Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1847


Datum: 01 januari 1846


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 28 december. In de nacht van zondag op maandag j.l. heeft in het kantoor van de Hullsche Reederij Maatschappij, onder directie van de heren Van Rees en Van der Vegt, op de Dijk alhier, een brutale diefstal plaatsgehad. Bij de buit behoorde een pakje geroyeerde coupons van 1845, behorende bij obligatiën van de rederij. (opm: sterk bekort wegens vele voor Marhisdata irrelevante gegevens; waarschijnlijk zal bedoeld zijn de Zwolsche Reederij Maatschappij, die inderdaad op Hull voer)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Van Caen meldt men het volgende: De Nederlandse smak VROUW ANTJE, kapt. Ekamp (opm: bouwjaar 1828; kapt. Douwe Klaas Ekamp), van Hamburg naar Rouaan met een lading tarwe, is de 26e december op de riffen nabij Isigny vergaan. De kapitein en de equipage, bestaande uit drie man, zijn gered. Men is bezig geweest om een gedeelte der lading, zijnde ca. 500 hectoliters, te redden, die op het strand zijn uitgelegd tot droging. Het schip moet als verloren beschouwd worden, doch men zal misschien nog iets van de inventaris kunnen redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Argenton, 21 december. Het gehele dek van een achterkajuit, vermoedelijk van een Nederlandse kof, is de 19e dezer alhier aangedreven. Uit het wrakstuk zou men kunnen opmaken, dat het aan een geheel nieuw schip behoort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 december. Gisteren is alhier binnengekomen het schip SOOLOO, kapt. J.R. Butter voor wijlen Teunissen, van Batavia, laatst van Brouwershaven. Dezelve is met adsistentie van de stoomboot KINDERDIJK, niettegenstaande er een rivier overdekt met ijs was, binnengesleept en tot gisteren avond beneden de rivier geankerd, zijnde alstoen door de stoomboot en twee adsistentie-ijssloepen op de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 november 1846. Vroeger was gemeld, dat het Nederlandse fregatschip KONING DER NEDERLANDEN, gevoerd door J.W. Retgers, op deszelfs reis van Amsterdam naar Batavia, de 7e dier maand op een koraalrif, in de nabijheid van Poeloe Dapoer, in het gezicht van de rede, was gestrand (opm: zie o.a. JC 120946). Het wrak van het verongelukte vaartuig is later op publieke veiling verkocht, doch spoedig daarna vlot geraakt en om de West gedreven. Men had van hetzelve niets meer vernomen, tot dat door de gezagvoerder en de passagiers van het schip JAVA PACKET, aan het plaatselijk bestuur te Anjer werd medegedeeld, dat op de 12e oktober tussen Elut Point en Tandjong Tjiena (opm: 05º56’ ZB 104º45’ OL), onder de Sumatrase wal, door hen een wrak was gezien, hetwelk wordt gehouden voor dat van het verongelukte schip. Onmiddellijk zijn de nodige middelen beraamd, om hetzelve nog zo veel mogelijk te behouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MINA TIDA, kapt. Visser, van Bremen naar Groningen, is wegens ijsgang, doch overigens in goede staat, te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aangaande het schip (opm: kof) HENDRIKA JACOBA, kapt. A.H. Breeland, van Cefalonia naar Rotterdam gedestineerd, op Scheelhoek aan de grond vastgeraakt, wordt gemeld, dat hetzelve nog steeds vast zat en lek was geworden. Van de lading waren 100 vaten krenten en 27 balen sumak geborgen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Bauman, van Groningen naar Dundee, is de 22e december, na verscheidene weken op zee en veel storm doorgestaan te hebben, te Brake binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen, zal aldaar, op maandag de 4e januari 1847, des namiddags te 3 uren, provisioneel en 's avonds te 7 uren finaal, in het Heeren Logement van D. Minnema, in het openbaar veilen het wel bezeilde kofschip, genoemd JOSINA WILHELMINA (opm: bouwjaar 1833), gemeten op 70 tonnen, groot 55 roggelasten, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde scheepsgoederen, volgens biljetten en inventaris en zodanig is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en gevoerd geweest door kapt. B.J. de Groot.
Terstond vrij te aanvaarden. Nadere informatiën ten kantore van de heren B. Visser & Zoon en gedachte notaris.


Datum: 02 januari 1846


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats) Lijst van Nederlandse schepen welke van primo januari tot ultimo december 1846 verongelukt, vermist of gesloopt zijn.
Naam kapitein Kroniek 1846/1847
ANNA G.K. Wijkmeijer NRC 081046
ANNA ELISABETH (gesloopt) K.B. de Weerd niet
ANNA EN LOUISA (afgekeurd) George Gray JC 181146
ANJE J.H. de Boer NRC 041146
ANNECHIENA VAN LINGE A. van Linge Dzn. NRC 280346
ANNECHINA J.P. Stutvoet NRC 060646
ARDJOENO H. Eeltjes NRC 230546
ANKINA N.W. Hazewinkel NRC 301046
CORNELIA *) G.L. Swart NRC 140246 +AH 061046
*) de CORNELIA werd hersteld en ging in 1847 als CERES, kapt. Boswijk, weer in de vaart
COURIER J. Teijgeler NRC 091146
EENDRAGT O.G. Stuit NRC 170246 + 190246
FROUKE C.A. Boomgaard NRC 121146 + 201146
GERHARDUS HENRICUS T.B. Konter NRC 081246
HOOP de Boer (opm: buitenlander ?) NRC 230346
HOOP, DE T.S. Oldendorp NRC 130546
JANTINA J.J. Das NRC 090346
JOHANNA GESINA D.W. Scheltens (buitenlander ?) NRC 050346
KONING DER NEDERLANDEN J.W. Retgers NRC 011246
KOLONIST (afgekeurd) P.J. Feijnt NRC 210746
LAMORAAL ULBO N.A. Smaal NRC 151246
MARIA J.J. Louwerens NRC 040346
MARIA CATHARINA K.P. Kiewit NRC 281046 + 301046
MACHTILDA MARIA **) G.J. van der Velde NRC 071046
**) de kof werd hersteld en ging 9/1847, kap. Van der Velde, weer in de vaart
NIJVERHEID T.M. Mulder NRC 301046
SIJBE BROUWER G. Eversz NRC 070146
TWEE CORNELISSEN H.D. van Wijk NRC 020146
TWEE GEBROEDERS H.J. Hazewinkel NRC 021146
VERWACHTING J.J. Hansen NRC 171046
VROUW ANTJE D.K. Ekamp NRC 060147
VROUW HARMANNA H.J. Westers NRC 240846
VROUW MARGARETHA B.R. Berg NRC 030446
NEELTJE J.F. Kuipers NRC 021146
WENDELINA H.J. Mulder NRC 311046
WILHELMINA J.A. Spijkman NRC 090146
(opm: de data uit de Kronieken 1846 en 1847 zijn door redactie Marhisdata toegevoegd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 december. De positie van het kofschip HENDRIKA JACOBA is nog niet veel beter. Men is reeds gisteren begonnen met een gedeelte der lading over boord te werpen en met ijssloepen naar Goeree te brengen, kunnende door het vele ijs geen schuiten meer aan boord komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 januari. Het schip MARIA ANNA, kapt. Duit (opm: kapt. Jacob H Duit), van Windau herwaarts gedestineerd, is, volgens brief van Elseneur van de 26e december, in de nacht van de 18e op de 19e dito bij Skanoer (opm: Skanör) gestrand en vol water gelopen, doch de equipage gered. Men was bezig de tuigage te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, en benevens de commissie van zes heren deelhebbers daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de door directeuren overgelegde rekeningen en balance goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan, gedurende veertien dagen, ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier; en verder, dat het dividend nog niet is kunnen worden bepaald; maar daarvan later aankondiging zal plaats hebben, zijnde intussen voor ieder der deelhebbers een exemplaar van de balance bij de mede-directeur F.C. Déking Dura verkrijgbaar, van den 1 tot en met den 9 januari 1847.
Dordrecht, 31 december 1846.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 december. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark de RHIJN, kapt. C. Brandligt, met enige passagiers, de 29e juli vertokken van Amsterdam.


Datum: 04 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 januari. Het kofschip HENDRIKA JACOBA, kapt. A.H. Breeland, is gisteren, na een 40 vaten krenten overboord geworpen te hebben, met hoog water vlot gekomen en met behulp van ijssloepen alhier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats). Voor enige dagen is op de kust van St. Barbe, nabij Roscoff, een wit geverfd plankje aangespoeld met de naam GERHARDUS in zwarte letters, wellicht het enige overblijfsel van een verongelukt schip. Dit overblijfsel is waarschijnlijk van de GERHARDUS HENDRICUS, kapt. T.B. Konter, gedestineerd van Rotterdam naar Bordeaux (opm: zie PGC 011246).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smyrna, 12 december. De JONGE ARIE, kapt. Post, van hier naar Salonica (opm: Thessaloniki), is bij het uitzeilen op een modderbank vastgeraakt, doch met adsistentie weder in vlot water gekomen en heeft de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 30 december. De Engelse brik ST. CLEMENT, kapt. R. Cobban, van Liverpool naar Dordrecht met zout en katoen, is de 26e dezer de Krammer opgezeild en aldaar in het ijs en aan de grond geraakt en na enige tonnen (opm: vaten) zout in een vaartuigje te hebben gelost en enige andere over boord geworpen, is gemeld schip de 31e ’s namiddags op 4 vadem water op de hoogte der Oude Tonge gezonken. Er was een ijsboot ter adsistentie bij hetzelve. De equipage is hier behouden aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen de bomschepen ADRIANA PIETERNELLA, schipper C. den Dulk, en KROONPRINSES, schipper J. den Heyer. Adres bij de heer P. Varkevisser aldaar en bij M. Varkevisser en R. Twiss te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gedurende de stremming der rivieren wordt te Katwijk gelegenheid aangeboden tot verzending van accijnsvrije goederen naar Londen en België met welingerichte bomschepen. Informatiën te bekomen bij F.E. Meerburg, reder te Katwijk aan Zee, Nobel & Holtzappel te Amsterdam en Geo. Levingston en J.A. Houwens, beiden te Rotterdam.


Datum: 05 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 28 december. Het schip INDUSTRIE, kapt. Hoffstadt, van Memel naar Schiedam, is de 23e dezer alhier met slagzij en onklare pompen binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

Volgens een vergelijkende staat van ingeklaarde schepen in al de havens van Nederland, zijn er gedurende de jaren 1844, 1845 en 1846 ingeklaard als volgt: in 1844 5.831 schepen, aanbrengende 876.791 tonnen, in 1845 6.571 schepen, aanbrengende 938.896 tonnen, in 1846 (11 ½ maand) 7.792 schepen, aanbrengende 1.168.236 tonnen.
Gedurende het jaar 1846 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.812 schepen, waaronder 113 van Java en Sumatra, 3 van China, 1 van Canton en 1 van de Zuidzee. In het jaar tevoren waren aldaar 386 schepen minder aangekomen, namelijk in alles 2.426, waaronder 110 van Java en Sumatra, 2 van China en 2 van Canton.
Volgens authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1846, in de Maas en Goeree binnengekomen: 2.683 schepen, zijnde 665 meer dan in 1845, en uitgezeild: 2.792, zijnde 785 meer dan in 1845, allen zoals gewoonlijk zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. gearriveerd of derwaarts vertrokken zijn. Onder de in de Goeree binnengekomen schepen kwamen er 52 van Java, zijnde 3 minder dan in het jaar te voren, 2 van China, 1 van China en Batavia.
Gedurende het jaar 1846 zijn van de rede van Maassluis naar zee gezeild 523 koopvaardijschepen en binnengekomen 19, behalve de haring- en visschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 november. De walvisvanger ANNA LOUISA met 189 vaten traan, is in zeer slechte toestand alhier aangekomen, en zal denkelijk moeten afgekeurd worden. (opm: bark ex-fregat, bouwjaar 1827, zie JC 181146)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van zijn principalen, op donderdag de 14e januari e.k, des avonds te 6 uren, te Oude Pekela, ten huize van R.H. Middel, publiek verkopen het kofschip de VROUW AALTJE, groot 42 tonnen, met deszelfs inventaris, zo als bevaren wordt door de Wedw. van wijlen Albert Willems de Jonge, en thans is liggende te Groningen in het Damsterdiep. (opm: de erven hielden het schip in de vaart onder kapt. E.J. Feiken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van de erven wijlen H.A. Buining en vrouw, dinsdag de 12e januari 1847, des avonds te zes uren, ten huize van de logementhouder T. Koops te Oude Pekela, in openlijke veiling te verkopen:
- Een behuizing, schuur en een tuin met daarnevens gelegen scheepstimmerwerf en loods, staande en gelegen aan het Nieuwe Diep, vooraan te Oude Pekela; en:
- Twee kampen land, daarachter gelegen.
Nadere informatiën ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip CAROLINA, kapt. Klein, van Archangel naar Antwerpen gedestineerd, is in de maand november te Hammerfest binnengelopen, doch zoude met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.


Datum: 06 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Caen, 1 januari. De VROUW ANTJE, kapt. Ekamp, van welks verongelukking wij dezer dagen melding maakten, is geheel verloren, niettegenstaande de onvermoeide pogingen van de administrateur te Isigny, welke hij tot redding heeft aangewend. Door zijn ijver is de helft der lading gered, benevens de zeilen en tuigage, welke zich in goede staat bevinden. De verkoop hiervan zal binnen enige dagen plaats vinden. (opm: zie NRC 010147)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip CORNELIS MOS, schipper M. Mos. Adres bij P.A. van Es & Co, en Phs. van Ommeren, beiden te Rotterdam, en A. Pronk te Scheveningen.


Datum: 07 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip EENSGEZINDHEID, kapt. Bruzer, van Bordeaux herwaarts gedestineerd, is volgens brief van het Nieuwediep van de 5e dezer, die morgen in de Noordergronden van Texel vervallen. Hetzelve had vaartuigen bij zich om te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greifswald, 30 december. Het schip JANTINA, kapt. Stubbe, van hier naar Engeland, is heden in de haven van Wijck gehaald om te overwinteren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: bark) VLASHANDEL, gezagvoerder P.L. Dupain, is op den 27ste september met een gedeelte van het drijvend droog dok, behouden ter rede van Batavia aangekomen.


Datum: 08 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Constantinopel, 17 december. De WELLINGTON, kapt. Hickens, van Vlissingen, is op de Europese kust der Dardanellen verongelukt en men vreest, dat dit schip totaal zal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Volgens de Algemeene Staat der Nederlandsche Koopvaardij/vloot, uitgegeven bij Van Meurs & Co te Amsterdam, bestond onze handelsvloot op 1 januari uit 370 fregat-, bark- en brikschepen, metende 108.334 lasten, behalve drie, waarvan de inhoudsmaat niet opgegeven is, en vier stoomboten. Wijders uit 830 galjoot-, kof- tjalk- en smakschepen, metende 85.292 ton of ongeveer 43.000 last, behalve 42, waarvan de tonnenmaat niet bekend is. Alzo kon de gehele Nederlandse koopvaardijvloot thans geschat worden op ca. 1250 schepen, met een inhoud van 150.000 lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA GESINA, kapt. Mulder, van Dantzig naar Amsterdam, te Fredrikshaven binnen, was de 1e januari, na van en anker en touw voorzien te zijn, gereed de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van de Wedw. H.J. IJmker, op dinsdag de 19e dezer, des voormiddags te 10 uren, te Nieuwe Pekela ten huize van H. Pijbes publiek verkopen het welbevaren kofschip FENNEGIEN CATHARINA, groot 58 tonnen, met deszelfs inventaris, zo thans is liggende voor de scheepswerf van J.W. Kuiper te Oude Pekela.
(opm: smak FENNA EN CATHARINA, bouwjaar 1831; laatste kapitein was wijlen Harm Jans IJmker; koper kapt. G.H. Ludolphij, die het schip MARTJE noemde, naar de vrouw met wie hij op 2 februari zou trouwen en de smak weer in de vaart bracht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt, te Wildervank, zal namens zijn principalen op maandag de 25e januari 1847, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder J.H. Kock te Wildervank publiek veilen en verkopen het Nederlands smakschip HILLECHIENA, groot 70 tonnen, in den jare 1840 nieuw uitgehaald, en zulks met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, zo en invoege hetzelve tot dusverre door Jelte Remkes de Jonge is bevaren en thans is liggende voor de werf van de scheepsbouwer H.R. van der Werff te Wildervank, zullende het inventaris van af heden ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop ter lezing liggen. (opm: met behoud van naam verkocht; nieuwe kapitein P.H. Weij)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, of schuldig zijn aan de nalatenschap van wijlen H.J. van der Werf, in leven scheepsbouwer, en Trijntje Amsinga, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Appingedam, worden uitgenodigd om vóór de 1e mei eerstkomend daarvan opgave of betaling te doen te Appingedam bij H.H. van der Werf of L. Nienhuis, executeurs.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip met complete inventaris, groot 76 tonnen, liggende te Muiden. Iemand gading makende, kome bij de ondergetekende te Veendam.
D.P. Douwes (opm: kapt. Douwes bleef met zijn JOHANNA, bouwjaar 1828, in de vaart)


Datum: 09 januari 1847


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijsten van de 4e januari:
Binnengekomen te Plymouth: MARIA EN FANNY, kapt. Van Cammenga, van Trinidad-de-Cuba naar Emden (opm: buitenlander), en NEERLANDS WELVAREN, kapt. Hanssens, van Figueira naar Rotterdam, de laatste om een lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douvres. (opm: Dover, geen datum) Het schip NEÊRLANDS WELVAREN, kapt. Hanssens, van Figuera naar Rotterdam, alhier binnengelopen, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 1 januari. De twee Nederlandse schepen JENNY, kapt. Van Wijk, en VROUW MARGARETHA, kapt. Nieboer, moeten alhier overwinteren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. Te Schiedam zijn in het jaar 1846 uit zee binnengekomen en gelost 445 schepen, als 3 met hout, 4 met ijzer, 53 met Engelse kolen en 385 met granen, bestaande in 25.339 lasten rogge, 10.501 lasten gerst, 958 lasten tarwe, 267 lasten boekweit en 118 lasten haver, tezamen 37.183 lasten. Waarvan weder naar buiten- en binnenlands zijn vervoerd geworden 12.458 lasten rogge, 1.410 lasten gerst, 692 lasten tarwe en 123 lasten boekweit; zijnde dienvolgens de invoer van granen van buiten ’s lands 19.721 lasten meerder geweest dan in het jaar 1845 en 9.748 lasten meerder dan in het jaar 1844. Wijders zijn in het jaar 1846 nog 171 ladingen steen- en schaalkolen uit België en 127 dito ladingen van de Roer aldaar aangebracht. En voorts weder naar zee gezeild 424 schepen, meest geballast, en 19 dito, waaronder 2 stoomboten, die gekomen waren om rundvee en schapen naar Engelse havens over te brengen; zo mede 3 ladingen gerst, naar Londen, onder vorenstaande uitvoer begrepen.
Te Brouwershaven uit zee binnengekomen 129 schepen, waaronder 53 van Java, voor Rotterdam en Dordrecht bestemd, en uitgezeild 14 schepen (onder de binnengekomen en uitgezeilde schepen zijn de bijleggers begrepen). In het vorige jaar waren binnengekomen 122, waaronder 46 van Java, en uitgezeild 28 schepen.
Te Zierikzee, gedurende 1846, ingeklaard 12 zeeschepen, zijnde 10 minder, en uitgeklaard 13 zeeschepen, zijnde 4 minder dan in 1845. Onder de ingeklaarde schepen kwamen er 4 van Batavia, allen voor Middelburg bestemd, en onder de uitgeklaarde gingen er 5 naar Batavia (zijnde 3 van Middelburg en 2 van Zierikzee).


Datum: 11 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 7 januari. De TWEE GEBROEDERS, kapt. Riedijk, van Chesme (opm: Cesme, nabij Izmir) naar Stettin, is alhier lek, met verlies van zeilen enz. en beschadigd roer binnengelopen.


Datum: 12 januari 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De staat der Nederlandse zeemacht was op 1 dezer als volgt: 2 schepen van 84 stukken; 5 van 74, waarvan 3 in aanbouw; 2 van 60; 1 van 54; 11 van 44; 2 van 38, in aanbouw; 3 van 32; 9 van 28; 4 van 26, waarvan 2 in aanbouw; 2 van 22; 2 van 20; 11 van 18; waarvan 1 in aanbouw; 1 van 16; 11 van 14; 7 van 12, waarvan 4 in aanbouw; 2 van 8; 5 van 6; 5 van 5; 4 van 4; 3 van 3, tezamen 92 schepen, voerende 2,356 stukken van meerder of minder kaliber. Bovendien telt de zeemacht thans 10 stoomschepen met 64 stukken, 2 ijzeren stoomboten in aanbouw van 11 stukken, 3 transportschepen, 10 gaffel-kanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken, 35 groot model en 30 klein model gaffel-kanonneerboten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De sterkte der Belgische koopvaardijvloot was op 1 januari dezes jaars 133 zeeschepen, waarvan 59 te Antwerpen, 12 te Brugge, 23 te Ostende, 15 te Brussel, 2 te Teemsche, 12 te Gent, 4 te Leuven, 1 te Hamme, 3 te Boom en 2 te Mechelen te huis behoren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens particulier bericht is het barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, op 3 januari te Portsmouth binnengelopen met schade aan de verschansing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op donderdag de 21e januari 1847, des avonds te 7 uren, ten huize van E.J. Tiddens, in het Huis de Beurs aldaar, publiek worden verkocht een sterk gebouwd smakschip de VROUW JANTINA genoemd, groot 60 roggelasten, met mast, stag, want, en bakstalen, zonder andere inventaris, liggende thans in de Zuiderhaven te Groningen, laatst bevaren geweest door D.J. Blouw.
(opm: deze verkoop is kennelijk niet doorgegaan, zie GRC 090347)


Datum: 13 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). De BÉRANGER, kapt. Bolibo, van Rio de la Hache (opm: Colombia) naar Bordeaux, te Pertuits binnengelopen zijnde, meldt gedurende de reis verscheidene verlaten schepen te hebben ontmoet, waaronder één is de brik ANNA DOROTHEA (opm: buitenlander), die zich zonder equipage bevond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip OUD ALBLAS, kapt. Kleij, van Batavia herwaarts gedestineerd, te Portsmouth binnengelopen, heeft volgens brief van Dordrecht van de 11e dezer schade aan de verschansingen bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). Kapt. Willems, van Livorno in Texel binnen, rapporteert gepraaid te hebben de 31e december op 49º26’ N.B. en 05º55’ W.L. het schip de TREKVOGEL, kapt. Spanjersberg, 73 dagen reis hebbende, van Smyrna naar Rotterdam, hebbende door een stortzee de boot, sloep, alsmede de gehele roef verloren.


Datum: 14 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 2 januari. Het schip JUFFER JANTJE, kapt. De Beer, van Malaga naar Amsterdam, is de 30e december alhier lek en met verlies van twee man der equipage binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 januari. Heden morgen is door de stoomboot KINDERDIJK alhier van Brouwershaven binnen en in de haven gesleept het schip MARGARETHA IDA, kapt. Kramer, zullende gemeld schip alhier in ’s Rijks dok getimmerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 januari. Nopens het door ons vermelde binnenlopen van prins Hendrik der Nederlanden, te Cadix, aan boord van het fregat de PRINS VAN ORANJE, leest men nog het volgende in de Rotterdamsche Courant:
In sommige kringen lopen hier geruchten, dat in de nacht van 21 op 22 december, die, vooral op zee, zeer donker moet zijn geweest, ’s lands schepen de PRINS VAN ORANJE, gecommandeerd door Z.K.H. prins Hendrik, en de SAMBRE, gecommandeerd door kapt. Ferguson, elkander aan boord zijn gelopen, met dit gevolg dat de PRINS VAN ORANJE de boegspriet heeft verloren, en aan voorsteng, galjoen enz. averijen belopen; dat kort daarna een zware storm is opgekomen, welke de schepen echter goed hebben doorgestaan. Na die storm is de PRINS VAN ORANJE, vergezeld van de JUNO, te Cadix binnengelopen, alwaar dat schip thans in reparatie ligt. De SAMBRE schijnt zijn reis huiswaarts vervolgd te hebben.


Datum: 15 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 12 januari. Naar wij vernemen is in een vergadering van aandeelhouders in de alhier te vestigen rederij, gehouden de 22e december, besloten: 1e. Dat de vorm niet zoude zijn een vennootschap of naamloze maatschappij, maar een eenvoudige rederij met toepassing van de ten dien aanzien in het Wetboek van Koophandel (2e boek, 2 tit.) bestaande bepalingen. 2e. Dat het eerste te bouwen schip 110 à 120 lasten zoude meten, vermits de redenen, die bij sommigen der aandeelhouders vroeger de voorkeur deden geven aan een kofschip van 70 à 80 lasten, niet konden opwegen tegen de grotere voordelen voor de rederij zelve, die een schip van 110 à 120 lasten beloofde; terwijl men ook, in de hoop op verdere ontwikkeling en uitbreiding der rederij, later nog altijd tot de bouw van kleinere schepen konde besluiten. 3e Dat het eerste door de rederij te bouwen schip de naam zoude voeren van het ZWOLSCHE DIEP, als zijnde de ondernomen verbetering van die handelsweg ook de oorzaak van de daarstelling dezer rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Constantinopel, 26 december. De WELLINGTON, kapt. Hickens, van Vlissingen, die de 17e dezer op de Europese kust der Dardanellen was gestrand, is afgekeurd geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt ten verzoeke van H.E. Schreuder en Zoon op vrijdag de 22e januari 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van de logementhouder G.W. Pott te Oude Pekela in openlijke veiling te verkopen navolgende scheepsaandelen als:
1. 3/60e in het schoener kofschip ALIDA, kapt. T.A. Mulder
2. 4/60e in het kofschip HENDRIK, kapt. IJ.D. de Jonge
3. 2/28e in het schoener kofschip JEANTINE, kapt. J.H. Renken
4. 3/60e in het schoener kofschip MAGDELENA, kapt. N. Buining
5. 3/60e in het kofschip DE WELDAAD, kapt. G.T. de Jonge
6. 3/60e in het kofschip HENDERICA, kapt. F.H. Plukker
7. 3/60e in het schoener kofschip ELIZABETH, kapt. H.H. Weij
8. 4/60e in het kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewijd
9. 4/60e in het kofschip HENDERICA, kapt. R.R. Huisman
10. 2/60e in het kofschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.J. Zeven
11. 3/60e in het kofschip ANNA LUCIA, kapt. H.M. Pott
12. 2/60e in het kofschip JANTINA, kapt. K.K. Hagedoorn
13. 1/60e in het schoener kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens
14. 3/60e in het kofschip FENNEGINA, kapt. H.B. de Jonge
15. 4/60e in het kofschip MAGRIETA, kapt. J.K. Wijkmeijer
De verkoopconditiën zullen drie dagen bevorens ter lezing liggen ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Bij open water zal te Delfzijl tot vertrek naar New York voor passagiers en goederen gereed liggen het nieuw gebouwd snelzeilend schoener kofschip JEANTINE, adres aldaar bij de heer J.P. Vos, de kapitein J.H. Renken aan scheepsboord en bij Mej. de Wedw. P. Doornbosch te Groningen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand, zal, ten huize van H.J. Nieboer aldaar, op de dinsdagen, de 19e van deze maand provisioneel en de 26e daarop volgende finaal, telkens des morgens te 10 uren, publiek doen veilen en verkopen:
- Een tjalkschuit, DE VROUW WICHERTJE, laatst bevaren bij D.J. Troost, liggende in het Hoofddiep te Hoogezand, over het kerkhof. (opm: binnenvaarder)
- Een tjalkschuit, DE WELVAART, bevaren bij F. Wever en liggende te Stadskanaal, bij de Nijveenstermond. (opm: binnenvaarder)
- Een tjalkschuit JANTINA, bevaren bij L.R. Koekoek en liggende bij het Kijlster-Verlaat.
(opm: binnenvaarder)
De zeer aannemelijke voorwaarden verneme men bij de heer H.S. Calkema en ten kantore van Mr. J. Rengers Hora Siccama.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van zijn principalen, eerste hypothecaire schuldeisers van Harm Derks Hesseling, scheepsbouwmeester, wonende te Oude Pekela, krachtens het beding, voorkomende bij art. 1223, 2e ged., Burgerlijk Wetboek, volgens plaatselijke gebruiken, in het openbaar verkopen:
- Een hecht-sterke behuizing, get. no. 195, met erf, tuin, aanhorige ruime scheepstimmerwerf, helling, pikschuur en gereedschappen, alles staande en gelegen te Oude Pekela, Zuidkant, kad. sectie C nos. 288, 289, 290, groot 0,31,90 ellen, bij voornoemde Hesseling in gebruik.
- Een dito behuizing, no. 194, met erf en tuin, mede aldaar, ten oosten van voornoemd perceel staande en gelegen, sectie C no. 287, groot 0,09,30 ellen.
- Een huisje en tuin, mede aldaar, op de zogenoemde Haanswijk, sectie C no. 181, groot 0,02,80 ellen.
- Vijf kampen land, mede aldaar, te Oude Pekela, zuidkant, sectie C nos. 256, 257, 262, 263, 264, groot 2,54,30 ellen.
- Twee kampen land, mede aldaar, noordkant, sectie A nos. 545 en 546, groot 1,28,90 ellen.
Deze verkoop zal zijn te Oude Pekela, ten huize van T. Koops, op vrijdag, de 29e dezer, 's avonds te 6 uur.
Mr. S.C.H. Piccardt, notaris.


Datum: 16 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 1 januari. Het Nederlandse schip de JONGE LIEFFERT, kapt. Stuit, moet alhier overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum). Men leest het volgende in het Dagblad van ’s-Gravenhage:
Men zal zich herinneren, dat het Nederlandse schip JAN HENDRIK, op de reis van Rotterdam naar Batavia, in de nacht van de 29e mei 1845 schipbreuk geleden heeft op de St. Paulusrots (opm: zie o.a. AC 150745; bark, kapt. H.W. Eickelberg) en dat een gedeelte der manschap van die bodem gered is door de Engelse koopvaardijkapitein Roxby, die, gelijk wij in ons nummer van de 26e januari 1846 gemeld hebben, voor zijn menslievend gedrag door onze koning met een gouden doos, waarin een toepasselijke inscriptie, vereerd is geworden. Minder algemeen bekend was het, dat het nog overgebleven gedeelte der manschap van het verongelukte schip zijn redding te danken heeft gehad aan de menslievendheid van de kolonel Ignacio Correa de Vasconcellos, president der provincie Seara, die een oorlogsvaartuig onder bevel van de Braziliaanse luitenant ter zee José Marie Rodriguez naar de St. Paulusrots had afgezonden tot redding der aldaar achtergebleven schipbreukelingen. Hun menslievende pogingen zijn dan ook met het gunstigste gevolg bekroond geworden, en het is ons aangenaam te mogen melden, dat het Z.M. de koning behaagd heeft de edelmoedige bijstand en redding door deze heren aan Nederlandse schipbreukelingen gebracht, te erkennen en te belonen door de eerstgenoemde het commandeurskruis der orde van de Eikenkroon te verlenen en de luitenant Rodriguez te benoemen tot ridder der orde van de Nederlandse Leeuw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Folkestone, 11 januari. De FLORA, kapt. Vink, van Lissabon naar Rotterdam, is alhier door schade aan zijn roer en gebrek aan victualiën en water binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Een stuurman, voorzien van de gunstigste bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag, wenst enig aandeel te verkrijgen in een in aanbouw of reeds in de vaart zijnde kofschip, ten einde hetzelve vervolgens als kapitein te voeren. Reflecterende adressere men zich bij R. Bruins, boekhandelaar te Delft. Brieven franco onder letters B.N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. In het jaar 1846 zijn te Vlissingen ingeklaard 142 en uitgeklaard 88 schepen, waarbij 106 onder Nederlandse, 56 onder Engelse, 15 onder Hanoverse en 12 onder Belgische vlag. Onder de ingeklaarden waren 77 voor Vlissingen, 8 voor Rotterdam, 5 voor Middelburg en 52 bijleggers.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark CHINA, kapt. J.B. Doornik, de 6e september vertrokken van Amsterdam, en het dito schip MADURA, kapt. P.D. Nap, met 6 passagiers, de 23e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 18 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Aangaande het schip MARGARETHA, kapt. Uphus, de 9e augustus van Archangel herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 14 januari. De REBECCA, kapt. Prins, van Bordeaux naar Rotterdam, is gisteren alhier lek binnen gekomen, met verlies van zeilen. Het schip is geëxamineerd en in de haven gehaald om te lossen.


Datum: 19 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douglas, Isle of Man, 13 januari. De Nederlandse kof (opm: schoener hoeker) MERCURIUS, kapt. Kleindijk, komende van Dordrecht, is de 7e dezer in de Peel-Bay aangekomen, hebbende zes weken reis gehad en gebrek aan levensmiddelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Van der Wiel, van Abbeville naar Rotterdam, te Ostende binnen, heeft de 8e januari de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag, de 5e februari 1847, 's voormiddags te half tien, zal ten verzoeke van Daniel van Gelder, koopman, wonende te Groningen, domicilie hebbende gekozen ten kantore van mr. L.B. Lohman, te Groningen, zijn procureur, en ten huize van de kastelein Jacob Hutting, wonende te Garnwerd;
Tegen Geert Berends Steenbergen en Antje Pieters Kars, ehelieden, thans wonende te Groningen, tegen wie het beslag gedaan is;
Ter rolle van de arrondissementsrechtbank te Groningen openlijk verkocht en aan de meestbiedenden of hoogst afmijnenden toegewezen worden een tjalkschip, genoemd de VIER GEBROEDERS (opm: binnenvaarder), gemeten op zeventien ellen, drie duimen lengte, drie ellen, twee palmen, negen duimen wijdte, en een el, zes palmen hol, en over zulks geijkt op negenenvijftig tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zo en in diervoege als hetzelve is in beslag genomen en thans is liggende te Garnwerd, in eigendom toebehorende aan- en gevoerd wordende door de gearresteerden; uit kracht van een vonnis van het kantongerecht van Groningen, op de 30e november 1846 gewezen, behoorlijk geregistreerd, en om betaling waarvan de gearresteerden bij genoemd vonnis zijn veroordeeld, in beslag genomen bij procesverbaal van de 17e december 1846 behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen, de 19e december 1846 in deel vijf, nummer 543, folio 167 en volgende.
Gemeld tjalkschip met toebehoren wordt door de executant ingezet op een som van tien gulden.
Mr. L.B. Lohman, procureur.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Lange tijd werd ik tussen hoop en vrees geslingerd, wegens het lot van mijn dierbare echtgenoot Hendrik Harms Koster, oud 50 jaar, en mijn lieve zoon Jan, oud 15 jaar, die met het kofschip CONCORDIA (opm: bouwjaar 1830) op de 27e september 1846 van Elseneur vertrokken en naar Amsterdam gedestineerd, aller waarschijnlijkst in de hevige stormen van oktober daaraanvolgende hun graf in de golven vonden. Hoe donker ook voor mij, met mijn 6 minderjarige kinderen, deze weg van de Voorzienigheid moge zijn, wens ik echter, door het licht des evangelies getroost en gesterkt, met gelatenheid in 's Heren wil te berusten.
Nieuwe Pekela, 18 januari 1847, Mettina de Boer, wed. H.H. Koster.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Heden namiddag leverde de Maas een zeer belangwekkend schouwspel op. Nadat de schroefboot, de CITY OF ROTTERDAM, van Londen, gisteravond nog door het ijs weer aan de stad was gekomen, had zij reeds deze middag te 12 uur haar volle lading vee, boter, kaas, jenever en dergelijke aan boord. Het vertrek te 1 uur bepaald zijnde, waren de hoofden en kaaien met talloze toeschouwers bezet, om deze ongekende vaart door het ijs te zien en bij te wonen. Het vertrek van de boot verdiende dan ook alle bewondering en trok voornamelijk de aandacht van de vele schippers, voor wie alle vaart gesloten is; want ondanks geweldig grote ijsvelden, die op dat tijdstip door de Maas dreven, baande zij, in haar gewone gang, er zich een weg midden door, terwijl zij niets dan een doorgangsgeul achterliet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Puister, voerende het schip JOHANNA HENDRIKA, van Porto naar Rotterdam, in dato Plymouth de 11e januari, had hij gedurende de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor de boten, reling en zeilen verloren, welke schade hij echter aldaar zo spoedig mogelijk zoude herstellen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip PETERSBURG, kapt. Middel, van Riga naar de Maas, is de 31e december wegens tegenwind te Sandöe binnengelopen, doch zoude met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.


Datum: 20 januari 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 januari. Het schip JACATRA, kapt. Van der Zweep, van Batavia naar Rotterdam, alhier binnen, is met het opzeilen op Dwars-in-de-Weg aan de grond vastgeraakt, doch met adsistentie van de stoomboot weder in vlot water bij de duc d’ alven (opm: dukdalven) gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken de Nederlandse bark NONNA, kapt. Oey Tiang Sing bevorens genaamd HONG OEWAN.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark BOERHAVEN, kapt. H.U. Visser, de 29e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 21 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het bericht door ons uit Le Précurseur van 17 dezer overgenomen omtrent het schip MERCURIUS, kapt. Kleindijk, is onjuist. Het schip, de 29e december van Hellevoetsluis naar Liverpool gezeild en de 3e januari te Douglas op het eiland Man binnengelopen, bevindt zich in goede staat en zonder aan iets behoefte te hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 januari. De stoomboot SIR ROBERT PEEL, kapt. S. Cook, van Londen, is binnen- en de rivier opgestoomd, doch schijnt tussen Zwartewaal en Nieuwesluis in het ijs te zitten. Gisteren is de SIR ROBERT PEEL teruggekomen, zijnde verhinderd door het ijs, en is voornemens naar Maassluis te stomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douglas, 13 januari. Het schip MERWESTROOM, kapt. Kleindijk, van Dordrecht naar Liverpool, is den 7 dezer, na 6 weken op zee te zijn geweest, met gebrek aan proviand te Peel Baay binnengelopen.


Datum: 22 januari 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 januari. Het schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk, gisteren van hier naar Dieppe vertrokken, is op de rede terug en in de haven gekomen doordat het ijs zich bij de Pan had vastgezet, doch met de vloed weder opgebroken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip JONGE KLAAS, kapt. Egberts, van Antwerpen naar Bremen, heeft op de Wezer een anker en ketting verloren, doch is van een en ander voorzien geworden en ter rede van Helgoland ligggende.


Datum: 23 januari 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 3e januari zijn te Riouw aangekomen twee sloepen met 21 man, afkomstig van het Hamburgse schip JOHNS, gezagvoerder Gagzo, verongelukt op een klip aan de noord-oosthoek van Bintang. Van Singapore komende en koersstellende naar China, passeerde dit schip het zogenaamd Zuidkanaal tussen Bintang en Pedra Brancos, en stootte met een vaart van 9 mijlen en met alle zeilen bij op een klip, gelegen ten noord-noord-oosten van de noord-oosthoek van Bintang met het gevolg dat het vaartuig zo spoedig zonk, dat men nauwelijks de tijd had om de sloepen te water te brengen. Na gedurende drie dagen en nachten met stromen geworsteld en vergeefs getracht te hebben Singapore te bereiken, waren zij te Riouw angekomen, alwaar zij al die hulp en ondersteuning hebben genoten, welke hun beklagenwaardige toestand vorderde.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het begin van de maand februari zal op publieke vendutie worden verkocht de Nederlands-Indische brik ORESTES, groot 135 lasten. Verdere inlichting te bekomen bij Cristall, Marten & Co. (opm: zie JC 100247)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 januari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark SPHYNX, kapt. W.H. Cramer, de 20e september vertrokken van Hellevoetsluis, de dito bark FACTORIJ, kapt. A.A. van der Linden, de 18e september vertrokken van Rotterdam, en het dito schip PALEMBANG, kapt. C.M. Corbière, met een passagier, de 18e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 24 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum of plaats) Men leest in de Staatscourant:
Op het bij de gezagvoerder van Curaçao en onderhorige eilanden bekomen bericht, dat de Nederlandse koopvaardijschoener AMELIA, schipper J.B. Langlois, gestrand was op het eilandje Klein Curaçao, werd onverwijld de 15e september 1846 door voornoemde gezaghebber bevel gegeven aan de luitenant ter zee van de 1e klasse J. de Haan, commanderende ’s konings oorlogsschoener de VOS, om zich met zijn onderhebbende bodem naar de plaats der stranding te begeven, ten einde al het mogelijke aan te wenden tot redding van het gedachte koopvaardijvaartuig en wel bijzonder van de uit acht personen bestaande bemanning. Toen de 16e september ’s konings schoener de VOS ter voorgeschreven plaatse aankwam, bevonden de schipbreukelingen, door gebrek aan voedsel en drinkwater, zich in een staat van afmatting, waardoor zij hun aangevangen werk tot het maken van een vlot ter hunner redding, hadden moeten staken. Weldra werden zij in hun uitgeputte toestand door de schoener de VOS van voedingsmiddelen voorzien en uit het voor hen dringend levensgevaar gered. Doch is de commanderende officier van evengemelde bodem, welke laatste zelf in een gevaarlijke toestand geraakte, niettegenstaande al de daartoe aangewende pogingen, niet mogen gelukken om het gestrande vaartuig weder vlot te krijgen, daar hetzelve spoedig daarna door de toenemende branding geheel uit elkander sloeg.


Datum: 25 januari 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Aangaande de schepen FLORENT, kapt. Dam (opm: buitenlander), 13 januari 1846 van Rio de Janeiro naar Antwerpen vertrokken, JUFFER STIJNTJE, kapt. Boll (opm: JUFVROUW STIJNTJE, zie NRC 161246), van Marseille naar idem, vóór 21 oktober (1846) ter rede van Algeciras binnengelopen en CONCORDIA, kapt. Koster (opm: zie GRC 190147), van Koningsbergen herwaarts gedestineerd, de 27 september de Sond gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. Ook van het schip VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Hazewinden, 5 december van Gent met kolen naar Hellevoetsluis, heeft men sedert niets meer vernomen.


Datum: 26 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 november. In de nacht van de 5e dezer is het Nederlands schip CERAM, gezagvoerder Veldman (opm: zie JC 141146), op de noordkust van het Prinsen-eiland gestrand. De tijding van dit ongeluk werd op de 8e daaraanvolgende door de gezagvoerder van een voorbij zeilend Engels schip, the LADY OF THE LAKE, te Anjer medegedeeld. Onverwijld zijn drie praauwen maijang van Tjiringin naar het gestrande vaartuig gezonden om de nodige hulp te verlenen, en is later Zr.Ms. schoener SYLPH tot dat einde derwaarts gestevend. Het schip was inmiddels in reddeloze staat geraakt, zo dat het door de gezagvoerder en de equipage, te zamen 44 koppen, is verlaten. Deze zijn door Zr.Ms. schoener SYLPH ontmoet en aan boord opgenomen, terwijl zij in de boten van de CERAM Anjer poogden te bereiken. Het schip zal waarschijnlijk totaal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Kapt. J.C. van der Zweep schrijft ons uit Brouwershaven d.d. 22 januari het volgende:
In mijn vorige Ued. gemeld hebbende dat het ijs hier zeer verminderd was, zo moet ik Ued. thans tot mijn leedwezen melden, dat hetzelve wederom zo toegenomen heeft, dat ik geen ogenblik gerust ben en zo als deze morgen te 9 ure bleek niet ten onrechte, daar met een onafzienbaar veld ijs hetwelk tussen Dwars in de Weg (opm: eiland vlak vóór de haven van Brouwershaven) en de schepen in de knel kwam, de ANTOINETTA MARIA’s achtertrossen braken en deszelfs werpanker zich begaf, waardoor dezelve ons achter in de spiegel liep. Door de schok en de aandrang zowel van de ANTOINETTA MARIA als door het ijs, braken onze bakboords polders (opm: bedoeld is bolders) en beide trossen af, gaf het tuianker, hetwelk ik achteruit heb staan, 8 à 10 voet mede, zodat wij op onze beurt op de SOURABAYA aankwamen, hetgeen gelukkig vrij liep met het breken onzer bakboords blinde ra. Gelukkig had ik des avonds te voren de bakboord-ketting, welke bakboord achteruit aan land vast was, dwars over laten nemen en de stuurboords polders mede, waardoor bij het breken der bakboords polders de ketting toch vast bleef, en de stuurboords polders bewaarde van ook te breken, hetgeen anders het geval zoude geweest zijn en alsdan zoude de schade onmetelijk geweest zijn. Ons hek is geheel ingesloten van stuurboordszijde, onze reling en bootsdavid zijn gebroken, de ANTOINETTA MARIA’s gehele bakboordsboeg is in het halve galjoen weg en enig touwwerk gebroken. Kapt. Day (opm: kapt. J.J. Day van de bark ANTOINETTA MARIA) en ik hebben de heer De Kater doen verzoeken de schade te komen opnemen. Wij zijn de gehele dag altijd maar bezig met kettingen en trossen uitbrengen, stijf hieven en zo veel als mogelijk is het schip voor het ijs te beveiligen, alhoewel daar zeer weinig tegen te doen is. Ik begin het thans sterk te betwijfelen wie voordeliger handelt, wij die in een zogenaamde Hollandse haven veilig liggen, of de schepen, die in Engeland binnen zijn. Het is waar, die gaan niet op de bevrachtingslijst (opm: van de Nederlandsche Handel-Maatschappij) door, maar zij maken ook geen averijen en liggen niet gedurig in gevaar, want ik vrees, zo er geen verandering komt, dat de schepen hier nog schrikkelijk veel te lijden zullen hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis,25 januari. Een brik zit op de ribben van de Hindert. De stoomboot KINDERDIJK niet naderbij kunnende komen, rapporteert dat dezelve door de equipage is verlaten, welke waarschijnlijk door twee zich in de nabijheid bevindende vissloepen is gered. Het vaartuig is thans vol water. Op de vlag, door de wind bijna vernietigd, kon men alleen onderscheiden de eerste letter S.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 12 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen GEERDINA, kapt. Woltman, JONGE MARGARETHA, kapt. Snitselaar en MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Munneke.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 november. Uitgezeild KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het fregatschip CERAM, kapt. T.K. Veldman (opm: zie JC 141146), van Dordrecht naar Batavia, is in de nacht van 5 november l.l. aan de noordwestkust van het Prinseneiland, bij de ingang van straat Sunda op een koraalrif totaal verongelukt. De equipage alsmede een zeer klein gedeelte van de inventaris is gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Opgave van enige schepen, welke, onder anderen, in een der havens in het Engels Kanaal binnengelopen of aldaar gepraaid zijn:
Te Cowes REBECCA, kapt. Prins, van Bordeaux naar Rotterdam, met schade.
Te Plymouth JOHANNA HENDRIKA, kapt. Puister, van Porto naar Amsterdam met schade; NEERLANDS WELVAREN, kapt. Hansens, van Faro naar Rotterdam met schade, en SARA, kapt. Hollander, van Marseille naar Dordrecht.
Te Scilly ANTONIA, kapt. Hendriks, van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip NICOLAUS, kapt. Juister (opm: buitenlander), van Teneriffe naar Hamburg, is de 20e januari met verlies van zeilen, rondhouten, overgeworpen lading, enz. te Dartmouth binnengelopen, hebbende in een storm op zijde geleden.


Datum: 27 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 januari. Nadere berichten omtrent het vergaan van het fregatschip CERAM op de noordwestkust van het Prinsen-eiland luiden, dat hetzelve in de morgen van de 16e november, nadat men de masten had gekapt om het schip te lichten, met 13 voeten water in het ruim door de equipage niet zonder gevaar was verlaten, dat er van het wrak niets is kunnen gered worden en van de inventaris slechts zeer weinig, hetwelk publiek zou worden verkocht. De schipbreukelingen zijn door Zr.Ms. schoener SYLPH te Batavia aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. Bezier, van Amsterdam naar Batavia, had door een invallende bui in Straat Sunda aan de grond gestoten, was daardoor enigszins lek geworden, en van Batavia naar Sourabaija vertrokken ten einde het schip na te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 26 januari. De gisteren gemelde brik, welke op de ribben van de Hindert is verongelukt, is een Napolitaanse, genaamd SAN GIUSEPPE, kapt. Luigi Trapani, van Gallipoli naar Dordrecht bestemd, beladen met olijfolie. Dezelve zit reeds vol water en de equipage is met de visserssloep de JONGE JOHANNES CORNELIS EN JACOBA, schipper P. v.d. Kemp, van Pernis, hier aangekomen. Er zijn vaartuigen naar buiten om zo veel mogelijk van de lading en inventaris te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. De schepen NAGASAKI, kapt. Bunnemeijer, en HUGO GROTIUS, kapt. Glazener, beide van Batavia naar Rotterdam, waren volgens rapport van de torenwachter te Vlaardingen, te Brouwershaven voor de wal. Het schip ELISABETH en ANTOINETTE, kapt. Bezier, van Amsterdam naar Batavia, had door een invallende bui in Straat Sunda aan de grond gestoten, was daardoor enigszins lek geworden, en van Batavia naar Soerabaija vertrokken, ten einde het schip na te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens tijdingen van Anjer is de 21e dezer maand op de Brouwers-reven, in de nabijheid van de Twee Broeders, aan de oostkust van Sumatra gestrand en reddeloos verloren gegaan het Engelse schip CLEOPATRA, kapt. Early. De schipbreukelingen, bestaande uit de kapitein, diens echtgenote en dochter, benevens 13 matrozen, zijn gered en te Anjer aangebracht geworden. Zij bevinden zich ten huize van de assistent-resident aldaar.
Bij het ontvangen van dit bericht te Batavia is Zr.Ms. stoomschip MERAPI onmiddellijk van daar naar Anjer afgezonden, ten einde genoemde schipbreukelingen af te halen.


Datum: 28 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping. De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam als lasthebbende van hun principaal, zijn van mening op vrijdag de 5e februari 1847 des middags te 12 ure in het Lokaal der Notarissen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, bij opbod en afslag te verkopen een hecht, sterk, goed gebouwd en wel bezeild overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE HENDRIK, liggende in de Leuvehaven, groot 75 tonnen (opm: bekort).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algiers, 18 januari. Het schip FLORA, kapt. Lofgren (opm: buitenlander), van Malaga naar Rotterdam, is de 26e december in de Golf van Gascogne (opm: het Franse Golfe de Gascogne staat voor het Nederlandse Golf van Biskaje) totaal verongelukt. De equipage is, op één man na, gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip CERAM, kapt. Veldman, op de Noordwestkust van het Prinseneiland gestrand (zie ons vorig nummer), verneemt men nader, dat het volk, zonder iets van het hunne te hebben kunnen bergen, door Z.M. oorlogsschoener SYLPH gered en te Batavia is aangekomen; alwaar 42 manschappen van hetzelve wegens oproerigheid op 17 november op Z.M. oorlogsschip BOREAS zijn gedetineerd.


Datum: 29 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 november 1846. Het wrak van het schip KONING DER NEDERLANDEN (opm: zie NRC 011246) heeft men niet meester kunnen worden. Het blijkt, dat hetzelve in de nabijheid van Blienbing (opm: Balimbing, begin van Straat Sunda) op de kust van Sumatra tegen de wal gedreven en door de bevolking grotendeels gesloopt geworden is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop, hetzij geheel of voor een goed gedeelte, een kofschip, groot 78 rogge-lasten, geheel nieuw. Adres met franco brieven onder letters M.S. bij de boekhandel M. Smit te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, zal, ten verzoeke van de heren Hesselink & Cardinaal, op donderdag de 4e februari 1847, des voormiddags precies te elf uren, ten huize van de logementhouder F.H. Wissemann te Winschoten in openlijke veiling verkopen:
1. 2/32e aandelen in het kofschip CATHARINA ENGELINA, kapt. J.E. de Grooth
2. 1/30e aandeel in het kofschip FENNEGINA, kapt. H.B. de Jonge
3. 3/60e aandelen in het kofschip ALIDA, kapt. T.A. Mulder
4. 3/60e aandelen in het kofschip MAGDALENA, kapt. N. Buining
5. 2/60e aandelen in het kofschip ELSINA CATHARINA, kapt. G.J. Ruibing
6. 2/60e aandelen in het kofschip HILLEGINA CATHARINA, kapt. G.J. Mooi
7. 3/60e aandelen in het kofschip GESINA PETRONELLA, kapt. J.O. Staal
8. 5/56e aandelen in het kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. B.J. de Boer
9. 1/30e aandeel in het kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens
10. 1/30e aandeel in het kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.F. Schenk
11. 1/30e aandeel in het kofschip ELISABETH, kapt. H.H. Weij
12. 1/30e aandeel in het kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. R.W. Lukens
13. 2/64e aandelen in het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smith
14. 2/60e aandelen in het kofschip ALIDA, kapt. A.H. Oldenburger
15. 2/58e aandelen in het kofschip ANNEGINA ELSINA, kapt. R.J. Kuiper
De verkoopconditiën zullen in tijds ter lezing liggen ten kantore van de notaris.


Datum: 30 januari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 30 januari. Het schip JUFFER JANTJE, kapt. De Beer, van Malaga naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 26 januari. Het schip JAVA, kapt. Dandij, van Samarang naar Bordeaux, met schade te Batavia binnengelopen, had volgens bericht van daar van de 1e december de reparatie geëindigd en zou tegen de 15e december de reis weder voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 28 januari. Z.K.H. prins Hendrik wordt eerstdaags alhier terug verwacht, zijnde Zr. Ms. fregat de PRINS VAN ORANJE, onder hoogstdeszelfs bevel, de 12de of 13de dezer, volgens alhier uit Cadix ontvangen brieven, na herstel der bekomen schade van daar onder zeil gegaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 januari. Gisteren is te Rotterdam voor de stad gearriveerd de Nederlandse schoener CERES, kapt. De Boer, die door de laatste vorst aan het kanaal van Voorne was ingevroren, waaruit dus blijkt, dat de Maas weder bevaarbaar is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 27 januari. Van de verongelukte brik SAN GUISEPPE, kapt. L. Trapani, zijn door de schipper A. Borstlap, de loodsboot No. 2 en een visschokker bij de heer opperstrandvonder alhier aangebracht 40 vaten olijfolie en enige zeilen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark BLORA, kapt. B. van der Zwaan (opm: N.O.I.), met drie passagiers, de 14e januari vertrokken van Manilla.


Datum: 01 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 28 januari. De brik EMILE, kapt. De Coster van Lier (opm: buitenlander), is in de Middellandse Zee met man en muis vergaan luidens brieven uit Ivoco (Balearische Eilanden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats-Courant deelt heden de volgende staat mede:
Vergelijkende staat der op ultimo december 1845 en op ultimo december 1846 in de vaart aanwezige Nederlandse zeeschepen en van derzelver lastdragende inhoud.
Soorten der schepen aanwezige zee- schepen welke nieuw aangebouw- totaal der op ultimo
schepen op ultimo door verongeluk- de zeeschepen, december 1846 in
december 1845 king, slopen,enz. welke in 1846 in de de vaart aanwezige
in 1846 uit de vaart zijn gekomen zeeschepen
vaart zijn geraakt


Datum: 02 februari 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens rapport van de stoomboot KINDERDIJK zat een Franse brik op de Ribben van de Hinderd vol water. Het volk is vermoedelijk gered door twee vissloepen, die zich in de nabijheid bevonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Op de fabriek te Fijenoord is de bestelling verkregen van een stoomsleper van 460 paardenkracht, welke geschikt moet zijn, om tegelijk 4.000 ton koopmansgoederen tegen de stroom der rivier de Wolga op te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op woensdag de 17e februari, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein E.J. Tiddens, in de Beurs aldaar, publiek worden verkocht:
1. Het snelzeilend kofschip ALIDA MARIA, in den jare 1841 nieuw uitgehaald, groot volgens Nederlandse meetbrief 79 tonnen, met compleet inventaris, liggende aan de werf Vredenhof te Amsterdam, door kapt. J. Oetzes bevaren. Inmiddels uit de hand te koop. (opm: de kof werd tijdens de veiling verkocht aan Wed. Jan Salm & Meijer, Amsterdam; nieuwe kapitein T.A. Steffens)
2. 1/30e aandeel in het kofschip de EENDRAGT, wordende door kapt. Geert A. Jonkhof bevaren.
Het kofschip is dagelijks te bezichtigen.


Datum: 03 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Herman, van Batavia herwaarts gedestineerd, is de 7e december lek te Rio de Janeiro binnengelopen en had de lading gelost om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 30 januari. De Nederlandse Zuidzee-visser ANNA LOUISE (opm: bark ANNA EN LOUISA, bouwjaar 1827, zie ook DC 050147, JC 050846 en 181146) is vóór 28 november 1846 te Batavia afgekeurd en verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Volgens rapport van kapt. Harken, voerende het schip ANNA ELISABETH, van Suriname in Texel binnen, had hij, na gedurende twee dagen voor de wal gekruist en vruchteloos geseind en geschoten te hebben, eindelijk op de derde dag een loods gekregen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark GERARDINA, kapt. M.J. Witsche, de 19e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 04 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Aangaande het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Herman, van Batavia herwaarts gedestineerd, te Rio de Janeiro met schade binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 15 december gemeld, dat hij 27 dagen na zijn vertrek van Batavia bemerkte, dat het schip meer dan gewoon water maakte, hetwelk zodanig toenam, dat hij de 54e dag met algemeen overleg moest besluiten naar Rio de Janeiro af te houden, kunnende de pomp bij het geweldig slingeren van het schip niet lens gehouden worden. Nadat ruim 4000 balen koffie en 250 kanassers suiker gelost waren, was het schip dicht geworden en zou hij hetzelve hoogstens nog één voet moeten lichten om het lek te vinden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden, de navolgende 15 schepen, als:
Voor Amsterdam: MARCO BOZZARIS, kapt. P. de Boer; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans; GOED VERTROUWEN, kapt. A. Nannings; SIRIUS, kapt. H. Mulder; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; en CORNELIA, kapt. C. Ehrensperger.
Voor Rotterdam: J.C.J. VAN SPEYK, kapt. Corns. Vonck; HARMONIE, kapt. H. Bouma; DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak; MADURA, kapt. P.D. Nap; JONGE JAN, kapt. R.A. Tange; BORNEO, kapt. C.C. Hansen; en JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek.
Voor Middelburg: ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. H.H. de Boer.


Datum: 05 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 februari. Heden is alhier door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony op hun scheepstimmerwerf St. Joris de kiel gelegd voor een barkschip, groot 300 Java lasten, voor rekening van de heer Ed. Serruys alhier, en gelijktijdig ook die voor een kotter voor enige heren leden der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub om bij de eerstvolgende wedstrijd naar de prijs mee te dingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 4 februari. Door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn. is heden alhier op de scheepstimmerwerf De Nijverheid de kiel gelegd van een schoenerschip, groot omtrent 150 lasten, bestemd voor de vaart op de Oost- en West-Indiën, en genaamd MR. CORNELIS HAGA, voor rekening van de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een ijzeren stoomschip. In de maand maart aanstaande, de dag nader te bepalen, zal in Amsterdam publiek geveild worden het aldaar liggende, in 1841 in Nederland gebouwde sterke ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, van 90 paardekracht en met dubbele laagdrukkende machines, voorzien van kajuiten, slaapplaatsen, benevens ruimen voor 70 à 80 lasten stukgoederen en verder met complete inventaris. Intussen blijft gemeld stoomschip uit de hand te koop, waarover, alsmede ter bekoming van nadere informatiën, men zich gelieve te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan Salm en Meijer, en Blikman & Co. (opm: dit schip werd reeds in 1846 – zie de Kroniek van dat jaar – te koop aangeboden, echter zonder de naam van het schip te noemen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snel zeilend, in het vorige jaar geheel nieuw verbout (opm: van nieuwe bouten voorzien) kofschip de FORTUIN, groot circa 60 roggelasten, gevoerd geweest door kapt. D.J. Zijlstra, liggende in het Oosterdok bij de Schipperstraat te Amsterdam, met al deszelfs toebehoren, volgens daarvan opgemaakte inventaris te bekomen, benevens nadere informatiën bij de makelaar Jan Corver & Co. (opm: zie ook AH 100347)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal namens zijn principalen op maandag de 8e dezer, des avonds te 6 uren, te Nieuwe Pekela, ten huize van B.E. Brouwer, publiek verkopen het kofschip de HERCULES, kapt. K.E. Boswijk, liggende te Edam, groot volgens meetbrief 112 tonnen, met deszelfs inventaris, zo als dezelve zich bevindt, en welke in tijds ten verkoophuize zal ter lezing liggen.
Piccardt, notaris.


Datum: 06 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het tjalkschip genaamd de JONGE HENDRIK, groot 75 tonnen, met inventaris, heden in veiling, bracht op in trekgeld NLG 260, daarboven NLG 290, en is opgehouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping, ten overstaan van de notaris H. Schuyten, op vrijdag 26 februari 1847 zullen in het Nederlandsch Koffiehuis, bij J. Zahn, te Dordrecht, bij veiling en afslag worden verkocht, de volgende scheepsaandelen:
- 1/30 aandeel in het fregatschip BIESBOSCH, groot 504 lasten, kapt. P.M. Vogelsang; bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en in oktober 1846 van Batavia naar het vaderland vertrokken.
- 1/8 aandeel in het kofschip CONCORDIA, groot 70 lasten, kapt. F.H. Eddes, thans liggende te Dordrecht.
- 1/30 aandeel in het fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, groot 443 lasten, kapt. B.P. van Wijland; bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de terugreis en in november 1846 van Batavia naar Sourabaya vertrokken.
- 1/30 aandeel in het fregatschip GEERTRUIDA MARIA, groot 471 lasten, kapt. C. Spiegelberg; thans liggende te Amsterdam.
Nadere onderrichting is te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij hebben reeds melding gemaakt van het verongelukken van het Engelse schip CLEOPATRA, kapt. Early, nabij de oostkust van Sumatra. De nader ontvangen berichten behelzen, dat dit schip, een bark, groot 306 tonnen, op reis was van Canton naar Montreal, beladen met thee, suiker, hennep, en een weinig zijde. Toen de genoemde bark op de 21e januari l.l. op de Brouwers-reven verongelukte, had men volgens opgave van de kapiten, de Twee Broeders op een afstand van ongeveer 12 Engelse mijlen in het zuiden ten westen, half zuid. (waarschijnlijk is hier bedoeld Z.W.t.W.½Z., want van de Brouwers-reven heeft men de Twee Broeders in die richting op 12 mijlen.) Twee schepen, welke het wrak passeerden, de Bremer bark ARGO en het Engelse schip FROLIC, namen de kapitein en het scheepsvolk aan boord en brachten hen naar Anjer, van waar zij, gelijk gezegd is, met Zr.Ms. stoomschip MERAPI naar Batavia werden vervoerd. Sedert is de koopvaardijbrik ORESTES van laatstgenoemde plaats uitgezeild naar het wrak van de CLEOPATRA om te redden wat nog te redden is, en acht men het waarschijnlijk, dat enige rondhouten, ankers, enz. zullen kunnen geborgen worden.


Datum: 08 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 5 februari. Op de 2e dezer heeft de zevende algemene jaarlijkse vergadering plaats gevonden bij de Zwolsche Reederij-Maatschappij. Wij vernemen, dat deze bijeenkomst ten algemenen genoegen der aandeelhouders, bestaande uit fabrikanten en andere particulieren, is afgelopen. Het uit te keren dividend is bepaald op 1e mei e.k. tot een bedrag van NLG 92,40 per aandeel; houdt men hierbij in het oog, dat die maatschappij zonder assurantie vaart en dat de premie ener doorlopende jaar-assuantie bedraagt 8% of NLG 80,00 per aandeel, dan moet men bekennen, daar de aangroeing van het reserve-fonds niet gelijk staat met de vermindering der waarde van de schepen, dat de aandeelhouders lange tijd voor de borst zullen moeten nemen alvorens hun ingelegde fondsen voor verlies gedekt zijn, want, het is niet te denken, dat alle volgende jaren in bedrijvigheid gelijk zullen staan met 1846.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 februari. Hebben wij reeds bij verschillende gelegenheden het grote nut van de alhier gestationeerde stoomsleepboot KINDERDIJK voor de handel mogen opmerken, dat vooral deze winter met zware ijsgang bij het arrivement van het schip SOOLO en meer dergelijke gevallen is gebleken, zo zagen wij daarvan op nieuw een treffend bewijs, daar dezelve van Brouwershaven door zee met twee schepen, zijnde de SOURABAYA, en de ANTOINETTE MARIA, elk 16 voet Rl. (opm: Rijnlandsche voet) diepgaande, zonder enige beletselen alhier op de rede is gearriveerd. Hoogst wenselijk is het dus voor de heren reders en de handel in het algemeen, dat die goede gelegenheid om de schepen te brengen waar zulks behoeft, blijve bestaan, daar gemelde sleepboot KINDERDIJK daartoe niets te wensen overlaat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, groot 103 gemeten tonnen en voorzien van behoorlijke inventaris, liggende te Amsterdam. Te bevragen aldaar bij B.J. van Hengel, cargadoor, Buitenkant no.25.
(opm: vermoedelijk betreft dit de brik ALIDA, kapt. K. Haasnoot, waarvan de zeebrief op 7 september werd geroyeerd onder vermelding ‘schip wordt gesloopt’)


Datum: 09 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading om bij open water naar Marseille te vertrekken het nieuwe Nederlandse schoenerschip de STAD EDAM, kapt. H.J. Schuuring. Adres bij Joh. Ooms Ez. & Co, cargadoors alhier.
(opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Moniteur des Indes geeft het volgende overzicht omtrent de Nederlandse Zeemacht:
De gehele staat der vloot is samengesteld uit: linieschepen 1ste kl. (van 84 stukken) 2; id. der 2de kl. (74 stukken) 5; fregatten der 1ste kl. (van 60 en 54 stukken) 3; fregatten der 2de kl. (van 44 en 32 stukken) 14; geraseerde fregatten (van 28 stukken) 3; tweedeks korvetten (van 28 en 26 stukken) 13; korvetten (van 22 en 20 stukken 3; brikken der 1ste kl. (van 18 en 12 stukken) 12; brikken der 2de kl. (van 14 en 8 stukken) 6; schoeners (van 14 en 3 stukken) 21; stoomboten (van 8 en 3 stukken) 15; transportschepen (van 6 stukken) 3; tezamen 100 schepen en 2314 stukken.
Bovendien heeft men 75 kanonneerboten van 3 tot 5 stukken, en het instructievaartuig voor de adelborsten der marine.
De in werkelijke dienst zijnde schepen bestaan uit: fregatten der 1ste kl. 1; id. der 2de kl. 5; tweedekskorvetten 6; brikken der 1ste kl. 6; id. der 2de kl.5; schoeners 17; stoomschepen 9; transportschepen 2; tezamen 51; daarenboven 17 kanoneerschepen en 1 instructievaartuig.
Onder dit getal behoren tot de Oost Indische dienst: fregatten der 2de kl. 1; tweedekskorvetten 3; brikken der 1ste kl. 2; id. der 2de kl. 1; schoeners 14; stoomschepen 4; tezamen 25.
Voor de dienst der West Indische bezittingen: 1 tweedekskorvet; 3 brikken 1ste kl.; 4 id. 2de kl.; 2 schoeners en 2 transportschepen; tezamen 12.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen VENILIA, kapt. H. Meppelder, van New York, met granen en katoen; HARMONIE, kapt. H. Diepenbroek, van Newcastle, met steenkolen, en DRIE KINDEREN, kapt. W. Alewijn, van Liverpool, met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Boldt, van Altona naar Schiedam, te Cuxhaven binnen, heeft volgens brief van daar van de 29e januari, de lading in lichters gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JULIANA, kapt. Biel, van Bayonne naar Amsterdam, te Newhaven binnen, heeft de 29e januari de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op woensdag de 24e februari 1847, des avonds te 7 uren, ten huize van de erven J. Eekhoff Tzn. aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip de VROUW IDA, groot 57 tonnen, bevaren door D.S. de Raat, liggende thans in het Zuiderdiep te Groningen. (opm: het binnenschip, gebouwd in 1814, werd voor NLG 300,= gekocht door H.E. Hammingh, kastelein te Ferwerd)


Datum: 10 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 31 oktober. Op woensdag 25 dezer is het Nederlandse kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand, van Amsterdam, laatst van Brixham, alhier aangekomen. Wij vernemen, dat de HUNDEREN gedurende de reis buitengewoon zwaar weder heeft gehad. Van 3 tot 11 oktober waaide er een aanhoudende storm. Na de 11e bedaarde de storm, doch bleef het weder dagen lang zeer onstuimig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 2 februari. Het schip CATHARINA, kapt. Pekeler (opm: buitenlander), van hier naar Liverpool, is heden nacht bij Wangeroog gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gevraagd, een Nederlands kofschip van 120 tot 150 roggelasten. Adres bij de makelaar H.I. Rietveld te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop gevraagd, een goed en zwaar gebouwd Nederlands kofschip, nieuw of uit het vaarwater, met of zonder inventaris, niet beneden de 60 lasten groot, in het laatste geval vrij van vuur en worm en beneden de 10 jaren oud. Een juiste opgave en de minst mogelijke koopsom, gelieve men met gefrankeerde brieven op te geven aan het bureau van het (opm: Algemeen) Handelsblad onder letters X.Y.Z.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van de 12e dezer zullen om 11 ure precies voor het negotiehuis van Pitcairn, Syme & Co. worden verkocht de romp en inventaris van de Nederlands-Indische brik ORESTES. (opm: zie JC 230147; mogelijk verkocht voor de sloop)
Cristall, Marten & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader door het Vendu-kantoor te bepalen dag in het laatst van deze maand zullen de ondergetekenden op hun vendutie verkopen het Nederlands-Indisch schip genaamd MOOLKOOL BAHAR, groot circa 190 lasten, en het Nederlands-Indisch barkschip genaamd JOUSOUR, groot circa 92 lasten met derzelver inventarissen, zo als dezelve alhier ter rede zijn liggende. (opm: zie JC 240247)
Voute & Guérin

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 februari. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip FATAHOOL MOBARAK, kapt. J. Schoon, met 147 Chinezen, de 12e januari vertrokken van Amoy, en het dito schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. F. Fokkens, met 26 passagiers, de 20e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 12 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 10 februari. Met de 15e dezer zal buiten dienst gesteld worden de te Hellevoetsluis liggende brik DE PIJL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ile Dieu, 1 februari. Het schip de HANDELAARS, kapt. B.H. Nijman, van Bordeaux naar Amsterdam, de 20e januari van Royan naar zee gezeild, is de 28e januari aldaar ter rede en de volgende dag in de haven gekomen, hebbende veel storm doorgestaan, zeilen, verschansingen, watervaten, enz. verloren, de sloep en boot gebroken, en touwen gekapt. De kapitein had echter het verloren anker terug bekomen, de geleden schade zo goed mogelijk hersteld en zou de reis bij de eerste gunstige gelegenheid voortzetten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop der maand februari zal binnen Groningen op nader te bepalen tijd en plaats in het openbaar worden geveild het in den jare 1842 nieuw te Groningen gebouwde kofschip LUDOLF THEODORUS, gevoerd door kapt. J.A. Zijl, groot ongeveer 147 gemeten tonnen, met deszelfs complete inventaris. (opm: met behoud van naam verkocht; nieuwe kapitein T.S. Oldendorp)


Datum: 13 februari 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 februari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik ORESTES, kapt. T.A.N. Lorentz, met een passagier, de 7e februari vertrokken van de Brouwers Banken.


Datum: 15 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 14 februari. Wij kunnen met genoegen mededelen, dat ten gevolge der hoge vrachten en de verandering in de wetgeving op de inkomende rechten in Groot-Brittannië verscheidene Nederlandse Oost-Indiëvaarders van het grootste soort, welke anders grotendeels gewoon waren stil te liggen onder afwachting ener bevrachting voor de Handel-Maatschappij, thans bevracht zijn voor een reis naar Noord-Amerika, Cuba, Portorico, en de Zwarte- en Middellandse Zee, of ook wel voor reders rekening naar een dier landen vertrekken. Ook in de Oostzee-vaart wacht men bij open water veel levendigheid en voordelige vrachten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 februari. Binnengekomen REINAUW ENGELKENS (opm: kof), kapt. P.J. Muntendam, van Venetië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen plaats of datum) Het schip BALTICUM, kapt. B. Dirksen, van Aux Cayes (opm: Haïti) naar Amsterdam, is de 8e februari lek, met verlies van de grote mast, boegspriet, fokkesteng en twee man der equipage te Plymouth binnengezeild, hebbende de 23e januari in een zware storm op zijde gelegen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om spoedig na open water te vertrekken, naar New York het Nederlands gekoperd fregatschip IJSSEL, kapt. C.J.A. Verbrug, en naar Baltimore het Nederlands barkschip JOHAN JACOB, kapt. L van Geelkerken.
Voor vracht en passage gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors Wambersie & Crooswijck, of bij hun agent K.Jz. Beukema te Baflo.


Datum: 16 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 14 februari. Vrijdag morgen is wederom een lading koeien met een visserspink van de reder A. Beekhuizen van Scheveningen naar Engeland verzonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Aangaande de schepen APOLLO, kapt. Mik, 22 december 1845 zeilklaar te New York naar Antwerpen en NEPTUNUS, kapt. Nordbrandt, 14 januari 1846 uit Texel naar Constantinopel, heeft men sedert niets vernomen. (opm: beide buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Het schip PETERSBURG, kapt. Middel, van Riga, laatst van Brouwershaven, naar Schiedam, heeft in de Oude Maas door ijsgang en slecht weder zijn ankers en een gedeelte zijner kettings verloren en meer andere schade bekomen.
(opm: zie NRC 250247)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Zierikzee ligt in lading naar New York, om in februari te vertrekken, voor passagiers en goederen, om uiterlijk de 1e maart te vertrekken, het nieuwgebouwd kopervast schoenerschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Van Renterghem. Adres bij de cargadoors Hesselink & Hurrelbrinck, Kamperhoofd no.45 in Amsterdam.
(opm: eerste reis, zie ook NRC 100347)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 februari. Gisterenavond ten 8 ure is alhier binnengekomen, doch in dit zeegat bij Scharendijke geankerd, het Amerikaanse schip HULL, kapt. G.W. Putnam, van Sumatra naar Rotterdam, met verlies van zeilen en ankers, zijnde op de Ooster lek gestoten; gemeld schip deed alstoen verscheidene noodschoten, en lag den 11 nog daar ter plaatse.


Datum: 17 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 6 februari. Het schip JOHANNA, kapt. Becker (opm: buitenlander), met hout beladen en naar Wisbech (opm: Engeland) bestemd, verliet gisteren onze rede, maar strandde reeds heden morgen vroeg door tegenwind niet ver van onze stad. De kapitein en vijf man, welke zich met de boot wilden redden, verdronken, terwijl de overige bemanning van het gebersten schip enige minuten daarna gered werden.


Datum: 18 februari 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. Voor deze stad is ingeklaard het schip SARA, kapt. Hollander, van Marseille, met meekrap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, hebben in hun jongste vergadering, gehouden den 13 dezer, besloten te doen uitreiken:
Aan kapt. M. Rooderkerk, voerende het Nederlandse fregatschip MIDDELBURG, de grote zilveren medaille.
Aan K. Hoffman, 1ste stuurman, de kleine zilveren medaille, benevens NLG 10,-, en gelijke som aan Joseph Pitalage, bootsmansmaat, en aan J.J. Tillman, J. Lagarde en O. Hammundsen, matrozen van gemelde bodem, als een blijk hunner erkentelijkheid, en een blijvend aandenken voor derzelver stoutmoedige pogingen op 3 februari 1846, op de uitreis naar Batavia aangewend, en die met een gelukkig uitkomst zijn bekroond; in het redden der equipage van een door overzeilen in zinkende staat verkerende Deense brik ANNA EN ELIZA, gevoerd door kapt. A. Kahle, bestemd na Hamburg naar Laguayra.
Aan Jacob Breijden, matroos op Zr.Ms. fregat JASON, NLG 25,-, voor zijn stoutmoedig bedrijf, vergezeld met gevaar van eigen leven, op 2 juli 1846 aangewend, in het redden der manschappen, die met de boot van gemeld fregat waren omgeslagen, en in doodsgevaar verkeerden, terwijl mede door directeuren voornoemd, als administrateurs van het zo weldadig fonds van wijlen mejuffrouw Ida Maria de Raath, aan onderscheidene weduwen opnieuw ondersteuningen zijn uitgereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 februari. Het schip VROUW HOUWINA, kapt. Kuiper, van Bordeaux naar Hamburg, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en is gereed de reis weder voort te zetten.


Datum: 19 februari 1847


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip AMBOINA, kapt. Lourens, van Batavia naar Rotterdam, te Brouwershaven binnengelopen, heeft op deszelfs reis veel storm doorgestaan en daardoor schade bekomen.


Datum: 20 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. De ELISABETH, kapt. Doff (opm: buitenlander), van Genua naar Falmouth, is de 29e januari verlaten, hebbende de 25e zijn masten moeten kappen. De equipage is gered en te Gibraltar ontscheept.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 februari. Gisteren is ter rede alhier aangekomen Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, gecommandeerd door de luit.t.zee 1e klasse L.C.H. Anemaet, van Nederland, laatst van de Kaap de Goede Hoop. Het was de 20e september van Falmouth herwaarts vertrokken. Het is bekend, dat dit schip bestemd is om de gemeenschap met Singapore te onderhouden, in communicatie met de Britse landmail-stoomboten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader door het Vendu-kantoor te bepalen dag in de loop van de maand maart, zullen de ondergetekenden op hun vendutie verkopen het Nederlands-Indische barkschip ANNOER, groot circa 70 lasten, met deszelfs inventaris, zo als het ter rede alhier zal liggen.
Voute & Guérin

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, met 8 passagiers, de 4e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Volgens brief van kapt. De Beer, voerende het schip JUFFER JANTJE, van Malaga herwaarts gedestineerd, in dato Nieuwediep de 19e februari, had hij op deszelfs reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor zware lekkage bekomen, zeilen, een anker, enz. verloren en vreesde hij voor schade aan de lading, welke gelost zou moeten worden. Uit hoofde er geen loodsen buiten waren, was hij met een adsistent-loods binnen gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip de AMSTEL, kapt. J. Hakker, de 5e februari van Livorno naar Mostaganem vertrokken, is volgens brief van Livorno van de 10e dito de vorige dag wegens stormweder en met enige geringe schade aldaar uit zee teruggekomen, en heeft de daaropvolgende nacht bij steeds toenemende zware storm meerdere schade bekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 8 februari. Aangaande het schip (opm: schoenerkof) ARCHIPEL, kapt. S.H. Aiking, van Amsterdam naar Syra en Smirna, alhier met schade binnengelopen, wordt gemeld, dat hetzelve op zijde gelegen, boven water lekkage bekomen en stengen, ra’s en zeilen had moeten kappen. Van de lading zijn 14 fusten benevens enige huiden geheel nat geworden.


Datum: 23 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname herwaarts gedestineerd, is de 12e januari lek te Barbados binnengelopen en had een gedeelte der lading gelost om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel, 28 januari. De kapitein Prange van het Nederlandse schip HENDRIK WESTER, hier aangekomen, rapporteert, dat hij in de archipel hevig tegen een schip heeft gestoten, hetwelk hij gelooft dadelijk te zijn gezonken en waarvan twee man op zijn boord zijn overgesprongen. Dit schip was de ARISTOTELES, kapt. Coronelli, van Konstantinopel met een lading tarwe naar Marseille gedestineerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse tjalk de TWEE GEZUSTERS, kapt. Damster (opm: binnenvaarder), van Brussel met steenkolen naar Holland, is op de Schelde bij de Ballastplaat gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MINERVA, kapt. Neuts, van Antwerpen naar Belfast, is de 15e februari bezuiden de haven van Holyhead gestrand en zal geheel weg zijn, doch de equipage is gered.
(opm: Belgische vlag, zie ook NRC 260247)


Datum: 24 februari 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De bark ALIATOEL RACHMAN, kapt. Said Awal bin Sawab, heeft in de nacht tussen de 11e en 12e februari bij het uitzeilen der Klabat-baai van het eiland Banka op een zandbank gestoten en is spoedig daarna op zijde gevallen en door de zee bedolven. In de pogingen om van de lading, welke onder andere uit 9.500 schuitjes tin bestaat, zo veel mogelijk te redden, was men volgens de laatste berichten, ongeacht daartoe van alle beschikbare middelen is gebruik gemaakt, tot dus ver door de hevige winden en hoge zeeën niet kunnen slagen. De nodige maatregelen waren genomen om het wrak te bewaken en bij eerste gunstige gelegenheid van de lading te bergen wat men zou kunnen machtig worden.
(opm: de naam van het schip is mogelijk ATIATOOL RACHMAN)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voute & Guérin zullen op hun vendutie van vrijdag 5 maart alsnu definitief verkopen de schepen, reeds vroeger geannonceerd in de courant van 13 februari, als MOOLKOOL BAHAR, groot circa 190 lasten, en JOUSOER, groot circa 92 lasten, zo als dezelve alhier ter rede zijn liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Degenen welke genegen mochten zijn NLG 25.000, meer of minder, tegen bodemarijbrief op het casco van het Nederlandse fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, te geven, worden uitgenodigd hun inschrijvingsbiljetten in te zenden bij de notaris K. Veenstra te Soerabaija, voor de 7e maart aanstaande.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landsaat, met 6 passagiers en 138 man troepen, de 28e oktober vertrokken van Amsterdam, de dito bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, de 4e oktober vertrokken van Amsterdam, het dito schip ANTHONY, kapt. H. Poort, met 6 passagiers, de 3e oktober vertrokken van Rotterdam, de dito bark JONGE CORNELIS, kapt. J.J. Klein, met een passagier, de 2e november vertrokken van Rotterdam, de dito bark A.R. FALCK, kapt. L.A.J. Boulet, de 21e september vertrokken van Rotterdam, en de dito bark ELISE SUSANNE, kapt. N. Dijkama, met vier passagiers, de 2e november vertrokken van Rotterdam.


Datum: 25 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars H.F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op donderdag de 4e maart 1847 des namiddags ten 4 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 422, publiek te veilen het in den jare 1839 te Pekela gebouwde schoener kofschip PETERSBURG, gevoerd door kapt. J.G. Middel, lang 26,50 el, wijd 5,08 el, hol 2,74 el, en alzo groot 164 tonnen of 86 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve zal zijn liggende in de Buitenhaven te Schiedam en aldaar daags vóór en op de dag der veiling zal kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Friesche Stoomboot-Reederij. Stoomvaart tussen Amsterdam en de Lemmer. Op woensdag de 3e maart 1847 bij open water zal deze vaart met de stoomboot WILLEM DE TWEEDE wederom geopend worden, terwijl te beginnen met die dag het vertrek is bepaald:
- van Amsterdam maandag, woensdag en vrijdag, ’s morgens ten 7 ure.
- van de Lemmer dinsdag, donderdag en zaterdag, ’s namiddags ten 1 ure.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Friesche Stoomboot-Reederij. Stoomvaart tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen, in correspondentie met Leeuwarden en Groningen. Op dinsdag de 2e maart 1847 zal deze vaart met de stoomboot FRISO wederom geopend en op de navolgende dagen en uren van vertrek worden voortgezet:
- van Amsterdam dinsdag, donderdag en zaterdag, ’s morgens ten 7 ure.
- van Harlingen woensdag, vrijdag en zondag. ’s morgens ten 8 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Schuyten, zal op vrijdag 26 februari 1847, dadelijk na de afloop der reeds geannonceerde verkoping van enige scheepsaandelen, nog bij veiling en afslag verkopen: 1/60 aandeel in het te Dordrecht gebouwde barkschip JUNO, groot 450 Java-lasten, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier, met deszelfs inventaris en toebehoren.


Datum: 26 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holyhead, 20 februari. De Belgische schoener MINERVA, kapt. Nents (opm: of Neuts), van Antwerpen naar Belfast, die in deze nabijheid was gestrand, is verbrijzeld. Ongeveer 30 quarters van zijn lading zijn gered en aan de meest biedenden verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen een rente van 5% ’s jaars wordt gevraagd op een nieuw gebouwd schoenerschip voor de tijd van hoogstens twaalf maanden een somma van NLG 10.000, hebbende het onderpand volgens taxatie een vierdubbele waarde.
Adres onder de letter X bij de boekhandelaars de Wed. L. van Hulst & Zoon, Nieuwendijk en hoek van de Gravenstraat.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Termunten, 24 februari. Het kofschip JEANTINE, gevoerd door kapt. J.H. Renken, bestemd van Delfzijl naar Noord-Amerika met passagiers en goederen, neemt, naar men hoort, reeds de ballast in, zodat hetzelve mitsdien eerstdaags naar deszelfs bestemming zal vertrekken. Van harte wensen wij de vertrekkenden, waaronder vele gewestgenoten, een gelukkige en behouden reis, ten einde in een vreemd werelddeel het geluk te beproeven, hetwelk velen hunner misschien hier te vergeefs gezocht hebben. Moge hun zulks met ’s Hemels zegen ten deel vallen.


Datum: 27 februari 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 25 februari. Men verneemt, dat door de heren Gebr. Klinge alhier concessie aangevraagd en ook reeds verkregen zou zijn tot het aanleggen van een geregelde stoombootdienst van hier op Hull. Dit zo zijnde zal deze onderneming veel bijdragen tot meerdere en geregelde handel van hier op Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 februari. De walvisvangst was in 1846 schraal. De beide schepen, die men, geheel uitgerust in zee, te zamen op een ton gouds schat, brachten nog geen 100 kardelen spek aan, alzo wordt grotendeels van landswege in de kosten tegemoet gezien. De moed verflauwt en wellicht zal, hoe uitnemend geschikt Harlingen daartoe ligt, de rederij genoodzaakt zijn op te houden schepen voor de walvisvangst uit te rusten. Eén goed jaar kan tegen de vele kwade niet opwegen. Als men nu bedenkt, dat bij de tegenwoordige duurte van levensmiddelen de rederij dit jaar voor beide schepen NLG 2000 aan vlees, NLG 1500 aan spek, NLG 1200 aan bonen benodigd zal hebben, behalve brood, etc. etc, zo zal men onze vrees gegrond vinden. Wanneer men in aanmerking neemt, dat in het jaar 1777 voor Nederlandse rekening 48 schepen voor de walvisvangst in zee staken, die te zamen in dat jaar 148 vissen vingen – een schip had acht en twee schepen zeven vissen gevangen – en dat in 1780 nog 36 schepen naar Groenland voeren, die 90 vissen te huis brachten, zo is het wel ongelukkig, dat deze visserij van tijd tot tijd achteruit gaat en met een gehele vernietiging bedreigd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Herman, van Batavia herwaarts gedestineerd, te Rio de Janeiro met schade binnengelopen, zou volgens brief van daar van de 11e januari de volgende dag een aanvang maken met het loste gedeelte der lading weder in te nemen en binnen 10 à 14 dagen gereed zijn de reis weder voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 februari. Door enige dagbladen wordt een bericht uit Wesel medegedeeld, volgens hetwelk op de hoogte van Mülheim een boot der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, door de geweldige storm van den 19, geheel omgekanteld en de passagiers met moeite in boten gered zouden zijn. Geen enkele had enig letsel bekomen, en de volgende morgen was ook de stoomboot weder geregeld aangekomen. De juistheid van dit wonderlijke bericht wordt echter door de Nieuwe Rotterdamsche Courant volstrekt tegengesproken, en het gebeurde op de hoogte van Mulheim aldus voorgedragen: “De zware storm en buitengewoon hoge waterstand (waardoor de dienst der stoomboten op de Midden- en Boven-Rijn bijna geheel gestoord is), noopten de kapitein der bedoelde stoomboot, om dezelve, zo als hij dan ook deed, tijdelijk onder het opper te brengen. Enige der zich aan boord bevindende reizigers, de voortzetting hunner reis zo min mogelijk verlangende vertraagd te zien, besloten die per spoorweg te vervolgen, en werden alzo tot dat einde, op de gebruikelijke wijze aan wal gebracht.”

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De op heden geveilde scheepsaandelen zijn verkocht, te weten:
1/30 aandeel in het fregatschip BIESBOSCH, gevoerd door kapt. P.M. Vogelsang, groot 504 lasten, door Mr. A. Blussé, qq, voor NLG 4.500,-.
1/8 aandeel in het kofschip CONCORDIA, gevoerd door kapt. F.H. Eddes, groot 70 lasten, door E. Mauritz, voor NLG 750,-.
De beide 1/30 aandelen in de fregatschepen GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Wijland, en GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, zijn uit de hand verkocht.
1/60 aandeel in het barkschip JUNO, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier, groot 450 lasten, door J. Smits, voor NLG 2.050,-.
Terwijl de vier aandelen in de maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij tot NLG 550,- zijn opgehouden.


Datum: 01 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars H.F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening om op woensdag de 10e maart 1847 des namiddags ten 4 ure in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat publiek te veilen een partij scheepsgereedschappen, bestaande uit ankers, touwen, zeilen en andere goederen, afkomstig van het gebleven schip LAMORAAL ULBO, gevoerd geweest bij kapt. N.A. Smaal, zo als dezelve genummerd zullen zijn liggende op de kade aan het einde der Boompjes, nabij de Leuvehaven, en aldaar daags voor en op de dag der veiling kunnen bezichtigd worden.
(opm: de LAMORAAL ULBO bleef op 14 december 1846 op de Hinder, zie NRC 151246)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 31 december 1846. In de avond van 20 november is de Kruisboot No. 46 in Straat Sunda, op de hoogte van Poeloe Merak, gestrand en geheel verloren gegaan. Door een hevige zuidwesten wind verhinderd wordende zeil te voeren, was men verplicht onder de wal ten anker te komen en is de boot toen tegen het strand gedreven. Van de inventaris heeft men een groot gedeelte kunnen redden. Verlies van mensenlevens heeft men niet te betreuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 25 februari. Van het verongelukte schip GEERTRUIDA HENDRIKA zijn ca. 100 quarters gerst alhier grotendeels beschadigd binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 25 februari. Het schip (opm: kof) HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff, van Londen alhier aangekomen, is wegens smokkelarij van tabak en sigaren in beslag genomen en de kapitein en twee man ieder tot een boete van GBP 100 veroordeeld.
(opm: zie NRC 190447)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december 1846. De schepen ALETTA, kapt. Batten, en BINTANG ANAM zijn beiden met schade te Manila binnengelopen, het eerste na door een Engels vaartuig te zijn aangezeild geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december 1846. Het schip SUMATRA, kapt. Crawford (opm: mogelijk N.O.I.), in september van China naar Java vertrokken, was nog niet op laatstgemelde plaats aangekomen (opm: zie NRC 270347)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het schip VAN DER WERF, kapt. Van Duivenbooden, was de 21e december te Grissee (opm: bij Surabaya) en zou daar koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december 1846. Na reeds de vorige dag in het gezicht te zijn gekomen, ankerde in de morgen van de 14e dezer ter rede van Batavia het Nederlandse koopvaardijschip FANNY, kapt. Flens, hebbende dit jaar de Japanse reis gemaakt en zijnde de 24e november l.l. van Decima vertrokken. Aan boord bevonden zich als passagiers de heren J.P. Borst, J.C. Delprat, A.J.J. de Wolff en P.J. Lange.


Datum: 02 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 februari. Het schip VIER GEZUSTERS, kapt. Helmers, van Bremen naar Amsterdam, heeft alhier op de rede wegens aanzeiling de boegspriet verloren en is in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Volgens berichten van Batavia, tot 31 december, per overlandmail ontvangen, was de koers van de wissel op Nederland 95 % en waren de vrachten, uithoofde er geen particuliere vrachtgoederen voor Nederland meer zijn, enigszins gedrukt, dezelve stonden naar Nederland voor schepen onder Nederlandse vlag NLG 100,- à NLG 110,- met 15 % per last, en onder Engelse vlag GBP 5,- per ton. De schepen NASSAU en de ZWIJGER werden beladen voor een lading suiker naar Engeland, respectievelijk tot GBP 6-2-6 en GBP 6; terwijl de VICE-ADMIRAAL RIJK en de CANTON nog in de laatste dagen door de Factory zijn genomen tot NLG 105,- en 15 % per last voor ¾ suiker en ½ koffie. De AMSTEL zou nog enige goederen op vracht bijladen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 maart. Voor deze stad is ingeklaard: het schip BIESBOSCH, kapt. Vogelsang, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: de schepen CASTOR, AERT VAN NES, SUSANNA CHRISTINA, AMBARAWA, JOHANNA, NEHALENNIA, AGNETA, DILIGENCE, JACOBA MAURINA, PASSAROEANG.
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONING, SARA LIJDIA, GERARDUS JACOBUS, JAN DANIEL, JAVA PACKET, ADMIRAAL GOBIUS, BATAVIA.
Voor Dordrecht: OSIRIS.
Voor Middelburg: PAULINE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie Kapt. Luigi Trapani, gevoerd hebbende het op de Hinder, nabij Hellevoetsluis, gestrande en verbrijzelde Napolitaans brikschip SAN GIUSEPPE, zal op vrijdag 12 maart 1847, ten half twaalf ure voormiddags, door een daartoe bevoegd beambte, te Dordrecht publiek doen verkopen:
Enige uit en van genoemd schip geborgen scheepsgereedschappen, bestaande in: de grote mast, enige rondhouten, een kabel, trossen en ander touwwerk, kettingen, zeilen, barkas, boot, en meer scheepsgoederen; zijnde alles daags vóór en op de verkoopdag te zien.
De verkoping zal geschieden in en voor het Pakhuis genaamd De Voetboog, in de Houttuinen, te Dordrecht, alwaar de voornoemde goederen zijn liggende.
Nadere informatie te bekomen te Dordrecht bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft, of bij de deurwaarder J. van Maarseveen, Az.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 maart. Met genoegen maken wij opmerkzaam op de gunstige verandering in het gebrek aan werk, die de heropening der scheepvaart reeds nu alhier aangebracht heeft. Veertien dagen geleden bestond nog grotelijks gebrek aan werk, waarin slechts ten dele door de ijverige pogingen van weldadige verenigingen konde voorzien worden, en nu reeds zijn niet alleen die hulpmiddelen niet meer nodig, maar zijn er nauwelijks handen genoeg voor het veelvuldige werk, dat inzonderheid de graanhandel oplevert. Om een klein denkbeeld te geven van het beduidend vertier, dat er nu reeds plaats heeft, behoeven wij alleen maar te vermelden, dat in de afgelopen week van buitenlands in onze stad gekomen zijn 16 schepen, de meesten met rogge en boekweit geladen, en dat van hier vertrokken zijn, met inbegrip van die, welke zeilklaar liggen voor buitenlands, 39 schepen, waarvan 23 meest met haver naar Engeland en 16 met haver, gerst, tarwe en gort naar België; terwijl er ten minste wel al twintig ladingen, met onderscheidene granen en zaden, binnenlands verzonden zijn, hetgeen toch wel tot een voldoend bewijs zal kunnen strekken, hoe zeer ook hier de handel wezenlijke voordelen oplevert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 24 februari. Het schip GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. Homveld (opm: kof, kapt. Engbertus Henderikus Homveld), van Schiedam naar Liverpool, en de 23e februari van Helvoet vertrokken, is de 24e februari bij de Goodwin Sands gezonken. (opm: zie ook PGC 120347)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De 25e februari ontving ik het voor mij en mijn kinderen hartverscheurend bericht, dat onze op één na oudste zoon Christiaan, oud 17 jaren, aan boord van mijn echtgenoot op het kofschip GEERTRUIDA SMIT, de 17e dezer op de rede van Bordeaux over boord is gevallen en in de stroom omgekomen.
Delfzijl, 2 maart 1847, J. Eilts, geb. Visser


Datum: 03 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 25 februari. Het schip SIRÈNE, kapt. Andriessen, van Brussel naar Antwerpen, is gisteren op de Vlakkehoek gezonken. De lading wordt beschadigd geborgen.
(opm: buitenlander; schip was onderweg van Antwerpen naar volgende bestemming)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manila, 3 december. De Nederlandse driemastbark BINTANG ANAM, van Samarang, is hier met gedeeltelijk beschadigde lading binnen gelopen, hebbende in de Chinese Zee zeer slecht weder moeten doorgestaan. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden een brikschip, varende onder Nederlandse vlag, met deszelfs inventaris, groot circa 90 lasten. Te bevragen bij de makelaar H.I. Rietveld, Heerengracht over de Bergstraat, Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 9e maart zal op publieke vendutie worden verkocht de romp van het verongelukte schip INGLIS, groot circa 1.400 tonnen, zo als zij dan mocht liggen op de punt van Anjer.
Cristall, Marten & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. In de algemene vergadering van deelhebbers in de Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij, gehouden op de 22e dezer, is besloten een uitdeling te doen der winsten van de maatschappij van NLG 100 per aandeel, welke van heden af kunnen ontvangen worden ten kantore van de directeuren, Thompson, Roberts & Co.
Batavia, 25 februari 1847


Datum: 04 maart 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris C.J. van der Halen, als gelast van zijn principaal, zal op maandag 8 maart 1847, des morgens ten tien ure, aan de haven te Brouwershaven, publiek, om contant geld, verkopen 14 tonnen klipzout, een sloep en enige scheepstuigage, alles afkomstig van het verongelukte schip ST. CLEMENT.


Datum: 05 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars H.F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters zijn van mening op woensdag 17 maart 1847 des namiddags ten 4 ure in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat publiek te veilen het Nederlands gebouwde kofschip HENDRIKA JACOBA (opm: bouwjaar 1829), gevoerd door kapt. A.H. Breeland, lang 25,60 ellen, wijd 5,20 ellen en hol 2,73 ellen en alzo groot 162 tonnen of 86 last, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam, achter de scheepstimmerwerven van de heren De Jong, Kortland en Anthony.
(opm: na verkoop voor NLG 5.500 nieuwe naam DE ZES GEBROEDERS, kapt. D. de Jong Azn)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Zeil- en beurtvaart tussen Kampen en Hull. De tiendaagse dienst der bovengenoemde beurtvaart begint de 10e maart aanstaande. Het vertrek der schepen van Hull heeft plaats de 10e, de 20e en de 30e van elke maand, doch bij invallende zondag daags daarna.
Informatiën bij Gebr. van Hasselt te Kampen en bij N. Veltman & Co. te Hull.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Smith, van Malta naar …, is vóór de 11e februari zwaar lek, met verlies van boten, zeilen, enz. te Tunis binnengelopen, hebbende op zijde gelegen en een gedeelte der lading over boord geworpen. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 06 maart 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar New York ligt in lading, voor goederen en passagiers, om op 15 maart te vertrekken, het gezinkt Nederlands kofschip VENILIA, kapt. H. Meppelder. Adres ten kantore van cargadoor Gerard Mauritz, te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 maart. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark MARIA, kapt. P. Hagen, de 5e november vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark FREDERIKA, kapt. R. Limon, de 28e december vertrokken van Perzië.


Datum: 08 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 maart. Het schip ANTINA, kapt. Eeckhoff, van Bremen herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Delfzijl van de 2e dezer, die dag aldaar zwaar lek, met verlies van zeilen, boot, zwaard, enz, binnengebracht. Het moet lossen om te repareren. (opm: volgens een advertentie in de PGC van 160347, waarbij beschadigde lading te Delfzijl te koop werd aangeboden, is dit een Hannovers tjalkschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 1 maart. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Sap, van Cardiff naar Amsterdam, is heden alhier zwaar lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Constantinopel, 16 februari. Het schip ANNA, kapt. De Jong, van Smirna naar Saros, is vóór de 13e dezer op het eiland Imbros verongelukt. (opm: kof, bouwjaar 1839, kapt. S.B. de Jong, op 7 februari gestrand, zie ook NRC 100347, DC 260647 en NRC 280647)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 28 februari. Het schip EENDRAGT, kapt. Ruijten, van Amsterdam naar Marseille, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Koen, de 5e februari van St. Ubes te Bergen aangekomen, heeft de 29e december op 47º NB 08º20´ WL ontmoet de schoener FLORA (opm: Zweedse vlag), gevoerd geweest door kapt. Löfgren, van Malaga naar Amsterdam, door het volk verlaten, masteloos en met andere schade. Daar het stil weder was, gelukte het hem circa 160 vaten rozijnen, enige vaatjes sardellen en een gedeelte van de inventaris, waaronder een ankerketting, te bergen, al hetwelk aan het tolkantoor is afgeleverd.

NRC 090347
(Geen plaats of datum) Voor Edam zijn gedurende het jaar 1846 gearriveerd 87 schepen, waarvan 26 in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij de Purmerend gelost werden. Dezelven hebben gezamenlijk aangebracht 19.166 zeetonnen houtwaren.


Datum: 09 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 2 maart. Het schip INDUSTRIE, kapt. Hofstedt, van Memel naar de Maas, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en een aanvang gemaakt met de lading weder in te nemen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op woensdag de 17e maart 1847, des avonds te 7 uren, ten huize van G.F. Rasker op de hoek van het Ameland aldaar, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, de TWEE GEZUSTERS genoemd, groot 42 tonnen, met daarbij voorhanden zijnde inventaris, laatst bevaren door B.D. Blouw, liggende in het Zuiderdiep, nabij de Harderingeboog, te Groningen. Om dadelijk te aanvaarden. Te bezien dagelijks. (opm: de binnenvaarder werd eerst op 26 januari 1848 voor NLG 850 aangekocht door schippersknecht Benne Jans de Jonge uit Groningen)


Datum: 10 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Bij het verongelukken van het schip ANNA, kapt. De Jonge, van Smirna naar Saros, de 7e februari bij het eiland Imbros, is één man der equipage omgekomen. (opm: zie NRC 080347)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Aangaande het schip COURIER, kapt. Van Santen, in het laatst van augustus of begin van september a.p. (opm: anno passato, vorig jaar, dus 1846) van St. George d’Elmina herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 20 februari. Het schip INDUSTRIE, kapt. Huet, van Rodosto (opm: Tekirdag, Turkije) naar Duinkerken, is met schade wegens aanzeiling alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Boston het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. G.A. van Rentergem. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam, brengen hiermede ter kennis van de respectieve geïnteresseerden in dezelve, dat zij, met overleg en onder goedkeuring van Heren Gecommitteerden, ingevolge het gerapporteerde in de laatste jaarlijkse Algemene Vergadering, gehouden in dato 8 oktober jongstleden, voornemens zijn tegen intrekking van de laatste coupon en met afschrijving op de aandelen, een eerste aflossing van 10 pct. of honderd gulden per aandeel, te doen plaats hebben, waartoe er te beginnen met 15 maart aanstaande, dagelijks (met uitzondering van zaterdag en zondag) des morgens van 10 tot 1 uur, te kantore van de Rederij in de Doelenstraat alhier, gevaceerd zal worden.
Amsterdam. 28 januari 1847, directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij voornoemd: P.J. Ameshoff, voorzitter. Theods. Johs. Kerkhoven, directeur secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. Luigi Trapani, gevoerd hebbende het op de Hinder, nabij Hellevoetsluis gestrande en verbrijzelde Napolitaanse brikschip SAN GIUSEPPE, zal op vrijdag de 12e maart 1847, te half twaalf uur voormiddags door een daartoe bevoegd beambte te Dordrecht publiek doen verkopen enige uit en van genoemd schip geborgen scheepsgereedschappen, bestaande in: de grote mast, enige rondhouten, 1 kabel, trossen en ander touwwerk, kettingen, zeilen, barkas, boot, en meer scheepsgoederen; zijnde alles daags voor en op de verkoopdag te zien. De verkoping zal geschieden in en voor het pakhuis, genaamd De Voetboeg, in de Houttuinen te Dordrecht, alwaar voormelde goederen zijn liggende, met uitzondering van de zeilen, welke liggen in het pakhuis van de heren De Wed. J. van Herwaarden en Zoon, zeilmakers op de Walevest. Nadere informatie te bekomen te Dordrecht bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft, of bij de deurwaarder J. van Maarseveen Azn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 22e maart, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de FORTUIN, gevoerd door kapt. D.J. Zeilstra (opm: kapt. D.J. Zijlstra, zie ook AH 070247), varende onder Nederlandse vlag; volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, 70 duimen; wijd 5 ellen, 5 duimen; hol 2 ellen, 16 duimen; en alzo gemeten op 84 tonnen.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija hebben verleend appointement van citatie bij edicte ad valvas curiae, tegen allen en een iegelijk, die zouden vermenen enig recht te hebben op 5 geweren, 3 koperen donderbussen een grote en een kleine lilla en 4 sabels, afkomstig van de verongelukte Nederlands-Indische schoener CORINGA, dewelke ondanks herhaalde oproepingen onafgehaald zijn gebleven, zo is het dat ondergetekende, exploiteur bij genoemde raad, een iegelijk dagvaardt die meent recht te hebben op deze voorwerpen, om op de 12e mei 1847 ter rolle van genoemde raad te compareren.
Soerabaija, 22 februari 1847, de exploiteur C.F. Damwijk
(opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, met vier passagiers, de 5e november vertrokken van Amsterdam, en het dito schip PHOENIX, kapt. P.J. Kasse, met vijf officieren en 140 onderofficieren en manschappen, de 2e december vertrokken van Middelburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Alhier ligt ter rede de Nederlandse brik OEY GOANSING, thans hernaamd ANNA MARIA.


Datum: 11 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 maart. Hoe groot het getal mensen ook is, welke hun vaderland verlaten hebben om in Amerika hun geluk te zoeken, toch ziet men nog jaarlijks dat getal vermeerderen. Ook hier ligt thans zeilree het Nederlandse schip JEANTINE, gevoerd door kapt. J.H. Renken, hetwelk een aanzienlijk getal landverhuizers zal overbrengen, welke dinsdag de 9e dezer aan boord zullen gaan. Het is te verwachten, dat op die dag of wel op die des vertreks (zo men verneemt, bepaald op woensdag de 10e dezer) een menigte toeschouwers zal komen opdagen om een gebeurtenis te zien, welke, voor zo verre ons bekend is, in onze haven nog nimmer heeft plaats gegrepen, en voorzeker zal het vertrek van zulk een getal personen, welke mogelijk nimmer hun vaderland wederzien, een indrukwekkend toneel opleveren.


Datum: 12 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Heden is op de dwarshelling van de nieuw opgerichte Algemeene Sleephelling Sociëteit het eerste schip opgehaald, zijnde een zogenaamde ijzeren bak, toebehorend aan één der Duitse maatschappijen. De korte tijd, waarin zulks geschied is door gewone handenarbeid, bewijst het doelmatige van deze krachtsaanwending voor dit soort van werk, terwijl de spoedige aanvraag ter ophaling, alvorens de helling nog geheel gereed is, de behoefte van zulk een inrichting aantoont, zijnde de eerste van dien aard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 maart. De Groenlandsvaarders SPITSBERGEN, kommandeur J. Both, en DIRKJE ADAMA, kommandeur O. Mehlen, zijn, de eerste de 4e en de laatste de 5e dezer van hier naar de visserij vertrokken. De eerste is reeds de 7e uit het Vlie in zee gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 7 maart. De VROUW JOHANNA, kapt. Teens, van Schiedam, is hier lek binnengekomen, hebbende op de grote Burbo Bank vastgezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. Homveld, van Schiedam naar Liverpool, op Goodwinsand gestrand (opm: zie PGC 020347), is de 2e maart verbrijzeld. Een gedeelte van het dek is te Deal aan strand gesleept, doch het hol verdwenen.


Datum: 13 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Eén der Zeeuwse dagbladen deelt mede, dat de inschrijving tot deelneming in de ontworpen stoombootvaart tussen Zeeland en Londen met ijver wordt voortgezet, daar thans te Goes door de heren J. Franssen van de Putte en Mr. M.P. Blaaubeen de polis tot deelname zal worden aangeboden. Moge het getal intekenaars de ondernemers in staat stellen om deze poging krachtig voort te zetten, opdat deze vaart spoedig wordt tot stand gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het laatst dezer maand, op een nader te bepalen dag, zal door de ondergetekenden publiek worden verkocht het barkschip SUMATRA, groot 116 gemeten lasten, met deszelfs gehele inventaris, zo als hetzelve alhier ter rede (opm: Batavia) is liggende. (opm: zie JC 270347)
Radijs & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, kapt. A.A. Hordijk Wzn., de 14e oktober vertrokken van Dordrecht.


Datum: 16 maart 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild kofschip, genaamd de VROUW MARGARETHA (opm: kapt. A.T. Steffens), varende onder Nederlandse vlag, gemeten volgens meetbrief op 70 tonnen en 37 lasten. Te bevragen bij de cargadoors de Wed. Jan Salm & Meijer te Amsterdam. (opm: zie ook AH 310347 en 210447)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZWAANTINA, kapt. Bakker, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd, is volgens brief van Delfzijl van de 10e maart, de vorige dag aldaar als bijlegger binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JACOBA MARIA, kapt. Cramer, van Liverpool naar San Sebastian, te St. Mary’s Scilly binnen, heeft de 7e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALEIDA ALEIDA, kapt. De Haan, van Amsterdam naar Londen, is de 13e maart met verlies van ankers uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Hansen, van Kopenhagen naar Rügenwalde, te Swinemünde binnen, is de 7e maart weder in zee gegaan.


Datum: 17 maart 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip STAD SCHIEDAM, kapt. J.P. Andriessen, de 12e november vertrokken van Schiedam.


Datum: 18 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warnemünde, 10 maart. De Nederlandse kof JONGE JOHANNES, kapt. O.K. Beerta, van Amsterdam, laatst van Holtenau met suiker en koffie naar Stettin bestemd, is hier vanmiddag aangekomen. Na een reis van drie dagen van Holtenau was het schip ter hoogte van Wittmund gekomen, doch gisteren door storm en sneeuwjacht naar hier teruggewaaid, en kon eerst met grote moeite onze haven bereiken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop 2/16e aandelen in het bij de scheepsbouwmeester J. Pauw te Edam in aanbouw zijnde en op stapel staande schoener-brikschip NOORDHOLLAND, groot circa 145 roggelasten. Te bevragen bij de makelaar Jan Corver te Amsterdam

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 maart. Voor deze stad is ingeklaard: het schip (opm: galjoot) IDEE, kapt. P. Don, van Weymouth, met ballast.


Datum: 19 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 maart. Het Nederlandse kofschip HENDRIKA JACOBA is heden in veiling verkocht voor NLG 5.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 14 maart. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Riedijk, van Tschesme (opm: Cesme, bij Izmir) naar Stettin, alhier met schade binnengelopen, heeft heden, na volbrachte reparatie, de reis weder voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, de 26e december van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 16e dezer te Texel binnengekomen, heeft de terugreis in de bijzonder korte tijd van 80 dagen volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZUIDERZEE, kapt. De Jong, van Harlingen naar Havanna, is de 12e maart te Deal met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA THEODORA, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Hamburg, is de 10e maart wegens het ijs op de Elbe, te Altona binnengelopen.


Datum: 20 maart 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 maart. Voor deze stad is ingeklaard: het schip ALBERTINE, kapt. H. Potjewijd, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine, maakt hiermede bekend, dat de verkoop van Zr.Ms. korvet TRITON, zo als die in de Javasche Courant van de 5e september 1846 is geannonceerd, alsnu op een nader te bepalen dag in de loop der maand april aanstaande zal plaats hebben.
Batavia, de 19e maart 1847, de Schout-bij-Nacht voornoemd, E.B. van den Bosch

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de maand april zullen op publieke vendutie worden verkocht de romp van het op Prinsen-eland verongeluk Nederlands schip CERAM (opm: zie JC 141146), benevens de van het wrak geborgen goederen als zware en lichte kettingen, kanonnen, nieuw en oud zeildoek en touwweerk, koper en koperwerken, waaronder een nieuwe bliksem-afleider, ijzerwerken, enz., ook 50 blokken lood.


Datum: 22 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Heden ochtend is van deze stad vertrokken de stoomsleepboot NIEDER-RHEIN No. 1, om over de Zuiderzee en langs de IJssel naar de Rijn te stevenen. Dit sierlijke vaartuig is voor rekening der Dusseldorpse Stoomsleepvaart-Maatschappij geheel afgebouwd en van machinerie voorzien in de fabriek van de heren P. van Vlissingen en Dudok van Heel, en voor de sleepdienst op de Rijn bestemd. De machine is van 200 paardekracht. Naar wij vernemen, wordt in genoemde fabriek nog een tweede boot, geheel aan deze gelijk, voor dezelfde maatschappij gebouwd, om met de 1e augustus aanstaande te worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 maart. Het Belgische barkschip STAD ANTWERPEN, kapt. Govaerts, van New York in deze haven aangekomen, heeft gedurende zijn reis zeer slecht weder doorgestaan en is genoodzaakt geweest ongeveer 15 ton zijner lading, bestaande uit walvisbaarden, campèchehout, enz, over boord te werpen.


Datum: 23 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eupatoria (opm: Jevpatorija, Krim), 1 maart. De PEGASUS, kapt. Schäffer, die naar Antwerpen zeilklaar was, is alhier vergaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 maart. Voor deze stad is ingeklaard: het schip VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongbloed, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof HARMINA, kapt. Saathoff, van Hamburg naar Hull, is de 18e maart te Glückstadt met verlies van ankers binnengelopen om te onderzoeken, welke meerdere schade het schip bekomen had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof TEKLA, kapt. De Vries (opm: tjalk TEKELA, bouwjaar 1840; kapt. Jacob Jans de Vries zie PGC 130447; het schip werd afgekeurd), van Sunderland met steenkolen naar Kopenhagen, is de 9e maart in de storm bij Karleby gestrand. De equipage is gered. Of het schip weder afgebracht zal kunnen worden, is nog onzeker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. Dik, van Bordeaux naar Hamburg, is de 18e maart als bijlegger, met verlies van bezaansmast en meer andere schade te Texel binnengelopen.


Datum: 24 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 22 maart. De heren Gebr. Klinge alhier hebben dezer dagen de aangevraagde concessie tot het daarstellen ener stoombootvaart op Hull ontvangen en zullen nu zo spoedig doenlijk deze dienst een aanvang doen nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 22 maart in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild kofschip de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra, 84 tonnen: NLG 3.550, in slag NLG 200. Koper C. Ament.
(opm: een makelaar voor zijn opdrachtgever, wiens naam nog niet is gevonden)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija hebben verleend appointement van citatie bij edicte ad valvas curiae, tegen allen en een iegelijk, die zouden vermenen enig recht te hebben op een barkas met zeil en treil, enige instrumenten en wapens, gereedschappen en kledingstukken, afkomstig van het waarschijnlijk verongelukte Engelse schip PRIMA DONNA, en welke gezegd worden te behoren aan de gezagvoerder van hetzelve schip Jonis, zo is het dat ondergetekende, exploiteur bij genoemde raad, een iegelijk dagvaardt die meent recht te hebben op deze voorwerpen, om op de 2e juni 1847 ter rolle van genoemde raad te compareren.
Soerabaija, 9 maart 1847, de exploiteur C.F. Damwijk.
(opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alzo de Raad van Justitie te Amboina heeft verleend appointement van citatie bij edicte ad valvas curiae, tegen allen en een iegelijk, zo is het dat ik, Josias Willem d’Walla, exploiteur bij genoemde raad, een iegelijk dagvaardt die meent recht te hebben op een som van NLG 235,32, zijnde de opbrengst van scheepsgoederen en voorwerpen, alle waarschijnlijk afkomstig van het op de 4e augustus bij Boeroe verongelukte Zuidzee-vissersschip WOLMAR, kapt. Thomas G. Robbens, om op de 13e mei 1847 ter rolle van genoemde raad te compareren.
Amboina, 21 november 1846, de exploiteur J.W. d’Wanna.
(opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. G.T. Rijken, met enige passagiers, de 8e december vertrokken van Rotterdam.


Datum: 25 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 22 maart. Nadat voor enige dagen op de werf van de scheepsbouwmeester W. van Goor alhier de kiel gelegd was, werden hedenmiddag in tegenwoordigheid van een groot aantal der reders de voor- en achtersteven opgericht van het te bouwen schoenerschip het ZWOLSCHE DIEP, zullende meten 110 à 120 roggelasten en gevoerd worden door kapt. P.J. Plensinga. Dit is het eerste schip van dat charter en dien vorm, dat hier immer is op stapel gezet. De tekening en het bestek zijn vervaardigd door de heer J.L. Ceuvel, scheepsbouwmeester te Amsterdam.


Datum: 26 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Uitgezeild WOLTEMADE, F. Guyt naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 januari. Volgens tijdingen van Anjer is de 21e dezer maand op de Brouwers-reven, in de nabijheid van de Twee Broeders aan de Oostkust van Sumatra, gestrand en reddeloos verloren gegaan het Engelse schip CLEOPATRA, kapt. Early. De schipbreukelingen, bestaande uit de kapitein, diens echtgenote en dochter, benevens 13 matrozen, zijn gered en te Anjer aangebracht geworden. Zij bevinden zich ten huize van de Assistent Resident aldaar. Bij het ontvangen van dit bericht te Batavia is Zr.Ms. stoomschip MERAPI onmiddellijk van daar naar Anjer afgezonden ten einde genoemde schipbreukelingen af te halen. Op de 27e dezer keerde alhier van Anjer terug Zr.Ms. stoomschip MERAPI, gecommandeerd door de Luit.t/Zee 1e klasse S. Faber Huijs, aan boord hebbende kapt. Early, echtgenote en dochter, benevens twee stuurlieden, een timmerman en dertien matrozen, allen afkomstig van het op de 23e dezer verongelukte schip CLEOPATRA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 januari. Op de 3e januari zijn te Riouw aangekomen twee sloepen met 21 man, afkomstig van het Hamburgs schip JOHNS, gezagvoerder Gagzo, verongelukt op een klip aan de noord-oosthoek van Bintang. Van Singapore komende en koersstellende naar China, passeerde dit schip het zogenaamd Zuidkanaal tussen Bintang en de Pedra Brancos, en stootte met een vaart van 9 mijlen en met alle zeilen bij op een klip, gelegen ten noord-noord-oosten van de noord-oosthoek van Bintang, met het gevolg, dat het vaartuig zo spoedig zonk, dat men nauwelijks de tijd had om de sloepen te water te brengen. Na gedurende drie dagen en nachten met stromen geworsteld en vergeefs getracht te hebben Singapoera te bereiken, waren zij te Riouw aangekomen, alwaar zij al die hulp en ondersteuning hebben genoten, welke hun beklagenswaardige toestand vorderde.


Datum: 27 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. In de Kanaalhaven alhier werd de 2e dezer maand een proef genomen met de stoombaggermachine, met dat goed gevolg, dat in vier dagen tijds 1000 Nederlandse ellen grond uit dezelve zijn opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Aangaande het schip SUMATRA, kapt. Crawford, de 1e september van China naar Java vertrokken en hetwelk de 31e december nog niet op deszelfs destinatie was aangekomen (opm: zie NRC 010347), wordt van China per laatste mail bericht, dat hetzelve in goede staat te Ternate was liggende, en dat alleen gebrek aan volk, zijnde er van de equipage 18 man overleden, de kapitein belet had de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 25 januari. Het schip CATHARINA SUZANNA, kapt. Jaski, gedestineerd naar Amsterdam, is na een half uur onder zeil te zijn geweest, ter rede teruggekeerd, als zijnde de kop van het roer geheel gescheurd. Het schip heeft een nieuw roer gekregen en is wederom gezeild; met dit schip zoude naar Nederland vertrokken zijn de gepensioneerde kolonel Buskes, doch is weder aan wal gegaan en vertrekt met dit schip niet, als passagiers gaan met dezen bodem de gepensioneerde chirurgijn-majoor Hahn en de zendeling Guericke.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt, ten vervolge der aankondiging van 31 december 1846, kennis gegeven: Dat het dividend over het jaar 1846 door directeuren en commissarissen nu bepaald zijnde op twintig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot 10 april ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 26 maart 1847, directeuren derzelve maatschappij, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Déking Dura.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine, maakt bij deze bekend, dat de verkoop van Zr.Ms. korvet TRITON, welke reeds vroeger aangekondigd doch uitgesteld is, thans op de 9e april aanstaande zal plaats hebben, en zulks daar, waar als dan op die dag vendutie zal worden gehouden.
Batavia, de 25e maart 1847, de Schout-bij-Nacht voornoemd, E.B. van den Bosch.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De verkoop van het barkschip SUMATRA, bepaald op de 30e dezer (opm: zie JC 130347), is uitgesteld tot de 1e april aanstaande.
Radijs & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. schoener ARUBA, commandant luit.t.zee 1e kl. W.A. Berghuis, de 1e november vertrokken van Hellevoetsluis.


Datum: 30 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 maart. Kapt. Graeve, van het Belgische schip COMMERCE, van Havana in deze haven binnengelopen, rapporteert van de 19e tot 22e maart verschrikkelijk weder in zee te hebben doorgestaan, behalve de orkaan van de 28e februari, die ongetwijfeld op de hoogte van de Bermuda’s veel ongelukken moet hebben veroorzaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Hedenmorgen had alhier een zeldzame Godsdienstoefening plaats. Op het halfdek van het schip NAGASAKI, kapt. Bunnemeijer, bestemd naar Baltimore, hield de weleerwaarde heer Ds. Scholten een afscheidsrede, welke mede door de landverhuizers van de CATHARINA JACKSON en de HUGO DE GROOT, behorende tot de afgescheiden gemeenten, werd bijgewoond. Een aanzienlijk getal notabelen verhoogde door hun tegenwoordigheid deze plechtigheid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SARA, kapt. Bloom, van Koningsbergen naar Hull, is de 13e maart van Tonningen gerepareerd vertrokken, doch bij het uitzeilen op het strand geraakt en met schade aan schip en lading te Tonningen teruggekomen.


Datum: 31 maart 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers het Nederlands gekoperd nieuw gebouwd barkschip REGINA, kapt. A. Gersen, om uiterlijk 15 april te vertrekken. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt alhier en B.D. Bosscher te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 maart. De heren J. van Geuns en H. de Clercq Gz. hebben het prospectus rondgezonden ener opterichten naamloze vennootschap onder te titel van Duikreederij. Het veelvuldige zinken van wrakken, met kostbare goederen beladen; het moeilijke dat gelegen is in het doen van herstellingen aan schepen, wanneer die reparatiën onder water moeten geschieden, en vele andere redenen van groot gewicht, gaven de ondertekenaren van het prospectus aanleiding om pogingen aantewenden tot het vestigen van bovengemelde vereniging. Hierbij wordt echter niet bedoeld het gebruik der duikerklok, die, hoewel soms zeer doelmatig, toch in vele opzichten een onvoldoend werktuig is. Hier is bepaald van het helmduiken sprake. Reeds in 1836 werd het gebruik van zogenaamde helmduikers bij de Nederlandse marine ingevoerd en opzettelijke oefening in deze kunst aanbevolen. Omstandigheden echter, aan de zaak zelve vreemd, zijn oorzaak geweest, dat daaraan later niet die uitbreiding is gegeven, welke men zou gewenst hebben.
Om die inrichting doelmatig en solide te doen wezen, zeggen de oprichters, is de uitrusting van twee opzettelijk daartoe ingerichte vaartuigen, vooral geschikt om behoorlijk zee te bouwen en op de kusten te dienen, een eerste vereiste. Die uitrusting moet inzonderheid goed materieel en personeel in zich sluiten. Als standplaats voor die vaartuigen wordt het Nieuwe Diep, zo uitmuntend als zeehaven en in de nabijheid der gevaarlijkste stranden van ons vaderland, als het best gelegen beschouwd. Van daar zouden zij langs de gehele kust de gevorderde diensten kunnen bewijzen.
Een tweede vereiste aldaar is een opzichterswoning met daaraan verbonden loodsen en erf, tot bewaring van het materieel en voor de opslag der geredde voorwerpen.
Amsterdam is, huns inziens, behalve voor de vestiging van het bestuur, ook de geschiktste standplaats zowel voor een spoedige hulpverlening aan de waterstaat als voor de binnenlandse scheepvaart, en tot centraal punt voor meer afgelegen plaatsen. De plaatsing van een lichter vaartuig aldaar, voor de binnenvaart gebouwd, van de nodige duikersmiddelen en een bekwaam personeel voorzien, en verder een gelegenheid tot opslag, benevens een bergplaats met opzichterswoning, zouden voldoende zijn om naar alle zijden binnenslands hulp te verlenen.
Het plan, door de heren Van Geuns en De Clercq gevormd, luidt als volgt:
Het doel dezer vennootschap, onder nadere goedkeuring van de koning, volgens daarvoor gemaakte akten op te richten, is in het algemeen om de duikerskunst uit te oefenen en toe te passen op alle zodanige ondernemingen als onder haar bereik liggen, en onder anderen tot: 1e. Het redden van gezonken ladingen en schepen. 2e. Het lichten en slopen van onder water liggende schepen of wrakken, alsmede het uit de weg ruimen van voor de scheepvaart bestaande beletselen. 3e. Het onderzoeken of herstellen van schepen onder water. 4e. Het onderzoeken of herstellen onder water van sluizen, dammen, waterkeringen en zo voorts. En zulks door alle zowel thans bekende als nader toe te passen middelen.
Het hoofdbestuur en kantoor dezer vennootschap zal gehouden worden te Amsterdam, zullende bovendien aan het Nieuwe Diep en elders zodanige standplaatsen worden gevestigd, als tot de uitoefening van het doel dezer vennootschap zullen worden nodig geoordeeld. Deze vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van 25 jaren. Na verloop daarvan zal bij meerderheid van stemmen besloten kunnen worden om haar op nieuw voor 25 jaren voort te zetten. Het fonds dezer vennootschap zal bestaan uit een kapitaal van NLG 120.000, verdeeld in aandelen van NLG 1000. Zodra er voor NLG 60.000 is deelgenomen, zal de vennootschap in werking komen. De gelden zullen moeten worden gestort in termijnen als volgt: 10% binnen 14 dagen na het passeren der acte; 15% binnen een maand. De vennootschap zal worden bestuurd door twee bestuurders, onder toezicht van drie commissarissen. Met de 31e december van ieder jaar zullen de boeken afgesloten worden, en in geval van winst, zal deze worden verdeeld als volgt: 25% aan bestuurders, 10% voor een reservekas af te zonderen, 65% ter uitdeling pons pons gewijze aan de deelhebbeners. Ingevalle echter de zuivere winst NLG 6000 of daarboven mocht bedragen, zal aan de heren commissarissen gezamenlijk 6% daarvan worden toegekend, zullende alsdan de uitdeling aan de deelhebbers 5% en de beloning aan bestuurders 1% van de winst minder bedragen. Zodra de reservekas NLG 30.000 mocht bedragen, zal daarvan uit de winsten niet meer worden afgezonderd, maar de daarvoor vroeger bestemde 10% insgelijks door de deelhebbers worden genoten. Met de 1e mei van ieder jaar zal het alsdan uit te keren dividend worden bekend gemaakt, nadat de balans over het afgelopen boekjaar door commissarissen en bestuurders zal zijn opgemaakt en door enige deelhebbers, bij loting te kiezen, zal zijn goedgekeurd.
Tot het bekomen van nadere inlichting en voor de inschrijving kan men zich te Amsterdam vervoegen ten kantore van de heer S. Willeumier Jr, makelaar op de Heerengracht bij de Beulingstraat, en te Haarlem ten kantore van de notaris Mr. P. Mabé Jr. De stortingen zullen tegen kwitantie geschieden ten kantore van de ontvang- en betaalkas te Amsterdam.
Onmiddellijk na de vestiging dezer vennootschap wordt aan dezelve afgestaan de door J. van Geuns bij acte van 8 juni 1846, voor de notaris Bruno Tideman gepasseerd, verkregen vergunning om met duikers te mogen vissen op het wrak der LUTINE, liggende tussen de eilanden Vlieland en Terschelling (zie in de Agemeene Konst- en Letterbode no. 54 van 1846 de vermelding van enige nadere bijzonderheden omtrent dat hoogst belangrijke wrak, inhoudende een waarde van vele miljoenen aan goud, zilverstaven en gemunt geld, met aanwijzing der gronden om welke de redding door doelmatige duikermiddelen mogelijk wordt geacht). De gelegenheid tot inschrijving is opengesteld van maandag 29 maart tot zaterdag 24 april dezer jaars. Zodra voor het vereiste kapitaal is ingeschreven zullen geen verdere inschrijvingen meer gelden. Van de voltekening zal dadelijk in de nieuwspapieren worden kennis gegeven. Bij de betaling van de eerste termijn wordt aan de makelaars en commissionairs een provisie toegestaan van ¼% over het door hun tussenkomst ingeschreven kapitaal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, G.J. Boelen en G. Terlet, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1847, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen:
- een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd ijzeren stoomschip met dubbele machine, lage drukking, 90 paardekracht, laatst gevaren hebbende onder Bremer vlag, genaamd KONING WILLEM II, en gevoerd geweest door kapt. J.C. Stucke, volgens Nederlandse meetbrief lang 43 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 13 duimen, hol 3 ellen 22 duimen, en alzo gemeten op 319 tonnen of 168 lasten, breder bij inventaris.
- Een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de VROUW MARGARETHA, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 3 duimen, hol 1 el 82 duimen, en alzo gemeten op 70 tonnen of 37 lasten. Breder bij inventaris. (opm: zie ook AH 160347)
- Het hol van een stoomboot met het daarbij zijnde houtwerk, zo als hetzelve is liggende aan de werf Vredenhof op de Kadijk, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 70 duimen, wijd 3 ellen 52 duimen, hol 1 el 39 duimen, en alzo geijkt op 84 tonnen.
Breder bij biljetten en bericht bij bovengenoemde makelaars.
N.b. het stoom- en kofschip, liggende in het Oosterdok, blijven inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 01 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 maart. Het schip LUCTOR ET EMERGO, kapt. G.A. van Renterghem, ligt alhier zeilklaar naar Boston.
(opm: eerste reis)


Datum: 02 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 april. Gisteren is te Schoonderloo (opm: Delfshaven) bij de scheepsbouwmeester H. de Hoog op deszelfs timmerwerf Maas-Zicht de kiel gelegd voor een schoenerschip van ca. 150 lasten, dat zal worden genaamd ABĖONE (opm: ABEONA), en gevoerd worden door L.A. Klein (opm: Kleyn).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 7e april 1847, des namiddags precies te 1 uur, zal publiek, op gewoon crediet, te Zoutkamp worden verkocht al het hout, waaronder een partij rondhout, ijzeren bouten, spijkers, lood, enz., afkomstig van een gesloopt groot galjasschip, en zulke bij partijen, alsdan te presenteren.
J.A. de Boer


Datum: 03 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Laatstleden vrijdag de 26e maart liep van de scheepstimmerwerf van de heer Otto, aan de IJssel (opm: Krimpen aan den IJssel) nabij het Nieuwe Veer, te water het barkschip AUSTRALIË, kapt. D. de Voogd Anspach, gebouwd voor rekening der rederij van de heren Hoogewerff & Chabot alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstadt, 30 maart. Het schip GARNDINA, kapt. Haack, van Amsterdam komende, is alhier lek binnengelopen, hebbende gestoten. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 april. Voor deze stad is gearriveerd: het schip EENSGEZINDHEID, kapt. L.H. Krook, van Bremen, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 april. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht geworden de volgende 13 schepen, als:
Voor Amsterdam: CORNELIA, kapt. T.S. Deinum; JAVAAN, kapt. P. Dekker; ALIDA WILHELMINA, kapt. K. Latjes; STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski; ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, en DELTA, kapt. G. Crans, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: CERES, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; EDOUARD, kapt. J.M. de Winter; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, en WILLEM I, kapt. H. Poppen.
Voor Middelburg: MERCURIUS, kapt. W. Veeneman.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In ons nummer van de 23e januari is melding gemaakt van het verongelukken van het Hamburgse schip JOHNS, kapt. Gagzo, nabij de noord-oosthoek van Bintang en van het behouden aankomen te Riouw van twee sloepen met 21 schipbreukelingen, afkomstig van dat vaartuig.
Nadat aanvankelijk vergeefse pogingen waren in het werk gesteld om de ligging van het wrak op te sporen, is men daarin thans geslaagd. De Singapore Free Press van 14 maart laatstleden deelt deswege het volgende mede:
Wij hebben enige weken geleden gemeld, dat een onderzoek naar het wrak van het Hamburgse barkschip JOHNS vruchteloos gebleven was, doch kunnen thans berichten, dat kapt. Congalton van het Compagnische stoomschip HOOGHLY daarin is geslaagd. Op de 24e februari laatstleden, terwijl dit vaartuig kruiste nabij de noord-oosthoek van Bintang, ontdekte kapt. Congalton dit wrak in 14 vademen water met de volgende peilingen, als de berg van Barbucit in het W.N.W.½W., de kleine Bintang-berg Z.W.¼W, het Postillons-rif W.t.Z op een afstand van 3½ mijl en het naastbij gelegen gedeelte van de noord-oosthoek van Bintang op 2¾ mijl. Het boveneind der kruissteng stak 5 voet boven water uit, de voor- en grote stengen schijnen van boven afgebroken te zijn, doch de bramstengen waren nog aan het schip vastgehecht door het touwwerk en waren drijvende. Het is meer dan waarschijnlijk, dat het schip op het Postillons-rif gestoten heeft, doch door de sterke wind naar deszelfs tegenwoordige positie voortgezweept is alvorens te zinken.
(opm: met de Compagnische wordt bedoeld de Engelse East India Company)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de eerstvolgende vendutie van de ondergetekende zal zonder reserve verkocht worden het Nederlands-Indische barkschip SUMATRA, groot 116 lasten, zo als hetzelve thans alhier ter rede is liggende, kunnende men inmiddels de nodige informatiën hieromtrent bij hem bekomen. (opm: zie JC 130347 en 270347)
J. Speet

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. H. Nolte, de 25e december vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GEZINA, kapt. P. Burggraaf, de 11e november vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, met 9 passagiers, de 28e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 05 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Herman, van Batavia herwaarts gedestineerd, te Rio de Janeiro met schade binnengelopen, was volgens brief van daar van de 28e januari, die dag uitgeklaard en zou de 29e dito de reis weder voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 2 april. Gearriveerd FORTUNA, kapt. F.S. Taay, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De makelaars H. & F.N. en H.W. Montauban van Swyndregt en F. & W van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters (opm: Van Rossem Van Oord & Co, Rotterdam), zijn van mening op dinsdag de 20e april 1847, des namiddags te 4 uur, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, Wijk 1. N° 499, publiek te veilen, de navolgende Nederlands gebouwde schepen:
- Het gekoperd en kopervast hoekerschip FORTUNA, gevoerd door kapt. P.H. de Haan, lang 22,67 el, wijd 4.43 el, hol 2,69 el, en alzo groot 120 tonnen, of 63 lasten. (opm: het schip werd niet verkocht)
- Het gezinkt kofschip ADRIANA, gevoerd door kapt. P. van der Haak, lang 24,70 el, wijd 4,37 el, hol 2,39 el; en alzo groot 115 tonnen of 61 lasten. (opm: naar Dordrecht verkocht en met behoud van naam nu onder gezag van kapt. J. Stoorvogel)
- Het gekoperd en kopervast schoenerschip CERES, gevoerd door kapt. J.B. de Boer, lang 25,60 el, wijd 4,29 el, hol 2,43 el; en alzo groot 119 tonnen of 63 lasten. (opm: de CERES werd niet verkocht, maar kreeg in P. van de Haak wel een nieuwe kapitein)
Met deszelver rondhout, staande en lopend wand, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris zo als dezelve zullen liggen in de Scheepsmakershaven nabij de Punt.


Datum: 06 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimstad, 21 maart. Het schip CHRISTINA MARIA, kapt. Stuveling, van St. Petersburg naar Bayonne, alhier binnengelopen, heeft na de bekomen schade gerepareerd te hebben, de lading hennep weder ingenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 3 april.
Te Belfast is aangekomen de GEBINA MARIA (opm: kof), kapt. R.H. Nagel, van Antwerpen.


Datum: 07 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Het schip LOUISE, kapt. Spiesen (opm: buitenlander), van Meldorf herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Norden van de 2e dezer op het Hamburgerzand gestrand. Het volk heeft zich in een sloep gered en is te Norden aangekomen. Men zou zo veel mogelijk van de lading trachten te bergen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 april. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 29e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 08 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het schip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. Dik, van Bordeaux naar Hamburg, met schade in Texel binnengelopen, had volgens brief van het Nieuwe Diep van de 6e dezer de reparatie geëindigd en zou de volgende dag een aanvang maken met de lading weder in te nemen.


Datum: 09 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 6 april. De heer C.W.L. Klinge te Kampen heeft een prospectus en statuten ener op te richten Kamper-Hullsche Stoomboot-Maatschappij uitgegeven. Hij spreekt daarin over de gelukkige uitkomst der Overijselse scheepvaart op Hull en zegt dat de provincie vooral een geregelde stoomvaart op die stad behoeft ten einde nog ongekend voordeel voor de handel in ’t algemeen, de landbouw en de veeteelt in het bijzonder te genieten. Daarom vroeg hij concessie voor zulk een stoomvaart op Hull, verkreeg die en wenst nu onder deelnemers een naamloze maatschappij te vormen om de onderneming uit te voeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Luidens bericht uit Grenaa van de 30e maart is het schip GEERDINA, kapt. Michelsen, in de nabijheid der haven aldaar gestrand (opm: buitenlander).


Datum: 10 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 5 april. De VRIENDSCHAP, kapt. Sap, zijn reparatiën voleindigd en zijn lading weder ingenomen hebbende, heeft heden zijn reis naar Rotterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Met veel genoegen vernemen wij, dat de fabriek te Fijenoord thans hoogst belangrijke buitenlandse bestellingen heeft. Onder anderen worden aldaar twee grote stoomslepers voor de Wolga gebouwd. De eerste dezer is aan het einde van januari, de tweede thans eerst besteld en beide deze kolossale schepen, voorzien van werktuigen van 460 paardekracht, moeten in de maanden juli en augustus van dit jaar afgeleverd worden. De uitbreiding der stoomvaart op de Russische rivieren is ook voor onze handel met Rusland van het grootste aanbelang. De produkten van het zuidelijke en zuid-oostelijke Rusland kunnen daardoor een jaar vroeger naar Holland geleverd worden, hetwelk dikwerf van het grootste aanbelang op de kwaliteit dezer produkten is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 4 april. De kof GEERDINA, kapt. Woltman (opm: waarschijnlijk bouwjaar 1838; kapt. Egbert Wichers Woltman), uit Veendam, van Stettin naar Amsterdam bestemd, werd gisteren morgen vroeg alhier in de nabijheid in zinkende staat op het strand gezet, nadat het schip in de vorige nacht op het Puttgardener Rif gestoten had en lek was geworden. De equipage is gered, alsmede de takelage en een gedeelte van het lijnzaad. Wanneer het water stiller wordt, hoopt men nog meer van de lading aan land te brengen. Het schip zal echter moeilijk weder af te brengen zijn.
Een later bericht meldt, dat het wrak de 6e april verkocht zou worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 2 april. Het schip MARIA, kapt. Müller (opm: buitenlander), van Wolgast naar Antwerpen, is de 31e maart aan de oostzijde van Loesoe (opm: Læsø) gestrand en vol water gelopen. De lading is geheel nat en zullen daarvan circa 1200 tonnen de 8e dezer publiek verkocht worden. Men hoopt de inventaris te bergen. (opm: met tonnen zijn hier vaten bedoeld)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 april. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen ALBERTINE, kapt. C. Hoijer en CECILIA, kapt. H. Strowaldse, beiden van Drammen, met hout; CORNELIA, kapt. E. Hain, van Swansea, met ijzer.


Datum: 12 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 april. Gearriveerd: KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, van Batavia. (opm: bark, wederom een langdurige reis van ruim vijf maanden, zie AH 260147 en JC 070746)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 19e april 1847, des avonds te zes uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen het Nederlandse gezinkte brikschip ACRA, gemeten op 158 tonnen of 83 lasten; zullende het hol, tuig en inventaris bij kavelingen geveild en daarna tezamen in slag gelegd worden.
Breder bij biljetten omschreven. (opm: het schip was uit de vaart genomen en werd in mei 1847 gesloopt)


Datum: 13 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 april. Het schip EGBERTUS, kapt. Bakker (opm: kof, kapt. K.H. Bakker), van Harlingen naar Noorwegen, is in de nacht van de 9e dezer van de ankers weggeslagen en op de Grinderwal bij ’t Vlie gestrand en verbrijzeld. Van de equipage zouden twee man, de stuurman en de kok, verdronken zijn (opm: zie AH 150447 en 200447).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 april. Op de 9e april, des namiddags ten zes ure, is, na vroeger zwaarden en roer verloren te hebben, op de gronden van Petten gestrand het Hanoverse tjalkschip die HOFFNUNG, gevoerd geweest door kapt. Harm Janssen Buss, komende van Hamburg en gedestineerd met een lading lijnzaad en dranken naar Antwerpen. De kapitein en manschappen zijn gered en de lading is voor het grootste gedeelte beschadigd.
(opm: zie ook AH 160447)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 april. Het kofschip AKKE BOON, kapt. J.A. Potjer, is drijvende geraakt en zit op de rede tegen de Noordwal vast.
Den 10 dito. Kapt. Potjer is van de Noordwal af en ligt op de rede geankerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 april. De kapitein van de stoomboot FRISO, gisterenavond van Harlingen alhier aangekomen, rapporteert die morgen bij Makkum te hebben zien verongelukken, een schip, waarbij het volk vermoedelijk is omgekomen en bij Marken een tweede schip waarvan het volk gered is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een grote Nederlandse Oost-Indiëvaarder van ongeveer 800 ton, en geheel nieuw, is gezien aan de grond zittende op het zuidwestelijke rif van het Prinsen-eiland, door de CHARTLEY CASTLE, te St. Helena gearriveerd. (opm: fregat CERAM, kapt. T.K. Veldman, op de 5e november verongelukt, zie JC 141146)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Schuyten te Dordrecht, zal op zaterdag 24 april 1847, ’s voormiddags 11 ure, in het Koffijhuis, bij J. Zahn, te Dordrecht, in het openbaar, bij veiling en afslag, verkopen, de volgende scheepsaandelen:
- 1/24 aandeel in het te Dordrecht gebouwde barkschip CLARA ANNA MARIA, groot 156 lasten, kapt. P.J. Bakema; thans te Whampoa op reis naar de Nederlanden.
- 1/72 aandeel in het te Dordrecht gebouwde fregatschip BROEDERTROUW, groot 449 lasten, kapt. N.H. Brouwer; thans op reis naar Batavia en voor de terugreis bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/144 aandeel in het te Dordrecht gebouwde fregatschip OSIRIS, groot 530 lasten, kapt. G.J. Stam de Jonge; thans op reis naar Batavia met een transport troepen, en voor de terugreis ook bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Nadere onderrichting te kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip TEKELA, kapt. De Vries, van Sunderland naar Kopenhagen, op Karlebö gestrand, is volgens brief van Kopenhagen van de 3e april af en te Grenaa binnengebracht.
(opm: zie PGC 230347; het schip moet zijn afgekeurd)


Datum: 14 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 april. Het schip MARIA, kapt. Muurling, van Amsterdam naar Hamburg, is alhier lek, met verlies van de boot en de deklast, bestaande uit flessen zwavelzuur, binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Kapt. Leport, gezagvoerder van het schip CONSTANT, in de Loire binnen, rapporteert gepraaid te hebben de 8e maart op 03º30’ NB 24º30’ WL het Nederlandse schip JAVA COURIER, kapt. Reinits (opm: F.G. Reinitz), van Batavia, waar deze zijn dokter, eerste stuurman en twee man zijner equipage had verloren. De kapitein bevond zich op dat ogenblik ernstig ziek aan een ontsteking in de ingewanden. Hij verlangde geneeskundige hulp, welke men hem niet heeft kunnen verschafffen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 april. Het schip ANNA, kapt. Deters (opm: buitenlander), van Hamburg met tarwe naar Rouaan, is volgens brief van Egmond aan Zee van de 11e dezer die morgen onder de banne van Schoorl gestrand.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag de 20e april zullen door de ondergetekenden op publieke vendutie worden verkocht enige van het verongelukte schip CERAM geredde goederen, bestaande uit 10 stuks kanonnen, grote en kleine ijzeren kettingen, een partij zeilen, touwwerk en diverse andere scheepsbehoeften.
En om 11 ure precies de romp van bovengenoemd schip, zo als zij dan op Prinsen Eiland mocht liggen. (opm: zie o.a. JC 141146)
Cristall, Marten & Co.


Datum: 15 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 april. Het schip JONGE TJALLING, kapt. Mellema, van Amsterdam naar Stettin, is alhier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 april. De schepen LAMBERTA, kapt. Karst, en EMELIE, kapt. Heikema alsmede de beurtman van Groningen op hier, zijn volgens brief van Groningen van de 12e dezer, het eerste op het Noordwester Rak, en de twee laatsten bij de Stoepen, gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 11 april. Het vroeger op de Aken verongelukte kofschip is genaamd EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker. De equipage is gered met uitzondering van de stuurman en de kok.
(opm: zie ook AH 200447)


Datum: 16 april 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Delfzijl van de 12e april zijn er in de jongste stormen bij de Noorddijk negen tjalken verongelukt, waarvan slechts vier man zouden gered wezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Petten. Men is voornemens om op de rechterlijke autorisatie ad opus jus habentium, op dinsdag de 20e april 1847, des voormiddags te 10 uur, te Petten op het Vlak, in het openbaar om contant geld, te verkopen: Het hol of casco, met deszelfs tuigage, zeilen, ankers en touwwerk, voorts koksgereedschappen, alsmede 25 lasten lijnzaad, beschadigd door zeewater afkomstig van het op de 9e april 1847, op de gronden van Petten gestrande Hanoverse tjalkschip genaamd DIE HOFFNUNG, gevoerd geweest bij kapt. Harm Janssen Büss, komende van Hamburg en gedestineerd naar Antwerpen. Nadere informatiën omtrent deze verkoop, zijn te bekomen bij de burgemeester F. van Asperen te Petten en bij de makelaar J.W. Westerman te Alkmaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JACOBINA, kapt. Bontekoe, van Hamburg naar Rouen, was de 9e april op de hoogte van het Noord-Voorland (opm: North Foreland), hebbende een anker en ketting verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ST. MICHIEL, kapt. Lenger (opm: buitenlander), van Hamburg naar Antwerpen, is in de nacht van de 6e april bewesten de haven van Terschelling gestrand en zal met de lading weg zijn. Het volk is gered.


Datum: 17 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gorinchem, 15 april. Van goederhand vernemen wij, dat gisteren de stoomboot, welke van deze stad op Middelburg vaart, aan de heer F. Smit is verkocht, die haar voor sleepboot zal bezigen. De koopprijs is opgegeven op NLG 45.000. Indien dit bewaarheid wordt, zal onze stad en vooral de handel, veel verlies lijden en ongerief hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het kofschip ADRIANA, aangeslagen te Rotterdam tegen 20 april 1847, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht.
(opm: koper werd de firma A. du Bois [Dubois] & Zoon, Dordrecht; J. Stoorvogel werd de nieuwe kapitein van de ADRIANA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Op vrijdag 9 april j.l, des morgens ten 10 ure, is op de hoogte van Bruinisse (Oostduiveland) verongelukt het tjalkschip genaamd de VROUW JOHANNA, gevoerd door schipper Schellaarts (opm: binnenvaarder), komende van Gent met een lading steenkolen bestemd voor de heer C.J. Canters te Delft. De equipage is met groot levensgevaar gered door de rijksambtenaren van een aldaar gestationeerd recherchevaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Het schip GEERTINA, kapt. Legger, van Newcastle naar St. Petersburg, is volgens brief van Delfzijl van de 13e dezer, de vorige dag aldaar met verlies van boot, gebroken roerpen, zware slagzijde, enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 april. Bij de Oste zitten twee tjalken op strand. De ene, een Nederlandse met cementstenen van Antwerpen naar Oldenburg, de andere met koffie van Amsterdam naar Hamburg bestemd. De namen zijn tot dusverre onbekend.
(opm: zie PGC 200447)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 11 april. Het Nederlandse schip HOOP, kapt. Swiers (opm: smak, bouwjaar 1830; kapt. Swier Tiemens Swiers), van Antwerpen met olie, teer, etc. naar Stettin bestemd, geraakte heden namiddag in het kanaal nabij Holtenau in brand. Men beproefde aanvankelijk het vuur te blussen. Daar dit echter niet gelukte, werd het schip geboord. Ongeveer de helft der lading is verbrand en beschadigd en het schip zal waarschijnlijk wrak zijn. De manschap, zomede een deel van de inventaris, zijn gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. (opm: zie ook NRC 130547)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 11 april. Volgens bericht van Neuharlingersiel is in de laatste storm bij Langeoog gezonken het schip IDA, kapt. Burmann (opm: buitenlander), met rogge van Bremen naar Amsterdam bestemd. De manschap is gered en de lading, geheel nat, door twee schippers te Neuharlingersiel aangebracht. Ook is het enige lieden gelukt het schip, dat wrak is, uit het zand te lichten en eveneens naar die plaats te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Wij vernemen met veel genoegen voor onze stadsgenoten, die ter bevordering van een goede zaak, een zo aanzienlijk deel in de Düsseldorper Stoomsleepvaart Maatschappij hebben genomen, dat deze niet onbelangrijke onderneming, voor Duitse en Hollandse rekening gedreven, zeer gunstige uitkomsten belooft.
In de maand november ll. moeten reeds zes ijzeren lichters door de fabrikanten de heren P. van Vlissingen en D. van Heel, alhier ter stede, geleverd zijn, waarmede men zeer goede zaken heeft gemaakt. Terwijl voor weinige dagen van hetzelfde etablissement in ontvang is genomen, een der beide stoomsleepboten (remorqueurs) welke haar eerste proeftocht heeft volbracht, en daarbij alleszins aan de verwachtingen heeft voldaan. Deze remorqueur, geheel van ijzer gebouwd, bezit machines van lage drukking van 200 paardenkracht.
Dezelve moet voor haar eerste proeftocht, twee diep geladen ijzeren lichters en een even diep geladen houten schip, ca. 2.000 centenaars meer geladen hebbende, dan bij contract was bepaald, ruim binnen de daarvoor aangenomen tijd, naar Düsseldorf hebben opgesleept, en belooft alzo bij een tweede en derde proeftocht, nog betere resultaten niet alleen, maar in het slepen te zullen overtreffen de door hetzelve etablissement in 1845 en 1846 aan Frankfurt geleverde twee remorqueurs, welke een niet onverdiende roem op de Rijn genieten.
Het laat zich verwachten, dat het etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, voortgaande op het ingeslagen spoor, zich een belangrijk débouché naar buiten zal verwerven; zijn wij wel onderricht dan zijn hun werklieden in deze ogenblikken bezig, een remorqueur en 4 ijzeren lichterschepen, voor een maatschappij te Milaan vervaardigd, in Venetië samen te stellen, welke vaartuigen bestemd zijn om op de rivier de Po dienst te doen. Zij hebben daar voorzeker, evenals in Duitsland, met Engelse concurrentie te kampen gehad, en de zege behaald! Mocht het welslagen van hun onderneming, andere energieke mensen opwekken, om zich aan het fabriekswezen hier te lande te wijden. Indien een fabriek van machinerie, die al haar materialen, al haar behoeften van buiten, van haar concurrenten moet trekken, met die concurrenten kan wedijveren, hoeveel fabrieken zouden hier dan niet met voordeel kunnen worden opgericht, die niet alleen met die concurrenten in het bekomen van grondstoffen gelijk staan, maar zelfs gunstiger positie bezitten?

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 april. Het fregatschip EDUARD, kapt. J.M. de Winter, van Rotterdam naar Batavia, is met het onder zeil gaan op het Plaatje aan de grond geraakt. De wind NNO.
Den 15 dito. Het schip EDUARD, kapt. De Winter, is in vlot water gekomen, en mede met het schip NEERLANDS KONING bij de Kwak geankerd.


Datum: 19 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 13 april. Bij de Oste zijn gestrand de schepen VROUW RENSKE, kapt. W.J. Konterman, van Amsterdam naar Oldenburg (opm: zie PGC 200447), en HENDRIKA, kapt. Lösschen (opm: buitenlander, zie ook NRC 190747 en 220747), van Amsterdam met koffie naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 15 april. De LUCTOR ET EMERGO, kapt. G.A. van Renterghem, van Rotterdam naar Boston, is heden hier aangekomen met verlies van stengen, zeilen, enz, en is bij het binnenlopen van de haven aan de grond geraakt, doch verwacht men, dat het vaartuig bij de volgende vloed weder vlot zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jersey, 12 april. Het schip ANTILOPE, kapt. Asplet (opm: buitenlander), van Bahia, is vóór de 30e januari bij Rio Grande totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn meester te verkopen ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, op maandag 26 april des avond ten 6 ure precies ten huize van J. Meijerink in de Nieuwe Stadsherberg te Amsterdam een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HOOP EN FORTUIN, gevoerd door kapt. Ente A. Niehof, volgens de laatste Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 26 duimen, wijd 4 ellen 28 duimen, hol 2 ellen 53 duimen en alzo gemeten op 121 tonnen of 64 lasten. (opm: verkocht naar Schiedam; nieuwe naam ADRIANA, kapitein blijft E.A. Niehof)
Voorts 10/150e aandelen in het gekoperd fregatschip ZEELAND, kapt. S. Noord, varende onder directie van de heer W. Kaars Sypenstein, tegenwoordig voor deze stad in lading.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid op 55º NB 06º14’ WL het schip TJAARDINA, kapt. Smit, van St. Ubes naar Riga, met verlies van boot, ingeslagen watervaten, ontramponeerde boorden en verdere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie: De houders van cognossementen der lading van het Nederlandse kofschip FORTUNA, kapt. F.S. Taay, worden ten spoedigste aan te melden bij Jan Corver & Co. Cargadoors te Amsterdam.


Datum: 20 april 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 16 april. Van de op de 8e dezer van hier gezeilde en ter rede van Vlieland aangekomen schepen is in de morgen van de 9e dezer voor deszelfs ankers weggeslagen en totaal verongelukt het kofschip EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, waarvan het naambord de 10e alhier aangespoeld is. De equipage is gered met uitzondering van stuurman en kok, welke zijn verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Cuxhaven wordt gemeld, dat een met stenen beladen schip, gevoerd door kapt. P. Meijer, van Neufeld naar Bremerhaven, gestrand is. De kapitein en knecht zijn daarbij verdronken. (opm: mogelijk de WAAKZAAMHEID uit Harlingen)
Bij de Oost zat op strand het schip VROUW RENSKE, kapt. Konterman, van Amsterdam met cementstenen naar Oldenburg. (opm: de hektjalk, bouwjaar 1845, bleef behouden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALKANNA HENDRIKA, kapt. Westerbrink, van Amsterdam naar Carmarthen, te Padstow binnen, heeft de 10e april de reis weder voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW ANNA, kapt. Meijer, van Schulpenziel (opm: Schülpersiel) met haver naar Wismar, is in de storm van de 10e april bij Wollersum hoog op het strand gezet. Schip en lading zouden niet geleden hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ten noorden van Harlingen heeft een Groninger tjalk, gedestineerd van Amsterdam naar Bremen, zwaar geladen, de storm afgereden; zijn bovenlast, bestaande uit 30 ankers gemande flessen, gevuld met vitriool-olie, maakte de schipper met reden beangst, waarom hij ze over boord heeft gezet. Deze manden zijn later bij Sexbierum over de palen geslagen, terwijl er tevens bij Minnertsga een scheepskompas, benevens een menigte jonge lindebomen zijn aangespoeld, denkelijk afkomstig uit een kof, welke schipbreuk heeft geleden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip SARA MARIA, kapt. De Bloom, van Emden naar Port Dundas, is van deszelfs ankers weggeslagen en op de Hellen gestrand. Het zal moeten lossen ten einde in vlot water te komen.


Datum: 21 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fedderwadderzijl (opm: Fedderwaddersiel), 11 april. Het schip WILHELMINA CATHARINA, kapt. Kalle (opm: hektjalk WILMINA CATHARINA, bouwjaar 1840; kapt. Klaas Kalle), van Kampen naar Hamburg, is bij Langwarden gestrand. (opm: schip komt weer af)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. De Rotterdamsche Courant deelt uit het Nieuws- en Advertentieblad van Gorinchem de tijding mede, dat het stoomjacht STAD GORINCHEM door de heer T. Smits voor NLG 4.500 zou gekocht zijn. Dit is onjuist. Genoemd stoomjacht is gekocht door de heer Fop Smit van de Kinderdijk ter somma van NLG 45.000 om te dienen als tweede sleepboot te Helvoet en Brouwershaven, zoals wij reeds in ons nummer van l.l. zaterdag gemeld hebben. De handel kan zich daarmede gelukwensen, daar reeds sedert lang de behoefte hieraan gevoeld werd en het duidelijk is gebleken, dat één vaartuig, hoe goed ook, voor die dienst niet toereikend is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg gehouden op maandag 19 april:
- Het Nederlands gebouwd ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, kapt. J.C. Stücke, gediend hebbende in de beurtvaart van Amsterdam op Bremen vice versa: NLG 30.500, in slag NLG 1000, koper A.B. Abrahams.
- Het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. T.A. Steffens, 70 tonnen: NLG 2.500, in slag NLG 110, koper C. Ament.
- Het hol van een stoomboot MERCURIUS, in 1837 met een koperen huid en koperen kranen voorzien, 84 tonnen: NLG 1.300, in slag NLG 300, koper C.A. Schröder.
- Het gezinkt hol van het brikschip ACRA, 158 tonnen of 83 lasten, NLG 1.550, in slag NLG 10, koper J. Corver.
- De inventaris van hetzelve schip: NLG 3.215, kopers: diverse personen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip CELEBES, kapt. J.R.N.J. Bijl, de 8e december vertrokken van Rotterdam, en het dito schip EOLUS, kapt. G. Slichtenbree Jr., de 8e december vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 april. Het schip VAN SPEYK, kapt. Visser (opm: schoener, bouwjaar 1833; kapt. D. Visser), van Suriname herwaarts gedestineerd, is in de nacht van de 15e dezer op de hoogte van Lizard overzeild en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 april. De schepen LAMBERTA, kapt. Karst, en EMELIE, kapt. Heikema, op het Noord-Westerrak en op de Stoepen gestrand, zijn, volgens brief van de Zoltkamp van de 19e dezer, weder in vlot water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 april. Het schip de JONGE MARGARETHA, kapt. Snitzelaar (opm: tjalk JONGE MARGRIETHA, kapt. Gijs Bert Snitselaar) van Stettin naar Rotterdam, is volgens brief van Nijested (opm: Nysted) op Laland (opm: Lolland) van de 11e dezer, de 8e dito op het Rödsand gestrand, doch twee dagen later weder af en zwaar lek te Nijested binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij Executie van een tjalkschip en toebehoren. Op maandag de 10e mei 1847, des voormiddags ten elf ure zal ter rechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE HENDRIK, groot 75 tonnen, met deszelfs inventaris, liggende in de westzijde der Leuvehaven tegen de Leuvebrug te Rotterdam. Dezelve verkoop geschiedt uit kracht en der geregistreerde gross van een vonnis hetwelke de 6e januari 1847 door het Kantongerecht Rotterdam no. 1 bij verstek is gewezen ter requisitie van Hernest Janszoon Kuyper, schippersknecht, wonende te Veendam, domicilie kiezende ten kantore van de door hem in deze gesteld wordende procureur Fredrik Christiaan Hirschmann en ten laste van Hendrik Tjassen (opm: binnenvaarder), schipper, wonende aan boord van gemeld vaartuig, aan hem in eigendom toekomende, en zulks ten einde betaling te bekomen 1e van NLG 172 en 2e van NLG 5, voor hoofdsommen in genoemd vonnis vervat, met de interessen en kosten volgens de wet. Het voornoemde schip en toebehoren wordt door de executant ingezet op dertig guldens, welke de plaats vervangt van het eerste bod. (opm: sterk bekort, o.m. de inventarislijst niet opgenomen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 april. Kapt. Witkop, met het schip VROUW MARTHA uit Noorwegen alhier aangekomen, meldt, dat hij voor de wal vele schepen had gezien en in de Eems vele goederen had zien drijven, waaronder een koe, kaas, watervaten, luiken en meer andere goederen, welke hij niet kon onderscheiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directeur, boekhouder der Stoomboot Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, heeft de eer ter kennis van de belanghebbenden te brengen:
- Dat de door hem over het jaar 1846 aan heren commissarissen gedane rekening, de goedkeuring der heren heeft mogen wegdragen en vanaf maandag de 26e deze maand, op zijn kantoor, Buitenkant N°. 38, gedurende 14 dagen voor heren reders ter visie zal worden gelegd.
- Dat vanaf dezelfde dag, ontvangbaar zal zijn de rente ad 5 % over het voormelde jaar, en ook de coupon N°. 5 bij de portiën gevoegd, met 12,50 NLG ingevuld; op kantoor van de heren kassiers Di Gazar Franken & Co. alhier, zal worden betaald.
- Dat ingevolge Art. 14 van de voorwaarden in een met heren commissarissen gehouden vergadering de gewone jaarlijkse uitloting van 10 portiën in de rederij, heeft plaats gehad en bij die gelegenheid successievelijk zijn getrokken de navolgende nummers: N°. 371, 183, 586, 39, 302, 81, 524, 130, 82, 288 waarvan de portiën mede vanaf maandag de 26e van deze maand, op kantoor van opgemelde kassiers, en wel voor hetzelfde volle bedrag, zullen worden ingetrokken en betaald.
- Dat door het overlijden van de hoog edel geboren heer Jhr. Pieter Hartsen, in het College van heren commissarissen een vacature is ontstaan, ingevolge Art. 9 van de voorwaarden, in een vergadering van heren reders bij meerderheid van stemmen zal moeten worden voorzien, welke vergadering met overleg van heren commissarissen is bepaald op maandag de 10e van eerstkomende maand, in de Garnalen Doelen, op de Singel alhier, des namiddags precies om 2 uur, en tot het bijwonen waarvan bij directeur, daartoe door heren commissarissen geautoriseerd, de eer heeft, heren reders bij deze annonce, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde bij Art. 11 van de voorwaarden uit te nodigen. Amsterdam, 20 april 1847.
De directeur, boekhouder voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 23 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Volgens brief van Texel van gisteren, was de 18e dito op Terschelling met man en muis verongelukt een tjalk, beladen met tarwe en rogge, volgens een gevonden kwitantie van de 15e maart l.l. hoogstwaarschijnlijk het schip SUZANNA CATRIJNA, kapt. Mulder (opm: ZUZANNA KATRIJNA, gedeeltelijk vernoemd naar Zuzanna [ook Suzanna] Harms Bleeker, de moeder van kapt. J.W. Mulder, zie ook PGC 220647), van Altona herwaarts gedestineerd. Een lijk, een sloep en enig rondhout, tarwe en rogge waren aan strand gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 april. Het schip VROUW WOBBEGINA, kapt. De Vries (opm: tjalk VROUW WOBBEGIENA, bouwjaar 1839; kapt. Jan Menses de Vries), met raapzaad van Hamburg naar Amsterdam, is de 13e dezer op de hoogte van Borkum in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk door kapt. Boonstra, voerende het schip GEERTINA (opm: tjalk, kapt. T.R. Boonstra) gered en alhier aangebracht is. (opm: zie ook GRC 230447, NRC 030547, 100547 en GSG 040747)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 10e mei 1847, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt Nederlands barkschip genaamd KNICKERBOCKER, gevoerd door kapt. B. Koster, volgens Nederlandse meetbrief lang 24,60 el, wijd 5,23 el en hol 3,90 el, en alzo gemeten op 223 ton of 118 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht no.13.
(opm: de KNICKERBOCKER was op 9 april 1847 van Batavia te Texel binnengekomen; verkocht voor NLG 8.150, nieuwe naam HILLEGONDE SUZANNE, kapt. G. Blom)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 22 april. Kapt. Greven (opm: vermoedelijk kapt. Johannes Derks Greven van de kof LAMMECHIENA uit Pekela, of eventueel kapt. Harm Geerts Greven van de smak LIBRA uit Veendam) van Noorwegen, bestemd naar Termunterzijl, is hier heden binnengelopen, hebbende aan boord – behalve de kapitein, welke gered is door kapt. Boonstra – de equipage en een gedeelte van de inventaris van het buiten de Eems gestrande tjalkschip VROUW WOBBEGIEN, kapt. De Vries, geladen met lijnzaad en glas, komende van Hamburg en bestemd naar Amsterdam.


Datum: 24 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 21 april. Wij vernemen, dat onze stadgenoot, de heer C.W.L. Klinge, op 19 dezer het stoomschip KONING WILLEM II te Amsterdam voor de vaart van hier op Hull heeft aangekocht, zo dat die dienst misschien weldra zal worden geopend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het schip ANNEGINA LUCIA, kapt. Dijk (opm: tjalk ANNECHIENA LUCIA, bouwjaar 1847; kapt. J.T. van Dijk, zie ook GRC 210547), van Hamburg herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de Zoltkamp van de 21e dezer aldaar lek en met meer andere schade binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te rekenen van 25 april aanstaande zal ten gerieve van het algemeen belang worden geopend een pakketvaart tussen Java en Singapore door een van Zr.Ms. stoomschepen.
Bepalingen voor de Paketvaart tussen Java en Singapore:
art. 1. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, of bij ontstentenis daarvan een der andere van Zr.Ms. stoomschepen, zal maandelijks een reis doen, heen en terug, tussen Batavia en Singapore en wijders, voor zo veel tijd en gelegenheid zullen toelanten, tot Samarang en Soerabaija.
art. 6. De passagiers worden verdeeld in twee klassen, als:
- eerste klasse die aan de tafel der officieren aanzitten en gerechtigd zijn tot al de privileges van het halfdek.
- tweede klasse die vooruit logeren en niet gerechtigd zijn om achter de raderkasten te komen.
art. 7. Het verschuldigde voor de passagiers der eerste klasse wordt geregeld naar het tarief van NLG 200 van Batavia naar Singapore voor op zich zelf zijnde personen, NLG 160 voor dames en kinderen boven de 15 jaar, met hun echtgenoten meereizende, en NLG 100 voor kinderen beneden de 15 jaar.
(opm: tarieven voor overige plaatsen en voor de 2e klasse vindt men in de JC 240447)
art. 13. De vracht voor goederenwordt bepaald volgens tarief Batavia – Singapore: paarden NLG 40 per stuk, vogelnestjes NLG 16 per picol, indigo NLG 5 per picol, Bengaalse opium NLG 16 per kist, Turkse opium NLG 16 per picol, alle andere goederen NLG 24 per koijang. (opm: ook de tarieven van goederen tussen en naar andere plaatsen vindt men in de JC 240447)
(opm: Uit het bovenstaande blijkt, dat Zr.Ms. raderstoomschip BATAVIA commercieel werd gebruikt voor passagiers en lading; het artikel is zeer sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 19e mei 1847 zullen door vendu-meesteren, ten overstaan van een commissaris uit de Raad van Justitie te Batavia van wege de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij, de firma W. Anderson Sr. & Co. en de firma W.R. Paterson & Co. bij wege van executie worden verkocht het thans alhier ter rede liggende barkschip genaamd JOUSOUR, met de inventaris, zo als hetzelve zich is bevindende, hebbende drie masten, een dek, gebouwd in Nederlands-Indië en bevonden te zijn lang 21,92 meter, wijd 6,22 meter, hol 4,05 meter, berekend te kunnen laden 92 lasten, toebehorende aan de Arabier Said Salim bin Alie bin Sjech Aboebakar.
Batavia, 23 april 1847, de deurwaarder Wasmus
(opm: bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 april. Heden zijn hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, commandant luit.t.zee 1e klasse L.C.H. Anemaet, met vier civiele passagiers en Zr.Ms. troepen, de 18e april vertrokken van Soerabaija, Nederlands schip ANNA EN ELIZE, kapt. C.J. Jaski, 5 passagiers, de 5e januari vertrokken van Amsterdam, het dito schip ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, met twee passagiers, de 30e december vertrokken van Amsterdam de dito bark MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, de 28e december vertrokken van Rotterdam, en de dito bark MERCATOR, kapt. M. Korteland, met 9 passagiers, de 24e december vertrokken van Rotterdam.


Datum: 26 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grietzijl (opm: Greetsiel), 19 april. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. De Wal (opm: buitenlander, zie ook AH 260447), van Hamburg met tarwe naar Rotterdam, is gisteren op de Pilsumer wadden gestrand en zal weg zijn. Men hoopt van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van scheepsaandelen te Dordrecht, 24 april 1847:
- één/vierentwintigste aandeel in het te Dordrecht gebouwde barkschip CLARA ANNA MARIA, groot volgens meetbrief 156 lasten, gevoerd door kapt. P.J. Bakema, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans van Whampoa op reis naar de Nederlanden. In trekgeld NLG 1500, daarenboven NLG 10. Verkocht.
- één/twee-en-zeventigste aandeel in het te Dordrecht gebouwde fregatschip BROEDERTROUW, groot volgens meetbrief 449 lasten, gevoerd wordende door kapt. N.H. Brouwer, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op reis naar Batavia en voor de terugreis bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij. In trekgeld NLG 1275, daarenboven NLG 35. Verkocht.
- één/honderdvier-en-veertigste aandeel in het te Dordrecht gebouwde fregatschip OSIRIS, groot volgens meetbrief 530 lasten, gevoerd wordende door kapt. G.J. Stam de Jonge, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op reis naar Batavia met troepen, en voor de terugreis ook bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij. In trekgeld NLG 850, daarenboven NLG (opm: niet ingevuld). Verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, (datum niet vermeld). De bark ATIATOEL RACHMAN, gezagvoerder Said Awal bin Sawab, heeft in de nacht tussen de elfden en de twaalfden februari (1847) bij het uitzeilen der Klabat-baai van het eiland Banka op een zandbank gestoten en is spoedig daarop op zijde gevallen en door de zee bedolven (opm: zie JC 240247). In de pogingen om van de lading, welke onder anderen uit 9500 schuitjes tin bestaat, zo veel mogelijk te redden heeft men volgens de laatste berichten, ongeacht daartoe van alle beschikbare middelen is gebruik gemaakt, tot dus ver door hevige winden en hoge zeeën niet kunnen slagen. De nodige maatregelen waren genomen om het wrak te bewaken en bij de eerste gunstige gelegenheid van de lading te bergen, wat men zou kunnen machtig worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Per overland-mail) De Nederlands-Indische bark BIENTANG ANAM is, op weg naar China, op de 16e november in de Chinese Zee door een storm belopen en moet, volgens de berichten, daarbij belangrijke schade bekomen hebben. Het vaartuig kwam op de 24e dier maand onder de kust van Limbones voor anker, doch werd verplicht door een zware storm de volgende nacht de ankers te kappen en naar Manilla koers te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Per overlandmail) Hong Kong, 28 februari. De OMEGA, van Chimmo-Bay aangekomen, meldt, dat het in die baai de 4e dezer door drie Chinese jonken was aangevallen en van 60 kn. opium en 1000 dollars was beroofd. De gezagvoerder, de stuurman en de equipage waren gedood of verdronken (opm: wie deze melding deed is dan ook mysterieus). Ook de CAROLINA was in die wateren aangevallen en het is te vrezen, dat de gehele equipage met uitzondering van vijf Indische zeelieden is omgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 13 april. Het schip JEANNE MARIE, kapt. Mellema (opm: kof, bouwjaar 1846, kapt. T.H. Mellema), van St. Ubes herwaarts gedestineerd, is op 4 mijlen benoorden deze haven gestrand, doch het volk gered. (opm: schip komt weer af; zie ook PGC 300447)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De 19e februari is alhier ter rede aangekomen Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, commandant luit.t.zee 1e klasse Anemaet, van Nederland, laatst van Kaap de Goede Hoop. Het is bekend, dat dit schip bestemd is om de gemeenschap met Singapore te onderhouden in communicatie met de Britse landmail-stoomboten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grietzijl (opm: Greetsiel), 19 april. Het schip JOHANNA, kapt. De Wall, van Hamburg naar Rotterdam, is gisteren op de Pilsumer wadden gestrand en zal weg zijn. Men hoopt van de lading te bergen. (opm: vergelijk namen schip en kapitein met NRC 260447)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Volgens brief van Texel van de 23e dezer was de vorige dag voor de Eijerlandsche Gronden vol water drijvende gevonden en door schuiten in de Roggesloot binnengebracht een door het volk verlaten galjoot, zwart geschilderd met een witte gang, met een roef op het dek, beladen met vierkante ribben en planken. Men had aan boord noch papieren, noch enig ander herkenningsteken gevonden.


Datum: 27 april 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op maandag 10 mei 1847 des avonds ten 6 ure.
G.J. Roland Holst en Jan Corver, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen ten overstaan van de notaris Bruno Tideman bij openbare opveiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd ijzeren stoomboot genaamd ZAANSTROOM, met twee stoomwerktuigen van hoge drukking, gezamenlijk van een vermogen van 30 paardekrachten, met oscillerende cylinders en voorzien van een locomotievenketel, volgens de Nederlandse meetbrief lang 28 el 70 duim, wijd binnen de raderkasten 2 el 91 duim, hol 1 el 14 duim, en alzo gemeten op 63 tonnen of 33 lasten. Laatst gevaren hebbende van Alkmaar in correspondentie met de stoomboot MERCURIUS, naar Amsterdam, vice versa, en zulks met de concessie tot de vaart van Alkmaar naar Amsterdam. Het voormelde stoomschip ligt bij de Zoutkeet te Alkmaar en is inmiddels uit de hand te koop. De aanlegsteigers van bovengemelde boot te Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en twee te Wormerveer zijn mede onder voormelde verkoop begrepen. Het patentrecht van primo mei 1847 tot primo mei 1848 is voor rekening van de koper. De verkoping zal geschieden ten huize van J. Meijerink, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 26 april 1847.
- 1/150e aandeel in het fregatschip ZEELAND, kapt. J. Noord, NLG 600, in slag NLG 5. Koper; C.A. Schröder.
- 2/150e aandeel, als boven, NLG 1.210, in slag NLG 10. Koper dezelfde.
- 7/150e aandeel, als boven, NLG 4.375. Koper J. Corver.
- Extra ordinair welbezeild kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff, NLG 11.300, in slag NLG 700. Koper dezelfde (opm: dus J. Corver).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De op zaterdag ll. geveilde scheepsaandelen zijn verkocht, te weten:
1/24 aandeel in het barkschip CLARA ANNA MARIA, groot 156 lasten, gevoerd door kapt. P.J. Bakema, door H.H. van der Sande, voor NLG 2.010,-.
1/72 aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, groot 449 lasten, gevoerd door kapt. N.H. Brouwer, door H. Mauritz, voor NLG 1.310,-.
1/144 aandeel in het fregatschip OSIRIS, groot 530 lasten, gevoerd door kapt. G.J. Stam de Jonge, door H. Vriesendorp, voor NLG 855,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 28 februari. Het alhier de 26e februari aangekomen schip RABENHAUPT, van Batavia naar Amsterdam, heeft heden de reis, onder bevel van de tweede stuurman R. Reinders, na nog twee matrozen aangenomen te hebben, voortgezet. De kapt. De Jong, de opperstuurman H. Mentz, en de kok Jeltjes zijn op de reis overleden, terwijl de scheepsjongen C. Warmolts ziek in het hospitaal achtergebleven is.
Een bericht, volgens hetwelk alle officieren aan boord van de RABENHAUPT, zijnde alle Groningers, overleden zouden zijn, heeft hier onder de betrekkingen dier schepelingen veel onrust gebaard en nog is men niet zonder ongerustheid omtrent de aanleidende oorzaak dier sterfte aan boord van het genoemde hier in Groningen gebouwde schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De tjalk JONGE MARGARETHA, kapt. Snitselaar (opm: JONGE MAGRIETHA, kapt. G.B. Snitselaar), uit Veendam, van Stettin met weite (opm: boekweit) naar Rotterdam bestemd, is de 8e april des nachts op Rödsand gestrand, doch met hulp weder vlot en de 10e april te Nystad binnengebracht om te lossen en te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt uit Courseulles (Calvados) d.d. 21 april, dat op de rotsen alhier in de nabijheid in de jongste storm met man en muis is verongelukt een kof, de naam onbekend. Op een alhier aangedreven plankje staat in gouden letters Pekela.


Datum: 28 april 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een nieuw schoener-kofschip, groot ruim 100 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris. Te bevragen bij de scheepsbouwmeester P. Pauw te Muiden, alwaar het schip is liggende en dagelijks te bezichtigen. Brieven franco. (opm: schoenerbrik ANNA ELISABETH van hetzelfde laadvermogen, kapt. K.B. de Weerd)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 april. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. korvet ARGO, commandant kapt.t.zee C. van der Hart, de 7e december vertrokken van Texel.


Datum: 29 april 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop der volgende maand te vertrekken, het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXE-WEIMAR, gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel, hebbende uitmuntend goede inrichting voor passagiers en voerende een geëxamineerd scheepsdokter.
Adres bij de cargadoors Sandberg en Co., aldaar.


Datum: 30 april 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip JEANNE MARIE, kapt. Mellema, van St. Ubes naar om de noord, bij Ronstrand op de westkust van Jutland (en niet bij Bergen) gestrand, wordt van Thisted van de 15e april gemeld, dat de inventaris geborgen was, en men hoop had ook een gedeelte der lading te bergen en het schip af te brengen. (opm: het schip blijft in de vaart)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlands-Indische bark MARIA, kapt. Abbink, is de 28e februari van voor deszelfs ankers weg en te Madras op strand geslagen, en met de lading, welke beschadigd was, verkocht (opm: zie ook JC 220547, en DC 290647 NRC 260647).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.J. Offerhaus, notaris te Groningen, gedenkt op maandag de 10e mei 1847, des avonds te 7 uren, ten huize van H. van der Laan aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkopen een kofschipshol of casco, genoemd HERCULES, groot 112 zeetonnen, bevaren geweest door K.E. Boswijk, liggende in de Noorderhaven bij het Slijkgat, en dagelijks te bezien. (opm: zie ook GRC 050247 en PGC 130747; op 25 juni werd de zeebrief van kapt. Klaas Eertwijns Boswijk door de ontvanger te Groningen naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip gesloopt’)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Termunterzijl. Op donderdag de 6e mei 1847, des voormiddags te elf uren, zal door een daartoe bevoegde ambtenaar worden verkocht het geborgen gedeelte der tuigage van het Nederlandse tjalkschip de VROUW WOBBINA, gevoerd geweest door schipper J.M. de Vries, bestaande in zeilen, touwwerk, kettingen, en hetgene verder van gemeld vaartuig is geborgen. (opm: het betreft de VROUW WOBBEGIENA)


Datum: 01 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Volgens brief van kapt. Visman, voerende het schip DE LUCIPARA’S (opm: eilandengroep in de Banda Zee), van hier te New York aangekomen, had hij gedurende de reis voortdurend storm doorgestaan en was hij eerst de 17e maart en vervolgens de 21e dito zodanig in het ijs bezet geraakt, dat van de top geen water te zien was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende dertig schepen als:
Voor Amsterdam: SARA MARIA, kapt. J. Kooij; ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek, Wz.; NEÊRLANDS INDIË, kapt. L. Delelisur; GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens; SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tjebbes; STRAAT BALIE, kapt. G. Mulder; KONING WILLEM II, kapt. H.B. Eeftingh; ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. J. Wigman; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn; BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; PIETER CORNSZ. HOOFT, kapt. D.H. de Boer, van Schiedam; D’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, van Rotterdam; STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: TERNATE, kapt. T. Cars, Fz.; MÉNADO, kapt. J.R. Rijken; SOURABAIJA, kapt. A.M. Swarts; PRINSES MARIANNE, kapt. J.A. Scott; KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott; HENDRIKA, kapt. J. Admiraal; WELTEVREDEN, kapt. J. Bangma; KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil; GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter; PADANG, kapt. M.W. Zwart; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener.
Voor Dordrecht: BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel.
Voor Middelburg: MIDDELBURG, kapt. M. Rooderkerk Jz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping, door Van Geluk en Mak van Waay, Ondernemers van Publieke Verkopingen, te Dordrecht, van het hol van het kofschip, genaamd NOOIT GEDACHT, laatst bevaren door kapt. D. Lovius, groot volgens meetbrief 72 tonnen, thans liggende in de Kalkhaven, te Dordrecht. Alsmede deszelfs inventaris, bestaande in: rondhout, grote- en bezaanmast, staande en lopend want, ankers, kabels, trossen en verder lopend touwwerk, zeilen, sloep, kajuit- en kombuisgoed, benevens meerdere en andere scheepsbehoeften, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht en te bezichtigen zijn daags voor en op de verkoopdag, gedeeltelijk in genoemd schip, en in het Pakhuis aan de Binnen-Kalkhaven, naast de Korenmolen “Den Eikenboom”.
Al hetwelk zal worden verkocht om contant geld, op woensdag 12 mei 1847, des voormiddags ten elf ure, ten huize en herberge van Pieter Volkert, in de “Engelenburg”, nabij de Blaauwpoort te Dordrecht.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemde Ondernemers van Verkopingen, aan Het Lokaal in de Vischstraat te Dordrecht, alwaar twee dagen voor de verkoping de inventaris, zodanig als dezelve bij kavelingen zal worden verkocht, benevens de verkoopcondities ter inzage zal liggen.
Zegt het voort.
(opm: op 5 juni stuurde de Ontvanger te Dordrecht de zeebrief naar den Haag met de vermelding ‘schip is gesloopt’)


Datum: 03 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 28 april. Het schip COURIER, kapt. Louwerens, van Londen naar Amsterdam, is alhier met gescheurde zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Arendsburg (eiland Oesel), 7/10 april. Gisteren vernam men, dat de reeds sedert 14 dagen in de nabijheid dezer rede, ca. 2 mijlen van hier, in het ijs aangekomen schepen zijn de op hier bevrachte Nederlandse koffen JOHANNA CATHARINA, kapt. B.B. Kuhn Rzn, en GEZINA, kapt. A.H. Bekkering. Dezelve liggen tegenwoordig in open water doch geheel omgeven van drijfijs en kan derzelver ligging niet zonder gevaar genoemd worden. Naar het zich laat aanzien, zal het nog wel 14 dagen aanlopen alvorens deze rede en haven vrij van ijs zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 27 april. Het wrak van het schip VROUW WOBBEGINA, kapt. De Vries, van Hamburg naar Amsterdam, bij Borkum in zinkende staat verlaten, is door vissers gevonden en naar Borkum gesleept. (opm: zie NRC 230447)


Datum: 04 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum). Volgens bericht van St. George d’Elmina in dato 22 februari is het schip DE BIJ (opm: sloep; kapt. J. Noteboom), van Amsterdam, aldaar afgekeurd en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 27 april. Het schip JEANNE MARIE, kapt. Mellema, op Rön gestrand, is weder af en gelukkig in het kanaal gebracht. Het gaat naar Thisted om gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyck auf Föhr, 26 april. Schipper Koopman bericht, dat hij gisteren tussen Schmaltiefe en Hever een omgeslagen schip, naar het scheen een kof van ca. 70 last, heeft gezien. De geheel naar boven gekeerde bodem was plat en het schip van achteren rond. Ook bemerkte men op de hoogte van de ballast een wit geschilderde buste. Nadat de schipper het vaartuig enige uren op het sleeptouw gehad had, geraakte hetzelve op de Tuschgronden op twee vademen water vast en kon niet weder vlot gemaakt worden. Door een in de bodem gehakt gat bemerkte men, dat het met balken geladen was. Andere kentekenen waren niet te ontdekken.
(opm. zie bericht d.d. 10 mei 1947; het was de WILHELMINA, kapt. De Wall [vermoedelijk buitenlander])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapt. A.J. Donga van de Nederlandse kof ANNECHIENA, van Bordeaux de 2e dezer te Antwerpen binnen, rapporteert de 26e april gepraaid te hebben op 49°26' NB 5°25' WL, twee schepen, voerende nummers 30 en 95 van het College van Rotterdam; alles wel aan boord.
(Dit zijn de schepen MAAS, J. van Waning, naar New York, en MAASSTROOM, H. Schut, naar Baltimore en New York, omtrent welke laatste men ongerustheid koesterde, dat hetzelve zoude zijn vergaan, welk onbezonnen gerucht wij reeds in ons nommer van gisteren, onder de rubriek Binnenland hebben wederlegd).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op maandag de 10e mei 1847 des avonds te 6 ure, van een extra ordinair welbezeilde Nederlands gebouwde ijzeren stoomboot met twee stoomwerktuigen van hoge drukking, gezamenlijk van een vermogen van 30 paardekracht, genaamd ZAANSTROOM.
G.J. Roland Holst en Jan Corver, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen ten overstaan van de notaris Bruno Tideman bij openbare opveiling aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen een extra ordinair welbezeilde Nederlands gebouwde ijzeren stoomboot met twee stoomwerktuigen van hoge drukking, gezamenlijk van een vermogen van 30 paardekracht, met oscilerende cylinders en voorzien van een locomotieven-ketel, laatst gevaren hebbende van Alkmaar in correspondentie met de stoomboot MERCURIUS, naar Amsterdam vice versa en zulks met de concessie tot de vaart van Alkmaar naar Amsterdam. Volgens Nederlandse meetbrief lang 28 el 70 duim, wijd, binnen de raderkasten 2 el 91 duim, hol 1 el 14 duim en alzo gemeten op 63 tonnen of 33 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, zeil en toebehoren, ankers, touwen, machinerieën.
Het voorzegde stoomschip ligt bij de Zoutkeet te Alkmaar en is inmiddels uit de hand te koop. De aanlegsteigers van bovengenoemde boot te Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en twee te Wormerveer, zijn mede onder voormelde verkoop begrepen.
De veilconditiën liggen ter visie bij de notars Bruno Tideman te Amsterdam en copie derzelven bij de notarissen De Lange en De Moraaz te Alkmaar, D. van der Wart te Krommenie en J. Dozij te Zaandam. De verkoping zal geschieden ten huize van J. Meijerink, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, op maandag de 10e mei 1847 des avonds ten 6 ure. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 3 mei. Het (Algemeen) Handelsblad heeft dezer dagen melding gemaakt van een gerucht, dat de MAASSTROOM, kapt. Schut, te Rotterdam te huis behorende, op zijn uitreis naar Amerika met landverhuizers, zoude zijn vergaan, welk gerucht heden door de Nieuwe Rotterdamsche Courant wordt gelogenstraft, zijnde de MAASSTROOM op 26 april te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het snelzeilend opnieuw gekoperd Nederlands fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de Scheepsmakelaar Gerard Mauritz, te Dordrecht.


Datum: 05 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 1 mei. Men verneemt, dat Z.M. de Koning voor vijf aandelen in de aangekochte stoomboot WILLEM DE TWEEDE, waarmede de vaart tussen Kampen en Hull zal plaats vinden, deel genomen heeft en dat tot commissarissen dezer maatschappij benoemd zijn de HH. R. van Romunde, wethouder, G.C. Pieterse, visiteur der in- en uitgaande rechten en F. Cruger, sigarenfabrikant.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Wij vinden met genoegen medegedeeld, dat ten gevolge der hoge vrachten en de verandering in de wetgeving op de inkomende rechten in Groot-Brittannië, verscheidene Nederlandse Oost-Indiëvaarders van de grootste soort, welke anders grotendeel gewoon waren stil te liggen onder afwachting ener bevrachting voor de Nederlandsche Handelmaatschappij, thans bevracht zijn voor een reis naar Noord-Amerika, Cuba, Portorico en de Zwarte en Middellandse zee of ook wel voor reders rekening naar een dier landen vertrekken. Ook in de Oostzee-vaart verwachtte men bij open water veel levendigheid en voordelige vrachten.


Datum: 06 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 mei. Het schip URANIA, kapt. Kamminga, van New York naar Liverpool, is alhier lek, met verlies van boot, verschansingen, enz. en na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot, M.D. Meijer, gezagvoerder op het barkschip de NEDERWAARD, op 30 april ll., aan boord van hetzelve. na een korte ongesteldheid, in de ouderdom van 59 jaren, is overleden.
Rotterdam, 2 mei 1847, J.S. Meijer, geb. Brons.
(opm: zie ook DC 150547)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 26 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het Nederlands gekoperd fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXE-WEIMAR, gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers.
Adres bij de scheepsmakelaars Sandberg en Co.


Datum: 07 mei 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 6 mei. Gisteren is in de Groote Bikkerstraat op de werf De Haan van de heren J. R. Boelen & Zn van stapel gelopen het fregatschip GRAAF VAN NASSAU, groot circa 500 lasten, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren A.L. van Harpen & Zoonen, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Helvoetsluis, 6 mei. Gisteren arriveerde WOLTEMADE, F. Guyt Jr. van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontvingen wij het treurige bericht van het afsterven onzes beminden broeders IJsbrand Parma, in de jeugdige leeftijd van 21 jaren en 5 maanden. In betrekking van derde stuurman aan boord van het schip de ZEEVAART, gevoerd door kapt. R. Knaap, op de reis herwaarts, was hij de 20e januari j.l. het derde dierbare pand, dat ons binnen de tijd van slechts weinige maanden door de dood ontrukt is. Die zijn beminnelijke hoedanigheden gekend hebben, kunnen beseffen, wat wij en ook zij, die hij hoopte eenmaal de zijne te noemen, in hem verliezen.
Amsterdam, 5 mei 1847, O. Parma, J. Parma, mede uit naam onzer broeders en zusters.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op de 29e maart 1847 overleed tot mijn bittere droefheid, aan boord van het door hem gevoerd barkschip ADOLF VAN NASSAU, op de terugreize van Java naar hier, J.H. Brandt, geliefde echtgenoot van Neeltje Verbrugge.
Amsterdam, 5 mei 1847

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op dinsdag de 25e mei 1847, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen het Nederlands gezinkt driemast galjootschip CONCORDIA, gevoerd bij kapt. J.H. Wit (opm: bouwjaar 1828; kapt. J.H. Witt); volgens meetbrief lang 30 ellen, 10 duimen; wijd 6 ellen, 30 duimen, hol 3 ellen, 75 duimen, en alzo gemeten op 167 lasten, met deszelfs inventaris. Iemand nader onderricht begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars. (opm: verkocht, nieuwe naam DE VRIENDEN onder kapt. T.M. Gnodde)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip URANIA, kapt. Kamminga, van New York naar Liverpool, te Falmouth met schade binnengelopen, moet lossen om te repareren.


Datum: 08 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Rotterdam. WOLTEMADE, F. Guit Jr. van Batavia met 390 picols koffie, 4.600 picols rijst, 900 stuks huiden, 50 picols peper, 32 kisten boomwas van Japan, 632 bossen balein, van Japan. Order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.W. Sesink Clee en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op dinsdag de 25e mei 1847, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan ’t IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands barkschip genaamd SUSANNA MARIA, gevoerd door kapt. E. Meyer, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 70 duimen, wijd 5 ellen 18 duimen, hol 4 ellen 45 duimen, en alzo op 274 tonnen of 144 lasten, breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie NRC 270547; voor NLG 10.500 verkocht, nieuwe naam JAN WILLEM, nieuwe kapitein N. Andersen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 5 mei. De heer Cruger, in de vorige maand benoemd tot commissaris in de opgerichte Kamper-Hullsche Stoombootmaatschappij, heeft thans ten zijnen name mede concessie aangevraagd tot het in de vaart brengen ener tweede stoomboot tussen beide genoemde steden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 25e mei aanstaande, des morgens ten 8 ure, zal ter rede van Grissee publiek verkocht worden het nieuw gekoperd schip genaamd NOGO LAUT, met inventaris enz., toebehorende aan de boedel van wijlen Zijne Hoogheid de Sultan van Madura.
Grissee, 28 april 1847, de vendu-meester van Grissee, Baumgardt


Datum: 10 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 4 mei. Het Nederlandse schip URANIA, alhier met averij binnengelopen, is geëxamineerd en men heeft hedenmorgen zijn reparatieën begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het schip STAD TIEL, kapt. Chevalier, van Batavia herwaarts gedestineerd, heeft volgens brief van het Nieuwe Diep van de 8e dezer, bij het naar binnen slepen door de stoomboot NOORD-HOLLAND tegen de stenen gestoten in het Nieuwe Diep, wegens aanvaring van Zr.Ms. Kanonneerboot de grote ra verloren en vervolgens een loodsvaartuig en de steiger zwaar beschadigd. Onze correspondent voegt hierbij, dat het onbegrijpelijk is, dat wanneer van de vuurtoren geseind wordt, men de meer doelmatige stoomboot AMSTERDAM niet gebruikt, waardoor zowel de schade aan het schip als de andere veroorzaakte schade zou voorgekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 3 mei. Het door het volk verlaten schip VROUW WOBBEGINA, kapt. De Vries, van Hamburg naar Amsterdam, is bij het opslepen naar Borkum bij Rottum gestrand. Enig glas is te Borkum geborgen.


Datum: 11 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyck auf Föhr, 4 mei. De op Süderoog onderste boven aangedreven kof is gebleken te zijn het schip WILHELMINA, kapt. De Wall (vermoedelijk buitenlander), met een lading hout naar Leer gedestineerd. Men hoopt bij gunstig weder de lading te bergen, doch het schip zal weg zijn.


Datum: 12 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 10 mei:
- De Nederlands gebouwde ijzeren stoomboot ZAANSTROOM: NLG 11.000, in slag NLG 2.000. Koper C.J. Avis
- Het gezinkt barkschip KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, NLG 8.100, in slag NLG 50. Koper P. Blom (opm: een makelaar, namens J. Booij c.s, Amsterdam; zie AH 230447).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname om op de 20e mei te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd schoenerschip SUSANNA, kapt. G.D. Visser. Adres bij Hudig & Blokhuyzen, Kuyper, van Dam & Smeer en Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.


Datum: 13 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Christiansand, 25 april. De kof EMANUEL (opm: buitenlander), van hier met een lading hout naar Frankrijk bestemd, werd in de storm van de 9e dezer op de Doggersbank door een stortzee zodanig getroffen, dat zij een lek bekwam en dadelijk vol water liep. De manschap werd de volgende dag door een Nederlands schip opgenomen en is reeds hier gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rendsburg, 6 mei. Het schip DE HOOP, kapt. Swiers (opm: smak, kapt. S.T. Swiers, zie NRC 170447), van Antwerpen naar Stettin, alhier in de nabijheid in brand geraakt en in de grond geboord, is weder gelicht doch zal als zijnde geheel wrak verkocht worden. Het grootste gedeelte der lading is geborgen, doch de schilderijen zijn gedeeltelijk verbrand of zwaar beschadigd.
(opm: de smak kwam eind april 1848 voor dezelfde eigenaars opnieuw in de vaart als WILLEM, kapt. H. Kleve)


Datum: 14 mei 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Met genoegen verneemt men, dat de hoge regering eindelijk enig toezicht zal gaan houden over het aantal schepen, welke met landverhuizers vertrekken. Daartoe is heden een commissie uit de geneeskundige faculteit gecommiteerd, welke drie alhier gereed liggende schepen voor derzelver vertrek zullen inspecteren, dewelke een groot getal emigranten aan boord hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester, opperstrandvonder in het ressort Warffum, brengt ter kennis, dat onder zijn beheer zijn gesteld de navolgende strandgoederen, herkomstig uit het wrak van het tjalkschip, genaamd de VROUW WOBBEGIEN (opm: VROUW WOBBEGIENA, zie NRC 230447), gevoerd geweest door schipper J.M. de Vries, van uit de zee opgesleept tot aan het buitenstrand van het eiland Rottumeroog, te weten 160 mud koolzaad, nat van zeewater, maar vatbaar voor droging, 1.693 stuks waterflessen, van verschillende grootte en 602 dozijn roemers, van verschillende grootte, (vallende onder de rubriek van glad, ongekleurd en ongeslepen glaswerk), 252 stuks zogenaamde karaffen en 89 dozijn roemers (vallende onder de rubriek van geribd en gefigureerd glaswerk.)
Wordende bij deze elk en een iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn, ter reclame opgeroepen, met uitnodiging, om zich ten effecte daarvan in persoon en bij geschrift tot de ondergetekende te wenden.
De burgemeester, opperstrandvonder voornoemd, J. Arkema.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip ANNA SOPHIA, kapt. …, van Odessa naar Caen, is volgens brief van Arendal van de 29e april, aldaar met schade binnengelopen.
(opm: merkwaardig bericht; mogelijk is het schip onder stormwind verwaaid naar Noorwegen)


Datum: 15 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Het schip VROUW RENSKE, kapt. Van Brederode, van hier naar Hamburg, is volgens brief van Delfzijl van de 12e dezer aldaar zwaar lek, met verlies van anker en ketting en meer andere schade binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloyd’s lijsten van de 10e en 11e mei: De schoener OCTAVIE, kapitein C. Dirks (opm: bouwjaar zeer waarschijnlijk 1809, Belg, ex-Zuidelijke Nederlanden; kapt. Hendrik Dirks), van Antwerpen te Mogador aangekomen, is, volgens brief van Gibraltar van den 3 dezer, den 5 april in de haven van Mogador verongelukt, doch een gedeelte der lading geborgen; het schip was afgekeurd en zou verkocht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. R.J. Stomp, van Hinderborg, GEZIENA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, van Londen, beiden met granen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 mei. Het Handelsblad deelt in deszelfs nummer van den 11 het gerucht mede, dat de regering, om het binnenkomen der verwachte schepen met graan te bespoedigen, zes stoomboten beschikbaar gesteld om de bedoelde schepen in zee, waar zulks nodig mocht wezen, op sleeptouw te nemen. Twee dezer stoomschepen zouden naar de Oostzee, twee naar het Kanaal en twee naar de Straat van Gibraltar bestemd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Voor de vele bewijzen van deelneming, mij en mijn kinderen betoond, bij het overlijden van mijn geliefde echtgenoot, kapt. M.D. Meijer, betuigen wij onze innige dank, mede uit naam van mijn broeder, zusters en behuwd-zuster.
Rotterdam, 12 mei 1847, J.S. Brons, Wed. M.D. Meijer.
(opm: zie ook DC 060547)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ’s HERTOGENBOSCH, kapt. F.J. Matthijsen, de 1e februari vertrokken van Hellevoetsluis.


Datum: 17 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 14 mei. J.l. dinsdag (opm: 11 mei) is alhier op de werf De Goede Intentie, toebehorende aan de heer J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een kofschip, genaamd JOHANNA WILHELMINA, groot 90 rogge-lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren M.C. de Crane & Zoon alhier, zullende gevoerd worden door kapt. T. Kammenga, en bestemd voor de vaart van deze stad; zijnde tegelijkertijd aldaar weder de kiel gelegd voor een schoenerschip, genaamd SICILIE, groot 150 lasten, zullende varen van deze stad voor rekening van de heer J. Strickaert, gevoerd wordende door kapt. H.D. Puister.


Datum: 18 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 10 mei. Het Nederlandse schip VROUW GEERTJE, kapt. H.F. Dijkstra, met koffie van Rotterdam naar Hamburg bestemd, is lek geworden en hier aangekomen om te lossen en te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Muiden, 15 mei. Heden is alhier met het beste gevolg van stapel gelopen het schoenerschip ANNA ELISABETH, groot circa 135 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. K.B. de Weerd, en gebouwd door de scheepsbouwmeester P. Pauw.
Dadelijk is weder de kiel gelegd voor een schip van dezelfde grootte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: PROVIDENCE, kapt. W. Hall, van Newcastle, dezelve zit op Scheelhoek aan de grond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW MARTHA, kapt. Oostra, van Londen naar Riga, is vóór de 30e april te Arendal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW HENDRIKA, kapt. Kwint, van Lübeck naar Londen, te Harwich binnen, heeft de 10e mei de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Ik ben in de droevige noodzakelijkheid van aan mijn aanverwanten en vrienden ter kennis te brengen, dat mij, na lang uitgestelde hoop, geen twijfel meer is overgebleven aangaande het afsterven van mijn dierbare echtgenoot, kapt. Harm Egberts Boll. Het laatste bericht, daar hij zich op reis bevond van Marseille naar Antwerpen, ontving ik van zijn hand uit Algeciras van de 28e oktober des verleden jaars. Meer dan waarschijnlijk heeft hij na zijn vertrek van daar, met zijn onderhorige manschap zijn graf gevonden in de diepte der zee, slechts de ouderdom bereikt hebbende van 42 jaren. Hij was mij de beste echtgenoot en voor de acht nog zeer jonge kinderen, die hij mij nalaat, de voorbeeldig getrouwe en zorgzame vader. Ootmoedig wens ik te berusten in de beschikking der Goddelijke Voorzieningheid, schoon mijn hart diep gewond is door zijn verlies.
Veendam, 15 mei 1847, Hendrika Nannes van der Wijk, weduwe H.E. Bol
(opm: kapt. Boll was kapitein op de kof de JUFVROUW STIJNTJE, zie NRC 161246 en onderstaande advertentie)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees geslingerd te zijn geweest, geloof ik mij eindelijk verzekerd te kunnen houden, dat mijn hartelijk geliefde tweede zoon Willem Fredrik Baurmeister, tot innige droefheid van mij en mijn kinderen, op de terugreis van Marseille naar Antwerpen, laatst van Algeciras, met het kofschip de JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll, benevens al de schepelingen, die zich daarop bevonden, in de jeugdige leeftijd van ruim 15 jaren denkelijk wel in de laatste dagen des vorigen jaars zijn dood in de golven heeft gevonden, van welke smartelijke gebeurtenis ik langs deze weg kennis geve.
Veendam, 15 mei 1847, H.A. Boon


Datum: 19 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. De Précurseur van Antwerpen zegt gisterenmorgen van Vlissingen bericht ontvangen te hebben, dat het Rijksfregat PRINS VAN ORANJE, gecommandeerd door Prins Hendrik der Nederlanden, in de vorige nacht bij Rammekens op het strand is geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 mei. De Engelse schoener PROVIDENCE, kapt. William Hall, zit op Scheelhoek aan de grond en is reddeloos verloren. De equipage is met de loodsboot alhier aangebracht nadat met dezelve alle pogingen aangewend waren om zo veel mogelijk van de goederen te redden. De onvermoeide ijver van de commissaris van het Loodswezen benevens assistentie van deze plaats hebben veel bijgedragen om nog te behouden, wat redbaar was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 9 mei. Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, commandant luit. Modena, van Vlissingen naar de West-Indiën, is de 26e april met gekraakte bezaansmast alhier binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boedelmeesteren zullen eerstdaags verkopen een half aandeel in het eigendom van het barkschip OEDJONG PANDANG, toebehorende aan wijlen Oey Djietjien.
(opm: zie ook JC 090647; de bark OEDJONG PANDANG, kapt. Kwee Samgoat, was de 15e mei te Batavia aangekomen, zijnde de 10e dito vertrokken van Tagal)


Datum: 20 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 mei. Op de werf De Nootenboom aan het Zalmgat werd heden voor rekening van de heer H. van Rijckevorsel alhier de kiel gelegd van een schoenerschip ter grootte van ruim 200 ton, de naam zullende voeren van ST. GEORGE DE LA MINA en bestemd voor de vaart op de kust van Guinea.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Constantinopel, 28 april. Het schip HEINRICH, kapt. Alberts, van Odessa naar Vlissingen, is alhier, na bij Gallipoli op strand gezeten te hebben, met schade teruggekomen. Het schip en de lading is onderzocht en de laatste zal verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 15 mei. Het schip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Van Renterghem, van Rotterdam naar Boston, heeft heden, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering, van Kjerting, en TWEE GEBROEDERS, kapt. H.O. Hanken, van Lübeck, beiden met granen.


Datum: 21 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staatscourant (geen datum). Bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1847 no. 107 is het octrooi, verleend ten behoeve van de Rederij der Drijvende Droogdokken te Amsterdam, tot het einde van 1849 verlengd geworden het octrooi in dato 16 december 1841, voor de tijd van vijf jaren verleend op de invoering van een drijvend droogdok tot het herstellen van schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 18 mei. De verschillende werkzaamheden bij de Rijkswerf alhier, welke de sluiting van het dok der Marine moeten voorafgaan, volgen elkander met snelheid op. Nadat op de 12e dezer het stoomschip CERBERUS en de schoenerbrik SAPAROEA ter rede waren gehaald, is de 14e het fregat de RIJN gevolgd en op die dag ook de schoener SCORPION met gewenst gevolg te water gelaten. Het fregat PRINS VAN ORANJE, de 16e uit de haven gehaald en door de harde wind in de opvolgende nacht door het breken der kettingen van de ankers geslagen en naar de rede van Rammekens gevlucht, is hedenmorgen, door de CERBERUS gesleept en zonder beduidende schade bekomen te hebben, weder op de rede terug gekomen en aldaar geankerd. Naar men verneemt, is men voornemens om morgen het stoomschip PHOENIX in water te brengen en zal hetzelve daarop eerlang naar Rotterdam vervoerd worden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip VROUW GEERTJE, kapt. Dijkstra, van Rotterdam naar Hamburg, is de 10e mei te Carolinensiel lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 19 mei. Het restant koolzaad van uit het schip ANNA LUCIA, kapt. Van Dijk, gelost, wordt thans geladen in het schip JOHANNA BERNDINA, kapt. Van der Leest.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op donderdag de 27e mei 1847, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein G.F. Rasker, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht een overdekt praamschip, de JONGE KLAAS genoemd, groot 47 tonnen, met de daarop voorhanden zijnde opgoederen, zo als hetzelve is liggende in de Noorderhaven, te Groningen, om dadelijk na de toeslag te aanvaarden. Te bezien dagelijks.


Datum: 22 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 19 mei. Zr.Ms. stoomschip PHOENIX is heden met het beste gevolg van ’s Rijks Werf alhier van stapel gelopen (opm: het schip was verlengd en verbouwd).
Zr. Ms. stoomboot CERBERUS, luit.t/z.1e kl. Hinlopen, zal morgen van de rede dezer stad naar Elseneur stevenen, ten einde, naar men verneemt, de aankomst der voor ons Rijk bestemde graanschepen door het Kattegat te bespoedigen; wijders meent men, dat de zeildag naar Java van het fregat de RIJN, kapt.t/z. Jörh, en de schoenerbrik SAPAROEA, luit.t/z.1e kl. Kluyskens, ter rede dezer stad liggende, op 15 juni e.k. is bepaald en zouden zich voor die tijd nog enige schepen op die rede verzamelen, ten einde een smaldeel uit te maken; de bestemming van zodanig eskader is voor alsnog niet met zekerheid bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 mei. Volgens particulier bericht is de HARMONIE, kapt. Van der Meyden (opm: kof; kapt. Arend van der Meyden, zie ook NRC 230647), van Vlaardingen, van de Maas naar Pernau (opm: Pärnu, Estland) gedestineerd, in de nabijheid van Riga vermoedelijk ten gevolge van ijs verongelukt. Van de acht man equipage zijn slechts de kapitein en drie man gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des konings!
Verkoping van een in executoriaal beslag genomen Rijnschip en toebehoren.
Op maandag 14 juni 1847, des voormiddags ten elf ure, zal, ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht, in derzelver gebouw, staande aldaar in het Steegoversloot, bij opbod en afslag worden verkocht het (opm: buitenlandse) Rijnschip genaamd de HARMONIE, gemeten en geijkt voor Rijnijk op 14 palmen 5 duim diepgang en 3.833 centenaars en 3 Nederlandse ponden, met al deszelfs staand en lopend want en inventaris, bestaande in groot bezaanzeil, klein bezaanzeil, stag, middelfok, topzeil, een handanker, boeganker, noodanker, vaaranker, een kabelketting naar gissing 22 vaam met neuring, twee paardenlijnen, twee haken, drie bomen, een schoorhout, een ling om te hijsen, een gang, een gegoten kachel, een grote koperen ketel, en een vlieger of aak met twee riemen, liggende in de Westkeetshaven te Zwijndrecht, bevaren wordende door na te melden Willem van der Loo.
Ten verzoeke van de heren Dirk Vos en Compagnie, kooplieden, wonende te Dordrecht, en ten laste van Willem van der Loo, schipper, verblijf houdende aan boord van gemeld schip, te huis behorende te Xanten in Pruisen.
Voorschreven schip en toebehoren is door de executanten ingezet op een som van NLG 1.200,-. Zijnde nadere inlichtingen te bekomen bij de ondergetekende procureur executant D.W. Hordijk.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

…bleek, dat geen redding meer mogelijk was, gaf de havenmeester ten 7 ure ’s avonds last, dat de kapitein en het scheepsvolk het wrak zouden verlaten, waarop deze allen behouden aan land werden gebracht.
Het wrak werd de 6e maart op publieke veiling verkocht. De lading der MARIE bestond tijdens de schipbreuk uit 1.000 pikols graan, 100 zakken salpeter en 60 tonnen zout.
(opm: op de zoekmachine Delpher van de KB te Den Haag ontbreekt in deze krant de er aan voorafgaande pagina; ongetwijfeld betreft dit de bij Madras gestrande Oost-Indische bark MARIA, zie GRC 300447)


Datum: 24 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 19 mei. Het schip EMILE EN JOHANNA, kapt. Lunde, van Ystad naar Rouaan, is alhier lek, met verlies van boegspriet, verschansingen, enz. binnengelopen, hebbende op de Goodwin Sands bezet geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 mei. Het schip ALKANNA ELISABETH (opm: vermoedelijk ALKANA ELISABETH), kapt. Van Duynen, van Amsterdam naar St. Petersburg, is, volgens brief van Rönne op Bornholm, aldaar na op een rif gezeten te hebben binnengebracht. De kapitein had een gedeelte der lading in een vaartuig gelost en zou daarmede voortgaan om het schip na te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, zaterdag 22 mei. Voor enige tijd reeds gaven wij bericht van het besluit van de regering om gouvernements- stoomboten af te zenden, ten einde daarvoor de binnenkomst van verwachte graanschepen te bespoedigen, door ze op sleeptouw te nemen. Gisteren meldden wij, dat Zr.Ms. stoomboot CERBERUS met dat doel uit Vlissingen naar Elseneur zal stevenen, teneinde de graanschepen door het Kattegat te slepen, en thans delen wij onze lezers mede, dat Zr.Ms. stoomschip SURINAME, luitenant Staring, reeds eergisteren, en Zr.Ms. stoomschip SAMARANG, luitenant Gevers, gisteren morgen uit Helvoetsluis zijn vertrokken, om insgelijks van uit de Oostzee die binnenkomst van de verwachte graan-schepen te bevorderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Commissie-Compagnie te Middelburg brengen bij deze ter kennisgeving aan de aandeelhouders in gezegde compagnie, dat in de laatst gehouden Algemene Vergadering van Hoofd-Participanten is besloten om een uitdeling van 1 % te doen plaats hebben over het boekjaar 1846, en dat de boekhouder tot betaling daarvan zal vaceren vanaf 16 juni aanstaande, telkens op woensdag en zaterdag, van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 12 uur.


Datum: 25 mei 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 mei. Heden morgen arriveerde uit zee UNION, kapt. K. Freeseman, van Dantzig, hebbende zijn roer verloren, door de loodsboot No. 2 van uit de bank op de rede gebracht, en vervolgens door de stoomboot WILLEM II naar Rotterdam opgesleept.


Datum: 26 mei 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant

De Nederlandse Stoompost (opm: een tijdschrift) meldt:
Ten aanzien van de stoomwerktuigen, door de fabriek te Fijenoord geleverd, kunnen wij met zekerheid vermelden, dat de heer Edw. Caylay, directeur der Wolga-stoomboot-maatschappij, gevestigd te St. Petersburg, verklaard heeft, dat hij voor die maatschappij door een Engelse ingenieur heeft laten onderzoeken, of er zich onder de beroemdste fabrikanten van Engeland en Schotland ook bevonden, die bereid waren om een ijzeren stoomsleper van 460 paardekracht voor de Wolga te leveren tot gelijke prijzen en onder dezelfde voorwaarden als waarop de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zulks had aangeboden, doch dat het hem gebleken is niet alleen, dat geen hunner daartoe genegen was, maar zelfs dat de meeste daarentegen nog zeer veel hogere prijzen vroegen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. N.H. Brouwer, met drie passagiers, de 3e februari vertrokken van Rotterdam.


Datum: 27 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op dinsdag 25 mei:
- gekoperd barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer: NLG 9.900, in slag NLG 100. Opgehouden.
- gezinkt galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt: NLG 7.800, in slag NLG 3.500. Koper D. Beth. (opm: een makelaar, zie AH 070547)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 15 mei. De Nederlandse kof JUFFER YNSKE, kapt. Haverbult (opm: bouwjaar 1839; kapt. Jan Harmannus Haverbult), van Rouen met ballast naar Riga, is de 9e dezer op circa 3 mijlen van hier gestrand en vol water gelopen. De manschap is gered, het schip is echter waarschijnlijk verloren. (opm: de consul retourneerde de zeebrief naar Den Haag op 21 juni met de bemerking ‘schip is verongelukt’)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 22 mei. Volgens rapport van de commandeur Matt, van Groenland alhier aangekomen, hadden de 6e mei de Harlinger schepen DIRKJE ADEMA, commandeur Mehlen, 2.000, en de SPITSBERGEN, commandeur Both, 5.000 robben geslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 maart. De vrachten blijven ten gevolge van de luttele voorraad van producten gedrukt. De laatst betaalde vracht per Hollands schip was voor suiker NLG 105,- met 15 % per last, welke vracht echter niet meer te bedingen is. Het schip MARIA is bevracht à NLG 150,- met 15 % voor een lading thee van China naar Nederland. De wissels op Nederland zijn à 95 % gezocht.


Datum: 28 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 24 mei. De hoeker MARTINA, kapt. De Hoog, van Vlaardingen, is gisteren op Hasbro Sand vastgeraakt, doch later met adsistentie vlot gebracht en op de rede van Yarmouth gekomen in lekke staat en met verlies van roer.


Datum: 29 mei 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip TWEE ANTONY’S, kapt. Plug, van Batavia naar Rotterdam, is op 6 april, met schade aan zijn roer, te St. Helena aangekomen, hetzelve zou binnen 7 of 8 dagen weder gereed zijn om de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 31 mei 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men leest in het Dagblad Overijssel: De landverhuizers, die zich aan boord van de NOORD- HOLLAND en aan het tolhek over het IJ bevonden, waren na het vonnis der Amsterdamse rechtbank, hetwelk wij in een vorig nummer vermeld hebben, vol vertrouwen, dat nu hun leed geleden was. De rederij toch had, toen verscheidenen hunner het voornemen te kennen gaven om tegelijk met Van den Berg hun belangen voor de rechter te brengen, verzocht om niet meer dan een zaak voor te brengen, dewijl de reders het vaste voornemen hadden om zich aan de oordeelvelling der rechtbank te houden en overeenkomstig het vonnis, hoe dit mocht uitvallen, te handelen. Intussen gingen er vier dagen na de uitspraak voorbij zonder dat zij van de reders iets vernamen, doch in de avond van de 18e werd hun vanwege het kantoor Poncelet & Zonen een op zegel geschreven en door de rederij ondertekend geschrift aangeboden, inhoudende, dat zij, die verlangen mochten de daaropvolgende zaterdag met de SNELHEID te vertrekken, met bijbetaling van tien gulden per hoofd en met afstand van alle aanspraak op vergoeding van kosten en schade, dadelijk hadden te tekenen. De landverhuizers beriepen zich natuurlijk op de uitspraak van de rechter; zij wilden echter gaarne in schikkingen treden en hun eisen niet hoog stellen; slechts hetgeen zij, ten gevolge der weigering der rederij om het gesloten contract na te komen, genoodzaakt geweest waren te verteren en de huur voor hun verblijf wensten zij vergoed te hebben. De rederij daarentegen bleef staan op haar eis, en er werden bedreigingen bijgevoegd, dat men door te appelleren en cassatie te vragen de tijd wel zo zou weten te rekken, dat de landverhuizers gedwongen zouden worden de voorslag aan te nemen. Enigen zijn daartoe dan ook overgegaan, waaronder J. Slag van Zwolle en S.A. Kamerling van Deventer, met nog drie op zich zelven staanden, 25 personen van de 85 die van Zwolle zijn afgevaren; daarbij 20 personen van die zich op de NOORD-HOLLAND bevonden, met nog een paar huishoudens uit Amsterdam en Arnhem, met welken, in alles 65 personen, de SNELHEID op Pinkster-zondag vertrokken is naar Nieuwe Diep. Van de achterblijvenden, 60 van het Overijsselse gezelschap, hetwelk men gedwongen heeft op stel en sprong de gehuurde koepel te verlaten, en dat thans in een schuur zijn verblijf houdt, en 109 van dat op de NOORD-HOLLAND, heeft de heer Mr. Visscher weder elf zaken ter rolle van de arrondissements-rechtbank gebracht, waaronder K. Weener, F.J. van Lente, D. Meulenbeld, van Zwolle en L. van der Belt, van Hasselt. De andere zeven behoren tot het gezelschap van de NOORD-HOLLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam als lasthebbenden van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 15e juni 1847 des namiddags te 4 ure in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, nummer 499, te Rotterdam publiek te veilen het Nederlands gezinkt schoener-hoekerschip de TWEE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. A. Riedijk, lang 22,50 el, wijd 4,51 el, hol 2,92 el, en alzo groot 132 tonnen of 70 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen en zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve zal liggen in de Scheepsmakershaven. (opm: zie NRC 170647)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan heren scheepsreders. De ondergetekende heeft de eer te berichten, dat hij als agent van de heer G.F. Muntz in het afgelopen jaar heeft geleverd de bladen patent metal, benodigd voor dubbeling van het alhier te huis behorende schip WOLTEMADE; dat genoemd schip, nu een reis naar Java en terug volbracht hebbende, twee bladen in de boeg van dat vaartuig zijn afgenomen en tegen twee nieuwe bladen van dezelfde oorspronkelijke zwaarte gewogen, waarbij is bevonden dat het gehele verlies in gewicht niet meer bedraagt dan vijf ten honderd; dat is er aan de huid van genoemd schip, evenmin als aan die van het schip OLIVIER VAN NOORD, welk vaartuig mede een reis naar Java volbracht (en welks dubbeling ook door de ondergetekende geleverd is) aangroeiing is te bespeuren; na welke gunstige bevindingen de ondergetekende zich gerechtigd acht het gebruik van Muntz’s Patent Metal algemeen aan te bevelen en tevens vermeent de belanghebbenden aandachtig te moeten maken, dat het dubbeling van beide voornoemde schepen afkomstig zijn uit de fabriek van de uitvinder G.F. Muntz te Birmingham, en dat genoemde schepen de eerste zijn gewest, waarmede hier te lande de proef van Muntz’s Patent Metal is genomen.
Rotterdam, 28 mei 1847. Gerrit Visser Ez., enige agent van G.F. Muntz, voor Amsterdam. Adres bij de heer G.F. Plate.


Datum: 01 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 27 mei. De kof HELENA (opm: kof HELENA BRONS, kapt. P.J. Brons), te Pekela thuis behorende, van Lynn naar St. Petersburg, is volgens brief uit Thisted van 23 dezer dezelfde dag in de nabijheid van het Agger Kanaal gestrand.
(opm: zie ook AH 05/06/47).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 mei. Heden is alhier lek binnengebracht het schip AURORA, kapt. Slos, van Glückstadt en gedestineerd naar Amsterdam. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal in het openbaar worden verkocht het tjalkschip de VROUW AFINA, groot 84 tonnen, in den jare 1835 nieuw uitgehaald, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zo en invoege hetzelve tot dusverre is bevaren door Klaas Watzes Eeftingh en thans is liggende te Wildervank.
J.J. de Blécourt, notaris.
(opm: op 24 juni voor NLG 2.350 verkocht, nieuwe naam DE VROUW IKIENA, kapt. D.L. Knoop)


Datum: 02 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 31 mei: hektjalkschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Ketelaar (opm: binnenvaarder), NLG 650, in slag NLG 25. Koper J. Corver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam 1 juni. Op de 24e en 25e mei zijn te Elseneur aangekomen de Rijks-stoomschepen CERBERUS, SURINAME en SAMARANG, derwaarts uitgezonden ter opsleping van de graanschepen, die uit de Oostzee naar de Nederlandse havens bestemd zijn en aldaar door tegenwind mochten worden opgehouden.
(opm: door misoogst en strenge winter werd in Nederland honger geleden; de regering nam diverse maatregelen om deze te bestrijden, onder meer ook door rijst van Java naar Nederland te verschepen)


Datum: 03 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 juni. Heden namiddag werd op de scheepstimmerwerf De Naarstigheid, door de heren De Jong, Kortelandt en Anthony de kiel gelegd van een schoenerschip, groot 250 tonnen, genaamd DIANA, voor rekening van de heren C. Vlierboom & Zoonen alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Schoon (opm: buitenlander), van …., laatst van Cuxhaven, met raapzaad naar Londen, is de 31e mei Ameland zuiden op 16 vademen zwaar lek geworden en gezonken, doch het volk door kapt. Ariens, voerende het schip MARGARETHA, van Stettin herwaarts gedestineerd, gered en alhier aangebracht.


Datum: 04 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 juni. Gisteren is door de stoomsleepboot BROUWERSHAVEN naar zee gesleept het schip d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, groot 714 ton en diep gaande 46 palmen. De dienst welke deze stoomsleepboot in het belang van de handel verricht, laat niets te wensen over, zowel wat betreft de directie der sleepbootdienst als de equipage en de machinerie, al hetwelk bij vorige gelegenheden ruim gebleken is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op donderdag de 10e juni 1847, des middags ten 12 ure, ten huize van de kastelein Verkerk te Durgerdam, zal ten overstaan van de te Nieuwendam residerende notaris Kornelis Veenstra, in het openbaar worden verkocht een scheepstimmerwerf met vijf hellingen, woonhuis, smederij, loodsen en verdere getimmerten, benevens een stuk rietland, alles staande en gelegen te Durgerdam. De bewijzen van eigendom en koopvoorwaarden zullen vier dagen voor en op de verkoopdag ten kantore van voornoemde notaris Veenstra voor de gegadigden ter inzage liggen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 1 juni 1847. Sedert korte dagen zijn enige onzer alhier in de vorige zomer nieuw gebouwde kofschepen in zee gestoken, hetwelk weldra door de overige zal gevolgd worden. Na door de vroeg ingevallen vorst in de gepasseerde herfst verhinderd te zijn geworden op de gewone tijd te water te lopen, mocht zulks eerst in het begin der maand maart gelukken. De voortdurende lage stand des waters, een gevolg van de aanhoudende droogte, en de algemene ondiepte van ons hoofddiep vertraagden toen evenwel alle verdere voortgang, en niet dan na het aanwenden van overgrote krachtsinspanningen en buitengewone hulpmiddelen gelukte het eindelijk, deze bodems tot aan en door de benedenste verlaat alhier te brengen. In weerwil van alle ijver der op die bodems bevel voerende kapiteins, konde men evenwel alsnu niet verder avanceren. Tevergeefs enige tijd op een hogere stand van water gewacht hebbende, werd men eindelijk te rade, de hulp en de bijstand van hogere macht in te roepen, ten einde, zo mogelijk het bepaalde doel te bereiken. In een gehouden bijeenkomst van scheepsbevelhebbers, scheepsbouwmeesters en reders werd alstoen besloten, van deze hoogst ongunstige en schadelijke positie aan Z.E. de heer staatsraad gouverneur van dit gewest, kennis te geven, ten welke einde dadelijk in die bijeenkomst een adres, aan Z.E. gericht, werd opgesteld, en waarmede een der belanghebbenden naar Groningen werd afgevaardigd, om in persoon aan Z.E. dit stuk te overhandigen en mondeling verdere inlichtingen te geven.
Zijne Excellentie, alzo van de ware toedracht der zaak kennis bekomen hebbende, beloofde al dadelijk zijn veel vermogende hulp en bijstand. Onverwijld had men dan ook het genoegen deze gedane toezegging verwezenlijkt te zien door de aankomst alhier van de heer Van Essen, ingenieur van de Waterstaat in dit gewest, welke geachte ambtenaar, na zich van de ware toedracht der zaak persoonlijk overtuigd en de belanghebbenden gehoord te hebben, dadelijk alle maatregelen nam, die ter zijner beschikking stonden en dienstig konden zijn, en zulks met dat gunstig gevolg, dat korte dagen daarna de stand des waters zodanig was opgevoerd, zonder aan anderen schade te berokkenen, dat onze kofschepen, ten getale van tien, onverhinderd konden vertrekken.
Steller dezes, als tolk der gevoelens van de in dezen belanghebbenden, kan en mag niet nalaten hiervan openlijke melding te doen, - openlijk de welmenendste lof, eer en dank te betuigen aan Zijne Excellentie de Heer Staatsraad, Gouverneur van deze provincie, die getoond heeft, de belangen zijner onderhorigen te behartigen, door aan een voorname tak van industrie in dit gewest (een der hoofdbronnen van volksbestaan van deze plaats) zijn bescherming en bijstand te willen verlenen; - terwijl ook de heer Ingenieur Van Essen, voor zijn betoonde ijver en bewezen goede en belangrijke diensten, onzer aller erkentelijkheid wordt toegebracht; tevens de vrijheid nemende, de gemeente Oude Pekela, aan scheepsbouw en zeevaart zo nauw verknocht, beleefdelijk aan te bevelen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met complete inventaris, groot volgens meetbrief 45 tonnen, in den jare 1842 gebouwd, thans liggende te Oude Pekela. Te bevragen bij de Wed. L.H. Drenth of bij de eigenaar J. Panjer.
(opm: mogelijk de door J.J. Panjer eind juli in de vaart gebrachte tjalk DE VROUW WIJKA)


Datum: 05 juni 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. De dezer dagen te Elseneur aangekomen Nederlandse stoomschepen zijn reeds met graanschepen op sleeptouw herwaarts op weg. De SURINAME is in de ochtend van de 27e mei met drie schepen, de SAMARANG in de avond van die dag met een schip, en de CERBERUS in de nacht met twee schepen noordwaarts gestoomd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 23 mei. Verscheidene schepen zijn alhier in de nabijheid van het ijs doorsneden of gezonken, waaronder zich ook bevindt de JONGE REINTJE, kapt. Drayer, van Amsterdam naar deze plaats bestemd. (opm: zie NRC 080647)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 23 mei. De equipage van het in het Agger-kanaal gestrande schip HELENA BRONS, kapt. Brons, van Lynn naar St. Petersburg, is gered. Of het schip afgebracht zal kunnen worden, is nog onbekend.
(opm: schip blijft in de vaart)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De opperstrandvonder in het ressort van Texel, roept mits deze op al degenen, die enige reclame menen te kunnen doen gelden op een galjootscheepje, zwart geverfd, met witte gang, masteloos, verlaten en van alle tuigagen beroofd, met een gedeeltelijk groen geverfde roef, doch overigens zonder naam of kenmerk, beladen met delen en bekapte balkjes, ter lengte van 3 tot 7 ellen, dik van 3 tot 14 dm., waarvan enkele delen de merken dragen van T & I. en J. Hunsen, de 22e deze maand in zee gevonden en door bergers binnengebracht; alsmede op een boot, gemerkt treatt-sis, watervat, gemerkt Beiruriks 4267 Edemb., 3 balen zeer beschadigde sumack, gemerkt GB en GB, een balk en 6 spieren; gedeelte vlot, scheepsmast en 2 vletten, alle ongemerkt, voor enige tijd aan het strand van dit ressort aangespoeld of aangebracht, om onverwijld hun reclames te voorzien van de nodige bewijzen franco in te zenden, ten kantore van hem opperstrandvonder aan Den Burg op Texel.
Texel, 1 mei 1847.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. De 24e mei verliet het Nederlands-Indisch barkschip SO-OOTBAN, kapt. Sech Mochamat bin Achmat Banseer, de rede van Batavia, zich begevende naar Soerabaija, aan boord hebbende een detachement, bestaande uit drie officieren en 50 Europese en inlandse soldaten. ’s Avonds van de 26e liet men het anker vallen ter hoogte van Pakkies, in het gezicht van de wal, om aldaar ter voortzetting van de reis het invallen van de landwind af te wachten. Omstreeks middernacht barstten er enige donderslagen boven het schip los, toen eensklaps een vreselijke ratelslag het ganse vaartuig deed schudden en de bliksem hetzelve schier geheel in vuur hulde. De schok was zo plotseling en hevig, dat men in het eerste ogenblik van ontsteltenis niet anders dacht, of de brand was in het schip geslagen. Spoedig echter ontwaarde men, dat de bliksem alleen de grote mast had getroffen. Met het aanbreken van de dag zag men, dat de bliksem de top der grote bramsteng getroffen, van daar loodrecht naar het hol van het schip was afgedaald, de bramsteng en steng verbrijzelende en de grote mast zelve van boven tot aan de voet vanéén splijtende. De spaanders waren in alle richtingen wijd en zijd over het dek geworpen. Gelukkig waren er, tijdens het ongeluk plaats had, maar weinig manschappen op dek; slechts één matroos is licht gekwetst geworden. De bark SO-OOTBAN is ten gevolge van dit voorval weder naar Batavia moeten terugkeren, en aldaar de 28e mei ter rede geankerd, ten einde de bekomen schade te doen herstellen.
(opm: de SO-OOTBAN is op 10 juni weder van Batavia naar Soerabaija vertrokken)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Te koop een nieuw barkschip, groot circa 70 à 80 koijangs, met deszelfs rondhouten en sloepen, benevens inventaris, staande hetzelve nog op stapel in de residentie Rembang.
Nadere informatiën te bekomen bij Voute & Guérin.


Datum: 07 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 1 juni. Heden is alhier op de werf de Goede Intentie, toebehorende aan de heer J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip, genaamd MARIA SOPHIA, groot 170 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heren M.C. de Crane & Zoon alhier, zullende gevoerd worden door kapt. W.F. Broeksmit, en bestemd voor de kleine en grote vaart, zijnde te gelijkertijd aldaar weder de kiel gelegd voor een schoenerschip, genaamd MARIA ANNA, groot 160 zware lasten, voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer N. van Walree te Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. Hazewinkel, Muntendam.


Datum: 08 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 2 juni. Het schip TRIDA, kapt. Oltmans, van Amsterdam naar Hamburg, is de 31e mei lek te Dornumersiel binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.
(opm: vergelijk met PGC 110647)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cronstadt (opm: Kronsjtadt), 23 mei. Kapt. Jaski, voerende het schip ALIDA THEODORA, bericht, dat de Nederlandse kof JONGE REINTJE, kapt. Drayer (opm: bouwjaar 1826; kapt. Harmen Lammerts Draijer), de 19e door het ijs op de westgrond aan de zuidzijde van Seskär gedreven, vol water gelopen en gezonken is. Kapt. Jaski trachtte het schip te naderen, hetwelk echter door het vele ijs onmogelijk was. De equipage bevond zich niet meer aan boord en zou door een Nederlandse kof opgenomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 25 schepen, als:
Voor Amsterdam: CHRISTINA, kapt. W.C. Ran; HOLLAND, kapt. R. Dekker; URANIA, kapt. C. Abrahams Jr.; ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.D. Borchers; HEPENS, kapt. H. de Boer; JAN PIETERSZ KOEN, kapt. B. van der Plas; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman; HELENA, kapt. W. Blom; PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen; VÉRONICA, kapt. G. Groenewoud; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. T. Gollards; JUPITER, kapt. J.K. de Jong; KONING WILLEM II, kapt. A. Roquette; JAVAAN, kapt. G. Eylers.
Voor Rotterdam: DRIE MARIA’S, kapt. L.G. Verbeek; ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke; EENDRAGT, kapt. M. van Velthoven; HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser; GERTRUDE, kapt. A. Schaap; VAN OLDEBARNEVELD, kapt. O. Kievijt; DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman; BONJOL, kapt. E.A. Mulder; STAD ’S GRAVENHAGE, kapt. N.N.
Voor Middelburg: STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HELENA, kapt. Gialts, bestemd naar St. Petersburg, was de 27e mei op de Bruine Bank zeilende. Het had de grote steng verloren. Overigens was alles wel aan boord.


Datum: 09 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 juni. Naar men verneemt is door J. Otto, scheepsbouwmeester te Krimpen aan den IJssel de kiel gelegd voor een barkschip, groot 400 Java-lasten, genaamd BALTIMORE, voor rekening van de heer L. Bienfait & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 7 juni:
- Kaag de JONGE REGINA (opm: binnenvaarder), NLG 850, in slag NLG 4, koper A. Roos.
- 1/20e aandeel in het barkschip MATHILDA, kapt. H. de Jong, NLG 3453, in slag NLG 150, koper H.I. Rietveld.
- 1/60e aandeel in het barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rülh, NLG 1324, in slag NLG 2, koper B.D. Bosscher.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendutie voor het commissiehuis van Ingerman & Co. op vrijdag de 11e juni, ten 11 ure, voor rekening des boedels van wijlen de Chinees Oey Djietjien, door Boelmeesteren, van het gerechte half aandeel in de bark OEDJONG PANDAN, vermeld in deze courant van de 19e mei j.l.
(opm: zie JC 190547 en 160647)


Datum: 10 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Heden is het eerste zeeschip op de nieuwe sleephelling aan het Nieuwe Werk alhier met het beste gevolg opgehaald, zijnde het Amerikaanse barkschip HULL, kapt. Putnam, niettegenstaande de gelegenheid niet gunstig was en de buitenwerken van de helling tot geregelde aanleg der schepen nog niet gereed zijn. Wij verwijzen verder naar de advertentie, die de kapitein daaromtrent heden in deze editie plaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam, 9 juni. Aan het publiek. Het geeft mij veel genoegen te melden, dat het Amerikaanse barkschip HULL, metende 500 tonnen, behoorlijk en met spoed heden op de nieuwe sleephelling van de heer Jan Valkenier is opgehaald, niettegenstaande de gelegenheid zeer ongunstig was, doordien het hevig en met buien woei en gedurende een sterke vloed. Door de ondervinding, die ik van zulke werken heb, kan ik deze helling aan mijn eigen landgenoten en vreemden in het algemeen aanbevelen, hun verzekerende, dat door de kennis die ik gemaakt heb van de wetenschappelijke ondernemende directeur, zij getrouwelijk en onpartijdiglijk behandeld zullen worden, zowel met betrekking tot de tijd als de beurt. Als vreemdeling zou het mij niet voegen om de bijzondere voordelen van deze helling boven enige andere alhier te vermelden. Ik laat dit over om te beslissen aan diegenen, welke dit behandelen en die de rivier over moeten, enz. Hopende dat de vermeerderende koophandel in Rotterdam een ieder voorspoed zal geven, blijf ik eerbiediglijk, uw vriend, Geo. W. Putnam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden wordt bij de scheepsbouwmeester H. Schouten, te Muiden, de kiel gelegd van een schoenerschip, groot circa 100 lasten, genaamd het MATIGHEIDS-GENOOTSCHAP, van Amsterdam, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van een rederij onder directie van de heren Jacob Post & Co., alhier, gezagvoerder zal zijn kapt. W.R. Menkman Jr. – Het strekt ons tot genoegen ter navolging te kunnen vermelden de navolgende bepaling in de rederij-cedul: “Geene geestrijke, door distillatie verkregene dranken zullen immer ten gebruike aan boord door de kapitein of het scheepsvolk morgen worden gekocht of ontvangen; in geen geval zal het gebruik daarvan aan boord worden toegelaten. Elke overtreding van deze bepaling heeft, zonder onderscheid des persoons, onmiddellijk ontslag ten gevolge.” – Een gelijke voorwaarde is ook bij de aanbouw van het schip gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 juni. Uit Middelburg wordt gemeld van den 7 dezer: Men verneemt, dat met de 15 dezer, voor rekening van Engelse en Belgische ondernemers, een stoomboot in dienst zal gesteld worden, welke geregeld iedere week van Londen op de havens van Vlissingen en Neuzen zal varen; ook bestaat het voornemen enkele malen met dat schip de andere Zeeuwse eilanden te gerieven.


Datum: 11 juni 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 5 juni. Op heden werd op de Commerciewerf dezer stad door de scheepsbouwmeester C. Mak de kiel gelegd en de stevens gericht van een bark, bestemd voor de vaart op Oost Indië, groot ruim 400 Java-lasten, genaamd SCHOUWEN, hetwelk varen zal voor een rederij onder directie van de heren W.D. de Jonge en F. Keller alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TIDA, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Hamburg, is volgens brief van Norden van de 2e juni, de 31e mei te Dorumerzijl lek binnengelopen. Het moest lossen.
(opm: vergelijk met bericht NRC 080647)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 2 juni. De 31e mei is bij de rode ton gezonken een kof, vermoedelijk van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd.


Datum: 12 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Carolinensiel, 5 juni. Het Nederlands schip VROUW GEERTJE, kapt. Dijkstra, met koffie van Rotterdam naar Hamburg bestemd en begin mei alhier om te repareren binnengelopen, heeft, na het beschadigde gedeelte der lading publiek verkocht te hebben, eergisteren de rest weder aan boord genomen om het de eerste gunstige wind zijn reis weder voort te zetten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JAPARA, kapt. R.H. de Groot, met drie passagiers, de 24e februari vertrokken van Rotterdam.


Datum: 15 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 juni. Gisteren morgen omstreeks 11 ure arriveerde hier van Riga het te Delfshaven thuisbehorende hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. v.d. Meyden, hetwelk bij het binnenvaren der Oude Haven aan de Spaanschekade het ongeluk had op een afgebroken paal te stoten en daardoor een zo belangrijk lek bekwam, dat hetzelve heden bijna geheel gezonken is. Men is op dit moment bezig de lading gerst, die zwaar beschadigd zal zijn, zo veel mogelijk te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 12 juni. Heden is van de werf Hollandsch Trouw van de heer E. van der Hoog met goed gevolg te water gelaten het schip (opm: bark) JAN HENDRIK , bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, voor rekening van de heer A. Ahlers Jr. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cronstadt, 30 mei. Aangekomen de GEBIENA MARIA, kapt. R.H. Nagel, van Cardiff.


Datum: 16 juni 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van de 18e dezer bij J. Speet, zal om 11 ure worden verkocht het op de 11e dezer niet opgeveilde half aandeel in de bark OEDJONG PANDAN, toebehorende aan wijlen de Chinees Oey Djietjien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. De 11e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, de 2e maart vertrokken van Amsterdam.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark JONGE JAN, kapt. R.A. Tang, de 24e februari vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek, de 24e februari vertrokken van Rotterdam, en het dito schip DOGGERSBANK, kapt. W. Smith, met acht passagiers, de 24e februari vertrokken van Rotterdam.


Datum: 17 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Rotterdam op dinsdag 15 juni: het hoekerschip TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedijk, tot NLG 3.975. Bij opbod verkocht, koper niet genoemd.
 

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 juni. Voor deze stad is ingeklaard: het schip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, van Banjoewangie, met koffie en suiker.


Datum: 18 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 12 juni. Het schip ANTINA, kapt. Eekhoff, van Bremen, laatst van Delfzijl naar Amsterdam, is met schade te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengebracht. Het moet lossen.


Datum: 19 juni 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Elseneur zijn van 31 mei tot 11 juni, met granen naar Nederland, gepasseerd 44 schepen en 13 schepen naar Antwerpen; door het Sleeswijk-Holsteinse kanaal zijn mede van 1 tot 9 juni 13 schepen met graan, naar Nederland bestemd, gepasseerd.
Gedurende de maand april 1847 zijn de Sond gepasseerd, komende van de Noord- en Oostzee, 1.733 schepen, daaronder waren 154 Nederlandse, 474 Engelse, 89 Hannoverse, 131 Deense, 193 Zweedse, 195 Noorse, 332 Pruisische, 39 Russische en 86 Mecklenburgse schepen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ELIZABETH JOHANNA, kapt. H.H. de Boer, de 24e februari vertrokken van Zierikzee.


Datum: 21 juni 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Naar men verneemt, zoude bij de regering het voornemen bestaan om de dienst der stoomschepen SURINAME en SAMARANG, welke gelijk men weet van regeringswege benevens het stoomschip CERBERUS, zijn aangewezen om de schepen, met graan beladen en naar Nederland bestemd, te slepen, op te heffen, uit aanmerking, dat achtervolgend reeds verscheidene graanschepen zijn ingekomen en nog meer verwacht worden, en er alzo in de eerste behoefte is voorzien. Deze dienstopheffing wordt vooral gevorderd, omdat de beide eerstgenoemde boten eerstdaags naar de Oost- en West Indiën moeten vertrekken; hebbende de CERBERUS, even als gepasseerde jaar, de dienst hervat bij de haringvloot.


Datum: 22 juni 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De gezamenlijke makelaars te Dordrecht zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op vrijdag 16 juli, des middags ten 12 ure, in het Nederlands koffiehuis van J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, publiek verkopen:
21 kistjes en 13 halve amen rode en witte Constantia wijn, gedeeltelijk van Groot
Constantia, van de heer J.P. Cloete, voorzien van Certificaat van Oorsprong.
1 halve pijp Kaap Madeira.
1 dito Sherry.
Aangebracht van de Kaap de Goede Hoop, via Batavia, per het schip ABEL TASMAN, en liggende in Entrepot in het Pakhuis WENCESLAUS, op de Kuipershaven, te Dordrecht.
Nadere onderrichting te bekomen bij gemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens bericht van Rendsburg van de 15e juni is kapt. Nieland, van Nederland met stukgoederen naar Stettin, in de namiddag van die dag over boord geslagen en verdronken.
(opm: kapt. Jacobus Nieland van de tjalk JOHANNA, bouwjaar 1843)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Norden wordt van de 10e juni gemeld, dat de 6e dito op Spijkeroog is aangespoeld een kajuitskast, waarin een scheermas en een cachet met de letters J.W.M., als ook enige scheepspapieren betrekkelijk het schip SUSANNA CATHRIJNA, kapt. Mulder (opm: tjalk ZUZANNA KATRIJNA, kapt. J.W. Mulder, zie NRC 230447), met tarwe van Altona naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan onze vrienden en landgenoten in Spijk, Provincie Groningen
Waarde Vrienden!
Wij kunnen niet nalaten, om u te melden, dat wij, na een aangename reis van 50 dagen, met de JANTINE, van Delfzijl, gevoerd door onze waarde vriend, kapt. Renken, gezond en wel te New York zijn aangekomen. Dadelijk bij onze aankomst kwam de heer P. Hodenpijl, agent van de Hollandsche Sociëteit, aan boord, die al het mogelijke gedaan heeft, om ons van de bedriegerij, die hier zo groot in New York is, te bewaren; om kort te gaan, door de diensten van die heer hebben wij het zo ver gebracht, dat wij dadelijk plaatsen als boeren-arbeiders gekregen hebben, en, nadat wij 85 guldens in twee maanden overgespaard hadden van ons dagloon, zijn wij heden bij de heer Hodenpijl gekomen, om de 142 guldens terug te halen, die wij aan zijne edele in bewaring gaven, welke nu aan ons uitbetaald zijn, en nu gaan wij deze middag op reis naar Iowa, om ons, in de gemeente van dominee Scholte neder te zetten; wij raden u allen aan, om dadelijk na uw aankomst in New York, naar de heer P. Hodenpijl te gaan, die u in alles zal helpen, zonder dat men gevaar loopt van bedrogen te worden. Na u Gods beste zegen toegewenst te hebben, noemen wij ons uw vrienden .
New-York, 10 Juni 1847, Pieter Doekes Bos en Johannes G. Slagter, woonachtig geweest in Spijk

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan de redactiën der Provinciale Groninger en Groninger Courant. te Groningen,
New-York, mei 1847
WelEdele heren!
Wij ondergetekenden, landverhuizers naar de Noord-Amerikaanse Staten, betuigen deze openlijk onzer dank aan de kapitein J.H. Renken, voerende het schip (opm: schoenerkof) JANTINE, met hetwelk wij de overtocht van Delfzijl naar New York gedaan hebben, voor de alleszins uitmuntende behandeling, welke wij van hem, als ook van de stuurlieden, en verder scheepvolk genoten hebben. Deze uitmuntende behandeling ging al onze verwachtingen te boven, zo als ons bleek bij voorvallende ziekte, of zelfs bij onpasselijkheden, welke gedurende de reis zijn voorgevallen. Door aangename verstrooiende bezigheden wist hij ons de tijd te verkorten; bij invallend slecht weder door opbeurende gesprekken ons alle vrees te benemen, en in alle voorkomende gevallen op een aangename en voldoende wijze aan onze nieuwsgierigheid te voldoen.
Diegenen onzer landgenoten, welke voornemens mochten zijn naar Noord-Amerika te verhuizen, raden wij ten sterksten aan, zich bij voorkeur in te schepen op een onzer provinciale bodems, en niet bij vreemden, of die maar zo voor de hand liggen; of mocht kapitein Renken een zodanige reis weder te ondernemen, de reis met deze te doen; de ondervinding dringt ons deze getuigenis af te leggen. Welke redenen zouden er ook bestaan kunnen, om naar vreemden te gaan en zich onder vreemde, geheel onbekende landverhuizers te mengen, met vreemde schepen en scheepsvolk, in verwijderde havens liggende, en op schoonschijnende woorden en beloften te vertrouwen, daar wij onder onze eigen landgenoten, zo nabij ons bereik, een allezins vriendelijke en menselijke behandeling vinden kunnen?
Weledele heren! wij verzoeken u het bovenstaande in de Provinciale Groninger- en Groninger Courant te plaatsen, ter waarschuwing en ten gemakke van de passagiers, en tot eer en voordeel van onze provinciale kapiteins.
Uit naam van alle passagiers tekenen wij ons,
J.H. VAN DER WERF, vertrokken van Spijk
E.R. KLAVER “ “ Den Hoorn
D.J. WERKMAN “ “ Uskwert
M.T. GROENEVELD “ “ Den Ham
K.H. POORT “ “ Weiwerd
F.L. FABER, met zijn drie zonen “ “ Den Hoorn

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 juni. Gisteren is alhier binnengekomen het kofschip WILHELMINA, kapt. Edo Meijer, geladen met ruim 40 lasten rogge, zijnde dit de eerste lading buitenlands graan, welke alhier dit jaar is aangekomen. Dit schip is de 20e mei van Riga vertrokken. Voorts zijn aan het Damsterdiep met een tjalkschip aangevoerd 37 à 38 lasten tarwe, komende van Dantzig. Men verneemt, dat met een gunstige wind binnen kort hier meerdere ladingen koren worden verwacht.


Datum: 23 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 21 juni:
- 1/32e part in het gekoperd barkschip LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. T.D. Sickens, NLG 2000, in slag NLG 40. Koper: H. Salm.
- 1/32e part in het gekoperd barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, NLG 1200, in slag NLG 40. Koper H. Salm.
- 1/32e part in het gekoperd barkschip HENDRIK WESTER, kapt. J.J. Prange, NLG 1000, in slag NLG 10. Opgehouden.
- 1/32e part dito dito als boven, NLG 1000, in slag NLG 10. Opgehouden.
- 2/100e parten in het gezinkt schoenerschip GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, NLG 550, in slag NLG 10. Opgehouden.
- 1/32e part in het gekoperd schoenerschip ANNA ELISABETH, kapt. A.A. Harken, NLG 1300, in slag NLG 5. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende acht zich verplicht, ook namens de met hem geredde personen, bij deze openlijk zijn dank te betuigen aan kapt. Kwakenbrug, voerende het schip WILLEMINA, die met zijn equipage hem met nog drie zijner manschappen heeft gered en verpleegd, toen hem op de … mei l.l. in de Golf van Riga het ongeluk trof van zijn schip HARMONIE met nog vier man van zijn volk plotseling door het ijs te gronde te zien gaan. (opm: zie NRC 220547). Het mocht hem met de overige geredden gelukken zich enige tijd op de ijsschotsen te bergen, maar zonder de dadelijke en ijverige hulp van kapt. Kwakenbrug ware hun lot allerhachelijkst geweest en wachtte hun de dood. Kapt. Kwakenbrug schonk alle liefderijke hulp, voorzag in al hun behoeften en door hem werden allen behouden te Riga aan wal gezet, wel van alles beroofd, daar zij niets van hun goederen konden bergen, doch vervuld van dankbaarheid aan de menslievende Kwakenbrug, aan wie zij naast God hun leven en behoud te danken hebben. Moge hij in alle omstandigheden van zijn loopbaan de hulp en welverdiende achting zijner medemensen onder ’s Hemels zegen, in ruime mate ondervinden.
Vlaardingen, 21 juni 1847, get. Arend van der Meijden, gevoerd hebbende het schip HARMONIE.
Namens kapt. v.d. Meijden zijnde bij afzending dezer absent, de reders H. v.d. Heuvel & Zn., Vlaardingen.


Datum: 24 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 20 juni. Het schip MARINUS GEERTRUIDA, kapt. Spijkman, van Cette naar Riga, is alhier lek en met gebrek aan proviand binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Londen meldt van den 19 dezer: Het laatstelijk van Rotterdam aangekomen stoomschip RAPID, heeft 759 schapen uit Holland aangebracht; het grootste getal meent men dat van die soort vee in enig schip herwaarts gebracht is; daarenboven had de RAPID nog 75 koeien, 11 kalveren, 4 paarden en 30 lammeren, behalve andere Nederlandse goederen aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij Akte, op heden ingeschreven ter Griffie der Arrondissementsrechtbank alhier, is tussen Albert Jan Verbeek van der Sande, Gerrardus van der Sande en Johanna Maria Verbeek, Weduwe van Herman van der Sande, Hendriks Zoon, allen wonende te Dordrecht, overeengekomen, dat, met wijziging en uitbreiding van hetgene daaromtrent is bepaald bij het tussen hen op 20 augustus 1845 aangegane Contract van Vennootschap, ten onderwerp hebbende: primo, de handel in steenkolen, slijpstenen en vensterglas en de Scheepsrederij, onder de Firma van Herman van der Sande, H.zn., en secundo, de Zoutziederij en de Commissiehandel, onder de Firma van de Wed. Hendrik van der Sande en Zoon, en waarvan de bij de wet gevorderde inschrijving ter Griffie der Arrondissementsrechtbank alhier is geschied op 20 augustus 1845, en vervolgens de vereiste bekendmaking is gedaan, de handtekening der beide voormelde Firma’s, welke bij voorschreven Contract van Vennootschap alléén aan de Vennoot Albert Jan Verbeek van der Sande was verleend, thans ook gegeven is aan de mede-vennoot Gerrardus van der Sande.
Dordrecht, 22 juni 1847.


Datum: 25 juni 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dagelijks ontvangt men berichten van schepen, die met granen geladen uit het noorden en oosten naar onderscheidene Rijken onder zeil zijn. De Amsterdamsche Courant meldt, dat de 14e en 15e dezer 66 schepen naar Holland en 15 naar Antwerpen bestemd, allen met graan beladen, te Elseneur gepasseerd zijn; en uit Kopenhagen wordt geschreven, dat de 15e, 16e en 17e door de Sond zijn gekomen 346 schepen, waaronder 241 met granen, meest allen komende van Riga. – Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de uittreksels der Sondslijsten, welke wij telkens in onze couranten plaatsen, behelzende de te Groningen te huis behorende, of door Groninger kapiteins gevoerde schepen, die de Sond passeren, tevens met vermelding van de lading en de plaats hunner bestemming. In ons vorig nummer worden in die lijst 75 dergelijke schepen genoemd, die in twee dagen de Sond gepasseerd zijn, op enkele uitzonderingen na, alle met granen geladen en naar Nederlandse havens gedestineerd, terwijl ook dit nummer wederom een dertigtal schepen opnoemt, die naar Nederland op weg zijn.


Datum: 26 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 april. De Minister van Staat Gouverneur-Generaal heeft bepaald, dat vanaf 25 april ten gerieve van het algemeen zou worden geopend een pakketdienst tussen Java en Singapore door één van Zr.Ms. stoomschepen, en dat daartoe te Singapore een agent zou worden benoemd, doch dat zo lang zulks niet is geschied, de belangen dezer pakketvaart te dier plaatse zullen worden waargenomen door de commanderend officier van het stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats) Wij ontlenen aan de bladen van Singapore, lopende tot de 6e mei, het navolgende bericht: Aan het verongelukte Nederlandse barkschip MARIA op de kust van Madras had het marine-departement en twee Engelse schepen alle mogelijke hulp verleend. De equipage werd gered, doch men was genoodzaakt het schip achter te laten. Daarna heeft men zich bezig gehouden met van de lading en inventaris te redden wat men kon.
(opm: zie ook GRC 300447 en JC 220547)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Pot in het Elshout van stapel gelopen het barkschip BUITENZORG, groot 300 Java-lasten, gevoerd zullende worden door kapt. L.R. Giezen, bestemd voor de vaart op Oost-Indië en China, voor rekening ener rederij onder directie van de heer P. Varkevisser te ‘s-Gravenhage.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Volgens berichten van Batavia, lopende tot 24 april, per overland mail ontvangen, waren de vrachten naar Nederland NLG 110,- à NLG 120,- met 15 % met schepen onder Nederlandse vlag, en GBP 5,- en GBP 6,- per ton met schepen onder Engelse vlag. De particuliere vrachten souteneren zich goed. De VIER GEBROEDERS moet door de factorij bevracht zijn, ter overvoering ener lading suiker naar Holland à NLG 110,- en 15 %, welke vracht ook voor de EOLUS geboden is. Ook toont zich weder vraag naar Hollandse schepen ter belading van suiker naar Engeland tegen GBP 6,- per ton; voor een lading rijst heeft met GBP 5,- geoffreerd, hetgeen echter thans niet in aanmerking kon komen. De wisselkoers op Nederland stond 95 %.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Falmouth, op 17 juni, het schip ANTHONIJ, kapt. E.H. Mugge, van Gedlek, in de zee van Marmara, om order. Genoemde kapitein had van de Dardanellen medegebracht twee man der equipage van het schip (opm: kof) ANNA, kapt. S.B. de Jong, op 7 februari op het eiland Imbros gestrand en in stukken geslagen. (opm: zie ook NRC 080347 en 280647)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. W.H. Cramer, voerende het barkschip SPHYNX, van Batavia naar Dordrecht bestemd, meldt, dato 28 april, van Port Louis, op Mauritius, dat hij op 6 april, na tot op 31º09’ ZB 48º50’ OL gekomen te zijn, door een orkaan overvallen werd, waardoor hij een groot gedeelte van zijn tuigage verloor en moest wegkappen, en genoodzaakt was naar Mauritius af te houden, alwaar hij de 20ste daaraanvolgende aankwam. Het schip was dicht gebleven. Overigens bevond zich de gehele equipage in goede welstand, doch was gedurende de storm de scheepsjongen J. van Papenveld over boord geslagen en verdronken.
Volgens Lloyd’s List van de 23e dezer had bovengemelde bodem de fokke- en bezaansmast verloren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de volgende maand zal publiek worden verkocht, voor rekening van de Chinees Sem Tjiak en de boedel van wijlen de Chinees Sem Giokseeng, het barkschip genaamd TARTAR, met diens inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings, met een passagier, de 26e februari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 28 juni 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 25 juni. Aan boord van het schip ANTHONY, kapt. Mugge, van Gemick te Falmouth binnengelopen, bevinden zich twee man der equipage van het schip ANNA, kapt. De Jong, de 7e februari op het eiland Imbros gestrand en verbrijzeld.
(opm: zie ook NRC 080347 en DC 260647)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ferrol, 14 juni. Het schip MERCURIUS, kapt. Van Hall, van de Kaap de Goede Hoop naar Amsterdam, is alhier wegens tegenwind en met gebrek aan proviand binnengelopen. Aan boord was alles wel en de kapitein dacht de reis spoedig voort te zetten.


Datum: 29 juni 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Edam, 26 juni. Deze middag is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Pauw van stapel gelopen het schoenerschip NOORD-HOLLAND, groot ongeveer 120 roggelasten, gevoerd zullende worden door kapt. P. Fijn, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Wolff & Peereboom te Oosthuizen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. Voor deze stad is ingeklaard: het schip JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Passaroeang, met suiker, koffie en tabak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen, als:
Voor Amsterdam: JAVA’S WELVAREN, VRIENDEN, WILHELMINIA CATHARINA, OOST-INDIË, BAROS, SCHOONVERBOND, ELIZE, KOOPHANDEL.
Voor Rotterdam: PRINS VAN ORANJE, THERESIA, VROUW JOHANNA, BOERHAVEN, ZUID-HOLLAND, BROUWERSHAVEN, MARIA ELISABETH, KONING WILLEM II.
Voor Dordrecht: ABEL TASMAN.
Voor Middelburg: ROOMPOT.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA, kapt. Rehling, is, volgens brief van Batavia, d.d. 24 april, op 28 februari op de rede van Madras totaal verongelukt. (opm: eerder is Abbink als kapitein gemeld, zie ook GRC 300447)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. De directie van de Nederlandsche Handelmaatschappij maakt, ingevolge de 94e der artikelen van overeenkomst, bekend, dat door de raad, in deszelfs zitting van heden, in overeenstemming met de bepalingen van het 92e en 9e der evengenoemde artikelen, is besloten to de uitkering van een dividend over het boekjaar 1846 ten bedrage van NLG 60 over elk aandeel groot NLG 1.000, staande op naam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Veendam, zal, ten verzoeke van Tjakko Borgesius, wonende te Oude Pekela, Gerhardus Hindriks Holtman en Hindrik Hindriks Holtman, beide wonende te Nieuwe Pekela, op woensdag de 14e juli 1847, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder J.H. Kock te Wildervank, publiek veilen en verkopen het bij exploit van de deurwaarder K.C. Bloupot, wonende te Winschoten, d.d. 25 juni 1847, behoorlijk geregistreerd, krachtens eerste grosse ener voor Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Oude Pekela, verledene acte van verkoop, d.d. 18 maart 1844, mede naar behoren geregistreerd, ten laste van Egbert Hindriks Wind, schipper, zonder vaste woonplaats, in beslag genomen tjalkschip, genoemd ANNA CATHARINA (opm: binnenvaarder), groot 67 tonnen, door opgenoemde debiteur bevaren, thans liggende in het Oosterdiep te Wildervank landzijde op nummer een, vóór de behuizing van de heer notaris De Blécourt, en zulks met al de aanwezige opgoederen en toebehoren.


Datum: 01 juli 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 juni. De tjalk SYKE, kapt. Onstwedder, van Amsterdam, heeft een anker en touw verloren en is hier in de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juni. Behalve de in ons vorige nummer opgegeven schepen zijn nog door de Handel-Maatschappij bevracht, de schepen BATAVIA voor Amsterdam, en HOOP VAN ALBLASSERDAM voor Rotterdam.


Datum: 02 juli 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 27e juli is te Zoltkamp gearriveerd het schip TWEE BROEDERS, kapt. Meedendorp, komende van Riga, van Elseneur tot de hoek van Skagen gesleept door Zr.Ms. stoomboot SURINAME.
De 29e juli is te Groningen gearriveerd het kofschip ANNECHINA, kapt. D.J. Blaauw, mede komende van Riga, vanaf het rif van Anholt tot boven Skagen gesleept door Zr.Ms. stoomboot CERBERUS.
(opm: er heerste gebrek aan graan in Nederland en om de aanvoer van dat product uit de Oostzee te bespoedigen waren door de Nederlandse marine een paar oorlogsbodems bij de Sont gestationeerd om graanschepen een eind te slepen).


Datum: 03 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 29 juni. Met de 1e juli a.s. zal Zr.Ms. korvet BOREAS, commandant Kapt.t.Zee W.J. Jolly, de 16e dezer alhier van Batavia binnengekomen, buiten dienst worden gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 juli. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen SIKE VAN DER WEST, kapt. B.W. Lukens (opm: mogelijk SIEKE VAN DER WEST, kapt. R.W. Lukens), en ELIZABETH MAGDALENA, kapt. W.P. Wessels, beiden van Riga, met rogge en hennip, en PAULINA, kapt. J.S. de Boer, van Riga, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juli. De aanvoeren van granen uit de Oostzee en van elders komen thans geregeld en in grote hoeveelheid binnen. In de laatste drie dagen arriveerden ruim 80 schepen in de Maas, hebbende geladen minstens zeven duizend last verschillende soorten granen. Men kan dit reeds een gering begin noemen, daar verreweg het grootste getal nog verwacht wordt.


Datum: 04 juli 1847


Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van 28 oktober j.l. tot 4 november daaraanvolgende des jaars 1846 zijn uit twee in het Vriesche Gat verongelukte schepen, COLLINA (opm: buitenlander, zie NRC 021146), kapt. J.A. Tonnissen, en NEELTJE, kapt. J.F. Kuipers (opm: zie NRC 021146), geborgen en te Zoutkamp aangebracht 42 mudden tarwe en 103 mudden lijnzaad, welke granen zodanig door zeewater waren beschadigd, dat dezelve, ter voorkoming van verder bederf, zo spoedig mogelijk moesten worden verkocht. Deze verkoop heeft in het openbaar plaats gehad te Zoutkamp, op 9 november 1846, en heeft een som van NLG 521,50 opgebracht, zijnde het provenu dier verkoop, onder overlegging van de cognossementen, gereclameerd, voor zo verre de goederen aanbelangt, geborgen uit het schip COLLINA, door de heer B. Bulsing, scheepsmakelaar te Groningen, en voor zo verre betreft de goederen, geborgen uit het schip NEELTJE, door de heren Kuiper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam. Na welbevinding der stukken is de afgifte van het gereclameerde bevolen bij onze resolutie van 2 maart j.l. no. 20.
Op 31 oktober jl. is aan de Zeeweringen, onder de gemeente Bierum komen aandrijven een houten mast, met een vaste steng, waarschijnlijk afkomstig van een brikschip, voorzien van het nodige ijzerwerk en zonder tuigage, zijnde de mast lang 17 ellen, 8 palmen en 5 duimen. Deze mast is te Bierum in bewaring gesteld, doch, aangezien de eventuele opbrengst van die mast bij publieke verkoop de kosten, die op die verkoop zullen vallen, zeer waarschijnlijk niet zou kunnen bestrijden, zo is de Burgemeester Opperstrandvonder van Bierum in dat geval geautoriseerd, om de mast provisioneel onder zijn bewaring te houden en dezelve in een te doene oproeping van rechthebbenden op eventueel te stranden goederen te vervatten.
Op 10 april j.l. is onder de gemeente Uithuizen opgevist en geborgen een witte zeeton, gemerkt met zwarte letters op de bodem: no. 4, Groningen, en, zo mede een boot, zonder merk of kentekenen, lang plus/minus 5 à 6 ellen. Van de berging van gemelde zeeton is aan de heer kapitein luitenant ter zee onder-inspecteur van het Loodswezen te Groningen, door de Heer Staatsraad Gouverneur kennis gegeven en verzocht op de afhaling, tegen het verschuldigde bergloon, order te stellen. Ten aanzien van de boot is aan de Burgemeester-Opperstrandvonder te Uithuizen te kennen gegeven, dat, wanneer de opbrengst derzelve bij een eventuele verkoop niet zo veel mocht renderen, dat de kosten, welke op die verkoop vallen, daaruit kunnen worden bestreden, als dan de boot zo een nadere oproeping van rechthebbenden op gestrande goederen te vervatten.
Door de Voogd van het eiland Rottum zijn geborgen, in de maand april j.l., 80 mudden kool- of raapzaad, min of meer door zeewater beschadigd, waarvan een gedeelte aan bederf onderhevig was, en dus onverwijld moest verkocht worden, doch een ander gedeelte voor herstelling der kwaliteit door doelmatig aan te wenden middelen tot droging vatbaar is geacht. De verkoop van het eerste gedeelte heeft reeds plaats gehad; voorts zijn tevens geborgen 1.698 stuks waterflessen van verschillende grootte en 602 dozijn roemers, mede van verschillende grootte, vallende onder de rubriek glad, ongekleurd en ongeslepen glaswerk, en eindelijk nog 252 stuks flessen (zogenaamde karaffen) en 89 dozijn roemers, vallende onder de rubriek geribt en gefigureerd glaswerk. Alle deze goederen zijn afkomstig uit het wrak van het tjalkschip de VROUW WOBBEGIEN, gevoerd geweest door J.M. de Vries (opm: WOBBEGIENA, zie NRC 230447), te Groningen te huis behorende. Door de kapt. A.G. Greven, voerende het kofschip LIBRA, van Veendam, is bovengenoemd tjalkschip de VROUW WOBBEGIEN, op 18 april j.l. (opm: 1847), in zinkende staat op de hoogte van Schiermonnikoog ontdekt, en door hem van hetzelve overgenomen twee matrozen (opm: waarschijnlijk de op 18 maart in Delfzijl aangemonsterde stuurman Geert Johannes Dijkstra, 29 jaar, en de 14-jarige kok Jan Jans de Vries), (hebbende de kapitein met vrouw en een kind het schip de vorige dag reeds verlaten) en zijn van hetzelve geborgen onderscheidene scheepsgoederen, welke door genoemde kapitein te Termunterzijl zijn aangebracht; zijnde gemelde goederen vervolgens in tegenwoordigheid van de eigenaar J.M. de Vries meergenoemd, publiek verkocht.
Ten aanzien der zeevaart is door de Kamer van Koophandel en Fabrieken medegedeeld, dat de kleine vrachtvaart ter zee in het afgelopen jaar reeds zeer vroeg is hervat geworden, waartoe de zachte winter van 1845 op 1846 de gelegenheid aanbood. De vooruitzichten van de koers der vrachten waren echter niet gunstig, doch daar de voorraad van granen, door aanzienlijke consumptie en uitvoer, vooral naar de Rijnstreken, genoegzaam geheel was opgeruimd, gaf dit aanleiding tot vrij geregelde bevrachting, maar tot enigszins gedrukte koers, Alleen de haringvrachten in Noorwegen maakten hierop een uitzondering, daar deze over het algemeen goed en voor de Russische havens zelfs buitengewoon hoog waren, waarvan echter de Nederlandse schepen niet hebben kunnen profiteren wegens de onzekerheid, waarin de handel was gelaten over de al of niet toelating der Nederlandse vlag in Rusland. Ook op de verscheping van zout van St. Ubes en Liverpool naar Riga en Nerva heeft die onzekerheid der vlag-rechten een nadelige invloed gehad; de rederijen zijn dan ook zeer verheugd, dat deze zaak thans definitief is geregeld.
De stellige ontdekking van het bederf in de roggevelden in de maand juni des vorigen jaars en iets later de ziekte der aardappelen hadden een gunstige invloed op de vrachten, die zich tot aan het einde van het zeeseizoen op een goede hoogte staande hielden. Van de beide verst verwijderde Russische havens Archangel en Odessa werd een buitengewoon grote massa granen, onder Nederlandse vlag, tegen goede vrachten aangevoerd, en vooral van Odessa werd laat in het najaar scheepsruimte tot zeer hoge vracht op Nederland gevraagd, waarvan echter, wegens het te ver gevorderde jaargetijde, slechts weinig bodems hebben kunnen profiteren. De samenloop dezer omstandigheden heeft het jaar 1846 dooreengenomen vrij gunstig doen zijn voor de kleine vrachtvaart ter zee, waarvoor bovendien nog het fraaie weder bevorderlijk is geweest, daar slechts zeer weinig stormen gewoed en dientengevolge weinig zeeverliezen plaats gehad hebben. In de maand december zijn evenwel enige rampen voorgevallen, die nog enigszins nadelig voor de provinciale zee-assurantie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn geworden. Dat jaar mag echter als een der voordeligste beschouwd worden, hetwelk deze rederijen sedert 1830 hebben gehad.
De scheepsbouw, die met de scheepvaart in nauw verband staat, is in het jaar 1846 gunstig geweest. Genoegzaam alle nieuw gebouwde scheepshollen zijn tot vrij goede prijs verkocht; intussen zijn ook voor verscheidene Groningse rederijen schepen buiten de provincie gebouwd, doordien deze hebben gemeend, gehoor te moeten geven aan het verlangen des handels, die, in de laatste jaren bij voorkeur schoenerschepen, in plaats van koffen, verkiest, vooral voor de vaart op de Middellandse Zee. Het is te wensen, dat de scheepsbouw-meesters in deze provincie, door het bouwen van schoenerschepen, het verplaatsen van hun tak van nijverheid naar elders zullen trachten te voorkomen.


Datum: 06 juli 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 juli. Het gisteren uitgezeilde schip WHITE OAK, is tegen het strand van de Goedereede geraakt.
Den 3 dito. Het schip WHITE OAK, kapt. Weeks, zit nog op het Goereese strand; hetzelve wordt geassisteerd door de stoomboot, die reeds tweemalen getracht heeft het schip af te slepen, doch zijn de zware trossen afgesprongen; alleen is er verandering in de positie van het schip gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De buitenlandse aanvoeren van rogge uit het noorden van Rusland nemen dagelijks toe. Hetgene voor Groningen zo te Delfzijl als te Zoltkamp sedert laatstleden maandag is aangekomen, beloopt nagenoeg 800 last. In Amsterdam en aan de Maas bedraagt dit voor de afgelopen week alleen circa 10.000 last, welke beduidende hoeveelheden vooral bij een aanstaande schitterende oogst niet anders dan een gevoelige prijsverlaging doen veronderstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, in 1842 nieuw uitgehaald, groot 35 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zo als door schipper Willem C. Zuidema (opm: binnenvaarder) is bevaren geweest. Te bevragen bij H. Maathuis te Sappemeer.


Datum: 07 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 juli. Het Amerikaanse schip WHITE OAK, van Rotterdam naar New York, hetwelk op het strand van Goedereede geraakt was, is hedenmorgen met wassend water, gedeeltelijk door lichting, maar vooral door de behendigheid en tegenwoordigheid van geest van de bedreven zeeloods H. v.d. Berg weder vlot geraakt. De stoomboot KINDERDIJK is afgezonden om hetzelve naar binnen te slepen.
(opm: de WHITE OAK wordt op 30 september 1847 te Rotterdam geveild)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Omtrent het welslagen van de genomen proeven ten aanzien van de Zuidzee-walvisvangst, zijn de berichten niet gunstig. Die onderneming, welke met een zo loffelijk oogmerk werd tot stand gebracht, schijnt aanvankelijk niet naar wens te zijn geslaagd, en is dan ook aan het voornemen om tot die vangst meerdere schepen uit te rusten, vooralsnog geen gevolg gegeven. Wat de scheepsbouw aangaat, is het geredelijk na te gaan, dat de hierboven vermelde omstandigheden ook hierop van gunstige invloed zijn geweest. Naar Java hebben drie nieuwe schepen de reis aanvaard, één naar de kust van Madagaskar en één naar Noord-Amerika. Zowel te Amsterdam als op de werven in Zuid-Holland zijn nog verschillende grote schepen voor Amsterdamse rekening in aanbouw. Tot die ondernemingen draagt voorzeker bij het vooruitzicht, dat voortaan schepen van middelmatige grootte, ook met een andere bestemming dan Java, een voordelig emplooi zullen kunnen vinden. In het algemeen belang is het zeer te wensen, dat die proefnemingen goed zullen mogen slagen, hetgeen ook bij andere reders navolging zal opwekken.
Op enige scheepstimmerwerven heeft weder meerdere bedrijvigheid geheerst. Zo wordt uit Edam gemeld, dat een der aldaar gebouwde zeeschepen naar zee gevaren is, en dat het ten volle aan de verwachting heeft beantwoord. Dit is het eerste schip, hetwelk na een stilstand van vele jaren, voor rekening van een geacht handelaar te dier stede, in de vaart werd gebracht. Het stadsbestuur heeft van deszelfs belangstelling in deze tak van werkzaamheid doen blijken, door een vlag aan de bodem te geven, waarin de naam van de stad prijkt. Het tweede in aanbouw zijnde schip zal vermoedelijk in de loop van dit jaar, voltooid zijn.
Te Nieuwendam zijn twee schoenerschepen, bestemd voor de vaart op de West-Indiën in aanbouw, terwijl dit mede te Muiden het geval is met twee kleine koopvaardijschepen.
(opm: scheepvaartrelevante passages uit het verslag van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over 1846)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JOEDIL HAIR, kapt. C. Monteiro, met een passagier, de 23e mei vertrokken van de Golf van Perzië, het dito schip GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, met enige passagiers, de 22e maart vertrokken van Rotterdam, en de dito brik de HARMONIE, kapt. H. Bouma, de 24e februari vertrokken van Rotterdam
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. C. Vonck, de 6e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 09 juli 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Muiden, 7 juli. Heden liep alhier met het beste gevolg van stapel het schoenerschip JONGE WALRAVE, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester P. Pauw voor rekening ener rederij onder directie van de heren Boissevain & Co te Amsterdam, zullende worden bevaren door kapt. L.C. de Vries.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 september. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen ANNA LUCIA, kapt. J.T. van Dijk, van Roan (opm: mogelijk Rouen), met puimsteen; TALETTA, kapt. J.T. Uffen, van Bergen, met stokvis en traan.


Datum: 10 juli 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 juli. Voor deze stad is ingeklaard: het schip CATHARINA, kapt. J.S. de Jonge, van Ameland, met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op de vendutie van vrijdag de 16e juli 1847, ten 12 ure, zal, voor rekening van de Chinees Sim Tjiak en de boedel van wijlen de Chinees Sem Giokseeng, worden verkocht het barkschip genaamd TARTAR, met diens inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand zal op publieke vendutie worden verkocht de Nederlands-Indische schoener LOUISA, groot circa 55½ last, met deszelfs inventaris.
Cristall, Marten & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juli. De 4e juli is hier aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, met twee passagiers, de 26e maart vertrokken van Rotterdam.
De 5e juli is hier aangekomen de dito bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H.Hagers, de 7e maart vertrokken van Rotterdam.
De 6e juli zijn hier aangekomen het dito schip OSIRIS, kapt. G.J. Stam de Jonge, met vijf passagiers en 150 militairen, de 23e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip PASOEROEAN, kapt. C.C.B. Fulbrun, met een passagier, de 22e maart vertrokken van Amsterdam, en de dito bark SIRIUS, kapt. A. Mulder, de 10e juli vertrokken van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, d.d. 10e maart vertrokken van Amsterdam, de dito bark DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak, de 14e maart vertrokken van Corunna (opm: La Coruña in Noord-Spanje), en de dito bark VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn, de 22e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, de 22e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 13 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 7 juli. Het schip JOHANNA, kapt. Glaasker, van hier naar Amsterdam, is volgens brief van Emden van de 5e dezer aldaar lek binnengelopen, hebbende op de Eems gestoten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. De Amerikaanse bark THE OAK (opm: WHITE OAK), kapt. Wicks, van hier vertrokken met goederen en landverhuizers, had bij het uitgaan onder de Goeree schade aan de kiel bekomen. Dit schip teruggekomen, zou gisteren met volle lading op de algemene sleephelling ter reparatie worden opgehaald, welke ophaling echter niet is kunnen worden volbracht, daar waarschijnlijk door de lage waterstand dit schip bij het ontzetten van de helling halverwege is blijven zitten en het achtergedeelte in het water is blijven hangen, waardoor het schip thans zeer gevaarlijk zit en alleen bij hoge vloed zal zijn af te brengen. Niettemin vreest men voor belangrijke schade aan het schip en de helling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens bericht der van Riga te Rendsburg aangekomen kapt. Kranenborg, schip WIARDUS, is het bij Lyserort aangezeilde schip MINERVA met enige schade de 19e juni te Riga aangekomen. Aan boord bevinden zich, buiten de stuurman, die naar andere berichten ziek is, ook de vrouw en kinderen van kapt. Visser.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Grote boeldag van gesloopt scheepshout, waaronder al het hout van het grote smakschip HERCULES, alsmede ongeveer 15.000 ponden best scheepsijzer. Deze boeldag zal worden gehouden op donderdag de 15e juli 1847, des namiddags te drie uren, bij de kastelein Balk op de Roode Haan onder Warfhuizen. (opm: zie GRC 300447)
F. de Vries, deurwaarder.


Datum: 14 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 10 juli. Het schip JONGE HENDRIKUS, kapt. Kremer (opm: tjalk, kapt. W.J. Kremer), van Bremen naar Amsterdam, is alhier met adsistentie zwaar lek binnen gebracht, hebbende door het breken van een anker in de Buitengronden gestoten. Van de lading waren vier balen koehaar over boord geworpen, waarvan één alhier aangespoeld en geborgen is.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Zr.Ms. stoomschip ETNA, commandant luit.t.zee 1e klasse J.A.C. Eschauzier, hetwelk de 14e maart j.l. met bestemming naar Batavia, de baai van Falmouth had verlaten, had reeds kort na het vertrek van daar met buitengewoon slecht weder, aanhoudende stormen en veelal voorbeeldeloos hoog oplopende zeeën te kampen, doch, niettegenstaande deze ongunstige omstandigheden, die ongeveer 14 dagen hebben geduurd, zonder noemenswaardige schade te hebben bekomen, de 30e maart de rede van Funchal (eiland Madeira) bereikt.
Al spoedig na zijn aankomst aldaar vernam de heer Eschauzier, dat ten gevolge van de grote uitvoer van levensmiddelen van dat eiland en het achterblijven van verwachte nieuwe aanvoeren, deszelfs bewoners aan groot gebrek, ja, bijna hongersnood, ten prooi waren. Een vaartuig, hetwelk men vermoedde met mondbehoeften beladen te zijn, kruiste op en neder voor de baai, doch kon dezelve door tegenwind niet bereiken. Des ochtends van de 1e april besloot de bevelhebber van de ETNA om, ten einde de in hoge nood verkerende bewoners te gemoet te komen, naar het gedachte vaartuig te stomen en hetzelve zo mogelijk ter rede te slepen. Niettegenstaande de hoge zee mocht het hem gelukken het koopvaardij-vaartuig, beladen met meel en maïs, ter bestemde plaatse te brengen. Bij de aankomst van hetzelve aldaar had hij het genoegen van door de verzamelde bevolking met de uitbundigste vreugde en dankbaarheid ontvangen te worden, zo als hem deswege ook door de gouverneur en de municipale raad des eilands in de warmste bewoordingen de betuiging van dezelver erkentelijkheid werd te kennen gegeven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juli. De 10e juli zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. J. Veenstra, de 25e maart vertrokken van Amsterdam, en de dito bark CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Wleger, de 22e maart vertrokken van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, de 31e maart vertrokken van Amsterdam, en de dito bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, de 17e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, de 21e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip BATAVIA, kapt. C. Schoewert, met een passagier, de 22e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Garst, de 10e maart vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 15 juli 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 juli. Het schip LOURENS KOSTER is door de stoomboot KINDERDIJK binnendoor van Brouwershaven in het kanaal gesleept; dit schip heeft van den 11 tot in de morgen van den 12 bij de Hoek van de stad aan de grond gezeten.


Datum: 16 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 juli. Heden morgen is aan de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk te water gelaten het barkschip IDA ELIZABETH, groot 300 lasten, en daarna de kiel gelegd voor een bark van dezelfde grootte, genaamd RESIDENT VAN SON, beide voor rekening der rederij van de heer W. Ruys J.Dzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 15 juli. Heden is alhier van de scheepstimmerwerf De Nijverheid van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn met het beste gevolg van stapel gelopen het barkschip VAN DER PALM, groot ca. 320 lasten, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. J.J. Muntendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De industriële takken van welvaart en volksbestaan in onze provincie: de scheepsbouw en scheepvaart, gaan bij voortduring voordelig. Tien nieuwe kofschepen zijn in de Pekela’s weder in aanbouw, waardoor vele handen werk vinden.
De uitkomsten der scheepvaart zijn ook buitengewoon gunstig. Ofschoon men niet kan veronderstellen, dat de vrachten op de tegenwoordige hoogte zullen blijven, zo hebben toch reeds vele scheepskapiteins goede zaken gemaakt.
Wij hebben aldus gegronde hoop, dat wij de kommer en de ellende van de laatste jaren, die zulke treurige herinneringen zullen achterlaten, spoedig te boven zullen komen.
(opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HELENA BRONS, kapt. Brons, van Lynn naar St. Petersburg, bij Thistedt gestrand, is sedert afgebracht en de 28e juni het Agger-kanaal gepasseerd, bestemd naar Thistedt.
(opm: schip blijft in de vaart)


Datum: 17 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 14 juli. Gisteren liep alhier met het beste gevolg van stapel het barkschip DUIVELAND, groot 400 ton, onder leiding van de scheepsbouwmeester de heer Mak op de werf van de heer Smit gebouwd. Behalve deze bodem zijn hier thans vier zeeschepen in aanbouw, en er wordt van gesproken, dat eerstdaags de kiel van een nieuw barkschip van 400 ton gelegd zal worden. Het getal zeeschepen, van de beide werven dezer stad afgelopen, is reeds aanzienlijk te noemen. Menig werkman verdiende daaraan een eerlijk stuk brood en de reders in de regel een ruime, soms zeer ruime winst. En toch, slechts weinige jaren is het geleden, dat hier de scheepsbouw, in weerwil van het hoofdschudden van velen, op nieuw begonnen werd.
(opm: AH spreekt over de Commerciewerf te Zierikzee en noemt de DUIVELAND in aanbouw voor een rederij onder boekhouderschap van de heer T. Voorbeijtel te Bruinisse, gevoerd door kapt. Keye, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blankenese, 11 juli. De Nederlandse tjalk VROUW ANNA, kapt. Bakker, van Hamburg naar Dantzig bestemd, is gisteren bij Mühlenberg op een steen gestoten en gezonken. Dezelve werd door hulp van hier boven water gebracht en de lading in twee schuiten naar Burmeisters werf gevoerd.
(opm: schip blijft in de vaart)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 juli. Wij vernemen dat eerlang deze stad in regelrechte gemeenschap gesteld zal worden met de spoorwegen, door de dienst ener vlugge ijzeren boot, welke door de ondernemers van het beurtveer op Rotterdam gebouwd wordt en die de naam voeren zal van een onzer beroemdste burgers, JOHAN DE WITT.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark CORNELIA, kapt. C. Ehrensperger, met een passagier, de 22e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip AERT VAN NES, kapt. J. Noback, de 10e maart vertrokken van Amsterdam, de dito bark PAULINA, kapt. B.J. Post Jr., de 26e maart vertrokken van Middelburg, en de dito bark JOHANNES MARINUS, kapt. J. Delft, de 13e april vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip AMBARAWA, kapt. P.E. Karst, met een passagier, de 4e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 19 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 13 juli. Het schip HENDRIKA, kapt. Lösschen (opm: buitenlander, zie ook NRC 190447 en 220747), van Amsterdam naar Hamburg, is op Wittsand (opm: waarschijnlijk Wittensand) gestrand en zal weg zijn.


Datum: 20 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 Juli. Onlangs is één der beide schepen, welke jaarlijks in Harlingen ter walvis- en robbenvangst worden afgezonden, teruggekomen. Dit schip, de DIRKJE ADAMA genaamd, kommandeur Hoekstra, heeft een zeer gelukkige vangst gehad, bestaande uit 9500 robben. Het andere schip had volgens bericht bereids 5000 robben en een halve vis.


Datum: 21 juli 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In de loop der volgende week zal door de ondergetekenden voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, voor een der lokalen van ’s Lands entrepot alhier, worden verkocht het geredde gedeelte der lading en inventaris van het bij Poeloe Ompak, een der Duizend Eilanden, gestrande Engelse brikschip FELIZ VIENA, bestaande uit kapas, peper, huiden, rotting, zeilen, touwwerk, kanonnen, vlaggen, kompas, scheepsklok, en verdere scheepsgereedschappen, alles meerder of minder door zeewater beschadigd, alsmede het wrak van gemeld vaartuig, zo als hetzelve alsdan al of niet zal zijn liggende bij voornoemd eiland.
R.R. toe Laer & Jonkman
(opm: de vendutie vond plaats op de 27e juli 1847)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juli. De 16e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip AGNETA, kapt. J.D. Dekker, de 25e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip JAVAAN, kapt. P. Dekker, de 15e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip DILIGENTIA, kapt. L. Smit, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit.t.zee 1e klasse J.A.C. Eschauzier, met twee passagiers, de 6e juni (opm: zie JC 140747: dit is onmogelijk) vertrokken uit Nederland.


Datum: 22 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 15 juli. Het schip HENDRIKA, kapt. Lösschen, van Amsterdam naar Hamburg, op het Wittsand (opm: mogelijk Wittensand) gestrand, is met adsistentie van evers weder af en in de Wester Till (opm: vaarwater boven het Hoher Knechtsand) gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, van Hamburg, met ballast; VROUW RENSKE, kapt. A.G. Brouwer, van Bremen, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. Door de Nederlandsche Handel-maatschappij zijn voor deze stad bevracht de schepen KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadee, en BIESBOSCH, kapt. Vogelsang.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het snelzeilend, gekoperd en kopervast, Nederlands fregatschip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichtingen voor passagiers, en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de Cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.


Datum: 24 juli 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 juli. Het schip MARGARETHA, kapt. Mewes, van Riga naar Amsterdam bestemd, is gisteren, onder Hveen kruisende, door het Deense stoomschip IRIS, kapt. Sletting, aangezeild geworden; hetzelve is alhier in de haven gebracht om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn nog bevracht geworden de volgende schepen, als:
Voor Amsterdam: HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reijnders; VAN DER WERF, kapt. P. van Duyvenbooden; AMSTEL, kapt. J. van Duyn; LUCIPARA’S, kapt. C. Visman; AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong; PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. S. Hoekstra, en ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap.
Voor Rotterdam: PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrichs, en EUROPA, kapt. D. Keus.
Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARCO BOZZARIS, kapt. P. de Boer, de 7e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.F. Zeijlstra, de 13e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip CORNELIA, kapt. J.S. Deinum, de 12e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 26 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats of datum) Nopens de rampspoedige reis van het schip MERCURIUS, kapt. Van Hall (opm: schoenerkof, kapt. J. van Hall), welk schip dezer dagen van een reis naar de Oostkust van Afrika, te Amsterdam is teruggekeerd, vermeldt de Amsterdamsche Courant de volgende bijzonderheden:
Het is thans reeds in het derde jaar, dat de belading van genoemd schip een aanvang heeft genomen; doch de strenge en langdurige winter van 1844 op 1845 veroorzaakte, dat hetzelve niet dan eerst de 28e april van het jaar 1845 in zee kon steken. In de nazomer van het genoemde jaar arriveerde het schip te Mozambique, doch het was alleen ten gevolge ener aanschrijving van het Portugese Gouvernement in Europa aan het Koloniale op de Oostkust van Afrika, welke de handel door Nederlandse schepen op de onderscheidene Portugese havens verbood, dat men het schip afwees. – Deze aanschrijving intussen was eerst ontvangen, lange tijd nadat de MERCURIUS van hier vertrokken was, en alzo kon men toen ter tijd alhier daarvan geen kennis dragen. Na deze afwijzing wendde men de steven noordwaarts, en niet naar het eiland Madagascar, koers stellende naar het eiland Zanzibar, en had toen werkelijk een travade het schip belopen, dan waren hoogstwaarschijnlijk alle volgende ongelukken voorgekomen geweest, maar ongelukkiglijk nam men waar, dat, gekomen op de hoogte van het eiland Ibo, juist door de doodse stilte en hevige zuidelijke stromen, het schip teruggezet werd, hetwelk drie achtereenvolgende etmalen aanhield, zodat men, op de hoogte van de rivier Fernando Velozo zijnde, bespeurde, dat men reeds 33 mijlen om de Zuid afgedreven was; nu besloot men, na gehouden scheepsraad, ter voorkoming ener stranding, het anker in die rivier te laten vallen. Op dat tijdstip lag aldaar geen schip, noch gewapend, noch ongewapend. Kapt. Van Hall benuttigde de tijd, die hij verplicht was aldaar te vertoeven, tot het verkrijgen van brandhout en bevond zich te dien einde met een gedeelte der equipage aan land, latende alleen de stuurman en één der matrozen aan boord, toen onverwachts de Portugese kanonneerboot ANDORINHA verscheen, en zonder haar vlag te hijsen, een scherp schot op de MERCURIUS loste, het schip in beslag nam, de Nederlandse vlag op een hoogst beledigende wijze naar beneden deed halen, en zich volmaakt als een zeeschuimer gedroeg; immers het voorgeven van slavenhandel te hebben willen drijven en dat op een geheel onbewoonde kust met een vaartuigje van 38 gemeten lasten en een bemanning van slechts acht koppen – hieronder nog wel de super-carga mede gerekend – is waanzin en te bespottelijk om daarbij een ogenblik stil te staan. (opm: zie ook NRC 200546 voor deze gebeurtenis) Alstoen werd het schip naar Mozambique teruggebracht en na een oponthoud van meer dan een jaar werd het proces, zo als zeer natuurlijk was, ten voordele van kapt. Van Hall uitgewezen. Het is waar, in die tussentijd stierf een veelbelovend jongeling, die de reis als stuurman medemaakte, doch met weemoed moeten zij ook herdacht worden, die ten gevolge van klimaat, ontberingen, vermoeienissen en vernederingen, aldaar het leven lieten. Van de acht aan boord geweest zijnde personen zijn slechts de kapitein, super-carga en kok teruggekomen, terwijl de gezondheid der twee eerstgenoemden zodanig ondermijnd is, dat zij nog tot op dit ogenblik al de invloed van het doorgestane leed gevoelen.
Het schip naar Mozambique teruggebracht, geraakte te Lomboe ten gevolge van een hevige storm op strand, doch werd zonder enige schade van aanbelang, weder afgebracht, terwijl van een averij-rekening op de kust tot nu toe niets is bekend. Wel is het waar, dat natuurlijk alle andere uitgaven door zo vele rampen hoogst aanzienlijk zijn geworden. Na de vrijgeving van het schip veroorloofde men de kapitein – vreemd genoeg en in strijd met de genoemde aanschrijving – zijn lading te mogen afzetten, waarvoor hij in retour ivoor, was, huiden, enz. inruilde. Op de 21e januari 1846 arriveerde de MERCURIUS in de Tafelbaai, en completeerde aldaar de nog overgebleven scheepsruimte met vrachtgoederen, vertrok van daar de 25e februari en kwam eindelijk, na een afwezigheid van ca. 27 maanden, behouden in Texel terug.


Datum: 27 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 juli. Op de werf der weduwe Visser hier ter stede is de 9e dezer van stapel gelopen de brik PAULINE, voor rekening der heren Hoogewerff & Chabot, en de 24e juli de brik BOREAS, voor rekening van de heer W. Versluys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 14 juli. Het Nederlandse schip HENDRIKA MARGARETHA, kapt. Glim, van St. Petersburg naar Stettin, is in de nacht van de 12e dezer bij Ljugarn op een rif geraakt, doch na 40 à 50 tonnen (opm: vaten) rogge over boord geworpen te hebben, weder vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepmakers C. Gips en Zonen, zijn voornemens om, indien het water de vereiste hoogte bereikt, op aanstaande woensdag, 28 juli, des namiddags ten 5 ure, van hun Werf De Merwede, te water te laten het barkschip EDOUARD MARIE.


Datum: 28 juli 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 juli. Volgens dezer dagen alhier ontvangen berichten is het Nederlandse koopvaardijschip CHERIBON, kapt. F.H. Klein (opm: bark, bouwjaar 1838; kapt. T.H. Klein; zie ook JC 220947 en 091047), komende van Amsterdam en bestemd naar Batavia, in de avond van de 18e dezer maand door stilte, zware stroom en hoge deining gestrand op de zuidwestpunt van Trouwers-Eiland, hetwelk, gelijk bekend is, gelegen is bewesten de Wijnkoopsbaai in de nabijheid der zuidkust van de residentie Bantam. Blijkens nadere berichten van de 21e dezer was de equipage gered en bevond zich op het genoemde eiland in afwachting, dat van Java assistentie zou komen, welke door de nabijheid der kust gewis niet lang zou uitblijven. Het schip is als geheel verloren te beschouwen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik WILLEM, kapt. J.G. Schroder, met twee passagiers en drie Afrikaanse militairen, de 23e februari vertrokken van Rotterdam.


Datum: 29 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 28 juli. Heden middag is van de werf De Merwede bij de scheepsmakers C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EDOUARD MARIE, voor rekening van de heer E. Serruys te Rotterdam. Dit vaartuig zal gevoerd worden door kapt. H. Eeltjes en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, mede voor die vaart bestemd, gebouwd wordende voor rekening der heren ‘t Hooft en Deking Dura alhier en de naam zullende voeren van JEANNETTE EN CORNELIA. Kapt. T.K. Veltman zal de gezagvoerder zijn van dit vaartuig.


Datum: 30 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het kan als een zeldzaamheid aangemerkt worden, wanneer een Nederlands schip uit één der havens van ons koninkrijk vertrekt met een lading ter waarde van NLG 500.000. Maar dat een zo rijke lading dan nog enkel bestaat uit stoomwerktuigen en al het toebehoren tot daarstelling van ijzeren stoomschepen, daarvan zal vergeefs in dit rijk een voorbeeld gezocht worden. Intussen is dit het geval met het barkschip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, hetwelk een zodanige lading heeft ingenomen aan het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij om daarmede nog deze maand naar de Wolga te vertrekken. Dat vaartuig zal tevens een aantal, bijna uitsluitend Nederlandse, werklieden overbrengen, die aan de boorden van genoemde rivier een werf gaan oprichten, bestemd tot het aanbouwen van ijzeren stoomvaartuigen en houten lichterschepen. Men durft van hun kunde en ervaring belangrijke uitkomsten verwachten, die beter geschikt zijn om in het rijk van wijlen Czaar Peter I een gunstig denkbeeld van de Hollandse nijverheid te vestigen, dan de Friese wafelkraam, welke op de laatste kermis te Nischney-Novogorod gezien werd. Daar zij vergezeld zijn van hun vrouwen en kinderen, mag men verwachten spoedig aan de oevers der Wolga een Hollands dorp te zien verrijzen.
Reeds was in dit jaar een schip met een lading werktuigen van Fijenoord naar Rusland vertrokken, en in de volgende maand zal nog een derde schip, ook stoommachines inhebbende, zich daarheen begeven. De gezamenlijke kracht der stoomwerktuigen, die in dit jaar naar Rusland zijn gezonden, uitsluitend bestemd tot het vervoer van koopmansgoederen, bedraagt die van ruim 1000 paarden. Dit reeds thans zo aanzienlijk vervoer zal daardoor nog aanmerkelijk toenemen. In 1846 bedroeg het transport, alleen van granen, meel, zaad, talk en potas, tussen Simberk en Saroloff 44 miljoen pud of 660.000 ton of wel 330.000 last, welker vervoer tien maal meer scheepsruimte zou vereisen, dan op de gehele Rijn gebezigd wordt, en toch maken deze 330.000 last maar een gering gedeelte uit van het goederenvervoer, hetwelk thans jaarlijks op de Wolga plaats vindt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het te Elseneur met verlies van kluiverboom enz. binnengekomen schip MARGARETHA, kapt. Mewes, was de 21e juli weder zeilklaar.


Datum: 31 juli 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 24 juli. Het schip VROUW TRIENTJE, kapt. De Haan, van Hamburg met stenen naar Hoekziel (opm: Hooksiel) bestemd, is hier heden met gebroken masten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 22 juli. Het Nederlandse kofschip VROUW IDA, kapt. Zoutman, met een lading granen naar Amsterdam bestemd, heeft op 20 dezer onze haven verlaten, doch keerde hier gisteren terug, daar een man der equipage ziek is geworden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. D. Steur, de 14e april vertrokken van Rotterdam, en de dito bark CASTOR, kapt. J.J.C. Noodt, de 13e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 02 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Men leest in De Tijd (opm: een krant) het volgend bericht uit Amboina, onder dagtekening van 29 december j.l:
Zr.Ms. oorlogsbrik DE HAAI, die de 22e oktober van Amboina was gestevend, geraakte de 9e december, dicht bij de kust van Flores, op een klip, waarop de brik gedurende zes dagen heeft gezeten onder het grootste gevaar van totaal te vergaan. Men is genoodzaakt geweest de ganse ballast, geschut, drinkwater, eetwaren, ankers, enz. over boord te werpen. Gelukkig werd de brik des avonds ten 9 ure op de 15e december bij hoog getij en een laatste inspanning van alle krachten van de klip losgerukt en vlot gemaakt. Zij is na een gevaarvolle tocht van zes dagen zonder tuig te Amboina aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Canton en Macao, rechtstreeks, het Nederlands nieuw gebouwd, kopervast brikschip BOREAS, kapt. A. Messen, om in de loop der maand augustus te vertrekken. Adres bij de cargadoors Wambersie & Crooswijck.
(opm: zie NRC 270747)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H.I. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, A.W. Abrahamsz en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 2e augustus 1847, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt barkschip, genaamd AFRIKA, gevoerd door kapt. C. Ouman, varende onder Nederlandse vlag, zijnde in den jare 1841 alhier nieuw uitgehaald, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen 60 duimen; wijd 6 ellen 36 duimen; hol 3 ellen 93 duimen; en alzo gemeten op 351 tonnen of 185 lasten. – Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht, No. 13.
(opm: op 10 september voor NLG 12.000 onderhands binnen de familie Boelen verkocht; vergelijk NRC 040847)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats of datum) ook het tweede, ter walvis- en robbenvangst uitgezonden schip, de SPITSBERGEN, kommandeur J. Both is thans binnengelopen, zijnde op 30 juli l.l. in ´t Vlie gearriveerd en hebbende gevangen een halve vis en 5.350 robben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Uit lijst der te Rotterdam in lading liggende schepen:
- Naar Batavia voor passagiers en goederen het Nederlands nieuw gebouwd gekoperd barkschip BUITENZORG, kapt. L.R. Giezen, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres ten kantore van M. Varkevisser.
- Naar Batavia, mede voor passagiers, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip EDOUARD EN MARIE, kapt. H. Eeltjes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen, en Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het schip WICA GESINA (opm: WIEA GEZIENA), kapt van Emmen, alhier naar Triëst en Odessa in lading liggend, is lek geworden en zal het ingenomen gedeelte der lading lossen.


Datum: 03 augustus 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in deze maand te vertrekken, het snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip TIMOR, kapt. J. Koning, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors Visser en Van der Sande aldaar, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De beide stoomboten Zr.Ms. SURINAME en Zr.Ms. SAMARANG, welke deze zomer in de nabijheid van de Sont gestationneerd waren om met graan beladen schepen naar Nederland te voeren, zijn de 22e juli weder naar Nederland terug gekeerd.


Datum: 04 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, gehouden te Amsterdam op maandag 2 augustus: het barkschip AFRIKA, kapt. C. Ouman: NLG 25.000, in slag NLG 2.000. Opgehouden (opm: vergelijk AH 020847).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het laatst der maand augustus, de dag nader te bepalen, zal alhier op publieke vendutie worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip JOEDIL HAIR, groot 176½ last, met deszelfs inventaris, zo als het thans ter rede alhier ligt. Nadere informatiën daaromtrent te bekomen bij ondergetekenden.
Samarang, 27 juli 1847, McNeill & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 augustus. Heden is hier aangekomen het Nederlands schip NEERLANDSCH KONING, kapt. J.F. Klomp, met drie passagiers, de 17e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 05 augustus 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, B.D. Bosscher en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 16e augustus, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 1/8 part in het gekoperd brikschip TRITON, kapt. P. Ryntjes, groot 115 lasten;
- 1/28 part in het schoener kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. B.J. de Boer, groot 85 lasten;
- 1/30 part in het gekoperd schoenerschip TRIEST, kapt. H. van Hoveling, groot 164 lasten;
- 1/30 part in het kofschip RIGA, kapt. H.J. Korter, groot 79 lasten;
- 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Feninga, groot 68 lasten.
Nader onderricht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 06 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 3 augustus. Jongstleden zaterdag (opm: 31 juli) is alhier op de werf De Goede Intentie, toebehorende aan de heer J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip, genaamd HARMONIE, groot 96 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heren K. & J. Wilkens te Veendam, zullende gevoerd worden door kapt. W.J. Wilkens en bestemd voor de grote en kleine vaart.
Thans wordt wederom de kiel gelegd voor een schoenerschip van 110 lasten. Het getal zeeschepen, sedert 1840 van de beide werven dezer stad afgelopen, is reeds geklommen tot 15.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door overlijden van de kapitein uit de hand te koop een extra snelzeilend Nederlands kofschip met deszelfs volle inventaris, in 1846 geheel nieuw uitgehaald, groot circa 70 rogge-last, gemeten op 94 tonnen, liggende alhier. Te bevragen en bekomen van nadere inlichtingen ten kantore van C. Schlutow, cargadoor te Amsterdam. (opm: JONGE HENDRIK, zie AH 240847)


Datum: 07 augustus 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Bij Koninklijk Besluit van 29 mei is de acte van oprichting ener naamloze vennootschap onder de titel van Kamper-Hullsche Stoombootmaatschappij, welke haar hoofdzetel zal hebben te Kampen, goedgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van regeringswege zijn in dit jaar drie stoomschepen beschikbaar gesteld geweest om de aanvoer van granen uit de Oostzee te helpen bespoedigen, namelijk de SURINAME, de SAMARANG en de CERBERUS, het laatste schip echter slechts kortstondig, dewijl hetzelve reeds aangewezen was, om de haringvloot naar de visserij te vergezellen.
Van 27 mei tot 15 juli zijn met de SURINAME gesleept geworden, van de rede Elseneur, door de Sond, Kattegat, tot in het Skagerrak, 34 schepen. Van deze 34 schepen (waaronder 27 koffen, 5 schoeners, 1 brik en 1 smakschip) waren er 24 geladen met rogge, 3 met rogge en garst, 1 met rogge en tarwe, 4 met tarwe, 2 met garst.
Van 27 mei tot 13 juli zijn met de SAMARANG, gestationeerd in de Sond, gesleept 25 schepen. Van deze 25 schepen (waaronder 22 koffen, 2 schoeners en 1 brik) waren er 20 geladen met rogge, 2 met rogge en garst, 1 met tarwe, 2 met tarwe en rogge.
Volgens een gemiddelde berekening bedraagt de weg, langs welke de gemelde 59 schepen zijn gesleept, door elkander voor ieder schip nagenoeg 32 Duitse mijlen. (opm: een Duitse mijl is 4 zeemijlen of 7.407 meter)
Bovendien heeft ook het stoomschip CERBERUS, gedurende deszelfs kort verblijf te Elseneur, alvorens naar de haringvloot te vertrekken, aan vier graanschepen een gelijke dienst bewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen, als:
Voor Amsterdam: SARA ALIDA MARIA, MARGARETHA SIMONETTA, FANNY, OOST-INDIEN PACKET, ANJER, THEODORA SARA en TIMOR.
Voor Rotterdam: GRAAF VAN HOGENDORP, JONGE CORNELIS, JOHAN JACOB, PRINSES SOPHIA, MOSAMBIQUE en ERFPRINSES VAN ORANJE.
Voor Dordrecht: JUNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JUNO, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter; adres bij de cargadoors Sandberg en Co. aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 1e mei laatstleden is door het College Zeemanshoop te Amsterdam het 25-jarig bestaan dier instelling gevierd. De maaltijd, bij die gelegenheid onder voorzitterschap van de heer Mr. W.J.C. van Hasselt als oudste lid van het bestuur gehouden, was een waar feest voor de deelgenoten. De voorzitter sprak over de oorspring der instelling, en herinnerde er aan, hoe in 1822 slechts 20 koopvaardij-kapiteins, daarin bijgestaan door 21 kooplieden en reders onder de naam van honoraire leden, zich verenigden om door onderlinge bijdragen een fonds daar te stellen, waaruit aan oude, gebrekkige en hulpbehoevende zeelieden, hun weduwen of wettige onmondige kinderen, onderstand zou worden verleend, geëvenredigd naar de krachten van het fonds en de omstandigheden van de hulpbehoevenden. Hij deed opmerken, hoe weinig de oprichters toen vermoedden, dat dit college eens zou worden, wat het thans is: een sieraad van Amsterdam en een weldaad voor hen, die in Nederland hun leven aan de zeevaart wijden. Die oprichters toch besloten in hun destijds vastgesteld reglement, dat het getal der effectieve en ook dat der honoraire leden niet boven de 50 zou mogen zijn. De spreker ontwikkelde kort de oorzaken, die spoedig aan deze instelling een grote uitgebreidheid gaven en algemene belangstelling verschaften, zodat thans het getal der effectieve leden boven de 500, dat der honoraire boven de 1.400 is geklommen. Gedurende het 25-jarig bestaan der instelling is meer dan NLG 900.000 aan weduwen en wezen, aan oude en gebrekkige zeelieden uitgereikt en zijn alzo vele mensen voor armoede beveiligd. Naar men verneemt, waren ook nu weder vele giften, waaronder twee van NLG 1.000, aan het weldadige zeemansfonds gedaan. Op de feestdag hebben zeven dames zich als donatrices doen inschrijven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 augustus. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark PEKING, kapt. D. Herderschée, de 15e april vertrokken van Liverpool.


Datum: 10 augustus 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 augustus. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen BATO, kapt. P. Sipkes, van Passarouang, met suiker, koffie en bindrotting; ELIZABETH AND SUSAN, kapt. Hotblack, van Liverpool, met zout.


Datum: 11 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 8 augustus. Dezer dagen is alhier een aanklacht bij de heer officier van justitie geschied tegen W.K. de Grooth, kapitein, voerende het kofschip JOHANNA MARIA, ter zake dat deze op een reis van Dantzig naar Bordeaux in het laatst van 1845 zich aan mishandeling zijner matrozen zou hebben schuldig gemaakt. Naar men verneemt, zou het voorlopig onderzoek naar deze feitelijkheden reeds begonnen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. M. Ouwehand, voerende het kofschip de VEREENIGING, van Edam, rapporteert d.d. 4 augustus ll., dat hij, de vorige dag op de rede van het Vlie zijnde gearriveerd, des morgens van 4 augustus ten 3½ ure de vlag liet waaien, om een buitenloods, zijnde alsnog de gelegenheid gunstig om naar zee te komen, dat zich echter geen loodsen hebben aangemeld, voor na verloop van enige uren, en, hij, kapitein, alzo een gehele eb en halve vloed door is opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 augustus. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip SUZANNA CHRISTINA, kapt. J. Hoekstra, de 4e april vertrokken van Londen, het dito schip EDOUARD, kapt. J.M. de Winter, de 16e april vertrokken van Rotterdam, de dito bark TRITON, kapt. H. Olie, de 13e april vertrokken van Amsterdam, en de dito bark CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, de 13e april vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA, kapt. L. Tuk, de 24e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 12 augustus 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 augustus. Voor deze stad is ingeklaard: het schip HENDRICA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, van Cardiff, met stafijzer.


Datum: 13 augustus 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 3 augustus. De Nederlandse kof JONGE JACOB, kapt. Legger, van Rouaan met gips aangekomen, kon heden wegens tegenwind en uitlopende stroom niet binnenkomen, doch is in het zeegat ten anker gekomen.


Datum: 14 augustus 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 augustus. Voor deze stad is ingeklaard: het schip URANIA, kapt. J.H. Kamminga, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Verkoping, op zaterdag 14 augustus, des namiddags ten één ure, aan het Wekelijks Verkoophuis, in de Vischstraat, te Dordrecht, van de grote mast met deszelfs toebehoren, afkomstig van het Nederlands barkschip JAN VAN HOORN, liggende dezelve mast en toebehoren aan de scheepstimmerwerf van de heren C. Gips en Zonen, in de Lijnbaan, te Dordrecht, ter bezichtiging.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 augustus. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JACOBA MAURINA, kapt. G. van Medevoort, met twee passagiers, de 13e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 17 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Heden werd op de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit te Kinderdijk een begin gemaakt met de aanbouw van het tweede stoomjacht AMICITIA, hetwelk in het aanstaande voorjaar met het reeds bestaande schip van die naam in dienst op Antwerpen zal komen en waarmede alsdan een nieuwe dagelijkse correspondentie zal geopend worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Aberdour, met steenkolen, en URANIA, kapt. J.H. Kranendonk, van Liverpool, met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. W.J. Gialts, gezagvoerder van het Nederlands kofschip HELENA, komende van St. Petersburg, te Hellevoetsluis binnen en bestemd naar Rotterdam, rapporteert, dat Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, commanderende Zr.Ms. fregatschip PRINS VAN ORANJE, hem op 53º35’ NB 3º03’ WL met de meeste bereidwilligheid en allerminzaamst voorzien heeft van vele benodigdheden en hem geassisteerd heeft, door het dadelijk afgeven van twee schepelingen om te voorzien in drie manschappen van evengenoemd kofschip, waarvan de stuurman overleden was en twee matrozen ziek waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AFINA AGATHA, kapt. Mulder, van St. Petersburg naar Groningen, zit bij de Engelsmansplaat aan de grond.


Datum: 18 augustus 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, met 4 passagiers en 179 man troepen, de 17e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 19 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 28 juli. Het schip GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Ibraïl naar Cork, is alhier gisteren lek binnengelopen, hebbende in de Dardenellen op strand gezeten doch zal, hebbende het lek gevonden en gestopt, de reis onmiddellijk voortzetten.


Datum: 20 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 augustus. Het schip DIANA, kapt. Hansen (opm: mogelijk buitenlander), van Riga op hier bestemd, is, volgens brief van Terschelling van de 16e dezer, op het Oosteinde van dat eiland gestrand. Men zou trachten van de lading, welke beschadigd was geworden, zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 augustus. Het schip GEERDINA, kapt. Hoving (opm: de tjalk is eerst eind maart 1847 nieuw in de vaart gebracht! kapt. Geert Kornelis Hoving, zie PGC 240847, van hier met stukgoederen naar Rendsburg enz, is de 13e dezer bij Hollum (Ameland) gezonken, doch het volk gered en de inventaris en het grootste gedeelte der lading beschadigd geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A.W. Abrahamsz en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 6e september 1847, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener-kofschip, genaamd MERCURIUS, gevoerd door kapt. J. van Hall, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 ellen; wijd 4 ellen; hol 2 ellen, 2 duimen; en alzo gemeten op 72 tonnen of 38 lasten.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.
(opm: de veiling werd uitgesteld, zie AH 020947; het schip werd op 31 juli 1848 alsnog geveild, zie NRC 020848).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip REBECCA, kapt. Z.J. Prins, van Cardiff naar Rotterdam, heeft volgens brief van Cardiff van de 11e augustus, ter rede van Penarth door aanzeiling een geringe schade bekomen.


Datum: 21 augustus 1847


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel van de Lloydslijst.
Den 4de augustus van Oostende gezeild de GUSTAVE, kapt. B.C. Ketelsen, naar Rio Janeiro.


Datum: 24 augustus 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop der maand september, tijd en plaats nader te bepalen, zal publiek verkocht worden het in 1846 nieuw uitgehaald extra snelzeilend Nederlands schoener kofschip de JONGE HENDRIK, bevaren geweest door wijlen kapt. B.H. Duit (opm: kapt. Reinder Hendriks Duit), gemeten op 115 tonnen en groot 80 rogge lasten. Te bevragen bij de heer A. Hazewinkel te Veendam en J.C. van Oven & Zonen, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 augustus. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen MARGARETHA, kapt. M. Holm, van Stockholm, met teer; FORTUNA, kapt. T.S. Taay, van Archangel, met rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het verongelukken van het tjalkschip GEERDINA, kapt Hoving (opm: zie NRC 200847), met stukgoederen van Amsterdam naar Flensburg, schrijft men van Ameland van de 14e augustus, dat hetzelve, na de 12e dito uitgeklaard te zijn, in de morgen van de 13e dito door het springen van een plank zodanig lek is geworden, dat het met de pompen niet kon boven gehouden worden. waarop de kapitein het anker gelicht, naar de Amelander wal afgehouden en met assistentie van het klaringsvaartuig een gedeelte der lading en inventaris geborgen had, waarna het schip, hetwelk reeds vijf voeten water in het ruim had, onmiddellijk gezonken was.


Datum: 25 augustus 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Volgens ontvangen bericht is het barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Zeven, op de 20e dezer te Londen in lading gelegd naar Batavia en Soerabaija.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 augustus. De 20e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn, de 26e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. K.L. Swart, met een passagier, de 16e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, met een passagier, de 18e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip WALVISCH, kapt. T. Schut, de 18e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, de 28e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip STRAAT BALY, kapt. G. Mulder, de 18e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, de 4e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, met vijf passagiers, de 18e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip NEDERLANDSCH INDIË, kapt. L. Delclisur, de 16e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, de 24e april vertrokken van Rotterdam,en de dito bark PADANG, kapt. M.W. Zwart, de 23e mei vertrokken van Rotterdam.
De 21e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, met elf passagiers, de 23e mei vertrokken van Rotterdam, de dito bark FORMOSA, kapt. H. Reiniersen, de 2e mei vertrokken van Rotterdam, het dito schip DELTA, kapt. G. Crans, met vijf passagiers en 199 militairen, de 23e mei vertrokken van Dordrecht.
De 22e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, met negen passagiers, de 5e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.R. Hellers, de 6e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap, de 21e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard, met een passagier, de 17e april vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark BLORA, kapt. P. Lunel, de 28e juni vertrokken van Manilla, het dito schip WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Poppen, de 6e mei vertrokken van Schiedam, het dito schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. A. Plokken, de 6e mei vertrokken van Rotterdam, en het dito schip WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, de 21e april vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Het schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, de 20e dezer hier gearriveerd van Amsterdam: 41 colli vruchten en vlees, 300 hammen, 20 stuks vlees, 88 vaatjes boter, 47 colli provisiën, 30 kistjes kaas, 4 colli wijn, 80 pullen azijn, 6 colli vis, 3 pakken zeildoek, 6 kistjes likeur, 4 colli zijden manufacturen, een kistje klokjes en een trommel passement.
De bark PADANG, kapt. M.W. Zwart, de 20e dezer hier gearriveerd van Rotterdam: 223.200 Nederlandse ponden steenkolen (opm: 111,6 ton van 1.000 kg.)
(opm: bij uitzondering een cargalijst opgenomen, zoals in elke uitgave van de Javasche Courant wordt vermeld)


Datum: 26 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 24 augustus. De kapitein van het Belgisch vaartuig MINERVA, Deswelgh genaamd, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot twee maanden gevangenis en 16 frs. boete wegens mishandeling van zijn scheepsvolk op een reis van Antwerpen naar Havana.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a.d. IJssel, 25 augustus. Heden is aan de werf van de scheepsbouwmeester Charles Hoogendijk Azn. (opm: Cornelis Hoogendijk Wzn) met het beste gevolg van stapel gelaten het brikschip SIRENE, groot 140 lasten, voor rekening van de heer Willem C. Versluys te Rotterdam, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. A.J. Boone.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 augustus. Voor deze stad is ingeklaard: het schip ANTHONIJ, kapt. E.H. Mugge, van Liverpool, met zout.


Datum: 27 augustus 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoom-Schroef-Schooner-Reederij voor de vaart tussen Amsterdam en Londen. De boekhouder-directeur der voornoemde rederij zich gedragende aan zijn circulaire van heden, heeft bij deze de eer heren reders, ingevolge het bepaalde bij Art. 7 der voorwaarden, uit te nodigen tot het bijwonen ener vergadering, welke tot de benoeming van heren commissarissen zal worden gehouden op woensdag de 8e september aanstaande, des namiddags ten twee ure precies, in de Garnalen Doelen op de Singel alhier.
Amsterdam, 26 augustus 1847, de boekhouder-directeur voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 28 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 21 augustus. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Duif, met rogge van Hamburg naar Groningen bestemd, is deze morgen zwaar lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop aangeboden het Nederlands kofschip DE VROUW GRIETJE, in den jare 1843 te Pekela nieuw uitgehaald, groot volgens meetbrief 88 tonnen of 46 lasten, ladende 66 lasten rogge, van een complete inventaris voorzien en gevoerd door kapt. H.H. Bosker. Te bevragen bij de cargadoors De Groot Roelants & Co te Schiedam of bij de kapitein aan boord aldaar.
(opm: de kof werd eerst in 1849 verkocht aan kapt. L.H. Singer en kreeg toen de naam ANNETTE)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading te Rotterdam naar Batavia voor passagiers en goederen het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd brikschip SIRENE, kapt. A.J. Boone, om spoedig te vertrekken. Adres bij de cargadoors Vlierboom & Suermondt.
(opm: eerst reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 augustus. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen WILHELMINA, kapt. F.R. Kwakenburg, van Bergen met stokvis en levertraan; VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Memel met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DOROTHEA, kapt. H. Visser q.q., de 4e mei vertrokken van Amsterdam, de dito bark de BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra, de 4e mei vertrokken van Rotterdam, en de dito bark CERES, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade, de 2e mei vertrokken van Rotterdam.


Datum: 30 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 13e september 1847 des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan ‘t IJ ten overstaan van de notaris T.J. van Riet verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien fregatschip, genaamd EUGENIE, gevoerd door kapt. G.A. Klimp, voerende de Nederlandse vlag en volgens meetbrief lang 32 ellen, wijd 5 el 85 duim, hol 4 el 82 duim, en alzo gemeten op 401 tonnen of 212 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar. (opm: zie AH 150947)


Datum: 31 augustus 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Volgens brief van kapt. Meijer, voerende de Zuidzeevisser de ZUIDPOOL, in dato Navigator-Eilanden (opm: Samoa) 23 maart, had hij op de reis van Sydney naar Apolo (opm: waarschijnlijk het eiland Upolu) twee grote spermaceti-vissen (opm: potvissen) gevangen. Binnen twee à drie dagen zou hij de reis naar de Noord-Westkust van Kamchatka voortzetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 28 augustus. De 26e dezer is met assistentie van een loods, bijna in een zinkende staat en met verlies van een anker en touw en meerdere zeeschade binnengebracht het schip GEZIENA, kapt. C.H. Buss, van de Wezer naar Amsterdam. Hetzelve heeft dadelijk de lading, bestaande in rogge, gelost, waarvan 3 lasten en 23 mud doornat waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 14 augustus. De EENDRAGT, kapt. Van Velthoven, van Rotterdam, arriveerde alhier op de 9e dezer, hebbende deszelfs fokkemast, stengen, enz. verloren de 3e dezer in een storm op 140 mijlen beoosten de Hoek (opm: Sandy Hook).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op zaterdag de 4e september 1847 aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, des morgens ten 10 ure, van het hol van een oud galjasschip, groot ongeveer 84 lasten, om te slijten (opm: slopen), liggende in de haven aldaar. Hetzelve kan daags vóór de verkoop bezichtigd worden, en nader onderricht is te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade en Knottenbelt aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het Nederlands nieuwgebouwd gekoperd brikschip SIRENE, kapt. A.J. Boone, om spoedig te vertrekken.
(opm: zie NRC 260847)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 29 augustus. De stoomboot RAINBOW, kapt. Norwood, is binnengekomen en bij het kustlicht achter Oostvoorne op het strand gestoomd, welk ongeval waarschijnlijk is ontstaan door de zware deinzige lucht. De loodsboot no. 10 is door de directie over het loodswezen aan dezelve ter assistentie gezonden, zullende waarschijnlijk heden met hoog water weder vlot worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 augustus. Het schip ISABELLA, kapt. Walker, van Grangemouth naar Dordrecht, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 26 augustus. De STAD AMSTERDAM, kapt. Blokziel, van Mantanzas naar Amsterdam, alhier lek binnengelopen, is begonnen te lossen om te repareren.


Datum: 01 september 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 augustus. De 27e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ZEELAND, kapt. J. Noord, de 22e april vertrokken van Amsterdam, de dito bark JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, de 2e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark TERNATE, kapt. T. Cars, met een passagier, de 16e mei vertrokken van Rotterdam, en dito bark REGINA, kapt. A. Gersen, met drie passagiers, de 7e mei vertrokken van Rotterdam.
De 28e augustus zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, de 16e april vertrokken van Zierikzee, en het dito schip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. J. Wigman, de 12e mei vertrokken van Amsterdam
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip SOERABAIJA, kapt. A.M. Swarte, de 23e mei vertrokken van Rotterdam.


Datum: 02 september 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het schoener-kofschip MERCURIUS, gevoerd door kapt. J. van Hall, in publieke veiling tegen de 6e september 1847 aangeslagen, zal tot nadere annonce geen plaats hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 september. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen EENDRAGT, kapt H.B. Douwes, van St. Davids, en ALLIANCE, kapt. J. Franks, van Sunderland, beiden met kolen; JUFVR. GARRELS, kapt. J.J. Courts (opm: mogelijk JUFFER GARRELTS, J.J. Koerts), van Memel, met hout; MERWEDE, kapt. G.J. van Driesten, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 30 augustus. De stoomboot RAINBOW is vlot geworden en naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 04 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 2 juni. Het schip SPHYNX, kapt. Kramer, van Batavia naar Dordrecht, alhier met schade binnengelopen, heeft de 22e mei na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 september. Voor deze stad is ingeklaard: MARCHINA, kapt. H.T. Muller, van St. Davids, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: de NASSAU, kapt. C.F. Eylers; de ISIS, kapt. W.B. Derks, van Dordrecht; de PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart, en de ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser.
Voor Rotterdam, de IJSSEL, kapt. H.H. Deuling; de HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener, en de BANCA, kapt. B.C. ten Ham.
Voor Dordrecht: de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Door de boekhandelaar F. Boekee, te Dordrecht, is op heden uitgegeven: De stranding van het fregatschip CERAM, op de Noord-Westkust van het Prinseneiland, in de nacht van de 5de op de 6de november 1846, door J. Hartrijk Timmers, scheeps-heelmeester. Prijs NLG 1,-

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Degenen welke genegen mochten zijn NLG 25 à 30.000 tegen bodemarij-brief op het casco van het Nederlands schip GERARDUS JACOBUS, kapt. Ruijsch, te geven, worden uitgenodigd hun inschrijvings-biljetten in te zenden aan de notaris Veenstra te Soerabaija vóór of uiterlijk de 16e september aanstaande.
(opm: de GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, is de 22e september van Soerabaija naar Nederland vertrokken)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, de 4e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 06 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 september. Het schip HENDRIKA JANTINA (opm: kof HENDERIKA JANTINA, bouwjaar 1839) kapt. Arend Struik, met rogge van St. Petersburg op hier bestemd, is volgens brief van Texel den 3e dezer die nacht in de Eijerlandse Gronden gestrand en zal met de lading totaal weg zijn, doch de kapitein en vijf man der equipage zijn gered. (opm: zie ook NRC 130947)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping bij veiling en afslag ten overstaan van de notaris De Koning te Dordrecht, in het Nederlandsch Koffijhuis van Jillis Zahn over het Marktplein aldaar, op donderdag de 16e september 1847, des voormiddags ten half twaalf ure, van een goed onderhouden en welbezeild hektjalkschip, thans genaamd de WISSELVALLIGHEID (opm: binnenvaarder), met al deszelfs staande en lopende want en verdere inventaris, liggende te Dordrecht in de Wollewevershaven, volgens meetbrief lang 12 el 37 duim (opm: 12,37 m), wijd 3 el 80 duim (3,80 m), hol 1 el 74 duim (1,74 m), en alzo gemeten op 81 ton, bestaande voormelde inventaris in: twee grote ankers, een werpanker, een ankerketting, een tros, een grootzeil, een stagfok, twee kluivers, een takeltuig met ijzeren schijf en verdere toebehoren, twee dekkleden, twee bomen, twee haken, een ijsgaffel, twee teerputsen en een boot met twee riemen.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van gemelde notaris De Koning.


Datum: 07 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Het schip LEWE VAN NIJESTEIN, kapt. Sickens Wzn, van Archangel in Texel binnen, heeft volgens brief van het Nieuwe Diep van de 5e dezer de grote ra verloren en meer andere schade bekomen, zijnde twee dagen met een hevige storm op de kust bezet geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Het schip DANIEL, kapt. Van Duijn, van Sunderland op hier bestemd, lag volgens brief van Den Helder in dato 5 dezer voor Wijkerduin op vijf vademen water ten anker, hebbende de grote mast en steng, het zwaar anker, benevens alles van het dek verloren en een gedeelte der lading steenkolen over boord gworpen. De stoomboot, welke derwaarts was afgezonden, was uit hoofde van de holle zee teruggekeerd.
(opm: zie AH 080947)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 september. Het schip NEPTUNUS, kapt. Blanck, van Archangel naar Rotterdam, is alhier zwaar lek, met verstopte pompen, verlies van zeilen, touwen, enz. binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 september. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen SPHYNX, kapt. W.H. Cramer, van Batavia, met rijst, rotting en huiden; PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, van Passarouang, met suiker en koffie; JOHANNA MARIA, kapt. J.J. Willers, van VROUW NEELTJE, kapt. A.H. Kruisinga, beiden van Bergen, met stokvis en traan; ADRIANA, kapt. J. Stoorvogel, van Archangel, met teer en pek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 5 september. Gisteren morgen is in zee gezonken, de palingschuit genaamd de TWEE GEBROEDERS (opm: aak, bunschip, bouwjaar 1805; kapt. G.S. de Roos) te huis behorende te Heeg, waarvan de bemanning, bestaande uit drie personen, varende in een kleine boot, in zee is opgevist door de loodsboot no. 10, van Hellevoetsluis, welke dezelve te Brouwershaven heeft aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 september. Alhier is achter de Wester het onderste boven aangedreven een kof, vermoedelijk die JUNGE CAROLINE, kapt. Zuhr (opm: buitenlander), van Memel naar Antwerpen, beladen met hout. Men veronderstelt dat het volk daarbij zal zijn omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA GEZINA, kapt. Mulder, was de 24e augustus op de rede van Dantzig, doch heeft dezelve de volgende dag weder verlaten.


Datum: 08 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, (geen datum). Wij hebben met genoegen vernomen, dat aan het etablissement van onze stadgenoten de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel door de Frankforter stoom-sleepboot-maatschappij voor de vaart op de Rijn en de Main wederom een zeer belangrijke bestelling is gedaan en dat wel van een ijzeren stoomsleepboot van 200 paardekracht, een dito van100 paardekracht en acht stuks ijzeren lichterschepen. Men zal zich herinneren, dat aan dezelfde maatschappij door voornoemde heren bereids zijn geleverd geworden twee ijzeren stoomsleepboten, ieder van 200 paardekracht, en negentien ijzeren lichterschepen, waarvan wij in der tijd melding hebben gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 september. Het schip AUTUMN, kapt. Suggett, van Londen, met stukgoed op hier bestemd, is, volgens brief van Texel van de 6e dezer, de 4e dito op Terschelling gestrand en vol water gelopen, doch de equipage gered. Men hoopte bij gunstig weder de gehele lading te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het schip ALIDA, kapt. Strenge, van Hull naar Bremen, is de 4e dezer lek, met verlies van zeilen, boot, zwaard, verschansingen, anker en ketting, enz. te Delfzijl binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 september. Heden is alhier, gesleept door de stoomboot AMSTERDAM (opm: wellicht de STAD AMSTERDAM) binnengekomen het schip DANIEL, kapt W. van Duin, komende van Seaham, met verlies van bezaansmast, voorsteng, zeilen, ankers, boot, verschansingen, overgeworpen lading en meer andere schade.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Met referte tot onze advertentie d.d. 27 juli j.l. in de Javasche Courant van de 7e augustus, zal op donderdag de 16e september aanstaande op publieke vendutie en voor rekening van de belanghebbenden alhier worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip JUDOEL HAIR, met dezelfs inventaris, zo als het alhier te rede is liggende. Nadere informatiën daaromtrent te bekomen bij ondergetekenden.
Samarang, 31 augustus 1847, McNiell & Co.q.q.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 september. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, de 29e mei vertrokken van Amsterdam, en het dito schip KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott, de 27e mei vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MENADO, kapt. R.J. Rijken, met negen passagiers, de 23e mei vertrokken van Rotterdam, de dito bark WELTEVREDEN, kapt. J.A. Bangma, de 27e mei vertrokken van Rotterdam, het dito schip MIDDELBURG, kapt. M. Rooderkerk, de 27e mei vertrokken van Middelburg, en de dito brik ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, de 22e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 09 september 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip van kapt. Borchers, van de Elbe met raapzaad naar Nederland bestemd, is volgens brief van Carolinensiel van de 1e september zwaar lek geworden en zoude aldaar binnenlopen om te repareren.
(opm: naam schip wordt niet genoemd)


Datum: 10 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Bij arbitrale uitspraak in dato de 4e juni l.l. door de heren Mrs. D.A. Walraven, D.A. Portielje, en M.H. ‘s Jacob gewezen, is beslist, dat de verzekerde niet kan volstaan met te bewijzen, dat het verzekerde schip schade heeft geleden, maar tevens, dat die schade is ontstaan door evenementen, waartegen de verzekering is aangegaan. Op die grond is aan de heren de Wed. Vereul & Zn een tegen heren assuradeurs ingestelde eis ontzegd tot vergoeding der schade, die het schip de NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. B. Koster, had geleden op zijn terugreis van Java, hebbende heren arbiters overwogen, dat het niet was gebleken, dat de lekke toestand van het schip, die tot een verandering van de koers en tot aanzienlijke herstellingen op St. Mauritius had aanleiding gegeven, aan zeeëvenementen moest worden toegeschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 4e september is op de Eemshorn gezonken het Hannovers schip AURORA, kapt. H.H. Heeren, met raapzaad van Bensersiel naar Groningen, na bevorens te hebben vastgezeten en door het lopen der hoge brandingen en geweldig stoten, zeer lek te zijn geworden. Van de lading zijn vijf lasten, zijnde doornat, geborgen. De equipage is gered en het wrak te Delfzijl op de 8e september aangebracht.


Datum: 11 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Volgens brief van kapt. Rotgans Jz, voerende het schip MARIA, van Archangel naar herwaarts gedestineerd, in dato Huusöen (Noorwegen) 28 augustus l.l. was hij aldaar, na gedurende de gehele reis en voornamelijk op de 22e en 23e augustus zware stormen doorgestaan te hebben, lek, met overgeworpen lading en met verlies van boot, sloep, verschansingen, enz, binnengelopen en was er een stoomboot ter adsistentie afgezonden om het schip naar Bergen op te slepen, ten einde aldaar de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warnemünde, 5 september. Het schip JOHANNA MULDER, kapt. Faber, van Antwerpen herwaarts, is gisteren beoosten onze haven aan de grond geraakt en heeft zwaar gestoten. Hetzelve is met veel moeite af en vervolgens alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 september. Het schip BERNHARDINE, kapt. Frederichs, van St. Petersburg naar Antwerpen, is de 2e dezer bij Noordwijk gestrand. De equipage, lading en inventaris zijn gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 10 augustus. Sedert 10 juli zijn naar Europa uitgeklaard 71 schepen, als naar Amsterdam twee, PETRUS met 3.102 kanasters, reeds in Texel binnen, en EMILIE SOPHIA met 1.054 kanasters suiker, en elf naar Cowes, waaronder het Nederlandse schip STAD AMSTERDAM met 3.518 kanasters. In lading naar Europa zijn 14 schepen, waavan twee naar Amsterdam, de JOSEPHINE CATHARINE met 4.800 kanasters, en de ORION met 4.000 kanasters.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Pro justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija hebben verleend appointement van citatie bij edicte ad valvas curiae, een ieder die zou vermenen enig recht te hebben op de door de ter walvisvangst varende bark the BROTHERS opgebrachte Engelse kotter PAUL JONES met de daartoe gehorende inventaris, lading en overige goederen, vermoedelijk aan de gezagvoerder, stuurman, een passagier of anderen toebehorende, die zich aan boord bevonden en door de equipage zijn vermoord (opm: volgt een zeer uitvoerige lijst van goederen) zo is het dat ik, exploiteur bij de Raad van Justitie voornoemd, ieder oproep, die enig recht op schip en goederen meent te hebben om op 21 november 1847 bij genoemde Raad te compareren.
(opm: zeer sterk bekort)
Soerabaija, 28 augustus 1847, C.F. Damwijk, exploiteur

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. De 7e september zijn hier aangekomen het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. J. Laurens, met twee passagiers, de 4e juli vertrokken van Rotterdam, en dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter, de 4e juli vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, de 4e juni vertrokken van Dordrecht.


Datum: 13 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 september. Aangaande het schip HENDERIKA JANTINA, kapt. Struik, van St. Petersburg naar Rotterdam, in de Eijerlandse Gronden gestrand (opm: zie NRC 030947), wordt van Texel van de 7e dezer gemeld, dat hetzelve de vorige dag verbrijzeld en de lading rogge daarbij verloren gegaan was. Enkele wrakstukken lagen aan het strand en het geredde gedeelte der tuigage, dat zeer weinig was, zou de 14e dito verkocht worden.


Datum: 14 september 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het snelzeilend kofschip CONCORDIA, gebouwd in 1846, pl. min. 70 lasten, met overcomplete inventaris, liggende te Groningen, door overlijden van de kapt. A.K. Mulder uit de hand te koop van ondergetekende te Sappemeer. Naricht in te winnen bij de heer J. Huges, te Groningen.
Sappemeer, 13 september 1847, Wedw. K.D. Mulder.
(opm: zie AH 200947)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HARMONIE, kapt. Drent, in ballast van Rotterdam, is de 5e september lek te Helsingör binnengelopen. Het lek is spoedig gevonden, zonder dat de ballast gelost is behoeven te worden, zodat het schip weldra de reis zal kunnen vervolgen.


Datum: 15 september 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 13 september in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ:
- het schoener-kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. H.R. Duit, 115 tonnen:
NLG 14.300, in slag NLG 300: opgehouden.
- het gekoperd fregat EUGENIE, kapt. G.A. Klimp: niet geveild.
(opm: zie NRC 300847; de EUGÉNIE, bouwjaar 1830, werd na een nieuwe veiling op 8 november 1847 verkocht, zie NRC 101147)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 september. Naar wij vernemen, is het Nederlands-Indisch barkschip MEDORA, kapt. Iso Ago, hetwelk de 18e augustus j.l. van Batavia is vertrokken, bestemd naar Singapore,
(opm: het vervolg is niet op Delpher, vervolgbladzijde ontbreekt)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tjebbes, de 2e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip OUD ALBLAS, kapt.P. Kleij, de 2e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip GEERTRUIDA, kapt. H.C.G.B. Behrens, de 23e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip SARA EN MARIA, kapt. J. Kooij, de 23e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip KONING WILLEM II, kapt. H.B. Eeftingh,de 2e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs, met enige passagiers, de 30e mei vertrokken van Amsterdam, en het dito schip d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, de 2e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 16 september 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Een brik, vol water te Terschelling binnen gebracht, is genaamd MARY ANN, North Shields.


Datum: 17 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 16 september. Hedenmorgen omstreeks 9 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ANNA, groot 200 lasten, gebouwd voor rekening der heren F. & J. van Wageningen alhier. Het zal gevoerd worden door kapt. W.H. Cramer en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië.
Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, mede voor die vaart bestemd en de naam zullende voeren van FLORA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Dordrecht in het Nederlandsch Koffijhuis op donderdag 16 september: het goed onderhouden en welbezeild sliktjalkschip (opm: bedoeld is binnenvaart hektjalkschip, zie advertentie NRC 060947) thans genaamd de WISSELVALLIGHEID, met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris. In veiling NLG 700 en afgemijnd NLG 1110, de som der veiling daaronder begrepen. (opm: koper niet genoemd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HOLLANDS TROUW, kapt. Kok, naar Amsterdam met rogge, wegens tegenwind te Swinemünde binnen, is de 13e september weder naar zee gezeild.


Datum: 18 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het brikschip BOREAS passeerde 15 september Dover, op reis naar China.
(opm: zie NRC 020847)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 3 september. Het schip MARIA, kapt. Rotgans Jzn, van Archangel naar Amsterdam, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 september. Het schip MARGRIETA, kapt. G.A. Boomgaard, met hout van Riga naar Groningen alhier binnen, is in de nacht van de 9e september op 6º NB 30º OL door een Engelse brik aangezeild en heeft daardoor de bezaansmast verloren en enige andere schade bekomen.


Datum: 20 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alkmaar, 18 september. Gisteren middag is onder de banne van Schoorl gestrand en verbrijzeld de Pruissische kof UNTERNEHMUNG, geladen met rogge. De kapitein en een matroos zijn op stukken van het wrak levend, de andere drie personen van de equipage dood aangespoeld. Tot nog toe kon men van de geredden niets naders van hun namen of herkomst vernemen. Later vernamen wij, dat de kapitein Klein heet en dat het schip de 22e juli van Archangel met rogge met bestemming naar Rotterdam was vertrokken.
Ook te Egmond is het Holsteinse everschip FREUND GEORG, kapt. Breckwold, met rogge, gestrand, waarvan de equipage gered is door stoute ijver der strandbewoners.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het snelzeilend Nederlands gebouwd kofschip CONCORDIA, plm. 70 last, met overcomplete inventaris, liggende in de Noorderhaven te Groningen, is door overlijden van de kapitein A.K. Mulder (opm: bouwjaar van de kof is 1846; kapt. Abram Klaassens, zie verder AH 251147) uit de hand te koop van de ondergetekende te Sappemeer. Naricht in te winnen bij de heer C. Krook, oud-zeekapitein te Groningen.
Sappemeer, 15 september 1847, Wed. K.D. Mulder.


Datum: 21 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het schip IDA WUBBINA, kapt. Dik, van St. Petersburg naar Schiedam, is de 18e dezer zwaar lek, met overgeworpen lading, verlies van zeilen, enz. in Texel binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild schoener kofschip, groot circa 110 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag. Voor nadere informatiën gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors Vlierboom & Suermondt alhier. (opm: Rotterdam)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare Verkoping te Egmond aan Zee.
Men is voornemens op donderdag de 23e september 1847, des morgens ten 10 ure, om contant geld, te verkopen het hol of casco, van het Deens galjootschip FREUND GEORGE, gevoerd geweest door kapt. W. Breckwold, op de 17e september nabij Egmond aan Zee, op zijn reis van Petersburg naar de Maas, gestrand.
Benevens deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, enz., alsmede een partij van ongeveer 40 lasten beschadigde rogge.
Nadere informatiën te bekomen bij de commissionair G. de Groot, te Egmond aan Zee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 september. Heden morgen arriveerde uit zee ENDEAVOUR,kapt. W. Sanderson, van Sunderland, welke aan boord had de equipage van de Engelse brik DARD, gevoerd geweest door A. Horrold, van Hartlepool naar Londen bestemd, met steenkolen, hebbende het schip gisteren morgen ten 8 ure in zinkende staat verlaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 19 september. De 16de des avond is alhier binnengekomen NOORDZEE, kapt. J.W. Wittvogel, van Hamburg als bijlegger. Dit schip is door de felle storm en het breken van beide de kettingen, op Dwars in de Weg gedreven, en zal geheel moeten ledig lossen om weder vlot te kunnen geraken.


Datum: 22 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 september. Heden is van de werf van de heer scheepsbouwmeester Fop Smit aan de Kinderdijk te water gelaten het ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, groot ca. 120 roggelasten, gebouwd voor rekening der rederij van de heer Wm. Ruys J.Dzn. alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staatscourant deelt heden de volgende brief mede:
Aan zijne Excellentie de Minister van Koloniën te ’s-Gravenhage:
Dordrecht, de 14e september 1847.
Het onder onze directie gevaren hebbende schip CERAM, de 5e november 1846 op Prinsen Eiland gestrand en daarna verbrijzeld zijnde (opm: zie o.a. JC 141146), is de equipage, bestaande uit de scheepsbevelhebber T.K. Veldman en nog 43 manschappen, tezamen uitgemaakt hebbende de bezetting van die bodem, door Zr.Ms. schoener SYLPH te Batavia aangebracht.
Gemelde scheepsbevelhebber alhier teruggekomen zijnde heeft bij zijn aan ons gegeven verslag met dankbaarheid melding gemaakt van de deelnemende hulp en bijstand, die hij, benevens de overige schipbreukelingen, behalve van Zijner Majesteits zeemacht, ook had mogen ondervinden van de koloniale autoriteiten, en wel bijzonder van Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal, zowel als van de toenmalige Resident van Batavia, de HoogedelGestrenge heer Hora Siccama, en wij voelen ons gedrongen aan Uw Excellentie te kennen te geven, hoe ook de rederij van de verongelukte bodem de aan de hulpbehoevende bezetting betoonde bijstand met dankbaarheid erkent en op hoge prijs stelt, zowel als de bereidwilligheid, waarmede aan de bevelhebber is aangeboden om met alle beschikbare middelen zo mogelijk mede te werken tot het redden van wat nog van het schip zou te redden zijn, van elke laatste uit hoofde van de reddeloze toestand van hetzelve echter geen gebruik is kunnen gemaakt worden.
Onder betuiging onzer bijzondere hoogachting hebben wij de eer ons te noemen
Van Uwe Excellentie de dw. dienaren,
Direceuren van het schip voornoemd, J.B. ’t Hooft, F.C. Deking Dura

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 september. Het kofschip JAN EN FREDERIKA, kapt. Weij (opm: bouwjaar 1835; kapt. Jan Harms Weij), van St. Petersburg naar Zwolle, is de 17e dezer bij ’t Vlie gestrand en het volk daarbij omgekomen. (opm: zie AH 220947)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 17 september. Heden morgen is alhier gestrand een kof, waarbij de equipage is verongelukt en daardoor de naam onbekend, zo verre men kan ontdekken, met rogge beladen geweest. (opm: zie NRC 220947)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In ons nummer van 28 juli hebben wij medegedeeld, dat het Nederlandse koopvaardijschip CHERIBON, kapt. F.H. Klein, de 18e dier maand op de zuidwestpunt van Trouwers-Eiland gestrand en dat de equipage van die bodem zich op dat eiland gered had. Dewijl thans die equipage te Batavia is aangekomen, kunnen wij omtrent derzelver wedervaren nadere berichten mededelen.
Het was der scheepsbemanning gelukt om van het wrak van de CHERIBON een gedeelte der inventaris-goederen enz. op Trouwers-Eiland te bergen, om welke reden men dat eiland niet wilde verlaten dan nadat er zich een goede scheepsgelegenheid zou voordoen om gelijktijdig de geredde voorwerpen over te brengen. Met prauwen had men zich reeds dadelijk naar Java kunnen begeven, doch men wilde hiertoe niet dan in de uiterste noodzakelijkheid overgaan.
Intussen hadden de heren B. Kopersmit & Co. alhier, aan wie de CHERIBON geconsigneerd was, door middel dezer courant een oproeping gedaan ter bekoming van scheepsgelegenheid voor de afhaal der bedoelde geredde goederen tegen betaling van een gedeelte derzelver eventuele opbrengst. De moeilijkheid om Trouwers-Eiland ten gevolge der daar lopende hoge zeeën aan te doen, deed vrezen, dat weinigen voor die afhaal genegen zouden bevonden worden. Nochtans bood zich daartoe aan de Nederlands-Indische schoener POSTILLON, gevoerd door J.A. Tholen, die tot dat einde op de 17e augustus van Batavia vertrok. Volgens bekomen berichten is dit vaartuig tot Klapper-Eiland, gelegen nabij Trouwers-Eiland. kunnen vorderen, doch heeft aldaar met hevige oostelijke winden en hoge deining te kampen gehad en averij aan deszelfs tuig bekomen, ter herstelling waarvan het naar Anjer is moeten terugkeren, van welke plaats het in het laatst van augustus de reis naar Trouwers-Eiland opnieuw ondernomen heeft. Omtrent de uitslag van die tweede tocht is tot dus ver nog geen bericht ontvangen.
De kapitein en de bemanning van de CHERIBON hadden middelerwijl nagenoeg vijftig dagen op Trouwers-Eiland doorgebracht, toen zij gebrek aan levensbehoeften begonnen te gevoelen. Uit die hoofde en in het onzekere, wanneer de gewenste scheepsgelegenheid zou komen opdagen, besloten zij eindelijk in de eerste dagen van september om het eiland met prauwen te verlaten. Na de geborgen goederen ter bewaking aan enige daartoe uit het Bantamse overgekomen inlanders te hebben aanbevolen, vertrokken zij en arriveerden behouden te Tjiringin, residentie Bantam, van waar zij met behulp van het plaatselijke bestuur aan boord van twee prauwen ingescheept zijn en op zaterdag de 18e dezer maand alhier te Batavia, dus juist twee maanden na de schipbreuk, aankwamen.
Hoe zeer door het verlies van het schip CHERIBON een groot verlies geleden wordt, is het toch hoogst gelukkig te achten, dat daarbij geen enkel mensenleven te betreuren valt.


Datum: 23 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 22 september. Uitgezeild FORTUNA, kapt. F.S. Taay van Dordrecht naar Rochefort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 15 september de Sont gepasseerd de EENDRAGT, H.A. Scheppers van Termunterzijl naar Riga.


Datum: 24 september 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het schip de GOEDE VREDE, kapt. Peters, van Archangel op hier bestemd, is volgens brief van de kapitein in dato 6 september, na veel stormen doorgestaan te hebben, aldaar met schade uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Emder kof CORNELIA, kapt. Mudder, met steenkolen van Hartlepool naar Altona, is de 12e september bij Helgoland totaal verongelukt, doch het volk gered.


Datum: 25 september 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 september. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen GEESSINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, en AURORA, kapt. P.G. Lestuiver, beiden van St. Ubes, met zout; KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 september. Men verneemt, dat het barkschip ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkema, dezer dagen de reis naar St. George d’Elmina zal aannemen. Met deze bodem zullen daarheen vertrekken de hoofd-ingenieur Kiesler, reeds vroeger in dezelfde betrekking te dier kuste geweest, benevens een tweede ingenieur en mijnwerkers, welke, hun opleiding genoten hebbende in de beroemde berg-academie van Freiburg in Saxen, zich naar de Goudkust begeven, ten einde de goudgraverij en goudwasserij in de rijke mijnen van het district Dabokrom, op een ruime schaal te beproeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 23 september. Voor de wal WOLTEMADE, F. Guijt van Archangel

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Rotterdam. WOLTEMADE, F. Guijt van Archangel met: 2.607 tschetw. rogge, 350 matten. (opm: tschetswert, oude Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; 67 tschetwert = 150 hectoliter, hier dus circa 5.836 hl of circa 420 ton)


Datum: 27 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping binnen Rotterdam. Op donderdag de 30e september 1847, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, zal door de daartoe behoorlijk gemachtigden ten overstaan van H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, en W.H. Montauban van Swijdregt, makelaars, gevestigd te Rotterdam, in het openbaar worden geveild en verkocht het in Noord-Amerika met koperen bouten gebouwde en onder Noord-Amerikaanse vlag varende barkschip WHITE OAK, gevoerd bij de gezaghebber Townsend Weeks, laatst gekomen van New York, volgens Nederlandse meetbrief lang over stevens 28 el 80 duim, wijd 5 el 64 duim, hol 3 el 88 duim, en bij gevolg groot 258 Nederlandse tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere daarbij zijnde gereedschappen en toebehoren, op een daarvan staande inventaris vermeld, en voorts in die staat zo als hetzelve is liggende in de rivier de Maas, voor de sleephelling van de heer J. Valkenier, alwaar hetzelve daags vóór en op de ochtend vóór de verkoping door een ieder kan worden bezichtigd. Nader bericht te bekomen bij genoemde makelaars.
(opm: zie NRC 070747)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 september. De ELISABETH, kapt. Brons, van New York naar Amsterdam, is alhier het verlies van sloepen, lek en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 22 september. De HENDRIKA ARENTINA, kapt. Breeland, van Archangel naar Boulogne, is hier lek binnengelopen, met verlies van anker en ketting. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 28 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het schip CHERIBON, kapt. Dekker, is de 18e juli op het Trouwers Eiland, bij de Wijnkopersbaai, wegens stilte en hevige stroming op het strand geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 september. Het Belgische driemast schip EMANUEL, bestemd naar Batavia en Manila, is hedenmorgen te 6.45 ure aan de Hoogkade voor de stad aan de grond geraakt, doch zit ogenschijnlijk buiten gevaar en zal denkelijk met hoog water zonder lossen afkomen.
Er zijn een tiental missionarissen aan boord en de lading bestaat meest uit ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 september. Betreffende de Nederlandse kof HENDRIKA ARENTINA, kapt. Breeland, van Archangel naar Boulogne, te Yarmouth met schade binnengelopen, verneemt men nog, dat zij grote reparatiën zal moeten ondergaan, alvorens de reis voort te zetten. Haar lading, uit vlas bestaande, is geheel beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 24 september. Het Nederlandse vaartuig STAD AMSTERDAM is hedenmorgen in het dok gesleept om de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende schepen, als:
Voor Amsterdam: PIETER FLORISZ, kapt. F.A. Begemann Sietzes
Voor Rotterdam: SOOLO, kapt. J.R. Butter, en JACATRA, kapt. J. van der Zweep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 mei. Heden voormiddag ten 11 ure, zijn aan het postkantoor te Weltevreden gesloten, de brievenpakketten, bestemd om met Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, gecommandeerd door de luitenant ter zee der 1e klasse Anemaet, via Muntok en Riouw naar Singapore, en verder van laatstgenoemde plaats per landmail naar Europa te worden gezonden. Het getal brieven bedroeg ditmaal naar Europa, via Marseille 739, naar Southampton 77 brieven; naar elders 666, tezamen 1.482 brieven. Ditmaal worden dus naar Europa verzonden 816 brieven; over Ceylon zijn de vorige week geëxpedieerd 512, maakt tezamen 1.328 brieven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 juni. In de namiddag van zaterdag de 12e dezer is Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, gecommandeerd door de luitenant ter zee, 1e klasse, Anemaet, van Singapore alhier teruggekeerd. Daarmede zijn aangebracht, de per landmail uit Europa verzonden en voor deze gewesten bestemde brieven en pakketten; zowel die van de maand maart, welke aanvankelijk naar Hongkong doorgezonden en van daar naar Singapore teruggebracht zijn, als die van de maand april, welke rechtstreeks uit Europa te Singapore aangebracht, aldaar zijn kunnen worden in ontvangst genomen, naar wij vernemen door de welwillende tussenkomst van de juist te Singapore aanwezige Engelse Admiraal, bevelvoerder der Britse zeemacht in deze wateren, zonder wiens bemiddeling ook de mail van april naar China zou zijn doorgezonden.
Zr.Ms. stoomschip BATAVIA heeft alzo deszelfs eerste reis naar Singapore volbracht. Gelijk bekend is, de 25e mei van hier vertrokken, arriveerde het de 28e dier maand te Singapore; op de 8e dezer de terugreis herwaarts aangenomen hebbende, ankerde het ten 2 ure in de namiddag van de 12e ter rede Batavia. Zowel op de heen- als op de terugreis waren Muntok en Riouw aangedaan. De terugreis zou spoediger volbracht zijn geworden, indien niet een ongeval aan de machine de reis aanmerkelijk had vertraagd. De mail, welke de 24e april uit Londen is afgezonden, is alzo van daar naar Batavia in 49 dagen overgebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dordrecht, 27 september. Volgens de per overland mail ontvangen berichten van Batavia, lopende tot 24 juli, stond de wissel op Nederland 95% en waren de vrachten naar Nederland, voor schepen onder Nederlandse vlag, NLG 110,- à NLG 120,-, met 15% per last, en onder Engelse vlag GBP 5 ½ à 6 per ton. De schepen DOGGERSBANK en CHRISTOPHORUS COLUMBUS zijn voor particulier rekening bevracht om rijst en suiker te laden tot NLG 110,- à NLG 115,- met 15%, terwijl het schip JOHANNES MARINUS door de factorij voor een lading suiker naar Rotterdam aangenomen is tot NLG 115,- met 15%.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA MARGARETHA, kapt. Glim, van Stettin naar Bordeaux, is de 20e september met verlies van de boegspriet, anker en ketting te Ramgate uit zee teruggekomen, zijnde onder Duins aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HARMONIE, kapt. Kloppenburg (opm: buitenlander), van Kroonstad naar Elseneur om order, is volgens brief van Kopenhagen van de 17e september, op Bornholm gestrand en verbrijzeld en de equipage, met uitzondering van de kapitein, daarbij verdronken. Een gedeelte der inventaris is geborgen.


Datum: 29 september 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 juli. Nadere berichten melden, dat de CHERIBON, kapt. Dekker, waarvan wij gisteren melding maakten, dat op Trouwers Eiland was vastgeraakt, totaal is verongelukt. Het volk is echter gered. Men zal trachten de tuigage te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 september. Het schip de JONGE WILLEM, kapt. Dopff (opm: mogelijk buitenlander), van Amsterdam naar Halte (opm: aan de Eems, bovenstrooms van Leer), is de 21e dezer tussen Ameland en Holwerd gezonken. Van de lading zijn 100 balen koffie en 28 mandjes kandij geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 september. Het driemastschip EMANUEL, deze morgen vermeld als voor de stad te zijn aan de grond geraakt, is heden namiddag met behulp der overzet-stoomboot weder in vlot water geraakt. Te oordelen naar het overhellen van die bodem aan bakboordzijde, dan zou de lading gedeeltelijk over een kant zijn gegaan, doch het schip was dicht gebleven en had ogenschijnlijk geen schade bekomen. De invallende avond belette nauwkeurige opneming. De equipage bestaat uit volk van de Belgische Marine.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip HENRIETTE CORNELIA, kapt. F. Gollards, met een passagier, de 27e juni vertrokken van Amsterdam, en het dito schip HELENA, kapt.W. Blom, de 27e juni vertrokken van Amsterdam.
AH 300947
Vlissingen, 27 september. Zr.Ms. schoener SCHORPIOEN, welke tot een reis naar West-Indië wordt uitgerust, ligt voor de grote dam in ’s Rijks dok, ten einde op order zeilree te zijn.
Naar men verneemt, is de zeildag van Zr.Ms. fregat de RIJN, kapt.t.zee Jöhr, en Zr.Ms. schoener-brik SAPAROEA, luit.t.zee 1e klasse Kluyskens, naar Oost-Indië, bepaald op 15 oktober aanstaande.


Datum: 30 september 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 september. Het schip CHERIBON, kapt. Dekker, van hier naar Batavia, is volgens brief van de kapitein, na 96 dagen reis, op 18 juli door stilte en felle stroom op de klippen aan de Z.W. punt van het eiland Trouwens vergaan; de equipage is gered.


Datum: 01 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 27 september. Het schip SINE NOMINE (opm: sloepschip, ex-PRINS HENDRIK, recente aankoop), kapt. H. Meuldijk, van Vlissingen, is op een zandbank geraakt, maar gisteren weder vlot en in deze haven gebracht. De schade is van weinig betekenis en het schip zal de reis voortzetten na de nodige reparatiën ondergaan te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 september. Het schip MARIA, kapt. Van Dierendonck, van Amsterdam naar St. Petersburg, is alhier zwaar lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Met het barkschip VAN DER PALM, kapt. J.J. Muntendam, vertrekken van hier een 80-tal passagiers, alle Nederlanders, die, hiertoe door enige aanzienlijken in staat gesteld, het voornemen hebben op Macassar een Nederlandse kolonie te stichten.
(opm: zie NRC van 2 oktober 1847)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. De WHITE OAK, gevoerd geweest door kapt. T. Weeks, en naar Amerika met landverhuizers bestemd, is, na deze aan boord gehad te hebben, uit zee teruggekomen en alsnu in publieke veiling aangeslagen; de passagiers zijn allen, na lang en vergeefs gewacht te hebben, met andere schepen naar hun bestemmingsplaats vertrokken; het is dus te hopen, dat in het volgende jaar, als wanneer de stroom der landverhuizing zich allicht nog meer over deze stad zal uitbreiden, een meer nauwkeurig toezicht over de vaarbaarheid der schepen zal worden gehouden, opdat deze belangrijke uitvracht niet geheel verloren ga, en waardoor dan ook tevens de retouren een andere bestemming zouden verkrijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH, kapt. Brons, van New York naar Amsterdam, is te Falmouth lek en met verlies van boten en watervaten binnengelopen.


Datum: 02 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Het Handelsblad meldt in zijn nummer van gisteren, dat het barkschip VAN DER PALM, hetwelk heden van hier naar zee is vertrokken met bestemming naar Macassar met Nederlanders, die daar een kolonie gaan stichten, een tachtigtal passagiers aan boord heeft. Dit bericht is onjuist, daar het getal slechts achttien volwassen personen en elf kinderen bedraagt.
Even onjuist is het tweede, in hetzelfde nummer van het Handelsblad voorkomend bericht omtrent de WHITE OAK, kapt. T. Weeks. Het schip is niet naar zee geweest en teruggekomen, maar is bij het naar zee gaan gestoten en toen op het Goereese strand blijven zitten. De WHITE OAK was goedgekeurd en met vele artikelen van aanzienlijke waarde geladen. De passagiers zijn kostenloos van boord naar Rotterdam teruggebracht en gedurende de weinige dagen, dat zij hier vertoefd hebben, op kosten der bevrachters van de WHITE OAK geherbergd en onderhouden. Spoedig daarop zijn zij verscheept met de schepen HULL van deze stad en CERES van Amsterdam, die reeds lang te New York zijn gearriveerd en de passagiers in de beste toestand ontscheept hebben.
Dat het Handelsblad zich voortaan toch beter doe onderrichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Aangaande het schip GEZIENA, kapt. Hark (opm: waarschijnlijk buitenlander), de 27e mei uit Ameland naar Hamburg vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 27 september. De JULIE MARIE, kapt. Bartels, van Antwerpen alhier gisteren aangekomen, is in beslag genomen, doordien er tabak aan boord verborgen is gevonden. De kapitein, zich als eigenaar van dezelve verklarende, is in arrest gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Muiden, 30 september. Hedennacht ten 12½ ure is er brand ontstaan op de werf, toebehoord hebbende aan J. Haring, thans aan H. Schouten. De gehele werf en loods, zomede die van de scheepsbouwmeester Paauw, zijn bijna geheel afgebrand. Het vuur deelde zich spoedig mede aan een beurtman op de helling van de heer Paauw zittende; door inspanning van krachten gelukte het die te water te krijgen, terwijl mede twee andere vaartuigen te water zijn gelaten. Ten 3½ ure was men de brand meester; twee grote loodsen, alsmede een nieuwe tjalk, zijn echter nog een prooi der vlammen geworden. Wanneer de wind slecht 3 strepen noordelijk was geweest, zoude ook de tweede daarnaast gelegen werf van de scheepsbouwmeester Schouten in de as zijn gelegd; gelukkig echter is het schip het MATIGHEIDSGENOOTSCHAP, op die werf in aanbouw, geheel gespaard gebleven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 oktober. Voor deze stad is ingeklaard het schip JONGE ARIE, kapt. J. Pott, van Arensberg, met teer en pek.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels, met drie passagiers (opm: begeleidende officieren) en 180 militairen, de 12e juni vertrokken van Amsterdam, en het dito schip PRINCES MARIANNE, kapt. J.A. Scott, met enige passagiers, de 15e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 04 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 september. Het schip MARGARETHA, kapt. Schoer, van Amsterdam op hier bestemd, is gisteren voor de haven op een paal geraakt en om het zinken te verhoeden aan de grond gezet, alwaar het schip vol water is gelopen. De lading is zwaar beschadigd in een lichter overgescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Littlehampton, 30 september. De Nederlandse kof ANTONIA, kapt. Houtsaager, van Amsterdam naar Nantes, is ten oosten van Worthing aan de grond geraakt, doch met assistentie weder vlot gekomen en deze middag alhier in zeer lekke staat de haven binnengehaald. (opm: kapt. Jan Houtsaager; ter plaatse afgekeurd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Twee of drie maanden geleden ontving men het bericht uit Singapore, dat de tweede stuurman van het Amerikaanse schip TALMA, hier te lande verzekerd naar Sumatra en terug ter somma van NLG 80.000, in een boot te Singapore was aangekomen, de tijding brengende dat genoemd schip op de kust van Sumatra was gebleven, dat hij van de gehele lading slechts een vaatje specie (opm: munten) en zijn persoon had kunnen redden, en dat de kapitein benevens het volk de vaste wal hadden trachten te bereiken in de grote boot, doch waarschijnlijk een prooi der golven zouden zijn geworden. Daar de twee laatste overlandmails volstrekt geen nadere berichten van genoemd schip brachten, hield men het hier voor vast, dat het schip met man en muis vergaan was, totdat op heden het toevallig bericht in een der Boston-papieren werd gelezen, dat een andere kapitein aldaar aangekomen van Sumatra’s Westkust, de kapitein van de TALMA had gesproken, welke bezig was een lading peper in te nemen en hem verzocht had zijn tweede stuurman te mogen overnemen, aangezien de zijne met een vaatje specie en de middelboot zich had weggemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Met zekerheid mogen wij thans melden, dat door de ondernemer P.J. Berger te Venlo voor de vaart op de Maas een nieuwe stoomboot met machines van lage drukking en 100 paardekracht te Luik is besteld en dat deze boot met einde mei of begin juni e.k. in de vaart zal worden gebracht als wanneer met de twee boten in het zomerseizoen alle dagen, met uitzondering van Zondags, en in het winterseizoen vijf maal ‘s weeks zal gevaren worden. De boten zullen alsdan ‘s nachts te 12 uren van Rotterdam afvaren om de tweede dag vroegtijdig te Maastricht en te Luik te kunnen arriveren. Even zo zal er door deze verandering van vertrekuren gelegenheid bestaan om de tweede dag tot Keulen, Düsseldorf en tussengelegen plaatsen door de iedere morgen van Venlo vertrekkende Koninklijke Pruissische diligences bij tijds te kunnen aankomen. De dienst tussen Venlo en ‘s Hertogenbosch is gestaakt, doch zal voor het vervoer van goederen wekelijks eens een schuit tussen Schans St. Andries en ‘s Hertogenbosch in correspondentie met de stoomboot tot vrachtprijzen bij het tarief bepaald blijven varen. Wanneer de nieuwe boot aan de verwachtingen beantwoordt, dan zal dezelve de weg langs Crevecoeur nemen en de reis van Rotterdam naar Venlo in dezelfde tijd doen, als de thans varende boot de reis langs Zaltbommel aflegt. Er zal alzo wekelijks drie maal gelegenheid bestaan om van en naar ‘s Hertogenbosch te kunnen reizen en tevens om van deze streken gemakkelijk naar Breda en omgekeerd te kunnen komen.


Datum: 05 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 21 september. Het Russische schip ZORG EN VLIJT, kapt. Rosinsky, van hier met ballast naar Libau bestemd, is door een hevige storm uit het zuid-westen in de nabijheid van Wiems aan de grond geraakt, vol water gelopen en zal niet weder af te brengen zijn. De manschap is gered en de takelage geborgen.
(opm: wellicht een ex-Nederlands schip, maar geen aansluiting gevonden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 oktober. Voor deze stad is ingeklaard: het schip MAHE, kapt. K.H. Scholting, van Kiel, met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het kopervast gebouwd en nieuw gekoperd barkschip PICTURA, kapt. M.F. Tijdeman, om tegen het laatst dezer maand gereed te zijn. Adres bij Sandberg en Co., cargadoors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA ARENTINA, kapt. Breeland, van Archangel naar Boulogne, te Yarmouth met schade binnen, was de 24e september bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Ketelaar, van Amsterdam naar Gibraltar, te Ramsgate binnen, heeft de 26e september de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILMINA, kapt. Bans, van Riga naar Lissabon, te Portsmouth binnen, heeft de 26e september de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het te Carolinensiel beschadigd binnengekomen schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Duit, van Hamburg met rogge naar Groningen, heeft de 24e september na geëindigde reparatie de reis voortgezet.
(opm: zie NRC 111047 en PGC 121047)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HERCULES, kapt. Bartels, van Danzig naar Grimsby gezeild, is met verlies van bolwerk, fokzeil, enz. te Dantzig teruggekomen.


Datum: 06 oktober 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens nader ontvangen berichten omtrent de brand te Muiden, kunnen wij melden, dat de werf De Hoop, op welke de brand de 29e ll. is ontstaan, voorheen aan Haring toebehoorde, doch aan hem voor drie jaren, tot de 1e oktober ll. was verhuurd, op welk tijdstip dezelve door de eigenaar, de scheepsbouwmeester H. Schouten, in eigen gebruik zou worden genomen. De loods is in herbouw geassureerd door de eigenaars, de losse gereedschappen en houtwaren door en ten behoeve van de huurder.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen vendutie zal verkocht worden het thans ter rede (opm: van Batavia) liggende schoenerschip POSTILLON, van Samarang, met deszelfs inventaris. Intussen is het op aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop bij:
B. van Leeuwen & Co. (opm: zie JC 271047)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 oktober. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, de 4e juni vertrokken van Dordrecht.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip NOVA ZEMBLA, kapt. L. Heijkoop, met een passagier, de 17e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 07 oktober 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 oktober. Voor deze stad is ingeklaard: het schip ALBERTINE, kapt. C. Hoijer, van Drammen, met hout.


Datum: 09 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhaven, 3 oktober. De Nederlandse kof OOIJEVAAR, kapt. Eefting, met stukgoederen van Hamburg naar Petersburg, is deze morgen lek binnengebracht en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading te Rotterdam naar: Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht. Het snelzeilend Nederlands gekoperd barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en Wambersie en Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 oktober. Het schip MENTOR, kapt. Kramer (opm: buitenlander), van Bergen naar Rotterdam, is de 19e september bij Udsori verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht 8 oktober. Voor deze stad is ingeklaard, het schip EMANUEL, kapt. O.R. Ulrichs, van Warverort, met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie op woensdag de 13e oktober 1847 op de Ankerwerf, naast ´s Lands entrepot, door Gebr. Roselje & Co. van het geredde gedeelte der inventaris van het bij Trouwers-Eiland gestrande Nederlandse schip CHERIBON (opm: zie JC 280747), bestaande uit touwwerk, zeilen, koper, kompas, kaarten, sextant, chronometer, en zilveren lepels en vorken ,enz.
En ten 11 ure het wrak van gemelde bodem, met al hetgeen zich nog aan boord en ook op het meergemelde eiland van de inventaris mocht bevinden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 oktober. De 4e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark KONING WILLEM II, kapt. H.G. van Eijk Menkman, de 28e juni vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JUPITER, kapt. J.K. de Jong, met een passagier, de 27e juni vertrokken van Amsterdam.
De 6e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek, de 17e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, de 30e juni vertrokken van Algiers, en het dito schip PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. D.H. de Boer, de 28e juni vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark VERONICA, kapt. G. Groenewoud, met een passagier, de 28e juni vertrokken van Amsterdam.


Datum: 11 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 1 oktober. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Duif, met rogge van Hamburg naar Groningen bestemd, is gisteren met hulp van een lichter binnengekomen, hebbende veel averij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Volgens ontvangen bericht is het Schiedammer barkschip SOLOO, kapt. J.R. Butter, de 5e dezer te Londen in lading gelegd naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engelse brikschip TWO BROTHERS, kapt. A. Fenmore, met hout van Kroonstad naar Ipswich, is de 5e oktober op het rif van Ameland totaal verongelukt. Het volk is door Amelander vissers gered, doch van de lading is niets geborgen.


Datum: 12 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 oktober. Met het beste gevolg werd heden namiddag van de werf St. Joris der scheepsbouwmeesters De Jong, Korteland en Anthony alhier te water gelaten het nieuwe, gekoperde schoenerschip DIANA, groot ca. 120 lasten, gebouwd voor rekening der heren C. Vlierboom & Zonen alhier. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een fregatschip, groot 280 lasten, genaamd MACASSAR, voor rekening derzelfder heren, alsmede van een barkschip, de naam zullende voeren van ST. HELENA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 oktober. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Gutzen, van Anklam met raapzaad, is ten gevolge van een lek te Vlissingen binnengelopen en zal zijn lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 5 oktober. Het schip STAD EN LANDE, kapt. Helmers, van Memel, is heden lek binnengekomen en moet waarschijnlijk lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 8 oktober. Het schip HOFFNUNG, kapt. Pauls, komende met een lading garst (opm: gerst) en erwten van Hamburg naar Amsterdam, in de Wierumer gronden bij het Pinkegat gezonken en het volk ter nauwernood met de boot gered en te Groningen aan land gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 oktober. Voor deze stad is ingeklaard, het schip GEBINA, kapt. H.H. Walker, van Lübeck, met teer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Duit, van Hamburg met rogge naar Groningen, is de 30 september met averij en onder begeleiding van een lichter te Greetsiel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA, kapt. Schoon (opm: mogelijk buitenlander), van Leer naar Hamburg, is de 6e oktober bij Neuwerk gestrand. De equipage is geborgen maar het schip is wrak.


Datum: 13 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 oktober. Het schip VROUW HILKE, kapt. Luttman, van hier naar Hamburg, is met schade te Greetsiel binnengebracht. Van de lading waren 34 kannassers suiker, twee balen koffie en zes kazen beschadigd bevonden en verkocht geworden. Het hulp- en bergloon was door arbiters bepaald op NLG 1850.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia om spoedig te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands schoenerbrikschip DIANA, gevoerd door kapt. P.C. Teengs. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt, cargadoors.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 oktober. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark CHRISTINA, kapt. W.C. Ran, de 18e juni vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Henrichs, de 28e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark BONJOL, kapt. T.A. Mulder, de 30e juni vertrokken van Rotterdam.


Datum: 14 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 12 oktober. Heden is alhier aan de werf Hollandsch Trouw van de heer Van der Hoog met het beste gevolg te water gelaten het fraai gebouwd barkschip CORNELIA, groot ongeveer 220 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Jonker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 14 oktober. Het Russische barkschip RHEA, op 13 oktober publiek verkocht ter rolle van de Arrondissements Rechtbank te Hoorn, is voor NLG 13600 gekocht door notaris Lippets, voor de heren Ebeling & Brandt, commissionairs te Amsterdam.


Datum: 15 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 oktober. De CATHARINA, kapt. Gutzen, welke, zoals vroeger gemeld, te Vlissingen was binnengekomen, heeft zijn lading gelost om te repareren. Ongeveer 7 last raapzaad zijn beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA, kapt. A.P. Uil voor wijlen kapt. J. Nieland (opm: tjalk. kapt. Jacobus Nieland), de 12e september van Danzig naar Amsterdam vertrokken, is volgens brief van Bornholm van de 30e dito, na gedurig veel slecht weder en storm doorgestaan en nagenoeg alles verloren en het roer gebroken te hebben, die morgen in zinkende staat bij Nexöe gestrand. Het volk is door de reddingboot van boord gehaald. Men hoopte bij goed weder het schip weder af te brengen en een gedeelte der lading te bergen. (opm: zie NRC 161047)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag den 25ste oktober, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair wel bezeild schooner kofschip, genaamd ANJA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapitein B.A. Hazewinkel, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 60 duimen; wijd 4 ellen 22 duimen; hol 2 ellen 10 duimen; en alzo gemeten op 89 tonnen of 47 lasten. Breeder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: de veiling werd uitgesteld tot 6 december, zie AH 251147 en AH 081247)


Datum: 16 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 oktober. De tjalk JOHANNA, kapt. Uil, te Martenshoek thuis behorend en met tarwe van Danzig naar Amsterdam bestemd, is de 30e september vóór Hagen, bij Nerve (nabij Kap Arkona), aan de grond geraakt. De equipage is gered, doch of het schip behouden is, is nog onzeker. Hetzelve is zwaar lek en bij gevolg de lading beschadigd, waarvan ca. 150 tonnen (opm: vaten) zijn gelost.
(opm: bouwjaar 1843; waarschijnlijk voormalige stuurman A.P. Uil, zie AH 151047; de tjalk, thuishaven Aduard, ging verloren)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stege, 2 oktober. De kof HARMONIE, kapt. Van der Kooy, van Rotterdam naar Pillau, is op Nordfeldt strand voor Soemose gestrand. Men hoopte hetzelve weder af te brengen. De equipage is gered. (opm: zie PGC 191047)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Noordwijk aan Zee, op dinsdag de 19e oktober 1847, des voormiddags ten 11 ure, van het hol of casco van het kofschip BERNARDINE, gevoerd geweest door kapt. F.C. Friedrichs, op de 2e september jl. nabij Noordwijk aan Zee op deszelfs reis van Petersburg naar Antwerpen gestrand, benevens deszelfs staand en lopend want, touwen, zeilen, ijzerwerk, enz.
Degenen, die iets op hetzelve schip te vorderen hebben gelieven hun rekening in te leveren bij Mr. C.C. van der Schalk, notaris te Noordwijk, vóór de 19e oktober e.k., ten wiens kantore nadere inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping ter rolle van de Arrondissements-Rechtbank te Hoorn, woensdag 13 oktober 1847: Het Russisch barkschip RHEA, gekocht door de notaris Lippits, voor de heren Ebeling & Brandt, Commissionairs te Amsterdam, à NLG 13.600,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands smakschip, genaamd JOHANNA, gevoerd door A.J. Onnes, met deszelfs inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, lang 19 el 50 duim, wijd 4 el 6 duim, hol 1 el 53 duim of 54 ton, groot plm. 42 rogge lasten. Adres bij J. & S. Wiarda aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia om spoedig te vertrekken het nieuw, bijzonder op zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands schoener brikschip DIANA, gevoerd door kapt. P.C. Teengs. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt, cargadoors te Rotterdam.
(opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een schrijven van kapt. Derks, voerende het fregatschip ISIS, met troepen van Amsterdam naar Batavia, was hij, wegens contrariewind en slecht weder, den 10 dezer ter rede van Duins geankerd, doch had den 12 de reis met een Z.O. wind voortgezet. Alles wel aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 oktober. De 11e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, de 2e juli vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark HONGKONG, kapt. P. Andersson, de 12e juni vertrokken van Amsterdam.


Datum: 18 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ilfracombe, 13 oktober. De MERCURIUS, kapt. Kleindijk, van Cardiff, is hier gisteren met verlies van ankers, kabels,en takelage binnengelopen.


Datum: 19 oktober 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HARMONIE, kapt. Van der Kooy voor wijlen kapt. Drent, van Rotterdam naar Pillau, is volgens brief van Stege van de 2e oktober die nacht op de noordkust van Moen wegens zware lekkage op het strand gezet. Men hoopte hetzelve na het stoppen van het lek weder af te brengen. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIA, kapt. Beekman, van Groningen naar Liverpool, is volgens brief van Deal van de 11e oktober, die nacht op het Goodwin-zand bezet geraakt, doch op twee vademen water ten anker gekomen, en heeft sedert de reis zonder schade voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de avond van de 15e oktober, ongeveer 6 mijl noord/oost van Terschelling, is het everschip ANNA MAGRETHA, kapt. Hendrik Lichs (opm: buitenlander), komende van Middlesbrough en bestemd naar Hamburg, beladen met steenkolen, gezonken, doch de equipage, bestaande uit 4 man, gered en opgenomen door kapt. A.J. Hazewinkel van de Nederlandse kof ONDERNEMING, die, juist niet ver van hen verwijderd, en door hun noodsignalen van hun gevaar verwittigd, op hen afhield en hun de nodige hulp verleende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands smakschip, genoemd JOHANNA, gevoerd door A.J. Onnes, met deszelfs inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, lang 19 ellen, 50 duimen, wijd 4 ellen, 6 duimen, hol 1 el, 53 duimen of 54 tonnen groot en pl.m. 42 roggelasten.
Adres bij J. en S. Wiardi, aldaar.


Datum: 20 oktober 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 oktober. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, de 2e juli vertrokken van Zierikzee.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman, de 11e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 21 oktober 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 oktober. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen MARIA CATHARINA, kapt. R.H. Mulder, van St. Petersburg, met lijnzaad en hennep; JANTINA ENGELINA, kapt. J.H. de Jonge, van Stockholm, met ijzer en teer.


Datum: 23 oktober 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht, bij het bestuur van Banjermassin ontvangen van het hoofd te Koessan, was de bark DOERGA, kapt. Pietersen, toebehorende aan de te Ampenan (Lombok) gevestigde koopman King, in de maand augustus gedurende een reis van Koetei naar Soerabaija nabij Poeloe Tiga verongelukt. Slechts de bemanning was gered, doch schip en lading verloren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. A. Schaap, met enige passagiers en 160 man troepen, de 16e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark ELSHOUT, kapt. C.T. van Assendelft de Koning, de 14e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman, de 5e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, de 29e juni vertrokken van Rotterdam, het dito schip STAD ’s GRAVENHAGE, kapt, C.J. Blok, de 7e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip ELISABETH ANTHONIA, kapt. P. Bakker, de 29e juni vertrokken van Amsterdam, de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, met een passagier, de 29e juni vertrokken van Amsterdam, en het dito schip BAROS, kapt. S. van Duijn, de 15e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 25 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. De GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, heeft op de reis van Sourabaya naar Samarang op een onbekende klip gestoten en vast gezeten. Het schip is de 19e augustus teruggekomen in Sourabaya, alwaar bij de bezichtiging belangrijke schade aan hetzelve is bevonden. (opm: zie aanvraag bodemarij JC 040947)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Volgens brief van Texel van de 22e dezer was in die nacht in de Eijerlandse buitengronden gestrand een Nederlandse kof, vermoedelijk beladen met ijzer, van Cardiff naar Hamburg, naam onbekend. (opm: de ANNA MAGRIETA, bouwjaar 1840, kapt. H.H. Naatje, zie NRC 261047)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Aangaande het schip CHERIBON, kapt. Kleijn, van hier naar Batavia, bij Wijnkoopersbaai gestrand, wordt volgens brief van Batavia van de 29e augustus gemeld, dat hetzelve totaal weg was en men slechts een klein gedeelte van de inventaris had kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Aan boord van het schip HARMONIE, kapt. Bauma (opm: de brik HARMONIE, onder kapt. H. Bouma), hadden enige ongeregeldheden plaats gehad, veroorzaakt door opruiing van de timmerman, welke dan ook door een ander was vervangen geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 20 oktober. De CATHARINA, kapt. Koster, van Sierra Leone naar Hamburg, is alhier met verlies van zeilen, lek en met onklare pompen, enz. binnengelopen.


Datum: 26 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 oktober. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Naatje (opm: kof ANNA MARGRIETA, bouwjaar 1840; kapt. Hindrik Harms Naatje), van Cardiff met ijzer naar Hamburg, is volgens brief van Texel van de 24e dezer in de nacht van de 22e dito in de Eijerlandse buitengronden gestrand en van de equipage, bestaande uit vijf man, alleen de matroos Leendert de Hooi door schipper J. Buys Jzn gered. Bij een tweede poging tot redding door bovengenoemde schipper is het lijk van de kapitein van het schip afgehaald en aldaar aan wal gebracht. (opm: zie NRC 271047 en 301047)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 14 schepen, als:
Voor Amsterdam: de YSTROOM, kapt. J.F. Detering; LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. T.D. Sickens; CHINA, kapt. B.J. Doornik; MARIA, kapt. T. Hagen; VAN GALEN, kapt. C. Dekker Az.; PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop; JOSEPHINE CATHERINA, kapt. A.J. Andresen; ANNA MARGARETHA, kapt J.J.L. Ruhl; DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. M.H.A. Villérius.
Voor Rotterdam: CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. H.R. Bock; ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day; NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeyer; ROTTERDAM, kapt. P. Vis.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 oktober. Voor deze stad is ingeklaard, het schip CERES, kapt. P. Vernes, van Liverpool, met zout.

Krant:
 POZ - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Crt


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De ondergetekenden, voornemens zijnde om zodra zij daartoe de vereiste vergunning zullen hebben verkregen, een geregelde stoombootdienst ter vervanging hunner tegenwoordige zeilscheep-beurtvaart tussen deze haven en Hull aan te leggen, maken langs deze weg aan al hun correspondenten en verdere belanghebbende handelaren bekend, dat gedurende het aanstaande najaar de voormelde vaart met hun zeilschepen zal worden gestaakt, doch een voor passagiers, goederen en vee uitmuntend ingericht schroef-schoener-stoomschip, genaamd DIRECTOR, kapt. Rawlinson, groot 158 tons register, bij wijze van proef en in afwachting der later aan te kondigen geregelde dienst te Hull naar Kampen van 5 tot 11 november aanstaande zal in lading liggen, terwijl omtrent de tijd van terugvaart en de prijzen der vrachten inmiddels nadere informatiën te bekomen zijn bij de heren N. Veltmann & Co. te Hull en bij de ondergetekenden.
Kampen, de 25e oktober 1847, Gebr. van Hasselt

Krant:
 POZ - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Crt

Advertentie. Kamper-Hullsche Stoomboot-Maatschappij. Heren deelhebbers in de Kamper-Hullsche Stoomboot-Maatschappij worden verzocht, ingevolge besluit der algemene vergadering de dato 23 dezer, de stortingen hunner aandelen te doen plaats hebben ten kantore van de heren E. & H. van Cranenburgh te Amsterdam, als 25% per aandeel op heden verschenen, 75% per aandeel op 27 november e.k., tegen quitantie des ondergetekenden directeurs.
Kampen, 27 oktober 1847, C.W.L. Klinge.


Datum: 27 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 oktober. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Nagel (opm: ANNA MARGRIETA, kapt. Naatje, zie NRC 261047), van Cardiff naar Hamburg, in de Eijerlandse buitengronden gestrand, is volgens brief van Texel van de 25e dezer geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 oktober. De Noorse schoener AEOLUS, kapt. Tollovsen, van hier naar Hamburg, is volgens brief van Texel van de 25e dezer, de vorige nacht door het breken van twee kabelkettingen van de rede van ‘t Vlie afgeslagen en aldaar op de Riggel gestrand, doch het volk gered. Van de lading waren 150 balen koffie, enige pakken zaad en lijm, alsmede de tuigage geborgen, doch het overige gedeelte, bestaande uit cement, zou met het schip weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Lissabon en Rio Janeiro ligt te Dordrecht in lading het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlandse barkschip ANNA, kapt. W.H. Cramer, om in de loop der volgende maand te vertrekken. Adres bij de scheepsmakelaars Visser & Van der Sande te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van derzelver principaal, zijn van mening, na gedane aangifte conform de wet, op dinsdag de 9e november des middags ten 12 ure precies, in het Lokaal der Publieke Verkopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam in één zitting bij opbod en afslag en om gereed geld te verkopen een hecht, sterk, goed gebouwd en wel bezeild overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE JOHANNES (opm: binnenvaarder), liggende in de Leuvehaven westzijde, nabij de Leuvebrug, te Rotterdam, dienende tot vervoer van goederen buiten vaste beurt of veer, gemeten op 95 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, anker, zeilen, touwen, boot met riemen en verdere inventaris, zijnde nadere informatiën te bekomen ten kantore van genoemde notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam, en kan het te veilen schip des daags voor en op de verkoopdag worden bezichtigd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoping. Uit krachte van een vonnis van de Raad van Justitie te Samarang d.d. 8 september 1847 zal ten behoeve van de te Samarang gevestigde firma H. van Leeuwen & Co. op een nader daartoe door het vendu-departement te bepalen dag, bij Voute & Guérin verkocht worden de alhier ter rede liggende schoener POSTILLON, met deszelfs inventaris.
Degene, die enige pretentie op dezelve mocht hebben, kome en make het ondergetekende bekend. (opm: sterk bekort)
De deurwaarder bij voornoemde Raad van Justitie, Wasmus.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 oktober. De 22e oktober is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met twee passagiers, de 24e juli vertrokken van Rotterdam.
De 23 oktober is hier aangekomen de Nederlandse bark HOLLAND, kapt. R. Dekker, met een passagier, de 28e juni vertrokken van Amsterdam.
De 24e oktober is hier aangekomen de Nederlandse bark MATHILDA, kapt. H. de Jong, de 15e juli vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark BOERHAVE, kapt. H.U. Visser, de 15e juli vertrokken van Rotterdam.

NRC 291047
Amsterdam, 28 oktober. Het schip DILIGENCE, kapt. Smit, van Batavia te Sourabaya aangekomen, moest, volgens brief van daar van de 18e augustus, een nieuwe mast inzetten, hebbende de 28e mei op 35º ZB op de 26e juli bij slecht weer zware schade aan dezelve bekomen, zodat die (mast) aldaar afgekeurd was.


Datum: 29 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie F. der Kinderen, H.I. Rietveld, B.D. Bosscher en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 8e november 1847 des avonds ten 6 ure, ten overstaan van de notaris T.J. van Riet, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y te Amsterdam verkopen een extra welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien fregatschip, genaamd EUGÉNIE, gevoerd door kapt. G.A. Klimp, varende onder Nederlandse vlag en volgens meetbrief lang 32 ellen, wijd 5 ellen 85 duimen, hol 4 ellen 82 duimen en alzo gemeten op 401 tonnen of 212 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie NRC 101147)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 oktober. Binnengekomen ELMINA, kapt. J. Baak, Ez., van de westkust Afrika.
(opm: na lossing werd de brik, bouwjaar waarschijnlijk 1804, enige maanden opgelegd, ongetwijfeld in afwachting van positieve ontwikkelingen in de economische situatie; toen deze zich niet aandienden werd het schip in februari 1848 te koop aangeboden om uiteindelijk in september te worden verkocht voor de sloop, zie o.a. NRC 050948)
NRC 291047
Carga lijsten, Amsterdam: ELMINA, kapt. Baak, 436 vaten palmolie, J. Boelen en Co.
PGC 291047
Het schip CERES, kapt. Doijen (opm: buitenlander), van Antwerpen naar Hamburg, is totaal verongelukt., doch het volk gered en te Gravesend aangebracht.


Datum: 30 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 oktober. Het schip LAMMEGINA, kapt. Ellens, van Newcastle naar Groningen, is met verlies van anker en ketting, gebroken roer en meer andere schade te Delfzijl binnengelopen.
NRC 301047
Texel, 25 oktober. In de nacht van 22 oktober j.l. strandde in de Eijerlandse Gronden alhier het Nederlandse kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje (opm: ANNA MAGRIETA, kapt. Hindrik Harms Naatje, zie NRC 261047), met een lading ijzer komende van Cardiff en bestemd voor Hamburg. Op het eerste gerucht hiervan begaven zich schipper Jan Buis Jszn. met Kassen Buis en Willem van der Wal, vissers alhier, derwaarts met hun visschuit om zo mogelijk de in levensgevaar verkerende equipage van het wrak te redden. Niettegenstaande de zware branding en hoge zeeën hadden deze stoutmoedige zeelieden het geluk met grote zelfopoffering het schip te bereiken, waarop zij bevonden slechts één matroos aanwezig te zijn, genaamd Leendert de Hooi, welke ogenblikkelijk in hun schuit werd opgenomen, terwijl de overige drie man reeds over boord geslagen waren en de kapitein zich zelve aan de bezaansmast had vastgesjord. Eer zij echter deze laatste konden losmaken, werd hun schuit door de onstuimige zee van het schip geslagen, waarop zij zich genoodzaakt zagen, na drie herhaalde vergeefse pogingen, af te houden en de geredden aan strand te zetten, terwijl zij daarop, na hun te zwak bemand vaartuig met zes man versterkt te hebben, opnieuw poogden het wrak te bereiken, dat hun dan ook na buitengewone inspanning eindelijk mocht gelukken, toen zij echter tot hun grievende smart moesten ondervinden, dat de kapitein reeds de geest had gegeven. Het lijk werd nu terstond naar de wal gevoerd en door de zorgen van de heren Zunderdorp & Co, scheepsagenten alhier, de volgende avond op een betamelijke wijze ter aarde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 oktober. Het schip STAD EN LANDE, kapt. Helmers heeft, na gerepareerd te hebben, heden zijn reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 oktober. Voor deze stad zijn ingeklaard: CLIO, kapt. W. Crammer, van Newcastle, met steenkolen; HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, van Liverpool, met zout, en WILHELMINA, kapt. R.J. Zwanenburg, van Cardix, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de twee navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: de STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe.
Voor Rotterdam: de AMBOINA, kapt. N.N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 26 oktober. Het Bremer schoenerschip NORDSEE is heden morgen, met een buitengewoon hoge vloed, van de bank Dwars in de Weg, in vlot water gebracht. Gemelde schoener zal deszelfs lading weder innemen en zijn reis naar St. Michiel voortzetten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip het SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, de 15e juli vertrokken van Amsterdam, de dito bark JAVA’s WELVAREN, kapt. A. van Oosterom, met vier passagiers, de 20e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. D.D. Borchers, de 27e juni vertrokken van Amsterdam, het dito schip INDIA, kapt. J. A. Pronk, met twee passagiers, de 7e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip ZUID HOLLAND, kapt. O. Lindeman, de 24e juli vertrokken van Rotterdam, en het dito schip BROUWERSHAVEN, kapt. P. Jansen, met een passagier, de 17e juli vertrokken van Rotterdam.


Datum: 31 oktober 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 27 oktober. De STAD AMSTERDAM, kapt. Blokziel, in augustus l.l. van Havana alhier met schade binnengelopen, heeft zijn reparatiën geëindigd en zal met de eerste gunstige wind zijn reis naar Amsterdam voortzetten.


Datum: 01 november 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Arendahl, 11 oktober. Het schip PHOENIX, kapt. Lund, van St. Petersburg naar Amsterdam, alhier binnengelopen, heeft de bekomen schade gerepareerd en zal binnen weinige dagen de reis voortzetten. Van de lading zijn 109 vaten rogge wegens beschadigdheid verkocht.


Datum: 02 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Archangel, 16 oktober. Het schip WILLEM CORNELIS, kapt. Jonker, naar Amsterdam bestemd, is gisteren alhier lek uit zee teruggekomen. Het zou zo spoedig mogelijk gelost worden om te onderzoeken of door een snelle reparatie de reis nog niet zou kunnen worden voortgezet. (opm: gevaar van invriezen tot april-mei 1848 bij te laat vertrek dreigt)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Onder nadere goedkeuring van Z.E. de Minister van Marine zal op vrijdag 12 november 1847 des morgens te 10 ure aan de Rijkswerf te Vlissingen publiek ter sloping worden geveild het oude, vroeger tot logementschip gediend hebbende, fregat 2e klasse EURIDICE, liggende in de Marinehaven, benevens twee oude boten, liggende in de Pottekaai aldaar.
De conditiën van verkoop van het fregat liggen ter lezing van de gegadigden bij het Departement van Marine te ‘s-Gravenhage en van de Directie te Vlissingen, als ook ten burele van de Hoofdingenieur der Marine aldaar, bij wie ook verdere inlichtingen kunnen verkregen worden.
Vlissingen, 19 oktober 1847, de Vice-Admiraal, directeur-commandant der Marine, E. Lucas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 26 oktober. Het Nederlandse schip NASSAU, kapt. Eylers, van Amsterdam naar Batavia, is gisterennacht op de Goodwin Sands vastgeraakt, doch met behulp weder vlot geworden en in de Duins gebracht, waar hetzelve is voorzien van een anker en ketting.


Datum: 03 november 1847


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip de ROOMPOT, kapt. S. van Delden Azn., de 15e juli vertrokken van Zierikzee, en de dito bark de JAVAAN, kapt. J.C. Schaaf q.q., de 2e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 04 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 1 november. In de morgen van de 31e oktober is in de buitengronden tussen Schiermonnikoog en Rottum gestrand het Engels tweemast brikschip ENGLAND, kapt. John Peacock, geladen met 400 tonnen steenkolen, komende van Stockton en bestemd naar Hamburg. De equipage, bestaande, behalve de kapitein en zijn vrouw, uit 9 manschappen, heeft tussen 3 en 4 ure in twee boten het schip verlaten en is tussen 7 en 8 ure bij de Kaperplaat door de schilschippers Dik en Teerling opgenomen en te Warffum aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 november. Den 9 dezer zal van Harderwijk naar Hellevoetsluis vertrekken een detachement suppletietroepen, sterk 100 man, bestemd voor het Oost-Indische leger, om van daar onder het commando van de van verlof terugkerende 1ste luitenant van het corps ingenieurs, mineurs en sapeurs G. Lysen, en begeleid door de 2de luitenants der infanterie J.P. baron van Eck en J.W. Riesz, benevens de van verlof terugkerende officier van gezondheid der 3de klasse, J. Volmig, per koopvaardijschip PIETER FLORIS, gezagvoerder F.A. Begemann Sietzes, naar Java te worden overgebracht; gemeld schip zal de 14de daaraanvolgende zeilklaar liggen.


Datum: 06 november 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 november. Voor deze stad is ingeklaard: het schip ANTHONIJ, kapt. E.H. Mugge, van Stockholm, met ijzer en teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bekendmaking, Ingevolge Art. 28, 30 en 31 van het Wetboek van Koophandel.
Bij Onderhandse Akte, op 2 november 1847 getekend, en waarvan een uittreksel behoorlijk is geregistreerd en ingeschreven in de daartoe bestemde registers, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, is tussen de ondergetekenden Jacobus de Voogd, Sr., Lid van de Raad der stad Dordrecht, Jacobus de Voogd, Jr., Koopman, en de weduwe Johan Christiaan de Klerk, Particulier, allen wonende te Dordrecht, onder anderen bepaald.
- Dat te tussen de beide eerstondergetekenden en nu wijlen de Heer Johan Christiaan de Klerk, te Dordrecht gevestigd geweest zijnde Vennootschap, onder de Firma van Klerk en Voogd, tot het drijven van Handel en Rederij zal zijn ontbonden, en zulks te rekenen met de 31 mei1847.
- Dat de tweede ondergetekende het recht hebben zal en bevoegd zal zijn, om de Firma der ontbondene Vennootschap, tot het voortzetten der door het voorschreven Handelshuis gedrevene Zaken, aan te houden; zonder dat er evenwel, uit het gebruik maken van die Firma, immer enige verantwoordelijkheid kunnen voortspruiten voor de vroegere Vennoten, of ten laste van iemand anders hoegenaamd, dan de tweede ondergetekende zelve.
- Dat de liquidatie der nog lopende zaken door de tweede ondergetekende alleen zal geschieden, onder de Handtekening der Firma ,die hij mitsdien ook tot dat einde uitsluitende gerechtigd zal zijn te voeren.
Dordrecht, 4 november 1847, Jacobus de Voogd, Jacobus de Voogd, Jr., G.M. van der Meer de Wijs, Wed. J.C. de Klerk.
Naar aanleiding van bovenstaande Bekendmaking, zullen de Handel en Rederij, op dezelfde voet en onder dezelfde Firma van Klerk en Voogd, doch voor rekening van de ondergetekende alléén, worden voortgezet.
Jacobus de Voogd, Jr.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendutie door Voute & Guérin op vrijdag de 12e november 1847, ten 11 ure precies, ten overstaan van een commissaris uit de Raad van Justitie alhier, bij wege van executie, van de schoener POSTILLON, met deszelfs inventaris, zo al dezelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 november. De 2e november zijn hier aangekomen het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. G.J. van der Meij, de 17e juli vertrokken van Amsterdam, en het dito schip OOST INDIEN, kapt. J. Engelenburg, de 16e juli vertrokken van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA ELIZABETH, kapt. K.J. Jonker, met een passagier, de 23e juli vertrokken van Rotterdam, en de dito brik HEPPENS, kapt. H. de Boer, de 25e juni vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip CANTON, kapt. K.W.E. Bergner, met een passagier, de 7e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip de DRIE MARIAS, kapt. L.G. Verbeek, de 28e juni vertrokken van Rotterdam, het dito schip PRINCES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, de 29e juni vertrokken van het Nieuwediep, en het dito schip NEPTUNUS, kapt. J.N. Schnijder, de 15e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 08 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 3 november. Heden had alhier een algemene vergadering plaats van de vennoten in de Kamper-Hullsche Stoomboot Maatschappij, directeur de heer C.W.S. Klinge, tot welke maatschappij ook ten gevolge der samenstelling (opm: fusie) van de door de heren Gebr. Van Hasselt voorgenomen stoomvaart tussen Kampen en Hull, met die der genoemde maatschappij, belangrijke personen waren toegetreden. In die vergadering zijn de vereiste wijzigingen van de statuten vastgesteld, en is het bestuur voltallig gemaakt, bestaande, behalve de heer directeur Klinge, uit de heren commissarissen T. Cruger, één lid uit het bestuur der Rijn- en IJssel Stoomboot Maatschappij, G. Salomonsen, J.D. van Hasselt en Jhr.Mr. H.A. Wittewaal van Stoetwegen.


Datum: 09 november 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 november. Voor deze stad is ingeklaard: het schip VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Liverpool met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van scheepsgoederen. De notaris A.A. Land te Schiermonnikoog zal op donderdag de 18e november 1847, des voormiddags te 10 uren, aan het pakhuis voor strandgoederen in het Moddergat, bij Paesens, in het openbaar ter verkoop aanbieden de geborgen tuigage van het brikschip ENGLAND, de 31e oktober 1847 op de N.O. hoek van Schiermonnikoog gestrand, gevoerd geweest door kapt. John Peacock, en bestaande voornamelijk in 20 grote en kleine uitmuntende zeilen, waaronder nieuwe, 3 zware ankers, waarbij twee buitengewoon zware kettingen, ieder van pl,m. 90 vademen, een anker met bout, een werpanker, twee einden ankerketting, een best dik ankertouw, 2 trossen, 2 masten, stengen, enige ra’s en gieken, 3 watervaten, gekapt hout en touwwerk, enige planken en blokken, enz., enz.
Te Groningen informatiën bij de heer J. Schilthuis, U.Gz., vice-consul van Groot-Brittannië.


Datum: 10 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van Schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg, gehouden op maandag 8 november: het fregatschip EUGÉNIE, kapt. G.A. Klimp, NLG 25.100, in slag NLG 5000. Koper H.I. Rietveld (opm: een makelaar, namens J. & J. Marselis, Amsterdam; het schip ging als LOUISA CHRISTINA onder kapt. C. Zaal in februari 1848 weer in de vaart)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Crediteuren en debiteuren in de boedel van wijlen William Middleton, in leven gezagvoerder van de Nederlands-Indische brik ORESTES, worden hierbij opgeroepen om binnen zes weken na dato dezes, aangiften of betalingen te doen aan de testamentaire executrice, E.A. Middleton, geboren Hanson.
Soerabaija, 28 oktober 1847

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 november. De 5e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark DELFSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, de 8e juli vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik JOHANNA, kapt. W. Kalander, de 22e juli vertrokken van Bordeaux.


Datum: 11 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 november. Gisteren is van de werf St. Joris der scheepsbouwmeesters De Jongh, Kortelandt en Antony, hier ter stede, te water gelaten het barkschip EMILIE, gebouwd voor rekening van de weledele heer E. Serruys alhier, gevoerd zullende worden door kapt. P.F. Marker en bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor twee andere schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping in de Doelen te Schiedam ten overstaan van notaris T.B.J. Bremmer, residerende aldaar, op vrijdag 12 november 1847 des voormiddags te 10 ure van:
- 1/300e aandeel in de Scheepstimmerwerf te Schiedam, genaamd De Nijverheid.
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd de STAD SCHIEDAM, groot 432 lasten.
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd WILLEM DE EERSTE, groot ongeveer 550 lasten.
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd OUD NEDERLAND, groot ongeveer 550 lasten.


Datum: 12 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip EMILIE, kapt. P.F. Marker, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 13 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van Scheeps-aandelen enz, gehouden te Schiedam op vrijdag 12 november:
- 1/300e aandeel in de Scheepstimmerwerf te Schiedam, genaamd De Nijverheid: NLG 36,
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd de STAD SCHIEDAM, groot 432 lasten: NLG 257,
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd WILLEM DE EERSTE, groot ongeveer 550 lasten: NLG 390,
- 1/300e aandeel in het fregatschip genaamd OUD NEDERLAND, groot ongeveer 550 lasten: NLG 415.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 november. Voor deze stad zijn ingeklaard: SUSANNA, kapt. H.L. Heres, van Liverpool, met ruw zout; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van Seaham, met kolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 november. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip WILHELMINA CATHARINA, kapt. E.H. Smit, de 12e juli vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark PRINSES SOPHIA, kapt. J.H. Pullenwessel, de 20e juli vertrokken van New York.


Datum: 15 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dardanellen, 27 oktober. De HENDERIKA, kapt. Sietsema, van Amsterdam naar Odessa, is gestrand aan de Nagara-punt en zal een gedeelte van haar lading moeten lossen om weder vlot te komen.


Datum: 16 november 1847


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 november. Voor deze stad is ingeklaard: CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 10 november. Het schip HELENA EN JACOBA, kapt. Zelling, van Liverpool naar Dordrecht, heeft te Trefadog, aan de oostkant van onze haven gestoten, waardoor hetzelve zwaar lek is geworden en geheel lossen moet om te repareren. De beide boten waren door de hoge zee op de hoogte van Bardsey weggeslagen, een man der equipage kwam daarbij om.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Jaski, van Batavia in Texel binnen, rapporteert op 3 november in de Noord-Atlantische Oceaan op 27º25’ NB 17º56’ WL te hebben zien drijven, verscheidene vaten, ogenschijnlijk waterleggers en olie of traanvaten, ook meende hij dezelfde nacht een wrak gezien te hebben; den 10 dito in de hoofden voor anker, een bark, zwart geschilderd met smalle witte lijsten, tonende Amsterdamse vlag van het collegie Zeemanshoop en Dordrechtse nummervlag, benevens een hoeker tonende Nederlandse vlag.


Datum: 17 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 15 november. Bij gunstige waterstand zal morgen namiddag het nieuw gebouwde schoenerschip het ZWOLSCHE DIEP alhier van stapel lopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 november. De 11e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark URANIA, kapt. C. Abrahams Jr., met vier passagiers, de 15e juli vertrokken van Amsterdam, en de dito bark ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, de 25e juli vertrokken van Dordrecht.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip de HOOP, kapt. A. Pronk, de 1e augustus vertrokken van Rotterdam, en het dito schip AMSTEL, kapt. J. van Duijn, de 2e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 18 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam te Rotterdam als lasthebbenden van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 30e november 1847 des namiddags te 4 ure in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, nummer 499, te Rotterdam publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip ANTHONY, laatst gevoerd door kapt. H. Poort, volgens meetbrief lang 32,80 ellen, wijd 6,65 ellen, hol 4,87 ellen en alzo groot 472 tonnen of 249 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdamsch Welvaren aan de Hoge Zeedijk, even buiten deze stad. Inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie AH 011247)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Kamper - Hullsche Stoomboot Maatschappij. Het voor passagiers, goederen en vee ingerichte stoomschip KONING WILLEM II, kapt. W. Meeter, groot 168 lasten en 90 paardekracht, der Kamper Hullsche Stoomboot Maatschappij, vertrekt de 15e dezer van Kampen naar Hull en de 18e dezer van Hull naar Kampen, terwijl het voor rekening der maatschappij gecharterde stoomschroef schoenerschip DIRECTOR, kapt. Rawlieson, de 12e en 25e dezer van Hull naar Kampen en van Kampen naar Hull de 18e dezer vertrekt.
Vervolgens zal het stoomschip KONING WILLEM II, zolang het weder zulks toelaat, elke maandag ’s namiddags van Kampen en elke donderdagavond van Hull naar Kampen een geregelde beurtvaart onderhouden, in verbinding met de Rijn- en IJssel Stoomboot-Maatschappij.
De vrachten zijn voorlopig vastgesteld op:
15 cent per Eng. voet voor katoen, linnen en wollen garens
20 cent per Eng. voet voor ongeverfd, ongebleekt en gedrukte katoenen manufacturen
30 cent per Eng. voet voor wollen manufacturen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren N. Veltman & Co, agenten te Hull en bij de ondergetekende, directeur der Kamper Hullsche Stoomboot Maatschappij te Kampen.
Kampen, 12 november 1847, C.W.L. Klinge

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 november. Voor deze stad is ingeklaard: het schip MARIA ANTOINETTA, kapt. G.B. Sangabardo, van Licata, met ruwe zwavel.


Datum: 19 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 16 november. Heden namiddag ten 3 ure liep alhier van de werf des scheepsbouw-meesters W.R. van Goor met het beste gevolg van stapel het schoenerschip ZWOLSCHE DIEP. Een aanzienlijke menigte had zich verzameld om dit eerste schip van de zich alhier gevestigd hebbende rederij te zien aflopen, te meer, daar de tot dusverre op onze werven gebouwde zeeschepen alleen koffen waren. Op de in de nabijheid liggende stoomboot de STAD ZWOLLE, daartoe door de stoomboot-maatschappij welwillend afgestaan en met vlaggen versierd, bevond zich het merendeel der reders, die aldaar de nieuw benoemde gouverneur van Overijssel, de burgemeester dezer stad, een commissie uit de Maatschappij tot Verbetering van de Handelsweg over het Zwolsche Diep en andere commissiën ontvingen. Door de burgemeester, de edelachtbare heer Vos de Wael, werd van wege laatstgenoemde maatschappij een grote, rijk beschilderde vlag, onder een toepasselijke toespraak aan de rederij geschonken en uitgereikt, en nauwelijks was deze op het achterschip gehesen, of statig kwam het schip in beweging en schoot in het water neer. De reders betuigden, bij monde van een der boekhouders (de firma Doijer & Kalff) in een toespraak aan de aanwezigen hun dank aan het bestuur der Maatschappij tot Verbetering van de Handelsweg over het Zwolsche Diep, alsmede hun erkentelijkheid voor de belangstelling door het gewestelijk en stedelijk bestuur in hun onderneming aan de dag gelegd en eindigden met de verzekering, dat spoedig een tweede kiel zou worden gelegd. (opm: zie ook AH 191147)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 17 november. Gisteren middag is van de werf van de scheepsbouwmeester Van Goor, aan het Zwarte Water alhier, het eerste schoenerschip te water gelaten, hetwelk hier ter stede is gebouwd. Het vaartuig, welks constructie en model, volgens verklaring van deskundigen, de bouwmeester tot eer verstrekt, zal zeker zijn maker elders aanbevelen, daar het bouwen hier minder kostbaar moet zijn dan in andere provinciën. Vele autoriteiten en andere genodigden, benevens een talrijke volksmenigte woonden dit feest bij. Men voedt de hoop, dat men weldra, door onderlinge deelneming geschraagd, van dezelfde werf moge zien te water gaan twee koopvaardijschepen, die met de bij ons hoog geachte en geliefde namen mogen prijken van GOUVERNEUR BRUCE en BURGEMEESTER DE WAAL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Sietzema, van Amsterdam naar Odessa, is de 26e oktober bij Nagara point, Dardanellen, aan de grond geraakt en zou een gedeelte der lading moeten lossen om vlot te komen.


Datum: 20 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 18 november. Heden werd alhier bij de scheepsbouwmeester C. Smit de kiel gelegd en eerste spijker geslagen van een brikschip genaamd HENRICA, groot circa 150 lasten, voor rekening van de heer J.J. Bonn te ’s-Gravenhage.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdam en Hull, zeilbeurtvaart. De schepen der Amsterdamsche Zeilbeurtvaart vertrekken gedurende de maanden november, december en januari, zo lang de vaart niet door ijs gestemd wordt, van Hull naar Amsterdam en wederkerig, des dinsdags van iedere week, of zoveel vroeger naar gelang een lading kan worden gecompleteerd.
Amsterdam, november 1847, Gemmening & Penning, te Amsterdam. N. Veltman & Co., te Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 19 november. Alhier is binnengekomen AGNES, kapt. R. Greenfield, zonder loods, van Charlestown naar Rotterdam, welke op de Ooster lek is gestoten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 november. Voor deze stad is ingeklaard: het schip ONDINE, kapt. A. Lissen, van Riga, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 november. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip VROUW JOHANNA, kapt. B. van der Hoeven, de 31e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 22 november 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het kofschip VROUW HELENA, kapt. H.J. Scholtens (opm: tjalk, bouwjaar 1833, kapt. Harmannus Johannes Scholtens), van Noorwegen naar Groningen, is in den nacht van 17 op 18 dezer, op het eiland Schiermonnikoog gestrand, doch de equipage gered.
(opm: zie LC 031247 en 071247)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 20 november. Uitgezeild WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr. naar Batavia.


Datum: 23 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia (geen datum) De 21e augustus zag kapitein Lemon, voerende de Nederlandse (opm: Nederlands-Indische) bark FREDERICA, op zijn tocht van Batavia naar Singapore een vaartuig op strand zitten. Weinig tijds daarna praaide hij een boot, waarin zich verscheidene lieden bevonden, welke berichtten, dat het Nederlands-Indische vaartuig MEDORA, waartoe zij behoorden, op een bank nabij de Lucipara’s was vastgeraakt. De kapitein besloot onmiddellijk hulp te verlenen, en nadat hij met veel gevaar zijn schip tot nabij het wrak gebracht had, hield hij zich van de 25e augustus tot de 1e september bezig met zo veel mogelijk van de lading te redden, die voornamelijk uit specie (opm: muntgeld), vogelnestjes, schildpad, tripang (opm: gedroogde klipvis), enz. bestond. De meeste dezer artikelen werden gered maar men moest een aanzienlijke hoeveelheid katoen in het schip achterlaten, hetwelk zij de 1e september verlieten, daar er op de FREDERICA gebrek aan water en levensmiddelen was wegens het aantal personen, welke, zonder dat men er op gerekend had, van de scheepsprovisie moesten gevoed worden. De FREDERICA zeilde vervolgens naar Muntok, waar het vaartuig van provisie werd voorzien. Van daar begaf het zich naar Singapore en kwam de 10e september aldaar aan. (opm: zie AH 231147)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 september. Naar wij vernemen, is het Nederlands-Indisch barkschip MEDORA, gevoerd door kapt. I-o Ago, hetwelk de 18e augustus laatstleden van Batavia is vertrokken, bestemd naar Singapore, nabij het eiland Lucipara, voor Straat Banka, verongelukt. De equipage is gered, de lading voor het grootste gedeelte geborgen, doch het schip verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 november. Het schip CATHARINA MARIA, kapt. Reents (opm: buitenlander), van Rostock op hier bestemd, is, volgens brief van Harlingen van 20 november, bij Ameland gestrand. Het schip zal weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip de SNELHEID, kapt. Gorter, van Suriname naar Amsterdam is volgens brief van Falmouth van de 19e dezer, aldaar lek, met verlies van zeilen, rusten, verschansingen, schade aan het roer, gekraakte bezaansmast, enz. binnengelopen, hebbende de 17e oktober op 26º NB 58º WL een orkaan en voortdurend storm doorgestaan. Men vreest voor schade aan de lading.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 20 november. Het Engelse schoenerschip JAMES, kapt. And. Johnstone, van Charlestown met ijzer naar Rotterdam bestemd, is den 17 dezer op de Banjaard aan de grond geraakt en dadelijk gezonken, terwijl de equipage, bestaande uit de voornoemde kapitein en nog 4 manschappen, na verlies der boot, hun toevlucht in de masten namen, die weldra ten halve in het water stonden; na drie etmalen in die rampspoedige toestand te hebben doorgebracht, is de gehele equipage heden ontdekt en gered, door de loodsboot van de Goeree no. 3, gevoerd door schipper P. Kruine, en hier behouden aan wal gebracht. Het schip en lading is totaal verloren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Volgens de per overlandmail ontvangen berichten van Batavia, lopende tot 28 september, stond de wissel op Nederland 95 % en waren de vrachten naar Nederland, voor schepen onder Nederlandse vlag NLG 95,- à NLG 110,- met 15% per last en voor schepen onder Engelse vlag GBP 4,- à 5,- per ton.


Datum: 24 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het schip HENDRIKA, kapt. Laurens, van Rotterdam te Batavia aangekomen, is volgens brief van daar van de 30e september bij het doorzeilen van Straat Sunda wegens stilte en stroom tegen de Butto aangedreven en heeft op Onrust moeten kielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het schip GERARDUS JACOBUS, kapt. Ruysch, van Sourabaya naar Samarang, als vroeger gemeld met schade te Sourabaya binnengelopen, heeft de 22e september na de reparatie volbracht en de lading weder ingenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 november. De 19e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip VAN OLDENBARNEVELD, kapt. O. Kievijt, komende van New York.
De 20e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark het ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes, met een passagier, de 20e augustus vertrokken van Middelburg, de dito bark LOUISE, kapt. J.T. Verschuur, de 12e augustus vertrokken van New York, de dito bark AUSTRALIË, kapt. D. Voogd Anspach, de 4e augustus vertrokken van New York, het dito schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, de 14e augustus vertrokken van Hellevoetsluis, het dito schip EUROPA, kapt. D. Reus, met Zr.Ms. troepen, de 23e augustus vertrokken van Rotterdam, de dito bark NIEUW LEKKERLAND, kapt. W. Kramer, de 16e augustus vertrokken van Rotterdam, de dito bark VAN DER WERF, kapt. P. van Duivenboden, met twee passagiers, de 31e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip OOST INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker, de 22e augustus vertrokken van Amsterdam, het dito schip PANAY, kapt. F.C. Jaski, de 21e augustus vertrokken van Amsterdam, en het dito schip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, de 2e augustus vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, met twee passagiers, de 7e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 25 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 november. De SNELHEID, kapt. Gorter, van Suriname naar Amsterdam, alhier lek en met verdere schade binnengelopen, is geïnspecteerd en heeft met lossen een aanvang gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, op vrijdag de 10e december 1847, des avonds ten 6 ure, in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te koop presenteren het in den jare 1846 te Sappemeer nieuw gebouwd kofschip, genaamd CONCORDIA, groot 94 tonnen of 50 lasten, met complete inventaris, invoege is bevaren geweest door wijlen kapt. Abram Klaassens Mulder, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, en aldaar te bevragen bij de heer C. Krook.
Mr. C. Hartman Busmann.
(opm: de kof werd in januari 1848 gekocht door D. Romkes, Sappemeer; nieuwe kapitein op de CONCORDIA werd Nanne Jan Steffens)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Men verlangt uit te hand te kopen een jarig schip van 120 lasten of daaromtrent, onverschillig de vlag of de bouwaard.
Adres onder letter A, bij de boekverkopers Marlof & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de nacht tussen 18 en 18 dezer is in het Vriesche Gat binnengestormd en achter Ballastplaat aan de grond geraakt het Hannovers kofschip DEO GLORIA, kapt. Rufken, komende van Stettin en bestemd naar Rotterdam, met verlies van ankers, touwen, zeilen, boot en watervaten, kettingbak, enz.; hebbende het schip van boven zeer veel geleden. Hetzelve zal moeten lichten of lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam, brengen hiermede ter kennis van de respectieve geïnteresseerden in dezelve, dat zij, met overleg en onder goedkeuring van heren gecommitteerden, voornemens zijn, tegen afschrijving op de aandelen, een tweede aflossing van 10 % of honderd guldens per aandeel te doen plaats hebben, waartoe er, te beginnen op maandag 20 december eerstkomende, dagelijks, met uitzondering van zaterdag en zondag, des morgens van 10 tot 1 ure, ten kantore der rederij in de Doelenstraat alhier gevaceerd zal worden.
Nog berichten directeuren voornoemd, dat zij, in een nader te beschrijven Algemene Jaarlijkse Vergadering, te houden in de maand maart aanstaande, het gewone Verslag zullen uitbrengen en alsdan tevens de balansen over 1846 en 1847 ter goedkeuring voorleggen.
Amsterdam, 24 november 1847, directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij voornoemd, P.J. Ameshoff, voorzitter, Theods. Johs. Kerkhoven, directie-secretaris.


Datum: 26 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holyhead, 20 november. De romp van de Nederlandse kof HELENA JACOBA (opm: bouwjaar 1829; kapt. Wilke Jans Zelling), op de kusten van Trefadog gestrand, is gisteren voor GBP 75 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 17 januari. De JOHANNA CATHARINA, kapt. Wildschut, van Batavia naar Amsterdam, is alhier de 14e dezer lek binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 25 november. Men verneemt, dat eerstdaags op de werf De Merwede van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen alhier, de kiel gelegd zal worden voor een barkschip, hetwelk de naam zal dragen van de beroemde zeeschilder J.C. SCHOTEL (opm: 4 december, zie NRC 061247). Het vaartuig wordt gebouwd voor rekening van de heer Mr. P. Blussé van Oud Alblas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het schoener-kofschip ANJA, gevoerd door kapt. B.A. Hazewinkel, door de makelaar Jan Corver, ten overstaan van den notaris J.A. Hoog, aangeslagen geweest tegen de 25e oktober j.l., doch toen uitgesteld, zal nu voortgang hebben op maandag de 6e december 1847, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y te Amsterdam. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FRAUKEA, kapt. De Boer, van Antwerpen naar Rostock, is de 5e dezer bij Bredtsea gestrand, doch de volgende morgen met de vloed weder vlot gekomen en heeft onmiddellijk de reis voortgezet.


Datum: 27 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 20 november. Het schip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. Stomp, met granen van Dantzig naar Amsterdam, is gisteren zwaar lek en met onklare pompen op het strand gezet. Men is begonnen de inventaris te bergen en hoopt bij gunstig weder dit ook de lading te doen, welke evenwel zee beschadigd zal zijn, daar zelfs het water tot in de kajuit gedrongen is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 november. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen TALETTA, kapt. J.T. Uffen, van Bergen, met stokvis en traan; URANIA, kapt. J.H. Kamminga, van Riga, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 november. De 22e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark LUCIPARA’S, kapt. C. Visman, met een passagier, de 10e augustus vertrokken van Vlissingen, de dito bark BATAVIA, kapt. D. Grim, met 12 passagiers, de 2e augustus vertrokken van Amsterdam, de dito bark VICE-ADMIRAAL RIJK, kapt. S. Lammerts, de 7e augustus vertrokken van Amsterdam, de dito bark PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. S. Hoekstra, de 7e augustus vertrokken van Amsterdam, en de dito bark SARA MARIA ALIDA, kapt. H.A. Tukelenburg, de 21e augustus vertrokken van Amsterdam.
De 23e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ELIZE, kapt. T. de Meester q.q., de 2e augustus vertrokken van Amsterdam, en e dito bark PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich, met twee passagiers, de 14e augustus vertrokken van Rotterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder, met een passagier, de 25e juli vertrokken van Amsterdam, de dito bark ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap, de 14e augustus vertrokken van Amsterdam, en de dito bark BUITENZORG, kapt. L.R. Giezen, de 16e augustus vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip THERISA, kapt. M.A. Smits, de 25e juli vertrokken van Rotterdam, en het Nederlandse schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, de 24 augustus vertrokken van het Nieuwediep.


Datum: 29 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 november. In het begin der maand augustus is de heer Freyss met het schip de BATAVIER, kapt. Grim, van Nederland vertrokken om in Makasser een handelshuis op te richten met vertakkingen in verschillende delen van de Archipel en gerugsteund door een aanzienlijk kapitaal, in Nederland te samen gebracht.
De 1e oktober vertrok naar Makasser het nieuw gebouwd barkschip VAN DER PALM, toebehorende aan de heren De Groot, Roelants & Co te Schiedam, aan boord hebbende een volle lading voor Makasser bestemd en door particulieren gescheept, benevens een belangrijk personeel tot de samenstelling van het huis Freyss & Co te Makasser en zijn vertakkingen in de omliggende bezittingen. Dit schip nu is niet door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, maar komt weder voor eigen rekening van Java terug. Eindelijk is nog dezer dagen een particulier, aangemoedigd en ondersteund door het departement van koloniën, de verdienstelijke heer Cores de Vries, per overland vertrokken (opm: de stoomboot-diligence-stoomboot verbinding tussen Engeland en Singapore via Suez) met het doel om het nodige te verrichten ten einde te beproeven om in de Archipel en op Java, voornamelijk met het oog op Makasser, een geregelde stoomvaart in Indië daar te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum of plaats) Het met het schip BATO in de maand juni 1846 uit Nederland verzonden ijzeren stoomschip ONRUST is te Sourabaya ineengezet geworden en aldaar de 7e september j.l. met goed gevolg te water gelaten. Het vaartuig zal waarschijnlijk in de loop der maand november in dienst gesteld worden. Met het ineenzetten der ijzeren stoomboot BORNEO worden goede vorderingen gemaakt. (opm: beide schepen werden gebouwd voor de Gouvernements-Marine)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Door de heer J. Zaal q.q. voor de heren Poncelet & Zoon te Amsterdam is te Paramaribo aan de bemanning van Zr.Ms. schepen AJAX en SNELHIED een gratificatie van NLG 300 geschonken als bewijs van dank voor verleende hulp bij het vlot maken van het schip PARAMARIBO, kapt. Töpper, dat de 26e september op de Braamspunt was vastgeraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 22 november. De ANNA HERMANNA, kapt. Bakker, van Cardiff naar Bremen, is hier lek en met overgeworpen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 23 november. Het schip (opm: hektjalk) VROUW ANSKJE, kapt. M.E. van der Veen, van Hamburg naar Ipswich, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstad, 22 november. Het schip IDA, kapt. Bartman, van Fehmarn naar Antwerpen, is alhier met vier voet water in het ruim binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 24 november. Het schip JACOBA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Samas, is met verlies van fokkera alhier binnengelopen.


Datum: 30 november 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 26 november. Door een Borkumer visser is op gisteren binnengebracht het schip EUROPA, kapt. H.J. Scholtens, van Neufeld naar Amsterdam met raapzaad, met verlies van een zwaard, bezaanszeil, ingeslagen boorden en opgesprongen dek. De kapitein vreest, dat de lading beschadigd zal zijn. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 23 november. Het schip CONCORDIA, kapt. Klein, van Brevich (opm: Brevik, nabij Stockholm) naar Papenburg, is de 17e dezer bij Sögaard gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 november. Het tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. A.G. Brouwer, met gerst en erwten van Lübeck naar Amsterdam, is lek en met verdere schaden alhier binnengekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 25 november. Het schip HOOP, kapt. Brouwer, met erwten van Bogensee naar Amsterdam, is uit zee teruggekomen en zal waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 17 november. De JOHANNA, kapt. De Boer, van Marianopel (opm: waarschijnlijk Mariupol, Donetsk) naar Cork, is de 9e dezer alhier lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. Het schip STAD LEER, kapt. Leenhof, van Neustadt met gerst en erwten naar Zaandam, is volgens brief van Delfzijl van de 27e dezer aldaar lek, zwaar ontramponeerd, met verlies van zwaard, fok, anker en touw, gebroken roer, enz. binnengelopen, hebbende zware stormen doorgestaan. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. Het schip ELISABETH JOHANNA, kapt. Ekens, van St. Petersburg herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de kapitein van de 13e dezer, de 6e dito wegens tegenwind, doch overigens in goede staat, te Aspo binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 november. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen JOHANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap, van Riga, met lijnzaad,en CATHARINA ROSSEN, kapt. J. Rossen,van Licata, met zwavel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 november. Heden is hier binnengelopen het schip GEORGE, kapt. De Vries, met verlies van anker en touw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 november. Heden is hier binnengelopen het schip FENNECHIENA, kapt. Duit, van de Oostzee naar Rotterdam, met lek schip en meer andere zeeschade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 november. Na zware storm doorgestaan te hebben is alhier binnengekomen het schip de VOS, kapt. Bruinius, van Wismar en gedestineerd naar Amsterdam, met verlies van zwaard, zeilen en meer andere zeeschade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA HARMANNA, kapt. Bakker, van Cardiff naar Bremen, is te Penzance lek en met overgeworpen lading binnengelopen, hebbende in een hevige storm op zijde gelegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. Stomp, van Dantzig met weit naar Amsterdam, is de 19e november zwaar lek en met onklare pompen bij Hohenfelde op strand gezet. Met de berging der inventaris is men begonnen en men denkt ook bij gunstig weder de lading te bergen, echter in zeer beschadigde toestand, daar het water tot in de kajuit doorgedrongen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De tjalk TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwer, met gerst en erwten van Lübeck naar Amsterdam, is te Cuxhaven lek en met schade binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Klein, van Brevig met hout naar Papenburg, is de 17e november bij Sögaard gestrand. Het volk is gered en men hoopt ook de lading te zullen bergen.


Datum: 01 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, gehouden te Rotterdam op dinsdag 30 november j.l: het schip ANTHONY, heden geveild, is opgehouden voor de som van NLG 16.000 en is daarna tot die prijs uit de hand verkocht. (opm: het fregat, bouwjaar 1827, werd verkocht aan C. Balguerie & Zoon, nieuwe naam JAN DE WITT, kapitein J. van Waning)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Aangaande het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Wildschut, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen (vroeger gemeld), wordt van daar van de 27e september gemeld, dat, na ontlossing der koffie, de lekkage van 8 tot 3½ duimen water in het uur verminderd was. Het koper aan de achtersteven zou afgenomen worden om de naden aan dat gedeelte te breeuwen. Overigens was het schip in goede staat en had men aan de suiker nog geen schade ontdekt. (opm: dit bericht wordt in NRC van 3 december 1847 vrijwel letterlijk herhaald, doch nu heet het schip de JONGE CATHARINA, eveneens gevoerd door kapt. Wildschut)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 25 november. Naar men verneemt, zullen in het voorjaar worden in dienst gesteld Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK en de korvet SUMATRA, terwijl tot oefeningsvaartuig te Nieuwe Diep zal worden gereed gemaakt Zr.Ms. brik POSTILLON. Met de reparatie van Zr.Ms. korvet BOREAS zal een aanvang worden gemaakt, ten einde die bodem nogmaals naar Oost-Indië te zenden, die dan als wachtschip te Soerabaija zal dienen. In het voorjaar zal van stapel lopen Zr.Ms. linieschip TROMP.
Zr.Ms. fregat JASON zal te Nieuwe Diep als wachtschip blijven, terwijl Zr.Ms. fregatten PRINS VAN ORANJE en de SAMBRE, benevens Zr.Ms. korvet JUNO, in dienst zullen blijven en een deel van het oefeningseskader uitmaken. Zr.Ms. fregatten DOGGERSBANK en PALEMBANG zullen in zo verre worden gereed gemaakt, dat daarover door Zijne Exc, de Minister van Marine onmiddellijk zal kunnen worden beschikt. Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, naar Oost-Indë bestemd, zal eerst naar Madera vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 6e december 1847, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild schoener kofschip, genaamd ANJA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. B.A. Hazewinkel. Volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen, 60 duimen; wijd 4 ellen, 22 duimen; hol 2 ellen, 10 duimen, en alzo gemeten op 89 tonnen of 47 lasten.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip de VRIENDEN, kapt. M. de Wijn, de 8e september vertrokken van St. Paul de Lianda.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark MARIA JOHANNA, kapt. J. Sullock, met een passagier, de 7e november vertrokken van China.


Datum: 02 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 27 november. Het schip IDA, kapt. Dik q.q, van Amsterdam naar Triëst, alhier binnengelopen, is in de haven gehaald, zijnde lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 29 november. Op de 24e dezer is bij het aanbreken van de dag op de Kaper Plaat, ten westen van het eiland Rottumeroog, gestrand het Hanoverse kofschip MARIA, kapt. Ernst Rozendaal, groot 18 lasten, beladen met rogge, komende van Bremen en bestemd naar Amsterdam. Het schip en de lading zullen geheel weg zijn, doch de equipage, bestaande uit de kapitein en stuurman, is gered en door de schilschipper (opm: schelpenvisser) J.T. Visser te Warffum aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 3 december 1847. Wij kunnen met genoegen vermelden, dat directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, wederom besloten hebben aan P. Kruyne, schipper op de loodsboot no. 3, te doen uitreiken de zilveren medaille en NLG 50,- om onder de equipage te verdelen, voor het met levensgevaar en veel moeite redden en te Brouwershaven aan wal brengen der bemanning, bestaande in vijf personen, van het Engels schoenerschip JAMES, of Kincardine, gevoerd door kapt. A. Johnstone, dat op 20 november op de Banjert gestrand is.


Datum: 03 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 17 november. Het schip JOHANNES, kapt. Garrels, van hier naar Amsterdam, is zwaar lek, met adsistentie van een stoomboot uit zee teruggekomen. Men is bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 november. De Nederlandse kof IDA, kapt. Dik q.q, van Amsteram naar Triëst en alhier binnengelopen, waarvan wij gisteren melding maakten, is gevisiteerd en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 december. Door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is aan de Reederij Amicitia de gehele stoomvaart van hier op Antwerpen voor een aantal jaren afgestaan. Met het begin van het volgende jaar zal deze gehele dienst dus door de stoomboot AMICITIA alleen worden voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A.A. Land, te Schiermonnikoog, zal, tegen gerede betaling, ter verkoop aanbieden op dinsdag den 7 december 1847, des voormiddags ten 10 ure, aan het pakhuis voor strandgoederen te Schiermonnikoog de geborgen tuigage van het smakschip (opm: tjalk, zie AH 221147) de VROUW HELENA, gevoerd geweest door kapitein H.J. Scholtens, waaronder: 1 beste boot, 8 grote en kleine zeilen, 3 ankers met 1 ketting en 1 touw, masten, sprieten, zwaarden met kettingen, gieken, 1 gaffel, 3 watervaten, benevens gekapt en ander touwwerk.
N.B. Des maandags, woensdags en vrijdags vaart de beurtman van Oostmahorn naar Schiermonnikoog, niet voor 12 ure des middags.


Datum: 04 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 december. Gisteren is Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN in tegenwoordigheid van Z.E. de minister van marine en van onderscheidene burgerlijke en militaire beambten, onder een aanzienlijke toevloed van aanschouwers, van ’s lands werf alhier met het beste gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne sur Mer, 30 november. De Nederlandse kof HENDRIKA ARENDINA, kapt. Breeland, met vlas van Archangel herwaarts bestemd, en in september l.l. te Falmouth binnengelopen, heeft zijn reparatiën geëindigd en wordt met elk tij verwacht. Men spreekt van zware schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 28 november. Een groot gedeelte der beschadigde lading van het hier lek binnengekomen schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Brouwers, zal publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 november. De Nederlandse tjalk MARGARETHA. kapt. Nielsen, welke de beschadigde lading tarwe van het schip APOLLO, kapt. Bruhns, heeft overgenomen, ligt zeilklaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 29 november. De Nederlandse tjalk VROUW MARIA, kapt. Mürling (opm: bouwjaar 1826, tot 1842 in de binnenvaart; kapt. A.K. Muurling), met boekweit en gerst van Eckernförde naar Amsterdam, is de 24e dezer, des morgens ten 6 ure, in zee gezonken. De equipage is door de Oldenburger loodsboot gered en met de Hamburger brik EXPRESS hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl, 28 november. Het schip CORNELIA JACOBA, kapt. Gerdes, met gerst van Fedderwarden naar Antwerpen, is hier lek binnengekomen en moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 28 november. Het schip VROUW MARGARETHA, kapt. Adriana Jan … (opm: waarschijnlijk A.J. Onnes), mede met gerst van Fedderwarden naar Antwerpen bestemd, is kortelings door tegenwind uit zee teruggekomen en ligt thans onder Spiekeroog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lillesand (opm: ZW-Noorwegen), 13 november. De lading van het schip ELISABETH, kapt. Bruns, van New York naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, is wegens beschadigdheid verkocht geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zijn voornemens, om op aanstaande zaterdag, den 4 dezer, des namiddags ten half drie ure, van hun werf “De Merwede”, te water te laten het schoener brikschip DIANA.
Dordrecht, 3 december 1847.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 30e september is in de nabijheid van Boeton, na op de 28e te voren bezuiden het eiland Wangi-Wangi te hebben gestoten, in volle zee gezonken het Nederlands-Indisch schip NAWAN EL JOESOER, kapt. B. van der Zwaan, komende van Menado en beladen met een aanzienlijke hoeveelheid Gouvernements-koffie en andere goederen. De equipage en passagiers, te zamen 71 koppen, hebben zich in drie boten gered en zijn in de nacht van de 2e oktober behouden te Boeton (opm: Sulawesi) aangekomen, alwaar zij door de sultan van die plaats met de meeste welwillendheid zijn opgenomen en verpleegd. Na een verblijf van drie weken op Boeton hebben de schipbreukelingen die plaats in een opzettelijk daartoe door de sultan uitgerust vaartuig verlaten, met hetwelk zij op de 26e oktober behouden te Makassar zijn aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tegen het einde dezer maand zal op publieke vendutie worden verkocht het Nederlands-Indische brikschip ORESTES, hetwelk inmiddels ook uit de hand te verkrijgen is.
Nadere informatie bij Jones & Co.


Datum: 06 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 december. Heden namiddag omstreeks half drie ure is van de werf De Merwede van de heren C. Gips & Zonen alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd schoener brikschip DIANA, gevoerd zullende worden door kapt. A.J. van Nouhuys, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Sandberg & Co. alhier en bestemd voor de vaart op de Oost- en West Indiën. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip genaamd J.C. SCHOTEL, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie der Gebrs. Blussé alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Aangaande het schip WILLEM CORNELIS, kapt. Jonker, van Archangel herwaarts gedestineerd, met schade uit zee teruggekomen, wordt volgens brief in dato Archangel 13 november gemeld, dat hetzelve aldaar zou moeten overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 december. Het schip CATHARINA MARIA, kapt. Reents, van Rostock herwaarts gedestineerd, op Ameland gestrand, is volgens brief van daar van de 27e november als geheel wrak verkocht, doch de lading houtskool geborgen geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro via Lissabon voor passagiers en goederen, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlandse nieuw op de zeilage gebouwd en gekoperd schoener brikschip DIANA, kapt. A.J. van Nouhuys. Adres bij Sandberg & Co aldaar.


Datum: 07 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Samarang, mede voor passagiers, waartoe het byzonder is ingericht, het nieuw op de zeilage gebouwd en gekoperd barkschip EMILIE, kapt. P.F. Marker, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIA JAKOBA, kapt. Gerdes, van Fedderwarden met gerst naar Antwerpen, is de 28e november lek geworden en te Carolinensiel binnengekomen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van balken en spieren te Schiermonnikoog. De notaris A.A. Land, aldaar, zal, tegen gerede betaling, naar plaatselijk gebruik, in het openbaar, op vrijdag 10 december 1847, aan het Pakhuis te Schiermonnikoog, des voormiddags ten 10 ure, ter verkoop aanbieden ruim 200 stuks grenen en vuren Noordse maatzaagbalken, van 5 el 328 streep tot 8 el 288 streep, 226 sparren of spieren en ene rib; alles gered van de lading van het gestrand smakschip (opm: tjalk, zie AH 221147) de VROUW HELENA genaamd, gevoerd geweest door de kapitein H.J. Scholtens.
Daags voor de verkoop, zal te Oostmahorn, op den voor den middag gelegenheid ter overvaart wezen, doch ingeval op dien dag het weer niet vaarbaar en de overtocht van Oostmahorn naar Schiermonnikoog ondoenlijk mocht zijn, zal daarvoor zo mogelijk op den volgende dag gelegenheid worden aangeboden.


Datum: 08 december 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van schepen op maandag 6 december, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: het welbezeild schoener kofschip ANJA, kapt. B.A. Hazewinkel, 89 tonnen. NLG 3.600,-. In slag NLG 800,-. D. Beth (opm: een makelaar; nieuwe scheepsnaam TWEE GEBROEDERS, kapt. S.G. Hobma).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 november. Aangekomen de Nederlandse bark SHAT ELVRAT, kapt. Said Abdullah Habassij, van Samarang den 21ste november, met Zr.Ms. troepen en bannelingen.
(opm: van de SHAL EL FRAT geen hierna zeetijdingen gevonden; vermoedelijk is de ex-ERASMUS [1841] ex-HELD [1831] ex-HÉROS bouwjaar 1800] toen gesloopt)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 december. De 4e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, de 24e augustus vertrokken van Dordrecht.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ERFPRINCES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek, de 25e augustus vertrokken van Rotterdam, en het dito schip
’S- HERTOGENBOSCH, kapt. T.J. Matthijsen, met 9 passagiers, de 13e november vertrokken van Japan.


Datum: 09 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Het schip JELTINA ROELINA, kapt. Lukkien, van Bremen herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de Zoltkamp van de 6e dezer, de 5e aldaar met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 24 november. Gisteren woedde hier een storm uit het ZW en WZW, waardoor de Nederlandse tjalk WELDAAD, kapt. R.H. Folders, met suiker van Londen naar Lübeck, zich genoodzaakt heeft gezien hier binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 3 december. Volgens bericht uit Holtenau is eergisteren het schip GEERDINA, kapt. Legger, met hout van Dantzig naar Emden, nog in het kanaal aangekomen, zijnde het laatste schip hetwelk voor dit jaar door de sluis is gelaten. (opm: de sluis ging dicht wegens ijsgang)


Datum: 10 december 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren tjalkschip met zeil en treil, groot 75 tonnen, liggende te Sappemeer en aldaar te bevragen bij H. Bieze.


Datum: 11 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Het schip CATHARINA, kapt. Wilderman, van Riga naar Bilbao, is gisteren na in de nacht van de 7e op de 8e dezer aangezeild te zijn, met verlies van zeilen, watervaten, twee man der equipage enz, met adsistentie van sloepen in Texel binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstadt, 27 november. De schepen JOHANNES, kapt. Lentz, en JOSINA HENRIETTA, kapt. Van der Gouwe, zijn uit zee teruggekomen. Eerstgenoemde was reeds 16 mijl bezijden Hochland, toen hij in de nacht van de 23e gedurende de storm door het hevige stampen zo lek werd, dat hij zich genoodzaakt zag onmiddellijk terug te keren en gelooft de kapitein, dat de gehele lading moet gelost worden.
(opm: zie ook NRC 201247)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 3 december. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. Glaasker, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam bestemd, is de 30e november door tegenwind genoodzaakt geweest uit zee terug te komen en ligt thans wel behouden op onze rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux om in het begin van december te vertrekken het nieuw gebouwd Nederlands ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, kapt. J.B. de Boer.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 december. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is voor Rotterdam bevracht het schip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr..

Krant:
  JC - Javasche Courant

Volgens een blad van New York is kapt. Velthoven van het schip de EENDRAGT, van Schiedam, aangehouden, omdat hij meer passagiers aan boord had, dan volgens de nieuwe wet, naar de ruimte van zijn schip geoorloofd is. Men zegt, dat hij 42 passagiers meer aan boord had, dan hij mocht hebben, en de wet legt voor iedere passagier, welke men te veel aan boord heeft, een boete op van 59 dollars. De aanklacht werd ingediend door de heer Joachimssen op aanzoek van de Hollandsche Maatschappij voor Landverhuizers.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 december. De 7e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JOHAN JACOB, kapt. L. van Geelkerken, de 26e augustus vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark TIMOR, kapt. J. Koning, de 2e augustus vertrokken van Dordrecht, en de dito bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, de 27e augustus vertrokken van Dordrecht.


Datum: 13 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Nopens de brik, wier vergaan wij gisteren meldden, lezen wij dd. 8 december in het Handelsblad de volgende nadere bijzonderheden. De Franse brik COMMERCE, kapt. E.D. Joyau, van Lesables (opm: mogelijk Les Sables d’ Olonne) in Bretagne, komende van Newcastle met een lading steenkolen, gedestineerd naar Marseille, strandde in de afgelopen nacht op het zogenaamde Plaatje van Zoutelande, in de nabijheid der stad Vlissingen. De bemanning deed het mogelijke tot behoud van schip en lading, doch, de bodem spoedig vol water lopende, werd de sloep uitgezet, welke met een lijn aan het schip was vastgemaakt, en drie man bereikten alzo gelukkig de wal. Bij het terughalen der sloep brak de lijn en zagen de vijf ongelukkigen, welke nog aan boord waren gebleven, geen ander middel dan een oude barkas te water te laten. Deze sloeg door de felle branding om en de kapitein, de stuurman en de jongens vonden hun graf in de golven, terwijl twee matrozen het geluk hadden zwemmende het door hen verlaten wrak te bereiken. Nauwelijks was er tijding van de nood dier schipbreukelingen alhier aangekomen, of de heer J. Borghmans, vice-consul van Frankrijk, nam met de grootste ijver de nodige beschikkingen tot redding dier ongelukkigen. Een sloep van het Nederlands loodswezen werd door de stoomboot de STAD VLISSINGEN derwaarts gesleept, daar het niet mogelijk was het wrak met grote vaartuigen te naderen. De sloep, waarin zich de zoon van de makelaar J.P. Smith alhier bevond, een jongeling van nauwelijks 18 jaar, bereikte niet zonder de uiterste inspanning en met levensgevaar het wrak. Door de brave jongeling P. Smith aangemoedigd, gelukte het de bemanning der sloep de twee overgebleven schipbreukelingen te redden en behouden alhier aan wal te brengen, waar zij, even als de drie vroeger geredde, door de menslievende ijver van de heer J. Borghmans, ruimschoots van alles werden voorzien, wat hun ongeluk kon verzachten. Kort na het verlaten van het wrak werd hetzelve door de branding verbrijzeld, zodat, zonder pogingen van genoemde sloep, de beide Franse matrozen ontegenzeggelijk de dood in de golven zouden hebben gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 9 december. De AMICITIA, kapt. Ruyl, van Odessa, is hier heden met omgeworpen lading en schade aan zeilen en verschansingen binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Volgens brief van kapt. Dirks, voerende het schip ELIZA, van hier naar Suriname, in dato Ramsgate, 6 december, was hij, na op de hoogte van Deal twee ankers en kettingen verloren te hebben, aldaar overigens in goede staat binnengelopen.


Datum: 14 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Heden is op de nieuwe sleephelling de eerste Nederlandse Oost-Indiëvaarder opgehaald, zijnde het tweedeks fregatschip, vroeger genaamd ANTHONY, thans JAN DE WIT, gevoerd door kapt. J. van Waning en toebehorende aan de heren C. Balguerie & Zoon alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Het schip JOHANNA GESINA, kapt. Schulte, van Bremerhaven naar Londen, is volgens brief van de 5e dezer lek te Cuxhaven binnengelopen en moet lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekel-A, zal, op maandag 27 dezer, des avonds om 6 ure, in het Gemeentehuis te Nieuwe Pekela, in het openbaar presenteren te verkopen het in 1826 te Groningen nieuw gebouwd kofschip JACOBA (opm: VROUW JACOBA), groot volgens meetbrief 128 tonnen, met deszelfs inventaris, gevoerd door kapt. P.O. Smith, thans liggende te Harlingen.
Informatiën deswege zijn te bekomen bij de boekhouder de heer J.U. Zuiderveen, en voormelde kapitein te Pekela. (opm: waarschijnlijk is de kof verkocht aan een sloper)
Mr. S.C.H. Piccardt, notaris

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 december. Voor deze stad is ingeklaard: het schip GEZIENA GEZIENA, kapt. J.I. de Woude, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 11 december. De loodsafhaalder B. Edelenbos rapporteert, dat de schoener, welke gisteren op de Banjaard was zittende, hedenmorgen gezonken lag in het afvallen van de Banjaard op 4 vademen water; dezelve voerde een Engelse vlag; van de equipage was niets door hem ontdekt. Tot herkenningsteken kan alleen worden opgegeven, dat de top van de boegspriet, welke boven water was, blauw is geschilderd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel, van den 11 dezer, waren aldaar op strand aangespoeld enige dekplanken, en in het Eijerland een sloep; nog was in de nacht van den 8 dezer, in de buitengronden van Terschelling gestrand, een Engelse schoener, volgens de op strand gespoelde monsterrol genaamd TRITONIA, of Dartmouth, kapt. J.W. Furze; het schip zit in de branding vol water en masteloos, de tuigage was aan strand gespoeld, doch de equipage zal denkelijk daarbij omgekomen zijn; op de Vlielander stranden was aangespoeld een zware grote mast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port au Prince. De Belgische kof LEOPOLD I, kapt. Waje, van Jacmel naar Falmouth, is op 25 oktober vergaan; de kapitein en 6 man van de equipage zijn omgekomen. De tweede stuurman is door de TRICOLOR, in deze haven gearriveerd, opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNES, kapt. Stuit, van St. Petersburg naar Amsterdam, is de 26e november van Kroonstad zwaar lek uit zee teruggekomen, zijnde reeds 16 mijlen voorbij Hochland geweest. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Dartmouth wordt van de 4e december gemeld, dat de 1e dito op 3 mijlen benoorden die plaats aan het strand gedreven was een scheepssloep van 15 voeten lengte, vermoedelijk afkomstig van een Nederlandse kof, hebbende van binnen D….rouw Johanas (opm: mogelijk: DE VROUW JOHANNA).


Datum: 15 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 9 december. Het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Kuyper (opm: buitenlander), van Bremen naar Amsterdam, is de 4e dezer in de Banst Balg (opm: Banstbalje, westelijk van de Leybucht) verongelukt, doch het volk gered en een gedeelte der lading door twee lichters geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. T.P. Teensma, voerende het schip JONGE BRECHTUS, van St. Petersburg naar Amsterdam, in dato Baltisport 25 november, was hij 22 dito aldaar met ruim 100 schepen wegens storm en tegenwind binnengelopen, waaronder de Nederlandse schepen SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil, PIETER, kapt. J.H. de Weerd, ELSIENA, kapt. G.S. Bakker, REINTJE, kapt. L.P. Teensma en ANNE WILLEM, kapt. J.F. Posthumus, alle mede van Petersburg, de vier eersten naar Amsterdam en het laatste naar Antwerpen; kapt. T.P. Teensma, had kort voor zijn binnenlopen gezien het schip WORMERVEER, kapt. H.L. Drayer, mede van St. Petersburg naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 december. De schoener, gemeld als op de Banjaard te zijn vastgeraakt, is een Engels schip en zit reeds geheel onder water. Tot heden is van het lot der equipage nog niets bekend.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 december. De 11e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip de TWEE ANTHONY´S kapt. A. Plug, met acht passagiers, de 24e augustus vertrokken van Rotterdam, en de dito bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, de 27e augustus vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MARGARETHA SIMONETTA, kapt. F.J. Hoffman, de 27e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 16 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 december. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, is alhier lek, met verlies van boten, verschansingen, rusten, zeilen, enz. binnengelopen, hebbende voortdurend hevige stromen doorgestaan en zijnde reeds tot op 19º WL geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 12 december. Het schip ONDERNEMING, kapt. Gort, van Elbing naar Aberdeen, is zwaar lek en met meer andere schade bij Doggersbank door een vissersvaartuig gevonden en alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 10 december. Het schip WELDAAD, kapt. Folders, van Londen met stukgoederen naar Lübeck bestemd, is hier heden nog binnengekomen en zal de wederopening der kanaalvaart in het voorjaar afwachten om zijn reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 december. De stoomboot ENTERPRISE, kapt. J. Palmer, van Yarmouth naar Rotterdam, is bij het binnenkomen op de Ooster aan de grond geraakt, doch met hoog water weder vlot geworden, en ligt thans bij de Goereese haven ten anker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio Janeiro via Lissabon, voor passagiers en goederen, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands nieuw en op de zeilage gebouwd en gekoperd schoener brikschip DIANA, kapt. A.J. van Nouhuijs.
Adres bij Sandberg en Co. aldaar.


Datum: 17 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. De stoomboot KONING WILLEM II, kapt. Meeter, van Kampen naar Hull, is de 7e dezer wegens storm en gebrek aan kolen in het Friesche Gat binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Het schip GEORGE, kapt. Clodius, van Archangel naar de Zaan, is de 1e dezer met gebroken masten en verlies van zeilen te Tromöe’s Neeb binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 11 december. De ONDERNEMING, kapt. Flik, van Marseille naar Amsterdam, bevindt zich in de nabijheid der haven, hebbende een lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 december. Heden is alhier binnengelopen het schip CATHARINA, kapt. Akkerman, van Amsterdam met ballast gedestineerd naar Newcastle, met verlies van zeilen, lek schip en overleden stuurman met name J.F. de Jonge. Het moet timmeren om de reis te doen voortzetten.


Datum: 18 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 december. Het schip MARIA, kapt. Rotgans, van Archangel herwaarts gedestineerd, met schade te Bergen binnengelopen, heeft de 1e dezer de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 5 december. De HARMONIE, kapt. Lundquist, van Eupatoria (opm: Jevpatorija, Krim) naar Cowes of Vlissingen, liep hier de 2e dezer binnen, met een zwaar lek. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 6 december. Het schip OSTFRISIA, kapt. Boon, van St. Petersburg naar …., is de 1e dezer alhier uit zee teruggekomen, en heden een kof, ogenschijnlijk de JOSINA HENRIETTE, kapt. Van der Gouwe, van dito naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 12 december. Het schip JACOBA, kapt. Gerdes, is thans hier binnengekomen en heeft de rest der lading in onbeschadigde toestand gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 12 december. Het voor enige dagen op onze rede lek aangekomen schip is de MARIA MARGARETHA, kapt. Deters, van de Eider met boekweit naar Amsterdam bestemd. Dezelve is hier gisteren met een lichter binnengelopen. Van de lading zullen slechts ca. 2 last beschadigd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 december. Voor deze stad is ingeklaard: het schip LUCAS WILDERVANK, kapt. H.C. de Grooth, van Liverpool, met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Al diegenen welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de heer Douwe Jans Mik, koopvaardij-kapitein (opm: voerende de schoener APOLLO, bouwjaar 1843; zie AC 280445), woonplaats hebbende te Dordrecht, doch sedert de maand oktober 1845 afwezig, vroeger gehuwd geweest met wijle mejuffrouw Maria Pothuis, en daarna gehuwd met mejuffrouw Gerardina Korthals, gelieve daarvan aangifte of betaling te doen ten kantore van de notaris Van Dorsser, te Dordrecht, vóór of op ultimo december 1847.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, worden bij deze opgeroepen om te compareren, op dinsdag 28 dezer, des middags ten twaalf ure, in Het Hof van Holland alhier, ten einde de bij art. 19 der Statuten bepaalde commissie van zes personen te benoemen.
Dordrecht, 20 december 1847, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Déking Dura, directeuren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 december. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. F. van Hees, de 25e augustus vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen Zr.Ms. brik ZWALUW, kapt.luit.t.zee C. Noorduijn, de 2e augustus vertrokken van het Nieuwediep.


Datum: 20 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kronstadt, 4 december. De EENSGEZINDHEID, kapt. Van Duinen, is gisteren teruggekomen en niet de JOSINA HENRIETTE, zoals abusievelijk was opgegeven. Dezelve is lek en moet lossen, waaromtrent de nodige maatregelen reeds genomen zijn.


Datum: 21 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 5 december. Het schip THETIS, kapt. Moje, van Koningsbergen met tarwe naar Rotterdam, is zwaar lek en met gebroken roer te Lillesand binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 16 december. De JONGE MARGRIETA, kapt. Snitselaar, is van Holtenau naar Kiel gegaan om daar zijn lading gerst te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 december. Gedurende het jaar 1847 zijn van Archangel uitgeklaard 704 schepen, waarvan 451 naar Groot-Brittannië en Ierland, 152 naar Nederland en België, 45 naar Frankrijk, 36 naar Bremen, 15 naar Hamburg en Altona, 2 naar Noorwegen, 1 naar Kopenhagen, 1 naar IJsland en 1 naar Boston in Amerika. Van die naar Holland en België vertrokken 63 rechtstreeks naar Amsterdam, 30 naar Rotterdam, 16 naar Schiedam, 4 naar Zwolle, 4 naar Dordrecht, 3 naar Vlaardingen, 2 naar Delfshaven, 3 naar de Zaan, 1 naar Kampen, 12 naar Antwerpen, 1 naar Gent, en de overigen naar de volgende zeegaten om orders, als: 8 naar Vlissingen, 4 naar de Maas en Hellevoetsluis en 1 naar Texel. De uitgevoerde rogge bedroeg 340.109 tschetwerts, waarvan 202.693 tschetwerts rechtstreeks naar Nederland en 20.578 naar België.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Archangel overwinteren de met schade uit zee teruggekomen Nederlandse schepen de GOEDE VREDE, kapt. L.C. Peters, en WILLEM CORNELIS, kapt. R.B. Jonker, beiden naar Amsterdam bestemd.


Datum: 22 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Het schip MARGARETHA, kapt. Buss, van Bremen herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Enkhuizen in de nacht van 18 op 19 dezer voor de Broekerhaven aan de grond vastgeraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Het schip MARIA, kapt. Rotgans, van Archangel herwaarts gedestineerd, met schade te Bergen binnengelopen, zou, volgens brief van de kapitein, tegen de 8e dezer de reis weder voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 17 december. Het schip EMMA, kapt. Batten (opm: vermoedelijk buitenlander), van de Zwarte Zee herwaarts gedestineerd om order, is in de nacht van de 14e dezer overzeild en vermoedelijk gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 december. Wij kunnen met genoegen mededelen, dat hier thans wederom twee Oost-Indië-vaarders, toebehorende aan twee voorname reders hier ter stede, zich gereed maken om kort na elkander voor particuliere rekening naar Makasser te vertrekken. Men ziet dus, dat onze handel wel degelijk het belang inziet, hetwelk hij in de vrijhaven moet stellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toevallige omstandigheden wordt te koop aangeboden een zo goed als nieuw Nederlands kofschip, met toebehoren, groot 75 rogge-lasten. Te bevragen bij de makelaar Dirk Beth te Amsterdam.


Datum: 23 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. De schepen NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer (opm: mogelijk F.H. Bunnemeijer) naar Batavia, en EMILIE, kapt. P.F. Marker, naar Samarang, welke beide gereed waren om deze stad te verlaten, zijn hierin door de sterke ijsgang verhinderd geworden en zullen dus, wanneer de vorst, welke thans zeer streng is, blijft aanhouden, genoodzaakt zijn alhier te overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. Het schip MEINSINA, kapt. Klontje, van Lübeck herwaarts gedestineerd, is de 20e dezer als bijlegger te Harlingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. Het schip LAURINA EN SOPHIE, kapt. Bang (opm: mogelijk buitenlander), van hier naar Hartlepool, met schade, heeft de 19e dezer de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. Volgens brief van Delfzijl zou de lading rogge van het schip de VOS, kapt. Brunius, van Wismar herwaarts gedestineerd, aldaar met schade binnengelopen, overgeladen worden in de schepen JOHANNA BERENDINA, kapt. Van der Leest en JANTINA, kapt. Van der Molen.


Datum: 24 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Wij vernemen, dat eindelijk de overeenkomst is tot stand gekomen tussen de Reederij Amicitia en de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, waarbij de laatste zich verbindt op te houden met op Antwerpen te varen. De onderhandelingen hierover werden gedurende een zeer geruime tijd gevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 oktober. Het schip BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. Veenstra, de 2e dezer van hier naar Rotterdam vertrokken, is de 4e dito lek uit zee terug en sedert te Onrust aangekomen. De lading is gelost. Het schip moet koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 19 december. De WILHELMINA HENDRIKA, kapt. Post (opm: smak, bouwjaar 1828; kapt. B.C. Post), van Harlingen naar hier bestemd, is gisteren tegen de rotsen van Tynemouth-Haven geworpen en verbrijzeld. De equipage is gered zowel als een gedeelte van de inventaris en der lading. Verscheidene personen zijn gevangen genomen, welke kaas en andere artikelen, die langs de kust verspreid waren en tot de lading behoorden, hadden weggeroofd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men zal zich herinneren hoe de Nieuwe Rotterdamsche Courant stok en stijf is blijven beweren, dat wij verkeerdelijk waren onderricht, dat er tussen de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Reederij Amicitia, een overeenkomst was gesloten, waarbij aan de laatste het veer tussen Rotterdam en Antwerpen op zekere voorwaarden was afgestaan. Thans vernemen wij, dat deze overeenkomst gisteren namiddag, door het tekenen en uitwisselen der stukken, haar definitief beslag heeft gekregen. De Reederij Amicitia heeft ook reeds een tweede ijzeren stoomjacht in aanbouw, ten einde in het aanstaande voorjaar van beide steden dagelijks geregeld te kunnen afvaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert op de 2e februari 1848 te Amsterdam publiek te verkopen een extra goed onderhouden tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, groot 80 ton, met een alleszins complete inventaris.
Franco te bevragen bij J. van der Maaden, cargadoor, Rokin No. 97, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGINA, kapt. Boer, de 2e december van North Shields naar Amsterdam vertrokken, is de 14e dito, na veel slecht weder doorgestaan te hebben, zwaar lek, met schoon dek en ingeslagen roef te Hartlepool binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J. Veenhoven H.z. zal namens zijn principaal op eerstkomende woensdag de 29e december 1847, des avonds te vijf uren, in het Gemeentehuis te Hoogezand, bij contant geld, tezamen of ieder afzonderlijk, publiek verkopen een oud tjalkschip, genoemd de VRIENDSCHAP, laatst bevaren door Hindrik Jans Smit, liggende te Hoogezand, en de daarbij behorende en in gezegd schip aanwezige opgoederen.
Gadingmakenden kunnen het een en ander op de dag van verkoop bezichtigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren kofschipshol, groot plus minus 82 roggelasten of 114 tonnen, nieuw uitgehaald in het jaar 1829, gevoerd geweest door kapt. M.P. de Jonge, van Veendam, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen en te bevragen bij J.A. Hooites te Hoogezand. (opm: waarschijnlijk de kof PETRUS JACOBUS)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het smakschip de VROUW MARTJE (opm: smak MARTJE), kapt. Ludolphij, komende van Antwerpen en bestemd naar Hamburg, was op de 18e dezer liggende op de Eems bij de Brouwersplaat. Hij heeft tot assistentie overgekregen een loods, maar is waarschijnlijk door de zware storm en de vele ijsgang voor zijn ankers weggeslagen of in het ijs bezet geraakt, zodat men na die tijd niets meer daarvan heeft vernomen. (opm: zie ook AH 251247)


Datum: 25 december 1847


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het schip VROUW MARTJE, kapt. Rudolphy (opm: smak MARTJE, kapt. Gerhardus Hendriks Ludolphij), van Antwerpen naar Hamburg, is de 22e dezer lek, met verlies van ankers, kettingen, zeilen, enz. in Texel binnengelopen, zijnde op de Eems in het ijs bezet geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal op vrijdag de 21e januari 1848, des avonds ten 6 ure, ten Gemeentehuize te Nieuwe Pekela in het openbaar presenteren te verkopen het welbevaren kofschip ALIDA KLASINA (opm: ALIDA KLAZINA, bouwjaar 1833), liggende te Amsterdam, groot 82 roggelasten of 110 tonnen, met de inventaris, zo laatst is gevoerd door kapt. K.E. Tiktak, van de Nieuwe Pekela. Inmiddels is hetzelve uit de hand te koop.
Adres bij K.E. Tiktak.
(opm: in maart 1848 verkocht, nieuwe naam HARMANNA JACOBA, nieuwe kapitein O.A. Hoff)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BETTY AND MARGARETH, kapt. Buiker, met gietijzer, van Grangemouth naar Rotterdam, is, volgens brief van Wijck auf Föhr, van 13 december, de vorige dag over de buitengronden van Amrum gestoten en op Heverknob gestrand en door het volk verlaten, doch den 14 dito, nadat door bergers een gedeelte der lading over boord was geworpen, in vlot water en te Amrum binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra, op 2 oktober van Batavia naar Rotterdam vertrokken, is, na op een klip van Meindertsdroogte vast gezeten te hebben, den 4 dito ter rede van Batavia uit zee terug en sedert te Onrust aangekomen; de lading was gelost, het schip moest koperen en zou tegen het begin van december gereed worden om de reis te hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. G. Crans, voerende het schip DELTA, van Passaroeang ter rede van Batavia aangekomen, rapporteert in Straat Sapoeli, bij het eilandje Gili Lawek, beoosten Madura, op een rif zittende gezien te hebben een masteloos Hollands koopvaardijschip, de naam onbekend, hebbende een oorlogsvaartuig tot assistentie.


Datum: 27 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 december. Het schip GERHARDINA, kapt. Busschen, van Carolinensiel herwaarts gedestineerd – en niet de MARGARETHA, kapt. Buss, zoals abusievelijk is gemeld – voor de Broekerhaven gestrand, is weder af en met enige schade te Enkhuizen binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douglas, (opm: Isle of Man), 22 december. De Nederlandse kof HOOP, kapt. Koning, van Liverpool naar Rotterdam, is hier met 4½ voet water in het ruim binnengelopen na drie dagen met slecht weder in het Kanaal gekampt te hebben. In de storm van l.l. vrijdag verloor zij al haar zeilen en richtte, na nieuwe zeilen opgezet te hebben, haar koers herwaarts, waar zij met een vermoeide equipage aankwam.


Datum: 28 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 december. De Nederlandse tjalk HEILINA, kapt. Panjer, van Fåborg ( opm: Funen) met erwten naar Amsterdam, is hier lek aangekomen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 14 december. De Nederlandse kof VRIENDSCHAP, kapt. Karsijns, van St. Petersburg met lijnzaad naar Nederland bestemd, is op de Neugrund vastgeraakt, doch is met verlies van roer en met een lek weder afgebracht en naar Baltishport geboegseerd geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JETTINA ROELINA, kapt. Lukkien, van Bremen naar Amsterdam, is de 21e december wegens ijsgang te Harlingen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op donderdag de 20e januari 1848, des avonds te 5 uren, ten huize van de logementhouder G.W. Pott te Oude Pekela, in openlijke veiling te verkopen het in den jare 1830 volbouwde kofschip ANTINA, groot 72 lasten of 129 tonnen, bevaren wordende door kapt. R.J. Schuring, thans liggende te Delfzijl. De verkoopconditiën zullen met de inventaris in tijds ter lezing liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van de notaris.
B. Haitzema Viëtor.


Datum: 29 december 1847


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 2 oktober. De MACASSAR, kapt. Hoedt, van Batavia naar Antwerpen, is de 30e september alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. De schepen ALIDA GESINA, kapt. De Jonge, van hier naar Bremen, AURORA, kapt. Schloss, van Bremen herwaarts en gevoerd door kapt. Keppel, van Newcastle naar Emden, waren, volgens brief van Hoekzijl (opm: Hooksiel) aldaar, op de rede liggende en zaten zeer gevaarlijk in het ijs vast.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 december. De 24e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke, de 23e augustus vertrokken van New York.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. G.J. Rijken, de 12e december vertrokken van China.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek Wzn., de 23e augustus vertrokken van New York.


Datum: 30 december 1847


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 december. Te Helvoet is uitgezeild het schip (opm: schoenerkof) AMSTEL, kapt. J.H. Kernkamp, naar Paramaribo.


Datum: 31 december 1847


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH MARIA, kapt. Drok, van Riga naar Harlingen, is de 24e december te Grimsby lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal, op vrijdag de 21e januari 1848, des avonds te 6 uren, ten Gemeentehuize te Nieuwe Pekela in het openbaar te koop presenteren het welbevaren kofschip ALIDA KLASINA, groot 82 roggelasten of 110 tonnen, met deszelfs inventaris, zo laatst gevoerd is door kapt. K.E. Tiktak, van de Nieuwe Pekela.
Inmiddels is hetzelve uit de hand te koop. Adres bij kapt. K.E. Tiktak.