Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1873


Datum: 01 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december 1872. Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen bericht, is Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee C.A.B.D. Rijk, na de 6de oktober jl. de rede van Texel te hebben verlaten, de 23e november daaraanvolgende te Curaçao aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 december 1872. Het Nederlandse schip REHOBOTH, kapt. W.H. de Boer, van Stettin naar Brugge, is wegens lekkage hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 27 december 1872. Heden zijn alhier publiek geveild de wrakken van de op de Banjaard gestrande Zweedse stoomboot J.W. WILSON van Gothenburg, en het barkschip MARTHA RADMAN, kapt. Berg, van New York, beide naar Antwerpen. Het eerste bracht NLG 700, het laatste NLG 300 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portsmouth, 29 december. Door het schip BOHEMIAN GIRL, kapt. Toms, is hier aangebracht kapt. G.H. Kampen en 8 man van het op 3 december bij Kaap Finisterre gezonken Nederlandse schip BRAZILIAAN. (opm: brik, bouwjaar 1871; zie NRC 121272 en PGC 030173)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick-upon-Tweed, 26 december 1872. Het schip HILLEGONDA MARIA (opm: smak, bouwjaar 1829, kapt. D.J. Leistra), van Newcastle naar Harlingen bestemd, is heden ochtend bij Fern Eiland (opm: vermoedelijk Farne Islands; pos. 55º38’ NB 01º37’ WL) gezonken; de equipage heeft zich met de scheepsboot gered en is te Eyemouth (opm: 22’ NW-lijk van de strandingsplaats) aan land gekomen. (opm: zie PGC 030173)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 23 december 1872. Het vroeger gemeld bij Öja (opm: ZO-kust Gotland, pos. 57º03’NB en 18º21’OL) gestrande Nederlandse schip VROUW MARTHA, kapt. Scherpbier (opm: MARTHA, schoener galjoot, bouwjaar 1859; kapt. J.J. Scherpbier), van Riga naar Schiedam, is afgekeurd; van de lading is weinig geborgen. (opm: zie NRC 081272)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 23 december 1872. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Pybes (opm: schoenerbrik, bouwjaar 1869, kapt. P. Pijbes; zie NRC 071272), van Riga naar Schiedam, op Ronehamn (opm: Gotland) gestrand, vroeger gemeld, is afgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het verongelukken van het Nederlandse schip VONDEL, kapt. Grönbeck (opm: brik, kapt. H.P. Grönbeck), wordt uit Chefoo d.d. 31 oktober 1872 nog nader gemeld, dat het schip 2.000 picols lading aan boord had en onmiddellijk na stranding in bezit genomen werd door Chinezen die de kapitein en de equipage dreigden te vermoorden indien zij het wrak verlieten. Het gelukte de laatstgenoemde evenwel later aan boord van een jonk te komen, die hen tegen geldelijke beloning naar Chefoo zou brengen, doch een hevige bui belette het vaartuig ter plaatse te bereiken, zodat men genoodzaakt was zich door een visser aan wal te laten zetten en de reis te voet af te leggen. De 29e oktober kwamen zij te Chefoo aan, niets anders hebbende kunnen redden dan de kleren die zij aan het lijf hadden. Bij de bevoegde autoriteit is een klacht ingediend om de mishandeling de kapitein en het scheepsvolk aangedaan. (opm: zie NRC 071172 en 081172)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 30 december 1872 in De Brakke Grond (opm: te Amsterdam):
- tjalkschip de JONGE CORNELIS, verkocht voor NLG (onleesbaar), koper C. Ament (opm: Ament is een makelaar; de tjalk, bouwjaar 1866, kapt. R. Hazelhof, verdween naar de binnenvaart)
- 1/16e aandeel in het Nederlandse barkschip ONRUST: NLG 425, koper: P.F.A. Antusch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de maand januari 1873 zal te Winsum op nader te bepalen tijd en plaats publiek à contant, worden verkocht het wel onderhouden galjootschip WINSUM EN OBERGUM, groot 92 zeeton, gebouwd in 1867, klasse 3.3. 1.1 Veritas. Het schip is liggende in de Noorderhaven en aldaar dagelijks te bezien. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informaties bij Wijnne & Barends, Noorderhaven 1 226.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 27 december 1872. Het schip (opm: bark) GENERAAL de STUERS, kapt. J.C. Viersma, van Batavia naar Rotterdam, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 29 december 1872. Wegens het aanhoudende dooiweder is het de hier wegens het ijs achter gebleven schepen, o.a. de HOOP, kapt. Pronk, COOP ROELF SIKKENS, kapt. Schaaf en DOGGERBOOT, kapt. Blaak, mogen gelukken, gisteren het reeds zwak geworden ijs door te breken. De gezamenlijke schepen zullen waarschijnlijk nog heden Rendsburg bereiken, zodat de scheepvaart door het Eiderkanaal weer ongehinderd plaats kan hebben.


Datum: 02 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram d.d. Mauritius 18 september was het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, na herstel der schade 30 augustus naar Londen vertrokken, en had de kapitein tot dekking der averijkosten bodemerij genomen tot de koers van 11 procent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het Nederlandse schip LIDA, kapt. Vinke Muller, van hier naar Suriname, was, volgens brief van de kapitein, 22 september zeilende bij Lowestoft; had negen dagen voortdurend zware stormen uit het ZW tot W gehad. Passagiers en equipage waren allen wel.


Datum: 03 januari 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik de hartverscheurende tijding, dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot Fredericus Jans Veldkamp, gezagvoerder van het Nederlandse kofschip ANNA MAGRIETHA, op reis van Stettin naar Newcastle, in de Noordzee overboord is geslagen op de avond van 17 december nabij Helgoland en dus zijn graf in de golven heeft gevonden in de ouderdom van bijna 58 jaren. Bijna 28 jaren mocht ik in een genoeglijke echtvereniging met hem verbonden zijn, 6 zoons en 1 dochter missen in hem een liefderijke en zorgdragende vader. Hoe zwaar mij en mijne kinderen deze slag treft, kunnen zij enigermate beseffen die de dierbare overledene meer van nabij hebben gekend. Diep bedroefd geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 28 december 1872, Wed. Veldkamp, geb. Rasker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op zaterdag 18 januari 1873, des avonds te 7 uur, in het gemeentehuis aldaar publiek verkopen tegen contante betaling het Nederlandse galjootschip JANTINA CHRISTINA, gebouwd in 1862, groot 141 ton. geklasseerd voor nog 3 jaren bij de Germanischer Lloyd A 1.1 ( rood), bevaren door kapt. J.M.E. Bekkering te Wildervank, liggend te Gent, met complete inventaris.
Informatiën bij de heer E.H. Bekkering te Wildervank en bij de heer P. Leaucourt, schippershuis te Gent. (opm: blijft onder NL vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portsmouth 29 december 1872. De te Pekela thuis behorende brik BRAZILIAAN, kapt. G.H. Kampen, van Antwerpen naar Buenos Ayres, is op 3 december op de hoogte van Kaap Finisterre gezonken, doch het volk gered en hier aangebracht. (opm: zie NRC 010173)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 december 1872. De te Pekela thuis behorende brik GOEDHART, kapt. J.G. Sikkema, van de Plata rivier naar de Noordzee, is met zware schade te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 26 december 1872. De te Grouw thuis behorende smak HILLEGONDA MARIA, kapt. D.J. Leistra, van Harlingen naar Newcastle, is heden ochtend bij de Fern eilanden (opm: vermoedelijk Farne Islands; pos. 55º38’ NB 01º37’ WL; zie ook NRC 010173) gezonken. Het volk heeft zich met de boot gered en is te Eyemouth aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 december 1872. De Nederlandse bark PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. Schneider, van Hamburg naar Buenos Ayres vertrokken, is hier in de haven gekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Wij ontvingen ter plaatsing het volgend openlijk schrijven aan de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland:
Wij, ondergetekenden, passagiers aan boord van het stoomschip PRINS HENDRIK, vermenen aan de directie geen ondienst te doen door te wijzen op enige punten die onzes inziens enige wijziging kunnen erlangen tot gemak en veraangenaming der passagiers.
Was de stemming onder de passagiers reeds minder aangenaam door de reparatie, die de machine na 14 dagen stomens behoefde, omdat de reparatie, te Nieuwediep aangebracht, gebrekkig bleek te zijn, zij werd niet beter terwijl de behandeling der passagiers veel te wensen overliet. Als voornaamste grief komt ons voor, dat voor de passagiers in het algemeen, met uitzondering van weinigen, weinig égards werden genomen. Het reglement van orde werd willekeurig en partijdig toegepast, hetgeen, in plaats van te dienen tot handhaving der orde, aanleiding gaf tot onaangenaamheden. Door het klein aantal bedienden liet de bediening aan tafel, de zindelijkheid in de salon en op de plaatsen, waar zulks een eerste vereiste is, veel te wensen over. In het begin der reis was de tafel verre beneden het middelmatige. Later is hierin een grote verbetering gekomen. Enige artikelen waren niet in genoegzame voorraad voorhanden, zoals minerale wateren, waaraan vooral in de warmte en bij onsmakelijk drinkwater zo grote behoefte bestaat en die het, even als de andere dranken, verboden is voor eigen gebruik mede te nemen. De dranken waren niet ten allen tijde verkrijgbaar, aangezien het buffet slechts 6 uur van de 24 geopend was. Wij zouden nog een reeks van grieven kunnen opsommen, doch het bovenstaande zij voldoende om te doen uitkomen, dat de behandeling der passagiers veel te wensen overliet.
Wij eindigen met de oprechte wens, dat deze opmerkingen aan de directie aanleiding moge geven om met ernst en goede wil de inrichting dezer boten te verbeteren. Het zou toch te bejammeren zijn, als een maatschappij van zo veel belang voor Nederland en voor Indië niet door alle pasagiers uit beide gewesten geprefereerd werd boven maatschappijen uit andere landen.
Timmermans (gep. majoor), Thorbecke (luit.t.zee 2e kl), G. ter Marsch (onderwijzer), J.J. Donner, William Stavers.
(opm: de PRINS HENDRIK, kapt. J. Hendriks, was op 31 december 1872 van Nieuwediep te Batavia aangekomen)


Datum: 04 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montrose, 30 december 1872. Het alhier gestrande stoomschip FOP SMIT is heden af- en op een veilige plaats gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H. Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 14 januari 1873, des middags te 12 uren, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, te Rotterdam, publiek verkopen het extra welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ANNA EN JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. W.H. Hofstee, volgens meetbrief lang 38,10 m., wijd 6,92 m., hol 4,84 m. en alzo groot 567 tonnen of 300 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere gereedschappen, zoals hetzelve is liggende te Amsterdam, aan de werf De Boot, van de heer F. Groen, in de Wittenburgerstraat aldaar.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Barraud, No. 2156, te bezichtigen aan boord van het schip.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars en de heren Oolgaardt & Bruinier, cargadoors te Amsterdam. (opm: de bark blijft onder NL vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.H. Stheeman, notaris te Zuidbroek, zal ten verzoeke van zijn principaal op dinsdag 7 Jan. 1873, des avonds te 6 uur, in het Stationskoffiehuis van K. Beerthuis te Zuidbroek publiek verkopen een tjalkschip, genaamd FENNECHIEN (opm: binnenvaarder), groot 65 ton, thans liggend in het Westerdok te Amsterdam, bevaren geweest door kapt. A. Bakker, toebehorende aan J.W. Beerthuis te Zuidbroek.
Mr. E.H Stheeman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 10 januari zal te Hull verkocht worden het kopervaste barkschip MARTJE DOORNBOS, gevoerd door kapt. J.A. Smaal, groot 316 zeetonnen. Informaties te bekomen ten kantore van Georg Jensen, scheepsmakelaar te Hull, en A.J. Smaal te Delfzijl. (opm: de bark blijft onder NL vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. In de haven ligt de schoenerbrik ANNA SOPHIA, in de quarantainehaven de bark PROFESSOR VAN DER BOON MESCH en in reparatie op de Eggerswerf de schoeners ALIDA en TOBINA HELENA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eretekenen. Toegekend als blijk van ’s Konings goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van de kapitein en de bemanning van het Nederlands schip MARGARETHA, in december 1872 nabij Calais vergaan (opm: zie PGC 101272), de zilveren medaille, ingesteld bij Besluit van 22 september 1855, alsmede een loffelijk getuigschrift aan E. Mulard, zeeloods, kapitein van de reddingboot van Calais en de bronzen medaille, ingesteld bij hetzelfde besluit, mede vergezeld van een loffelijk getuigschrift, aan ieder van de tot de verdere bemanning van de boot behorenden, als aan: J.A. Dutertre, P. Mulard, J. Dellannoy, Monnière, Hartsburger, allen zeeloodsen en Delporte, Ph. Devigne, Leclerc, P. Lasquelle, Aug. Lefebvre en Aug. Altazin, allen matrozen.


Datum: 05 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 2 januari. Het schip MARCHINA, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Pirano met suiker, hier de 14e november met schade binnengelopen, heeft een grote reparatie ondergaan en neemt nu de lading weer in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lowestoft, 2 januari. De Nederlandse kof DINA ADRIANA, kapt. H.M. Kwint bij Corton (opm: 2.5’ N. van Lowestoft) gestrand (vroeger gemeld) is vlot en hier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 30 december. Het schip FRANCIS, kapt. Kortling, van Passaroeang naar Boston, den 27 dezer bij Kaap Cod gestrand, lost de lading; men denkt het schip af te kunnen brengen.


Datum: 06 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 november. Vrachten. In het begin der afgelopen veertien dagen was de stemming voor vrachten flauwer en hield de levendigheid, die gedurende de laatste maanden heerste voor een ogenblik op. Later deed iets meer vraag naar scheepsruimte voor en hadden weder afsluitingen plaats, echter tot enigszins lagere koersen. De volgende van Nederlandse schepen werden bekend: AMSTELSTROOM naar Amsterdam, NLG 85,- suiker, NLG 67,50 tabak, Soerabaya te laden; KOSMOPOLIET II naar Rotterdam, NLG 82,50 suiker Samarang te laden; JONGE JAN naar Amsterdam, NLG 85,- suiker, NLG 120,- arak, hier en Samarang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op kust: BATOE BASSIE, LOUISE, BASTIAAN POT, CANDATI. De WILLEM POOLMAN verzeilde naar Singapore om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Van Anjer deelt men ons mede, dat het Engels schip KATE CARNIE, kapt. Lowe, van Foochow naar Philadelphia, heeft gestoten en lek is en met de loods De Jong naar hier als noodhaven komt.


Datum: 07 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 januari. Het Nederlandse schip BASTIAAN POT, kapt. Van Roozendaal, is op 20 november in Straat Bali gearriveerd. De kapitein rapporteert op 34º ZB 102º OL gered te hebben de gezagvoerder en acht man van het schip GUIDING STAR, welk schip tot op de waterlijn verbrand was. Genoemde manschappen waren reeds negen dagen in de boot op zee en hadden weinig of geen provisie meer. (opm: zie ook AH 070173)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 november. Het Engelse schip GUIDING STAR is op 35º04’ ZB 94º15’OL afgebrand. 5 man der equipage zijn gered door het schip NEVADA van Boston.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 januari. Volgens telegram is het schip NOACH 1, kapt. Van Schelven, de 3e dezer te Batavia gearriveerd; passagiers en equipage waren in de beste welstand.
Het schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, is van daar naar Nederland vertrokken.


Datum: 08 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F.W. van Dam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op maandag 20 januari 1873, des namiddags ten 12¼ ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven publiek veilen het Nederlandse schoener-galjootschip CATHARINA CORNELIA, laatst gevoerd door kapt. H.R. Astuling (opm: kapt. H.R. á Stuling), volgens meetbrief lang 24,05 meters, wijd 4,59 meters, hol 2,40 meters, groot 118 tonnen of 62 lasten, in de staat zoals het ligt in de Zalmhaven te Rotterdam, met tuigage en inventaris, voor zo verre die nog aanwezig is (hebbende het schip de masten etc. verloren).
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars, alsmede bij de heer J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen. (opm: blijft onder NL vlag; zie ook PGC 180173)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 5 januari. Het Nederlandse schip ZUID-HOLLAND, kapt. Swart, van Rotterdam naar Batavia, is des nachts in aanvaring geweest met de GLORIANA, van London naar Pensacola bestemd; beide hebben averij bekomen, en zijn de rivier opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 3 januari. Het Nederlandse schip GOLDHOORN, kapt. Pott, beladen voor Schiedam, is in de nacht van 1 op 2 dezer in aanvaring geweest, en heeft daardoor schade bekomen; is in het dok gekomen om te repareren.


Datum: 09 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Wij vernemen, dat de aandeelhouders der commanditaire vennootschap Plate, Reuchin & Co. met eenparige stemmen hun goedkeuring gegeven hebben aan een plan tot belangrijke uitbreiding der stoomvaart op New York, waarvan men de verwezenlijking binnen korte tijd mag verwachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ryde, 7 januari. De Nederlandse schoener MARIE, ter rede geankerd met verlies van kluiverboom, is lek, zijnde in aanvaring geweest bij St. Catherine’s Point met een Engelse brik (opm: dit moet zijn de MARIA, kapt. H.R. Tunteler, zie PGC 110173)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 januari. De kof VIER GEBROEDERS, kapt. Leffers, van Hamburg naar Lissabon, is bij het uitzeilen aan de grond geraakt. (opm: zie NRC 100173)


Datum: 10 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 7 januari. Het schip MARIA, kapt. Tunteler, van Rotterdam naar Livorno, is hier binnengelopen, zie de scheepstijding van Ryde in ons vorig nommer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 januari. Het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. Leffers, van Hamburg naar Lissabon – zie ons vorige nommer – is weer vlot gekomen en hier in de haven gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerbrikschip ELISABETH (opm: schoener ELIZABETH), kapt. O.G. Botje, groot 177 ton, gebouwd in 1865, geclassificeerd voor 9 jaren * 3.3.A. 1. 1., liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Nadere informaties te bekomen bij de heer F. Zeilinga, Noorderhaven, J. 230.
(opm: schip blijft onder NL vlag)


Datum: 11 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

11 januari 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 10 januari. Aangaande de Nederlandse schepen THORBECKE, kapt. Witting (opm: brik, kapt. Fokke Halberts Witting, zie PGC 070273), 30 oktober van Kroonstad naar Elseneur; TWEE GEBROEDERS, kapt. Persoon (opm: hoeker, kapt. H. Persoon), in het begin van december van Newcastle naar Vlissingen, en CLEMENS, kapt. Leroy (opm: schoener, kapt. J.K. le Roy), 14 december van Blyth naar Vlissingen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

 
Amsterdam, 9 januari. Het schip MARIA SARAH, kapt. Van der Eik, heeft op St. Helena de lekkage voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomsleepboten. De notaris Van der Hoek, te Minnestiga, zal, ten verzoeke van de heren Volker en Huyskes & Co., op woensdag 12 februari 1873, in het Heeren Logement, te Harlingen, ’s middags 12 uur provisioneel en ’s avonds 6 uur finaal, in het openbaar veilen en verkopen drie uitmuntende, snellopende stoomsleepboten met complete inventaris, als:
- Het schroef-stoomschip RANGED met machine van 45 paardenkracht, lang 25,30, breed 5 en diepgang 2,50 meter, gebouwd in 1871
- Het schroef-stoomschip SLEEPDIENST POLLEN met machine van 16 paardenkracht, lang 12,70, breed 4,60 en diepgang 1,60 meter, gebouwd in 1871.
- Het schroef-stoomschip TWEE GEBROEDERS, met machine van 16 paardenkracht, lang 18,65, breed 3,85 en diepgang 1,65 meter, gebouwd in 1869.
Deze stoomschepen, gebruikt zijnde voor de sleepdienst bij de aanleg der nieuwe havenwerken te Harlingen en daar liggende, zijn zeer geschikt om ingericht te worden als passagiers- of vrachtboten voor de vaart op rivieren en binnenwaters.
Informaties zijn te bekomen bij de heren Volker & Huyskes & Co. te Harlingen en bij de notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Wij vernemen, dat de heren Walker en Stronck aan de overzijde der rivier, onder de gemeente Charlois, tegenover het Yachtclubgebouw, bezig zijn met het bouwen van een dwars-sleephelling, van 60 meters lengte, waarop stoomschepen en schepen van 200 voet lengte kunnen worden opgehaald. Het terrein, waarop deze helling en een zeer uitgebreide machinefabriek zijn gebouwd, heeft een grootte van 6.000 vierkante meters. Tevens zal er een vrije haven worden gegraven voor ligplaats der stoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 januari. Het schip HELIOS, kapt. Winters, van Hamburg naar Rio Grande, is hier binnengekomen, na op de rede van Margate enige schade hersteld te hebben, welke het schip in de Noordzee had gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 8 januari. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip DE HAAN, kapt. Visser (opm: bark, kapt. K.R. Visser), heeft, benevens de voorhanden zijnde inventaris, in publieke veiling 1.550 rth. opgebracht; de lading planken bracht 6.200 rth. op. (opm: rth = Reichsthaler; zie NRC 111272)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 8 januari. Gedurende het jaar 1872 zijn alhier aangekomen 1.799 zeil- en 1.083 stoomschepen, waaronder 164 Nederlandse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 27 december. Het schip FRANCIS, kapt. Kortling, van Batavia naar Boston, bij Kaap Cod gestrand, blijft nog dicht, doch is geheel met ijs bezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 januari. Het schip KATE CARNIE, van Foo-Chow-Foo naar Philadelphia bestemd, met een lading thee, heeft op de Stroomklip (Straat Sunda) gestoten, is lek en wordt hier op strand gezet; al het mogelijke werd gedaan om de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 28 november. Het schip ROTTERDAM, kapt. Dik, alhier den 15 dezer van Rotterdam aangekomen, heeft zeer slecht weer gehad en daardoor zeilen verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ryde, IoW, 7 januari. De Nederlandse schoener MARIE (red. vermoedelijk MARIA, kapitein H.R. Tunteler, van Rotterdam naar Livorno) is lek en met verlies van de zeilboom alhier geankerd, zijnde op 31 december bij St. Catherine’s Point in aanzeiling geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 8 januari. Het schip REINA, kapt. F.F. van der Wall, van Koningsbergen naar Papenburg, is heden bij deze plaats gestrand. (opm: buitenlander)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de haven van Flensburg overwintert de Groninger kof ANDREAS EN MARIA, kapt. Slik.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Anjer, 9 januari. Kapt. Leisk van het Engelse schip DAWINA, gisteren alhier aangekomen, rapporteert, dat de 5e dezer ´s nachts de Zweedse brik DAN, gezagvoerder Lund, heeft gestoten op de Zijne-Bank, dicht bij de Broeders. Weder vlot rakende kwam het schip ten anker vol water O.N.O. 1½ mijl van het Noordwachters-eiland. Na weigering van de door kapt. Leisk aangeboden assistentie, verliet kapt. Lund het schip en begaf zich met zijn equipage naar het Noordwachters-eiland. Het schip moet volgens rapport nieuw en gekoperd zijn. (opm: de DAN arriveerde de 11e januari te Batavia)


Datum: 12 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 11 januari. Heden is van de werf Concordia van de heren Meursing en Huygens alhier, met goede gevolg te water gelaten het compositie fregatschip AMSTERDAM, groot ruim 1.000 Java lasten, voor rekening van de rederij van de heren Eeghen en Compagnie, en gevoerd zullende worden door kapt. J. Kruysinga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 december. De Engelse brik FAITH, gezagvoerder Evans, van Cheribon naar Bushire, is in de nacht van 30 november op Prinseneiland gestrand. De stuurman en de hofmeester zijn daarbij verdronken. De overige bemanning is te Anjer aangeland. Het schip wordt geheel verloren geacht. Het wrak werd hier gister voor NLG 320,- verkocht. Uit dit ongeluk blijkt opnieuw de dringende noodzakelijkheid om ten spoedigste een kustlicht van de eerste orde op Java’s 1ste punt te plaatsen, waarover sedert jaren gesproken is, maar eerst nu de gelden voor 1873 zijn toegestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 december. Vrachten. Nederlandse schepen: BASTIAAN POT naar Amsterdam NLG 82,50 suiker, in de Oosthoek te laden; JOHANNES naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening; SUNDA naar Amsterdam, NLG 85,- en 82,50 in de Oosthoek te laden. ZANZIBAR naar het Kanaal, laadt voor reders rekening.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: Nederlandse BATOE BASSIE, LOUISE, CANDATI, ELLY en HONIGBIJ.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Martens, van Geestemünde naar Riga, te Mandal met schade binnen, had volgens particulier bericht, dato 3 dezer, de reparatie geëindigd en was gereed de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 8 januari. Het alhier te huis behorende schip HELENA, kapt. Willer, van Schiedam naar Cardiff bestemd, is den 5 dezer in de Noordzee door een Franse stoomboot aangevaren en gezonken; van de equipage is alleen de kapitein gered. (opm: de Franse stoomboot is de ISABELLA, van Le Havre).


Datum: 13 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december. Blijkens een telegram van de consul-generaal der Nederlanden te Singapore van de 2e dezer is Zr.Ms. stoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, terugkerende van Siam, met gebroken schroefstang (opm: schroefas) aangekomen op de buitenrede van Singapore.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal, op vrijdag de 24ste januari 1873, des avonds ten 7 ure, ten huize van de koffiehuishouder J. van der Ree, hoek Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het in augustus van 1866 nieuw uitgehaald en goed onderhouden galjootschip, genaamd JANTJE, groot 80 tonnen, geclassificeerd bij Veritas, 3/3 G 1.1., met complete inventaris, zoals het wordt gevoerd door de kapt. A. Rasker en thans is liggende in de Scheepmakershaven te Rotterdam.
Te bezien dinsdag bevorens van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 3 uur, en inlichtingen te bekomen bij de eigenaar, kapt. Rasker opgemeld, aan ’t Schuitendiep te Groningen.
(opm: verdoopt in LOUISE, kapt. P. van Duijvenboden; 28 november 1873 gestrand en wrak, zie ST 011273 en DT 041273)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 28 januari 1873, des avonds te 7 uur precies, zal ten huize van kastelein S. de Vries te Delfzijl publiek worden verkocht het zeer bekende en snelzeilende kofschip CORNELIA, groot volgens meetbrief 97 zeeton, liggend in de haven van Delfzijl, met zijn inventaris, gevoerd geweest door kapt. T.T. Leeuw, in eigendom toebehorende aan Mej. de Weduwe Leeuw en kinderen.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal namens zijn principalen op vrijdag 31 januari 1873, des avonds te 7 uur, in hotel Everts te Veendam bij gereed geld publiek verkopen het Nederlandse schoenerschip ANNA, groot 145 ton, met alle opgoederen, zoals het in der tijd door wijlen kapt. H. Hoetjer is bevaren en thans te Rotterdam is liggende bij de werf van de Gebr. Visser. Germanischer Lloyd N 1.2 en bij Veritas over 1872 geklasseerd geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Danzig overwintert het schip JONGE FREDERIK, kapt. Top.


Datum: 14 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Volgens particulier bericht van Mauritius, d.d. 13 december jl., is het schip HEBE met de reparatie zover gevorderd, dat de lading voor het grootste gedeelte weer aan boord was, en dat men voornemens was de reis binnen enige dagen voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Het stoomschip ROTTERDAM, kapt. Hus, van hier naar New York, is, na vreselijk stormweer doorgestaan te hebben, heden te Halifax binnengelopen, wegens gebrek aan steenkolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Het stoomschip TRIEST, van Newport naar Malaga, is heden te Vigo binnengelopen met verlies van zeilen en verschansing en schade aan de machine. Heeft zwaar weer doorstaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 23 januari, des avonds om 5 uur, ten huize van D. Hofman te Winsum zal publiek à contant verkocht worden het wel onderhouden galjootschip WINSUM EN OBERGUM, met deszelfs complete inventaris, groot 92 zeeton, gebouwd in 1868. Geklasseerd Veritas 3.3 1.1. Liggend in de Noorderhaven te Groningen en aldaar dagelijks te bezien. Informatiën te bekomen bij Wijnne & Barends, cargadoors te Groningen, Noorderhaven, I. 226 en ten kantore van Mr. A.H. Spandaw, notaris te Leens.
(opm: blijft onder NL vlag)


Datum: 15 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 13 december. De Nederlandse bark GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Rotterdam, met koffie en suiker, is hier de 8e dezer lek binnengelopen. Het schip heeft op 09º ZB 101º OL zeer slecht weder gehad, waardoor het zwaar werkte en 11 duim water per uur maakte. De lading wordt nu gelost en het schip zal onderzocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een uitmuntend schoenerkofschip. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal op woensdag de 22e januari 1873, des voormiddags 4 uren precies, provisioneel en 's avonds 8 uren precies finaal, telkens in de Korenbeurs, bij J. Fekkes, aldaar publiek verkopen het goed onderhouden welbezeild Nederlands schoenerschip HARMONIE, gevoerd door kapt. W. van der Meer, gemeten op 181 zeetonnen of 96 lasten met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen en verder scheepstoe- en aanbehoren. Alles breder bij biljetten omschreven en zodanig als gemeld schip ligt in de Noorderhaven te Harlingen. (opm: blijft onder NL vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Harm Schothorst, stuurman ter koopvaardij, ten verzoeke van Hendrikje Alberts Huisman, daglonerse, wonende te Sappemeer, om te verschijnen bij de Arrondissements Rechtbank van Appingedam d.d. 3 januari 1873, bij Mr. Michael Rutger van der Loeff, procureur bij genoemde rechtbank:
- Aangezien eiseres is op de 13e september 1850 te Noordbroek met gedaagde is gehuwd.
- Aangezien de gedaagde als stuurman aan boord van het Nederlandse schip (opm: kof) WUBBEGINA ILBINA, kapt. Gerard Fokkes Bloema, op gemelde bodem op 15 november 1861 uit Longeren of Longoer in Noorwegen is vertrokken met een lading hout met bestemming Delfzijl.
- Aangezien evenwel na het vertrek uit Noorwegen van schip noch bemanning taal noch teken is vernomen, zodat het zo goed als zeker is, dat gemeld schip op die reis met man en muis is vergaan.
Om van zijn aanwezen te doen blijken (bekort)
(opm: soortgelijke advertenties werden door mevr. Huisman geplaatst in PGC 110872 en 220172; in NRC 100162, was voor het eerst melding gemaakt van de vermissing)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 10 januari. Hier is opgevist een naambord, waarop de ZEVEN GEBROEDERS. (Red. Het Nederlandse schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.K. de Groot, lag op 4 dezer te Liverpool zeilklaar naar Tabasco.) (opm: brik, zie PGC 200173)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris mr. C. van der Lek de Clercq zal, ten verzoeke van de heren M.C. de Crane & Zoon, op donderdag 16 januari 1873 des voormiddags 11 uur in de Concertzaal te Zierikzee publiek verkopen een zeer aanzienlijke partij scheeps- en kajuitsinventaris, bestaande o.a. in: 3 nieuwe zware ankers, 2 nieuwe zware kettingen, 14 nieuwe zeilen, 2 nieuwe zware trossen. Voorts een partij vlaggen, ijzer-, koper- en touwwerk, mitsgaders thee- en koffieserviezen en meubilair, benevens een partij nieuwe zakken.
Alles afkomstig van het op de Banjaard gestrand stoomschip J.W. WILSON.


Datum: 16 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het Nederlandse schip WILDEMAN, kapt. Driest, lag 20 december te Suriname zeilklaar voor hier en zou de volgende dag vertrekken; terwijl de Nederlandse schepen ADRIANA JOHANNA, kapt. Bakker, en ALBATROS, kapt. Koch, in de loop dezer maand van daar herwaarts zullen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Den 12 dezer is te Frederikstad aangekomen het barkschip WALCHEREN, kapt. Larsen, den 8 dezer uit Vlissingen vertrokken. Schip in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 30 december. Twee honderd kranjangs suiker zijn uit het schip FRANCIS, kapt. Kortling, bij Kaap Cod gestrand, geborgen. Er is weinig water in het schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Aan de Franse minister van Marine en Koloniën is medegedeeld, dat op 5 januari te Treffigat, onder Quimper, is aangespoeld een eiken plank, 2,5 meter lang en 0,22 meter breed, waarop met grote vergulde letters staat GRIETJE VAN BOLHUIS. Aan de ene zijde staat 18 en aan de andere zijde 64. De te Winschoterzijl thuis behorende, in 1864 gebouwde driemast-schoener GRIETJE VAN BOLHUIS, kapt. H.F. Bekkering, is op 27 november j.l. van Liverpool naar Vera Cruz vertrokken, zijnde dit vermoedelijk het schip, waarvan we in ons nummer van j.l. dinsdag (opm: 14 januari) in een bericht uit Brest melding maakten. (opm: waarschijnlijk is dit naambord op de Atlantic tijdens stormweer van het schip afgeslagen; zie NRC 090573)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Pekela, 9 januari. Op de werf van scheepsbouwmeester G. Haltman te Nieuwe Pekela is te water gelaten het hol van een nieuw schoenerschip, groot 160 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J. Luikens, onder directie van genoemde scheepsbouwmeester.
(opm: Werf is G.H. Holtman, schip zeer waarschijnlijk de schoenerbrik AALTJE HOLTMAN – kapt. Jan Harms Lukens)


Datum: 17 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 januari. De brik SVEA, van Hamburg naar Porto Rico bestemd, is gestrand. De equipage is gered, van de lading is een groot gedeelte droog geborgen. Het schip zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 15 januari. Het wrak van het stoomschip BATAVIER zal, zo als het thans aan de Noordzijde van de rivier ligt, op 23 januari publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. Een gedeelte der lading van het bij Dungeness gestrande en later Dover binnen gebrachte schip NIJVERHEID, kapt. M. van der Hidde, van Rotterdam naar Manzanilla, is te Dover aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op dinsdag 18 februari e.k, des avonds te 7 uur, zal ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, ten huize van de Wed. Hoven aan de Groote Markt publiek worden verkocht de vanouds gerenommeerde scheepstimmerwerf, genaamd de Noorderwerf, met deszelfs nieuw vertimmerde herenbehuizing, onlangs nieuw gebouwde smederij, met drie woonkamers, twee grote schuren, langshelling, grote kraan en kielkaai, enz.


Datum: 18 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 16 januari. Heden werd alhier van de werf van de heren J. Otto & Zonen met gunstig gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip OSKAR THEODOR, groot circa 16.000 centenaars, ongeveer 400 lasten, voor rekening van de heer H.A. Disch, waarna de kiel werd gelegd voor een Rijnschip groot 9.300 centenaars voor rekening van de heer Friedh. Becker te Mülheim a/d Ruhr, en voor een schroefstoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Keulen en Bonn, waarvan de machines à 25 paardenkracht zullen vervaardigd worden in de fabriek van de heren Christie, Nolet en De Kuyper te Delfshaven, en voor rekening van de heer P.W. Jaeger te Keulen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 16 januari. Gisteren avond, omstreeks 9 uur, ontdekten enkele sloeperlieden die zich nog op de zeedijk bevonden, in de richting van de Noorderhaaks, brandende piktonnen en flambouwen. Dat was het sein van een in nood verkerend schip. Dadelijk gingen zij hun makkers wekken en een ogenblik daarna staken drie vletjes met moedige sloeperlieden bemand in zee, om de schipbreukelingen te gaan redden. Uit hoofde van de hevige branding, die altijd bij de Haaks staat, is een tocht derwaarts, vooral in de nacht, zeer gevaarlijk, dikwijls roekeloos te achten. Maar onze sloeperlieden kennen geen gevaar wanneer het leven van schipbreukelingen wordt bedreigd. Met zeemansbeleid bereiken zij het schip en mogen zich verheugen de bemanning, 12 koppen sterk, in hun vletten op te nemen en behouden aan wal te brengen, waar zij heden ochtend ten 2 ure aankwamen. Het bleek toen dat het gestrande schip was de Hamburger brik SVEA, kapt. Hartmann, met stukgoederen van Hamburg naar Porto Rico bestemd. Door middel van schuiten tracht met zoveel mogelijk van tuig en lading te bergen. Het schip zal waar het zit wel blijven.
Wij menen hulde te moeten brengen aan de menslievende mannen, die met terzijdestelling van eigen gevaar, het leven der schipbreukelingen redden; het waren: T. Rijkers, A. Been. D. Strop, J. Bakker, M. en C. Bethlehem, J. Been, C. Pronk, J.,W., en H. Rensma, behalve de bemanning van een Huisduiner vlet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Te Veendam op woensdag 15 januari het schoener-brikschip ELTICA MEEZENBROEK, groot 130 tonnen, gebouwd in 1861, laatst gevoerd door kapt. K. de Vries: NLG 6.000. Koper M. Roozenbeek te Termunterzijl. (opm: verkocht en verdoopt in KAROLINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwesluis, 17 januari. Het Nederlandse stoomschip MAAS, kapt. Deddes, gisteren met een diepgang van 57 palmen te Hellevoetsluis binnengekomen, is heden morgen met hoog water voor deze haven aan de grond gevaren en is aan het lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 2 januari. Het schip FRANCIS, kapt. Kortling, van Batavia naar Boston, bij Kaap Cod gestrand, blijft dicht en was gisteren tussen de banken vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 23 december. Het Nederlandse schip SIKKOLINA, kapt. Veen, is bevracht om te St. Domingo mahoniehout te laden voor Havre.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

18 januari 1873
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op maandag de 20e januari 1873, des middags te 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek verkopen het snelzeilend Nederlandse schoenerschip, JACOMINA CORNELIA, laatst gevoerd door kapt. A.K. Oldenburger, volgens meetbrief lang 25 m. 75 cm., wijd 4 m. 50 cm., hol 2 m. 44 cm. en alzo groot 126 tonnen of 66 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende aan de Houtplaats van de heren Van Schijndel & Van Bork, aan de Hooge- of Oost-Zeedijk, te Rotterdam. Nadere informaties zijn te bekomen bij de makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De geannonceerde veiling van het schoener-galjootschip CATHARINA CORNELIA zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 16 januari. Kapt. Rolffs, voerende het schip SOURABAYA PACKET, in Texel binnen, rapporteert op 9 en 10 januari een grote hoeveelheid dekdelen te zien drijven op 46º 55’ NB 15º WL (opm: 400’ WZW van Ouessant), en zonder volk een geheel ontredderd wrak van een onbekend driemastschip.


Datum: 19 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Albs. Vinke te Amsterdam zal, als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de notaris G. Ruijs, op maandag 3 februari 1873, des namiddags ten 6 ure, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, publiek verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervaste Engels brikschip LIZZIE, gevoerd door kapt. J.K. Fisher, groot 339 Nederlandse gemeten tonnen, gebouwd in 1863, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende aan de werf De Hoop, Binnenhaven te Nieuwediep. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën bij de cargadoors Vinke & Co., te Amsterdam, of bij hun agenten de heren Van Vliet & Co., cargadoors te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast Noors barkschip CHINESEREN, geclassificeerd bij aanbouw in 1863 bij Veritas 3/3 L.C. 1,1, met * voor 9 jaren, in Engeland gemeten 227 register tons, laadt 290 tons deadweight bij een diepgang van 11½ voet. De inventaris is geheel compleet met dubbel stel zeilen enz.
Gemeld schip is thans lossende en ligt in de Petroleumhaven.
Voor nadere informatiën zich te adresseren bij Kuyper Van Dam & Smeer.


Datum: 20 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 december. Vrachten. In de stand der vrachten is gedurende de afgelopen veertien dagen weinig verandering gekomen. Ofschoon er nog voldoende voorraad te verscheping overblijft, was de vraag naar scheepsruimte niet levendig, zodat de koersen op het ogenblik niet hoger aan te nemen zijn, dan NLG 80,- à NLG 77,50 voor suiker naar Nederland en GBP 3.15/- naar het kanaal. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: stoomboot PRINS VAN ORANJE naar Texel via Suez Kanaal, NLG 120,- koffie, NLG 100,- tabak, NLG 100,- tin, NLG 150 indigo en specerijen; HONIGBIJ naar Rotterdam, NLG 80,- suiker, op de kust te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlanddse schepen, hier en op de kust: BATOE BASSIE, CANDATI, ELLY, MAASNYMPH.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van notaris Van Starkenborg te Groningen zal op vrijdag 31 januari 1873, des avonds om 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder Van der Ree, hoek Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het snelzeilend, best onderhouden galjootschip genaamd BAREND BULSING, groot 87 ton, opnieuw geklasseerd door Veritas voor de tijd van 3 jaren 5.6. 1.1. Met complete inventaris, laatst bevaren door kapt. J. Olfers, thans liggend aan de beplante Ossemarkt te Groningen. Informatiën bij Bulsing & Ter Spill, cargadoors te Groningen. (opm: verkocht, verdoopt in OMMELANDERWIJK; kapt. J.F. de Jonge)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 28 januari 1873, des avonds te 7 uur, zal ten huize van kastelein S de Vries te Delfzijl publiek worden verkocht het zeer bekende en snelzeilende Nederlandse kofschip, genaamd CORNELIA, groot volgens meetbrief 97 ton, thans liggend te Delfzijl, met inventaris. Gevoerd geweest door kapt. T. Leeuw en in eigendom toebehorend aan Mej. de weduwe en kinderen Leeuw. (opm: koper wordt kapt.-eigenaar A. de Jonge)
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop op maandag 3 februari 1873, des avonds om 7 uur, bij kastelein Jan Ruibing te Winschoten van het Nederlandse schoener-brikschip VERTROUWEN, groot 207 ton, in 1857 gebouwd, in 1872 geklasseerd bij Veritas voor 3 jaar 5.6 1.1 en bij de Germanischer Lloyd voor 5 jaar A 1.1. Laatst bevaren door kapt. H. Middel, met complete inventaris, zoals het thans ligt te Antwerpen. Benevens een chronometer.
Informatiën te Winschoten bij de heren D.Mulder & Zn. en bij notaris J. Freeseman Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C van Slooten, notaris te Veendam, zal op vrijdag 31 januari 1873, des avonds te 7 uur in hotel Everts te Veendam, bij gereed geld, publiek verkopen het Nederlandse schoenerschip, genaamd ANNA, groot 145 ton met alle opgoederen, laatst bevaren door kapt. Hoetjer, en liggend bij de werf van de Gebr. Visser te Rotterdam. Klasse G.LL 1.1 en Veritas in 1872 5.6 G 1.1.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten 17 Dec. Volgens een aan de redactie der Winschoter Courant, door E. Strijker, laatstelijk stuurman aan boord van de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.R. de Groot, van Groningen is het bij Dartmouth opgeviste naambord, waarvan wij in een vorig nummer melding maakten, reeds op 30 September 1872 verloren, op de reis van Aricati naar Liverpool.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Gisteren kwam alhier van Liverpool via Singapore aan de EARL CANNING, een der nieuwe boten van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, gevoerd door kapt. De Hart. Genoemd schip, de 15e november j.l. vertrokken, is wegens zwaar stormweder in Gibraltar moeten binnenlopen en heeft om te repareren, daar nog al oponthoud gehad, zomede te Singapore, waar gelost en geladen moest worden. Deze boot is waarschijnlijk bestemd voor de vaart op Australië, waartoe het schip bijzonder goed ingericht is. Volgens opgave loopt het schip meer dan 12 mijl, doch had men, ten einde kolen te sparen, bepaalde orders niet harder dan met 8 mijl vaarts te stomen.


Datum: 21 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 januari.De Hamburger brik SVEA, de 16e dezer in de Noordergronden gestrand, is uit elkander geslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en A.D. Strumphler makelaars, presenteren op dinsdag de 25e februari 1873, des avonds te zes uren, in de Nes, ten overstaan van de notarissen Druyvesteyn en Pollones, te verkopen het gekoperd Nederlands brikschip ELISABETH EN JACOBA, gevoerd door kapt. A.J. Bakker, groot 329 tonnen of 174 lasten, met complete inventaris, liggende aan de werf Concordia, in de Oostenburger Voorstraat, alhier.
(opm: bouwjaar 1852, uit de hand verkocht naar het buitenland, zie NRC 250173)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees verkeerd te hebben zijn wij tot de vermoedelijke zekerheid gekomen, dat mijn geliefde echtgenoot H. van der Veer, gezagvoerder van het schip de TWEE GEBROEDERS, op reis van Ostende naar Leith, op ruim 34 jarige leeftijd met al de opvarenden zijn graf in de golven heeft gevonden. Zwaar treft mij en mijne kinderen deze slag, doch wensen te berusten in de wil van Hem, Wiens doen wijsheid en liefde is.
S. de Groot, Wed. H. van der Veer.
(opm: smak, zie ook NRC 151272)


Datum: 22 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Bij ministeriële beschikking van 18 dezer, is de vergunning voor een stoomsleepdienst in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Limburg, vroeger verleend aan Rijkeé en Cie., te Katendrecht, met ingang van 7 februari a.s. verklaard te zijn vervallen. (opm: zie NRC 091172)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 januari. Op de werf Concordia van de heren Meursing en Huijgens alhier is de kiel gelegd van het compositie fregatschip AMSTEL, soortgelijk als de onlangs afgelopen AMSTERDAM, voor rekening van de rederij van de heren Van Eeghen & Co. alhier en zullende gevoerd worden door kapt. H.C. Haacke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 januari. Heden is op de werf C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No. 3, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd bij de heren Burgerhout en Kraak te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 20 januari. De Nederlandse schoener JOHANNA EN ANTOINETTE, kapt. Van Aalst, van Rotterdam naar Oporto bestemd, is hier van een nieuw anker en ketting voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 18 januari. De Nederlandse oorlogstoomboot JAVA is, na de Tyne Docks te hebben verlaten, met een schoener in aanvaring geweest, waardoor beide schepen schade hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston (A.), .. januari. (per tel.) Er woedt hier een vreselijke storm; de bark FRANCES (opm: waarschijnlijk FRANCIS, kapt. Kortling) wordt wrak.


Datum: 23 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 januari. Heden is aan de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier te water gelaten het schroefstoomschip 4e klasse AMBOINA, gebouwd voor rekening en te behoeve van het Departement van Koloniën en bestemd voor de dienst Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens bericht van kapt. Hoogerwerff, voerende het schip CORNELIA, dato 6 januari, was hij na een reis van 70 dagen van Montevideo te New York aangekomen; hij had op de reis veel slecht en koud weer gehad, zodat van een gedeelte van de equipage de voeten bevroren en de handen opgezwollen waren en hij door het vele ijs op de Hudson genoodzaakt was geweest een sleepboot aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 19 januari. De Nederlandse schoener JOHANNA EN ANTOINETTE, kapt. Van Aalst, heeft op de rede van Duins een anker en ketting moeten slippen, om aanvaring te voorkomen (zie NRC van gisteren).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 19 januari. Het heeft in de afgelopen nacht zwaar gestormd, waardoor vele ongelukken hebben plaats gevonden; onder Duins liggen tussen de 400 en 500 schepen, waarvan er verscheidene van hun ankers zijn geslagen en schade hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Darmouth, 20 januari. De Amerikaanse bark H.F. HUSSEY is de 18 dezer driftig geworden en in aanvaring gekomen met het Nederlandse schip GOEDHART, kapt. Sikkema, waardoor laatstgemeld schip kluiverboom en kraanbalk verloren heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 7 januari. Het schip FRANCIS, kapt. Kortling, heeft de gehele lading uit het tussendek gelost en zal, wanneer de tin, die nog aan boord is, gelost zal zijn, over de banken kunnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 7 januari. Het schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Rentema, alhier van Fernambucq aangekomen, heeft op de reis voormarssteng en zeilen verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed mijn hartelijk geliefde echtgenoot Otto de Haas, oud koopvaardijkapitein, in de ouderdom van 60 jaren.
Amsterdam, 19 januari 1873. M.C. de Haas-Van Swieten


Datum: 24 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzoon, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 11 februari 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven aldaar, publiek veilen het Nederlandse snelvarende schroefstoomschip AMICITIA, laatst gevoerd door kapt. J.P. de Vries, volgens meetbrief lang 44,25 meters, wijd 4,51 meters, hol 3,28 meters en alzo groot 233 tonnen, (na aftrek van de machine), met machine van 60 paardenkracht, gewone drukking en complete inventaris, zoals het ligt in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 21 januari. Het schip JACOB, kapt. De Haan, van Newcastle naar Messina, hier heden binnengekomen, had ter rede van Margate twee ankers met kettingen en in de Noordzee enige zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 22 januari. Gisteravond is hier binnengelopen de Nederlandse kof TWEE GEBROEDERS, kapt. De Jonge, van Newcastle naar Salerno bestemd, aan boord hebbende de kapitein en twee matrozen van het Bremer stoomschip MAGNET, van Geestemünde naar Queenstown bestemd, welk schip op de hoogte van Schiermonnikoog gezonken en waarvan vijf man van de equipage zijn verdronken.


Datum: 25 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het tegen 23 februari in publieke veiling aangeslagen brikschip ELISABETH EN JACOBA (opm: zie AH 210173) is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand gekocht voor een Oostzees huis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling te Rotterdam, op 28 januari 1873, des middags te 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1 No. 499, van: 358 vaten Amerikaanse reuzel, merk Wilcox, afkomstig van het op de Banjert gestrande schip MARTHA RADMANN, kapt. T. Berg, bij kavelingen, zoals nader bij notitie zal worden aangewezen.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de makelaars Montauban van Swijndregt, te Rotterdam en H. Tentzler Herold, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Van de Harlinger brik FORTUNA, kapt. O.J. Zwaal, 3 november van Stockholm naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 26 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 24e januari 1873 voor de notaris Willem Simon Burger Wz., te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekende Dionijs van der Pot, Willem Simon Burger Gerritszoon, Gerrit van der Pot en Johannes Baptista Crol, allen cargadoors, wonende te Rotterdam, overeengekomen om de cargadoorszaken, tot dusverre alleen door de eerste, tweede en derde ondergetekende te dezer stede gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening, bij wijze van vennootschap, voort te zetten en zulks onder de bestaande firma van: D. Burger & Zoon, tot de tekening, waarvan alle de vennoten gerechtigd zijn, doch uitsluitend in zaken de vennootschap betreffende en zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, als waartoe, om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van al de vennoten vereist zal worden. Deze vennootschap zal voor een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren worden voortgezet, welke gerekend worden te zijn aangevangen met de 1e januari van dit jaar en mitsdien te zullen eindigen met de 31e december 1875.
Rotterdam, 26 januari 1873. D. van der Pot. W.S. Burger Gz. G. van der Pot. J.B. Crol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Volgens brief van kapt. Kettel, voerende het Nederlandse fregatschip INDIA, van Sunderland naar Soerabaija, was hij de 23e dezer bij Ramsgate ten anker. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Volgens telegram van Dungeness is het schip (opm: bark) IDA MARIA DE RAADT, kapt. A. Dekker, van Rotterdam naar Banana, aldaar op strand geraakt.
(opm: zie ook NRC 290173 en NRC 300173)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Aangaande het Nederlandse schip (opm: bark) SAMHIRI, kapt. C. van der Burg, op de reis van Sunderland naar Semarang, de 13e april van Lissabon vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie laatste tijdingt over dit schip NRC 130472)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Aangaande het Nederlandse schip (opm: schoener) PIET HEIN, kapt. J.C. Visser, de 13e augustus van Maracaibo naar het Kanaal vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 27 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hellevoetsluis, 25 januari. Heden is van hier naar Londen vertrokken het schip KOSMOPOLIET, kapt. Roberts. (opm: dit is waarschijnlijk de in 1872 naar Engeland verkochte Nederlandse clipper KOSMOPOLIET, zie NRC 121172 en NRC 211272)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 21 januari. Het wrak van het schip genaamd AUSTRALIË PACKET, dat indertijd op de Koro Welang-droogte is gelopen en daarna verkocht is geworden, is door de koper, na er niets meer van te kunnen afhalen, verbrand geworden. (opm: zie ook JB 120273)


Datum: 28 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Volgens bericht van kapt. Wildeboer, voerende het schip CONCORDIA, van Buenos Aires te Liverpool aangekomen, had hij op reis veel slecht weer gehad, waardoor het schip zwaar ontzet en lek geworden is; moet dokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 januari. Het Nederlands schip (opm: bark) GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. A.F.A. Hörner, van Patjitan naar Middelburg, is met zware schade aan schip en tuig alhier binnengelopen. Door hevige stormen is het schip ontzet en heeft men 250 balen koffie over boord moeten werpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes, te Workum, zal op vrijdag 31 januari 1873, des namiddags om 3 uur, in de Sociëteit Harmonie, aldaar, publiek veilen en verkopen:
Een overdekt kofschip, CAROLINA genaamd, laatst door E. van Assen, gebezigd, als zeilend veerschip in de beurt van Amsterdam op Workum, groot volgens meetbrief, 73 tonnen, met de daarbij behorende complete scheepsinventaris, thans liggende nabij de Zeesluis, te Workum.
Condities te vernemen en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoop op vrijdag 7 februari om 6 uur bij D.W. Drewes te Oude Pekela van het Nederlandse kofschip AURORA, groot 105 ton, ladende ruim 90 last hout, laatst bevaren door kapt. J.F. Boon, met complete inventaris, zoals thans ligt te Emden.
Mr. J. Freeseman Viëtor.


Datum: 29 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 26 januari. Het barkschip IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, van Rotterdam naar Banana, bij Dungeness op strand geraakt, is met assistentie van de stoomboot JESSIE EN EMILY van Newcastle afgebracht en door de sleepboot PALMERSTON naar hier gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 27 januari. Het barkschip IJSTROOM, kapt. S. de Vries, van Amsterdam naar Doboy, is met assistentie van een sleepboot en reddingsboot van de Goodwin Sands afgebracht, Het schip is dicht gebleven.


Datum: 30 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Volgens telegram uit Brest, in dato 26 dezer, is het Hoogezandster schoenerschip REINIER, kapt. R.R. de Jonge (opm: bouwjaar 1865, kapt. Roelf Reinders de Jonge), van Triëst naar Hamburg, na veel storm doorgestaan en zware stortzeeën overgekregen te hebben, lek geworden en gezonken. De equipage is gered. (opm: bericht uit Brest; schip waarschijnlijk in de Atlantic gezonken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens particulier telegram heeft het Nederlands schip IDA MARIA DE RAATH, kapt. Dekker, weinig schade bekomen; zal niet behoeven te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 27 januari. Het Nederlands schip IJSTROOM, kapt. De Vries, is hier met verlies van een anker en ketting ter rede gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: J.R. Bos Janszen en H. Tollenaar, makelaars zullen , als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van deurwaarder Jac. Dupont Noordbeek, op maandag 3 februari 1873, des namiddags te 6 uur, in het lokaal de Zwaan op de Nieuwedijk te Amsterdam publiek verkopen het extra ordinair, wel bezeild schoener-galjootschip, varend onder Nederlandse vlag genaamd GEBROEDERS, kapt. T.K. Faber, geklasseerd Veritas 5.6 1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24.00 meter, wijd 4.62 meter en hol 2.60 meter en alzo gemeten op 131 ton of pl.m. 70 last, en dat verder met al deszelfs opgoederen en annexen. Thans liggend aan de werf de Zwarte Raaf in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. De EARL CANNING, die voortaan de naam zal dragen van LUITENANT-GENERAAL KROESEN, gezagvoerder De Hart, vertrekt morgen naar Soerabaija om aldaar gereed te worden gemaakt voor het overbrengen naar Singapore van de aftredende legercommandant, Z.Ex. de luitenant-generaal Kroesen. (opm: de LUITENANT-GENERAAL KROESEN, kapt. De Hart, vertrok eerst op 2 februari van Batavia naar Soerabaija)


Datum: 31 januari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 januari. Heden is aan de werf der Maatschappij De Atlas de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip, groot circa 300 gemeten tonnen, genaamd BILLITON, gebouwd wordende voor rekening der Billitonmaatschappij, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het Engelse stoomschip WYBERTON, kapt. R.J. Blacklin, van de Commercial S.S.Co.Ltd te Londen, de eerste directe boot (opm: bedoeld is stoomboot) tussen Rotterdam en Java, verliet de 26e dezer onze haven en vervolgde de 29e dezer de reis van Southampton naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant een zeer goed onderhouden hektjalkschip, liggende te Groningen, groot 65 zee- of 94 binnentonnen, geklasseerd bij Veritas 5.6.1.1., met deszelfs complete inventaris.
Informatiën te bekomen bij Bulsing & Ter Spill, scheepsmakelaars te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 29 januari. De Nederlandse brik WILLEM VAN DEN BEIJ, kapt. De Jonge, van Palermo naar Amsterdam bestemd, is hier aangekomen met verlies van verschansingstutten, grote ra en een man over boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 6 januari. Het Nederlands schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Hoedemaker, de 22e december van hier naar Amsterdam vertrokken, is gisteren alhier lek uit zee teruggekomen, makende 9 duim water per uur. Het moet lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend onderhouden gekoperd en kopervast brikschip, groot ongeveer driehonderd vijftig tonnen, met volledige inventaris.
Te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode

Singapore, 28 januari. Een Boeginees matroos heeft amok gemaakt aan boord van het stoomschip SUNDA, een kleine stomer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De gezagvoerder Odem, de 1e machinist en de 1e stuurman werden gewond, de laatste naar men vreest, dodelijk.
Singapore, 30 januari. De gezagvoerder en de 1e machinist zijn herstellende, het herstel van de 1e stuurman is onzeker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Vaderland 31-01-1873. Amsterdam, 29 Jan. Volgens telegram uit Brest, dato 26 dezer, is het Ned, schip REINIER, De Jonge, v. Triest n, Hamburg, na veel storm doorgestaan en zware stortzeeën overgekregen te hebben, lek geworden en gezonken. De equipage is gered.


Datum: 01 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 29 januari. Het Nederlandse schip (opm: kof) WUBKE VELTMAN, kapt. E.J. Kraai, van Drammen naar Harlingen, door het volk verlaten te Yarmouth binnengebracht, is met de lading voor GBP 237.9/- verkocht. (opm: zie ook NRC 201172, NRC 211172 en LC 221172)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 7 januari. Het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, van Hamburg alhier aangekomen, heeft gedurende de reis veel slecht weder doorgestaan en daarbij een gedeelte van de verschansingen, boot en spil verloren en meer andere schade bekomen. Het zou 9 dezer naar Maracaibo vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 17 januari. Van de lading van het bij Kaap Cod gestrande schip FRANCIS, kapt. Kortling, van Batavia naar Boston bestemd, zijn 1.297 schuitjes tin geborgen; het schip is met elk hoog getij tussen de banken vlot, doch men vreest het niet over de banken te kunnen krijgen. (opm: dit schip wordt in de verschillende berichten zowel als FRANCES als FRANCIS genoemd, het is waarschijnlijk een buitenlands schip)

Krant:
 OTW - Otago Witness, Dunedin, Nieuw-Zeeland

Het spijt ons een ernstig ongeval te moeten melden over de lichter REINAUX ENGELKENS (opm: REINAUW ENGELKENS), beter bekend als de galjoot-lichter. Het schip had lading overgenomen van de ZEALANDIA uit Londen, en werd vrijdagavond (opm: 24 januari) rond 10 uur door het s.s. WALLABI naar Dunedin gesleept, waarbij het stoomschip naast haar had vastgemaakt.
Na het ronden van Observation Point raakten beide schepen de steile bank in de buurt van de batterij. Pogingen werden ondernomen om ze vrij te krijgen, maar zonder succes, en gedurende de nacht lagen beide schepen aan de grond. De galjoot bleek water te maken, waarbij het achterschip in diep water zonk, terwijl de boeg stevig op de bank geboeid bleef. Toen de vloed weer opkwam spoelde het water door de patrijspoorten in de achtersteven naar het ruim. Gedurende de dag waren arbeiders druk bezig om zo veel mogelijk lading uit het ruim te halen, welke lading bestond uit cognac, laarzen en schoenen, papier, kaarsen, enz. Het belangrijkste product dat nu nog aanboord is, is gegalvaniseerd ijzer. Om dat te kunnen bergen moet het schip worden gelicht, of een duiker aangenomen om stroppen te leggen. De WALLABI is zaterdag tegen de middag vrij gekomen en naar Dunedin gevaren. Naar de toedracht zal een onderzoek worden ingesteld.
(opm: de kof REINAUW ENGELKENS, bouwjaar 1844, was in mei 1853 met behoud van naam naar Engeland verkocht, waarna het schip op 28 oktober 1853 in Melbourne aankwam; na in zuidelijk Australië te hebben gevaren, voornamelijk als lichter, vertrok de kof in april 1859 naar Dunedin, Nieuw-Zeeland, waar hij ook als lichter werd gebruikt; bovenvermeld ongeval betekende ongetwijfeld het einde van de kof, die voor dit scheepstype uitzonderlijk ver verwijderd van de bouwplaats Muntendam zijn einde vond)


Datum: 02 februari 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een uitmuntend kofschip. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal op woensdag de 12e februari 1873, des namiddags 4 uur precies, provisioneel en 's avonds 7 uur precies, finaal in de Korenbeurs bij J. Fekkes, publiek verkopen het uitmuntend onderhouden, in 1872 veel verbeterd, welbezeild Nederlands kofschip DE VRIESCHE TROUW, gevoerd door kapt. Jan K. Burghout, gemeten op 173 zeetonnen of 91 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen en verder scheepstoe- en aanbehoren. Alles breder bij biljetten omschreven en zodanig als gemeld schip ligt in de Zuiderhaven te Harlingen.


Datum: 03 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 december. De vrachten verkeerden in een flauwe stemming en zijn ten gevolge der beperkte vraag naar scheepsruimte lager gegaan. Van de Nederlandse schepen is slechts bevracht de GALILEI naar Bushire (opm: Perzische Golf) NLG 2,25 per pikol (opm: een schoudervracht van circa 62 kg), te Cheribon en Tegal te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ELLY, CORNELIA, KANAGAWA, ANNA EN SOPHIA en MARIA EN ELISABETH. De Nederlandse BATOE BASSIE vertrok naar Macassar. Het Nederlandse schip ANNA LUCRETIA, komende van Amsterdam en bestemd naar Soerabaija, is gisteren Batavia gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een uitmuntend onderhouden gekoperd en kopervast brikschip, groot ongeveer 350 tonnen, met volledige inventaris.
Te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding, ten verzoeke van Jan Geerts Geertsema, pelmolenaarsknecht, wonende te Winsum. Hero Huisman, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank van Appingedam, dagvaardt voor de derde maal Bonno Jans Amsinga, laatst gewoond hebbend te Farmsum, om op donderdag 8 mei e.k. te verschijnen op de zitting van de Arrondissements Rechtbank te Appingedam, ten einde:
- Aangezien gedaagde, destijds schipper van Farmsum, in het jaar1852 zijn woonplaats heeft verlaten en met het door hem gevoerde schoenerschip (opm: kof, bouwjaar 1850) ALIDA JACOBA vertrokken is van Amsterdam naar Newcastle, vanwaar hij in november is vertrokken naar Messina.
- Aangezien hij op de reis derwaarts nog van zich per brief heeft laten horen in dato de 8e december 1852, doch sedert noch van het schip, noch van de bemanning iets hoegenaamd is vernomen en er derhalve rechtsvermoeden van overlijden bestaat.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken (opm: sterk bekort, zie NRC 180553)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 31 januari. Gisteren is op de hoogte van het Friese Gat door de Loodsboot No. 2 gepraaid de Nederlandse schoener M.J. ENTHOVEN EN ZN., kapt. J.R. Stomp, van Amsterdam naar de Wezer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Volgens ontvangen bericht is het schip (opm: schoener) SOPHIA MARIA, kapt. P.T. Teensma, van hier met stukgoed naar Curaçao bestemd, door de stoomboot BRITTANY, van Bordeaux naar Cardiff, j.l maandag (opm: 27 januari) op 18 mijl NW van Ushant (opm: Ouessant) overzeild en gezonken. De kapitein en een matroos zijn met die boot te Cardiff aangekomen. De overige 6 opvarenden zijn verdronken. (opm: zie ook AH 050673)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 7 januari. Het schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, van Hamburg hier aangekomen, heeft tijdens de reis veel slecht weer doorgestaan en daarbij schade bekomen. Het zou op 9 dezer naar Maracaibo vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 Januari. Het schip WILLEM VAN DER BEIJ, kapt. A. de Jonge, van Palermo naar Amsterdam, is heden met schade te Plymouth binnengelopen.


Datum: 04 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 3 februari. Naar wij vernemen, is het vertrek van Zr.Ms. stoomschip WATERGEUS, commandant kapt.luit.t.zee K.F. Bunnik, met bestemming naar Oost-Indië, bepaald op 16 februari a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 december. De Soerabaija Courant bevat een bericht uit Australië, inhoudende, dat het Boegineesche gedeelte van de bemanning van de schoener GIFT amok heeft gemaakt; dat de Europeanen, hoewel gewond, in de boot hebben kunnen ontsnappen en in Australië zijn aangekomen, doch dat van de schoener en haar bemanning sedert niets meer is vernomen.


Datum: 05 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 februari. Heden is van de fabriek van de heren F. Kloos & Zonen alhier met het beste gevolg te water gelaten het voor hun rekening nieuwgebouwd ijzeren raderstoom- sleepschip, genaamd LABORI. Dit vaartuig, bestemd tot het slepen van schepen, wordt voorzien van machine en ketel van 70 paardenkrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op maandag 3 februari:
- schoener-galjootschip GEBROEDERS: NLG 7.100, in slag NLG 90. Koper C. Ament.
- Engels brikschip LIZZIE: NLG 7.100, in slag NLG 2.000. Koper O.S. Oolgaardt.
(opm: de Engelse brik LIZZIE werd via genoemde makelaar gekocht door F. Wibaut te Vlissingen en als CLEMENS EN FLORENTINUS onder Nederlandse vlag gebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 1 februari. Het te Pekela thuis behorende schip (opm: schoener) SOPHIA, kapt. J.H. van Noord, van St. Petersburg met hennep naar Bordeaux bestemd, is op Pye Sand gestrand, heeft het roer gebroken en maakt water. Assistentie is aangenomen.
(opm: zie ook NRC 060273, 070273, 090273, 130273, 190273 en 090373, alsmede AH 080273 en PGC 210273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Demerary, 2 februari. (per tel.) Het Nederlands schip SUSANNE, kapt. J.A. Bax qq., van Batavia naar Rotterdam, is alhier lek binnengelopen en bezig met lossen om de baar te passeren.


Datum: 06 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 3 februari. De SOPHIA (reeds vroeger gemeld) zit nog op Pye Sand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. De ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, de 28e december te Curaçao aangekomen, heeft door het slechte weer schade aan verschansing enz. bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 februari. Het schip GOUDVISCH, kapt. E.J. Teensma, van Rio Grande naar Londen, is hier met verlies van zeilen, boot en schade aan de verschansing binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

2Milford, 4 februari. Het stoomschip NOORDKAPER is alhier met gebarsten ketels binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 27 januari. Het schip COURIER, kapt. Van Vliet, van Vlaardingen naar Smirna, 25 dezer alhier aangekomen, heeft veel slecht weder doorgestaan. Het tuig is beschadigd.


Datum: 07 februari 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

07 februari 1873
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Advertentie. Na lang tussen hoop en vrees te hebben gezweefd (opm: zie NRC 110173), geloof ik eindelijk tot de treurige zekerheid te moeten komen, dat mijn dierbare echtgenoot Fokke Halberts Witting, oud 62 jaren, gezagvoerder van het schoenerschip (opm: schoenerbrik) THORBECKE, en mijn geliefde zoon Johannes, stuurman op die bodem, in de storm van 12 op 13 november j.l. hun graf in de golven hebben gevonden, mij na een gelukkige echtvereniging van 34 jaren, 5 kinderen nalatende. Op 3 oktober van Kroonstad naar Elseneur vertrokken zijnde om orders, heeft men tot heden niets van schip of equipage vernomen. Allen die de overledenen gekend hebben zullen beseffen dat ik in hen een geliefde echtgenoot en zoon en mijne overgebleven kinderen een zorgvolle vader en broeder hebben verloren. Doch God, die de Vader der weduwen en wezen wil zijn, zal ook mij sterkte en troost schenken om dit zwaar verlies met onderwerping te dragen.
Nieuwe Schans, 6 februari 1873, Wed. T.H Witting, geb. Sluiter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 januari. Vrachten. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: MARIA EN ELISABETH, naar Rotterdam, laadt grotendeels voor reders rekening in de Oosthoek (opm: van Java); de MARIA ELISA naar Amsterdam NLG 75 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: ELLY, CORNELIA, KANAGAWA, ANNA EN SOPHIA, GIJSBERTUS HERMANUS, CORNELIS WERNARD EDUARD, NOACH I en KOSMOPOLIET III.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam. 6 februari. Volgens telegram van Camaret (opm: pos. 48º17’ N. 4º36’ W.) is het Nederlands schip (opm: schoener, bouwjaar 1856) POMONA, kapt. D. Haddeman, van Vlaardingen naar Lissabon, door een stortzee vergaan, doch het volk gered.
(opm: het wrak werd geborgen en waarschijnlijk afgekeurd en verkocht, zie ook NRC 110273, AH 110273 en 140373 en ST 110273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het bericht als zou het schip SUSANNE, kapt. Bax qq., van Batavia naar Rotterdam lek te Demerary zijn binnengelopen, was abusief, zullende het vermoedelijk te Suriname moeten zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 3 februari. Het water in het schip SOPHIA, kapt. J.H. van Noord, op Pye Sand gestrand, staat tot aan het kajuitsdek (opm: zie NRC 050273); men is bezig het schip leeg te pompen en alles wordt in het werk gesteld om de lading te bergen en het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 januari. Het schip ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. De Jong, van Fernambucq alhier aangekomen, heeft de kluiverboom verloren en schade aan de verschansing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van het kofschip CAROLINA, 73 ton.
De notaris K. Tjebbes, te Workum, zal op vrijdag 14 februari 1873, des namiddags om 2 uur, in het Hotel Ketelaar, aldaar finaal verkopen:
Het bovengenoemde kofschip, met zeer complete en beste inventaris, eigen aan E. van Assen, laatst gevaren hebbende in de vaste beurt van Amsterdam op Workum.
Waarop geboden is de zeer geringe som van NLG 937.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Prawle Point, 3 februari. Hier is opgevist een plank waarop met vergulde letters WERELD. (red. De te Hoogezand thuishorende brik WERELDBURGER, kapt. K.R. te Velde, van Rodoste naar Nederland is op 25 november de Dardanellen gepasseerd). (opm: de brik blijft tot 1875 in de vaart)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, groot volgens meetbrief 120 ton. Liggend in de haven van Delfzijl en aldaar te bevragen bij R.J. Lodewijks of de kapitein, H.F. Ohlsen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 februari. Het Nederlands brikschip CANDATI, kapt. C. Campbell, van hier op reis naar Banjermasing, is bij Kaap Mandawi gestrand. De equipage is gered. (opm: schip wordt afgebracht; zie JB 220273 en 240273, alsmede NRC 060473)


Datum: 08 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Het volgende is een overzicht van de Nederlandse Marine op 1 januari jongstleden:
a. Schepen tot verdediging des lands.
1e Voor kusten, zeegaten, reden en stromen: 16, waarvan 1 gepantserde stoombatterij, 1 gep. ramtorenschip, 4 gep. ramschepen, 5 monitors en 5 ram-monitors, tezamen met 56 st. geschut en 2.174 koppen.
2e Uitsluitend voor binnengaats, een 30-tal vaartuigen, als 2 gep. drijvende batterijen, 2 drijvende batterijen, 1 gep. stoomkanonneerboot, 1 stalen kanonneerboot, 1 gep. stoomriviervaartuig, 2 stoomkanonneerboten, gezamenlijk met 95 stukken geschut en 462 man (1 drijv. batterij dient tot exercitiebatterij); voorts 5 verdedigingsvaartuigen van 5 st., waarvan 2 in dienst; 1 id. van 4 st. gep., 10 kanonneerboten, nieuw groot model van 3 st., waarvan 1 in dienst te Amsterdam; 1 id. id. van 2 st. gep., 4 id. oud groot model, van 5 st., waarvan 1 in dienst te Leiden tot opleiding.
b. Schepen voor algemene dienst.
1 Gepantserd ramtorenschip; 5 fregatten met stoomvermogen; 7 schroefstoomschepen 1e kl.; 4 id. 2e kl.; 4 id. 3e kl.; 5 id. 4e kl.; 1 transportschip met stoomvermogen, gezamenlijk met 422 stukken en 5.895 koppen (een 4-tal dezer vaartuigen is in Oost-Indië en een paar in West-Indië in dienst).
c. Schepen bestemd voor bijzondere diensten.
1e Binnenlands en kleine tochten buitengaats: 1 raderstoomschip 1e kl. met 6 st. en 120 koppen.
2e Wacht- en kostschepen, 5 schepen, waaronder 1 linieschip, 1 fregat 1e kl. en 1 korvet 1e kl., gezamenlijk met 45 st. en 1.129 koppen.
3e Instructievaartuigen, 4 schepen, als: 2 korvetten 2e kl., 1 schoenerbrik en 1 flottieljevaartuig, gezamenlijk met 23 st.
4e Zeilschepen, nog voor wacht- en blokschepen bruikbaar, 6 schepen, als: 2 fregatten 1e kl., 1 fregat 2e kl., 1 korvet 2e kl. en 2 brikken, tezamen tellende 184 stukken.
d. Schepen van de Indische Militaire Marine: 14 schepen, als: 1 fregat 2e kl., 2 korvetten 1e kl., 1 schroefstoomschip 3e kl., 5 id. 4e kl., 1 raderstoomschip 1e kl., id. 1 van de 2e kl. en 3 ijzeren raderstoomschepen 4e kl. Gezamenlijk telden die schepen: 106 st. en 1.241 koppen.
e. Schepen van het departement van Koloniën, met bemanning van de Marine, 15 schepen, als 2 raderstoomschepen, 4 ijzeren raderstoomschepen 3e kl., 4 schroefstoomschepen 4e kl., 3 ijzeren raderstoomschepen 4e kl., 1 opnemingsvaartuig en 1 kanonneerboot, gezamenlijk met 37 st. en 468 koppen. (Acht van die schepen zijn in het vorige jaar meestal te Amsterdam of op Fijenoord op stapel gezet).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen:
- Te Winschoten op maandag 3 februari: het schoener-brikschip VERTROUWEN, groot 207 tonnen, gebouwd in 1857, laatst gevoerd door kapt. J.H. Middel: NLG 13.650. Opgehouden.
- Te Veendam op woensdag 5 februari: het kofschip HARMONIE, groot 109 tonnen, gebouwd in 1851, laatst gevoerd door kapt. E.H. Doewes: NLG 5.800. Koper W. Schuring te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARIE, kapt. Van de Kerkhoff, de 4e januari ll. te Batavia aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 februari. Volgens gisteravond ontvangen bericht van kapt. Schaafsma, voerende het barkschip G.H. BETZ, was hij de 21e december van Macassar te Banjoewangie gearriveerd en zou hij de 23e december de reis naar Nederland voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 6 februari. Het schip WILHELMINA AGATHA, kapt. Dekker, van Liverpool naar Curaçao, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 24 januari. Het bij Kaap Cod gestrande schip FRANCES, kapt. Kortling, van Batavia naar Boston, is nu vol water; de nog aan boord zijnde suiker is gesmolten. Er is weinig hoop op behoud van het schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse schip SOPHIA,kapt. Van Noord, van Petersburg naar Bordeaux, op het Pye Sand gestrand, heeft volgens telegrafisch bericht van Harwich van 5 dezer de masten verloren en zal vermoedelijk wrak zijn. Volgens later bericht is het schip afgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop gevraagd een galjoot of schoenerschip, groot 80 ton 100 roggelast, niet boven 10 jaar oud, zomede een brik of barkschip van 300 à 400 zeetonnen, geschikt voor de houtvaart. Inventarissen zomede opgave van ligplaats, koopprijs enz., worden ten spoedigste verwacht bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaar te Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomsleepboten. De notaris Van der Hoek, te Minnertsga, zal ten verzoeke van de heren Volker en Huyskes & Co., op woensdag de 12e februari 1873, in het Heeren-Logement te Harlingen, 's middags te 12 uur provisioneel en 's avonds te 6 uur finaal veilen:
Drie uitmuntende, snellopende stoomsleepboten met Inventarissen, als:
1. Het schroefstoomschip RANGER, met machine van 45 paardenkracht, lang 25,30, breed 5 en diepgang 2 meter; in de vaart gebracht in 1871.
2. Het schroefstoomschip TWEE GEBROEDERS, met machine van 16 paardenkracht, lang 18,65, breed 3,85 en diepgang 1,65 meter; gebouwd in 1869.
3. Het schroefstoomschip TWEE GEBROEDERS, met machine 16 paardenkracht, lang 18,65, breed 3,85 en diepgang 1,65 meter; gebouwd in 1869.
Deze stoomschepen, gebruikt zijnde bij de aanleg van de nieuwe havenwerken te Harlingen en daar liggende, zijn zeer geschikt om ingericht te worden als passagiers- of vrachtboten voor de vaart op rivieren en binnenwateren.
Informaties zijn te bekomen bij de heren Volker en Huyskes & Co. te Harlingen en bij de notaris.


Datum: 09 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het Nederlandse schip PARAMARIBO, kapt. Schmidt, van Amsterdam naar Bonny, is volgens telegram uit Pauillac aldaar lek en met schoon dek (opm: door zee en storm alles van het dek gespoeld) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 januari. Het schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Rotterdam, hier lek binnengelopen – vroeger gemeld – is onderzocht. Na een gedeelte der lading gelost te hebben, is het lek voor aan de boeg gevonden. Het schip wordt thans gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 5 februari. Men is bezig om de lading uit het op Pye Sand gestrande schip SOPHIA, kapt. Van Noord, van St. Petersburg naar Bordeaux, te bergen. Reeds is een gedeelte hennep door de lichter PRINCESS ROYAL, van Londen, hier aangebracht en een gedeelte van de inventaris geborgen. Men hoopt het schip met het volgende getij vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 5 februari. Het schip ANNA, kapt. …….(opm: kapt. H.J. de Weerd, zie NRC 120273), van Newcastle met steenkolen, is hier met verlies van verschansing, boten en zeilboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 26 januari. Het schip FRANCES, kapt. Kortling, van Batavia naar Boston, bij Kaap Cod gestrand en afgebracht, is 18 dezer van zijn ankers geslagen, vol water gelopen en later op strand gedreven en uit elkaar geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 27 december. Het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oosterhuis, is bevracht om te La Paz voor Falmouth te gaan laden.


Datum: 10 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens telegram uit Portsmouth van 7 dezer is het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Sipkes, van Batavia naar Amsterdam, aldaar lek en met verlies van verschansingen, zeilen en boten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip LUCTOR ET EMERGO, d.d. Pangool, 21 december, was het schip beladen en zeilklaar naar Nederland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Aires, 24 december 1972. De Nederlandse driemast schoener MARY GODDARD, kapt. P.J. Krijnen, bezig zijnde met het laden van guano is in de Baai van Gallegos (kust van Patagonië) (opm: pos bij benadering 51º38’ ZB 68º58’ WL) gezonken. Het volk is gered.
(opm: zie ook AH 040473)
Het wrak van de MARJORIE GLEN nabij de baai van Gallegos
Er blijft daar van een schip na jaren weinig over – coll: ibares-Google Earth

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag 27 februari 1873, des avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema, publiek verkopen het uitmuntend onderhouden, in 1868 op de werf van de heer M. Kroeze te Hoogezand gebouwd gezinkt schoener-brikschip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, gevoerd geweest door nu wijlen kapt. B.J. de Vries, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen en verder scheepstoebehoren, alles breder bij billetten omschreven en zodanig als gemeld schip is liggende in de haven van Liverpool. Het schip is geklasseerd in november 1868 bij Veritas voor 8 jaar. 3. 3 A 1.1 en in oktober 1870 bij de Germaanse Lloyd voor 9 jaar A1. Inlichtingen te bekomen bij de heren Brown & van Santen te Liverpool en bij de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer. (opm: zie NRC 040373)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. De dienst van wachtschip ter rede alhier is zaterdag morgen (opm: 8 februari) overgegaan van het stoomschip BANKA op het schroefstoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, welk oorlogsvaartuig zeilende van Onrust is gekomen, daar het niet stomen kan. Lang echter zal de dienst hier ter rede ook door dat schip niet worden waargenomen, want, naar wij vernemen, zal men trachten het kromgebogen achterschip te Soerabaija weder recht te krijgen, opdat de schroefas weder kan draaien.
Dat de DJAMBI order had om zo veel mogelijk zeilende Riouw te bereiken, was niet alleen voor de oefening van de equipage, maar ook om de ketels te sparen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 28 januari. Zondag middag kwam het fregat WIJK AAN ZEE uit zee alhier terug. Dit schip had vijf dagen geleden onze plaats met een volle lading voor Nederland verlaten. Steeds met tegenwind kruisende had het in de nacht van de 25e dezer gestoten op het rif van Takabakkang (Teighmouth reef) een 13 mijl Z.W. van Celebes, was vastgeraakt, maar na pl.m. 500 zakken koffie en wat cassia over boord geworpen te hebben, na 4 uren op het rif gezeten te hebben, weder vlot geraakt. De gezagvoerder achtte het nodig Makassar als noodhaven aan te doen, welke haven na 8 uren zeilens behouden bereikt werd. Het schip is dicht. Een commissie heeft heden morgen bepaald, dat het schip moet gelost worden.


Datum: 11 februari 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 7 februari. Het schip POMONA, kapt. Haddeman, van Vlaardingen naar Lissabon, is masteloos, zwaar lek en door het volk verlaten, door vissers alhier binnengebracht. (opm: zie o.a. NRC 070273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee J.W. Binkes, de 7e te Batavia aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 5 februari. Het Nederlandse schip ANNA, van Newcastle komende, is alhier met verlies van verschansingen, boten enz. binnengelopen. (Red. NRC: wellicht het Nederlandse schip ANNA, kapt. De Pater, 25 december te Newcastle zeilklaar naar Napels liggende). (opm: onjuiste veronderstelling; zie NRC 120273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 6 februari. De POMONA, kapt. Haddeman, van Vlaardingen naar Lissabon, is masteloos verlaten. Het schip maakte veel water. De equipage is te Cameret aan land gekomen en hier heen gebracht. Later is het schip gevonden 3 mijl van Molene en hier binnengebracht.

Krant:
  ST - De Standaard


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Camaret, 5 februari. Het Nederlandse schip POMONA, kapt. D. Haddeman, van Vlaardingen naar Lissabon, is 3 dezer, 24 mijl ten N. van Ouessant in zinkende staat door het volk, dat gered en alhier is aangebracht, verlaten. Het schip is volgens bericht uit Brest, d.d. 6 februari, aldaar binnengebracht. opm: zie o.a. NRC 070273


Datum: 12 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Th. van Uye Pieterse zal op dinsdag de 18e februari 1873, des voormiddags om 10 ure, op de Groote Markt te Vlissingen, om contant geld presenteren te verkopen het wrak van het te Rammekes gestrand, gekoperd en kopervast eikenhout Belgisch driemastschip CHARLES, gevoerd geweest door kapt. J.F. Lechère, liggende aan het strand bij Rammekes, geladen geweest met petroleum.
Vervolgens de daarvan geredde inventaris, bestaande in ankers en kettingen, liggende op het Ruiterplein; sloep, liggende in de Pottenkaai; touwwerk , ijzerwant, zeilen, rondhouten, koper en ijzerwerk enz., liggende op de Groote Markt te Vlissingen.
En daarna een aanzienlijke partij geslagen ijzeren platen, afkomstig van de ijzeren petroleumketels uit bedoeld schip, liggende op de Bierkade en de voormalige Werf van Scheepsbouw te Vlissingen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd; alles vanaf zaterdag 15 februari te bezichtigen.
Informatiën franco bij de heren Ed. van Peborgh, dispacheur, Rue Pruyven No. 6 te Antwerpen en A. Benier, scheepsmakelaar te Vlissingen, benevens ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens ontvangen telegram uit Nantes is het Nederlandse schip ANNA, kapt. H.J. de Weerd, van Newcastle met kolen geladen, d.d. 5 dezer, met schade aldaar binnen gelopen (opm: zie NRC 090273), en niet zoals vroeger gemeld het schip ANNA, kapt. De Pater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Aangaande de schepen SAMHIRI, kapt. Van den Berg (opm: zie AH 260173), van Sunderland naar Samarang, de 13e april van Lissabon, PIET HEIN, kapt. Visser (opm: zie AH 260173), de 13e augustus van Maracaibo naar Het Kanaal en MATHILDE, kapt. Fauro, de 8e oktober van Port au Prince naar Havre vertrokken (opm: waarschijnlijk buitenlander), heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tromsö, 8 februari. Het Nederlandse schip ENGELINA, kapt. Schoon (opm: schoener, kapt. H.J. Schoon), van Vadsö met stokvis naar Italië, is bij Vardö gestrand en vol water gelopen; zal vermoedelijk weg zijn. (opm: zie BT 140373)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. Onder dagtekening van de 1e dezer wordt uit Samarang medegedeeld, dat thans het Nederlands-Indische barkschip AUSTRALIË PACKET, dat blijkens het bericht, voorkomende in de Javasche Courant van 19 maart 1872, nabij Karowelang aan de grond is geraakt en dat sedert alle pogingen heeft teleur gesteld die aangewend zijn om het weder vlot te krijgen, door onvoorzichtigheid van de daarop geplaatste wacht is verbrand. (opm: zie ook JB 270173)

Krant:
  BT - Bergens Tidende

Scheepsverkoop. Het Nederlandse stoomschip AMICITIA, hetwelk vele jaren tussen Bergen en Rotterdam heeft gevaren, is gekocht door een plaatselijke (opm: uit Bergen, Noorwegen) belanghebbende voor 8000 Spd. (opm: het schip werd verdoopt in NORMA; de Noorse speciedaler werd op 17 april 1875 vervangen door de Noorse kroon tegen de koers 1 Spd = 4 Nkr.) (opm: zie NRC 130273)


Datum: 13 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op dinsdag 12 februari: het stoomschip AMICITIA, kapt. J.P. de Vries, heden geveild, is opgehouden. (opm: zie BT 120273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 februari. Het schip (opm: schoener, bouwjaar 1864) REINA DETMERS, kapt. P.D. Mulder, de 31e december van Santa Martha met tabak enz. naar Bremen vertrokken, is in de nacht van 1 januari op 15 mijlen van Santa Martha (opm: 11º15’ NB 74º13’ WL) gezonken. De equipage en passagiers zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 12 februari. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. Le Clercq, van Java naar Rotterdam, is heden te Plymouth binnengelopen; zal binnen vier dagen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Nieuwenhuis, van Tjilatjap herwaarts, lag 10 dezer nog onder Dungeness geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 10 februari. Het Nederlandse schip IDA MARIA DE RAATH, van Rotterdam naar de Congo rivier bestemd, te Dungeness gestrand en later afgebracht, heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ryde, 10 februari. Van het schip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. De Joode, van Batavia naar Amsterdam, zijn alhier 12 passagiers aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 9 februari. Het schip SOPHIA, kapt. Van Noord, zit vier voet in het zand en heeft zes voet water in het ruim (opm: zie NRC 050273). De achtersteven is ontzet en waarschijnlijk de zandstrook gebroken. Het slechte weer verhindert de werkzaamheden. Er zijn omtrent 40 ton hennep gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 29 januari. De zeilen en verdere inventaris van het schip FRANCES, bij Kaap Cod gestrand zijn verkocht. De romp zou geabandonneerd en de ankers en kettingen van boord genomen zijn.


Datum: 14 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Volgens brief van kapt. De Joode, gezagvoerder van het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS, werd hij 8 dezer genoodzaakt wegens aanhoudende tegenwind te Ryde op het eiland Wight binnen te lopen. Reeds tweemaal was hij op de hoogte van Bevezier geweest, doch telkens met vliegend weer teruggeslagen. Verder rapporteert hij gedurende de laatste weken aanhoudend stormweer te hebben gehad, waardoor enige lijf- en deknaden sprongen en het schip en tuig veel te lijden hadden.


Datum: 15 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het schip FRIESLAND, kapt. Sipkes, van Java naar Amsterdam, de 7e dezer lek en met schade te Falmouth binnengelopen, zal naar Nieuwediep gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens ontvangen brief van 12 dezer was het schip ZEPHIR, van Macassar naar Rotterdam, te Ryde (eiland Wight) binnengelopen. Hoewel gedurende de laatste dagen met slecht weer en veel stormen te kampen gehad, bevond zich het schip in zeer goede staat. De gezagvoerder had zijn been gebroken, terwijl vier man van de equipage gedeeltelijk door ziekte, gedeeltelijk door kwetsuren, zich buiten staat gevoelden de gewone werkzaamheden te verrichten. Bij de eerste gunstige gelegenheid zou de reis worden voortgezet.
De volgens schrijven van de stuurman aan de rederij afgezonden telegram, is bij haar niet ontvangen.


Datum: 16 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 februari. Toen onlangs het gunstig bekende stoomschip BATAVIER door aanvaring op de Theems verongelukte, was de bouw van een dergelijk schip aan de werf te Fijenoord van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij reeds vergevorderd. Deze nieuwe grote en beter ingerichte BATAVIER heeft een proefreis gedaan en zal, naar wij vernemen, alvorens de geregelde vaart tussen onze haven en Londen aan te vangen, gedurende enige dagen, in de Boompjes liggende, door belangstellenden met toegangskaarten kunnen worden bezichtigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) VERWISSELING, kapt. H. Notmeijer, van Leuven naar Gibraltar, is volgens gisteren ontvangen bericht bij Kaap Ortegal gestrand en totaal weg. Het volk is met uitzondering van de stuurman gered.
(opm: zie ook NRC 100373)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. Schutte, makelaar, zal op dinsdag 25 februari 1873, des avonds te 6 uur, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.D. Leepel, in veiling brengen: Een kapitale snelvarende ijzeren schroefstoomboot, genaamd: RESERVE I, volgens Nederlandse meetbrief lang 13 m., 77 cm. wijd 2 m. 6 cm., hol 1 m. 43 cm. en alzo gemeten op 27 tonnen, met stoommachine van 8 paardenkracht; verder breder bij biljetten omschreven. Te bezichtigen aan de fabriekswerf De Pelikaan, op de hoogte van de Kadijk, over de Kerkstraat. Nadere informaties te bekomen bij bovengemelde makelaar.


Datum: 17 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 januari. De flauwe stemming voor vrachten, waarvan vroeger melding is gemaakt, is door het aantal schepen, dat sedert is aangekomen, nog toegenomen, zodat in lading liggende bodems enige moeite ondervinden om op te vullen en lagere koersen geaccepteerd moeten worden. De Nederlandse ANNA EN SOPHIA, naar Amsterdam, ligt aan tot NLG 70 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
De lossende en onbevrachte schepen zijn nog dezelfde als gemeld in ons overzicht van 4 januari j.l.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 februari. Kapt. Nieuwenhuis van het schip HOLLANDIA, van Tjilatjap in Texel binnen, rapporteert veel stormweder te hebben ondervonden. In de Noordzee was de hut van het dek geslagen, waardoor het water in de kajuit sloeg, een gedeelte van de verschansing ingeslagen en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 14 februari. Gisteren is van de werf te Scotstoun van de heren Charles Connell & Co. te Whiteinch, te water gelaten een fraai gebouwd schroefstoomschip, groot 1.260 ton, geheel gebouwd in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de Lloyds.
Hetzelve is door kapt. Pieter van Emmerik genaamd WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN en zal gevoerd worden door kapt. D. de Wilde. Het schip is gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, om voor die maatschappij de maildienst te doen in Ned. Indië.
Het schroefstoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER is enige maanden geleden aldaar ook gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 januari. Het Nederlandse schip SUSANNE kapt. Bax q.q., van Batavia naar Rotterdam, is 16 dezer alhier lek binnengelopen. Het schip zit nog buiten Braamspunt aan de grond en wordt gelicht om binnengesleept te worden.


Datum: 18 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 13 februari. Het Nederlandse schip GOLDHOORN, kapt. Pott, van hier naar Schiedam en met schade uit zee terug, vraagt Ffrs. 8.000 bodemerij om de gemaakte kosten te voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Steege, 6 februari. Het wrak en de lading planken, nog aanwezig in het schip SCHOONDERLOO, kapt. Pedersen, van Nyland naar Algiers bestemd en in de storm tussen 13 en 14 november 1872 alhier gestrand is, zijn gezamenlijk verkocht voor 3.405 Rijksd.
(opm: de bark, bouwjaar 1852, arriveerde onder kapt. A. van Santen te Texel 5 maart 1872; werd naar het buitenland verkocht en vertrok met behoud van scheepsnaam onder kapt. Pedersen op 12 april)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 21 januari. Het Nederlandse schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Hoedemaker, van hier naar Amsterdam, lek uit zee teruggekomen, wordt gekield. Het begint eind van deze week de lading weder in te nemen en zal over circa 10 dagen de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Zweeds barkschip, C.D.W., gemeten 280 Engelse registerton, gebouwd in 1870, van eiken en vuren hout, geclassificeerd bij Veritas* 3/3 L 1. 1. voor 7 jaar.
Het schip laadt 120 St. Petersburger standaard hout en 410 ton deadweight, met een diepgang van 14½ voet achter en 13½ voet voor.
Ter nadere informatie adresseert men zich bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het alhier liggend Nederlands barkschip ENTERPRISE, gebouwd in 1851, geclassificeerd A 1., red. Engelse Lloyds tot augustus 1875, groot 397 ton gemeten of 210 lasten en draagt 550 ton zwaar gewicht.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer C. van Calcar te Hoogezand, bij de kapitein aan boord en Wambersie & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Jakob Heikema, laatst gewoond te Delfzijl, doch thans zonder bekende woon of verblijfplaats, ten verzoeke van Becka Margaretha Freeze, zonder beroep te Delfzijl, om te verschijnen op donderdag 29 mei 1873, des voormiddags te 10 uur voor de Arrondissements Rechtbank te Appingedam: - Aangezien gedaagde was koopvaardijkapitein, voerende het kofschip de TREKVOGEL, waarmee hij op 21 februari 1869 van het Nieuwe Diep naar een haven in Schotland (opm: Port Gordon) is vertrokken
- Aangezien er sedert dien niets van hem of zijn schip is vernomen.
- Aangezien assurantiegelden zijn uitbetaald.
- Aangezien er derhalve rechtsvermoeden van diens overlijden bestaat.
Om van zijn aanwezen te doen blijken (opm: sterk bekort; zie ook NRC 230569)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Aangaande het schip FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, van Batavia naar Amsterdam, te Portsmouth binnen, word nog gemeld, dat het nagezien was en zonder repareren en zonder sleepboot de reis zou voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip PARAMARIBO, kapt. R.H.G. Schmidt, van Amsterdam naar Bonny, is op de rivier van Bordeaux met schade binnen, opgevaren en op 13 dezer te Bordeaux aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Volgens telegram uit Batavia d.d. 12 dezer was het schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. T.J. Niedfeld, van de rijsthavens naar het Engels Kanaal bevracht.


Datum: 19 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De Nederlandsche Handel Maatschappij wenst scheepsgelegenheid te zien aangeboden voor de overvoer naar Soerabaya van de romp en de stoomketels met toebehoren, van een ijzeren stoomschip, waarvan de specificatie ten kantore van de maatschappij en van haar agenten te Rotterdam ter inzage ligt.
De goederen zijn te bezichtigen aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij op Fijenoord. Zij worden langs boord geleverd te Amsterdam of te Rotterdam. De inname, eventuele kraankosten, garnering, ontlossing, enz. zijn voor scheepsrekening. Aanbiedingen met opgaaf van de gevraagd wordende vracht ineens en van de tijd waarop het schip ter inname gereed ligt, worden ingewacht tot woensdag 26 februari 1873, of bij de Agenten te Rotterdam voor of op dinsdag 25 dezer. (opm: de raderstoomboot CELEBES, in aanbouw voor het Gouvernement van Nederlands-Indië, zie NRC 250273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip BELLATRIX is door de makelaar Ed.A.C. Koli te Amsterdam gekocht voor een Oostzees huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 15 februari. Het Nederlandse barkschip SOPHIA, kapt. Van Noord, is van Pye Sand afgebracht en alhier binnengesleept. Het grootste gedeelte der lading hennep is in lichters gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 16 februari. Volgens een brief van kapt. H.A. Karsies, voerende het hier thuisbehorende schoenerschip CATHARINA, lag hij 8 januari j.l zeilklaar te Jeremie (Haiti), geladen met koffie en cacao naar Gibraltar om order, bestemd voor de Middellandse Zee.


Datum: 20 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 16 februari. Gisteren is van de werf van de heer I.A. Hooites alhier te water gelaten het brikschip AGATHA, groot ruim 200 tonnen, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer P.H. Kaars Sijpesteijn te Krommenie en gevoerd zullende worden door kapt. A.E. Zeijlinga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip ARY SCHEFFER, van hier naar Rotterdam vertrokken, is op de rivier in aanvaring geweest met het stoomschip ST. LOUIS, waardoor beide schade bekwamen. Eerstgemelde is in het dok gekomen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Willige Verkoping J.G. Buijs en H.G. Geers Gz. makelaars, zullen door het overlijden van de heer J. Knol, in leven scheepsbouwmeester, op woensdag 26 februari 1873, 's morgens te 10 uur, op de werf St. Joris, Kadijk, naast de brouwerij De Valk, ten overstaan van de deurwaarder W.F. Schrikker, presenteren te verkopen de houtwaren en gereedschappen, bestaande in beste Rigase grenen platen (of dekdelen), lang 10,50 m., eiken kromhouten en dennen balken; voorts essen platen, eiken-, beuken-, iepen-, vuren- en dennen delen; West-Indisch hout, aan blok en bladen; mahonie deuren en schotwerk; essen spaken; diverse enden en stroken; mitsgaders een nieuwe kopervaste sloep, lang 6,50 m., wijdte 1,54 m., hol 0,69 m.; suffissante penterschouw met toebehoren; grote vlet, negen vlotten, zeer sterke lier met ketting. Domme krachten, kettingen, grote en kleine brandijzers, verder de kleine gereedschappen en ook een partij brandhout. Twee dagen bevorens van 10 tot 4 uur, te bezichtigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 februari. Volgens particulier telegram is heden te Swansea binnengekomen het schip AMALIA SINNIGE, kapt. Ei, dadelijk bevracht naar Bordeaux.


Datum: 21 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en mijn kinderen zeer smartelijk bericht, dat mijn geliefde echtgenoot Jakob van Breen, gezagvoerder van het Nederlands driemastschip (opm: fregat) HOLLANDER, in de ouderdom van 48 jaren, de 29e december, op de rede van Iquique, op een zeer noodlottige wijze is overleden.
Rotterdam, 15 februari 1873, S.M. van Breen-Jansen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 20 februari. Heden is met het beste gevolg van het etablissement der heren L. Smit & Zoon alhier te water gelaten de voor rekening van de heren Dunlop, Mees & Co. te Rotterdam gebouwde ijzeren schroefstoomboot ADONIS, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen op de oostkustplaatsen van Afrika. De machines worden vervaardigd in de fabriek der heren Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 januari. Vrachten. Bevracht: Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD naar Rotterdam NLG 70 suiker en NLG 100 arak, te Batavia te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ELLY, CORNELIA, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NOACH I, KOSMOPOLIET III, MARIE, KORTENAER, H.W.M. en SUSANNA JOHANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 8 februari. De romp van het schip FRANCES, bij Kaap Cod gestrand, is 5 dezer voor $ 2.000,- verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 20 februari. Naar wij vernemen is de Noorderwerf van de heer K. Kater aangekocht door de heer J. Scheepers, met het doel om daar ter plaatse een steenkolenmagazijn in te richten.


Datum: 22 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, Rotterdam-London.
Het nieuwe stoomschip BATAVIER vertrekt van Rotterdam donderdag 27 februari a.s., ’s morgens 11 ure, vertrekt van Londen zaterdag 8 maart a.s., ’s namiddags 1 ure, Brunswick Wharf Blackwall. Verder iedere dinsdag van Rotterdam en iedere zaterdag van Londen.
Stoomschip MAASSTROOM: iedere vrijdag ’s namiddags 1 ure, en iedere woensdag ’s morgens 9 ½ ure.
Stoomschip FIJENOORD iedere zondag ’s morgens 7 ure, enedere donderdag ’s morgens 10 ure.
Informatiën bij de cargadoors D.A. van Oordt & Co., te Rotterdam, en bij de agenten Phillipps ora ves Phillipps & Co. te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madeira, 11 februari. Het schip SŐDERHAMN, kapt. Visser, van Nieuwediep naar Moulmain, is wegens ziekte van de kapitein alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vera Cruz, 20 januari. Het schip VRIJE HANDEL, van Liverpool met gewone lading, is bij Frontera de Tabasco gebleven. Berichten van St. Juan Battista de Tabasco luidden, dat het grootste gedeelte der lading geland is, hoewel veel in beschadigde staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijn kinderen en verdere familiebetrekkingen, in de ouderdom van ruim 50 jaar mijn geliefde echtgenoot, de heer Daniel Bakker, in leven koopvaardij-kapitein. (opm: laatstelijk voerende de bark HENRIĒTTE SUZANNE)
Dordrecht, 21 februari 1873, Wed. J.W. Bakker, van Leer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Volgens bericht van kapt. Campbell, voerende het Nederlandse schip CANDATI, is het hem met behulp van een kruisboot gelukt zijn schip weder vlot te krijgen en te Bandjermasing te brengen.


Datum: 23 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 4 januari. Het Nederlandse schip GEERTINA, kapt. Brouwer, is bevracht om te Maddalena voor Europa te laden; het Nederlandse schip RIDDERKERK, kapt. Blokziel, zal vermoedelijk (opm: van Buenos Aires) in ballast naar Java verzeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 februari. Heden vertrok van hier naar New Calabar het schip REINTJE, kapt. H. Elles. (opm: zie AH 080773)


Datum: 24 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiedam, 23 februari. Volgens ontvangen telegram van Batavia d.d. 22 dezer was het schip CANDATI nabij Banjermassing gestrand , doch met assistentie afgebracht en te Banjermassing aangekomen. Men hoopte aldaar te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scaford, 20 februari. Kapt. Ruhaak, van het schip NIEUWLAND, alhier ter rede, rapporteert tussen de Wester Eilanden en het Kanaal veel harde N.O. wind gehad te hebben en veel wrakhout te zijn gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 20 februari. Heden is van de werf van de heren K. & J. Wilkens alhier te water gelaten het schoenerschip PRESTO, groot ca. 180 ton, zullende gevoerd worden door kapt. B. de Jonge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de eerste dagen der maand april aanstaande zal in het openbaar worden verkocht het bekende snelzeilend en keurig ingericht schoener-yacht HAMLETS GHOST, met inventaris en alles wat er bij behoort, compleet, waaronder een dubbel stel zeilen, twee nette boegankers met nieuwe lange kettingen en een werpanker, een nieuwe goedwerkende vaste lier, een nieuw nachthuis, nieuwe kombuis, vier koperen draaibussen, een sloep met ijzeren davids, enz.
John Pryce & Co.


Datum: 25 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Wij vernemen, dat het Japans Gezantschap aanstaande woensdag een bezoek zal brengen aan het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, om aldaar de fabrieken van stoomwerktuigen en de werven voor scheepsbouw, enz. te bezichtigen. Aan het etablissement is gebouwd een raderstoomboot, genaamd CELEBES, met machines enz. compleet. Deze thans gereed zijnde, wordt afgebroken, om per scheepsgelegenheid naar Celebes te worden vervoerd ten einde, aldaar opgesteld, in de binnenwateren te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Aanstaande donderdag (opm: 27 februari) vertrekt van hier naar Hellevoetsluis de monitor TIJGER om aldaar gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 februari. Heden werd aan het strand te Ter Heyde, onder de gemeente Monster, gevonden een briefje van de volgende inhoud:
Schip ANNE ELIZABETH. Wij vergaan, God helpe ons. In het gezicht van het eiland Wight. Matroos Kolk.
(opm: mogelijk de galjoot ANNA ELISABETH, kapt. G.G. Schuur, die in sinds september 1871 vermist wordt op de reis van Newcastle naar St. Petersburg; zie NRC 251171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 24 februari. De schoener ISABELLA, kapt. Lambre, van Gioja met olie komende, is aan de grond geraakt, en onder hef afslepen achter de Kwak gezonken. De kapitein is gewond hier aangekomen. De lading wordt geborgen in lichters. Een gedeelte is reeds hier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip NEHALENNIA, kapt. D. Graaf, van Batavia herwaarts, bevond zich volgens brief van de kapitein op 19 dezer op de hoogte van Falmouth, kruisende met oostelijke wind.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vera Cruz, 20 januari. Het bij Frontera de Tabasco (opm: Mexico; pos. 18º36’ NB 92º42’ WL) verongelukte schip (opm: brik, bouwjaar 1863) VRIJE HANDEL, van Liverpool naar Tabasco, werd gevoerd door kapt. J.J. Lupkes van Sappemeer.


Datum: 26 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen , ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: BESTEVAER, 393 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 81,89, gehele ruimte NLG 77,49; JAN PIETERZOON KOEN, 409 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 84,49, gehele ruimte NLG 79,94; OCEAAN, 486 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 82,90, gehele ruimte NLG 81,90; JAGER, 682 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 74,90; VICE ADMIRAAL MAY, 399 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 94,30, gehele ruimte NLG 91,30; KITTY, 458 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 98,48; STAD DOCKUM, 206 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 82,38; ORTELIUS, 392 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 87,97, gehele ruimte NLG 79,97, naar Rotterdam gehele ruimte NLG 84,97; JUPITER, 387 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 90,49; ANNA ELISABETH, 449 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 79,98, gehele ruimte NLG 78,98; ZEEBLOEM, 221 lasten, naar Amsterdam per 280 last NLG 90,99; ALBLASSERDAM, 642 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam gehele ruimte NLG 81,35; EMMA, 397 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht per 280 last NLG 94,90, gehele ruimte NLG 84,90, naar Middelburg per 280 last NLG 96,90, gehele ruimte NLG 86,90, naar Schiedam per 280 last NLG 94,90, gehele ruimte NLG 84,90; NICOLETTE, 640 lasten, naar Rotterdam gehele ruimte NLG 78,70, naar Dordrecht gehele ruimte NLG 76,70, naar Schiedam gehele ruimte NLG 78,70; BATO, 794 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam gehele ruimte NLG 73,90; CORNELIA MATHILDA, 355 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 98,-, naar Rotterdam gehele ruimte NLG 93,-, naar Dordrecht gehele ruimte NLG 94,-, naar Middelburg, gehele ruimte NLG 98,-, naar Schiedam gehele ruimte NLG 93,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. Volgens telegrafisch bericht via Soerabaija is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, de 10e dezer, alzo met 90 dagen reis, te Macassar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Huizer, op Java gearriveerd, en door het Gouvernement voor een tussenreis opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 februari. De Engelse schoener ISABELLA zit geheel onder water. Een gedeelte van de inventaris en 37 vaten olie zijn alhier aangebracht. Men is steeds bezig de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontvingen wij het treurig bericht van het overlijden van onze vurig geliefde jongste zoon Hendrik Engelbart Zimmermann, 3e stuurman aan boord van het Nederlandse barkschip HELENA EN HENRIETTE, op de 19e december 1872 in de ouderdom van bijna 19 jaar.
J.J. Zimmermann. J.H. Zimmermann-Poelman.
Amsterdam, 24 februari 1873.
Enige en algemene kennisgeving.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn innig geliefde echtgenoot K.G. Lubberink, gezagvoerder van het schip (opm: schoener) ALEIDA, te Pernambuco op 14 januari 1873 aan een hevige ziekte van vier dagen is overleden; hij bereikte de ouderdom van bijna 34 jaren, waarvan ik slechts zes maanden met hem verenigd mocht zijn.
Diep bedroefd geef ik, alsmede mijn ouders, broeders en zusters kennis aan vrienden en bekenden. Wed. K.G. Lubberink, geboren Pinksterboer.
Amsterdam, 25 februari 1873.


Datum: 27 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 februari. Naar wij vernemen wordt Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND gereed gemaakt voor de reis naar Oost-Indië. Ook Zr.Ms. stoomschip METALEN KRUIS zal in dienst worden gesteld. Het fregat met stoomvermogen WASSENAER zal buiten dienst gesteld en opgelegd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Het stoomschip BERGEN, alhier aangekomen van Sunderland, is bij de buitenplaats aan de grond gevaren. Een gedeelte der lading wordt in lichters overgeladen. (opm. eerste reis van dit voor D. Burger & Zoon te Newcastle-on-Tyne gebouwde stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 februari. Het schip REWARD, kapt. Meldrum, van Sunderland met steenkolen voor de Suezboot, is op de Noorderhaaks gestrand; het schip zit gevaarlijk. Het volk is door de loodsboot no. 7, schipper Kok, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 24 februari. Kapt. Nanninga, voerende het Nederlandse galjootschip ZEEPLOEG, rapporteert gepraaid te hebben op 48º45’ NB 05º15’ WL het Nederlandse brikschip JAN EN ANTON, kapt. Scherpbier, van Hamburg naar Laguayra bestemd. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris A.C. van Wijngaarden, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van zijn principaal, is van mening om op dinsdag 11 maart 1873, des middags ten 12 ure precies, in het Huis der Notarissen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in één zitting, in het openbaar te veilen en te verkopen een goed onderhouden en uitmuntend ingerichte schroefstoomboot, genaamd de RAAF, met direct werkende stoommachine met hoge drukking van 20 paardekrachten, stoomketel en verdere machinerieën, alles in uitmuntende staat, gediend hebbende tot vervoer van passagiers en goederen, doch met kleine verandering gevoeglijk in te richten tot sleepboot, groot volgens meetbrief 43 tonnen, thans liggende in de Haringvliet te Rotterdam, met de daarbij behorende inventaris.
Te aanvaarden bij de betaling der kooppeningen.
De te veilen boot zal kunnen worden bezichtigd 8 werkdagen vóór en op de dag der veiling, en zal zaterdag en maandag vóór de verkoop onder stoom liggen, ten einde gegadigden in staat te stellen de werking der machinerie na te gaan.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris aan de Zuidblaak te Rotterdam.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 februari. De verkoping van het wrak van het verbrande schip CHARLES met de ijzeren petroleumketels en verdere geredde inventaris heeft ruim NLG 10.000 opgebracht.


Datum: 28 februari 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende drie schepen, als voor Amsterdam:
BESTEVAER, kapt. Rosier, 393 gemeten lasten: geheel NLG 77,49; STAD DOKKUM, kapt. Jurjens 206 gemeten lasten: geheel NLG 82,38, en ANNA ELISABETH, kapt. Klasen, 280 in te nemen lasten: NLG 79,98.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 27 februari. Het heden van hier naar Londen vertrokken stoomschip BATAVIER is uit zee geretourneerd met schade aan de machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maasssluis, 27 februari. Het stoomschip BERGEN is gisteren vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Kapt. W. Zeelt, voerende het schip (opm: fregat) KANDANGHAUER, rapporteert bezuiden Wester-eilanden (opm: Azoren) harde noordenwinden met hoge moeilijke zee te hebben ondervonden en op de Gronden (opm: ingang Het Kanaal t.h.v. de 100 vadem lijn) door twee zware stormen van het zuidoosten en noordoosten te zijn belopen, waarin schip en tuig veel te lijden hadden. Na later in het kanaal Goudstaart reeds te zijn gepasseerd, was hij teruggestormd en 9 februari genoodzaakt geweest te Scilly binnen te lopen. Vandaar vertrokken had hij in het Kanaal voortdurend met oostenwinden te kampen gehad tot 25 dezer, toen met zuidenwind het Nieuwediep werd bereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens bericht van kapt. Wiebenga, schip ADA, van Batavia in Texel binnen, was het schip NOORD BRABAND, van Texel naar Cardiff, 25 dezer bij Beachy Head.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 februari. Het gestrande schip REWARD is uit elkander geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 januari. De equipage van het schip REINTJE PETER, kapt. Tap, van de Clyde naar hier, is oproerig geweest gedurende de reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 23 februari. Het schip COLUMBUS, kapt. De Boer, van New York naar Falmouth, 14 december met verlies van fokkemast en lek schip hier binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en is thans weder aan het inladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop op vrijdag 7 maart 1873, om 7 uur, in het logement St. Vitus van G. de Grooth te Winschoten, van het Nederlandse kofschip MAGRIETHA GEZIENA, groot 157 ton, in 1850 te Oude Pekela gebouwd, laatst bevaren door kapt. H.E. de Grooth, met complete inventaris, zoals het thans is liggende te Nieuwe Diep. Nadere inlichtingen op franco aanvraag verkrijgbaar te Oude Pekela bij de heer W.W. Pott en in Winschoten bij notaris Mr. J. Freseman Viëtor.


Datum: 01 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Bij beschikking van 27 februari 1873, no. 191, is aan de firma Van Maenen & Co. te Antwerpen tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tussen Amsterdam en Rotterdam en verder naar België en Duitsland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 februari. Volgens telegrafisch bericht van Falmouth, zou het schip MARGARETHA, van Hamburg naar Curaçao en Maracaibo, met een volle lading verongelukt zijn op de Sas Roques. (opm: de veel voorkomende scheepsnaam MARGARETHA is zonder naam van de kapitein niet te identificeren; mogelijk een Zwolse schoenerkof onder kapt. H.S. Duin)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. De gezagvoerders van de schepen PASSAROEANG en ADA, van Batavia in Texel binnen, rapporteren in de laatste tijd zware stormen te hebben doorgestaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 maart. Voglens een telegrafische dépêche van de resident van Madioen van de 25e februari is het barkschip MASIE ATOEL RACHMAN tussen Patjitan en Tjilatjap in volle zee gezonken. De bemanning, bestaande uit 30 koppen, redde zich in twee boten, waarvan één, 17 personen bevattende, waaronder de gezagvoerder en de stuurman, na twee etmalen roeiens op de 23e dier maand te Patjitan aankwam. Van de tweede boot was nog niets bekend. De MASIE ATOEL RACHMAN was geladen met 453 kojang Gouvernements-zout.


Datum: 02 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, van Japan te Hongkong geretourneerd. Tot verhoogde vracht heeft de gezagvoerder aangenomen met de inhebbende lading naar Java te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip COPERNICUS, kapt. Husselman, heden morgen te Newcastle gearriveerd, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 maart. De Nederlandse schoener GOLDHOORN, kapt. Pot, van Nantes alhier aangekomen, heeft tegen de Steenendam gezeten en met assistentie van de sleepboot in vlot water en op het Kanaal gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Kapt. Oepkes, voerende het Nederlandse schip ZAANSTROOM, van Batavia in Texel binnen, rapporteert van af de Wester-eilanden harde noorden winden met zeer hoge zeeën te hebben ondervonden en op de Gronden door zware stormen van het Z.O. en N.N.O. te zijn belopen, waarin schip en tuig veel te lijden hadden en enige schade bekomen werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 februari. Het brikschip URANIA, kapt. Gorbee, van Rostock naar Edam, met hout geladen, heeft, in de Sond ten anker liggende, schade aan het spil gekregen, welke echter op de rede hersteld zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Faro, 7 februari. Het schip REPRISE, kapt. Lieffijn, van Girgenti naar Oporto, 4 dezer bij Kaap St. Mary gestrand, is heden afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 11 februari. Het schip EUGENIE, kapt. Voss, van Java met suiker naar Amsterdam, 6 dezer alhier met overgeworpen lading aangekomen, is de volgende dag nagezien en dicht en in goede staat bevonden. De lading was onbeschadigd en zou in het tussendek overgestuwd worden. Het schip had veel slecht weer rond de Kaap de Goede Hoop gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 1 februari. Het schip SUSANNA, kapt. Bax, van Batavia naar Rotterdam, bij Braamspunt met schade aangekomen, heeft een gedeelte der lading gelost en is onder het opslepen door het breken der sleeptros aan de grond gekomen, zwaar stotende, heeft 4.865 balen koffie overboord geworpen. Nadat het schip vlot geworden en aan de stad gekomen was, zou het geheel leeg lossen, om nagezien te worden.
De SUSANNA was met 11.000 à 12.000 balen koffie aan boord door een oorlogsschip in vlot water en voor de stad gesleept.


Datum: 03 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt Deinske, is door het gouvernement opgenomen voor een tussenreis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuco, 8 februari. De ANNA MARIA, kapt. Gaston, van Soerabaya met suiker, is 30 januari alhier lek binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 maart. Het schip ’s-GRAVENHAGE, kapt. Alberts, is gisteren uit Rotterdam alhier aangekomen met 65 passagiers. Het was de 2e december uit Rotterdam vertrokken.


Datum: 04 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 januari. Vrachten. Gedurende de afgelopen veertien dagen verkeerden de vrachten in een zeer gedrukte stemming en waren de afdoeningen uiterst beperkt. Door gebrek aan vraag zijn de noteringen lager gegaan en blijven de afschepers, wegens de vele beschikbare schepen teruggetrokken, in de verwachting van een verdere daling. Het is waarschijnlijk dat enige schepen naar de rijst-havens zullen verzeilen. Bevracht: Nederlandse CORNELIA naar Kanaal v.o. GBP 3.15 in de rijst-havens te laden. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlandse ELLY, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NOACH I, KOSMOPOLIET III, MARIE, KORTENAER, H.W.M. en SUSANNA JOHANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Aangaande de schepen DE NOVO, kapt. Nieboer (opm: schoener, kapt. J. Nieboer, zie NRC 201172), de 5e november van Kroonstad naar Elseneur, en ELISE, kapt. Scharmberg (opm: buitenlander), de 11e november van Bolderaa naar de Maas vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 2 maart. Volgens bij de rederij ontvangen depêche van Soerabaya d.d. 1 dezer, zou het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, van Sunderland aldaar gearriveerd, met de inhebbende lading naar Macasser verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 februari. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Ludeling, van Liverpool naar Buenos Aires, alhier binnen, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 1 maart. Het schip ALIDA, gisteren alhier van Falmouth binnengekomen als bijlegger, is lek. Men tracht het lek te vinden om de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Hoogezand op donderdag 27 februari: het schoener-brikschip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, 183 tonnen, gebouwd in 1868, laatst gevoerd door kapt. Moesker q.q., verkocht voor NLG 15.500 aan J. Romkes van der Goot te Sappemeer.


Datum: 05 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 4 maart: 1/20e aandeel in het fregatschip HENRIETTE ADRIANA, kapt. A.F.T. Schuchard, groot 1.505 tonnen of 795 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoon & Co. te Rotterdam, op reis van Batavia naar Rotterdam: verkocht voor NLG 9.400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 maart. Het stoomschip BATAVIER, alhier uit zee teruggekeerd met machineschade, is heden na reparatie weder van Rotterdam naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Leicher, van San Francisco naar Newcastle, te Queenstown uit zee terug, is lek, hebbende bij de ingang van de haven op de rotsen gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 26 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeesters J. & H. Nijhuis te Sappemeer is te water gelaten de koftjalk VROUW ADRIANA, groot ca. 130 ton en gevoerd zullende worden door kapt. L. Borsje.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 februari. Hedenmorgen zijn ten gevolge van dikke mist de stoomboten de OTTER van Newcastle en de ARNOUT van Antwerpen tegen elkaar gelopen. De OTTER is onmiddellijk na de aanvaring gezonken en de ARNOUT bekwam belangrijke schade. De equipage is dankzij de moed en het beleid van enige kloeke mannen, die met voorbijzien van eigen levensgevaar zich in vier sloepen begaven, behouden aan wal gebracht. De goederen van de schepelingen zijn verloren.


Datum: 06 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 maart. Er is concessie aangevraagd om hier nog een stoomsleepbootdienst te openen bij de reeds bestaande van de heren Zeilmaker & Co., wier boot reeds sedert lange tijd in reparatie is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het stoomschip PRINS HENDRIK, van Batavia naar Nieuwediep, is volgens telegram uit Point de Galle, de 1e dezer aldaar aangekomen en zou na een kleine voorziening aan de ketels de 4e of 5e dezer de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 maart. Het van hier naar Malaga vertrokken schip ZWALUW, kapt. Brongers, ligt bij Kogelbaken geankerd.
Later bericht: het is 4 maart naar zee gegaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 27 februari. Wij vernemen, dat beoosten Madura is geankerd het Nederlands-Indisch schip YOESSERIN HASSAN, welk vaartuig, van Batavia naar Bandjermasin, in de Java-Zee door onstuimig weer het gehele tuig heeft verloren en thans masteloos de hulp ener stoomboot vraagt om naar Soerabaija gesleept te worden.


Datum: 07 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 4 maart. Het stoomschip VESUVIUS, kapt. Overlack, van Odessa naar Amsterdam, is alhier binnengelopen. De kapitein is door een stortzee in de Golf van Biscaye geblesseerd geworden (opm: De VESUVIUS behoorde toe aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Teignmouth, 2 maart. Het schip CITO, kapt. C.L.B. Mooi Jzn, van Weymouth naar Par, is gisteren lek, met overgeworpen lading en verstopte pompen hier binnengebracht.

Krant:
  MC - Nader te bepalen krantnaam


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eretekenen. Toegekend de bij Koninklijk Besluit van 22 september 1855 ingestelde medaille en een loffelijk getuigschrift aan L.M. Niemeijer, kapitein van het te Papenburg thuis behorend Noord-Duitse kofschip HELENA, als blijk van Zr.Ms. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van de gezagvoerder en de verdere bemanning van het Nederlandse kofschip TWEE GEZUSTERS (opm: galjoot TWEE ZUSTERS, kapt. J. Olfers, zie NRC 251172), op 17 november 1872 op de reis van Geestemünde naar Groningen gezonken.


Datum: 08 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het Nederlandse schip SINGAPORE, kapt. Van Geldrop, gemeld als op 18 januari van Buenos Ayres naar Engeland vertrokken, moest blijkens later bericht toen nog te Juyu, Kaap San Antonio, huiden gaan laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 4 maart. Van de equipage van het hier gisteren binnengelopen schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.B. Datema, van Groningen naar Gloucester bestemd, is in de nacht van 28 februari een man over boord geslagen. (opm: bericht is onjuist; zie PGC 110373)


Datum: 09 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het schip REDITE, kapt. Stuit, van Bahia, is met schade aan boten, verschansing en kajuitskap alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 8 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) SOPHIA, kapt. J.H. van Noord, van St. Petersburg naar Bordeaux, op het Pye Sand gestrand, en sedert alhier in de haven gebracht, is voor GBP 410 verkocht. (opm: zie NRC 050273, 060273, 070273, 090273, 130273, 190273, AH 080273 en PGC 210273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bude, 6 maart. het schip (opm: galjoot, bouwjaar 1865) ANNA GEZINA, kapt. J.J. de Vries, van London naar hier bestemd, is gestrand. De equipage is gered.
Bude, 7 maart, per telegram. Het schip ANNA GEZINA, is in de afgelopen nacht uit elkander geslagen, de lading zal totaal weg zijn, en van de inventaris is zeer weinig gered.
(opm: zie NRC 100373)


Datum: 10 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bude, 7 maart. Van het schip ANNA GEZINA, kapt. De Vries, hier gestrand en wrak, is de kapitein en 2 man door de reddingsboot en de jongen door het reddingstoestel gered. De lading is geheel weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 7 maart. Het stoomschip ONWARD, van Corunna (opm: La Coruña) alhier aangekomen, heeft medegebracht kapt. H. Notmeijer, van het schip (opm: hoeker, zie NRC 160273) VERWISSELING, bij Corunna gestrand. De stuurman is verdronken, doch de overige manschappen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 maart. Aan het Etablissement Fijenoord der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier werd gisteren de kiel gelegd van een ijzeren raderstoomschip, met machines van 100 paardekracht voor rekening van het Departement van Marine, en bestemd voor de koloniale kustvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het alhier liggend Nederlands barkschip ENTREPRISE, gebouwd in 1851, geclassificeerd A.1.red Engelse Lloyd tot augustus 1875, groot 397 ton gemeten of 210 lasten, en draagt 550 ton zwaar gewicht. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer C. van Calcar te Hoogezand, bij de kapitein aan boord (opm: Rotterdam, kapt. J.B. Mulder) en bij Wambersie & Zoon. (opm: ex-WILLEM EN CAREL, waarschijnlijk naar Duitsland verkocht)


Datum: 11 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het nieuwe te Fijenoord gebouwde ijzeren raderstoomschip BATAVIER heeft thans zijn eerste reis naar Londen volbracht en is hier ter stede teruggekeerd. De indruk, die dit met comfort en smaak ingericht stoomschip maakt, is allergunstigst. Het is 225 Engelse voeten of 68,6 Nederlandse ellen lang over steven en 54 Engelse voeten of 16,5 Nederlandse ellen wijd en met inbegrip van de ruimte voor machine gemeten op 713 ton, zonder die ruimte op 518 Nederlandse tonnen. De machine, mede te Fijenoord vervaardigd, is van 300 paardenkracht en heeft oscillerende cilinders van 52 Engelse duimen diameter met een slaglengte van 48 Engelse duimen. De cilinders worden van stoom voorzien door twee ketels met acht vuren, terwijl de inrichting tot voeding van de ketels tevens als brandspuit kan gebruikt worden. Er zijn 84 plaatsen voor passagiers 1e klasse en 22 voor passagiers 2e klasse. De salon- en de dameskajuit zijn zeer elegant; de hutten en slaapplaatsen doelmatig ingericht en van vele gemakken voorzien, onder andere van een bel-telegraaf. De ventilatie, die door de machine in werking wordt gebracht, is zeer goed. Ook de inrichting voor passagiers tweede klasse laat niets te wensen over.
Een van de boten is van Cliffords patent boat lowering gear voorzien, waardoor men bij voorkomende ongelukken de boot spoedig en veilig, met de bemanning er in, kan te water laten. Dit geschiedt niet als gewoonlijk op het dek door talies, maar door iemand in de boot zelf, zodat het schip bij vaartloop niet kan omslaan door ongelijk vieren en uithoeken van takels. De daarmee genomen proeven slaagden uitmuntend, zodat men dit systeem ook op andere boten en sloepen zal toepassen.
Wat vorm, afwerking en doelmatige inrichting van het geheel betreft, kan naar het oordeel van deskundigen de BATAVIER gerust de toets van vergelijking met dergelijke boten van andere naties doorstaan. Het vaartuig strekt der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij tot eer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. J.R. Bos Janszen, W.Y. van Reinouts en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op dinsdag 25 maart 1873, des avonds ten 6 uur, in De Brakke Grond, ten overstaan van de notaris A.D.F.J. Meijjes, publiek verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip genaamd CORNELIA ADOLPHINE, gevoerd door kapt. J.G. de Roever en gemeten op 398 lasten of 754 tonnen met de complete inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt aan de Oosterdoksdijk.
Adres bij de bovengemelde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het te Brouwershaven met een lading katoen gearriveerde Engelse schip CHAS.H. OULTEN, 1.050 tons register, gebouwd te New York in 1846. Nadere informatiën bij Wambersie & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 maart. Het bericht dat een man der equipage van de hier thuisbehorende galjoot MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.B. Datema overboord zou zijn geslagen, is gebleken onjuist te zijn. Gemeld bericht betreft de schoener TOBINA, kapt. G.W. Wortelboer, van Londen naar Swansea, mede de 3e te Plymouth binnengelopen, zijnde van de TOBINA de matroos A.E. Edens uit Winschoten in de nacht van 28 februari overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 10 maart. de alhier tehuis behorende, de 6e dezer bij Bude gestrande en naar Londen bestemde schoener ANNA GEZINA, kapt. J.J. de Vries, is uit elkander geslagen. De lading mest is weg en van de inventaris is zeer weinig geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip TJELDA SUZANNA, kapt. J. Luken, van Hoogezand, groot 72 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAEL, kapt. H.H. Dietz, van Batavia naar Middelburg, is volgens particulier bericht beloodst.


Datum: 12 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 maart. Wij vernemen dat de Amerikaansche Stoomvaartvereeniging, tot nu toe gedreven onder de firma Plate Reuchlin & Co, zal overgaan in een naamloze vennootschap, de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, onder directie van de heren W. van der Hoeven, president-directeur, A. Plate FJzn. en Otto Reuchlin, directeuren. De erevoorzitter van de vroegere vennootschap, de heer Joost van Vollenhoven, wordt als zodanig ook bij de nieuwe maatschappij benoemd; commissarissen zijn de heren: mr. M. Mees, 1e voorzitter; C. Rueb Cz, 2e voorzitter; Marts. Hijmans, secretaris; Jan Havelaar, Hugo Molenaar, S.J.R. De Monchy, F.A. Müller, J.C. Offers, L. Pincoffs, J.C. Reepmaker, E. Rensburg en W.A. Scholten. Er zullen aanvankelijk 2 grote stoomboten, aan de eisen van de vaart geheel voldoende, worden bijgebouwd, om met de twee bestaande stoomboten een geregelde halfmaandelijkse dienst te organiseren. Het eerste nieuwe stoomschip zal genoemd worden naar de heer W.A. Scholten, te Groningen, die zich bij het consortium, dat de aandelen zal uitbrengen, heeft aangesloten, en die zich zeer belangrijk in de zaak geïnteresseerd heeft. De uitnemende tevredenheid van inladers en landverhuizers doet bij elke reis het vervoer toenemen; de ROTTERDAM voerde op de laatste reis reeds 265 landverhuizers over, en voor de volgende reis van DE MAAS (1 april) worden er nog meer verwacht. De sympathie, die de zaak van de aanvang af mocht ondervinden, gevoegd bij de goede resultaten, die nu reeds verkregen zijn, verzekeren aan deze onderneming een gunstig onthaal bij het publiek en wij wensen ons land geluk, dat het krachtig, particulier initiatief met een zo volledig succes bekroond is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 14 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip MARIA GOINE, kapt. U. Uilrichs, van Baltrum, Noord Duitsland, groot 90 ton, gebouwd bij A. Nienhuis te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. Het hier van Suriname binnengekomen schip ALBATROS, kapt. Koch, is lek en heeft de vlet en de veschansingen verloren en meer andere schade bekomen, hebbende vanaf 4 februari zware stormen doorgestaan.


Datum: 13 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 7 maart. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester J. Bodewes met goed gevolg te water gelaten, het nieuw gebouwd tjalkschip genaamd ELSINA, groot ruim 120 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. J.C. Rozeboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Winschoten op 10 maart: het in 1850 nieuwgebouwd Nederlands kofschip MAGRIETHA GESINA, groot 157 tonnen, laatst gevoerd door kapt. H.E. de Grooth. Hiervan werd koper J. de Grooth te Nieuw Pekela voor NLG 8.775.


Datum: 14 maart 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij K.B. van 11 maart 1873, no 26, is aan A.A. Lobihan, kapt. van het Franse vaartuig NORMA, en aan Jules Mérian en Robino, schepelingen, behorende tot de bemanning van dat vaartuig, als blijk van Zr.Ms. goedkeuring en tevredenheid, wegens de redding der bemanning van het op 3 februari j.l. op enige afstand ten Noorden van Ouessant verongelukte Nederlandse vaartuig POMONA van Vlaardingen, toegekend: aan genoemde kapitein de zilveren medaille en aan ieder der beide schepelingen de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 september 1855, no 64, alsmede een loffelijk getuigschrift voor elk. (opm: zie NRC 070273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. De EARL CANNING, die voortaan de naam zal dragen van LUITENANT-GENERAAL KROESEN, gezagvoerder De Hart, vertrekt de 1e februari naar Soerabaya om aldaar gereed te worden gemaakt voor het overbrengen naar Singapore van de aftredende legercommandant Z.Exc. de luitenant-generaal Kroesen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 25 januari 1873, nummer 4, is aan de heren J.J.A.H. Clignett en L.C.S. Zaalberg tot weder opzeggens vergunning verleend om het hun toebehorend stoomschip PAUL te bezigen tot het slepen van vaartuigen, het vervoeren van personen en goederen tussen de rede en de wal van Semarang en het nu en dan vervoeren van personen en goederen langs de noordkust van Java. (opm: zie JB 121072)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris J. van Stripriaan Luïscius te Vlaardingen op woensdag de 26e maart 1873, des middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin aldaar, van het galjoot-schoenerschip WATERLOO, gevoerd door kapt. J. Roodenburg, groot 154 Nederlandse gemeten tonnen, gebouwd in anno 1865, met rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, liggende in de haven te Vlaardingen. Te bezichtigen 2 dagen voor en op de dag van verkoop van 10 -3 ure.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 februari. Vrachten blijven in dalende stemming. Voor bijlading is NLG 65 à NLG 60 voor suiker aangenomen. Voor de rijsthavens werden enkele schepen opgenomen, waardoor de scheepsruimte wat verminderd is. Bevracht werden de volgende schepen: Nederlands SUSANNA JOHANNA, naar het Kanaal voor orders GBP 3.15; in de rijsthavens te laden. H.W.M. naar het Kanaal voor orders, GBP 4 voor stroopsuiker, in de Oosthoek te laden. KORTENAER, naar Rotterdam NLG 70 voor suiker te Padjarakan en NLG 60 voor dito te Soerabaya te laden. GIJSBERTUS HERMANNUS naar het Kanaal voor orders GBP 3.15; in de rijsthavens te laden. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands NOACH I, KANAGAWA, KOSMOPOLIET III, MARIE en MAARTEN VAN ROSSEM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip JAVA PACKET, kapt. Trappen, de 6e dezer uit Texel naar Tjilatjap vertrokken en de 9e daaraanvolgende te Nieuwediep uit zee teruggekomen, had op 7 dezer in de Noordzee met zwaar stormweer en hoge zeeën te kampen gehad, waardoor het schip lek sprong, zodat men besloot te Nieuwediep binnen te lopen, ten einde het lek te onderzoeken. Na gehouden expertise moet voorlopig de lading voor het grootste gedeelte gelost worden, ten einde de koperen huid boven water af te nemen, te vernieuwen en het schip te verbreeuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Aangaande het Nederlandse schip (opm: schoener galjoot, bouwjaar 1858) TELEMACHUS, kapt. H.R. Hazewinkel, de 4e november j.l. te Newcastle uitgeklaard naar Palermo, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Bij het Loodswezen alhier is niets bekend omtrent het afgeven van een loods aan het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAEL, kapt. Dietz, van Batavia naar Middelburg.

Krant:
  BT - Bergens Tidende


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vadsø, 11 februari. Na de strenge koude van de 25e en de 26e van de vorige maand hebben wij vanaf de 27e jongstleden zeer mild en rustig weder tot de 8e gehad, toen er des avonds een storm vanuit het westen opstak, die tot de 10e heeft geduurd. De schoener ENGELINA, kapt. H.J. Schoon, uit Nederland, die in de Bussesund bij Vardø (opm: Barents Zee) lag, dreef tijdens deze storm aan land en is wrak geslagen. Vanaf de herfst had het schip in Vadsø gelegen, waar het een lading vis van de heer Herm. Dahl had ingenomen en was de 28e hiervandaan naar Messina vertrokken, maar moest vanwege de tegenwind de haven van Vardø opzoeken. Het schip is volledig wrak en kan als geheel verbrijzeld worden beschouwd. De lading was waarschijnlijk verzekerd. (opm: zie ook NRC 120273; Vadsø ligt in positie 70º04’ NB 29º45’OL; Vardø in positie 70º22’NB en 31º06’OL.)


Datum: 16 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. De Heldersche Courant bericht, dat dezer dagen te Amsterdam weder een nieuwe stoomvaart-rederij is opgericht met het doel tot instelling van een geregelde dienst tussen Nieuwediep en Oost-Indië door het Suez-kanaal. De naam der maatschappij zal zijn Java. De eerste boot denkt men reeds in de volgende maand aan het Nieuwediep te zien. Voorzitter-directeur is de heer T.C. Schol, en mede-directeur Mr. Ch. Bosch Reitz te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 maart. Het schoenerschip ANNA MARIA HENRIETTE, van New York naar Rotterdam, is inkomende aan de grond geraakt, doch zal vermoedelijk met hoog water vlot komen. Assistentie is derwaarts. Volgens later bericht is bovengenoemd schip vlot en op de haven, heeft geen assistentie gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 7 februari. Het Nederlandse schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Rotterdam, alhier lek binnen - vroeger gemeld - ligt nog onder reparatie. Experts hebben bevolen de gehele voorsteven, die zwaar gescheurd was, er uit te breken en te vernieuwen, het schip behoeft evenwel niet nieuw te koperen. Van de lading zijn circa 160 balen koffie beschadigd.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 12 maart. Aan boord van de loodsschuit VLIELAND No.4, schipper N.P. Koudenburg, zaterdag ll. ’s morgens naar de rede zeilende, ontdekte men in de buitengronden, benoorden het NW gat, een schip in nood, tevens ontwaarde men de loodskotter TERSCHELLING No.10 bij de buiten Westton van Stortemelk. Daar men aan boord van de loodsschuit begreep, spoediger bij het schip te kunnen wezen dan genoemde kotter, besloot schipper Koudenburg naar het schip te koersen en bevond hij het bedoelde schip liggende in de branding en vreselijk stotende. Hoewel de wind van het WZW, slechts met een marszeilkoelte woei, stond de zee zeer onstuimig en hoog, naardien het de vorige avond en nacht stormde uit het Z en ZZO, zodat er niet aan te denken viel, het schip met de schuit te naderen. Wat te doen? Eén middel bleef er over, maar welk een middel? Om met de jol (een kleine boot) te trachten het schip te naderen; maar het aanwenden van dit middel bracht eigen levens in gevaar; doch deze gedachte bleef vreemd aan de kloeke zeelieden. Gedreven door de waarachtige mensenliefde, is er alleen een ogenblik een edele strijd, wie de jol zullen bemannen. Het zijn de zeeloodsen Joost Krul en E. de Boer, benevens de loodskwekeling G. Molenaar. Zij hebben het geluk het schip te bereiken en er twee man van te redden, die aan boord van de loodsschuit gebracht worden. Nog driemaal nadien steekt de jol van boord van de loodsschuit, bij beurten bemand door de genoemden en door schipper Koudenburg en de matroos D. Smit. Zodoende mogen zij eindelijk de edele zelfvoldoening smaken, 10 man van een anders wisse dood te redden, benevens een aan boord van het schip zijnde Engelse loods. Twee man van de equipage van het schip, genaamd GABRIELLE, kapitein Luigi Gardilla, zijnde een Italiaanse bark, bestemd van Uruguay naar Hamburg, werden met de sloep van de in die tussentijd naderbij gekomen kotter gered. Terwijl men bezig was met redden, braken de ankerkettingen van het schip en geraakte het met de opkomende vloed meer en meer aan de grond en sloeg reeds gedeeltelijk uit elkaar. Binnen een uur na de redding sloeg de volle zee over het schip heen en was het geheel onder het zand gewerkt, zodat er niets dan de masten meer van te zien waren. Een uur later, of bij minder voortvarende krachtsinspanning van de genoemde mensenvrienden, hadden hoogst waarschijnlijk 12 mensen de dood in de golven gevonden, naardien van het strand niets ter hunne redding te doen was, niettegenstaande het hoofd van het gemeentebestuur met de overige leden van de plaatselijke commissie tot redding van schipbreukelingen, even als altijd, op hun post waren en zeker het bijna onmogelijke beproefd hadden, om hulp aan te brengen, indien men niet gezien had, dat de loodsschuit en de kotter in de nabijheid van het in nood verkerende schip waren.


Datum: 18 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 februari. Vrachten. Sedert het laatste bericht zijn de vrachten in dezelfde lusteloze toestand gebleven en is voor suiker naar Nederland per zeilschip niet meer dan NLG 60 te bedingen. Hoewel door de bestemming van een paar schepen van groot charter naar de rijsthavens, de disponibele scheepsruimte enigszins verminderd is, bieden de in lading zijnde en verwacht wordende stoomboten voldoende ruimte aan om in de tegenwoordige beperkte vraag te voorzien. Bevracht: Nederlands KOSMOPOLIET III naar Rotterdam NLG 60 voor suiker, in de Oosthoek te laden; NOACH I naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, KANAGAWA naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, beide te Semarang te laden.
Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands MARIE en MAARTEN VAN ROSSEM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 maart. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Post, van hier naar Amsterdam, is uit de haven naar de rede gesleept. Het heeft daarbij de voorsteng gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 19 februari. Het Nederlandse schip HENDRIK DANIEL, kapt. Ouwehand, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft gedurende 40 dagen met storm en tegenwind te kampen gehad. De kapitein denkt einde maart de terugreis te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands kopervast en gekoperd brikschip, gemeten 211 ton, zijnde bij Veritas en Engelse Lloyds eerste klasse, met goed onderhouden en complete inventaris. Nadere informatiën te bekomen bij de makelaar Ed.C.A. Koli te Amsterdam.


Datum: 19 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 maart. Als aanvulling van een vroeger bericht vernemen wij, dat op 11 maart l.l. te Amsterdam de acte van oprichting getekend is ener nieuwe stoomboot-maatschappij, wier stoomboten op Java zullen varen onder directie van de heer T.C. Schol als directeur en de heer W. Heijbroek Jr. als secretaris. De eerste boot dezer maatschappij is reeds zaterdag (opm: 15 maart) met goed gevolg te water gelaten en wordt in mei a.s. in het Nieuwediep verwacht tot het aanvaarden der eerste reis. Zij zal gevoerd worden door kapt. E. van Ingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Het barkschip ELLY, kapt. De Jong, van Semarang verzeild naar Saigon, is volgens telegram, aldaar bevracht in Hongkong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 27 februari. Het schip EUGENIE, kapt. Voss, van Java met overgeworpen lading hier binnen, neemt thans, na tussendeks leeg gelost te hebben, de lading weer in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 12 februari. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. Van Loon, is bevracht om op de rivier te gaan laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 12 februari. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Zeven, dient als ponton voor de goederen uit de stoomboten van Rio de Janeiro, die aldaar aan quarantaine onderworpen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 26 januari. Volgens bericht van Iquique, was de kapitein van het barkschip HOLLANDER, de 27e december aldaar aangekomen, door het omslaan van een boot verdronken. (opm: zie NRC 210273)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland, geregelde vaart van Nederland naar Java door het Suezkanaal. De eerstvolgende afvaarten van het Nieuwediep zijn geregeld als volgt:
- Medio april stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN.
- Medio mei stoomschip PRINS HENDRIK.
- Medio juni stoomschip KONING DER NEDERLANDEN.
Het nieuw gebouwd eerste klasse stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, groot circa 1.200 ton, voor deze reis gehuurd van de Nederlandsch Indische Stoomvaart-Maatschappij, komt in april in het Nieuwediep in lading naar Batavia, Semarang, Soerabaja, en verder plaatsen in Nederlands Indië en Singapore, met vrijheid van overlading te Batavia. Lichters liggen gereed te Amsterdam en te Rotterdam. Aangezien reeds vele goederen zijn opgegeven, gelieve men zo spoedig mogelijk ruimte te bespreken. Voorlopige laatste laaddag in de lichters 10 april. Het schip heeft goede inrichtingen voor 1e en 2e klasse passagiers, die worden overgevoerd als volgt: 1e klasse passagiers à NLG 700 per persoon, 2e klasse passagiers à NLG 400 per persoon. Gouvernements passagiers 1e klasse zonder bijbetaling hunnerzijds.
Adres bij de cargadoors: De Vries & Co, Amsterdam, IJgracht U 32. Kuyper, Van Dam & Smeer, Rotterdam, Wijnhaven No. 241.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop voor afbraak een ijzeren raderstoomboot, genaamd HELENAVEEN, van 85 paardekracht, lang 35 meter, breed 3,50 meter, gemeten 129 ton, liggende te ’s-Hertogenbosch. Aanbiedingen te doen vóór 25 maart e.k. aan het adres van J. van de Griendt te ’s Hertogenbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Faillissement. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Groningen van 17 maart 1873 is Gerhardus Bernardus Bodewes, van beroep scheepsbouwer, wonende te Foxholsterbosch, gemeente Hoogezand, verklaard te zijn in staat van faillissement, met bepaling dat gezegd faillissement zal zijn aangevangen op 17 maart en met benoeming van de edelachtbare heer Mr. H.D. Guyot, rechter van genoemde rechtbank, tot rechter-commissaris en van ondergetekende, advocaat te Groningen tot curator.
De curator voornoemd, Jaques Offenheim.


Datum: 20 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 14 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Berg Jzn. te water gelaten het tjalkschip ALIDA HENDERIKA, groot ca. 120 ton, gevoerd zullende worden door kapt. T.J. Venema.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, van Makassar naar Nederland vertrokken, is volgens te Batavia ontvangen telegram van Makassar dato 4 februari, aldaar met schade uit zee teruggekomen, hebbende op een rif gestoten en 500 balen koffie en enige specerijen overboord geworpen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 maart. Het schip BATAVIA, kapt. Steen, van Hamburg naar Buenos Aires, zit bij Dymchurch Coastguard Station op strand. (opm: buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 maart. Het schip MARIA HELENA, kapt. Warnaar, van Rotterdam naar Benin, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 8 april 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip BILDERDIJK, laatst gevoerd door kapt. A. Viëtor. Volgens meetbrief lang 41,- meters, wijd 7,64 meters, hol 5,41 meters en alzo groot 753 tonnen of 398 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende te Dordrecht. Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
(opm: zie ook NRC 090473, 110473 en 080573)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Vrijwillige verkoping, door H.G. Geers Gz. makelaar, op donderdag de 20e maart 1873, des morgens te tien uren op de werf De Haan te Amsterdam, gelegen vooraan in de Bikkerstraat, zijnde van diverse goederen als zeilen, trossen, diverse touw- en ijzerwerk, ankers, hijsblokken, gaffels, seinlantaarns, kompassen, koperen scepters en ketels, kaartkokers, kaarten, donderafleiders, brandkast, balans en schalen, vier vlotten, een partij eiken hellingwiggen, duigen en enige dennen. Voorts canapés, tafels, stoelen, groot kippenhok met ijzeren rasterwerk, jaloezieën, deuren, ramen, ribben, bomen, takken, brandhout en hetgeen verder daags te voren van 10 tot 4 uur aan kavels te bezichtigen zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Prkela, 18 maart. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Kars met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip MARGARETHA JANTINA, groot plm 110 ton. Zullende bevaren worden door J.J. Joosten van Wildervank.


Datum: 21 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Faro (per telegram). Het te Wildervank te huis behorende schip (opm: brik) REPRISE, kapt. F.F. Lieffijn, met zwavel naar Oporto bestemd, is 2 mijlen west van Kaap St. Mary gestrand; de equipage is gered. De lading zal waarschijnlijk geborgen worden. (opm: zie NRC 020373 en170673; schip komt weer af)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 8 april 1873, des middags ten 12 ure, na afloop van de veiling van het fregatschip BILDERDIJK, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29 publiek veilen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Willenbrink. Volgens meetbrief lang 45,50 meters, wijd 6,65 meters, hol 5,30 meters en alzo groot 713 tonnen of 376 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende aan de werf De Prins van Oranje te Schoonderloo. Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
(opm: verkoop WILHELMINA aangehouden; zie NRC 090473 en AH 170473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlands barkschip HOLLANDS TROUW, groot 739 tonnen, gebouwd in 1852, laatst gevoerd door kapt. Van Strijen, is te Amsterdam uit de hand verkocht aan een Noors huis. Prijs geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 20 maart. Het hoekerschip (opm: hoekergaljas) ADRIANA FRANCISCA, kapt. A. van Eijk, van Blyth naar Vlissingen, is gisteren lek en de masten over boord in de Noordzee verlaten. De equipage is door de visserssloep VOORZORG alhier aangebracht. (opm: schip later gezonken; zie ook PGC 260373)


Datum: 22 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Volgens particulier bericht uit Middelburg zou het Nederlandse schip (opm: bark, bouwjaar 1855) NOORDSTER, kapt. B.H. Andreassen, van Frederikstad naar Engeland, op Long Sand verongelukt zijn.
Ramsgate, 20 maart. Enige wrakstukken, vermoedelijk van een schip op Longsand gebleven, zijn alhier aangedreven, waaronder ook een schrijfcassette, uit welks inhoud bleek, dat dit de NOORDSTER van Middelburg moet geweest zijn.
(opm: zie ook NRC 240373, MC 250373, MC 280373 en MB 270373)


Datum: 23 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 maart. Op de 15e dezer is van de werf van de heren Backhouse & Dixon te Middlesbro’ te water gelaten het voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Java alhier gebouwde stoomschip JAVA, gevoerd zullende worden door kapt. E. van Ingen. Genoemd stoomschip wordt in mei te Nieuwediep verwacht.
Nog staat op bovengemelde werf voor rekening van dezelfde maatschappij op stapel het stoomschip HOLLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

La Guayra, 8 februari. Het schip MARGARETHA (opm: buitenlander), van Hamburg naar Curaçao en Maracaibo, is op Los Roques-reven gebleven. De bemanning heeft zich in de boten gered en is te Curaçao aangekomen. Het schip is geheel wrak en er is geen kans iets te redden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het Engelse schip CHAS.H. OULTON, 1.159 ton register, gebouwd te New York van eikenhout, in 1846.
Nadere informaties zijn te bekomen bij Wambersie & Zoon te Rotterdam.


Datum: 24 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip REGINA MARIS, kapt. Ouwehand, van Newcastle NZW te Hongkong aangekomen, heeft volgens brief van de kapitein veel slecht weer gehad en is lek geworden. Na ontlossing van de steenkolen zou het in het droogdok worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 21 maart. De NOORDSTER is vlot gekomen (opm: zie NRC 220373) en bij de pier gesleept. De bodem schijnt gedeeltelijk weg te zijn. De lading en inventaris zal zo spoedig mogelijk aan land gebracht worden.


Datum: 25 maart 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het barkschip NOORDSTER, gezagvoerder Andreassen, de 14e dezer van Frederikstad naar Bristol verzeild, is de 18e op Longsand gestrand. De gezagvoerder en equipage zijn allen gered. Later is het schip vlot gekomen, nadat alle masten overboord waren geslagen en met behulp van een logger, een reddingboot en een stoomboot nabij het hoofd van Margate gesleept, waar men zoveel mogelijk zal trachten te bergen; naar het schijnt is een deel van het vlot onder het schip weg.

Krant:
  HV - Het Vaderland

Gisteren voormiddag is de Belgische stoomboot EMMA, van Sunderland naar Terneuzen bestemd en geladen met steenkolen, bij het binnenkomen van de haven te Neuzen, zonder havenloods, met hoog water op de steile berm van de Westhavendijk geraakt en aldaar blijven zitten. Daar zij op een zeer gevaarlijke plaats zat, kon men eerst ’s middags bij het opkomend water met lichten aanvangen, en ’s avonds met hoog water, beproeven het af te brengen, hetwelk dan ook aan de Provinciale stoomboot ZEELANDIA gelukte. Het schip had niets geleden. De diensten door de bemanning van de ZEELANDIA bewezen, worden geroemd.


Datum: 26 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 22 maart. Het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. T. Martens, van Geestemünde met petroleum naar Riga bestemd, is bij Domesness door ijsgang gestrand. (opm: schip blijft in de vaart)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. Het schip MERWESTROOM, kapt. H. de Groot, van Gijon naar Dordrecht, is lek te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse galjootschip ADRIANA, beladen met steenkolen, is door het volk verlaten. Gisteren drijvend gevonden en op sleeptouw genomen door het vissersvaartuig HESTER, doch later 30 mijl beoosten het vuurschip Galloper gezonken. Zijnde dit vermoedelijk de ADRIANA FRANCISCA, kapt. A. van Eijk, van Blyth naar Vlissingen.


Datum: 27 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 25 maart 1873:
- het barkschip CORNELIA ADOLPHINE: NLG 39.600, in slag NLG 4.000. Koper C. Ament
- de ijzeren schroefstoomboot RESERVE I: NLG 3.500, in slag NLG 3,-. Opgehouden.
- 1/48e aandeel in het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS: NLG 700, in slag NLG 300. Koper: W.Y. Reinouts.
- 1/64e aandeel in het barkschip ANNA EN SOPHIA: NLG 650, in slag NLG 100. Koper: W.Y. Reinouts.
(opm: de kopers zijn makelaars, die waarschijnlijk handelden voor hun opdrachtgevers)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 26 maart. Was men een tijd ongerust over het lot van de schoenerbrik VREDE (opm: bouwjaar 1858), kapt. T.J. Niekus en hare bemanning, hedenmorgen arriveerde te Sappemeer de kapitein en zijn gezin. De bodem is totaal verongelukt op de Mexicaanse kust in de nabijheid van Tabasco. De andere opvarenden zijn ook allen gered. Het schip was op reis van Vera Cruz naar Tabasco.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 9e april 1873 zullen de ondergetekenden, op last van de Britse consul, publiek verkopen het Engelse driemastschip WHIRLWIND, liggende ter rede van Batavia, groot 868 gemeten tonnen, gebouwd te Dundee in 1854, kopervast en gekoperd.
Daarna de inventaris van voornoemd schip, als zeilen, touwwerk, ra’s, drie ankers, kettingen, waterkisten, vier boten, riemen, enz.
John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 maart. Wij vernemen, dat Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK door de beide hier aanwezige stoomslepers naar Batavia zal worden gebracht voor een som van NLG 4.500.

Krant:
  MB - Morgenbladet


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Margate, 21 maart. De NOORDSTER, kapt. Andreassen, uit Middelburg, van Frederikstad naar Bristol, heeft schipbreuk geleden op Longsand, de bemanning is er in de ochtend met de reddingboot van afgebracht. Het schip is masteloos en de bodem is zwaar beschadigd.


Datum: 28 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 15 april 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29 publiek veilen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, gebouwd in 1864, hebbende klasse 3/3 L 1.1., groot 754 tonnen, laatst gevoerd door kapt. A.F.A. Hörner, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschap- pen, zoals het thans is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op dinsdag 8 april, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het gekoperd en kopervast campagne fregatschip KANDANGHAUER (opm: bouwjaar 1854), gevoerd door kapt. W. Zeelt. Volgens Nederlandse meetbrief lang 42,70 meters, wijd 7,93 meters, hol 4,91 meters en alzo gemeten op 739 tonnen of 390 lasten. Het schip ligt in het Oosterdok.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors De Vries & Co. (opm: zie ook NRC 100473 en 190473)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens nader ontvangen mededelingen heeft de stranding van het barkschip NOORDSTER (opm: zie o.a. NRC 230373) op Longsand de 18e dezer bij zware mist plaats gehad; het schip stootte en slingerde zo hevig, dat de gezagvoerder onmiddellijk de masten moest doen kappen; de grote boot was gereed gemaakt en daarin het goed van de equipage en enige provisie geladen, doch zij sloeg bij het te water laten om, waardoor de enige kans van redding verdween. Men moest dus aan boord blijven en zag weldra een gedeelte van de kiel en een deel van de lading naast het schip drijven. De 20e werd het schip vlot en men kwam ’s avonds bij North Foreland ten anker; een vat teer werd op het dek in brand gestoken, welk sein door een te Margate thuis behorende reddingboot werd opgemerkt die de equipage afhaalde en te Margate aan wal bracht. Enige uren later, de 21e te 9 uur ’s morgens, werd het wrak binnen gebracht. Het is voor reparatie niet meer vatbaar. (opm: het schip werd voor de sloop verkocht)


Datum: 29 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 maart. Het Nederlandse schip MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, in ballast naar Noorwegen bestemd, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal op woensdag 9 april 1873, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J. van Ree, hoek Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het sterk en goed onderhouden overdekt tjalkschip EBELINA RASKER, groot 92 ton, zoals hetzelve in eigendom als schipper wordt bevaren door J. Nanninga en thans liggende is aan de Hooge der A. te Groningen, alwaar het dagelijks kan worden bezien. Te aanvaarden na de toeslag. (opm: binnenvaarder)


Datum: 31 maart 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 maart. Heden werd van de werf van de heer Arie Smit met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ANNA VON MAINZ, groot 450 last, gebouwd voor rekening van de heer H.A. Disch te Mainz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 29 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde schoenerbrikschip PRESTO, kapt. H. de Jonge, groot 180 ton, gebouwd bij K & J. Wilkens, beide te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. For sale English steamer PENANG, 581 tons net and 721 tons gross register. For further particulars apply to J. Peet & Co.


Datum: 01 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, D. Heijdeman jr., J.W. Langeveld jr. en A.D. Strumphler, makelaars, zullen op dinsdag de 15e april 1873 in De Zwaan op de Nieuwedijk te Amsterdam, des avonds ten 6 ure, in publieke veiling ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip CATHARINA ELISABETH, groot 440 tonnen of 232 lasten. Liggende in het Oosterdok aan de dijk. Zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop. Adres bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam. (opm: zie ook NRC 170453)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijjes en E.C.A. Koli, zullen als lasthebbende van hun principaal, op maandag 21 april 1873, des avonds ten zes ure, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Commelin en Richard, bij opbod en afslag in veiling brengen: het extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip KOBÉ, gevoerd door kapt. H.N. Prins, geklasseerd +3/3 L.1.1. Veritas, A.1. Nederlandsche Vereeniging & A.1. Engelsche Lloyds. Lengte 38,20 meters, wijdte 6,20 meters en holte 3,18 meters en alzo gemeten op 177 lasten of 334 tonnen en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als bij gedrukte biljetten omschreven. Het schip ligt ter dagelijkse bezichtiging in het Oosterdok alhier. Nadere informatiën verschaffen bovengenoemde makelaars, zomede de cargadoors Schout & Co. (opm: zie NRC 230473)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. Wij ontvingen een prospectus van de te Amsterdam nieuw op te richten naamloze vennootschap genaamd Stoomvaart-Maatschappij Java onder voorlopige directie van de heren D. Cordes, J. Louis Kuinders en K.F.R. Holtzapffel, terwijl de heren T.C. Schol als directeur en W. Heybroek Jr. als secretaris zullen optreden. Consulent Mr. P.M.C. Asser.
De commissie van voorbereiding zegt daarin:
Dat de stoomvaart op Indië sinds de opening van het Suez-kanaal geroepen is een zeer belangrijke rol in het handelsverkeer te vervullen, mag als algemeen erkend worden aangemerkt. Het Nederlands handelsbelang eist, dat ons land niet alleen deel neme aan deze beweging, maar ook, dat die deelneming in een juiste verhouding sta tot het grote gewicht, dat de verkorte weg naar onze koloniën juist voor ons heeft. Vraagt men, of hetgeen tot dus verre op dit gebied verricht is, geheel aan deze eis voldoet, het antwoord zal niet bevestigend kunnen zijn. Men mag nog meer verwachten van de Nederlandse ondernemingsgeest. De Nederlandse handel heeft ook op dit gebied behoefte aan het ontstaan ener zo heilzame concurrentie, waarvan het gevolg zal zijn, dat de stoomvaart alle die voordelen zal opleveren, die men daarvan redelijkerwijze verwachten mag. De zorg voor constructie en onderhoud der schepen, de zorg voor de lading, de voorwaarden van het vervoer, de verplichtingen door de maatschappij aanvaard, behoren zodanig te zijn, dat de handel ook in alle deze opzichten het nut der stoomvaart leert waarderen.
Door de oprichting der Maatschappij Java wenst men een poging aan te wenden om iets nader bij dit doel te komen. Men roept hiertoe de medewerking in, niet alleen van de handel en van allen, die rechtstreeks belang bij de onderneming hebben, maar ook van de kapitalisten. De Maatschappij Java wenst haar stoomboten zo in te richten, dat zij in alle opzichten voldoen aan hetgeen zo voor personen- als goederen-vervoer in billijkheid kan worden verlangd. Zij wenst echter hierbij tevens in het oog te houden, dat alle nutteloze weelde moet worden vermeden en dat de administratie op de meest eenvoudige en minst kostbare wijze behoort te zijn ingericht. Alleen zodoende kan een voor de handel zo heilzame onderneming ook vruchtdragend voor de aandeelhouders zijn.
Het kapitaal is aanvankelijk en behoudens het recht van uitbreiding op een maximum van NLG 2.000.000 bepaald, waarvoor vier stoomschepen van ca.1.500 Engelse register-ton elk in de vaart zullen worden gebracht. De eerste serie ten bedrage van een miljoen gulden is bijna voltekend, zodat het bestaan der maatschappij verzekerd is. Terstond na goedkeuring der statuten door Z.M. de koning zal de acte van oprichting worden gepasseerd.
Bljkens de hier bijgaande raming van ontvangsten en uitgaven - waarbij de ontvangsten zeer laag geraamd en de uitgaven eer te hoog berekend zijn – mag over de twee miljoen op een zuivere jaarlijkse winst van ten minste 15 ten honderd gerekend worden, en zulks na aftrek van alle onkosten en een voldoende afschrijving voor het vernieuwings- en reparatie-fonds.
Raming:
ontvangsten per reis (in 5 maanden en 12 dagen) NLG 172.275,-
uitgave per reis: NLG 98.900,-
-------------------
batig saldo per reis: NLG 73.375,-
Berekening der jaarlijkse winst:
Winst over acht reizen: NLG 587.000,-
Assurantie-premië, direct. NLG 140.000,-
-------------------
NLG 447.000,-
Het voorlopig kapitaal is gesteld op NLG 2.000.000, behoudens uitbreiding onder koninklijke goedkeuring, tot een bedrag van ten hoogste NLG 6.000.000, verdeeld volgens art. 4 der statuten in aandelen van NLG 1.000, splitsbaar in vier onderdelen à NLG 250.
De passagegelden zullen bedragen voor een passagier van Nederland naar Indië NLG 600, van Indië naar Nederland NLG 700.


Datum: 02 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag 22 april 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands clipper barkschip CONSTANCE (opm: bouwjaar 1866), laatst gevoerd door kapt. J.P. Schroot, volgens meetbrief lang 40 meters 10 centimeters, wijd 6 meters 22 centimeters, hol 3 meters 41 centimeters en alzo groot 378 ton of 260 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Baraud, no. 276, te bezichtigen bij de heren Batenburg & Co.
(opm: zie NRC 230473, 300473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Middelburg. De makelaar Jacobus de Kanter als lasthebbende van zijn meesters is van mening ten verkoop aan te bieden op maandag 21 april 1873, in de bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging op de Groote Markt te Middelburg, des namiddags ten één uur precies, ten overstaan van de notaris P.P. Slegt.
- De ijzeren rader-sleepstoomboot genaamd: UNION I, lang over steven 32,35 meters, wijd 6,20 meters, hol 2,89 meters, groot volgens meetbrief 128 tonnen, gebouwd ten jare 1856 te Gateshead, aan de werf van de heer Jonathan Robson, onder bijzonder toezicht van de Engelse Lloyds. 2e.
- De ijzeren rader-sleepstoomboot genaamd UNION II, lang over steven 31,85 meters, wijd 6,30 meters, hol 3,03 meters, groot volgens meetbrief 116 tonnen, gebouwd ten jare 1858 te Gateshead, als bovengemeld.
De beide stoomboten, thans liggende in het marinedok te Vlissingen, zijn in de beste staat onderhouden, hebben in 1871 belangrijke herstellingen ondergaan en zijn geschikt om dadelijk dienst te doen; zij zijn voorzien van dubbele machines van 80 paardenkrachten, met ontkoppelingstoestel, tubulaire ketels en geheel complete inventaris, nader te omschrijven. De zich aan boord bevindende steenkolen moeten tegen billijke, nader op te geven prijs, afzonderlijk worden overgenomen.
- Diverse ten dienste van de stoomboten voorhanden zijnde waarloze goederen, als wielsplanken, wielshaken, moeren, bouten ontkoppelingschijf, een koperen stoombuis, enzovoort.
- Een partij touwwerk, waarbij nieuwe sleeptrossen, per stuk te verkopen. 5
- Een ijzeren stoomketel, passende in beide bovenvermelde stoomboten, staande aan de fabriek van de heren Evrard, Van Duijl & De Kruyf te Delfshaven.
De stoomboten en losse goederen zijn op iedere werkdag tot de dag van verkoop, en de stoomketel acht dagen vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen, des morgens van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 4 ure. De verkoop zal geschieden eerst in 5 percelen, daarna in massa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 2 maart. Het Nederlandse schip SUSANNE, kapt. J.A. Bax, van Batavia naar Rotterdam, alhier lek binnen, is geheel ledig gelost. Het is nog onzeker, of het schip gerepareerd zal kunnen worden. Van de lading zijn 150 balen koffie beschadigd verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 31 maart. Volgens alhier ontvangen telegrafisch bericht is de schoener CATHARINA, kapt. Karsies q.q, van Jeremie (Haiti) te Venetië aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 03 april 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 25 maart. Het bij Domesnaes door het ijs op het strand geraakte Appingedammer kofschip CATHARINA, kapt. T. Martens, van Geestemünde met petroleum herwaarts bestemd, heeft enige lekkage, doch overigens geen schade bekomen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 14 februari. Gisteren is van de werf te Scotstown van de heren Charles Connell & Co. te Whiteinch te water gelaten een fraai gebouwd schroefstoomschip, groot 1260 ton, geheel gebouwd in overeenstemming met de nieuwe bepalingen der Lloyds. Hetzelve is door kapt. Pieter van Emmerik genaamd WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN en zal gevoerd worden door kapt. D. de Wilde. Het schip is gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij om voor die maatschappij de maildienst te doen in Nederlands-Indië.
Het schroefstoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER is enige tijd geleden aldaar ook gebouwd.


Datum: 04 april 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 april. Volgens ontvangen bericht is de bemanning van het op 5 oktober 1872 te Port Gallegos gestrande schip MARY GODDARD per ROEBUCK te Stanley (opm: Falkland eilanden, zie AH 100273) aangebracht. Schip, lading en inventaris zijn verkocht zoals het daar lag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Rotterdam – Londen.
Het nieuwe stoomschip BATAVIER.
Vertrek van Rotterdam: Dinsdag 8 april 's morgens 9 uur.
Vertrek van Londen: Zaterdag 5 april 's middags 12 uur van Brunswick Wharf Blackwall.
MAASSTROOM.
Vertrek van Rotterdam: Vrijdag 4 april 's namiddags 3 uur.
Vertrek van Londen: Woensdag 9 april 's morgens 9 uur van Brunswick Wharf Blackwall.
FIJENOORD.
Vertrek van Rotterdam: Zondag 6 april 's morgens 6 uur.
Vertrek van Londen: Donderdag 3 april 's morgens 10 uur.
Informaties bij de cargadoors D.A. van Oordt & Co., te Rotterdam en bij de agenten Phillipps Graves Phillipps & Co. te Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 april. Heden arriiveerde hier het nieuwgebouwde schoener-brikschip AGATHA, kapt. A.E. Zeilinga, van Sappemeer, groot 225 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 05 april 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gisteren liep hier met het beste gevolg te water het Nederlandse kofschip genaamd HENDRIK EN LAURENS, groot pl.m. 65 roggelasten, zullende gevoerd worden door kapt. B.P. Jansen, gebouwd op de werf van de heer B.J. Drenth te Muntendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 april. De Nederlandse schepen SOEMBING, kapt. Kannegieter, van Batavia, en DRIE GEZUSTERS, kapt. Fischer, van Probolingo, zijn bij Dungeness geloodst.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. Expeditiekantoor voor landverhuizers, Van Es, Wambersie & Ruys, Rotterdam.
Directe stoomvaart tussen Rotterdam en New York.
Afvaart van Rotterdam, met de expresselijk voor landverhuizers ingerichte Nederlandse stoomschepen CASTOR, kapt. P.A. de Boer, 19 april; ROTTERDAM, kapt. J. Hus, 3 mei.
Verder wekelijkse gelegenheid van af Rotterdam of Harlingen via Engeland naar alle havens en plaatsen van de Verenigde Staten.
Nadere inlichtingen bij het bovengemeld hoofdkantoor en bij hun agenten,
Van Maenen & Van Bochove, Brouwershaven, G. Contant, Schoondijke, L.E. Hendrikse, Middelburg.


Datum: 06 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Bevracht werd het Nederlandse schip MARIE naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, Tagal en Cheribon te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NICOLAAS WITSEN en JACOB ROGGEVEEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Men schrijft ons uit Batavia:
Een belangrijke expeditie wordt naar Atchin (opm: Atjeh) gedirigeerd. Zij zal bestaan uit pl.m. 4.000 man en 1.000 barisans. Het commando is opgedragen aan de generaal-majoor J.H.R. Köhler. Voor de overvoer zijn gecharterd de zeilschepen KOSMOPOLIET III, SUSANNA JOHANNA, MAARTEN VAN ROSSEM, JOHANNA ELISABETH en JOSEPHINE, en van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij de stoomschepen WM. MACKINNON, GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER, KONING WILLEM III, KONINGIN SOPHIA en BARON SLOET VAN DE BEELE. (opm: sterk bekort artikel. Nederland had op 26 maart 1873 aan Atchin de oorlog verklaard. De redenen daarvoor worden uitvoerig beschreven in een nota van 35 pagina’s, door de minister van koloniën verstrekt aan de leden van de Tweede Kamer, betreffende de Nederlandse relaties met het rijk van Atchin sedert 1824. Atchin voelde zich suzerein aan Turkije, maar Turkije onthield zich van inmenging in het conflict)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Volgens bericht van kapt. Campbell, voerende het Nederlandse schip CANDATI, is het hem met behulp van een kruisboot gelukt zijn schip weder vlot te krijgen en te Bandjermasing te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 april. Het Engelse schip WILLIAM ORKLESTON, van Bangor naar Hamburg, is in de Eijerlandse gronden gestrand. Het volk is gered, maar de lading zal totaal weg zijn. Men is bezig de tuigage te bergen.


Datum: 07 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Het oorlogs-stoomschip METALEN KRUIS, onder bevel van de kapt.t.zee H.B. Kip, is heden uit het Nieuwediep vertrokken om via Suez de reis naar Indië te doen.


Datum: 08 april 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 april. Het schip HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. T.C. De Boer, te Passaroeang lek geworden, is volgens telegram van Sourabaya van eergisteren, daar binnengebracht en afgekeurd. Het zou verkocht worden en de lading in andere schepen worden overgeladen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Aangaande het Nederlandse schip CONCURRENT (opm: galjoot), kapt. G.T. Teensma, van Windau naar de Maas is sedert 24 januari l.l. toen hetzelfde bij Boroën in Noorwegen lag, niets vernomen. (opm: het schip is dus verloren gegaan op de Noordzee)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde koftjalkschip ROELFFINA, kapt. J.L. de Vries, van Groningen, groot 70 ton, gebouwd bij C.Maathuis te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 3 april. De Veendammer schoener TERMONDE, kapt. L.M. de Boer, van hier naar Koningsbergen, is op de rivier door het stoomschip GOGO zodanig aangevaren dat men het op het strand heeft moeten zetten om zinken te voorkomen. (opm: het in 1854 gebouwde schip bleef in de vaart)


Datum: 09 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 7e april 1873 voor de te Alblasserdam gevestigde notaris Dirk van Wageninge verleden, hebben de heren Floris Kloos, Hendrik Kloos en Floris Kloos junior fabrikanten, wonende te Alblasserdam aan de Kinderdijk in hun vennootschap tot het uitoefenen en voortzetten van de scheepsbouw, grofsmederij, werktuigkunde en al hetgeen daartoe in de uitgebreidste zin behoort, onder de firma van F. Kloos en Zonen, opgericht bij akte op de 14e maart 1867, voor genoemde notaris verleden, opgenomen de heer Ivo Eliza Kloos, civiel ingenieur, wonende te Alblasserdam aan de Kinderdijk, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en met dezelfde voorrechten als bij laatst vermelde akte zijn bedongen en vastgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op dinsdag 22 april, des avonds na zes uur, te Amsterdam in De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de notarissen Van der Moolen & Klinkhamer, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het gekoperd en kopervast barkschip PASSAROEANG, gevoerd door kapt. F.W.A. Hollanders. Volgens Nederlandse meetbrief lang 38,70 meters, wijd 7,15 meters, hol 5 meters en alzo gemeten op 615 tonnen of 325 lasten. Het schip ligt aan de werf Concordia, in de Oosterburger Voorstraat.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors De Vries & Co., IJgracht U 32, Amsterdam. (opm: zie NRC 190473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam in de zaal in de Bierstraat, hoek Scheepmakershaven op dinsdag 8 april 1873:
- Het fregatschip BILDERDIJK, opgehouden voor NLG. 41.000; een chronometer niet geveild; een dito verkocht voor NLG 90.
- Het barkschip WILHELMINA, opgehouden voor NLG. 50.000; twee chronometers, niet geveild.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 9 april. Het heden in het vendu-lokaal van de heren John Pryce & Co. verkochte Engelse schip WHIRLWIND bracht NLG 22.000 en de inventaris NLG 2.125,85 op.


Datum: 10 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
LIBERAAL, 1.090 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam, NLG 83,50 per gehele ruimte; INDIA PACKET, 400 last, naar Amsterdam, NLG 98 per 280 last, NLG 86,89 per gehele ruimte naar Rotterdam, NLG 92,89 per gehele ruimte; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, naar Amsterdam, NLG 92 per 280 last; WATERLOO, 394 last, naar Amsterdam, NLG 89 per gehele ruimte; WILHELMINA EN CLARA, 342 last, naar Amsterdam, NLG 90 per gehele ruimte; GERARD PIETER SERVATIUS, 350 last, naar Amsterdam, NLG 89,98 per 280 last, NLG 94,93 per gehele ruimte; JAN PIETERZOON KOEN, 409 last, naar Amsterdam, NLG 87,90 per 280 last, NLG 83,50 per gehele ruimte; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam, NLG 89,89 per gehele ruimte. Naar Rotterdam, NLG 93 per gehele ruimte; MENTOR, 296 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 86,68 per 280 last; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam, NLG 89,97 per gehele ruimte; SLIEDRECHT, 714 last, naar Amsterdam, NLG 89,89 per gehele ruimte; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam, NLG 92,92 per gehele ruimte; naar Rotterdam NLG 96 per gehele ruimte; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, 449 last, naar Amsterdam, NLG 87,42 per gehele ruimte; TWEE GEZUSTERS, 312 last, naar Amsterdam, NLG 90 per gehele ruimte; PRINSES AMALIA, 445 last, naar Amsterdam, NLG 87,42 per gehele ruimte; PAULINE CONSTANCE ELEONORA, 306 last, naar Amsterdam, NLG 87,42 per gehele ruimte; VIER GEBROEDERS, 323 last, naar Amsterdam, NLG 90 per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP, 404 last, naar Amsterdam, NLG 88,44 per 280 last; NLG 89,44 per gehele ruimte; VESTA, 231 last, naar Amsterdam, NLG 84,90 per gehele ruimte; DORDRECHT II, 408 last, naar Amsterdam, NLG 89,49 per gehele ruimte; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,49 per gehele ruimte; naar Middelburg. NLG 87,49 per gehele ruimte; ÆGIDIA EN PAULINA, 395 last, NLG 94,80 per gehele ruimte; naar Amsterdam, NLG 89,49 per gehele ruimte; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,49 per gehele ruimte; naar Middelburg, NLG 87,49 per gehele ruimte; JOHANNA MARIA, 472 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg, NLG 94,80 per gehele ruimte; naar Schiedam, NLG 84,80 per gehele ruimte; EUROPA, 669 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam, NLG 94,80 per gehele ruimte; ADA, 376 last, naar Amsterdam en Rotterdam, NLG 94,90 per 280 last; naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,90 per gehele ruimte; naar Middelburg, NLG 86,90 per gehele ruimte; HEBÉ, 328 last, naar Amsterdam en Rotterdam, NLG 94,90 per 280 last; naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,90 per gehele ruimte; naar Middelburg, NLG 86,90 per gehele ruimte; EMMA, 397 last, naar Amsterdam en Rotterdam, NLG 94,90 per 280 last; naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,90 per gehele ruimte; naar Middelburg, NLG 86,90 per gehele ruimte; NOACH II, 503 last, naar Rotterdam, NLG 96 per 280 last; HENRIETTE ADRIANA, 795 last, naar Amsterdam en Middelburg, NLG 85,69 per gehele ruimte; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 83,69 per gehele ruimte; ZUID HOLLAND, 682 last, naar Amsterdam, NLG 86,48 per gehele ruimte; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, NLG 84,48 per gehele ruimte; naar Middelburg NLG 85,48 per gehele ruimte; MAIBIT, 609 last, naar Amsterdam, NLG 85,84 per gehele ruimte; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam, NLG 93,84 per 280 last; NLG 89,84 per gehele ruimte; TELANAK, 398 last, naar Amsterdam, NLG 89,84 per 280 last; 85,84 per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 april. Heden namiddag werd met goed gevolg van de werf van de heer P. Smit Jr. alhier te water gelaten het schroefstoomschip AMSTERDAM-GORINCHEM, in aanbouw voor rekening van de heren Tegel & Belser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 april. De zeildag van Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, Commandant kapt.t.zee Van Gogh, met bestemming naar Indië door het Suez-kanaal, is bepaald op 17 april a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes op woensdag 8 april: het fregatschip KANDANGHAUER is voor NLG 40.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoombootdienst Rotterdam-Bergen. Het in 1872 nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip BERGEN , kapt. J.P. de Vries, vertrekt van Rotterdam donderdag 17 april des avonds. Adres bij de agenten D. Burger & Zoon. (opm: eerste reis van de BERGEN in de lijndienst op Bergen, zie ook NRC 270273)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De geannonceerde veiling van het barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, op 15 april 1873, zal geen voortgang hebben, zijnde hetzelve uit de hand verkocht. (opm: naar Noorwegen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 april. Heden arriveerde hier ter stede de nieuw gebouwde ijzeren stoomboot de LASTDRAGER, gebouwd bij de heer Boon te Hoogezand, zullende varen van Sappemeer naar Groningen. v.v.

Krant:
 GCO - Goessche Courant

Uit Rotterdam schrijft men: De stroom van landverhuizers naar Amerika over deze stad wordt dagelijks groter. De beide in de vaart op New York gebrachte stoomboten zijn niet voldoende, zodat, naar men verneemt, de stoomboot CASTOR van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, is aangenomen om in de dringende behoefte van overtocht te voorzien. Dat schip is reeds van Vlissingen op weg herwaarts.


Datum: 11 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands fregatschip BILDERDIJK, groot 753 tonnen. Nadere informatiën bij de makelaars F.& W. van Dam te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 april. De brik DELPHIN is bij het verlaten der rede in aanvaring geweest met de kof MAARHUIZEN, kapt. Kladder, waardoor aan laatstgemeld schip schade is toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 8 april. Het schip HILLEGONDA (opm: schoener), kapt. Heikamp, is in aanvaring geweest met de stoomboot PARTHIA en de sleepboot SAID, en heeft kluiverboom, relings en stutten verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 27 februari. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Batavia lek alhier aangekomen, is in het droogdok alhier gebreeuwd en nieuw gekoperd, doch heeft overigens geen reparatie ondergaan.


Datum: 12 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende zes schepen, als:
Voor Amsterdam: LIBERAAL, kapt. Wierikx, 1.090 gemeten lasten: NLG 83,50; JAN PIETERSZN. KOEN, kapt. Ouwehand, 409 gemeten lasten: NLG 83,50; VESTA, kapt. Schreuder, 231 gemeten lasten: NLG 84,90, en MENTOR kapt. De Greeve, 280 in te nemen lasten: NLG 86,68.
Voor Rotterdam: HENRIETTE ADRIANA, kapt. Schuchard, 795 gemeten lasten: NLG 83,69.
Voor Dordrecht: AEGIDIA EN PAULINE, kapt. De Groot, 395 gemeten lasten: NLG 84,49.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amstedam, 11 april. Gisteren is aan de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip 4e klasse DELI, aldaar gebouwd ten behoeve van het departement van koloniën en bestemd voor de dienst in Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Het stoomschip BATAVIER, van hier naar Londen bestemd, is op Tongue Sand aan de grond gevaren, doch later vlot en naar Blackwall gesleept. Het heeft schade aan de machine en onklare pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 april. De Noorse bark HAKON ADELSTEEN, kapt. Haug, bestemd naar Noorwegen, is gisteren met het uitgaan aan de grond gevaren, zit buiten het vaarwater en zal vermoedelijk totaal weg zijn. Het schip is door de bemanning verlaten. Men is bezig zo mogelijk de inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 april. Het schip MAARHUIZEN is in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. Het Nederlandse schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt.S.B. Datema, van Cardiff naar Amsterdam, is lek te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zal op vrijdag 25 april 1873, des avonds te 7 uur, ten huize van kastelein Reitsma aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het sterk, in 1869 gebouwde en goed onderhouden kofschip genaamd MARGARETHA ANTINA, groot 70 ton, met volledige inventaris, zoals het thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Bezichtiging dagelijks. Aanvaarding en betaling der kooppenningen acht dagen na de toeslag. (opm: zie PGC 280473)


Datum: 13 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens ontvangen telegram is het schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, bestemd naar Macasser, gisteren met gunstige wind van Sunderland naar zee vertrokken.


Datum: 15 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 maart. In de stand van de vrachten is sedert het vorig bericht geen verandering gekomen. Een ogenblik ontstond er een vastere stemming in de verwachting dat het Gouvernement een grote hoeveelheid ruimte zou nodig hebben, maar toen slechts twee schepen opgenomen werden, die anders voor thuisvrachten disponibel zouden geweest zijn, waren de afladers spoedig ongenegen hoger vracht dan de laatst genoteerde toe te staan, daar de aanwezige scheepsruimte zeer voldoende is om in de tegenwoordige beperkte vraag te voorzien.
Bevracht werdende Nederlandse schepen: MARIE naar Rotterdam, NLG 65, suiker, Tagal en Cheribon te laden; NICOLAAS WITSEN, naar New York, GBP 4, koffie, te Batavia en Padang te laden; OCEANUS naar Rotterdam, laadt voor reders rekening in de Oosthoek. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: De Nederlandse JACOB ROGGEVEEN.
Diversen: De MAASSLUIS is bestemd naar Macassar.


Datum: 16 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Wij vernemen, dat voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij alhier bij de beroemde bouwmeesters Rob. Napier & Sons te Glasgow twee stoomschepen in aanbouw zijn, ieder groot ruim 3.000 tonnen, met ruime en doelmatige inrichtingen voor eerste- en tweede-klasse passagiers en emigranten. Deze schepen zijn bestemd om met de stoomschepen ROTTERDAM en MAAS een geregelde halfmaandelijkse dienst tussen Rotterdam en New York te onderhouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 15 april. Heden arriveerde alhier het Nederlandse stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van Glasgow. (opm. eerste reis na oplevering door de bouwwerf)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. R.H. Mulder, van Newcastle naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 21e april 1873, ten 10 ure, zal te Maassluis aan de haven publiek worden verkocht het casco van het barkschip HAKON ADELSTEEN, vastzittende buitengaats bij de nieuwe Maasmond, alsmede zeilen, ankers, kabels, staand en lopend want, kompassen, koksgoed, enz., alles van dat schip afkomstig.
Informatiën bij Mr. L. Reeser te Maassluis.


Datum: 17 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 april. Aan het Etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij wordt de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip, en de compoundmachine à 100 paardekracht, daarvoor vervaardigd. Dit schip wordt gebouwd voor rekening van de maatschappij zelve en is bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Londen. (opm. waarschijnlijk de HOLLAND)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op 15 dezer in de Zwaan: het barkschip CATHARINA ELISABETH is voor NLG 24.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JACOBA HELENA van Newcastle te Ambon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Volgens brief van kapt. Duinker d.d. Amboina, 8 februari, was hij met het Nederlandse schip ORTELIUS de 5e januari van Newcastle aldaar aangekomen en dacht hij de 15e februari naar Soerabaya te verzeilen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 april. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip HENDRIKA (opm: schoenerbrik HENDERIKA), kapt. D. de Witt, van Delfzijl naar Windau, bij laatstgenoemde haven gestrand en zal vermoedelijk wrak zijn. (opm: zie ook PGC 180473, 210473 en 220473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 14 april. Het Nederlandse schip ALBERTUS BAREND, kapt. Tap, van Harlingen herwaarts, is op het rif van Domesness aan de grond geraakt. Het vraagt een stoomboot ter adsistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 20 maart. Het Nederlandse schip SUSANNE, kapt. Bax, van Batavia naar Rotterdam, alhier zwaar lek binnen, zal wegens te hoge reparatriëringskosten vermoedelijk verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurige bericht dat mijn geliefde echtgenoot Derk W. Kleininga, gezagvoerder van het brikschip ALBATROS, in Rio de Janeiro aan de aldaar heersende ziekte in de ouderdom van 53 jaar en 4 maand na een genoeglijk huwelijk van 18 jaren is overleden, tot diepe droefheid van mij, mijn twee kinderen en verdere betrekkingen.
Sappemeer, 12 april 1873, A. Buining. Wed. D.W. Kleininga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands barkschip WILHELMINA, groot 713 tonnen. Nadere informatiën te bekomen bij de makelaars F. & W. van Dam, Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 april. Uit de Molukken komt de tijding, dat de Noord-Duitse bark PENGUIN op de Z.O.-kust van Boeton is gestrand, totaal is uitgeroofd en dat van de equipage niets bekend is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer,17 april. Gisteren avond ten 8 uur is de Noord-Duitse bark JUSTINA, kapt. Steevers, nabij Anjer, bij Pako, gestrand. Het water staat tot in het tussendek en het roer is afgestoten. Het schip moet als verloren worden beschouwd. De lading bestaat uit Java-tabak en diversen.


Datum: 18 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 april. Gisteren arriveerde hier de te Amsterdam aangebouwde schroefschoener de ZEEMEEUW, bestemd om ten dienste van het Loodswezen en de Betonning in de zeegaten van Goedereede en Maas inspectiereizen te doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 april. Volgens telegram is de te Farmsum te huis behorende schoenerbrik HENDRIKA, kapt. D. de Witt, bij Windau gestrand en zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Aan de handel en het reizend publiek wordt kennis gegeven, dat, vermits het Gouvernement thans nog over drie stoomschepen ten dienste der expeditie tegen Atjeh heeft beschikt, n.l. de KONINGIN SOPHIA, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE en BATAVIA, de geregelde dienst der stomers naar de verschillende plaatsen gedurende de eerste 10 à 15 dagen is gestremd. De stomer MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN zal echter de 20e dezer van Soerabaija via Samarang en kustplaatsen herwaarts vertrekken en de 25e over die plaatsen terug naar Soerabaija, terwijl de dienst der stoomschepen successievelijk wordt hervat naar gelang dezelve van Atjeh terugkeren.
De maildienst van hier op Singapore en omgekeerd zal op de daarvoor bepaalde datums worden onderhouden.
Batavia, 18 april, de marine super-intendent der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, S. van Hulstijn.
(opm: deze drie schepen waren opnieuw gevorderd om versterking van troepen en materiaal naar Atjeh over te brengen)


Datum: 19 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Moerdijk, 16 april. Met goed gevolg liep hedenavond van de werf Moerdijk’s Welvaren, scheepsbouwmeester M. Pauns (opm. mogelijk Paans), te water het geheel vertimmerde en meer aan de eisen des tijds voldoende vermaakte stoomjacht MOERDIJK No.2 (ex-CAPELLE) te water. Zonder buitengewone omstandigheden zal genoemd stoomjacht de 1e mei a.s. gaan varen van Moerdijk naar Rotterdam vice versa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Telegram van 14 april. Bij de bestorming van een fort van de Atchinezen leden de Nederlandse troepen in een moorddadig gevecht de nederlaag, waarbij de bevelhebber, Generaal-Majoor Köhler en 130 der onzen gevallen zijn. Maatregelen tot versterking onzer troepenmacht worden genomen.
Uit ’s-Gravenhage wordt genomen, dat ook hier te lande maatregelen worden genomen tot onverwijlde versterking der strijdkrachten in Indië. (opm. het begin van de Atjeh-oorlog, zie ook NRC 060473; sterk bekort bericht. Een later bericht meldt, dat het aantal doden en gewonden aan Nederlandse zijde meer dan 500 heeft bedragen; de juiste opgave vermeldt NRC 300673, zie aldaar)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Bevrachte Nederlandse schepen: geen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: JACOB ROGGEVEEN, ’S-GRAVENHAGE, JULIE, ARIA EN BETSY, en CALIFORNIË, gedeeltelijk in Nederland bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Het Nederlandse schip WIJK AAN ZEE, kapt. De Looper, van Macasser herwaarts en met schade uit zee terug, zou volgens bericht van Macasser aldaar de gehele lading lossen en dan naar Soerabaya gesleept worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 april. Het Nederlandse schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, van Sunderland naar Macasser, is met verstopte vullings en pompen te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het schip PASSAROEANG, kapt. F. Hollander, op de 22e dezer, zal niet plaats vinden, zijnde het schip uit de hand verkocht. (opm: naar verluidt naar Noorwegen)
Het schip KANDANGHAUER is uit de hand te koop en te bevragen bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht U 32, Amsterdam. (opm: het fregat werd alsnog ondershands naar Zweden verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. Maandag 21 april e.k., des avonds ten zeven uur, zal door Mr. D.P.H. Aberson, griffier bij het Kantongerecht, in het lokaal Het Centrum te Helder publiek worden verkocht het wrak, zoals het op de Noorder Haaks is zittende, van het Nederlandse loggerschip TOEKOMST, alsmede de geborgen inventaris, als anker, kettingen, trossen, zeilen, netten, kabels, korbeugels, sloep, vaatwerk, victualie, staand en lopend want, rondhout, mast enz., nachthuis en kompas, spil enz.
De goederen zijn liggende en te bezichtigen de dag vóór en op de verkoopdag, op het Molenplein alhier. Informaties te bekomen bij de griffier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar te Amsterdam, zal als lasthebbende van zijn principaal, op dinsdag 13 mei 1873, in de Brakke Grond in de Nes alhier, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij opbod en afslag in veiling brengen het gekoperd en kopervast Nederlands brikschip HOLLAND, gevoerd door kapt. W.C. Pfefferman. Geklasseerd 3/3 A.1.1. Veritas, in 1870 voor 4 jaren, en A.1. Nederlandsche Vereeniging. Gemeten op 214 tonnen of 113 lasten; en dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen en verdere scheepsbehoeften, als bij gedrukte biljetten omschreven. Het schip ligt thans in het Oosterdok en komt na enige dagen te liggen aan de werf De Zwarte Raaf van E.J. Bok & Zn. alhier.
Nadere informaties verschaft bovengenoemde makelaar, Damrak L 140.
(opm: schip blijft onder NL vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Onder de hand te koop aangeboden het Nederlandse brikschip RIO DE LA PLATA (opm: bouwjaar 1867), groot volgens meetbrief 132 lasten of 253 tonnen, gevoerd door kapt. P. Remmers. Het schip is liggende te Rotterdam.
Te bevragen bij de boekhouders P. Rademakers & Co. te Delfshaven en de cargadoors Vroege & De Wijs te Rotterdam. Brieven franco.
(opm: het schip blijft in de vaart onder kapt. Remmers)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij verwacht spoedig drie stomers uit Europa.
Tegen het einde van deze maand kan de PRINS ALEXANDER, gezagvoerder Van Emmerik, hier aankomen. Het moet een zeer fraai schip zijn, nieuw gebouwd.
Daarna kan de ELVINGSTONE (opm: moet zijn LORD ELPHINSTONE) te gemoet worden gezien. Dit schip zal de naam dragen van BARON MACKAY en worden gecommandeerd door de gezagvoerder Bierings. Het is door de maatschappij in Engeland aangekocht.
Eindelijk wordt nog verwacht het geheel nieuwe en prachtige stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, gezagvoerder De Wilde.
Voorts heeft de maatschappij het Engelse stoomschip NELLIE WISE gecharterd om de goederen, die op Singapore liggen, af te halen.
Het mag zeer gelukkig genoemd worde, dat de komst van deze schepen samenvalt met de dringende behoefte aan stomers, welke nu zich doet gevoelen.


Datum: 20 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Het stoomschip CASTOR, kapt. De Boer (opm. van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), door de firma Plate, Reuchlin & Co. voor de reis naar New York bevracht, is heden met circa 180 passagiers vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 april. Volgens nader ingekomen bericht omtrent het gebeurde met het schip HAKEN ADELSTEIN kunnen wij het volgende mededelen: Het Noorse barkschip HAKEN ADELSTEIN, kapt. Haug, oud 41 jaren (opm. aan te nemen valt, dat het schip 41 jaar oud was), werd op 10 dezer door een stoomboot door de Nieuwe Waterweg naar zee gesleept, onder bestuur van een hulploods; de wind was noord-oostelijk met een goede bries, doch stond er minstens twee voet zee op de baar, terwijl de waterstand op die dag zeer hoog was, daar de peilschaal slechts 0,50 + A.P. met top hoogwater tekende. Nadat de hulploods het schip tussen de 2e en 3e ton verlaten had, nam de sleepboot een geheel verkeerde koers buiten het vaarwater. Het schip geraakte dientengevolge ook uit zijn koers en door een verkeerde manoeuvre nog meer en meer uit het vaarwater en daardoor even aan de grond. De sleepboot, niet krachtig genoeg zijnde om het schip goed slaags te houden, gooide men onmiddellijk van deze de sleeptros los en nu voor de wind omslaande, liep het schip met alle zeilen voor de wind geheel uit het vaarwater aan de grond, bleef daarop vastzitten en was in zeer korte tijd geheel wrak. (opm: zie aanvullend bericht NRC 210473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het schip WILLEM POOLMAN, met 1920 ton rijst beladen, van Rangoon vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 april. Volgens particulier bericht uit Rio de Janeiro, was van het aldaar liggende Nederlandse schip (opm: schoener) RIO GRANDE, de gezagvoerder B.J. de Jonge, diens vrouw en de gehele equipage aan de gele koorts overleden en zou het schip vermoedelijk verkocht worden. (opm: in Brazilië verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Het Nederlandse schip ELECTRA, kapt. Landweer, van hier naar Batavia, was 16 dezer bij de Singels. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 april. Het Nederlandse schip ZEELUST, kapt. Lijstra, van Rotterdam naar Hamburg, ligt in het Schulpengat ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 16 april. Van het alhier thuis behorende kofschip ANNA, kapt. E.F. Kuperus, de 22e oktober van het vorige jaar van Danzig naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carloforte, 9 april. Het stoomschip JASON is 7 dezer alhier van Napels aangekomen met lichte schade aan de schroef, welke alhier hersteld zal worden.


Datum: 21 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 18 april. Het schip ROBERTUS HENDRIKUS, van Sunderland naar Macassar met verstopte vullings hier gisteren binnengekomen, is in de haven gesleept. Men is begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 14 april. Het schip HENDRIKA, kapt. De Witt, van Delfzijl met ballast naar Riga is op een mijl afstand benoorden deze haven gestrand. De equipage is gered, het schip is wrak. (opm: zie NRC 170473)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Erratum: In ons nummer van gisteren staat onder de scheepstijding van de HAKEN ADELSTEIN: "terwijl de waterstand die dag zeer hoog was"; dit moest zijn: zeer laag.
De heren L. Smit & Co. verzoeken ons te willen melden, dat het schip HAKON ADELSTEEN, in de Nieuwe Waterweg verongelukt, niet door een van hun sleepboten gesleept werd.


Datum: 22 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Wij vernemen, dat het te Fijenoord aangebouwde schroefstoomschip 4e klasse RIOUW (compositebouw) waarschijnlijk de 26e dezer in dienst zal worden gesteld en het bevel daarover zal worden opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse W. Steffens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwesluis, 21 april. Heden arriveerde alhier het Nederlands fregatschip NOACH II, kapt. Looijen, welk schip door de sterke oostenwind het ongeluk had tegen het Westerhoofd te varen, waardoor het een nog al belangrijke schade heeft bekomen en het hoofd ook niet bevrijd is gebleven van schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag 26 april 1873, des morgens te 10 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Houtbrug te Rotterdam, van een Fries tjalkschip met inventaris, groot 83 ton, genaamd DE ONDERNEMING. Liggende ter voormelde plaats en daar daags te voren te bezichtigen, zijnde gezegd schip ook uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 14 april. De equipage van het op 12 dezer, des morgens te 4 uur, een mijl Noordelijk van deze haven gestrande, te Farmsum te huis behorende schoenerschip HENDRIKA, kapt. De Witt, in ballast van Delfzijl naar Riga bestemd, is gered. De masten zijn gebroken. Het schip is wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 18 april. Het schip (opm: kof) ZEELUST, kapt. Lijstra, van Rotterdam naar Hamburg, ligt in het Schulpengat.

Krant:
  JB - Javabode

Ingezonden stukken. U zoudt ons allen zeer verplichten door het hierbij gevoegde afschrift in de kolommen van uw veelgelezen blad te willen opnemen:
Klachten der passagiers 1e klasse aan boord van het stoomschip PRINS VAN ORANJE. Gebruik makend van de gelegenheid door de Stoomvaart-Maatschappij Nederland de passagiers aangeboden om hun klachten aangaande het verblijf aan boord van hun stoomschip PRINS VAN ORANJE op reis naar Oost-Indië bij haar kenbaar te maken, achten wij ons verplicht als zodanig het volgende te doen kennen:
De bezwaren zijn van tweeërlei aard, t.w. gebreken aan de inrichting van het schip en die van de huishouding.
Eerstbedoelde zijn hoofdzakelijk:
- De meeste hutten 1e klasse A hebben geen voldoende ventilatie ten gevolge van de bestaande rijen binnenhutten, die ook bovendien van voldoende licht zijn verstoken.
- De hutten 1e klasse B bieden geen genoegzame ruimte aan als slaapplaats voor vier personen, en zouden in een verblijf voor twee personen veranderd dienen te worden.
- De algemene salon is voor het aantal passagiers, waarvoor het schip thans is ingericht, wegens gebrek aan behoorlijke luchtverversing te klein, maar zou voldoende groot zijn na de verandering hierboven bedoeld, waardoor het aantal passagiers zou verminderen. Het aanbrengen van waaiers is hoogst wenselijk.
- De damessalon en kinderkamer zijn bepaald te klein en missen genoegzame ventilatie.
- De inrichting der privaten is gebrekkig, daar gedurende de reis de toestel tot aanvoer van water dikwijls buiten werking was. Bovendien waren bij het vertrek reeds twee privaten in de 1e klasse B onbruikbaar.
- Slechts twee badkamers zijn voor de passagiers 1e klasse aanwezig: één voor dames en kinderen en één voor heren. Meerdere moeten aanwezig zijn en op meerdere uren beschikbaar, terwijl daarin signaaltoestellen behoren daargesteld te worden en de sluiting zodanig ingericht, dat die, in geval van noodzaak, van buiten is te openen. Enig comfort daarin zou gewenst zijn. De aanvoer van badwater is gebrekkig, de beide badkamers kunnen niet gelijktijdig van water worden voorzien.
- De ijskamers zijn slecht geplaatst. Zij bevinden zich op het bovendek nabij de schoorsteen en de kombuis, en worden bovendien van drie zijden door de zon beschenen. Het gevolg van een en ander is groot verlies door smelting. Bedoelde bergplaatsen behoren beneden de waterlijn te worden aangebracht.
- Het aantal sloepen is onvoldoende om in geval van nood al de zich aan boord bevindende personen met bijbehorende voorraad victualie en water op te nemen. En aangezien slechts één sloep gereed hangt om gestreken te worden, zou bij plotselinge zeeramp de tijd ontbreken om alle behoorlijk te water te laten. Wenselijk zou het zijn, dat de life-preservers voor ieder persoon in de hutten waren opgehangen.
- Het koperbeslag op de trappen is zeer net doch hoogst ondoelmatig, daar men er zeer licht op uitglijdt, vooral bij slingerend schip.
De voornaamste gebreken in de huishouding zijn:
- De tafel was hoogst eenvouding. Zowel het uit Nederland meegenomen slachtvee als gevogelte was gedurende de gehele reis zo taai, dat het bijna oneetbaar was; somtijds maakte daarop het varkensvlees een gunstige uitzondering. De gewone tafelwijn (St. Julien) was van slechte hoedanigheid in verband tot de prijs. Verfrissende dranken ontbraken zo goed als geheel. Daar waar het verbod bestaat tegen het medenemen van eigen dranken, behoort alles wat verstrekt wordt van goede kwaliteit te wezen en in genoegzame hoeveelheid aanwezig te zijn.
- Slechts gedurende een vijftiental dagen werd aan de morgen- en middagdis afgekoeld water verstrekt; gedurende de overige tijd moest men zich vergenoegen met gewoon water, dat in den regel lauw was; de andere dranken waren nimmer koel, ook niet zolang de ijsvoorraad strekte.
- Ter afspoeling na het zeewaterbad werd geen zoetwater verstrekt; vanaf Suez was twee liters waswater per hoofd het dagelijks rantsoen.
- De salon was verlicht door kaarsen, die slecht licht gaven en een onaangename walm verspreidden.
- Het bediendenpersoneel was te gering, zijnde daarvan in vele opzichten het onaangename ondervonden.
Volgens de ondervinding van onderscheiden passagiers is het verblijf aan boord van deze stomer in de verste verte niet te vergelijken met dat aan boord der Messageries Maritimes (opm: de Franse stoombootlijn op Singapore)
Bovenstaande grieven zijn niet gericht tegen de gezagvoerder of administrateur, maar worden alleen kenbaar gemaakt om tot verbeteringen aan te sporen. Door aan een en ander te gemoet te komen, zal naar onze mening de nationale onderneming op de ondersteuning der landgenoten kunnen rekenen en aan de toenemende mededinging het hoofd bieden, terwijl bij gebreke daarvan te vrezen is, dat zo veel mogelijk van andere gelegenheden zal worden gebruik gemaakt.
16 april 1873, volgen ruim 30 handtekeningen.

Krant:
  JB - Javabode

Zijn wij wel ingelicht, dan zijn vijf stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij voor NLG 210.000 gehuurd (opm: voor de eerste Atjeh-expeditie). Later werd het nog nodig gevonden om bij die vijf, de CORES DE VRIES te voegen; daarvoor werd NLG 45.000 extra betaald. (opm: daarna werden nog de drie stoomschepen, genoemd in de advertentie JB 180473, gehuurd)


Datum: 23 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 20 april. Op de 16e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester De Boer te water gelaten het brikschip CERES, groot circa 216 ton, zullende bevaren worden door kapt. J.J. de Boer van Nieuwe Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
- In de zaal Bierstraat hoek Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 22 april: het clipper-barkschip CONSTANCE, groot 378 ton, is voor NLG 30.000 opgehouden
- In de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam op maandag 21 april: het barkschip KOBÉ, groot 334 ton: NLG. 31.000, in slag NLG 4.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 22 april. Volgens telegram van de 21e dezer heeft kapt. Jaarsma, voerende het Nederlandse barkschip TJILINGSIE, wegens tegenwind Crookhaven aangedaan. Alles wel aan boord.


Datum: 24 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 april. Heden is het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN van hier via Suez naar Batavia vertrokken. (opm: In charter van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland; eerste commerciele reis van het schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 15 april. Het schip ALBERTUS BAREND, kapt. Tap, van Harlingen hier aangekomen na bij Domesness aan de grond gezeten te hebben, heeft het Engelse stoomschip MASEPPA GBP 100 moeten betalen voor het afbrengen.


Datum: 25 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 15 april. De ALBERTUS BAREND, kapt. Tap, van Riga, welke gisteren op Domesness-rif zat, is afgesleept en nu opgaande naar de stad.


Datum: 26 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 april. De vermoedelijke zeildag van Zr.Ms. schoefstoomschip 4e klasse SCHOUWEN, commandant luit.t.zee 1e klasse C.P. van der Star, met bestemming naar Oost-Indië, is bepaald op dinsdag de 30e dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jersey, 24 april. De HARMANNA, kapt. Pijbes (opm: schoener HARMANNA MARIA, kapt. G.H. Pijbes; zie ook NRC 020573), van Bari naar St. Petersburg, geladen met bonen, is gepasseerde nacht bij Alderney gestrand. De equipage is gered en aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, W. De Lorme van Rossem, J.W.B. Zurmuhlen, E.C.A. Koli en D. Heijdeman Jr., makelaars, zullen op dinsdag 6 mei 1873, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in De Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de notarissen C.J. & W.L. Diemont, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het gekoperd en kopervast schoener brikschip PRINSES AMELIE (opm: bouwjaar 1854), gevoerd door kapt. W.J. Driest. Volgens Ned. meetbrief gemeten op 320 tonnen of 169 lasten. Het schip is onlangs geheel ingericht voor de houtvaart, voorzien van twee boegpoorten, 30 lasten steenballast en een nieuwe hut op het dek en ligt aan de werf De Zwarte Raaf in de Kleine Kattenburgerstraat.
Met zijn complete inventaris, alles bij biljetten omschreven.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 18 april. Heden is van de werf van scheepsbouwmeester J.K. Mulder te water gelaten het koftjalkschip KLAZINA, groot pl.m. 125 ton, gevoerd zullende worden door kapt. H.F. Wolthuis.


Datum: 28 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 24e april 1873 voor de notaris Jacob van Vollenhoven Jr. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Jan Jacob van Overzee, Henri Antoine van Overzee Jan Jacobszoon, Joan van Vollenhoven, allen kooplieden, als beherende en aansprakelijke vennoten en Joost van Vollenhoven, koopman en Rudolf Baelde, particulier, als commanditaire vennoten, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen tot het voortzetten van de zaken van koophandel, commissiehandel en rederij, door hen alhier ter stede gedreven onder de firma Van Overzee & Co.
De vennootschap is aangegaan voor de tijd van tien jaar, welke gerekend worden te zijn ingegaan de 1e januari 1873 en welke alzo verstreken zullen zijn de 31e december 1882, na verloop van welke tijd de vennootschap geacht zal worden, telkens voor een jaar te zijn verlengd, wanneer die niet door een van de vennoten zes maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd.
De firma blijft voortdurend Van Overzee & Co. tot het tekenen van welke de drie eerst ondergetekenden gerechtigd zijn. Er zullen geen geld leningen, borgsprekingen of dergelijke verbintenissen, alsmede geen blanco kredieten door of ten laste van de vennootschap mogen worden aangegaan of gegeven, dan onder goedkeuring en op de handtekeningen van al de beherende vennoten. J.J. van Overzee. H.A. van Overzee J.J.z. Joan van Vollenhoven. Joost van Vollenhoven. Rudolf Baelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HHzn., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 13 mei 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip RIO DE LA PLATA, laatst gevoerd door kapt. P. Remmers, volgens meetbrief lang 33 meter, wijd midden 6,14 en 6,96 meter, hoog midden 3,14 meter en alzo groot 250 tonnen, met al zijn rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende aan de Keizersbrug te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 24 april. Volgens brief van kapt. Moutier, voerende het schip YOKOHAMA, van Java naar Falmouth, bij Scilly aangekomen, had hij de 14e en 15e maart op 35º NB en 32º49’ WL een hevige storm doorgestaan ,waarin het roer wegsloeg. Sedert had hij drie noodroeren verloren en was toen bezig het vierde te maken, waarmede hij Falmouth hoopte te bereiken. Overigens alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 26 april. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt werd gister publiek verkocht het kofschip MARGARETHA ANTINA. Koper de heer H.M. Kwint te Groningen voor NLG 7.400.
(opm: herdoopt in DINA ADRIANA)


Datum: 29 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Men meldt ons, dat de onlangs opgerichte Stoomvaart-Maatschappij Java door de minister van koloniën geheel gelijk gesteld wordt met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. De stoomboot JAVA van de Stoomvaart-Maatschappij Java zal de 31e mei vertrekken met een detachement militairen en zal ook specie (opm: muntgeld) voor het gouvernement overvoeren. Wijders zijn de bepalingen voor gouvernements-passagiers met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ook toepasselijk verklaard op de Stoomvaart-Maatschappij Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Het Nederlandse schip ABRAHAM, kapt. Visser, van Aux-Cayes te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Havre.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal op woensdag 7 mei, des avonds te 7 uur, ten huize van J. van der Ree, aan het Ameland te Groningen publiek worden verkocht het best onderhouden, in uitmuntende staat verkerende, tjalkschip UIT VRIENDSCHAP, groot 59 ton, met al het opgoed en toebehoren, zoals hetzelve is bevaren door de scheepskapitein J. Bolmeijer en ter bezichtiging zal liggen in de Zuiderhaven te Groningen. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag. Nadere informatiën bij de firma Bulsing & Ter Spill, cargadoors te Groningen.


Datum: 30 april 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 26 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Korver, is heden met goed gevolg te water gelaten een loggerschip genaamd MARGA, voor rekening van de heren Van Harwegen & Den Breems alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, W. de Lorme van Rossem, J.W.B. Zurmuhlen, E.C.A. Koli en D. Heijdeman Jr., makelaars, zullen op dinsdag 13 mei 1873, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notarissen C.J. & W.L. Diemont, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het gekoperd en kopervast brikschip WILDEMAN, gevoerd door kapt. A.J. Driest. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 332 tonnen of 175 lasten. Het schip ligt aan de Ooster-Doksdijk te Amsterdam. Met zijn complete inventaris, alles bij biljetten omschreven.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam. (opm: zie NRC 150573)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het clipper-barkschip CONSTANCE, groot 378 tonnen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip ROTTERDAM, kapt. L.J. Dik, bevracht van Saigon naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 maart. Het Nederlandse schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff q.q., moet koperen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 15e mei zal in publieke veiling worden verkocht het Engelse driemastschip WINTERTHUR, kopervast en gekoperd, groot 692 tonnen, in 1853 te Bremerhaven van eikenhout gebouwd. Het schip werd in februari 1872 op nieuw met metaal bekleed. Het schip wordt verkocht met het gehele staand en lopend tuig, masten en rondhouten, een stel zeilen, ankers en kettingen. De overige inventaris wordt daarna afzonderlijk verkocht.
Nadere informatiën te bekomen bij John Pryce & Co.
(opm: als SO-OTBAN onder Nederlands-Indische vlag gekomen)


Datum: 01 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 29 april. Zr.Ms. schroefstoomschip BOMMELERWAARD wordt met spoed gereed gemaakt om in dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Volgens brief uit Suriname in dato 4 april is het schip SUSANNA, kapt. Bax (opm: vermoedelijk kapt. J.A. Bax), van Menado naar Rotterdam, aldaar met schade binnengelopen – vroeger gemeld – afgekeurd. Voor de overbrenging der lading naar de bestemmingsplaats wordt scheepsgelegenheid gezocht.
(opm: zie ook AH 160573 en NRC 040773)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 28 april. Volgens rapport is 12 mijlen van hier een Nederlandse kof, geladen met hout en bestemd naar Hartlepool, zonder zeilen aan boord, drijvende gezien. Er zijn vaartuigen en een sleepboot heengegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, W. Ylstra van Reinouts, P.H. Craandijk, makelaars, zullen op dinsdag 20 mei 1873, ’s avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris F. van Houten, aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip NEDERLAND EN ORANJE (opm: bouwjaar 1852, thuishaven Amsterdam), varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. P. Haasnoot, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 604 tonnen of 319 lasten. Breder bij inventaris. Het schip ligt te Rotterdam. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars, bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam of bij de cargadoors Kuyper Van Dam & Smeer te Rotterdam. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie NRC 220573 en NRC 280573)

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 27 april. Gisteren is aan de scheepstimmerwerf bij de bouwmeester J. Korver te water gelaten het loggerschip MARGO, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening van de firma Van Harwegen en Den Breems aldaar.


Datum: 02 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alderney, 26 april. Het Nederlandse schip HARMANNA, kapt. Pybes, van Bari naar St. Petersburg – vroeger gemeld (opm; zie HARMANNA MARIA, NRC 260473) – is wrak. De lading wordt nat geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 7 april. Het schip ANNA MAGDALENA, van Aracaju met suiker naar Het Kanaal bestemd, is de 1e april alhier lek binnengekomen. Het schip is nagezien en moet de lading lossen, welke verondersteld wordt beschadigd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop bij inschrijving de in publieke veiling op 21 april laatstleden opgehouden ijzeren radersleepstoomboten UNION I en II, met haar volledige inventarissen, nader en breder omschreven in de daarvan afzonderlijk uitgegeven prospectussen; liggende voornoemde stoomboten voor ieder ter bezichtiging op elke werkdag, des morgens van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ure in het marine-dok te Vlissingen. De inschrijving kan geschieden hetzij voor beide, hetzij voor een van de beide stoomboten, behoudende de verkopers aan zich het recht om die inschrijving aan te nemen, die zij het meest geraden zullen oordelen. De betaling geschiedt bij de toewijzing en komt alsdan de koper onmiddellijk op het gebruik van het gekochte – of binnen 8 dagen na de toewijzing, in welk geval de koper des vereist twee voldoende borgen moet stellen en eerst op het gebruik komt na de betaling van de koopsom, liggende het gekochte inmiddels voor de kopers rekening en risico. De zich aan boord bevindende steenkolen moeten afzonderlijk door de koper worden overgenomen, volgens prospectus. De inschrijvingen moeten worden ingeleverd ten kantore van de makelaar Jac. de Kanter te Middelburg, uiterlijk vóór of op zaterdag de 17e mei aanstaande, des middags ten 12 ure, zullende de opening plaats hebben diezelfde dag des namiddags ten één uur, ten kantore van de heren Spoors & Sprenger te Middelburg, waarbij de inschrijvers tegenwoordig kunnen zijn. Volledige omschrijving van de inventarissen en nadere inlichtingen zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar De Kanter.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op woensdag de 7e mei 1873, des middags te 12 uur in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499 te Rotterdam, publiek verkopen: De snelvarende ijzeren schroefstoomboot ANTWERPEN, laatst gevoerd door kapt. P. Ponsen, volgens meetbrief lang 19 m, wijd 3 m. 4 cm, hol 1 m. 40 cm. en alzo groot (na aftrek van de machinekamer) 70 tonnen, met deszelfs stoommachine van hoge drukking en 16 paardenkracht en verdere gereedschappen, zoals dezelve is liggende in de Wijnhaven nabij de Vischsteeg, alwaar dezelve dagelijks voor gegadigden is te bezichtigen.


Datum: 03 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Aangaande het Nederlandse schip (opm: schoener, bouwjaar 1858) EPPO HENDRIK, kapt. J.K. Schut, de 11e november van Pernau naar Nederland (opm: Schiedam, zie ook NRC 040179) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 04 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het schroefstoomschip RIOUW, dat te Fijenoord geheel is afgewerkt, vertrok heden voormiddag van daar naar Hellevoetsluis om, na te dier plaatse van ammunitie en proviand te zijn voorzien, de reis naar Indië te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 mei. Het Nederlandse schip (opm: galjoot, bouwjaar 1853) TJAPKO SCHURINGA, kapt. H.T. Drent, van Newcastle naar St. Petersburg, is in de Noordzee in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered en alhier is aangebracht door het schip ELSIENA, kapt. De Groot.


Datum: 05 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Bevracht werden de Nederlandse schepen CALIFORNIË naar Australië tegen GBP 2.10 voor suiker en terug met steenkolen; ’S-GRAVENHAGE naar Rotterdam tegen NLG 65 suiker en NLG 60 tabak, te Samarang te laden, en stoomschip CONRAD naar Amsterdam NLG 100 tabak, Soerabaija te laden. Het Nederlandse schip JULIE, 436 ton, is opgenomen voor rijst naar Banka à NLG 0,50 per pikol en terug met tin à NLG 0,40 per pikol.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: JACOB ROGGEVEEN, ARY EN BETSY, ROTTERDAM en JAVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Bremen naar Rotterdam, was volgens alhier ontvangen telegram gisteren bij Ameland met gebroken schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 maart. Naar men verneemt is gisteren alhier bericht ontvangen, dat het schip WINTERTHUR, gezagvoerder Misfeed, de 19e van hier met suiker geladen naar Nederland vertrokken, in de nabijheid van Mauk gestrand is. Het stoomschip VICE-PRESIDENT PRINS, van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij, is vertrokken om hulp te bieden. Hedenmorgen is de BATAVIA van hier gestoomd om zo mogelijk het gestrande schip hulp te verlenen. (opm: De WINTERTHUR werd afgebracht en verkocht en kwam onder Nederlands-Indische vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant geld het in den jare 1867 nieuw gebouwde galjootschip VIER GEZUSTERS, groot 70 ton, klasse Veritas 3.3 1.1 voor 7 jaar, met inventaris, zoals het thans is liggende te Groningen. Nadere infmatiën te bekomen bij kapitein A. Frieling aan boord, en bij Wijnne & Barends, cargadoors te Groningen.


Datum: 06 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Het stoomschip URANIA, van Bremen naar Rotterdam, is heden alhier met defecte machine binnengesleept door de sleepboot STAD AMSTERDAM.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het van Soerabaya naar hier bestemde schip HOEK van HOLLAND, kapt. Otto is in het Engels Kanaal van een loods voorzien.


Datum: 07 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Het is onze lezers bekend, dat de Rotterdamse stoomvaart op Amerika een aanzienlijke uitbreiding zal ondergaan. Die onderneming, waarop indertijd, toen men door rijksgeld een lijn op Amerika wilde stichten, zo minachtend werd neergezien, heeft niet alleen de eerste moeilijkheden glansrijk doorstaan, maar heeft ook in financieel opzicht reeds dadelijk zulke verrassende uitkomsten gegeven, dat zij nu reeds op uitbreiding moest bedacht zijn, en aanvankelijk twee nieuwe stoomschepen, elk van 3.000 ton, in de vaart zal brengen. Over dat aanvankelijk succes verheugen wij ons, niet alleen om de vermeerderde welvaart, die het handelsverkeer met Amerika onze stad belooft, maar ook omdat het de kroon op het hoofd is van de particuliere energie, die men tot niets bekwaam scheen te achten. Voor de mannen, wier moed en geestkracht deze zaak wisten te stichten, is dan ook de uitbreiding, die nu tot stand is gekomen, een grote voldoening. Een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt dezer dagen uitgegeven, op de voorwaarden in prospectus en advertentie omschreven. Wij vestigen daarop de aandacht van onze lezers, met de wens, dat de inschrijving beantwoorden moge aan de grote belangstelling, die de Amerikaanse stoomvaart bezit, en de ondernemende mannen, die het kapitaal aanbieden, tot steun en aanmoediging strekke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 april 1873, nummer 10. Beschermheer Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden. Maatschappelijk kapitaal NLG 6.000.000, verdeeld in 12 series elk van NLG 500.000. Uitgifte van 4 series of NLG 2.000.000 verdeeld in 2.000 aandelen à NLG 1000 ieder. Van deze 2.000 aandelen zijn door de oprichters en de vroegere deelhebbers in de firma Platte, Reuchlin & Co gereserveerd 700 aandelen en worden aan het publiek aangeboden 1.300 aandelen. Inschrijvingen worden aangenomen op vrijdag 9 mei, van ’s morgens 10 tot ’s namiddags 2 uur. Te Rotterdam bij de Rotterdamsche Bank en de Commanditaire Bankvereeniging Rensburg & Van Witsen. Te Amsterdam bij de heren Kerkhoven & Co. Te ’s Gravenhage bij de heren Scheurleer & Zoonen en Keurenaer & Co, Landré & Co en Overklift & Co. Te Dordrecht bij de heren Simon Zadoks & Zoon, Stoop & Rens en Van der Linden & Hoyer. Te Utrecht bij de heren Van Schermbeek & Van Hall en Vlaer & Kol. Te Arnhem bij de heren Lens & Bergsma, Van Ranzow & Co, E.C. Engelberts & Co en de Arnhemsche Bankvereeniging. Te Groningen bij de heren Mesdag & Zonen en J. Schilthuis U. Gz. en Hund & Co. Te Leeuwarden bij de Friesche Bankvereeniging en de heer P. Koumans Smeding. Te Zwolle bij de Overijselsche Bank, de heren A. van Deventer & Zonen en Doyer & Kalff. Te ’s Hertogenbosch bij de heren Victor A. van Rijckevorsel & Tilman. Te Roermond bij de heren Schmasen & Nacken. Te Middelburg bij de heren J.A. Tak & Co. Te Goes bij de heren Van Heel & Co en De Kanter & Hordijk. Alwaar prospectussen en inlichtingen verkrijgbaar zijn.
Rotterdam, 3 mei 1873. Rotterdamsche Bank. Commanditaire Bank-vereeniging. Rensburg & Van Witsen. Rotterdamsche Handelsvereeniging. R. Mees & Zoonen. Jan Havelaar & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 5 mei. Het Nederlands schip CAROLINE, kapt. Cupido, van Riga met hout naar Nederland, is hedenmorgen bij Fine gestrand. De deklast wordt overboord geworpen, een stoomboot is derwaarts vertrokken. (opm: zie NRC 080573 en BP 130573)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 12 april. Volgens bericht van kapt. Möller van het schip UTRECHT, had men 23 februari op 29º ZB 58º OL een zware orkaan doorgestaan, die 12 uur duurde, en het schip geheel op zijde wierp, waardoor men genoodzaakt was 300 balen tabak over boord te werpen. Het schip verloor een geheel stel zeilen en schijnlichten en had nog meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip ELLY, kapt. De Jong, te Hongkong aangekomen van Saigon, en thans weder bevracht voor een reis van Saigon naar Hongkong.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 mei. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip HENDRIK LOUWERENS, kapt. B. Jansen, van Veendam, groot 75 ton, gebouwd bij B. Drenth te Muntendam.


Datum: 08 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam,7 mei. Het Nederlandse fregat BILDERDIJK is uit de hand verkocht voor NLG 38.000. (opm: werd vertuigd tot bark en ging als ENTREPRISE II in 1874 weer in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op dinsdag 6 mei: het schoenerschip PRINSES AMELIE: NLG 16.200, in slag NLG 50. Koper W. de Lorme van Rossem (opm. een makelaar, wellicht dus voor zijn opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronnehamn, 6 mei. Het schip CAROLINA, kapt. Cupido, van Riga naar Purmerend, door dikte van mist bij Fine gestrand, is met assistentie van een stoomboot weder afgebracht. Het schip is dicht gebleven, zal de geloste lading weder innemen en de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 4 april. Van de lading per het Nederlandse schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Rotterdam, alhier met schade binnen geweest, zijn 245 balen koffie wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Samarang direct ligt te Amsterdam in lading: Het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands composite fregatschip AMSTERDAM, 1.482 tonnen + 3/3 L. 1. 1. kapt. I. Kruisinga.
Sluit 15 mei. Adres bij D' Arnaud & Co. te Amsterdam.


Datum: 09 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Gelijk gisteren reeds per telegraaf gemeld werd, is het Engelse hof van de Admiraliteit thans bevoegd verklaard tot rechtspreken in zake de aanvaring van de CHARKEIH met de BATAVIER op grond dat de Khedive, aan wie de CHARKEIH toebehoort, geen onafhankelijk soeverein is. De eis van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bedraagt GBP 20.000. De CHARKEIH, die nog steeds onder arrest is, wordt op een waarde van meer dan GBP 30.000 geschat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee C.A.B.D. Rijk, komende van Curaçao, is in de voormiddag van de 8e dezer ter rede van Texel aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 6 mei. Het schip ZEEMEEUW, kapt. H.H. van Wijk, van Londen met cement naar St. Petersburg, is hier lek binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Minatitlan, 30 maart. Het Nederlandse schip GRIETJE VAN BOLHUIS, kapt. Bekkering (opm: schoener, bouwjaar 1864, kapt. H.F. Bekkering), beladen met mahonyhout, is de 26e dezer op de baar van Tonala verongelukt.


Datum: 10 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, W. de Lorme van Rossem, J.W.B. Zurmühlen, E.C.A. Koli & D. Heijdeman jr., makelaars, zullen op dinsdag 20 mei 1873, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van de notarissen C.J. & W.L. Diemont, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam verkopen een extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ZAANSTROOM, gevoerd door kapt. C.J. Oepkes. Volgens Nederlandse meetbrief lang 39,20 meter, wijd 6,75 meter en hol 5,21 meter en alzo gemeten op 613 tonnen of 324 lasten. Het gemelde schip ligt aan de werf De IJhoek, aan het einde van de Groote Wittenburgerstraat aldaar. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, enzovoort, als breder bij de inventaris is omschreven.
Nog zullen worden geveild 3 aandelen in de Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep van en naar Zee, en een renversaal van idem.
Nader onderricht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam. (opm: zie NRC 220573)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Aangaande het Nederlandse schip DE UNIE, kapt. Posta (opm: kof, bouwjaar 1841, kapt. J.J. Posta [vermoedelijk Jan Jans Posta]), 23 oktober van Frederikstad naar Geestemünde vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 mei. Kapt. Ordeman, met het schip GESINA van Java hier binnen, rapporteert gedurende de reis veel slecht weder gehad te hebben, vooral van 10-12 april, toen het schip door zware stormen en zeer hoge zeeën werd belopen en zwaar werkte. De 12e april woedde er een orkaan, vergezeld van hevige donderslagen, die het schip deden dreunen. De volgende dagen aanhoudend buiig en ongestadig weder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 8 mei. Heden is van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot NIJMEGENSCHE SLEEPDIENST No.3, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine wordt vervaardigd bij de heren Burgerhout & Kraak te Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amboina, maart. De 10e maart kwam te Amboina de stuurman van de aldaar te huis behorende brik HENRIETTE ELIZABETH, de tijding medebrengende dat genoemd vaartuig de 26e der vorige maand (opm: 26 februari) op een der Schildpad-eilanden vergaan was en dat de gezagvoerder en 23 man op hetzelfde eiland achtergebleven waren. Onverwijld na de ontvangst van dit bericht werd de Gouvernements-stomer DASSOON uitgezonden, ten einde de nodige assistentie te verlenen en de schipbreukelingen op te namen, hetgeen de 13e maart plaats vond. Onder de schipbreukelingen bevonden zich ook zeven inlanders, die, in de wateren van Portugees Timor opgevist, door de gouverneur dier bezittingen met de HENRIETTE ELIZABETH naar de Nederlandse autoriteiten op Amboina waren opgezonden. Volgens hun bewering waren de inlanders met een tambangan, waarin zij als roeiers dienst deden, van de rede van Batavia oostwaarts weggedreven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Timor, februari en maart. Ten gevolge van de stormen, waarmede de regenbuien gepaard gingen, werd een schoener, de BINTANG-ANAM, toebehorende aan de kapitein der Chinezen, te Koepang tegen het strand geworpen en verbrijzeld. Mensenlevens vielen daarbij niet te betreuren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. De voor de expeditionaire macht tegen Atjeh gebruikte schepen zijn gisteren en heden met troepen, gewonden en materiaal alhier teruggekomen, als: de 9e dezer de Nederlands-Indische stoomschepen KONING WILLEM III, GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER, BARON BENTINCK en BARON SLOET VAN DE BEELE, en de ingehuurde zeilschepen als Nederlands-Indisch JOHANNA ELISABETH en Nederlands KOSMOPOLIET III, SUSANNA JOHANNA en MAARTEN VAN ROSSEM, en heden de Nederlands-Indische stoomschepen W. CORES DE VRIES en WILLIAM MACKINNON alsmede het Nederlands-Indische zeilschip JOSEPHINE.


Datum: 11 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Naar aanleiding van ’s Konings besluit van de 9e mei 1873 no. 25 wordt Zr.Ms. schroefstoomschip BOMMELERWAARD, liggende te Hellevoetsluis, met de 13e dezer in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse J.H. Haakman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van Nieuwediep naar Batavia, is, volgens telegram uit Malta van heden, met onklare machine door het stoomschip GALLIOP, van Hull, 300 mijlen bewesten Malta op sleeptouw genomen en aldaar binnengebracht. Voor reparatie zou het stoomschip vermoedelijk veertien dagen oponthoud ondervinden. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Heren aandeelhouders worden uitgenodigd ter bijwoning van de gewone jaarlijkse algemene vergadering, op de 15e mei aanstaande, des namiddags ten 1 ure, in het lokaal Eensgezindheid op het Spui. Punten van behandeling:
- Jaarlijks verslag van de directie en mededeling van de balans, afgesloten op 31 december 1872.
- Benoeming van een commissaris.
- Voorstel van de directie tot het openen van een geregelde stoomvaartdienst van Amsterdam op Amerika.
Houders van aandelen aan toonder zullen hun aandelen moeten vertonen om ter vergadering te kunnen worden toegelaten. P.S. Met het oog op de belangrijkheid van de te behandelen onderwerpen, worden heren aandeelhouders dringend uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
Amsterdam, 19 april 1873, de directie.


Datum: 12 mei 1873


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De vendutie van het Engelse schip WINTERTHUR op donderdag de 15e dezer is voor enige dagen uitgesteld.
John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pasoeroean, 6 mei. De knokkelkoorts schijnt nog niet uitgewoed te hebben. Gisteren is alhier op de rede gekomen het Nederlandse schip JACOBA HELENA, kapt. Immerzeel, van Soerabaija met bestemming naar Pangool. Op de reis van Soerabaija heeft ongeveer de gehele bemanning de knokkelkoorts gekregen, zodat de gezagvoerder zich verplicht achtte geneeskundige hulp alhier in te roepen.


Datum: 13 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Wij vernemen, dat reeds twee van de stoombarkassen, die van Gouvernementswege naar Indië zullen gezonden worden, in een tijdsbestek van slechts veertien dagen op de Rijkswerf te Amsterdam zijn aangemaakt en eerstdaags naar Indië zullen worden geëxpedieerd, terwijl terstond weder twee andere stoombarkassen op stapel zijn gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april Op 31 maart is te Batavia ter rede gekomen Zr.Ms. stoomschip VAN SPEIJK, van Soerabaija gesleept door de ARDJOENO en SMEROE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Smedberg, commandant van de kanonneerboot SVENSKSUND, rapporteert de 6e dezer uit Ronehamn dat het Nederlandse barkschip CAROLINA, kapt. L.C. Cupido, thuis behorend te Amsterdam, komende van Riga met een lading balken bestemd voor Purmerend, in de nacht van de 4e op de 5e dezer in dichte mist gestrand is bij Slesviken voor de kust van Gotland. Op de 5e des namiddags is het de kanonneerboot SVENSKSUND gelukt het schip vlot te brengen nadat een gedeelte van haar lading was gelost. Het werd vervolgens naar een ankerplaats in de buurt van Faluddens vuurtoren gesleept. (opm: vertaald uit het Zweeds)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, ten overstaan van de deurwaarder Adrianus Jacobus Spoor, op donderdag 15 mei 1873, des middags te twaalf uur, van het Friese tjalkschip, genaamd: VROUW KEETJE, gemeten 45 ton, lengte 10 el 42 duim, wijdte 3 el 4 duim, holte 1 el 44 duim, met strijkend tuig, dekkleden, ankers, kettingen, roeiboot en verdere volledige inventaris.
Liggende in de Leuvehaven voor de Zwanensteeg te Rotterdam. Vanaf heden tot de dag van de verkoping te bezichtigen. Informaties bij bovengenoemde deurwaarder.

Krant:
 GCO - Goessche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het proces inzake de gezonken Nederlandse stoomboot de BATAVIER maakt in Engeland furore. De uitspraak heeft de 7e mei plaats gehad en daaruit blijken de volgende bijzonderheden. De botsing met het Egyptische ijzeren stoomschip CHARKIEH geschiedde de 19e oktober 1872 en was oorzaak dat de BATAVIER zonk. De lijdende partij eiste GBP 20/m. schadevergoeding en legde beslag op de CHARKIEH, wier waarde op GBP 30.000 geschat werd. De vraag was of de CHARKIEH een staatsschip was, als eigendom van Z.H. Ismail-pacha, onderkoning van Egypte. Sir R. Philimore besliste, in de rechtbank van de Admiraliteit, dat de CHARKIEH was een schip behorende tot hetgeen men een handelsvloot zou kunnen noemen. Het vaartuig liep een Engelse haven binnen, werd in alle opzichten als een gewoon koopvaardijschip behandeld en was, op het tijdstip van de botsing, door een Brits onderdaan bevracht. Er bestond, zei Sir R., geen beginsel van recht of internationale wet, welke een vorst rechtvaardigde om, wanneer zijn voordeel het meebracht, het standpunt van een handelaar aan te nemen en later, wanneer hij viel onder de verplichting, aan bijzondere personen opgelegd, zijn vermomming, om zo te spreken, af te werpen en zijn hoedanigheid als vorst weer aan te nemen tot nadeel van zulk een bijzondere persoon. Op grond, dat de onderkoning van Egypte niet bewezen heeft aanspraak te hebben op voorrechten aan een soevereine vorst toegekend, en dat zelfs in dit geval, indien het voorhanden was, geenszins de bevoegdheid van het hof kon teniet doen, alsmede dat ook, indien het bewuste voorrecht bestond, dit door de handelswijze van de persoon, die er aanspraak op maakt, vervallen is, werd het protest tegen de inbeslagneming van CHARKIEH verklaard niet te zijn van kracht. De advocaat van de onderkoning heeft aantekening verzocht van zijn voornemen in beroep te komen.


Datum: 14 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 mei. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, kapt. Brouwer, hetwelk in de afgelopen nacht bij Brunshausen door de mist aan de grond was gevaren, is door het hoge water vlot gekomen. Het had gedurende twee getijden een sleepboot tot adsistentie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 21e dezer zullen de ondergetekenden publiek verkopen:
- Het voor de dienst afgekeurde oorlogsfregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, thans liggende bij Onrust.
- De gewapende boot No.13, liggende aan ’s Lands werf, met de daarbij behorende inventaris.
Nadere inlichtingen omtrent de voorwaarden enz. bij John Pryce & Co.


Datum: 15 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. Naar aanleiding van ’s Konings besluit van de 12e mei no. 17 worden Zr.Ms. schroefstoomschepen BANDA en AMBOINA, liggende te Fijenoord en te Amsterdam, met de 20e dezer in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië, en het bevel daarover opgedragen respectievelijk aan de luit.t.zee 1e klasse C.F.T. van Woelderen en de luit.t.zee 1e klasse Jhr. A.F. Meijer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op dinsdag de 13e mei in de Brakke Grond te Amsterdam:
- het brikschip HOLLAND, groot 214 tonnen: NLG 20.000, koper C. Ament.
- het brikschip WILDEMAN, groot 332 tonnen: NLG 13.200, in slag NLG 200. Koper A. Vinke.
(opm: beide kopers zijn makelaars, die handelden in opdracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 12e mei 1873, ten verzoeke van Agatha Willemina Demmers, huisvrouw van Cornelis Christianus Dessens, wonende te Rotterdam, heb ik, Johannes Ignatius Adrianus Raijers, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Cornelis Christianus Dessens voornoemd, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 25e augustus 1873 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam,
- Aangezien gedaagde op 25 april 1866 is gehuwd met eiseres, en op 30 december 1868 als kok is aangemonsterd op het Nederlands barkschip CORNELIA HENDRIKA, toebehorende aan de heren Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam, gevoerd door schipper Johannes van Ameijden van Duijm voor een reis van Rotterdam naar Singapore en voorts naar andere plaatsen en terug op een Nederlandse haven.
- Aangezien gedaagde kort daarop met dat schip is uitgezeild en dit op de 2e september 1869 van Hongkong naar Yokohama is vertrokken.
- Aangezien sedert dat tijdstip niets meer van hetzelve is vernomen, zodat moet worden aangenomen dat het met man en muis is vergaan en gedaagde daarbij is omgekomen.
Om op genoemde dag aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 12 mei 1873, Raijers, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 12e mei 1873, ten verzoeke van Dirkje Cornelia van der Veurt, wasvrouw, huisvrouw van Johannes Cornelis van Lambaart, wonende te Rotterdam, heb ik, Henry Christiaan Tenthof van Noorden, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Johannes Cornelis van Lambaart voornoemd, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 1e september 1873 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam,
- Aangezien gedaagde op 28 januari 1863 is gehuwd met eiseres, en op 20 januari 1868 als bootsman en zeilmaker is aangemonsterd op het Nederlands brikschip AFRIKA, toebehorende aan de Afrikaansche Handelsvereeniging te Rotterdam, gevoerd door schipper D.J. Remmers voor een reis van Rotterdam naar Banana via Cardiff en terug op een Nederlandse haven.
- Aangezien gedaagde de 21e januari 1868 met dat schip van Hellevoetsluis is uitgezeild
- Aangezien genoemd schip de 16e mei 1868 te Banana op de Zuidwestkust van Afrika is aangekomen en de 13e juni daaraanvolgende van daar is vertrokken
- Aangezien sedert dat tijdstip niets meer van hetzelve is vernomen, zodat moet worden aangenomen dat het met man en muis is vergaan en gedaagde daarbij is omgekomen. (opm: zie NRC 021268)
Om op genoemde dag aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 12 mei 1873, Van Noorden, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van een fabriek van Stoom- en andere Werktuigen.
De notarissen Rambonnet en Van der Dussen, te Kampen, zullen op woensdag 21 mei e.k., des avonds te acht uur, in het Hotel de Dom van Keulen, aldaar doen inzetten en op donderdag 29 mei daaraanvolgende, publiek verkopen:
De gebouwen en verdere opstallen, behorende tot de te Kampen bestaande Fabriek van Werktuigen en IJzeren Schepen, met recht van opstal op de ondergrond en op het daarbij gelegen open terrein, een en ander zeer gunstig gelegen aan de rivier de IJssel en te samen groot ca. 1¼ B.; benevens de tot de Fabriek behorende stoommachine van 14 paardenkracht, drijfwerk en verdere machinerieën, gereedschappen en werktuigen, de op het terrein aanwezige dwars- en langshellingen en bok.
Zullende op donderdag 29 mei e.k. aan te vangen des morgens te 10 uur, in een van de lokalen aan de Fabriek publiek worden verkocht: Diverse gereedschappen en werktuigen, die niet tegelijk met de Fabriek worden geveild, met recht van naasting ten behoeve van de koper van de Fabriek en van de overige machinerieën.
Een en ander is te bezichtigen twee dagen vóór de inzet en vóór de toeslag, mits men voorzien zij van een catalogus, die vanaf 15 mei e.k. à 25 cent te verkrijgen is ten kantore van voornoemde notarissen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NEW YORK, 10 mei. De Nederlandse schepen ZEVEN GEBROEDERS, kapt. De Groot (opm: brik, bouwjaar 1864, kapt. H.K. de Groot), en FENNECHIENA, kapt. Peper (opm: schoener, bouwjaar 1865, kapt. J.J. Peper), zijn te Frontera (opm: pos. 18º36’ NB 92º42’ WL; zie echter ook NRC 021073), en de URANIA (opm: buitenlander), EMMA (opm: bu8itenlander) en PERSEVERANCE (opm: brik, bouwjaar 1866, kapt. G.E. Jonker), te Chiltepec (opm: pos. 18º27’ NB 93º07’ WL) totaal verongelukt.
(opm: mogelijk zijn de schepen op de kust verdaagd tijdens het doorstaan van de beruchte Northern, een harde wind uit het Noorden)


Datum: 16 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 mei. Ter hoogte van Terschelling is drijvend gevonden het naambord van het schip INSULINDE, kapt. Duinker (opm: fregat, bouwjaar 1866, kapt. S. Duinker), van hier naar Newcastle en Batavia. Dit schip moet bij het uitgaan van het Engels Kanaal totaal zijn verongelukt. (opm: zie ook NRC 180573 en 210573, alsmede AH 160573 [2x] en 220573)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Kapt. Mollerup, voerende het stoomschip ODIN, van Kopenhagen te Antwerpen aangekomen, rapporteerde op 12 dezer des morgens op 53º20’ NB 04º OL (ter hoogte van Terschelling) gezien te hebben de achtersteven van een groot schip, waarop INSULINDE – Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Volgens telegram uit Texel van gisteravond was nabij Terschelling drijvende gezien een naambord, waarop INSULINDE.
Het hier te huis behorende schip INSULINDE, gevoerd door kapt. S. Duinker, heeft in grote letters de scheepsnaam en daaronder het woord Amsterdam, iedere letter afzonderlijk (niet op een naambord) op de spiegel bevestigd. Het is de 26e april j.l. van Sunderland naar Macassar uitgezeild met harde N.O. wind. De volgende dag was het ruw weder, harde noordenwind met hagel en sneeuwstorm. Mogelijk is toen dit schip op de Yarmouth-banken of Galloper gebleven. Volgens bij Lloyd’s agent ontvangen dépêche uit Texel was aldaar aangespoeld een naambord, waarop INSULINDE benevens enig wrakhout. (red. bovenstaande berichten hadden wij voor het merendeel reeds gisteren ontvangen, op verzoek van de reders hebben wij die echter eerst heden geplaatst).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 april. Het hol van het Nederlandse schip SUSANNA, kapt. Bax, van Batavia naar Rotterdam bestemd en alhier afgekeurd, heeft in publieke veiling NLG 2.200,- en de zeilen, stengen en inventaris NLG 4.247,- opgebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. Gisteren is alhier aangekomen van Singapore het Nederlands-Indisch stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Van Emmerik. (opm. het schip kwam van Glasgow via Singapore; aankomst van eerste reis)


Datum: 17 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Volgens telegram van Middlesbro’ is de proeftocht van het stoomschip JAVA met succes volbracht en zou het heden ochtend van daar naar het Nieuwediep vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. In de algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, donderdag gehouden, heeft de directie de vraag gesteld of de maatschappij niet nogmaals een poging moet aanwenden om aandeel te verwerven in de zo voordelige vaart op Noord-Amerika. Naar de mening van de directie zijn de vooruitzichten nooit zo gunstig geweest als thans. “Telken jare,” zegt zij, “wordt de stroom groter, zowel van landverhuizers als van goederen, die zich van het noorden van Europa naar de nieuwe wereld beweegt en er is geen enkele reden, herhaaldelijk is het gezegd, waarom niet een brede tak van die stroom over de Nederlandse havens zou kunnen worden geleid. Voor gehele streken van Zuid- en Middel-Duitsland is Nederland de aangewezen weg. Maar ook in ons eigen land begint de zucht tot landverhuizing zich sterker te openbaren en ook de handel met Amerika, die tot voor weinige jaren geheel ter neder lag, heeft plotseling een groter vlucht genomen en het is als wachtte hij slechts op de stoomvaartverbinding om zich op nog veel groter schaal te ontwikkelen. Dat er zich ook te Rotterdam een vereniging heeft gevormd, die zich hetzelfde doel voor ogen stelt, wij zien er veeleer een grond in tot bemoediging dan dat wij ons zouden behoeven te laten afschrikken door de vrees voor te grote concurrentie. Het veld is groot genoeg voor beide ondernemingen en aan haar vereende krachten zal het te eer gelukken om voor Nederland dat aandeel in het vervoer te veroveren, waarop het door zijn ligging aanspraak maken kan. Voorts moeten wij u wijzen op de naderende voltooiing van het nieuwe Noordzeekanaal. Drie jaar geleden durfde niemand bepalen hoe lang het nog duren zou, eer onze handelssteden voor grote schepen zouden toegankelijk zijn, en wij waren genoodzaakt een buitenhaven tot afvaartplaats te bestemmen. Vlissingen kwam daarvoor natuurlijk het eerst in aanmerking. Het gebruik van die ver verwijderde voorhaven zou intussen in veel opzichten moeilijk en ook kostbaar geweest zijn. Thans laat het zich aanzien, dat de nieuwe schepen, met wier aanbouw ook nog enige tijd verloren gaat, slechts enkele reizen uit een voorhaven zullen behoeven te doen, maar dan voor de nieuwe waterweg tot Amsterdam zullen kunnen komen, om er al de voordelen te genieten van de directe aansluiting aan een grote handelsstad. Het is op al deze gronden, dat wij u menen te mogen aanraden aan de voorgestelde uitbreiding van werkkring uw goedkeuring te willen hechten.” Met het oog op die geprojecteerde geregelde stoomvaartdienst op Amerika stelt de directie verder voor dat de maatschappij de inschrijving gelijktijdig openstelle op de nog onuitgegeven NLG 3.000.000 van haar kapitaal en op NLG 2.000.000 van de 5% lening. De prijs van de obligaties zou voor de inschrijvers op ongeveer 95% en die van de aandelen op 100% gesteld dienen te worden, zeer laag dus als men nagaat hoe hoog de aandelen in de laatste tijd aan de beurs zijn verhandeld. De heer A.A. Bienfait vroeg of de uitbreiding van de maatschappij alleen de vaart op Amerika betrof, dan wel of, indien het ingeschreven kapitaal daarvoor eens niet voldoende mocht zijn, de directie van plan was voor het geld meer andere schepen in de vaart te brengen. De voorzitter antwoordde, dat de uitbreiding alleen voor een geregelde stoomvaart op Amerika werd beoogd. Mr. C.A. Crommelin wenste nog, indien het niet onbescheiden was, te vragen welk materieel de directie van plan was zich aan te schaffen, dat wil zeggen of de directie een maandelijkse vaart of wel een andere op Amerika dacht te openen. De directeur C.A. von Hemert verwees naar een brochure, in 1869 door de directie gepubliceerd. Deze was sedert niet van mening veranderd. De schepen moesten zo groot mogelijk zijn, van 400 voet, mits zij slechts door de sluizen van het Noordzeekanaal konden. Zij moesten 100 passagiers van de eerste en tweede klasse, 500 landverhuizers en 2000 ton lading kunnen bevatten. De machines moesten krachtig zijn. Die schepen zouden ongeveer GBP 100.000 het stuk kosten, zodat men er voor de lening van 5 miljoen vier kon hebben, maar desnoods zou men met twee beginnen. De vaart zou zijn op New York en zo mogelijk in overleg met Rotterdam, ten einde één krachtige Nederlandse lijk te krijgen, die zou kunnen concurreren met Bremen en Hamburg. Toen hierna niemand iets meer te vragen of op te merken had, werd het voorstel van de directie met algemene stemmen aangenomen en sloot de voorzitter vervolgens de vergadering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: SOEMBING 699 lasten, naar Amsterdam NLG 83,33 per gehele ruimte; TELANAK 398 lasten, naar Amsterdam NLG 84,84 per gehele ruimte; MAIBIT 609 lasten, naar Amsterdam NLG 83,84 per gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL 439 lasten, naar Amsterdam NLG 87 per gehele ruimte; GERARD PIETER SERVATIUS 360 lasten, naar Amsterdam NLG 88,98 per 260 lasten, NLG 88,98 per gehele ruimte; ELIZABETH 610 lasten, naar Amsterdam NLG 89,87 per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 94,87 per gehele ruimte; A.M.E. 422 lasten, naar Amsterdam NLG 85,97 per gehele ruimte; FRIESLAND 378 lasten, naar Amsterdam NLG 89,87 per gehele ruimte; MEESTER JACOB VAN LENNEP 404 lasten, naar Amsterdam NLG 89,97 per 260 lasten, NLG 88,97 per gehele ruimte; ELECTRA 590 lasten, naar Amsterdam NLG 89,95 per gehele ruimte; ARY SCHEFFER 398 lasten, naar Amsterdam NLG 84,70 per gehele ruimte; PRINSES AMALIA 445 lasten, naar Amsterdam NLG 84,70 per gehele ruimte; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL 449 lasten, naar Amsterdam NLG 84,70 per gehele ruimte PAULINE CONSTANCE ELEONORA 306 lasten, naar Amsterdam NLG 84,70 per gehele ruimte; JACOBA EN CHRISTINA 240 lasten, naar Amsterdam NLG 92 per 260 lasten; WILHELMINA EN CLARA 342 lasten, naar Amsterdam NLG 90 per gehele ruimte; JOHANNA MARIA 472 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 94,80 per gehele ruimte EUROPA 669 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 90,25 per gehele ruimte; HEBÉ 328 lasten, naar Amsterdam NLG 99,40 per 260 lasten en NLG 94,40 per gehele ruimte Rotterdam NLG 96,90 per 260 lasten en NLG 91,90 per gehele ruimte, Dordrecht NLG 91,90 per gehele ruimte, Middelburg NLG 94,40 per gehele ruimte, Schiedam NLG 91,90 per gehele ruimte; JONGE CORNELIS 351 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam NLG 99,50 per 260 lasten en NLG 94,50 per gehele ruimte, Dordrecht, Schiedam NLG 94,50 per gehele ruimte, Middelburg NLG 100 per gehele ruimte; ADA 376 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam NLG 89,90 per gehele ruimte, Middelburg NLG 92,40 per gehele ruimte; ROBERTUS HENDRIKUS 397 lasten, naar Rotterdam NLG 94,49 per 260 lasten; NIEUWLAND 398 lasten, naar Amsterdam, Middelburg NLG 92,90 Rotterdam NLG 89,90 Dordrecht, Schiedam NLG 90,90 per gehele ruimte; JOHANNA EN MARGARETHA 596 lasten, naar Amsterdam, Middelburg NLG 92,90 Rotterdam NLG 89,90 Dordrecht, Schiedam NLG 90,90 per gehele ruimte; SALATIGA 648 lasten, naar Amsterdam NLG 99,74 Rotterdam, Dordrecht, Schiedam NLG 94,74 Middelburg NLG 95,74 per gehele ruimte; BARON VAN PALLAND VAN ROOSENDAAL 752 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam NLG 83,49 per gehele ruimte; DORDRECHT II 408 lasten naar Amsterdam NLG 89,44 Rotterdam, Dordrecht, Schiedam NLG 84,44 Middelburg NLG 87,44 per gehele ruimte; CORNELIA 440 lasten, naar Amsterdam NLG 93,93 per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 95,98 per gehele ruimte; INDIA PACKET 400 lasten, naar Amsterdam NLG 83,47 per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Directeuren, in overleg met commissarissen, brengen ter kennis van heren deelhebbers, dat de uitdeling over het boekjaar 1872 is vastgesteld op NLG 70 per aandeel van NLG 1000, of van NLG 35 per aandeel van NLG 500 en dat dezelve vanaf 16 mei betaald zal worden tegen intrekking van het ingevulde en door of vanwege de houder getekende dividendbewijs nummer 16, ten kantore van de Associatie-Cassa alhier, van de heren Overklift & Co te ’s Gravenhage of van de heren Gebroeders Chabot te Rotterdam, terwijl het op de algemene vergadering van heden uitgebrachte rapport verkrijgbaar zal zijn bij de heren Overklift & Co te ’s Gravenhage en aan het kantoor van de maatschappij alhier en te Rotterdam.
Amsterdam, 15 mei 1873.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 15 mei. Gisteren zijn van de werf De Toekomst, van de maatschappij van die naam tot exploitatie van zeevisserij, directeur de heer A.E. Maas, met het gunstigste gevolg van stapel gelopen twee sloeploggers, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, namelijk GETROUWHEID, voor rekening van de heer P. Sonneveld alhier, zullende gevoerd worden door P. Boon, en BERTHA, voor rekening van de heer J.B. Heemskerk te Rotterdam, zullende gevoerd worden door M. Kwakkelstein. Als een bijzonderheid misschien, wordt bericht, dat bij het te water gaan van de BERTHA enkele dames zich aan boord bevonden. Niettegenstaande met de beug- en trawlvisserij in de afgelopen winter van hier twee loggers zijn verloren gegaan, zal de haringvisserij dit jaar met één schip meer dan in het vorige jaar worden uitgeoefend, door het in de vaart brengen van bovengenoemde schepen en van een logger aan de Elshout gebouwd, voor rekening van de heer M. Dirkzwager Gz. alhier.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op zaterdag de 24 mei 1873, des morgens precies ten 9 ure, zal de uitgestelde vendutie van het Engelse driemastschip WINTERTHUR plaats vinden (opm: sterk bekort bericht, verder identiek aan dat van JB 300473)


Datum: 18 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nader vernemen wij dat de mededeling omtrent het onlangs van-stapel-lopen van 2 stoombarkassen en het opzetten van twee andere aan de rijkswerf te Amsterdam alleen in zover juist is, dat aldaar dezer dagen 2 stoombarkassen zijn gereed gekomen en reeds naar het Nieuwediep vertrokken zijn, om per stoomschip naar Indië te worden verzonden. Doch in het geheel zijn er 14 dagen geleden tien gelijktijdig begonnen en ook de acht overige moeten binnen zeven weken ter verzending afgeleverd worden. De machines worden inmiddels in Engeland pasklaar gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zijn op Texel aangespoeld, behalve een naambord, nog drie wrakstukken, kennelijk van het schip INSULINDE, benevens de achterspiegel met de naam erop. Het naambordje, op Texel aangespoeld, was zwart geschilderd en daarop met vergulde letters INSULINDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Volgens bericht uit Suriname was het Nederlandse schip DIEUWERKE, kapt. Van Veen, bevracht voor een volle lading koffie uit het afgekeurde schip SUSANNA, van Batavia. Voor het restant van de lading werd scheepsgelegenheid gezocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 16 mei. Voor rekening der zeevisserijmaatschappij te Emden, onder directie van de heer H. Krüthoffer, werden heden alhier met goed gevolg te water gelaten van de werf toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Korver een loggerschip, genaamd STADT LEER en een loggerschip, genaamd STADT EMDEN, en van de werf toebehorende aan G. van Duffelen Fiegee een loggerschip, genaamd STADT NORDEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Volgens een verspreide circulaire zullen de heren Hudig & Blokhuizen eerdaags een geregelde wekelijkse dienst openen tussen Amsterdam en Newcastle met het eerste klasse Nederlandse stoomschip ECHO.


Datum: 19 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. Het bestuur heeft de eer te berichten, dat van heden 16 dezer af bij de Wed. I. Ellerman, Beurssteeg alhier, te verkrijgen zullen zijn prospectussen betreffende de voorwaarden van uitgifte van NLG 3.000.000 aandelen en NLG 2000.000 5% obligaties van de lening groot NLG 5.000.000 van 1869, en waarvoor inschrijvingen zullen worden ingewacht op vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei: te Amsterdam bij de Associatie-Cassa; te Rotterdam bij de heren Gebroeders Chabot; te ’s Gravenhage bij de heren Overklift & Co; te Utrecht bij de heren Vlaer & Kol. Bij laatstgenoemde drie firma’s zullen mede prospectussen verkrijgbaar zijn. Amsterdam, 15 mei 1873, de directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 12 april. Het Engelse schip WHIRLWIND werd op vendutie verkocht voor NLG 22.000, is onder Nederlandse vlag gebracht en heeft de naam MARIA gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 april. Vrachten. Het Nederlandse schip LOUISA, grotendeels door de Nederlandsche Handel Maatschappij in Nederland bevracht, vult op met thee voor particuliere rekening à NLG 80 te Cheribon en à NLG 77,50 hier. De JAVA is bevracht naar Amsterdam à NLG 65 voor suiker, NLG 50 voor tabak en NLG 100 voor arak, te Soerabaija te laden. De JACOB ROGGEVEEN, 713 ton, is opgenomen voor een lading zout van Sumanap naar Tjilatjap voor NLG 21 per koyang.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ARIA EN BETSY, ROTTERDAM en REGINA MARIS.


Datum: 20 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 9 schepen, als:
Voor Amsterdam:
SOEMBING, kapt. W.H. Kannegieter, 699 gem. lasten, NLG 83,33; INDIA PACKET, kapt. G. Diepering, 400 gem. lasten, NLG 83,47; MAIBIT, kapt. A. Altmann, 609 gem. lasten, NLG 83,84; ARY SCHEFFER, kapt. J.L. Besseling, 398 gem. lasten, NLG 84,70;
PRINSES AMALIA, kapt. G.H. Timmerman, 445 gem. lasten, NLG 84,70; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. K.J. Lieuwen, 449 gem. lasten, NLG 84,70; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. P.H. Bloem, 306 gem. lasten, NLG 84,70.
Voor Rotterdam:
BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, kapt. J.A. Vrijman, 752 gem.lasten NLG 83,49
Voor Schiedam:
DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, 408 gem. lasten, NLG 84,44.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van een Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Kampen.
De geannonceerde veiling wordt vier weken uitgesteld: De dagen nader te adverteren.
Rambonnet en Van der Dussen, notarissen.

Krant:
 NGC - Nieuwe Goessche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Men schrijft ons uit Veere van heden: De 12e dezer werd alhier met goed gevolg te water gelaten, de aan de heren G. Alberts & Comp. alhier toebehorende brik NELLA, bestemd voor de vaart op Noorwegen en elders. De afloop van dit vaartuig heeft voldingend bewezen, hoezeer met behulp van de wetenschap, zelfs de beperkte ruimte van de haven van Veere, in weerwil van de zonderlinge richting, aan de helling gegeven, de scheepstimmerwerf van de heer L. van der Staal uitstekend geschikt maakt voor de aanbouw zelfs van grote zeeschepen.


Datum: 21 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Het aan het etablissement Fijenoord nieuw gebouwde composite schroefstoomschip BANDA werd hedenochtend op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 mei. Volgens bericht van Texel is bij een door de rederij van het schip INSULINDE ingesteld onderzoek gebleken, dat de aangespoelde spiegel en wrakstukken werkelijk van genoemde bodem afkomstig zijn.
Volgens rapport van Scheveningse vissers, zou drie uren van de wal een schip gezonken zijn, waarvan alleen nog maar de masten zichtbaar waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 15 april. Het Nederlandse schip ALEIDA, kapt. Van Luik, is alhier bevracht om te Paranagua voor Buenos Aires te gaan laden.
Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Zeven, dient nog steeds als ponton.
Het Nederlandse schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. Schneider, van Hamburg gekomen, ligt nog quarantaine, hebbende een loods van Montevideo aan boord.
De haven alhier is voor schepen, goederen en personen, komende van Montevideo, geheel gesloten. De correspondentie geschiedt tweemaal per week met een zeilscheepje.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Commercial Steamship Co. Ltd. Geregelde stoomvaart tussen Rotterdam en Java via Suezkanaal. Het Nederlandse stoomschip TROMP, kapt. Leue, zal de 5e juni van het Nieuwediep vertrekken.
De agenten Ruys & Co.
(opm: eerste bericht omtrent dit in 1873 onder Nederlandse vlag gebrachte stoomschip)


Datum: 22 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 21 mei. Heden arriveerde alhier van Glasgow het Nederlandse stoomschip TROMP.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Brakke Grond te Amsterdam op dinsdag 22 mei:
- Barkschip NEDERLAND EN ORANJE, 604 tonnen: NLG 25.900, in slag NLG 4.000, opgehouden (opm: zie NRC 280573)
- Barkschip ZAANSTROOM, 613 tonnen: NLG 18.500, in slag NLG 1.600. Koper C. Ament (opm: een makelaar, namens zijn opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 13 mei. Het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van Nieuwediep naar Batavia, de 9e dezer met schade aan de machine naar hier gesleept, had de 6e mei bij het eiland Galita zwaar stormweer gehad. Onder het opslepen zijn beide stoomboten (opm: zie NRC 250573; het ss GALLIOPE) twee malen in aanvaring geweest, waarbij eerstgenoemde stoomboot de ijzeren boegspriet gebroken en de andere boot 10 ijzeren knieën in de stuurboordsboeg gebroken heeft en meer andere schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpenerwaard, 17 mei. Uithoofde van het steeds toenemend veevervoer in de Lekdorpen heeft de Stoombootreederij onder directie van de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d Lek, behalve de beide reeds in de vaart zijnde schroefboten STREEFKERK en GROOT-AMMERS, nog een derde laten bouwen, BERG-AMBACHT genaamd. Eerstdaags zal ook deze in de vaart komen en het veevervoer dus nog gemakkelijker worden gemaakt. (opm: waarschijnlijk is de naam Van Santen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Duitse gekoperde barkschip PRECIOSA, gebouwd in Bremerhaven 1867, groot 778 gemeten tonnen, draagt 1.000 ton zwaar gewicht, geklasseerd 3/3 L. 1. 1. voor 9 jaar. Nadere informaties zijn te bekomen bij Wambersie & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. De burgemeester van Texel geeft bij deze kennis van de berging van de navolgende onder zijn beheer gestelde strandgoederen: Een naambord, zwart met gouden letters, met de naam INSULINDE; een stuk van een achterspiegel, met de naam INSULINDE Amsterdam; een draaibord met de naam INSULINDE 1869; enige wrakken en dekdelen zonder merken. Rechthebbenden op voormelde goederen, worden ter reclame opgeroepen door D.C. Loman, burgemeester van Texel.


Datum: 23 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 22 mei. Heden morgen werd in het lokaal De Eensgezindheid de algemene jaarlijkse vergadering gehouden der Stoomvaart-Maatschappij Nederland. De vergadering werd gepresideerd door de erevoorzitter Z.K.H. Prins Hendrik, die de aandeelhouders bij de aanvang der vergadering op hartelijke wijze toesprak en daarbij, niettegenstaande het betaald leergeld, zijn vertrouwen uitsprak in de toekomst der Maatschappij, welke krachtig kon medewerken om de banden te versterken tussen het moederland en zijn overzeese bezittingen (toejuichingen). Naar aanleiding van het in druk medegedeelde en reeds door ons in hoofdzaak publiek gemaakte verslag, verklaarde de voorzitter van commissarissen, Mr. C.J.A. Den Tex, namens het bestuur, dat de afgetreden directeur, kapt.-luitenant Van Asperen, had goedgevonden een particulier schrijven der directie aan commissarissen publiek te maken. Het bestuur achtte het minst genomen onbescheiden, dat een door directeuren niet voor publiciteit bestemd stuk aan de publiciteit was overgegeven, en verklaarde deze handeling zeer te hebben betreurd. Vervolgens werd de balans over 1872 bij acclamatie goedgekeurd, evenals een voorstel van het bestuur ter goedkeuring der deelneming dezer Maatschappij voor 25 aandelen van NLG 1.000,- in de Indische Droogdokmaatschappij.
Tot derde directeur werd met 214 van de 271 uitgebrachte stemmen benoemd de heer Tegelberg, luitenant ter zee 1ste klasse, de eerst voorgedragen kandidaat. Tot leden der commissie tot het nazien der cijfers voor de volgende balans werden benoemd de heren mr. H. Royaards van Scherpenzeel, uit Utrecht, M. Mees, uit Rotterdam, en G.H. de Marez Oyens, uit Amsterdam; tot plaatsvervangers de heren Des Amorie van der Hoeven, uit Utrecht, W. Bunge, uit Rotterdam, en dr. C.E. Heynaius, uit Amsterdam.
De president-commissaris deelde vervolgens aan de vergadering mede, dat de Maatschappij een nieuw blijk van hartelijke belangstelling had ontvangen van de zijde van haar ere-voorzitter, Z.K.H. Prins Hendrik. Bekend toch was het, dat de verleden jaar uitgeschreven lening voor het aanschaffen van twee nieuwe boten niet eens voor de helft in voltekend. Z.K.H. heeft thans zesmaal honderdduizend gulden op zeer gunstige voorwaarden gedurende een zeker aantal jaren aan de Maatschappij geleend, ten einde het in de vaart brengen van een vijfde stoomschip mogelijk te maken. (Luide en algemene toejuichingen). De heer Des Amorie van der Hoeven was hierop de tolk der vergadering, om de Koninklijke Prins voor dit vorstelijk bewijs van welwillendheid enige woorden van warme dank toe te brengen. Z.K.H. antwoordde daarop door o.a. met nadruk aan te dringen op het voltekenen der lening; Z.K.H. betreurde het, dat terwijl voor allerlei buitenlandse ondernemingen altijd hier geld in overvloed te vinden was, zulks voor Nederlandse ondernemingen dikwijls niet zonder grote moeite kon gelukken. Hij wees o.a. tot staving daarvan op de moeite en de tijd die vereist werden om de Indische droogdokmaatschappij in het leven te roepen. Zonder hulp van buitenlandse kapitalisten zou dat resultaat niet eens zijn verkregen. Indien het kapitaal voor de geldlening der maatschappij “Nederland” werd voltekend, zodat daarvan een vijfde stoomschip in de vaart kon worden gebracht, dan zou Z.K.H. het toegezegde geld niet terugnemen, maar blijven voorschieten, om een zesde stoomschip te kunnen verkrijgen. (Daverende en langdurige toejuichingen).
Toen geen der leden het woord nam om over de belangen der maatschappij te spreken of klachten te opperen, nodigde de Prins, ere-voorzitter, de aandeelhouders ten dringendste uit, zich niet door Zijne tegenwoordigheid te laten weerhouden, om op rond vaderlandse wijze te zeggen, wat hun op het hart lag. Hier toch was het de plaats, bedenkingen te opperen, niet buitenaf. Aan deze dringende uitnodiging werd alsnu gevolg gegeven door de heer Vogel, die verbeteringen in de administratie en aprroviandering der schepen wenst te zien ingevoerd; 2. door de heer Van Deventer uit Utrecht, die bezwaren had tegen de vereniging der betrekking van directeur dezer Maatschappij met die van andere Maatschappijen; 3. door de heer J.R. Boelen, die inlichtingen vroeg over de schroeven en eindelijk ten 4. door de heer H.C.A. Henny die op enkele verbeteringen wees, o.a. hierop, dat commissarissen, die vroeger een nominatie voor een vacante directeursplaats hadden gegeven, met één ernstig kandidaat en een figurant, thans aan aandeelhouder de keus hadden gegeven tussen twee ernstige kandidaten. Spreker beval nog aan, dat voor het vervolg de namen der kandidaten in alfabetische volgorde zouden worden gesteld.
Over de verschillende punten werd van gedachten gewisseld op een wijze, die van onderlinge welwillendheid en belangstelling in de grootse onderneming getuigde. De directeuren Boissevain en Ramann gaven inlichtingen over sommige punten. Zo meende o.a. de laatste dat de balans niet ongunstig was, als men de moeilijkheden der wordingsperiode in aanmerking nam. De Prins, ere-voorzitter, verklaarde o.a., dat het bestuur overtuigd was, dat de door de heer Van Deventer bedoelde vereniging van het directeurschap van deze met dat van een andere Maatschappij geen nadelen opleverde; dat de meerderheid van aandeelhouders in het vorige jaar had getoond die mening te delen, en dat bedoelde directeur (de heer Ramann) voorzeker dadelijk zijn ontslag zou nemen, als van enig nadeel bleek. Tenslotte verdient nog vermelding dat de heer L. Pincoff, uit Rotterdam, in een van geest tintelende rede protesteerde tegen een opmerking van de heer Van Deventer, dat hij, namens een aantal aandeelhouders, nog meer grieven zou te berde hebben gebracht, als niet o.a. de aanwezigheid van Z.K.H. de Prins hem had weerhouden. Spreker sommeerde de heer Van Deventer om, handelende in de geest van de Prins, te zeggen wat hem op het hart lag. Deze weigerde echter dit thans bij deze gelegenheid te doen, om meerdere redenen, ook omdat hij in de Utrechtsche Courant zijn grieven reeds had blootgelegd enz. Ten circa 1 ure werd de vergadering door de Prins ere-voorzitter gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop voor NLG 8.000 een sterk gebouwd, goed onderhouden schoenerschip, groot 76 gemeten lasten, kopervast, met complete inventaris, zeer geschikt voor de houtvaart.
Adres de cargadoors P. Varkevisser & Zonen.


Datum: 24 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoet, 23 mei. Met assistentie van de Loodskotter No.1, schipper Burg, zijn hier aangekomen twee sloepen met passagiers van het Nederlandse stoomschip TALISMAN, welk schip op de Ooster is gestrand. De kapitein en 13 man zijn nog aan boord. De sleepboot ROTTERDAM is derwaarts vertrokken. Nadere bijzonderheiden ontbreken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 mei. Het schip WINTERTHUR, heden verkocht, heeft opgebracht NLG 22.050. Koper is het hoofd der Arabieren Aydiet. Voor de inventaris is gemaakt NLG 1.859,25.


Datum: 25 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Volgens brief uit Simonsbaai, 24 april ll., van kapt. M.A. Overgaauw, voerende het fregatschip SUNDA, heeft hij vanaf 5 tot 20 dier maand met hevige storm en orkanen te kampen gehad, waardoor de bovenste vingerling van het roer dwars afgebroken en het roer zelfs zwaar beschadigd was, terwijl verscheidene zeilen verloren gingen. Het schip zelf had zich goed gehouden en was dicht gebleven. Bij aankomst in Simonsbaai was de SUNDA in aanvaring geweest met het Engelse schip INDIAN EMPIRE, doordien laatstgenoemde geen lichten aangestoken had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 24 mei. Het stoomschip TALISMAN, gisteren op de Ooster gestrand, is, na een gedeelte der lading in lichters gelost te hebben, vlot- en door de stoomboot KINDERDIJK in de Kanaalhaven gesleept. Twee personen der equipage van genoemd stoomschip poogden gisteren in een boot te landen, doch zij dreven weg. Heden zijn zij door de loodskotter behouden aan wal gebracht. De sleepboot ROTTERDAM, die assistentie verleende is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Aangaande het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van het Nieuwediep naar Batavia, met schade te Malta binnengebracht - vroeger gemeld - wordt van een particulier schrijven nader gemeld, dat het ongeval aan de machine veroorzaakt was door het springen van het deksel van de stoomcilinder, waardoor de gehele machine onklaar raakte; na in groot gevaar verkeerd te hebben van op de rotsen te geraken, daar men met het geringe zeilvermogen het schip niet van de wal kon houden, ontmoette men het stoomschip GALLIOPE, waarmede een overeenkomst werd aangegaan om het schip naar Malta te slepen. Bij het uitbrengen der trossen ondervond men allerlei tegenspoed en geraakte de beide stoomschepen 2 maal met elkander in aanvaring, waardoor de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, de boegspriet verloor en de GALLIOPE een groot gat in de voorsteven en belangrijke schade aan het achterschip bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius te Vlaardingen op woensdag 11 juni 1873, des middags ten 12 ure, in het Logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen van het extra goed onderhouden, welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, genaamd JACOB DEN BREEMS, laatst gevoerd door kapt. J. van Keulen, groot 195 gemeten tonnen, gebouwd in anno 1868, met rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere buitengewoon volledige inventaris; liggende in de Haven te Vlaardingen. Te bezichtigen 8 dagen voor de dag van verkoop van 10 tot 4 ure. De gedrukte catalogus is op franco aanvrage te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris. (opm: zie NRC 140673)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 23 mei. Het schip PASSAROEANG, van Amsterdam naar Hudiksvall, hier aangekomen, is in aanvarig geweest met een stoomboot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 april. Het Nederlandse schip SUNDA, kapt. Overgaauw, van Soerabaja naar Amsterdam, is de 23e april met gebroken roer en schade aan zeilen, in de Simonsbaai binnengelopen. Het behoeft niet te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei 1873. Volgens brief uit Simonsbaai d.d. 27 april ll. van kapt. Overgaauw, voerende het fregatschip SUNDA, heeft hij vanaf de 5e tot de 20e dier maand met hevige storm en orkanen te kampen gehad, waardoor de bovenste vingerling van het roer dwars afbrak en het roer zelf zwaar beschadigd was, terwijl verschillende zeilen verloren gingen. Het schip zelf had zich goed gehouden en was dicht gebleven. Bij aankomst in Simonsbaai was de SUNDA in aanvaring geweest met de Engelse schoener INDIAN EMPIRE, doordat laatstgenoemde geen lichten aangestoken had.


Datum: 26 mei 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 mei. De tjalk MARTHA ROEMERS, kapt. Kajuiter, van Hamburg naar Bremen, is op het Stielsand aan de grond gevaren, doch later weer vlot geraakt en heeft heden de reis voortgezet.


Datum: 27 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 mei. Heden is alhier aangekomen van Sunderland het stoomschip ECHO. (opm: eerst gevonden reis van dit eerste stoomschip van Hudig & Blokhuyzen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 23 mei. Tijdens het alhier zeer hard gewaaid heeft van het WZW, is het schip AUREOLE, van hier naar Hongkong bestemd, op de buitenrede in aanvaring geweest met het Nederlandse schip ANTJE, kapt. Van der Hoog, met steenkolen naar Singapore bestemd. Laatstgenoemd schip heeft het anker met 75 vadem ketting laten slippen om vrij te komen en kwam daarna voor het tweede anker en 90 vadem ketting weder ten anker. Het schip ANTJE heeft verschansing, stutten en relings verloren. De schade is begroot op GBP 300,-. Beide schepen zullen moeten dokken om te repareren.


Datum: 28 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. De directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam heeft bekend gemaakt, dat de ingekomen inschrijvingen het tot stand komen der Amerikaanse vaart volkomen waarborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip NEDERLAND EN ORANJE, de 20e mei in publieke veiling te Amsterdam opgehouden, is door de makelaar H. Tollenaar uit de hand gekocht. (opm: mogelijk voor een opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 mei. Volgens heden ontvangen telegram, in dato Soerabaija 24 mei, was het barkschip ZEENYMPH, kapt. Vietringa Coulon, den 7 dezer na een reis van 103 dagen te Macassar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Door kapt. L.C. Cupido, van het schip CAROLINA, is gisteren op de hoogte van Terschelling gezien het schip PIETER, kapt. Oostervink, van Riga herwaarts, met gebroken kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Alhier is aangespoeld een scheepsnaambord, lichtblauw geschilderd, waarop met vergulde letters ELISABETH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 mei. Op de Makkumerwaard is een tjalk gestrand, beladen met steen en bestemd voor de havenwerken alhier; het volk is gered en te Makkum aan wal gebracht.
(opm: zie NRC 300573)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 23 mei. De sleepboot ONRUST, van Nieuwediep naar London, met onklare machine alhier binnengelopen, vertrok de 25ste naar Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 mei. Het schip BATAVIA, kapt. Lacrooy, van Amsterdam naar Macassar, is hier binnengelopen met verlies van een anker en wegens gebrek aan water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 april. Het Nederlands-Indische schip JUSTINA, kapt. Steevers, van hier naar Padang, is bij Pako gestrand en zal vermoedelijk totaal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 april. Volgens bericht uit de Molukken is het Noord-Duitse barkschip PENGUIN op de Z.O. kust van Boeton gestrand en totaal uitgeroofd. Van de equipage is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerechtelijke Aankondiging. Ten verzoeke van de Handelsvennootschap onder de firma Clarke and Sons, ook tekenende Clark und Söhne gevestigd te Archangel, domicilie gekozen hebbende te Rotterdam, ten kantore van de voor haar occuperende Procureur Mr. W.S. van Reesema, aan de Wijnhaven, no. 76 en te Delfshaven, ter Secretarie van die Gemeente, uit krachte van een vonnis, gewezen bij verstek door de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam, d.d. 7 april 1873, behoorlijk geregistreerd in de zaak van gemelde firma tegen kapitein J.B. Johanson, van het schip EMANUEL, liggende te Delfshaven, voor gemelde Rechtbank aanhangig geweest, welk schip is toebehorende aan A. Johanson, zal door genoemde Procureur Mr. W.S. van Reesema, in de openbare terechtzitting der Arrondissements-rechtbank te Rotterdam, zitting houdende in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, op woensdag de vijfentwintigste juni 1873, des voormiddags ten elf ure, worden geveild en finaal verkocht en toegewezen een schoenerschip, genaamd EMANUEL, groot ongeveer 65 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, twee boten, twee ankerkettingen, een stel zeilen, drie trossen, een Zweedse vlag, twee kompassen en verder wat zich op of in genoemd schip bevindt, liggende in de Oude Haven Oostzijde, te Delfshaven, en gevoerd wordende door J.B. Johanson, alles ten einde betaling te bekomen van een som groot NLG 1.124,54, benevens de renten daarop verschuldigd en de kosten van de bovengenoemde procedure.
Wordende genoemd schip en wat daarbij verder zal worden verkocht door de Executante ingezet voor een som van tweeduizend vijfhonderd guldens.
Rotterdam, 26 mei 1873, Mr. Van Reesema

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed te Groningen onze geliefde broeder Willem Hazewinkel, gezagvoerder van het galjootschip JONGE GERRIT, aan een kortstondige ziekte. Sappemeer 25 mei 1873, mede uit naam van mijn broeder en zuster, J. Hazewinkel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 23 mei. In de nacht van woensdag op donderdag j.l. (opm. van 21 op 22 mei) ontstond er brand aan boord van het hier ter rede liggende schip (opm: bark) LOUISE, kapt. L. Slijboom, van Batavia met stukgoederen. Onder andere handelsartikelen had voormeld schip ingenomen lucifers en petroleum, en zouden eerstgenoemde, volgens het beweren wellicht door wrijving, ontbrand zijn. Gelukkig verloor de bemanning bij het ontdekken van het gevaar haar tegenwoordigheid van geest niet en zou het grotendeels aan haar krachtdadige hulp te danken zijn, dat men de brand bluste en men slechts het verlies had te betreuren van de helft der lading.


Datum: 29 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Paramaribo, 1 mei. Op een request van de gewezen waarnemende Britse consul alhier, de 7de april aan het Hof van Justitie ingediend, waarbij is verzocht, dat de toen aangekondigde verkoop van het wrak der Engelse brik FLORENCE en de daarvan afkomstige lading uitgesteld zal blijven tot de afloop van het onderzoek ter zake van het abandonneren van gemeld vaartuig door gezagvoerder en bemanning, heeft gemeld Hof, na gehoord te hebben de procureur-generaal, die tot niet-ontvankelijkverklaring van het gedaan verzoek heeft geconcludeerd, bij dispositie van 18 dezer, op grond o.a. dat, vermits gezagvoerder van de FLORENCE alhier aanwezig is, de Britse consul niet bevoegd is voor de belangen van eigenaren van schip en lading op te treden, de requirant niet-ontvankelijk verklaard in het door hem gedaan verzoek, hem veroordeeld in de kosten ten deze gevallen, en deze dispositie verklaard uitvoerbaar, niettegenstaande hoger beroep zonder borgtocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, P. Reineke, C. Ament, C.S. Oolgaardt, E.C.A. Koli en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen op dinsdag 17 juni 1873, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip DJAWA, gevoerd door kapt. R.P. Bakker. Volgens Nederlandse meetbrief lang 50,50 meters, wijd 9,07 meters, hol, 5,82 meters en alzo gemeten op 1.185 tonnen of 626 lasten. Het schip ligt aan de Oosterdoksluis.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co. (opm: zie NRC 060673)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 27 mei. Het Nederlandse schip ALIDA MARGARETHA, kapt. Lemminga, is te Montevideo bevracht, om de lading van het aldaar wegens lekkage binnengelopen schip MIMI, kapt. Ferman, van Uruguay naar Engeland over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 mei. Het brikschip EMMA, kapt. Dian, van Curaçao op 10 mei alhier binnen, heeft bij de Bermuda’s in een zware bui de grote boom gebroken en andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 mei. Van de werf, toebehorende aan de heren Pot alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip JOHANNA, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening der bouwmeesters zelve. (opm: zie NRC 010672.)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 mei. Zr.Ms. oorlogsstomer SURINAME is heden morgen naar Bandjermasin vertrokken na alhier wat te zijn opgelapt. Bedoeld vaartuig, versleten in ’s Lands dienst, is niettemin nog goedgekeurd voor 6 maanden.


Datum: 30 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse fregatschip SAMARANG, kapt. A. Lehmann, beladen met pl.m. 1.500 tonnen steenkolen, de 28ste dezer van Birkenhead naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 27 mei. Volgens particulier bericht is het hier te huis behorende tjalkschip MARCHIENA WEINELINA, kapt. Emmelkamp, in de avond van 23 dezer op Makkum gestrand. (opm: binnenvaarder)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 28 mei. De stoomboot ONRUST, kapt. Lester, van Nieuwediep naar Salcombe, heeft op 26 dezer, op de klippen bij Folkestone gestoten. Het is heden hier lek binnengekomen, hebbende enige platen in de bodem beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam – Sunderland. Het nieuwgebouwd Nederlands stoomschip ECHO, kapt. W.H. Saijers, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers 1e en 2e klasse, vertrekt iedere dinsdagavond.
Adres Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Volgens een ontvangen particulier telegram is het Nederlandse barkschip MINA, kapt. Van Bruggen, op 14 mei te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 mei. De schoener ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, van Hamburg naar Porto Plata, zit hier op het Sud (opm: waarschijnlijk Südstrand) aan de grond. Het is echter zonder hulp weder vlot geworden.


Datum: 31 mei 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 4 mei. Het schip FLORENCE, kapt. Holmes, van Bahia naar het Kanaal bestemd, op 27 februari hier verlaten binnengebracht, is op 23 april verkocht en heeft NLG 1.300,-, de inventaris NLG 2.298,- en de lading suiker GBP 3.000,- opgebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 23 mei. Gisteren arriveerden alhier tien man der equipage van de gestrande Duitse brik PENGUIN, komende van Boeton, waar zij drie maanden verblijf hebben gehouden.


Datum: 01 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. De 30e mei is op de werf van de heren R. Napier & Sons te Glasgow de kiel gelegd van het stoomschip W.A. SCHOLTEN, voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vera Cruz, 3 mei. Het Nederlandse schip PERSEVERANCE, kapt. G.E. Jonker, omstreeks dezelfde tijd (opm: als de URANIA en de EMMA; zie AH 150573) te Chiltepec verongelukt, had 170 grote en 181 kleine blokken mahoniehout aan boord. Het grootste gedeelte daarvan is geborgen en zal naar Europa verscheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 8 mei. Het schip B.R.H., kapt. Pohlmeijer, van Java naar Amsterdam, met koffie en suiker, 2 mei alhier lek binnengelopen, is nagezien en heeft order bekomen te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.A. Meijboom, gevestigd te Lekkerkerk, als last hebbende van zijn principalen, is van mening op donderdag 19 juni 1873, des morgens ten elf ure, ten huize van de kastelein P. de Groot te Krimpen aan de Lek, in het openbaar te veilen en verkopen:
- De ijzeren schroef-stoomsleepboot, tevens ingericht voor passagiers, genaamd CORNELIA MAGDALENA, lang over steven 22,50 meters, wijd 3,70 meters, hol 2 meters, groot volgens meetbrief 22 tonnen, met machine van 20- en nieuwe ketel van 25 paardenkracht en nader te omschrijven inventaris.
- De ijzeren stoombaggermolen No. 23, belangrijk hersteld en in zeer goede staat, met machine van 16 paardenkracht, baggerende ruim 5½ meter diep met dito inventaris.
- De houten stoombaggermolen, genaamd: de ZEEHOND, met machine van 16 paardenkracht, baggerende ruim 7 meters diep, met dito inventaris.
- Een weinig gebruikte, zo goed als nieuwe liggende stoommachine, van 25 paardenkracht, compleet.
- Vier goed in orde gemaakte klepschuiten, van 25 tot 30 kubieke meters inhoud, met uitstortende zijkleppen.
Alles aanwezig en dagelijks te bezichtigen op de scheepstimmerwerf van de heren J. & K. Smit, te Krimpen aan de Lek, bij wie nadere inlichtingen zijn te bekomen, zo mede bij genoemde notaris, ten wiens kantore veilcondities en inventarissen in tijds ter inzage zullen liggen. Levering en betaling binnen 24 uur na de toewijzing en een en ander inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 30 mei. Het bericht uit Vlaardingen, opgenomen in onze courant van 29 dezer omtrent het te water lopen van het kotter-loggerschip JOHANNA is onjuist. Dat schip is niet gebouwd bij de heren Pot, maar bij Joost Pot, voor rekening ener rederij onder directie van genoemde bouwmeester. Ook is daarna voor rekening der zelfde rederij de kiel gelegd van een soortelijk vaartuig, genaamd JOHANNA II, beiden bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.


Datum: 03 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 31 mei. Heden is van de werf van de Gebr. A.& P. Jonker te water gelaten het ijzeren sleepschip genaamd FORTUNA, groot ongeveer 13.000 centenaars, voor rekening van de heer C. Hannesen te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 juni. Heden vertrok van hier naar Batavia het stoomschip JAVA, het eerste van de Stoomvaart-Maatschappij Java. Aan boord daarvan bevindt zich een detachement militairen, sterk 170 onderofficieren en manscheppen onder geleide van drie officieren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 april. De bark JUSTINA, kapt. Steevers, is de 16e bij Anjer gestrand. Het schip moet als verloren worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 22 mei. Het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van het Nieuwediep naar Batavia, alhier met schade binnengebracht door het stoomschip CALLIOPE, moet GBP 6.000 aan sleeploon betalen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banda, 6 mei. De naamloze vennootschap Banda’s Stoombootdienst en Prauwenveer heeft voor enige dagen besloten te Soerabaija een kleine stoomboot te doen bouwen voor de dienst in de baai, welke de prijs van pl.m. 30 mille mag bereiken en is aan de heren H.P. de Vries en P.C.L. Hartog, die met de mail naar Europa vertrekken, de machtiging tot de aankoop uitgereikt. Zeven Bandanezen, waaronder ook beide bovengenoemde heren, sloegen de handen ineen tot een verbond hetwelk ten doel heeft de aanschaffing ener grote stoomboot voor de vaart van Banda via Java naar Singapore en vice versa, welke in Europa moet worden gebouwd en de geringe som van twee ton gouds mag kosten. Het zijn insgelijks bovengenoemde heren, die met de aankoop belast zijn. Moge Banda zo voortgaan, dan zal het plan dat de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij heeft laten varen, namelijk om Banda met Australië te verbinden, spoedig uitgevoerd zijn, en dat door Bandanezen, die zich door onderlinge verbroedering en energie op de baan des vooruitgangs hebben geplaatst en daarop zullen voortsnellen.


Datum: 04 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Het Nederlandse stoomschip JAVA, kapt. Van Ingen, van Nieuwediep naar Batavia, is gisteren nacht ten 4 ure Dungeness gepasserd. Volgens bericht zal genoemd stoomschip te Portsmouth zich twee of drie dagen moeten ophouden wegens het vuurvatten van het houtbekleedsel van de ketel. Het vuur is echter door de goede orde aan boord spoedig geblust, maar er wordt een kleine reparatie vereist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, de 9e mei te Malta binnengekomen, is de 29e mei des nachts van daar naar Batavia vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 1 juni. De stoomboot ONRUST, van Weymouth naar Prawle, gaat ten gevolge van de schade aan de bodem op de patent-sleephelling.


Datum: 05 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 4 juni. Heden is hier gearriveerd om over te gaan aan boord van het Nederlandse stoomschip TROMP, kapt. Leue, een detachement suppletietroepen, sterk 300 man, waaronder 30 onderofficieren, onder bevel van de kapt. der infanterie van het Oost-Indische leger H. Demmeni, en medegeleide van de 2de luitenants van dat leger H. Berail, J. Buddingh en W. Munniks de Jongh. Genoemd stoomschip zal morgen naar Batavia via Suez vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 juni. Heden werd op de werf van de heer Arie Smit alhier de kiel gelegd van een schroefboot, genaamd SCHELDE EN RIJN, groot 750 ton, voor rekening van de rederij W.A. Van Maenin & Co. te Antwerpen, bestemd voor de vaart tussen Antwerpen en Mannheim. Dit is het vierde grote stoomschip, dat op deze werf sedert twee jaren is gebouwd voor bovengenoemde dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 juni. Het stoomschip JAVA, kapt. Van Ingen, van Amsterdam naar Java bestemd met 170 man troepen aan boord, kwam heden namiddag te Spithead aan met lekkage aan de verbindingen der stoompijp. Des voormiddags ten 11 uur bij de Owers zijnde, bespeurde men aan boord dat de houten beschotten die de ketels van de machinekamer afschutten in brand waren. Onmiddellijk werd door de equipage, bijgestaan door de aan boord zijnde troepen, al het nodige gedaan en was men spoedig door een massa water de brand meester. Ware het niet tengevolge der geregelde orde waarin de bevelen van de kapitein snel ten uitvoer gebracht werden zowel als door de medewerking van de commandant en de troepen, dan had waarschijnlijk dit ongeval zeer ernstige gevolgen kunnen gehad hebben. Er is onmiddellijk assistentie aan boord gezonden om de schade met allen spoed te herstellen.
Later bericht: De JAVA zette in de nacht van de 4e op de 5e juni de reis weder voort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juni. Volgens brief van kapitein Teensma was het Nederlandse schip SOPHIA MARIA, van hier naar Curaçao bestemd, in de nacht van 27 januari l.l. door het Engelse stoomschip BRITTANIA overzeild en onmiddellijk daarna gezonken, waarbij 5 man het leven verloren. De kapitein en één matroos werden, drijvende op een klein gedeelte van het achterschip, door de sloep van bovengenoemd stoomschip gered, aan boord gebracht en aldaar zeer liefderijk behandeld. Kapitein Teensma roemt zeer het gedrag van gezagvoerder Toyles van het stoomschip BRITTANIA, die zich nog twee uur ter plaatse van het ongeluk ophield om zoveel mogelijk de overige opvarenden van de SOPHIA MARIA te redden. Daar er echter niet het minste spoor van hen ontdekt werd, vervolgde hij de reis en bracht hen te Cardiff aan land.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 31 mei. Heden morgen werd aan het Marine Etablissement alhier te water gelaten het houten raderstoomschip BOGOR, bestemd ter vervanging van het in der tijd afgekeurde ijzeren vaartuig van die naam in het onderhouden der gemeenschap tussen Batavia en het eiland Onrust, die tegenwoordig plaats vindt met behulp der beide particuliere stoomscheepjes TJILIWONG en TJITARUM. De werktuigen van de vroegere BOGOR worden daarbij op nieuw gebezigd. Vermoedelijk zal over een paar maanden het nieuw zogenaamd communicatie- vaartuig, thans ressorterende onder de Gouvernements Marine, zijn dienst aanvaarden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juni. Gisteren is van Texel hier te rede aangekomen Zr.Ms. stoomschip WATERGEUS, gezagvoerder Bunnik, na een reis van 108 dagen. Na kolen te hebben ingenomen zal genoemd oorlogsvaartuig naar Atjeh vertrekken.


Datum: 06 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het schip DJAWA zal geen voortgang hebben, zijnde genoemd schip uit de hand verkocht. (opm: herdoopt in KANDANGHAUER II)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juni. Heden is het stoomschip TROMP van hier via Suez naar Batavia vertrokken (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. De Stoomvaart-Maatschappij Java ontving gisterenavond het volgende telegrafische bericht van de directeur, die dadelijk na het ongeval naar Portsmouth was afgereisd:
Na een gestreng onderzoek aan boord, dat zes uur duurde, en hetwelk gehouden werd in bijzijn van de kapitein, 1ste machinist en de bevelvoerende officieren der troepen, is gebleken, dat de brand ontstaan was door grote onvoorzichtigheid van de 2de machinist. Van dit onderzoek werd een proces-verbaal opgemaakt en getekend voor de Nederlandse consul. De JAVA heeft reeds heden nacht de reis voortgezet. De schade is zeer gering. De passagiers waren zeer tevreden en gezond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juni. Het hier gisteren van Padang binnengekomen barkschip JAN VAN BRAKEL, kapt. De Roever, is lek en heeft schade aan tuig en zeilen, hebbende een cycloon doorgestaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juni. Naar wij vernemen, zou de regering er van af zien de stomers SINGAPORE en VICE-PRESIDENT PRINS van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij te kopen en aan genoemde maatschappij hebben medegedeeld, dat zij twee flinke boten verlangt. De stomers BARON BENTINCK en MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE zijn haar nu aangeboden voor NLG 700.000.


Datum: 07 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip WATERGEUS, onder bevel van de kat.luit.t.zee K.C. Bunnik, de 4e dezer te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Volgens gisteren ontvangen telegram uit Darien van kapt. Tobiassen, voerende het barkschip RIGA, was hij met zijn schip en equipage in goede staat te Doboy aangekomen.


Datum: 08 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Blijkens particuliere mededeling zal het bedrag van het sleeploon voor het binnenbrengen van het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN te Malta, worden betaald door de Admiralty Court te Londen, volgens overeenkomst tussen de betrokken gezagvoerders en hun rederijen, tot welk einde aan de afladers bereids opgaaf is verzocht van de waarde van hun ingescheepte goederen, welke bij het toekennen van de beloning bij de rechters moet bekend zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Kruisinga, van hier naar Semarang, was gisteren op de hoogte van Dungenes. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Kapt. Bakker, voerende het Nederlandse schip AMALIA, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 13e mei op 37º25’ NB, 35º43’ WL, gezien te hebben een door het volk verlaten schoener, vol water, volgens de reuk met petroleum geladen; alleen de grote mast stond overeind, de grote steng was afgebroken, de voorhut stond nog op dek en de ankers lagen op de boeg; het had een wit beeld voorop, doch de naam was niet te ontwaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Reepmaker & Maronier, residerende te Rotterdam, als last hebbende van het bestuur van de Zuidhollandsche Stoomboot-Maatschappij te Brielle, zijn voornemens om op woensdag 18 juni 1873, des middags ten 12 ure, in het notarishuis te Rotterdam in één zitting in het openbaar te veilen en te verkopen de goed onderhouden en snelvarende sleep-raderstoomboot VOORNE EN PUTTEN No. 3, met stoommachine van hoge drukking en 60 paardekracht, lang 17,88 meters, wijd 3,81 meters, hol 1,89 meters en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 55 tonnen. Met de gehele inventaris, zoals die breder bij biljetten is omschreven. Dadelijk te aanvaarden. De te veilen stoomboot ligt in de Haringvliet tegenover het stadstimmerhuis te Rotterdam en is dagelijks te bezichtigen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam nummer 72, alsmede ten kantore van de notaris H.L.M. van Kruyne te Brielle en bij het bestuur van de gezegde maatschappij.


Datum: 09 juni 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van J. en H. Nijhuis te Sappemeer is op 26 mei te water gelaten het kofschip TRIJNTJE, groot plm 80 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J. van Laar.
(opm: zie ook PGC 160673 en PGC 201273).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juni. De WILLIAM MACKINNON, die twee bladen van de schroef verloren heeft, is desniettemin naar Padang gestoomd.


Datum: 11 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 3 juni. Het Nederlandse schip ALIDA GIEZEN, kapt. Nieland, van Emden naar Sundsvall, is met schade aan de verschansingen en het staande want alhier binnengelopen, zijnde 8 à 9 mijlen bewesten Gothland met het barkschip ORION in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 juni. Op de 14e dezer is, naar wij vernemen, de vertrekdag bepaald van Zr.Ms. schroefstoomschip AMBOINA, om onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Jhr. A.F. Meijer, via Suez naar Oost-Indië te vertrekken.
Zr.Ms. AMBOINA of Zr.Ms. DELI, klaar liggende voor vertrek (coll. Marhisdata)


Datum: 12 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 7 mei. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN voor afbraak verkocht worden. Het is evenwel nog niet uitgemaakt, waar zulks zal geschieden, hier (opm: Batavia) of te Soerabaija.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 23 mei. Woensdag middag kwamen hier aan van Boeton met een prauw van de sultan van dat eiland kapt. Goslar, de 1e stuurman en acht man opvarenden van de op de 19e februari j.l. op een rif Z.O. van Boeton verongelukte Duitse brik PENGUIN, van Hamburg bestemd naar China, geladen met lood, staal, ijzer en andere goederen. Vier man der alhier aangekomenen werden dadelijk ter verpleging in het hospitaal opgenomen; de 2e stuurman en een matroos waren te Boeton overleden.
De PENGUIN stootte, volgens verklaring van de gezagvoerder, bij geen slecht weder op de volle middag op een rif, dat op de Engelse kaart niet was aangegeven, maar waar diep water staat aangetekend. Op dat rif staat bij springvloed slechts 13 à 14 voet water. Eerst de 8e maart werd het schip, dat al die tijd op het rif ongeveer in dezelfde staat was gebleven en niet merkbaar meer water maakte, door de kapitein en verdere opvarenden verlaten, nadat alle pogingen en het over boord werpen van een goed gedeelte van de lading, zoals staal, ijzer, enz., om het schip vlot te krijgen, te vergeefs waren geweest. Middelen ter redding van goederen waren niet voorhanden of verkrijgbaar en zo landde men dus in twee boten op het dicht in ’t gezicht liggende eiland Boeton, op een punt aan de Z.O. kant, dat omstreeks vier dagen roeiens van de hoofdplaats lag.
Victualie, kookgereedschap en kledingstukken had men aan wal gebracht. De behandeling van de sultan van Boeton wordt in allen dele geroemd en men wachtte met geduld het tijdstip af, waarop de moesson het vertrek naar Makassar zou veroorloven.
Heden morgen is de PENGUIN met deszelfs lading, zijnde of niet zijnde, volgens de voor de vendutie afgekondigde beschrijving en voorwaarden, gegund voor NLG 405, terwijl twee sloepen en nog enige inventaris-goederen ook enig geld hebben opgebracht. In de volgende week zal het overige geborgene van de inventaris in publieke veiling worden verkocht.


Datum: 13 juni 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid in de ouderdom van 64 jaren mijn hartelijk geliefde echtgenoot de heer Dirk Herderschee, rustend scheepsgezagvoerder, diep betreurd door mij, mijne kinderen en behuwdkinderen.
Amsterdam, 10 juni 1873, W. Herderschee-Meulendijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 10 juni. Op 31 mei is op de werf van J. Berg Jzn te water gelaten het schoenerschip VERTROUWEN, groot 105 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J. Luining.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 mei. Het schip SUNDA, kapt. Overgauw, van Sourabaya naar Amsterdam, met schade hier binnen, zal de volgende week de reis voortzetten.


Datum: 14 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Vlaardingen op woensdag 11 juni: Het brikschip JACOB DEN BREEMS, groot 195 ton, gebouwd in 1867, laatst gevoerd door kapt. J. van Keulen: NLG 19.500. Koper J.H. Henkes te Delfshaven. (opm: herdoopt in J.H. HENKES)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Palermo, 9 juni. Uit het stoomschip STELLA, van Amsterdam, zijn 350 zakken suiker beschadigd gelost.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Door de Factorij zijn bij inschrijving de volgende schepen opgenomen:
JACOB ROGGEVEEN voor de gehele ruimte NLG 87,47 naar Amsterdam
PADANG PACKET voor de gehele ruimte NLG 87,49 naar Amsterdam
BALI voor 280 last NLG 89,49 naar Rotterdam.


Datum: 15 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 22 mei. Het schip CHASCA, kapt. Hall, van Zanzibar naar New York, is, onder zeil gaande, onklaar gekomen met het schip GRONDWET, kapt. Singer, van Batavia naar Rotterdam bestemd, hetwelk de buitenkluiverboom en tuig van de boegspriet daarbij verloren heeft. De CHASCA heeft de reis voortgezet, doch de GRONDWET kon wegens de averij eerst de volgende dag de reis voortzetten.


Datum: 16 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse BANDA, commandant luit.t.zee 1e klasse Van Woelderen, is heden avond van hier naar zee gestoomd ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 13 juni. Het stoomschip JAVA, van Nieuwediep naar Batavia, alhier binnengelopen met schade aan de schroef, is naar Malta vertrokken om aldaar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 16 juni. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde koftjalkschip TRIJNTJE, kapt J. van Laar, van Groningen, groot pl.m. 80 ton en gebouwd bij de Gebrs. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden is alhier aangekomen het Engelse stoomschip OTTAWA, kapt. Hutchison, met 7 passagiers, komende van Singapore. (opm: zie JB 040873).


Datum: 17 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 16 juni. De brik ALERT, van Rotterdam naar Livorno, is bij Dover in aanvaring geweest met de ANNETTA, van Antwerpen naar Sydney. Eerstgenoemde heeft kluiverboom en tuig van de boegspriet verloren en laatstgenoemde schade aan de hut op het dek, stutten, verschansing enzovoort gekregen; beide schepen zijn onder Duins geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 12 juni. Het Belgische stoomschip DE RUYTER is verkocht en zal voortaan onder Engelse vlag varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oporto, 9 juni. Het schip REPRISE, kapt. Lieffijn, van Girgenti naar hier bestemd en geladen met zwavel, hetwelk bij Kaap St. Mary gestrand was, is na een gedeelte van de lading overboord geworpen te hebben, afgebracht en in Faro aangekomen, waar de lading gelost en het schip gerepareerd is geworden. Het schip is later alhier aangekomen en de lading zeer beschadigd gelost. Twee derde gedeelte is met zand en vuil vermengd en het restant moeilijk verkoopbaar.


Datum: 18 juni 1873


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 18 juni. Het Engelse schip COLEROON, met steenkolen van Newcastle naar Singapore, is de 7e dezer bij Boeton gestrand.


Datum: 19 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Aan boord van het alhier liggende Amerikaanse driemastschip ELIZE AND ALICE, kapt. Mason, beladen met stukgoederen, als jenever, spiritus, enz. en bestemd naar Buenos Aires, is gisterenavond omstreeks 11 uur brand ontstaan. Het schip lag op slechts enige ellen afstand van de marinewerf, schuin tegenover de Kraansluis. Het schip is geheel uitgebrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 juni. Het barkschip UNION, kapt. Ferdinandsen, van Rotterdam naar Philadelphia, kwam heden alhier binnen met verlies van kluiverboom, voorsteven gespleten en meer andere schade, zijnde deze morgen bij Dungeness in aanvaring geweest met stoomschip STAPERAYDER van Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 16 juni. Het Nederlandse schip NESTOR, kapt. Pannekoek, alhier in de haven, vertrekt naar het Northumberland-dok om aldaar voor Batavia te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 15 mei. In Entre Rios is een opstand uitgebarsten en zijn vanwege het gouvernement alle havens in genoemde provincie gesloten verklaard. Het Nederlandse schip LOUISE EN MARIA, kapt. Hazewinkel, dat naar Concepcion del Uruguay bevracht is en de zout-ballast reeds aan boord heeft, kan dientengevolge niet vertrekken. De SYMPATHIE, kapt. Boer, die ook naar Concepcion bevracht was, heeft een charterpartij ontbonden gekregen en gaat nu naar Paraguay om op hier terug te komen. De ENGELINA, kapt. De Groot, is bevracht naar Villa Colon, doch moet blijven liggen, aangezien dit plaatsje in de macht van de opstandelingen is. De IDA JOHANNA, kapt. Bosker, moet naar Frey Bentons; maar aangezien daar geen lading is, wil de bevrachter het naar Conceptio of elders in Entre Rios zenden; het kan om meer genoemde redenen de reis derwaarts niet aanvaarden. De BENGALES, kapt. De Goede, gaat naar Tuyu om voor Havanna te laden; de JACATRA, kapt. Dirksen, is nog onbevracht. Te Montevideo en Rio de Janeiro is volgens de laatste berichten, de gele koorts zo goed als geweken. Op eerstgenoemde plaats liggen de Nederlandse schepen MARIA BEERTA, kapt. Roosjes, ANNA SOPHIA, kapt. Hamstra, LANDBOUW, kapt. Sannes, CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kruisinga, BERNARDUS GODOLEVUS, kapt. Wagenaar en HENDRIKA, kapt. Bronsema; de eerste twee zijn bevracht; de overige nog zonder bestemming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op woensdag 18 juni: de sleepstoomboot VOORNE EN PUTTEN No.3: verkocht voor NLG 2.900.


Datum: 20 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, aangeboden aan de Nederlandsche Handel-maatschappij. JACOBA EN CHRISTINA, 240 lasten, naar Amsterdam, NLG 92 per 260 last; WILHELMINA EN CLARA, 342 lasten, naar Amsterdam, NLG 90 gehele ruimte; AMSTELSTROOM, 378 lasten, naar Amsterdam, NLG 84,89 gehele ruimte; NEHALENNIA, 705 lasten, naar Amsterdam, NLG 89,97 gehele ruimte; AMSTERDAM, 784 lasten, naar Amsterdam NLG 87,90 gehele ruimte; ELECTRA, 590 lasten, naar Amsterdam, NLG 87,90 gehele ruimte; CORNELIA, 440 lasten, naar Amsterdam NLG 90,89 per 260 last, NLG 84,89 gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 87,89 gehele ruimte; GERARD PIETER SERVATIUS, 350 lasten, naar Amsterdam NLG 89,90 per 260 last en gehele ruimte; GESINA, 272 lasten, naar Amsterdam NLG 89,90 per 260 last, NLG 84,90 gehele ruimte; MEESTER JACOB VAN LENNEP, 404 lasten, naar Amsterdam NLG 88,88 per 260 last, NLG 87,87 gehele ruimte; TELANAK, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 84,84 gehele ruimte; FRIESLAND, 378 lasten, naar Amsterdam NLG 84,69 gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL, 439 lasten, naar Amsterdam NLG 102 gehele ruimte; VIER GEBROEDERS, 323 lasten, naar Amsterdam NLG 94,47 gehele ruimte; HOLLANDER, 350 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 90 gehele ruimte; EUROPA, 669 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 90,25 gehele ruimte; JOHANNA MARIA, 472 laste, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 94,80 gehele ruimte; HEBÉ, 328 lasten, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 94,40 per 260 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 94,40 gehele ruimte, naar Middelburg NLG 96,40 gehele ruimte; ADA 376 lasten, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 89,85 per 260 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 89,85 gehele ruimte, naar Middelburg NLG 92,85 gehele ruimte; ANTJE, 452 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,47 gehele ruimte; JOHANNA EN MARGARETHA, 598 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 90,45 gehele ruimte, naar Rotterdam en Schiedam NLG 86,45 gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 87,45 gehele ruimte; NIEUWLAND, 393 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 91,45 gehele ruimte, naar Rotterdam en Schiedam NLG 89,45 gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 90,45 gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 15 juni. Het Nederlandse schip JACOB, kapt. Freije, van Port au Prince, is op de bank gehaald om een bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 7 juni. Het barkschip CURAÇAO, van Curaçao, ten anker liggende in het Swash Kanaal, is aangevaren door de stoomboot VILLE DU HAVRE en gezonken. De CURAÇAO is later boven water gebracht en op strand gesleept. (Voorlopig bericht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 7 juni. (Per telegraaf) De FENNA WILLEMINA, van Santa Martha naar Liverpool bestemd, is lek alhier binnengelopen.


Datum: 21 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HHz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op vrijdag de 11e juli 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven nummer 29, publiek veilen het extra snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast Noord-Duits barkschip HOFRATH DR. BRÜCKNER, klasse bij Veritas 3/3 A. 1.1., gevoerd door kapt. F. Nagel, volgens meetbrief lang 35,80 meter, wijd midden 6,50 en 7,78 meter, hoog midden 4,54 meter en alzo groot 440 tonnen, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. 20 juni. Het stoomschip JAVA, van Nieuwediep naar Batavia, is gisteren te Malta aangekomen om de schade aan de schroef te herstellen. Aangezien het dok niet disponibel is, kan het eerst a.s. dinsdag (opm: 24 juni) de reis voortzetten. De troepen zijn geland, de passagiers blijven aan boord. Alles is wel aan boord.


Datum: 22 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij, 29 april van Batavia naar Bushire vertrokken, is volgens telegram van Bombay van 20 dezer, aldaar lek, met verlies van zeilen en gebroken ijzeren grote mast binnengelopen; zou gedeeltelijk moeten lossen om te repareren (opm: zie ook NRC 240773 en JB 290774).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 19 juni. Het brikschip ZAANDAM, kapt. Fenenga, alhier aangekomen, ligt onder quarantaine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 19 juni. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, nog ballast lossende in Tyne dok, zal alhier steenkolen voor Batavia innemen.


Datum: 23 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 juni. De 21e dezer is op de werf van de heren R. Napier & Sons te Glasgow de kiel gelegd van het stoomschip P. CALAND, voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 20 juni. Het Nederlandse schip MARIE, van Bushire naar Batavia met dadels, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, op woensdag 25 juni 1873, des voormiddags half twaalf uur precies, ten huize van de koffiehuishouder de heer A. van den Berg te Hellevoetsluis, van het wrak van het in het Bokkengat gestrande Engelse brikschip ELISABETH en de geborgen inventaris, bestaande in zeilen, trossen, boten, ankers, kettingen, rondhout, benevens ongeveer 100 hectoliters steenkolen, min of meer door zeewater beschadigd, afkomstig van de lading van gezegd schip.
Nadere informatiën bij de heer J.M. Mes, consulair agent te Hellevoetsluis. en de notaris Vlielander aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 juni. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Jan Leuning, van Kiel-Winneweer, groot 105 ton, gebouwd bij J. Berg Jr. te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 13 juni. De 10e juni kwamen alhier in een boot aan kapt. Montgommery en acht man van de equipage van het Engelse schip COLEROON, groot 800 ton, met steenkolen van Newcastle (New South Wales) naar Singapore bestemd. Zaterdagnacht stootte het schip bij dik weder op een rif van het eiland Wangie-Wangie, ten oosten van Boeton. Men loodde 2 vadem water aan de ene en 30 vadem aan de andere zijde. Het schip werd als reddeloos verloren geacht en in drie boten door de opvarenden verlaten. Nauwelijks had men zich in de boten begeven, of het schip viel om en verzonk in de diepte.
De verdere bemanning, in het geheel 22 man, is hier sedert behouden in twee sloepen aangekomen. Gisteren bracht het wrak, liggende of niet liggende, in publieke veiling nog NLG 41 op.


Datum: 24 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 mei. De 10e maart kwam te Amboina de stuurman van de aldaar te huis behorende brik HENRIETTE ELIZABETH, de tijding meebrengende, dat genoemd vaartuig de 26e van de vorige maand op een van de Schildpadeilanden vergaan was en dat de gezagvoerder en 23 man op hetzelfde eiland achtergebleven waren. Onverwijld na de ontvangst van dit bericht, werd de gouvernements-stomer DASSOON uitgezonden, ten einde de nodige assistentie te verlenen en de schipbreukelingen op te nemen, hetgeen de 13e maart plaats vond. Onder de schipbreukelingen bevonden zich ook zeven inlanders, die, in de wateren van Portugees Timor opgevist, door de gouverneur van die bezittingen met de HENRIETTE ELIZABETH naar de Nederlandse autoriteiten op Amboina waren opgezonden. Volgens hun bewering waren die inlanders met een tambangan, waarin zij als roeiers dienst deden, van de rede van Batavia oostwaarts weggedreven. Wegens gebrek aan maritieme middelen kon de resident van Ternate geen gevolg geven aan zijn voornemen om persoonlijk een plaatselijk onderzoek in te stellen omtrent de moord, enige tijd te voren door inboorlingen van Nieuw Guinea gepleegd op 18 manschappen van de bemanning van een vaartuig, dat ter parelvisserij in straat Galewo, nabij het eiland Sorong, ten anker lag. Ook werd vermoed, dat bedoeld vaartuig zijn reis reeds zou hebben voortgezet, welk vermoeden in zoverre bevestigd werd door een te Ternate verspreid gerucht, dat te Ambon een schoener zou aangekomen zijn van Nieuw Guinea, waarvan de bemanning vermoord was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 mei. Vrachten. De vrachtenmarkt is nog zonder verbetering en blijft de toestand grotendeels hetzelfde als laatst bericht werd. Tengevolge van de weinige voorhanden produkten vullen de in lading liggende schepen langzaam op en worden lage vrachten geboden, niettegenstaande de beschikbare ruimte op het ogenblijk niet groot is. De enige afsluiting voor een Nederlandse schip was: JACOBA HELENA, naar Rotterdam NLG 70 voor koffie te Pangool te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ARIA EN BETSY, CONSTANCE en ORTELIUS.
Het Nederlandse schip LOUISE maakt kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Volgens particulier bericht is het schip JULIE, kapt. Cherpion, door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia bevracht voor de reis van Pangool naar Rotterdam met een lading koffie voor NLG 90 per last.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 junil De stoomschepen VICE-PRESIDENT PRINS en SINGAPORE van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij zijn nu definitief door de regering ingehuurd voor de minimum duur van één maand en vervolgens zo veel langer als zal nodig zijn. In de huurprijs van NLG 1.200 per dag zijn de te verstoken kolen niet begrepen. Voor de voeding van de officier van administratie der marine, die aan boord zal geplaatst zijn, wordt de gezagvoerder een zekere som per dag uitgekeerd.


Datum: 25 juni 1873


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 22 juni. Volgens brief uit Londen was het schip DIRK EN PIETER, kapt. Hinlopen, op 1 mei van Tonala naar Falmouth vertrokken voor orders, en de JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen, voor 3/4 geladen, ook voor order naar Falmouth bestemd.


Datum: 26 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Volgens particulier telegram van Soerabaja van 23 dezer is het Nederlandse schip H.W.M., kapt. Tjebbes, aldaar bevracht naar Amsterdam à NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffie en NLG 120 voor huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Volgens brief van kapt. Van Herwerden, voerende het Nederlandse schip WILHELMINA EN CLARA, 18 dezer van Nieuwediep naar Soerabaja vertrokken, was hij de 21e op de hoogte van Folkestone kruisende met ZW wind. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Volgens particulier van Soerabaja, dd. 5 mei, was het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. Duinker, die dag van Amboina aldaar aangekomen en zou het met een lading suiker naar Melbourne verzeilen om verder te Newcastle NZW een lading steenkolen in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 20 juni. Het schip CONCORDIA, van Quebec naar Plymouth, is in de nabijheid van Lay Anquilla verongelukt. Een deel der bemanning is gered.


Datum: 27 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Volgens telegram van Batavia is het schip VICE ADMIRAAL MAY aldaar voor hier bevracht tot NLG 90,- per last.


Datum: 28 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Wij vestigen de aandacht op de lening, waarvoor de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, blijkens advertentie, op 30 juni en 1 juli de gelegenheid openstelt. Uit het prospectus kan ieder oordelen over de financiële kansen van de zaak, die werkelijk zich schijnen te verbeteren. Wij wensen de schone vaderlandse onderneming, die reeds ook in de tegenwoordige omstandigheden, zulke gewichtige diensten heeft bewezen, een volledig succes van haar lening toe, opdat zij aan haar dienst de gewenste uitbreiding kunne geven en zo de stoomvaart op Java steeds meer ontwikkele en vestige. Prins Hendrik heeft van belangstelling in deze zaak een schitterend voorbeeld gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 mei. Vrachten. Het Nederlandse schip ORTELIUS werd bevracht naar Melbourne voor pl.m. 600 ton suiker, te laden te Soerabaija, tegen GBP 1.10. Het Nederlandse schip CONSTANCE werd tegen geheime conditiën bevracht naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ARIA EN BETSY, MAARTEN VAN ROSSEM, SUSANNA JOHANNA, MINA, ZUID-HOLLAND en VICE ADMIRAAL MAY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 21 mei. De firma Reynst & Vinju is koper van het voor afbraak verkocht fregat (opm: van de Marine) PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN voor de som van NLG 12.400.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 27 juni. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde brikschip I.A. HOOITES, kapt. R.R. de Jonge, van Groningen, groot 130 ton, gebouwd bij de heer I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 29 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. 5% geldlening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Uitgifte van NLG 1.717.000 in obligaties van NLG 1.000 of NLG 500. Coupons 1 juli en 1 januari. Koers 90¾%, aflosbaar à pari bij uitloting in 25 jaren. Deze uitgifte geschiedt rechtstreeks door de maatschappij. Aandeelhouders hebben recht van preferentie. Inschrijving maandag 30 juni en dinsdag 1 juli, ten kantore van de directie, Kloveniersburgwal bij de Hoogstraat, C 226 te Amsterdam, waar prospectus en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn.


Datum: 30 juni 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Opgave van het getal gesneuvelden en gewonden bij de expeditie tegen Atchin:
Totale sterkte 144 officieren en 3.425 minderen
Gesneuveld 4 officieren en 52 minderen
Gewond: 27 officieren en 411 minderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 22 juni. Aan boord van het stoomschip HOLLAND, van Amsterdam naar Livorno bestemd en alhier in het East Bassin liggende, heeft een ontploffing plaats gehad, veroorzaakt doordien de 3e machinist met een gewone lamp in de tunnel ging, alwaar zich waarschijnlijk kolengas bevond. De luiken open zijnde, heeft het schip geen schade bekomen en kan de reis voortzetten. Doch de machinist is zodanig gebrand, dat hij waarschijnlijk niet lang in leven zal blijven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juni. Wij vestigen bijzonder de aandacht op de snelle reis, welke het stoomschip TROMP, kapt. Leue, van Nederland naar Suez heeft gemaakt. De 5e juni uit Nederland vertrokken, kwam het de 23e dezer, dus na 18 dagen, te Suez aan. De TROMP, een groot, fraai en nieuw schip van 3.000 ton met ruimte voor 50 passagiers 1e klasse, wordt tegen de 20e juli hier verwacht.


Datum: 01 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens een bij het departement van marine ontvangen telegram, zijn Zr.Ms. schroefstoomschip METALEN KRUIS, onder bevel van de kapt. ter zee H.B. Kip, en fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van de kapt. ter zee J. van Gogh, respectievelijk de 9e en 28e juni jongstleden te Atchin en Zr.Ms. schroefstoomschip SCHOUWEN, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse C.P. van der Star, op zijn reis naar Oost Indië, de 29e juni te Point de Galle aangekomen, welke laatste bodem de 2e juli daaraanvolgende van daar zou vertrekken met bestemming naar Atchin. Aan boord van die bodems was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 juni. De van Nykobing aangekomen galjoot JANNETJE, kapt. Van Delft, ontving gisteravond order naar Newcastle.
De van Livorno hier aangekomen schoeners NICOLAAS FRANS, kapt. De Groot, en MARIA, kapt. Tunteler, lossen de voor deze stad bestemde goederen en zeilen daarna direct met het restant van de lading naar Petersburg.


Datum: 02 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Het tjalkschip MARGARETHA PIETRONELLA, kapt. De Boer, is gisteren masteloos te Harlingen binnengebracht en zal aldaar repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Het schip KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, is door het Nederlands-Indisch gouvernement voor de tweede expeditie naar Atchin opnieuw ingehuurd en doet middelerwijl een tussenreis met zout van Boender op Madura naar Padang. Op 26 mei zou het schip naar Madura vertrekken. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 1 juli. Op de werf van de heer F.H. von Lindern is de kiel gelegd van het fregatschip ARIE EN WILHELMINA CORNELIA, groot 750 à 760 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. G.J. Goekoop onder het boekhouderschap van de heren Veth & De Ronde te Delft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli.Volgens telegrafisch bericht uit Hongkong is het barkschip ELLY, kapt. De Jong, bevracht van Hongkong en Macao naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. Te Amsterdam liep op de beurs het gerucht als zou het stoomschip TROMP, van Nieuwediep naar Batavia, bij Suez gestrand zijn. Bij de rederij was daaromtrent echter niets bekend en was het laatste bericht, dat gemelde boot 23 juni te Suez was aangekomen. Alstoen was alles wel aan boord. Volgens een later bij het Departement van Koloniën uit Suez ontvangen telegrafisch bericht van de commandant van het detachement suppletietroepen, onlangs aan boord van het stoomschip TROMP naar Nederlands-Indië vertrokken, was dat vaartuig in de Rode zee op 28º NB op het strand geraakt, zonder dat er echter iets was beschadigd; drie stomers boden hulp.
(opm: zie ook NRC 030773, 070773 en 080773)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alexandrië, 1 juli. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Oordt is gisteren avond te 6 ure van Suez vertrokken. Deze stomer heeft dus slechts 16 dagen nodig gehad om Suez te bereiken (opm: vanaf Nieuwediep). Naar ’t schijnt wil de kapitein eens tonen, dat de reputatie van zijn schip, als zou het de minst vlugge stomer der Maatschappij Nederland zijn, niet verdiend is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amboina, mei. In de nacht van de 19e mei verongelukte in de nabijheid van Tandjong-Allang, de zuidwest-punt van het eiland Amboina, de Nederlands-Indische brik TAIDOEL BARI, afkomstig van Soerabaija.


Datum: 03 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Volgens telegrafisch bericht was het stoomschip TROMP, van Nieuwediep naar Batavia, op een koraalrif bij Rax Garib (opm: Ras Gharib) vastgeraakt. Een Egyptisch oorlogsstoomschip was tot assistentie afgezonden en men hoopte, na enige lading gelost te hebben, vlot te komen. (opm: zie ook NRC 070773)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 2 juli. Heden is alhier gearriveerd van Riga het schip VERTROUWEN, kapt. De Ruiter, met verlies van zeilen, verschansingen en een gedeelte der deklast.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. Heden morgen te half 10 uur is alhier ter rede gekomen het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, gezagvoerder De Wilde, komende van Nederland. Deze fraaie stomer behoort aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij en werd voor de reis herwaarts gecharterd door de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Men zal zich herinneren, dat averij aan de schroef een oponthoud van 14 dagen te Malta noodzakelijk maakte. De 20e dezer zal hij voor het eerst naar Soerabaija via Samarang en kustplaatsen vertrekken.


Datum: 04 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Wij vernemen uit Amsterdam, dat de lening der Stoomvaart-Maatschappij Nederland niet geheel voltekend is. De gedane inschrijvingen worden aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,2 juli. Het Nederlandse schoenerschip REINTJE, kapt. Elles (opm: bouwjaar 1854, kapt. Luitje J. Elles, † New Calabar 5 mei 1873), van Rotterdam te New Calabar aangekomen, heeft door gele koorts de kapitein en gehele bemanning, uitgezonderd een matroos en een jongen, die volgens de laatste berichten eveneens ziek waren, verloren. Men vreest, indien niet spoedig een nieuwe equipage uit Europa derwaarts wordt gezonden, voor totaal verlies van het schip. (opm: zie ook AH 230273, AH 080773 NRC 261073)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Volgens bericht uit Paramaribo in dato 3 juni zouden van de lading uit het afgekeurde schip SUSANNA, kapt. Bax, van Batavia, 500 balen koffie verzonden worden met het schip HENRIETTE, kapt. Schill, terwijl het restant der lading zou verscheept worden met de JULIUS, kapt. Wijtsma.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Heden is van Veere naar zee gezeild de brik NELLA, gezagvoerder B.H. Andreassen, van Veere in ballast naar Riga.


Datum: 05 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. Geregelde maandelijkse vaart van Nederland naar Java. Het stoomschip SALSETTE, kapt. J. Raisin, vertrekt tegen einde juli van het Nieuwediep. Goederen worden aangenomen naar alle plaatsen in Egypte en Nederlands Indië. Passage NLG 600. Lichters liggen te Amsterdam en te Rotterdam ter inlading gereed. Adres bij de directie te Amsterdam en bij de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam. (opm: de SALSETTE kwam vóór genoemde afvaart onder Nederlandse vlag als SUMATRA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 3 juli. Het stoomschip ECHO, van Rotterdam naar Sunderland, de vorige avond op Scroby Sand aan de grond gezeten hebbende gedurende dik mistig weer, is ten 11 ure afgekomen en heeft de reis vervolgd.


Datum: 07 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 juli. Bij telegram van Port Said in dato 3 dezer wordt aangaande het stoomschip TROMP, van Nieuwediep naar Batavia, in de Rode Zee gestrand, nader gemeld, dat de troepen en levensmiddelen geland waren en dat men steeds voortging met lossen.
(opm: zie NRC 080773)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Heden kwam alhier ter rede het Nederlands-Indische schip PERSIAN PACKET II, kapt. Pohlman, komende van Bushire, van daar vertrokken de 22e april.


Datum: 08 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juli. Volgens particulier telegram is het stoomschip TROMP van Nieuwediep naar Batavia, in de Rode Zee gestrand, vol water gelopen; de inventaris en een gedeelte van de lading zijn geborgen. De troepen en specie zijn met het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK verzonden. (opm: de TROMP komt af en wordt in Zuid-Frankrijk gerepareerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 juli. Kapt. Itz, van het schip JONGE JAN, van Java hier binnen, rapporteert de 12e en 13e maart, op 25º08’ ZB 72º31’ WL, beoosten Mauritius een hevige storm te hebben doorgestaan. De spoedige daling van de barometer deed vermoeden dat men in de nabijheid van een cycloon zijn moest. De lucht was zwaar verstopt en dik van regen. De wind NO en N. Een hemelhoge, wild door elkander lopende zee deed het schip vreselijk slingeren en werken en soms geheel op zijde hellen, waardoor verscheidene deknaden sprongen, doch het schip maakte geen water. Nadat de barometer weer rijzende was en het weer enigermate bedaarder geworden, sloeg men andere zeilen aan voor die, welke stuk- en weggeslagen waren, waarbij de zeilmaker zwaar gekwetst is geworden. Men zette daarna de reis voort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor enige dagen ontving ik het treurig bericht, dat de bemanning van het Nederlandse schoenerschip REINTJE, met uitzondering van één matroos en jongen te New Calabar aan een heersende ziekte overleden is. Kapitein H. Ellis (opm: vermoedelijk kapt. Hendrik Elles) en stuurman T. Kruizinga laten twee weduwen met negen kinderen onverzorgd en in de diepste armoede achter. Van verzorgers beroofd, verkeren deze huisgezinnen in de kommervolste omstandigheden.
De zware verliezen, die het eiland Schiermonnikoog de laatste twee jaren hebben getroffen, werden veel verlicht door de liefdadigheid van zo velen, die zich over het lot der weduwen en wezen ontfermden. Voor de betrekkingen dezer brave zeelieden vraag ik uw hulp en ondersteuning. Biedt hulp in de nood!
Tot het ontvangen en overmaken uwer giften bereid, zal ik gaarne daarvan in de nieuwsbladen melding maken.
Rotterdam, 3 juli 1873, Karel L. van Berckel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop, een welonderhouden tjalkschip, bekwaam om alle koopmansgoederen te varen, voorzien van complete inventaris en koksgereedschappen.
Volgens de laatste meting groot 83 tonnen.
Te bevragen bij de scheepsbevrachter L. Brons, Nieuwmarkt C 2, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juli. Het Noorse schip FREDERIK PETTERSON, dat, van hier naar Samarang vertrokken, nabij de hoek van Krawang aan de grond raakte, is hier donderdag j.l. (opm: 3 juli) ter rede gekomen en lost de lading om daarna in de rivier te worden nagezien, daar het lekken heeft bekomen. De stomer BARON BENTINCK mocht het niet gelukken het schip af te slepen, waarom het in de nacht van dinsdag op woensdag weder naar Batavia vertrok. Kapt. J.F. Cramer alhier, die met de BARON BENTINCK naar het vast zittende schip was gegaan, mocht door goed zeemansbeleid er in slagen het schip eindelijk weder in diep water te brengen. (opm: zie JB 060973)


Datum: 09 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 mei. Vrachten. De afgelopen veertien dagen waren geheel van belang ontbloot en ging er in vrachten zeer weinig om. De stemming is echter wel iets vaster. De Nederlandse ARIA EN BETSY, reerds gedeeltelijk in Nederland bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Amsterdam, vult op met koffie à NLG 80, te Padang te laden. De KOSMOPOLIET III doet een kustreis. De SUSANNA JOHANNA laadt voor Rotterdam en accepteerde NLG 75 voor koffie en NLG 67,50 voor tabak, te Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: MAARTEN VAN ROSSM, MINA, ZUID-HOLLAND, VICE ADMIRAAL MAY en RIDDERKERK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 mei. Het schip WINTERTHUR, gisteren verkocht, heeft opgebracht NLG 22.050. Koper is het hoofd der Arabieren Aydiet. Voor de inventaris is gemaakt NLG 1.859,25. (opm: Zie ook NRC 160773)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 juli. Kapt. Vliedorp, van het schip PETRONELLA, van Tjilatjap hier binnen, rapporteert de 12e maart op 24º37’ ZB 71º56’ OL een zware orkaan te hebben doorgestaan, bij verstopte lucht en zware regenbuien; hemelhoge zeeën, die nu en dan over het schip kwamen, veegden het dek gedeeltelijk schoon, de verschansingen werden stuk geslagen, de zeilen sloegen aan flarden weg, het schip werd plat op zijde geworpen en zwaar geteisterd; door het werken van het schip waren de deknaden gesprongen, doch overigens was het schip dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Casablanca, 20 juni. Twintig mijlen bezuiden deze haven is een fles gevonden, waarin een stuk papier was, waarop in het Nederlands geschreven stond: “Kaap St. Vincent 4 mei. Het schip CAREL PETER is vol water en zinkende. Geen hoop op redding. De boten weggeslagen. Wij zinken weg. Vaarwel.” (opm: dit is een vals, verzonnen bericht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Het stoomschip PRINS HENDRIK, met troepen, specie etc., is heden aangekomen te Aden, gesleept wordende door het stoomschip JAVA wegens een klein gebrek aan de machine, dat te Aden enig oponthoud zal vergen. Troepen en passagiers waren zeer welvarend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Volgens telegram, hier ontvangen, is het schip LOUISE, kapt. Slijboom, 14 dagen geleden van hier naar Sourabaya vertrokken, daar aangekomen, maar is de lading grotendeels verbrand. Volgens het laatste bericht was genoemde bodem op 3 mei van Samarang naar Cheribon vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag aangeboden door directeuren aan aandeelhouders op de 9e gewone algemene vergadering van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, gehouden ten kantore dier maatschappij te Londen op de 22e mei 1873.
De ontvangsten van de stomers dezer maatschappij hielden zich gedurende het jaar 1872 over het algemeen goed staande en mag het netto resultaat als bevredigend worden beschouwd.
Uit bijgaande rekeningen zal blijken, dat er na betaling van alle onkosten en afschrijving van 10 pCt. als gewoonlijk van de stoomvaart-contractrekening een saldo ten voordele van de winst- en verliesrekening blijft van GBP 20.110. 0sh. 4d.
Hiervan stellen directeuren voor een verder dividend uit te keren van 4 pCt. over het tweede halfjaar van 1872, hetwelk met het reeds betaalde interim-dividend ad 4 pCt., 8 pCt over het gehele jaar uitmaakt, en waarvoor een som van GBP 17.077 gebruikt wordt, wordende GBP 3.033.0sh.4d. op de nieuwe rekening overgebracht.
Van de twee nieuwe stomers, in het vorig verslag opgenomen als in aanbouw zijnde, werd een in februari l.l. opgeleverd (opm: de PRINS ALEXANDER) terwijl zulks met de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN aanstaande maand zal plaats vinden. De vertraging, in de aflevering dezer beide stoomschepen ondervonden, is belangrijk, maar de ongewone toestand, waarin de scheepsbouw verkeerde, heeft de directie doen besluiten om niet op schadevergoeding aan te dringen, aangezien volgens verklaring der scheepsbouwmeesters deze vertraging door omstandigeheden is veroorzaakt, geheel onafhankelijk van hun wil.
Met het oog op het steeds toenemend vervoer van lading in Java en de daaruit voortspruitende noodzakelijkheid om de kleine boten door anderen met meer laadruimte te vervangen, hebben de directeuren een in het afgelopen jaar aan hen gedaan aanbod om twee ijzeren stomers, genaamd de EARL CANNING en LORD ELPHINSTONE, over te nemen, aangeboden. Deze schepen hebben de nodige veranderingen ondergaan, die noodzakelijk waren voor het vervoer op Java, waarheen zij beide vertrokken zijn, terwijl de EARL CANNING reeds gearriveerd is.
De omstandigheden te Atjeh op het eiland Sumatra hebben het Nederlands-Indisch gouvernement aanleiding gegeven om verscheiden stomers dezer maatschappij in te huren voor de overvoer van troepen en materialen van Java naar het terrein van de oorlog. Het is der directie aangenaam te kunnen mededelen, dat het gouvernement, zowel in Nederland als te Batavia, blijken heeft gegeven van zijn hoge waardering der gewichtige diensten, door deze maatschappij bewezen in het ten uitvoer leggen zijner operatiën, en Z.E. de Gouverneur-Generaal heeft zijn bijzondere dank betuigd aan de heer S. van Hulstijn, waarnemend hoofd-agent der maatschappij, voor de spoed en ijver waarmede de stomers beschikbaar werden gesteld. Deze buitengewone diensten hebben betrekkelijk weinig afbreuk gedaan aan de geregelde gang van zaken.
De betalingen gedurende dit jaar aan het gouvernement van Nederlands-Indië op rekening van voorschot van NLG 1.000.000 of GBP 83.333. 6sh 8d. hebben het saldo op GBP 31.250 teruggebracht.
De schepen der vloot verkeren alle in de beste staat, met uitzondering van de ketels van een of twee, die versleten zijn. In het laatste jaar zijn voor de W. CORES DE VRIES nieuwe ketels uitgezonden. De tegenwoordige hoge prijzen voor kolen zijn op deze rekeningen nog niet van veel invloed geweest, aangezien de maatschappij in het bezit was van een aanzienlijke hoeveelheid, maar het is te verwachten, dat, indien de prijzen zo voortgaan of nog hoger worden, zulks gevoelig op de winsten dezer onderneming zal drukken. Intussen zal het aandeelhouders aangenaam zijn te vernemen, dat in al de onlangs voor de maatschappij aangebouwde stomers de laatste verbeteringen zijn aangebracht ter vermindering van kolenverbruik.
De heer William Patrick Andrew treedt ditmaal af overeenkomstig de bestaande bepalingen, doch herkiesbaar zijnde biedt hij zich daarvoor aan. In aanmerking nemende, dat het aantal directeuren, in Engeland residerende, tot het minimum is teruggebracht, hebben de directeuren het noodzakelijk geacht de heer James M. Hall als lid der directie op te nemen en zal de bekrachtiging dezer aanstelling in de algemene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. De auditeuren, de heren William Macnaughtan en Fred. Esse, treden eveneens af, doch bieden zich insgelijks weder als candidaten aan.
´s-Gravenhage, 15 mei 1873, Poolman, directeur.


Datum: 10 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. De afkeuring en verkoop van het Nederlandse fregatschip QUINTET, in 1867 te Batavia, waarover vele procedures tussen de rederij, de Nederlandsche Handelmaatschappij en assuradeuren gevoerd zijn, heeft dezer dagen weer tot een zeer belangrijke uitspraak van het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland aanleiding gegeven. Het gold de vraag, of assuradeuren van dit schip aan de rederij vergoeding schuldig waren wegens de door die afkeuring geleden schade. Tussen partijen stond vast, dat de belangrijke schade aan het schip te Batavia door de door de resident benoemde deskundigen geconstateerd, niet kon zijn veroorzaakt door de ondervonden zee-evenementen. De rederij beweerde echter, dat die deskundigen gedwaald hadden, daar het schip die schade niet had geleden en bood aan te bewijzen dat het, na verkoop, voor een geringe som was gerepareerd en weer in de vaart gebracht; de schade echter, door de verkoop, als gevolg van de afkeuring geleden, moest voor rekening van de assuradeurs komen, omdat die afkeuring het gevolg was van dwaling of kwade trouw van experts, wier tussenkomst door zee-evenement noodzakelijk was geworden. Door assuradeurs werd dit stelsel krachtig bestreden: de expertise, meenden zij, waarbij de reparatiekosten op meer dan drie vierden van de waarde waren begroot, was de grondslag van de op afkeuring steunende vordering en moest dus in haar geheel worden aangenomen, ook wat de aard en omvang van de geconstateerde schade betreft. Evenals in eerste aanleg, is ook door het Hof het stelsel van de rederij verworpen en is, op de pleidooien van mrs. Aug. Philips en E.N. Rahusen voor de rederij en van mr. T. M.C. Asser voor de assuradeuren op casco en vrachtpenningen, de tegen deze ingestelde rechtsvordering ontzegt en de rederij niet toegelaten tot het door haar aangeboden bewijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij. GERARD PIETER SERVATIUS, 350 lasten, naar Amsterdam, NLG 89,90 per 260 last en gehele ruimte; ANNA EN SOPHIA, 382 lasten, naar Amsterdam, NLG 86,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; CORNELIA, 440 lasten, naar Amsterdam, NLG 90,89 per 260 last, NLG 84,84 gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 87,87 gehele ruimte; CALIFORNIA, 343 lasten, naar Amsterdam, NLG 92 gehele ruimte; IDA GEERTRUIDA, 246 lasten, naar Amsterdam, NLG 88,99 per 260 last en gehele ruimte; NEHALENNIA, 705 lasten, naar Amsterdam, NLG 84,90 gehele ruimte; AMSTERDAM, 784 lasten, naar Amsterdam, NLG 79,99 gehele ruimte; ELECTRA 590 lasten, naar Amsterdam, NLG 83,99 gehele ruimte; JACOBA EN CHRISTINA, 240 lasten, naar Amsterdam, NLG 92 per 260 last; WILHELMINA EN CLARA, 342 lasten, naar Amsterdam, NLG 90 gehele ruimte; AMSTELSTROOM, 378 lasten, naar Amsterdam, NLG 84,84 gehele ruimte; STAATSRAAD VAN EWIJCK, 396 lasten, naar Amsterdam, NLG 84,84 gehele ruimte; PETRONELLA 295 lasten, naar Amsterdam, NLG 87,44 gehele ruimte; ANNA LUCRETIA, 333 lasten, naar Amsterdam, NLG 83,85 gehele ruimte; LOUIS AUGUST CONSTANTIN, 399 lasten, naar Amsterdam, NLG 87,44 gehele ruimte; JOHANNA MARGERETHA, 598 lasten, naar Amsterdam en Middelburg, NLG 89,35 naar Rotterdam en Schiedam NLG 85,35 naar Dordrecht NLG 86,35 alles gehele ruimte; NIEUWLAND 398 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 88,35 Rotterdam en Schiedam NLG 86,35 Dordrecht NLG 87,35 alles gehele ruimte; ZES GEZUSTERS 757 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 92,87 Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 88,87 alles gehele ruimte; JONGE JAN, 407 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 87,35 naar Rotterdam en Schiedam NLG 84,35 naar Dordrecht NLG 85,35 alles gehele ruimte; BASTIAAN POT, 394 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 83,77 naar Middelburg NLG 90 alles gehele ruimte; CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 lasten, naar Rotterdam NLG 90 per 260 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 90 gehele ruimte; HOEK VAN HOLLAND, 590 lasten, naar Rotterdam NLG 90 gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Volgens particulier bericht is het barkschip EMMA, kapt. A. van de Eijk, voor 8 dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juli. Volgens telegram is het stoomschip PRINS HENDRIK de 8e juli te Aden gearriveerd met troepen en specie ex-TROMP; troepen en passagiers waren zeer welvarend. Het stoomschip was vanaf Perim geassisteerd door het stoomschip JAVA, wegens een klein gebrek aan de machine, dat te Aden enige dagen oponthoud zal veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 31 mei. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIETTE, kapt. Heiner, is bevracht om te Penang voor Londen te laden.


Datum: 11 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 juli. Heden is alhier van Londen gearriveerd het stoomschip SALSETTE, bestemd naar Batavia via Suez. (opm: onder Nederlandse vlag gebracht en verdoopt in SUMATRA; zie NRC 050873)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,10 juli. Het Nederlandse schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, is volgens heden ontvangen telegram de 8e dezer met 89 dagen reis van Cardiff te Singapore aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,10 juli. Kapt. Kramer, voerende het Nederlandse schip JOHANNES, van Banjoewangie in Texel binnen, rapporteert zware orkanen te hebben doorgestaan, waardoor het schip een lek had bekomen, zeilen had verloren en andere schade was ontstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wemeldinge 9 juli. Het stoomschip ANNA, kapt. Ponsen, van Rotterdam naar Gent, is op de reis lek geworden en maakte veel water; het schip is hier in de buitenhaven op het droge gezet en men zal trachten met laagwater de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 16 juni. Het schip NELLY, kapt. Rapp, van Fernambucq naar Buenos Aires bestemd, is 14 dezer alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het barkschip HOFRATH DR. BRÜCKNER en de chronometer op vrijdag 11 dezer, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht.


Datum: 12 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag 29 juli 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, nummer 29, publiek verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands schoenerschip ACADIË, laatst gevoerd door kapt. C. Boer, volgens meetbrief lang 26,30 meter; wijd 5,02 meter, hol 2,60 meter en alzo groot 143 tonnen of 80 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende Delfshaven in de Schie, aan de werf van de heren Gebroeders Van de Wetering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 juli. Heden werd op de werf der fabriek te Fijenoord de kiel gelegd van een schroefstoomschip der 4e klasse voor rekening van het ministerie van koloniën en bestemd voor de koloniale dienst. De machines voor dat schip, van 90 paardekrachten, worden mede in die fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 8 juli. Het schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, van Rangoon naar het Kanaal, met rijst geladen, is alhier lek en met overgeworpen lading binnengelopen. Het moet gedeeltelijk lossen om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 11 juli. Het stoomschip PRINS HENDRIK is alhier, gesleept door het stoomschip JAVA, kapt. Van Ingen, met schade aan de machine binnen en zal vermoedelijk de 22e dezer de reis naar Batavia kunnen vervolgen. (opm: zie JB 020773)


Datum: 13 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Volgens bericht uit de Lloyds List was van het stoomschip PRINS HENDRIK de plug van de lagedrukking-cylinder gebroken en kon te Aden niet voldoende gerepareerd worden.


Datum: 14 juli 1873


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli. Het stoomschip OTTAWA, dat door de regering gehuurd is, vertrok gisteren morgen van Singapore naar Batavia. (opm: zie JB 040873)


Datum: 15 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Volgens de heden per mail uit Indië aangebrachte berichten, zou het met de blokkade belaste eskader in de wateren van Atchin reeds in de maand juni bestaan uit de navolgende schepen: het stoomfregat ZEELAND; het schroefstoomschip 1e klasse METALEN KRUIS; de schroefstoomschepen 2e klasse CITADEL VAN ANTWERPEN en WATERGEUS; de schroefstoomschepen 4e klasse COEHOORN en DEN BRIEL; de raderstoomschepen SOERABAJA, TIMOR, SUMATRA en ADMIRAAL VAN KINSBERGEN; de gouvernementsstoomschepen HERTOG BERNHARD, SIAK en TELEGRAAF, drie gewapende boten. Dit eskader zou gaandeweg versterkt worden met: het schroefstoomschip 2e klasse VICE-ADMIRAAL KOOPMAN; de schroefstoomschepen 4e klasse SCHOUWEN, RIOUW, BANDA, AMBOINA, BOMMELERWAARD; het raderstoomschip BORNEO. Ter westkust van Sumatra was gestationeerd het schroefstoomschip 4e klasse MAAS EN WAAL; te Deli het gouvernementsstoomschip BRONBEEK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 4 juni. Op 30 mei zijn te Montevideo in een bui de schepen LANDBOUW en RAMBLES met elkaar in aanvaring geweest. (Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. J. Sannes, is op 27 mei van Montevideo naar Antwerpen vertrokken)


Datum: 16 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Aangaande het stoomschip PRINS HENDRIK is bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland het volgend telegram, dato Aden 10 juli, van kapt. Oort ontvangen: Onmogelijk om hier een bodemstuk te gieten, zal een nieuw smeden, waarschijnlijk oponthoud twaalf dagen.
Het bericht, gisteren door de dagbladen verspreid, is dus onjuist en zal het stoomschip ongeveer 22 juli eerstkomend weer gereed zijn om de reis naar Batavia voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 4 juni. Het schip WINTERTHUR, kapt. Mifsud, van hier naar Amsterdam, lek uit zee teruggesleept, is 24 mei in publieke veiling voor NLG 22.050 en de inventaris voor NLG 1859,25 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 21 juni. Volgens berichten uit Aruba is het Nederlands stoomschip HONFLEUR, kapt. Neuman Czn., dat alhier te huis behoort, komende van de bar van Maracaibo, aan de kust van dat eiland op strand gezet, daar het een zwaar lek bekomen had en men bevreesd was dat het zou zinken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 jul. Volgens ontvangen bericht is het schip NOACH II, kapt. Looijen, Anjer gepasseerd, hebbende 74 dagen reis.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juli. Gisteren middag kwam alhier ter rede het stoomschip LORD ELPHINSTONE, kapt. Bierings, behorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. Onder de naam BARON MACKAY zal het in de Indische wateren dienst doen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juli. Het stoomschip TROMP, kapt. Leue, vroeger varende onder Belgische vlag, komt nu uit onder Nederlandse vlag. Het brengt 300 man troepen over.

Krant:
  JB - Javabode

De Penang Gazette van 28 juni j.l. meldt over een zekere persoon met name Pang Lima Tibang, dat deze was opgeklommen tot vertrouweling van de Sultan van Atjeh. Tegen het einde van 1872 vertrok deze naar Singapore om voor rekening van de sultan een stoomschip te kopen. Hij slaagde er in de VIDAR, kapt. Murray, van 303 ton, te charteren voor 3.000 dollars per maand. In het begin van november kwam deze stomer hier (opm: Penang) aan met de man en zijn gevolg, op de terugreis naar Atjeh. (opm: klein citaat uit een lang artikel over de oorzaak van de oorlog met Atjeh).


Datum: 17 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het schip REGINA MARIS, lag hij 31 mei j.l. te Saigon zeilkaar om de reis naar Samarang te aanvaarden. Schip en equipage zijn in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 20 juni. Het barkschip GALILEI, kapt. Allen (opm: kapt. B.S. van der Meij), van Batavia naar Bushire bestemd, is gisteren alhier lek en met verlies van grote mast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 12 juli. Het schip ALMUTH CATHARINA, van Rio Janeiro met koffie naar het Kanaal, is hier zwaar lek binnengelopen. Het zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht d.d Sourabaya 15 juli, was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, voor een tweede zoutvracht van Madura naar Tjilatjap opgenomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juli. De heer Fraser, hoofd-agent van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij is zo welwillend geweest ons mede te delen, dat hij een telegram heeft ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat te ‘s-Gravenhage overleden is de heer Willem Poolman, oud-president van de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij, directeur van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij en van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De dood van de heer Poolman zal door zeer velen worden betreurd. (opm: bekort)


Datum: 18 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Bij het departement van koloniën is het bericht ontvangen, dat de herstelling van de machine van het stoomschip PRINS HENDRIK nog enige tijd zal vorderen, dat de passagiers en troepen zich in goede welstand bevinden, en dat de troepen tijdelijk te Aden in tenten zijn gekampeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 15 juli. Het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, bestemd naar Batavia, is alhier teruggekeerd wegens bekomen schade aan de kluis, veroorzaakt bij het ten anker komen onder Duins.


Datum: 19 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Volgens telegram van kapt. Oort, voerende het Nederlands stoomschip PRINS HENDRIK, uit Aden dd. 17 dezer, was de reparatie in goede voortgang en zou de reis naar alle waarschijnlijkheid binnen acht dagen voortgezet kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Volgens brief van kapt. Slijboom, voerende het Nederlandse schip LOUISE was hij na een reis van 9 dagen in goede welstand van Batavia te Soerabaja aangekomen. Na 3 dagen gelost te hebben, was er 21 mei in de lading brand ontstaan, die spoedig geblust was; enige goederen waren door brand vernield, andere hadden waterschade bekomen; het schip had weinig geleden en de schade was reeds hersteld. Een gedeelte van de lading voor Batavia was reeds aangenomen en hoopte de kapitein 15 juni derwaarts te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 22 juni. Het Nederlandse schip NELLY, kapt. Rapp, van Fernambucq naar Buenos Aires, alhier lek binnengelopen, moet gedeeltelijk lossen om nagezien te worden; het schip maakt thans weinig water en is de lekkage vermoedelijk ontstaan doordien de naden door het zware werken van het schip zijn opengegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 26 juli. De gehele lading van het schip B.R.H. van Java naar Amsterdam bestemd, de 2e mei lek alhier binnengelopen, is thans gelost.


Datum: 20 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 juli. Hedenochtend kwam hier van North Shields terug Zr.Ms. stoomschip DE VALK, begeleidende een op de werf van Mitchell & Co aldaar vervaardigde stoomkanonneerboot met dubbele machine, ieder van 30 paardenkracht en bestemd voor de verdediging van onze rivieren en binnenwateren; het vaartuig ligt slechts 6 à 7 voet diep en heeft een Armstrongkanon van 23 cm op het dek, hetwelk op de gemakkelijkste wijze kan bewogen worden; in een ogenblik laat men dit monsterstuk, hetwelk met het affuit op ruim 15.000 kg gewicht wordt geschat, door middel van een stoomwerktuig tussendeks zakken, zodat er niets van te zien valt. Het vaartuig is zeer zeewaardig. Een tweede gelijke kanonneerboot zal binnen enige weken gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F. Schutte en W. de Lorme van Rossum, makelaars te Amsterdam, zullen als lasthebbende van hun principalen op maandag 28 juli 1873 in De Witte Zwaan, op de Nieuwedijk alhier, des avonds ten half zeven ure precies, bij opbod en afslag in veiling brengen: de extra ordinaire snelvarende Nederlandse ijzeren schroefstoomboot GRAAF W. VAN BYLAND, laatst in dienst geweest tussen Amsterdam en Rotterdam; volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 90 tonnen en hebbende een stoommachine van 16 paardenkracht. En dat verder met de inventaris als bij gedrukte biljetten is omschreven. De voornoemde stoomboot ligt ter bezichtiging aan de fabriekswerf van de heren Gebroeders Schutte, Kadijk. Nadere informaties verschaffen bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juli. Het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, de 28e januari van Maracaibo naar het Kanaal vertrokken, lag volgens brief van de kapitein de 20e mei met nog wel 40 andere schepen wegens tegenwind nog voor de baar. Men zou trachten van Curaçao een stoomboot te krijgen om de schepen over de baar te slepen.


Datum: 21 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 juli. De EVER, een van de beide stoomkanonneerboten, type STAUNCH (opm: de naam van het Britse prototype), tot welker afhaling Zr.Ms. raderstoomschip VALK, commandant kapt. luitenant ter zee A. Dronkers, enige dagen geleden naar Engeland vertrok, is gisterochtend, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse N.A. de Vries, alhier aangekomen. Dit vaartuig, naar de plannen van de heer Rendel van de firma W. Armstrong & Co te Elswick, bij de heren Mitchell te Walker nabij Newcastle gebouwd, en bestemd ter verdediging van onze zeegaten en stromen, is slechts 24 meter lang en heeft een gemiddelde diepgang van 1,8 meter. Het is gewapend met het zwaarste stuk geschut dat nog immer op zulk een klein vaartuig is geplaatst, namelijk een getrokken Armstrongkanon van 12½ ton, dat voorop staat. Dit rust op een slede, die op een vloer is geplaatst, welke door vier zware schroeven, die door een kleine stoommachine gedraaid worden, op en neer kan bewogen worden, zodat, als het vaartuig naar zee moet, het kanon in het ruim gestreken kan worden. De EVER is niet gepantserd en heeft alleen op de plecht een borstwering van ijzeren platen, om de bemanning tegen geweervuur te dekken. Het kanon is niet ingericht om te kunnen baksen, zodat men het vaartuig zelf op het vijandelijk doel moet richten. Ten einde snel te kunnen draaien, is het voorzien van tweelingschroeven, welke door middel van twee afzonderlijke werktuigen van 30 paardenkracht nominaal, bewogen worden. Naar wij vernemen, zal het materieel van onze marine met een twintigtal van deze handige vaartuigen vermeerderd worden, welke door hun weinige diepgang geschikt zijn om in onze ondiepe vaarwaters, waar zij door grotere vijandelijke schepen niet kunnen vervolgd worden, te ageren en deze door hun vèrdragend zwaar geschut in de grond te boren.


Datum: 22 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaja, 31 mei. Hedenochtend werd aan het marine-etablissement alhier te water gelaten het houten raderstoomschip BOGOR, bestemd ter vervanging van het indertijd afgekeurde ijzeren vaartuig van die naam in het onderhouden van de gemeenschap tussen Batavia en het eiland Onrust, die tegenwoordig plaats vindt met behulp van de beide particuliere stoomscheepjes TJILIWONG en TJITARUM. De werktuigen van de vroegere BOGOR worden daarbij opnieuw gebezigd. Vermoedelijk zal over een paar maanden het nieuw, zogenaamd communicatievaartuig, thans ressorterende onder de gouvernements-marine, zijn dienst aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. Vrachten. De vastere stemming, in het vorige bericht gemeld, heeft aangehouden in het vooruitzicht van het spoedig binnenkomen der producten en de inschrijving, die op 13 dezer door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij gehouden zal worden voor de overvoer van lading van Java naar Nederland, waarvoor de schepen de 30e aanstaande gereed moeten zijn. De afsluitingen voor Nederlandse schepen waren in de afgelopen veertien dagen beperkt, n.l. MAARTEN VAN ROSSEM gaat naar Saigon om rijst te laden voor Java à $ 0,30 per picol, en GEESIENA MARIA is bevracht naar Amsterdam tegen NLG 85 en NLG 90 koffie, en NLG 95 licht goed, te Padang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: MINA, ZUID-HOLLAND, VICE ADMIRAAL MAY, INDIA. PADANG PACKET, LOUISE SCHIPPER, BALI, H.W.M. en MENTOR.
De Nederlandse schepen RIDDERKERK en PROFESSOR SIMON THOMAS doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. In december aanstaande zal ten burele van de directeur van het binnenlands bestuur worden aanbesteed het onderhouden van een geregelde stoompaketvaartdienst in de Indische archipel gedurende de jaren 1876 tot en met 1890.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse zeer fijne clipperschip BRINCKBURN PREVRY,kapt. Jack, 430 ton reg., 700 ton doodgewicht, 4 jaren oud, heeft nog 9 jaren1ste klasse, ligt in het Oosterdok.
Nadere informatiën bij de cargadoors Schout & Co., Oudeschans O 281, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 22 juli. Telegram. De KOSMOPOLIET III heeft op de klippen gezeten, ligt nu bij Boegies baai en houdt 10 voet water. Voor schip en lading wordt gezorgd.


Datum: 23 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dindag 22 juli:
- twee 1/75e aandelen in het barkschip MAARTEN VAN ROSSEM, groot 381 lasten of 723 tonnen, gevoerd door kapt. A. Huizer, boekhouders de heren Van Overzee & Co. te Rotterdam, thans in dienst van het gouvernement van Nederlands-Indië: voor NLG 560 verkocht.
- 1/60e aandeel in het barkschip ONRUST, groot 427 lasten of 808 tonnen, gevoerd door kapt. F.G. Küchler, boekhouder de heer G.H. Uitenbogaardt te Maassluis, laatst op reis van New York naar Buenos Ayres: voor NLG 210 verkocht.
- 1/80e aandeel in het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, groot 603 lasten of 1.141 tonnen, gevoerd door kapt. F.J. Niedveld, boekhouder de heer G.H. Uitenbogaardt te Maassluis, laatst op reis van Rangoon naar Londen: niet geveild.
- 1/40e aandeel in het stoomschip ARIADNE, groot 683 lasten of 1.291 tonnen, gevoerd door kapt. J. Bakker, boekhouders de heren Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam: voor NLG 1.180 verkocht.
- 1/45e aandeel in het barkschip JACOBA HELENA, groot 387 lasten, gevoerd door kapt. J. Immerzeel, boekhouder de heer H. Veder te Rotterdam: voor NLG 260 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip NIJVERHEID, groot 656 tonnen, gebouwd in 1851, is uit de hand verkocht voor NLG 25.500 aan de heer P.H. Kaars Sijpesteijn te Krommenie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, makelaar zal op maandag de 28e juli aanstaande, des avonds ten 6 ure, in het lokaal De Witte Zwaan, op de Nieuwedijk te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen mr. C.J. en W.L. Diemont, in publieke veiling, aan de meest biedende of hoogst mijnende verkopen:
2/32 aandelen in het gekoperd en kopervast Nederlands brikschip JONGE EVERT, kapt. M.L. Sparrius, gemeten op 242 zeetonnen, thans op reis naar Brazilië.
1 chronometer nummer 190 van A. Hohwu, te wiens huize deze zich bevindt en te bezichtigen is. 1 sextant, 1 zeebarometer, 1 waterthermometer en 1 verrekijker, 1 partij kaarten, 1 partij boeken.
Alles liggende ten kantore van de heren Boisevain & Co, Heerengracht over de Bergstraat alhier, alwaar tevens gespecificeerde lijsten van de kaarten en boeken voorhanden zijn. Nader onderricht bij bovengemelde makelaar of de cargadoors Hoijman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Fernambucq, 18 juli. Een gedeelte der lading van het schip ALMUTH CATHARINA, de 26e juni alhier lek binnengelopen, is verkocht. Het schip is thans in reparatie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. De regering heeft twee stomers ingehuurd van de Soerabaiasche Stoomsleepbootmaatschappij, n.l. de SMEROE en de ARDJOENO. (opm: van de hand van kapt. Meijer van de ARDJOENO is een manuscript over de belevenissen van dit schip op de kust van Atjeh bewaard gebleven, dat t.z.t. op de site van Marhisdata gepubliceerd zal worden).


Datum: 24 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 juni. Van Makassar wordt bericht dat de Duitse bark PENGUIN, met een lading lood, staal, ijzer enzovoort van Hamburg naar China, op een rif ZO van Boeton is verongelukt. De bemanning, die van 19 februari tot 8 maart alle pogingen had aangewend om het schip vlot te krijgen en toen het vaartuig had verlaten, op Boeton geland en daar door de sultan zeer goed behandeld was, is te Makassar aangebracht, behalve de 2e stuurman en een matroos die op Boeton overleden waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. De 28e mei geraakte de Franse brik GEORGE, van Semarang met 4250 pikols Saigonrijst, vast op een rif tussen de eilanden en Makassar, doch is na een gedeelte van de lading gelost te hebben weer vlot gekomen. De lading is zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn de volgende schepen ingehuurd: JACOB ROGGEVEEN voor de gehele ruimte NLG 87,47 naar Amsterdam; PADANG PACKET voor de gehele ruimte NLG 87,49 naar Amsterdam; BALI voor 280 last NLG 89,49 naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 23 juli. Volgens ontvangen telegram van Aden, heeft het stoomschip PRINS HENDRIK, na volbrachte reparatie en beproeving der machine, de 23ste dezer, ‘s voormiddags ten 5 ure, de reis naar Batavia voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, is volgens ontvangen bericht van de directie der Nederlandsche Indische Stoomvaart Maatschappij, in de loop der vorige week te Batavia aangekomen. De juiste dag was echter niet vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 23 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot GERMANIA, groot circa 300 last, gebouwd voor rekening van de heren gebroeders Noll, te Vallendar. De twee machines, met hoge en lage drukking, te zamen van 50 paardenkracht, worden vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruin c.s. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Volgens bericht van kapt. De Vries, voerende het barkschip STAD MIDDELBURG, lag hij 16 dezer zeilklaar te Swartvick en dacht hij de volgende dag de reis naar Australië aan te vangen. Schip en equipage in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 27 juni. Het schip MARIA, van Bushire naar Batavia, 13 juni hier zwaar lek binnengelopen, is onderzocht en afgekeurd geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay 27 juni. Het schip GALILEI, kapt. Van der Meij van Bushire naar Batavia, alhier 19 dezer binnengelopen, was lek in het bovenschip en heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 19 mei. Het schip ELMINA, kapt. Ouwehand van Kroonstad naar de Amur rivier, is 16 dezer alhier binnengelopen wegens ziekte van de gezagvoerder; zal heden avond de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 23 mei. Alhier is aangekomen de equipage van het Duitse brikschip PENGUIN, hetwelk 19 februari bij Boeton verongelukt is en bestemd was van Hamburg naar China. De equipage heeft op het Eiland Boetoen een goede behandeling en verpleging ondervonden. Het schip dat wrak is geworden, is met lading voor zoveel er aanwezig was, voor NLG 405,- verkocht. Van de equipage zijn 2 man overleden en de overigen naar Macassar vervoerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 23 juli. Telegram. De lading van het schip KOSMOPOLIET III wordt gelost. De lading zout is grotendeels verloren. Waarschijnlijk zullen 100 koijangs behouden worden.


Datum: 25 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, zullen op maandag 11 augustus 1873, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het lokaal De Witte Zwaan, op de Nieuwendijk, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip JEANNETTE, gevoerd geweest door wijlen kapt. R.P. Huisman, volgens Nederlandse meetbrief 117 lasten of 222 tonnen. Het schip ligt in de Leuvehaven te Rotterdam.
Breder bij inventaris omschreven. Gemelde bodem is inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaars te Amsterdam of bij de cargadoors Wambersie & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Volgens ontvangen bericht heeft het schip KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, van Sumanap naar Padang bestemd met een lading zout, nabij Padang op een klip gestoten, is vast blijven zitten en had 15 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 juli. Volgens bericht van 9 juli uit Newcastle (A.) (opm: vermoedelijk Newcastle, NSW), heeft het schip NEDERLAND, kapt. C.L. Hintherthur, de vorige dag naar Rotterdam vertrokken, op de Bulkhead bar aan de grond gezeten, doch kwam ongeveer twee uren later vlot en vervolgde de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 25 juni. Het stoomschip SPARTAN, kapt. Bik, van Rotterdam, is 19 juni alhier binnengelopen wegens gebrek aan steenkolen en reparatie aan de condensor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 juni. Het Nederlandse schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, van Rangoon naar Londen, 23 dezer alhier lek binnengelopen, heeft veel slecht weer gehad en daardoor zware slagzijde bekomen, terwijl een groot gedeelte van het koper weggeslagen is. In de haven liggende maakt het ruim 4 duim water per uur; tussendek moet ledig gelost worden om verder te kunnen inspecteren.


Datum: 26 juli 1873


Krant:
  MB - Morgenbladet


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 20 juli. De Nederlandse schoener GERTRUIDA, kapt. Post, van Laurvig naar Delfzijl met een lading hout, is hier aangespoeld. De bemanning is zonder twijfel omgekomen.

Krant:
  MB - Morgenbladet


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 20 juli De galjoot ELIZE, kapt. Adden (opm: buitenlander), van Fstad (opm: mogelijk Fredrikstad) naar Wilhelmshaven met houten platen, strandde hier gisteren. De bemanning is gered.


Datum: 27 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 24 juli. Volgens bericht van Suez van de 22e dezer was men steeds bezig met het bergen van lading uit het gestrande stoomschip TROMP, van het Nieuwediep naar Batavia.


Datum: 28 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Het Nederlandse schip NEDERLAND, kapt. Mahne, q.q. heeft volgens particulier bericht op de 30e mei, op reis van Batavia naar Soerabaija, tussen de hoek van Sendarie en Panaroekan gestoten en daardoor een gedeelte van de loze kiel verloren en schade aan het koper bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juli. Het schoenerschip BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, van Borga naar Harlingen, alhier aangekomen, heeft in de Oostzee marssteng en kluiverboom gebroken. Het zal echter de reis voortzetten.


Datum: 29 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 26 juli. Volgens telegram van Suez in dato 25 dezer kan het gestrande stoomschip TROMP, van het Nieuwediep naar Batavia, onmogelijk afgebracht worden. Het bergen der goederen wordt zeer moeilijk.


Datum: 30 juli 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. E. Oort, vertrok de 30e juni van Suez naar Batavia, aan boord hebbende 106 passagiers 1e klasse, een detachement sterk 400 militairen en een lading stukgoederen. Kort vóór het vertrek uit Suez was daar het bericht ontvangen, dat het Nederlands stoomschip TROMP, behorende aan de rederij van de heer Engels te Antwerpen, doch voor deze reis opgenomen in de lijn van de Commercial Company (limited) te Londen, insgelijks van Nederland naar Batavia bestemd, met 300 man militairen en een lading stukgoederen, waaronder veel benodigdheden voor de Regering, aan de grond zat nabij de Westkust van de Rode Zee.
Kapt. Oort besloot, zo mogelijk, hulp te verlenen en werd ook door de agent van het stoomschip TROMP te Suez daartoe uitgenodigd, terwijl de Nederlandse Regering, zodra zij van het onheil kennis droeg, insgelijks naar Suez liet telegraferen om de Nederlandse stoomschepen PRINS HENDRIK en JAVA tot hulp van de TROMP op te vorderen.
Het rapport waarin de gezagvoerder van het stoomschip PRINS HENDRIK de uitslag zijner pogingen mededeelt, is met de laatste mail aangekomen en luidt als volgt:
Zoals u reeds uit mijn brieven van Suez bekend is, verlieten wij des namiddags van de 30ste juni de rede van Suez, met het plan de TROMP op te zoeken en zoveel in ons vermogen zou zijn te assisteren.
Het laatste gedeelte van de nacht moesten wij langzaam aanstomen, daar de ware plaats, waar de TROMP zat, ons niet bekend was. Met het aanbreken van de dag (1 juli) bevonden wij ons nabij Ras-Gharib en stuurden van daar op plus minus één Duitse mijl afstand langs de kust. Omstreeks 7 uur ’s middags bespeurden wij het stoomschip TROMP op de lengte van Ras-Shukhair heel dicht onder de wal op de klippen. Dichter bijhoudende bespeurden wij, dat troepen en equipage ontscheept en aan wal onder opgeslagen tenten gehuisvest waren.
Wij hesen dadelijk signaal, doch kregen in twee uren niet het minste antwoord. Met alle voorzichtigheid stoomden wij toen docht bij de TROMP en ankerden ten 10 uur ’s morgens in 13 vadem water.
Na veel signaleren, waarvan het grootste gedeelte onverstaanbaar werd beantwoord, hesen wij het signaal: “Kan ik mijn reis vervolgen”, waarop onmiddellijk de volgende antwoorden kwamen: “Neen.” “Gebrek aan proviand en drinkwater.” “Verlaat ons niet.” Ik antwoordde hierop: “Ik zal bij u blijven.”
De gehele dag had het zwaar gestormd uit het N.N.W., de zeeën sloegen over de TROMP heen en de branding op het rif nabij het strand was geweldig. In de namiddag werden wind en zee kalm en zonden wij onmiddellijk een sloep aan wal, ten einde de communicatie met de wal aan te knopen en zodoende de brief van de agent te Suez aan de gezagvoerder van de TROMP te doen toekomen. Hoewel met veel gevaar gelukte deze poging; wij zonden toen onmiddellijk nog een life-boat af, waarin ik, zomede de commandant van ons transport, medegingen. Wij ontmoetten aan de wal de commandant van het transport der TROMP, (de kapt. Demmeni), die mij verzocht zijn manschappen aan boord te nemen, hebbende hij nog slechts voor 2 à 3 dagen drinkwater. Na rijp beraad met de heer Gerlach werd hiertoe besloten, wel in aanmerking nemende de oorlog, waarin wij gewikkeld zijn en dat er geen andere middelen tot redding bestonden.
Ten 3 à 4 ure kwam er een klein Turks stoombootje nabij ons ten anker; het was naar mijn gissing 50 à 60 ton groot, lag vreselijk te slingeren en kon niets uitvoeren.
Tegen donker kwamen onze beide sloepen weder aan boord, medebrengende een vijftigtal soldaten en zeven vaatjes specie. De commandant van het transport, de heer Demmeni, was ook medegekomen en nu werd in overleg met kapt. Gerlach en de dokter besloten om de troepen en verdere gouvernementsgoederen, die van de TROMP gered waren, op de PRINS HENDRIK over te nemen en onze reis voorlopig tot Aden te vervolgen.
Door de duisternis werd er deze nacht niets meer ondernomen; daarbij begon het weder harder te waaien; wij bleven dus de gehele nacht, met volle stoom op, ten anker, zodat wij elk ogenblik zee zouden kunnen kiezen, zijnde de plaats waar wij ten anker lagen, zeer gevaarlijk bij eventuele N.O. storm.
Des morgens van de 2de juli woei het steeds hevig, zodat landing onmogelijk was. Op de middag kalmeerde het weder en ontdekten wij door enige prauwen dat er verder om de N.W. een opening tussen de reven was waardoor het mogelijk was te landen. Wij gingen dus onmiddellijk anker op en ankerden weder, dwars van deze opening in het rif, streken onmiddellijk een life-boat, ten einde te trachten door deze opening te landen, hetwelk naar wens gelukte. Achter dit rif lagen vier inlandse vaartuigen, waarschijnlijk door de agent der TROMP te Suez ter assistentie afgezonden.
Door middel van onze sloepen werd onmiddellijk aangevangen in deze vaartuigen (die door hun diepgang en vanwege de branding niet dicht bij het strand konden komen) de aan land zijnde troepen en specie in te schepen. Zodra zij beladen waren, vertrokken deze vaartuigen naar boord, zodat ’s avonds ten 8 ure alle manschappen, tot het transport der TROMP behorende, goed en wel aan boord der PRINS HENDRIK waren ingescheept, zomede al de door het gouvernement per TROMP verzonden specie.
De commandant van het transport der TROMP verklaarde verder, dat er zich onder de aan wal gebrachte goederen geen geweren of andere voor de oorlog benodigde artikelen bevonden. Ook de gezagvoerder der TROMP, die, even voor ons vertrek, nog aan boord kwam, verklaarde ten sterkste, dat de gouvernementsgoederen, het eerst geladen zijnde, zich onder de lading bevonden en dat van deze nog niets ontscheept was. Ik ging dus, onmiddellijk nadat manschappen en specie over waren genomen, anker op, daar elk uur oponthoud voor ons gevaarlijk zou kunnen worden, uit hoofde de enorme massa drinkwater, benodigd voor het grote aantal (900) mensen, zich aan boord bevindende.
In de namiddag was er nog een Turkse stoomboot, van Suez tot assistentie afgezonden, aangekomen. Ik ried dus de gezagvoerder der TROMP aan om zodra wind en zee enigszins zouden zijn afgenomen, met de lossing van het schip aan te vangen en dit, zo mogelijk, van het strand af naar Suez te brengen. De goede afloop betwijfel ik echter; bij ons vertrek toch zat het schip van voren tot achter vol water, terwijl de aanhoudende, hoewel nu juist niet zeer hoge, branding onophoudelijk tegen het schip slaat, waardoor het veel te lijden heeft en de lossing zeer bemoeilijkt wordt.
In de voormiddag van de 3de passeerde ons ook nog het stoomschip JAVA, wisselde enige signalen met de wal en praaide ons toen, zeggende zoals wij verstonden, geen ruimte voor manschappen over te hebben; dus niet kunnende assisteren, vervolgde dit schip zijn reis.
De gezagvoerder besluit zijn rapport met een woord van erkentelijkheid voor de ondervonden medewerking van de commandanten der detachementen troepen per TROMP en per PRINS HENDRIK en prijst zeer de orde en goede tucht onder de militairen, wier gezondheid zich onder die omstandigheden zeer goed had gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Witte Zwaan te Amsterdam op maandag 28 juli:
- 2/32e aandeel in het brikschip JONGE EVERT, 242 zeetonnen: NLG 525, in slag NLG 300. Koper: P. Reineke.
- 1/30e aandeel in het ijzeren clipperschip OCEAAN, 920 tonnen: NLG 1.225, in slag NLG 100. Koper: W. Bakker Bzn.
- De schroefstoomboot GRAAF W. VAN BYLAND: NLG 5.000, in slag NLG 3.000, koper J.F. Schutte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 26 juli. De KOSMOPOLIET III zal waarschijnlijk, hoewel zwaar beschadigd, afgebracht kunnen worden. Er is hulp gezonden. Het schip heeft 16 voet water in. Stoompompen en duikers komen van Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, zou volgens telegram van 27 dezer, van Singapore naar Batavia vertrekken.


Datum: 31 juli 1873


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij werden bevracht met retour van Java de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: FRIESLAND, 378 last, voor NLG. 84,69; TELANAK 398 last, voor NLG 84,84; GEZIENA, 272 last, voor NLG 84,90; MR JACOB VAN LENNEP, 404 last, voor NLG 87,87.
Voor Rotterdam: ANTJE, 452 last, voor NLG 84,47; ADA, 376 last, voor NLG 89,85.


Datum: 01 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Volgens telegrafisch bericht is het schip LAURENS COSTER, kapt. Zweede, heden goed en wel te Newcastle aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Volgens brief van kapt. De Vries, voerende het Nederlandse schip ROELFINA CATHARINA, was hij 12 mei jl. van Londen te Tabasco aangekomen, had aldaar orders bekomen te Santa Anna te laden, alwaar hij 18 mei in goede staat aankwam; 20 juni daaraanvolgende dacht de kapitein de reis naar Europa te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, d.d. 30 dezer, is het Nederlandse schip WATERLOO, kapt. Steevert, van Amsterdam te Soerabaija aangekomen. Vrachtkoers op Nederland NLG 80,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Curaçao, 7 juli. Het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX (opm: brik, bouwjaar 1868), kapt. Molema, van Maracaïbo naar Hamburg, is 24 juni alhier lek binnengelopen; na de lading gelost te hebben, is het schip nagezien, afgekeurd en zal 9 dezer publiek verkocht worden. Bij het binnenkomen der haven was het aan de grond geraakt, doch met assistentie van militairen en van de marine spoedig weder vlot gebracht. (opm: zie ook NRC 150873)


Datum: 02 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. Dam HHz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, op last van hun meester, op dinsdag 26 augustus 1873, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BRAVO, laatst gevoerd door kapt. C. Boog, volgens meetbrief lang 35,57 meters, wijd 5,88 meters, hol 4,06 meters, en alzo groot 377 tonnen of 199 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. (opm: de in 1858 gebouwde bark werd waarschijnlijk naar Noorwegen verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Het stoomschip JAVA is de 31e juli te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dartmouth, 29 juli. De sleepboot ONRUST, van Nieuwediep naar Salcombe, de 26e hier lek binnengelopen hebbende bij Folkestone gestoten, werd heden op de sleephelling voor GBP 275 verkocht.


Datum: 03 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, ten overstaan van de deurwaarder Peter Diederich Margadant, op maandag 18 augustus 1873, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat No. 29, te Rotterdam, van een extra fraaie raderstoomboot genaamd de VALK, ingericht voor passagiers-, goederen-, vee- en sleepdienst, werkende met balansmachine, lage drukking, 32 paardenkrachten, volgens meetbrief lang 33,83 meters, wijd 4,95 meters, hol 2,7 meters, groot 94 gemeten tonnen, diepgang 3 ½ voet, met volledige inventaris, prachtig gemeubileerde en welingerichte kajuiten, ankers, kettingen, touwen, enz. enz., liggende in de haven te Vlaardingen, alwaar de stoomboot van af heden is te bezichtigen en tot dadelijke dienst geschikt.
De ondergetekende verklaart, dat de stoomboot genaamd de VALK, kortelings op de helling nauwkeurig is nagezien en nieuwe balansen, condensers enz., nieuwe fundatie onder de ketel, nieuwe wielen enz., zijn aangebracht, en dat die stoomboot, zo door haar solide en doelmatige inrichting, als door de goede vaart die zij heeft, in alle opzichten uitmuntend geschikt is voor passagiers-, goederen-, vee en sleepdienst.
Rotterdam, juli 1863, E. Cremers, civiel-ingenieur.


Datum: 04 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juni. Naar men wil, heeft de regering het stoomschip SINGAPORE, van de Nederlands-Indische Stoomvaartmaatschappij aangekocht en bestemd tot het onderhouden van een geregelde communicatie tussen Penang en Atchin (opm: Atjeh)
Ook de COQUETTE, een Engelse stoomboot, is door de regering gekocht en reeds naar de wateren van Noord-Sumatra vertrokken. Zij zal de gemeenschap tussen Penang en onze blokkade-vloot open moeten houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 17 juli. Het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. Verdoes, van Rotterdam naar de Plata rivier, is 5 dezer alhier lek binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 28 juni. Het Nederlandse schip ANNETTE, kapt. A. Wenninga, is bevracht om te Magdalena voor Brazilië te gaan laden. Het Nederlandse schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. F.F. Schneijder, gaat in ballast naar Java. Het Nederlandse schip PELGRIM, kapt. R. Nieboer, ligt te Magdalena, bezig met laden voor Rio de Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 18 juni. Het Engelse schip COLEROON, met kolen van Newcastle naar Singapore, is de 7e juni nabij Boeton gestrand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 augustus. Het stoomschip OTTAWA is herdoopt en heet nu GENERAAL VAN SWIETEN. (opm: vrijwel zeker is de naam LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN geworden).


Datum: 05 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens een ontvangen telegram van de 2e dezer is Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX van Batavia naar Nederland vertrokken, en waren Zr.Ms. schroefstoomschepen SCHOUWEN en BOMMELERWAARD te Atchin, en RIOUW te Singapore aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. Het op 5 augustus vertrekkende stoomschip naar Java wordt opgevolgd door het Nederlandse stoomschip CELEBES, kapt. C.A. Bakker, vertrekkende begin september, en het Nederlandse stoomschip HOLLAND, kapt. L. Hoefman, vertrekkende begin oktober. Beiden prachtige inrichting voor passagiers.
Adres bij de directie of bij de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 augustus. Heden is het voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Java aangekochte stoomschip SUMATRA (ex-SALSETTE) onder de Nederlandse vlag gebracht, om in de vaart te komen naar onze Nederlandse koloniën.
Het is een der langste en grootste stoomboten, die ooit deze haven bezochten, hebbende een lengte van 110 en een diepgang van 6 meters. Het heeft een zeer spatieus en vrij dek, voert vier masten en heeft een 3 voet hoge verschansing. De inrichting voor passagiers 1e klasse is uitmuntend te noemen, als bevattende een groot aantal ruime luchtige hutten, een grote rijk gemeubileerde salon, welke laatste, evenals de hutten, naar een nieuw systeem geventileerd wordt. Overigens is niets verzuimd wat tot comfort der passagiers kan strekken. Ook voor het vervoer van troepen is dit stoomschip bijzonder geschikt, als hebbende een buitengewoon ruim en hoog tussendek. Het bevat een nieuwe machine van 250 paardenkracht en loopt een gemiddelde vaart van 10 mijlen.
Met de eerste reis, op overmorgen bepaald, zullen 36 volwassen passagiers met 33 kinderen worden overgevoerd benevens NLG 500.000,- aan specie voor het Gouvernement. Een commissie van autoriteiten alhier heeft het schip onderzocht en haar hoge ingenomenheid en tevredenheid te kennen gegeven over de bouw en de gehele inrichting van dit zeldzaam fraaie stoomschip. (opm: zie NRC 110773).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 juni. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen is in vrachten weder weinig omgegaan. Er werden door de Factorij bij inschrijving opgenomen twee schepen naar Amsterdam tot NLG 87,47 à NLG 87,49, en één gedeeltelijk voor Rotterdam tot NLG 89,49, terwijl er slechts één particuliere afsluiting opgegeven is van een schip, dat tot dadelijke inneming van lading gereed ligt. Het Nederlandse schip JULIE is door de Factorij naar Rotterdam bevracht à NLG 89,50 voor koffie, te Pangool te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: MINA, ZUID-HOLLAND, VICE ADMIRAAL MAY, INDIA, BALI, H.W.M., MENTOR en PROFESSOR SIMON THOMAS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Kapt. Van Schelven van het schip NOACH I, de 26e juni te St. Helena aangekomen, rapporteerde de 29e (opm: mei) op 36º45’ZB 24ºOL zwaar stormweder gehad te hebben, waardoor alles van dek sloeg, waaronder boten, schijnlichten, stuurhut, verschansingen enz. en de voorsteng en verscheidene zeilen werden verloren. Het schip was dicht gebleven, doch werd 3 weken bij de Kaap opgehouden door tegenwind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Het Nederlandse schip ANNA MAGDALENA, kapt. Kerkstra, van Aracaju naar het Kanaal en lek te Bahia binnen, lag volgens particulier bericht begin juni aldaar nog onder reparatie.


Datum: 06 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Het Admiraliteits-hof te Londen heeft 2 augustus uitspraak gedaan in het geding van de BATAVIER tegen de CHARKEIH. Aan eerstgenoemd vaartuig alleen wordt de aanvaring geweten, maar het wordt hiervoor niet aansprakelijk geacht, omdat een gepatenteerde loods aan boord was, zoals de wet eist, en de bevelen, door deze gegeven, waren nagekomen. De eis om schadevergoeding, door de BATAVIER ingesteld, is dus afgewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Wij hebben in de Engelse bladen uitvoerige beschrijvingen gevonden van de kanonneerboot HYDRA, die onlangs voor de Nederlandse Regering in Engeland gebouwd en gewapend werd. Deze kleine bodem, bestemd tot rivierverdediging (hij heeft slechts zes voet diepgang), voert één zwaar getrokken kanon, werpende een projectiel van 250 Engelse ponden; en het is de geheel nieuwe wijze waarop met dit stuk geschut gemanoeuvreerd wordt, die zo bijzonder de aandacht der Engelse deskundigen op de HYDRA gevestigd heeft. Hier namelijk zien wij voor het eerst de nieuwe uitvinding toegepast van de Engelse majoor Moncrieff. Die uitvinding bestaat hierin, dat het kanon, door middel van een hydraulisch toestel, onmiddellijk na het lossen van het schot onder het dek verdwijnt, zodat het onder beschutting kan geladen worden, om vervolgens weer snel en gemakkelijk in positie te worden gebracht om te vuren. Vreemd genoeg, had de Engelse marine tot dusver met deze vernuftige vinding haar voordeel nog niet gedaan; en, zoals de Times zegt, is het de vraag of Moncrieff’s denkbeeld ooit in praktijk zou zijn gebracht, zonder de ondernemingsgeest van de Nederlandse Regering, die, op raad van Sir William Armstrong, met het hydraulische toestel de proef nam. Aangenaam is het hierbij te vermelden, dat die proef uitstekend schijnt geslaagd te wezen. Een aantal Engelse marine-officieren waren bij de experimenten met het kanon van de HYDRA, nabij Tynemouth gehouden, tegenwoordig. Over de vlugheid, gemakkelijkheid en zekerheid waarmede het mechanisme werkte, ging slechts één stem van bewondering op.
Één man kan al de bewegingen van het reusachtig kanon besturen; en voor de gehele bediening van het stuk zijn drie man voldoende. Het kanon van de HYDRA kan niet horizontaal gewend worden; zodat geheel het vaartuig op het doel moet worden gericht. Ook dit geschiedt, dankzij de inrichting van schroeven en roer, met bewonderenswaardige snelheid en gemakkelijkheid. De Times verwacht voor de uitvinding van de majoor Moncrieff een grote toekomst. Tien jaar geleden, zegt het blad, woog ons zwaarste kanon slechts 5 ton; terwijl thans de DEVASTATION en de THUNDERER stukken voeren van 35 ton. Hoe zwaar zal het geschut wezen van het jaar 1883? Indien wij ooit 1.000-ponders en 1.500-ponders zullen moeten hanteren, zal dit niet anders kunnen geschieden dan met behulp van het hydraulische toestel, dat de HYDRA het eerst zich ten nutte maakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. Aan de heren inladers en assuradeuren wordt kennis gegeven van de naamsverandering van het stoomschip SALSETTE in SUMATRA. Al de op de naam SALSETTE, voor goederen per dit stoomschip verladen, afgegeven cognossementen en reçu’s voor certificaten van oorsprong blijven ook op de naam SUMATRA gelden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Volgens particulier bericht van Kaapstad, dato 4 juli j.l., is het barkschip MARIA ELIZABETH, kapt. Bonjer, van Banjoewangie naar Rotterdam, na zwaar stormweer gehad te hebben, met gebroken roer en andere schade in de Tafelbaai binnengelopen, en moet een gedeelte der lading gelost worden om het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 4 augustus. Het schip AMALIA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Cardiff, in ballast, is alhier binnengelopen met schade aan de stuurboordszijde, verschansing en stutten, zijnde deze morgen in aanvaring geweest bij de Longships met het stoomschip GOVAN, van Glasgow.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 augustus. De Nederlandse schepen AMSTEL, kapt. Van Buuren, en PHOENIX, kapt. Hansen, zijn met elkander in aanvaring geweest; de daardoor ontstane schade was gering en hebben beide schepen de reizen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 7 juli. Het Nederlandse schip NELLY, kapt. Rapp, van Fernambucq naar Buenos Aires, alhier lek binnen, heeft de lading geheel gelost om te kunnen repareren. Het beschadigde gedeelte der lading zal verkocht worden.


Datum: 07 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HHzn., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 26 augustus 1873, des namiddags ten half één ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, no. 29, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands clipper barkschip JOHANNA ANTHONIA (opm: JOHANNA ANTONIA, bouwjaar 1867), laatst gevoerd door kapt. E. Wessels, volgens meetbrief lang 40,65 meter, wijd 6,32 meter, hol 3,45 meter en alzo groot 394 tonnen, met al zijn rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam, zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer. (opm: waarschijnlijk naar Zweden verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. THos Breuker, cargadoor te Amsterdam, als gemachtigde van kapt. W.E. Mason, is voornemens publiek te doen verkopen, op dinsdag 12 augustus 1873, des namiddags ten 5 ½ ure precies, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, het casco met toebehoren van het op 17 juni ll. gedeeltelijk verbrande gekoperd en kopervaste Engelse barkschip ELIZA ALICE, gemeten volgens Nederlandse meetbrief 604 tonnen, gevoerd geweest zijnde door gemelde kapt. W.E. Mason, volgens inventaris, benevens de daarin geladen geweest zijnde, zo goed als door brand beschadigde goederen, als: ca. 300 fusten inlandse voorloop; ca. 4.300 kelders jenever, ca. 1.900 demyohns jenever; 1.156 kistjes stearine kaarsen, benevens een partij los; 60 kisten glaswerk; 901 kisten Beiers bier; circa 4,367 stuks losse flessen; 35 kisten Haarlemmer ale; ca. 2.520 ijzeren pijpen; voorts verfwaren, lucifers, porselein, eau de cologne, sigaren, cement en een partij vuurvaste stenen, enz. enz., volgens notitie.
Notitiën zijn te bekomen ten kantore van Thos. Breuker, Gelderschekade, No. 99, dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 augustus, des morgens van 9-12 ure.
Informatiën te bekomen bij de cargadoor Thos Breuker, en verder bij de makelaars: A. Vinke voor het casco, A.Q.J. van Kempen en H.A. van Kempen voor spiritus en jenever, H. Tenzler Herold voor de kaarsen, G. Harkema voor de sigaren, W. & C. Voute voor de verfwaren, Remy & Klinkhamer voor de gaspijpen, enz. enz., bij de heren Van Vollenhoven & Co. voor het bier, en Gebr. Zahn, voor het glaswerk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 augustus. Heden is aan de scheepstimmerwerf van het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op Fijenoord de kiel gelegd voor een schroefstoomschip, compositiebouw, voor rekening van het departement van koloniën en bestemd voor de koloniale dienst in Nederlands-Indië. De machines van 90 paardekracht voor dat schip worden mede in de fabrieken van dat etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 augustus. Heden vertrok het stoomschip SUMATRA van hier via Suez naar Batavia (opm: eerste reis van de SUMATRA, ex-SALSETTE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van Samarang is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, bevracht via Saigon met rijst naar Swatow.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Geregelde vaart van Holland naar Java door het Suezkanaal.
Ten gevolge van een overeenkomst met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zullen worden geëxpedieerd:
Het stoomschip JASON, kapt. De Boer, ongeveer 25 augustus.
Het stoomschip HOLLAND, kapt. G.J. Boon, ongeveer 15 september.
Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. M.C. Braat, (17 juli van Batavia vertrokken) wordt einde september weder naar Java geëxpedieerd.
Adres voor laatstgenoemd stoomschip de cargadoors De Vries & Co., IJgracht U 32, Amsterdam en Kuyper Van Dam & Smeer, Wijnhaven No. 241, Rotterdam.


Datum: 08 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 21ste augustus 1873, des middags ten 12 ure, zullen de makelaars Klaas Vis Jansz., Weijer Poel Jansz., Everardus te Veltrup, Meindert van Orden en Johannes Walch, als daartoe gemachtigd door de Raad van Administratie der Zaanlandsche Stoombootreederij gevestigd te Zaandam, in het Logement Het Wapen van Amsterdam te Zaandam, ten overstaan van de Notaris Cornelis Hondius, in openbare veiling, verkopen de volgende aan genoemde rederij, tot welker ontbinding besloten is, behorende zaken, als:
- De hoogst solide gebouwde, keurig net onderhouden en zeer snelvarende ijzeren rader-stoomboot genaamd: PRINS VAN ORANJE, volgens Nederlandse meetbrief lang 26,35 meters, wijd 4,03 meter, hol 1,53 meters en alzo gemeten op 98 tonnen, met machine van 50 paardenkracht, lage drukking, tubulaire ketel, staand en lopend want en verder toebehoren, thans nog dienende tot personen- en goederenvervoer tussen Zaandam en Amsterdam; alsmede een reserveketel, staande in de fabriek “De Atlas” te Amsterdam, en, behoudens de nodige approbatie, de concessie, indertijd verleend tot het daarstellen van de bovenbedoelde stoombootdienst.
- De aanlegplaats van genoemde stoomboot te Zaandam met stationsgebouw, steiger met lichter en verder aanbehoren, liggende en staande bij elkander aan de Hoogendijk en de Voorzaan en op de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente Zaandam bekend in sectie F onder nummer 1698, voor de grootte van 5 aren 40 centiaren.
De percelen 1 en 2 worden eerst ieder afzonderlijk opgeveild en afgeslagen en daarna bij elkander gevoegd in slag gelegd; zij kunnen door hun kopers, dadelijk na de betaling der koop- en onkostpenningen, worden aanvaard en zijn, met uitzondering van de reserveketel, die in genoemde fabriek De Atlas bezichtigd kan worden de 18de en 19de augustus 1873, voor een ieder te zien op dinsdag de 19de augustus voornoemd, op welke dag de stoomboot aan de bovengemelde steiger liggen zal, doch kunnen ook op andere dagen worden bezichtigd, mits daartoe aanvraag wordt gedaan bij de Directeur der rederij te Zaandam aan de Hoogendijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 augustus. De directie der Stoomvaart- Maatschappij Java verzoekt het Algemeen Handelsblad mede te delen, dat volgens brief van kapt. E. van Ingen, voerende het stoomschip JAVA, deze wel degelijk zijn hulp aan de gestrande stoomboot TROMP, toebehorende aan de heer Engels, en varende in de lijn der Commercial Steamship Company, heeft aangeboden; dat van land geseind werd, dat er muiterij aan boord was, en dus de commandant der troepen zich tegen de landing verzette, en dat overigens kapt. Oort van het stoomschip PRINS HENDRIK seinde, reeds bijna alles aan boord te hebben en te kunnen bergen. Te Aden is door kapt. Van Ingen weder aangedrongen op het afgeven van een gedeelte der troepen, doch kapt. Oort weigerde iets anders dan de postpakketten aan boord der JAVA te zenden.
De Stoomvaart-Maatschappij Java zou zich niet publiek in deze zaak hebben gemengd, ware het niet, dat zij zich ten behoeve van kapt. Van Ingen gedrongen gevoelt het bovenstaande algemeen bekend te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Volgens ontvangen telegram van de 6e dezer is Zr.Ms. schoefstoomschip DJAMBI van Batavia vertrokken met bestemming naar Nederland, en is Zr.Ms. schroefstoomschip RIOUW van Nederland aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 5 juli. Het schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, van Rangoon naar Londen, de 22e juni hier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en is in het dok gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van Samarang is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, bevracht van Saigon met rijst naar Swatow.


Datum: 09 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het Nederlandse schip AURORA, kapt. Visser, is, volgens telegram uit Singapore dato 7 dezer, door het Gouvernement bevracht tot overvoer van steenkolen van Singapore naar Sumatra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 augustus. Volgens mededelingen van kapt. Leue, voerende het stoomschip TROMP, van het Nieuwediep naar Batavia, in de Rode Zee gestrand, had het schip door het aanhoudende stormweer zoveel geleden, dat het afbrengen zeer onwaarschijnlijk werd. Assuradeuren van het schip waren evenwel bezig door intermediair van de Agent van de P. & O. Company, het nodige in gereedheid te brengen om te trachten door stoompompen het schip lens en vlot te krijgen. Van de geborgen lading was een goed deel door Arabieren geplunderd en gestolen. Vele collies waren door de beschadigdheid onherkenbaar geworden. Enige goederen, die wegens hun natte toestand te Suez brandgevaar opleverden, waren verkocht en hadden goede prijzen opgebracht. Een begin van brand was reeds in de pakhuizen ontstaan, doch schijnt spoedig bedwongen te hebben kunnen worden.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop het schoenerschip ROBERT. geheel nieuw, gebouwd in Nederlands-Indië van marabou-hout, gemeten 19 ton, liggende en te bezichtigen voor de toko van P. Landberg & Zoon.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 8 augustus. Telegram. Het schip KOSMOPOLIET III wordt leeggepompt en houdt nog slechts 8 voet water.


Datum: 11 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 augustus. Volgens rapport van Westschouwen zit de Engelse brik ELIZE, kapt. Frank, van Sunderland naar Rotterdam, geladen met steenkolen, op de Ooster aan de grond. De equipage is gered door de Brouwerhavense loodskotter en alhier aangebracht. Het schip is totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 12 juli. De MARIA ELISABETH, kapt. Bonjer, van Banjoewangie naar Rotterdam 1 juli hier binnengelopen, moet een nieuw roer hebben en 250 ton lading lossen om te lichten. Een beschadigd gedeelte der lading is verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 augustus. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde schoenerkofschip KOSMOPOLIET, kapt. J.J. de Vries, van Groningen, groot 110 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 12 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juli. Het stoomschip SINGAPORE is naar Atchin vertrokken. Het is voor NLG 1.200 per dag ingehuurd (opm: zie NRC 040873, dus niet gekocht) van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij om als communicatie-vaartuig tussen Penang en Atchin te dienen.


Datum: 13 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Witte Zwaan te Amsterdam op 11 augustus: het schoener-brikschip JEANNETTE, opgehouden voor NLG 26.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thistedt, 11 augustus. De Wildervankster kof ANNA UNDINA, kapt. G.D. Pekelaar (opm: AGINA UNDINA, kapt. Gerhardus Pekelaar), van Harlingen in ballast naar Nerva, is gisteren aan onze kust gestrand en verbrijzeld. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 augustus. Gesleept door het stoomschip PENINSULAR, is de in de Rode Zee gestrande stoomboot TROMP heden te Suez aangekomen. De geborgen goederen zijn overgenomen door het stoomschip CONRAD.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 augustus. De kof ALIDA SARA, kapt. Mooi, van Sunderland naar Meldorf, is hier in de haven gekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ternate, juni. Omtrent de in Straat Galewo gepleegde moord op 18 personen wordt thans bericht, dat zij behoorden tot de equipage van het Hamburger schoenerschip FRANS, gevoerd door Edwin Redlich. Door de hulp van de radja-moeda van Salawati gelukte het aan die gezagvoerder drie der schuldigen te vatten, waarvan één bij die gelegenheid het leven verloor en twee aan de radja-moeda werden overgegeven.

Krant:
  JB - Javabode

Soerakarta, 8 augustus. Aan de directie der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij is gevraagd, of zij tegen einde oktober a.s. tien harer grootste stoomschepen ter beschikking van de regering kan stellen. (opm: voor de tweede expeditie tegen Atjeh).


Datum: 14 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 13 augustus. Volgens een telegrafisch bericht is het schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. List, de 7e dezer te Soerabaija aangekomen. Het schip houdt de lading steenkolen in en is door het gouvernement opgenomen voor de kust van Atchin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 augustus. De Groninger tjalkkof TRIJNTJE, kapt. Van Laar, van Londen naar Petersburg, is met gebroken boegspriet op onze rede geankerd en dadelijk daarin voorzien.


Datum: 15 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. De Nederlandsche Handel Maatschappij wenst scheepsgelegenheid naar Soerabaija voor de romp met toebehoren van een ijzeren stoomschip. De goederen zijn te bezichtigen aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Fijenoord. Aanbiedingen bij agenten te Rotterdam voor of op woensdag 20 augustus 1873.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 13 augustus. Het schip CHRISTINE, kapt. Priebee, van Shields naar Amboina, is lek in Duins aangekomen en vertrekt heden namiddag naar Ramsgate om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 21 juli. Het casco van het alhier afgekeurde Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, van Maracaibo naar Hamburg, heeft in publieke veiling opgebracht NLG. 3.160, en de inventaris NLG. 2.806.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 6e augustus 1873, ten verzoeke van Cornelis van Dijk, timmerman, wonende te Spijkenisse, voogd van Cornelis Hein, heb ik, Karel Verberg Roeloffs, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Brielle, gedagvaard voornoemde Cornelis Hein, laatst gewoond hebbende te Spijkenisse, om op vrijdag de 28e november 1873 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Brielle,
- Aangezien gedaagde op de 12e juli 1869 met het schip (opm: schoener) de HERSTELLING, gevoerd door de kapitein W.A. Ligthart vertrokken is van Chiltepec met een lading mahoniehout naar Engeland.
- Aangezien gemeld schip de 14e augustus van dat jaar het laatst is gepraaid (opm: zie NRC 140170).
- Aangezien sedert dat tijdstip niets meer van hetzelve is vernomen, zodat moet worden aangenomen dat het met man en muis is vergaan en gedaagde daarbij is omgekomen.
Om op genoemde dag aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Brielle, 6 augustus 1873, Roeloffs, deurwaarder (opm: sterk bekort)


Datum: 16 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. volgens telegram uit Ramsgate van gisteren, was het lek in het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. Priebee, van Newcastle naar Amboina, gevonden en gedicht, en had het schip onmiddellijk de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 13 augustus. De schoener ISABELLA, van Par naar Dordrecht, is hier lek binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 augustus. Het stoomschip AMSTERDAM is met schade aan de machine naar Hamburg teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gotenburg, 12 augustus. Het schip PASSAROEANG, kapt. Signeul, van Amsterdam naar Hudiksvall, heeft na volbrachte reparatie de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 15 juli. Van de lading per Nederlands schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Bonjer, van Banjoewangie naar Rotterdam, alhier met schade binnen, zijn 990 kranjangs suiker gelost, waarvan 56 wegens beschadigdheid zijn verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 augustus. Als een bewijs van snelle reizen, die tegenwoordig gemaakt worden, kan men van hier melden, dat de brik ONDERNEMING, kapt. Pot, binnen 5½ dag naar Riga gezeild is, en dat de schoener OOSTZEE PACKET, kapt. Meinsma, binnen de 10 dagen naar Gerlais Wasa district gezeild is.


Datum: 17 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.C. van Wageningen Jr., D. de Jongh Wzn., R. Boonen en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, zullen, als lasthebbenden van hun meesters, op zaterdag 23 augustus 1873, des voormiddags ten 12 uren, in het koffiehuis van J.C. van der Horst, over het Stadhuis, veilen en onmiddellijk daarna bij afslag verkopen het ijzeren schroef-stoomschip MARTINUS EN HENRIETTE, hebbende een stoomvermogen van 80 paardenkracht, en twee stoomkranen voor lossen en laden, zijnde lang volgens meetbrief 51,73 meter, wijd 6,20 meter, en hol 4,11 meter en alzo gemeten op 453 tonnen met machine, thans in de vaart tussen Dordrecht en Londen, en zulks met al zijn toebehoren, zoals bij inventaris breder is omschreven.
Het schip is te bezichtigen iedere donderdag en vrijdag en op de verkoopdag aan de Kalkhaven.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de heer J. Bouten, directeur, en bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 18 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Van de Stoomvaart-Maatschappij Java ontvingen wij het plan der kajuit van de voor die maatschappij in september vertrekkende stoomboot CELEBES, kapt. C.A. Bakker. Die kajuit zal zelfs die der SUMATRA, waarmede reeds de Minister van Koloniën en allen die haar zagen, hun hoge ingenomenheid te kennen gaven, verre overtreffen. Zij is ongeveer als volgt ingericht: een 114 voet lange zaal, ruim 8 voet hoog, met lichtkappen ter hoogte van ruim 4 voet. Aan elke zijde 10 ruime hutten, met 2 slaapplaatsen, waarvan de bovenste kan worden uitgehaald, en canapé, benevens kastje en wastafel. In elke hut twee patrijspoorten. Tussen elke twee hutten een ruime gang, met patrijspoort, waarop de beide deuren uitkomen, en welke gang door nette gordijnen van de salon is gescheiden. De meeste hutten zijn 6 bij 8 voet, dus zeer ruim. In het midden der kajuit flinke, uithaalbare tafels, met canapés, die met marokkoleder bekleed zijn. Achter aan de spiegel rondom canapés met tafels, terwijl een aantal patrijspoorten ook daar licht en
een slechte doch zeer zeldzame foto van de CELEBES (coll. Marhisdata)
lucht verschaffen. De schotten der kajuiten zijn volgens de nieuwste uitvinding voor boten, die warme streken bezoeken, van marmeren platen. Verder is de kajuit voorzien van zeer ruime, luchtige kinderkamer, was- of toiletkamer, mandie- of gewone badkamer. Licht en lucht zijn in ruime mate aangebracht. Wij twijfelen dan ook niet, of deze boot zal de daarmede vertrekkende passagiers ten volle voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 13 augustus. De KOSMOPOLIET III is vlot en hier binnen gesleept. Het zal naar Batavia gesleept worden om te repareren.


Datum: 19 augustus 1873


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petten, 12 augustus. Jongsleden zondag morgen, omstreeks 4 uur, ontwaarden de bewoners alhier een brik in zee, die de noodvlag gehesen had; men zag het scheepje het strand naderen, zonder dat er hulp kon verleend worden omdat de hulpmiddelen ontbraken; omstreeks 8 uur was het op 150 à 200 meter afstand het strand genaderd; men zag de sloep omslaan waarin zich een man begeven had, men zag twee man van boord springen om zwemmende het strand te bereiken, men zag de kapitein afscheid nemen van vrouw en kind, men zag de vrouw in de mast hijsen waarin nog enige manschappen geklommen waren en eindelijk zag men het schip uiteenslaan en allen (9 à 10 personen) verdrinken, op één man na, die nog levend maar bewusteloos aan wal spoelde.
Men moest het hartverscheurend schouwspel aanzien zonder hulp te kunnen verlenen.
Is het geen schande voor onze natie?
De zee was wel is waar enigszins onstuimig, maar ware er een reddingboot voorhanden geweest, de gehele equipage had gemakkelijk gered kunnen worden.
De naam van het schip is GRATITUDE, kapt. Hodyson, van Londen met cement voor Amsterdam.


Datum: 20 augustus 1873


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 augustus. Telegram. Het alhier ter rede gekomen schip COUNTY OF NAIRN, geladen met steenkolen, is, na in brand te zijn geraakt, nabij Oedjong Panka op het strand gezet. De lading is grotendeels behouden.
Soerabaija, 20 augustus. Telegram. Het schip COUNTY OF NAIRN, dat bij Oedjong Panka op het strand was gezet, is met de lading totaal verloren.
(opm: het fregat COUNTY OF NAIRN, 999 tons register, gebouwd in 1869, behoorde thuis te Glasgow)


Datum: 21 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 augustus. Heden is aan de scheepstimmerwerf van het etablissement der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Fijenoord de kiel gelegd van een ijzeren raderstoomschip 2de klasse, voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de koloniale dienst in Nederlands Indië. De machines van 250 paardenkracht voor dat schip worden mede in de fabrieken van dit etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 augustus. Het schip COUNTY OF NAIRN, van Glasgow naar hier bestemd met steenkolen en gemengde lading, is in brand geraakt op zee, waarschijnlijk door broeiing van de lading. Het schip is op Oedjong Pangka (Java) op strand gezet en tot de waterlijn afgebrand. Equipage gered. Voornoemd schip heeft op zee nog een brandend schip gezien, doch scheen reeds verlaten te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 17 augustus. Het schip JURA, kapt. Gronwold, van Nederland in ballast naar Finland, is bij Agger gestrand en zal waarschijnlijk wrak zijn. Het volk is gered (opm: buitenlander)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 9 augustus. Van geachte zijde ontvingen we de volgende mededelingen omtrent het gebeurde met de KOSMOPOLIET III.
Na een zeer voorspoedige reis van Boendar (Madura) naar herwaarts, was dit fraai en hecht gebouwd schip met een volle lading zout voor het gouvernement op zondag de 20e juli, des namiddags omstreeks 6 ure, reeds het eiland Senaro gepasseerd en dacht men dezelfde avond hier ter rede te komen. Intussen was het rondom buiig en duister geworden met stilte. Alles was toen gereed om in diep water te ankeren, doch plotseling kreeg het schip een ontzettende stoot, waardoor men tot de droeve ervaring kwam, dat het uit de koers en op de reven verzeild was. Vreselijk was de toestand van het kostbare schip; de stoten volgden elkander met verdubbelde kracht en snelheid op en dreigden het elk ogenblik reddeloos te doen verloren gaan. Wind was er niet, aan tegenbrassen viel dus niet te denken; de zeilen hingen slap.Tegen middernacht kwam er een zware noordelijke bui opzetten, waardoor weliswaar het stoten toenam, maar het schip weder vlot geraakte. Men bespeurde toen echter met ontzetting, dat het schip in zinkende staat verkeerde. Alles werd alsnu beproefd om het casco te behouden. Terwijl met alle kracht de pompen in beweging gehouden werden, kwam men, na enige tijd oostwaarts gekoerst te hebben, op 35 vadem water ten anker en besloot men de dag af te wachten. Daar noodschoten en het afsteken van blauw licht te Padang onopgemerkt waren gebleven, werd onverwijld een sloep derwaarts gezonden ten einde hulp in te roepen.
Ten anker liggende bevond men, dat het schip elk ogenblik meer water inkreeg en wegzonk, en om nu de romp althans te behouden, liet men het anker met 75 vadem ketting slippen en stuurde men door kracht van zeilen en een noord-oostelijke bui bij de wind tussen de reven door diep in de Soengei-Pisang-baai, alwaar het schip vanzelf in vier vadem water in de kleigrond nabij het strand, geheel beschut voor zee- en andere gevaren, stopte.
Eerst in de namiddag van maandag de 21e kwam de nodige hulp van Padang opdagen. Het tussendeks geladen zout is ten bedrage van ongeveer 150 koijangs behouden en afgeleverd. Voortdurend heeft men getracht door koelies het water uit het schip te pompen, dan eens met goed, dan weder met slecht gevolg. De aangewende stoompompen waren vooralsnog niet te gebruiken. Duikers maakten enkele gaten onder water dicht en de 6e dezer was het water nagenoeg geheel buiten boord gepompt. Heden is het schip, door een daartoe door assuradeuren benoemde commissie in ogenschouw genomen.
In tegenspraak met de alhier verspreide geruchten, kan ik alsnog melden, dat het vooruitzicht bestaat, dat het schip in drijfbare toestand naar Java zal kunnen gesleept worden.


Datum: 22 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het Nederlandse schip ADRIANA JOHANNA, kapitein Bakker, van Suriname in Texel binnen, heeft de uit en thuis reis in de korte tijd van 3 maanden en 5 dagen volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. West-Indische Stoomvaart Maatschappij. Lening groot NLG 600.000,-
Inschrijving op woensdag 27 augustus en donderdag 28 augustus, van 10 tot 1 uur, ten kantore van de Surinaamsche Bank, Keizersgracht bij de Vijzelstraat, alwaar prospectussen en statuten verkrijgbaar zijn. Heren commissionairs in fondsen genieten ¼ procent provisie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Wij ontvangen het prospectus van een nieuw op te richten Naamloze Vennootschap, genaamd: West-Indische Stoomvaart Maatschappij, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam. Het kapitaal bedraagt NLG 600.000,-, behoudens uitbreiding onder Koninklijke goedkeuring tot een bedrag van NLG 3.000.000,-, verdeeld volgens de ontwerpstatuten in aandelen van NLG 1.200,- of £ 100,-, splitsbaar in onderaandelen van NLG 300,- of £25,-. Het kapitaal zal worden aangewend tot het aanschaffen en uitrusten van stoomschepen, bestemd voor de vaart tussen Nederland en West-Indië. Het plan bestaat voorlopig allen Suriname, Demerary en Curaçao aan te doen en de goederen naar nabij gelegen plaatsen in doorvracht aan te nemen, doch zo nodig de directe vaart naar Barbados en St. Thomas uit te strekken. De stoomvaart zal met twee doelmatig ingerichte stoomschepen plaats hebben. De directie (de heren T.C. Schol en W. Heijbroek Jr., oprichters der Stoomvaartmaatschappij Java) vermeent, dat een geregelde tweemaandelijkse vaart voorlopig aan de eisen voldoet. (opm: deze onderneming kwam niet van de grond).


Datum: 23 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaandam, 21 augustus. De Zaanlandsche Stoomboot-Reederij is indertijd opgericht met een kapitaal van NLG 68.700,-. Dat kapitaal is gebruikt geworden voor de bouw van het stoomraderjacht PRINS VAN ORANJE, station en aanlegplaats, en tot het in exploitatie brengen daarvan. De minder gunstige uitkomsten der beide laatste jaren hadden aandeelhouders doen besluiten tot verkoop van stoomboot en station.
Heden had alhier de publieke veiling plaats, doch met zulk een ongunstig gevolg, dat de Rederij tot ophouden moest besluiten. De prachtige stoomboot, met een reserveketel, kon niet meer gelden dan NLG 9.200,-, het station enz. kwam tot NLG 3.800,- in bod, dus tezamen NLG 13.000,-.
Er scheen weinig sympathie te bestaan voor deze uitsluitend Zaanse onderneming. Een paar jaar geen dividend, een vermeerdering van concurrentie, ziedaar onmiddellijk de moed verloren bij de gewoonlijk zo energieke Zaankanters. Het verschijnsel is opmerkelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen:
- Het fregatschip HELENA, groot 748 ton, gebouwd in 1857 (opm: in 1858 voor het eerst naar zee), is voor NLG. 36.000 verkocht (vermoedelijk naar Noorwegen).
- Het barkschip GENERAAL DE STUERS, groot 749 ton, gebouwd in 1854, is voor NLG 41.000 verkocht aan een huis te Christiania (opm: Oslo, Noorwegen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ridderkerk, 22 augustus. Volgens particuliere depêche is het schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, te Batavia gearriveerd na 87 dagen reis. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 24 juli. Het Nederlandse schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, van Rangoon naar Londen, alhier met schade binnen, moet een nieuwe bezaansmast inzetten. Van de lading zijn 300 balen rijst beschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De 29e augustus a.s. zullen de heren Hanterman & Co. voor rekening van belanghebbenden verkopen het wrak van het verbrande driemast Engelse schip COUNTY OF NAIRN, gevoerd geweest door Richard Mackenzie, met hetgeen nog van de lading aanwezig mag zijn, zoals een en ander liggende of niet liggende is bij Oendjong Pangka aan de ingang van het oude vaarwater naar Soerabaija. De lading bestaat uit 135/2 kisten kruit, 178 kisten en 2 balen manufacturen, 249 manden en 17 kisten aardewerk, 25.000 vuurvaste stenen, 100 ton gietijzer, 36 colli machineriën, 20 vaten koopmanschappen, 600 ton steenkolen, 20 kisten gegalvaniseerd dakijzer en 219 vaten bier.
De agenten, Maclaine, Watson & Co.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nabij Kijkduin zijn aangespoeld en opgevist de lijken van de stuurman en de vrouw van de kapitein van het bij Petten gestrande en verbrijzelde Engelse schip GRATITUDE, kapt. Hoydson van Londen met cement naar Amsterdam bestemd geweest.


Datum: 24 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens brief van kapt. Groote, voerende het Nederlandse schip KENNEMERLAND, d.d. 4 juli van Sunderland te Soerabaija aangekomen, had hij bij Kaap de Goede Hoop met zwaar stormweer te kampen gehad, waardoor de fokkemast en boegspriet zijn gebroken, alle voorwerpen van dek geslagen, onderscheidene puttingbouten afgebroken en de rusten zwaar beschadigd werden. Het schip was somtijds geheel onder water bedolven, waardoor vele naden opensprongen en enige stutten zijn gebroken, ook zijn er onderscheidene bladen koper verloren geraakt. Het schip was dicht gebleven en zou de kapitein, na ontlossing der steenkolen in de omtrek van de fokkemast, naar de kiellichter verhalen, om de mast uit te nemen.


Datum: 26 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Dordrecht op zaterdag 23 augustus: het Nederlandse stoomschip MARTINUS EN HENRIETTE: NLG 34.250. Koper J. Bouten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Anjer, 26 augustus. Heden passeerde alhier het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, de 17e augustus vertrokken van Padang en gesleept door het stoomschip KONING WILLEM III; het heeft Benkoelen aangedaan. (opm: de sleep arriveerde de 27e augustus ter rede van Batavia)


Datum: 27 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 25 augustus. Heden werd met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot genaamd NEPTUNUS, voor rekening van de heer B. Janse te Gorinchem, en bestemd tot het slepen van schepen in de provinciën Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant (opm: de naam van de werf wordt niet genoemd).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de Amerikaanse bark CITY OF BANGOR, gebouwd in Maine 1862; geklasseerd in Veritas 3/3 A 1, 1 tot 1875; 599 ton, gemeten in Amerika, draagt 950 ton deadweight, laatst gekoperd in 1872.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij Wambersie & Zoon te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Terschelling. Op donderdag 4 september 1873 zal ten overstaan van de notaris Brons Boldingh, in het logement Het Scheepje te West Terschelling, worden verkocht:
1°. Des morgens te 11 uur het hol of casco van het op 13 augustus ll. te Terschelling gestrande Franse schoenerschip MARIA, kapt. Gefflot, laatst komende van Drontheim, metende 105 tonnen, en thans liggende op het strand op de noordwest kust van Terschelling.
2°. De tuigage van genoemd schip, bestaande in ankers, kettingen, rondhouten, lier, vaatwerk, liggende aan het strand en kabels, trossen, touwwerk, zeilen, blokken, lantaarns, enz., liggende in het dorp West-Terschelling en
3°. Des avonds te 7 uur, de lading van genoemd schip, bestaande in ongeveer 3.000 grenen en vuren delen, van 3 bij 9 duim, bij een lengte van 6 tot 25 voet.
Liggende in kavelingen op het strand nabij het schip, zoals een en ander daags voor en op de verkoopdag voor een ieder behoorlijk gekaveld zal ter bezichtiging liggen.
Nadere informaties te bekomen aan het Consulaat-Generaal van Frankrijk, Weteringschans BB 153, te Amsterdam en bij de heer P.T. Krul te Terschelling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 17 september. Het schip ZEELUST, kapitein Beckering, voor Lijstra, van Drammen met hout naar Dordrecht is zwaar lek en bijna vol water hier binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: de kof, bouwjaar 1833, werd – vermoedelijk na aankomst in Dordrecht – afgekeurd voor de zeevaart en is nog enige jaren als lichterschip gebruikt)


Datum: 28 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Whitby, 26 augustus. De KANDANGHAUER II, zeilende van Nieuwediep naar North Shields, geraakte met mistig weer op Whitby Sand, doch kwam bij wassend water met behulp van bergers en de sleepboot EMU vlot. Met de sleepboot werd voor GBP 300 akkoord gemaakt en voor verdere beloning kwam men overeen om het schip naar North Shields op te slepen.


Datum: 29 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Volgens telegrafisch bericht van Portsmouth is het Nederlands schoenerschip SPECULANT, kapt. M. de Weerd, van Hamburg naar Buenos Aires bestemd, gisteren nabij die haven in aanvaring geweest. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Kapt. Visser, voerende het Nederlandse schip HOUTVAART, van Nerva in Texel binnen, rapporteert op 25 augustus op de hoogte van Vlieland, Z. 6 mijlen afstand gezien te hebben een wrak, met een stuk geschraapte mast boven water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Archangel, 26 augustus. Het Nederlandse schip de HOOP, kapt. De Jong (opm: galjoot DE HOOP, bouwjaar 1860, kapt. H.J. de Jong), van hier met lijnzaad naar Dordrecht, heeft door dikte van mist op de Orlofka banken gestoten, is zwaar lek te Giolka (opm: benaderde pos. 67º13’ NB 41º19’ OL) op strand gezet en zal weg zijn. Het volk is gered.
Tersko-Orlovski vuurtoren
Coll: Google Earth, Ruslapland


Datum: 30 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 augustus. Volgens particulier telegram uit Batavia was het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, te Onrust aangekomen en lag het daar voor het dok om morgen daarin opgenomen te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Het schip MARTJE DOORNBOS, kapt. L.R. Vos, van Abö hier binnen, heeft een stortzee over gehad, waardoor de verschansing weg sloeg, enige stutten braken en de deklast geheel los ging, zonder daar evenwel iets van te verliezen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Het schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. G.G. Alberts, van Drammen hier binnen, heeft veel slecht weder doorgestaan en beide ankers en kettingen verloren, doch is daarvan door de Eems loodsboot weer voorzien geworden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 augustus. Het wrak van de COUNTY OF NAIRN is de 29e dezer te Soerabaija verkocht; het heeft NLG 10.000 opgebracht.


Datum: 31 augustus 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 27 augustus. Het schip MEDEA, kapt. Ankringa, van Rotterdam naar Batavia, ’t welk de 25ste des avonds bij South Sand Head ten anker kwam, nam heden namiddag bij harde wind een sleepboot tot assistente en vertrekt nu naar de rede van Margate, hebbende waarschijnlijk anker en ketting laten slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 29 augustus. De MEDEA, kapt. Ankringa, van Rotterdam naar Batavia, heeft de ankers bij Southsand Head laten slippen en is hier met assistentie van de sleepboot ENDEAVOUR aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 augustus. Volgens bericht uit Portsmouth heeft de SPECULANT, kapt. De Weert, van Antwerpen naar Buenos Aires, en hier bij de Motherbank ten anker, door de in ons vorig bericht gemelde aanzeiling verschansing en stutten verloren.


Datum: 01 september 1873


Krant:
  BH - Bataviaasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag de 5e september 1873 zal in het commissiehuis van de ondergetekenden worden verkocht, voor rekening van wie zulks zal blijken aan te gaan, des voormiddags ten 10 ure, het Noorse driemastschip FREDERIK PETERSEN, groot 594 tonnen, in 1865 te Siko in Zweden gebouwd, zo als het nu in de rivier alhier is liggende, met staand en lopend tuig, een stel zeilen, ankers, enz., en daarna de waarloze inventaris, als zeilen, touwwerk, enz.
John Pryce & Co.

NRC 020973
Batavia, 19 juli. Vrachten. Ofschoon er thans een ruime hoeveelheid disponibele scheepsruimte aanwezig is en producten meer binnenkomen, waren de afsluitingen tot nog toe betrekkelijk zeer beperkt. Afladers zijn algemeen teruggetrokken en kunnen de hoogste vrachtnoteringen op het ogenblik niet bedongen worden. De Nederlandse stoomboot KONING DER NEDERLANDEN bedong naar Texel NLG 100,- en 120,- voor koffie, NLG 140,- indigo, NLG 100,- tabak, NLG 100,- suiker, NLG 110,- thee; Nederlandse BALI, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Factorij, laadt particuliere suiker à NLG 90,-; Nederlandse TRITON, naar Rotterdam NLG 85,- voor suiker, NLG 80,- koffie, op de Kust te laden; Nederlandse ZUID-HOLLAND en LICHTSTRAAL, naar Rotterdam beiden NLG 85,- voor suiker, laden verder voor bevrachtersrekening; Nederlandse ZEEBLOEM, naar Amsterdam, NLG 85,- voor koffie, te Soerabaija, NLG 120,- voor koffie, te Menado; Nederlandse VICE ADMIRAAL MAY, 756 tons, ligt in lading naar Amsterdam en accepteerde suiker à NLG 90,-. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust, Nederlandse MINA, MENTOR, JUPITER, ELISABETH MARIA, RIDDERKERK, LOUISE, ROTTERDAM, NOACH II, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, EMMA, KENNEMERLAND, VRACHTZOEKER, REGINA MARIA, OTTO en KITTY.


Datum: 02 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. In overleg met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland zal van Rotterdam vertrekken het stoomschip HOLLAND, kapt. G.J. Boon. Laatste laaddag te Rotterdam, ook voor goederen per spoor aangebracht, 5 september a.s. Adres bij de cargadoors De Vries & Co, IJgracht U.32 te Amsterdam, en Kuyper, Van Dam & Smeer, Wijnhaven 241 te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 26 augustus. Volgens alhier ontvangen bericht is het schip BALTIC, kapt. Nilsson, tussen Ystad en Sandhammeren door het Nederlandse schip BEATA (?), kapt. Fesken (?) (opm: het Nederlandse schip is de bark ELISABETH, kapt. Visser, zie NRC 080973), van Amsterdam, overzeild. De kapitein en vijf man zijn gered. Of het Nederlandse schip schade bekomen heeft, wordt niet gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 30 augustus. Het schip DIRK EN PIETER, kapt. Hinlopen, van de Clyde naar Rio Grande, is hier gisteren avond binnengelopen met verlies van kluiverboom en voorsteng. Het schip maakt ook water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 juli. De 4e dezer arriveerde ter rede van Atchin (opm: Atjeh) de TELEGRAAF (opm: Gouvernements-stoomschip) met een brik onder Engelse vlag, de MARINER HOPE. De volgende dag werd deze brik als prijs naar Deli gesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bandjermassing, 24 augustus. De 14e arriveerde hier de stomer de TIJGER, toebehorende aan de sultan van Koetei, een mooi doch klein vaartuig. De bemanning bestaat uit een Europese kapitein, een Europese machinist en een inlander. Veel orde was aan boord op te merken. Het is de 18e weder vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, juli. Volgens een van de havenmeester alhier ontvangen bericht werd het Engelse schip COUNTY OF NAIRN in de morgen van de 14e dezer (opm: juli) door de gezagvoerder van de Engelse schoener DUKE OF RICHMOND gepraaid. Nadat men bemerkt had, dat er in de lading, zijnde steenkolen, van dat schip brand was ontstaan, werd het op de 15e door de loods nabij Oedjong-Panka aan de grond gezet. Volgens later ontvangen mededeling moet bedoeld vaartuig in 16 voet water gezonken en tot de waterlijn afgebrand zijn. Ongeveer 150 vaten buskruit werden in zee geworpen. Door de hulp der loodsen en bevolking van Oedjong-Panka werd van het overige gedeelte der lading veel gered. De gehele bemanning, bestaande uit de kapitein, twee stuurlieden en 19 matrozen bevinden zich ter laatstgenoemde plaats en ondervinden aldaar de nodige hulp.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 september. Heden is het Nederlands-Indische stoomschip GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Paré, van hier naar Singapore vertrokken. (opm: eerste reis onder Nederlands-Indische vlag)


Datum: 03 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Het Nederlandse schip BROUWERSHAVEN, kapt. Teensma, van het Nieuwediep naar de Oostzee, lag de 31e augustus wegens tegenwind bij Elseneur ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 31 augustus. Het schip SPECULANT, kapt. De Weerd, van Hamburg naar Buenos Aires, is hier in de haven gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juli. Het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, gaat naar Singapore om nagezien te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 augustus. Kapt. Niezen, voerende de galjoot DIVERSIE, bericht de 16e dezer in de nabijheid van Portland de Nederlandse schoener ANTONIA, westwaarts sturende, gepraaid te hebben. (opm: DIVERSIE, ex. ZWAANTJE GROENENDAL, geb. in 1859/ 99 ton, o/v. Charlestown naar St. Petersburg; zie ook PGC 050973)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Minister van Marine heeft d.d. 20 augustus in de Staatscourant bekend gemaakt, dat, ten gevolge van het heersen van de cholera te Memel, op de schepen, die sedert de 22e augustus jl. van daar zijn vertrokken, bij aankomst in Nederland de quarantainemaatregelen zullen worden toegepast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het stoomschip CONRAD is gistermorgen te 9 uur van het Nieuwediep te Batavia aangekomen. Aan boord is alles wel en de machines zijn in de beste staat.


Datum: 04 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 september. Bij proefnemingen met touw-versperringen in het Vuile Gat bij Zuid-Beijerland is de schroef van Zr.Ms. monitor TIJGER onklaar geraakt. Ten gevolge daarvan is dit vaartuig opgesleept en in het droge dok geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 26 juli. Kapitein C.B. Brandligt, voerende het schip INDUSTRIE, is achtergebleven wegens ziekte. Het schip heeft onder bevel van de 1e stuurman de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 4 september. Heden is het Gouvernements raderstoomschip ANJER met goed gevolg van stapel gelopen.


Datum: 05 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 2 september. Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Groenewold, van Lillesund naar Hoyer, is in aanzeiling geweest met een onbekend schip, doch heeft slechts geringe schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram uit Aden van 2 september). Het Nederlandse schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, hier lek binnengelopen, is nieuw gekoperd en gereed om de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Het door kapt. Niezen, voerende het schip DIVERSIE, de 16e augustus op de hoogte van Portland gepraaide schip ANTONIA, is wellicht geweest de ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Hoedemaker, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Rangoon om orders te Falmouth aangekomen. Alles wel.


Datum: 06 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. E. Oort, is gisteren ochtend ten 9 ure van Batavia naar Nieuwediep vertrokken met volle lading en een aantal passagiers, benevens 74 soldaten. (opm: het vertrek voor de laatste reis van dit schip. Het zou in de Rode Zee stranden en verloren gaan, zie NRC 041073 t/m 111073).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 2 september. Het schip DIRK EN PIETER, kapt. Hinlopen, van de Clyde naar Rio Grande bestemd en de 29e augustus alhier met schade binnengelopen, is onderzocht en moet gedeeltelijk lossen totdat het koper boven water komt en de fokkemast uitgenomen kan worden, die, evenals de fokkera, gebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 2e september 1873, ten verzoeke van Aaltje Kortman, huisvrouw van Cornelis Spek, werkster, wonende te Rotterdam, heb ik Johannes Gouverne, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam voor de eerste maal gedagvaard Cornelis Spek voornoemd, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 15e december 1873 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op de 30e juni 1852 te Rotterdam met gedaagde is gehuwd.
- Aangezien de gedaagde de 16e april 1861 aangemonsterd is als kok op het Nederlandse schoenerschip GITANA, kapt. Jacob Schots, voor een reis van Rotterdam naar Quisembo en om daarmede terug te komen op een Nederlandse haven.
- Aangezien de gedaagde daarop met bedoeld schip is vertrokken en te Quisembo is gearriveerd, van waar hij de 29e oktober 1861 met gezegd schip de terugreis naar Rotterdam heeft aanvaard (opm: zie NRC 220462)
- Aangezien echter sedert die tijd van het schip of de equipage generlei tijding is ingekomen, zodat het er voor moet gehouden worden, dat het met man en muis is vergaan.
Mitsdien aan gemelde Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
J. Gouverne, deurwaarder. (opm: bekort)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 september. Geveilde vastigheden, alhier gehouden op 5 september, voor rekening van wie zulks mocht aangaan: het Noorse driemastschip FREDRIK PETERSEN, groot 594 tonnen, lasten, met staand en lopend tuig, een stel zeilen, ankers en kettingen, enz., gekocht door P. Landberg & Zoon en S. van Hulstijn voor NLG 13.950.


Datum: 07 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 6 september. Heden is van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, alhier te water gelaten een voor hun rekening gebouwde schroefstoomboot, groot ongeveer 250 tonnen, alsmede een schroefjacht genaamd GRILLE, voor rekening van de heer Rudolph Wahl te Mannheim, waarvan de machines worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 september. Het stoomschip MAAS, van New York hier binnen, ondervond de 24e augustus j.l. hevig stormweer uit het zuid-oosten; het hield aan tot 5 uur namiddag, waarna de wind naar het noord-westen schoot en in een hevige orkaan veranderde, die ongeveer 28 uur duurde. Barometerstand 711. Het schip werd geheel op zijde geworpen en men was verplicht enige lading over boord te werpen. Behalve het stuurtoestel, dat weg sloeg, werd er nog andere schade aangericht. Het schip werd enigszins lek, doch kon met pompen lens gehouden worden. Passagiers brengen eenparig hulde aan kapt. Deddes voor zijn hulp, in die benarde toestand hun betoond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 3 september. Het schip HYDRA, kapt. Wieting, van Londen naar Suriname, hier met schade door aanzeiling binnengekomen, heeft boegspriet, voorsteng en top van de fokkemast verloren en de boeg en verschansingen beschadigd. Het schip had een sleepboot en volk tot adsistentie, doch had geen overeenkomst gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 28 augustus. Het schip BALTIC, kapt. Nillson, de 26e dezer gerapporteerd als aangezeild door een Nederlands schip, werd naar Trelleborg gebracht door drie man der equipage, die aan boord gebleven waren, en zal in deze haven komen om te repareren.


Datum: 08 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant van heden behelst de Koninklijke goedkeuring op de statuten der naamloze Vennootschap Stoomvaart-maatschappij Batavia, gevestigd te Rotterdam, ten doel hebbende het doen bouwen, aankopen, huren en verhuren, in gebruik geven of nemen van stoomschepen voor de vaart tussen Nederland en andere landen.
Het kapitaal der Vennootschap wordt vastgesteld op NLG 1.344.000,-, verdeeld in 112 aandelen van NLG 12.000,-.
In voormeld kapitaal wordt deelgenomen door: de heer Alexander Adamson te Londen voor achtentwintig aandelen; de heer James Wilkie Adamson te Londen voor dertien aandelen; de heer Thomas Ronaldson te Londen voor dertien aandelen; de heer Jan Hudig voor een aandeel; de heer Teunis Cornelis Schol, directeur der Stoomvaart-Maatschappij Java voor een aandeel; tezamen zesenvijftig aandelen, terwijl de overige aandelen binnen drie jaren na het in werking treden der Maatschappij moeten geplaatst zijn.
Directeuren worden voor onbepaalde tijd gekozen door de algemene vergadering van vennoten. Bij uitzondering worden voor de eerste maal benoemd bij deze de heren:
Jan Hudig, cargadoor te Rotterdam, Teunis Cornelis Schol, directeur der Stoomvaart-Maatschappij Java te Amsterdam, James Wilkie Adamson, reder te Londen en John Brunswick Wescott, particulier aldaar. (opm: deze rederij is de officiële eigenaar van het stoomschip SUMATRA, ex-SALSETTE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 7 september. De Duitse driemastschoener MARGARETHA, kapt. Christiensen, van Libau met gerst naar Schiedam, is in het Bokkegat gezonken. Het zit geheel onder water en wrak geworden. Equipage per loodsboot aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 september. Het schip RACHEL AMALIA, kapt. H.H. Saathoff, van Petersburg komende, is in de nacht van 30 augustus ll. ten 12 ½ uren, in aanzeiling geweest in de Noordzee met een onbekend kofschip, heeft daarbij boegspriet en kraanbalken verloren en enige meerdere averij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 3 september. De Nederlandse bark ELISABETH, kapt. Visser, hier binnengekomen, is tussen Sandhammer en Bornholm in aanzeiling geweest met de Zweedse bark BALTIC (opm: zie NRC 020973), en heeft daarbij het galjoen verloren en boegspriet, kluiverboom en fokkera gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. De Javasche Courant van gisteren meldt, dat de KOSMOPOLIET III bij de Boegis-baai op klippen gestoten heeft en 10 voeten water maakt. Volgens een telegram van Padang d.d. 23 juli des namiddags wordt de lading van de KOSMOPOLIET III, welke hier op strand gezet is, gelost. De lading zout is grotendeels verloren; 100 koijangs zal men waarschijnlijk redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 september. De van St. Petersburg aangekomen schoener KLASINA, kapt. Dik, moet hier lossen.


Datum: 09 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. De naam van de gisteren per BRONBEEK aangebrachte brik is MARINERS HOPE, kapt. Pang Ping.
De Straits Times klaagt over het opbrengen van de bark MARINER’S HOPE, reder Koo Kay Chiang en Lim Pek Gian, van Pinang, beladen met goederen en specie; schip en lading worden op 70.000 dollars geschat. Op de kust van Atchin prijsgemaakt, is het vaartuig waarschijnlijk naar Riouw gebracht. Het schip zou de 13de juni Penang verlaten hebben, dus twee dagen voordat in de Straits Settlements de blokkade van de gehele kust bekend was, overigens vertrouwende op de vroegere verzekering, dat de handel met de peperhavens niet verstoord zou worden. De Engelse bladen erkennen intussen, dat de brik is genomen, omdat de gezagvoerder de bevelen van de Nederlandse bevelhebbers van het blokkade-eskader niet nakwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 september. Het schip JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, gisteren van hier naar zee vertrokken, is heden met averij door aanzeiling teruggekomen en opgevaren naar Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 6 september. Het schip ADRIANA kapt. Feninga, arriveerde heden alhier van Riga met verlies van de kluiverboom.


Datum: 10 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java. De aflevering der CELEBES, kapt. C.A. Bakker, te Liverpool enigermate vertraagd zijnde, waardoor het vertrek derzelve op 1 oktober van Nieuwediep is vastgesteld geworden, zullen al de reeds gescheepte en vóór de 18e dezer te schepen goederen verladen worden in het nieuw gebouwde eerste klasse Nederlandse stoomschip BORNEO, vertrekkende van het Nieuwediep 22 september naar Batavia, Samarang, Soerabaija en Macassar. De voor de CELEBES afgegeven documenten blijven dus voor de BORNEO van kracht.
De CELEBES vertrekt nu uitsluitend naar Batavia met gouvernementslading, troepen en de voor dezelve aangenomen passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 september. Het schip KOSMOPOLIET III is in het dok en bevonden aanmerkelijk beschadigd te zijn. Het gouvernement kan echter niet beloven het schip zo lang als de reparatie duren zal, twee maanden, in het dok te kunnen laten blijven, doch wel voor de tijd van een voorlopige reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Van de Stoomvaart-Maatschappij Java ontvangen wij het bericht, dat zijn weer een nieuwe gebouwd stoomschip, genaamd BORNEO in de vaart brengen, en dat deze al het goed nemen zal, dat voor de CELEBES reeds was en nog zou worden geladen, en dat de CELEBES nu zal vertrekken 9 dagen na de BORNEO, en wel alleen naar Batavia met een detachement suppletietroepen, sterk 400 man, onder bevel van de majoor Hojel. Met dit stoomschip wordt tevens NLG 100.000,- specie verzonden, terwijl alle passagiersplaatsen reeds bezet zijn.
De CELEBES en de onlangs vertrokken SUMATRA zijn door het Gouvernement voor Atchin gehuurd en volgens de laatste berichten zou de JAVA ook daarvoor worden aangenomen, terwijl de ST. GEORGE naar Saigon vertrokken is, om een lading voor Java te halen.
Naar wij vernemen, zijn ook reeds voor de in het laatst van oktober vertrekkende HOLLAND alle passagiers aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Volgens particulier bericht was het schip HENRIETTE ADRIANA, kapt. Schuchard, vóór de 28e juli jl. te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 september. De gisteren vertrokken schepen MEIKA JACOBA, kapt. Wielema en CHRISTINA, kapt. Hazelhoff, zijn buiten geankerd; de JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, is met averij door aanzeiling terug en opgevaren naar Schiedam.


Datum: 11 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld te Hellevoetsluis, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg, op vrijdag 12 september 1873, des voormiddags half 12 ure, van het wrak van het in het Bokkengat gezonken Duits driemast schoenerschip MARGARETHA en zijn geborgen inventaris.
Nadere informatiën bij de heer J.E. Gallas, Duits consulair agent te Hellevoetsluis, en de notaris Vlielander aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 20 augustus. Het Nederlandse schip B.R.H., kapt. Pohlmeijer q.q., van Banjoewangie naar Amsterdam, alhier lek binnen, ligt onder reparatie.


Datum: 12 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding. Op heden de 5e september 1873 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Johannes Hendrik Heffener, wonende te Rotterdam, in zijn hoedanigheid als vader over zijn de 4e januari 1851 te Samarang geboren zoon Jan Michiel Rudolph Hendrik Heffener, zeevarende, gewoond hebbende te Rotterdam, gedagvaard genoemde Jan Michiel Rudolph Hendrik Heffener, om op 8 december 1873 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam:
- aangezien gedaagde op de 9e oktober 1867 te Rotterdam als kok is aangemonsterd aan boord van het Nederlands schoenerschip VRIENDSCHAP, kapt. J. van Schoone voor een reis naar Indië, met dat schip te Nantes is aangekomen en van daar weder de 23e november daaraanvolgende met hetzelve schip is vertrokken.
- Aangezien dat schip daarna in de Spaanse Zee (opm: Golf van Biscaye) is verongelukt en daarbij de gehele bemanning, waaronder gedaagde, is omgekomen.
- Aangezien er sedert genoemde 23e november 1867 nimmermeer enig bericht van gedaagde is ingekomen (opm: zie NRC 090568),
- Aangezien er sedert de 23e november 1867 alzo rechtsvermoeden van overlijden bestaat,
Om van zijn aanwezen te doen blijken (opm: sterk bekort).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 20 augustus. Het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. Verdoes, van Rotterdam naar de La Plata rivier, hier lek binnen. Heeft de reparatie geëindigd en is gereed de reis voort te zetten.


Datum: 13 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op donderdag 25 september 1873, des avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder F.N. Groeneveld in ’t Bontehuis te Sappemeer, publiek verkopen het smakschip genaamd ELZIENA, gevoerd geweest door kapt. G.R. Vlieger (opm: Gerrit Roelfs Vlieger), gebouwd in 1865, thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen, gemeten op 60 zee- of 104 binnentonnen, met al deszelfs rondhout, ankers, kettingen, zeilen, touwen, enz.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
(opm: verkocht en verdoopt in JOHANNA CATRINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 september. Volgens bij de rederij ontvangen dépêche d.d. Batavia 11 dezer, was het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, na arrivement van de tweede zoutlading te Tjilitjap, op 7 dezer naar de Noordkust van Java vertrokken, zijnde van daar gedeeltelijk naar Rotterdam bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 september. Het schip COMMODORE, kapt. Barrow, van Wijburg naar Lynn, was deze morgen in aanzeiling met de JEANNETTE, kapt. Teensma, van Rotterdam naar St. Petersburg bestemd, en welk schip ten anker lag. De JEANNETTE verloor de bramsteng en hoewel het schip COMMODORE geen schade bekwam was het genoodzaakt een sleepboot tot assistentie te nemen om vrij te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 9 september. Wegens tegenwind en stormweer liggen te Harblek, op onze rede te Vollerwiek etc. (opm: Eidermonding) o.a. de volgende Nederlandse schepen: HILLECHIENA MAGRIETA, kapt. Joosten, GEESSIEN BROUWER, kapt. Nienhuis, beiden naar Bremen; PIETRONELLA DE BOER, kapt. Kramer, naar Papenburg, ZWAANTINA MARGARETHA, kapt. De Vries, naar Norden, allen van Memel; MAGRETHA, kapt. Meijer, ALBERDINA FOKKELINA, kapt. Schuur, REINA KRAMER, kapt. Tonkens, alle 3 van Malmö naar Emden; JANTJE SPEELMAN, kapt. Slangenberg, HARMINA, kapt. Emmelkamp, beide van Danzig naar Amsterdam; TJALDA SUSANNA, kapt. Luken, van Memel naar Emden; HELENA, kapt. Van der Molen, van Koningsbergen naar Harlingen; ANNA DOUMA, kapt. Slager, van Aarhus naar Brussel; ANTIENA, kapt. De Boer, naar Pekela, FROUKJE DIJKSTRA, kapt. Hamstra, naar Groningen, beide van Memel.


Datum: 14 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Volgens telegram van Batavia zou het schip KOSMOPOLIET III naar Singapore gesleept worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 12 september. Het schip (opm: brik) GEERTINA, kapt. P.P. Mooi, van Curaçao naar Liverpool, is teruggekeerd met averij, zijnde in aanzeiling geweest met de schoener JAMES REID, van Larache (opm: in Marokko). De GEERTINA heeft voorbovenbramsteng en groot schijzeilsteng verloren. De JAMES REID heeft belangrijke schade aan het achterschip en grootzeil gekregen.


Datum: 15 september 1873


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 september. Het hier ter rede liggend vaartuig NANCY, gezagvoerder Pedersen, is aan de regering aangeboden om tijdens de tweede tocht tegen Atjeh als ziekenschip dienst te doen.


Datum: 16 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 augustus. Omtrent het gebeurde met de KOSMOPOLIET III, gezagvoerder Gieze, schrijft men aan de Java Bode:
Het vaartuig kwam, geladen met Gouvernementszout, eergisteren avond onder de Padangwal en geraakte bij gebrek aan wind en door de stroom medegevoerd, tussen Poelie-Pisang en Poelie Senaro op een der onzichtbare riffen. Het was toen ongeveer 7 uur ’s avonds en stil weer, doch telkens stootte de kiel op het rif, zodat het water met grote hoeveelheden naar binnen drong. Tegen 2 uur ’s nachts geraakte het schip weer vlot, waarop de zeilen werden bijgezet en, met 10 à 16 voet water in het ruim, naar de wal werd gekoerst, waar het een weinig bezuiden de Boengoesbaai, in de Soengei-Pisang, is gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 2 augustus. Vrachten. Ten gevolge van de aankomst van verscheidene schepen, waaronder sommige van grote tonnenmaat, zijn vrachtkoersen minder vast, zodat NLG 80,- voor suiker naar Nederland en GBP 3.15/- naar het Kanaal is aangenomen. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: VICE-ADMIRAAL MAY, naar Amsterdam, NLG 90,- suiker, NLG 80,- koffie; RIDDERKERK, naar Rotterdam, NLG 82,50 suiker op de Kust te laden; EMMA, naar Rotterdam, NLG 82,50 suiker in de Oosthoek te laden; NOACH II, naar Rotterdam, NLG 85,- suiker, NLG 80,- koffie hier en te Samarang te laden; ELISABETH MARIA, naar Amsterdam NLG 85,- suiker, NLG 82,50 koffie, NLG 80,- thee, te Cheribon en hier te laden; CORNELIA MATHILDA, naar Rotterdam, NLG 80,- koffie en suiker, in de Oosthoek te laden; LOUISE, naar Amsterdam, NLG 115,- koffie, te Menado te laden. De Nederlandse JUPITER ligt in lading naar Rotterdam en accepteerde NLG 80,- voor suiker te Samarang. Nederlandse REGINA MARIS, doet een kustreis. Nederlandse VRACHTZOEKER, moet repareren. Nederlandse ROTTERDAM bestemd naar Saigon. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: MINA, MENTOR, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, KENNEMERLAND, OTTO, KITTY, MINISTER FRANSEN V.D. PUTTE, PHILIPS VAN MARNIX, HAAMSTEDE, KRIMPEN AAN DE LEK, SALATIGA, L.J. ENTHOVEN, WATERLOO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 15 september. Heden arriveerde alhier van Sunderland het stoomschip BORNEO, voor de Stoomvaart-Maatschappij Java. (opm: eerste reis na oplevering).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 15 september. De stoomboot AMSTERDAM ligt met defecte machine te Vlie. Een sleepboot is vertrokken om het schip naar hier te slepen. De AMSTERDAM was de 14e dezer van Hamburg te Vlie gearriveerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 september. Bij de heden gehouden inschrijving voor bevrachting door de Factorij is één schip opgenomen, namelijk de AMSTERDAM à NLG 77,50 naar Amsterdam.


Datum: 17 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Naar aanleiding van ’s konings besluit van de 14e september 1873 no. 32 wordt Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse DELI, liggende te Willemsoord, met de 1e oktober a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië, en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse P. Swaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 september. Heden in de vroege morgen werd de bemanning der stoomboot ADA VAN HOLLAND, van hier naar het Nieuwediep varende, een boot gewaar, bemand met 18 manschappen welke, gisteren namiddag bij een hevige wind uit het Nieuwediep vertrokken naar de op de rede liggende instructiebrik TERNATE, door het zware weder het schip niet hadden kunnen bereiken en zodoende de gehele nacht in een hevige storm op zee hadden gezwalkt. De stoomboot heeft hen opgenomen en aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 15 augustus. Het schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Bonjer, van Banjoewangie naar Rotterdam, heeft de reparatie volbracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 september. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Dienske, is heden van hier naar Singapore vertrokken.


Datum: 18 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Aangaande de lading van het Nederlandse stoomschip TROMP, van het Nieuwediep naar Batavia, in de Rode Zee gestrand, wordt nader gemeld, dat de meeste goederen in beschadigde toestand zijn verkocht en er reeds voor circa NLG 400,-/m. bruto is gerealiseerd. Zo spoedig mogelijk zal een gedetailleerde opgaaf van de overblijvende gezonde goederen gezonden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Volgens brief van kapt. T.J. de Boer, voerende het Nederlandse schip (opm: schoener) FENNA EN WILLEMINA, d.d. 7 september jl., bevond hij zich toen zeilende op 57º52’ NB 06º38’ WL, en had hij veel stormweer gehad. In de avond van 29 augustus was de stuurman W.E. Reurhof, met het reven van het brikzeil overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 11 september. Volgens particulier bericht van Archangel zaten in het begin van augustus nog 12 schepen, welke naar Petchora bestemd waren, voor het ijs, waaronder kapt. De Boer uit Nieuwe Pekela, bij wie alles wel aan boord was en die hiervan melding heeft verzocht, kruisende voor het ijs op 68º40’ NB 45º30’ OL van Greenwich. Naar men verneemt zal door het ijs, dat er toen nog van 20 tot 30 voet dikte was, dit jaar geen enkel schip de Petchora kunnen bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 22 augustus. Het Nederlandse schoenerschip NELLY, kapt. Rapp, van Fernambucq naar Buenos Aires, hier lek binnengelopen, is weder gereed om te vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het A.1 Engelse schip CUMBERLAND, 861 register tonnen, thans liggende ter rede.
Batavia, 18 september 1873, J. Peet & Co.
(opm: de CUMBERLAND, kapt. Thorne, vertrok op 26 september van Batavia naar Samarang, waarschijnlijk dus onverkocht).


Datum: 19 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor enige dagen ontvingen wij het treurige bericht, dat de bemanning van het Nederlandse schoenerschip REINTJE, met uitzondering van een matroos en een jongen, te New-Calabar aan een heersende ziekte overleden is. Hieronder zijn kapt. H. Ellis en stuurman T. Kruizinga, beiden van Schiermonnikoog, latende onverzorgd twee weduwen met negen kinderen. (opm: zie ook AH 080773).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 15 september. Het stoomschip ETNA, van Amsterdam naar de Middellandse Zee bestemd en hier wegens slecht weer en gebrek aan kolen binnengelopen, geraakte bij het in de haven komen onklaar van de schoener PRIDE OF THE DEE, en verloor daarbij de bezaansmast en de schoener de kluiverboom.
en de schoener de kluiverboom.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij van goederhand vernemen, is bij besluit van de heren Gedeputeerde Staten van deze provincie aan de heer C.J. Boon te Hoogezand concessie verleend voor een tweede stoombootdienst van Sappemeer, Hoogezand, Martenshoek, enz. naar Groningen v.v., zich aansluitende aan de Lemster stoomboten, zullende de voor deze dienst bestemde schroefstoomboot binnen 2 à 3 weken reeds beginnen te varen. Zij heeft voldoende laadruimte voor grote partijen goederen, is zeer geschikt voor vervoer van vee en heeft een zeer comfortabele kajuit voor het reizend publiek. Daar nu echter de voor de Lemster Schroefstoomboot Rederij bestemde en door de heer C.J. Boon vervaardigd wordende nieuwe tweede schroefstoomboot nog in de loop van deze maand in dienst zal worden gesteld en varen zal van Groningen via Sneek enz. op de Lemmer, in directe verbinding met de Lemster nachtstoomboten op Amsterdam, menen wij dat deze nieuwe uitbreiding van vervoermiddelen vooral voor de handel en het fabriekswezen van de zo bloeiende gemeenten Hoogezand en Sappemeer van groot belang zal zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse clipper schoener-brikschip VIER GEBROEDERS, kapt. P.J. Klijn, groot 241 ton of 127 last, geclassificeerd bij Veritas 3/3, 1 1 en bij de Nederlandse Vereeniging A.1. Het schip is in februari 1872 nieuw gekoperd en geopend geweest en is liggende te Antwerpen.
Nadere informatiën geven de makelaars P. Reineke en E.C. Koli te Amsterdam.


Datum: 20 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Zaterdag jl. (opm: 13 september) werd op de rede van Sunderland een proeftocht gehouden met het Nederlandse stoomschip BORNEO, aldaar voor rekening van de stoombootrederij (opm: Stoomvaart-Maatschappij) Java te Amsterdam, aangekocht. Naar men ons meldt, voldeed die tocht volkomen aan de verwachting. Bij het collation dat aan boord gegeven werd, bracht o.a. de Nederlandse consul, de heer P.R. Los, hulde aan de heer Schol, die, als directeur der rederij, in de tijd van vijf dagen het schip aangekocht, betaald, uitgerust en beladen had en bemand met Nederlandse officieren en Engelse schepelingen. Ook aan onze Minister van Financiën werd hulde gebracht voor de spoed, waarmede op de aanvrage tot het voeren van de Nederlandse vlag was beschikt. Reeds de derde dag na het verzoek kwam de vergunning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 19 september. De stoomboot MULTATULI, kapt. Weterings, van de heren Van Maenen en Co. te Antwerpen, met graan en stukgoederen naar Mannheim bestemd, is heden ochtend op de hoek van Ouwerkerk gestrand en gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 augustus. Het stoomschip OTTAWA is herdoopt en heet nu GENERAAL VAN SWIETEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij ontvingen van welwillende zijde de mededeling, dat het schip KOSMOPOLIET III vlot is geraakt zonder verder water te maken. Indien zich geen nieuwe hinderpalen opdoen, zal genoemde bodem over enige dagen door het stoomschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE van Padang herwaarts gesleept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik het smartelijk bericht, dat mijn innig geliefde echtgenoot B.A. Buining de 23e augustus op reis van Delfzijl naar Riga over boord is geslagen en zijn graf in de golven heeft gevonden (opm: zie PGC 131173). Hij bereikte de ouderdom van 32 jaren, mij uit een gelukkige echtverbintenis van ruim 5 jaren een dochtertje nalatende.
Nieuw Beerta, de 18e september 1873, Wedw. B. Buining-Edens.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 20 september. Alhier gepasseerd het schip NOACH III, kapt. Kruijt, de 19e juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken, met verlies van grote steng en voorbram-grietjessteng.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 september. Zaterdag is te Veere binnengekomen de brik NELLA, gezagvoerder Andreassen, met hout van Riga.
Zondag is ter rede van Veere gekomen de brik CLEMENS EN FLORENTINUS, gezagvoerder J. van Eyk, van Helsingfors met hout voor Middelburg.


Datum: 21 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag 30 september 1873, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek bij opbod en afslag in één zitting verkopen de tot vervoer van passagiers, goederen en vee gunstig bekende stoom-raderboot de NIEUWE SPUYSTROOM, volgens meetbrief lang 27,55 meters, wijd 4,41 meters, hol 1,92 meters en alzo groot, na aftrek der machinekamer, 139 tonnen, met haar complete stoommachine van 60 paardenkracht en verdere gereedschappen, zoals zij is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co., gemeente Katendrecht.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een partij Ruhr-steenkolen, liggende in een bergplaats, staande aan de aanlegplaats van de hierboven omschreven stoomboot.
Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars en voornoemde heren Rijkee & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 september. Het schip ASTREA, kapt. Mulder, van Sevilla met tarwe alhier aangekomen, heeft onklare pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 19 september. Een Nederlandse schoenerbrik, van Norrbotten met hout naar Ems, is bij Spiekeroog gekenterd, doch het volk gered. Nadere bijzonderheden ontbreken.
(opm: de AMSTEL, kapt. De Jonge, zie NRC 220973 en PGC 230973; ondanks de namen moet dit een buitenlander zijn)


Datum: 22 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 20 september. Het op Spiekeroog gestrande schip is gebleken te zijn de AMSTEL, kapt. De Jonge (opm: PGC 230973 noemt AMITIÉ als scheepsnaam), van Lovisa. De lading wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 september. Volgens ontvangen telegram is de ZEPHYR, kapt. De Zeeuw Bagchus q.q. na een reis van 103 dagen te Macassar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Het Nederlandse schip GRIETJE, kapt. Lukkien, van St. Petersburg naar Harlingen, is lek en met meer andere schade te Delfzijl binnengelopen. De lading zal met lichters naar de destinatieplaats gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 september. Gisteren is hier met verstopte pompen door de stoomsleepboot TELEGRAAF binnengebracht het schoenerschip SIKKOLINA, kapt. Veen, bestemd met granen van St. Petersburg naar Londen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 20 september. De Nederlandse brik ZEEBLOEM, kapt. Gollards (opm: bouwjaar 1866, kapt. T.D. Gollards), op reis van hier naar Menado, is totaal verongelukt. De equipage is gered. (opm: zie JB 221073, NRC 291073 en 301073)


Datum: 23 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 augustus. De vrachten ondergingen weinig verandering. Opgenomen werden de Nederlandse schepen JUPITER naar Rotterdam: NLG 80 suiker, NLG 72,50 koffie, te Samarang te laden, en MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, naar Rotterdam: NLG 80 suiker, in de Oosthoek te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 september. In de afgelopen nacht is bij hevige storm alhier gestrand de Engelse stoomboot MARY STUART, kapt. T. Lilly, met ijzererts van Noorwegen naar Dordrecht. Van de 11 opvarenden zijn 7 door middel van de reddingsboot met levensgevaar gered. De vier overigen, waaronder de kapitein, benevens een vrouw en een kind, die als passagiers op de boot waren, werden overboord geslagen en verdronken. Schip en lading kunnen worden geacht geheel verloren te zijn (opm: zie ook PGC 271173).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 september. Het schip MARY STEWARD, kapt. Silley, van Eggersund naar Dordrecht, is gisteren avond alhier gestrand. Van de equipage zijn zeven man gered en zes verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk, 21 september. Onder meerder wrakhout is alhier aangespoeld de spiegel van een schip, waarop de naam MARGARETHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 19 september. Het Nederlandse schip LUCRETIA, kapt. Bracht (opm: schoener, bouwjaar 1848, kapt. Adam Bracht) van Harlingen in ballast naar Riga, is gisteren op de hoogte van Anholt gezonken. Het volk is door een stoomschip gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 26 augustus. Het Nederlandse schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Niedfeld, van Rangoon naar Londen, alhier met schade binnen, zal in de helft der aanstaande week de reis voortzetten. Van de lading zijn 167 balen beschadigde rijst verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op maandag de 29e september 1873, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder J. van der Ree, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip ELIZABETH HENDERIKA, groot 70 zeetonnen, gebouwd in 1865 en in 1872 bij het Bureau Veritas geclassificeerd 3/3 P 1.1., wordende bevaren door de kapitein E.H. Rose, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met deszelfs complete inventaris. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag.
Te bezien des zaterdags vóór en op de dag van verkoop. (opm: zie ook PGC 290973)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 20 september. De schoenerbrik AMITIÉ, kapt. De Jonge (opm: vergelijk NRC 210973 waarin sprake is van de AMSTEL), van Lovisa met balken naar Delfzijl bestemd, is op Spiekeroog gestrand; de equipage is gered, de lading wordt geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 20 september. De galjoot ANNA, kapt. De Vries (opm: vermoedelijk buitenlander), van Noorwegen met delen (opm: dikke soort planken) naar Vegesack, is op Juist gestrand; de equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 20 september. Op het noordeinde van Langlütjen Sand (opm: plaat in de Wezer t.h.v. Bremerhaven) is een tjalk gezonken; de bemanning zit in de mast. (opm: zonder naam van schip en schipper niet te identificeren)


Datum: 24 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 september. Alhier is heden binnengekomen het schip ROELFINA, kapt. Tijdens (opm: mogelijk de ROELFINA TIJDENS, kapt. H.G. Jansen) van St. Petersburg, met verlies van boten, ingeslagen verschansing en zware slagzijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 21 september. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA, kapt. Post (opm: schoenergaljoot, bouwjaar 1854, kapt. Freerk Geerts Post), van Laurvig naar Delfzijl bestemd, is alhier drijvende gevonden (opm: aangespoeld bij Öster Agger). De equipage zal waarschijnlijk omgekomen zijn. (opm: het lijk van matroos Jan Mooy spoelde aan; zie ook volgend bericht, alsmede PGC 171173 [2x])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 22 september. Volgens telegram is het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. F.G. Post, op Jutland gestrand zonder equipage; het schip zal vermoedelijk weg zijn. (red. bovengenoemd schip was 7 september te Laurvig aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 21 september. De kof CATHARINA, kapt. H.L. Nienhuis (opm: bouwjaar 1840, kapt. Hindrik L. Nienhuis), , van Drammen naar Delfzijl bestemd, met een lading planken, is hier (opm: nabij Lild, pos. 57º09’ NB 08º58’ OL; zie ook NRC 280973) gestrand en wrak geworden. De equipage is gered en men is bezig de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 22 september (per telegram). Het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. K.W. de Grooth, is alhier met zware schade van Londen aangekomen, zijnde gisteren in aanvaring geweest met het Engelse schip RODIAN, kapt. Smits, dat daarbij gezonken is; volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 september. Kapt. T. Martens van het kofschip CATHARINA bericht, dat hij op 18 september, Kullen Z.Z.O., op 4½ mijl afstand, waarschijnlijk een Nederlandse kof heeft zien zinken, nadat vooraf de fokkemast over boord gevallen was. Zwaar stormweer en hoge zee verhinderde enige hulp te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lokken, 20 september. Het kofschip FREDERIK HENDRIK, kapt. Doewes (opm: waarschijnlijk kapt. J.R. Doewes), van Lovisa naar Brake bestemd met planken, is bij Furreby (opm: pos.: 57º23’ NB 09º43’ OL) gestrand. De equipage is gered. (opm: zie ook NRC 290973)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Donderdagavond strandde nabij het dorp Hollum op Ameland een met ijzererts geladen stoomboot, komende van Engeland en bestemd voor Dordrecht. Door de invallende duisternis was het niet mogelijk iets ter redding aan te wenden, zodat men eerst de volgende morgen alles in het werk stelde om te redden. Doch het was betrekkelijk reeds te laat. Zes personen, waaronder de kapitein, zijn vrouw en hun kind, waren reeds een prooi van de golven geworden. De vrouw en het kind hadden de brug, die de raderkasten verbindt, bereikt, doch het was de overgebleven zes schepelingen niet mogelijk haar in de masten te krijgen, waar zij zelf een schuilplaats hadden gezocht, daar de boot iedere minuut dieper zonk. Het mocht de onverschrokken Amelanders niet gelukken met de reddingsboot het schip te bereiken en reeds hadden verscheidene de moed opgegeven, toen enige wakkere lieden een laatste poging waagden; deze nu mochten het genoegen smaken de zes schepelingen, die niets anders dan de dood voor ogen hadden, behouden aan wal te brengen. Vreselijk gehavend, doornat en verkleumd van koude en sommigen zwaar gekneusd, kwamen zij toch levend aan wal, waar zij spoedig van het nodige voorzien werden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk, 21 september. Onder meerder wrakhout is hier aangespoeld de spiegel van een schip, waarop de naam: MARGARETHA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinensiel, 20 september. Het op Spiekeroog gestrande schip AMITIÉ, kapt. De Jong, is verbrijzeld; de aan strand drijvende balken worden geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinensiel, 20 september. De gisteren op het noordeinde van Langlütjen Sand gezonken tjalk is met de bemanning totaal verloren; het schip is circa 30 last groot en is met stenen geladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 september. De galjoot VIER GEBROEDERS, kapt. Blok, van Groningen, is vrachtzoekend op onze rede geankerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 augustus. Heden is aan de werf van de Maatschappij de Atlas te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip BILLITON, groot 300 gemeten tonnen, gebouwd voor rekening van de Billiton-Maatschappij te ’s-Gravenhage. (opm: de datum van 14 augustus is dubieus).


Datum: 25 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Volgens brief van kapt. Van der Borden, voerende het barkschip SUZANNA EN ELIZABETH, lag hij de 14e dezer zeilklaar te Kotka om de reis naar Nieuwediep te aanvaarden. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 september. Het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. (J.J.) Alta, van Sundsvall alhier binnen, is in de afgelopen nacht in de Noordzee door een onbekend stoomschip aangevaren en heeft daarbij kluiverboom met toebehoren verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 september. Het schip ASTREA, kapt. Mulder, alhier met onklare pompen binnen, is nagezien en begonnen te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 21 september. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Potjer, van St. Petersburg naar Amsterdam, is alhier lek en met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1873, de 20e september, ten verzoeke van de heer Johannes van Ham, secretaris en ontvanger van de gemeente Baflo, wonende te Baflo, uit kracht van een verlof, door de arrondissementsrechtbank van Appingedam, bij beschikking van de 25e augustus van dit jaar, behoorlijk geregistreerd, op het daartoe door de rekwirant gedaan verzoek verleend, stellende hij domicilie te kantoor van mr. Hendrik Frima, procureur, wonende te Appingedam, die als zodanig voor hem zal occuperen, heb ik, Hero Huisman, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank van - en wonende te Appingedam, gedagvaard:
Kornelis van Ham, laatst gewoond hebbende te Rasquerd, gemeente Baflo, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk, dienvolgens mijn exploit doende bij aanplakking ter daarvoor bestemder plaatsen in het rechtsgebouw te Appingedam en aan het gemeentehuis te Baflo, terwijl ik een tweede afschrift daarvan heb overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij gemelde rechtbank, die het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, terwijl voorts dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staats-Courant en de Provinciale Groninger Courant, als zijnde de daartoe bij voormelde beschikking aangewezen nieuwspapieren, - om op donderdag de 8e januari 1874, des voormiddags om tien uur, te verschijnen ter openlijke terechtzitting van de arrondissementsrechtbank van Appingedam, in het gewoon rechtlokaal, gemeente van die naam, zulks ten einde:
Aangezien de gedaagde in het jaar 1858, als buitenlands zeevaarder van zijn woonplaats Rasquerd is vertrokken, zonder volmacht tot het waarnemen van zijn zaken en belangen achter te laten of order op het beheer daarvan te hebben gesteld:
Aangezien er sedert december 1862 niets van hem is vernomen, zodat er na de laatste tijding meer dan vijf jaren zijn verlopen en dus gedurende ruimschoots de bij de wet gevorderde tijd geen zekerheid omtrent zijn aanwezen of overlijden bestaat:
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, - de gedaagde tevens aanzeggende, dat ingeval noch de gedaagde, noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht blijken, door de rekwirant zal worden geconcludeerd, dat hem daarvan zal worden verleend acte en tevens verlof tot het doen van een tweede dergelijke dagvaarding.
De kosten zijn NLG 12,96½. (Get.) H. Huisman, deurwaarder.
Gezien bij mij officier van justitie te Appingedam, de 20e september 1873.
(Get.) Busmann. Geregistreerd te Appingedam, de 22e september 1873, deel 34, folio 98, verso vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht NLG 0,80, voor 38 opcenten NLG 0,30½, samen een gulden tien en een halve cent, NLG 1,10½.
De ontvanger: (Get.) Jordaan. Voor eensluidend afschrift: H. Huisman, deurwaarder.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant

De 14e dezer werd op de rede van Sunderland een proeftocht gehouden met het Nederlandse stoomschip BORNEO, aldaar voor rekening van de Stoombootrederij Java te Amsterdam aangekocht. Naar men in het Handelsblad meldt, voldeed die tocht volkomen aan de verwachting. Bij het collation, dat aan boord gegeven werd, bracht o.a. de Nederlandse consul de heer P.R. Los, hulde aan de heer Schol, die als directeur van de rederij, in de tijd van vijf dagen het schip aangekocht, betaald, uitgerust en beladen had en bemand met Nederlandse officieren en Engelse schepelingen. Ook aan onze Minister van Financiën werd hulde gebracht voor de spoed, waarmee op de aanvraag tot het voeren van de Nederlandse vlag, was beschikt. Reeds de derde dag na het verzoek kwam de vergunning. Het stoomschip heeft zich onmiddellijk naar het Nieuwediep begeven, vanwaar het over enige dagen, met troepen voor de Atchinese expeditie, naar Java zal vertrekken.


Datum: 26 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapkolonie (geen datum). Kapt. Böncker, welbekend als voormalig gezagvoerder van het Nederlandse barkschip ASIA (opm: AZIA, kapt. F.B. Böneker, zie NRC 210870), dat hier indertijd werd afgekeurd, is, blijkens de Staatscourant van de Transvaal, aangesteld tot klerk van de auditeur-generaal der Zuid-Afrikaanse republiek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden ochtend omstreeks 12 ure is door de van Hellevoetsluis komende stoomboot MAASSTROOM van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in de Maas tegenover de Veerdam overvaren het met proviand geladen ijzeren kraakschip de VROUW MARIA, dat onmiddellijk daarna zonk. Van de opvarenden zijn de schipper en diens kindje van 13 maanden gered. De vrouw van de schipper is aan de gevolgen van de bekomen kwetsuren in het stedelijk ziekenhuis, werwaarts zij, na uit het water te zijn gehaald, was vervoerd, overleden, terwijl het andere kindje, een zuigeling van vijf weken, dat de moeder door de schrik liet vallen, in het water omkwam. De MAASSTROOM was de 25e dezer van Londen te Hellevoetsluis gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 25 september. Heden arriveerde alhier van Lulea het schip ABRAHAM, kapt. Visser, met verlies van verschansing en een gedeelte der deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 17 september. Het Nederlandse schip ZEELUST, kapt. Beckering (voor Lijstra), van Drammen met hout naar Dordrecht, is zwaar lek en bijna vol water alhier binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 september. Naar men verneemt, zal het Nederlandse stoomschip TROMP naar La Seyne worden gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 26 augustus. Het Nederlandse schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Bonjer, is 24 augustus, na volbrachte reparatie, van hier naar Rotterdam vertrokken, na vanaf 14 dezer op de rede te hebben gelegen, wachtende op een gunstige gelegenheid. De 18de, tijdens vliegend stormweer uit het NW, verloor dit schip één van zijn ankers en werd een anker met kabel van de wal aan boord gebracht. Daarna werd het de 20ste per stoomboot naar zee gesleept, doch doordat er buitenkomende te veel zee stond en het doodstil werd, was men verplicht naar de rede terug te keren. Vervolgens stormde het weer van het NW, doch was het weer op de 24ste genoegzaam bedaard, om die dag te kunnen vertrekken.


Datum: 27 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 26 augustus. Het schip GALILEI, kapt. Van der Mey, van Batavia naar Bushire, alhier binnengelopen, is heden van hier vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 september. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd koftjalkschip GRIETJE, kapt. L. de Haan, groot 70 ton, gebouwd bij J. & G. Bodewes, beide te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 september. Het schip SURINAME, kapt. Houtkoper, is met zware schade van Amsterdam te Cardiff aangekomen, zijnde met het schip FRANKFORT HALL in aanzeiling geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel, 22 september. Van de lading balken van de gestrande schoenerbrik AMITIÉ, kapt. De Jonge, zijn ca. 40 stuks weggedreven, doch al de overigen geborgen, zomede een deel van de inventaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne (Bornholm), 23 september. Naar uit Nexö bericht wordt, hebben zich tengevolge van de aanhoudende westenwinden op de rede van Svaneke en Aarsdale over de 100 grote vaartuigen verzameld, gezamenlijk op gunstige wind wachtende; ook liggen zonder twijfel nog op andere plaatsen aan de oostkust schepen om gelijke oorzaak, of houden zich onder de kust onder zeil.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malmö, 21 september. Bij Stenkär is een onbekende brik in 11 vadem water gezonken. De equipage is waarschijnlijk omgekomen.


Datum: 28 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Het Nederlandse schip MARTJE DOORNBOS, kapt. (L.B.) Vos, van Abö alhier binnen, heeft een stortzee over gehad waardoor de verschansing weg sloeg, enige stutten braken en de deklast geheel los ging, zonder daarvan evenwel iets te verliezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Het Nederlandse schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. (G.G.) Albers, van Drammen alhier binnen, heeft veel slecht weer doorgestaan en 3 etmalen, het vuur van Sylt in het gezicht, voor de beide ankers gelegen om het van strand af te houden; heeft beide ankers en kettingen verloren, doch is daarvan door de Eems loodsboot weer voorzien geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 23 september. Het bij Lild (opm: pos. 57º09’ NB 08º58’ OL) gestrande kofschip CATHARINA, kapt. H.L. Nienhuis (opm: zie NRC 240973), van Drammen met planken naar Delfzijl bestemd, staat hoog op de wal, zodat men bij gewone waterstand er rondom lopen kan. Behalve de uit 4 man bestaande equipage bevond zich de vrouw van de kapitein met vier kleine kinderen aan boord, welke allen langs een tros gelukkig gered werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op donderdag de 9de oktober 1873, des middags te 12 uren, zal men, in het logement Het Wapen van Amsterdam te Zaandam, veilen en verkopen:
- De hoogst solide gebouwde en goed onderhouden ijzeren rader-stoomboot PRINS VAN ORANJE, gemeten op 98 tonnen, met machine en 50 paardenkracht, staand en lopend want en verder toebehoren, dienende tot personen- en goederenvervoer tussen Zaandam en Amsterdam.
- De aanlegplaats van genoemde stoomboot te Zaandam, met stationsgebouw, steiger enz.
Op de verspreide biljetten breder vermeld. De goederen kunnen worden bezichtigd op zaterdag de 4de oktober 1873 en op de verkoopdag, op welke dagen de stoomboot aan de gemelde steiger liggen zal. Zij worden ook in massa geveild. Meerdere inlichtingen geven, op franco aanvrage, de notaris Hondius en de makelaars te Zaandam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 september. Heden werd op de werf van de heer Arie Smit de kiel gelegd van een clipper-fregatschip genaamd NOACH IV, groot circa 1.000 Java-lasten, voor rekening van de heer Fop Smit Jr. te Rotterdam.


Datum: 29 september 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjorring, 20 september. Een gedeelte der lading en de proviand van het te Furreby gestrande Nederlandse schip FREDERIK HENDRIK, kapt. Doewes, is geborgen; het schip is weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 24 september. Het schip WARFHUIZEN, kapt. De Weerd, van Londen naar Riga met stukgoederen bestemd en gisteren alhier aangekomen, had 18 dezer bij de Horn reven een zware storm van het N.W., gehad, waarin door stortzeeën de kajuitskap en verschansing, benevens de grote boot weggeslagen werden. Tuigage en zeilen hadden ook veel geleden. Het schip is echter dicht gebleven, wordt van het nodige voorzien en zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuharlingersiel, 22 september. Van de lading balken van het barkschip AMICITIA, kapt. De Jonge, zijn circa 40 stuks weggedreven; de overigen, benevens enige inventaris, zijn geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 24 september. Het schip SURINAME, kapt. Houtkoper, is hedenmorgen van Amsterdam hier in het dok gekomen na door het ijzeren schip FRANKFURT HALL, van Antwerpen, te zijn aangevaren. De SURINAME heeft drie planken in de zijde gebroken, benevens verschansingen, gedeelte van de hut op het dek, stuurboordswant en bezaansteng met tuig verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 24 september. De te Zoutkamp te huis behorende galjoot WARFHUIZEN, kapt. R.J. de Weerd, van Londen met stukgoederen naar Riga bestemd, is gisteren hier op de rede gekomen en heeft op de 18e dezer bij Horns Rev een hevige storm uit het Noordwesten doorgestaan. De kajuitskap en verschansing sloegen door stortzeeën weg. De sloep raakte los , zodat die gekapt moest worden, terwijl ook de tuigage en zeilen schade leden. Daar het schip dicht gebleven is, zal het, na het noodzakelijkste aangeschaft en gerepareerd te hebben, de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op maandag de 6e oktober 1873 en niet op maandag de 29e september 1873, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder J. van der Ree, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip ELIZABETH HENDERIKA, groot 70 zeetonnen, gebouwd in 1865 en in 1872 bij het Bureau Veritas geclassificeerd 3/3 P 1.1., wordende bevaren door de kapitein E.H. Rose, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met deszelfs complete inventaris. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag.
Te bezien des zaterdags vóór en op de dag van verkoop. (opm: zie ook PGC 230973)


Datum: 30 september 1873


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Volgens ontvangen telegram uit New Orleans is het Nederlandse schip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, kapt. De Boer (opm: brik, bouwjaar 1868, kapt. R.J. de Boer), totaal verongelukt (opm: in de Golf van Mexico), doch het volk gered. (red: het bovengenoemde schip is 16 mei van Liverpool naar Tabasco vertrokken.)


Datum: 01 oktober 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 augustus. In de stand van de vrachtenmarkt is sedert ons vorige bericht geen noemenswaardige verandering gekomen en blijven vrachtprijzen ongeveer dezelfde. De Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij zal op de 18e dezer een inschrijving houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor de schepen op de 30e dezer disponibel moeten zijn. Een afsluiting kwam tot stand voor het Nederlandse schip HAAMSTEDE, naar Rotterdam NLG 85 suiker, te Padjarakan te laden.
NRC 011073
Advertentie. Blijkens acte, op de 13e september 1873 voor de notaris A.G. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is de tussen de heren Willem Hartog, koopman en assuradeur te Rotterdam, en Andries Glazener Jr., koopman en assuradeur te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap ten doel hebben de rederij en assurantiezaken onder de firma Hartog & Glazener, gevestigd te Rotterdam, vanaf de 30e september 1873 opgeheven. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 30 september. Heden arriveerde alhier van Newcastle het Nederlandse oorlogsstoomschip VALK, commandant Dronkers, met de stoomkanonneerboot HYDRA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het fregatschip NOACH III, kapt. Kruyt, te Batavia gearriveerd met verlies van de grote mast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandahl, 23 september. Het schip ALPHA, kapt. Holst, van Riga naar het Nieuwediep, is lek, met gebroken pompen en met verlies van deklast te Christiansand binnengelopen. Het moet gedeeltelijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens particulier bericht is het schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Huizer, de 15e augustus van Saigon te Pekalongan aangekomen, hebbende 41 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik de zekere tijding, dat mijn zorgdragende zoon, Joost van Ham, stuurman aan boord van het schip WILLEMINA, kapt. De Jonge (opm: kof, kapt. H.G. de Jonge), op reis van Memel naar Amsterdam, op zee is overleden, op de 26e augustus j.l., in de ouderdom van ruim 44 jaren.
Familie en bekenden worden verzocht deze voor enige kennisgeving aan te nemen.
Baflo, 25e september 1873, C.J. van Ham.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van het Nieuwe Diep naar Batavia, is de 28e dezer, des morgens te 9 uur, Douvres (opm: Dover) gepasseerd; alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Het stoomschip JASON, van het Nieuwe Diep naar Batavia, is de 27e dezer te Aden aangekomen, alles wel; zou na steenkolen te hebben ingenomen, de volgende dag de reis voortzetten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 oktober. Het langverwachte stoomschip SUMATRA, kapt. Raisen, is heden hier ter rede gekomen. Dit stoomschip is de mailstomer SALSETTE van de P.& O. Co., die langer werd gemaakt en ingericht werd voor de directe vaart op Indië.


Datum: 02 oktober 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 6 september. De Nederlandse schoener DUTCH PRINCESS is aan de bar van Maracaibo vergaan. De handelsvloot van Curaçao heeft daardoor een der schoonste vaartuigen verloren. In de laatste tijd zijn verscheidene schepen ter genoemde plaats verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het Nederlandse schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. Van Herwerden, is volgens telegram, dato 30 september, te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Schill, van hier naar Suriname, bevond zich, volgens bericht van de kapitein, 29 september om 12 uur op de hoogte van de Singels. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het schip FRANKLIN, kapt. Lindgren, van St. Petersburg herwaarts, is volgens particulier bericht te Arendal binnengelopen; was reeds tot voor de Hollandse kust geweest en had in gevaar verkeerd van te zullen stranden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 september. De Nederlandse schoener FENNECHINA (opm: FENNECHIENA), kapt. J.J. Peper, te Tabasco aangekomen om voor Europa te laden, stootte bij het binnenkomen zo hevig op de baar, dat men, om zinken te voorkomen, het schip op strand moest zetten. Het wrak werd voor $ 900,- verkocht (opm: aanvulling op bericht AH 150573).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 18 september. De Nederlandse brik ACCRA, kapt. Spaanderman, van Hamburg naar San Francisco bestemd, 19 juli te Valparaiso met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en was 16 augustus gereed de reis te vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens particulier bericht is het fregatschip NOACH III, kapt. Kruyt, te Batavia aan gekomen met verlies van de grote mast.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 oktober. Het stoomschip TELEGRAAF (opm: van de Gouvernements-marine) dat deel uitmaakte van de zogenaamde blokkadevloot (opm: voor de kust van Atjeh) kan geen dienst meer doen. Het ligt te Deli en het is twijfelachtig of de reis naar Java zonder gevaar zal kunnen worden gemaakt.
De oorlogsstoomschepen DEN BRIEL en PRINSES AMELIA, beide in de wateren van Atjeh, zullen spoedig buiten dienst moeten worden gesteld. Het eerst genoemde werd reeds een jaar geleden afgekeurd en de PRINSES AMELIA had reeds lang geleden moeten repatrieren. Op de diensten van die schepen kan dan ook nooit met zekerheid gerekend worden.


Datum: 03 oktober 1873


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. De blokkadevloot (opm: door de Nederlandse marine van de kust van Atjeh) heeft te weinig steenkolen. Een particulier vaartuig, de OTTAWA, als GENERAAL VAN SWIETEN herdoopt, door de regering voor zes maanden tegen NLG 1.300 per dag ingehuurd, bestemd om de vloot van vers vlees, enz. te voorzien, vertrekt over enige dagen over Padang en Siboga naar Atchin (opm: Atjeh) en voert een 1.000-tal tonnen steenkolen mede.
een prent van de OTTAWA, nog in dienst van de P.& O. (coll: Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. Het stoomschip COUNTY OF NAIRN, met steenkolen naar Soerabaija bestemd, is in brand geraakt. Schip en lading worden verloren geacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. De KOSMOPOLIET III, welk schip, zoals men zich herinnert, had vastgezeten en veel water inhad, is de 17e dezer van Padang vertrokken, gesleept door het stoomschip KONING WILLEM III. Na Benkoelen te hebben aangedaan, is het schip heden behouden hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. Door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij zijn de volgende schepen ter bevrachting opgenomen:
Naar Schiedam: PROF. SIMON THOMAS, 225 gemeten last, geheel, voor NLG 84,50.
Naar Rotterdam: AEOLUS, 364 gemeten last, geheel voor NLG. 79,95,en elk voor 280 last: MAASSLUIS NLG 82,24, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE NLG 84,73, en NOACH II NLG 84,73.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, van Java via Saigon te Hongkong aangekomen en weer bevracht van daar via Bangkok naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 oktober. Het Nederlandse stoomschip CELEBES is heden middag ten 1½ uur van Liverpool ter rede van Texel aangekomen om troepen in te nemen en zaterdag aanstaande (opm: 4 oktober) naar Batavia te vertrekken. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 september. Het Nederlandse schip HARLINGEN, kapt. De Jonge, van Wasa naar Harlingen, is door een stoomboot hier binnengesleept, hebbende gisteren in de Sond het spil gebroken en anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 1 oktober. Volgens heden ontvangen telegram is het hier thuis behorend kofschip AURORA, kapt. Mulder, van Delfzijl naar Frederikstad binnen; had drie dagen reis, aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het stoomschip TROMP, de 10e augustus te Suez binnengebracht na op strand te hebben gezeten, is de 28e september het Suezkanaal ingegaan met bestemming naar Malta.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Het schip LODEWIJK, kapt. Cordia, is de 12e augustus jl. te Banana aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 04 oktober 1873


<