CORNELIA, GENERAAL VAN SWIETEN, NOACH I, stoomschip HOLLAND, PRINS HENDRIK.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, GRAAFSTROOM, HENRIETTE, ELISABETH SUSANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapt E. Deddes, van Rotterdam naar Newyork is heden, 6 maart, door de Nieuwe Waterweg in zee gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 13e maart 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein IJ. Jansen aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het overdekt tjalkschip genaamd: DE DRIE GEBROEDERS, groot 91 ton, met opgoed en toebehoren, zoals het thans is liggende in het Schuitendiep bij de Steentilpoortenboog te Groningen en bevaren door H.S. van der Veen. Om te aanvaarden en te betalen acht dagen na de toeslag.


Datum: 08 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip GRONINGEN, kapt. L. Hoefman, vertrok in de middag van de 7e maart, ten 12 ure, van Vlissingen naar Southampton, met bestemming naar Batavia, met aan boord 38 passagiers der eerste en 17 der tweede klasse, benevens 125 man suppletietroepen en begeleidende officieren. (opm: de GRONINGEN werd te Vlissingen bijgeladen met goederen uit Rotterdam aangevoerd, omdat de diepte van de Nieuwe Waterweg nog niet toeliet dat het schip volbeladen van Rotterdam vertrok).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockton, 5 maart. Van het schip OMMELANDERWIJK, kapt. De Jong, de 13e oktober van Landscrona herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands schoenerschip MORGENSTER, kapt. J. van Dijk, groot 90 roggelasten, met deszelfs goed onderhouden en complete inventaris.
Te bevragen bij de reders Van Harwegen & Den Breems, te Vlaardingen, alwaar het schip in de haven ligt en dagelijks te bezichtigen is.


Datum: 09 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 8 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schoefstoomboot AURORA, gebouwd voor rekening van de heer P. Zell te Vallendar. De machine van 25 paardekracht wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruijn c.s. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 8 maart: het klipper-fregatschip ELECTRA, gevoerd door kapt. Landweer, groot 1.117 ton, is opgehouden voor NLG 44.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Texel 5 maart: Hedenmiddag zijn te Cocksdorp aangekomen 7 mensen,
man, vrouw en 2 knechten benevens een vader en 2 zonen, die gedurende meer dan 14 dagen met hun schuiten door het ijs waren ingesloten. Wel hadden zij nu en dan gepoogd de wal te bereiken, doch vruchteloos. Alles wat maar brandbaar was, had men opgestookt, terwijl het laatste eten bestond uit een weinig gort, in zeewater gekookt.
De onbeschrijfelijke dorst deed hun een laatste poging op leven en dood wagen, zodat ze te Cocksdorp werden opgemerkt en vandaar een vlot werden afgezonden om hen op te nemen, hetgeen ook gelukte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Volgens brief van kapt. Pybes, voerende het Nederlandse schip FAVOR, de dato Trinidad 9 december, zou hij binnen weinige dagen in ballast naar de golf van Mexico vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 januari. Een gedeelte der lading petroleum van het gestrande schip LEILA, kapt. Tate, van New York herwaarts is geborgen, het wrak zal heden verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog, van New Orleans te Havre gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 januari. Bevracht werden o.a. de Nederlandse brikken TWEE GEBROEDERS van Tuyu naar Falmouth voor order met gezouten huiden tot Sh.45/-, en JEANETTE van hier naar het Continent met gezouten huiden tot Sh.40/-, beide met 5%.
Te Rio Grande werden o.a. bevracht de Nederlandse schepen MARIA BEERTA en CATO POULIE, beide met gezouten huiden tot Sh.55/- naar het Kanaal, en te Rio Janeiro de brik ACCRA tot Sh.47/6 voor suiker in zakken van Maceio naar Het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 28 februari. Gesloten is naar Antwerpen NLG 13,50, Dordrecht NLG 14,50 per last grenen delen, Oost-Schotland Sh.25/- per ton vlas, Schiedam, per stoomboot Sh.3/- per quarter tarwe.


Datum: 10 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag 17 maart 1875, des voormiddags te ½ 10 uur, aan de Westzijde van de Havenkade, te Vlaardingen, van het welbezeild, zeer sterk hoekerschip, genaamd VLAARDINGEN, laatst gevoerd door stuurman Jacs van der Meyden, met masten , rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels en verdere inventaris. Dit schip heeft geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius, te Vlaardingen.
(opm: vrijwel zeker een visserij-hoeker)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FAVOR, kapt. Pijbes, is vóór de 9e december van Londen te Trinidad binnengekomen en zal van daar binnen weinige dagen met ballast naar de Golf van Mexico vertrekken.


Datum: 11 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 maart. Weder is hier een nieuwe rederij opgericht.De heren G. Kalkman en A. van Rees alhier zullen voor hun rekening op de werf De Toekomst , behorende aan de maatschappij van die naam, een nieuwe sloeplogger doen bouwen, bestemd ter haring- en kablejauwvisserij. De sloep is genaamd MARGARETHA CHRISTINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 10 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. List, 1 maart te Soerabaya gearriveerd. Alles wel aan boord. Het schip werd bevracht met een volle lading koffie van Pangool en Tjilatjap naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 maart. Hedenochtend is alhier gestrand de Zweedse schoener POMONA, kapt. Landstrom, van Bordeaux naar Bremerhaven met wijn. De bootsman is verdronken. Er woei gisteren een hevige orkaan, die van 12 tot 4 uur duurde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 maart. Het driemastschip WILLEM POOLMAN is gisteren van hier naar Vlissingen vertrokken om te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Heden is vertrokken het stoomschip P. CALAND, van Rotterdam naar New York, na vergeefs beproefd te hebben op de rede steenkolen te laden uit het Engelse stoomschip HARRATON.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 maart. Het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Van Toor, van Rotterdam naar Hamburg, ligt buiten de loodsgaljoot ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 maart. Het schip JOHANNA ANTOINETTE, kapt. De Haan, van Rotterdam naar Villanova, is alhier binnengelopen met verlies van fokkera, voortuig en rustijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees geleefd te hebben, moeten wij eindelijk tot het treurig besluit komen, dat mijn dierbare echtgenoot kapt. J. Wieringa, voerende het Nederlandse tjalkschip MARGARETHA MEIJERINGH, voor het laatst op reis van Bremen naar Bergen, in de storm van de 20e en 21e oktober l.l. totaal is verongelukt. Zwaar treft mij deze slag, terwijl het zoontje, dat hij mij uit ons 2½-jarig huwelijk nalaat en nog slecht één jaar oud is, nog niet gevoelt, wat wij verliezen.
Diep bedroefd geef ik hiervan langs deze weg, mede namens mijn nabestaanden, kennis aan vrienden en bekenden.
Houwerzijl, 9 maart 1875, T. Renkema, wed. J. Wieringa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 februari. Het schip ELSA, kapt. Kroon, van Windau naar de Maas, lek en met meer andere schade hier binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd, de geloste lading weder ingenomen en is gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 12 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, is de haven ingekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 10 maart. Het schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, van Batavia naar Amsterdam, in de Duins te anker gekomen na op de Ridge gestoten te hebben, is van hier opgesleept naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op vrijdag 19 maart 1875, des voormiddags te ½ 10 uur, aan de Westzijde van de haven, te Vlaardingen, van het hoekerschip THEODORA ANNA, laatst gevoerd door stuurman P. van der Zwan, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, uitgeboete haringvleet, beuggereedschappen en verder volledige inventaris. Dit schip heeft geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius, te Vlaardingen.
(opm: waarschijnlijk een visserij-hoeker)


Datum: 13 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Nederland. Het op de werf der firma John Elder & Co. nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip EGERON, kapt. R.E. Vetter, wordt de 3e april van Nieuwediep geëxpedieerd naar Batavia en Soerabaya. Laatste laaddag te Nieuwediep 1 april. Dit stoomschip, bestemd voor de dienst in de Indische archipel, heeft ruime hutten voor een 12-tal passagiers 1e klasse en 16 passagiers 2e klasse. Voor passagiers wordt het nieuwe tarief toegepast, waarbij de passageprijzen voor een plaats eerste klasse zijn gelijkgesteld op NLG 700 per persoon. (opm: slechts de uitreis werd gemaakt in de dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 maart. Heden arriveerde alhier het schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, vertrokken van Batavia de 12e november, van de Duins gesleept door het stoomschip CAMBRIA. De WIJK AAN ZEE is lek en heeft pompers aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 11 maart. Het stoomschip P. CALAND, van Rotterdam naar Newyork, is alhier gearriveerd om de lading van de W.A. SCHOLTEN, met schade aan de schroef hier binnen., over te nemen en naar New-York te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Constantinopel, 7 maart. Het schip MINERVA, van Thedosia naar Amsterdam, 19 februari met schade binnengesleept, heeft de halve lading onbeschadigd gelost, de andere helft, die beschadigd is, zal morgen gelost en het schip onderzocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 12 maart. Scheepsvrachten. Een paar schepen werden heden aangenomen voor haver naar Engeland, tot Sh.17/- voor Londen, Oostkust of het Engels Kanaal. Overigens ging er in bevrachtingen niets om.


Datum: 14 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip GESIENA, kapt. J.S. Mulder, zal volgens particulier bericht van Montevideo in ballast naar Singapore vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, van hier naar Hamburg, is met schade aan het koper in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 13 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram dd Batavia 12 dezer, was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Muchler, na bereids van Bangkok te Soerabaija te zijn gearriveerd, bevracht met zout van Sumanap naar Pangool en Tjilatjap.


Datum: 15 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Volgens telegram is de ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, 13 dezer te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 11 maart. Het schip ZUURDIJK, kapt. Kwint, van hier naar Yarmouth bestemd met raapkoeken, op Blanier (opm: Île du Planier) gestrand, zit geheel onder water. Men heeft een overeenkomst aangegaan om het schip af te brengen. (opm: zie PGC 150375)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 11 maart. Het te Ulrum te huis behorende schoenerschip ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, is ter rede van Plenier (opm: Île du Planier) gestrand. Assistentie is er derwaarts gezonden, doch het zal waarschijnlijk moeilijk zijn, het schip af te brengen.


Datum: 16 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 februari. In vrachten bleef het lusteloos; voor suiker naar Nederland is te Samarang NLG 55 en 57,50 betaald, maar kan er geen verhoging van vrachtkoersen voor suiker in de Oosthoek gemeld worden. Naar het Kanaal en Amerika is in de laatste tijd niets afgesloten en zijn vrachten derwaarts geheel nominaal; twee kleine schepen accepteerden frank 75 naar Marseille direct. Op veel kustplaatsen ondervinden de schepen door het ongunstige weer veel oponthoud.
De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: NOACH I naar Rotterdam, NLG 74,90 koffie, NLG 57,50 suiker, hier en te Samarang te laden, TROMP naar Amsterdam gedeeltelijk bevracht door de Factorij; particulier NLG 45, suiker 40, tabak NLG 95, huiden in de Oosthoek te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Wegens de hoge zee op de baar voor de haven van Sunderland kon het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, de 11e dezer met 22 voet diepgang zeilklaar liggende naar Macassar, van daar niet uitzelen en moet nu het volgende springtij afwachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brindisi,13 maart. Het stoomschip SUMATRA, alhier 12 dezer gearriveerd, is gedurende 24 uur in de haven van Alexandrië opgehouden door zwaar stormweer, waardoor het onmogelijk was over de baar te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Het Nederlandse schip SUNDA, van Java naar Melbourne met een volle lading suiker, heeft in Straat Bali aan de grond gezeten en keert terug naar Soerabaija om te lossen en te dokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 maart. Aangaande het Nederlandse schip LEENTJE, kapt. Hoedemaker, op de reis van Riga naar Harlingen den 8 oktober van Elseneur vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: vermist tussen Elseneur en Harlingen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 13 maart. Heden werd met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip EMMA, gebouwd op de werf van de firma A. van Linge Ez. te Veendam, zullende bevaren worden door kapt. Huizing, onder directie van de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de te Soerabaija disponibel liggende eerste klasse Engelse schoenerbrik HAWK, gevoerd door kapt. Belbin, 250 ton kolen ladende, diepgang 11½ à 12 voet. Nadere informatiën bij C. Bahre & G. Kinder, Batavia, of Pitcairn, Syme & Co., Soerabaija.


Datum: 17 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Heden werd aan het etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld het aldaar gebouwde oorlogsstoomschip MERAPI, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. Tromp, bestemd voor de zeemacht in Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Heden werd alhier in dienst gesteld het bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen voor rekening van het departement van Koloniën aangebouwde ijzeren raderstoomschip 2e klasse BROMO, onder bevel van de kapt. luit. t/z. W.J. Scholten van Aschat.
Het schip is bemand met 100 koppen; de wapening bestaat uit 2 stalen getrokken kanonnen, 16 cm., en 4 metalen achterladers van 12 cm.; de machines zijn van 200 paardenkracht en de bestemming is rechtstreeks naar Atchin (opm: Atjeh).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse eerste klasse barkschip MERRY ENGLAND, gekoperd en kopervast, groot 444 register tons, ladende 750 tons zwaargoed of 700 loads hout; heeft complete inventaris. Het schip ligt in de Vluchthaven te Rotterdam alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
Nadere informatiën verschaffen de cargadoors Ruys & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip PROFESSOR VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, heeft te Singapore vracht naar Londen afgesloten tegen GBP 2.10/- voor zwaar en GBP 3 voor licht goed.


Datum: 18 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 15 maart. Op de 13e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester E. van Linge te water gelaten het schoenerschip EMMA, groot 160 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel. 16 maart. De gehele lading van het onlangs gestrande schip POMONA, is geborgen, Het schoenerschip ligt tegen de duinen en de lading wordt met tjalkschepen naar Bremerhaven verzonden. De inventaris en tuigage zijn mede geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 15 maart. Het schip ZUURDIJK, op Plonier (opm: Île du Planier) rede gestrand, is geheel uit elkaar geslagen. Er is niets gered.
Île du Planier

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 11 februari. Het schip PROF. VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, heeft vracht naar Londen afgesloten tegen GBP 2.10 voor zwaar en GBP 3 voor licht goed.


Datum: 19 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 maart. Het schip ELLIDA MARGARETHA, te Queenstown gearriveerd, heeft op 45º NB 3º WL zware stortzeeën overgekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 maart. Het Nederlandse schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K.C. Koenen, van Groningen met haver naar Exeter heeft in het Friese Gat door een bui het voortuig verloren, verlangde assistentie van een sleepboot en ligt bij de buitenton in diep water geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 13 maart. Men is bezig om het tuig en de zeilen van het schip ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, te bergen. Het schip is door dikte van mist op de rotsen ten westen van Île du Planier geraakt.


Datum: 20 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Vlissingen d.d. 17 maart aan het Handelsblad:
Omtrent het tijdstip dat de stoomvaart van hier op Engeland zal geopend worden, kan nog niets met zekerheid worden gemeld, evenmin als betreffende de regeling van de dienst, die nog niet geheel schijnt vastgesteld te zijn. Naar mij uit betrouwbare bron wordt medegedeeld, schijnt echter zeker:
1. dat de boten dagelijks zullen varen, en wel op Sheerness;
2. dat zij des morgens vroeg van hier zullen vertrekken en des avonds laat of des nachts hier zullen aankomen;
3. dat men in mei zal beginnen met één der boten een aantal proeftochten te doen (van de andere is, zoals men weet, de cilinder gebroken)
Het tijdstip waarop de dienst zal geopend worden, hangt waarschijnlijk samen met de opening der lijn Sheerness-Londen, welke spoorweg haar voltooiing nadert.
Verder wordt medegedeeld dat de Maatschappij reeds toezegging heeft gekregen tot het vervoer der brieven voor een gedeelte van Duitsland en Rusland. De grote vraag blijft echter, of ook Nederland het vervoer zijner Engelse brieven aan deze Maatschappij zal opdragen.
Wanneer de dienst eenmaal zodanig geregeld is, dat men, des namiddags uit Londen vertrekkende, de volgende morgen vroegtijdig te Amsterdam kan zijn, zal zeker het brievenvervoer over Ostende, waardoor de post eerst na beurstijd te Amsterdam aankomt, niet langer kunnen behouden worden. Het zal dan moeten blijken of de snelheid dezer boten en haar geregelde aankomst, ook bij slecht weer, het vervoer der brieven langs deze lijn boven die van Harwich-Rotterdam moet doen verkiezen. Dat dit hier, in “de stad der toekomst”- zoals de Vlissingers zo gaarne de plaats hunner inwoning noemen – door bijna niemand betwijfeld wordt, behoeft nauwelijks vermelding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 maart. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Schaap, te Anjer gearriveerd van Cardiff, 95 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 18 maart. Het Nederlandse schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. Koenes, van Groningen naar Exeter, bij het buitenton in het Friese Gat ten anker liggende, is gepasseerde nacht op het noord-westeind van de Engelsmansplaat gestrand en wrak geworden. De equipage is door de reddingsboot van Schiermonnikoog gered en aan wal gebracht. (opm: zie NRC 230375)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 18 maart. De Nederlandse brik ALIDA MARGARETHA, kapt. Lemminga, van Aux Cayes ( Haiti) met een lading koffie naar Falmouth bestemd, alhier gearriveerd, heeft 4 dezer op 45º NB 30º WL zware stortzeeën overgekregen waardoor de boten en verschansingen wegsloegen, en het schip lek werd. Men heeft enige lading overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 13 maart. Scheepsvrachten. Voor middelgrote en kleine schepen kwamen de volgende bevrachtingen tot stand: naar Sleeswijk-Holstein en Sonthaven tot 221/2 mark, naar Gothenburg en Uddevalla tot 24 mark, naar de oostkust van Noorwegen tot 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Groningen en Harlingen tot NLG 181/2 per 2.400 kilo tarwe; naar Wilhelmshaven tot 24 mark per 80 Eng. kub. voet delen; naar de Eems tot 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; voor elders in de Oostzee liggende, dadelijk na heropening van de scheepvaart verwacht wordende schepen: Naar de Firth of Forth en kolenhavens tot Sh.2/41/2, inclusief naar de gehele oostkust van Groot-Brittannië en de Kanaalhavens in verhouding meer. Graanvrachten naar de Eems en Wezer zijn op het ogenblik zeer schaars; wellicht zal na de heropening van de scheepvaart daarheen meer vraag komen. Kleine schepen, van 30 - 40 last, zijn tot genoteerde koersen nog te plaatsen naar Sonthaven, Gothenburg, Nederland en Engeland; verder naar een goede haven aan de oostkust van Jutland tot 24 mark per 5.000 Engels pond rogge, alsmede grote schepen naar Noord-Frankrijk tot Sh.3/- per ton hennep, naar de Eems en Jade tot 22/1/2 mark per last delen.


Datum: 21 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Aangaande het Nederlandse schip GEERT HERWIG, kapt. J.H. Smit, van Danzig naar Gend, 4 oktober te Svinoer binnengelopen, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 19 maart. Het Nederlandse schoenerschip JOHANNA, kapt. De Groot, van New York hier gearriveerd, heeft 4 dezer op 44º NB 30º WL een zware storm uit het NNW gehad met hemelhoge zeeën, waarin het de kluiverboom verloor. Het schip werd plat op zijde geworpen en men was genoodzaakt de bramstengen te kappen om het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op donderdag 25 maart 1875, des voormiddags te 09.30 u., aan de Westzijde van de haven te Vlaardingen, van het hoekerschip VLAARDINGS WELVAREN, laatst gevoerd door stuurman H. Schouten, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, uitgeboete haringvleet en verdere inventaris. Dit schip heeft gaffeltuig en geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius. (opm: vrijwel zeker een vissersschip’


Datum: 22 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk auf Föhr, 20 maart. Op het eiland Sylt is gestrand de Nederlandse kof HENRIËTTE, kapt. Wever, van Helgoland in ballast naar Kragerø bestemd. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 februari. Gisteren is bericht ontvangen dat de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, met steenkolen van Sunderland naar Batavia, in de nabijheid van Anjer gestrand is. Schip en lading zijn verloren. Het wrak heden verkocht voor NLG 1.076.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag 31 maart 1875, des voormiddags ten 09.30 u., aan de Westzijde van de haven, te Vlaardingen, van het hoekerschip REGT DOOR ZEE, laatst gevoerd door stuurman Jan van Alewijn, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, ruim 60 stuks gereed gemaakte katoenen haringnetten en verdere inventaris. Dit schip heeft loggertuig en geen bun.
Nadere informaties te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius te Vlaardingen. )opm. dit is vrijwel zeker een vissersschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 13 maart. Van de werf van de heer I.A. Hooites is heden een schoenerschip te water gelaten, groot pl.m. 175 tonnen, waarvan naam en gezagvoerder nog niet kunnen worden opgegeven. (opm: mogelijk speculatiebouw).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 13 maart. Scheepsvrachten. De stemming van onze vrachtenmarkt neigde sedert ons laatste bericht nog meer tot teruggang; de ongewoon geringe vraag naar ruimte, in verband met het uitzicht op een spoedige wederopening van de scheepvaart, moet als de oorzaak hiervan worden beschouwd en daar het een feit is, dat circa de helft van de hier overwinterende schepen nog onbevracht is, valt er voorhands nog niet op verbetering van de koersen te rekenen. Gesloten werd naar Grangemouth tot Sh.9/-, Newcastle Sh.9/6, Dundee Sh.10/-, Aberdeen Sh.12/-, Londen Sh.12/6 à 13/- en naar Barrow tot Sh.14/- per load grenen balken; naar Shields tot Sh.12/- per load eikenhout; Le Havre Sh.15/- per load, St. Malo 35 FFR en 15%, Libourne 40 FFR en 15 % per last grenen balken en muurlatten; Kiel 61/2 sgr. per stuk eiken vierkante sleepers. Aan de markt bevindt zich o.a. een lading naar Amsterdam voor een circa 100/120 last groot schip tot ongeveer 70 last rechte eiken balken NLG 17,20 last kromme eiken balken NLG 18 en de rest grenen balken NLG 15 per last, alsmede naar Harlingen de lading in ons vorig bericht vermeld. Zeilschepen van ongeveer 1.000 qrs. voor graanvervoer gevraagd tot de volgende koersen: Firth, kolenhaven Sh.1/9 à 2/-, de oostkust Sh.2/3, Londen Sh.2/6, het Kanaal Sh.3/-, het Bristol Kanaal Sh.3/3, Groningen, Harlingen 60 last NLG 15, Kopenhagen 7 thaler per 5.000 Engels pond.


Datum: 23 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht tussen 16 en 17 maart is bij Schiermonnikoog gestrand het Nederlandse kofschip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K. Koenes, te huis behorende te Sappemeer, komende van Groningen met een lading haver bestemd naar Exeter. De equipage, bestaande uit 4 man, die zich de ganse nacht onder vreselijke koude in het want had moeten ophouden, wegens de hevige branding en stortzeeën, is door de boot der Noord-en Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij gered. Schip en lading zijn totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. Het ineenzetten der nieuwe oorlogsschepen CELEBES en ONRUST II aan de marine-inrichting te Soerabaija moet, naar men mededeelt, reeds zo ver gevorderd zijn, dat deze bodems spoedig te water kunnen worden gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip ROTTERDAM na een korte reis te St. Thomas gearriveerd, en heeft de gezagvoerder Tinholt aldaar vracht afgesloten om te Matanzas (Cuba) suiker te laden naar het Engels Kanaal voor order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Onder directie van de heer F.C. Schol alhier is tot stand gekomen een geregelde dagelijkse stoombootvaart ter verbinding van Vlieland, Terschelling en Harlingen met de vaste wal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Plymouth wordt geschreven dat de bemanning van de daar liggende Portugese schepen op Goede Vrijdag getrouw aan de overlevering, het beeld van Judas Iscariot hebben gekastijd. Een groot houten blok, als zeeman gekleed, werd aan de grote mast gehesen en daaraan werd een bord gevestigd waarop geschreven stond: Dit is Judas Iscariot, die de Christus verraden heeft. Dit geschiedde met zonsopgang. Te 10 uur werd het beeld omlaag gebracht onder het dof geluid der scheepsklok en over het dek gesleurd, geranseld, getrapt en geschopt. Geaccompagneerd door de kreten en verwensingen der manschap, die zich midderwijl een groc te goed deed. Het einde van de kastijding behoorde een auto-da-fé te zijn van het beeld, doch daar de reglementen van de dokken te Plymouth dergelijke handeling verbieden, werd het blok hout, nadat de klederen in flarden gescheurd waren, in stukjes gehakt en in het fornuis van de kok verbrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 23-3-1875 WIJK AUF FÖHR, 20 Maart. De Nederl. kof Henriette,kapitein Wever, van Helgoland in ballast naar Krageroe bestemd, is op het eiland Sylt gestrand. De equipage is gered.


Datum: 24 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Java zijn de Nederlandse schepen ANNA EN SOPHIA en IJMUIDEN, bevracht van Java naar Melbourne en terug van Newcastle NSW. naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Aangaande het Nederlandse schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Rasker, 22 september van Danzig naar Emden vertrokken, is sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens brief van kapitein Visser voerende het Nederlandse schip AURORA, van hier naar Batavia bestemd, was hij 20 dezer ´s avonds 6 uur de Uiterton en de volgende dag ´s middags 12 uur Dover gepasseerd. Passagiers en equipage wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 16 maart. Het stoomschip PENELOPE, ’t welk volgens bericht van 4 maart ll. bij Odensholm in het ijs zat, is tot dicht bij de haven van Baltischport gebracht. Het schip heeft aanmerkelijke schade bekomen, er zijn 23 ijzeren spanten aan bakboord en 20 aan stuurboordzijde gebroken, behalve nog enige platen in de zijden die gebogen en gebroken zijn. Er is nog geen verandering in de toestand van het ijs. Het is zoel weder met weinig vorst. Alleen bij sterke westenwind is het te verwachten dat de scheepvaart geopend kan worden. (opm: waarschijnlijk de PENELOPE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).


Datum: 25 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Aangaande het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. J. Drent, van St. Petersburg naar Antwerpen, 19 oktober Elseneur gepasseerd, is sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, van Probolinga naar Rotterdam, lek te Batavia binnen gebracht, heeft de lading gelost en zal naar Singapore gesleept worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk auf Fõhr, 17 maart. Het schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Datema, is heden na volbrachte reparatie, naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. Heden is alhier aangekomen het stoomschip EGERON, kapt. Vetter, komende van Glasgow. (opm: eerste reis na oplevering, zie ook NRC 130375)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 2e april 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder IJ. Jansen, Zuidzijde aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het galjootschip genaamd STAD GRONINGEN, groot 100 ton, gebouwd in het jaar 1872 en geclassificeerd Veritas 3/3 G. 1. 1., bevaren door de kapt. G.F. Veldkamp, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met complete inventaris. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag.
Te bezien des daags vóór en op de dag van de verkoop.
Nadere informatiën te bekomen te kantore van voornoemde notaris en bij bovengenoemde kapt. G.F. Veldkamp.


Datum: 26 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIËTTE, gebouwd in 1853, groot 461 tonnen, is uit de hand verkocht aan een Oostzeese rederij door tussenkomst van de makelaar E.C.A. Koli.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 15 februari. Naar het Kanaal voor orders werd bevracht het schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kruizenga, met huiden à Sh.45/- en 5%.


Datum: 27 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 maart. Volgens telegram van heden uit Willemstad van kapt. Dienske, voerende het schip KOSMOPOLIET III, was hetzelve dinsdagmiddag in het Hellegat in het vaarwater aan de grond gelopen en door de zware stroom buiten het vaarwater geschuurd. Twee lichters waren gelost, zonder dat het schip was vlot gekomen. Men zou echter nog meer lichten en hoopte dat het morgen zou vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 maart. Een groot Nederlands schip, met steenkolen geladen, is gisteren op Hasbrosand gestrand. Een stoomboot is ter assistentie derwaarts vertrokken. (opm: de ERNESTINE, zie NRC 280375)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het schip OCEANUS, kapt. A. Nicaise, van Probolingo naar Rotterdam, lek te Batavia binnengebracht, was door experts nagezien en bevonden zonder lading te lossen de reis reis te kunnen voortzetten. Later is het echter in een bui op nieuw lek geworden en moet nu de lading lossen om naar Singapore te vertrekken en aldaar te repareren. Verbeterd bericht. (opm: zie NRC 250375)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees geleefd te hebben, moeten wij eindelijk tot het treurig besluit komen, dat onze broeder Tonnis Smith, gezagvoerder van de Nederlandse schoener GEERT HERWIG op de reis van Dantzig naar Gent denkelijk in de storm van de 20e op de 21e oktober met al de opvarenden, waaronder des kapiteins vrouw en drie kinderen, in de golven zijn omgekomen.
Zwaar treft ons dit verlies, met het enige meisje, dat aan wal was en dat door het vergaan van gemelde bodem haar ouders en broeders moet derven.
Bedroefd geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Termunterzijl, 27 maart 1875, J.H. Smith.


Datum: 28 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 maart. Alhier is aangekomen de 2e stuurman van het Engelse stoomschip HAMPTON, van Java naar Rotterdam, om assistentie. Genoemd schip is hedenochtend om 6 uur op de buitenkant van de Hinder aan de grond gevaren. Een sleepboot en lichters zijn derwaarts vertrokken. Een klein vaartuig met peper, uit de HAMPTON geladen, is alhier aangekomen, meerdere zijn in aantocht, alsmede een loodsboot. Volgens latere berichten zijn er verscheidene schuitjes met peper beladen uit de HAMPTON alhier aangekomen, benevens de passagiers. Bij de invallende duisternis, was het niet zichtbaar of zij vlot gekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Volgens bericht van kapt. Jollie, dato Yarmouth 26 maart, zit het schip ERNESTINE, van Sunderland naar Macassar, op Hasbro Sand aan de grond. Het schip is lek en zit gevaarlijk. Men is bezig met overboord werpen van lading. Sleepboot en volk zijn aanwezig ter assistentie.
Volgens heden ontvangen telegram van kapt. Jollie, is het schip ERNESTINE, met assistentie van 4 sleepboten, na 700 ton lading overboord geworpen te hebben, vlot geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 maart. Het Zweedse schip POMONA, kapt. Landström, van Bordeaux naar Bremen, heeft in publieke veiling NLG 650 opgebracht (opm: hier wordt slechts het hol bedoeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemstad, 26 maart. Het schip KOSMOPOLIET III is vlot en bij de Hellehaven ten anker gekomen, gaat morgenochtend naar Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 maart. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX is van Middelburg alhier aangekomen en in het droge dok geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend, zeer goed onderhouden, kopervast, doch niet gekoperd Nederlands schoenerschip DE HOOP, kapt. J. Manneken, groot ca. 95 roggelasten, tevens zeer geschikt voor de houtvaart, met de uitmuntende inventaris.
Reflecterenden gelieven zich franco te adresseren aan de reders Van Harwegen & Den Breems, te Vlaardingen, alwaar het schip in de haven ligt en dagelijks te bezichtigen is. Geclassificeerd bij Veritas 5-6-1-1.


Datum: 30 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. In de stand der markt is geen verandering gekomen; afsluitingen waren zeer beperkt, zoals uit onderstaande opgave blijkt: LOUIS AUGUST CONSTANTIN, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij, particulier NLG 50 suiker en koffie, NLG 60 peper, NLG 97,50 huiden, NLG 30 tin, te Bantam en hier te laden, MARIA ADOLFINA, naar Rotterdam NLG 60 koffie te Tjilatjap te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, GRAAFSTROOM, HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, NIEUWLAND, ANNA EN SOPHIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 28 maart. Het schip B.R.H. kapt. Prins, van Java hier binnen, heeft bij de Westereilanden (opm: Azoren) zwaar stormweer gehad, een gedeelte der lading overboord geworpen en zware stortzeeën overgekregen, waardoor water in het schip gekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 maart. Het stoomschip HAMPTON, van Java naar Rotterdam, op de Hinder aan de grond getoomd, is na een aanzienlijk deel der lading gelost te hebben, en met assistentie van sleepboot vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 24 maart. Het schip CATHARINA, kapt. Van der Meulen, van Pillau naar Moss met tarwe, is lek hier binnengekomen en heeft verstopte pompen. Het zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 maart. Het schip ANNA, kapt. Laarman, 9 februari alhier, met gesprongen fokkemast van Rio Janeiro aangekomen, is gisteren na volbrachte reparatie naar Triëst vertrokken. De gelden tot betaling der averij zijn op de bodemarij tegen een premie van
5¾ % opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 25 februari. Het Nederlandse schip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, is alhier bevracht om rijst te laden van Bangkok naar Hongkong voor 37½ cent per picol binnen, en 5 cent per picol minder indien buiten de baar te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kopervaste en gekoperde barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Ph. Hoek, groot 748 gemeten tonnen, gebouwd in 1859, thans liggende te Amsterdam, geclassificeerd bij Veritas 3/3 L.1/1.
Te bevragen bij de boekhouders, de heren Den Bouwmeester Borsius & Van der Leije te Middelburg.


Datum: 31 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 23 maart. Het schip ANNA, kapt. Duis, van Bo´ness naar hier bestemd, is bij Borkum gestrand en wrak. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 maart. Heden is hier binnengekomen het schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, van Suriname, met ingeslagen verschansing en stutten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toevallige omstandigheden uit de hand te koop een nieuw koftjalkschip, groot plm. 60 rogge-lasten, met volledige inventaris.
Informatiën te bekomen bij de heren Bulsing & Ter Spill, scheepsmakelaars te Groningen.


Datum: 01 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. Het schip CAROLINA, kapt. Van Duijvenbode, is bij het uitgaan der haven naar Porto op de Harsens geraakt. (opm: de CAROLINA vertrok de 2e april opnieuw naar Porto).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Volgens particulier bericht uit Banana zijn de schepen LODEWIJK, kapt. Kraneveld, 26 januari en JOHANN RUDOLPH, kapt. Jongebloed, 6 februari van daar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 31 maart. Het schip LOUISE, bestemd naar Amsterdam om te lossen, zit bij de spoorbrug aan de grond, moet waarschijnlijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 27 maart. Door het stoomschip FYEN is te Kiel binnengesleept de kof JOHANNA, kapt. Klofkorn, van Malmö naar Geestemünde bestemd, welk schip 11 dagen door het ijs verhinderd geweest is om hier te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 30 maart. De 24e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester Joh. Berg te water gelaten het tjalkschip DRIE GEBROEDERS, groot 120 tonnen, zullende bevaren worden door D. van Lier, van Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het op Harbro Sands aan de grond geraakte doch sedert afgebrachte schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar bestemd, is op de rede van Yarmouth gesleept.


Datum: 02 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 18 februari. De kommandanten van het Nederlandse eskader, in deze wateren aangekomen, hebben een bezoek bij de gouverneur van dit eiland gebracht, die dit met een tegenbezoek beantwoord heeft. De LEEUWARDEN, de CORNELIS DIRKS en de PRINSES MARIA zijn gezamenlijk van Barbados vertrokken en hebben op hun reis herwaarts verscheidene West Indische eilanden aangedaan.


Datum: 03 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip SINDORO, kapt. Van Emmerik, is de 23e februari te Batavia van Glasgow gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 23 februari. De Nederlandse schoener MIDAS, kapt. Schoonewolff, in de maand oktober l.l. te Cumana aangehouden en te La Guaira opgebracht, is bij vonnis van het Gerechtshof te Curaçao voor goede prijs verklaard. Dat schip is sedert door de regering van Venezuela in een oorlogsschoener veranderd onder de naam van JESSURESCO, die in de avond van de 14e dezer ter hoogte van La Vela de Coro de Engelse schoener COLIBRI, kapt. Gaërste, prijs gemaakt heeft. De kapitein was toen met drie man aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij; particulier NLG 55 suiker, te Samarang, HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, naar Saigon om rijst te laden voor Java à 90 cent per picol, GRAAFSTROOM, naar Amsterdam, NLG 50 suiker, NLG 60 koffie, in de Oosthoek te laden, ANNA EN SOPHIA, naar Australië, condities geheim.
In lading hier en op de kust voor Nederland de volgende Nederlandse schepen: CORNELIA, GENERAAL VAN SWIETEN, stoomschip HOLLAND, stoomschip PRINS HENDRIK, stoomschip MADURA, stoomschip KONING DER NEDERLANDEN.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, NIEUWLAND, SUMATRA, MAASSLUIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 april. Men mag thans als zeker aannemen dat het Nederlandse schip SANTA ROSA, kapt. J. de Waard, 12 november 1874 uit Texel naar Curaçao vertrokken, op die reis met man en muis verongelukt is. Het was een brikschip gebouwd in 1856, groot 104 lasten, varende onder rederij van de heer A.L. Klinkhamer alhier en bemand met 8 koppen. Als passagiers bevonden zich aan boord de heer Mellink, zijn echtgenote en drie kinderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Aangaande het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar, op Hasboro Sands vastgeraakt, vernemen wij nader dat het, na de 22e maart van Sunderland met noorden wind te zijn uitgezeild, de wind spoedig daarna terug liep naar het zuiden en westen met aanhoudende mist, zodat men geen vuren kon zie. De 24e s avonds liep het schip met hoog water op de Hasboro Sands, en kwam eerst om s morgens 6 uur van de 27e los. Het heeft verscheidene boven- en tussendeks balken gebroken en heeft 3 voet water in het ruim gehad. Ter rede van Yarmouth is het lens gepompt en maakte toen slechts 2 duim water per uur. Nadat borg is gesteld voor scheepsloon en hulploon voor boatmen is het schip gisterenmiddag om 5 uur van Yarmouth naar Nieuwediep gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 27 februari. Bij Pekalongan zijn in een bootje 3 Franse matrozen aangekomen die beweren te hebben behoord tot de equipage van het Franse schip HEMER, kapt. Rousillon. Dit schip is 30 januari van Singapore vertrokken, koers zettende naar Saigon. De schipbreuk zou 5 dezer hebben plaatsgehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 30 maart. Het hier gisteren van Amsterdam binnengekomen schip PLEIJADEN, kapt. De Jonge, heeft 10 dagen met zware noordwester stormen te kampen gehad.


Datum: 04 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 april. Het stoomschip EGERON is heden van hier naar Batavia vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Kapt. Van der Mey, voerende het Nederlandse barkschip GALILEI, van Probolingo herwaarts, 8 maart in Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen, heeft aldaar aangebracht de gezagvoerder, stuurman en 4 man der equipage van het Hamburgse schoenerschip TEIN ESSER, kapt. Greuning (opm: kapt. J.H. Graumann), één man was verdronken. Dit schip van Adelaide met meel en provisiën naar Port Natal bestemd, was 30 januari in een hevige bui gekenterd, waarna de equipage gedurende 4 uren zich buiten op de bakboordzijde heeft vastgeklemd. Toen braken de masten, waardoor de schoener zich weder richtte en drijvende bleef. Na vervolgens zes dagen zonder voedsel of drinken daarop te hebben doorgebracht, verliet de bemanning de 5e februari op 26˚26'ZB 63˚24' OL het in zinkende staat verkerende vaartuig en ging zij over op het schip GALILEI. Aan boord van laatstgenoemd schip was alles wel en dacht de kapitein 11 maart de reis naar Amsterdam voort te zetten.


Datum: 05 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram bevond zich het barkschip ADA, kapt. Wiebenga, van Batavia naar Rotterdam hedenochtend bij de Lizards. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 2 april. Gisteren middag is met goed gevolg van de werf der heren B.& H. Drenth te water gelaten de schoener STELLA MARIS, zullende bevaren worden door kapt. S. Klaver, onder directie van de boekhouder E.B. Drenth alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 31 maart. Scheepsvrachten. Men noteert per stoomschip naar Amsterdam en Rotterdam NLG 18 per last tarwe. Per zeilschip: Naar de Firth of Forth en Newcastle Sh.1/9, Aberdeen Sh.1/101/2, naar andere havens aan de oostkust van Schotland Sh.2/- per 500 Engels pond tarwe; naar Hull Sh.12/6, Sunderland Sh.10/6, Gloucester Sh.17/6 à 18/- per load eikenhout; naar Bordeaux 28 FFR en 15% per last grenenhout, 30 FFR per 2.000 kilo melasse; naar Aberdeen Sh.12/ à 12/6, Boness Sh.12/6, Inverness Sh.13/9 per ton beenderen; naar Calmar 7 mark, Gothenburg 81/2 mark, Christiania 10 mark, Aarhus en Frederikshaven 8 mark en 5% per ton aardappelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 27 maart. Scheepsvrachten. Stoombootvrachten ondergingen deze week geen verandering. Van de in Pillau liggende zeilschepen werd vanaf daar een naar de westkust van Engeland tot Sh.3/- en naar kolenhavens tot Sh.2/41/2 per 500 Engels pond tarwe geëngageerd. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden, bewilligde men voor kleine en middelgrote zeilschepen naar de oostkust van Groot-Brittannië en Kanaalhavens tot de laatst genoteerde koersen; naar Carlscrona 221/2 mark, naar Sonthaven, Kopenhagen en Gothenburg 24 mark, naar Oost-Noorwegen 251/2 mark, naar Jutland 24 à 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Denemarken 221/2s. per 20 ctr. hennep. Daartoe zijn nog schepen gezocht, alsmede enige voor beenderen naar Oost-Schotland, Zweden en Noorwegen voor hennep en lompen; men verlangt echter eerste klasse schepen.


Datum: 06 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON, de 4e april des ochtends in het Nieuwediep teruggekeerd, is met de vuren van Egmond in het gezicht door hoge zeeën belopen, die het schip hevig deden slingeren. Een der voorste patrijspoorten sloeg in, waardoor het schip zeer veel water inkreeg, zodat men genoodzaakt was terug te keren. De provisie moet belangrijk beschadigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 april. Volgens particulier bericht is het schip COPERNICUS, kapt. Husselman, hedenochtend om 10 uur te North Shields gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Volgens bericht van kapt. Bakker, voerende het Nederlandse schip JAVA van Passaroeang te Vlissingen binnen, had hij op de reis veel slecht weder gehad, verscheidene zeilen en ra’s verloren, en was een gedeelte van de boegverschansing ingeslagen, waardoor meer dan 3 voet water in het schip was geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 2 april. Het Nederlandse schip I.A. HOOITES, kapt. De Jonge, zal in de volgende week gereed worden naar Patagonie te vertrekken, om aldaar zout voor de Platarivier te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 3 april. De schepen JOHANNA, kapt. Kuiper, komende van Emden, en LAMMERDIENA AMBROSIA, kapt. Visscher, bestemd naar Noorwegen, zijn voor de haven alhier met elkander in aanzeiling geweest; eerst genoemde verloor daarbij het zwaar anker, de boegspriet en bekwam schade aan het voorschip; laatstgenoemde verloor de fokkerust en kreeg gescheurde voorzeilen.


Datum: 07 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande 1 maart. Het schip THORBECKE, kapt. Wolters, 13 februari van Liverpool alhier aangekomen, heeft buiten op het wrak van de stoomboot GOMES gestoten en maakt veel water. De pompen moeten dag en nacht gaande gehouden worden. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 6 april. Scheepsvrachten. In de laatste dagen deed zich enige vraag voor naar scheepsruimte voor haver naar Londen of de Oostkust. Een paar schepen werden aangenomen tot Sh.11/- van de lichte en Sh.12/- van de zware haver. Heden noteerden die vrachten bij weinig disponibele ruimte tot Sh.12/6 en Sh.13/6.


Datum: 08 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het schip ERASMUS, kapt. Schreuder, is volgens, bij de rederij ontvangen bericht heden te North Shields aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip, ingericht voor de Noorse houtvaart, groot 90 stander. Nadere informatiën te bekomen bij Batenburg & Co., Leuvehaven No. 137, te Rotterdam.


Datum: 09 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 8 april. Volgens telegram van Batavia d.d. 7 dezer was het schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, aldaar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram heeft het schip PETRONELLA, kapt. Brakke, van Macassar naar Nederland bestemd, in Straat Bali gestoten, en zou volgens rapport van experts niet in staat zijn de reis te vervolgen, maar zal naar Soerabaija gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sunderland, 7 april.. De brik ELVIRA, kapt. Brenner, alhier gearriveerd van Schiedam, heeft door bij het vertrek van Hellevoet op het havenhoofd te stoten belangrijke schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 april. Het kofschip ZEEMEEUW, kapt. C.R. Kamminga, van Elseneur naar hier bestemd, is met de gehele bemanning verongelukt.


Datum: 10 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 8 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd JASON, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening van de heer A. Hoogenraad te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Nieuwediep wordt ons bericht, dat het stoomschip EGERON overmorgen de reis naar Batavia opnieuw zal aanvaarden, na het aanbrengen van enige kleine voorzieningen en vernieuwing van proviand. Men prijst zeer de flinke en vastberaden houding van de gezagvoerder Vetter, die, toen het schip hevig werkte en stampte, waardoor een der patrijspoorten werd ingedrukt en het water met kracht in het voorschip drong, geen ogenblik zijn kalmte verloor en, tot geruststelling zijner passagiers, terstond de meest gepaste middelen van veiligheid aanwendde.
De EGERON, een stoomschip van slechts 350 ton, is, naar wij herinneren, niet bestemd voor de vaart tussen Indië en Nederland, maar om in Indische Archipel dienst te doen. De heer C. Huyzer van Reenen, de expert der Vereeniging van Assuradeuren, heeft verklaard, dat het schip in allen dele uitmuntend is gebouwd, en zulks ook bij de storm van zaterdag heeft bewezen. Hij acht het voor de grote vaart volkomen geschikt en heeft bij inspectie, na de terugkeer, bevonden, dat er behoorlijk was geladen en niets was ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 6 april. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters Koerts en Kolk te water gelaten het schoenerbrikschip GOEDHARD, groot 220 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.G Sikkema, onder directie van de heer J. Koerts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping van het in 1808 bij Terschelling gestrande schip FLORA.
De ontvanger van de registratie en domeinen te Texel zal op maandag 10 mei 1875, des namiddags te één uur, te zijnen kantore aan Den Burg, in het openbaar bij inschrijving verkopen het recht om gedurende tien jaar, ingaande 1 juli 1875, van en uit het in het jaar 1808 (!) bij het eiland Terschelling gestrande en thans in het zand verzonken Engelse oorlogsschip FLORA te halen al hetgeen zich aan of in dat schip mocht bevinden, zonder daarvan iets aan de Staat te moeten afstaan.
De inlevering van de gezegelde inschrijvingsbiljetten, ingericht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden, moet plaats hebben te kantore van genoemde ontvanger, uiterlijk 's middags 12 uur van de verkoopdag.
De voorwaarden liggen ter lezing te Raadhuis van de gemeenten Texel, Vlieland en Terschelling en domeinen te Den Helder en Texel. Bij laatstgenoemde ontvanger zijn nadere inlichtingen te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Java. Maandelijkse vaart naar Java via Suezkanaal. Het eerste klasse Nederlandse stoomschip CELEBES, kapt. C. Jaski, vertrekt 25 april e.k. van Nieuwediep naar Padang (direct), Batavia, Samarang en Soerabaja.
Dit voor de overtocht van passagiers bijzonder doelmatig ingerichte stoomschip is nu voorzien van geheel nieuwe compound-machines van 1.250 pk, vervaardigd door de heren Maudslay Sons & Field te Londen.
Laatste laaddag te Amsterdam en te Rotterdam 21 april.
Nadere informatiën bij de directie, Singel S.S. 94 te Amsterdam, en bij de heren de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam, of bij de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van de volgende maand zullen de ondergetekenden publiek verkopen het stoomschip MIDDELBURG, liggende in de Groote Rivier nabij de Kleine Boom. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën bij John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Een van de resident der Zuider- en Ooster afdeling van Borneo via Soerabaija ontvangen telegram, gedagtekend de 2e dezer, meldt het volgende:
Bericht ontvangen schip ASKANDRIA met steenkolen de 31e maart op de bank is verbrand en in zinkende staat verkeert. Hulp gezonden.


Datum: 11 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dysart, 9 april. Het schip ANTJE, kapt. Dekker, heeft op de rotsen gezeten. Het schip is lek, en de bodem belangrijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 7 april. Er is een accoord getroffen om het op de 20e maart op Borkum gestrande schip ANNA, kapt. Duis, voor 3.000 mark af te brengen. Dewijl het schip lek is en op een slechte plaats zit, betwijfelt men, of het zal gelukken. De lading kolen is, zoals zij zich in het schip bevindt, verkocht.


Datum: 12 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 9 april. Het stoomschip ECHO, van Rotterdam, is bij het inkomen van het South Dock aan de grond gekomen, doch door een sleepboot weder afgebracht. Het schip maakt een weinig water en is op de North Sands gebracht om de schade na te zien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 april. Van de werf der firma K.& J. Wilkens is gisteren met goed gevolg te water gebracht een nieuw gebouwd kopervast schoener-brikschip, groot pl.m. 180 zeetonnen, zullende bevaren worden door kapt. A.D. de Jonge, van Veendam, onder directie van genoemde bouwmeesters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 3 april. Houtvrachten. De vrachtenmarkt heeft sedert ons laatste bericht geen verandering ondergaan; de koersen blijven over het geheel vast en bij goed aanbod van ruimte vinden disponibele ladingen spoedig nemers. Naar Nederland hadden geen afsluitingen plaats; behalve de reeds vroeger gemelde ladingen naar Amsterdam en Harlingen, bevindt zich nog aan de markt een lading naar Dordrecht, circa 200 last eiken rechthoekige sleepers, tot NLG 14 per last.
Graanvrachten. Bij recht levendig aanbod van stoomschepen en naar verhouding geringe vraag, waren de koersen in de laatste weken zeer slepend. Eerste klasse zeilschepen, van 800 tot 1.000 quarters ruimte, bedingen naar de Firth en de kolenhavens Sh.2/-, het Engels Kanaal Sh.3/- en het Bristol Kanaal Sh.3/3.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, (geen datum). Volgens bericht van de assistent-resident van Sidajoe van de 27e maart j.l. zijn aan boord van het te Oedjong Pangka liggende Nederlandse schip MARIE, kapt. Van Hall, 32 opvarenden aan berri-berri overleden. Het schip is sedert naar Grissee verzeild, alwaar de overige bemanning gezond werd ontscheept.


Datum: 13 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schip EVA, van de Plata-rivier komende, is volgens particulier bericht afgebrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 april. Het schip CLEMENTINA, kapt. Jongbloed, van Bahia naar Bremen, is hier binnengelopen met broeiende lading tabak. De lossing wordt beproefd. De brandspuit is aanwezig in geval van ontvlamming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dysart, 9 april. Het Nederlandse schip ANTJE, kapt. Dekker, van Harlingen, is bij het binnenkomen op de rotsen geraakt, doch met het volgende getij weer vlot gekomen, het schip is lek en heeft belangrijke schade aan de bodem.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 2 maart. Het schip CHRISTINA, kapt. M. Priebee, is heden op publieke vendutie voor NLG 20.610 verkocht aan de heren Maarschalk & Co. te Probolingo.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 6 april. In bevrachtingen blijft het aanhoudend flauw. Echter zijn enige schepen tot de volgende koersen te plaatsen: Londen Sh.12/6, Cardiff Sh.12/6 à 13, Maldon Sh.13/-, Fareham Sh.14/6, Londonderry Sh.17/- per load grenen balken, Stettin 4 à 4½ thaler, de Eems en Wezer 7¼ thaler per last delen. Per stoomboot 2.000 – 3.000 quarters naar Schiedam NLG 3,- per 500 pond tarwe.


Datum: 14 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 april. Naar men verneemt, wordt met ingang van de 16e dezer het daartoe ingerichte fregat PRINS VAN ORANJE als wachtschip in dienst gesteld. Met gelijke datum wordt het wachtschip de RIJN buiten dienst gesteld, welk vaartuig spoedig zal worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip TROMP, kapt. Harms, is de 10e april van Pauillac te Montevideo aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 april. De lading van het schip CLEMENTINE – zie ons vorig nummer – brandt gedeeltelijk en wordt over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 1 maart. De drie Fransen, dezer dagen te Pekalongan in een bootje aangekomen en bewerende schipbreukelingen te zijn, zijn vermoedelijk deserteurs uit Atchin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 12 april. Laatstleden woensdag (opm: 7 april) is bij de scheepsbouwer J.U. van der Werff met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip genaamd ENTREPRISE, groot pl.m. 120 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. W. Salomons Jz. te Gasselternieveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 april. De disponibele scheepsruimte bepaalde zich tot drie schepen, waarvan heden twee werden aangenomen voor haver naar Engeland, het ene tegen Sh.15/- naar Londen of de Oostkust, het andere tegen Sh.18/- naar het kanaal van Bristol, Gloucester ingesloten, met Sh.2/- verlaging van vracht indien naar een kolenhaven bestemd.


Datum: 15 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON is de 14e dezer wederom van Nieuwediep naar Batavia via Suez vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 april. De in het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Newcastle wegens averij hier teruggekeerd, nog aanwezige lading, circa 1.200 ton steenkolen, heeft gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 9,30 per ton. Koper van de gehele massa de heer C Berghuys alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 april. Het schip CLEMENTINA, van Bahia, is geheel leeg gelost, ongeveer 500 balen tabak zijn onbeschadigd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 12 april. Te Antwerpen is door de heer N. Kranenberg, van Oostwold, aangekocht het Franse schoenerschip AMPHITRITE, welk schip zal bevaren worden door kapt. Kruize, van Oude Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover,12 april. De schoener HAVANA PACKET, kapt. Harken, van Laguayra naar Hamburg met koffie, is lek en met verstopte pompen alhier aangekomen en moet onmiddellijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Kapt. G. Massa van het Italiaanse barkschip ANGELO PADRE vraagt NLG 50 à NLG 60 mille op bodemarij op schip, lading en vracht, bestemd van Amsterdam naar Altona.
Aanbiedingen worden schriftelijk verwacht bij zijn cargadoors Van den Bey & Co., Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 10 april. Het schip WILHELMINE, kapt. Kruse, van Wollersum (opm: aan de Eider) met haver naar Hamburg bestemd, heeft heden met het Nederlandse schip HELENA, kapt. Kral, onder Vollerwiek (opm: ten Zuiden van Garding) in aanzeiling geweest. De WILHELMINE verloor hierbij boegspriet en kluiverboom en retourneerde naar hier om te repareren. De HELENA zette haar reis naar Bremerhaven voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 april. De schoener WILLEM BEUKELSZOON, kapt. Van Dorp, van Valencia naar St. Petersburg, is hier heden op de rede aangekomen. De schoener ANNA, kapt. Minkes, zette heden zijn reis noordwaarts voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op zaterdag de 24e april 1875, des namiddags te 2 uur, aan de dijk bij de Wierumerschouw onder Adorp, van al het hout van vier gesloopte schepen, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout, enz., alsmede een aantal beste grenen posten van 7 cm. dikte en van 11 – 15 meter lengte.
J.J. Pettinga

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op donderdag de 29e april 1875, des namiddags te 2 uur, bij de behuizing van de kastelein Marrenga, op de Roode Haan onder Warfhuizen van al het hout van vier grote gesloopte schepen, waaronder een Keulenaar, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout, enz.
J.J. Pettinga


Datum: 16 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ingezonden mededeling. Rotterdam, 15 april. Wij verzoeken u in uw veelgelezen blad op te nemen als een bewijs, dat het vervoer van goederen per spoor in ons land nog veel te wensen overlaat en inderdaad zeer gebrekkig en ongehoord duur te noemen is.
De 8e april verzonden wij van hier naar onze firma te Leeuwarden per Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 11 tonnen zaailijnzaad als ijlgoed, op de volgende dag zonden wij eveneens 10 tonnen per bootje. Deze twee zendingen arriveerden tegelijk te Leeuwarden de 12e april. Voor het eerste partijtje moest als vracht betaald worden NLG 22,26, per stoomboot bleken de kosten slechts NLG 4 te zijn.
B. Lucardie & Zonen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 15 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, d.d. Batavia 14 dezer was het barkschip ONRUST, kapt. Hoffman, na bereids van Sunderland te Batavia gearriveerd te zijn, bevracht met zout van Boender naar Benkoelen en Priaman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot HUNTCLIFF is hedenochtend in aanvaring geweest met het mede ter rede liggende schip KURKHANDEL, kapt. Den Bogerd, van Vlaardingen naar Lissabon bestemd, waardoor laatst gemeld schip anker met ketting en kluiverboom heeft verloren en schade aan de boegspriet bekwam; de HUNTCLIFF bekwam ook enige schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 14 april. Gisteravond arriveerde hier aan de loskade uit Rotterdam het clipperfregat SUZANNA JOHANNA, vroeger genaamd LICHTSTRAAL, groot 794 gemeten lasten. Dit schip, vroeger van de heer Fop Smit Jr. en thans van de heren Van Zeylen en Decker, wordt hier afgetimmerd, uitgerust en beladen met bestemming naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 15 april. Gisteren arriveerde hier het nieuwgebouwd koftjalkschip KLAZIENA, kapt. H. Ates, van Groningen, groot 90 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostdongeradeel, 12 april. Op het strand onder deze gemeente is vastgeraakt het wrak, voorzien van enig touw- en kettingwerk, van het op de 18e maart op de Engelsmansplaat gestrande schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K.C. Koenes, van Groningen naar Exeter. Men is bezig het wrak met toebehoren op te ruimen en te bergen, waarmede men deze week denkt klaar te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 april. Het schip HAVANNA PACKET, kapt. J.U. Harken, van Laguayra naar Hamburg, is lek te Douvres binnengelopen en moet lossen.


Datum: 17 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 april. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J Bok & Zonen te water gelaten het loggerschip DE RIJP, gebouwd voor rekening der Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp, onder directie van de heer S. Appel aldaar, en bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Folkestone, 13 april. De Nederlandse bark ELISABETH MARIA, kapt. Muller, van Java naar Dordrecht, is na twee dagen kruisen in de Noordzee, alhier op de rede teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 14 april. Met adsistentie is hier binnengekomen het schip BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, van Burnt Island naar Kopenhagen, hebbende bij eerstgenoemde plaats op strand gezeten. Het is lek en zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oscarshamn, 10 april. De schoener ALIDA, kapt. Van der Veen, van Sunderland op hier bestemd met kolen, is de 2e april bij Calmar in het ijs geraakt, doch later in Krakelund binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Koningsbergen, 12 april. De Nederlandse stoomboot SIRIUS, vertrok hedenmorgen van Pillau en gelukte het hem een passage door het ijs te breken, hetwelk zacht doch op sommige plaatsen nog zeer dik was. De SIRIUS is de eerste boot die hier dit jaar is gearriveerd.


Datum: 18 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij over 1874 ontlenen wij het volgende:
Verschillende omstandigheden waren oorzaak dat het boekjaar met een niet onbelangrijk verliescijfer moest gesloten worden. De gevolgen der crisis, die in de nazomer van 1873 in de Verenigde Staten uitbarstte en die zich veel langer doen gevoelen dan verwacht werd, waren van overwegende invloed op de resultaten van alle stoombootondernemingen op Noord-Amerika in het afgelopen jaar.
Toch mag het als een bewijs van de levenskracht der Maatschappij beschouwd worden, dat, in weerwil van die ongunstige omstandigheden, de eerste vijf maanden van het afgelopen jaar voordelige resultaten gaven, zij het dan ook zeer matige. De gunstige berichten omtrent de graanoogst deden echter reeds spoedig hun invloed gelden op de vrachtprijzen, en de vracht van granen, het belangrijkst invoerartikel, in enkele weken dalen tot NLG 7,50 per 1.000 kilo, terwijl het vorig boekjaar gemiddeld NLG 26,- en zelfs enige reizen NLG 33,50 bedongen werd. De vracht van andere artikelen volgde natuurlijk deze dalende beweging. Onze Handelshuizen betrokken veel minder geregeld dan vroeger goederen, zodat de Maatschappij herhaaldelijk genoodzaakt was goederen voor andere plaatsen als Antwerpen, Hamburg, enz. bij te laden, tot vrachten die zeer weinig overlieten. Wel brachten de laatste maanden hierin enige verbetering, doch de berichten uit New York spreken nog steeds van geringe vraag voor de Nederlandse markten, wat weinig bevorderlijk is om onze vrachten tegenover die van andere havens enigermate te steunen. Die weinige vraag ligt, behalve in een algemene lusteloosheid van de handel, ook voor een deel in de onzekere stand der wisselkoersen. Het is vooral dit laatste wat velen onzer handelaars terughoudt, goederen te betrekken naar Holland, met het doel die bij aankomst naar het buitenland te plaatsen.
Het passagiersvervoer hield met deze treurige staat van zaken gelijke tred. Terwijl in 1873 van passato mei tot ultimo. december, dus in 8 maanden, in 12 reizen vervoerd werden 198 kajuits- en 2.820 tussendekspassagiers, waarvan aan passagegelden werd ontvangen NLG 189.443,58, leverde 1874 met 20 reizen slechts 270 kajuits- en 1.511 tussendekspassagiers op met een bruto ontvangst van NLG 107.614,21.
De bruto vrachten van goederen bedroegen over de 20 reizen van 1874 NLG 774.509,92 tegen NLG 588.647,22½ over 12 reizen in 1873.
De gemiddelden dezer cijfers per reis zijn als volgt:
1873 1874
Kajuitspassagiers 17 14
Tussendekspassagiers 235 75
Passagegelden NLG 15.812,- NLG 5.331,-
Vracht uit en thuis NLG 49.054,- NLG 38.725,-
Een gunstig feit is het, dat het gemiddeld cijfer der uitvrachten weinig onder dat van 1873 bleef, niettegenstaande door de verminderde handelsbeweging en vermeerderde concurrentie veelal lagere vrachten werden bedongen. Zeer zeker waren de vermeerderde afvaarten daarvan grotendeels de oorzaak. Daardoor toch zenden de exporteurs uit Duitsland, met meer vertrouwen op spoedige expeditie, hun goederen over Rotterdam, terwijl ook de lijn zowel bij verzenders als ontvangers wegens regelmaat en goede behandeling meer en meer de aandacht trekt.
De twee nieuwe stoomschepen W.A. SCHOLTEN en P. CALAND, juist vóór het tijdstip dat de vrachten van Amerika op eenmaal zo exceptioneel laag werden, in de vaart gebracht, beantwoorden, wat hun hoedanigheid betreft, in elk opzicht aan de verwachting, terwijl het steenkolenverbruik nog beneden het cijfer bleef, daarvoor bij het bestek bepaald.
De dienst werd het gehele afgelopen jaar geregeld vol gehouden; afvaarten om de vier weken in het eerste, en om de veertien dagen in het tweede halfjaar, van beide zijden, met uitzondering van een reis veroorzaakt door reparatie aan het stoomschip P. CALAND, dat op de eerste reis vrij belangrijke schade bekwam doordien het op de New-Foundlandse banken bij dikke mist door een Frans barkschip werd aangelopen. Van verdere zeerampen bleef de Maatschappij verschoond, en kan opnieuw met genoegen geconstateerd worden, dat sedert de aanvang dezer vaart geen enkel passagier door zee-evenement het leven verloor of op enige wijze werd geschaad.
De winst- en verliesrekening toont het hoogst ongunstige resultaat van NLG 204.175,77½ verlies, waarbij echter in ’t oog gehouden moet worden dat op de stoomschepen etc. NLG 94.181,67 is afgeschreven en bij de reserve van het reparatie- en ketelfonds is gevoegd NLG 41.371,-.
De schepen waarvan de inkoopswaarde NLG 2.808.561,58½ bedroeg, zijn thans op de balans gebracht voor NLG 2.670.000,-, terwijl voorts het reparatie- of ketelfonds tot NLG 60.000,- is opgevoerd.
Door afschrijvingen zijn thans ook circa 60.000 graanzakken als gewone inventaris van de verschillende schepen te beschouwen, welke wijze van boeking verkieslijker voorkomt.
Sedert ultimo december 1873 is het Agentschap te New York aangevuld met iemand, uitsluitend in het belang der Maatschappij werkzaam, n.l.: de heer H. Cazaux, welke maatregel werkelijk aan de verwachting beantwoordt. Een betere regeling van zaken en velerlei bezuiniging wordt daardoor in de hand gewerkt.
Ten opzichte van de vooruitzichten voor het lopende jaar menen directeuren dat er geen aanleiding is om zich met zeer gunstige resultaten te vleien. De toestand in de Verenigde Staten komt hun nog te ongeregeld voor, om althans in de eerste tijd op enig belangrijk passagiersvervoer te kunnen rekenen. Wat echter de goederenvrachten aangaat, geloven zij veilig te mogen aannemen, dat die dit jaar stellig minder slecht zullen zijn dan in het vorige, daar werkelijk de ongelukkige resultaten van het afgelopen jaar reeds vermindering van afvaarten tengevolge hebben gehad, zowel in continentale als in Engelse havens.
Voorts menen zij ook te mogen wijzen op de gegronde verwachting ener trapsgewijze en belangrijke vermindering van lasten, door de verbetering van onze toegang naar zee en door de maatregel van de Regering om gedeeltelijke vrijstelling toe te staan van loodsgelden voor de schepen die Vlissingen alleen aandoen als voorhaven om daar te lichten, en dan naar de haven van bestemming op te varen.
Men mag dan ook, niettegenstaande de bedroevende uitslag van het jaar 1874, toch nog van mening zijn, dat een stoomvaartlijn van Nederland naar de Verenigde Staten stellig levensvatbaarheid bezit, zij het dan ook dat tijdelijke omstandigheden of invloeden haar uitbreiding kunnen tegengaan.
Gewoonlijk ziet men, dat nieuwe zaken in de eerste tijd tegenspoed hebben, doordien zij leergeld hebben te betalen. Maar dit is niet de oorzaak van het verlies nu geleden. De Maatschappij deelt in de tegenspoed, door de veteranen in dit vak eveneens ondervonden, en wat meer is, haar verliezen zijn proportioneel matig, vergeleken met die, welke door grote Maatschappijen geleden zijn, omdat deze, meer ingericht op personenvervoer, door het gebrek aan landverhuizers zwaarder getroffen werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 april. Heden is bij de scheepsbouwmeester M. v.d. Kuyl de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomsleepboot, voor rekening van de heer A. Bos, te Alblasserdam. De stoommachines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Evrard, Van Duijl & De Kruijff te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 april. De 14e april is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. te water gelaten de ijzeren schroefsleepboot LORELEI, gebouwd voor rekening van de heer J. Klein te Mülheim, en daarna de kiel gelegd van een ijzeren sleepschip MARGARETHA, voor rekening van de heer Franz Wurz te Lorch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Braat, van Batavia naar Nieuwediep, is 16 dezer te Malta aangekomen, op sleeptouw hebbende het Nederlandse stoomschip BORNEO, bestemd van Newcastle naar Atchin, dat 284 mijlen van Malta door het stoomschip PRINS HENDRIK was ontmoet, hebbende gebroken schroefas. De PRINS HENDRIK nam te Malta 90 ton steenkolen in en zette des avonds de reis voort. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 april. Het stoomschip MINERVA, van Antwerpen alhier gisteren in de haven komende, is in aanvaring geweest met het schip TRIENTJE, kapt. Schoon, van Oporto ,en bekwam schade aan het bezaanswant, de TRIENTJE heeft de boegspriet gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, om contant geld, op vrijdag 23 april 1875, des voormiddags 11 uur aan de Aalmarkt te Leiden, bij de Stadswaag, tegenover Hotel de la Poste, ten overstaan van de deurwaarder A. Francken Jr., van een wel onderhouden snelzeilend Fries hektjalkschip, genaamd DE GOEDE TROUW, groot 50 ton, met complete inventaris.
Te bezichtigen daags vóór en op de dag van de verkoping.


Datum: 19 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 maart. In vrachten ging weder weinig om. Naar Amsterdam werden bevracht de volgende Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, gedeeltelijk door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht, NLG 55 voor suiker te Samarang; GRAAFSTROOM NLG 50 voor suiker, NLG 60 voor koffie, in de Oosthoek te laden; stoomschip PRINS HENDRIK NLG 100 voor koffie, NLG 90 à 100 voor tabak, NLG 50 voor tin. Naar Rotterdam, KRIMPEN AAN DE LEK NLG 65 voor koffie te Pangool en Patjitan te laden. Naar Saigon vertrekken om rijst voor Java te laden à 90 cent per picol: HENRIËTTE ELISABETH en SUSANNA, stoomschip SUMATRA bekomt dollar 0,45 indien in één haven en dollar 0,50 wanneer in twee havens gelost moet worden. Naar Australië zijn tot geheime condities opgenomen de volgende Nederlandse schepen: ANNA EN SOPHIA en IJMUIDEN. Stoomschip JAVA is à NLG 650 per dag verhuurd van Batavia naar Poeloe Bras en terug. Onbevracht zijn nog de volgende Nederlandse schepen: CORNELIA, stoomschip HOLLAND, MADURA, KONING DER NEDERLANDEN, ALBLASSERDAM, IDA GEERTRUIDA, PETRONELLA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Den Helder, van het brikschipshol MARAQUINTA en inventaris. De deurwaarder Swaving, te Den Helder, zal op woensdag 5 mei a.s., des avonds te 7 uur in het lokaal Tivoli te Den Helder in het openbaar verkopen het eikenhout gebouwd en gezinkt brikschipshol MARAQUINTA, gemeten op 84 commercielasten, met gezonken kajuit en volkslogies op dek; benevens: zeilen, touwwerk, ankers, kettingen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, te bezichtigen daags voor en op de verkoopdag, aan de Scheepstimmerwerf De Lastdrager, te Nieuwediep.
Het brikschipshol is inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 20 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 19 april. Volgens het verslag der Stoomvaart-Maatschappij Nederland is in 1874 met 9 uitreizen en 8 thuisreizen een bruto winst gemaakt van bijna 5 ton. Na aftrek van onkosten en afschrijvingen blijft er een saldo beschikbaar van NLG 230.000,-, waarvan na aftrek van NLG 47.000,- voor het assurantiereservefonds, 5 % aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd, - het eerste dividend, dat deze Maatschappij kan uitdelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. De stoomschepen HECLA, ULYSSES en VENUS zijn de 16e dezer voor Reval aangekomen en zouden worden ingeijsd. (opm: door het ijs heen naar binnen worden gehaald. Bijna eind april! Drie stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).


Datum: 21 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handelmaatschappij:
KOSMOPOLIET III, 818 last , naar Amsterdam NLG 80,-, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 75,- alles per gehele ruimte; TRIPLEX, 240 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 81,80, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,80, alles per 260 last; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 84,68 per 260 last; MR. JACOB VAN LENNEP, 404 last, naar Amsterdam NLG 81,38 per 260 last, NLG 79,- per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 83,38 per 260 last, NLG 81,- per gehele ruimte, naar Schiedam NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte; FERDINAND EN LOUIS, 269 last, naar Amsterdam NLG 81,87 per 260 last, NLG 81,37 per gehele ruimte; BESTEVAER, 393 last, naar Amsterdam NLG 81,75 per 260 last, NLG 75,- per gehele ruimte; CATHARINE, 546 last, naar Amsterdam NLG 80,- per gehele ruimte; JOHANNES EN WILLEM, 234 last, naar Amsterdam NLG 82,89, naar Rotterdam NLG 84,89, naar Dordrecht NLG 85,89, alles per 260 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Heden van Veere vertrokken het Nederlandse barkschip JACOBUS ANTHONIE, kapt. D.T. Visser, in ballast naar Riga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 april. Het Nederlandse schip JANTINA MARGARETHA, kapt. Winter, van Uetersen, met koolzaad naar de Zaan, is op de beneden Elve gestrand. Van de lading zijn 60 à 70 zakken geborgen. Het overige zit onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 16 april. Gistermiddag werd door de scheepsbouwer J.G. Bodewes alhier met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip HINDERIKA GESIENA, groot plm. 120 tonnen, zulllende bevaren worden door kapt. J. Dost, van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 16 april. Van de scheepstimmerwerf van J.S. de Boer, is heden te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip DE HOOP, gemeten op 65 tonnen, hetwelk gekocht en bevaren zal worden door K. Timmer te Houwerzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 april. De Noorse bark KONG CARL, van Wilmington naar Antwerpen, heden alhier gepasseerd, is in aanvaring geweest met de Italiaanse brik GIOVANNI, waardoor laatst genoemde gezonken is. De equipage is gered.


Datum: 22 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Volgens brief van kapt. Hartman, in data 16 dezer, was hij met het schoenerschip MINA, door stilte bij de Singels ronddrijvende. Overigens alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 april. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoomkanonneerboot BRAK, bestemd voor de verdediging van zeegaten en stromen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maracaibo, 5 maart. Aan boord van het Nederlandse schip ROELFINA CATHARINA, kapt. De Vries, beladen met geelhout, is 28 februari in het voorschip brand ontstaan, die zozeer in hevigheid toenam, dat men met behulp van 20 manschappen van andere schepen, er eerst de volgende dag in slaagde het vuur meester te worden. Het schip is door experts onderzocht en sedert als onherstelbaar afgekeurd.


Datum: 23 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht, alle voor Amsterdam, alle voor 260 in te nemen lasten, de navolgende vier schepen, als:
MR. JACOB VAN LENNEP, kapt H.J. Beekman: NLG 81,38
BESTEVAER, kapt. C. van der Plas: NLG 81,75
FERDINAND EN LOUIS, kapt. J.H. Otto: NLG 81,87
JOHANNA EN WILLEM, kapt. C. Houtkoper: NLG 82,89
(opm: deze vier schepen zijn dus slechts voor een deellading bevracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april Het Nederlandse schip ZAANDAM, kapt. Fenenga, gemeld als de 18e van Bremerhaven op avontuur vertrokken, lag volgens particulier bericht de 19e dezer wegens tegenwind nog te Bremerhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Blijkens nader bericht uit Hamburg was van de lading per het gestrande schip JANTINA MARGARETHA, kapt. De Winter, van Uetersen naar de Zaan, een achtste gedeelte gezond, en het overige beschadigd.


Datum: 24 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 23 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd SCHEVENINGEN 2, voor rekening van de heren P. en A. de Niet te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman M. van der Harst, en bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 april. Heden is van hier geladen naar zee vertrokken het driemastschip KORTENAER, kapt. Walters, met bestemming naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 10e april 1875 heb ik, Johannes Ignatius Adrianus Rayers, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Maria Christina Werkhoven, wonende te Bovenkarspel, gedagvaard Johannes Petrus Zurcher, echtgenoot van de requirante, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op woensdag de 28e juli 1875 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam,
• aangezien gedaagde, met wien eiseresse op de 13e november 1861 te Rotterdam is gehuwd.
• aangezien gedaagde op de 28e april 1865 te Rotterdam is aangemonsterd als tweede stuurman op het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Kleijnenberg voor een reis naar Singapore en Batavia.
• aangezien het laatste bericht van gedaagde is ingekomen op de 8e augustus 1867, de dag, waarop de terugreis naar het vaderland ondernomen werd.
• aangezien sedert die dagtekening nooit meer iets van dat schip noch van de bemanning, waartoe gedaagde behoorde, is vernomen, zodat het er voor moet gehouden worden, dat die bodem is vergaan en de bemanning daarbij omgekomen.
• aangezien eiseresse een tweede huwelijk wenst aan te gaan.
Mitsdien in persoon hetzij door iemand zijnentwege voor genoemde Rechtbank op te komen ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
J.I.A. Rayers, deurwaarder (opm: sterk bekort).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 april. Heden werd met goed gevolg te water gelaten door de scheepsbouwmeester Arie Smit het clipper fregatschip NOACH IV, groot omstreeks 1.000 Java lasten, gebouwd voor rekening van de heer Fop Smit Jr. te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd overgegaan tot het leggen der kiel voor een clipperfregatschip van gelijk charter genaamd NOACH V, mede voor rekening van de heer Fop Smit. Beide schepen zijn bestemd voor een geregelde vaart tussen Nederland en Java.


Datum: 25 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. De 14e is alhier een stomer met 250 geëvacueerde zieke militairen aangekomen, op de reis waren 21 overleden. Het grootste gedeelte der terugkerenden zag er ellendig uit. De 20e dezer vertrekken van hier naar Atchin (Atjeh) de stoomschepen PRINS ALEXANDER en GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER, het eerste via Padang, het tweede via Singapore. Met deze stomers worden overgevoerd 300 militairen, alsmede ongeveer 600 vrije koelies, kettinggangers en Chinese ziekenoppassers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 maart. In vrachten voor zeilschepen naar Nederland is het flauw tot omstreeks de laatste koersen, terwijl er voor stoomboten nog weinig lading wordt aangeboden. Naar het Kanaal is voor schepen van passende grootte GBP 3./- betaald. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen kunnen worden opgegeven: CORNELIA, naar Rotterdam NLG 70 voor koffie, NLG 50 suiker, NLG 40 à 50 tabak, hier en op de kust te laden, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, naar Amsterdam NLG 102,50 à 110 voor arak, NLG 50 à 55 suiker, NLG 45 tabak, hier en op de kust te laden, KRIMPEN AAN DE LEK, naar Rotterdam, NLG 65 voor koffie te Pangool en Tjilatjap te laden; IJMUIDEN naar Australië, condities geheim; stoomschip JAVA, van Batavia naar Poeloe Bras en terug à 650 per dag; CALIFORNIE naar Amsterdam, NLG 52,50 à 55 voor suiker, NLG 110 arak in de Oosthoek te lade; IDA GEERTRUIDA, naar het Kanaal, GBP 3 voor suiker in de Oosthoek; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, naar Nieuwediep, NLG 40 à 42,50 tin, NLG 85 voor koffie, NLG 90 à 100 tabak.
In lading hier op de kust, voor Nederland: PETRONELLA, stoomschip HOLLAND, stoomschip MADURA.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, ADMIRAAL DE RUYTER, ONRUST, JONGE JAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens heden per mail bij de rederij ontvangen bericht is het schip JASON, kapt. W.H Rusman, de 16e maart te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 23 april. De Nederlandse galjoot BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Newcastle herwaarts, zit in de haven van Pillau aan de grond en is lek. Een gedeelte der lading is in lichters gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 22 april. De BERTHA, kapt. Schrum, van Engeland met kolen naar Rendsburg bestemd, was met het op de rede liggende geankerde Nederlandse kofschip DINA ADRIANA, kapt. Kwint, van Rostock naar Antwerpen, in aanzeiling, waardoor laatst genoemde de boegspriet brak en de boeg werd ingedrukt. Ook de BERTHA bekwam enige schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Landscrona, 19 april. De HENDRIKA, kapt. Van Veen, van Rotterdam, is de 12e alhier gearriveerd. De lading is gedeeltelijk door zeewater beschadigd.


Datum: 26 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 22 april. Het schip JOHANNA PAULINA, kapt. Lukens, van Dordrecht met thonaarde, is op de Heerd aan de grond gekomen, doch door een sleepboot weder afgebracht. (opm: zie PGC 030575)


Datum: 27 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 april. Heden is op de fabriek der heren Walker, Stronck & Van Delden, linker Maasoever alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren schroefboot, bestemd voor de passagiersdienst van de veren te Dordrecht. De machines voor genoemde boot worden bij dezelfde firma gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 april. Van de alhier in conservatie zijnde monitors worden de TIJGER en HEILIGERLEE voor indienststelling tegen medio mei in gereedheid gebracht. Laatstgenoemd schip zal na afloop der zomer-exercitiën een stel nieuwe stoomketels krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Volgens hedenochtend bij de rederij ontvangen bericht bevond zich het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, zaterdagochtend om 11 uur op de hoogte van Dungeness. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 26 april. Volgens telegram is het alhier thuisbehorende brikschip J.H. HENKES, kapt. Boer, heden van Lagos te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 april. Volgens hier ontvangen tijding uit Sundsvall zal wegens het ijs de vaart vermoedelijk eerst tegen medio mei aldaar open zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk VOLHARDING, kapt. G. Kramer, groot 80 ton, gebouwd bij Gebr. Nienhuis, beide (opm: kapitein en werf) te Sappemeer.


Datum: 28 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 27 april. Aan het departement van marine werd heden aanbesteed het bouwen en leveren van vier loodskotters van 20 meter lengte, met beschieting en mastgestel. Hiervoor waren 7 biljetten ingekomen. Het minste was dat van de heer P. Haverkamp te Amsterdam voor NLG 60.900.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 27 april. Volgens heden ontvangen telegram is het alhier te huis behorende schoenerschip ACADIE, kapt. Oldenburger, van Porto Rico te Falmouth aangekomen en onmiddellijk naar Havre vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van Batavia te Queenstown binnen, heeft order gekregen naar Bristol, en zal heden derwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 23 april. De Nederlandse kof BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Newcastle naar Koningsbergen bestemd en op de Heerd aan de grond geraakt, is na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlot en in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 25 april. De Nederlandse kof FAMILIETROUW, kapt. Pekeler, van Sunderland naar Danzig met kolen, is op het Oostrif van Anholt gestrand en wrak geworden. De equipage bestaande uit vijf man, is door de Zweedse gouvernementsstoomboot RING gered en in Varberg geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 27 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk MARIA, kapt. J.G. Mulder, van Veendam, groot 80 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 april. De vraag naar scheepsruimte was heden niet groot. Voor haver naar Londen of de Oostkust werden een tweetal schepen aangenomen tegen Sh.16/- per 10 quarters.


Datum: 29 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 28 april. Heden is op de werf van de heren J. Otto & Zonen alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, voor rekening van de heer P.J. Planjer, te Leiden, genaamd STAD LEIDEN, tot het vervoeren van goederen tussen Leiden en ’s-Hertogenbosch. De machine zal vervaardigd worden bij de heren Diepenveen, Lels & Smit, aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Het stoomschip EGERON van Nieuwediep naar Batavia, is gisteren te Napels aangekomen en zou hedenavond de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 28 april. Volgens nader ontvangen telegram is het schip ACADIE, naar Bremen in plaats van Havre vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 26 april. Volgens bericht uit Anholt is de aldaar gestrande Nederlandse kof FAMILIETROUW, kapt. Pekelder, naar Danzig met kolen bestemd, de 22e voormiddag geheel uit elkaar geslagen, zodat er niets is van overgebleven, ook van de inventaris, is niets geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 22 april. Per telegram. Het stoomschip TROMP, is in aanvaring geweest met het Noorse schip RAUMDRUP, eerst genoemde bekwam geen schade, het laatst gemelde heeft veel geleden.


Datum: 30 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 29 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt, is met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd SCHEVENINGEN 2, voor rekening van de heren P. en A. de Niet, te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman M. van der Harst en bestemd voorde haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, 29 april. Heden werd met goed gevolg aan de werf van de heer C. van der Giessen te water gelaten het schroefstoomjacht MARIANNE, bestemd voor de dienst tot vervoer van passagiers tussen Oberlahnstein en Capellen (Stolzenfels), voor rekening van de heer P. Weller, te Oberlahnstein. De machines worden vervaardigd bij de heren Burgerhout & Kraak, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 26 april. Het schip DINA ADRIANA, kapt. Kwint, heeft na reparatie der schade bekomen door aanvaring met de BERTHA, kapt. Schrum, de reis naar Antwerpen vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 29 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk de JONGE JACOB, kapt. F.J. Venema, van Groningen, groot 83 ton, gebouwd bij de Gebr. Patje te Waterhuizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 24 april. Scheepsvrachten. Na de aankomst van vele vrachtvrije schepen zijn de vrachten nog meer gedrukt. Naar Amsterdam werd afgesloten tot NLG 17 per load rechte eiken balken, Ostende Sh.15/6 à16/- per load vierkante eiken sleepers, Leer 9 thaler voor eiken vierkante sleepers, Emden 7½ thaler per last grenen hout van 80 cub.ft.


Datum: 01 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Koningsbergen, 27 april.Volgens bericht van kapt. Lukens voerende het schip JOHANNA PAULINA, is het bericht uit de Börsenhalle (opm: een Hamburgs financieel blad) dat hij met het schip op de Heerd aan de grond geweest is, geheel ongegrond, dewijl het schip zonder enig ongeval hoegenaamd te Koningsbergen is gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram was het schip LAURENS COSTER, kapt. Hulshof, de 29e dezer, bij Lizard.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Velsen, 25 april. Heden is van Rochester direct alhier gearriveerd het schip DARNETT, kapt. Scrivener, zijnde dit het eerste schip dat het Noordzeekanaal is binnengekomen.


Datum: 03 mei 1875


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 1 mei. Met goed gevolg is te water gelaten het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, groot pl.m. 800 gemeten lasten, gebouwd door en voor rekening van de heer J. Smit Cz. alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. Op de 19e en 30e mei e.k. zal te Libau, gelegen in Koerland (Rusland), en slechts enige uren van Memel (Pruisen), publiek worden verkocht het onder Nederlandse vlag varende kofschip, genaamd DIVERDINA, groot 72 tonnen, met alle deszelfs opgoederen, het laatst bevaren door wijlen kapt. F.J. de Jonge van Ommelanderwijk.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer J.R. Engelsman te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het best onderhouden nieuwe vertimmerd galjootschip DIVERSIE, 99 ton, geclassificeerd 3/3 1/1, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Te bevragen bij A.F. Rasker aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 27 april. Kapt. H.H. Lukens, gezagvoerder van de te Pekela te huis behorende galjoot JOHANNA PAULINA, van Dordrecht met kleiaarde hier aangekomen, meldt, dat het bericht als zou zijn schip op de Heerd aan de grond hebben gezeten, op een dwaling berust. Zonder enig ongeval is genoemd vaartuig te dezer plaatse angekomen. (opm: zie PGC 260475)


Datum: 04 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 maart. Vrachten. Als enige afsluiting van een Nederlands schip valt te melden het stoomschip HOLLAND naar Amsterdam, LG 80 à 100 voor koffie, NLG 85 voor tabak, NLG 120 à 125 voor indigo.
In lading hier en op de kust voor Nederland: de Nederlandse PETRONELLA en de stoomschepen MADURA en VOORWAARTS.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, ADMIRAAL DE RUYTER, ONRUST, JONGE JAN, MAASNYMPH, STAATSRAAD VAN EWIJCK, JEANNETTE MARIANNE LOUISE en JASON.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 mei. Het stoomschip ZUID-BEVELAND, komende van Duitsland, geladen met 150 ton tras, stukgoed, eau de cologne, en 2 kisten met geld, is hedenochtend om 10 uur plotseling aan het Kranenhoofd (opm: de Werf) gezonken. Het achterschip zit 40 en het voorschip 10 voet onder water. De opvarenden zijn gered. De oorzaak is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 mei. De Nederlandse schepen BROUWERSHAVEN, REINTJE en NOORD HOLLAND liggen onder Seeland geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 29 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Bristol Sh.16/6 voor eiken-, Sunderland Sh.10/6 voor dito, Cardiff Sh.11/6 voor grenenhout, Lynn Sh.13/6 voor eiken-, Sh.10/6 voor grenenhout, Grimsby Sh.12/- voor eikenhout, Amsterdam NLG 15 per last eikenhout, Kopenhagen Sh.10/6 voor eiken-, Sh.8/6 voor grenenhout.


Datum: 05 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 mei. Heden werd langs de Nieuwe Waterweg in zee gesleept het Nederlandse driemast ijzeren klipperschip INDUSTRIE, kapt. Weidenaar, toebehorende aan de heer L. Smit, te Kinderdijk, diepgaande 53 decimeter. Niet alleen is dat de grootste diepgang waarmee een schip nog de Waterweg is uit- of ingevaren, doch dit schip heeft te Rotterdam ingeladen 407 last maatgoed plus 481 last zwaargoed, zodat het zeker het eerste schip is dat met plm. 900 lastgoed van Rotterdam langs hier zee kiest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 mei. Het stoomschip ZUID BEVELAND, in de vaart tussen Amsterdam en hier en beladen met tras, is hedenmorgen gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 1 april. Het Nederlandse schip TRIO, kapt. Westerveld, ligt te Punto Lara bij Ensenada gereed om naar Campana ten noorden van hier te vertrekken om balen hooi voor Rio Janeiro te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 3 mei. Volgens brief van kapt. Karsies, voerende het hier te huis behorende schoener-brikschip CATHARINA, was hij na een reis van 59 dagen van Antwerpen behouden te Progresso (Mexico) aangekomen en de 30e maart van daar weder vertrokken. Aan boord was alles wel.


Datum: 06 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DAGERAAD II, voor rekening ener rederij onder directie van de bouwmeester en bestemd voor de haring- en beugvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Volgens particulier telegram bij de rederij ontvangen zijn de Nederlandse schepen MERAPI, kapt. De Greeve, van hier naar Samarang en SINDORO, kapt. Diepenbroek, van hier naar Soerabaija, 4 dezer ’s ochtends te Dungeness gepasseerd. Alles wel aan boord. (eerste reizen onder deze namen, zie NRC 090275).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 3 mei. Volgens brief van kapt. Karsies, voerende het Nederlandse schip, KATHARINA, was hij na een reis van 59 dagen van Antwerpen te Progresso aangekomen en 30 maart vandaar weer vertrokken. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 3 mei. Het Nederlandse schip JEANNE EN MARIE, kapt. De Breed, van Rotterdam naar Riga, is gisteren alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 23 maart. Het schip LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis, is alhier bevracht voor GBP 370 in full om hier te laden naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 maart. De Nederlandse brik JOHANNA MEYER, kapt. Tholen, is bevracht van San Nicolas, met wol naar Antwerpen en de Nederlandse schoener TITIA, kapt. Potjer, van Montevideo naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 15 maart. De Nederlandse bark ANTOINETTE, kapt. Hoven, van Java naar Amsterdam, heeft bij het ten anker komen door het breken van de ketting, een anker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Droogdok te Middelburg. Aanbesteding. Op zaterdag 22 mei 1875, des middags te 12 uur, zal door de firma Van Zeijlen en Decker, scheepsreders te Middelburg, aan haar kantoor van die stad, in één perceel, onder haar nadere goedkeuring worden aanbesteed het maken van een droogdok te Middelburg, in de waterruimte tussen het noordelijk verlengde van de Rouaanse kade en de Dam.
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, volgens No. 89 van het bestek.
Het bestek ligt ter lezing te kantore van de heren Van Zeijlen en Decker te Middelburg.
Het is voorts op franco aanvraag, tegen overmaking van een gulden per exemplaar, vanaf maandag 3 mei franco te bekomen ter boekdrukkerij van de firma Ellerman en Hoitsema, Rokin te Amsterdam.
Inlichtingen worden gegeven (gedurende veertien dagen vóór aanbesteding) ten kantore van de firma Van Zeijlen en Decker te Middelburg. Voorts vanaf maandag 3 mei, door de hoofdingenieur van de Waterstaat J. Dirks, eerstaanwezend ingenieur bij de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meyjes, makelaar, zal op maandag 24 mei 1875, des namiddags te 3 uur, in De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris mr. J.F. Wertheim, presenteren te verkopen het hektjalkschip, genaamd DE WISSELVALLIGHEID, gevoerd door schipper Albert van Eiken, geijkt op 83 ton, zijnde circa 40 last (het schip laadt 50 lasten) en zulks met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen enz., als breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende spreke met genoemde makelaar aldaar.


Datum: 08 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 mei. Van de werf van de heer Joost Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip NIEUWE MAAS I, voor rekening ener rederij onder directie van de bouwmeester, bestemd voor de haring- en beugvisserij.
Morgen wordt voor dezelfde rederij de kiel gelegd voor een schip van gelijke afmetingen, hetwelk de naam zal voeren van NIEUWE MAAS II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 22 april. Kapt. Hus, voerende het stoomschip W.A. SCHOLTEN, alhier van Rotterdam gearriveerd, rapporteert de 15e april, tegen de avond, op 40˚ NB 49˚ WL zoveel drijfijs en ijsbergen ontmoet te hebben, dat het schip er geheel door omringd was; enige ijsbergen waren 80 voet hoog en 600 voet lang.
De andere dag stuurde men ZW door de enige opening die in het ijs te zien was. De stuurboordboeg werd door het ijs ingedrukt en van de schroef was een stuk van alle 4 de bladen afgebroken. Het voorste gedeelte van het schip liep vol water, doch het voorruim bleef volmaakt dicht. De 16e passeerden wij nog verscheidene ijsbergen en signaleerden de Cunard-steamer en waarschuwden dezelve voor het ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse schip WILLEM POELMAN, kapt. Van der Valk, heden te Newcastle aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Volgens brief uit Riga dd. 30 april was de rede toen weer vol ijs en zaten in het gezicht van de vuurtoren 12 schepen in het ijs, waaronder vermoedelijk de CAROLINA, kapt. Cupido.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svinoer, 1 mei. De Nederlandse kof TIJSSINA, kapt. Poorta, van Nederland naar Bergen bestemd en alhier binnengelopen, heeft drie rustijzers gebroken, die hier weder hersteld zijn, en ligt thans zeilklaar.


Datum: 09 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Heden arriveerde rechtstreeks van Java door de Nieuwe Waterweg het Nederlandse clipper fregatschip HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, met een lading van pl.m. 800 lasten. Dit schip ging verleden jaar met een volle lading steenkolen door de nieuwe Maasmond naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 mei. Heden alhier aangekomen het schip VOLHARDING, kapt. Swart, van Rio Janeiro met gebroken grote ra, marsera en fokkemast gekraakt, benevens schade aan zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 8 mei. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. de Korver alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip de VRIENDSCHAP, gebouwd voor rekening van de heren Den Breems & Co alhier, en bestemd voor de haring- en beugvisserij.


Datum: 10 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 april. Vrachten. Schepen van passende grootte bleven gezocht voor suiker naar het Kanaal, maar is de vraag voor Nederland en andere streken zeer beperkt. Het Nederlandse schip KENNEMERLAND werd geboekt naar Amsterdam NLG 50 voor suiker, NLG 60 koffie, NLG 100 huiden, NLG 25 tin, en vult op met tabak, hier en in de Oosthoek te laden.


Datum: 11 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen dat voor rekening van het Departement van Koloniën aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam is opgedragen de aanbouw van twee schroefstoomschepen en aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam de bouw van één schroefstoomschip, alle drie schepen der 4e klasse, bestemd voor ’s Rijks Marine in Nederlands Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 26 maart. Vrachten. De moeilijkheden voor zeilschepen om zwaar goed te kunnen vinden bleef bestaan; het gelukte echter een paar bodems om voldoende charter bijeen te brengen, terwijl andere schepen zich met kustvrachten trachten bezig te houden. De stoomschepen die nu in lading liggen worden weer geregeld van producten voorzien, terwijl sommige verzeilden of zich met rijstvrachten bezig hielden. Bevrachting van Nederlandse schepen: stoomschip MADURA krijgt NLG 85 voor koffie en NLG 90 voor tabak naar Amsterdam, stoomschip HOLLAND à NLG 85 voor koffie en tabak naar Amsterdam, stoomschip SUMATRA; voor rijst van Saigon tot NLG 1,25 op een plaats en NLG 1,40 om op twee plaatsen en op Java te lossen, CALIFORNIE tot NLG 52½ en NLG 55 voor suiker, NLG 110 voor arak, NLG 42½ voor tabak en NLG 95 voor huiden, YMUIDEN voor suiker naar Melbourne opgenomen, KENNEMERLAND krijgt NLG 50 voor suiker en verder licht goed te Batavia ter opvulling naar Amsterdam, MAASSLUIS heeft een zoutvracht aangenomen van Sumanap naar Tjilatjap, IDA GEERTRUIDA krijgt GBP 3./- naar Engeland of NLG 55 naar Amsterdam voor suiker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse fregatschip B.R.H. groot 657 gemeten lasten, liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij Meyer & Co., Amsterdam en Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam.


Datum: 12 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed.C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 7 mei. Het barkschip RIDDERKERK, kapt. Krahmann, is behouden te Baltimore aangekomen en aldaar gecharterd voor een lading tabak naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 11 mei. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip ZODIAK, kapt. W. Schenk, van Oude Pekela, groot 175 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 11 mei. Scheepsvrachten. Een enkel schip werd heden aangenomen voor haver naar het Bristolkanaal, Gloucester ingesloten, tegen Sh.19/-, kolenhavens Sh.17/-. Overigens geen vraag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 5 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Nantes tot Ffrs 55, Boulogne en Duinkerken Ffls 46 in vull. per ingenomen last vlas, naar Bergen NLG 20 en 15% voor hennep per zeil- en stoomschip.


Datum: 13 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 mei. Heden is van hier naar Java vertrokken het driemastschip MARY, kapt. Pijl, in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 10 mei. Het te Schiermonnikoog te huis behorende galjootschip ANNA HOOITES, kapt. Visser, van Hartlepool naar Nerva met kolen en cement, is te Lister, bij Farsund, gestrand. Het schip is wrak en de lading waarschijnlijk verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 mei. Het Nederlandse schoenerschip MODERATIE, kapt. Scholten, van Sunderland, nadat het 5 dagen tussen Kullen en Elseneur voor tegenwind en stroom ten anker had gelegen, is door een stoomboot hierheen gesleept om de reis van hier te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle, NSW, 12 maart. De REGINA MARIS, kapt. Ouwehand, 5 maart naar Manilla vertrokken, is 8 april lek in Sydney aangekomen.


Datum: 14 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 mei. Aan boord van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, is de afgelopen nacht omstreeks 1 uur brand ontstaan, die, hoewel een dreigend aanzien hebbende, met behulp van de scheepsstoomspuit, al de dienstdoende spuiten, zowel van de wal als van de oorlogsschepen en de stoomspuit van de PRINS HENDRIK, om 3 uur in zoverre geblust was, dat er geen gevaar voor uitbreiding meer bestond. Een viertal hutten zijn beschadigd De lading is ongedeerd gebleven. Enige passagiers met ongestelde kinderen, die nog aan boord waren, zijn onverlet geland, eén dier kinderen dat reeds ernstig ziek was, is aan wal overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Middelburg, in het koffiehuis genaamd Het Klooster, donderdag de 27e mei 1875, des avonds om 8 uur, ten overstaan van de notaris L.L. Woutersen, van een snelzeilend, hecht en sterk gebouwd tjalkschip, genaamd DE JONGE ELISE, met complete inventaris, groot 70 ton, gevoerd geweest door M. Vos.
Liggende te Middelburg aan de Rotterdamse Kaai. Het schip kan bezichtigd worden de 25e en 26e mei 1875 en op de verkoopdag.
Inlichtingen kunnen verkregen worden te Middelburg bij de heer H.J. Domenie en bij voornoemde notaris.


Datum: 15 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende de brand aan boord van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, reeds kortelijk onder onze zeeberichten gemeld, ontvangen wij nog het volgende bericht uit Nieuwediep d.d. 13 april:
Gisternacht omstreeks één uur ontstond er brand in een van de hutten van het eergisteren uit Oost-Indië binnengelopen stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van de Maatschappij Nederland. De brand had spoedig een zeer dreigend aanzien, doch gelukkig was er zeer spoedig hulp bij de hand. De spuiten van de oorlogsschepen en de stoomspuiten van het bedreigde stoomschip, benevens van het op vertrek gereed liggende stoomschip van die Maatschappij PRINS HENDRIK, wisten spoedig de vlammen te beteugelen. De brand schijnt ontstaan in een van de hutten van de nog aan boord zijnde passagiers, die wegens ziekte van hun aan mazelen lijdende kinderen nog niet konden debarkeren: ook bevond er zich nog een kraamvrouw aan boord. Men deed dadelijk alle moeite om deze passagiers in zekerheid te brengen. Ongelukkig schijnt men een kind, wiens vader naar men zegt, afwezig was, door de confusie niet spoedig genoeg uit de hut te hebben gehaald, althans het was gestikt en overleed kort nadat het in een van de magazijnen van de directie was overgebracht.
De directie zorgde onmiddellijk, dat de aan boord zijnde voorraad kruit en vuurpijlen geborgen werd. Aan de lading is, in weerwil van de belangrijke hoeveelheid water die in het schip werd gespoten, geen schade toegebracht.
Onder de redders en helpers zijn enige lieden ontdekt en aangehouden, die het geredde te ver wilden wegbrengen. Enkele van deze hulpvaardigen zijn in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 13 mei. De Nederlandse brik VOLHARDING, kapt. Swart, 8 dezer van Rio Janeiro alhier gearriveerd met schade aan schip en tuig, is onderzocht en aanbevolen om te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 13 mei. De NELLA, van Vlaardingen naar Farø, is alhier binnengelopen om een loods aan boord te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 10 mei. Volgens bericht uit St. Pierre, is aldaar aangekomen de equipage van het schip ANNA, kapt. Gombert, van Newport, naar Martinique, welk schip, in het ijs vastzittende, bij Fortuna baai door hen verlaten werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 11 mei. Hier is aangekomen de schoenerbrik HENDRIKA, kapt. Struys, de 30e november van Cephalonia naar hier vertrokken. Het schip heeft een lange reis doch geen ongelukken op zee gehad.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op dinsdag 25 mei 1875 voor een pakhuis aan de Kleine Boom, ten half tien precies, door John Pryce & Co. van het bij rechterlijk gewijsde goede prijs verklaarde schip MARINERS HOPE, liggende in de Groote Rivier nabij het kruitmagazijn, benevens deszelfs inventaris, sloepen, ankers, zeilen, enz., alsmede een belangrijke partij lijnwaden. Daags te voren te bezichtigen.


Datum: 16 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip ERASMUS, kapt. Schreuder, 12 mei van Newcastle in zee gezeild.


Datum: 17 mei 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 14 mei. Volgens heden middag hier ontvangen bericht d.d. 1 april, heeft kapt. H.E. Dik, voerende het schip WERELDBURGER, in de Golf van Mexico met gemeld schip op een baar gestoten, ten gevolge waarvan het geheel verloren is gegaan. De equipage is met veel moeite gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 8 mei. Houtvrachten. Ten gevolge (van) het afnemende aanbod van dispinibele ruimte begint de vrachtenmarkt weder in een iets vastere stemming te komen en, al zijn er nog geen hogere koersen betaald, zo laat zich toch bij het sterk toenemende aanbod van ladingen een verbetering daarin verwachten.
Graanvrachten. De exportatie is nog gering. Men bewilligde per stoomschip naar Rotterdam NLG 16.


Datum: 19 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram d.d. New York, 17 dezer, was het fregatschip, GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Zetteler, van daar naar Java bevracht met geraffineerde petroleum in kisten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Volgens telegram d.d. Lovisa 16 mei, was het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. Visser, aldaar in de nabijheid aan de grond geraakt op steen. Het had stoomboot assistentie, maar tot de afzending van dit bericht te vergeefs. Volgens telegram dd. 17 dito zat het schip wegens opgekomen storm zeer gevaarlijk en had zo veel water in het ruim, dat pompen niet meer baten kon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d Lek, 17 mei. Het schip BASTIAAN POT, kapt. Mulder, arriveerde hedenochtend te Cardiff. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 17 mei. De Nederlandse schoener TJADDA GEZINA, kapt. Staal, van Liverpool naar Rio Grande bestemd, is lek teruggekeerd en te Birkenhead in het dok gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 17 mei. De Nederlandse bark SPHYNX, kapt. Vos Peper, van Newcastle naar Riga, is 12 mijl ten zuiden van deze plaats gestrand en is geheel wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sapopemeer, 14 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Berg Jz. met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip EENDRAGT, groot pl.m. 120 ton, voor rekening van de heer Ds. L.S. Meijer en consorten te Mensingeweer en zullende bevaren worden door schipper H. van Dijk, mede aldaar woonachtig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 12 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Bo’ness of Granton Sh.11/6 per load vierkante sleepers, Duinkerken Ffrs 45 en 15%, Gent Bfrs 45, beide per last. Dundee Sh.30/- per ton vlas, Rotterdam Sh.17/- per last muurlatten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht het in 1867 nieuw gebouwd galjootschip ZWAANTINA, groot 69 zeetonnen, geclassificeerd Veritas 3.1.1., thans liggende in de Noorderhaven te Groningen.Informatiën te bekomen bij J. en H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.


Datum: 20 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. 19 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. Van der Woude, van Liverpool uitgezeild, bestemd voor Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 15 mei. De Nederlandse kof TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, van Rotterdam met ijzeren platen naar Kiel, is gisteren bij Darßerort gestrand. De equipage, bestaande uit 5 man benevens de vrouw en het kind van de gezagvoerder, zijn door de reddingsboot van boord gehaald. Het schip is waarschijnlijk wrak. Men tracht de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 27 april. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, is alhier bevracht voor Sh.47/6 en 5% voor suiker naar het Kanaal.


Datum: 21 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 mei. Heden namiddag zijn van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoom-kanonneerboot LYNX en een ijzeren stoomboot, bestemd voor het veer tussen Rotterdam en Katendrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 mei. Volgens telegram uit Lovisa, van 18 dezer is het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. J.E. Visser, bij Lovisa aan de grond geraakt, totaal wrak verklaard. De inventaris wordt zoveel mogelijk geborgen.


Datum: 22 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 mei. Morgen zal, bij gunstige gelegenheid, Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK door de sleepboot STAD AMSTERDAM naar Fijenoord worden gesleept, om op de fabriek aldaar enige herstellingen aan de machine en stoomketels te ondergaan. Het schip zal geconvoyeerd worden door Zr.Ms. stoomschip VALK, welk laatste de equipage van het genoemde ramtorenschip naar hier zal terugvoeren. Het ramtorenschip moet langs de Nieuwe Waterweg zijn bestemming bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gaffelschip en inventaris. Notaris Slotemaker, gevestigd te Sliedrecht, zal op vrijdag de 28e mei 1875, 's namiddags te 3 uur te Sliedrecht, aan het benedeneinde op het buitenerf bij Huibert Nederlof, ten verzoeke van Teunis Prins aldaar, publiek verkopen een overdekt gaffelschip, genaamd SLIEDRECHTS WELVAREN, groot 98 ton, met zeilen, zwaarden, staand en lopend want en verdere inventaris, liggende bij het erf waar de verkoping zal plaats hebben. De verkoping zal geschieden in verschillende nummers, te weten:
Het casco of de scheepsromp met roer, mast, zwaarden, lier.
Daarna de inventaris, mede in nummers en vervolgens de massa.
De kooppenningen en 10 % voor kosten moeten worden betaald dadelijk bij de toeslag; of voor zoveel de scheepsromp betreft vóór of op de 11e juni 1875, te kantore van gemelde notaris, mits voldoende borgtocht wordt gesteld.
Inlichtingen zijn te bekomen te kantore van de notaris voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, zou volgens particulier bericht 5 dezer van Curaçao herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 20 mei. Uit Noorwegen is alhier langs de nieuwe waterweg (bedoeld is een nieuwe waterweg van Zwolle naar de Zuiderzee, (opm: zie NRC 200574) het kofschip FENNA, kapt. Starke, met een lading planken en hout voor de firma Schaepman en Bussel.


Datum: 23 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Op het IJ is heden een proefvaart gehouden met een der stoomboten van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, bestemd voor de dienst tussen Engeland en Vlissingen (opm: de STAD MIDDELBURG of de STAD VLISSINGEN).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 mei. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK, gesleept door de STAD AMSTERDAM en geconvoyeerd door Zr.Ms. raderstoomschip de VALK, van Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 mei. Achter de vuurtoren van Eierland is een schoener gestrand. Assistentie is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 21 mei. Het Nederlandse schip ELSINA, kapt. Akkerman, van Bergen herwaarts, is bij Tolbaken gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 21 mei. Het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. De Jonge, van Bordeaux herwaarts, is op Londongrund vastgeraakt doch zonder assistentie weer vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip ELIZABETH MARIA, 5/6 L 11, met de complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. H.J. Muller, liggende in de Vluchthaven te Rotterdam, lang volgens meetbrief 41,18, wijd 7,05 en hol 5,61 meter, groot 382 lasten of 724 ton.
Nadere informatiën te bekomen bij de reder de heer J.H. von Santen, te Krimpen a/d Lek en de cargadoors Vroege & De Wijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kof-tjalkschip VROUW JANNA, schipper B. Oosterhuis, groot 84 binnen- en 57 buiten-ton, gebouwd in 1847, met complete inventaris, liggende gedurende drie dagen te verkoop in de Leuvehaven vóór de Zwanensteeg. B. Oosterhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Noorse brikschip IRENE, geclassificeerd 5/6 G H, Franse Veritas en A 2* Noorse Veritas; het heeft complete inventaris en ligt te Rotterdam in de Vluchthaven, alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
Nadere inlichtingen geven de cargadoors Ruys & Co.


Datum: 24 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. de PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, die gisteren alhier is aangekomen, zal aan het etablissement Fijenoord der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van nieuwe stoomketels worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 april. In de stand van onze markt is geen noemenswaardige verandering gekomen. De aanwezige scheepsruimte is niet groot, maar tegelijkertijd is, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag weinig betekenend. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hebben plaats gehad: JASON naar Rotterdam, ligt aan, accepteerde NLG 55 voor koffie in de Oosthoek, ROBERTUS HENDRIKUS, naar Marseille, frank 80, suiker op de kust te laden, stoomschip MADURA, naar Amsterdam, NLG 85 à 90 tabak, NLG 75 koffie, NLG 35 Factorij en NLG 50 particulier tin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 21 mei. Van de lading van het bij Darßerort gestrande schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, zijn de de 20e dezer reeds 500 ctn. platen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 21 mei. Het schip ELSIENA, kapt. Akkerman, van Bergen met haring naar hier bestemd, is van het ijs doorsneden bij Tolbaken gezonken. De bemanning heeft zich in de boten gered en is opgenomen en alhier aangebracht door de ANNA.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei 1875. De heer J.H. Schluter is naar Nederland vertrokken. Vooral het Bataviasche Prauwenveer bewaart aan zijn bekwaamheden en doortastende ijver aangename herinneringen. Hij toch was het, die de (opm: stoomboot) TJILIWOENG, thans gevoerd door de gezaghebber Kosterman, in de tijd van slechts vier maanden onder zijn toezicht in juni 1861 deed in één zetten. (opm: sterk bekort)


Datum: 25 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia 15 april. Aan de Soerabaijasche Courant ontleenden wij de mededeling dat het Gouvernement ook het Nederlandse viermast stoomschip SUMATRA aan een inspectie heeft onderworpen, ten einde te onderzoeken in hoeverre dit vaartuig als ziekentransportschip voor de van Atchin geëvacueerde strijders in aanmerking zou kunnen komen. Luidens nadere inlichtingen van bevoegde zijde moet deze stomer zich door zijn bijzondere lengte, ruime hutten en luchtige kajuit in alle opzichten aanbevelen om voor het bovengenoemde doel ingericht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaia, 27 maart. Heden ochtend is de officier van gezondheid 1e klasse Sikkes in commissie geweest, om het ter rede liggend stoomschip GENERAAL KROESEN te keuren voor ziekenschip te Atchin.
De GENERAAL VAN SWIETEN, onlangs gekeurd, scheen aan die bestemming niet te kunnen voldoen wegens gebrek aan ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, 9 april van Rotterdam te St. Paulo de Loanda aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 15 mei. Scheepsvrachten. Door de aankomst van vele schepen waren de vrachten naar de havens aan de Noordzee deze week wat gedrukt. Men bewilligde naar de Eems 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar de Firth à Forth en kolenhavens Sh.2/-, de oostkust van Schotland Sh.2/6, de oostkust van Engeland Sh.2/71/2, het Engels Kanaal Sh.3/41/2 per 500 Engels pond tarwe; naar de oostkust van Schotland Sh.13/6 per ton beenderen; naar Gothenburg en Norrköping Sh.21/- per ton lompen in geperste balen; naar Havre Sh.35/-, Nantes Sh.38/- à 40/-, Kopenhagen Sh.20/- à 22/6, alles per ton hennep; naar Norrköping 22/1/2 à 24 mark, het Hertogdom (opm: Mecklenburg), Lübeck en Kopenhagen 221/2 mark, Sonthaven incl. de Deense Oostzee-eilanden en Oost-Jutland 24 mark, Oost-Noorwegen 251/2 à 27 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge. Stoombootvrachten verkeren in een zeer flauwe stemming.


Datum: 26 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 25 mei. Heden werd alhier in het lokaal Eensgezindheid de jaarlijkse algemene vergadering der Stoomvaart-Maatschappij Java gehouden, waarin door de directie het verslag werd uitgebracht, waaruit de gunstige toestand der maatschappij blijkt. De hoofdpunten van het verslag hebben wij reeds onder de ogen onzer lezers gebracht. (opm: genoemd artikel hebben wij niet in de legger NRC aangetroffen). Voorts werd de balans en winst-en-verliesrekening over 1874 door de vergadering goedgekeurd, zodat over dit jaar een dividend van 6 % zal worden uitgekeerd.
De aftredende president-commissaris, de heer J. Louis Kuinders, werd als zodanig herkozen, terwijl ter vervanging van de heer J. Taylor, die verzocht had niet verder in aanmerking te komen, tot commissaris werd gekozen de heer J. Kervel, chef van het huis E. Moorman Co. op Java, welke heer verklaarde de benoeming met genoegen aan te nemen.
Eindelijk werd nog door de directie voorgesteld haar te machtigen in de loop van dit jaar een 5 % obligatielening tot een maximum van NLG 2.000.000,- te sluiten, en zulks ter afbetaling van het in de lijn opgenomen, nog niet geheel betaalde materieel en tot aanschaffing van nieuw materieel. Dit voorstel der directie werd met algemene stemmen aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip MERAPI, kapt. Timmermans, van Greenock naar Batavia, is de 3e mei te Aden aangekomen en zette de volgende dag de reis naar Java voort. (opm: eerste bericht in de NRC over dit te Greenock voor de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij gebouwde schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 21 mei. Volgens bericht van kapt. Visser van het bij Lister gestrande schip ANNA HOOITES, was hij voornemens het wrak en de lading, zoals het daar lag, te verkopen, aangezien de kosten van het bergen der lading meer zouden bedragen dan de waarde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Calcutta, 30 april. Het schip TANTALON CASTLE, kapt. Muir, 27 april van Liverpool alhier gearriveerd, heeft de boegspriet verloren en schade aan de scheg bekomen door de aanvaring met het stoomschip GRONINGEN de 12e april op 02° NB 85° OL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van Strandgoederen. R. Fockema, notaris te Anjum, zal ten verzoeke van de heren burgemeesters strandvonders van Oostdongeradeel en Schiermonnikoog, op zaterdag de 29e mei 1875, des voormiddags te 11 uur, te beginnen te Oostmahorn, onder Anjum, presenteren te verkopen de goederen, te Oostmahorn en Ezumazijl geborgen, van het in het Friesche Gat gestrand nieuw kofschip REINDERDINA MARGARETHA, hoofdzakelijk bestaande in een zware tros, 60 vadem lang, 1 ankerketting, zeilen, 1 kolzwijn, zwaard, draadwerken stag, touwwerk; een belangrijke partij eiken hout, bestaande in: Leggers, kroonhouten en planken, een partij ijzeren bouten etc. een en ander ook zeer geschikt voor scheepstimmerlieden.
Nadere inlichtingen te bekomen bij B. Vogel te Ezumazijl.


Datum: 27 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Aangaande het Nederlandse schip JAN WILLEM, kapt. J. Koppe, in het laatst van januari van Aarhuis naar Christiania vertrokken, is sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 mei. Het Amerikaanse schip JAMES CONDI, met petroleum naar Yokohama bestemd, is bij Wangi in de Buton passage gestrand. De equipage heeft zich in de boten gered en is te Soerabaija aangekomen. Het schip is door de inwoners verbrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 25 mei. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester J. H. de Boer het kopervast schoenerbrikschip MEEDEN, groot plm. 225 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. H. J. Mantjes onder directie van de heer D. S. Dethmers te Meeden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 2e juni 1875 zullen wij ten tien ure verkopen het stoomschip MIDDELBURG, liggende in de Groote Rivier nabij de Kleine Boom, met de daarbij behorende inventaris.
Nadere informatiën bij John Pryce & Co.


Datum: 28 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pekalongan (geen datum, maar van eind maart/begin april). Aan de 2e stuurman en 4 man van de equipage van het destijds ter rede van Pekalongan liggende Nederlandse koopvaardijschip SOENDA, gezagvoerder Disper, is het gelukt in weerwil van de heersende duisternis en het onstuimige weer in de avond van 15 januari jl. 13 inheemsen van een wisse dood te redden. Deze personen maakten met nog twee anderen, die vermoedelijk verongelukt zijn, de bemanning uit van een vissersprauw, die des morgens bij gunstig weer in zee was gestoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 april. Als gewoonlijk in deze tijd van het jaar is het wegens schaarste van product stil en kunnen slechts de volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen opgegeven worden: ALBLASSERDAM naar Saigon, rijst naar Java à 75 cent, MAASNYMPH, naar Melbourne GBP 1.17/6, in de Oosthoek te laden en terug naar Macassar met steenkolen à GBP 1.5/-
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: stoomschepen SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: STAATSRAAD VAN EWYCK, JEANNETTE MARIANNE LOUISE, CANDATI, KOSMOPOLIET II, MARIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 26 mei. Het schip ELSIENA, kapt. Akkerman, bij het Tolbaken gezonken, is gelicht en achter de Batterij alhier gebracht.


Datum: 29 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 5 schepe, als voor Amsterdam: OCEAAN, kapt. W. Cramer, NLG 81,89; NOORDZEEKANAAL, kapt. L. Bron, NLG 84,48; VIER GEBROEDERS kapt. C. van der Zee, NLG 84,48.
Voor Dordrecht: DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, NLG 84,49.
Voor Schiedam: ADA, kapt. F.J. Cherpion, NLG 81,89.
elk per last voor 260 in te nemen lasten (opm: de overgebleven ruimte via de vrije markt te vullen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Herhaaldelijk heeft men in de laatste tijd kunnen horen beweren dat het binnenvallen te Vlissingen en lossen te Middelburg van schepen, wier lading voor Rotterdam bestemd is, met minder kosten zou gepaard gaan, dan wanneer zij binnenkomen te Brouwershaven, aldaar gedeeltelijk lossen en dan verder opvaren naar onze stad. Door de welwillendheid van een zeer geacht handelshuis te dezer stede is ons echter inzage verleend van de onkostenrekening van twee schepen van gelijke grootte, het ene te Vlissingen, het andere te Brouwershaven, binnengelopen; die rekeningen, hieronder afgedrukt, vormen de welsprekendste weder legging van een dwaling, die men om licht begrijpelijke redenen tracht te verspreiden.
MARY, kapt. L. Pijl, 790 gemeten lasten, 30 maart 1875 met volle lading producten van Java te Vlissingen binnengekomen, te Middelburg geheel gelost en van daar in mei (13) in ballast naar Java geëxpedieerd.
Inkomende en uitgaande onkosten:
Loodsgelden NLG 829,74
Sleeplonen NLG 300,-
Lichterlonen van Middelburg naar Rotterdam à NLG 2,75 per last NLG 3.204,56
Kanaal- en schutgelden Vlissingen NLG 254,06
Lossen en afleveren lading NLG 1.377,59
Buiten vuur-, ton- en bakengeld NLG 448,02
Commissie agenten Middelburg NLG 300,-
Sleepdiensten, waaklonen, cargadoors onkosten Rotterdam enz. NLG 508,68
Lichterloon en assurantie provisies naar Middelburg NLG 80,25
Reiskosten equipage naar Middelburg NLG 58,-
Drinkwater NLG 47,25
NLG 7.408,15
HENRIETTE ADRIANA, kapt. Schuchard, 795 gemeten lasten, 18 maart 1872 met volle lading producten van Java te Brouwershaven binnengekomen, na gedeeltelijke lossing naar Rotterdam opgegaan en 10 mei 1872 van Brouwershaven in ballast naar Java gezeild.
Inkomende en uitgaande onkosten.:
Loodsgelden NLG 1.134,34
Sleeplonen (inclusief verhoging sinds 1872 ondergaan) NLG 1.003,30
Lichterlonen van Brouwershaven naar Rotterdam à NLG 2,50 per last NLG 1.447,57
Kanaalgelden NLG 271,32
Lossen en afleveren lading NLG 972,02
Buiten en binnen vuur-, ton- en bakengeld NLG 602,85
Havengeld Rotterdam NLG 526,96
Commissie agenten Brouwershaven, Hellevoetsluis, sleepdiensten,
Waaklonen, cargadoors onkosten Rotterdam enz. NLG 640,91
NLG 6.715,17
Langer verblijf aan boord van een gedeelte der equipage na
binnenkomst te Brouwershaven, tot aan Rotterdam en gedurende het
traject van Rotterdam naar Brouwershaven (uitgaande).
Stelle 10 dagen voor 25 man à NLG 1,- gage en 60 ct. voeding per
hoofd daags. NLG 400,-
NLG 7.115,17
Schepen in ballast kunnen thans door de Nieuwe Waterweg naar zee,
hetgeen een besparing van minstens NLG 300,- geeft. Wanneer het
schip MARY Brouwershaven ware binnengekomen, na gedeeltelijke
lichting naar Rotterdam afgegaan en van daar langs de Nieuwe
Waterweg naar zee, dan zouden de onkosten minder geweest zijn dan
boven: pl.m. NLG 7.115,17
Af minder kosten dan over Brouwershaven NLG 300,00
NLG 6.815,17
Hetgeen een besparing van onkosten van ruim NLG 600,- aantoont, tegen binnenlopen te Vlissingen, lossing te Middelburg en expeditie van daar naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Visser, is volgens telegram 26 dezer te Trangsund bij Wijburg aangekomen na een langdurig oponthoud door ijs. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 26 mei. Uit het bij de Darßerort gestrande Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, is ongeveer de helft der lading geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag de 10e juni 1875, 's avonds om 7 uur, ten huize van de kastelein F.N. Groeneveld, te Sappemeer, publiek à contant verkopen het Nederlands galjootschip ZWAANTINA, groot 69 ton, gebouwd in het jaar 1867, met deszelfs complete inventaris zoals het thans is liggende te Groningen en laatst bevaren geweest door kapt. E.H. Nieboer van Pekela.
Informatiën te bekomen bij de heer J.H. Tunteler te Groningen en bij J. en H. Nijhuis te Sappemeer.


Datum: 30 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Visser, is volgens telegram de 26e dezer te Trangsund bij Wyburg aangekomen na een langdurig oponthoud door ijs. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 26 mei. Volgens telegram in dato heden is het achterschip van de TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, van Rotterdam naar Kiel, bij Darßerort gestrand, uit elkander geslagen. Van de lading waren 264 ijzeren platen en 216 bundels ijzer geborgen. Het weder was stormachtig.


Datum: 31 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 29 mei. Gisteren namiddag werd in het lokaal Odéon te Amsterdam de algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Zoals uit het verslag over 1874 bleek, was dat boekjaar niet zo gunstig voor de belangen der aandeelhouders geweest als verscheidene vorige jaren, vooral ook, doordien er in de laatste maanden des jaars, welke tijd anders voor de Maatschappij de voordeligste is, een merkbare lusteloosheid in handel en nijverheid heerste. De Maatschappij verloor twee harer schepen: de NINA in maart, en de CYCLOOP in het najaar van 1874, terwijl door haar werden aangekocht vier schepen, n.l. de PENELOPE, de ULYSSES, de COMEET en de JUNO, respectievelijk met een ladingscapaciteit van 1.700, 1.000, 900 en 1.050 ton. De drie eerstgenoemden waren tweedehandsschepen van een tot twee jaar oud, de JUNO had nog nimmer een reis gemaakt. Op 31 december 1874 telde haar vloot 26 zeeschepen, een tonnenmaat vertegenwoordigende van 25.970 ton, waaronder niet begrepen zijn de twee schepen voor de Amerikaanse vaart gebouwd, die thans, op betere tijden wachtende, in de Clyde liggen. 199 reizen werden gedaan, waarbij aan vrachten ontvangen werd NLG 3.631.508,-. De rekening sloot met een voordelig saldo van NLG 317.426,66, waarvan NLG 144.000,- zal worden gebruikt tot vermeerdering van het dépréciatie-fonds, en NLG 4.322,- moet worden afgetrokken voor verschuldigd patentrecht. De aandeelhouders kan van het overschot alsdan 5 % dividend worden uitbetaald, betaalbaar 1 juli e.k.
Tot commissaris der Maatschappij werd herbenoemd de heer Mr. W.S. Burgers, die zich bereid verklaarde die taak opnieuw te aanvaarden. De voorzitter deelde voorts nog mede, dat, tot groot leedwezen van de Directie, de heer M.H. Insinger zijn betrekking als mede-directeur der Maatschappij zou nederleggen en verzocht der vergadering een nieuwe directeur te kiezen. De heer C.A.A. Dudok de Wit betuigde in korte woorden, namens de aandeelhouders, de heer Insinger hartelijk dank voor de wijze, waarop hij sedert de stichting der Maatschappij haar belangen had behartigd. Daarop werd tot directeur gekozen de heer E.P.H.M. Bijleveldt, waarna de vergadering werd gesloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 22 mei. Houtvrachten. De in ons bericht van de 8e dezer te kennen gegeven verwachting over het vooruitzicht, dat er op een verbetering van de vrachtenmarkt bestond, heeft zich ten volle bevestigd; de vraag naar ruimte is bij groter aanbod van ladingen toegenomen en zijn de koersen gemiddeld 1 Shilling per load hoger geworden. De stemming is heden als vast te beschouwen en wanneer geen te groot aanbod van ruimte komt, laat het zich voorzien, dat de koersen nog iets meer zullen rijzen. Gesloten werd o.a. naar de Tyne tot Sh.9/-, Grangemouth Sh.10/-, Lowestoft en Londen Sh.13/- per load grenen balken; Rochefort 40 FFR en Libourne 421/2 FFR, beide met bovendien 15% per last grenen muurlatten; Antwerpen NLG 16 per last grenen delen; Oostende 16/- per load halfronde eiken sleepers; Leer 9 thaler per last, Kiel 61/2 sgr., Lübeck 7 sgr. per stuk eiken vierkante sleepers, Hamburg en Bremen 8 thaler per last, Randers 3 sgr. per kub. voet grenen muurlatten.
Graanvrachten. De vraag naar stoomboot ruimte is nog altijd zeer gering en zijn de koersen tengevolge van het grote aanbod uiterst gedrukt. Naar Londen en Hull werden enige charters tot zeer lage koersen gesloten; verscheidene stoomschepen zijn uitgenodigd, eiken sleepers naar Dordrecht, Rotterdam en Oostende te accepteren. De vrachten blijven heden te noteren: Sh.1/6 à 1/9 naar Hull,Sh. 2/- naar Londen, NLG 16 naar Rotterdam en Amsterdam. Voor zeilschepen werd gesloten: Sh.2/- naar Firth kolenhavens, Sh.2/3 naar de oostkust, Sh.2/6 naar Londen, Sh.2/9 naar het Bristol Kanaal, welke koersen ook heden nog te bedingen zijn.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Publieke verkoop op maandag de 12e juli e.k., des morgens ten half tien uur, ten overstaan en in het lokaal van het Vendu-Departement te Samarang, van de ter rede van Samarang voor anker liggende Engelse brik WATERLILY, gezagvoerder J.M. Doble, metende ruim 262 tonnen. De veilconditiën zullen 10 dagen voor de verkoop ter inzage van gegadigden bij het Vendukantoor gedeponeerd worden. Van de beschrijving van de inventaris kan inzage genomen worden ten kantore van Mr. Sloet van Hagensdorp.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapt. Overgaauw biedt wissels aan tot een bedrag van NLG 100.000, zegge een honderd duizend gulden, op zes maanden dato, op zijn reders, de heren J.R. Veder & Zonen te Rotterdam, tot dekking van kosten van reparatiën van het schip SUNDA en op de lading. Aanbiedingen in te leveren bij de notaris Snouck Hurgronje te Soerabaija tot de 3e juni, ’s namiddags ten 12 ure.
De agenten van het schip SUNDA, G. Suermondt & Co.


Datum: 01 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip FRIESLAND, kapt. A. Bik, is de 29e mei des avonds van Vlissingen naar Batavia vertrokken. (opm: eerste commerciele reis; het schip was de 21e mei van Rotterdam naar Vlissingen ter voltooiing van de belading en het embarqueren van de passagiers vertrokken; datum aankomst Rotterdam of vertrek van de werf te Newcastle niet gevonden).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. Wildeboer, voerende het Nederlandse schip CONCORDIA, van Antwerpen naar Montevideo bestemd, bevond hij zich de 25e mei op de hoogte van Wight. Aan boord alles wel, men had niets dan westelijke winden gehad en had voortdurend moeten kruisen.


Datum: 02 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens ontvangen telegram was het schip NOACH III, kapt. Looijen, heden 1 juni op de hoogte van Startpoint en was reeds sedert 3 weken in het Engelse Kanaal kruisende geweest. Het schip is in goede staat, passagiers en equipage alles wel.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop aangeboden het Nederlands-Indisch stoomschip MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN, nominaal 80 paardekracht en ladende 150 koijangs. Nadere informatiën ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.
Batavia, 2 juni, de hoofdagent en vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, Alex. Fraser.


Datum: 03 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 juni. Naar men verneemt, zal het raderstoomschip MERAPI a.s. zaterdag (opm: 5 juni) naar Atchin (opm: Atjeh) vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 2 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd kofschip GEZIENA, kapt. P. Nieuwenhuis, van Nieuwe Pekela, groot 90 ton, gebouwd bij E.& C. Maathuis te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 22 mei. Wij ontvingen mededeling, dat het Amerikaanse schip JAMES COMDE op het rif van Wangie-Wangie in de Boeton-passage met 25.000 kisten petroleum, bestemd voor Yokohama, gestrand is. Het volk is gered en naar Ambon overgebracht door het Italiaanse oorlogsschip VICTOR PIZANI. Bedoelde equipage is heden alhier overgevoerd per stoomschip LUITENANT-GENERAAL KROESEN. De MENADO is ingehuurd om te trachten het schip en de lading te redden. Volgens gerucht zou het schip door de Boetonnezen in brand zijn gestoken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 22 mei. Heden morgen is met goed gevolg van de Werf voor de Marine en het Stoomwezen alhier te water gelaten het nieuwe stoomschip ONRUST II.


Datum: 04 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juni. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoom-kanonneerboot VOS, bestemd voor de verdediging van zeegaten en stromen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 29 mei. Heden is met het beste gevolg van de werf der heren Gebr. B. Pot te Elshout te water gelaten het loggerschip KINDERDIJK, voor rekening van de heer M. Dirkzwager te Maassluis. Aan boord van dit vaartuig bevindt zich een stoommachine waarmede de netten, ten getale van 100, in plaats van 60 zoals vroeger op dergelijke loggers, binnenboord zullen worden gehaald. Deze machine, vervaardigd in Frankrijk, is de eerste, die op de Nederlandse vissersvloot wordt toegepast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 30 mei. De schepen ZEEMEEUW, kapt. Banting, VOORWAARTS, kapt. Ohlsen, en MERCATOR, kapt. Huisman, zijn bevracht om in Norrköping ijzer en hout voor hier te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 29 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Gent NLG 19 per uitgeleverd 1.000 kilo lijnzaad, Gothenburg 145 öre per ingenomen 9 pud lijnzaad, Stavanger 32 schillings, Bergen en Christiania 33 schillings, Noorse courant, per Noorse ton rogge, Duinkerken Ffrs. 41 per ingenomen last vlas.


Datum: 05 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juni. Heden is hier aangekomen van Amsterdam het stoomschip STAD MIDDELBURG (opm: waarschijnlijk van of voor proeftocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 4 juni. Volgens bericht dd. 1 juni was het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, van Passaroeang naar Amsterdam, kruisende bij Lizard. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 1 mei. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen CORNELIA EN MARIA, kapt. Deinum, om te Villa Colon AVANT, kapt. Oldenburger, om te Concordia, en MARIA, kapt. Beekman, om te Mercedes , allen voor Europa, te gaan laden. De GOOREGT, kapt. Huges, gaat naar Rio Negra, en de PROCYON, kapt. De Boer naar Valparaiso.
Het stoomschip TROMP zal spoedig gereed zijn om naar Antwerpen te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 4 juni. Volgens heden ontvangen telegram is het schip DELFSHAVEN, kapt. Cordia, van hier te Halifax N.S. aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. Het schip JAMES CONDIE, is vlot gekomen en naar Soerabaija gesleept, hebbende het grootste gedeelte der lading nog aan boord. Het schip is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 4 juni. Op de werf van de heer J. Korver is heden de kiel gelegd van een loggerschip, bestemd ter uitoefening van de haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heren Van Harwegen en Den Breems. Het zal de naam dragen van ELIZABETH.


Datum: 06 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Janeiro, 4 mei. De te Winschoten te huis behorende schoener THORBECKE, kapt. P. Wolters, is gestrand, de lading beenas waarschijnlijk geheel verloren. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip WILLEM POOLMAN, kapt. Van der Valk, heden van Newcastle vertrokken, bestemd naar Atchin.


Datum: 07 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 5 juni. Heden namiddag is van de werf Frederiksoord van de firma G.H. Uitdenbogaardt met het beste gevolg te water gelaten het loggerschip THORBECKE, bestemd ter haring- en beugvisserij, voor rekening van de heer Johs. Verkade Mz. alhier, zullende gevoerd worden door schipper L. Spaans Jr. Onmiddellijk werd daar ter plaatse de kiel opgehaald voor een te bouwen logger voor rekening van de heer A. Groenewegen alhier, welke de naam zal voeren van TROUW MOET BLIJKEN, mede ter haringvisserij bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstadt, 31 mei. Het schip REINT PETER, kapt. Scherpbier, 21 mei van Hamburg met harst alhier aangekomen, zal in lichters lossen, zijnde het schip lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 4 juni, verbeterde opgave. De Nederlandse schoener THORBECKE, kapt. Wolters, met een lading beenas naar het Kanaal, is gestrand, en waarschijnlijk geheel wrak.


Datum: 08 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calmar, 6 juni. Het schip ARGO, kapt. Molenaar, van Sundswall naar Harlingen met een lading hout, is bij Segerstad (Oostzijde van Oeland) gestrand en is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 1 mei. Het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, ligt alhier in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 juni. De 10e dezer zal onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden alhier een vergadering plaats hebben van de aandeelhouders in de maildienst op Engeland, waarna een bezoek zal worden gebracht aan de mailboot STAD MIDDELBURG, die tegen die tijd aan de loskade alhier zal aankomen.


Datum: 09 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam op dinsdag 8 juni:
- Een twintigste aandeel in het fregatschip MARY, groot 790 lasten of 1.492 ton, kapt. L. Pijl, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip is de 13e mei 1875 van Vlissingen naar Batavia vertrokken. Voor NLG 10.000 verkocht.
- Een twintigste aandeel in het fregatschip HENRIETTE ADRIANA, groot 795 lasten of 1.505 ton, kapt. E.F. Bonjer, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip is de 11e maart 1875 van Samarang naar Rotterdam vertrokken. Voor NLG 8.550 verkocht.
- Een zestiende aandeel in het fregatschip SUNDA, groot 900 lasten of 1.701 ton, kapt. M.A. Overgaauw, varende onder boekhouderschap van de heren J.R. Veder & Zoonen. Gemeld schip is op de reis van Java naar Melbourne en Sydney wegens schade teruggekeerd te Soerabaja en aldaar volgens brief van 4 april jl. in reparatie. Voor NLG 2.460 verkocht.
- Een zestiende aandeel in het fregatschip EUROPA, groot 669 lasten of 1.266 ton, kapt. J.C.F. Lupcke, varende onder boekhouderschap van de heren J.R. Veder & Zoonen. Gemeld schip is de 11e maart 1875 met een retourlading van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Voor NLG 5.100 verkocht.
- Een veertigste aandeel in het fregatschip MAASSLUIS, groot 471 lasten of 891 ton, kapt. J.G. Kuchler, varende onder boekhouderschap van de heer G.H. Uitdenbogaardt. Gemeld schip lag de 15e maart 1875 te Soerabaja gereed op vertrek naar Sumanap. Voor NLG 1.650 verkocht.
- Een zestigste aandeel in het barkschip ONRUST, groot 407 lasten of 770 ton, kapt. A.L. Hoffman, varende onder boekhouderschap van de heer G.H. Uitdenbogaardt. Gemeld schip lag de 1e april 1875 te Soerabaja lossende. Voor NLG 1.000 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 900 verkocht.
- Een vierenveertigste aandeel in het stoomschip BERGEN, varende onder boekhouderschap van de heren D. Burger & Zoon, ten volle gefourneerd met NLG 2.500. Uitdeling over 1874 NLG 250. Voor NLG 2.300 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 2.200 verkocht.
- Een achtentachtigste aandeel in hetzelfde stoomschip ten volle gefourneerd met NLG 1.250. Uitdeling over 1874 NLG 125. Voor NLG 1.200 verkocht.
- Een achtste aandeel in het stoomschip ANNA, varende onder boekhouderschap van de heren D. Burger & Zoon, ten volle gefourneerd met NLG 9.000. Uitdeling over 1874 NLG 450. Voor NLG 5.700 verkocht.
- Een aandeel in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, groot NLG 1.000. Vol gefourneerd. Dividend over 1873 NLG 29,75. Voor 39 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 39 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 39½ % verkocht.
- Vier aandelen in de Stoomvaart Maatschappij Nederland, gevestigd te Amsterdam, groot NLG 1.000, vol gefourneerd dividend over 1874 NLG 50. Elk voor 80 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 79½ % verkocht.
- Drie aandelen in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, groot NLG 1.000, geheel gefourneerd. Dividend over 1873 NLG 100. Elk voor 83 % verkocht.
- Twee dito aandelen. Elk voor 82 % verkocht.
- Een dito aandeel, groot NLG 500. Voor 81¾ % verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 juli, Heden zijn van hier vertrokken de schepen AALTJE, kapt. Greiff, naar Makkum om daar pannen te laden naar Hamburg, en MARGARETHA GEERTRUIDA, kapt. Kramer, naar Franeker, om daar pannen te laden naar Rostock. (opm: hier zijn dakpannen bedoeld).


Datum: 10 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Bevracht werd het Nederlandse schip CANDATI naar Bushire en terug,
NLG 13.000 in full. In lading hier en op de kust voor Nederland, de volgende Nederlandse schepen: stoomschip SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: STAATSRAAD VAN EWIJCK, MARIE, NIEUWE WATERWEG I, SCHIEDAM.
De Nederlandse schepen KOSMOPOLIET II en JEANNETTE MARIANNE LOUISE doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 8 juni (per telegram via Aden). Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Nederland, is 3 april alhier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en moet in het dok onderzocht worden. Een gedeelte der lading, beschadigd en ongeschikt ter verscheping, is in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. raderstoomschip BROMO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee W.J. Scholten van Aschat, is in de namiddag van de 8e dezer van de rede van Texel vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Atchin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juni. Heden is van Nieuwediep naar Vlissingen vertrokken het stoomschip STAD MIDDELBURG, bestemd voor de vaart van Vlissingen op Sheerness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands nieuw gebouwd clipper-fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. G.H. Ruhaak, klasse 3/3 L 1.1, 2.000 tons, sluit bepaald 30 juni. Adres Vroege & De Wijs. (opm: eerste reis).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip CONCURRENT, kapt. A. de Jonge, groot 175 ton, gebouwd bij K.& J. Wilkens, beide te Veendam.


Datum: 11 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij van Probolingo naar Amsterdam, is gisteren te Castletown bij Portland binnengelopen om proviand in te nemen; het heeft onmiddellijk de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katerveer, 8 juni. Gisteren is uit Engeland langs de nieuwe (opm: Zwolse) waterweg alhier binnengekomen het smakschip HET VERTROUWEN, kapt. Meeter, geladen met pek, ijzer en koken. (zie opm. bij NRC 220574).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 9 juni. Het alhier van Buenos Ayres gearriveerde Nederlandse brikschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, passeerde 23 mei op 39° NB 38° WL een verlaten schip vol water, met alleen de fokkemast en ra’s nog staande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 8 juni. Het schip ELBE, kapt. Harder, met stenen geladen naar Bremerhaven bestemd, is gisteravond met de alhier ten anker liggende TRIJNTJE, kapt. Buisman, in aanvaring geweest, waarbij eerstgenoemde de bezaansmast en top van de fokkemast verloor, en meer andere schade bekwam. Het schip TRIJNTJE heeft de reis voortgezet, de ELBE is in de haven gekomen op te repareren. (opm: zie ook PGC 110675).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 8 juni. De hier voor anker liggende, met stukgoederen van Amsterdam naar Stockholm bestemde Nederlandse kof TRIJNTJE, kapt. Buisman, kwam gisteren avond in aanraking met het schip ELBE, kapt. Harder. Daar de ELBE wel, doch de TRIJNTJE geen schade kreeg, zette evenvermelde kof haar reis voort.


Datum: 12 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 juni. Onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik werd heden alhier een vergadering gehouden van aandeelhouders in de stoomvaart van Vlissingen op Engeland. Na een uitvoerige toespraak van de vorstelijke voorzitter, waain deze de gehele wordingsgeschiedenis der onderneming uiteen zette en na nog enige financiële toelichtingen van de heer Ramann, directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, werd bij acclamatie besloten de rederij te doen overgaan in een naamloze vennootschap. Na sluiting der vergadering werd een bezoek gebracht aan de aan de loskade alhier liggende nieuwe (opm: gebouwd in 1865!) mailboot STAD MIDDELBURG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON, kapt. Vetter, van Nieuwediep naar Batavia, is de 11e juni des ochtends aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Heden is het stoomschip STAD MIDDELBURG van hier naar Sheerness of Queensborough vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 11 juni. Het Nederlandse schip BELINA, kapt. P. Bloem, van Hartlepool met steenkolen naar Memel, is in de Noordzee gezonken. De equipage is gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 22 mei. De Nederlandse schoener HELENA ANNA, kapt. Siegel, heeft 26 april bij Kaap de Goede Hoop, zwaar stormweer gehad, waardoor verscheidene zeilen verloren en gescheurd werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 22 mei. Kapt. Rosingh, voerende het Nederlandse schip JOHANNA, rapporteert tussen 27º30’en 29º ZB en 65º en 57º OL een opeenvolging van hevige stormen uit het OZO gehad te hebben, met hoge zeeën, waardoor verscheidene zeilen, buitenkluiverboom en de grietjera verloren werden, en de grote bramra sprong.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 5 juni. De zeilscheepsvrachten ondergingen deze week weinig verandering; men bewilligde: naar Kiel, Flensburg, Lübeck en Rostock 221/2 mark, naar de Sont en Deense eilanden-havens, ook naar de oostkust van Jutland 24 mark, naar de oostkust van Noorwegen, voor kleine schepen 24 mark, voor grotere 211/4 à 213/4 mark, naar Gefle en Sundsvall 24 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar de Eems 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar de Firth of Forth Sh.1/6 à 1/101/2, Stockton Sh.1/9, de oostkust van Engeland Sh.2/3 per 500 Engels pond tarwe; naar Gothenburg Sh.16/- per ton lompen in geperste balen; naar Papenburg 221/2 mark per 40 Rijnlandse kub. voet grenen en dennen delen; naar Oost-Noorwegen en Kopenhagen Sh.22/6, Bristol Sh.36/- per ton hennep, naar Lübeck 11/2 mark per ctr. hennep. Per stoomschip naar Rotterdam Sh.2/3 per 500 Engels pond, Amsterdam NLG 181/2 à NLG 191/2 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 13 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 22 juni 1875, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29 publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ELIZABETH MARIA, laatst gevoerd door kapt H.J. Müller, volgens meetbrief lang 41,18 meters, wijd 7,05 meters, hol 5,61 meters, en alzo groot 724 tonnen of 382 lasten, - met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: 1 chronometer van Arnold & Dent no. 1342. Te bezichtigen bij de heren J.A. Seckel & Zonen, Hoogstraat no. 297, alhier.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Datum: 14 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip TROMP is de 13e juni van Buenos Ayres te Vlissingen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 juni. Het Nederlandse schip HENRIËTTE, kapt. De Jonge, van Helsingfors met hout naar Harlingen, ligt met verlies van ankers en zeilen te Eemshorn geankerd, en is door het loodswezen van een en ander weder voorzien geworden. Nog is een tjalkschip, waarvan de naam onbekend is, bij Eemshorn gezonken. (opm: zie vooral PGC 030775).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 10 juni. Volgens telegram uit Wisby is het aan de reddingsstoomboot NEPTUN gelukt de bij Segerstad op de oostkust gestrande Nederlandse schoener ARGO, kapt. Molenaar, weder af te brengen en is er mede naar Calmar vertrokken om te repareren.


Datum: 15 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 11 juni. In de geheerst hebbende storm zijn de Nederlandse schepen REINA KRAMER, kapt. Tonkens en AFIENA, kapt. Broekema, beide van Memel, van hun ankers geslagen, doch later, ogenschijnlijk met geringe schade, weder ten anker gekomen. Een Nederlandse tjalk is in het gezicht met de noodvlag in de top, vermoedelijk de GESIENA, kapt. Eerkes, van Memel naar Bremen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 juni. Het schip FORTUNA, kapt. Nieman, van Riga naar Southampton, is hier lek binnengelopen en zal door duikers onderzocht worden.


Datum: 16 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Appel, gisteren van Banjoewangi te Falmouth gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Visser, is de 7e juni van Stettin te Abo aangekomen en arriveerde de 12e dito op de laadplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 11 juni. De tjalk GEZIENA, kapt. Eerkes, is met verlies van anker en met assistentie alhier in de haven gekomen, hebbende nabij Vollerwiek aan de grond gezeten. Het is lek, en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 11 juni. De AFINA, kapt. Broekema, heeft het roer verloren en de achtersteven beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 mei. Het Nederlandse schip CORNELIA EN MARIA, kapt. Mulder, heeft in de Saramacca een lading hout ingenomen en vertrekt in de volgende week naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar zal op maandag 5 juli 1875 des namiddags te 12½ uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris C.J. Carp, in veiling brengen het Nederlands gekoperd fregatschip, genaamd JAVA, gevoerd door kapt. W.L. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 54,10, wijd 9,28, hol 5,79 Nederlandse ellen, gemeten op 1.292 ton, 683 lasten; thans liggende aan de Werf IJhoek, Groote Wittenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 juni. Heden is van de werf der heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot CATHARINA HENRIETTE, gebouwd voor rekening der heren W. Meeter & Co. te Zwolle. De machines, van 16 PK, hoge druk, worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.


Datum: 17 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 juni. Bij de hevige buien van heden zeilde de beurtman van Harlingen naar Nieuwediep op de Texelstroom de mast overboord. Eén van de ramtorenschepen nam het vaartuig op sleeptouw en bracht het, niettegenstaande de holle zee, behouden in de haven van Nieuwediep. Een tjalk van ’s Rijksmarinewerf met een zware barkas op sleeptouw uit de Balg komende, was door de harde wind genoodzaakt op een onveilige plaats te ankeren en seinde voor assistentie. De barkas was inmiddels gezonken of vol water geslagen. Spoedig is één der stoombarkassen van de Marine het vaartuig te hulp gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 juni. Het tjalkschip TEMKIENA HARMINA, kapt. Lukkien, van Bremerhaven naar Amsterdam bestemd, is met verlies van anker, ketting en zeilen benevens andere schade teruggekomen en in de Oude Haven gebracht. Het schip is een weinig lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 juni. Het tjalkschip HILLECHIENA, kapt. Wijnstok, van Bremen naar Amsterdam bestemd, heeft anker en zeilen verloren en beide zwaarden gebroken en ligt thans in de Geeste. Het schip is dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dragør, 11 juni. De schoener OTTO, kapt. Sap, van Liverpool naar St. Petersburg met kolen, is op Söndre Rösse aan de grond geraakt. Het heeft assistentie van bergers bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 12 juni. Het schip EMANUEL, kapt. Bloem, van Middlesbro’ naar Varel, is met verlies van een anker en ketting, en gescheurde zeilen hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 12 juni. Een orkaan uit het zuid-westen, vergezeld van onweder, veroorzaakte onder de vele op onze rede voor anker liggende schepen door drijven etc. vrij wat schade. De tjalk GEZINA, kapt. S.G. Eerkes, uit Wildervank, van Bremen met stukgoederen naar Elbing bestemd, heeft gisteren te Vollerwiek gestoten, is lek geworden en gisteren avond met assistentie en verlies van anker en ketting in de haven gebracht. Het moet lossen om te repareren. Het koftjalkschip AFIENA, kapt. H.C. Broekema, uit Farmsum, heeft het roer verloren en schade aan de ondersteven bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 juni. De kof BELINA, kapt. P. Bloem, uit Oostwold, van Hartlepool met steenkolen naar Memel bestemd, is in zee lek geworden en de 5e dezer op 55º39´NB 00º53´OL in zinkende toestand door de equipage verlaten, welke door de Zweedse schoener FRIDA, kapt. Moberg, gered en heden hier aan wal is gebracht.


Datum: 18 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 juni. Heden is op de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren stoomkanonneerboot de GEEP, de laatste der drie boten voor rekening van het departement van marine aldaar in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 juni, volgens telegram van Batavia d.d. 16 dezer was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, voor een tweede zoutvracht van Sumanap naar Pangool en Tjilatjap vercharterd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Peterhead, 14 juni. Een schoenerschroefstoomschip, tonende de Nederlandse vlag, van Glasgow komende, heeft de loods alhier afgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dragoe, 14 juni. De op Söndre Rösse gestrande schoener OTTO, kapt. Sap, is gepasseerde nacht, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlotgekomen; het neemt alhier op de rede de lading weer in, en zal denkelijk de reis weder vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 5 juni. Het schip JAMES CONDIE, kapt. Alexarde, op Wangi gestrand, doch later afgesleept en te Soerabaija vol water gearriveerd, drijvende op de lading. Het zal moeten kielen om de bodem te kunnen onderzoeken.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. For sale the American built ship NATIONS HOPE, 740 tons register and capable of carrying 1.050 tons. For full particulars apply to Houghton & Co., Batavia & Soerabaija.


Datum: 19 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende 9 schepen, als:
Voor Amsterdam:
WILLEMINA EN CLARA, kapt. A.A.H. van Herwerden, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,34; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, (260 last), NLG 82,69; TWEE GEZUSTERS, kapt. W.H. Hofstee, (260 last), NLG 83,77; LOUISE, kapt. J. Vogelsang, (260 last), NLG 83,77 HENRIËTTA, kapt. J.R. Brouwer, (260 last), NLG 83,77.
Voor Rotterdam:
JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. H.G. Ruhaak, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,97; HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, (260 last), NLG 83,95.
Voor Dordrecht:
COPERNICUS, kapt. Husselman, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,97.
Voor Schiedam:
CORNELIS SMIT, kapt. M.C. Disper, in te nemen lasten 260, vracht NLG 83,97.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 juni. Heden is van hier vertrokken het driemastschip SUZANNA JOHANNA, kapt. Hulshoff, met stukgoederen en kolen bestemd voor Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Het schip LAURENS COSTER is in het droogdok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 juni. Het schip EENDRACHT, kapt. Smit, van Koningsbergen naar Harlingen met rogge en tarwe geladen, is alhier lek en met verstopte pompen aangekomen. Het zal de lading lossen en in de haven komen om te repareren.


Datum: 20 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Het Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, van Java naar Rotterdam, met schade te Singapore binnen, is volgens particulier bericht aldaar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 17 juni. Het Nederlandse schip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, van Amsterdam naar St. Petersburg, is gisteren alhier in de nabijheid gestrand. Twee sleepboten hebben tevergeefs getracht hetzelve af te brengen, doch zal moeten lossen. Het schip is dicht.


Datum: 21 juni 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Quebec, 4 juni. Het schip AURORA, kapt. Kos, van Noorwegen naar hier bestemd, stootte in de nacht van de 11e mei op een ijsberg en werd de 13e vol water door de equipage verlaten. Kort daarna zonk het schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 14 juni. De vorige week is de brik GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, hier bevracht tot Sh.55-/ en 5% per ton meel naar Fernambuck.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 17 juni. De stomer WILLIAM MACKINNON (opm: van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij) welke tot groot ongenoegen der passagiers eerst gisteravond te 8 ure hier ter rede arriveerde, had ten behoeve der havencommissie te Samarang een stoomsloep en een modderprauw op sleeptouw, de laatste bestemd om dienst te doen bij grondboringen. De stoomsloep is behouden aangekomen, maar de modderprauw is op 05º15’ZB 108º47’OL gezonken. De vier opvarenden dier prauw zijn gelukkig allen gered. Men vermoedt, dat door het uitbreken der haak, waaraan de sleeptros bevestigd was, een gat in het vaartuig is ontstaan, waardoor het water ongehinderd kon binnendringen.


Datum: 22 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 mei. Er ging weder niet veel om; er is weinig passende ruimte disponibel en houden gezagvoerders op hoge vrachten, die afladers niet genegen zijn te betalen. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: CANDATI, naar Bushire en terug NLG 13.000 in full, STAATSRAAD VAN EWIJCK, naar Amsterdam, NLG 65 voor suiker, NLG 52,50 voor tabak, NLG 70 voor gom damar, alhier en te Soerabaija te laden.
In lading hier en op de kust: Voor Nederland, de volgende Nederlandse schepen: stoomschip SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, NIEUWE WATERWEG I, SCHIEDAM.


Datum: 23 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 juni. Door het schip TJILINGSIE, kapt. Jaarsma, zijn alhier aangebracht drie man van de equipage van het gestrande schip KOOPHANDEL. Met het schip DE VALK wordt een ander deel der equipage verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 juni. Het kofschip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, alhier aan de grond gekomen, is na 35 vaten suiker gelost te hebben, vlot geworden. Het schip is dicht gebleven, en zal, na op de rede de suiker weder ingenomen te hebben, de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 21 mei. De bark LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, van Batavia naar Amsterdam, alhier gearriveerd, heeft de voor- en grote bramsteng, barksteng en verscheidene zeilen verloren en gescheurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 21 juni. Zaterdag (opm: 19 juni) is met goed gevolg van de werf van de heer R. Boerema een tjalkschip te water gelaten, groot pl.m. 125 tonnen, bevaren zullende worden door A. Wijbrandt te Gasselternijveen.


Datum: 24 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE is de 18e juni van Glasgow vertrokken tot het doen van een proeftocht. (opm: zie ook NRC 290675)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag de 22e juni: het Nedelrandse barkschip ELISABETH MARIA, kapt. H.J. Müller, is opgehouden voor NLG 25.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.W.B. zur Mühlen, P. Reineke, Ed. C.A. Koli en A.D. Strumphler, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris J.E. Clausing, op maandag 5 juli e.k., des namiddags te 8 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, presenteren te verkopen het extra welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip EUGENIO, laatst gevoerd door kapt. J. Diez, varende onder Spaanse vlag. Lang 45 meter, wijd 7,10 meter, hol 6,21 meter en alzo gemeten op 837 ton; met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris als bij gedrukte biljetten omschreven. Het schip ligt aan de Binnenhaven bij de Werf De Hoop, van de heren CHs. A. Taylor & Co., te Nieuwediep.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 25 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 juni. Op de scheepswerf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen is met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip WAALWIJK – AMSTERDAM No.2, gebouwd voor rekening van de heren Wagenmakers & Van Hilst, en bestemd voor de vaart tussen Waalwijk en Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, makelaar, zal op maandag de 5e juli 1875, des namiddags ten 3 uur, te Amsterdam, in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris W.L. Diemont, in publieke veiling verkopen het tjalkschip genaamd DE VROUW GOTS, geijkt op 49 ton, gevoerd door schipper F.A.H. Destramant, liggende achter het Paleis voor Volksvlijt,
met deszelfs inventaris en toebehoren.
Adres bij bovengemelde makelaar of de cargadoors Hoijman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 mei. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: stoomschip SUMATRA naar Nieuwediep, NLG 85 en NLG 95 voor tabak, NLG 80 voor thee, NLG 70 à 80 voor koffie, NLG 35 voor particulier tin, stoomschip GRONINGEN naar Rotterdam NLG 80 voor koffie, NLG 100 voor tabak, NLG 67,50 voor suiker, NLG 50 voor particulier tin, stoomschip CONRAD naar Nieuwediep, NLG 85 voor koffie, NLG 100 voor Tabak, NLG 100 voor thee, NLG 30 voor Factorij en NLG 50 voor particulier tin, MARIA naar Rotterdam, ligt aan; accepteerde NLG 65 voor koffie, ARY SCHEFFER naar Amsterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 52,50 voor tabak, te Soerabaija en Samarang te laden, SCHIEDAM naar Sydney, GBP 1.7/6 op de kust en in de Oosthoek te laden, NIEUWLAND naar Rotterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 30 voor tin, NLG 50 en 52 ½ voor tabak, hier en te Samarang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS.

NRC 250675
Amsterdam, 24 juni. Volgens telegram van Abo van gisteren was het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Fenenga, 20 juni aldaar van Amsterdam aangekomen. Het lag 4 mijlen van de laadplaats Warfaallssund (opm: niet te traceren). Alles wel aan boord, wind was contrarie, er waren geen sleepboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 juni. Kapt. Van der Pijl, van het schoenerschip MARIA ELISABETH, van Riga naar Amsterdam, rapporteert 13 dezer op de hoogte van Lyserort een orkaanachtige storm van het ZW tot NW gehad te hebben.


Datum: 26 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Aukes, vertrok de 24e juni, des morgens ten vijf ure, van Glasgow naar Cardiff. (opm: ongetwijfeld tot het innemen van steenkolen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 27 mei. Van de lading van het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Rotterdam, 3 mei alhier lek binnengelopen (niet 3 april zoals vroeger gemeld) zijn 1.200 balen koffie beschadigd, en ofschoon de tot heden geloste suiker weinig geleden heeft, vreest men dat het gedeelte dat zich nog in het schip bevindt, beschadigd is, daar men veel suiker heeft opgepompt.


Datum: 27 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. In de loop dezer week werd te Amsterdam de acte van oprichting gepasseerd der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, die zich ten doel stelt een snelle stoombootverbinding tussen Vlissingen en Londen onder Nederlandse vlag tot stand te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip JANNETJE, kapt. Schrier, groot 656 gemeten tonnen, komende van New York met 3.906 vaten petroleum, is hedenochtend met een diepgang van 51 palmen de Nieuwe Waterweg binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Men is zonder bericht aangaande het schip GODOLEVUS BERNARDUS, kapt. Timmer, 7 februari van Texel naar Nantes vertrokken.


Datum: 28 juni 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 19 juni. Houtvrachten. De stemming van onze vrachtenmarkt onderging sedert ons laatste bericht weinig verandering en blijft over het geheel in een recht slepende toestand; ofschoon in enkele gevallen kleine schepen ietwat betere koersen bedongen, heerst er toch weinig vraag naar ruimte, daar het ontbreekt aan ladingen voor grotere schepen. Naar Nederland kwamen geen bevrachtingen tot stand, doch er werd gedaan: naar Londen tot Sh.13/- voor grenen balken, Sh.18/- voor eikenhout; Portsmouth Sh.14/- voor grenen balken, Sh.16/- voor grenen dekdelen; Sunderland Sh.15/- voor grenen telegraafpalen, Sh.13/6 voor eikenhout en Sh.9/6 voor grenen balken; Newport Sh.13/- voor grenen vierkante sleepers; Boulogne Sh.14/-, Plymouth Sh.15/-, Torquay en Barrow Sh.16/- voor grenen balken; Rochefort 37 FFR en 15% voor grenen balken, 42 FFR en 15% voor eiken planken; Bordeaux 421/2 FFR en 15% voor eiken planken en grenen balken; Gent 17/6 per load halfronde eiken sleepers; Leuven NLG 18 per last grenen delen; Harburg 83/4 thaler, Papenburg 91/2 thaler per last eiken vierkante sleepers. Aan de markt bevinden zich o.a.: Dordrecht 100/120 last eiken halfronde sleepers NLG 17 per last van 80 Rijnlandse kub. voet; Groningen of Termunterzijl 70/80 last schip eiken vierkante balken, 10 last plançons NLG 18 à NLG 19, ietwat grenen balken NLG 16 per last van 80 Engelse kub. voet.
In graanvrachten heerst over het geheel, vooral voor stoomschepen, een vastere stemming. Van zeilschepen werden een aantal hier liggende eerste klasse van 700/1.000 quarters tot Sh.1/6 à 1/9 naar Firth-kolenhavens, tot Sh.3/- naar Belfast en Newry gesloten. Naar Oostzeehavens worden kleine schepen van circa 30 lasten tot 7 à 8 thaler geplaatst, als naar Flensburg, Kiel, Kopenhagen en Stralsund.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 19 juni. De volgende bevrachtingen kwamen deze week voor zeilschepen tot stand: Naar de Eems 25/1/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar Gothenburg en Uddevalla 22/1/2 mark, naar Svendborg 21 mark, naar Kiel, Flensburg, Fehmarn en Eckernförde 19/1/2 à 21 mark, naar Carlscrona en Calmar 21 mark, naar de oostkust van Noorwegen 22/1/2, Bergen 24 en Itzehoe 281/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Stolpemünde 12 mark per er 4.520 Engels pond dito; naar Gent en Oostende NLG 17 per 80 kub. voet halfronde eiken dorpel- of dwarshout; naar Fécamp en Cork Sh.35/- per ton hennep.


Datum: 29 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 27 juni. De gezagvoerder van het stoomschip MARTINUS EN HENRIËTTE, alhier van Dordrecht gearriveerd, rapporteert bij Gravesend op een gezonken wrak te hebben gestoten, en heeft een sleepboot ter assistentie nodig gehad om vrij van het wrak te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland, maandelijkse vaart tussen Nederland en Java. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.J. Aukes, op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow gewijzigd en thans voorzien van een ruime campagne met prachtige accommodatie voor passagiers 1e klasse, benevens zeer comfortabele inrichting voor passagiers 2e klasse met hutten voor vier personen, wordt de 7e augustus naar Java geëxpedieerd.


Datum: 30 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Volgens particulier bericht zou het Nederlandse schip DIEWERKE, kapt. Van Veen, 2 dezer van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode

Zr.Ms. stoomschip PALEMBANG, door de stomer ARDJOENO aangevaren en daardoor een belangrijke averij bekomen hebbende, kwam de 1e juni de rede van Atjeh opstomen en vertrok de daaraanvolgende dag naar Singapore om te repareren.


Datum: 02 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 29 juni. Het schip CONTENT, kapt. Kuiper, naar Landscrona bestemd, geladen met rogge, heeft bij Seskär gestoten, en is lek alhier teruggekeerd, moet lossen om te repareren.


Datum: 03 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 2 juli. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst, behorende aan de maatschappij van die naam, directeur de heer A.E. Maas, scheepsbouwmeester de heer C. van Dorp, met het beste gevolg te water gelaten het sloeploggerschip MARGARETHA CHRISTINA, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heren G. Kalkman en A. van Rees alhier, gevoerd zullende worden door schipper Jan Don.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Volgens telegram van Batavia is het Nederlandse schip AURORA, kapt. Visser, 1 juli namiddag aldaar aangekomen. alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Het Admiraliteitshof te Londen heeft uitspraak gedaan in zake der bergings- en stoomboot-maatschappijen, die het schip ERNESTINE. kapt. J.H.J. Jollie, bestemd van Sunderland naar Macassar, hebben assistentie verleend, vlot gemaakt en naar Yarmouth gesleept, toen het in maart j.l. op Hasborough Sands was verzeild. Het schip ERNESTINE is veroordeeld te betalen aan de bergers GBP 1.000, en aan de sleepboten GBP 800, te zamen GBP 1.800, plus de kosten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 25 juni. Het bericht uit Delfzijl van de 12e dezer, dat de Harlinger bark HENRIËTTE, kapt. De Jonge, met verlies van ankers en ketting bij Emshorn geankerd zou zijn, moet op een dwaling berusten, aangezien de bark HENRIËTTE, kapt. De Jonge, naar Harlingen, eerst de 21e dezer met balken van hier uitgeklaard is. (opm: zie NRC 140675).


Datum: 04 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Het Handelsblad meldt, dat de geregelde dienst der stoomboten van Vlissingen op Engeland de 26e dezer zal geopend worden. De vestiging van een tolkantoor te Sheerness is oorzaak, dat men niet vroeger kon beginnen te varen. De boten zullen te Vlissingen dagelijks des morgens vroegtijdig aankomen en dagelijks des avonds van daar vertrekken, uitgezonderd des zondags. De 19e dezer is men van plan een proeftocht te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 31 mei. De volgende Nederlandse schepen zijn alhier bevracht: PRESTO, kapt. De Jonge, VEENDAM, kapt. Potjewijd, en I. A HOOITES, kapt. De Jonge, alle drie om te Concepcion voor Europa te gaan laden, GEERTINA, kapt. De Grooth en GOOREGT, kapt. Huges, beide naar Rio Negro en MERWEDE, kapt. Glimminga, om te Villa Colon voor Europa te gaan laden.


Datum: 05 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 mei. Door de weinige disponibele schepen van geschikte grootte zijn de vrachtkoersen vast, maar is ook, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag beperkt. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn te melden: stoomschip SUMATRA, naar Nieuwediep, NLG 85 en NLG 95 tabak, NLG 80 thee, NLG 70 à 80 koffie, NLG 35 particulier tin, GRONINGEN, naar Rotterdam, NLG 80 koffie, NLG 100 tabak, NLG 67,50 suiker, NLG 50 particulier tin, CONRAD naar Nieuwediep, NLG 85 koffie, NLG 100 tabak, NLG 100 thee, NLG 30 Factorij en NLG 50 particulier tin, MARIE naar Rotterdam, ligt aan, accepteerde NLG 65 voor koffie, ARY SCHEFFER naar Amsterdam, NLG 65 suiker en koffie, NLG 52,50 tabak, te Soerabaija en Samarang te laden, SCHIEDAM naar Sydney, GBP 1.7/6 op de kust en in de Oosthoek te laden, NIEUWLAND naar Rotterdam, NLG 65 suiker en koffie, NLG 30 tin, NLG 50 en NLG 52,50 tabak, hier en te Samarang te laden, SAMARANG naar Middelburg, NLG 67,50 koffie, NLG 55 tabak te Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS en NIEUWE WATERWEG II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. Volgens bericht van St. Helena dd. 11 juni was de gezagvoerder van het barkschip MINA, kapt. De Zeeuw Bachus, 9 mei aan boord overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 29 mei. Het schip ALIDA CATHARINA, kapt. J.G. Nagel, laatst van Hamburg aangekomen, heeft brand aan boord gekregen, na een gedeelte der lading gelost te hebben.
Door veel water in het schip te pompen om alzo schip en lading te behouden, heeft men de brand geblust, de lading is zeer beschadigd.


Datum: 06 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 5 juli:
- Het fregatschip JAVA, gevoerd door kapt. Bakker, groot 683 lasten, NLG 28.000, opgehouden.
- Het barkschip EUGENIO, kapt. Diez, groot 837 tonnen, NLG 13.000, in slag NLG 600 koper W de Lorme, van Rossem (opm: een makelaar).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. G.H. Ruhaak, groot 812 last, van hier naar Batavia, is 4 dezer, met een diepgang van 52 palm door de Nieuwe Waterweg in zee gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 juli. Gisteravond is alhier binnengekomen het driemastschip JOHANNA, kapt. Rösingh, van Banjoewangie, groot 1.510 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cardiff, 4 juli. Het Nederlandse schip MAIBIT, kapt. Altman, van Greenock alhier gearriveerd, heeft door aanzeiling met de AGNES STROMAN, de kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 11 juni. De HENRIETTE, kapt. Brinken, van Soerabaija naar Marseille, heeft op de 15e april door zwaar weer en slingeren van het schip de voorsteng verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 29 mei. De Nederlandse schoener THORBECKE, kapt. Walthers, de 20e mei over de baar gekomen, strandde de nacht daarna en is geheel wrak. Schip en lading zijn totaal verloren, de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 juli. Het Nederlandse schip PETRONELLA, van Rotterdam naar Samarang, is in de Balistraat gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 22 mei. Het Nederlandse schip BATO, kapt. Kramer, is alhier bevracht om te Cebu, te laden naar Londen of Liverpool.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juli. Door acht gedeserteerde koelies is de schoener KILING PACKET van de Cocos-eilanden medegevoerd en te Tjeringin (Bantam) aangebracht.


Datum: 07 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed. C.A. Koli te Amsterdam.


Datum: 08 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 5 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van hier naar Rotterdam kwam de 3e bij het vertrekken uit de haven in aanraking met het Oostelijk havenhoofd en bekwam schade aan de stuurboord raderkast, is in de haven teruggesleept en moet een gedeelte der lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Vijfhonderd ton der lading van het schip PETRONELLA, kapt. Langholz, is op de kust van Bali geland. Een stoomboot is naar het schip gezonden om te beproeven het af te slepen. Men twijfelt of het zal gelukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java, 5% geldlening groot NLG 2.000.000,-, verdeeld in obligatiën aan toonder van NLG 1.000,- en NLG 500,-, voorzien van halfjaarlijkse coupons en aflosbaar à pari in 25 jaren, door middel van halfjaarlijkse uitlotingen.
De inschrijving is geopend op woensdag de 7e juli en donderdag de 8e juli 1875 te Amsterdam, ten kantore van de heren Wurfbain & Zoon, H.J. van Ogtrop & Zoon, Rutgers & De Beaufort, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. De prijs van uitgifte is 90½ %.
Amsterdam, 2 juli 1875, de directie der Stoomvaart-Maatschappij Java”, T.C. Schol, directeur. J.H. Schröder Jr., Secretaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Zeeland, opgericht te Amsterdam bij acte de dato 22 juni 1875. Maatschappelijk kapitaal NLG 2.000.000,-, waarvan bij de acte van oprichting reeds deelgenomen is voor NLG 800.000,-.
Ere-Voorzitter: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden.
Raad van Commissarissen: de heren Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet, te ’s-Gravenhage, M.H. Insinger, president der Kamer van Koophandel te Amsterdam, G.J. Sprenger, president der Kamer van Koophandel te Middelburg, F. Wibaut, president der Kamer van Koophandel te Vlissingen en A. van Lennep, Hoogheemraad van Rijnland te Heemstede.
Directeur: de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Stoomboot-Maatschappij.
De directeur der Stoomvaart Maatschappij Zeeland maakt bekend, dat er besloten is tot de uitgifte van NLG 700.000-,- aandelen in deze maatschappij en NLG 700.000,- 5 % obligatiën ten haren laste, en dat op maandag en dinsdag, 12 en 13 juli e.k., gelegenheid tot inschrijving op deze aandelen en obligatiën zal bestaan ten kantoren van de Associatie-Cassa te Amsterdam, de heren Gebroeders Chabot te Rotterdam, de heren Spoors & Sprenger te Middelburg, de Vlissingsche Handelsbank te Vlissingen, en de heren Scheurleer & Zonen te ’s-Hage, aan welke kantoren ook de stortingen zullen geschieden.
De aandelen worden uitgegeven tot 100 %, de obligaties worden uitgegeven tot 95 %
De aandelen zijn groot NLG 1.000,-. Ook worden er halve aandelen afgegeven groot NLG 500,-. De obligatiën zijn groot NLG 1.000,- en NLG 200,-
De thans aangeboden obligatiën ten bedrage van NLG 700.000,- maken deel uit van een lening groot NLG 1.000.000,-. De aflossing dezer lening zal geschieden à pari door jaarlijkse uitlotingen. Heren makelaars en commissionairs genieten ¼ procent courtage.
Prospectussen en statuten zijn verkrijgbaar in de kantoorboekhandel van Wed. I. Ellerman, Rokin 2, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 30 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is naar St. Brieux Ffrs. 75 per Petersburger standaard planken, naar Newcastle en Sunderland Sh.38/- per standaard planken, Montrose Sh.30/- per ton vlas, de oostkust van Zweden 130 öre, de westkust van Zweden 135 öre per ingenomen 9 pud rogge, Rotterdam NLG 17 per 30 uitgeladen mudden rogge per stoomschip, Gent Bfrs 41 per ingenomen last vlas.


Datum: 09 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli Volgens telegram is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, heden te Lissabon gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 juli. Het schip BASTIAAN POT, van Cardiff naar Singapore, is lek uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 mei. De gezagvoerder van het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, is op Oedjong Pangka ziek van boord gegaan, om vervoerd te worden naar het hospitaal te Simpang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius ( per telegram Aden dd. 6 juli) Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Rotterdam, lek alhier binnen, is gebreeuwd en nieuw gekoperd, en bijna gereed om het onbeschadigde gedeelte der lading weer in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 2 juni. De 25e dezer (opm: mei) is hier het wegens overtreding van de blokkade van Atchin prijsverklaarde Penangse schip MARINER’S HOPE verkocht voor NLG 18.860. (opm: deze onder Britse vlag varende brik van 213 ton netto nieuwe meting, was in 1854 in Siam gebouwd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 juni. Vrachten. Betreffende Nederlandse schepen werd alleen de JONGE CORNELIS met een gedeeltelijke lading voor Nederland bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS, NIEUWE WATERWEG II, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, en AMSTELSTROOM.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Een aandeelhouder in de Stoomvaart-Maatschappij Java schrijft aan het Handelsblad het volgende:
In uw blad van l.l. woensdag las ik het verslag der jaarlijkse algemene vergadering van de Stoomvaart-Maatschappij Java, waaruit bleek, dat door de vergadering de balans en winst- en verliesrekening over 1874 goedgekeurd werden, echter zonder vermelding, dat een aandeelhouder tegen de goedkeuring stemde. Ter aanvulling gelieve u nu ook het volgende op te nemen. Over de waarde der aangekochte stoomschepen CELEBES en BORNEO, die volgens de balans voor NLG 1.550.000 op de balans stonden, werden inlichtingen gevraagd door de heer Willem Ruys. Nadat de president-cimmissaris verklaard had, dat dit cijfer de inkoopswaarde was van deze stoomschepen, deelde de heer Ruys aan de vergadering mede, dat hij van oordeel is, dat er voor deze stoomschepen NLG 650.000 te veel betaald werd, en dat hij bereid was dezelfde schepen van afmeting, paardekracht en classificatie te leveren voor NLG 900.000, splinternieuw van de werf.
Na enige discussie over het al dan niet mogelijke van dit verschil in prijs, werd de heer Ruys door de directeur T.C. Schol uitgenodigd zich ten kantore der maatschappij te willen vervoegen ten einde aldaar, omdat geen boeken ter vergadering aanwezig waren, te worden overtuigd van het tegendeel. Die uitnodiging werd door de heer Ruys terstond aangenomen, onder mededeling, dat, indien hij overtuigd werd foutieve cijfers genoemd te hebben, hij alsdan zijn cijfers publiek zoude intrekken.


Datum: 10 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Het aan ’s Rijks werf alhier gebouwde en geheel voor de dienst gereed gemaakte schroefstoomschip 4e klasse ARUBA vertrok heden naar Willemsoord onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. J.C. Joekes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Het Nederlandse schip DE HAAN, kapt. K.R. Visser, zou volgens particulier bericht 19 juni van de Marowyne herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 6 juli. Het Belgische schip MOKANNA, is volgens telegram te Maulmain totaal verongelukt. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 3 juli. Houtvrachten volharden ook gedurende de laatste 14 dagen in haar kwijnende toestand, welke de markt reeds sedert lange tijd karakteriseert; de vraag blijft voortdurend gering en weegt het aanbod van vrachtvrije schepen ruimschoots daar tegen op. De tot stand gekomen bevrachtingen waren allen naar de laatst betaalde koersen en is in geen enkel geval een verbetering te constateren; naar die koersen bevinden zich nog enige ladingen aan de markt, o.a. naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Groningen. Graanvrachten. De vraag naar stoomboot ruimte was in de laatste tijd iets levendiger, waardoor de koersen iets rezen. Zeilschepen waren goed gevraagd. Men besteedde voor eerste klasruimte 700/1.000 quarters tot Sh.13/4/- à 2/- naar de Firth kolenhavens Sh.2/- à 21/4/- naar de oostkust, Sh.21/4 à 21/2/- naar Londen, Sh.23/4/- à 3 naar het Bristol Kanaal; naar Brussel wordt een 750 quarters ladend schip tot Sh.3/- à 31/4/- gezocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 3 juli. Onze vrachtenmarkt ontwikkelde deze week iets meer leven en beweging, nochtans zonder enige verhoging van de koersen te bewerken. Men bewilligde naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.1/71/2 à 1/9, de oostkust van Engeland Sh.2/3, Londen Sh.2/6, Kanaalhavens Sh.2/9 per 500 Engels pond tarwe; naar Papenburg 221/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; Oost-Noorwegen 21 mark, Lübeck, Kiel, Flensburg en Sonthaven 18 à 191/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Spalding een schip met 100 ton koeken tot Sh.12/- per ton; naar Sunderland Sh.22/- per ton hennep. Stoomboot-vrachten onveranderd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 1 juli.Scheepsvrachten. Gesloten werd laatstelijk: naar Hartlepool Sh.10/3, Londen Sh.14/6 à 14/9, Poole 16/6 per load grenen balken, Newcastle en Grangemouth Sh.30/-, Cardiff Sh.39/-, Londen Sh.43/6, Poole Sh.49/6 per stander planken; Oost-Schotland Sh.24/- per ton vlas; Brake en Geestemünde 21 mark per last delen van 80 kub. voet Engelse maat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 3 juli. Scheepsvrachten. Gesloten naar Apenrade 12 thaler Pruisische courant per last hennep; naar Fécamp en Havre de Grace 64 FFR en 5% per stander planken.


Datum: 11 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Heden is door de Nieuwe Waterweg naar zee vertrokken het stoomschip MAAS, kapt. Chevalier, diepgaande 52 decimeter, direct naar Now York. Dit is het eerste stoomschip, dat door de meerdere diepte in de nieuwe Maasmond, behalve de lading, ook al de benodigde steenkolen hier te Rotterdam heeft kunnen innemen, en alzo, zonder eerst nog een haven aan te doen om kolen in te nemen, de reis naar New York direct zal maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d Lek, 9 juli. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heren J. & K. Smit het schroefstoomschip BETSY, bestemd voor de vaart in de Molukse Archipel, voor rekening van de heer J.W. Weusman.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van de stoomboot SCHOONHOVEN, bestemd voor de dienst op de Lek, onder directie van de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d Lek.
De machines voor beide schepen worden vervaardigd in de fabriek van heren Diepenveen, Lels & Smit te Kinderdijk.


Datum: 12 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Naar wij vernemen, heeft het Departement van Marine met de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam gecontracteerd voor de bouw van een rammonitor van verbeterde constructie, waarbij van de opgedane ondervinding met deze soort van schepen partij getrokken, en rekening gehouden zal worden met de hogere eisen die thans, in onderscheiding bij weinige jaren vroeger, aan het geschut moeten worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. Het stoomschip P. CALAND, kapt. E. Deddes, is 10 juli te New York gearriveerd, hebbende 12 dagen reis van Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juli. De Noorse brik ELLIDA, kapt. Nielsen, van Antwerpen naar de Oostzee bestemd, heeft beide ankers verloren, op de rede en is in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 9 juli. De Nederlandse schoener MINA, kapt. Hartman, bestemd naar Rotterdam via Faro heeft op Cadabellopunt aan de grond gezeten, doch is zonder schade weer vlotgekomen, en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 10 juli. Het te Oude Pekela te huis behorende schip JOHANNA CATHARINA, kapt. J.P. Raske (opm: L.P. Rasker), heeft op de reis van Dantzig naar Emden (opm: 1874!) met de gehele bemanning schipbreuk geleden. Alle opvarenden zijn in de golven omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met volle inventaris, groot 75 ton, met een scheepsboot er bij, voor de som van NLG 1.200. Te bevragen met franco brieven bij K.H. Kaat, scheepsmaker te Hoorn in Noord-Holland.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De tegen maandag de 12e dezer aangekondigde verkoop van de ter rede van Samarang voor anker liggende Engelse brik WATERLILY is uitgesteld tot en zal plaats vinden op vrijdag de 20e augustus a.s., des morgens ten half tien ure, ten overstaan en in een der lokalen van het Vendu-Kantoor te Samarang.
Mr. Sloet van Hagensdorp

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van juli zal te Soerabaija te koop worden aangeboden het snelzeilend Nederlands barkschip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, geclassificeerd bij Veritas *3/3 L. 1-1. lengte 41,93 , wijdte 7,38, holte 5,33 Nederlandse ellen en alzo gemeten 733 tonnen of 387 lasten, gebouwd in Vlaardingen, benevens deszelfs complete inventaris.
Informatiën te bekomen bij de gezagvoerder in het Marine Hotel te Soerabaija en bij de agenten, de Internationale Crediet-Handelsvereeniging Rotterdam te Soerabaija, Samarang en Batavia.


Datum: 13 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. De nieuwe wijze van scheepsmeting volgens de op 1 juli j.l. in werking getreden wet tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld, zal de 1e januari a.s. in werking komen. In afwachting daarvan wordt door de scheepsmeters voortgegaan met de meting zowel van Nederlandse als vreemde schepen volgens de bestaande voorschriften.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Het stoomschip FRIESLAND, te Batavia aangekomen, had 34 stoomdagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 juli. Door de sleepboot ARCHIMEDES, is alhier binnengebracht de oorlogsbrik TERNATE, welke door stormweer beoosten Vlie aan de grond was geraakt en stuurboord anker en ketting verloren had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 juli. Het tjalkschip GRIETJE, kapt. De Vries, met een gescheurd zeil hier binnenkomende, heeft zwaar gestoten tegen het Noorderhoofd, waarom men het bij het Kleine Hoofd heeft gehaald om te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Moulmain, per telegram van Calcutta dd. 10 juli. Het als verloren opgegeven Belgische barkschip MOKANNA, zal waarschijnlijk behouden kunnen worden. Het schip is op de rivier omgevallen en is vol water.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 29 juni. De Nederlands-Indische schoener JONGE JAN, die de 24e dezer van hier vertrok, raakte bewesten Segerie op een klip vast. Weldra kwam het vaartuig weder los, doch door een zwaar lek moet de lading beschadigd zijn. De AVENIR is er gisteren heengestoomd tot assistentie en wordt vanmiddag terug verwacht.


Datum: 14 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 juli. Volgens ontvangen telegram van Batavia bleef de stoomboot steeds assistentie verlenen aan het in Straat Bali gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholz, van hier naar Soerabaija bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Aangaande het Nederlandse schip SANTA ROSA, kapt. De Waard (opm: zie NRC 030475), de 12e november (opm: 1874) uit Texel naar Curaçao vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 7 juni. De schoener CHRISTINE, van de Kaap Verdische eilanden met zout naar hier bestemd, is 5 mei, op ongeveer 30 Engelse mijlen benoorden de baar van Rio Grande gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 7 juli. Heden is het driemast schoenerschip IPE IPEUS, kapt. Orre, te Marseille liggende, bevracht tot Ffrs 2.000 in de roes met ledige vaten van Gallipoli naar hier en van hier met meel naar Fernambuck tot Sh.55/- met 5% per ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 7 juni. Het wrak van het hier gestrande schip THORBECKE, kapt. Wolthers, is voor 1.000 mille Reis en de lading beenas voor 7 mille Reis verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 7 juni. De Nederlandse schoener ALIDA CATHARINA, kapt. Nagel, is in de ochtend van de 2e juni tot op de waterlijn afgebrand. Het schip had nog ongeveer de halve lading, bestaande uit kolen, teer, lucifers en kisten jenever, aan boord, Het wrak is de 5e juni in publieke veiling met de lading samen voor 921 mille Reis verkocht.


Datum: 15 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Volgens telegram is het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Karssies, 11 dezer te Cowes binnengekomen, van Laguna met een lading mahoniehout. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 12 juli. Het schip ANNA, kapt. Hubert, van St. Petersburg naar Ipswich met boekweit geladen, is heden namiddag hier gepasseerd, hebbende de bramsteng en kluiverboom gebroken door de harde wind van gisteren.


Datum: 16 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 14 juli. Heden is alhier aangekomen de nieuwgebouwde schroefstoomboot met dubbele schroef, genaamd JACOBA HENRIËTTE, van de firma Meeter & Co.
Die boot zal a.s. zaterdag ochtend een proefvaart maken over het Zwarte Water en de Zuiderzee langs Kampen, om maandag met haar nieuwe dienst tussen Zwartsluis langs Genemuiden en de Keetel aan te vangen, in verbinding met de van hier langs de IJssel en Kampen varende schroefboten van de heren Meeter & Co. naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 juli. Naar wij vernemen is voor de lening der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland ingeschreven bij de heren Spoors en Sprenger alhier voor NLG 153.900,- en bij de Vlissingsche Handelsbank voor NLG 103.500,-, tezamen ruim NLG 257.400 in aandelen en obligatiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 juli. De Nederlandse brik EENDRAGT, kapt. Merkelbach, van Riga naar Amsterdam met hout, is gisterenavond in de Sont ten anker liggende door het Zweedse barkschip HERNÖSAND, kapt. Björling, aangezeild, waardoor de kluiverboom gebroken werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 juli. Het stoomschip STAD VLISSINGEN is van Amsterdam hier aangekomen, gesleept door de sleepboot STAD AMSTERDAM, hebbende bij de Oranjesluizen schade aan de raderkasten bekomen.


Datum: 17 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 juli. De Nederlandse oorlogsstoomboot VALK is bij het verlaten van Vlissingen aangelopen op het stoomschip STAD MIDDELBURG, en bekwam daarbij averij; bij het binnenkomen in deze haven liep de VALK op de kanonneerboot N° 13, waardoor deze laatste averij bekwam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de maand juli zal te Soerabaija publiek worden verkocht het snelzeilend Nederlands barkschip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, gezagvoerder A. Meyboom, geclassificeerd in Veritas 5/6 L 1.1., lengte 35,6, breedte 7,6, holte 5,15 Nederlandse ellen, gemeten 403 tonnen of 213 lasten, met deszelfs complete inventaris. Het schip ligt thans te Soerabaija en is inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen bij J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.
(opm: verdoopt in de TWEE VRIENDEN, zie JB 271175)


Datum: 18 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 juli. De plezierboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, van Harlingen naar hier, heeft uitgaande averij gekregen en moet terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 14 juli. Het schip COMETE, is in de Banca-straat verbrand. De equipage is op de 2e stuurman na gered.


Datum: 20 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de schroefstoomboot HENDRIEKA WILHELMIENA van de heer A. Bos te Alblasserdam. De machine wordt vervaardigd aan de fabriek van de heren Evrard, Van Duijl & De Kruijff te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Tot verbetering van het bericht onder Nieuwediep in het nummer van 17 dezer melden wij het volgende. De 13e juli vertrok de Nederlandse mailstoomboot STAD MIDDELBURG, uit de haven van Vlissingen naar zee, dit schip lag gemeerd langszij van de Nederlandse oorlogsstoomboot VALK, en bracht door het ontijdig aanzetten van de machine enige schade toe aan de sloepen van de VALK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 18 juli. Het stoomschip TELEGRAAF IV, van hier naar Keulen, is ten gevolge van aanvaring bij Duisburg gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Opening van de stoomvaartlijn tussen Vlissingen en Sheerness.
Vlissingen, 19 juli. Het zal binnen enkele weken juist zes en zestig jaren geleden zijn, dat de klokken van de oude St. Jacobskerk te Vlissingen onheilspellend luidden …. een machtige Engelse vloot was de Schelde opgevaren, om dood en verderf te brengen over de sinds enkele jaren onder het Franse juk gekromde stad. Thans klinken weer dezelfde klokken, maar …. om te juichen, dat de oude Scheldestad de stormen van de duistere nacht is doorgekomen en een vriendelijk morgenlicht van een nieuwe dag tegemoet gaat.
Overal ziet men de nationale driekleur wapperen en op ieders gelaat blijde hoop te lezen. Vlissingen viert wederom feest! Thans niet wegens de voltooiing van de nieuwe havens en van de spoorweg, maar wegens een gevolg van die grootse werken. Spoorwegen worden, op zichzelf staande, geen bronnen waaruit voortdurend welvaart kan ontspringen. Eerst dan, wanneer de lijnen op goede havens uitlopen en betere en kortere wegen scheppen dan de bestaande, eerst dan worden zij voor een land van onberekenbaar voordeel. De spoorbaan van Vlissingen zal nu niet langer doodlopen op de oever van de Schelde; want de kortste weg die de grote wereldstad met Vlissingen verbindt, is gereed, de stoomvaartlijn op Engeland, tussen Vlissingen en Sheerness. De directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij met haar doorluchtige erevoorzitter Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden heeft gemeend de opening van die lijn op een feestelijke wijze te moeten vieren, waartoe de dag van heden (19 juli) was aangewezen. Genoemde directie heeft, in vereniging met die van de London Chatham en Dover Railway Company tal van hoge autoriteiten, benevens de voornaamste buiten- en binnenlandse spoorwegdirecties, alsmede de verslaggevers van onderscheidene binnen- en buitenlandse dagbladen ter bijwoning van het feest uitgenodigd. Ook wij behoorden tot de genodigden en zijn daardoor in staat, het een en ander betreffende het feest mede te delen.
In afwachting van de aankomst van de genodigden bezichtigden wij het fraaie mail-raderstoomschip STAD MIDDELBURG, gezagvoerder Muller Drenth, toebehorende aan de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, onder het beheer van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, welk vaartuig zo even met de Engelse genodigden was aangekomen en nu statig met vlaggen getooid aan de ponton gereed lag, om morgen met al de genodigden een tocht naar Sheerness te doen en de 26e van deze maand met het stoomschip STAD VLISSINGEN de geregelde dagelijkse dienst, uitgenomen de zondag, aan te vangen.
De STAD MIDDELBURG is een voor passagiers en goederen uitnemend ingericht schip en heeft een inhoud van 1.700 ton en 1.200 paardenkracht; onderdeks heeft men voor de passagiers 1e klasse twee sierlijk gemeubileerde salons, met 33 hutten, waarvan iedere 4 slaapplaatsen kan bevatten; voorts voor de passagiers 2e klasse een salon met 32 slaapplaatsen, mede van alle gemakken voorzien; boven op het dek bevindt zich een groot rooksalon, enz. Wij hebben ook nog even tijd om een kijkje te nemen in de zaal, waar straks het banket wordt gegeven en waartoe de grote hal vóór de ponton in de buitenhaven is ingericht. Bij het intreden zou men eerder denken zich in een koninklijk salon, dan in een goederenloods te bevinden. Het lokaal heeft een lengte van 30 meter, bij een breedte van 27 meter en is keurig gedrapeerd en gedecoreerd; de vloer is met tapijten belegd, de wanden met rood damast behangen, waartegen de wapens van Vlissingen, Zeeland, Nederland, Engeland, Oostenrijk, België en Pruisen, elk afzonderlijk, onder een tropée van vlaggen zijn vastgehecht. Achter de hoofdtafel, die een lengte heeft van 18 meter, staat een Koninklijke troon van purper fluweel met sterren bezaaid, terwijl aan beide zijden twee grote spiegels, met groen en bloemen versierd, zijn aangebracht.
Behalve genoemde hoofdtafel heeft men nog vier tafels; in het midden van de zaal bevindt zich een groot perk met bloemen, zeer elegant geschikt, terwijl door tal van gaskronen en lustres voor de verlichting is zorg gedragen. Voorts vindt men nog onderscheiden spiegels, kronen, bloemen in hangende manden, enz. aangebracht, waardoor het geheel een zeer aangename indruk geeft.
Doch spoedden wij ons verder, daar wordt de komst van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden aangekondigd, die per open rijtuig uit Middelburg arriveert, vergezeld van HD. adjudanten graaf Van Hogendorp jhr. Taets van Amerongen. Aan de loods van het havenstation wordt Z.K.H. opgewacht en gecomplimenteerd door het dagelijks bestuur van de gemeente en de secretaris, onder wier begeleiding de Prins zich naar de pontonbrug in de buitenhaven begaf, waar zich bevonden de leden van het comité voor de Vlissingse vaart, de heren G.J. Sprenger, F. Wibaut en mr. Tak van Poortvliet, benevens de directeuren en commissarissen van de Koninklijke Stoomboot Maatschappij, de heren Van Lennep, Insinger, Ramann en Bijleveld, alsmede de feestcommissie, zijnde de heren W.A. baron Van Lynden, Jhr. J.A. Houfft en P. Forbes Wels. De heer Sprenger heette de Prins hartelijk welkom aan die plaats en dankte Z.K.H. voor al hetgeen hij in het belang van Nederland en Zeeland had verricht, waarop de Prins voor die welkomstgroet dank betuigde.
Hierop begaf de Prins zich met de genoemde aanwezigen aan boord van het bij de ponton liggende stoomschip STAD VLISSINGEN, alwaar Z.K.H., na dit schip bezichtigd te hebben, een dejeuner wordt aangeboden.
Inmiddels brachten de treinen van 2.20 u. en 3.20 u. de gasten uit Nederland en Duitsland aan; die uit Engeland arriveerden later; allen werden bij aankomst met muziek ontvangen. Twee muziekkorpsen waren voor deze dag geëngageerd: Dat van het 7e regiment infanterie uit Amsterdam, directeur kapelmeester Sonneman, onder leiding van kapt. Van der Blom en dat van de dienstdoende schutterij te Middelburg, luitenant-directeur A. de Jong. Eerst gemeld muziekkorps zal aan het diner en beiden zullen later, tijdens het afsteken van het vuurwerk, muziekstukken uitvoeren. Bij het afzenden dezes trekt een zware onweersbui, gepaard met hevige regenvlagen over deze stad en werpt een schaduwzijde op de feestelijke stemming waarin men zich hier bevindt.
Na een kort ogenblik van rust, is het intussen zeven uur geworden en het weer opgehelderd. Z.K.H., gevolgd door de gasten, begeeft zich naar de voor het diner bestemde zaal, welke inrichting wij reeds vroeger hebben beschreven en waarvan het aspect, nadat later een 250-tal gaspitten en bougies is ontstoken, nog werd verhoogd. De tafels deden zich door keurige milieux de table, pièces montées en zinnebeeldige voorstellingen van scheepvaart, handel enz. uiterst behagelijk voor. De keuze van de door de heer Zomerdijk Bussink uit Amsterdam geleverde gerechten was uitmuntend, evenals die van de wijnen.
Genodigd waren: De ministers; de Belgische, Engelse en Duitse gezanten; de commissarissen des Konings van Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg; de Gedeputeerde Staten van Zeeland; de voorzitters van de 1e en 2e Kamer der Staten-Generaal; benevens de leden van die beide Kamers, die voor Zeeland zitting hebben; de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Vlissingen (ook de wethouders) Goes, 's-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Dordrecht en Maastricht; de gemeentesecretaris van Vlissingen; de presidenten van de Kamers van Koophandel te Rotterdam, Den Haag, 's-Hertogenbosch, Dordrecht, Breda, Tilburg, Zierikzee (met de secretaris), Maastricht, Roermond, Vaals, Venlo, Haarlem, Middelburg en Vlissingen, de beide laatste met de secretarissen; de commandanten van de Marine te Nieuwediep, Hellevoetsluis en Amsterdam; het état-major van het wachtschip te Vlissingen; de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen; de directeur van het postkantoor te Amsterdam; de generaal-postdirector te Berlijn; der Ober-Postdirektor te Keulen; de provinciale inspecteurs en directeurs van de belastingen en registratie in Zeeland; de voorzitter en de procureur-generaal van het Provinciaal Gerechtshof; de voorzitter van de rechtbank en de officier van justitie te Middelburg; de rijkshavenmeester te Vlissingen; de generaal met zijn adjudant; de garnizoenscommandant te Vlissingen benevens de commandant van de dd. schutterij aldaar; voorts onderscheiden consuls en viceconsuls van verschillende mogendheden; de redacties van de voornaamste binnenlandse en vele buitenlandse dagbladen, benevens vele Engelse autoriteiten, enz. enz.
Aan de hoofdtafel waren 37 personen van de hoogste rangen geplaatst. Naast Z.K.H. de Prins waren gezeten aan de rechterzijde de Minister van Binnenlandse zaken en aan de linkerzijde de Minister van Buitenlandse zaken. Onder het diner voerde de muziek van het 7e reg. infanterie steeds verschillende stukken uit. Reeds dadelijk was de stemming opgewekt, wat niet verminderde, toen de rij van de toasten werd geopend door de heer Raman, directeur van het comité voor de Vlissingse vaart, die een dronk wijdde aan Zr.Ms. de Koning.
De STAD MIDDELBURG van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland (foto coll. Marhisdata)
Prins Hendrik bedankte voor die toast en stelde een dronk in op Koningin Victoria, die door Sir Waterloo werd beantwoord. De Minister van Buitenlandse Zaken dronk op de vreemde mogendheden en werd beantwoord door de Graaf von Wrangel, die een dronk instelde op het Huis van Oranje. Door mr. Tak van Poortvliet werd gedronken op Z.K.H.; door de heer Hartsen op de Nederlandse regering (beantwoord door de Minister van Binnenlandse Zaken); door de Minister van Financien Van de Heim op de provincie Zeeland; door de heer Bijleveld op Graaf Van Bijlandt; door de heer Insinger op de London Chatham Dover Railway; door de directeur van de Rheinische Bahn, de heer Renner, op Vlissingen; door de heer 's Jacob op het heil van Nederland en door de Viceadmiraal Fabius op Prins Hendrik als Admiraal van de vloot.
Nadat het diner geëindigd was, begaven zich allen op de met vlaggen versierde ponton, die à giorno was verlicht, om van daar het vuurwerk dat aan de overzijde van het kanaal afgestoken, in ogenschouw te nemen. De muziek van het 7e regiment en die van de schutterij uit Middelburg wisselden elkander beurtelings af. Het vuurwerk, schitterend en knetterend, voldeed weer als naar gewoonte, want de vervaardiger, de heer J.F. Hendrickx uit Antwerpen, had ook nu geen moeite ontzien, om op dit feest toepasselijke stukken te vervaardigen, o.a. een stoomboot, op welker raderkasten men het woord "maildienst" las, terwijl langs de wanden de woorden Vlissingen-Sheerness zichtbaar waren. Het slotnummer – een bloembouquet met de woorden: "Leve Prins Hendrik!" – was keurig gekozen. Een uitbundig gejuich, ook van de zijde van het talrijk publiek, dat zich overal bewoog, viel aan dit slot ten deel.
En hiermede is deze eerste feestdag afgelopen. Morgenochtend hopen wij de feestgenoten weer te ontmoeten op de stoomboot STAD MIDDELBURG, vroeger beschreven, die te acht uur van Vlissingen naar Sheerness zal vertrekken. Woensdag, bij onze terugkomst in het Vaderland, zullen wij trachten de indrukken van die reis weer te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 juni. Vrachten. Daar er weinig of geen zwaar goed aangeboden wordt, zijn de afsluitingen in vrachten zeer beperkt. Het Nederlandse schip JONGE CORNELIS ligt hier ter bijvulling in lading naar Nederland.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS, NIEUWE WATERWEG II, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, AMSTELSTROOM en CORNELIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 19 juli. Zaterdag namiddag (opm: 17 juli) is met goed gevolg te water gelaten van de scheepswerf bij de Gideon van de scheepsbouwmeester B.J. Bodewes het tjalkschip JOHANNA NECINA, kapt. H.P. Meijer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 13 juli. Gesloten is naar de Firth of Forth Sh.1/9 per 500 Engelse pond tarwe, Leer 23 mark per 2.400 kilo dito. Per stoomschip naar Amsterdam NLG 17 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 21 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 18 juli. Het stoomschip BROOMSIDE alhier van Nieuwediep aangekomen, is aldaar door het barkschip NICOLAAS WITSEN, aangevaren, en heeft schade aan de verschansing en stutten aan bakboord bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 juli. Het kofschip JOHANNA PAULINA, kapt. Lukkien, is lek uit zee teruggekomen en ter rede geankerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden morgen arriveerde ter rede van Vlissingen de reserve-mailstoomboot STAD BREDA van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. (opm: eerste vermelding van dit derde schip der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland)


Datum: 22 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 21 juli. Met goed gevolg is van de werf van de scheepsbouwmeesters E. & C. Maathuis alhier te water gelaten het schoener-brikschip SUCCES, groot circa 215 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer F. van Calcar te Hoogezand en bevaren zullende worden door kapt. A.B. Potjer van Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. De gezagvoerder van het barkschip ALBERT, van Padang te New York binnen, rapporteert 7 maart op 17°40¹ ZB 83°24¹ OL, een zware orkaan te hebben doorstaan, die 7 dagen aanhield uit het NO en na 2 uur stilte gehad te hebben, met verdubbelde kracht uit het NW woei, waardoor een hoge moeilijke zee ontstond, die van alle kanten over het schip heenbrak, waardoor de kajuit vol water raakte, deuren en schotten stuk sloegen, de medicijnkist en veel provisie bedorven werden. Men was verplicht de pompen voortdurend gaande te houden, het opgepompte water was zeer gekleurd, zodat de lading waarschijnlijk beschadigd is. Van de schoener HARBESON, kapt. Hickman, kreeg men de 27e juni provisie en geneesmiddelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het te Schiedam liggende Italiaanse barkschip NUOVA MARINA, gebouwd in 1873, groot 434 ton Italiaans register, geclassificeerd 100 L. 1.1. Italiaanse Lloyd voor 10 jaar.
Nadere informatiën bij de cargadoor N.A. van Charante.


Datum: 23 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip OTTO, gebouwd in 1852, groot 702 tonnen, is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand verkocht aan een Oostzees huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. Het schip JOHAN HENDRIK, schipper Kuiter, van Terschelling met zand gedestineerd naar Groningen, is hier hedenmiddag door 2 sleepboten in zinkende staat binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 juli. Het schip GORILLA, van Sundsvall naar Nieuwediep, is alhier aangekomen om schade te herstellen, door aanzeiling veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juni. Sedert het laatste bericht bleef de notering voor suiker naar Nederland onveranderd. De Factorij betaalde voor 260 last koffie NLG 67,50 en bedong men voor tabak NLG 50,00 à 52,50. Handige disponibele schepen werden voor Amerika gevraagd, en werden twee schepen tot GBP 3.7/6 bevracht. Voor suiker naar Australië werden twee schepen opgenomen tot GBP 1.10/- en GBP 1.12/-. Voor het Kanaal voor orders kwam enige vraag à GBP 3.5/-, mits bevrachters het recht hebben het schip tot ultimo juli te beladen, doch zonder resultaat. Voor stroopsuiker had een afdoening plaats. Vrachten naar China worden niet aangeboden. Steenkolen genieten door het aanhoudende droge weer van de zijde van de suikerfabrikanten weinig vraag; zeilende ladingen worden dringend aangeboden. De plaatselijke voorraad schijnt uitgeput en zouden daardoor de eerst komende ladingen goede prijzen bedingen. De laatste afdoeningen naar Nederland voor Nederlandse schepen zijn: NIEUWE WATERWEG II, à NLG 67,50 Factorij koffie, NLG 65,00 suiker, NLG 75,00 thee, NLG 70,00 peper en damar, NLG 30,00 tin naar Rotterdam, JONGE CORNELIS, particulier NLG 65,00 koffie, NLG 50,00 tabak naar Rotterdam.
Naar Australië het Nederlandse schip NEREUS à GBP 1.10/- suiker van 2 havens, OOSTHOEK naar Sydney en terug met kolen van New-Castle à GBP 1. per ton.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: NIEUWE WATERWEG I, AMSTELSTROOM, A.M.E. JACOBA HELENA, ORTELIUS en CORNELIA.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip PRINSES AMALIA en CELEBES.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de laatste dagen van juli of eerste dagen van augustus zal te Soerabaija op publieke vendutie worden verkocht het gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. H. Langholtz, met restant lading en inventaris, liggende of niet liggende nabij Banjoewangie.
Informatiën te bekomen bij de agenten J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.


Datum: 24 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 21 juli. De Nederlandse brik COLUMBUS, kapt. De Boer, van de Griekse Archipel naar Kopenhagen, heeft na proviand ingenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius 24 juni. Het beschadigde gedeelte der lading van het schip MARIA, kapt. De Jong, alhier met averij aangekomen, en thans weer gerepareerd, zal alhier verkocht worden en bestaat uit 986 balen koffie en 250 kanassers suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 21 juli. Het kofschip MEINDINA, kapt. Bakker (opm: vermoedelijk de MINKIENA, kapt. D.H. de Grooth Bakker), van Riga naar Bo’ness, met sleepers (opm: bielzen) geladen, is hier lek binnengelopen, hebbende op de Nidingen aan de grond gezeten.
(opm: zie ook PGC 300775).


Datum: 25 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen brief dd. 27 mei uit Zebu was aldaar van Hongkong aangekomen het schip BATO, kapt. Kramer, zou weldra retourlading naar het Kanaal innemen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 juni. Volgens berichten uit Soerabaija, dato 10 juni zou het schip JAMES CONDIE, die namiddag verder op de bank gehaald worden opdat de duikers het beter konden onderzoeken en trachten hetzelve te stoppen. Op order van de experts zou er geen lading meer gelost, doch het geloste verkocht worden, zoals het aanwezig is, aangezien de petroleumbussen meest verroest en vol gaten, en daardoor lek of leeg waren. De kajuit is erg beschadigd, en van het tuig veel gestolen door de bewoners van Wangie Wangie.


Datum: 26 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 juli. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholz, van Rotterdam naar Samarang, in Straat Bali gestrand, is volgens particulier telegram te Banjoewangie afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen 23 juli. Het kofschip ANNA, kapt. Dijk, de 21e december van hier naar Hartlepool vertrokken, is met gebroken mast, uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 23 juli. Het schip EVA, van Newcastle naar Soerabaija is alhier 10 juli lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Russische schoenerschip SOFI, groot 85 last, gebouwd in 1873, liggende in de haven te Vlaardingen. Te bevragen bij de heer A. Hoogendijk Nz. aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banjoewangie (geen datum). In de nacht van de 30e juni strandde te Panginoeman (Djembrana) in Straat Bali het Nederlandse barkschip PETRONELLA, gezagvoerder Langholz, zeilende van Rotterdam naar Samarang met een lading stukgoederen. Onmiddellijk nadat dit voorval te Banjoewangie bekend was geworden, werden twee van de aldaar gestationeerde gewapende boten ter assistentie gezonden ten einde de inventaris en zo mogelijk een gedeelte der lading van het verongelukte vaartuig te redden. Tijdens het ongeluk plaats had, bevond zich geen loods aan boord.


Datum: 27 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een nieuw ijzeren zeilschip, Zaandams model, sterk en naar de eis van het werk gebouwd, gemeten 40 ton. Te bevragen bij de scheepbouwer M.v.d. Kuijl te Slikkerveer.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. Aan aandeelhouders wordt kennis gegeven, dat in een algemene vergadering in Londen, gehouden de 9e juni 1875, is besloten het dividend over het jaar 1874 op 15% vast te stellen.
Voor de uitbetaling van de resterende 9%, zijnde NLG 16,20 per aandeel, over het laatste halfjaar 1874 zal tegen kwitantie in duplo worden gevaceerd te Batavia ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, en te Samarang en Soerabaija bij de agenten, vanaf de 1e tot en met de 31e augustus 1875. Aan iedere aandeelhouder zal worden toegezonden een opgave van het bedrag ZEd. als dividend competerende.
Batavia, 26 juli, de hoofdagent en vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, A. Fraser.


Datum: 28 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Volgens telegram is het schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, de 26e dezer, te Newcastle aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 juli. Het Nederlandse schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar bestemd, 24 maart op Haisboro Sands verzeild geraakt en daarna hier binnengesleept, is na herhaald onderzoek en gedeeltelijke opening, zodanig ontzet en gebroken bevonden, dat de kosten van herstel ruim ¾ van de verzekerde som zouden bedragen. Dientengevolge is het schip afgekeurd en zal het voor rekening van assuradeuren op maandag 9 augustus publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.J. van der Aa Gzn, J.F.L. Meyjes, P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 9 augustus 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Zwaan op de Nieuwendijk te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast clipper-fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ERNESTINE, laatst gevoerd door kapt. J.H.J. Jollie, zo als het zich thans bevindt in het droogdok in het Oosterdok te Amsterdam, volgens Nederlandse meetbrief lang 58 meter 60 centimeter, wijd 9 meter 8 centimeter, hol 5 meter, 93 centimeter,en alzo gemeten op 1.402 ton of 740 last.
Breder bij inventaris en informatie bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 juli. Heden werd op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. III, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd door de fabrikant Burgerhout & Kraak te Rotterdam. (opm: zie ook NRC 270875).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 juli. De alhier van St. Petersburg aangekomen schepen HELENA FLORENTINA, kapt. Rozenbeek en TAMMO SYTZE, kapt. Klein, hebben order bekomen, het eerste naar Londen, en het andere naar Great Yarmouth.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 27 juli. Gisteravond te 10.45 heeft het stoomschip STAD VLISSINGEN van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland zijn eerste reis naar Sheerness aangevangen. Een groot aantal toeschouwers was samengevloeid om van het vertrek van de stoomboot getuige te zijn. Onder de passagiers bevonden zich de burgemeester van Amsterdam en zijn echtgenote, die het banket bij de Lord Major van Londen gingen bijwonen.
Op hetzelfde uur vertrok de STAD MIDDELBURG van Sheerness en kwam hedenmorgen juist te 06.30 te Vlissingen aan.


Datum: 29 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 juli. Ten aanzien van de brik, gistermiddag door de Noorse bark CATHARINA ELISABETH, Kamperduin, ZO 6 mijl uit de wal gezien, deelt men nog mede, dat het een grote, vermoedelijk Engelse brik was, die de boegspriet, de bovenbramra en een steng verloren en water in had. Een visser had aangeboden het schip te Nieuwediep binnen te brengen, doch de bemanning had het van de hand gewezen. De brik had toen alle zeilen bijgezet en was ZW opgekoerst. De sleepboot STAD AMSTERDAM, is gisternacht in zee gegaan teneinde zo nodig assistentie te bieden, maar kwam heden terug zonder het schip gezien te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 juli. De schepen GRAAFSTROOM, kapt. Leicher, en LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, beide van Banjoewangie naar Amsterdam zijn bij Dungeness geloodst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stoomboten. Niet alleen zijn de boten schadelijk voor de bezitters van de landerijen bij langs de kanalen, nadelig voor de wallen van de wegen, gevaarlijk voor paard en rijtuig, lastig voor de passage over de bruggen; maar ook voor de schippers alles behalve aangenaam. Indien de gezagvoerders van de boten meer geschikt waren, zouden de klachten in vele opzichten minder zijn. De bestuurders van de Groninger boten maken hierop een loffelijke uitzondering. Wij zouden gaarne zien, dat vooral door de Appingedamster gezagvoerders wat meer werd voldaan aan het verbod, om met volle stoom voorbij aan wal liggende schepen te varen; dan tenminste hadden de schippers bij laden en lossen aan de fabrieken, of wat het zijn mag, geen last van gedurig lek te zijn en hun touwen in stukken te zien jagen.


Datum: 30 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juli. Volgens heden ontvangen telegram is het schip SUNDA, kapt. Overgauw, behouden te Melbourne gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 juli. De gezagvoerder van het schip CHOCOLAT GIRL, alhier van Grenada aangekomen, rapporteert op 25 juli een man opgevist te hebben, welk 5½ uur op een stuk hout rondgedreven had, en van het schip LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, van Banjoewangie naar Amsterdam bestemd, overboord gesprongen was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothernburg, 22 juli. Het schip MINKIENA, kapt. D.H. de Grooth Bakker, van Riga naar Bo’ness, op de Nidingen aan de grond geraakt, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie af- en zwaar lek hier binnengebracht. De gehele lading moet gelost worden om te kunnen repareren.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop van het Nederlandse schip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA kapt. A. Meyboom, zal de 5e augustus te Soerabaija plaats hebben.
Informatiën te bekomen bij de agenten J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.


Datum: 31 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 28 juli. Het tjalkschip GESINA, kapt. Eerkes in de vorige maand alhier met schade binnengekomen, heeft de reparatie geëindigd en de reis naar Elbing voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 juli. De beide stoomschepen, welke de eerste twee reizen van Sheerness naar Vlissingen gemaakt hebben, brachten, naar de Vlissingsche Courant meldt, ieder 32 passagiers over.


Datum: 01 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 juli. Kapt. Visser, voerende het Nederlandse schip LOUIS AUGUST CONSTANTIN, van Batavia alhier binnen, rapporteert dat op de hoogte van Portland gecondemneerde militairen zijn vermist, die vermoedelijk overboord gesprongen of gevallen zullen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 31 juli. De Belgische stoomboot NELUSKO, kapt. Falck, van Brazilië en Platarivier naar Havre en Antwerpen bestemd, is bij Madeira verbrand en gezonken. De equipage is gered en te Madeira aangekomen.


Datum: 02 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 juli. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. de kiel gelegd van de ijzeren schroefsleepstoomboot HENDRINA, te bouwen voor rekening van de heer J.C. van Hattem te Sliedrecht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De publieke verkoop te Soerabaija van het Nederlandse schip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, kapt. A. Meyboom, vastgesteld op de 5e dezer, zal niet doorgaan, daar het schip inmiddels uit de hand verkocht is.
De agenten, J. Daendels & Co.


Datum: 03 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Heden vertrok van hier het Nederlandse barkschip SOERABAIJA PACKET, kapt. Verduin naar Perzië. Het schip is geheel bevracht voor rekening der Perzische Handelsvereeniging J.C.P Hotz & Zn alhier, en is het eerste schip dat direct van Nederland naar Perzië vertrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 28 juli. Het schip GESINA, kapt. Eerkes, 12 juni lek alhier binnengebracht, is gerepareerd en zal de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 28 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Honfleur Ffrs.66 en 5% per standaard planken, Gent Bfrs 42 per ingenomen last vlas, Bremerhaven 8½ thaler per 4.000 tolpond rogge.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. In de eerste dagen van de vaart van hier op Sheerness werden gemiddeld ruim 50 passagiers per boot vervoerd. Deze waren zowel voor Antwerpen en Brussel als voor Nederland en Duitsland. De STAD MIDDELBURG hield zich streng aan het programma, door steeds binnen de acht uren de overtocht te doen. De STAD VLISSINGEN, hoewel geheel op dezelfde wijze gebouwd als eerstgenoemd stoomschip, kwam telkens ongeveer 11/2 uur later. Men schrijft dit toe aan de mindere geoefendheid van de equipage, die, uit vijf- of zesenveertig koppen bestaande, eerst sinds weinige dagen op dit stoomschip geplaatst is. Voor het geval dat de boot te laat aankomt om de reizigers nog per trein van 7.15 u. te kunnen vervoeren, rijdt er een exprestrein, die voortaan in dat geval te 9 uur van hier zal vertrekken. De grote kosten, hieraan voor de Maatschappij verbonden, geven reden te verwachten, dat men alle middelen zal aanwenden, zoveel mogelijk bijtijds aan te komen.
Hedenavond vaart de STAD VLISSINGEN, morgen de STAD MIDDELBURG en zo afwisselend.
De reserveboot STAD BREDA is zodanig gebouwd, dat men er op rekent, dat zij het van de beide andere stoomschepen in snelheid zal winnen.
Vlissingen, 31 juli. Heden zijn met de boot uit Sheerness 87 passagiers aangekomen.


Datum: 04 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Op ’s Rijks werf te Willemsoord is men bezig Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER gereed te maken om naar Amsterdam te worden gebracht met bestemming om aldaar tot logementschip te dienen voor nieuw aangenomen jongens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Daar de produkten beginnen binnen te komen, is er wat meer vraag naar scheepsruimte en de stemming vaster. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA laadt naar Nieuwediep NLG 50 voor particulier tin, NLG 90 voor koffie en thee, NLG 95 en 100 voor tabak. In lading liggen hier voor Nederland de MARIE ELISE en het stoomschip CELEBES.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, AMSTELSTROOM, CORNELIA en HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hedenochtend is het stoomschip STAD MIDDELBURG, met 105 passagiers uit Sheerness komende, bij het binnenstomen der haven te Vlissingen, tegen een aldaar liggende stoombaggermolen aangevaren, tengevolge waarvan laatst genoemd vaartuig is gezonken; de bemanning is bijtijds gered. De schade beloopt NLG 40.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 31 juli. Het Nederlandse barkschip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, 20 juli van hier met stukgoed en Chinese passagiers naar San Francisco vertrokken, heeft 22 dito een hevige typhoon doorstaan ,waardoor de hut van dek werd geslagen en zeilen verloren werden. Het schip heeft de reis voortgezet. De Chinese passagiers zijn in een jonk alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 augustus. Bij matige aanvoer van granen was de vraag naar scheepsruimte niet groot. Voor zware haver naar Londen of de Oostkust werd Sh.12/- bedongen.


Datum: 05 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Het Nederlandse schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. Tjebbes, van Nieuwediep naar Soerabaija, passeerde 3 dezer Dover. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 4 augustus. De Engelse schoener EMILY, kapt. Quickly, van Dordt bestemd met spoorijzer naar Middlesbro vanmorgen naar zee vertrokken, is bij Schouwen met harde wind lek geworden en gezonken. De equipage is door een loodskotter gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 2 augustus. Het schip PROFESSOR VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, van Singapore naar Londen, is alhier om proviand binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 juni. Het Nederlandse schoenerbrikschip JANTINA MARIA, kapt. Nieboer, is alhier bevracht om te Concordia gezouten huiden te laden, en de Nederlandse schoener DE HOOP, om te Paysandu te laden, beide met bestemming naar Falmouth voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Singapore, 26 juni. Het afgekeurde Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, is in publieke veiling voor $ 7.050 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Nieuwediep, is volgens particulier telegram met schade aan de machine te Gibraltar binnengelopen.


Datum: 06 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Nieuwediep is gisteren aan boord van Zr.Ms. kanonneerboot PRO PATRIA een geheel nieuw getrokken kanon bij het eerste schot geheel gescheurd. Gelukkig hadden daarbij geen ongelukken plaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Zeylstra, te Melbourne aangekomen, heeft volgens brief van de gezagvoerder vanaf 12 mei tot 3 juni een orkaan doorgestaan, en daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 augustus. Het Hannovers kofschip MARIA, schipper Johann Heinen, beladen met steen van Oldersum, is nabij Hoog Watum op de Eems door stormweer vol water geraakt, heeft een gedeelte der lading overboord moeten werpen, en is met hulp uit Delfzijl weer vlot gebracht en aldaar binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 4 augustus. Het schip ELISABETH, kapt. Crest, van St. Petersburg naar Nederland vertrokken, is ten Zuiden van deze plaats aan de grond gekomen, het weder is fraai. De gezagvoerder verlangde geen assistentie. (mogelijk betreft het hier de ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 juni. Bevracht werden de brikken JANTINA MARIA, kapt. Nieboer, van Concordia met gezouten huiden tot Sh.40/- en 5%, en de HOOP, kapt. Ouwehand, van Paysandu met gezouten huiden tot Sh.42/6 en 5 %, beide naar Falmouth voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester, strandvonder in de gemeente Delfzijl, brengt ter openbare kennis, dat bij hem in strandvonderij is aangegeven een geldswaarde van NLG 306, benevens enige klederen, geborgen van het op de 9e december 1874 op de Eemshorn gestrande Nederlands tjalkschip AGATHA, schipper J.S. Wortel, zo ook de lading van dat schip. Tevens ter reclame oproepende elk en een iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn.
Delfzijl, 4 mei 1875. De burgemeester, strandvonder voornoemd, Wichers.


Datum: 07 augustus 1875


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 augustus. Naar wij vernemen, is de Franse mailboot NEVA gisteren avond vastgeraakt op het eiland Poeloe-Dapoer. Heden morgen vroeg is de TJITARUM met enige prauwen op sleeptouw naar die plaats gestoomd ten einde passagiers, mailpakketten en lading over te nemen.


Datum: 08 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 6 augustus. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Wolthuis, van Stockholm naar Rotterdam, is hedenochtend bij de Westkust van Bornholm gezonken. De equipage is gered. 

Noot; Verwarring van kapiteins naam; het moet zijn kapitein B. Voss.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 30 juni. De stemming is in de laatste dagen onveranderd gebleven. In de afgelopen week zijn er verscheidene schepen gearriveerd, waaronder vele, die in Europa reeds bevracht werden. Er is nog weinig nieuwe suiker verkocht en schijnt men het binnenkomende gedeelte tijdelijk te willen opslaan. Het ontvangen verkochte product schijnt gedeeltelijk bestemd te zijn voor schepen, die in Europa op speculatie gecharterd zijn. De verwachting dat de gezagvoerders niet meer tot de laatst betaalde koersen ( NLG 65 voor suiker en NLG 67,50 voor koffie) zouden willen aannemen, werd niet verwezenlijkt, daar in de Oosthoek een Nederlands schip weer tot deze cijfers afgesloten heeft. Naar Amerika werd GBP 3.7/6 geboden, doch werd nog geen afdoening bekend. Naar het Kanaal voor orders werd GBP 3.5/- te vergeefs geboden. Naar Australië werden schepen gevraagd tot GBP 1.11/- naar Sydney en GBP 1.12/6 naar Melbourne. Stoomboten hebben zeer veel moeite om genoegzame lading bijeen te krijgen en namen enige zelfs suiker aan tot NLG 70. Steenkolen. Nadat door een paar ladingen in de locale behoeften was voorzien, hield de vraag weer geheel op, en werd zelfs tot NLG 22 per ton afgedaan. De laatste afdoeningen naar Nederland voor Nederlandse schepen zijn: stoomboot PRINSES AMALIA à NLG 50 tin, NLG 90 koffie, NLG 90 thee, NLG 95 à 100 tabak, naar Amsterdam, AMSTELSTROOM à 65 suiker, NLG 67,50 koffie naar Amsterdam.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip CELEBES, MARIA ELISE en stoomschip PRINS HENDRIK.


Datum: 10 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 9 augustus:
- het klipperfregatschip ERNESTINE, laatst gevoerd door kapt. Jollie, groot 740 last, zoals het zich thans bevindt in het droogdok in het Oosterdok te Amsterdam: NLG 30.500, in slag NLG 7.000. Koper C. Ament (opm: een makelaar)
- 1/60e aandeel in het gekoperd Nederlands barkschip STAD LEIDEN, groot 230 last: NLG 125, in slag NLG 30. Koper P. Reineke.
- 1/90e aandeel als boven: NLG 100, in slag NLG 16. Koper P. Reineke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 augustus. Volgens telegram is het schip MARY, kapt. Pijl, 13 mei l.l. van Vlissingen vertrokken, 8 dezer te Batavia aangekomen. Volgens telegram is het schip JOHANNA MARIA, kapt. Van Aken, op Java gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 augustus. Het Engelse fregatschip PSYSCHÉ, gevoerd geweest door kapt. Harrison, is uit de hand verkocht aan de heren Cramerus & Co. Het schip blijft bestemd voor de grote vaart, is thans genaamd AARDENBURG, en zal gevoerd worden door kapt. Rolff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 30 juli. Het Duitse schip BRAMI, is uit de hand verkocht voor NLG 16.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 augustus. Het Engelse fregatschip PSYCHE, gevoerd geweest door kapt. Harvissen, is uit de hand verkocht aan de heren Cramerus & Co. Het schip, thans genaamd AARDENBURG, bestemd voor de grote vaart, zal gevoerd worden door kapt. Rolff.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op order van de consul van Frankrijk zal op de 14e augustus 1875, ’s morgens om 11 ure, in het lokaal van het Vendu-Departement door John Pryce & Co. worden verkocht de Franse mailstomer NEVA, liggende of niet liggende op het rif van Monnikendam, zomede het restant der lading, die zich nog daarin bevindt. Voor nadere informatiën wordt men verzocht zich te wenden tot de agent der Compagnie des Messageries Maritimes of tot de heren John Pryce & Co.
De waarnemend consul van Frankrijk, W. Suermondt Wzn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
Rönne (Bornholm), 6 augustus. De Sappemeerster tjalk TWEE GEZUSTERS, kapt. B. Voss, van Stockholm met ijzer naar Rotterdam, is heden ochtend bij de westkust van Bornholm gezonken. De equipage is gered. (opm: vergelijk NRC 080875)


Datum: 11 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 juli. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip NEVA, van Singapore naar Batavia bestemd, op ongeveer 8 mijlen van laatst genoemde plaats, gestrand. Het schip is als verloren te beschouwen. Passagiers en equipage zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 9 augustus. Het stoomschip VANGUARD, zaterdag te Shields aangekomen, rapporteert in aanvaring te zijn geweest met de Nederlandse schoener HILLECHIENA AMALIA, kapt. Redeker, van St. Petersburg naar Londen bestemd. Het Swinlicht was in peiling NNO, 1 mijl afstand. De equipage is gered en naar de Tyne gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
Ronne, 6 augustus. Het schip TWEE GEZUSTERS, van Stockholm naar Engeland,is bewesten Bornholm gezonken in 10 of 12 vaam water. De equipage is door visserslieden aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De deurwaarder C. Swaving, te Den Helder, zal op woensdag 18 augustus 1875,, des avonds ten 8 uur, in het lokaal Tivoli aldaar, in het openbaar verkopen de circa volledig geborgen inventaris van het op de Finse kust gestrande Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. J.B. Visser, bestaande in zware ankers, kettingen, zeilen, trossen, ra’s, stengen en verdere inventaris, hetgeen daags vóór en op de verkoopdag op de sloopwerf van de scheepstimmerwerf De Lastdrager te Den Helder te bezichtigen zal zijn.


Datum: 12 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Heden morgen is aan de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord de vierde en laatste nieuwe stoomketel geplaatst in Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 augustus. Heden is op de werf van de heren Walker, Stronck & Van Delden, linker Maasoever alhier, te water gelaten de schroefstoomboot NIEUWE MERWEDE, voor rekening van de heer A. Volker te Dordrecht. De machines voor bovengenoemde boot zijn door dezelfde firma vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 augustus. Dezer dagen zijn door de Minister van Marine aan de hieronder volgende in aanbouw zijnde schepen de daarbij vermelde namen gegeven: Schroefstoomschip 1e klasse TROMP en rammonitor 1e klasse DRAAK, in aanbouw bij ’s Rijkswerf te Amsterdam; rammonitor 2e klasse LUIPAARD en schroefstoomschip 4e klasse SAMARANG (voor Koloniën), in aanbouw bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord; schroefstoomschepen 4e klasse BATAVIA (voor Koloniën) en SURINAME, en stoomkanonneerboten FRET en DAS, in aanbouw bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam; en de stoomkanonneerboten SPERWER en BEVER, in aanbouw bij de heren Christie, Nolet en De Kuyper te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. F. Walters, gisteren te Samarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. De Vries voerende het barkschip STAD MIDDELBURG, was hij 5 dezer te Hernösand aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 11 augustus. Kapt. Bonjer, voerende het schip HENRIËTTE ADRIANA, van Java alhier binnen, rapporteert 16 juli op 43°49’ NB 29°20’ WL een wrak gepasseerd te zijn, vermoedelijk van een grote schoener of brik, waarschijnlijk met hout beladen, binnenboord geel geverfd, drijvende met het dek te water. De verschansing in de midscheeps was weggeslagen en geen tuig, touwwerk of rondhout meer aan boord. De fokkemast was afgebroken en alleen de boegspriet en de daarop liggende gebroken kluiverboom nog in het schip. De naam was niet te zien en er was niemand aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Het schip CORNELIA SMIT, kapt. Ouwehand, bestemd naar Batavia, met schade te Rotterdam teruggekomen, is door een duiker onderzocht, die het koper aan de boeg zwaar beschadigd heeft bevonden. De experts hebben bevolen het schip te lossen en in het dok te plaatsen om nader onderzocht te worden.


Datum: 13 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katerveer, 12 augustus. Binnengekomen langs de nieuwe (opm: Zwolse) waterweg het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Lenning, met een lading hout van Memel voor de firma Wed. Eyndhoven & Zonen te Zwolle.


Datum: 14 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Rönne, 9 augustus. De ligplaats van het de 6e dezer op de Westzijde van de Bornholm gezonken tjalkschip TWEE GEZUSTERS, is thans door boeien aangeduid. Een reddingstoomboot met duikertoestellen is derwaarts gezonden en men zal beproeven zoveel mogelijk te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Volgens brief dato 10 juli van kapt. Smit, voerende het schip OLIEHOORN, was hij na een reis van 50 dagen te Brass River aangekomen en de lading zoverre gelost, dat hij de 12e dacht naar Benin te zullen vertrekken. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip SUMATRA, kapt. Bakker, van Java naar het Nieuwediep, dezer dagen te Cadix binnengelopen met enige schade aan de machine, heeft 9 dezer de reis weder vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 augustus. De Engelse schoener GEORGE HENRY, kapt. Williams, van Port Madoc naar Hamburg met leien, is gisteren in de buitengronden verzeild, doch met assistentie van vissersvaartuigen vlot gekomen, en ’s avonds door de sleepboot MAGNET, naar Terschelling gesleept. Het schip is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 augustus. Het barkschip GORILLA, kapt. Olsen, van Sundswall naar Nieuwediep, is van hier vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 7 augustus. Scheepsvrachten. Ondanks door de aanhoudende ONO winden weinig vrachtvrije schepen aankwamen, bleef onze vrachtenmarkt deze week in een zeer flauwe stemming. Graan vrachten zijn er zeer zuinig, tengevolge de kleine toevoeren uit Rusland. Men bewilligde naar Oost-Noorwegen 21 à 221/2 mark, naar de Elbe voor een klein schip 243/4 mark, naar Lübeck, Kiel en Flensburg 18 mark per 5.000 Engels pond rogge, Vegesack 25 mark per 4.300 Engels pond dito; kolenhavens voor een heel klein schip Sh.2/, het Engels Kanaal Sh.2/9, de westkust van Engeland Sh.3/- per 500 Engels pond tarwe; Brest Sh.35/-, Nantes Sh.40/- per ton, Lübeck 16 mark per ctr. hennep; Sligo Sh.19/6 per ton tarwemeel; de Maas, Schiedam voor order, NLG 13 per 80 kub. voet delen. Per stoomschip naar Rotterdam Sh.2/6 per 500 Engels pond tarwe.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. De NEVA, met inbegrip van de restant lading, heeft heden morgen in publieke veiling NLG 16.900 opgebracht. Koper de heer Johannes voor de heer Joakim.
(opm: zie ook JB 160875)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens telegrafisch bericht van de resident van Palembang van de 10e dezer is op de Sumatra-wal, ter hoogte van Poeloe Nangka, een door de bemanning verlaten en gedeeltelijk verbrand schip gestrand, naam en natie onbekend. Dit schip is vermoedelijk de onlangs in Straat Banka in brand geraakte Franse bark COMÈTE. Een klein gedeelte der lading, bestaande uit peper en kawangvet , was reeds geborgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Voornaamste verrichtingen aan de Marine-etablissementen:
- voortgegaan werd met de aanbouw van Zr.Ms. raderstoomschepen 4e klasse CELEBES en ONRUST II, wachtschip GEDEH en de Gouvernements stoomschepen TAGAL en TERNATE, met de reparatie van Zr.Ms. stoomschepen SOERABAIA en BORNEO, het ijzeren dok te Onrust, en met het tot wachtschip inrichten van Zr.Ms. fregat ZEELAND.
- een nieuw Gouvernements stoomschip, type BOGOR, werd op stapel gezet.
- Zr.Ms. stoomschip SCHOUWEN en de Gouvernements stomer TELEGRAAF volgden na geëindigde reparatie hun bestemmingen op.
- In reparatie zijn opgenomen Zr.Ms. stoomschip BANDA en de Gouvernements stomer BARITO.
- Zr.Ms. stoomschip SURINAME werd voor verdere diensten afgekeurd en verkocht.
- van het dok te Onrust werd bij bijzondere vergunning gebruik gemaakt door de particuliere stoomschepen PRINS HENDRIK, welke tevens enige reparatiën onderging, EGERON en VICE-ADMIRAAL FABIUS, en te Soerabaia het particuliere stoomschip MENADO.
(opm: door de Java-Bode ontleend aan het verslag omtrent de verrichtingen der zeemacht als vervolg op het voorkomende in de Javasche Courant van de 23e juli 1875)


Datum: 15 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Hoekstra, is 30 mei van Samarang te Melbourne aangekomen, heeft zware stormen doorstaan en daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boma, 11 augustus. Het stoomschip JUSTITIA, geraakte 50 Engelse mijlen ten ZO van deze haven op de Sorello klippen en zit zeer gevaarlijk met 10 voet water in het voorruim. Een gedeelte der kiel is gebroken. Het stoomschip CERES, is afgezonden met werklieden om het schip te helpen lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg op Fehmarn, 12 augustus. De Nederlandse tjalk ROELFINA, kapt. De Vries, van Bremen naar Riga, met petroleum, is hier gestrand, assistentie is derwaarts vertrokken. Volgens later bericht is dit schip zonder schade weder afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 11 augustus. De Nederlandse kof JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, van St. Petersburg hier aangekomen, heeft order bekomen naar Londen.


Datum: 16 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep,15 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt.Croese, van Banjoewangi naar Amsterdam, is eergisternacht Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 augustus. De schepen SARAH, van Rouaan naar Hernösand en ANGENIETA, kapt. Visser, van Londen naar Sundsvall, beide in ballast, zijn in de Sont met elkaar in aanvaring geweest. Beide schepen hebben lichte schade bekomen en liggen thans alhier in de haven. Laatst genoemde had een loods aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshaven, 13 augustus. Het schip MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, van Kotka met planken naar Leuven, is op Trindelen gestrand. De kapitein heeft alhier assistentie gevraagd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 7 augustus. Houtvrachten. Bij toenemende vraag en matig ruimte aanbod was er in de laatste dagen een grotere levendigheid in bevrachtingen, tengevolge waarvan de koersen circa 1 Shilling per load rezen. Gesloten werd o.a. naar Gent tot Sh.19/- per load halfronde eiken sleepers; Brussel NLG 18 per last grenen delen; Harlingen NLG 181/2 per last grenen, NLG 20 per last eiken hout; Dordrecht NLG 17 per last eiken vierkante, Rotterdam NLG 18 per last eiken halfronde sleepers. Aan de markt bevinden zich naar Groningen circa 50 last eiken plançons tot NLG 21 à NLG 22 per last van 80 Rijnlandse kub. voet.
Graanvrachten voor stoomschepen verkeren over het geheel in een vaste stemming; naar Hull werd gedaan tot Sh.2/-, Londen en Antwerpen tot Sh.2/3, Amsterdam, Rotterdam en Duinkerken tot Sh.2/6; voor zeilschepen werd laatstelijk betaald naar de Firth en kolenhavens Sh.1/9, Berwick Sh.2/3, Wisbeach (opm: Visby) Sh.2/6, Bristol Kanaal en Cork Sh.3/-, Gloucester en Bristol Sh.31/2/-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 8 augustus. Het schoenerschip ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst, van St. Petersburg naar Burghead met beenderen, in de nacht van de 3e op de 4e dezer op Wala rif aan de grond geraakt, is de volgende ochtend vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. De reeds geannonceerde verkoop van het snelzeilend Nederlands barkschip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, zal thans definitief plaats vinden op de 23e augustus in het Vendulokaal van de heren Hantermann & Co. te Soerabaija. De inventaris zal afzonderlijk verkocht worden.
De agenten, Internationale Crediet en Handels Vereeniging Rotterdam, te Soerabaija, Samarang en Batavia.
(opm: zie JB 120775)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 augustus. Nu de TJITARUM en de TJILIWONG voor het ogenblik geen dienst kunnen doen, heeft het Bataviaasch Prauwenveer de Gouvernements stomer BOGOR gehuurd voor het overbrengen en afhalen van passagiers naar en van de rede.
Het is zeer te prijzen, dat het Gouvernement het publiek te hulp komt, wanneer door toevallige omstandigeheden particuliere krachten te kort schieten, maar wij kunnen het niet goedkeuren, dat het met particulieren in dergelijke zaken concurreert. Er liggen in de rivier nog twee kleine stomers, de AMSTERDAM en de KHIVA. De eigenaars daarvan zijn door het Prauwenveer aangezocht hun boot ter beschikking te stellen, doch toen die eigenaars NLG 100 per tocht naar de rede vroegen, huurde het Prauwenveer de Gouvernements stomer.
Wij geloven, dat dit zonder medeweten is geschied van de Regering, en dat deze dergelijke concurrentie niet zal goedkeuren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 augustus. In ons nummer van zaterdag is als koper van het wrak van de stomer NEVA genoemd de heer Johannes voor de heer Joachim. Dit is een vergissing; de heer Johannes heeft het wrak met restant lading voor eigen rekening gekocht.


Datum: 17 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 16 augustus. De kotter ZUNGE, op het einde van 1873 of in het begin van 1874 gestrand, is heden afgebracht en naar Nieuwediep gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Maatschappij Nederland, thans op reis naar Indië, bevat Het Vaderland (opm: een krant) het volgende:
Dit schip doet zijn eerste reis na de vergroting, die het onlangs heeft ondergaan te Glasgow bij de firma John Elder & Co. De gewezen passagiers-1e klasse-inrichting is voor het grootste gedeelte in laadruimte herschapen, met behoud der poorten, zodat dit gedeelte van het schip nu ook gebruikt kan worden voor het vervoer van troepen, terwijl de hutten vóór de ketels voor passagiers der 2e klasse zijn bestemd.
De gehele inrichting voor passagiers 1e klasse is nu op dek gebracht en bestaat uit een zeer ruime salon met hutten voor 57 passagiers, buffet, badkamers, zomede een ruime rookkamer op de campagne.
De vroegere inrichting der passagiers 2e klasse is bij het troepenlogies getrokken, waardoor nu een detachement van 550 man kan worden overgevoerd. Het schip is naar zee vertrokken met een volle lading, een 50-tal passagiers 1e klasse, 35 passagiers 2e klasse en 275 man troepen.
Met de PRINS VAN ORANJE zijn nu de 6 stoomschepen van de Maatschappij Nederland alle in de vaart. Zij zijn ingericht om gezamenlijk 2.700 man troepen met de nodige onderofficieren en officieren over te kunnen voeren. Al de schepen zijn, wat de bouw aangaat, geklasseerd A 1,100 in de registers van Lloyds; 3/3 1 in die van Veritas en A in die van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeurs. Zij voldoen dus, wat de veiligheid betreft, aan de zwaarste eisen die door die verschillende assurantie maatschappijen aan zeeschepen gesteld worden.
Uit een korte beschrijving van het schip en de veiligheidsmiddelen, die in de salons van de schepen zijn, blijkt ons, dat elk schip onder water door 5 dwarsschotten in 6 compartimenten verdeeld kan worden, die onderling met elkaar gemeenschap hebben door middel van sluizen, die op dek opengedraaid kunnen worden. Het doel is om, wanneer het schip een lek bekomt, het water naar verkiezing te kunnen beperken tot een of meer compartimenten. Bovendien heeft men aan dek 5 pompen, benevens 3 stoompompen in de machinekamer, terwijl ook de grote circulatiepomp der machine als lenspomp kan gebezigd worden.
Op de campagne heeft men een dubbel werkende brandspuit met zuigbuizen; bovendien heeft men nog 2 dekperspompen (Downton), die als brandspuit gebruikt kunnen worden, en verder de nodige putsen, brandemmers enz. Bij de salons heeft men ook een extincteur en een appareil respiratoir (opm: waarschijnlijk wordt een persluchttoestel bedoeld).
Voor elke passagier is een zwemgordel aan boord, terwijl er zes zwemgordels in de sloep zijn, die gereed gehouden worden om een drenkeling te kunnen redden.
Elk schip heeft zeven sloepen. De masten zijn alle voorzien van bliksemafleiders en de steenkolen- en andere ruimen van buizen, om door thermometer-observaties broeiing te kunnen ontdekken. De kruitkamer en ruim kunnen altijd onder water gezet worden.
Nu de PRINS VAN ORANJE ook in de vaart is, kan de handel en kunnen de passagiers verzekerd zijn van een geregelde vaart des zaterdags om de vier weken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juli. Vrachten. De vastere stemming, waarop in ons laatste bericht gewezen werd, is in de afgelopen veertien dagen enigszins tegengehouden, zowel door de aankomst van vele schepen als door de beperkte vraag naar ruimte. De afsluitingen bepaalden zich tot het Nederlandse schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE naar Amsterdam, hetwelk de lading van het afgekeurde schip OCEANUS inneemt.
In lading hier en op de kust voor Nederland: de Nederlandse stoomschepen CELEBES en PRINS HENDRIK en de dito zeilschepen MARIA ELISE en ORTELIUS.


Datum: 18 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. Heden namiddag arriveerde te Hellevoetsluis Zr.Ms. monitor HEILIGERLEE, laatst komende van Rotterdam, welk vaartuig in aanvaring is geweest met Zr.Ms. ADDER, waarbij de ramsteven van laatst genoemde bodem aan de HEILGERLEE averij heeft toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 17 augustus. Volgens heden ontvangen telegram is het schip DELFTSHAVEN, kapt. Cordia, te Queenstown aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg, 13 augustus. Het Nederlandse schip ROELFINA, kapt. De Vries, van Bremen naar Riga, alhier gestrand, is na een gedeelte der lading in lichters gelost te hebben, weer vlot geworden en ligt thans in goede staat op de rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshaven, 14 augustus. Het op Trindelen gestrande Nederlandse schoenerschip MEIKA CORNELIA, kapt Kruize, is gisteren met behulp van Zweedse visserslieden afgebracht en zal waarschijnlijk de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 15 augustus. Het Nederlandse schip FRANS, kapt. Pott, van Rotterdam naar Riga, is 12 dezer 20 mijl ten Zuiden van hier gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 17 augustus. Scheepsvrachten. In de laatste dagen deed zich enige vraag voor naar scheepsruimte voor haver naar Engelands Oostkust en monterden die vrachten door weinig disponibele ruimte tot Sh.14/- en Sh.15/-. Heden ondergingen ze echter enige verlaging, gedaan werd tegen Sh.14/- en Sh.13/6.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het barkschip ZUFALL, gebouwd te Stettin, groot 220 registertonnen en geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd, zeer geschikt voor de houtvaart, thans liggende te West-Hartlepool.
Nadere informatiën te bekomen bij C. Roggenkamp E.Hz. te Delfzijl.


Datum: 19 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Volgens bericht van de loodskotter van Goeree is de Nederlandse brik ABRAHAM, kapt. Visser, van Texel naar New York, 16 augustus Dungeness gepasseerd, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Volgens particulier bericht uit Londen lost het schip JOHANNA van Macassar te Bordeaux aangekomen, de lading beschadigd uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malta, 15 augustus. Het stoomschip CERES, van Newport naar Alexandrie, is hier zwaar lek binnengelopen, hebbende bij het afbrengen van de JUSTITIA, die op de Sorello klippen gestrand was, gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juli. Sedert het laatste bericht is de stemming van de vrachtenmarkt zeer verflauwd, als gevolg van de vele onbevracht aankomende schepen, terwijl de hoeveelheid aanwezige tonnen, in Europa op speculatie gecharterd, voldoende schijnt te zijn om de betrekkelijk geringe hoeveelheid verkochte nieuwe suiker te vervoeren, en de noteringen in den vreemde niet van die aard zijn, dat zij exporteurs aanleiding geven om voorlopig meer dan de bepaald benodigde scheepsruimte op te nemen. De vooruitzichten zijn voorlopig dan ook verre van schitterend. Ook in de naburige vreemde havens schijnt de stemming flauwer te zijn, en werden van daar verscheidene schepen dringend aangeboden. Stoomboten zijn genegen suiker à 70 per last te accepteren, doch wensen exporteurs zelf tot deze vracht weinig van deze gelegenheid gebruik te maken. Naar het Kanaal hadden geen afdoeningen plaats. Naar Amerika werd voor koffie van Padang GBP 3.7.6, voor licht goed GBP 3.15 betaald, welke cijfers niet meer bedingbaar zijn. Voor Saigon kwam enige vraag en nadat de stoomboot JAVA tot 32,5 dollar cents afgesloten had, werden er nog 2 schepen tot NLG 0,85 per picol rijst opgenomen. Voor de Perzische Golf wordt ruimte gevraagd om in de volgende maand te laden, doch er hadden nog geen afdoeningen plaats. Naar Australië blijft GBP 1.10 à 1.12/6 te bedingen. Steenkolen worden nog dringend aangeboden en werden West-Harley’s tot NLG 22 per ton verkocht. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn, Naar Nederland: NIEUWE WATERWEG I, ligt aan NLG 65 voor suiker van Soerabija naar Rotterdam, MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE neemt de lading van het afgekeurde schip OCEANUS, stoomschip CELEBES, NLG 80 koffie, NLG 70 suiker, NLG 85 à NLG 90 tabak, NLG 110 huiden naar Amsterdam , A.M.E ligt aan, NLG 65 suiker van Samarang naar Rotterdam, ORTELIUS, NLG 65 suiker van Samarang naar Amsterdam. Naar Saigon Nederlands stoomschip JAVA à 32,5 dollarcents naar Batavia idem.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip PRINS HENDRIK, plus minus 2.600 ton. FRIESLAND 3.000 ton, MARIA ELISE 754 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 augustus. De schoener MATHILDA, kapt. De Jonge, van Dordrecht hier aangekomen voor order, heeft in de Noordzee de bramra gebroken en enige gescheurde zeilen bekomen.


Datum: 20 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 augustus. De monitor HEILIGERLEE is in het droge dok opgenomen tot herstelling der averij, veroorzaakt door de monitor ADDER. De ram van laatstgenoemde monitor heeft de HEILIGERLEE getroffen in de zijde, tussen de voormast en de toren, onder de pantsering, en er een zeer groot gat ingestoten. Hierbij is de deugdelijkheid der constructie van de HEILIGERLEE gebleken; het vaartuig bleef door de hermetisch gesloten dubbele bodem drijven en bereikte zonder assistentie de haven. De herstelling zal in korte tijd kunnen geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kinderdijk, 19 augustus. Volgens telegram uit Batavia is het fregatschip INDUSTRIE, kapt. D. Weidenaar, na een reis van 91 dagen, aldaar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maasluis, 19 augustus. Volgens brief van kapt. Hoffman, voerende het barkschip ONRUST, dd. Priaman 29 juni l.l. was het schip bij het op de rede komen aldaar aan de grond gekomen, had 3 dagen gestoten alvorens in diep water te komen, en verloor daarbij ankers en trossen. Hoewel het schip onder deze omstandigheden dicht was gebleven, dacht de kapitein, na ontlossing der zoutlading in ballast naar Java te verzeilen, teneinde de bodem te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 augustus. Het schip MATHILDA, kapt. De Jonge, alhier van Dordt aangekomen voor order , heeft de grootbramra gebroken en verscheidene zeilen in de Noordzee verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 22 juli. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Vlissingen bestemd, heeft de reparatie volbracht, de onbeschadigde lading weer ingenomen, en is de 8e juli vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. De lading van het te Singapore afgekeurde Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, zal naar de bestemmingsplaats worden verzonden met de schepen NIEUWE WATERWEG II en MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE. De NIEUWE WATERWEG II, enige schade bekomende hebbende, zal eerst onderzocht worden.


Datum: 21 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. Volgens bij de Rederij ontvangen telegram is het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, behouden te Macassar gearriveerd, na een reis van 109 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Croese, van Banjoewangie naar Amsterdam, is 18 dezer bij de Singels geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 juli. Het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. Immerzeel, zal verkocht worden.


Datum: 22 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 augustus. Heden is van hier naar Samarang vertrokken het fregatschip UTRECHT, kapt. Zweede, met 500 last steenkolen en 700 last stukgoederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wemeldinge, 21 augustus. Het schip MARIA, kapt. Lucasse, met steenkolen naar België, is bij het aandoen der haven, 2 uren na hoogwater op de havenberm blijven zitten. Na gelicht te zijn, is het schip met nachtelijk getijde, zonder verdere schade vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 20 augustus. Het Nederlandse schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Shields naar Soerabaija, heeft gisterochtend op de Ridge 3 uren aan de grond gezeten. Na vlot gekomen te zijn is het schip met assistentie van vissmakken en de sleepboot PALMERSTON, in de Duins (opm: The Downs) ten anker gebracht; zal onderzocht worden.


Datum: 23 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Het schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Newcastle naar Java bestemd, is alhier uit zee binnengesleept, heeft met volle lading steenkolen op de Ridge gestoten en maakt water.


Datum: 24 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 augustus. Heden is op ‘s Rijks werf de kiel gelegd voor het schroefstoomschip 1e klasse TROMP (type ATJEH). De ATJEH staat thans geheel in de spanten. De fijne lijnen dezer bodems, in verband met een krachtige machine en vol tuig, doen verwachten dat zij aan de eis van grote snelheid, zowel onder zeil als stomende, voor hun bestemming als kruisers zullen voldoen. De grootste lengte is 91 el; de machines zullen een vermogen hebben van 2.000 paardenkrachten effectief en de bewapening is voorlopig bepaald op 4 stalen Krupp-kanonnen van 15 cm (2 aan de voor- en 2 aan de achtersteven), een stuk van 23 cm midscheeps en enige vuurmonden van 12 cm, in de zijden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens brief van kapt. Cramer, voerende het Nederlandse schip OCEAAN, van hier naar Batavia, was hij 23 juli zeilende in de Noord Atlantische Oceaan, op 13°47’ NB 26° WL. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. Larsen, voerende het barkschip WALCHEREN, was hij te Sundsvall aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Blijkens een particulier schrijven uit Mauritius d.d. 22 juli j.l. heeft de regering aldaar toegestaan kiellichters in te richten, zodat het monopolie der droge dokken, dat sedert jaren geduurd heeft, grotendeels op zal houden en er enige kans bestaat, dat de enorme reparatiekosten verminderd zullen worden. Een der scheepsbouwmeesters was reeds bezig met het in gereedheid brengen van zodanige kiellichter.


Datum: 25 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 augustus. Het van Oporto alhier aangekomen galjootschip JANTINA, kapt. Emmelkamp, lost de voor hier bestemde lading en zal met het overige gedeelte naar St. Petersburg vertrekken.
De HENDRIKA, kapt. Van der Veen, van St. Petersburg wacht op order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes en D.C. Molenkamp, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principaal, ten overstaan van de notaris J.H. Richard, op maandag 13 september 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het koftjalkschip genaamd LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ, volgens meetbrief lang 12,37 meter, wijd 3,42 meter, hol 1,79 meter, en alzo geijkt op 75 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen enz., als breder bij biljetten vermeld.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengenoemde makelaars. (opm: gezien de lengte t.o.v. de tonnage zal dit een binnenvaartschip zijn).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 augustus. Scheepsvrachten. Bij vrij grote aanvoer van haver was er heden wederom enige vraag naar scheepsruimte voor Engeland. Gedaan werd tegen Sh.21/- naar het kanaal van Bristol, Sh.15/- naar Londen of Engelands oostkust en tegen Sh.10/- naar een kolenhaven op de oostkust, alles per 10 quarters haver.


Datum: 26 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 augustus. Het Nederlandse schip FRANS, kapt. Pott, van Rotterdam naar Riga, bij Windau gestrand, is volgens particulier bericht af- en ogenschijnlijke zonder belangrijke schade te Windau binnengebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 26 augustus. Een gedeelte der lading van de NEVA, gisteren op vendutie verkocht, heeft opgebracht de som van NLG 30.000.


Datum: 27 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 augustus. Het Nederlandse schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Newcastle naar Batavia, alhier binnen, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepstoomboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. 4, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd door de fabrikanten W. de Bruijn & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Heden ochtend is de nieuwe ijzeren stoomboot, gebouwd op de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord, in dienst gesteld, bestemd voor het veer tussen Rotterdam en Katendrecht. Naar men verneemt voldoet de stoomboot goed aan de verwachting. De lengte van dat vaartuig is tussen de loodlijnen 32 m, en de gehele breedte 8,8 m. De stoommachine, die van hoge druk is en een vermogen heeft van 30 paardenkracht, bestaat uit 2 cilinders, die beide op één as werken, waaraan de schepraderen bevestigd zijn. Zij maakt 36 slagen per minuut en ontvangt de stoom uit een tubulaire ketel. Het vaartuig, dat voor en achter stuurt, en dus niet behoeft te keren, maakt de reis tussen de beide rivieroevers in 3½ à 3¾ minuut.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 24 augustus. De ALBATROS, een zeilvaartuig van Mulmain voor Cork bestemd, is ten noorden van Atjeh vergaan. De equipage, bestaande uit 22 man, had zich in twee boten weten te redden en hield op goed geluk zuidwaarts aan. Plotseling zagen ze een licht; ze konden zich maar niet te binnen brengen, welk licht dit wezen kon, omdat het niet op hun kaarten stond aangegeven. Ze hielden op het licht aan en landden op het eiland, waarop het licht staat. Tot hun verbazing vernamen zij toen, dat zij op Poeloe Bras waren aangeland, en dat het licht, hetwelk hen van een wisse dood had gered, het sedert acht dagen ontstoken licht van de Willemstoren was. De equipage is daarna door de ATJEH naar Batavia overgebracht.


Datum: 28 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARGARETHA, groot circa 200 last, gebouwd voor rekening van de heer Fr. Würz te Lorch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 21 augustus. De flauwe stemming aan onze vrachtenmarkt duurt voort. Slechts enige kleine schepen voor granen werden geëngageerd naar de oostkust van Noorwegen tot 22 à 221/2 mark, naar Helsingborg tot 191/2 mark per 5.000 Engels pond, naar Stolpemünde tot 4 mark per 2.000 Engels pond rogge; alsmede een schip naar de Maas tot NLG 13 per 80 kub. voet delen. Stoomschepen zijn ook weinig gevraagd en vrachten zeer gedrukt; naar Amsterdam werd gedaan tot NLG 18 Ned. cour. per 2.400 kilo, naar Rotterdam tot 2/3 per 500 Engels pond tarwe. Diverse stoom- en grote zeilschepen zijn van Pillau naar Rusland en Zweden en vele kustvaartuigen van hier binnendoor naar Memel verzeild.


Datum: 29 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 augustus. Het Nederlandse schip UTRECHT, kapt. Zweede, heeft na zijn vertrek van deze rede in het zeegat de Wielingen ten anker gelegen, en is deze nacht naar zee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 augustus. Heden werd op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SAMARANG, bestemd voor de koloniën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 augustus. Zr.Ms. stoomschip ARUBA deed de 24e dezer een proeftocht op de rede, welke goede resultaten opleverde. Lopende langs de gemeten mijl, was de grootste gemiddelde vaart met 123 slagen 9,75 mijl. Het schip is gebouwd op de werf der Koninklijke Nederlandse Marine te Amsterdam, terwijl de machines, stoomketels en toebehoren zijn vervaardigd door de firma Christie Nolet & De Kuyper te Delfshaven. Waarschijnlijk wordt dit schip bestemd ter vervanging van een der stoomschepen 4e klasse in de West-Indiën.


Datum: 30 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. G.J. Goekoop, gedateerd Penang 28 augustus, is het schip A EN W.C. de 23e augustus te Atchin aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 augustus. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Van Slooten, van Gallipoli naar St. Petersburg, is bij Trindelen met een Duitse brik in aanzeiling geweest, waardoor de NAUTILUS de kluiverboom gebroken en schade aan de boeg heeft geleden. Het schip is dicht gebleven.


Datum: 31 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 augustus. Heden is op de werf van de heren Walker, Stronck & Van Delden, aan de Linker Maasoever alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot BIESBOSCH 4, bestemd voor het vervoer van passagiers en het slepen der veerponten ten dienste der veren van de gemeente Dordrecht. De machines voor deze boot zijn door dezelfde firma gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. Van der Woude, te Batavia aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 28 augustus. Volgens een hier ontvangen schrijven van kapt. De Jonge, voerende het schoenerschip PLEIADEN, op reis van Triest naar Brazilië, was hij dicht bij Gibraltar door rovers overvallen, die onder bedreigingen met revolvers de luiken hebben opengebroken, het scheepsvolk te hebben geprest hen te helpen, en verscheidene balen meel, waaruit de lading bestond, in hun boot overgeladen en zich toen verwijderd hebben. Te Gibraltar aangekomen heeft de kapitein dadelijk aan de bevoegde macht hiervan kennis gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 augustus. Het stoomschip SEINE, van Bordeaux naar Rotterdam, is alhier met defecte machine aangekomen. Indien het weer fraai blijft, zal het schip waarschijnlijk met het volgend getij naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juli. Hoewel producten, ten gevolge van het droge weer ruim binnenkomen, gaat er tot nog toe in vrachten betrekkelijk weinig om; afladers zijn teruggetrokken in de hoop door wachten voordeliger koersen te bedingen, terwijl daarentegen belanghebbenden in de schepen niet genegen zijn, de geboden wordende prijzen aan te nemen. De afsluitingen zijn de volgende: Nederlands stoomschip CELEBES naar Amsterdam NLG 80 voor koffie, NLG 70 suiker, NLG 85 à NLG 90 tabak, NLG 110 huiden; NLG 50 particulier tin; Nederlands NIEUWE WATERWEG I, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 65 suiker, te Soerabaija; Nederlands, A.M.E., naar Amsterdam, ligt aan, NLG 65 suiker te Samarang; ORTELIUS, naar Amsterdam, gedeeltelijk door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, particulier NLG 65 suiker te Samarang.
In lading hier en op de kust. Voor Nederland, de Nederlandse schepen; stoomschip PRINS HENDRIK, pl.m. 2.600 ton, stoomschip FRIESLAND, MARIA ELISE, 754 ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen; CORNELIA, HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, AURORA, KOSMOPOLIET III, JEANNETTE MARIANNE LOUISE, ADMIRAAL DE RUYTER en ZES GEZUSTERS.


Datum: 01 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 20 september 1875, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.D. Martens, in veiling brengen het Nederlands gekoperd barkschip VESTA, gevoerd door kapt. A. Zijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 34.05 meter, wijd 6,25 meter, hoog 4,54 meter en alzo gemeten op 430 tonnen, thans liggende Oosterdok aan de dijk.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 31 augustus. Scheepsvrachten. Bij tamelijk ruime aanvoer van granen ging er heden in bevrachtingen weinig om. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de oostkust van Engeland tegen Sh.13/- per 10 quarters haver.


Datum: 02 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Kimmerer, van hier naar Samarang, is 15 juni op de buitenrede van Batavia aangekomen, ter ontscheping van passagiers, heeft dezelfde dag de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 augustus. Het Duitse schip BRUGMANN & SOHN II, kapt. Jacobs, van Frederikstad met hout naar Papenburg ligt vol water alhier ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 augustus. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Van Slooten, van Gallipoli naar St. Petersburg, bij Trindelen in aanzeiling geweest, heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kapt. H.H. de Jonge van Wildervank, voerende het Nederlands schoenerschip PLEIADEN, van Triëst naar Rio Grande, is in de nabijheid van de Straat van Gibraltar door de zeerovers overvallen, van welke hij echter, na veel doodsangsten uitgestaan te hebben, nog gelukkig is bevrijd. Van dit voorval geeft de kapitein een omstandig verhaal in een brief, waarvan wij inzage hebben gehad en waaraan wij het volgende ontlenen:
Toen wij Kaap Gata gepasseerd en ongeveer op een afstand van 10 Engelse mijlen van het land waren, kwam er een Spaanse boot op ons af, bemand met 7 koppen, die aardappelen te koop aanboden, dat ik echter afsloeg, uit gebrek aan gereed geld. Op mijn weigering sprongen toen dadelijk 5 van hen uit de boot op ons schip over. Mij werd een revolver op de borst gezet en gedreigd te zullen losbranden, zo ik mij verweerde. De overigen achtervolgden het scheepsvolk met lange messen, doch troffen niemand, omdat zij de vlucht in het want namen; onder deze ook de man aan het roer, zodat het schip aan wind en weer was blootgesteld. Daar wij geen wapens aan boord hadden, moesten wij wel gehoorzamen. De bende eiste toen een hoeveelheid meel van de lading, dat ik zei hun niet te mogen geven; wel wilde ik hun proviand geven. Een van hen gebood daarop aan mijn manschappen om naar beneden te komen, zullende hun geen leed geschieden. De stuurman die hieraan het eerst voldeed, haalde wat meel op het dek, maar dit scheen hun niet voldoende te zijn; want zij braken het kistluik open en begonnen van de lading te lossen, tot welke arbeid zij het scheepsvolk dwongen hen te helpen. Toen de boot vol was en 14 vaten met meel gelost waren, verlangden de rovers het schip dichter aan land, waarschijnlijk om de gehele lading te kunnen bemachtigen. Dit gelukte hun echter niet, zodat zij een voor een weer in de boot gingen en toen als schadevergoeding enige aardappelen en vruchten op het dek wierpen, waarop zij met de boot naar land stuurden.
De PLEIADEN is te Gibraltar binnengelopen, waar de kapitein van het feit aangifte deed bij het Engels en Nederlands gouvernement. Wij verheugen ons dat geen mensenlevens te betreuren zijn, doch zouden heren gezagvoerders van schepen toch aanraden, zich op zodanige gevallen voor te bereiden, door wapens aan boord te hebben. De dochter van de kapitein, die ook aan boord was, is tengevolge van de doorgestane angst enige dagen ongesteld geweest, doch thans weder volkomen hersteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig, 28 augustus. Het schip PLOTUS, kapt. Post, de 25e augustus van hier naar Sunderland vertrokken, heeft in de nabijheid van Oland waarschijnlijk op een wrak of op drijfhout gestoten, ten gevolge waarvan het lek is geworden. Het bereikte, terugkerende, met moeite heden tegen de avond deze haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 31 augustus. Van de werf van de heer I.A. Hooites is j.l. zaterdag (opm: 28 augustus) met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip HELENA, kapt. Oosterhuis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 25 augustus. Scheepsvrachten. Gesloten is naar de Maas tot NLG 18,50 per 30 mudden rogge, naar Gent tot Bfrs 43, Duinkerken Ffrs 44,50 per ingenomen last vlas, naar Granton Sh.13/6 per load halve vierkante slepers, enz.


Datum: 03 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Volgens brief van kapt. Vos, voerende het Nederlandse barkschip JAN VAN GALEN, dd. Buenos Ayres, 29 juli,was hij aldaar na 110 dagen reis aangekomen. Met 65 dagen bevond hij zich op de breedte van Kaap St. Marie, aan de monding der Plata, waarna gedurende 38 dagen harde storm uit het ZW het voortzetten der reis onmogelijk maakte, ongeveer 20 schepen waren bij hem, alle lange reizen hebbende, en waaronder enkele met belangrijke averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, per telegram van Aden, dd. 31 augustus. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Java naar Nederland, is alhier de 14e augustus lek binnengelopen en lost de lading om nagezien te worden. De omvang der schade aan de lading is nog niet bekend.


Datum: 04 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 3 september. Alhier is door een Vlissingse loodskotter binnengebracht de Franse bark NATHALIE, van Nantes in ballast, welk schip in de Noordzee door de equipage is verlaten. Volgens gevonden papieren is genoemd schip gevoerd geweest door kapt. Laurnoy.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 september. Alhier is aangespoeld een scheepsnaambord waarop met vergulde letters DAGMAR. Voorts een fles, waarin een met potlood geschreven briefje van de volgende inhoud: Schip gestrand, kof VAN DER VELDE: gestoten op een (onleesbaar)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juli. De 1e dezer vertrok van Singapore naar Marseille de Franse bark COMÊTE, gezagvoerder Rousseau, met een kostbare lading handelsartikelen van de Straits (opm: Straat Malakka). De 11e dezer ontstond in Straat Banka brand in het schip, die men eerst dacht meester te worden, doch die zich weldra met ongelooflijke snelheid verspreidde, zodat men zich in de boten moest redden en niets, zelfs geen kleren, scheepspapieren of instrumenten, kon worden geborgen. De gezagvoerder en de opvarenden bleven dicht bij het brandende schip, totdat de NEVA te middernacht voorbij kwam, hen opnam en naar Singapore over voerde. Het vaartuig telde buiten de kapitein 14 opvarenden. De 2e stuurman had zulke ernstige brandwonden gekregen, dat hij een uur nadat hij door de NEVA was opgenomen, een smartelijke dood stierf. De ongelukkige had te Singapore met de vroegere 2e stuurman van de COMÊTE geruild om spoediger thuis te zijn. Ook de kapitein en enige anderen hebben min of meer ernstige brandwonden gekregen. De oorzaak van het onheil is onbekend. Naar men wil, zijn schip en lading in Europa verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 juli. Vrachten. Gedurende de laatste dagen bleef de positie nagenoeg onveranderd; wel hadden er enige afdoeningen plaats tot de laatste betaalde prijzen, doch is men over het algemeen flauw gestemd en biedt men thans te Samarang en Soerabaja NLG 60, voor suiker naar Nederland, waartoe enige transacties plaats vonden. De 3e augustus zal de Factorij een inschrijving houden voor schepen, welke 15 augustus tot laden gereed moeten zijn, hetzij geheel of voor 260 last.
Naar Het Kanaal hadden enige afdoeningen plaats. Naar Amerika werden 2 schepen bevracht voor koffie van Samarang naar New York tot GBP 3.7.6. Voor rijst van Saigon werden nog 2 schepen opgenomen tot 85 en daarna een tot 75 gulden cents per picol. Voor de Perzische Golf blijven schepen verlangd, doch zijn geen transacties te vermelden. Naar Australië werd een schip opgenomen tot GBP 1.10/-. De laatste afdoeningen zijn naar Nederland: Nederlandse CORNELIA, ligt aan à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam; Nederlandse ADMIRAAL DE RUYTER en ZES GEZUSTERS, ligt aan à NLG 65 voor suiker van Soerabaja; Nederlands stoomschip PRINS HENDRIK, NLG 85 à 100 voor koffie, NLG 95 à 100 voor tabak, NLG 90 voor thee, NLG 120 voor indigo, NLG 90 à 120 voor Specerijen; Nederlandse MARIA ELISE, NLG 65 voor suiker te Tjilatjap naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 29 augustus. Het schip PLOTUS, kapt. Post, van hier naar Sunderland, lek uit zee terug, moet lossen om te repareren.


Datum: 05 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 3 september. De volgende maand - het juiste tijdstip is nog niet bekend - zal de vaart voor koopvaardijschepen op het Noord-Hollands Kanaal enige dagen gestremd zijn, om doortocht te kunnen verlenen aan een op 's Lands Werf te Amsterdam gebouwd oorlogsfregat. Het vaartuig is te groot van afmeting om door de sluis alhier te schutten, weshalve men genoodzaakt is, het kanaal door een aarden dam af te sluiten, en alzo een hulpsluis te vormen. Met het uitbaggeren van verscheiden ondiepe gedeelten van het kanaal is men reeds in volle gang. De particuliere scheepvaart zal dus, afgezien van de schade van een oponthoud van enige dagen, het voordeel hebben over een dieper vaarwater te kunnen beschikken, en haar tocht langs het kanaal niet zo vaak meer gestoord zien door het zogenaamde "aan de grond varen", het welk bij schepen van enige grootte schering en inslag is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 3 september. Het schip TRIENTJE, kapt. Buisman, naar Hull bestemd, is hier gisteren met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 september. Onmiddellijk nadat het Koninklijke Besluit deswege getekend zal zijn, zal de heer Smit de Rijksmarinewerf in exploitatie nemen. Het eerste schip, dat door hem hier gebouwd zal worden, zal een driemaster zijn en genoemd worden NOACH V. (opm: zie NRC 080975)


Datum: 06 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronne, 1 september. Zodra de gelegenheid van wind en weer het toelaat, zullen duikers onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat de gezonken tjalk TWEE GEZUSTERS, benevens de lading, boven water te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 september. Heden arriveerde hier de nieuw gebouwde koftjalk DRIE BROEDERS, kapt. L. Douwes, van Groningen, groot 85 ton, gebouwd bij J.K. Mulder te Sappemeer.


Datum: 07 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, A.M. Balwé en E.C.A. Koli, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen op maandag 20 september 1875, des namiddags ten 3 uur, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd B.R.H., laatst gevoerd door kapt. H.N. Prins, volgens Nederlandse meetbrief lang 52,46 meter, wijd 9,9 meter en hol 5,86 meter, zijnde alzo gemeten op 1.242 tonnen of 656 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij Inventaris is vermeld. Gemeld schip ligt in de Vluchthaven te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Heden namiddag is Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER, komende van Willemsoord, hier aangekomen. Zoals bekend, zal dit schip worden ingericht tot een instituut, waar jeugdige schepelingen een opvoeding zullen ontvangen, geëvenredigd aan de eisen des tijds. Men zal dan niet meer genoodzaakt wezen jongens kort na hun indiensttreding op schepen in actieve dienst te plaatsen, waar aan hun opleiding niet de nodige zorg kan worden besteed.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 6 september. Heden is bij Bawean gestrand de Engelse bark AMITY, kapt. Sheares, met een lading suiker komende van Ilo-Ilo en bestemd naar Engeland. De equipage is gered.


Datum: 08 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 7 september. Men heeft tevergeefs getracht het in de Kanaalhaven gezonken Engelse vissersvaartuig te lichten. Een ketting is gebroken. De Waterstaat zal nu beproeven het vaartuig te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Het bericht, dat het eerste schip, door de heer A. Smit te Vlissingen te bouwen, de NOACH V zal zijn, is geheel onjuist. De NOACH V is reeds in aanbouw op de werf van de heer Smit te Slikkerveer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 3 september. Het Nederlandse schoenerschip PLOTUS, kapt. Post, naar Sunderland bestemd, en 27 augustus lek uit zee teruggekeerd, is weer zeilklaar. Het lek is onder water door een duiker gestopt, zonder dat het nodig is geweest, de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Ayres, 5 augustus. Het schip EVANGELINE, van Paysandu naar het Kanaal, met beenderen en beenas, is op de rivier van Uruguay tot op de waterlijn verbrand en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJsel, 6 september. Heden is alhier van de werf der heren J. Otto & Zonen met het beste gevolg te water gelopen de schroefstoomboot STAD LEIDEN, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Planjer te Leiden voor de dienst tussen Leiden en ’s-Hertogebosch vice versa. De machine wordt vervaardigd bij de heren Diepeveen, Lels & Smit aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 september. Zr.Ms. raderstoomschip VALK zal van nieuwe ketels voorzien en weder voor de dienst gereed gemaakt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 september. Tegen het einde dezer maand zal het ramtorenschip PRINS HENDRIK van Rotterdam, waar het van nieuwe ketels is voorzien, naar hier worden overgevoerd om hier verder gereed gemaakt te worden tot het aanvaarden van de reis naar Indië door het Suez-kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden ochtend is de Nederlandse bark MARIA ADOLPHINA in de Maas voor de Koningshaven te Fijenoord bij het zwaaien op het anker gelopen, waardoor zij lek werd en een grote hoeveelheid water inkreeg. Het schip is geladen met koffie. Men is druk bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 7 september. Scheepsvrachten. Met bevrachtingen was het heden zeer slap. Gedaan werd voor Londen en de oostkust tegen Sh.18/- per 10 quarters haver met gratificatie.


Datum: 09 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden namiddag is op de MARIA ADOLPHINA, kapt. W. Bakker Wzn., die gisteren voor de Koningshaven in de Maas te Fijenoord lek geworden en gezonken is, een locomobiel geplaatst om het vaartuig van het water te ontlasten, en daarna zo mogelijk dicht te maken. Thans is men druk bezig om de koffie er uit te baggeren, naar men zegt moet het vaartuig ± 7 voet water aan boord hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 september. Van Brouwershaven zijn alhier binnengekomen Zr.Ms. monitors HEILIGERLEE en TIJGER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 augustus. Het barkschip ALBINA, van hier naar Rotterdam vertrokken en ongeveer een halve Engelse mijl ten Noorden van Sandy Hook aan de grond geraakt, is hedenochtend met behulp van een sleepboot vlot, en in de Lowerbaai ten anker gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 6 september. De galjoot CATHARINA MAGRIETHA, kapt. Riebeling, van Harburg met raapkoeken naar Nyekjöbing bestemd, is volgens berichten van Nyekjöbing op het rif van Seeland gestrand.


Datum: 11 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 september. Naar men verneemt, zal het schroefstoomschip SOESTDIJK, zomede enige stoomketels en werktuigen, afkomstig van verschillende oorlogsbodems, gesloopt worden, en zal men daarvoor niet de weg der onderhandse gunning, welke in de laatste jaren bij de Marine gebruikelijk was, maar die van openbare aanbesteding volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het barkschip STAD MIDDELBURG, lag hij 31 augustus te Kungsgarden, in Zweden zeilkaar om de volgende dag naar Australië te vertrekken. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Volgens telegram van kapt. Larsen, voerende het barkschip, WALCHEREN, lag hij 8 september te Sundsvall zeilklaar om nog dezelfde dag naar Middelburg te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 6 september. Door het schip ANTINA, kapt. Boer, is gered en alhier aangebracht de equipage van het schip MARTHA, kapt. Lovissen, welk schip de 18e augustus bij de Nord Kyne is omgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 21 augustus. Kapt. Rusman, voerende het Nederlandse barkschip JASON, van Batavia naar Rotterdam rapporteert op 29°36’ ZB 8°55’ OL het schip ARMADA van King George Sound naar Liverpool gepraaid te hebben met het roer tot op de waterlijn afgebroken. Verlangde echter geen assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 3 september. Het barkschip MIDSUMMER, van Taganrog naar Amsterdam, 1 dezer alhier binnengelopen door slecht weer en met schade aan de pompen, heeft heden de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Volgens telegram is het barkschip MARIA SARAH, kapt. Volkersz, de 9e dezer te Marseille gearriveerd, komende van Singapore. Alles wel aan boord.


Datum: 12 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. Hedenochtend is de bark MARIA ADOLPHINA gelicht en met de sleepboten BATO en SLIEDRECHT N° 5 uit het vaarwater voor de Koningshaven naar de overzijde der Maas voor de Oude Plantage te Kralingen gesleept. Naar men zegt was het schip van het water ontlast en dichtgemaakt.


Datum: 13 september 1875


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 11 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F.H. von Lindern te water gelaten het voor zijn rekening gebouwde fregatschip JAN VAN HAAFTEN, groot circa 1500 tonnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 september. De hier van St. Petersburg aangekomen galjoot LUDEWINA, kapt. Blaauw, ontvang order naar Londen.


Datum: 14 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 juli. Naar wij vernemen is thans bepaald dat de ziekenschepen voortaan niet langer dan 3 dagen ter rede mogen vertoeven, welk nuttig voorschrift zou zijn uitgelokt door de SALAK, die hier ongeveer 7 dagen werkeloos achter haar anker is blijven dobberen. Terecht was de kolonel, commandant der kust, van oordeel dat dergelijke geldverspilling, nota bene NLG 1.000 per dag, niet met een zuiver geweten aan ’s lands kas kon worden verantwoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 12 september. De Engelse driemastschoener RHONDA, kapt. Ward, van Newcastle naar Rotterdam met steenkolen, is buiten Goeree op de Hinder gestrand. Schip en lading zullen totaal verloren zijn. De inventaris is geborgen en wordt door verscheidene kleine vaartuigen herwaarts gebracht. De equipage is gered en wordt door de sleepboot ROTTERDAM hier aangebracht, ook de sleepboot SLIEDRECHT verleende assistentie.


Datum: 15 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 september. Heden werd op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van Zr.Ms. ram-monitor 2e klasse LUIPAARD, bestemd voor de koloniën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 11 september. Heden is van de werf van de heer F.H. von Lindern met het beste gevolg te water gelaten het klipper-fregatschip JAN VAN HAAFTEN, groot 800 gemeten lasten en gevoerd zullende worden door de gezagvoerder R. Rutgers onder directie van bovengenoemde heer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 7 september. De Nederlandse schoener NIEUW BEERTA, kapt. Jonker, van Monopoli naar Reval geraakte bij mistig weer te Santo Antonio do Estoril, ongeveer een halve Engelse mijl ten Zuiden van Cascais, aan de grond, doch kwam zonder schade vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 2 september. Het stoomschip ROTTERDAM, 24 augustus alhier met schade aan de schroef gearriveerd, zal alhier moeten repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 14 september. Scheepsvrachten. Heden werd gedaan naar Londen of de oostkust tegen Sh.18/- en naar de kolenhavens tot Sh.15/- per 10 quarters haver, beide met gratificatie.


Datum: 16 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 13 september. De Nederlandse schoener DE MAAS, kapt. Weissenberg, van Gioja naar St. Petersburg, is onder bevel van de stuurman alhier ter rede gekomen. Een der matrozen is ’s morgens plotseling gestorven. Een onderzoek naar die plotselinge dood zal heden achtermiddag plaatsvinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 augustus. Het Franse stoomschip NEVA is in de avond van de 6e augustus op het rif Monnikendam bij Hoorn gelopen. Schip en lading zullen zaterdag de 14e dezer publiek verkocht worden. De 7e dezer kwamen de passagiers en de mailpakketten hier aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij zijn opgenomen voor 260 lasten ad NLG 67,40 per last de volgende schepen tot overvoer van producten naar Nederland,
naar Amsterdam de ADMIRAAL DE RUYTER, en naar Rotterdam de KOSMOPOLIET II, NIEUWE WATERWEG I en ZES GEZUSTERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 augustus. Vrachten. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: stoomschip FRIESLAND naar Rotterdam NLG 70 voor suiker, NLG 75 voor koffie; stoomschip HOLLAND naar Amsterdam NLG 65 voor suiker, NLG 75 voor koffie, NLG 130 voor arak, NLG 50 voor particuliere tin, en de zeilschepen ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, ZES GEZUSTERS naar Rotterdam, KOSMOPOLIET II naar Rotterdam, alle gedeeltelijk door de Factorij bevracht, bijlading met particuliere vracht NLG 65 suiker, in de Oosthoek te laden, en NLG 65 voor suiker en koffie te Batavia, Tagal en Samarang te laden; ALBLASSERDAM naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, in de Oosthoek, NLG 75 voor koffie op de Zuidkust; JEANNETTE MARIANNE LOUISE naar Amsterdam NLG 105 voor koffie, te Menado te laden.
In lading te Batavia en op de kust naar Nederland de Nederlandse schepen CONSTANCE, MERAPI, KORTENAER en WATERLOO.
Lossende en onbevrachte Nederandse schepen: AURORA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA MARIA, AUGUSTE, MARY, AEOLUS, JAN PIETERSZ. KOEN en HONIGBIJ.
Bij de inschrijving der Factorij op de 3e dezer werden de volgende schepen opgenomen: ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, NIEUWE WATERWEG I, KOSMOPOLIET II en ZES GEZUSTERS, alle naar Rotterdam, ieder tegen NLG 67,40 voor 260 last.


Datum: 17 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 september. Heden is van de werf van de heren J.& K. Smit alhier de kiel gelegd voor de schroefstoomboot TELEGRAAF No.2, gebouwd voor rekening der Societeit van Navigatie op de Zuid-Willemsvaart, te ’s Hertogenbosch en bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Maastricht. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het Nederlandse schip STAD MIDDELBURG, van Kungsgarden naar Australië bestemd, was hij 11 dezer Elseneur gepasseerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 september. Volgens heden ontvangen brief van kapt. Bouten, voerende het Nederlandse fregatschip NICOLETTE, dato 29 juli, was hij in goede staat zeilende 2°54’ NB 25°31’ WL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 15 september. Het schip HANNA HEERES, Kapt. Prak, met steenkolen geladen, is in de Noordzee lek geworden en gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 19 augustus. Het Nederlandse schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, met een lading koffie, suiker, huiden, enz, 14 dezer alhier lek binnengelopen, maakte 8 á 9 dagen water hier ter rede. Volgens rapport had het schip 3 augustus op 40°35’ ZB 87°06’ OL zwaar stormweer gehad van het ZZO tot O en was zo lek gesprongen, dat de pompen aanhoudend gaande moesten worden gehouden. De 9e augustus op ? ZB (opm: het vraagteken is van de redactie van de NRC) 67°42’ OL, hield men op Mauritius aan om te repareren. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 14 september. Het schip HUGO, van hier naar Amsterdam vertrokken, is teruggekeerd wegens ziekte onder de equipage.

Krant:
 SMG - Shipping and Mercantile Gazette (London)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 11 september. FORTUNA, kapt. Schacht, vertrokken naar Granton.
(opm: ex-Nederlandse bark AEOLUS, bouwjaar 1840, zie GLH 211276)


Datum: 18 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

otterdam, 17 september. Volgens een bij het departement van Marine ontvangen telegram zijn Zr.Ms. raderstoomschepen MERAPI en BROMO resp. de 16e augustus en de 3e september van Nederland in Oost-Indië aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 15 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.& H. Nijhuis te water gelaten het kofschip ANNA, groot pl.m. 85 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. Janssen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 september. Volgens particulier telegram is het fregatschip LIBERAAL, kapt. A.B .Wierikx, te Batavia gearriveerd, 80 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Volgens bericht uit Oude Pekela, is het aldaar tehuis behorende schip GODOLEVUS BERNARDUS, kapt. B.G. Timmer, op reis naar Nantes, vergaan. De bemanning heeft haar graf in de golven gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 16 september. Het Italiaanse barkschip DUE AMICI, kapt. Chappiari, van Konstantinopel met een lading lijnzaad naar Rotterdam bestemd, is gisteren op Onrust gestrand. Van de lading is reeds een gedeelte geborgen en alhier aangebracht. Het schip zit vol water en zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 16 september. Het op zee verlaten en te Hellevoet binnengebrachte Franse schip NATHALIE, kapt. Launoy, van Havre naar Wyburg was bevracht om aldaar hout te laden naar Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 17 september. De vraag naar scheepsruimte was heden gering en ondergingen de vrachten een aanzienlijke daling. Gedaan werd naar Londen of de oostkust tegen Sh.18/- en naar de kolenhavens tegen Sh.10/-, naar Newcastle of Sunderland tegen Sh.11/-, Hartlepool en Stockton tegen Sh.12/-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 11 september. Onze vrachtenmarkt geeft nog altijd geen spoor van verbetering aan; deze week werden dan ook slechts weinig zeilschepen tot de volgende koersen geplaatst: naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.1/31/2 à 1/6 Sh., Londen Sh.2/- à 2/3 Sh. per 500 Engels pond tarwe; naar Lübeck 18 mark, Oost-Noorwegen 19 à 21 mark per 5.000 Engels pond rogge; naar Gothenburg 21 mark per 5.000 Engels pond raapkoeken; naar de Eems 22,50 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar het Engels Kanaal Sh.32 per ton hennep; naar Delfzijl NLG 28 per tult van 12 stuks ronde grenen balken. Stoombootvrachten zijn zeer schaars en verkeren in een gedrukte stemming. Verscheiden zeilschepen gingen in ballast vrachtzoekend naar Memel en Rusland.


Datum: 19 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip ’s GRAVENHAGE, kapt. De Vries te Batavia aangekomen. Alles wel. Het op Onrust gestrande Italiaanse schip DUE AMICI zal waarschijnlijk geheel wrak zijn. Een gedeelte der lading is geborgen en zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 2 augustus. Het Nederlandse schoenerschip VELOX, kapt. Mulder, 18 juli alhier aangekomen is naar Newchwang en terug bevracht voor 30 cents per picol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Middelburg zal in de loop van de maand oktober door de makelaar Jac. de Kanter namens zijn meesters publiek ten verkoop worden aangeboden het gekoperd en kopervast barkschip SUZANNA EN ELIZABETH, met zijn complete inventaris, laatst gevoerd geweest door kapt. G. van der Borden, thans liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
Het schip is inmiddels ook uit de hand te koop en zijn inlichtingen daaromtrent te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: zie NRC 071075)


Datum: 20 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 september. Het schip HENDRIK WESTER, kapt. Drent, heeft order bekomen naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 september. De Harlinger brik ELISABETH, kapt. J. van der Mey, van Abo met hout naar Nieuwediep, geraakte heden morgen bij het onderzeil gaan op de Lappsand aan de grond, doch kwam daarna met assistentie van een sleepboot vlot, en heeft ogenschijnlijk zonder schade, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 september. Heden is van hier naar Sheerness vertrokken het stoomschip STAD BREDA (opm: eerste reis in de dienstregeling, van dit stoomschip, door de Maatschappij Zeeland aangekocht als derde schip).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het heeft te Harlingen, zo schrijft men ons van daar, algemeen blijdschap verwekt, dat in deze week twee met hout geladen en diepgaande schepen benoorden de in aanleg zijnde dam over de Pollen in de haven zijn gekomen, iets wat op die plaats voorheen onder gelijke omstandigheden niet mogelijk was en waardoor de overtuiging is verkregen, dat werkelijk nu reeds de stroom een meerdere diepte van 3 à 4 decimeter heeft veroorzaakt. Dat is anders dan men uit de zuidwesthoek van de provincie geliefde te verspreiden, dat namelijk onze haven verzandde. Het is nu te hopen, dat de regering de aanleg bevordert van de spoorlijn Harlingen - Salzbergen, die voor de toekomst van deze plaats alles goeds voorspelt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Het schip HANNAH HEERES, kapt. P.P. Prak, van Burntisland naar de Oostzee, is in het Kattegat gezonken. Het volk, dat gered werd, is te Warberg (Zweden) aangebracht.


Datum: 21 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens particulier bericht is het schip LODEWIJK, kapt. W. J. Depuy, de 5e augustus, na een reis van 66 dagen, van Hamburg te Banana aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens particulier bericht is het barkschip ADA, kapt. F.J. Cherpion, voor 18 dezer op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 20 september:
- Het barkschip VESTA, groot 437 tonnen, gebouwd in 1855, opgehouden à NLG 14.000.
- Het fregatschip B.R.H., opgehouden à NLG 47.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 20 september. Het schip DUE AMICI, kapt. Chappiari, van Konstantinopel met lijnzaad naar Rotterdam, op Onrust gestrand, is gisteren door de sleepboot SLIEDRECHT, afgebracht en hier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 september. Door het stoomschip P. CALAND, alhier van Rotterdam aangekomen, zijn 31 augustus op 47° NB 47° WL 2 ijsbergen gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 september. Het schip AMITY, van Ilo Ilo naar het Kanaal, is totaal verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 september. Al de hier in de Sont gelegen noordwaarts bestemde circa 150 schepen hebben deels gisteren avond, deels heden voormiddag hun reizen voortgezet, waaronder HARMANNA DIJK, kapt. Wortel, van Sundsvall naar Nederland, MARNIX, kapt. Tap, en ELIZABETH, kapt. Vissinga.


Datum: 22 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 september. Volgens particulier bericht is het fregatschip BALI, kapt. Van Rossen, zondag 19 dezer te North Shields gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 september. Het schip B.R.H., gisteren in veiling opgehouden, is later uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 17 september. Het schip NIEUW BEERTA, kapt. Mulder, 8 dezer bij Lissabon op strand gezeten hebbende, is in het droge dok nagezien en moet nieuw koperen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 21 september. Het alhier gestrande stoomschip is gebleken te zijn de VIDAR, van Kroonstad naar Rotterdam met een lading rogge bestemd. Het schip is nog niet vlot en zit gevaarlijk. Men heeft de VIDAR wegens de holle zee moeten verlaten. Morgen zal opnieuw worden geproefd om het schip af te brengen en het lossen voort te zetten.


Datum: 23 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Het Nederlandse schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, van hier naar Batavia, was 18 dezer bij Dungeness. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Amsterdamse huis Fraissinet & Van Baak bevindt zich in staat van liquidatie. (opm: reders van schepen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 22 september 1875. Van de lading per het gestrande stoomschip VIDAR zijn 50 last in schuiten gelost en 25 last overboord geworpen. Aangezien door toenemende wind en zee vele grondzeeën overkwamen en het roer dwars werd afgeslagen, was men genoodzaakt met levengevaar het schip te verlaten. De stoomboot MAGNET II is in de nabijheid gebleven, doch kan het schip, dat in de branding zat en ogenschijnlijk dicht is, niet naderen. Hedenochtend is men opnieuw met lichters naar de strandingplaats en zal men trachten zoveel mogelijk te behouden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. De STAD MIDDELBURG wordt in Engeland gerepareerd.
De STAD BREDA is gisteren voor het eerst in dienst gesteld. Bij het afvaren moest de boot nog een ogenblik stoppen om een jongeman - Amsterdammer, de vorige dag gehuwd – aan wal te zetten, die met zijn voet onder de cilinder was geraakt.
Bij haar proeftocht deed de STAD BREDA de reis in 61/2 uur. De inrichting is echter minder comfortabel.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Zaterdagavond bij het vertrek van het pakketschip STAD BREDA, die voor het eerst in dienst was gesteld, was deze bij het afvaren genoodzaakt een ogenblik te stoppen om een van de werklieden (olieman), een Amsterdammer en kortelings gehuwd, aan wal te brengen, die hevige kneuzingen aan zijn been had bekomen, doordien deze tussen de cilinder van de machine was geraakt. Vermoedelijk om de verre afstand van de stad was de geneesheer niet ogenblikkelijk tegenwoordig en werd de ongelukkige door de menslievendheid van de commissaris van politie, de heer N. de Graaff, alsmede van de inspecteur, de heer J.P.G. Rauch, die juist aldaar aanwezig waren, zoveel mogelijk hulp verleend, tot later de heer Dr. F.C. Stewart Schultz verder geneeskundige hulp verleende. De lijder werd 's nachts te 3 uur alhier in het gasthuis gebracht. Naar wij vernemen is zijn toestand, hoewel zorgwekkend, niet hopeloos.


Datum: 24 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK, dat aan de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord van nieuwe ketels is voorzien, zal bij gunstige gelegenheid aanstaande maandag 27 september naar Nieuwediep worden overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heer R.D. Schoonewolff, scheepskapitein, heeft zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend met een adres, waarin hij zich beklaagt, dat Nederlandse onderdanen, die zich aan gene de minste overtreding hebben schuldig gemaakt, door Venezuelaanse autoriteiten wederrechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd geworden en gedurende 137 dagen als de zwaarste misdadigers in kerkerholen hebben moeten zuchten.
Bij het adres is gevoegd een door de notaris J.H. Schotborgh te Curaçao opgemaakt protest, waaraan wij de volgende feiten ontlenen:
Op 24 oktober 1874 vertrok de Nederlandse schoener MIDAS, kapt. R.D. Schoonewolff, met een bemanning van 9 koppen en één passagier van Curaçao, met bestemming naar het eiland Trinidad. Tegen de 28e dezelfde maand bleek het, dat het nog in genoegzame hoeveelheid aan boord aanwezige water ondrinkbaar was geworden, en besloot men het eiland Tortuga aan te doen, om te zien of men zich daar van drinkbaar water zou kunnen voorzien, daar het een bepaalde onmogelijkheid was de bestemmingsplaats te bereiken zonder ander dan het zich aan boord bevindende water. De passagier, de heer Worm, heeft zich daarop, als beter met de Spaanse taal bekend, op verzoek van de kapitein met twee matrozen naar wal begeven om te vernemen of men daar vers water zou kunnen verkrijgen. Hij kreeg ten antwoord, dat men eerst de volgende dag enig vers water zou kunnen bekomen; en daarop werd besloten, ten einde de nacht niet te verliezen, de reis voort te zetten en een voor de handel geopende haven (Puerto Habilitado) van Venezuela aan te doen, om zich daar van vers water te voorzien.
In de vroege ochtend van 30 oktober liet men in de haven Cumana het anker vallen; en kort daarop kwam een boot van wal, waarin zich een Gouvernementsbeambte bevond, die de kapitein om de zeebrief en de gezondheidspas van het vaartuig vroeg, welke door deze werden afgegeven. De kapitein werd daarop gezegd dat hij zich naar wal moest begeven en de administrateur van de Aduana verzoeken het benodigde water te mogen innemen. Daaraan werd voldaan en de kapitein kreeg van die administrateur schriftelijke toestemming om het benodigde water in te nemen; voorts moest hij te drie uur terugkomen om de nodige papieren te erlangen, ten einde de reis voort te zetten. aan boord teruggekeerd, ontdekte de kapitein, dat zijn scheepspapieren verdwenen waren, waarop een van de wachten aan boord zei, dat men ze van land had laten halen. Ter voldoening aan hetgeen hem de administrateur gezegd had, begaf de kapitein zich te drie uur weer aan wal om zijn papieren af te halen, doch ontving van de administrateur ten antwoord, dat het vaartuig niet vertrokken kon, daar het tegen de wet had gehandeld. Na raadpleging met de heer Worm begaf de kapitein zich de volgende ochtend met deze weer naar de wal, en nadat zij getracht hadden gewaar te worden wat de reden was van de aanhouding van het vaartuig, werden zij zowel als de overige personen van het vaartuig in verhoor genomen omtrent het doel en de omstandigheden van de reis. Naar boord teruggekeerd, vonden zij daar vijftien gewapende soldaten, die op die dag en de volgende nacht daar bleven. De 1e november, omstreeks tien uur des ochtends, meldde zich een persoon aan, zich noemende Crispin Aranguren, en vergezeld van vijf roeiers, welke persoon de kapitein comparant een document van de volgende inhoud overhandigde (vertaling):
Commandant Cumana, 1 november 1874, van de kustwacht.
Mijnheer! de kapitein van de schoener MIDAS.
Ik heb order van de administrateur van deze Aduana, om de zeilen van de schoener af te nemen en ze in deze wacht te bewaren. Tot dat einde gaat de korporaal Crispin Aranguren met de roeiers van de boot om die order van hoger hand uit te voeren.
God en federatie. De commandant, José J. Guevara.
Ter voldoening aan die order werd door de kapitein overgave gedaan van alle zich aan boord bevindende zeilen, waartegen gemelde Crispin Aranguren onder hetzelfde stuk het volgende schreef:
Ik heb van de Nederlandse schoener MIDAS, kapt. Schoonewolff, de zeilen, tot dat vaartuig behorende, in goede staat ontvangen. God en Federatie,
1 november 1874, Crispin Aranguren.
Gedurende die dag en de daaropvolgende nacht bleven de vijftien gewapende soldaten aan boord, en de volgende dag verscheen een zekere heer, zich noemende rechter, vergezeld van vier personen, onder welke een die zei timmerman te zijn, en deelde mede dat hij gekomen was om inventaris op te maken van hetgeen zich in het vaartuig bevond, waartoe hij overging zonder na afloop het resultaat daarvan mede te delen of de kapitein iets te laten ondertekenen of een afschrift van de inventaris te geven. Des namiddags van dezelfde dag zich opnieuw naar wal begeven hebbende, ontmoetten de kapitein en de heer Worm een heer, met name doctor Baldomero Benitez, president van de Staat, die hun kennis gaf dat zij gevangen waren. Zij werden naar een huis gebracht, hetwelk Gouvernementshuis genoemd wordt en hetwelk hun als hun gevangenis werd aangewezen. In de loop van de avond, zagen zij ook de overige schepelingen daar brengen, die door een politiewacht van boord gehaald waren. De volgende dag werden allen gezamenlijk door een piket soldaten naar het havenhoofd gebracht en aan boord van de Venezuelaanse stoomboot LUISA JOSEFINA (alias) REINOLCADORF gevoerd, nadat zij vooraf verlof verzocht hadden aan boord van de MIDAS te mogen gaan, om hun koffers en kleren te halen, hetgeen voor allen aan de kajuit-jongen Willem Curiel werd toegestaan, die kort daarop terugkeerde en berichtte dat al de kasten van het vaartuig en de zich aan boord bevindende koffers, met uitzondering van die van de passagier, opengebroken waren en verscheiden voorwerpen van waarde, die zich in de koffer van de kapitein bevonden, weggenomen waren.
Aan boord van de stoomboot werd de kapitein door een matroos van die stoomboot, op Curaçao geboren, medegedeeld dat de bootsman Jan Hendrik Wijman en de scheepsjongen Juan Rodriquez gepijnigd waren geworden door hun arm en elleboog in een ijzeren schroefbank te draaien en buitendien met een revolver op de borst gedreigd ze dood te schieten, zo ze niet verklaarden, dat het vaartuig oorlogsmaterieel had ingenomen en aan wal gezet. De zesde omstreeks de middag kwam men te La Guayra aan en kort nadat de stoomboot ten anker was gekomen, werden de gevangenen naar wal gebracht, waar zij tot vijf uur bleven, toen hun opzending naar Caracas bevolen werd. Door een piket van dertig soldaten geleid, ging de reis daarheen, de kapitein, de passagier en de bootsman op muilezels gezeten en de overige schepelingen te voet en als misdadigers bij de ellebogen aan elkander gebonden. De zevende des ochtends te Caracas aangekomen, werden zij naar een plaats gebracht, La Rotunda genaamd, een gevangenis waar misdadigers en moordenaars worden opgesloten. Daar brachten zij zonder ligging en van alle levensbenodigdheden verstoken de dag en de volgende dag door, toen de kapitein en de passagier naar een ander gedeelte van de gevangenis, minder slecht ingericht, werden overgebracht. Die verbetering van hun toestand hadden zij, naar de kapitein vernomen heeft, te danken aan de goedwillige tussenkomst van de heer Stürup, Deens consul-generaal te Caracas, die hen ook van de nodige levensmiddelen voorzag.
De kapitein heeft zich als onderdaan van de Koning der Nederlanden schriftelijk tot de heer Brakel, zaakgelastigde der Nederlanden te Caracas gewend, hem mededelende al hetgeen het vaartuig wedervaren was, zomede dat hij zich zonder enige middelen bevond om in zijn behoeften te voorzien. Dat schrijven werd aan de cipier overhandigd, die de kapitein verzekerd heeft dat hij dat aan de heer Brakel heeft afgegeven. Er werd evenwel van de zaakgelastigde geen antwoord ontvangen en niettegenstaande deze ook langs andere wegen met de ongelukkige toestand waarin de gevangenen zich bevonden, en hun wederrechtelijke gevangenhouding bekend was, hebben de schepelingen zo wat acht dagen na hun gevangenzetting een enkele keer enig eten van de heer Brakel ontvangen. In die toestand en alleen van de heer consul-generaal van Denemarken voedsel ontvangende, zijn zij in de gevangenis verbleven tot de eerste december; toen werd de kapitein naar La Guayra gevoerd, waar hij vernam dat de aanhouding van het vaartuig en de gevangenzetting van de opvarenden veroorzaakt zijn door de aanklacht van de heer Willem Ernst Boyé, Venezuelaans handelsagent te Bonaire, dat het vaartuig een lading oorlogsmaterieel in had. Van La Guayra werd hij aan boord van de schoener MIDAS ingescheept, welke door de Venezuelaanse zeelieden bemand was, terwijl zich een piket gewapenden aan boord bevond. Ook aan boord van dat vaartuig werd hij als gevangene behandeld.
Naar Puerto-Cavella gevoerd, werd hij daar opnieuw naar de gevangenis geleid, waar hij gedurende de eerste twee dagen zonder communicatie bleef en geen ander voedsel erlangde, dan dat hetwelk een medegevangene hem goedwillig van het zijne gaf. De 4e december wendde hij zich schriftelijk tot de Hollandse consul, de heer Römer, van wie hem sedert het nodige voor zijn onderhoud werd verschaft. Tot de 2e maart bleef hij in die gevangenis; in die tijd bij de generaal Antonio Guzman Blanco gebracht, die hem ondervroeg omtrent het gebeurde en de reis van de MIDAS, verklaarde hem, dat hij de overtuiging had, dat het vaartuig volstrekt niet tegen de wet gehandeld heeft, maar daar het vaartuig aan de heer Jesurun toebehoorde, moest hij het vervolgen, daar deze zijn vijand was. Later opnieuw van de ene plaats naar de ander gesleurd, werden eindelijk de 19e de schepelingen in vrijheid gesteld. De volgende dag zijn zij bij de heer Brakel gegaan, die hun een som geld gaf, waarmee zij hun reis naar La Guayra en van daar naar Curaçao betaald hebben.
De schepelingen Gerard Martis en Carel Jonker voegden bij de verklaringen van de kapitein nog het volgende: Na twaalf dagen in de gevangenis te Caracas te hebben doorgebracht, werden zij gebracht in het bijzijn van een persoon die als Gouverneur betiteld werd en door twee handlangers vergezeld was. Deze deed hen een verhoor ondergaan in tegenwoordigheid van het jongetje Juan Rodriquez en daar deze comparanten niet verklaren wilden in strijd met de waarheid, namelijk om het vaartuig te beschuldigen, zij de volgende pijniging hebben ondergaan.
Zij werden van hun klederen ontdaan en geblinddoekt, de handen kruiselings over elkander gebonden en vastgemaakt aan een balk, zodat de voeten de grond niet raakten, waarna hun op het achterste gedeelte van hun lichaam bij afwisseling door twee politieagenten een groot aantal stokslagen werd toegebracht, tengevolge waarvan zij in een uitgeputte toestand en als buiten zichzelf geraakten; daarop werden zij, altijd gebonden, naar een andere plaats gevoerd; daar werd hun meegedeeld dat zij veroordeeld waren om gefusilleerd te worden, ingeval zij niet tegen de MIDAS verklaarden, hetgeen zij evenwel niet konden doen, daar alles wat zij van die aard zouden zeggen in strijd met de waarheid zou zijn en dat zij liever hun leven wilden verliezen hulde brengende aan de waarheid, dan het kopen ten koste van hun geweten, waarop men voortging hen te folteren en eindelijk voor een persoon in priesterlijk gewaad brengende voor wie men hen deed neerknielen om te biechten; dat zij zich daarop ter dood voorbereid hebben, maar ook niets in strijd met de waarheid gebiecht hebben; toen werden door enige soldaten met hun wapens de manoeuvres uitgevoerd alsof men dadelijk tot het fusilleren zou overgaan, waarop deze comparanten hun zielen Gode aanbevalen, denkende dat het nu met hen gedaan was,op welk ogenblik onverwachts een van de tegenwoordigen uitriep dat men hun gratie verleende in naam van de doorluchtige Amerikaan, de president Guzman Blanco; van daar werden zij naar een andere plaats gevoerd, waar zij een maand verbleven aan de grootste ellende ter prooi en bijna zonder voedsel; na een maand werden zij weer in een andere gevangenis bij de overige schepelingen gebracht; de mishandelingen, die zij hebben ondergaan, hebben hun veel pijn veroorzaakt en niettegenstaande aangewende zalven zijn de littekenen van de ontvangen slagen tot nu toe duidelijk zichtbaar; dat zij naderhand geen andere mishandelingen ondergaan hebben en na honderdzevenendertig dagen in de gevangenis doorgebracht te hebben op vrije voeten gesteld werden; dat zij zich na hun invrijheidstelling bij de Nederlandse zaakgelastigde begeven hebben en hem het gebeurde hebben meegedeeld, waarop hij hun gezegd heeft, dat zij daarover te Caracas het stilzwijgen moesten bewaren, daar zij anders gevaar liepen nog andere straffen te krijgen; wijders dat de autoriteiten, hem, zaakgelastigde, niet hadden willen toestaan hen in de gevangenis te bezoeken.
De overige schepelingen bevestigden al het door de kapitein verklaarde, er nog bijvoegende, dat zo het jongetje Juan Rodriquez enige verklaring in strijd met de waarheid heeft afgelegd, zulks daaraan moet worden toegeschreven, dat hij nog zeer jong is en niet bestand kon zijn tegen de folteringen die hij ondergaan heeft en de twee vorige comparanten heeft zien ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 september. De Nederlandse stoomboot ANNA PAULOWNA, van St. Petersburg naar Nederland, is alhier door een sleepboot binnengebracht. Het heeft bij Hveen de machine gebroken en zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 21 september. Het wrak van het stoomschip NEVA, op de reven van Monnikendam bij Batavia gestrand, zou de 14e augustus, in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 september. Het gestrande stoomschip VIDAR is vol water, alle hoop op behoud is verloren.


Datum: 25 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 september. Heden is een gedeelte der tuigage van het gestrande stoomschip VIDAR geborgen. Bij gunstig weer hoopt men ook nog van de lading te kunnen redden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 september. De VIDAR zit reeds onder zand. Van de inventaris is weinig geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 september. Scheepsvrachten. Bij geringe vraag naar scheepsruimte had er sedert dinsdag een belangrijke daling in de vrachtkoers naar Engeland plaats. Gedaan werd naar de kolenhavens tegen Sh.8/- voor Newcastle of Sunderland en Sh.10/- voor Stockton, terwijl tegen Sh.13/- voor Londen of de Oostkust werd aangeboden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 17 september. De te Winschoten te huis behorende bark HANNAH HEERES, kapt. P.P. Prak, in het Kattegat gezonken, was bestemd naar Kroonstad; het had de 15e dezer op de Fladenrots gestoten en was onmiddellijk gezonken.


Datum: 26 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Over het algemeen is er sedert ons laatste bericht vrij veel omgegaan, maar meestal tot de vorige koersen, namelijk NLG 60 à NLG 65 maar Nederland en GBP 3.2/6 en GBP 3.5 naar het Kanaal. Ook werden voor de Perzische Golf en Australië een paar schepen opgenomen. De Nederlandse schepen MERAPI en CONSTANCE, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, laden naar Amsterdam particuliere suiker te Samarang tot NLG 60.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 7 augustus. Het gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholtz, is te Soerabaja verkocht voor NGL. 9.950,-

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjørring, 24 september. Het smakschip VERTROUWEN, kapt. Meeter, van Koningsbergen naar Zaandam met hout, is op Nörlev Strand (pos: 57º30’ NB 09º50,’5 OL) gestrand. De equipage is gered.
Nörlev Strand


Datum: 27 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaja, 5 augustus. Het Nederlandse schip HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, kapt. Meyboom, is uit de hand verkocht voor NLG.25.000,- en zal nu voor de kustvaart worden gebezigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Woensdagavond had aan het beneden vallaat te Veendam het volgend ongeluk plaats. De scheepsbouwmeester G. Drenth wilde die avond wijndruiven plukken en begaf zich te dien einde met een mes in de hand op een trap om de nogal hoog hangende druiven machtig te worden. Door het een of ander toeval schijnt hij zijn evenwicht te hebben verloren en tuimelde hij naar beneden, met het ongelukkige gevolg, dat het mes, hetwelk hij nog altijd in de hand hield, hem onder de kin in het hoofd drong. Naar men ons verzekert, zal hij hier levenslang de gevolgen van ondervinden, daar het mes zo ver moet zijn ingedrongen, dat de ongelukkige voor altoos zijn spraakvermogen zal moeten missen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In een te Bergen in Noorwegen verschijnend dagblad, de Adresavisen, leest men onder dagtekening van de 15e september het volgende:
Een onlangs uit de IJszee te Hammerfest aangekomen vaartuig, de schoener REGINA, kapt. Gundersen, (eigenaar de heer O.I. Finckenhagen aldaar), heeft op zijn reis het noordelijkste gedeelte van Nova Zembla bezocht en is bij die gelegenheid in de Ishaon (IJshaven) geweest, waar de Nederlander Barends zich gedurende de winter van 1596/97 heeft opgehouden. Kapitein Gundersen brengt vandaar een, op de plaats waar waarschijnlijk eenmaal de verblijfplaats van de Nederlanders geweest is, gevonden journaal mee, gevoerd door Barends en waarschijnlijk behandelende de tijdsruimte tussen 1 juni en 29 augustus 1580. Het papier heeft zich goed gehouden en het schrift is volkomen leesbaar. De inhoud is echter moeilijk te verstaan, hoofdzakelijk wanneer men niet volkomen thuis is in de Nederlandse taal, welke vermoedelijk in de verlopen 300 jaar verschillende veranderingen zowel in dialect als orthografie, moet ondergaan hebben. Daar het journaal, zoals gemeld is, waarschijnlijk een gedeelte van het jaar 1580 behandelt, kan men niet verwachten daarin iets over Barends oponthoud in Ishaon te vinden; het moet een document zijn, hetwelk hij van vroegere reizen heeft meegebracht, maar dat desniettemin van zeer veel belang kan zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van het eiland Urk schrijft men ons, d.d. 22 september:
Eergisteren namiddag is van Rotterdam hier aangekomen de stoomboot de VRIJHEID, om dienst te doen tussen Enkhuizen, Urk en Kampen vice versa. Naar wij met zekerheid vernemen, zal de dienst de 1e oktober a.s. in werking treden. De boot zal dagelijks, uitgezonderd des zondagsmorgens, uit Enkhuizen vertrekken, om 's avonds terug te keren. Het is te hopen, dat deze onderneming succes moge hebben en de jeugdige ondernemers van alle zijden de vereiste medewerking mogen genieten. In de eerste plaats zou het wenselijk zijn deze onderneming met het brievenvervoer te belasten; want hoewel het brievenvervoer in de laatste tien jaren veel verbeterd is, zo is hier altijd nog maar drie malen per week gelegenheid om brieven te verzenden of te ontvangen en mag een brief, die zaterdagsmorgens te Kampen aankomt, daar tot dinsdagsmorgens verblijven, om wanneer er gelijk gisteren geen wind is 's avonds tussen 9 en 10 uur hier aan te komen, of gelijk enige tijd geleden zó laat, dat aan bezorging 's avonds niet te denken valt en een brief uit Kampen alzo ongeveer 24 uur nodig heeft om zijn bestemming te bereiken.
Bij aankomst was de gehele bevolking tegenwoordig om, gelijk ook door het uitsteken van vlaggen geschiedde, blijken van ingenomenheid te geven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 23 september. Volgens particulier bericht is de 16e dezer de schoenerbrik CATHARINA, kapt. Karssies, na een reis van 32 dagen van Cuxhaven te Tarragona aangekomen; aan boord was alles wel. Kapt. Karssies rapporteert de 11e dezer op de hoogte van Alicante door een hevige stormwind te zijn belopen, welke echter niet lang van duur was, doch grote schade aanrichtte aan vele in de nabijheid zijnde schepen, o.a. aan een barkschip, naam onbekend, zodat nagenoeg alle zeilen en ra's daarbij zijn weggewaaid en gebroken. De CATHARINA, die in tijds de meeste zeilen had neergehaald en vastgemaakt, heeft recht voor de wind houdende alleen het ondermarszeil, het enige zeil wat bijstond, daarbij verloren, zonder andere schade te bekomen.


Datum: 28 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN is heden van hier langs de Nieuwe Waterweg naar ’s Rijks werf te Willemstad vertrokken om voor een reis naar Nederlands-Indië te worden uitgerust. In de vier maandan, aan het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord doorgebracht, zijn de stoomketels van 400 nominale paardenkracht vernieuwd en enige inrichtingen gewijzigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, makelaar, presenteert, als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de notaris A.D.J.F. Meijjes, op maandag 11 oktober 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het koftjalkschip, genaamd de VROUW JANNA, gevoerd door schipper B. Oosterhuis. Volgens meetbrief lang 12,92 meter, wijd 3,55 meter, hol 1,84 meter en alzo geijkt op 84 ton. En dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, touwen enz.: alles breder bij biljetten vermeld. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar. (opm: gezien de lengte t.o.v. de tonnemaat zal dit een binnenvaartschip zijn).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 26 september. Het schip ANTONIA HENDRIKA COROLINA, kapt. Hoedemaker, van Suriname hier gearriveerd, heeft zeilen verloren en de boot ingeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 september. Volgens particulier telegram hoopte men de lading hout van het te Nörlev Strand gestrande Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Meeter, van Koningsbergen naar Zaandam, te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 september. Het Nederlandse schip JANTINA MARGARETHA, kapt. Pott, van St. Petersburg met een lading rogge naar Groningen, is met onklare pompen en slagzijde, alhier op de rede ten anker gekomen.


Datum: 29 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 september. Naar wij vernemen, is de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voornemens binnen zeer korte tijd een tweede lijn tussen Harlingen en Londen in het leven te roepen.


Datum: 30 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 27 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. en H. Nijhuis te water gelaten het kofschip DE VROUW ANNA, groot circa 80 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. A. Bakker, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 27 september. Het Nederlandse schip MEDINA, van Westonpoint naar Harlingen, was in aanvaring met de CAMBRIAN van St. Valéry, welk schip kluiverboom en verschansing verloor, en daarna met de schepen MARY en ADVANCE, welke beide schade leden aan schip en verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Filey, 27 september. De loods Georg Pathen, is hier heden geland door een Nederlandse vissloep, welke hem 3 mijlen van land, uit een sloep die naar zee dreef, had opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 27 september. De Nederlandse bark BALI, is van de boeien losgebroken, en tegen de stoomboot F. E. FORSTER, van Newcastle aangedreven, waardoor deze de grote mast verloor en andere schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 23 september. Het alhier lek binnengelopen schip NIEUWE BEERTA, kapt. Mulder, van Monopoli (pos: 40º57’ NB 17º18’ OL) naar Reval bestemd , doch bij Cascais aan de grond geweest, en alhier lek binnengelopen, heeft ongeveer 200 vaten olie gelost en is in het dok onderzocht, waar men bevond dat 2 planken ontzet zijn en het koper beschadigd is. Het schip zal spoedig gereed zijn de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 september. Het schip DERWENT, van Rio Janeiro naar Anjer bestemd, in ballast, heeft op de eerste Punt op Java gestoten en is geheel verloren. Het schip is onmiddellijk gezonken, en er is niets van geborgen dan de boot waarin de equipage zich gered heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BETSY, van Rotterdam naar Java, is 20 september te Malta en 28 september te Port Said aangekomen. (opm: dit in Nederland gebouwde scheepje, eigendom van de heer Weusman, was op 6 september 1875 van Maassluis naar Java vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 27 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. & H. Nyhuis te water gelaten het kofschip DE VROUW ANNA, groot ca. 80 ton, gevoerd zullende worden door de kapitein A. Bakker, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 augustus. De Engelse bark ALBATROS, kapt. Thomas Brysen, komende van Moulmain (Achter Indië) en bestemd naar Cork, moest, na een zevental weken aan hevige winden en stormen te zijn bloot gesteld en tegen hoge zeeën geworsteld te hebben, in zinkende toestand verlaten worden ten gevolge van een lek. De bemanning bestaande uit kapitein, zijn vrouw, een kind en 9 opvarenden, begaf zich in de sloepen, terwijl men na peiling veronderstelde zich op circa 9 mijl ONO van de noordelijke hoek van Poelau Bras te bevinden. Nauwelijks had men in de reddingboten verder zee gekozen of men ontdekte op een grote afstand een licht, hetwelk echter de kapitein onbekend voorkwam, omdat het niet op de kaarten was aangegeven. Men hield natuurlijk onmiddellijk op dat punt toe, totdat de schipbreukelingen tot hun niet geringe verwondering en grote blijdschap thans van hun redding verzekerd, zich voor de nieuwe vuurtoren van Poelau Bras bevonden, onlangs door de goede zorgen en ijverige bemoeiingen van het Nederlandse Gouvernement – in het belang van de scheepvaart in de wateren opgericht. Uitgeput van vermoeienis, verheugden zij zich in een Europese nederzetting te zijn aangeland en dankten zij het behoud van hun leven aan een inrichting, waarvan het nut en de noodzakelijkheid door elk zeevarende erkend en gewaardeerd wordt. Met het stoomschip ATJEH, dat in de afgelopen week hier ter rede kwam werden de schipbreukelingen van Poelau Bras naar Penang overgebracht, om van daar naar hun land terug te keren.


Datum: 01 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een brikschip. Op vrijdag 8 oktober 1875, des avonds ten 6 uur, zal publiek te koop worden gepresenteerd in het hotel Struvé te Sappemeer het brikschip HENDRIKA, groot 175 ton, gebouwd in het jaar 1866, met al zijn opgoederen, thans liggende te Groningen.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren E. en C. Maathuis te Sappemeer en bij kapt. J.J. van der Veen aan scheepsboord. Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Engelse barkschip ECHO, groot 369 tons register nieuwe meting, thans rijst lossende in het Dok te Rotterdam.
Nadere informatiën bij de kapitein aan boord of bij de agenten Merrem & Taaks.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 september. Volgens telegram is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, 29 dezer te Stockholm gearriveerd, 12 dagen reis. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens heden ontvangen telegram via Soerabaija is het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, de 26e september van Macassar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 september. In de afgelopen nacht is in de Zuidergronden gestrand en totaal verbrijzeld de Engelse bark PRESIDENT, kapt. Barker, van New York met balken naar Hamburg bestemd. De equipage, bestaande uit 14 man, is op een wrak drijvende door Helderse vletterlieden gered. Een der opvarenden, in ziekelijke toestand, vond zijn graf in de golven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het schip ANNA, van Libau naar Schiedam, is door aanvaring gezonken. De equipage is gered. (opm: vergelijk PGC 021075)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 september. Het schip DERWENT, van Rio Janeiro in ballast naar Anjer, heeft bij Java gestoten en is onmiddellijk gezonken. Volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 30 september. Het grootste gedeelte der houtlading van het gisternacht gestrande Engelse barkschip PRESIDENT, is bij de aanlandige NW wind geborgen kunnen worden. De beide zijden van het schip, dat zijn eerste reis deed, evenals de brokstukken van zijn want en tuig, alles ligt op strand. De equipage, die op zo wondervolle wijze op een paar wrakstukken het leven behield, totdat het dag werd en men hen van de vuurtoren zag ronddobberen en ijlings met vletten redde, is dank zij de liefderijke zorg van de heer Goedkoop, vice consul van Engeland, alhier terstond gehuisvest en van het nodige voorzien in hun beklagenswaardige toestand. Onder de equipage was de vrouw van de hofmeester, die zich in de ijselijke toestand zeer kalm en moedig heeft gedragen. Een der matrozen, die ziek in zijn kooi lag, is verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikstad, 26 september. Omtrent het stranden van de Zwolse kof het VERTROUWEN, kapt. A.P. Meeter, van Koningsbergen met hout naar Zaandam bestemd, wordt uit Lönstrup gemeld, dat dit plaats had de 22e dezer op het Nörlev-strand, tussen Lönstrup en Hirtshals. Op zee lek geworden, had men gedurende enige dagen met pompen getracht het schip zee te doen houden, hetgeen een onmogelijkheid bleek. De kof staat hoog op strand en hoopt men de lading te kunnen bergen, waarna het schip wel wrak zal worden.


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

1.10.1875: While on fishing cruise halted by very bad weather, sighted the Dutch schooner ANTON EN JACOB on the Dogger Bank flying signals of distress, having lost her foremast, deck cargo of wood and bulwarks carried away. Closed and spoke with her and rendered considerable assistance by taking off the master, cook and mate and transferring them to a steamer near at hand. Left three hands onboard and stood off. Later a Yarmouth smack came on the scene and transferred one man onto the schooner and took off remaining crew. The Hull smack JOSEPH AND FANNY (H) having given up fishing in consequence of the weather also noticed the schooner in distress but did not see either the Yarra Yarra or the Yarmouth smack. Asked to standby and supply food.
 
22.10.1875: At day break boarded the schooner and agreed with the Grimsby men to tow the derelict into Hull. In the afternoon, some 85 miles from the Humber, connected and commenced tow. Weather conditions poor in the aftermath of the gales.
 
23.10.1875: Delivered the schooner safely to Hull.
 
25.11.1875: At the County Court of Yorkshire, Hull, the Judge awarded the JOSEPH AND FANNY £160 for the salvage and £40 for loss of fish, the Yarra Yarra, £45 for the service and £50 for loss of fish; the Yarmouth fisherman had already accepted £12.
 
20.6.1876: At the Admiralty court an appeal was heard concerning the award of salvage given in the County Court of Yorkshire. The ANTON EN JACOB was judged to be worth £560 The awards were reduced, Joseph and Fanny, by £75 making £125 and the Yarra Yarra by £25 making £70. Respondents ordered to pay £30 for cost of appeal.
 
source; fleetwood-trawlers
 


Datum: 02 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 oktober. Heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, genaamd VLAARDINGEN II, bestemd voor de Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 september. Niettegenstaande de stormen der laatste dagen blijft de KÖNIG WILHELM onbewegelijk op het strand zitten. De Engelse ondernemers gaan onvermoeid voort met het maken van een geul langs de ene zijde, in de hoop dat het schip bij hoog getij vlot kome.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. De 29e september is het Engelse barkschip ADVOCATE, kapt. Speer, met een volle lading petroleum bestaande uit 4.170 vaten, door de nieuwe Maasmond, met een diepgang van 48 decimeter zonder stoomsleepboot, met hetzelfde getijde voor de stad ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 september. Men vreest dat in de afgelopen nacht een schip in de Haaks zal zijn vergaan, omdat hedenochtend een grote massa wrakhout en zware stukken hout, waaruit wellicht de lading heeft bestaan, ronddreven. Vele schelpvissers zijn uitgezeild, teneinde zoveel mogelijk te bergen. Het bedoelde schip is waarschijnlijk het verongelukte schip PRESIDENT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 september. Een gedeelte der lading hout van het verongelukte schip PRESIDENT, kapt. Barker, van New York naar Hamburg, is aangedreven en geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 30 september. Het schip HENRIËTTE, kapt. Kuiper, van Bremen naar Hartlepool met stukgoed is hier lek binnengelopen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het schip BALI, kapt. Van Rossen, is volgens bericht uit Newcastle d.d. 27 september, in de nacht van 26 op 27 september l.l. driftig geworden en heeft verscheidene schepen beschadigd, terwijl het schip zelf ook schade bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 28 augustus. Hier zijn bevracht de volgende schepen als OLDAMBT, kapt. A.B. Mulder, om te Tuju, JUIKO VAN DEEN, kapt. F.P. Havenga, om te Uruguay, en JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, om te Zarate voor Europa te gaan laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ANNE en het Deense schip AURA zijn met elkander in aanzeiling geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemde is gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 oktober. In bevrachtingen ging deze week weinig om. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de oostkust van Engeland tegen Sh.10/6 voor groot, en tegen Sh. 14/- voor klein charter.


Datum: 03 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 oktober. De heer A. Smit, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, bevindt zich thans alhier in gezelschap van de heer Tideman, ingenieur bij de Marine, om de voorbereidende werkzaamheden te regelen voor de exploitatie van de voormalige marinewerf. Hij doet zich daarbij door een commissie van vier Vlissingse deskundigen voorlichten, die zich tevens onledig houdt met de berekening van kosten tot herstel van de machine van het droogdok, het opruimen van het overtollig materieel in de magazijnen, het verbouwen der smederij, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Volgens particulier bericht is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, de 28e september van Newcastle naar Atchin vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Volgens telegram is het schip ERASMUS, kapt. Schreuder, te Atchin aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 11 september. Kapt. Ruhaak, gezagvoerder van de Nederlandse bark NIEUWLAND, 2 september alhier van Batavia gearriveerd, rapporteert, de 8e, 9e en 10e augustus op 34°30’ ZB 27°30’ OL zulk zwaar stormweer uit het Zuidwesten gehad te hebben, dat hij niet kon bijleggen en genoodzaakt was ongeveer 100 Engelse mijlen om de NO voor dichtgereefd groot marszeil en fok te lenzen. Verloor een groot gedeelte der verschansing en leed enige schade aan de boeg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. De 29e september is het Engelse barkschip ADVOCATE, kapt. Spicer, met een volle lading petroleum, bestaande uit 4177 vaten, door de Nieuwe Maasmond met een diepgang van 48 dm zonder stoomsleepboot, met hetzelfde getij voor deze stad ten anker gekomen.


Datum: 04 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Terschelling. Kapt. C.P. Fernland, gevoerd hebbende het in de buitengronden van Terschelling gestrande Zweedse stoomschip VIDAR, gekomen van Kroonstad, met bestemming naar Rotterdam, zal, ten overstaan van de notaris S. Brons Boldingh, op woensdag 6 oktober 1875, 's morgens te 10 uur, om contant geld, te Terschelling, publiek verkopen ongeveer 40 last min of meer beschadigde rogge, afkomstig en geborgen van de lading van gemeld stoomschip.
Informatiën zijn te bekomen bij de heer C. Zunderdorp, scheepsagent, te Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voorlopig bericht. Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht het Nederlands schoenerschip HELIOS, groot 146 tonnen, in 1875 bij Veritas geclassificeerd A.3.3.1.1. voor 3 jaren, met complete inventaris, laatst door kapt. A.R. Winters bevaren en thans liggende te Rotterdam.
Aanwijs geeft aldaar de firma Kuyper, Van Dam & Smeer, terwijl nadere inlichtingen zijn te erlangen bij A. Veenhoven Hzn. te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ANNE, van Ystad naar Schiedam, is door aanvarig gezonken, doch het volk gered. (redactie: wellicht het schip ANNE, kapt. J. de Pater, van Ystad naar Yarmouth, de 26e september Elseneur gepasseerd).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ENGELINA, van Anklam naar Londen, is gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 25 september. Houtvrachten bleven in de laatste tijd in een uiterst flauwe stemming; de vraag naar ruimte bleef voortdurend gering, terwijl het grote aanbod van schepen de markt drukte. Tegenwoordig komt er iets meer vraag en wordt deze niet weer door de talrijke aankomst van schepen overtroffen, dan laat zich een verbetering van de koersen verwachten. Gesloten werd gedurende de laatste 14 dagen: naar kolenhavens Sh.9/- à 9/6, Grimsby Sh.11/6, Hull en Aberdeen Sh.12/-, Newport Sh.12/9, Lowestoft Sh.14/6, Londen Sh.15/-, Pembroke Sh.16/- per load grenen balken en vierkante sleepers; Oostende Sh.17/6, Gent Sh.19/- per load halfronde eiken sleepers; Wilhelmshaven en Brake 8 thaler per last grenen balken en muurlatten.
Aan de markt bevindt zich o.a. een lading naar Veendam voor een 70 - 80 last groot schip, voor de helft eiken plançons, voor de andere helft vierkant eiken hout, tot NLG 17 à NLG 18 per last van 80 Engelse kub. voet. Graanvrachten voor zeil- en stoomschepen eveneens weinig gevraagd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 september. Scheepsvrachten. In bevrachtingen was het deze week iets levendiger, doch in enkele gevallen kon men iets betere koersen bedingen. Men bewilligde naar de Eems 221/2 mark per 4.520 Engels pond rogge en per 80 kub. voet grenen delen; naar Noord Frankrijk Sh.2/41/2 à 2/6, Engelse Kanaalhavens Sh.2/6, de westkust van Engeland en de oostkust va