Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1814


Datum: 01 januari 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE JONGE HARM, schipper Cornelis Vermys.
(opm: na verkoop in 1815 wordt het schip in de cedule een gaffel- of wijtschip genoemd)
Naar Leith, het Hollands smakschip CONCORDIA, schipper Steffen Swart.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands brikscheepje MARIA CHARLOTTA, kapt. Willem Alexander.
Naar Londen, het Hollands snikschip DE COURIER, kapt. Cornelis van der Zwet.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor en J. Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, op dinsdag de 18e januari 1814, des namiddags ten vier uren, in het Bashuis, onder de Boomtjes, in het openbaar, te veilen en verkopen:
Het smakschip DE HOOP, laatste gevoerd geweest door schipper Dirk Willems, lang over steven 74 voeten 10 duimen; wijd, binnen de huid, 16 voeten en 1 duim; hol, aan de achterkant van het groot luik 7 voeten 2 duimen.
Het smakschip DE MARGARETHA, gevoerd wordende door schipper Jacobus Vermys, lang over steven 72 en 1 half voeten; wijd, binnen de huid, 16 en 1 half voeten; hol in het ruim, aan de achterkant van het groot luik, 7 voeten 4 duimen.
Het tjalkschip DE GOEDE HOOP, gevoerd wordende door Matthys van Putten, lang over steven 72 voeten; wijd, op de buitenkant van het berghout, 15 en 1 half voeten; hol, op zijn uitwatering, 6 voeten.
Alle Amsterdamse voeten, met als derzelver rondhouten, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, zo als dezelve zijn liggende in de Scheepmakershaven, bij de Bierstraat. Alwaar dezelve, daags voor en op de dag der veiling, door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. In het Vlie is binnengekomen het schip SOPHIA, kapt. Hidde Foekes Zijlstra, van Londen.
De 27e december is van Den Briel uitgezeild het schip (opm: tjalk) DE JONGE WIJNANDA, kapt. Adriaan van der Waal, naar Leith.


Datum: 04 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VROUW MARIA, kapt. Maarte Schaap.
Naar Londen, het Hollands kofschip DE JONGE JAN, kapt. J.B. Wilderman.
Naar Londen, het Hollands brikschip FELICITAS, kapt. S.A. Blok.
Naar Londen, het Hollands smakschip de VROUW ELSINA, kapt. Dirk Steur.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. W. Verloop.
Adres bij de cargadoors Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, en de bestelmeester J. Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands hoekerschip DE HOOP, kapt. Simon Hogerwerff.
Naar Hull, het Hollands smakschip DE VOORZICHTIGHEID, kapt. Jan R. Smit.
Naar Hull, het Hollands smakschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. M. van Putten.
Adres bij de cargadoors Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands smakschip AMICITIA, kapt. Gerrit Luyke Pisters.
Adres bij de cargadoors Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb en Heaton en Boutmy.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping. Door het overlijden van de schipper Heike H. Schut, zijn E.E. Tonkes en Confr. voornemens te laten verkopen en wel om op termijnen te betalen: een hek-tjalk-schip, genaamd de VROUW MARGARETHA, groot plus minus 34 roggelasten, in het jaar 1805 nieuws uitgehaald, thans liggende te Weender.
Deze verkoping zal geschiede op donderdag de 13e januari 1814, des avonds op 6 uren, ten huize van de weduwe Broersema te Zuidbroek, alwaar de condities als mede de inventaris, 3 dagen voor en op de dag van verkoop ter lezing zullen liggen.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping. Ten overstaan van de heer en mr. N.J. van Buttingha Wichers, openbaar notaris, residerende te Pekel A, gedenkt de koopman J. Kranenborg ter Oude Pekel A, als daartoe gequalificeerd door zijn medereders, finaal te verkopen: het kofschip genaamd DE VROUW HENDRIKA, thans liggende te Rotterdam, groot plus minus 70 roggelasten en laatst bevaren door de schipper Roelf Doedens Cleeve, met deszelfs zeil en treil, ankers en touwen, invoegen gemelde kofschip zich thans bevindt.
Deze verkoop zal gehouden worden op donderdag de 13e januari 1814, des avond ten zes uren, ten huize van de kastelein Klaas Franken ter Oude Pekel-A.


Datum: 05 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. De 14e december van ’s Gravesend uitgezeild de schepen DE VROUW SANTJE, kapt. Buras en JONGE BEREND, kapt. Weird, beide naar Emden.
De 26e december uitgezeild: MINERVA, kapt. Jansen; WAAKZAAMHEID, kapt. Domme (opm: kof, kapt. K.L. Domenie); NEPTUNUS, kapt. Wybes, alle drie naar Emden; JONGE DIRK, kapt. Van Duys, naar Katwyk.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. De 10e november is lek te Reval binnengekomen en moet aldaar lossen om te repareren, het schip WAAKZAAMHEID, kapt. Bunnings, van Pernau naar Londen.
Desgelijks is lek te Reval binnen gekomen DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Jans. De lading is in een goede toestand aan land gebracht. (opm: zie OHC 060114)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. In de verschrikkelijke orkaan, die (de 10e november) te Halifax gewoed heeft, is, onder een aanmerkelijk getal konings- en een ontelbaar menigte andere schepen, verongelukt de brik ATALANTA, (waarschijnlijk het voormaals Hollandsche schip, waarop de verdienstelijke officier Swedenryk Carp met zo veel roem gesneuveld is).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Zeetijding. Schip in lading. Naar Londen, als beurtman, het schip ANNA, schipper Pieter Berg; adres bij Willem Verwey qq. en Bastiaan Klinker en Zoon.


Datum: 06 januari 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Te Reval is lek binnengelopen het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jans (opm: tjalk, kapt. Thomas Jans), van Londen naar Petersburg; de lading is in goede staat gelost.


Datum: 07 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. De CATHARINA, kapt. Wickardt (opm: buitenlander), van Petersburg naar Londen, is de 1e december door lek bij Landsend gezonken; het volk is gered.


Datum: 08 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CHRISTINA, schipper Roelof Zeegers (opm: Roelof Siegers).
Naar Londen, het Hollands schip (opm: kof) NICOLAAS EN HENDRIK, schipper Willem van der Plas.
Naar Londen, het Hollands schip (opm: smak) MARIANNE, schipper Wytse Ipes Blyma.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Leith, het Hollands schip DE VROUW ALBERTINA, schipper Gerrit Bartels Smit.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en J. van Ommeren Fz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands brikschip MARIA CHARLOTTA, kapt. Willem Alexander.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESTHER, kapt. Cornelis Pronk.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. Gisteren zijn wederom 2 kanonneerboten van voor deze stad naar boven gezeild, zodat de flottielje voor Gorinchem nu 16 kanonneerboten sterk is. Op den middag passeerde hier gister ook een schip met bommen en kanonkogels, die voor de batterijen rondom Gorinchem bestemd waren. Overigens is tot op dit ogenblik het bombardement van die stad nog niet begonnen.
Gister ochtend ondertussen, de vijand op onze flottielje enige kanonschoten doende, gaf derzelver commandant aan vijf kanonneerboten bevel om zulks te beantwoorden, hetgeen met zo veel succes geschiedde dat het vijandelijk vuur dadelijk tot zwijgen gebracht werd.
De Generaal Von Bulow heeft, naar men verneemt, de order ontvangen, om met al zijne macht onverwijld in Brabant door te dringen, ten einde de grote operaties aan de Rijn te ondersteunen. Men rekent die macht, waarbij zich nu, behalve de Russische troepen onder de generaal Benkendorf, ook gevoegd heeft de divisie des generaals Van Borsel, welke laatste 15.000 man sterk is, op 40 à 50.000 man. Al die macht rukt thans voornamelijk door het land van Altena, de Langstraat en de Baronie in de richting van Hoogstraten voorwaarts, en hare eerste operatie schijnt te zullen zijn, de Fransen, die zich nog op de hoogte van Woestwezel bevinden mochten, te verdrijven en Antwerpen zelve aan te tasten. Heden wordt de generaal Von Bulow zelve met zijn hoofdkwartier in Breda verwacht.


Datum: 10 januari 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Willem van Houten jr, en Frederik van Dam, makelaars, binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen, zijn van mening, op zaterdag den 15 januari 1814, des voormiddags ten elf uren, in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar en aan de meestbiedenden, zonder afslag, te verkopen: een lading van circa 100 honderd (opm: vermoedelijk 10 x honderd vaten, ca. 100 ton) St. Ubes zout (opm: zout uit Setubal), liggende aan boord van het schip de NEPTUNE, kapt. B. Passons, alhier direct van gemelde plaats gearriveerd, en zulks, om contanten gelde, bij kavelingen, van een honderd teffens (opm: telkens, dus in kavels van 100 vaten). Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars, bij welke de monsters te zien zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. de 4e en 5e januari uitgezeild DE KOOPHANDEL, kapt. Ary Schaap; ZORG EN VLYT, kapt. Koert Vink; DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Burn; ZEEBURG, kapt. Magnus Anderson; LOUISA, kapt. Cornelis Dubbelaar; DE JONGE ANTHONY, kapt. Geert Klyn; DE ANNA SOPHIA, kapt. Frederik Tupper en DE ROOS, kapt. Gerrit van Doorn; alle naar Londen; DE ONDERNEMING, kapt. Reyn Hakker; MERCURIUS, kapt. W.C. Ouwehand en DE WAAKZAAMHEID, kapt. Ary Admiraal; alle drie naar Hull; HOOP EN WINST, kapt. Willem van der Sjouw naar Leith; HET ALGEMEEN BELANG, kapt. Thomas Helm en CERES, kapt. Jan van Reyn, naar Lissabon; ZEE- EN LANDBOUW, kapt. Jacob van der Kooy, naar Dublin; OMNIBUS, kapt. Hendrik Bosman, naar Belfast; DE DANKBAARHEID, kapt. Ary van der Meyden, naar Aberdeen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading. Naar Lissabon, het kofschip DE JONGE SIJBRAND, kapt. Pieter Schut; adres bij Jan Daniels en Zonen en Comp.


Datum: 11 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, den 10 Januari. Van Den Briel wordt gemeld: gisteren, even voor posttijd, zeilden naar zee J. Ouwehand (opm: kof VOLHARDING, kapt. Jacob Ouwehand), G. van der Borden (opm: buis JONGE CORNELIA, kapt. Gerrit van der Borden) naar Leith
ABG 110114
Advertentie. De verkoop van het kofschip DE VROUW HENDRIKA, bij onze vorige geannonceerd op de 13e dezer, wordt om redenen uitgesteld tot vrijdag de 21e januari 1814.
Mr. N.J. van Buttingha Wichers, notaris.


Datum: 12 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop: een welbezeild brik-schip, genaamd THE FRIENDSHIP, lang over steven 90 voeten, wijd 26 voeten, hol 16½ voeten, Groninger maat, groot min of meer 152 zware lasten; met deszelfs rondhout, staand en lopend wand, ankers, touwen, zeilen enz. en in het laatst van het afgelopen jaar gekielhaald en compleet in order gemaakt, op het optuigen na gereed om in zee te worden gezonden, waarvan de inventarissen zijn te bekomen, te kantore van de heren De Vries en Comp., te Amsterdam.


Datum: 13 januari 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Volgens ingekomen berichten uit het Vlie van de 8e januari, waren sedert enige dagen zo van daar als van Terschelling in zee gezeild de schepen INDUSTRIE, kapt. T. van Duivenbode; DE VROUW JANTJE, kapt. P. Spaanderman; ZEELUST, kapt. W. Klaasen Engelman; DE ONDERNEMING, kapt. O.O. Hooijman; DE JUFVROUW MARIA, kapt. B.J. Smink; DE JONGE CHARLES, kapt. P.H. Bos; DE VROUW SJOEKE (opm: hektjalk VROUW SJOUKE), kapt. D. Kraaijer; JOHANNA MARIA, kapt. J. Knobbe; DE JONGE WOPKE BROUWER, kapt. O. Siemons; DE JONGE GERRIT, kapt. C. Swaan; FORTUNA, kapt. R. Hansen; NEPTUNUS, kapt. D.T. Visser; MARGARETHA, kapt. A. Aalders; HELENA, kapt. F. Smit; MARIA SOPHIA, kapt. T.J. Sikkes; DE JONGE YPEUS (opm: brik), kapt. D. Hensken; DE ERKENTENIS, kapt. K. Oostvoorn; DE JONGE PIETER, kapt. D.G. Doeksen; JACOBUS, kapt. B.H. de Boer en DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. De 9e dezer zijn van Den Briel in zee gezeild de schepen DE VROUW MARIA, kapt. M. Schaap; DE VOORSPOED, kapt. J. Hus; SARA GEERTRUIDA, kapt. G. Verdoes; FELICITAS, kapt. S.A. Blok en DE JONGE JAN, kapt. J.B. Wilderman, alle naar Londen; DE VOLHARDING, kapt. J. Ouwehand en DE JONGE CORNELIA, kapt. G. van der Borden, naar Leith; DE ONDERNEMING, kapt. P. van der Weijde, naar Dublin; DE VROUW CATHARINA (opm: hoeker), kapt. J. Parlevliet, naar Colchester; AMICITIA, kapt. G.L. Pieters, naar Newcastle en CORNELIA LUCIA, kapt. J. Altena, naar Londonderrij.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Aan deze stad zijn teruggekomen de schepen CHARLOTTA MARIA (opm: brik), kapt. J. Nadort, naar Lissabon; ’T FORTUYN (opm: galjoot), kapt. P. Doorn en DE VROUW GESINA, kapt. H.F. Gnodde, beide naar Londen gedestineerd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Volgens ingekomen berichten uit het Vlie van de 8e januari, waren sedert enige dagen zo van daar als van Terschelling in zee gezeild de schepen INDUSTRIE, kapt. T. van Duivenbode; DE VROUW JANTJE, kapt. P. Spaanderman; ZEELUST, kapt. W. Klaasen Engelman; DE ONDERNEMING, kapt. O.O. Hooijman; DE JUFVROUW MARIA, kapt. B.J. Smink; DE JONGE CHARLES, kapt. P.H. Bos; DE VROUW SJOEKE (opm: hektjalk VROUW SJOUKE), kapt. D. Kraaijer; JOHANNA MARIA, kapt. J. Knobbe; DE JONGE WOPKE BROUWER, kapt. O. Siemons; DE JONGE GERRIT, kapt. C. Swaan; FORTUNA, kapt. R. Hansen; NEPTUNUS, kapt. D.T. Visser; MARGARETHA, kapt. A. Aalders; HELENA, kapt. F. Smit; MARIA SOPHIA, kapt. T.J. Sikkes; DE JONGE YPEUS (opm: brik), kapt. D. Hensken; DE ERKENTENIS, kapt. K. Oostvoorn; DE JONGE PIETER, kapt. D.G. Doeksen; JACOBUS, kapt. B.H. de Boer en DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok.


Datum: 14 januari 1814


Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Reneke Gockinga, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op donderdag de 27e januari 1814, des avonds precies te 6 uren, ten huize van de kastelein Freerk Dubbelboer in het Blauwe Paard aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen, publiek aan de meest biedende te verkopen:
Een tjalkschip, genaamd DE VROUW DYVERTJE, groot plus minus 24 roggelasten met zeil en treil, behorende aan schipper Jan S. Pot en vrouw, liggende thans tussen de Maagden en St. Jans Bogen te Groningen. Om na verloop van een maand na de verkoop of vroeger, ter keuze van de koper tegen contante betaling, te aanvaarden.
Het tjalkschip bovengemeld, kan op de 26e en 27e januari 1814, des voormiddags tussen 10 en 12 en des namiddags tussen 2 en 4 uren worden bezichtigd, terwijl de condities van verkoop 2 dagen bevorens ten kantore van de voornoemde notaris kunnen worden gelezen.
R. Gockinga, notaris.


Datum: 15 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten overstaan van de commissaris der convoyen en licenten te Amsterdam, zal de gewezen vendu-meester D. Dubois, op vrijdag de 21e januari 1814, des voormiddags ten 10 uren, in het Oost-Indisch Huis, in de Hoogstraat publiek voetstoots (opm: zonder de koopwaar tevoren te mogen onderzoeken) verkopen: een partij van 233 kisten blik en enig aardewerk, uit het prijsschip FORTUNA, genomen door de Hollandsche Commissievaarder DE STOUTE, kapt. W. Metz; liggende als nader bij notities zal worden aangewezen, welke in tijds zullen te bekomen zijn bij de boekverkopers de wed. Smit en De Koning, op de Fluweele Burgwal, bij de Hartsteeg, te Amsterdam voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de maand februari of maart, de dag nader te bepalen, zal te Rotterdam publiek worden geveild, een ongemeen voordelig barkentijn galjootschip, groot omtrent 180 rogge lasten, te Dordrecht gebouwd, voorzien van een zeer goede inventaris; waarvan de opgave te bekomen is, ten kantore van de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam, met alle verdere informaties, inmiddels is het gemelde schip uit de hand te koop.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Volgens brief van Rotterdam van de 11e dezer, dreef de Maas vol ijs, zo dat reeds enige schepen zich voor hetzelve in de haven van Vlaardingen hadden moeten bergen.
In het begin van november is op de Doggersbank omgeslagen, het schip PHOENIX, kapt. C.H. Nieuwkerk (opm: kapt. Casper Hendriks Nieuwkerk), van Londen naar Rotterdam; behalve twee man, is de equipage, in 14 personen bestaande, gered, zijnde na enige uren met de sloep op zee gezworven te hebben, door een Engels schip opgenomen en te Londen aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. In het begin van november l.l. is op de Doggersbank omgeslagen het schip PHOENIX, kapt. Casper H. Nieuwkerk, van Londen naar Rotterdam gedestineerd; de equipage, 14 man sterk, is, na enige uren met de sloep op zee gezworven te hebben, op twee man na, door een Engels schip opgenomen en te Londen aangehouden. (opm: kapt. Nieuwkerk verkreeg in mei het commando over de galjas JONGE WILLEM van A. van Hoboken)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. Te Gravesend gearriveerd, de 5e januari de schepen INDUSTRY, kapt. Van der Lood, van Amsterdam; UNTERNEHMUNG, kapt. Veldhuis en JONGE CORNELIA, kapt. Bree, beide van Rotterdam. .
De 6e: JONGE ELISABETH, kapt. Bloot (opm: smak, kapt. Reijn Cornelis Bloot), van Katwijk.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Lissabon, het kofschip DE ISAAC, kapt. Homme Elias Tieleman; adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Port-à- Port, het hoekerschip FRANS EN ALETTA, kapt. Cors Storm; adres bij Jan Daniels en Zonen en Comp.


Datum: 17 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. Te Londen is gearriveerd het schip (opm: smak) DE NAARSTIGHEID, kapt. Jan Roderkerk en te Hull het schip (opm: smak) DE VROUW MARGARETHA, kapt. Nicolaas Visser, beide van Rotterdam. Zynde de eerste Holandsche schepen welke sedert de herstelde communicatie aldaar aankomen.


Datum: 19 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Volgens brief van Grietzyl (opm: Greetsiel), van de 2e dezer, was aldaar sedert enige dagen liggende het tjalkschip DE GEBROEDERS (opm: mogelijk DRIE GEBROEDERS), kapt. Jacob Hinders Huisman, van Helgoland naar Amsterdam gedestineerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Volgens brieven van Londen, van de 31e december, was het schip (opm: schoener) DE VIER GEBROEDERS, kapt. Jan de Jong, van daar naar Amsterdam gedestineerd, met verlies van boegspriet, te Harwich binnen gelopen; doch lag de 28e dito weer gereed om te vertrekken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Het schip CONCORDIA, kapt. Berg (opm: buitenlander), van Petersburg naar Plymouth gedestineerd, is op de Seskar-rots gestrand, doch weer af en te Croonstad vol water binnen gebracht.


Datum: 20 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Het schip INDUSTRIE, kapt. P. van der Waard, van Rotterdam naar Londen, is de 5e januari op de kust van Holland verongelukt (opm: zie OHC 220114). Het volk is gered door het Engels transportschip DARHAM.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. DE JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. Jacob van der Plas, van Rotterdam naar Hull, is de 7e januari bij Mundesley op strand gedreven. (opm: de bom bleef behouden)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. Te Gravesend zijn de 7e dezer gearriveerd de schepen JONGE ANTONIA, kapt. Klinc en NEPTHUNUS, kapt. De Jager, beide van Amsterdam.
De 8e de schepen JOHANNA SOPHIA, JONGVLIED , kapt. Vink (opm: smak ZORG EN VLIJT, kapt. Coerd Vink); LOUISA, kapt. Doubler; ALBERTINA ADRIANA, kapt. Pluth en WILLEM DE EERSTE, kapt. Natschen, alle van Rotterdam.
De 9e de schepen ZEEMAN, kapt. Swart, van Harlingen; COURIER, kapt. Zwet; MARIA ELIZABETH, kapt. Vreeland; ZEERUG, kapt. Anderson; KOOPHANDEL, kapt. Schaap en DE VLYT, kapt. Fierman, alle vijf van Rotterdam.
De 10e de schepen ANNA MARIA, kapt. Kraus; FORTUNA, kapt. Hanson en JACOBUS, kapt. De Bore, alle drie van Amsterdam; DE GOEDE HOOP, kapt. Overhand en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Smidt, beide van Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Margate is de 7e lek binnen gelopen het schip (opm: 1-mast hoeker) ALGEMEEN BELANG, kapt. Thomas Helm, van Rotterdam, bestemd naar Lissabon.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Douvres is de 8e met schade binnengelopen ROSE (opm: poon), kapt. Van Doren, van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. In een brief van Grietzijl (opm: Greetsiel) van de 2e dezer wordt gemeld, dat aldaar sedert enige dagen liggende was het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.H. Huisman, van Helgoland naar Amsterdam.


Datum: 21 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Volgens brief van Rotterdam van de 18e dezer, zou het schip FELICITAS, kapt. Simon Arends Blok, van daar naar Londen gedestineerd, verongelukt en 4 man van het volk daarbij omgekomen zijn (opm: brik, zie RC 250114).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. De 8e dezer is te Hull lek binnen gelopen, het schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Marten Kulk (opm: hoeker, kapt. Maarten Kolk), van Rotterdam naar Aberdeen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Harwich is de 7e dezer wegens verlies van anker en touw binnen gelopen, het schip (opm: kof) DE GOEDE HOOP, kapt. Jan Hayes, van Londen naar Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Harwich is de 9e dezer wegens zware lekkage en verlies van boegspriet en groot zeil binnen gelopen, het schip ANNETTE MARIANNE, kapt. Gronhoff (opm: buitenlander), van Hull naar Embden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Ramsgate is met het schip (opm: snikschip COURIER) half vol water binnen gekomen, kapt. Hannes Hoek, van Rotterdam naar Londen gedestineerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Douvres is de 8e dezer beschadigd binnen gelopen, het schip (opm: sloepschip) DE ROOS, kapt. Gerrit van Dooren, van Rotterdam naar Londen.


Datum: 22 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Lisbon is masteloos binnengelopen het schip INDUSTRY, kapt. Van der Busch (opm: buitenlander), ballast, van Bristol naar Amerika.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. Te Londen zijn gearriveerd de schepen ANNA MARIA, kapt. Tupper; DE ONDERNEMING, kapt. Ouwehand; DE MORGENSTER, kapt. Pronk en DE JONGE JACOBUS, kapt. Bon, alle vier van Rotterdam; MARIA SOPHIA, kapt. Sikkes en NEPTHUNUS, kapt. Visser, beide van Amsterdam.
Te Harwich zijn gearriveerd de schepen DE ONDERNEMING, kapt. Hakker; MERCURIUS, kapt. W.C. Ouwehand en OMNIBUS, kapt. Borreman, alle drie van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Volgens brief van Rotterdam van de 18e dezer, zou het schip FELICITAS, kapt. S.A. Blok, van daar naar Londen gedestineerd, verongelukt en 4 man van het volk daarbij omgekomen zijn (opm: zie RC 250114).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Den 5 dezer is in de Noordzee gezonken het schip INDUSTRIE, kapt. P. van der Waard (opm: bom, bouwjaar < 1810; kapt. Pieter van der Waard, thuishaven Rotterdam; zie ook OHC 270114), van Rotterdam naar Londen; het volk is door het Engels transportschip DURHAM gered en te Harwich aan wal gezet.
OHC 220114
Zeetijding. De 7e dezer is bij Mundesley gestrand het schip RICHARD, kapt. P. van der Plas, van Rotterdam naar Hull. (opm: kapt. Pieter van der Plas verkreeg op 25 maart het commando over zijn JONGE PIETER)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. De 8e dezer is te Hull binnengelopen het schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. M. Kulk (opm: hoeker, kapt. M. Kolk), van Rotterdam naar Aberdeen en te Margate het schip HET ALGEMEEN BELANG, kapt. F. Helm (opm: hoeker, kapt. Thomas Helm), van Rotterdam naar Lissabon; beide wegens lekkage.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Te Harwich is wegens verlies van anker en touw binnengelopen het schip DE GOEDE HOOP, kapt. J. Haijes, van Londen naar Amsterdam en wegens zware lekkage, verlies ven boegspriet en grootzeil het schip ANNETTE MARIANNE, kapt. Gronhoff, van Hull naar Embden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Te Douvres is wegens schade binnengelopen het schip DE ROOS (opm: sloepschip), kapt. G. van Dooren, van Rotterdam naar Londen en te Lissabon masteloos het schip INDUSTRIJ, kapt. Van der Busch, ballast, van Bristol naar Amerika.


Datum: 24 januari 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Stoffels te Workum verkoopt een extra welbetimmerd en bezeild tjalkschip, in den jaar 1810 te Workum, op de Werf van de heeren Evert Arend Everts en Comp. gebouwd, de JONGE WILLEM genaamd, zynde lang 70, wyd 15½ voeten en hol na rato; by Pieter van der Horst, als eigenaar bevaren geweest, liggende aan gedachte werf (met annexen).


Datum: 25 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief van Londen van den 10 dezer, is op de Engelse kust totaal verongelukt het schip MARGARETHA CATHARINA, kapitein Fredrik Groeper (opm: hektjalk, bouwjaar 1810 of eerder, kapt. Fredrik Greper), van Amsterdam naar Londen gedestineerd. De equipage en een aan boord zijnde passagier is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De tijding van het verongelukken van het schip FELICITAS, kapt. S.A. Blok (opm: brik, kapt. Simon Arends Blok), van Rotterdam naar Londen, wordt bevestigd door een brief van de kapitein zelve, waarin hij meldt, dat zijn schip op Longland (opm: Long Sand) verongelukte en hij met slechts de stuurman en kok geborgen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 4 dezer is te Leith het eerste Hollandse schip sedert de gelukkige omwenteling gearriveerd, zijnde DE JONGE WIJNANDA (opm: tjalk), kapitein A. van der Waal, van Rotterdam.


Datum: 27 januari 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op regterlijk gezag van het gaffelschip DWAAL IK, WAGT U.
Uit krachte van een vonnis door de regtbank van koophandel te Dordrecht, den 14 september 1813, ten verzoeke van de Heren Van den Hoge & Siebregt, zeilmakers te Dordrecht, domicilie kiezende ten huize van den heer A. Kist Ezn, procureur bij de regtbank van eerste instantie te Dordrecht, aldaar wonende in de Wijnstaat Lett. B. 63 / 72, welke voor hun ten deze occupeert (opm: optreedt) tegen schipper Johannes van Ouwerkerk, mede te Dordrecht wonende, gewezen, waarbij gemelde Van Ouwerkerk is gecondemneerd (opm: veroordeeld) in de betaling ener somma van ƒ 196:11:8 (opm: 196 Caroli guldens,11 stuivers en 8 duiten), wegens geleverd zeil en touwwerk aan deszelfs na te melden schip, benevens in de interessen en kosten, zal op maandag den 31 januari 1814, des middags ten twaalf uren precies, ter rolle van bovengemelde regtbank van eerste instantie te Dordrecht, en ten overstaan van den Weled. Gestr. Heer Mr. H.P. Hoogh, als regtercommissaris, na eerste afkondiging der memorie van lasten en voorwaarden, worden overgegaan tot het ontvangen van openbare opbieding en inzetting van het gaffelschip DWAAL IK, WAGT U, gevoerd bij schipper Johannes van Ouwerkerk, groot ongeveer 40 lasten, lang over steven 70½ voet, breed tussen berghouten 17 voeten 5 duimen, diep onder de luiken 8½ voet, wijd onder de gangboorden 155 voet; liggende in het St. Maartensgat (in executie van het bovendus geen maatgenoemd vonnis der regtbank van koophandel, gearresteerd door de deurwaarder J.P. Salacroup, blijkens proces verbaal van den drie en twintigsten december 1813, behoorlijk geregistreerd den 24 december daaraanvolgende). En voorts met deszelfs staande en lopende want en gehele inventaris als volgt:
De grote mast, gaffel, boegspriet, kleine bezaanmast giek en botteloef, een groot zijl en een bonnet, een vlieger en een bezaanzeil, een staffok en grote linde kluiffok, een middelfok en twee drielingen, zes geteerde kleden en twee opgeteerde zo groot als klein, een kabel circa 80 vaam (opm: à 6 voet), een dito circa 40 vaam, een lange tros, twee dito kabelslagen meertouwen, twee dito rondslagen, een jaaglijn circa 30 vaam, een nieuwe dunne lijn, twaalf blokken zo takel als andere blokken, een yzere combuis voor in 't schip, achter hetzelve een staande en liggende plaat, twee grote yzere ankers wegende elk circa 250 pond, twee dito kleine elk circa 60 pond met yzere stokken, elf vrijfhouten, drie stuks bomen, twee waterputsen en een watervat met yzere banden, twee teerputsen en vier teerstokken, enig scheepsgereedschap met een partij rommelarij. Een boot met twee riemen.
Het schip kan dagelijks bezigtigd worden ter plaatse waar hetzelve thans is liggende, terwijl men zich bij de ondergetekende kan aanmelden om de conditiën en memorie van lasten dezer verkoop te kennen.
A. Kist Ez, Procureur

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. De 13e dezer is 13 mijl van Flambro Head, wegens lekkage door het volk verlaten, het schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. F. Greper (opm: zie RC 250114), van Amsterdam naar Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Het schip INDUSTRIE, kapt. Van der Waard, van Rotterdam naar London gedestineerd; welks equipage door een transportschip te Harwich aan land gezet is (opm: zie OHC 220114), is den 12de dezer bij Orfordness aangedreven en aan stukken gestoten; van de lading zijn circa 200 fusten boter geborgen en te Orford aangebracht.
AC 280114
Zeetijding. Volgens brief van Londen van de 10e januari, is op de Engelse kust totaal verongelukt het schip DE MARGARETHA CATHARINA, van Amsterdam naar Londen gedestineerd; de equipage en een aan boord zijnde passagier is gered.


Datum: 29 januari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een snelzeilend brikschip, met een galjoen, groot, naar gissing, 60 lasten, met een koperen huid, is in de jaren 1807 alhier bij de marine nieuw gebouwd en in het jaar 1813 zwaar vertimmerd en gereed om dadelijk te kunnen laden.
- Een Hollands kof-schip, groot 140 lasten.
- Een galjas-schip, groot 70 à 75 lasten.
- Een sloep-schip, groot 50 à 60 lasten.
Alle met deszelfs inventarissen; zijnde te bevragen bij Cornelis de Boer en Zoon, in de Haarlemmer Houttuinen, no. 36, te Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Te Christiansand is opgebracht het schip VENUS, kapt. Bouman, van Londen naar Gothenburg.


Datum: 30 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De publieke verkoping van het hoeker-schip DE VROUW BREGTJE, het buis-schip MARIA en van de koren-schuit DE JONGE HENDRIK, welke aangekondigd waren plaats te zullen hebben te Amsterdam, de 21e januari 1814 (opm: zie RC 270114 en AC 040414), blijft tot nadere advertentie uitgesteld.


Datum: 31 januari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hendrik Dirk Canne, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op heden de 31e januari 1814, ’s avonds ten 5 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild schoonerschip, genaamd HABET, gevoerd door kapt. Jens Hansen, lang over steven 55 voet, wijd 20 voet 6 duim, hol 10 voet, alles Amsterdamse mast; breder bij het biljet omschreven, nadere onderrichting, te bekomen bij de bovengenoemde makelaar.
(opm: op 7 februari onderhands voor NLG 1.625 aangekocht door J. Mendes de Leon, nieuwe naam HOOP onder kapitein H. Wisman)


Datum: 01 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een snelzeilend brikschip, met een galjoen, groot, naar gissing, 60 lasten met een koperen huid, is in het jaar 1807 alhier bij de marine nieuw gebouwd en in het jaar 1813 zwaar vertimmerd en gereed om dadelijk te kunnen laden.
Een Hollands kof-schip, groot 140 lasten.
Een galjas-schip, groot 70 à 75 lasten en
Een sloep-schip, groot 50 à 60 lasten.
Alles met deszelfs inventarissen: zijnde te bevragen bij Cornelis De Boer en Zoon, in de Haarlemmer Houttuinen, no. 36, te Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Blakeney is, na verlies der masten, ankers en touwen, binnengesleept het schip DE VERWACHTING, kapt. Van der Plas (opm: Klaas van der Plas), van Rotterdam naar Hull.


Datum: 02 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Hellevoet, de 28e januari. Het schip (opm: kof) DE JACOBA, kapt. Jan Bartels, van Zierikzee naar Lissabon, is de 17e januari in Torbay door enige loodsen masteloos binnen gehaald.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Te Termunterzijl zijn binnen gekomen de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. Jan Luyken, DE TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Gulaar en DE VROUW EBINK, kapt. Md. Schipper, alle drie met rogge van Halte, en DE VROUW ALMINA, kapt. Hk. Jansen, met rogge van Emden.


Datum: 03 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over honderd balen koffie, gemerkt 8D in een ruit, 1 à 100, aangebracht van Londen per het schip DE JONGE CORNELIS, kapt. Jacob Bree, gelieve zich te adresseren bij J. van Ommeren Fz., cargadoor te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE ONDERNEMING, kapt. Teunis van der Plas.
Naar Londen, het Hollands kofschip NEPTUNIS, kapt. Willem Cramer.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands hoekerschip DE HOOP, kapt. Simon Hoogerwerff.
Naar Hull, het Hollands smakschip DE VOORZIGTIGHEID, kapt. Jan Remke Smit.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Volgens brief van Londen, van de 25e januari, is te Boston, in Engeland, na een gedeelte de lading overboord geworpen te hebben, met verlies van mast en verdere schade binnen gelopen het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. A. Ahlers, van Amsterdam naar Londen.
Te Torbay is door enige loodsen masteloos binnen gesleept het schip JACOBA, kapt. Bartels, van Zierikzee naar Lissabon.
De 17e januari is te Falmouth binnengelopen het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Scheepen, van Rotterdam naar Lissabon.


Datum: 04 februari 1814


Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop op rechterlijk gezag. Ten overstaan van Mr. Onno Joost Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal, op tijd en nader te melden, eerstdaags publiek worden verkocht: een hektjalk-schip, genaamd DE JONGE CHRISTINA, liggende te Appingedam, met ankers, zeil en treil, benevens koks-gereedschappen; zullende bij de aanvaarding dadelijk 1000 gulden moeten worden betaald, terwijl de overige kooppenningen daarover kunnen blijven beleend. Het schip kan van heden af dagelijks worden bezien.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens eerstdaags publiek te koop te presenteren, het kofschip genaamd DE JUFFER ELTICA CATHARINA, groot pl.min. 75 rogge lasten, laatst gevoerd bij A.P. Crook, leggende te Rotterdam.
Iemand echter genegen zijnde het zelve inmiddels uit de hand te kopen, kan zich vervoegen, (als mede tot alle nadere informatie) bij A.P. Crook, te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F.T. Posthumusz, openbaar notaris te Beetsterzwaag, zal, op maandag den 7 februari 1814, des morgens ten tien uren, ten sterfhuize van Harmen R. van der Zee, te Gordyk (opm: Gorredijk), bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Schuiteschip, lang over steven 68, wijd 14-2/3 voeten, en hol na advenant, met een uitmuntende tuigage, van zeilen, ankers, touwen, haken, bomen, en verdere scheeps-toebehoren, volgens inventaris, daarvan zijnde; laatst bij wijlen Harmen R. van der Zee bevaren; liggende te Gordyk, in de Vaart (opm: Opsterlandse Compagnonsvaart), en aldaar te zien.
Ten verzoeke van de voogd Jitsze K. Calsbeek, over de minderjarige Gerryt H. van der Zee, en van de verdere, allen minderjarige erfgenamen van H.R. van der Zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris L.J. Mooi, residerende onder Nijehaske, presenteert, publiek, aan de meestbiedenden, bij strijk en verhooggeld, te verkopen: een welbezeild Kofscheepje, met zeil en treil cum annexen, genaamd de GUNST VAN GOEDE VRIENDEN, lang ongeveer 48 voeten, wijd 11 voeten, en hol naar proportie, zodanig laatst bij Jacob Gerrits Zoetevent, als eigenaar, is bevaren, en bij Klaas Gerrits Zoetevent, te Oudehaske, in het water is liggende.
Wie hieraan gading maken, komen, op vrijdagen den 11 en 18 februari 1814, telkens des namiddags ten 3 uren, bij de beschrijving en de finale palmslag, ten huize van de weduwe Andries Willes Hottinga, kasteleinse, te Nijehaske. De voorwaarden kunnen intussen worden vernomen bij bovengemelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het huis van negotie, onder de firma van Peter en Joan Bernard Marchés, is, voornemens, om op den 4 maart 1814, alhier, op de Beurzenzaal, openlijk te laten verkopen:
- 11 Haring Buizen, met toebehoren, zeilen, touwen, netten, en verdere tot de visserij benodigde gereedschappen, compleet in staat, om ter visserij naar zee te kunnen gaan.
- Een Jager Schip, zijnde een Brik, groot circa 80 last.
- Een Jager Schip, zijnde een Kof, groot circa 70 last.
De Haring Buizen zijn gestadig onderhouden en meest met nieuwe dekken voorzien, bevindende zich onder dezelve twee nieuwe buizen, die nooit naar zee zijn geweest.
Bij iedere Buis worden nog verscheidene reserve goederen geleverd.
De verkoop condities en inventarissen zijn bij het genoemd huis van negotie in te zien, en ook te bekomen bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.


Datum: 05 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bremen, buiten om, het Hollands tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. R.W. Kroon, zal spoedig naar open water vertrekken. Adres bij de bestelmeester Ch. Cornelder, aan de Hamburger Beurt, op de Nieuwehaven, wijk M, no. 360.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Termunterzijl zijn in goede staat binnen gelopen DE VROUW ALMINA, kapt. H. Jansen, van Embden; DE GOEDE HOOP, kapt. J. Luijken; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. H.G. van Laar en DE VROUW EBINK, kapt. M. Schippers, van Halte, alle vier met rogge, naar Amsterdam gedestineerd.


Datum: 07 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Londen, het schip DE GOEDE GEDACHTE, schipper Jan Laurens Dojes.
Naar Bergen, het schip DE VROUW MARGARETHA, schipper Jan Hendrik Joosten.
Naar Bergen, het schip DE VROUW PETERDINA, schipper Egberts Harms Mulder.
Naar Riga, het smak-schip DE EERDRACHT, schipper Jan Glasen Dooyes.
Adres bij J.D. Overberg.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Te Gravesend is de 24e januari aangekomen DE VROUW MARIA, kapt. Schaap en DE JONGE JAN, kapt. Wildeman, beide van Rotterdam en DE JONGE JOHANNES, kapt. Kuiper, van Scheveningen.
Te Plymouth, de 23e en 24e, de Transport-schepen MATHILDE en AMELIA WILSON, uit Holland.
De CATHARINA MARGARETHA, kapt. Ahlers, van Amsterdam naar Londen, is lek in Boston binnengelopen, met verlies van haar grote mast en na een deel harer lading over boord geworpen te hebben


Datum: 08 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk. Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE ONDERNEMING, kapt. Teunis van der Plas.
Naar Londen, het Hollands kofschip NEPTUNIS, KAPT. Willem Cramer.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands hoekerschip DE HOOP, kapt. Simon Hoogerwerff.
Naar Hull, het Hollands smakschip DE VOORZIGTIGHEID, kapt. Jan Remke Smit.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop op rechterlijk gezag. Ten overstaan van Mr. Onno Joost Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal, op tijd en nader te melden, eerstdaags publiek worden verkocht: een hek tjalk-schip, genaamd DE JONGE CHRISTINA, liggende te Appingedam, met ankers, zeil en treil, benevens koks-gereedschappen; zullende bij de aanvaarding dadelijk 1200 gulden moeten worden betaald, terwijl de overige kooppenningen daarover kunnen blijven beleerd. Het schip kan van heden af dagelijks worden bezien.
(Gemeld schip is bevaren geweest door schipper H. De Lange.)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Middelharnis is in goede staat binnengelopen, het schip DE JONGE CORNELIS, kapt. J. Bree, van Londen naar Rotterdam.


Datum: 09 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Hellevoetsluis, de 5e februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ATTALANTE, kapt. Pieter van Vliet, van Londen.
Brielle, de 4e februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ZEEVRUCHT, kapt. M. Buitelaar, van Londen.
DE JONGE LEENDERT, kapt. Robinson, van Newcastle naar Lisboa, is genomen door DEN PRINS VAN NEUCHATEL, een Amerikaanse kaper, vervolgens weer losgelaten en de 26e januari jl. te Plymouth aangekomen, zo zwaar lek dat het lossen moet.
Te Hull zijn de 28e januari jl. gearriveerd de schepen DE ONDERNEMING en MAKNUELUS, beide van Rotterdam.
Te Gravesend is de 29e januari gearriveerd het schip ROSE, kapt. Van de Ring, van Rotterdam.
De 30e zijn aldaar gearriveerd de schepen ROES, kapt. Dooren, van Rotterdam; DE VROUW SJUWKE, kapt. Kryer en DE JONGE UPENS, kapt. Heusken, beide van Amsterdam.
Van Gravesend is de 30e daaraanvolgende vertrokken het schip HARINGVISSCHERY, kapt. Verway; de 31e naar Amsterdam vertrokken het schip MARIE, kapt. Vos en naar Rotterdam DE EENIGHEID, kapt. Schultz.
Te zelven dage zijn te Ramsgate beide met schade binnengelopen de schepen REBEKKA en ELIZABETH, bestemd van Jersey naar Holland, de eerste tevens met verlies van anker en kabel.
Het fregat BARROSSA is van Jamaika te Portsmouth aangekomen, aan boord hebbende, in klinkende munt, naar men zegt, een som van een half miljoen ponden sterlings.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Lissabon, het kofschip DE JONGE SYBRAND, kapt. Pieter Schut; adres bij Jan Daniels en Zonen en Comp. En het kofschip DE ISAAC, kapt. Homme Elias Tyleman; adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Londen, het schip ANNA, kapt. Pieter Berg; adres bij Willem Verwey qq. en Bastiaan Klinkert en Zoon, op het Singel, bij de Luthersche Nieuwe Kerk en het schip DE GOEDE GEDACHTEN, kapt. Jan Laurens Dojis; adres bij J.D. Overberg.
Naar Leer, Weender, Halte en Papenburg, het schip DE VROUW GEZINA, kapt. Harm Seiden; adres bij de wed. J, van Wesel en Zoon, op het Water, hoek van de Zoutsteeg.


Datum: 10 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands kofscheepje DE VROUW FREDERICA, kapt. Warner Arends; adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CHRISTINA, schipper Roelof Zeegers.
Naar Londen, het Hollands schip DE NICOLAAS EN HENDRIK, schipper Willem van der Plas.
Naar Londen, het Hollands schip MARIANNE, schipper Wytze J. Blyma.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Leith, het Hollands schip DE VROUW ALBERTINA, schipper Gerrit Bartels Smit.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands scheepje DE VISSER, schipper Cornelis de Jong.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en J. van Ommeren Fz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Falmouth is lek binnengelopen het schip DE JONGE EMINE, kapt. Gross, van Libau naar Lissabon, laatst van Portsmouth; moet lossen om te repareren.


Datum: 11 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Hellevoetsluis, de 7e februari. Arriveerde uit zee: AURORA, kapt. J. Johanssen, van Dartmouth; dezelve is op de haven gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, welbezeild schuiteschip, met hek, roef, kapelruim en platte luiken, lang over stevens 64 voeten, wyd 12 voet 8 duim, hol 4¼ voet, met zeil en treil, ankers, touw en verdere scheeps-toebehooren; laatst bij E.J. v.d. Vliet bevaren; liggende te Grouw, op het Oostend, aan de werf, by de scheeps-timmerbazen Johannes en Wytze, en aldaar te zien.


Datum: 12 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Met het naar binnen zeilen is, op de Hinder, totaal gebleven een Engelse brik, genaamd MARY, gevoerd door kapt. A. Dryedale, komende van St. Ubes, laatst van Leith en Harwich, gedestineerd naar Rotterdam, geladen met zout; de equipage is door de loodsboot geborgen en alhier aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE ONDERNEMING, kapt. Teunis van der Plas.
Naar Londen, het Hollands kofschip NEPTUNIS, KAPT. Willem Cramer.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands hoekerschip DE HOOP, kapt. Simon Hoogerwerff.
Naar Hull, het Hollands smakschip DE VOORZIGTIGHEID, kapt. Jan Remke Smit.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Ess, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk. Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bremen, buiten om, het Hollands tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. R.W. Kroon, zal spoedig naar open water vertrekken. Adres bij de bestelmeester Ch. Cornelder, aan de Hamburger Beurt, op de Nieuwehaven, wijk M, no. 360.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Door de Amerikaanse kaper THE PRINCE OF NEUFCHATEL, van New York, zijn genomen, de Engelse schepen THE PRINCE OF WALES en JOHN, beide van St. Michaël en DE JONGE LEENDERT (opm: kapt. Gerrit Kloppenburg), van Newcastle naar Lissabon; het laatste is aan de gevangenen gegeven en te Portsmouth binnengekomen, zo lek, dat het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop een extra welbezeild Brikschip, oud twee jaren, hegt en sterk gebouwd, groot omtrent tachtig commercielasten, zeer geschikt voor de vaart op de West-Indiën; alsmede een extra welbezeild Kofschip, lang over steven 94 en 1 half voet, wijd op de buitenkant van zijn berghout 23 en 1 half voet, hol uit de bovenkant der balk van het grootluik tot op zijn buikdenning 12 voet 5 duim; alles Amsterdammer voeten; met al hun rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren.
Te bevragen bij de Heren Smith en Van Es, en bij de makelaars Nicolaus Montauban van Swijndregt en Hubertus Montauban van Swijndregt, te Rotterdam.


Datum: 14 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild brik-schip, oud twee jaren, hecht en sterk gebouwd, groot omtrent tachtig commercie-lasten, zeer geschikt voor de vaart op de West-Indiën; als mede een extra welbezeild kof-schip, lang over steven 94 en één half voet, wijd op de buitenkant van zijn berghout 23 en één half voet, hol uit de bovenkant der balk van het groot luik, tot op zijn buikdenning 12 voet 5 duim; alles Amsterdammer voeten; met al hun rondhouten, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren. Te bevragen bij de heren Smith en Van Es en bij de makelaars Nicolaas Montauban van Swyndrecht en Hubertus Montauban van Swyndrecht , te Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Hellevoetsluis, de 9e februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee DE JONGE HENDRIK, kapt. H. Hart, van Bergen; dezelve is op de haven gekomen.
De 10e februari. Met het naar binnen zeilen is op de Hindert totaal gebleven de Engelse brik MARY, gevoerd geweest door kapt. Adam Dreyedale, komende van St. Ubes, laatst van Leith en Harwich, gedestineerd naar Rotterdam en geladen met zout; de equipage is door de loodsboot geborgen en alhier aangekomen.
Te Gravesend is de 1e februari aangekomen het schip AURORA, kapt De Boer, uit Holland; de 3e DE JONGE JANNETJE, kapt. Blok, van Scheveningen.


Datum: 15 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, schipper Borgert Hilbrands Dyken;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy en de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Men biedt aan, ter bevrachting naar de Hollandsche West-Indische Colonien, een extra snelzeilend en van alles volkomen voorzien brikschip, groot circa 80 commercielasten, leggende geheel gereed om de reis direct te aanvaarden.
Adres bij de cargadoors Smith en Van Es, te Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: Van Helvoet wordt van de 11e dezer gemeld, dat met het naar binnen zeilen op den Hinder, totaal verongelukt is de Engelse brik MARIJ, kapt. A. Drijsdale, met zout, van St. Ubes naar Rotterdam, laatst van Leith en Harwich; het volk is door de loodsboot geborgen en te Helvoet aangebracht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Schepen, van Rotterdam naar Lissabon gedestineerd en te Falmouth binnen gelopen, is lek en moest lossen om te repareren, doch zou spoedig die zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alkmaar, 13 februari. Eergisteren in de morgen vertoonde zich op enige afstand van de kust een tweemast brik, dewelke Engelse vlag voerde en assistentie scheen nodig te hebben. Enige der wakkere ingezetenen van het dorp Petten, waaronder de altijd onverzaagde Germend Zwaluw, begaven zich niettegenstaande de hoge zee met een pink van de wal en kwamen aan boord van de brik, dewelke zij ontdekten een transportschip te zijn, gedestineerd naar Hellevoetsluis en waarin zich bevonden 7 officieren, 1 sergeant, 2 korporaals, 26 soldaten en een vrouw, benevens 15 paarden, alles behorende tot het 81ste regiment en gecommandeerd door luitenant Home.
Dit schip was voor ruim zes weken van Jersey gezeild en had sedert die tijd op zee gezworven, de voorraad voor mensen en beesten was geconsumeerd; men was aan boord van het vaartuig geheel en al onzeker van de toestand der Hollandse kusten en welk gedeelte van dezelve zich nog in handen van de vijand kon bevinden,
De commandant zich net twee mannen in de pink naar land begeven hebbende, werd dadelijk met een rijtuig naar Alkmaar bij de heer commissaris van het kwartier gebracht, die ogenblikkelijk de nodige orders stelde, dat de volgende morgen met het aanbreken van de dag vaartuigen zou worden afgezonden, om de gehele ontscheping te doen plaats hebben, waartoe dan ook de ingezetenen van Petten met de meeste ijver alle mogelijke hulp hebben aangeboden, terwijl de heer commanderende generaal De Jonge een officier had afgezonden om de aankomende Engelse officieren te ontvangen en voor de behoorlijke orde daar het nodig was zorg te dragen.
In de loop van deze dag werd deze ontscheping gelukkig volbracht, hoezeer iets dergelijks in dit seizoen op de hoogte van Petten altijd zeer moeilijk en dikwijls geheel en al onuitvoerlijk is.
Het grootste gedeelte der heren officieren kwam des avonds omtrent acht uren met een rijtuig binnen Alkmaar aan, alwaar zij met enige der voornaamste ingezetenen bij de heer generaal De Jonge ter maaltijd waren uitgenodigd.
De overige officieren, met de manschappen en paarden, worden heden binnen Almaar verwacht; het corps muzikanten der schutterij is hun tegengetrokken, om de eerste Engelse troepen, dewelke zij na de laatste heuglijke omwenteling binnen de muren van hun stad mogen zien, met buitengewone vreugde te ontvangen, terwijl behoorlijke orde op de inkwartiering der manschappen en het foerageren der paarden is gesteld.
Ondertussen zouden volgens bericht van een loods van Texel bij dat eiland twee andere Engelse transport-schepen zijn vergaan en van driehonderd mannen, welke zich daarop zouden hebben bevonden, zouden alleen veertig aan de zee zijn ontkomen.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van Mr. Onno Joost Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal, op de 26e februari 1814, des avonds precies te 7 uren, te huize van de kastelein Timmer in de Oosterstraat, publiek worden verkocht: een hektjalk-schip, genaamd DE JONGE CHRISTINA, liggende te Appingedam, bevaren geweest door schipper H. de Lange, met ankers, zeil en treil, benevens koks-gereedschappen; zullende bij de aanvaarding dadelijk 1200 gulden moeten worden betaald, terwijl de overige kooppenningen daarover kunnen blijven beleerd. Het schip kan van heden af dagelijks worden bezien.
Zullende de condities en notities der losse goederen, twee dagen bevorens ten kantore van de notaris ter lezing liggen.


Datum: 16 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger, Cornelis Schuurman, Ysbrand Portielje en Jacob van Raven, makelaars, zullen op maandag de 28e februari 1814, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild tweedeks fregat-schip, genaamd MARIA ELIZABETH, gevoerd geweest bij wijlen kapt. Andries Janze Smit, is in het jaar 1783, nieuw uitgehaald, lang 99½ voet, wijd 27 voet 9 duim, hol 12 voet 3 duim, het verdek hoog 6 voet. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars. (opm: het fregat werd voor NLG 17.600 + NLG 950 in slag namens opdrachtgevers gekocht door makelaar R. Hoyman)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Te Zierikzee is, de 4e dezer, zonder roer, verlies van ankers, kabels en zeilen zwaar beschadigd op sleeptouw door een konings kotter binnen gebracht het brik-scheepje THE HERAM, kapt. Thomas A. Willinis, van Lisbon naar Londen, met fruiten, waarvan een gedeelte is over boord geworpen; het schip is over de banken van Schouwen gestoten en zou buiten de gelukkige ontmoeting van de konings kotter waarschijnlijk verloren geweest zijn.
Te Duinkerken is opgebracht het schip DE CERES, van Zierikzee naar Londen, met meekrappen en granen beladen, gevoerd door kapt. Corns. Biljet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.P.J. Greydanus, residerende te Heerenveen, presenteert, aan de meestbiedende, bij strijk en verhooggeld, te verkopen: een hecht, sterk en welbezeild Schuite Schip, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, cum omnibus annexis, genaamd de JONGE THEUNIS, lang over steven 66, wijd 14 voeten, en hol na proportie, zodanig als bij schipper Gerben Andries is bevaren, en thans liggende op de Heerenwal, gemeente Nieuwehaske.
Wie hieraan gading maken, komen op vrijdagen den 18 februari en den 4 maart 1814, telkens des namiddags ten vier uren, bij de beschrijving en de finale palmslag, ten huize van Pieter Vonk, in de Zon te Heerenveen, en kopen op condities, alsdan voor te lezen, en inmiddels te vernemen bij opgemelde notaris.


Datum: 17 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door een Franse kaper is genomen en te Duinkerken opgebracht een Hoekschip gevoerd door kapitein Cornelis Billet, met meekrap van Zierikzee naar Londen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CHRISTINA, schipper Roelof Zeegers.
Naar Londen, het Hollands schip DE NICOLAAS EN HENDRIK, schipper Willem van der Plas.
Naar Londen, het Hollands schip MARIANNE, schipper Wytze J. Blyma.
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW ALBERTINA, schipper Gerrit Bartels Smit.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands scheepje DE VISSER, schipper Cornelis de Jong.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en J. van Ommeren Fz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk. Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Tentye en J. Tentye, makelaars, zullen (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte) op maandag de 7e maart 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk verkopen: een extra-ordinair welbezeild smak-schip, genaamd DE VROUW CATHARINA, gevoerd door schipper Arie Kemp, lang over steven 73½ voet, wijd 17 voet, hol 8 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de bovengenoemde makelaars en bij Faber en Leefkens (opm: voor NLG 2.600 aangekocht door C.G. van Recken, waarschijnlijk een makelaar).


Datum: 18 februari 1814


Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

De weduwe van Albert Pieters, presenteert uit de hand te verkopen: een welbetimmerd smakschip, alles nieuw zo het behoord om bij de zee te bevaren, groot 45 roggelasten, leggende voor Verkoopersche’s Wal op het Oosterdiep boven de Kerklaan te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S. Stoffels zal, op vrijdag den 4 maart 1814, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij de finale palmslag, in het Wapen van Amsterdam, te Workum, publiek, bij strijkgeld, verkopen:
1: Een extra wel betimmerd en welbezeild Koffeschip, de ANNA MARIA genaamd, groot tussen de 90 en 100 roggelast, liggende te Workum, gevoerd geweest bij wijlen Jan Wanders, met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers en touwen, voorzien van een eiken huid, en extra best in staat, met de daarbij zijnde goederen, volgens enen buitengemene schone inventaris. Zijnde in staat, dadelijk zee te kiezen.
Tot strijkgeld wordt gesteld zestig caroli guldens.
(opm: mogelijk aangekocht door Carl Troste, mede-reder en boekhouder te Workum, met als kapitein Douwe Gerrit Robijns)
-2: Een achtste gedeelte in een Koffeschip, de EENDRACHT genaamd, wordende bij Romke Harings, van Woudsend, als schipper, bevaren, groot tussen de 100 en 110 roggelasten, met de voordelen van een extra goede beurs, mede te Workum liggende.
(opm: koper van dit 1/8e aandeel werd Klaas Brunger uit Workum voor NLG 1.132; het schip is in april 1814 vernaamd in CONCORDIA, onder kapitein Romke Harings)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jan Daniel van der Plaats, openbaar notaris, te Leeuwarden, presenteert, publiek, op vrijdagen den 25 februari en den 4 maart 1814, bij de provisionele en eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten drie uren precies, ten huize van Jacob Swart, in het Schippershuis, op het Vliet, bij Leeuwarden, te verkopen: een Tjalkschip, lang 63 voet, wijd 13¾, en diep 4¼ voeten, genaamd de JONGE ELISABETH, liggende in de Stadsgracht, bij de Tuinsterpoort, te Leeuwarden, in den jare 1794 nieuw uitgehaald, en bij de weduwe Job Jans, voor zich en in kwaliteit als eigenaresse bevaren; direct bij de eindelijke toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 040314 meldt dat provisioneel is geboden NLG 925)


Datum: 19 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een snelzeilend brikschip, met een galjoen, groot, naar gissing, 66 lasten, met een koperen huid, is in het jaar 1807 alhier bij de marine nieuw gebouwd en in het jaar 1813 zwaar vertimmerd en gereed om dadelijk te kunnen laden.
Een Hollands kof-schip, groot 140 lasten.
Een galjas-schip, groot 70 a 75 lasten en
Een sloep-schip, groot 50 a 60 lasten.
Alles met deszelfs inventarissen: zijnde te bevragen bij Cornelis De Boer en Zoon, in de Haarlemmer Houttuinen, no. 36, te Amsterdam.


Datum: 21 februari 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Constructeur der Marine te Harlingen zal, in gevolge daartoe bekomen autorisatie, op woensdag den 2 maart aanstaande, des morgens ten elf uren, publiek verkopen: acht Brikken, liggende in de haven aldaar, en zijnde voor ieder van heden af te zien.
Iemand nadere informatie deswegens begerende, adresseren zich aan den ondergetekende.
Harlingen, den 19 februari De constructeur voornoemd,
P. van Es


Datum: 22 februari 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk. Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het berkentyn-schip, genaamd DE VOORZIGTIGHEID, groot circa 120 roggelasten, in Vriesland gebouwd, in 1802 zwaar vertimmerd, voorzien met een eiken huid en van een goede inventaris; het zelve ligt te Brakë, bij Bremen en is alhier te bevragen, bij Petrus Scheffer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping, op regterlijk gezag.
Op den 12 maart 1814, des middags ten twaalf uren, zal de deurwaarder J. Wijnhoff, buiten de Rietdijksche Poort te Dordrecht, publiek aan de meestbiedenden verkopen, een extra goede welbezeilde Poonschuit, liggende buiten gemelde Rietdijksche Poort, genaamd de VROUW NEELTJE, lang over steven 45 voeten, wijd op deszelfs berghouten14 voeten, en hol onder de gangboorden 4 voeten; met deszelfs staande en lopend want, bestaande in een zeil, een fok, een kluiffok, een kabel, een tros en twee ankers. Alles om contant geld.
Nadere onderigting te bekomen ten kantore van Mr. J.H. Holle, procureur, en A. Bouman, slijter, te Dordrecht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: In een brief van Texel van de 12e februari, wordt gemeld, dat aldaar op de gronden verongelukt was, de Engelse brik BELFORT, zijnde het transportschip no. 333, kapt. G. Hoope, van Plijmouth naar Helvoet gedestineerd, aan boord hebbende 101 man soldaten, uit Spanje gekomen en bestemd om in de dienst van Z.K. Hoogheid onze souverein over te gaan; 41 man zo matrozen als soldaten, waaronder drie officieren waren geborgen en aan den Hoorn bij de burgers gebiljetteerd, die hen van droge kleren voorzien hadden; de kapitein en overige manschap waren verdronken. Het gem. transportschip, te gelijk met 31 andere gezeild, had op de gronden zittende nog twee schepen bij zich gehad, die men dacht dat mede verongelukt zouden zijn, te meer, daar in het gezicht van hetzelve op de gronden zittende nog twee schepen bij zich gehad, die men dacht dat mede verongelukt zouden zijn, te meer, daar in het gezicht van hetzelve op de gronden nog een wrak zat; ook waren op de Texelse stranden, zo het scheen van een boegspriet.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. R. Lohman, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal op donderdag de 17e maart 1814, des avonds precies te zeven uren, ten huize van de koffiehuishouder L. van der Molen, aan de Groote Markt, publiek te koop presenteren: een kofschip, genaamd DE JUFFER ELTICA CATHARINA, liggende te Rotterdam, bevaren geweest door A.P. Crook, met zeil en treil en verdere toebehoren. Breder in het aangeslagen inventaris vermeld en zijnde hieromtrent nadere informaties te bekomen, bij gemelde schipper wonende te Groningen.
Om uiterlijk acht dagen na de dag van verkoop te moeten aangevaard.
Zullende de condities twee dagen bevorens bij gemelde notaris en bij de koffiehuishouder L. van der Molen te lezen zijn.


Datum: 24 februari 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: De 12e januari is voor Vlieland gestrand het schip DU HOFFNUNG, kapt. Carl Schutter of Snijder, met ijzer, koperrood en aluin, van Gothenburg naar Amsterdam; van de equipage zijn de kapitein, stuurman en 5 man gered, doch de 5 overige verongelukt, men was bezig de lading te bergen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

12 januari. Nog is op Vlieland gestrand een smakschip met 300 okshoofden en 80 zakken appelen, van Amsterdam naar Londen, zijnde waarschijnlijk het schip DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: Op Terschelling is de 17e januari gestrand het Zweeds galjas-schip AURORA, kapt. M. Lieberg, van Gothenburg naar Amsterdam; de lading in delen en teer bestaande, is meest geborgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: bij Malmöe is door de Denen genomen het schip DE VROUW HARMINA, kapt. Konjer, van Riga naar Leith.


Datum: 25 februari 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Simon Stoffels, notaris wordt te Workum finaal verkocht: eene deftige huizinge, te Workum, voorzien van twee kamers, en eene apart gebouwde kamer, ten dienste van de schippers, benevens een groote en voor weinige jaren nieuwgebouwde timmerschuur, groot genoeg om koffe-schepen en andere vaartuigen te maken, met een ruime timmerwerf en kant-helling, waar de grootste koffen gekant kunnen worden, en zeker de beste, die in Vriesland te vinden is, met de kettingen, spillen, jynen en verdere gereedschappen; zynde de huizinge gequoteerd letter G, no. 64 (opm: huisnummer), belast met eene jaarlykse van twintig guldens (welke in cas van afbraak vervallen is), in de Verponding aangeslagen op ƒ 15-5-0 (opm: 15 caroli guldens, 5 stuivers, 0 duiten). Kunnende de schuur, kant-helling en schippers-kamer direct, en de huizinge den 12 mei 1814 vry worden aanvaard; hebbende de Zeesluis, de weduwe Jan G. Kingma, en den Dyk tot naastlegers.
Deze vastigheden behooren en zullen verkocht worden op verzoek van Tietje Munckerus, weduwe van Girbe Kalverboer, in Workum, voor zich, en als moeder en voogdesse over hare minderjarige kinderen Jan en Geeske, bij haar gedagte man in egte verwekt.
De verkoop zal geschieden op het zeer geringe bod van 759 guldens, by de provisionele toewyzing gedaan den 8 oktober 1813, hebbende over weinige jaren deze werf ƒ 8000-0-0 gekost, en zyn deze vastigheden, om de ongunstige tydsomstandigheden – het destyds stilstaan dezer affaires, en daaruit voortkomende geringe bod, tot dezen meer gunstige tyd opgehouden, om finaal te verkoopen; zullende deze verkoop geschieden in presentie van S.S. Hobma, koopman, te Workum, als toeziende voogd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk en welbevaren Schuite Schip, lang over steven vijftig voeten, wijd elf voeten, en op zijne uitwatering ongeveer vijf voeten; verder met zeil en treil, enkel of dubbel, ter verkiezing van de koper; zijnde sedert zeven jaren nieuw uitgehaald, en tot nog toe bevaren door de eigenaar Anne Jacobs Talma, te Holwerd, waar het schip is liggende, en die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 26 februari 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: te Hull is wegens lekkage en verlies van zeilen binnen gelopen het schip AMICITIA, kapt. G.L. Pieters, van Rotterdam naar Newcastle.


Datum: 28 februari 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: te Gravesend, de 14e februari, gearriveerd het schip DE PO, kapt. Wettins, van Rotterdam.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Het convooi bevorens gemeld is den 4 februari van Portsmouth naar Jamaica enz. vertrokken, is den 16 dito van St. Helena gezeild, zich bij hetzelve nog verscheidene schepen gevoegd hadden, waar onder THE ARGYLE, kapt. Asstick, naar Suriname.
(opm: het Engels fregat, bouwjaar 1806, kapitein John Afflick, zou in april 1816 door Faesch & Co, Amsterdam, worden aangekocht)


Datum: 01 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. Te Gravesend, de 16e februari gearriveerd, het schip DE JONGE HARMEN, kapt. Vernis, van Rotterdam.
De 16e dito, uitgezeild het schip ELIZA, kapt. Pudley, naar Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Te Hull is, de 14e dezer, lek en met verlies van enige zeilen, binnen gelopen het schip AMICITIA, kapt. Peters, van Rotterdam, bestemd naar New-Castle.
Op de Haaks is met al het volk verongelukt het Engels transportschip NANCY, kapt. Potter, met troepen, van Duins naar Holland.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Kadix, het galjoot-schip DE VIGILANTIE, kapt. Andries Rijk, vertrekt 14 dagen na open water; adres bij Ch. De Grys en Zoonen. Het brikschip MARIA, kapt. Hans Andriessen Balmer; adres bij Van Olivier en d’Arnaud en Komp en Van der Bey en Komp.; Het kofschip DE ZEELUST, kapt. Gerrit Albers; adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit en De Vries en Komp..
Naar Lissabon, het kofschip DE JONGE SYBRAND, kapt. Pieter Schut; adres bij Jan Daniëls en Zoonen en Komp. Het kofschip DE ISAAC, kapt. Homme Elias Tyleman; adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Port-à-Port, het hoekerschip FRANS EN ALETTA, kapt. Cors Storm; adres bij Jan Daniëls en Zoonen en Komp. Het brik-schip DE HERSTELLING, kapt. Willem Stikfort, vertrekt 14 dagen na open water; adres bij Hulsinga Bakker en Kohn en F. Jacobs.
Naar Bilbao, het galjoot-schip DE HARMONIE, kapt. Rinse Klasen Platter, vertrekt 14 dagen na open water; adres bij C.H. de Grys en Zoonen. Het kofschip DE VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart; adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, F. Smit eb De Vries en Komp.


Datum: 02 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het berkentyn-schip, genaamd DE VOORZIGTIGHEID, groot circa 120 rogge lasten, in Vriesland gebouwd, in anno 1802 zwaar vertimmerd, voorzien met een eiken huid en van een goede inventaris, hetzelve ligt te Brake, bij Bremen en is alhier (opm: Amsterdam) te bevragen, bij Petrus Schepper (opm: mogelijk Petrus Scheffer)


Datum: 03 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk; adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken;
adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, kapt. Borgert Hilbrands Dyken; adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 17e maart 1814, zal te Groningen publiek worden verkocht: het kofschip DE JUFFER ELFICA CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. A.P. Crook, groot plus minus 75 rogge lasten, liggende te Rotterdam, met alle deszelfs rondhout, staande en lopende wand, ankers en touwen; breder in de aanslag biljetten omschreven. De gegadigden kunnen het gemeld schip dagelijks in ogenschijn nemen en alle nadere informatie bekomen bij Gerlof Segers, op de Leeuwe Haven te Rotterdam en bij A.P. Crook te Groningen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding. Te Koppenhagen is door de Denen opgebracht het schip ELISABETH, kapt. De Vreugd, van Memel naar Londen.


Datum: 04 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brieven uit Goes, van den 4 maart, was het Engelse schip DE ANTILOPE in vlot water gekomen, hebbende geen belangrijke schade gehad. Maar de loods zijn beide benen zijn afgeschoten en nog vier à vijf man werden gedood.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 17 maart 1814 zal te Groningen publiek worden verkocht het kofschip genaamd de JUFFER ELTICA CATHARINA, laatst bevaren door kapitein A.P. Crook, groot ± 75 rogge-lasten, liggende te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiten Schip, lang 70 voet, wijd 16 voet, hol op zijne uitwatering 7 voet, in het jaar 1804 gemaakt en geheel nieuw uitgehaald, liggende in het Meer, bij het Heerenveen; waarvan eigenaar is Wilt Hates Swart.


Datum: 05 maart 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Harwich is de 21e februari binnen gelopen het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Sebohm, met koffie enz., van Londen naar Amsterdam.


Datum: 07 maart 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt en Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen en geauthoriseerd door de regtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het regt van enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag den 22 maart 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan het meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen: een extra welbezeild Kofschip, genaamd VIGILANTE, lang over de steven 94 en een ½ voeten, wijd over de buitenkant van zijn berghouten 23 en een half voeten, hol uit de bovenkant der balk van het groot luik, tot op zijn buikdenning, 12 voeten en 5 duimen, alles Amsterdammer voeten, met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, liggende in de Scheepsmakershaven, aan de Punt. Breder bij inventaris. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.


Datum: 08 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk; Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.


Datum: 09 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Te Hellevoet vertrokken de 5e maart DE VROUW ELISABETH, kapt. Goudappel, naar Brielle. De 5e maart gearriveerd DE NAARSTIGHEID, kapt. Jan Rooderkerk, van Londen en ligt aan de Brielschen Heuvel.


Datum: 10 maart 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Jacob Blussé, openbaar notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op maandag den 21 maart 1814, des morgens elf uren, in het logement de Paauw op de Wijnbrug te Dordrecht, te veilen, en onmiddellijk, na de afloop der veiling finaal, te verkopen: een Dam-Kraakschip, met een paviljoen en strijkende mast, lang over steven circa 60 voeten, wijd op zijn mastgebint buitenwerks, omtrent 12½ voeten, hol, voorbij zijn mastgebint onder het den, circa 5½ voeten, met zijn staande en lopend want, alsmede met een sprietzeil, fok en kluiffok, half sleet, twee ankers, kabeltouw en verdere goederen, liggende even buiten Dordrecht in de Spieringhaven naast het Willigen Bosch, en zijnde aldaar met deszelfs goederen dagelijks voor een ieder te bezigtigen.
Nader onderrigting is te bekomen bij bovengemelde notaris Blussé, in de Voorstraat, C. N°. 1475, te Dordrecht. Zegt het voort!

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Harwich is de 26e februari binnengelopen het schip ALEXI, kapt. Koops, van Londen naar Amsterdam, wegens lekkage.


Datum: 12 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Haye Everd Henrichs;
Naar Leith, het Hollands schip DE VROUW HENRIETTE, kapt. Roelof Deddes Kleve;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Nicolaas Jacobs;
Naar Londen, het Hollands schip DE JONGE HENDRIK, kapt. Harm. Berends Zwart;
Naar Londen, het Hollands schip ANNA MARGARETHA, kapt. Dirk Cornelis Berkenkamp;
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Roelof Zeegers;’
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk; Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Marius van Ommeren, openbaar notaris, zal op maandag de 14e maart 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair, welbezeild bomschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, lang over steven 50 voet, wijd op zijn wegering 17½ voet, hol in het ruim 7 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij den inventaris omschreven, welke ter lezing is liggende aan de scheepstimmer-werf De Jonge Omwerp, van de Mr. Timmermans de wed. Jan en Cornelis Schuit, op het Smallepad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hunne principalen en geauthoriseerd door de Heer President van de regtbank van koophandel, zitting houdende binnen Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het regt van enregistratie, ingevolge de wet, ten huize van C. Crabb, in het Badhuis, in de Boomtjes, op donderdag den 31 maart 1814, des namiddags ten 4 uren, aan de meestbiedenden (zonder afslag) publiek veilen en verkopen: een, in 1807 in Chesapeake Bay, in Amerika, hegt en sterk gebouwd, en bij uitstek welbezeild en snelzeilend Fregatschip, genaamd MOSCO, (MOSCOW) lang over steven 116 voet 9 duim, wijd, binnen de huid, 31 voet 8 duim, hol, in het ruim, 15 voet 2 duim, hoog tussen deks 5 voet 9 duim, alles Amsterdammer voeten, gebouwd voor 21 stukken, geheel van eikenhout, de breegang alleen best grenenhout, met kopere bouten genageld, en in juni 1813 in London (met koper van 22 en 24 oncen) een nieuwe huid tot aan de berghouten omgelegd, versierd met een vrouwenbeeld op het galjoen, hebbende een kajuit en kamer of tweede kajuit, zeer geschikt voor langdurige reizen; met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren; liggende te 's Gravendeel, gevoerd bij kapitein Seth Stodder, en verder volgens de inventaris, en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 14 maart 1814


Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling op maandag 14 maart 1814: in het N.Z. Heeren Logement:
een extra ordinair welbezeild bom-schip, genaamd DE VRIENDSCHAP, lang over steven 52 voet, wijd op zijn wegering 17½ voet, hol in ’t ruim 7 voet. Alles Amsterdamse maat. NLG 1.000, in slag Koper Albert Pronk.


Datum: 15 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, kapt. Borgert Hilbrands Dyken; Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.


Datum: 16 maart 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ane Witteveen, in de Lemmer, gedenkt, op den 31 maart 1814, publiek, ten huize van de kastelein Hs. Leheux, in de herberg de Wildeman, in de Lemmer, te verkopen: een welbezeild Koffe Schip, lang 90, wijd 21½ en hol 11 voeten, genaamd de CLAZANNA (opm: komt in de zeebrieven-administratie ook voor als CLARANNA; op naam van kapt. Lolke Hendriks is er in Amsterdam op 1 augustus 1816 een monsterrol opgesteld voor het schip KLARA ANNA), gevoerd bij schipper Lolke Hendriks, liggende in voorgeschreven dorp; waarvan de beschrijving is bepaald des namiddags ten twee uren, en de finale toewijzing des avonds ten zes uren.


Datum: 17 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Arend Boessaart.
Naar Londen, het Hollands bomschip DE ONDERNEMING, kapt. Teunis van der Plas.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in Lading naar St. Petersburg, het Hollands kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapitein Jan Jans Kortrijk.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, Cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij eerst open water te vertrekken:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk; Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony


Datum: 18 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Liverpool, het smakschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Menne Kleis, van Sapmeer. Adres bij J.D. Overberg.
Naar Londen, het schip DE GOEDE GEDACHTEN, kapt. Jan Laurens Dojis, adres bij J.D. Overberg.
Het schip DE VROUW GEBIENA, kapt. R.J. Nagel; adres bij Van Oven, Van Nueborgh en Kerkhoff Jz.
Het smakschip DE VROUW MARIA, kapt. Dirk Ahrends; adres bij Da Costa en Bueno.
Het schooner-schip DE HOOP, kapt. Visman, adres bij Da Costa en Bueno.
Het schip (opm: tjalk) DE JONGE JACOBA, kapt. Rens de Vries, adres bij Van Oven, Van Nuebergh en Kerkhoff Jz.
Het smakschip DE JONGVROUW ELISABETH, kapt. Jan Okkes Kuyper, adres bij Faber en Leefkens.
Naar Hull, het hoekerschip DE WELVAART, kapt. O.P. Blom, adres bij Huysinga Bakker en Klahn.
Naar St. Petersburg, het barkentijnschip DE VROUW ADRIANA, kapt. J.F. Böhne, adres bij Coopman en de Wist en Lenaertz, F. Smit en De Vries en komp.
Naar Riga, het smakschip DE EENDRACHT, kapt. Jacob Clasen Dooyer, adres bij J.D. Overberg.


Datum: 19 maart 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Harwich is binnengebracht, het schip ST. JOHANNES kapt. Zitow, van Londen naar Amsterdam; had op strand gezeten en zal denkelijk moeten lossen. Nog is aldaar binnengelopen, het schip DE HOOP, kapt. Parlevliet, van Stockton naar Rotterdam.
Te Harwich is de 10e dezer binnengelopen het schip DE GOEDE VERWAGTING, kapt. K.J. de Vries, van Liverpool naar Rotterdam.


Datum: 21 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 28e maart 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen:
- Een extra-ordinair welbezeild pinkschip, genaamd DE ONDERNEMING, lang over steven 78 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 24 voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet, ’t verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 4 voet 6 duim. Alles Amsterdamse maat. (opm: geboden NLG 15.000 + NLG 400 in slag, maar opgehouden)
- Een extra-ordinair welbezeild smakschip, genaamd DE JONGE BEURSMAN, lang over steven 74 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 15½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 7 voet 6 duim. Alles Amsterdamse maat. (Breder bij de inventarissen omschreven. (opm: geboden NLG 3.000 + NLG 1.000 in slag, maar opgehouden)
Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, Y. Portielje en M.M. Steenhouwer, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 28e maart 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extra ordinair welbezeild fregatschip, genaamd SUSANNA MARIA, gevoerd bij kapt. Leopoldus Heinsius, is in het jaar 1802 nieuw uitgehaald, lang over steven 97½ voet, wijd 28 voet 2 duim, hol 13 voet 9 duim, het dek 6 voet 4 duim. Alles Amsterdamsche maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: zie AC 040414)


Datum: 22 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 maart 1814, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezijde Heeren Logement, op den Haarlemmerdijk, verkopen, een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd MARGAREDA JULIA (opm: MARGARETHA JULIA); lang over steven 78 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 22 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij den inventarisen omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Coopman en de Witt en Lenaertz.
(opm: in 1807 te Plymouth als Portugees onder kapt. Franc Conrea Garcia opgebracht, in Amsterdam reeds op 4 februari 1811 bij executie in veiling gebracht en verkocht; zie OHC 100907 en RC 290111; tijdens deze veiling opgehouden na biedingen van NLG 3.000 en NLG 1.000 in slag)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, kapt. Borgert Hilbrands Dyken; Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: Door een brief van kapt. L.T. Sok, van Amsterdam naar Londen gedestineerd, in dato Vlieland de 9e januari, heeft men thans de bevestiging ontvangen, dat deszelfs schip op Vlieland aangebracht, hij zelve met zijn oudste zoon en kok is uit de grote mast gered en op Vlieland aangebracht, doch zijn jongste zoon is uit het wand geslagen en verongelukt; het schip lag aan stukken op strand en de tuigage onder de wrakken; de vaten grotendeels mede aan stukken geslagen zijnde, lagen de appelen langs zeestrand, meest nat en dus uit hoofde van de sterke vorst, weg; de kapitein zou zo veel mogelijk was trachten te bergen


Datum: 23 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Hellevoetsluis. De 20e maart. Gisteren middag arriveerden uit zee AURORA, kapt. Dirk Quakkestein en AVONTUUR, kapt. Cornelis Smit, beide van Bergen; de eerste ligt op de Haven.


Datum: 24 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag de 1e april 1814 zal, ten overstaan van de notaris D. Goekoop, residerende te Goedereede, publiek om contant geld, worden geveild en, zo mogelijk, verkocht, de zeilen, ankers, kabels, staand en lopend wand, rondhout, drie sloepen en enige scheeps-gereedschappen; alles geborgen van het aan de Noordzijde van het eiland Goedereede gestrande Engels transport driemastschip FLAXTON, benevens het schip zelve, zo als zulks in het water tegen de strand is zittende; zullende deze verkoping een aanvang nemen des morgens om acht uren, op de Batterij Oosternol, aan voornoemde Noordzijde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Haya Everd Henrichs;
Naar Leith, het Hollands schip DE VROUW HENRIETTA, kapt. Roelof Deddes Kleve;
Naar Lissabon, het Hollands schip DE VROUW IDA, kapt. Cornelis Sjouw;
Naar Elseneur en Riga, het Hollands schip DE VIER GEBROEDERS LOOTSMA, kapt. Michiel Wiebes.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Nicolaas Jacobs;
Naar Londen, het Hollands schip DE JONGE HENDRIK, kapt. Harm. Berends Zwart;
Naar Londen, het Hollands schip ANNA MARGARETHA, kapt. Dirk Cornelis Berkenkamp;
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Roelof Zeegers;’
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk;
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Hendrik Seeuwen.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands bomschip DE JONGE JACOBA, kapt. J. Spaanderman;
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz.


Datum: 25 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Te Harwich is binnengelopen, de 21e maart, het schip FAVORITE, kapt. G. Visser, van Hull naar Amsterdam.


Datum: 26 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het Fregatschip SUZANNA MARIA, kapitein L. Heinsius, het Brikschip MARGAREDA JULIA, het pinkschip DE ONDERNEMING, het smakschip DE JONGE BEURSMAN, en een partij scheeps-gereedschappen, aangeslagen tegens maandag den 28 maart, wordt uitgesteld tot maandag den 4 april 1814.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip WILHELMINA, kapt. Teyn Pronk.
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Arend Boessaart.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hull, het Hollands kofscheepje DE JAGER, kapt. Dirk Geerts Schuur.
Naar Leith, het Hollands bomschip DE JONGE BERNARDUS, kapt. Cornelis de Moll.
Naar Lissabon, het Hollands hoekerschip DE WISSELVALLIGHEID, kapt. Ary van Keulen.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. verkoping op rechterlijk gezag van een paviljoenschip, genaamd MIDDELBURG, groot drie-en-veertig tonnen, liggende in Rotterdam, in de Nieuwehaven, met deszelfs toebehoren, staande en lopend wand, toebehorende aan Adrianus van der Moole, wonende te Rotterdam, nabij het zee-kantoor, die hetzelve schip als schipper is voerende. Ten verzoeke van de heren Abraham en Aart Koot, scheepmakers, wonende even buiten Gouda, aan de Schielandschendijk, domicilium kiezende ten huize van de heer Isaac Jacobus Rochussen, procureur, wonende te Rotterdam, in de Oppert, Wijk F, no. 50, die in deze voor hun is occuperende, requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende in Rotterdam, in dato de eerste februari achttienhonderd veertien, geregistreerd de 8e daaraan volgende, door de ontvanger Van Meersen, die vier gulden vier stuivers heeft gepercipieerd, bij welk vonnis de gemelde Adrianus van der Moolen is gecondemneerd aan de requiranten te betalen de somma van vijfhonderd tachtig guldens, tien stuivers en vier penningen, voor scheidsloon en verschotten van reparatie aan het opgemelde vaartuig met de kosten.
De executanten hebben het voorschreven schip ingezet om honderd gulden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hunne principalen en geauthotiseerd door de heer president van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van enregistratie, ingevolge de wet, ten huize van C. Crabb, in het Badhuis in de Boomtjes, op donderdag de 31e maart 1814, des namiddags ten 4 uren, aan de meestbiedenden (zonder afslag) publiek veilen en verkopen: een, in 1807 in Chesapeak-Baay, in Amerika, hecht en sterk gebouwd en bij uitstek welbezeild en snelzeilend fregatschip, genaamd MOSCO, (MOSCOW) lang over steven 116 voet 9 duim; wijd binnen de huid, 31 voet 8 duim; hol, in het ruim, 15 voet 2 duim; hoog, tussen deks, 5 voet 9 duim, alle Amsterdammer voeten, geboord voor 22 stukken, geheel van eikenhout, de breegang alleen best greenenhout, met koperen bouten genageld en in juni 1813 in Londen (met koper van 22 en 24 oncen) een nieuwe huid tot aan de berghouten omgelegd, versierd met een vrouwenbeeld op het galjoen, hebbende een kajuit en kamer of tweede kajuit, zeer geschikt voor langdurige reizen; met al deszelfs rondhout, staande en lopende wand, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren; liggende te ’s Gravendeel, gevoerd bij kapt. Seth Stodder en verder volgens de inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 29 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, kapt. Borgert Hilbrands Dyken; Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bouwkan;
Naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JUFVROUW ESCHTER, kapt. Cornelis Pronk;
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Hendrik Seeuwen.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands bomschip DE JONGE JACOBA, kapt. J. Spaanderman;
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaas Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag de 12e april 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden of eerstmijnenden te verkopen: een extra welbezeild smakschip, genaamd DE GOEDE VERWAGTING, lang over steven 77 voeten 5 duimen; wijd, op zijn berghouten; 8 voeten; hol in het ruim, 8 voeten en 10 duimen, alle Amsterdammer voeten; met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven: breder bij inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaas Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag de 12e april 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden of eerstmijnende te verkopen: een extra welbezeild tjalkschip, genaamd DE GOEDE VERWAGTING, lang over steven 72 en 1 half voeten; wijd, op zijn berghouten 15 en 1 half voeten; hol, in het ruim 7 voeten en 8 duimen, alle Amsterdammer voeten; met alle deszelfs rondhout, opstaand en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven. Breder bij inventaris en nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip WILHELMINA, kapt. Reyn Pronk.
Naar Londen, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Arend Boessaart.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hull, het Hollands kofscheepje DE JAGER, kapt. Dirk Geerts Schuur.
Naar Leith, het Hollands bomschip DE JONGE BERNARDUS, kapt. Cornelis de Moll.
Naar Lissabon, het Hollands hoekerschip DE WISSELVALLIGHEID, kapt. Ary van Keulen.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Reneke Gockinga, openbaar notaris residerende te Groningen, is voornemens op dinsdag de 5e april 1814 des avonds te 7 uren, ten huize van de weduwe Jene Kuiper in de 3 Schelvissen aan der A te Groningen openlijk te verkopen:
Een welbevaren kofschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot pl.m. 28 roggelasten, liggende in het Slykgat aan de Noorder Haven alhier, met zeil en treil.
Om dadelijk na de verkoop tegen contante betaling te worden aanvaard. Kunnende hetzelve dagelijks in ogenschijn worden genomen. De condities van verkoop kunnen 2 dagen bevorens, ten kantore van voornoemde notaris worden gelezen.
R. Gockinga, notaris.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalkschip, groot 35 roggelasten, oud vier jaren, thans leggende bij de helling van Roelf Hendrikus aan het Ooster Diep in de Wildervank, met al deszelfs zeilage en toebehoren, laatst bij wijlen Christiaan Eerkes en Hendrik Egberts bevaren.
Deze verkoop zal plaats hebben, finaal in één avond, ten huize van de logementhouder Wyndelt Jans de Groot te Veendam. Op woensdag de 30e maart dezes jaars, des avonds precies te 6 uren.
Veendam, de 23e maart 1814. M. van der Tuuk, notaris.


Datum: 30 maart 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Van Gravesend zijn de 20e maart vertrokken CATHARINA LUCIA, kapt. Deetjen en HENRIETTA, kapt. Ebeling, naar Bremen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Vettevogel, zal, op zaterdag den 2 april 1814, des avonds ten zes uren precies, in het logement de Gouden Leeuw, verkopen: een Tjalkschip, de JONGE CORNELIS, lang over steven 54 voet, wijd 11 voet en 4 duim, hol 5 voet 2 duim, met mast en zwaarden, zoals hetzelve in de Stads Gracht, bij de Franekerpijp, te Harlingen is liggende.


Datum: 31 maart 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden is tot mijn en mijner kinderen in droefheid overleden, mijne geliefde dochter Maria Walthera, aan de gevolgen ener hevige zenuwkoorts, in den ouderdom 42 jaren en circa 6 maanden.
Rotterdam, 27 maart 1814.
Corn. Van Dyck, bij absentie harer echtgenoot, Coenraad Gebhart. (opm: mede-eigenaar brik MARIA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, J.E. Lubink en J. Chemet, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 4e april 1814, ’s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen, verkopen: een extraordinair welbezeild brikschip, genaamd HET GELOOF, gevoerd door Cornelis Bootes, lang over steven 97 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 27 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12 voet, ’t verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 6 voet. Alles Amsterdamse maat. (opm: een bieding van NLG 8.000, in slag NLG 150 werd opgehouden).
Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Hendrik Seeuwen.
Naar Londen, het Hollands tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet.
Naar Londen, het Hollands smakschip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, het Hollands bomschip DE JONGE JACOBA, kapt. J. Spaanderman.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.


Datum: 01 april 1814


Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nb. De verkoop van het kofschip DE TWEE GEBROEDERS, welke in het vorige advertentieblad is geannonceerd (opm: zie ABG 290314) te zullen plaats hebben, ten overstaan van de notaris Mr. R. Gockinga, op de 5e april 1814, in de 3 Schelvissen te Groningen, zal om redenen geen voortgang hebben.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het kofschip, genaamd DE JUFFER ELTICA CATHARINA, met alle deszelfs opgoed en annexen, groot 75 lasten, liggende te Rotterdam.
Adres bij A.P. Crook te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Sjoerd Simons Wijma, notaris te Harlingen, zal aldaar den 13 april 1814, precies ten 2 uren des namiddags, bij de beschrijving, en des avonds precies ten 6 uren, bij de verhoging en de finale palmslag, in de herberg Roma, publiek presenteren te verkopen: het Kofschip, CONCORDIA; gevoerd bij kapitein Johannes Leenderts, liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen, lang over steven 100, wijd 24 en hol 12 voeten, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, touwen, enz, in het gepasseerd jaar geheel voorzien en verbreeuwd, zodat het gereed ligt, om direct naar zee te kunnen gaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jentje Dominicus Wierdsma, notaris te Leeuwarden, zal op vrijdag den 14 april 1814 des namiddags ten drie ure in de herberg De Valk op de Wirdumerdijk bij strijk- en verhooggelden verkopen zeven/achtste gedeelten in het snelzeilend Kofschip genaamd de VROUW MARGARETHA, lang over stevens 76½ voeten, wijd op de binnen-wygering 17 voeten en hol 7¼ voeten, met zeil en treil, kajuitsgoed, koksgoed, Hinloper jol met toebehoren, en verdere annexen, breder bij biljetten en inventaris gespecificeerd, in den jare 1803 nieuw gebouwd en gevoerd door de schipper Jan Onduits, thans liggende te Workum, alwaar hetzelve door een ieder kan worden bezichtigd.


Datum: 02 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken; adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE DOCHTER HILLEGINA, kapt. Borgert Hilbrands Dijken; adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.
RC 020414
Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen, op maandag den 4 april 1813, in plaats van 31 januari, zoals eerst was aangekondigd geworden, in het Nieuwezijds Heeren Logement, te Amsterdam, des avonds ten zes uren, ten overstaan van een notaris, publiek verkopen, het bij vorige advertentie en inventaris breder omschreven Hoekerschip, genaamd de VROUW BREGJE, gevoerd bij kapitein Gysbert Masson, benevens het Buisschip, genaamd MARIA, gevoerd door Arie Valkenier, alsmede de Koornschuit, genaamd de JONGE HENDRIK.
Definitieve of finale toewijzing, op donderdag den 7 april 1814, des voormiddags ten elf ure.
(opm: AMV 1814-128 meldt dat verkoop van de VROUW BREGTJE, afmetingen 77’ x 19’2” x 11’ Amsterdamse maat, werd opgehouden, na een bieding van NLG 5.400 en in slag NLG 50;
ook de MARIA, 75’ x 17’5” x 9’2” Amsterdamse maat, werd opgehouden voor NLG 3.900 resp. NLG 50; de binnenvaarder JONGE HENDRIK valt buiten het bestek van Marhisdata)
RC 020414
Advertentie. Uit de hand te koop, een welbezeild kofschip, groot 65 à 70 rogge-lasten, benevens een brikschip, groot circa 70 rogge-lasten, beiden voorzien van een goede inventaris. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet;
Naar Londen, het Hollands schip DE COURIER, kapt. Jan de Koning;
Naar Londen, het Hollands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Degenaar;
Naar Londen, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester J. Anthony.
Naar Newcastle, het Hollands schip DE JONGE JACOBA, kapt. J. Spaanderman; adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Heden morgen omstreeks half elf ure betrad Z.K.H. onze geliefde souverein met Hoogstderzelver vorstelijk gezin, onder de blijde toejuichingen ener, van alle kanten saamgevloeide menigte, de Lands Werf, ten einde het aldaar op stapel staande fregat te zien aflopen. Een zeer talrijk en aanzienlijk gezelschap verbeidde aldaar de komst der vorstelijke personen. Op de Werf, in de nabijheid van het voormelde schip, was een prachtig versierde tent voor de Koninklijke Familie opgericht en spoedig, na dat Hoogstdezelve had zitting genomen, liep het gezegde fregat, met alle juistheid en in de beste orde af. Een pauken- en trompettengeschal deed zich daarbij horen en het vooruitzicht op een hernieuwde bloei van Hollands Zeemacht, onder het vaderlijk bestier van een alom beminde vorst, spoorde alle de aanschouwers tot een luid vreugde betoon aan. Het fregat heeft door H.K.H. de naam DE EENDRAGT bekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip JUFFROUW CORNELIA, schipper Gerbrand Abels; adres bij Bastiaane Klinkert en Zoon en bij de opziender Willem Verwey qq.
Naar Memel, het smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Fokke Daniëls; adres bij Floris der Kinderen.
Naar Koppenhagen, het schooner-schip ENIGHEDEN (opm: buitenlander), kapt. Niels Thomsen Jerne; adres bij Da Costa en Bueno.
Naar Bergen, het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Jan Hendrik Joosten.
Het schip DE VROUW PIETERDINA, kapt. Egbert Harms Mulder; adres bij J.D. Overberg.
Naar Bremen, het schip DE VROUW ANNA, kapt. Epke Jelles de Vries; adres bij Van Oven, Van Nueborgh en Kerkhoff Jz.
Het schip DE JONGE GERRIT, kapt. Aalf Gerrits; adres bij de wed. J. van Wesel en zoon.
Als beurtman, het tjalk-schip DE VROUW REGINA, kapt. Pieter Frugtning; adres bij W. Verwey qq. en J. en B. Meyer.
(Voor vrije goederen) en andere plaatsen op de Wezer, het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Sikkes; adres bij Blikman en Komp.
Naar Norden, het schip DE VROUW ANNA, kapt. J.J. Baal; adres bij Blikman en Komp.
Naar Harlingerzyl en Hoekzyl, het schip DE EENZAAMHEID, kapt. Jan Eilders; adres bij Blikman en Komp.
Naar Hoekzyl en Varel, het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Jan Siebolts de Vries; adres bij Blikman en Komp.
Naar Leer, Weender, Halte en Papenburg, het schip DE VROUW GESINA, kapt. Harm Seiden; adres bij de wed. J. van Wesel en Zoon.


Datum: 04 april 1814


Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op maandag 4 april 1814,: in het N.Z. Heeren Logement:
een extra ordinair welbezeild hoeker-schip, genaamd DE VROUW BREGIE, gevoerd door kapt. Gijsbert Masson, lang over steven 77 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet. Alles Amsterdamse maat. NLG 5.400, in slag NLG 50. Opgehouden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Men meent redenen te hebben, om te denken, dat er werkelijk onderhandelingen nopens overgave van Delfzijl op het tapijt zijn, en dat die zaak wel eens onverwachts een heuchelijke keer zoude kunnen nemen. (opm: de Franse commandant van de vesting Delfzijl had tot nu toe geweigerd zich over te geven omdat hij meende dat Napoleon nog zijn keizer was; zie ook RC 240514)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen op heden de 4e april, in het Nieuwezyds Heeren Logement, te Amsterdam, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van een notaris, publiek verkopen:
het hoekerschip, genaamd DE VROUW BREGTJE, gevoerd bij kapt. Gysbert Masson, lang over steven 77 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet. Alles Amsterdamse maat,
benevens het buis-schip genaamd MARIA, gevoerd door kapt. Arie Valkenier, lang over steven 75 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 17 voet 5 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 9 voet 2 duim. Alles Amsterdamse maat,
alsmede de koorn-schuit, genaamd DE JONGE HENDRIK.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries. Y. Portielje en M.M. Steenhouwer, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op heden de 4e april 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild fregat-schip, genaamd SUSANNA MARIA, gevoerd bij kapt. Leopoldus Heinsius, is in jaar 1802 nieuw uitgehaald (opm: bij scheepswerf ‘Swarte Rave’, Amsterdam), lang over steven 97½ voet, wijd 28 voet 2 duim, hol 13 voet 9 duim, het dek 6 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat.
Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: voor NLG 28.579,12 aangekocht door Wed. Vereul & Zoon, Amsterdam)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op heden de 4e april 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:
Een extra-ordinair welbezeild pink-schip, genaamd DE ONDERNEMING, lang over steven 78 voet, wijd 24 voet 7 duim, hol 11 voet, het dek 4 voet 6 duim.
Een extra-ordinair welbezeild smak-schip, genaamd DE JONGE BEURSMAN, lang over steven 74 voet, wijd 15½ voet, hol 7 voet 6 duim.
Alle Amsterdamse maat. Breder bij de inventarissen omschreven.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit en J.E. Lublink, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op heden de 4e april 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild brikschip, genaamd MARGAREDA JULIA, lang over steven 78 voet, wijd 22 voet 2 duim, hol 11 voet 8 duim. Alles Amsterdamse maat.
Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, J.E. Lublink en J. Chemet, makelaars zullen ten overstaan van een daar toe bevoegd beambte, op heden de 4e april 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild brik-schip, genaamd HET GELOOF, gevoerd door kapt. Cornelis Bootes, lang over steven 97 voet, wijd 27 voet, hol 12 voet, het dek 6 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen, bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Ten overstaan van notaris Rolsma te Bolsward zal worden verkocht: zekere schoone huizinge, timmerschuur en helling, staande en gelegen aan de Stads Gracht, te Bolsward, buiten de Zandsterpoort; zynde hier vele jaren de scheepstimmery gedreven; dadelyk na de palmslag te aanvaarden.
Geschiedende deze verkoop voor de ene helft ten verzoeke van Minne Wybrens de Boer, scheepstimmerknecht te Veenwouden, en de wederhelft ten verzoeke van Albert Nieuwenhuis, koopman, te Bolsward, in qualiteit als voogd over Alle en Mary Jelles van der Werf, beide minderjarige nagelaten kinderen van wylen Jelle Tabes van der Werf en Lysbeth Westerbaan, thans hertrouwd met Hinne Wybrens de Boer, en zulks in byzyn van den toezienden voogd. (opm: op 01-07-1814 bod van f 605 - : - :)


Datum: 05 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaas Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag de 12e april 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende en eerst mijnende te verkopen een extra welbezeild tjalkschip, genaamd DE GOEDE VERWAGTING, lang over steven 72 en 1 half voeten, wijd, op zij berghouten 15 en 1 half voeten, hol, in het ruim 7 voeten en 8 duimen, alle Amsterdammer voeten, met alle deszelfs rondhout, opstaand en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven. Breder bij inventaris en nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een welbezeild kofschip, groot 65 à 70 rogge-lasten, benevens een brikschip, groot circa 70 rogge-lasten, beide voorzien van een goede inventaris. Adres bij J. van Ommeren FZ., cargadoor, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet;
Naar Londen, het Hollands schip DE HOOP, kapt. Jan de Koning;
Naar Londen, het Hollands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Degenaar;
Naar Londen, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester J. Anthony.
Naar Newcastle, het Hollands schip DE JONGE JACOBA, kapt. J. Spaanderman.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag de 12e april 1814, des namiddags ten vier uren ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en de meest daar voor biedende of hoogst mijnende te verkopen: het hol van het smakschip, genaamd DE JONGE HENDRIK; voorts ankers, touwen, zeilen, rondhout, staande en lopend wand en verdere goederen meer, behorende bij bovengemelde schip en zulks bij kavelingen.
Het hol en gereedschappen zullen, daags voor en op de dag der veiling, genummerd liggen in de Zalmhaven en op de Kaay, aan de Noordzijde, achter de Schotse Kerk, alwaar dezelve, daags voor en op de dag der veiling, door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Nader onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de commissaris tot de zaken van de convoyen en licenten, te Amsterdam, presenteerde de gewezen vendumeester bij de voormalige middelen te water, te Amsterdam, op woensdag de 20e april 1814, des voormiddags ten 10 uren, in het Oost-Indisch Huis, in de Hoogstraat, aan de meestbiedende, publiek, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), te verkopen, het schip, genaamd de ANNA MARGARETHA, volgens inventaris; alsmede deszelfs lading, bestaande in balken en houtwaren, volgens notitie, welke, benevens de inventarissen, in tijds zullen te bekomen zijn bij de boekverkopers de wed. Smit en G. de Koning, op de Fluweele Burgwal, bij de Halfsteeg.
(opm: aanvulling uit AMV 1814-128: welbezeild kofschip, lang over steven 85½ voet, wijd bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 18 voet 3 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 9 voet 8 duim. Alles Amsterdamse maat. NLG 1.725, in slag NLG 575, koper P.D. Trompet)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Haye Evert Hinrichs, vertrekt uiterlijk de 15e april.
Naar Elseneur en Riga, het Hollands schip DE VIER GEBROEDERS LOOTSMA, kapt. Michiel Wiebes.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip DE JONGE HENDRIK, kapt. Harm Berends Zwart.
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Nicolaas Jacobs.
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Roelof Zeegers.
Naar Londen, het Hollands schip DE GOEDE HOOP, kapt. Filippus de Best.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.
Naar Londen, het Hollands kofschip WILHELMINA, kapt. Reyn Pronk.
Naar Londen, het Hollands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Arend Boessaart.
Naar Londen, het Hollands sloepschip DE ONGELUKKIGE, kapt. Willem Verloop.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van Der Eb, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.
Naar Hull, het Hollands kofscheepje DE JAGER, kapt. Dirk Geerts Schuur.
Naar Lissabon. Het Hollands hoekerschip DE WISSELVALLIGHEID, kapt. Ary van Keulen.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van Der Eb, cargadoors.
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken.
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip VROUWE ARENTJE, kapt. Ary de Jong;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy, of de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een ijder zij gewaarschouwd om aan geenen der Equipagie van het schip ANNA EN JOHANNA, kapitein H.A. Corsvidson, liggende buiten deze stad, iets te borgen, alzoo daarop, noch door voornoemde kapitein, noch iemand anders, eenige betaling zal geschieden.


Datum: 06 april 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. Mr. Sjoerd Simons Wyma, notaris te Harlingen, zal aldaar de 13e april 1814, ten twee ure precies, ’s namiddags bij de beschrijving en ’s avonds ten zes ure precies, bij de verhoging en finale palmslag, in de Herberg Roma, publiek presenteren te verkopen: het kofschip CONCORDIA, gevoerd bij Johannes Leenderts, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, lang over steven 100, wijd 24 en hol 12 voeten, met al zijn rondhout, opstaand en lopend wand, zeilen, touwen enz., in het gepasseerde najaar geheel voorzien en verbreeuwd, zodat het gereed ligt om direct naar zee te kunnen gaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalkschip, lang over stevens 71½, wyd op zyn welling 17, en hol op zyn uitwatering 7½ voet, in het jaar 1813 nieuw uitgehaald, van de werf van Siemon Geerts, op de Joure, met zeil en treil, ankers en touwen, alles nieuw, en zoodanig, als door Hans Heintjes van der Werf, van Nyehaske, is bevaren, en met den dood ontruimd; zeer geschikt om, zoo wel op de buitenvaart, als binnenlandsch gebruikt te worden; te bevragen bij Siemon Geerts bovengemeld, alwaar het schip dagelyks kan worden bezigtigd.


Datum: 07 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In de nacht van den 24 maart is door dik en mistig weder bij Chilton, op het eiland Wight, verzeild het schip GOEDE VERWACHTING, kapitein C.J. de Vries, van Liverpool naar Rotterdam bestemd. Men was bezig de takelagie en een gedeelte der lading te bergen, doch het was te vrezen dat er weinig droog zoude zijn. Tezelfdertijd waren verscheidene andere schepen verzeild, alsmede de kotter die hen convoyeerde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag den 12 april 1814 des namiddags te vier uur, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of eerstmijnende te verkopen:
Een extra welbezeild smakschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, lang over steven 77 voeten 5 duimen, wijd, op zijn berghouten, 8 voeten; hol, in het ruim, 8 voeten 10 duimen, alle Amsterdamse voeten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen en zeilen, zoals hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven,

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 29 Maart is in Terschelling binnengekomen N. Dogger (opm: voerende de smak VRIENDSCHAP), met stukgoederen, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Pronk.
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE HOOP, kapt. K.B. Veldman.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder en bestelmeester Ch. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360.
Naar Londen, het tjalkschip DE JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Fassen.
Naar Londen, het galjasschip DE HOOP, kapt. Jan Krook.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360 en bestelmeester J. Anthony.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam schip in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip VRIENDSCHAP, schipper Cornelis Bakker.
Adres bij Bastiaan Klinkert en Zoon en bij de opziender der Buitenvaarders Willem Verwy qq.


Datum: 08 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Den Briel wordt heden gemeld. Gisteren na posttijd zeilde naar zee de kapitein O.E. Onnes naar Passajies (opm: Pasajes, Noord Spanje), dezelfde is van de Bank geraakt en zit nog vast. (opm: op 10 april weer vlot)


Datum: 09 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet.
Naar Londen, het Hollands schip WILLEM DE EERSTEN, kapt. H.J. Netscher.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester. J. Anthony.
Naar Newcastle, het Hollands schip DE HOOP, kapt. Jan de Koning;
Naar Liverpool, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.


Datum: 12 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Pronk.
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE HOOP, kapt. K.B. Veldman.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder en bestelmeester Ch. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360.
Naar Londen, het tjalkschip DE JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Fassen.
Naar Londen, het galjasschip DE HOOP, kapt. Van Krook.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360 en bestelmeester J. Anthony.
Naar Londen, het Hollands kofscheepje WILHELMINA, kapt. Reyn Pronk;
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony bestelmeester.
Naar Hull, het Hollands kofscheepje DE JONGE JAN, kapt. Dirk Ouwehand;
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.
Naar Londen, het Hollands smakschip VROUW ARENTIE, kapt. Ary de Jong;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welgebouwd en zeer deugdzaam brikschip, groot ca. 110 lasten, van een goede inventaris voorzien, thans liggende te Rotterdam.
Te bevragen bij Hudig Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 20 april te 10 uur zal in het Oost-Indisch Huis, Hoogstraat te Amsterdam een publieke verkoping (‘ad opus ius habentium’) (opm: in het belang der rechtverkrijgenden) plaats vinden aan de meest biedende van de ANNA MARGARETHA, volgens inventaris, alsmede deszelfs lading, bestaande in balken en houtwaren volgens notitie, welke, benevens de inventarissen, in tijde zullen te bekomen zijn bij boekverkoper de wed. Smit en G. de Koning op de Fluweele Burgwal bij de Halsteeg.
(opm: de ANNA MARGARETHA was aangehouden en genomen door de Nederlandse commissievaarder DE WREEKER, kapt. Blom, naar Amsterdam opgebracht en aldaar prijsverklaard; P.B. Trompetter Jr c.s. kocht de kof, die als de JONGE TROMPETTER vooreerst onder kapt. Jan Sipkes Jr weer naar zee ging; zie ook DC 061115)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welgebouwd en zeer deugdzaam brikschip, groot ca. 110 lasten, van een goede inventaris voorzien, thans liggende te Rotterdam.
Te bevragen bij Hudig Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de Rechtbank van de eerste instantie, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. W.C. Horneer, lid van dezelve Rechtbank, als te dien einde bij vonnis van dato 18 maart 1814, behoorlijk geregistreerd de 23e daaraanvolgende door Armenault, die daar voor heeft ontvangen zeven gulden zestien stuivers.
Van een kof-schip, genaamd CATHARINA, gevoerd bij kapt. Eeke Oepta, groot 219 tonnen, lang 82 voet, breed 19 voet 7 duim, thans liggende voor deze stad, bij de Nieuwe Stads Herberg, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend wand, ankers, touwen en verdere scheepsbehoeften.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Door gemis van tonnen en baken, is omtrent bij het Ras van Terschelling aan de grond geraakt het schip DE JONGE OTTO, kapt. H. Otten, met aardewerk, lood enz., van Hull naar Amsterdam; het schip is, na vol water zijnde, door behulp van 5 schuiten en manschappen, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), nadat de helft der lading gelost was en na onophoudelijk pompen en scheppen, weer afgebracht, de 5e dezer in de haven van Terschelling in de haven van Terschelling aangekomen.
In het uitzeilen van Den Briel is op een bank geraakt het kofschip VENUS, kapt. O.E. Onnes, van Rotterdam naar de Biscaysche kust.
Te Cowes is wegens schade binnengelopen het schip WILHELMINA, kapt. Ambrosius, van St. Ubes naar Stokholm.


Datum: 14 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Brussel en omliggende plaatsen, het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Johannes Ooms; adres bij de bestelmeester J. Ooms.
Naar Meulestede en verdere plaatsen op en langs de Gendsche Vaart, het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Adrianus Hensen; adres bij de cargadoors Ooms en De Groot.
Naar Liverpool, het Hollands schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Haye Evert Hinrichs;
Naar Elseneur en Riga, het Hollands schip DE VIER GEBROEDERS LOOTSMA, kapt. Michiel Wiebes;
Naar Hull, om uiterlijk de 20e te worden geëxpedieerd, het Hollands schip PETRONELLA JOHANNA, kapt. Auke van Dyck.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip DE VROUW ELISABETH, kapt. Harm Berend Zwart;
Naar Londen, het Hollands schip DE GOEDE HOOP, kapt. Filippus de Best;
Naar Londen, het Hollands schip DE HOOP, kapt. Aldert van den Mei;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.
Naar Londen, het Hollands schip WILLEM DEN EERSTEN, kapt. M.J. Netscher.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester J. Anthony.
Naar Newcastle, het Hollands schip ALBERTUS ADRIANUS, kapt. A. Plug;
Naar Liverpool, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Adres bij J. van Ommeren Fz. Cargadoor.
Naar Bordeaux, het schip (opm: smak) DE SCHAAPHERDER, kapt. Ary Noordland;
Adres bij John Veder, Ooms en De Groot, cargadoors.
Naar Newcastle, het Hollands smakschip DE MORGENSTER, kapt. Michiel Pronk.
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.
Naar Londen, het Hollands smakschip VROUWE ARENTJE, kapt. Ary de Jong;
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: De 28e november is door een Deense kaper genomen het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Janson (opm: buitenlander) van Londen naar Riga.


Datum: 16 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Nicolas Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik Van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag de 19e april 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daar voor biedende of hoogst mijnende te verkopen: het hol van het galjasschip, genaamd MINERVA; voorts ankers, touwen, zeilen, rondhout, staande en lopend wand en verdere goederen meer, behorende bij bovengemelde schip en zulks bij kavelingen. Het voortz. hol en gereedschappen zullen, daags voor en op de dag der veiling, genummerd liggen in de Zalmhaven en op de Kaay, aan de Noordzijde, achter de Schotsche Kerk, alwaar dezelve, daags voor en op de dag der veiling, door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Londen, om spoedig te vertrekken, het Hollands hoekerschip SARA GEERTRUIDA, kapt. Gysbert Verdoes; adres bij de cargadoors Smith en Van Es of bij J. Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Naar Bordeaux, het Hollands schip DE JONGE JACOBUS, kapt. Jan Arends Bon, om de 25e april te vertrekken op verbeurte van de gehele vracht;
Naar Bordeaux, het Hollands schip DE DANKBAARHEID, kapt. Cornelis Smit;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag: van een damloperschip, genaamd DE JONGE GERRIT, groot vier-en-veertig tonnen, liggende in Rotterdam, aan de Gelderschekaai, met deszelfs toebehoren, staande en lopend wand; toebehorende aan Joseph Voorburg, die hetzelve schip als schipper is voerende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Pronk.
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE HOOP, kapt. K.B. Veldman.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder en bestelmeester Ch. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360.
Naar Londen, het tjalkschip DE JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Fassen.
Naar Londen, het galjasschip DE HOOP, kapt. Jan Krook.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360 en bestelmeester J. Anthony.


Datum: 18 april 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men praesenteert uit de hand te verkoopen of te verhuren: eene extra florissante scheeps-timmerwerf en kanthelling, met huis en erve, waar in vele jaren die affaire met veel succes is gedreven, laatst als eigenaar bewoond door Jelle S. Nydam, en met den dood ontruimd, staande en gelegen op den Grachtswal, by Franeker, kunnende hetzelve direct worden aanvaard.
Iemand hier aan gading maakt, vervoege zig by den koopman Wigle Nydam en Wybe Durks Rypkema, kastelein op de Oude Schouw, onder Ackrum, als voogden van minderjarige kinders.


Datum: 19 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Londen, het Hollands schip WILLEM DE EERSTEN, kapt. H.J. Netscher.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester. J. Anthony.
Naar Newcastle, het Hollands schip DE HOOP, kapt. Jan de Koning;
Naar Liverpool, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Tentye, J.H. de Witt, J. Salm, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en B. Oostrum de Waard, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 9e mei 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild fluitschip, genaamd DE KIEVIT, gevoerd door schipper Barend Tonis, is in het jaar 1780 nieuw uitgehaald; lang over steven 143 voet, wijd 33 voet 8 duim, hol 15 voet 9 duim, het dek 7 voet 8 duim, de stuurplecht 10 voet 8 duim; alles Amsterdamse maat: breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. Tentye en J.E. Lublink, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 23e april 1814, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild kof-schip, genaamd DE VROUW HESTER CORNELIA, gevoerd door schipper Gerrit Siebesz Rotgans, lang over steven 96 voet, wijd bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 22 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars en bij Pieter Poolman Jurriaansz.
(opm: prijs NLG 10.000 + NLG 2.700 in slag; koper Jan Tentije, makelaar namens koopman A.H. van den Bergh, Amsterdam; nieuwe scheepsnaam ’T HERSTELDE NEDERLAND, kapt. G.S. Rotgans)

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rechtstreeks naar Bilbao: het bijzonder mooie en snelzeilende schip JONGE PIETER, kapt. J.P. Jacobsen, 220 ton laadvermogen, liggende aan de Union Stairs.
Adres voor vracht of passagiers William Barry, beëdigd makelaar, George Street, Great Tower Hill, London.
(opm: de aanvankelijke bestemming was Bordeaux, later Bilbao; de JONGE PIETER vertrok begin mei)


Datum: 21 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Pronk.
Naar Bremen, buitenom, het tjalkschip DE HOOP, kapt. K.B. Veldman.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder en bestelmeester Ch. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360.
Naar Londen, het tjalkschip DE JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Fassen.
Naar Londen, het galjasschip DE HOOP, kapt. Jan Krook.
Adres bij de cargadoors Ch. en J.F. Cornelder, Nieuwehaven, M, 360 en bestelmeester J. Anthony.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Te Deal zijn binnen gelopen de schepen CHRISTINA ALEIDE (opm: smak CHRISTINA ALIDA), kapt. H.J. Leening en DE EENDRAGT, kapt. G.J. Dik, beide naar Neurij (opm: waarschijnlijk Newry, Noord-Ierland) en DE ZEEVAART, kapt. A. Kouwenhoven, naar Bilbao gedestineerd, alle drie van Rotterdam.
Te Nieuwpoort is door een Franse kaper opgebracht, het schip CHRISTINA MARGARETHA, kapt. Richter (opm: buitenlander), van Londen naar Sluis; schip en lading zullen denkelijk prijsverklaard worden.


Datum: 22 april 1814


Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen

Advertentie. Een extra welbetimmerd en welbezeild koffe-schip, DE VROUW GEELTJE genaamd, zijnde lang over steven 92, wijd over zijn berkhouten 21 en een tweede en hol op zijn uitwatering 10 en een tweede voeten, thans liggende te Stavoren, gevoerd bij Jan Ernstes van der Zee, als schipper, in het jaar 1805 op de Joure nieuw uitgehaald, met deszelfs rondhout, staand en lopend wand, zeilen, ankers en touwen en verdere scheepsgoederen, volgens een extra buitengemene schone inventaris. Nadere informatie bij de heer Arend Everts, op de Joure.


Datum: 23 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands schip NEPTUNUS, kapt. Ysbrand Plokker, op de 25e dezer te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Naar Smirna, het Hollands schip DE JONGE WILLEM, kapt. Casper Hendrik Nieuwkerk;
Naar Cadix, het Hollands schip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw;
Naar Bordeaux, het Hollands schip DE KOOPHANDEL, kapt. Ary Schaap;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip DE GOEDE HOOP, kapt. Philippus de Best;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.
Naar Bordeaux, het schip DE SCHAAPHERDER, kapt. Ary Noordland.
Adres bij John Veder, Ooms en De Groot, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Hollands smakschip DE MORGENSTER, kapt. Michiel Pronk.
Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.


Datum: 26 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Rechtelijk Gezag, een Damloopersschip genaamd JACOBA, groot 32 tonnen, liggende te Rotterdam aan de Gelderschekaay, met deszelfs toebehooren, staande en loopend wand; toebehoorende aan Gerrit Voorburg, die helzelve schip als schipper is voerend.
Ten verzoeke van Pieter Gips, meester scheepmaker, wonende te Dordrecht, domicilie kiezende ten huize van den heer Pieter Commys, Procureur, wonende te Rotterdam in den Oppert, Wijk F, No. 154 en 161, die in deze voor hem is occuperende, Requirant in kragte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato 25 februari 1814, behoorlijk geënregistreerd, bij welk vonnis den gemelde Gerrit Voorburg is gecondemneerd om aan den Requirant te betalen de som van 534 guldens, negentien stuivers, twaalf penningen, voor arbeidsloon en verschotten van reparatie aan het opgemelde vaartuig, met de kosten.
De Executant heeft het voorschreven schip ingezet om honderd guldens. De tweede opbieding zal geschieden op maandag den tweeden Mey 1814, en de derde of laatste den negenden derzelfde maand mei respectievelijk des middags ten 12 uren in het Paleis van Justitie op de Scheepmakershaven. (opm: zie ook RC 040514, de JONGE GERRIT)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

De 9e dezer is van Zierikzee vertrokken het schip HOOP EN ZORG, kapt. H. Maarhuizen naar Lissabon.
Te Falmouth is binnengelopen het schip HOOP EN ZORG, kapt. H. Maarhuizen van Zierikzee en te Ramsgate het schip CHARLOTTE MARIA, kapt. J. Nadort van Amsterdam beide naar Lissabon.


Datum: 28 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het smakschip ZORG EN VLIJT, kapt. Coerd Vink.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester J. Anthony.
Naar Liverpool, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Naar Newcastle. Het scheepje DE HOOP, kapt. Jan de Koning.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Zeetijding: Te Falmouth zijn binnengelopen, de schepen DE ZEEVAART, kapt. A. Kouwenhoven van Rotterdam naar Bibao en VENUS, kapt. Lobo, van Port á Port naar Rotterdam en te Plymouth DE JONGE DIRK DE KATER, kapt. C. Schilperoort van Rotterdam naar Gibraltar met gebroken masten.


Datum: 29 april 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra snelzeilend en welgebouwd tjalk-schip, genaamd JOSINA, groot circa zes-en-dertig rogge lasten, met een goede inventaris voorzien. Liggende aan de werf Het Witte Kruis op Kattenburg, bij de Mr. Timmerman Jeremias Meijjes en aldaar te bevragen.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris, in het canton van en residerende te Veendam, zal, namens zijn principale, publiek te verkopen: een in het jaar 1806 nieuw getimmerd smak schip, genaamd DE VROUW WILHELMINA, groot om de 60 roggelasten, met al deszelfs opgoed en verder toebehoren, thans leggende te Appingadam en het laatst bij Remmelt Roelfs Gyzen bevaren.
Deze verkoop zal finaal en in een nademiddag plaats hebben, op woensdag de 4e mei eerstkomende, te Veendam, ten huize van de weduwe Harm Deddes Bosker, des nademiddags precies te 2 uren.


Datum: 30 april 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, het Hollands schip DE JONGE WILLEM, kapt. Casper Hendrik Nieuwkerk;
Naar Cadix, het Hollands schip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw;
Naar Bordeaux, het Hollands schip DE KOOPHANDEL, kapt. Ary Schaap;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip BEATRIX ELISABETH, kapt. Dirk Maasdyk;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.
Naar Liverpool, om zeer spoedig te vertrekken, het brikschip HENRIETTA, kapt. Paskal Reen. Adres bij Smith en Van Es, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op donderdag de 12e mei 1814, des namiddags ten 4 uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daar voor biedende of hoogst mijnende te verkopen: een extra welbezeild brigantijnschip, genaamd CERES, lang over steven 91 voeten; wijd, binnen zijn huid, 26 en 1 half voeten; hol, in het ruim, 11 voeten, alle Amsterdamse voeten; met alle deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Wynhaven aan de Punt, gevoerd bij kapt. Samuel Bok. Breder bij inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Telders, notaris te Dordrecht, is voornemens, na gedane aangifte bij den ontvanger van het recht van enregistratie ingevolge de wet, op dinsdag 10 mei 1814, ’s morgens ten elf uren, in ’t Venduhuis de Gouden Molen, op de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht, in ’t openbaar te veilen, en aanstonds na gedane veiling op te hangen, afslaan en te verkopen: een welbezeild hecht en sterk Kofschip genaamd: ALEXANDER, laatst gevoerd door schipper Remt Cornelis, lang over steven 87 voeten 7 duim, wijd, tegen de buitenhuid aan den voorsten balk van het grote luik, 21 voeten, hol onder de balk van het grote luik en bovenkant van de kiel 10 en een half voeten, alle Amsterdamse voeten, met alle dezelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe haven bij de lange houten brug te Dordrecht voornoemd; breder bij inventaris en nader onderrigting te bekomen bij bovengemelde notaris Telders, op de Groenmarkt A. 40 en bij de makelaar Gerard Mauritz, op het Maartensgat A. 109 te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Cornelis van der Werff Bzn, notaris te Dordrecht, is voornemens na gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie ingevolge de wet, op dinsdag 10 mei 1814, ’s morgens ten elf uren, in ’t Venduhuis de Gouden Molen, op de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht, in ’t openbaar te veilen, en aanstonds na gedane veiling op te hangen, afslaan en te verkopen: een welbezeild Galjasschip genaamd: de TRITON, lang over steven 80½ voet, wijd, tegen de buitenhuid aan de voorste balk van het grote luik, 25 voeten 4 duim, alle Amsterdamse voeten, met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe Haven bij de lange houten brug te Dordrecht voornoemd; breder bij inventaris en nader onderrigting te bekomen bij bovengemelde notaris van der Werff, in de Wijnstraat bij het Groothoofd B. 130, en bij de makelaar Gerard Mauritz, op het Maartensgat A. 109 te Dordrecht.


Datum: 02 mei 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Van Amsterdam zijn aangekomen te Gravesend op de 22e april, DE FORTUNA, kapt. Brank; GOEDE VERWACHTING, kapt. Wylie (opm: beiden buitenlander) en JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman.


Datum: 03 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. De 26e dezer is in ’t Vlie binnengekomen het schip JOHANNA, kapt. Olof Malmgreen, van St. Ubes; de 25e AURORA, kapt. Aanga en JONGE VROUW ELISABETH, kapt. Cooper, van Gravesend naar Amsterdam gezeild, de 23e, TWEE GEBROEDERS, kapt. Gardels.
Te New-Castle, het schip CONCORDIA, kapt. Van Dreeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goede en welgemaakte Poonschuit met zijn Paviljoen, verder mast, zeilen, ankers en touwen, varende dezelve nog van Zevenbergen op Rotterdam, lang over steven 49 voet 9 duim, wyt buiten werk 16 voet 9 duim, hol, op zijn uitwatering 5 voet 5 duim. Die gading heeft om te koopen, komen ten huize van Anna Veerwater te Zevenbergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hendrik ’t Hart;
Naar Newcastle, het scheepje DE HOOP, kapt. Jan de Koning;
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.
Naar Londen, het smakschip ZORG EN VLYD, kapt. Coerd Vink.
Adres bij de cargadoor J. van Ommeren Fz. of bij de bestelmeester J. Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bordeaux, het schip DE SCHAAPHERDER, kapt. Ary Noordland;
Adres bij John Veder, Ooms en De Groot, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE MORGENSTER, kapt. Michiel Pronk;
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Van de 20e tot de 29e april zijn aan deze stad (in het Vlie) genaderd de schepen DE KLEINE GEORGE, kapt. C. Heitman van St. Ubes; FREDRICK, kapt. M. de Harder; DE ONDERNEMING, kapt. B.H. Grimminga; OLIVIA, kapt. J. Waak; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Hendriks; MARGARETHA, kapt. P.J. Manselman; JACOBUS, kapt. W.H. de Boer en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Gardels, alle van Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.G. de Jonge, van Hull; CONCORDIA, kapt. K.J. van Greeven, van New-Castle, VROUW GESINA, kapt. D.J. Greeven, van Plymouth; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. kapt. A.S. de Vries, van Emden; DE VROUW ENGELINA, kapt. H. Bruns, van Leer; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Bartelt Jans, van Weener.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip HARMONIE, kapt. Jonas Noordberg.
Adres bij Bastiaan Klinkert en Zoon.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op de 11e mei aanstaande, zal van hier vertrekken naar Antwerpen en Brussel, het schip DE JONGE GEZINA, kapt. J. Jagtman en naar Gend, het schip DE VROUW LOUIZA, kapt. Siebe Cornelia Oudshoorn en voortaan alle 14 dagen precies.
Adres bij de commissaris der Brabandsche en Vlaamsche Veren.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris, in het canton van en residerende te Veendam, zal, namens zijne principalen, publiek verkopen: een in het jaar 1806 nieuw getimmerd smakschip, genaamd DE VROUW WILHELMINA, groot om de 60 roggelasten, met al deszelfs opgoed en verder toebehoren, thans leggende te Appingedam en het laatst bij Remmelt Roelfs Gyzen bevaren.
Deze verkoop zal finaal en in een nademiddag plaats hebben op woensdag de 4e mei eerstkomende, te Veendam, ten huize van de weduwe Harm Deddes Bosker, des nademiddags precies te 2 uren.


Datum: 04 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. M.V.S. Mendes da Costa en J.H. Schäffer, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 9e mei 1814, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen, een extra ordinair welbezeild brikschip, genaamd BOMS AMIGOS, gevoerd door kapt. Manuel dos Santos, lang over steven 77 voet, wijd bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 23 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet, het verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 4½ voet; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Jan Daniels en Zonen en Comp. (opm: voor NLG 1.050 + NLG 500 in slag aangekocht door makelaar Jan Daniels namens I. de Vijver, Amsterdam)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 9e mei 1814, ’s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd DE GOEDE HOOP, gevoerd door schipper Jan Hayes, lang over steven 92 voet, wijd bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 22 voet 5 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet 4 duim; alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars en bij F. Smit. (opm: de biedingen van NLG 6.820 resp. NLG 300 in slag bleken voor de verkoper onvoldoende, zodat de koop werd opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 9e mei 1814, des avonds ten zes uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild hoekerschip, genaamd DE JONGE MARIA ANNA, gevoerd door kapt. P.H. Schultz (opm: volgens AMV 1814-170 P.E. Schultz), lang over steven 76 voet, wijd bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en F. Smit en H. Klinkert.
(opm: In de veiling van 14 mei werd makelaar T. van Olivier de koper namens onbekende opdrachtgevers; de prijs was NLG 2.600 + NLG 1.600 in slag)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ane Witteveen, openbaar notaris, in het departement Vriesland, gedenkt op donderdag de 12e mei 1814, ten huize van Claas Ages Dyckstaa, kastelein, in het Logement genaamd Het Wapen van Vriesland, in de Lemmer, te verkopen: een extra welbezeild kof-schip, genaamd ANNA SOMBEEK, in het jaar 1797 nieuw uitgehaald, lang 88, wijd 21½ en hol 11 voeten, gevoerd door schipper P.L. de Ruiter, liggende bij de Drapoortenboog, te Groningen en aldaar te bevragen bij de havenmeester Loffers. Zijnde de verkoop-condities te vernemen, ten kantore van voornoemde notaris en bij de boekhouder Jan Kleinhouwer, beide wonende in de Lemmer.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door een Amerikaanse kaper, de PRINS VAN NEUCHATEL, zijn onderscheidene schepen te Havre opgebracht, onder andere, de 10e april, het schip DE HOOP DES ZEEMANS (opm: in RC 050514 DE HOPENDE ZEEMAN genoemd; zie ook OHC 160614), kapt. Bakker, van Londen naar Passages (opm: Pasajes).
DE VROUW HENDRIKA, kapt. Roelofs, van Rotterdam naar Oporto, is de 27e april lek te Margate binnen gekomen, hebbende vast gezeten op het Lange Zand (opm: Longsand).
Van Amsterdam aangekomen te Gravesend, de 25e april, DE SOPHIA, kapt. Komst.
Van Gravesend naar Amsterdam vertrokken de 26e april TWEE GEBROEDERS, kapt. Duyn. Te Hull, de 24e april WELVAART, kapt. Bloem.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading: naar Londen, als beurtman, het schip HARMONIE, kapt. Jonas Noordberg; adres bij Bastiaan Klinkert en Zoon.


Datum: 05 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 29 april. In de Lloyds lijst leest men, dat het Zweedse Gouvernement de havens van Noorwegen voor geblokkeerd heeft verklaard en Kaapbrieven tegen de schepen van dat land heeft uitgevaardigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Middelburg, het schip DE VROUW SERAFINA, kapt. D. van Huysen, om vrijdag de 6e mei, ten tien uren, te vertrekken.
Adres bij de commissaris C. de Haas Nz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Cadix, het Hollands schip (opm: kof) DE EXPEDITIE, kapt. Jacob Henderks Kreeft;
Naar Smirna, het Hollands schip (opm: galjas) de JONGE WILLEM, kapt. Casper Hendrik Nieuwkerk;
Naar Bordeaux, het Hollands schip (opm: kof) de KOOPHANDEL, kapt. Ary Schaap, om de 10e mei te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip (opm: bom) BEATRIX ELISABETH, kapt. Dirk Maasdyk.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. Corn. Ouwehand;
Naar Londen, het Hollands kofschip MERCURIUS, kapt. Wm. C. Ouwehand;
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan het commercieerend publiek wordt hiermede geadverteerd, dat de scheepvaart op Keulen wederom volkomen open, en de beurt tussen die stad en Dordrecht naar ouder gewoonte hersteld is; zullende het eerst aan de beurt liggende schip den 26 mei van Dordrecht afvaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ingevolge speciale last en autorisatie van de rechtbank van koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 29 april 1814 en ten overstaan van den heer Anthoni van Vollenhoven Jansz, griffier van dezelve rechtbank, zal Frederik van Dam, makelaar, op maandag den 9 mei 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar veilen en aan de meestbiedenden (zonder afslag) verkopen: een partij van 20 à 22 honderd vat puiks puik St. Ubes zout, alhier aangebracht met het schip EMILIE, kap. A. Soderberg, en thans gedeeltelijk liggende in ligters, om gereed geld en bij kavelingen van één honderd teffens. Nader onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaar, bij wie ook de monsters kunnen bezichtigd worden.


Datum: 07 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het smakschip ZORG EN VLYD, kapt. Coerd Vink;
Naar Londen, het sloepschip ONVERWACHT, kapt. Jobs. De Jongh;
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoors of bij de bestelmeester J. Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE MORGENSTER, kapt. Michiel Pronk;
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Nantes, het kofschip LOUISA, kapt. Cornelis Dubbelaar;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en Smith en Van Es, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag den 12 mey 1814 n.m. 4 uur ten huize van Charles Crabb, Kastelein in het Badhuis in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of hoogstmijnende te verkopen: Een extra welbezeild Brigantijnschip, genaamd CERES, lang over steven 91 voet, wyd, binnen zijn huid, 26 en 1 half voeten, hol, in het ruim 11 voeten, alle Amsterdamsche voeten, met alle deszelfs Rondhouten, opstaande en loopende wand, Ankers, Touwen, en andere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Wynhaven aan de Punt, gevoerd bij kaptein Samuel Bok.
Breder bij inventaris en ander onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, na de gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening op donderdag 17 mei 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes in het openbaar te veilen aan de meest daar voor biedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een extra welbezeild Barkschip, genaamd: MARIA, lang over de steven 98 en ½ voeten, wijd binnen zijn huid 25 voeten 8½ duimen, hol in het ruim 13 voeten 7 duimen, alles Amsterdammer voeten; met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans liggende is in de Wijnhaven nabij de Wijnbrug, gevoerd door kapt. Cornelis George Govers. Breder bij inventaris en nadere onderrichting bij de gemelde makelaars.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Amsterdam, 5 mei. De 26e april is onder Engels konvooi van Portsmouth vertrokken, het schip (opm: brik) MARIA CHARLOTTA, kapt. W. Alexander, van Rotterdam naar Gibraltar.
Te Gibraltar is opgebracht en prijsverklaard, het schip CERES, kapt. Reyers, van Charleston naar Cadix.


Datum: 09 mei 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan van Ouwerkerk de Vries, makelaar, zal, als daartoe bij appointement van de Rechtbank van Koophandel dezer stad Amsterdam, in dato de 2e april 1814, speciaal geauthoriseerd, ten overstaan van de heer griffier der gemelde Rechtbank, op heden de 9e mei 1814, ’s avonds ten zes ure, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild brik-schip, genaamd ESPERANCE, gevoerd geweest door kapt. Joze Carlos Lexboa, lang over steven 85½ voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 25 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet, het verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 5 voet. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven en nadere onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaar en bij Jan Daniels en Zonen en Comp. (opm: makelaar H.D. Canne kocht de brik op de veiling van 14 mei namens onbekende opdrachtgevers voor NLG 3.100 + NLG 25 in slag)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Tentye, R. Hoyman, C. Schuurman, D. Bakhuizen van den Brink en J. Tentye, makelaars, zullen op heden de 9e mei 1814, in het Nieuwezyds Heeren Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild hoeker-schip, genaamd ZEELUST, gevoerd bij kapt. Carel Fredriks, lang 105 voet, bij de eerst balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 27 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11½ voet, het verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 5 voet 2 duim. Alles Amsterdamse voeten. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.
(opm: op 14 mei werd het schip in veiling aangekocht door makelaar R. Hoyman, opdrachtgever onbekend; de prijs was NLG 3.700 + NLG 140 in slag)


Datum: 10 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 7 mei. De 4e dezer is in Texel binnen gekomen het schip CERES, kapt. A. Schzant, van Londen en in zee gezeild de schepen DE JONGE DIRK, kapt. Y. Parma, naar Bilbao; VROUW ALIDA, kapt. R Roelofsen en DE JONGE SOPHIA (opm: smak), kapt. J.W. Moesker, naar Newcastle; DE VROUW ANTJE, kapt. J.H. Haverbult, naar Leith en VROUW JANKE, kapt. Wiggert J. Hobma, naar Bergen.
De 1e dezer is in ’t Vlie binnengekomen DE EENDRAGT, kapt. H. Harmens, naar Harlingen van Londen.
De 29e en 30e passato zijn bij Terschelling aangekomen de schepen ’T VERWAGTEND FORTUIN, kapt. H.J. Geyer en DE VROUW ALIDA, kapt. Harmen Bolte, van Bremen; DE GERECHTIGHEID, kapt. H.A. Siedenburg, van Oldenburg; DON, kapt. L. Work, van Liverpool en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Zoop, van Leer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. In Texel is binnengekomen de MARGRETE, kapt. A. Sikkens en zijn vertrokken de VENUS (opm: kof), Dirk Krayer naar Cadiz, VROUW GESINA, N.B. Freriks en AUGUSTUS, kapt. J.J. Koger, naar Londen, JONGE WOPKE, O. Simons naar Hull, FORTUNA, S.D. Zijlstra naar New Castle; EENDRACHT, H. de Weerdt en AREND, J. Teckles naar zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 8 mei. Te Rotterdam in lading naar Londen het Hollandse sloepschip FLORA, kaptein Ary Cornelis Ouwehand.
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt en J.E. Lublink zullen op maandag 23 mei 1814 in het Nieuwezyds-Heeren-Logement te Amsterdam verkopen een extraordinair welbezeild Fregatschip genaamd SPECULATION, gevoerd geweest door wijlen kapt. Andries Hansen, lang over steven 85 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 24 voet 5 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet 2 duim, het verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 5 voet 7 duim. Alles Amsterdamse maat. (opm: de verkoop werd opgehouden na biedingen van NLG 2.700 en in slag NLG 25)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A.L. Weddik en P. Bosch zullen op maandag 23 mei 1814 in het Nieuwezyds-Heeren-Logement te Amsterdam verkopen een extraordinair welbezeild Zweedsch-Eiken Galjasschip, genaamd NEPTHUNUS, kapt. Pieter Dalstroom. Lang over steven 86 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 24 voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12 voet. Alles Amsterdamsche maat, zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.
(opm: na biedingen werd de verkoop opgehouden voor NLG 6.000 + NLG 1.000 in slag)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en J. Schaap, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 23 mei 1814, ’s avonds ten 6 uur in het Nieuwezyds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild galjasschip, genaamd de GUTE ERWARTUNG, gevoerd door kapt. Thomas Smith, lang over steven 89 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 25 voet 8 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12 voet 2 duim. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven, nader onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars.
(opm: de verkoop werd opgehouden voor NLG 4.250 + NLG 300 in slag)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Tentye, J. Tentye, J. van Ouwerkerk De Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en F. der Kinderen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 16e mei 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild pink-schip, genaamd CATHARIENE ADRIENA (opm: CATHARINA ADRIENE), gevoerd door kapt. Nan Dogger, lang over steven 83 voet, wijd 22 voet 8 duim, hol 11 voet 5 duim, het dek 6 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars; zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.
(opm: de pink was op 12 juni 1811 in Amsterdam voor NLG 4.300, in slag NLG 1.700, aangekocht door F. der Kinderen; of deze als makelaar optrad of het schip voor eigen rekening had gekocht is nog niet duidelijk; mogelijk heeft het schip sindsdien opgelegd gelegen; de nu gedane bieding van NLG 5.200 en NLG 800 in slag werd opgehouden; mogelijk is het schip later dat jaar alsnog verkocht, kapt. N. Dogger verkreeg namelijk op 9 november een voorlopige zeebrief voor een reis naar Suriname v.v. ten behoeve van de GOEDE HOOP, welke was aangevraagd door Wolf en Isaac de Jonge, Amsterdam)


Datum: 12 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Duinkerken, het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Arnoldus Schavers.
Naar Brugge en Ostende, het schip DE JONGE JAN, kapt. Jan Henson; adres bij de bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman of bij Ooms en De Groot, cargadoors.
Langs Antwerpen naar Brussel, het schip MARIA DOROTHEA, kapt. Willem Kemp.
Adres bij de bestelmeester J. Ooms of bij Ooms en De Groot, cargadoors.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Aangekomen te Gravesend de 2e mei van Amsterdam DE VRIENDSCHAP, kapt. Baker; VROUW SJOUKE, kapt Bartels; VROUW MARIA, kapt. Ahrens en VROUW LAMMERT, kapt. Platte; van Rotterdam YOUNG DICK, kapt. Holst; VROUW ALGONDA, kapt. Jonker en JONGE DIRK, kapt. Guyt; van Groningen VROUW ARMENA, kapt. Prins en VROUW HARMONIA, kapt. Sim;
de 3e van Rotterdam WILHELMINE, kapt. Pronk; van Groningen VYF GEBROEDERS, kapt. Jans; van Norden TWEE GEBROEDERS, kapt. Hearn;
de 4e van Dord JONGE PIETER, kapt. Van der Plas; van Rotterdam WILHELMINA, kapt. Pronk.
Uitgezeild de 3e naar Rotterdam JONGE HARMEN, kapt. Vermeys; van Rotterdam naar Amsterdam ONDERNEMING, kapt. M.D. Spreeuw.
Te Hull de 30e april DE JONGE JAN, kapt. Ouwehand en NOORDWIJK, kapt. L. Onderwater, beide van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Den 6 dito is niets binnen gekomen; maar zijn uit het Vlie gezeild J. Tekeles (opm: onbekend) en J.J. Koger (opm: kof AUGUSTUS) naar Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Den 6 dezer zijn in Texel binnengekomen P. Rademaker (opm: fregat MA COUSINE MARIANNE) en A. Ahlers (opm: smak CATHARINA MARGARETHA) van Londen.


Datum: 13 mei 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivement. Te Gravesend het schip (opm: hektjalk) de VROUW SJOUKE, kapt. J. Bartels, van Amsterdam.


Datum: 14 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands kofschip MERCURIUS, kapt. Wm. C. Ouwehand.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het schip DE JONGE POMPEUS, kapt. Petersen, van Cadix naar Amsterdam gedestineerd, te Portsmouth binnengelopen ligt 28 april gereed om deszelfs reis te vervolgen.


Datum: 16 mei 1814


Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op maandag 16 mei 1814: in het N.Z. Heeren Logement:
Een extra ordinair welbezeild smak-schip, genaamd MARGARETHA, lang over steven 71 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 15½ voet, hoog aan boord 7 voet 2 duim. Alles Amsterdamse maat. NLG 2.100, in slag NLG 3.000. Opgehouden.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 8 april. Arrivementen: Te Zierikzee het schip TELEMACHUS, kapt. J.P. Klyn (opm: brik TÉLÉMAQUE, thuishaven Gent; kapt. Jan Petersen Klein), van St. Ubes (opm: Setubal), laatst van Deal.


Datum: 17 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading:
Naar Port à Port en zal met de eerste vertrekken, het extra op de zeilage gebouwd smakscheepje DE NOORDSTAR, kapt. Abram Teysen. Te bevragen bij Jan Daniels en zonen en comp., op de Heerengracht, tussen de Roomolensteeg en Brouwersgracht, no. 315, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands bomschip DE HOOP, kapt. Leendert Keus;
Naar Londen, het Hollands kofschip MERCURIUS, kapt. Wm. C. Ouwehand.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors en Joseph Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, het Hollands schip DE JONGE WILLEM, kapt. Casper Hendrik Nieuwkerk;
Naar Bordeaux, het Hollands schip ZEELUST, kapt. Albert van der Linden, om de 20e mei te vertrekken;
Naar Bordeaux, het Hollands schip SARA JACOBA, kapt. Ede Barre Holwedel, om de 25e mei te vertrekken;
Naar Elseneur en Dantzig, het Hollands schip WELBEDAGT, kapt. Gerrit Schepen, om dadelijk te vertrekken;
Naar Elseneur en Petersbrug, het Hollands schip DE VROUW ANNA, kapt. Koen Alberts Bos;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Kemp;
Naar Londen, het Hollands schip MARIA ELISABETH, kapt. Jan Vlieland;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Duinkerken, het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Arnoldus Schavers;
Naar Brugge en Ostende, het schip DE JONGE JAN, kapt. Jan Jensen; adres bij de bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman of bij Ooms en De Groot, cargadoors.
Langs Antwerpen naar Brussel, het schip MARIA DOROTHEA, kapt. Willem Kemp;
Adres bij de bestelmeester J. Ooms of bij Ooms en De Groot, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Nantes, het kofschip LOUISA, kapt. Cornelis Dubbelaar;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en Smith en Van Es, cargadoors.


Datum: 18 mei 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Witteveen maakt, bij deze bekend, dat bij de provisionele verkoop, op den 12 mei 1814 gehouden, wegens het Koffe Schip, de ANNA SONBEEK (opm: JUFFROUW ANNA SONBEEK), slechts de geringe prijs van NLG 6.000,15 geboden zijnde, de finale toewijzing uitgesteld is geworden tot op donderdag den 26 mei eerstkomende, des avonds ten vijf ure, ten huize van Claas Ages Dickstra, kastelein in de herberg het Wapen van Vriesland, in de Lemmer; liggende het voornoemde Koffe Schip te Groningen, en aldaar te bevragen bij de havenmeester Loffers.
(opm: de kof werd verkocht aan Jan J. Rinkes c.s. in Joure, kreeg de naam JUFFROUW AKKE en als kapitein Elias Tijleman)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S. Stoffels zal, op vrijdag den 27 mei 1814, des namiddags ten twee uren, in de Zwaan, te Workum, publiek bij strijkgeld, verkopen: een extra welbezeild Kofschip, de AREND EN HINKE genaamd, wordende bij Tibbe Jeltjes Tromp, als schipper bevaren, liggende bij de sluis, te Workum, zijnde lang 81, wijd 22, en hol 9½ voet; in den jare 1800 op de Joure gebouwd. (opm: onder kapt. Pieke Feijkes Zijlstra ging de kof zonder naamswijziging weer naar zee)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag den 11 juni eerstkomende, zal men bij publieke veiling, aan den meestbiedende verkopen: een extra zware, sterk gebouwde en zeer snelzeilende Boterkof, lang over steven 53 voet, wijd op zijne berghout 16 voet, hol naar rato, met al zijn lopend en staand want, laatst bevaren door de firma van Jacob Ruwerts en Comp, van Sloten op Amsterdam, alle weken een reis, waarbij een uitmuntende inventaris; is intussen uit de hand te koop.
Te bevragen bij de koopman S.R. Visser, te Sneek, bij wien de inventaris kan gevonden worden, alsmede bij Ruurd Jacobs en Jan Jaanis; te Sloten, waar alles kan bezichtigd worden.


Datum: 19 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading JONGE WILLEM, Casper Hendrik Nieuwkerk; ZEELUST, Albert van der Linden; SARA JACOBA, Ede Barre Holwedel; WELBEDAGT, Gerrit Schepen; de VROUW ANNA, Kien Alberts Bos; de GOEDE VERWACHTING, Jan Kemp; MARIA ELISABETH, Jan Vlieland.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

In den Briel zijn binnengekomen, A. Poort (opm: MARIA), A. de Vos (opm: sloep FORTUIN) en J. Parlevliet (opm: VROUW CATHARINA) van Sunderland.


Datum: 20 mei 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, zeker welbezeild Tjalkschip, liggende bij de helling van de scheepstimmerman Jan Johannes, te Noordwolde, lang over steven 52, wijd 14½ voeten, en hol naar advenant, zo en in dier voege als hetzelve door Anne Jans de Vries, als schipper is bevaren, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, en voorts alle zeilen en treilen, als daar behoren. De gegadigden kunnen zich hier over in persoon of met gefrankeerde brieven, vervoegen bij Sijbrand Lourens Bovenkamp, veenbaas te Noordwolde.


Datum: 21 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het barkschip DE MARIA, tegens de 17e mei 1814, door de makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, te Rotterdam, in het Badhuis, aangeslagen, is (alzo het uit de ingekomen berichten gebleken is, dat er in de datum een misverstand heeft plaats gehad) uitgesteld tot dinsdag de 24e mei 1814, des namiddags ten 4 uren, te Huize van Charles Crabb, in het Badhuis, in de Boompjes, te Rotterdam. Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip ZORG EN VLIJD, kapt. Coert Vink, om aanstaande donderdag de 26e mei te vertrekken, op verbeurte van de vracht;
Naar Londen, het Hollands scheepje DE VRIENDSCHAP, kapt. Johs. Degenaer; Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor en J. Anthony, bestelmeester.
Naar Newcastle, het Hollands schip JOHANNA, kapt. Hend: ’t Hert, om aanstaande vrijdag de 27e mei te vertrekken, op verbeurte van de vracht; adres bij J. van Ommeren, Fz., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg en Altona, (buiten om) het tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Dooyes Smit;
Naar Bremen, (buiten om) het tjalkschip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Jan Janse Tweevuur; adres bij de bestelmeester Ch. Cornelder en de cargadoors Ch. en J.F Cornelder Hz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Te Londen het schip DE ZES GEBROEDERS, kapt. B.J. de Vries, van Gallipoli.


Datum: 23 mei 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip MARIA FREDRICA, schipper Willem Hendriks de Boer; adres bij Bastiaan Klinker en Zoon en bij de opziender Willem Verwey, qq.


Datum: 24 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en T. Zuhrmeulen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op dinsdag 31 mei 1814, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild pinkschip, genaamd MARGARETHA, gevoerd door kapt. Paulus Jansen Manzelman, lang over steven 92 voet, wijd 26 voet, hol 11 en 1 half voet, het dek 5½ voet; alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Fredrik Smit.
(opm: het schip werd op 7 augustus 1815 openbaar voor NLG 10.350 verkocht aan Laurens Veer c.s., Alkmaar; nieuwe naam VROUW TRIJNTJE onder kapt. E.D. Dekker)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op dinsdag de 31e mei 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwerzyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd CONCORDIA; gevoerd door schipper Hans Bonke Hansen, lang over steven 78 voet, wijd 9 voet, hol 9 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Fredrik Smit. (opm: zie RC 260514 en 310514)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en B. van Oostrum de Waal zullen op maandag 6 juni 1814 te 6 uur in het Nieuwezyds-Heeren-Logement te Amsterdam verkopen het Brikschip de MORGENSTER, lang over steven 77 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 20 voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12 en 1 half voet. Alles Amsterdamse maat. (opm: in de veiling is geboden NLG 1.475 + NLG 25 in slag, maar de verkoop is opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, op dinsdag de 7e juni 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daar voor biedende of hoogstmijnende te verkopen: het kofschip, genaamd DE JUFFER ELTICA CATHARINA, laatst gevoerd geweest door kapt. A.P. Crook, lang over steven 84 voeten; wijd, over de Berghouten, 21 voeten; hol, op de uitwatering, 10 voeten; met alle deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, aan de Scheepstimmerwerf van de heer C. Frater. Breder bij inventaris en nadere onderrichting bij gemelde makelaars. (opm: onderhands verkocht, zie RC 310514)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het Barkschip de MARIA, uitgeschreven tegen den 17 meij 1814 door de makelaars Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, is uitgesteld tot heden namiddag 4 uren in het Badhuis te Rotterdam. (opm: bekort; er is geen eerdere aankondiging van veiling gevonden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, den 19 Mey. De heer Carette, Commandant van de Genie, voor eenige dagen door den Commandant van de Vesting Delfzijl naar Parijs gezonden, is heden middag, tusschen vier en vijf uren, op zijn terugreis van daar, hier door naar Delfzijl gepasseerd. De witte kokarde op zijn hoed kondigde ons aan, dat de heuchelijke overgave dier Plaats nu zeer nabij moet wezen. (opm: zie RC 040414; Carette had naar Parijs een vrijgeleide gekregen om zich te overtuigen dat Napoleon was afgezet en dat verdere strijd dus zinloos zou zijn)


Datum: 26 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het kofschip CONCORDIA, gevoerd door kaptein Hans Bonke Hansen, ter verkoop aangeslagen tegen dinsdag 31 mei 1814, wordt uitgesteld tot maandag den 6 juni. (opm: zie RC 310514)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Den 3 juni a.s. zullen te Bremen, des v.m. ten elf uren, ten huize van de Heeren Denchen en Boden aldaar, in het openbaar verkogt worden:
- het Barkschip NORDSTERN, gebouwd 1807, groot omtrent 200 lasten rogge, en hebbende slechts 2 reizen gedaan.
- het Brikschip LANDRUHE, groot 150 lasten rogge, liggende de eerste te Brake en de laatste te Elsfleth, beiden voorzien van inventarissen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.D. Canne, makelaar, zal, ten overstaan van den notaris H. van Varick, op maandag 6 juni 1814 des avonds 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren Logement, op den Haarlemmerdijk, verkopen:
- een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de JACOB, gevoerd geweest door schipper Okke Olferts, is alhier ter stede nieuw uitgehaald, lang over steven 70 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19 voet 10 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 8 voet 6 duim. Hebbende dit schip als Beurtman gevaren op Hamburg, Bremen en Rouaan. (opm: het schip werd voor NLG 3.400 via makelaar H.D. Canne aan onbekende kopers verkocht)
- een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, gevoerd geweest door wijlen schipper Pieter Wagenaar, lang over steven 80 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 9 voet 9 duim. (opm: voor de kof werd door makelaar F. Smelt namens onbekende kopers NLG 2.825 betaald)
- een extraordinair welbezeild Kofscheepje, genaamd de ONDERNEMING, gevoerd door schipper Olfert Okke Hooyman, lang over steven 64 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 14½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 6 voet 3 duim. (opm: de verkoop werd opgehouden na een bieding van NLG 1.475 + NLG 20 in slag)
- een extraordinair welbezeild Buisschip, genaamd CATHARINA, lang over steven 70 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 16½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 9 voet. (opm: na biedingen van NLG 1.450 resp. NLG 50 in slag werd de verkoop opgehouden)
- een extraordinair welbezeild Tjalkschip, genaamd de JONGE JACOB, gevoerd geweest door wijlen schipper Jan Dirksen Otten (en tot deszelfs onder benificie van inventaris aanvaarde boedel behorende), lang over steven 67 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 14 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 6 voet 2 duim. (opm: de bieding van NLG 300 + NLG 50 in slag werd opgehouden)
Allen Amsterdamsche maat, en breder by de van yder schip afzonderlyke inventaris omschreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, zullen voorzien worden van een Turkse pas, het Hollands schip (opm: galjas) de JONGE WILLEM, kapt. Casper Hendrik Nieuwkerk;
Naar Lissabon, het Hollands schip CORNELIA LUCIA, kapt. Jacob Altena;
Naar Bordeaux, het Hollands brikschip MARIANA, kapt. Jan Visser;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands schip DE GOEDE VERWAGTING, kapt. Jan Kamp;
Naar Londen, het Hollands schip DE JONGE PIETER, kapt. Gysbert Haasnoot;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar La Rochelle en Rochefort, het fregatschip BERNARD, kapt. Leendert Poort;
Adres bij J. van Ommeren, Fz., cargadoor.
Naar Londen, het Hollands scheepje DE VRIENDSCHAP, kapt. Johs. Degenaer;
Adres bij J. van Ommeren Fz. cargadoor of J. Anthony, bestelmeester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het pinkschip, genaamd MARGARETHA, gevoerd door kapt. Paulus Jansen Manzelman, ter veiling aangeslagen, door de makelaars T. van Olivier en T. Zuurmeulen, tegen dinsdag de 31e mei 1814, in het Neiuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, te Amsterdam, zal geen voortgang hebben, doch worden uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, na de gedane aangifte bij den ontvanger van het recht van enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening op dinsdag 7 juni, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes in het openbaar te veilen aan de meest daar voor biedenden of hoogstmijnenden te verkopen: de hier na te noemen extra welbezeilde schepen:
No. 1. Het extra welbezeild Galjasschip genaamd de STAR IN HET OOSTEN, gevoerd bij kapt. Barend Wallen, lang over de steven 63 voeten 10 duimen, wijd bij het grote luik, binnen de huid, 19 voeten 8 duimen, hol, in het ruim van de bovenkant der kiel, 9 voeten 3 duimen, alles Amsterdammer voeten, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren, breder bij den inventaris.
No. 2. Het extra welbezeild Schokkerschip genaamd de JONGE NEELTJE, laatst gevoerd bij Gerrit Spuy, lang over de steven 49 voeten, wijd binnen de huid, 14 voeten 3 duimen, hol, van den bodem tot boven het dolboord, 6 voeten 6 duimen, alles Amsterdammer voeten, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren; breeder bij de inventaris, onderrichting bij de gemelde makelaars.


Datum: 27 mei 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Constructeur der Marine te Harlingen zal, ingevolge daartoe bekomen autorisatie, op dinsdag den 31 mei 1814, des morgens ten elf uren, publiek verkopen:
Vier Kanonneerboten, liggende in de haven, aldaar.
Iemand nadere informatie deswege begerende, adressere zich aan de ondergetekende.
De Constructeur voornoemd., P. van Es

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, lang over steven 70, wijd 16½ voeten, en hol naar proportie, in den jare 1805 nieuw uitgehaald, met uitmuntend zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en verdere scheepstoebehoren; laatst bij den schipper Wybren Jans Wapstra bevaren. Iemand genegen zijnde hetzelve te kopen, adresseere zich bij de koopman Jan Dirks Wapstra, te Heerenwal, bij het Heerenveen, alwaar hetzelve is liggende en met zijn toebehoren kan worden bezichtigd.


Datum: 28 mei 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Het schip, genaamd HOLLANDS WELVAREN.
Aangezien in het jaar 1781, het schip NANCY, Lettre de Marque, gevoerd door kapt. Smith, op de reis van Londen naar New York, genomen heeft het Hollands schip, genaamd HOLLANDS WELVAREN, op haar reis zo men meent, van de West-Indië naar Amsterdam, welk Hollands schip, naar Londen gaande, op de Ierse kust is gebleven, doch dat daarop enige verzekering geschied zijnde en er een zekere som geld voor restitutie van schade is ontvangen.
Zo is het, dat hiermee kennis wordt gegeven aan de eigenaars van het voorschreven schip, genaamd HOLLANDS WELVAREN of wel van de lading, mitsgaders aan de assuradeurs, die op hetzelve voor de reis van de West-Indiën naar Holland mochten hebben getekend en enige schade daarop betaald, dat indien zodanige eigenaars of assuradeurs of hun Rechtverkregene, voldoende bewijzen kunnen inleveren van hun aandeel in voorschrevene schip of lading of in de schade, door het nemen van hetzelve te weeg gebracht, zij zich daarmee, vóór of op de 31e december dezes jaars 1814, ten kantore van de Heren Braunsberg en Comp., te Amsterdam, kunnen vervoegen, alwaar men hun iets gunstigs deswegens zal kunnen mededelen.
Amsterdam, de 27e mei 1814.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam 26 mei. In een brief van Nieuwezijl van de 14e mei wordt gemeld, dat het schip DE JONGE GERRIT, kapt. A. Gerrits van Amsterdam naar Bremen gedestineerd, de eerste dito voorbij Nes, op Ameland, door gebrek aan baken, op de stijlen voor de wal geraakt was, zodat het bij laag water van voren droog zat en bij het roer 15 voet water had, waar door het schip midden door gesprongen was; de zeilen onder het schip door gehaald en assistentie bekomen hebbende, was het de kapitein gelukt, het schip weer in vlot water ten anker te brengen, doch werd door de zware lekkage genoodzaakt het ankertouw te kappen, om droogte te zoeken; waarop het de 9e dito door twee loodsen te Nieuwezijl zwaar beschadigd was binnengebracht, hebbende 4 man aan de pomp om het boven water te houden; de lading, die reeds gelost en in een pakhuis opgeslagen was, was in vrij goede staat.


Datum: 29 mei 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Te Gravesend is aangekomen de 13e mei: VROUW CATHARINA (opm: sloep), kapt. Jacob Parlevliet; DRIE VRIENDEN, kapt. Vreeland, beide van Rotterdam;
de 15e DE VOLHARDING, kapt. Ouwehand en CORNELIA, kapt. Fons, van Rotterdam;
de 17e DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Visman, van Amsterdam; ZEELUST, kapt. Claas (opm: waarschijnlijk de smak onder kapt. Wopke Klaassen) en ONVERWACHT, kapt. De Jonge, van Rotterdam; OTTELINA, kapt. Haasenoot, van Harlingen;
de 18e GOEDE HOOP, kapt. Ouwehand, van Rotterdam;
de 19e DE VROUW GEZINA, kapt. Deddes en DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.G. Klomp, van Groningen.
Van Gravesend uitgezeild, de 13e VROUW ALIDA, kapt. Doyen, naar Sluis; JONGE WIJNANDA, kapt. Waal (opm: A. van der Waal), naar Rotterdam;
de 15e VROUW FREDERIKA, kapt. Arens, naar Rotterdam;
de 16e PRINS VAN ORANJE, kapt. Bert (opm: vermoedelijk een bom onder kapt. Jan de Best), naar Amsterdam en JONGE DIRK, kapt. Guyt, naar Rotterdam;
de 17e DE HOOP, kapt. Nisman, naar Amsterdam;
de 19e DE JONGE AUKE, kapt. Blunn (opm: smak, kapt. Jan Aukes Blauw), DE VRIENDSCHAP, kapt. Spaanderman en DE JONGE GERRIT, kapt. Weert (opm: karveel, kapt. W. de Weerdt), naar Amsterdam; WILLEM DE EERSTE, kapt. Nekker, naar Rotterdam.


Datum: 30 mei 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen. Te Bilbao het schip (opm: brik) MARIA, kapt. H.A. Balmer, van Amsterdam.


Datum: 31 mei 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het kofschip JUFFER ELTICA CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. A.P. Krook, waarvan de verkoop op den 7 juni bepaald was, zal geen voortgang hebben, zijnde hetzelve uit de hand verkocht. (opm: zie RC 040314 en RC 240514)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink zullen op maandag 6 juni 1814 te 6 uur in het Nieuwezyds-Heeren-Logement te Amsterdam verkopen het extraordinair welbezeild Kofschip CONCORDIA, schipper Hans Bonke Hansen, lang over steven 78 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 19 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 9 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. (opm: door onbekende kopers werd NLG 7.250 + NLG 300 in slag geboden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands scheepje DE VRIENDSCHAP, kapt Johs. Degenaar.
Adres bij J. van Ommeren Fz. cargadoor of J. Anthony, bestelmeester.
Naar La Rochelle en Rochefort, het fregatschip BERNARD, kapt. Leendert Poort.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 27 mei. Gisteren is alhier gearriveerd het schip NEPTHUNUS, kapt. H. Krakeel, van Farsund met kreeften en heden het schip de JACOBA, kapt. Jan Bartels, met zout van Lissabon.


Datum: 01 juni 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 28 mei is van Texel naar zee gezeild het schip (opm: brik) MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart, naar Boston.


Datum: 02 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, den 31 mei. Den 24 mei is op de hoogte, naar gissing 12 mijlen noorden van het eiland Walchen (opm: Walcheren), door zware lekkagie gezonken het schip HENDRIK, kaptein C.E. de Jongh; de equipagie is door kaptein H.H. Neson geborgen.


Datum: 03 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Rouaan en St. Valéry, als beurtman, het smakschip MARIA LOUIZA, kapt. Jan Broers; adres bij de opziender Willem Verwey qq. en de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en zoon en Gallenkamp en Jacobs.
Naar Bremen, als beurtman, het tjalkschip DE VROUW YIPKE, kapt. Berend Cruuns; adres bij de opziender Willen Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.
Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan Ocken; adres bij de opziender Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Reneke Gockinga, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op donderdag de 9e juni 1814, des namiddags precies te 2 uren, ten huize van de weduwe Jene Kuiper, in de Drie Schelvissen, aan Der A, te Groningen, publiek aan de meestbiedende te verkopen: een kofschipje, genaamd DE GOEDE HOOP, groot plus min. 11 roggelasten, met deszelfs opgoed en annexen, liggende Zuidzijde in het Diep, bij de Kyk-in ’t Jat-boog, te Groningen. Om dadelijk of uiterlijk binnen 8 dagen na de verkoop tegen contante betaling, te aanvaarden. De condities van verkoop kunnen 2 dagen bevorens, ten kantore van voornoemde notaris, worden gelezen.
R. Gockinga, notaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Men praesenteert publiek by strykgeld, aan den meestbiedenden, te verkoopen: zekere welgelegen scheeps-timmerwerf, bestaande in een sleep- en kant-helling, mitsgaders eene kapitale huizinge en tuin cum annexis, staande en gelegen aan de Gracht, even buiten de stad Stavoren, direct by den finalen palmslag vry te aanvaarden.
Wie hier aan gadinge maakt, kome op 11 juni in herberg de Witte Arend te Stavoren. Conditien te zien by den koopman Lodewyk Feijens, te Leeuwarden, en den notaris Albarda, te Stavoren.
NB. De huizinge cum annexis, zal, eerst afzonderlyk by afbraak worden geveild, doch by den finalen palmslag, weder by den scheeps-timmerwerf worden opgeroepen.
(opm: op 20 juni 1814 was er een bod gedaan op de scheepstimmerwerf van ƒ 310-0-0, en op de huizinge van f 306-0-0)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Kofschip, lang over steven 39 voet, wijd 12, hol naar evenredigheid, met anker en touw, 2 stel zeilen, 3 stagfokken, 1 middel kluiffok, een grote kluiffok, haken en bomen, een kleed over het zeil, schrabbers, teerputs, slagputs, en verdere koksgereedschappen, 1300 pond lood op de mast, loden pompen, enz; zijnde in den jare 1808 nieuw uitgehaald; te bevragen bij J.J. van der Veen, op de Lemmer.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Te Gravesend is aangekomen de MARS (opm: kof, ex-JONGE JANKE TROMP), kapt. P.F. Wegener, van Amsterdam.


Datum: 04 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Brikschip zoo als hetzelve is liggende in de Haven op het Maarland, binnen de stad Brielle, lang over steven 76 voet 8 duim, wyd, op den Buitenkant van de Berghouten 23 voet 4 duim, hol, op den Bovenkant van den Buitenhelling en den Bovenkant van de Groote balk, bij het Groote luik 12 voet 4 duim, alles Amsterdamsche maat, met deszelfs masten, rondhout, ankers en tuigagie voor zoo veel daar bij zijnde. (opm: bekort)
Te bevragen bij de heer A.H. van Kruyne en Matthys Quispel, te Brielle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Kofschip zoo als hetzelve is liggende in de Haven op het Maarland, binnen de stad Brielle, lang over steven 62 voet 3 duim, wyd, op de Binnenkant van de Weeger, 13 voet 10 duim, hol, op de Bovenkant van de Buitenhelling en Onderkant van de Watergang 5 voet 4 duim. Te bevragen bij J. van Malsem te Brielle. (opm: bekort)


Datum: 06 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam verkopen op dinsdag 14 juni ten huize van Charles Crabb in Rotterdam
- een partij scheepsgereedschappen, bestaande uit ankers, touwen, zeilen, rondhouten, staande en lopende wand, en verdere goederen
- een Galjasschip, de NOORDSTAR, zonder enige inventaris, liggende aan de scheepstimmerwerf van Mej. de Wed. Willem Glavimans.
- een Hengst met zijn toebehoren, en een Barkas, liggende in de Nieuwehaven voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping op Regterlijk Gezag van een Tjalkschip genaamd de VROUW MARIA VAN RAAMSDONK, groot 24 lasten, liggende te Rotterdam in de Haringvliet, met deszelfs toebehooren, staande en loopende wand, toebehoorende aan Dirk Kamp, gewoond hebbende te Delft, die hetzelve schip als schipper is voerende.
Ten verzoeke van Jacob Eerhart, hooischipper, wonende op het Kerkwater, agter de Groote Kerk, binnen Rotterdam, domicilie kiezende ten kantore van de Heer Sebastiaan Theodorus Voorn Boers, Procureur bij het Tribunaal van 1e instantie te Rotterdam, en aldaar wonend op de Hoogstraat, Wijk K, No. 26 en 28, die in deze voor hem is occuperende, Requirant in kragte van een vonnis, gewezen bij welgemeld Tribunaal, in dato 13 april 1800 veertien, geregistreerd den 28 april daaraanvolgende, door den ontvanger Van Meerten, welke daarvoor heeft ontvangen 11 gulden en 12 stuivers, bij welk vonnis de genoemde Dirk Kamp is gecondemneerd geworden om aan den Requirant te betalen eene somma van zeshonderd Guldens geleende Penningen, met de interessen en kosten volgens de wet. De executant heeft het voorsz. schip ingezet op vijftig guldens. De eerste opbieding zal plaats hebben op woensdag 15 juni, de tweede op 22 juni en de derde en laatste op woensdag 29 juni 1814, telkens om 12 uur ’s middags in het Paleis van Justitie, op de Scheepmakerhaven te Rotterdam, ten overstaan van de Weledelen Gestrenge Heer en Mr. A. van der Heim, Regter in het Tribunaal van 1e instantie bovengenoemd, als daartoe door gezegd Tribunaal gecommitteerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar St. Petersburg, het barkschip DOLPHYN, kapt. Dirk van Duyn (vertrekt 12 juni)
Adres bij de cargadoors Faber & Leefkens en Floris der Kinderen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de rechtbank ven eerste aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. J. Beeldsnyder, lid van dezelve rechtbank, als te dien einde benoemd tot commissaris, bij vonnis van de gemelde rechtbank, in dato 15 april 1814, geregistreerd de 6e mei 1814, bij de heer Armenault:
Van een extra ordinair welbezeild tjalk-schip, genaamd DE JONGE HERMANNUS, gevoerd door Roelofje Martens Menkens, wed. R. van Slogteren, gerepresenteerd wordende door Geert Jochems, als zet-schipper, lang over steven 70 voeten, ladende 36 tonnen, voerende een maat, roer en twee zwaarden. Mitsgaders deszelfs verdere tuigage, bestaande in een spriet, boegspriet, stag en wand.
Deze executie geschiedt ten behoeve van Heine Dirks Hazewinkel, als stuurman aangenomen zijnde en gevaren hebbende op bovengemeld schip, domicilium gekozen hebbende ten huize van J.E. Blomkolk, op de Heeregracht, bij de Gastmolensteeg, te Amsterdam; uit krachte van een vonnis, bij de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam, ten behoeve van een executant, op de 10e februari 1814 gewezen, geregistreerd de 7e maart daar aan volgende, bij de heer Herold.
De eerste afkondiging der veiling van het voorsz. tjalkschip en toebehoren, ten overstaan van bovengemelde heer rechter commissaris, ten einde de opbindingen te ontvangen, zal plaats hebben ter audientie van de Rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, op maandag de 13e juni 1814, des middags ten 12 ure.
Om tot dezelve verkoop te geraken, stelt de executant, voor zich, de eigendom van het gemelde tjalk-schip en toebehoren, op de somma van NLG 157:3:14 behalve de lasten.
Gemelde tjalk-schip ligt op de Princegracht over de Stads-Timmertuinen.
De memorie van lasten van veil-condities is gedeponeerd ter griffie van de laatstgem. Rechtbank. Amsterdam, de 6e juni 1814
J.E. Blomkolk
Procureur van de executant.
RC 070614
Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. Busgers, Notaris te Arnhem, zal men op woensdag den 15 juni 1814 des avonds ten 6 uren ten huize van Kastelein Meeuwsen, in het Schippers-Veerhuis aan den Rhynbrug te Arnhem, publiek doen inzetten en 14 dagen daarna, zijnde den 29 dezelfde maand, terzelver uur en plaats, finaal verkopen een snelzeilend schip of aak, zijnde een met luiken overdekte ligter, genaamd de JONGE WILHELMINA, lang 98 en breed 12 voeten, op de wijdte van de Muidersluis, met staande en loopende wand, masten zeilen, touwen, gereedschappen en verder toebehooren; liggende in de haven te Arnhem; en zijnde voorzegde zeilen, touwen en het meerdere daarbij behoorende, volgens een daarvan zijnde inventaris, bij den Kastelein Meeuwsen voornoemd, daaglijks te zien.


Datum: 07 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, (na gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie, ingevolge de wet) zijn van mening, op dinsdag 21 juni 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen: een extra welbezeild smakschip, genaamd de HOOP, lang over steven 80 voet 3 duimen, wijd op zijn berghouten 17 voet 6 duimen, hol in het ruim 8 voet 3½ duim, alle Amsterdammer voeten, met deszelfs staande en lopende wand, ankers, touwen, zeilen, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven aan de scheepstimmerwerf van de heren Pr. Van Swyndrecht en Zoon: breder bij de inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, langs Antwerpen, naar Brussel en omliggende plaatsen, om spoedig te vertrekken, het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Arnoldus Schaavers; adres bij bestelmeester J. Ooms of de cargadoors Ooms en De Groot.


Datum: 08 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het tjalkschip DE VROUW JANTJE, kapt. Hendrik Dirks Stroobuur; adres bij de opziender Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 4 en 5 dezer zijn in Tessel binnen gekomen de schepen FELIX VICTORIA, kapt. A. Gomes van Port a Port, DON, kapt. N.M. Cornelis, PROVIDENCE, kapt. G. Agner en JACOBA CATRINA, kapt. D. Kroger (opm: kof JACOBA CATHARINA, kapt. Dirk J. Koger), van Leverpool.


Datum: 09 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, T. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 20e juni 1814, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild fregatschip, genaamd FURCHT UND HOFFNUNG, gevoerd door kapt. Andries de Roos, lang over steven 99 voet, wijd 28 voet, hol 13 voet, het dek 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voorn. makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz en bij N. Montauban van Swyndregt te Rotterdam.
(opm: tijdens de veiling werd het fregat niet verkocht; omdat het schip in het buitenland was gebouwd lieten de [Rotterdamse] eigenaars het schip ‘voor meer dan 2/3e vertimmeren’ teneinde het onder Nederlandse vlag te kunnen brengen, waarna op 16 november 1815 voor 19.000 gulden onderhandse verkoop volgde aan de Amsterdammer Valentin Pfeifer; als VREES EN HOOP ging het schip in 1815 onder kapt. W.P. de Jong weer naar zee)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. D. Tentye en J. Tentye, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beampte op maandag den 20 Juni 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkoopen een extra ordinair welbezeild tweemast Kofschip genaamd de GOEDE HOOP, gevoerd door schipper Age Okkers Oudewagen, lang over steven 104 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 23 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12 voet. Alles Amsterdamse maat. Breder bij den inventaris omschreven; nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Asma en Ruurds.
(opm: de biedingen van NLG 5.950 + NLG 50 in slag vonden geen genade; de verkoop werd opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. T. van Olivier en J. Corver, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beampte op maandag den 20 Juny 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkoopen een extra ordinair welbezeild Schoener-brikschip, genaamd de EENDRACHT (opm: ook EENDRAGT), gevoerd door kaptein Sierd Hommes, lang over steven 85 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 24 voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 8 voet 8 duim. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars.
(opm: via makelaar J.H. de Wit werd voor NLG 5.300 een rederij onder boekhouderschap van J. van Ommeren Fzn koper van de EENDRAGT; de nieuwe scheepsnaam werd WILLEM DEN EERSTEN en kapitein H.J. Netscher)


Datum: 10 juni 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop: een kleine scheeps-helling, met al deszelfs gereedschappen. Die gadinge maakt, vervoege zich hoe eerder hoe liever, bij Bartel Sjoerds, te Dokkum.


Datum: 11 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Hollands schip DE JONGE RENGERT, kapt. Jui de Juis Brouwer;
Naar Havre en Caen, het Hollands schip MARIA ELISABETH, kapt. Jan Vlieland.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om ten spoedigste te vertrekken:
Naar Ostende en Brugge, het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B. van Wasbeek.
Naar Duinkerken, het bomscheepje DE JONGE DIRK, kapt. Jacob Guyt.
Adres bij de bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman, Zuidblaak, wijk B, no. 5.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 juni. De 1e dezer is te Cowes binnengelopen het schip AURORA, kapt. Hillman van St. Ubes naar Stockholm met verlies van masten.
Te Bilbao is gearriveerd het schip DE JONGE GYSBERT, kapt. D.C. Vink van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands smakschip DE WAAKZAAMHEID, kapt. A. Admiraal.
Naar Londen, het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. J. Hendriks.
Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor en J. Anthony, bestelmeester.


Datum: 14 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Havre en Honfleur, het bomschip DE VROUW WILHELMINA, kapt. Dick Mooyekind, zullende zeer spoedig vertrekken.
Adres bij John Veder of Ooms en De Groot, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hull, het Hollands bomschip DE JONGE BERNARDUS, kapt. Corn. de Mol.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. J. Remken.
Naar Londen, het Hollands kofscheepje DE VROUW FREDRIKA, kapt. Warner Arends;
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors of bij J. Anthony, bestelmeester.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. De 7e dezer is op de Spaanderbank, bij Enkhuizen, door de loods verzeild, het schip FREDERICA DOROTHEA, kapt. H. Damlos, van Drontheim naar Amsterdam gedestineerd; hetzelve is vol water en heeft Enkhuizers vissers tot assistentie; een gedeelte der lading is reeds zwaar beschadigd geborgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Te Delfzijl is met schade binnengelopen het schip AURORA, kapt. J.. Tammes, van Dordrecht naar Bergen gedestineerd; was op de Noordsche-kust door de Engelsen afgewezen.

Krant:
 ABG - Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. R. Lohman, openbaar notaris, residerende te Groningen, gedenkt op vrijdag de 24e juni 1814, ten huize van L. van der Molen, aan de Groote Markt te Groningen, des avonds te zes uren, publiek aan de meestbiedende te verkopen: een extra welbezeild kof-schip, genaamd DE JONGE GERRIT BART, laatst gevoerd bij kapt. Jan S. Croon, groot plus minus 70 rogge lasten, met deszelfs staande en lopende wand, ankers, zeilen en touwen, zo als hetzelve thans liggende te Appingedam. Breder in de aangeslagen biljetten vermeld.

LCO 150614
Arrivementen te Lisbon: FORTUNA, kapt. Sikkes (opm: brik, kapt. Jan Sikkes), van Dordt.


Datum: 16 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Bordeaux zal op de 25e juni, vertrekken het extraordinair en daar voor gerenommeerd snelzeilend brik-schip JUNOD, kapt. F. Sipkes; adres bij Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz, te Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. De 5e juni zijn van Portsmouth vertrokken ’s lands corvet AJAX, kapt. Bakker en het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. S. Yjes, beide van Helvoet naar New York.
De 11e juni is bij Portsmouth aangekomen het schip AMAZONIA, kapt. Da Costa, van Vigo naar Riga.
Te Plymouth is wegens zware lekkage binnengelopen het schip (opm: hoeker) DE GROOTE EN KLEINE VISSCHERIJ, kapt. Otto Joa, van Liverpool naar Rotterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Het brikschip op de baar van Port á Port (opm: Oporto) aan de grond geraakt, is genaamd DE HERSTELLING, kapt. W. Stikforth, van Amsterdam derwaarts gedestineerd; volgens brief van de kapitein was hij de 14e mei voor de baar gekomen en had een loods gekregen en was, daar de vlag woei, naar binnen gezeild, doch, wind en stroom tegenhebbende, door harde wind aan de grond geraakt; nadat de lading gedeeltelijk nat gelost was, had het schip veel water ingekregen, doch was met assistentie van volk en timmerlieden en na het kappen van ankers en touw en van bijna alles wat op het dek was, de 17e dito te Port á Port gearriveerd.
OHC 160614
Amsterdam, 13 juni. In de Noordzee is door zware storm gezonken, het schip ANNA DOROTHEA (opm: buitenlander), kapt. Borchwardt, van Straalsund naar Londen; de kapitein en 4 man zijn geborgen, doch de 5 overige verongelukt.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Het schip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. Bakker, in de maand april, door de Amerikaanse kaper THE PRINCE OF NEUCHATEL te Havre opgebracht, is ontslagen en met ballast van daar naar Bordeaux vertrokken.
Te Hull is opgebracht het schip DE VROUWE MARGARETHA, kapt. Isiel uit Noorwegen.


Datum: 18 juni 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Het schip FREDRICA DOROTHEA (opm: buitenlander), kapt. H. Damlos, van Dronthem naar Amsterdam gedestineerd en op de Spaanderbank verzeild, is, na het lossen der lading weer afgebracht en te Medemblik binnen gesleept.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. In de maand mei is door een Franse kaper bij Kaap Finisterre genomen het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Rieverts, van Londen naar Lissabon; een gedeelte van het volk is te Lissabon aangekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Te Plymouth is binnengelopen het schip DE JUFVROUW TETSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. H.H. Kuiper, van Liverpool naar Amsterdam, wegens contrarie wind en te Swinemünde het schip CAROLINA, kapt. J.C. Bloom van Memel naar Bourdeaux.


Datum: 21 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar St. Petersburg, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.
Naar Havre en Caen, het Hollands schip MARIA ELISABETH, kapt. Jan Vlieland;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Brugge en Ostende, om deze week te vertrekken, het beurtschip DE GOEDE HOOP, kapt. Willem Visser.
Adres bij de bestelmeester A, Walop en wed. Beyerman, Zuidblaak, B, No. 5.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars te Amsterdam, verkopen op Regterlijk Gezag op maandag 27 juni 1814 in het Nieuwezijds Heeren Logement:
- een extra zonder weerga hard zeilend Schooner-schip genaamd HERALD, voorzien van een koperen huid, lang over steven 90 voet (opm: 92 voet volgens een verder identieke annonce in waarschijnlijk andere editie van dezelfde RC 210614; 95 voet volgens AMV 1814-251), wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 22 voet 3 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet 9 duim.
(opm: na een bieding van NLG 4.600 opgehouden)
- een extraordinair welbezeild tjalkschip genaamd de TRITON, gevoerd door schipper Likle Ariaans, lang over steven 68 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 14 voet 1 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 7 voet.
(opm: makelaar H.D. Canne werd namens onbekende kopers eigenaar voor NLG 825 + NLG 1 in slag)
- een extraordinair welbezeild Fregat-schip genaamd MARIA POLONIA, kapt. Juan Ramon Mozico; lang over steven 97 voet, wijd 26 voet, hol 12 voet 4 duim, het dek 6 voet 2 duim.
(opm: het fregat werd nu niet geveild; zie RC 241214)
- een welbezeild tjalkschip genaamd de VROUW SJOUKE, schipper Jan Bartels, lang over steven 65½ voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 14 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 6 voet 6 duim.
Alles Amsterdamse maat. Nader bericht te bekomen bij genoemde makelaars en bij Fredrik Smit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

T. van Olivier en J. Corver, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beampte op maandag den 27 Juny 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkoopen een extra ordinair welbezeild Snaauwschip genaamd SEEPFERD, kaptein Johan Heinrich Mandels, lang over steven 97½ voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 27 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet 4 duim, het verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 6 voet. Alles Amsterdamse maat.
(opm: namens onbekende opdrachtgevers werd het schip voor NLG 4.500 gekocht door makelaar T. van Olivier)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 29 juni 1814, ’s morgens om elf uren, zal te Dordrecht, in het Venduhuis de Gouden Molen publiek worden verkocht: het Hol van een nieuw Brikschip, lang over de steven 90 voeten, wijd op zijn tussendek tegen de buitenhuid 24 voeten en 4 duimen, hol, onder voorste balk van ’t grote luik en de bovenkant van de kiel, 16 voeten, alle Amsterdamse maat, zo als hetzelve is liggende te Dordrecht, in de Kalkhaven, bij of omtrent de Scheepstimmerwerf van de heer Jan Schouten, alwaar het dagelijks kan worden bezichtigd. Adres bij de notaris van Steenbergen en Cargadoor Mauritz te Dordrecht, bij wie de verkoop conditiën acht dagen te voren te zien zullen zijn. (opm: DC 120714 meldt dat de verkoping tot 13 juli werd uitgesteld)


Datum: 22 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Bremen, als beurtman, het smakschip, genaamd DE VERWAGTENDE FORTUIN, schipper Herman Jacob Gayers, ligt aan de Nieuwenbrugs-Boom; adres bij de opziender W. Verwey qq. en bij de cargadoors J. en B. Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 19 Juni is in Tessel binnen gekomen de GOEDE VERWAGTING (opm: kof), kapt. J. Roelofs , van Oléron.


Datum: 23 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepscheepje ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken.
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens rapport zit bij Wieringen aan de grond, het schip DUCALETTA, kapt. H. Harms, met zout, van Oléron naar Amsterdam.


Datum: 24 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. J.R. Scholten en W. van Spreekens Junior, makelaars, zullen ingevolge appointement van de Kamer van Koophandel, op woensdag de 29e juni 1814, ’s avonds ten zes ure, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een partij van 149 tonnen Moscovische teer en 194 hele en halve tonnen Drontheimer levertraan, gelost uit het voor Enkhuizen aan de grond gezeild schip FREDRICA CHRISTINA, kapt. H. Damlers, van Drontheim. Liggende als bij notitie zal worden aangewezen en op de verkoopdag te zien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert ten overstaan van de deurwaarder H. Miedema, te Sneek, publiek bij strijk en verhooggeld, te verkopen: een welbezeild Tjalkschip, lang 53, wijd 12¼ voeten, en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want; liggende in de Kolk, buiten het Hoogend, te Sneek, voor het huis van de mr. timmerman Harmen Koster, dadelijk te aanvaarden.
Wie gading maken, worden verzocht, op dinsdag den 5 juli 1814, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij de finale palmslag, ten huize van de kastelein Liske Stuivenberg, in de Stads Herberg, buiten het Hoogend, te Sneek, en kopen op condities alsdan voor te lezen, die intussen te vernemen zijn bij de procureur J. Zandstra, aldaar.


Datum: 25 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nantes, zal met de eerste vertrekken, het smak-schip DE JONGE ARY, van Schiedam, kapt. Jacob de Gorter; adres bij Hartman, Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Te Cowes is binnengelopen het schip ORPHE, kapt. Hallem, van Liverpool en te Plymouth het schip ZEESTERN, kapt. B.J. Alberts van Tremblade, beide naar Ostende; het laatste wegens lekkage.


Datum: 27 juni 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip DE VROUW HANNA, kapt. Cornelius Jansen; adres bij Bastiaan Klinkert en Zoon en bij de opziender Willem Verwey qq.


Datum: 28 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt en J.E. Lublink zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 4 July ‘s avonds te 6 uur te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk, verkopen:
Een welbezeild Kofschip genaamd de VROUW CORNELIA, schipper Aldert Andriesen; is in Gothenburg een geheel nieuw tuig opgelegd, lang over steven 97 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 22 voet 9 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. Nadere berichten bij bovengenoemde makelaars en Coopman en de Witt en Lenaertz.
(opm: voor NLG 5.000 door F. Smelt c.s. te Amsterdam aangekocht om als JOHANNA CHRISTINA onder mede-reder kapt. H.H. Bleeker in september weer in de vaart te gaan)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Op de hoogte van Texel is door schipper T.J. Kryne, in goede staat gepraaid het schip de GOEDE VERWAGTING (opm: buitenlander), kapt. H. Luitjes, van St. Ubes naar Embden gedestineerd..

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar St. Petersburg, het Hollands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. D. Tentye en J. Tentye, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 4 July 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkoopen een extra ordinair welbezeild Kofschip genaamd de JUFFROUW ALIDA MARIA (opm: ook wel JUFVROUW ALIJDA MARIA), gevoerd door wijlen schipper Hans Johansen, lang over steven 104 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 23 voet 3 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet 5 duim. Alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven: nadere onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Van Heynen en Tentye.
(opm: de veiling bracht NG 1.950 + NLG 1.200 in slag als koopprijs; koper was J.D. Bondix, Amsterdam; als ALEXANDER DE GEZEGENDE ging de in 1782 – mogelijk eerder – gebouwde kof onder Rickert Mellofsen in april 1815 naar zee)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
- Naar Marseille zal (weer en wind dienende) de 8e juli vertrekken, het brikschip THETIA (opm: buitenlander), kapt. Jacob Schlöer, voorzien van een Turkse pas; het schip ligt beoosten de Kraansboom; adres bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, Fredrik Smit en De Vries en Komp.
- Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het tjalk-schip DE JONGE EVERT (opm: buitenlander), schipper Harmanus Evers Puikje, liggende aan de Nieuwenbrugs Boom; adres bij de opziender Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Te Waterford is masteloos en zonder roer binnengesleept, het schip WILLEM DE EERSTE, kapt. Everts (opm: hoeker, kapt. E. Evers), van Liverpool naar Amsterdam.
Amsterdam, 25 juni. Te Rotterdam is met gekapte mast aangekomen, het schip DE ONDERNEMING, kapt. T. van der Plas, van Londen naar Amsterdam; hetzelve zou, naar gedane reparatie, de reis vervolgen.
Te Scillij is binnengelopen het schip JANTJE, kapt. De Vries van Liverpool naar Ostende.


Datum: 30 juni 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Aberdeen, het Hollands sloepscheepje ONVERWAGT, kapt. Jacob Remken.
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors.
Naar Rochelle en Rochefort, het Hollands schip JOSINA CHRISTINA, kapt. Abraham Brons;
Naar Havre en Caen, het Hollands schip MARIA ELISABETH, kapt. Vlieland;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 01 juli 1814


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 juni. In de Amsterdamse krant leest men nog het volgende, voor de mensheid zo vererende bericht:
De kamer van koophandel brengt hier mede ter kennis van de belanghebbenden, dat zij door Z.E. de heer secretaris van staat voor de buitenlandse zaken is geïnformeerd geworden, dat, ingevolge besluit van Z.K.H. onze souvereine vorst op de vijftiende dezer genomen, voortaan uit gene haven of rede der Verenigde Nederlanden, enige schepen of vaartuigen zullen worden uitgeklaard of geëxpedieerd, welker bestemming is om negers van de kust van Afrika of van enige eilanden, tot dat werelddeel behorende, af te halen en naar het vasteland of de eilanden van Amerika over te brengen, als mede dat zodanige schepen of vaartuigen, tot de negerhandel bestemd op gene der forten, kantoren of bezittingen ter kuste van Guinee zullen worden toegelaten.
De vice-president van de kamer voor dat,
Severijn

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 30 juni. Men presenteert onder houtkopers, aannemers en kuipers door J. Veenhoven Hz, Griffier van het vredegeregt, canton Hoogezand, te laten verkopen: een grote kofschipslading Oostzeese houtwaren, nu nieuw van Stettin (opm: Szczecin), door kapitein Klaas Schut aangebragt, bestaande in vrisse greinen balken (opm: pasgekapte grenen balken), van onderscheidene dikte en lengte, waaronder die zeer geschikt zijn tot masten en molenroeden, als mede een grote partij eiken pijp en tonne slaven. (opm: waarschijnlijk eikenhouten delen geschikt voor het maken van pijpen en tonnen, eiken duighout)


Datum: 02 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Duinkerken, buitenom, het beurtschip DE VROUW ELISABETH, kapt. C. van der Poel. Adres bij de bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman, Zuidblaak, Wy B, no. 5.
Naar Havre en Honfleur, het schip DE VROUW WILHELMINA, kapt. Dirk Mooijekind.
Adres bij John Veder of Ooms en De Groot, cargadoors; wordende de heren kooplieden verzocht de te laden goederen op te geven, alzo het schip spoedig vertrekken zal.


Datum: 04 juli 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Witteveen, in de Lemmer, presenteert, publiek, bij strijk en verhooggeld, aan de meestbiedende te verkopen: een twee en dertigste aandeel in het Koffe Schip, genaamd de VROUW ELISABETH, gevoerd bij schipper Harms Falkama (opm: Harmanus Falkema), leggende te St. Malo.
Wie hieraan gading maken, komen op donderdag den 14 juli 1814, bij de finale toewijzing, ten huize van Tjalling Andries Talsma, kastelein in het Heeren Logement, in de Lemmer, en kope op condities, welke ter visie leggen ten kantore van de voornoemde notaris, en bij wien nader onderricht is te bekomen.


Datum: 06 juli 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofscheepje, lang 34½ voet, wyd 10½ voet, hol op zyn dek 4 voet, alles buitenwerk; is te zien by den timmerbaas Van der Werf, te Sneek.


Datum: 07 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Tentey en L. Tentye, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 11e juli 1814, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen, een extraordinair welbezeild smakschip, genaamd DE JONGVROUW ELIZABETH, gevoerd door schipper Jan Okkes Kuyper, lang over steven 73 voet, wijd 15 voet 3 duim, hol 7 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Faber en Leefkens. (opm: zie AMV 1814-252 van 11 juli)


Datum: 08 juli 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip DE VROUW HANNA, kapt. Cornelis Jansen.
Adres bij Bastiaan Klinkert en Zoon en bij de opziender Willem Verwey qq.
Naar Bordeaux, zal met de eerste vertrekken, het sloep-scheepje IDA, kapt. Hendriks Harma (opm: waarschijnlijk buitenlander), het schip ligt over het bothuisje.
Adres bij Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het tjalkschip DE JONGE EVERT, schipper Harmanus Evers Puikje, liggende aan de Nieuwenbrugs Boom.
Adres bij de opziender Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

OHC 070714
Amsterdam, 5 juli. In het binnenkomen der Elve (opm: Elbe) is gestrand, het schip MARIA, kapt. Tuliang (opm: buitenlander), van Tenerife naar Hamburg; een gedeelte der lading en gereedschappen is geborgen en op Helgoland aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op den 19 juli 1814, des namiddags ten een uur, in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen:
- Een partij Oostzeesche en Noorse houtwaren (opm: bekort).
Voorts ten 2 uren bij de beschrijving, en ten 6 uur des avonds bij den finale palmslag, in gedachte herberg:
- Een welbezeild driemast Pinkschip, genaamd DER KLEINE HEINRICH VON HUSUM, gevoerd bij kapitein Johs. Petersen, lang over steven 88 voeten, wijd over de berghouten 27 voeten, hol in het beneden ruim 10 voet 7 duim, tussendeks 5 voet 7 duim, Engelse maat, met opstaand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, volgens inventaris, en zoals hetzelve is leggende, aan het Noorderhoofd, in de haven, te Harlingen.
- Een welbezeild Brikschip, de JONGE JAN genaamd, gevoerd bij kapitein Simon Siebes, lang over steven 75 voet 6 duim, wijd binnen zijn wegering 20 voet 1 duim, hol in het ruim 12 voet 6 duim, Friese maat, met opstaand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, volgens inventaris, en zoals hetzelve legt in de Zuiderhaven, te Harlingen.
PS. De verkoping van het brikschip DE JONGE JAN, is tot de 27e juli uitgesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris S. Stoffels zal, op vrijdag den 15den juli 1814, des namiddags ten twee uren, bij de beschrijving, en ten vijf uren, bij den finalen palmslag, in de Zwaan, te Workum, publiek bij strijkgeld verkopen: Een extra welbezeild en buitenlandsvarend tjalkschip, de MARIA en SOPHIA (opm: MARIA SOPHIA) genaamd, liggende te Workum, lang 72 voeten, wijd en hol pro rato, met alle deszelfs rondhout, staand en lopend wand, zeilen, ankers, touwen en verdere scheepsgoederen, volgens biljetten en inventaris daar van zijnde.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Scheepstijdingen. Den 4 en 5 juli zijn in te Tessel zee gezeild: ANTONA (opm: pink AURORA), kapt. F. Baas, naar Riga en GERRITJE, kapt. J. Abrahams, naar de Oostzee.


Datum: 09 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, makelaar, zal, als daartoe door de Rechtbank van Koophandel van de stad Amsterdam, in dato 18 juni 1814, speciaal geauthoriseerd, ten overstaan van de heer griffier der gemelde rechtbank, op maandag 18 juli 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk verkopen; een extraordinair welbezeild brik-schip, genaamd AMISADE D’OPORTO, gevoerd door kapt. Bernardo Carlos dos Santos, lang over steven 79 en 1 half voet, wijd 22 voet 3 duim, hol 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven, nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zutphen, 13 July. In den nagt van 11 op 12 dezer, heeft eene ongemeen sterke Regenvlaag, een der Schepen, waarop de Brug over de Rivier den IJssel, voor deze Stad ligt, vol water doen staan, en doen zinken. De gebinten der brug hierdoor los gegaan zynde, is dezelve op twee verschillende plaatsen ingestort, gelukkig zijn geene menschen hierby verongelukt. Intusschen is de passage over de Brug hierdoor voor eenige tyd gestremd, en is men verpligt met Ponton of Schuiten over te steken.
Men verzekert hier dat een Corps Hanoversche Troepen in aanmarsch is, om hier of te Deventer te passeren, ten einde zich, zoo men zegt, te begeven naar Braband.


Datum: 11 juli 1814


Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op maandag 11 juli 1814, in het N.Z. Heeren Logement:
Een extra ordinair welbezeild smak-schip genaamd DE JONGVROUW ELISABETH, gevoerd door schipper Jan Okkes Kuyper, lang over steven 73 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 15 voet 3 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 7 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. NLG 3.100, in slag NLG 20. Opgehouden.


Datum: 12 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. De 4e dezer zijn uit zee, voor Vlissingen, gearriveerd DE JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Vasse, van Rotterdam naar Brussel; DE VROUW CATHARINA, kapt. J.L. Smit en kapt. F. Mollet, beide van Rotterdam naar Antwerpen.
De 5e DE VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, van Liverpool naar Brussel; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.G. Slap, van Rotterdam naar Antwerpen; DE HENRIETTE, kapt. P. Roijen.
De 6e DE MARGARETA, kapt. H. Kluits, beide van Liverpool naar Antwerpen.
De 2e dezer is, van voor Vlissingen, naar zee gezeild: ’s Konings fregat NYMPHE, van Antwerpen naar Toulon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rochelle en Rochefort, het Hollands schip (opm: galjas) JOSINA CHRISTINA, kapt. Abraham Bronsz.
Naar Havre en Caen, het Holland schip (opm: bom) MARIA ELISABETH, kapt. Jan Vlieland.
Naar Liverpool, het Hollands schip NICOLAAS EN HENDRIK, kapt. Pieter Boezer.
Naar Stettyn, het Hollands schip (opm: smak) DE VROUW ALBERDINA, kapt. Jacob Fredrik Somer.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het Brikschiphol, geannonceerd geweest op 29 juni l.l. (opm: zie DC 210614), uitgesteld zijnde, zal nu op morgen woensdag 13 juli gehouden worden, des voormiddags ten elf uren, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat te Dordrecht. Gemeld hol is liggende in de Kalkhaven, voor de Scheepstimmerwerf van de heer Jan Schouten, zijnde lang over steven 90 voeten, wijd tussen dek tegen de buitenhuid 24 voeten en 4 duimen, hol onder den voorste balk van 't grote luik en de bovenkant van de kiel 16 voeten, alles Amsterdamse maat. Nader onderrigt ten kantoren van de notaris Jan Willem van Steenbergen en van de cargadoor Gerard Mauritz.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Anthony Wessels, makelaar, zal op donderdag de 21e juli 1814, ’s avonds ten 6½ ure precies, in Amsterdam, volgens appointement van de Rechtbank van Koophandel, in het Nieuwezyds Heeren Logement verkopen: een partij van 40000 ponden Drontheimer gaar koper, gelost uit het voor Enkhuizen aan de grond gezeilde schip, genaamd FREDERICA CHRISTINA, gevoerd door kapt. Heinrich Damias, van Drontheim. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 5e augustus 1814, zal te Koppenhagen in publieke veiling verkocht worden, het aldaar liggende fluit-schip, genaamd DE EENDRAGT, met de inventaris, zijnde hetzelve in het jaar 1792 gebouwd te Zaandam, lang over steven 145 voeten, wijd binnen de huid 34 voeten, hol in het ruim 16 voeten, het dek hol 8 voeten.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Te Harlingen is, na in het Amelander gat gestoten te hebben, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), beschadigd binnen gebracht, het schip (opm: tjalk) de VROUW JANTJE, kapt. H.D. Stroobuur, van Amsterdam naar Hamburg; de lading is nat gelost (opm: zie RC 180814).


Datum: 13 juli 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Sedert onze vorige zijn in Texel in zee gezeild de VROUW SJOUKE, kapt. J. Bartels, naar Londen.


Datum: 14 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Lissabon, het Hollands brikschip EOLUS, kapt. Gerrit Jacobs Visser. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, aan de Beurt, naar Londen, om de 18e juli te vertrekken, het schip JANS, kapt. Simon Fish.
Adres bij J. Anthony, bestelmeester en Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb..
Te Rotterdam ligt in lading, naar Bordeaux, het Hollands smakschip CHRISTINA ALIDA, kapt. Hendrik Jans Leening, om de 25e dezer maand juli te vertrekken.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Een ieder zij gewaarschuwd om aan niemand der equipage van het Portugees schip NOSSA SENIORA DO MONTE, kapitein José Pinto, liggende te Dordrecht, iets te borgen, alzo nog daarop door voorgenoemde kapitein, noch iemand anders, enige betaling zal geschieden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar St. Petersburg of Riga, het snelzeilend kofschip DIE GUTE HOFFNUNG, kapitein Diederich Meendsen, om over acht à tien dagen (weer en wind dienende en genoegzame goederen tot een bekwame [opm: volle] lading voorhanden zijnde) van deze stad te vertrekken. Adres ten kantore van cargadoor Gerard Mauritz op het Maartensgat.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de commissaris van de konvooien en licenten, te Amsterdam, presenteert de Vendumeester bij de konvooien en licenten, op dinsdag de 19e juli 1814, des voormiddags ten 10 ure, in het voormalig Oost-Indische Huis, in de Hoogstraat, aan de meestbiedende publiek ad opus jus habentium, te verkopen: het tjalkschip genaamd FORTUNA, volgens inventaris, welke, benevens de veilcondities ter visie liggen ten kantore van de vendumeester voornoemd. (opm: zie AMV 1814-252 d.d. 26 juli)


Datum: 16 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Paviljoen-schip, nieuw van stapel, lang over Steven 67 voeten, wyd op den Buitenkant van de Berghouten 18 voeten, hol van de Buikdenning tot den onderkant van het Gangboord 7 voeten, liggende aan de Werf van den Heer G. van Brakel.
Te bevragen by Hudig, Blokhuyzen en v.d. Eb te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag 26 July 1814 des namiddags te vier uur in het openbaar te veilen op de Gelderschekaay en aan de meest daarvoor biedende of eerstmijnende te verkopen: een welbezeild Gaffelschip, genaamd de VROUW CATHARINA, kaptein Pieter Hoffman, lang over Steven 62 voet, Wyd binnen den Huid 16 voeten 8 duimen, hol van den bovenkant der Kiel tot op zyn Uitwatering 6 voet 4½ duim, Amsterdamse maat, met staande en loopende wand, ankers, touwen en zeilen, liggende aan de Gelderschekaay, naby de Koningssteeg. (opm: de veiling vond geen doorgang en werd in RC 041014 opnieuw aangekond per 11 oktober 1814)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Equipagemeester der Marine van de Vereenigde Nederlanden, Departement Rotterdam, zal, op last van Zyne Excellentie den Heer Secretaris van Staat voor de Zaken van de Marine, en ten overstaan van den Heer Admiraal-Commandant en Directeur, op Woensdag den 3 Augustus 1814, des morgens ten 10 uren, verkoopen, als: twee Schooners, zeven Brikken, drie Kanonneerbooten, twaalf oude Chaloupen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 juli. De JACOB EN CATHARINA (opm: mogelijk buitenlander), kapt. de Jong, van Engeland, met zout, is bij Ostende gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. te Rotterdam ligt in lading, naar Nantes, het Hollands smakschip NANKO JANS DALLINGA, kapt. Eppe Pieters Bakker, om de 25e dezer te vertrekken.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havre en Caen, het Hollands schip MARIA ELISABETH, kapt. Jan Vlieland;
Naar Havre en Caen, het Hollands bomschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Arend Smit.
Naar Liverpool, het Hollands schip NICOLAAS EN HENDRIK, kapt. Pieter Boezer;
Naar Stettin, het Hollands schip DE VROUW ALBERDINA, kapt. Jacob Fredrik Somer;
Naar Nantes, het Hollands schip DE VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten;
Naar Lissabon, het Hollands schip MARIA, kapt. Haye Rubinga;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 18 juli 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop en executie, ter audientie van de Rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. A. Warin, lid van dezelve Rechtbank, als te dien einde benoemd tot commisseris bij vonnis van gemelde rechtbank, in dato 16 juni 1814, geregistreerd de 28e juni 1814, bij de heer Armenault; van een extraordinair welbezeild schoonerschip, genaamd DE VIER GEBROEDERS, gevoerd door kapt. Jan de Jong, lang over steven 70 voeten, ladende 102 touwen, voerende twee masten, mitsfaders deszelfs staand en lopend wand en verdere toebehoren.


Datum: 19 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juli. Door kapt. J.C. Janssen, te Kadix gearriveerd, is de 19e juni, op de hoogte van Kaap St. Vincent, in goede staat gepraaid, het schip (opm: kof) DE VIGELANTIE, kapt. Andries Rijk, van Kadix naar Amsterdam gedestineerd.
Bij Ostende is gestrand het schip JACOB EN CATHARINA, kapt. De Jongh, met zout, uit Engeland, hetzelve zal denkelijk weg zijn.
Kapt. H. Hooghoed, voerende het schip DE VROUW JANSJE (opm: kof JONGE JANTJE), meldt van Leith van de 30e juni, dat hij de 20e dito van Bergen naar Amsterdam vertrokken zijnde, de volgende dag door een Engels fregat genomen en vervolgens te Leith opgebracht was; hij dacht nochtans, dat zijn schip met de lading spoedig zou vrijgegeven worden. (opm: zie OHC 160814)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Hollands smakschip CHRISTINA ALIDA, kapt. Hendrik Jans Leening, om de 25e dezer te vertrekken.
Naar Nantes, het Hollands smakschip NANKO JANS DALLINGA, kapt. Eppe Pieters Bakker, om de 25e dezer te vertrekken.
Naar Stettin, het Hollands smakschip DE VROUW JOHANNA, kapt. J.F. Oltmans.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 juli. De 21e juni is te Cadix gearriveerd J.C. Jansen (opm: kof JONGE JUFFROUW SARA) van Amsterdam; dezelve had de 19e dito op de hoogte van Kaap St. Vincent in goede staat gepraaid het schip DE VIGILANTE, kapt. A. Rijk, van Cadix naar Amsterdam.


Datum: 21 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken, om in het laatst van deze maand te vertrekken het beurtschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. Cornelis van der Poele.
Adres bij de bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman, op de Zuidblaak, Letter B, no.5.


Datum: 22 juli 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Vendumeester bij het departement van de Convooijen en Licenten, te Harlingen, zal, ten overstaan van den heer commissaris bij voornoemd departement, op donderdag den 4 augustus 1814, des voormiddags ten tien uren, te Groningen in den Doelen, publiek verkopen:
-1. Het hol van een Tjalkschip, laatst bevaren door Nanneke Jans Mulder, bij sententie van den 20 juli 1812 verbeurd verklaard, lang over steven 64 voet 2 duim, wijd 15 voet 5 duim, hol 6 voet 3 duim; Groninger maat.
Ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden)
-2. Het hol van een Snikschip, laatst bevaren door Harm Wolkes, lang over steven 50 voet, wijd 14½ voet, hol 4 voet 9 duim.
-3. Een Everschip, genaamd ALTONA, lang over steven 38½ voet, wijd 15 voet, hol 4½ voet; alles breder bij biljetten gespecificeerd.
-4. 139 Tonnen teer, elf zakken geraffineerd zout, en een baaltje beschadigde koffiebonen.
No. 1 en 2, liggen in het Damsterdiep, even buiten Groningen. No. 3 onder de Heerenpoortenboog, aldaar, en no. 4 in een pakhuis, achter de muur bij den Heerenstraat; daags voor de verkoopdag te zien.
Iemand nadere onderrichting begerende, adressere zich aan de Vendumeester Van Nooten, te Harlingen, of de Ontvanger Rengers, te Groningen.


Datum: 23 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Ostende, buiten om, het schip DE VROUW JACOBA, schipper Ary Weeda, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij de bestelmeester Walop en weduwe Beyerman, Zuidblaak. Wijk B. No. 5.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, in de Beurten:
Naar Rouen, het smakschip DE JONGE CORNELIS, schipper Haring M. de Koe.
Naar St. Valery sur Somme, Dieppe en Havre de Grace, het bomscheeple DE JONGE DIRK, schipper Jacob Guyt.
Naar St. Valéry sur Somme, Dieppe en Havre-de Grace, de bom DE JONGE GYSBERTA, kapt. E. van der Wiel.
Adres bij de bestelmeester en cargadoor K. de Vogel, Leuvehaven, Wz., C, no. 26 en 27.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juli. Te Nieuwendam is met gebroken mast binnen gekomen het schip DE ONDERNEMING, kapt. B.H. Grimminga, van Amsterdam naar Liverpool.
Te Gothenburg is opgebracht het schip GESINA, kapt. C. Hohorst (opm: buitenlander), van Bergen naar Bremen.
Bij Ostende is gestrand het schip JACOB EN CATHARINA, kapt. De Jong, met zout, uit Engeland komende; hetzelve zal denkelijk weg zijn.


Datum: 25 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 23 July. Met een brief van Kadix, in dato den eersten July, wordt het volgende gemeld: Gepasseerde Dingsdag (opm: 28 juni) kregen wy hier tyding uit zee, dat op de hoogte van Kaap St. Maria verscheiden Algiersche oorlogsvaartuigen kruissende zyn, tegens de Zweedsche en Deensche vlaggen; in het gezigt van een Zweedsch kaptein, die in allen haast hier teruggekomen is, hadden zy drie Zweedsche en twee zonder vlag genomen; men vreest dus dat de Hollandsche vlag voor die Roovers mede niet zeker zal zijn, weshalve kaptein De Heer niet zonder Convoy mag uit zeilen; zyn Consignateurs (opm: ladingbelanghebbenden) willen de Engelsche Commandant verzoeken hem hetzelve te verleenen en met de hier liggende Engelsche Transport schepen onder zyn bescherming te nemen, hopende gezegden Commandant zulks zal toestaan; men veronderstelt dat de schepen, hier voren gemeld, zonder Turksche Passen zyn gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juli. Den 14 July is bij het Eiland Wangeroog verongelukt het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, schipper J.A. Pot (opm: kapt. Jan Alderts Pot, waarschijnlijk buitenlander, zie ook OHC 260714 en RC 290816), van Hamburg herwaards gedestineerd; hetzelve is met weedasch (opm: potas) beladen, zijnde dertig vaten van dezelve geborgen, de equipage is met levensgevaar gered, doch het schip in de rest van de lading is weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink zullen (ten overstaan van een bevoegde Beampte) op maandag 1 Augustus te 6 uur ’s avonds te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk, verkopen een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd JACOBA CATHARINA, kaptein Dirk J. Koger, lang over Steven 90 en 1 half voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 21 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. (opm: geboden werd NLG 3.000 + NLG 2.000 in slag; de verkoop werd opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars te Amsterdam, zullen op maandag 1 Augustus te 6 uur ’s avonds te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk, verkopen een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd USPECH, kaptein Carsten Jansen, lang over steven 79 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 23 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 13 voet. Alles Amsterdamse maat. (opm: voor NLG 2.000 + NLG 400 in slag aangekocht door Floris der Kinderen, mogelijk namens derden)

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 22 dezer is te Texel binnengekomen de VROUW ANNEGINA (opm: smak), kapt. J.R. Kuijper van St. Ubes (opm: Setubal).


Datum: 26 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip NICOLAAS EN HENDRIK, kapt. Pieter Boezer;
Naar Lissabon, het Hollands schip MARIA, kapt. Haye Rubinga;
Naar Havre en Caen, het Hollands schip DE VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. D.C. Berkenkamp.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daar toe bevoegd beampte, op maandag den eersten augustus 1814, 's avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwerzijds Heeren Logement, op den Haarlemmerdijk verkopen: Een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd JACOBA CATHARINA, gevoerd door kapitein Dirk J. Koger, lang over steven 90½ voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 21 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet 4 duim. Alles Amsterdamsche maat. Breder bij den inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Fredrik Smit. (opm: de bviding van NLG 3.000 + NLG 2.000 in slag werd opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juli. Te Yarmouth is gearriveerd DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Parlevliet (opm: tjalk, kapt. Leendert Parlevliet), van Newcastle naar Rotterdam, moest lossen en repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Jakob Gips, aangesteld als beurtman van Dordrecht op 's Hertogenbosch, heeft de eer de heren kooplieden te berigten, dat hij in het laatst dezer week, in de gewone beurt, aan 't Vlak zal aanleggen, om zondag naar 's Bosch te varen. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Newcastle (vertrekt primo augustus), het schip DE VROUW ANNA, kapt. Poulis Heeres Scholtze;
adres bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.
Naar Londen, als beurtman, het schip DE VROUW HANNA, schipper Cornelis Jansen en het schip GOEDE VERWACHTING, schipper Jurgen Claasen;
adres voor beide bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon en bij Willem Verwey qq., opziender der buitenlandsvaarders.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juli. De 14e juli is bij het eiland Wangeroog verongelukt het tjalkschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Jan Alders Pot, met weedasch en lege vaten, van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd; de equipage is met levensgevaar gered en van de lading 30 vaten weedasch geborgen, doch het overige is met het schip geheel weg.

Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op dinsdag 26 juli 1814, in het N.Z. Heeren Logement:
Een extra ordinair welbezeild tjalk-schip, genaamd FORTUNA, met deszelfs rondhout, stukke mast, staand en lopend wand, lang over steven 61 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 12½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 5½ voet. Alles Amsterdamse maat. NLG 270, in slag 175. Koper J.A. Balwé (opm: een makelaar).


Datum: 27 juli 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De secretaris van staat voor de financiën der Verenigde Nederlanden, als belast met de executie van de wet van den 9 dezer maand, waarbij, ten gevolge ener onlangs door het Gouvernement van Groot Brittannië uitgevaardigde parlements akte, wordt geregeld de voer (opm: de omvang, de mate) en wijze, waarop het aan ingezetenen dezer Verenigde Nederlanden vrij staat te handelen en te navigeren, van en op de navolgende koloniën in de West Indiën, te weten: Curaçao, St. Eustatius, Saba en St. Martin, brengt hiermede ter kennis aan een ieder dien zulks aangaat, dat, tot verkrijging van den voor elke expeditie naar gezegde koloniën benodigdheden afzonderlijke zeebrief en aanvrage om licence, bij het daartoe in te leveren verzoekschrift, aan den secretaris van staat moeten worden overlegd:
1: Een certificaat door de respectieve geregten afgegeven, op productie van de rederij cédulle en van den bijlbrief of laatste koopbrieven van het te emploijeren schip, of andere daarvoor subintererende, even voldoende legale documenten, de meet cedulle, en andere stukken, en welk certificaat zal moeten worden ingericht naar het volgende formulier:
Wij……………..certificeren hiermede, dat voor ons is (of zijn) gecompareerd…………, woonachtig te ……………, en dat door denzelven (of dezelve) aan ons, onder solemnele ede, is verklaard, en ook aan ons, op ene voldoende wijze, uit de stukken, aan ons geëxhibeerd, en ter onze griffie onder no………..geregistreerd, is gebleken, dat het …………….schip………………, .gevoerd bij schipper …………., groot omtrent………….lasten, hebbende………….dekken, ………..masten, lang zijnde…………. voeten, ………….duimen, breed…………..voeten, ………..duimen, en diep……………voeten,……..duimen, thans liggende te……………..en gedestineerd om te vertrekken naar…………, en terug te komen in de haven van……………, is gebouwd binnen het gebied der Verenigde Nederlanden, en wel te…………, dat hetzelve geheel en alleen toebehoort aan ingezetenen van deze staat, binnen denzelven woonachtig, en dat de enige eigenaar (of aan der voornaamste eigenaar) van hetzelve is……….. wonende te ………….
Ondertekening Actum den ………… ………………………
(L.S.) Mij bekend,
……………. (Griffier)
Voor zoverre de in deze vaart te emploijeren Nederlandse schepen reeds van een gewone zeebrief mochten zijn voorzien geworden, zal de productie daarvan aan den gerechte genoegzaam zijn, ten bewijze van de grootte van het schip, en of hetzelve binnen het gebied der Vereenigde Nederlanden gebouwd is; zullende mitsdien in zulk geval, tot verkrijging van het hierboven omschreven certificaat, bij zodanige zeebrief, en de opgave van destinatie van het schip, uit en te huis, nog slechts te voegen zijn het bewijs, precieselijk aantonende de plaats, waar het schip binnen de Verenigde Nederlanden is gebouwd, en den naam en woonplaats van den eigenaar of een der voornaamste reders.


Datum: 28 juli 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Te Amsterdam is lek terug gekomen het schip DE VROUW JELTINA, kapt. E.O. de Vrede, naar Petersburg gedestineerd, moet lossen om te repareren.
Van Stokholm wordt van de 8e juli gemeld: dat het schip DE VROUW LUCIA, kapt. J.O. Schulte (opm: buitenlander), van daar naar Rotterdam vertrokken en reeds tot buiten de scheren gekomen zijnde, in de nacht tussen de 3e en 4e dito, door een hevige storm lek geworden en te Waxholm, een kleine haven, vier uren van Stokholm, binnengelopen was, van waar het, met behulp van enige manschappen, teruggekeerd was om te repareren, doch zou, zo spoedig mogelijk, de reis weer aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Delftshaven ligt in lading, naar Londen, om de 30e dezer te vertrekken, het Hollands bomschip DE JONGE JUFFROUW ESTHER, kapt. Cornelis Pronk; adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor te Rotterdam. NB. De vracht der goederen van Rotterdam naar Delftshaven, voor scheeps rekening.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Ostende, buiten om, het schip DE VROUW JACOBA, schipper Ary Weeda, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij de bestelmeester Walop en weduwe Beyerman, Zuidblaak. Wijk B. No. 5.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De cargadoors affaire van wijlen de heer H.D. Canne (door het op de 3e dezer plaats gehad hebbend ongelukkig overlijden van bovengemelde en deszelfs echtgenote) buiten behering geweest zijnde, zal van heden af, ten behoeve hunner zeven zeer jonge nagelatene kinderen, en wel, tot een derzelven in staat zal zijn in dat vak op te volgen, onder de Firma Van Canne en Balwé, in hetzelfde huis, in stand gehouden en voortgezet worden, door de ondergetekenden, welke de vrijheid nemen daarvan aan het deelnemend publiek kennisse te geven, en zich aan te bevelen in de voortduring der begunstiging, waarmede de overledene zich vereerd heeft mogen zien, terwijl de tweede ondergetekende zich in het bijzonder recommandeert als makelaar, welke post hij mede ten voordele der ongelukkige ouderloze wezen zal waarnemen, en zich in de toegenegenheid van een ieder blijft aanbevelen.
Amsterdam, 22 juli 1814 Trijntje Doede, wed. E. Koning
J.H.A. Balwé


Datum: 01 augustus 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Suriname, het tweedeks fregatschip VROUW JEANNE, kapt. Barend Calgren; het tweedeks fregatschip DE SURINAAMSCHE VRIENDEN, kapt. Cornelis Kraay; het tweedeks fregatschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. Machiel Charian; het tweedeks fregatschip AMICITIA, kapt. Marten Meyer en het tweedeks fregatschip JOHANA JACOBA, kapt. Pieter Hasselaar; alle van Amsterdam en met Turkse pas.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Essequebo en Demerary, het tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Paul Sturk, van Amsterdam en met Turkse pas.
Adres Hoyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zoon.
Madera, St. Bartholome en St. Thomas, het tweedeks brikschip DE PLANTER, kapt. Adriaan Adam van der Crab, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en P. Altena.
Naar St. Bartholome, het snaauwschip ZEEPEERD, kapt. Johann Heinrich Mandels, van Petersburg, vertrekt de 10e september. Adres bij Van Olivier en D’Arnoud en Komp.
Naar Bordeaux, het kofschip MINERVA, kapt. Siebold Janse;
adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Marseille zal met de eerste (onder konvooi) vertrekken, het tweedeks schoner-schip DE JONGE THEODOOR, kapt. Gerrit Luppes Doornbos, van Groningen.
Adres bij de cargadoors H. Lubberts, Coopman en De Witt en Lenaertz, Fredrik Smit en De Vries en Comp.


Datum: 02 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het gaffelschip, genaamd DE VROUW CATHARINA, dewelke door de makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, te Rotterdam, tegen de 26e juli 1814, in publieke veiling, in het Badhuis in de Boompjes, was aangeslagen, is uitgesteld to dinsdag de 9e augustus, des namiddags ten vier uren, ten huize van Charles Crabb, in de Boompjes: nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Delftshaven ligt in lading naar Rouaan, het schip ALBERTUS ADRIANUS, kapt. Albert Plug; adres bij de cargadoors Ooms en De Groot of John Veder, te Rotterdam.
NB. De vracht van Rotterdam naar Delftshaven is voor scheeps rekening.
Te Delftshaven ligt in lading, naar Gend, om zeer spoedig te vertrekken, het schip DE TWEE GEBROEDERS, schipper Adriaan Hensen; adres bij de cargadoors Ooms en De Groot, te Rotterdam.
NB. De vracht van Rotterdam naar Delftshaven is voor scheeps rekening.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 augustus. De 29e passato, ’s namiddags, arriveerden in de Maas het schip (opm: smak) ZORG EN VLIJT, kapt. C. Vink, van Londen; dezelve is op de reis overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands schip NICOLAAS EN HENDRIK, kapt. Pieter Boezer;
Naar Lissabon, het Hollands schip MARIA, kapt. Haye Rubinga, om de 10e augustus te vertrekken.
Naar Havre en Caen, het Hollands bomschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Arend Smit.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, het schip (opm: tjalk) DE VROUW DIVERDINA, schipper Roelof Alberts Bleeker.
Naar Hamburg, buitenom, het schip DE DRIE GEBROEDERS, schipper Pieter Pronk.
Adres bij CH. en J.F. Cornelder Hz, cargadoors en CH. Cornelder, bestelmeester.
Te Delftshaven ligt in lading, naar Londen, het Hollands bomschip DE JONGE JAN, kapt. Gysbers van Duyvenboden. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor te Rotterdam.
NB. De vracht der goederen van Rotterdam naar Delftshaven voor scheeps rekening.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag 9 augustus 1814 des namiddags te vier uur, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of eerstmijnende te verkopen: Een extra welbezeild kofschip, genaamd WILHELMINA, gevoerd bij kapitein Cornelis Tevez, lang over steven 89 voet, wijd over zijn berghouten 21 voet 7 duim, hol, in het ruim, 9 voet 2 duim, alle Amsterdamse voeten, met al deszelfs rondhout, staande en lopende wand, ankers, touwen en zeilen, liggende in de Leuvehaven, Oostzijde.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. A. Warin, lid van dezelfde rechtbank, als te dien einde benoemd tot commissaris bij vonnis van de gemelde rechtbank, in dato 16 juni 1814, geregistreerd de 28e juni 1814, bij de heer Armenault, van:
Een extraordinair welbezeild schooner-schip, genaamd DE VIER GEBROEDERS, gevoerd door kapt. Jan de Jong, lang over steven 70 voeten, ladende 102 tonnen, voerende twee masten, mitsgaders deszelfs staand en lopend wand en verdere toebehoren,

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. De 26e juli is van Zierikzee vertrokken het hoekerschip DE CERES, kapt. B.S. Lon naar Bilbao, met granen en heden het chaloupschip MARY, kapt. Bannatijne, met garst naar Londen.


Datum: 04 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(opm: in een eerdere advertentie werd de veiling aangekondigd per 1 augustus; de smak werd nu voor NLG 2.950 verkocht aan Floris der Kinderen, mogelijk voor zichzelf).
F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen dan eveneens verkopen het extraordinair welbezeilde kofschip DE LIEFDE, gevoerd door kapitein Jan Tonjes Jansen, lang over steven 92½ voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 21 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 11 voet. Alles Amsterdamse maat. (opm: de kof werd namens Frederik Smit voor NLG 3.350 + NLG 250 in slag aangekocht door makelaar J.H. de Witt)
RC 040814
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken, het gaffelschip genaamd DE JOHANNA MARIA, kapt. Pieter Timmermans.
Adres bij de bestelmeester Wadloop en de weduwe Beyerman, Zuid blaak, B, no. 5.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. De 23e juli is door Terschellingse Loodsen op de hoogte van Terschelling in goede staat gepraaid het schip DE VIER GEBROEDERS LOOTSMA, kapt. M. Wiebes, laatst van Riga, naar Port-á-Port bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(opm: het schip JONGE HELENA heeft na 1814 geen nieuwe Nederlandse zeebrief gekregen; het lijkt dan ook waarschijnlijk dat het in mei 1815 in Marstrand is prijsverklaard en naar het buitenland verkocht, vergelijk ook RC 060814)


Datum: 05 augustus 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. op de 13e augustus 1814, zal binnen Emden, aan de meestbiedende gerechtelijk verkocht worden: het kofschip, voorheen genaamd DE VROUW AINSEE GEBIND VAN GRONINGEN, thans DE SUSANNE, gevoerd door kapt. F.H. de Jonge, groot 65 lasten, oud 6 à 7 jaren, laatst van Yarmouth met een lading zout.
De inventarissen zijn te bekomen bij J. Leonard, op de Heeregracht, bij de Oude Spiegelstraat, no. 163, te Amsterdam.


Datum: 06 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 augustus. Door een Zweedse kaper is te Marstrand opgebracht het schip van kapitein R.T. Danhoff, van Dokkum naar de Oostzee gedestineerd.
(opm: Het 22 lasten grote jagt ANNA CATHARINA MARIA van kapt. Remt Tobias Danhof werd op 8 maart 1815 officieel prijsverklaard en op een veiling van 25 mei 1815 voor 333 rijksdaalders aangekocht door O. Widell, koopman te Marstrand. Deze was dermate gevoelig voor de situatie waarin kapitein Danhof en zijn gezin waren komen te verkeren dat hij met zijn vijf mede-eigenaren van het prijsschip SPECULATIE in een schenkingsakte van 1 juli 1815 het schip expliciet schonk aan de – toen nog – drie kinderen Danhof, te weten zoon Fritse Remt (4) en de dochters Meins Remt (8) en Lollina Remt (2). Het schip kreeg dan ook de nieuwe naam HET GESCHENK AAN DRIE KINDEREN.)
RC 060814
Amsterdam, 4 augustus. Volgens een brief van l’Orient (opm: Lorient) van 22 juli was den 20 aldaar binnengelopen het schip (opm: kof) DE KOOPHANDEL, kapt. A. Schaap, van Bordeaux naar Stettyn (opm: Szczecin) bestemd, was door zware storm zeer lek geworden en zou denkelijk moeten lossen om te repareren.
RC 060814
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geauthoriseerd door de rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, (na gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van Enregistratie, ingevolge de wet) zijn van mening, op dinsdag de 9e augustus 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daar voor biedende of eerstmijnende te verkopen: een extra welbezeild kofschip, genaamd DE VROUW MARIA, gevoerd geweest bij kapt. A. Harmens, lang over steven 89 en 1 half voet; wijd, over zij berghouten, 22 voet 2 duim; hol, in het ruim, 10 voet 4 en 1 half duim; alle Amsterdammer voeten; met al deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen en zeilen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, Oostzijde. Breder bij inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

- Idem ten overstaan van notaris S.J. de Lang een welbezeild kofschip DE JONGE JAN, laatstelijk gevoerd door kapt. Arie Rieddijk, lang over steven 79 voet 7 duim, wijd binnen zijn buitenhuid 19 voet, hol van de bovenkant van de buikdenning tot de onderkant van de watergang, aan boord gemeten aan de voorkant van het groot luik, 7 voet 4 duim, alle Amsterdammer voeten.
- Idem een hecht, sterk en in 1810 nieuw uitgehaald bomschip DE VROUW ELISABETH, laatst gevoerd door kapitein Jacob Varkevisser, lang over steven 50 voet, wijd binnen zijn balkweger 19 voet, hol van de bovenkant van het zaadhout of buikdenning tot onder de watergang, aan boord gemeten 7 voet 10 duim, alle Amsterdamse voeten.
Alle schepen liggen in de Scheepmakershaven nabij de Pottebakkerssteeg te Rotterdam., alwaar dezelve daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd; breder bij derzelver inventarissen en nadere onderrichting bij bovengemelde notaris of makelaars.
RC 080814 Amsterdam, den 6 Augustus. Den 30 Juli is te Douvres (opm: Dover) met verlies van de voortopmast binnengelopen het schip DOROTHEA, kapt. J.C. Moderup (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Marennes (opm: noordelijk van de Gironde). AC 080814
Het tjalkschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.C. Wetters, naar Antwerpen gedestineerd, met een lading thee, is bij het afkomen zeilen naar de rede, bij de haven van Texel aan de grond geraakt en heeft daardoor enige schade bekomen.
Door kapitein P. de Heer (opm: hoeker VROUW ANNA) is, de 2e dezer, op de hoogte van de Singels, in goede staat gepraaid DE VROUW ALIDA, van Dordrecht naar Oleron gedestineerd.


Datum: 08 augustus 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Bordeaux, het kofschip MINERVA, kapt. Siebold Jansen; adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Lisboa zal met de eerste vertrekken, het tweedeks brikschip CERES, kapt. Anthony Schraat, van Amsterdam. Adres bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Nantes, zal met de eerste vertrekken, het smakschip ANNA MARGARETHA, kapt. Hendrik Lucas, van Rapenburg. Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Londen, als beurtman, het schip LOUISA, kapt. Cornelis Dubbelaar, adres bij Willem Verwey qq. Opziener der Buitenlands vaarders en bij onze cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen. Te Leverpool de VRIENDSCHAP, kapt. W.K. Engelsman (opm: smak, opvolger van kapt. N. Dogger).


Datum: 11 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. Tentye, J.E. Lublink en P. Bel junior, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, o maandag de 22e augustus 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk verkopen: een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd DE VROUW JOHANNA CHRISTINA, gevoerd door schipper Jan Siebesz Rotgans, is in het jaar 1804 nieuw uitgehaald; lang over steven 90 voet, wijd 20 voet 7 duim, hol 9 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Pieter Poolman, Juriaansz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, C. de Grys, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van de huissier D.H. Marinus, op maandag de 22e augustus 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen; een extraordinair welbezeild galjas-schip, genaamd HOFNUNG, gevoerd door kapt. Christiaan Behrends; lang over steven 65 voet, wijd 20 voet, hol 12 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Fredrik Smit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit, J.H. Gravenhorst, J. van Ouwekerk, De Vries, J.E. Lublink en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 22e augustus 1814, des avonds ten 6 uren te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk verkopen: een extraordinair welbezeild brik-schip genaamd WILLIAM, gevoerd door kapt. D.G. Bóttcher, lang over steven 98 voet, wyd 28 voet 4 duim, hol 12 en 1 half voet, het verdek 5 en 1 half voet; alles Amsterdamse maat, bredere bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Pieter Poolman Juriaansz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. De 6e dezer is in het z.o. 5 mijlen van Texel in goede staat gepraaid het kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Jan Meesenbroek, van Riga naar Amsterdam.
Te Schlitham, (opm: Slite) op Gothland, is wegens schade binnen gelopen het schip AURORA, kapt. J.L. Koop, van Riga naar Lübeck.


Datum: 12 augustus 1814


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. van der Tuuk openbaar notaris, residerende te Appingedam, is voornemens om op maandag den 22 augustus 1814, ten huize van M. Verkade, te koop te presenteren: een Smakschip, genaamd de JUFVROUW THERESIA, groot plusminus 48 roggelasten, met ankers en touwen, zeil en treil en verdere annexen; breder in de billetten. Wordende thans bevaren door schipper Harm Jacobs Doornbosch, liggende aan de scheepstimmerwerf van H.J. van der Werff te Appingedam.
Zijnde ten volle opgetuigd om dadelijk in zee te kunnen lopen.


Datum: 13 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Newcastle: het Hollands bomschip DE JONGE BASTIAAN, kapt. Jacob van der Wiel. Adres bij de cargadoors Heaton en Boutmy.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Les acquéreurs seront tenus d’avoir démoli et enlevé les matériaux de chaque bâtiment dans l’espace de cinq mois, à compter du premier septembre prochain. Dans le cas, toutefois, où les glaces empêcheraient pendant l’hiver l’enlèvement des matériaux, il leur sera accordé, au printemps et quand le fleuve serait navigable, un nombre de jours égal à celui que la glace leur aurait fait perdre.
Cette vente aura lieu en masse, ou par lots, ou même par bâtiment, suivant qu’il paraîtra le plus convenable d’après les propositions qui seront faites avant le 31 août.
Ceux qui désireront se rendre adjudicataires pourront, dès le 15 de ce mois, prendre connaissance du détail du cahier des charges au Bureau de la Commission Française, Hôtel de la Préfecture Maritime à Anvers.
Anvers, le 8 août 1814 Contre-Amiral Courdon
(opm: voor de vertaling en voor commentaar wordt verwezen naar DC 180814)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunnen principaal en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, (na gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie, ingevolge de wet) zijn van mening, op dinsdag den 23 augustus 1814, ’s namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daar voor biedende of hoogstmijnende te verkopen:
1. Het extra welbezeild Snikschip, genaamd de COURIER, lang over steven 51 voeten, wijd 18 voeten, hol 5 voeten 6 duimen, alles Amsterdammer voeten.
2. Het extra welbezeild Snikschip, genaamd JUFVROUW CORNELIA, lang over steven 49 voeten, wijd 17 voeten 9 duimen, hol 4 voeten 10 duimen.
Beiden met al deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen; liggende in de Leuvehaven, voor de brouwerij de Twee Leeuwen, alwaar dezelve, daags voor en op de dag der veiling, door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Breder bij inventarissen en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.
N.B. Zijnde deze schepen inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. De 7e dezer is in de nacht door lager wal op de buitenpunt van de Noordsvaarders vervallen het brikschip ALLIANCE, kapt. M. Ehlert (opm: buitenlander), van Dantzig naar Port á Port gedestineerd, geladen met pijpenstaven; het volk is geborgen en op Terschelling aangekomen. Gemeld is, dat hedenochtend het brikschip ALLIANCE, zo ver men heeft kunnen zien, geheel is verbrijzeld; uithoofde van de aflandige wind zal van de lading weinig geborgen kunnen worden. (opm: zie RC 200814 en LC 190914)


Datum: 15 augustus 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 22e augustus 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwerzyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, doen verkopen: een extra snelzeilende boeijer, genaamde DE VRIENDSCHAP, lang over steven 28 voet, wijd 9 voet 4 duim, hol 3½ voet, alles Amsterdamse maat; breder bij het biljet en inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij voorn. makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende, te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. W.C. Horneer, lid van dezelfde rechtbank, als te dien einde benoemd tot commissaris bij vonnis van gemelde rechtbank, in dato 26e juli 1814, geregistreerd de 4e augustus daaraanvolgende, bij de heer Armenault:
van een extra ordinair welbezeild smakschip, genaamd DE JONGE GESINA, ook genaamd wordende MARGARETHA SUZANNA, gevoerd door kapt. Anton Leevering, anders genaamd Fokke Berends, zijnde lang in de kiel 71 voeten, wijd 17 voeten en hol 7½ voeten, groot 75 tonnen, met al deszelfs opstaand en lopend wand en verdere scheepsbehoeften.
De eerste afkondiging der veiling, ten einde de opbiedingen te ontvangen van het voormelde smakschip en toebehoren, zal plaats hebben ten overstaan van bovengemelde heer rechter-commissaris, ter audiëntie van de Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Amsterdam, op maandag de 22e augustus 1814, des middags ten 12 ure.
Het voornoemde smakschip en toebehoren, wordt door de executanten ingesteld op een somma van NLG 1000,-, behalve de lasten.
De memorie van lasten en veil-condities is gedeponeerd ter griffie van laatstgemelde rechtbank.
Amsterdam, de 13e augustus 1814. N. Lublink, dzn. Procureur.


Datum: 16 augustus 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Men is van mening om op maandag 29 augustus 1814, des namiddags ten twee uren, in het huis der gemeente te Oud Beijerland, ten verzoeke van de heer mr. Jacob de la Faille, advocaat te Oud-Beijerland voorn, als last en orde hebbende van deszelfs principaal, publiek, door en ten overstaan van de notaris Adriaan van der Geer Az, residerende aldaar, aan de meestbiedende of eerstmijnende, te doen verkopen: een Gaffelschip, genaamd PHILIPPUS JACOBUS, thans liggende in de haven van Oud Beijerland.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Hull, het smakschip DE HILLEGINA, kapt. Jan Everts Zoutman, vertrekt (op verbeurte der vracht) donderdag de 18e dezer.
Adres bij J.D. Overberg.
Naar Bordeaux, het kofschip MINERVA, kapt. Siebold Jansen.
Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Havre de Grace, het kofschip FREDERIKA, kapt. Jouke Teunis van Dyk.
Adres bij de cargadoors Hartmann Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 augustus. De verdeling der schepen, uitmakende het eskader van de Schelde, heeft de vijfde dezer tussen Frankrijk en de Hoge Bondgenoten plaats gehad.
Deze laatsten hebben tot hun aandeel bekomen de volgende schepen, te weten de CHARLEMAGNE, de TILFITT, de AUGUSTE, de DANTZIG, de PULRUSK, de FRIEDLAND en de brik de SAPEUR. De schepen worden dadelijk door de Fransen verlaten, en met al hun tuig en want aan de commissaris der Hoge Verbonden Mogendheden overgegeven. Onmiddellijk is de oranjevlag, in plaats van de Franse, op gemelde schepen gehesen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een buitengewoon snelzeilend fregat-schip, gebouwd in Amerika, in Engeland gemeten 199 ton, voorzien van een zeer complete inventaris, en thans in de beste staat liggende te Rotterdam. Te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam te Rotterdam, en bij de heer J.C. Huttelbrinck te Amsterdam. RC 160814 Advertentie. Makelaars J.H. de Witt, C. de Grys, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink zullen ten overstaan van de huissier D.H. Marinus op maandag 22 augustus te 6 uur ’s avonds te Amsterdam verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip genaamd DE VROUW JOHANNA CHRISTINA, gevoerd door schipper Jan Siebesz Rotgans, in het jaar 1804 nieuw uitgehaald, afmetingen 90 voet x 20 voet 7 duim x 9 voet 7 duim, alle Amsterdamse maat. (opm: bewerkt en bekort; de kopers [voor NLG 12.000], C. Hartsen noemde het schip de GROOTE ZEEVAART; kapt. Rotgans behield het commando) DC 160814
Advertentie. Openbare verkoping. Men is van mening om op maandag 29 augustus 1814, des namiddags ten twee uren, in het huis der gemeente te Oud Beijerland, ten verzoeke van de heer mr. Jacob de la Faille, advocaat te Oud-Beijerland voorn, als last en orde hebbende van deszelfs principaal, publiek, door en ten overstaan van de notaris Adriaan van der Geer Az, residerende aldaar, aan de meestbiedende of eerstmijnende, te doen verkopen: een Gaffelschip, genaamd PHILIPPUS JACOBUS, thans liggende in de haven van Oud Beijerland.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Volgens rapport, zou het schip de JONGE JANTJE, kapt. H. Hooghoed, van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, te Leith opgebracht, met de lading, vrijgegeven zijn (opm: zie RC 190714).
De 28e juli is van Bordeaux vertrokken VROUW MARGARETHA, kapt. Dirk, naar Amsterdam, met wijn geladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 augustus. De verdeling der schepen, uitmakende het eskader van de Schelde, heeft de vijfde dezer tussen Frankrijk en de Hoge Bondgenoten plaats gehad. Deze laatsten hebben tot hun aandeel bekomen de volgende schepen, te weten de CHARLEMAGNE, de TILFITT, de AUGUSTE, de DANTZIG, de PULRUSK, de FRIEDLAND en de brik de SAPEUR. De schepen worden dadelijk door de Fransen verlaten, en met al hun tuig en want aan de commissaris der Hoge Verbonden Mogendheden overgegeven. Onmiddellijk is de oranjevlag, in plaats van de Franse, op gemelde schepen gehesen.


Datum: 18 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Te Harlingen ligt, na gedane reparatie (opm: zie AC 120714) zeilklaar, het schip DE VROUW JANTJE, kapt. H.D. Stroobuur, van hier naar Hamburg gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Hollands schip MARIA, kapt. Haye Rubinga;
Naar Havre en Caen, het Hollands schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Arend Smith;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Leith, het Hollands schip DE VLASBLOEM, kapt. Cornelis Hulshoff.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig, Blokhuyzen en Van der Es.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. Het publiek wordt verwittigd, dat op den 31 augustus 1814, des morgens ten tien uren, ten overstaan van de Administratie der Franse Marine, op het terrein van het maritieme arsenaal te Antwerpen, zal worden overgegaan tot de verkoop van negen Linie-schepen en twee Fregatten, die er thans op stapel staan, te weten:
Een Linieschip, zijnde een driedekker van 110 stukken, gevorderd tot 18/24ste en een half
Een dito dito dito dito 10/24ste en een vierde
(opm: de Franse tekst in RC 130814 noemt een aantal van 100 stukken)
Twee Linieschepen tweedekker 80 stukken, dito 8/24ste
Een dito dito dito dito 6/24ste
Een dito dito 74 stukken dito 17/24ste en een vierde
Drie dito dito dito dito 6/24ste
Een Fregat 44 stukken dito 6/24ste en een half
Een dito dito dito 5/24ste
Het hout dat rondom iedere stelling ligt en tot het bouwen van ieder schip bestemd was, zal een gedeelte van de verkoop uitmaken; zo ook het hekkenwerk en de kiel-houten waarop het rust.
De Kopers zullen gehouden zijn om de materialen van ieder schip af te breken en weg te voeren binnen de tijd van vijf maanden, te rekenen van den 1 september aanstaande. In geval echter dat het ijs gedurende de winter de wegvoering der materialen mocht verhinderen zal hun in het voorjaar, en wanneer de rivier weder bevaarbaar zal zijn, een getal dagen worden toegestaan, gelijkstaande met die welke het ijs hen mocht hebben doen verliezen.
Deze verkoping zal plaats hebben in massa (opm: één geheel) of bij kavelingen, of zelfs per schip, na dat zulks het geschiktste zal schijnen overeenkomstig de voorstellingen (opm: voorstellen) die voor den 31 augustus gedaan zullen worden.
Zij die genegen mochten zijn te kopen, kunnen, van den 15 dezer maand af aan, kennis nemen van de memorie van lasten en koopvoorwaarden ten Burele van de Franse Commissie, in het hotel (opm: gebouw) van de maritieme prefectuur te Antwerpen.
Antwerpen, 8 augustus 1814 De president van de Franse Commissie,
de schout bij nacht Gourdon
(opm: De Franse marine hanteerde een stelsel met 1/24 = kiel, 2/24 = kiel en spanten, enz. om per peildatum de staat van afbouw aan te geven. De aanwijzing zoals 18/24ste, 10/24ste enz. werd tot na 1860 gebruikt, waaruit o.a. de geschiktheid van eventueel gewenste aanpassingen bleek, zoals b.v. de inbouw van een stoommachine bij de overgang van zeilvaart naar stoomvaart of verlenging van het schip; ‘en een vierde’ was hiervan mogelijk een verdere verfijning. Schepen die in reserve lagen moesten minimaal 22/24 halen.)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 augustus. Te Leith is de 11e juli gearriveerd de JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. Jelle Hayes van der Laan, van Harlingen, binnen de 4 dagen.
Te Batavia is gearriveerd het schip HECTOR, kapt. De Groot van Londen.


Datum: 19 augustus 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 31 augustus 1814, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en ten 6 uren des avonds, bij den finale palmslag, publiek, in de herberg Roma, presenteren te verkopen: een welbezeild Smakschip, HENDRIKA genaamd, lang over steven 69 voeten, wijd 14 tien elfde voeten, hol naar rato, met zeil en treil, ankers, touwen en verdere annexen; zoals hetzelve wordt bevaren bij Luitje Jacobs Bouten, en in de haven van Harlingen is liggende, bij inventaris en biljetten breder omschreven.


Datum: 20 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Kadix, zal (onder konvooi) vertrekken, het brikschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Johannes Roelofs. Adres bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, Fredrik Smit en De Vries en Comp.
Naar Londen, als beurtman, het schip FORTUNA, kapt. Pieter Doorn. Adres bij de opziener der buitenlandvaarders Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.
Naar La Rochelle en Rochefort, het kofschip MINERVA, kapt. Berend Wilderman. Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rouen, het smakschip de JONGE ALIDA, kapt. Johan Diederich Brinkman. Adres bij de Willem Verwey qq., bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en zoon en de konvooilopers Gallenkamp en Jacobs.
Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het kofscheepje de JONGE CHARLES, kapt. Paul Hansen Bos.
Naar Bremen, als beurtman, het schip de MORGENSTOND, kapt. Dirk Wiersema. Adres van beide bij de opziener Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 augustus. De 13e dezer zijn te Urk door vissers van dat eiland aangebracht twee ankers van 6 à 700 pond, een nieuw kabeltouw, volle lengte, 14 duim en een kabeltouw 16 duim, naar gissing 100 vademen lang; een der ankers meent men te behoren aan een smakschip en het ander van het bij Terschelling verongelukte schip ALLIANCE, kapt. M. Ehlert (opm: zie OHC 130814), te voren gemeld.
Volgens een brief van Brake, van de 9e augustus, was aldaar wegens lekkage binnengelopen het schip ANTHON WILHELM, kapt. Ch. F. Hendts, met tarwe van Koningsbergen naar Amsterdam gedestineerd; moet lossen om te repareren.
Te Kadix is binnengelopen het schip (opm: hoeker) de JONGE IDA, kapt. C. van der Sjouw, van Benicarlo naar Rotterdam gedestineerd.


Datum: 22 augustus 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Den 20 september 1814, des namiddags ten 4 uren, zal, publiek worden geveild en verkocht, in de herberg De Maagd van Megchelen, te Brouwershaven, in de provincie Zeeland: een Fries Tjalkschip, genaamd de VROUW HENDRIKA, voerende 29 lasten, lang over steven 71 voeten, breed 15 voeten 8 duim, met alle daartoe behorende zeilen, touwen, ankers en verdere inventaris, bevaren geweest door schipper Bote Wybes de Jonge.


Datum: 23 augustus 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ostende, 12 augustus. Heden is alhier binnengekomen de VROUW JACOBA, kapt. A. Weda van Rotterdam, met genever.
De 13e zijn binnengekomen de VIGILANTIA, kapt. R. Roelofs van Marennes, met zout en DE VROUW EMERENTIA, kapt. E. Simonsen van Christiaansand, met hout en is uitgezeild de ZEESTER, kapt. Alberts op avontuur.
Vlissingen, 19 augustus. De 17e dito is naar zee gezeild: de VROUW HENDRINE, kapt. H.J. Deddes van Antwerpen naar Stettin, met eikenhout.
De 18e dito uit zee gearriveerd: LE NEPTUNE, kapt. J. Hulst van Morlaix naar Antwerpen, met rozijnen, korenten, huiden;
met averij te Vlissingen binnengekomen, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Beckman van Londen naar Antwerpen, met lijm.
De 18e dito naar zee gezeild: de FLORA, kapt. C. van Buscum van Antwerpen naar Marennes, met ballast.
Middelburg, de 10e augustus. Gisteren is alhier van Londen aangekomen het schip CATHARINA JOHANNA, kapt. H. Machielse, met passagiers en goederen.


Datum: 25 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Te Yarmouth is binnengelopen, het schip (opm: hekschip) de JONGE NICOLAAS, kapt. Rinse Sybrands Seba, van Harlingen naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, in de beurten, om ten spoedigste te vertrekken:
Naar Rouen, het schip DE COURIER, kapt. Alt Leeuwenhort;
Naar Valéry-sur-Somme, de bom DE JONGE JACOBA, kapt Jacob Spaanderman.
Adres bij de bestelmeester en cargadoor K. de Vogel. Leuvehaven, Westzyde, C, no. 26 en 27.


Datum: 27 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen: het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. Thys de Haas;
adres bij de bestelmeester J. Anthony en bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Duinkerken, het bomschip, genaamd DE VISSER, kapt. Cornelis de Jong, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij de bestelmeester Walop en de wed. Beyerman, Zuidblaak, B, no. 5.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 25 Augustus. Te Koppenhagen is wegens lekkage binnengelopen het schip de JONGE LUITJE, kapitein R. de Koe, van Pillau naar Bilbao gedestineerd.
OHC 271014
Amsterdam, 25 oktober. Te Liverpool is wegens verlies van de boegspriet terug gekomen het schip JONGE NICOLAAS, kapt. J.C. Jansen, naar Ostende gedestineerd.


Datum: 29 augustus 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Texel. Den 24 met een Z. oosten wind is uitgezeild het schip (opm: smak) OTTO, kapitein E.J. Carst, naar Hull.


Datum: 30 augustus 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 augustus. Te Lissabon zijn gearriveerd het schip SIRENE, kapt. C.U. Mallander, van Rotterdam en CERES, kapt. Van Ryn, uit Holland; te Gravesend DE NEGOTIE, kapt. A. van der Mey, van Katwijk; te Petersburg VRIENDSCHAP, kapt. L. Spaanderman, van Rotterdam; te Koppenhage DOROTHEA MARIA, kapt. N.P. Swazer, van Amsterdam; te Swinemünde DE JONGE YPEUS, kapt. D. Hensken en JUNO, kapt. G. Reinders, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Hollands brikschip MARIA, kapt. Haye Rubinga;
Naar Havre en Caen, het Hollands schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. Johannes de Best.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Leith, het Hollands schip DE VLASBOOM, kapt. Cornelis Hulshoff.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig, Blokhuyzen en Van der Es.
Naar Aberdeen, het Hollands sloepschip ONVERWAGT, kapt. Jacob Runken.
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors.
Naar Ostende en Brugge, het beurtschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend van Wasbeck, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij de bestelmeester Walop en de wed. Beyerman op de Zuidblaak, B, No. 5.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 augustus. De 24e te Vlissingen uit zee gearriveerd de TWEE GEBROEDERS, kapt. C.H. Blok van Havre naar Antwerpen, met huiden.
Van Vlissingen zijn de 19e naar zee gezeild de GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westerbrink naar Stettin, met ammunitie goederen; de TWEE VRIENDEN, kapt. Knudsen naar St. Martin, met ballast; de ZEELUST, kapt. J.C. Lucas naar Liverpool, met ballast; de APOLLO, kapt. J. Strak naar Liverpool, met ballast, allen van Antwerpen komende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling te Amsterdam. Een extra welbezeild Kofschip, de VROUW JANTINA, gevoerd door kapitein Jan Gerrit Smit, lang over de stevens 83 voeten, wijd bij de eerste balk, voor het grote luik, binnen zijn huid 19 voeten 2 duim, hol in het ruim, bij de eerste balk, voor het grote luik, op zijn uitwatering 9 voet 10 duim. Alles Amsterdamse maat, enz enz, bij de werf de Zwarte Rave van mr. scheepstimmerman Corn. van Swieten.


Datum: 31 augustus 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam liggen in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip FORTUNA, kapt. Pieter Doorn.
Adres bij de opziener der buitenlandvaarders Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.
Naar La Rochelle en Rochefort, het kofschip MINERVA, kapt. Berend Wilderman.
Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Hamburg en Altona, als beurtman, het kofscheepje de JONGE CHARLES, kapt. Paul Hanse Bos.
Naar Bremen, als beurtman, het tjalkschip NOOIT GEDAGT, schipper Ernst Christiaan Kreije.
Adres van beide bij de opziener Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.
Naar Rouen, het smakschip de JONGE ALIDA, kapt. Johan Diederich Brinkman en het smakschip ZEELUST, schipper Thomas Coenraad Claus.
Adres van beide bij de opziener Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en zoon en de konvooilopers Gallenkamp en Jacobs.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 27 en 28 dezer zijn in Tessel binnen gekomen de schepen MERCURIUS (opm: kof), kapt. J.B. van den Oever, VIER GEBROEDERS (opm: bunschip), kapt. G.J. Nieuwland en de VROUW SJOUWKE (opm: tjalk), kapt. J. Bartels, van Londen, en HELENA CATHARINA (opm: pink), kapt. J. Kleun, van Riga.


Datum: 01 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, de 30 Augustus. Van Terschelling wordt van den 27 gemeld: Kaptein F.W. Wichers, voerende het schip (opm: tjalk) de GOEDE VERWACHTING, van Sunderland aldaar aangekomen, is over de Buitengronden van het Terschellinger Gat heen geslagen, is vol water, doch door behulp van een loodsschuit binnengebracht; zal, wegens lekkagie, verlies van zeilen en verdere schade, naar Harlingen zeilen, om te repareren. RC 010914
Amsterdam, den 30 Augustus. Het schip de VROUW ALETTA, kapitein F. Adix van Riga, den 20 augustus bij Terschelling aangekomen en op de Amerikasche Pol aan de grond geraakt, is de 23 dito, nadat van de lading rogge een lichter en een kaag gelost was, weder vlot geworden en naar Harlingen opgezeild, om te repareren. RC 010914
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, verkopen ten overstaan van de openbare notarissen Schadee en Kley op dinsdag den 13 September ten 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, het Hoekerschip DOLPHYN, lang over steven 70½’, wijd binnen de huid 18½’, hol, in het ruim 11’, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen en zeilen, zoals hetzelve thans is liggende in de Scheepmakershaven, bij de Grote Draaibrug. RC 010914
Advertentie. T. van Olivier en B. Petra, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 5 september 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren Logement, op den Haarlemmerdijk, verkopen: het hol van het nieuw gebouwd Brikschip, genaamd RYGERSDAAL, lang over steven 95 voet, wijd 26 voet 6 duim, hol 12 voet 6 duim, het dek 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij den inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Van Den Bey en comp. (opm: de brik, gebouwd door Syme Pronk, Mr. scheepstimmerman van de werf Hollandia, werd afgebouwd door de Mr. timmerlieden A. de Graaf en Pieter Blauw en op 1 september 1815 overgedragen aan S. Paleologo en anderen, Amsterdam; de scheepsnaam werd REIGERSDAAL en de kapitein L.H. Schneider)
OHC 010914
Te Antwerpen is gearriveerd kapt. Woutersen (opm: fregat COSMOPOLITE, thuishaven Antwerpen, kapt. L. Woutersen), van St. Martin.


Datum: 02 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.S. Gorter, deurwaarder bij het vredegerecht van het kanton Heerenveen, en aldaar woonachtig, zal, op vrijdagen den 9 en 16 september 1814, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des namiddags ten 2 uren, ten huize van Pieter Johs. Fonk, kastelein in de Zon te Heerenveen, bij strijk en verhooggelden, verkopen: een Schuite Schip, lang over steven 70 voeten, wijd 16 voeten, en hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere annexen daarbij behorende, liggende in de Compagnons vaart, aan de Oostkant van het Heerenveen, en laatst door schipper Jeep Frankes, is bevaren.


Datum: 03 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens een brief van Kadix, in dato 4 Augustus, had een passagier welke van Algiers aldaar gearriveerd was, bericht, dat gedurende zijn verblijf te Algiers aldaar (opm: naast vele andere, waaronder vooral Zweedse schepen) waren opgebracht het Buisschip de TWEE GEBROEDERS, kapitein Madson en het Kofschip VIGILANTIE, kapt A. Ryk, beiden met zout van Kadix komende; deze waren prijs verklaard en het volk tot slaven. RC 030914 Advertentie. Door de makelaars J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en B. van Oostrum de Waal zal op maandag 5 september ‘s avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement worden verkocht een extraordinair welbezeild Kofschip genaamd de VROUW JANTIENA, kapitein Jan Gerrit Smit, afmetingen 83’ x 19’2” x 9’10”, het dek 6’, alle Amsterdamse maat. Te bezichtigen bij scheepswerf Gebr. van Swieten, scheepswerf de Zwarte Rave. (opm: bekort; F. Smit kocht op deze veiling 5/8e aandeel en in april 1815 nog eens 3/8e aandeel)
LCO 050914
Zeetijding. Naar Essequebo en Demerarij, het tweedeks fregat schip de VREDE (opm: pink VREEDE), kapt. P. Sturk, van Amsterdam en met Turkse pas.
Adres bij Hooyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zoon.


Datum: 05 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalk met een hek, zo goed als halfsleten, lang 59 voet, wijd en hol naar rato, zo dezelve thans is liggende bij de werf van Ynse Mellis Westra, op de Joure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De vendumeester bij het departement der convooijen en licenten te Harlingen, zal, ten overstaan van de heer commissaris bij voorgeschreven departement, op dinsdag den 27 september 1814, des namiddags te 3 uren, te Delfzijl, ten huize van de weduwe Helperi, publiek verkopen:
- Een Schonerschip, gebouwd in den jare 1810, lang over de steven 64 voet, wijd 15 voet 1½ duim, hol 7 voet 2 duim.
- Een Chaloupschip, genaamd de EEMS, gebouwd in den jare 1811, lang over de steven 64 voet, wijd 12 voet, en hol 6 voeten.
- Een Logger, genaamd de ZWALUW, gebouwd in den jare 1809, groot veertien ton.
Alle met hun staande en lopend want, kanon, ankers en touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften; breder op den inventaris gespecificeerd, en zoals dezelven zijn liggende in de haven van Delfzijl, daags voor en op de verkoopdag te zien.
Iemand nadere onderrichting begerende, die adressere zich aan den Vendumeester Van Nooten, te Harlingen, of bij den burgemeester J.J. Vos, te Delfzijl.
(opm: van de schoener en de sloep konden nog geen nieuwe eigenaar worden vastgesteld;
van de logger de ZWALUW was de firma Barend Visser & Zonen te Harlingen de boekhouder; de op 29 december 1813 afgegeven zeebrief met als schipper [en waarschijnlijk eigenaar] Fredrik Dublinga verviel op 12 november 1814, terwijl op diezelfde dag voor de ZWALUW een zeebrief werd afgegeven met als schipper Remmert Ruurds)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Leeuwarden van: het gearresteerde tjalk-schip van Cornelis Jans de Vries, 64 x 15 voet 4 duim x 6 voet 7 duim. Op dit schip is door Claas P. Sjollema geboden NLG 102-0-0, behalve de kosten.


Datum: 06 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

RC 060914 Amsterdam (geen datum). Te Koppenhagen is, na op strand gezeten te hebben, lek binnengelopen het schip de JUFFROUW HENDRIKA, van Elbing (opm: Elblag) naar Londen; moet lossen om te repareren.
RC 060914 Amsterdam (geen datum). Te Vlissingen is, wegens schade, binnengelopen het schip de VROUW RENTIA, kapt. R.J. Ringers, van Rotterdam naar Londen bestemd.
RC 060914 Advertentie. Door de makelaars F. der Kinderen, C. de Grys en A. van der Sluys zullen op maandag 12 september des avonds te 6 uren te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren Logement worden verkocht: 1) een extraordinair Schooner-schip genaamd CHRISTINA, gevoerd door kapitein Wessel Brömswich, lang 62½ voet, wijd 20 voet en hol 11 voet 8 duim; 2) een extraordinair welbezeild Barkschip genaamd CHARLOTTE CATHARINA, gevoerd door kapitein Johan Jochem Daniel Scharrenberg (opm: kapt. J.J.D. Scharmberg), lang over steven 89 voet, wijd 25 voet 5 duim, hol 10 voet 5 duim, het dek 5½ voet, alles Amsterdamse maat. (opm: bekort)
PGC 060914
Advertentie. Verkoop te Delfzijl van 1/32 aandeel in het schip de DRIE VOSSEN, schipper A. Wedde (opm: kof, kapt. Jan Tobias Wedde), liggende te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 5 september. In een brief van Gibraltar van den 4 augustus wordt gemeld, dat een passagier, aldaar van Algiers gearriveerd, bericht had dat gedurende zijn verblijf te Algiers, aldaar opgebracht waren de volgende schepen: het brikschip TWEE GEBROEDERS, kapitein Madson en het kofschip de VIGILANTIE, kapitein A. Rijk. Beide met zout van Kadix (opm: Cadiz) komende, prijs verklaard en het volk tot slaven.


Datum: 07 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalk met een hek, zo goed als halfsleten, lang 59 voet, wyd en hol naar rato: zo dezelve thans is liggende by de werf van Ynse Mellis Westra, op de Joure.


Datum: 10 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalk met een hek, zo goed als halfsleten, lang 59 voet, wyd en hol naar rato: zo dezelve thans is liggende by de werf van Ynse Mellis Westra, op de Joure.


Datum: 13 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

RC 150914 Rotterdam, den 14 September. Gisteren namiddag liep op ’s Lands Werf alhier het fregat de AMSTEL van 44 stukken van stapel. Hare Koninklijke Hoogheid mevrouw de Souvereine Vorstin, benevens Hare Doorluchtige Hoogheden de Prinsessen Douairière van Oranje en Brunswyk waren uit ’s Hage gekomen om dit schouwspel bij te wonen, en werden door de ontelbare menigte toeschouwers met de hartelijkste uitboezemingen van vreugde en blijdschap ontvangen. Nadat het schip afgelopen was begaven zich gemelde Hare Hoogheden weer naar het hotel van Zijne Excellentie de Heer Vice-Admiraal Kikkert, waar zij enige verversingen gebruikten, en zijn vervolgens naar de residentie geretourneerd. Bovengemeld fregat, welks schone structuur aller opmerking verdient, is het eerste dat ooit in Holland, op stapel, bijna geheel volbouwd is. RC 150914 Vlissingen, den 12 September. Den 10 dezer te 10 uur ontdekte men twee schepen die tussen de banken voor de Westerschelde zich in gevaar bevonden; de sloep van de Commisen der Recherche, benevens een steigerschuit met de Strandmeester van Vlissingen, spoedden zich derwaarts, en vonden een klein fregatschip tussen de banken, hetwelk reeds door de Equipagie verlaten was; gene mogelijkheid zijnde aan boord te komen door de zware branding, zo is hetzelve na alle gedachten gezonken, want in de morgen van den 11 kon men niets van het schip te zien komen. Het andere was een brikschip, zijnde kapitein Ulrich Kleyn, komende van St. Martin met zout; gemelde heeft zijn kabel moeten kappen, en is, na driemaal gestoten te hebben, bij Zoutelande gestrand; het tuig en een klein gedeelte van de lading zal gered worden. Volgens een brief van Antwerpen in dato 12 September had men aldaar van Vlissingen bericht dat het schip LE JEUNE FAMILLE, kapitein U.W. Klein, van Marennes naar Antwerpen gedestineerd, bij Zoutelande, twee uren van Vlissingen, gestoten hebbende, zodanig lek geworden was, dat men het niet boven water konde houden, waarom de kaptein het op strand gezet en lichters aangenomen had, om zo veel mogelijk van de lading te bergen. RC 150914 Advertentie. R.F. Hoyman, C. Schuurman, F. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag 19 september te 6 uren te Amsterdam in het Nieuwezijds Heren Logement verkopen: 1) een extraordinair welbezeild Kofschip genaamd LOUISA, gevoerd bij kaptein Jacob Hansen, lang 103½ voet, wijd 23 voet 10 duim, hol 12 voet; 2) een Pinkschip, genaamd OECONOMIE, gevoerd bij kaptein H.C. Müller, lang 101½ voet, wijd 26 voet 7 duim, hol 9 voet 5 duim, het verdek 5 voet; 3) een extraordinair welbezeild Pinkschip genaamd ZENO, gevoerd bij kaptein J.R. Boning, afmetingen 89’ x 25’5” x 12’5”, het verdek 5’6”. (opm: alles Amsterdamse maat; bewerkt en bekort) DC 150914
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen, zijn van mening, in het openbaar, aan den meestbiedenden, op donderdag 29 september 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, te veilen en verkopen: het Barkschip, genaamd GERMANUS, gevoerd door kapitein Christiaan Albers, lang over steven 86 voeten 4 duimen, wijd, binnen de huid, 23 voeten, hol, in het ruim, 13 voeten 7 duimen, alles Amsterdammer maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verderen inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in het Haringvliet, aan de noordzijde.


Datum: 17 september 1814


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop om terstond te kunnen worden aanvaard: een schoon Gaffelschip, lang over steven 57 voeten, wijd 17 voeten, zeer bekwaam om met lasten te varen, en zijnde voorzien van een complete inventaris.
Te bevragen bij de eigenaar Cornelis de Graaf te Puttershoek.


Datum: 19 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert, bij openbare veiling, aan den meestbiedenden of hoogstmijnenden, tegen contante betaling, te West Terschelling, op dinsdag den 27 september 1814, te verkopen: de lading uit het Brikschip ALLIANCE, gevoerd geweest bij kapitein M.B. Ehlert (opm: zie OHC 130814), bestaande in: circa 8000 stuks pijpen staven, een vat Dantziger wasch, enige scheepsgereedschappen, gekapt touwwerk, ankers, een touw, dik 12 duim, lang 120 vademen, en wat er verders ten voorschijn zal worden gebracht.
En op maandag den 2 oktober 1814, te Schiermonnikoog, circa 600 pijpen staven.
Alles geborgen uit bovengenoemde Brikschip, op de bank de Noordvaarder gestrand, den 7 augustus 1814.
Ten gerieve der kooplieden, zal de veerman Jacob Oepkes, den 25 september (weer en wind dienende), van Harlingen naar Terschelling vertrekken, tot welker aankomst de verkoping bovengenoemd, zal worden opgehouden.


Datum: 20 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Hollands kofschip de DOCHTER AFFIENA, kapitein Harm Harms Kok, om uiterlijk 28 september aanstaande, weer en wind dienende, te vertrekken. Adres Sandberg & Co, Cargadoors.


Datum: 21 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal, op woensdagen den 28 september 1814, ten huize van O. de Beer, kastelein bij de Woudpoort, te Dokkum, bij de beschrijving, en den 5 oktober daaraanvolgende, ten huize van de weduwe Jan Koning, in de Benthem aldaar, bij de finale verkoop, telkens des avonds ten zes uren, veilen: een Smakschip, de VROUW YDA genaamd, lang over steven 66, wijd 14¾ voet en hol naar rato, bij Jan Willems de Vries, als schipper bevaren, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en verdere toebehoren; liggende bij het Pakhuis van den koopman Sjoerd Aukes de Boer, te Dokkum.


Datum: 22 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Den 17e is te Texel binnengekomen W.K. Engelsman (opm: VRIENDSCHAP) van Leverpool.


Datum: 23 september 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jacob Hanekuyk, notaris te Harlingen, zal, op woensdagen den 5 en 12 oktober 1814, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des namiddags ten 3 uren precies, in de herberg het Schippersgezelschap, te Harlingen, publiek, presenteren te verkopen: een welbezeild Tjalkschip, genaamd de JONGE NIKOLAAS, bevaren geweest door nu wijlen Herre Klazes Feenstra, thans liggende in de Noorderhaven, te Harlingen, lang binnen stevens 60 voet, wijd 14 voet, hol naar advenant, en in den jare 1809 nieuw uitgehaald, met zeil, treil, ankers, touwen en verdere toebehoren; alles breder volgens biljetten en condities, inmiddels te vernemen ten kantore van genoemde notaris, en bij notaris Telting, te Franeker.
 


Datum: 26 september 1814


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Den 24 dezer is te Texel binnengelopen J. Nadort (opm: brik CHARLOTTA MARIA), van Lissabon.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen: Te Liverpool JANTINA ENGELINA (opm: kof), kapt. B.J. Kolk van Harlingen.


Datum: 27 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

RC 270914 Advertentie. De makelaars F. der Kinderen, J. Sude en A. Van der Sluys verkopen op maandag 3 oktober in Amsterdam in het Nieuwezyds-Heeren-Logement een extraordinair welbezeild Smakschip genaamd DIE HOFFNUNG, kaptein B.D Elmele (opm: naam van de kapitein niet goed leesbaar), afmetingen 70’ x 15’6” x 7’, alle Amsterdamse maat. (opm: bewerkt en bekort) DC 270914
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt, Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen, zijn van mening, op dinsdag, den 4 oktober 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis in de Boompjes, te veilen en aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen: het Smakschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapitein J.H. Berkenkamp, lang over steven 72 en een half voeten, wijd, op zijn berghouten 16 voeten 2 duimen; hol in het ruim 7 voeten 9 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verderen inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven, bij de Bierstraat.


Datum: 28 september 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Scheepstijdingen.
Den 20, de GALANT (opm: pleit), kapt. J. Heije, van Antwerpen naar Londen, met tarwe.


Datum: 29 september 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Suriname: het brikschip MARIA (opm: MARIANNE), kapt. Jan Visser. Adres berkenkamp
bij Kuyper, Van Dam en Smeer
(opm: bewerkt en bekort) RC 011014
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, het Hollands schip (opm: smak) ZEELUST, kapt. Jan de Koning.
Naar Londen, het Hollands schip (opm: mogelijk smak) DE VROUW ARENTJE, kapt. Ary de Jong.
Naar Londen, het Hollands bomschip ALBERTUS ADRIANUS, kapt. Aalbert Plug.
Adres bij J. van Ommeren Fz. en Heaton en Boutmy, cargadoors te Rotterdam.
NB. De vracht der goederen van Rotterdam naar Delfshaven voor scheepsrekening.


Datum: 01 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, en geautoriseerd door rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, na gedane aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag den 4 oktober 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of hoogst mijnende te verkopen: het hol van het Brigantijnschip, genaamd de GOEDE INTENTIE, benevens deszelfs ankers, touwen, zeilen, rondhout, staande en lopend wand en verdere goederen meer; en dat bij kavelingen het voorschreven hol en gereedschappen, zullen daags vóór en op den dag der, veiling genummerd liggen op de scheepstimmerwerf van Kortland en De Jong, in de Houtlaan, buiten de Nieuwe-Hoofdpoort, alwaar dezelve daags vóór en op den dag der veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 03 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading te Amsterdam:
Naar Hamburg en Altona, zal men de eerste (uiterlijk 15 oktober) vertrekken, als beurtman, het gaffelschip (opm: smak), genaamd DE ONDERNEMING, kapt. Jacobus Veerman, is voorzien van een certificaat van Scheeps Inspectie, door de Rechtbank van Koophandel alhier daartoe aangesteld. Adres bij de opziener Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Scheepstijdingen. Den 28 september is in Tessel o.a. binnengekomen AURORA, kapt. T. Baas (opm: pink, kapt. Foppe Baas), van Riga.


Datum: 04 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

RC 041014
Advertentie. De houders of houder van het cognossement over vijf korven aardewerk, gemerkt TB no. 73 à 77, enige tijd geleden alhier aangebracht per het schip DE VROUW ELSINA, kapt. Steur, van Londen; niettegenstaande alle aangewende moeite niet hebben kunnen worden opgespoord, worden dezelven, bij deze, ernstig verzocht, om, ter voorkoming hunner verdere schade, zich ten spoedigste te adresseren bij de factoors Bruens, Helmis en comp., op de Punt aan de Scheepmakershaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het gaffelschip DE VROUW CATHARINA, door de makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, te Rotterdam, tegen de 26e juli 1814 in publieke veiling aangeslagen geweest (opm: zie RC 160714; kapt. Pieter Hoffman), vervolgens tot nadere advertentie uitgesteld, zal, op dinsdag de 11e oktober 1814, des namiddags ten vier uren, op de Gelderschekaay, nabij de Koningsteeg, aan de meest daarvoor biedende of hoogstmijnenden publiek worden geveild en verkocht. Nader onderrichting bij gen. Makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, op heden de 4e oktober 1814, des namiddags ten vier uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, te veilen en aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: het smakschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. J.H. Berkenkamp, lang over steven 71 en 1 half voeten; wyd, op zijn berghouten, 16 voeten 2 duimen; hol, in het ruim, 7 voeten 9 duimen; alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende, in de Wynhaven, bij de Bierstraat.


Datum: 06 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

RC 061014
Amsterdam, 4 oktober. In een brief van Stettyn (opm: Szczecin) in dato 21 september wordt gemeld dat te Höganas, drie mijlen van Helsingborg, gestrand was het schip de JONGE CLAAS, kapt. H.A. Bol (opm: smak JONGE KLAAS ZUININGA, bouwjaar 1804; kapt. Harm Arends Bol), van Bordeaux naar Stettyn. Men hoopte een gedeelte der lading te bergen.
RC 061014 Amsterdam, 4 oktober. Te Kopenhagen is wegens schade binnengelopen het schip (opm: fluitschip) de LIEFDE, kapt. J.J. Meeuws, van Amsterdam naar Nerva gedestineerd. RC 061014 Rotterdam, 5 oktober. Van Helvoetsluis wordt in dato 4 dezer gemeld: het schip (opm: kof VRIENDSCHAP) dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is gevoerd door L. Spaanderman van Petersburg. Dezelve heeft, op de hoogte van Zandvoort, zijn mast gebroken, en is door behulp van een loodsboot op de rede ten anker gekomen. RC 061014
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag 18 oktober, des namiddags ten 4 ure, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen: een extra welbezeild kofschip genaamd VERWAGTING, lang over steven 88 voeten; wijd, op de buitenkant van zijn berghouten, 22 voeten; hol, in het ruim 11 voeten en 6 duimen, alle Amsterdamse voeten; met al deszelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve is liggende in het Haringvliet: breder bij inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Hull, het Hollands gebouwd schip (opm: gaffelschip) de JOHANNA MARIA, schipper Pieter Timmermans, om spoedig te vertrekken.
Adres bij John Veder, cargadoor.


Datum: 08 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Binnengekomen. Te Oostende, G.R. Engelsman (opm: kof WINDLUST), van Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Hollands brikschip MARIANNE, kapt. Jan Visser.
Naar Lissabon, het Hollands brikschip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw.
Naar Havre en Caen, het Hollands schip DE JONGE AGATHA, kapt. Engel van der Wiel.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Hull, het Hollands gebouwd schip DE JOHANNA MARIA, schipper Pieter Timmermans, om spoedig te vertrekken. Adres bij John Veder, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip HELENA CHRISTINA, kapt. J. Hansen, de 3e dezer gemeld in zee gezeild, ligt nog in het Nieuwe Diep.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Binnengekomen. Te Oostende, G.R. Engelsman (opm: kof WINDLUST), van Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Liverpool het Hollands gebouwd kofschip MARS, kapt. J.B. Frerichs.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en van der Eb.


Datum: 10 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, C. de Grys, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen ten overstaan van de huissier D.D. Marinus, op maandag de 17e oktober 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild galjasschip, genaamd HOFFNUNG, gevoerd door kapt. Christiaan Behrends, lang over steven 65 voet, wijd 20 voet, hol 12 voet 8 duim. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Fredrik Smit.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Berbice, het tweedeks brikschip GERARDA JACOBA LOUISA, kapt. Jens Naar Johannesen, en
het nieuwe tweedeks brikschip DE BERBICIAAN, kapt. Cornelis Rab. Adres van beide bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.


Datum: 11 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Duinkerken, het bomschip DE VISSER, kapt. C. de Jong, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij de bestelmeester Walop en de wed. Beyerman, op de Zuidblaak.
Naar Londen, het Hollands gebouwde schip DE JONGE HARM, kapt. Cornelis Vermys;
Adres bij J. Anthony, bestelmeester en bij Kuyper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zeetijding. De 3de dezer zijn te Gravesend aangekomen de schepen DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. Jansen, van Harlingen; DE HOOP, kapt. Harchen, van Karolinerzyl; DE JONGE CORNELIS, kapt. De Jonge, van Delfshaven.
De 4de zijn aldaar aangekomen de schepen DE HARMONIE, kapt. Noorberg, van Amsterdam En LOUISA, kapt. Dubbelaar, van Rotterdam; DE JONGE CATHARINA, kapt. Jong, BROEDERLIEFDE, kapt. Karst en DE JONGE CATHARINA, kapt. Young, alle drie van Groningen.
De 5de zijn aldaar aangekomen de schepen DE ORANJE BOOM, kapt. De Boer, van Harlingen en DE MORGENSTER, kapt. Wiseman, van Amsterdam.
De 4de zijn uitgezeild de schepen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Claasjam, FORTUNA, kapt. Hansen en DE VROUW HELLEGINA, kapt. Tap, alle drie naar Amsterdam; DE AVONDSTER, kapt. Groen, naar Rotterdam.
De 5de de schepen GEBROEDERS EN GEZUSTERS , kapt. Raas, DE VROUW CHRISTINA, kapt. Pieters en CONCORDIA, kapt. Hoste, alle vier naar Amsterdam; BEATRIX ELIZABETH, kapt. Meulen en DE GOEDE HOOP, kapt. Kok, naar Rotterdam; DE JONGE JAN, kapt. Focken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Te Lissabon is binnen gelopen het schip MINERVA, kapt. B.T. Ghini van Amsterdam en te Scilly het schip DOROTHEA, kapt. Kruger van de Pillau, beide naar Kadix.


Datum: 12 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. De 3de dezer is te Sunderland gearriveerd het schip DE EENDRAGT, kapt. Kannen, van Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Hanekuyk, te Harlingen, zal, op woensdag den 26 oktober 1814, des namiddags ten twee uren, bij de beschrijving, en des avonds ten zes uren precies, bij den finale palmslag, in Het Schippersgezelschap, aldaar, publiek verkopen: een welbezeild Schuiteschip of Meebrenger, de JONGE SWERUS genaamd, met zeil, treil, ankers en touwen, liggende in de haven van Harlingen, zo en in dier voege, dezelve door den eigenaar Auke Vogelzang wordt bevaren; breder volgens biljetten.


Datum: 13 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 oktober. De 10e september is, door harde wind, op Cadsand verongelukt het schip BON ESPÉRANCE, kapt. Gomes, van St. Ubes naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ook is door lekkagie en gemis van een zwaard door de storm op strand gezet, bij Scheveningen, des namiddags tussen 3 en 4 uren, een bomschip geladen met rijst, kapt. Engel van der Meulen, komende van Engeland en gedestineerd naar Rotterdam. RC 131014 Advertentie. Uit de hand te koop: het extraordinair welbezeild drie-mast-Hoekerschip DE GRAAF ROMANSOW, gevoerd door kapt. Andreas Jacobsen, zijnde in Anno 1779 te Zaandam nieuw uitgehaald, lang 132 voet, wijd 32 voet, hol in het ruim 14 voet 1¼ en tussendeks 6½ voet Amsterdamse maat. Hetzelve is voorzien van een goede inventaris, ligt te Amsterdam en is aldaar te bevragen bij Petrus Scheffer. AC 131014
Advertentie. Schepen te Amsterdam in lading:
Naar Suriname, het tweedeks fregatschip ZORGVULDIGHEID, kapt. Jan Hulsen.
Het tweedeks fregatschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. Machiel Charlau.
Adres bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.
Het tweedeks brikschip MARIANNE, kapt. Jan Visser.
Adres bij de cargadoors L. Aletrina, M. Hoogland, Nobel en Holtzapffel, Altena en Luyt en E.C. Stitzinger.
Het tweedeks brikschip NICOLETTE JEANNE, kapt. Claus Duurhagen.
Adres bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.
Naar Essequebo en Demerary, het tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Paul Sturk.
Het tweedeks brikschip AURORA, kapt. Hans Holm.
Adres bij de cargadoors Hoyman en Schuurman en wed. A. Henriques en Zoon.
Naar Londen, als beurtman, het schip HARMONIE, schipper Jonas Noordberg.
Adres bij de opziener Willem Verwey qq. en bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.
Naar Rouaan, als beurtman, het smakschip DE JONGE HENDRIK, schipper Claas de Wilde.
Adres bij de opziener Willem Verwey qq, bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkers en Zoon en bij de konvooilopers Gallenkamp en Jacobs.
Naar Hamburg en Altona, zal met de eerste (uiterlijk 15 oktober) vertrekken, als beurtman, het gaffelschip, genaamd DE ONDERNEMING, kapt. Jacobus Veerman, is voorzien van een certificaat van Scheeps Inspectie, door de Rechtbank van Koophandel.
Adres bij de opziener Willem Verwey qq en bij de cargadoors Just en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. Te Enkhuizen is wegens schade binnen gelopen het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Hanssen van Amsterdam naar Bremen.
Te Maassluis is wegens zacht weer (opm: weinig wind), met enige schade, binnen gelopen het schip FORTUNA, kapt. C. van der Mey van Londen naar Amsterdam gedestineerd; zou zo spoedig mogelijk binnen door naar Amsterdam zeilen.
Te Ostende is beschadigd binnen gelopen het schip EMELIE, kapt. F. Groen, van Riga naar Kadix gedestineerd; doch zou naar men dacht in 5 of 6 dagen weer gereed zijn om te vertrekken.


Datum: 15 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne Principalen, en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op donderdag 3 november 1814, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of eerstmijnende te verkopen:
- Een extra welbezeild galjasschip, genaamd APOLLO, lang over steven 76 voeten; wijd, binnen de huid 25 voeten; hol, in het ruim 13 voeten, Amsterdammer maat; met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven. Breder bij inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.
- Een extra welbezeild galjasschip, genaamd ANTONIA, lang over steven 88 voeten; wijd, binnen de huid, 25 voeten; hol, in het ruim, 13 voeten; Amsterdammer maat; met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen en zeilen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, Oostzijde. Breder bij inventaris en nader onderrichting bij gemelde makelaars.
(opm: beide schepen zijn waarschijnlijk buitenlanders die geen Nederlandse koper vonden)
RC 151014 Advertentie. Uit de hand te koop, een extra snelzeilend Tweedeks Eike Fregatschip, groot circa 160 roggelasten, in den jare 1808 in het Holsteinse nieuw uitgehaald en voorzien van een extra goede inventaris. Te bevragen bij Canne en Balwé, cargadoors op de Gelderschekaay te Amsterdam. (opm: de naam van het schip wordt niet vermeld) RC 151014
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Hollands gebouwd kofschip MARIA, kapt. J.B. Frericks.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Posthumus, R. Hoyman, H. Ogelwight Junior, C. Schuurman en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen op maandag de 24e oktober 1814, des avonds ten zes ure, ten overstaan van J.J. Hartainck, griffier van het Vredegerecht, kanton no. 4, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild galjasschip, genaamd DE VROUW CATHARINA, lang 57 voet, wijd 16 voet, hol 6 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in Amsterdam in lading:
Naar Londen, het schip VIGILANTIE, kapt. Johan Bernhard Bodeman. Te bevragen bij Willem Verwey qq, opziener der Buitenlands-Vaarders en bij de cargadoors Bastiaan Klinkert en Zoon.
Naar Duinkerken, het schip DE JONGE ANTOON, kapt. E. Planter. Adres bij de cargadoors Gemmening en Penning, in de Ramskooi.


Datum: 17 oktober 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Boter Kof, lang 48 voet, wijd 14 voet, hol op zijn berghout 4 voet, met zeil en treil, ankers en touwen; te bevragen bij Sjoerd Freerks de Zee, te Oldeboorn.


Datum: 18 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. De 13e en 14e dezer is in Texel binnengekomen ’s Lands brik van oorlog DE HAVIK, kapt. Toussaint, van Helvoetsluis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, den 16 October. Van Terschelling wordt van den 10 dezer gemeld dat aldaar lek en met verlies van de grote mast en verdere schade aan schip en lading was binnengelopen en vier loodsschuiten tot assistentie heeft het schip ANNA JOHANNA, kapt. J.J. Steegersen, van Yarmouth, moet naar Noorwegen. Nog wordt van de 10 dito gemeld, dat schipper G.J de Groot, voerende het kaagschip HENRIETTA, van Amsterdam naar Riga gedestineerd, die dag wegens lekkagie naar herwaards was teruggezeild. Den 7 October is tussen Ameland en de Friese kust met al het volk verongelukt het schip de VROUW JAAPJE, kapt. J.H. Breeland (opm: tjalk, kapt. Johannes Harmannus Breeland), van hier naar het Holsteins Kanaal en de Kleine Belt gedestineerd. Van de lading is bijna niets geborgen (opm: zie LC 111114). Te Brixham (Torbay) is den 4 October, na het breken der zware balk, met averij binnengelopen het schip (opm: kof) de JONGE TROMPETTER, kapt. K.S. de Jonge, van Dordrecht naar Leverpool gedestineerd. De kaptein dacht den 13 dito weer gereed te zullen zijn om de reis te kunnen voortzetten. Den 8 October is te Scilly lek binnengelopen het schip ZEELUST, kapt. Lindau (opm: bark, kapt. A. van der Linden), van Leverpool naar Rotterdam. AC 181014
Zeetijding: Te Gravesend is de 10e oktober aangekomen het schip DE JONGE HENDRIK, kapt. Groot, van Rotterdam;
de 11e INDUSTRIE, kapt. Nolet, van Zierikzee; FELIX, kapt. Dander, van Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Den 12de in het Vlie binnengekomen J.J. Koger (opm: kof AUGUSTUS) en H.S. Hofhuis (opm: tjalk WELLINGTON) van Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. In een brief van Kadix van de 23e september wordt het volgende gemeld: Het Hollands kofschip BOUDEWINA, kapt. B. Tours, zou heden onder zeil gegaan zijn, zo niet de Algerijnen met twee fregatten en een chebeeq voor Kaap St. Vincent aangekomen waren om te kruisen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare Notaris L.J.S. Ducelliee (opm: diens nazaten noemen zich tegenwoordig Dusseljee), residerende te Delfzijl, zal aldaar op maandag den 31 oktober 1814 ten huize van Mej. de Wed. wijlen de heer R. Helperi, in het logement De Zon, des avonds te 6 uren, presenteren te verkopen, een welbezeild Fluitschip BOSCH EN HOVE genaamd, wordende gevoerd bij kapitein Tijmen Frederiks, lang over de steven 142 vt, wijd 34 vt, hol in het ruim 16 vt, het dek hoog aan boord 7-8/11 vt, alles Amsterdamse maat, met staand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, volgens inventaris, zoals het zelve laatst uit zee gekomen is en zich in de haven voornoemd bevindt.
Nader onderricht te opzichte van de conditiën van verkoop is te bekomen ten kantore van de Notaris voornoemd, zowel als bij de Heer E.A. Leeuwe te Delfzijl woonachtig letter K No 176.
(opm: de fluiit werd niet verkocht; zie PGC 190915)


Datum: 19 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. In Sunderland zijn gearriveerd de schepen HENRICA, kapt. Claassen en ANTINA, kapt. Vos, beide van Amsterdam, benevens het schip HOOP, kapt. Haasnoot, van Schiedam.
Te Hull is gearriveerd het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Osertjes (opm: tjalk, kapt. B.G. Oortjes), van Amsterdam.
Te St. Cruz (op Tenerife) is gearriveerd het schip ANNA SOPHIA (op m: schoener), kapt. F. Tupper, van Maassluis.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Sedert onze laatste zijn in ’t Vie binnengekomen de EENDRAGT, kapt. H. Harms, van Hull en JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. B.G. Smit, van Sunderland.


Datum: 20 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaptein R.J. Duyf (opm: kapt. Reind J. Duijff), wiens schip genaamd CONCORDIA beladen ter rede lag, met zijn papieren te Riga teruggekomen zijnde om te klareren, was die ochtend naar de Boldera gegaan, om naar de toestand van zijn schip te vernemen, doch had hetzelve niet meer gevonden. Zijnde, volgens zeggen der loodsen, vijf of zes mijlen bewesten het Gat totaal verongelukt, zo men vreesde met al het volk. Volgens andere berichten zouden er nog verscheidene schepen, ter rede liggende, verongelukt zijn. (opm: de fluit had vanaf 1810 – mogelijk eerder – in Amsterdam opgelegd gelegen en was in juni 1814 weer in de vaart gegaan)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

- Een extra ordinair welbezeild pinkschip genaamd FREDERIKA, gevoerd bij kaptein Matthys de Harder, lang 109 voet, wijd 26 voet 5 duim, hol 13 voet 10 duim, het verdek 5 voet 4 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.
(opm: de pink werd voor NLG 20.100 aangekocht door Voûte & Co, Amsterdam, kreeg na aankoop de nieuwe naam ZEEPLOEG en Johannes Schindehütte als kapitein)
- Een extra ordinair welbezeild Fregatschip COUSINE MARIANNE, gevoerd bij kaptein Pieter Rademaker, lang 96 voet, wijd 27 voet 7 duim, hol 13 voet 3 duim, het verdek 5 voet 9 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.
(opm: de MA COUSINE MARIANNE werd na aankoop voor NLG 4.100 + NLG 700 commissie in 1815 door de meester-scheepsbouwmeester Jeremias Meijjes ‘voor meer dan 2/3e vertimmerd’ om een Nederlandse zeebrief te kunnen krijgen, de nieuwe naam werd JOHANNA EN MARIA CONSTANTIA en Matthijs de Harder de kapitein; de in oktober 1815 geplande reis naar West-Indië vond geen doorgang)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: De 15e oktober is te Westerschelling binnen gelopen het tjalkschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Cornelis de Boer, van Londen naar Memel gedestineerd; dezelve heeft lekkage en meer andere zeeschade, zeiltop naar Harlingen om te repareren en heeft een loodsschuit bij zich tot assistentie.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 oktober. Te Swinemünde is binnengelopen het schip DE JONGE SOPHIA, kapt. J.H. Moesker, met rogge van Memel naar Amsterdam.


Datum: 21 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen te Amsterdam in lading:
Naar Hamburg en Altona, zal de 31e oktober vertrekken, als beurtman het tjalkschip VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma. Adres bij de opziener Willem Verwey qq en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.
Naar Nantes, het kofschip BINA SUZANNA, kapt. Warner Derks Kleininga.
Naar Bordeaux zal de eerste november vertrekken, het brikschip HEBÉ, kapt. Jacob Mazens. Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.


Datum: 22 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands tonnage brikschip MARIA CHARLOTTE, kapt. Willem Alexander. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.
Naar Londen, het Hollands gebouwde schip DE JONGE HARM, kapt. Cornelis Vermys;
Adres bij J. Anthony, bestelmeester en bij Kuiper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principaal en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedan aangifte bij de ontvanger van het recht van enregistratie, ingevolge de wet, zijn van mening, op dinsdag 1 november 1814, des namiddags ten 4 uren, op de Nieuwehaven, Zuidzijde, nabij de Pakkenbrug, in het openbaar veilen en aan de meest daarvoor biedende of hoogstmijnende te verkopen: het Hektjalkschip, genaamd DE VROUW GEERTRUY, lang over steven 41 en 8 tiende voet; wijd 10 en 6 tiende voet; hol, in het ruim 5 en 3 tiende voet, Rijnlandse maat, volgens de ijkbrief daar van zijnde, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren. Breder bij de inventaris en nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.
(opm: koper was mogelijk H. Thomson, Amsterdam; als VROUW GEERTRUIDA ging het schip onder kapt. Cornelis Möller weer naar zee)


Datum: 24 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 15e oktober is te Gravesend gearriveerd het schip DE VROUW GESINA, kapt. Rampusto, van Middelburg.
De 16e zijn aldaar gearriveerd de schepen QYERA, kapt. Stevens (opm: buitenlander; DE JONGE WILHELM, kapt. Parlevliet (opm: kof JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet); DE JONGE ELIZABETH, kapt. Captane (opm: Zimon Captein); DE VROUW GIJSBERTA, kapt. Maasnoot (opm: galjas, kapt. Klaas Haasnoot), alle vier van Rotterdam; DE VROUW GEZINA, kapt. Vars (opm: lees- of schrijffout) en DE VROUW JANTINA, kapt. Kolt, beide van Dordrecht; DE VROUW GESINA, kapt. Busher, van Schiedam; DE VROUW GERTRUDE, kapt. Edeson, van Utrecht; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Newland (opm: bunschip [voor de palinghandel]; kapt. Gerke Jacobs Nieuwland), van Worcum en DE VIER GEZUSTERS, kapt. Oever (opm: tjalk, kapt. Klaas van den Oever), van Harlingen.


Datum: 25 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Delftshaven liggen in lading de Hollandse schepen naar: Londen het bomschip de VROUW HAASJE, Gerrit Ouwehand. Idem: het smakschip JOHANNA SOPHIA, Cornelis Hennevanger. Idem: het chaloupschip OMNIBUS, Cornelis van Duyvenboden. De vracht van Rotterdam naar Delfshaven is voor scheeps rekening. Adres bij J. van Ommeren Fz, en Heaton en Boutmy, cargadoors te Rotterdam..

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading de Hollandse schepen naar: Demerary: het fregatschip MARTHA ELIZABETH, kaptein Booy Jacob Booysen, om den 15 november te vertrekken. Suriname: het brikschip MARIANNE, Jan Visser. Lissabon: het brikschip JUPITER, Pieter van Zouw. Havre en Caen: de bom JONGE AGATHA, Engel van der Wiel. St. Malo: HET FORTUYN (opm: sloep), Ary de Vos. Bordeaux: de VROUW ANNA, Hendrik Caspers Uil. Hull: de HILLEGINA, Jan Everts Zoutman. Londen: de JONGE HARM, Cornelis Vermys. Adres bij de cargadoors Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 oktober. Volgens een brief van Gend, van de 10e oktober, was het schip CONCORDIA, kapt. S. Joukes, van Liverpool naar Ostende gedestineerd, voor de haven van Ostende op strand geraakt, doch na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, in de haven gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 17e zijn te Gravesend gearriveerd de schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Klosen en DE VROUW ENEGINA, kapt. Jacob, beide van Dordrecht; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. Boss, van Katwijk.
De 15e zijn van Gravesend uitgezeild de schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Keer en DE GOEDE HOOP, kapt. Best (opm: bom, kapt. Philippus de Best), beide naar Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Na (opm: naar) Curaçao zal met den eersten vertrekken.
’t Schip legt bij de Nieuwe Stads Herberg. Capitein Jan Blok, van Amsterdam, zal (met Gods hulpe) zeilen met zijn extra op de zeilagie gebouwd tweedeks Brik-schip, genaamd AMSTERDAM, na de Plaats als boven; gemonteerd met zes Stukken kanon, volk en andere ammunitie van oorlog na advenant.
Gelieft iemand enige stukgoederen of andere waren in te schepen, of als passagiers mede over te gaan: is te bevragen aan Isaac Aletrino, cargadoor op de Eerste Weesperstraat, no. 6; Altena en Luyt, cargadoors op Droogbak, no. 8, en E.C. Stitzinger, cargadoor in de Sint Nicolaasstraat, no. 6.
NB Geen goederen te laden als die gepermitteerd, en eerst met de voorsz. cargadoors te spreken, en over de Vragt geaccordeerd te zijn.


Datum: 26 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 16e oktober is van Gravesend uitgezeild DE VROUW ANNEGINA, kapt. Kuyper (opm: smak, kapt. Jan Roelfs Kuijper), naar Rotterdam.
De 17e de schepen JONGE JAN, kapt. Duyvenbode (opm: Gerrit van Duyvenboden), naar Rotterdam.
Te Lisbon is de 16e gearriveerd de schepen MERCURIO, kapt. Schor, van Rotterdam; DE ZEEMEEUW, kapt. De Jong, van Dordrecht.
De 19e is aldaar gearriveerd het schip ZEEVAGHT, kapt. Das (opm: ZEEVRUCHT, kapt. Hendrik Das), van Rotterdam.


Datum: 27 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. Volgens een brief van Harlingen, in dato 21 oktober, was aldaar, na het uitstaan van zware stormen, in goede staat binnengelopen het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Sikkes, van Hamburg herwaards gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

RC 271014 Amsterdam, den 25 October. Op de Schotse kust is verongelukt het schip de VROUW LAMMEGINA, kapt.O.P. Smit (opm: smak, kapt. Otto Pieters Smit), van hier naar Leith gedestineerd. Hetzelve is geheel weg en van de lading zal weinig geborgen worden.
RC 271014 Amsterdam, den 25 October. Te Lowestoffe (opm: Lowestoft) is, zo men vermoedt, verongelukt het schip de VROUW ROELOFINA, kaptein B.B. Kuiper (opm: Lloyd’s List 24 oktober schrijft onlangs; smak VROUW ROELFINA, kapt. Berend Berends Kuiper), met tarwe van hier naar Londen gedestineerd.
RC 271014
Amsterdam, 25 oktober. De 18e oktober is te Deal binnengelopen het schip DE GERECHTIGHEID, kapt. B. Stein (opm: hoeker, kapt. Jan Boudestein), van Maassluis na St. Anders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Hollands brikschip MARIANNE, kapt. Jan Visser.
Naar Bordeaux, het Hollands smakschip DE ONDERNEMING, kapt. Tjakke Jan Hazewinkel.
Naar Lissabon, het Hollands brikschip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw.
Naar St. Malo, het Hollands sloepschip FORTUYN, kapt. Ary de Vos.
Naar Havre en Caen, het Hollands schip DE JONGE AGATHA, kapt. Engel van der Wiel.
Naar Bayonne, het Hollands schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Nicolaas Visser.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands gebouwd schip DE JONGE HARM, kapt. Cornelis Vermys.
Adres bij J. Anthony, bestelmeester en bij Smith en Van Es en Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Demerary, het Hollands fregatschip MARTHA ELIZABETH, kapt. Boey Jacob Booysen.
Naar Liverpool, het Hollands kofschip MARS, kapt. J.B. Freeriks.
Naar Newcastle, het Hollands bomschip MARIA JOHANNA, kapt. Engel van der Wiel Leendertszoon.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en B. van Oostrum de Waal, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 31 oktober 1814, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild kofschip genaamd ELIZABETH, gevoerd door kapt. Christoffel Poolman, lang over steven 92 voet, wijd 21 voet 6 duim, hol 10 voet 2 duim, alle Amsterdamse maat.; breder bij de inventaris omschreven: nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 28 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding: Het schip DE VROUW ROSINA, kapt. Kuiper, van Amsterdam, geladen met tarwe, is naar men onderstelt, onlangs bij Lowestoffe gestrand.
Te Gravesend zijn de 17e gearriveerd de schepen LYRA, kapt. Symons; DE JONGE GYSBERT, kapt. Wiel (opm: JONGE GIJSBERT, kapt. Engel van der Wiel Czn); DE VIER GEBROEDERS, kapt. Vries; DE JONGE WILHELM, kapt. Parlevait (opm: kof JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet), alle vier van Rotterdam en DE VROUW GESINA, kapt. Vos, van Dordrecht.
De 18e is aldaar gearriveerd het schip DE JONGE GERRIT, kapt. Weirts (opm: waarschijnlijk een karveel; kapt. W. de Weerdt.
De 20e is van Gravesend afgezeild het schip DE GOEDE HOOP, kapt. Groot, naar Amsterdam.
Te Sunderland is gearriveerd het schip CAROLINA, kapt. Oud, van Amsterdam.
Te Scarbro is de 16e gearriveerd het schip DE JONGE JAN, kapt. Oudewater, van Rotterdam.
Te Harwich is de 18e gearriveerd het schip MARTHA HENDRIKA, kapt. Junke (opm: smak MARTHA HENDRICA, kapt. Jan Hendrik Jonker), van Rotterdam en de 19e DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Fischer (opm: tjalk, kapt. Douwe D. Visser), van Harlingen.


Datum: 29 oktober 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Secretaris van staat voor de marine der Vereenigde Nederlanden, brengt, hiermede, ter kennis van het publiek, dat, ten overstaan van de zich te Antwerpen bevindende commissie van Z.K.H. de Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, op maandag den 31 oktober 1814, des morgens ten 10 uren, aan het bureau der Nederlandse marine te Antwerpen, in de Hoogstraat, No. 2596, publiek, aan de meestbiedenden, zal verkocht worden, de navolgende flotille vaartuigen, als:
De schoener DE KREKEL, liggende in het groot Bassin (opm: Grote Dok).
Kanonneerbrikken:
No. 7 liggende in het groot Bassin
No. 12 aan het Chantier (opm: werf, hier de marinewerf)
No. 36 in het Bassin (opm: Kleine Dok)
No. 22 idem
No. 28 aan het staketsel (opm: estoquette, ten zuiden van Antwerpen waar de
hellingen en het arsenaal van de marine waren gevestigd)
No. 29 op het Chantier
No. 85 in het Bassin
No. 264 op het Chantier
No. 324 in het Bassin
No. 4 idem
No. 5 idem
No. 7 gezonken in het groot Bassin
No. 9 liggende in het Bassin
No. 27 idem op het Chantier
No. 31 idem
No. 26 idem
No. 34 idem aan het Chantier
No. 82 idem
No. 150 idem
No. 212 idem
No. 299 idem
No. 525 idem
Platbodemde kanonneerboten:
No. 14 liggende in het Bassin
No. 15 idem
No. 16 idem buiten het Bassin aan het Zuiderhoofd
No. 139 aan het Chantier
No. 13 idem
No. 151 idem
No. 246 in het Bassin
No. 255 aan het Chantier
No. 379 idem
No. 245 idem
No. 445 idem
De vorenstaande vaartuigen worden verkocht, in de staat, waarin dezelve zich thans bevinden, en zonder enige andere waarborg van de zijde van het gouvernement, dan voor derzelver aanwezigheid; zullende dezelve, van het ogenblik van de verkoop, komen ten laste en perykel (opm: risico) van de kopers.
De kopers zullen gehouden zijn binnen de 48 uren de kooppenningen te betalen in handen, en tegen kwitantie van de daartoe, door de commissie te designeren (opm: aan te wijzen) persoon; zullende zij, alvorens aan deze verpligting voldaan te hebben, niet vermogen de door hen aangekochte vaartuigen te vervoeren.
’s Gravenhage, den 21 oktober 1814 J.C. van der Hoop
(opm: In RC 031114 werd vermeld dat de veiling was uitgesteld tot 14 november 1814. Deze en andere verkopingen vonden plaats nadat in het kader van de ‘partage des vaisseaux’, een verdeling van de marineschepen tussen Frankrijk en de Nederlanden, had plaatsgevonden. Op 16 september 1814 waren in het arsenaal te Antwerpen door de Antwerpse reder Jean-Baptiste Roelandts twee kleine schepen aangekocht die de namen kregen ROSE [poon, ex-No. 662] en LES AMIS / DE VRIENDEN [poon, ex-No. 606 welke werd verbouwd tot brik], waarbij voor de overdracht was getekend door vice-admiraal Antoine Louis Gourdon, commandant van de (Franse) Marine aldaar. Bovengenoemde schoener DE KREKEL werd gekocht door C. Vlierboom & Zoon, Rotterdam [3/4 deel] en kapt. H.J. Nagel, Pekela [¼ deel], die de naam ZEEMEEUW ontving. In een veiling met onbekende datum kocht Louis Stappaerts, eveneens uit Antwerpen, een brik die de naam EUGÉNIE kreeg)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Hamburg en Altona, zal de 31e oktober vertrekken, als beurtman het tjalkschip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma. Adres bij de opziener Willem Verwey qq en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.
Naar Curaçao, het tweedeks fregatschip IRIS, kapt. J. Spiegelberg.
Adres bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, B.C. Stirzinger en Altena en Luyt.
En het tweedeks brikschip AMSTERDAM, kapt. Jan Blok.
Adres bij de cargadoors L. Alterino, op de Weesperstraat, bij Altena en Luyt, op het Droogblik en bij B.C. Stirzinger, in de St. Nicolaasstraat.
Naar Nantes, het kofschip BINA SUZANNA, kapt. Warner Derks Kleininga.
Naar Bordeaux, zal de eerste november vertrekken, het brikschip HEBÉ, kapt. Jacob Mazens. Adres bij de cargadoors Hartman Lubberts en Coopman en De Witt en Lenaertz.


Datum: 31 oktober 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in Amsterdam in lading:
Naar Rouaan, als beurtman, het smakschip DE VREDE, kapt. Olfert Jansen Galts.
Adres bij de opziener Willem Verwey, qq en bij de cargadoors, Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en Zoon en Gallenkamp en Jacobs, konvooilopers.
Naar Bremen, het smakschip DE JONGE JAN, kapt. Johan Gerdes Ducken
Adres bij de opziener Willem Verwey, qq en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.


Datum: 01 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 28 oktober arriveerde te Helvoetsluis het schip, dat gister in het gezigt was, is gevoerd door O.E. Onnes van Libau (opm: kof DE LIEFDE, kapt. O.E. Onnes)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, op dinsdag de 15e november 1814, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boomtjes, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: het hol van een barkentijnschip, genaamd DE POLLUX, lang over steven 84 voeten, wijd 22 voeten; hol, onder het dek aan boord op de kiel gemeten, 12 en 1 half voeten; benevens deszelfs ankers, weinig gebruikte touwen, zeilen, staande en lopend wand, masten en ander rondhout en verdere goederen meer en zulk bij kavelingen, zo als dezelve goederen zullen genummerd zijn; liggende ter plaatse nader bij de biljetten op te geven. (opm: zie RC 031114)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal, A. van der Sluys en H. Smit, makelaars, zullen, ten overstaan van de huissier D. H. Marinus, op maandag de 7e november 1814, ’s avonds, ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwe-Zyds Heeren-Logement op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extra ordinair welbezeild brigantynschip, genaamd DE ZEENIMPF, gevoerd door kapt. F.A. Klok, lang over steven 102 en een half voet, wijd 26 voet, hol 31 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars.
(opm: op 17 november onderhands voor NLG 8.350 aangekocht door schipper P.C. Jansen, Stavoren, die er zelf schipper op werd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands gebouwd schip DE JONGE HARM, kapt. Cornelis Vermys.
Adres bij J. Anthony, bestelmeester en bij Smith en Van Es en Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Duinkerken, het bomschip DE JONGE AGATHA, kapt. Engel van der Wiel, om ten spoedigste te vertrekken; adres bij de bestelmeester Walop en de wed. Beyerman, Zuidblaak, B, nr. 5.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het provisioneel bestuur der stad Gorinchem is voornemens, op woensdag den 7 december 1814, des voormiddags ten elf uren, in een der vertrekken van het raadhuis, publiek aan de meestbiedenden of hoogst mijnenden, voor een termijn van twaalf achtereenvolgende jaren, ingaande den 1 april 1815, te verpachten: het groot pont- en schuiten-veer van dezelve stad op Sleeuwijk en vice versa.
De conditiën en voorwaarden der verpachting liggen intussen dagelijks (except des zondags) voor een ieder ter lezing op de secretarie der gemelde stad.
Gorinchem, 27 oktober 1814 Ter ordonnantie van het bestuur
Van der Mast

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Damschuit en sleepboot met zijn lopend en staande want, drie ankers en drie kabels, en voorzien van de nodige zeilagie, strijkende mast, en goed lood- en ijzer gewigt.
Die daar in gading hebben adresseren zich ten kantore van Mr. Jacob de la Faille, vrederechter te Oud Beijerland, zullende de gemelde schuit den zesde, zevenden en achtste november in de haven van Oud Beijerland liggen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: De 24e dezer is op de hoogte van Texel in goede staat gepraaid het kofschip DE JUFVROUW AKKE, kapt. Claas Tyleman..

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, oktober. Te Veere is met enige schade binnen gelopen het schip (opm: brik) DE DOLPHIJN, kapt. H. Reyding, van Cadix naar Rotterdam.
De 26e dezer is van Zierikzee vertrokken het kofschip DE JACOBA, kapt. Jan Bartels naar Bordeaux.
Te Southampton aangekomen het schip DE PRINCES VAN ORANJE, kapt. Van Duyen van Newyork.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Aangekomen ZEPHYR, Muleubroek (opm: brik ZEPHYR, kapt. Frans Meulenbroeck), van Brugge.


Datum: 03 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Texel, in zee gezeild Zijner Koninklijke Hoogheids oorlogs-fregat KENAU HASSELAAR, kapt. Dibbetz, naar Kadix.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het voorschrevene hol en gereedschappen zullen daags voor en op de dag der veiling genummerd liggen, gedeeltelijk voor en op de Scheepstimmerwerf van de Heeren De Lange en Van Heiningen, gedeeltelijk ten huize van de heer C. de Ligt, M. Zeilmaker, en gedeeltelijk op de werf van de Heeren De Jong en Kortland, alwaar dezelve alsdan door een yder zullen kunnen worden bezigtigd. (opm: van het schip gebouwd Vlaardingen 1804, ex-SARA SERAPHINA, ex-AGATHA ANNA [1804] is geen nieuwe scheepsnaam gevonden; vermoedelijk gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 24e oktober zijn te Gravesend gearriveerd de schepen DE DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Pronk en MARTHA HENDRIKS, kapt. Jonker, beide van Rotterdam.
De 23e zijn aldaar gearriveerd de schepen EENDRAGT, kapt. Young, van Rotterdam en DE ZWALUW, kapt. Roerds, van Harlingen.
De 26e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE KLEINE PETER EDMUND, kapt. Fabers en DE EENDRAGT, kapt. Doyles, beide van Harlingen; ZEELUST, kapt. Kenning, van Rotterdam; EENIGHEID, kapt. Jonge en DE VROUW ANTJE, kapt. Klamp, beide van Amsterdam.
De 27e is uit Gravesend gezeild het schip VROUW ETTA, kapt. Robers naar Amsterdam.


Datum: 05 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

AC 051114
Advertentie. Schepen in lading:
Naar Suriname, het tweedeks brikschip VRIENDBELEID, kapt. F.J. Vlingen; het fregatschip DE GOEDE HOOP, kapt. Nan Dogger en het fregatschip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. Jan Hulsen. Adres van deze drie bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.
Naar Havana, het Hollands brikschip DE VROUW DIEWERTJE, kapt. Dirk Tjeerds Visser.
Adres bij de cargadoors De Vries en Comp.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Te Ramsgate is met een weinig schade binnen gelopen het schip (opm: bom) DE JONGE JUFFROUW ESTHER, kapt. C. Pronk van Londen naar Ostende.


Datum: 07 november 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkopen: een geheel nieuw uitgehaald Smakschip, lang 82 en een half voet, wijd 17½ voeten, en hol op zijn uitwatering 8 voeten, met deszelfs geheel nieuw zeil en treil, ankers, touwen en wat verders tot een wel geconditioneerd schip behoort; te bevragen bij den scheepstimmerman Fedde Hylkes Spaan, in de Lemmer.


Datum: 08 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van den 30 oktober tot den 1 november zijn bij Terschelling aangekomen J.J. Kroger en L.O. de Vrede (opm: smak VROUW JELTINA, kapt. Eelt Obbes de Vrede) van Petersburg, H.J. Fikken van Gottenburg, J.P. Borsinga (opm: smak VROUW GEERTINA, kapt. Jurrien Pieters Bossinga,), F.R. Bergh en J.H. Oortjes (opm: smak VROUW IJKA, kapt. Jacob Hendrik Oortjes) van Koningsberg. U.I. Ras en J. Kleun (opm: pink HELENA CATHARINA) van Stettin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londen, in de Beurt, het Hollands gebouwd schip VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman. Adres bij J. Anthony, bestelmeester en bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.
Naar Liverpool, het Hollands tonnage brikschip MARIA CHARLOTTE, kapt. Willem Alexander; adres bij J. van Ommeren Fz.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 29e oktober is te Gravesend gearriveerd het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. Van de Roll, van Rotterdam.
De 30e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE DRIE VRIENDEN, kapt. Peters; MINA, kapt. Kens, beide van Rotterdam; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Dornels en HOOP, kapt. Wisman, beide van Amsterdam; DE VROUW ANNA, kapt. Pervins, van Harlingen; DE VROUW GESINA, kapt. Andery; DE VROUW CULSINA, kapt. Jonge; DE VROUW GESINA, kapt. Mulder en DE VROUW MARIA, kapt. Kempis, alle van Groningen.


Datum: 10 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Hollands brikschip MARIANNE, kapt. Jan Visser.
Naar Lissabon, het Hollands brikschip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw;
Naar St. Malo, het Hollands schip FORTUYN, kapt. Ary de Vos;
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

aurora(opm: op 21 november werd de kof onder behoud van naam voor NLG 5.050 verkocht aan Floris der Kindferen e.a. te Amsterdam; kapitein J.C. Willems)
RC 101114 Advertentie. De makelaars J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en H. Smit zullen op maandag den 14 November ’s avonds ten 6 uren (ten overstaan van Huissier D.H. Marinus) in het Nieuwezyds Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk openbaar verkopen een extra ordinair welbezeild Kofschip genaamd de JONGE BAREND, gevoerd door kapitein Harm de Weerd, is in het jaar 1811 te Ylst, in Vriesland, nieuw uitgehaald, lang over steven 78 voeten, wyd 19 voeten, hol 9 voeten, alle Amsterdamsche maat, zijnde in Engeland gemeten op 102 ton. Breeder bij den Inventaris omschreven.
(opm: gekocht door Hendrik van Wijk, nieuwe naam ARIUS JOHANNES, zie RC 180315)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 28e oktober is van Gravesend uitgezeild het schip MARIA, kapt. Bodeman, naar Amsterdam.
De 30e de schepen DE VROUW WILHELMINA, kapt. Wielward, naar Zierikzee; DE VROUW CATHARINA, kapt. Mys; DE VROUW GERTRUYDA, kapt. Visser; DE JONGE HENDRIK, kapt. Boer, alle drie naar Amsterdam; HENRIETTE, kapt. Ebeling, naar Emden.
Te Douvres is de 28e gearriveerd het schip DOLPHYN, kapt. D. van Duin, gedestineerd van Rotterdam naar St. Domingo.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 november. Te Portsmouth is gearriveerd het schip (opm: bark) DE DOLPHYN, kapt. D. van Duyn van Rotterdam naar St. Domingo.
De 19e september is te Madeira gearriveerd het schip (opm: brik) DE PLANTER, kapt. A.A. van der Crab van Amsterdam en heeft de 29e dito de reis naar de West-Indiën vervolgd.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London

Het goede en opmerkelijk snel zeilende Nederlandse schip PRINCESSO VAN ORANJO, gebouwd in Amerika, geregistreerd draagvermogen 259 ton, bergt erg grote lading voor haar grootte, 2 dekken, uitstekend toegerust voor de vaart op West-Indië, Zuid-Amerika en de Middellandse Zee; paart een uitstekende belading aan snel zeilen, en kan met weinig kosten naar zee gezonden worden; het schip ligt thans in Southampton.
Voor vragen omtrent uitrusting en verdere gegevens, neem contact op met J.I. Jutting, 11 Bury-Court, St. Mary Axe, of met Butler & Wade, 18 Crutched-Friars.


Datum: 11 november 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Te Cadix is de 28e gearriveerd het schip MINERVA, kapt. Geni, van Amsterdam.
De 31e oktober j.l. zijn te Gravesend gearriveerd de schepen VROUW LUBBEGINA, kapt. Engers, van Amsterdam; DE JONGE ANNA, kapt. Post en EMMA, kapt. Oever, beide van Harlingen; DE JONGE KLAAS, kapt. Becker; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel; DE VROUW GESINA, kapt. Hendrikx, alle drie van Groningen; NEPTUNUS, kapt. Keper; DE JONGE PIETER, kapt. Boer; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Daniels; MORGENSTER, kapt. Kertensbout en DE VREDE, kapt. Dezemyn, alle vijf van Rotterdam; DE JONGE HERMANUS, kapt. Flint, van Middelburg; DE VROUW CORNELIA, kapt. Overjee, van Worcum.
De eerste dezer zijn aldaar gearriveerd de schepen DE GOEDE GEDACHTEN, kapt. Doyes; DE JONGE ANTJE, kapt. Schaaf; DE VLYT, kapt. Herman; DE VROUW HENDRIKA, kapt. Relster; DE VROUW FREDERIKA, kapt. Armens; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Stamp, alle van Rotterdam; DE VROUW ROLFINA, kapt. Boukens, van Dordrecht; DE VROUW MARGARETHA, kapt. Pott van Groningen; DE VROUW ARENTJE, kapt. Jong, van Delfshaven en CHRISTINA, kapt. Roelofs van Amsterdam; DE VROUW ROYSMA, kapt. Groot, van Zwolle.
De 2e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE VROUW ANNA, kapt. Boss; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Doosjes, beide van Rotterdam; DE VROUW ANNEGINA, kapt. Boom en DE VROUW GEORGINA, kapt. Lok, beide van Delfzyl; DE AREND, kapt. Fleck en DE VROUW IDA, kapt. Cornelis, beide van Harlingen.
De 3e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE GEZUSTERS, kapt. Smits, van Dordrecht en EDWARD, kapt. Overhand, van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Arrivementen
Te Gravesend de VROUW CATHARINA (opm: hoeker), W. van der Kolff en MINA, Keus (opm: MIMI, kapt. L. Keus), van Rotterdam


Datum: 12 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Hollands brikschip MARIANNE, kapt. Jan Visser.
Naar Lissabon, het Hollands brikschip JUPITER, kapt. Pieter van Zouw;
Naar St. Malo, om uiterlijk 1 december te vertrekken, het Hollands schip (opm: sloep) FORTUIN, kapt. Ary de Vos;
Naar Nantes, om de 25e november te vertrekken, het smakschip DE VROUW WILHELMINA, kapt. Harmen Everts de Vos;
Naar Bergen in Noorwegen, om de 16e dezer te vertrekken, het Hollands schip (opm: galjas) JOSINA CHRISTINA, kapt. A. Brons;
Naar Havre-de Grace en Caen, het bomschip NOORDWYK, kapt. Leendert Onderwater.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 november. Te Malaga is, 13 oktober, in goede staat binnengelopen, doch de volgende dag met een gunstige wind reeds weer vertrokken, het schip MARIA SOPHIA, kapt. O.C. Holm, van hier na Livorno, Civita-Vecchia en Napels gedestineerd.
De 1e september is te Madera binnengelopen het schip PENELOPE, kapt. Kollenius, van Gottenburg naar de West-Indiën; doch is de 4e dito reeds weer vertrokken.
(opm: beide schepen buitenlander)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Te Newcastle is de 29e oktober jl. gearriveerd het schip DE VROUW MARIA, kapt. Scholtz, van Amsterdam.
Te Hull zijn de 29e oktober j.l. gearriveerd de schepen ANNA, kapt. Berg en DE JONGE WOPKE, kapt. Brouwer (opm: smak JONGE WOPKE BROUWER, kapt. Olfert Simons), beide van Amsterdam; DE EENDRAGT, kapt. Harms, van Harlingen.
Te Lissabon is de 8e oktober jl. gearriveerd het schip DE HOOP, kapt. Das, van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 november. De 1e dezer is van Delfzijl binnendoor vertrokken en aldaar binnengelopen het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. G.G. Bosker van Sunderland naar Amsterdam.


Datum: 14 november 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: de 3e november zijn te Gravesend gearriveerd de schepen ANNA MARGARETHA, kapt. Bekerkamp (opm: VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. D.C. Berkenkamp), van Maassluis; DE GOEDE HOOP, kapt. Wilkers (opm: smak; kapt. Jacob Wilkes Wilkens); DE VROUW ALBERDINA, kapt. Lovese (opm: tjalk, kapt. Engelke Jacobs Looze) en DE VROUW TRYNTJE, kapt. Karst (opm: smak VROUW TRIJNTJE, kapt. Pieter Gerrits Karst), alle drie van Groningen; DE JONGE JAN, kapt. De Vries (opm: tjalk, kapt. Bartele P. de Vries) en HENDRIKA JOHANNA, beide van Vlissingen; DE VROUW ANNA, kapt. Koekoek (opm: VROUW JANNA, kapt. K.G. Koekoek), van Harlingen; DE VRIENDSCHAP, kapt. Boenard (opm: smak, kapt. Arij Boezaard); DE VROUW CATHARINA, kapt. Schering; DE GOEDE HOOP, kapt. De Boer en DE VRIENDSCHAP, kapt. Sap (opm: tjalk, kapt. J.G. Sap), alle vier van Rotterdam; DE VROUW JETJE, kapt. Borstje van Amsterdam.


Datum: 15 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 25e oktober is gezonken het schip JACOB, kapt. Spinder, van Libau naar Gothenburg bestemd. (opm: zeer waarschijnlijk buitenlander)
LC 111114
Advertentie. Ingevolge autorisatie van den Heer Gouverneur der provincie Friesland, zal den Opperstrandvonder van het eiland Ameland, op maandag den 21 november 1814 (om contant geld), aldaar, presenteren te verkopen, de navolgende goederen, geborgen uit het in de maand oktober l.l, verongelukte schip, de VROUW JAAPJE genaamd, en gevoerd geweest door wijlen schipper J.H. Breeland (opm: zie RC 181014), als:
- Vier oxhoofden Rijnse wijn.
- Een stuk dito.
- Drie oxhoofden rode wijn.
- Een vat olie.
- Zeven en twintig riemen papier, en een partijtje dito los.
- Tien vaatjes staal, en een partijtje los dito.
- Zestien volle manden met kannen, en honderd tachtig losse dito, alle nagedachten gevuld met water.
- Een kist en twee mandjes pijpen.
- Een vat blauwe verfstof.
- Een vaatje dito gele.
- Zes vaten loodwit.
- Een vaatje meuny (opm: mogelijk menie).
- Een vaatje potlood.
- Een vaatje halfvol leem.
- Een vaatje Engels blauw.
- Drie ijzeren potjes, en hetwelk verder te voorschijn mag worden gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(opm: RC 221114 [niet opgenomen] geeft tweemast fluitschip als scheepstype; elders vinden we gaffelschip; we zoeken verder)
RC 151114
Amsterdam, 13 november. Voor Scheveningen is, de 13e november, omtrent 3 uren des namiddags, gestrand het Engels brikschip HOPE, kapt. J. Reynolds, van Liverpool naar Rotterdam gedestineerd; de kapitein, stuurman en de drie matrozen zijn, bij het aan wal gaan, met de boot omgeslagen en verongelukt; men was bezig aan gedeelte der lading te bergen en het schip zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 2e november zijn te Gravesend gearriveerd de schepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Dango, van Dordrecht; DE VROUW EGBERDINA, kapt. K.W. Drenth van Groningen; DE JONGE BERNARDUS, kapt. Mol (opm: vermoedelijk een bom, kapt. Cornelis de Moll), van Rotterdam; DE VROUW PETINA (opm: tjalk), kapt. K.D. Mulder, van Delfzijl.
De 6e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. Hanson; DE VROUW GESINA, kapt. Deddesen (opm: tjalk, kapt. Folkert Jans Deddes); DE VROUW GEBEENA, kapt. Nagel (opm: tjalk VROUW GEBIENA, kapt. Reinder Jans Nagel); alle drie van Groningen; DE JONGE DIRK, kapt. Genet, van Rotterdam; DE JONGE AUKE, kapt. Blaauw (opm: smak, kapt. Klaas Aukes Blaauw), van Amsterdam.
De 7e dezer is te Gravesend aangekomen het schip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Holtman van Rotterdam.
De 9e is aldaar gearriveerd het schip DE JONGE PIETER, kapt. Pieter van der Plas, van Rotterdam.
De 4e is van Gravesend uitgezeild het schip DE JONGE ROLF, kapt. Roelfsema, naar Rotterdam.
De 6e zijn aldaar uitgezeild de schepen MARENRIUS, kapt. Oever (opm: kof MERCURIUS, kapt. J.B. van den Oever) en PETRONELLA JOHANNA, kapt. Dyk (opm: smak, kapt. Auke van Dijk), beide naar Amsterdam; DE VROUW ADRIANA, kapt. Bohne (opm: barkentijn, kapt. Jochem Thiesen Böhne); DE VROUW JAANTJE, kapt. Spanderman (opm: smak VROUW JANTJE, kapt. Pieter Spaanderman) en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Vos (opm: hoeker, kapt. Isak de Vos); alle drie naar Rotterdam.
De 7e dezer zijn aldaar uitgezeild de schepen JONGE GERRIT, kapt. Weerd (opm: karveel, kapt. Willem de Weerdt), naar Zwolle; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Vermys en DE MORGENSTER, kapt. Wiersma, alle drie naar Amsterdam.
De 8e zijn uit Gravesend gezeild de schepen DE VROUW MARIA, kapt. Bonn (opm: kof, kapt. Hildert Jansen Bonn), naar Amsterdam en DE JONGE JACOBUS, kapt. Bonn (opm: brik, kapt. Jan Arends Bonn), naar Rotterdam.
De 9e zijn van daar uitgezeild de schepen DE VROUW HENDRINA, kapt. Kramer (opm: smak VROUW HENDRICA, kapt. Tijmen Pieters Kramer), naar Amsterdam en JOHANNA, kapt. H. ‘t Hart, naar Rotterdam.
De 2e is in Newcastle gearriveerd het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Parlevliet (opm: tjalk, kapt. Leendert Parlevliet), van Amsterdam.
De 6e is te Wells gearriveerd het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Brenus (opm: kapt. Coert Hindriks Bruins), van Rotterdam.


Datum: 16 november 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijding. Te Vlissingen is den 9 dezer gearriveerd de VROUW GIBKA (opm: smak VROUW GEPKE), kapt. K.P. Kramer, met ballast, van Londen, voor Antwerpen bestemd..


Datum: 17 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam 15 november. Kapt. A. Koert (opm: kapt. Andreas Koert, voerende het fregat RUIMVELD) van St. Martin, de 11e november te Helvoet gearriveerd, heeft op de hoogte van Goudstaart in goede staat gepraaid het schip DE VREDE, kapt. Paul Sturck (opm: pink, kapt. Paul Sturk), van Amsterdam naar Demerary gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands kofschip DE VROUW AKKE, kapt. E. Tyleman;
Naar Demerary, het Hollands driemastschip MARTHA ELIZABETH, kapt. B.J. Booysen;
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(opm: de buitenslands gebouwde pink werd door Barend Visser & Zoon, Harlingen, voor 15.500 gulden verkocht aan een vijftal Amsterdammers onder leiding van J.G. van der Meulen en J. Preyer; kapitein werd C. Brandligt Jr)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

R. Hoyman, J. Salm, J. Tentye, J. van Overkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en H. Smit, makelaars, zullen, (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte) op maandag den 28 november 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:
een extraordinair welbezeild pink-schip, genaamd FREUNDSCHAFT, gevoerd door kapitein Jurgen Hendriks, (te voren genaamd de HARMONIE, kapitein Christiaan Klopper, van Amsterdam), lang over steven 108 en 1 half voet, wijd 28 voet, hol 13 voet 3 duim, het verdek hoog 6 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven.
Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars, en bij Van Heynen en Tentye.


Datum: 18 november 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading te Amsterdam:
Naar Havre de Grace, het smakschip DE VIER GEZUSTERS, schipper H.H. Bleeker.
Adres bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en Zoon en Gallenkamp en Jacobs.


Datum: 19 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Londen, in de beurt, het Holllands gebouwd schip (opm: kof) VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman.
Adres bij J. Anthony, bestelmeester.


Datum: 22 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

RC 221114
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Hollands tonnage brikschip MARIA CHARLOTTE, kapt. Willem Alexander;
Naar Bergen, in Noorwegen, het Hollands hoekerschip DOLPHYN, kapt. Hendrik ’t Hart; Adres bij J. van Ommeren Fz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

OHC 221114
Amsterdam, 19 november. Te Ramsgate zijn aldaar lek binnen gelopen de schepen DE JONGE PIETER, kapt. Visser (opm: smak, kapt. Feije Pieters Visser), van Rouen en DE HOOP, kapt. Harmens van Oléron; het laatst gemelde schip (zijnde waarschijnlijk dat van S. Hommes hier boven gemeld), had op de stenen gestoten en verdere schade bekomen.


Datum: 23 november 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Hedenmiddag 17 november, is op Terschelling gestrand het kofschip TULLIA WILHELMINA, kapt. Harm H. Böhmer (opm: buitenlander), komende van Marennes en was gedestineerd naar Antwerpen, geladen met zout. Het volk is geborgen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. De 15e zijn van Gravesend uitgezeild de schepen DE DRIE VRIENDEN, kapt. Klaasen; DE JUFVROUW MARIA, kapt. Smeench (opm: smak, kapt. B.J. Smeengh) en VENUS, kapt. D. Krayer, alle drie naar Amsterdam.
De 17e zijn vandaar vertrokken de schepen NIELS EN HENDRIK, kapt. Boezer (opm: buitenlander); ALBERTUS ADRIANUS, kapt. Plug (opm: bom, kapt. Albert Plug); DE VROUW GYSBERTA, kapt. Haasnoot (opm: galjas, kapt. Klaas Haasnoot); alle drie naar Rotterdam en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Duyn, naar Amsterdam.
De 14e zijn te Liverpool binnengelopen de schepen DE VROUW ANNA HENNA, van Amsterdam, met verlies van het roer en ANNA, kapt. Land (opm: buitenlander), van Rotterdam.


Datum: 24 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 december. Uitgezeild Zijner Koninklijke Hoogheids fregatschepen van oorlog, onder commando van de schout-bij-nacht J. Tulleken, de schepen ZEELAND, kapt. De Man, ROTTERDAM, kapt. Ziervogel, IJSSEL (opm: fregat), kapt. Van Nes, DAGERAAD, (opm: fregat) kapt. Polders, EENDRAGT, kapt. Warnebeek (opm: fregat, volgens AC 291214 kapt. Wardenburg) en HAVIK (opm: brik), kapt. Toussaint. Gezamenlijk naar de Middellandse Zee bestemd, een aantal koopvaardijschepen onder hun konvooi hebbende. De Schout bij Nacht bevindt zich aan boord van het schip ZEELAND.
Zijner Koninklijke Hoogheids brik van oorlog DE AJAX (opm: volgens AC 291214 een corvet), kapt. Backer, naar Vlissingen.


Datum: 26 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

RC 261114 Advertentie. De Vice-Admiraal en Directeur van het Departement der Marine te Amsterdam, adverteert by dezen, dat de verkooping van vyf Schooners, agt Kanonneerbooten en vier Landing-booten, bevorens geannonceerd tegen den 5 december aanstaande, geen plaats zal hebben, maar tot den 12 daaraanvolgende is uitgesteld. AC 261114
Zeetijding: Het schip HENRICUS, kapt. Flindt (opm: buitenlander), voor enige dagen uit het Nieuwe Diep naar Amsterdam opgezeild, is onder de Vlieter op de Westwal aan de grond gezeild, heeft gestoten en lekkage bekomen en is na het ontlossen van een lichter en een loodsschuit, die dezelve met uitbrengen van ankers geassisteerd heeft, weer vlot geraakt en terug in het Nieuwe Diep gekomen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen te Amsterdam in lading.
Naar Bayonne, het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Fredrik Ballehr.
Adres bij Floris de Kinderen, op de Keizersgracht, tussen de Heerenstraat en Brouwersgracht, no. 381.
Naar Demerary en Essequebo, het tweedeks pinkschip CORNELIA EN MARIA, kapt. Jan Diederick Claasen, gemonteerd met 6 stukken kanon en andere oorlogs-ammunitie.
Adres bij de cargadoors Altena en Luyt, op Droogbak, no. 6, Isaac Aletrina, op de Weesperstraat, no. 6 en E.C. Stizinger, in de St. Nicolaasstraat, no. 6.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 november. Het schip LA JEUNE HENRIETTE, kapt. A. Koert van St. Martin en Isle de-Rhé naar Antwerpen gedestineerd, te Helvoetsluis binnen gelopen, is, wegens stormweer op de haven willende zeilen, door het weglopen van het water aan de grond geraakt en aldaar door het voorbijzeilen van Z.K.H. brik DE ZEEMEEUW, welke een anker aan stuurboordszijde in de rust gesjord had, twee hoofdtouwen en talierepen enz. van de grote mast aan bakboordszijde aan stukken geraakt.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 november. Te Cuxhaven is wegens slecht weer en contrarie wind binnengelopen het schip ZEPHIR, kapt. H. Steengrave (opm: vermoedelijk buitenlander) van Bremen naar Bourdeaux.


Datum: 28 november 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Port á Port (opm: Porto) is gearriveerd ’t schip YPEUS, kapt. Dirk Henska (opm: brik JONGE YPEUS, kapt. Dirk Hensken), van Stettyn (opm: Szczecin); te Sebastiaan (opm: San Sebastian) de WAAKZAAMHEID, kapt. G.J. Roskamp.


Datum: 29 november 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londen, het Hollands brikschip ZEEBRUG, kapt. Magnus Andersen;
Adres bij J. Anthony bestelmeester en Hudig Blockhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: De 18e dezer zijn van Gravesend uitgezeild de schepen DE VROUW MARIA, kapt. Ahrends (opm: kaagschip, kapt. Derk Ahrends) en WILHELMINA, kapt. J.F. Hennings, naar Amsterdam en DE VROUW ANNEGINA, kapt. Schilde, naar Rotterdam.
De 19e is van daar uitgezeild het schip DE PRINS VAN ORANJE, Bakker, (opm: brik, kapt. Gerrit Bakker), naar Rotterdam.
De 21e zijn van daar uitgezeild de schepen DE VROUW ZWAANTJE, kapt. Bondten (opm: tjalk, kapt. Stoffer Klaassens Boutens), naar Groningen; HENRIETTA JOHANNA, kapt. Klein (opm: kapt. Ede J. Klein), naar Amsterdam en DE JONGE DIRK, kapt. Pann, naar Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Brouwershaven op vrijdag 9 december 1814, ’s morgens ten 10 uren, van een Vriesch tjalkschip, genaamd DE VROUW HENDRICA, houdende 29 lasten, met de daar toe behorende inventaris, liggende thans in de haven van Brouwershaven, laatst bevaren door schipper Bote Wijbes de Jonge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop. Notaris L. Wichers Wildervanck, residerende te Zuidbroek, is voornemens, op verzoek van Aldert Jokes Smid, schipper in de Oude Pekela, publiek en finaal te verkopen: een Hektjalkschip, genaamd de VROUW HELENA, groot plusminus 36 roggelasten. Nieuw uitgehaald in den jare 1800. Thans liggende te Zuidbroek alwaar hetzelve dagelijks in ogenschijn (opm: in ogenschouw) kan worden genomen.


Datum: 30 november 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: De 23e is van Gravesend uitgezeild het schip (opm: smak) DE DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Pronk, naar Amsterdam en de 24e het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Dooyes, naar Rotterdam.
De 9e is te Lisbon gearriveerd het schip CERES, kapt. J. van Rijn, van Rotterdam.
De 10e is aldaar gearriveerd het schip GERECHTIGHEID, kapt. Boudesteyn (opm: hoeker, kapt. Jan Boudestein), komende van Holland.
De 11e is aldaar gearriveerd het schip DE ZEEBOUWERS, kapt. Dyk (opm: waarschijnlijk SCHEEPSBOUWERIJ, kapt. Jan van Dijk), van Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Havre de Grace, het kaagschip DE TWEE GEBROEDERS, schipper Cornelis Breemer, Te bevragen bij de cargadoors Coopman, De Wit en Lenaerts, Bastiaan Klinkert en Zoon en Galenkamp en Jacobs.


Datum: 01 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull: het schip (opm: gaffelschip) JOHANNA MARIA, kaptein P. Timmermans, Leith: het smakscheepje MARGARETHA CATHARINA, schipper E.D. Duyntjer, vertrekt den 10 december.
Adres by Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors
Lissabon: het schip ZEELUST (opm: bark), kaptein Albert van der Linden St. Malo: het schip (opm: sloep) het FORTUYN, kaptein Ary de Vos Hull: het schip de TWEE GEBROEDERS, kaptein Jonas Visman. Havre, Caen, Fécamp en Honfleur: het schip de VROUW TITIA, kaptein Cornelis A. Swart.
Adres by Kuyper, Van Dam en Smeer Rouen: het schip de JONGE CORNELIS, schipper Haring Martens de Koe, om te vertrekken volgens art. 13 der Ordonnantie. St. Valéry-sur-Somme: nog geen schip, uit hoofde van gebrek aan Negotie derwaarts. Les Capitains des Navires Français sont invités de venir prendre leur tour au Beurs, suivant les articles 5 et 6 du Reglement de 1787. (opm: [vrije vertaling] Kapiteins van Franse schepen worden uitgenodigd op de Beurs hun beurt te komen innemen, volgens de artikelen 5 en 6 uit het Reglement van 1787)
Adres by den bestelmeester en Cargadoor K. de Vogel, Leuvehaven Westzyde
Te Delftshaven liggen in lading naar: Rouaan: het bomschip PHENIX, schipper Pieter Kal.
St. Valery-sur-Somme: het bomschip de VISSER, schipper Cornelis de Jong.
Adres by de Cargadoors Ooms en De Groot, te Rotterdam NB De vragt der goederen naar Delftshaven is voor Scheeps rekening RC 011214 Advertentie. J. Salm. J.E. Lublink en P. Bel Junior, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 12 december 1814, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de MARIA, gevoerd door kaptein Jan Joossen, lang over steven 82 voet, wyd 22½ voet, hol 11 voet, ’t Verdek hoog 5½ voet, alle Amsterdamse maat, breeder by den Inventaris omschreven. RC 011214 Advertentie. J.H. de Witt, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, B. Oostrum de Waal, J. Corver en H. Smit, makelaars zullen (ten overstaan van een daartoe bevoegd Beampte) op Maandag den 5 december 1814, ’s avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren-Logement aan de Haarlemmerdyk, verkoopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VROUW SYTJE, laatst gevoerd door schipper N.J. Kragg, lang over steven 71½ voet, wyd 20 voet 10 duim, hol 13½ voet, alle Amsterdamse maat; breeder by den Inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.
OHC 011214
Amsterdam, 29 november. Het schip YSLAND, de 17e dezer op de Riepel aan de grond geraakt, is gisteren weer vlot geworden en in de haven van Tessel gezeild.
In de kuil van Marken ligt in goede staat het schip DE EENDRACHT, kapt. J.J. Fichet van Marseille; is bezig met een lichter te lossen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. Te Fedderwarden, op de Weser, is na verlies van roer, ankers en touwen, aan de grond geraakt het schip DE JUFVROUW HELENA, kapt. T. Lindeman, van Londen naar Bremen; men hoopte hetzelve die nacht weer vlot en in veiligheid te brengen.
Te Cuxhaven is in slechte staat binnen gelopen het schip DE TWEE GEZUSTERS AKKERMAN, kapt. J. Trudeler, van Libau naar Lissabon.
Te Krageröe is binnen gelopen om te kielen het schip MARGARETHA SUSANNA, kapt. C. Engels (opm: katschip VROUW MARGARETHA SUSANNA, kapt. Cornelis Engels) van Amsterdam naar Dramme; was lek geworden door bij dik en mistig weer op een blinde klip te zeilen.


Datum: 02 december 1814


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, den 27 november. De twee fregatten, ieder van 44 stukken, welke hier gisteren, in tegenwoordigheid van H.H. K.K. H.H. allervoorspoedigts van stapel liepen hebben de namen van WILHELMINA en FREDERIKA SOPHIA WILHELMINA gekregen.


Datum: 03 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Londen, als beurtman, het schip FORTUIN, kapt. Pieter Doorn. Adres bij de opziener Willem Verwey, q.q. en Bastiaan Klinkert en Zoon, op de Singel, bij de Korsjessteeg, no.232.
Naar Hamburg en Altona, het smakschip JOSEPHUS EN JACOBUS, schipper Jurrian van der Maade. Te bevragen bij de opziener Willem Verwey, q.q. en bij de cargadoors Jan en Bernardus Meyer, op de Stroomarkt.


Datum: 05 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Rouaan, het smakschip DE VROUW ELIZABETH (opm: vermoedelijk de tjalk VROUW ELISABETH, bouwjaar 1810), schipper Harme Beerends Swart,
en als beurtman, het kofschip DE ONDERNEMING, schipper Claas Gerdes.
Beide te bevragen bij de opziener Willen Verwey, q.q. en de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, B. Klinkert en Zoon en Gallenkamp en Jacobs, convooilopers.


Datum: 06 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Hollands smakschip (opm: tjalk) DE GOEDE VERWAGTING, kapt. B.G. Oortjes;
Naar Leith, het Hollands bomschip DE JONGE CORNELIS, kapt. Gerrit de Jong;
Adres bij Heaton en Boutmy, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit, J. Salm, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, H. van Oostrum de Waal en P. Bel Junior, makelaars, zullen (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte( op maandag 12 december 1814, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild fluit-schips-hol, met deszelfs masten, gevoerd geweest door schipper Barend Tonis Tonis, is in het jaar 1780 nieuw uitgehaald, lang over steven 143 voet, wijd 33 voet 8 duim, hol 11 voet 9 duim, het verdek hoog 7 voet 8 duim, de stuurplecht hoog 10 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat. Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Van Heynen en Tentye.
(opm: mogelijk betreft dit DE KIVIT, gebouwd Hindelopen; deze fluit had sinds 1810 in Amsterdam opgelegd gelegen; een verkoop is niet gevonden; het hol zal verkocht zijn voor de sloop)


Datum: 08 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

RC 081214 Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Wydschip, genaamd de VRIENDSCHAP, groot omtrent 58 rogge-lasten, met alle deszelfs staande en loopende wand, ankers, touwen en zeilen, gelyk hetzelve is liggende in de Leuvehaven. Iemand nader onderrigting begerende adressere zich aan Ooms en De Groot, cargadoors te Rotterdam. AC 081214
Zeetijding: Texel, 6 december. Deze morgen is bij het uitzeilen door stilte en daar na opkomende noordenwind, met buien, even bewesten Den Helder aan de Steenen vast geraakt, het kofschip DE JUFVROUW CORNELIA, kapt. G. Abels, van Amsterdam naar Bilbao gedestineerd, dezelve heeft aldaar zijn roer afgestoten en verdere schade bekomen, is met assistentie van drie sloepen en weer afgebracht en in het Nieuwe Diep gekomen.


Datum: 09 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading:
Naar Bayonne, het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Fredrik Ballehr. Adres bij Floris der Kinderen, op de Keizersgracht, tussen de Heerenstraat en Brouwersgracht, no. 381.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke Verkoping op den Eilande Terschelling.
Men zal op dinsdag den 13 december 1814, te West Terschelling, bij publieke veiling, tegen contante betaling, in klinkende munt, presenteren te verkopen: alle zodanige gekapte touwen, stag, wand, lopend touwwerk, ankers en zeilen enz, als het geborgen is van het op voornoemde eiland gestrande Kofschip, FALLEA WILHELMINA (opm: in RC 241114 genaamd TILLA WILHELMINA), gevoerd geweest bij schipper Harm H. Böhmer.


Datum: 10 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Te Delfzyl is, met schade aan de tuigage en verlies van anker en touw binnengelopen het smakschip DE VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, van Amsterdam naar Bergen en met schade aan touwen, zeilen enz., het smakschip NOOIT GEDAGT, kapt. P.H. Peperboom, van Bergen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Volgens een brief van Koppenhagen, in dato 26 november, was aldaar binnengebracht het schip DOROTHEA, kapt. E. Barthels, met ijzer, van Stockholm naar Amsterdam gedestineerd, had op de oostzijde van het eiland Seeland op strand gezeten, heeft moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in Lading: naar Londen het Hollandsch gebouwd Schip de JONGE JACOBUS, Kaptein Jan Arends Bon.
Adres by J. Anthony, Bestelmeester, en Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 15 november is bij Helgoland overzeild en gezonken het schip de JUFVROUW ANNA EN CLARA, kaptein Potjer (opm: JUFFERS ANNA EN CLARA, bouwjaar 1805; kapt. Saesarias Jans Potjer), van Londen naar Hamburg; het volk heeft zich met de boot gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 december. De 16e november is bij Borkum verongelukt het schip MAXWELL, kapt. Koubley, van Liverpool naar Bremen bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Hollands smakscheepje AURORA, kapt. Johannes Tammes;
Naar Havre, Caen, Fekamp en Honfleur, het Hollands schip DE VROUW TITIA, kapt. Cornelis A. Swart;
Naar Lissabon, het Hollands schip ZEELUST, kapt. Albert van der Linden;
Naar Hull, het Hollands schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jonas Visman;
Naar Hull, het Hollands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Hylke Wybes;
Naar Liverpool, het Hollands schip NICOLAAS & HENDRIK, kapt. Pieter Boezer, om de 24e december te vertrekken.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Londen, het Hollands gebouwd schip DE JONGE JACOBUS, kapt. Jan Arends Bon, adres bij J. Anthony, bestelmeester en Hudig Blockhuyzen en Van der Eb.


Datum: 12 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding: Texel. In de nacht van 6 december is, uit hoofde van tegenwind, terug uit zee gekomen het schip (opm: kof) DRIE KINDEREN, kapt. T.T. Heeren.


Datum: 13 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

RC 131214
Rotterdam, 12 december. De 10e was er een schip in het gezicht, zijnde DE JONGE MARIA, kapt. Van Mugen (opm: brik, kapt. Cornelis van Muijen), van Lissabon.
Gisteren namiddag arriveerden te Helvoetsluis DANKBAARHEID (opm: hoeker), kapt. C. Smit van Drobak en VREDE, kapt. C. Zuiderduin van Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 december. Aangaande het schip DE VROUW ELISABETH, kapt. S.J. Jaski, van Bergen naar Dordrecht gedestineerd, voor enige dagen gemeld (opm: zie RC 081214) dat volgens rapport op een klip gezeild en gezonken zou zijn, wordt door kapt. B.J. Jaski (broeder van de gemelde S.J. Jaski) van Bergen te Dordrecht gearriveerd, gerapporteerd, dat het schip van voornoemde S.J. Jaski, door de loods op het Lied van Bergen op een klif verzeild zijnde, hetzelve in een Zandbaai, bij Engersund op strand gezet, zijnde toen vol water en op het punt van zinken; de equipage had dewijl aldaar geen huizen waren tot deszelfs verblijf een tent op de klippen opgeslagen, de kapitein vervolgens assistentie van Bergen gehaald hebbende, had men de gehele lading geborgen, doch de stokvis was doornat en zou ter plaatse verkocht worden; men zou vervolgens het schip in vlot water en ter reparatie naar Bergen terug brengen. (opm: het schip bleef behouden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop. Luitje Jans de Vries, scheepstimmermansbaas te Appingedam, gedenkt ten overstaan van de notaris Mr. E. Dull op woensdag den 21 december 1814, des avonds te 6 uur ten huize van (onleesbaar) te verkopen aan de meestbiedende: een tjalkschip, lang over de stevens 63 vt. 2 dm, wijd 14 vt. en hol 6 vt. 2 dm. op zijn uitwatering. Nieuw van de bijl.
(opm: de tjalk, 28 rogge- en 14 gemeten lasten, werd in mei 1815 verkocht aan schipper Berend Jacobs de Groot uit Eenrum; scheepsnaam de HOOP)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een in den jare 1806 gebouwd Smakschip, de VRIENDSCHAP genaamd, groot 55 roggelast en thans liggende te Nienhaus aan de Elve (opm: Elbe). Adres bij de schipper en eigenaar Steffen Luitjes Pinksterboer te Veendam. (opm: op 231214 soortgelijke advertentie, maar zie RC 271214)


Datum: 15 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 december. De 12e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis kapt. Dean, met brieven van de 10e dezer, van Harwich; DE HOOP (opm: hoeker), kapt. L. Das en DE SCHEEPSBOUW (opm: SCHEEPSBOUWERIJ), kapt. J. van Dyk van Lissabon, doch liggen beide quarantain op de rede.
De 13e zeilden uit de Maas naar zee DE MARIA, kapt. A. Poort naar Sunderland en DE JONGE CORNELIS, kapt. D. Wapenaar (opm: kof, kapt. Cornelis Wapenaar), naar Bergen.
Gisteren zeilden uit de Maas in zee DE JONGE CORNELIS, kapt. H.H. de Koe naar Hull en DE CORNELIS EN CORNELIA, kapt. W. Peters (opm: Wijbrand Pieters), naar Bordeaux.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. D. Bousquet, F. de Wit Abr. Everar. Zoon, L.H. Voute, makelaars, zullen (ingevolge appointement van de Rechtbank van Koophandel) op donderdag 15 december 1814, ’s avonds ten zes ure precies, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een partij van 85 kisten witte, 23 dito Moscovade beschadigde Braziel suiker en 43 balen beschadigde koffie. Nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het aan de grond gezeilde schip EQUATOR, schipper Joachim Jacobson, gekomen vanuit Rürto en alhier aangebracht. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding: Texel, 13 december. Het schip DE VROUW MARYTJE, kapt. Brabbel, van Rotterdam naar Bilbao, liep woensdag de 7e dezer, lek, te Douvres binnen en was, door tegenwinden, van de Spaanse kust afgedreven.
De 7e zijn te Gravesend gearriveerd de schepen DE VROUW JOHANNA, kapt. Leendert de Beer en DE JONGE CORNELIS, kapt. Randen (opm: bunschip, kapt. Sietze Pieters van Randen), beide van Workum; DE VROUW ALIDA, kapt. Smith (opm: tjalk, kapt. Jan Doijes Smit), en DE VRIENDSCHAP, kapt. Leendert Spaanderman, beide van Amsterdam.
De 8e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE VIER BROEDERS, kapt. Hetman, van Amsterdam; INDUSTRY, kapt. Bother van Rotterdam.
De 7e zijn van daar uitgezeild de schepen DE VRIENDSCHAP, kapt. Kuper; DE VROUW HENDRIKA, kapt. Boer (opm: tjalk, kapt. Jan Andries de Boer) en FREDERIKA, kapt. Dyk (opm: kof, kapt. Jouke Teunis van Dijk), alle drie naar Amsterdam.
De 8e zijn vandaar uitgezeild de schepen ANNA GESINA, kapt. May en DE VROUW GESINA, kapt. Hendriks (opm: smak VROUW GEZINA, kapt. Berend Hendriks), beide naar Amsterdam; DE VREDE, kapt. C. Zuyderduyn en JUFVROUW HENDRIKA kapt. Conraads, beide naar Rotterdam.
De 7e is te Ramsgate binnengelopen het schip DE VRIENDSCHAP (opm: smak), kapt. W.K. Engelsman, met verlies van ankers en kabels, van Amsterdam naar Lissabon.
De eerste is te Guernsey gearriveerd het schip SPEEDWELL, kapt. Den Ham, van Rotterdam.
De 5e is te Leith gearriveerd het schip EENDRAGT, kapt. Butler, van Harlingen.
De 5e is te Sunderland gearriveerd DE VROUW HARMINA, kapt. Dicken, van Amsterdam.


Datum: 16 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. De 20e november is te Cadix gearriveerd Zijner Hoogheids fregat van oorlog KENAU HASSELAAR, kapt. Dibbitz, van Texel, benevens de onder deszelfs konvooi zijnde schepen DE IPHIGENIA (opm: pink), kapt. Johannes Tadsen, HELENA CATHARINA (opm: brik), kapt. Fredrik Smit Jr. en CONCORDIA (opm: kof), kapt. Jan Klases Nap, alle van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een koffeschip, lang 75 voet, wijd 19 voet, hol 9 voet, te bevragen en leggende in Sneek, bij Age van der Werff.


Datum: 17 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. De 5e december is in Scarbourg (opm: Scarborough), met een en half voet water in het schip en andere schade, binnengelopen het schip DE VIER GEZUSTERS, kapt. O. Smit (opm: kapt. O.M. Smith), met steenkolen, van Sunderland naar Amsterdam gedestineerd; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. Kapt. W.K. Engelsman, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, van Amsterdam maar Lissabon gedestineerd, meldt van Ramsgate, 7 december, dat hij, de 5e dito, op de Franse kust, beide zijn ankers en touwen had moeten kappen en het zwaard en roerpen gebroken waren, waarop hij de volgende dag te Ramsgate binnengelopen was om te repareren, zo hij meende waren het schip en de lading in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 december. Van Helvoetsluis wordt, in dato den 15 dezer gemeld: De twee schepen, die bij de vorige posttijd in het gezicht waren, zijn de SPECULANT, en gevoerd door J. Guitman van Bordeaux; MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, thuishaven Maassluis), kapt. E. Verschoor, van Lissabon; de laatste ligt in quarantaine op de rede.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijding. Het schip CONSTANTINE (opm: buitenlander), kapt. Claasen, van Jersey naar Amsterdam, verongelukte de 15e dezer nabij Staples. Het volk werd gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Het schip DE VROUW CATHARINA, Bisschop (opm: tjalk, kapt. Jan Alberts Bisschop), van Zwolle naar Londen, is te Yarmouth lek binnen gelopen en moest lossen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip PROVIDENCE, van Sunderland, van daar bestemd naar Rotterdam, raakte vast op Newcombe-Sand de 10e dezer en werd door het volk verlaten, dat te Yarmouth aan wal kwam; het schip raakte naderhand vlot en dreef te Keirkley-Beach op strand, alwaar het aan stukken sloeg. Een gedeelte der materialen is gered.


Datum: 19 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijding. De 8e december zijn te Gravesend gearriveerd de schepen CONCORD, kapt. Swart, van Rotterdam en DE NEGOTIE, kapt. Mey (opm: bom, kapt. Huig van der Meij), van Katwyk.
De 9e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE VROUW HENDRIKA, kapt. Lewuls (opm: tjalk, kapt. Tamme Louwes), van Vlissingen; DE VROUW JOHANNA, kapt. De Boer, van Worcum; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Heliman, van Amsterdam.
De 10e is aldaar gearriveerd het schip FORTUNA, kapt. Van der May (opm: kapt. C. van der Meij), van Amsterdam,
De 11e zijn aldaar gearriveerd de schepen DE VROUW HERMINA, kapt. Jong (opm: mogelijk kof VROUW HARMINA, kapt. J.L. de Jonge) en DE VROUW HENDRIKA, kapt. Lukens (opm: VROUW HINDRIKA, kapt. Wolter Roelfs Lukens) alle twee van Vlissingen; DE DRIE VRIENDEN, kapt. Riewarts, van Middelburg; INDUSTRIE, kapt. Duyvenboden (Iopm: brik, kapt. Teunis van Duyvenboden) en ZEEVRUCHT, kapt. Noort (opm: ZEEVRUGT, kapt. Wouter van Noord), beide van Rotterdam; JOHANNA, kapt. Beer (opm: tjalk, kapt. Alberts Pieter de Beer) en FORTUNA, kapt. Mei (opm: kapt. C. van der Meij), beide van Amsterdam.
De 12e is aldaar gearriveerd het schip DE JONGE VROUW SISKAY, kapt. Jacobs, van Harlingen.
De 10e is van daar uitgelopen het schip GOEDE HOOP, kapt. Best (opm: bom, kapt. Philippus de Best), naar Amsterdam.
De 12e zijn van daar uitgezeild de schepen DE PO, kapt. Minter en SPECULATION, kapt. Van Dyk (opm: smak, kapt. R.D. van Wijk); beide naar Rotterdam.
De 8e is te Hull gearriveerd DE VROUW JANSZ, kapt. Spanderman (opm: mogelijk smak VROUW JANTJE, kapt. Pieter Spaanderman), van Rotterdam.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Kapt. A.K. de Haan, voerende het Kofschip JONKVROUW CATHARINA, van Dantzig naar Amsterdam gedestineerd, meldt van de Steur, in dato 30 november, dat hij aldaar in goeden staat liggende was en bij de eerste gunstige gelegenheid zijn reis zou voortzetten.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Bij Dartmouth is van deszelfs ankers op een rots gedreven het galjoot schip (opm: smak) de VROUW EEPKE, kapt. J.H. Schut, van Marennes naar Leuven; hetzelve is daar weder af en in de haven van Dartmouth gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris G.J. Kratzsch, te Leeuwarden, presenteert, publiek bij strijkgeld, aan de meestbiedenden, te verkopen: een Koffe Schip, de JONGE JAN genaamd, lang tussen de schutten en het ruim 22 een derde voet, wijd 8 zeven twaalfde voet, en hol 4 een vierde voet, en over het geheel lang 48 voet, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, liggende thans in de Stadsgracht, bij de Grachtswal; laatst bevaren door schipper Jacob Pieters Beemer, als eigenaar.
Wie gadingen maken, komen, op donderdagen den 29 december 1814, en den 5 januari 1815, telkens des avonds ten zes uren, bij den provisionele en finale palmslag, ten huize van Gerrit van de Zeef, kastelein op de Grachtswal, in de Oude Doelen, en kope alsdan op condities, die inmiddels te vernemen zijn ten kantore van gemelde notaris.


Datum: 20 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. De 14e dezer is onder de Vlieter gezonken het schip ST. JOHANNES, kapt. C.F. Kröger, van Amsterdam naar Barcelona; hetzelve ligt geheel onder water. Volgens rapport is de equipage, na 24 uur in het wand gezeten te hebben, gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, den 18 december. Den 12 december is by Portleeven totaal verongelukt het schip ATALANTA, kaptein Capper, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Altona; de kaptein en 4 man zyn verdronken. RC 201214
Amsterdam, 19 december. Bij Calais is op het strand geraakt, doch weer vlot geworden en aldaar binnen gebracht, het schip RESOLUTION, kapt. Brinkman, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Gothenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 december. Van Helvoetsluis wordt in dato de 17e dezer gemeld: de twee schepen, waarvan men te voren geen melding heeft kunnen maken, zijn SPECULATION, gevoerd door R. van Wyk (opm: smak, kapt. Roelf Deddes van Wijk) van Londen; DE GOEDE HOOP, kapt. R.L. Krans van Libau.
Gisteren namiddag arriveerden te Helvoetsluis DE ZEEMEEUW, kapt. J.E. de Jong (opm: schoener, kapt. Jacob Enkes de Jong), van St. Ubes en ligt in quarantain op de rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

2 Achtste part in Buisschip HET ZWARTE PAARD, op reis en bevragt van Rotterdam naar Belfast, nog liggende voor den Brielle. 3 Vierde part in Brigantynschip ATALANTE, op reis en bevragt van Rotterdam naar Lissabon; aldaar gearriveerd, en zoo ver bekend is, nog aldaar liggende. Beide dezer Schepen varen onder directie van den Heer Th. Browne, en zullen de Koopers geleverd worden vry in Zee op de bovengemelde reize. Nader onderrigt by bovengemelde Makelaars. (opm: op 31 december 1814 annonceerden de makelaars dat de veiling tot nadere Advertentie was uitgesteld) AC 201214
Texel, 17 december. Verleden nacht is door verlies van ankers en touwen, aan de grond op de Rug van de Balg gekomen, het Franse pinkschip LA RESOLUTION, kapt. P. Benoits, dezelve heeft twee masten gekapt; aan de grond op de Oostwal het galjasschip CAROLINA, kapt. J.C. Drews en aan de grond op de Zuidwal het smakschip DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Londen gedestineerd; dezelve hebben schuiten bij zich tot assistentie.
Texel, 18 december. Het schip FAMA is het wand aan een kant gebroken en heeft nog enige schade bekomen door de nok van de blinde ra van het schip (opm: brik) NICOLETTE JOANNE, kapt. Claas Duurhagen.
Het schip DE VROUW FEMMEGINA, was bezig met deszelfs lading te lossen (opm: zie OHC 221214).
Van de schepen LA RESOLUTION en de CAROLINA is nog niets naders bekend.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. Het bomschip WILHELMINA, kapt. Wouter Wieland naar Londen gedestineerd, is door contrarie wind met een gebroken roer aldaar binnen gekomen.


Datum: 21 december 1814


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Gravesend is de 12e dezer gearriveerd het schip DE JONGE PETER, kapt. Plas (opm: JONGE PIETER, kapt. Pieter van der Plas), van Rotterdam.
De 13e zijn aldaar gearriveerd de schepen VROUW FANTE, kapt. Klomp, van Amsterdam; MARIA JOHANNA, kapt. Wiel (opm: kapt. Engel van der Wiel), van Rotterdam; DE VROUW TJARDA, kapt. Buining (opm: kof, kapt. Jacob H. Buining), van Vlissingen en DE JUFVROUW LYTSKE, kapt. Astrea, van Harlingen.
De 14e is vandaar uitgezeild het schip CHRISTINA, kapt. Roelofs (opm: kof, kapt. Douwe Roelofs), naar Amsterdam.
De 13e is op de hoogte van Margate gearriveerd het schip GOEREE, kapt. Thomson, van Goeree, met verlies van een anker en kabel.
De 8e is te Sunderland gearriveerd het schip MARY, kapt. Wright en de 9e het schip SARAH, kapt. Bell, beide van Schiedam, mitsgaders het schip DE VROUW ELISABETH, kapt. Middell (opm: kof, kapt. Hendrik Pieters Middel), van Dordrecht.
De 10e is te Hull gearriveerd het schip DE VROUW ELIZABETH, kapt. Nepperus (opm: kof, kapt. Frans Berend Nipperus), van Vlissingen.
De 14e is te Harwich gearriveerd het schip ZEELUST, kapt. Lucas van Vlissingen.


Datum: 22 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. De 14e december is op Vlieland gestrand het schip VROUW FENNEGINA, kapt. E.L. Tiktak, (opm: kof VROUW FEMMEGINA, kapt. Egbert Lammerts Tiktak), met masten en balken van Elbing (opm: Elblag) naar Havre de Grace; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. De 15e december is te Cowes wegens lekkage binnengelopen het schip SPECULATION, kapt. J.H.C. Klyn, van Nantes naar Amsterdam.
De 15e december is bij Southwold gestrand het schip THERESIA, kapt. Roelofs, van Gent naar Londen; hetzelve zal een gedeelte van de lading moeten lossen om weer vlot te geraken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 december. De 19e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GEREGTIGHEID (opm: hoeker GERECHTIGHEID), kapt. J. Boudestein van Lissabon en ligt als quarantain op de rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hull, het Hollands bomschip (opm: snikschip) COURIER, kapt. Hannes Hoek.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, cargadoors.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Zeetijding. Texel, 20 december. Het smakschip DE VROUW FEMMEGINA (opm: kapt. A.K. Braam, zie AC 201214), is weer vlot geworden.


Datum: 24 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In een brief van Rochel (opm: La Rochelle), in dato 8 december, wordt gemeld; dat aldaar en een zinkende staat binnen gelopen was het schip DE ZEEVAART, kapt. Jan Stolte, van Marennes naar Ostende; er waren twaalf man tot assistentie aan boord gezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. De 22e, des morgens zeilden van Helvoetsluis in zee naar Harwich DE VROUW SOPHIA (opm: brik), kapt. Jan Kroon en FORTUNA (opm: hoeker), kapt. Arij Kouwenhoven; VREDE, kapt. R. Douwes naar Bilbao; MARIANNE (opm: brik), kapt. Jan Visser naar Suriname en VROUW MARGARETHA (opm: smak), kapt. Nicolaas Visser naar Neury.
De 21e, des namiddags, zeilden uit de Maas naar zee DE EXPEDITIE (opm: sloep), kapt. Jacob Kreeft; DE ZEEGEWIN (opm: hoeker), kapt. Jan van Teylingen naar de Corunha; DE MARIA, kapt. Willem Smit; DE ANTINE, kapt. C.C. Kuilma; DE ZORG EN VLYT (opm: smak), kapt. H. Ulleman; DE VROUW ANNA (opm: kof), kapt. Hendrik Caspers Uil; DE VROUW CHRISTINA, kapt. Roelof Siegers; DE VIGILANTIE (opm: kof), kapt. Hattem Siegers; DE HARMONIE (opm: kof), kapt. Helmer Jans; DE VROUW ROELOFFINE, kapt. J.K. Bolhuis (opm: tjalk VROUW ROELFINA, kapt. Jan Klaassens Bolhuis); DE OMNIBUS, kapt. A. van Duivenbode (opm: sloep, kapt. Cornelis van Duijvenbode); DE WAAKZAAMHEID, kapt. P. Gnoon (opm: smak, kapt. Pieter Groen); DE VRIENDSCHAP, kapt. L. Spaanderman; DE MERCURIUS (opm: 2-mast hoeker), kapt. Willem Cornelis Ouwehand, naar Londen; DE JONGE IDA (opm: hoeker), kapt. Cornelis van der Sjouw; HET ZWARTE PAARD, kapt. Dirk van der Brugge; DE ANNA SOPHIA (opm: schoener), kapt. Fredrik Tupper; DE CONCORDIA (opm: smak), kapt. Dirk Alberts Hofte; DE VLASBLOEM (opm: kof), kapt. Cornelis Hulshoff, naar Belfast; DE DANKBAARHEID, kapt. Arend van der Meyden; DE MINERVA, kapt. Matthijs van der Putten, naar Londonderry; DE MARS (opm: kof), kapt. Jan Barend Frerich; DE JUFFROUW AKKE (opm: kof), kapt. Elias Tyleman; DE MARIA CHARLOTTA (opm: brik), kapt. Willem Alexander, naar Liverpool; DE GOEDE HOFFNUNG, kapt. C. Kraay naar Bordeaux; DE HARMONY, kapt, Wapenaar (opm: hoekerbuis HARMONIE, Arij Wapenaar); DE VROUW BREGTJE (opm: hoeker), kapt. Huibregt van der Valk, naar Neury; DE VRIJE ZEE (opm: kof), kapt. Arij Riedyk naar Dublin; DE DRIE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. Jan Sipkes; DE ZEEMEEUW, kapt. Andries Schott naar Amelia-Eiland; DE JONGE MARIA (opm: kof), kapt. Maarten Schaap naar Plymouth; DE ANNA JOHANNA, kapt. H. Corvodson naar Gottenburg.
Van Helvoetsluis wordt heden gemeld: de schepen, die gisteren gemeld naar zee zeilden, zijn wel in zee gekomen.
Gisteren namiddags zeilden in zee DE JONGE DIRK DE KATER (opm: schoener), kapt. Cornelis Schilperoord, naar Bilbao; ANNEKE, kapt. A. van den Oever, naar Londen.
En hedenmorgen DE JONGE PIETER JOHANNES (opm: bom), kapt. Jan Keus, naar St. Valery en arriveerde DE VROUW MARTHA, kapt. H.H. Gnodde, van Calais.
Van Den Briel zeilden DE VRIENDSCHAP, kapt. Arij Molegraaf naar Guernsey; DE JONGE LUITJEN (opm: smak), kapt. Nicolaas Bierum naar Londonderry; DE MARIA CATHARINA, kapt. D.D. Duintjer, naar Leith; DE ONDERNEMING, kapt. Pieter Rijnbende en DE AESPERES (opm: brik HESPERUS), kapt. Willem Rijnbende naar Belfast; DE VROUW JOHANNA, kapt. Hendrik Borman naar Newry en arriveerden DE JONGE WILLEM, kapt. Gijsbert de Reus; DE SARA GEERTRUIDA, kapt. Gijsbert Verdoes en DE ZEE- EN LANDBOUW, kapt. Jacob van der Kooy van Sunderland.
De 22e december zeilden van voor Maassluis naar zee de schepen: DE VROUW HILLEGINA, kapt. J.E. Zoutman (opm: tjalk, kapt. Jan Everts Zoutman); DE JONGE ARIJ (opm: bom), kapt. Ary Kaptein; DE VLYT, kapt. Teunis Fiereman; DE GOEDE VERWAGTING, kapt. Jan Kemp; DE ALBERTUS ADRIANUS (opm: bom), kapt. Albert Plug; DILIGENCE, kapt. W. Freyer; MARIA ELISABETH, kapt. Thom. Moyekind (opm: bom, kapt. Thomas Mooijekint); DE JONGE ROELOF, kapt. L.R. Roelsma (opm: smak kapt. Lucas Roelfs Roelfsema); DE JONGE JUFFROUW ESTHER, kapt. C. Pronk (opm: bom, kapt. Cornelis Pronk); DE VOLHARDING, kapt. Jac. Ouwehand (opm: kof, kapt. Jacob Ouwehand); DE JONGE JAN (opm: kof), kapt. Dirk Ouwehand; MARIA JOHANNA, kapt. E. van der Wiel (bom, opm: kapt. Engel van der Wiel Lzn); JOHANNA SOPHIA (opm: smak), kapt. C. Hennevanger; DE VIER GEZUSTERS, kapt. L. Roelofs (opm: tjalk, kapt. Luitje Roelfs); DE BEATRIX ELISABETH, kapt. E. van der Meulen (opm: bom, waarschijnlojk kapt. Dirk Maasdijk); DE ONDERNEMING (opm: bom), kapt. Teunis van der Plas; DE JONGE HARM (opm: gaffelschip), kapt. Cornelis Vermys; JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. Floris Plokker; DE HOOP (opm: bom), kapt. Albert van der Meij; FELIX (opm: bom), kapt. Jan Duijndam; VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand (opm: bom, kapt. Gerrit Ouwehand); JONGE BASTIAAN (opm: bom), kapt. Jacob van der Wiel Azn.; ELISABETH, kapt. Jacob Schaap; JONGE PIETER, kapt. Gijsbert Haasnoot; DRIE GEBROEDERS, kapt. M.H. de Heer (opm: kapt. Matthijs Hendrik de Heer); MORGENSTER, kapt. Jacob Kortenbout (opm: kapt. Joris Kortebout); CHARLES PATRICK EDUARD (opm: bom), kapt. Klaas Gyze Ouwehand; JONGE PIETER, kapt. Pieter van der Plas; JONGE ANTJE EN DIRK (opm: bom), kapt. Floris Schaap; ANNA MARGARETHA, kapt. D.C. Berkenkamp (opm: VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. Diederik Coenraad Berkenkamp); JONGE ELISABETH, kapt. Simon Captein; DRIE GEBROEDERS, kapt. Izaak de Vos en JONGE DIRK, kapt. Jacob Guit, alle naar Londen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.J. Smith naar Yarmouth; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel (opm: smak, kapt. Tjakke Jans Hazewinkel), naar Bordeaux; CONCORDIA (opm: kof), kapt. J.W. de Jonge, naar Roscoff; DE VROUW WILHELMINA, kapt. Dirk Mooyekind, naar Hull; DE VISSER, kapt. Cornelis de Jong; naar St. Valéry; VROUW WILHELMINA, kapt. H.E. de Bie, naar Nantes; DE VROUW ELSINA (opm: smak), kapt. Dirk Steur, naar Newry; DE VROUW JANTINA, kapt. J.E. Dick (opm: kapt. Jan Egberts Dik); naar Bristol; DE PHENIX, kapt. Pieter Kal; DE SCHAAPHERDER (opm: smak), kapt. Arij Noordland; JONGE JAN, kapt. Gerrit van Duyvenbode en VOORSPOED, kapt. Cornelis Bergwerff, maar Rouaan; DE JONGE ARIE SCHOONEVELD VAN DER CLOET, kapt. Leendert van der Wiel, naar Newcastle; DE MERCURIUS, kapt. Jacob Dubbelaar; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Berkenkamp; DE VROUW FRANCINA, kapt. Theodorus. Hawich en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Siedses (opm: tjalk, kapt. Jan Jans Sijdses), naar Boulogne; DE JONGE GYSBERT, kapt. Engel van der Wiel Czn, naar Douvres; NOORDWYK, kapt. Leendert Onderwater, naar Havre; DE JONGE PIETER, kapt. C. van Duivenbode (opm: Klaas van Duyvenbode), naar Rye; JONGE AGATHA, kapt. Engel van der Wiel, naar Duinkerke; GOEDE HOOP, kapt. Cornelis Ouwehand, naar Lynn; DRIE VRIENDEN, kapt. Ary Vlieland, naar Sandwich; GROOTE EN KLEINE VISSCHERY, kapt. O. Joa (opm: hoeker, kapt. Otto Joa), naar Dublin; VREDE, kapt. Wouter van der Horden, naar de Cornona en FORTUIN, kapt. Arie de Vos, naar St. Malo.
De 23e dezer zeilde van voor Maassluis naar zee DE VROUW ANNA (opm: tjalk), kapt. H.H. de Boer naar Rouen, doch kwam weer op de rede terug.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en H. Smit, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 2e januari 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdyk, verkopen: een extraordinair welbezeild fregatschip, genaamd MARIA POLONIA, gevoerd door kapt. Juan Ramon de Muxica; lang over steven 97 voet, wijd 26 voet, hol 12 voet 4 duim, het verdek hoog 4 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.
(opm: op de veiling van 2 januari 1815 werd dit oorspronkelijk Zweeds fregat door de Spaanse eigenaar voor NLG 8.300 verkocht aan koopman J.C. Zimmerman Carlszoon te Amsterdam; daarna werd het schip door scheepsbouwmeester Johannes Wijnbergh tot brik vertimmerd en als JOHANNA CATHARINA door boekhouder C.H. Kraanstuijver namens P.C. van Dragt in augustus 1815 in de vaart gebracht)


Datum: 26 december 1814


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een varensgezel van zedig karakter, de vereiste bekwaamheid bezittende, om als schipper te kunnen ageren op het Tjalkschip, genaamd de JONGE AUKE, thans liggende te IJlst, en genegen zijnde zich als zodanig te verhuren tegen aanstaande jaar 1815, vervoege zich hoe eerder hoe liever bij de weduwe van Willem Aukes de Viefde, aldaar, die een behoorlijke beloning aan dezelve wil belonen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een varensgezel van zedig karakter, de vereiste bekwaamheid bezittende, om als schipper te kunnen ageren op het Tjalkschip, genaamd de JONGE AUKE, thans liggende te IJlst, en genegen zijnde zich als zodanig te verhuren tegen aanstaande jaar 1815, vervoege zich hoe eerder hoe liever bij de weduwe van Willem Aukes de Viefde, aldaar, die een behoorlijke beloning aan dezelve wil belonen.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Sedert onze vorige zijn in Texel in zee gezeild JOHANNA PHILIPPINA (opm: schoener), kapt. J. Jansen, naar Curaçao; JONGE BEURSMAN (opm: smak), kapt. J.T. Klein, naar Hull.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Sedert onze vorige is in Texel in zee gezeild de JONGE CAROLINA (opm: kof), kapt. J.B. Bleeker, naar Bordeaux.


Datum: 27 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 25 december ’s morgens is bij Hasbro gezonken een kofschip met tarwe, van Holland naar Londen; equipagie gered. RC 271214
Amsterdam, 25 december. De 22e dezer is in zee gezeild het schip ELISABETH, kapt. P.T. Wegener (opm: fregat ELIZABETH, kapt. Pieter Fredrik Wegener), naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(opm: nadat deze veiling aanvankelijk werd afgelast werd op 9 februari 1815 aangekondigd dat de verkoop nu op 14 februari 1815 zou plaatsvinden; zie ook PGC 131214; het schip werd toen gekocht door Tjebbe Jans Smit) RC 271214 Amsterdam, 25 december. Volgens nadere berichten aangaande het schip S. JOHANNES, kapt. C.F. Kröger van Amsterdam naar Barcelona gedestineerd, is hetzelve, na over een bank gestoten te hebben, gezonken, zodanig, dat niets dan de toppen der masten te zien zijn, het volk is door een tjalkschip, hetwelk tot assistentie aangenomen was, geborgen, doch welk tjalkschip vervolgens mede gezonken is; de gezamenlijke equipage, zich in het wand begeven hebbende, zijn eindelijk gered en op Wieringen aangebracht.
RC 271214 Amsterdam, den 25 december. Den 21 dezer is, volgens brief van Delfzyl, aldaar met zware schade binnengeloopen het schip VERTROUWEN, kapt. M. Plokher (opm: Mattijs Plakke, ook Plakker), van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd.
Ook is aldaar, wegens schade, binnengeloopen het schip de VROUW CATHARINA, kapt. J.K. Damstra (opm: tjalk, kapt. Jan Coerts Damstra), van Rotterdam naar Hamburg, zal moeten lossen om te repareren. RC 271214 Amsterdam, den 25 december. Te Harlingen is met schade binnengeloopen het schip (opm: kof) de VROUW AUKJE, kapt. L.K. Swart, van Bergen naar Dordrecht gedestineerd, den 7 dezer in het Vlie gearriveerd (opm: zie OHC 271214). RC 271214 Amsterdam, den 25 december. By Ameland is beschadigd binnengelopen het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, zou naar Harlingen zeilen om te repareren. RC 271214 Rotterdam, den 26 december. Het schip MAAS EN ROTTESTROOM (opm: fregat), kapt. F. Breemer, is, door behulp van Yssloepen (opm: boot voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen), beoosten de Haven, en het Schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, bewesten de Haven, aan de ducdalven gebragt. RC 271214 Advertentie. Publyke Verkooping, te Vlissingen, op Vrydag den 20 January 1815, des namiddags ten 3 uren, in het Heeren Logemnent, in de Helbaardierstraat aldaar, ten overstaan van den Notaris L. de Jonge Borgerhoff en Getuigen, van het Zweedsche Brikschip genaamd FLORA, laatst gevoerd door den kapt. Thalemus Olssen, groot 82 en 1 halve Zweedsche Lasten, houdende 243 Tonnen, Fransche Maat; thans liggende in de Haven van den Nieuwendyk, te Vlissingen, met deszelfs Inventaris. Zynde vier dagen bevorens te zien. Nader Informatie te bekomen ten kantore van den Heer Arnold Rocholl, Koopman en Commissionair, te Vlissingen voornoemd. OHC 271214
Amsterdam, 24 december. Het schip DE VROUW AUKJE, kapt. L.K. Swart van Bergen naar Dordrecht gedestineerd, de 7e december in het Vlie binnengekomen, is wegens schade te Harlingen binnengelopen .
Bij Ameland is binnen gelopen het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Blecker, van Bergen naar Amsterdam, zou wegens bekomen schade naar Harlingen zeilen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een in den jare 1810 gebouwd een tjalkschip om de 26 roggelasten groot, thans liggende in het Middelste Vallaat (opm: verlaat of sluis) in de Pekel-A. Adres bij de schipper en eigenaar Harm Berends Drenth aan de Ommelanderwijk te Veendam.


Datum: 28 december 1814


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Van Den Briel wordt heden gemeld: heden is naar zee gezeild de VRIENDSCHAP (opm: Zuid-Nederlandse kof), kapt. Ary Molegraaf, naar Guernsey.


Datum: 29 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 december. De 26e zeilde uit de Maas naar zee het fregat ELIZABETH JOHANNA, kapt. W. Lucas naar Batavia, doch is benoorden de Maas ten anker gekomen op tien vadem water en de bom was voornemens om ’s namiddags naar boord te varen, om de goederen over te geven aan een ijssloep tot assistentie; voorts zeilden DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Bon (opm: brik, kapt. Jan Arends Bon) naar Londen.
Van Den Briel wordt van heden gemeld: volgens bericht van een ijssloep, die gisteren van boord is gekomen, is het fregat DE ELISABETH JOHANNA, kapt. W. Lucas, gisteren middag om twaalf uur onder zeil gegaan, om voor de Goeree te werken en aldaar ten anker te komen.
De 26e, na posttijd, zeilde van voor Maassluis naar zee het schip DE VROUW ANNA (opm: tjalk), kapt. H.H. de Boer naar Rouen, doch is, door het vele drijfijs, hedennacht genoodzaakt geworden weer op de rede en vervolgens op de haven te komen.
Voorts kwamen ook de schepen DE WEDUWE VARKENVISSER, kapt. C.B. Kuiters (opm: kapt. Cornelis Kuijt) en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jonas Visman, mede op de haven terug.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 december. In de nacht tussen de 5e en 6e december, is, na verlies van de grote en fokkemasten, bij Grevelingen gestrand, het schip THEMIS, kapt. J. Smit, van Hamburg naar St. Thomas; men hoopte de lading onbeschadigd te bergen


Datum: 31 december 1814


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 december. Volgens nadere berichten aangaande het bij Grevelingen gestrande schip THEMIS, kapt. J. Smit, van Hamburg naar St. Thomas gedestineerd, is de lading geheel onbeschadigd geborgen en in ’s Konings pakhuizen opgeslagen; het schip zelve is na het kappen der masten in vlot water en te Grevelingen binnengebracht, hebbende geen de minste lekkage bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 december. Te Amsterdam zijn teruggekomen de schepen DE EENDRAGT, kapt. Hein Harmens en DE VIER GEBROEDERS (opm: kof), kapt. Y.P. Piebes, beide naar Hull gedestineerd, het laatste met verlies van ankers, touwen en zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 december. De 17e december is op Sylt gestrand het schip JOHANNA, kapt. Koolman, van Londen naar Hamburg; het volk is gered, ook hoopte men het grootste gedeelte der lading onbeschadigd te bergen.