Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1875


01 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 12 december 1874 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. verleden, is tussen de ondergetekende Godefridus Samuel Pieters, cargadoor en expediteur, Willebrordus Michael Pieters, particulier en Ludovicus Joannes Pieters, particulier, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de vennootschap onder de firma van Hudig & Pieters, alhier tot dusverre door de eerstondergetekende alleen gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
Deze vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam, heeft ten doel de uitoefening van cargadoors- en expeditiezaken en is aangegaan voor een onbepaalde tijd, aanvang nemende de 1 januari 1875, zullende wanneer in enig jaar een der ondergetekende haar wenst te doen ophouden, deze verplicht zijn de andere ondergetekenden vóór of op de 30 juni van dat jaar daarvan schriftelijk kennis te geven, in welk geval de vennootschap met de 31 december daaraanvolgende zal eindigen.
De firma der vennootschap blijft Hudig & Pieters, tot de tekening waarvan al de ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van al de ondergetekenden zal worden vereist.
Rotterdam, 12 december 1874, G.S. Pieters, W.M. Pieters, L.J. Pieters.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag de 11 januari 1875, 's avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema aldaar, à contant, publiek verkopen het gezinkt, wel onderhouden, snelzeilend Nederlands schoenerschip SIJNE JACOBS, ten jare 1863 te Martenshoek uitgehaald, groot 153 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1., met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. K. Bloupot en thans liggende aan de werf Het Witte Huis te Amsterdam.
Te bezichtigen van af de 2e tot en met de 8e januari 1875.


02 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Wildervank op 29 december 1874: Het Nederlandse schoener-galjootschip BOUCHIENA, groot 105 tonnen: NLG 4.200: opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oostmahorn, 29 december. De Nederlandse schepen GEERDINA, kapt. Stuut, van Newcastle naar Groningen, GRIETJE, kapt. De Haan, LEENTJE, kapt. Muntendam, en MARGARETHA GEERTRUIDA, kapt. Kramer, de laatste drie van Groningen naar Engeland, worden wegens het vele ijs tussen de Noorder dukdalven en het hoofd vastgemeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Berwick, 29 december. De CITO, van Schiedam naar Granton, welke 30 november bij Holy-eiland gestrand was, is door visserslieden af en te Warrenhaven binnengebracht voor GBP 85. Het schip heeft weinig schade en zal naar hier gesleept worden om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 31 december. Het schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. Reeders, van Macassar naar Amsterdam, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 31 december. Het Nederlandse stoomschip ANNA PAULOWNA, alhier de 24e dezer aangekomen, was heden nog in deze haven liggende, door storm opgehouden.


Krant:

  JB - Javabode

In een vergadering van deelhebbers in de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, de 24e november te Amsterdam gehouden, werd besloten tot het aangaan ener lening, groot NLG 6.000.000, rentende 4½ pCt. ’s jaars, aflosbaar in 90 jaar, met jaarlijkse uitloting. Deze lening zal dienen ten eerste tot aflossing der lening van 1871, ten tweede tot gedeeltelijke amortisatie der overige leningen, en ten derde tot bestrijding der uitgaven voor vermeerdering van materieel, uitbreiding van wegen, werken, etc.


03 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG I, kapt. Van Lomwel, van hier naar Batavia, de 29e december goed en wel Dungeness gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 januari. Het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Goossens, is volgens telegram uit Lissabon aldaar lek en met meer andere schade van Rotterdam aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag 6 januari 1875, des avonds te 6 uur, in een van de lokalen van het koffiehuis Tivoli, aan de Westerstraat alhier, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een tjalkschip, genaamd DE VRIENDSCHAP met de inventaris, bestaande uit: grootzeil, voorzeilen, ankers, ketting, enz., benevens een roeiboot.
Liggende voormeld schip aan de Wolfshoek nabij de Houtbrug alhier, alwaar het vanaf heden is te bezichtigen.


04 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 26 november 1874. In de suiker vrachten naar Nederland is geen verdere daling te melden en zijn de gezagvoerders van schepen, met het oog op de 28e dezer door de Factorij te houden inschrijving, minder willig, om de geboden wordende koersen te accepteren. Naar het Kanaal en Amerika zijn geen charters bekend geworden. De afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn de volgende: stoomschip TROMP, naar Rotterdam, NLG 100 koffie, TELANAK, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 55 suiker, NLG 50 koffie te Samarang, FRIESLAND, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45, suiker te Samarang, ANTOINETTE, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 41,50 voor tabak in de Oosthoek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip WILLEM POOLMAN, kapt. J.P. Peeters, van Java naar Middelburg, te Deal aan de grond gekomen, doch afgesleept, en zal waarschijnlijk per sleepboot naar Vlissingen vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sandhead ,3 januari. Het schip SOLIDE, kapt. Mulder, van Glasgow naar St. Thomas, zit alhier op strand en heeft belangrijke schade. (opm: zie NRC 300175)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremerhaven, 2 januari. Alhier liggen de volgende Nederlandse schepen: HILLECHINA AMALIA, kapt. Redeker, GOUDVISCH, kapt. Van der Werff, AUKJE GEPKELINA, kapt. De Vries, HENRIETTE, kapt. Wever, KOSMOPOLIET, kapt. Schuitema, en LIBRA, kapt. Rasker.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op maandag de 11 januari 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein W. Boerma, buiten de
A-poort te Groningen, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd FENNECHIENA, groot 75 tonnen, met diens opgoed en toebehoren, liggende in de Nieuwe Haven buiten de A-poort te Groningen, in eigendom toebehorende aan M.W. Westerhuis.
Om te aanvaarden bij de betaling binnen acht dagen na de toeslag. Dagelijks te bezien.
Nadere informatiën te bekomen bij W. Boerma bovengenoemd.


05 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 3 januari. Het stoomschip FERDINAND VAN DER TAELEN, met de Belgische mail van hier naar Brazilië, heeft het Nederlandse fregatschip WILLEM POOLMAN, van Batavia naar Vlissingen bestemd, naar Duins gesleept, welk schip op de Ridge gestoten had, en 30 Nederlandse duim water per uur maakte. De FERDINAND VAN DER TAELEN heeft onmiddellijk daarop de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 januari. Kapt. Jollie, voerende het Nederlandse schip ERNESTINE, van Batavia te St. Helena aangekomen, rapporteert van 7 tot 18 november op het Kaapse rif aanhoudend stormweer van het W. en N.W. te hebben ondervonden, waardoor voortopzeil, grootmarszeil en voorstengestagzeil wegvlogen en het schip, dat overigens in uitmuntende staat bleef gedurende elf etmalen slechts 69 mijl voortgang maakte.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op zaterdag de 16 januari 1875, ‘s avonds om 6 uur, ten huize van J.H. Poppens, te Martenshoek, publiek à contant verkopen het in den jare 1864 te Martenshoek uitgehaald, goed onderhouden, snelzeilend Nederlands galjootschip ALPHARD, groot 113 ton, met zijn complete inventaris, thans liggende te Schiedam, gevoerd door kapt. J. Nijman. Aanwijs te Schiedam te erlangen bij de makelaar de heer Jansen van der Burg, inmiddels uit de hand te koop.
Adres de heer W.G. Bodewes te Martenshoek.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Het wrak met de lading van het in Straat Bali gezonken Nederlandse schip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. De Joode, van New Castle naar Soerabaja, is verkocht voor NLG 5.810.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Het afgekeurde Nederlandse schip KOSMOPOLIET is met de inventaris 31 december l.l. te Queenstown in publieke veiling verkocht voor GBP 355.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dinsdag de 19e januari 1875, 's avonds te 6 uur, zal ten huize van de kastelein D.W. Drewes te Oude Pekela, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip genaamd HELENA, thans liggende te Amsterdam, gebouwd in de jare 1855, groot 123 zeetonnen, laatstelijk bevaren door kapt. D.K. Wijkmeijer.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de heer W.W. Pott te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal dinsdag de 12e januari 1875, om 7 uur, bij de logementhouder J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands schoenerschip TOBINA HELENA, groot 176 ton, in 1867 nieuw gebouwd te Oude Pekela, in 1873 gezinkt, geclassificeerd 3.3. A.1.1., thans liggende te Londen, laatst bevaren door kapt. B.J. Nagel, met volledige inventaris en beste chronometer.
De inventaris is op franco aanvraag verkrijgbaar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zaterdag de 16e januari 1875, 's avonds om 6 uur, zal ten huize van J.P. Scherpbier, logementhouder te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht het Nederlands schoenerschip ALBERDINA, bevaren door de scheepskapitein E.S. Scherpbier, groot 173 zeetonnen, gebouwd in 1855, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, geheel voor de houtvaart ingericht en drie dagen voor de verkoop aan boord te bezichtigen.
Inventarissen en inlichtingen te bekomen bij de boekhouder, de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris mr. F. Roessingh.
Bij die gelegenheid zullen tevens worden verkocht: 3/50 aandelen in het schoenergaljootschip JOHANNA PAULINA, bevaren door kapt. Harm Luikens.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van de deurwaarder J. Kraijer te Appingedam zal op zaterdag de 23e januari 1875, des avonds te 61/2 uur, ten huize van de logementhouder J. Houwing te Appingedam, ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van wijlen de scheepskapitein T. Jentsema te Appingedam, tegen contante betaling, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip CORNELIA, groot 101 gemeten zeetonnen, thans liggende te Appingedam, met deszelfs inventaris.


06 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 4 januari. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Batavia, is heden, gesleept door twee stoomboten en met assistentie van pompers, naar Vlissingen vertrokken. Het schip heeft hier anker en ketting verloren, doch maakt aanmerkelijk minder water dan vroeger gemeld is.
Volgens heden ontvangen telegram uit Vlissingen is de WILLEM POOLMAN aldaar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portland, 3 januari. De WELDAAD, kapt. Mellema, van Brazilië naar Antwerpen, 83 dagen reis hebbende, is gisteren ter rede gekomen met gebroken boegspriet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 4 januari. Het schip VOORUIT, van Savannah, heeft bij het binnenkomen twee ankers verloren.


07 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 december 1874. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen vonden plaats, DORDRECHT II, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij; particulier NLG 55 suiker, NLG 100 huiden, te Samarang, ALBLASSERWAARD, naar Amsterdam, NLG 52,50 voor suiker, NLG 110 à 120 arak, NLG 95 huiden, NLG 40 tabak, NLG 60 gom damar, NLG 32,50 à 35 tin, MAARTEN VAN ROSSEM, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 45 suiker, NLG 40 tabak, in de Oosthoek; JOHANNA, naar Rotterdam, NLG 45 en 47,50 suiker, NLG 65 rijst, NLG 75 koffie, NLG 45 tabak, op de kust te laden; VOORLICHTER, naar Rotterdam, NLG 45 suiker, NLG 75 koffie, NLG 95 huiden, op de kust te laden; OTTOLINA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.; particulier NLG 45 suiker in de Oosthoek. JEDO naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Factorij bevracht, vult particulier op tot geheime vracht. Van de op 28 november 1844 bij de Factorij bij inschrijving aangeboden schepen zijn opgenomen: CORNELIS SMIT 260 last, NLG 74,90 naar Rotterdam, OTTO 260 last,
NLG 74,90 naar idem, JEDO 260 last, NLG 75,49 naar idem.
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: EUROPA, NESTOR, EMMA, JAVA PACKET, MARIA, INDIA, CORNELIS SMIT, OTTO, stoomschip CONRAD. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, BALI, URANIA, NOACH III, CHRISTIANA, BATOE BASSIE, NEREUS, ALBLASSERDAM, GENERAAL VAN SWIETEN,PIETER ADOLF.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 6 januari. In de Buitengronden is verzeild de Italiaanse bark ANGELO PADRE, met beenderen. De bemanning is met eigen boot op Terschelling aangekomen. Het schip zit gevaarlijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Straenaer, 4 januari. De lading van het gestrande schoenerschip SOLIDE, kapt. Mulder, van Glasgow naar St. Thomas, zal gelost worden. Het schip zit 5 voet diep in het zand en heeft 7 voet water in.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 6 januari. Het Franse stoomschip UNION BAYONNAISE, van Antwerpen naar Bayonne, is bij Kaap Breton totaal verongelukt. Een man der equipage is verdronken, terwijl verscheidene ernstig gewond zijn. (opm: zie ook NRC 120175; het betreft hier het voormalige Nederlandse stoomschip SARA, gebouwd in 1862)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 15e januari 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder Struve, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het extraordinair welbezeild brikschip, genaamd DAISY, in 1863 gebouwd te Granville in Nova Scotia, groot 344 zeetonnen, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. I.B. Ohlsen, met complete inventaris, invoege op de aanslagbiljetten, ten kantore van de notaris te bekomen, gespecificeerd, zoals het gezegde brikschip is liggende in de Noorderhaven te Harlingen.


08 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris P.P. Slegt, te Middelburg, zal op donderdag 21 januari 1875, des avonds te 8 uur, in het koffiehuis Het Klooster, op de Rotterdamsche Kaai te Middelburg, in het openbaar bij opbod en afslag verkopen het hektjalkschip genaamd DE VROUW GRIETJE, groot 99 ton, gebouwd te Joure, bevaren geweest door nu wijlen J.R. van Reen, liggende aan de Turfkaai te Middelburg, met zijn gehele inventaris.
Voormeld schip is twee dagen vóór en op de dag van verkoop voor ieder te zien en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris te Middelburg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BANDA, kapt. Lindeman, is de 30e december van de Clyde vertrokken naar Batavia via Suez (opm: een aan de Clyde gebouwd schip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van de notaris J. Piccardt te Hoogezand, zal de 14 januari 1875, 's avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema te Hoogezand, publiek worden verkocht het best onderhouden gezinkt schoener-brikschip, genaamd HENDERIKA HUISMAN, groot 173 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3.3. A.1.1. en bij de Germanischer Lloyd A 1, gebouwd in 1862, laatst gevoerd geweest door kapt. K.P. Huisman. Het schip ligt in de Noorderhaven te Harlingen en is te bevragen bij de heer H.J. Kremer aldaar, van af de 7e tot en met de 13e januari 1875.


09 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden, de 6 januari 1875, ten verzoeke van Kornelia Kalishoek, wonende te Vlaardingen, huisvrouw van Paulus van Dorp, heb ik, Johannes Brakkee, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Paulus van Dorp, 2e stuurman, laatst gewoond hebbende te Vlaardingen, om op de 19e april 1875 te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen verschijnen ter terechtzitting van genoemde Rechtbank, ten einde:
• aangezien de gedaagde, met wien de eiseres op 5 september 1848 te Vlaardingen is gehuwd. als 2e stuurman behoord heeft tot de bemanning van het Nederlandse schip JEANNETTE ROULINE, hetwelk op een reis van Buenos Ayres naar Antwerpen, volgens bericht in de dagbladen van 19 november 1867 op circa 5º ZB door het Engelse barkschip HUASCO, van Swansea naar Valparaiso, is overzeild met het ongelukkige gevolg, dat eerstgemeld schip onmiddellijk is gezonken en zijn gehele bemanning daarbij is omgekomen, uitgezonderd alleen de lichtmatroos Roelf Bakker uit Emden en Otto Brand.
• aangezien de eiseres een tweede huwelijk wenst aan te gaan.
mitsdien aan gemelde Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
J. Brakkee, deurwaarder (opm: sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. De ondergetekenden, vanwege het Koninklijke Zweedse en Noorse Generaal Consulaat alhier uitgenodigd om te rapporteren inzake de stranding van het Noorse brikschip MARIQUINHA bij Katwijk, op 19 december laatstleden en zulks naar aanleiding van hetgeen daaromtrent in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 december laatstleden door de heer A. Schaap (oud-gezagvoerder) is geschreven, - geven te kennen;
- dat het onmogelijk is (zoals de anders achtenswaardige 80 jarige heer Schaap in genoemd stuk beweert) om een schip met een N- en NNO wind, met vierkant gebraste zeilen, recht op de Hollandse wal (Katwijk) aan te sturen;
dat, naar hun is gebleken, aan de masten boven het dek, volstrekt niet is gekapt geworden;
- dat de heer Schaap zijn beschouwing omtrent de kwade trouw van de opvarenden van genoemd brikschip, met betrekking tot het overboord vallen van de masten, niet met bewijzen zal kunnen staven;
- dat de gezagvoerder van bovengenoemd brikschip, M. Mörck in tegenwoordigheid van de heren A. van Duyn, A. Schaap en J.A. Bredius hun verklaard heeft, niet gehoord te hebben, - - dat eerstgenoemde heer, toen hij met de reddingsboot nabij het schip kwam, zou gevraagd hebben, of de kapitein een loods wenste om het schip binnen te brengen;
- dat hun door het scheepsjournaal en door de scheepsverklaring, door de kapitein en de equipage voor het kantongerecht alhier afgelegd en beëdigd, is gebleken;
dat men van genoemd brikschip de 19e december, omstreeks 7 uur, met de wind van het WNW en NW, buiig weer en hoge zee het vuur van Scheveningen peilde en toen NNO over wendde, dat hij (kapitein) te half acht hetzelfde vuur had in het zuiden per kompas, naar gissing op acht minuten afstand, dat het schip inmiddels meer en meer nabij het strand kwam;
- dat hij terzelfder tijd besloot west over te lopen en met de zeilen forceerde, om zo mogelijk van het land af te houden, doch dat ook deze weg hem, door de wind en stroom naar land, werd afgesneden;
- dat hij des namiddags te twaalf uur de equipage bijeen deed roepen en toen, na gehouden scheepsraad, besloten werd, om ten einde het leven en wat er geborgen kon worden, te redden, op land af te houden;
- dat hij toen recht voor de wind hield en ongeveer te half twee op het strand stootte dichtbij Katwijk en dat hij toen het tuig moest overboord kappen om het schip zoveel mogelijk te lichten, daar het zwaar werkte en stootte en de zee er geweldig overheen sloeg;
dat hij tegen vier uur des namiddags met zijn equipage door de reddingsboot werd van boord gehaald en gelukkig aan wal gebracht; zijnde de wind voortdurend NW en NNW met sneeuwbuien;
- dat het schip aldaar op het strand is blijven zitten en dat er sedert de twintigste een aanvang is gemaakt om zoveel mogelijk van schip en lading te bergen;
dat, zoals de ondergetekenden verder is gebleken, deze opgaven aangaande windrichting volkomen overeenstemmen met de rapporten door de plaatselijke commissie van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij te Katwijk aan Zee ingezonden;
- dat er mitsdien, naar hun mening, geen redenen bestaan, kapt. Mörck en zijn equipage van kwade trouw te verdenken, maar dat op het verhaal van de heer A. Schaap, die zich wel veroorlooft de handelingen van kapt. Mörck bij gelegenheid van de stranding te beoordelen, zonder te onderzoeken of die ook wellicht gerechtvaardigd konden zijn, veel valt aan te merken;
- dat in één woord, zijn verhaal in de NRC voor hen slechts een nieuw bewijs te meer oplevert voor de waarheid van het oude spreekwoord: De beste stuurlui staan aan wal!
Amsterdam, 6 januari 1875, (get.) P.L. Zeeman. Inspecteur van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij. (get.) D.D. Borchers. Lloyd's Expert.
PS. De niet zeer kiese bewoordingen, waarvan het boven bedoelde verhaal spreekt, van de kapiteinsdochter als een dame, die men zei dat de kapiteinsdochter was, bewijzen onder anderen juist niet, dat het edele bedoelingen waren, waarmede men bij het schrijven van dat stuk is te werk gegaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 januari. Volgens ontvangen telegram is het barkschip G.H. BETZ, kapt. Schaapsma, te Dartmouth aangekomen, hebbende 102 dagen reis van Batavia. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 7 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zou het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, op 28 november laatstleden de reis van Passaroeang naar Nederland aanvaarden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 8 januari. Het alhier gestrande schip ANGELO PADRE is niet meer zichtbaar. Waarschijnlijk is het door lossen en pompen vlot gekomen en in het Nieuwediep binnengebracht. Dikke mist heeft belet het schip in het oog te houden.


10 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 8 januari. Kapt. Graadt van Roggen, gezagvoerder van het stoomschip VOORWAARTS, rapporteert tussen 25 en 30 december zeer slecht weder te hebben gehad met hemelhoge zeeën, waardoor het schip zwaar werkte. Het hield zich echter uitmuntend. In de laatste dagen had men met zware, dikke mist te kampen gehad.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoop te Wijk aan Zee. Kapt. Iven R. Ramsland van het Noorse schip SÖBLOMSTEN, daartoe geautoriseerd door de heren De Vos & Zoon, agenten van Noorse assuradeuren, is voornemens op maandag de 18e januari 1875, des voormiddags ten 11 uur, ten overstaan van de deurwaarder J.A.M. Janssen, te Beverwijk, publiek te verkopen de van genoemd schip te Wijk aan Zee geborgen ankers, kettingen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarna het hol of casco van genoemd schip zoals het op het strand bij Castricum is zittende.
Nadere informatiën bij de heren De Vos & Zoon, Hartenstraat, KK 596, Amsterdam en bij bovengenoemde deurwaarder.


11 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 10 januari. De bij Katwijk gestrande Noorse brik MAREQUINHA is alhier binnen gesleept.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op maandag de 18e januari 1875, des avonds te 7 uur, in het Locaal Everts te Veendam, ten verzoeke van de heer D.B. Kolk, tegen contante betaling, publiek te koop presenteren het welbezeild schoener-brikschip genaamd JEANNETTE, gebouwd in 1861, groot 174 tonnen, liggende te Aberdeen, met diens opgoederen en complete inventaris, zoals het schip onlangs uit zee is gekomen.
Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de eigenaar en bij de de heer L. Thaden, expert van de Duitsche Lloyds (opm: Germanischer Lloyd) te Wildervank.


12 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 7 januari. Volgens bericht uit Bayonne in dato 5 januari, is het bij Cap Breton gestrande stoomschip UNION BAYONNAISE geheel aan stukken geslagen en de lading genoegzaam totaal verloren.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 11 januari. Het Nederlandse barkschip NEDERLAND EN ORANJE, groot 755 tonnen, gebouwd in 1857, is door de makelaar Ed. A. C. Kali uit de hand verkocht aan een Oostzees huis. (opm: dit is een ander schip met dezelfde naam en niet het vergane schip van Kroniek 1874, bericht AH 251074)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Al degenen , die iets te vorderen hebben van het wrakschip AGATHA en de daarvan geborgen inventaris, gevoerd geweest door de schipper Jan Sietses Wortel, de 9 december 1874 gestrand op de Eemshorn, worden verzocht binnen acht dagen na heden daarvan franco opgave te doen aan de ondergetekende.
Appingedam, 8 januari 1875, R.J. Bos.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Emden liggen de volgende Nederlandse scherpen in winterlaag: JOHANNA MARIA, kapt. Korter, uit Groningen; CATHARINA, kapt. Dijkstra, Appingedam; CATHARINA LUTGARDINA, kapt. Bos, Appingedam; MARIA ANNA, kapt. Zeven, Groningen; JOHANNA, kapt. Oldenburger, Leeuwarden; NOOIT GEDACHT, kapt. Ohlsen, Delfzijl; STELLA MARIS, kapt. Harding, Pekela; NEPTUNUS, kapt. De Vries, Pekela; MARTHA, kapt. Postema, Delfzijl; GEESSIEN DE WITT, kapt. Rosenbeek, Delfzijl; 3 GEBROEDERS, kapt. Lodewijks, Delfzijl; CORNELIA, kapt. Hegeman, Groningen; ALIDA, kapt. Meijer, Farmsum; MARTHA, kapt. Topzant, Veendam; ALBION, kapt. Meijering, Pekela; DE HOOP, kapt. Drewes, Groningen; CONCORDIA, kapt. Pott, Pekela; BAREND, kapt. Mulder, Veendam; MARGARETHA ARENDINA, kapt. Van Noord, Pekela; VRIENDSCHAP, kapt. Kruize, Termunterzijl; AURORA, kapt. Mulder, Veendam; WELDAAD, kapt. Voogd, Pekela en MARTENSHOEK, kapt. Noordhoff, uit Veendam.


13 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 januari. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. de kiel gelegd van de schroefsleepboot LORELEY, voor rekening van de heer J. Kleyn te Mülheim.


14 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Het Nederlandse galjootschip MAGRIETA ANTINA is uit de hand verkocht aan een Duits huis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maceio, 11 december. De Braziliaanse stoomboot CONDE D’EU is in aanvaring geweest met de Nederlandse schoener ANNA MARIA, kapt. D.W. Aden. De stoomboot verloor daarbij de grote steng en de schoener haar boegspriet. Beide vaartuigen hadden achter hun ankers gedreven. Verdere schade is nog onbekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 12 januari. Volgens brief van kapt. Huizer, voerende het clipper-fregatschip KOSMOPOLIET II, de 7e dezer van Brouwershaven naar Batavia vertrokken, was hij in de ochtend van de 9e dezer Bevesier gepasseerd. Wind ZZO. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portland, 13 januari. Het schip WELDAAD, kapt. Molema, van St. Catharina’s naar Antwerpen, de 11e dezer van hier vertrokken, is heden weder terug gekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 13 januari. Het schip NANCY, gebouwd te Boston in 1868, groot 1.420 tonnen, is aangekocht door en zal varen onder directie van de heer F.F. Groen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Brake lagen de 1e januari 73 schepen in winterlaag, waaronder devolgende Nederlandse schepen: WILLEM FREDERIK, kapt. Ten Kate, NEUTRAAL, kapt. Uuldriks, AGATHA, kapt. Valom, ETTINA CHRISTINA, kapt. Schoon, MARGRIETA, kapt. Boerhave, ANNA, lapt. Dick, en JANTINA, kapt. Boer.
De Groninger kof RIVAL, kapt. De Vries, overwintert te Flensburg, en de Groninger schoener M.J. ENTHOVEN EN ZOON, kapt. Stomp, te Dantzig.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. E.H. Stheeman, notaris te Zuidbroek, gedenkt op dinsdag de 19e januari 1875, des avonds om 6 uur, ten huize van G. de Grooth, kastelein te Winschoten, publiek te verkopen het schoenerkofschip ELISABETH, groot 100 ton, gebouwd in 1849, bevaren door kapt. C.H.O. van Wijk te Nieuwe Pekela, thans liggende te Harlingen.
Informatiën te bekomen bij de kapitein.
Mr. E.H. Stheeman.


15 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bordeaux, 12 januari. Het schip ABRAHAM, kapt. Visser, in de Gironde binnengelopen op reis van New York naar Bristol met petroleum, zal de lading overschepen in een daartoe gehuurd vaartuig om deze naar de plaats van bestemming te vervoeren. De ABRAHAM zal naar Bordeaux gaan om aldaar door experts te worden nagezien.


16 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Naar wij uit goede bron vernemen, heeft de regering de onderhandelingen met de heer A. Smit te Slikkerveer doorgezet en zijn reeds de stukken tot het in gebruik nemen en verder inrichten der dokwerken te Vlissingen die scheepsbouwmeester ter ondertekening aangeboden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Oude Pekela op de 11e januari: het Nederlandse schoenerschip TOBINA HELENA, voor NLG 10.600 verkocht aan H. Timmer te Winschoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip NOACH I, kapt. Kruijt, de 11 januari, na een reis van 88 dagen, te Batavia gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het schip JONGE CORNELIS, kapt. Von Lindern, van Cardiff naar Batavia, met schade te Lissabon binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegram is het barkschip ELLY, kapt. De Jong, van Penang naar Londen, heden Gravesend gepasseerd.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Dordrecht, 14 januari. Het fregatschip NEDERLAND, gevoerd door kapt. W.L. Mahne, arriveerde heden te Brouwershaven van Batavia, hebbende 96 dagen reis. Volgens bericht van de kapitein is alles wel aan boord. Op Onrust is scheep genomen het te Atchin (opm: Atjeh) veroverde geschut, waaronder zich een stuk bevindt van 4 lasten zwaarte.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stranraer, 12 januari. Er zijn 814 vaten en 12 oxhoofden van de lading gelost uit het schip SOLIDE, kapt. Mulder, en denkt men de gehele lading te zullen kunnen bergen. Het schip heeft veel schade geleden en is nog dieper in het zand geraakt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, op donderdag de 21e januari 1875, des avonds te 7 uur, in het hotel Everts te Veendam, ten verzoeke van G.D. Douwes en Cons., publiek te verkopen het Nederlands schoenerschip GOUDVISCH, groot 178 tonnen, met al deszelfs opgoederen en complete inventaris, laatst bevaren door kapt. R.H. van der Werf, thans liggende te Geestemünde.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De rederij van het met complete inventaris hier in de haven liggend schoener-brikschip HOUWINA, kapt. H. v. Heuvel, heeft mij opgedragen dit schip op vrijdag de 22e dezer maand, des avonds te 6 uur, in de Beurs alhier openlijk ten verkoop presenteren.
Het schip is onder aanwijzing van kapt. Van Heuvel te bezien; het heeft een inhoud van 250 ton, is 9 jaren oud, kopervast en gekoperd.
Lijsten van de aanwezige goederen liggen ter lezing op de Beurs te Papenburg, Leer, Norden en alhier en bij de logementhouder R. de Buhr te Warsingsfehn; ook zijn ze bij de ondergetekende te bekomen.
Emden, de 11e januari 1875, Frans D. Ihnen.


17 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 december. Vrachten. De inschrijving door de Factorij, waarbij drie schepen, ieder voor 260 lasten, werden opgenomen, heeft de vrachtkoersen naar Nederland niet vaster gemaakt; verscheiden afsluitingen hadden plaats tot NLG 45 voor suiker, maar het is moeilijk om tot die vracht veel te krijgen. Naar het Kanaal werd slechts één charter gesloten, terwijl er ook voor Amerika en Australië weinig omging.
De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: NOACH III naar Amsterdam NLG 75 koffie, NLG 65 à NLG 67,50 thee, NLG 50 rijst, te laden hier en op de kust. BALI naar Amsterdam NLG 75 koffie, NLG 45 suiker, NLG 40 tabak, in de Oosthoek te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip SAMARANG, kapt. Lehmann, te Soerabaija aangekomen. Alles wel.


18 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 16 januari. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIETTE, kapt. C. Heiner, van Samarang alhier binnen, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor het schip zwaar werkte en de pompen onophoudelijk gaande moesten gehouden worden, die daardoor schade bekwamen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 9 januari. Scheepsvrachten. Houtvrachten. In bevrachtingen om per eerst open water te laden heerst nog grote werkeloosheid. Afladers houden zich zeer gereserveerd, zodat disponibele ladingen zeer spaarzaam aan de markt komen. De stemming is in het algemeen recht gedrukt en voorspelt voor de bedrijvigheid in de naaste tijd een zeer slepend verloop te zullen nemen. Graanvrachten voor stoomschepen zijn rustig, doch naar Londen tot Sh.2/6 vertoont zich enige vraag. Zeilschepen voor voorjaarsafladingen zijn nog geheel zonder attentie.


19 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 januari. Heden werd de nieuwe stoombrandspuit beproefd. Zij draagt de naam van JAN VAN DER HEIDE en is vervaardigd op de scheepstimmerwerf van de heer Ceuvel alhier. De hoeveelheid water, welke per minuut door de pompmachine, met volle kracht werkende, kan uitgespoten worden, bedraagt 4.500 liter. (opm: sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 17 januari. Volgens bericht van kapt. Kuchler, voerende het fregatschip MAASSLUIS, was hij, na grotendeels de steenkolenlading gelost te hebben, 14 november van Atchin (opm: Atjeh) naar Penang vertrokken, arriveerde aldaar 25 november, loste de resterende lading, verzeilde 28 november naar Singapore, kwam na 6 dagen reis aldaar aan en werd bevracht van Bangkok naar Soerabaija met rijst tot 30 dollarcent per pikol.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 16 januari. Het Italiaanse schip ANGELO PADRE, kapt. Massone, van Buenos Aires naar Hamburg, bij Terschelling gestrand, is heden na een gedeelte der lading gelost te hebben, door bergers alhier binnengebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse stoomschip NOORDKAPER lag de 4e december te Congo.


20 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen:
te Hoogezand op 11 januari: het schoenerschip SIJNE JACOBS, laatst gevoerd geweest door kapt. Bloupot, groot 183 tonnen, voor N LG 7.975 aan J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
te Hoogezand op 14 januari: het schoener-brikschip HENDRIKA HUISMAN, laatst gevoerd door kapt. Huisman, groot 173 tonnen, voor NLG 9.025 aan J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
te Veendam op 18 januari: het schoenerschip JEANNETTE, voor NLG 6.600 opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse schip NEDERLAND, kapt. Mahne, heeft bij het binnenkomen te Brouwershaven op de Schaar gestoten en daardoor lekkage bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JULIE, kapt. Cherpion, komende van Padang, gisteren te New York aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 19 januari. De op de Banjaard als gestrand gemelde bark is het Duitse schip HILDA, kapt. Jacobson, van Shields met een lading steenkolen naar Iquique bestemd. De gehele equipage is onder zwaar stormweder eergisteren middag gered door de Brouwershavense loodskotter en heden ochtend alhier behouden aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 19 januari. Het stoomschip HAWK, heden nacht hoog op de zandbank Richel geslagen, is thans verlaten, gebroken, en vol water. De bemanning is hier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 18 januari. Het schip SYDNEY, kapt. Kramer (opm: een Zweeds schip), van Soerabaija te Queenstown binnen komende, is in aanvaring geweest met het uitgaande schip ERNST KUYPER, en heeft daarbij belangrijke schade belopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 16 januari. Het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Lupkes, is van Mercedes alhier binnen gekomen met ingeslagen grote boot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 december. Het barkschip RADAMA, van Hongkong naar Callao met stukgoederen, heeft in de Gaspar-straat aan de grond gezeten en is zo zwaar lek geworden, dat het nodig geoordeeld werd hier binnen te lopen. Het zal onderzocht worden en waarschijnlijk moeten lossen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlieland, 19 januari. De HAWK is deze nacht hoog op de zandbank de Richel geslagen. Het schip is door de bemanning verlaten. Het is gebroken en vol water. De bemanning is alhier aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kipenhagen, 16 januari. Heden is van hier naar Amsterdam vertrokken de SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Van der Borden, na volbrachte reparatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 januari. Bij ruime aanvoer van granen deed er zich heden enige vraag naar scheepsruimte voor. Gedaan werd tegen Sh.18-/ naar Londen of de Oostkust per 10 quarters haver.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 80 ton, met goede inventaris, enz., liggende te Middelstum, te bevragen bij de eigenaar B. Hoeksema aldaar.


21 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Volgens telegram uit Falmouth van gisteren heeft het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Ouwehand, van Batavia aldaar binnen, order bekomen voor Liverpool, doch het werd wegens zwaar stormweder verhinderd te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 7 januari. De Nederlandse tjalk MARGARETHA MEIJERING, kapt. Wieringa, te huis behorende te Houwerzijl, de 16e oktober van Bremerhaven met petroleum herwaarts vertrokken, is alhier nog niet gearriveerd, en men heeft er sedert ook niets meer van vernomen, zodat het schip waarschijnlijk in de op het einde van oktober geheerst hebbende stormen verongelukt is, aangezien enige vaten petroleum van hetzelfde merk als in het schip geladen, in november nabij Skudesnaes (opm: 59º08’ NB 05º16’ OL) zijn aangedreven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 18 januari. Door het schip SYDNEY, kapt. Kramer, van Soerabaija alhier gearriveerd, is aangebracht de equipage van het barkschip BARBARA, van de Cameroon-river naar Bristol bestemd, welk schip op 48º NB 16º WL (opm: 420’ WtZ van Lands End) met 7 voet water in het ruim en zonder roer door hen verlaten werd.


22 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 21 januari. Het stoomschip ROTTERDAM, kapt. Janzen, van Rotterdam naar New York, wordt in het droge dok van ´s Rijks werf alhier nagezien en zo nodig door particuliere werklieden gerepareerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 januari. Aangaande het Nederlandse schip THEODORA, kapt. Folgering, 8 oktober te Fredrikstad zeilklaar naar Delfzijl, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 20 januari. Men is bezig om zo veel mogelijk van de lading van het gestrande stoomschip HAWK, van Hull herwaarts, te bergen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Memel ligt in winterlaag het Veendammer schip DIEVERDINA, kapt. De Jonge.


Krant:

  JB - Javabode

Anjer, 22 januari. Het Engelse schip LEILA, kapt. Tate, van New York naar Batavia, is alhier gestrand. Het schip is wrak. Men tracht de lading, die uit petroleum bestaat, zoveel mogelijk te redden.


23 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 december 1874. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: CONRAD, naar het Nieuwediep à NLG 100 à 85 voor koffie. NLG 100 voor tabak, ALBLASSERDAM, naar Saigon, rijst naar Java à 75 cent per picol, EMMA, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.; particulier, NLG 25 voor tin, NLG 45 voor koffie hier en te Tjilatjap te laden. In lading hier en op de kust. Voor Nederland, JAVA PACKET, 754 ton, MARIA, 1.062 ton, INDIA, 1.294 ton, CORNELIS SMIT, 755 ton, OTTO, 704 ton, stoomschip SUMATRA 1.984 ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, URANIA, CHRISTINA, BATOE BASSIE, NEREUS, GENERAAL VAN SWIETEN, PIETER ADOLF, ZUID-HOLLAND.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veilingen van schepen:
te Oude Pekela op 18 januari:
- het schoenerschip ELSJE, groot 205 tonnen: NLG 11.000, koper J.J. Koerts te Oude Pekela. Dit schip zal nu gevoerd worden door kapt. Kl. de Grooth.
te Winschoten op 19 januari:
- het schoener-kofschip ELIZABETH, laatst gevoerd door kapt. Van Wijk, groot 100 tonnen: NLG 3.125. Koper H. Kuiper te Nieuwe Pekela.
- 2/40e aandeel in het kofschip BELLE, kapt. Eefting: NLG 410. Koper D. Mulder te Winschoten.
te Harlingen op 20 januari:
- het Nederlandse brikschip MINERVA, groot 198 tonnen, gebouwd in 1859, gevoerd door kapt. O. Boelens. Voor NLG 10.300 verkocht (opm: niet vermeld aan wie).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Java was het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Lange, reeds sedert enige tijd van Newcastle ter rede van Atchin aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 21 januari. Het schip THORBECKE, kapt. Klasen, van Batavia naar Amsterdam , heeft bij het inkomen van het Nieuwediep op de Harssens aan de grond gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk aan Zee, 20 januari. Het wrak van het onder Castricum gestrande Noorse schip SÖBLOMSTEN, kapt. Ramsland, van Grimstad naar Antwerpen, heeft in publieke veiling opgebracht NLG 530, en de inventaris pl.m. NLG 1.600.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Maceio, 26 december. Het naar het Engels Kanaal bestemde schip ANNA MARIA, kapt. D.W. Aden, ligt nog onder reparatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kiningsbergen, 16 januari. Scheepsvrachten. Om na de heropening der scheepvaart hier te laden zijn een paar zeilschepen bevracht als volgt: naar de Firth of Forth en kolenhavens tot Sh.2/3, naar Oost-Schotland tot Sh.2/6, naar Oost Engeland tot Sh.2/9, naar Londen tot Sh.3/- naar de Engelse Kanaalhavens tot Sh.3/3 per 500 Engelse pond tarwe en naar de Eems tot 27 mark per 4.520 pond rogge. Op grond der flauwe stemming, waarin de buitenlandse markten verkeren, zijn geen hogere vrachten te verwachten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 22 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte was deze week belangrijk. Verscheidene schepen werden aangenomen voor haver naar Londen of de Oostkust tegen Sh.18/- per 10 quarters. Heden werd een schip van groot charter bevracht voor haver naar de Westkust van Engeland tot Sh.19/6 en naar Frankrijk tot 20 Ffrs.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping van een scheepshol en tuigage op Ameland.
De notaris Bruinsma op Ameland gedenkt, ten verzoeke van de heer burgemeester van Ameland, als gemachtigde van de eigenaren, op dinsdag de 26e januari 1875 te Hollum, aanvangende des voormiddags te 9 uur, publiek, tegen gerede betaling, te verkopen:
- Het casco of hol van de in de Buitengronden bij Hollum gestrande gekoperde Noord-Duitse schoenerbrik SCHWAN, in de staat waarin hetzelve op de verkoopdag zich zal bevinden.
- De compleet daaraf geborgen tuigage, bestaande principaal in 2 zware ankerkettingen, 2 dito ankers, 1 dito werp, 22 differente zeilen, 5 einden ketting, 6 nieuwe lopende trossen, 5 dito, dito, 2 dito manillatrossen, ijzeren want, enz., een grote partij lopend touwwerk, een partij blokken, een kabelslagtros, een manilla dito van gewoon slag, zeven rollen nieuw zeildoek, pakken zeilgaren, gebroken rondhouten, grote boot, enz.; voorts koks- en kajuitgoederen, een partij proviand, een partij bladen koper, enz.
Daags voor de verkoop vertrekt het postschip van Holwerd, des voormiddags te 111/2 uur, na welks aankomst, wanneer hetzelve alsdan niet mocht kunnen afvaren, de verkoop eerst zal aanvangen.


24 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 januari. Volgens telegram uit New York d.d. gisteren heeft het stoomschip MAAS, kapt. Chevalier, op de reis veel storm ondervonden en daardoor schade bekomen. Het stoomschip is aldaar in het dok gehaald om te worden nagezien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 23 januari. De Deense bark SOPHIE, kapt Block, van Aux Cayes met verfhout naar Rotterdam bestemd, zit op de Ooster aan de grond. Enige schuitjes met lading zijn reeds hier aangekomen. Het schip zit gevaarlijk. Vijf sleepboten zijn ter asistentie aanwezig. De equipage is aan boord van de Brouwershavense loodskotter.
Bericht van 7.40 uur: De Deense bark SOPHIE zit vol water en is vermoedelijk totaal wrak. De sleepboten HELLEVOETSLUIS en SLIEDRECHT hebben tevergeefs getracht het schip af te slepen. Enige vaartuigen met lading en inventaris zijn hier aangekomen. De gehele equipage is door de Brouwershavense loodskotter alhier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 22 januari. De Nederlandse schoener CHRISTINA, kapt. Beckering, alhier van Aux Cayes gearriveerd, is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 december. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Bloem, gedeeltelijk met kolen, Gouvernementsgoederen en koffie bestemd naar Nederland via Tjilatjap, weigerde bij Poelo Dapoer te wenden en geraakte op een rif aan de grond. Het schip kwam weder vlot en werd door een stoomboot naar hier teruggesleept. Het heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen en maakt geen water. De 23e zal een expertise gehouden worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 december. Het schip RADAMA, kapt. Boucher, van Hongkong naar Callao, alhier de 10e gearriveerd na in de Gaspar Straat aan de grond te hebben gezeten, is onderzocht en aanbevolen de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bezoeki, 7 december. Het Nederlandse schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Heijstek, de 1e dezer van hier naar Amsterdam vertrokken, heeft des avonds op een rif gestoten, met dat gevolg, dat de equipage reeds de volgende dag haar toevlucht in de boten moest zoeken, overtuigd zijnde, dat schip en lading reddeloos waren verloren. De gehele equipage is de 5e dezer alhier aangekomen en de volgende dag per praauw naar Soerabaija vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 14 december. Volgens later bericht van de CORNELIA MATHILDA, op Meindertsdroogte (opm: 7º41’ ZB 114º26’ OL) gestrand, lag het schip op zijde en had 16 voet water in toen het door de equipage werd verlaten. Slechts zes balen koffie zijn geborgen. Het wrak zal publiek worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 22 januari. Het barkschip BATAVIA, kapt. Lackrooy, van Amsterdam naar hier en Macasser bestemd, heeft bij Madura aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie vlot gekomen. Het zal hier een gedeelte der lading lossen om onderzocht te worden en te repareren.


25 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij, de 4e oktober van Probolingo naar Amsterdam gezeild via Banjoewangi, en zou het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, de 21e december van Batavia naar het Kanaal voor order vertrekken. Op beide schepen alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 23 januari. Het schip HENRIETTE, kapt. Schill, van Suriname, is hier binnengekomen met ingeslagen verschansing, relings, stutten en meer andere schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 24 januari. Volgens rapport van de vuurtoren van West-Schouwen zit het wrak van de HILDA masteloos op het Nieuwe Zand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 24 januari.Uit de op de Ooster gestrande Deense bark SOPHIE is nog enige lading aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 januari. Het schip ZEILA, van New York met petroleum herwaarts, is bij Anjer gestrand en zal geheel verloren zijn. Een gedeelte der lading kan gered worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Haamstede, 20 januari. Heden in de late avond werden hier aangebracht vijf schipbreukelingen, zijnde de equipage van de Engelse vishoeker AFGHAN, kapt. William Leigh, thuis behorende te Lestoffe (opm: mogelijk Lowestoft). Dat vaartuig was reeds de 10e dezer bij het woeden van stormwind en verbolgen zee op de zandplaat, genaamd Het Noordland, in de Noordzee, op ongeveer 2 uur afstand van de kust, gestrand. Hoewel enige schippers van Burghsluis het eerst dinsdag van de vaste wal in het gezicht kregen en terstond besloten wind en golven te trotseren, zo mogelijk mensenlevens te redden, de pogingen, daartoe aanvankelijk aangewend, moesten afstuiten op de verbolgenheid van de elementen, weshalve een aantal kloeke mannen overeenkwamen met het krieken van de volgende ochtend zich in het scheepje van een hunner (een hoogaars) te begeven en te beproeven zee te bouwen. Dat voornemen werd dan ook uitgevoerd. Ofschoon de wakkere mannen hun leven ieder ogenblik in gevaar zagen, stevenden zij onder aanhoudende krachtsinspanning naar het doel, doch geen mogelijkheid bestond er om het schip te bereiken. Reeds werd de steven van de broze kiel gewend, maar op datzelfde ogenblik bemerkte een van de manschappen in de top van de mast van het gestrande vaartuig een noodvlag. Aanstonds verandert men nu van besluit; andermaal wordt beproefd de AFGHAN nabij te komen, en de volhardende pogingen van de redders worden met gelukkige uitslag bekroond.
Vijf mensen, die sinds maandagavond een laatste wijkplaats in de mast van hun vaartuig, door wind en golven gebeukt, zonder levensvoorraad, hadden gevonden, werden van een wisse dood gered en in de hoogaars opgenomen. Dadelijk voorzagen de redders in de eerste behoeften van geredden. Als uitgehongerde gieren vielen deze op het voedsel aan, betuigende dat ze het niet langer hadden kunnen uithouden, daar hun krachten waren uitgeput. Te half acht in de avond kwamen allen behouden aan wal. Aanstonds werden maatregelen genomen om de geredden, die er deerlijk uitzagen en niets hadden kunnen behouden, per as naar deze gemeente te vervoeren, waar zij, aan de goede zorg van de burgemeester overgegeven, dadelijk in een logement werden opgenomen, om de volgende dag vanhier per rijtuig naar Brouwershaven te worden overgebracht en vandaar naar hun vaderland terug te keren.
De namen van de moedige redders zijn: Jacob van de Klooster, Dirk van de Klooster, Marien van de Klooster, Cornelis Kommer, Marien van de Klooster Dz. en Cornelis Melieste, allen wonende te Burghsluis, gemeente Burgh.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping op maandag 22 februari 1875, des namiddags 3 uur precies, in het verkooplokaal De Witte Zwaan, Nieuwendijk, Amsterdam, van een extra welbezeild barkschip. Eduard Carel Anthonie Koli, makelaar, presenteert ten overstaan van de notaris G. Verrijn Stuart, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het barkschip DE VREDE, gevoerd wordende door kapt. M. Ouendag Az., volgens Nederlandse meetbrief lang 36,30, wijd 7, hol 5,60 meter en alzo gemeten op 571 ton of 298 last, zijnde het schip geheel voor houtvaren ingericht, ladende 200 tult berekende balken. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het schip ligt te Nieuwediep, Binnenhaven. Nader onderricht bij bovengemelde makelaar.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Soerabaja, 14 december. Volgens later bericht van de CORNELIA MATHILDA, op Meindertsdroogte gestrand, lag het schip op zijde en had 16 voet water in toen het door de equipage werd verlaten. Slechts 8 balen koffie zijn geborgen. Het wrak zal heden publiek verkocht worden.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. In de eerste dagen van februari zullen de ondergetekenden op publieke vendutie alhier verkopen het alhier ter rede liggende Nederlandse campagne-barkschip CHRISTINA, gevoerd door kapt. M. Priebee. Het schip is groot 473 gemeten ton. Verdere informatiën te bekomen bij B. van Leeuwen & Co. te Soerabaija.


26 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop schip. Ten overstaan van notaris Halberstadt, te Zwartsluis, zal aldaar op donderdag 28 januari a.s., bij de logementhouder Schrijver, bij inzet en op woensdag 10 februari a.s., bij de logementhouder Höfelt, bij toeslag, telkens des avonds te 7 uur, worden verkocht de goed onderhouden hektjalk, DE VOORUITGANG genaamd, groot 84 ton met complete scheepsinventaris, bevaren geweest door schipper Fiese Bleij en thans gelegen in de waal te Zwartsluis.
Aanvaarding dadelijk. Betaling in termijnen. Inlichtingen te verkrijgen bij voornoemde notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 januari. Volgens telegram d.d. gisteren van kapt. B. Berner, voerende het schip ADJUTOR,van Borga in de haven van Terschelling aangekomen om te overwinteren, en daarna herwaarts opgezeild, had hij de vorige dag een anker en 15 vadem ketting verloren, was de 24e weer in de haven van Terschelling gekomen en, aan de grond staande, door een Nederlandse kof aangevaren, welke de gehele achterspiegel wegnam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 24 januari. Het stoomschip STAD MIDDELBURG, kapt. Wiedema, van Londen naar Amsterdam, is hier binnengelopen met schade aan de voedingspomp, hebbende op de Sunk aan de grond geweest (opm: waarschijnlijk de eerste reis van dit voor de Stoomvaart Maatschappij Zeeland aangekochte schip)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oporto, 16 januari. Het Nederlandse schip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, is volgens telegram te Villa Garcia in Noord-Spanje met schade binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lissabon, 15 januari. Het schip JONGE CORNELIS, kapt. Von Lindern, van Cardiff naar Batavia, hier binnen, heeft enige lichte schade aan het tuig.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie. Op zaterdag 30 januari 1875 zullen de ondergetekenden, ten tien uur precies, voor rekening van wie zulks aangaat en op last van de Britse consul, publiek verkopen het wrak van het Engelse schip LEILA, groot 732 tonnen, gebouwd te Quebec in 1873 en toen A.1 geclassificeerd, liggende of niet liggende nabij de rivier te Anjer, met de zich op die dag aan boord bevindende staand en lopend tuig, zeilen, verdere inventaris en lading. De lading heeft bestaan uit 25.000 kisten petroleum en 200 vaten harst, waarvan een gedeelte gered is en afzonderlijk verkocht zal worden, alsmede twee boten.
John Pryce & Co.


27 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 januari. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip ZAANDAM, kapt. Fenenga, van Dysart naar Bordeaux, wegens zuidwesterstorm te Ramsgate binnengelopen. Het had de 22e januari achter Dungeness een anker verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op woensdag de 3e februari 1875, 's avonds 6 uur, ten huize van J.H. Poppens, te Martenshoek, ten verzoeke van de kinderen van de wed. J. Schimmel, publiek à contant verkopen het Nederlands hektjalkschip genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot 92 ton, met de opgoederen en toebehoren, thans liggende te Martenshoek. Adres de heer W.G. Bodewes, aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het van eikenhout gebouwde Noorse brikschip MARIQUINHA, groot ongeveer 100 gemeten last. Te bevragen bij de directie der Scheepstimmerwerf “De Lastdrager”, te Nieuwediep, waar gemeld schip is liggende.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 23 januari. Het gisteren van hier vertrokken schip MARIA REIFINA, kapt. Eefting, van Christiania naar Harlingen, is heden alhier teruggekomen na in aanzeiling te zijn geweest met het schip ADJUTOR, waardoor het schade bekomen heeft.


28 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 23e januari is van de werf der heren C. Mitchell & Co. te Low Walker te water gelaten het schroefstoomschip FRIESLAND, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Java. Dit schip is, evenals de GRONINGEN, behorende aan dezelfde rederij, 350 voet lang, 37 voet breed en 27 voet hol, en heeft een campagne voor eerste klasse passagiers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 25 januari. Heden is alhier aangekomen van Newcastle het schip UNIE, kapt. K.J. Parrel, met verlies van boegspriet en kluiverboom, zijnde met een Nederlandse loodskotter in aanzeiling geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN, van Batavia, laatst van Falmouth, naar Liverpool in dato Portland Bay 25 dezer, was hij wegens vernieuwd zwaar weder aldaar binnengelopen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate, 25 januari. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Leffers, van Groningen naar Gloucester, is hier binnengelopen met verlies van kluiverboom, enz.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate, 25 januari. Het schip ZEPHYR, kapt. Koning, van Newcastle naar Porto, is hier binnengelopen, hebbende op de rede van Margate anker en ketting verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swansea, 26 januari., Het Nederlandse schip MEDEA, kapt. Nieuwkerk, van Queenstown naar Rotterdam, is ter rede van Mumbles ten anker gekomen en heeft zeilen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 26 januari. De Nederlandse stoomboot ULYSSES, van Amsterdam naar Reval, is alhier binnengelopen, omdat de havens van Reval en Baltishport door het ijs gesloten zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bordeaux, 24 januari. De reparatiekosten van het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Visser, van New York naar Morgan Pill en alhier met schade binnen, zijn door experts op Ffrs 18.000 à 20.000 begroot.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De heren Jacobs en Stevenson delen in de Nieuwe Veendammer Courant het volgende vrachtbericht mede, d.d. Stettin 23 januari:
Wij hebben de eer aan heren reders en kapiteins mee te delen, dat wij schepen van iedere grootte zoeken, om voor onze eigen rekening steenkolen te laden tot volgende vrachten,
1º. Voor kleine en middelgrote schepen: van Alloa, Clackmannan, Charlestown, St. Davids, Burnt Island, naar verkiezing van de kapitein, naar Stettin GBP 9.10; van Dysart, Methil, Wemyss naar Stettin GBP 10 per keel;
2º. Voor grotere schepen: van Grangemouth, Boness, Granton, Leith, naar verkiezing van de kapitein, naar Swinemünde GBP 8 en naar Stettin GBP 9 à 10 per keel.


29 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 januari. Gisteren arriveerde alhier Zr.Ms. ramschip BUFFEL, komende van Willemsoord. Dit schip zal aan ´s Rijks werf van nieuwe ketels worden voorzien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude Pekela, 27 januari. Volgens ontvangen bericht bij assuradeuren is het schip VOORUIT, kapt. Wichers, met zware averij te Palermo binnen, aldaar verkocht voor Ffrs. 8.150.


30 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Velsen, 29 januari. Gisteren is een Engelse schoener, die hier cement gelost had, door het Noordzeekanaal onmiddellijk in zee gegaan om zijn bestemming naar Engeland te vervolgen. Het is de eerste maal, dat dit geschied is, hoewel verschillende couranten abusievelijk reeds vroeger een dergelijk voorval gemeld hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 23e januari is te Glasgow op de werf van de heren A. en J. Inglis van stapel gelopen het 3-deks ijzeren schroefstoomschip genaamd STAD HAARLEM. Dit schip is in de hoogste klasse van Lloyds en Veritas en heeft de volgende afmetingen: 358 voet lengte bij 58 voet breedte en 29 voet diepte en gemeten 3.000 ton. De machine heeft 450 p.k. nominaal en bestaat uit 2 compound machines.
Het schip is gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart tussen die plaats en New York.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Winschoten op 25 januari: het Nederlandse schoenerschip NIEUW BEERTA, groot 220 zeeton, gevoerd geweest door kapt. J.H. Jonker: NLG 14.950. Koper D. Mulder & Zoon te Winschoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 29 januari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip STAD MIDDELBURG, komende van Londen. (opm: zie NRC 260175).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 27 januari. De schoener ELIZE, kapt. Schuur, van Newcastle naar Reggio met steenkolen, is lek en met gescheurde zeilen alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stranraer, 27 januari. De schoener SOLIDE, kapt. Mulder, 1 januari te Sandhead gestrand, is verkocht voor GBP 510. De lading is gered en zal naar Glasgow terug gezonden worden, op de 70 ton kolen na, welke op de plaats der stranding verkocht zijn. (opm: zie NRC 040175).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 28 januari. Het barkschip AURORA, kapt. Hove, is de 12e januari in zee plat op zijde gevallen, waardoor de gezagvoerder en twee man over boord zijn geslagen. De overige equipage, bestaande uit 13 man, nam de toevlucht op de hut en was drie dagen zonder voedsel of water. Toen werden zij ontdekt door het barkschip NANTA, waarvan men een boot uitzette, welke echter onmiddellijk aan stukken sloeg. Dit schip lag gedurende de nacht bij het wrak. Er werden acht man gered door in zee te springen en reddingsboeien, van de NANTA uitgeworpen, te grijpen. Twee man verdronken daarbij; de drie overigen waren bevreesd het wrak te verlaten, dat spoedig aan stukken sloeg, en verdronken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 28 januari. Het Deense schip TYRA, van Philadelphia naar Kopenhagen, is de 26e januari in zinkende staat door de equipage verlaten, die door het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Hofstee, van Batavia naar Amsterdam bestemd, aan boord is genomen. De gezagvoerder en een matroos hadden de benen gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het hektjalk schip genaamd HOOP EN VREES, gevoerd door de eigenaar Heyme Schraa, liggende te Gouda, aan de Turfsingel, groot 77 ton, met al deszelfs staand en lopend want en verdere scheepsgereedschappen, bestaande in: 2 bakstagen met lopers, zeilval, fokkeval, kraanlijn, fokkeval, kluiffokkeval, jagersval, 2 schoten, een complete boegspriet, 2 zwaardlopers, alles met blokken, 2 ankers met ketting, 2 watervaten, fok en zeil met 3 dekkleden, 3 kluiffokken, platte scheepsboot, halsophaalder met blokken, schop, 4 haken, vaarboom, 2 halsblokken, strijkblok, bijl, 3 planken met stoeltjes, riem, fokkeuitzetter, kurkezak, stuurplank, loopplank, 2 putsen, emmer, 2 pompzuigers en 2 pompjukken.
Ten verzoeke van de heer Jan Siemens Visser, grondeigenaar en zeilmaker, wonende te Lemmer, domicilie kiezende ten kantore van de procureur mr. George Jan Antonius Faber, aan het Haringvliet No. 74 te Rotterdam,
1e. requiraat uit krachte van de grosse of in executoriale vorm uitgegeven expeditie van een obligatoire akte op de 4e mei 1867, voor de te Heerenveen residerende notaris Gerrit Boschloo, in bijzijn van getuigen verleden, waarbij bovengenoemde Heyme Schraa bekent schuldig te zijn aan Roelof Thomas de Boer, schipper, gedomicilieerd te Oldeboorn, wegens te leen ontvangen gelden, een som van twaalf honderd gulden, tegen een rente van vijf ten honderd 's jaars, alsmede van een akte van cessie op de 2e oktober 1868, in tegenwoordigheid van getuigen verleden voor de destijds te Lemmer residerende notaris Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau, waarbij gemelde Roelof Thomas de Boer, die obligatoire akte aan de requirant heeft gecedeerd, getransporteerd en in volle en vrije eigendom overgedragen, welke cessie Heyme Schraa heeft goedgekeurd en de requirant daarbij als zijn wettige schuldeiser erkend;
2e. arrestant op voormeld hektjalk schip en toebehoren en zulks ten einde uit de gerechtelijke verkoop daarvan te verhalen de door Heyme Schraa aan de requirant, ter zake voorschreven, per resto verschuldigde som van NLG 660, (zeshonderd zestig gulden).
De executant heeft het voorschreven hektjalk schip ingezet op een som van zevenhonderd gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, op woensdag de 24e februari 1875, des voormiddags te elf uur.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van gezegde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie te kantore van voornoemde ondergetekende procureur, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. G.J.A. Faber, procureur.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie. Op vrijdag de 5e februari 1875 zullen de ondergetekenden, voor rekening van wie zulks aangaat, verkopen de vaartuigen NINGPO en SOON-CHIN-LIE, liggende in de Groote Rivier voor de Passar Ikan, alsmede diverse zeilen, touwwerk, ankers, kompassen, enz.
John Pryce & Co.


31 januari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 december. In vrachten ging sedert ons laatste bericht weinig om. Ten gevolge der geringe vraag voor Nederland zijn koersen dalende en is NLG 40 voor suiker en NLG 35 voor tabak aangenomen. Op de 28e dezer zal de Factorij weder een inschrijving houden voor de overvoer van produkten van Java naar Nederland, waarvoor schepen voor of op 10 januari 1875 disponibel moeten zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 26e januari 1875 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Johannes de Decker Gulielmuszoon, reder en koopman, wonende te Hillegersberg en Frederik Hendrik van Leeuwen, particulier, wonende te Arnhem, overeengekomen om de vennootschap, tot dusverre door de eerst ondergetekende onder de firma Van Zeijlen & Decker, alhier ter stede gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
Deze vennootschap, welke gevestigd zal zijn te Rotterdam en te Middelburg, heeft ten doel de uitoefening van rederij en handelszaken en zulks onder de firma van Van Zeijlen & Decker, tot de tekening waarvan de beide ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten en particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van de beide ondergetekenden zal worden vereist.
De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, aanvang genomen hebbende de 1e januari 1875 en mitsdien zullende eindigende 31e december 1894, met die verstande nochtans, dat de vennootschap alsdan niet van zelve zal eindigen, tenzij door een van de vennoten tenminste een halfjaar voor de expiratie een schriftelijke opzegging daartoe zal hebben plaats gehad, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor één jaar te zijn verlengd en zulks telkens van jaar tot jaar, totdat die tenminste een halfjaar voor de expiratie door een van de vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
Rotterdam, 26 januari 1875, J. de Decker Gz., F.H. van Leeuwen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 29e januari 1875 voor de notaris W. ’t Hooft, te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Johannes van der Schuijt, ondernemer van stoomboten, wonende te ’s-Hertogenbosch, en Abraham van der Schuijt Junior, commissionair en expediteur, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de onderneming van stoomboten, de uitoefening van het expeditievak, alsmede het vervoer van koopmansgoederen in- en door Rotterdam, onder de firma J. & A. van der Schuijt, welke is gevestigd te Rotterdam, en waarvan beide de vennoten de tekening hebben in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het negotiëren of opnemen van gelden, het verlenen van blanco kredieten, het afgeven van promessen of acceptatiën, het aangaan van borgtochten en dergelijken als wordende daarvoor de privéhandtekening van beide vennoten vereist.
Deze vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvang genomen hebbende de 1e januari 1875, zullende, indien een der vennoten verlangen mocht dezelve in enig jaar te doen eindigen, deze verplicht zijn de andere vennoot daarvan vóór of op ultimo juni van dat jaar schriftelijk te waarschuwen, in welk geval de Vennootschap met de 31e december van dat jaar zal eindigen.
J. van der Schuijt, A. van der Schuijt Jr.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 30e januari 1875 voor de notaris P.J.W. van den Berg te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden William Walker, Dirk Stronck en Augustinus Ambrosius van Delden, allen ingenieurs en werktuigkundigen, wonende te Rotterdam, als beherende en alleen aansprakelijke vennoten, en enige andere personen als commanditaire vennoten, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de exploitatie der fabriekzaak, tot dusverre door de ondergetekenden gedreven, welke vennootschap is ingegaan 1 januari 1875 en zal eindigen de laatste juni 1885, met dien verstande dat die door het eenvoudig verloop van die termijn niet vanzelf zal ophouden, maar dat diegene der vennoten, die dit zoude mogen verlangen, daarvan aan de andere vennoten ten minste een jaar te voren en alzo vóór of uiterlijk op de 1e juli 1884 schriftelijk kennis zal moeten geven, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor een jaar, te zijn verlengd, en zulks telkens van jaar tot jaar totdat zij tenminste een jaar voor de expiratie door een der Vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel de uitoefening van een fabriekzaak tot het vervaardigen en herstellen van ijzeren stoomvaartuigen en machines en alles wat daartoe behoort en zulks onder de firma van Walker, Stronck & Van Delden, tot de tekening waarvan in zaken de vennootschap betreffende, ieder der drie beherende vennoten gerechtigd is, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van elk der drie beherende Vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 30 januari 1875, W. Walker, D. Stronck, A. van Delden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londonderry, 28 januari. Het schip ANTJE DREWES, kapt. Kuiper, van Riga, vroeger gemeld als in Lough Foyle gearriveerd 23 januari, is nog niet te Moville aangekomen. Een schoener welke abusievelijk daarvoor aangezien is geworden, is 22 januari gepraaid, naar Innishowen Head koersende, doch door harde wind teruggedreven.


01 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 28 januari. Het kofschip ZWERVER, kapt. J.R. Prins, komende van Dantzig, is na volbrachte reparatie van hier vertrokken en dezelfde dag Elseneur gepasseerd naar Londen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 30 januari. Het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, is op Goodwinsand gestrand. Het heeft sloepen en sleepboot tot adsistentie aangenomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 26 januari. Vrachtbericht van de heren Jacobs & Stevenson:
Sedert ons laatste bericht is door de aanhoudende storm en regen het ijs uit de rivier verdwenen, zodat de scheepvaart ook voor zeilschepen vrij is. Wij zijn echter nog niet in staat goede berichten over voorjaarsvrachten te kunnen meedelen. Voor graanvrachten is er uitzicht enige schepen van 500/750 quarter te plaatsen. Naar Groningen is een lading hout, meest eiken, aan de markt, doch de vracht, NLG 11 à NLG 12 per last, is ons te laag om naar schepen daarvoor te zoeken.
Voorts een houtvracht naar Glouchester GBP 19 en Hartlepool GBP 12, per load eiken; en naar Cette 160 last planken en staven, FFR 45 en 15% per kub. voet, oude Franse maat.
Van Koningsbergen naar Firth of Forth Sh.2/3, oostkust van Schotland Sh.2/6, oostkust Engeland Sh.2/9, Londen Sh.3/-, Kanaal Sh.3/3 à 3/9 per quarter tarwe.


02 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 31 januari. De ANNA, kapt. Probst, op Goodwinsand gestrand, heeft zware slagzij over stuurboord en de grote steng verloren. Er zijn verscheidene vaartuigen bij het schip om zo veel mogelijk van tuig en lading te bergen. Enige kisten genever zijn hier reeds aan land gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 december. Het wrak van het op de Meindertsdroogte verongelukte Nederlandse schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Heijstek, van Bezoeki naar Amsterdam, heeft met de lading NLG 115 opgebracht; de geredde sloepen, chronometers, enz. brachten NLG 404,75 op.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 31 december. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN is alhier verkocht voor $ 6.650.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rendsburg, 29 januari. Voor de hier liggende schepen, waaronder CATHARINA DE BOER, kapt. Oltmans, MARIA, kapt. Albers en TRIENTJE, kapt. Egberts, is het onmogelijk geweest hun reizen voort te zetten, deels wegens ongunstige wind en de door de laatste westelijke stormen buitengewone hoge waterstand, deels ook wegens het in de laatste dagen weer op de Eider aanwezige drijfijs. De loodsen van de te Pahlhude en andere plaatsen aan de Eider liggende schepen als: GRIETJE EN TEUNKE, kapt. Wiersma, DRIE BROEDERS, kapt. De Vries, ZWAANTINA MARGRIETA, kapt. De Vries, JOHANNA HENDRIKA, kapt. Kramer en anderen, zijn gisteren voor de tweede maal hier geretourneerd, daar het hun wegens het drijfijs in de Eider niet mogelijk was, de reizen met die schepen voort te zetten.
Zowel de Tonninger als de hier thuis behorende sleepboot zijn onder reparatie, zodat ook van die zijde geen assistentie kon worden verwacht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal maandag de 15e februari 1875, om 7 uur bij P.M. Tiddens te Finsterwolde, publiek verkopen het Nederlandse galjootschip WILLEM FREDERIK, groot 130 ton, in 1855 nieuw gebouwd, laatst bevaren door kapt. K. ten Kate, thans liggende te Brake, bij Geestemünde.
Inventarissen en nadere inlichtingen op franco aanvraag verkrijgbaar te Oostwold, bij de boekhouder, de heer N. Kranenborg en te Winschoten bij de notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Deal, 29 januari. Het schip CORNELIA EN MARIA, kapt. P.D. Mulder, van Amsterdam naar Suriname, is wegens weerspannigheid van het volk naar Ramsgate vertrokken.


03 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, d.d. 1 februari 1875, verleden voor de te Streefkerk gevestigde notaris N.J. Vonck, is tussen de ondergetekenden Jan van Duijvendijk en Teunis van Duijvendijk, beiden scheepsbouwer, woonachtig te Lekkerkerk, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de scheepsbouw en wat daaraan verwant is, als grofsmederij, houthandel, verhuring van vaartuigen enz.
Deze vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingegaan 1 november 1874 en te eindigen 6 maanden na opzegging, waartoe elk der ondergetekenden zich het recht heeft voorbehouden.
De vennootschap is gevestigd te Lekkerkerk en zal uitgeoefend worden onder firma van J. en T. van Duijvendijk, tot de tekening van welke firma beide de vennoten bevoegd zullen zijn voor alle handelingen en verbintenissen, de vennootschap betreffende, echter zonder die te mogen bezigen bij het doen van geldleningen ten behoeve der vennootschap, en tot het belenen of bezwaren harer fondsen of goederen, waartoe de privé handtekening der beide vennoten wordt vereist.
J. van Duijvendijk. T. van Duijvendijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 1 februari. Volgens brief van kapt. Schulte, voerende het kofschip MATHILDA, d.d. 20 januari, lag hij te Larkholm, in de nabijheid van Stockholm, ingevroren. Men was er echter in geslaagd het ijs open te houden en in vlot water te komen, en er bestond uitzicht spoedig de reis te kunnen voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 30 januari. Het schip GOUDVISCH, kapt. Teensma, van Holmsund met hout gearriveerd, heeft gedurende de reis veel stormweder ondervonden en een gedeelte van de deklast verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 1 februari. Een gedeelte van de lading van het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, op Goodwinsand gestrand, is hier geland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Broadstairs, 31 januari. Door de reddingboot is de gehele equipage, bestaande uit 16 man, van boord gehaald van het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York. De wind waait sterk uit het noordoosten en de zee breekt over het schip heen, dat waarschijnlijk verloren zal zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 30 januari. Het schip LAURA ANN, kapt. Durrant, van Hartlepool naar Charente, is heden morgen in Torbay in aanvaring geweest met het Nederlandse schip GESINA EN JANSJE, kapt. Brouwer. Eerstgenoemde verloor de kluiverboom en tuig van de boegspriet, terwijl ook het laatste schade bekwam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 februari. Het schip SUNDA, van Java naar Melbourne, met suiker beladen, is in Straat Bali aan de grond geweest, doch heeft geen schade bekomen. (zie JB 310575)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, op dinsdag 9 februari 1875, des middags te 2 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Houtbrug nabij de Zuidblaak te Rotterdam, van een tjalkschip genaamd DE VROUW WILHELMINA, met mast, zeil, stag, fok en rondhout. Aldaar te bezichtigen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 2 februari. Kapt. Hofstee, voerende het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, van Batavia alhier binnen, rapporteert op 26 januari op 27˚37' NB 42˚21' WL (opm: 1.350’ WZW van Madeira) een schip te hebben gezien dat kennelijk niet in zeewaardige staat was, hebbende 2 noodvlaggen waaien. Kapt. Hofstee liet dicht achter het schip langs lopen en het bleek toen, dat het geheel ontredderd en in zinkende staat was en geen sloepen had. Hij zette toen de boot uit en redde de equipage bestaande uit de kapitein, twee stuurlui en 7 man. Het schip bleek te zijn de Deense bark TYRO, kapt. Bönne, van Philadelphia met petroleum naar Hamburg bestemd. Daar inmiddels de wind aangewakkerd was, kon men geen verdere pogingen aanwenden om iets meer dan de chronometers te bergen, alles tot zelfs de scheepspapieren moesten worden achtergelaten. De gezagvoerder Bönne verklaarde dat hij vanaf het onder zeil gaan te Philadelphia voortdurend zware stormen had doorgestaan, tengevolge waarvan het schip eindelijk in reddeloze toestand geraakte. Hijzelf en een matroos braken een been, de 2e stuurman en enkele matrozen werden door de donder getroffen en de overige equipage ziek, doordat zij altijd in het water had gezeten. Men liet het wrak drijven en de schipbreukelingen werden van het nodige voorzien en te Falmouth aan de wal gezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na een langdurige ongesteldheid overleed heden, oud ruim 63 jaren, mijn geliefde echtgenoot Hendrik Jans Bont, in leven scheepskapitein. Zijn hoop was Christus, dit is mij tot een troost.
Groningen, 1 februari 1875, Ida Jans Othuis, wed. H.J. Bont


04 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 februari. Volgens later bericht is het schip SUNDA, kapt. Overgauw, na in Straat Bali aan de grond geweest te zijn, lek naar Soerabaija teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Margate, 1 februari. 934 kisten met pijpen (opm: waarschijnlijk alcoholische drank) zijn alhier aangebracht uit het op Goodwinsand gestrande schip ANNA, kapt. Probst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate, 1 februari. Het schip ANNA, kapt. Probst, van Rotterdam naar New York, op Goodwinsands gestrand, is nu vol water. Een groot gedeelte der provisie aan inventaris is geland, en ongeveer 560 kisten met pijpen. Verscheidene loggers zijn nog bij het schip, en als het weder goed blijft, hoopt men nog enig zink te kunnen bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 2 februari. De HONIGBIJ, kapt. Van Leeuwen, van Newcastle naar Java met steenkolen, is alhier lek aangekomen, makende 6 duim water in de 4 uur.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brixham, 1 februari. De Nederlandse schoener GESINA EN JANSJE, kapt. Brouwer, heeft bij de vroeger vermelde aanvaring op 30 januari, terwijl het schip in Torbay ten anker lag, zo veel schade aan de achtersteven bekomen, dat het verplicht was assistentie aan te nemen en in de haven is gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londonderry, 1 februari. De gezagvoerder Kuiper van het Nederlandse schoenerschip ANTJE DREWES, van Riga alhier gearriveerd, bericht, dat, toen het schip te Fort William lag, de stuurman, terwijl hij bezig was een touw aan wal te werpen, plotseling dood op dek neerviel. Ontsteking van het hart schijnt de oorzaak van zijn dood te zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 28 januari. De Nederlandse kof ZWERVER, kapt. Prins, is heden na volbrachte reparatie naar Londen vertrokken.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 4 februari. De oorlogsstomer SCHOUWEN, commandant Mercier, is in de avond van de 17e januari te Singapore aangekomen met de HERTOG BERNHARD op sleeptouw. Deze reis van Atjeh naar Singapore heeft niet minder dan 12 dagen geduurd; de schepen verlieten de rede van Atjeh de 5e januari. De HERTOG BERNHARD was niet in staat te stomen, daar de schroefas was gebroken.


05 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht was de IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, op de reis van hier naar St. Paul de Loanda (opm: Angola) de 1e februari op de hoogte van Plymouth kruisende.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 3 februari. Volgens nader schrijven van kapt. Schulz, voerende het schip MATHILDA, van Holmstrand herwaarts, was hij de 26e januari nog bij Lackholm liggende en werd hij door de aanhoudende mist verhinderd om te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip MAAS, de 16e januari alhier van Rotterdam gearriveerd, heeft de 31e december op 50º NB 21º WL zwaar stormweder gehad, waardoor schade veroorzaakt werd aan verschansing, hutten, enz.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 4 februari. Het brikschip HENDERIKA, kapt. Bonsema (opm: mogelijk HENDRIK ONNES), ligt volgens bericht van de 23e januari te Tarragona in lading naar Rio de Janeiro.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Lubecj overwinteren de schepen ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst, en PLOTUS, kapt. Schenk.


06 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Wildervank op 2 februari 1875:
- het Nederlandse galjootschip HERMAN, groot 97 ton, met complete inventaris: NLG 4.600. Koper K.J. Bos q.q. te Wildervank.
- 1/30 aandeel in het schoener-kofschip BELINA, kapt. Vlaspot: NLG 160. Koper L.P. Hol te te Eexta.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Nepperus, van Stettin naar Speyemouth, lag volgens particulier bericht de 4e januari in een Noorse haven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk aan Zee, 4 februari. De lading hout van het gestrande barkschip bij Castricum heeft in publieke veiling opgebracht de som van NLG 17.000.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 februari. De vraag naar scheepsruimte was deze week niet groot. Naar Londen of de oostkust werd gedaan tot Sh.17/- van de lichte en Sh.18/- van de zware haver. Voor schepen elders liggende besteedde men voor haver naar Engeland's westkust Sh.16/-, terwijl een schip naar Bordeaux FFR. 21 per 30 hectoliters haver bedong.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 30 januari. In houtbevrachtingen, om bij eerst open water te laden, gaat nog zeer weinig om en de koersen blijven in een gedrukte stemming. Gesloten werd sedert ons laatste bericht naar Alloa en Grangemouth 10/-, Suttonbridge Sh.13/- per load grenen balken; Newport Sh.13/- per load grenen vierkante sleepers; Oostende Sh.18/- per load eiken sleepers; Bordeaux 40 FFR en 15% per last grenen balken en eiken planken; Rochefort 45 FFR en 15% per last eiken planken.
Graanvrachten voor stoomschepen zeer stil, naar Engelse havens alleen is een weinig vraag; zeilschepen ter voorjaarsaflading bedingen: Bristol-Kanaal 800-1.000 quarter Sh.3/- geboden; Firth kolenhaven twee schepen, 800 en 1.500 quarters Sh.2/-; Kopenhagen, 40-60 last groot schip, 6 thaler per 5.000 Engels pond. Kolenvrachten zonder verandering; wij noteren GBP 6.10 à GBP 7 van Newcastle, Sunderland, Hartlepool; GBP 8 van Firth of Forth-havens, GBP 4.10/- à GBP 5 van Hull, Grimsby, Suttonbridge naar Neufahrwasser.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 30 januari. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden zijn een paar schepen tot onze laatste noteringen geëngageerd. Op betere vrachten bestaat nog geen uitzicht. Voor grenen hout kunnen schepen van af hier naar de Eems, Bremen en Nederland geplaatst worden, als mede van af Elbing naar Antwerpen en Brussel.


07 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. Volgens telegram uit Newcastle heeft het stoomschip GRONINGEN van de Rotterdamsche Lloyd, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Java, de proefvaart gedaan met een vaart van 13 knopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 januari. In lading hier en op de kust, de volgende Nederlandse schepen: JAVA PACKET, MARIA, INDIA, CORNELIS SMIT, OTTO, PIETER ADOLF en HENDRIKA. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TROMP, URANIA, CHRISTINA, BATOE BASSIE, NEREUS, GENERAAL VAN SWIETEN, ZUID-HOLLAND en stoomschip SUMATRA.
Bij de inschrijving der Factorij op 28 december 1874 werden de volgende Nederlandse schepen opgenomen: PIETER ADOLF, 260 last, NLG 75 naar Amsterdam; HENDRIKA, 260 last, NLG 79,99 naar Schiedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bristol Pill, 4 februari. De Russische bark MARIE, kapt. Backman, is hier van Bordeaux aangekomen met de lading petroleum van het aldaar met schade van New York gearriveerde schip ABRAHAM, kapt. Visser, en zal dezelve te Morgan Pill lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 februari. Het Nederlandse schip SUNDA, kapt. Overgauw, zal de lading lossen en in het dok gaan om te repareren.


08 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Baltishport, 1 februari. De Nederlandse stoomboot ULYSSES, van Amsterdam, laatst van Pillau, is alhier gearriveerd. Daar Reval door het ijs niet is te bereiken zal de lading hier gelost worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.R. Bos Janszen, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principaal, op maandag 8 maart 1875, des namiddags te 3 uur, in De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, te verkopen het buitengewoon hard zeilend, gekoperd en kopervast klipperfregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ELECTRA, gevoerd door kapt. P.H. Landweer, volgens Nederlandse meetbrief lang 59,48 meter, wijd 7,74 meter, hol 5,46 meter en alzo gemeten op 1.117 ton of 590 last.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld.
Het voornoemde klipperfregatschip ligt te Nieuwediep.
Voor nadere onderricht adresseert men zich bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors d' Arnaud & Co.


09 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 februari. Het clipperbarkschip THORBECKE, groot 506 gemeten lasten, is bij
onderhandse aankoop overgegaan aan de heren A. Hendrichs & Co, rederij alhier, en zal nu genoemd worden SINDORO. Het clipper-barkschip ANNA ELISABETH van dezelfde rederij zal voortaan genaamd worden MERAPI.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 22 februari e.k., des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes No. 28, te Amsterdam, presenteren en te verkopen: Het extra snelzeilend, kopervast en gekoperd Nederlands klipper barkschip SOERABAYA PACKET, laatst gevoerd door kapt. D.O. Rolff, lang 46,40 meter, wijd 6,57 meter, hol 3,66 meter en alzo gemeten op 496 ton, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris als bij gedrukte biljetten omschreven.
Het schip ligt dagelijks te bezichtigen te Amsterdam in het Oosterdok, voor de Kalkmarkt.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar en de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip TROMP, kapt. Harms, de 13e december van Batavia vertrokken, arriveerde de 8e dezer ter rede van Vlissingen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 3 februari. Scheepsvrachten per het voorjaar laten zich als volgt noteren: Firth of Forth en kolenhavens Sh.2/3 à 2/41/2, oostkust van Schotland Sh.2/6 à 2/71/2, oostkust van Engeland Sh.2/9 à 2/101/2, Londen Sh.3/- à 31/2, Engels Kanaal Sh.3/3 à 3/41/2, Campbeltown circa 1.500 quarter Sh.3/3, alles per 500 Engels pond tarwe, andere granen en zaden pro rato. Nederland NLG 18 à NLG 20 per 2.400 kilo tarwe; Zaandam in uitzicht bij aanstelling voor twee dagen 70/120 last voor Noorse kapbalken, 19' - 20' doorsnee lengte, circa NLG 30 per 216 lopende voet Amsterdamse maat; de Maas, Schiedam voor order, NLG 14 per 80 kub. voet grenen planken; Antwerpen en Brussel (van Elbing) 450 last beslagen balken 20' - 40' lang, 7/7 bij 15/15" dik, aanbod verlangd; de Eems en Wezer circa 9 thaler per 4.520 Engels pond rogge; de oostkust van Noorwegen 8 à 81/2 thaler, Gotenburg en Uddevalla 8, Kiel, Flensburg, Lübeck, Kopenhagen en Deense eilanden 71/2 thaler, alles per 5.000 Engels pond rogge; Havre en Fécamp 100/150 ton hennep Sh.30/- à 35/- per ton; de Weser inclusief Vegesack 9 à 10 thaler per 20 ctr. hennep; Wilhelmshaven in uitzicht bij aanstelling voor twee dagen circa 70 last grenen delen ca. 9 thaler per 80 kub. voet; de oostkust van Schotland ca. Sh.14/- per ton beenderen; dito van Elbing 70/80 ton beenderen ca. Sh.18/- per ton.


10 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SINDORO, van Glasgow naar Batavia, is de 18e januari van Aden vertrokken. (opm: te Glasgow gebouwd schip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit het jaarboekje der Koninklijke Nederlandsche Zeemacht voor 1875 blijkt, dat ’s Lands vloot thans bestaat uit:
a. 1 ramtorenschip, 4 ramschepen, 5 monitors, 5 rammonitors, 10 stoomkanonneerboten (type Staunch) en 3 dito van verschillende vorm, bestemd tot verdediging van kusten, zeegaten en stromen. Enkele der rammonitors en acht stoomkanonneerboten nog niet afgebouwd, doch hun voltooiing nabij.
b. 1 ramtorenschip (tegen het einde des jaars gereed komende), 2 fregatten met stoomvermogen, 5 schroefstoomschepen der 1ste klasse, 4 der 2de klasse, 4 der 3de klasse en 3 der 4de klasse en 2 transportstoomschepen, bestemd voor diensten buitenslands; vier zijn in dienst in Oost-Indië, 5 in West-Indië, 1 op reis naar Indië rond Kaap Hoorn en 1 in dienst hier te lande.
c. 2 fregatten, 1 schroefstoomschip 4de klasse, afgekeurd voor actieve dienst, 5 schepen en kanonneerboten als wachtschepen, en 10 verschillende vaartuigen voor instructie gebruikt wordende.
d. 1 raderstoomtransportschip 1ste klasse, 2 ijzeren raderstoomschepen der 2de klasse, 4 der 3de klasse en 6 der 4de klasse, 4 houten en 9 composite schroefstoomschepen der 4de klasse en 5 diverse schepen voor wachtschepen bestemd, uitmakende de Indische Militaire Marine, waarvan 24 in dienst, bemand met 1.800 koppen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 8 februari. Al was de uitkomst der haringvisserij over 1874 niet zo gunstig als het vorige jaar, toch is de ambitie voor die tak van nijverheid alhier nog klimmende. Voor de heer Johs. Verkade Mz. alhier, voor wiens rekening in 1874 mede een haringschip van stapel liep, is op de werf “Frederiksoord” van de heer G.H. Uitdenbogaardt, weder een kotterschip voor die visserij in aanbouw, hetwelk nog deze zomer zal worden uitgerust, en de naam zal voeren van THORBECKE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 9 februari. Heden arriveerde alhier op de rede, komende van Londen, het stoomschip STAD VLISSINGEN, bestemd naar Amsterdam ter aftimmering (opm: het tweede schip van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 9 februari. Het wrak en de inventaris van het stoomschip HAWK van Hull naar Harlingen op 't Vlie gestrand, zijn voor GBP 293 verkocht. De geborgen lading bracht GBP 300 op.


11 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 8 februari. Het kofschip MATHILDA, kapt. Schulte, van Holmstrand herwaarts, is 30 januari buiten het eiland Faerder (Oslofjord) goed in zee gekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 10 februari. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Mulder, van Batavia naar Middelburg, is de 7e februari ´s avonds op de hoogte van Brighton geloodst.


Krant:

  JB - Javabode

Anjer, 11 februari. Gestrand nabij Anjer de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, met steenkolen van Sunderland naar Batavia. Schip en lading zijn verloren.


12 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 februari. Aan het eerstdaags op ’s Rijks werf alhier op stapel te zetten schroefstoomschip der 1e klasse zal de naam van ATJEH worden gegeven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 9 februari. 251 kisten en 80 vaten genever, 518 kisten pijpen, 86 zakken gom, 53 balen hennep, 33 ledige vaten, een gedeelte koper, zink, lood, touwwerk enz zijn van de ANNA gered en alhier aan land gebracht.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie. Op zaterdag de 13e februari 1875 zullen de ondergetekenden, ten 10 ure precies, in een der lokalen van het Vendu-Departement voor rekening van wie zulks aangaat en op last van de Britse consul verkopen het wrak van het Engelse schip ARGO, kapt. Humble, met ongeveer 630 ton steenkolen, gestrand op een rif nabij Anjer, en aldaar liggende of niet liggende met het zich op die dag aan boord bevindende staand en lopend tuig, zeilen en verdere inventaris.
W.H. Hall & Co.


13 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 5 januari. De Nederlandse schepen CATO POULIE, kapt. Hotze en MARIA BEERTA, kapt. Roosjes , zijn hier bevracht voor Sh.55 per ton voor gezouten huiden naar Falmouth om order.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 13 februari. Blijkens telegram van de resident van Bantam is de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, komende van Sunderland met een lading steenkolen, in de nacht van 10 op 11 dezer op het rif achter het telegraafkantoor te Anjer gestrand. Men tracht het vaartuig weder vlot te krijgen.


14 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 13 februari. Heden is hier een telegram ontvangen van Den Helder, dat er een schip in de Razende Bol was gestrand. Terstond zijn een groot aantal vaartuigen ter assistentie uit de haven gezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Glasgow, 14 februari. Een aanvaring heeft alhier plaats gehad tussen de oorlogsstoomboot LILY en de stoomboot SALAK, behorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De LILY bekwam veel doch de SALAK slechts onbeduidende schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremerhaven, 11 februari. De Nederlandse tjalk CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, van Leeuwarden naar Rostock, is door het ijs verplicht geweest in de Geeste binnen te lopen.


15 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 14 februari. Heden is van Newcastle binnengekomen het stoomschip GRONINGEN. Hetzelve is in het kanaal (opm: de Nieuwe Waterweg) aan de grond gestoomd. (opm: eerste reis vanaf de bouwwerf).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 13 februari. Het Spaanse barkschip EUGENIO, kapt. Diez, ter wederinlading na gedane reparatie alhier op stroom liggende, is heden door felle ijsgang genoodzaakt het anker te lichten en met 2 loodsen aan boord de rivier af te zeilen naar het Nieuwediep, zijnde bestemd naar Barcelona. De rivier is heden vol drijfijs.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal dinsdag de 16e februari 1875, om 7 uur, bij J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands kopervast en gekoperd schoenerbrikschip NICOLA MARIA, groot 203 ton, in 1867 nieuw gebouwd, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1., laatst bevaren door kapt. B.K. Dekker, thans liggende te Rotterdam, met chronometer en complete inventaris.
Inventarissen en nadere inlichtingen op franco aanvraag verkrijgbaar te Oude Pekela bij de boekhouder, de heer A.J. Schröder, en te Winschoten bij de notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 30 december. Het wrak van het schip CORNELIA MATHILDA is niet uit elkander geslagen en reeds honderden balen koffie zijn daar uit gered.


16 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 februari. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft voor haar rekening aangekocht twee kolossale stoomboten met twee schoorstenen voor de vaart tussen Amsterdam en New York, zodat zij nu vier boten tegelijk in de vaart kan brengen. (opm: mogelijk is men in de war met de beide stoomschepen, door de KNSM aangekocht voor de vaart tussen Vlissingen en de Theems, zie NRC 180275)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W. MACKINNON, van de Clyde, is de 2e februari te Batavia aangekomen, en het stoomschip BANDA de 11e februari. (opm: twee aanwinsten voor de vloot van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart.Maatschappij).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Veendam op vrijdag de 12e februari 1875: het schoenerschip ELISABETH, groot 164 ton, gebouwd in 1867 en laatst gevoerd door kapt. W.B. Eefting: NLG 8.025. Koper A. van Linge te Veendam.
De chronometer bracht NLG 200, de victualie NLG 50 op.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 15 februari. Het stoomschip GRONINGEN kwam gisteren avond vlot en is (opm: naar Rotterdam) opgestoomd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het wrak, dat ruim een kilometer ver van Scheveningen op het strand is geworpen, is verleden week reeds aldaar door de burgemeester van Wassenaar geveild en door de heer L. de Jager, reder te Scheveningen, voor de prijs van NLG 313 gekocht. Men is reeds druk bezig met slopen. De personen die zich aan diefstal aan het wrak hebben schuldig gemaakt, zijn ontdekt en worden vervolgd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 20 januari. De Nederlandse schepen AMALIA, kapt. Bakker en ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, beiden bestemd naar Amsterdam, sluiten het eerste de 21e en het laatste de 25e dezer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Engelse schip WATERLILY, met suiker van Samarang naar Melbourne, is, uitgeklaard zijnde, lek gesprongen en na gehouden onderzoek afgekeurd.


17 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het zondag (opm: 14 februari) te Middelburg van Java binnengekomen fregatschip PHILIPS VAN MARNIX bevonden zich een tijger en een panter, die bestemd zijn voor de Rotterdamse diergaarde en gisteren herwaarts zijn vervoerd. Een tweede tijger, die op de reis uit zijn kooi heeft weten te ontsnappen, is onmiddellijk op het dek doodgeschoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegrafisch bericht via Soerabaija is het schip ZEPHYR, kapt. Muysson, 11 dezer van Macassar naar Rotterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 februari. Volgens brief uit Atchin van kapt. Lange, voerende het Nederlandse schip AUGUSTE, had hij 28 oktober op 38º ZB 19º OL een zware storm doorgestaan, vergezeld van hevige stortzeeën, waardoor het grootluik insloeg en op het dek alles losgeraakte. Het schip bleef echter volkomen lens en in goede staat, en voldeed overigens gedurende de reis uitmuntend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 15 februari. Het Spaanse schip EUGENIO, kapt. Diaz, is zaterdag bij het naar zee zeilen op Doekewal (opm: kennelijk bedoelt men de dijk langs het Doekegat) aan de grond geraakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 14 februari. De schoener KOSMOPOLIET, kapt. Dekker, van Londen naar St. Thomas (Maagdeneilanden), en de Engelse brik EVA,van Shields naar Salcombe, zijn hedennacht bij Duins in aanvaring geweest. Het eerstgenoemde schip schijnt schade geleden te hebben aan de verschansing enz. en het laatste bekwam schade aan het voortuig en verloor een anker en 45 vadem ketting, waarvan het hier weer is voorzien. Beide schepen liggen thans ten anker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 januari. Het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, is te Cheribon afgekeurd. (opm: zie JB 250175)


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 17 februari. De Javasche Stoomsleepboot-Maatschappij betaalt over het afgelopen jaar een dividend uit van 16½ %, terwijl NLG 33.000 op het reservefonds is gebracht.


18 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 februari. Zondag arriveerde alhier door de Nieuwe Waterweg het eerste nieuw gebouwde stoomschip der Rotterdamsche Lloyd, de GRONINGEN, gebouwd te Low Walker, ladende ruim 3.000 ton en bestemd voor de vaart tussen hier en Java met passagiers en goederen. Het schip munt uit door sierlijkheid van vorm en comfortabele inrichting voor de passagiers, die onder de campagne en bak logeren. De campagne is ingericht voor het verblijf van 44 eerste klasse passagiers, wier net ingerichte hutten elk slechts twee slaapplaatsen hebben, terwijl bovendien elke hut zijn eigen ventilatie heeft, hetwelk vooral in warme klimaten van groot nut en gemak is. De ruime salon is vorstelijk ingericht, heeft twee prachtige buffetten, is rondom van sofa’s voorzien en beschoten met kunstig bewerkt kostbaar meubelhout. Achter in de campagne bevinden zich twee badkamers, voorzien van de nodige gemakken, terwijl boven op de campagne een sierlijke rookkamer aanwezig is. Ook het verblijf der tweede klasse passagiers is onder de bak zeer gemakkelijk en doelmatig ingericht voor 22 personen. De officieren en machinisten hebben hun hutten in het midden van het schip, geheel afgescheiden van de passagiers. Het logies voor de equipage is voor in het tussendek, en is daar een zeer geschikte ruimte afgezonderd voor het vervoer van troepen. De beste inrichtingen ter blussing van brand zijn in overvloed aanwezig; tevens zijn er 6 grote sloepen (lifeboats) aan boord. De bemanning zal bestaan uit 52 koppen; het schip zal gevoerd worden door kapt. J. Bakker.
Het schip zal waarschijnlijk binnen enige dagen tegen entree te zien zijn ten voordele der Maatschappij tot Nut der Zeevaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 16 februari. Omtrent het vertrek van de mailboot PRINS VAN ORANJE naar Glasgow zijn wij in staat gesteld nader mede te delen, dat het doel niet is het schip aldaar te doen repareren, waartoe geen aanleiding bestaat, doch om het een verandering te doen ondergaan, ten einde daardoor groter laadruimte te verkrijgen.
In plaats van de bestaande inrichting voor passagiers 1e klasse, zal het voorzien worden van een grote campagne voor 50 passagiers, op dezelfde wijze ingericht, doch nog ruimer en groter dan die der nieuwe stoomschepen VOORWAARTS en PRINS HENDRIK. De hutten 1e klasse zullen voor passagiers 2e klasse worden ingericht, en het troepenlogies vergroot worden, door er de bestaande salon 2e klasse bij te trekken; terwijl, door het aan dek brengen der passagiers 1e klasse-inrichting, de laadruimte van het schip met een 3 à 400 ton wordt vermeerderd. Naar het oordeel van velen krijgt de PRINS VAN ORANJE nu de beste en zeker de nieuwste inrichting voor passagiers 1e klasse en ontegenzeggelijk de beste voor die der 2e klasse.
Dat van ’t verblijf te Glasgow wordt geprofiteerd om de machine na te zien, te voorzien van een verbeterde stoomschuif en wat de ondervinding heeft geleerd economisch beter te zijn dan het bestaande, is natuurlijk. (opm: de PRINS VAN ORANJE is de 18e februari van Nieuwediep naar Glasgow vertrokken).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 februari. In de heden namiddag alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij waren 316 aandelen vertegenwoordigd, uitbrengende 55 stemmen. De vergadering werd geleid door de voorzitter van het Bestuur, Jhr. C. Hartsen, lid der Eerste Kamer, die namens dat Bestuur het voorstel deed te besluiten, voor een bedrag van hoogstens NLG 320.000,- deel te nemen in een op te richten rederij of Naamloze Vennootschap tot uitoefening der geregelde stoomvaart tussen Vlissingen en de Theems. De directeur, M.H. Insinger, deelde tot toelichting van dat voorstel o.a. mede, dat 2 schepen van grote afmetingen en snelheid voor gemelde vaart tussen Vlissingen en Engeland zouden gebruikt worden, die de reizigers van meer comfort en gemak zouden voorzien, dan op de onderscheiden thans in de vaart zijnde kleinere boten kon worden aangeboden; de overtocht zou in 7 à 8 uren plaats hebben. Daar de haven Vlissingen boven alle andere havens der Noordzee in geschiktheid uitmuntte, zou ook dat reizigers aanlokken. Volgens het gevoelen van het Bestuur zouden het personenvervoer en de maildienst met die boten bepaald goede rekening geven. Z.K.H. Prins Hendrik had deze zaak krachtig gesteund, ook door belangrijke financiële hulp. Met hem hadden zich ook een aantal Zeeuwen tot deelneming verbonden. Men zou de zaak, als de Maatschappij voor NLG 320.000,- daarin deelnam, kunnen drijven bij wijze van afzonderlijke rederij, met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij als boekhouder. Vermits het echter niet zeker was, of aan de vorm ener Naamloze Vennootschap door de deelgenoten aan deze overeenkomst de voorkeur zou worden gegeven, achtte spreker het wenselijk dat de Vergadering het Bestuur machtigde tot deelneming hetzij in de ene, hetzij in de andere vorm. Na deze toelichting werd het voorstel, bij hoofdelijke omvraag, met algemene stemmen aangenomen.
Vervolgens deelde de voorzitter mede het Bestuur met veel nauwgezetheid uitvoering had gegeven aan het op 15 mei 1873 door de Vergadering genomen besluit, om een stoomvaartlijn tussen Nederland en Noord-Amerika in exploitatie te brengen, Daartoe waren 2 grote schepen gebouwd en lagen zij tot spoedige aflevering gereed. Ook had men met gunstig gevolg de nodige stappen gedaan om zich met de Rotterdamse stoomboot maatschappij op Noord-Amerika in verband te stellen. De omstandigheden bleken echter voor die vaart zo ongehoord ongunstig, dat met het exploiteren dezer lijn op dit ogenblik niet zou kunnen worden aangevangen, zonder grote geldelijke verliezen. Vandaar dat het Bestuur de vergadering voorstelde te besluiten, om de bepaling van het tijdstip, waarop deze vaart met de 2 bedoelde schepen zal worden geopend, aan het Bestuur over te laten, naar gelang van de geldelijke belangen der Maatschappij.
Mr. M.J. Pijnappel vroeg, welke bedoeling het Bestuur met die boten had. Het scheen hem toe, dat het belangrijke renteverlies, wegens het stil liggen dier boten, wel zou kunnen opwegen het verlies dat op de onderneming geducht werd. De voorzitter antwoordde, dat de verliezen door andere maatschappijen geleden zo enorm waren, dat het niet te wagen was. Bovendien had men misschien wel een tijdelijk geschikt emplooi voor die boten.
De directeur, C.A. von Hemert, zei dat men op de 2 boten, ter waarde ieder van een miljoen gulden, een renteverlies van NLG 50.000,- zou kunnen lijden, maar dat bij het in de vaart brengen op iedere reis NLG 40.000,- zou kunnen worden verloren. Hij had rekeningen gezien van een Liverpoolse boot, die sloten met een verlies van GBP 5.000,-. De oorzaak van deze nadelige toestand lag o.a. in het volkomen gemis van landverhuizers. De heer Insinger gaf nog als oorzaken aan: de belangrijke vermindering van de handel op Amerika, tengevolge der laatste crisis en de te grote concurrentie van vale in de vaart gebrachte schepen. Dat laatste euvel zou wel verminderen, als enigen zouden moeten ophouden wegens gebrek aan voldoende levensvatbaarheid, of om andere oorzaken de strijd zouden moeten opgeven. Mocht de vergadering onverhoopt tot het thans in de vaart brengen der boten besluiten, dan had het Bestuur voorlopige schikkingen getroffen met genoemde Rotterdamsche Maatschappij, om voor gemeenschappelijke rekening de vaart te ondernemen. Spreker meende dat later, onder betere omstandigheden, samenwerking der beide Maatschappijen voor beide goede vruchten zou afwerpen en vertrouwde dat zulks ook dan zou gescheiden. Thans zou niettegenstaande de samenwerking door beiden verlies worden geleden.
De heer Burger uit Rotterdam zei ook aandeelhouder te zijn in de Rotterdamsche Maatschappij, en wel voor haar te wensen, dat zij ook het geluk had haar boten nog niet in de vaart te hebben en stil te kunnen doen liggen. Elke reis toch leverde zeer aanzienlijke verliezen op. Eenmaal in de vaart zijnde, konden zij echter moeilijk daaruit tijdelijk worden teruggenomen.
De heer Laarman wenste een termijn te zien vaststellen, na welke men opnieuw de zaak in overweging zou nemen. Hij toch achtte een zo spoedig mogelijk in-werking-treden wenselijk, ook met het oog op hen die, juist om de exploitatie dezer lijn, in de nieuwe uitgifte van aandelen deelnamen.
De Voorzitter antwoordde, dat niets het Bestuur aangenamer zou zijn, dan spoedig tot het in de vaart brengen over te gaan. Zijns inziens moest men de beoordeling van het juiste tijdstip aan dat Bestuur overlaten, aangezien men moeilijk nu alle op industriële zaken ingrijpende omstandigheden kon voorzien.
De heer Laarman zei, dat hij het Bestuur zeer vertrouwde, maar toch voor de Vergadering het recht wilde reserveren, binnen een niet al te lang tijdstip de zaak weder aan de orde te zien gesteld. De Voorzitter stelde nu voor het conceptbesluit in zoverre te wijzigen, dat de zaak in de algemene vergadering van mei 1876 weder aan de orde zou worden gesteld, als het Bestuur vóór dat tijdstip de boten niet in de vaart had doen brengen. Het aldus gewijzigde voorstel werd ten slotte met algemene stemmen aangenomen en de vergadering daarop gesloten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 februari. Volgens ontvangen mededeling van de rederij van het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, was genoemde bodem op Java wel ter verkoop aangeboden, maar niet afgekeurd. Het bericht in het vorige nummer was dus onjuist.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 16 februari. Men heeft nog niets vernomen van het op 12 november van het vorig jaar van hier naar Curaçao vertrokken schip SANTA ROSA, kapt. J. de Waard.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 16 februari. Het barkschip EUGENIO, kapt. Dietz, is na vruchteloze poging om de Eems af te zeilen, genoodzaakt geweest dit op te geven, en is na veel gevaar en moeite heden weder ter rede van Delfzijl geankerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 11 februari. De ANNA, kapt. Laarman, de 9e februari alhier van Rio Janeiro om orders aangekomen, heeft de grote mast gekraakt en zal waarschijnlijk alhier met een nieuw mast voorzien worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maceio, 26 januari. Het schoenerschip ANNA MARIA heeft voorlopig de schade gerepareerd en voor GBP 600 bodemerij op het schip opgenomen met 30 % daarmede inbegrepen.


19 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 januari. Vrachten. Het Nederlandse schip URANIA werd naar Amsterdam bevracht tot NLG 50 suiker, N:G 90 huiden en NLG 75 koffie, hier en te Samarang te laden. Het Nederlandse schip INDIA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, laadt particulier suiker tot NLG 50 en huiden tot NLG 90. De Nederlandse NEREUS gaat naar Saigon om rijst voor Java te laden tot NLG 0,90.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen JAVA PACKET, CORNELIS SMIT, OTTO, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en het stoomschip PRINSES AMALIA.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen± TROMP, GENERAAL VAN SWIETEN, ZUID/HOLLAND, CORNELIA, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, IJMUIDEN, NOACH I, SAMARANG, HELENA ANNA, en stoomschip SUMATRA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 13 januari. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, is bevracht om te Tuyu huiden te gaan laden voor het Engels Kanaal om orders.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 17 februari. De Spaanse bark EUGENIO, kapt. Diaz, van Christinestad naar Barcelona, is zaterdag (opm: 13 februari) bij het naar zee zeilen op de zandplaat de Ransel gestrand. In weinig tijd liep het schip zo vol water, dat de equipage en loodsen genoodzaakt waren het te verlaten, die vervolgens nog diezelfde avond bij Hoog Watum in drie boten zijn geland. Een ander bericht meldt, dat men, na vruchteloze poging om de Eems af te zeilen, genoodzaakt was dit op te geven en was dat schip na veel gevaar en moeite de 16e dezer weder ter rede van Delfzijl geankerd.


20 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Finsterwold op 17 februari: het Nederlandse galjootschip WILLEM FREDERIK, groot 130 zeetonnen, laatst gevoerd geweest door kapt. Ten Kate: NLG 6.500. Koper M. Stenger te Farmsum.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 18 februari. De CERES, kapt. De Boer, van Liverpool naar Rio Janeiro, is alhier aangekomen met verlies van verschansing en stutten, grootzeil en fok gescheurd, zijnde gisteren bij Lizard in aanvaring geweest met een schoener.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van wijlen R. de Jong, in leven scheepsbouwmeester, gewoond hebbende op Gideon onder de gemeente Haren, en aldaar overleden op de 11e januari 1875, worden verzocht daarvan voor de 1e maart 1875 franco opgave te doen aan Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zullen op zaterdag de 27e februari 1875, des voormiddags te 10 uur, op de scheepshelling van wijlen R. de Jong op de Gideon aan het Winschoterdiep onder de gemeente Haren publiek worden verkocht een in aanbouw zijnd tjalkschip, min of meer groot 115 tonnen, waarvan de dekbalken gelegd zijn, een grote partij hout, scheepstimmermansgereedschappen, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Dagelijks te bezien van 10 - 12 uur.
Mr. H. Edelinck, notaris.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 20 februari. Eergisteren werd met de aan de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij toebehorende sleepstomer EERSTELING, thans genaamd MIDDELBURG, een proeftocht gemaakt naar en van de rede, welke in alle opzichten zeer bevredigend is afgelopen. De stomer was voor die tijd geïnspecteerd door de hoofdingenieur Van Oordt.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 20 februari. Naar men ons mededeelt, is het stoomschip SINDORO van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij te Benkoelen aangekomen met op twee plaatsen gebroken as, die aldaar gerepareerd wordt. De kapitein van dit schip schijnt echter deze reparatie niet te vertrouwen en zal te Benkoelen de stomer AMBOINA afwachten om door deze naar Batavia te worden begeleid.


Krant:

  JB - Javabode

Zr.Ms. stoomschip AART VAN NES trof de 16e november de Gouvernements-stomer HERTOG BERNHARD aan met defecte machine, en sleepte dat vaartuig naar Djoeloh. (opm: later voor herstel naar Singapore gesleept).


21 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 februari. Het stoomschip COMEET, de 17e dezer van hier te Baltishport aangekomen, heeft gisteren getracht om Reval te bereiken, maar moest wegens het ijs naar Baltishport terugkeren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 18 februari. Het schip JOHANNA, kapt Kopke, van Savannah naar Queenstown gearriveerd, heeft order bekomen de lading te Amsterdam te lossen.


22 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia (per telegraaf). Het stoomschip SINDORO, kapt. Van Emmerik, is de 17e februari te Kenkerlen (Benkoelen) met gebroken schroefas en andere schade aangekomen en zal door het stoomschip AMBOINA naar hier gesleept worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Enkhuizen, 19 februari. Hedenochtend geraakte hier weder een schip, komende van Harlingen en beladen met metselstenen, voor de stad in het voorwater aan de grond. Bevreesd dat met de strenge oostenwind de zee soms mocht dichtlopen, heeft het schip assistentie ingeroepen. Men is thans druk bezig het te lichten, en zo mogelijk nog voor de nacht binnen te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op donderdag 4 maart 1875, des middags te 12 uur, in het logement De Hollandsche Tuin, te Vlaardingen, van het in anno 1863 nieuwgebouwd, extraordinair welbezeild, ijzervast schoener-brikschip DIEDERIKA, laatst gevoerd door kapt. T.D. de Ruiter, gemeten op 178 ton of 94 last, liggende in de haven te Vlaardingen, geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd, tot 2 december 1875, A, 1. 1. en bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, tot 3 december 1875, A 2, met alles wat daartoe behoort.
Nadere informatiën te kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luisçuis, bij wie tevens, op franco aanvraag, gedrukte inventarissen verkrijgbaar zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 13 februari. Houtvrachten ondergingen sedert ons laatste bericht weinig verandering en bleef de beweging in voorjaarsbevrachtingen tengevolge van het schrale aanbod van ladingen van weinig betekenis. Gesloten werd naar Newcastle en Hartlepool Sh.9/6, Suttonbridge en Cargofleet Sh.13/- per load grenen balken; St. Nazaire 371/2 FFR en 15% per last grenen muurlatten; Bordeaux 40 FFR en 15% voor dito, 421/2 FFR en 15% voor eiken planken, 45 FFR en 15% voor eiken plançons; Amsterdam 66 cent per stuk eiken sleepers van 14/28 centimeter.
Graanvrachten voor zeilschepen ter voorjaarsaflevering bedingen: Bristols Kanaal 800/1.000 quarters Sh.3/-, Firth kolenhavens twee schepen 800 en 1.500 quarters Sh.2/-, Groningen 50/60 last NLG 16 per 2.400 kilo tarwe, Kopenhagen 40/60 groot schip 6 thaler per 5.000 Engels pond rogge.
Kolenvrachten op hier onveranderd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 13 februari. Er kwamen deze week enige afsluitingen voor stoomschepen tot stand; verder werd gedaan naar Kiel voor een klein zeilschip 24 mark, voor een grote naar Oost Noorwegen 27 mark. en voor een verwacht wordende eveneens daarheen 24 mark., alles per 5.000 Engels pond rogge. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden, zijn enige schepen naar Sleeswijk-Holstein en Sont-havens tot 221/2 mark, inclusief naar Gothenburg en Uddevalla tot 24 mark. en kleine schepen naar Oost-Noorwegen tot 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge, geëngageerd; verder enige schepen naar Groot Brittannië tot de laatste noteringen. Naar Nederland kunnen eerste klasse schepen tot NLG 181/2 à NLG 19 per 2.400 kilo tarwe geplaatst worden.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, met inventaris en bloc, is thans bepaald alhier op dinsdag de 2e maart aanstaande.
Soerabaija, B. van Leeuwen & Co.


23 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 februari. De Middelburgsche Courant meldt, dat door het besluit in de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans definitief opgericht is een rederij, tot uitoefening van een geregelde stoomvaart tussen Vlissingen en een der havens op de Theems, met een kapitaal van NLG 800.000,-, waarin is deelgenomen door Z.K.H. prins Hendrik voor 2/5, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor 2/5 en door enige bewoners van Zeeland 1/5. Het beheer der rederij zal worden gevoerd door de Directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, terwijl, onder voorzitterschap van prins Hendrik, als commissarissen zullen optreden de heren Tak van Poortvliet, G.J. Sprenger en F. Wibaut.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 19 februari. Eergisteren is alhier met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeesters J.H. Nijhuis, het kofschip genaamd GESINA HILKEA, gevoerd zullende worden door kapt. J.E. Poort, van Sappemeer, en heden een koftjalkschip nog zonder naam, groot circa 120 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. S. Striens, van Waspik.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Winschoten op 16 februari: het schip NICOLA MARIA: koper P.M. Nap voor NLG 15.050, zullende bevaren worden door kapt. R. Gust, van Pekela. (opm: schip wordt herdoopt in ALBERTINE).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Volgens bericht van kapt. Hartman, voerende het Nederlandse schip MINA, te Oporto liggende, was in de nacht van 9 op 10 februari door zwaar stormweder een der lichters, geladen met goederen, te Rotterdam ingenomen, langszijde van het schip gezonken. Kapt. Hartman heeft zelf daarbij groot gevaar gelopen het leven te verliezen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 20 februari De Nederlandse brik CERES, kapt. De Boer, van Liverpool naar Rio de Janeiro, de 18e februari met schade door aanzeiling alhier binnengelopen, lost een gedeelte der lading om te kunnen repareren. De gezagvoerder bericht tevens de 5e februari gedurende dikke mist op de Arklowbank gestoten te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 12 februari. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. Laarman, is onderzocht en bevonden dat de grote mast beneden het ezelshoofd gebroken is, heeft de gaffel van het grootzeil verloren en schade aan de zeilen. Het schip is geheel dicht, doch moet een gedeelte koffie gelost worden om de nieuwe mast te kunnen inzetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 17 februari. Heden is hier van de werf van de scheepsbouwmeester J.H. Nijhuis te water gelaten het kofschip GESINA HILKEA, groot pl.m. 80 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J.E. Poort, van Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige Verkoping, op donderdag de 4e maart 1875, 's middags te 12 uur, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van het in 1863 nieuw gebouwd, extra ordinair welbezeild, ijzervast schoenerbrikschip DIEDERIKA, laatst gevoerd door kapt. F.D. de Ruiter, gemeten op 178 tonnen of 94 lasten, liggende in de haven te Vlaardingen, geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd tot 2 december 1875, A.1.1. en bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, tot 3 december 1875, A.2. met alles wat daartoe behoort.
Nadere informaties ten kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius, bij wie tevens, op franco aanvrage, gedrukte inventarissen verkrijgbaar zijn.


24 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 februari. De officier-machinist M.L.A.W. Komp, gedetacheerd geweest bij de aanmaak van de machines voor Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN in de fabriek van de firma Penn & Sons te Greenwich, is van daar terug gekeerd en thans geplaatst bij ’s Rijks werf om op het stellen der werktuigen in genoemde bodem toezicht te houden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen op maandag 22 februari in de Witte Zwaan te Amsterdam:
- het schoenerschip GERTRUDE: NLG 2.950, in slag NLG 190. Koper E.C.A. Koli (opm: een makelaar)
- het barkschip VREDE: NLG 4.100, in slag NLG 400. Koper P.H. Craandijk.
- het schoener-brikschip AUGUST MARIE NLG 5.000, in slag NLG 2.000: opgehouden


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 februari. Volgens telegrafisch bericht bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse barkschip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, te Singapore aangekomen en heeft charter afgesloten naar Hongkong via Bangkok.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 22 februari. De Spaanse bark EUGENIO, kapt. Diaz, welke alhier in het ijs beklemd was geraakt, is de rivier afgezeild en volgens een ontvangen telegram ten 3 ure namiddags Borkum gepasseerd in zee. De bestemming is naar Nieuwediep en van daar naar Barcelona.


25 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 februari. Heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor rekening van de heren W. Meeter & Co. te Zwolle. De machines zullen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 24 februari. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, van Amsterdam naar Hamburg, zit bij Wieringen aan de grond. Een sleepboot is ter assistentie gezonden, doch kan wegens het ijs er niet bij komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 20 februari. Het Nederlandse schip ROELFINA, kapt. De Vries, van Antwerpen naar Aalborg, is volgens gisternamiddag alhier ontvangen telegram, te Frederikshaven binnengekomen. Alles wel aan boord. Het was daar vol ijs.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 24 februari. Heden arriveerde alhier het schip EUGENIO, kapt. Diaz, van Christiansand naar Barcelona, als bijlegger, laatst van Delfzijl. Het schip is vol water.


26 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van ’s konings besluit van 24 februari 1875 worden Zr.Ms. raderstoomschepen BROMO en MERAPI, liggende te Amsterdam en te Fijenoord, met de 16e maart a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië en het bevel daarover opgedragen resp. aan de kapt.luit.t.zee W.J. Scholten van Aschat en J. Tromp.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Hus, op reis naar New York, keerde te Plymouth terug met schade aan de schroef.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 24 februari. Het alhier van Suriname gearriveerde schip SINGAPORE, kapt. Van Geldorp, heeft gebroken rustijzers.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Sedert de 19e oktober l.l. geen tijding meer ontvangen hebbende van mijn echtgenoot, kapt. Jan Drent, oud 33 jaren, voerende de schoener ANNA MARIA, alsmede van mijn zoon uit mijn vorig huwelijk, Jan Siegers, oud 14 jaren, kom ik tot diepe droefheid van mij en mijn moeder tot de treurige overtuiging, dat genoemd schip met man en muis is vergaan. Drie kinderen, te jong om dit grote verlies te beseffen, laat hij mij uit een achtjarig huwelijk na.
Groningen, 24 februari 1875, Anna Maria Bach, wed. J. Drent.
(opm: In 1874 vermist op de reis van St. Petersburg naar Leer).


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 26 februari. Naar wij vernemen is de stoomboot AMSTERDAM van de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij door het departement van Marine alhier ingehuurd tot het overbrengen van diverse materialen naar de Meeuwenbaai.


27 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 24 februari. De lading balken, waarvan een gedeelte te Fredrikshavn volgens bericht van de 6e februari is opgevist,zijn herkend als behoord hebbende tot het kofschip ZEEMEEUW, kapt. C.R. Kamminga, welk schip de 24e november van Nerva naar Amsterdam vertrokken is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Tjalkschip. Uit de hand te koop een voor drie jaar nieuw uitgehaald tjalkschip, genaamd DE TWEE GEZUSTERS, groot 64 ton, met complete inventaris, zoals het is liggende aan de scheepswerf van E.H. van der Zee te Joure.
Te bevragen bij K. Hoekstra te Warga, provincie Friesland. Brieven franco.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 25 februari. Het is nog onzeker, of de bij Wieringen zittende brik is de TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann. De stoomboot is gisteren niet daarheen geweest, maar naar twee sloepen, in Scheurrak gezien.


28 februari 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 februari. Het Nederlandse schip CALIFORNIË, kapt. Deinum, van hier naar Soerabaija, is volgens telegrafisch bericht de 20e dezer Anjer gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 februari. Volgens gisteren ontvangen telegram was het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Brakke, van hier te Macassar aangekomen en vandaar terugbevracht op Amsterdam.


01 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 21 januari. De vraag naar scheepsruimte blijft nog onbeduidend en waren afdoeningen beperkt. De notering voor vrachten naar Nederland is iets vaster, vooral bij afscheep in havens, die aan de westmoesson zijn blootgesteld. Op de 28e van deze maand zal de Factorij een inschrijving houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor schepen de 10e februari disponibel moeten zijn. De volgende charters voor Nederlandse schepen zijn gesloten: ZUID-HOLLAND naar Rotterdam, NLG 52,50 suiker, NLG 70 koffie, te Samarang te laden; JAVA PACKET naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 40 tabak, in de Oosthoek te laden, stoomschip PRINSES AMALIA naar Nieuwediep, NLG 90 à 100 tabak, NLG 42,50 tin, NLG 85 koffie, NLG 110 à 125 huiden, NLG 80 damar, NLG 100 specerijen: SUMATRA naar Saigon, condities geheim.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 27 februari. Heden is het stoomschip GRONINGEN, kapt. J. Bakker, via Vlissingen naar Batavia vertrokken. (opm: eerste commerciële reis)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 26 februari. Het schip, dat bij Wieringen aan de grond zit, is, blijkens nadere ontvangen berichten, werkelijk de TWEE GEBROEDERS, kapt. F.G.C. Mann.


Krant:

  JB - Javabode

Roterdam, 21 januari. Een Nederlandse onderneming, door de agenten te Rotterdam der Commercial Steam Ship Co. Ltd. in leven geroepen, treedt met maart a.s. in werking en wel onder de benaming Rotterdamsche Lloyd, zullende de navolgende vier boten, waarvan de eerste twee naar de eisen des tijds voor passagiers zijn ingericht, in de vaart voorzien: GRONINGEN (3.000 ton), FRIESLAND (3.000 ton), TORRINGTON (2.500 ton) en HAMPTON (2.100 ton)


02 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, van Rotterdam naar New York, is de 28e februari van Plymouth te Falmouth aangekomen om in het dok te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d. Lek, 1 maart. Het schip ANTJE, kapt Julius, arriveerde de 21e januari l.l te
Atchin. Aan boord alles wel.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 2 maart. De Nederlandse bark CHRISTINA, kapt. Priebee, is heden op publieke vendutie verkocht voor NLG 26.010. Kopers zijn Maarschalk & Co. te Probolingo.


03 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 26 februari. Het stoomschip HECLA, van Amsterdam naar Kopenhagen en Reval, is ten westen van Hveen in het ijs vastgeraakt en werd door de stoomboot KATTEGAT geadsisteerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 21 januari. Het Amerikaanse barkschip AKBAR, kapt. Lawson, van Cardiff naar Singapore, alhier lek aangekomen, gaat steeds voort met lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Paramaribo, 2 februari. Het brikschip RUTH, kapt. Curdhey, van Londen naar hier bestemd, zit reeds 10 dagen, ongeveer 40 Engelse mijlen ten oosten van het vuurschip aan de grond. De gezagvoerder is de 31e januari alhier gearriveerd en heeft assistentie verzocht van de Nederlandse oorlogsstoomboot om het schip af te slepen, doch deze durfde zulks niet te ondernemen aangezien er met de eb slechts 5 voet water bij het schip was en een hoge deining op de kust. De gezagvoerder is gisteren met een loods en werkvolk naar zijn schip vertrokken, om nog een poging aan te wenden, het schip vlot te trekken.


04 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 maart. Volgens particulier bericht liggen de Nederlandse schepen JEANNE EN MARIE, kapt. De Breed, en FRANÇOIS, kapt. Rijke, in de haven van Vlissingen om te overwinteren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 3 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, is vlot getrokken en ligt voor 2 ankers nabij Wieringen in het ijs, het heeft schade aan de koperen huid. De equipage is aan boord en de vrouw van de kapitein is geland, overigens alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tunis, 23 februari. Een Nederlandse stoomboot (red. NRC: mogelijk de SPARTAN) is alhier in quarantaine aangekomen van Port Said en Suez met pelgrims.


05 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 maart. Aan ’s Rijks werf is de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip der 1e klasse, genaamd ATJEH. De lengte van dit schip zal die van het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN nog overtreffen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het fregatschip H.W.M., groot 1.002 ton, overgegaan aan de heer N. Brantjes te Purmerend, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het barkschip HENRIËTTE EN CHRISTINA, groot 489 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli aan de heer P. Meeter te Amsterdam overgegaan.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is de bark SOERABAJA PACKET, 496 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli overgegaan aan de Perzische Handels Vereeniging te Rotterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij onderhandse verkoop is het barkschip JOHANNES, groot 529 tonnen, door tussenkomst van de makelaar Ed.C.A. Koli aan de heer J. H. Rottinghuis te Delfzijl overgegaan.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Alhier ligt in het Oosterdok in lading naar Samarang (direct) het eerste klasse Nederlandse klipper barkschip MERAPI, kapt. G.R. de Greeve, met spoedige expeditie, zijnde het grootste gedeelte der lading reeds aangenomen. Adres bij de cargadoor de Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam. (opm.: eerste reis onder deze naam).


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Alhier ligt in het Oosterdok in lading naar Soerabaja (direct), het eerste klasse Nederlandse clipper barkschip SINDORO, kapt. F. Diepenbroek, met spoedige expeditie, zijnde het grootste gedeelte der lading reeds aangenomen. Adres bij de cargadoor de Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam. (opm.: eerste reis onder deze naam).


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 5 maart. Door de directie der Droogdok-Maatschappij alhier is het stoomschip EERSTELING verkocht. De proeftocht heeft zaterdag ochtend j.l. (opm: 27 februari) plaatsgehad en heeft zeer goed voldaan. De vaart van 7½ mijl is gedurende de gehele tocht behouden gebleven. (opm: vergelijk JB 200275).


06 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 maart. Het barkschip EMMA, kapt. Ackerling, is volgens particulier bericht 28 februari van Tjilatjap naar Nederland vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 maart. Volgens ontvangen telegram is het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Ruhaak, van Java naar Rotterdam, hedenmiddag de Scilly Isles gepasseerd. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 3 maart. Het schip ANNA MARIA, naar Bahia bestemd, is alhier bij het ten anker komen, onklaar geraakt met schip CHINA en verloor daarbij de fokke- en marsera.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cowes, 3 maart. De Nederlandse stoomboot JUNO van Amsterdam naar Lissabon is hier met schade aan de machine binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 27 februari. De houtvrachten verkeren nog steeds in een lusteloze stemming en bij weinig keuze van ladingen neigt de markt tot teruggang. De vraag naar scheepsruimte voor Engelse havens is buitengewoon gering, naar Franse havens is wel iets meer vraag, doch eveneens verkeren de koersen in gedrukte stemming.
Gesloten werd naar Londen Sh.13/-, Portsmouth Sh.14/-, Hartlepool Sh.9/-, Newcastle Sh.9/6, Dundee Sh.10/-, St. Malo Sh.16/- per load grenen balken en muurlatten, Hartlepool Sh.13/- per load eiken balken, Bordeaux Ffrs.37,50 en 15%, St. Nazaire Ffrs.35 en 15% per last grenen muurlatten, Ostende Sh.17/6 en Sh.18/- per load halfronde eiken slepers, Harburg 8 thaler per last grenen, 9½ thaler per last eiken vierkante slepers.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 27 februari. Om na heropening der scheepvaart hier te laden, kwamen sedert ons laatste bericht weder enige bevrachtingen tot stand. Men bewilligde naar Kiel, Flensburg en Sondhavens 22½ mark, naar Gothenburg en Uddevalla 24 mark per 5.000 pond rogge, naar de oostkust van Groot Brittannië en het Engels Kanaal tot de laatste noteringen. Naar Schiedam werd gedaan tot NLG 14, de Eems, Geestemünde en Wilhelmshaven tot 24 mark per 80 Engelse cub.ft. delen.


07 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 januari. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen vonden plaats: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij, particulier NLG 55 voor suiker, te Samarang, HELENA ANNA, naar Marseille à FFR 75, hier en te Soerabija te laden. Bij de op de 28 dezer door de Factorij gehouden inschrijving zijn de volgende schepen opgenomen: INDIA PACKET, gehele ruimte NLG 62,50, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, 260 last, NLG 74,90; TROMP, 260 last, NLG 74,90, alle naar Amsterdam.
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: CORNELIS SMIT, OTTO, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, TROMP, CORNELIA, GENERAAL VAN SWIETEN, NOACH I, stoomschip HOLLAND, PRINS HENDRIK.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, GRAAFSTROOM, HENRIETTE, ELISABETH SUSANNA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapt E. Deddes, van Rotterdam naar Newyork is heden, 6 maart, door de Nieuwe Waterweg in zee gestoomd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 13e maart 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein IJ. Jansen aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het overdekt tjalkschip genaamd: DE DRIE GEBROEDERS, groot 91 ton, met opgoed en toebehoren, zoals het thans is liggende in het Schuitendiep bij de Steentilpoortenboog te Groningen en bevaren door H.S. van der Veen. Om te aanvaarden en te betalen acht dagen na de toeslag.


08 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip GRONINGEN, kapt. L. Hoefman, vertrok in de middag van de 7e maart, ten 12 ure, van Vlissingen naar Southampton, met bestemming naar Batavia, met aan boord 38 passagiers der eerste en 17 der tweede klasse, benevens 125 man suppletietroepen en begeleidende officieren. (opm: de GRONINGEN werd te Vlissingen bijgeladen met goederen uit Rotterdam aangevoerd, omdat de diepte van de Nieuwe Waterweg nog niet toeliet dat het schip volbeladen van Rotterdam vertrok).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stockton, 5 maart. Van het schip OMMELANDERWIJK, kapt. De Jong, de 13e oktober van Landscrona herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands schoenerschip MORGENSTER, kapt. J. van Dijk, groot 90 roggelasten, met deszelfs goed onderhouden en complete inventaris.
Te bevragen bij de reders Van Harwegen & Den Breems, te Vlaardingen, alwaar het schip in de haven ligt en dagelijks te bezichtigen is.


09 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 8 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schoefstoomboot AURORA, gebouwd voor rekening van de heer P. Zell te Vallendar. De machine van 25 paardekracht wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruijn c.s. te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Amsterdam op 8 maart: het klipper-fregatschip ELECTRA, gevoerd door kapt. Landweer, groot 1.117 ton, is opgehouden voor NLG 44.500.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Texel 5 maart: Hedenmiddag zijn te Cocksdorp aangekomen 7 mensen,
man, vrouw en 2 knechten benevens een vader en 2 zonen, die gedurende meer dan 14 dagen met hun schuiten door het ijs waren ingesloten. Wel hadden zij nu en dan gepoogd de wal te bereiken, doch vruchteloos. Alles wat maar brandbaar was, had men opgestookt, terwijl het laatste eten bestond uit een weinig gort, in zeewater gekookt.
De onbeschrijfelijke dorst deed hun een laatste poging op leven en dood wagen, zodat ze te Cocksdorp werden opgemerkt en vandaar een vlot werden afgezonden om hen op te nemen, hetgeen ook gelukte.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 maart. Volgens brief van kapt. Pybes, voerende het Nederlandse schip FAVOR, de dato Trinidad 9 december, zou hij binnen weinige dagen in ballast naar de golf van Mexico vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 januari. Een gedeelte der lading petroleum van het gestrande schip LEILA, kapt. Tate, van New York herwaarts is geborgen, het wrak zal heden verkocht worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 7 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog, van New Orleans te Havre gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Buenos Ayres, 29 januari. Bevracht werden o.a. de Nederlandse brikken TWEE GEBROEDERS van Tuyu naar Falmouth voor order met gezouten huiden tot Sh.45/-, en JEANETTE van hier naar het Continent met gezouten huiden tot Sh.40/-, beide met 5%.
Te Rio Grande werden o.a. bevracht de Nederlandse schepen MARIA BEERTA en CATO POULIE, beide met gezouten huiden tot Sh.55/- naar het Kanaal, en te Rio Janeiro de brik ACCRA tot Sh.47/6 voor suiker in zakken van Maceio naar Het Kanaal.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Memel, 28 februari. Gesloten is naar Antwerpen NLG 13,50, Dordrecht NLG 14,50 per last grenen delen, Oost-Schotland Sh.25/- per ton vlas, Schiedam, per stoomboot Sh.3/- per quarter tarwe.


10 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag 17 maart 1875, des voormiddags te ½ 10 uur, aan de Westzijde van de Havenkade, te Vlaardingen, van het welbezeild, zeer sterk hoekerschip, genaamd VLAARDINGEN, laatst gevoerd door stuurman Jacs van der Meyden, met masten , rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels en verdere inventaris. Dit schip heeft geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius, te Vlaardingen.
(opm: vrijwel zeker een visserij-hoeker)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FAVOR, kapt. Pijbes, is vóór de 9e december van Londen te Trinidad binnengekomen en zal van daar binnen weinige dagen met ballast naar de Golf van Mexico vertrekken.


11 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 9 maart. Weder is hier een nieuwe rederij opgericht.De heren G. Kalkman en A. van Rees alhier zullen voor hun rekening op de werf De Toekomst , behorende aan de maatschappij van die naam, een nieuwe sloeplogger doen bouwen, bestemd ter haring- en kablejauwvisserij. De sloep is genaamd MARGARETHA CHRISTINA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 10 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. List, 1 maart te Soerabaya gearriveerd. Alles wel aan boord. Het schip werd bevracht met een volle lading koffie van Pangool en Tjilatjap naar Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 10 maart. Hedenochtend is alhier gestrand de Zweedse schoener POMONA, kapt. Landstrom, van Bordeaux naar Bremerhaven met wijn. De bootsman is verdronken. Er woei gisteren een hevige orkaan, die van 12 tot 4 uur duurde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 9 maart. Het driemastschip WILLEM POOLMAN is gisteren van hier naar Vlissingen vertrokken om te dokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 10 maart. Heden is vertrokken het stoomschip P. CALAND, van Rotterdam naar New York, na vergeefs beproefd te hebben op de rede steenkolen te laden uit het Engelse stoomschip HARRATON.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 9 maart. Het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Van Toor, van Rotterdam naar Hamburg, ligt buiten de loodsgaljoot ten anker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 10 maart. Het schip JOHANNA ANTOINETTE, kapt. De Haan, van Rotterdam naar Villanova, is alhier binnengelopen met verlies van fokkera, voortuig en rustijzer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees geleefd te hebben, moeten wij eindelijk tot het treurig besluit komen, dat mijn dierbare echtgenoot kapt. J. Wieringa, voerende het Nederlandse tjalkschip MARGARETHA MEIJERINGH, voor het laatst op reis van Bremen naar Bergen, in de storm van de 20e en 21e oktober l.l. totaal is verongelukt. Zwaar treft mij deze slag, terwijl het zoontje, dat hij mij uit ons 2½-jarig huwelijk nalaat en nog slecht één jaar oud is, nog niet gevoelt, wat wij verliezen.
Diep bedroefd geef ik hiervan langs deze weg, mede namens mijn nabestaanden, kennis aan vrienden en bekenden.
Houwerzijl, 9 maart 1875, T. Renkema, wed. J. Wieringa.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 28 februari. Het schip ELSA, kapt. Kroon, van Windau naar de Maas, lek en met meer andere schade hier binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd, de geloste lading weder ingenomen en is gereed om de reis voort te zetten.


12 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 11 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, is de haven ingekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 10 maart. Het schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, van Batavia naar Amsterdam, in de Duins te anker gekomen na op de Ridge gestoten te hebben, is van hier opgesleept naar Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op vrijdag 19 maart 1875, des voormiddags te ½ 10 uur, aan de Westzijde van de haven, te Vlaardingen, van het hoekerschip THEODORA ANNA, laatst gevoerd door stuurman P. van der Zwan, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, uitgeboete haringvleet, beuggereedschappen en verder volledige inventaris. Dit schip heeft geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius, te Vlaardingen.
(opm: waarschijnlijk een visserij-hoeker)


13 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Nederland. Het op de werf der firma John Elder & Co. nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip EGERON, kapt. R.E. Vetter, wordt de 3e april van Nieuwediep geëxpedieerd naar Batavia en Soerabaya. Laatste laaddag te Nieuwediep 1 april. Dit stoomschip, bestemd voor de dienst in de Indische archipel, heeft ruime hutten voor een 12-tal passagiers 1e klasse en 16 passagiers 2e klasse. Voor passagiers wordt het nieuwe tarief toegepast, waarbij de passageprijzen voor een plaats eerste klasse zijn gelijkgesteld op NLG 700 per persoon. (opm: slechts de uitreis werd gemaakt in de dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 12 maart. Heden arriveerde alhier het schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, vertrokken van Batavia de 12e november, van de Duins gesleept door het stoomschip CAMBRIA. De WIJK AAN ZEE is lek en heeft pompers aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 11 maart. Het stoomschip P. CALAND, van Rotterdam naar Newyork, is alhier gearriveerd om de lading van de W.A. SCHOLTEN, met schade aan de schroef hier binnen., over te nemen en naar New-York te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Constantinopel, 7 maart. Het schip MINERVA, van Thedosia naar Amsterdam, 19 februari met schade binnengesleept, heeft de halve lading onbeschadigd gelost, de andere helft, die beschadigd is, zal morgen gelost en het schip onderzocht worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 maart. Scheepsvrachten. Een paar schepen werden heden aangenomen voor haver naar Engeland, tot Sh.17/- voor Londen, Oostkust of het Engels Kanaal. Overigens ging er in bevrachtingen niets om.


14 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip GESIENA, kapt. J.S. Mulder, zal volgens particulier bericht van Montevideo in ballast naar Singapore vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Mann, van hier naar Hamburg, is met schade aan het koper in het Oosterdok teruggekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 13 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram dd Batavia 12 dezer, was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Muchler, na bereids van Bangkok te Soerabaija te zijn gearriveerd, bevracht met zout van Sumanap naar Pangool en Tjilatjap.


15 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 maart. Volgens telegram is de ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, 13 dezer te Lissabon aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 11 maart. Het schip ZUURDIJK, kapt. Kwint, van hier naar Yarmouth bestemd met raapkoeken, op Blanier (opm: Île du Planier) gestrand, zit geheel onder water. Men heeft een overeenkomst aangegaan om het schip af te brengen. (opm: zie PGC 150375)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Marseille, 11 maart. Het te Ulrum te huis behorende schoenerschip ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, is ter rede van Plenier (opm: Île du Planier) gestrand. Assistentie is er derwaarts gezonden, doch het zal waarschijnlijk moeilijk zijn, het schip af te brengen.


16 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 4 februari. In vrachten bleef het lusteloos; voor suiker naar Nederland is te Samarang NLG 55 en 57,50 betaald, maar kan er geen verhoging van vrachtkoersen voor suiker in de Oosthoek gemeld worden. Naar het Kanaal en Amerika is in de laatste tijd niets afgesloten en zijn vrachten derwaarts geheel nominaal; twee kleine schepen accepteerden frank 75 naar Marseille direct. Op veel kustplaatsen ondervinden de schepen door het ongunstige weer veel oponthoud.
De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: NOACH I naar Rotterdam, NLG 74,90 koffie, NLG 57,50 suiker, hier en te Samarang te laden, TROMP naar Amsterdam gedeeltelijk bevracht door de Factorij; particulier NLG 45, suiker 40, tabak NLG 95, huiden in de Oosthoek te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 maart. Wegens de hoge zee op de baar voor de haven van Sunderland kon het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, de 11e dezer met 22 voet diepgang zeilklaar liggende naar Macassar, van daar niet uitzelen en moet nu het volgende springtij afwachten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brindisi,13 maart. Het stoomschip SUMATRA, alhier 12 dezer gearriveerd, is gedurende 24 uur in de haven van Alexandrië opgehouden door zwaar stormweer, waardoor het onmogelijk was over de baar te komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 4 februari. Het Nederlandse schip SUNDA, van Java naar Melbourne met een volle lading suiker, heeft in Straat Bali aan de grond gezeten en keert terug naar Soerabaija om te lossen en te dokken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 maart. Aangaande het Nederlandse schip LEENTJE, kapt. Hoedemaker, op de reis van Riga naar Harlingen den 8 oktober van Elseneur vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: vermist tussen Elseneur en Harlingen).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 13 maart. Heden werd met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip EMMA, gebouwd op de werf van de firma A. van Linge Ez. te Veendam, zullende bevaren worden door kapt. Huizing, onder directie van de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de te Soerabaija disponibel liggende eerste klasse Engelse schoenerbrik HAWK, gevoerd door kapt. Belbin, 250 ton kolen ladende, diepgang 11½ à 12 voet. Nadere informatiën bij C. Bahre & G. Kinder, Batavia, of Pitcairn, Syme & Co., Soerabaija.


17 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 maart. Heden werd aan het etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld het aldaar gebouwde oorlogsstoomschip MERAPI, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. Tromp, bestemd voor de zeemacht in Nederlands-Indië.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 maart. Heden werd alhier in dienst gesteld het bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen voor rekening van het departement van Koloniën aangebouwde ijzeren raderstoomschip 2e klasse BROMO, onder bevel van de kapt. luit. t/z. W.J. Scholten van Aschat.
Het schip is bemand met 100 koppen; de wapening bestaat uit 2 stalen getrokken kanonnen, 16 cm., en 4 metalen achterladers van 12 cm.; de machines zijn van 200 paardenkracht en de bestemming is rechtstreeks naar Atchin (opm: Atjeh).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse eerste klasse barkschip MERRY ENGLAND, gekoperd en kopervast, groot 444 register tons, ladende 750 tons zwaargoed of 700 loads hout; heeft complete inventaris. Het schip ligt in de Vluchthaven te Rotterdam alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
Nadere informatiën verschaffen de cargadoors Ruys & Co.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip PROFESSOR VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, heeft te Singapore vracht naar Londen afgesloten tegen GBP 2.10/- voor zwaar en GBP 3 voor licht goed.


18 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 15 maart. Op de 13e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester E. van Linge te water gelaten het schoenerschip EMMA, groot 160 ton.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel. 16 maart. De gehele lading van het onlangs gestrande schip POMONA, is geborgen, Het schoenerschip ligt tegen de duinen en de lading wordt met tjalkschepen naar Bremerhaven verzonden. De inventaris en tuigage zijn mede geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 15 maart. Het schip ZUURDIJK, op Plonier (opm: Île du Planier) rede gestrand, is geheel uit elkaar geslagen. Er is niets gered.
Île du Planier


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 11 februari. Het schip PROF. VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, heeft vracht naar Londen afgesloten tegen GBP 2.10 voor zwaar en GBP 3 voor licht goed.


19 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. Het schip ELLIDA MARGARETHA, te Queenstown gearriveerd, heeft op 45º NB 3º WL zware stortzeeën overgekregen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 17 maart. Het Nederlandse schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K.C. Koenen, van Groningen met haver naar Exeter heeft in het Friese Gat door een bui het voortuig verloren, verlangde assistentie van een sleepboot en ligt bij de buitenton in diep water geankerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Marseille, 13 maart. Men is bezig om het tuig en de zeilen van het schip ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, te bergen. Het schip is door dikte van mist op de rotsen ten westen van Île du Planier geraakt.


20 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Vlissingen d.d. 17 maart aan het Handelsblad:
Omtrent het tijdstip dat de stoomvaart van hier op Engeland zal geopend worden, kan nog niets met zekerheid worden gemeld, evenmin als betreffende de regeling van de dienst, die nog niet geheel schijnt vastgesteld te zijn. Naar mij uit betrouwbare bron wordt medegedeeld, schijnt echter zeker:
1. dat de boten dagelijks zullen varen, en wel op Sheerness;
2. dat zij des morgens vroeg van hier zullen vertrekken en des avonds laat of des nachts hier zullen aankomen;
3. dat men in mei zal beginnen met één der boten een aantal proeftochten te doen (van de andere is, zoals men weet, de cilinder gebroken)
Het tijdstip waarop de dienst zal geopend worden, hangt waarschijnlijk samen met de opening der lijn Sheerness-Londen, welke spoorweg haar voltooiing nadert.
Verder wordt medegedeeld dat de Maatschappij reeds toezegging heeft gekregen tot het vervoer der brieven voor een gedeelte van Duitsland en Rusland. De grote vraag blijft echter, of ook Nederland het vervoer zijner Engelse brieven aan deze Maatschappij zal opdragen.
Wanneer de dienst eenmaal zodanig geregeld is, dat men, des namiddags uit Londen vertrekkende, de volgende morgen vroegtijdig te Amsterdam kan zijn, zal zeker het brievenvervoer over Ostende, waardoor de post eerst na beurstijd te Amsterdam aankomt, niet langer kunnen behouden worden. Het zal dan moeten blijken of de snelheid dezer boten en haar geregelde aankomst, ook bij slecht weer, het vervoer der brieven langs deze lijn boven die van Harwich-Rotterdam moet doen verkiezen. Dat dit hier, in “de stad der toekomst”- zoals de Vlissingers zo gaarne de plaats hunner inwoning noemen – door bijna niemand betwijfeld wordt, behoeft nauwelijks vermelding.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 maart. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Schaap, te Anjer gearriveerd van Cardiff, 95 dagen reis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oostmahorn, 18 maart. Het Nederlandse schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. Koenes, van Groningen naar Exeter, bij het buitenton in het Friese Gat ten anker liggende, is gepasseerde nacht op het noord-westeind van de Engelsmansplaat gestrand en wrak geworden. De equipage is door de reddingsboot van Schiermonnikoog gered en aan wal gebracht. (opm: zie NRC 230375)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 18 maart. De Nederlandse brik ALIDA MARGARETHA, kapt. Lemminga, van Aux Cayes ( Haiti) met een lading koffie naar Falmouth bestemd, alhier gearriveerd, heeft 4 dezer op 45º NB 30º WL zware stortzeeën overgekregen waardoor de boten en verschansingen wegsloegen, en het schip lek werd. Men heeft enige lading overboord geworpen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 13 maart. Scheepsvrachten. Voor middelgrote en kleine schepen kwamen de volgende bevrachtingen tot stand: naar Sleeswijk-Holstein en Sonthaven tot 221/2 mark, naar Gothenburg en Uddevalla tot 24 mark, naar de oostkust van Noorwegen tot 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Groningen en Harlingen tot NLG 181/2 per 2.400 kilo tarwe; naar Wilhelmshaven tot 24 mark per 80 Eng. kub. voet delen; naar de Eems tot 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; voor elders in de Oostzee liggende, dadelijk na heropening van de scheepvaart verwacht wordende schepen: Naar de Firth of Forth en kolenhavens tot Sh.2/41/2, inclusief naar de gehele oostkust van Groot-Brittannië en de Kanaalhavens in verhouding meer. Graanvrachten naar de Eems en Wezer zijn op het ogenblik zeer schaars; wellicht zal na de heropening van de scheepvaart daarheen meer vraag komen. Kleine schepen, van 30 - 40 last, zijn tot genoteerde koersen nog te plaatsen naar Sonthaven, Gothenburg, Nederland en Engeland; verder naar een goede haven aan de oostkust van Jutland tot 24 mark per 5.000 Engels pond rogge, alsmede grote schepen naar Noord-Frankrijk tot Sh.3/- per ton hennep, naar de Eems en Jade tot 22/1/2 mark per last delen.


21 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 maart. Aangaande het Nederlandse schip GEERT HERWIG, kapt. J.H. Smit, van Danzig naar Gend, 4 oktober te Svinoer binnengelopen, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Queenstown, 19 maart. Het Nederlandse schoenerschip JOHANNA, kapt. De Groot, van New York hier gearriveerd, heeft 4 dezer op 44º NB 30º WL een zware storm uit het NNW gehad met hemelhoge zeeën, waarin het de kluiverboom verloor. Het schip werd plat op zijde geworpen en men was genoodzaakt de bramstengen te kappen om het schip te lichten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op donderdag 25 maart 1875, des voormiddags te 09.30 u., aan de Westzijde van de haven te Vlaardingen, van het hoekerschip VLAARDINGS WELVAREN, laatst gevoerd door stuurman H. Schouten, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, uitgeboete haringvleet en verdere inventaris. Dit schip heeft gaffeltuig en geen bun.
Nadere informatiën te kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius. (opm: vrijwel zeker een vissersschip’


22 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk auf Föhr, 20 maart. Op het eiland Sylt is gestrand de Nederlandse kof HENRIËTTE, kapt. Wever, van Helgoland in ballast naar Kragerø bestemd. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 februari. Gisteren is bericht ontvangen dat de Engelse bark ARGO, kapt. Humble, met steenkolen van Sunderland naar Batavia, in de nabijheid van Anjer gestrand is. Schip en lading zijn verloren. Het wrak heden verkocht voor NLG 1.076.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag 31 maart 1875, des voormiddags ten 09.30 u., aan de Westzijde van de haven, te Vlaardingen, van het hoekerschip REGT DOOR ZEE, laatst gevoerd door stuurman Jan van Alewijn, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kabels, ruim 60 stuks gereed gemaakte katoenen haringnetten en verdere inventaris. Dit schip heeft loggertuig en geen bun.
Nadere informaties te kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius te Vlaardingen. )opm. dit is vrijwel zeker een vissersschip)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoogezand, 13 maart. Van de werf van de heer I.A. Hooites is heden een schoenerschip te water gelaten, groot pl.m. 175 tonnen, waarvan naam en gezagvoerder nog niet kunnen worden opgegeven. (opm: mogelijk speculatiebouw).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 13 maart. Scheepsvrachten. De stemming van onze vrachtenmarkt neigde sedert ons laatste bericht nog meer tot teruggang; de ongewoon geringe vraag naar ruimte, in verband met het uitzicht op een spoedige wederopening van de scheepvaart, moet als de oorzaak hiervan worden beschouwd en daar het een feit is, dat circa de helft van de hier overwinterende schepen nog onbevracht is, valt er voorhands nog niet op verbetering van de koersen te rekenen. Gesloten werd naar Grangemouth tot Sh.9/-, Newcastle Sh.9/6, Dundee Sh.10/-, Aberdeen Sh.12/-, Londen Sh.12/6 à 13/- en naar Barrow tot Sh.14/- per load grenen balken; naar Shields tot Sh.12/- per load eikenhout; Le Havre Sh.15/- per load, St. Malo 35 FFR en 15%, Libourne 40 FFR en 15 % per last grenen balken en muurlatten; Kiel 61/2 sgr. per stuk eiken vierkante sleepers. Aan de markt bevindt zich o.a. een lading naar Amsterdam voor een circa 100/120 last groot schip tot ongeveer 70 last rechte eiken balken NLG 17,20 last kromme eiken balken NLG 18 en de rest grenen balken NLG 15 per last, alsmede naar Harlingen de lading in ons vorig bericht vermeld. Zeilschepen van ongeveer 1.000 qrs. voor graanvervoer gevraagd tot de volgende koersen: Firth, kolenhaven Sh.1/9 à 2/-, de oostkust Sh.2/3, Londen Sh.2/6, het Kanaal Sh.3/-, het Bristol Kanaal Sh.3/3, Groningen, Harlingen 60 last NLG 15, Kopenhagen 7 thaler per 5.000 Engels pond.


23 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de nacht tussen 16 en 17 maart is bij Schiermonnikoog gestrand het Nederlandse kofschip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K. Koenes, te huis behorende te Sappemeer, komende van Groningen met een lading haver bestemd naar Exeter. De equipage, bestaande uit 4 man, die zich de ganse nacht onder vreselijke koude in het want had moeten ophouden, wegens de hevige branding en stortzeeën, is door de boot der Noord-en Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij gered. Schip en lading zijn totaal verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 februari. Het ineenzetten der nieuwe oorlogsschepen CELEBES en ONRUST II aan de marine-inrichting te Soerabaija moet, naar men mededeelt, reeds zo ver gevorderd zijn, dat deze bodems spoedig te water kunnen worden gelaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip ROTTERDAM na een korte reis te St. Thomas gearriveerd, en heeft de gezagvoerder Tinholt aldaar vracht afgesloten om te Matanzas (Cuba) suiker te laden naar het Engels Kanaal voor order.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 21 maart. Onder directie van de heer F.C. Schol alhier is tot stand gekomen een geregelde dagelijkse stoombootvaart ter verbinding van Vlieland, Terschelling en Harlingen met de vaste wal.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Plymouth wordt geschreven dat de bemanning van de daar liggende Portugese schepen op Goede Vrijdag getrouw aan de overlevering, het beeld van Judas Iscariot hebben gekastijd. Een groot houten blok, als zeeman gekleed, werd aan de grote mast gehesen en daaraan werd een bord gevestigd waarop geschreven stond: Dit is Judas Iscariot, die de Christus verraden heeft. Dit geschiedde met zonsopgang. Te 10 uur werd het beeld omlaag gebracht onder het dof geluid der scheepsklok en over het dek gesleurd, geranseld, getrapt en geschopt. Geaccompagneerd door de kreten en verwensingen der manschap, die zich midderwijl een groc te goed deed. Het einde van de kastijding behoorde een auto-da-fé te zijn van het beeld, doch daar de reglementen van de dokken te Plymouth dergelijke handeling verbieden, werd het blok hout, nadat de klederen in flarden gescheurd waren, in stukjes gehakt en in het fornuis van de kok verbrand.


24 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Java zijn de Nederlandse schepen ANNA EN SOPHIA en IJMUIDEN, bevracht van Java naar Melbourne en terug van Newcastle NSW. naar Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 maart. Aangaande het Nederlandse schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Rasker, 22 september van Danzig naar Emden vertrokken, is sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 maart. Volgens brief van kapitein Visser voerende het Nederlandse schip AURORA, van hier naar Batavia bestemd, was hij 20 dezer ´s avonds 6 uur de Uiterton en de volgende dag ´s middags 12 uur Dover gepasseerd. Passagiers en equipage wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reval, 16 maart. Het stoomschip PENELOPE, ’t welk volgens bericht van 4 maart ll. bij Odensholm in het ijs zat, is tot dicht bij de haven van Baltischport gebracht. Het schip heeft aanmerkelijke schade bekomen, er zijn 23 ijzeren spanten aan bakboord en 20 aan stuurboordzijde gebroken, behalve nog enige platen in de zijden die gebogen en gebroken zijn. Er is nog geen verandering in de toestand van het ijs. Het is zoel weder met weinig vorst. Alleen bij sterke westenwind is het te verwachten dat de scheepvaart geopend kan worden. (opm: waarschijnlijk de PENELOPE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).


25 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. Aangaande het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. J. Drent, van St. Petersburg naar Antwerpen, 19 oktober Elseneur gepasseerd, is sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, van Probolinga naar Rotterdam, lek te Batavia binnen gebracht, heeft de lading gelost en zal naar Singapore gesleept worden om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijk auf Fõhr, 17 maart. Het schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Datema, is heden na volbrachte reparatie, naar Amsterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 23 maart. Heden is alhier aangekomen het stoomschip EGERON, kapt. Vetter, komende van Glasgow. (opm: eerste reis na oplevering, zie ook NRC 130375)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 2e april 1875, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder IJ. Jansen, Zuidzijde aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het galjootschip genaamd STAD GRONINGEN, groot 100 ton, gebouwd in het jaar 1872 en geclassificeerd Veritas 3/3 G. 1. 1., bevaren door de kapt. G.F. Veldkamp, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met complete inventaris. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag.
Te bezien des daags vóór en op de dag van de verkoop.
Nadere informatiën te bekomen te kantore van voornoemde notaris en bij bovengenoemde kapt. G.F. Veldkamp.


26 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIËTTE, gebouwd in 1853, groot 461 tonnen, is uit de hand verkocht aan een Oostzeese rederij door tussenkomst van de makelaar E.C.A. Koli.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Montevideo, 15 februari. Naar het Kanaal voor orders werd bevracht het schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kruizenga, met huiden à Sh.45/- en 5%.


27 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 25 maart. Volgens telegram van heden uit Willemstad van kapt. Dienske, voerende het schip KOSMOPOLIET III, was hetzelve dinsdagmiddag in het Hellegat in het vaarwater aan de grond gelopen en door de zware stroom buiten het vaarwater geschuurd. Twee lichters waren gelost, zonder dat het schip was vlot gekomen. Men zou echter nog meer lichten en hoopte dat het morgen zou vlot komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 26 maart. Een groot Nederlands schip, met steenkolen geladen, is gisteren op Hasbrosand gestrand. Een stoomboot is ter assistentie derwaarts vertrokken. (opm: de ERNESTINE, zie NRC 280375)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 25 maart. Het schip OCEANUS, kapt. A. Nicaise, van Probolingo naar Rotterdam, lek te Batavia binnengebracht, was door experts nagezien en bevonden zonder lading te lossen de reis reis te kunnen voortzetten. Later is het echter in een bui op nieuw lek geworden en moet nu de lading lossen om naar Singapore te vertrekken en aldaar te repareren. Verbeterd bericht. (opm: zie NRC 250375)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees geleefd te hebben, moeten wij eindelijk tot het treurig besluit komen, dat onze broeder Tonnis Smith, gezagvoerder van de Nederlandse schoener GEERT HERWIG op de reis van Dantzig naar Gent denkelijk in de storm van de 20e op de 21e oktober met al de opvarenden, waaronder des kapiteins vrouw en drie kinderen, in de golven zijn omgekomen.
Zwaar treft ons dit verlies, met het enige meisje, dat aan wal was en dat door het vergaan van gemelde bodem haar ouders en broeders moet derven.
Bedroefd geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Termunterzijl, 27 maart 1875, J.H. Smith.


28 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 27 maart. Alhier is aangekomen de 2e stuurman van het Engelse stoomschip HAMPTON, van Java naar Rotterdam, om assistentie. Genoemd schip is hedenochtend om 6 uur op de buitenkant van de Hinder aan de grond gevaren. Een sleepboot en lichters zijn derwaarts vertrokken. Een klein vaartuig met peper, uit de HAMPTON geladen, is alhier aangekomen, meerdere zijn in aantocht, alsmede een loodsboot. Volgens latere berichten zijn er verscheidene schuitjes met peper beladen uit de HAMPTON alhier aangekomen, benevens de passagiers. Bij de invallende duisternis, was het niet zichtbaar of zij vlot gekomen is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 maart. Volgens bericht van kapt. Jollie, dato Yarmouth 26 maart, zit het schip ERNESTINE, van Sunderland naar Macassar, op Hasbro Sand aan de grond. Het schip is lek en zit gevaarlijk. Men is bezig met overboord werpen van lading. Sleepboot en volk zijn aanwezig ter assistentie.
Volgens heden ontvangen telegram van kapt. Jollie, is het schip ERNESTINE, met assistentie van 4 sleepboten, na 700 ton lading overboord geworpen te hebben, vlot geraakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 25 maart. Het Zweedse schip POMONA, kapt. Landström, van Bordeaux naar Bremen, heeft in publieke veiling NLG 650 opgebracht (opm: hier wordt slechts het hol bedoeld).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Willemstad, 26 maart. Het schip KOSMOPOLIET III is vlot en bij de Hellehaven ten anker gekomen, gaat morgenochtend naar Brouwershaven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 23 maart. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX is van Middelburg alhier aangekomen en in het droge dok geplaatst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend, zeer goed onderhouden, kopervast, doch niet gekoperd Nederlands schoenerschip DE HOOP, kapt. J. Manneken, groot ca. 95 roggelasten, tevens zeer geschikt voor de houtvaart, met de uitmuntende inventaris.
Reflecterenden gelieven zich franco te adresseren aan de reders Van Harwegen & Den Breems, te Vlaardingen, alwaar het schip in de haven ligt en dagelijks te bezichtigen is. Geclassificeerd bij Veritas 5-6-1-1.


30 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 februari. In de stand der markt is geen verandering gekomen; afsluitingen waren zeer beperkt, zoals uit onderstaande opgave blijkt: LOUIS AUGUST CONSTANTIN, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij, particulier NLG 50 suiker en koffie, NLG 60 peper, NLG 97,50 huiden, NLG 30 tin, te Bantam en hier te laden, MARIA ADOLFINA, naar Rotterdam NLG 60 koffie te Tjilatjap te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, GRAAFSTROOM, HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, NIEUWLAND, ANNA EN SOPHIA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 28 maart. Het schip B.R.H. kapt. Prins, van Java hier binnen, heeft bij de Westereilanden (opm: Azoren) zwaar stormweer gehad, een gedeelte der lading overboord geworpen en zware stortzeeën overgekregen, waardoor water in het schip gekomen is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 28 maart. Het stoomschip HAMPTON, van Java naar Rotterdam, op de Hinder aan de grond getoomd, is na een aanzienlijk deel der lading gelost te hebben, en met assistentie van sleepboot vlot gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Danzig, 24 maart. Het schip CATHARINA, kapt. Van der Meulen, van Pillau naar Moss met tarwe, is lek hier binnengekomen en heeft verstopte pompen. Het zal moeten lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 19 maart. Het schip ANNA, kapt. Laarman, 9 februari alhier, met gesprongen fokkemast van Rio Janeiro aangekomen, is gisteren na volbrachte reparatie naar Triëst vertrokken. De gelden tot betaling der averij zijn op de bodemarij tegen een premie van
5¾ % opgenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 25 februari. Het Nederlandse schip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, is alhier bevracht om rijst te laden van Bangkok naar Hongkong voor 37½ cent per picol binnen, en 5 cent per picol minder indien buiten de baar te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het kopervaste en gekoperde barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Ph. Hoek, groot 748 gemeten tonnen, gebouwd in 1859, thans liggende te Amsterdam, geclassificeerd bij Veritas 3/3 L.1/1.
Te bevragen bij de boekhouders, de heren Den Bouwmeester Borsius & Van der Leije te Middelburg.


31 maart 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geestemünde, 23 maart. Het schip ANNA, kapt. Duis, van Bo´ness naar hier bestemd, is bij Borkum gestrand en wrak. De equipage is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 28 maart. Heden is hier binnengekomen het schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, van Suriname, met ingeslagen verschansing en stutten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Door toevallige omstandigheden uit de hand te koop een nieuw koftjalkschip, groot plm. 60 rogge-lasten, met volledige inventaris.
Informatiën te bekomen bij de heren Bulsing & Ter Spill, scheepsmakelaars te Groningen.


01 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 31 maart. Het schip CAROLINA, kapt. Van Duijvenbode, is bij het uitgaan der haven naar Porto op de Harsens geraakt. (opm: de CAROLINA vertrok de 2e april opnieuw naar Porto).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 maart. Volgens particulier bericht uit Banana zijn de schepen LODEWIJK, kapt. Kraneveld, 26 januari en JOHANN RUDOLPH, kapt. Jongebloed, 6 februari van daar naar Rotterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 31 maart. Het schip LOUISE, bestemd naar Amsterdam om te lossen, zit bij de spoorbrug aan de grond, moet waarschijnlijk lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Holtenau, 27 maart. Door het stoomschip FYEN is te Kiel binnengesleept de kof JOHANNA, kapt. Klofkorn, van Malmö naar Geestemünde bestemd, welk schip 11 dagen door het ijs verhinderd geweest is om hier te komen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 30 maart. De 24e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester Joh. Berg te water gelaten het tjalkschip DRIE GEBROEDERS, groot 120 tonnen, zullende bevaren worden door D. van Lier, van Wildervank.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 28 maart. Het op Harbro Sands aan de grond geraakte doch sedert afgebrachte schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar bestemd, is op de rede van Yarmouth gesleept.


02 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Curaçao, 18 februari. De kommandanten van het Nederlandse eskader, in deze wateren aangekomen, hebben een bezoek bij de gouverneur van dit eiland gebracht, die dit met een tegenbezoek beantwoord heeft. De LEEUWARDEN, de CORNELIS DIRKS en de PRINSES MARIA zijn gezamenlijk van Barbados vertrokken en hebben op hun reis herwaarts verscheidene West Indische eilanden aangedaan.


03 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SINDORO, kapt. Van Emmerik, is de 23e februari te Batavia van Glasgow gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Curaçao, 23 februari. De Nederlandse schoener MIDAS, kapt. Schoonewolff, in de maand oktober l.l. te Cumana aangehouden en te La Guaira opgebracht, is bij vonnis van het Gerechtshof te Curaçao voor goede prijs verklaard. Dat schip is sedert door de regering van Venezuela in een oorlogsschoener veranderd onder de naam van JESSURESCO, die in de avond van de 14e dezer ter hoogte van La Vela de Coro de Engelse schoener COLIBRI, kapt. Gaërste, prijs gemaakt heeft. De kapitein was toen met drie man aan wal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 februari. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij; particulier NLG 55 suiker, te Samarang, HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, naar Saigon om rijst te laden voor Java à 90 cent per picol, GRAAFSTROOM, naar Amsterdam, NLG 50 suiker, NLG 60 koffie, in de Oosthoek te laden, ANNA EN SOPHIA, naar Australië, condities geheim.
In lading hier en op de kust voor Nederland de volgende Nederlandse schepen: CORNELIA, GENERAAL VAN SWIETEN, stoomschip HOLLAND, stoomschip PRINS HENDRIK, stoomschip MADURA, stoomschip KONING DER NEDERLANDEN.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJMUIDEN, NIEUWLAND, SUMATRA, MAASSLUIS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 april. Men mag thans als zeker aannemen dat het Nederlandse schip SANTA ROSA, kapt. J. de Waard, 12 november 1874 uit Texel naar Curaçao vertrokken, op die reis met man en muis verongelukt is. Het was een brikschip gebouwd in 1856, groot 104 lasten, varende onder rederij van de heer A.L. Klinkhamer alhier en bemand met 8 koppen. Als passagiers bevonden zich aan boord de heer Mellink, zijn echtgenote en drie kinderen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Aangaande het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar, op Hasboro Sands vastgeraakt, vernemen wij nader dat het, na de 22e maart van Sunderland met noorden wind te zijn uitgezeild, de wind spoedig daarna terug liep naar het zuiden en westen met aanhoudende mist, zodat men geen vuren kon zie. De 24e s avonds liep het schip met hoog water op de Hasboro Sands, en kwam eerst om s morgens 6 uur van de 27e los. Het heeft verscheidene boven- en tussendeks balken gebroken en heeft 3 voet water in het ruim gehad. Ter rede van Yarmouth is het lens gepompt en maakte toen slechts 2 duim water per uur. Nadat borg is gesteld voor scheepsloon en hulploon voor boatmen is het schip gisterenmiddag om 5 uur van Yarmouth naar Nieuwediep gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Samarang, 27 februari. Bij Pekalongan zijn in een bootje 3 Franse matrozen aangekomen die beweren te hebben behoord tot de equipage van het Franse schip HEMER, kapt. Rousillon. Dit schip is 30 januari van Singapore vertrokken, koers zettende naar Saigon. De schipbreuk zou 5 dezer hebben plaatsgehad.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

North Shields, 30 maart. Het hier gisteren van Amsterdam binnengekomen schip PLEIJADEN, kapt. De Jonge, heeft 10 dagen met zware noordwester stormen te kampen gehad.


04 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 3 april. Het stoomschip EGERON is heden van hier naar Batavia vertrokken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 6 april. Kapt. Van der Mey, voerende het Nederlandse barkschip GALILEI, van Probolingo herwaarts, 8 maart in Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen, heeft aldaar aangebracht de gezagvoerder, stuurman en 4 man der equipage van het Hamburgse schoenerschip TEIN ESSER, kapt. Greuning (opm: kapt. J.H. Graumann), één man was verdronken. Dit schip van Adelaide met meel en provisiën naar Port Natal bestemd, was 30 januari in een hevige bui gekenterd, waarna de equipage gedurende 4 uren zich buiten op de bakboordzijde heeft vastgeklemd. Toen braken de masten, waardoor de schoener zich weder richtte en drijvende bleef. Na vervolgens zes dagen zonder voedsel of drinken daarop te hebben doorgebracht, verliet de bemanning de 5e februari op 26˚26'ZB 63˚24' OL het in zinkende staat verkerende vaartuig en ging zij over op het schip GALILEI. Aan boord van laatstgenoemd schip was alles wel en dacht de kapitein 11 maart de reis naar Amsterdam voort te zetten.


05 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram bevond zich het barkschip ADA, kapt. Wiebenga, van Batavia naar Rotterdam hedenochtend bij de Lizards. Alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oude Pekela, 2 april. Gisteren middag is met goed gevolg van de werf der heren B.& H. Drenth te water gelaten de schoener STELLA MARIS, zullende bevaren worden door kapt. S. Klaver, onder directie van de boekhouder E.B. Drenth alhier.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 31 maart. Scheepsvrachten. Men noteert per stoomschip naar Amsterdam en Rotterdam NLG 18 per last tarwe. Per zeilschip: Naar de Firth of Forth en Newcastle Sh.1/9, Aberdeen Sh.1/101/2, naar andere havens aan de oostkust van Schotland Sh.2/- per 500 Engels pond tarwe; naar Hull Sh.12/6, Sunderland Sh.10/6, Gloucester Sh.17/6 à 18/- per load eikenhout; naar Bordeaux 28 FFR en 15% per last grenenhout, 30 FFR per 2.000 kilo melasse; naar Aberdeen Sh.12/ à 12/6, Boness Sh.12/6, Inverness Sh.13/9 per ton beenderen; naar Calmar 7 mark, Gothenburg 81/2 mark, Christiania 10 mark, Aarhus en Frederikshaven 8 mark en 5% per ton aardappelen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 27 maart. Scheepsvrachten. Stoombootvrachten ondergingen deze week geen verandering. Van de in Pillau liggende zeilschepen werd vanaf daar een naar de westkust van Engeland tot Sh.3/- en naar kolenhavens tot Sh.2/41/2 per 500 Engels pond tarwe geëngageerd. Om na de heropening van de scheepvaart hier te laden, bewilligde men voor kleine en middelgrote zeilschepen naar de oostkust van Groot-Brittannië en Kanaalhavens tot de laatst genoteerde koersen; naar Carlscrona 221/2 mark, naar Sonthaven, Kopenhagen en Gothenburg 24 mark, naar Oost-Noorwegen 251/2 mark, naar Jutland 24 à 251/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Denemarken 221/2s. per 20 ctr. hennep. Daartoe zijn nog schepen gezocht, alsmede enige voor beenderen naar Oost-Schotland, Zweden en Noorwegen voor hennep en lompen; men verlangt echter eerste klasse schepen.


06 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON, de 4e april des ochtends in het Nieuwediep teruggekeerd, is met de vuren van Egmond in het gezicht door hoge zeeën belopen, die het schip hevig deden slingeren. Een der voorste patrijspoorten sloeg in, waardoor het schip zeer veel water inkreeg, zodat men genoodzaakt was terug te keren. De provisie moet belangrijk beschadigd zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 april. Volgens particulier bericht is het schip COPERNICUS, kapt. Husselman, hedenochtend om 10 uur te North Shields gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 april. Volgens bericht van kapt. Bakker, voerende het Nederlandse schip JAVA van Passaroeang te Vlissingen binnen, had hij op de reis veel slecht weder gehad, verscheidene zeilen en ra’s verloren, en was een gedeelte van de boegverschansing ingeslagen, waardoor meer dan 3 voet water in het schip was geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 2 april. Het Nederlandse schip I.A. HOOITES, kapt. De Jonge, zal in de volgende week gereed worden naar Patagonie te vertrekken, om aldaar zout voor de Platarivier te laden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Termunterzijl, 3 april. De schepen JOHANNA, kapt. Kuiper, komende van Emden, en LAMMERDIENA AMBROSIA, kapt. Visscher, bestemd naar Noorwegen, zijn voor de haven alhier met elkander in aanzeiling geweest; eerst genoemde verloor daarbij het zwaar anker, de boegspriet en bekwam schade aan het voorschip; laatstgenoemde verloor de fokkerust en kreeg gescheurde voorzeilen.


07 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande 1 maart. Het schip THORBECKE, kapt. Wolters, 13 februari van Liverpool alhier aangekomen, heeft buiten op het wrak van de stoomboot GOMES gestoten en maakt veel water. De pompen moeten dag en nacht gaande gehouden worden. Men is bezig de lading te lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 6 april. Scheepsvrachten. In de laatste dagen deed zich enige vraag voor naar scheepsruimte voor haver naar Londen of de Oostkust. Een paar schepen werden aangenomen tot Sh.11/- van de lichte en Sh.12/- van de zware haver. Heden noteerden die vrachten bij weinig disponibele ruimte tot Sh.12/6 en Sh.13/6.


08 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. Het schip ERASMUS, kapt. Schreuder, is volgens, bij de rederij ontvangen bericht heden te North Shields aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een schip, ingericht voor de Noorse houtvaart, groot 90 stander. Nadere informatiën te bekomen bij Batenburg & Co., Leuvehaven No. 137, te Rotterdam.


09 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 8 april. Volgens telegram van Batavia d.d. 7 dezer was het schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, aldaar gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram heeft het schip PETRONELLA, kapt. Brakke, van Macassar naar Nederland bestemd, in Straat Bali gestoten, en zou volgens rapport van experts niet in staat zijn de reis te vervolgen, maar zal naar Soerabaija gesleept worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sunderland, 7 april.. De brik ELVIRA, kapt. Brenner, alhier gearriveerd van Schiedam, heeft door bij het vertrek van Hellevoet op het havenhoofd te stoten belangrijke schade bekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 april. Het kofschip ZEEMEEUW, kapt. C.R. Kamminga, van Elseneur naar hier bestemd, is met de gehele bemanning verongelukt.


10 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 8 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd JASON, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening van de heer A. Hoogenraad te Scheveningen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Nieuwediep wordt ons bericht, dat het stoomschip EGERON overmorgen de reis naar Batavia opnieuw zal aanvaarden, na het aanbrengen van enige kleine voorzieningen en vernieuwing van proviand. Men prijst zeer de flinke en vastberaden houding van de gezagvoerder Vetter, die, toen het schip hevig werkte en stampte, waardoor een der patrijspoorten werd ingedrukt en het water met kracht in het voorschip drong, geen ogenblik zijn kalmte verloor en, tot geruststelling zijner passagiers, terstond de meest gepaste middelen van veiligheid aanwendde.
De EGERON, een stoomschip van slechts 350 ton, is, naar wij herinneren, niet bestemd voor de vaart tussen Indië en Nederland, maar om in Indische Archipel dienst te doen. De heer C. Huyzer van Reenen, de expert der Vereeniging van Assuradeuren, heeft verklaard, dat het schip in allen dele uitmuntend is gebouwd, en zulks ook bij de storm van zaterdag heeft bewezen. Hij acht het voor de grote vaart volkomen geschikt en heeft bij inspectie, na de terugkeer, bevonden, dat er behoorlijk was geladen en niets was ontzet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude Pekela, 6 april. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters Koerts en Kolk te water gelaten het schoenerbrikschip GOEDHARD, groot 220 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.G Sikkema, onder directie van de heer J. Koerts.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping van het in 1808 bij Terschelling gestrande schip FLORA.
De ontvanger van de registratie en domeinen te Texel zal op maandag 10 mei 1875, des namiddags te één uur, te zijnen kantore aan Den Burg, in het openbaar bij inschrijving verkopen het recht om gedurende tien jaar, ingaande 1 juli 1875, van en uit het in het jaar 1808 (!) bij het eiland Terschelling gestrande en thans in het zand verzonken Engelse oorlogsschip FLORA te halen al hetgeen zich aan of in dat schip mocht bevinden, zonder daarvan iets aan de Staat te moeten afstaan.
De inlevering van de gezegelde inschrijvingsbiljetten, ingericht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden, moet plaats hebben te kantore van genoemde ontvanger, uiterlijk 's middags 12 uur van de verkoopdag.
De voorwaarden liggen ter lezing te Raadhuis van de gemeenten Texel, Vlieland en Terschelling en domeinen te Den Helder en Texel. Bij laatstgenoemde ontvanger zijn nadere inlichtingen te bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Java. Maandelijkse vaart naar Java via Suezkanaal. Het eerste klasse Nederlandse stoomschip CELEBES, kapt. C. Jaski, vertrekt 25 april e.k. van Nieuwediep naar Padang (direct), Batavia, Samarang en Soerabaja.
Dit voor de overtocht van passagiers bijzonder doelmatig ingerichte stoomschip is nu voorzien van geheel nieuwe compound-machines van 1.250 pk, vervaardigd door de heren Maudslay Sons & Field te Londen.
Laatste laaddag te Amsterdam en te Rotterdam 21 april.
Nadere informatiën bij de directie, Singel S.S. 94 te Amsterdam, en bij de heren de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam, of bij de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van de volgende maand zullen de ondergetekenden publiek verkopen het stoomschip MIDDELBURG, liggende in de Groote Rivier nabij de Kleine Boom. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën bij John Pryce & Co.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 10 april. Een van de resident der Zuider- en Ooster afdeling van Borneo via Soerabaija ontvangen telegram, gedagtekend de 2e dezer, meldt het volgende:
Bericht ontvangen schip ASKANDRIA met steenkolen de 31e maart op de bank is verbrand en in zinkende staat verkeert. Hulp gezonden.


11 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dysart, 9 april. Het schip ANTJE, kapt. Dekker, heeft op de rotsen gezeten. Het schip is lek, en de bodem belangrijk beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geestemünde, 7 april. Er is een accoord getroffen om het op de 20e maart op Borkum gestrande schip ANNA, kapt. Duis, voor 3.000 mark af te brengen. Dewijl het schip lek is en op een slechte plaats zit, betwijfelt men, of het zal gelukken. De lading kolen is, zoals zij zich in het schip bevindt, verkocht.


12 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sunderland, 9 april. Het stoomschip ECHO, van Rotterdam, is bij het inkomen van het South Dock aan de grond gekomen, doch door een sleepboot weder afgebracht. Het schip maakt een weinig water en is op de North Sands gebracht om de schade na te zien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 9 april. Van de werf der firma K.& J. Wilkens is gisteren met goed gevolg te water gebracht een nieuw gebouwd kopervast schoener-brikschip, groot pl.m. 180 zeetonnen, zullende bevaren worden door kapt. A.D. de Jonge, van Veendam, onder directie van genoemde bouwmeesters.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 3 april. Houtvrachten. De vrachtenmarkt heeft sedert ons laatste bericht geen verandering ondergaan; de koersen blijven over het geheel vast en bij goed aanbod van ruimte vinden disponibele ladingen spoedig nemers. Naar Nederland hadden geen afsluitingen plaats; behalve de reeds vroeger gemelde ladingen naar Amsterdam en Harlingen, bevindt zich nog aan de markt een lading naar Dordrecht, circa 200 last eiken rechthoekige sleepers, tot NLG 14 per last.
Graanvrachten. Bij recht levendig aanbod van stoomschepen en naar verhouding geringe vraag, waren de koersen in de laatste weken zeer slepend. Eerste klasse zeilschepen, van 800 tot 1.000 quarters ruimte, bedingen naar de Firth en de kolenhavens Sh.2/-, het Engels Kanaal Sh.3/- en het Bristol Kanaal Sh.3/3.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, (geen datum). Volgens bericht van de assistent-resident van Sidajoe van de 27e maart j.l. zijn aan boord van het te Oedjong Pangka liggende Nederlandse schip MARIE, kapt. Van Hall, 32 opvarenden aan berri-berri overleden. Het schip is sedert naar Grissee verzeild, alwaar de overige bemanning gezond werd ontscheept.


13 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 april. Het schip EVA, van de Plata-rivier komende, is volgens particulier bericht afgebrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 12 april. Het schip CLEMENTINA, kapt. Jongbloed, van Bahia naar Bremen, is hier binnengelopen met broeiende lading tabak. De lossing wordt beproefd. De brandspuit is aanwezig in geval van ontvlamming.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dysart, 9 april. Het Nederlandse schip ANTJE, kapt. Dekker, van Harlingen, is bij het binnenkomen op de rotsen geraakt, doch met het volgende getij weer vlot gekomen, het schip is lek en heeft belangrijke schade aan de bodem.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Soerabaija, 2 maart. Het schip CHRISTINA, kapt. M. Priebee, is heden op publieke vendutie voor NLG 20.610 verkocht aan de heren Maarschalk & Co. te Probolingo.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Memel, 6 april. In bevrachtingen blijft het aanhoudend flauw. Echter zijn enige schepen tot de volgende koersen te plaatsen: Londen Sh.12/6, Cardiff Sh.12/6 à 13, Maldon Sh.13/-, Fareham Sh.14/6, Londonderry Sh.17/- per load grenen balken, Stettin 4 à 4½ thaler, de Eems en Wezer 7¼ thaler per last delen. Per stoomboot 2.000 – 3.000 quarters naar Schiedam NLG 3,- per 500 pond tarwe.


14 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 13 april. Naar men verneemt, wordt met ingang van de 16e dezer het daartoe ingerichte fregat PRINS VAN ORANJE als wachtschip in dienst gesteld. Met gelijke datum wordt het wachtschip de RIJN buiten dienst gesteld, welk vaartuig spoedig zal worden gesloopt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip TROMP, kapt. Harms, is de 10e april van Pauillac te Montevideo aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 13 april. De lading van het schip CLEMENTINE – zie ons vorig nummer – brandt gedeeltelijk en wordt over boord geworpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Samarang, 1 maart. De drie Fransen, dezer dagen te Pekalongan in een bootje aangekomen en bewerende schipbreukelingen te zijn, zijn vermoedelijk deserteurs uit Atchin.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoogezand, 12 april. Laatstleden woensdag (opm: 7 april) is bij de scheepsbouwer J.U. van der Werff met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip genaamd ENTREPRISE, groot pl.m. 120 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. W. Salomons Jz. te Gasselternieveen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 april. De disponibele scheepsruimte bepaalde zich tot drie schepen, waarvan heden twee werden aangenomen voor haver naar Engeland, het ene tegen Sh.15/- naar Londen of de Oostkust, het andere tegen Sh.18/- naar het kanaal van Bristol, Gloucester ingesloten, met Sh.2/- verlaging van vracht indien naar een kolenhaven bestemd.


15 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON is de 14e dezer wederom van Nieuwediep naar Batavia via Suez vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 13 april. De in het schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Newcastle wegens averij hier teruggekeerd, nog aanwezige lading, circa 1.200 ton steenkolen, heeft gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 9,30 per ton. Koper van de gehele massa de heer C Berghuys alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 14 april. Het schip CLEMENTINA, van Bahia, is geheel leeg gelost, ongeveer 500 balen tabak zijn onbeschadigd geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 12 april. Te Antwerpen is door de heer N. Kranenberg, van Oostwold, aangekocht het Franse schoenerschip AMPHITRITE, welk schip zal bevaren worden door kapt. Kruize, van Oude Pekela.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover,12 april. De schoener HAVANA PACKET, kapt. Harken, van Laguayra naar Hamburg met koffie, is lek en met verstopte pompen alhier aangekomen en moet onmiddellijk lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Kapt. G. Massa van het Italiaanse barkschip ANGELO PADRE vraagt NLG 50 à NLG 60 mille op bodemarij op schip, lading en vracht, bestemd van Amsterdam naar Altona.
Aanbiedingen worden schriftelijk verwacht bij zijn cargadoors Van den Bey & Co., Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tonningen, 10 april. Het schip WILHELMINE, kapt. Kruse, van Wollersum (opm: aan de Eider) met haver naar Hamburg bestemd, heeft heden met het Nederlandse schip HELENA, kapt. Kral, onder Vollerwiek (opm: ten Zuiden van Garding) in aanzeiling geweest. De WILHELMINE verloor hierbij boegspriet en kluiverboom en retourneerde naar hier om te repareren. De HELENA zette haar reis naar Bremerhaven voort.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 9 april. De schoener WILLEM BEUKELSZOON, kapt. Van Dorp, van Valencia naar St. Petersburg, is hier heden op de rede aangekomen. De schoener ANNA, kapt. Minkes, zette heden zijn reis noordwaarts voort.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op zaterdag de 24e april 1875, des namiddags te 2 uur, aan de dijk bij de Wierumerschouw onder Adorp, van al het hout van vier gesloopte schepen, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout, enz., alsmede een aantal beste grenen posten van 7 cm. dikte en van 11 – 15 meter lengte.
J.J. Pettinga


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op donderdag de 29e april 1875, des namiddags te 2 uur, bij de behuizing van de kastelein Marrenga, op de Roode Haan onder Warfhuizen van al het hout van vier grote gesloopte schepen, waaronder een Keulenaar, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout, enz.
J.J. Pettinga


16 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Rotterdam, 15 april. Wij verzoeken u in uw veelgelezen blad op te nemen als een bewijs, dat het vervoer van goederen per spoor in ons land nog veel te wensen overlaat en inderdaad zeer gebrekkig en ongehoord duur te noemen is.
De 8e april verzonden wij van hier naar onze firma te Leeuwarden per Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 11 tonnen zaailijnzaad als ijlgoed, op de volgende dag zonden wij eveneens 10 tonnen per bootje. Deze twee zendingen arriveerden tegelijk te Leeuwarden de 12e april. Voor het eerste partijtje moest als vracht betaald worden NLG 22,26, per stoomboot bleken de kosten slechts NLG 4 te zijn.
B. Lucardie & Zonen


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 15 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, d.d. Batavia 14 dezer was het barkschip ONRUST, kapt. Hoffman, na bereids van Sunderland te Batavia gearriveerd te zijn, bevracht met zout van Boender naar Benkoelen en Priaman.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot HUNTCLIFF is hedenochtend in aanvaring geweest met het mede ter rede liggende schip KURKHANDEL, kapt. Den Bogerd, van Vlaardingen naar Lissabon bestemd, waardoor laatst gemeld schip anker met ketting en kluiverboom heeft verloren en schade aan de boegspriet bekwam; de HUNTCLIFF bekwam ook enige schade.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 14 april. Gisteravond arriveerde hier aan de loskade uit Rotterdam het clipperfregat SUZANNA JOHANNA, vroeger genaamd LICHTSTRAAL, groot 794 gemeten lasten. Dit schip, vroeger van de heer Fop Smit Jr. en thans van de heren Van Zeylen en Decker, wordt hier afgetimmerd, uitgerust en beladen met bestemming naar Java.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 april. Gisteren arriveerde hier het nieuwgebouwd koftjalkschip KLAZIENA, kapt. H. Ates, van Groningen, groot 90 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostdongeradeel, 12 april. Op het strand onder deze gemeente is vastgeraakt het wrak, voorzien van enig touw- en kettingwerk, van het op de 18e maart op de Engelsmansplaat gestrande schip REINDERDINA MARGARETHA, kapt. K.C. Koenes, van Groningen naar Exeter. Men is bezig het wrak met toebehoren op te ruimen en te bergen, waarmede men deze week denkt klaar te komen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 13 april. Het schip HAVANNA PACKET, kapt. J.U. Harken, van Laguayra naar Hamburg, is lek te Douvres binnengelopen en moet lossen.


17 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 april. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J Bok & Zonen te water gelaten het loggerschip DE RIJP, gebouwd voor rekening der Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp, onder directie van de heer S. Appel aldaar, en bestemd voor de haringvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Folkestone, 13 april. De Nederlandse bark ELISABETH MARIA, kapt. Muller, van Java naar Dordrecht, is na twee dagen kruisen in de Noordzee, alhier op de rede teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 14 april. Met adsistentie is hier binnengekomen het schip BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, van Burnt Island naar Kopenhagen, hebbende bij eerstgenoemde plaats op strand gezeten. Het is lek en zal moeten lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oscarshamn, 10 april. De schoener ALIDA, kapt. Van der Veen, van Sunderland op hier bestemd met kolen, is de 2e april bij Calmar in het ijs geraakt, doch later in Krakelund binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koningsbergen, 12 april. De Nederlandse stoomboot SIRIUS, vertrok hedenmorgen van Pillau en gelukte het hem een passage door het ijs te breken, hetwelk zacht doch op sommige plaatsen nog zeer dik was. De SIRIUS is de eerste boot die hier dit jaar is gearriveerd.


18 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het verslag der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij over 1874 ontlenen wij het volgende:
Verschillende omstandigheden waren oorzaak dat het boekjaar met een niet onbelangrijk verliescijfer moest gesloten worden. De gevolgen der crisis, die in de nazomer van 1873 in de Verenigde Staten uitbarstte en die zich veel langer doen gevoelen dan verwacht werd, waren van overwegende invloed op de resultaten van alle stoombootondernemingen op Noord-Amerika in het afgelopen jaar.
Toch mag het als een bewijs van de levenskracht der Maatschappij beschouwd worden, dat, in weerwil van die ongunstige omstandigheden, de eerste vijf maanden van het afgelopen jaar voordelige resultaten gaven, zij het dan ook zeer matige. De gunstige berichten omtrent de graanoogst deden echter reeds spoedig hun invloed gelden op de vrachtprijzen, en de vracht van granen, het belangrijkst invoerartikel, in enkele weken dalen tot NLG 7,50 per 1.000 kilo, terwijl het vorig boekjaar gemiddeld NLG 26,- en zelfs enige reizen NLG 33,50 bedongen werd. De vracht van andere artikelen volgde natuurlijk deze dalende beweging. Onze Handelshuizen betrokken veel minder geregeld dan vroeger goederen, zodat de Maatschappij herhaaldelijk genoodzaakt was goederen voor andere plaatsen als Antwerpen, Hamburg, enz. bij te laden, tot vrachten die zeer weinig overlieten. Wel brachten de laatste maanden hierin enige verbetering, doch de berichten uit New York spreken nog steeds van geringe vraag voor de Nederlandse markten, wat weinig bevorderlijk is om onze vrachten tegenover die van andere havens enigermate te steunen. Die weinige vraag ligt, behalve in een algemene lusteloosheid van de handel, ook voor een deel in de onzekere stand der wisselkoersen. Het is vooral dit laatste wat velen onzer handelaars terughoudt, goederen te betrekken naar Holland, met het doel die bij aankomst naar het buitenland te plaatsen.
Het passagiersvervoer hield met deze treurige staat van zaken gelijke tred. Terwijl in 1873 van passato mei tot ultimo. december, dus in 8 maanden, in 12 reizen vervoerd werden 198 kajuits- en 2.820 tussendekspassagiers, waarvan aan passagegelden werd ontvangen NLG 189.443,58, leverde 1874 met 20 reizen slechts 270 kajuits- en 1.511 tussendekspassagiers op met een bruto ontvangst van NLG 107.614,21.
De bruto vrachten van goederen bedroegen over de 20 reizen van 1874 NLG 774.509,92 tegen NLG 588.647,22½ over 12 reizen in 1873.
De gemiddelden dezer cijfers per reis zijn als volgt:
1873 1874
Kajuitspassagiers 17 14
Tussendekspassagiers 235 75
Passagegelden NLG 15.812,- NLG 5.331,-
Vracht uit en thuis NLG 49.054,- NLG 38.725,-
Een gunstig feit is het, dat het gemiddeld cijfer der uitvrachten weinig onder dat van 1873 bleef, niettegenstaande door de verminderde handelsbeweging en vermeerderde concurrentie veelal lagere vrachten werden bedongen. Zeer zeker waren de vermeerderde afvaarten daarvan grotendeels de oorzaak. Daardoor toch zenden de exporteurs uit Duitsland, met meer vertrouwen op spoedige expeditie, hun goederen over Rotterdam, terwijl ook de lijn zowel bij verzenders als ontvangers wegens regelmaat en goede behandeling meer en meer de aandacht trekt.
De twee nieuwe stoomschepen W.A. SCHOLTEN en P. CALAND, juist vóór het tijdstip dat de vrachten van Amerika op eenmaal zo exceptioneel laag werden, in de vaart gebracht, beantwoorden, wat hun hoedanigheid betreft, in elk opzicht aan de verwachting, terwijl het steenkolenverbruik nog beneden het cijfer bleef, daarvoor bij het bestek bepaald.
De dienst werd het gehele afgelopen jaar geregeld vol gehouden; afvaarten om de vier weken in het eerste, en om de veertien dagen in het tweede halfjaar, van beide zijden, met uitzondering van een reis veroorzaakt door reparatie aan het stoomschip P. CALAND, dat op de eerste reis vrij belangrijke schade bekwam doordien het op de New-Foundlandse banken bij dikke mist door een Frans barkschip werd aangelopen. Van verdere zeerampen bleef de Maatschappij verschoond, en kan opnieuw met genoegen geconstateerd worden, dat sedert de aanvang dezer vaart geen enkel passagier door zee-evenement het leven verloor of op enige wijze werd geschaad.
De winst- en verliesrekening toont het hoogst ongunstige resultaat van NLG 204.175,77½ verlies, waarbij echter in ’t oog gehouden moet worden dat op de stoomschepen etc. NLG 94.181,67 is afgeschreven en bij de reserve van het reparatie- en ketelfonds is gevoegd NLG 41.371,-.
De schepen waarvan de inkoopswaarde NLG 2.808.561,58½ bedroeg, zijn thans op de balans gebracht voor NLG 2.670.000,-, terwijl voorts het reparatie- of ketelfonds tot NLG 60.000,- is opgevoerd.
Door afschrijvingen zijn thans ook circa 60.000 graanzakken als gewone inventaris van de verschillende schepen te beschouwen, welke wijze van boeking verkieslijker voorkomt.
Sedert ultimo december 1873 is het Agentschap te New York aangevuld met iemand, uitsluitend in het belang der Maatschappij werkzaam, n.l.: de heer H. Cazaux, welke maatregel werkelijk aan de verwachting beantwoordt. Een betere regeling van zaken en velerlei bezuiniging wordt daardoor in de hand gewerkt.
Ten opzichte van de vooruitzichten voor het lopende jaar menen directeuren dat er geen aanleiding is om zich met zeer gunstige resultaten te vleien. De toestand in de Verenigde Staten komt hun nog te ongeregeld voor, om althans in de eerste tijd op enig belangrijk passagiersvervoer te kunnen rekenen. Wat echter de goederenvrachten aangaat, geloven zij veilig te mogen aannemen, dat die dit jaar stellig minder slecht zullen zijn dan in het vorige, daar werkelijk de ongelukkige resultaten van het afgelopen jaar reeds vermindering van afvaarten tengevolge hebben gehad, zowel in continentale als in Engelse havens.
Voorts menen zij ook te mogen wijzen op de gegronde verwachting ener trapsgewijze en belangrijke vermindering van lasten, door de verbetering van onze toegang naar zee en door de maatregel van de Regering om gedeeltelijke vrijstelling toe te staan van loodsgelden voor de schepen die Vlissingen alleen aandoen als voorhaven om daar te lichten, en dan naar de haven van bestemming op te varen.
Men mag dan ook, niettegenstaande de bedroevende uitslag van het jaar 1874, toch nog van mening zijn, dat een stoomvaartlijn van Nederland naar de Verenigde Staten stellig levensvatbaarheid bezit, zij het dan ook dat tijdelijke omstandigheden of invloeden haar uitbreiding kunnen tegengaan.
Gewoonlijk ziet men, dat nieuwe zaken in de eerste tijd tegenspoed hebben, doordien zij leergeld hebben te betalen. Maar dit is niet de oorzaak van het verlies nu geleden. De Maatschappij deelt in de tegenspoed, door de veteranen in dit vak eveneens ondervonden, en wat meer is, haar verliezen zijn proportioneel matig, vergeleken met die, welke door grote Maatschappijen geleden zijn, omdat deze, meer ingericht op personenvervoer, door het gebrek aan landverhuizers zwaarder getroffen werden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 april. Heden is bij de scheepsbouwmeester M. v.d. Kuyl de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomsleepboot, voor rekening van de heer A. Bos, te Alblasserdam. De stoommachines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Evrard, Van Duijl & De Kruijff te Delfshaven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 april. De 14e april is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. te water gelaten de ijzeren schroefsleepboot LORELEI, gebouwd voor rekening van de heer J. Klein te Mülheim, en daarna de kiel gelegd van een ijzeren sleepschip MARGARETHA, voor rekening van de heer Franz Wurz te Lorch.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Braat, van Batavia naar Nieuwediep, is 16 dezer te Malta aangekomen, op sleeptouw hebbende het Nederlandse stoomschip BORNEO, bestemd van Newcastle naar Atchin, dat 284 mijlen van Malta door het stoomschip PRINS HENDRIK was ontmoet, hebbende gebroken schroefas. De PRINS HENDRIK nam te Malta 90 ton steenkolen in en zette des avonds de reis voort. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 13 april. Het stoomschip MINERVA, van Antwerpen alhier gisteren in de haven komende, is in aanvaring geweest met het schip TRIENTJE, kapt. Schoon, van Oporto ,en bekwam schade aan het bezaanswant, de TRIENTJE heeft de boegspriet gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, om contant geld, op vrijdag 23 april 1875, des voormiddags 11 uur aan de Aalmarkt te Leiden, bij de Stadswaag, tegenover Hotel de la Poste, ten overstaan van de deurwaarder A. Francken Jr., van een wel onderhouden snelzeilend Fries hektjalkschip, genaamd DE GOEDE TROUW, groot 50 ton, met complete inventaris.
Te bezichtigen daags vóór en op de dag van de verkoping.


19 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 13 maart. In vrachten ging weder weinig om. Naar Amsterdam werden bevracht de volgende Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, gedeeltelijk door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht, NLG 55 voor suiker te Samarang; GRAAFSTROOM NLG 50 voor suiker, NLG 60 voor koffie, in de Oosthoek te laden; stoomschip PRINS HENDRIK NLG 100 voor koffie, NLG 90 à 100 voor tabak, NLG 50 voor tin. Naar Rotterdam, KRIMPEN AAN DE LEK NLG 65 voor koffie te Pangool en Patjitan te laden. Naar Saigon vertrekken om rijst voor Java te laden à 90 cent per picol: HENRIËTTE ELISABETH en SUSANNA, stoomschip SUMATRA bekomt dollar 0,45 indien in één haven en dollar 0,50 wanneer in twee havens gelost moet worden. Naar Australië zijn tot geheime condities opgenomen de volgende Nederlandse schepen: ANNA EN SOPHIA en IJMUIDEN. Stoomschip JAVA is à NLG 650 per dag verhuurd van Batavia naar Poeloe Bras en terug. Onbevracht zijn nog de volgende Nederlandse schepen: CORNELIA, stoomschip HOLLAND, MADURA, KONING DER NEDERLANDEN, ALBLASSERDAM, IDA GEERTRUIDA, PETRONELLA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Den Helder, van het brikschipshol MARAQUINTA en inventaris. De deurwaarder Swaving, te Den Helder, zal op woensdag 5 mei a.s., des avonds te 7 uur in het lokaal Tivoli te Den Helder in het openbaar verkopen het eikenhout gebouwd en gezinkt brikschipshol MARAQUINTA, gemeten op 84 commercielasten, met gezonken kajuit en volkslogies op dek; benevens: zeilen, touwwerk, ankers, kettingen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, te bezichtigen daags voor en op de verkoopdag, aan de Scheepstimmerwerf De Lastdrager, te Nieuwediep.
Het brikschipshol is inmiddels uit de hand te koop.


20 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 april. Volgens het verslag der Stoomvaart-Maatschappij Nederland is in 1874 met 9 uitreizen en 8 thuisreizen een bruto winst gemaakt van bijna 5 ton. Na aftrek van onkosten en afschrijvingen blijft er een saldo beschikbaar van NLG 230.000,-, waarvan na aftrek van NLG 47.000,- voor het assurantiereservefonds, 5 % aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd, - het eerste dividend, dat deze Maatschappij kan uitdelen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 april. De stoomschepen HECLA, ULYSSES en VENUS zijn de 16e dezer voor Reval aangekomen en zouden worden ingeijsd. (opm: door het ijs heen naar binnen worden gehaald. Bijna eind april! Drie stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).


21 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handelmaatschappij:
KOSMOPOLIET III, 818 last , naar Amsterdam NLG 80,-, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 75,- alles per gehele ruimte; TRIPLEX, 240 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 81,80, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,80, alles per 260 last; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 84,68 per 260 last; MR. JACOB VAN LENNEP, 404 last, naar Amsterdam NLG 81,38 per 260 last, NLG 79,- per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 83,38 per 260 last, NLG 81,- per gehele ruimte, naar Schiedam NLG 82,38 per 260 last, NLG 80,- per gehele ruimte; FERDINAND EN LOUIS, 269 last, naar Amsterdam NLG 81,87 per 260 last, NLG 81,37 per gehele ruimte; BESTEVAER, 393 last, naar Amsterdam NLG 81,75 per 260 last, NLG 75,- per gehele ruimte; CATHARINE, 546 last, naar Amsterdam NLG 80,- per gehele ruimte; JOHANNES EN WILLEM, 234 last, naar Amsterdam NLG 82,89, naar Rotterdam NLG 84,89, naar Dordrecht NLG 85,89, alles per 260 last.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. Heden van Veere vertrokken het Nederlandse barkschip JACOBUS ANTHONIE, kapt. D.T. Visser, in ballast naar Riga.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 april. Het Nederlandse schip JANTINA MARGARETHA, kapt. Winter, van Uetersen, met koolzaad naar de Zaan, is op de beneden Elve gestrand. Van de lading zijn 60 à 70 zakken geborgen. Het overige zit onder water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 16 april. Gistermiddag werd door de scheepsbouwer J.G. Bodewes alhier met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip HINDERIKA GESIENA, groot plm. 120 tonnen, zulllende bevaren worden door kapt. J. Dost, van Groningen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude Pekela, 16 april. Van de scheepstimmerwerf van J.S. de Boer, is heden te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip DE HOOP, gemeten op 65 tonnen, hetwelk gekocht en bevaren zal worden door K. Timmer te Houwerzijl.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 april. De Noorse bark KONG CARL, van Wilmington naar Antwerpen, heden alhier gepasseerd, is in aanvaring geweest met de Italiaanse brik GIOVANNI, waardoor laatst genoemde gezonken is. De equipage is gered.


22 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 april. Volgens brief van kapt. Hartman, in data 16 dezer, was hij met het schoenerschip MINA, door stilte bij de Singels ronddrijvende. Overigens alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 april. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoomkanonneerboot BRAK, bestemd voor de verdediging van zeegaten en stromen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maracaibo, 5 maart. Aan boord van het Nederlandse schip ROELFINA CATHARINA, kapt. De Vries, beladen met geelhout, is 28 februari in het voorschip brand ontstaan, die zozeer in hevigheid toenam, dat men met behulp van 20 manschappen van andere schepen, er eerst de volgende dag in slaagde het vuur meester te worden. Het schip is door experts onderzocht en sedert als onherstelbaar afgekeurd.


23 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht, alle voor Amsterdam, alle voor 260 in te nemen lasten, de navolgende vier schepen, als:
MR. JACOB VAN LENNEP, kapt H.J. Beekman: NLG 81,38
BESTEVAER, kapt. C. van der Plas: NLG 81,75
FERDINAND EN LOUIS, kapt. J.H. Otto: NLG 81,87
JOHANNA EN WILLEM, kapt. C. Houtkoper: NLG 82,89
(opm: deze vier schepen zijn dus slechts voor een deellading bevracht)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 april Het Nederlandse schip ZAANDAM, kapt. Fenenga, gemeld als de 18e van Bremerhaven op avontuur vertrokken, lag volgens particulier bericht de 19e dezer wegens tegenwind nog te Bremerhaven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 april. Blijkens nader bericht uit Hamburg was van de lading per het gestrande schip JANTINA MARGARETHA, kapt. De Winter, van Uetersen naar de Zaan, een achtste gedeelte gezond, en het overige beschadigd.


24 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 23 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd SCHEVENINGEN 2, voor rekening van de heren P. en A. de Niet te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman M. van der Harst, en bestemd voor de haringvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 22 april. Heden is van hier geladen naar zee vertrokken het driemastschip KORTENAER, kapt. Walters, met bestemming naar Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 10e april 1875 heb ik, Johannes Ignatius Adrianus Rayers, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Maria Christina Werkhoven, wonende te Bovenkarspel, gedagvaard Johannes Petrus Zurcher, echtgenoot van de requirante, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op woensdag de 28e juli 1875 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam,
• aangezien gedaagde, met wien eiseresse op de 13e november 1861 te Rotterdam is gehuwd.
• aangezien gedaagde op de 28e april 1865 te Rotterdam is aangemonsterd als tweede stuurman op het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Kleijnenberg voor een reis naar Singapore en Batavia.
• aangezien het laatste bericht van gedaagde is ingekomen op de 8e augustus 1867, de dag, waarop de terugreis naar het vaderland ondernomen werd.
• aangezien sedert die dagtekening nooit meer iets van dat schip noch van de bemanning, waartoe gedaagde behoorde, is vernomen, zodat het er voor moet gehouden worden, dat die bodem is vergaan en de bemanning daarbij omgekomen.
• aangezien eiseresse een tweede huwelijk wenst aan te gaan.
Mitsdien in persoon hetzij door iemand zijnentwege voor genoemde Rechtbank op te komen ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
J.I.A. Rayers, deurwaarder (opm: sterk bekort).


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Slikkerveer, 21 april. Heden werd met goed gevolg te water gelaten door de scheepsbouwmeester Arie Smit het clipper fregatschip NOACH IV, groot omstreeks 1.000 Java lasten, gebouwd voor rekening van de heer Fop Smit Jr. te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd overgegaan tot het leggen der kiel voor een clipperfregatschip van gelijk charter genaamd NOACH V, mede voor rekening van de heer Fop Smit. Beide schepen zijn bestemd voor een geregelde vaart tussen Nederland en Java.


25 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia. De 14e is alhier een stomer met 250 geëvacueerde zieke militairen aangekomen, op de reis waren 21 overleden. Het grootste gedeelte der terugkerenden zag er ellendig uit. De 20e dezer vertrekken van hier naar Atchin (Atjeh) de stoomschepen PRINS ALEXANDER en GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER, het eerste via Padang, het tweede via Singapore. Met deze stomers worden overgevoerd 300 militairen, alsmede ongeveer 600 vrije koelies, kettinggangers en Chinese ziekenoppassers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 maart. In vrachten voor zeilschepen naar Nederland is het flauw tot omstreeks de laatste koersen, terwijl er voor stoomboten nog weinig lading wordt aangeboden. Naar het Kanaal is voor schepen van passende grootte GBP 3./- betaald. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen kunnen worden opgegeven: CORNELIA, naar Rotterdam NLG 70 voor koffie, NLG 50 suiker, NLG 40 à 50 tabak, hier en op de kust te laden, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, naar Amsterdam NLG 102,50 à 110 voor arak, NLG 50 à 55 suiker, NLG 45 tabak, hier en op de kust te laden, KRIMPEN AAN DE LEK, naar Rotterdam, NLG 65 voor koffie te Pangool en Tjilatjap te laden; IJMUIDEN naar Australië, condities geheim; stoomschip JAVA, van Batavia naar Poeloe Bras en terug à 650 per dag; CALIFORNIE naar Amsterdam, NLG 52,50 à 55 voor suiker, NLG 110 arak in de Oosthoek te lade; IDA GEERTRUIDA, naar het Kanaal, GBP 3 voor suiker in de Oosthoek; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, naar Nieuwediep, NLG 40 à 42,50 tin, NLG 85 voor koffie, NLG 90 à 100 tabak.
In lading hier op de kust, voor Nederland: PETRONELLA, stoomschip HOLLAND, stoomschip MADURA.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, ADMIRAAL DE RUYTER, ONRUST, JONGE JAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 april. Volgens heden per mail bij de rederij ontvangen bericht is het schip JASON, kapt. W.H Rusman, de 16e maart te Soerabaija aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koningsbergen, 23 april. De Nederlandse galjoot BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Newcastle herwaarts, zit in de haven van Pillau aan de grond en is lek. Een gedeelte der lading is in lichters gelost.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 22 april. De BERTHA, kapt. Schrum, van Engeland met kolen naar Rendsburg bestemd, was met het op de rede liggende geankerde Nederlandse kofschip DINA ADRIANA, kapt. Kwint, van Rostock naar Antwerpen, in aanzeiling, waardoor laatst genoemde de boegspriet brak en de boeg werd ingedrukt. Ook de BERTHA bekwam enige schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Landscrona, 19 april. De HENDRIKA, kapt. Van Veen, van Rotterdam, is de 12e alhier gearriveerd. De lading is gedeeltelijk door zeewater beschadigd.


26 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 22 april. Het schip JOHANNA PAULINA, kapt. Lukens, van Dordrecht met thonaarde, is op de Heerd aan de grond gekomen, doch door een sleepboot weder afgebracht. (opm: zie PGC 030575)


27 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 april. Heden is op de fabriek der heren Walker, Stronck & Van Delden, linker Maasoever alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren schroefboot, bestemd voor de passagiersdienst van de veren te Dordrecht. De machines voor genoemde boot worden bij dezelfde firma gemaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 25 april. Van de alhier in conservatie zijnde monitors worden de TIJGER en HEILIGERLEE voor indienststelling tegen medio mei in gereedheid gebracht. Laatstgenoemd schip zal na afloop der zomer-exercitiën een stel nieuwe stoomketels krijgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Volgens hedenochtend bij de rederij ontvangen bericht bevond zich het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, zaterdagochtend om 11 uur op de hoogte van Dungeness. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 26 april. Volgens telegram is het alhier thuisbehorende brikschip J.H. HENKES, kapt. Boer, heden van Lagos te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 24 april. Volgens hier ontvangen tijding uit Sundsvall zal wegens het ijs de vaart vermoedelijk eerst tegen medio mei aldaar open zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk VOLHARDING, kapt. G. Kramer, groot 80 ton, gebouwd bij Gebr. Nienhuis, beide (opm: kapitein en werf) te Sappemeer.


28 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s-Gravenhage, 27 april. Aan het departement van marine werd heden aanbesteed het bouwen en leveren van vier loodskotters van 20 meter lengte, met beschieting en mastgestel. Hiervoor waren 7 biljetten ingekomen. Het minste was dat van de heer P. Haverkamp te Amsterdam voor NLG 60.900.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 27 april. Volgens heden ontvangen telegram is het alhier te huis behorende schoenerschip ACADIE, kapt. Oldenburger, van Porto Rico te Falmouth aangekomen en onmiddellijk naar Havre vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van Batavia te Queenstown binnen, heeft order gekregen naar Bristol, en zal heden derwaarts vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 23 april. De Nederlandse kof BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Newcastle naar Koningsbergen bestemd en op de Heerd aan de grond geraakt, is na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlot en in de haven gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 25 april. De Nederlandse kof FAMILIETROUW, kapt. Pekeler, van Sunderland naar Danzig met kolen, is op het Oostrif van Anholt gestrand en wrak geworden. De equipage bestaande uit vijf man, is door de Zweedse gouvernementsstoomboot RING gered en in Varberg geland.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk MARIA, kapt. J.G. Mulder, van Veendam, groot 80 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 april. De vraag naar scheepsruimte was heden niet groot. Voor haver naar Londen of de Oostkust werden een tweetal schepen aangenomen tegen Sh.16/- per 10 quarters.


29 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 28 april. Heden is op de werf van de heren J. Otto & Zonen alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, voor rekening van de heer P.J. Planjer, te Leiden, genaamd STAD LEIDEN, tot het vervoeren van goederen tussen Leiden en ’s-Hertogenbosch. De machine zal vervaardigd worden bij de heren Diepenveen, Lels & Smit, aan de Kinderdijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 april. Het stoomschip EGERON van Nieuwediep naar Batavia, is gisteren te Napels aangekomen en zou hedenavond de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 28 april. Volgens nader ontvangen telegram is het schip ACADIE, naar Bremen in plaats van Havre vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 26 april. Volgens bericht uit Anholt is de aldaar gestrande Nederlandse kof FAMILIETROUW, kapt. Pekelder, naar Danzig met kolen bestemd, de 22e voormiddag geheel uit elkaar geslagen, zodat er niets is van overgebleven, ook van de inventaris, is niets geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montevideo, 22 april. Per telegram. Het stoomschip TROMP, is in aanvaring geweest met het Noorse schip RAUMDRUP, eerst genoemde bekwam geen schade, het laatst gemelde heeft veel geleden.


30 april 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 29 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt, is met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd SCHEVENINGEN 2, voor rekening van de heren P. en A. de Niet, te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman M. van der Harst en bestemd voorde haringvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen aan de IJssel, 29 april. Heden werd met goed gevolg aan de werf van de heer C. van der Giessen te water gelaten het schroefstoomjacht MARIANNE, bestemd voor de dienst tot vervoer van passagiers tussen Oberlahnstein en Capellen (Stolzenfels), voor rekening van de heer P. Weller, te Oberlahnstein. De machines worden vervaardigd bij de heren Burgerhout & Kraak, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 26 april. Het schip DINA ADRIANA, kapt. Kwint, heeft na reparatie der schade bekomen door aanvaring met de BERTHA, kapt. Schrum, de reis naar Antwerpen vervolgd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 29 april. Heden arriveerde hier de nieuwgebouwde koftjalk de JONGE JACOB, kapt. F.J. Venema, van Groningen, groot 83 ton, gebouwd bij de Gebr. Patje te Waterhuizen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 24 april. Scheepsvrachten. Na de aankomst van vele vrachtvrije schepen zijn de vrachten nog meer gedrukt. Naar Amsterdam werd afgesloten tot NLG 17 per load rechte eiken balken, Ostende Sh.15/6 à16/- per load vierkante eiken sleepers, Leer 9 thaler voor eiken vierkante sleepers, Emden 7½ thaler per last grenen hout van 80 cub.ft.


01 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koningsbergen, 27 april.Volgens bericht van kapt. Lukens voerende het schip JOHANNA PAULINA, is het bericht uit de Börsenhalle (opm: een Hamburgs financieel blad) dat hij met het schip op de Heerd aan de grond geweest is, geheel ongegrond, dewijl het schip zonder enig ongeval hoegenaamd te Koningsbergen is gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram was het schip LAURENS COSTER, kapt. Hulshof, de 29e dezer, bij Lizard.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Velsen, 25 april. Heden is van Rochester direct alhier gearriveerd het schip DARNETT, kapt. Scrivener, zijnde dit het eerste schip dat het Noordzeekanaal is binnengekomen.


03 mei 1875


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Alblasserdam, 1 mei. Met goed gevolg is te water gelaten het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, groot pl.m. 800 gemeten lasten, gebouwd door en voor rekening van de heer J. Smit Cz. alhier.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoop. Op de 19e en 30e mei e.k. zal te Libau, gelegen in Koerland (Rusland), en slechts enige uren van Memel (Pruisen), publiek worden verkocht het onder Nederlandse vlag varende kofschip, genaamd DIVERDINA, groot 72 tonnen, met alle deszelfs opgoederen, het laatst bevaren door wijlen kapt. F.J. de Jonge van Ommelanderwijk.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer J.R. Engelsman te Veendam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het best onderhouden nieuwe vertimmerd galjootschip DIVERSIE, 99 ton, geclassificeerd 3/3 1/1, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Te bevragen bij A.F. Rasker aldaar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 27 april. Kapt. H.H. Lukens, gezagvoerder van de te Pekela te huis behorende galjoot JOHANNA PAULINA, van Dordrecht met kleiaarde hier aangekomen, meldt, dat het bericht als zou zijn schip op de Heerd aan de grond hebben gezeten, op een dwaling berust. Zonder enig ongeval is genoemd vaartuig te dezer plaatse angekomen. (opm: zie PGC 260475)


04 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 maart. Vrachten. Als enige afsluiting van een Nederlands schip valt te melden het stoomschip HOLLAND naar Amsterdam, LG 80 à 100 voor koffie, NLG 85 voor tabak, NLG 120 à 125 voor indigo.
In lading hier en op de kust voor Nederland: de Nederlandse PETRONELLA en de stoomschepen MADURA en VOORWAARTS.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, ADMIRAAL DE RUYTER, ONRUST, JONGE JAN, MAASNYMPH, STAATSRAAD VAN EWIJCK, JEANNETTE MARIANNE LOUISE en JASON.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 mei. Het stoomschip ZUID-BEVELAND, komende van Duitsland, geladen met 150 ton tras, stukgoed, eau de cologne, en 2 kisten met geld, is hedenochtend om 10 uur plotseling aan het Kranenhoofd (opm: de Werf) gezonken. Het achterschip zit 40 en het voorschip 10 voet onder water. De opvarenden zijn gered. De oorzaak is onbekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 3 mei. De Nederlandse schepen BROUWERSHAVEN, REINTJE en NOORD HOLLAND liggen onder Seeland geankerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 29 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Bristol Sh.16/6 voor eiken-, Sunderland Sh.10/6 voor dito, Cardiff Sh.11/6 voor grenenhout, Lynn Sh.13/6 voor eiken-, Sh.10/6 voor grenenhout, Grimsby Sh.12/- voor eikenhout, Amsterdam NLG 15 per last eikenhout, Kopenhagen Sh.10/6 voor eiken-, Sh.8/6 voor grenenhout.


05 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 4 mei. Heden werd langs de Nieuwe Waterweg in zee gesleept het Nederlandse driemast ijzeren klipperschip INDUSTRIE, kapt. Weidenaar, toebehorende aan de heer L. Smit, te Kinderdijk, diepgaande 53 decimeter. Niet alleen is dat de grootste diepgang waarmee een schip nog de Waterweg is uit- of ingevaren, doch dit schip heeft te Rotterdam ingeladen 407 last maatgoed plus 481 last zwaargoed, zodat het zeker het eerste schip is dat met plm. 900 lastgoed van Rotterdam langs hier zee kiest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 mei. Het stoomschip ZUID BEVELAND, in de vaart tussen Amsterdam en hier en beladen met tras, is hedenmorgen gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 1 april. Het Nederlandse schip TRIO, kapt. Westerveld, ligt te Punto Lara bij Ensenada gereed om naar Campana ten noorden van hier te vertrekken om balen hooi voor Rio Janeiro te laden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 3 mei. Volgens brief van kapt. Karsies, voerende het hier te huis behorende schoener-brikschip CATHARINA, was hij na een reis van 59 dagen van Antwerpen behouden te Progresso (Mexico) aangekomen en de 30e maart van daar weder vertrokken. Aan boord was alles wel.


06 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 5 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DAGERAAD II, voor rekening ener rederij onder directie van de bouwmeester en bestemd voor de haring- en beugvisserij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 mei. Volgens particulier telegram bij de rederij ontvangen zijn de Nederlandse schepen MERAPI, kapt. De Greeve, van hier naar Samarang en SINDORO, kapt. Diepenbroek, van hier naar Soerabaija, 4 dezer ’s ochtends te Dungeness gepasseerd. Alles wel aan boord. (eerste reizen onder deze namen, zie NRC 090275).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 3 mei. Volgens brief van kapt. Karsies, voerende het Nederlandse schip, KATHARINA, was hij na een reis van 59 dagen van Antwerpen te Progresso aangekomen en 30 maart vandaar weer vertrokken. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 3 mei. Het Nederlandse schip JEANNE EN MARIE, kapt. De Breed, van Rotterdam naar Riga, is gisteren alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 23 maart. Het schip LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis, is alhier bevracht voor GBP 370 in full om hier te laden naar het Kanaal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 29 maart. De Nederlandse brik JOHANNA MEYER, kapt. Tholen, is bevracht van San Nicolas, met wol naar Antwerpen en de Nederlandse schoener TITIA, kapt. Potjer, van Montevideo naar het Kanaal voor order.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 15 maart. De Nederlandse bark ANTOINETTE, kapt. Hoven, van Java naar Amsterdam, heeft bij het ten anker komen door het breken van de ketting, een anker verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Droogdok te Middelburg. Aanbesteding. Op zaterdag 22 mei 1875, des middags te 12 uur, zal door de firma Van Zeijlen en Decker, scheepsreders te Middelburg, aan haar kantoor van die stad, in één perceel, onder haar nadere goedkeuring worden aanbesteed het maken van een droogdok te Middelburg, in de waterruimte tussen het noordelijk verlengde van de Rouaanse kade en de Dam.
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, volgens No. 89 van het bestek.
Het bestek ligt ter lezing te kantore van de heren Van Zeijlen en Decker te Middelburg.
Het is voorts op franco aanvraag, tegen overmaking van een gulden per exemplaar, vanaf maandag 3 mei franco te bekomen ter boekdrukkerij van de firma Ellerman en Hoitsema, Rokin te Amsterdam.
Inlichtingen worden gegeven (gedurende veertien dagen vóór aanbesteding) ten kantore van de firma Van Zeijlen en Decker te Middelburg. Voorts vanaf maandag 3 mei, door de hoofdingenieur van de Waterstaat J. Dirks, eerstaanwezend ingenieur bij de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633, te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.F.L. Meyjes, makelaar, zal op maandag 24 mei 1875, des namiddags te 3 uur, in De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris mr. J.F. Wertheim, presenteren te verkopen het hektjalkschip, genaamd DE WISSELVALLIGHEID, gevoerd door schipper Albert van Eiken, geijkt op 83 ton, zijnde circa 40 last (het schip laadt 50 lasten) en zulks met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen enz., als breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende spreke met genoemde makelaar aldaar.


08 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 mei. Van de werf van de heer Joost Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip NIEUWE MAAS I, voor rekening ener rederij onder directie van de bouwmeester, bestemd voor de haring- en beugvisserij.
Morgen wordt voor dezelfde rederij de kiel gelegd voor een schip van gelijke afmetingen, hetwelk de naam zal voeren van NIEUWE MAAS II.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 22 april. Kapt. Hus, voerende het stoomschip W.A. SCHOLTEN, alhier van Rotterdam gearriveerd, rapporteert de 15e april, tegen de avond, op 40˚ NB 49˚ WL zoveel drijfijs en ijsbergen ontmoet te hebben, dat het schip er geheel door omringd was; enige ijsbergen waren 80 voet hoog en 600 voet lang.
De andere dag stuurde men ZW door de enige opening die in het ijs te zien was. De stuurboordboeg werd door het ijs ingedrukt en van de schroef was een stuk van alle 4 de bladen afgebroken. Het voorste gedeelte van het schip liep vol water, doch het voorruim bleef volmaakt dicht. De 16e passeerden wij nog verscheidene ijsbergen en signaleerden de Cunard-steamer en waarschuwden dezelve voor het ijs.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse schip WILLEM POELMAN, kapt. Van der Valk, heden te Newcastle aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 mei. Volgens brief uit Riga dd. 30 april was de rede toen weer vol ijs en zaten in het gezicht van de vuurtoren 12 schepen in het ijs, waaronder vermoedelijk de CAROLINA, kapt. Cupido.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Svinoer, 1 mei. De Nederlandse kof TIJSSINA, kapt. Poorta, van Nederland naar Bergen bestemd en alhier binnengelopen, heeft drie rustijzers gebroken, die hier weder hersteld zijn, en ligt thans zeilklaar.


09 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 mei. Heden arriveerde rechtstreeks van Java door de Nieuwe Waterweg het Nederlandse clipper fregatschip HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, met een lading van pl.m. 800 lasten. Dit schip ging verleden jaar met een volle lading steenkolen door de nieuwe Maasmond naar Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 8 mei. Heden alhier aangekomen het schip VOLHARDING, kapt. Swart, van Rio Janeiro met gebroken grote ra, marsera en fokkemast gekraakt, benevens schade aan zeilen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 8 mei. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. de Korver alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip de VRIENDSCHAP, gebouwd voor rekening van de heren Den Breems & Co alhier, en bestemd voor de haring- en beugvisserij.


10 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 april. Vrachten. Schepen van passende grootte bleven gezocht voor suiker naar het Kanaal, maar is de vraag voor Nederland en andere streken zeer beperkt. Het Nederlandse schip KENNEMERLAND werd geboekt naar Amsterdam NLG 50 voor suiker, NLG 60 koffie, NLG 100 huiden, NLG 25 tin, en vult op met tabak, hier en in de Oosthoek te laden.


11 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen dat voor rekening van het Departement van Koloniën aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam is opgedragen de aanbouw van twee schroefstoomschepen en aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam de bouw van één schroefstoomschip, alle drie schepen der 4e klasse, bestemd voor ’s Rijks Marine in Nederlands Indië.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 26 maart. Vrachten. De moeilijkheden voor zeilschepen om zwaar goed te kunnen vinden bleef bestaan; het gelukte echter een paar bodems om voldoende charter bijeen te brengen, terwijl andere schepen zich met kustvrachten trachten bezig te houden. De stoomschepen die nu in lading liggen worden weer geregeld van producten voorzien, terwijl sommige verzeilden of zich met rijstvrachten bezig hielden. Bevrachting van Nederlandse schepen: stoomschip MADURA krijgt NLG 85 voor koffie en NLG 90 voor tabak naar Amsterdam, stoomschip HOLLAND à NLG 85 voor koffie en tabak naar Amsterdam, stoomschip SUMATRA; voor rijst van Saigon tot NLG 1,25 op een plaats en NLG 1,40 om op twee plaatsen en op Java te lossen, CALIFORNIE tot NLG 52½ en NLG 55 voor suiker, NLG 110 voor arak, NLG 42½ voor tabak en NLG 95 voor huiden, YMUIDEN voor suiker naar Melbourne opgenomen, KENNEMERLAND krijgt NLG 50 voor suiker en verder licht goed te Batavia ter opvulling naar Amsterdam, MAASSLUIS heeft een zoutvracht aangenomen van Sumanap naar Tjilatjap, IDA GEERTRUIDA krijgt GBP 3./- naar Engeland of NLG 55 naar Amsterdam voor suiker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse fregatschip B.R.H. groot 657 gemeten lasten, liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij Meyer & Co., Amsterdam en Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam.


12 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed.C.A. Koli te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 7 mei. Het barkschip RIDDERKERK, kapt. Krahmann, is behouden te Baltimore aangekomen en aldaar gecharterd voor een lading tabak naar Rotterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 11 mei. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip ZODIAK, kapt. W. Schenk, van Oude Pekela, groot 175 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 11 mei. Scheepsvrachten. Een enkel schip werd heden aangenomen voor haver naar het Bristolkanaal, Gloucester ingesloten, tegen Sh.19/-, kolenhavens Sh.17/-. Overigens geen vraag.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 5 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Nantes tot Ffrs 55, Boulogne en Duinkerken Ffls 46 in vull. per ingenomen last vlas, naar Bergen NLG 20 en 15% voor hennep per zeil- en stoomschip.


13 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 12 mei. Heden is van hier naar Java vertrokken het driemastschip MARY, kapt. Pijl, in ballast.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 10 mei. Het te Schiermonnikoog te huis behorende galjootschip ANNA HOOITES, kapt. Visser, van Hartlepool naar Nerva met kolen en cement, is te Lister, bij Farsund, gestrand. Het schip is wrak en de lading waarschijnlijk verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 7 mei. Het Nederlandse schoenerschip MODERATIE, kapt. Scholten, van Sunderland, nadat het 5 dagen tussen Kullen en Elseneur voor tegenwind en stroom ten anker had gelegen, is door een stoomboot hierheen gesleept om de reis van hier te kunnen voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Newcastle, NSW, 12 maart. De REGINA MARIS, kapt. Ouwehand, 5 maart naar Manilla vertrokken, is 8 april lek in Sydney aangekomen.


14 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 13 mei. Aan boord van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, is de afgelopen nacht omstreeks 1 uur brand ontstaan, die, hoewel een dreigend aanzien hebbende, met behulp van de scheepsstoomspuit, al de dienstdoende spuiten, zowel van de wal als van de oorlogsschepen en de stoomspuit van de PRINS HENDRIK, om 3 uur in zoverre geblust was, dat er geen gevaar voor uitbreiding meer bestond. Een viertal hutten zijn beschadigd De lading is ongedeerd gebleven. Enige passagiers met ongestelde kinderen, die nog aan boord waren, zijn onverlet geland, eén dier kinderen dat reeds ernstig ziek was, is aan wal overleden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Middelburg, in het koffiehuis genaamd Het Klooster, donderdag de 27e mei 1875, des avonds om 8 uur, ten overstaan van de notaris L.L. Woutersen, van een snelzeilend, hecht en sterk gebouwd tjalkschip, genaamd DE JONGE ELISE, met complete inventaris, groot 70 ton, gevoerd geweest door M. Vos.
Liggende te Middelburg aan de Rotterdamse Kaai. Het schip kan bezichtigd worden de 25e en 26e mei 1875 en op de verkoopdag.
Inlichtingen kunnen verkregen worden te Middelburg bij de heer H.J. Domenie en bij voornoemde notaris.


15 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende de brand aan boord van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, reeds kortelijk onder onze zeeberichten gemeld, ontvangen wij nog het volgende bericht uit Nieuwediep d.d. 13 april:
Gisternacht omstreeks één uur ontstond er brand in een van de hutten van het eergisteren uit Oost-Indië binnengelopen stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van de Maatschappij Nederland. De brand had spoedig een zeer dreigend aanzien, doch gelukkig was er zeer spoedig hulp bij de hand. De spuiten van de oorlogsschepen en de stoomspuiten van het bedreigde stoomschip, benevens van het op vertrek gereed liggende stoomschip van die Maatschappij PRINS HENDRIK, wisten spoedig de vlammen te beteugelen. De brand schijnt ontstaan in een van de hutten van de nog aan boord zijnde passagiers, die wegens ziekte van hun aan mazelen lijdende kinderen nog niet konden debarkeren: ook bevond er zich nog een kraamvrouw aan boord. Men deed dadelijk alle moeite om deze passagiers in zekerheid te brengen. Ongelukkig schijnt men een kind, wiens vader naar men zegt, afwezig was, door de confusie niet spoedig genoeg uit de hut te hebben gehaald, althans het was gestikt en overleed kort nadat het in een van de magazijnen van de directie was overgebracht.
De directie zorgde onmiddellijk, dat de aan boord zijnde voorraad kruit en vuurpijlen geborgen werd. Aan de lading is, in weerwil van de belangrijke hoeveelheid water die in het schip werd gespoten, geen schade toegebracht.
Onder de redders en helpers zijn enige lieden ontdekt en aangehouden, die het geredde te ver wilden wegbrengen. Enkele van deze hulpvaardigen zijn in verzekerde bewaring genomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 13 mei. De Nederlandse brik VOLHARDING, kapt. Swart, 8 dezer van Rio Janeiro alhier gearriveerd met schade aan schip en tuig, is onderzocht en aanbevolen om te lossen en te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 13 mei. De NELLA, van Vlaardingen naar Farø, is alhier binnengelopen om een loods aan boord te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 10 mei. Volgens bericht uit St. Pierre, is aldaar aangekomen de equipage van het schip ANNA, kapt. Gombert, van Newport, naar Martinique, welk schip, in het ijs vastzittende, bij Fortuna baai door hen verlaten werd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bremerhaven, 11 mei. Hier is aangekomen de schoenerbrik HENDRIKA, kapt. Struys, de 30e november van Cephalonia naar hier vertrokken. Het schip heeft een lange reis doch geen ongelukken op zee gehad.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op dinsdag 25 mei 1875 voor een pakhuis aan de Kleine Boom, ten half tien precies, door John Pryce & Co. van het bij rechterlijk gewijsde goede prijs verklaarde schip MARINERS HOPE, liggende in de Groote Rivier nabij het kruitmagazijn, benevens deszelfs inventaris, sloepen, ankers, zeilen, enz., alsmede een belangrijke partij lijnwaden. Daags te voren te bezichtigen.


16 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip ERASMUS, kapt. Schreuder, 12 mei van Newcastle in zee gezeild.


17 mei 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wildervank, 14 mei. Volgens heden middag hier ontvangen bericht d.d. 1 april, heeft kapt. H.E. Dik, voerende het schip WERELDBURGER, in de Golf van Mexico met gemeld schip op een baar gestoten, ten gevolge waarvan het geheel verloren is gegaan. De equipage is met veel moeite gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 8 mei. Houtvrachten. Ten gevolge (van) het afnemende aanbod van dispinibele ruimte begint de vrachtenmarkt weder in een iets vastere stemming te komen en, al zijn er nog geen hogere koersen betaald, zo laat zich toch bij het sterk toenemende aanbod van ladingen een verbetering daarin verwachten.
Graanvrachten. De exportatie is nog gering. Men bewilligde per stoomschip naar Rotterdam NLG 16.


19 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 18 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram d.d. New York, 17 dezer, was het fregatschip, GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Zetteler, van daar naar Java bevracht met geraffineerde petroleum in kisten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 mei. Volgens telegram d.d. Lovisa 16 mei, was het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. Visser, aldaar in de nabijheid aan de grond geraakt op steen. Het had stoomboot assistentie, maar tot de afzending van dit bericht te vergeefs. Volgens telegram dd. 17 dito zat het schip wegens opgekomen storm zeer gevaarlijk en had zo veel water in het ruim, dat pompen niet meer baten kon.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d Lek, 17 mei. Het schip BASTIAAN POT, kapt. Mulder, arriveerde hedenochtend te Cardiff. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 17 mei. De Nederlandse schoener TJADDA GEZINA, kapt. Staal, van Liverpool naar Rio Grande bestemd, is lek teruggekeerd en te Birkenhead in het dok gehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Windau, 17 mei. De Nederlandse bark SPHYNX, kapt. Vos Peper, van Newcastle naar Riga, is 12 mijl ten zuiden van deze plaats gestrand en is geheel wrak.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sapopemeer, 14 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Berg Jz. met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip EENDRAGT, groot pl.m. 120 ton, voor rekening van de heer Ds. L.S. Meijer en consorten te Mensingeweer en zullende bevaren worden door schipper H. van Dijk, mede aldaar woonachtig.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 12 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Bo’ness of Granton Sh.11/6 per load vierkante sleepers, Duinkerken Ffrs 45 en 15%, Gent Bfrs 45, beide per last. Dundee Sh.30/- per ton vlas, Rotterdam Sh.17/- per last muurlatten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht het in 1867 nieuw gebouwd galjootschip ZWAANTINA, groot 69 zeetonnen, geclassificeerd Veritas 3.1.1., thans liggende in de Noorderhaven te Groningen.Informatiën te bekomen bij J. en H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.


20 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. 19 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. Van der Woude, van Liverpool uitgezeild, bestemd voor Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stralsund, 15 mei. De Nederlandse kof TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, van Rotterdam met ijzeren platen naar Kiel, is gisteren bij Darßerort gestrand. De equipage, bestaande uit 5 man benevens de vrouw en het kind van de gezagvoerder, zijn door de reddingsboot van boord gehaald. Het schip is waarschijnlijk wrak. Men tracht de lading te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bahia, 27 april. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, is alhier bevracht voor Sh.47/6 en 5% voor suiker naar het Kanaal.


21 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Heden namiddag zijn van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoom-kanonneerboot LYNX en een ijzeren stoomboot, bestemd voor het veer tussen Rotterdam en Katendrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 mei. Volgens telegram uit Lovisa, van 18 dezer is het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. J.E. Visser, bij Lovisa aan de grond geraakt, totaal wrak verklaard. De inventaris wordt zoveel mogelijk geborgen.


22 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 21 mei. Morgen zal, bij gunstige gelegenheid, Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK door de sleepboot STAD AMSTERDAM naar Fijenoord worden gesleept, om op de fabriek aldaar enige herstellingen aan de machine en stoomketels te ondergaan. Het schip zal geconvoyeerd worden door Zr.Ms. stoomschip VALK, welk laatste de equipage van het genoemde ramtorenschip naar hier zal terugvoeren. Het ramtorenschip moet langs de Nieuwe Waterweg zijn bestemming bereiken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gaffelschip en inventaris. Notaris Slotemaker, gevestigd te Sliedrecht, zal op vrijdag de 28e mei 1875, 's namiddags te 3 uur te Sliedrecht, aan het benedeneinde op het buitenerf bij Huibert Nederlof, ten verzoeke van Teunis Prins aldaar, publiek verkopen een overdekt gaffelschip, genaamd SLIEDRECHTS WELVAREN, groot 98 ton, met zeilen, zwaarden, staand en lopend want en verdere inventaris, liggende bij het erf waar de verkoping zal plaats hebben. De verkoping zal geschieden in verschillende nummers, te weten:
Het casco of de scheepsromp met roer, mast, zwaarden, lier.
Daarna de inventaris, mede in nummers en vervolgens de massa.
De kooppenningen en 10 % voor kosten moeten worden betaald dadelijk bij de toeslag; of voor zoveel de scheepsromp betreft vóór of op de 11e juni 1875, te kantore van gemelde notaris, mits voldoende borgtocht wordt gesteld.
Inlichtingen zijn te bekomen te kantore van de notaris voornoemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, zou volgens particulier bericht 5 dezer van Curaçao herwaarts vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zwolle, 20 mei. Uit Noorwegen is alhier langs de nieuwe waterweg (bedoeld is een nieuwe waterweg van Zwolle naar de Zuiderzee, (opm: zie NRC 200574) het kofschip FENNA, kapt. Starke, met een lading planken en hout voor de firma Schaepman en Bussel.


23 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 mei. Op het IJ is heden een proefvaart gehouden met een der stoomboten van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, bestemd voor de dienst tussen Engeland en Vlissingen (opm: de STAD MIDDELBURG of de STAD VLISSINGEN).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 22 mei. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK, gesleept door de STAD AMSTERDAM en geconvoyeerd door Zr.Ms. raderstoomschip de VALK, van Nieuwediep.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 22 mei. Achter de vuurtoren van Eierland is een schoener gestrand. Assistentie is derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 21 mei. Het Nederlandse schip ELSINA, kapt. Akkerman, van Bergen herwaarts, is bij Tolbaken gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 21 mei. Het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. De Jonge, van Bordeaux herwaarts, is op Londongrund vastgeraakt doch zonder assistentie weer vlot gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip ELIZABETH MARIA, 5/6 L 11, met de complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. H.J. Muller, liggende in de Vluchthaven te Rotterdam, lang volgens meetbrief 41,18, wijd 7,05 en hol 5,61 meter, groot 382 lasten of 724 ton.
Nadere informatiën te bekomen bij de reder de heer J.H. von Santen, te Krimpen a/d Lek en de cargadoors Vroege & De Wijs.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het kof-tjalkschip VROUW JANNA, schipper B. Oosterhuis, groot 84 binnen- en 57 buiten-ton, gebouwd in 1847, met complete inventaris, liggende gedurende drie dagen te verkoop in de Leuvehaven vóór de Zwanensteeg. B. Oosterhuis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Noorse brikschip IRENE, geclassificeerd 5/6 G H, Franse Veritas en A 2* Noorse Veritas; het heeft complete inventaris en ligt te Rotterdam in de Vluchthaven, alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
Nadere inlichtingen geven de cargadoors Ruys & Co.


24 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 mei. de PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, die gisteren alhier is aangekomen, zal aan het etablissement Fijenoord der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van nieuwe stoomketels worden voorzien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 april. In de stand van onze markt is geen noemenswaardige verandering gekomen. De aanwezige scheepsruimte is niet groot, maar tegelijkertijd is, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag weinig betekenend. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hebben plaats gehad: JASON naar Rotterdam, ligt aan, accepteerde NLG 55 voor koffie in de Oosthoek, ROBERTUS HENDRIKUS, naar Marseille, frank 80, suiker op de kust te laden, stoomschip MADURA, naar Amsterdam, NLG 85 à 90 tabak, NLG 75 koffie, NLG 35 Factorij en NLG 50 particulier tin.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stralsund, 21 mei. Van de lading van het bij Darßerort gestrande schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, zijn de de 20e dezer reeds 500 ctn. platen geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 21 mei. Het schip ELSIENA, kapt. Akkerman, van Bergen met haring naar hier bestemd, is van het ijs doorsneden bij Tolbaken gezonken. De bemanning heeft zich in de boten gered en is opgenomen en alhier aangebracht door de ANNA.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 24 mei 1875. De heer J.H. Schluter is naar Nederland vertrokken. Vooral het Bataviasche Prauwenveer bewaart aan zijn bekwaamheden en doortastende ijver aangename herinneringen. Hij toch was het, die de (opm: stoomboot) TJILIWOENG, thans gevoerd door de gezaghebber Kosterman, in de tijd van slechts vier maanden onder zijn toezicht in juni 1861 deed in één zetten. (opm: sterk bekort)


25 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia 15 april. Aan de Soerabaijasche Courant ontleenden wij de mededeling dat het Gouvernement ook het Nederlandse viermast stoomschip SUMATRA aan een inspectie heeft onderworpen, ten einde te onderzoeken in hoeverre dit vaartuig als ziekentransportschip voor de van Atchin geëvacueerde strijders in aanmerking zou kunnen komen. Luidens nadere inlichtingen van bevoegde zijde moet deze stomer zich door zijn bijzondere lengte, ruime hutten en luchtige kajuit in alle opzichten aanbevelen om voor het bovengenoemde doel ingericht te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaia, 27 maart. Heden ochtend is de officier van gezondheid 1e klasse Sikkes in commissie geweest, om het ter rede liggend stoomschip GENERAAL KROESEN te keuren voor ziekenschip te Atchin.
De GENERAAL VAN SWIETEN, onlangs gekeurd, scheen aan die bestemming niet te kunnen voldoen wegens gebrek aan ruimte.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, 9 april van Rotterdam te St. Paulo de Loanda aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 15 mei. Scheepsvrachten. Door de aankomst van vele schepen waren de vrachten naar de havens aan de Noordzee deze week wat gedrukt. Men bewilligde naar de Eems 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar de Firth à Forth en kolenhavens Sh.2/-, de oostkust van Schotland Sh.2/6, de oostkust van Engeland Sh.2/71/2, het Engels Kanaal Sh.3/41/2 per 500 Engels pond tarwe; naar de oostkust van Schotland Sh.13/6 per ton beenderen; naar Gothenburg en Norrköping Sh.21/- per ton lompen in geperste balen; naar Havre Sh.35/-, Nantes Sh.38/- à 40/-, Kopenhagen Sh.20/- à 22/6, alles per ton hennep; naar Norrköping 22/1/2 à 24 mark, het Hertogdom (opm: Mecklenburg), Lübeck en Kopenhagen 221/2 mark, Sonthaven incl. de Deense Oostzee-eilanden en Oost-Jutland 24 mark, Oost-Noorwegen 251/2 à 27 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge. Stoombootvrachten verkeren in een zeer flauwe stemming.


26 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 mei. Heden werd alhier in het lokaal Eensgezindheid de jaarlijkse algemene vergadering der Stoomvaart-Maatschappij Java gehouden, waarin door de directie het verslag werd uitgebracht, waaruit de gunstige toestand der maatschappij blijkt. De hoofdpunten van het verslag hebben wij reeds onder de ogen onzer lezers gebracht. (opm: genoemd artikel hebben wij niet in de legger NRC aangetroffen). Voorts werd de balans en winst-en-verliesrekening over 1874 door de vergadering goedgekeurd, zodat over dit jaar een dividend van 6 % zal worden uitgekeerd.
De aftredende president-commissaris, de heer J. Louis Kuinders, werd als zodanig herkozen, terwijl ter vervanging van de heer J. Taylor, die verzocht had niet verder in aanmerking te komen, tot commissaris werd gekozen de heer J. Kervel, chef van het huis E. Moorman Co. op Java, welke heer verklaarde de benoeming met genoegen aan te nemen.
Eindelijk werd nog door de directie voorgesteld haar te machtigen in de loop van dit jaar een 5 % obligatielening tot een maximum van NLG 2.000.000,- te sluiten, en zulks ter afbetaling van het in de lijn opgenomen, nog niet geheel betaalde materieel en tot aanschaffing van nieuw materieel. Dit voorstel der directie werd met algemene stemmen aangenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip MERAPI, kapt. Timmermans, van Greenock naar Batavia, is de 3e mei te Aden aangekomen en zette de volgende dag de reis naar Java voort. (opm: eerste bericht in de NRC over dit te Greenock voor de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij gebouwde schip)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 21 mei. Volgens bericht van kapt. Visser van het bij Lister gestrande schip ANNA HOOITES, was hij voornemens het wrak en de lading, zoals het daar lag, te verkopen, aangezien de kosten van het bergen der lading meer zouden bedragen dan de waarde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calcutta, 30 april. Het schip TANTALON CASTLE, kapt. Muir, 27 april van Liverpool alhier gearriveerd, heeft de boegspriet verloren en schade aan de scheg bekomen door de aanvaring met het stoomschip GRONINGEN de 12e april op 02° NB 85° OL.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping van Strandgoederen. R. Fockema, notaris te Anjum, zal ten verzoeke van de heren burgemeesters strandvonders van Oostdongeradeel en Schiermonnikoog, op zaterdag de 29e mei 1875, des voormiddags te 11 uur, te beginnen te Oostmahorn, onder Anjum, presenteren te verkopen de goederen, te Oostmahorn en Ezumazijl geborgen, van het in het Friesche Gat gestrand nieuw kofschip REINDERDINA MARGARETHA, hoofdzakelijk bestaande in een zware tros, 60 vadem lang, 1 ankerketting, zeilen, 1 kolzwijn, zwaard, draadwerken stag, touwwerk; een belangrijke partij eiken hout, bestaande in: Leggers, kroonhouten en planken, een partij ijzeren bouten etc. een en ander ook zeer geschikt voor scheepstimmerlieden.
Nadere inlichtingen te bekomen bij B. Vogel te Ezumazijl.


27 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 mei. Aangaande het Nederlandse schip JAN WILLEM, kapt. J. Koppe, in het laatst van januari van Aarhuis naar Christiania vertrokken, is sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 25 mei. Het Amerikaanse schip JAMES CONDI, met petroleum naar Yokohama bestemd, is bij Wangi in de Buton passage gestrand. De equipage heeft zich in de boten gered en is te Soerabaija aangekomen. Het schip is door de inwoners verbrand.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Oude Pekela, 25 mei. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester J. H. de Boer het kopervast schoenerbrikschip MEEDEN, groot plm. 225 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. H. J. Mantjes onder directie van de heer D. S. Dethmers te Meeden.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 2e juni 1875 zullen wij ten tien ure verkopen het stoomschip MIDDELBURG, liggende in de Groote Rivier nabij de Kleine Boom, met de daarbij behorende inventaris.
Nadere informatiën bij John Pryce & Co.


28 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pekalongan (geen datum, maar van eind maart/begin april). Aan de 2e stuurman en 4 man van de equipage van het destijds ter rede van Pekalongan liggende Nederlandse koopvaardijschip SOENDA, gezagvoerder Disper, is het gelukt in weerwil van de heersende duisternis en het onstuimige weer in de avond van 15 januari jl. 13 inheemsen van een wisse dood te redden. Deze personen maakten met nog twee anderen, die vermoedelijk verongelukt zijn, de bemanning uit van een vissersprauw, die des morgens bij gunstig weer in zee was gestoken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 april. Als gewoonlijk in deze tijd van het jaar is het wegens schaarste van product stil en kunnen slechts de volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen opgegeven worden: ALBLASSERDAM naar Saigon, rijst naar Java à 75 cent, MAASNYMPH, naar Melbourne GBP 1.17/6, in de Oosthoek te laden en terug naar Macassar met steenkolen à GBP 1.5/-
In lading hier en op de kust de volgende Nederlandse schepen: stoomschepen SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: STAATSRAAD VAN EWYCK, JEANNETTE MARIANNE LOUISE, CANDATI, KOSMOPOLIET II, MARIE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 26 mei. Het schip ELSIENA, kapt. Akkerman, bij het Tolbaken gezonken, is gelicht en achter de Batterij alhier gebracht.


29 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 5 schepe, als voor Amsterdam: OCEAAN, kapt. W. Cramer, NLG 81,89; NOORDZEEKANAAL, kapt. L. Bron, NLG 84,48; VIER GEBROEDERS kapt. C. van der Zee, NLG 84,48.
Voor Dordrecht: DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, NLG 84,49.
Voor Schiedam: ADA, kapt. F.J. Cherpion, NLG 81,89.
elk per last voor 260 in te nemen lasten (opm: de overgebleven ruimte via de vrije markt te vullen)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 mei. Herhaaldelijk heeft men in de laatste tijd kunnen horen beweren dat het binnenvallen te Vlissingen en lossen te Middelburg van schepen, wier lading voor Rotterdam bestemd is, met minder kosten zou gepaard gaan, dan wanneer zij binnenkomen te Brouwershaven, aldaar gedeeltelijk lossen en dan verder opvaren naar onze stad. Door de welwillendheid van een zeer geacht handelshuis te dezer stede is ons echter inzage verleend van de onkostenrekening van twee schepen van gelijke grootte, het ene te Vlissingen, het andere te Brouwershaven, binnengelopen; die rekeningen, hieronder afgedrukt, vormen de welsprekendste weder legging van een dwaling, die men om licht begrijpelijke redenen tracht te verspreiden.
MARY, kapt. L. Pijl, 790 gemeten lasten, 30 maart 1875 met volle lading producten van Java te Vlissingen binnengekomen, te Middelburg geheel gelost en van daar in mei (13) in ballast naar Java geëxpedieerd.
Inkomende en uitgaande onkosten:
Loodsgelden NLG 829,74
Sleeplonen NLG 300,-
Lichterlonen van Middelburg naar Rotterdam à NLG 2,75 per last NLG 3.204,56
Kanaal- en schutgelden Vlissingen NLG 254,06
Lossen en afleveren lading NLG 1.377,59
Buiten vuur-, ton- en bakengeld NLG 448,02
Commissie agenten Middelburg NLG 300,-
Sleepdiensten, waaklonen, cargadoors onkosten Rotterdam enz. NLG 508,68
Lichterloon en assurantie provisies naar Middelburg NLG 80,25
Reiskosten equipage naar Middelburg NLG 58,-
Drinkwater NLG 47,25
NLG 7.408,15
HENRIETTE ADRIANA, kapt. Schuchard, 795 gemeten lasten, 18 maart 1872 met volle lading producten van Java te Brouwershaven binnengekomen, na gedeeltelijke lossing naar Rotterdam opgegaan en 10 mei 1872 van Brouwershaven in ballast naar Java gezeild.
Inkomende en uitgaande onkosten.:
Loodsgelden NLG 1.134,34
Sleeplonen (inclusief verhoging sinds 1872 ondergaan) NLG 1.003,30
Lichterlonen van Brouwershaven naar Rotterdam à NLG 2,50 per last NLG 1.447,57
Kanaalgelden NLG 271,32
Lossen en afleveren lading NLG 972,02
Buiten en binnen vuur-, ton- en bakengeld NLG 602,85
Havengeld Rotterdam NLG 526,96
Commissie agenten Brouwershaven, Hellevoetsluis, sleepdiensten,
Waaklonen, cargadoors onkosten Rotterdam enz. NLG 640,91
NLG 6.715,17
Langer verblijf aan boord van een gedeelte der equipage na
binnenkomst te Brouwershaven, tot aan Rotterdam en gedurende het
traject van Rotterdam naar Brouwershaven (uitgaande).
Stelle 10 dagen voor 25 man à NLG 1,- gage en 60 ct. voeding per
hoofd daags. NLG 400,-
NLG 7.115,17
Schepen in ballast kunnen thans door de Nieuwe Waterweg naar zee,
hetgeen een besparing van minstens NLG 300,- geeft. Wanneer het
schip MARY Brouwershaven ware binnengekomen, na gedeeltelijke
lichting naar Rotterdam afgegaan en van daar langs de Nieuwe
Waterweg naar zee, dan zouden de onkosten minder geweest zijn dan
boven: pl.m. NLG 7.115,17
Af minder kosten dan over Brouwershaven NLG 300,00
NLG 6.815,17
Hetgeen een besparing van onkosten van ruim NLG 600,- aantoont, tegen binnenlopen te Vlissingen, lossing te Middelburg en expeditie van daar naar zee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Visser, is volgens telegram 26 dezer te Trangsund bij Wijburg aangekomen na een langdurig oponthoud door ijs. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stralsund, 26 mei. Uit het bij de Darßerort gestrande Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, is ongeveer de helft der lading geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag de 10e juni 1875, 's avonds om 7 uur, ten huize van de kastelein F.N. Groeneveld, te Sappemeer, publiek à contant verkopen het Nederlands galjootschip ZWAANTINA, groot 69 ton, gebouwd in het jaar 1867, met deszelfs complete inventaris zoals het thans is liggende te Groningen en laatst bevaren geweest door kapt. E.H. Nieboer van Pekela.
Informatiën te bekomen bij de heer J.H. Tunteler te Groningen en bij J. en H. Nijhuis te Sappemeer.


30 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Visser, is volgens telegram de 26e dezer te Trangsund bij Wyburg aangekomen na een langdurig oponthoud door ijs. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stralsund, 26 mei. Volgens telegram in dato heden is het achterschip van de TWEE GEBROEDERS, kapt. Nienhuis, van Rotterdam naar Kiel, bij Darßerort gestrand, uit elkander geslagen. Van de lading waren 264 ijzeren platen en 216 bundels ijzer geborgen. Het weder was stormachtig.


31 mei 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Gisteren namiddag werd in het lokaal Odéon te Amsterdam de algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Zoals uit het verslag over 1874 bleek, was dat boekjaar niet zo gunstig voor de belangen der aandeelhouders geweest als verscheidene vorige jaren, vooral ook, doordien er in de laatste maanden des jaars, welke tijd anders voor de Maatschappij de voordeligste is, een merkbare lusteloosheid in handel en nijverheid heerste. De Maatschappij verloor twee harer schepen: de NINA in maart, en de CYCLOOP in het najaar van 1874, terwijl door haar werden aangekocht vier schepen, n.l. de PENELOPE, de ULYSSES, de COMEET en de JUNO, respectievelijk met een ladingscapaciteit van 1.700, 1.000, 900 en 1.050 ton. De drie eerstgenoemden waren tweedehandsschepen van een tot twee jaar oud, de JUNO had nog nimmer een reis gemaakt. Op 31 december 1874 telde haar vloot 26 zeeschepen, een tonnenmaat vertegenwoordigende van 25.970 ton, waaronder niet begrepen zijn de twee schepen voor de Amerikaanse vaart gebouwd, die thans, op betere tijden wachtende, in de Clyde liggen. 199 reizen werden gedaan, waarbij aan vrachten ontvangen werd NLG 3.631.508,-. De rekening sloot met een voordelig saldo van NLG 317.426,66, waarvan NLG 144.000,- zal worden gebruikt tot vermeerdering van het dépréciatie-fonds, en NLG 4.322,- moet worden afgetrokken voor verschuldigd patentrecht. De aandeelhouders kan van het overschot alsdan 5 % dividend worden uitbetaald, betaalbaar 1 juli e.k.
Tot commissaris der Maatschappij werd herbenoemd de heer Mr. W.S. Burgers, die zich bereid verklaarde die taak opnieuw te aanvaarden. De voorzitter deelde voorts nog mede, dat, tot groot leedwezen van de Directie, de heer M.H. Insinger zijn betrekking als mede-directeur der Maatschappij zou nederleggen en verzocht der vergadering een nieuwe directeur te kiezen. De heer C.A.A. Dudok de Wit betuigde in korte woorden, namens de aandeelhouders, de heer Insinger hartelijk dank voor de wijze, waarop hij sedert de stichting der Maatschappij haar belangen had behartigd. Daarop werd tot directeur gekozen de heer E.P.H.M. Bijleveldt, waarna de vergadering werd gesloten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 22 mei. Houtvrachten. De in ons bericht van de 8e dezer te kennen gegeven verwachting over het vooruitzicht, dat er op een verbetering van de vrachtenmarkt bestond, heeft zich ten volle bevestigd; de vraag naar ruimte is bij groter aanbod van ladingen toegenomen en zijn de koersen gemiddeld 1 Shilling per load hoger geworden. De stemming is heden als vast te beschouwen en wanneer geen te groot aanbod van ruimte komt, laat het zich voorzien, dat de koersen nog iets meer zullen rijzen. Gesloten werd o.a. naar de Tyne tot Sh.9/-, Grangemouth Sh.10/-, Lowestoft en Londen Sh.13/- per load grenen balken; Rochefort 40 FFR en Libourne 421/2 FFR, beide met bovendien 15% per last grenen muurlatten; Antwerpen NLG 16 per last grenen delen; Oostende 16/- per load halfronde eiken sleepers; Leer 9 thaler per last, Kiel 61/2 sgr., Lübeck 7 sgr. per stuk eiken vierkante sleepers, Hamburg en Bremen 8 thaler per last, Randers 3 sgr. per kub. voet grenen muurlatten.
Graanvrachten. De vraag naar stoomboot ruimte is nog altijd zeer gering en zijn de koersen tengevolge van het grote aanbod uiterst gedrukt. Naar Londen en Hull werden enige charters tot zeer lage koersen gesloten; verscheidene stoomschepen zijn uitgenodigd, eiken sleepers naar Dordrecht, Rotterdam en Oostende te accepteren. De vrachten blijven heden te noteren: Sh.1/6 à 1/9 naar Hull,Sh. 2/- naar Londen, NLG 16 naar Rotterdam en Amsterdam. Voor zeilschepen werd gesloten: Sh.2/- naar Firth kolenhavens, Sh.2/3 naar de oostkust, Sh.2/6 naar Londen, Sh.2/9 naar het Bristol Kanaal, welke koersen ook heden nog te bedingen zijn.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Publieke verkoop op maandag de 12e juli e.k., des morgens ten half tien uur, ten overstaan en in het lokaal van het Vendu-Departement te Samarang, van de ter rede van Samarang voor anker liggende Engelse brik WATERLILY, gezagvoerder J.M. Doble, metende ruim 262 tonnen. De veilconditiën zullen 10 dagen voor de verkoop ter inzage van gegadigden bij het Vendukantoor gedeponeerd worden. Van de beschrijving van de inventaris kan inzage genomen worden ten kantore van Mr. Sloet van Hagensdorp.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Kapt. Overgaauw biedt wissels aan tot een bedrag van NLG 100.000, zegge een honderd duizend gulden, op zes maanden dato, op zijn reders, de heren J.R. Veder & Zonen te Rotterdam, tot dekking van kosten van reparatiën van het schip SUNDA en op de lading. Aanbiedingen in te leveren bij de notaris Snouck Hurgronje te Soerabaija tot de 3e juni, ’s namiddags ten 12 ure.
De agenten van het schip SUNDA, G. Suermondt & Co.


01 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip FRIESLAND, kapt. A. Bik, is de 29e mei des avonds van Vlissingen naar Batavia vertrokken. (opm: eerste commerciele reis; het schip was de 21e mei van Rotterdam naar Vlissingen ter voltooiing van de belading en het embarqueren van de passagiers vertrokken; datum aankomst Rotterdam of vertrek van de werf te Newcastle niet gevonden).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. Wildeboer, voerende het Nederlandse schip CONCORDIA, van Antwerpen naar Montevideo bestemd, bevond hij zich de 25e mei op de hoogte van Wight. Aan boord alles wel, men had niets dan westelijke winden gehad en had voortdurend moeten kruisen.


02 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juni. Volgens ontvangen telegram was het schip NOACH III, kapt. Looijen, heden 1 juni op de hoogte van Startpoint en was reeds sedert 3 weken in het Engelse Kanaal kruisende geweest. Het schip is in goede staat, passagiers en equipage alles wel.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Te koop aangeboden het Nederlands-Indisch stoomschip MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN, nominaal 80 paardekracht en ladende 150 koijangs. Nadere informatiën ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.
Batavia, 2 juni, de hoofdagent en vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, Alex. Fraser.


03 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 2 juni. Naar men verneemt, zal het raderstoomschip MERAPI a.s. zaterdag (opm: 5 juni) naar Atchin (opm: Atjeh) vertrekken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd kofschip GEZIENA, kapt. P. Nieuwenhuis, van Nieuwe Pekela, groot 90 ton, gebouwd bij E.& C. Maathuis te Sappemeer.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 22 mei. Wij ontvingen mededeling, dat het Amerikaanse schip JAMES COMDE op het rif van Wangie-Wangie in de Boeton-passage met 25.000 kisten petroleum, bestemd voor Yokohama, gestrand is. Het volk is gered en naar Ambon overgebracht door het Italiaanse oorlogsschip VICTOR PIZANI. Bedoelde equipage is heden alhier overgevoerd per stoomschip LUITENANT-GENERAAL KROESEN. De MENADO is ingehuurd om te trachten het schip en de lading te redden. Volgens gerucht zou het schip door de Boetonnezen in brand zijn gestoken.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 22 mei. Heden morgen is met goed gevolg van de Werf voor de Marine en het Stoomwezen alhier te water gelaten het nieuwe stoomschip ONRUST II.


04 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoom-kanonneerboot VOS, bestemd voor de verdediging van zeegaten en stromen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 29 mei. Heden is met het beste gevolg van de werf der heren Gebr. B. Pot te Elshout te water gelaten het loggerschip KINDERDIJK, voor rekening van de heer M. Dirkzwager te Maassluis. Aan boord van dit vaartuig bevindt zich een stoommachine waarmede de netten, ten getale van 100, in plaats van 60 zoals vroeger op dergelijke loggers, binnenboord zullen worden gehaald. Deze machine, vervaardigd in Frankrijk, is de eerste, die op de Nederlandse vissersvloot wordt toegepast.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Antwerpen, 30 mei. De schepen ZEEMEEUW, kapt. Banting, VOORWAARTS, kapt. Ohlsen, en MERCATOR, kapt. Huisman, zijn bevracht om in Norrköping ijzer en hout voor hier te laden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 29 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Gent NLG 19 per uitgeleverd 1.000 kilo lijnzaad, Gothenburg 145 öre per ingenomen 9 pud lijnzaad, Stavanger 32 schillings, Bergen en Christiania 33 schillings, Noorse courant, per Noorse ton rogge, Duinkerken Ffrs. 41 per ingenomen last vlas.


05 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 4 juni. Heden is hier aangekomen van Amsterdam het stoomschip STAD MIDDELBURG (opm: waarschijnlijk van of voor proeftocht)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 4 juni. Volgens bericht dd. 1 juni was het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, van Passaroeang naar Amsterdam, kruisende bij Lizard. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 1 mei. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen CORNELIA EN MARIA, kapt. Deinum, om te Villa Colon AVANT, kapt. Oldenburger, om te Concordia, en MARIA, kapt. Beekman, om te Mercedes , allen voor Europa, te gaan laden. De GOOREGT, kapt. Huges, gaat naar Rio Negra, en de PROCYON, kapt. De Boer naar Valparaiso.
Het stoomschip TROMP zal spoedig gereed zijn om naar Antwerpen te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 4 juni. Volgens heden ontvangen telegram is het schip DELFSHAVEN, kapt. Cordia, van hier te Halifax N.S. aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 juni. Het schip JAMES CONDIE, is vlot gekomen en naar Soerabaija gesleept, hebbende het grootste gedeelte der lading nog aan boord. Het schip is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 4 juni. Op de werf van de heer J. Korver is heden de kiel gelegd van een loggerschip, bestemd ter uitoefening van de haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heren Van Harwegen en Den Breems. Het zal de naam dragen van ELIZABETH.


06 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 4 mei. De te Winschoten te huis behorende schoener THORBECKE, kapt. P. Wolters, is gestrand, de lading beenas waarschijnlijk geheel verloren. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip WILLEM POOLMAN, kapt. Van der Valk, heden van Newcastle vertrokken, bestemd naar Atchin.


07 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 5 juni. Heden namiddag is van de werf Frederiksoord van de firma G.H. Uitdenbogaardt met het beste gevolg te water gelaten het loggerschip THORBECKE, bestemd ter haring- en beugvisserij, voor rekening van de heer Johs. Verkade Mz. alhier, zullende gevoerd worden door schipper L. Spaans Jr. Onmiddellijk werd daar ter plaatse de kiel opgehaald voor een te bouwen logger voor rekening van de heer A. Groenewegen alhier, welke de naam zal voeren van TROUW MOET BLIJKEN, mede ter haringvisserij bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Croonstadt, 31 mei. Het schip REINT PETER, kapt. Scherpbier, 21 mei van Hamburg met harst alhier aangekomen, zal in lichters lossen, zijnde het schip lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 4 juni, verbeterde opgave. De Nederlandse schoener THORBECKE, kapt. Wolters, met een lading beenas naar het Kanaal, is gestrand, en waarschijnlijk geheel wrak.


08 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 6 juni. Het schip ARGO, kapt. Molenaar, van Sundswall naar Harlingen met een lading hout, is bij Segerstad (Oostzijde van Oeland) gestrand en is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 1 mei. Het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, ligt alhier in reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 7 juni. De 10e dezer zal onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden alhier een vergadering plaats hebben van de aandeelhouders in de maildienst op Engeland, waarna een bezoek zal worden gebracht aan de mailboot STAD MIDDELBURG, die tegen die tijd aan de loskade alhier zal aankomen.


09 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam op dinsdag 8 juni:
- Een twintigste aandeel in het fregatschip MARY, groot 790 lasten of 1.492 ton, kapt. L. Pijl, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip is de 13e mei 1875 van Vlissingen naar Batavia vertrokken. Voor NLG 10.000 verkocht.
- Een twintigste aandeel in het fregatschip HENRIETTE ADRIANA, groot 795 lasten of 1.505 ton, kapt. E.F. Bonjer, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip is de 11e maart 1875 van Samarang naar Rotterdam vertrokken. Voor NLG 8.550 verkocht.
- Een zestiende aandeel in het fregatschip SUNDA, groot 900 lasten of 1.701 ton, kapt. M.A. Overgaauw, varende onder boekhouderschap van de heren J.R. Veder & Zoonen. Gemeld schip is op de reis van Java naar Melbourne en Sydney wegens schade teruggekeerd te Soerabaja en aldaar volgens brief van 4 april jl. in reparatie. Voor NLG 2.460 verkocht.
- Een zestiende aandeel in het fregatschip EUROPA, groot 669 lasten of 1.266 ton, kapt. J.C.F. Lupcke, varende onder boekhouderschap van de heren J.R. Veder & Zoonen. Gemeld schip is de 11e maart 1875 met een retourlading van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Voor NLG 5.100 verkocht.
- Een veertigste aandeel in het fregatschip MAASSLUIS, groot 471 lasten of 891 ton, kapt. J.G. Kuchler, varende onder boekhouderschap van de heer G.H. Uitdenbogaardt. Gemeld schip lag de 15e maart 1875 te Soerabaja gereed op vertrek naar Sumanap. Voor NLG 1.650 verkocht.
- Een zestigste aandeel in het barkschip ONRUST, groot 407 lasten of 770 ton, kapt. A.L. Hoffman, varende onder boekhouderschap van de heer G.H. Uitdenbogaardt. Gemeld schip lag de 1e april 1875 te Soerabaja lossende. Voor NLG 1.000 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 900 verkocht.
- Een vierenveertigste aandeel in het stoomschip BERGEN, varende onder boekhouderschap van de heren D. Burger & Zoon, ten volle gefourneerd met NLG 2.500. Uitdeling over 1874 NLG 250. Voor NLG 2.300 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 2.200 verkocht.
- Een achtentachtigste aandeel in hetzelfde stoomschip ten volle gefourneerd met NLG 1.250. Uitdeling over 1874 NLG 125. Voor NLG 1.200 verkocht.
- Een achtste aandeel in het stoomschip ANNA, varende onder boekhouderschap van de heren D. Burger & Zoon, ten volle gefourneerd met NLG 9.000. Uitdeling over 1874 NLG 450. Voor NLG 5.700 verkocht.
- Een aandeel in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, groot NLG 1.000. Vol gefourneerd. Dividend over 1873 NLG 29,75. Voor 39 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 39 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 39½ % verkocht.
- Vier aandelen in de Stoomvaart Maatschappij Nederland, gevestigd te Amsterdam, groot NLG 1.000, vol gefourneerd dividend over 1874 NLG 50. Elk voor 80 % verkocht.
- Een dito aandeel. Voor 79½ % verkocht.
- Drie aandelen in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, groot NLG 1.000, geheel gefourneerd. Dividend over 1873 NLG 100. Elk voor 83 % verkocht.
- Twee dito aandelen. Elk voor 82 % verkocht.
- Een dito aandeel, groot NLG 500. Voor 81¾ % verkocht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 juli, Heden zijn van hier vertrokken de schepen AALTJE, kapt. Greiff, naar Makkum om daar pannen te laden naar Hamburg, en MARGARETHA GEERTRUIDA, kapt. Kramer, naar Franeker, om daar pannen te laden naar Rostock. (opm: hier zijn dakpannen bedoeld).


10 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 mei. Bevracht werd het Nederlandse schip CANDATI naar Bushire en terug,
NLG 13.000 in full. In lading hier en op de kust voor Nederland, de volgende Nederlandse schepen: stoomschip SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: STAATSRAAD VAN EWIJCK, MARIE, NIEUWE WATERWEG I, SCHIEDAM.
De Nederlandse schepen KOSMOPOLIET II en JEANNETTE MARIANNE LOUISE doen kustreizen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 8 juni (per telegram via Aden). Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Nederland, is 3 april alhier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en moet in het dok onderzocht worden. Een gedeelte der lading, beschadigd en ongeschikt ter verscheping, is in publieke veiling verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. raderstoomschip BROMO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee W.J. Scholten van Aschat, is in de namiddag van de 8e dezer van de rede van Texel vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Atchin.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 9 juni. Heden is van Nieuwediep naar Vlissingen vertrokken het stoomschip STAD MIDDELBURG, bestemd voor de vaart van Vlissingen op Sheerness.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands nieuw gebouwd clipper-fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. G.H. Ruhaak, klasse 3/3 L 1.1, 2.000 tons, sluit bepaald 30 juni. Adres Vroege & De Wijs. (opm: eerste reis).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 9 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip CONCURRENT, kapt. A. de Jonge, groot 175 ton, gebouwd bij K.& J. Wilkens, beide te Veendam.


11 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 juni. Het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij van Probolingo naar Amsterdam, is gisteren te Castletown bij Portland binnengelopen om proviand in te nemen; het heeft onmiddellijk de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Katerveer, 8 juni. Gisteren is uit Engeland langs de nieuwe (opm: Zwolse) waterweg alhier binnengekomen het smakschip HET VERTROUWEN, kapt. Meeter, geladen met pek, ijzer en koken. (zie opm. bij NRC 220574).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 9 juni. Het alhier van Buenos Ayres gearriveerde Nederlandse brikschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, passeerde 23 mei op 39° NB 38° WL een verlaten schip vol water, met alleen de fokkemast en ra’s nog staande.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 8 juni. Het schip ELBE, kapt. Harder, met stenen geladen naar Bremerhaven bestemd, is gisteravond met de alhier ten anker liggende TRIJNTJE, kapt. Buisman, in aanvaring geweest, waarbij eerstgenoemde de bezaansmast en top van de fokkemast verloor, en meer andere schade bekwam. Het schip TRIJNTJE heeft de reis voortgezet, de ELBE is in de haven gekomen op te repareren. (opm: zie ook PGC 110675).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tonningen, 8 juni. De hier voor anker liggende, met stukgoederen van Amsterdam naar Stockholm bestemde Nederlandse kof TRIJNTJE, kapt. Buisman, kwam gisteren avond in aanraking met het schip ELBE, kapt. Harder. Daar de ELBE wel, doch de TRIJNTJE geen schade kreeg, zette evenvermelde kof haar reis voort.


12 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 10 juni. Onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik werd heden alhier een vergadering gehouden van aandeelhouders in de stoomvaart van Vlissingen op Engeland. Na een uitvoerige toespraak van de vorstelijke voorzitter, waain deze de gehele wordingsgeschiedenis der onderneming uiteen zette en na nog enige financiële toelichtingen van de heer Ramann, directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, werd bij acclamatie besloten de rederij te doen overgaan in een naamloze vennootschap. Na sluiting der vergadering werd een bezoek gebracht aan de aan de loskade alhier liggende nieuwe (opm: gebouwd in 1865!) mailboot STAD MIDDELBURG.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EGERON, kapt. Vetter, van Nieuwediep naar Batavia, is de 11e juni des ochtends aldaar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 10 juni. Heden is het stoomschip STAD MIDDELBURG van hier naar Sheerness of Queensborough vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 11 juni. Het Nederlandse schip BELINA, kapt. P. Bloem, van Hartlepool met steenkolen naar Memel, is in de Noordzee gezonken. De equipage is gered en alhier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 22 mei. De Nederlandse schoener HELENA ANNA, kapt. Siegel, heeft 26 april bij Kaap de Goede Hoop, zwaar stormweer gehad, waardoor verscheidene zeilen verloren en gescheurd werden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 22 mei. Kapt. Rosingh, voerende het Nederlandse schip JOHANNA, rapporteert tussen 27º30’en 29º ZB en 65º en 57º OL een opeenvolging van hevige stormen uit het OZO gehad te hebben, met hoge zeeën, waardoor verscheidene zeilen, buitenkluiverboom en de grietjera verloren werden, en de grote bramra sprong.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 5 juni. De zeilscheepsvrachten ondergingen deze week weinig verandering; men bewilligde: naar Kiel, Flensburg, Lübeck en Rostock 221/2 mark, naar de Sont en Deense eilanden-havens, ook naar de oostkust van Jutland 24 mark, naar de oostkust van Noorwegen, voor kleine schepen 24 mark, voor grotere 211/4 à 213/4 mark, naar Gefle en Sundsvall 24 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar de Eems 251/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar de Firth of Forth Sh.1/6 à 1/101/2, Stockton Sh.1/9, de oostkust van Engeland Sh.2/3 per 500 Engels pond tarwe; naar Gothenburg Sh.16/- per ton lompen in geperste balen; naar Papenburg 221/2 mark per 40 Rijnlandse kub. voet grenen en dennen delen; naar Oost-Noorwegen en Kopenhagen Sh.22/6, Bristol Sh.36/- per ton hennep, naar Lübeck 11/2 mark per ctr. hennep. Per stoomschip naar Rotterdam Sh.2/3 per 500 Engels pond, Amsterdam NLG 181/2 à NLG 191/2 per 2.400 kilo tarwe.


13 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 22 juni 1875, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29 publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ELIZABETH MARIA, laatst gevoerd door kapt H.J. Müller, volgens meetbrief lang 41,18 meters, wijd 7,05 meters, hol 5,61 meters, en alzo groot 724 tonnen of 382 lasten, - met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: 1 chronometer van Arnold & Dent no. 1342. Te bezichtigen bij de heren J.A. Seckel & Zonen, Hoogstraat no. 297, alhier.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


14 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip TROMP is de 13e juni van Buenos Ayres te Vlissingen aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 juni. Het Nederlandse schip HENRIËTTE, kapt. De Jonge, van Helsingfors met hout naar Harlingen, ligt met verlies van ankers en zeilen te Eemshorn geankerd, en is door het loodswezen van een en ander weder voorzien geworden. Nog is een tjalkschip, waarvan de naam onbekend is, bij Eemshorn gezonken. (opm: zie vooral PGC 030775).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stockholm, 10 juni. Volgens telegram uit Wisby is het aan de reddingsstoomboot NEPTUN gelukt de bij Segerstad op de oostkust gestrande Nederlandse schoener ARGO, kapt. Molenaar, weder af te brengen en is er mede naar Calmar vertrokken om te repareren.


15 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 11 juni. In de geheerst hebbende storm zijn de Nederlandse schepen REINA KRAMER, kapt. Tonkens en AFIENA, kapt. Broekema, beide van Memel, van hun ankers geslagen, doch later, ogenschijnlijk met geringe schade, weder ten anker gekomen. Een Nederlandse tjalk is in het gezicht met de noodvlag in de top, vermoedelijk de GESIENA, kapt. Eerkes, van Memel naar Bremen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 9 juni. Het schip FORTUNA, kapt. Nieman, van Riga naar Southampton, is hier lek binnengelopen en zal door duikers onderzocht worden.


16 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juni. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Appel, gisteren van Banjoewangi te Falmouth gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juni. Het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Visser, is de 7e juni van Stettin te Abo aangekomen en arriveerde de 12e dito op de laadplaats.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 11 juni. De tjalk GEZIENA, kapt. Eerkes, is met verlies van anker en met assistentie alhier in de haven gekomen, hebbende nabij Vollerwiek aan de grond gezeten. Het is lek, en moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 11 juni. De AFINA, kapt. Broekema, heeft het roer verloren en de achtersteven beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 20 mei. Het Nederlandse schip CORNELIA EN MARIA, kapt. Mulder, heeft in de Saramacca een lading hout ingenomen en vertrekt in de volgende week naar Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar zal op maandag 5 juli 1875 des namiddags te 12½ uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris C.J. Carp, in veiling brengen het Nederlands gekoperd fregatschip, genaamd JAVA, gevoerd door kapt. W.L. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 54,10, wijd 9,28, hol 5,79 Nederlandse ellen, gemeten op 1.292 ton, 683 lasten; thans liggende aan de Werf IJhoek, Groote Wittenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 14 juni. Heden is van de werf der heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot CATHARINA HENRIETTE, gebouwd voor rekening der heren W. Meeter & Co. te Zwolle. De machines, van 16 PK, hoge druk, worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.


17 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 juni. Bij de hevige buien van heden zeilde de beurtman van Harlingen naar Nieuwediep op de Texelstroom de mast overboord. Eén van de ramtorenschepen nam het vaartuig op sleeptouw en bracht het, niettegenstaande de holle zee, behouden in de haven van Nieuwediep. Een tjalk van ’s Rijksmarinewerf met een zware barkas op sleeptouw uit de Balg komende, was door de harde wind genoodzaakt op een onveilige plaats te ankeren en seinde voor assistentie. De barkas was inmiddels gezonken of vol water geslagen. Spoedig is één der stoombarkassen van de Marine het vaartuig te hulp gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremerhaven, 13 juni. Het tjalkschip TEMKIENA HARMINA, kapt. Lukkien, van Bremerhaven naar Amsterdam bestemd, is met verlies van anker, ketting en zeilen benevens andere schade teruggekomen en in de Oude Haven gebracht. Het schip is een weinig lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremerhaven, 13 juni. Het tjalkschip HILLECHIENA, kapt. Wijnstok, van Bremen naar Amsterdam bestemd, heeft anker en zeilen verloren en beide zwaarden gebroken en ligt thans in de Geeste. Het schip is dicht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dragør, 11 juni. De schoener OTTO, kapt. Sap, van Liverpool naar St. Petersburg met kolen, is op Söndre Rösse aan de grond geraakt. Het heeft assistentie van bergers bekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bremerhaven, 12 juni. Het schip EMANUEL, kapt. Bloem, van Middlesbro’ naar Varel, is met verlies van een anker en ketting, en gescheurde zeilen hier binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tonningen, 12 juni. Een orkaan uit het zuid-westen, vergezeld van onweder, veroorzaakte onder de vele op onze rede voor anker liggende schepen door drijven etc. vrij wat schade. De tjalk GEZINA, kapt. S.G. Eerkes, uit Wildervank, van Bremen met stukgoederen naar Elbing bestemd, heeft gisteren te Vollerwiek gestoten, is lek geworden en gisteren avond met assistentie en verlies van anker en ketting in de haven gebracht. Het moet lossen om te repareren. Het koftjalkschip AFIENA, kapt. H.C. Broekema, uit Farmsum, heeft het roer verloren en schade aan de ondersteven bekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 11 juni. De kof BELINA, kapt. P. Bloem, uit Oostwold, van Hartlepool met steenkolen naar Memel bestemd, is in zee lek geworden en de 5e dezer op 55º39´NB 00º53´OL in zinkende toestand door de equipage verlaten, welke door de Zweedse schoener FRIDA, kapt. Moberg, gered en heden hier aan wal is gebracht.


18 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 juni. Heden is op de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren stoomkanonneerboot de GEEP, de laatste der drie boten voor rekening van het departement van marine aldaar in aanbouw.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 17 juni, volgens telegram van Batavia d.d. 16 dezer was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, voor een tweede zoutvracht van Sumanap naar Pangool en Tjilatjap vercharterd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Peterhead, 14 juni. Een schoenerschroefstoomschip, tonende de Nederlandse vlag, van Glasgow komende, heeft de loods alhier afgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dragoe, 14 juni. De op Söndre Rösse gestrande schoener OTTO, kapt. Sap, is gepasseerde nacht, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlotgekomen; het neemt alhier op de rede de lading weer in, en zal denkelijk de reis weder vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 5 juni. Het schip JAMES CONDIE, kapt. Alexarde, op Wangi gestrand, doch later afgesleept en te Soerabaija vol water gearriveerd, drijvende op de lading. Het zal moeten kielen om de bodem te kunnen onderzoeken.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. For sale the American built ship NATIONS HOPE, 740 tons register and capable of carrying 1.050 tons. For full particulars apply to Houghton & Co., Batavia & Soerabaija.


19 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 januari. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende 9 schepen, als:
Voor Amsterdam:
WILLEMINA EN CLARA, kapt. A.A.H. van Herwerden, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,34; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, (260 last), NLG 82,69; TWEE GEZUSTERS, kapt. W.H. Hofstee, (260 last), NLG 83,77; LOUISE, kapt. J. Vogelsang, (260 last), NLG 83,77 HENRIËTTA, kapt. J.R. Brouwer, (260 last), NLG 83,77.
Voor Rotterdam:
JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. H.G. Ruhaak, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,97; HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, (260 last), NLG 83,95.
Voor Dordrecht:
COPERNICUS, kapt. Husselman, in te nemen lasten 260, vracht NLG 82,97.
Voor Schiedam:
CORNELIS SMIT, kapt. M.C. Disper, in te nemen lasten 260, vracht NLG 83,97.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 18 juni. Heden is van hier vertrokken het driemastschip SUZANNA JOHANNA, kapt. Hulshoff, met stukgoederen en kolen bestemd voor Java.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 18 juni. Het schip LAURENS COSTER is in het droogdok gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 16 juni. Het schip EENDRACHT, kapt. Smit, van Koningsbergen naar Harlingen met rogge en tarwe geladen, is alhier lek en met verstopte pompen aangekomen. Het zal de lading lossen en in de haven komen om te repareren.


20 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 juni. Het Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, van Java naar Rotterdam, met schade te Singapore binnen, is volgens particulier bericht aldaar afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 17 juni. Het Nederlandse schip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, van Amsterdam naar St. Petersburg, is gisteren alhier in de nabijheid gestrand. Twee sleepboten hebben tevergeefs getracht hetzelve af te brengen, doch zal moeten lossen. Het schip is dicht.


21 juni 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Quebec, 4 juni. Het schip AURORA, kapt. Kos, van Noorwegen naar hier bestemd, stootte in de nacht van de 11e mei op een ijsberg en werd de 13e vol water door de equipage verlaten. Kort daarna zonk het schip.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 14 juni. De vorige week is de brik GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, hier bevracht tot Sh.55-/ en 5% per ton meel naar Fernambuck.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 17 juni. De stomer WILLIAM MACKINNON (opm: van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij) welke tot groot ongenoegen der passagiers eerst gisteravond te 8 ure hier ter rede arriveerde, had ten behoeve der havencommissie te Samarang een stoomsloep en een modderprauw op sleeptouw, de laatste bestemd om dienst te doen bij grondboringen. De stoomsloep is behouden aangekomen, maar de modderprauw is op 05º15’ZB 108º47’OL gezonken. De vier opvarenden dier prauw zijn gelukkig allen gered. Men vermoedt, dat door het uitbreken der haak, waaraan de sleeptros bevestigd was, een gat in het vaartuig is ontstaan, waardoor het water ongehinderd kon binnendringen.


22 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 mei. Er ging weder niet veel om; er is weinig passende ruimte disponibel en houden gezagvoerders op hoge vrachten, die afladers niet genegen zijn te betalen. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: CANDATI, naar Bushire en terug NLG 13.000 in full, STAATSRAAD VAN EWIJCK, naar Amsterdam, NLG 65 voor suiker, NLG 52,50 voor tabak, NLG 70 voor gom damar, alhier en te Soerabaija te laden.
In lading hier en op de kust: Voor Nederland, de volgende Nederlandse schepen: stoomschip SUMATRA, GRONINGEN en CONRAD.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, NIEUWE WATERWEG I, SCHIEDAM.


23 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 21 juni. Door het schip TJILINGSIE, kapt. Jaarsma, zijn alhier aangebracht drie man van de equipage van het gestrande schip KOOPHANDEL. Met het schip DE VALK wordt een ander deel der equipage verwacht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 19 juni. Het kofschip JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, alhier aan de grond gekomen, is na 35 vaten suiker gelost te hebben, vlot geworden. Het schip is dicht gebleven, en zal, na op de rede de suiker weder ingenomen te hebben, de reis vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 21 mei. De bark LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, van Batavia naar Amsterdam, alhier gearriveerd, heeft de voor- en grote bramsteng, barksteng en verscheidene zeilen verloren en gescheurd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wildervank, 21 juni. Zaterdag (opm: 19 juni) is met goed gevolg van de werf van de heer R. Boerema een tjalkschip te water gelaten, groot pl.m. 125 tonnen, bevaren zullende worden door A. Wijbrandt te Gasselternijveen.


24 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE is de 18e juni van Glasgow vertrokken tot het doen van een proeftocht. (opm: zie ook NRC 290675)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag de 22e juni: het Nedelrandse barkschip ELISABETH MARIA, kapt. H.J. Müller, is opgehouden voor NLG 25.000.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.W.B. zur Mühlen, P. Reineke, Ed. C.A. Koli en A.D. Strumphler, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris J.E. Clausing, op maandag 5 juli e.k., des namiddags te 8 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, presenteren te verkopen het extra welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip EUGENIO, laatst gevoerd door kapt. J. Diez, varende onder Spaanse vlag. Lang 45 meter, wijd 7,10 meter, hol 6,21 meter en alzo gemeten op 837 ton; met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris als bij gedrukte biljetten omschreven. Het schip ligt aan de Binnenhaven bij de Werf De Hoop, van de heren CHs. A. Taylor & Co., te Nieuwediep.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.


25 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 juni. Op de scheepswerf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen is met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip WAALWIJK – AMSTERDAM No.2, gebouwd voor rekening van de heren Wagenmakers & Van Hilst, en bestemd voor de vaart tussen Waalwijk en Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W.Y. van Reinouts, makelaar, zal op maandag de 5e juli 1875, des namiddags ten 3 uur, te Amsterdam, in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris W.L. Diemont, in publieke veiling verkopen het tjalkschip genaamd DE VROUW GOTS, geijkt op 49 ton, gevoerd door schipper F.A.H. Destramant, liggende achter het Paleis voor Volksvlijt,
met deszelfs inventaris en toebehoren.
Adres bij bovengemelde makelaar of de cargadoors Hoijman & Schuurman, te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 mei. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen hadden plaats: stoomschip SUMATRA naar Nieuwediep, NLG 85 en NLG 95 voor tabak, NLG 80 voor thee, NLG 70 à 80 voor koffie, NLG 35 voor particulier tin, stoomschip GRONINGEN naar Rotterdam NLG 80 voor koffie, NLG 100 voor tabak, NLG 67,50 voor suiker, NLG 50 voor particulier tin, stoomschip CONRAD naar Nieuwediep, NLG 85 voor koffie, NLG 100 voor Tabak, NLG 100 voor thee, NLG 30 voor Factorij en NLG 50 voor particulier tin, MARIA naar Rotterdam, ligt aan; accepteerde NLG 65 voor koffie, ARY SCHEFFER naar Amsterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 52,50 voor tabak, te Soerabaija en Samarang te laden, SCHIEDAM naar Sydney, GBP 1.7/6 op de kust en in de Oosthoek te laden, NIEUWLAND naar Rotterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 30 voor tin, NLG 50 en 52 ½ voor tabak, hier en te Samarang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS.

NRC 250675
Amsterdam, 24 juni. Volgens telegram van Abo van gisteren was het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Fenenga, 20 juni aldaar van Amsterdam aangekomen. Het lag 4 mijlen van de laadplaats Warfaallssund (opm: niet te traceren). Alles wel aan boord, wind was contrarie, er waren geen sleepboten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 21 juni. Kapt. Van der Pijl, van het schoenerschip MARIA ELISABETH, van Riga naar Amsterdam, rapporteert 13 dezer op de hoogte van Lyserort een orkaanachtige storm van het ZW tot NW gehad te hebben.


26 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Aukes, vertrok de 24e juni, des morgens ten vijf ure, van Glasgow naar Cardiff. (opm: ongetwijfeld tot het innemen van steenkolen).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 27 mei. Van de lading van het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Rotterdam, 3 mei alhier lek binnengelopen (niet 3 april zoals vroeger gemeld) zijn 1.200 balen koffie beschadigd, en ofschoon de tot heden geloste suiker weinig geleden heeft, vreest men dat het gedeelte dat zich nog in het schip bevindt, beschadigd is, daar men veel suiker heeft opgepompt.


27 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. In de loop dezer week werd te Amsterdam de acte van oprichting gepasseerd der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, die zich ten doel stelt een snelle stoombootverbinding tussen Vlissingen en Londen onder Nederlandse vlag tot stand te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip JANNETJE, kapt. Schrier, groot 656 gemeten tonnen, komende van New York met 3.906 vaten petroleum, is hedenochtend met een diepgang van 51 palmen de Nieuwe Waterweg binnengekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 juni. Men is zonder bericht aangaande het schip GODOLEVUS BERNARDUS, kapt. Timmer, 7 februari van Texel naar Nantes vertrokken.


28 juni 1875


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 19 juni. Houtvrachten. De stemming van onze vrachtenmarkt onderging sedert ons laatste bericht weinig verandering en blijft over het geheel in een recht slepende toestand; ofschoon in enkele gevallen kleine schepen ietwat betere koersen bedongen, heerst er toch weinig vraag naar ruimte, daar het ontbreekt aan ladingen voor grotere schepen. Naar Nederland kwamen geen bevrachtingen tot stand, doch er werd gedaan: naar Londen tot Sh.13/- voor grenen balken, Sh.18/- voor eikenhout; Portsmouth Sh.14/- voor grenen balken, Sh.16/- voor grenen dekdelen; Sunderland Sh.15/- voor grenen telegraafpalen, Sh.13/6 voor eikenhout en Sh.9/6 voor grenen balken; Newport Sh.13/- voor grenen vierkante sleepers; Boulogne Sh.14/-, Plymouth Sh.15/-, Torquay en Barrow Sh.16/- voor grenen balken; Rochefort 37 FFR en 15% voor grenen balken, 42 FFR en 15% voor eiken planken; Bordeaux 421/2 FFR en 15% voor eiken planken en grenen balken; Gent 17/6 per load halfronde eiken sleepers; Leuven NLG 18 per last grenen delen; Harburg 83/4 thaler, Papenburg 91/2 thaler per last eiken vierkante sleepers. Aan de markt bevinden zich o.a.: Dordrecht 100/120 last eiken halfronde sleepers NLG 17 per last van 80 Rijnlandse kub. voet; Groningen of Termunterzijl 70/80 last schip eiken vierkante balken, 10 last plançons NLG 18 à NLG 19, ietwat grenen balken NLG 16 per last van 80 Engelse kub. voet.
In graanvrachten heerst over het geheel, vooral voor stoomschepen, een vastere stemming. Van zeilschepen werden een aantal hier liggende eerste klasse van 700/1.000 quarters tot Sh.1/6 à 1/9 naar Firth-kolenhavens, tot Sh.3/- naar Belfast en Newry gesloten. Naar Oostzeehavens worden kleine schepen van circa 30 lasten tot 7 à 8 thaler geplaatst, als naar Flensburg, Kiel, Kopenhagen en Stralsund.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 19 juni. De volgende bevrachtingen kwamen deze week voor zeilschepen tot stand: Naar de Eems 25/1/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar Gothenburg en Uddevalla 22/1/2 mark, naar Svendborg 21 mark, naar Kiel, Flensburg, Fehmarn en Eckernförde 19/1/2 à 21 mark, naar Carlscrona en Calmar 21 mark, naar de oostkust van Noorwegen 22/1/2, Bergen 24 en Itzehoe 281/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Stolpemünde 12 mark per er 4.520 Engels pond dito; naar Gent en Oostende NLG 17 per 80 kub. voet halfronde eiken dorpel- of dwarshout; naar Fécamp en Cork Sh.35/- per ton hennep.


29 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 27 juni. De gezagvoerder van het stoomschip MARTINUS EN HENRIËTTE, alhier van Dordrecht gearriveerd, rapporteert bij Gravesend op een gezonken wrak te hebben gestoten, en heeft een sleepboot ter assistentie nodig gehad om vrij van het wrak te komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland, maandelijkse vaart tussen Nederland en Java. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.J. Aukes, op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow gewijzigd en thans voorzien van een ruime campagne met prachtige accommodatie voor passagiers 1e klasse, benevens zeer comfortabele inrichting voor passagiers 2e klasse met hutten voor vier personen, wordt de 7e augustus naar Java geëxpedieerd.


30 juni 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 juni. Volgens particulier bericht zou het Nederlandse schip DIEWERKE, kapt. Van Veen, 2 dezer van Suriname herwaarts vertrekken.


Krant:

  JB - Javabode

Zr.Ms. stoomschip PALEMBANG, door de stomer ARDJOENO aangevaren en daardoor een belangrijke averij bekomen hebbende, kwam de 1e juni de rede van Atjeh opstomen en vertrok de daaraanvolgende dag naar Singapore om te repareren.


02 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 29 juni. Het schip CONTENT, kapt. Kuiper, naar Landscrona bestemd, geladen met rogge, heeft bij Seskär gestoten, en is lek alhier teruggekeerd, moet lossen om te repareren.


03 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 2 juli. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst, behorende aan de maatschappij van die naam, directeur de heer A.E. Maas, scheepsbouwmeester de heer C. van Dorp, met het beste gevolg te water gelaten het sloeploggerschip MARGARETHA CHRISTINA, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heren G. Kalkman en A. van Rees alhier, gevoerd zullende worden door schipper Jan Don.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 juli. Volgens telegram van Batavia is het Nederlandse schip AURORA, kapt. Visser, 1 juli namiddag aldaar aangekomen. alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 1 juli. Het Admiraliteitshof te Londen heeft uitspraak gedaan in zake der bergings- en stoomboot-maatschappijen, die het schip ERNESTINE. kapt. J.H.J. Jollie, bestemd van Sunderland naar Macassar, hebben assistentie verleend, vlot gemaakt en naar Yarmouth gesleept, toen het in maart j.l. op Hasborough Sands was verzeild. Het schip ERNESTINE is veroordeeld te betalen aan de bergers GBP 1.000, en aan de sleepboten GBP 800, te zamen GBP 1.800, plus de kosten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Helsingfors, 25 juni. Het bericht uit Delfzijl van de 12e dezer, dat de Harlinger bark HENRIËTTE, kapt. De Jonge, met verlies van ankers en ketting bij Emshorn geankerd zou zijn, moet op een dwaling berusten, aangezien de bark HENRIËTTE, kapt. De Jonge, naar Harlingen, eerst de 21e dezer met balken van hier uitgeklaard is. (opm: zie NRC 140675).


04 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juli. Het Handelsblad meldt, dat de geregelde dienst der stoomboten van Vlissingen op Engeland de 26e dezer zal geopend worden. De vestiging van een tolkantoor te Sheerness is oorzaak, dat men niet vroeger kon beginnen te varen. De boten zullen te Vlissingen dagelijks des morgens vroegtijdig aankomen en dagelijks des avonds van daar vertrekken, uitgezonderd des zondags. De 19e dezer is men van plan een proeftocht te doen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 31 mei. De volgende Nederlandse schepen zijn alhier bevracht: PRESTO, kapt. De Jonge, VEENDAM, kapt. Potjewijd, en I. A HOOITES, kapt. De Jonge, alle drie om te Concepcion voor Europa te gaan laden, GEERTINA, kapt. De Grooth en GOOREGT, kapt. Huges, beide naar Rio Negro en MERWEDE, kapt. Glimminga, om te Villa Colon voor Europa te gaan laden.


05 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 mei. Door de weinige disponibele schepen van geschikte grootte zijn de vrachtkoersen vast, maar is ook, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag beperkt. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn te melden: stoomschip SUMATRA, naar Nieuwediep, NLG 85 en NLG 95 tabak, NLG 80 thee, NLG 70 à 80 koffie, NLG 35 particulier tin, GRONINGEN, naar Rotterdam, NLG 80 koffie, NLG 100 tabak, NLG 67,50 suiker, NLG 50 particulier tin, CONRAD naar Nieuwediep, NLG 85 koffie, NLG 100 tabak, NLG 100 thee, NLG 30 Factorij en NLG 50 particulier tin, MARIE naar Rotterdam, ligt aan, accepteerde NLG 65 voor koffie, ARY SCHEFFER naar Amsterdam, NLG 65 suiker en koffie, NLG 52,50 tabak, te Soerabaija en Samarang te laden, SCHIEDAM naar Sydney, GBP 1.7/6 op de kust en in de Oosthoek te laden, NIEUWLAND naar Rotterdam, NLG 65 suiker en koffie, NLG 30 tin, NLG 50 en NLG 52,50 tabak, hier en te Samarang te laden, SAMARANG naar Middelburg, NLG 67,50 koffie, NLG 55 tabak te Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS en NIEUWE WATERWEG II.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 juli. Volgens bericht van St. Helena dd. 11 juni was de gezagvoerder van het barkschip MINA, kapt. De Zeeuw Bachus, 9 mei aan boord overleden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 29 mei. Het schip ALIDA CATHARINA, kapt. J.G. Nagel, laatst van Hamburg aangekomen, heeft brand aan boord gekregen, na een gedeelte der lading gelost te hebben.
Door veel water in het schip te pompen om alzo schip en lading te behouden, heeft men de brand geblust, de lading is zeer beschadigd.


06 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Amsterdam op 5 juli:
- Het fregatschip JAVA, gevoerd door kapt. Bakker, groot 683 lasten, NLG 28.000, opgehouden.
- Het barkschip EUGENIO, kapt. Diez, groot 837 tonnen, NLG 13.000, in slag NLG 600 koper W de Lorme, van Rossem (opm: een makelaar).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juli. Het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. G.H. Ruhaak, groot 812 last, van hier naar Batavia, is 4 dezer, met een diepgang van 52 palm door de Nieuwe Waterweg in zee gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 5 juli. Gisteravond is alhier binnengekomen het driemastschip JOHANNA, kapt. Rösingh, van Banjoewangie, groot 1.510 ton.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cardiff, 4 juli. Het Nederlandse schip MAIBIT, kapt. Altman, van Greenock alhier gearriveerd, heeft door aanzeiling met de AGNES STROMAN, de kluiverboom verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 11 juni. De HENRIETTE, kapt. Brinken, van Soerabaija naar Marseille, heeft op de 15e april door zwaar weer en slingeren van het schip de voorsteng verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 29 mei. De Nederlandse schoener THORBECKE, kapt. Walthers, de 20e mei over de baar gekomen, strandde de nacht daarna en is geheel wrak. Schip en lading zijn totaal verloren, de equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 juli. Het Nederlandse schip PETRONELLA, van Rotterdam naar Samarang, is in de Balistraat gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 22 mei. Het Nederlandse schip BATO, kapt. Kramer, is alhier bevracht om te Cebu, te laden naar Londen of Liverpool.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 6 juli. Door acht gedeserteerde koelies is de schoener KILING PACKET van de Cocos-eilanden medegevoerd en te Tjeringin (Bantam) aangebracht.


07 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed. C.A. Koli te Amsterdam.


08 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Duinkerken, 5 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van hier naar Rotterdam kwam de 3e bij het vertrekken uit de haven in aanraking met het Oostelijk havenhoofd en bekwam schade aan de stuurboord raderkast, is in de haven teruggesleept en moet een gedeelte der lading lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 juli. Vijfhonderd ton der lading van het schip PETRONELLA, kapt. Langholz, is op de kust van Bali geland. Een stoomboot is naar het schip gezonden om te beproeven het af te slepen. Men twijfelt of het zal gelukken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java, 5% geldlening groot NLG 2.000.000,-, verdeeld in obligatiën aan toonder van NLG 1.000,- en NLG 500,-, voorzien van halfjaarlijkse coupons en aflosbaar à pari in 25 jaren, door middel van halfjaarlijkse uitlotingen.
De inschrijving is geopend op woensdag de 7e juli en donderdag de 8e juli 1875 te Amsterdam, ten kantore van de heren Wurfbain & Zoon, H.J. van Ogtrop & Zoon, Rutgers & De Beaufort, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. De prijs van uitgifte is 90½ %.
Amsterdam, 2 juli 1875, de directie der Stoomvaart-Maatschappij Java”, T.C. Schol, directeur. J.H. Schröder Jr., Secretaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Zeeland, opgericht te Amsterdam bij acte de dato 22 juni 1875. Maatschappelijk kapitaal NLG 2.000.000,-, waarvan bij de acte van oprichting reeds deelgenomen is voor NLG 800.000,-.
Ere-Voorzitter: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden.
Raad van Commissarissen: de heren Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet, te ’s-Gravenhage, M.H. Insinger, president der Kamer van Koophandel te Amsterdam, G.J. Sprenger, president der Kamer van Koophandel te Middelburg, F. Wibaut, president der Kamer van Koophandel te Vlissingen en A. van Lennep, Hoogheemraad van Rijnland te Heemstede.
Directeur: de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Stoomboot-Maatschappij.
De directeur der Stoomvaart Maatschappij Zeeland maakt bekend, dat er besloten is tot de uitgifte van NLG 700.000-,- aandelen in deze maatschappij en NLG 700.000,- 5 % obligatiën ten haren laste, en dat op maandag en dinsdag, 12 en 13 juli e.k., gelegenheid tot inschrijving op deze aandelen en obligatiën zal bestaan ten kantoren van de Associatie-Cassa te Amsterdam, de heren Gebroeders Chabot te Rotterdam, de heren Spoors & Sprenger te Middelburg, de Vlissingsche Handelsbank te Vlissingen, en de heren Scheurleer & Zonen te ’s-Hage, aan welke kantoren ook de stortingen zullen geschieden.
De aandelen worden uitgegeven tot 100 %, de obligaties worden uitgegeven tot 95 %
De aandelen zijn groot NLG 1.000,-. Ook worden er halve aandelen afgegeven groot NLG 500,-. De obligatiën zijn groot NLG 1.000,- en NLG 200,-
De thans aangeboden obligatiën ten bedrage van NLG 700.000,- maken deel uit van een lening groot NLG 1.000.000,-. De aflossing dezer lening zal geschieden à pari door jaarlijkse uitlotingen. Heren makelaars en commissionairs genieten ¼ procent courtage.
Prospectussen en statuten zijn verkrijgbaar in de kantoorboekhandel van Wed. I. Ellerman, Rokin 2, Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 30 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is naar St. Brieux Ffrs. 75 per Petersburger standaard planken, naar Newcastle en Sunderland Sh.38/- per standaard planken, Montrose Sh.30/- per ton vlas, de oostkust van Zweden 130 öre, de westkust van Zweden 135 öre per ingenomen 9 pud rogge, Rotterdam NLG 17 per 30 uitgeladen mudden rogge per stoomschip, Gent Bfrs 41 per ingenomen last vlas.


09 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 juli Volgens telegram is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, heden te Lissabon gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 8 juli. Het schip BASTIAAN POT, van Cardiff naar Singapore, is lek uit zee teruggekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 20 mei. De gezagvoerder van het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, is op Oedjong Pangka ziek van boord gegaan, om vervoerd te worden naar het hospitaal te Simpang.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius ( per telegram Aden dd. 6 juli) Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Rotterdam, lek alhier binnen, is gebreeuwd en nieuw gekoperd, en bijna gereed om het onbeschadigde gedeelte der lading weer in te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 juni. De 25e dezer (opm: mei) is hier het wegens overtreding van de blokkade van Atchin prijsverklaarde Penangse schip MARINER’S HOPE verkocht voor NLG 18.860. (opm: deze onder Britse vlag varende brik van 213 ton netto nieuwe meting, was in 1854 in Siam gebouwd.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 juni. Vrachten. Betreffende Nederlandse schepen werd alleen de JONGE CORNELIS met een gedeeltelijke lading voor Nederland bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS, NIEUWE WATERWEG II, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, en AMSTELSTROOM.


Krant:

  JB - Javabode

Een aandeelhouder in de Stoomvaart-Maatschappij Java schrijft aan het Handelsblad het volgende:
In uw blad van l.l. woensdag las ik het verslag der jaarlijkse algemene vergadering van de Stoomvaart-Maatschappij Java, waaruit bleek, dat door de vergadering de balans en winst- en verliesrekening over 1874 goedgekeurd werden, echter zonder vermelding, dat een aandeelhouder tegen de goedkeuring stemde. Ter aanvulling gelieve u nu ook het volgende op te nemen. Over de waarde der aangekochte stoomschepen CELEBES en BORNEO, die volgens de balans voor NLG 1.550.000 op de balans stonden, werden inlichtingen gevraagd door de heer Willem Ruys. Nadat de president-cimmissaris verklaard had, dat dit cijfer de inkoopswaarde was van deze stoomschepen, deelde de heer Ruys aan de vergadering mede, dat hij van oordeel is, dat er voor deze stoomschepen NLG 650.000 te veel betaald werd, en dat hij bereid was dezelfde schepen van afmeting, paardekracht en classificatie te leveren voor NLG 900.000, splinternieuw van de werf.
Na enige discussie over het al dan niet mogelijke van dit verschil in prijs, werd de heer Ruys door de directeur T.C. Schol uitgenodigd zich ten kantore der maatschappij te willen vervoegen ten einde aldaar, omdat geen boeken ter vergadering aanwezig waren, te worden overtuigd van het tegendeel. Die uitnodiging werd door de heer Ruys terstond aangenomen, onder mededeling, dat, indien hij overtuigd werd foutieve cijfers genoemd te hebben, hij alsdan zijn cijfers publiek zoude intrekken.


10 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 juli. Het aan ’s Rijks werf alhier gebouwde en geheel voor de dienst gereed gemaakte schroefstoomschip 4e klasse ARUBA vertrok heden naar Willemsoord onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. J.C. Joekes.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 juli. Het Nederlandse schip DE HAAN, kapt. K.R. Visser, zou volgens particulier bericht 19 juni van de Marowyne herwaarts vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 6 juli. Het Belgische schip MOKANNA, is volgens telegram te Maulmain totaal verongelukt. De equipage is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 3 juli. Houtvrachten volharden ook gedurende de laatste 14 dagen in haar kwijnende toestand, welke de markt reeds sedert lange tijd karakteriseert; de vraag blijft voortdurend gering en weegt het aanbod van vrachtvrije schepen ruimschoots daar tegen op. De tot stand gekomen bevrachtingen waren allen naar de laatst betaalde koersen en is in geen enkel geval een verbetering te constateren; naar die koersen bevinden zich nog enige ladingen aan de markt, o.a. naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Groningen. Graanvrachten. De vraag naar stoomboot ruimte was in de laatste tijd iets levendiger, waardoor de koersen iets rezen. Zeilschepen waren goed gevraagd. Men besteedde voor eerste klasruimte 700/1.000 quarters tot Sh.13/4/- à 2/- naar de Firth kolenhavens Sh.2/- à 21/4/- naar de oostkust, Sh.21/4 à 21/2/- naar Londen, Sh.23/4/- à 3 naar het Bristol Kanaal; naar Brussel wordt een 750 quarters ladend schip tot Sh.3/- à 31/4/- gezocht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 3 juli. Onze vrachtenmarkt ontwikkelde deze week iets meer leven en beweging, nochtans zonder enige verhoging van de koersen te bewerken. Men bewilligde naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.1/71/2 à 1/9, de oostkust van Engeland Sh.2/3, Londen Sh.2/6, Kanaalhavens Sh.2/9 per 500 Engels pond tarwe; naar Papenburg 221/2 mark per 4.520 Engels pond rogge; Oost-Noorwegen 21 mark, Lübeck, Kiel, Flensburg en Sonthaven 18 à 191/2 mark, alles per 5.000 Engels pond rogge; naar Spalding een schip met 100 ton koeken tot Sh.12/- per ton; naar Sunderland Sh.22/- per ton hennep. Stoomboot-vrachten onveranderd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Memel, 1 juli.Scheepsvrachten. Gesloten werd laatstelijk: naar Hartlepool Sh.10/3, Londen Sh.14/6 à 14/9, Poole 16/6 per load grenen balken, Newcastle en Grangemouth Sh.30/-, Cardiff Sh.39/-, Londen Sh.43/6, Poole Sh.49/6 per stander planken; Oost-Schotland Sh.24/- per ton vlas; Brake en Geestemünde 21 mark per last delen van 80 kub. voet Engelse maat.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 3 juli. Scheepsvrachten. Gesloten naar Apenrade 12 thaler Pruisische courant per last hennep; naar Fécamp en Havre de Grace 64 FFR en 5% per stander planken.


11 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Heden is door de Nieuwe Waterweg naar zee vertrokken het stoomschip MAAS, kapt. Chevalier, diepgaande 52 decimeter, direct naar Now York. Dit is het eerste stoomschip, dat door de meerdere diepte in de nieuwe Maasmond, behalve de lading, ook al de benodigde steenkolen hier te Rotterdam heeft kunnen innemen, en alzo, zonder eerst nog een haven aan te doen om kolen in te nemen, de reis naar New York direct zal maken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d Lek, 9 juli. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heren J. & K. Smit het schroefstoomschip BETSY, bestemd voor de vaart in de Molukse Archipel, voor rekening van de heer J.W. Weusman.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van de stoomboot SCHOONHOVEN, bestemd voor de dienst op de Lek, onder directie van de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d Lek.
De machines voor beide schepen worden vervaardigd in de fabriek van heren Diepenveen, Lels & Smit te Kinderdijk.


12 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juli. Naar wij vernemen, heeft het Departement van Marine met de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam gecontracteerd voor de bouw van een rammonitor van verbeterde constructie, waarbij van de opgedane ondervinding met deze soort van schepen partij getrokken, en rekening gehouden zal worden met de hogere eisen die thans, in onderscheiding bij weinige jaren vroeger, aan het geschut moeten worden gesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juli. Het stoomschip P. CALAND, kapt. E. Deddes, is 10 juli te New York gearriveerd, hebbende 12 dagen reis van Vlissingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 11 juli. De Noorse brik ELLIDA, kapt. Nielsen, van Antwerpen naar de Oostzee bestemd, heeft beide ankers verloren, op de rede en is in de haven gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oporto, 9 juli. De Nederlandse schoener MINA, kapt. Hartman, bestemd naar Rotterdam via Faro heeft op Cadabellopunt aan de grond gezeten, doch is zonder schade weer vlotgekomen, en heeft de reis voortgezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 juli. Het te Oude Pekela te huis behorende schip JOHANNA CATHARINA, kapt. J.P. Raske (opm: L.P. Rasker), heeft op de reis van Dantzig naar Emden (opm: 1874!) met de gehele bemanning schipbreuk geleden. Alle opvarenden zijn in de golven omgekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met volle inventaris, groot 75 ton, met een scheepsboot er bij, voor de som van NLG 1.200. Te bevragen met franco brieven bij K.H. Kaat, scheepsmaker te Hoorn in Noord-Holland.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De tegen maandag de 12e dezer aangekondigde verkoop van de ter rede van Samarang voor anker liggende Engelse brik WATERLILY is uitgesteld tot en zal plaats vinden op vrijdag de 20e augustus a.s., des morgens ten half tien ure, ten overstaan en in een der lokalen van het Vendu-Kantoor te Samarang.
Mr. Sloet van Hagensdorp


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van juli zal te Soerabaija te koop worden aangeboden het snelzeilend Nederlands barkschip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, geclassificeerd bij Veritas *3/3 L. 1-1. lengte 41,93 , wijdte 7,38, holte 5,33 Nederlandse ellen en alzo gemeten 733 tonnen of 387 lasten, gebouwd in Vlaardingen, benevens deszelfs complete inventaris.
Informatiën te bekomen bij de gezagvoerder in het Marine Hotel te Soerabaija en bij de agenten, de Internationale Crediet-Handelsvereeniging Rotterdam te Soerabaija, Samarang en Batavia.


13 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. De nieuwe wijze van scheepsmeting volgens de op 1 juli j.l. in werking getreden wet tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld, zal de 1e januari a.s. in werking komen. In afwachting daarvan wordt door de scheepsmeters voortgegaan met de meting zowel van Nederlandse als vreemde schepen volgens de bestaande voorschriften.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. Het stoomschip FRIESLAND, te Batavia aangekomen, had 34 stoomdagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 12 juli. Door de sleepboot ARCHIMEDES, is alhier binnengebracht de oorlogsbrik TERNATE, welke door stormweer beoosten Vlie aan de grond was geraakt en stuurboord anker en ketting verloren had.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 10 juli. Het tjalkschip GRIETJE, kapt. De Vries, met een gescheurd zeil hier binnenkomende, heeft zwaar gestoten tegen het Noorderhoofd, waarom men het bij het Kleine Hoofd heeft gehaald om te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Moulmain, per telegram van Calcutta dd. 10 juli. Het als verloren opgegeven Belgische barkschip MOKANNA, zal waarschijnlijk behouden kunnen worden. Het schip is op de rivier omgevallen en is vol water.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 29 juni. De Nederlands-Indische schoener JONGE JAN, die de 24e dezer van hier vertrok, raakte bewesten Segerie op een klip vast. Weldra kwam het vaartuig weder los, doch door een zwaar lek moet de lading beschadigd zijn. De AVENIR is er gisteren heengestoomd tot assistentie en wordt vanmiddag terug verwacht.


14 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. Volgens ontvangen telegram van Batavia bleef de stoomboot steeds assistentie verlenen aan het in Straat Bali gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholz, van hier naar Soerabaija bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 juli. Aangaande het Nederlandse schip SANTA ROSA, kapt. De Waard (opm: zie NRC 030475), de 12e november (opm: 1874) uit Texel naar Curaçao vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 7 juni. De schoener CHRISTINE, van de Kaap Verdische eilanden met zout naar hier bestemd, is 5 mei, op ongeveer 30 Engelse mijlen benoorden de baar van Rio Grande gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 7 juli. Heden is het driemast schoenerschip IPE IPEUS, kapt. Orre, te Marseille liggende, bevracht tot Ffrs 2.000 in de roes met ledige vaten van Gallipoli naar hier en van hier met meel naar Fernambuck tot Sh.55/- met 5% per ton.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rio Grande, 7 juni. Het wrak van het hier gestrande schip THORBECKE, kapt. Wolthers, is voor 1.000 mille Reis en de lading beenas voor 7 mille Reis verkocht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rio Grande, 7 juni. De Nederlandse schoener ALIDA CATHARINA, kapt. Nagel, is in de ochtend van de 2e juni tot op de waterlijn afgebrand. Het schip had nog ongeveer de halve lading, bestaande uit kolen, teer, lucifers en kisten jenever, aan boord, Het wrak is de 5e juni in publieke veiling met de lading samen voor 921 mille Reis verkocht.


15 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juli. Volgens telegram is het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Karssies, 11 dezer te Cowes binnengekomen, van Laguna met een lading mahoniehout. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 12 juli. Het schip ANNA, kapt. Hubert, van St. Petersburg naar Ipswich met boekweit geladen, is heden namiddag hier gepasseerd, hebbende de bramsteng en kluiverboom gebroken door de harde wind van gisteren.


16 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zwolle, 14 juli. Heden is alhier aangekomen de nieuwgebouwde schroefstoomboot met dubbele schroef, genaamd JACOBA HENRIËTTE, van de firma Meeter & Co.
Die boot zal a.s. zaterdag ochtend een proefvaart maken over het Zwarte Water en de Zuiderzee langs Kampen, om maandag met haar nieuwe dienst tussen Zwartsluis langs Genemuiden en de Keetel aan te vangen, in verbinding met de van hier langs de IJssel en Kampen varende schroefboten van de heren Meeter & Co. naar Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 14 juli. Naar wij vernemen is voor de lening der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland ingeschreven bij de heren Spoors en Sprenger alhier voor NLG 153.900,- en bij de Vlissingsche Handelsbank voor NLG 103.500,-, tezamen ruim NLG 257.400 in aandelen en obligatiën.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 12 juli. De Nederlandse brik EENDRAGT, kapt. Merkelbach, van Riga naar Amsterdam met hout, is gisterenavond in de Sont ten anker liggende door het Zweedse barkschip HERNÖSAND, kapt. Björling, aangezeild, waardoor de kluiverboom gebroken werd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 13 juli. Het stoomschip STAD VLISSINGEN is van Amsterdam hier aangekomen, gesleept door de sleepboot STAD AMSTERDAM, hebbende bij de Oranjesluizen schade aan de raderkasten bekomen.


17 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 14 juli. De Nederlandse oorlogsstoomboot VALK is bij het verlaten van Vlissingen aangelopen op het stoomschip STAD MIDDELBURG, en bekwam daarbij averij; bij het binnenkomen in deze haven liep de VALK op de kanonneerboot N° 13, waardoor deze laatste averij bekwam.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de maand juli zal te Soerabaija publiek worden verkocht het snelzeilend Nederlands barkschip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, gezagvoerder A. Meyboom, geclassificeerd in Veritas 5/6 L 1.1., lengte 35,6, breedte 7,6, holte 5,15 Nederlandse ellen, gemeten 403 tonnen of 213 lasten, met deszelfs complete inventaris. Het schip ligt thans te Soerabaija en is inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen bij J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.
(opm: verdoopt in de TWEE VRIENDEN, zie JB 271175)


18 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 17 juli. De plezierboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, van Harlingen naar hier, heeft uitgaande averij gekregen en moet terugkeren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 14 juli. Het schip COMETE, is in de Banca-straat verbrand. De equipage is op de 2e stuurman na gered.


20 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 19 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de schroefstoomboot HENDRIEKA WILHELMIENA van de heer A. Bos te Alblasserdam. De machine wordt vervaardigd aan de fabriek van de heren Evrard, Van Duijl & De Kruijff te Delfshaven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. Tot verbetering van het bericht onder Nieuwediep in het nummer van 17 dezer melden wij het volgende. De 13e juli vertrok de Nederlandse mailstoomboot STAD MIDDELBURG, uit de haven van Vlissingen naar zee, dit schip lag gemeerd langszij van de Nederlandse oorlogsstoomboot VALK, en bracht door het ontijdig aanzetten van de machine enige schade toe aan de sloepen van de VALK.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 18 juli. Het stoomschip TELEGRAAF IV, van hier naar Keulen, is ten gevolge van aanvaring bij Duisburg gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Opening van de stoomvaartlijn tussen Vlissingen en Sheerness.
Vlissingen, 19 juli. Het zal binnen enkele weken juist zes en zestig jaren geleden zijn, dat de klokken van de oude St. Jacobskerk te Vlissingen onheilspellend luidden …. een machtige Engelse vloot was de Schelde opgevaren, om dood en verderf te brengen over de sinds enkele jaren onder het Franse juk gekromde stad. Thans klinken weer dezelfde klokken, maar …. om te juichen, dat de oude Scheldestad de stormen van de duistere nacht is doorgekomen en een vriendelijk morgenlicht van een nieuwe dag tegemoet gaat.
Overal ziet men de nationale driekleur wapperen en op ieders gelaat blijde hoop te lezen. Vlissingen viert wederom feest! Thans niet wegens de voltooiing van de nieuwe havens en van de spoorweg, maar wegens een gevolg van die grootse werken. Spoorwegen worden, op zichzelf staande, geen bronnen waaruit voortdurend welvaart kan ontspringen. Eerst dan, wanneer de lijnen op goede havens uitlopen en betere en kortere wegen scheppen dan de bestaande, eerst dan worden zij voor een land van onberekenbaar voordeel. De spoorbaan van Vlissingen zal nu niet langer doodlopen op de oever van de Schelde; want de kortste weg die de grote wereldstad met Vlissingen verbindt, is gereed, de stoomvaartlijn op Engeland, tussen Vlissingen en Sheerness. De directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij met haar doorluchtige erevoorzitter Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden heeft gemeend de opening van die lijn op een feestelijke wijze te moeten vieren, waartoe de dag van heden (19 juli) was aangewezen. Genoemde directie heeft, in vereniging met die van de London Chatham en Dover Railway Company tal van hoge autoriteiten, benevens de voornaamste buiten- en binnenlandse spoorwegdirecties, alsmede de verslaggevers van onderscheidene binnen- en buitenlandse dagbladen ter bijwoning van het feest uitgenodigd. Ook wij behoorden tot de genodigden en zijn daardoor in staat, het een en ander betreffende het feest mede te delen.
In afwachting van de aankomst van de genodigden bezichtigden wij het fraaie mail-raderstoomschip STAD MIDDELBURG, gezagvoerder Muller Drenth, toebehorende aan de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, onder het beheer van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, welk vaartuig zo even met de Engelse genodigden was aangekomen en nu statig met vlaggen getooid aan de ponton gereed lag, om morgen met al de genodigden een tocht naar Sheerness te doen en de 26e van deze maand met het stoomschip STAD VLISSINGEN de geregelde dagelijkse dienst, uitgenomen de zondag, aan te vangen.
De STAD MIDDELBURG is een voor passagiers en goederen uitnemend ingericht schip en heeft een inhoud van 1.700 ton en 1.200 paardenkracht; onderdeks heeft men voor de passagiers 1e klasse twee sierlijk gemeubileerde salons, met 33 hutten, waarvan iedere 4 slaapplaatsen kan bevatten; voorts voor de passagiers 2e klasse een salon met 32 slaapplaatsen, mede van alle gemakken voorzien; boven op het dek bevindt zich een groot rooksalon, enz. Wij hebben ook nog even tijd om een kijkje te nemen in de zaal, waar straks het banket wordt gegeven en waartoe de grote hal vóór de ponton in de buitenhaven is ingericht. Bij het intreden zou men eerder denken zich in een koninklijk salon, dan in een goederenloods te bevinden. Het lokaal heeft een lengte van 30 meter, bij een breedte van 27 meter en is keurig gedrapeerd en gedecoreerd; de vloer is met tapijten belegd, de wanden met rood damast behangen, waartegen de wapens van Vlissingen, Zeeland, Nederland, Engeland, Oostenrijk, België en Pruisen, elk afzonderlijk, onder een tropée van vlaggen zijn vastgehecht. Achter de hoofdtafel, die een lengte heeft van 18 meter, staat een Koninklijke troon van purper fluweel met sterren bezaaid, terwijl aan beide zijden twee grote spiegels, met groen en bloemen versierd, zijn aangebracht.
Behalve genoemde hoofdtafel heeft men nog vier tafels; in het midden van de zaal bevindt zich een groot perk met bloemen, zeer elegant geschikt, terwijl door tal van gaskronen en lustres voor de verlichting is zorg gedragen. Voorts vindt men nog onderscheiden spiegels, kronen, bloemen in hangende manden, enz. aangebracht, waardoor het geheel een zeer aangename indruk geeft.
Doch spoedden wij ons verder, daar wordt de komst van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden aangekondigd, die per open rijtuig uit Middelburg arriveert, vergezeld van HD. adjudanten graaf Van Hogendorp jhr. Taets van Amerongen. Aan de loods van het havenstation wordt Z.K.H. opgewacht en gecomplimenteerd door het dagelijks bestuur van de gemeente en de secretaris, onder wier begeleiding de Prins zich naar de pontonbrug in de buitenhaven begaf, waar zich bevonden de leden van het comité voor de Vlissingse vaart, de heren G.J. Sprenger, F. Wibaut en mr. Tak van Poortvliet, benevens de directeuren en commissarissen van de Koninklijke Stoomboot Maatschappij, de heren Van Lennep, Insinger, Ramann en Bijleveld, alsmede de feestcommissie, zijnde de heren W.A. baron Van Lynden, Jhr. J.A. Houfft en P. Forbes Wels. De heer Sprenger heette de Prins hartelijk welkom aan die plaats en dankte Z.K.H. voor al hetgeen hij in het belang van Nederland en Zeeland had verricht, waarop de Prins voor die welkomstgroet dank betuigde.
Hierop begaf de Prins zich met de genoemde aanwezigen aan boord van het bij de ponton liggende stoomschip STAD VLISSINGEN, alwaar Z.K.H., na dit schip bezichtigd te hebben, een dejeuner wordt aangeboden.
Inmiddels brachten de treinen van 2.20 u. en 3.20 u. de gasten uit Nederland en Duitsland aan; die uit Engeland arriveerden later; allen werden bij aankomst met muziek ontvangen. Twee muziekkorpsen waren voor deze dag geëngageerd: Dat van het 7e regiment infanterie uit Amsterdam, directeur kapelmeester Sonneman, onder leiding van kapt. Van der Blom en dat van de dienstdoende schutterij te Middelburg, luitenant-directeur A. de Jong. Eerst gemeld muziekkorps zal aan het diner en beiden zullen later, tijdens het afsteken van het vuurwerk, muziekstukken uitvoeren. Bij het afzenden dezes trekt een zware onweersbui, gepaard met hevige regenvlagen over deze stad en werpt een schaduwzijde op de feestelijke stemming waarin men zich hier bevindt.
Na een kort ogenblik van rust, is het intussen zeven uur geworden en het weer opgehelderd. Z.K.H., gevolgd door de gasten, begeeft zich naar de voor het diner bestemde zaal, welke inrichting wij reeds vroeger hebben beschreven en waarvan het aspect, nadat later een 250-tal gaspitten en bougies is ontstoken, nog werd verhoogd. De tafels deden zich door keurige milieux de table, pièces montées en zinnebeeldige voorstellingen van scheepvaart, handel enz. uiterst behagelijk voor. De keuze van de door de heer Zomerdijk Bussink uit Amsterdam geleverde gerechten was uitmuntend, evenals die van de wijnen.
Genodigd waren: De ministers; de Belgische, Engelse en Duitse gezanten; de commissarissen des Konings van Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg; de Gedeputeerde Staten van Zeeland; de voorzitters van de 1e en 2e Kamer der Staten-Generaal; benevens de leden van die beide Kamers, die voor Zeeland zitting hebben; de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Vlissingen (ook de wethouders) Goes, 's-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Dordrecht en Maastricht; de gemeentesecretaris van Vlissingen; de presidenten van de Kamers van Koophandel te Rotterdam, Den Haag, 's-Hertogenbosch, Dordrecht, Breda, Tilburg, Zierikzee (met de secretaris), Maastricht, Roermond, Vaals, Venlo, Haarlem, Middelburg en Vlissingen, de beide laatste met de secretarissen; de commandanten van de Marine te Nieuwediep, Hellevoetsluis en Amsterdam; het état-major van het wachtschip te Vlissingen; de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen; de directeur van het postkantoor te Amsterdam; de generaal-postdirector te Berlijn; der Ober-Postdirektor te Keulen; de provinciale inspecteurs en directeurs van de belastingen en registratie in Zeeland; de voorzitter en de procureur-generaal van het Provinciaal Gerechtshof; de voorzitter van de rechtbank en de officier van justitie te Middelburg; de rijkshavenmeester te Vlissingen; de generaal met zijn adjudant; de garnizoenscommandant te Vlissingen benevens de commandant van de dd. schutterij aldaar; voorts onderscheiden consuls en viceconsuls van verschillende mogendheden; de redacties van de voornaamste binnenlandse en vele buitenlandse dagbladen, benevens vele Engelse autoriteiten, enz. enz.
Aan de hoofdtafel waren 37 personen van de hoogste rangen geplaatst. Naast Z.K.H. de Prins waren gezeten aan de rechterzijde de Minister van Binnenlandse zaken en aan de linkerzijde de Minister van Buitenlandse zaken. Onder het diner voerde de muziek van het 7e reg. infanterie steeds verschillende stukken uit. Reeds dadelijk was de stemming opgewekt, wat niet verminderde, toen de rij van de toasten werd geopend door de heer Raman, directeur van het comité voor de Vlissingse vaart, die een dronk wijdde aan Zr.Ms. de Koning.
De STAD MIDDELBURG van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland (foto coll. Marhisdata)
Prins Hendrik bedankte voor die toast en stelde een dronk in op Koningin Victoria, die door Sir Waterloo werd beantwoord. De Minister van Buitenlandse Zaken dronk op de vreemde mogendheden en werd beantwoord door de Graaf von Wrangel, die een dronk instelde op het Huis van Oranje. Door mr. Tak van Poortvliet werd gedronken op Z.K.H.; door de heer Hartsen op de Nederlandse regering (beantwoord door de Minister van Binnenlandse Zaken); door de Minister van Financien Van de Heim op de provincie Zeeland; door de heer Bijleveld op Graaf Van Bijlandt; door de heer Insinger op de London Chatham Dover Railway; door de directeur van de Rheinische Bahn, de heer Renner, op Vlissingen; door de heer 's Jacob op het heil van Nederland en door de Viceadmiraal Fabius op Prins Hendrik als Admiraal van de vloot.
Nadat het diner geëindigd was, begaven zich allen op de met vlaggen versierde ponton, die à giorno was verlicht, om van daar het vuurwerk dat aan de overzijde van het kanaal afgestoken, in ogenschouw te nemen. De muziek van het 7e regiment en die van de schutterij uit Middelburg wisselden elkander beurtelings af. Het vuurwerk, schitterend en knetterend, voldeed weer als naar gewoonte, want de vervaardiger, de heer J.F. Hendrickx uit Antwerpen, had ook nu geen moeite ontzien, om op dit feest toepasselijke stukken te vervaardigen, o.a. een stoomboot, op welker raderkasten men het woord "maildienst" las, terwijl langs de wanden de woorden Vlissingen-Sheerness zichtbaar waren. Het slotnummer – een bloembouquet met de woorden: "Leve Prins Hendrik!" – was keurig gekozen. Een uitbundig gejuich, ook van de zijde van het talrijk publiek, dat zich overal bewoog, viel aan dit slot ten deel.
En hiermede is deze eerste feestdag afgelopen. Morgenochtend hopen wij de feestgenoten weer te ontmoeten op de stoomboot STAD MIDDELBURG, vroeger beschreven, die te acht uur van Vlissingen naar Sheerness zal vertrekken. Woensdag, bij onze terugkomst in het Vaderland, zullen wij trachten de indrukken van die reis weer te geven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 juni. Vrachten. Daar er weinig of geen zwaar goed aangeboden wordt, zijn de afsluitingen in vrachten zeer beperkt. Het Nederlandse schip JONGE CORNELIS ligt hier ter bijvulling in lading naar Nederland.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, NEREUS, NIEUWE WATERWEG II, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, AMSTELSTROOM en CORNELIA.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 juli. Zaterdag namiddag (opm: 17 juli) is met goed gevolg te water gelaten van de scheepswerf bij de Gideon van de scheepsbouwmeester B.J. Bodewes het tjalkschip JOHANNA NECINA, kapt. H.P. Meijer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 13 juli. Gesloten is naar de Firth of Forth Sh.1/9 per 500 Engelse pond tarwe, Leer 23 mark per 2.400 kilo dito. Per stoomschip naar Amsterdam NLG 17 per 2.400 kilo tarwe.


21 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sunderland, 18 juli. Het stoomschip BROOMSIDE alhier van Nieuwediep aangekomen, is aldaar door het barkschip NICOLAAS WITSEN, aangevaren, en heeft schade aan de verschansing en stutten aan bakboord bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremerhaven, 17 juli. Het kofschip JOHANNA PAULINA, kapt. Lukkien, is lek uit zee teruggekomen en ter rede geankerd.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Heden morgen arriveerde ter rede van Vlissingen de reserve-mailstoomboot STAD BREDA van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. (opm: eerste vermelding van dit derde schip der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland)


22 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 21 juli. Met goed gevolg is van de werf van de scheepsbouwmeesters E. & C. Maathuis alhier te water gelaten het schoener-brikschip SUCCES, groot circa 215 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer F. van Calcar te Hoogezand en bevaren zullende worden door kapt. A.B. Potjer van Sappemeer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 20 juli. De gezagvoerder van het barkschip ALBERT, van Padang te New York binnen, rapporteert 7 maart op 17°40¹ ZB 83°24¹ OL, een zware orkaan te hebben doorstaan, die 7 dagen aanhield uit het NO en na 2 uur stilte gehad te hebben, met verdubbelde kracht uit het NW woei, waardoor een hoge moeilijke zee ontstond, die van alle kanten over het schip heenbrak, waardoor de kajuit vol water raakte, deuren en schotten stuk sloegen, de medicijnkist en veel provisie bedorven werden. Men was verplicht de pompen voortdurend gaande te houden, het opgepompte water was zeer gekleurd, zodat de lading waarschijnlijk beschadigd is. Van de schoener HARBESON, kapt. Hickman, kreeg men de 27e juni provisie en geneesmiddelen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het te Schiedam liggende Italiaanse barkschip NUOVA MARINA, gebouwd in 1873, groot 434 ton Italiaans register, geclassificeerd 100 L. 1.1. Italiaanse Lloyd voor 10 jaar.
Nadere informatiën bij de cargadoor N.A. van Charante.


23 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip OTTO, gebouwd in 1852, groot 702 tonnen, is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand verkocht aan een Oostzees huis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 21 juli. Het schip JOHAN HENDRIK, schipper Kuiter, van Terschelling met zand gedestineerd naar Groningen, is hier hedenmiddag door 2 sleepboten in zinkende staat binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 20 juli. Het schip GORILLA, van Sundsvall naar Nieuwediep, is alhier aangekomen om schade te herstellen, door aanzeiling veroorzaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 juni. Sedert het laatste bericht bleef de notering voor suiker naar Nederland onveranderd. De Factorij betaalde voor 260 last koffie NLG 67,50 en bedong men voor tabak NLG 50,00 à 52,50. Handige disponibele schepen werden voor Amerika gevraagd, en werden twee schepen tot GBP 3.7/6 bevracht. Voor suiker naar Australië werden twee schepen opgenomen tot GBP 1.10/- en GBP 1.12/-. Voor het Kanaal voor orders kwam enige vraag à GBP 3.5/-, mits bevrachters het recht hebben het schip tot ultimo juli te beladen, doch zonder resultaat. Voor stroopsuiker had een afdoening plaats. Vrachten naar China worden niet aangeboden. Steenkolen genieten door het aanhoudende droge weer van de zijde van de suikerfabrikanten weinig vraag; zeilende ladingen worden dringend aangeboden. De plaatselijke voorraad schijnt uitgeput en zouden daardoor de eerst komende ladingen goede prijzen bedingen. De laatste afdoeningen naar Nederland voor Nederlandse schepen zijn: NIEUWE WATERWEG II, à NLG 67,50 Factorij koffie, NLG 65,00 suiker, NLG 75,00 thee, NLG 70,00 peper en damar, NLG 30,00 tin naar Rotterdam, JONGE CORNELIS, particulier NLG 65,00 koffie, NLG 50,00 tabak naar Rotterdam.
Naar Australië het Nederlandse schip NEREUS à GBP 1.10/- suiker van 2 havens, OOSTHOEK naar Sydney en terug met kolen van New-Castle à GBP 1. per ton.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: NIEUWE WATERWEG I, AMSTELSTROOM, A.M.E. JACOBA HELENA, ORTELIUS en CORNELIA.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip PRINSES AMALIA en CELEBES.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de laatste dagen van juli of eerste dagen van augustus zal te Soerabaija op publieke vendutie worden verkocht het gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. H. Langholtz, met restant lading en inventaris, liggende of niet liggende nabij Banjoewangie.
Informatiën te bekomen bij de agenten J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.


24 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portland, 21 juli. De Nederlandse brik COLUMBUS, kapt. De Boer, van de Griekse Archipel naar Kopenhagen, heeft na proviand ingenomen te hebben, de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius 24 juni. Het beschadigde gedeelte der lading van het schip MARIA, kapt. De Jong, alhier met averij aangekomen, en thans weer gerepareerd, zal alhier verkocht worden en bestaat uit 986 balen koffie en 250 kanassers suiker.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gothenburg, 21 juli. Het kofschip MEINDINA, kapt. Bakker (opm: vermoedelijk de MINKIENA, kapt. D.H. de Grooth Bakker), van Riga naar Bo’ness, met sleepers (opm: bielzen) geladen, is hier lek binnengelopen, hebbende op de Nidingen aan de grond gezeten.
(opm: zie ook PGC 300775).


25 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen brief dd. 27 mei uit Zebu was aldaar van Hongkong aangekomen het schip BATO, kapt. Kramer, zou weldra retourlading naar het Kanaal innemen. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 juni. Volgens berichten uit Soerabaija, dato 10 juni zou het schip JAMES CONDIE, die namiddag verder op de bank gehaald worden opdat de duikers het beter konden onderzoeken en trachten hetzelve te stoppen. Op order van de experts zou er geen lading meer gelost, doch het geloste verkocht worden, zoals het aanwezig is, aangezien de petroleumbussen meest verroest en vol gaten, en daardoor lek of leeg waren. De kajuit is erg beschadigd, en van het tuig veel gestolen door de bewoners van Wangie Wangie.


26 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juli. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholz, van Rotterdam naar Samarang, in Straat Bali gestrand, is volgens particulier telegram te Banjoewangie afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremen 23 juli. Het kofschip ANNA, kapt. Dijk, de 21e december van hier naar Hartlepool vertrokken, is met gebroken mast, uit zee teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sydney, 23 juli. Het schip EVA, van Newcastle naar Soerabaija is alhier 10 juli lek binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het Russische schoenerschip SOFI, groot 85 last, gebouwd in 1873, liggende in de haven te Vlaardingen. Te bevragen bij de heer A. Hoogendijk Nz. aldaar.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banjoewangie (geen datum). In de nacht van de 30e juni strandde te Panginoeman (Djembrana) in Straat Bali het Nederlandse barkschip PETRONELLA, gezagvoerder Langholz, zeilende van Rotterdam naar Samarang met een lading stukgoederen. Onmiddellijk nadat dit voorval te Banjoewangie bekend was geworden, werden twee van de aldaar gestationeerde gewapende boten ter assistentie gezonden ten einde de inventaris en zo mogelijk een gedeelte der lading van het verongelukte vaartuig te redden. Tijdens het ongeluk plaats had, bevond zich geen loods aan boord.


27 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een nieuw ijzeren zeilschip, Zaandams model, sterk en naar de eis van het werk gebouwd, gemeten 40 ton. Te bevragen bij de scheepbouwer M.v.d. Kuijl te Slikkerveer.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. Aan aandeelhouders wordt kennis gegeven, dat in een algemene vergadering in Londen, gehouden de 9e juni 1875, is besloten het dividend over het jaar 1874 op 15% vast te stellen.
Voor de uitbetaling van de resterende 9%, zijnde NLG 16,20 per aandeel, over het laatste halfjaar 1874 zal tegen kwitantie in duplo worden gevaceerd te Batavia ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, en te Samarang en Soerabaija bij de agenten, vanaf de 1e tot en met de 31e augustus 1875. Aan iedere aandeelhouder zal worden toegezonden een opgave van het bedrag ZEd. als dividend competerende.
Batavia, 26 juli, de hoofdagent en vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, A. Fraser.


28 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 juli. Volgens telegram is het schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, de 26e dezer, te Newcastle aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 juli. Het Nederlandse schip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Sunderland naar Macassar bestemd, 24 maart op Haisboro Sands verzeild geraakt en daarna hier binnengesleept, is na herhaald onderzoek en gedeeltelijke opening, zodanig ontzet en gebroken bevonden, dat de kosten van herstel ruim ¾ van de verzekerde som zouden bedragen. Dientengevolge is het schip afgekeurd en zal het voor rekening van assuradeuren op maandag 9 augustus publiek worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.J. van der Aa Gzn, J.F.L. Meyjes, P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 9 augustus 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Zwaan op de Nieuwendijk te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast clipper-fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ERNESTINE, laatst gevoerd door kapt. J.H.J. Jollie, zo als het zich thans bevindt in het droogdok in het Oosterdok te Amsterdam, volgens Nederlandse meetbrief lang 58 meter 60 centimeter, wijd 9 meter 8 centimeter, hol 5 meter, 93 centimeter,en alzo gemeten op 1.402 ton of 740 last.
Breder bij inventaris en informatie bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 juli. Heden werd op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. III, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd door de fabrikant Burgerhout & Kraak te Rotterdam. (opm: zie ook NRC 270875).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 24 juli. De alhier van St. Petersburg aangekomen schepen HELENA FLORENTINA, kapt. Rozenbeek en TAMMO SYTZE, kapt. Klein, hebben order bekomen, het eerste naar Londen, en het andere naar Great Yarmouth.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Middelburg, 27 juli. Gisteravond te 10.45 heeft het stoomschip STAD VLISSINGEN van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland zijn eerste reis naar Sheerness aangevangen. Een groot aantal toeschouwers was samengevloeid om van het vertrek van de stoomboot getuige te zijn. Onder de passagiers bevonden zich de burgemeester van Amsterdam en zijn echtgenote, die het banket bij de Lord Major van Londen gingen bijwonen.
Op hetzelfde uur vertrok de STAD MIDDELBURG van Sheerness en kwam hedenmorgen juist te 06.30 te Vlissingen aan.


29 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 27 juli. Ten aanzien van de brik, gistermiddag door de Noorse bark CATHARINA ELISABETH, Kamperduin, ZO 6 mijl uit de wal gezien, deelt men nog mede, dat het een grote, vermoedelijk Engelse brik was, die de boegspriet, de bovenbramra en een steng verloren en water in had. Een visser had aangeboden het schip te Nieuwediep binnen te brengen, doch de bemanning had het van de hand gewezen. De brik had toen alle zeilen bijgezet en was ZW opgekoerst. De sleepboot STAD AMSTERDAM, is gisternacht in zee gegaan teneinde zo nodig assistentie te bieden, maar kwam heden terug zonder het schip gezien te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 28 juli. De schepen GRAAFSTROOM, kapt. Leicher, en LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, beide van Banjoewangie naar Amsterdam zijn bij Dungeness geloodst.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stoomboten. Niet alleen zijn de boten schadelijk voor de bezitters van de landerijen bij langs de kanalen, nadelig voor de wallen van de wegen, gevaarlijk voor paard en rijtuig, lastig voor de passage over de bruggen; maar ook voor de schippers alles behalve aangenaam. Indien de gezagvoerders van de boten meer geschikt waren, zouden de klachten in vele opzichten minder zijn. De bestuurders van de Groninger boten maken hierop een loffelijke uitzondering. Wij zouden gaarne zien, dat vooral door de Appingedamster gezagvoerders wat meer werd voldaan aan het verbod, om met volle stoom voorbij aan wal liggende schepen te varen; dan tenminste hadden de schippers bij laden en lossen aan de fabrieken, of wat het zijn mag, geen last van gedurig lek te zijn en hun touwen in stukken te zien jagen.


30 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juli. Volgens heden ontvangen telegram is het schip SUNDA, kapt. Overgauw, behouden te Melbourne gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 28 juli. De gezagvoerder van het schip CHOCOLAT GIRL, alhier van Grenada aangekomen, rapporteert op 25 juli een man opgevist te hebben, welk 5½ uur op een stuk hout rondgedreven had, en van het schip LOUIS AUGUST CONSTANTIN, kapt. Visser, van Banjoewangie naar Amsterdam bestemd, overboord gesprongen was.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gothernburg, 22 juli. Het schip MINKIENA, kapt. D.H. de Grooth Bakker, van Riga naar Bo’ness, op de Nidingen aan de grond geraakt, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie af- en zwaar lek hier binnengebracht. De gehele lading moet gelost worden om te kunnen repareren.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop van het Nederlandse schip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA kapt. A. Meyboom, zal de 5e augustus te Soerabaija plaats hebben.
Informatiën te bekomen bij de agenten J. Daendels & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija.


31 juli 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 28 juli. Het tjalkschip GESINA, kapt. Eerkes in de vorige maand alhier met schade binnengekomen, heeft de reparatie geëindigd en de reis naar Elbing voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 29 juli. De beide stoomschepen, welke de eerste twee reizen van Sheerness naar Vlissingen gemaakt hebben, brachten, naar de Vlissingsche Courant meldt, ieder 32 passagiers over.


01 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 juli. Kapt. Visser, voerende het Nederlandse schip LOUIS AUGUST CONSTANTIN, van Batavia alhier binnen, rapporteert dat op de hoogte van Portland gecondemneerde militairen zijn vermist, die vermoedelijk overboord gesprongen of gevallen zullen zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 31 juli. De Belgische stoomboot NELUSKO, kapt. Falck, van Brazilië en Platarivier naar Havre en Antwerpen bestemd, is bij Madeira verbrand en gezonken. De equipage is gered en te Madeira aangekomen.


02 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 juli. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. de kiel gelegd van de ijzeren schroefsleepstoomboot HENDRINA, te bouwen voor rekening van de heer J.C. van Hattem te Sliedrecht.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop te Soerabaija van het Nederlandse schip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, kapt. A. Meyboom, vastgesteld op de 5e dezer, zal niet doorgaan, daar het schip inmiddels uit de hand verkocht is.
De agenten, J. Daendels & Co.


03 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Heden vertrok van hier het Nederlandse barkschip SOERABAIJA PACKET, kapt. Verduin naar Perzië. Het schip is geheel bevracht voor rekening der Perzische Handelsvereeniging J.C.P Hotz & Zn alhier, en is het eerste schip dat direct van Nederland naar Perzië vertrekt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 28 juli. Het schip GESINA, kapt. Eerkes, 12 juni lek alhier binnengebracht, is gerepareerd en zal de reis voortzetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 28 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Honfleur Ffrs.66 en 5% per standaard planken, Gent Bfrs 42 per ingenomen last vlas, Bremerhaven 8½ thaler per 4.000 tolpond rogge.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 30 juli. In de eerste dagen van de vaart van hier op Sheerness werden gemiddeld ruim 50 passagiers per boot vervoerd. Deze waren zowel voor Antwerpen en Brussel als voor Nederland en Duitsland. De STAD MIDDELBURG hield zich streng aan het programma, door steeds binnen de acht uren de overtocht te doen. De STAD VLISSINGEN, hoewel geheel op dezelfde wijze gebouwd als eerstgenoemd stoomschip, kwam telkens ongeveer 11/2 uur later. Men schrijft dit toe aan de mindere geoefendheid van de equipage, die, uit vijf- of zesenveertig koppen bestaande, eerst sinds weinige dagen op dit stoomschip geplaatst is. Voor het geval dat de boot te laat aankomt om de reizigers nog per trein van 7.15 u. te kunnen vervoeren, rijdt er een exprestrein, die voortaan in dat geval te 9 uur van hier zal vertrekken. De grote kosten, hieraan voor de Maatschappij verbonden, geven reden te verwachten, dat men alle middelen zal aanwenden, zoveel mogelijk bijtijds aan te komen.
Hedenavond vaart de STAD VLISSINGEN, morgen de STAD MIDDELBURG en zo afwisselend.
De reserveboot STAD BREDA is zodanig gebouwd, dat men er op rekent, dat zij het van de beide andere stoomschepen in snelheid zal winnen.
Vlissingen, 31 juli. Heden zijn met de boot uit Sheerness 87 passagiers aangekomen.


04 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 augustus. Op ’s Rijks werf te Willemsoord is men bezig Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER gereed te maken om naar Amsterdam te worden gebracht met bestemming om aldaar tot logementschip te dienen voor nieuw aangenomen jongens.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 juni. Daar de produkten beginnen binnen te komen, is er wat meer vraag naar scheepsruimte en de stemming vaster. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA laadt naar Nieuwediep NLG 50 voor particulier tin, NLG 90 voor koffie en thee, NLG 95 en 100 voor tabak. In lading liggen hier voor Nederland de MARIE ELISE en het stoomschip CELEBES.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, A.M.E., JACOBA HELENA, ORTELIUS, AMSTELSTROOM, CORNELIA en HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hedenochtend is het stoomschip STAD MIDDELBURG, met 105 passagiers uit Sheerness komende, bij het binnenstomen der haven te Vlissingen, tegen een aldaar liggende stoombaggermolen aangevaren, tengevolge waarvan laatst genoemd vaartuig is gezonken; de bemanning is bijtijds gered. De schade beloopt NLG 40.000.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 31 juli. Het Nederlandse barkschip HOLLANDER, kapt. Van der Eb, 20 juli van hier met stukgoed en Chinese passagiers naar San Francisco vertrokken, heeft 22 dito een hevige typhoon doorstaan ,waardoor de hut van dek werd geslagen en zeilen verloren werden. Het schip heeft de reis voortgezet. De Chinese passagiers zijn in een jonk alhier aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 3 augustus. Bij matige aanvoer van granen was de vraag naar scheepsruimte niet groot. Voor zware haver naar Londen of de Oostkust werd Sh.12/- bedongen.


05 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 augustus. Het Nederlandse schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. Tjebbes, van Nieuwediep naar Soerabaija, passeerde 3 dezer Dover. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 4 augustus. De Engelse schoener EMILY, kapt. Quickly, van Dordt bestemd met spoorijzer naar Middlesbro vanmorgen naar zee vertrokken, is bij Schouwen met harde wind lek geworden en gezonken. De equipage is door een loodskotter gered en hier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 2 augustus. Het schip PROFESSOR VAN DEN BOON MESCH, kapt. Schneider, van Singapore naar Londen, is alhier om proviand binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 29 juni. Het Nederlandse schoenerbrikschip JANTINA MARIA, kapt. Nieboer, is alhier bevracht om te Concordia gezouten huiden te laden, en de Nederlandse schoener DE HOOP, om te Paysandu te laden, beide met bestemming naar Falmouth voor order.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 26 juni. Het afgekeurde Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, is in publieke veiling voor $ 7.050 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Nieuwediep, is volgens particulier telegram met schade aan de machine te Gibraltar binnengelopen.


06 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Nieuwediep is gisteren aan boord van Zr.Ms. kanonneerboot PRO PATRIA een geheel nieuw getrokken kanon bij het eerste schot geheel gescheurd. Gelukkig hadden daarbij geen ongelukken plaats.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 augustus. Het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Zeylstra, te Melbourne aangekomen, heeft volgens brief van de gezagvoerder vanaf 12 mei tot 3 juni een orkaan doorgestaan, en daardoor schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 1 augustus. Het Hannovers kofschip MARIA, schipper Johann Heinen, beladen met steen van Oldersum, is nabij Hoog Watum op de Eems door stormweer vol water geraakt, heeft een gedeelte der lading overboord moeten werpen, en is met hulp uit Delfzijl weer vlot gebracht en aldaar binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Landscrona, 4 augustus. Het schip ELISABETH, kapt. Crest, van St. Petersburg naar Nederland vertrokken, is ten Zuiden van deze plaats aan de grond gekomen, het weder is fraai. De gezagvoerder verlangde geen assistentie. (mogelijk betreft het hier de ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Buenos Ayres, 29 juni. Bevracht werden de brikken JANTINA MARIA, kapt. Nieboer, van Concordia met gezouten huiden tot Sh.40/- en 5%, en de HOOP, kapt. Ouwehand, van Paysandu met gezouten huiden tot Sh.42/6 en 5 %, beide naar Falmouth voor order.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De burgemeester, strandvonder in de gemeente Delfzijl, brengt ter openbare kennis, dat bij hem in strandvonderij is aangegeven een geldswaarde van NLG 306, benevens enige klederen, geborgen van het op de 9e december 1874 op de Eemshorn gestrande Nederlands tjalkschip AGATHA, schipper J.S. Wortel, zo ook de lading van dat schip. Tevens ter reclame oproepende elk en een iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn.
Delfzijl, 4 mei 1875. De burgemeester, strandvonder voornoemd, Wichers.


07 augustus 1875


Krant:
  JB - Javabode

Batavia, 7 augustus. Naar wij vernemen, is de Franse mailboot NEVA gisteren avond vastgeraakt op het eiland Poeloe-Dapoer. Heden morgen vroeg is de TJITARUM met enige prauwen op sleeptouw naar die plaats gestoomd ten einde passagiers, mailpakketten en lading over te nemen.


08 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 6 augustus. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Wolthuis, van Stockholm naar Rotterdam, is hedenochtend bij de Westkust van Bornholm gezonken. De equipage is gered. (opm: zie vooral PGC 100875)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 juni. De stemming is in de laatste dagen onveranderd gebleven. In de afgelopen week zijn er verscheidene schepen gearriveerd, waaronder vele, die in Europa reeds bevracht werden. Er is nog weinig nieuwe suiker verkocht en schijnt men het binnenkomende gedeelte tijdelijk te willen opslaan. Het ontvangen verkochte product schijnt gedeeltelijk bestemd te zijn voor schepen, die in Europa op speculatie gecharterd zijn. De verwachting dat de gezagvoerders niet meer tot de laatst betaalde koersen ( NLG 65 voor suiker en NLG 67,50 voor koffie) zouden willen aannemen, werd niet verwezenlijkt, daar in de Oosthoek een Nederlands schip weer tot deze cijfers afgesloten heeft. Naar Amerika werd GBP 3.7/6 geboden, doch werd nog geen afdoening bekend. Naar het Kanaal voor orders werd GBP 3.5/- te vergeefs geboden. Naar Australië werden schepen gevraagd tot GBP 1.11/- naar Sydney en GBP 1.12/6 naar Melbourne. Stoomboten hebben zeer veel moeite om genoegzame lading bijeen te krijgen en namen enige zelfs suiker aan tot NLG 70. Steenkolen. Nadat door een paar ladingen in de locale behoeften was voorzien, hield de vraag weer geheel op, en werd zelfs tot NLG 22 per ton afgedaan. De laatste afdoeningen naar Nederland voor Nederlandse schepen zijn: stoomboot PRINSES AMALIA à NLG 50 tin, NLG 90 koffie, NLG 90 thee, NLG 95 à 100 tabak, naar Amsterdam, AMSTELSTROOM à 65 suiker, NLG 67,50 koffie naar Amsterdam.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip CELEBES, MARIA ELISE en stoomschip PRINS HENDRIK.


10 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Amsterdam op 9 augustus:
- het klipperfregatschip ERNESTINE, laatst gevoerd door kapt. Jollie, groot 740 last, zoals het zich thans bevindt in het droogdok in het Oosterdok te Amsterdam: NLG 30.500, in slag NLG 7.000. Koper C. Ament (opm: een makelaar)
- 1/60e aandeel in het gekoperd Nederlands barkschip STAD LEIDEN, groot 230 last: NLG 125, in slag NLG 30. Koper P. Reineke.
- 1/90e aandeel als boven: NLG 100, in slag NLG 16. Koper P. Reineke.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Volgens telegram is het schip MARY, kapt. Pijl, 13 mei l.l. van Vlissingen vertrokken, 8 dezer te Batavia aangekomen. Volgens telegram is het schip JOHANNA MARIA, kapt. Van Aken, op Java gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 augustus. Het Engelse fregatschip PSYSCHÉ, gevoerd geweest door kapt. Harrison, is uit de hand verkocht aan de heren Cramerus & Co. Het schip blijft bestemd voor de grote vaart, is thans genaamd AARDENBURG, en zal gevoerd worden door kapt. Rolff.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 juli. Het Duitse schip BRAMI, is uit de hand verkocht voor NLG 16.000.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 9 augustus. Het Engelse fregatschip PSYCHE, gevoerd geweest door kapt. Harvissen, is uit de hand verkocht aan de heren Cramerus & Co. Het schip, thans genaamd AARDENBURG, bestemd voor de grote vaart, zal gevoerd worden door kapt. Rolff.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 6 augustus. De Sappemeerster tjalk TWEE GEZUSTERS, kapt. B. Voss, van Stockholm met ijzer naar Rotterdam, is heden ochtend bij de westkust van Bornholm gezonken. De equipage is gered. (opm: vergelijk NRC 080875)


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Op order van de consul van Frankrijk zal op de 14e augustus 1875, ’s morgens om 11 ure, in het lokaal van het Vendu-Departement door John Pryce & Co. worden verkocht de Franse mailstomer NEVA, liggende of niet liggende op het rif van Monnikendam, zomede het restant der lading, die zich nog daarin bevindt. Voor nadere informatiën wordt men verzocht zich te wenden tot de agent der Compagnie des Messageries Maritimes of tot de heren John Pryce & Co.
De waarnemend consul van Frankrijk, W. Suermondt Wzn.


11 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip NEVA, van Singapore naar Batavia bestemd, op ongeveer 8 mijlen van laatst genoemde plaats, gestrand. Het schip is als verloren te beschouwen. Passagiers en equipage zijn gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sunderland, 9 augustus. Het stoomschip VANGUARD, zaterdag te Shields aangekomen, rapporteert in aanvaring te zijn geweest met de Nederlandse schoener HILLECHIENA AMALIA, kapt. Redeker, van St. Petersburg naar Londen bestemd. Het Swinlicht was in peiling NNO, 1 mijl afstand. De equipage is gered en naar de Tyne gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronne, 6 augustus. Het schip TWEE GEZUSTERS, van Stockholm naar Engeland,is bewesten Bornholm gezonken in 10 of 12 vaam water. De equipage is door visserslieden aan wal gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De deurwaarder C. Swaving, te Den Helder, zal op woensdag 18 augustus 1875,, des avonds ten 8 uur, in het lokaal Tivoli aldaar, in het openbaar verkopen de circa volledig geborgen inventaris van het op de Finse kust gestrande Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. J.B. Visser, bestaande in zware ankers, kettingen, zeilen, trossen, ra’s, stengen en verdere inventaris, hetgeen daags vóór en op de verkoopdag op de sloopwerf van de scheepstimmerwerf De Lastdrager te Den Helder te bezichtigen zal zijn.


12 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 augustus. Heden morgen is aan de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord de vierde en laatste nieuwe stoomketel geplaatst in Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 augustus. Heden is op de werf van de heren Walker, Stronck & Van Delden, linker Maasoever alhier, te water gelaten de schroefstoomboot NIEUWE MERWEDE, voor rekening van de heer A. Volker te Dordrecht. De machines voor bovengenoemde boot zijn door dezelfde firma vervaardigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 11 augustus. Dezer dagen zijn door de Minister van Marine aan de hieronder volgende in aanbouw zijnde schepen de daarbij vermelde namen gegeven: Schroefstoomschip 1e klasse TROMP en rammonitor 1e klasse DRAAK, in aanbouw bij ’s Rijkswerf te Amsterdam; rammonitor 2e klasse LUIPAARD en schroefstoomschip 4e klasse SAMARANG (voor Koloniën), in aanbouw bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord; schroefstoomschepen 4e klasse BATAVIA (voor Koloniën) en SURINAME, en stoomkanonneerboten FRET en DAS, in aanbouw bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam; en de stoomkanonneerboten SPERWER en BEVER, in aanbouw bij de heren Christie, Nolet en De Kuyper te Delfshaven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 augustus. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. F. Walters, gisteren te Samarang aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. De Vries voerende het barkschip STAD MIDDELBURG, was hij 5 dezer te Hernösand aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 11 augustus. Kapt. Bonjer, voerende het schip HENRIËTTE ADRIANA, van Java alhier binnen, rapporteert 16 juli op 43°49’ NB 29°20’ WL een wrak gepasseerd te zijn, vermoedelijk van een grote schoener of brik, waarschijnlijk met hout beladen, binnenboord geel geverfd, drijvende met het dek te water. De verschansing in de midscheeps was weggeslagen en geen tuig, touwwerk of rondhout meer aan boord. De fokkemast was afgebroken en alleen de boegspriet en de daarop liggende gebroken kluiverboom nog in het schip. De naam was niet te zien en er was niemand aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 10 augustus. Het schip CORNELIA SMIT, kapt. Ouwehand, bestemd naar Batavia, met schade te Rotterdam teruggekomen, is door een duiker onderzocht, die het koper aan de boeg zwaar beschadigd heeft bevonden. De experts hebben bevolen het schip te lossen en in het dok te plaatsen om nader onderzocht te worden.


13 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Katerveer, 12 augustus. Binnengekomen langs de nieuwe (opm: Zwolse) waterweg het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Lenning, met een lading hout van Memel voor de firma Wed. Eyndhoven & Zonen te Zwolle.


14 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 augustus. Volgens brief dato 10 juli van kapt. Smit, voerende het schip OLIEHOORN, was hij na een reis van 50 dagen te Brass River aangekomen en de lading zoverre gelost, dat hij de 12e dacht naar Benin te zullen vertrekken. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip SUMATRA, kapt. Bakker, van Java naar het Nieuwediep, dezer dagen te Cadix binnengelopen met enige schade aan de machine, heeft 9 dezer de reis weder vervolgd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 13 augustus. De Engelse schoener GEORGE HENRY, kapt. Williams, van Port Madoc naar Hamburg met leien, is gisteren in de buitengronden verzeild, doch met assistentie van vissersvaartuigen vlot gekomen, en ’s avonds door de sleepboot MAGNET, naar Terschelling gesleept. Het schip is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 9 augustus. De ligplaats van het de 6e dezer op de Westzijde van de Bornholm gezonken tjalkschip TWEE GEZUSTERS, is thans door boeien aangeduid. Een reddingstoomboot met duikertoestellen is derwaarts gezonden en men zal beproeven zoveel mogelijk te redden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 10 augustus. Het barkschip GORILLA, kapt. Olsen, van Sundswall naar Nieuwediep, is van hier vertrokken na volbrachte reparatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 7 augustus. Scheepsvrachten. Ondanks door de aanhoudende ONO winden weinig vrachtvrije schepen aankwamen, bleef onze vrachtenmarkt deze week in een zeer flauwe stemming. Graan vrachten zijn er zeer zuinig, tengevolge de kleine toevoeren uit Rusland. Men bewilligde naar Oost-Noorwegen 21 à 221/2 mark, naar de Elbe voor een klein schip 243/4 mark, naar Lübeck, Kiel en Flensburg 18 mark per 5.000 Engels pond rogge, Vegesack 25 mark per 4.300 Engels pond dito; kolenhavens voor een heel klein schip Sh.2/, het Engels Kanaal Sh.2/9, de westkust van Engeland Sh.3/- per 500 Engels pond tarwe; Brest Sh.35/-, Nantes Sh.40/- per ton, Lübeck 16 mark per ctr. hennep; Sligo Sh.19/6 per ton tarwemeel; de Maas, Schiedam voor order, NLG 13 per 80 kub. voet delen. Per stoomschip naar Rotterdam Sh.2/6 per 500 Engels pond tarwe.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 14 augustus. De NEVA, met inbegrip van de restant lading, heeft heden morgen in publieke veiling NLG 16.900 opgebracht. Koper de heer Johannes voor de heer Joakim.
(opm: zie ook JB 160875)


Krant:

  JB - Javabode

Volgens telegrafisch bericht van de resident van Palembang van de 10e dezer is op de Sumatra-wal, ter hoogte van Poeloe Nangka, een door de bemanning verlaten en gedeeltelijk verbrand schip gestrand, naam en natie onbekend. Dit schip is vermoedelijk de onlangs in Straat Banka in brand geraakte Franse bark COMÈTE. Een klein gedeelte der lading, bestaande uit peper en kawangvet , was reeds geborgen.


Krant:

  JB - Javabode

Voornaamste verrichtingen aan de Marine-etablissementen:
- voortgegaan werd met de aanbouw van Zr.Ms. raderstoomschepen 4e klasse CELEBES en ONRUST II, wachtschip GEDEH en de Gouvernements stoomschepen TAGAL en TERNATE, met de reparatie van Zr.Ms. stoomschepen SOERABAIA en BORNEO, het ijzeren dok te Onrust, en met het tot wachtschip inrichten van Zr.Ms. fregat ZEELAND.
- een nieuw Gouvernements stoomschip, type BOGOR, werd op stapel gezet.
- Zr.Ms. stoomschip SCHOUWEN en de Gouvernements stomer TELEGRAAF volgden na geëindigde reparatie hun bestemmingen op.
- In reparatie zijn opgenomen Zr.Ms. stoomschip BANDA en de Gouvernements stomer BARITO.
- Zr.Ms. stoomschip SURINAME werd voor verdere diensten afgekeurd en verkocht.
- van het dok te Onrust werd bij bijzondere vergunning gebruik gemaakt door de particuliere stoomschepen PRINS HENDRIK, welke tevens enige reparatiën onderging, EGERON en VICE-ADMIRAAL FABIUS, en te Soerabaia het particuliere stoomschip MENADO.
(opm: door de Java-Bode ontleend aan het verslag omtrent de verrichtingen der zeemacht als vervolg op het voorkomende in de Javasche Courant van de 23e juli 1875)


15 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 augustus. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Hoekstra, is 30 mei van Samarang te Melbourne aangekomen, heeft zware stormen doorstaan en daardoor schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Boma, 11 augustus. Het stoomschip JUSTITIA, geraakte 50 Engelse mijlen ten ZO van deze haven op de Sorello klippen en zit zeer gevaarlijk met 10 voet water in het voorruim. Een gedeelte der kiel is gebroken. Het stoomschip CERES, is afgezonden met werklieden om het schip te helpen lichten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Burg op Fehmarn, 12 augustus. De Nederlandse tjalk ROELFINA, kapt. De Vries, van Bremen naar Riga, met petroleum, is hier gestrand, assistentie is derwaarts vertrokken. Volgens later bericht is dit schip zonder schade weder afgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 11 augustus. De Nederlandse kof JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes, van St. Petersburg hier aangekomen, heeft order bekomen naar Londen.


16 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep,15 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt.Croese, van Banjoewangi naar Amsterdam, is eergisternacht Dungeness gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 13 augustus. De schepen SARAH, van Rouaan naar Hernösand en ANGENIETA, kapt. Visser, van Londen naar Sundsvall, beide in ballast, zijn in de Sont met elkaar in aanvaring geweest. Beide schepen hebben lichte schade bekomen en liggen thans alhier in de haven. Laatst genoemde had een loods aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fredrikshaven, 13 augustus. Het schip MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, van Kotka met planken naar Leuven, is op Trindelen gestrand. De kapitein heeft alhier assistentie gevraagd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 7 augustus. Houtvrachten. Bij toenemende vraag en matig ruimte aanbod was er in de laatste dagen een grotere levendigheid in bevrachtingen, tengevolge waarvan de koersen circa 1 Shilling per load rezen. Gesloten werd o.a. naar Gent tot Sh.19/- per load halfronde eiken sleepers; Brussel NLG 18 per last grenen delen; Harlingen NLG 181/2 per last grenen, NLG 20 per last eiken hout; Dordrecht NLG 17 per last eiken vierkante, Rotterdam NLG 18 per last eiken halfronde sleepers. Aan de markt bevinden zich naar Groningen circa 50 last eiken plançons tot NLG 21 à NLG 22 per last van 80 Rijnlandse kub. voet.
Graanvrachten voor stoomschepen verkeren over het geheel in een vaste stemming; naar Hull werd gedaan tot Sh.2/-, Londen en Antwerpen tot Sh.2/3, Amsterdam, Rotterdam en Duinkerken tot Sh.2/6; voor zeilschepen werd laatstelijk betaald naar de Firth en kolenhavens Sh.1/9, Berwick Sh.2/3, Wisbeach (opm: Visby) Sh.2/6, Bristol Kanaal en Cork Sh.3/-, Gloucester en Bristol Sh.31/2/-.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Landscrona, 8 augustus. Het schoenerschip ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst, van St. Petersburg naar Burghead met beenderen, in de nacht van de 3e op de 4e dezer op Wala rif aan de grond geraakt, is de volgende ochtend vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De reeds geannonceerde verkoop van het snelzeilend Nederlands barkschip JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, zal thans definitief plaats vinden op de 23e augustus in het Vendulokaal van de heren Hantermann & Co. te Soerabaija. De inventaris zal afzonderlijk verkocht worden.
De agenten, Internationale Crediet en Handels Vereeniging Rotterdam, te Soerabaija, Samarang en Batavia.
(opm: zie JB 120775)


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 16 augustus. Nu de TJITARUM en de TJILIWONG voor het ogenblik geen dienst kunnen doen, heeft het Bataviaasch Prauwenveer de Gouvernements stomer BOGOR gehuurd voor het overbrengen en afhalen van passagiers naar en van de rede.
Het is zeer te prijzen, dat het Gouvernement het publiek te hulp komt, wanneer door toevallige omstandigeheden particuliere krachten te kort schieten, maar wij kunnen het niet goedkeuren, dat het met particulieren in dergelijke zaken concurreert. Er liggen in de rivier nog twee kleine stomers, de AMSTERDAM en de KHIVA. De eigenaars daarvan zijn door het Prauwenveer aangezocht hun boot ter beschikking te stellen, doch toen die eigenaars NLG 100 per tocht naar de rede vroegen, huurde het Prauwenveer de Gouvernements stomer.
Wij geloven, dat dit zonder medeweten is geschied van de Regering, en dat deze dergelijke concurrentie niet zal goedkeuren.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 16 augustus. In ons nummer van zaterdag is als koper van het wrak van de stomer NEVA genoemd de heer Johannes voor de heer Joachim. Dit is een vergissing; de heer Johannes heeft het wrak met restant lading voor eigen rekening gekocht.


17 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 16 augustus. De kotter ZUNGE, op het einde van 1873 of in het begin van 1874 gestrand, is heden afgebracht en naar Nieuwediep gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Maatschappij Nederland, thans op reis naar Indië, bevat Het Vaderland (opm: een krant) het volgende:
Dit schip doet zijn eerste reis na de vergroting, die het onlangs heeft ondergaan te Glasgow bij de firma John Elder & Co. De gewezen passagiers-1e klasse-inrichting is voor het grootste gedeelte in laadruimte herschapen, met behoud der poorten, zodat dit gedeelte van het schip nu ook gebruikt kan worden voor het vervoer van troepen, terwijl de hutten vóór de ketels voor passagiers der 2e klasse zijn bestemd.
De gehele inrichting voor passagiers 1e klasse is nu op dek gebracht en bestaat uit een zeer ruime salon met hutten voor 57 passagiers, buffet, badkamers, zomede een ruime rookkamer op de campagne.
De vroegere inrichting der passagiers 2e klasse is bij het troepenlogies getrokken, waardoor nu een detachement van 550 man kan worden overgevoerd. Het schip is naar zee vertrokken met een volle lading, een 50-tal passagiers 1e klasse, 35 passagiers 2e klasse en 275 man troepen.
Met de PRINS VAN ORANJE zijn nu de 6 stoomschepen van de Maatschappij Nederland alle in de vaart. Zij zijn ingericht om gezamenlijk 2.700 man troepen met de nodige onderofficieren en officieren over te kunnen voeren. Al de schepen zijn, wat de bouw aangaat, geklasseerd A 1,100 in de registers van Lloyds; 3/3 1 in die van Veritas en A in die van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeurs. Zij voldoen dus, wat de veiligheid betreft, aan de zwaarste eisen die door die verschillende assurantie maatschappijen aan zeeschepen gesteld worden.
Uit een korte beschrijving van het schip en de veiligheidsmiddelen, die in de salons van de schepen zijn, blijkt ons, dat elk schip onder water door 5 dwarsschotten in 6 compartimenten verdeeld kan worden, die onderling met elkaar gemeenschap hebben door middel van sluizen, die op dek opengedraaid kunnen worden. Het doel is om, wanneer het schip een lek bekomt, het water naar verkiezing te kunnen beperken tot een of meer compartimenten. Bovendien heeft men aan dek 5 pompen, benevens 3 stoompompen in de machinekamer, terwijl ook de grote circulatiepomp der machine als lenspomp kan gebezigd worden.
Op de campagne heeft men een dubbel werkende brandspuit met zuigbuizen; bovendien heeft men nog 2 dekperspompen (Downton), die als brandspuit gebruikt kunnen worden, en verder de nodige putsen, brandemmers enz. Bij de salons heeft men ook een extincteur en een appareil respiratoir (opm: waarschijnlijk wordt een persluchttoestel bedoeld).
Voor elke passagier is een zwemgordel aan boord, terwijl er zes zwemgordels in de sloep zijn, die gereed gehouden worden om een drenkeling te kunnen redden.
Elk schip heeft zeven sloepen. De masten zijn alle voorzien van bliksemafleiders en de steenkolen- en andere ruimen van buizen, om door thermometer-observaties broeiing te kunnen ontdekken. De kruitkamer en ruim kunnen altijd onder water gezet worden.
Nu de PRINS VAN ORANJE ook in de vaart is, kan de handel en kunnen de passagiers verzekerd zijn van een geregelde vaart des zaterdags om de vier weken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 juli. Vrachten. De vastere stemming, waarop in ons laatste bericht gewezen werd, is in de afgelopen veertien dagen enigszins tegengehouden, zowel door de aankomst van vele schepen als door de beperkte vraag naar ruimte. De afsluitingen bepaalden zich tot het Nederlandse schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE naar Amsterdam, hetwelk de lading van het afgekeurde schip OCEANUS inneemt.
In lading hier en op de kust voor Nederland: de Nederlandse stoomschepen CELEBES en PRINS HENDRIK en de dito zeilschepen MARIA ELISE en ORTELIUS.


18 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 augustus. Heden namiddag arriveerde te Hellevoetsluis Zr.Ms. monitor HEILIGERLEE, laatst komende van Rotterdam, welk vaartuig in aanvaring is geweest met Zr.Ms. ADDER, waarbij de ramsteven van laatst genoemde bodem aan de HEILGERLEE averij heeft toegebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 17 augustus. Volgens heden ontvangen telegram is het schip DELFTSHAVEN, kapt. Cordia, te Queenstown aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Burg, 13 augustus. Het Nederlandse schip ROELFINA, kapt. De Vries, van Bremen naar Riga, alhier gestrand, is na een gedeelte der lading in lichters gelost te hebben, weer vlot geworden en ligt thans in goede staat op de rede.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fredrikshaven, 14 augustus. Het op Trindelen gestrande Nederlandse schoenerschip MEIKA CORNELIA, kapt Kruize, is gisteren met behulp van Zweedse visserslieden afgebracht en zal waarschijnlijk de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Windau, 15 augustus. Het Nederlandse schip FRANS, kapt. Pott, van Rotterdam naar Riga, is 12 dezer 20 mijl ten Zuiden van hier gestrand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 augustus. Scheepsvrachten. In de laatste dagen deed zich enige vraag voor naar scheepsruimte voor haver naar Engelands Oostkust en monterden die vrachten door weinig disponibele ruimte tot Sh.14/- en Sh.15/-. Heden ondergingen ze echter enige verlaging, gedaan werd tegen Sh.14/- en Sh.13/6.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het barkschip ZUFALL, gebouwd te Stettin, groot 220 registertonnen en geclassificeerd bij de Germanischer Lloyd, zeer geschikt voor de houtvaart, thans liggende te West-Hartlepool.
Nadere informatiën te bekomen bij C. Roggenkamp E.Hz. te Delfzijl.


19 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 augustus. Volgens bericht van de loodskotter van Goeree is de Nederlandse brik ABRAHAM, kapt. Visser, van Texel naar New York, 16 augustus Dungeness gepasseerd, alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 augustus. Volgens particulier bericht uit Londen lost het schip JOHANNA van Macassar te Bordeaux aangekomen, de lading beschadigd uit.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Malta, 15 augustus. Het stoomschip CERES, van Newport naar Alexandrie, is hier zwaar lek binnengelopen, hebbende bij het afbrengen van de JUSTITIA, die op de Sorello klippen gestrand was, gestoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 juli. Sedert het laatste bericht is de stemming van de vrachtenmarkt zeer verflauwd, als gevolg van de vele onbevracht aankomende schepen, terwijl de hoeveelheid aanwezige tonnen, in Europa op speculatie gecharterd, voldoende schijnt te zijn om de betrekkelijk geringe hoeveelheid verkochte nieuwe suiker te vervoeren, en de noteringen in den vreemde niet van die aard zijn, dat zij exporteurs aanleiding geven om voorlopig meer dan de bepaald benodigde scheepsruimte op te nemen. De vooruitzichten zijn voorlopig dan ook verre van schitterend. Ook in de naburige vreemde havens schijnt de stemming flauwer te zijn, en werden van daar verscheidene schepen dringend aangeboden. Stoomboten zijn genegen suiker à 70 per last te accepteren, doch wensen exporteurs zelf tot deze vracht weinig van deze gelegenheid gebruik te maken. Naar het Kanaal hadden geen afdoeningen plaats. Naar Amerika werd voor koffie van Padang GBP 3.7.6, voor licht goed GBP 3.15 betaald, welke cijfers niet meer bedingbaar zijn. Voor Saigon kwam enige vraag en nadat de stoomboot JAVA tot 32,5 dollar cents afgesloten had, werden er nog 2 schepen tot NLG 0,85 per picol rijst opgenomen. Voor de Perzische Golf wordt ruimte gevraagd om in de volgende maand te laden, doch er hadden nog geen afdoeningen plaats. Naar Australië blijft GBP 1.10 à 1.12/6 te bedingen. Steenkolen worden nog dringend aangeboden en werden West-Harley’s tot NLG 22 per ton verkocht. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn, Naar Nederland: NIEUWE WATERWEG I, ligt aan NLG 65 voor suiker van Soerabija naar Rotterdam, MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE neemt de lading van het afgekeurde schip OCEANUS, stoomschip CELEBES, NLG 80 koffie, NLG 70 suiker, NLG 85 à NLG 90 tabak, NLG 110 huiden naar Amsterdam , A.M.E ligt aan, NLG 65 suiker van Samarang naar Rotterdam, ORTELIUS, NLG 65 suiker van Samarang naar Amsterdam. Naar Saigon Nederlands stoomschip JAVA à 32,5 dollarcents naar Batavia idem.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip PRINS HENDRIK, plus minus 2.600 ton. FRIESLAND 3.000 ton, MARIA ELISE 754 ton.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 13 augustus. De schoener MATHILDA, kapt. De Jonge, van Dordrecht hier aangekomen voor order, heeft in de Noordzee de bramra gebroken en enige gescheurde zeilen bekomen.


20 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 19 augustus. De monitor HEILIGERLEE is in het droge dok opgenomen tot herstelling der averij, veroorzaakt door de monitor ADDER. De ram van laatstgenoemde monitor heeft de HEILIGERLEE getroffen in de zijde, tussen de voormast en de toren, onder de pantsering, en er een zeer groot gat ingestoten. Hierbij is de deugdelijkheid der constructie van de HEILIGERLEE gebleken; het vaartuig bleef door de hermetisch gesloten dubbele bodem drijven en bereikte zonder assistentie de haven. De herstelling zal in korte tijd kunnen geschieden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 19 augustus. Volgens telegram uit Batavia is het fregatschip INDUSTRIE, kapt. D. Weidenaar, na een reis van 91 dagen, aldaar gearriveerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maasluis, 19 augustus. Volgens brief van kapt. Hoffman, voerende het barkschip ONRUST, dd. Priaman 29 juni l.l. was het schip bij het op de rede komen aldaar aan de grond gekomen, had 3 dagen gestoten alvorens in diep water te komen, en verloor daarbij ankers en trossen. Hoewel het schip onder deze omstandigheden dicht was gebleven, dacht de kapitein, na ontlossing der zoutlading in ballast naar Java te verzeilen, teneinde de bodem te onderzoeken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 13 augustus. Het schip MATHILDA, kapt. De Jonge, alhier van Dordt aangekomen voor order , heeft de grootbramra gebroken en verscheidene zeilen in de Noordzee verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 22 juli. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Jong, van Samarang naar Vlissingen bestemd, heeft de reparatie volbracht, de onbeschadigde lading weer ingenomen, en is de 8e juli vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 juli. De lading van het te Singapore afgekeurde Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Nicaise, zal naar de bestemmingsplaats worden verzonden met de schepen NIEUWE WATERWEG II en MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE. De NIEUWE WATERWEG II, enige schade bekomende hebbende, zal eerst onderzocht worden.


21 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 augustus. Volgens bij de Rederij ontvangen telegram is het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, behouden te Macassar gearriveerd, na een reis van 109 dagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 19 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Croese, van Banjoewangie naar Amsterdam, is 18 dezer bij de Singels geloodst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 juli. Het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. Immerzeel, zal verkocht worden.


22 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 21 augustus. Heden is van hier naar Samarang vertrokken het fregatschip UTRECHT, kapt. Zweede, met 500 last steenkolen en 700 last stukgoederen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wemeldinge, 21 augustus. Het schip MARIA, kapt. Lucasse, met steenkolen naar België, is bij het aandoen der haven, 2 uren na hoogwater op de havenberm blijven zitten. Na gelicht te zijn, is het schip met nachtelijk getijde, zonder verdere schade vlot gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 20 augustus. Het Nederlandse schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Shields naar Soerabaija, heeft gisterochtend op de Ridge 3 uren aan de grond gezeten. Na vlot gekomen te zijn is het schip met assistentie van vissmakken en de sleepboot PALMERSTON, in de Duins (opm: The Downs) ten anker gebracht; zal onderzocht worden.


23 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 22 augustus. Het schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Newcastle naar Java bestemd, is alhier uit zee binnengesleept, heeft met volle lading steenkolen op de Ridge gestoten en maakt water.


24 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 augustus. Heden is op ‘s Rijks werf de kiel gelegd voor het schroefstoomschip 1e klasse TROMP (type ATJEH). De ATJEH staat thans geheel in de spanten. De fijne lijnen dezer bodems, in verband met een krachtige machine en vol tuig, doen verwachten dat zij aan de eis van grote snelheid, zowel onder zeil als stomende, voor hun bestemming als kruisers zullen voldoen. De grootste lengte is 91 el; de machines zullen een vermogen hebben van 2.000 paardenkrachten effectief en de bewapening is voorlopig bepaald op 4 stalen Krupp-kanonnen van 15 cm (2 aan de voor- en 2 aan de achtersteven), een stuk van 23 cm midscheeps en enige vuurmonden van 12 cm, in de zijden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 augustus. Volgens brief van kapt. Cramer, voerende het Nederlandse schip OCEAAN, van hier naar Batavia, was hij 23 juli zeilende in de Noord Atlantische Oceaan, op 13°47’ NB 26° WL. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. Larsen, voerende het barkschip WALCHEREN, was hij te Sundsvall aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 21 augustus. Blijkens een particulier schrijven uit Mauritius d.d. 22 juli j.l. heeft de regering aldaar toegestaan kiellichters in te richten, zodat het monopolie der droge dokken, dat sedert jaren geduurd heeft, grotendeels op zal houden en er enige kans bestaat, dat de enorme reparatiekosten verminderd zullen worden. Een der scheepsbouwmeesters was reeds bezig met het in gereedheid brengen van zodanige kiellichter.


25 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 21 augustus. Het van Oporto alhier aangekomen galjootschip JANTINA, kapt. Emmelkamp, lost de voor hier bestemde lading en zal met het overige gedeelte naar St. Petersburg vertrekken.
De HENDRIKA, kapt. Van der Veen, van St. Petersburg wacht op order.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.F.L. Meijjes en D.C. Molenkamp, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principaal, ten overstaan van de notaris J.H. Richard, op maandag 13 september 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het koftjalkschip genaamd LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ, volgens meetbrief lang 12,37 meter, wijd 3,42 meter, hol 1,79 meter, en alzo geijkt op 75 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen enz., als breder bij biljetten vermeld.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengenoemde makelaars. (opm: gezien de lengte t.o.v. de tonnage zal dit een binnenvaartschip zijn).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 24 augustus. Scheepsvrachten. Bij vrij grote aanvoer van haver was er heden wederom enige vraag naar scheepsruimte voor Engeland. Gedaan werd tegen Sh.21/- naar het kanaal van Bristol, Sh.15/- naar Londen of Engelands oostkust en tegen Sh.10/- naar een kolenhaven op de oostkust, alles per 10 quarters haver.


26 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 augustus. Het Nederlandse schip FRANS, kapt. Pott, van Rotterdam naar Riga, bij Windau gestrand, is volgens particulier bericht af- en ogenschijnlijke zonder belangrijke schade te Windau binnengebracht.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 26 augustus. Een gedeelte der lading van de NEVA, gisteren op vendutie verkocht, heeft opgebracht de som van NLG 30.000.


27 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 26 augustus. Het Nederlandse schip LAURENS COSTER, kapt. De Joode, van Newcastle naar Batavia, alhier binnen, is bezig de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepstoomboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. 4, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd door de fabrikanten W. de Bruijn & Co. te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 augustus. Heden ochtend is de nieuwe ijzeren stoomboot, gebouwd op de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord, in dienst gesteld, bestemd voor het veer tussen Rotterdam en Katendrecht. Naar men verneemt voldoet de stoomboot goed aan de verwachting. De lengte van dat vaartuig is tussen de loodlijnen 32 m, en de gehele breedte 8,8 m. De stoommachine, die van hoge druk is en een vermogen heeft van 30 paardenkracht, bestaat uit 2 cilinders, die beide op één as werken, waaraan de schepraderen bevestigd zijn. Zij maakt 36 slagen per minuut en ontvangt de stoom uit een tubulaire ketel. Het vaartuig, dat voor en achter stuurt, en dus niet behoeft te keren, maakt de reis tussen de beide rivieroevers in 3½ à 3¾ minuut.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 24 augustus. De ALBATROS, een zeilvaartuig van Mulmain voor Cork bestemd, is ten noorden van Atjeh vergaan. De equipage, bestaande uit 22 man, had zich in twee boten weten te redden en hield op goed geluk zuidwaarts aan. Plotseling zagen ze een licht; ze konden zich maar niet te binnen brengen, welk licht dit wezen kon, omdat het niet op hun kaarten stond aangegeven. Ze hielden op het licht aan en landden op het eiland, waarop het licht staat. Tot hun verbazing vernamen zij toen, dat zij op Poeloe Bras waren aangeland, en dat het licht, hetwelk hen van een wisse dood had gered, het sedert acht dagen ontstoken licht van de Willemstoren was. De equipage is daarna door de ATJEH naar Batavia overgebracht.


28 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARGARETHA, groot circa 200 last, gebouwd voor rekening van de heer Fr. Würz te Lorch.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 21 augustus. De flauwe stemming aan onze vrachtenmarkt duurt voort. Slechts enige kleine schepen voor granen werden geëngageerd naar de oostkust van Noorwegen tot 22 à 221/2 mark, naar Helsingborg tot 191/2 mark per 5.000 Engels pond, naar Stolpemünde tot 4 mark per 2.000 Engels pond rogge; alsmede een schip naar de Maas tot NLG 13 per 80 kub. voet delen. Stoomschepen zijn ook weinig gevraagd en vrachten zeer gedrukt; naar Amsterdam werd gedaan tot NLG 18 Ned. cour. per 2.400 kilo, naar Rotterdam tot 2/3 per 500 Engels pond tarwe. Diverse stoom- en grote zeilschepen zijn van Pillau naar Rusland en Zweden en vele kustvaartuigen van hier binnendoor naar Memel verzeild.


29 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 28 augustus. Het Nederlandse schip UTRECHT, kapt. Zweede, heeft na zijn vertrek van deze rede in het zeegat de Wielingen ten anker gelegen, en is deze nacht naar zee vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 augustus. Heden werd op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SAMARANG, bestemd voor de koloniën.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 26 augustus. Zr.Ms. stoomschip ARUBA deed de 24e dezer een proeftocht op de rede, welke goede resultaten opleverde. Lopende langs de gemeten mijl, was de grootste gemiddelde vaart met 123 slagen 9,75 mijl. Het schip is gebouwd op de werf der Koninklijke Nederlandse Marine te Amsterdam, terwijl de machines, stoomketels en toebehoren zijn vervaardigd door de firma Christie Nolet & De Kuyper te Delfshaven. Waarschijnlijk wordt dit schip bestemd ter vervanging van een der stoomschepen 4e klasse in de West-Indiën.


30 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 augustus. Volgens ontvangen telegram van kapt. G.J. Goekoop, gedateerd Penang 28 augustus, is het schip A EN W.C. de 23e augustus te Atchin aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 27 augustus. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Van Slooten, van Gallipoli naar St. Petersburg, is bij Trindelen met een Duitse brik in aanzeiling geweest, waardoor de NAUTILUS de kluiverboom gebroken en schade aan de boeg heeft geleden. Het schip is dicht gebleven.


31 augustus 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 augustus. Heden is op de werf van de heren Walker, Stronck & Van Delden, aan de Linker Maasoever alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot BIESBOSCH 4, bestemd voor het vervoer van passagiers en het slepen der veerponten ten dienste der veren van de gemeente Dordrecht. De machines voor deze boot zijn door dezelfde firma gemaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. Van der Woude, te Batavia aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wildervank, 28 augustus. Volgens een hier ontvangen schrijven van kapt. De Jonge, voerende het schoenerschip PLEIADEN, op reis van Triest naar Brazilië, was hij dicht bij Gibraltar door rovers overvallen, die onder bedreigingen met revolvers de luiken hebben opengebroken, het scheepsvolk te hebben geprest hen te helpen, en verscheidene balen meel, waaruit de lading bestond, in hun boot overgeladen en zich toen verwijderd hebben. Te Gibraltar aangekomen heeft de kapitein dadelijk aan de bevoegde macht hiervan kennis gegeven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 28 augustus. Het stoomschip SEINE, van Bordeaux naar Rotterdam, is alhier met defecte machine aangekomen. Indien het weer fraai blijft, zal het schip waarschijnlijk met het volgend getij naar Rotterdam vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 juli. Hoewel producten, ten gevolge van het droge weer ruim binnenkomen, gaat er tot nog toe in vrachten betrekkelijk weinig om; afladers zijn teruggetrokken in de hoop door wachten voordeliger koersen te bedingen, terwijl daarentegen belanghebbenden in de schepen niet genegen zijn, de geboden wordende prijzen aan te nemen. De afsluitingen zijn de volgende: Nederlands stoomschip CELEBES naar Amsterdam NLG 80 voor koffie, NLG 70 suiker, NLG 85 à NLG 90 tabak, NLG 110 huiden; NLG 50 particulier tin; Nederlands NIEUWE WATERWEG I, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 65 suiker, te Soerabaija; Nederlands, A.M.E., naar Amsterdam, ligt aan, NLG 65 suiker te Samarang; ORTELIUS, naar Amsterdam, gedeeltelijk door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, particulier NLG 65 suiker te Samarang.
In lading hier en op de kust. Voor Nederland, de Nederlandse schepen; stoomschip PRINS HENDRIK, pl.m. 2.600 ton, stoomschip FRIESLAND, MARIA ELISE, 754 ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen; CORNELIA, HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, AURORA, KOSMOPOLIET III, JEANNETTE MARIANNE LOUISE, ADMIRAAL DE RUYTER en ZES GEZUSTERS.


01 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 20 september 1875, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.D. Martens, in veiling brengen het Nederlands gekoperd barkschip VESTA, gevoerd door kapt. A. Zijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 34.05 meter, wijd 6,25 meter, hoog 4,54 meter en alzo gemeten op 430 tonnen, thans liggende Oosterdok aan de dijk.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 31 augustus. Scheepsvrachten. Bij tamelijk ruime aanvoer van granen ging er heden in bevrachtingen weinig om. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de oostkust van Engeland tegen Sh.13/- per 10 quarters haver.


02 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 september. Het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Kimmerer, van hier naar Samarang, is 15 juni op de buitenrede van Batavia aangekomen, ter ontscheping van passagiers, heeft dezelfde dag de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 31 augustus. Het Duitse schip BRUGMANN & SOHN II, kapt. Jacobs, van Frederikstad met hout naar Papenburg ligt vol water alhier ter rede geankerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 29 augustus. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Van Slooten, van Gallipoli naar St. Petersburg, bij Trindelen in aanzeiling geweest, heeft de reis voortgezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.H. de Jonge van Wildervank, voerende het Nederlands schoenerschip PLEIADEN, van Triëst naar Rio Grande, is in de nabijheid van de Straat van Gibraltar door de zeerovers overvallen, van welke hij echter, na veel doodsangsten uitgestaan te hebben, nog gelukkig is bevrijd. Van dit voorval geeft de kapitein een omstandig verhaal in een brief, waarvan wij inzage hebben gehad en waaraan wij het volgende ontlenen:
Toen wij Kaap Gata gepasseerd en ongeveer op een afstand van 10 Engelse mijlen van het land waren, kwam er een Spaanse boot op ons af, bemand met 7 koppen, die aardappelen te koop aanboden, dat ik echter afsloeg, uit gebrek aan gereed geld. Op mijn weigering sprongen toen dadelijk 5 van hen uit de boot op ons schip over. Mij werd een revolver op de borst gezet en gedreigd te zullen losbranden, zo ik mij verweerde. De overigen achtervolgden het scheepsvolk met lange messen, doch troffen niemand, omdat zij de vlucht in het want namen; onder deze ook de man aan het roer, zodat het schip aan wind en weer was blootgesteld. Daar wij geen wapens aan boord hadden, moesten wij wel gehoorzamen. De bende eiste toen een hoeveelheid meel van de lading, dat ik zei hun niet te mogen geven; wel wilde ik hun proviand geven. Een van hen gebood daarop aan mijn manschappen om naar beneden te komen, zullende hun geen leed geschieden. De stuurman die hieraan het eerst voldeed, haalde wat meel op het dek, maar dit scheen hun niet voldoende te zijn; want zij braken het kistluik open en begonnen van de lading te lossen, tot welke arbeid zij het scheepsvolk dwongen hen te helpen. Toen de boot vol was en 14 vaten met meel gelost waren, verlangden de rovers het schip dichter aan land, waarschijnlijk om de gehele lading te kunnen bemachtigen. Dit gelukte hun echter niet, zodat zij een voor een weer in de boot gingen en toen als schadevergoeding enige aardappelen en vruchten op het dek wierpen, waarop zij met de boot naar land stuurden.
De PLEIADEN is te Gibraltar binnengelopen, waar de kapitein van het feit aangifte deed bij het Engels en Nederlands gouvernement. Wij verheugen ons dat geen mensenlevens te betreuren zijn, doch zouden heren gezagvoerders van schepen toch aanraden, zich op zodanige gevallen voor te bereiden, door wapens aan boord te hebben. De dochter van de kapitein, die ook aan boord was, is tengevolge van de doorgestane angst enige dagen ongesteld geweest, doch thans weder volkomen hersteld.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 28 augustus. Het schip PLOTUS, kapt. Post, de 25e augustus van hier naar Sunderland vertrokken, heeft in de nabijheid van Oland waarschijnlijk op een wrak of op drijfhout gestoten, ten gevolge waarvan het lek is geworden. Het bereikte, terugkerende, met moeite heden tegen de avond deze haven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoogezand, 31 augustus. Van de werf van de heer I.A. Hooites is j.l. zaterdag (opm: 28 augustus) met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip HELENA, kapt. Oosterhuis.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 25 augustus. Scheepsvrachten. Gesloten is naar de Maas tot NLG 18,50 per 30 mudden rogge, naar Gent tot Bfrs 43, Duinkerken Ffrs 44,50 per ingenomen last vlas, naar Granton Sh.13/6 per load halve vierkante slepers, enz.


03 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 september. Volgens brief van kapt. Vos, voerende het Nederlandse barkschip JAN VAN GALEN, dd. Buenos Ayres, 29 juli,was hij aldaar na 110 dagen reis aangekomen. Met 65 dagen bevond hij zich op de breedte van Kaap St. Marie, aan de monding der Plata, waarna gedurende 38 dagen harde storm uit het ZW het voortzetten der reis onmogelijk maakte, ongeveer 20 schepen waren bij hem, alle lange reizen hebbende, en waaronder enkele met belangrijke averij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, per telegram van Aden, dd. 31 augustus. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Java naar Nederland, is alhier de 14e augustus lek binnengelopen en lost de lading om nagezien te worden. De omvang der schade aan de lading is nog niet bekend.


04 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 3 september. Alhier is door een Vlissingse loodskotter binnengebracht de Franse bark NATHALIE, van Nantes in ballast, welk schip in de Noordzee door de equipage is verlaten. Volgens gevonden papieren is genoemd schip gevoerd geweest door kapt. Laurnoy.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 3 september. Alhier is aangespoeld een scheepsnaambord waarop met vergulde letters DAGMAR. Voorts een fles, waarin een met potlood geschreven briefje van de volgende inhoud: Schip gestrand, kof VAN DER VELDE: gestoten op een (onleesbaar)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 juli. De 1e dezer vertrok van Singapore naar Marseille de Franse bark COMÊTE, gezagvoerder Rousseau, met een kostbare lading handelsartikelen van de Straits (opm: Straat Malakka). De 11e dezer ontstond in Straat Banka brand in het schip, die men eerst dacht meester te worden, doch die zich weldra met ongelooflijke snelheid verspreidde, zodat men zich in de boten moest redden en niets, zelfs geen kleren, scheepspapieren of instrumenten, kon worden geborgen. De gezagvoerder en de opvarenden bleven dicht bij het brandende schip, totdat de NEVA te middernacht voorbij kwam, hen opnam en naar Singapore over voerde. Het vaartuig telde buiten de kapitein 14 opvarenden. De 2e stuurman had zulke ernstige brandwonden gekregen, dat hij een uur nadat hij door de NEVA was opgenomen, een smartelijke dood stierf. De ongelukkige had te Singapore met de vroegere 2e stuurman van de COMÊTE geruild om spoediger thuis te zijn. Ook de kapitein en enige anderen hebben min of meer ernstige brandwonden gekregen. De oorzaak van het onheil is onbekend. Naar men wil, zijn schip en lading in Europa verzekerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 juli. Vrachten. Gedurende de laatste dagen bleef de positie nagenoeg onveranderd; wel hadden er enige afdoeningen plaats tot de laatste betaalde prijzen, doch is men over het algemeen flauw gestemd en biedt men thans te Samarang en Soerabaja NLG 60, voor suiker naar Nederland, waartoe enige transacties plaats vonden. De 3e augustus zal de Factorij een inschrijving houden voor schepen, welke 15 augustus tot laden gereed moeten zijn, hetzij geheel of voor 260 last.
Naar Het Kanaal hadden enige afdoeningen plaats. Naar Amerika werden 2 schepen bevracht voor koffie van Samarang naar New York tot GBP 3.7.6. Voor rijst van Saigon werden nog 2 schepen opgenomen tot 85 en daarna een tot 75 gulden cents per picol. Voor de Perzische Golf blijven schepen verlangd, doch zijn geen transacties te vermelden. Naar Australië werd een schip opgenomen tot GBP 1.10/-. De laatste afdoeningen zijn naar Nederland: Nederlandse CORNELIA, ligt aan à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam; Nederlandse ADMIRAAL DE RUYTER en ZES GEZUSTERS, ligt aan à NLG 65 voor suiker van Soerabaja; Nederlands stoomschip PRINS HENDRIK, NLG 85 à 100 voor koffie, NLG 95 à 100 voor tabak, NLG 90 voor thee, NLG 120 voor indigo, NLG 90 à 120 voor Specerijen; Nederlandse MARIA ELISE, NLG 65 voor suiker te Tjilatjap naar Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 29 augustus. Het schip PLOTUS, kapt. Post, van hier naar Sunderland, lek uit zee terug, moet lossen om te repareren.


05 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Purmerend, 3 september. De volgende maand - het juiste tijdstip is nog niet bekend - zal de vaart voor koopvaardijschepen op het Noord-Hollands Kanaal enige dagen gestremd zijn, om doortocht te kunnen verlenen aan een op 's Lands Werf te Amsterdam gebouwd oorlogsfregat. Het vaartuig is te groot van afmeting om door de sluis alhier te schutten, weshalve men genoodzaakt is, het kanaal door een aarden dam af te sluiten, en alzo een hulpsluis te vormen. Met het uitbaggeren van verscheiden ondiepe gedeelten van het kanaal is men reeds in volle gang. De particuliere scheepvaart zal dus, afgezien van de schade van een oponthoud van enige dagen, het voordeel hebben over een dieper vaarwater te kunnen beschikken, en haar tocht langs het kanaal niet zo vaak meer gestoord zien door het zogenaamde "aan de grond varen", het welk bij schepen van enige grootte schering en inslag is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremen, 3 september. Het schip TRIENTJE, kapt. Buisman, naar Hull bestemd, is hier gisteren met verlies van zeilen binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 3 september. Onmiddellijk nadat het Koninklijke Besluit deswege getekend zal zijn, zal de heer Smit de Rijksmarinewerf in exploitatie nemen. Het eerste schip, dat door hem hier gebouwd zal worden, zal een driemaster zijn en genoemd worden NOACH V. (opm: zie NRC 080975)


06 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronne, 1 september. Zodra de gelegenheid van wind en weer het toelaat, zullen duikers onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat de gezonken tjalk TWEE GEZUSTERS, benevens de lading, boven water te brengen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 4 september. Heden arriveerde hier de nieuw gebouwde koftjalk DRIE BROEDERS, kapt. L. Douwes, van Groningen, groot 85 ton, gebouwd bij J.K. Mulder te Sappemeer.


07 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, A.M. Balwé en E.C.A. Koli, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen op maandag 20 september 1875, des namiddags ten 3 uur, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd B.R.H., laatst gevoerd door kapt. H.N. Prins, volgens Nederlandse meetbrief lang 52,46 meter, wijd 9,9 meter en hol 5,86 meter, zijnde alzo gemeten op 1.242 tonnen of 656 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij Inventaris is vermeld. Gemeld schip ligt in de Vluchthaven te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 september. Heden namiddag is Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER, komende van Willemsoord, hier aangekomen. Zoals bekend, zal dit schip worden ingericht tot een instituut, waar jeugdige schepelingen een opvoeding zullen ontvangen, geëvenredigd aan de eisen des tijds. Men zal dan niet meer genoodzaakt wezen jongens kort na hun indiensttreding op schepen in actieve dienst te plaatsen, waar aan hun opleiding niet de nodige zorg kan worden besteed.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 6 september. Heden is bij Bawean gestrand de Engelse bark AMITY, kapt. Sheares, met een lading suiker komende van Ilo-Ilo en bestemd naar Engeland. De equipage is gered.


08 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 7 september. Men heeft tevergeefs getracht het in de Kanaalhaven gezonken Engelse vissersvaartuig te lichten. Een ketting is gebroken. De Waterstaat zal nu beproeven het vaartuig te verwijderen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 september. Het bericht, dat het eerste schip, door de heer A. Smit te Vlissingen te bouwen, de NOACH V zal zijn, is geheel onjuist. De NOACH V is reeds in aanbouw op de werf van de heer Smit te Slikkerveer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Danzig, 3 september. Het Nederlandse schoenerschip PLOTUS, kapt. Post, naar Sunderland bestemd, en 27 augustus lek uit zee teruggekeerd, is weer zeilklaar. Het lek is onder water door een duiker gestopt, zonder dat het nodig is geweest, de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Ayres, 5 augustus. Het schip EVANGELINE, van Paysandu naar het Kanaal, met beenderen en beenas, is op de rivier van Uruguay tot op de waterlijn verbrand en gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d IJsel, 6 september. Heden is alhier van de werf der heren J. Otto & Zonen met het beste gevolg te water gelopen de schroefstoomboot STAD LEIDEN, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Planjer te Leiden voor de dienst tussen Leiden en ’s-Hertogebosch vice versa. De machine wordt vervaardigd bij de heren Diepeveen, Lels & Smit aan de Kinderdijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 september. Zr.Ms. raderstoomschip VALK zal van nieuwe ketels voorzien en weder voor de dienst gereed gemaakt worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 september. Tegen het einde dezer maand zal het ramtorenschip PRINS HENDRIK van Rotterdam, waar het van nieuwe ketels is voorzien, naar hier worden overgevoerd om hier verder gereed gemaakt te worden tot het aanvaarden van de reis naar Indië door het Suez-kanaal.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden ochtend is de Nederlandse bark MARIA ADOLPHINA in de Maas voor de Koningshaven te Fijenoord bij het zwaaien op het anker gelopen, waardoor zij lek werd en een grote hoeveelheid water inkreeg. Het schip is geladen met koffie. Men is druk bezig met lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 7 september. Scheepsvrachten. Met bevrachtingen was het heden zeer slap. Gedaan werd voor Londen en de oostkust tegen Sh.18/- per 10 quarters haver met gratificatie.


09 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden namiddag is op de MARIA ADOLPHINA, kapt. W. Bakker Wzn., die gisteren voor de Koningshaven in de Maas te Fijenoord lek geworden en gezonken is, een locomobiel geplaatst om het vaartuig van het water te ontlasten, en daarna zo mogelijk dicht te maken. Thans is men druk bezig om de koffie er uit te baggeren, naar men zegt moet het vaartuig ± 7 voet water aan boord hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 7 september. Van Brouwershaven zijn alhier binnengekomen Zr.Ms. monitors HEILIGERLEE en TIJGER.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 28 augustus. Het barkschip ALBINA, van hier naar Rotterdam vertrokken en ongeveer een halve Engelse mijl ten Noorden van Sandy Hook aan de grond geraakt, is hedenochtend met behulp van een sleepboot vlot, en in de Lowerbaai ten anker gekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 6 september. De galjoot CATHARINA MAGRIETHA, kapt. Riebeling, van Harburg met raapkoeken naar Nyekjöbing bestemd, is volgens berichten van Nyekjöbing op het rif van Seeland gestrand.


11 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 10 september. Naar men verneemt, zal het schroefstoomschip SOESTDIJK, zomede enige stoomketels en werktuigen, afkomstig van verschillende oorlogsbodems, gesloopt worden, en zal men daarvoor niet de weg der onderhandse gunning, welke in de laatste jaren bij de Marine gebruikelijk was, maar die van openbare aanbesteding volgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Volgens telegram is het barkschip MARIA SARAH, kapt. Volkersz, de 9e dezer te Marseille gearriveerd, komende van Singapore. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het barkschip STAD MIDDELBURG, lag hij 31 augustus te Kungsgarden, in Zweden zeilkaar om de volgende dag naar Australië te vertrekken. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Volgens telegram van kapt. Larsen, voerende het barkschip, WALCHEREN, lag hij 8 september te Sundsvall zeilklaar om nog dezelfde dag naar Middelburg te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 6 september. Door het schip ANTINA, kapt. Boer, is gered en alhier aangebracht de equipage van het schip MARTHA, kapt. Lovissen, welk schip de 18e augustus bij de Nord Kyne is omgeslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 21 augustus. Kapt. Rusman, voerende het Nederlandse barkschip JASON, van Batavia naar Rotterdam rapporteert op 29°36’ ZB 8°55’ OL het schip ARMADA van King George Sound naar Liverpool gepraaid te hebben met het roer tot op de waterlijn afgebroken. Verlangde echter geen assistentie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Malta, 3 september. Het barkschip MIDSUMMER, van Taganrog naar Amsterdam, 1 dezer alhier binnengelopen door slecht weer en met schade aan de pompen, heeft heden de reis vervolgd.


12 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. Hedenochtend is de bark MARIA ADOLPHINA gelicht en met de sleepboten BATO en SLIEDRECHT N° 5 uit het vaarwater voor de Koningshaven naar de overzijde der Maas voor de Oude Plantage te Kralingen gesleept. Naar men zegt was het schip van het water ontlast en dichtgemaakt.


13 september 1875


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Alblasserdam, 11 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F.H. von Lindern te water gelaten het voor zijn rekening gebouwde fregatschip JAN VAN HAAFTEN, groot circa 1500 tonnen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 7 september. De hier van St. Petersburg aangekomen galjoot LUDEWINA, kapt. Blaauw, ontvang order naar Londen.


14 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 juli. Naar wij vernemen is thans bepaald dat de ziekenschepen voortaan niet langer dan 3 dagen ter rede mogen vertoeven, welk nuttig voorschrift zou zijn uitgelokt door de SALAK, die hier ongeveer 7 dagen werkeloos achter haar anker is blijven dobberen. Terecht was de kolonel, commandant der kust, van oordeel dat dergelijke geldverspilling, nota bene NLG 1.000 per dag, niet met een zuiver geweten aan ’s lands kas kon worden verantwoord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 12 september. De Engelse driemastschoener RHONDA, kapt. Ward, van Newcastle naar Rotterdam met steenkolen, is buiten Goeree op de Hinder gestrand. Schip en lading zullen totaal verloren zijn. De inventaris is geborgen en wordt door verscheidene kleine vaartuigen herwaarts gebracht. De equipage is gered en wordt door de sleepboot ROTTERDAM hier aangebracht, ook de sleepboot SLIEDRECHT verleende assistentie.


15 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 september. Heden werd op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van Zr.Ms. ram-monitor 2e klasse LUIPAARD, bestemd voor de koloniën.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 11 september. Heden is van de werf van de heer F.H. von Lindern met het beste gevolg te water gelaten het klipper-fregatschip JAN VAN HAAFTEN, groot 800 gemeten lasten en gevoerd zullende worden door de gezagvoerder R. Rutgers onder directie van bovengenoemde heer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 7 september. De Nederlandse schoener NIEUW BEERTA, kapt. Jonker, van Monopoli naar Reval geraakte bij mistig weer te Santo Antonio do Estoril, ongeveer een halve Engelse mijl ten Zuiden van Cascais, aan de grond, doch kwam zonder schade vlot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 2 september. Het stoomschip ROTTERDAM, 24 augustus alhier met schade aan de schroef gearriveerd, zal alhier moeten repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 14 september. Scheepsvrachten. Heden werd gedaan naar Londen of de oostkust tegen Sh.18/- en naar de kolenhavens tot Sh.15/- per 10 quarters haver, beide met gratificatie.


16 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portland, 13 september. De Nederlandse schoener DE MAAS, kapt. Weissenberg, van Gioja naar St. Petersburg, is onder bevel van de stuurman alhier ter rede gekomen. Een der matrozen is ’s morgens plotseling gestorven. Een onderzoek naar die plotselinge dood zal heden achtermiddag plaatsvinden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 11 augustus. Het Franse stoomschip NEVA is in de avond van de 6e augustus op het rif Monnikendam bij Hoorn gelopen. Schip en lading zullen zaterdag de 14e dezer publiek verkocht worden. De 7e dezer kwamen de passagiers en de mailpakketten hier aan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij zijn opgenomen voor 260 lasten ad NLG 67,40 per last de volgende schepen tot overvoer van producten naar Nederland,
naar Amsterdam de ADMIRAAL DE RUYTER, en naar Rotterdam de KOSMOPOLIET II, NIEUWE WATERWEG I en ZES GEZUSTERS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 11 augustus. Vrachten. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: stoomschip FRIESLAND naar Rotterdam NLG 70 voor suiker, NLG 75 voor koffie; stoomschip HOLLAND naar Amsterdam NLG 65 voor suiker, NLG 75 voor koffie, NLG 130 voor arak, NLG 50 voor particuliere tin, en de zeilschepen ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, ZES GEZUSTERS naar Rotterdam, KOSMOPOLIET II naar Rotterdam, alle gedeeltelijk door de Factorij bevracht, bijlading met particuliere vracht NLG 65 suiker, in de Oosthoek te laden, en NLG 65 voor suiker en koffie te Batavia, Tagal en Samarang te laden; ALBLASSERDAM naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, in de Oosthoek, NLG 75 voor koffie op de Zuidkust; JEANNETTE MARIANNE LOUISE naar Amsterdam NLG 105 voor koffie, te Menado te laden.
In lading te Batavia en op de kust naar Nederland de Nederlandse schepen CONSTANCE, MERAPI, KORTENAER en WATERLOO.
Lossende en onbevrachte Nederandse schepen: AURORA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA MARIA, AUGUSTE, MARY, AEOLUS, JAN PIETERSZ. KOEN en HONIGBIJ.
Bij de inschrijving der Factorij op de 3e dezer werden de volgende schepen opgenomen: ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, NIEUWE WATERWEG I, KOSMOPOLIET II en ZES GEZUSTERS, alle naar Rotterdam, ieder tegen NLG 67,40 voor 260 last.


17 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 september. Heden is van de werf van de heren J.& K. Smit alhier de kiel gelegd voor de schroefstoomboot TELEGRAAF No.2, gebouwd voor rekening der Societeit van Navigatie op de Zuid-Willemsvaart, te ’s Hertogenbosch en bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Maastricht. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 september. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het Nederlandse schip STAD MIDDELBURG, van Kungsgarden naar Australië bestemd, was hij 11 dezer Elseneur gepasseerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 15 september. Volgens heden ontvangen brief van kapt. Bouten, voerende het Nederlandse fregatschip NICOLETTE, dato 29 juli, was hij in goede staat zeilende 2°54’ NB 25°31’ WL.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 15 september. Het schip HANNA HEERES, Kapt. Prak, met steenkolen geladen, is in de Noordzee lek geworden en gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 19 augustus. Het Nederlandse schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, met een lading koffie, suiker, huiden, enz, 14 dezer alhier lek binnengelopen, maakte 8 á 9 dagen water hier ter rede. Volgens rapport had het schip 3 augustus op 40°35’ ZB 87°06’ OL zwaar stormweer gehad van het ZZO tot O en was zo lek gesprongen, dat de pompen aanhoudend gaande moesten worden gehouden. De 9e augustus op ? ZB (opm: het vraagteken is van de redactie van de NRC) 67°42’ OL, hield men op Mauritius aan om te repareren. Men is bezig de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calcutta, 14 september. Het schip HUGO, van hier naar Amsterdam vertrokken, is teruggekeerd wegens ziekte onder de equipage.


Krant:

 SMG - Shipping and Mercantile Gazette (London)

Leith, 11 september. FORTUNA, kapt. Schacht, vertrokken naar Granton.
(opm: ex-Nederlandse bark AEOLUS, bouwjaar 1840, zie GLH 211276)


18 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

otterdam, 17 september. Volgens een bij het departement van Marine ontvangen telegram zijn Zr.Ms. raderstoomschepen MERAPI en BROMO resp. de 16e augustus en de 3e september van Nederland in Oost-Indië aangekomen. Aan boord was alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 15 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.& H. Nijhuis te water gelaten het kofschip ANNA, groot pl.m. 85 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. Janssen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 september. Volgens particulier telegram is het fregatschip LIBERAAL, kapt. A.B .Wierikx, te Batavia gearriveerd, 80 dagen reis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Volgens bericht uit Oude Pekela, is het aldaar tehuis behorende schip GODOLEVUS BERNARDUS, kapt. B.G. Timmer, op reis naar Nantes, vergaan. De bemanning heeft haar graf in de golven gevonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zierikzee, 16 september. Het Italiaanse barkschip DUE AMICI, kapt. Chappiari, van Konstantinopel met een lading lijnzaad naar Rotterdam bestemd, is gisteren op Onrust gestrand. Van de lading is reeds een gedeelte geborgen en alhier aangebracht. Het schip zit vol water en zal vermoedelijk weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nantes, 16 september. Het op zee verlaten en te Hellevoet binnengebrachte Franse schip NATHALIE, kapt. Launoy, van Havre naar Wyburg was bevracht om aldaar hout te laden naar Marseille.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 september. De vraag naar scheepsruimte was heden gering en ondergingen de vrachten een aanzienlijke daling. Gedaan werd naar Londen of de oostkust tegen Sh.18/- en naar de kolenhavens tegen Sh.10/-, naar Newcastle of Sunderland tegen Sh.11/-, Hartlepool en Stockton tegen Sh.12/-.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 11 september. Onze vrachtenmarkt geeft nog altijd geen spoor van verbetering aan; deze week werden dan ook slechts weinig zeilschepen tot de volgende koersen geplaatst: naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.1/31/2 à 1/6 Sh., Londen Sh.2/- à 2/3 Sh. per 500 Engels pond tarwe; naar Lübeck 18 mark, Oost-Noorwegen 19 à 21 mark per 5.000 Engels pond rogge; naar Gothenburg 21 mark per 5.000 Engels pond raapkoeken; naar de Eems 22,50 mark per 4.520 Engels pond rogge; naar het Engels Kanaal Sh.32 per ton hennep; naar Delfzijl NLG 28 per tult van 12 stuks ronde grenen balken. Stoombootvrachten zijn zeer schaars en verkeren in een gedrukte stemming. Verscheiden zeilschepen gingen in ballast vrachtzoekend naar Memel en Rusland.


19 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip ’s GRAVENHAGE, kapt. De Vries te Batavia aangekomen. Alles wel. Het op Onrust gestrande Italiaanse schip DUE AMICI zal waarschijnlijk geheel wrak zijn. Een gedeelte der lading is geborgen en zal in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amoy, 2 augustus. Het Nederlandse schoenerschip VELOX, kapt. Mulder, 18 juli alhier aangekomen is naar Newchwang en terug bevracht voor 30 cents per picol.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Middelburg zal in de loop van de maand oktober door de makelaar Jac. de Kanter namens zijn meesters publiek ten verkoop worden aangeboden het gekoperd en kopervast barkschip SUZANNA EN ELIZABETH, met zijn complete inventaris, laatst gevoerd geweest door kapt. G. van der Borden, thans liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
Het schip is inmiddels ook uit de hand te koop en zijn inlichtingen daaromtrent te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: zie NRC 071075)


20 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 16 september. Het schip HENDRIK WESTER, kapt. Drent, heeft order bekomen naar Londen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 16 september. De Harlinger brik ELISABETH, kapt. J. van der Mey, van Abo met hout naar Nieuwediep, geraakte heden morgen bij het onderzeil gaan op de Lappsand aan de grond, doch kwam daarna met assistentie van een sleepboot vlot, en heeft ogenschijnlijk zonder schade, de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 18 september. Heden is van hier naar Sheerness vertrokken het stoomschip STAD BREDA (opm: eerste reis in de dienstregeling, van dit stoomschip, door de Maatschappij Zeeland aangekocht als derde schip).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het heeft te Harlingen, zo schrijft men ons van daar, algemeen blijdschap verwekt, dat in deze week twee met hout geladen en diepgaande schepen benoorden de in aanleg zijnde dam over de Pollen in de haven zijn gekomen, iets wat op die plaats voorheen onder gelijke omstandigheden niet mogelijk was en waardoor de overtuiging is verkregen, dat werkelijk nu reeds de stroom een meerdere diepte van 3 à 4 decimeter heeft veroorzaakt. Dat is anders dan men uit de zuidwesthoek van de provincie geliefde te verspreiden, dat namelijk onze haven verzandde. Het is nu te hopen, dat de regering de aanleg bevordert van de spoorlijn Harlingen - Salzbergen, die voor de toekomst van deze plaats alles goeds voorspelt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Het schip HANNAH HEERES, kapt. P.P. Prak, van Burntisland naar de Oostzee, is in het Kattegat gezonken. Het volk, dat gered werd, is te Warberg (Zweden) aangebracht.


21 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 september. Volgens particulier bericht is het schip LODEWIJK, kapt. W. J. Depuy, de 5e augustus, na een reis van 66 dagen, van Hamburg te Banana aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 september. Volgens particulier bericht is het barkschip ADA, kapt. F.J. Cherpion, voor 18 dezer op Java aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Amsterdam op 20 september:
- Het barkschip VESTA, groot 437 tonnen, gebouwd in 1855, opgehouden à NLG 14.000.
- Het fregatschip B.R.H., opgehouden à NLG 47.000.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zierikzee, 20 september. Het schip DUE AMICI, kapt. Chappiari, van Konstantinopel met lijnzaad naar Rotterdam, op Onrust gestrand, is gisteren door de sleepboot SLIEDRECHT, afgebracht en hier in de haven gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 6 september. Door het stoomschip P. CALAND, alhier van Rotterdam aangekomen, zijn 31 augustus op 47° NB 47° WL 2 ijsbergen gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 september. Het schip AMITY, van Ilo Ilo naar het Kanaal, is totaal verongelukt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 16 september. Al de hier in de Sont gelegen noordwaarts bestemde circa 150 schepen hebben deels gisteren avond, deels heden voormiddag hun reizen voortgezet, waaronder HARMANNA DIJK, kapt. Wortel, van Sundsvall naar Nederland, MARNIX, kapt. Tap, en ELIZABETH, kapt. Vissinga.


22 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 september. Volgens particulier bericht is het fregatschip BALI, kapt. Van Rossen, zondag 19 dezer te North Shields gearriveerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 september. Het schip B.R.H., gisteren in veiling opgehouden, is later uit de hand verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Winschoten, 17 september. Het schip NIEUW BEERTA, kapt. Mulder, 8 dezer bij Lissabon op strand gezeten hebbende, is in het droge dok nagezien en moet nieuw koperen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 21 september. Het alhier gestrande stoomschip is gebleken te zijn de VIDAR, van Kroonstad naar Rotterdam met een lading rogge bestemd. Het schip is nog niet vlot en zit gevaarlijk. Men heeft de VIDAR wegens de holle zee moeten verlaten. Morgen zal opnieuw worden geproefd om het schip af te brengen en het lossen voort te zetten.


23 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 september. Het Nederlandse schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, van hier naar Batavia, was 18 dezer bij Dungeness. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Amsterdamse huis Fraissinet & Van Baak bevindt zich in staat van liquidatie. (opm: reders van schepen)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 22 september 1875. Van de lading per het gestrande stoomschip VIDAR zijn 50 last in schuiten gelost en 25 last overboord geworpen. Aangezien door toenemende wind en zee vele grondzeeën overkwamen en het roer dwars werd afgeslagen, was men genoodzaakt met levengevaar het schip te verlaten. De stoomboot MAGNET II is in de nabijheid gebleven, doch kan het schip, dat in de branding zat en ogenschijnlijk dicht is, niet naderen. Hedenochtend is men opnieuw met lichters naar de strandingplaats en zal men trachten zoveel mogelijk te behouden.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 19 september. De STAD MIDDELBURG wordt in Engeland gerepareerd.
De STAD BREDA is gisteren voor het eerst in dienst gesteld. Bij het afvaren moest de boot nog een ogenblik stoppen om een jongeman - Amsterdammer, de vorige dag gehuwd – aan wal te zetten, die met zijn voet onder de cilinder was geraakt.
Bij haar proeftocht deed de STAD BREDA de reis in 61/2 uur. De inrichting is echter minder comfortabel.


Krant:

 VCO - Vlissingsche Courant

Zaterdagavond bij het vertrek van het pakketschip STAD BREDA, die voor het eerst in dienst was gesteld, was deze bij het afvaren genoodzaakt een ogenblik te stoppen om een van de werklieden (olieman), een Amsterdammer en kortelings gehuwd, aan wal te brengen, die hevige kneuzingen aan zijn been had bekomen, doordien deze tussen de cilinder van de machine was geraakt. Vermoedelijk om de verre afstand van de stad was de geneesheer niet ogenblikkelijk tegenwoordig en werd de ongelukkige door de menslievendheid van de commissaris van politie, de heer N. de Graaff, alsmede van de inspecteur, de heer J.P.G. Rauch, die juist aldaar aanwezig waren, zoveel mogelijk hulp verleend, tot later de heer Dr. F.C. Stewart Schultz verder geneeskundige hulp verleende. De lijder werd 's nachts te 3 uur alhier in het gasthuis gebracht. Naar wij vernemen is zijn toestand, hoewel zorgwekkend, niet hopeloos.


24 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 september. Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK, dat aan de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord van nieuwe ketels is voorzien, zal bij gunstige gelegenheid aanstaande maandag 27 september naar Nieuwediep worden overgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heer R.D. Schoonewolff, scheepskapitein, heeft zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend met een adres, waarin hij zich beklaagt, dat Nederlandse onderdanen, die zich aan gene de minste overtreding hebben schuldig gemaakt, door Venezuelaanse autoriteiten wederrechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd geworden en gedurende 137 dagen als de zwaarste misdadigers in kerkerholen hebben moeten zuchten.
Bij het adres is gevoegd een door de notaris J.H. Schotborgh te Curaçao opgemaakt protest, waaraan wij de volgende feiten ontlenen:
Op 24 oktober 1874 vertrok de Nederlandse schoener MIDAS, kapt. R.D. Schoonewolff, met een bemanning van 9 koppen en één passagier van Curaçao, met bestemming naar het eiland Trinidad. Tegen de 28e dezelfde maand bleek het, dat het nog in genoegzame hoeveelheid aan boord aanwezige water ondrinkbaar was geworden, en besloot men het eiland Tortuga aan te doen, om te zien of men zich daar van drinkbaar water zou kunnen voorzien, daar het een bepaalde onmogelijkheid was de bestemmingsplaats te bereiken zonder ander dan het zich aan boord bevindende water. De passagier, de heer Worm, heeft zich daarop, als beter met de Spaanse taal bekend, op verzoek van de kapitein met twee matrozen naar wal begeven om te vernemen of men daar vers water zou kunnen verkrijgen. Hij kreeg ten antwoord, dat men eerst de volgende dag enig vers water zou kunnen bekomen; en daarop werd besloten, ten einde de nacht niet te verliezen, de reis voort te zetten en een voor de handel geopende haven (Puerto Habilitado) van Venezuela aan te doen, om zich daar van vers water te voorzien.
In de vroege ochtend van 30 oktober liet men in de haven Cumana het anker vallen; en kort daarop kwam een boot van wal, waarin zich een Gouvernementsbeambte bevond, die de kapitein om de zeebrief en de gezondheidspas van het vaartuig vroeg, welke door deze werden afgegeven. De kapitein werd daarop gezegd dat hij zich naar wal moest begeven en de administrateur van de Aduana verzoeken het benodigde water te mogen innemen. Daaraan werd voldaan en de kapitein kreeg van die administrateur schriftelijke toestemming om het benodigde water in te nemen; voorts moest hij te drie uur terugkomen om de nodige papieren te erlangen, ten einde de reis voort te zetten. aan boord teruggekeerd, ontdekte de kapitein, dat zijn scheepspapieren verdwenen waren, waarop een van de wachten aan boord zei, dat men ze van land had laten halen. Ter voldoening aan hetgeen hem de administrateur gezegd had, begaf de kapitein zich te drie uur weer aan wal om zijn papieren af te halen, doch ontving van de administrateur ten antwoord, dat het vaartuig niet vertrokken kon, daar het tegen de wet had gehandeld. Na raadpleging met de heer Worm begaf de kapitein zich de volgende ochtend met deze weer naar de wal, en nadat zij getracht hadden gewaar te worden wat de reden was van de aanhouding van het vaartuig, werden zij zowel als de overige personen van het vaartuig in verhoor genomen omtrent het doel en de omstandigheden van de reis. Naar boord teruggekeerd, vonden zij daar vijftien gewapende soldaten, die op die dag en de volgende nacht daar bleven. De 1e november, omstreeks tien uur des ochtends, meldde zich een persoon aan, zich noemende Crispin Aranguren, en vergezeld van vijf roeiers, welke persoon de kapitein comparant een document van de volgende inhoud overhandigde (vertaling):
Commandant Cumana, 1 november 1874, van de kustwacht.
Mijnheer! de kapitein van de schoener MIDAS.
Ik heb order van de administrateur van deze Aduana, om de zeilen van de schoener af te nemen en ze in deze wacht te bewaren. Tot dat einde gaat de korporaal Crispin Aranguren met de roeiers van de boot om die order van hoger hand uit te voeren.
God en federatie. De commandant, José J. Guevara.
Ter voldoening aan die order werd door de kapitein overgave gedaan van alle zich aan boord bevindende zeilen, waartegen gemelde Crispin Aranguren onder hetzelfde stuk het volgende schreef:
Ik heb van de Nederlandse schoener MIDAS, kapt. Schoonewolff, de zeilen, tot dat vaartuig behorende, in goede staat ontvangen. God en Federatie,
1 november 1874, Crispin Aranguren.
Gedurende die dag en de daaropvolgende nacht bleven de vijftien gewapende soldaten aan boord, en de volgende dag verscheen een zekere heer, zich noemende rechter, vergezeld van vier personen, onder welke een die zei timmerman te zijn, en deelde mede dat hij gekomen was om inventaris op te maken van hetgeen zich in het vaartuig bevond, waartoe hij overging zonder na afloop het resultaat daarvan mede te delen of de kapitein iets te laten ondertekenen of een afschrift van de inventaris te geven. Des namiddags van dezelfde dag zich opnieuw naar wal begeven hebbende, ontmoetten de kapitein en de heer Worm een heer, met name doctor Baldomero Benitez, president van de Staat, die hun kennis gaf dat zij gevangen waren. Zij werden naar een huis gebracht, hetwelk Gouvernementshuis genoemd wordt en hetwelk hun als hun gevangenis werd aangewezen. In de loop van de avond, zagen zij ook de overige schepelingen daar brengen, die door een politiewacht van boord gehaald waren. De volgende dag werden allen gezamenlijk door een piket soldaten naar het havenhoofd gebracht en aan boord van de Venezuelaanse stoomboot LUISA JOSEFINA (alias) REINOLCADORF gevoerd, nadat zij vooraf verlof verzocht hadden aan boord van de MIDAS te mogen gaan, om hun koffers en kleren te halen, hetgeen voor allen aan de kajuit-jongen Willem Curiel werd toegestaan, die kort daarop terugkeerde en berichtte dat al de kasten van het vaartuig en de zich aan boord bevindende koffers, met uitzondering van die van de passagier, opengebroken waren en verscheiden voorwerpen van waarde, die zich in de koffer van de kapitein bevonden, weggenomen waren.
Aan boord van de stoomboot werd de kapitein door een matroos van die stoomboot, op Curaçao geboren, medegedeeld dat de bootsman Jan Hendrik Wijman en de scheepsjongen Juan Rodriquez gepijnigd waren geworden door hun arm en elleboog in een ijzeren schroefbank te draaien en buitendien met een revolver op de borst gedreigd ze dood te schieten, zo ze niet verklaarden, dat het vaartuig oorlogsmaterieel had ingenomen en aan wal gezet. De zesde omstreeks de middag kwam men te La Guayra aan en kort nadat de stoomboot ten anker was gekomen, werden de gevangenen naar wal gebracht, waar zij tot vijf uur bleven, toen hun opzending naar Caracas bevolen werd. Door een piket van dertig soldaten geleid, ging de reis daarheen, de kapitein, de passagier en de bootsman op muilezels gezeten en de overige schepelingen te voet en als misdadigers bij de ellebogen aan elkander gebonden. De zevende des ochtends te Caracas aangekomen, werden zij naar een plaats gebracht, La Rotunda genaamd, een gevangenis waar misdadigers en moordenaars worden opgesloten. Daar brachten zij zonder ligging en van alle levensbenodigdheden verstoken de dag en de volgende dag door, toen de kapitein en de passagier naar een ander gedeelte van de gevangenis, minder slecht ingericht, werden overgebracht. Die verbetering van hun toestand hadden zij, naar de kapitein vernomen heeft, te danken aan de goedwillige tussenkomst van de heer Stürup, Deens consul-generaal te Caracas, die hen ook van de nodige levensmiddelen voorzag.
De kapitein heeft zich als onderdaan van de Koning der Nederlanden schriftelijk tot de heer Brakel, zaakgelastigde der Nederlanden te Caracas gewend, hem mededelende al hetgeen het vaartuig wedervaren was, zomede dat hij zich zonder enige middelen bevond om in zijn behoeften te voorzien. Dat schrijven werd aan de cipier overhandigd, die de kapitein verzekerd heeft dat hij dat aan de heer Brakel heeft afgegeven. Er werd evenwel van de zaakgelastigde geen antwoord ontvangen en niettegenstaande deze ook langs andere wegen met de ongelukkige toestand waarin de gevangenen zich bevonden, en hun wederrechtelijke gevangenhouding bekend was, hebben de schepelingen zo wat acht dagen na hun gevangenzetting een enkele keer enig eten van de heer Brakel ontvangen. In die toestand en alleen van de heer consul-generaal van Denemarken voedsel ontvangende, zijn zij in de gevangenis verbleven tot de eerste december; toen werd de kapitein naar La Guayra gevoerd, waar hij vernam dat de aanhouding van het vaartuig en de gevangenzetting van de opvarenden veroorzaakt zijn door de aanklacht van de heer Willem Ernst Boyé, Venezuelaans handelsagent te Bonaire, dat het vaartuig een lading oorlogsmaterieel in had. Van La Guayra werd hij aan boord van de schoener MIDAS ingescheept, welke door de Venezuelaanse zeelieden bemand was, terwijl zich een piket gewapenden aan boord bevond. Ook aan boord van dat vaartuig werd hij als gevangene behandeld.
Naar Puerto-Cavella gevoerd, werd hij daar opnieuw naar de gevangenis geleid, waar hij gedurende de eerste twee dagen zonder communicatie bleef en geen ander voedsel erlangde, dan dat hetwelk een medegevangene hem goedwillig van het zijne gaf. De 4e december wendde hij zich schriftelijk tot de Hollandse consul, de heer Römer, van wie hem sedert het nodige voor zijn onderhoud werd verschaft. Tot de 2e maart bleef hij in die gevangenis; in die tijd bij de generaal Antonio Guzman Blanco gebracht, die hem ondervroeg omtrent het gebeurde en de reis van de MIDAS, verklaarde hem, dat hij de overtuiging had, dat het vaartuig volstrekt niet tegen de wet gehandeld heeft, maar daar het vaartuig aan de heer Jesurun toebehoorde, moest hij het vervolgen, daar deze zijn vijand was. Later opnieuw van de ene plaats naar de ander gesleurd, werden eindelijk de 19e de schepelingen in vrijheid gesteld. De volgende dag zijn zij bij de heer Brakel gegaan, die hun een som geld gaf, waarmee zij hun reis naar La Guayra en van daar naar Curaçao betaald hebben.
De schepelingen Gerard Martis en Carel Jonker voegden bij de verklaringen van de kapitein nog het volgende: Na twaalf dagen in de gevangenis te Caracas te hebben doorgebracht, werden zij gebracht in het bijzijn van een persoon die als Gouverneur betiteld werd en door twee handlangers vergezeld was. Deze deed hen een verhoor ondergaan in tegenwoordigheid van het jongetje Juan Rodriquez en daar deze comparanten niet verklaren wilden in strijd met de waarheid, namelijk om het vaartuig te beschuldigen, zij de volgende pijniging hebben ondergaan.
Zij werden van hun klederen ontdaan en geblinddoekt, de handen kruiselings over elkander gebonden en vastgemaakt aan een balk, zodat de voeten de grond niet raakten, waarna hun op het achterste gedeelte van hun lichaam bij afwisseling door twee politieagenten een groot aantal stokslagen werd toegebracht, tengevolge waarvan zij in een uitgeputte toestand en als buiten zichzelf geraakten; daarop werden zij, altijd gebonden, naar een andere plaats gevoerd; daar werd hun meegedeeld dat zij veroordeeld waren om gefusilleerd te worden, ingeval zij niet tegen de MIDAS verklaarden, hetgeen zij evenwel niet konden doen, daar alles wat zij van die aard zouden zeggen in strijd met de waarheid zou zijn en dat zij liever hun leven wilden verliezen hulde brengende aan de waarheid, dan het kopen ten koste van hun geweten, waarop men voortging hen te folteren en eindelijk voor een persoon in priesterlijk gewaad brengende voor wie men hen deed neerknielen om te biechten; dat zij zich daarop ter dood voorbereid hebben, maar ook niets in strijd met de waarheid gebiecht hebben; toen werden door enige soldaten met hun wapens de manoeuvres uitgevoerd alsof men dadelijk tot het fusilleren zou overgaan, waarop deze comparanten hun zielen Gode aanbevalen, denkende dat het nu met hen gedaan was,op welk ogenblik onverwachts een van de tegenwoordigen uitriep dat men hun gratie verleende in naam van de doorluchtige Amerikaan, de president Guzman Blanco; van daar werden zij naar een andere plaats gevoerd, waar zij een maand verbleven aan de grootste ellende ter prooi en bijna zonder voedsel; na een maand werden zij weer in een andere gevangenis bij de overige schepelingen gebracht; de mishandelingen, die zij hebben ondergaan, hebben hun veel pijn veroorzaakt en niettegenstaande aangewende zalven zijn de littekenen van de ontvangen slagen tot nu toe duidelijk zichtbaar; dat zij naderhand geen andere mishandelingen ondergaan hebben en na honderdzevenendertig dagen in de gevangenis doorgebracht te hebben op vrije voeten gesteld werden; dat zij zich na hun invrijheidstelling bij de Nederlandse zaakgelastigde begeven hebben en hem het gebeurde hebben meegedeeld, waarop hij hun gezegd heeft, dat zij daarover te Caracas het stilzwijgen moesten bewaren, daar zij anders gevaar liepen nog andere straffen te krijgen; wijders dat de autoriteiten, hem, zaakgelastigde, niet hadden willen toestaan hen in de gevangenis te bezoeken.
De overige schepelingen bevestigden al het door de kapitein verklaarde, er nog bijvoegende, dat zo het jongetje Juan Rodriquez enige verklaring in strijd met de waarheid heeft afgelegd, zulks daaraan moet worden toegeschreven, dat hij nog zeer jong is en niet bestand kon zijn tegen de folteringen die hij ondergaan heeft en de twee vorige comparanten heeft zien ondergaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 22 september. De Nederlandse stoomboot ANNA PAULOWNA, van St. Petersburg naar Nederland, is alhier door een sleepboot binnengebracht. Het heeft bij Hveen de machine gebroken en zal hier repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 21 september. Het wrak van het stoomschip NEVA, op de reven van Monnikendam bij Batavia gestrand, zou de 14e augustus, in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 23 september. Het gestrande stoomschip VIDAR is vol water, alle hoop op behoud is verloren.


25 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 22 september. Heden is een gedeelte der tuigage van het gestrande stoomschip VIDAR geborgen. Bij gunstig weer hoopt men ook nog van de lading te kunnen redden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 24 september. De VIDAR zit reeds onder zand. Van de inventaris is weinig geborgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 24 september. Scheepsvrachten. Bij geringe vraag naar scheepsruimte had er sedert dinsdag een belangrijke daling in de vrachtkoers naar Engeland plaats. Gedaan werd naar de kolenhavens tegen Sh.8/- voor Newcastle of Sunderland en Sh.10/- voor Stockton, terwijl tegen Sh.13/- voor Londen of de Oostkust werd aangeboden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 17 september. De te Winschoten te huis behorende bark HANNAH HEERES, kapt. P.P. Prak, in het Kattegat gezonken, was bestemd naar Kroonstad; het had de 15e dezer op de Fladenrots gestoten en was onmiddellijk gezonken.


26 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Over het algemeen is er sedert ons laatste bericht vrij veel omgegaan, maar meestal tot de vorige koersen, namelijk NLG 60 à NLG 65 maar Nederland en GBP 3.2/6 en GBP 3.5 naar het Kanaal. Ook werden voor de Perzische Golf en Australië een paar schepen opgenomen. De Nederlandse schepen MERAPI en CONSTANCE, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, laden naar Amsterdam particuliere suiker te Samarang tot NLG 60.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Samarang, 7 augustus. Het gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Langholtz, is te Soerabaja verkocht voor NGL. 9.950,-


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hjørring, 24 september. Het smakschip VERTROUWEN, kapt. Meeter, van Koningsbergen naar Zaandam met hout, is op Nörlev Strand (pos: 57º30’ NB 09º50,’5 OL) gestrand. De equipage is gered.
Nörlev Strand


27 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaja, 5 augustus. Het Nederlandse schip HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, kapt. Meyboom, is uit de hand verkocht voor NLG.25.000,- en zal nu voor de kustvaart worden gebezigd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Woensdagavond had aan het beneden vallaat te Veendam het volgend ongeluk plaats. De scheepsbouwmeester G. Drenth wilde die avond wijndruiven plukken en begaf zich te dien einde met een mes in de hand op een trap om de nogal hoog hangende druiven machtig te worden. Door het een of ander toeval schijnt hij zijn evenwicht te hebben verloren en tuimelde hij naar beneden, met het ongelukkige gevolg, dat het mes, hetwelk hij nog altijd in de hand hield, hem onder de kin in het hoofd drong. Naar men ons verzekert, zal hij hier levenslang de gevolgen van ondervinden, daar het mes zo ver moet zijn ingedrongen, dat de ongelukkige voor altoos zijn spraakvermogen zal moeten missen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

In een te Bergen in Noorwegen verschijnend dagblad, de Adresavisen, leest men onder dagtekening van de 15e september het volgende:
Een onlangs uit de IJszee te Hammerfest aangekomen vaartuig, de schoener REGINA, kapt. Gundersen, (eigenaar de heer O.I. Finckenhagen aldaar), heeft op zijn reis het noordelijkste gedeelte van Nova Zembla bezocht en is bij die gelegenheid in de Ishaon (IJshaven) geweest, waar de Nederlander Barends zich gedurende de winter van 1596/97 heeft opgehouden. Kapitein Gundersen brengt vandaar een, op de plaats waar waarschijnlijk eenmaal de verblijfplaats van de Nederlanders geweest is, gevonden journaal mee, gevoerd door Barends en waarschijnlijk behandelende de tijdsruimte tussen 1 juni en 29 augustus 1580. Het papier heeft zich goed gehouden en het schrift is volkomen leesbaar. De inhoud is echter moeilijk te verstaan, hoofdzakelijk wanneer men niet volkomen thuis is in de Nederlandse taal, welke vermoedelijk in de verlopen 300 jaar verschillende veranderingen zowel in dialect als orthografie, moet ondergaan hebben. Daar het journaal, zoals gemeld is, waarschijnlijk een gedeelte van het jaar 1580 behandelt, kan men niet verwachten daarin iets over Barends oponthoud in Ishaon te vinden; het moet een document zijn, hetwelk hij van vroegere reizen heeft meegebracht, maar dat desniettemin van zeer veel belang kan zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van het eiland Urk schrijft men ons, d.d. 22 september:
Eergisteren namiddag is van Rotterdam hier aangekomen de stoomboot de VRIJHEID, om dienst te doen tussen Enkhuizen, Urk en Kampen vice versa. Naar wij met zekerheid vernemen, zal de dienst de 1e oktober a.s. in werking treden. De boot zal dagelijks, uitgezonderd des zondagsmorgens, uit Enkhuizen vertrekken, om 's avonds terug te keren. Het is te hopen, dat deze onderneming succes moge hebben en de jeugdige ondernemers van alle zijden de vereiste medewerking mogen genieten. In de eerste plaats zou het wenselijk zijn deze onderneming met het brievenvervoer te belasten; want hoewel het brievenvervoer in de laatste tien jaren veel verbeterd is, zo is hier altijd nog maar drie malen per week gelegenheid om brieven te verzenden of te ontvangen en mag een brief, die zaterdagsmorgens te Kampen aankomt, daar tot dinsdagsmorgens verblijven, om wanneer er gelijk gisteren geen wind is 's avonds tussen 9 en 10 uur hier aan te komen, of gelijk enige tijd geleden zó laat, dat aan bezorging 's avonds niet te denken valt en een brief uit Kampen alzo ongeveer 24 uur nodig heeft om zijn bestemming te bereiken.
Bij aankomst was de gehele bevolking tegenwoordig om, gelijk ook door het uitsteken van vlaggen geschiedde, blijken van ingenomenheid te geven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 23 september. Volgens particulier bericht is de 16e dezer de schoenerbrik CATHARINA, kapt. Karssies, na een reis van 32 dagen van Cuxhaven te Tarragona aangekomen; aan boord was alles wel. Kapt. Karssies rapporteert de 11e dezer op de hoogte van Alicante door een hevige stormwind te zijn belopen, welke echter niet lang van duur was, doch grote schade aanrichtte aan vele in de nabijheid zijnde schepen, o.a. aan een barkschip, naam onbekend, zodat nagenoeg alle zeilen en ra's daarbij zijn weggewaaid en gebroken. De CATHARINA, die in tijds de meeste zeilen had neergehaald en vastgemaakt, heeft recht voor de wind houdende alleen het ondermarszeil, het enige zeil wat bijstond, daarbij verloren, zonder andere schade te bekomen.


28 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN is heden van hier langs de Nieuwe Waterweg naar ’s Rijks werf te Willemstad vertrokken om voor een reis naar Nederlands-Indië te worden uitgerust. In de vier maandan, aan het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord doorgebracht, zijn de stoomketels van 400 nominale paardenkracht vernieuwd en enige inrichtingen gewijzigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.F.L. Meijjes, makelaar, presenteert, als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de notaris A.D.J.F. Meijjes, op maandag 11 oktober 1875, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het koftjalkschip, genaamd de VROUW JANNA, gevoerd door schipper B. Oosterhuis. Volgens meetbrief lang 12,92 meter, wijd 3,55 meter, hol 1,84 meter en alzo geijkt op 84 ton. En dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, touwen enz.: alles breder bij biljetten vermeld. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar. (opm: gezien de lengte t.o.v. de tonnemaat zal dit een binnenvaartschip zijn).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 26 september. Het schip ANTONIA HENDRIKA COROLINA, kapt. Hoedemaker, van Suriname hier gearriveerd, heeft zeilen verloren en de boot ingeslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 september. Volgens particulier telegram hoopte men de lading hout van het te Nörlev Strand gestrande Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Meeter, van Koningsbergen naar Zaandam, te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 27 september. Het Nederlandse schip JANTINA MARGARETHA, kapt. Pott, van St. Petersburg met een lading rogge naar Groningen, is met onklare pompen en slagzijde, alhier op de rede ten anker gekomen.


29 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 27 september. Naar wij vernemen, is de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voornemens binnen zeer korte tijd een tweede lijn tussen Harlingen en Londen in het leven te roepen.


30 september 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 27 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. en H. Nijhuis te water gelaten het kofschip DE VROUW ANNA, groot circa 80 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. A. Bakker, van Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 27 september. Het Nederlandse schip MEDINA, van Westonpoint naar Harlingen, was in aanvaring met de CAMBRIAN van St. Valéry, welk schip kluiverboom en verschansing verloor, en daarna met de schepen MARY en ADVANCE, welke beide schade leden aan schip en verschansing.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Filey, 27 september. De loods Georg Pathen, is hier heden geland door een Nederlandse vissloep, welke hem 3 mijlen van land, uit een sloep die naar zee dreef, had opgenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shields, 27 september. De Nederlandse bark BALI, is van de boeien losgebroken, en tegen de stoomboot F. E. FORSTER, van Newcastle aangedreven, waardoor deze de grote mast verloor en andere schade leed.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 23 september. Het alhier lek binnengelopen schip NIEUWE BEERTA, kapt. Mulder, van Monopoli (pos: 40º57’ NB 17º18’ OL) naar Reval bestemd , doch bij Cascais aan de grond geweest, en alhier lek binnengelopen, heeft ongeveer 200 vaten olie gelost en is in het dok onderzocht, waar men bevond dat 2 planken ontzet zijn en het koper beschadigd is. Het schip zal spoedig gereed zijn de reis te vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 september. Het schip DERWENT, van Rio Janeiro naar Anjer bestemd, in ballast, heeft op de eerste Punt op Java gestoten en is geheel verloren. Het schip is onmiddellijk gezonken, en er is niets van geborgen dan de boot waarin de equipage zich gered heeft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BETSY, van Rotterdam naar Java, is 20 september te Malta en 28 september te Port Said aangekomen. (opm: dit in Nederland gebouwde scheepje, eigendom van de heer Weusman, was op 6 september 1875 van Maassluis naar Java vertrokken)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 27 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. & H. Nyhuis te water gelaten het kofschip DE VROUW ANNA, groot ca. 80 ton, gevoerd zullende worden door de kapitein A. Bakker, van Amsterdam.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Batavia, 19 augustus. De Engelse bark ALBATROS, kapt. Thomas Brysen, komende van Moulmain (Achter Indië) en bestemd naar Cork, moest, na een zevental weken aan hevige winden en stormen te zijn bloot gesteld en tegen hoge zeeën geworsteld te hebben, in zinkende toestand verlaten worden ten gevolge van een lek. De bemanning bestaande uit kapitein, zijn vrouw, een kind en 9 opvarenden, begaf zich in de sloepen, terwijl men na peiling veronderstelde zich op circa 9 mijl ONO van de noordelijke hoek van Poelau Bras te bevinden. Nauwelijks had men in de reddingboten verder zee gekozen of men ontdekte op een grote afstand een licht, hetwelk echter de kapitein onbekend voorkwam, omdat het niet op de kaarten was aangegeven. Men hield natuurlijk onmiddellijk op dat punt toe, totdat de schipbreukelingen tot hun niet geringe verwondering en grote blijdschap thans van hun redding verzekerd, zich voor de nieuwe vuurtoren van Poelau Bras bevonden, onlangs door de goede zorgen en ijverige bemoeiingen van het Nederlandse Gouvernement – in het belang van de scheepvaart in de wateren opgericht. Uitgeput van vermoeienis, verheugden zij zich in een Europese nederzetting te zijn aangeland en dankten zij het behoud van hun leven aan een inrichting, waarvan het nut en de noodzakelijkheid door elk zeevarende erkend en gewaardeerd wordt. Met het stoomschip ATJEH, dat in de afgelopen week hier ter rede kwam werden de schipbreukelingen van Poelau Bras naar Penang overgebracht, om van daar naar hun land terug te keren.


01 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop van een brikschip. Op vrijdag 8 oktober 1875, des avonds ten 6 uur, zal publiek te koop worden gepresenteerd in het hotel Struvé te Sappemeer het brikschip HENDRIKA, groot 175 ton, gebouwd in het jaar 1866, met al zijn opgoederen, thans liggende te Groningen.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren E. en C. Maathuis te Sappemeer en bij kapt. J.J. van der Veen aan scheepsboord. Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Engelse barkschip ECHO, groot 369 tons register nieuwe meting, thans rijst lossende in het Dok te Rotterdam.
Nadere informatiën bij de kapitein aan boord of bij de agenten Merrem & Taaks.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 september. Volgens telegram is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, 29 dezer te Stockholm gearriveerd, 12 dagen reis. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens heden ontvangen telegram via Soerabaija is het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, de 26e september van Macassar naar Rotterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 30 september. In de afgelopen nacht is in de Zuidergronden gestrand en totaal verbrijzeld de Engelse bark PRESIDENT, kapt. Barker, van New York met balken naar Hamburg bestemd. De equipage, bestaande uit 14 man, is op een wrak drijvende door Helderse vletterlieden gered. Een der opvarenden, in ziekelijke toestand, vond zijn graf in de golven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het schip ANNA, van Libau naar Schiedam, is door aanvaring gezonken. De equipage is gered. (opm: vergelijk PGC 021075)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 september. Het schip DERWENT, van Rio Janeiro in ballast naar Anjer, heeft bij Java gestoten en is onmiddellijk gezonken. Volk gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Den Helder, 30 september. Het grootste gedeelte der houtlading van het gisternacht gestrande Engelse barkschip PRESIDENT, is bij de aanlandige NW wind geborgen kunnen worden. De beide zijden van het schip, dat zijn eerste reis deed, evenals de brokstukken van zijn want en tuig, alles ligt op strand. De equipage, die op zo wondervolle wijze op een paar wrakstukken het leven behield, totdat het dag werd en men hen van de vuurtoren zag ronddobberen en ijlings met vletten redde, is dank zij de liefderijke zorg van de heer Goedkoop, vice consul van Engeland, alhier terstond gehuisvest en van het nodige voorzien in hun beklagenswaardige toestand. Onder de equipage was de vrouw van de hofmeester, die zich in de ijselijke toestand zeer kalm en moedig heeft gedragen. Een der matrozen, die ziek in zijn kooi lag, is verdronken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Frederikstad, 26 september. Omtrent het stranden van de Zwolse kof het VERTROUWEN, kapt. A.P. Meeter, van Koningsbergen met hout naar Zaandam bestemd, wordt uit Lönstrup gemeld, dat dit plaats had de 22e dezer op het Nörlev-strand, tussen Lönstrup en Hirtshals. Op zee lek geworden, had men gedurende enige dagen met pompen getracht het schip zee te doen houden, hetgeen een onmogelijkheid bleek. De kof staat hoog op strand en hoopt men de lading te kunnen bergen, waarna het schip wel wrak zal worden.


Type bericht:

Strandingen, verongelukking en vermissing

1.10.1875: While on fishing cruise halted by very bad weather, sighted the Dutch schooner ANTON EN JACOB on the Dogger Bank flying signals of distress, having lost her foremast, deck cargo of wood and bulwarks carried away. Closed and spoke with her and rendered considerable assistance by taking off the master, cook and mate and transferring them to a steamer near at hand. Left three hands onboard and stood off. Later a Yarmouth smack came on the scene and transferred one man onto the schooner and took off remaining crew. The Hull smack JOSEPH AND FANNY (H) having given up fishing in consequence of the weather also noticed the schooner in distress but did not see either the Yarra Yarra or the Yarmouth smack. Asked to standby and supply food.
 
22.10.1875: At day break boarded the schooner and agreed with the Grimsby men to tow the derelict into Hull. In the afternoon, some 85 miles from the Humber, connected and commenced tow. Weather conditions poor in the aftermath of the gales.
 
23.10.1875: Delivered the schooner safely to Hull.
 
25.11.1875: At the County Court of Yorkshire, Hull, the Judge awarded the JOSEPH AND FANNY £160 for the salvage and £40 for loss of fish, the Yarra Yarra, £45 for the service and £50 for loss of fish; the Yarmouth fisherman had already accepted £12.
 
20.6.1876: At the Admiralty court an appeal was heard concerning the award of salvage given in the County Court of Yorkshire. The ANTON EN JACOB was judged to be worth £560 The awards were reduced, Joseph and Fanny, by £75 making £125 and the Yarra Yarra by £25 making £70. Respondents ordered to pay £30 for cost of appeal.
 
source; fleetwood-trawlers
 


02 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 oktober. Heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, genaamd VLAARDINGEN II, bestemd voor de Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 30 september. Niettegenstaande de stormen der laatste dagen blijft de KÖNIG WILHELM onbewegelijk op het strand zitten. De Engelse ondernemers gaan onvermoeid voort met het maken van een geul langs de ene zijde, in de hoop dat het schip bij hoog getij vlot kome.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 oktober. De 29e september is het Engelse barkschip ADVOCATE, kapt. Speer, met een volle lading petroleum bestaande uit 4.170 vaten, door de nieuwe Maasmond, met een diepgang van 48 decimeter zonder stoomsleepboot, met hetzelfde getijde voor de stad ten anker gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 september. Men vreest dat in de afgelopen nacht een schip in de Haaks zal zijn vergaan, omdat hedenochtend een grote massa wrakhout en zware stukken hout, waaruit wellicht de lading heeft bestaan, ronddreven. Vele schelpvissers zijn uitgezeild, teneinde zoveel mogelijk te bergen. Het bedoelde schip is waarschijnlijk het verongelukte schip PRESIDENT.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 september. Een gedeelte der lading hout van het verongelukte schip PRESIDENT, kapt. Barker, van New York naar Hamburg, is aangedreven en geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 30 september. Het schip HENRIËTTE, kapt. Kuiper, van Bremen naar Hartlepool met stukgoed is hier lek binnengelopen om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 september. Het schip BALI, kapt. Van Rossen, is volgens bericht uit Newcastle d.d. 27 september, in de nacht van 26 op 27 september l.l. driftig geworden en heeft verscheidene schepen beschadigd, terwijl het schip zelf ook schade bekwam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Buenos Ayres, 28 augustus. Hier zijn bevracht de volgende schepen als OLDAMBT, kapt. A.B. Mulder, om te Tuju, JUIKO VAN DEEN, kapt. F.P. Havenga, om te Uruguay, en JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, om te Zarate voor Europa te gaan laden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ANNE en het Deense schip AURA zijn met elkander in aanzeiling geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemde is gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 oktober. In bevrachtingen ging deze week weinig om. Gedaan werd naar de kolenhavens aan de oostkust van Engeland tegen Sh.10/6 voor groot, en tegen Sh. 14/- voor klein charter.


03 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 1 oktober. De heer A. Smit, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, bevindt zich thans alhier in gezelschap van de heer Tideman, ingenieur bij de Marine, om de voorbereidende werkzaamheden te regelen voor de exploitatie van de voormalige marinewerf. Hij doet zich daarbij door een commissie van vier Vlissingse deskundigen voorlichten, die zich tevens onledig houdt met de berekening van kosten tot herstel van de machine van het droogdok, het opruimen van het overtollig materieel in de magazijnen, het verbouwen der smederij, enz.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Volgens particulier bericht is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, de 28e september van Newcastle naar Atchin vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Volgens telegram is het schip ERASMUS, kapt. Schreuder, te Atchin aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 11 september. Kapt. Ruhaak, gezagvoerder van de Nederlandse bark NIEUWLAND, 2 september alhier van Batavia gearriveerd, rapporteert, de 8e, 9e en 10e augustus op 34°30’ ZB 27°30’ OL zulk zwaar stormweer uit het Zuidwesten gehad te hebben, dat hij niet kon bijleggen en genoodzaakt was ongeveer 100 Engelse mijlen om de NO voor dichtgereefd groot marszeil en fok te lenzen. Verloor een groot gedeelte der verschansing en leed enige schade aan de boeg.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 1 oktober. De 29e september is het Engelse barkschip ADVOCATE, kapt. Spicer, met een volle lading petroleum, bestaande uit 4177 vaten, door de Nieuwe Maasmond met een diepgang van 48 dm zonder stoomsleepboot, met hetzelfde getij voor deze stad ten anker gekomen.


04 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Terschelling. Kapt. C.P. Fernland, gevoerd hebbende het in de buitengronden van Terschelling gestrande Zweedse stoomschip VIDAR, gekomen van Kroonstad, met bestemming naar Rotterdam, zal, ten overstaan van de notaris S. Brons Boldingh, op woensdag 6 oktober 1875, 's morgens te 10 uur, om contant geld, te Terschelling, publiek verkopen ongeveer 40 last min of meer beschadigde rogge, afkomstig en geborgen van de lading van gemeld stoomschip.
Informatiën zijn te bekomen bij de heer C. Zunderdorp, scheepsagent, te Terschelling.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voorlopig bericht. Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht het Nederlands schoenerschip HELIOS, groot 146 tonnen, in 1875 bij Veritas geclassificeerd A.3.3.1.1. voor 3 jaren, met complete inventaris, laatst door kapt. A.R. Winters bevaren en thans liggende te Rotterdam.
Aanwijs geeft aldaar de firma Kuyper, Van Dam & Smeer, terwijl nadere inlichtingen zijn te erlangen bij A. Veenhoven Hzn. te Wildervank.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ANNE, van Ystad naar Schiedam, is door aanvarig gezonken, doch het volk gered. (redactie: wellicht het schip ANNE, kapt. J. de Pater, van Ystad naar Yarmouth, de 26e september Elseneur gepasseerd).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 september. Het Nederlandse schip ENGELINA, van Anklam naar Londen, is gezonken. De equipage is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 25 september. Houtvrachten bleven in de laatste tijd in een uiterst flauwe stemming; de vraag naar ruimte bleef voortdurend gering, terwijl het grote aanbod van schepen de markt drukte. Tegenwoordig komt er iets meer vraag en wordt deze niet weer door de talrijke aankomst van schepen overtroffen, dan laat zich een verbetering van de koersen verwachten. Gesloten werd gedurende de laatste 14 dagen: naar kolenhavens Sh.9/- à 9/6, Grimsby Sh.11/6, Hull en Aberdeen Sh.12/-, Newport Sh.12/9, Lowestoft Sh.14/6, Londen Sh.15/-, Pembroke Sh.16/- per load grenen balken en vierkante sleepers; Oostende Sh.17/6, Gent Sh.19/- per load halfronde eiken sleepers; Wilhelmshaven en Brake 8 thaler per last grenen balken en muurlatten.
Aan de markt bevindt zich o.a. een lading naar Veendam voor een 70 - 80 last groot schip, voor de helft eiken plançons, voor de andere helft vierkant eiken hout, tot NLG 17 à NLG 18 per last van 80 Engelse kub. voet. Graanvrachten voor zeil- en stoomschepen eveneens weinig gevraagd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 24 september. Scheepsvrachten. In bevrachtingen was het deze week iets levendiger, doch in enkele gevallen kon men iets betere koersen bedingen. Men bewilligde naar de Eems 221/2 mark per 4.520 Engels pond rogge en per 80 kub. voet grenen delen; naar Noord Frankrijk Sh.2/41/2 à 2/6, Engelse Kanaalhavens Sh.2/6, de westkust van Engeland en de oostkust van Ierland Sh.2/9 per 500 Engels pond tarwe; naar de Wezer 27 mark per 20 centenaars hennep; naar Norrköping Sh.25/- per ton hennep; naar Delfzijl NLG 30 per tult ronde balken. Stoombootvrachten schaars en laag. Gesloten werd naar Rotterdam tot Sh.2/3 per 500 Engels pond, naar Amsterdam tot NLG 17 per 2.400 kilo tarwe.


05 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Kapt. Pothoff, voerende het stoomschip ONDINE, alhier van Stettin gearriveerd, rapporteert dat hij de 1e oktober ´s ochtends, ongeveer 30 mijlen van Hanstholm, is gepasseerd het schip WAVERLEY van Tönsberg met verlies van de fokkemast, en door de equipage verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 oktober. Het Nederlandse schip LOUIS, kapt. Oosterhuis, van hier naar de Oostzee, is volgens telegram uit Onsalo dato 3 dezer bij het eiland Nidingen in het Kattegat, totaal verongelukt. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 oktober. Kapt. Klein, voerende het Nederlandse schip CURAÇAO PACKET, van Curaçao alhier aangekomen, rapporteert dat hij de 26e augustus j.l. op 42°30’ NB 50°20’ WL een grote ijsberg heeft zien drijven, in noordelijke richting, op een halve mijl afstand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 4 oktober. Zondagnacht is in de Zuiderzee, bij de Java-ton van de ankers geslagen, het kofschip IJSSEL, kapt. Meeter, van Goole naar Kampen bestemd. De loods en equipage zijn na tot zondagmorgen 11 uur in de mast van het schip gezeten te hebben, door een Wieringer vaartuig gered en aldaar aangebracht, de kof is op de Javarug verbrijzeld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gothenburg, 29 september. Het Deense schip AURA, is alhier zwaar beschadigd binnengelopen, het was in aanvaring met het Nederlandse schip ANNA, kapt. De Pater, van Ystad naar Schiedam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 4 oktober. De schoener HENRIËTTE, kapt. W.H. Scholtens, is volgens hier ontvangen telegram na een reis van 76 dagen gisteren te Falmouth voor order gearriveerd, komende van Rio Grande. Aan boord was alles wel.


06 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 oktober. Het schip OPHELIA, kapt. Hansen, de 1e dezer van hier naar Granton vertrokken, is masteloos en met andere schade in het Oosterdok teruggekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 4 oktober. Het Nederlandse schip EBENHAEZER, kapt. Klunder, van Dordrecht met spoorijzer naar Riga, is door het volk verlaten en met assistentie van een Loodsboot te Oostmahorn binnengebracht. Het heeft slagzijde en anker en ketting verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Urk, 3 oktober. Een Noors brikschip in ballast van Amsterdam naar Noorwegen, ten ZW van dit eiland voor anker liggende, is wegens de hevige storm die gisteravond woedde, driftig geworden, waarom men genoodzaakt was de masten te kappen. Assistentie van hier is verleend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 oktober. Heden is door een Belgische loodsschoener alhier aangebracht, kapt. Norton en 5 matrozen, zijnde de equipage van de Engelse schooner SOL, van Sunderland met steenkolen naar Rotterdam bestemd en hedenmiddag in zee bij Steenbank gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 30 september. Het schip FLORA, kapt. Grünberg, van Danzig met hout herwaarts, is volgens telegram van Danzig, bij Borelstrand gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 3 oktober. De Nederlandse schoener FRANÇOIS DESIRÉE, kapt. De Kromme, van Rio Janeiro naar Kopenhagen is hier lek en met beschadigde lading aangekomen. Het heeft koffie gepompt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiaansand, 4 oktober. De HENDRIKA, van Libau naar Schiedam, met gerst geladen, is lek in Arendal binnengelopen en moet lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 4 oktober. Het schip LAURA, kapt. Foght, van Frederikstad naar Dordrecht, is op de lading drijvend te Grimstad aangekomen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 oktober. Als nadere bijzonderheden van de stranding en het vergaan van het kofschip IJSSEL, kapt. Meeter, van Goole met steenkolen naar Kampen bestemd, vernemen wij dat men ten gevolge van de hevige storm van zaterdagnacht, het schip ter hoogte van de bekende Javaruggen in de Zuiderzee voor anker beproefde te brengen. Dit echter en het tweede, dat werd uitgebracht, gingen verloren, waardoor het schip op de gezegde rug strandde. Door het geweldig stoten waren spoedig het roer en de achtersteven verloren. De equipage met de loods trachtten toen door in de mast te vluchten hun leven te redden. Na de ganse nacht in de grootste angst en verkleumd van koude, alzo te hebben doorgebracht, werden zij zondagmorgen van het eiland Wieringen gezien en met een schuit gered. De kof is daarna gezonken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Urk, 3 oktober. Een Noorse brik, in ballast van Amsterdam naar Noorwegen ten ZW van dit eiland voor anker liggende, werd wegens de hevige storm, die gisteravond woedde, driftig zodat men genoodzaakt was de masten te kappen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 oktober. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoener-brikschip SUCCES, kapt. A.B. Potjer, groot 200 ton, gebouwd bij E.& C. Maathuis, beide te Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 3 oktober. Gisteren avond circa 11 uur is in een hevige bui, een orkaan gelijk, de loodsrinkelaar No.2 alhier losgeraakt en alzo drijvende aan de zeetjalk FEIKA, kapt. H.G. Koops, enige schade toegebracht. Ze zit thans nevens het Snappegat op een vrij hoge zandplaat en moet ook enige schade bekomen hebben.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 4 oktober. Heden is hier als bijlegger met zware slagzij en werkende lading binnengekomen het schip EBENHAEZER, kapt. Klunder, van Dordrecht met spoorstaven naar Riga. Het zal dezelve moeten verstuwen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 oktober. De vraag naar scheepsruimte was heden wederom gering. Gedaan werd voor groot charter tegen Sh.16/- naar Londen of de Oostkust, terwijl voor klein charter Sh.13/- voor Newcastle of Sunderland, Sh.14/- voor Hartlepool, Sh.15/- voor Stockton en Sh.18/- voor Londen of de oostkust besteed werd.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 6 oktober. Per stoomschip ARGUS, gezaghebber Soeters, zijn van Meeuwenbaai alhier aangebracht 18 schipbreukelingen van het bij Java-hoofd gestrande Engelse barkschip DERWENT, gezagvoerder Gadd.


07 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 6 oktober. De tweede stoombootdienst van hier op Londen zal de 15e of 16e oktober geopend worden door de stoomboot MAASSTROOM, kapt. P. Guijt, van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam. Het vertrek van Harlingen zal geregeld elke week plaats hebben, van Londen elke woensdagmorgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaar Jacobus de Kanter, als lasthebbende van zijn meesters, is van mening ten verkoop aan te bieden, op woensdag de 3e november 1875, in de bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging op de Groote Markt te Middelburg, des namiddags te 3 uur precies, ten overstaan van de notarissen A.M. Tak en L.L. Woutersen het snel zeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SUSANNA EN ELISABETH, laatst gevoerd geweest door kapt. G. van der Borden, lang over de steven 41,10 m., wijd 7,16 m., hol 5,65 m., groot volgens meetbrief 756 tonnen of 400 lasten, gebouwd te Kinderdijk ten jare 1854, thans liggende in het Oosterdok te Amsterdam nabij het Ooster spoorwegstation, met al zijn rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen en verder geheel complete inventaris.
Afzonderlijk zal worden geveild een chronometer van Hunter & Co., No. 5630.
Het schip is inmiddels ook uit de hand te koop, waaromtrent nadere inlichtingen zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 6 oktober. Kapt. Sap, voerende het Nederlandse schip CATHERINE, van Suriname alhier binnen, rapporteert de 11e september op 33° NB 56° WL gezien te hebben de schooner ATHELYTE, van Nova Scotia bestemd naar Demerary hebbende de mast verloren; weigerde assistentie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 6 oktober. Het stoomschip THOMAS SORBY van Batavia naar Rotterdam, is op de Ooster gestrand. Door de Brouwershavense Loodsschokker zijn 19 personen, zijnde de stuurman, een gedeelte der equipage en passagiers gered en alhier aangebracht. Volgens mededeling zijn de kapitein en 19 man nog aan boord.
De sleepboot ZUIDHOLLAND met genoemde loodsschokker op sleeptouw vertrekken derwaarts om te trachten de nog aan boord zijnde personen te redden. Het schip zal vermoedelijk weg zijn. Volgens een later ontvangen telegram is de gehele equipage van de THOMAS SORBY gered en te Ouddorp aangebracht, behalve de kapitein die nog alleen aan boord is, en het schip niet wilde verlaten. Het schip is nog in dezelfde toestand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 5 oktober. Het Nederlandse schip LAURENS KOSTER, kapt. Marmelstein, van Newcastle, laatst van Vlissingen, naar Soerabaija, is lek uit zee teruggekeerd en onder Duins 9opm: The Downs) geankerd. Het volk weigert de reis voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 5 oktober. Het schip FRANÇOIS DÉSIRÉE, kapt. De Kromme, alhier van Rio Janeiro aangekomen, heeft koffie opgepompt, zal boven water kalfaten en binnen enige dagen de reis naar Kopenhagen voortzetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zoltkamp, 4 oktober. Het schoenerschip EBENHAEZER, kapt. H.J. Klunder, uit Sappemeer, van Dordrecht met spoorstaven naar Riga bestemd, hier met slagzijde binnengelopen, is, naar uit Harlingen wordt getelegrafeerd, met assistentie ener loodsboot te Oostmahorn binnengelopen, en had, behalve slagzijde ook nog anker en ketting verloren en was het verlaten geweest.


08 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 7 oktober. De THOMAS SORBY, zit nog in zijn geheel op de Ooster en is een scheepslengte verschoven. Veel zee.
10.35. u Vaartuigen hebben getracht bij de THOMAS SORBY te komen, doch door de hoge zee was het schip niet te naderen. Van hier te zien zit de stoomboot zeer hoog op de Ooster, is er nog veel van de romp boven water en staat het gehele tuig er nog op, met de bezaan en stagfok erbij.
8.30. u Door de dikke lucht is van de THOMAS SORBY niets meer gezien kunnen worden. Vaartuigen zijn nog niet daarheen geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 7 oktober. Gisteren gered en alhier aangebracht door schipper Leendert Nieman, 15 man der equipage van het op de Ooster gestrande stoomschip THOMAS SORBY. Door de burgemeester gehuisvest en van het nodige voorzien, zijn zij heden naar de Consulair Agent van Engeland, te Brouwershaven gezonden, waar zich de overige equipage bevindt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 oktober. Het schip PALMEN, kapt. Christensen, van Lulea naar Antwerpen, met hout is hier als bijlegger binnengekomen, heeft zware stormen doorstaan, waardoor zeilen zijn weggeslagen, het schip lek gesprongen en vol water is, en men aanhoudend pompen moet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 6 oktober. Het Nederlandse schip HENDRIK WESTER, kapt. Drenth, van St. Petersburg met haver naar Londen, is lek en met schade aan tuig alhier op de rede geankerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 6 oktober. Het Nederlandse schip HINDERK ONNES (opm: galjoot HENDRIK ONNES), kapt. Bonsema, van Memel met hout naar Harlingen, is met schade aan de verschansing alhier op de rede geankerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl. 6 oktober. Volgens telegram is gisteren te Kingstown gearriveerd het barkschip ALBERDINA, kapt. Wolkammer. De 24e september ll. vertrok genoemd schip van hier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Geestemünde, 4 oktober. Het Nederlandse schip HERMANUS WICHER, kapt. Waslander, van Dordrecht met ijzer naar Koningsbergen, is in lekke toestand op de hoogte van Texel, door het stoomschip SCHWAN op sleeptouw genomen en op de Wezer binnengebracht; het is daarna door het stoomschip SIMSON naar de Geeste gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Holtenau, 5 oktober. Het kofschip ANTINA, kapt. H. de Boer, van Danzig naar Papenburg met hout hier aangekomen, heeft in de nacht van 23 op 24 september, onder Bornholm een
anker en ketting verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Svinoer, 2 oktober. De TITIA JACOBINA, kapt. Klein, van Risoër naar Papenburg, met ijs geladen, is met schade aan verschansing, verlies van boten en watervaten de 28e september alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, Willem van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag 26 oktober 1875, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek verkopen het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip MARIA ADOLFINA, laatst gevoerd door kapt. W. Bakker Wz., volgens meetbrief lang 38 meter 55 centimeter, wijd 6 meter 91 centimeter, hol 5 meter 55 centimeter, en alzo groot 657 ton, met al zijn staand en lopend want, rondhout, ankers, kettingen, touwen en zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heer Bon, onder de gemeente Rotterdam.
Nog zullen afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Hohwu no. 340, een barometer en thermometer, een sextant, een nachtkijker, alle te zien bij de heer Seckel; een azimuth kompas met standaard, een peilkompas, een stormkompas, een kist met zeer volledig stel kaarten,een kist zeer volledig stel boeken, een seinboek voor alle natiën, een seinboek van Marryat, een kist met instrumenten en toebehoren, een grote boot met roer, een grote sloep met dito,een kleine sloep met dito, 9 riemen, 2 jukken met strop om de giek op te vangen, twee bootsmasten.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 7 oktober. De wrakken en wat er van de vleet van de in de Haaks uit elkander geslagen Engelse bark PRESIDENT is geborgen, heeft in publieke veiling opgebracht de som van NLG 4.290.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Harlingen schrijft men ons d.d. 6 oktober het volgende:
Gelijk van algemene bekendheid is, wordt de uitvoerhandel hier, zolang er stoomboten varen, door Engelsen gedreven. Geholpen door hun agenten, hebben zij door dit monopolie niet alleen Harlingen en zijn belangen gedrukt, maar ook de handel en landbouw in de noordelijke provincies schromelijk benadeeld, door vrachten te heffen, gelijk men ze te Rotterdam niet kent en waardoor de Hollandse haven zelfs vee uitvoerde, dat over Harlingen behoorde vervoerd te worden. Meer nog. Het monopolie liet, zelfs in drukke tijden, maar één boot varen, zodat niet zelden stallen vee achter moesten blijven en hopen goederen de markt misten, omdat "monopolie" niet meer verkoos te vervoeren dan hem goed dacht; hoe het vee behandeld wordt, bij gemis aan concurrentie in het vervoer, dat laat zich gissen! Thans zal de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam van hier boten in de vaart brengen, beginnende de 16e dezer met de MAASSTROOM. Meermalen zijn pogingen aangewend geworden om Nederlandse boten tegen Engelse in de vaart te brengen, doch dan ageerden de Engelsen en hun agenten daartegen op een wijze, die hier te lande geoorloofd is, doch die de Franse strafwet zou betitelen met de naam van concurrence déloyale. De vrachten werden zó laag gesteld, dat de concurrent werd doodgevaren en dan werden de vervoersprijzen weer lustig omhoog gehaald. Zullen dergelijke middelen weer te baat worden genomen om "monopolie" op de proppen te houden? Eén troost is er: de Nederlandsche Handelmaatschappij staat niet zover beneden Robinson (lees: Almagt, in Harlinger taal), dat elke concurrentie hier een dwaasheid te achten is. Als de Nederlandse handelaars en landbouwers maar een open oog hadden voor hun eigen belang, dan zouden ze - welk lokaas de Engelsman ook uitwerpt in de gedaante van lage vrachten - de nieuwe maatschappij moeten begunstigen; dat lokaas toch dient alleen om later, zodra de concurrent gedood is, de strik weer toe te halen. Het noorden heeft nu al ruim dertig jaar de Engelsman zijn contributie gebracht, het is waarlijk mooi genoeg! Als men de zuivere winst van het vervoer van de voor Engeland bestemde producten op 's jaarlijks een half miljoen rekent, dan is dat niet te veel. Dat geld kan Nederland ook gebruiken; maar bovenal moet men de Hollandse onderneming steunen, omdat men dan krijgt billijker vervoersprijzen, verscheping van alle aangeboden goederen, betere behandeling van het vee en, wat tot heden niet bestond, vrije verscheping voor ieder.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 5 oktober. De te Harlingen te huis behorende kof CORNELIA CATHARINA, kapt. B.D. de Groot, van Newcastle naar St. Petersburg, is in het Kattegat gezonken, doch het volk door kapt. Joh. P. Vos, voerende het te Delfzijl te huis behorende schoenerschip BETJE PRONK, van Rotterdam naar de Oostzee bestemd, gered en hier aangebracht.


09 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 augustus. Vrachten. Er kwam sedert ons laatste bericht weinig verandering, maar is over het geheel de stemming minder vast. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: KOSMOPOLIET III naar Rotterdam NLG 62,50 suiker en koffie, hier en Tagal te laden; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN naar het Nieuwediep NLG 75 en 80 koffie, NLG 75 rijst, NLG 85 à 90 thee, NLG 120 indigo, NLG 50 particuliere tin; INDUSTRIE naar Amsterdam NLG 62,50 suiker, in de Oosthoek te laden; GEBROEDERS VAN DER BEEK naar Rotterdam NLG 60 suiker, NGL 65 gom damar, hier en te Samarang te laden.
In lading hier en op de kust naar Nederland de Nederlandse schepen KORTENAER, SINDORO, BESTEVAER, JOHANNA EN WILLEM, AEOLUS, MEDEA en stoomschip VOORWAARTS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 augustus. Volgens ontvangen berichten heeft Zr.Ms. stoomschip BALI te Wahaaij op de klippen gestoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Samarang direct het nieuw gebouwd Nederlands klipperfregat JAN VAN HAAFTEN. Kapt. R. Rutgers, 2.000 ton. Steenkolen worden niet geladen.
Adres de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 8 oktober. Door de dikke lucht is niets van de THOMAS SORBY te zien, veel vaartuigen zijn derwaarts, de zee is bedaard en het weer kalm.
10.40.u De THOMAS SORBY, van hier weer zichtbaar, is nog in dezelfde toestand als gisteren. Een aantal vaartuigen liggen langszijde en rondom het schip om de lading over te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Goedereede, 8 oktober. Heden zijn alhier 60 kisten indigo aangebracht van het gestrande stoomschip THOMAS SORBY.
5.45. u Een aantal vaartuigen komen hier aan met meest beschadigde koffie, indigo, tabak, tin, enz uit het stoomschip THOMAS SORBY. Het schip is middendoor gebroken en vol water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 8 oktober. Alhier zijn aangebracht 150 balen koffie van verschillende merken, afkomstig van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 7 oktober. Het Nederlandse schip TRIPLEX, kapt. Van Wijk, van New York naar Danzig, is in aanzeiling geweest met het Noorse schip UNITA en heeft daarbij de fokkera en ankerstok gebroken, en meer andere schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 6 oktober. Het Nederlandse schip SOPHIA, kapt. De Groot, van hier naar Christiaansand met rogge, heeft op Seskär gestoten en is lek en met 3 voet water in het ruim alhier teruggekeerd en moet lading lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 5 oktober. Het in het Kattegat in diep water gezonken kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. De Groot, had bij Læsø gestoten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Memel, 30 september. Scheepsvrachten. In de loop der laatste 14 dagen hebben hier onder meer de volgende bevrachtingen plaats gehad: naar Schiedam tot NLG 14, Wismar en Rostock tot 16½ mark, Harburg tot 22½ mark, Emden 24 mark, stad Bremen 26 mark per last delen van 80 cuf.ft. Engelse maat; naar Grimsby tot Sh.13/3 à 13/4, Dover Sh.16/-, Plymouth en Belfast Sh.17/-, Dublin Sh.18/- per load grenen balken, Tyne Sh.33/-, Londen Sh.43/6 per standaard planken, Oost-Schotland Sh.25/- à 26/- per ton vlas.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 oktober. Na afloop der beurs van dinsdag l.l. tot heden werd gecharterd naar Newcastle tegen Sh.15/- per 10 quarters haver, en tegen Sh.10/- naar Hull of Goole, Sh.9/- naar Newcastle, Sh.12/- naar Londen per ton Engels gewicht aardappelen voor groot charter, terwijl voor klein charter Sh.12/6 voor Hull, Goole of Newcastle besteed werd, alles met gratificatie.


10 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Volgens particulier bericht is het schip COPERNICUS, kapt. Husselman, 22 april l.l. van North Shields met steenkolen naar Banjoewangie vertrokken, en 29 augustus aldaar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip SUZANNA JOHANNA, kapt. Hulshoff, te Samarang aangekomen. Alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 9 oktober. Tot heden hier aangebracht uit het stoomschip THOMAS SORBY, 110 kisten indigo, 131 balen koffie, en enige losse natte koffie, 115 picols tin, 1 baal zwaar beschadigde tabak.
Te Brouwershaven aangebracht beschadigde koffie, tabak, indigo, thee, kapok, provisie en enige inventaris. De vaartuigen daarheen opnieuw vertrokken, zijn ledig teruggekomen, aangezien het schip meer onder water zit en door de hoge zee niet te bereiken is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 8 oktober. Door diverse schippers zijn van het stoomschip THOMAS SORBY, aangebracht ongeveer 240 blokken tin, 59 kisten onbeschadigde, en 50 kisten beschadigde indigo, 70 balen beschadigde balen koffie en kapok.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 oktober. De wrakstukken en wat er van de vleet van het op de Haaks gestrande en uit elkander geslagen schip PRESIDENT, kapt. Barker, van New York naar Hamburg geborgen is, heeft in publieke veiling NLG 4.290 opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 9 oktober. Het Nederlandse schip FRISO, kapt. Ploeg, van Riga herwaarts, is op Oesel eiland gestrand en wrak. De equipage is gered en het tuig gedeeltelijk geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 5 oktober. Het schip CATHARINA, kapt. Slinger, van Bordeaux naar Riga bestemd, heeft onder Skagen beide ankers en kettingen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 26 augustus. Een gedeelte der lading, geborgen uit het gestrande stoomschip NEVA, heeft gisteren op vendutie NLG 30.000 opgebracht.


11 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 10 oktober. Er is nog een schuitje met natte tabak uit het stoomschip THOMAS SORBY aangekomen. Het wrak is nog zichtbaar met de masten erop, vaartuigen zijn er niet bij door de hoge zee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 10 oktober. Nog van het stoomschip THOMAS SORBY aangebracht: 11 kisten indigo, koperen pijpen der machine, 120 vadem ketting, 3 ankers, kanonstuk, 15 huiden, enz.


12 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Op verzoek van de Venezuelaanse regering werd in 1871 de uitvoer van wapens en oorlogsmateriaal uit Curaçao verboden, eerst voor een jaar, in 1872 voor onbepaalde duur, behoudens de bevoegdheid van de Gouverneur van Curaçao om daarvan naar gelang der omstandigheden af te wijken. De Gouverneur maakte van die bevoegdheid een jaar geleden gebruik, doch plotseling brak een opstand uit in de provincie Falcon en Venezuela blokkeerde zijn havens, tot grote schade voor de handel van Curaçao.
De schoener MIDAS, toebehorende aan de firma Jessurun op Curaçao, was de 24e oktober 1874, enige dagen na het uitbreken van de opstand in Falcon, uit Curaçao in ballast uitgelopen. Hij deed het eiland Cortuge aan de oostkust van Venezuela aan, die niet geblokkeerd was, vervolgens nog een paar andere eilanden, en liep binnen in de Venezuelaanse haven Cumana, ook aan de Oostkust. De kapitein beweerde dit te hebben gedaan om zich van water te voorzien, waaraan de schoener behoefte had. De regering te Caracas beweerde daarentegen, dat de MIDAS oorlogsbehoeften op de eilanden aan wal wilde brengen. De 30e oktober 1874, de dag voor de blokkade der Westkust, werd de MIDAS aan de Oostkust in beslag genomen. De manschappen en de kapitein werden gevangen genomen en bleven 130 dagen in gevangenschap zonder kennis te hebben bekomen van de beslissing van het Prijsgerecht, welke in hoger beroep werd bevestigd, nadat de MIDAS reeds tot Venezuelaans oorlogsschip was ingericht.
President Guzman (opm: van Venezuela) verklaarde in een boodschap van 5 mei j.l. dat de regering van Venezuela van Nederland al de kosten zou terugvorderen, veroorzaakt wegens de demping van de opstand in Falcon, waarvoor Nederland werd verantwoordelijk gesteld als uitvloeisel van de intrekking van het verbodf van uitvoer van oorlogsbehoeften.
De Nederlandse regering eiste teruggave van de MIDAS. Zij deed, wat ook Engeland had gedaan, dat zich eveneens over de inbeslagneming van de JULIETTE, een vaartuig onder engelse vlag, had te beklagen.
In het begin van september gaf Venezuela toe aan een der Nederlandse eisen: de MIDAS was te onzer beschikking. (opm: sterk bekort, zie ook NRC 240975).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 11 oktober. Volgens ontvangen telegram is het schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, voor 8 oktober te Batavia aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 11 oktober. Het wrak van de THOMAS SORBY, is nog in dezelfde toestand als laatst gemeld. Door het ruwe weer zijn geen vaartuigen derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 11 oktober. Alhier is in het geheel aangebracht uit het stoomschip THOMAS SORBY, 612 blokken tin, 113 kisten indigo, 844 balen koffie, 331 balen rotting, 375 pakken tabak en 83 pakken kapok, alles min of meer door zeewater beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 11 oktober. Alhier zijn nog aangebracht van de THOMAS SORBY, 124 blokken tin, 375 stuks huiden, en 21 kisten indigo.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 11 oktober. Van de THOMAS SORBY, zijn alhier aangespoeld 50 balen kapok en 5 balen tabak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 10 oktober. Alhier is aangespoeld een scheepsnaambord waarop MINSTREL en een afgebroken dito, waarop FLOWER.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 4 oktober. Het schip NIEUW BEERTA, van Monopoli naar Reval, hetwelk na aan de grond gezeten te hebben gisteren vertrokken was, is weder teruggekeerd met verlies van de voormarszeilen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop de Engelse bark ENDYMION, groot 541 ton, thans liggende in het Petroleumdok. Men adressere zich voor nadere inlichtingen bij A. Samuel & Co., 6 Terwenakker, tot a.s. zaterdag 16 dezer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zal op donderdag de 28e oktober 1875, des avonds te 19.00 uur, ten huize van de kastelein IJ. Jansen, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht: Het wel onderhouden smakschip CATHARINA RICARDI, groot 65 zeetonnen, met volledige inventaris, zo als het thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen, in eigendom toekomende aan kapt. H.G. Meijer.
Dagelijks te bezien en nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors Bulsing en Ter Spill.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 9 oktober. Het schip VESTA, kapt. Dahlmeijer, naar Wyborg vertrokken, is ogenschijnlijk zonder schade uit zee terug gekomen, doch moet nagezien worden, hebbende bij Kijkduin aan de grond gezeten.


13 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 oktober. Hedenochtend vertrok van hier Zr.Ms. ramschip BUFFEL, bemand met een detachement schepelingen onder bevel van de luit. t/z. 1e klasse Joekes, om naar Willemsoord te worden te worden overgevoerd. De ketels van deze bodem zijn vernieuwd en vergroot, waardoor men mag verwachten dat het stoomvermogen en dientengevolge de vaart zullen verbeteren en dus de uitmuntende eigenschappen, die deze bodem als ramschip vooral door grote handelbaarheid en zeewaardigheid reeds bezit, nog zullen worden verhoogd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Graadt van Roggen, van Batavia naar Nieuwediep, zijn 10 oktober te Suez aangekomen, vijftig man van de equipage, door genoemd stoomschip gered, van het op Parkins Rocks gestrande Engelse stoomboot MEDINA. De VOORWAARTS arriveerde de 11e dezer 's avonds te Port Said en vertrok de volgende dag via Napels.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ouddorp, 12 oktober. Door schippers zijn hier van de stoomboot THOMAS SORBY, 21 schuitjes tin, 75 huiden en enige andere goederen aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 12 oktober. Heden zijn alhier aangebracht uit het wrak van de THOMAS SORBY, ruim 600 huiden, 42 bladen tin, en 6 kisten indigo.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 oktober. Met de bergers van de balken uit het verongelukte schip PRESIDENT BARKER, van New York naar Hamburg is een overeenkomst getroffen tegen NLG 16 per balk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 17 oktober. De belanghebbenden bij de balken uit het gestrande schip PRESIDENT, hebben die gereclameerd en zal deze hier verscheept worden naar Hamburg, de duigen zullen hier verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 10 oktober. De stoomboot HOLLAND, van Rotterdam naar Londen is met assistentie van 2 sleepboten alhier aangekomen. Het heeft schade aan de machine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Newhaven, 11 oktober. De schoener OMMELANDEN, kapt. De Jong, van Amsterdam naar Lagos, heeft bij het eiland Wight in een hevige bui de kluiverboom en voorzeilen verloren, en is hier binnengelopen om de schade te herstellen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 8 oktober. Kapt. Huisman, voerende het Nederlandse barkschip STAD LEYDEN, van Amsterdam naar Sundsvall, 8 dezer alhier gepasseerd, rapporteert zwaar weer gehad te hebben; op 58°28’ NB 10°28’ OL had hij 6 schepen onderste boven zien drijven, benevens veel wrakken en hout.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 13 oktober. Volgens een ingekomen bericht van de bouwkundige voor de dienst der bebakening en kustverlichting, thans belast met het bouwen der werken op Java’s eerste punt, is aldaar in de ochtend van de 20e september j.l. geland een sloep met schipbreukelingen, afkomstig van de Engelse bark DERWENT, kapt. J. Gadd, welk vaartuig des nachts op Tandjong Sangian Sira, nabij Java’s hoofd, verbrijzeld was. Na door genoemde ambtenaar aanvankelijk gehuisvest te zijn, zijn zij, van het nodigste voorzien, per stoomschip ARGUS herwaarts overgebracht.


14 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 13 oktober. Twee hoogaarzen zijn hier aangekomen met lading uit het wrak van de THOMAS SORBY, de ene heeft aangebracht 429 huiden en 15 schuitjes tin, de andere 413 huiden en 7 schuitjes tin.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nexø, 12 oktober. Het Nederlandse schip GESINA, kapt. Nieuwenhuis, van Memel met hout naar Bremen, is heden bij Snogebæk gestrand. Het volk is gered


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Ubes (opm: Setubal), 12 oktober. Het Nederlandse schip SPECULATION, kapt. Van der Kooy, van Huelva naar Amsterdam is 30 september op 37°07’ NB 11°10’ WL, in zinkende toestand door de equipage verlaten, die door het schip ALMA gered en alhier is aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 21 september. Het schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, van Batavia naar Marseille, 14 september, alhier gearriveerd, heeft 30 augustus op 35° ZB 20°OL, zwaar stormweer gehad.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 16 september. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, 14 augustus alhier lek binnen gelopen, heeft de lading gelost, en is in het droogdok om te koperen, 570 balen beschadigde koffie zijn verkocht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 7 oktober. Scheepsvrachten. Bevracht werd onder andere de Nederlandse driemast schoener AMBULANT, 207 ton, naar Santa Catharina en Rio Grande do Sul, Bahia voor order, tot Sh.45/- met 5% per ton kaplaken. Naar Rotterdam en Hamburg zijn goederen genoeg, doch ontbreken liefhebbers. Voor olieladingen begint de vraag zich ook te ontwikkelen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Rotterdam: het Italiaanse barkschip GIUSEPPE B., kapt. Fernando, groot 684 ton: NLG 45.000. Kopers P. Landberg & Zn. & S. van Hulstijn te Batavia


15 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Kapt. Vis, voerende het stoomschip ROTTERDAM, van New York hier aangekomen, rapporteert gedurende de gehele reis Westelijke winden en op de Gronden harde Noordwester stormbuien gehad te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip ZEENYMPH, kapt. Vitringa Coulon, na een reis van 103 dagen te Macassar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 14 oktober. Alhier zijn door 2 schuitjes uit het wrak van de stoomboot THOMAS SORBY aangebracht 116 huiden, 2 schuitjes tin en 8 sloepdavits.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 15 oktober. Heden zijn hier aangekomen 13 vaartuigen meest beladen met natte koffie, plus minus 200 blokken tin, een aantal huiden, 4 pakken tabak en enig ijzerwerk, afkomstig van de THOMAS SORBY, het tin is grotendeels met duikers opgehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 13 oktober. Kapt. Jaarsma, voerende het schip TJILINGSIE, heeft op de reis uit de Oostzee naar hier, balken, delen, een omgekeerde boot en veel wrakhout zien drijven. Hijzelf was genoodzaakt geweest en groot gedeelte van zijn deklast overboord te werpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cardiff, 11 oktober. Het Franse schip PRUDENCE, kapt. Baron, van Cardiff naar Nantes, strandde ’s nachts 11 uur door zwaar stormweer op Cardiff Sand en sloeg aan stukken. Een gedeelte der equipage trachtte zich in een der scheepsboten te redden, welke echter omsloeg, waardoor 5 man verdronken, en één zwaar gekwetst werd, aan de gevolgen waarvan hij overleed. De gezagvoerder en een matroos werden gered door de equipage van het Nederlandse barkschip PETER LANDBERG, kapt. Huizer en hier aan land gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ryde, 12 oktober. De schoener MODERATIE, kapt. Scholten, van Groningen naar Gloucester, is alhier aangekomen met verlies van zeilen en verschansingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 13 oktober. Het Nederlandse schip ZWALUW, kapt. Fenenga, is alhier lek binnengelopen, en moet vermoedelijk de deklast lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 16 september. Bij onderzoek van het Nederlandse schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnen, is gebleken dat 4 tussendekbalken, 1 bovendekbalk en 3 ijzeren knieën gebroken waren en het dek opgeslagen was.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het volgende geval heeft zich te Sneek voorgedaan. Zeker zeekapitein had voor een reeks van jaren zijn vrouw verlaten wegens een voorgenomen zeereis. Tot leedwezen der vrouw vernam zij in 12 jaar niets van haar man, zodat zij beweerde, dat hij overleden was en op grond der wet een tweede huwelijk aanging. Niet weinig werd echter de vrouw verbaasd, toen haar eerste man deze dagen arriveerde. Hij was onder de zeerovers gevallen en had 12 jaar gevangen gezeten in een vreemd land, gedurende welke tijd hij geen brieven had kunnen verzenden of couranten lezen. Dat de vrouw en de tweede man en ook de eerste man nu alle drie een vreemde positie hebben, laat zich begrijpen, te meer omdat er uit beide huwelijken kinderen zijn. Naar men zegt, moet de eerste man zijn vrouw opeisen. Met belangstelling ziet men de verdere loop der zaak tegemoet. (opm: een fabeltje, zie SNC 201075)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sappemeer, 13 oktober. Gisteren is hier van de werf der heren J.& H. Nijhuis te water gelaten het koftjalkschip genaamd KOOPMANS WELVAREN, groot pl.m. 80 ton, zullende bevaren worden door E. Snellenberg, van Groningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ringkjöbing, 12 oktober. Het schip CATHARINA CORNELIA, kapt. De Jonge, van Hamburg naar Hammerfest met stukgoederen, is bij Råbjerg gestrand, doch de bemanning gered. Het is twijfelachtig of het schip afgebracht zal kunnen worden, daar het ongunstig ligt. Een contract tot berging der lading is gesloten.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 15 oktober. Volgens telegrafisch bericht van Padang dato gisteren is het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Van der Valk, met steenkolen van Newcastle naar Atjeh, de 27e september op 11º ZB 90º OL verbrand. De kapitein en de gehele equipage zijn in zeven boten aldaar aangekomen.


16 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 15 oktober. De masten van de THOMAS SORBY zijn niet meer te zien en het wrak is met laag water bijna niet meer boven. De schuitjes, die hedenochtend derwaarts zijn vertrokken, komen alle ledig terug.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 oktober. Scheepsvrachten. Voor Londen of de oostkust werd heden gedaan tegen Sh.17/- en voor de kolenhavens aan de oostkust tegen Sh.12/-, voor Newcastle en Hartlepool Sh.13/- , en 14/- voor Stockton, per 10 quarters haver Engels gewicht, terwijl voor de Humber Sh.11/6 per ton aardappelen besteed werd.


17 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling, 9 oktober. De opbrengst van de verkoop der goederen geborgen uit de alhier gestrande stoomboot VIDAR, is geweest als volgt: 27 september beschadigde rogge NLG 420,80, 5 oktober inventaris NLG 2.410,65, 6 oktober rogge NLG 6.428,55, tezamen NLG 9.260.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 12 oktober. Het op 6 augustus alhier gezonken tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. B. Voss, uit Sappemeer, van Stockholm naar Rotterdam, is 9 dezer door enige vissers weder gevonden. Het ligt op ongeveer 1/8 mijl (opm: 230 m) van de wal in 14 vadem water, doch daar het schip met ijzer geladen was, is er niet veel kans het te kunnen lichten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 13 oktober. Het schoenerschip ZWALUW, kapt. Fenenga, van Windau naar Harlingen, met hout geladen, is lek alhier op de rede gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ystad, 15 oktober. Het schip CATHARINA, kapt. De Vries, van St. Petersburg naar Fredrikshald, is gisteren bij deze haven vol water op strand gezet. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thisted, 15 oktober. De Nederlandse kof ASTROOM, kapt. De Groot, van Harlingen naar Sundsvall in ballast, is gestrand en geheel wrak. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suez, 10 oktober. Kapt. Graadt van Roggen, voerende het stoomschip VOORWAARTS, heden alhier van Batavia gearriveerd, rapporteert de 4e oktober tevergeefs beproefd te hebben het op Parkins Rock gestrande stoomschip MEDINA af te slepen, waarbij kabels en kettingen gebroken werden. Na 26 uren bij het gestrande schip vertoefd te hebben, nam hij 50 man der equipage er van over, en zette de reis voort.


18 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 16 oktober. De eerste reis van de stoomboot MAASSTROOM van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij naar Londen is bijzonder geslaagd. De lading bestond uit 89 koeien, 50 schapen, 4.000 hectoliter aardappelen, enz.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 16 oktober. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer A.H. Meursing alhier met goed gevolg te water gelaten het barkschip THORBECKE, groot 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Claassen.
Eerstdaags zal de kiel gelegd worden voor een schip van gelijke grootte.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 16 oktober. De Nederlandse kof HERMAN, kapt. De Vrieze, van St. Petersburg naar hier voor order, te Wildervank te huis behorende, zit op de binnenrede aan de grond.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porto Plata, per telegram. Het schip ANNA HELENA, de 14e september alhier van de Canarische eilanden in ballast gearriveerd, is gestrand en wrak.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gothenburg, 11 oktober. Het schip LOUIS, kapt. Oosterhuis, van Amsterdam in ballast naar Riga, is op de Nidingen wrak geworden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Deal, 14 oktober. Het schip LAURENS KOSTER, kapt. Marmelstein, van Newcastle naar Soerabaija, is heden van hier vertrokken.


19 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 oktober. De wapening van de op 's Rijks werf in aanbouw zijnde schroefstoomschepen 1e klasse ATJEH en TROMP is thans definitief bepaald op 6 lange achterladers van 17 cm. (tot heden nog niet bij de Marine in gebruik) en 4 korte van 12 cm.
Van die van 17 cm. wordt er één op het achterschip geplaatst tussendeks; om nu met het voorste stuk zoveel mogelijk recht vooruit te kunnen vuren (een vereiste voor kruisers) is aan weerszijden van de voorsteven een geschutpoort uitgespaard, op de manier van grote kluisgaten, hetgeen iets nieuws is aan onze oorlogsschepen; hieruit volgt dat het stuk tweeërlei bewegingen moet kunnen maken, een cirkelvormige bij de beide poorten voor het baksen en een dwarsscheepse voor het verschuiven van de stuurboord naar de bakboord poort en omgekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het departement van Koloniën wenst aanbieding tegen medio november e.k. van twee schepen, elk voor de overvoer naar Soerabaya, van één stel stoomwerktuigen met twee stoomketels, waarloze- en inventarisdelen, vrachtvrij te leveren langs boord te Rotterdam of te Amsterdam. Gegadigden zullen zich omtrent de afmetingen van de werktuigen enz., op de hoogte moeten stellen bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, alwaar tevens alle inlichtingen zijn te verkrijgen.
Aanbiedingen met opgaaf van vracht (in ééns af en zonder meer) met vermelding van het tijdstip van de inname en van het vermoedelijk vertrek van het schip, worden ingewacht bij gemeld Departement, Bureau F, tot 28 oktober a.s.
De schepen moeten de geschiktheid hebben de werktuigen en ketels onder dek te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 oktober. Het Nederlandse schip LINA EN JOHANNA, kapt. Van Wijk, van Kotka, is volgens telegram 16 dezer bij Store Heddinge gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 18 oktober. Alhier zijn aangebracht 250 blokken tin, afkomstig uit het wrak van de THOMAS SORBY, welke door duikers zijn opgehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 21 oktober. De Nederlandse schoener SOPHIA, kapt. De Groot, van hier naar Christiansand vertrokken, lek teruggekeerd na aan de grond te hebben gezeten, is bezig de lading te lossen, waarvan ongeveer 300 chetwerts beschadigd zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoop bij Rechterlijk Gezag van het Italiaanse barkschip GIUSEPPE B, liggende te Rotterdam in de Vluchthaven, lang volgens meetbrief 40 meter 75 centimeter, wijd: voor 6 meter 85 centimeter, 8 meter 75 centimeter, midden 7 meter 20 centimeter, 8 meter 82 centimeter, achter 3 meter 30 centimeter, 7 meter 88 centimeter, hoog: voor 5 meter 82 centimeter, midden 5 meter 46 centimeter, achter 5 meter 52 centimeter en alzo groot 684 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en provisiën, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper Francesco Ferrando.
Ten verzoeke van de Handelsvennootschap onder de firma Ohlendorff & Co., expediteurs, gevestigd te Rotterdam, voor het lopend dienstjaar aanvraag om patent gedaan maar de akte nog niet bekomen hebbende, domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. Gerardus Combertus Burger aan de Haringvliet nummer 24 te Rotterdam, requirante uit krachte van een vonnis, bij verstek gewezen door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, de 20e september 1875, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, in zake van de requirante, als eiseres tegen voornoemde schipper Francesco Ferrando, als gedaagde, bij welk vonnis deze is veroordeeld om aan de eiseres te betalen de som van NLG 112.773 wegens bodemerijschuld,met de interessen en kosten en daarvoor hetzelve schip en toebehoren onder anderen speciaal verbonden en executabel en daarna arrestante op gezegd schip en toebehoren.
De executante heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van NLG 5.000.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op woensdag de 10e november 1875, des voormiddags ten elf uur precies.
De tot de inventaris behorende chronometer is te bezichtigen bij de heren J.A. Seckel & Zonen, Hoogstraat I ° 297 te Rotterdam.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergemelde Rechtbank en kopij daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 18 oktober 1875, Mr. G.C. Burger, procureur.
(opm: zie NRC 141175)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 oktober. Volgens hier ontvangen telegram is het te Veendam te huis behorend galjootschip AMALIA SINNIGE, kapt. K.M. Ei, van Petersburg voor order naar Elseneur, met assistentie zwaar lek te Kopenhagen binnengebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Cuxhaven, 14 oktober. De Groninger kof REINA KRAMER, kapt. H.H. Tonkens, van Zwolle naar Rendsburg, is hier binnengelopen en in de haven gehaald.


20 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 oktober. Het Nederlandse schip ENNA EN CATHARINA, kapt. Mellema, van hier te Kroonstad aangekomen, levert de lading, gedeeltelijk door zeewater beschadigd, uit.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 oktober. Het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Pott, van Riga naar Nederland, is volgens telegram bij Falsterbö gestrand en wrak geworden. De equipage werd gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 oktober. Het Nederlandse schip HILLECHIENA GEZINA, kapt. J.J. Pik, van Fraserburgh naar Koningsbergen is bij Kopenhagen gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 18 oktober. Kapt. Brouwer, voerende het Nederlandse schip ARGO, van Riga alhier binnen, rapporteert 13 dezer op de hoogte van Texel gezien te hebben een scheepsmast, die ongeveer 5 voet boven water uitstak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 18 oktober. Een bark van Amsterdam, vermoedelijk de GUSTAV, is op de rede gekomen, heeft ankerkettingen gebroken, en is naar zee gedreven, de sleepboot is dadelijk ter assistentie vertrokken om het schip in de haven te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 19 oktober. Bij de Hors is een barkschip gestrand, naar men zegt de MARNIX, assistentie is derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 19 oktober. In de Laan is verzeild en aan de grond geraakt, het barkschip HARLINGEN, kapt. De Boer, van Riga naar Harlingen bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 19 oktober. Alhier op de rede gekomen het schip FENNA HENDRIKA, kapt. Ymker, als bijlegger met hout van Frederikstad naar Papenburg, met verlies van deklast, zeilen en ingeslagen verschansing en andere schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 16 oktober. Het Nederlandse schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. Albers, van Riga, heeft van woensdag op donderdagnacht een zware storm doorstaan, waarin de boegspriet wegsloeg en de stengen het begaven, zodat men genoodzaakt was, tot behoud van schip en lading de masten te kappen, het kwam donderdagmorgen op circa 4 mijl van Borkum ZW op 10 vadem water ten anker en is hedenavond als wrak hier binnengesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 19 oktober. Het Deense stoomschip PHOENIX, kapt. Molleruss, hedenmorgen van Antwerpen vertrokken, met bestemming naar zee, is op de rede van Vlissingen op rechterlijke machtiging gestopt en in de haven gebracht, wegens het in de grond varen van een tjalk op de Schelde, bij Bath, in maart 1875.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wisby, 16 oktober. Het schip HARLINGEN, kapt. Rund, van Helsingfors naar Harlingen, is te Hamra gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 16 oktober. Het kofschip WENDELINA JACOBA, kapt. Sterke, van St. Petersburg naar Christiania met rogge beladen, is alhier op de rede gekomen met overgewerkte lading en verlies van anker en verschansing.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Colberg, 17 oktober. De te Veendam thuisbehorende Nederlandse kof ALPHA, kapt. Lukkien, van St. Petersburg naar Engeland met lijnzaad, is lek en met andere schade te Rönne binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 17 oktober. Het kofschip MARIA, van Nederland naar Kopenhagen bestemd, en geladen met beetwortel, is op de binnenrede gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 16 oktober. De Nederlandse schoener ELSJE, kapt. De Groot, van St. Petersburg naar Laurvig bestemd, heeft bij Falsterbø een anker verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 16 oktober. De schepen AMALIA SINNIGE, kapt. Ei, van Kopenhagen naar Elseneur, en de ZWALUW, van Windau naar Harlingen, zijn lek alhier aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 19 oktober. Scheepsvrachten. Voor Londen of de oostkust werd heden gedaan tegen Sh.18/- en voor de kolenhavens aan de oostkust Sh.16/- per 10 quarters haver, met gratificatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel, 18 oktober. De hier van St. Petersburg binnengekomen Groninger schoener-brik LOUISE ALOFS, kapt. J.H. Koster, heeft de bramsteng verloren.


Krant:

 SNC - Sneeker Courant

Het volgende vrij romantische berichtje doet op ’t ogenblik de ronde in de meeste dagbladen:
“Te Sneek is dezer dagen een oud zeekapitein teruggekeerd in de hoop zijn vrouw en kinderen, die hij voor 12 jaren verlaten had, daar weer te vinden. De vrouw, niet wetende, dat de man onder de zeerovers was geraakt en al die tijd gevangen had gezeten, was inmiddels met een ander gehuwd, terwijl het tweede huwelijk mede met kinderen gezegend werd. Dit moet, zegt men, voor de eerste man geen beletsel zijn om zijn vrouw op te eisen. Met belangstelling ziet men de verdere loop dezer zaak te gemoet”.
Wij kunnen uit goede bron verzekeren, dat van het gehele vertelseltje letterlijk niets waar is. Zij dus, die “met belangstelling uitzien naar de verdere loop dezer zaak” zullen hun geduld vooreerst nog wel wat op de proef kunnen stellen, tenzij de actieve berichtgever daaraan nog het prozaisch slot weet te geven, waarmee soortgelijke romantische praatjes doorgaans eindigen. (opm: zie PGC 151075).


21 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, 18 oktober te Napels aangekomen, moet aldaar 5 dagen vertoeven om enige schade aan de stoomketel te herstellen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 oktober. Volgens brief van kapt. Visser, voerende het Nederlandse schip DE HAAN, van hier naar Suriname dd. 16 dezer uit zee tussen Landsend en Lezard, was toen alles wel aan boord. Wind ZW stil. De 9e en de 10e oktober had hij bij ZW en W wind zware stormen doorstaan, waardoor drie nieuwe zeilen gescheurd waren. Het schip had zich echter best gehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 oktober. De Harlinger kof JACOBA LUCRETIA, kapt. G. Mensonides, van de Oostzee komende, heeft blijkens telegram ten Zuiden van Kopenhagen de deklast en beide ankers en kettingen verloren. Het zou van laatst genoemde voorzien worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 20 oktober. Het gisteren in de Laan gestrande schip is de HARLINGEN, kapt. De Boer, met een lading balken van Noorwegen komende en bestemd naar Harlingen. Men heeft gisterochtend een anker uitgezet, maar het schip niet vlot gekregen. Naar men verneemt zit het schip vol water en zal vermoedelijk niet afgebracht kunnen worden. Als het weer goed is, hoopt men met lossen te beginnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 20 oktober. Het kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. Leffers, van Stettin naar Groningen, is van de ankers geslagen en gestrand. De equipage is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 19 oktober. Het Nederlandse schip BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, van hier met aardappelen naar Frederikshald, is volgens telegram van Grimsby op de hoogte van Doggersbank gezonken. De opvarenden zijn gered en te Grimsby aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 20 oktober. Een Noorse bark zit op de Walvischstaart aan de grond, hulp van beide loodswezens en een sleepboot zijn derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stralsund, 18 oktober. Het Nederlandse schip EELBRINDINA, kapt. Ten Cate, van Memel met hout naar Geestemünde, is bij Prorawieck (opm: waarschijnlijk Prorer Wiek; pos: 54º24’ NB 13º37’ OL) gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 18 oktober. De Redding- en Berging Maatschappij van Svitzer is bezig met het bergen van het in de nabijheid gestrande schip HILLECHINA GESIENA, kapt. Pik.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Kopenhagen, 18 oktober. Het Nederlandse barkschip LINA EN JOHANNA, kapt. H.P. van Wijk, van Kotka komende, beladen met hout, is op Sierslookwint (opm: Store Heddinge) gestrand, volk gered.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 21 oktober. Het Nederlandse schip LINA EN JOHANNA, kapt. Van Wijk, van Kotka herwaarts, bij Store Heddinge gestrand, is volgens brief van de kapitein geheel wrak. Nog meldt kapt. Van Wijk dat in de nabijheid van de LINA EN JOHANNA gestrand was het Nederlandse schip M.J. ENTHOVEN EN ZOON, kapt. Stomp.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kirkaldy, 16 oktober. Het Veendammer galjootschip JEANNE, kapt. K.G. Kroon, van Nerva met vlas beladen, heeft bij het inkomen der haven een zware zee overgekregen, waardoor het schip tegen het hoofd is aangeslagen en kreeg daarbij het stuurboordsanker door de boeg, even boven water. Het schip is in het dok en maakt geen water.


22 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip FRIESLAND, van Batavia naar Rotterdam, passeerde de 18e oktober Sagres. Het heeft in het Suez-kanaal twee schroefbladen stuk geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 oktober. Volgens door ons ontvangen bericht is het stoomschip BANANA, kapt. Groen, op reis van Sunderland naar Banana, de 20e dezer te Madeira aangekomen, en zou de volgende dag de reis voortzetten. Aan boord alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 21 oktober. Alhier zijn aangebracht ruim 400 blokken tin en te Ouddorp 500 blokken tin, alle opgevist door duikers uit het wrak van het stoomschip THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 21 oktober. Gistermiddag is op de hoogte van Bath een Belgische vissloep door het Belgische stoomschip KHEDIVE, in de grond gelopen, de equipage is gered. Dit nieuwe stoomschip, pas te Antwerpen gebouwd, deed een proeftocht op de rivier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 21 oktober. De Noorse brik, gisteren gemeld als op de Walvisstaart aan de grond zittende, is heden met hoog water en hulp van 2 sleepboten vlot gekomen en opgesleept naar zijn bestemming. Het was de Noorse brik FATUM, kapt. Andersen, vanTanne? (opm: mogelijk Tane baai, nu Tanafjord; pos: 70º44’ NB 28º30’ OL) met hout naar Neuzen, het schip had tot loods aan boord een ongeadmitteerde Belgische visserman; het maakt veel water.
Tanafjord


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Duinkerken, 18 oktober. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Vissinga, van Nerva met vlas, is zwaar lek in de haven gekomen. Het had enige uren aan de grond gezeten. Men gelooft dat het onderste gedeelte der lading beschadigd zal zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rønne, 17 oktober. Het bij Snogebæk gestrande tjalkschip GESINA, kapt. Nienhuis, van Memel naar Bremen, is nog niet afgebracht kunnen worden, doch de halve lading is in goede staat geborgen en hoopt men ook het overige gedeelte te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 17 oktober. Het schip JACOBA LUCRETIA, kapt. Mensonides, van Windau met hout naar Harlingen, heden alhier op de rede gekomen, had in Køge-bocht beide ankers en kettingen verloren, en zal hier weer van alles voorzien worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 9 oktober. Kapt. Schulz, voerende het schip HEINRICH EN GEORGE, van Petchora naar Rostock in zinkende staat te Titleren binnengekomen rapporteert dat hij bij zijn vertrek van de Petchora een Nederlandse ijzeren bark, gevoerd door kapt. Oosting, aan de grond zat en waarschijnlijk geabandonneerd zou moeten worden. Vermoedelijk de PHENIX, kapt. R.Oosting.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Corunna (opm: La Coruña), 19 oktober. Het stoomschip POLLUX, van Smyrna naar Amsterdam met gemengde lading is door de stoomboot STRATHCLYDE met gebroken schoefas te Ferrol binnengesleept.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 21 oktober. Gisteren arriveerde hier het nieuwgebouwd brikschip HELENA, kapt. H.J. Oosterhuis, van de Oude Pekela, groot 220 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harlingen, 19 oktober. De hier te huis behorende brik ELISABETH, kapt. G van der Meij, van hier naar Riga bestemd, is lek, met verstopte pompen en meer andere schade hier uit zee teruggekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rostock, 18 oktober. De Nederlandse schoener CORNELIA, van Amsterdam naar Riga, is wegens de aanhoudende storm te Warnemünde voor noodhaven binnengelopen wegens verlies van een anker.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 17 oktober. Het Veendammer kofschip MARTHA, kapt. I.J. Topzant, van Nederland met cichorei-wortelen herwaarts, is op de binnenrede gestrand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 17 oktober. De hier zwaar lek binnengebrachte Veendammer galjoot AMALIA SINNIGE, kapt. K.M. Ei, van St. Petersburg met lijnkoeken naar Elseneur voor order, moet de lading lossen.
Ook is men bezig met het lossen der lading van het hier gestrande schip HILLECHINA GESINA, kapt. J.J. Pik.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lissabon, 7 oktober. Het schip NIEUW BEERTA, kapt. Mulder, van Monopoli naar Reval, is gisteren weder vertrokken, na een nieuwe voormarsera gekregen te hebben.


Krant:

 FAT - Finlands Allmänna Tidning

Op de Oostzee woedde in de nacht van 17 oktober 1875 een vreselijke sneeuwstorm. Onder meer andere is in de omgeving van Thisted de Nederlandse kof ASSTROOM (opm: tweemast schoener AASTROOM, ex JOSEPH, kapt. O.J. de Grooth) gestrand. Het vaartuig werd wrak, doch de bemanning gered.


23 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 oktober. Door de gezamenlijke duikers van Brouwershaven en Ouddorp zijn vandaag circa 600 blokken tin uit het wrak van de THOMAS SORBY opgehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 21 oktober. Het Nederlandse schip HERMANUS ISAAC, kapt. Dijkstra, van St. Petersburg herwaarts, heeft op de Blauwe Slenk liggende, gestoten en is vol water gelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 21 oktober. Het tot vertrek gereed liggende Nederlandse schip GEERDINA, kapt. Duintjer, is gepasseerde nacht van zijn ankers gedreven, en zit aan de dijk vast.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 21 oktober. Het Nederlandse schip ZEEPLOEG, kapt. R.J. Datema, van Riga naar Schiedam, alhier als bijlegger binnen, heeft boot, zeilen en gedeelte der deklast verloren. Het heeft zijn reis binnendoor vervolgd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hull, 21 oktober. Een verlaten Nederlandse schoener is een mijl ten zuiden van Aldboro aan strand gedreven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 20 oktober. Door het Noorse barkschip NIDELVEN, alhier aangebracht, de equipage van het Nederlandse schoenerschip CATHARINA, kapt. Van Wijk, 10 dezer tussen Gotland en Dago Island gezonken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Warnemünde, 19 oktober. Het gisteren hier voor noodhaven met verlies van anker binnengelopen Nederlands schip CORNELIA is de te Krommenie te huis behorende schoener CORNELIA, gevoerd door kapt. E.T. Teensma, van Amsterdam naar Riga.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, Borgholm, 17 oktober. De hier met schade door vissers binnengebrachte Veendammer kof ALPHA, kapt. H.R. Lukkien, van Petersburg met lijnzaad naar Kopenhagen voor order bestemd, was gisteren door een zware stortzee belopen, waardoor boegspriet, topzeilra en relingstukken braken en het schip op zijde geworpen werd, zodat het water in het ruim binnendrong.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 17 oktober. De brik ELISABETH, kapt. Albers, van Louvain met dakpannen naar Riga, heeft gisteren tussen Hveen en Kopenhagen beide ankers en ketting verloren; het ligt nu voor een werpanker en wordt weder van het verlorene voorzien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlie, 21 oktober. De gestrande Sappemeerster kof VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Leffers, van Stettin naar Groningen, zit hoog op het strand. De lading wordt gelost.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 19 oktober. De hier van Windau binnengelopen, met hout naar Harlingen bestemde, schoener ZWALUW, kapt. Fenenga, is lek en ter reparatie in de haven gegaan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 22 oktober. Scheepsvrachten. De vrachten voor Engeland zijn sedert dinsdag belangrijk hoger. Gedaan werd naar Londen of de oostkust tegen Sh.22/- en voor de kolenhavens aan de oostkust tegen Sh.17/- en ook tegen Sh.20/- per 10 quarters haver Engels gewicht, met daarenboven gratificatie.


24 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 5 oktober. Het schip FROLIC, kapt. Busch, van Manilla herwaarts, de 31e juli te Batavia binnengelopen, had in de Javazee op een bank gestoten en was de 14e augustus bezig met lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 20 oktober. De alhier gepasseerde Nederlandse schoener NICOLAAS FRANS, kapt. De Groot, van St. Petersburg, heeft in de Oostzee zwaar stormweer doorgestaan en een stortzee overgekregen, waardoor de grote boot, watervaten en 2 man der equipage overboord zijn geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 28ste oktober 1875 voor de te Rotterdam residerende notaris P.J.W. van den Berg gepasseerd, is tussen de ondergetekende Josephus Johannes de Hoog en Johan van’t Hoff, beiden scheepsbevrachters, wonende te Rotterdam, aangegaan een Vennootschap van Koophandel, welke gevestigd is te Rotterdam en ten deel heeft de uitoefening der zaken als scheepsbevrachters en zulks onder de firma van Gebrs. Van Uden, tot de tekening waarvan beiden de ondergetekenden gerechtigd zijn, zo der die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de Vennootschap van kracht te zijn de bijzondere handtekening van de beide ondergetekenden zal worden vereist.
De Vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van vijf jaren en vier maanden, aangevangen de 1ste september 1875 en mitsdien zullende eindigen de 31ste december 1880, met dien verstande nochtans, dat de Vennootschap alsdan niet van zelve zal eindigen, tenzij door een der Vennoten ten minste een half jaar voor de expiratie een schriftelijke opzegging daartoe zal hebben plaats gehad, bij gebreke waarvan de Vennootschap geacht zal worden nog voor vijf jaren te zijn verlengd, en zulks telkens van vijf tot vijf jaren, totdat die ten minste een half jaar voor de expiratie door een der Vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd.
Rotterdam, 23 oktober 1875, J.J. de Hoog., Joh. van’t Hoff.


25 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 24 oktober. Het barkschip HARLINGEN, in de Laan gestrand, is vlot gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Duinkerken, 21 oktober. De ELISABETH, kapt. Vissinga, heeft de lading gelost en omtrent 150 balen vlas onder in het schip zijn nat van zeewater. Er zullen ongeveer 5.000 kilo beschadigd zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shields, 22 oktober. Kapt. Andersen, gezagvoerder van de Noorse bark FREIJA van Kotka naar Nederland bestemd, rapporteert bij Doggersbank een zware stortzee overgekregen te hebben, waardoor boten, verschansingen en de deklast overboord werd geslagen en een man der equipage het been brak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 18 oktober. De HILLECHIENA GESINA, bij Strandmollen gestrand, ligt op een zandige grond in 8 voet water met het dek tot aan het water. Er is een overeenkomst gesloten met Svitzer tot berging voor 1/3e der waarde.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 23 oktober. Volgens een gisteren hier ontvangen telegram uit Brotton, Yorkshire, is het te Delfzijl te huis behorende kofschip CORNELIA, kapt. J.F. Hegeman, bestemd van Noorwegen naar Emden, aldaar gestrand en vol water gelopen. Alle opvarenden zijn gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 19 oktober. De hier op de rede aangekomen Veendammer schoener ST. PETERSBURG, kapt. J.H. Drenth, van St. Petersburg naar Christiania, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor de kajuitskap en verschansing zijn weggeslagen. Kapt. Drenth had in de bocht van Køge vier Nederlandse schepen op strand gezien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Christiansand, 16 oktober. Het schip INDUSTRIE, kapt. Buisman, van St. Petersburg naar Yarmouth, hier binnengelopen, heeft schade aan het bovenschip. De lading is zwaar beschadigd en zal gedeeltelijk gelost worden.


Krant:

  JB - Javabode

Padang, 29 september. Eergisteren zijn hier kort achter elkander twee sloepen binnen gelopen met 27 opvarenden van het zeilschip WILLEM POOLMAN, dat met een lading steenkolen onlangs verbrand is. Een vriendelijke hand schrijft ons omtrekt deze ramp het volgende:
Het schip, gezagvoerder Van der Valk, is op ongeveer 200 mijlen van hier een prooi der vlammen geworden. Het had een flinke lading steenkolen aan boord en kwam van Newcastle met bestemming naar Atjeh. Het ontstaan van de brand wordt toegeschreven aan broeiing der kolen. De equipage heeft zich in twee sloepen – de derde verbrandde – gered en kwam, ruim voorzien van proviand, eergisteren hier, na 18 dagen dobberen, behouden aan. In de grote sloep hadden 21 man plaats genomen, en de kleine werd door de zes overigen bezet. Drie dagen voordat de brand ontstond, trachtte men, verleid door een verdachte gaslucht, een deel der lading over boord te werpen om zodoende het vuur te kunnen blussen, doch alle pogingen mislukten. Een groot gedeelte der bemannning heeft geen goederen kunnen redden, zodat enige menslievende mede-ingezetenen, met hun beklagenswaardig lot begaan, een intekeningslijst hebben doen circuleren, welke gisteren ruim NLG 800 opbracht.


26 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 oktober. Het schroefstoomschip 2e klasse MARNIX is heden van 's Rijks Werf vertrokken, om langs het Noordhollandsch Kanaal naar Willemsoord te worden overgebracht.
Deze bodem heeft aan schip en machines kapitale reparaties ondergaan en is nu weer voor de dienst beschikbaar. Het is een van de twee schepen onder minister Kattendijke, naar het model van de bekende kaper van de Zuidelijken, de ALABAMA, alhier gebouwd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 oktober. Volgens een heden ontvangen telegram is het schip BALI, kapt. Van Rossen, deze middag van North Shields naar Atchin vertrokken. Aan boord alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 25 oktober. Volgens bericht van de vuurtoren van Westschouwen meent men vandaar een groot fregat, dwars van Westkapelle, aan de grond te zien zitten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 23 oktober. De Nederlandse schoener ANNA van Meldorf, is hier aangekomen met verlies van kluiverboom.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Uittreksel van een bericht van de Nederlandse consul op het eiland Martinique van 27 september j.l.
Ofschoon tussen Nederland en deze kolonie bijna geen handelsbetrekkingen bestaan, vertoont zich hier toch nu en dan de Nederlandse handelsvlag. Den 23ste juli jl. kwam hier de brik NIEUWENDAM, kapt. Jaski, uit Havre met een lading Franse goederen, welke de 26e augustus met een lading koloniale producten naar dezelfde haven vertrok. Op dit ogenblik liggen ter rede van Fort de France de bark ENTREPRISE, kapt. Mulder, om een lading steenkolen voor de Franse transatlantische stoombootmaatschappij (opm: mogelijk dus de Cie. Générale Transatlantique) te lossen; en ter rede van St.- Pierre de brik VOLHARDING, kapt. Swart, naar Havre gekomen met een lading Franse goederen. Ongelukkig zullen deze schepen genoodzaakt zijn, in ballast naar elders te verzeilen, daar onze oogst in een maand afgelopen is en zij dus hier geen terugvracht kunnen verkrijgen. Het ware te wensen, dat meer Nederlandsche schepen te gelegener tijd de havens van Martinique en Guadeloupe bezochten; van februari tot juli zouden zij altijd zeker van ladingen koloniale producten voor Frankrijk te vinden. Uithoofde van het gevorderde seizoen staat de handel thans geheel stil.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 tonnen, gebouwd in 1856, is uit de hand verkocht aan een Oostzees huis voor NLG 24.000.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. De Haas, heeft de reis van Kroonstad tot het Vlie afgelegd in 10 dagen, waarvan het er 3 bij Dragør voor anker lag.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Harlingen, 25 oktober 1875. Het Nederlandse schip AURORA, kapt. Smit, van Cardiff naar Malfitta, is in zinkende staat te Bedford op een bank gezet. Volgens later bericht is het afgebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 23 oktober. Volgens ontvangen telefgram van kapt. Smaal, voerende het schip ANTON EN JACOB, is dit schip vol water en masteloos in de Noordzee verlaten. De equipage is, van alles ontbloot, te North Shields aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 20 oktober. De te Groningen te huis behorende schoener M.J. ENTHOVEN EN ZOON, kapt. J.R. Stomp, van Schotland met haringen naar Koningsbergen, is in de bocht van Køge gestrand.


27 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 25 oktober. Heden is van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomsleepboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. III, gebouwd voor rekening van de heer H. van de Bout te Nijmegen; daarna is de kiel gelegd van een schroefstoom sleepboot, voor rekening van de heren Thomassen en Coers te Nijmegen, ten dienste van hun stoombaggermolens en het slepen van de schepen, genaamd TRUIDA en WILLIE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 25 oktober. De kwestie van de concurrentie in de stoomvaart op Londen is hier dagelijks nog een onderwerp van zeer geanimeerde gesprekken. Over het algemeen is men zeer ingenomen met het optreden van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in de Londense vaart en de dadelijke bevrachting van de MAASSTROOM, beide keren dat zij uitvoer, is wel het doorslaande bewijs voor de sympathie, welke de Rotterdamse onderneming geniet; men wil van zekere kant het welslagen van de zaak hoofdzakelijk toegeschreven hebben aan de energie van de agenten, de heren Scheuer, en men moet die heren in deze de eer geven, dat zij met hun bekende voortvarendheid, kracht en ijver werkzaam zijn; maar zij zouden toch nooit het succes gevonden hebben, dat hun deel is, indien de handelaars en landbouwers niet reeds voorlang de pressie van de Engelse monopolisten hadden verwenst. Ten bewijze hoe goed de zaak marcheert, kan dienen, dat gisteren per MAASSTROOM werden uitgevoerd 122 runderen, 121 schapen, 400 hect. wortelen, 1.000 hect. aardappelen en 54.000 kg strokarton.
Algemeen roept evenwel de handel, dat de Rotterdamse maatschappij, om geheel als concurrent op te treden, nu de proefnemingen moet staken, en althans des zaterdags, een boot van groter laadruimte en stoomvermogen moet doen varen en ook woensdags een stoomschip in de vaart behoort te brengen. De drukke tijd van het veevervoer is op handen en het behoeft geen betoog voor iemand, die op de hoogte is van de productie van Friesland en Groningen, dat dan een boot als de MAASSTROOM lang niet voldoende is, om te laden wat er wordt aangeboden. Daarom is het in dienst stellen van een veel grotere boot niet alleen zeer gewenst, maar dringend noodzakelijk, als de begonnen concurrentie ten minste ernst is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 september. Vrachten. De navolgende Nederlandse schepen zijn bevracht: MR. J VAN LENNEP, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 60 voor suiker in de Oosthoek te laden; JOHANNA EN MARGARETHA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 60 voor koffie, suiker en rijst, op de kust te laden; JOHANNA EN WILLEM, naar Amsterdam door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht; ’s GRAVENHAGE naar Rotterdam NLG 60 voor suiker in de Oosthoek te laden.
In lading hier en op de kust: stoomschip MADURA, stoomschip PRINS VAN ORANJE en zeilschip KORTENAER.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CATHERINE, JOHANNES, ONRUST en LIBERAAL.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Rotterdam op 26 oktober: het Nederlandse barkschip MARIA ADOLPHINA, groot 657 ton, voor NLG 8.900 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 26 oktober. Volgens rapport van de vuurtoren is van het schip dwars van Westkapelle niets meer te zien en heeft het waarschijnlijk niet aan de grond gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 24 oktober. Volgens een alhier ontvangen telegram uit Kopenhagen, moet aldaar niets bekend zijn van het schip MARTHA, kapt. Topzand, van Nederland met suikerwortels naar Kopenhagen, zodat dit gehele bericht gelukkig als onwaar kon worden beschouwd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Great Yarmouth, 23 oktober. Het kofschip VOLHARDING, kapt. Speelman, van Groningen naar Southampton met boekweit, is alhier in de haven gekomen met enige schade, en maakt een weinig water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 25 oktober. De bark ARCTURUS, kapt. Philips, van Lagos naar Rotterdam, 20 dezer alhier met schade en lek binnengelopen, is onderzocht en bezig de lading te lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dundee, 25 oktober. Door het stoomschip BRAEMER, is aan boord genomen en te Kopenhagen aangebracht de equipage van het schoenerschip HARLINGEN, van Helsingfors naar Harlingen, welk schip door hen in ontredderde staat verlaten werd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 25 oktober. De Nederlandse schoener HARMONIE, van Hull naar Odense met kolen, is alhier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 25 oktober. De Nederlandse kof AURA, van Lissabon naar St. Petersburg met olie, is alhier met verlies van ankers binnengelopen, en zal in de haven komen om onderzocht te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 22 oktober. De Nederlandse stoomboot PENELOPE heeft zwaar stormweer gehad. Een gedeelte der lading suiker is beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 23 oktober. Het barkschip JOHN, kapt. Bönne, van Sundswall naar Montrose, met hout geladen, en het brikschip ADELAAR, kapt. Potjewijd, zijn hedenmiddag met elkander in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemd schip belangrijke schade aan romp en tuig bekwam en in de haven zal komen om te repareren. De ADELAAR heeft schade aan zeilen en tuigage bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 20 oktober. Volgens bericht uit Læsø in dato 15 oktober is de 12e oktober een waarschijnlijk Nederlandse schoener gezonken met een blauwe vlag in top, ongeveer 1½ mijl ten Noorden van Oen op 9 vadem water. De bramzaling is boven water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 20 oktober. Een overeenkomst is gesloten met bergers om voor de halve waarde van schip en lading tot bergloon van het bij Siezlofsklint (opm: niet te traceren; nabij Store Heddinge) gestrande schip LINA EN JOHANNA, kapt. Van Wijk, zoveel mogelijk te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 24 oktober. De Nederlandse schoener NICOLAAS FRANS, kapt. De Groot, van St. Petersburg naar Leith is ten anker liggende aangevaren door het stoomschip BALDAR en heeft enige schade bekomen. Het schip zal de reis waarschijnlijk kunnen voortzetten.


Krant:

  MB - Morgenbladet

Advertentie. Te koop aangeboden het schip DE GOEDE VREDE, 145 CL (opm: Noorse ex-Nederlandse bark, bouwjaar 1800, 145 commercie lasten) groot, in goede en zeilklare conditie, alhier opgelegd,
Frederikstad, oktober. E.H. Wahl


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlie, 24 oktober. Het hier als bijlegger binnengelopen, van Frederikstad naar Papenburg bestemde kofschip EETINA, kapt. K.K. Dijk, van Zuidbroek, heeft ook de deklast verloren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 23 oktober. Het Nederlandse schip MARIA, vroeger gemeld als gestrand, is vlot en hier binnen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 oktober. Van het schip ANNA MAGRIETHA, kapt. Veldkamp, d.d. 1 oktober van Newcastle naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 oktober. Scheepsvrachten. De vrachten waren heden over het algemeen belangrijk hoger. Gedaan werd naar Newcastle tegen Sh.20/-, Hartlepool Sh.22/- en het kanaal van Bristol Sh.25/- per 10 quarters haver. Voor de Humber besteedde men Sh.16/- per ton aardappelen. Scheepsruimte blijft hier voortdurend beperkt, en het is daarom aan gezagvoerders wel te recommanderen met hun bodems naar hier te komen.


28 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 27 oktober. Heden zijn alhier aangebracht ruim 800 blokken tin, door duikers opgevist uit het wrak der THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 27 oktober. Heden zijn opnieuw aangebracht uit het wrak van de THOMAS SORBY 30 blokken Banca en Billiton tin.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 27 oktober. Kapt. Rijnaardt, voerende het barkschip CATHARINA ELISABETH, van Sundsvall met hout hier binnen, heeft gedurende dit jaar 3 reizen naar Sundsvall en terug gedaan in de zeldzaam korte tijd van 142 dagen. De laatste heen en terugreis werd in 35 dagen volbracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 27 oktober. Volgens telegrafisch bericht is het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, te Batavia gearriveerd, 85 dagen reis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Grimsby, 25 oktober. De Nederlandse kof MARGARETHA is door visserslieden alhier verlaten binnengebracht. (opm: een Duits schip, zie NRC 291075)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

West Wemyss, 25 oktober. Kapt. Dik van de schoener ANNA rapporteert in de Noordzee een marszeil verloren te hebben en veel wrakhout en balken gepasseerd te zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields. 25 oktober. Het schip ANTON EN JACOB, kapt. Smaal, van Riga naar Delfzijl bestemd werd door zwaar stormweer zo lek, dat het in zinkende staat verkeerde, toen een vissloep van Grimsby langszijde kwam en de equipage aan boord nam. Kort daarna kwam het stoomschip KINGMOOR in het gezicht en trachtte men de equipage van de ANTON EN JACOB aan boord van de laatst genoemde over te zetten, toen de hoge zee de sloep omverwierp, en zij slechts door de spoedige hulp door de equipage van de KINGMOOR gered werden, die hen aan boord nam en te North Shields aan land zette. De vissloep is gezonken. De ANTON JACOB, kapt. Smaal, is 25 oktober te Hull aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 20 oktober. De CATHARINA, kapt. Van Wijk, 10 oktober in de Oostzee verlaten, van St. Petersburg naar hier bestemd om order met een lading tarwe.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam ,gedenkt op dinsdag de 16e november 1875, des avonds ten 7 ure, in het Hotel Everts te Veendam, publiek te verkopen het gekoperd schoenerschip ALBERTHA, groot 200 tonnen, gebouwd in 1867 en geclassificeerd 1e klasse A.3/3-1-1, thans liggende te Liverpool en aldaar dagelijks te bezien. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heren K. en J. Wilkens en E.A. Doewes, allen te Veendam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 27 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram d.d. Batavia 26 dezer, was het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Zetteler, vóór of op die datum aldaar van New York aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 27 oktober. Kapt. Brongers, voerende het Nederlandse schip ZWALUW, alhier binnengekomen, rapporteert in de ochtend van de 21e oktober op 54°35’ NB 05°12’ OL (opm: in de Duitse Bocht) met een storm van het Z.Z.O. en de zee geweldig hoog, het kofschip MARGARETHA, kapt. Ohlen, van Geestemünde, ontdekt te hebben met de noodvlag in top en in een ontredderde toestand verkerende. Dadelijk wendden wij de ZWALUW naar de MARGARETHA, en vernamen van de kapitein, dat zijn schip in zinkende staat was; de verschrikkelijke hoge zee liet niet toe de boot uit te zetten en daar de bemanning van genoemd kofschip reeds afgemat was en elke vertraging de toestand verergerde, besloten wij van de ZWALUW een reddingboei te latend drijven, die na herhaalde pogingen door de bemanning van genoemd schip werd gevist, waaraan eerst een matroos werd bevestigd en aan boord der ZWALUW werd gehaald, vervolgens de stuurman en later de kapitein, welke alle drie bewusteloos aan boord van ons schip kwamen, doch door verwarming spoedig herstelden en wij onze reis weder vervolgden.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Dundee, 25 oktober. Door het stoomschip BRAEMER is aan boord genomen en te Kopenhagen aangebracht de equipage van het schoenerschip HARLINGEN, van Helsingfors naar Harlingen, welk schip in ontredderde staat door hen verlaten werd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 26 oktober. Volgens hier ontvangen particulier bericht is het schip HILLECHIENA WILKENS, kapt. H.A. Karssies, de 18e dezer zwaar lek te Leith binnengelopen, na reeds op zijn reis van Papenburg naar Christiania twee maal het Skagerrak bereikt te hebben.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Emden, 21 oktober. Van de in Farsund met zeeschade binnengelopen kof MARIANNA, kapt. De Jonge, zijn twee man der equipage over boord geslagen en verdronken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 18 oktober. Er is een overeenkomst met bergers aangegaan om tegen vergoeding van een derde der waarde van het geborgene te trachten het casco en de lading van het gestrande schip HILLECHIENA GESINA, kapt. J.J. Pik, van Fraserburgh naar Koningsbergen, te behouden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Appledore, 24 oktober. Het kofschip AURORA, kapt. Smit, van Cardiff met kolen naar Molfetta, is hier lek binnengelopen, zijnde gepasseerde vrijdag (opm: 22 oktober) op 3 mijl van de Smalls lek gesprongen, en is met halftij bij het naar binnen komen aan de grond geraakt. Men heeft het schip lens gepompt en met de vloed binnengebracht. Het schip had slechts één bruikbare pomp. De kapitein denkt met kalfateren het schip weder dicht te krijgen.


29 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 oktober. Gisteren is met de stoomkannonneerboot HAVIK op het IJ een proeftocht gedaan. Het vaartuig is gebouwd op 's Rijks werf en de machines zijn bij particulieren (de heren Christie, Nolet & De Kuijper te Delfshaven) vervaardigd. Een en ander heeft aan de verwachting beantwoord; een 8 mijls vaart is verkregen. Thans zijn zeven van die boten voor de dienst beschikbaar, een drietal is zijn voltooiing nabij en met de bouw van vier anderen heeft men in augustus jl. een aanvang gemaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 23e oktober 1875 heb ik Adrianus Jacobus Spoor, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Neeltje Verburg, wonende te Vlaardingen, echtgenote van Willem Noordhoek, voor de derde maal gedagvaard Willem Noordhoek, vroeger matroos op het Nederlandse galjootschip FAMILIETROUW, kapt. Geert Hendrik Jonker, wiens tegenwoordige woonplaats is onbekend, om op maandag 31 januari 1876 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- aangezien de eiseres de 17e maart 1847 met de gedaagde te Vlaardingen is gehuwd.
- aangezien de gedaagde als matroos op het Nederlandse schoener-galjootschip FAMILIETROUW, kapt. Geert Hendrik Jonker, de 9e oktober 1867 is aangemonsterd voor een reis van Schiedam naar Pillau en dan ook deze zijn bestemming heeft opgevolgd.
- aangezien evenwel na zijn vertrek noch van het schip, noch van de bemanning iets is vernomen, waardoor het te vermoeden is, dat gezegd schip met de equipage op die reis is vergaan.
- aangezien eiseres een ander huwelijk wenst aan te gaan.
- aangezien op de eerste en de tweede oprooeping niemand is verschenen.
Mitsdien alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
A.J. Spoor
(opm: sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 oktober. Het barkschip JULIE, groot 436 tonnen, gebouwd in 1853, is verkocht aan een Oostzees huis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 28 oktober. Het Nederlandse schip TROUW, kapt. Wiardi, van Koningsbergen met hout naar Delfzijl, is met gescheurde zeilen en ontzet schip te Oostmahorn binnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 28 oktober. Kapt. Folgering, voerende het Nederlandse kofschip THEODORA, van Frederikstad naar Papenburg, thans hier op de rede van Delfzijl, bericht dat hij 27 september j.l. onder Noorwegen met felle storm heeft te kampen gehad, waardoor de ballast overzeilde en het schip plat op zijde viel. Eén zijner matrozen werd door een stortzee overboord geslagen en door de zee verzwolgen; redding was onmogelijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Grimsby, 26 oktober. De alhier binnengebrachte kof MARGARETHA is geen Nederlands maar een Duits schip.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 26 oktober. Het Nederlandse schip ANNA HELENA, kapt. Nijland,van Runcorn met zout naar Riga, is alhier lek binnengelopen, en moet lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 22 oktober. Gisteren lagen hier nog onder de kust ten anker wegens tegenwind TWEE GEBROEDERS, kapt. Hesseling, BETJE PRONK, kapt. Vos, CAROLINE, kapt. Cupido, en MARGARETHE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, naar Sundsvall bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 22 oktober. De lading van het kofschip ALPHA zal morgen geheel gelost zijn, en alhier opgeslagen. Voor zover men tot nog toe kon beoordelen, zal er ongeveer 70 ton beschadigd zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 22 oktober. Het schip JOHANNES, kapt. Rottinghuis, van Nieuwediep naar Riga, ligt hier buiten ten anker wegens tegenwind.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 22 oktober. De schoenerkof FROUWINA, kapt. Duit, van Memel met hout beladen, is lek geworden, en door een sleepboot alhier binnengesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 25 oktober. Aan boord van het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, alhier van Amsterdam gearriveerd, is brand in de kajuit ontstaan, die echter zonder veel schade aangericht te hebben, is geblust.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 september. Van de GOLDEN CITY, van Newcastle alhier aangekomen, was de kapitein gestorven en 3 man der equipage overboord geslagen. Het schip had een zware stortzee overgekregen, waardoor het bovenschip schade had bekomen, doch was verder dicht gebleven. De onkosten worden geraamd op NLG 9.425. Het schip is naar Samarang vertrokken met een loods aan boord en zal daar lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 8 september. Het schip AMITY, kapt. Shearer, van Ilo Ilo naar Londen met suiker is 31 augustus door sterke stroom op een rif gedreven op ongeveer 10 mijl NO van Bawean, is totaal wrak geworden. De equipage is gered. De kapitein is met een inlands vaartuig hier aangekomen, en rapporteert dat het rif gelijk met de oppervlakte van het water is, en er weinig kans bestaat met boten langszij te kunnen komen. Er was 12 voet water in het ruim en een hoge zee. Het wrak zal morgen 9 september verkocht worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hull, 25 oktober. Heden is hier binnengebracht de Delfzijlster schoener ANTON EN JACOB, kapt. J.A. Smaal, van Riga naar Delfzijl bestemd, welk schip, zo als wij in ons no. van jl. dinsdag meldden, vol water en masteloos in de Noordzee door de bemanning is verlaten, die te Northshields was aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Leith, 23 oktober. Het hier lek binnengelopen Nederlandse schip HARMONIE, is de Veendammer kof HARMONIE, kapt. W.T. Schuring, van Hull naar Odense, reeds in ons no. van jl. maandag medegedeeld.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Leith, 23 oktober. Het schip ELISABETH, van Skelleftea met hout naar Antwerpen, is hier lek binnengelopen; moet lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 20 oktober. Het schip CATHARINA, kapt. Van Wijk, de 10de oktober in de Oostzee verlaten, was van Petersburg naar hier bestemd om order met een lading tarwe.


30 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zierikzee, 27 oktober. Het casco van het op Onrustplaat gestrande barkschip DUE AMICE, is met de inventaris in publieke veiling voor NLG 8.343 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 25 oktober. De HILLECHIENA GEZIENA, van Fraserburgh naar Koningsbergen, 16 dezer in de Sand gestrand, is vlot en in de haven alhier gebracht door Svitzer om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 oktober. Het schip GRENADA, van Greenock heeft in Straat Sapoedi aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie en waarschijnlijk zonder schade vlot gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris J. van der Bent zal op woensdag de 3de november 1875, ’s morgens ten 11 ure, te Brouwershaven publiek om contant geld verkopen een gedeelte van de scheepsinventaris en andere roerende goederen, te Brouwershaven aangebracht, afkomstig van het gestrande Engelse stoomschip THOMAS SORBY, gezagvoerder S. Jackson, bestaande in zeilen, blokken, trossen, anker met stok, stuurrad, 2 reddingboten, 1 giek, kompassen, waterketel, stukken der losmachine, scheepsprovisiën, enz. Informatie te bekomen bij de heren J. de Kater Jz., scheepsagenten en genoemde notaris te Brouwershaven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt werd gisteren avond publiek geveild het kofschip CATHARINA RICARDI, met al deszelfs toebehoren. Koper H. Smit te Foxhol en N.S. Sikkens te Sappemeer voor NLG 3.150.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 29 oktober. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het hier te huis behorende galjootschip COLLEGIE EENDRAGT, kapt. J. Scholtens, de 17e dezer van Oostmahorn met aardappelen naar de Humber vertrokken, heden te Goole gearriveerd met verlies der boot en andere schade.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 29 oktober. Vrachten steeds stijgende. Gedaan werd naar Londen of de oostkust tegen Sh.26/- en naar de kolenhavens aan de oostkust Sh.23/- per 10 quarters haver. Voor aardappelen naar de Humber werd Sh.16/- per ton Engels gewicht besteed.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, 22 oktober. De gehele lading der de 12e dezer bij Snogebæk gestrande tjalk GEZINA, kapt. P.W. Nieuwenhuis, van Memel met hout naar Bremen, is in goede staat geborgen, als ook een groot gedeelte der inventaris. Men hoopt, dat de romp weder gerepareerd kan worden, daar zich van achteren slechts een klein gat bevindt. Het schip staat hoog op het strand, de spil met ankers en kettingen heeft men aan boord gelaten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne. 22 oktober. De lading lijnzaad van het de 17e dezer hier binnengebrachte Veendammer kofschip ALPHA, kapt. H.R. Lukkien, van St. Petersburg naar Engeland bestemd, zal morgen geheel gelost en hier opgeslagen zijn. Naar het zich laat aanzien, zullen circa 70 tonnen daarvan beschadigd zijn, en het overige zich in gezonde toestand bevinden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, 25 oktober. De te Pekela te huis behorende galjoot FROUWINA, kapt. D.H. Duit, van Memel met hout naar Purmerend, is wegens lekkage door het stoomschip HEIMDAL volgens accoord heden hier binnengebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 23 oktober. Scheepsvrachten. Bewilligd werd naar de westkust van Engeland en oostkust van Ierland Sh.3/-, naar Stockton Sh.1/9 per 500 pond tarwe, naar Moss 22½ mark, naar Christiansand 24 mark, naar Oost-Noorwegen voor een klein schip 27 mark, naar het Holsteins kanaal 22½ mark per 5.000 pond rogge, naar Stockholm Sh.20/- per ton lompen.


Krant:

  AU - Abo Underrattelser (Zweeds-Fins)

Amsterdam, 21 oktober. Het bij Store Heddinge gestrande Nederlandse schip LINA EN JOHANNA (opm: bark LINA EN JOHANNA, ex-CAROLINA, kapt. H.H.O. van Wijk), van Kotka naar hier, is volgens een brief van de kapitein totaal wrak.


31 oktober 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 21 oktober. Het schoenerschip MARIA, kapt. Hosken, van Rotterdam naar Riga met pijpaarde, is bij Cuppister Yell gestrand. De equipage is de volgende dag behouden aan wal gekomen. Er stond 6 voet water in het schip.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Janzen, van New York, donderdag ll. (opm: 28 oktober) met een diepgang van 55 decimeter in de Nieuwe Waterweg binnengekomen, is genoodzaakt geweest in het kanaal te ankeren, dewijl drie of vier stoomschepen, aan de bovenmond van het kanaal of de doorgraving, op het zogenaamde "Zuiden" aan de grond zaten. Gisteren met de vloed willende vertrekken, is het achterschip van de SCHOLTEN aan de grond geraakt, waardoor het schroefraam en het roer zijn afgebroken. Men is bezig met lossen daar het verlies van het roer oorzaak is, dat het schip slechts met geringe diepgang kan opkomen. Zodra genoegzaam is gelicht, zal het met hulp van sleepboten hierheen worden gebracht.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

De brik MERCURIUS, met 3,70 meter diepgang, is op 27 oktober jl. bij een waterstand van 0,35 meter beneden volzee, de haven te Harlingen binnengekomen, gebruik makende van de nieuwe waterweg over de Pollen.


01 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 31 oktober. Heden zijn alhier 115 blokken tin aangebracht, door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 31 oktober. Door het stoomschip MERCUR, zijn alhier aangebracht de kapitein en een gedeelte der equipage van het op Hornrif gestrande schip W. CHAPMAN, kapt.Turne, met spoorijzer van Rotterdam naar Dantzig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 31 oktober. Het barkschip VIJF VRIENDEN, kapt. Verweij, van Rotterdam naar Riga bestemd, is op de Noorderhaaks gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 31 oktober. Heden is alhier uit zee terug en in de haven gekomen de Nederlandse schoener MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, wegens ontstaan lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shields, 30 oktober. Volgens rapport van kapt. Sterrenberg, voerende het schip GEERTJE, van Stockholm naar Rochester met boekweit, wordt vermeld dat op 13 dezer 30 mijl NO van Peterhead door stormweer en hoge zee, het schip plat op zijde geworpen werd, de lading overzeilde en zo bleef liggen tot de 15e,en toen weer recht kwam. Men verloor hierbij topzeil, grootzeil en grootstagzeil, terwijl men op de 20e nog kluiver, stagzeil en kluiverboom verloor.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 oktober. Het schip CONCORDIA, kapt. Jansen, van Newcastle naar Nyborg, is op Orkney-eiland verongelukt. De bemanning is daarbij omgekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 oktober. Door de Board of Trade is aan kapt. Jackson, ex-gezagvoerder van het stoomschip THOMAS SORBY, de 6e oktober l.l. op de Nederlandse kust verongelukt, de bevoegdheid voor zes maanden ontnomen om als gezagvoerder te varen.


02 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 1 november. Heden is op de scheepstimmerwerf Middelburgsch Welvaren de kiel gelegd van een fregatschip, groot 1.000 Java-lasten, dat de naam zal voeren van BURGEMEESTER SCHORER en gebouwd wordt voor rekening van een rederij, onder directie van de heren Van Zeylen en Decker alhier.
Verder verneemt men, dat binnen enige dagen alhier wordt verwacht het fregatschip CALIFORNIA, groot plm. 1.000 Java-lasten, thans liggende te Antwerpen.
Dit schip, aangekocht door genoemde firma, zal alhier worden nagezien en uitgerust.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 1 november. Het schip VIJF VRIENDEN, kapt. Verweij, gisteren in de Noordergronden gestrand, is door vletterlieden af- en hier binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 1 november. De stuurman en 9 matrozen van het op Hornrif gestrande stoomschip WM. CHAPMAN, kapt. Turne, van Rotterdam naar Dantzig, zijn te Sunderland aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 31 oktober. Het Nederlandse schip TITIA JACOBINA, kapt. Klein, van Risoer naar Papenburg is te Oostmahorn binnengelopen. De lading (opm: ijs) is zozeer smeltend, dat het schip de reis niet kan voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 1 november. Heden zijn alhier 505 blokken tin aangebracht door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 26 oktober. Het schip MARTHA, kapt. Schouveroe, van Amsterdam naar Drammen, is 25 dezer van Durivoe alhier binnengekomen om van anker en ketting voorzien te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 25 oktober. De directe gemeenschap met St. Petersburg is verbroken en de passage naar Oranienbaum zeer moeilijk, het vaarwater naar zee is open. De lichters met inkomende goederen zijn teruggekeerd. Ongeveer 200 lichters met uitgaande goederen liggen in de haven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt c.s. zullen als lasthebbenden van hun meesters, op dinsdag de 16de november aanstaande, ’s middags 12 uur, in de Zaal Scheepmakershaven No. 29, te Rotterdam, publiek veilen de kopervaste en gekoperde Nederlandse bark AFRIKAAN, laatst gevoerd door kapt. W. van der Stoop, volgens meetbrief lang 31,99, wijd 5,17, hol 4,01 meter en alzo gemeten 294 ton, met al haar staand en lopend tuig, rondhout, ankers, kettingen, zeilen verdere inventaris, zoals zij is liggende in de Zalmhaven, aan de werf van de heren Gebr. Visser.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 november. Volgens een hier gisteren ontvangen telegram is de kof ANNA MAGRIETHA, kapt. A. Veltkamp, de 4e oktober van Newcastle naar Groningen vertrokken, na veel storm en tegenwind te hebben doorstaan, te North Shields binnengekomen. Alles wel aan boord. Het bericht, in ons nummer van l.l. woensdag opgenomen, is dus gelukkig niet bewaarheid geworden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 30 oktober. De schoener GEERTJE, kapt. J.P. Sterrenberg, uit Pekela, van Stockholm naar Rochester, is met schade en overgeworpen lading op de Tyne aangekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lerwick, 26 oktober. Het kofschip ANNA LUITZIA, kapt. J.N. Jager, uit Pekela, van Emden naar Frederikstad, is in reddeloze staat door het volk verlaten, dat gered en hier is aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 31 oktober. Heden is hier binnengekomen het schip TITIA JACOBINA, van Osterrisoer, laatst van Mandal, hebbende aldaar de bekomen schade hersteld, bestemd naar Papenburg, met schade aan schip en lading, welke uit ijs bestaat, die wegens smelting gestadig wordt over boord gepompt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Scilly, 30 oktober. De schoenerbrik PRESTO, van Montevideo naar Falmouth, is gisteren hier aangekomen met verlies van voor- en grootsteng en zeilen.


03 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten behoeve van onze Marine is bij de firma Yarrow Dudley & Co. te Londen een stoomvaartuig gebouwd, voorzien van al zodanige inrichtingen als strekken kunnen om het leggen en behandelen van torpedo's te bespoedigen en te vergemakkelijken.
In de vorige week heeft de proeftocht plaats gehad, waarbij is gebleken dat het vaartuig aan de vereisten voldoet. (de eerste Nederlandse torpedoboot, genaamd Zr.Ms. No.1, een spartorpedoboot, dus voorzien van een lange uitschuifbare stok aan het voorschip; aan de voorkant van deze spar kon een explosieve lading worden bevestigd)
een foto van Zr.Ms. spartorpedoboot No.5, nog zonder de spar, een schip ongeveer gelijk aan de No.1 (coll.Marhisdata)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 25e oktober 1875, ten verzoeke van Maria Louisa Bieornstahl, echtgenote van Jan van Schoone, wonende te Rotterdam, heb ik, George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, voor de eerste maal gedagvaard Jan van Schoone voornoemd, zeeman, gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 7e januari 1876 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- aangezien de eiseres met de gedaagde dd. 10 oktober 1855 te Rotterdam is gehuwd.
- aangezien de gedaagde als gezagvoerder op het Nederlandse schoenerschip VRIENDSCHAP in de maand oktober 1867 van Hellevoetsluis is uitgezeild naar Nantes.
- aangezien genoemd schip de 23e november 1867 van Nantes is vertrokken en de daarop volgende dag nog van Saint-Nazaire bericht van hetzelve is ontvangen, doch sedert van die bodem en van de bemanning geen enkele tijding meer is ingekomen, zodat moet worden aangenomen, dat bedoeld schip met man en muis is vergaan.
- aangezien eiseres een ander huwelijk wenst aan te gaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller
(opm: sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Groningen op donderdag 28 oktober: het smakschip CATHARINA RICARDI, groot 65 ton, gebouwd in 1863, kapt. K.C. Koenes: voor NLG 3.150 verkocht aan H. Smit te Foxhol en W.S. Sikkens te Sappemeer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 november. Te Elseneur liggen ongeveer 300 schepen op gunstige wind wachtende.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 november. Het schip ALIDA, kapt. Van der Veen, van Riga naar Dordt, 28 oktober te Elseneur aangekomen, heeft veel Noordelijke stormen doorstaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 2 november. Heden zijn alhier aangebracht 763 blokken tin, door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 1 november. Kapt. Verweij, voerende het Nederlandse schip VIJF VRIENDEN, van Rotterdam naar Riga, als bijlegger hier binnen, rapporteert de 11e oktober Hirtshals ZZO 4 mijlen afstand gezien te hebben een door het volk verlaten brik onder Zweedse vlag, met hout geladen, vol water, waarop HELSINGBORG, het scheen in aanzeiling te zijn geweest en de 18e daaraanvolgende op 58°03’ NB 05° OL een vol tuig van een schip, waarvan de masten op zijn eind dreven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 1 november. Het Nederlandse schip ENGELINA PETRONELLA, kapt. Brouwer, is tussen St. Petersburg en Kroonstad door een stoomboot aangevaren, wordt vermoedelijk afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 1 november. De kof ANNA MARGRIETHA, kapt. Veldkamp, 4 oktober van Newcastle herwaarts vertrokken en als vermist opgegeven, is goed en wel te North Shields binnengelopen, had veel storm en tegenwind doorstaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 29 oktober. De Nederlandse kof PIETER, kapt. Bekkering, heeft order gekregen naar Leer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 11 oktober. Kapt. Jager, voerende het Nederlandse schip ASTREA, van Menado naar Amsterdam, alhier gearriveerd, rapporteert bij Kaap de Goede Koop gedurende 25 dagen zwaar stormweer gehad te hebben, bijzonder op de 1e september op 32°30’ ZB 29° OL, waardoor vele zeilen verloren en verschillende zaken van dek werden geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 3 oktober. Het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, heeft in de Saramacca de lading reeds ingenomen, en vertrekt deze dagen naar Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 2 november. In de haverbevrachtingen ging heden niets om. Voor de Humber werd gecharterd tegen Sh.15/- per ton aardappelen, met gratificatie.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 1 november. Volgens hier ontvangen particulier bericht is het galjootschip ALIDA, kapt. Van der Veen, van Riga naar Dordrecht bestemd, de 28ste oktober te Elseneur aangekomen, na gedurende de reis vele sneeuwbuien met noordelijke storm te hebben doorgestaan, ten gevolge waarvan de gezagvoerder genoodzaakt werd onder Trelleborg 3 dagen ten anker te liggen. Nog heden kon hij wegens sneeuwjacht met N.O. wind de reis niet vervolgen. – Te Elseneur lagen plus/minus 300 bodems, die alle op gelegenheid wachten om de Noord te komen en onder dezelve ook de schoener ORION, kapt. Buiten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam, 1 november. Volgens een hier ontvangen telegram uit Petersburg, van de 29ste oktober, is het schip ENGELINA PETRONELLA, kapt. S.G. Brouwer, tussen Petersburg en Kroonstad door een stoomschip aangevaren en zal het waarschijnlijk afgekeurd worden. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 18 oktober. Het te Sappemeer te huis behorend schip VOORUIT, kapt. Hillebrands, is de15e dezer bij Køge-bocht gestrand. Het schip zal vermoedelijk geheel weg zijn, terwijl de bemanning is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triëst, 22 oktober. Scheepsvrachten. Bevracht werd de schoener JOHANNA MARIA, kapt. Korter, naar Rotterdam tot NLG 4.200 in de roes, en de brik JAN EN ANTONA (opm: JAN EN ANTOON), kapt. Scherpbier, tot 3.800 banco mark in de roes naar Hamburg, terwijl de schoener GOEDHART, kapt. Sikkema, voor eigen rekening naar Rotterdam aanlegt.


04 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontvingen wij uit Emden van onze zuster de treurige tijding, dat haar echtgenoot, de heer J.C. Kreije, in leven oud-gezagvoerder, de 1e november overleden is.
Rotterdam, 2 november, E.F. Bonjer, G. Bonjer-Appel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 2 november. Volgens heden ontvangen bericht is het brikschip J.H. Henkes, kapt. C. Boer, 26 september l.l. te Opobo. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 3 november. Heden zijn alhier aangebracht 359 blokken tin, door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 2 november. Zondagochtend om half tien zag men van de dijk te Helder, dat een schip op de Noorderhaaks verzeild geraakte. Later bleek het te zijn de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. J. Verweij, in ballast van Rotterdam naar Riga bestemd. Een en twintig dagen had dit schip in de Noordzee gekruist met tegenwind en stormweer. Wegens gebrek aan drinkwater meende de kapitein hier binnen te lopen, doch vergiste zich in de tonnen, waardoor het ongeval plaatshad. Met assistentie van hier, en het uitwerpen van een gedeelte der ballast is het zondagavond mogen gelukken het weder af, en alhier in de haven te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 31 oktober. Het schip MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, van hier naar Gothenburg bestemd, is lek uit zee hier in de haven teruggekomen. (opm: zie PGC 081175)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montrose, 1 november. Enige mijlen benoorden Johnshaven is een naambord gevonden, waarop ZEEMEEUW.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 2 november. Het schip PRESTO, kapt. De Jonge, is alhier door de Loodskotter
N° 6 binnengesleept. Het heeft voor- en grote steng, ra´s, zeilen en tuigage verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 28 oktober. Wegens tegenwind liggen alhier ter rede geankerd de Nederlandse schepen HAZARD, kapt. Korter, bestemd naar Greifswald, DINA ADRIANA, kapt. Kwint, naar Dragør, WIEKA, kapt. Eefting, naar Hartlepool en ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. Mulder naar Riga.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Granton, 28 oktober. Alhier zijn binnengelopen de Nederlandse schepen MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. Pekelder, van Dantzig naar Bremen met verlies van verschansing, en ROLINA, kapt. Rozenbeek, van Emden naar Drammen wegens lekkage.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 18 oktober. Het Nederlandse schip VOORUIT, kapt. Hilbrands, van St. Petersburg naar Brake, is 15 dezer in de bocht van Køge gestrand en zal vermoedelijk weg zijn. Het volk is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving het treurig bericht, dat mijn geliefde echtgenoot Jurrien Jan Stenger, gezagvoerder van het schoenerschip ELSIEN HAGÉNUS, op de reis van Frederikshall naar Papenburg, in de morgen van de 15de oktober ll., op de hoogte onder de Jutse kust door een stortzee of breker met een der opvarenden, matroos, van boord is geslagen en zijn dood in golven heeft gevonden, in de ouderdom van ruim 33 jaren, mij uit een hoogst gelukkig huwelijk van bijna 3 jaren 2 kindertjes nalatende. Met mij treuren wederzijdse bejaarde ouders, broeders en zusters.
Het schip en lading is met de overgebleven bemanning met enig verlies van zeilen en deklast behouden te Leith in Engeland binnengebracht.
Oterdum, 30 oktober 1875, E.R. Hagénus, wed. Jurrien Stenger.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 27 oktober. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Antwerpen Bfrs. 1,85 per 100 kilo rogge, en Bfrs 3,50 per ton zaaizaad; per stoomschip naar Christiania NLG 22 en 15% per last hennep. (opm: het zaaizaad zal per vat zijn, anders is dit wel een extreem lage vracht).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 november. Assuradeuren, belang hebbende bij het casco van het schip ANNA, kapt. J. de Pater, van Ystad naar Yarmouth, door aanvaring gezonken, gelieven zich aan te melden bij de secretaris van de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam.


05 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 4 november. Heden zijn alhier aangebracht 411 blokken tin, door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 2 november. Het Nederlandse schip MARTENSHOEK, kapt. M.B. Noordhof, van Newcastle naar Lübeck, is in de Noordzee gezonken. Het volk is gered, en te Bergen aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 29 oktober. De rivier is geheel met ijs overdekt, men kan de scheepvaart voor dit jaar als gesloten beschouwen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

St. Petersburg, 27 oktober. De scheepvaart, dit jaar laat en bij in ’t oog vallend lage waterstand begonnen, is van opmerkelijk korte duur geweest. Sedert de 13e oktober vriest het en sedert de 20e zijn de kanalen om Ladoga toegevroren, wat anders zelden voor het einde dezer maand plaats heeft. De schippers zijn dan ook door het ijs totaal verrast. In het nieuwe Ladogase kanaal ligt een zeer groot aantal schuiten met koren; enige baanden zich met grote moeite een weg door het ijs, om Schlüsselburg nog te bereiken. Een groot deel dezer schepen zal moeten overwinteren. Uit Rybinsk wordt onder dezelfde dagtekening gemeld, dat dicht aaneengedrongen ijs de Wolga afstroomt. Uit Blagowestschensk wordt getelegrafeerd, dat ook daar de scheepvaart met de 22e oktober een einde nam.


06 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Middelburg op woensdag 3 november: het barkschip SUSANNA EN ELISABETH, groot 739 ton, gebouwd in 1854: NLG 19.500; opgehouden. Later uit de hand verkocht aan de heer D. Held te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 november. Volgens telgram is het schip MINA, kapt. Hartman, 2 dezer te Oporto aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 november. Het bericht ontleend aan Lloyds, aangaande het terugkomen van de
MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, te Antwerpen blijkt onjuist te zijn, gemeld schip ligt volgens de laatste berichten in dato 4 november in de Westerhaven te Vlissingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 november. Het Nederlandse schip ZWALUW, kapt. Teensma, van hier naar Arendal, is volgens telegram te Listerfjord binnengelopen. Het had zware stormen doorgestaan, waardoor schip en zeilen veel geleden hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 5 november. Heden zijn alhier 217 blokken tin door duikers aangebracht uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 1 november. Aan de westzijde van Bornholm liggen de Nederlandse schepen VOORWAARTS, kapt. Oldenburger; ELISABETH, kapt. Karst; BETJE HESSELING; kapt. Top; JEANTINE, kapt. Meyering; JOHANNA MAGDALENA, kapt. Sipkes; KATHARINA, kapt. Jonkman; JOHANNES, kapt. Rottinghuis, JETSKE, kapt. Houwink, en 2 Nederlandse barken gevoerd door kapt. Krijnen, en kapt. Vlis, wegens tegenwind ten anker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 3 november. De Nederlandse stoomboot HECLA, van Amsterdam met stukgoederen naar Riga heeft op Hittorp rif aan de grond gezeten, doch is door Svitzer voor GBP 200 afgesleept en hier binnengebracht. De stoomboot zal door duikers onderzocht worden. Genoemd stoomschip heeft de reis de 1e november voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 3 november. Het stoomschip COMEET, met de lading katoen ex-PHILOTEA, kapt. Mulder, van Pernambuck herwaarts, is alhier aangekomen en lost de lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 2 november. Het schip CATHARINA, kapt. Ahrens, van Aracaju naar het Kanaal, te Bahia voor noodhaven binnengelopen, heeft 8 oktober de reparatie volbracht, heeft een nieuwe kiel gekregen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 1 november. De HILLEGONDA, kapt. Hamstra, van Maroim, is alhier gearriveerd met schade aan het schip en tuigage. Heeft bij vertrek van Maroim op de baar gestoten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Whitby, 3 november. Het wrak van de CORNELIS, te Hummersee bij Saltburn gestrand, zal met de lading publiek worden verkocht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, 29 oktober. De Nederlandse schoener GEESSIEN SCHREUDER, kapt. Van der Leest, is de 26e dezer alhier in de haven gekomen. Het heeft bij Wang een anker en ketting verloren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 november. Scheepsvrachten. Voor Londen of de Oostkust werd gedaan tegen Sh.25/ en voor de kolenhavens aan de oostkust tegen Sh.22/ per 10 qrs. haver voor hier liggende schepen; terwijl voor elders liggende schepen om hier te komen laden Sh.17/6 voor de kolenhavens, Sh.20/ voor Londen of de Oostkust, Sh.22/6 voor het Engels kanaal en Sh.25/ voor het kanaal van Bristol werd afgesloten. Om te laden te Delfzijl besteedde men Sh.14/ voor de kolenhavens, alles met gratificatie. Vraag naar ruimte voor aardappelen naar Engeland deed zich in de laatste dagen niet voor.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 30 oktober. In zeilschipvrachten ging deze week zeer weinig om; naar Oost-Noorwegen werden enige schepen gecharterd tot 24 à 25½ mark per 5.000 Engelse pond rogge. Voor stoomboten werd gedaan naar Amsterdam tot NLG 21,- per 2.400 kilo tarwe; naar Rotterdam en Antwerpen tot Sh.3/ per 500 Engelse pond dito.


07 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 5 november. Het schip ZWERVER, kapt. Prins, van Leuven naar Memel, is in de Noordzee gezonken. Het volk is gered en in Noorwegen aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 1 november. Het schip MARTHA, kapt. Schouweroe, van Amsterdam naar Drammen, heeft een anker en ketting bekomen van de bark LEOPOLD II, kapt. Ratke.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lerwick, 1 november. Kapt. Jager, en de equipage van de ANNA LUITZIA, 25 oktober alhier geland door het schip ENERGIE, zijn per stoomschip ST. NICOLAS, van hier vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 2 november. De Nederlandse schoener CATHARINA, kapt. Oosterval, alhier van St. Davids aangekomen, heeft op de reis veel stormweer doorgestaan, waardoor zeilen verloren en enige puttingijzers gebroken werden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping op vrijdag 12 november 1875, des namiddags ten 2 ure, in het Koffiehuis Tivoli aan de Westerstraat te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een goed onderhouden, hecht en sterk gebouwd kofschip, genaamd TWEE GEBROEDERS, groot 93 ton, met deszelfs complete inventaris, liggende aan de Houtbrug nabij de Zuidblaak te Rotterdam en aldaar van af heden te bezichtigen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping door Spoor & Margadant, op donderdag 11 november 1875, des voormiddags ten elf ure, ter nagemelde plaatse van een tjalkschip, genaamd de VROUW MARIA, groot 79 gemeten tonnen, liggende in de Zalmhaven achter de Pelikaanstraat te Rotterdam; en onmiddellijk daarna tezelfder plaatse van een volledige scheepsinventaris, als: staand en lopend want, drie zeilen, ankers, kettingen, touwen enz. enz. Alles daags tevoren aldaar te bezichtigen.


08 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 november. Kapt. Smit, voerende het schip OLIEHOORN, van Lagos naar Hamburg, 4 dezer te Falmouth aangekomen, rapporteert gepraaid te hebben de 10e september op 4°20’ NB 23°23’ WL het Nederlandse schip AMSTEL, kapt. Haacke, van Cardiff naar Singapore bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 7 november. Er ligt bij de Goereese haven een stoomboot geankerd, vermoedelijk de MARTINUS EN HENRIETTE, die uit zee teruggekeerd is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 november. In de Noorderhaaks is een onbekend schip gestrand en verbrijzeld. Het wrak drijft op Onrust.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 november. Volgens bericht is gistermiddag een onbekende schoener op de rassen bij Westkapelle totaal verongelukt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Harlingen schrijft men ons, d.d. 5 november: De zeer belangrijke aanvraag om plaatsruimte voor te verschepen goederen naar Londen bij de Nederlandse onderneming is oorzaak geweest, dat thans in plaats van de MAASSTROOM, de BATAVIER hier gearriveerd is, - een prachtig stoomschip met grote laadruimen en prachtige passagierskajuiten. De sympathie voor de Nederlandse boten blijkt van bestendige aard te zijn, en wat voor velen vreemd is, de Engelsman scheept er niet minder om, nu hij een nationale concurrent heeft gekregen, - integendeel, de drukte, de toevoer van landbouwproducten is zo groot, als men dat in jaren niet zag; vooral de aardappelen, die uitgevoerd worden, overtreffen al vorige handel in dat product.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 30 oktober. Houtvrachten. Ofschoon door voortdurende oostelijke winden de aankomst van schepen in de laatste tijd uiterst gering was, bleef het in bevrachtingen, ondanks gebrek aan ruimteaanbod, even lusteloos. Op het ogenblik is er echter weder een groter aantal ladingen aan de markt en moest men bij de laatste afsluitingen, met het oog op het reeds vergevorderde seizoen, een verhoging der koersen toestaan.
Graanvrachten. De vraag naar stoombootruimte is ook hier in de laatste weken zeer toegenomen, doch de koersen ondergingen niet zulk een verhoging, als van nabij zijnde havens wordt bericht; ook zeilschepen zijn beter gezocht en bedingt men daarvoor naar de Firth en kolenhavens Sh.2/. De Oostkust Sh.2/3, Londen Sh.2/6 à 2/9, ’t Kanaal Sh.3/ à 3/3, Bristol kanaal Sh.3/3 à 3/6.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 8 november. Omtrent de ramp, de stoomboot WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN overkomen, vernemen wij, dat de stomer ATJEH, kapt. Van der Gevel, de 5e van hier naar Singapore vertrokken, in de late avond van die dag de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN in het gezicht van de Noordwachter aan stuurboordszijde in de machinekamer liep, met het gevolg, dat genoemde stomer onmiddellijk vol water liep en de opvarenden en passagiers slechts de tijd hadden om op de ATJEH over te gaan, welke slechts geringe schade bekwam. De WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN zonk 88 minuten na de aanvaring en steken thans nog slechts de masten pl.m. 1½ el boven water uit. Van de passagiers verdronken drie Chinezen, terwijl van de mailpaketten niets gered is kunnen worden.


09 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 7 november. Hedenochtend verbreidde zich het bericht dat er een schip op de Noordergronden was gezien, waarvan kort daarna niets meer was opgemerkt, men meende de masten te hebben zien vallen. Aangezien er geen noodvlag van de vuurtoren was uitgestoken wilden velen het niet geloven. Heden namiddag zag men echter een groot wrak op Onrust zitten, hetwelk later is gebleken een gedeelte van het voorschip te zijn. Het moet een groot schip zijn geweest. Het is hedenochtend om 6.30 u. zeilende gezien bij de Noordergronden en omstreeks 8 u. moet het verbrijzeld zijn. Mogelijk had de reddingboot, zo zij tijdig ware gewaarschuwd, de schipbreukelingen nog kunnen redden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 8 november. Het stoomschip FORTH, van Londen naar Rotterdam, is hedenmorgen op de West gestrand. Dadelijk na het ontvangen bericht vertrokken van hier de sleepboten BATO I met ijssloep en de sleepboot ZIERIKZEE, met de reddingkotter, volgens het laatste bericht is het schip stukgeslagen en bevindt de bemanning zich in de reddingboot. De bemanning van genoemd stoomschip, bestaande uit 18 personen, zijn met de reddingboot alhier aangebracht en na van het nodige voorzien door bemiddeling van de heer G. Dirkzwager, consulair agent van Engeland, naar Rotterdam getransporteerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 8 november. Een grote brik zit op de Middelplaat aan de grond. 5 uur: Bovengemelde brik is vlot en met assistentie van de Brouwershavense loodskotter op de rede gebracht. De op de Middelplaat gemelde brik is de MARGARET MIXSON, kapt. Nicolson, van Newcastle. Heeft geen schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 7 november. Men vermoedt dat in de afgelopen nacht een barkschip met man en muis is vergaan. Volgens rapport van vlotterlieden dreven voor het Scheurrak een massa vaten petroleum. Enige wrakken zitten op Onrust.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 8 november. Het gisteren op de Haaks verbrijzelde schip is waarschijnlijk een Italiaanse bark, met lijnzaad geladen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoop bij Rechterlijk Gezag van een Franse brikschip, genaamd l’ OLIVIER, liggende te Rotterdam in de Vluchthaven, lang volgens meetbrief 25 meter, wijd: voor 2,90 meter, midden 4,68 meter achtenzestig centimeter, 6,95 meter, achter 1,70 meter, 6,44 meter, hoog: voor 3,63 meter, midden 3,59 meter, achter 3,67 meter, en alzo groot 182 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en provisiën, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper Auguste Poësson, ten verzoeke van de Handelsvennootschap onder de firma Then-Bergh & Co., agenten van buitenlandse huizen, gevestigd te Rotterdam, voor het lopend dienstjaar aanvraag om patent gedaan, maat de akte nog niet bekomen hebbende, domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. Gerardus Combertus Burger aan de Haringvliet nummer 24, te Rotterdam, - requirante uit krachte van een vonnis, gewezen bij verstek door de Arrondissements echtbank te Rotterdam, de 13e oktober 1875, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, de 22e oktober daaraanvolgende, in zake de requirante, als eiseres tegen voornoemde schipper Auguste Poësson, als gedaagde, bij hetwelk deze is veroordeeld om aan de eiseres te betalen de som van NLG 28.319,74 wegens bodemerijschuld, met de interessen en kosten en daarvoor onder anderen hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel en daarna arrestante op hetzelve schip en toebehoren.
De executante heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van NLG 3.000.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op woensdag de 1e december 1875, des voormiddags ten elf ure precies.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergemeld Rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. G.C. Burger, procureur.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 6 oktober. Vrachten. Bevracht zijn de volgende Nederlandse schepen: CATHARINA, naar Amsterdam à NLG 60 voor suiker, te Samarang te laden; ADA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met koffie à NLG 70 aan ze Zuidkust; LIBERAAL, naar Rotterdam NLG 60 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
Nederlandse schepen in lading naar Nederland hier en op de kust: stoomschepen MADURA, PRINS VAN ORANJE en GRONINGEN, en zeilschepen KORTENAAR en NOORDZEE-KANAAL.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNES, ONRUST, KANDANGHAUER II, OTTOLINA en CANDATI.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 7 november. De onzekerheid die er hedenochtend alhier bestond, of er werkelijk een schip in de Noorder Haaks was vergaan, een bericht dat door 5 uit zee komende sloeperlieden werd aangebracht, heeft zich helaas maar al te zeer bevestigd. Hedenmiddag zag men op Onrust een groot wrak zitten. Helderse vletterlieden, die daarheen waren geroeid, konden het wrak door de hoge branding niet bereiken, maar zagen dat het een gedeelte van een voorschip was, waarop geen naam te zien was. Vermoedelijk is de gehele bemanning bij de ramp omgekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoomvaart Harlingen - London. Vrachttarief belangrijk verlaagd met het eerste klasse ijzeren stoomschip LION, van Harlingen naar Londen iedere woensdag, van Londen naar Harlingen iedere zondag, behoudens buitengewone omstandigheden, telkens ’s morgens met het eerste getij.
Adres voor passagiers, goederen en vee bij de agenten, J. Foekens, Repko & Co., te Harlingen en W.H. Carey & Sons, te London, 34 Marklane.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Stoomvaart Harlingen - London.
Dienstregeling vanaf 5 november 1875:
Het prachtig ingerichte rader-stoomschip BATAVIER (645 tonnen), kapt. J. Sauer, vertrekt van Harlingen naar London elke vrijdagmorgen.
Het gunstig bekende schroefstoomschip MAASSTROOM (468 tonnen), kapt. P. Guijt, vertrekt van Harlingen naar London elke woensdagmorgen.
Van London naar Harlingen elke zondag- en dinsdagmorgen.
Alle inlichtingen geven de agenten en cargadoors Gebr. Scheuer, Harlingen, en
Phillips Graves, Phillips & Co., Cross Lane, St. Dunstans House, London E.C.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 november. De schoenerbrik ALBERTUS BAREND, kapt. A.H. Tap, te Oostwold te huis behorend, van Termunterzijl naar Riga bestemd, is volgens particulier bericht op de Deense kust gestrand. Men hoopt het schip af te brengen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Christiansand, 29 oktober. De brik FORTUNA, van Hartlepool met steenkolen naar Memel, is met schade te Arendal binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 8 november. Heden zal door de stad gebracht worden het nieuw gebouwd galjootschip COOP ROELF SIKKENS, kapt. H.H. Schaaf, groot 84 ton, gebouwd bij K.K. de Vries bij Groningen.


10 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De minister van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat heden bij de regering het navolgende telegram is ontvangen, gedagtekend:
Buitenzorg, de 7e november 1875. Stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN op reis herwaarts met Engelse mail door stoomschip ATJEH ingelopen en onmiddellijk gezonken. Passagiers en equipage gered. Mail en lading totaal verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Staatscourant van heden leest men:
Ten vervolge op het bericht van het Ministerie van Financiën in de Staatscourant van gisteren kan worden medegedeeld, dat de mailstomer WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, toebehorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, de 5e dezer gezonken is bij het eiland Noordwachter.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens een dépêche uit Batavia van de 8e dezer, bij Lloyd’s ontvangen, is de stoompakket WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN in de Straat van Banka gezonken ten gevolge van een aanvaring met het stoomschip ATJEH. De gehele equipage is gered, met uitzondering van twee Chinezen. Men hoopt de mailpakketten en de voorwerpen van waarde door middel van duikers te redden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Samarang, 28 september. Wij vernemen, dat 200 kg. lithofracteur (opm: letterlijk steenbreker, kennelijk een soort springstof) van Batavia zullen gezonden worden om de stoombaggermolen, die aan de mond van de kali aan de grond zit, te laten springen. Dit zal geschieden door de genie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 8 november. Als een vervolg op het bericht omtrent de stranding van het Engelse stoomschip FORTH, dient te worden vermeld dat de redding der equipage, bestaande uit 18 man, trots branding en hoge zee, met veel krachtsinspanning door de bemanning van de reddingboot van de Zuidhollandse Mij tot redding van schipbreukelingen heeft plaats gehad. De bemanning bestond uit Pieter van Noord, schipper Cornelis van der Meulen, Marts Versteeg, Imand Vroombout Jr, Krijn Schouten, Hendrik de Hooy, en Frans Roodenburg, allen varensgezellen. Ook van de sleepboten ZIERIKZEE en BATO I, werden pogingen tot redding in het werk gesteld. Van de ZIERIKZEE wist men nog een tros op het reeds wrak geworden schip te bevestigen, doch de equipage was reeds zo zeer uitgeput, dat hun redding met een lijn door de zee hoogst bezwaarlijk geweest zou zijn. De lading van de FORTH, bestond uit stukgoederen, het schip zal wel geheel weg zijn. Van de lading zal men trachten nog wat te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 8 november. Volgens particulier bericht is het alhier te huis behorende schip AURORA, kapt. Karsies, van Drammen, de 4e dezer te Leith binnengelopen met verlies van deklast en andere schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 8 november. Volgens een particulier bericht van kapt. Masthuis, zijn alle schepen, welke niet meer dan 10 voet diep gingen, de 12e dezer van St. Petersburg vertrokken en het Drögen gepasseerd om hun reizen voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leith, 8 november. Kapt. De Groot, van de schoener NICOLAAS FRANS, van St. Petersburg alhier aangekomen, rapporteert dat door een zware stortzee 2 man der equipage overboord geslagen en verdronken zijn, terwijl tevens boten en een gedeelte der verschansing werd weggeslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen, 5 november. Het schoenerschip WALTER, kapt. Giese uit Wolgast is op de Eider in aanvaring geweest met het schoenerschip HEERENVEEN, kapt. Prins, heeft schade aan de boeg enz bekomen. Na het voornaamste gerepareerd te hebben, zal de WALTER de reis naar Bremen voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Peterhead, 5 november. Een zeemanskist is hier gisteren op de zuidkust aangedreven. De kist was groen geschilderd, bevatte een octant, enige scheepstimmermans gerei, en klederen en de naam F.G. Katoen - Pekela was op de kist met witte letters geschilderd. Tezelfdertijd is een lijk aangedreven, benevens een zwart geschilderd bord waarop met witte letters stond URDUR.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 4 november. Het schip HILLECHIENA GESIENA, kapt. Pik, van Fraserburgh naar Koningsbergen, 25 oktober alhier binnengesleept, na in de Sont aan de grond te hebben gezeten, zal in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gothenburg, 6 november. De Nederlandse brik JOHANNA MARGARETHA, kapt. Boompaal, van Petchora naar Dantzig is hier met schade binnengelopen en bezig de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 14 oktober. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam is uit het dok gehaald en bezig met repareren en de geloste lading weer in te nemen.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Nieuwediep, 8 november. Van het op de Haaks gestrande schip zijn geen bijzonderheden bekend geworden. Alleen zijn op de Haaks enige mandjes, waarin lijnzaad, aangespoeld. Vermoedelijk was het een Italiaans schip met lijnzaad.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 november. Men vermoedt dat in de afgelopen nacht een barkschip met man en muis is vergaan. Volgens rapport van vletterlieden dreven voor het Scheurrak een massa vaten petroleum. Waarschijnlijk heeft de lading van de verongelukte bodem uit petroleum bestaan. Enige wrakken zitten op Onrust. Er staat een NW storm.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 10 november. Het stoomschip W. CORES DE VRIES, kapt. F.W. de Vrucht, welke gisteren van Bandjermasin te Soerabaija is aangekomen, heeft zes dagen vastgezeten bij Bawean en zal vermoedelijk moeten dokken.


11 november 1875


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 10 november. Volgens schrijven van kapt. De Jong, voerende het Nederlandse schip KENNEMERLAND de 7e november ll. met een diepgang van circa 67 dm te Nieuwediep gearriveerd, had het schip op de thuisreis bij Kaap de Goede Hoop veel slecht weder door gestaan, waarin enige puttingbouten alsmede de bout van het waterstag braken, waardoor de band om de boegspriet los raakte, het losse werk van de boeg ontzette en opgelicht werd, en verschillende bladen koper verloren gingen. Kapt. de Jong rapporteert, verder, dat hij van zaterdag op zondag 6 en 7 november ll. in de Noordzee vreselijk slecht weder had ondervonden. Zondag met het aanbreken van de dag bevond hij zich in de nabijheid van Kamperduin en hield het schip op loods commando af, koers zettende naar het Schulpengat, de wind WNW met dubbel gereefde marszeilkoelte en zware buien. Te 9 uur passeert men de uiterton en bij de 2e ton komende stootte de KENNEMERLAND drie maal zeer hevig, zodanig dat de dek- en lijfnaden ontzetten en opensprongen, tegelijkertijd kreeg het schip zware stortzeeën over waardoor de deuren van het logies stuksloegen, de galg der sloepen brak en meer andere schade werd veroorzaakt. Gelukkig bleef het schip vooruitgaan en de pompen aanzettende, bespeurde men dat het geen of weinig water maakte, aldus verder sturende, bereikte men te 11 uur des morgens de rede van Texel. Bij het ten anker komen brak bij het opdraaien de bakboordkluis tengevolge van de harde wind en hevige vloed. Het schip had zich overigens goed gehouden, zo ook de tuigage.
De KENNEMERLAND in betere omstandigheden (particuliere collectie)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 november. Omtrent de redding der equipage van het op 8 dezer op de West gestrande stoomschip FORTH, wordt ons nog uit Maassluis gemeld, dat de sleepboot
BATO I, kapt. F. Brouwer, aan de reddingboot de nodige assistentie verleende om bij de FORTH te komen, en deze daarna met de 18 geredde personen behouden in de haven van Maassluis gesleept heeft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 november. Het Nederlandse schip VICE ADMIRAAL MAY, kapt. Annokkee, is volgens heden ontvangen telegram te Macassar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 november. Het barkschip WALCHEREN, kapt. Larsen, is 5 dezer na een zeer slechte reis te Frederikstad aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 9 november. Het barkschip NIDELVEN, kapt. Jacobsen, gisteren gemeld als op de Hond zittende, is niet vlot geworden, men is bezig de lading in lichters te lossen, waarvan er reeds heden alhier één is aangekomen. Als het weer gunstig blijft hoopt men het schip nog af te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 9 november. Het stoomschip FIJENOORD wordt gesleept door een Zweeds fregat met de machinekamer vol water, zijnde in de storm van 7 november l.l. lek gesprongen. Het volgende tij wordt hetzelve alhier verwacht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gothenburg, 8 november. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGARIETHA, kapt. Boompaal, van Petchora naar Dantzig , is alhier met schade binnengelopen en bezig met lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 november. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ANNA, kapt. J.H. Jansen, van Spiekeroog (Pruisen), groot 87 ton, gebouwd bij Gebr. Nijhuis te Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 8 november. Belanghebbende assuradeuren bij de ladingen van de schepen TRIPLEX, kapt. H.H. van Wijk, van New York, en BETJE PRONK, kapt. J.P. Vos, van Dordrecht, beide te Dantzig gearriveerd, worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris van de Vereeniging van Assuradeuren alhier.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 8 november. Het van Riga binnengekomen schip HENDRIK DANIËL, kapt. Ouwehand, heeft anker en ketting verloren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 8 november. Van de equipage van het op de Noorderhaaks verbrijzelde vermoedelijk Italiaanse schip is niets bekend. Een lijk is op Onrust aangedreven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Riga, 8 november. Het schip JOHANNA, naar België bestemd met zaaizaad, is op het rif van Domesnaes gestrand. De equipage is gered.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Verkoop van een schip. Op een nader te bepalen dag in de tweede helft van november zal te Soerabaija worden verkocht het Engelse ijzeren barkschip AMITY, kapt. Wm. Shearer, groot 519 tonnen, Engels gemeten, geheel onbeschadigd afgebracht van een der riffen van het eiland Bawean, met deszelfs inventaris. Dit schip is in 1869 in het Southdok te Sunderland gebouwd, verkeert in een uitstekende toestand en alles getuigt van de meest soliede bouworde. Inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën bij Tie Ing Tjay, Kampong Baroe. Datum van vendutie wordt nader opgegeven.
(opm: het schip voer in 1888 als OLGA onder Duitse vlag, thuishaven Hamburg)


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 6 november. Het doen springen van het wrak der AEROLIET op gisteren is uitmuntend geslaagd en is dit, voor zo ver duikers hebben kunnen nagaan, grotendeels uit elkander gesprongen. (opm: zie NRC 170174).


12 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 10 november. Het Nederlandse galjootschip WIETSKA, kapt. Bos, van St. Petersburg met gezaagd hout naar Rotterdam, is zwaar lek alhier op de rede geankerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wildervank, 9 november. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip HARMONIE, kapt. Scholten, van Newcastle naar Lubeck bestemd, de 8e dezer wegens tegenwind Frederikshaven binnengelopen, na een reis van 33 dagen. Aan boord alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 10 november. Het Nederlandse schip SCANDINAVIË, kapt. Smit, van Riga naar Schiedam, is bij Huswall (oostkust van Oeland) gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 10 november. Gisteravond om 6 uur is aan boord van het Nederlandse driemast schoenerschip TITIA, kapt. Potjer, in lading liggende naar Triëst, brand ontstaan, die met behulp der brandweer gelukkig is geblust, doch belangrijke schade heeft veroorzaakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 9 november. Volgens bericht heeft het stoomschip ATJEH bij de aanvaring met de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, waardoor dit stoomschip met de Engelse mail en een kostbare lading van Singapore naar Batavia bestemd, op 70 Engelse mijlen van laatst genoemde plaats zonk, slechts weinig schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Monster, 11 november. Heden middag strandde onder ’s-Gravesande, in de nabijheid van Terheyde, de Oostfriese schoener THALTEA, komende van Bergen in Noorwegen en bestemd naar Vlaardingen. De reddingboot kon niet worden gebruikt, bij gebrek aan de nodige paarden. De zoon van de burgemeester van Monster begaf zich daarop met lijn en dreg naar het strand, weldra door enige personen gevolgd. Van boord trachtte men eveneens door het uitwerpen van lijnen communicatie te krijgen, doch tevergeefs. Bij herhaling werden de redders door de zee teruggeworpen. Tenslotte gelukte het de zoon van de burgemeester een lichte, van boord geworpen lijn meester te worden. Daarop werd een kabel gestoken, en toen deze op het strand was gehaald liet de equipage, uit vier man bestaande, zich daarlangs zakken, door de redders grijpen en aan wal brengen.
Het werken van het schip en de hevige zee maakten de redding bijna ondoenlijk. Sommigen der redders verkeerden nu en dan zelf in groot levensgevaar. Gelukkig echter werden allen behouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Mijnheer de Redacteur. Maandag ochtend de 8e dezer had ik het ongeluk met het door mij gevoerd wordende stoomschip FORTH bij de Nieuwe Waterweg te stranden, door het opkomende stormweder en de hoge zee was het schip weldra gebroken en moesten wij tot behoud van ons leven de toevlucht tot het tuig nemen; geen der bij de Waterweg aanwezige vaartuigen kon wegens de vreselijk hoge zee het wrak naderen en zouden wij voorzeker ons leven hebben moeten verliezen, indien niet de te Maassluis gestationeerde reddingboot van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen ons ware ter hulp gesneld; aan haar wakkere bemanning mocht het na veel inspanning, moeite en gevaar gelukken, ons ten getale van 19 personen van een anders wisse dood te redden en veilig aan wal te brengen. Vergun mij daarom, Mijnheer de Redacteur, langs deze weg aan die kloeke zeelieden onze hartgrondige dank te brengen, voor hun moedige en zelfopofferende daad, die, mochten wij al niet in staat zijn ze naar waarde te belonen, toch bij ons steeds in dankbare herinnering zal blijven.
Rotterdam, 11 november 1875, Edwin Halfpenny.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, Bornholm, 9 november. De tjalk ANKE, kapt. Bleeker, geraakte gisteren avond ¼ mijl zuidelijk van hier aan de grond en is wrak. De bemanning is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Carlscrona, 9 november. Het stoomschip ASTREA, van Riga naar Rotterdam met rogge, lijnzaad en lijnkoeken, is bij Bergquara gestrand en lek, doch weder afgebracht en te Bergquara binnen gesleept. (opm: dit is de ASTREA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 12 november. Door de firma P. Landberg & Zoon is de KHIVA ingehuurd, die eergisteren middag naar de Noordwachter is vertrokken om zo mogelijk de lading van de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN uit zee op te halen. Duikers en toestellen bevinden zich aan boord. Met de regering is overeengekomen, dat alle pogingen zullen worden aangewend om de mail te redden, waarvoor een vaste som is bepaald, terwijl met assuradeuren omtrent de verdere lading conditiën zijn gemaakt. Het zal in geen geval een gemakkelijke zaak zijn om uit een diepte van ongeveer 70 voet water de voorwerpen naar boven te halen. (opm: bij de te Batavia op 13 november aangekomen schepen wordt de KHIVA omschreven als een Nederlands-Indisch schip, kapt. Mordhorst; zij kwam die dag van het wrak van de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN terug om materiaal te halen).


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 12 november. Dezer dagen is ter rede alhier aangekomen het Italiaanse driemast schoenerschip DOMINICO GALLIANO, kapt. Giacomo Charbone, van Cardiff, beladen met steenkolen, die in broeiende staat verkeren. De havenmeester, welwillend en hulpvaardig als altijd, heeft onverwijld de ter zijner beschikking staande brandspuit naar het in gevaar verkerende schip gezonden, doch tot nog toe zijn de vlammen nog niet uitgeslagen, zodat men er toe moet overgaan om de steenkolen overboord te werpen. Het schip is nog niet buiten gevaar. (opm: zie JB 271175)


13 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Extract uit het journaal der schroefstoomsleepboot BATO I, kapt. F. Brouwer, 8 november 1875.
Omstreeks 8 uur heden morgen kwam er bericht, dat nabij het zuidelijk hoofd aan de Hoek van Holland, de Engelse stoomboot FORTH op droge was geraakt, met stormweder en hemelhoge zee. Direct moest de reddingboot derwaarts, waarvoor men de ZIERIKZEE tot assistentie liet dienen en werd die boot bevolen stoom te maken, niettegenstaande ik gereed lag onmiddellijk te kunnen vertrekken.
Ik kreeg toen een boodschap van Benjamin Weltevreden, met de vraag of ik hem voor NLG 25,- wilde slepen met zijn slampampersloep, zover ik kon; ik nam dit aan en ging ogenblikkelijk met genoemde sloep naar buiten en sleepte hem tot het eind van het hoofd; doch kon het Weltevreden niet gelukken, met zijn sloep de fameus hoge zee te trotseren.
Enige tijd daarna eerst kwam de ZIERIKZEE met de reddingboot, die direct een poging deed de gestrande stoomboot te naderen; dit echter mislukte en bleek het dat de ZIERIKZEE de reddingboot in de steek liet, en zelf wilde beproeven tot de stoomboot FORTH te naderen. De schipper der reddingboot vroeg mij toen een mijner ankers te willen overgeven, daar het zijne was weggeslagen; ik kon dit niet doen, aangezien mijn ankers te zwaar waren en aarzelde de schipper der reddingboot niet, zonder anker er op af te gaan, en vroeg mij, hem zo ver mogelijk door de branding te slepen. Ik voldeed hier onmiddellijk aan; het gelukte daarop de reddingboot de FORTH te naderen,en alle mensen van genoemde stoomboot, zijnde 18 man, te redden en vroeg de schipper der reddingboot mij vervolgens, hem naar binnen en in de haven van Maassluis te slepen, hetgeen geschiedde, en kwam ik daar met de reddingboot met de 18 schipbreukelingen na ’s middags om 1½ ure aan.
Dit alles gebeurde niet zonder levensgevaar; de zware noordwestenbuien en hoge zee in aanmerking genomen. Ik had echter de satisfactie, van goede dienst te zijn geweest, hetgeen door alle omstanders werd gewaardeerd, behalve door de Agent der Reddingmaatschappij, die, toen de geredde mensen per stoomboot naar Rotterdam moesten worden vervoerd, daarvoor de ZIERIKZEE aannam en mij op mijn vraag of dit mij niet toekwam, antwoordde: “Ik heb daarvoor de ZIERIKZEE aangenomen.”
Bovenstaande als ingezonden stuk door de Nieuwe Rotterdamsche Courant geweigerd, daar volgens haar oordeel, na het bericht onder de scheepstijdingen in de N.R.C. van 11 dezer over de stranding van de FORTH genoeg is gezegd, is thans als advertentie geplaatst, aan ieder overlatende, de vragen uit het extract ontspruitende te beantwoorden.
Maassluis, 11 november 1875, de agenten der BATO I, Ter Bruggen & Co, scheepsagenten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 november. Volgens heden bij de reder ontvangen telegram is het stoomschip GIRONDE, kapt. Van Emmerik, 7 november van Kroonstad vertrokken en naar Rotterdam bestemd, wegens aanhoudende storm te Baltishport binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 12 november. Bij het afhalen van de stenen dam heeft het schip KATE HARDING de kluiverboom van de ANNA MARIA gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 11 november. Volgens telegram van Bornholm is het bij Calmar gestrande schip Nederlandse schip SCANDINAVIË, kapt. Smit, van Riga naar Schiedam bestemd, geheel wrak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 11 november. Volgens telegram is gisteren te Laurvig gearriveerd het schip LAMMERDINA AMBROSIA, kapt. Visscher.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 10 november. Het stoomschip FIJENOORD, alhier gisteren met de achterste afdeling vol water binnengesleept, heeft assistentie aangenomen om te pompen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 10 november. Het schip MARIE, kapt. Hosken, van Rotterdam naar Riga, te Cuppiztor gestrand, is geheel wrak.
(opm: zie ook NRC 141175 waar wordt gesproken over het schip MARIA, kapt. Henken en als strandingsplaats Cuppister Yell wordt opgegeven).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 11 november. Het Nederlandse schip JONGE JAN, kapt. Vogelzang, van Rotterdam naar Batavia, is onder Duins in aanvaring geweest met het schip MARJORY, van Arbroath waardoor beide schade bekwamen. Beide schepen liggen ten anker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mandal, 7 november. Het schip INDUSTRIE, kapt. Puister, van Koningsbergen naar Christiania is met verlies van alles wat los op dek was, hier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Egersund, 7 november. De Nederlandse kof MARTHA, kapt. Topzand, van Harlingen naar Kopenhagen, is gisteren lek en met gebroken rusten, hier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 9 november. Het Nederlandse schip ECONOMIE, kapt. Prins, is op de Brouwersplaat totaal verongelukt. Van het volk is niets bekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norden, 11 november. Het Nederlandse schip HEERENVEEN, kapt. Prins, van Nerva naar Amsterdam, is gekenterd. De lading balken is gedeeltelijk geborgen. (opm: zie ook PGC 131175).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyburg, 11 november. Het schip GESINE, kapt. De Boer, van Croonstadt naar Elseneur om orders, is gisteren bij Lavensari gezonken. Schip en lading zijn geheel verloren, de bemanning is gered.
(opm: zie ook PGC 151175)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 11 november. Het schip LUCAS, kapt. Dreyer, van Amsterdam naar St. Petersburg met suiker, is door het ijs beschadigd en lek alhier aangekomen. Het moet lossen. De wind Oost, zware ijsgang.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nantes, 10 november. De Nederlandse schoener CERES, kapt. P. Starke, uit Blijham, van hier naar Engeland met tarwe, is gestrand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 november. Scheepsvrachten. Voor Engeland werd gedaan tegen Sh.23/- direct naar Yarmouth voor een hier liggend schip, terwijl voor een elders liggend schip om hier te laden Sh.16/- naar de kolenhavens en Sh.20/- naar Londen per 10 quarters haver besteed werd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 12 november. Volgens hier ontvangen bericht uit Norden, zijn aan de kust aldaar vele balken en sparren aangedreven, afkomstig van het bij Borkum verongelukte schip HEERENVEEN, kapt. F.C. Prins, van Nerva naar Amsterdam bestemd, zijnde dit dus zeer waarschijnlijk het verongelukte schoenerschip op de Brouwersplaat.


14 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 november. Volgens bericht uit Karlskrona van gisteren, was het gestrande Nederlandse stoomschip ASTREA, van Riga naar Rotterdam bestemd, vlot gekomen en van de strandingsplaats naar Karlskrona onderweg, met gedeeltelijk droge en gedeeltelijk natte lading. Naar de vroegere berichten te oordelen wordt het schip van Bergqvara naar Karlskrona gesleept door een reddingsstoomboot daartoe door de kapitein aangenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 november. Het Nederlandse schip ZWALUW, kapt. Teensma, is volgens telegram 11 dezer van hier te Arendal aangekomen, na zware stormen te hebben doorstaan. Daar het schip veel water overgekregen had, was de lading belangrijk beschadigd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 november. Het schip MARIA, kapt. Henken, van Dordrecht met pijpaarde naar Riga, is te Cuppister Yell gestrand en totaal wrak.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 november. Het Nederlandse schip CERES, kapt. ´t Hart, van Nantes met stukgoed naar Drontheim, is met schade wegens stormweer te St. Nazaire binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

´s Gravesande, 13 november. Het onder deze gemeente gestrande schip TALKEA, zit hoog op het strand. Men is bezig de lading stokvis te bergen en te verschepen naar Vlaardingen, de gehele lading kan geborgen worden. Het schip is lek en zal niet afgebracht kunnen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 13 november. Het clipperfregatschip CALIFORNIE, uit Antwerpen, aangekocht door de reders Van Zeylen & Decker, is alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 12 november. Het schip OMMELANDEN, kapt. De Jonge, naar de kust van Guinea bestemd met genever en rum, is alhier aangekomen met verlies van verschansing, stutten, twee boten en meer andere schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 11 november. Het stoomschip VESUVIUS, van Vlissingen naar Konstantinopel en Odessa, 8 dezer van hier vertrokken, is heden teruggekeerd met verlies van boten, nachthuis, kompassen, relings, kaartenhut, lantarens, stuurrad, en andere schade. Vier man der equipage waren gewond.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kirkwall, 12 november. Het schip MOVE, kapt. Muggenberg, van Tromsoe naar Vlaardingen, is bij Wertsay (opm: mogelijk het eiland Westray) gestrand en geheel wrak. Schip en lading zullen in publieke veiling verkocht worden.
(opm: mogelijk buitenlander)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nantes, 12 november. De Nederlandse schoener CERES, kapt. ´t Hart, van hier naar Drontheim met melasse, ging van zijn ankers op drift en geraakte onklaar met de logger MOYON, die daardoor schade had en de ketting brak, waarna de CERES, op de Bilbobank op strand dreef en daar 11 uren bleef zitten. Door de sleepboot EUREKA werd het schip af- en in de haven gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 november. Duikers zullen naar het gezonken stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN gezonden worden en trachten te redden wat mogelijk is, hetgeen zeer moeilijk zal zijn daar men slechts met fraai weder kan werken. Er is een overeenkomst getroffen om schip en lading voor 50% der waarde te redden, na aftrek der onkosten, doch bij mislukking daarvan komen alle onkosten ten laste van de duikers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 november. Het schip DOMENICO GALLIANO, van Cardiff naar Singapore, is 17 oktober op zee in brand geraakt en hier binnengelopen. De brand is geblust, doch het schip moet de lading lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sneek, 12 november. Gisteren is alhier het treurige bericht ontvangen, dat op het eiland Borkum is aangespoeld het lijk van kapt. F.C. Prins, alhier te huis behorende. Zijn schip, de HEERENVEEN, was met een lading hout van Noorwegen naar Amsterdam bestemd en schijnt in de jongste stormen te zijn vergaan. Van het lot der overige opvarenden is niets bekend.


15 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 november. Het Nederlandse schip GEERDINA, kapt. Nieboer, van Zaandam, is gisteren van de Zuiderzee lek in het Oosterdok gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 november. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Bordeaux herwaarts, is blijkens ontvangen telegram 12 dezer, om 12 uur ´s middags van Verdon vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 13 november. Het Noordduitse schip ELISE, kapt. Voogd, van Frederikstad met hout naar Papenburg is wegens zware lekkage op het Wad aan de grond gezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norden, 11 november. Van de lading, afkomstig van het gestrande schoenerschip HEERENVEEN, kapt. Prins, zijn op het eiland Juist en Norderney enige honderden balken geborgen en vele liggen nog op de banken verstrooid.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 13 november. Het Nederlandse stoomschip ASTREA is te Karlskrona binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 13 november. De lading en de inventaris van het gestrande Nederlandse schip SCANDINAVIË, kapt. Smit, van Riga naar Schiedam, worden geborgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 13 november Het bericht van het vermoedelijk verongelukken op de Brouwersplaat, bij Borkum, van het schoenerschip HEERENVEEN, kapt. F.C. Prins, van Nerva naar Amsterdam bestemd, wordt uit Emden bevestigd; het is totaal verongelukt; van de bemanning is niets bekend. Uit Norden worden van de 11de gemeld, dat dit schip gekenterd is; de lading balken is gedeeltelijk geborgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 12 november. Het schoenerschip FORTUNA, kapt. P. Arkema, dat in het begin van oktober naar Laurvig vertrok en waarover men zich reeds zeer bezorgd maakte, is volgens gisteren avond ontvangen telegram op de plaats van bestemming aangekomen; alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 12 november. Volgens hier ontvangen telegram is het kofschip GEZINA, kapt. B.J. de Boer, uit Veendam, van Petersburg naar Elseneur voor order, in de Finse Golf verongelukt; ’t volk is gered, doch nadere bijzonderheden ontbreken. Volgens bericht uit Wijburg (opm: Vyborg), d.d. 11 dezer, was dit schip de vorige dag bij Lavensari gezonken; schip en lading zijn geheel verloren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kroonstad, 11 november. Het schip LUKAS, kapt. Dreijer, van Amsterdam met suiker naar St. Petersburg, is hier lek en door het ijs beschadigd aangekomen. Het moet lossen. Er heerst zware ijsgang.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lerwick, 8 november. Een schrijflessenaar, bevattende rekeningen van het schip VRIENDSCHAP, kapt. Nichton (? Uchtman) is op het strand te Sandwich (opm: mogelijk Sandvick) aangedreven. Het bevatte een aanwijzing van GBP 40 op de North of Scotland Banking Co. (opm: de opmerking “? Uchtman” is door de redactie van de PGC geplaatst; zie ook PGC 161175)


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 15 november. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij is in de laatste tijd niet zeer gelukkig. Terwijl de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN door de ATJEH werd in de grond geboord, is de fraaie stomer SALAK, kapt. Keijser, op een tocht van Padang naar Atjeh vergaan. Van Padang vertrokken met 115 convalescenten (opm: herstellenden van ziekte of verwonding), had de SALAK gedurende een drietal dagen met stormweder te kampen. Kapt. Keijser stuurde door Straat Siberoet en, van daar om de Noord stevenende bewesten Nias, bleek het hem, dat hij door de hevige wind en door de stroom oostwaarts afdreef. Alle krachten werden ingespannen, doch zij bleken onvermogend. De SALAK geraakte op een der kleinere eilanden van de Nako-groep. Een geluk mag het heten, dat tegenwoordig in dat vaarwater vele stomers van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij zich ophouden. De KONING WILLEM III, die van Padang naar Atjeh terugkeerde, en de VICE-ADMIRAAL FABIUS, op weg naar Atjeh, kwamen ter assistentie opdagen. Na vruchteloze pogingen om de SALAK af te slepen, nam de VICE-ADMIRAAL FABIUS de 115 militairen over en scheepte de bemanning van de als verloren te beschouwen stomer zich in op de KONING WILLEM III.


16 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s-Gravezande, 15 november. Heden nacht is het gestrande schip TOLKEA vol water geslagen. Thans is men bezig de nat geworden stokvis, restant der lading, te bergen. Ongeveer een derde gedeelte der lading heeft men droog geborgen en naar Vlaardingen verzonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 15 november. De dienst alhier op Sheerness is voorlopig gestaakt totdat aan het in aanbouw zijnde havenhoofd te Queensborough gelegenheid zal bestaan voor het vervoer van goederen en vee.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 november. Heden werd op 's Rijks Werf de kiel gelegd voor de ijzeren ram-monitor 1e klasse DRAAK. In de bijlagen van de Marine begroting voor 1876 wordt van deze bodem vermeld: wapening 2 getrokken kanons van 28 cm. (zogenaamde 600 ponders); stoomvermogen 800 pk effectief; diepgang 33 cm; bestemming: verdediging van de rede van Texel en de Zuiderzee; voorts dat het voornemen bestaat om de vervaardiging van de stoomwerktuigen op te dragen aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen alhier.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfshaven, 15 november. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het alhier thuis behorende schip FRANÇOIS DÉSIRÉE, kapt. H. de Kromme, van Falmouth naar Kopenhagen, 4 november te Egersund in afwachting van gunstige wind.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 21 oktober. Het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, is sedert enige dagen van de Saramacca naar Amsterdam vertrokken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 15 november. In ons no. van jl. zaterdag namen wij een bericht uit de N. Rott, Ct. over, waarin uit Nantes werd gemeld, dat de schoener CERES, kapt. P. Starke, zou zijn gestrand. ’t Is echter later gebleken, dat dit bericht betrekking had op het schip CERES, kapt. P. ’t Hart. Volgens particulier bericht uit Dordrecht is ook laatstgenoemde bodem niet gestrand, maar op reis van Nantes naar Drontheim, met stukgoederen beladen, wegens stormweder met schade te St. Nazaire binnengelopen. De schoener CERES, kapt. P. Starke, vertrok de 3de dezer maand van Bordeaux naar Newport, en is bovendien niet beladen met tarwe.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 13 november. Het schip ELISE, kapt. Voogd, van Frederikstad met hout naar Papenburg, is wegens zware lekkage op het Wad aan de grond gezet.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 november. Het schip ZWALUW, kapt. J.J.W. Teensma, is volgens telegrafisch bericht de 11de dezer van hier te Arendal gearriveerd, na zware stormen doorgestaan te hebben; doordien het schip veel water heeft overgekregen, was de lading belangrijk beschadigd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 november. Het lessenaartje, op het strand te Sandvick (opm: 60º25’ N 05º19’ OL) gevonden, is vermoedelijk afkomstig van het Nederlandsce schip VRIENDSCHAP, kapt. H.D. Uchtman; dit schip is de 9de oktober van Harlingen naar Noorwegen vertrokken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 14 november. Het schoenerschip GEERDINA, kapt. H.J. Nieboer, uit Veendam, van Zaandam naar ….., is gisteren van de Zuiderzee lek in het Oosterdok gekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dartmouth, 11 november. Het Nederlandse stoomschip VESUVIUS, van Vlissingen naar de Zwarte Zee, alhier uit zee terug, heeft boten, nachthuis, kompassen, relings, kaartenhut, lantarens en stuurrad verloren en meer andere schade bekomen; vier man van het volk zijn gekwetst.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Falmouth, 11 november. Het oorlogstoomschip CORNELIS DIRKS, van het Nieuwe Diep naar West-Indië, hier binnen, heeft het kluifhout verloren en enige meerdere lichte schade bekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Norden, 11 november. Van de lading der bij Borkum gestrande schoener HEERENVEEN, kapt. Prins, uit Sneek, van Nerva naar Amsterdam, zijn op de eilanden Juist en Norderney enige honderden balken geborgen en liggen nog vele op de zandbanken verstrooid, van de bemanning is nog niet bekend.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 10 november. De brik WILHELM, kapt. Weber, van Hartlepool naar Dantzig, is de 6de dezer op Jadder (opm: Jedderen) verongelukt; van de bemanning zijn de kapitein, stuurman en vijf man verdronken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne, 10 november. Het schip ANKE, kapt. Bleeker, van leer met ijzer naar Koningsbergen, is zwaar lek op strand gezet om zinken te voorkomen; men hoopt de lading te bergen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 11 november. Kapt. Brüssewitz, van het schip ELISE METZLER, bericht: De 19de oktober op 57°27’ NB 5°6’ OL, dreef een Nederlandse kof zonder bemanning schuins van ons af in zee; 3 à 4 voet boven het dek was de fokkemast gebroken, de grote mast stond nog, échter zonder gaffel en boom. Het schip had op iedere zijde van het hek een naam, doch wegens de hoge zee was het onmogelijk zo nabij te komen om ze te kunnen onderscheiden. De 27ste oktober, op 58°0’ NB 4°24’ OL, dreef een Nederlandse tjalk, met de kiel naar boven; het roer was nog aan het schip bevestigd. Het schip had aan iedere zijde een loze kiel; naar de lengte te oordelen, kan wel een éénmast vaartuig geweest zijn.


Krant:

  JB - Javabode

Batavia, 16 november. Naar wij vernemen, is bevonden, dat het stoomschip W. CORES DE VRIES, hetwelk op zijn reis van Bandjermassin naar Soerabaija heeft vastgezeten, derwijze aan de kiel beschadigd is, dat het voor verdere dienst ongeschikt en afgekeurd is. (opm: de W. CORES DE VRIES werd verkocht naar Singapore en heeft nog enige tientallen jaren gevaren).


17 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veiling van schepen te Rotterdam op 16 november. Het barkschip AFRIKAAN is bij de heden alhier gehouden veilingvoor de som van NLG 8.400 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens particulier bericht is het schoenerschip FRANÇOIS DÉSIRÉE, kapt. De Kromme, heden goed en wel te Kopenhagen aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 15 november. Volgens particulier bericht, is het schoenerschip CATHARINA, kapt. Karsies, heden te Cadix gearriveerd, van Tarragena komende. Het schip had 41 dagen reis gehad, en veel slecht weer doorgestaan. Aan boord alles wel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sheerness, 13 november. Het stoomschip STAD MIDDELBURG, van Vlissingen, heeft bij aankomst aan het havenhoofd alhier een der cylinders gebroken en kon dus niet vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Great Yarmouth, 15 november. De stoomboot BATAVIER, van Harlingen naar Londen, is hier met gebroken schroefas binnengelopen. (opm: dit kan niet juist zijn. Het was een raderstoomschip, bedoeld kan zijn de as van de machine naar de raderen.)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 12 november. Het Nederlandse schip EENDRAGT, kapt. Braamhorst, van Laurvig met hout naar Papenburg is alhier zwaar lek en met belangrijke schade binnengelopen. Moet lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 12 november. Het schip LUCAS, kapt. Dreyer, van Amsterdam met suiker hier aangekomen, is lek. Door het ijs is een der boegpoorten ingedrukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kroonstad, 12 november. Aan de ontvangers der lading van de stoomboot COMEET, kapt. Muntendam, is aanzegging gedaan dat de ontlossing voor hun rekening en risico in lichters heeft plaatsgehad.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 13 november. Volgens bericht uit Nantes is het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Kuiper, alhier van de Westkust van Afrika gearriveerd, door het breken der ketting op drift gegaan en aangedreven tegen de ENTREPRISE, van Nantes, waardoor de laatste enige schade leed.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. De directeur van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland maakt bekend, dat twee van haar stoomschepen, tengevolge van averij in reparatie zijnde, de dagelijkse dienst tussen Vlissingen en Londen vooreerst wordt geschorst.
Aangezien de inrichtingen te Sheerness, waar tot heden de overladingen voorlopig plaats vonden, in dit seizoen voor de reizigers veel te wensen overlaten, en de grote werken te Queenborough nu weldra zullen voltooid zijn, zal de dagelijkse vaart worden hervat, zodra zij via Queenborough zal kunnen worden geopend.
Amsterdam, 15 november 1875.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Vlieland, 14 november. De 13e dezer is op het strand alhier aangespoeld een plankje, waarop J.J. Melchers - Schiedam benevens een groen plankje, waarop een mannenbeeld geschilderd en daaronder J.J. Melchers, waarschijnlijk van een zeemanskist.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bermuda, 27 oktober. Door kapt. Harkes, voerende het Nederlandse schip HAVANNA PACKET, van St. Domingo naar het Kanaal bestemd, is de 16e alhier geland, de equipage van de walvisvanger EDWARD EVERETT, kapt. Gifford, welk schip op 37˚ NB 68˚ WL masteloos door haar verlaten werd.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 nivember. Van de Gouverneur van Sumatra’s Westkust is een telegram ontvangen , gedagtekend Padang, 14 dezer, luidende:
Ziekenschip SALAK is op reis naar Atjeh op een der Nako-eilanden, nabij Nias, gestrand en totaal verongelukt. Schipbreukelingen per KONING WILLEM III alhier aangekomen.


18 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Middelburgsche Courant wordt uit Vlissingen geschreven:
De staking van de stoombootdienst van Vlissingen via Sheerness - Londen is helaas! een feit. Het schijnt dat de verliezen die de Maatschappij dagelijks lijdt, nu zij slechts alléén passagiers vervoeren kan en er in dit jaargetijde geen reizigers meer zijn, wel de oorzaak is dat zij tot deze maatregel gekomen is.
Het is zeer te betreuren dat deze afloop zo spoedig volgen moest op een begin, zo hoopvol aangevangen. Wij zijn hier te Vlissingen dan ook zeer verrast geworden door het onverwacht besluit van de directie. Wel is enige tijd geleden het woord "staking" hier uitgesproken; maar het kwam slechts voor als een flauw geruchtje, als een klein neveltje, dat na het opdoemen even ras verdween, zodat daaraan niet meer gedacht werd.
Zal men nu de directie van de Maatschappij laken of prijzen om haar besluit? Ik geloof dat zij te prijzen is. Met een verkeerd begonnen werk ophouden, van een verkeerde weg terugkeren is altijd het beste wat men doen kan, zij het dan ook ter elfder ure. En de richting van de weg liep verkeerd; dit was reeds sedert lang te zien. Het was een hellend vlak waarlangs de dienst met toenemende snelheid ten afgrond voer.
De directie van de Maatschappij "Zeeland" is evenwel niet geheel te verontschuldigen. Ik wil haar niet hard vallen over aanschaffen van materieel dat weldra bleek grote en schadelijke gebreken te bezitten; haar tussenpersonen kunnen daarvan oorzaak wezen. Maar dat de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met haar ervaringen, haar bekwaam personeel, haar hulpmiddelen en haar agenten de dienst begonnen is, terwijl geen goede aanlegplaats, geen gelegenheid tot goederenvervoer bestond, is in mijn ogen een onvergeeflijke fout. Moge het van de directie gelukken, desnoods met aanzienlijke opofferingen, haar boten in allen dele voor de dienst geschikt te maken en het onbelemmerd goederenvervoer te verzekeren; wellicht, of liever wel zeker, zal dan de heropening van de vaart een beter resultaat geven dan tot hiertoe verkregen werd en de directie in de gelegenheid zijn de schaduw, die over haar naam van uitstekende bekwaamheid gegaan is, weer te doen verdwijnen.
Naar aanleiding van de staking van de stoomvaart tussen Vlissingen en Engeland, vanwege de Maatschappij "Zeeland", heeft de directie een circulaire tot de aandeelhouders gericht. Het bestuur herinnert aan hetgeen in juni op de algemene vergadering is meegedeeld.
Toen reeds is Queenborough als het beste eindstation in Engeland aangewezen, waar de Engelse spoorwegmaatschappij bereid was grote werken aan te leggen en reeds in het begin van dit jaar zijn overeenkomsten met aansluitende spoorwegen getroffen, om de dienst in de zomer te kunnen hervatten. Het bezwaar van de Britse Regering, om genoemde haven voor de buitenlandse handel open te stellen, was wel overwonnen, maar de vertraging, door de onderhandelingen veroorzaakt, zou bewerken, dat de werken niet vóór 1 november konden voltooid zijn. Intussen werd besloten voorlopig de vaart op Sheerness te openen, niettegenstaande de bezwaren daartegen.
De goede verwachting werd niet teleurgesteld, ofschoon de aansluiting te Vlissingen herhaaldelijk werd gemist. Maar de reizigers betuigden hun tevredenheid over de uitmuntende inrichting van de schepen. Intussen kwamen nieuwe teleurstellingen. Door allerlei oorzaken kunnen de werken niet vóór het begin van januari gereed zijn en bij slecht weer en bij nacht kunnen de reizigers te Sheerness moeilijk van en aan boord komen. Op den duur zou de reputatie van de lijn daaronder lijden. Toen nu twee van de schepen averij kregen, besloot de directie, in overleg met de ere-voorzitter en commissarissen, de dienst liever te staken, totdat hij over enige weken voorgoed via Queenborough kan worden hervat. De directie twijfelt niet of de min gunstige indruk, door de plotselinge staking bij het publiek teweeg gebracht, zal spoedig verdwijnen als over enige tijd de dienst op de meest bevredigende wijze wordt voortgezet.
Om inmiddels de handel de gelegenheid te geven, zich voor de gemeenschap met Engeland aan de verzending over Vlissingen te gewennen, heeft de directie in overweging genomen of het mogelijk is, wekelijks één- of meermalen reizen naar Londen zelf te doen plaats hebben, voor het vervoer van personen, goederen en vee. In geval van een strenge winter kan aldus het grote belang van Vlissingen als overladingsplaats voor de handel met Engeland duidelijk in het licht gesteld worden. De directie vertrouwt, dat de aandeelhouders die handelwijze zullen billijken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt uit ’s Gravesande: de wrakken welke aan Hoek van Holland zijn aangespoeld zijn afkomstig van de schoener YOKOHAMA, die in de nacht van zondag op maandag op de West strandde en totaal verbrijzelde. Van de bemanning is niemand gered. Twee lijken zijn aangespoeld en herkend als die van een stuurman en een matroos.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 17 november. Alhier zijn aangebracht 57 blokken tin, door duikers opgehaald uit het wrak van de THOMAS SORBY.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kapitein en 5 opvarenden van het schip ESTER, van Newcastle naar Rotterdam, zijn gisteren alhier aan land gebracht door de vissmak ELISHA. Zij waren 14 dezer omtrent 50 mijl van de Nederlandse kust door de boot van de smak aan boord genomen. Er stond 5 voet water in het schip.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 15 november. Het schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Leuning, van Hamburg naar Kastrup, is met verlies van anker en ketting in de haven gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fredrikshaven, 15 november. Het schip JANTINA, kapt. Van Wijk, van Brake in ballast naar Riga, zit bij Säby op strand.
(opm: zie NRC 191175)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth, per telegram van Madera dd. 15 november. Het schip MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE, kapt. Osterrath, van Batavia naar Vlissingen, is alhier lek binnengelopen. De schade is nog onbekend.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 15 november. Gisteren morgen is op de Eems een Pruisisch tjalkschip, geladen met stenen, op een droogte geraakt en vol water gelopen. De bemanning is gered. Men hoopt schip en lading nog te redden als het weder gunstig blijft.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 14 november. De mailboot STAD MIDDELBURG, die vrijdagochtend van Sheerness hier moest aankomen, heeft Engeland wegens een gebrek aan de machine niet kunnen verlaten. De Maatschappij Zeeland is tot hiertoe zeer ongelukkig. De STAD VLISSINGEN ondergaat in Engeland een reparatie, die vele duizenden guldens zal kosten en de STAD MIDDELBURG zal nu waarschijnlijk in hetzelfde lot delen, terwijl er bijna geen passagiers worden vervoerd. Donderdag kwam de STAD BREDA met slechts drie passagiers aan. Men hoopt echter, wanneer de pier te Queenborough gereed zal zijn, weldra vee en goederen te vervoeren. Sedert enige tijd is reeds een veehouder uit Sluis begonnen om, per mailboot Vlissingen - Sheerness, zijn schapen naar de Londense markt te verzenden.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 15 november. Op last van de directie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland wordt de dienst onverwijld gestaakt tot het hoofd te Queenborough gereed is. Waarschijnlijk zullen drie maanden daarmee verlopen. Hedenavond vertrekt geen boot.


19 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 16 november. De Nederlandse schoener BOREAS, kapt. Jonker, van Londen naar Brest, is alhier met verlies van verschansing, kluiverboom en boten en 2 man der equipage binnengelopen. De lading is overgezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portsmouth. 17 november. De Nederlandse schoener JACOB, kapt. Freye,van Bo’ness naar Barcelona, is met verlies van de kluiverboom bij de Motherbank ten anker gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 17 november. De Nederlandse schoener OMMELANDEN, kapt. De Jong, van Amsterdam naar Opobo, 12 dezer alhier lek en met andere schade binnengelopen, is onderzocht en begonnen de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 26 november (opm: datum zal een drukfout in de krant zijn, bedoeld kan zijn 16 november) De Nederlandse schoener GESIENA EN JANTJE, van Porto Allegro alhier voor order aangekomen, heeft 10 dezer op 44°36’ NB en 16°40’ WL de naamborden verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 16 november. De Nederlandse schoener JANTINA, kapt. Van Wijk, van Brake naar Riga in ballast, gisteren tussen Säby en Frederikshaven gestrand, is vlot en hier in de haven gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 17 november. Kapt. Bedlington, voerende het Engelse stoomschip DARENT, van Taganrog alhier aangekomen rapporteert de 12e dezer op 47°45 NB 06°56’ WL te hebben gepraaid het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Bekkering, van Newcastle naar Triest, hebbende het roer verloren; de kapitein weigerde de hem geboden assistentie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 17 november. Het schip CAROLINA, kapt. Van Duijvenboden, is 29 oktober van Dartmouth naar Porto vertrokken.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 19 november. Men meldt uit ´s-Gravezande dat de wrakken welke aan de Hoek van Holland zijn aangespoeld, afkomstig zijn van de schoener YOKOHAMA, die in de nacht van zondag op maandag op de West strandde en totaal verbrijzelde. Van de bemanning is niemand gered. Twee lijken zijn aangespoeld en herkend als die van een stuurman en een matroos. Het strand ligt hier als bezaaid met steenkolen, waarschijnlijk afkomstig van een in de jongste stormweder op de kust vergaan kolenschip.


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

's-Gravezande, 17 november 1875. De kolen, hier aangespoeld, zijn afkomstig van de YOKOHAMA, bestemd naar Rotterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rönne (Bornholm), 12 november. De helft der lading van de tjalk ANKE, kapt. Bleeker, is in meer of mindere mate beschadigde toestand geborgen. Ook bestaat het uitzicht bij gunstig weder eveneens de rest te bergen.


Krant:

  JB - Javabode

Gisteravond is het stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Fabritius, uit Nederland hier ter rede aangekomen.
In ons mailoverzicht van de 11e dezer werd er op gewezen, dat de stoomschepen die een groot aantal troepen overbrengen, niet van voldoende reddingsmiddelen zijn voorzien. De naam van het gister aangekomen stoomschip werd toen genoemd, en wij verwachten van de Regering dat zij reeds nu een commissie zal hebben benoemd om te onderzoeken of de sloepen van de PRINSES AMALIA voldoende ruimte aanbieden voor het behoorlijk bergen van een 700-tal personen en provisiën voor 30 dagen. Mocht het blijken dat aan die verwachting nog niet is voldaan, zo rekenen wij er toch op dat zij zal bevredigd worden.
De PRINSES AMALIA voerde 572 militairen. Het is ver van overdreven de geldswaarde die elk dier militairen vertegenwoordigt op NLG 2.000,- te stellen. Het detachement had dus een waarde van ruim één miljoen gulden. Wij spreken niet over humaniteit, en ook niet over de veel hogere waarde die de omstandigheden aan elk dier militairen geven. Er moesten voldoende waarborgen zijn tegen het verloren gaan van die belangrijke som van één miljoen. Zulke waarborgen waren niet voorhanden.
Toen Z.E. de Gouverneur-Generaal naar Indië kwam, had de VOORWAARTS een grote hoeveelheid kruit aan boord. Ook de PRINSES AMALIA voerde kruit over; niet minder dan 30.000 kilo.
Indien de genoemde stoomschepen van behoorlijk ingerichte kruitkamers waren voorzien, kruitkamers die wanneer nodig onmiddellijk onder water kunnen worden gezet, zouden wij het weliswaar blijven afkeuren dat zulke grote hoeveelheden buskruit worden vervoerd met vaartuigen die als “mailboten” beschouwd worden, en waarmede een in deze tijd vooral zo kostbare lading van een 600-tal soldaten worden overgebracht, maar zou toch de zaak te verdedigen zijn. Maar de stomers hebben zulke kruitkamers niet. De VOORWAARTS is gelukkig niet in de lucht gevlogen, en ook de PRINSES AMALIA is gespaard gebleven. Maar dat de PRINSES AMALIA nu rustig en wel ter rede Batavia ligt, is een toeval. Aan boord van die stomer is brand ontstaan in een kist die onder de lading in het ruim geborgen was. De kist is verkoold gevonden; de overige lading is behouden gebleven. ’t Is een toeval; een gelukkig toeval; misschoen een providentiële beschikking; zoals men het noemen of het nemen wil.
Wij vragen, of de Regering ook niet van mening is,dat het hoog tijd wordt om aan zoveel dolzinnige roekeloosheid en spelen met mensenlevens, goederen en geldswaarde een einde te maken.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Middelburg, 18 november. De directie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland heeft in een circulaire aan haar aandeelhouders nader de redenen uiteengezet, die tot de voorlopige staking van de vaart aanleiding gegeven hebben. De min gunstige indruk door die staking teweeg gebracht zal, naar de directie vertrouwt, wijken wanneer over enige tijd de dienst met de gerepareerde stoomschepen op de meest bevredigende wijze en wel met Queenborough als eindstation in Engeland, zal worden hervat. Inmiddels wordt door de directie in overweging genomen of het niet mogelijk is voorlopig één of twee malen per week reizen naar Londen zelf te doen plaats hebben voor het vervoer van personen, goederen en vee, teneinde de handel en het verkeer aan die weg te gewennen.
(opm.: deze circulaire staat afgedrukt in de MCO van zaterdag 20 november 1875)


20 november 1875


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 18 november. De Nederlandse brik I.A. HOOITES, kapt. De Jonge, van Conception alhier aangekomen, heeft het stuurrad gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nantes, 18 november. Het schip CAROLINE, kapt. Van Duivenboden, naar Oporto, is door de bergers te Noirmontier binnengebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Blackwall, 17 november. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER, hetwelk in Yarmouth met gebroken as binnengesleept was, is naar Dudgeons werf gesleept.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nantes, 17 november. Het schip CAROLINA is de 14e dezer nabij Pornic gestrand en tijdelijk door de equipage verlaten, die door de reddingsboot naar Noirmoutier is gebracht; het schip heeft vijf voet water in het ruim. De kapitein is weder aan boord. Het Nederlandse schip CAROLINA, kapt. P. van Duijvenboden, is de 29e oktober van Dartmouth naar Porto vertrokken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Falmouth, 17 november. De schoener d’OMMELANDEN, kapt. De Jong, van Amsterdam naar Opobo, de 12de dezer hier lek en met andere schade binnengelopen, is onderzocht; men is begonnen de lading te lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Portsmouth, 17 november. De schoener JACOB, kapt. J.H.B. Freije, uit Pekela, van Bo’ness naar Barcelona, is met verlies van de kluiverboom bij de Motherbank ten anker gekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dourvres, 16 november. Het schip BOREAS, kapt. G.J. Jonker, van Londen naar Brest, is met schade aan verschansingen, verlies van boot en kluifhout en overgeworpen lading hier binnengelopen; twee man zijn over boord geslagen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Frederikshaven, 16 november. De schoenerkof JANTINA, kapt. C. van Wijk, van Brake in ballast naar Riga, is gisteren morgen tussen Saeby en Frederikshaven op ’t strand geraakt, doch kwam des namiddags weder vlot en zeilde naar hier.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koningsbergen, 13 november. Scheepsvrachten. Sedert de 9e dezer is het Haff weder geheel vrij van ijs, waardoor de gezamelijke zeilschepen, die te Pillau door de gestoorde scheepvaart moesten blijven, gelegenheid gkregen naar hier te komen. Men bewilligde deze week voor zeilschepen vanaf hier naar Kiel en Flensburg 21 mark, naar Oost-Noorwegen 27 à 28½ mark, beide per 5.000 pond rogge, naar Stolpemünde 12 mark per 4.520 pond dito, naar Vegesack 33 mark per 20 ctr. hennep, naar Gothenburg Sh.20/- per ton lompen in geperste balen, naar Papenburg 25½ mark per 80 cub.ft. delen, naar Delfzijl NLG 31 à 32 per tult kapbalken.


Krant:

  JB - Javabode

Padang, 30 oktober. De buien van verleden dinsdagavond hebben onder de kust op zee geen noemenswaardige ongelukken aangericht. Behalve de Indische bark GUSTAF ADOLF, die nabij Senaro in gevaar verkeerd, doch met slechts weinig averij onze rede bereikt heeft, en een hier aangespoelde sampan, worden geen bijzonderheden genoemd