Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1869


Datum: 30 november 1868


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie, zonder datumaanduiding doch 1869: Uit de hand te koop het goed onderhouden kopervast galjootschip genaamd IRIS, groot 119 tonnen, ladende 195 tons deadwight, en bijzonder geschikt voor de houtvaart, liggende in de Noorderhaven (opm: te Groningen). Nadere informatiën bij de heer G.J. Kortrijk, scheepsmakelaar. (opm: de datum van deze advertentie is niet te traceren, doch kan in februari 1869 zijn geweest.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een halfscheid (opm: 50%) in het best onderhouden galjootschip genaamd HILLECHIENA, groot 141 zeetonnen, gebouwd in 1853 op de werf van de heer Wildervanck te Hoogezand, geclassificeerd in 1868 bij Bureau Verital 5/6.2.1, voorzien van nieuw dek, bevaren door kapt. S.B. Hooghoudt, thans liggende te Schiedam. Te gevragen aldaar bij de heer L. Verboom, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij kapt. S.B. Hooghoudt, te Sappemeer, alsmede bij de heer J. Romkes van der Goot, aldaar. (opm: de datum van dit bericht laat zich niet traceren, doch zal ongeveer eind maart-begin april zijn geweest.)


Datum: 01 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december 1868. Volgens telegram, heden middag uit Brouwershaven ontvangen, was het schip (opm: bark) eden avond of morgen zal de andere zijde worden bezichtigd en zo die mede goed bevonden wordt, zal de schade aan het bovenschip te Brouwershaven hersteld worden. (opm: zie NRC 020169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 december 1868. Volgens schrijven van kapt. Brauer, voerende het Nederlandse brikschip RIO DE LA PLATA, van Banana naar Rotterdam bestemd, was hij de 28e dezer, na een reis van 65 dagen, te The Downs gearriveerd na veel stormweder te hebben doorgestaan. Hij verloor daar ankers en kettingen en werd van andere voorzien. De volgende dag werd het schip bij onstuimig weder door de op drift geraakte Engelse bark WATERLOO, van Sunderland, aangevaren, welke kluiverboom en boegspriet wegnam en belangrijke schade aan de boeg veroorzaakte. Om van de WATERLOO te kunnen vrijkomen, zag de kapitein zich verplicht ankers en kettingen te laten slippen en het schip naar Ramsgate te laten opslepen, alwaar hetzelve thans veilig liggende is. Kort nadat de RIO DE LA PLATA vrij was, geraakte de WATERLOO in brand en verbrijzelde op de Goodwin Sands na nog andere schade aan de ten anker liggende schepen berokkend te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december 1868. Aangaande de volgende Nederlandse schepen is sedert de daarbij gevoegde berichten niets vernomen:
AFRIKA (opm: brik), kapt. D. Remmers, de 13e juni (1868) van Banana naar Rotterdam vertrokken,
HANDEL (opm: schoener), kapt. D. Westerling, de 2e juli (1868) van Rotterdam naar Barbados vertrokken,
THEODORA JOSINA, kapt. D.H. Tjakkes, de 29e juli (1868) van Demerary naar Queenstown vertrokken, en
ZEESTER (opm: brik), kapt. R. Zoetelief, de 10e augustus (1868) van Curaçao naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 29 december 1868. Het alsnog op de rede liggende Nederlandse tjalkschip LEENTJE DOST, kapt. W.N. van Brederode, geladen met rijst en bestemd naar Antwerpen, heeft in de voorgaande nacht de beide ankers benevens kettingen verloren en heeft het roer gebroken. Het schip is zwaar lek en zit bij Geestendorf hoog op strand. (opm: zie NRC 060169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op de 31e december 1868 voor de notaris Mr. P.G. van Dalen te Rotterdam gepasseerd, is de tussen de ondergetekenden, Johanna Dunlop, weduwe van de heer Jan Rudolf Mees, Johanna Francina Hudig, weduwe van de heer Govert Jacob Mees, Adrianus Moens en Charles Moens, allen wonende te Rotterdam, bestaande vennootschap tot uitoefening van de commissiehandel, rederij, en daarmede in verband staande handel voor eigen rekening, onder de firma van Mees & Moens, ontbonden, te rekenen van af de 31e december 1868, met bepaling dat de vereffening en liquidatie der dan nog lopende zaken zal geschieden door de ondergetekenden Adrianus Moens en Charles Moens, die de zaken voor hun privérekening zullen voortzetten en het recht zullen hebben daartoe de voormelde firma bij voortduring te blijven aanhouden, gebruiken en tekenen, zonder enige aansprakelijkheid van de beide eerst ondergetekenden. Geschiedende deze bekendmaking ingevolge artikels 30 en 32 van het Wetboek van Koophandel.
Wed. J.R. Mees-Dunlop, Wed. G.J. Mees-Hudig, Ad. Moens, Charles Moens.
(opm: de weduwen gebruiken de voorletters van hun overleden echtgenoten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op de 31e december1868 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Adrianus Moens en Charles Moens, beide kooplieden en wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam en gedreven zal worden onder de firma Mees & Moens, tot het uitoefenen van de commissiehandel, rederij en daarmede in verband staande handel voor eigen rekening, zulks tot voortzetting der zaken, door de ondergetekenden sedert een aantal jaren onder dezelfde firma met derden reeds gedreven. De vennoten hebben beiden de tekening der firma in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen van gelden, het aankopen van of speculeren in publieke fondsen, het verlenen van blanco credieten, het afgeven van particuliere promessen of acceptatiën, het aangaan van borgtochten en dergelijke contracten, als wordende daartoe de privé handtekening der beide vennoten vereist. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van twee jaren, aanvangende de 1e januari 1869 en alzo zullende eindigen de laatste december 1870, indien althans een der vennoten het einde alsdan mocht verlangen en zulks 6 maanden bevorens schriftelijk zal hebben te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met ultimo december 1870 voor de tijd van een jaar te zijn gecontinueerd, welke continuatie voor een jaar telkens zo lang zal voortduren, totdat een schriftelijke kennisgeving als voormeld zal zijn geschied. Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.
Ad. Moens, Charles Moens

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op de 28e december 1868 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekende Johannes Anthonius Marie van Berckel en Johann Jacob Bonke, beiden kooplieden en reders, wonende te Rotterdam, overeengekomen, om de tussen hen bestaande vennootschap van koophandel, gevestigd te Rotterdam, onder de firma Bonke & Co, welke met ultimo december is geёindigd, te continueren voor een tijdvak van vijf jaar, aanvangende de 1ste januari 1869 en alzo zullende eindigen de laatste december 1873, indien althans een der vennoten het einde als dan mocht verlangen en zulks 6 maanden bevorens schriftelijk zal hebben te kennen gegeven; bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met ultimo december 1873 voor de tijd van één jaar te zijn gecontinueerd, welke continuatie voor één jaar telkens zo lang zal voortduren tot dat een schriftelijke kennisgeving als voor vermeld zal zijn geschied. Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge artikel 28 van het wetboek van koophandel.
J.A.M. van Berckel
J.J. Bonke

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De finale verkoop van het Hektjalkschip, eigen aan Jacob A. van Elsloo, groot 53 ton, liggende te Sloten, is bepaald op donderdag de 7e januari 1869, des avonds te 7 ure, ten huize van de kastelein Jan A. de Jong te Sloten. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de eigenaar. Een groot gedeelte van de koopprijs kan, tegen rente en solide borgstelling, later worden betaald.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond werk bekomen bij J.J. Hulshoff te Balk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 02 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, (opm: geen datum). Aan boord van de kof CORNELIA, liggende op de werf van de heren Gebr. Visser alhier, is heden ochtend omstreeks 10 ure brand ontstaan, die door de spoedig aangebrachte hulp van de brandspuit dier werf en de ijver van het personeel in de aanvang is gestuit. Naar men verneemt, is de brand door de kachel ontstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Volgens bericht uit Brouwershaven is het schip MARY EN HILLEGONDA heden aan de andere zijde onderzocht en goed bevonden, zodat de verdere reparatie te Brouwershaven in tien dagen tijds kan aflopen. (opm: zie NRC 010169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 december 1868. Het stoomschip STOOMVAART, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Hamburg bestemd en in het Oude Vlie vast geraakt – zie ons vroeger bericht – is na herhaalde hulp van de sleepboot MAGNET en nadat lichters hier een deel der lading hadden aangebracht, vlot geraakt en hier heden binnengekomen om de lading weder in te nemen. Bij het binnenlopen onzer haven heeft zij geweldig gestoten op het middelhoofd en dit zeer erg beschadigd. Uit Nieuwe Diep had men ook nog een sleepboot ter adsistentie gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 30 december 1868. Het Nederlandse kofschip VIER GEZUSTERS, kapt. H.R. Post, is in de voorgaande nacht bij Friedrichsort (opm: 54º23’ N.B. 10º10’ O.L.) gestrand. De equipage en een gedeelte der lading zijn gered. Het restant der lading, alsmede de inventaris, hoopt men eveneens aan land te kunnen brengen. Het schip zal waarschijnlijk wrak worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op woensdag de 20e januari 1869 des avonds te 6 uur ten huize van de logementhouder K.J. Neven aldaar, publiek veilen en à contant verkopen het snelzeilend en wel onderhouden Nederlands schoonerschip JANTJE, groot 126 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 G. 2.1, met al deszelfs opgoed en toebehoren, laatst gevoerd door kapt. P.J. Smit, van het Stadskanaal, en thans liggende te Nieuwediep aan de werf van de heren Taijler & Co, alwaar het dagelijks is te bezichtigen. Inmiddels uit de hand te koop, adres bij de heer B.H. Meursing te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Volgens telegrafisch bericht uit Terschelling van gisteren is aldaar aangebracht de equipage van de Russische schoener VICTORIA, kapt. Scholtz, van Riga, met delen naar Dublin. Het schip was vol water drijvende nabij Terschelling. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 03 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Volgens telegram van Terschelling van de 31e december, was aldaar aangebracht het volk van de nabij dat eiland vol water verlaten Russische brik VICTORIA, kapt. Scholz, met delen, van Riga naar Dublin. Volgens telegram van Vlieland van heden, was gemeld schip voor het Schulpengat van Terschelling gebracht. (opm: zie vorig en volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 december 1868. Heden is alhier door de loodskotter No.10 aangebracht de equipage van de Russische schoener VICTORIA, gezagvoerder Scholtz, geladen met hout, komende van Riga en bestemd naar Ierland, welke bodem al twee dagen vol water was drijvende op zijn lading, gisteren door de kotter op sleeptouw was genomen om te trachten het schip nog in een veilige haven te brengen, maar door de schralende en opstekende wind het schip voor het zeegat moesten doen ankeren en de equipage, met de aannemende storm hun leven in gevaar ziende, zo is zij door de loodskotter opgenomen, en heden na de gehele dag op het vaartuig gekruist en niets gevonden te hebben, zijn zij alhier binnengelopen om voornoemde bemanning aan wal te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november 1868. Blijkens een op 20 november alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: clipper fregat) KOFFIJBOOM, kapt. A. van Galen, dat te Soerabaija bezig was met laden en reeds 7000 pic. suiker had ingenomen, aldaar tot op de waterlijn afgebrand. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 november 1868. Heden nacht omstreeks 1 ure werden Soerabaija's ingezetenen uit hun nachtrust gewekt door het hevig geluid der klok aan de hoofdwacht en het brandalarm der verschillende gardoewachten, van afstand tot afstand als om strijd herhaald.
Sommigen was het bekend, dat op de rede en wel onder de kajuit van het Nederlandse clipperschip KOFFIJBOOM, kapt. A. van Galen, dat medio december de reis naar Rotterdam zou aanvaarden, brand was ontstaan; maar aangezien dat schip de lading kolen reeds had gelost en slechts een gedeelte der lading suiker aan boord had, geloofde men dat men die brand spoedig meester zou worden, aleer er sprake kon zijn van grote onheil. Maar jawel, in die verwachting had men zich bedrogen. Zij, die zich de moeite hebben gegeven naar de rede te ijlen, werden getroffen door de aanblik van een schouwspel, dat huiveringwekkend schoon kon genoemd worden. Het brandende schip verlichtte de rede en de omhoog slaande vlammen deden de Madurese kust uit het duister te voorschijn treden.
Weldra vielen de masten onder een krakend, vrees verwekkend geluid over boord.
Het brandend gevaarte, door de sleepboot voortgetrokken naar de droogte om buiten het bereik der overige schepen te geraken, dreef als een brandende fakkel statig voorwaarts en verlichtte weldra met een sombere gloed de moerasachtige oever.
Wij begrijpen niet, waarom men geen pogingen aanwendde, om het schip op veilige plaats te doen zinken, noch waarom, eenmaal op de droogte, de belanghebbenden geen prauwen zonden tot lossing der reeds ingenomen suiker. Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, brandt het schip nog. Hoe de brand is ontstaan, laat zich met geen zekerheid bepalen.
Opmerkelijk was het, hoe spoedig weer bij deze gelegenheid de brandspuiten zich repten naar de plaats des onheils, welke moeite zij ditmaal echter zich wel hadden kunnen besparen even als de brandpiket hebbende leden der schutterij die op de plaats rust bij het stadhuis stonden te kijken naar de sterren, alsof zij daar de ontknoping zochten van het raadsel, waar het brandde. Plaisanterie à part, alle lof komt ditmaal de gouvernements- marine weder toe, die het eerst van alle schepen, welke in het bassin lagen, met de brandspuit in een sloep nabij het brandende schip was. Het heeft waarlijk aan de bemanning der HERTOG BERNARD niet gelegen, dat men de brand niet meester kon worden, want zij onderscheidde zich door een ijver en een voortvarende behulpzaamheid, welke trouwens bij rampen het uitsluitend kenmerk is onzer brave verdienstelijke zeelieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november 1868. Door de factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn eergisteren bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: BATAVIA, 243 gem. last, NLG 78,80; TELANAK, 398 gem. last,
NLG 79,99; PHILIPS VAN MARNIX, 800 gem. last, NLG 81,25.
Voor Rotterdam: JOHANNES ANTHONIUS, 380 gem. last, NLG 72,50; LICHTSTRAAL, 794 gem. last, NLG 73,75; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, 383 gem. last, NLG 79,49.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Volgens telegram van Batavia zou het schip ZEENIMPH of ZEEBLOEM, met steenkolen beladen, verbrand zijn; eerstgemelde had geen steenkolen geladen, en het laatste reeds van Soerabaja naar Passaroewan (opm: Pasuruan) vertrokken, zal vermoedelijk zijn inkomende lading gelost hebben. (red: wellicht heeft dit bericht betrekking op het verbranden van het schip (opm: bark) ZEELANDIA en dat het onduidelijk geseind schip, zie ons vorig nommer onder de telegrafische berichten, waarschijnlijk het brikschip ENGEL, kapt. Appel, is geweest, die van Amsterdam naar Japan bestemd en indertijd de equipage van de ZEELANDIA, kapt. Botesz, gered heeft en in de Tafelbaai is binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glückstadt, 31 december 1868. Bij het op de Rhinplaat (opm: Rhinplate) gestrande brikschip PRECIOSA, kapt. Thompson, van Drammen met een lading hout naar Amsterdam bestemd – zie ons nommer van vooreergisteren (opm: niet opgenomen) – heeft men herhaaldelijk vergeefse pogingen gedaan, het met behulp van stoomboten af te brengen. Men is nu bezig de inventaris te bergen en naar hier te brengen.


Datum: 04 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 november 1868. In de eerste dagen van november had de terechtzitting plaats van de Raad van Justitie in zake der moordenaars van de heer De Bruijn Prince, gezagvoerder van het in de Pallos-baai verongelukte schip SOPHIA LOUISE, met vrouw en kind benevens enige opvarenden. Het Openbaar Ministerie eiste de doodstraf voor één man en één vrouw, 10 jaren dwangarbeid voor een derde en voor een inlands jongetje 2 jaren gevangenis. De 11e dezer (opm: november 1868) heeft de Raad vonnis gewezen en de eis toegestaan, met uitzondering van het kind, hetwelk op vrije voeten zal gesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 november. De lading van het te Soerabaija verbrande schip de KOFFIJBOOM bestond uit 4000 pikols suiker, volgens anderen ook nog uit huiden ter waarde van ongeveer NLG 10.000, beneverns een partij koffij.


Datum: 05 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het stoomschip BANANA, kapt. Heijden, ligt alhier zeilklaar naar Banana. (opm: ex-FOYLE, kort daarvoor in Engeland aangekocht en onder Nederlandse vlag gebracht; het lag op 8 januari te Hellevoetsluis, gereed om te vertrekken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 januari. Het Russische schip VICTORIA is alhier heden vol water binnengesleept. (opm: zie NRC 020169 en 030169)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1868 vertrokken uit de verschillende havens dezer provincie (opm: Groningen) 44 nieuwe zeeschepen, als 1 bark, 1 driemastschoener, 7 brikken en 13 schoenerbrikken en schoeners, te zamen metende 3916 zeetonnen, en 22 galjoten, koffen en tjalken, metende 1788 zeetonnen, zijnde 23 schepen met 4283 zeetonnen minder dan in 1866. Onder die 44 schepen waren 10 kopervaste; slechts drie schepen werden uitgehaald voor rekening van rederijen buiten deze provincie.
Op de 1e januari 1869 liggen te water: 7 brikken en schoeners, 1 kof en 2 tjalken, te zamen ongeveer metende 1430 tonnen, terwijl nog op stapel staan 1 bark, 23 brikken en schoeners, waaronder 13 kopervaste, met een gezamenlijke inhoud van plm. 4500 tonnen, en 15 galjoten, koffen en tjalken, van plm. 1200 tonnen, te zamen 39 schepen, inhoudende plm. 5700 tonnen, zijnde 16 schepen met plm. 2265 tonnen minder in aanbouw dan in 1866.
Rederij en vrachtvaart hebben gedurende het afgelopen jaar bedroevende uitkomsten opgeleverd en blijven met grote en eigenaardige moeilijkheden worstelen. Daarenboven waren de verliezen, zowel gedurende 1867 als 1868 zeer groot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 22 december 1868. Het schip (opm: kof) MEIKA JACOBA, kapt. R.A. Wielema, van Petersburg naar Christiania (opm: Oslo), te Munkvik (opm: Munkviken, 64º18’ N.B. 21º20’ O.L.) binnen, trachtte heden naar zee te komen, doch werd daarin door het ijs verhinderd en is daarna in Papenwik ten anker gekomen. (opm: zie PGC 140169)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Velsen, 28 december 1868. Het schip SCABIEUSE, kapt. Plé, van Blyth naar St. Valéry enz, is heden bij deze plaats verongelukt. De kapitein en twee man der equipage kwamen daarbij
om.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. In de storm van hedenavond is de Vlissingse loodskotter No. 3, kapt. Ketting, tegen een der dokhavenhoofden geslagen en vol water gelopen. De equipage heeft zich met levensgevaar langs de palen gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 28 december 1868. De kof FROUKJE, kapt. H.J. de Boer, van Fredericia in ballast naar Holland, is, na gestoten te hebben, op het Skagerrif gezonken. Het volk is gered. (opm: zie NRC 090169)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 december 1868. Het schip (opm: bark) MARY EN HILLEGONDA, kapt. P. Walters, van Rotterdam naar Batavia, is in de hevige orkaan van gisterenavond losgeraakt en tegen een ander schip gedreven, heeft daarbij bakboordsverschansing, stutten, boot, davits en bezaanswant gebroken en andere schade bekomen, en zou naar Rotterdam terugkeren om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 december 1868. Het stoomschip STOOMVAART, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Hamburg, is, na beide ankers en kettingen verloren te hebben, op het Langezand aan de grond geraakt; assistentie is derwaarts gezonden. Volgens later bericht was het van nieuwe ankers en kettingen voorzien en bezig met lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 januari. Wat wij in ons vorige bericht als hoop mededeelden, is waarheid geworden. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, dat in de laatste storm in het Oude-Vlie aan de grond geraakte, is door verscheidene lichters en de stoomsleepboten MAGNET en ARCHIMEDES weder vlot geworden en hier de 31e december l.l. binnen gekomen. Dat binnenkomen heeft echter veel schade veroorzaakt. De STOOMVAART liep met zulk een vaart op het Middenhoofd, dat zij als door een sneeuwhoop er in gleed en alles aan kant zette of vernietigde. Nog nooit heeft ons Middenhavenhoofd er zo gehavend uitgezien als nu. De scheepsbelanghebbenden juichen over deze kostbare aanraking en hopen, dat dit eindelijk het krachtigste argument zal zijn voor de betrokken autoriteiten om het Middenhoofd aanmerkelijk in te korten of geheel weg te nemen.


Datum: 06 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip VICTORIA, kapt. Scholz, van Riga naar Dublin, is volgens telegram in de haven (opm: baai) van Terschelling gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 januari. In een brief d.d. Batavia, 28 november 1868, van kapt. Abrahamz, voerende het Nederlandse fregatschip WATERLOO, de 21e dier maand na een reis van 98 dagen van Texel aldaar gearriveerd, komt o.a. het volgende voor:
De 7e september op 08º N.B. en 23º W.L. zagen wij des avonds om 6½ uur, te loefwaarts vooruit een vuur, waarvan de rode gloed, tegen de wolken der lucht sterk weerkaatste. Toen hetzelve dwars van ons was, werd het al groter en groter, zodat wij daaruit opmaakten, dat het een brandend schip zijn moest; wij bleven zo lang over bakboordsboeg liggen, totdat wij berekenen konden, het over de andere boeg te kunnen bezeilen, wendden toen en liepen
's avonds om 11 uur op een redelijke afstand, om geen gevaar voor ons zelf te lopen, onder de lij van hetzelve langs. Het was een schip zonder tuig, en door het slingeren konden wij zien, dat het van binnen geheel en al vuur was; daar wij nog wel balken, maar geen dek zagen, en de verschansing nog in zijn geheel was, gisten wij dat het een ijzer schip moest zijn, terwijl wij de reuk van de opstijgende rook, voor die van steenkolen hielden.
Wij bleven de gehele nacht in de nabijheid, en staken van tijd tot tijd blauwlichten af, om indien er zich soms sloepen met mensen in de nabijheid mochten bevinden, deze te redden. Toen de dag aan brak, keken wij nog eens van boven uit, doch bespeurden niets. Wij waren er toen zeer dicht bij, doch konden geen naam of kleur zien. Van grote- of fokkemast en tuig was niets meer te bespeuren, de bezaanmast lag achter over in de midden, overigens was het niets meer, dan een scheepshol met vuur gevuld.
Wij vervolgenden dus onze reis, terwijl het steeds, zo lang wij het zagen, hevig bleef branden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 januari. Heden middag is in de Eijerlandse Gronden gestrand, de Engelse brik
ANN HENZELL, kapt. Sherriff, van Newcastle naar Nieuwediep. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Heden is het schoenerschip ANNA MARGARETHA, kapt. Olthoff, gedestineerd van Newcastle met steenkolen naar Napels, hier met verlies van zeilen, kluiverboom en andere schade binnengelopen. (opm: zie NRC 200169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. De stoomboot STOOMVAART, hier de 31e december binnengekomen, heeft deze voormiddag de haven verlaten om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 3 januari. Heden is alhier uit zee teruggekomen het Nederlandse schroefstoom- schip WILLEM III, kapt. D.G.J. Piejeers, van Amsterdam naar de Middellandse zee bestemd, waarvan de deklast steenkolen overboord was gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 2 januari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) JONGE IPE, kapt. B.G. Carst, alhier van Londen aangekomen, zal een lading innemen voor Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 2 januari. De kapitein van het brikschip CRAIG, alhier van Rotterdam aangekomen, rapporteert, dat op de 30e december, toen er een zware storm uit het Zuidwesten waaide, een man der equipage, G. Kuyper, bij het kleiner maken der zeilen overboord gevallen en verdronken is. Alle pogingen werden onmiddellijk in het werk gesteld om hem te redden, doch zonder gevolg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 2 januari. Het schip LEENTJE DOST, kapt. W.N. van Brederode, dat de 29e december op de hoogte van Geestendorf is gestrand (opm: zie NRC 020169), is door assistentie van de stoomschepen DIANA en SOLIDE, heden namiddag vlot en alhier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, 31 december 1868 van Lissabon naar Genua vertrokken, is aldaar de 1e januari uit zee teruggekomen, op sleeptouw hebbende het stoomschip SYRIAN; doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 januari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip SYRIAN, van Alexandriё naar Liverpool bestemd, gisteravond alhier door het Nederlandse stoomschip BERENICE binnengesleept geworden. Er wordt gemeld dat het zeer lek is en bezig is om te lossen.
Het laatstgenoemd stoomschip heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het ijzeren raderstoomschip STAD SNEEK, volgens meetbrief lang 27 el, wijd 3,75 el, hol 1,72 el, groot na aftrek der machinekamer 116 ton,
met machine van plm. 70 paardenkracht, voorzien van complete inventaris, gebouwd in 1859, liggende te Amsterdam aan de steiger bij de Nieuwe Stads Herberg.
Te bevragen bij de makelaars F. & W. van Dam, te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 18e februari 1869 des avonds te 6 uur zal ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek verkocht worden het Nederlands gezinkt brikschip ORION, groot 183 zeetonnen of 97 lasten, gebouwd in 1857 op de werf van de scheepsbouwmeester J.G. Berg te Sappemeer, geclassificeerd Veritas 3.3 A l.l, bevaren wordende door kapt. D.J. Huges, thans liggende te Antwerpen, al waar het is te bezien van af 10 tot 16 februari 1869; adres bij de heer L.I. Isenbaert aldaar, met complete inventaris, welke 8 dagen voor de verkoop zal voorliggen bij de heer R. Meihuizen te Sappemeer, ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris Mr. C. Hartman Busmann.


Datum: 07 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. De Engelse regering heeft aan kapt. H.G. Kroon, voerende het Nederlandse vaartuig (opm: galjoot) JEANNE, van Veendam, een sextant als geschenk vereerd wegens de diensten, door die bevelhebben aan de kapitein en het scheepsvolk van het op zee verbrande Britse schip HENRY MOORE, van Liverpool, bewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, van Amsterdam naar Hamburg bestemd, alhier met schade binnen – bevorens reeds gemeld (opm: zie RC 050169) – is van ankers, kettingen en zeilen voorzien en zal de geloste lading weder innemen, om de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 4 januari. Het Nederlandse schip (opm: brik) NICOLAAS FRANS, kapt. J.E. Dik, van Hamburg naar Rosario bestemd, is bij het binnenzeilen dezer haven tegen het brikschip BIRD aangevaren, waardoor laatst gemelde schade aan de steven bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 4 januari. Het schip (opm: kof) WILHELMINA, kapt. G.K. de Groot, van Leith naar Cette (opm: Sète) bestemd, 19 dagen reis hebbende, is alhier binnengelopen met verlies van zeilen en beschadigde verschansingen, zijnde van Beachy Head naar the Lemon en Ower in de Noordzee gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porthmouth, 4 januari. Heden is alhier van Le Havre aan gekomen het schroefstoomschip GREAT YARMOUTH, kapt. Leander, om de lading rijst ex het schip JOSEPHINE, dat alhier van Akyab (opm: Sittwe) is binnengelopen, in te nemen en naar Amsterdam over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 4 januari. Het galjootschip WENDELINA JACOBA, kapt. H.J. Pot, van Antwerpen, het laatst van Frederikshavn naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, geladen met petroleum, de 2e dezer tussen Landskrona en alhier ten anker gekomen, geraakte heden morgen vroeg bij de ZZO storm in drift. Men moest om stranding te ontkomen, anker en ketting laten slippen en heeft naar Nakkehoved afgehouden, van waar het 's middags door een stoomschip weder naar de rede gesleept werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens brief van kapt. T.A. Steffens, voerende het schip (opm: kof) de HOOP, van Petersburg naar Londen, in dato 24 december 1868, was hij daar nog steeds liggende, daar hij wegens storm en tegenwind verhinderd ward de reis voort te zetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Het schip (opm: schoener) ANNA MARGARETHA, kapt. Olthoff, van Newcastle naar Napels, is hier heden binnengelopen met schade aan zeilen en gebroken kluiverboom. Het zou echter niet behoeven te lossen. (opm: zie NRC 060169)


Datum: 08 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

De Staats-Courant bevat de volgende vergelijkende opgave der schepen, waarvoor gedurende de jaren 1867 en 1868 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1868 bedroeg het getal dier schepen:
Binnenlands gebouwd 70, metende 8342 lasten, als 1 fregat met stoomvermogen, 5 fregatten, 1 bark, 17 brikken, 10 schoeners, 11 galjoten, 9 koffen, 9 tjalken, 4 smakken en 3 bunnen en bommen.
Buitenslands gebouwd: 14 schepen, metende 2249 lasten, als 2 barken, 6 schoeners, 3 galjoten, 1 kof en 2 stoomboten.
Totaal 84 schepen, metende 10.591 lasten, tegen 97 schepen, metende 12,798 lasten in 1867.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 januari. Het schip (opm: bark) HENDRIKA, kapt. v.d. Valk, met schade in de Simonsbaai binnen, bevorens gemeld, zou medio december weer tot vertrek gereed zijn. 165 Balen koffij zouden wegens zeeschade worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip (opm: schoener) JANTJE DIJK, kapt. G.H. Koning, van Fredrikshald (opm: Halden) met hout naar het Nieuwediep, is volgens telegram uit Delfzijl van gisteravond, aldaar lek binnengelopen en zou waarschijnlijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) SOERABAIJA PACKET, kapt. S.C.J. Olivier, van Batavia herwaarts, bij Dungeness aan de grond geraakt, heeft drie ankers en kettingen verloren, doch is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 5 januari. Heden is alhier wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen het schroefstoomschip NINA, kapt. J.K. Bakker, van Amsterdam naar Bristol bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 3 december. De 800 zakken beschadigde koffij, uit de Nederlandse bark AZIA geland, en dinsdag vóór 8 dagen te Simonsbaai door de heer Cauvin verkocht, hebben 58 sh. tot 69 sh. per 100 pond opgebracht. Eergisteren werd een verdere verkopng gehouden, toen de koffij slechts van 53 sh. tot 61 sh. per 100 pond opbracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Terschelling op donderdag de 21e januari 1869, des avonds te 7 ure. De notaris Dijkstra te Terschelling zal ten verzoeke van kapt. Rugthredt, als daartoe door zijn reder behoorlijk gemachtigd, ten tijde en plaatse als boven, publiek verkopen het te Terschelling in ballast zeilree liggende galjasschip ELISABETH MARIA, groot 136 ton, varende onder Noorse vlag, met staand en lopend want en verdere inventaris. Informatiën zijn verkrijgbaar bij de heer I. Brandenburg, scheeps-agent te Terschelling, bij wie gemeld schip inmiddels uit de hand is te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, in 1861 nieuw uitgehaald, groot volgens meetbrief 99 ton, met complete inventaris, liggende buiten de Steentilpoort te Groningen, bevaren geweest door wijlen A.D. Gust. Te bevragen aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een overdekt Tjalkschuitje, zo goed als nieuw, groot 22 ton, met volledige scheeps-inventaris, liggende bij de Werf van P.H. van der Werff te Dragten en aldaar te bevragen bij de eigenaarse de weduwe Sierd J. v.d. Wit.


Datum: 09 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. Op de voormalige uitrustingswerf van de marine alhier is men begonnen met het afbreken der houten kappen, die zich aldaar bevinden. Men schijnt voornemens te zijn al de daar aanwezige houten getimmerten op te ruimen. Naar wij vernemen, zou een Engelse maatschappij aan de regering aanbiedingen gedaan hebben om de constructiewerf alhier over te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld. De notaris Coert, gevestigd te Goedereede, is voornemens op donderdag de 14e januari 1869, des voormiddags ten 10 ure, ten plaatse waar na te melden goederen zich bevinden, in het openbaar te verkopen: enige diverse strandgoederen, bestaande in rondhout, waaronder stengen, enz. Voorts diverse planken, enig staand en lopend want, diverse trossen, een grote hoeveelheid koper, ijzer en lood, dertien watervaten, een kompas en een nachthuis, een jol en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden; alles grotendeels afkomstig van het verongelukte schip (opm: bark) DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven, en liggende aan de haven der gemeente Ouddorp.
Alles, van heden af, ter verkoopplaats te bezichtigen.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 januari. Volgens brief uit de Kaapstad, d.d. 3 december zouden de reparaties van de schepen AZIA, kapt. Trappen en HENDRIKA, kapt. v.d. Valk (met schade in de Simonsbaai binnen), omstreeks den 20 dier maand geёindigd zijn; van de lading van het eerstgenoemde, waren in het geheel 1300 balen, van laatst gemelde 165 balen koffij beschadigd, en publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 januari. Het Engelse barkschip ADA, van Yarmouth, geladen met spoorstaven, is, van het volk verlaten, door Engelse vissers alhier binnengebracht. Het is in goede staat in de Noordzee, zonder volk, drijvende gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 januari. Het schip ALARM zit, niettegenstaande het tuig neergenomen en zoveel mogelijk ballast gelost was, nog op de Zuidwal vast. Een stoomboot is aangenomen om het zo mogelijk af te brengen. De verloren ankers waren opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de lading van het schip FIDES, kapt. Harjes, van New-York naar Bremen, in de Buitengronden van Terschelling gestrand en verbrijzeld, zijn nog 5 balen katoen aangespoeld. (opm: de FIDES behoorde thuis te Bremen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 januari. Het kofschip JONGE JAKOB, kapt. G. Hernam, van Memel (opm: Klaipeda) met klaphout, bestemd naar Harlingen, over welks lang uitblijven men reeds sedert lang ongerust was, is binnengekomen te Cuxhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn 2 januari. Volgens mededeling van een binnengekomen schip steekt de top van de mast van het de 28e december gezonken schip FROUKJE, bevorens gemeld (opm: NRC 060169), boven water. Het schip ligt nagenoeg NNO van Strandby Huse (57º30’ N.B. 10º30’ O.L.), in circa 10 vadem water, en voor de scheepvaart zeer gevaarlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens telegram uit Batavia d.d. 16 december 1868 is het schip ZEENYMPH, kapt. Graadt van Roggen, op Java verbrand. Het schip was van Java naar Nederland vertrokken. (opm: bericht onjuist, zie ook NRC 060169)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 8 januari. Alhier de 8e dezer aangekomen het schip (opm: brik) TRANSIT, kapt. N. Schaap, van Frederikshald (opm: Halden), zwaar lek, met verlies van verschansingen, zeilen en een gedeelte van de deklast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag de 28e januari 1869 des avonds te 6 uur ten huize van de logementhouder K.J. Neven aldaar publiek en à contant verkopen het in den jare 1862 uitgehaald en gezinkt wel onderhouden schoenerschip INDUSTRIE, groot 159 tonnen, met deszelfs opgoed en toebehoren volgens inventaris, gevoerd door kapt. A.T. Mulder, van Pekela, en thans liggende te Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen zal ten huize van Mej. de Wed. Bontekoe aan de Groote Markt te Groningen, op dinsdag de 19e januari a.s. des avonds te 7 uur, publiek worden verkocht het solide kopervast gebouwd en gekoperd schoenerbrikschip genaamd GERBERDINA JEANNETTE EMILIE, groot 197 ton, laatst geclassificeerd 5/6 A.l.l, toebehorende aan de heer C.P. Kuijper, te Den Hoorn op Texel, thans liggende aan de werf Koning William van de heren Heemstede Obelt aan de Kadijk te Amsterdam. Alle nodige informatiën aangaande deze verkoop, schip, tuig en inventaris zijn te bekomen bij de heer K. Kater, scheepsbouwmeester alhier, en bij voorn. notaris. Ter bezichtiging vervoege men zich bij de kapitein J.A. Vlaskamp aan boord.


Datum: 10 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Bij beschikking van de 14e januari is aan L. Smit & Cie te Alblasserdam tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoomsleepdienst op de rivieren en stromen in Zuid-Holland en Zeeland, alsmede in en uit alle zeegaten van die rivieren en stromen.


Datum: 11 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende vier schepen, als:
Voor Amsterdam: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot, 319 lasten, vracht NLG 93,00; GOEDE VERWACHTING, kapt.J. Hillenius, 396 lasten, vracht NLG 94,79.
Voor Schiedam: ERASMUS, kapt. C.J.D. Hulshoff, 655 lasten, vracht NLG 90,00.
Voor Middelburg: HONIGBIJ, kapt. J. van der Valk Dz, 399 lasten, vracht NLG 94,89.


Datum: 12 januari 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 9 januari. Scheepsvrachten. De vrachten voor haver van hier naar Londen of Oostkust, welke in de laatste helft der vorige maand tot 24 à 25 sh. per 10 quarters haver gestegen waren, hebben sedert een gevoelige daling ondergaan, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de meerdere aanbieding, in verhouding tot de vraag voor scheepsruimte. Ook de slechte resultaten der scheepvaart van het vorige jaar brengen het hunne daartoe bij, en ziet menig kapitein zich genoodzaakt om zo vroeg mogelijk de vaart te hervatten. De laatst bestede vracht van hier naar Londen of Oostkust is voor schepen van klein charter 18 sh. per 10 quarters haver, welk cijfer echter voor schepen boven de 100 haverlasten niet te halen is. Het is te wensen, dat de vraag voor scheepsruimte moge toenemen, daar die koers in verhouding tot het seizoen zeer laag te noemen is.
De vraag naar scheepsruimte naar Frankrijk, welke gepasseerd voorjaar nog al levendig was, is tot heden nog niet voorgekomen.
Vrachten naar België zijn naar de tijd van het jaar ook laag. Laatste koers NLG 6 per last gerst naar Antwerpen, NLG 7 naar Brussel. Het groot aantal disponibele schepen voor die vaart geeft weinig hoop op verhoging, tenzij de vraag daarvoor sterk mocht toenemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 5 januari. Het schip (opm: schoener) HEERENVEEN, kapt. Prins, van Memel (opm: Klaipeda) naar Londen, is heden met verlies van een gedeelte van de deklast, zeilen, anker en ketting te dezer rede binnengelopen. Het had gedurende drie weken in de Noordzee hevige westelijke stormen doorstaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ziegenort (opm: Trzebież, 53º39’ N.B. 14º30’ O.L.), 6 januari. Deze morgen is een Nederlandse kof, die buiten de Kuhlen achter het vuurschip ten anker lag, door aanvaring van een kaan gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 27 december. Heden is alhier binnengekomen van Suriname het schip VEREENIGING, kapt. Schmidt, lek en met verlies van zeilen, hebbende gedurende twintig dagen hevige westelijke stormen doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand (opm: Kristiansand), 7 januari. Het schip GESINA ALIDA (opm: galjoot GEZINA ALIDA), kapt. J.S. Meijer, van Malmö met haver naar Londen, is hier gestrand. Men hoopt een gedeelte van de lading en de inventaris te bergen. (opm: zeetijdingen: op 2 januari 1869 zeilkaar te Malmö, bestemd voor Londen; zie ook NRC 130169 en 160169)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op vrijdag de 22e januari 1869 des avonds te 7 uur ten huize van de logementhouder J. Doewes te Veendam, ten verzoeke van kapt. J.H. Roelfsema publiek te koop presenteren het gezinkt schoenerschip PRESTO, groot 155 zeetonnen, in 1859 volbouwd en in 1867 gezinkt, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A. l.l, met al diens opgoederen en toebehoren, invoege het thans te Hamburg is liggende en door genoemde kapitein is bevaren geweest. Inmiddels uit de hand te koop.
Terzelfder gelegenheid zullen tevens te koop worden gepresenteerd 2/64 aandelen in het clipperbarkschip HUNSINGO, kapt. M. Woldringh, groot 247 zeetonnen, in 1868 te Zoutkamp nieuw gebouwd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een nieuw Tjalkschip, lang 17,284 ellen (58 voet), wijd 3,934 ellen (13 voet 6 duim), hol 1,550 ellen (5 voet 6 duim); benevens een Snikschip (met inventaris), vier jaren oud, groot 13 ton. Te bevragen bij W.J. Leijenaar op de Koningsbuurt bij Harlingen.


Datum: 13 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dokkum, 11 januari. Door de Dokkumer stoomboot maatschappij is in haar vergadering van de 9e dezer besloten, het maatschappelijk kapitaal te vergroten en een tweede stoomboot in de vaart te brengen, welke dienst zal doen van Leeuwarden op Dokkum v. v. waarvoor bereids, aan de heer J. Lijbering, directeur-boekhouder dier maatschappij, door Gedeputeerde Staten dezer provincie concessie is verleend. Men verneemt, dat de nodige actien (opm: aandelen) bijna reeds geplaatst zijn; de opening der dienst kan vrij zeker in het begin van mei worden tegemoet gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 januari. Het Nederlandse galjootschip TWEE GEBROEDERS, geladen met steenkolen voor de gasfabriek te Vlissingen, is gisteren aan de grond geraakt, op een ogenblik dat het schip te kort tegen de wal lag, met dat gevolg, dat het vaartuig bij laag water geheel omver gevallen is. De doorvaart is gedeeltelijk gestremd, zodat de stoomboot althans er niet door kan. Middelen worden beraamd en uitgevoerd, om het schip te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 11 januari. Het kofschip JOZEPH, kapt. Abrahams, heeft de lading gelost, is nagezien en zal op de helling gehaald worden, om te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 11 januari. Volgens telegrafisch bericht, is het schroefstoomschip BANANA, van Rotterdam naar de Westkust van Afrika bestemd, op de Goodwin Sands aan de grond geraakt, doch door assistentie van Dealse sloeperlieden vlot gekomen, en te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dublin, 9 januari. Kapt. Linder, gezagvoerder van het schroefstoomschip METEOR, van Rotterdam alhier aangekomen, rapporteert op den 7 dezer, tussen Tuskar (opm: 52º12’ N.B. 06º12’ W.L.) en Lucifer Shoal Ship, gepasseerd te zijn het verongelukte schoenerschip SOPHIA, liggende plat op zijde, de fokkemast was weg en naar alle waarschijnlijkheid de kiel ook.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 9 januari. Het Nederlandse brigantijnschip LOUISE ALOFS, kapt. J.H. Koster, van Londen, laatst van Poortland (opm: Portland in Dorset), met een lading stukgoederen naar Buenos-Ayres bestemd, heeft heden aan de oostkant van deze haven slecht weder belopen en de fokke- en grote stengen verloren, en is deze namiddag deze rede binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltishport, 4 januari. Op de 3e januari, is het Noorweegse schip FREDRIK STANG, kapt. Pedersen, nadat het gebleken was dat het geen laadruimte genoeg had om de uit het Nederlandse galjootschip CATHARINA CORNELIA, kapt. E. Borst, geborgen lading talk, bestemd naar Londen, in te nemen, in ballast van hier naar Dantzig (opm: Gdansk) vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 7 januari. Volgens telegrafisch bericht, is het schip GEZINA ALIDA, kapt. J.S. Meijer, van Malmö naar Londen bestemd, geladen met haver, alhier gestrand. Men hoopt een deel van de inventaris en de lading te redden. (opm: zie PGC 120169


Datum: 14 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Bij de op heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, hebben zich de volgende 41 schepen aan de Nederlandsche Handel Maatschappij aangeboden:
Naar Amsterdam: KONING WILLEM II (383 lasten) NLG 110; PRESTO (231 lasten) NLG 89;
JUPITER (387 lasten) NLG 88,75; SIRIUS (198 lasten) NLG 92; ANNA & SOPHIA (382 lasten) NLG 89,24; HOLLANDSCH TROUW (387 lasten) NLG 110; CELEBES (250 lasten) NLG 110; VOORUIT (143 lasten) NLG 110; CHRISTINA (250 lasten) NLG 89,75; SENIOR (311 lasten) NLG 89,90; MARIA REGINA (225 lasten) NLG 92,50; MENTOR (294 lasten) NLG 99,68; HERMAN DE RUITER (319 lasten) NLG 91,24;
ALMELO (249 lasten), naar Amsterdam NLG 88,90, naar Rotterdam NLG 93,90, naar Dordrecht NLG 93,90;
BALTIMORE (329 lasten), naar Amsterdam NLG 94, naar Rotterdam NLG 96, naar Dordrecht NLG 96, naar Schiedam NLG 96;
CHRISTINA MARIA (200 lasten), naar Amsterdam NLG 105, naar Rotterdam NLG 110;
GROOTMEESTER NATIONAAL (399 lasten), naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 99, naar Dordrecht NLG 98, naar Middelburg NLG 100, naar Schiedam NLG 99;
BATO (793 lasten), naar Amsterdam NLG 85, naar Rotterdam NLG 85, naar Dordrecht
NLG 85, naar Middelburg NLG 85, naar Schiedam NLG 85;
WALCHEREN (234 lasten), naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 98, naar Dordrecht NLG 98, naar Middelburg NLG 95, naar Schiedam NLG 98;
BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG (395 lasten), naar Amsterdam NLG 92, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 90, naar Middelburg NLG 87, naar Schiedam NLG 90;
REGINA MARIA (309 lasten), naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 98, naar Dordrecht NLG 98, naar Middelburg NLG 95, naar Schiedam NLG 98;
SCHIEDAM (395 lasten), naar Amsterdam NLG 94, naar Rotterdam NLG 89, naar Dordrecht NLG 90, naar Middelburg NLG 94, naar Schiedam NLG 89;
NEDERLAND & ORANJE (399 lasten), naar Rotterdam NLG 89,99, naar Dordrecht NLG 89,99, naar Middelburg NLG 89,99, naar Schiedam NLG 89,99;
MARIA (561 lasten), naar Amsterdam NLG 94, naar Rotterdam NLG 87, naar Dordrecht NLG 87, naar Middelburg NLG 87, naar Schiedam NLG 87;
WILLEM POOLMAN (859 lasten), naar Rotterdam NLG 89,89, naar Dordrecht NLG 89,89, naar Middelburg NLG 89,89, naar Schiedam NLG 89,89;
JULIE (230 lasten), naar Amsterdam NLG 104,50, naar Rotterdam NLG 94,50, naar Dordrecht NLG 96,50, naar Middelburg NLG 99,50, naar Schiedam NLG 95,50; CONSTANTIA (391 lasten), naar Amsterdam NLG 91,65, naar Rotterdam NLG 88,55, naar Dordrecht NLG 88,55, naar Middelburg NLG 90,65, naar Schiedam NLG 88,55;
MINA (397 lasten), naar Amsterdam NLG 96, naar Rotterdam NLG 91, naar Dordrecht NLG 91, naar Middelburg NLG 92, naar Schiedam NLG 91;
ARGO (284 lasten), naar Rotterdam NLG 100, naar Schiedam NLG 100; TRITON (396 lasten), naar Rotterdam NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
HONIGBIJ (399), naar Amsterdam NLG 90,24, naar Rotterdam NLG 87,24, naar Dordrecht NLG 87,24, naar Middelburg NLG 88,24, naar Schiedam NLG 87,24;
MEDEA (398 lasten), naar Rotterdam NLG 100, naar Schiedam NLG 100;
NESTOR (898 lasten), naar Rotterdam NLG 81,98, naar Dordrecht NLG 81,98;
KANAGAWA (642 lasten), naar Amsterdam NLG 92,24, naar Rotterdam NLG 85, naar Dordrecht NLG 86, naar Middelburg NLG 92,24, naar Schiedam NLG 86;
BURGEMEESTER HOFFMAN (400 lasten), naar Rotterdam NLG 89,96, naar Schiedam NLG 89,96;
MARIA & HILLEGONDA (398 lasten), naar Amsterdam NLG 94,88, naar Rotterdam NLG 88,48, naar Dordrecht NLG 90,48, naar Middelburg NLG 94,88, naar Schiedam NLG 89,48;
PRINCES AMALIA (445 lasten), naar Rotterdam NLG 84,89, naar Dordrecht NLG 84,89, naar Schiedam NLG 84,89;
ANNA (441 lasten), naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 97,50, naar Dordrecht NLG 97,50, naar Middelburg NLG 100, naar Schiedam NLG 97,50;
TONIA (398 lasten), naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49;
GENERAAL DE STEURS (396 lasten), naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam NLG 82,99, naar Dordrecht NLG 83,99, naar Middelburg NLG 84,99, naar Schiedam NLG 83,99;
ALMONDE (294 lasten), naar Amsterdam NLG 95,40, naar Rotterdam NLG 91,65, naar Dordrecht NLG 93,43, naar Middelburg NLG 93,64, naar Schiedam NLG 92,42.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) MARNIX, kapt. L.P. Wassenaar, is alhier van Suriname gearriveerd met gebroken fokkemast, verlies van ra's zeilen, anker en een gedeelte ketting en schade aan de verschansingen; het heeft zware stormen doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 11 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse brigantijnschip HAVANA PACKET, kapt. H.J. de Boer, van Havana naar Antwerpen bestemd, alhier lek en met meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 11 januari. Het stoomschip BANANA, kapt. Heiden, van Rotterdam naar Banana bestemd, is heden alhier door Dealse sloeperlieden binnengebracht, daar het heden morgen op het Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) aan de grond geweest is; het is zeer lek. (zie ons vorig no, onder Deal).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 11 januari. Heden is alhier van Harlingen aangekomen het schip EMANUEL, kapt. de Jonge. De kapitein rapporteert gedurende de reis veel slecht weer ondervonden te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Heden is op de werf der heren Christie & Nolet te Delfshaven de kiel gelegd van een schroefstoomsleepboot voor rekening van een rederij, gevestigd te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop gevraagd een schip, groot 210 à 240 tonnen, dat nog 4 à 5 jaar eerste klasse heeft. Adres bij De Grijs & Co te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Volgens brief uit Harra d.d. 25 december (opm: 1868) van kapt. R.A. Wielema voerende het schip MEIKA JACOBA, van Petersburg naar Christiania (opm: Oslo), in Papenvik geankerd, zou hij daar denkelijk moeten overwinteren. Aan boord was alles wel. (opm: zie PGC 050169)


Datum: 15 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 januari. Zr.Ms. monitor CERBERUS, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de voormiddag van de 14e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Persoon, met steenkolen, van Engeland, is te Vlissingen aan de wal liggende, bij laag water op zijde gevallen; men was bezig het te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. In de volgende havens waren de navolgende Nederlandse schepen liggende en zouden aldaar moeten overwinteren:
Te Koningsbergen (opm: Kaliningrad): KROMMENIE (opm: schoener), kapt. A. Engelsman.
Te Pillau (opm: Baltiysk): MARIA GESINA, kapt. Helmers; HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel en ALIDA MARGARETHA (opm: smak), kapt. H. Eisses.
Van Koningsbergen waren binnendoor naar de volgende havens vertrokken:
Naar Memel (opm: Klaipeda): ALBION (opm: kof), kapt. L. Meijering; AFIENA (opm: tjalk), kapt. H.C. Broekema en JANTINA HELENA (opm: kof JANTINA HILLENA), kapt. D.F. Forma.
Naar Buss: LUBBINA, kapt. Hazelhoff; VIER GEZUSTERS (opm: smak), kapt. H.R. Post en GEZINA (opm: smak), kapt. P.W. Nieuwenhuis
Naar Dantzig (opm: Gdansk): TRIJNTJE, kapt. Feddes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 11 januari. De hier en in deze omstreken geborgen 40 blokken cederhout zullen vermoedelijk herkomstig zijn uit de lading van het op Terschelling gestrande schip FIDES (opm: zie NRC 090169), kapt. Hartjes, van New-York naar Bremen bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een hecht Tjalkje, 8 jaar oud, 23 ton groot, bij H.P. van der Werff, scheepstimmerbaas bij het Buitenst Verlaat bij Dragten. Bij hem kunnen twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, met 5 maart e.k. vast werk bekomen.


Datum: 16 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn de drie volgende schepen bevracht geworden, als:
Voor Amsterdam: BATO, kapt. Rotgans, à NLG 85,00.
Voor Dordrecht: NESTOR, kapt. Brandligt, à NLG 84,98.
Voor Schiedam: GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, à NLG 83,99.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 13 januari. Het stoomschip BANANA, kapt. van der Heiden, van Rotterdam naar de Congorivier bestemd, geladen met stukgoederen, dat alhier de 11e dezer, nadat het op strand geweest was, is binnengelopen, was die zelfde morgen in aanvaring geweest met een schip, ogenschijnlijk een barkschip, waardoor het zeilen en verschansingen verloren had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Jersey, 14 januari. Het schoenerschip ROLLO, kapt. Schepp (opm: P.L. Schep), komende van Rotterdam, stootte hedenmorgen alhier op de rotsen, en is in St. Aubins Bay op strand gezet om het voor zinken te behoeden. Er bestaat hoop om het hedenavond met hoog water alhier in de haven te kunnen brengen. (opm: zie NRC 170169 en 210169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 13 januari. Kapt. H.J. Schoon, voerende het schoenerschip ENGELINA, van Dover in ballast alhier aangekomen, rapporteert dat het de 13e december met een ZO. wind uit Dover is vertrokken. De zelfde nacht ging de wind naar het ZW. gepaard gaande met slecht weer.
De 26e daarop is het op de rede van Brixham ten anker gegaan, alwaar hij tot de 8e januari gebleven is, toen de kapitein weer zeil maakte naar Swansea met stormweer en tegenwind.
De 10e daarop passeerde hij Lundy Eiland en des avonds om half acht, wind ZO, frisse koelte, het schip lag over stuurboordhals, hij een schip recht vooruit zag over bakboordshalzen. De kapitein riep het toe om het roer over bakboord te brengen, doch in plaats dat te doen, werd het naar stuurboord gebracht; het schip liep op de ENGELINA in aan bakboord, het veel schade toebrengende en tot aan de waterlijn doorbrekende. Het schip, nadat het van ons klaar was gekomen, vervolgde zijn reis, zonder zijn naam op te geven; het scheen een billeboyschoener (opm: vermoedelijk wordt hier een Billyboy-schooner [Engelse kustschooner] bedoeld) te zijn, geladen met hout, en van Bristol vermoedelijk naar Yarmouth bestemd. De schoenerbilleboy (opm: Billyboy-schooner) heeft zijn scheg, kluiverboom enz. verloren, en men veronderstelt dat het deze of geen haven heeft moeten binnenlopen om te repareren. Bevindende dat de ENGELINA niet veel water maakte, vervolgde het de reis naar Swansea, alwaar het de 11e dezer aankwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden Nederlands schoener-kofschip, groot volgens meetbrief 97 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 1.1.
Nadere informatiёn ten kantore van Johs. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant of onder solide borgstelling het Nederlands snelzeilend schoenerschip ANTJE, groot 130 tonnen, in 1867 geclassificeerd voor 3 jaar 5/6 G.2.1, met al deszelfs opgoed en toebehoren, invoege het thans is liggende te Lübeck, laatst gevoerd door K. Oosterveld. Informatiën te bekomen bij W. Sissingh, victualiër te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op maandag de 22e februari 1869 des avonds te 6 uur te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A.D.J.T Meijes, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd TJADDA GEZINA, gevoerd door kapt. J.O. Staal, lang 31,50 ellen, wijd 5,46 ellen, hol 3,91 ellen en alzo gemeten op 299 tonnen of 158 lasten, liggende aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon of de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag de 2e februari 1869 des avonds te 6 uur ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis van Sappemeer, à contant publiek te koop presenteren het Nederlands gezinkt schoenerschip GEPBIENA HELENA, groot 176 zeetonnen, gebouwd in 1858, geclassificeerd geweest bij Veritas 3/3 l.l, met al deszelfs opgoed en toebehoren, laatst gevoerd door kapt. J.P. de Vries en thans liggende aan de werf Groenland van de scheepsbouwmeester Broese te Amsterdam, alwaar het dagelijks is te bezichtigen. Inmiddels uit de hand te koop bij kapt. J.P. de Vries te Sappemeer.


Datum: 17 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 januari. De Nederlandse galjoot TWEE GEBROEDERS, welke j.l. zondag in de dokhaven te Vlissingen omgeslagen is, is gisteren middag door doeltreffend aangewende middelen weder overeind gekomen. Het vaartuig loopt nu nog wel onder met hoog water, maar het is toch buiten gevaar, en de passage weder onbelemmerd. Zo spoedig doenlijk wordt de lading gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 januari. Met averij is in de haven van Vlissingen gekomen de Amerikaanse bark HOPE, kapt. Mac Donald, in ballast van Antwerpen naar New-York bestemd. Het vaartuig was met de laatste storm omhoog geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip MADELINE, kapt. Jennings, van Zante (opm: Zakinthos, Ionische eilanden; 37º46’ N.B. 20º53’ O.L.) naar Rotterdam bestemd, gisteren alhier uit zee teruggekomen, met verlies van de boegspriet, kluiverboom en weggeslagen scheg, zijnde in de avond van de 12e dezer nabij Wight in aanzeiling geweest met het Amerikaanse barkschip MANFORD, dat naar New-York bestemd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Jersey, 15 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip ROLLO, kapt. Schepp (opm: zie NRC 160169), komende van Rotterdam, dat gisteren op strand in St. Aubins Bay was gelopen, om het voor zinken te behoeden – zie ons vorig nommer – is op dezelfde avond in de haven gesleept geworden. Toen het op strand zat, had het drie voet water op het kajuitsdek en maakte nog steeds water. Het is heden morgen onderzocht geworden, en is bezig met het lossen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 9 januari. Er wordt gemeld, dat het schip GESINA ALIDA, kapt. Meijer, van Malmö naar Londen bestemd, geladen met haver, de 7e dezer nabij deze haven is gestrand, en in ongeveer vier vadem water is gezonken. Een groot gedeelte der lading en van de inventaris is tegelijk gered geworden. (opm: zie PGC 120169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst en H. Tollenaar, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principaal op maandag de 15e februari 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, bij openbare opveiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ZEEMANSHOOP, gevoerd door kapt. C.P. Dekker, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 9 duimen, hol 2 ellen 78 duimen, en alzo gemeten op 193 tonnen of 102 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorz. schoener-brikschip ligt in het Oosterdok aan de Dijk. Voor nadere informatiën adres bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 18 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 januari. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: brik) BENGALEN, kapt. H.C. de Goede, van Newcastle naar Lissabon bestemd. Het is lek, de grote ra is gebroken en de zeilen gescheurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 15 januari. Heden is alhier binnengesleept geworden het Nederlandse schip (opm: schoener) GESINE ALIDA, kapt. D.H. Botje, van Londen naar Shields bestemd, met overgeworpen ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, presenteert, als lasthebber van zijn principalen, op maandag 15 februari 1869, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris G. Ruijs, bij openbare opveiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Barkschip, varende onder Noord-Duitse vlag, genaamd ORPHEUS, gevoerd door kapitein C. Kantzner, volgens Nederlandse meetbrief lang 45 ellen 70 duimen; wijd 5 ellen 93 duimen; hol 4 ellen 82 duimen; en alzo gemeten op 581 tonnen. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij inventaris zal worden vermeld.
Het voorz. barkschip ligt aan de werf De Zwarte Raaf, in de Kleine Kattenburgstraat.
Voor nadere informatiën adres bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoor Thos. Breuker. (opm: schip wodt niet genoemd bij de opgave van op 15 februari te Amsterdam geveilde schepen, zie NRC 170269; mogelijk verkoop niet doorgegaan of eerder uit de hand verkocht)


Datum: 19 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Het schip DJAWA (opm: driemaster, ex-GLADSTONE), kapt. R.P. Bakker, van Londen naar het Nieuwediep, is gisteren morgen door dikte van mist bij Egmond gestrand, heeft ballast gelost, is door een stoomboot en met adsistentie weder afgebracht en naar de bestemming opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 januari. De galjoot TWEE GEBROEDERS is gisteren middag vlot gekomen en te Vlissingen in het dok gehaald.


Datum: 20 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag de 19e januari:
- 1/40e Aandeel in het clipper-fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, groot 1568 tonnen of 828 lasten, gebouwd in den jare 1864, gevoerd door kapt. J. Bouwmeester, thans op de reis van Java, bevracht door de Nederlandsche Handel maatschappij, boekhouders de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam, uitdeling over de twee gemaakte reizen NLG 2150; opgehouden.
- Twee 1/88e aandelen in de schroefstoomboot ANNA, bestemd hoofdzakelijk voor de dienst tussen Gent en Rotterdam, varende onder boekhouderschap van de heren Van der Loo & Berten; opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 januari. Heden is hier uitgezeild het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Olthoff, bestemd van Newcastle naar Napels, de 4e dezer alhier met averij binnengelopen. (opm: zie NRC 060169)


Datum: 21 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Jersey, 16 januari. De geloste lading van het schoenerschip ROLLO, kapitein Schepp, komende van Rotterdam, dat de 14e dezer alhier door assistentie is binnengesleept geworden, nadat het in St. Aubins Bay op strand gezeten heeft (opm: zie NRC 160169), is onmiddellijk naar haar bestemming geëxpedieerd geworden, zowel die van Jersey als van Guernsey. Nagenoeg al de suiker in de vaten is beschadigd, waaronder enige zeer zwaar, en de balen rijst, zaad en sigaren zijn meer of minder beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 januari. Heden is alhier wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen het schroefstoomschip IRENE, kapitein J.W. Wilkens, van Amsterdam naar de Middellandsche zee bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 9 januari. Het schip GESINA ALIDA (opm: galjoot GEZINA ALIDA,zie PGC 120169 e.v.), kapt. J.S. Meijer, van Malmö met een lading haver naar Londen bestemd dat, zoals vroeger vermeld is, niet ver van hier gestrand is, is in ongeveer 4 vadem water gezonken. Een gedeelte der lading, alsmede de inventaris zullen geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia en Semarang ligt te Amsterdam in lading het extra op zeilage nieuw gebouwd en gekoperd barkschip VIER GEBROEDERS, groot 800 tonnen, geclassifieeerd 3/3 L. 1.1 & AI, kapt. C. van der Zee, mede in elk opzicht uitmuntend ingericht voor de overtocht van passagiers. Adres Oolgaardt & Bruinier. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden Nederlands gekoperd en kopervast brikschip, groot omstreeks 200 lasten met complete inventaris. Te bevragen bij de makelaar G.J. Boelen, IJgracht U 40 te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam – Londen.
De schroefschoener FIJENOORD, kapt. M. van ’t Hoff, vertrekt van Rotterdam op 24 januari des morgens te 7 ure, en van Londen op 28 januari des morgen te 8 ure.
(opm: opgenomen om de naam, die te vaak als FEIJENOORD wordt gespeld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland heeft bij vonnis d.d. 30 november 1868 de volgende belangrijke beslissing genomen in zake een schip, dat met averij uit Nederland te Soerabaija, zijn bestemmingshaven, was aangekomen, namelijk, dat in zulk een geval noch kost- en maandgelden, noch logementskosten van de kapitein, noch enige commissie van agenten, ook niet voor het negociëren van wissels, door assuradeurs verschuldigd zijn. Kosten van verklaring en tambangerhuur (opm: huur voor een tambangan[pont]) werden daarentegen door assuradeurs verschuldigd verklaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 15 januari. Het schip AEOLUS (opm: buitenlandse vlag), van Cardiff naar Rio Grande, is ten noorden van laatstgemelde haven verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 januari. Het tjalkschip GRIETJE, bestemd naar Stralsund, is met verlies van anker en ketting hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 18 januari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) ALIDA, kapt. H.E. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, is heden alhier zeer lek binnengelopen. (opm: zie NRC 220169, 250169 en 280168)


Datum: 22 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 januari. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, dat alhier zeer lek is binnengelopen – zie ons vorige nommer – is op de bank gehaald om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndrecht, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndrecht, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndrecht, te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag 23 februari 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 nr. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip FREDERIK HENDRIK, laatst gevoerd door kapitein van Ameyde van Duym, volgens meetbrief lang 36 el 50 duim, wijd 7 el 5 duim, hol 5 el 21 duim, en alzo groot 596 ton of 315 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, te Rotterdam.


Datum: 23 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(opm: geen plaats of datum). Op de scheepstimmerwerf van de heer J. van Duijvendijk Jz. te Lekkerkerk is in aanbouw een ijzeren veerpont voor rekening van de heer K. Dekker te Spijkenisse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 december 1868. Het Nederlandse schip (opm: bark) HAAMSTEDE, dat in juni j.l. (bij) Kaap Point werd gezien, is op de 4e augustus 1868 te Melbourne aangekomen, na vreselijke stormen te hebben doorgestaan in de nabijheid van Kaap de Goede Hoop, gedurende welke het lek sprong, zodat men verplicht was een gedeelte der lading over boord te werpen. De kapitein trachtte aan de Kaap binnen te lopen, maar was genoodzaakt met het lekke schip verder te gaan naar de plaats zijner bestemming, alwaar hij aankwam, na voortdurend slecht weder te hebben gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 december 1868. Van St. Helena wordt onder datum van 4 dezer bericht, dat aldaar aangekomen is de Nederlandse bark WILHELMINA, die op 29 oktober op de hoogte van de Kaap, en op 3 november, verder noordwaarts, geweldige stormen doorgestaan en aanmerkelijke schade bekomen had bij welke gelegenheid de tweede stuurman over boord geslagen en verdronken was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 december 1868. De HENDRIKA, kapitein Van der Valk, is gereed en zal maandag vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag de 22e februari 1869, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.A. Ruibing te Winschoten in openlijke veiling te verkopen het in de Nederlanden te huis behorende kofschip METJE SCHÖNFELD, bevaren door H.M. van Dijk, thans liggende te Kooger-polder (opm: vermoedelijk nabij De Koog, Texel), groot 100 tonnen, in 1860 nieuw gebouwd, geclassificeerd bij het Bureau Veritas 3/3 l.l, met deszelfs complete inventaris, die in tijds ter lezing zal liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op woensdag de 3e februari 1869 des avonds te 6 uur in het hotel Everts te Veendam, ten verzoeke van Mej. de Wed. H.H. Duintjer en kinderen, tegen contante betaling publiek verkopen: het in 1852 nieuw gebouwd snelzeilend galjootschip CATHARINA, groot 101 ton, met al diens opgoederen en toebehoren, thans liggende te Dordrecht, zo als het het laatst door kapt. G.H. Duintjer als gezagvoerder is bevaren. Nadere informatiën te bekomen bij genoemde kapt. G.H. Duintjer en bij de heer De Boer, victualiekoopman te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 19 december 1868. Omtrent beide vaartuigen AZIA en HENDRIKA, die in ons vorig mailbericht vermeld zijn als de Simonsbaai in beschadigde toestand te zijn binnengelopen, kunnen wij nog berichten dat van de AZIA 823 balen koffie als beschadigd verkocht zijn, en dat het gereed zal wezen binnen 8 dagen, van de Simonsbaai te vertrekken.


Datum: 24 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 januari. Volgens brief uit Kaapstad, dd. 19 december 1868, zouden de schepen HENDRIKA, kapt. v.d. Valk, en AZIA, kapt. Trappen – met schade in de Simonsbaai binnen, bevorens gemeld – na volbrachte reparatie, de 20e en 26e dier maand de reis voortzetten. Van de lading van laatstgemeld schip waren nog 823 balen koffij beschadigd bevonden en publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Koster is binnengelopen om zijn lading te lossen, welke getransporteerd zal worden in de lichters naar Gent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cromer, 22 januari. Het schip ANNA HELENA (opm: buitenlander) is bij Trimingham (opm: 52º53’ N.B. 01º23’ O.L.) op strand gezet, daar het in brand was geraakt. De achterspiegel is geheel uitgebrand. De brand is geblust; 2/3e gedeelte der lading zal gered kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 21 januari. Gisteren avond is alhier wegens stormweder binnengelopen het Nederlandse schip JANTINA ALIDA, van Fredrikstad naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Rotterdam in de zaal aan de Scheepmakershaven wijk 1 no. 499 op dinsdag de 9e februari 1869, des middags ten 12 ure, van het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip PATRIARCH SAMHIRI, laatst gevoerd door kapt. G.G. Lion, volgens meetbrief lang 41,63 el, wijd 7,40 el, hol 5,30 el en alzo groot 726 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Vlugthaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk verkocht worden een chronometer van Charles Froshard no. 3057, te bezichtigen bij de heren Batenburg & Co. te Rotterdam.
Informatiën op franco aanvrage bij de makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, en H.P. Nolet, te Schiedam.


Datum: 25 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mawes (opm: 50º09’ N.B. 05º00’ W.L.), 22 januari. Heden is het schip (opm: schoener-galjoot) ALIDA, kapt. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, alhier binnengelopen en op de bank gehaald om een lek te stoppen. (opm: zie NRC 210169 en 280169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie (opm: Banyuwangi), 6 december. De ADMIRAAL DE RUYTER vertrok de 25e dezer des morgens van de rede om de zuid, zonder loods en geraakte des namiddags van dezelfde dag tussen 3 en 4 ure, even buiten de rede dicht bij Tandjong Paken (Java wal), aan de grond; kwam na bekomen hulp, spoedig weder vlot, en vervolgde de volgende ochtend zijne reis naar Nederland

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 16 december. Vrachten. Deze gingen weder lager en het is waarschijnlijk dat wij het laagste punt nog niet bereikt hebben. De charters in Nederlandse schepen sinds ons vorig bericht vangen aan met de door de factorij bij inschrijving opgenomene, als
voor Amsterdam de BATAVIA tot NLG 78,80; TELANAK tot NLG 79,99 en PHILIPS VAN MARNIX tot NLG 81,25 en
voor Rotterdam de JOHANNES ANTHONIUS tot NLG 72,50; LICHTSTRAAL NLG 73.73 en OUDERKERK A/D AMSTEL tot NLG 79,49;
gelijktijdig sloot de GERARDINA WILHELMINA voor NLG 82,50 voor suiker en NLG 80 voor koffij van Semarang naar Amsterdam af.
De PRINSES AMELIE sloot tot GBP 4 voor suiker naar het Kanaal voor orders af; de TJILINGSIE werd tot NLG 75 voor suiker opgenomen naar Amsterdam en de NIJVERHEID tot NLG 80 voor suiker te Oeloedjamie (opm: Ulujami, nabij Pekalongan) te laden en NLG 70 voor rijst en NLG 75 voor suiker van hier naar Rotterdam. Daarheen werden ook opgenomen de MARIA DIEDERIKA tot NLG 75 voor suiker; de MADURA tot NLG 75 voor suiker en NLG 65 voor tabak; de NOACH II tot NLG 75 voor suiker, NLG 67,50 rijst, NLG 100 arak en NLG 90 huiden en licht goed, en de CORNELIS GIPS tot NLG 65 voor rijst, NLG 70 voor suiker en NLG 85 voor arak.
De LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN sloot af tot NLG 67,50 voor rijst naar Dordrecht. De HENDRIKA en de OTTO accepteerden GBP 4.5/- voor suiker van Java naar Boston en de JACOBA CORNELIA GBP 2.10/- voor rijst naar Melbourne of Sydney.
De CALIFORNIE laadt voor bevrachters rekening naar het Kanaal voor orders.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen ARIA EN BETSY, WIJK AAN ZEE, QUATRE BRAS, WATERLOO, MARIA ADRIANA, WILHELMINA, BELLATRIX en AMSTELSTROOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

NRC 25-01-1869 St. Mawes 22 Jan. Heden is het schip ALIDA, kapt. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, alhier binnengeloopen en op de bank gehaald om een lek te stoppen.


Datum: 26 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Volgens particulier bericht was het Nederlandse brikschip JAN VAN GALEN, kapt. J.F. van Loon, de 30e november l.l. van Newcastle N.Z.W. te Hongkong aangekomen. Het schip had op de 23e op de hoogte der Bashu Eilanden een hevige typhoon doorgestaan, waarbij alles van dek weggeslagen werd en de boegspriet brak. Schip en tuig hadden zich overigens uitmuntend gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 21 januari. Heden is hier lek binnengekomen het schip de HOOP, kapt. T.A. Steffens, van Petersburg naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlois, 25 januari. Heden ontvingen wij het bericht, dat door de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam een concessie is verkregen voor een stoombootdienst tussen Rotterdam en Charlois met aandoening van het dok te Katendrecht, en dat het tarief gesteld is op de billijke prijs van 3 cent per persoon. Het schroefstoombootje is in aanbouw bij de heren J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek, en wordt half overdekt met glazen kast. Deze dienst zal werkelijk aan een lang gevoelde behoefte voldoen. (opm: zie NRC 200469)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van kapt. G.G. Muller is het schip (opm: brik) REINHARDT de 7e november l.l. op ongeveer 24 mijl bezuiden Rio Grande del Sul gestrand en verbrijzeld. De equipage is met levensgevaar gered en het wrak is voor 262/m. reis verkocht. Enige balen wol, welke aan strand waren aangespoeld, zouden later publiek verkocht worden.


Datum: 27 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. De Londonse Shipping Gazette deelt mede, dat de experts van de assurantie-maatschappijen voor schepen Veritas en Lloyd’s de navolgende opmerkingen hebben doen toekomen betreffende schepen, die steenkolen geladen hebben. Zij hebben daarbij een middel aan de hand gegeven, om wanneer er brand in de steenkolen is, die dan ten spoedigste te kunnen ontdekken.
Alle schepen, steenkool ladende voor een reis langer dan een maand, zullen voorzien moeten zijn van pijpen, welke van het dek tot op het vlak komen. Deze pijpen zullen een doorsnede van ¾ duim hebben, bij 1/16e duim dikte en een opening van 5/8e duim, waarin zich een ijzeren stang van ½ duim dikte vrij op en neer kan bewegen; welke stang een handvatsel zal hebben aan het boveneinde met een schroef om de koker waterdicht te kunnen doen maken. Daarvoor zou koper te verkiezen zijn, daar dit niet aan roest onderhevig is en de warmte ook spoediger geleid dan ijzer. Doch daar koper door de hogere prijs nogal kostbaar zal zijn, kan men ze ook van ijzer nemen. Het getal dezer pijpen moet naar evenredigheid der scheepsgrootte zijn. Een schip van 400 tonnen, moet niet minder dan 10 pijpen hebben en 2 voor elke 200 tonnen meerdere grootte. Zij moeten geplaatst zijn drie á vier voeten uit het midden van het dek, en zal men tevens voorzorgmaatregelen moeten nemen, dat zij bij het beladen van schepen niet buigen of beschadigen; vooral moeten zij genomen worden wanneer grote hoeveelheden kolen gelijk gestort worden. Waar de steenkolen het meest opgehoopt liggen, kan men aannemen dat zich aldaar spoediger gas zal ontwikkelen dan op andere plaatsen, dat zij daardoor verhit zullen worden. De pijpen moeten vervolgens van elkander en in midden-scheeps geplaatst worden, namelijk twee aan elke zijde van het groot luik voor en achter, twee achter de grote mast, twee achter de kombuis en zo vervolgens naar de grootte van het schip. Zodra de steenkolen in aanraking met de pijpen gekomen zijn, zal de hitte zich ook aan de stang mededelen. Op zee zijnde, zullen de stangen op de daartoe bestemde tijden opgehaald worden, waarvan in het logboek melding zal moeten worden gemaakt, met de vermelding van haar temperatuur.
Daar er zulk een groot verlies van mensenlevens en eigendom veroorzaakt zijn door de met steenkolen beladen schepen, is het hoognodig geworden dat enige middelen in ’t werk zullen moeten gesteld worden, om zulks te voorkomen. Steenkolen worden door de gehele wereld verzonden; in geen werelddeel kan men er buiten. De premie zal moeten verhoogd worden, of de assuradeurs zullen moeten weigeren om schepen, die met dit artikel beladen zijn, te verassureren. Het leven van de zeeman moet zoveel mogelijk gewaardeerd worden; zeer dikwijls verzuimen zij de nodige maatregelen voor het behoud van hun leven te nemen, ten minste zijn zij daaromtrent zorgeloos, of nemen zij niet de nodige voorzorgen. Men ziet schepen verbranden, ofschoon voorzien van luchtkoker, zowel als schepen die er geen hebben. Er moet iets gevonden worden, dat gemakkelijk te verkrijgen en gemakkelijk in behandeling is. Een eenvoudiger systeem dan het bovenstaande, met pijpen en stangen, waardoor men in tijds kan ontdekken of de steenkolen beginnen te broeien, zal wel niet gevonden worden en is dit de meest voldoende wijze om het verlies van mensenlevens en schepen te voorkomen, waarvan bijna wekelijks melding wordt gemaakt. Indien de assuradeurs geen assurantie sloten op schepen, die met kolen geladen zijn, dan na overtuigd te zijn dat, alvorens zij uitzeilden, ze onderzocht waren of voorzien zijn van dat middel, hetwelk het naderend gevaar kan aanwijzen, en zij door daartoe aangestelde personen onderzocht zijn, zullen zij zekerlijk een waarborg voor zich zelven hebben en voor allen die er belang bij hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 24 januari. In de NRC van 23 januari wordt uit Spijkenisse gemeld, dat op de scheeptimmerwerf van de heer J. van Duivendijk te Lekkerkerk een ijzeren veerpont in aanbouw is, en dat deze de éérste zou zijn die uit ijzer is samengesteld. Dit laatste is onjuist, zijnde de éérste ijzeren veerpont aan de Kinderdijk op de scheepstimmerwerf van de heer Joh. Jonkers vervaardigd en op de 16e juni 1864 afgeleverd ten dienste van het veer te Kedichem, alwaar zij alzo reeds vier en een half jaar met goed succes wordt gebruikt.


Datum: 28 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 januari. Het schip ALIDA, kapt. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, heeft het lek gestopt en is van de bank gehaald en ten anker gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West Hartlepool, 25 januari. Het schip (opm: kof) VROUW CLARA, kapt. T.H. Bakker, van Sunderland naar Caminha (opm: Portugal) bestemd, geladen met steenkolen, is gisteren avond op ongeveer 15 mijlen nabij deze haven gezonken. De equipage heeft zich in hun eigen boten gered en toen zij nauwelijks het schip verlaten hadden, is het kort daarop gezonken. Zij zijn te Blackhall Rocks op ongeveer vier mijlen ten noorden van deze haven geland en heden naar de heer Alderman Groves van de firma Groves Maclean &Co, de Nederlandse consulair agent alhier, gezonden, die hen van het nodige heeft voorzien, en voor hun terugkeer naar Nederland zal zorg dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 20 januari. Gedurende de alhier geheerst hebbende storm op 18 januari is het schip GIOVANNI, kapt. Zotti en het stoomschip RHONE, kapt. W.J. Wilkens, ieder met een kabel van deze haven voorzien geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 9e februari 1869 des avonds te 6 uur zal ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek verkocht worden het Nederlands schoenerkofschip BAREND, groot 107 tonnen, gebouwd in 1856, geclassificeerd bij Veritas 5-6 l.l, bevaren wordende door kapt. R.IJ. Hoeksema, thans liggende te Londen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, waarvan de inventaris is voorliggende ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris, Mr. C. Hartman Busmann. N.B. Inmiddels uit de hand te koop bij kapt. R.IJ. Hoeksema te Sappemeer.


Datum: 29 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 januari. Gisteren is het Engelse driemastschip CITY OF MOBILE, kapt. Cook, komende van Callao, alhier door een Nederlandse loods binnengebracht, maar ankerde te dicht bij de Vlaamsche Dijk, waardoor het des avonds bij de opkomende stroom niet aan de ankers weerstand kon bieden en op lager wal geraakte. De assistentie, derwaarts vertrokken om het schip weder vlot te krijgen, is vruchteloos geweest. De lading wordt thans in lichters gelost om bij de opkomende vloed het schip af te slepen. Het heeft tevens veel water in het ruim.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: 2 nieuwe schepen, een lang 13,916 ellen (49 voet), wijd 3,408 ellen (11¾ voet), hol 1,420 ellen (4¾ voet), en een lang 11,928 ellen (42 voet), wijd 2,982 ellen (10½ voet ), hol 1,136 ellen (3¾ voet). Te bevragen bij A.P. van der Werff, scheepstimmerbaas te Dragten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Tjalkschip, groot 23 ton, benevens een Veerschip groot 10 ton, beiden in beste staat, met zeil en treil en verder aan- en toebehooren, liggende en te bevragen bij Hendrik M. de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg.


Datum: 30 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: clipper) INSULINDE, kapt. H.J.H. Jollie, met zes passagiers te Amsterdam van Batavia: 6950 balen koffij, 3335 kr. (opm: krandjang, gevlochten mand van bamboe als verpakking voor) suiker suiker, 91 vaten noten, 1 partij sapanhout, 1187 schuitjes tin en 592 bossen rotting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 27 januari. Het schroefstoomschip BANANA, kapt. van Heijden, van Rotterdam naar de Congo-rivier bestemd, dat alhier de 11e dezer is binnengelopen nadat het op strand en in aanvaring was geweest en de lading weder ingenomen heeft, nadat het op de patentsleephelling is geweest, is heden morgen lek gesprongen en maakte een grote hoeveelheid water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 9 januari. Het schip (opm: brik) KAREL AUGUST, kapt. P. Meermans is hier heden van Rotterdam binnengekomen met ingeslagen verschansingen en andere schade, hebbende veel slecht weder gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 27e februari 1869, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de logementhouder R.G. Koops te Nieuwe Pekela publiek à contant worden verkocht het Nederlands kofschip genaamd KLAASSINA JANTINA, groot 111 tonnen of 59 lasten, gebouwd te Sappemeer in 1851, de 7e juni 1868 geclassificeerd bij Veritas 5/6 G. 2.1. voor twee jaren, thans liggende te Brugge, met al deszelfs opgoederen en toebehoren. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de heer B.H. Meursing te Hoogezand en bij kapt. A.R. Brouwer te Nieuw Pekela, door wien het laatstelijk is bevaren. Inventarissen zullen in tijds ter lezing worden gelegd en zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.


Datum: 31 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Aangaande de werken der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij wordt o.a. medegedeeld, dat het werk in december werd voortgezet met 500 tot 635 arbeiders, 26 tot 28 paarden, 3 stoombaggervaartuigen, 3 tot 6 locomotieven, 80 tot 150 wagens, één centrifugaalpomp en 3 duikerklokken. Verder 3 tot 4 afzonderlijke ploegen, te samen 30 tot 48 werklieden, bij nacht op de stoombaggervaartuigen en aan het noorderhoofd in zee. (opm: de werken die zullen leiden tot het Noordzeekanaal)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens particulier bericht uit Ramsgate, was het zinken van het stoomschip BANANA, veroorzaakt door een gebrek aan de voedingskraan. De schade is reeds nagenoeg hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip GIRONDE, kapt. van Emmerik, van Rotterdam naar Bordeaux, heden, na veel stormweder te hebben doorgestaan, met gescheurde zeilen en gebroken boom te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Volgens ontvangen bericht uit Veendam, was het schip ELISABETH, kapt. Nepperus, dat de 28 oktober van Drontheim (opm: Trondheim) naar Rouaan vertrokken was, volgens brief van Christiansund (opm: hier waarschijnlijk Kristiansand [Zuid-Noorwegen] bedoeld) van de 24 november, aldaar wegens slecht weder binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 3 januari. Het Nederlandse schip (opm: brik) SANTA ROSA, kapitein De Weerd (opm: J. de Waard), dat alhier de 18e december uit Amsterdam is aangekomen, heeft op zijn reis de equipage gered van het schip CALUMET, kapitein MacGavin, van Liverpool naar Calcutta bestemd en hen te Madeira aan land gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 4 januari. Het barkschip FORESTER, kapt. Philips, dat de 19e december buiten Braamspunt op 1½ Engelse mijl van het vuurschip aan de grond was geraakt, is door assistentie van het Nederlandse oorlogsschip KIJKDUIN, de 28e daarop afgesleept en op de rivier gebracht.


Datum: 01 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

De Staats-Courant behelst de volgende vergelijkende staat der Nederlandse koopvaardijvloot op de 31e december 1867 en de 31e december 1868:
Kolom 1 2 3 4
Soort der schepen Aanwezig Verongelukt, Verschil in de
31.12.1867 gesloopt, enz, metingen der
blijkens de in schepen, die
1868 ingekomen in 1868 zijn
berichten hermeten
Meer minder
Sch. Lasten Sch. Lasten Sch. Lasten
Clipperschepen 16 6000 - - - -
Idem met stoomvermogen 2 1878 - - - -
Fregatten 118 53180 4 1524 9
Idem met stoomvermogen - - - - - -
Barken en pinken 290 88630 15 4408 - 23
Brikken 213 25175 11 1224 - 5
Schoeners 396 33679 23 2095 - 6
Brigantijnen en barkentijnen 1 85 1 85 - -
Galjoten en galjassen 291 17757 14 918 - 2
Koffen 402 24408 36 1662 - -
Tjalken 205 6288 18 529 - 2
Smakken 22 782 1 31 - -
Gaffel- en kaagschepen 1 54 - - - -
Kotter-, sloep-, kajuit-, en jachtschepen 3 69 1 19 - -
Paviljoen- en pleitschepen 1 66 - - - -
Praam-, ever- en rinkelaarschepen 2 48 1 29 - -
Schokker- en loggerschepen 5 87 - - - -
Hoekerschepen 25 1390 1 63 - -
Bunschepen 16 472 - - - -
Bom- en pinkschepen 92 1351 - - - -
Vis-, aak- en snikschepen 12 160 - - - -
Vuur- of lichtschepen 1 54 - - - -
Stoomboten 45 4869 4 660 16 -
------------------------------------------------------------------
2159 270082 130 13247 25 38
Kolom 1 5 6 7
Soort der schepen Nieuw geb. Schepen die Totaal der
schepen die na afschrijving op 31.12.1868
in 1868 een in 1868 weder aanwezige
1e zeebrief in de vaart schepen
bekomen zijn gekomen
hebben
Sch. Lasten Sch. Lasten Sch. Lasten
Clipperschepen - - - - 16 6000
Idem met stoomvermogen - - - - 2 1878
Fregatten 5 3115 - - 119 54780
Idem met stoomvermogen 1 1063 - - 1 1063
Barken en pinken 3 904 - - 278 85103
Brikken 23 2654 - - 225 26600
Schoeners 13 1103 1 78 387 32759
Brigantijnen en barkentijnen - - - - - -
Galjoten en galjassen 11 608 - - 288 17445
Koffen 10 334 1 51 377 23131
Tjalken 9 282 2 54 198 6093
Smakken 4 132 - - 25 883
Gaffel- en kaagschepen - - - - 1 54
Kotter-, sloep-, kajuit-, en jachtschepen - - - - 2 50
Paviljoen- en pleitschepen - - - - 1 66
Praam-, ever- en rinkelaarschepen - - - - 1 19
Schokker- en loggerschepen - - - - 5 87
Hoekerschepen - - - - 24 1327
Bunschepen 1 34 - - 17 506
Bom- en pinkschepen 2 31 - - 94 1382
Vis-, aak- en snikschepen - - - - 12 160
Vuur- of lichtschepen - - - - 1 54
Stoomboten 2 331 - - 43 8136
------------------------------------------------------------------
84 10591 4 183 2117 267576

In verband met vroegere ophelderingen omtrent de samenstelling der opgaven wegens de Nederlandse koopvaardijvloot, valt bij kolom 2 ten opzichte van kolom 3 op te merken, dat onder de daarin vermelde 130 schepen er verschillende zijn, waarvan de 1864 verleende zeebrieven niet zijn terugontvangen of vernieuwd, en waaromtrent bij een opzettelijk onderzoek gebleken is, dat die schepen reeds vroeger afgeschreven zouden zijn, indien de reders, boekhouders of schippers bericht wegens het verongelukken, slopen enz. hadden ingezonden.


Datum: 02 februari 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 12e februari 1869 des avonds te 7 uur, ten huize van mejufvrouw de wed. Eekhoff aan de Grote Markt te Groningen publiek worden verkocht het Nederlands galjootschip WILHELMINA PETRONELLA, groot 131 tonnen, gebouwd in 1857, geclassificeerd bij het bureau Veritas 5-6 l.l, bevaren door de kapitein J. Bijl, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met deszelfs complete inventaris, die in tijds ter lezing zal liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van voornoemde notaris en ten kantore van de heer G.J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen. Te bezien des daags voor en op de dag van verkoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op dinsdag de 9e februari 1869 des avonds te 7 uur, in het hotel Everts te Veendam ten verzoeke zijner principalen, tegen contante betaling publiek te koop presenteren het Nederlands galjootschip DE GOEDE BEDOELING, groot 112 tonnen, door diens afmeting zeer geschikt voor de houtvaart, met al diens opgoederen en toebehoren, in 1855 nieuw gebouwd en geclassificeerd 5/6 G. 1.1, zo als het thans is liggende te Schiedam en door kapt. G. Brummer tot nog toe is bevaren. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de heren Van der Beij & Comp, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Terschelling. Kapitein S.F. Scholtz zal, bij open water, op woensdag de 10e februari 1869 des morgens te elf uur, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek verkopen het door hem gevoerd zijnde en thans met schade in de haven (opm: baai) van Terschelling liggende Russische schoenerschip VICTORIA, gemeten op 148 tonnen. Voorts de van genoemd schip afgenomen inventaris bestaande in rondhouten, een anker, kettingen, zeilen, staand en lopend touwwerk, trossen, een boot, blokken, koksgereedschappen, enz, alsmede enige stukken split en brandhout en hetgeen verder zal worden aangeboden. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de heer C. Zunderdorp, consulaire agent voor Rusland en scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Het in 1865 door de provincie Friesland aangekochte stoombaggervaartuig met propulseur (opm: voortstuwer) vervaardigd door de firma H. Tilkin Mention & Co te Longdoz (Luik), liggende in het Vliet te Leeuwarden en in zeer goede staat verkerende, wordt ter overneming aangeboden. Belanghebbenden worden ter bekoming van inlichtingen verwezen naar de heer hoofd-ingenieur van de waterstaat in de provincie Friesland te Leeuwarden en verder uitgenodigd hun aanbod, op zegel geschreven, vrachtvrij, in te zenden aan de heren Gedeputeerde Staten dier provincie vóór of op de 15e maart aanstaande.
Leeuwarden, de 30e januari 1869.
De commissaris des konings in de provincie Friesland, Van Panhuijs

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

G. van der Werf te Britswerd verlangt ten spoedigste een scheepstimmerknecht, vast werk, bij voorkeur ongehuwd.


Datum: 03 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 1 februari 1869 - het gezinkt schoenerschip de PROEF, kapt. T. Visser, groot 135 tonnen, gebouwd in 1852: NLG 4000, in slag NLG 180. Koper: C. Ament (opm: mogelijk een makelaar voor zijn principaal; nieuwe naam CORNELIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 1 februari. Het Nederlandse brikschip HERMINA, kapt. P. de Vos, steenkolen ladende, dreef onklaar met het schip ALPHA, dat onder Lundy ten anker lag, en is gezonken (opm: 30 januari). De kapitein en vijf man zijn daarbij omgekomen (opm: 2 opvarenden werden gered). De ALPHA bekwam zeer veel schade en is naar Penarth teruggekeerd. (opm: zie NRC 040269 en 160569)


Datum: 04 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 1 februari. Het schip dat naar de rede van Penarth met veel schade is teruggekeerd, nadat het door het Nederlandse brikschip HERMINA is aangevaren, was de (opm: brik) APPHIA, kapt. Prowse, en niet de ALPHA, zo als in ons vorig nummer is vermeld geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken is de vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers en goederen tussen Lemmer en Amsterdam, vroeger verleend aan de Lemster Stoombootmaatschappij te Sneek, overgeschreven ten name van de heer A. Beekkerk Postma te Lemmer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 2 februari. Het te Sappemeer te huis behorende kofschip ’t HUIS GARREWEER, kapt. P. Vink, in het laatst van december 1868 van Drontheim (opm: Trondheim) naar Londen vertrokken, heeft in de nacht van de 10e januari 1869 door een aanhoudende zuid- en zuidwesten wind op de klippen gestoten en is vergaan. De opvarende manschappen hebben zich eerst door de sloep gered op een klip, van waar zij in de loop van de dag zijn afgehaald en te Christiansand (opm: Kristiansand) aan wal werden gebracht. Zij bevinden zich thans te Bergen en wachten op scheepsgelegenheid om huiswaarts te kunnen keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 februari. Het Nederlandse schip AMALIA, kapt. Steinholz, van Hamburg naar St. Thomas bestemd, is bij Poortland (opm: Portland, Zuid-Engeland) wrak geworden. (opm: zie NRC 040269 en 060269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 1 februari. In de laatste twee dagen waaien alhier zware stormen uit het Zuidoosten en Zuidwesten. Het brikschip AMALIA, van Havre (opm: Antwerpen zie NRC 060269) naar St. Thomas in ballast bestemd, is heden op de Portland Peeble beach op strand geraakt. Acht man der equipage zijn door het vuurpijl-reddingstoestel gered geworden, twee overgeblevenen sprongen op de bank en zijn naar zee gespoeld. Tot nu toe schijnt het schip weinig of niets geleden te hebben en zal het wel afgebracht worden, zodra de storm bedaard is, doch indien het weder niet bedaard, zal het zonder twijfel geheel en al wrak worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 1 februari. Heden is alhier ter rede geankerd het barkschip VENEZUELA, kapt. Holdorfe, van Amsterdam naar St. Ubes (opm: Setubal) bestemd, hebbende op de Shipwash gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Westpoint, 1 februari. Het schoenerschip (opm: schoener-galjoot) WARFHUIZEN, kapt. J.P. Heyenga, van St. Domingo met een lading mahoniehout naar Liverpool bestemd, is bezig in ontredderde staat naar deze haven op te zeilen, met verlies van anker, ketting en zeilen. (opm: zie NRC 060269 en PGC 270269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 26 januari. Het kofschip HERSTELLING, kapt. P.H. Lukkien, van Christiana (opm: Oslo) met een lading lijnkoeken naar Dunbar bestemd, is alhier lek binnengelopen en zal moeten lossen. (opm: zie PGC 150569)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, zal op vrijdag de 12e februari 1869, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Randa Mulder te Winschoten, in openlijke veiling verkopen het schoener-galjootschip SOPHIA, in 1860 nieuw gebouwd, groot 106 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsinventaris, toebehorende aan de weduwe en erven Albert H. Hansen en laatst als zetschipper bevaren door Ubbo J. de Groot. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer G.H. Holtman, scheepsbouwmeester te Nieuwe Pekela.


Datum: 05 februari 1869


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

LC 05-02-1869
De Notaris GOSLINGS te Harlingen zal op Donderdag 18 Februarij 1869, in het Logement van Minnema
aldaar, 's namiddags 4 uur precies provisioneel en 's avonds 8 uur precies finaal, publiek verkoopen:
1. Het wel bezeilde, goed onderhouden Ned. Schoenerschip BEERTA HENDRIKA, Kapt. T. W. Stuit, geclassificeerd bij de Ned. Vereeniging te Amsterdam B. 1. 2ü Maart 1868, groot 158 ton of 83 last, met completen Inventaris . bij billetten omschreven , liggende in de Haven van Delfzijl.
2. Een CHRONOMETER.
Informatiën te bekomen ten kantore van de Heeren BAREND VISSER en ZOON te Harlingen, van den Heer
J. CORVER te Amsterdam en van den Notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het schip (opm: kof) BLIJHAM, kapt. H. Luizing, van Petersburg naar Waterford, te Grimsby binnen, was de 31e januari van de geleden schade hersteld en is de 1e februari ter rede van Grimsby ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 4 februari. Het schip (opm: fregat) VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto, van Batavia naar Rotterdam, is gisteren avond door de sleepboor HELLEVOETSLUIS van de palen naar de rede gesleept, heeft daar beide ankers verloren en is op de Paardeplaat aan de grond gedreven. De sleepboten HELLEVOETSLUIS en ZUID-HOLLAND verlenen assistentie. Het is heden met de ochtendtij niet vlot gekomen. Men is bezig de lading in lichters over te nemen. Een lichter is gelost, een tweede ligt langs zijde. Heden avond met hoog water zullen de sleepboten ZUID-HOLLAND en HELLEVOETSLUIS trachten het schip af te slepen. Om 9 uur des avonds zover de lichten te onderscheiden zijn, is de VIER GEZUSTERS nog niet vlot gekomen. (opm: zie NRC 090269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het Nederlandse schip ANGENITHA (opm: fregat ANGENIETA), kapt. F. Nannings, van Newcastle, laatst van Texel naar Carthagena, is met verlies van roer te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond of op 5 maart vast werk bekomen bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 06 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt en A.J. Corver, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principaal op maandag de 15e februari 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris C. van den Bergh, bij openbare opveiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd LOUISA, laatst gevoerd door kapt. T.J. Mellema, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 el 23 duim wijd 5 el 12 duim, hol 3 el 99 duim, en alzo gemeten op 283 tonnen of 150 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde brikschip ligt in de Leuvehaven te Rotterdam. Voor nadere informatiën adressere men zich bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 februari. Het kofschip JONGE JACOB, kapitein G.K. Hernam, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar hier bestemd, onlangs met averij binnengelopen te Cuxhaven, en volgens later bericht reeds den 14 januari van daar weder uitgezeild, is hier nog niet aangekomen, en men heeft er sedert dien tijd niets van vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 februari. Wegens het vele ijs en de dikke mist is de stoomboot HARLINGEN gisteren van haar reis naar Amsterdam hier teruggekeerd, en heeft heden de reis op nieuw beproefd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Poortland (opm: Portland), 2 februari. Het schip (opm: brik) AMALIA, bij deze haven gestrand – zie ons nommer van eergisteren – was gevoerd door kapitein Steinholz, en bestemd van Antwerpen naar St. Thomas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Waterford, 3 februari. Het schip (opm: brik) KOSMOPOLIET, kapitein F. Hayes Klein, van Cardiff naar Rio Grande bestemd, is alhier heden binnengelopen met verlies van zeilen, verschansingen en meer andere schade. Een matroos is uit de marsra gevallen en heeft daardoor een arm gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het schip MARIE LOUISE, kapt. J. Hinrichsen, van Gothenburg naar Port Natal, is met schade aan de voorsteven de 7e januari te Rio Janeiro binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: fregat) HOEK VAN HOLLAND, kapt. J. Bakker, met zes passagiers en 22 mindere militairen te Rotterdam van Java: 3140 pikols koffij, 11005 pikols suiker, 250 pikols noten, 135 pikols rotting en 150 pikols sapanhout, adres NHM. (opm: de officieren werden tot de passagiers gerekend, de onderofficieren, korporaals en soldaten tot de minderen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westport, 1 februari. Heden is het schip WARFHUIZEN, kapt. Heijenga, van Porto Plata naar Liverpool, hier lek en met verlies van zeilen, anker en ketting binnengelopen. (opm: zie NRC 040269 en 270269)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag de 18e februari 1869 des avonds te 6 uur, ten huize van K.J. Neven aldaar, publiek veilen en à contant verkopen het snelzeilend en wel onderhouden galjootschip de VIER NEELTJES, groot 89 tonnen, in 1865 te Hoogezand uitgehaald, met al deszelfs opgoederen volgens inventaris, laatst bevaren geweest door kapt. K.C. Koenes, en thans liggende te Zoutkamp, alwaar het dagelijks is te bezichtigen. Zijnde deze bodem zeer geschikt voor de houtvaart. Adres bij G. Dijkhuis te Zoutkamp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op donderdag de 11e februari 1869 des avonds te 7 uur, in het Gemeentehuis te Veendam, publiek te verkopen het kofschip ANNA, groot 89 ton, thans liggende te Amsterdam aan de werf van de heer Haverkamp, in 1864 nieuw uitgehaald, en bevaren geweest door nu wijlen kapt. C. Douwes.


Datum: 07 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de schroefstoomboot VOLHARDING No. 4, gebouwd voor rekening der vennootschap Leidsche Stoombootdienst, bestemd om dienst te doen tussen Leiden en Gouda.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Blijkens een ontvangen brief, met het postmerk Devon, bevond zich het schip FRIESLAND, kapitein Sipkes, van Batavia naar Rotterdam, de 22e december bij Ascension. (Het bericht van de aankomst van dit schip, op de hoogte van Plymouth, als vroeger vermeld, is dus onjuist geweest.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het Nederlandse schip SUNDA, kapt. J.L. Terbruggen, van Cardiff naar Bombay, is, volgens een telegram uit Londen, van gisteren, met gebroken roer, verlies van zeilen en meer andere schade, te Falmonth binnengelopen. (opm: zie NRC 130269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Volgens telegram van Falmouth d.d. 5 dezer, is het schip JUPITER, kapt. P.H. Kievit, van hier naar Samarang, aldaar met schade aan de tuigage binnengelopen; passagiers en equipage waren wel.


Datum: 08 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 februari. Heden is alhier binnengelopen het schip RIKSTINA, kapt. Van Loh, van Buenos-Ayres naar Antwerpen bestemd, hebbende het roer beschadigd, de verschansingen en zeilen op de reis verloren enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 februari. Heden is alhier binnengelopen het schip CATHARINA (opm: ook CATHERINA, mogelijk buitenlander), kapitein Jansen, van Hamburg naar Bahia met verlies van stutten, verschansing, hebbende een gedeelte der lading over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 februari. Het schip MARY LAWSON, kapt. Hoskins, van Cardiff naar Rimsini (opm: plaats niet te traceren, mogelijk Rimini in Italië), alhier binnengelopen, is de 25e januari op 45º N.B. en 09º30’ W.L. in aanzeiling geweest met het Nederlandse schip BERNARDINA, kapt. …


Datum: 09 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 4 februari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) ANNA CATHARINA, kapt. K.P. Huges, van Newcastle naar Bordeaux, is alhier met gescheurde zeilen en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 februari. Het schip VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto, is, na twee lichters gelost te hebben, zonder schade afgesleept en ter rede geankerd. (opm: zie NRC 050269)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 februari. Jongstleden zaterdag (opm: 6 februari) arriveerde hier het nieuwgebouwd schoonerbrikschip DE HOOP, groot ongeveer 200 ton, kapt. A.W. Ouwehand, van Veendam, gebouwd bij de scheepsbouwmeester B.J. Drenth te Muntendam. (opm: eerstgevonden reis: 18 mei 1869 van Groningen naar Archangel)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 5 februari. Het schip (opm: kof) de GOEDE VERWACHTING, kapt. J. de Vries, is heden hier van Newcastle binnengekomen met verlies van verschansing, boot, fokkera en meer andere schade.


Datum: 10 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Pro Deo. Heden de 8e februari 1869, ten verzoeke van Jan Nieulant, sluiswachter, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn minderjarig kind Jan Nieulant, door hem in echt aan wijlen zijne huisvrouw Klara van Sijn verwekt, alsmede ten verzoeke van Bastiaan van Sijn, buiten beroep, beiden wonende te Delfshaven, woonplaats kiezende ten kantore van de Procureur Mr. Pieter George Bijstra in de Oppert, Wijk 6 no. 226, te Rotterdam, die als zodanig optreedt in rechten voor de requiranten, aan wie bij beschikking der Arondissements-Rechtbank te Rotterdam van de 31e december 1866 vergunning is verleend om ten deze kostenloos te procederen, heb ik ondergetekende George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de voormelde rechtbank, wonende te Rotterdam aan de Scheepmakershaven, Wijk 1 no 499, krachtens verlof van gezegde rechtbank van de 25e november des vorigen jaars ten derden male gedagvaard:
Klaas Geuchie Sap en zijn dochter Catharina Sap, laatst gewoond hebbende te Delfshaven, wier tegenwoordige verblijfplaats is onbekend, gevolgelijk mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats der rechtbank voornoemd, terwijl ik een tweede afschrift van hetzelve heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij die rechtbank, welke het oorspronkelijke voor gezien heeft getekend, exploiterende aan het Parket van Zijn Edelachtbare en aldaar sprekende met de Heer Mr. J.H.W. Swellengrebel, Officier van Justitie; voorts nog bij plaatsing in de daartoe aangewezen Nederlandsche Staats-Courant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en dan nog bij aanplakking aan het gemeentehuis te Delfshaven,
Om op woensdag de 26e mei 1869, des voormiddags ten elf ure, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, om te horen concluderen;
Aangezien de eerste gedaagde als gezagvoerder en de tweede gedaagde als passagier in de loop van het jaar 1863 met het Nederlandse kofschip JOHANNA JACOBA, van Amsterdam naar Elseneur (opm: Helsingör) zijn vertrokken en met dat schip op de 27e november van dat jaar, vandaar de terugtocht naar Amsterdam hebben ondernomen;
Aangezien sedert laatstgemelde dagtekening van dat schip, zijn gezagvoerder, passagier en bemanning, niets meer is vernomen en het waarschijnlijk op de Nederlandse kust met man en muis is vergaan;
Aangezien de gedaagden bij het verlaten hunner woonplaats geen volmacht tot het waarnemen hunner zaken hebben achtergelaten of orde op het beheer daarvan gesteld;
Aangezien de bij de wet gevorderde tijd is verlopen om een rechtsgeding tot verklaring van hun vermoedelijk overlijden te voeren;
Aangezien de eisers belang hebben dat door rechterlijk vonnis worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van bovengenoemde Klaas Geuchie Sap en zijn dochter Catharina Sap bestaat sedert de 27e november 1863, zijnde de dagtekening waarop het laatste bericht van hen is ingekomen;
Dat zij alsnog in persoon of door iemand van hunnentwege van hun aanwezen doen blijken, de gedaagden tevens aanzeggende, dat, ingeval noch de gedaagde noch iemand voor hen op deze derde dagvaarding mocht opkomen, en alzo niet behoorlijk van hun aanwezen mocht blijken, door de eisers zal worden geconcludeerd, dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank voornoemd zal worden verklaard, dat er rechtsvermoeden van der gedaagden overlijden bestaat, en zulks sedert den 27e november 1863, met veroordeling der gedaagden in de kosten van het rechtsgeding.
En heb ik deurwaarder, exploit doende en sprekende als is gezegd, aan elk der gedaagden afschrift gelaten van dit exploit, waarvan de kosten zijn in depot.
(Getekend) G.C. Stoeller

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam, op dinsdag 9 februari 1869: het Nederlandse barkschip PATRIARCH SAMHIRI, laatst gevoerd door kapt. G.G. Lion, groot 726 ton: NLG 41000, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Voor de overvoer van steenkolen van Newcastle upon Tyne naar Soerabaija zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen de hier te huis behorende schepen WILLEM POOLMAN, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE en NEDERLAND EN ORANJE, resp. van 1500, 1500 en 700 tons, tot de vracht van NLG 24,24 per in te nemen last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, voor rekening van wie moge aangaan, te Vlissingen, op dinsdag de 16e februari 1869, des voormiddags ten 11 uren, van de Amerikaanse bark HOPE, van New-York, van 363 ton grootte volgens meetbrief, met masten, zeilen, lopend en staand want, ankers, kettingen, boten, enz, zo als dezelve is liggende te Vlissingen in het dok. Bovengenoemd schip is gebouwd te Kennybunk (opm: Kennebunk), in het jaar 1847, van live oak, kopervast en gekoperd.
Voor nadere informatiën vervoege men zich ten kantore van het Amerikaanse Consulaat te Rotterdam, of bij de gezagvoerder aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 januari. Het Nederlandse barkschip HENDRIKA, kapt. Valk, is maandag de 21e december uit de Simonsbaai naar Nederland vertrokken na de nodige reparatiën te hebben ondergaan, en de Nederlandse bark AZIA, kapt. Trappen, is op 31 december mede uit de Simonsbaai naar Amsterdam vertrokken, na de nodige reparatiën te hebben ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triest, .. februari. Het Nederlandse stoomschip TRIËST, kapt. E.J. Deddes, alhier van Rotterdam aangekomen, is op hoogte van Miramar gestrand. Alle pogingen worden in het werk gesteld om het vlot te maken.


Datum: 11 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens particulier bericht is het stoomschip TRIËST, kapt. Deddes, na enige uren bij Miramar aan de grond gezeten te hebben, zonder de minste schade vlot gekomen, naar Triëst opgestoomd en aldaar de 9e dezer aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, zijn de volgende 41 schepen aan de Nederlandse Handel-Maatschappij aangeboden, als:
Naar Amsterdam: HOLLANDSCH TROUW, 387 last, NLG 98; VERTROUWEN, NLG 110; CELEBES, 250 last, NLG 110; VOORUIT, 143 last, NLG 110; STAD DOCKUM, 206 last, NLG 110; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, NLG 91,50; KONING WILLEM II, 382 last, NLG 87,87; HERMAN DE RUITER; 317 last, NLG 91,24; LAURA EN ADELE, 279 last, NLG 88,99; SENIOR, 311 last, NLG 88,99; CHRISTINA, 250 last, NLG 87,95; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, NLG 91,89; MARIA ADOLFINA, 347 last, NLG 92; CATHARINA ELIZABETH, 232 last, NLG 88,50.
ARGO, 284 last, vracht naar Rotterdam NLG 100, naar Schiedam NLG 100;
NIEUWE WATERWEG, 744 last naar Amsterdam NLG 82,88, naar Rotterdam NLG 82,88, naar Dordrecht NLG 82,88, naar Middelburg NLG 82,88, naar Schiedam NLG 82,88; HONINGBIJ, 399 last naar Amsterdam NLG 82,38, naar Rotterdam NLG 82,88, naar Dordrecht NLG 82,88, naar Middelburg NLG 82,88, naar Schiedam NLG 82,88;
MEDEA, 398 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
BURGEMEESTER HOFFMAN, 400 last, naar Rotterdam NLG 89,83, naar Dordrecht NLG 89,83, naar Schiedam NLG 89,83;
CONCURRENT, 318 last, naar Rotterdam NLG 89,83, naar Dordrecht NLG 89,83, naar Schiedam NLG 89,83;
MINA, 397 last, naar Amsterdam NLG 96, naar Rotterdam NLG 91, naar Dordrecht NLG 91, naar Middelburg NLG 92, naar Schiedam NLG 91;
KANAGAWA, 642 last, naar Amsterdam NLG 87,99, naar Rotterdam NLG 82,99, naar Dordrecht NLG 82,99, naar Schiedam NLG 83,99;
BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 86,49, naar Dordrecht NLG 86,49, naar Middelburg NLG 86,49, naar Schiedam NLG 86,49;
MENTOR, 294 last naar Amsterdam NLG 92,68, naar Rotterdam NLG 97,68, naar Dordrecht NLG 97,68, naar Schiedam NLG 97,68;
BALTIMORE, 329 last naar Amsterdam NLG 91,98, naar Rotterdam NLG 93,98 naar Dordrecht NLG 93,98, naar Schiedam NLG 93,98;
JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 89,60, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
SIRIUS, 198 last, naar Amsterdam NLG 92, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
JAN PIETERSZOON KOEN, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,20, naar Rotterdam NLG 95,50;
ALMELO, 249 last, naar Amsterdam NLG 88,90, naar Rotterdam NLG 93,90, naar Dordrecht 93,90;
CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 91,85, naar Rotterdam NLG 87,95 naar Dordrecht NLG 87,95 naar Middelburg NLG 91,85, naar Schiedam NLG 87,95;
MARY EN HILLEGONDA, 398 last, naar Amsterdam NLG 89,87, naar Rotterdam NLG 84,87, naar Dordrecht NLG 85,87, naar Middelburg NLG 88,87, naar Schiedam NLG 85,87, KORTENAER, 514 last, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,87, naar Middelburg NLG 93,87, naar Schiedam NLG 90,87;
ANNA, 441 last, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 97,50, naar Schiedam NLG 95;
PRINSES AMALIA, 445 last, naar Rotterdam NLG 89,98, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Schiedam NLG 90,98;
OCEANUS, 613 last, naar Rotterdam NLG 92, naar Dordrecht NLG 92, naar Schiedam NLG 92;
JULIE, 230 last, naar Amsterdam 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 92,80;
MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 94, naar Dordrecht NLG 94, naar Middelburg NLG 95, naar Schiedam NLG 94;
JOHANNA MARIA, 472, last naar Amsterdam NLG 95,85, naar Rotterdam NLG 92,85, naar Dordrecht NLG 92,85, naar Middelburg NLG 95,85, naar Schiedam NLG 92,85;
TWEE CORNELISSEN, 392 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 97, naar Schiedam NLG 95;
HELENA, 395 last, naar Amsterdam NLG 88,88, naar Rotterdam NLG 88,88, naar Dordrecht NLG 88,88, naar Middelburg NLG 88,88, naar Schiedam NLG 88,88;
TONIA, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal op woensdag de 24e februari 1869 ’s middags 4 uur precies provisioneel en ’s avonds 8 uur precies finaal, telkens bij Fekkes in de Korenbeurs aldaar, publiek verkopen het goed onderhouden, welbezeilde Nederlandse schoener kofschip JACOBA LUCRETIA, gevoerd door kapt. H.A. Maas, groot 151 tonnen, met complete inventaris bij billetten omschreven, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Informatiën te bekomen ten kantore van de heren B. van Loon & Zn, te Harlingen, en van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 15e februari 1869 des avonds te 6 uur zal ten huize van J.K. Dijk, logementhouder te Nieuwe Pekela, publiek worden verkocht het goed onderhouden kofschip genaamd GEZINA JANTINA, groot 73 tonnen, thans liggende te Harlingen, laatst gevoerd door de kapitein H.W. Pott, te Nieuwe Pekela. De helft van de koopschat kan over het schip beleend blijven. Inventarissen en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 februari. Het schip (opm: brik) ZWERVER, kapt. M.E. Visser, van Greenock naar Rosario, is na vele stormen doorgestaan te hebben, ter rede van Belfast uit zee teruggekomen. Aan boord was alles wel.


Datum: 12 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Het schip SUNDA, kapt. Terbruggen, van Cardiff naar Bombay bestemd, dat alhier de 5e dezer met schade aan het roer is binnengelopen (opm: zie NRC 070269), heeft mede schade aan het bovenschip bekomen en zal een gedeelte der lading moeten lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een kofscheepje, groot 13 ton, met complete inventaris, is vroeger altijd gebruikt geweest tot een potschip en laatst tot aardappelen. Te bevragen bij de scheepsbouwmeester S.J. Hoekstra te Sloten.


Datum: 13 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 10 februari. Het schip COROMANDEL (opm: buitenlander), van hier naar Hongkong bestemd, geladen met steenkolen, is op 14 mijlen afstand van Batavia tot op de waterlijn afgebrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 10 februari. Het Nederlandse schip (OPM: KOF) CATHALINA VAN CALCAR, kapt. C.J. Meijer, van hier naar Groningen vertrokken, is heden wegens tegenwind weder uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 9 schepen, als:
Voor Amsterdam, NIEUWE WATERWEG I, kapt. F.L. Zack, 744 lasten à NLG 82,88; KONING WILLEM II, kapt. J.l. Besseling, 382 lasten, à NLG 87,87;
CHRISTINA, kapt. M.H. Visser, 250 lasten, à NLG 87,95;
CATHARINA ELISABETH, kapt. J.M. Brakke, 232 lasten, à NLG 88,50;
HELENA, kapt. …., 395 lasten, à NLG 88,88.
Voor Rotterdam, KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand, 642 lasten, à NLG 82,99.
Voor Middelburg, HONIGBIJ, kapt. J. van der Valk Dz, 399 lasten, à NLG 82,88; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. P. Hoek, 395 lasten, à NLG 86,49.
Voor Schiedam, MARY EN HILLEGONDA, kapt. P. Walters, 398 lasten, à NLG 85,87.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal op maandag 1 maart 1869, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris Mr. C.J. Diemont, verkopen: een extra-ordinaire Schroefstoomboot genaamd DE VEREENIGING, gevaren te hebbende tussen deze stad en Deventer vice versa, volgens meetbrief lang 22 ellen 20 duimen, wijd 3 ellen 34 duimen, hol 1 el 53 duimen, gemeten met inbegrip der machinekamer 113 tonnen, 35 paardenkrachten, met derzelver complete tuigage en toebehoren, liggende aan de werf De Reus, in de Bikkerstraat alhier.
Breder volgens billetten met inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het voor de houthandel zo bijzonder geschikte en daartoe ingerichte Zweedse fregatschip OLBERS, thans gevoerd door kapt. L.H. Hallgren, wordt uit de hand te koop aangeboden. Het schip is in 1851 te Bremen gebouwd, gekoperd en kopervast, volgens meetbrief lang 46,10 ellen, wijd 7,80 ellen, hol 5,56 ellen of 889 tonnen, met al deszelfs staand en lopend wand, zeilen en verdere complete inventaris. Bovengenoemd fregatschip is ter bezichtiging liggende in de binnenhaven te Nieuwediep. Verdere informatiën bij de heren Blikman & Co te Amsterdam of te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 11 februari. Heden namiddag ten 3 ure, is van de werf de Toekomst van de Nederlandse Maatschappij de Toekomst tot Exploitatie van Zeevisserijen, onder directie van de heer A.E. Maas, met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd kotterschip JOHANNA THEODORA, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, en zullende varen voor rekening van genoemde maatschappij.
Onmiddellijk werd voor rekening derzelfde maatschappij de kiel opgehaald van een gelijksoortig vaartuig, hetwelk den naam zal voeren van ’s GRAVENHAGE, en tot hetzelfde doel is bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Douglas (eiland Man), 6 februari. Het Belgische schip VIRGINIE, kapt. v.d. Steene, van Liverpool naar Buenos Ayres, is in de afgelopen nacht op Langnesspoint verongelukt. Acht man kwamen daarbij om.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 24e februari 1869 des avonds te 6 uur zal in het Gemeentehuis te Sappemeer à contant publiek verkocht worden het Nederlands galjootschip CHRISTINA MARTHA, groot 79 zeetonnen, met complete inventaris, in 1855 nieuw uitgehaald door kapt. Geert Scholtens, van de Wildervank, laatst bevaren door wijlen kapt. J.P. Oltmans, thans liggende te Schiedam, dagelijks te bezien, geclassificeerd bij Veritas tot de 1e mei 1870 5/6 G. l.l, ten overstaan van de notaris Mr. C. Hartman Busmann.


Datum: 14 februari 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 februari. Binnen ALGERIA, kapt. Robinson, Savannah, na bij Egmond op strand te hebben gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 13 februari. Het Nederlandse kofschip ENGELINA PETRONELLA, kapt. H.A. Brouwers, van Sunderland met een lading steenkolen bestemd naar Oporto, is alhier als bijlegger binnengekomen, en heeft voor deze haven op de slikken gezeten, doordien het schip in de laatste stormen een lek had bekomen. (opm: zie NRC 200269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) FOSCA HELENA, kapt. H.B. Manje, zou volgens brief uit Suriname, d.d. 20 januari, binnen enige dagen herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNES LODEWIJK, kapt. H.P. Dill, is de 25e december 1868 uit Batavia naar hier vertrokken, met de lading van het afgekeurde schip CHARLOTTE, kapt. Brogren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 11 februari. Heden is alhier uit zee teruggekomen, het Nederlandse schip (opm: bark) SCHOONDERLOO, kapt. C. van Leeuwen; het is tot op de hoogte van Lundy Eiland geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 februari. Het Nederlandse schip JONGE JACOB, kapt. G.K. Herman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Harlingen bestemd en de 14e januari van hier in zee gegaan, is lek en met meer andere schade hier weder in de haven gekomen. (opm: zie NRC 060269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op donderdag 25 februari 1869, des middags ten 12 ure, aan de Punt te Rotterdam, van het sterke hol van een ijzeren stoomboot, bijzonder geschikt tot lichter of legger, liggende ter voormelder plaatse en zijnde aldaar dagelijks te bezichtigen. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.H. Kooplieden, reders en scheepskapiteins!
Ondergetekenden hebben de eer te berichten, dat zij zich alhier hebben gevestigd als cargadoors, expediteurs, enz.
Groningen, februari 1869
Rasker & Honig
Kantoor voorlopig Noorderhaven J.218.


Datum: 15 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 13 februari. Heden is alhier aangekomen het Nederlands galjootschip GEERDINA, kapt. Nieboer, van Sunderland om de West bestemd. Het is op de hoogte van Noord Voorland (opm: North Foreland) in aanzeiling geweest met een schip, waavan de naam onbekend is, waardoor het de beide ankers en kettingen, boegspriet en voorsteng verloren heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar zal op maandag de 22e februari 1869, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meyjes, verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd TJADDA GEZINA, gevoerd door kapitein J.O. Staal, lang 31,50 ellen, wijd 5,46 ellen, hol 3,91 ellen, en alzo gemeten op 299 tonnen of 158 lasten, liggende aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, de cargadoors de Wed. Jan van Wezel & Zoon of de heer U.F. Zuiderveen, te Oude Pekel-A.


Datum: 16 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij gerechtelijke uitwinning, ter openbare terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, in haar gewone vergaderzaal op het stadshuis te Alkmaar, op donderdag de 11e maart 1869, des voormiddags ten 11 ure, van het Engels fregatschip genaamd GOLDEN DREAM, gevoerd geweest door kapitein Charles Eyre Wise, doch thans onbemand, liggende aan de Buitenhaven van het Nieuwe Diep, gemeente Helder, groot volgens opgaaf 1454 (Engelse) scheepstonnen, volgens nadere meting lang 60,70 el, wijd 9,23 el, hol 6,72 en groot 1673 Nederlandse tonnen (ongeveer 885 last), met daarbij behorende vijf boten, deszelfs staand en lopend want, touwwerk, tuigage, kettingen, ankers, zeilen, watervaten, de wapening en verdere inventaris.
Nadere informatiën te bekomen te Alkmaar, ten kantore van de voor de executanten occuperende procureur Jacob Cornelis Vonk en te Helder bij de deurwaarder J.W. van der Wal Cz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Beverwijk, 15 februari. Gisteren nacht ten 2 ure is te Wijk aan Zee en Duin gestrand het barkschip ROYAL ARCH, kapt. Stanley, komende van Philadelphia, bestemd naar Amsterdam, geladen met petroleum. Het schip hoort te huis te Stelburn (opm: vermoedelijk wordt bedoeld Shelburn), in Noord-Amerika, en kwam laatstelijk van Falmouth. Van de opvarenden: Baggot, loods van Falmouth, John Bottle, Thos. Hopkins, Smith Hopkins, James Hopkins, John Hopkins, James Merian (Amerikanen), Louis Hart, John Killer (Zweden) en Von Schűller (Rus), zijn 5 met de scheepsboot ‘s morgens ten 9 ure aan wal gekomen, terwijl de 6 overigen, na een driewerf herhaalde en mislukte poging, ten vierden male door de reddingsboot met veel inspanning ten 11½ ure zijn gered. Het schip is later uiteengeslagen en de lading aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W.van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.H. van Dam, H.N. Montauban van Swijndregt, H.C. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 9e maart 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands Barkschip, ROBERTUS HENDRIKUS, laatst gevoerd door kapitein R.H. Mulder, volgens meetbrief lang 43el 75 duim, wijd 7 el 67 duim, hol 5 el 4 duim en alzo groot 752 tonnen of 397 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende aan de Willemskade te Rotterdam.


Datum: 17 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 15 februari 1869:
Het schoener-brikschip ZEEMANSHOOP, 193 tonnen, gebouwd in 1863, kapt. C.P. Dekker, NLG 16000, in slag NLG 1400. Koper: A. Roland Holst (opm: een makelaar, handelend voor zijn principaal)
Het brikschip LOUISE, 283 tonnen, gebouwd in 1855, kapt. T.J. Mellema, NLG 13900, in slag NLG 20. Opgehouden.
Het brikschip AMICITIA, 191 tonnen, gebouwd in 1850, kapt. L. Brons, NLG 4100, in slag NLG 50. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ZOUTKAMP, kapt. J.A. van der Werff, van Hamburg naar Buenos-Ayres, is volgens telegram uit Lissabon van gisteren, aldaar met schade binnengelopen. (opm: zie ook volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 6 februari. Het stoomschip POONAH, alhier van Southampton aangekomen, rapporteert op de 2e dezer in de Baai van Biscaye het schip ZOUTKAMP, kapt. J.A. van der Werff, ontmoet te hebben en heeft van dat schip de equipage van het Oostenrijkse brikschip VERITAS, van Antwerpen naar Triëst bestemd, overgenomen, hetwelk de 24e januari, op 48º N.B. en 07º W.L. met vijf voet water in het ruim verlaten is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 14 februari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) GEERDINA, kapt. Nieboer, van Sunderland naar Napels bestemd, is alhier (opm: Deal) met verlies van ankers en kettingen en boegspriet en met gesprongen fokkemast door het stoomschip ALBION binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 februari. Het schip BLIJHAM, kapt. H. Luising, van St. Petersburg naar Waterford bestemd, is alhier binnengelopen met verlies van twee ankers en kettingen.


Datum: 18 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Wijk aan Zee. Kapt. C.E. Stanley, gevoerd hebbende het Engelse schip ROYAL ARCH, zal ten overstaan van de heer J.A.M. Janssen, deurwaarder te Beverwijk, op dinsdag de 23e februari 1869, des voormiddags ten 11 ure precies, te Wijk aan Zee om contant geld verkopen:
De wrakken van gemeld schip ROYAL ARCH, benevens rondhouten, masten enz, alles liggende nabij de kanaalwerken onder de gemeente Velsen.
De geborgen inventaris van gemeld schip, waaronder ongeveer twintig nieuwe zeilen, enige ankers, kettingen, 5 trossen, staand en lopend wand, twee boten, kompas, klok, chronometer enz. Een grote partij lege petroleumfusten.
De goederen zijn daags vóór en op de veiling voor een elk gekaveld te bezichtigen.
Informatie is te bekomen bij de Heer J.Herm. Schröder, Lloyd’s agent, en bij de heren P.& N. de Jong, cargadoors te Amsterdam, alsmede bij genoemde deurwaarder Janssen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie, De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HHz, B.C.D. Hanegraaf, H.H. van Dam, H.N. Montauban van Swijndregt, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 9e maart 1869, ten 12 ure, na afloop der veiling van het Barkschip ROBERTUS HENDRIKUS (opm: zie NRC 160269), in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk l °, 499 publiek verkopen:
het in 1859 gebouwde ijzeren raderstoomschip STAD SNEEK, volgens meetbrief lang 27 el, wijd 3 el 75 duim, hol 1 el 72 duim en alzo groot 116 tonnen, buiten de machinekamer, met machine van plm. 70 paardenkracht, met deszelfs inventaris zo als hetzelve is liggende aan de steiger bij de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag de 26e februari 1869, des middags ten 12 ure, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, van een ijzeren goederenstoomboot, genaamd DORDRECHT No. 5, met deszelfs machinerieën, ketel enz, van 35 paardenkrachten en gemeten op 96 ton, benevens de daarbij behorende scheepsgoederen en een boot, liggende in de Wollewevershaven aan de zijde der Kuipershaven te Dordrecht en aldaar te bezichtigen.
De verkoop zal geschieden tegen gerede betaling, ten overstaan van de deurwaarder B. van Geluk, te Dordrecht, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 februari. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip BERENDINA MARGARETHA, kapt. J.F. Hegeman, van Appingedam, groot plm. 100 ton, gebouwd bij de Gebr. Pattje te Waterhuizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 16 februari. Volgens brief van D. Oosterval, stuurman aan boord van de kof BLIJHAM, kapt. Luizing, hier gisteren ontvangen, waren zij de 9e bevorens van de rede van Grimsby vertrokken om de reis van Petersburg met gerst naar Waterford voort te zetten. Laatstleden vrijdag nacht werden zij door een orkaan uit het NW overvallen en met een loods aan boord gelukte het hen na veel moeite Douvres (opm: Dover) binnen te lopen met verlies van anker en ketting. Volgens dit schrijven waren er toen wel 3 à 400 schepen in hun nabijheid. Verscheidene hiervan geraakten op drift, een 20-tal op strand. Het was hartverscheurend, meldt hij, om de jammerkreten aan te horen om hulp, daar er geen hulp kon verleend worden. Slechts van één schip werd de equipage gered. De meeste waren Engelse en Franse schepen, doch hij had ook twee Nederlandse koffen gezien. Na van een en ander voorzien te zijn, hoopte de kapitein met vier dagen de reis voort te zetten, daar het schip dicht was gebleven.


Datum: 19 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 16 februari. Het schip ELIZA, kapt. Piper, welke heden morgen alhier is aangekomen van Ostende, had aan boord een man der equipage van het schip ARROW, van Yarmouth, welk schip in de maand december in het Kanaal is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 februari. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: tjalk) ROELFINA ALIDA, kapt. J. Stientjes, van Wells naar Falmouth, met overgeworpen lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. Het schip (opm: schoenerkof) JOHANNA CATHARINA, kapt. B.G. Buurman (opm: kapt. B.J. Buisman, zie volgend bericht en PGC 230269), van Irenburg (?) (opm: mogelijk Arensborg, Kuressaare) naar Dantzig (opm: Gdansk), is volgens telegram uit Memel (opm: Klaipeda) van gisteren, aldaar in de nabijheid gestrand. (opm: het vraagteken bij Irenburg is door de redactie van de NRC geplaatst).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk voor een jaar bekomen bij H.O. van der Hoop te Terhorne.


Datum: 20 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 februari. Volgens brief uit Koningsbergen (opm: Kaliningrad) d.d. 17 dezer, is, blijkens aldaar ontvangen telegram, het Nederlandse schip JOHANNA CATHARINA, kapt. B.J. Buisman, naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, even benoorden Pill’koppen (opm: Morskoj, 55º14’ N.B. 20º54’ O.L.) gestrand. De kapitein en 2 man zijn gered. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 februari. Heden werd van de werf der heren J. &. K Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot STAD GOUDA, zijnde bestemd in de vaart van Gouda op Amsterdam.
Meer dan een honderdtal ijzeren stoomschepen zijn door deze heren voltooid geworden; zeven zijn nog in aanbouw en zal eerstdaags weder de kiel worden gelegd van één, bestemd voor een dienst van Amsterdam naar de Rijnprovinciën. De meeste stoommachines voor deze boten werden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis 19 februari. Het schoenerschip ADRIANA WILHELMINA, kapt. J. van Eijk, alhier van Sunderland gearriveerd, heeft bij Harborough Sand gered en alhier aangebracht drie man van het Engelse sloepschip LUNA, kapt. Joseph Smits, hetwelk verongelukt is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 17 februari. Heden is alhier binnengelopen als bijlegger het schip (opm: galjoot) JONGE IPE, kapt. B.G. Carst, van Newcastle naar Genua, hebbende hier aangebracht vier man van de te Ramsgate te huis behorende vissloep FAVORIT, waarmede hij in aanzeiling geweest en waardoor de sloep hoogstwaarschijnlijk gezonken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip ENGELINA PETRONELLA, kapt. Brouwer, van Sunderland naar Oporto, lek te Brouwershaven binnen, is naar Dordrecht gezeild. (opm: zie NRC 140269)


Datum: 21 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 februari. Heden morgen ten 10 uur is te Katendrecht met uitmuntend gevolg te water gelaten van de werf van de heren Rijkee & Co het ijzeren stoomschip VOORNE EN PUTTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen 19 februari. Op de scheepstimmerwerven van de heren L. van Dam & Co en Jacobus de Korver alhier werden heden voor rekening ener rederij onder directie van de heer M. den Breems Jzn, de kielen gelegd van twee voor de haring- en kabeljauwvisserij bestemde chaloupschepen, genaamd PIETER en ALIDA. Ofschoon in de laatste tijd voor verschillende maatschappijen van elders nieuwe loggerschepen werden aangebouwd, geven de reders hier ter stede, waar haring en kabeljauwvisserij nog steeds hoofdzaak is, in plaats van de minder geschikt geacht wordende hoekerschepen, de voorkeur aan chaloupen boven loggers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 21-02-1869 Scilly 19 Febr. Het te Veendam te huis behoorende schoener-schip ALIDA, kapt. Nagel, van Swansea naar Tarragona bestemd, geladen met patent fuel, is den 16 dezer op 3 mijlen NO. van deze plaats gezonken. De equipage is gered,


Datum: 22 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 22-02-1869. Scilly Eiland 20 Febr.. Aangaande het blijven van het schoonerschip ALIDA, kapt. Nagel,verneemt men nog het volgende:Het schip werd gezien digt onder de eilanden, langs zeilende met eene vlag op voor een loods, een giek van het eiland St. Martin's met een loods en acht man, roeide naar het schip; aan boord komende liet de loods meer zeilen zetten, daar het schip zeer lek was, ten einde eene veilige plaats binnen [te loopen, doch dit gedaan zijnde begon het schip voor te zinken, zoodat men verpligt was het te verlaten; de equipage kon niets redden; het woei op het oogenblik hard van het ZW. Bij het verlaten van het schip stonden er reeds eenige voeten water in; na twee uren hard roeijen landde men op het eiland St. Martin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 januari. Scheepsvrachten. Sinds ons vorige bericht hadden de volgende charters plaats: de ROTTERDAM werd opgenomen tot NLG 75 voor suiker, NLG 67,50 voor rijst en NLG 100 voor arak van hier en Passoeroean (opm: Pasaruan) naar Rotterdam; de PETRONELLA tot NLG 75 voor suiker in kranjangs en NLG 80 in zakken naar Amsterdam; de WILHELMINA tot NLG 80 voor suiker in zakken en kranjangs naar Rotterdam; de WATERLOO sloot af tot NLG 70 voor koffij, NLG 75 voor suiker van Samarang, Soerabaya en Passoeroean en de HENDRIK-IDO-AMBACHT tot NLG 75 voor suiker, NLG 90 voor arak (opm: rijstwijn) en NLG 85 voor licht goed, hier en bewesten Samarang te laden, naar Amsterdam; PETRONELLA accepteerde NLG 60, en de MARIA ADRIANA NLG 62,50 voor rijst naar Rotterdam; AUSTRALIË neemt suiker tot NLG 70, rijst tot NLG 60, koffij tot NLG 65, voor licht goed NLG 80; de ARIA & BETZY koffij tot NLG 70, suiker in kranjangs tot NLG 75, in zakken tot NLG 72, en huiden tot NLG 90; WIJK AAN ZEE suiker tot NLG 70 en NLG 72,50, en AMSTELSTROOM suiker tot NLG 72,50, tabak tot NLG 60 en licht goed tot NLG 90, allen naar Amsterdam. De PADANG PACKET werd opgenomen tot NLG 70 voor koffij van Padang naar Nederland. De GLORIA laadt voor bevrachtersrekening naar China. Het Nederlands-Indisch schip EUGENIE gaat tot geheime vracht naar Boston.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen QUATRE BRAS, SCHEVENINGEN,
JOHANNA ANTONIA, STAATSRAAD VAN EWIJCK, J.C. SCHOTEL, NIEUWE WATERWEG ll, BETTY, ALLEGONDA JACOBA, AUGUSTA, DRIE GEZUSTERS, CORNELIA MATHILDE, OCEAAN, BELLATRIX en LOUISE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaya, 6 januari. Scheepsvrachten. Door ruimere aanbieding van schepen en het ten einde lopen der disponibele producten, werden de vrachtkoersen in de laatste dagen weder flauwer. Tot NLG 70 is suiker voor Holland thans moeilijk verkrijgbaar. Tabak soutineert (opm: handhaaft) zich op ca. NLG 60. Voor China wordt geen scheepsruimte begeerd; naar Australië is voor geschikte charters nu en dan GBP 2.5/- à GBP 2.10/- te bedingen. Afgesloten werden de Nederlandse schepen BELLATRIX tot NLG 75 voor suiker en NLG 65½ voor koffij hier en te Pasoeroean (opm: Pasaruan) naar Amsterdam; CHERIBON tot NLG 75 voor suiker, NLG 60 voor tabak van hier naar Rotterdam; PETRONELLA tot NLG 75 voor suiker in krandjangs en NLG 80 voor stroopsuiker van hier naar Amsterdam; WILHELMINA NLG 80 voor suiker in krandjangs en in zakken van hier en Pasoeroean naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 februari, Het Russische schip VICTORIA, onlangs gestrand en later in de haven (opm: baai) van Terschelling geborgen, is daar publiek verkocht voor NLG 1200 en vervolgens hier binnengebracht.


Datum: 23 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gekoperd koopvaardij hoekerschip VOORWAARTS, groot 63 last of 120 ton, met deszelfs mast, rondhouten en 60 vaam ketting, zoals hetzelve is liggende in de haven te Goedereede. Te bevragen bij A. van den Tak te Goedereede, en op maandag en dinsdag bij schipper A. van der Linde, beurtschipper van Ouddorp, ligplaats Spaansche kade te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 december. Wij vernemen, dat de stoombootdienst langs de Oostkust van Java (Probolingo, Bezoeki, Banjoewangi, enz.) door de maatschappij gestaakt is, omdat de regering niet heeft willen treden in haar verzoek om subsidie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 februari. Het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Buisman, bij Memel (opm: Klaipeda) gestrand (opm: zie NRC 190269), zal vermoedelijk afgebracht kunnen worden. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Het schip (opm: galjoot) ALPHARD, kapt. L.H. Puister, van Leith naar Napels, de 13e dezer te Ramsgate binnen, is de 12e dito bij het Noord Voorland (opm: North Foreland) ten anker liggende, door een schoener aangezeild, heeft daarbij de boegspriet verloren en schade aan stutten en verschansingen bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Het schip (opm: mogelijk schoenerkof) MARIA, kapt. Jongebloed, van Runcorn met koolteerpik naar Cette (opm: Sète), is de 1e dezer op 46º N.B. en 09º W.L. (opm: Golf van Biscaye) in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered en te Dover aangebracht is.


Datum: 24 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 januari. Op 5 dezer liep het Nederlandse barkschip HENRIËTTA GERARDINA SUSANNA, 421 ton, kapt. P.J. Dam, van Batavia op 14 november vertrokken met bestemming naar Rotterdam, de Simonsbaai lek en met verlies van zeilen binnen, met een lading koper en indigo aan boord. De kapitein rapporteert, dat zijn vaartuig gedurende de reis herwaarts aanhoudend met slecht weer te kampen had, waardoor het vaartuig erg gehavend en zo zeer lek werd, dat het dertien duim water in het uur binnen kreeg, zo dat de pompen aanhoudend aan de gang moesten gehouden worden. Het schip verloor ook zijn zeilen en werd op andere wijze zo erg beschadigd, dat de kapitein besloot in de Simonsbaai binnen te lopen om te repareren. Toen het vaartuig in de baai was aangekomen, verminderde de lekkage langzamerhand tot het gewone cijfer, doch daar dezelve onmiddellijk tot 13 duim aangroeit, zodra het vaartuig in de openbare zee in ruw weer komt, was het duidelijk dat het gedeeltelijk zou moeten lossen om gerepareerd te kunnen worden. Er werd dan ook een inspectie aan boord gehouden, die geëindigd is met de aanbeveling om de gehele lading tussendeks te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 9e maart 1869, na afloop van de veiling van de stoomboot STAD SNEEK (opm: zie NRC 180269), in de zaal van de Scheepmakershaven, wijk l no. 499, publiek verkopen het extra snelvarende ijzeren raderstoomjacht. ZAANSTROOM No. 2, volgens meetbrief lang 22 el, wijd 3 el 16 duim, hol 1 el 62 duim, en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 70 tonnen, met deszelfs zeer complete en goed onderhouden machines van lage drukking en 45 paardenkracht, voorzien van koperen vlampijpen en plaatpijpen, en verdere benodigdheden, benevens een volledig buffet, zoals hetzelve is liggende in de Haringvliet, binnen deze gemeente.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen.
Te Rotterdam in het Notarishuis aan de Geldersche Kade op dinsdag 23 februari:
- Een 1/30e aandeel in het barkschip IDA ELISABETH, kapt. W. Dooren, groot 382 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren Wm Ruys & Zonen te Rotterdam, liggende in reparatie te Rotterdam: opgehouden.
- Een 1/32e aandeel in het schroefstoomschip TRIËST, varende onder boekhouderschap van de heren M. Reuchlin & Zoon te Rotterdam: voor NLG 1385 verkocht.
Te Rotterdam in de zaal, hoek Scheepmakershaven en Bierstraat, op dinsdag 23 februari:
Het Nederlandse barkschip FREDRIK HENDRIK, kapt. A. van Ameyde van Duym, groot 315 lasten: verkocht voor NLG 16500.
Te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, op maandag 22 februari:
Het barkschip TJADDA GEZINA, kapt. J.O. Staal, groot 299 tonnen, gebouwd in 1852, NLG 7000, opgehouden.


Datum: 25 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 februari. Het wrak en de lading van het Nederlandse schip (opm: schoener) AALTJE, gevoerd geweest door kapt. T. Hoedemaker, van Riga naar Harlingen, onder Patzal (opm: Myza Patsalu, Estland; 58º31’ N.B. 23º41’ O.L.) gestrand (opm: 8 december 1868), zijn volgens brief uit Reval (opm: Tallinn) in dato 17 dezer verkocht en hebben netto opgebracht het eerste ZRs. (opm: zilveren roebels) 106,43 en de laatste ZRs. 287,48.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 februari. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd driemast schoenerschip SOLIDE, kapt. J. Hazewinkel, groot 220 ton, gebouwd bij Van Linge te Veendam. (opm: eerstgevonden reis: 27 mei 1869 van Groningen naar Archangel)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Appingedam, 24 februari. Laatstleden zaterdag (opm: 20 februari) is van de scheepstimmerwerf Molly van de heer G. Roggenkamp te Appingedam te water gelaten een nieuw daar gebouwd galjootschip, groot 80 tonnen, gevoerd zullende worden door de kapitein E.J. Uilrichs. (opm: ANNA, kapt. E.J. Ulrichs)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 23 februari. De ambitie tot exploitatie van zeevisserij wordt steeds levendiger. De rederij onder directie van de heer M den Breems jr. alhier, voor wier rekening een sloepschip bij de heer D. de Zeeuw in aanbouw is, liet gisteren op de werven van de heer D. van Dam en de heer J. de Korver de kielen leggen voor twee dergelijke vaartuigen. Voorts werden bij beide laatstgenoemden aanbesteed het bouwen van loggervaartuigen, als ook bij de heer G. Tiger (opm: bedoeld is G. Figee, zie ook NRC 260269) een soortgelijk vaartuig. De gunstige resultaten, die de visserij bij voortduring blijft leveren, dragen zeker tot die levendigheid het hunne bij.


Datum: 26 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 25 februari. Heden is op de werf van de heer G. Fiegée de kiel gelegd van de vislogger genaamd DOLPHIJN, en op de werf van de heer J. Korver van de vislogger genaamd ARGO, beide voor rekening ener Haagsche Maatschappij van Zeevisscherij, genaamd Regt door Zee, onder directie van de heer L. de Jager te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Nederlands gekoperd en kopervast Brikschip LOUISA, laatstelijk gevoerd door kapt. T.J. Mellema, gemeten 283 tonnen of 150 lasten (182 Java-lasten), lang 31 ellen 23 duimen, wijd 5 ellen 12 duimen, hol 3 ellen 99 duimen, voorzien van een goede inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven te Rotterdam. Informatiën te bekomen bij de makelaars G.J. Boelen, A.J. Corver en C.S. Oolgaardt te Amsterdam, en bij de cargadoors P.A. van Es & Co. te Rotterdam. (opm: zie ook NRC 060269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 februari. Volgens telegrammen uit Londen is het schip (opm: Nederlandse bark) INGRIE, kapt. H.F.G. Kaiser, van Dordrecht naar Savannah bestemd, op de Goodwin Sands verongelukt. Volgens later ontvangen telegram is het schip geheel wrak en bestaat er weinig hoop iets te kunnen bergen. Het volk is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een nieuw schip, ongeveer 35 ton, genoegzaam klaar, en twee bevaren schepen, het ene 28 en het andere 20 ton; te bevragen bij J. de Jong, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: twee schuitjes, een van 23 ton, 8 jaar oud, en een van 17 ton, bij H.P. van der Werff, scheepstimmerman op het Buitenst Verlaat bij Dragten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vier schepen te koop; zijnde:
1 - sterk en aanzienlijk vertimmerd Tjalkje, 28 ton,
2 - een opgeboeide Praam, groot 14 ton,
3 - een Roefsnikje, nog hecht en sterk, en niet ongeschikt om voor woning te dienen,
4 - een nog jeugdig Roeftjalkje, groot 19 ton.
Ter bezigtiging aan de werf van J.J. Croles, scheepsbouwmeester te Ylst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bij S.J. Visser te Workum staan te koop: twee uitmuntend sterk betimmerde roefschuitjes, groot 23 en 27 ton.


Datum: 27 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 24 februari. Volgens de Shipping Gazette is het schip GEERTRUIDA MARIA (opm: INGRIE, ex GEERTRUIDA MARIA, zie NRC 260269), van Amsterdam, heden morgen op de Goodwin Sands gebleven. Het schip is totaal weg. De equipage is vermoedelijk gered. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 25 februari. Alhier is het bericht ontvangen dat er een groot schip op de Goodwin Sands zit, men zegt Nederlands, van Amsterdam naar Havana. Reddingsboten zijn derwaarts gezonden, alsook andere boten. (Red: vermoedelijk het schip onder Ramsgate vermeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Harlingen op woensdag 24 februari. Het schoener-kofschip JACOBA LUCRETIA, groot 151 ton, gebouwd in 1829, kapt. H.A. Maas: NLG 2400, in slag NLG 475, verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en H.J. Daam, makelaars, zullen, als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris G.J.C. van Vianen, de 15e maart 1869, des namiddags ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam presenteren te verkopen: het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Schoenerschip genaamd HAVANA PACKET, gevoerd door kapt. H.J. de Boer, volgens Nederlandse meetbrief lang 32,80 el, wijd 4,55 el en hol 2,84 el, en alzo gemeten op 188 tonnen of 99 lasten en dat verder met alle rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren, als breder bij de inventaris is beschreven. Het schip ligt ter bezichtiging te Rotterdam in de Leuvehaven. Nadere informatiën: te Amsterdam bij bovengenoemde makelaars, of de cargadoors Van Tubergen & Daam, en te Rotterdam bij de cargadoors Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 17 februari. Het schip ZOUTKAMP, kapt. v.d. Werf, de 13e dezer alhier met schade binnengelopen (opm: zie NRC 170269 en PGC 020369), heeft een gedeelte der lading moeten lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westport, 19 februari. Het schip WARFHUIZEN, kapt. Heijenga, van Porto Plata naar Liverpool, hier binnen (opm: zie NRC 060269), is gereed de reis voort te zetten, hebbende de reparatie volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wismar, 21 februari. Kapt. Kruse, hier van Grangemouth aangekomen, is op de oostkust van Jutland het wrak gepasseerd van een gezonken schoener, vermoedelijk van Hollandse bouwtrant; dit schip zit in 7 vademen water, waarvan de masten drie voet boven water uitsteken.


Datum: 28 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 februari. Directeuren der te dezer stede gevestigde Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben sedert de laatste daarvan in deze courant gedane opgaaf de volgende beloningen toegekend:
- De grote zilveren medaille aan A. Beek, voerende het Deense schoenerschip HAABET, voor de redding van de equipage van het Nederlandse kofschip VERTROUWEN, kapt. A.L. Koops, de 26e oktober 1868 in de Noordzee in zinkende staat verlaten.
- De grote zilveren medaille aan W. Brockhulsby, voerende het Engelse sloepschip ROBECQ, van Londen, voor de redding van de equipage van het Nederlandse kofschip ELSJE, kapt. K.A. Tap, uit zes man bestaande, benevens des kapiteins vrouw en drie kinderen, op de 25e oktober 1868, bij Vlieland in ontramponeerde toestand verlaten.
- De zilveren medaille aan de loodsschippers J. van der Ham, H. van Eijk en A. van der Heijden, van de Loodsboten No.1, No.2 en No.4, van de Maas en Goedereede, en de grote bronzen medaille aan hun manschappen M. Cordia, J. v.Hellaar, A. de Voogd, A. de Quant, C. Fol, J. Verschoor, J. Hollaar, A. van der Ham, J. Cordia, P. Regoort, H. Hollar en W. Schurk, voor de redding in de nacht van 6 op 7 december 1868 der equipage van het Nederlandse hoekerschip VOORWAARTS, kapt. Van Leiningen, benevens de daar aan boord zijnde zeeloods. Dit schip was door het zware stormweder bij het binnenkomen van Hellevoetsluis op Scheelhoek gestrand.
- De zilveren medaille aan Willem van den Berg, schipper van Vianen, de grote bronzen medaille aan zijn drie zonen, Dingenus, Jan en Gerard van den Berg, en een gratificatie van NLG 5,- aan Pieter de Witte en Steven van Eltevoort, voor de redding der opvarenden van het aakschip CAROLINA, schipper Weerpas, tezamen acht personen. Dit schip is in de storm van 27 december bij Stavenisse van zijn ankers geslagen en op Dwars-in-den-Weg (opm: eilandje voor de haven van Brouwershaven) gestrand.
- En de grote zilveren medaille aan M. Strijbos, voerende het Vlaardingse hoekerschip EENDRAGT, voor de redding op de 18e januari in de Noordzee der equipage van het in zinkende staat verkerende Zweedse brikschip JOHN, kapt. J. Svensen, uit 7 man bestaande, en een gratificatie van NLG 30,- aan drie matrozen van kapt. Strijbos, die zich bij die redding bijzonder hebben onderscheiden.


Datum: 01 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Als bijdrage omtrent de werkzaamheid der Nederlandse nijverheid verdient vermelding, dat in het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord sedert 1838 onder anderen zijn vervaardigd: 77 meest ijzeren stoomschepen voor de zee-, rivier- en sleepvaart; verder 67 stel scheepsstoomwerktuigen met ketels en toebehoren; 48 stel stoomketels voor schepen; 23 stoomwerktuigen voor gebruik aan land; 49 ijzeren vaartuigen; 93 fabriekwerktuigen. Het gezamenlijk vermogen der stoomtuigen, gedurende dit dertigjarig tijdvak in de schepen en afzonderlijk door genoemde inrichting afgeleverd, bedroeg 20340 nominale paardenkracht.
Naar de bestemming waren de werken aldus verdeeld:
Voor het Nederlandse gouvernement: 28 stoomschepen; 35 scheepsstoomwerktuigen, van welke de grootste 600 nom. pk. vermogen hebben; 26 stel scheepsstoomketels, 3 landmachines; 24 ijzeren vaartuigen; 9 fabriekwerktuigen.
Voor het Russische gouvernement : 1 stoomschip, 1 zeilvaartuig, 2 scheepsstoomwerktuigen van 300 nom. pk. ieder.
Voor het Franse gouvernement : 2 scheepsstoomwerktuigen van 540 nom. pk. ieder, 24 fabriekwerktuigen voor het rijks etablissement te Indret.
Voor het gouvernement en vorsten in Japan: 3 scheepsstoomwerktuigen, 4 landmachines, 25 fabriekwerktuigen.
Voor particuliere ondernemingen binnen en buitenslands: 48 stoomschepen, 25 scheeps- stoomwerktuigen, 22 stel stoomketels, 16 landmachines, 24 ijzeren vaartuigen, 35 fabriekwerktuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 27 februari. Heden is aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten het herbouwde (opm: verlengde) ijzeren fregatschip KITTY (vroeger STAD ENSCHEDE), bestemd voor de grote vaart, voor een rederij onder het boekhouderschap van de heer Th. Egidius alhier.
Men verneemt, dat het aan onze stadgenoten, de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, besturende deelgenoten der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, gelukt is in concurrentie met voorname Belgische fabrikanten, van de Compagnie Générale Maritime te Brussel de bestelling te erlangen op een stel stoomwerktuigen ten behoeve van het aan die maatschappij toebehorende schroefstoomschip BARON LAMBERMAET, en vinden wij hierin op nieuw het bewijs dat onze Nederlandse nijverheid voor die van het buitenland niet behoeft onder te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 26 februari. Heden is alhier met verlies van ankers en kettingen binnengekomen het Nederlandse schip (opm: galjoot) BARTELD HERMAN, kapt. P.F. Barlinckhoff, van Groningen naar Londen bestemd.


Datum: 02 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Voor de overvoer van steenkolen van Newcastle-upon-Tyne naar Soerabaya zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen de navolgende van de hier aangeboden schepen, als: GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. Fabritius, voor 800 ton, tot de vracht van NLG 27,50; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije, voor 860 ton, tot de vracht van NLG 27,48; OCEANUS, kapt. H. F. Planten, voor 1400 ton, vracht NLG 27,75; benevens het te Middelburg thuis behorende schip BARON VAN HEEMSTRA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 februari. Zo even vernemen wij dat heden morgen achter De Koog op Texel is gestrand de Noordsche bark IMMANUEL, kapt. Christiansen, van Frederikshal (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Fredrikshald, thans Halden) naar Liverpool, met hout naar een Franse haven. Nauwelijks was dit bekend of de wakkere kapitein T. Mets ijlde naar de plaats des onheils, deed de reddingboot in zee brengen, en na bijna ongelofelijke inspanningen gelukte het hem met nog twaalf mannen door de felle branding heen de equipage, die uit twaalf man bestond, te redden en behouden aan wal te brengen. Ere de menslievende Mets, die nu reeds voor de 174e maal zijn leven waagde om dat van zijn in gevaar zijnde natuurgenoten aan een trouwloze zee te ontrukken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 20 februari. Het schip (opm: brik) POSTILJON, kapt. S.G. Brouwer, van Antwerpen naar Genua, hier binnen, is van de geleden schade hersteld en zal morgen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 20 februari. Het schip ZOUTKAMP, kapt. v.d. Werff, van Hamburg naar Montevideo, hier met schade binnen, is bezig met lossen. (opm: zie PGC 160369)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 26 februari. Het schip (opm: kof) RIVAL, kapt. L.J. Koning, van Bremen met stukgoed naar Stettin (opm: Szczecin), is heden alhier binnengekomen met zware lekkage, hebbende aan de mond van de Eider gestoten; het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 februari. Alhier heden binnengelopen het schip (opm: galjoot) ZEEMEEUW, kapt. H.H. van Wijk, van Samos, met verlies van boten, verschansingen, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 28 februari. Het schip (opm: kof) HENDRIKA, kapt. H. Velvis, op reis van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam, geladen met gerst, en de 25e hier gepasseerd, is de volgende dag teruggekeerd en is de 28e hier in de haven gekomen. Het heeft slagzij en schade aan de verschansingen. (opm: zie PGC 060369)


Datum: 03 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: brik) JACOB EN TITIA, kapt. W.H. Prak, te Dordrecht van Livorno:
32 blokken marmer, 963 marmeren tegels, 220 balen hennep, 2 kisten sucade, 4 kisten oranjewater, 2 kisten orangetten, 2 kisten wijn, 1 kist olie, 2 kisten bewerkt albast, 1 kist citroensap, 3 balen amandelen, 1 baal laurierbladeren en 40 vaten puimsteen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam-Glasgow via Grangemouth in directe verbinding met geheel noordelijk Schotland: het (opm: Nederlandse) stoomschip AMICITIA, kapt. J.P. de Vries, vertrekt zaterdag 6 dezer des morgens vroeg. Adres bij de agenten D. Burger & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 maart. Onder de bij de rechtbank alhier aanhangige zaken is er een die de volgende voor reders en assuradeuren hoogst belangrijke kwestie wegens het al of niet aansprakelijke van de verzekeraar voor een geleden schade, ten onderwerp heeft.
Een te dezer stede gevestigde verzekering-maatschappij verzekerde met andere verzekeraars voor een gezamenlijk bedrag van NLG 65000 op het casco en het behouden varen van het barkschip ANTONIA PETRONELLA, gedurende 18 maanden, in drie termijnen, welk schip binnen de tijd waarvoor de verzekering was aangegaan op een reis van Hongkong naar Honolulu, na eerst zware stormen te hebben doorgestaan, op een onbekend rif gestoten is en te Honolulu is moeten binnenlopen, alwaar het afgekeurd en verkocht is.
De boekhouders van genoemd schip stelden alsnu een rechtsvordering tegen een der verzekeraars in tot vergoeding der geledene schade, voor zoveel zijn aandeel in de assurantie-penningen betrof, welke schadevergoeding door de gedaagde werd geweigerd, omdat in een verzekering op tijd het vervoer van koelies niet zou zijn begrepen, althans niet dan tegen oneindig hogere premie, welke door de geassureerde niet was aangeboden dan na het desaster en dus tardief (opm: [te] laat). De gedaagde maatschappij erkende overigens de verzekering en het verloren gaan van het verzekerde schip, doch beweerde dat de gehele assurantie niet zou zijn aangegaan, zeker niet dan tegen enorm hogere premie, wanneer de geassureerden behoorlijk hadden medegedeeld dat hun schip met koelies zou worden bevracht, zodat ook op grond van reticentie (opm: verzwijging van iets dat volgen moet) de gehele assurantie nietig zou zijn. Omtrent dit vervoer van koelies repliceerde de eiser, dat de beweerde aanbieding van verbetering van de premie alleen tussen de makelaar en de assuradeurs is ter sprake geweest, ten einde in der minne aan een einde te komen, erkennende dat het schip o.a. 191 van Hongkong uit emigrerende Chinese handwerkslieden van verschillende bedrijven heeft vervoerd, doch ontkennende dat die lieden zouden geweest zijn koelies. veelmin koelies in de zin van slaven, maar vrije emigranten. Verder ontkenden de eisers dat bij tijdverzekering gesloten als in casu, dusdanig vervoer in de verzekering niet zou zijn begrepen en de assurantie zou vitiëren (opm: waardeloos maken, de geldigheid aantasten van).
Ten aanzien van de door de gedaagde gestelde reticentie der eisers, kwamen deze met klem op tegen de tenlastelegging dat zij bij het continueren van de verzekering voor haar derde semester iets verzwegen of niet medegedeeld zouden hebben, wat zij hadden kunnen mededelen of weten, ontkennende dat de wetenschap van een vervoer der 191 passagiers op de premie van invloed zou zijn geweest.
Voor dupliek voerde de gedaagde nog aan dat, wat aangaat de vraag in hoeverre hier een verboden vervoer van koelies heeft plaats gehad, d.i. een vervoer van in de regel geronselde Chinese arbeiders, door contracten tot arbeid gedurende enige jaren gedwongen, uit de door haar overlegde stukken ten duidelijkste zou blijken dat de vervoerde koelies niet waren vrije emigranten, maar lieden, gebonden om te werken voor vijf jaren, en dat het doel van degene, die het schip charterde, was om te beproeven de contracten zo duur mogelijk te verkopen, en hier dus het verzekerd voorwerp aan een gevaar werd blootgesteld dat geen der verzekeraars kende, uitdrukkelijk stellende, dat bij tijdverzekeringen (in dit geval van verzekeringen van een of meer reizen niet verschillend), bijzondere risico’s gelijk belading met ijzer, kolen, zout en bovenal koelies, volgens de gebruiken der Nederlandse beurs niet anders voor rekening der assuradeurs zijn dan tegen verbetering van premie, aan te bieden vóór dat het sinister (opm: onheil) is geschied, indien de geassureerde de aard van de exceptionele risico kende.
Dezer dagen heeft de rechtbank in deze zaak een incidenteel vonnis gewezen, waarin op breedvoerig uitgezette motieven werd aangenomen, dat het schip op de verzekerde reis ook met koelies is bevracht geweest, in de zin, daaraan door de gedaagde gehecht.
De polis van de laatste termijn van verzekering was gedagtekend 17 september 1866 (geboekt 17 oktober 1866) welke dubbele datum volgens de gedaagde niets anders betekende dan dat de verzekering voorlopig is gesloten op 17 september en de conditiën definitief zijn geregeld, en de polis is opgemaakt en getekend 17 oktober; terwijl de eiser had doen zeggen dat de bijvoeging van de polis: geboekt 17 oktober, niets kan veranderen aan het vaststaande feit dat de verzekering definitief op 17 september 1866 was afgesloten. Daar de ANTONIA PETRONELLA in de herfst van 1866 verloren is gegaan, nam de rechtbank aan, hoewel de juiste datum niet is opgegeven, dat het sinister na het begin van de herfst en dus na de 23 september van dat jaar heeft plaatsgehad, en achtte zij met het oog daarop onverschillig of men 17 september of 17 oktober als dagtekening aanneemt, waarop de verzekering definitief gesloten is, daar het er voor gehouden moet worden dat de eisers althans op laatstgenoemde datum hebben kunnen en moeten weten dat het schip met koelies bevracht was; dat zij toch reeds in deze courant van 30 september 1866, onder zeetijdingen het bericht voorkomt, dat de ANTONIA PETRONELLA op 7 augustus te Hongkong in lading lag naar Honolulu, waaruit dus blijkt dat deze omstandigheid reeds in het laatst van september hier te lande bekend is geweest en de eisers rechtens aansprakelijk zouden zijn te achten voor een praejudiciërende reticentie van de gezagvoerder van het schip, opzettelijk of uit nalatigheid begaan.
De rechtbank overwoog wijders, dat wel is waar in de polis door de gedaagde is gerenuntieerd aan (opm: afstand gedaan van) de inhoud van art. 251 Wetboek van Koophandel, doch dat in casu juist het bewijs wordt aangeboden van het daarbij geziene geval dat er in deze termen aanwezig zijn om ter goede trouw en volgens usantie (opm: gebruik) de reticentie in te roepen; dat ook in de polis van geen verbetering van premie sprake is, doch dat bestendig gebruikelijke bedingen geacht worden stilzwijgend ook in de overeenkomst van assurantie te zijn begrepen, en dat het ingeroepen gebruik van de Hollandsche beurs, indien het bewezen is, ten gevolge zal hebben dat de gedaagde jegens de eisers niet aansprakelijk is.
De gedaagde maatschappij is mitsdien toegelaten om het door haar gestelde ten aanzien van de gebruiken der Nederlandse beurs, door getuigen te bewijzen. Voor de eisers traden op de advocaat mr. R.C. Verniers van der Loeff en procureur mr. W. Siewerts van Reesema, en voor de gedaagde maatschappij de advocaat mr. J.C. Reepmaker en de procureur mr. M.L.A. Vorstman. De eindbeslissing dezer zaak delen wij nader mede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 2 maart. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst, van de Nederlandsche Maatschappij De Toekomst ter Exploitatie van Zeevisscherij, onder directie van de heer A. E. Maas, met goed gevolg van stapel gelaten het nieuw gebouwd kotterschip CLARA, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, en zullende varen voor rekening van gemelde maatschappij. Onmiddellijk daarna werd voor rekening derzelfde maatschappij de kiel opgehaald van een gelijksoortig vaartuig, hetwelk de naam zal voeren van MAASSLUIS, en tot hetzelfde doel is bestemd.


Datum: 04 maart 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 1 maart. De schoener JOHANNA MARIA, kapt. J.H. Houwerzijl, van Middlesbro’ met ijzer en steenkolen naar Bremerhaven bestemd, is eergisteren op Knechtsand (opm: plaat in de Wesermonding; plm. 53º50’ N.B. 08º20’ O.L.) gestrand en totaal verbrijzeld. De equipage is gered en te Neuwerk aan wal gekomen. (opm: zeetijdingen: op 23 februari 1869 van Middlesbro’ naar Bremen vertrokken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Husum, 26 februari. In november l.l. zijn op het eiland Nordstrand aangespoeld twee naamborden, het ene gemerkt ELIZABETH, het andere KLIO, wijders een kastje, waarin een Nederlands Nieuw Testament en een notitieboekje, bevattende opgenomen gage van de lichtmatroos H.H. Bossinga, op het kofschip GEERDIENA (opm: schoenerkof GEERDINA, kapt. H.H. Wijpkens, november 1868 verongelukt).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal ten verzoeke van J. Kraan, scheepskapitein te Hoogezand, op maandag de 8e maart 1869 des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis van Sappemeer, publiek te koop presenteren het Nederlands galjootschip DIANA, groot 79 zeetonnen, in 1863 nieuw gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester de heer E.H. Meursing te Hoogezand, met complete inventaris, geclassificeerd geweest bij Veritas 3/3 P. l.l, thans liggende te Groningen. Dagelijks te bezien en te bevragen bij Abel Drent, bewaker, Sledemennerstraat te Groningen.


Datum: 05 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Z.M. heeft bewilliging verleend op het bij het verzoekschrift overlegd ontwerp der acte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap Afrikaansche Handelsvereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens telegram uit Londen, dato heden, is het Nederlandse schip REINA, kapt. Y.D. de Jonge, de 25e februari van Hull naar Cette (opm: Sète) vertrokken, na te zijn aangezeild, door het volk verlaten, te Douvres (opm: Dover) binnengebracht. (opm: zie NRC 070369)


Datum: 06 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens telegram uit Dover van gisteren is het Nederlandse schip (opm: schoener) MARIA ELISABETH, kapt. H.E. Kuiper, van hier naar Suriname, aldaar binnengelopen, hebbende in aanzeiling geweest en zware stormen doorgestaan, waarin het belangrijke schade bekwam. Het had ankers en een gedeelte ter tuigage verloren, doch het schip was dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens brief uit Curaçao, dd. 6 februari, zou het Nederlandse schip (opm: brik) SANTA ROSA, kapitein J. de Waard, in de volgende week herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxford, 2 maart. Het schip SOPHIA, kapt. Louws, is alhier van Sunderland aangekomen met verlies van de grote steng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 3 maart. Het schip (opm: bark) G.H. BETZ, kapt. S. Schaafsma, van Rotterdam naar Macassar (opm: Ujung Pandang) bestemd, is alhier binnengelopen om meerder ballast in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 4 maart. Het schip (opm: kof) TRIENTJE, kapt. E.J. Egberts, van Ystad naar Yarmouth bestemd, geladen met gerst, is te Mandal binnengelopen en moet lossen; hebbende het schip plat op zijde gelegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 1 maart. Het schip HENDRIKA, kapt. Velvis, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam, hier met schade binnen (opm: zie PGC 020369), is bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Muntendam, 3 maart. Heden liep voorspoedig te water van de werf der heren Drenth & Sinnige het schoenerschip ELISABETH KLOOSTERBOER, gezagvoerder T. Venema, boekhouder de heer H.H. Nanninga. (opm: zie PGC 250369)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart (per telegraaf). De Harlinger schoenerkof FREERK JAN, kapt. G.H. Smit, van Amsterdam met beenzwart (opm: zwart poeder uit verkoolde beenderen met sterk absorptievermogen) voor Nantes, is door een smak te Yarmouth binnengebracht. Het volk bevond zich aan boord van de smak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 maart. Gisteren arriveerde hier het bij de heer I.A. Hooites te Hoogezand gebouwde schoenerschip FAMILIETROUW, groot plm. 140 ton en gevoerd zullende worden door kapt. H. Woortman van Sappemeer. (ML: eerstgevonden reis: 21 april 1869 van Groningen naar Gloucester)


Datum: 07 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 6 maart. Heden is van de scheepstimmerwerf De Onderneming van de scheepsbouwmeester H. de Hoog met goed gevolg te water gelaten het bun-kotterschip genaamd ADRIENNE EUGÈNE MAAS, gebouwd voor rekening der heren Drayton Lee & Co te Scheveningen. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een vaartuig van hetzelfde model, genaamd de HAAI, dat gebouwd zal worden voor rekening der Haagsche Zeevisscherij-Maatschappij Regt door Zee, onder directie van de heer L. de Jager te Scheveningen. Beide vaartuigen zijn bestemd voor de haring- en beugvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) WIEBE JACOBS, kapt. Visser, van Osterrisoer naar Nederland, is met enige schade te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 3 maart. De equipage van het schip REINA, kapt. de Jonge, van Hull naar Cette (opm: Sète), is alhier aangebracht (opm: zie NRC 050369).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 3 maart. Het schip MARIA ELIZABETH, kapt. Kuijper, is alhier binnengesleept met verlies van anker en ketting, ra’s, stengen, verschansing met stukken, zeilen en meer andere schade, zijnde op de rede van Dungeness met een bark in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 4 maart. Het schip (opm: kof) FREERK JAN, kapt. G.H. Smit, van Amsterdam naar Sables d’ Olonne bestemd, is heden alhier lek binnengebracht, is nagezien geworden, 2/3e der lading is uitgepompt, en het restant is in een zeer slechte staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montevideo, 28 januari. Het schip JOHANNA, van hier naar Fernambucq (opm: Pernambuco, thans Recife) bestemd, is de 25e januari aan de ingang van deze haven totaal verongelukt.


Datum: 08 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 maart. Het schip (opm: bark) JACOBA HELENA, kapt. J. Immerzeel, van Padang bestemd naar Amsterdam, is alhier binnengesleept door de sleepboot KINDERDIJK, daar het schip lekkage had bekomen en door de harde NO wind niet kon opzeilen naar Texel.


Datum: 09 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 8 januari Naar men verneemt, heeft het stoomschip HERTOG BERNARD van de Gouvernementsmarine, gezagvoerder J.J.H. Stolte, dezer dagen na volbrachte reparatie een proeftocht gemaakt, welke met het meeste succes is afgelopen. De HERTOG BERNARD zal nu in het bassin machineriën laden voor Batavia om aldaar gescheept te worden in Zr.Ms. transportschip JAVA met bestemming naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Soerabaya direct voor passagiers en goederen om in mei te vertrekken het nieuw gebouwd clipper-fregatschip HENRIETTE ADRIANA, kapt. A.F. Schuchard, groot 760 gemeten lasten, door grote luiken bijzonder geschikt om machineriën te laden. Adres de reders E. Suermondt & Zoonen & Cie, en de cargadoors Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt namens zijn principalen op vrijdag de 19e maart 1869 des avonds om 7 uur in het hotel De Unie te Veendam publiek en tegen contante betaling te verkopen het kofschip JANTINA ALIDA, in 1849 te Veendam nieuw uitgehaald, groot 135 ton, tot dus ver door kapt. E.E. Bakker bevaren, thans liggende te Amsterdam, en zulks met al deszelfs opgoederen volgens daarvan opgemaakte
inventaris.


Datum: 10 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal, hoek Scheepmakerhaven en Bierstraat, op dinsdag 9 maart:
- Nederlands barkschip ROBERTUS HENDRIKUS, laatst gevoerd door kapitein R.H. Mulder, groot 752 tonnen of 397 lasten. Verkocht voor NLG 40600.
- Rader-stoomyacht ZAANSTROOM No. 2, groot 70 tonnen. Opgehouden voor NLG 8100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meester op dingsdag de 23e maart 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip OTTOLINA, laatst gevoerd door kapt. A.K. List, volgens meetbrief lang 40 el 9 duim, wijd 7 el 15 duim, hol 5 el 60 duim, en alzo groot 713 tonnen of 377 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Westerhaven, binnen deze gemeente.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Door de factorij der Nederlandsche Handelsmaatschappij op Java, zijn bevracht de navolgende 3 schepen:
Naar Rotterdam: CORNELIA MATHILDA, kapt. Houtkooper.
Naar Amsterdam: BETTY, kapt. W. J. Chevalier; GEESINA MARIA, kapt. J. C. Kolff.
Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven de navolgende 47 schepen:
Naar Amsterdam: MENTOR, 394 last, NLG 89,68; INSULINDE, 516 last NLG 89,68; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, NLG 90,90; STAD DOCKUM, 206 last, NLG 92;
VIER GEBROEDERS, 323 last, naar Amsterdam NLG 91,37; LAURA EN ADELE, 279 last, NLG 86,50; SENIOR, 311 last, NLG 85,50; DJAWA, 626 last, NLG 84,90; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, NLG 90,98; IDA GEERTRUIDA, 246 last, NLG 92,87.
KAAP HOORN, 251 last, naar Amsterdam NLG 93,84, naar Rotterdam NLG 93,84, naar Dordrecht NLG 93,84, naar Middelburg NLG 99,84, naar Schiedam NLG 93,84;
L.J. ENTHOVEN, 448 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 100, naar Schiedam NLG 94;
GROOTMEESTER NATIONAAL, 399 last, naar Amsterdam NLG 94,45, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 89,45, naar Middelburg NLG 94,45, naar Schiedam NLG 90;
PRESIDENT PLATE, 396 last, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 98, naar Schiedam NLG 98;
KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 102, naar Rotterdam NLG 91,98, naar Dordrecht NLG 91,98, naar Schiedam NLG 91,98;
BARON VAN PALLAND VAN ROSENDAAL, 751 last, naar Amsterdam NLG 91,74, naar Rotterdam NLG 88,76, naar Dordrecht NLG 88,76, naar Schiedam NLG 88,76;
BURGEMESTER HOFMAN, 400 last, naar Rotterdam NLG 89,74, naar Dordrecht NLG 89,74, naar Schiedam NLG 89,74;
MEDEA; 398 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
CONCURENT, 318 last, naar Rotterdam NLG 89,74, naar Dordrecht NLG 89,74, naar Schiedam NLG 89,74;
ARGO, 284 last, naar Rotterdam NLG 95, naar Schiedam NLG 95;
CORNELIS SMIT, 399 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 94,95, naar Dordrecht NLG 95;
JOHANNA MARIA, 472 last, naar Amsterdam 94,85, naar Rotterdam NLG 91,85, naar Dordrecht NLG 91,85, naar Middelburg NLG 94,85, naar Schiedam NLG 91,85;
HELENA EN ANNA, 456 last, naar Rotterdam NLG 94,85, naar Rotterdam NLG 91,85, naar Dordrecht NLG 91,85, naar Middelburg NLG 94,85, naar Schiedam NLG 91,85;
CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 91,40; naar Rotterdam NLG 87,45, naar Dordrecht NLG 87,45, naar Middelburg NLG 91,40, naar Schiedam NLG 87,45;
SUMATRA, 347 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49;
JULIE, 230 last, naar Amsterdam NLG 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 89,80;
CATHARINA MARIA, 337 last, naar Amsterdam NLG 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 89,80;
MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam NLG 88,80, naar Rotterdam NLG 86,80, naar Dordrecht NLG 87,80, naar Middelburg NLG 88,80, naar Schiedam NLG 86,80;
ANNA, 441 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 89,98, naar Dordrecht NLG 89,98, naar Middelburg NLG 93, naar Schiedam NLG 89,98;
KORTENAAR, 514 last, naar Rotterdam NLG 89,39, naar Dordrecht NLG 89,89, naar Middelburg NLG 94,89, naar Schiedam NLG 89,89;
COPERNICUS, 392 last, naar Rotterdam NLG 92,39, naar Dordrecht NLG 92,89, naar Middelburg NLG 97,89, naar Schiedam NLG 92,89;
PRINSES AMALIA, 445 last, naar Rotterdam NLG 89,89, naar Dordrecht NLG 90,89, naar Schiedam NLG 90,89;
GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOOGENDORP, 398 last, naar Amsterdam NLG 97,48, naar Rotterdam NLG 92,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 94,48, naar Schiedam NLG 92,48;
VIER GEZUSTERS, 389 last, naar Amsterdam NLG 89,99, naar Rotterdam NLG 88, naar Dordrecht NLG 88, naar Middelburg NLG 88, naar Schiedam NLG 88;
TONIA, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49;
HOEK VAN HOLLAND, 420 last, naar Rotterdam NLG 97,60, naar Dordrecht NLG 98,60, naar Schiedam NLG 97,60;
IDA ELISABETH, 382 last, naar Rotterdam NLG 97,60, naar Dordrecht NLG 98,60, naar Schiedam NLG 97,60;
BALI, 614 last, naar Amsterdam NLG 97,50, naar Rotterdam NLG 92,50, naar Dordrecht NLG 93,50, naar Middelburg NLG 95,50, naar Schiedam NLG 94,50;
NOACH I, 471 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
ANTJE, 452 last, naar Amsterdam NLG 89,47, naar Rotterdam NLG 87,47 naar Dordrecht NLG 87,47, naar Middelburg NLG 89,47, naar Schiedam NLG 87,47;
NEDERLAND EN ORANJE, 399 last, naar Rotterdam NLG 84,84, naar Dordrecht NLG 84,84, naar Middelburg NLG 84,84, naar Schiedam NLG 84,84;
SIRIUS, 198 last, naar Amsterdam NLG 92, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
JUNO 136 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 98, naar Dordrecht NLG 102;
VREDE, 399 last, naar Amsterdam NLG 8780, naar Rotterdam NLG 92,80, naar Dordrecht NLG 92,80;
JAN PIETERZN KOEN, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,80, naar Rotterdam NLG 96,80, naar Dordrecht NLG 96,80;
BALTIMORE, 329 last, naar Amsterdam NLG 91,80, naar Rotterdam NLG 93,80, naar Dordrecht NLG 93,80, naar Schiedam NLG 93,80; HOLLANDS TROUW, 387 last, naar Amsterdam NLG 88,74;
SCHELDE, 348 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 89, naar Middelburg NLG 86,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Men meldt in de Gironde van Bordeaux, dat de heer Labadie, directeur van het Registre Maritime het middel heeft uitgevonden om alle oorzaken van afwijkingen op kompassen aan boord van ijzeren schepen weg te nemen. Het plan bestaat hierin, dat het kompas omgeven wordt door een metalen cylinder, welks compositie hij echter geheim houdt. Genomen proeven op stoomboten, dienst doende in de monding der Gironde, met het ijzeren schip CECILE MARIE en het stoomschip ALBERT van Duinkerken, hebben zeer goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens bericht van Batavia d.d. 29 januari, zou het schip (opm: bark) J.C. SCHOTEL waarschijnlijk afgekeurd worden, aangezien de reparatiekosten te belangrijk waren. (opm: zie NRC 250369 en 080469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 maart. Het Amerikaanse schip ANN KIMBALL, 932 ton, was met inbegrip van de gehele inventaris voor NLG 20.050 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich 6 maart. Het galjoot schip MARTENSHOEK, kapt. Z. Schut, van Hamburg naar Londen bestemd, geladen met bruinsteen (opm: soort van pyrolusiet), is gisteren alhier door assistentie lek en met verlies van ankers, kettingen en zeilen binnengebracht en is op de modder gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 6 maart. Het schip FREERK JAN, kapt. Smith, van Amsterdam naar Sable d`Olonne (opm: Les Sables-d’Olonne) bestemd, `t welk alhier de 4 dezer lek enz. is binnengebracht, is bezig de lading te lossen. (opm: zie PGC 110369)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stanley (Falkland Eil.), 1 januari. Op 26 december is alhier binnengelopen het Italiaanse schip VICTORIA, kapt. Robinson, van de Chincha Eilanden (opm: 13º39’ Z.B. 76º24’ W.L.) naar Rotterdam bestemd, geladen met guano. Het schip is lek en moet lossen. Een gedeelte der lading wordt overgeladen in het schip MATHILDA, kapt. Dijers, om daarmede naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, kapt.luit.t.z. P. Toutenhoofd, is de 10e januari j.l. te Nagasaki (Japan) aangekomen. Aan boord was alles wel.


Datum: 11 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Heden werd op ’s Rijks werf alhier publiek aanbesteed het maken van overdekkingskappen over het schroefstoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN en het fregat PRINS VAN ORANJE. Aannemer de heer H. Rietsnijder voor NLG 10700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat op dinsdag 9 maart: de stoomboot STAD SNEEK: opgehouden voor NLG 15000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Gisterenavond ten 6 ure is de stoomboot JOHAN DE WITT No. 2, komende van Rotterdam, in de nabijheid van Alblasserdam in aanvaring geweest met een schroefstoom-sleepboot, komende van Dordrecht. Laatstgenoemde boot heeft de JOHAN DE WITT aan stuurboord zodanig geraakt, dat de halve kast verbrijzeld is, waardoor de dienst van de boot voorlopig is gestaakt. Een der passagiers is aan het been gewond geworden en moest te Dordrecht achterblijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 maart. Volgens ontvangen particulier bericht is het fregatschip WILLEM POOLMAN, kapt. J. Kettler, heden 10 dezer goed en wel van Nieuwediep te Newcastle gearriveerd en was bereids in het dok gehaald, om zijn lading steenkolen in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 maart. Volgens brief van kapt. F.H. Groote, voerende het Nederlandse schip (opm: fregat) ORTELIUS, te Singapore gearriveerd, was hij in gesprek een vracht aan te nemen via de Golf van Bengalen met rijst naar de Noordzee, of via Java naar de Golf van Perzië. Alvorens te vertrekken dacht de gezagvoerder het schip op nieuw te laten koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 8 maart. Het schip (opm: kof) CHRISTINA, kapt. H.P. Oltmans, de 5e dezer van hier vertrokken naar Londen, is in de avond van de volgende dag weder ter rede geretourneerd. Door het weigeren van wenden heeft het roer de grond geraakt waardoor de roerhaak stuk is gegaan. Het is ter reparatie naar Zoutkamp opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 1 maart. Het schip UNION, kapt. Lowe, en het schip ALBERTINA, kapt. Hising, van hier naar Engeland bestemd, dat alhier in ontredderde staat is teruggekeerd, zijn beide lek. Het laatstgenoemde schip heeft mede de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 25 januari. Het schip REMMINA, kapt. Backland, van Hamburg naar Rosario bestemd, is tengevolge van aanzeiling met een gouvernementsstoomboot gezonken. Er bestaat weinig hoop iets van de lading te kunnen redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 18 januari. Heden is van hier naar Bangkok vertrokken het schip EDOUARD MARIE, kapt. J. v.d. Tas. Het schip is bevracht voor retour naar Hongkong, Swatow, Amoy, Ningpo of Shanghai, respectievelijk tot 30, 40, 45, 50, en 55 cents Mexicaans (opm: dollars).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Aangaande het schip FREERK JAN, kapt. Smit, van hier met schuimaarde naar Nantes, te Yarmouth binnen, wordt van daar gemeld, dat het, na in de Noordzee slecht weder gehad te hebben, lek was geworden, zodat een gedeelte der lading opgepompt en de equipage aan boord van de smak BRORE overgegaan was, die gezamenlijk met een ander vaartuig de FREERK JAN binnenbrachten. Het had geen ankers of kettingen verloren. (opm: zie NRC 100369 en 150369)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Van het schip (opm: clipper fregat) STAD DELFT, kapt. A.H. van der Waal, de 14e juni 1868 van Liverpool naar Batavia vertrokken en de 14e juli gepraaid, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op donderdag de 25e maart 1869, des avonds te 7 uur, ten huize van J. van der Ree, koffiehuishouder op de Hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht: het Nederlands schoenerschip HEILINA JACOBA, groot 126 tonnen, bij het Bureau Veritas geclassificeerd 3/3 l.l, bevaren door de kapitein D.J. Haverbult, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met deszelfs complete inventaris, die in tijds ter lezing zal liggen ten huize van verkoop en ten kantore van voornoemde notaris. Nadere informatiën te bekomen bij de heer G.J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen.


Datum: 12 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen als:
Voor Amsterdam: DJAWA, kapt. R.P.Bakker, 626 last, NLG 84,90 vracht;
SENIOR, kapt. A. van Det q.q, 311 last, NLG 85,50 vracht;
LAURA EN ADÈLE, kapt. C.H.Pohlmeijer, 279 last, NLG 86,50 vracht;
VREDE, kapt. D. van der Plas, 399 last, NLG 87,80 vracht;
HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos, 387 last, NLG 88,74 vracht;
ANTJE, kapt. P. van der Hoog, 452 last, NLG 89,47 vracht;
MENTOR, kapt. H.W. Butenuth, 394 last, NLG 89,68 vracht;
INSULINDE, kapt. J.M.J. Jollie, 516 last, NLG 89,68 vracht.
Voor Rotterdam: MAASSLUIS, kapt. J.G. Kuchler, 471 last, NLG 86,80 vracht; CONSTANTIA, kapt. J.D. van Monnom, 391 last, NLG 87,45 vracht;
BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. D.H. Dietz, 751 last, NLG 88,76 vracht;
KORTENAAR, kapt. M. Roovers, 514 last, NLG 89,39 vracht; SUMATRA, kapt. J.Buyser, 347 last, NLG 89,49 vracht.
Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, 399 last, NLG 89,45 vracht.
Voor Middelburg: SCHELDE, kapt. A.L.Hoffmann, 348 last, NLG 86,50 vracht;
VIER GEZUSTERS, kapt. S.R. Otto, 389 last, NLG 88,00 vracht.
Voor Schiedam: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. W.C. Phaff, 399 last, NLG 84,84 vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens brief van kapt. Y. Feenstra, voerende het schip ELISABETH, de 9e dezer van Samarang in Texel binnen, heeft hij van de 28e februari tot de 2e maart op 48°13’ N.B. en 07°30’ W.L. hevige stormen doorgestaan. In de ochtend van 2 maart werd door een zware breker het stuurtoestel met de voorste stuurstoel, de grote boot en drie sloepen, de logieskappen, een gedeelte verschansing, het koe- en ganzenhok stukgeslagen, de reling gescheurd, de barring (opm: de waarloze [reserve] rondhouten) verschoven en enige stukken over boord geworpen. Van ongeveer 10 uur `s morgens tot 6 uur `s avonds lag het schip steeds onder de last van het water bedolven, waardoor het zwaar werkte, slagzijde bekwam en voorschip en deknaden sprongen; gedurende het stormweder had men zo veel doenlijk de pompenslinger lens gehouden, doch men bespeurde suiker in het pompwater, zodat de kapitein vreest dat de lading schade zal hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 11 maart. Heden is alhier door de sleepboot HELLEVOETSLUIS binnengesleept ST. JAN (opm: bark), kapt. P. Lommerse, de 8e november 1868 uit Batavia vertrokken en bestemd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 11 maart. Het Nederlandse barkschip SUZANNA EN ELISABETH, kapt. G. van der Heijden, bestemd voor deze stad, is gisteren van de rede van Neuzen te Vlissingen in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 11 maart. Heden is van Veere naar zee gezeild het barkschip WALCHEREN, kapt. G. v.d. Borden, van Middelburg naar Java via Cardiff, bestemd, en het schoenerschip NERVA, kapt. P.K. Gnodde, bestemd naar Barcelona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nagasaki, 13 januari. Het schip CORNELIA, kapt. Bungard, van Hongkong naar Yokohama bestemd, heeft op een rots nabij Yokohama gestoten. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag de 22e maart 1869, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, presenteren te verkopen:
1°. Een extra ordinair welbezeild, nieuw gezinkt en kopervast Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: GENERAAL MICHIELS, gevoerd door kapt. S. de Vries, volgens meetbrief lang 33,10 ellen, wijd 5,85 ellen, hol 4,57 ellen, en alzo gemeten op 393 tonnen of 207 lasten, liggende aan de Werf Concordia, in de Oostenburger Voorstraat.
2°. Een extra ordinair welbezeild Brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: TWEE VRIENDEN, gevoerd door kapt. D. Leujes, volgens meetbrief lang 23,20 ellen, wijd 5,46 ellen, hol 2,79 ellen, en alzo gemeten op 157 tonnen of 83 lasten, liggende in het Oosterdok, aan de Dijk.
Breder volgens inventarissen en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt te Amsterdam (Oosterdok) in lading het nieuw gebouwd, gekoperd, Nederlands campagne-clipperschip MR. JACOB VAN LENNEP, groot 1200 tons, geclassificeerd Veritas 3/3 L.1.1, kapt. R. Berkelbach van der Sprenkel, zijnde een groot gedeelte der lading aangenomen. Het schip heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en is bijzonder geschikt voor het laden van machineriën. Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip BATAVIER, kapt. Feenstra, met 20 passagiers te Amsterdam van Batavia:
7950 balens koffij, 4462 kranjangs suiker, 1164 schuitjes tin, 1784 bossen rotting, alles adres Nederlandsche Handel Maatschappij.


Datum: 13 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. Gedurende de afgelopen periode zijn onder meer anderen alhier aangekomen de schepen DELFT (ex-WILHELMINA CATHARINA), kapt. Kettel, en PRESTO (ex-EMERGUS), kapt. Teekes,en is van hier vertrokken het schip PETRONELLA (ex-AMALIA AUGUSTA), kapt. Leicher.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Heden is op de werf ’t Kromhout van de heer Johs. Kloos alhier de kiel gelegd voor een schroefboot voor rekening van de heren De Groot, Wassenaar & Co alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 12 maart. Gisteren arriveerde hier het bij K. & J. Wilkens te Veendam nieuw gebouwde galjootschip ANNECHIENA HENRIETTE, groot plm. 110 ton, kapt. H. van der Meulen, van Groningen. (opm: eerstgevonden reis: 24 april 1869 van Groningen naar Londen)


Datum: 15 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 13 maart. Het schip de JONGE JACOB, kapt. G.K. Hernam, andermaal met averij binnen te Cuxhaven (opm: kofschip, zie ook NRC 140269), en bestemd van Memel (opm: Klaipeda) naar Harlingen, bevorens gemeld, is daar (opm: te Cuxhaven) afgekeurd en zal eerstdaags verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 11 maart. Aangaande de lading van het schip FREERK JAN, kapt. Smit, van Amsterdam naar Les Sables d’Olonne, alhier lek binnengelopen (opm: zie PGC 110369), is meer droog dan men verwachtte.


Datum: 16 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, in één zitting bij opbod en afslag, ten overstaan van de notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft, op vrijdag 2 april 1869, namiddags 1 uur, in het koffiehuis Bellevue, aan de Zuidwal te Delft, van een in 1867 gebouwde, doch slechts 3 maanden gevaren hebbende dubbele ijzeren schroefstoomboot, volgens de nieuwste constructie ingericht tot het vervoer van passagiers, goederen en vee, met machine van 24 en ketel van 30 paardenkracht, lang over steven 31,85 el, wijd 4,52 el, en hol 2,25 el, met staand en lopend want en bijbehorende inventaris, te bezichtigen de 8 dagen vóór de verkoop, uitgezonderd zondag 28 maart.
Het vaartuig ligt aan de werf van de heer Hartogh Heijs Hz. te Delft, tegenover het huis Ter Lucht, en is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 maart. De lading van het hier binnengelopen schip ZOUTKAMP, kapt. v.d. Werff, van Hamburg naar Montevideo, wordt niet gelost omdat het schip dicht gebleven is. Het had slechts schade aan het tuig en zou binnen acht dagen tot vertrek gereed zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 11 maart. Het schip (opm: kof) SECUNDUS, kapt. J. de Graaf, van Groningen naar Penarth, is hier heden binnengekomen met gebroken voorgaffel en onklare pompen.


Datum: 17 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 15 maart 1869 – het brikschip HAVANA PACKET, groot 186 tonnen, gebouwd in 1846, kapt. H.J. de Boer: NLG 5700, in slag NLG 50, koper P. Reineke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: clipper-fregat) MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. J. Bouwmeester, goed en wel van Nieuwediep te Newcastle gearriveerd, en was bereids in het dok gehaald om zijn lading steenkolen, voor Soerabaija bestemd, in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 maart. Heden is alhier binnengelopen het schoenerschip FENNECHINA, kapt. Pieper (opm: waarschijnlijk J.J. Peper), van Middlesbro naar Triest bestemd, met verlies van de grote boom, zeilen, tuig enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 9 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ADUARD, kapt. J.H. Aldershoff, van Liverpool naar Amerika bestemd, is alhier binnengelopen met schade aan de fokkemast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 maart. Het schip de VLIJT, kapt. B.H. Engelsman, is alhier van Triëst aangekomen. Nadat het de Azoren gepasseerd was, had het voortdurend stormen uit het westen en noordwesten ondervonden, waardoor het zeilen enz. verloren heeft en meer andere belangrijke schade heeft bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 maart. Het schip (opm: bark) ENTERPRISE, kapt. J.B. Mulder, van Triëst alhier aangekomen, heeft gedurende de ganse reis zware westelijke stormen gehad en verschansingen en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 20 februari. Het schip ALEXANDER, kapt. Reynaert, van Batavia naar Bushire bestemd, is de 12e dezer alhier binnengelopen met averij aan het tuig. Tien man van de equipage zijn overleden en tien man ziek aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentien. Uit de hand te koop een barkschip van de grote vaart, liggende aan de Werf Concordia te Amsterdam. Inclinerenden gelieve zich te adresseren bij de heren Vroege & De Wijs te Rotterdam.


Datum: 18 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. Losgert te `s Bosch, zal ten verzoeke van de curator in het faillissement van W. Kalberg, op dinsdag 23 maart 1869 veilen, en op dinsdag 6 april 1869 finaal verkopen, telken dage des avonds ten 6 ure, in het Oud Stads Koffijhuis te `s Bosch, bewoond door de heer H. Hohman, de schroefstoomboot DE RAAF, tot 31 december 1868 in de vaart geweest tussen ’s Bosch en Helmond, metende 46 tonnen, met inventaris, liggende te ’s Bosch in de Zuid-Willemsvaart, breder bij biljetten beschreven. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de notaris Losgert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 maart. Het schip JOHANNES, kapt. D. Remmers, van Savannah met hout naar Delfzijl, heeft, volgens telegram uit Liverpool in dato 14 dezer, in een storm de masten verloren en is totaal wrak geworden. Het volk is door het Spaanse schip PLANDOLET gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 maart. Volgens schrijven van kapt. D.J. Zomerdijk, voerende de hier te huis behorende brik COLUMBUS, in de Noordzee d.d. 14 dezer, was hij sedert acht dagen in de Noordzee kruisende tegen sterke oostenwind. De COLUMBUS had die dag 50 dagen reis van Savanilla (opm: 12 km NW van Barranquilla) naar Bremen. Aan boord was alles wel, het schip bevond zich in een goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 16 maart. De 13e dezer liep met goed gevolg van de werf van de heer J.A. Hooites de brik CATHARINA HENDERIKA, groot ca. 225 tonnen, onder directie van genoemde scheepsbouwmeester gevoerd zullende worden door kapt. G. Kruizinga te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 10 maart. Het schip (opm: galjoot) MARTENSHOEK, kapt. Z. Schut, van Harburg naar Londen hier met schade binnen, heeft de lading gelost, is op de sleephelling gehaald en zal binnen weinige dagen gereed zijn om de reis voort te zetten.


Datum: 19 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 10 maart. Het schip (opm: kof) CATHARINA ALIDA, kapt. K.R. Pronk, van Grays naar Hamburg bestemd, is alhier binnengelopen met verlies van zeilen en meer andere schade.


Datum: 20 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Volgens telegram uit Delfzijl van heden is het schip LEENTJE DOST, kapt. W.N. van Brederode, van Bremen met rijst naar Antwerpen bestemd, aldaar zwaar lek met assistentie binnengebracht. (opm: zie PGC 250369)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam, en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 6e april 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 N°. 499, publiek veilen de volgende schepen:
- Het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands Barkschip JAN VAN SCHAFFELAAR, laatst gevoerd door kapt. A. van Duyn; volgens meetbrief lang 37 el 20 duim, wijd 7 el 39 duim, hol 5 el 42 duim, en alzo groot 662 tonnen; zoals hetzelve is liggende aan de werf van de heer F.H. von Lindern, te Alblasserdam.
- Het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands Barkschip JACOBUS, laatst gevoerd door kapt. J. van der Tas, volgens meetbrief lang 31 el 90 duim, wijd 5 el 17 duim, hol 4 el 1 duim, en alzo groot 294 tonnen of 155 lasten.
- Het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederland Barkschip JACOB, laatst gevoerd door kapt. J. Mulder Drenth, volgens meetbrief lang 38 el 2 duim, wijd 6 el 25 duim, hol 5 el 19 duim, en alzo groot 593 tonnen of 312 lasten; zoals beide schepen zijn liggende in de Westerhaven, te Rotterdam.
Allen met hetzelfde rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen.
Nadere informatie is te bekomen bij bovengemelde makelaars.


Datum: 21 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a.d. IJssel, 20 maart. Heden is alhier met het beste gevolg bij de heren J. Otto & Zonen te water gelopen een ijzeren sleepkaan, groot 11000 centenaars (opm: 550 ton), waarna onmiddellijk de kiel is gelegd voor een sleepkaan, groot 12000 centenaars, beide voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 februari. De vrachten ondergingen een verdere verlaging en er is zodanig gebrek aan produkten op dit ogenblik, dat de disponibele schepen vooreerst moeilijk lading zullen vinden.
De volgende charters zijn te vermelden van Nederlandse schepen:
BELLATRIX tot NLG 75,00 voor suiker en NLG 67,50 voor koffij van Soerabaya en Passaroeang (opm: Pasaruan) naar Amsterdam, en
STAATSRAAD VAN EWIJCK tot NLG 30,00 voor tin en NLG 55,00 voor tabak.
GRONDWET tot NLG 70,00 voor suiker, NLG 65,00 voor rijst en NLG 55,00 voor thee van Indramaijoe en Cheribon (opm: Cirebon).
BETTY werd door de factorij bij inschrijving opgenomen tot NLG 67,50, GEZIENA MARIA tot NLG 69,98, beiden te Tjilatjap (opm: Cilacap) te laden naar Amsterdam, en
CORNELIA MATHILDA tot NLG 69,50 van Cheribon en Oosthoek naar Rotterdam.
GERARD PIETER SERVATIUS accepteerde na de factorij inschrijving NLG 60,00 voor suiker, NLG 80,00 voor arak alhier, NLG 67,50 voor arak van Passaroeang naar Amsterdam.
NIEUWE WATERWEG II NLG 60,00 voor suiker en koffij te Soerabaya en Passaroeang naar Amsterdam;
AUGUSTA NLG 57,50 voor suiker, NLG 55,00 voor koffij en NLG 50,00 voor tabak, en DRIE GEZUSTERS NLG 57,50 voor suiker en NLG 70,00 voor huiden, beiden van Samarang naar Amsterdam.
BATAVIA werd in Holland voor tabak gecharterd.
QUATRE BRAS sloot af voor een houtlading van Johore naar Kurrachee (opm: Karachi) tot 25 Comp.Roep. per registerton.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen OCEAAN, JOHANNA ANTHONIA, HENRIETTE GEERTRUIDA, ALLEGONDA JACOBA, LOUISE, HAAMSTEDE, CORNELIS WERNARD EDUARD, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, VICE ADMIRAAL MAY, BEZOEKIE, TRITON, en CORNELIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Volgens brief uit de Kaapstad d.d.1 februari was het lek van het schip (opm: bark) HENRIETTE GERARDINA SUSANNA, kapt. P.J. Dam, van Batavia naar Rotterdam, aldaar met schade binnen, in de roerkoker gevonden. Men was bezig met de reparatie en hoopte daarmee omstreeks de helft van de maand gereed te zijn. De uit de piek geloste koffij was zwaar beschadigd. (opm: zie NRC 030469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 20 maart. De 17e dezer is van Veere naar zee gezeild de schoener ALIDA, kapt. Hart (opm: P. ’t Hart), van Bergen op Zoom met beenderen naar Hull bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 maart. Het Nederlandse brigantijnschip ENERGIE, kapt. Van Lieuwen (opm: K.J. Lieuwen), is de 13e dezer op 47° N.B. en 08° W.L. (opm: ca. 100 mijl ZW van Brest) gezonken, nadat het in aanzeiling is geweest met een Spaans brikschip. De equipage is alhier aangebracht door het schip LINDA, kapt. Roberts, alhier van Konstantinopel (opm: Istanbul) aangekomen. (Red: het schip ENERGIE, kapt. v.Lieuwen, is de 6e dezer van Gravesend naar Buenos Ayres vertrokken.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop voor een civiele prijs een gekoperd en kopervast barkschip, groot 363 ton, uitmuntend geschikt om in de vaart te brengen. liggende ter bezichtiging in het dok aan de voormalige marinewerf te Vlissingen. Te bevragen bij K. de Jager Az, aldaar.


Datum: 22 maart 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 maart. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. R.G. Kramer, van Groningen, groot 65 ton, gebouwd bij Gebr. Smit te Foxholsterbosch. (opm: eerstgevonden reis: 10 april 1869 van Groningen naar Fredericia)


Datum: 23 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. De Britse Board of Trade heeft aan de heer F. van Eyk, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip ADRIANA WILHELMINA, wegens bewezen diensten door het redden van de equipage van het Engelse sloepschip LUNA, van Hull, dat de 12e februari op de Harboro Sand gestrand is, een telescoop ten geschenke gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens een heden avond ontvangen telegrafisch bericht uit Plymouth is het Nederlandse barkschip ISAAC DA COSTA, kapt. J.J. Klein, van Java naar Nederland bestemd, heden aldaar aangekomen met verlies van verschansingen, relings, zeilen, fokkera en voorsteng. Het schip is zwaar lek gesprongen in de zijden van ’t schip boven water. Er zal een opneming van schade plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 19 maart. Heden is alhier onder meer schepen binnengelopen het Nederlandse schoenerschip HEINRICH MARTIN, kapt. L.J. v. Peer, van Groningen naar Gloucester bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 19 maart. Heden is alhier wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen het stoomschip IRENE, van Amsterdam naar Lissabon bestemd.


Datum: 24 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsveiling te Londen. Op 1 april 1869 zal te Londen in publieke veiling worden verkocht het snelzeilende gekoperde Nederlandse barkschip STAD ASSEN, kapt. B.H. Boer, gemeten op 273 lasten of 517 tonnen, met deszelfs complete inventaris.
Adres Hofman & Schenk te Londen, en Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat op dinsdag 23 maart: het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip OTTOLINA, laatst gevoerd door kapt. A.K. List, volgens meetbrief groot 713 tonnen of 377 lasten, voor NLG 16000 verkocht. Een chronometer, voor NLG 90 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 22 maart:
- Barkschip GENERAAL MICHIELS, 393 ton, gekoperd in 1850, kapt. S. de Vries: NLG 8500; in slag NLG 1000. Koper: E.C.A. Koli.
- Brikschip TWEE VRIENDEN, 157 ton, gebouwd in 1849, kapt. D. Leujes, NLG 3550, koper P. Reineke.
- Kofschip DE HOOP, 64 ton, gebouwd in 1842, kapt. A.W. Ouwehand, NLG 2000, opgehouden.
- Sloepschip MARIA, 63 ton, gebouwd in 1849, kapt. P. van Duijvenboden, NLG 1200, opgehouden.
- 1/16 Aandeel in het barkschip PETRONELLA, NLG 370; in slag NLG 400, G.J. Boelen.
- 1/16 Aandeel in het barkschip CHRISTINA, NLG 260; in slag NLG 250, C.S. Oolgaardt.
- 1/32 Aandeel in het barkschip PASSAROEANG, NLG 500; in slag NLG 400, G.J. Boelen.
- 1/32 Aandeel in het kofschip GEBROEDERS, NLG 140; in slag NLG 4, H. Tollenaar.
- 1 Aandeel in de Ketting-Sleepdienst-Maatschappij op Pampus, 5 pct; in slag 6 pct, A. Roland Holst.
- 3 Aandelen à NLG 500 in de Sleepdienst-Maatschappij in liquidatie. Nihil
(opm: vrijwel alle kopers zijn makelaars, die waarschijnlijk voor hun opdrachtgever boden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wells, 22 maart. Het schip MARTHA, kapt. Topzant, geladen met lijnkoeken, is op Burnham Beach gestrand en moest onmiddellijk beginnen om de lading te lossen en te landen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 17 maart. Een Nederlands schip, naar men zegt een galjootschip, is de 14e dezer nabij Ericeira (opm: 38º57’ N.B. 09º24’ W.L.) totaal verongelukt. De equipage en twee vrouwen zijn daarbij omgekomen. Eén bericht meldt, dat het de VLIELAND, kapt. D.D. Visser, is, en het andere dat het CATHARINA HERMANNA. Beide scheepsnamen zijn, naar men verneemt, gevonden op de papieren, die aan het strand zijn gespoeld. (opm: zie PGC 270369)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 21 maart. Het stoomschip NORMANDY, kapt. Hutchinson, van Rotterdam via Cardiff naar Banana bestemd, is gisteren met verlies van de zij en de toplichten en de sloep die uit de davids achteruit in de storm van vrijdagnacht is geslagen heden alhier binnengelopen. (opm: dit schip is later onder Nederlandse vlag gebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens schrijven van kapt. F.H. Groote, voerende het Nederlandse fregatschip ORTELIUS, in dato Singapore,16 februari, was hij met het koperen gereed en had hij een vracht aangenomen van daar naar New York. Aan boord was alles wel.


Datum: 25 maart 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 25-03-1869 Lissabon, 17 Maart. Een nederl. schip, vermoedelijk een galjoot, is den 14 d« dezer bij Ericeira totaal verongelukt; de equipage en twee vrouwen zijn verdronken. Blijkens aan strand gevonden scheepspapieren, zou het volgens het eene rapport de VLIELAND, en volgens een ander de CATHARINA HERMANNA zijn. (Het schip VLIELAND, kapt. Visser, is op de reis van Par naar Carthagena, den 6 d™ dezer van Fowey vertrokken.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Door de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij op Java zijn bevracht de navolgende drie schepen:
Naar Amsterdam: BETTY, kapt. W.J. Chevalier, NLG 67,50, GEESIENA MARIA, kapt. J.C. Rolff, NLG 69,98.
Naar Rotterdam: CORNELIA MATHILDA, kapt. P. Houtkoper, NLG 69,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 24 maart. Heden zijn met goed gevolg van de werf Hollands Trouw van de heer G.H. uit den Bogaardt te water gelaten de nieuw gebouwde loggerschepen PROEFNEMING en AFHANKELIJKHEID, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, en zullende varen voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer P. Sonneveld Jbz. alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 maart. Volgens bericht van Batavia, d.d. 9 februari is het Nederlandse schip (opm: bark) J.C. SCHOTEL, kapt. M.G. Knijf, aldaar afgekeurd, en zou het in de loop dier maand publiek verkocht worden. (opm: zie NRC 100369 en 080469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 23 maart. Mr. Lonergan, officier van het customhouse (opm: douane kantoor) alhier, heeft aan boord van het schip CORNELIA, kapt. Clausen, alhier van Rotterdam aangekomen, 2½ pond tabak en 1 pond sigaren contrabande gevonden, welke bij onderzoek is gebleken aan de kok te behoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 maart. Het Nederlandse galjootschip JANNA MEIJER, kapt. E.B. Datema, van Elbing (opm: Elblag) naar Rotterdam bestemd, passeerde heden met een fikse ZO wind. Het was bij Sand Launmer bij mistig weder aan de grond geraakt, doch door assistentie weder vlot gekomen. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 maart. Het schip LEENTJE DOST, kapt. W.N. van Brederode, van Heppens (opm: nabij Wilhelmshaven) naar Antwerpen, hier lek binnen, moet lossen. (opm: zie NRC 200369)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 maart. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip ELIZABETH KLOOSTERBOER, kapt. T. Venema, groot 150 ton, gebouwd bij Drenth & Co te Muntendam. (opm: eerstgevonden reis: 15 mei 1869 van Groningen naar Gloucester)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 maart. De Noordvaardersvlag, jaarlijks door de houthandel hier uitgeloofd aan de aanvoerder der eerste lading hout uit Noorwegen, is behaald door kapt. J.P. de Jonge, voerende de kof (opm: schoenerbrik) BAUDINA ELISABETH, de 11e dezer van Fredrikstad het Vlie binnengekomen.


Datum: 27 maart 1869


Krant:
 DZG - Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage. 27-03-1869 Amsterdam , 25 Maart. Het berigt aangaande het bij Ericeira verongelukte schip , heeft blijkens ontvangen inlichtingen , bepaald betrekking op de VLIELAND, hebbende kapt. D. D. Visser, vroeger de CATHARINA HERMANNA ( thans DOLFIJN ) gevoerd, en waarschijnlijk de scheepskoker of papieren dien bodem betreffende, nog aan boord gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Aires, 11 februari. Het schip ATTALANTE (opm: schoener ATALANTA), kapt. B.H. Looijer, is de 30e december (1868) bij Laguna de los Padres gestrand en verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 17 maart. Bij Ericeira is de 14e dezer een Nederlands schip verongelukt, waarbij de equipage en twee vrouwen zijn omgekomen (opm: zie NRC 240369). Volgens aangespoelde papieren is het het schip (opm: kof) VLIELAND, kapt. D.D.Visser, welk schip de 6e februari van Fowey naar Cartagena is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Lemmer, 25 maart. Naar wij vernemen, zal de heer F.K. Woudstra, alhier, binnenkort een stoomboot in de vaart brengen tussen Lemmer en Rotterdam. De stoomvaart op deze plaats is in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen. Thans wordt onze haven geregeld door acht stoomboten aangedaan, welk getal, door bovenbedoelde onderneming en de ontworpen nieuwe dienst op Amsterdam, op dertien zal gebracht worden. Bovendien passeren hier jaarlijks tien- à elfduizend zeilschepen. Dat een en ander aan deze plaats veel bedrijvigheid bijzet, kan men nagaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wells, 25 maart. Het schip MARTHA, kapt. J.J. Topzant, gisteren gemeld als zijnde op Burnhem Beach op strand geraakt, heeft tot nu toe zeer weinig schade bekomen; het heeft omstreeks 50 ton lading gelost en indien het weder goed blijft, zal het waarschijnlijk vlot komen met een gedeelte der lading nog in. (opm: zie PGC 270369)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 17 maart. Heden is alhier lek en met verstopte pompen uit zee teruggekomen het Nederlandse galjootschip WILHELMINA, kapt. A. v.d. Weijden, bestemd naar een Nederlandse haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wells, 22 maart. De Veendammer kof MARTHA, kapt. J.J. Topzant, van Hamburg naar hier bestemd, is heden bij Burnham op het strand geraakt en moest onmiddellijk lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 maart. De Groninger kof JANNA MEIJER, kapt. E.B. Datema, van Elbing (opm: Elblag) met delen naar Rotterdam, heden hier met een ferme zuidoosten wind gepasseerd, heeft bij Sandhammer aan de grond gezeten, doch is met assistentie weder afgebracht. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop of te huur: 4 beste nieuwe bok-vaartuigen bij J. Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken.


Datum: 28 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 maart. Heden namiddag is te Slikkerveer van de werf van de heer J. Smit te water gelaten het voor zijn rekening gebouwde Nederlandse clipper-fregatschip VOORLICHTER. Het schip is 280 voet lang over dek, 47 voet wijd en 30 voet hol, en meet 2030 ton. Dit is het grootste schip dat tot dusverre in Nederland gebouwd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart.Volgens een ontvangen telegram van kapt. A.A. de Breuk, voerende het barkschip ADRIANA PETRONELLA, was hij gisteren door tegenwind te Scilly binnengelopen en had hij veel stormweder doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijdregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 20e april 1869, des namiddags ten 12 ure in de Zaal aan de Scheepmakers- haven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JOHANNES MARTINUS, laatst gevoerd door kapitein C. Dalloyaux, volgens meetbrief lang 35 el, wijd 6 el 54 duim, hol 4 el 94 duim, en alzo groot 503 tonnen of 265 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in het Oosterdok, te Amsterdam. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Datum: 30 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 maart. Heden is gestrand op de rode ton bij Texel, het Noorse brikschip PHOENIX, kapt. Moe, van Amsterdam naar Noorwegen bestemd. De sleepboot en de schuit van kapt. Mets, is ter assistentie er naar toe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlandse schip GESINA, kapt. Mulder, van Antwerpen naar Tarento (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Taranto, Italië), is, volgens telegram uit Plymouth van gisteren, aldaar lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Heden is alhier binnengesleept, het Engelse brikschip ELISABETH, kapt. Carr, het is in zinkende staat en was van Zierikzee naar Shields bestemd, met verlies van anker, ketting en boten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wells, 25 maart. Het schip MARTHA, kapt. J.J. Topzant, van Hamburg naar hier bestemd, bij Burnham op ’t strand geraakt, heeft weinig schade bekomen en zal waarschijnlijk afgebracht kunnen worden. 50 Ton der lading is gelost.


Datum: 31 maart 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 20 maart. Het schip (opm: bark) BERNARD EN AGNES, kapt. Stapelman, komende van Torrevieja, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 13e april 1869, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen: de extra snelvarende ijzeren schroefstoomboot MAASSTROOM, volgens meetbrief lang 20 el 47 duim, wijd 2 el 90 duim, hol 1 el 44 duim, en alzo groot, na aftrek der machinekamer, 52 ton, met deszelfs complete machine van hoge drukking en 24 paardenkracht, benevens alle verdere gereedschappen.
Gemelde stoomboot is nog steeds in de vaart tussen Rotterdam en Maassluis, kunnende dezelve dagelijks, uitgezonderd des zondags, bezichtigd worden van ‘s morgens 9 ure tot ’s namiddags half een ure aan de Oosterkade.
Nader zal nog afzonderlijk worden verkocht een oude stoomketel. Te bezichtigen bij de heren Christie & Nolet, te Schoonderloo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 26 maart. Het schip (opm: brik) VERTROUWEN, kapt. T.D. de Ruijter, van Middelburg naar Calabar bestemd, is alhier binnengelopen met verlies van verschansingen, stutten, een zeil, ra en tuig.


Datum: 01 april 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 31 maart. Heden is alhier terug uit zee binnengelopen het schip ANTJE, kapt. Klein, naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd, met overgeworpen lading. Het heeft op 53º N.B. en 02º55’ O.L. (opm: zuidelijke Noordzee) de equipage gered van het daar gezonken kofschip CHRISTINA MARTHA, kapt. Hovingh (opm: E.G. Hoveling), van Schiedam met spoorijzer naar Koningsbergen bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hartlepool, 29 maart. Het schip (opm: schoener) PELIKAAN, kapt. W.A. de Jonge, de 26e dezer van hier naar Sevilla vertrokken, stootte in de morgen van de 29e op de hoogte van batterij no. 2 in de oostelijke baai van Dungeness, en zal hoogst waarschijnlijk wrak worden. De equipage is gered. (opm: zie NRC 030469 en PGC 060469)


Datum: 03 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 31 maart. Aangaande het schoenerschip PELIKAAN, kapt. De Jonge, vroeger vermeld als te New Romney gestrand, wordt bericht, dat het totaal wrak is. (opm: zie ook PGC 010469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuque (opm: Pernambuco = Recife), 16 maart. Het schip CATHARINA, kapt. Bakker, van Maroim (opm: thans Maruim, 10 mijl benoorden Aracaju) naar Falmouth bestemd, is alhier de 14e dezer lek binnengelopen en is bezig met lossen om het lek te zoeken. (opm: zie NRC 020569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 februari. Het Nederlandse schip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA ligt nog in de Simonsbaai, alwaar het gerepareerd wordt. Het zal in de volgende week vertrekken. (opm: zie NRC 210369, 040469 en 100469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 februari. Op 22 januari is een grote Nederlandse stoomboot Kaap Agulhas voorbij gevaren, koers zettende naar het westen; terwijl op 2 dezer een Nederlands barkschip Kaappunt is voorbijgezeild, op reis van Jeddo (opm: Jeddah) naar New York; naam onbekend; vlagmerk H.V.N.F. (opm: vermoedelijk geen Nederlander; bijpassende scheepsnaam niet gevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam ligt in lading naar Bremen het Nederlands schip (opm: tjalk) GOEDE VERWACHTING, kapt. G.H. Mulder. Adres: Seeuwen & Co.


Datum: 04 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. De moeilijkheden der communicatie met de rede van Samarang waren in deze regen-mousson nog groter dan in vroegere jaren, daar in afwachting dat het nieuwe kanaal zal voltooid zijn aan de oude riviergeul weinig gedaan werd. Thans is de PRESTO met twee baggermachines aangekomen en bestaat er gegronde hoop, dat het nieuwe kanaal voor de aanstaande regen-mousson volkomen bruikbaar zal zijn; een keurig stoombootje, om prauwen door dat kanaal naar de rede te slepen, de SLAMAT, van 30 paardenkracht, ligt hier reeds gereed; het is zodanig geconstrueerd, dat het in het kanaal kan wenden. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 april. Volgens rapport van de sleepboot SLIEDRECHT en de Brouwershavense loodsschokker ligt op de Ooster bij ton nr. 3 van dit zeegat gezonken een schoener met topzeil boven water. Vermoedelijk is dat de Franse schooner waarvan de equipage heden morgen te Hellevoet is aangebracht. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 3 april. Het Engelse schoonerschip AQUILO, kapt. Arnold, alhier van Par gearriveerd, heeft gered en aangebracht de equipage van de Franse schoener ANNA MARIE, kapt. Michalat, van Vannes naar Rotterdam bestemd, welk schip op de hoogte van Schouwen op een wrak heeft gestoten, waardoor het gezonken is. (opm: zie voorgaand bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 april. Volgens brief van de Kaapstad, d.d. 17 februari, was het schip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA, kapt. Dam, van Batavia naar Rotterdam, aldaar binnen, van de geleden schade hersteld (opm: zie NRC 210369) en gereed om den 23 dito de reis voort te zetten; van de lading waren 35 balen koffij en 119 kr. (opm: kranjangs) suiker, wegens beschadigdheid, verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 februari. Heden morgen is het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, bij het opkomen op de rede, tegen de QUINTET aangevaren, die daardoor nog al aanzienlijke schade heeft bekomen.


Datum: 05 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. Met de HENRIETTE (opm: bark), kapt. J.R. Brouwer, zijn eergisteren alhier aangebragt de eerste stuurman en vier matrozen van het Bremer schip ADELE, beladen met steenkolen, van Engeland naar Rangoon (opm: Yangon). Dit schip is op ongeveer 27º Z.B. en 91º O.L. totaal verbrand. De opvarenden hebben met drie sloepen het schip verlaten waarvan slechts de bovenvermelde te Padang is aangekomen; van de andere twee sloepen, waarin zich bevonden: in de eerste de kapitein, drie passagiers en zes matrozen, en in de tweede, de tweede stuurman en vier matrozen, was nog niets bekend. Deze lieden hebben dus ruim 1300 Engelse mijlen afgelegd en 134 dagen in open zee in de boot doorgebragt; de laatste acht dagen hadden zij niets meer te eten of te drinken en zijn in zeer uitgeputte toestand te Padang aangekomen.


Datum: 06 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is op de werf van de heren Christie en Nolet, te Delfshaven, met goed gevolg te water gelaten het nieuwgebouwd raderstoomsleepschip, genaamd DE IJSSEL, bestemd voor de Geldersche Stoomsleep-Reederij te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip DE AMSTEL, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse K.C. Bunnik, is de 28e februari j.l. te St. George d’Elmina (Kust van Guinee) aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 april. Het schip PELIKAAN, kapt. De Jonge, van Hartlepool naar Sevilla, in de baai van Dungeness gestrand (opm: zie PGC 010469), is wrak geworden.


Datum: 07 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 19 maart. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip (opm: bark) BERNARD EN AGNES, kapt. Stapelman, van Torrevieja naar Memel (opm: Klaipeda) bestemd, om een klein lek te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 28 maart. Het schip WILHELMINA, kapt. v.d. Weijde, met een lading zout naar Vlaardingen bestemd en dat alhier den 16 maart weder uit zee lek en met verstopte pompen teruggekomen is, is nagezien geworden, en een gedeelte der lading gelost.


Datum: 08 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De veiling van het Nederlandse barkschip J.C. SCHOTEL op de vendutie van woensdag (opm: 24 februari) heeft NLG 16500 opgebracht. Koper is Sech Naum voor Bob Said te Soerabaya. (opm: zie NRC 250369)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wells, 2 April. Het schip MARTHA, kapt. Topzand, van Hamburg naar Burnham bestemd, dat de 22e maart op de Burnham baar gestrand is, is de 24e daarop vlot gekomen; het maakt water. Het schip is de 28e dezer te Shields binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 5 april. Het schip ORION, kapt. Kolf, alhier van de Zwarte Zee aangekomen en het schip MARGARETH zijn gisteren op de rede van Penarth met elkander in aanzeiling geweest, waarbij het eerstgenoemde de boegspriet verloor en het laatstgenoemde de grote mast; de MARGARETH is in Penarth teruggekomen. (opm: zie NRC 140469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 3 april. Het den 15 februari van dit jaar niet ver van Niddeen (opm: Nida) op de Kurische kust gestrande Nederlandse schip (opm: koftjalk) JOHANNA CATHARINA, kapt. B.J. Buisman, werd heden namiddag door assistentie van visserlieden en het stoomschip ADLER in deze haven gebracht. (opm: zie ook PGC 100469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 25 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HILLECHINA REINA, kapitein H.P. Hazewinkel Muntendam, is heden alhier van Triëst aangekomen met schade aan de zeilen, tuig, enz. Het schip is bestemd naar Groningen. (opm: zie NRC 110469 en 180469)


Datum: 09 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. Zaterdag (opm: 3 april) zijn van hier per Hullse stoomboot (opm: de boot naar Hull), met bestemming naar Amerika, vertrokken circa 140 passagiers. Bij deze landverhuizers waren zeven gezinnen uit het naburige Kimswerd, behorende tot de bekwaamste landbouw-arbeiders van dat dorp, die toch zoveel hadden kunnen oververdienen, dat ze de overtocht met hun gezinnen konden bekostigen. Gedurende het jaar 1868 zijn uit onze haven plm. 1200 emigranten vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april Heden alhier aangekomen ESTAFETTE (opm: bark), kapt. D.J. Oepkes, 12 november van Batavia vertrokken, met ingeslagen verschansing, schoon dek, verlies van zeilen en meer andere zeeschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 april. Kapitein Oepkes, met het schip ESTAFETTE van Java alhier binnen, rapporteert de 6e dezer, 6 mijlen W.t.Z. van de Noord Hinder, een wrak te hebben zien drijven, met de top van de grote marssteng en de barksteng boven water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 5 april. Gedurende een storm, de 5e dezer te Paimboeuf geheerst hebbende, zijn het Nederlandse schoenerschip BROEDERTROUW, kapt. Zeven, en het Britse schoenerschip ORION, kapt. Vaughan, beide van hier met een lading boekweit naar Rotterdam bestemd, met elkander in aanvaring geweest. Het eerstgenoemde verloor daarbij de voorsteng en het laatstgenoemde scheen ogenschijnlijk veel schade geleden te hebben, voornamelijk aan het achterschip, en men vreest dat de lading beschadigd zal zijn. Gisteren was de wind een weinig bedaard. (opm: zie PGC 150469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Volgens particulier berigt in dato 10 maart uit Port Louis, was de JOHANNES ANTHONIUS (opm: fregat JOHANNES ANTONIUS) de 18e februari door de IRON KING op 26º Z.B. en 66º O.L. in goede staat zeilende gepraaid. De 21e daaropvolgende werd de IRON KING door een zware orkaan overvallen en is met verlies van masten en overgezeilde lading in Port Louis binnengelopen. Men durfde echter hopen dat de JOHANNES ANTHONIUS deze orkaan ontkomen was. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 10 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Aangaande het schip JOHANNES ANTHONIUS leest men in de Overland Commercial Gazette van Mauritius van 10 maart het volgende: Het schip IRON KING, te Londen te huis behorende, praaide de 21e februari op 26º Z.B. en 66º O.L. het Nederlandse schip JOHANNES ANTHONIUS, van Batavia naar Rotterdam bestemd, alles was wel aan boord. Op de 18e februari ondervond dit schip op 26º Z.B. en 66º O.L. een hevige orkaan met een vreselijk hoog lopende zee. De wind begon uit het oosten rondlopende tot het westen. Barometer laagste stand 28.55 (opm: inches kwik = 725 mm kwik = 964 mbar [hP]). Het schip werd plat op zijde geworpen en vond men 4 voet water in het ruim. De cycloon begon ten 7 ure in de morgen van de 18e en nam af ten 7 ure in de namiddag van dezelfde dag, wanneer de barometer weder rees. De 20e hield men af naar Mauritius met beter weder, ten einde het schip van de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 februari. Heden is alhier voor reparatie binnengelopen het Nederlandse schip (opm: bark) SUSANNA JOHANNA, kapt. F. Heijmeriks, van Banjoewangie (opm: Banyuwangi) naar Rotterdam bestemd, hebbende op reis op 6º Z.B. en 80º O.L. zeer slecht weder belopen en is daarbij lek gesprongen. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 april. Volgens brief uit Mauritius in dato 10 maart was het schip SUSANNA JOHANNA, kapt. Heijmeriks, van Banjoewangie (opm: Banyuwangi) naar Rotterdam, aldaar zwaar lek en met verlies van verschansingen en zeilen binnengelopen, hebbende veel slecht weder doorgestaan. Van de lading waren 4000 balen koffij, waaronder minstens 1600 zwaar beschadigd, gelost en 250 balen reeds publiek verkocht. (opm: zie NRC 060669)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 maart. Het schip (opm: bark) PANTALON, kapt. F. v.d. Tas, van Singapore alhier aangekomen, heeft alhier geland de kapitein, de officieren en een gedeelte der equipage van het schip MORNING STAR, de 7e januari l.l. te Singapore aangekomen en aldaar die dag verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 4 maart. Het Nederlandse barkschip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA is zaterdag (opm: 27 februari) uit de Simonsbaai vertrokken naar Rotterdam na behoorlijk gerepareerd te zijn. (opm: zie NRC 030469 en overige berichten)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 april. Gisteren arriveerde hier het bij I.A. Hooites te Foxholsterbosch nieuwgebouwde driemast schoenerschip SPES NOSTRA, groot plm. 270 ton, kapt. J.J. Beekhuis, van Leens. (opm: eerstgevonden reis: 22 juni 1869 van Groningen naar Gloucester)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 3 april. Heden middag is hier door vissers, geadsisteerd door een stoomboot, binnengebracht de door hen afgebrachte Groninger kof JOHANNA CATHARINA, kapt. Buisman, welk schip de 15e februari bij Pill’koppen (opm: Morskoj), in de nabijheid van deze plaats, strandde. (opm: zie ook NRC 080469)


Datum: 11 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 april. Het Nederlandse s.s. REMBRANDT, kapitein J.P. Lorie, is gisteren avond alhier van Amsterdam aangekomen; het zal de voor hier bestemde lading lossen, steenkolen innemen en morgen vroeg de reis naar Dantzig (opm: Gdansk) voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 6 april. Het schip (opm: schoener) HIILLECHIENA REINA, kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, van hier naar Groningen bestemd, dat den 25 maart te Malta met schade is binnengelopen (opm: zie NRC 080469 en 180469), moet lossen om te repareren.


Datum: 12 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 april. Aangekomen Z.M. kotter HINDER, Adriaanse, van Hellevoet.


Datum: 13 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 april. Heden middag ten 5½ ure is op de werf van de heren C. Gips en Zn alhier, met de beste uitslag te water gelaten het Japanse oorlog-stoomschip NITS-SIN, gebouwd voor rekening van de Mikado, onder opper-toezigt van de heer J.W.S. van Oordt. Een overgrote menigte woonde dit prachtig schouwspel bij, terwijl de voor deze gelegenheid opgerigte en met vlaggen versierde tribunes ook met vele dames bezet waren.
Ogenblikkelijk na het aflopen van dit schip is de kiel gelegd van het koopvaardijschip COSMOPOLIET III voor rekening van de Gebr. Blussé van Oud-Alblas. Het commandement van de NITS-SIN is voor de tijd van twee jaren opgedragen aan de heer Vroom, die in der tijd als 2e stuurman aan boord was van het Japanse oorlogsschip KAYO-MAR (opm: KAYIO MARU), bij het overbrengen van dit schip naar Japan. (opm: zie NRC 050569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Meerkerk, 11 april. Tot groot gemak voor het publiek is de stoomboot ZEDERIK I, kapt. Van Ouwerkerk, varende tussen Gorinchem, Moerkerk, Vianen en tussenliggende plaatsen, vanaf 1 april beginnen te varen ten 6½ ure van eerstgenoemde gemeente, in plaats van 7 ure. Deze regeling strekt in het belang van de passagiers voor Utrecht, die met de trein van 10.20 naar Amsterdam wensen te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Kanaal van Suez zal de 1e oktober van dit jaar worden geopend en die opening zal een der grootste gebeurtenissen van de nieuwere tijd zijn. Het ogenblik is dus nabij, waarop men de aanvang zal zien van de omwenteling in de handel, die velen voorspelden. Men heeft gemeend, dat van het ene tot het andere einde van het kanaal gehele reeksen van schepen elkander tussen de Rode en de Middellandse Zee zullen kruisen, en daaruit belemmeringen kunnen voortvloeijen. Zie hier echter wat daarvan is. De compagnie heeft de passage geschat op 6 millioen tonnen ’s jaars. Dit maakt 500.000 tonnen per maand, dat is 16000 tonnen per dag. Rekenende de schepen nu gemiddeld op 1000 tonnen, zouden er 16 schepen daags op en af varen over een lengte van 39 uren. Het getal kan veilig tot 30 en 42 schepen klimmen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) STAD ASSEN, gevoerd geweest door kapt. B.H. Boer, is den 1 dezer te Londen voor GBP 1150 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 maart. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNES ANTONIUS, kapt. De Voogd v.d. Straten, van Banjoewangi (opm: Banyuwangi) naar Rotterdam, is alhier lek en met meer andere schade binnengelopen; hebbende een cycloon doorgestaan. (opm: zie NRC 090469)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Fabriek van E.J. Smit & Zonen te Hoogezand. Het bestuur der Dragtster Stoomboot-Reederij betuigt bij deze, dat de machine der stoomboot DRAGTEN aan bovengenoemde fabriek een aanzienlijke reparatie heeft ondergaan, die zeer naar wens is uitgevallen. Wegens de ondervonden soliede behandeling en perfecte uitvoering der werkzaamheden beveelt het bestuur die fabriek gaarne in de gunst der eigenaars van stoomboten en stoomfabrieken aan.
Dragten, 7 april 1869 Namens het bestuur: E.J. v.d. Meulen, president
Mr. J.G. van Blom J.Gzn, secretaris-boekhouder


Datum: 14 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Bij ministeriële beschikking van de 10e april j.l. is de vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen, vee, en geldswaarden tussen Tiel en Amsterdam, en tussengelegen plaatsen, vroeger verleend aan E. A. Emanuel en C. Post te Tiel, overgeschreven ten name van de naamloze vennootschap: Stoomboot Admiraal de Ruyter, directeur L. de Ruyter, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens ontvangen bericht van Newcastle was het schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. J. Boumeester, de 12e dezer van daar vertrokken, bestemd naar Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 april. Het Nederlandse barkschip STAD MIDDELBURG is zaterdagavond te Vlissingen in de Dokhaven gekomen. Het schip is door de sleepboot ZEELAND van de Kinderdijk naar daar gesleept en wordt heden in het droge dok gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 6 april. Het schip MARGARET, dat in Penarth uit zee teruggekomen is, nadat het op 4 dezer met het schip ORION, kapt. Kolff, in aanvaring is geweest (opm: zie NRC 080469), was van hier naar Montevideo bestemd. Behalve de grote mast had het verschansingen, relings, stutten enz. weggeslagen en de pompen en spil enz. beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 9 april. Het schip JANTJE, kapt. Muller, van Antwerpen naar Bergen bestemd, is met een stoomschip in aanvaring geweest. De equipage is op het laatstgenoemde overgegaan en in Kopenhagen geland. Het schip is door loodsen in Stavanger binnengebracht. (opm: zie NRC 170469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 10 april. Bij Käringön niet ver van Lysekil af, is het wrak van een Nederlands kofschip (opm: de kof NEPTUNUS, ex CORNELIA JACOBA, zie ook PGC 200469) gevonden. Een kleine kist, gemerkt: H.H. Schuman N. Pekela 1866, is aan land gedreven. (opm: de PGC van 150469 schrijft de correcte naam H.H. Schuurman)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping op dinsdag 13 april 1869 in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam: de ijzeren schroefstoomboot MAASSTROOM, groot na aftrek der machinekamer 52 ton; voor NLG 7500 opgehouden.


Datum: 15 april 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nantes, 13 april. Het schip (opm: schoener) JANNETJE HELENA, kapt. J. Krijnen, van hier naar Groningen, is bij Belle Isle (opm: Belle Île) verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paimboeuf, 3 april. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Zeven, met boekweit van Nantes naar Rotterdam, is hier in aanzeiling geweest en heeft daardoor schade bekomen. Men vreest ook voor schade aan de lading. (opm: zie NRC 090469)


Datum: 17 april 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rudkjöbing, 12 april. Het schip (opm: kof) JANTINA, kapt. Lohman, van Leer met stukgoederen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is in de nabijheid dezer plaats gestrand. Men hoopt de lading te bergen. 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 8 april. Het galjootschip JANTJE werd gisteren door loodsen van Jeddern, die het verlaten gevonden hadden, hier binnen gebracht. Uit de papieren blijkt het, dat het de JANTJE is, kapt. Muller, met een lading stukgoederen van Antwerpen naar Bergen bestemd. Waarschijnlijk heeft een aanzeiling plaats gevonden, dewijl enige stutten gebroken zijn, met menige andere schade boven water. Het journaal is tot aan de 2e dezer bijgehouden. (opm: zie NRC 140469)


Datum: 18 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 12 april. Volgens berichten uit Malta in dato 6 dezer wordt gemeld, dat ongeveer 90 quarters beschadigde bonen ex-HILLECHINA REINA, kapt. Muntendam (opm: H.P. Hazewinkel Muntendam), van hier naar Groningen bestemd, dat de 25e maart met schade te Malta is binnen gelopen, zouden geveild worden. Het restant der lading was gezond. (opm: zie NRC 110469)


Datum: 19 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt te Amsterdam ter inlading gereed het snelzeilend Nederlands campagne-fregat KITTY, (1000 tonnen, 3/3L 1.1.+, gezagvoerder Z. Mulder, tevens alleszins uitmuntend ingericht voor de overtocht van passagiers. Expeditie bepaald einde der maand mei, zijnde retourbevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij. Genoemde bodem heeft capaciteit tot inname van spoorwegmaterieel en machineriën van de grootste afmetingen. Adres: Oolgaardt & Bruinier, Amsterdam.
(opm: ex-STAD ENSCHEDE, zie NRC 010369, eerste reis na de verbouwing)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 maart. Zr.Ms. stoomschip de WATERGEUS liep de 20e februari de Tafelbaai binnen om verversingen te bekomen. Het vaartuig kwam van Batavia en was bestemd naar de Nederlanden, werwaarts het op de 28e de reis heeft voortgezet.
Op de avond van de 12e dezer was een Nederlands vaartuig aan de ingang van de Tafelbaai. Het liep de volgende morgen binnen en bleek te zijn Zr.Ms. oorlogsstoomschip LEEUWARDEN, commandant de kapt.t/z. J.W. de Ruyter de Wildt, komende van Batavia en bestemd naar de Nederlanden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip ANTON EN JACOB, kapt. Bot, te Vlaardingen van Villanova: 169 mooijen (opm: niet gevonden) zout en 426 bundels kurk. Adres: J.J. v.d. Berg, ’s-Gravenhage.


Datum: 20 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 4 mei 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip FRIESLAND, laatst gevoerd door kapt. T. Sipkes, volgens meetbrief lang 40 el, wijd 7 el 5 duim, hol 5 el 71 duim, en alzo groot 716 tonnen of 378 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven aan de werf van de heren Gebr. Visser, te Rotterdam. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 april. In de afgelopen week is aan de heer D.D. Ouwehand, gezagvoerder van het onlangs binnengekomen alhier te huis behorende barkschip LUCTOR ET EMERGO, van de rederij der heren Den Bouwmeester, Borsius en v. d. Leijé, zo namens die rederij als van de Engelse assurantie maatschappij, uitgereikt een gouden zakchronometer met dito ketting, en zulks als blijk van erkentelijkheid voor de door die gezagvoerder en zijn equipage op de uitreis met gunstig gevolg gedurende vijf dagen in het werk gestelde pogingen tot blussing van een aan boord ontstane brand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 3 maart. Scheepsvrachten. Daar te Batavia enige schepen kustvrachten gevonden schijnen te hebben en er in de laatste dagen niet zeer vele disponibele schepen binnenvielen, bleven de vrachten stationair op NLG 45 voor suiker en NLG 50 voor tabak. Wijl in de omliggende kolonies de vrachten zich soutineren (opm: handhaven) hoopt men ook hier niet verder terug te zullen gaan, ofschoon disponibele produkten schaars zijn. Het Nederlandse schip NEERLANDSCH VLAG, van Macasser ter opvulling hier binnen, boekte tot NLG 50 voor suiker hier en NLG 52,50 voor tabak te Panaroekan naar Rotterdam, en het Nederlandse schip OCEAAN tot NLG 45 voor suiker van hier via Samarang naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veerdienst van Rotterdam op Charlois begint op 22 april met de schroefstoomboot ECONOMIE, hetwelk tot dat doel gebouwd is, voorzien van een ruime overdekte verblijfplaats, die omstreeks 25 personen kan bevatten, terwijl achter zitbanken zijn aangebracht in de open lucht.
De directie, van Zeylen & Decker (opm: zie NRC 260169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Sourabaija in lading direct voor passagiers en goederen om in mei te vertrekken het nieuw gebouwde clipper-fregatschip HENRIETTE ADRIANA, kapt. A.F. Schuchard, groot 760 gemeten lasten, door grote luiken bijzonder geschikt om machineriën te laden, Adres: de reders E. Suermondt & Zoonen & Cie, en de cargadoors Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens brief van kapt. D. Dekker, voerende het Nederlandse schip (opm: galjoot) DE HAAN, van hier naar Riga, d.d. Rönne 14 dezer, had hij aldaar binnen gebracht een op zee door het volk verlaten gevonden schoenerschip, geladen met slijpstenen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 april. Het bij Lysekil als wrak gevonden kofschip is vermoedelijk de Sappemeerster kof NEPTUNUS, kapt. H.H. Schuurman, de 3e dezer uit het Vlie naar Stolpmünde (opm: Ustka) vertrokken. (opm: zie NRC 140469)


Datum: 21 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam, in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat op dinsdag 20 april: Nederlands barkschip JOHANNES MARTINUS, laatst gevoerd door kapt. C. Dalloyaux, groot 265 lasten: opgehouden voor NLG 14500.


Datum: 22 april 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 april. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip MARTHA, kapt. W. de Haan, van Sappemeer, groot plm. 145 ton, gebouwd bij G. Bodewes te Foxholsterbosch, en heden het nieuwgebouwd galjootschip MARGARETHA ANTINA, kapt. P.J. Schoon, van de Nieuwe Schans, groot 75 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.
(opm: eerstgevonden reis MARTHA: 13 juni 1869 van Groningen naar Duinkerken en eerstgevonden reis MARGARETHA ANTINA: 26 mei 1869 te Zoutkamp zeilklaar voor Engeland)


Datum: 23 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 4e mei 1869, des middags ten 12 ure, na afloop der veiling van het barkschip FRIESLAND, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen de extra snelvarende ijzeren rader-sleepstoomboot ROTTERDAM No. 2, volgens meetbrief lang 17 el 63 duim, wijd 4 el 21 duim, hol 2 el 6 duim, en alzo groot na aftrek van de machine-kamer 65 tonnen, hebbende voornoemde stoomboot een stoommachine van ongeveer 50 paardekracht, met verdere inventaris, zoals die zich aan boord bevindt. De stoomboot zal van de 1e mei ter bezichtiging liggen in de Geldersche Kade nabij de Beursbrug te Rotterdam. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren P. Gallas & Zoon te Helvoetsluis, en bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Door een vriendelijke hand ontvingen wij het navolgende extract uit een particuliere brief omtrent het Nederlandse schip met hulpstoomvermogen NESTOR, kapt. C.B. Brandligt, de 14e maart j.l. te Singapore aangekomen:
De 13e november van het vorig jaar is het bovengenoemde schip uit Penarth vertrokken met een oostelijk zogje en mistig weer. Tegen de avond helderde de lucht evenwel op en nam de bries tot stijve marszeilskoelte toe, waarmee het schip voortliep tot de 14e des avonds, toen de wind toenam en de zee zich sterk verhief. Het schip werkte onder topzeils en de volle fok zeer zwaar en geleek soms een klip, zo verschrikkelijk veel water nam het over, waardoor de kajuits-dekdeuren met de daarachter zijnde 3 duims vloeiplanken insloegen, het kajuitsschotwerk gedeeltelijk verbrijzeld en de kajuit met circa 3 voet water gevuld werd; van de voorhut sloegen de zijplanken los, waardoor ook daarin veel water binnendrong; des namiddags ten 2 ure sloeg de zee de kippenhokken, alsmede de ijzeren leuningen van het kajuitsdek af en besloot de kapitein, ofschoon met innige spijt, bij een 11 à 11½ mijls vaart onder de wind te draaien, en toen het schip eenmaal bijgedraaid lag, kwam er geen spatje water meer aan dek. 4 Uren later zette de kapitein wederom koers, maar verviel op de hoogte van Lissabon in stiltens en kreeg vervolgens de NO passaat eerst 2 graden bezuiden Madera. Gedurende het stormweder maakte de NESTOR een weinig water bij de pomp, hetgeen de kapitein evenwel toeschrijft ballastwater te zijn geweest, dat hier of daar heeft opgestopt gezeten. De machine werkte gedurende de reis zeer goed en kon ook het slingerende schip tot 35 pond zonder opkoken verdragen, maar onder de linie durfde de machinist de stuurboordsketel geen groter spanning dan 38 pond stoomdruk geven, wegens het lekken der ketel en thans zijn beide ketels zodanig lek, dat ze eerst moeten worden gerepareerd, alvorens ze gebruikt kunnen worden. Niettegenstaande de NESTOR 121 dagen reis had, is het nog de eerst aangekomene geweest, van de in die dagen gezeilde vloot. Aangaande de verschillende proeven genomen van verschillende smeersels, kon nog niets er van medegedeeld worden, alvorens het schip gelost had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 22 april. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip ONRUST, kapt. D.L.J. Weissenbruch, de 21 dezer met emigranten van Macao (opm: Macau) te Havanna gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 april. Gisteren is ter rede van Veere gekomen het schoenerschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Persoon, van Newcastle met steenkolen naar Middelburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 21 april. Volgens telegram is het schip (opm: bark) BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, heden morgen te North Shields gearriveerd en zou ogenblikkelijk in het dok gehaald worden, om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: tjalk) ROELFINA ALIDA, kapt. J. Stientjes, te Wormerveer van Pentewan (opm: Co. Cornwall): 91 ton chinaklei. Adres: Jan Dekker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te koop te Echtenerbrug: Een best onderhouden Tjalkschipshol, uitmuntend geschikt tot vervoer van turf enz. aan fabrijken, groot volgens meetbrief 48 ton, ter bezigtiging liggende aan de werf van Jan B. Cats en aldaar te informeren.


Datum: 27 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 april. Volgens brief uit Suriname d.d. 1 dezer was het schip (opm: brik) ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. F. Reuvekamp Gille, aldaar de 22e maart van hier gearriveerd, na vele en zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor schade aan schip, tuig en lading is veroorzaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.J. van Roijen, notaris te Onderdendam, zal op woensdag de 2e juni 1869 des middags precies te 4 uur ten huize van de logementhouder S.H. Woldring te Zoutkamp publiek, om contant geld, veilen en verkopen het schoener-galjootschip WARFHUIZEN, groot 152 zeetonnen, gebouwd te Zoutkamp in 1866, bij Veritas voor 8 jaren geclassificeerd 3.3.1.1, liggende thans in het Brunswick-Dock te Liverpool, met inventaris. De voorwaarden van verkoop met de inventaris zullen op de 13e mei 1869 ter lezing liggen ten huize van verkoop, bij Van der Ree aan het Ameland (opm: ‘t Hoek van Ameland) te Groningen en ten kantore van de notaris. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer S.H. Woldring te Zoutkamp en B. van Santen te Liverpool.


Datum: 29 april 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 18e mei 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. C.J. Tonjes, volgens meetbrief lang 35 el 20 duim, wijd 6 el 59 duim, hol 5 el, en alzo groot 515 tonnen of 272 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- gereedschappen, zo als het zelve thans is liggende aan de werf de Zwarte Raaf, te Amsterdam. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris K. Achterberg te Capelle a/d IJssel, zal op woensdag 12 mei 1869 bij inzet en op woensdag de 19 mei daarna bij afslag, telkens des voormiddags te 11 uur, bij J. Noorlander aan het Nieuwe Veer aldaar, presenteren te verkopen een scheepstimmerwerf met loods, woonhuis en twee arbeiderswoningen, zeer gunstig gelegen nabij de rivier de Maas aan de mond van de IJssel, groot ruim 81 roeden. Een zeer klein gedeelte van de werf is verhuurd aan de ijzerpletterij tot 1 april 1873 voor NLG 150 ‘s jaars. Het woonhuis en de werf zijn in eigen gebruik en de arbeiderswoningen zijn bij de week verhuurd, elk voor NLG 1,10 per week. Aanvaarding 1 juni 1869. Breder bij biljetten en nader onderricht ten kantore van voornoemde notaris.
(opm: verkopers waren de erven van scheepsbouwmeester Anthonie Kok, koper werd Hendrik Benard en in 1873 Adrianus Vuyk; zie ook NRC 160569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in één zitting. De notaris Hendrik Frederik de Bock, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens om op zaterdag de 8e mei 1869, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis te Rotterdam aan de Geldersche Kade, in het openbaar te veilen en onmiddellijk daarna te verkopen een sterk, goed onderhouden en welbezeild vaartuig, zijnde een tjalkschip, genaamd: DE VROUW MARIA, liggende te Rotterdam, aan de Dam, Noordblaak nabij de Beurs, groot volgens meetbrief 85 tonnen, in 1859 gebouwd, benevens de daarbij behorende 4 ankers, 2 kettingen, zeilen, touwen, staand en lopend want en verdere inventaris. Volkomen geschikt om de Zeeuwse stromen te bevaren. Onmiddellijk te aanvaarden. Het te veilene is te bezichtigen op de 3e mei 1869 en volgende dagen, van ’s morgens 9 tot ’s namiddag 1 ure, en op de dag van de verkoop van 9 tot 12 ure. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemde notaris De Bock, aan de Spaansche kade, 12/136. (opm: zie NRC 090569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in het notarishuis aan de Geldersche Kade op dinsdag 27 april: 1/32e aandeel in het Nederlandse barkschip CHERIBON, kapt. J. Reiniersen, gebouwd in 1857, 398 lasten of 752 tonnen, onder boekhouderschap van de heren P. van Rossem & Zn op reis van Java naar Nederland, bevracht voor particuliere rekening; voor NLG 540 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ESKE SMIT, kapt. J. Gernaat, van Sappemeer, groot 90 ton, gebouwd bij H.F. Berg te Sappemeer.


Datum: 30 april 1869


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Door sterfgeval uit de hand te koop: een best halfsleten Tjalkje, groot 18 ton, met zeil en treil, bij E.H. van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure.


Datum: 01 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. W.W. Schenk, gezagvoerder van de FROUWINA ELISABETH (opm: kof), rapporteert dat hij in de nacht van 6 op 7 april ZZO van Schagen overzeild is door een onbekende bark, waardoor de fokkemast over boord ging en het schip zwaar lek werd. De bark zeilde voor de wind en het roepen om hulp was vruchteloos. De kapitein weet niet van welke natie het schip geweest is. Des anderen daags is de equipage opgenomen geworden door een Noors schoenerschip, dat hen daarna te Krageroe geland heeft. Daar men van het schip niets meer gehoord heeft, is het vermoedelijk gezonken, kort nadat de equipage het verlaten heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van gesloopt scheepshout. Op zaterdag de 8e mei 1869, ‘s namiddags te 2 uur, bij de Wierumer Schouw onder Adorp van al het hout van drie grote gesloopte schepen, bestaande in zware posten, palen, damleggers, en een grote hoeveelheid brandhout, enz. enz.
J.J. Pettinga

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R.M.A. de Marees van Swinderen, notaris te Ezinge, zal op vrijdag de 14e mei 1869 des avonds precies 6 uur, in het koffiehuis Hoek van ’t Ameland te Groningen publiek ter verkoop presenteren het brikschip NOORDHORN, groot volgens meetbrief 169 ton, geclassificeerd bij Veritas 5.6 l.l, met al deszelfs toebehoren volgens inventaris ten huize van verkoop aanwezig. Gemeld schip is thans liggende te Dordrecht. (opm: zeetijdingen: de NOORDHORN, kapt. H. van Leeuwen vertrok op 12 maart 1869 van Pauillac naar Dordrecht; na verkoop verdoopt in GEERTRUI, Zie NRC 230569)


Datum: 02 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 maart. Op de uitbesteding van heden door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij zijn de navolgende schepen aangenomen:
FERDINAND LOUIS, 268 last, NLG 54,84 voor Amsterdam;
VICE ADMIRAAL MAY, 399 last NLG 57, voor Amsterdam;
SCHIEDAM, 395 last NLG 53,70 voor Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 maart. Volgens berichten van Anjer is aldaar in averij binnengelopen het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapitein G. van de Gevel, van Rotterdam naar Singapore en Hongkong bestemd, met 22 schipbreukelingen aan boord, afkomstig van het Franse schip TAMARIS, kapt. Raunée. De TAMARIS had 300 Chinese koelies aan boord gehad, die oproerig zijn geworden, het schip hebben vermeesterd en de kapitein geboeid aan boord hebben gehouden. De MARIA ELISABETH nam de equipage aan boord op 7º Z.B. en 99º45’ O.L. (Zie verder onder de berichten van Java.) (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 maart. Het Franse consulaat te Batavia heeft het volgende schrijven medegedeeld: De equipage van het Franse schip TAMARIS, slachtoffer van een opstand van Chinese koelies, welke zij naar Havanna zou overvoeren, neemt de vrijheid zich van uw geacht blad te bedienen, om openlijk haar dank te betuigen aan de waardige kapitein G. van de Gevel, gezagvoerder van het Nederlandse schip (opm: schoener) MARIA ELISABETH, wiens edelmoedig gedrag te haren aanzien hem aanspraak geeft op de grootste erkentelijkheid, aangezien velen onzer buiten enige twijfel hem het leven te danken hebben.
Op meer dan veertig mijlen in zee heeft de waardige kapitein Van de Gevel, toen wij, uitgeput door honger, de dorst, en de inspanning van 4 dagen en nachten roeien, ons in de deerniswaardigste toestand bevonden en wij niets anders als de dood voor ogen hadden, ons aan boord genomen, heeft ons overladen met zorgen en voorkomendheden, heeft ons klederen verstrekt, en broederlijk met ons de reeds aanmerkelijk verminderde voorraad zijner levensmiddelen gedeeld. De stuurlieden en de equipage der MARIA ELISABETH hebben in die moeilijke dagen met de gezagvoerder in edelmoedigheid gewedijverd. Het is ons, bemanning van de TAMARIS, een levendig gevoelde behoefte, openlijk onze dank te betuigen aan onze redders, de Nederlandse stuurlieden en matrozen der MARIA ELISABETH, en inzonderheid aan de voortreffelijke gezagvoerder van dat vaartuig, de heer Van de Gevel. Hun namen zullen bij ons en de onzen ten allen tijde in gezegend aandenken blijven. (opm: zie NRC 020569 en 050669)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 29 april. Het kotterschip EMILIE, kapt. L.P. Jager, van Burnt-Island naar St. Petersburg bestemd, heden op deze rede aangekomen, heeft de 25e dezer onder Skagen anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 12 april. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bakker, van Maroim (opm: thans Maruim, 10 mijl benoorden Aracaju) naar Falmouth bestemd, dat de 14 maart l.l. alhier lek is binnengelopen, heeft de reparatiën voltooid. (opm: zie NRC 030469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip HILKE DE VRIES, kapt. Zeelt, te Zaandam van Hamburg: 37 lasten raapzaad. Adres: Prins.


Datum: 03 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van vriendelijke zijde ontvangt het Handelsblad enige inlichtingen, welke bevorderlijk kunnen zijn aan een juistere beoordeling der thans tussen de scheepstimmerlieden te Amsterdam en hun patroons aanhangige zaak.
De werktijd op de scheepstimmerwerven aldaar is gedurende de negen zogenaamde zomermaanden, van des morgens 5 tot des avonds 7 ure, derhalve 14 uren in het geheel, of, na aftrek van drie schafttijden van te samen 2 uren, twaalf uren. Daarvoor wordt betaald een loon van NLG 1,80 in eens af, hetgeen dus gelijk staat met een loon van NLG 0,15 per uur. Wanneer bij enig werk bijzonder haast is, of men, tot bevordering der deugdelijkheid van het werk, gebruik maken wil van schone en lange dagen, dan wordt de werktijd verlengd, hetzij door nog na 7 ure te laten arbeiden, of door na 7 ure en bovendien gedurende de schafttijden te laten arbeiden. Dit werken (overwerken) geschiedt altijd per schaft, dat nooit de tijd van 1½ uur te boven gaat en waarvoor betaald wordt ¼ dag arbeidsloon, derhalve NLG 0,45 of NLG 0,30 per uur. Dat zulk overwerken dikwerf plaats vindt, spreekt nagenoeg vanzelf, wanneer men in aanmerking neemt, dat de schepen dikwijls eensklaps een bevrachting krijgen en dan binnen korte tijd zeilklaar moeten zijn.
Het bovenstaande betreft de werktijd en de lonen op de werf.
Van de werf, namelijk op schepen liggende in het droge dok, of op andere plaatsen niet in de onmiddellijke nabijheid van de werf, waartoe zij behoren, is de werktijd van des morgens 6 ure tot des avonds 6 ure, derhalve 12 uren, of na aftrek der 3 schafttijden (hier bedragende te samen 3 uren) negen uren. Het loon bedraagt eveneens NLG 1,80, dus NLG 0,20 per uur. Het overwerken, dat ook daar plaatsvindt, deels om bovengenoemde redenen, deels om droogdokhuur te besparen, wordt berekend op dezelfde wijze als geschiedt bij de arbeid op de werf. Uit een en ander volgt, dat ook daar het dagloon van NLG 1,80 doorgaans slechts nominaal is, maar inderdaad meer bedraagt. In de laatste maanden konden de scheepstimmerlieden geregeld werk vinden, waardoor minstens de helft hunner een weekloon trok van gemiddeld NLG 13.


Datum: 04 mei 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 april. Het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. H.F. Jager, van Termunterzijl naar Noorwegen, is hier heden, na in zee geweest te zijn, door een stoomboot aangezeild, omstreeks 11 uur in de avond, welke koers zette naar de Elbe of Wezer. De ANNA CATHARINA verloor boegspriet, een gedeelte van de steven, enz. De stoomboot moet volgens kapiteins zeggen schade bekomen hebben aan stuurboordzijde bij het fokkewant. De naam der stoomboot is onbekend. Ook was er naar men zien kon geen volk op het dek.


Datum: 05 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 mei. Het op de werf van de heren C. Gips & Zonen alhier gebouwde en 12 april j.l. te water gelaten schroefstoom-oorlogsschip NITS-SIN is, na te Fijenoord de stoomketels te hebben ingenomen, van daar voor enkele dagen herwaarts teruggekeerd en in het nieuwe bassin van de staatsspoorweg gehaald, om aldaar de te Amsterdam bij Paul van Vlissingen en Dudok van Heel vervaardigde stoommachine in te nemen en verder opgetuigd en zeilvaardig gemaakt te worden. (opm: zie NRC 201069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in de zaal aan de Scheepmakershaven hoek Bierstraat, op dinsdag 4 mei:
- Nederlands barkschip FRIESLAND, laatst gevoerd door kapt. T. Sipkes, groot 378 lasten; opgehouden voor NLG 21000.
- IJzeren rader sleepstoomboot ROTTERDAM No. 2, groot na aftrek der machinekamer 65 ton; opgehouden voor NLG 9800. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 06 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de rader-sleepstoomboot ROTTERDAM No. 2, te bezichtigen t/m 11 mei e.k. te Rotterdam nabij de Beursbrug (opm: zie NRC 050569).
Informatiën bij de boekhouders P. Gallas & Zoon te Hellevoetsluis en ten kantore van de heren Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 4 mei. Het galjootschip AFINA, kapt. B.H. Goossens, van Oporto naar Liverpool bestemd, geladen met wol, is bij Lands End gestrand en in stukken geslagen. De stuurman is gered; de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 3 mei. Heden is alhier wegens tegenwind op de rede ten anker gekomen het Nederlandse schip TJAKIENA (opm: kof TJAKKINA), kapt. T.L. van Sluis, van Bergen naar St. Petersburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 28 april. Het driemast galjootschip JOHANNA ELISABETH, kapt. J.J. Valom, van Newcastle naar Oporto bestemd, is de 19e april door het stoomschip BRITANNIA, van Londen alhier aangekomen, gepraaid geworden op 48º N.B. en 06º W.L. Het eerstgenoemde schip maakte destijds zeer veel water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Danzig (opm: Gdansk), 1 mei. De Delfzijlster kof VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Lodewijks, van Alloa met steenkolen herwaarts, is heden (opm: de 1e mei) bij Ceynowa (opm: bij Hel, 54º36’ N.B. 18º48’ O.L.), in de nabijheid dezer plaats, gestrand en zal vermoedelijk weg zijn. De equipage is gered. (opm: zie PGC 200569)


Datum: 08 mei 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algemeen Handelsblad 08-05-1869
PENZANCE, 4 Mei Het Nederl.schip AFIENA, kapt.Goossens , van Porto met wol naar Liverpool, is bij Landsend gestrand en verbrijzeld; de stuurman is gered, maar de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen; een gedeelte der lading is aan strand gespoeld.
 

 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 5 mei. Heden is alhier geheel gerepareerd uit de haven vertrokken het in december l.l. in zinkende staat binnengesleepte schip JOSEPH, kapt. Abrahams.
Dit schip heeft de lading weder ingenomen, en is door het kanaal van Zuid-Beveland naar zijn bestemmingsplaats, zijnde Leuven, vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 5 mei. Aangaande het verongelukken van het Nederlandse schip AFIENA (opm: waarschijnlijk AFINA), kapt. Goosens – zie ons nommer van 6 dezer – wordt nog gemeld, dat het schip is gestrand ongeveer een mijl ten westen van de Logan rotsen. Van de daarbij omgekomen personen heeft men slechts de lijken van de kapitein en van twee man der equipage gevonden. Men heeft van het schip enige gebroken inhouten, gesneden want en zeilen geborgen. Een hoeveelheid wol is door boten gered geworden, en men denkt nog meer te zullen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heppens (opm: nabij Wilhelmshaven), 2 mei. Kapt. Cassens uit Carolinensiel, gezagvoerder van het schip ANTJE, met een lading hout van Noorwegen naar de Eems bestemd, is alhier voor noodhaven aangekomen. Het landde alhier kapt. Blaak, gezagvoerder van het schip (opm: tjalk) JANTINA CATHARINA, en zijn equipage, die hij heden morgen om 5 uur, op 5 mijlen WZW van Helgoland, gered had. De JANTINA CATHARINA, was lek geworden en gezonken. (opm: zie NRC 100569)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 5 mei. Heden namiddag werd van de werf van de scheepsbouwmeester L.H. de Wijk te water gelaten het nieuw gebouwd brikschip GOEDHART, de naam van de zoon van onze geachte burgemeester, medereder in die bodem. Dit schip zal bevaren worden door de scheepskapitein J.G. Sikkema en onder directie komen van de heer H.F. Kranenborg als boekhouder. Wij maken hoofdzakelijk daarom melding van deze zaak, omdat dit het grootste schip is, dat tot nog toe hier gebouwd werd. Het heeft een laadvermogen van ruim 160 roggelasten. Dat hier nu zulk een groot schip kon gebouwd worden, is een gevolg van de verruiming van klap- en draaibruggen en van zeesluizen. Terwijl vroeger onze schepen van beduidend minder charter met grote moeite en kosten te worstelen hadden om naar buiten te komen, zal men weldra de onderhavige bodem, met nog een drietal kleinere schepen, getuigd en gedeeltelijk geballast zien afvaren en zee kiezen, zodat wij dan ook onze timmerwerven aan hen, die willen laten bouwen, ook voor de zogenaamde grote vaart, gerust durven aanbevelen.


Datum: 09 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip DE WATERGEUS, luit.t/zee Escher, is heden middag alhier ter rede gearriveerd. (opm: van Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. Men verneemt, dat Zr.Ms. stoomschepen DJAMBI en AMSTERDAM van hier zijn vertrokken om op het Franse koelieschip TAMARIS te kruisen, ten einde dit naar Batavia op te brengen. (opm: zie NRC 020569 en 050669)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in het Notarishuis aan de Geldersche Kade op zaterdag 8 mei: een tjalkschip, genaamd de VROUW MARIA; opgehouden voor NLG 2595. (opm: zie NRC 290469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. In een telegram van Samarang wordt bericht, dat de gezagvoerder van het Nederlandse schip ARIA EN BETSY, kapt. H.J. Haverbult, vrijdagnacht j.l. op de rede aldaar is verdronken. (opm: zie NRC 130569)


Datum: 10 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

NRC 10-05-1869: Hooksiel, 6 mei 1869. Volgens afgelegde verklaring is op de 30e april in de nabijheid van Helgoland in de Noordzee gezonken het Nederlandse tjalkschip JANTINA CATHARINA, kapt. Blaak. De equipage, die twee dagen in de boot rondgedreven heeft, werd door het schip ANTJE, kapt. Cassens, opgenomen en door hem de 2e dezer in Heppens (opm. nabij Wilhelmshaven) aan land gezet. Het schip had in Newcastle steenkolen, cement en soda geladen en was naar Kolding bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 7 mei. Het Nederlandse stoomschip ANNA PALOWNA, kapt. D. van Wijk, is gisteren voormiddag van Rotterdam alhier aangekomen, heeft heden middag na lossing van een voor hier bestemde gedeelte der lading en innemen van steenkolen de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hooksiel, 6 mei. Volgens afgelegde verklaring is op de 30e april in de nabijheid van Helgoland in de Noordzee gezonken het Nederlandse tjalkschip JANTINA CATHARINA, kapt. Blaak. De equipage, die twee dagen in de boot rondgedreven heeft, werd door het schip ANTJE, kapt. Cassens, opgenomen en door hem de 2e dezer in Heppens (opm: nabij Wilhelmshaven) aan land gezet. Het schip had in Newcastle steenkolen, cement en soda geladen en was naar Kolding bestemd. (opm: zie NRC 080569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 april. Het schip SUSANNA JOHANNA, kapt. Heijmericks, ligt zeilklaar en zal vermoedelijk nog heden de reis naar Rotterdam vervolgen. (opm: zie NRC 100469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands barkschip FRIESLAND, gevoerd door kapt. P. Sipkes, liggende in de Zalmhaven, aan de werf van de heren Gebr. Visser. Nadere informatie ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 12 mei 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

OHC 12-05-1869 Amsterdam, 11 Mei. Het nederl. schip ROELFINA ALIDA kapt.Stientjes, van hier met beenderen naar Huil, is in den nacht van 3 dezer in de Noordzee door het noordduitsche schip VENUS kapt. Stegen», overzelld en gezonken; het volk is, met uitzondering van des kapiteins vrouw, gered en te Bremerhaven aangebragt .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een sterk en goed onderhouden Tjalkschip, met gehele inventaris. Dadelijk te aanvaarden. Nadere informatiën ten kantore van de Notaris H.F. de Bock, te Rotterdam aan de Spaansche Kade 12/136.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 mei. Het schip (opm: kof) ENGELINA PETRONELLA, kapt. H.A. Brouwer, alhier van St. Ubes (opm: Setubal) aangekomen, is den 6 dezer, des nacht ten 2 ure, aangevaren door een onbekend Engels schip, waardoor het grote schade aan het tuig en het schip bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 8 mei. Kapitein J.D.E. Stegens, gezagvoerder van het Noordduitse schoener-brikschip VENUS, heden van Bordeaux alhier in de haven gekomen, berigt, dat hij in de nacht van den 4 op den 5 mei, op korte afstand van Texel, in aanvaring is geweest met het Hollandse tjalkschip ROELFINA ALIDA, te Hoogezand te huis behorende, dat den 3 mei met een lading beenderen uit Texel vertrokken is en van Amsterdam naar Schotland bestemd, waarna de tjalk kort daarop is gezonken. De equipage, bestaande uit de kapitein Jan Stientjes, zijn kind en drie man, werden gered, doch de kapiteinsvrouw is daarbij omgekomen (opm: zie PGC 130569).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 22 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. G. de Joode, is op de hoek van Japara aan de grond gevaren, doch later weder vlot geraakt en heeft de reis voortgezet.


Datum: 13 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag den 31 mei 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de Notaris O. Leefkens, presenteren te verkopen:
- 2/64 Aandelen in het gekoperd Barkschip ANNA & SOPHIA, 382 gem. lasten, kapt. P. Hoekstra, dir. de Heren F.U.H. Reiger & Co, Amsterdam, van Batavia naar Soerabaya vertrokken.
- 2/48 Dito in het gekoperd dito GERARD PIETER SERVATIUS, 350 gem. lasten, kapt. G. de Joode, dir. als boven, 3 april l.l. van Batavia naar Amsterdam vertrokken.
- 1/64 Dito in het gekoperd dito YMUIDEN, 388 gem. lasten, kapt. A.J. de Jong, dir. als boven, zeilende van Batavia naar Amsterdam, bevracht door de N.H. Maatschappij.
- 1/64 Dito in het gekoperd dito ARIA & BETSY, 391 gem. lasten, kapt. R. Ran, voor wijlen kapt. H.J. Haverbult (opm: zie NRC 090569), dir. als boven, te Batavia gereed liggende, gedestineerd naar Amsterdam.
- 3/40 Dito in het gekoperd dito ZAANSTROOM, 324 gem. lasten, kapt. L. Schaap, dir. de Heer M.C. Lapidoth, Amsterdam, te Nieuwediep binnen van Java.
- 2/32 Dito in het gek. Brikschip PRINSES AMELIE, 169 gem. lasten, kapt. W.J. Driest, dir. als boven, van Java vertrokken naar het Kanaal Falmouth om order.
- 3/32 Dito in het gek. dito WILDEMAN, 172 gem. lasten, kapt. A.J. Driest, dir. als boven, op reis van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop.
- 1/40 Dito in het gek. Barkschip ESTAFETTE, 224 gem. lasten, kapt. C.J. Oepkes, dir. de Heren M.C. Lapidoth & Co, Amsterdam, liggende voor die Stad.
- 1/36 Dito in het gek. Brikschip MATHILDE, 179 gem. lasten, kapt. J.H. Fekkes, dir. de Heren Wm. Pieters en A. Koopmans, Amsterdam, op reis naar Singapore en Hong Kong.
- 1/32 Dito in het gek. Schooner brikschip WILHELMINA & HENRIËTTA, 112 gem. lasten, kapt. H.A. de Boer, dir. de Heren Pfister, Wurfbain & Co, Amsterdam, voor die Stad liggende.
Nadere inlichten te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vertrek van Amsterdam naar Samarang (direct), op verbeurte der vracht, in de laatste helft der maand mei, het snelzeilend clipperbarkschip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer. Deze snelzeilende bodem, met zeer goede inrigtingen voor passagiers, is voorzien van een voldoend getal life-preservers (opm: reddingmiddelen !), zowel voor op- als mede-varenden, waardoor dezelve voor de overtogt ten sterkste wordt aanbevolen.
Tot nadere inlichting gelieve men zich te vervoegen bij de makelaar W. Bakker Bz, zomede voor lading als passagiers bij de cargadoors De Coningh & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 12 mei. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd schoener-brikschip ’t HUIS GARREWEER, kapt. P. Vink, van Woltersum, groot 190 ton, gebouwd bij L. Wildervanck te Hoogezand. (opm: eerstgevonden reis: 9 juli 1869 van Groningen naar Gloucester)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 mei. De Hoogezandster tjalk ROELFINA ALIDA, kapt. J. Stientjes, d.d. 3 dezer van Texel met beenderen naar Hull vertrokken, is in de nacht van de 4e op de 5e daaraanvolgende in de Noordzee door de Noordduitse brik VENUS, kapt. Stegens, overzeild en gezonken. De kapitein, diens kind en de bemanning zijn gered, doch des kapiteins vrouw is daarbij verdronken (opm: zie NRC 120569).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 11 mei. Heden is alhier binnengekomen het schip (opm: kof) ENGELINA PETRONELLA, kapt. H.A. Brouwer, van St. Ubes (opm: Setubal), met grote schade aan schip en tuig wegens aanzeiling.


Datum: 14 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Engels fregat RHODA, gebouwd te Quebec in 1864, geclassificeerd A I, en groot 1121 ton register.
Nadere informatie bij Wambersie & Zoon, Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best overdekt Praamschip met roef en volledig tuig, groot 10 ton, bij S. Zwat te Grouw.


Datum: 15 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 10 mei. Het in het voorgaande jaar in de maand november niet ver van Schwartzort (opm: Juodkrantė) op de Kurische (opm: Litouwse) kust gestrande Nederlandse kofschip ZWALUW, kapt. Spithorst, is heden morgen van het strand af- en door assistentie van visserslieden en het stoomschip ADLER alhier in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bergen, 1 mei. Het schip (opm: kof) HERSTELLING, kapt. H.P. Lukkien, van Christiania (opm: Oslo) naar Dunbar, hier lek binnen (opm: zie NRC 040269), is afgekeurd en verkocht.


Datum: 16 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Degenen, die nog iets te vorderen hebben van het op de 30e januari j.l. bij Cardiff verongelukte Nederlandse brikschip HERMINA, gevoerd geweest door kapt. P. de Vos, worden verzocht daarvan opgave te doen aan de heer J. van Beekum te Maassluis, vóór of op de 28e dezer. (opm: zie NRC 030269 en 040269)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Scheepstimmerwerf, met 2 arbeiderswoningen en woonhuis te Capelle a/d IJssel, zijn woensdag 12 mei j.l. in bod gebracht, als:
1. De scheepswerf met loods, op NLG 3150
2. De arbeiderswoningen, op NLG 1050
3. Het woonhuis, op NLG 2025
Te zamen NLG 6250
Deze percelen zullen op woensdag 19 mei 1869, des voormiddags 11 uur precies, bij J. Noorlander, aan het Nieuwe Veer, te Capelle a/d IJssel, ten overstaan van de Notaris K. Achterberg, worden gehoogd en daarna zowel afzonderlijk als in massa worden afgeslagen.
(opm: zie NRC 290469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Nederlandse schip ALIDA PRONK, kapt. Scholtens, van Smirna (opm: Izmir) te Falmouth gearriveerd, heeft te St. Mawes op de bank gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 18 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, van Stettin (opm: Szczecin) met cement en aardappelen naar St. Petersburg, is volgens telegram uit Reval (opm: Tallinn) van gisteren, op Dagerort (opm: Dagö, Hiiumaa eil.) gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Datum: 19 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Het schip (opm: fregat) AMSTELSTROOM, kapt. S.W.F. Kretschmer, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens telegram van Londen van heden, op het Goodwin Sand geraakt, doch met assistentie en verlies van anker afgebracht, en zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlois, 18 mei. Wij vernemen, dat door de directie der stoombootdienst van Rotterdam op deze plaats (opm: Van Zeylen en Dekker, Rotterdam) een tweede schroefstoomboot in aanbouw is bij de heren J. & K. Smit te Kinderdijk, welke van grotere omvang en welke machine van meerdere paardenkrachten voorzien zal worden. Ook zal deze haven op genoegzame diepte worden gebracht om haar met iedere waterstand te kunnen invaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in de zaal aan de Scheepsmakershaven, hoek Bierstraat, op dinsdag 18 mei: het Nederlands barkschip WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. C.J. Tönjes, groot 515 tonnen of 272 lasten; opgehouden voor NLG 17000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Padstow (opm: Cornwall), 17 mei. Het Nederlandse brigantijnschip (opm: ook: schoenerbrik) CORNELIA MARIA, kapt. A.K. Wietsma, van Par naar Runcorn bestemd, geladen met chinaklei, is gisteren bij Trevose Head (opm: 50º33’ N.B. 05º02’ W.L.) gezonken. De equipage is gered.


Datum: 20 mei 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
Opregte Haarlemsche Courant 20-05-1869
Petersburg, 14 Mei. Het nederl. schip LUCIA JANTINA, kapt.Lieffijn, van Newcastle met steenkolen en cokes herwaarts, is bij Dolgoi Noss gezonken; het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Ten gevolge van Z.M. besluit van de 18e dezer wordt Zr.Ms. monitor TIJGER, liggende te Amsterdam, met de 16e juni a.s. in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t/zee 1e kl. F.J.G. van Thiel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 mei. Het Nederlandse fregatschip INSULINDE, kapt. H.J.H. Jollie, zondag (opm: 16 mei) van hier vertrokken met troepen naar Batavia, is tengevolge van zware tegenwind en dikte (opm: mist) genoodzaakt geweest terug te keren en is heden op de rede van Texel ten anker gekomen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 17 mei. Het Veendammer schoenerschip REDITE, kapt. G.E. Hoveling, van Swansea naar Cadix bestemd, geladen met steenkolen, is in de baai van Biscaye verlaten geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig (opm: Gdansk), 12 mei. De Delfzijlster kof DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Lodewijks, van Alloa naar deze haven bestemd, bij Heila (opm: Hel, 54º36 N.B. 18º48’ O.L.) gestrand, is afgekeurd. Het schip wordt geheel en al door de zee bespoeld en de bodem heeft veel te lijden, zodat de lading steenkolen als verloren wordt beschouwd. (opm: zie PGC 060569)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 14 mei. De Veendammer schoener LUCIA JANTINA, kapt. F.F. Lieffijn, komende van Newcastle met een lading steenkolen en cokes, is bij Dolgoi Noss gezonken. De equipage is gered.


Datum: 21 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip LEEUWARDEN, kapt.t.z. J.W. de Ruyter de Wildt, is in de voormiddag van de 20e dezer uit Oost-Indië in het Nieuwe Diep binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 april. De 9e dezer is in de Simonsbaai lek binnengelopen het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, kapt. H. Nieuwenhuijs, van Amsterdam naar Macassar bestemd. Er is een inspectie aan boord gehouden, en toen bevonden, dat het schip drie duim water in het half uur maakte, en ofschoon een gedeelte van de lading reeds geland is, is het lek niet verminderd. Men gaat dus voort met lossen. (opm: zie NRC 230569 en 110669)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 mei. De kapitein van het te Bergen aangekomen schip ALART heeft het wrak van een Nederlands vaartuig op sleeptouw gehad, doch moest het op de hoogte van Korsfjord (opm: Krossfjorden) wegens stilte aan vissers overlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 mei. Het stoomschip ROTTERDAM, van Stettin (opm: Szczecin) naar Petersburg, is de 15e dezer op Dagerort (opm: Dagö, Hiiumaa eil.) gestrand (opm: zie NRC 180569 en PGC 250569). De passagiers en equipage zijn gered en men is bezig zo veel mogelijk van de lading te bergen. Het schip is voor NLG 200.000 verzekerd. (opm: schip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 22 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip DE WATERGEUS, kapt.luit.t.z. W.B.F. Escher, is heden morgen alhier op de gebruikelijke wijze buiten dienst gesteld.


Datum: 23 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Geregelde vaart. Te Rotterdam ligt in lading naar Monte-Video en Buenos-Ayres, het extra snelzeilend, nieuw gezinkt, eerste klasse brikschip GEERTRUI, ex NOORDHORN, kapt. J.A. Vogelenzang. Spoedige expeditie. Adres bij de bevrachters Van Berckel & de Vrij, de cargadoors Vroege & de Wijs, allen alhier, en cargadoor P.N. de Jong, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Volgens particulier ontvangen bericht heeft het barkschip MARY EN HILLEGONDA, op 12 januari van Brouwershaven naar Batavia vertrokken, bij Tristan da Cunha het roer verloren, en is genoodzaakt geweest de 19e april te Rio de Janeiro binnen te lopen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Volgens brief van kapt. H. Nieuwenhuis, voerende het Nederlandse schip HOLLANDIA, van hier naar Macassar, d.d. Simonsbaai 9 april, aldaar met schade binnen, had het schip de 23e januari, en vervolgens van 29 dito tot 9 februari hevige stormen doorgestaan, waarin het geheel onder de zee bedolven lag en lek sprong. Na het ophouden van de storm de lekkage niet verminderende, besloot de kapitein tot herstel der schade in de Simonsbaai binnen te lopen. (opm: zie NRC 210569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Volgens brief van kapt. G.F. Meijer, voerende de mailboot van Suriname op Demerary, was het schip (opm: brik) HESTER, kapt. O.S. Parma, van hier naar Suriname, de 20e april l.l. op de hoogte van Braamspunt (opm: monding Commewijne, 05º57’ N.B. 55º09’ W.L.).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Aangaande het Delfzijlster schoenerkofschip TREKVOGEL, kapt. J. Heikema, de 21e februari uit Texel naar Port Gordon (Schotland) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 24 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 14 juni 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druijvesteijn, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNA, gevoerd door kapt. A. Ouwehand, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 10 duimen; wijd 5 ellen 35 duimen; hol 3 ellen 66 duimen; en alzo gemeten op 262 tonnen of 138 lasten, liggende in het Oosterdok aan de Dijk te Amsterdam. Breder bij inventaris omschreven, en nadere informatie bij bovengemelde makelaar en bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop.
Voorts zal nog worden verkocht : een chronometer van A. Hohwü, N°. 172. Te bezichtigen bij de heer A. Hohwü, Amsterdam.


Datum: 25 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meyjes, makelaar, zal op maandag, zijnde de 31e mei 1869, des avonds ten 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A.A.F. Schouten, presenteren te verkopen een extra ordinaire ijzeren schroefstoomboot, genaamd HINDELOOPEN, varende onder Nederlandse vlag, zijnde magnifiek gebouwd en ingericht tot het vervoeren van passagiers en goederen, volgens meetbrief lang 17 ellen 30 duimen, wijd 2 ellen 85 duimen, hol 1 el 53 duimen en alzo gemeten, met inbegrip van de machinekamer, op 75 tonnen, en dat met dezelfder uitmuntende machinerien van 12 paardenkracht, vervaardigd in 1866 in de fabriek van de heer D. Christie te Kralingen. Breder bij biljetten omschreven. Het stoomschip ligt in de Binnenkant bij de Kraansluis. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 mei. Het stoomschip ROTTERDAM, van Stettin (opm: Szczecin) naar Croonstad (opm: Kronsjstadt) , op Dagerort (opm: Dagö, Hiiumaa eil.) gestrand (opm: zie GC 210569), is volgens telegram afgebracht en begaf zich naar Stockholm om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: schoener) HERMINE MARIE ELISABETH, kapt. P.K. Dijker, te Amsterdam van Nagasaki: 4397 kisten boomwas, 200 tobbes kamfer, 284 kisten soya en 1 kist manufacturen. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.


Datum: 26 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 mei. Heden namiddag ten 4 ure is aan de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip FRANS NAEREBOUT No. 2, bestemd voor het Loodswezen in Nederlands Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 mei. Heden is van de werf De Onderneming van de scheepsbouwmeester H. de Hoog te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten het bom-loggerschip de HAAI, gebouwd voor rekening der Haagsche Zeevisscherij-Maatschappij “Regt door Zee”, directeur de heer L. de Jager te Scheveningen. Gemeld vaartuig is bestemd voor de grote haring- en beugvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 18 mei. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: galjoot) SOPHIA MARIA, kapt. P.T. Teensma, van Triëst naar Rio Janeiro bestemd, zijnde de 14e dezer, bij de Malaga vuurtoren, in peiling NNW op een afstand van 2 mijlen, in aanzeiling geweest met het Italiaanse barKschip BARTHOLOMEO, kapt. Antello, van Genua naar New-York bestemd. Eerstgenoemd schip verloor boegspriet, voorsteng, scheg en stagen, enz. De bark heeft daarbij zeer weinig schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading voor passagiers en goederen het nieuw, bijzonder op de zeilage gebouwde Nederlands clipper-fregatschip DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers, hebbende een bekwame dokter aan boord en voorzien zijnde van een melkgevende koe, vertrekt de 4e juni van hier. Adres de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam en D. Schotman Dz. te Dordrecht. (opm: eerste reis)


Datum: 27 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn, en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag 14 juni 1869, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, in veiling brengen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd: JOHANNES LODEWIJK, gevoerd door kapt. P. van Delft, volgens Nederlandse meetbrief lang 42 el 90 duim, wijd 7 el 40 duim, hol 5 el 46 duim, en alzo gemeten op 770 tonnen of 407 lasten, liggende in het Oosterdok aan de Dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Volgens brief uit Suriname d.d. 3 dezer, zou het schip (opm: brik) ANTHONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. F.H.R. Reuvekamp Gille, na volbrachte reparatie naar Porto-Cabello vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 18 mei. Het grootste gedeelte der lading van het schroefstoomschip ROTTERDAM, van Stettin (opm: Szczecin) naar St. Petersburg bestemd, en dat de 15e dezer bij Dagerort (opm: Dagö, Hiiumaa eil.) is gestrand, is geborgen geworden. Er is een stoomboot, te Kopenhagen te huis behorende, aangenomen, om te trachten de ROTTERDAM af te slepen. (Genoemd stoomschip is vlot gekomen en naar Stockholm gevaren om nagezien en gerepareerd te worden. Zie ons nommer van eergisteren. Red.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 mei. Het stoomschip ROTTERDAM, kapt. Zuidema, van Stettin (opm: Szczecin) naar Petersburg, op Dagerort (opm: Dagö, Hiiumaa eil.) gestrand, vroeger gemeld, is afgebracht en volgens telegram van gisteren te Stockholm aangekomen om te repareren. De lading is voor het grootste gedeelte na de stranding geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: schoener) CURAÇAO PACKET, kapt. de Ruiter, te Amsterdam van Curaçao: 818 zakken divi, 314 stuks campêchehout, 6 zakken cacao, 99 zakken en 179 vaten koffij, 1 partij brazilhout, 800 stuks geelhout, 181 huiden, 12 balen wol, 412 balen divi-divi, 4 vaten schillen en 81 pakken tabak. Adres: diverse.


Datum: 28 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Gisteren is op de werf der heren Rijkee & Co te Katendrecht een onder kieling liggende schoener omver gevallen en vol water gelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 27 mei. Van Hoogezand wordt gemeld, dat aldaar maandag l.l. (opm: 24 mei) met goed gevolg te water is gelopen de schroefstoomboot genaamd W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA, gebouwd bij de heer C.J. Boon voor rekening van de heren Zeilmaker & Co te Harlingen en bestemd voor de dienst Harlingen via Amsterdam naar Rotterdam v.v. De boot heeft een lengte van 42,600 el of 150 voet en een breedte van 5,254 el of 18½ voet. Bijzondere attentie verdient dit stoomvaartuig wegens zijn kolossaal voorkomen, buitengewone sterkte en solide constructie.
Tevens is op dezelfde werf van bovengenoemde bouwmeester de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, bestemd voor de vaart Lemmer via Amsterdam, Rotterdam, Schiedam v.v. en voor rekening van de heer F. Woudstra te Lemmer. (opm: zie NRC 040669)


Datum: 30 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 april. Vrachten. De bevrachtingen van Nederlandse schepen bestonden uit de TERNATE, die NLG 25 voor tin, NLG 65 voor suiker, NLG 90 voor damar (opm: naam voor een aantal harssoorten) van hier, NLG 102,50 voor thee van hier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 voor tabak van Rembang bekwam; terwijl de FAGEL tot NLG 75, en de ANNA EN SOPHIA tot NLG 78,45, beide naar Amsterdam door de Factorij werden opgenomen.
De SCHEVENINGEN, GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en HENRIETTE GEERTRUIDA maken kustreizen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen UTRECHT, CHRISTINA MARIA, ALETTA AUGUSTA en CORNELIA.


Datum: 31 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 20 mei. Onze gemeente had gisteren een recht feestelijk aanzien: de schepen waren getooid met vlaggen en wimpels en van uit de huizen van zeer vele ingezetenen, wapperde de nationale driekleur. In de namiddag werden van de werf De Toekomst van Nederlandsche Maatschappij De Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij, onder directie van de heer A.E. Maas, met het beste gevolg te water gelaten de nieuw gebouwde maaskotters MAASSLUIS en ’s GRAVENHAGE, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij en zullende varen voor rekening van genoemde maatschappij. Onmiddellijk daarna werden de kielen opgehaald van twee soortgelijke vaartuigen, welke de namen zullen voeren van AMSTERDAM en ROTTERDAM, en tot hetzelfde doeleinde bestemd zijn. Het van stapel gelaten schip MAASSLUIS prijkte met de plaatselijke vlag, welke als blijk van erkentelijkheid voor de naamgeving, door de gemeente was geschonken. Bij deze gelegenheid gaf de heer J.C. van der Lely, ter ere van de heer A.E. Maas, aan de leden van de raad en andere genodigden, ene luisterrijke partij. Op kosten van enige ingezetenen werd des avonds aan de noordzijde van de haven een groot vuurwerk afgestoken, terwijl muzikanten van de artillerie uit Delft, daartoe expresselijk verzocht, door hun muziek de feestvreugde van de dag verhoogden.


Datum: 01 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gloucester, 27 mei. Het Nederlandse schip CADZANDRIA, kapt. Holl (opm: kapt. H. Holle), de19e dezer van Ibraila gearriveerd, is in aanzeiling geweest en heeft daardoor verschansingen, tuig en zeilen verloren.


Datum: 02 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van scheepsaandelen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op 31 mei 1869:
- 1/64e aandeel in het barkschip ANNA EN SOPHIA: NLG 980, in slag NLG 30, koper C.S. Oolgaardt;
- 1/64e aandeel in idem, NLG 980, in slag NLG 45, koper idem;
- 1/48e aandeel in het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS: NLG 1180, opgehouden;
- 1/48e aandeel in idem, NLG 980, in slag NLG 10, idem;
- 1/64e aandeel in het barkschip IJMUIDEN: NLG 980, in slag NLG 50, koper C.S. Oolgaardt;
- 1/64e aandeel in het barkschip ARIA EN BETSY: NLG 1200, idem;
- 1/40e aandeel in het barkschip ZAANSTROOM: NLG 800, opgehouden;
- 1/40e aandeel in idem, NLG 760, in slag NLG 20, idem;
- 1/40e aandeel in idem, NLG 780, in slag NLG 4, koper A.J. Corver;
- 1/32e aandeel in het brikschip WILDEMAN: NLG 400, opgehouden;
- 1/32e aandeel in idem, NLG 400, in slag NLG 30, koper C.S. Oolgaardt;
- 1/32e aandeel in idem, NLG 400, opgehouden;
- 1/32e aandeel in het schoener-brikschip PRINSES AMELIE: NLG 500, in slag NLG 40, koper W.Y. van Reynouts;
- 1/32e aandeel in idem, NLG 520, in slag NLG 14, idem;
- 1/40e aandeel in het barkschip ESTAFETTE: NLG 400, in slag NLG 3, idem;
- 1/56e aandeel in het brikschip MATHILDA, NLG 400, opgehouden;
- 1/32e aandeel in het schoener-brikschip WILHELMINA EN HENRIETTE: NLG 500, idem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het barkschip WILHELMINA, groot 515 tonnen, liggende aan de werf De Zwarte Raaf te Amsterdam. Informatiën zijn te bekomen bij de makelaars F. & W. van Dam te Rotterdam.


Datum: 03 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rosario, 24 april. De 20e april geraakte alhier op de bank, ongeveer 3 mijlen beneden deze haven, het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerbrik) WATERHUIZEN, kapt. H.J. Oosterhuis, doch kwam de andere dag weder af met verlies van een anker.


Datum: 04 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 1 juni. De talloze stoomboten, die hier dagelijks aankomen, afvaren en passeren, zullen, naar wij vernemen, in dit jaar nog met één vermeerderd worden. Bedoelde schroefstoomboot wordt gebouwd te Hoogezand en zal dienst doen tussen de Lemmer en Rotterdam en v.v, tot vervoer van passagiers, vee en goederen; voor welke dienst concessie moet verleend zijn aan de heer F.R. Woudstra alhier. (opm: zie LC 280569)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop voor NLG 600: een Jacht met toebehoren, van voren overdekt, bevattende een slaapplaats en kachel, in ‘t midden een beun, zeer geschikt om mee te vissen. Het tuig bestaat uit: zeil, fok en stormfok. Te bevragen met franco brieven en te bezigtigen bij E.H. van der Zee, scheepstimmerman te Joure.


Datum: 05 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Aangaande de Franse bark TAMARIS, kapt. Rannée, van Macao naar Havanna – zie NRC van 2 mei – wordt van Batavia van de 24e april gemeld, dat die door de te Padang gestationeerde stoomboot BORNEO op de hoogte van het eiland Nias aangehouden en naar Padang opgebracht was, en aan de consulaire agent van Frankrijk overgegeven. De kapitein was niet meer aan boord, zijnde volgens zeggen van de koelies, na het vertrek der schepelingen overboord gesprongen. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het voorgevallene met het schip de TAMARIS ontlenen wij aan de Sumatra Courant, aan een extra nummer van het Bataviaasch Handelsblad en aan de Javasche Courant de volgende feiten:
De TAMARIS is een Franse bark, te huis behorende te Marseille en het eigendom van een firma, waarvan één lid te Macao gevestigd is. De 7e februari j.l. is zij van Macao vertrokken, aan boord hebbende 300 Chinese koelies, bestemd voor Havanna. Reeds in het begin der reis bleek het dat de verhoudingen tussen Chinezen en bemanning te wensen overliet. De 1e maart zeilde de TAMARIS Straat Soenda in en de laatste aantekeningen in het logboek zijn van de 8e daaraanvolgende. De 18e maart bracht het Nederlandse schip MARIA ELISABETH de equipage der TAMARIS, met uitzondering van de gezagvoerder, te Batavia aan. Zij was, na gedurende geruime tijd in een sloep te hebben rondgezworven, door de MARIA ELISABETH opgemerkt en aan boord genomen. De zwervelingen verhaalden, dat de in opstand gekomen koelies hen aan de golven hadden prijsgegeven, de gezagvoerder noodzakende in hun midden te blijven. Naar aanleiding van dat verhaal zond de commandant der zeemacht, de schout-bij-nacht Andreae, aan alle stationscommandanten bevel om op de TAMARIS te kruisen; wat het gunstige gevolg heeft gehad, dat de commandant der te Padang gestationeerde BORNEO, de kapitein-luitenant Feldman, de 8e april op de hoogte van het eiland Nias de TAMARIS ontdekt, aangehouden, op sleeptouw genomen en naar Padang opgebracht heeft, waar zij aan de consulaire agent van Frankrijk overgegeven is. De Chinezen hebben zonder slag of stoot zichzelven en het schip in handen van de commandant der BORNEO gesteld. Hun getal was door ziekte, maar ook door strijd, tot 267 verminderd. De gezagvoerder is verdwenen. Volgens het beweren der koelies is hij, onmiddellijk nadat de equipage het schip verlaten had, in zee gesprongen. Of hij al dan niet verdronken was, wisten zij niet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 juni. De Nederlandse schoener CATHARINA LOUISA, kapt. Van Aalst, is met assistentie der hier gestationeerde sleepboot ZIERIKZEE vlotgekomen en ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 3 juni. Het stoomschip URANIA, kapt. Böncker, van Danzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam bestemd, is alhier gearriveerd, op sleeptouw hebbende een met hout beladen mastenloos schoener- schip, vol water en door de equipage verlaten, Op de spiegel staat met witte letters: PERLE - Nantes. Kapitein Böncker heeft genoemde schoener de 2e juni op 25 mijlen ten NO van Texel bij harde ZW wind gevonden. (opm: zie advertentie in NRC 240669)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juni. Volgens telegram uit Lissabon van 2 dezer is het schip (opm: kof) CATHARINA GEERDINA, kapt. W.J. de Groot, de 29e mei van St. Ubes (opm: Setubal) naar Vlaardingen vertrokken, de 1e juni op zee gezonken. De equipage is te Lissabon geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn j.l. maandag bij inschrijving de volgende schepen voor Amsterdam aangenomen:
FAGEL, groot 315 gem. lasten, voor NLG 75;
ANNA EN SOPHIA, 382 gem. lasten, NLG 78,45;
PRESTO, 231 gem. lasten, NLG 79,75.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Vrachten. Nederlands schip TERNATE naar Rotterdam NLG 25 tin, NLG 65 suiker, NLG 90 à 100, damar (opm: naam voor verschillende harssoorten) alhier, NLG 102,50 thee alhier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 tabak te Rembang.
Nederlandse FAGEL, ANNA EN SOPHIA en PRESTO naar Amsterdam, door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij bij inschrijving opgenomen, de eerste à NLG 75, de tweede à NLG 78,45, en de derde à NLG 79,75 per last.
Nederlands ALETTA AUGUSTA naar Rotterdam NLG 75 koffie, NLG 90, gom damar en huiden te Batavia en NLG 80 tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap) te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen CHRISTINA MARIA, UTRECHT, SCHEVENINGEN, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, HENRIETTE GEERTRUIDA en CORNELIA maken kustreizen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: brik) HOLLANDSCH ACRA, kapt. P.N. Sabel, te Rotterdam van de kust van Guinea: 213 vaten (40141 gallons) palmolie, 38 ton palmpitten en 9 olifantstanden. Adres: Hendrik Muller & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag de 15e juni 1869, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé te Sappemeer, publiek verkopen het extra best onderhouden, snelzeilend Nederlands galjootschip genaamd MARTENSHOEK, groot 85 zeetonnen, gebouwd in 1865, geclassificeerd bij het Bureau Veritas 3.3.P.1.1 voor 7 jaren, met complete inventaris, invoege het thans is liggende in de haven te Rotterdam en bevaren wordt door kapt. Z.K. Schut.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Muntendam, 31 mei. Heden liep hier statig van de werf van de heren Drenth & Sinnige van stapel het kopervast driemast schoenerschip ALIDA, groot 240 ton, zullende gevoerd worden door kapt. H.C. Nagel, onder directie van de heer Carel ten Horn, te Veendam.


Datum: 06 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. In de vergadering der Meteorologische Commissie (Commissie tot onderzoek naar de verschijnselen op de Oceaan) trad als spreker op de heer J.E. Cornelissen, directeur der afd. zeevaart bij het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. De spreker herinnerde dat de 10e juli 1856 door Z.M. de Koning een commissie was benoemd, om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen der openstelling van het Suez-kanaal voor onze handel en scheepvaart. Onder de verschillende punten van haar rapport van 1859 komt ook voor een aanbeveling tot uitbreiding der stoomvaart, en naar aanleiding daarvan stelde de spreker deze twee vragen: 1. op welke gronden de commissie tot dit advies is gekomen, en 2. wanneer nu op dit ogenblik op dit punt diezelfde vraag werd gesteld, of men dan nog tot datzelfde antwoord zou komen.
Na de veelvuldige berekeningen en omstandigheden, die de spreker daaromtrent aanvoerde, meende hij hierop een ontkennend antwoord te moeten geven. Zijn voornaamste conclusie kwam hierop neer: dat hij voor de vaart tussen Nederland en Java de voorkeur gaf aan zeil-clippers van boven de 1000 ton, varende om de Kaap, doch dat als men voor het traject door het Suez-kanaal schepen wil bouwen voor de vaart tussen Java en de Levant (in verband met veranderde omstandigheden ten opzichte der koffiebevrachting), dit alsdan moeten zijn zeilschepen met hulpstoomvermogen van 100 of van boven de 500 paardenkracht, terwijl er voor het gebruik van bodems met een daar tussen gelegen cijfer van paardenkracht, geen voordeel zal gelegen zijn.
Uit de daarop gevolgde mededeling van de stand der geldmiddelen bleek dat de rekening sloot met een te kort van ruim NLG 600. waaruit de voorzitter aanleiding nam om een krachtig beroep te doen op de medewerking van allen, die het grote nut van de werkzaamheden der Commissie erkennen, waartoe het trouwens niet aan gegevens ontbreekt. Vervolgens werd medegedeeld de navolgende naamlijst van gezagvoerders, wier extract-journalen, in 1868 ingediend, door de afd. Zeevaart van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut zijn goedgekeurd:
1. Gezagvoerders, die reeds de gouden medaille ontvingen en van wie als nu loffelijke melding wordt gemaakt: E.F. Bonjee, (reders de heren Snermondt & Zn & Co); L. Hoefman (W. Ruys & Zoon); A.H. Kiehl (C.J. Jut & Co te 's Gravenhage); G. Lasseur (van Overzee & Co); A. van Marion (J.J. Kam); H.F. Planten (Mees & Moens).
2. Gezagvoerders, die ten derde male aanspraak zouden hebben op de zilveren medaille en aan wie alzo de gouden medaille wordt toegekend: A. van der Eyk; (van Overzee & Co); J.D. van Monnom (J.R. Veder & Zn); W.H. Rusman (A. van Hoboken & Zn).
3. Gezagvoerders die ten tweede male aanspraak hebben op de zilveren medaille: J. Ankringa (A. van Hoboken & Zn); A.J. B. Hordijk (C. Vlierboom & Zn); T. van Rossem (Bonke & Co); N.J. de Vries (A. van Hoboken & Zn).
4. Gezagvoerders, aan welke voor de eerste maal een zilveren medaille is toegekend: C.J. Bax (Kerdijk & Pincoffs), A. Dekker (idem); F.J. Cherpion (van Overzee & Co); A. Huizer (van Overzee & Co); J.F.C. Lupcke (J.R. Veder & Zn); M. Pijl (Pistorius & Bicker Caarten); D.J. Remmers (Kerdijk & Pincoffs).
5. Gezagvoerders, die op de lijst der medailles worden ingeschreven:
a. die nog één goed journaal moeten inleveren om recht op de gouden medaille te hebben:
P. Lommerse (J.D. Meyer J.Hz.); C.J.A.J. Rickers (A. van Hoboken & Zn); K.J. Swart (W. Ruys & Zoon);
b. die nog één goed journaal moeten inleveren om ten tweede male een zilveren medaille te ontvangen: M.C. van der Eb (Mees & Moens); E.W. Fabricius (Hartog & Glazener); A.H. v.d. Waal (J. van Delft); P. Wierickx (Fop Smit Jr);
c. die nog een goed journaal moeten inleveren om een zilveren medaille te ontvangen: G. van den Gevel (Batenburg & Co); J. Jansen (Fop Smit Jr.); N.A. Keuker (Hartog & Glazener); N.A. Oostrom (A. van Hoboken & Zn); J.P. Schroot (Batenburg & Co); D.J. Weissenbruch (G.H. Uitdenboogaardt).
6. Gezagvoerders, die ten tweede male een goed extract journaal, klein model, hebben ingeleverd en alzo recht hebben op een getuigschrift: J.C.J. Looijen (Fop Smit Jr.).
Van deze bekroonden is de gezagvoerder v.d. Waal inmiddels overleden. Gelijk indertijd reeds door ons is vermeld, was hij, met de gezagvoerders P.J. Hofman en A. Romijn, ook bekroond door de Association Scientifique te Parijs. Nadat de Prins de genoemde ereblijken aan de bekroonden of hun vertegenwoordigers, elk met een korte toespraak, had uitgereikt, en de voorzitter Z.K.H. een warm woord van dankbetuiging voor de steeds door Hoogstd. betoonde belangstelling in de bevordering der zeevaart had toegesproken, nam Z.K.H. het woord. In een uitvoerige rede besprak HD. voornamelijk drie punten.
In de eerste plaats wees Z.K.H. op het groot belang der bevordering van de observatiën ter zee door gezagvoerders, ter opleiding en onder medewerking van stuurlieden en matrozen; 2. op het belang van Nederland bij het Suez-kanaal, waarvan ons land door een ijverige en getrouwe concurrentie behoort partij te trekken, en
3. op het feit dat er in overweging is genomen, om die gezagvoerders, welke reeds een gouden medaille hebben verkregen en nog steeds met de inlevering van journalen voortgaan, een bewijs van erkenning hunner goede diensten aan te bieden. Wij behoeven er wel niet bij te voegen, dat Z.K.H. eindigde met een krachtige aansporing om de Commissie in haar ijverige pogingen verder te ondersteunen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.J. Corver, makelaar, zal op maandag 21 juni 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen: het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Fregatschip, varende onder de Engelse vlag, genaamd: ATLANTIC KING, gevoerd door Robert Craig, groot 980 Eng. register tonnen; breder volgens inventaris. Het schip ligt in de Buitenhaven in het Nieuwediep. Nadere informatiën bij gemelde makelaar of bij de heren Meijer & Co, cargadoors alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 juni. Volgens brief van Mauritius d.d. 10 mei had het schip SUSANNA JOHANNA, kapt. Heijmeriks, van Banjoewangie naar Rotterdam, aldaar met schade binnen, na volbrachte reparatie de 10e april de reis voortgezet. Van de lading waren in het geheel 1911 balen koffij wegens beschadigdheid verkocht. (opm: zie NRC 100469)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juni. Indien men de geruchten geloven mag, dan zou bij de regering het voornemen bestaan om enige werklieden alhier te plaatsen om de vroegere constructiewerf de marine weder in gebruik te nemen tot het repareren en vernieuwen van het materieel voor het alhier bestaande loodswezen.


Datum: 07 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, P. Reineke en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag 28 juni 1869, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd: de TWEELINGEN, gevoerd door kapitein A.G.M. Bruijns, gemeten op 596 tonnen of 314 lasten. Breder volgens inventaris. Het schip ligt aan de werf Concordia, Oostenburger-Voorstraat, T 196. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij gemelde makelaars en bij de cargadoors Oolgardt & Bruinier.


Datum: 09 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 7 juni 1869: het Engelse schip INDIA, 1309 ton, kapt. Crawford: NLG 50200, in slag NLG 5000; opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven de navolgende schepen:
Naar Amsterdam: LOUISA, van Amsterdam, 396 lasten, naar Amsterdam NLG 99,97; ZAANSTROOM, van Amsterdam, 324 lasten, NLG 86,93; ALCYONE, van Amsterdam, 249 lasten, NLG 64,88; PIETER ADOLF, van Amsterdam 449 lasten, NLG 92; JAVA, van Amsterdam, 682 lasten, NLG 84,90; JAVA PACKET, van Amsterdam, 394 lasten, NLG 88,40; VERTROUWEN, van Amsterdam, 360 lasten, NLG 87,40.
CORNELIA, van Amsterdam, 440 lasten, naar Amsterdam NLG 88,88; Rotterdam NLG 92,88.
INDIA PACKET, van Amsterdam, 400 lasten, NLG 87,97, Rotterdam NLG 94,97; NLG 84,90; AURORA, van Amsterdam, 744 lasten, naar Amsterdam NLG 82,73, Rotterdam NLG 85,73; CONSTANCE, van Amsterdam, 381 lasten, naar Amsterdam NLG 92;
NEDERLAND, van Dordrecht, 373 lasten, naar Amsterdam NLG 100, Rotterdam NLG 100, Dordrecht NLG 100;
SAMHIRI, van Schiedam, 384 lasten, naar Amsterdam NLG 94,75; Rotterdam NLG 89,75, Dordrecht NLG 89,75, Middelburg NLG 92,75, Schiedam NLG 89,75;
SUSANNA EN ELIZABETH, van Middelburg, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 104,89, Rotterdam NLG 99,99, Dordrecht NLG 99,99, Middelburg NLG 99,99, Schiedam NLG 99,99;
LUCTOR ET EMERGO, van Middelburg, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 99,90, Rotterdam NLG 95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
STAD MIDDELBURG, van Middelburg, 397 lasten, naar Amsterdam NLG 99,90, Rotterdam NLG 95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
KOSMOPOLIET, van Dordrecht, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 110, naar Rotterdam NLG 89,90, Dordrecht NLG 89,90, Schiedam NLG 89,90;
CATHARINA MARIA, van Zierikzee, 398 lasten, naar Middelburg NLG 90,70;
DORDRECHT II, van Dordrecht, 408 lasten, naar Amsterdam NLG 94,48, Rotterdam NLG 88,48, Schiedam NLG 88,48;
HELLEVOETSLUIS, van Dordrecht, 333 lasten, naar Amsterdam NLG 94,48, Rotterdam NLG 88,48, Dordrecht NLG 88,48, Schiedam NLG 88,48;
LAURENS KOSTER, van Rotterdam, 692 lasten, naar Amsterdam NLG 89,99, Rotterdam NLG 83,83, Dordrecht NLG 83,83, Middelburg NLG 83,83, Schiedam NLG 83,88;
JOHANNA CHRISTINA, van Rotterdam, 375 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 91,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 91,50, Schiedam NLG 91,50;
AEOLUS, van Rotterdam, 364 lasten, naar Rotterdam NLG 100, Schiedam NLG 100;
GRAAFSTROOM, van Alblasserdam, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 91,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 91,50, Schiedam NLG 91,50;
JASON, van Rotterdam, 438 lasten, naar Rotterdam NLG 100, Schiedam NLG 100;
KINDERDIJK, van Alblasserdam, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 94,95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 96, Schiedam NLG 94,95;
LOUIS MEIJER, van 's-Gravenhage, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 95, Schiedam NLG 95;
KRIMPEN AAN DE LEK, van Alblasserdam, 371 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 94,95, Dordrecht NLG 95, Middelburg NLG 96, Schiedam NLG 94,95;
HELENA EN ANNA, van Rotterdam, 456 lasten, naar Amsterdam NLG 97,63, Schiedam NLG 94,63;
HEBE, van Rotterdam, 328 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
MARIA SARA, van Rotterdam, 336 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
ADA, van Rotterdam, 376 lasten, naar Amsterdam NLG 97,50, Rotterdam NLG 87,50, Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
MAARTEN VAN ROSSEM, van Rotterdam, 381 lasten, naar Amsterdam NLG 92,50, Rotterdam NLG 87,50 Dordrecht NLG 87,50, Middelburg NLG 92,50, Schiedam NLG 87,50;
OCEANUS, van Rotterdam, 613 lasten, naar Amsterdam NLG 90, Rotterdam NLG 87, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 89, Schiedam NLG 87;
SUSANNA, van Rotterdam, 476 lasten, naar Amsterdam NLG 93,87, Rotterdam NLG 90,87, Dordrecht NLG 90,87, Middelburg NLG 93,87, Schiedam NLG 90,87;
HENDRIKA, van Rotterdam, 352 lasten, naar Amsterdam NLG 95,43, Rotterdam NLG 91,33, Dordrecht NLG 91,33, Middelburg NLG 95,43, Schiedam NLG 91,33;
JOHANNA MARIA, van Rotterdam, 472 lasten, naar Amsterdam NLG 97,63, Rotterdam NLG 94,63, Dordrecht NLG 94,63, Middelburg NLG 97,63, Schiedam NLG 94,63;
de JONGE CORNELIS, van Rotterdam, 348 lasten, naar Rotterdam NLG 88,50, Dordrecht NLG 88,50, Schiedam NLG 88,50;
MARIA ELIZABETH, van Rotterdam, 718 lasten, naar Amsterdam NLG 99,92, Rotterdam NLG 94,92, Dordrecht NLG 96,92, Middelburg NLG 99,92, Schiedam NLG 96,92;
JEDO, van Rotterdam, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 102, Rotterdam NLG 97, Dordrecht NLG 98, Middelburg NLG 100, Schiedam NLG 99;
NOORDBRABANT, van Delfshaven, 389 lasten, naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90;
VOORLICHTER, van Ridderkerk, 1072 lasten, naar Amsterdam NLG 88,88, Rotterdam NLG 88,88, Dordrecht NLG 88,88, Middelburg NLG 88,88, Schiedam NLG 88,88;
GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOOGENDORP, van Rotterdam, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 100, Rotterdam NLG 95,50, Dordrecht NLG 96, Middelburg NLG 96,50, Schiedam NLG 95,75;
PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, van Rotterdam, 449 lasten, naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 90;
JACOBA HELENA, van Rotterdam, 389 lasten, naar Amsterdam NLG 94, Rotterdam NLG 91,89, Dordrecht NLG 93, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 92;
NOACH II, van Rotterdam, 503 lasten, naar Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Schiedam NLG 90;
BILDERDIJK, van Rotterdam, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 90,89, Middelburg NLG 91,89, Schiedam NLG 90,39;
ALMONDE, van Rotterdam, 294 lasten, naar Amsterdam NLG 99,99, Rotterdam NLG 97,49, Dordrecht NLG 99,99, Middelburg NLG 99,99, Schiedam NLG 99,99;
ALBLASSERDAM, van Alblasserdam, 371 lasten, naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88, Dordrecht NLG 88, Middelburg NLG 91, Schiedam NLG 89.


Datum: 10 juni 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 juni. Het schip (opm: schoener) CATHARINA LOUISA, kapt. P. van Aalst, naar Palmas bestemd, buiten deze haven ten anker liggende, is gisteren bij het naar zee zeilen met hoogwater op de Schulpenplaat aan de grond geraakt, doch door de sleepboot afgebracht en ter rede geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 5 juni. De Veendammer kof EENDRAGT, kapt. A.J. Bos, van Bergen met haringen en traan naar St. Petersburg, is bij Wandingborg (opm: waarschijnlijk een onjuiste naam) gestrand.


Datum: 11 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 10 juni. Heden is alhier van de werf van de heer D. de Zeeuw met goed gevolg te water gelaten het bunsloepschip genaamd CONCURRENT, gevoerd zullende worden door schipper J. van Dorp en gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heer M. den Breems Jzn, terwijl onmiddellijk daarna de kiel is gelegd van een dergelijk vaartuig genaamd EUGENIE, voor rekening van dezelfde rederij. Beide schepen zijn bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop, d.d. 4 mei, wordt aangaande het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. H. Nieuwenhuis, nader gemeld, dat op de 22e april een tweede expertise aan boord heeft plaats gehad, en bevonden is dat het lek niet verminderd was. De oorzaak daarvan niet kunnende ontdekken, hebben experts aanbevolen het schip op de helling te halen, het koper af te nemen en vervolgens goed te klamaaien (opm: naden dichtslaan), breeuwen en opnieuw te koperen. De 30e daaraanvolgende is het op de helling gehaald. Men is thans bezig met het koper af te nemen en het schip te breeuwen. Het blijkt zwaar te hebben gewerkt, de naden onder het koper staan open, waarvan enige bladen, benevens een stuk van de loze kiel, weg te zijn. (opm: zie NRC 210569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. Het schip HENDRIKA, schipper Oldenburg (opm: T. Oldenburger), komende van Antwerpen, bestemd naar Groningen, met een lading tarwe, is gisteren alhier lek binnengekomen. De lading is gedeeltelijk zwaar beschadigd. Men is begonnen te lossen.


Datum: 12 juni 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dragoe, 4 juni. De Nederlandse schoener ENA ELISABETH, kapt. J.M. Smit, van Stettin (opm: Szczecin) met olie naar Liverpool, is heden tussen Kastrup en Dragör gestrand. Het is de volgende dag echter, na een deel der lading gelost te hebben, weder vlot gekomen, naar men gelooft zonder schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juni. Het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. A.M. Dijkema, beladen met haver, is hier heden als bijlegger komende van Norden, lek en met slagzijde binnengekomen. Het moet lossen. (opm: zie ook volgend bericht)


Datum: 13 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Volgens telegram uit Delfzijl van heden zijn de Nederlandse schepen CATHARINA, kapt. Dijkema, van Norden met haver naar Londen, en NOOIT GEDACHT (opm: kof), kapt. H.E. Ohlsen, van Christiania (opm: Oslo) naar Harlingen, beiden zwaar lek, het eerste met slagzijde alhier binnengelopen. Zij moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 april. Scheepsvrachten. De Factorij charterde voor Amsterdam: de FAGEL tot NLG 75, de ANNA EN SOPHIA tot NLG 78,45, de PRESTO tot NLG 79,75.
Particulier werden opgenomen: De Nederlandse TERNATE naar Rotterdam tot NLG 25 voor tin, NLG 65 voor suiker NLG 90 en NLG 100 voor gom damar alhier, NLG 102,50 voor thee (leverbaar te Amsterdam) hier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 tabak te Rembang te laden. De Nederlandse ALETTA AUGUSTA naar Rotterdam tot NLG 75 voor koffie, NLG 90 gom damar en huiden te Batavia en NLG 80 tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap) te laden.
Disponibel zijn: de Nederlandse CHRISTINA MARIA, UTRECHT en SCHEVENINGEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 juni. Wij vernemen, dat aan de concessionarissen der nieuwe dienst tussen Harlingen en Amsterdam v.v. met de schroefstoomboot BURGEMEESTER W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA vergunning is verleend om ook Hindeloopen, Stavoren, Nieuwediep, Enkhuizen en Hoorn te mogen aandoen.


Datum: 14 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Neuzen (opm: Terneuzen), 12 juni. Naar men verneemt, is voorlopig aan de heren F. Smit & Co te Ridderkerk door Gedeputeerde Staten van deze provincie vergunning verleend tot het daarstellen van een stoombootdienst tot vervoer van passagiers en vrachtgoederen van Neuzen naar Hansweert (Zuid-Bevelandsch kanaal) en tussengelegen plaatsen, in aansluiting met de stoomboten TELEGRAAF, varende tussen Rotterdam en Antwerpen. Door de inrichting van deze dienst zal ongetwijfeld aan veler verlangen voldaan worden met het oog op een spoediger en min kostbare overtocht naar het noordelijk deel van deze provincie, Holland, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 9 juni. Het schip ENGELINA, kapt. Heijenga, van Dantzig (opm: Gdansk) met tarwe naar Newhaven, is alhier in de nabijheid gestrand.


Datum: 16 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Volgens brief van kapt. B. Ordeman, voerende het Nederlandse schip (opm: brik) GESIENE, d.d. Shanghae (opm: Shanghai) 23 april, was hij, na de 15e van daar met een loods aan boord naar Nagasaki te zijn vertrokken, op de hoogte van Woosung in aanzeiling gekomen met het Noorse schip EGIDIUS, waardoor hij belangrijke schade aan tuig en rondhout bekwam, en genoodzaakt was naar Shanghae terug te keren, om de geleden schade te herstellen. De kapitein dacht binnen weinige dagen gereed te komen om de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 21 april. Het schip (opm: bark) SAMARANG, kapt. H.B. de Groot, is opgenomen om alhier te laden naar Manila à sh 45/- voor suiker en sh. 80/- voor stukgoederen. Het schip (opm: bark) AEGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland, laadt te Newcastle (opm: NSW) voor Bombay.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 14 juni:
Het brikschip JOHANNA, kapt. A.J. Ouwehand, 262 ton, gebouwd in 1854, NLG 8000. In slag NLG 500. Koper: E.C.A. Koli.
Het barkschip JOHANNES LODEWIJK, kapt. H.P. Dil, 770 ton, gebouwd in 1857, NLG 20,600. In slag NLG 6000. Koper: W. Bakker Bzn.


Datum: 17 juni 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sundsvall, 3 juni. Het schip (opm: brik) TRANSIT, kapt. N. Schaap, heden hier van Harlingen gearriveerd, heeft bij het binnenzeilen door aanvaring enige schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 15 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip MARTHA ALIDA, kapt. H.E. Karst (opm: Ale Eisses Karst van Schiermonnikoog), van Schiermonnikoog, groot 85 ton en gebouwd bij Nijhuis te Martenshoek. (opm: de eerstgevonden reis: 19 juli 1869 van Groningen naar Ipswich)


Datum: 18 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 juni. Het Nederlandse kofschip NICOLAAS, kapt. F.D. Rijf, van Dantzig (opm: Gdansk) met hout naar Gent, op de bank de Elleboog aan de grond geraakt zijnde, is heden middag vlot gekomen.


Datum: 19 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip HET METALEN KRUIS, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 18e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 18 juni. Heden is van de werf der heren L. Smit & Zoon alhier te water gelaten de schroefstoomboot INDUSTRIE, bestemd tot vervoer van goederen en passagiers. Het schip is gebouwd voor rekening van de heer Rudolph Wahl te Mannheim. De machines werden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens particulier bericht is de stoomboot BANANA, kapt. Heyden, de 13e maart te Banana aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 18 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip WIJNANDUS BODEWES, kapt. B.W. Smit, van Martenshoek, groot 110 ton, gebouwd bij Bodewes te Martenshoek. (opm: eerstgevonden reis: 5 juli 1869 van Groningen naar Londen)


Datum: 20 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: brik) JACOB DEN BREEMS, kapt. J. van Keulen, te Vlaardingen van Umea: 1155 hele en 232 halve tonnen teer. Adres: M. den Breems.


Datum: 23 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 20 juni. Het schip (opm: schoener) WIEBRANDUS UDO, kapt. A. Heeres, te Pekela te huis behorende, van Brussel met gips naar Newcastle, is de 15e dezer in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht.


Datum: 24 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Aangaande het Nederlandse schip (opm: schoener) PRESIDENT BENSON, kapt. J. Koning, de 17e november van Monrovia naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 juni. De Nederlandse driemast galjoot JOHANNA ELISABETH, kapt. J.J. Valom, van Oporto, welke hier de 19e dezer met verlies van de voorsteng enz. binnenliep – zie ons nommer van gisteren – is ook zeer lek; het schip is geïnspecteerd en zal een gedeelte der lading moeten lossen om de oorzaak van het lek op te sporen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Nieuwediep op woensdag 30 juni 1869, ’s avonds 8 ure, zal krachtens bevelschrift van de hoog edel gestrenge heer Consul-Generaal van Frankrijk voor het Koninkrijk der Nederlanden, residerende te Amsterdam, ten overstaan van de notaris W.J. Hidde Bok, ter standplaats Nieuwediep, gemeente Helder, in het lokaal Tivoli, aldaar publiek worden verkocht: het hol of casco van het Franse schoenerschip PERLE -Nantes, kapt. P. Lalla, van Skien (Noorwegen) naar Portsal (Frankrijk) bestemd geweest, maar door het volk verlaten en masteloos in de haven van het Nieuwediep binnengebracht (opm: zie NRC 050669); alsmede de daarin aanwezig gevonden goederen, bestaande uit enig touwwerk, ijzerwerk en blokken, 5 stuks zeil, enige zeemansklederen, steenkool en huidhout en de daaruit geloste lading, zijnde 2297 delen van 7-26 voet, dik 1½ bij 8 duim; 984 platen van 7-26 voet, dik 3½ bij 9 duim; zoals een en ander daags vóór en op de verkoping voor een ieder, behoorlijk gekaveld, zal ter bezichtiging liggen aan de Koopvaarders-Binnenhaven te Nieuwediep.
Nadere informatiën zijn op franco aanvragen te bekomen aan het Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam, alsmede ten kantore van de notaris W.J. Hidde Bok voornoemd.


Datum: 26 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Nederlandse schepen. De ALETTA AUGUSTA werd opgenomen tot NLG 75, voor koffie, NLG 90, voor damar en huiden, hier te laden, en tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap).
De HENRIETTE GEERTRUIDE bekwam gedeeltelijke lading als tin à NLG 20. hier te laden, en tabak op Boeloe (opm: Bulu, Sulawesi) te laden à NLG 70. Dit schip legt verder aan.
De AEROLIET sloot af tot NLG 60, voor rijst en NLG 90, voor thee en licht goed, hier te laden.
De DELFT accepteerde NLG 90, voor koffie, NLG 95, voor peper, NLG 100 voor licht goed en NLG 85 voor tabak te Padang te laden.
De UTRECHT sloot af tot NLG 67,50 en NLG 70 voor tabak, NLG 80 voor suiker, NLG 75 voor koffie en NLG 20 voor tin, te Batavia en Samarang te laden, doch heeft nog wel wat ruimte over.
De Factorij nam buiten inschrijving de MARIA REGINA op om à NLG 87,50 koffie te Padang te laden.
De SCHEVENINGEN, GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en CORNELIA, maken kustreizen. Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen CHRISTINA MARIA en FOP SMIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 25 juni. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit alhier te water gelaten de schroefstoomboot AMSTERDAM 6, bestemd tot vervoer van goederen tussen Amsterdam en Mannheim, voor rekening der directie van de Amsterdamsche Rhijnstoomboot Maatschappij. De machines worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Van de Sappemeerster schoener MARGARETHA, kapt. G.G. Wilmink, in oktober 1868 van de Dardanellen naar Messina vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 27 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 mei. De bekende schoener van de pseudo graaf Van Attems is dezer dagen verkocht geworden aan de heer P. Wijermans te Pasoeroean, die het plan heeft opgevat om genoemd vaartuig, hetwelk uitmuntend zee bouwt, in de vaart te brengen voor Pasoeroean (opm: Pasaruan), Probolingo en Bezoekie (opm: Besuki), zowel voor passagiers als goederen.


Datum: 28 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 mei. De Nederlandse transportstoomboot JAVA, van Batavia op reis naar Nederland met gouvernementspassagiers, kwam de 20e april in Simonsbaai aan, na een reis van 45 dagen. Men zal zich herinneren, dat de JAVA op 2 december 1868 op haar uitreis uit de Tatelbaai vertrokken is, zodat het vaartuig de reis heen en weer in iets meer dan vier maanden heeft gedaan. Het schip is in de Simonsbaai binnengekomen om kolen en verversingen. De JAVA heeft de 27e de reis uit de Simonsbaai voortgezet naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 mei. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, dat op 9 april de Simonsbaai lek is binnengelopen, werd de 30e aldaar op de sleephelling gehaald, en na volbrachte reparatiën op de 14e dezer weer van de sleephelling afgelaten. (opm: zie NRC 110669)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 10 mei. Het schip CATHARINA, kapt. Visman (opm: brik, kapt. S. Vismans), alhier 6 mei van Bombay aangekomen, heeft daags voor aankomst nabij Tanjon Bolus (opm. Tandjong Bolus) aan de grond gezeten. Het had de loods aan boord. Het schip heeft ogenschijnlijk niets geleden.


Datum: 29 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip TWEE GEBROEDERS, kapt. de Groot, te Rotterdam van Stockholm: 885 staven ijzer; adres Jacob van Wageningen, Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 23 juni. Het schip AFIENA, kapt. H. Mellema, van hier met graan naar Londen bestemd, is gisteren morgen met het Franse stoomschip ALBERT in aanzeiling geweest, heeft daardoor veel schade bekomen en moet lossen. Het is dicht gebleven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een Roefschuitje met zeil en treil, laatst bevaren door Hilke de Jong; alsmede een nieuw van ongeveer 30 ton, staande in de schuur te Workum. Te bevragen bij S.J. Visser, scheepstimmerbaas aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: Een overdekt gewegerd Praamschip of bok, goed onderhouden, groot 13 ton, met zijn toebehoren, liggende ter bezigtiging aan de helling van Jan Miedema te Wijns. Te bevragen bij Romke B. Kooistra te Oenkerk.


Datum: 30 juni 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuw Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 28 juni:
- Barkschip TWEELINGEN, kapt. A.G.M. Bruins, groot 596 ton, gebouwd in 1848, NLG 15200, in slag NLG 125. Koper: E.C.A. Koli;
- Engels fregatschip ATLANTIC KING, kapt J. Craig, groot 1011 ton, gebouwd in 1867, NLG 78000, in slag NLG 1800; opgehouden;
- 1/40 aandeel in het fregatschip ZAANSTROOM, NLG 600, in slag NLG 100: opgehouden;
- 1/40 aandeel in idem, NLG 625, in slag NLG 50: opgehouden;
- 1/32 aandeel in het barkschip COLUMBINE, NLG 650, in slag NLG 50: opgehouden;
- 2/15 aandelen in het schoenerschip HOOP, NLG 300, in slag NLG 100:opgehouden;
- 2/15 aandelen in idem, NLG 350, in slag NLG 60, koper: A.J. Corver;
- 2/64 aandelen in het fregatschip WIJK AAN ZEE, NLG 3500: opgehouden;
- 2/64 aandelen in idem, NLG 3500: opgehouden;
- 3/32 aandelen in het kofschip DRIE GEBROEDERS, NLG 315, in slag NLG 5, koper: W. de Lorme van Rossum.


Datum: 01 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het schip ASTRA, kapt. H.P. Heikema, van hier naar Gothenburg, heeft in het Nieuwediep, door aanvaring van het schip VESTALINDEN, kapitein Mörck, van Sundsvall, schade aan schip en tuig bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 23 juni. Het schip AFINA, kapt. Mellema, van hier naar Londen, wegens aanzeiling alhier teruggekomen, heeft belangrijke schade aan romp en tuig bekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.J. Corver, makelaar, zal op maandag 12 juli 1869, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen: het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip BRITISH CROWN, varende onder Engelse vlag, gevoerd door kapitein J.M. Donald, groot 1225 Nederlandse tonnen, breder volgens inventaris. Gemeld schip is te Portsmouth V.S. (opm: USA) in 1854 van eikenhout gebouwd en onlangs in Londen voorzien van nieuwe masten, stengen en ijzeren tuig, terwijl de inventaris naar behoren is vernieuwd. Het heeft een zeer ruim tussendek en heeft van Java 850 lasten in goede conditie alhier aangebracht. Het schip ligt in de buitenhaven in het Nieuwediep. Nadere informatiën bij gemelde makelaar of bij de heren Meijer & Co, cargadoors alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 juni. Het schip WUBKE TALINA, kapt. Tammen, van Santa Cruz met ballast naar Maroïm bestemd, is de 10e mei bij Paraïba (opm: João Pessoa, 07º07’ Z.B. 34º52’ W.L.) gestrand en als wrak voor 800 milreis verkocht. De equipage is de 24e dito te Ceara (opm: 01º45’ Z.B. 44º50’ W.L.) aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het schip (opm: galjoot) UNION, kapt. C. Hazewinkel, van hier naar Riga, is gisteren wegens het overlijden van de kapitein in ’t Nieuwe Diep in de haven gekomen.


Datum: 02 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapt.luit.t/z. C.A.L.H. Baron van Heeckeren, is in de morgen van de 1e dezer van Batavia ter rede van Texel aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Volgens brief uit Suriname d.d. 4 juni, zouden de schepen COMMEWIJNE, kapt. De Lang, de 8e, HESTER, kapt. Parma de 12e en MARIA ELISABETH, kapt. Kuiper, de 20e dier maand van daar herwaarts vertrekken, en was het schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Reuvekamp Gille, van de geleden schade hersteld en gereed om met een paar dagen de reis naar Porto Cabello te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd aakschip met roef en luiken, lang 100 voet, wijd 19 en hol 6¾ voet, in aanbouw bestemd geweest voor schipper G. van Hooydonk, en een overdekt aakschip genaamd de DRIE GEZUSTERS, met complete inventaris, groot 82 tonnen, in goede staat, gebouwd in 1861.
Beiden te zien en te bevragen bij de scheepstimmerman J. Ruitenberg, te Waspik.


Datum: 03 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Gisteren had de opening plaats van de nieuwe stoomvaartdienst der heren Fop Smit & Co tussen Hansweert en Neuzen, in verband met de stoomboten TELEGRAAF en het spoor van Terneuzen naar Gent visa versa. Gent, Staats Vlaanderen, de Zeeuwse eilanden, kortom Noord- en Zuid- Nederland is door deze nieuwe correspondentie zeer gebaat. Er was op dat punt volslagen gebrek aan goede communicatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 juli. Volgens een hier ontvangen particulier bericht van de kust van Guinea is aldaar een sloep van Zr.Ms. stoomschip de AMSTEL, bemand met 2 officieren, 1 kwartiermeester en 8 matrozen, verraderlijk overvallen. Men zegt, dat de bemanning zou vermoord zijn, doch dit is geheel onzeker. Verder wil het gerucht, dat men niet voor dienst aan wal was gegaan, maar het de officieren door de commandant zelfs sterk was afgeraden. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 04 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Wij zijn door het departement van marine in staat gesteld omtrent het gebeurde met een sloep van Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, gestationeerd ter kuste van Guinea, de navolgende bijzonderheden mede te delen:
Op de 26e mei j.l. was de AMSTEL ten anker gekomen voor Commendah, een krom (opm: plaats gelegen aan een bocht) waarvan de bevolking, vroeger onder Engelse heerschappij, doch sedert de laatste grensregeling aan het Nederlandse bestuur toegewezen, nog steeds een vijandige houding tegen dat bestuur aanneemt.
Een sloep met 2 officieren, en wel de luitenants ter zee der 2e klasse J. Vriemoet Drabbe en F. Zegers Veeckens, benevens een onderofficier, de 2e schiemansmaat J.C. van Es, en 8 gewapende roeiers, zijnde de matrozen der 1ste klasse D. de Vries en K.P.C. de Bazel, de matrozen der 2e klasse A. Ballemeijer, L.J. de Rijke, J.H. Zurburg en J. Garcet, alsmede de matrozen 3e klasse W. Greve en W.H. Drioel, vertrok op verkenning naar de wal, waar de bemanning door negers overrompeld en gevangen gemaakt werd.
Na gehouden overleg met de Gouverneur ter Kuste van Guinea, en ook ingevolge de raad van de gouverneur der Engelse bezitting Cape Coast, die nog enige invloed op de bevolking van Commendah schijnt uit te oefenen, besloot men om voor alsnog geen middelen van geweld te gebruiken om hen tot het uitleveren der gevangenen te noodzaken.
De beide gouverneurs, bekend met de zeden en gewoonten der inlandse bevolking, waren overtuigd dat deze – mits niet in het nauw gebracht – aan blanke gevangenen uit eerbied het leven zou sparen, en men vond het dus geraden, eerst door de gouverneur van Cape Coast pogingen te doen in het werk stellen om de uitlevering der gevangenen te verkrijgen.
Volgens de laatste berichten zou de uitlevering op de 10e juni plaats hebben, doch volgens geruchten zouden er intussen reeds enige der gevangenen bezweken zijn. Met zekerheid was daarvan echter niets bekend.
Er blijft alzo hoop bestaan op hun behoud, te meer daar de berichten, dat reeds een luitenant, de onderofficier en vijf matrozen zouden zijn omgekomen, zich alleen gronden op geruchten, die bij het afzenden van de officiële rapporten nog door niets bevestigd zijn.
De minister van marine heeft het echter nodig geacht onverwijld twee zee-officieren, en wel de luitenants ter zee der 2e klasse P.F. baron van Heerdt en F.W. Hudig, met de Engelse mail naar de kust van Guinea uit te zenden, als waarborg om, indien onverhoopt deze noodlottige geruchten mochten bewaarheid worden, in de dienst aan boord van het stoomschip te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam zal in lading gelegd worden met bestemming naar Batavia om in het einde van september of begin van oktober a.s. te vertrekken het nieuw, op extra snelzeilen gebouwd Nederlands gekoperd clipper-fregatschip NOACH III, kapt. P. Wierikx. Adres Hudig & Pieters, cargadoors. (opm: eerste reis)


Datum: 05 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 mei. Vrachten. Sedert ons vorig bericht werden de volgende schepen opgenomen: Nederlands HENRIETTE GEERTRUIDA, NLG 20 tin, NLG 70 tabak;
Batavia, Boeloe (Rembang) en Soerabaya te laden. Nederlands MARIA REGINA, NLG 87,50 koffie en een kleine hoeveelheid peper, te Padang te laden (Factorij). Nederlands JAN VAN BRAKEL NLG 85 en NLG 90 koffie, NLG 90 en 95 lichte goederen, te Padang te laden. Naar Rotterdam: Nederlands AEROLIET NLG 60 rijst, NLG 90 thee en lichte goederen, Batavia te laden. DELFT NLG 70 tabak van Soerabaya, NLG 90 koffie, NLG 95 peper, NLG 100 lichte goederen, en NLG 85 tabak van Padang. UTRECHT NLG 67,50 tabak, NLG 80 suiker, NLG 75 koffie, NLG 20 tin, Samarang en Batavia te laden. FOP SMIT NLG 67,50 tabak van Sourabaya en NLG 20 tin van Batavia. De ELMINA werd te Macassar bevracht tot NLG 75 voor koffie, guttapercha (opm: het in de lucht tot een taaie, leerachtige stof verdroogde melksap van verschillende tropische boomsoorten) en schildpad en NLG 80 voor specerijen en huiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 30 juni. Heden nacht is de tjalk VROUW CHRISTINA, kapt. Brouwers, te huis behorende te Veendam, komende van Groningen en bestemd naar Gent met een lading bonen, haver en vlas, hier in de Westelijke Kanaalhaven liggende, door het breken ener tros op de stenen dam blijven zitten en zodanig lek geworden, dat het schip heden in de vroege morgen hier in zinkende staat in de haven is gebracht, waarna onmiddellijk met het lossen is begonnen. Men veronderstelt, dat het twee-derde der lading door het zeewater beschadigd zal wezen.


Datum: 07 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Men verneemt, dat het rijksstoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN bestemd is om in de tweede helft van deze maand naar de kust van Guinea te vertrekken met een bemanning van ongeveer 180 koppen.
Naar men verneemt is de commandant van het Nederlandse stoomschip SOEMBING ter rede van Jamaica, met de giek naar boord terugkerende, verdronken, doordat een rukwind het vaartuig omver wierp. Zijn lijk is op plechtige wijze te Jamaica ter aarde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E. Mauritz, A.C. van Wageningen jr, D. de Jongh Wzn, B. de Witt en J. de Voogd jr, makelaars te Dordrecht, zullen op zaterdag 17 juli 1869 des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffiehuis, over het Scheffersplein, presenteren te verkopen: het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, gevoerd door kapt. F. Meppelder, gemeten op 564 tonnen of 298 lasten. Breder volgens inventaris omschreven, en nadere informatie te bekomen bij bovengenoemde makelaars en de cargadoor Gerard Mauritz. Voornoemd schip is liggende aan de sleephelling te Papendrecht, en zijnde inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 09 juli 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 juli. Blijkens een in de Staats-Courant voorkomende opgave zijn in de eerste zes maanden van 1869 aan 50 schepen, metende 7643 lasten, voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt. Daaronder komen voor 43 binnenlands gebouwde schepen, metende 5898 lasten en 7 buitenslands gebouwde, metende 1745 lasten. In hetzelfde tijdvak van 1868 zijn voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 11 schepen, metende 2149½ lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 27e juli 1869 des avonds te 7 uur zal ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek worden verkocht het Nederlands schoonerschip FENNECHIENA, groot 179 tonnen of 94 lasten, gebouwd in 1857, met complete inventaris, invoege thans is liggende te Groningen en bevaren door kapt. H.W. Koetze, dagelijks te bezien en te bevragen bij de cargadoors Wijnne & Barends te Groningen, ten overstaan van de notaris Mr. C. Hartman Busmann.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een sterk veerscheepje, oud 10 jaar, met roef en ronde luiken, groot in meting 9 ton, met volledig tuigagie. Te bevragen en te bezigtigen bij J.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst, bij wie tevens nog te bevragen is een opgeboeide praam met roef en platte luiken, groot 8 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een roefschip met platte luiken en complete inventaris, groot 18 ton, bij S. Nijdam, scheepsbouwmeester te Sneek.


Datum: 10 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 juli. Heden avond heeft alhier in het Notarishuis een bijeenkomst plaats gehad, waaraan door een aantal ingezetenen werd deelgenomen, tot voorlopige gedachtenwisseling over de voor de handel zo belangrijke kwestie betreffende de oprichting van een directe stoomvaart tussen Rotterdam en New York.
De uitnodiging tot deze bespreking was uitgegaan van de heren W.S. Burger Wz, J.C. Burlage, H.W. de Critter, W. van der Hoeven, Charles Moens, J. Mees, A. Plate F.Jz, John Wambersie en Aug. A. Wambersie, die tengevolge van een gemeenschappelijke beschouwing van het onderwerp, tot het besluit waren gekomen, om de door hen geopperde hoofddenkbeelden ook bij anderen ter sprake te brengen en te zien tot welke resultaten dit zou kunnen leiden.
Op het eind nam de heer W.S. Burger Wz, aan wie de leiding der vergadering was opgedragen, het woord, en wel om in de eerste plaats het belang van zulk een onderneming voor ons land en onze stad in het licht te stellen. In hoofdzaak kwam het hier op neer:
Het denkbeeld om een geregelde vaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika te vestigen, is in de laatste tijd meer en meer toegenomen, en zeer terecht, daar die vaart waarlijk een behoefte is geworden. Men is bezig met een dergelijk plan zo voor Amsterdam als voor Vlissingen te beramen, doch er mag vooral wel aan gedacht worden, dat Rotterdam in een zaak, waarbij het zulk een groot belang heeft, zich niet laat voorbijstreven. Rotterdam heeft daaraan behoefte, want wie toch zal het ontkennen, dat uit die Europese havens, welke in de laatste tijd in het bezit ener stoomvaart op de Verenigde Staten zijn geweest, het vervoer van landverhuizers en goederen is toegenomen.
Reeds wanneer men in het bekende geschrift van de heer Jansen leest, dat in het jaar 1867 alleen te New York ruim 197.000 passagiers zijn aangekomen, behoeft men niet te vragen welk een ruim veld voor handel en industrie alzo geopend is. Te meer verdient dit aandacht, omdat Rotterdam voor een bloeiend verkeer met Amerika zeer vele gegevens heeft, waarin wellicht Amsterdam onze stad nabij komt, doch die nog geen andere stad in ons land bezit, of in lang zal verkrijgen. Haar bijzonder gunstige ligging geeft zelfs het recht om te vorderen, dat zij het grootste deel van de transitohandel naar Noord-Amerika tot zich trekt.
Doch juist om dat te bereiken, mag de oprichting van een stoomvaart niet langer worden uitgesteld. Immers de ondervinding heeft geleerd, dat nog in het vorig jaar tussen de 5000 en 6000 landverhuizers over Rotterdam de lastige en kostbare reis via Liverpool naar Amerika hebben gedaan, terwijl van jaar tot jaar de hoeveelheid lading, bestaande zowel uit transito als uit onze eigen artikelen, die van hier over Engeland met de stoomboot naar New York worden verscheept, aanzienlijk toeneemt. Waarom zal men nu de winst, die daaruit gemaakt wordt, steeds aan de vreemde weggeven en niet tot eigen voordeel laten komen?
Het spreekt vanzelf, dat, zodra er maar een geregelde stoombootdienst tussen Rotterdam en New York gevestigd is, ook een groot aantal landverhuizers en goederen in lading naar hier moeten toevloeien. Zoals het thans met de spoorwegzaak staat, is het te verwachten dat Rotterdam vrij spoedig aan het gehele spoorwegnet van Nederland, en daardoor met al de spoorwegen van Duitsland, België en Frankrijk verbonden zal zijn. Wordt daardoor de transatlantische handel, vooral met de Staten van Noord Amerika verzekerd, zo heeft Rotterdam bovendien op en van Amerika zijn eigen handel, die aanzienlijk mag worden genoemd. Het is daarbij de natuurlijke en vanzelf aangewezen weg voor de landverhuizing en de handel van een groot deel van Duitsland. Het behoeft echter de handel op en van Amerika niet als iets nieuws tot zich te trekken en zich daartoe een lange en kostbare proeftijd te getroosten, die een zeker verlies moet opleveren; want het heeft die reeds.
Er kan dus dadelijk met kracht worden aangevangen, zodra de daartoe nodige stoomschepen er maar zijn. Evenmin behoeft New York nog een handelsstad te worden. Zij is dat reeds in grote mate, en het is ondenkbaar dat zij zich in de rij der grote koopsteden, door welke concurrentie dan ook, zal laten voorbijstreven.
Het komt er dus thans op aan, de handen ineen te slaan en te beproeven het benodigde kapitaal tot de zaak bijeen te brengen, niet alleen omdat dit voor Rotterdam een behoefte is, maar ook omdat men mag verwachten dat dit al spoedig een winstgevende onderneming zal worden.
Na dit een en ander meende de spreker in zeer algemene trekken het hoofddenkbeeld te kunnen aangeven, hetwelk bij de voorlopige gedachtewisseling als grondslag voor een plan ter sprake was gebracht. Het lag evenwel volstrekt niet in de bedoeling om dit hoofddenkbeeld op enigerlei wijze op de voorgrond te willen dringen, maar het eenvoudig aan een nadere beoordeling te onderwerpen.
Met die bedoeling zou het denkbeeld dan zijn, aanvankelijk slechts twee ijzeren schroefstoomboten in de vaart te brengen, van zodanige diepte, lengte en breedte, dat zij steeds te Rotterdam kunnen komen. Die boten zouden geschikt moeten zijn voor 400 tussendeks passagiers, 40 à 50 passagiers der eerste klasse en 1200 ton lading, benevens 200 ton steenkolen. Daarmee kon een geregelde maandelijkse vaart worden geopend, die vervolgens, naar mate der réussite (opm: de vaart ‘slaagt’), tot een veertiendaagse vaart met vier boten zou kunnen uitgebreid worden. Uit de verdere toelichting bleek later nog, dat hierbij ook de mogelijkheid tot het gebruik van grotere stoomschepen, als een gevolg der verbetering van onze waterweg naar zee, niet uit het oog was verloren.
Deze verschillende mededelingen van de voorzitter gaven aanleiding tot een beraadslaging, waarvan het resultaat was dat de vergadering bij acclamatie verklaarde in te stemmen met de erkenning van het groot belang der opening ener directe stoomvaart tussen onze stad en New York, ten behoeve van de handel, niet alleen van Rotterdam maar ook van geheel Nederland.
Toen daarop het voorstel werd gedaan tot de benoeming ener commissie, aan welke het ontwerp van een bepaald plan zou worden aangedragen, werden de hierboven genoemde heren uitgenodigd, zich hiertoe als zodanig te willen constitueren.
Van hun zijde werd hiertegen de bedenking gemaakt, dat zij het doelmatiger en raadzamer achtten, ook andere denkbeelden en gegevens dan de hunne in overweging te zien nemen.
Het gevolg hiervan was, dat hun evenwel het mandaat als commissie werd opgedragen, doch dat zij, overeenkomstig hun uitgedrukt verlangen, een aantal deskundigen aan zich zullen assumeren (opm: toevoegen), ten einde de commissie tot een twintigtal leden te brengen, die als nu in een nader te bepalen bijeenkomst een plan ter tafel zullen brengen.
(opm: zie ook NRC 131069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende drie schepen, als:
Voor Rotterdam: `s-GRAVENHAGE, kapt. W. Alberts, 1058 lasten, vracht NLG 82,82.
Voor Dordrecht: ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers, 320 lasten, vracht NLG 82,81.
Voor Middelburg: GEBR. VAN DER BEEK, kapt. J.F.H. Göbe, 665 lasten, vracht NLG 82,47.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop d.d. 4 juni had het schip (opm: bark) HOLLANDIA, kapt. H. Nieuwenhuis, van hier naar Macasser, aldaar met schade binnen, de lading weder ingenomen en zou in de volgende week de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 4 juni. De Nederlandse bark PAUL JOHAN, kapt. Janses, van Akyab (opm: Sittwe) met rijst naar Falmouth, is hier met zware schade, door stormweder bekomen, binnengelopen (opm: zie NRC 280769 en 100869). Het schip heeft veel geleden en de tussendeksbalken zijn gebroken. Van de lading, die zwaar beschadigd is, zijn 1000 balen verkocht. (opm: zeetijdingen: de PAUL JOHAN was op 27 maart 1869 van Akyab (opm: Sittwe) naar Falmouth vertrokken).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 juli. De schepen NIEUWENDAM (opm: schoener), kapt. L.G. Stuit, en BARON SLOET TOT OLDHUIS (opm: galjoot), kapt. E.A. Braam, van Petersburg hier aangekomen, hebben order ontvangen beide naar Londen te zeilen.


Datum: 11 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag 9 augustus, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen: een extra snelvarend stoomschip, genaamd AMERIKA, voorzien van stoommachine van hoge drukking van 30 paardenkracht, gevoerd door F. van de Pavert, volgens meetbrief lang 28,68 ellen, wijd 4,2 ellen, hol 2,2 ellen, en alzo gemeten op 193 tonnen, na aftrek der machinekamer, liggende in de Binnen- Amstel. Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars; zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Smit Fopzn aan het Slikkerveer met het beste gevolg te water gelaten het clipperfregatschip NOACH III, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. P. Wierikx, en gebouwd is voor rekening van de heer Fop Smit jr. te Rotterdam. Deze bodem is geheel op snelzeilen en het overvoeren van passagiers gebouwd.
Onmiddellijk is daarna de kiel gelegd voor een clipperfregatschip van omstreeks 1100 gemeten lasten, dat de naam zal voeren van LIBERAAL, voor rekening van de heer Jan Smit Fopzn.


Datum: 12 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 22 mei. De vrachten zijn sedert ons laatste bericht merkelijk gestegen en als volgt aan te nemen: suiker NLG 80, koffie NLG 75, tabak NLG 67,50, huiden NLG 85. Enkele schepen van januari kwamen in de laatste dagen te Batavia binnen en zullen dus disponibel zijn voor de nieuwe oogst zodat wij vooreerst geen daling verwachten. De SCHEVENINGEN laadt voor het gouvernement ruim 7620 pic. tin op Banca met bestemming Samarang NLG 1,25 de pikol. Voor China blijven schepen gezocht en is het laatst nagenoeg 60 ct. besteed naar Amoy.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 juli. Men deelt ons mede, dat Zr.Ms. stoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN, heden van ’s Rijks werf vertrekkende, de 24e dezer in dienst zal worden gesteld onder bevel van kapt.luit.t/z. B.D. van Trojen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 7 juli. De Veendammer schoener MARGARETHA, kapt. E.J. Branbergen, van Dantzig (opm: Gdansk) met tarwe naar Newhaven, is heden morgen bij Dungeness met het stoomschip LA PLACE, van Brazilië, in aanzeiling geweest en gezonken. Het volk is gered. (opm: zeetijdingen: op 18 juni 1869 van Dantzig naar Newhaven vertrokken).


Datum: 13 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Volgens bericht uit Samarang d.d. 24 mei, lag aldaar ter rede het Nederlandse barkschip BATAVIA, kapt. D. Zwanenburg, met bestemming naar Nederland. Het bericht wegens de aankomst van dit schip te Ascension is derhalve gebleken onjuist te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 9 juli. Het Nederlandse schip (opm: brik) AMICITIA, kapt. J.L. Jansonius, van Schiedam naar Riga, is alhier met onklare pompen in de haven gekomen.

NRC 140769
Rotterdam 13 juli. Het Veendammer kofschip BROEDERTROUW, kapt. H.J. Zeven, met steen van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is de 10e juli op 5 mijlen ten noorden van Terschelling zwaar lek door het volk verlaten en in hun gezicht gezonken. De equipage had zich met de sloep gered en was diezelfde dag op Ameland aangekomen. De BROEDERTROUW was de 8e dezer van Maassluis naar Koningsbergen vertrokken.


Datum: 14 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: bark) JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken, te Amsterdam van Batavia met 15 passagiers: 3500 balen koffie, 2466 kranjangs (opm: krandjang, gevlochten mand van bamboe als verpakking voor) suiker, en 781 schuitjes tin. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Het schip (opm: kof) JACOBA CORNELIA, kapt. Fokkes (opm: F.D. Fekkes), van Gioja (opm: mogelijk Gioiosa Marea, Sicilië; 38º10’ N.B. 14º53’ O.L.) te Falmouth binnen, is aan de grond gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 15 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 juli. Heden is op ’s Rijks werf alhier de oude mastbok gekapt en te water gesprongen om daarvoor de nieuwe, vroeger op de werf te Vlissingen gestaan hebbende, op te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 13 juli. Zr.Ms. ramschip de BUFFEL is gisteren naar de Hors gestoomd en zal met het getrokken kanon van 23 duim schieten naar een gepantserde schijf. Deze proeven hebben, naar wij vernemen, in ons land nog niet plaats gehad. Ook zullen met deze bodem proeven genomen worden in het rammen op een voor dat doel vervaardigd vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 14 juli. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ANNA, kapt. K. Martens, van Groningen, groot 110 ton, gebouwd bij J. Bodewes te Martenshoek. (opm: eerstgevonden reis: 18 augustus 1869 van Groningen naar Londen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 juli 1869. Door vissers is hier onderst boven binnengebracht het wrak van een vermoedelijk Nederlands schip, beladen met korte delen. De lading wordt gelost.


Datum: 16 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juli. Heden is alhier binnengekomen het Nederlandse kofschip ZWAAN, van de kust van Guinea naar Rotterdam bestemd. De kapitein en stuurman zijn overleden.


Datum: 17 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 16 juli. Heden is alhier van de werf der heren W. & A.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip JEANNETTE, groot 230 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. R.P. Huisman en varen onder boekhouderschap van genoemde heren.


Datum: 18 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping ten overstaan van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luiscius op maandag de 19e juli 1869, des voor middags ten 10 ure, aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, van de aangebrachte inventaris van het verongelukte Franse schoenerschip PERLE - Nantes, bestaande uit: ankers, kettingen, zeilen, touwen, enz. enz. vóór de verkoping ter plaatse vermeld, door gegadigden te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag 3 augustus 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 n. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ADRIANA PETRONELLA, laatst gevoerd door kapt. A.A. de Breuk, volgens meetbrief lang 39 el 20 duim, wijd 7 el 1 duim, hol 5 el 39 duim, en alzo groot 658 tonnen of 348 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a.d. IJssel, 16 juli. Heden is alhier van de werf van de heren J. Otto & Zonen met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren sleepboot (opm: sleepkaan), groot 12.000 centenaars (opm: 600 ton), gebouwd voor Duitse rekening en genaamd VOORWAARTS (opm: vermoedelijk VORWÄRTS)


Datum: 20 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juli. Volgens telegrafisch bericht is het kofschip JENNE NOLLEN, kapt. H. de Goede, de 17e juli te Cadix (opm: Cadiz) gearriveerd, hebbende de reis van Rotterdam in 19 dagen volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Akyab (opm: Sittwe), 13 juli. Volgens telegram is het schip JUANITA, kapt. John, van hier met een lading rijst naar het Kanaal bestemd, in een orkaan totaal gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juni. Het brikschip ZUIDERZEE, kapt. C. de Jong, hier te huis behorende en in ballast naar Amsterdam heden morgen van hier uitgezeild, is vastgeraakt bezuiden deze haven, op de zogenaamde Boontjes, en was deze avond nog niet vlot geworden.


Datum: 21 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juli. Het brikschip ZUIDERZEE, kapt. C. de Jong, is heden morgen met assistentie van de sleepboot MAGNET weder vlot gekomen en heeft de reis naar Amsterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 18 juli. Het schip MENTOR, kapt. Post, met een lading hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Sunderland bestemd, is alhier met hulp ener sleepboot en visserslieden lek binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 17 juli. Heden is alhier binnengekomen het schip NICOLAAS, kapt. Rijf, van Gent naar Sundsvall, met verlies van beide stengen en gebroken fokkera.


Datum: 22 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als last hebbende van hun meester, op dinsdag 3 augustus 1869, des middags ten 12 ure, na afloop der veiling van het barkschip ADRIANA PETRONELLA, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 n. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, goed onderhouden Nederlands galjootschip MARTENSHOEK, gevoerd door kapt. Z.K. Schut, groot 85 tonnen, gebouwd in 1865, geclassificeerd bij Veritas 3.3. P. l.l. voor 7 jaar, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven te Rotterdam. Nadere informatie bij bovengenoemde makelaars en de heren Vroege en de Wijs, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 juli. Heden arriveerde hier het driemast schoonerschip ALIDA, kapt. H.E. Nagel, van Veendam, groot 225 ton, gebouwd bij de heer Drenth te Muntendam. (opm: eerstgevonden reis: 14 oktober 1869 van Groningen naar Gloucester)


Datum: 23 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 22 juli. Heden is op de werf van de heren L. Smit & Zoon alhier de kiel gelegd voor een raderstoomboot, bestemd voor de dienst tussen Middelharnis en Rotterdam voor rekening der directie van de Middelharnissche Stoomboot Maatschappij. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.


Datum: 24 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris P. van der Graft, zal op donderdag de 29e juli 1869, des avonds ten 8 ure, in de sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, in het openbaar verkopen: een ijzeren stoomboot, liggende te Vlissingen, lang 90, breed 18 Engelse voeten, met complete inventaris, gebouwd in 1867, voorzien van twee machines, elk van 20 paardenkrachten: zeer geschikt voor passagiersboot. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de heren Spoors & Sprenger en bij voormelde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 22 juli. Van de scheepsbouwwerf der heren J. de Korver zijn heden met goed gevolg te water gelaten de loggerschepen CATHARINA CHRISTINA en CATHARINA ALIDA, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij rederij der heren Parser, Krüthoffer & Co te Scheveningen, terwijl onmiddellijk daarna voor dezelfde heren kielen zijn gelegd van twee loggerschepen, die de namen zullen voeren van MAARTJE en ANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, onder bevel van de kapt.luit t/zee B.D. van Trojen, is gisteren in dienst gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen over 1868: De buitenlandse scheepvaart was in 1868 ongunstig. De schepen worden hoe langer zo meer door de stoomboten gedrukt of verdrongen, waardoor dan ook de rederijen steeds meer in verval komen. (opm: citaat uit verslag, beknopt.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 22 juli. De HENRIETTE liep heden met goed gevolg van stapel. Dit schoon gezinkte schoenerschip, metende plm. 120 ton, is gebouwd op de werf van de heren Van Linge voor rekening van de heren E. & S. & C. St. Martin & Co te Rotterdam. Gezagvoerder is H.H. de Boer, van Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 juli. Gisteren namiddag arriveerde hier de nieuwgebouwde stoomboot voor rekening van de heren Teves & Co te Harlingen, groot 200 ton, gebouwd bij de heer Boon te Hoogezand. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 25 juli 1869


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 juli. Heden avond is hier binnen gekomen de nieuw gebouwde schroefstoom- boot BURGEMEESTER W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA, die per 1 augustus a.s. een nieuwe dienst zal openen, inzonderheid tot het vervoer van vee en goederen, maar tevens voor passagiers, van Amsterdam naar Harlingen vice-versa, en tussengelegen stations. Dit prachtige vaartuig, gebouwd bij de heren Boon & Co te Hoogezand, heeft een lengte van 160 bij een breedte van 18½ voet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: Een best tjalkschip met uitmuntenden inventaris, geschikt tot het vervoer van granen, groot 32 ton, bij S. Zwat te Grouw.


Datum: 26 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping van een scheepstimmerwerf met woonhuis c.a. onder Lekkerkerk, op woensdag 25 augustus 1869, ’s voormiddags 10 ure, in de herberg De Groote Boer aldaar. P.M. Montijn, notaris te Gouda, zal, als daartoe lasthebbende, ten tijde en plaatse bovengemeld, in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik doen veilen en verkopen een sedert een aantal jaren en thans nog in volle werking zijnde scheepstimmerwerf, met drie sleephellingen, schuur, luifel en kraan, alles aan de rivier de Lek, onder Lekkerkerk, zijnde gedeelte, en wel ter grootte van 18 roeden 30 ellen, van het kadastraal perceel sectie C, no. 3635: benevens een hecht, sterk en weldoortimmerd woonhuis, met annexe schuur, tuin en erve, tegenover genoemde scheepstimmerwerf, kadastraal sectie C, no. 3111, 3112 en 3113, ter grootte van 9 roeden 99 ellen. Te aanvaarden 15 november 1869, en informatiën te bekomen bij de notaris Montijn.


Datum: 27 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Volgens particulier bericht is de 19e juni een Nederlands schip te St. Helena aangekomen. Het had enige lekkage in het bovenschip, heeft het lek gestopt en de 26e de reis naar Amsterdam vervolgd. Vermoedelijk is dit het schip (opm: bark) ELSHOUT, kapt. E. Akkerman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Stoomschip CYCLOOP, te Amsterdam van Dantzig (opm: Gdansk): 141.200 pond tarwe, 85.450 kg. mout, 153 liter tarwe en 2005 spoorleggers. Adres aan order (opm: een stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).


Datum: 28 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 juni. Het schip HOLLANDIA, dat in Simonsbaai op de sleephelling gerepareerd is, heeft weder de lading ingenomen en zal denkelijk binnen een paar dagen de reis naar de Oost voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 19 juni. Van de lading van het op 21 mei lek in Simonsbaai binnengelopen Nederlandse barkschip PAUL JOHAN, kapt. Janses, van Akyab (opm: Sittwe) met rijst naar Falmouth bestemd, vroeger gemeld, is reeds een gedeelte verkocht. Het vaartuig zelf is zo zwaar beschadigd, dat men gelooft, dat het afgekeurd zal worden. (opm: zie NRC 100769 en 100869)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Door de gezagvoerder Martens van het Nederlands-Indische stoomschip BETSY is gerapporteerd, dat hij met zijn bodem gestoten heeft op een tot nu toe onbekend rif, gelegen bij de zuidelijke ingang van Straat Laut, in positie 03º47’ Z.B. en 115º42’ O.L.


Datum: 30 juli 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 juli. Het schip (opm: bark) FAGEL, kapt. W. Hessels q.q, is op de Zuidkust totaal verongelukt. (opm: zie NRC 070869, PGC 260869 en 030969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 28 juli. Heden is op de rede van Texel een proef genomen om te zien, of een versperring met ijzeren kettingen in onze zeegaten bestand zou zijn tegen het binnenlopen van oorlogsschepen en bepaaldelijk van stoomboten en ramtorenschepen. Het ramtorenschip de BUFFEL heeft daartoe een paar malen met volle kracht op een in zee gelegde versperring ingestoomd. Het succes moet evenwel geen voldoende resultaten hebben opgeleverd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een sterke moddervaarderspraam, groot 7 ton, twee jaar oud, bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 31 juli 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 31 juli. Voor rekening van de directie der stoombootdienst Schoonhoven-Rotterdam, directeur J.H. van Santen, is heden van de werf der heren J. & K. Smit alhier te water gelaten de schroefstoomboot GROOT-AMMERS, die uitsluitend bestemd is tot vervoer van vee.
Alsmede is bij genoemde scheepsbouwmeesters nog te water gelaten de schroefstoomboot LEEK, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Leek en Groningen, voor rekening van de heren H. Brinkman en J.H. de Boer. De machines van beide boten zijn vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör) d.d. 28 dezer is het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Hoekema, van St. Petersburg naar Groningen, bij het uitzeilen op de Zweedse kust aan de grond geraakt, doch met assistentie van een stoomschip weder vlot geworden en op de rede geankerd. Het heeft geen schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 31 juli. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoonerschip HENRIETTE, kapt. H.H. de Boer, van Nieuwe Pekela, groot 125 ton, gebouwd bij A. van Linge Azn te Veendam. (opm: eerstgevonden reis: op 1 november 1869 van Groningen naar Gloucester)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Nieuwe stoomvaart met het stoomschip BURGEMEESTER W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA van Harlingen naar Amsterdam, met doorlopende vrachten naar Rotterdam. Vaardagen:
Van Harlingen: woensdags ’s morgens te 5 uur en zaterdags ’s morgens te 8 uur.
Van Amsterdam: maandags en donderdags ’s avonds te 8 uur.
Passagiersvracht: een gulden. Retourbiljetten, tien dagen geldig: NLG 1,60.
Vee: NLG 2 per stuk. Heren veehandelaars hebben vrije passage wanneer hun vee aan boord is. Ruimte benedendeks voor circa 80 koebeesten. Goederen tegen zeer billijke vrachten.
Ligplaatsen: Harlingen: Noorderhaven; Amsterdam Westerdoksdijk bij de Haarlemmersluis.
Zeilmaker & Co, Harlingen.


Datum: 03 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 juli. Het schroefstoomschip BURGEMEESTER W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA heeft heden morgen voor het eerst de dienst aangevangen om geregeld van hier op Amsterdam, in verband met een dienst op Rotterdam, twee maal per week geregeld te varen.


Datum: 05 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 3 augustus. Met de 1e september a.s. zal Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAAR, liggende op ´s Rijks werf alhier, in dienst worden gesteld. Het bevel daarover is opgedragen aan de kapt.ter zee F.R. Toe Water. Naar men verzekert, is dit vaartuig bestemd om een reis te doen naar de Middellandse Zee en bepaaldelijk om de Nederlandse vlag te vertonen bij de feestelijke opening van het Suez-kanaal.


Datum: 07 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 augustus. Volgens alhier ontvangen telegrafisch bericht van Java was bij de schipbreuk van het schip FAGEL, kapt. W. Hessels q.q, op de zuidkust van Java de bemanning gered. Ook zouden 1000 balen koffie aan land gebracht zijn. (opm: zie PGC 300769, 260869 en 030969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 augustus. De proeftochtvan Zr.Ms. schroefstoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, commandant kapt.luit.t/z Van Trojen, heeft goed voldaan. Het schip liep 11½ mijl. Bij gunstige gelegenheid vertrekt genoemde bodem a.s. dinsdag de 10e naar de kust van Guinea.


Datum: 08 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd schoenerschip, groot plm. 104 à 105 gemeten lasten, bij de heer Joost Pot te Ridderkerk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, R.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 31 augustus 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen: het snelzeilende gekoperd en kopervast Engels barkschip, L.R.C, laatst gevoerd door kapitein Hobbs, volgens meetbrief lang 50 el, wijd 7 el 22 duim, hol 4 el 78 duim, en alzo groot 767 Nederlandse tonnen; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Het is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 09 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 31 augustus 1869, des avonds ten 6 ure, zal in de Concertzaal te Zierikzee, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, publiek ter verkoop worden gepresenteerd: het extra ordinair, welbezeild, in 1867 nieuw gezinkt schoenergaljootschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd CADZANDRIA, gevoerd door kapitein H. Holle, volgens Nederlandse meetbrief lang 27,94 el, wijd 4,94 el, hol 2,96 el, alzo gemeten op 175 tonnen of 92 lasten, zoals het schip thans is liggende in de Oude Haven te Zierikzee, met al het rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwwerk en verdere complete inventaris, breder bij biljetten omschreven.
Nadere informatiën zijn te bekomen te Zierikzee bij de reders M.E. de Crane & Zoon en de notaris Mr. C. van der Lek de Clerq.


Datum: 10 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 augustus. Volgens brief uit de Kaapstad, d.d. juli, waren van de lading van het aldaar op de reis van Akyab (opm: Sittwe) naar Falmouth afgekeurde schip PAUL JOHAN (opm: zie NRC 280769), kapt. C. Jansen, nog 1489 beschadigde balen rijst en 2459 bossen rotting verkocht. Het restant zou overgeladen worden in het schip ST. PIERRE, kapt. Ravilly.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 augustus. Het Nederlandse schip (opm: kof) HILLECHIENA WOLKAMMER, kapt. H.J. Vos, van Termunterzijl naar Riga, is alhier met verlies van masten en schade aan de romp binnengelopen, zijnde in de nacht van 2 op 3 dezer in de baai van Kjöge in aanzeiling geweest.


Datum: 11 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 9 augustus: het stoomschip AMERIKA, groot 193 ton, 30 paardekrachten: NLG 3900, in slag NLG 100; opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 13 juli. Het schip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, van Buenos Aires naar Antwerpen, kwam de 11e dezer alhier lek binnen en zal waarschijnlijk moeten lossen om het lek te vinden. (opm: zie PGC 210869)


Datum: 12 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Het schip (opm: galjoot) MARIA JANTINA, kapt. H.J. de Boer, van St. Davids naar Galatz, te Falmouth binnen, had de 8e dezer het lek gevonden en was gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 11 augustus. Volgens bericht van de lichtwachter zit een brik op het strand. De reddingboot is derwaarts vertrokken. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 augustus. Volgens bericht van Soerabaija, in dato 10 juni, moest het Nederlandse schip (opm: bark) BALTIMORE, kapt. O.J. Doeksen, de 6e juni met schade aldaar gearriveerd, koperen en repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, verleden de 7e augustus 1869, ten overstaan van de te Capelle aan den IJssel residerende notaris R. Achterberg, is de vennootschap tot aanbouw van koopvaardijschepen, stoombooten en andere soorten vaartuigen, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, onder de firma J. Otto & Zonen, in zoverre veranderd en gewijzigd, dat dezelve zal worden voortgezet door de heren Johannes Otto en Adrianus Jacobus Otto, scheepsbouwmeesters, wonende te Krimpen a/d IJssel, die beide de tekening der firma hebben, doch niet tot het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het met hypotheek bezwaren der onroerende goederen, als wordende daartoe de handtekening der beide vennoten vereist, terwijl de heer Jan Otto te Krimpen a/d IJssel heeft opgehouden lid der genoemde vennootschap te zijn. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het bepaalde bij art. 31 en 28 van het Wetboek van Koophandel.


Datum: 13 augustus 1869


Krant:
HARC - Harlinger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlinger Courant 13-08-1869. Het nederlandsche kofschip JANNA MEIJER kapt. E. B. Datema van Pekel-A met steenkool van New-Castle naar Harlingen, werd gisteren nacht inde Noordzee overzeild, en zonk bijna onmiddelijk , zoodat de opvarenden slechts den tijd hadden om, zoo als zij op het dek stonden, inde boot te springen. Na eenige uren rondzwalken op de onstuimige zee, werden zij gelukkig ontdekt en opgenomen door de bemanning van de EUROPEAN , van Hull herwaarts stoomende en heden morgen hier binnengebragt. De opvarenden waren kapitein, stuurman en twee matrozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 augustus. Het Engelse schip BRILJANT, kapt. J. Sanderson, van het Nieuwe Diep in ballast naar Sunderland, is heden morgen bij Zandvoort gestrand. Het volk heeft zich met de boot gered. (opm: zie NRC 250869)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 augustus. Het Russische schip STORFURSTEN CONSTANTIN, kapt. M. Borberg, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Cadix (opm: Cadiz), door het volk verlaten te Brouwershaven binnengebracht, is aldaar afgekeurd en verkocht. Het schip heeft NLG 3316 en de lading hout NLG 6591 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 augustus. Heden is gestrand achter De Koog een Nederlandse schoener-kof, met tarwe, waarvan de naam onbekend is. De equipage is gered. Nadere bijzonderheden ontbreken (opm: TITIA SUSANNA, zie PGC 160869)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 augustus. Heden is alhier wegens verstopte pompen binnengekomen de Nederlandse schoener MARIA, kapt. Denze, van Hamburg en bestemd naar Montevideo, geladen met steenkolen, indigo en genever.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 augustus. De hier te huis behorende galjoot JANNA MEIJER, kapt. Datema, van Yarmouth naar Hartlepool bestemd, is volgens brief van de kapitein d.d. 8 dezer, op 1¼ mijl van Flamborough Head in aanzeiling geweest met een Engelse brik, waardoor de JANNA MEIJER gezonken is. De bemanning is gered en te Middlesbro door de schoener CHARLOTTE HELENE, uit Barrow, aan land gezet. (opm: zeetijdingen: op 5 augustus 1869 van Yarmouth naar Hartlepool vertrokken; zie echter ook LC 130860 en NRC 140869)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 augustus. Gisteren nacht werd het kofschip JANNA MEIJER kapt. E.B. Datema, van Pekel-A, met steenkolen naar Harlingen, zodanig in de Noordzee overzeild, dat het bijna onmiddellijk zonk. De bemanning, kapitein, stuurman en matrozen, hadden ter nauwernood de tijd hun leven in de boot te redden. Na enige tijd rondzwalkens, vol gevaar in een onstuimige zee, werden ze gelukkig door de bemanning van de EUROPEAN, van Hull naar herwaarts (opm: Harlingen) stomende, ontdekt, opgenomen, en heden mogen hier behouden binnen gebracht.


Datum: 14 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 augustus. De Engelse stoomboot EUROPEAN, heden van Hull hier aangekomen, heeft aangebracht de bemanning van het te Pekel-A tehuis behorende schip JANNA MEIJER, kapt. Datema, met steenkolen van Newcastle naar Harlingen bestemd. Laatst genoemd schip is gisteren nacht in de Noordzee overzeild en gezonken. De equipage redde zich in de boot en is door genoemde stoomboot opgenomen. Van de lading enz. kon niets gered worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende vier schepen:
Voor Amsterdam: ALCYONE, kapt. J. Kruisinga, 249 last, NLG 76,97 vracht; BELLATRIX, kapt. H.C. Haacke, 204 last, NLG 76,97 vracht, en PIETER ADOLF, kapt. C. Jaski, 449 last, NLG 77,93 vracht.
Voor Rotterdam: SUNDA, kapt. M.A. Overgaauw, 900 last, NLG 76,75 vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 augustus. Aangaande het bij Scheveningen gestrande schip ALFRED, kapt. Olsen, van Fredrikshald (opm: Halden) naar Honfleur, wordt nader gemeld, dat het geheel gebroken was. Als de wind bedaarde en het water met het opkomende getij niet te hoog opliep, zou de lading gered kunnen worden.


Datum: 16 augustus 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 augustus. Het schip (opm: galjoot) TITIA SUSANNA, kapt. J.A. Potjer, van Petersburg met tarwe naar Londen, is achter De Koog gestrand (opm: zie NRC 130869). De bemanning is door de reddingsboot van Cocksdorp gered, doch schip en lading zullen hoogst waarschijnlijk weg zijn. (opm: zeetijdingen: op 28 juni 1869 van Kronstadt [Kronsjtadt] naar Londen vertrokken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 2 augustus. Het schip (opm: schoener) ZEVEN STERREN, kapt. A. Hemmes, van Trinidad naar Tobasco, is de 23e juli, na zwaar lek geworden te zijn, op 23º N.B. en 86º W.L. gezonken, doch het volk gered en te New Orleans aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 augustus. Heden is het schip (opm: schoener) MINA, kapt. H.H. Freije, van Archangel naar Amsterdam, hier binnengelopen, lek, met overgeworpen lading lijnzaad, verlies van ankers, kettingen, enz.


Datum: 17 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 16 augustus. Behalve de kapitein Andreas Viseu, is de bemanning van de gestrande brik ALFRED van Fredrikshald (opm: Halden), hoogst voldaan over de behandeling, welke zij mocht ondervinden, deze ochtend door de zorg van de vice-consul van Zweden en Noorwegen, de heer A.E. Maas, naar Amsterdam vertrokken, om van daar naar haar haardsteden te worden gedirigeerd. Men is druk bezig de lading van het schip, die, gelijk men weet, uit planken bestaat te lossen. Men vleit zich haar geheel te kunnen bergen, om haar in de volgende week alhier te verkopen. De lading is te Parijs geassureerd. Het schip, dat ruim 50 dienstjaren telt, zal spoedig verkocht worden.


Datum: 18 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H. H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijdregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 31e augustus 1869, des middags ten 12 ure, na afloop der veiling van het barkschip L.R.C, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip S. VAN HEEL, laatst gevoerd door kapitein F.W.A. von Munchen, groot 742 tonnen of 392 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende aan de werf van de heer F.H. von Lindern te Alblasserdam. Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. Men is van mening op vrijdag de 20e augustus 1869, des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van de deurwaarder J.L. Meijs, aan de pakhuizen van de heer A.E. Maas, te Scheveningen, publiek en om contant geld te verkopen het hol of casco van het op de 12e augustus l.l. gestrande brikschip, genaamd ALFRED, benevens de daarvan geborgen inventaris, bestaande in ankers, kettingen, touwen, zeilen, koksgereed- schappen enz, alsmede drie scheepsboten. Alles vóór het verkoopuur te bezichtigen.


Datum: 19 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 17 juli. De 8e dezer is naar Maracaibo vertrokken de Nederlandse gewapende schoener GUILLERMITO, kapt. De Jongh, ten einde in de staatkundige verwikkelingen, die thans te Maracaibo bestaan, bescherming aan Nederlandse onderdanen te verlenen.


Datum: 20 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Z.M. heeft bewilliging verleend op het ontwerp der acte, houdende uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal der naamloze vennootschap Sliedrechtsche Stoomsleepmaatschappij, gevestigd te Sliedrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 23 juli. Het hier binnengelopen schip SILENTIUM, kapt. Jongebloed, van Buenos Aires naar Antwerpen, is van de geleden schade hersteld en zal spoedig de reis voortzetten. De kapitein heeft NLG 35.000 op bodemarij opgenomen tegen 7%.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 19 augustus. Dindag j.l. (opm: 17 augustus) is van Nieuwediep vertrokken Zr.Ms. ramtorenschip de BUFFEL, commandant kapt.luit. ter zee J.A.H. Hugenholtz. Deze bodem is gisteren te Delfzijl gearriveerd en zal na enige dagen van daar vertrekken naar Oostmahorn, alwaar men de BUFFEL waarschijnlijk maandag, zeker dinsdag a.s. kan verwachten. Het verblijf van dit oorlogsschip, groot 1450 zeetonnen, bemand met 150 koppen, op onze kust, zal door velen met belangstelling wellicht worden vernomen en aanleiding geven zich naar Oostmahorn te begeven om dit Nederlands ramtorenschip te bezichtigen, waartoe, naar wij vernemen, door de commandant welwillend de gelegenheid wordt geboden.


Datum: 21 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 augustus. De 17e dezer heeft het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. M.A. Dijkema, de reis van Norden naar Londen, na volbrachte reparatie, voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt H.H. van Dam, C.H. van Dam, en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 31 augustus 1869, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen: de extra snelvarende schroefstoomboot BATAVIER, geheel ingericht tot het vervoer van passagiers, volgens meetbrief lang 20 el, wijd 3 el 62 duim, hol 1 el 45 duim, en alzo groot 65 tonnen (na aftrek der machinekamer), met deszelfs complete machine van middelbare drukking, en 20 paardenkracht, en verdere gereedschappen, zoals deszelve thans is liggende in de Haringvliet zuidzijde te Rotterdam.
Gemelde stoomboot is in 1868 gebouwd, en dagelijks te bezichtigen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 27 juli. Het hier lek binnengelopen schip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, van Buenos Aires naar Antwerpen, de 11e dezer hier lek binnengelopen (opm: zie NRC 110869), heeft de lading gelost en zal moeten repareren. Het moet bovendien van nieuw zink voorzien worden dat van Rio de Janeiro verwacht wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 20 juli. Het schip ZEEBLOEM, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia is hier heden met verlies van de boegspriet binnengelopen. De kapitein hoopt binnen weinige dagen de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het vroeger door kapt. D.B. Pabst gevoerde barkschip GRÄFIN KNYFHAUSEN, circa 200 roggelasten groot, en hier liggende, zal met chronometer en inventaris op woensdag de 1e september, ’s namiddags te 2 uur, in het huis van de heer T. Wiemann publiek door de ondergetekende notaris verkocht worden. Aan het kantoor van de heer Commerzienrath H. Wiemann is de lijst van de inventaris in te zien. Het schip is dagelijks te bezichtigen.
Leer, 18 augustus 1869 Fischer H, advocaat en notaris

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op maandag de 30e augustus 1869, des avonds te 7 uur in het hotel De Unie publiek te verkopen:
- 2/56e aandeel in het schoener-kofschip JEANTINE, gevoerd door kapt. J.H. Zeven, onder directie van de heer U.F. Zuiderveen als boekhouder,
- 1/20e aandeel in het schoener-brikschip CITO, gevoerd door kapt. G.L.B. Mooi Sz, onder directie van de heer U.F. Zuiderveen,
- 1/40e aandeel in het galjootschip MARIA JANTINA, gevoerd door kapt. H.J. de Boer, onder directie van de heer Koerts als boekhouder.


Datum: 23 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Omtrent het schip UTRECHT, dat bij Indramayoe op de reis van Samarang herwaarts heeft gestoten, kunnen wij mededelen, dat het vaartuig hier ter plaatse door duikers is onderzocht, die niet de minste schade hebben kunnen ontdekken. Na enige kleine reparatiën aan de machine is het schip reisvaardig en zal denkelijk over enige dagen onder zeil gaan.


Datum: 24 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping aan de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, bij executie: het schoener-galjootschip WIEBE JACOBS, kapt. J.W. Visser, 149 ton, gebouwd in 1861: NLG 5500, in slag NLG 600. (opm: koper niet vermeld)


Datum: 25 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 augustus. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: brik) VOORUIT, kapt. J.Nz. Groenewoud, van Norrköping naar Whitby, wegens ziekte van de kapitein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 augustus. Het bij Zandvoort gestrande Engelse schip BRILJANT – zie ons nummer van 13 dezer – is geheel uit elkander geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 7 juli. Het Nederlandse barkschip EDUARD MARIE is alhier bevracht om te Macao (opm: Macau) te laden voor Batavia met 21 ligdagen (opm: overeengekomen tijd voor laden en lossen) voor NLG 7500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, G.J. Boelen en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 13e september 1869, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ELISABETH JOHANNA, gevoerd door kapitein K.W. Schenk, volgens meetbrief lang 27,50 ellen; wijd 4,97 ellen; hol 3,56 ellen, en alzo gemeten op 216 tonnen of 106 lasten; liggende in het Oosterdok aan de Dijk. Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries en Comp. (opm: zie NRC 100969)


Datum: 26 augustus 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 augustus. Het schip FAGEL, kapt. Hessels q.q, de 29e juni jl van Tjilatjap (opm: Cilacap) herwaarts vertrokken, is de 1e juli bij Karang Bollong (opm: zuidkust Java) gestrand en vol water gelopen. Van de lading is een klein gedeelte geborgen. Het wrak zal verkocht worden. (opm: zie PGC 300769, NRC 070869 en PGC 030969)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 25 juli. Heden is hier binnengelopen het schip (opm: bark) NEREUS, kapt. A. den Broeder, van Saigon naar Falmouth, met verlies van stengen, verschansingen, zeilen, en na 700 balen rijst over boord geworpen te hebben. Het moet gedeeltelijk lossen. (opm: zie NRC 100969, 301069 en 221169)


Datum: 27 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Wij vernemen, dat op aansporing van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden een commissie is in het leven geroepen tot het daarstellen van een geregelde stoomvaart op Java door het Suez-Kanaal. Z.K.H. heeft tevens zich aan het hoofd van die belangrijke onderneming gesteld. Die commissie bestaat voorlopig uit een drietal heren te Amsterdam, waaraan men vertrouwt, dat zich heren uit andere plaatsen zullen aansluiten om het grote doel, dat men voor ogen heeft, te bevorderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. Fercken, residerende te Neuzen, zal, ten verzoeke van zijn principalen, publiek presenteren te verkopen: het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, JEANNETTE EN CORNELIA (opm: JEANETTE CORNELIA), volgens Nederlandse meetbrief lang 33,40 ellen, wijd 6,47 ellen, hol 5,5 ellen en alzo gemeten op 485 tonnen of 256 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en complete inventaris, zo als het is liggende in de haven van Neuzen, alwaar het zal kunnen worden bezichtigd.
De verkoping geschiedt in het Nederlandsche Logement te Neuzen, op woensdag 8 september 1869, des middags ten 1 ure. Nadere onderrichting bij genoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, presenteert op maandag 20 september 1969, des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek te verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: COMMEWIJNE, gevoerd door kapitein A.R. de Lang, volgens meetbrief lang 30 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 61 duimen, hol 3 ellen 74 duimen, en alzo gemeten op 285 tonnen 151 lasten, liggende aan de werf de Dageraad op de Kadijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor B.J. van Hengel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het alhier liggend Engels fregatschip ALBERTINE, groot 1523 tons register, gebouwd te New Brunswick 1864. Nadere informatiën bij Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Het schip (opm: bark) SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee, van Banka naar Semarang, is heden hier binnengelopen na op een onbekende klip gestoten en daardoor schade en lekkage bekomen te hebben. Het maakt ongeveer 10 duim water in de twee uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.Y. Muller, notaris te Groningen, zal op dinsdag de 7e september 1869 des avonds te 7 uur ten huize van Mej. de Wed. Tiddens, in het Huis de Beurs te Groningen, publiek worden verkocht: het welbezeild gezinkt schoonerbrikschip genaamd GRUNO, in 1856 nieuw uitgehaald en laatst gehad hebbende de klasse 5/6 A. l.l. Veritas, groot 180 zeetonnen of 95 lasten, met complete inventaris, gevoerd door kapt. H. Klunder Jzn, en liggende thans in de Noorderhaven te Groningen, om te aanvaarden en te betalen 14 dagen na de toeslag. Inlichtingen te bekomen bij de scheepsmakelaars Bulsing & Ter Spill aan de Noorderhaven te Groningen. (opm: zeetijdingen: de GRUNO was op 6 augustus 1869 van Newcastle te Groningen aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 26 augustus. Het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. M. Dijkema, van Norden met haver naar Londen, is gisteren op 15 vademen in de Noordzee gezonken. De equipage, uit vijf personen bestaande, is door de bemanning der loodsboot no. 1 opgenomen en heden hier aangebracht.


Datum: 28 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Dijkema, van Norden, laatst van Delfzijl, met haver naar Londen, is volgens telegram uit Groningen d.d. heden, in de Noordzee gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Donderdag avond (opm: 26 augustus) omstreeks 7 ure is de stoomboot de STAD BRUSSEL voor Dordrecht in aanvaring geweest met de staatsspoorboot JOHAN DE WIT No. 2. Eerstgenoemde boot bekwam daarbij een gat in het linkerwant; de andere boot kwam er zonder belangrijke schade af. De reizigers der spoorboot, ofschoon zeer verschrikt door de hevige schok, zijn er zonder letsel afgekomen.


Datum: 29 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 28 augustus. Gisteren heeft de openbare verkoop plaats gehad van de lading battens en platen, geborgen uit de op 12 dezer alhier gestrande brik ALFRED, van Fredrikshald (opm: Halden). De lading, die in haar geheel gekocht is door de heer Van Zanten, heeft opgebracht, met inbegrip van het rantsoengeld, de belangrijke som van NLG 5500,20.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, 28 augustus. Aan het verslag van de toestand der provincie Friesland over 1868 ontlenen wij de volgende bijzonderheden.
Er waren aanwezig 108 scheepstimmerwerven. Het getal schepen op 1 januari 1868 op stapel was 42 met 775 tonnen inhoud; dat der nieuw gebouwde en van stapel gelopen schepen was 188 met 1.838 tonnen inhoud. Op ultimo december 1868 waren op stapel 33 schepen met 491 tonnen inhoud.


Datum: 31 augustus 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juli. Blijkens een bekendmaking in de Maleise couranten te Batavia, zal de 1e november aanstaande een stoomschip van Soerabaya, via Samarang, Pekalongan, Tegal, Cheribon (opm: Cirebon) en Batavia, naar Jeddah vertrekken om bedevaartgangers over te brengen. Dit stoomschip is de MENADO, dat door een Arabier van Batavia voor NLG 40.000 van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij is gekocht. Men denkt in 26 dagen de reis van Batavia naar Jeddah te kunnen doen en berekent voor passage-gelden 1e klasse van hier 175 $ ad NLG 2,50 of NLG 437,50. Het stoomschip zal 31 maart 1870 de terugreis van Jeddah naar Batavia aannemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juli. Scheepsvrachten. Bij inschrijving op de 3e dezer nam de Factorij op de Nederlandse schepen CORNELIA tot NLG 71,60, CORNELIS SMIT tot NLG 75 en NOACH I tot NLG 75,25 naar Rotterdam, en ALMELO tot NLG 75 naar Amsterdam. De PRINSES AMALIA ligt naar Rotterdam in lading. De STAD LEIJDEN werd voor een volle lading suiker in zakken van Samarang naar Melbourne tot GBP 2.10/- opgenomen. De ARGO laadt voor reders rekening naar Rotterdam.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen BALTIMORE, MARIA, SCHEVENINGEN, H.E. SUSANNA (opm: afkorting van HENRIETTE ELISABETH SUSANNA), SIRIUS en MARIA ADOLFINA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F. Roessingh, notaris te Nieuwe Pekela, zal ten verzoeke zijner principalen krachtens onherroepelijke volmacht op vrijdag de 3e september 1869, des namiddags te 5 uur, ten huize van H. Weemhoff Jr. te Oude Pekela publiek à contant verkopen: een overdekt tjalkschip, thans genaamd de VROUW GEERTJE, liggende te Oude Pekela bij de werf van de scheepsbouwmeester Kars, groot 59 tonnen en gebouwd in den jare 1860, met al deszelfs toebehoren. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.


Datum: 01 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 30 juli. Het schip (opm: bark) PANTALON, kapt. F. v.d. Tas, is in het droge dok geplaatst om te koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip RENSKEA, kapt. De Veen, te Vlaardingen van Bergen: 1780 waag (opm: 1 waag = 18,5 kg) stokvis en 100 tonnen haring. Adres: H. Kikkert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 augustus. De tjalk TIETIE, kapt. G.L. Visser, van de Eems met steen naar Wilhelmshaven, is de 23e dezer bij Wangerooge aan de grond geraakt en de volgende dag zwaar lek naar Harlingerzijl (opm: Harlingersiel) gebracht.


Datum: 02 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Rotterdam in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat op dinsdag 31 augustus:
- het barkschip S. VAN HEEL, verkocht voor NLG 18.800,
- het fregatschip L.R.C, opgehouden voor NLG 20.000,
- de ijzeren schroefstoomboot BATAVIER, opgehouden voor NLG 10.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De heden in veiling opgehouden stoomboot BATAVIER blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij de makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam.


Datum: 03 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 september. In 1868 zijn in onderscheidene havens van Friesland ingeklaard 505 Nederlandse schepen, met 56.025 gezamenlijke tonnen-inhoud, en 986 vreemde schepen met 198.545 tonnen inhoud. Er werden uitgeklaard 1.154 Nederlandse schepen met 105.733 tonnen inhoud en 655 vreemde schepen met 118.319 tonnen inhoud. Er waren in de provincie aanwezig 108 scheepstimmerwerven. Op 1 januari 1868 stonden op stapel 42 schepen met 775 tonnen inhoud, in 1868 werden nieuw gebouwd en liepen van stapel 188 schepen met 1.838 tonnen inhoud. Op ultimo december 1868 waren op stapel 33 schepen met 491 tonnen inhoud. Op het einde des jaars waren in gebruik 27 stoomboten met 548 paardenkracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 7 augustus. Met het Engelse pakketstoomschip HONFLEUR is uit Nederland aangekomen Jhr. D. Boivier, luitenant ter zee der 1e klasse, bestemd tot commandant van Zr.Ms. stoomschip SOEMBING. (opm: reders te Willemstad kochten in 1869 een stoomschip aan, dat de naam HONFLEUR had; mogelijk betreft het bovengenoemd schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Aangaande het schip (opm: bark) ADMIRAAL DE WINTER, kapt. P.J. Dil, de 20e januari 1869 van Banjoewangi (opm: Banyuwangi) naar Rotterdam vertrokken en de 8e februari op 21º19’ Z.B. en 98º54’ O.L. gepraaid, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 september. Het wrak met de aan boord zijnde lading van het bij Karang Bollong verongelukte schip FAGEL, kapt. Hessels, van Tjilatjap (opm: Cilacap) naar herwaarts, is voor NLG 4835 in veiling verkocht. (opm: zie PGC 300769, NRC 070869 en PGC 260869)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 september. De schoenerkof JONGE IPE, kapt. B.G. Carst, van Antwerpen met spoorstaven naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt) bestemd, is gisteren avond met assistentie van loodsen hier zwaar lek binnengelopen. (opm: zie PGC 070969)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een wel onderhouden tjalkschip, groot 24 ton, met beste inventaris. Te bevragen bij J.H. van der Zee te Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 04 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Gisteren is er in het IJ, boven Zeeburg, een proef genomen door de officieren van ’s rijks marine-werf alhier met een torpedo, die het gewenste resultaat had. Dat werktuig, gevuld met 100 Nederlands pond kruit, op ruim 1000 Nederlandse el van de vaste wal en op 4 el onder de waterspiegel, en geplaatst onder een daartoe vervaardigd vlot van stevige balken, had een treffend effect. Tussen het commando aan de wal van “vuur” en de ontploffing zelf, lag een ondenkbaar ogenblik, zelfs op die afstand, en 4 el onder water. De uitwerking van zodanige ontploffing is niet te beschrijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep , 2 september. Wij vernemen, dat Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK, commandant kapt.luit. ter zee N.M.J. Kroef, gereed gemaakt wordt om naar Suez te vertrekken. Te Triëst zal genoemde bodem Z.K.H. prins Hendrik aan boord nemen, ten einde tegenwoordig te zijn bij de opening van het kanaal van Suez.
Men verzekert, dat Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, komende van Nederlands-Indië, de weg zal nemen door het Suez-kanaal en ook bij de feestelijke opening van dat kanaal zal tegenwoordig zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Zierikzee op dinsdag 31 augustus: het schoener-kofschip CADZANDRIA, kapt. H. Holle, 175 ton, gebouwd in 1854: NLG 7300, koper: M.C. de Crane & Zoon, ingekocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 september. Het schip HENDRIKA, kapt. Jacobs, met rogge van Croonstad (opm: Kronsjtadt) naar de Weser, is de 28e augustus op Seskär (opm: mogelijk het Finse Seskarö, 65º43’ N.B. 23º44’ O.L.) gestrand en zou vermoedelijk weg zijn. De lading werd geborgen.


Datum: 05 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 september. Volgens telegram uit Dantzig (opm: Gdansk) d.d. gisteren is het Nederlandse schip (opm: kof) CATHARINA CORNELIA, kapt. J. Alkema, van hier naar Dantzig (opm: Gdansk), bij Neufähr (opm: Górki Wschodnie, 54º21’ N.B. 18º47’ O.L.) gestrand en verbrijzeld. Het volk is gered. (opm: zie PGC 100969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is te Amsterdam met goed gevolg van de werf Concordia van de heren Meursing en Huijgens te water gelaten het van hout en ijzer gebouwde fregatschip MAIBIT, groot circa 600 gemeten lasten of 800 Java-lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Rutgers en Hissink aldaar, en zullende gevoerd worden door kapitein F.H. Popken.


Datum: 06 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle aan den IJssel, 4 september. Heden is op de werf van de heer A.P. Hoogendijk de kiel gelegd voor een schroefstoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee, en bestemd voor de binnenlandse vaart. De machines worden vervaardigd in de fabriek van de heer A. van der Schuit te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 september. Het Nederlandse schip KONING WILLEM III, kapt. Besseling, de 16e juli van hier te Batavia gearriveerd, heeft in Straat Sunda gestoten en daardoor lekkage bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Schip (opm: bark) GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga, te Zierikzee van Cheribon (opm: Cirebon): 2477 balen tafelrijst. Adres: Van Heekeren & Co, Amsterdam.


Datum: 07 september 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 september. Het hier lek binnengelopen schip JONGE IPE, kapt. Carst, van Antwerpen naar St. Petersburg bestemd, moet lossen om te repareren. (opm: zie PGC 030969)


Datum: 08 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 september. Kapt. C. de Groot van het schip (opm: bark) NICOLAAS WITSEN rapporteert, dat hij 12 en 17 mei, nabij Kaap de Goede Hoop, zware stormen heeft doorgestaan, waardoor het schip op zijde had gelegen en veel water was ingedrongen. Behalve veel averij aan tuig, verschansing enz. was er vrees dat de lading door zeewater beschadigd zou zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scilly’s (opm: Scilly Isles), 6 september. Het schip (opm: sloep) PHOENIX, kapt. J. Hoogerwerff, van Lissabon naar Rotterdam, liep hier gisteren binnen, lek en met gescheurde zeilen. (opm: zie NRC 160969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 4 augustus. Het schip NEREUS, kapt. Den Broeder, van Saigon naar Falmouth, is de 25e juli in Simonsbaai binnengelopen met verlies van voorsteng, kluiverboom, verschansing, zeilen enz, hebbende zware stormen ondervonden op de 18e juni en 700 balen rijst overboord geworpen (opm: zie NRC 260869 en 100969).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de Russische brik STORFURSTEN CONSTANTIN.
Te zien en te bevragen aan de werf van de scheepsbouwmeester G.B. Pas te Bolnes. (opm: zie NRC 130869)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. De notaris C. Le Nobel, residerende te Oostburg, zal op vrijdag de 17e september 1869, des voormiddags ten 11 ure, in het logement de Eenhoorn op de markt te Sluis, in het openbaar presenteren te verkopen:
1. Een schroefstoomboot, genaamd JACOB VAN MAERLANDT, varende tussen Sluis en Brugge visa versa, groot 12 paardenkracht, lang 22½ meters (ellen), en breed 3 meters 35 centimeters (3 el 35 duim).
2. Een grote ijzeren sleepboot, voor plm. 20.000 kilogrammen of ponden lading. (opm: waarschijnlijk is sleepschip bedoeld)
3. Een kleine ijzeren dito, groot 8000 kilogrammen of ponden lading. Allen met toebehoren, en liggende in de Kaai te Sluis.
Nader zijn inlichtingen te bekomen bij de eigenaar de heer P. Renier, alsmede bij de heer J.C. Hennequin te Sluis, en bovengenoemde notaris.
Gegadigden komen en zoeken hun voordeel. Zegt het voort.
N.B. Inmiddels blijven voorgeschreven goederen uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bz, makelaar, zal op maandag 13 september 1869. des avond na zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een ijzeren pakschuit, genaamd AMSTERDAM, gevaren hebbende in het veer tussen Helder en Amsterdam, volgens meetbrief lang 13,21 ellen, wijd 2,70 ellen, hol 1,75 ellen en alzo gemeten op 62 tonnen, gebouwd op de werf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, liggende in het Westerdok bij de Buiten Brouwerstraat, met inventaris volgens biljet, zijnde bijzonder geschikt tot stoomboot of korenlichter. Nadere inlichting bij bovengenoemde makelaar. (opm: opgenomen vanwege de bouwwerf)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 september. Het schip (opm: kof) MARIA BEERTA, kapt. Tap, is hier heden van Windau (opm: Ventspils) binnengelopen met gebroken kluiverboom zijnde tegen het Noorder havenhoofd gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 7 september. Heden is van de werf Hollands Trouw van de heer G.H. Uitdenbogaardt alhier te water gelaten het clipper-fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, groot volgens meetbrief circa 600 last. Het zal gevoerd worden door kapt. F.J. Niedveld. (opm: zie NRC 090969)


Datum: 09 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 8 september. Gisteren namiddag is, na het van stapel lopen van de werf Hollandsch Trouw van het clipper-fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, dadelijk de kiel gelegd van een soortgelijk vaartuig, groot 800 Java-lasten, mede zullende varen voor rekening van genoemde firma.


Datum: 10 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Neuzen op woensdag 8 september: het Nederlandse barkschip JEANNETTE EN CORNELIA (opm: JEANETTE CORNELIA), groot 456 tonnen of 256 lasten: opgehouden voor NLG 8550.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het brikschip ELISABETH JOHANNA, aangekondigd te Amsterdam tegen 13 september (opm: NRC 250869), zal geen voortgang hebben, zijnde het schip uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaanse clipper-fregatschip CREST OF THE WAVE, groot 1060 gemeten Nederlandse tonnen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij Wambersie & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 7 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van een Japans handelshuis gebouwd schoenerschip KIN-SIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Bij de plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij:.
IJMUIDEN, 388 last, Amsterdam NLG 86,46, Rotterdam NLG 91,46; ESTAFETTE 224 last Amsterdam 78,99; ANNA MARIA WILHELMINA, 331 last, Amsterdam 76,40; ALDEBARAN, 319 last, Amsterdam 84,95; FRIESLAND, 378 last, Amsterdam 79,99; VERTROUWEN, 360 last, Amsterdam 77,77, Rotterdam 77,77, Dordrecht NLG 77,77, Middelburg NLG 77,77, Schiedam NLG 77,77; TELANAK, 398 last, Amsterdam NLG 88,65; AMSTELSTROOM , 378 last, Amsterdam NLG 79,20; INDIA PACKET, 400 last, Amsterdam NLG 79,47, Rotterdam NLG 84,47; WATERLOO, 394 last, Amsterdam NLG 81,89; NICOLETTE, 666 last, Amsterdam NLG 80, Rotterdam NLG 76,50, Dordrecht NLG 75, Schiedam NLG 76,50; KOSMOPOLIET I, 398 last, Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 84,85 Dordrecht NLG 84,85, Schiedam NLG 84,85; ANNA DIGNA, 498 last, Amsterdam NLG 74,99, Rotterdam NLG 80; PHILIPS VAN MARNIX, 800 last, Rotterdam 80,99, Dordrecht NLG 80,99, Middelburg NLG 80,99, Schiedam NLG 80,99; NIEUWE WATERWEG II, 757 last, Amsterdam NLG 78,74, Rotterdam NLG 78,74, Dordrecht NLG 78,74, Middelburg NLG 78,74, Schiedam NLG 78,74; DE JONGE CORNELIS, 348 last, Amsterdam NLG 89,50, Rotterdam NLG 86,50, Dordrecht NLG 86,50, Middelburg NLG 88,50, Schiedam NLG 86,50; NOACH III, 590 last, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Schiedam NLG 90; PETRONELLA, 399 last, Amsterdam NLG 85,90, Rotterdam NLG 84,90, Dordrecht NLG 84,90, Middelburg NLG 84,90; JACOBA CORNELIA, 260 last, Rotterdam NLG 85, Dordrecht NLG 85, Schiedam NLG 85; CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 last, Rotterdam 74,90, Dordrecht NLG 74,90, Schiedam NLG 74,90; LICHTSTRAAL, 794 last, Rotterdam NLG 78,50, Dordrecht NLG 78,50, Schiedam NLG 78,50; ZUIDHOLLAND, 682 last, Amsterdam NLG 85,85, Rotterdam NLG 81,85, Dordrecht NLG 82,85, Middelburg NLG 83,85, Schiedam NLG 82,85.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Het bericht voorkomende in ons blad van gisteren (opm: NRC 080969) aangaande het schip NEREUS, kapt. A. den Broeder, was uit het Volksblad van de Kaapstad. Thans ontvangen wij per particulier bericht nog het volgende: Het schip NEREUS, kapt. Den Broeder, heeft slechts de voormars, bramsteng met ra’s en zeilen verloren. Het schip is overigens dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 7 september. Het stoomschip ROTTERDAM, komende van Kroonstad (opm: Kronsjtadt), heeft bij het inkomen alhier de ketting ener tonnenboei onder de schroef gekregen en is dientengevolge aan de grond geraakt, doch spoedig weer vlot en in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 7 september. Het schip (opm: kof) CELERITAS, kapt. H.F. van der Leest, van St. Petersburg met beenderen naar Aberdeen, is, volgens telegram van Colberg (opm: Kolberg, thans Kolobrzeg) van de 5e dezer, op 12 mijlen van Colberg gezonken. De equipage is gered. (opm: zie PGC 150969)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mededeling d.d. 9 september. H.H. assuradeuren, belang hebbende bij het schip (opm: kof) CATHARINA CORNELIA, kapt. J. Alkema, bij Dantzig (opm: Gdansk) gestrand (opm: zie PGC 050969), en bij het schip (opm: bark) MAARTJE DOORNBOS, kapt. J.A. Smaal, op reis van Söderhamn naar Nederland de 3e september te Danzig lek binnengelopen (opm: zie PGC 110969), worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam.


Datum: 11 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende twee schepen:
Voor Amsterdam: ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveld, 498 last, NLG 74,99.
Voor Schiedam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart, 470 last, NLG 74,90.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 september. Volgens brief van kapt. J.H. Roovers, voerende het schip (opm: bark) ALMONDE, van Batavia te Port Philip gearriveerd, had hij op 18º Z.B. en 96º W.L. een cycloon doorgestaan, waarin het schip zwaar werkte, lek werd en meerdere schade bekwam. (opm: volgens de zeetijdingen was de ALMONDE, kapt. Roovers, op 17 juli 1869 van Melbourne te Port Philip aangekomen, zie ook PGC 061069)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 september. Volgens brief van Danzig (opm: Gdansk) d.d. 4 dezer is het hier te huis behorende barkschip MAARTJE DOORNBOS, gevoerd door kapt. J.A. Smaal, van Söderhamn met hout herwaarts, daar als noodhaven binnengelopen. Het was de 2e dezer na een hevige storm, gevolgd door een orkaan uit het noorden, plat op zijde geslagen na eerst gedreven te hebben voor dicht gereefde marszeils en bezaan, die beide wegvlogen, waardoor de deklast gedeeltelijk over boord geraakte, door dat de sjorrings waren gebroken de verschansing verbrijzelde, de boot weggenomen en het schip zwaar lek werd. Dit gebeurde op 12 mijlen van Rikshoofd (opm: Rixhöft, thans Rozewie; 54º49’ N.B. 18º19’ O.L.) per compas Z.O. van hen. De zee was verschrikkelijk hoog die telkens weder op nieuw op het schip sloeg. De manschappen hadden van donderdag namiddag 5 uur tot vrijdag namiddag 5 uur doorgepompt en toch waren nog drie voeten water in het ruim, zodat de lading gelost moet worden om het schip te kielhalen (opm: bedoeld wordt: krengen) en te repareren, enz. 15 Schepen zijn in deze nabijheid op strand gekomen.


Datum: 12 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 september. Het schip (opm: brik) APOLLONIA, kapt. H. Steinhusen, zou volgens de laatst ontvangen berichten vermoedelijk in augustus of september van de westkust van Afrika herwaarts vertrekken.


Datum: 13 september 1869


Krant:
  DT - De Tijd

de Tijd 13-09-1869. Zaandam. Binnengekomen
Carolinenzijl, ANNECHIENA WILHELMINA, Kunst: 76800 kilo's Gerst, Jan de Verwer.


Datum: 14 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 september. Uit Scheveningen wordt omtrent de geheerst hebbende storm gemeld dat het wrak van de ALFRED, met de sloping waarvan men wilde wachten tot na de sluiting van het badseizoen, vlot geraakte en men zag stukken hout er van in de zee drijven. Het bevindt zich thans voor de eerste villa, naast het badhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 september. Het Nederlandse stoomschip RUBBENS (opm: kapt. G.J. Hoggner), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) herwaarts is boven Thisted, op de Jutse kust gestrand en zal vermoedelijk weg zijn. Het volk is gered. (opm: zie PGC 170969 en NRC 190969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Het Nederlandse stoomschip RHONE van Rotterdam naar Lissabon, is de 12e dezer wegens slecht weer te Corunna (opm: La Coruña) binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rockanje, 13 september. Aan het strand onder deze gemeente zijn heden morgen aangespoeld omstreeks 30 stuks ledige kisten, waarschijnlijk suikerkisten, terwijl tussen de naden enkele koffiebonen zich bevonden. Sommige dezer kisten zijn gemerkt Arratia - Megent, op de hoeken Qq met verschillende nummers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 10 september. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) PROVINCIE DRENTHE, kapt. L.P. Krook, van Antwerpen naar St. Petersburg, ligt ten noorden van hier wegens tegenwind geankerd.


Datum: 15 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 10de september 1869 voor de notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Rudolf Willem Besier en Jacob Jonkheijm, beiden kooplieden en commissionairs, wonende te Rotterdam, en verschillende andere personen, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het drijven van commissiehandel en assurantie-zaken, en zulks voor zoveel de beide ondergetekenden aangaat als alleen beherende en diensvolgens ook alleen aansprakelijke vennoten, en voor zoveel anderen vennoten betreft als commanditaire vennoten of bij wijze van geldschieting, en zulks voor de tijd van vijf jaren en drie en een halve maand, aanvangende met de 15e september 1869, en mitsdien zullende eindigen ultimo december 1874. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de firma van: Besier, Jonkheijm & Co, tot de tekening waarvan beide ondergetekenden alleen en uitsluitend gerechtigd zijn; zij zullen die echter nimmer mogen bezigen tot het afgeven obligatiën of borgtochten, waartoe altijd een particuliere handtekening van beiden zal worden vereist. Rotterdam, 15 september 1869. R.W. Besier, J. Jonkheijm
(opm: dit lijkt een voortzetting van de firma Besier & Jonkheijm, die na het overlijden van Cores de Vries tevergeefs getracht hebben de stoompakketvaart in Nederlands-Indië voort te zetten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 september. Volgens telegram van Alkmaar is heden morgen ten 7 ure bij Egmond gestrand een Holsteins schoenerschip, beladen met raapzaad; de naam nog onbekend; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 september. Het schip (opm: kof) ANNA CATHARINA, kapt. K.P. Huges, met suiker en stukgoederen van Amsterdam naar Kopenhagen, is de 13e september in de Zuiderzee van zijn ankers geslagen en bij Makkum gestrand. Het was lek en zat reeds 3 voet diep in het zand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Beverwijk, 14 september. In de afgelopen nacht tussen 10 en 11 uur strandde de Engelse brik APPELLINE, kapt. Youll, van Saigon, laatst van Falmouth, met rijst naar Schiedam bestemd. De equipage, bestaande uit de gezagvoerder en 9 man, is gered en te Wijk aan Zee aangebracht met de Zandvoortse boot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, die het schip, sedert 5 ure langs het strand tot bij de strandingsplaats bij Wijk aan Zee was gevolgd. Ook de Wijk aan Zeese boot stond gereed. (opm: zie NRC 220969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 september. Volgens rapport zijn aan de Ossenhoek stukken wrakhout aan komen drijven, waaraan enige koffiebonen gekleefd zaten; aan de dijk “Kijkuit” genaamd planken, wit en groen geschilderd, waaraan tarwe gekleefd zat; alsmede te Renesse twee ledige suikerkisten, een wit geverfd watervat, twee kisten met kleren, waarin twee brieven lagen, geschreven in de Spaanse taal, een stuk rand van een spiegel met vergulde lijsten en meer wrakhout; kenbare tekenen zijn aan bovengenoemde voorwerpen niet te vinden.
Volgens rapport van de Engelse schoener MARIJ ALICE ligt op 1 mijl afstand NW van de belboei van het Brouwershavense zeegat een brik ten anker met vlaggen op. Men veronderstelt, dat dezelve de zeilen verloren heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 14 september. Het schip (opm: bark) JACOBA CORNELIA, kapt. G. Jansen, van Rotterdam naar Batavia, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 september. In een hier ontvangen brief van kapt. H. v.d. Leest, voerende het schip CELERITAS, op 12 mijl afstand van Colberg (opm: Kolberg, thans Kolobzreg) gezonken, d.d. Colberg 6 september, schrijft deze, dat hij van de 2e op de 3e j.l. door een hevige storm is overvallen, die zich spoedig tot een orkaan verhief, zo erg, als hij nog nimmer had ondervonden. Het schip werd plat op zijde geworpen, waardoor men genoodzaakt was de zeilen weg te snijden om zo het schip te doen rijzen. Toen stormde men van top tot takel (opm: voor top en takel) weg en kwamen zulke verschrikkelijke stortzeeën over en op het schip, dat het geheel ontramponeerd en zwaar lek werd. Toen trachtte men met alle mogelijke inspanning het schip met pompen te behouden, doch te vergeefs hebben de schepelingen, hoe afgemat ook, dat pompen volgehouden tot ’s avonds 10 uur van de 4e september, als wanneer zij genoodzaakt werden het schip te verlaten, niettegenstaande het grote levensgevaar daaraan verbonden, te meer, daar de boot ook lek was geworden. Zij konden niets anders redden dan een kompas en lantaarn. Kort na het verlaten zonk de CELERITAS in de diepte weg. Met groot levensgevaar en na alle mogelijke inspanning en worstelende zijn zij gelukkig, hoewel volslagen afgemat, des morgens van de 5e september omstreeks 8 uur bij enige vissershutten aan land gekomen, van waar de Nederlandse consul van Colberg de gehele bemanning des maandags heeft afgehaald. (opm: zeetijdingen: op 19 augustus 1869 van Kronstadt (opm: Kronsjtadt) naar Aberdeen vertrokken; zie ook NRC 100969)


Datum: 16 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 september. Zr.Ms. monitor BLOEDHOND, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 15e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Men verneemt, dat het Z.M. de koning van Zweden en Noorwegen behaagd heeft aan kapt. H. de Goede, voerende het alhier tehuis behorende kofschip JENNE NOLLEN, de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten toe te kennen voor het redden in het vorige jaar op de Noordzee van de bemanning der Noorweegse kof AUWINA, tehuis behorende te Christiansand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo. Heden, de elfde september 1800 negen en zestig, ten verzoeke van Johanna van Dijk, zonder beroep, wonende te Rotterdam, huisvrouw van Cornelis Guik, kiezende de requirante ten deze domicilie ten kantore van de procureur Mr. Henry Trostorff, aan de Hoogstraat, wijk 8 no. 26, te Rotterdam, die als zodanig voor de requirante in rechten zal occuperen, en uit kracht van het verlof door de arrondisements-rechtbank te Rotterdam, bij beschikking van de eerste september l.l, op het daartoe door de requirante gedaan verzoek, verleend, zijnde geregistreerd,
Heb ik Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de voormelde rechtbank, wonende te Rotterdam aan de Zuidblaak, wijk 2 no. 8, voor de eerste maal gedagvaard Cornelis Guit voornoemd, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk, bij gevolg mijn exploit doende bij aanplakking aan de hoofddeur der vergaderplaats van de gemelde arrondisements-rechtbank te Rotterdam, en aan het huis der gemeente aldaar, terwijl ik een tweede afschrift daarvan heb overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij gemelde rechtbank, sprekende aan het parket met de edelachtbare heer Mr. J.H.W. Swellengrebel, officier van justitie, die het oorspronkelijk met “gezien” heeft getekend, terwijl voorts dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staats-Courant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, als zijnde de daartoe bij voormeld beschikking uitdrukkelijk aangewezen nieuwspapieren;
Om op maandag de twintigste december 1800 negen en zestig, des vóórmiddags ten elf ure te verschijnen, of iemand van zijnentwege te doen verschijnen ter rechtzitting van de Arrondisements-Rechtbank te Rotterdam, zitting houdende in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde:
Aangezien de gedaagde, met wie de eiseres d.d. 28 juli 1864 te Arnhem is gehuwd, op de 8ste Augustus 1866 voor de heer waterschout te Rotterdam is aangemonsterd als timmerman en matroos op het Nederlandse schoenerschip ARGUS, gevoerd door schipper Nicolaas Tuk, toebehorende aan de heren gebroeders van Rossum, scheepsreders te Rotterdam, voor een reis naar Manzanilla de Cuba en terug op een Nederlandse haven, met welk schip hij dientengevolge als zodanig op 20 augustus 1866 van Hellevoetsluis is uitgezeild;
Aangezien genoemd schip de volgende dag (21 augustus 1866) nog bij Dover is gepraaid, doch sedert van hetzelve en van de bemanning geen enkele tijding meer is ingekomen;
Aangezien er sedert meer dan drie jaren zijn verlopen en de eiseres als echtgenote belang heeft om een verklaring van vermoedelijk overlijden aan te vragen, en vergunning om een ander huwelijk aan te gaan;
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende, dat indien noch hij, noch iemand van zijnentwege op deze dagvaarding mocht opkomen, namens de eiseres zal worden geconcludeerd, dat haar daarvan zal worden verleend akte en verlof tot het doen van een tweede dergelijke dagvaarding, met reserve van kosten tot aan de einduitspraak.
De kosten van dit exploit zijn in debet NLG 2,75. (Get.) J.C. Lach, deurwaarder.
Gezien door ons Officier van Justitie heden de 11de september 1869. (Get. Swellengrebel).
Geregistreerd enz. Voor copie conform Mr. Trostroff, proc.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 14 september. Gister avond is alhier binnengelopen de Belgische mailboot LOUISE MARIE, kapt. A. Michel, dienstdoende tussen Ostende en Douvre (opm: Dover). Van laatstgemelde plaats afkomende, heeft men bij de hevige storm te vergeefs getracht Ostende binnen te lopen, en, na aldaar tegen het hoofd gestoten en de verschansing aan bakboordzijde verloren te hebben, wederom zee moeten kiezen en naar deze haven koers gezet. De postpakketten en passagiers zijn heden morgen, per eerste spoortrein, van hier naar Gent vervoerd, terwijl de boot, na kolen ingenomen te hebben, heden namiddag wederom naar Ostende vertrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 augustus. In het Zuidergat (Schelde) is gezonken, de Franse brik COLOMBE, waarvan de equipage gered en te Hansweert geland is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 september. Ter aanvulling van ons bericht van gisteren dient, dat het schip, op de Makkumerwaard vastgeraakt, was van kapt. J. van Dobben, geladen met suiker en bestemd van Amsterdam naar Kopenhagen. De lading is gedeeltelijk geborgen, maar het schip is verloren, en het scheepsvolk hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scilly eilanden, 11 september. Het schip PHOENIX, kapitein Hoogerwerf, van Lissabon naar Rotterdam, de 5e dezer alhier lek binnengelopen (opm: zie NRC 080969 en 051169), heeft de lading gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 13 september. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schoenerschip PERSA, kapt. ... (opm: kapt. B.J. Luder), komende van St. Petersburg, hetwelk alhier de equipage van het Engelse schip FANNY, kapt. Lund, bestaande uit 8 man, landde, welk schip op 110 mijlen afstand van St. Abbs Head gezonken is.


Datum: 17 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kinsale, 13 september. Het schip KOSMOPOLIET, kapt. Klein (opm: brik, kapt. F. Hayes Klein), van Rio Grande naar Queenstown, hebbende 93 dagen reis, is heden alhier binnengelopen met verlies van zeilen en touwwerk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Waterford, 14 september. Alhier ligt ter rede het schip ELISABETH CATHARINA, kapt. Piper, van Taganrog naar Passage (opm: nabij Waterford). Het kan door het slechte weer de reis niet vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 14 september. Heden nacht is hier voor de Hondsbossche Zeewering gestrand en verbrijzeld een Engels vaartuig, met steenkolen geladen, waarvan de bemanning zeer waarschijnlijk is omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ryde, Wight, 12 september. Alhier is heden van Maulmain (opm: Moulmein, Birma) binnengelopen het schip THERESE, kapt. Wiebes, lek en wegens ziekte der equipage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 13 september. De Wildervankster smak SOPHIA, kapt. L.P. Vonk, heeft in de geheerst hebbende storm anker en ketting verloren en is hier in de haven teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 september.De Nederlandse tjalk OP HOOP VAN ZEGEN, schipper De Haas, beladen met steen, is gezonken. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 13 september. De kapitein ener te Bremerhaven aangekomen Zweedse stoomboot rapporteert in de morgen van de 12e dezer bij Wesselbugt (opm: mogelijk Vigsø Bugt, beoosten Hanstholm) op de Jutlandse kust een tweemast Nederlandse stoomboot op strand gezien te hebben. (opm: zie NRC 140969 betr. RUBBENS)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 september. Heden is alhier van Buenos Aires aangekomen het schip (opm: brik) KAAPSTAD PACKET, kapt. P. Collenteur, met schade aan schip, zeilen en boten en met verlies van een man der equipage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In het jaar 1868 hebben op de kusten van Groot Brittannië en Ierland plaats gehad: op de oostkust van Engeland 823, op de westkust van Engeland 427 en op de zuidkust van Engeland 292 schipbreuken; 189 schepen hebben op de kust van Ierland, 64 op de westkust van Schotland 22 op het eiland Man en 20 op andere Engelse eilanden schipbreuk geleden. 824 personen zijn gedurende het genoemde jaar op 196 schepen omgekomen (opm: curieusheidshalve opgenomen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Verkoop, tengevolge van overlijden. De Notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op maandag de 20e september 1869, des namiddags te 5 ure, ten huize van G.L. Moedt, aan de Nieuwe Brug onder Haskerdijken, finaal verkopen: een welgelegene en beklante scheepstimmerwerf, met grote schuur en twee langshellingen, benevens een huizinge met grond en tuin, staande en liggende aan het Afvoerkanaal van den Turf uit Engwirden (opm: ook wel Aengwerden, een streek ten Noorden van Heerenveen), bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken, gedreven en bewoond geweest door wijlen Jan Jans Moedt c.u; geboden is: op de werf c.a. de geringe som van NLG 1650 en op het huis NLG 975.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een nieuw kofschuitje, lang 12,212 el (43 voet), wijd 3,853 el (10¾ voet), wijd 3,853 el (10¾ voet) en hol 1,065 el (3¾ voet) ongeveer 15 ton, en bijna klaar; benevens een gebruikt, in beste staat, met vaste dekken en groot volgens meeting 22 ton, liggende en te bevragen bij A.P. van der Werff, scheepstimmerbaas te Dragten aan de Langewijk

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 september. In de nacht van j.l. zondag op maandag (opm: 12-13 september) is op de Makkumerwaard een met beenderen beladen kofschip vastgeraakt, komende van Amsterdam. Men meent, dat het bevaren wordt door kapt. Meijer. Het schip zal moeten lossen om af te komen. (opm: zie volgens bericht)


Datum: 18 september 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 september. Het op Makkumerwaard vastgeraakte kofschip is gebleken te zijn de WILHELMINA , kapt. E.A. Meijer, met beenderen naar Peterhead bestemd. Het is losgeraakt en ligt nu in goede staat een eind weegs van de Texelse rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 17 september. Gisteren werd door de hevige storm de stoomboot PRINS ALEXANDER, varend tussen hier en Amsterdam ten zuiden van de Ketel bij het zogenaamde Wester-rokje, op de wal gezet. Naar men van deskundigen verneemt, kan een geruime tijd verlopen, vóórdat het vaartuig vlot komt. De schroefstoomboot dierzelfde maatschappij, welke de nachtdienst verricht, zal voorlopig de dagdienst waarnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 september. In de nacht van 12 september l.l. is ten N.W. van Makkum voor 4 ankers weggeslagen en vervolgens op de waard gestrand, het Nederlandse kofschip (opm: waarschijnlijk galjoot) ANNA CATHARINA, kapt. Klaas Huges, komende van Sappemeer met bestemming naar Kopenhagen, geladen met ruwe suiker en 50 kistjes stearinekaarsen (opm: zie NRC 150969 en LC 051169). De bemanning bestaande uit de schipper, 4 matrozen, loods en een vrouw met twee kinderen, zijn te Makkum aan wal gebracht. Daar het schip vol water zit en waarschijnlijk geheel wrak wordt, zal van de lading suiker weinig terecht komen. Er wordt nader gemeld, dat van de lading kaarsen gelost waren en de suiker in zwaar beschadigde toestand werd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 27 september 1869, des avond ten 6 ure, ten overstaan van de notaris J.E. Clausing, aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen: de volgende scheepsaandelen als:
- 1/16 Aandeel in het gekoperd fregatschip JAVA, groot 683 gemeten lasten, kapt. M.C. Tuk, varende onder directie van de heer H.B. Wiardi Beckman alhier, thans zeilende naar Java, retour bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 2/30 aandelen in het gekoperd barkschip SINGAPORE, groot 171 gemeten lasten, kapt. G.L.L. Comfurius, varende onder directie van de heer T.C. Schol alhier, volgens laatste berichten zeilende van Manilla naar San Francisco.
- 1/8 Aandeel in het gekoperd brikschip WILDEMAN, groot 172 gemeten lasten, kapt. A.J. Driest, varende onder directie van de heer M.C. Lapidoth alhier, thans zeilende van de Kaap de Goede Hoop naar Java.
- 1/32 Aandeel in het gekoperd brikschip PRINSES AMELIE, groot 169 gemeten lasten, kapt. W.J. Driest, varende onder directie als boven, thans te Riga liggende, bestemd naar Amsterdam.
- 1/30 Aandeel in het gekoperd barkschip ALMELO, groot 149 gemeten lasten, kapt. H.P. Gronbeck, q.q, varende onder directie van de heren H. & D. Rahusen alhier, thans zeilende van Java naar Amsterdam.
- 1/40 Aandeel in het gekoperd barkschip ESTAFETTE, groot 224 gemeten lasten, kapt. C.J. Oepkes, varende onder directie van de heren M.C Lapidoth & Co alhier, thans voor deze stad, liggende in lading naar Semarang.
- 1/60 Aandeel in het gekoperd fregatschip BILDERDIJK, groot 399 gemeten lasten, kapt. A. Viëtor, varende onder directie van de heren Anes & Co te Rotterdam, thans op reis naar Java.
- 2/16 Aandelen in het gekoperd schooner brikschip SYMPATHIE, groot 116 gemeten lasten, kapt. A. Bakema, varende onder directie van de heren Jan Corver & Co alhier, thans zeilende van New-York naar Engeland.
- 10/160 Aandelen in het schoener brikschip STAD OLDENZAAL, groot 127 gemeten lasten, kapt. J. Hoogterp, varende onder directie van de heren Heijdeman & Houck alhier, thans zeilende van Mauritius naar New Bedford.
- 5/80 Aandelen in het gekoperd brikschip CATHARINA, groot 127 gemeten lasten, kapt. S. Visman, varende onder directie als boven, volgens laatste berichten te Amoy liggende.
- 1/22 aandeel in het gekoperd schooner brikschip JULIUS, groot 110 gemeten lasten, kapt. K. Wijtsma, varende onder directie als boven, thans liggende te Suriname, gedestineerd naar Amsterdam.
De verkoping zal geschieden ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, op maandag de 27 september 1869.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 september. Het verschrikkelijke noodweer dat gisteren hier woedde, en zo veel schrik deed ontstaan en zo vele verwoestingen aanrichtte, is dinsdag namiddag nog angstwekkend vermeerderd. Te 5 uur was de storm zo hevig en krachtig als men nog ooit gezien heeft. De schuimende zee, door de orkaan opgezweept, stortte in verbazend hoge golven over de batterijen en tegen de huizen nabij de Watergeepoort gelegen. Onze brave zeelieden waren allen in de weer om de in nood zijnde schepen te helpen. Ankers, kettingen, zeilen, steenkolen, alles werd met groot levensgevaar naar de schepen gebracht en overal heerste schrik en verwarring. De orkaan ging vergezeld van geweldige hagelbuien die de huizen en vensters beukten en van ijzingwekkende donderslagen en bliksemstralen als grote ontzettende vuurbollen die geheel de omtrek als in vlammen hulden. Wie weet wat er van onze brave huisvaders, de Belgische en Zeeuwse loodsen, is geworden, die de schepen in het Kanaal en de Noordzee onder hun leiding hadden. Overal drijven stukken hout, planken en ook naambordjes. Gisteren is de Franse brik, COLUMBO genaamd, op de rivier gezonken. Bij West Kapelle is een half vaneen geslagen schip met graan tegen de dijk geslagen. De oudste loodsen erkennen nooit zulk een vreselijke worsteling der vernielende natuurkrachten beleefd te hebben.


Datum: 19 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip (opm: kof) JOHANNA WILHELMINA, kapt. T.K. Faber, van Stockholm herwaarts, is de 15e dezer met gescheurde zeilen te Oostmahorn binnengelopen. Het zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 september. De brik CERES, kapt. H.W. Donker, van Amsterdam naar Messina, is hier binnengelopen met verlies van anker, ketting en zeilen, en had water gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 16 september. Het schip NYMPH, kapt. Jones, van Rotterdam naar Ayr (opm: westkust Schotland), is heden alhier binnengelopen om een lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 14 september. Het Nederlandse stoomschip RUBBENS, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, alhier in de nabijheid gestrand, is vol water gelopen (opm: zie NRC 140969); een gedeelte van de lading en inventaris is geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 17 september. Het schip (opm: schoener) OOSTZEE, kapt. v.d. Weiden, komende van Umeå, is bij het binnenlopen alhier heden op het kanaalhoofd gelopen en heeft daardoor belangrijke schade bekomen.


Datum: 20 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 augustus. Bij de op de 2e plaats gehad hebbende inschrijving voor scheepsruimte, gevraagd door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij, zijn gecharterd voor Amsterdam de SIRIUS en de BALTIMORE, elk à NLG 69,75, en voor Rotterdam KOSMOPOLIET II à NLG 67,40, TONIA à NLG 68,24 en MARIA ADOLFINA à NLG 69,43, alles per last.


Datum: 21 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, te Egmond aan Zee, in de herberg de Vergulde Valk, op donderdag de 23e september 1869, vóór de middag ten tien ure, van het hol of casco, van het op dinsdag de 14e september 1869, benoorden Egmond aan Zee gestrande Noord-Duitse galjootschip IDA, gevoerd door kapitein F.A. Jens, komende van Wismar en bestemd naar Antwerpen; van de daarvan geborgen tuigage en van de lading koolzaad, waaromtrent nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de heer T. Planteijdt, te Egmond aan Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Willem Hendrik van Meukeren, residerende te Rotterdam, is voornemens als daartoe lasthebbende van de commissie belast met de liquidatie der Noordbrabantsche-Geldersche Stoombootreederij, gevestigd geweest te Ravenstein, op dinsdag de 5e oktober 1869, des middags ten 3 ure, in het lokaal der publieke verkopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in het openbaar in één zitting bij opbod en afslag te veilen en te verkopen:
1e koop. De snelvarende raderstoomboot, PRINS VAN ORANJE No. 2, (vroeger genaamd LA VICTOIRE), met machine van 40 paardenkracht, hoge drukking, zijnde lang 27 el 60 duim, breed 3 el 34 duim, hebbende een diepgang van 44 duim voor en 48 duim achter ledig en van 74 duim voor en achter met de volle lading.
2e koop. De snelvarende raderstoomboot PRINS VAN ORANJE No. 1, met machine van 40 paardenkracht, lage drukking, zijnde lang 30 el 80 duim, breed 3 el 85 duim, hebbende voor en achter een diepgang van 59 duim ledig en van 1 el 2 duim met de volle lading.
3e koop. De raderstoomboot PRINS VAN ORANJE No. 3 (vroeger genaamd JOHN COCKERILL), met machine van 35 paardenkracht, lage drukking, zijnde lang 27 el en 77 duim, breed 3 el 19 duim, hebbende een diepgang van 52 duim ledig voor en achter en van 80 duim met de volle lading.
4e koop. De raderstoomboot PRINS VAN ORANJE No. 4 (vroeger genaamd THÉRESE), met machine van 25 paardenkracht, lage drukking, zijnde lang 28 el 13 duim, breed 2 el 91 duim, hebbende voor en achter een diepgang van 47 duim ledig en van 72 duim met de volle lading.
5e koop. Het in 1865 gebouwd ijzeren lichterschip No. 1, ladende 40 scheepslasten.
6e koop. Het ijzeren lichterschip No. 2, onlangs deels vernieuwd, ladende 9 scheepslasten.
Alles met de daarbij behorende boten, masten, ankers, kettingen, bomen en verdere inventaris zodanig als dezelve ter bezichtiging zullen gereed liggen, wat de stoomboten en lichterschepen onder 1 en, 2 en, 5 en, 6 en koop betreffen in de Haringvliet te Rotterdam en de stoomboten onder de 3e en 4e koop vermeld aan de werf van de heren Lemm en Stornebrink, aan de Oude Plantage, gemeente Kralingen bij Rotterdam. Kunnende de bezichtiging geschieden gedurende de vier werkdagen aan de verkoopdag voorafgaande, mitsgaarders op de dag der verkoping, op vertoon van een toegangbiljet, af te geven door voornoemde notaris, zullende de aanwijzing geschieden door kapitein Strik, op de stoomboot PRINS VAN ORANJE No. 1.
De aanvaarding geschiedt bij de betaling der kooppenningen op de 9e oktober 1869. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer Walter te Grave en ten kantore van gemelde notaris van Meukeren, in de Oppert, wijk 6 no. 216 te Rotterdam. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 17 september. Het 16 dezer te Oostmahorn binnengelopen Gronings schip (opm: kof) GEBROEDERS FOKKES, kapt. J. Olfers, van Memel (opm: Klaipeda) naar Harlingen bestemd, is zwaar lek en had zeilen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 19 september. Het schip (opm: kof) ARENDINA JACOBA, kapt. D.G. Menzes, is in de afgelopen nacht door de verschrikkelijke storm driftig geraakt en tegen de Noordwal gedreven, doch met adsistentie van de stoomboot ZIERIKZEE af- en lek in de Kanaalhaven gesleept. Ook het schip (opm: brik) AMICITIA, kapt. J.L. Jansonius, is in de hevige storm van heden nacht tegen de Noordwal gedreven, doch later op de Kanaalhaven gesleept met gebroken roer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op woensdag de 29e september 1869 ’s avonds te 7 uur ten huize van de logementhouder K.J. Neven te Hoogezand publiek à contant worden verkocht het extra ordinair snelzeilend best onderhouden brikschip genaamd COLUMBUS, nieuw kopervast gebouwd in 1864 en gekoperd in november 1865, geclassificeerd bij Bureau Veritas + 9 3.3 l.l, gemeten op 191 zeetonnen of 101 lasten, met deszelfs volledige inventaris (breder bij aanplakbilletten omschreven) zoals hetzelve laatst is bevaren door kapt. D.J. Zomerdijk, en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Wijnne en Barends, cargadoors te Groningen.


Datum: 22 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, te Wijk aan Zee. De deurwaarder J.A.M. Janssen, te Beverwijk, zal op dinsdag de 28e september 1869, des voormiddags ten elf ure, te Wijk aan Zee, publiek om contant geld verkopen het hol of casco, van het op de 13e september 1869 onder Velsen gestrande (opm: zie NRC 150969) gekoperde en kopervaste Engelse brikschip APPELLINA, gevoerd geweest door kapitein James Youll, komende van Saigon, tevens de daarvan geborgen tuigage en van de lading rijst, voor zover deze alsdan nog mocht aanwezig of daarvan geborgen zijn.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de heer J. Goedkoop, Britis vice consul te Nieuwediep, en van bovengenoemde deurwaarder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 september. Volgens particulier bericht is het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL met schade aan de machine te Dover binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 september. Volgens particulier bericht is het stoomschip ELVE, kapitein G.J. Haijen, van Hamburg naar Rotterdam bestemd, heden wegens stormweder te Cuxhaven geretourneerd, en zal, na steenkolen te hebben ingenomen, onmiddellijk de reis weer voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Aan ’s Rijks werf alhier is men druk bezig Zr.Ms. oorlogsschip het ZILVEREN KRUIS verder af te werken, ten einde het zo spoedig mogelijk voor de dienst gereed te hebben. De indienststelling zal te Nieuwediep geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 september. Zr.Ms. ramtorenschip de BUFFEL en Zr.Ms. monitor de TIJGER zullen morgen of later bij gunstige gelegenheid te zamen naar zee stomen om proeven te nemen ener nieuwe zeetaktiek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, te Amsterdam. Maandag 20 september:
Het barkschip COMMEWIJNE, kapt. A.R. de Lang, 285 ton, gebouwd in 1844: NLG 7000, in slag NLG 1200. Koper: A.M. Balwé.
1/16 aandelen in het schoenerschip JOHANNA: NLG 300, in slag NLG 30. Koper P. Reineke.
1/40 “ in het schoenerschip NIEUWENDAM: NLG 100, in slag NLG 20. Koper idem.
1/16 “ in het galjootschip EERSTELING: NLG 140, in slag NLG 90. Koper A. Craandijk.
1/16 “ in het galjootschip VRIENDSCHAP: NLG 110, in slag NLG 40. Koper Idem.
2/32 “ in het galjootschip GEBROEDERS: NLG 200. Koper H. Tollenaar.
2/32 “ in het galjootschip ENGELINA: NLG 276, in slag NLG 10. Koper idem.
1/20 “ in het schoenerschip GODELEVUS: NLG 150, in slag NLG 20. Koper idem.
3/60 “ in het schoenerschip TELEMACHUS: NLG 300, in slag NLG 10. Koper idem.
1/32 “ in WILHELMINA EN HENRIËTTE: NLG 190, in slag NLG 20. Koper W.J. Langeveld jr.
1/20 “ in AMALIA SINNIGE, NLG 170, in slag NLG 9, koper H. Tollenaar.


Datum: 23 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse schoener-brikschip ANNA, kapitein R. Dart, gebouwd te Maitland, N.S. (opm: Nova Scotia, 45º18’ N.B. 63º31’ W.L.) in november 1865, geclasificeerd 3/3 G. l. l. Veritas, gemeten op 242 Engelse tonnen, ladende 340 tons zwaar gewicht, bekleed met Patent Union Metal (opm: waarschijnlijk aangroeiwerende bekleding onder de waterlijn).
Voor nadere informatiën gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors P.& N. de Jong, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 september. Volgens brief van de Kaapstad, d.d. 17 augustus, had het schip NEREUS, kapt. den Broeder, van Saigon naar Falmouth, met schade in de Simonsbaai binnen (opm: zie PGC 260869 en NRC 100969), de gehele lading gelost, en moest hetzelve nieuw koperen (opm: met koper worden bekleed). Van de lading waren 2520 packets in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 18 september. Het schip EENDRAGT, kapt. Valk, van Firth of Forth naar Groningen bestemd, is alhier binnengelopen met gebroken roer en andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 5 augustus. Kapt. W.J. Dusar, met het schip (opm: schoener) IDUNA de 24e juli alhier van Amsterdam aangekomen, rapporteert de lengte der Kaap de Goede Hoop de 31e mei in 37º Z.B. te zijn gepasseerd, en van daar tot St. Paulus tussen de 30º en 40º breedte, harde westen winden te hebben ondervonden, welke slechts bij tussenpozen iets verminderden, hebbende bakboords kraanbalk en enige zeilen verloren. Men ondervond nog storm tot op enige afstand ten oosten van St. Paulus, welk eiland men de 16e juni passeerde.


Datum: 24 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaf, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 12e oktober 1869, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip MACASSER (opm: MACASSAR), laatst gevoerd door kapitein A.F.A. Hörner, volgens meetbrief lang 34 el, wijd 5 el 88 duim, hol 4 el 86 duim en alzo groot 432 Nederlandse tonnen of 228 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 4e oktober 1869, des avonds na zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PETRONELLA, gevoerd door kapitein J.C. Strootman, volgens meetbrief lang 36 ellen, wijd 7,17 ellen, hol 4,87 ellen, en alzo gemeten op 559 tonnen of 295 lasten; liggende aan de werf de Boot, in de Groote Wittenburgstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of de cargadoors De Vries & Comp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 22 september. Heden werden hier aan de scheepstimmerwerf van de Nederlandsche Maatschappij de Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij met het beste gevolg te water gelaten de schepen AMSTERDAM en ROTTERDAM, beide Maaskotters bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor twee dergelijke schepen, die de namen van HAARLEM en LEIDEN zullen dragen. Voordat het schip ROTTERDAM van stapel liep, ontving de directeur der maatschappij, namens enige belangstellende heren uit Rotterdam, waaronder de burgemeester de heer Joost van Vollenhoven, onder een hartelijke toespraak uit handen van de heer W.A. ten Brugge een Nederlandse vlag, waarin het wapen van Rotterdam op het witte kleed geschilderd is, welk blijk van belangstelling door de directeur met erkentelijkheid werd aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op vrijdag de 15e oktober 1869 des avonds te 6 uur in het Gemeentehuis te Wildervank tegen contante betaling publiek te verkopen het gezinkt schoonerschip JANTJE NANNINGA, in de Nederlanden te huis behorende, gevoerd door kapt. E. Meihuizen, thans liggende te Groningen, groot 180 tonnen, in 1858 te Veendam nieuw gebouwd, en zulks met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, volgens daarvan opgemaakt inventaris.


Datum: 25 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 september. Het op de Nederlandse kust verongelukte schip, van welks lading ledige suikerkisten, tabak, enz te Hellevoet, onder Rockanje en elders aangespoeld waren (vroeger gemeld), wordt, volgens bericht van Antwerpen, verondersteld te zijn het schip BIGARRENA, kapt. Cambieses, met suiker, sigaren, enz. de 29e juli te Havana naar Antwerpen uitgeklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 september. Het schip ARNOLDUS WILLEM NANNINGA (opm: smak, kapt. O.H. Top) is bevracht om te Holmstad haver te laden naar Newcastle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. H.J. Linn, J.A. Heintzen Jr, J.F. Schutte, C. Wiegand, J.C. Schutte, J.F.L. Meijes, J.A. Edauw Dz, J.W.B. Zurmühlen, D. Heydeman Jr. en A.J. Corver, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag 11 oktober 1869, 's avonds te 6 uur, in het lokaal de Brakke Grond, ten overstaan van de notaris J.E. Clausing, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
No. 1. De kapitale gunstig gelegen scheepstimmerwerf, genaamd Hollandia, met herenhuis en verdere getimmerte, staande en gelegen in de Wittenburgerstraat, buurt F nr. 424 tot en met 428, kad. Sectie H nr. 2372 en 2372a, te samen groot 34 roeden 30 ellen.
No. 2. De gunstig gelegen overtuin, tegenover het perceel nr. 1, kad. Sectie H nr. 2375, groot 53 roeden 12 ellen.
De percelen 1 en 2 worden eerst ieder afzonderlijk bij opbod en afslag en daarna gecombineerd in afslag geveild, en zijn door hun gunstige ligging bijzonder geschikt tot oprichting een grote fabriek, of andere ruimte behoevende inrichting. Dezelve zijn te bezichtigen maandag en woensdag van 1 tot 4 uur, op vertoon van een bewijs van toegang door een der makelaars ondertekend. De bewijzen van eigendom en veil-conditiën zullen vier dagen vóór en op de verkoopdag ter inzage en lezing liggen, ten kantore van de notaris J.E. Clausing, op de Keizersgracht bij de Vijzelstraat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 23 september. De Hoogezandster schooner SIRIUS, kapt. K.E. Doewes, van Petersburg met lijnzaad naar Dordrecht, is eergisteren bij Helgoland gestrand. Later vlot geraakt en door de loodsschooner HAMBURG op sleeptouw genomen en naar de Elbe gebracht, zonk het bij het eerste vuurschip (opm: zie PGC 011069). De bemanning is gered en door de loodsschooner GRODEN hier aan wal gezet. (opm: zeetijdingen: 16 augustus 1869 van Kronstadt (opm: Kronsjtadt) naar Dordrecht)


Datum: 26 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Het Nederlandse kofschip JOHANNA ADRIANA, kapt. M.N. Sikkes, van Riga met hout naar Amsterdam, is de 23e dezer met verlies van zeilen en deklast te Bremerhaven binnengelopen, hebbende in de Noordzee veel slecht weer doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Runcorn, 14 september. Het schip ITHURIEL, kapt. Craig, van Huelva, hetwelk omstreeks 8 september te Liverpool arriveerde, was in aanzeiling geweest bij het inzeilen van de Mersey in de avond van de 7e met de Nederlandse schoener CATO ANNETTE, en verloor daarbij de voorbramsteng met tuig en zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 24 september. Van de werf der heren L. van Dam & Co is met goed gevolg van stapel gelaten het voor de haring- en kabeljauwvisserij bestemde sloepschip NIJVERHEID, te voeren door schipper Glein Langbroek, voor rekening van de heer P. Slis te Middelharnis.


Datum: 28 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 augustus. Gepasseerde nacht is er brand ontstaan aan boord van de WILLEM POOLMAN, gezagvoerder J. Kettler, liggende hier ter rede, en wel in de lading steenkolen. Naar men meldt, zou de equipage zich weigerachtig hebben betoond om de behulpzame hand te bieden bij het blussen van die brand. De spuiten van het wachtschip zijn onmiddellijk te hulp toegesneld. Ook de bemanning der ter rede liggende schepen was ijverig in de weer tot het verlenen van hulp, zodat het dreigende gevaar nog bijtijds is afgewend. De havenmeester, die zich aan boord had begeven, heeft de onwilligen der equipage van de WILLEM POOLMAN naar het wachtschip doen overbrengen. De eerste spuit, welke onmiddellijk ter blussing toesnelde, was die van het ter rede liggende schip ARY SCHEFFER onder het toezicht van de wakkere tweede stuurman van dat vaartuig, die het meest ertoe moet hebben bijgedragen dat het dreigende gevaar nog bijtijds werd afgewend. Ten minste, men verzekert, dat het gevaar reeds was geweken toen de spuitgasten van de marine kwamen opdagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 14 augustus. De MARY EN HILLEGONDA, kapt. P. Walters, die de 19e april met zware schade te Rio de Janeiro binnenliep,arriveerde gisteren avond te dezer rede. Voor reparatie hield het schip zich 65 dagen te Rio de Janeiro op en vervolgde daarna de 24e juni de reis herwaarts. Met de schade, in de nabijheid van het eiland Tristan d’Acunha (opm: Tristan da Cunha) bekomen, heeft de MARY EN HILLEGONDA haar ongelukkig gesternte niet ontlopen. Na haar vertrek van Rio is de gele koorts aan boord uitgebroken, waaraan een officier van het geleide en enige manschappen van de zich op het vaartuig bevindende 175 man troepen overleden zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 augustus. Scheepsvrachten Nederlandse schepen. Door de Factorij werden bij inschrijving opgenomen de KOSMOPOLIET II tot NLG 67,40; TONIA tot NLG 68,24, MARIA ADOLPHINA tot NLG 69,43, SIRIUS en BALTIMORE tot NLG 69,75. Vroeger sloot de JULIE af tot NLG 75, voor koffie NLG 80 à NLG 85, ligt goed te Padang te laden; de ARGO laadt voor reders rekening. De STAD LEIJDEN sloot tot GBP 2.10/- voor suiker in zakken naar Melbourne af.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 september. Het schip (opm: schoener) IZAÄK COHEN, kapt. H.H. Duit, van Hohewacht naar Duinkerken, is hier heden als bijlegger binnengelopen, wegens zware lekkage en met verlies van verschansingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 september. Alhier is heden binnengelopen het schip (opm: schoener) SOPHIA, kapt. J.H. van Noord, van Petersburg naar Londen, met verlies van verschansingen, boten, enz.


Datum: 29 september 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, te Amsterdam op maandag 27 september:
1/32 Aandeel in het fregatschip JAVA: NLG 1700, in slag NLG 20. Koper: G.J. Boelen.
1/32 Aandeel in idem, NLG 1750. Opgehouden.
2/30 Aandeel in het barkschip SINGAPORE: NLG 1375, in slag NLG 10. Koper: G.J. Boelen.
1/32 Aandeel in het brikschip WILDEMAN: NLG 275 in slag 14. Koper: W.IJ. v. Reinouts.
1/32 Aandeel in idem: NLG 250, in slag NLG 1. Koper: idem.
1/32 Aandeel in idem: NLG 275. Opgehouden.
1/32 Aandeel in idem: NLG 275. Idem.
1/32 Aandeel in het brikschip PRINSES AMELIE: NLG 425, in slag NLG 10. Koper: W.IJ. v. Reinouts.
1/30 Aandeel in het barkschip ALMELO: NLG 850, in slag NLG 50. Koper: P.J. van der Aa Gzn.
1/40 Aandeel in het barkschip ESTAFETTE: NLG 250, in slag NLG 45. Koper: W.IJ. v. Reinouts.
1/60 Aandeel in het fregatschip BILDERDIJK: NLG 345, In slag NLG 5. Koper: C.S. Oolgaardt.
2/16 Aandeel in het brikschip SYMPATHIE: NLG 2300, A.J. Corver.
10/160 Aandeel in het schoener-brikschip STAD OLDENZAAL, NLG 875, in slag NLG 25. Koper: D. Heijdeman Jr.
5/80 Aandeel in het brikschip CATHARINA: NLG 585, in slag NLG 20. Koper: idem.
1/22 Aandeel in het schoener-brikschip JULIUS: NLG 375, in slag 25. Koper: P.J. v.d. Aa Gzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 25 september. Het Nederlandse schip FENNA, kapt. G.J. Woudsma, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Gend (opm: Gent), alhier lek binnen, moet lossen. (opm: zie PGC 300969)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gorinchem, 27 september. Gisteren morgen bekwam de schroefstoomboot de VEREENIGING, varende tussen Nijmegen en Rotterdam, aan de wal, even buiten de waterpoort, een lek, waardoor zij spoedig zonk. Slechts een klein gedeelte der lading, zijnde enige balen rijst, is gered geworden. Mensenlevens heeft men er niet bij te betreuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 28 september. Alhier zijn aangebracht twee ankers, kettingen, enig rondhout, zeilen en enig ander inventaris, afkomstig van de op de Middelplaat verongelukte schoener THOMAZIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Volgens brief van kapt. Bakker, voerende het Nederlandse schip CATHARINA, d.d. Archangel 8 dezer, zou hij die dag herwaarts vertrekken, zijnde met nog een honderdtal andere schepen tot zolang door tegenwind opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Volgens telegram uit Delfzijl, d.d. heden, is het schip (opm: galjoot) FENNA, kapt. J.E. Coerkamp, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Groningen, aldaar met slagzijde en verlies van verschansingen binnengelopen.


Datum: 30 september 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opregte Haarlemsche Courant 30-09-1869
Elseneur, 26 Sept. Het Nederl. schip AALTJE BRONGERS, kapt. Kuperus, van Leith naar Nerva, is in het Kattegat gezonken, doch het volk gered en te Nyköbing aangebragt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 27 september. Alhier is binnengelopen het schip (opm: tjalk) LUCTOR ET EMERGO, kapt. J. de Wit, van Amsterdam naar Hamburg bestemd, met verlies van zwaard en meer andere schade. Het schip is dicht gebleven en na geëindigde reparatie zal het de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 26 september. De Veendammer schoener AALTJE BRONGERS, kapt. A.F. Kuperus, van Leith naar Nerva, is bij Hesselö in het Kattegat op 13 à 14 vademen water gezonken, doch het volk gered en te Nyekiöping (opm: Nykøbing, 55º55’ N.B. 11º37’ O.L.) aangebracht. (opm: zeetijdingen: 16 september 1869 van Leith naar Nerva)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 26 september. Het hier binnengelopen schip FENNA, kapt. Woudsma, moet lossen om te repareren. (opm: zie NRC 290969)


Datum: 01 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Hansweert, om contant geld. De notaris A.W. Rembges, gevestigd te Kruiningen, zal op donderdag de 7e oktober 1869, des voormiddags te 11 ure, in het Paviljoen van L. Luijk, in tegenwoordigheid van de heer Louis de Groof, consulair agent van Frankrijk, publiek verkopen:
1. Het in het Zuidergat gezonken Franse brikschip COLOMBE, met deszelfs lading zinkerts, circa 200.000 kilogram.
2. De inventaris van hetzelve schip, liggende op het terrein aan de Oostelijke Havendijk, bestaande in: 2 zware ankers, wegende ieder circa 450 kilogram met 125 meter ketting ieder, 2 werpankers, ra's, stengen, trossen, staand en lopend want, diverse zeilen, scheepsblokken, 2 sloepen, kompassen, lantaarns en andere scheepsgereedschappen. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de heer F.V. de Groof, expediteur te Hansweert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een in 1863 nieuw gebouwde en zich in goede staat bevindende ijzeren schroef-stoomboot, volgens meetbrief lang 17,03 el, breed 3,24 el, hol 1,05 el, metende 52 ton, met machine van zes paardenkracht, hoge druk, gediend hebbende tot vervoer van koopmansgoederen. Adres met franco brieven, onder het nommer dezer advertentie, aan het bureau dezer courant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 september. De DANKBAARHEID (opm: brik), kapt. E.J. Kooij, is gisteren alhier binnengelopen met verlies van de top der fokkemast en voorsteng, benevens gebroken roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 september. Het schip (opm: kof) MATHILDA, kapt. D.J. Wiersma, van Windau (opm: Ventspils) naar Dordrecht, heden alhier binnengelopen, heeft een man der equipage verloren en een gedeelte der deklast overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 28 september. De CORNELIA (opm: galjoot), kapt. H.H. Nieboer, van St. Petersburg naar Amsterdam bestemd met lijnzaad, is lek te Lillesand (opm: 58º15’ N.B. 08º23’ O.L.) binnengelopen en is bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Büsum, 26 september. Alhier is een scheepsspiegel aangespoeld, waarop met gele letters K.E.D.-Veendam, 18 – SIRIUS – 60, naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het in de vorige week gezonken schip SIRIUS, kapt. Doewes (opm: zie PGC 250969).


Datum: 02 oktober 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 oktober. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd koftjalkschip DE EENDRAGT, kapt. G. Duintjer, van Veendam, groot 70 ton, gebouwd op de werf van F. van der Werf te Hoogezand. (opm: eerstgevonden reis: 16 november 1869 van Groningen naar Londen)


Datum: 03 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Heden is op de scheepstimmerwerf St. Joris van de heren De Jong, Kortlandt & Anthony alhier de kiel gelegd voor een fregatschip, groot 600 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening van de heren Van Charante & Co alhier. (opm: SALATIGA)


Datum: 05 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 oktober. Door de heer Bosch Reitz, fabrikant alhier, is heden bij openbare aanbesteding op ’s Rijks werf te Willemsoord aangenomen het leveren van een ijzeren verdedigingskap voor Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, tot een bedrag van NLG 7899.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 2 augustus. Het alhier te rede liggende schip (opm: brik) CATHARINA, kapt. S. Visman, is bevracht voor Tientsin (opm: Tianjin) voor $ 1025 in eens.


Datum: 06 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 oktober. Van de werf van de heer G. van Duffelen Figée is heden met goed gevolg van stapel gelaten het voor de haring- en kabeljauwvisserij bestemd sloepschip NOORDSTER, te voeren door schipper L. Berkhout, voor rekening der rederij van de heer A. Hoogendijk Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 5 oktober. Van de werf van de heer Jacs. de Korver liep heden te water het sloepschip PIETER, te voeren door schipper J. Storm, voor rekening der rederij onder directie van de heer M. den Breems Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis, aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 5 oktober.
Vier raderstoomboten, genaamd PRINS VAN ORANJE No. 2, verkocht voor NLG 19000; No. 1, verkocht voor NLG 6600; No. 3, verkocht voor NLG 1080; No. 4, verkocht voor NLG 825.
Twee ijzeren lichterschepen, No. 1 verkocht voor NLG 2075; No. 2 verkocht voor NLG 625.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip WATERLOO, kapt. Abrahamsz, is bij het vertrek uit het Nieuwediep met een ander schip in aanvaring geweest en heeft daarbij de grote ra gebroken. Het lag ter rede, en zou heden morgen in de haven terugkomen om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 oktober. Het Nederlandse schip DJAWA, kapt. R.P. Bakker, de 10e augustus l.l. van hier te Batavia gearriveerd, heeft op de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor stengen verloren, het roer gebroken en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Nagasaki ligt in lading het nieuw gebouwd brikschip KIU-SIU, kapt. J. Mulder Drenth, sluit bepaald 25 oktober. Adres: de Coningh & Co, Amsterdam, en P.A. van Es & Co, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 oktober. De op Westgar gestrande Noorse brik JUDITH, zie ons vorig nommer, was van Drammen met hout naar Purmerend bestemd. Het schip is vol water. De equipage is gered en de inventaris wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 september. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: galjoot) HENDRIKA FROUWINA, kapt. J.H. Scholten, van Paskallovik (opm: Påskallavik, 57º10’ N.B. 16º26’ O.L.) naar Maldon, met gebroken roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Merida (opm: 20º58’ N.B. 89º36’ W.L.), 3 september. De Nederlandse brigantijn RIEKA, kapt. G.D. Puister, van Colon naar Tupilco (opm: 18º26’ N.B. 93º23’ W.L.) bestemd in ballast, geraakte de 13e augustus in de nabijheid van Rio Lagartos (opm: Yucatan, 21º34’ N.B. 88º10’ W.L.) aan de grond; de kapitein, die het schip trachtte af te brengen, is alhier met 2 man zijner equipage aangekomen, en rapporteerde dat 2 man gestorven waren en de overigen ziek lagen. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Merida, 13 september. De RIEKA is afgebracht en ligt thans te Sisal (opm: 21º09’ N.B. 90º01’ O.L.) ten anker. Het schip in onderzocht, in goede staat bevonden en bekwam order om de reis te vervolgen. (opm: zie vorig bericht en PGC 081069)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 oktober. Volgens bericht uit Melbourne in dato 14 augustus is het schip ALMONDE, kapt. Rovers (opm: bark, kapt. J.H. Roovers), met schade van Melbourne te Port Philip gearriveerd, na de lading gelost te hebben, door experts, daartoe door de Nederlandse consul en Lloyd’s-Agent gecommitteerd, nauwkeurig nagezien en bevonden, dat de reparatiekosten de waarde van het schip in zeewaardige staat ver zou overtreffen, dien ten gevolge afgekeurd en voor GBP 1050 verkocht. (opm: zie ook NRC 110969)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 oktober. Van het schip (opm: kof) NEPTHUNUS, kapt. H.H. Schuurman, de 2e april l.l. met spoorstaven uit het Vlie naar Stolpemünde (opm: Ustka) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip (opm: bark) JACOBA, kapt. F. Schaap q.q, is volgens bericht van New York van de 20e september j.l. te Yokohama uit zee teruggekeerd, hebbende de 20e augustus (1869) in een storm zware schade bekomen (opm: zie NRC 111069, PGC 271069 en NRC 091169).


Datum: 07 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 oktober. De proefnemingen met touwversperringen op de rede alhier genomen, hebben zeer goed aan de verwachting voldaan. Zr.Ms. ramschip SCHORPIOEN is daarop geheel onklaar gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 oktober. Van de werf van de heren P. & C. Boele alhier is met gunstig gevolg te water gelaten een loodskotter, en daarna is de kiel gelegd voor de stoomboot CORNELIS DE WITT, bestemd voor de stoombootdiensten tussen Dordrecht en Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaanse barkschip WILLIAM BROWN, circa 750 ton zwaar gewicht ladende, gebouwd te Waldoboro, Me. (opm: Maine, V.S.) in 1866. Nadere informatiën bij Wambersie & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Noordduitse brikschip MARIANNE, circa 300 ton zwaar gewicht ladende, geclassificeerd in Veritas, 5/6 A. 2.1. voor 3 jaar. Nadere informatiën bij Wambersie & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 4 oktober. Het schip DE HOOP, kapt. T. Reijenga, is tussen Terschelling en Ameland in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered en hier aangebracht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 4 oktober, per telegraaf. De Winschoter brik ZWIJGER, kapt. B. Buining, van Arendsburg (opm: Kuressaare) met ballast naar hier bestemd, is op de kust van Koerland gestrand, doch het volk gered. (opm: zie NRC 121069; zeetijdingen: op 19 september 1869 te Arendsburg aangekomen van Liverpool; vertrek van Arendsburg naar Riga niet gevonden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. De schoener JUNIOR, van Paranagua naar de Plata-rivier, zou volgens bericht van Paranagua op de kust van Castelhao verongelukt doch het volk gered zijn. Dit is vermoedelijk de te Pekela te huis behorende schoener (opm: schoenerbrik) JUNIOR, kapt. R.R. Tunteler Jr.


Datum: 08 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Nieuwediep. De notaris W.J. Hidde Bok, ter standplaats Nieuwediep, gemeente Helder, is van mening, op maandag 11 oktober 1869, 's avonds 7 ure in het lokaal Tivoli aldaar, publiek te verkopen:
1. Het hol of casco van het Noorse brikschip JUDITH, gevoerd door kapt. Nielsen, bestemd geweest van Drammen naar Purmerend, zo als hetzelve op de Noorderhaaks is gestrand, alsmede de daarin nog aanwezige lading Noorse balken, battings en delen.
2. De geborgen lading balken, battings en delen, alsmede complete inventaris en scheepsgereedschappen, bestaande uit: ankers, kettingen, zeilen, scheepsboot, staand en lopend want en wat verder zal worden gepresenteerd.
Zullende het geborgene op de verkoopdag behoorlijk gekaveld, ter bezichtiging der gegadigden liggen, aan het havenhoofd te Nieuwediep. Nadere informatiën zijn te bekomen op franco aanvraag ten kantore van de heren De Vos & Zoon, gevolmachtigden van Noorse assuradeurs, te Amsterdam, alsmede bij de heer C.W.K. van Strijen, makelaar, en de notaris W.J. Hidde Bok, te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 3 oktober. De schepen WINSUM EN OBERGUM (opm: kof), kapt. P.H. Kladder, van hier naar Harlingen, en BERTHA, kapt. Wedel, zijn in de laatste storm op de rede liggende, en het schip DE HOOP, kapt. H. de Jonge, bij het vertrek van hier, in aanzeiling geweest en hebben daardoor schade bekomen. Zij moeten repareren, doch zijn dicht gebleven. (opm: zie PGC 091069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 5 oktober. Het schip ARIEL, kapt. Möller, van Libau (opm: Liepaja) met gerst naar Schiedam bestemd heeft aan de oostkust van Öland aan de grond gezeten, is met assistentie afgebracht en alhier in de haven gehaald. Het moet lossen en repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. De Veendammer schooner RIEKA, kapt. G.D. Puister, in ballast van Colon naar Tupilco, is de 13e augustus 1869 bij Rio Lagastos op strand geraakt, doch afgebracht en de 13e september te Sisal geankerd (opm: zie PGC 061069). Het had geen schade bekomen en zou de reis voortzetten. Van de equipage waren twee man overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 oktober. Gisteren arriveerden hier de nieuwgebouwde koftjalk WUBKE JOHANNA, kapt. R. Voget, van Martenshoek, groot 60 ton, gebouwd bij W. Bodewes, mede aldaar, en de nieuwgebouwde brik AMBULANT, kapt. H.W. Kleininga, van Sappemeer, groot 215 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand. (opm: eerstgevonden reis WUBKE JOHANNA (opm: nu geschreven WIEBKE JOHANNA) 16 november 1869 van Oostmahorn naar Itzehoe; eerste reis AMBULANT niet gevonden in zeetijdingen 1869)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Notaris Sickler te Augustinusga zal op zaterdagen de 23e oktober en 6e november 1869, telkens des avonds te 6 ure, in de herberg bij v.d. Vliet te Stroobos, provisioneel en finaal verkopen:
1. Een scheepstimmerwerf met hecht woonhuis, twee knechtswoningen en ruime timmerschuur c.a. zeer gunstig gelegen aan het Groot Vaarwater te Stroobos, kadaster sectie B no 722, groot 19 roede 52 el, in eigen gebruik bij K.F. Prins.
2. Een huis, no 36, met erf c.a. aan de Weg aldaar, sectie A no 250, bewoond door Durk Hijles Kootstra. Te aanvaarden op Sint-Petri (opm: 22 februari) en 12 mei 1870.
Zijnde aan gemelde scheepstimmerwerf uit de hand te koop: een schip, groot 18 ton, en een potschip, groot 14 ton, benevens 6 vijzels en een jien (opm: takel bestaande uit twee blokken die samen 5 of meer schijven hebben waardoor een loper is geschoren; hier waarschijnlijk de takel om een schip de hellingbalk op te trekken), lang 84 vaam en dik 18 duim, te bevragen bij de eigenaar K.F. Prins.


Datum: 09 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 7 oktober. Zr.Ms. stoomschip de VALK, onder bevel van de kapt.luit.t.zee N.M.J. Kroef, is heden vertrokken naar het Suez-Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 3 oktober. Heden is alhier terug uit zee gekomen het schip WINSUM EN OBERGUM, kapt. P.H. Kladder, van hier bestemd naar Harlingen. Het heeft door aanvaring op de rede schade bekomen. Insgelijks is het schip DE HOOP, kapt. De Jong, alhier weder teruggekeerd, daar ook dit schip bij het naar zee zeilen in aanvaring is gekomen. Beide schepen zijn dicht gebleven, doch moeten de geleden schade herstellen. (opm: zie PGC 081069)


Datum: 10 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 oktober. Heden is van de werf van de heren P. en C. Boele met gunstig gevolg te water gelaten de derde loodskotter, en daarna de kiel gelegd van een schroefstoomboot met bun, genaamd de VISCHHANDEL, voor rekening van de heren C. Ciele en J. Arnout, vishandelaars te Dordrecht. De machine voor deze boot zal vervaardigd worden door de heren W.C. de Bruin & Co te Dordrecht.


Datum: 11 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New-York (geen datum). Een telegram meldt, dat het schip VINCENTIUS VAN PAULO (opm: bark H. VINCENTIUS VAN PAULO), kapt. H.J. Nagel, van Pensacola naar Montevideo bestemd, op het Funchs rif is gestrand. (opm: zie PGC 141069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York (geen datum) Het schip (opm: bark) JACOBA, kapt. F. Schaap, met schade te Yokohama teruggekeerd – zie ons nommer van 6 dezer – heeft de voorsteng, fokkera, voorsteng, als ook de grote steng met bramsteng en ra verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen op maandag 25 oktober 1969, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe StadsHerberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris mr. J.F. Wertheim, presenteren te verkopen een extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ALBERTHA, laatst gevoerd door kapt. A.D. Klaassens; volgens meetbrief lang 29 ellen 29 duimen; wijd 5 ellen 2½ duimen; hol 3 ellen 5 duimen; en alzo gemeten op 200 tonnen of 106 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. Het voorz. schoener-brikschip ligt te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, om comptant (opm: contant) geld. De notaris Coert, residerende te Goedereede, is voornemens op donderdag de 14e oktober 1869, des namiddags ten 2 ure, ter plaatse waar na te melden goederen zich bevinden, ten verzoeke van de heer J. de Kater, te Brouwershaven, in het openbaar te verkopen een aanzienlijke partij wrakhout, bestaande in: planken, balken, rondhouten, masten, palen, enig want, stukken zeildoek, een jol, twee ankers, enz, alles afkomstig van de verongelukte schoener THOMAZIN, kapt. Albert Mannell en liggende aan de haven der gemeente Ouddorp. Alles van heden af, ter verkoop- plaatse te bezichtigen. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.


Datum: 12 oktober 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rochester, 6 oktober. Het schip (opm: tjalk) MARGARETHA ANTINA, kapt. Speelman, van Groningen met haver naar Londen en alhier aangekomen, is de 2e bij Lowestoft met het Engelse schoenerschip PEACE in aanvaring geweest en heeft daardoor schade bekomen.
De MARGARETHA ANTINA vervolgde de reis naar Londen. De PEACE, van Londen, eveneens schade bekomen hebbende, is te Seaham binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 oktober. Volgens telegram uit Riga d.d. 9 dezer is het schip de ZWIJGER, kapt. B.B. Buining, van Arendsburg (opm: Kuressaare) naar Riga, op de kust van Koerland gestrand – zie ons nummer van 6 dezer –, gebroken en zal niet af te brengen zijn. (opm: zie PGC 071069)


Datum: 13 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. Gisteren had onder toezicht van de directie de proefreis plaats van de stoomboot PRINS VAN ORANJE No. 2, die, naar men verneemt, de dienst tussen Grave en Rotterdam in de loop dezer week zal hervatten. Dit stoomschip is aan de fabriek van stoomwerktuigen van de heren Lemm & Stornebrink geheel vernieuwd en verbouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Biervliet op dinsdag 12 oktober: barkschip MACASSAR, kapt. A.F.A. Hörner, groot 228 lasten: opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Gisteren is alhier de algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De president-commissaris, de heer J. den Tex Bondt, opende de vergadering met de kennisgeving, dat de aanwezige personen vertegenwoordigen 577 aandelen, gerechtigd tot het uitbrengen van 107 stemmen. De voorzitter nodigde de directie uit, de veranderingen in de statuten en verdere plannen, opgegeven als de punten van behandeling in deze vergadering, volledig te noemen en toe te lichten.
Hieraan werd voldaan bij monde van een der directeuren, de heer C.A. von Hemert, die omtrent het plan om een stoomvaart op Amerika te openen, het volgende mededeelde:
Ieder gevoelt de noodzakelijkheid dat die onderneming tot stand kome, en wij zullen trachten u onze overtuiging te doen delen, dat daaruit juist voor onze maatschappij met grond zeer bevredigende resultaten verwacht mogen worden.
Wij hebben boven Hamburg en Bremen vooruit, dat wij stoombootlijnen hebben op Denemarken, Zweden en vele Oostzeehavens van Pruisen en Rusland. – Westfalen, de Rijnprovinciën, Beieren, Baden, Wurtemberg, Oostenrijk, Zwitserland, België, kunnen over Nederland veel goedkoper dan over de Noord-Duitse havens exporteren en invoeren, – in alle genoemde landen hebben wij onze vertegenwoordigers, aan vele stations der verschillende spoor- en waterwegen kent en bevordert men onze onderneming, gedreven door de prikkel van het eigenbelang. – Een Amerikaanse lijn kan onze bestaande lijnen voeden en door deze gevoed worden. Het is u, mijne heren, ongetwijfeld bekend, dat in de laatste jaren, zowel te Hamburg als te Bremen, gemiddeld 18 á 20 percent dividend aan aandeelhouders is uitgekeerd geworden, en dat de aandelen in de daar gevestigde stoomboot-maatschappijen thans 130 en 160 percent genoteerd staan. Het eigenbelang van kooplieden en landverhuizers zal een goed deel der goederen en personen toevoeren aan een goed ingerichte stoombootdienst tussen Nederland en Amerika. Wij willen ons dan de nodige middelen aangewezen zien voor drie stoomboten, doch slechts met twee stoomboten de vaart beginnen. Daarmee toch zouden wij gemakkelijk iedere maand een afvaart kunnen geven, daar ieder schip zestig dagen zou hebben voor de uit- en thuisreis gezamenlijk.
Van Glasgow uit onderhoudt men, met schepen gelijksoortig aan die, welke wij op het oog hebben, een dienst op Amerika, waarvan de boten alle 40 dagen een nieuwe reis aanvaarden.
Schepen van 2000 tons ladingsruimte, benevens de nodige inrichtingen voor 500 emigranten en 100 passagiers 1e en 2e klasse, die op de terugreis naar Nederland 3000 tons lading kunnen vervoeren, komen ons het meest geschikt voor.
Zolang de waterwegen naar Amsterdam en Rotterdam niet gereed zijn, moet dus Vlissingen als punt van uitgang vastgesteld worden.
Aan ons plan knoopt zich een goede lichterdienst vast, die de aansluiting tussen Vlissingen en onze grootste handelssteden zal tot stand brengen.
Indien men tegenover deze lichterkosten stelt: de kanaal-, loods- en havengelden, het tijdsverlies, enz. aan het bereiken van een onzer grote handelssteden verbonden, dan zal men het verschil niet groot vinden.
Men zal dus het voordeel aan een groot charter van schepen verbonden, bijna onverminderd behouden en tevens meer waarborgen hebben voor de regelmatigheid van de dienst.
Wij nemen de vrijheid ons wat het punt subsidie van de staat betreft te gedragen aan hetgeen daaromtrent in onze brochure getiteld: ”Stoomvaart op Amerika” gezegd is. Dat wij op New-York wensen te varen en waarom? is alweder uit genoemd vlugschrift gebleken.
En welke waarborgen wij nu hebben dat wij de voormelde dienst met de voormelde schepen, met voordeel kunnen beginnen en voortzetten?
Wiskundig is het bewijs niet te leveren dat deze onderneming winstgevend zal zijn; maar indien een grote mate van waarschijnlijkheid voldoende geoordeeld wordt, dan hopen wij u te overtuigen.
Triëst is van Nieuwediep 3127 mijlen verwijderd, dus slechts 200 mijlen minder dan New-York. Op de Triëster reis moeten wij uitgaande en terugkomende te samen 14 à 15 havens aandoen, hetgeen zeer kostbaar en tijdrovend is; de schepen die wij voor de Adriatische zee gebruiken, zijn kleiner dan die wij voor Amerika op het oog hebben, de passagiers ontbreken hier geheel, en toch exploiteren wij de Adriatische zee sedert ettelijke jaren met goed gevolg. – Zou dan de vaart op New-York niet renderen? Die vaart, die wij met grotere schepen, met machines naar de hoogste eisen van de wetenschap willen ondernemen, onder veel gunstiger omstandigheden dan Bremen en Hamburg dit deden, die vaart door ons sedert zo lang voorbereid en bestudeerd?
De uitbreiding van het materieel voor bestaande lijnen achten wij noodzakelijk tot het behoud van hetgeen wij hebben. De vaart op Amerika achten wij wenselijk in het algemeen belang, maar hoofdzakelijk om onze toekomstige resultaten nog veel te verbeteren.
Wij ontveinzen ons niet, dat voor deze plannen belangrijke kapitalen nodig zijn; zij vereisen een uitgave van 4 miljoen, verdeeld als volgt: NLG 1.555.000 voor 4 Middellandse zee-stoomboten; NLG 2.250.000 voor 3 trans-Atlantische stoomboten van NLG 750.000 elk en NLG 200.000 voor lichters en stoomsleepboten.
Wij zullen verplicht zijn de van vroegere leningen nog in omloop zijnde NLG 495.000 á pari af te lossen. Alzo zal het cijfer der benodigde gelden NLG 4.500.000 wezen.
Wij stellen u dus voor om ons maatschappelijk kapitaal NLG 2.000.000 op NLG 5.000.000 te brengen, doch de uitgifte van aandelen voorlopig uit te stellen tot behoefte aan nog verdere uitbreiding zich doet gevoelen; en om het thans vereiste kapitaal te vinden door het aangaan van een lening, groot vijf miljoen gulden, á 5 pct. rente ’s jaars, uit te geven tot de koers van 90 pct, aflosbaar in 25 jaren door middel van annuïteiten. Eerst echter moeten wij u dringend aanbevelen uw goedkeuring niet te onthouden aan de wijzigingen in de statuten, die nodig zijn tot uitvoering van boven ontwikkelde plannen.
Na voorlezing van dit rapport hebben zeer interessante en langdurige discussies plaats gevonden, omtrent de wenselijkheid van ondersteuning door de regering der stoomvaart op Amerika, in de vorm van het daarstellen der noodzakelijkste inrichtingen te Vlissingen.
De directie gaf mededeling van een missive van de ministers van financiën en van binnenlandse zaken, die daaromtrent geruststellende verzekeringen bevatte.
Nadat op enige bedenkingen omtrent de rentabiliteit der zaak zonder regerings-subsidie, de soort van schepen en het bekomen van lading, door de directie was gerecipleerd, zijn de voorstellen in stemming gebracht en is met bijna eenparige stemmen besloten tot wijziging der statuten, en het aangaan van een geldlening.
(opm: zie ook NRC 100769)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 12 oktober. Gisteren avond is brand uitgebarsten aan boord van het Franse schip HORTENSE, beladen met 1644 kisten naphta. Het schip en de lading zijn vernield. De overige schepen zijn behouden. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 14 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 07-11-1869 New York 22 Oct. De romp en de inventaris van de ADUARD, kapt. Aldershoff, van Maracaïbo naar Falmouth , welk schip den 26 Sept. jl. te Bermuda lek binnen liep zijn den 14 Oct. aldaar verkocht; het schip zou opgetimmerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 11 oktober. Eergisteren avond ten 6¾ ure sloegen eensklaps de vlammen uit de luiken van de Franse sloep HORTENSE, die voor Antwerpen gereed lag om naar Bayonne te zeilen. De lading bestond uit 1644 kisten naphtha. In een oogwenk stond het schip in licht-laaie vlam. De vier manschappen, die de equipage uitmaakten, hadden te nauwernood de tijd in de boot te springen om zich te redden; de scheepsjongen daarentegen was genoodzaakt in de rivier te springen, om niet te verbranden.
Het personeel van de haven-politie, van het loodswezen en de compagnie pontonniers waren spoedig tot de plaats des onheils toegesneld; ook de sleepboot PROGRÈS was dadelijk bereid hulp te bieden. Twee driemast-barken, een Engelse en een Noorse, beiden met petroleum geladen, bevonden zich stroomafwaarts van het brandende schip ten anker, en, daar het tij ebbende was , vreesde men, dat het vuur zich aan die vaartuigen zou meedelen. Zo spoedig mogelijk kregen zij loodsen aan boord, en werden stroomop gesleept.
Intussen woedde de vlam aan boord van de HORTENSE steeds voort. De pontonniers hielden hun spuiten op de voorsteven en op de ankerketting gericht, ten einde te voorkomen dat deze braken, en het vaartuig vlot geraken zou. Aan blussen viel echter niet te denken; en alles deed voorzien dat de opkomende vloed brandende stukken van het wrak naar de rede zou opstuwen, waar tal van schepen voor anker lagen. Men besloot derhalve, ’s nachts ten één ure, een dreg aan ’t vaartuig te bevestigen, het de rivier af te slepen, en op het strand te doen lopen. Dit beproefde men, doch zonder de gewenste uitslag, daar de dreg in het verkoolde hout niet vatten wilde. Er bleef toen niets over, dan de dreg aan de ankerketting vast te maken; Deze gevaarlijke onderneming werd door de loods Lamot volvoerd. Nadat met veel moeite het anker gelicht was, werd de HORTENSE in beweging gezet. Hoewel het wrak zich moeilijk liet besturen, ging alles goed tot op de hoogte van St. Marie; daar echter maakte de HORTENSE eensklaps een slingerende beweging en stootte met een vreselijke schok tegen een Deens yacht, dat te dier plaatse op stroom lag; de ankers haakten in elkander, en beide vaartuigen bleven een ogenblik aanéén geënterd. Gelukkig slaagde men er spoedig in, het Deense yacht los te maken, dat, tegen alle verwachting in, zonder belangrijke averij vrij kwam. Toen werd nogmaals de HORTENSE op sleeptouw genomen. Alle pogingen om haar op een zandbank of op het strand te zetten waren echter vergeefs, en men zag zich genoodzaakt het wrak tot in een kreek op de hoogte van Calloo te slepen, waar het verder geheel is afgebrand.
De overheid was bij de ramp tegenwoordig, tot alle gevaar geweken was. Aan ijver en behulpzaamheid heeft het niet ontbroken.
De lading naphtha was te Londen verzekerd.
Drie mannen van de equipage der HORTENSE zijn naar het hospitaal vervoerd; twee hunner zijn min of meer ernstig gewond, en de scheepsjongen heeft zich de handen verbrand. De kapitein, eveneens gewond, heeft in ’t hotel de la Toison d’Or zijn intrek genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 oktober. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, zijn ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij:
GRONDWET, 396 last, Rotterdam NLG 80, Middelburg NLG 75; HAAMSTEDE, 391 last, Rotterdam NLG 80, Middelburg NLG 75; NICOLETTE, 640 last, Amsterdam NLG 80, Rotterdam NLG 74,85, Dordrecht NLG 74,50, Schiedam NLG 74,85; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, Amsterdam NLG 87,50, ANNA MARIA WILHELMINA, 331 last, Amsterdam NLG 74,50; LOUISE, 396 last, Amsterdam NLG 97,75; FRIESLAND, 378 last, Amsterdam NLG 74,99; PHILIPS VAN MARNIX, 800 last, Rotterdam NLG 76,99, Dordrecht NLG 76,99, Middelburg NLG 76,99, Schiedam NLG 76,99; DE JONGE CORNELIS, 348 last, Amsterdam NLG 85, Rotterdam NLG 82,50; AMSTELSTROOM, 382 last, Amsterdam NLG 77,20; CALIFORNIA 343 last, Amsterdam NLG 88,29, Rotterdam NLG 93, Dordrecht NLG 93; BETTY, 292 last, Amsterdam NLG 82,50; MARIA ELIZE, 398 last, Amsterdam NLG 82,50; ALDEBARAN, 319 last, Amsterdam NLG 84,75; IJMUIDEN 388 last, Amsterdam NLG 71,99; ESTAFETTE, 224 last, Amsterdam NLG 78,89; TELANAK 398 last, Amsterdam NLG 87,50; TRITON 397 last, Rotterdam NLG 79,97; JACOBA CORNELIA 260 last, Rotterdam NLG 85, Schiedam NLG 85; PETRONELLA 399 last, Amsterdam NLG 83,90 Rotterdam NLG 82,90, Dordrecht NLG 82,90, Middelburg NLG 82,90, Schiedam NLG 82,90; JONGE JAN, ex JOHANNES LODEWIJK 399 last, Amsterdam NLG 82, Rotterdam NLG 77, Dordrecht NLG 78, Middelburg NLG 81, Schiedam 78; MARIA ADRIANA 379 last, Amsterdam NLG 81, Rotterdam NLG 76, Dordrecht NLG 77, Middelburg NLG 80, Schiedam NLG 77; LICHTSTRAAL 794 last, Rotterdam NLG 79,50, Dordrecht NLG 79,50, Schiedam NLG 79,50; ZUIDHOLLAND 682 last, Amsterdam NLG 80, Rotterdam NLG 77, Dordrecht NLG 78, Middelburg NLG 79, Schiedam NLG 79.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar P. de Bruyne te Middelburg zal, als lasthebbende van zijn meester, ten overstaan van de notaris P. van der Graft, op maandag de 1e november 1869, publiek verkopen: Het extra-ordinair welbezeild, gezinkt, Nederlands schoener-kofschip DE ZWAAN, nader bij biljetten omschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 oktober. Het schip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. Nagel, van Pensacola naar Montevideo, op Funch’s rif gestrand (opm: zie NRC 111069), is volgens telegram van de kapitein na het lossen der lading, met adsistentie af- en te Key West binnengebracht.


Datum: 15 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Commissarissen: J. van Heukelom, Mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis, J. den Tex Bondt, A. van Lennep, W.S. Burger W.Zn, W.J. Hoffmann, J.F. Schuuren, Jonkh. C. Hartsen.
Directeuren: C.A. von Hemert, M.H. Insinger, W. Ramann, J.C. van der Hucht, J.G. Betz.
Lening groot NLG 5.000.000. verdeeld in obligatiën van NLG 1000 en NLG 200, rentende 5 pct. ’s Jaars, met halfjarige coupons, verschijnende 1e januari en 1e juli van elk jaar. Uit te geven tot de koers van 90 pct.
Plan van geldlening. De directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, daartoe gemachtigd door heren deelhebbers bij besluit van de algemene vergadering van 11 oktober, maakt bekend dat er op woensdag, donderdag en vrijdag 20, 21 en 22 oktober, gelegenheid zal bestaan tot het inschrijven op een lening ten laste van deze maatschappij, groot NLG 5.000.000 rentende 5 pct ’s jaars en verdeeld in obligatiën van NLG 1000 en NLG 200.
De opbrengst dezer lening zal aangewend worden in de eerste plaats tot aflossing der zich nog in bevindende obligatiën der leningen van 1862 en1867 per resto NLG 495.000; voorts tot uitbreiding van het materieel van de bestaande lijnen der Maatschappij en tot opening ener directe en geregelde stoomvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Noord Amerika.
Elke obligatie zal voorzien zijn van 50 halfjarige coupons, betaalbaar te Amsterdam, Rotterdam en ’s Gravenhage, ieder van NLG 25 voor de obligatiën van NLG 1000 en van NLG 5 voor de obligatiën van NLG 200 verschijnende 1 januari en 1 juli van ieder jaar.
De eerste coupon zal verschijnen 1 juli 1870. De obligatiën worden uitgegeven à 90 pct.
De betaling zal moeten geschieden: 10 pct met 1e november e.k, 40 pct met 1e januari 1870, 40 pct met 1e april 1870 of telken dage vroeger in de keuze van de inschrijver; onder korting van 5 pct rente.
De obligatiën van 1862 en 1867 kunnen à pari in betaling gegeven worden, met bijberekening van de verschenen interest.
In de laatste week van december van ieder jaar, te beginnen met december 1870, zal ten overstaan van een notaris hier ter stede een gedeelte der lening, bij uitloting ter aflossing worden aangewezen en wel bij annuïteiten volgens bijgaande tabel, en in dier voege dat de lening in 25 jaren geheel zal zijn afgelost.
De betaling der uitgelotene obligatiën zal geschieden van af de 1e januari na de sluiting, à pari. De uitslag der loting zal door middel der dagbladen worden bekend gemaakt.
Als waarborg voor deze lening strekt het geheel, zo vast als vlottende materieel der Maatschappij, nog te vermeerderen met de schepen die voor de opbrengst der lening zullen aangekocht worden.
De inschrijving zal geopend zijn: te Amsterdam bij de Associatie-Cassa, te Rotterdam bij de heren Gebr. Chabot, te ’s Gravenhage bij de heren Overklift & Co, bij wie ook de storting der ingeschreven bedragen zal moeten geschieden.
Uiterlijk vier dagen na de sluiting der inschrijving, zal aan de heren inschrijvers bekend gemaakt worden, of en zo ja tot welk bedrag hun inschrijvingen worden aangenomen.
Indien de inschrijvingen de som van NLG 5.000.000 te boven gaan, zullen zij zo nauwkeurig mogelijk pondspondsgewijze worden gereduceerd, zullende de inschrijvers, die tevens houders van obligatiën van 1862 en 1867 zijn en dit bij hun inschrijving vermelden, in geen geval enige reductie ondervinden.
Plan van uitloting (f = NLG)
1870 f 105.000.- 1875 f 134.000.- 1880 f 171.000.- 1885 f 218.000.- 1890 f 279.000.-
1871 f 110.000.- 1876 f 141.000.- 1881 f 180.000.- 1886 f 229.000.- 1891 f 293.000.-
1872 f 116.000.- 1877 f 148.000.- 1882 f 189.000.- 1887 f 241.000.- 1892 f 307.000.-
1873 f 122.000.- 1878 f 155.000.- 1883 f 198.000.- 1888 f 253.000.- 1893 f 323.000.-
1874 f 128.000.- 1879 f 163.000.- 1884 f 208.000.- 1889 f 265.000.- 1894 f 324.000.-


Datum: 16 oktober 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 16-10-1869. New York. 1 Oct. Het Nederl. schip ADUARD, kap. AJ.Aldershoff, van Maracaibo naar Falmouth, was 25 September zwaar lek in de haven van Bermuda liggende. (Bovengemeld schip werd reeds vroeger door de Shipping and Mercantile Gazette opgegeven, als de Admiral; kapt. Aldershoft, doch reeds toen door ons gemeld, als vermoedelijk zijnde de Nederlandsche schooner ADUARD, kapt. Aldershoff, dat zich thans heeft bevestigd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 13 oktober. Het Noorse schip VENNERNE, kapt. Jebe, van Antwerpen naar Gothenburg, op de Caloot gestrand, is 6 dezer voor NLG 230 verkocht. Het is sedert afgebracht en zal vermoedelijk weder in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 12 oktober. Het alhier aangekomen schip KATHLEEN, kapt. Allen, is de 4e oktober op 56º N.B. en 05º O.L. een verlaten brik gepasseerd, ogenschijnlijk een Nederlandse, met hout geladen, zonder boegspriet en voorsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 oktober. Het schip (opm: brik) GERBERDINA EN JEANNETTE EMILIE, kapt. A.J. Vlaskamp, beladen met balken van Sundsvall naar Harlingen bestemd, is alhier, op de buitenrede liggende met een loods aan boord, door een onbekende brik aangezeild en heeft daardoor enige schade bekomen, die echter op de rede gerepareerd kan worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 14 oktober. Heden is op Schiermonnikoog een schip gestrand. Verdere bijzonderheden ontbreken. (opm: zie NRC 171069)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. Het schip SEVERUS, kapt. Johnson, van Lovisa met hout naar Delfzijl, is volgens gisteren ontvangen telegram in de nabijheid van Lemvig gestrand, doch het volk gered. Men hoopt de lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober 1869. Het schip (opm: kof) CORNELIA ANNA CHRISTINA, kapt. H.C. de Haan, van Fredrikstad naar Kampen, is na 27 dagen in de Noordzee te hebben rondgezwalkt, in een haven in de nabijheid van Mandal binnengelopen.


Datum: 17 oktober 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 oktober. Van de Wildervankster schoonerkof FORTUNA, gezagvoerder F.H. de Groot, de 26e december des vorigen jaars van Newcastle naar Palermo vertrokken, na op de 16e januari 1869 in Torbay (opm: zuidkust Engeland) ten anker gelegen te hebben, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Hervatting van de stoombootdienst Gennep-Rotterdam, eventueel Boxmeer, met het stoomschip, vroeger genaamd PRINS VAN ORANJE I, thans GENNEP, gevoerd door kapt. Strik, op zondag 23 oktober e.k.
Vertrek van Gennep: zondag namiddags 1 uur, woensdag avond 5 uur.
Van Rotterdam: maandag en donderdag, ’s avonds 5½ uur.
Nadere informatiën bij de heer J. van den Bogaard te Gennep, en te Rotterdam bij Joh. Otten & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 oktober. Het op de Haaks gestrande schip JUDITH, kapt. Stibolt, van Drammen naar het Nieuwediep, vroeger gemeld, de 11e oktober voor NLG 888 verkocht, is in de nacht van de 13e dito uiteengeslagen en op de Zuidwal gedreven. Men was bezig met bergen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen 15 oktober. Het schip FRANCISCA, kapt. Maidagan, werd voor enige dagen bevracht om een lading stukgoederen naar Havanna te vervoeren, terwijl terzelfder tijd door de bevrachter F.H. bij verschillende assurantiemaatschappijen een som van BFr. 55,000 op goederen tegen zeegevaar gedekt werd. Kapt. Maidagan, door de niet gewone gedaante en wijze van verpakking der aan boord gezonden collis en door dringend verzoek van de bevrachter, om een persoon als passagier mede te nemen, die toegang tot het ruim moest hebben, teneinde de boter te verzorgen, achterdocht gekregen hebbende, besloot in tegenwoordigheid van getuigen enige kisten te openen, en vond die gevuld met stro, stenen, oud ijzer, afval van rijst en zelfs en vat geheel ledig; terzelfder tijd vermeende men een sterke zwavel en phosphorusreuk te bespeuren. De bevrachter is gearresteerd en in verzekerde bewaring genomen, terwijl de reeds ingenomen lading gelost werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 oktober. De 14e dezer, des namiddags ten 2 ure, is bij het eiland Schiermonnikoog gestrand het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.H. Dekker, te huis behorende te Oude Pekela, van Fredrikstad met hout naar Harlingen bestemd. De vier opvarenden zijn gered door de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij. Bij gunstig weder hoopte men de lading zelf te bergen. (opm: zie PGC 191069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 21 september. De Nederlandse schoener PRESTO, kapt. J.R. Roelfsema, van Rio Grande met talk enz. naar het kanaal bestemd, is de 16e dezer alhier lek binnengelopen, makende 28 duim water per uur, hebbende stengen, zeilen en tuig verloren. De lading moet gelost worden; het schip heeft op de baar van Rio Grande gestoten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 16 oktober. Bij Zr.Ms. besluit van de 13e dezer is met de 16e daaraanvolgend in dienst gesteld een voor rekening van het departement van koloniën aangebouwd en te Rotterdam liggend stoomvaartuig (opm: ARGUS), bestemd voor de dienst der bebakening en kustverlichting in Nederlands Indië, en voor de overvoer derwaarts het bevel over dat vaartuig opgedragen aan de luit.t.zee der 1e klasse G.C.C. Thierens.


Datum: 18 oktober 1869


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 14 oktober. Het schip HERMINE MARIE ELISABETH (opm: schoener HERMINA MARIA ELISABETH), kapt. P. Visser, van Amsterdam naar Stockholm, is op Rothe (opm: vermoedelijk Zweedse Westkust) gestrand en wrak geworden doch het volk gered. Een deel der lading, bestaande uit arak (opm: rijstwijn), tabak en suiker, is in beschadigde toestand geborgen. (opm: zeetijdingen: op 9 oktober van de rede van Texel vertrokken naar Stockholm; zie ook NRC 231069 en PGC 251069)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 15 oktober. Kapt. Bekenkamp van het schip HENDERIKA, komende van Amsterdam, rapporteert in het Friesche Gat een in nood verkerende Nederlandse kof gezien te hebben. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: GEERTRUIDA, zie NRC 171069)


Datum: 19 oktober 1869


Krant:
  DT - De Tijd


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Tijd 19-10-1869

Volgens telegram van Vlieland, d.d. 19 oktober 1869, is het schip WESTERLEE, kapt. J.F. Swarts, van Aasgaardstiand, met hout herwaarts, op Griend gestrand, vol water gelopen; zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Lemmer, 17 oktober. Heden morgen ten 3 ure is de nachtboot DE LEMMER, komende van Amsterdam, alhier gestrand. De passagiers zijn gered. Men is bezig de boot te lossen, waarna men hoopt haar af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Samarang, 30 augustus. Scheepsvrachten. Charters naar Nederland werden hier niet afgesloten, veel lading is hier nog niet bijeen. De ELLEN laadt voor bevrachters rekening, o.a. koffie tot NLG 60. De CONCURRENT werd opgenomen voor de Perzische Golf tot geheim gehouden vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaja, 28 augustus. De onbevrachte scheepsruimte, zowel van Nederlandse als vreemde bodems is zeer aanzienlijk en neemt nog steeds toe.. Wat van producten binnenkomt, wordt echter alleen voor de gecharterde schepen bestemd; zodat voor retourreizen naar Europa voor Nederlandse schepen slechts de hoop op de bevrachtingen der Factorij gevestigd blijft en vreemde schepen naar een andere bestemming moeten uitzien. Vrachten naar Australië, Perzië of China zijn nog zeer schaars. In de loop der volgende maand zal de behoefte voor de Chinese havens evenwel iets ruimer worden. Voorlopig is nog geen verbetering in de algemene toestand der vrachten te verwachten. Afgesloten werd de Nederlandse FRISO, ca. 10000 picols tot $ 24 voor een volle lading zwaar goed naar Amoy.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Makasser, 8 augustus. Vrachten. De Nederlandse bark G.H. BETZ, ladende ca. 8000 picols, werd opgenomen voor Macao tot $ 1,10 voor tripang (opm: [gedroogde] zeekomkommer) en rotting, $ 0,75, voor agar-agar (opm: [gedroogd] zeewier) en $ 0.45 voor katjang idjoe (opm: soort peulvrucht) en langapitten met 35 ligdagen. Voor Europa zal in de loop dezer maand een schip van 6 - 8000 picols emplooi vinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Foxholsterbosch, 16 oktober. Heden is van de werf van de Gebr. Smit alhier met goed gevolg van stapel gelopen het nieuw gebouwd tjalkschip HINDERIKA HILLECHINA, groot 100 zeetonnen, voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. E. Kladder, van Winsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoutkamp, 18 oktober. Van het op Schiermonnikoog gestrand kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.H. Dekker, van Pekela, is het volk gered. Men zal trachten de lading te bergen. (opm: zie NRC 171069)


Datum: 20 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 oktober. Het voor Japanse rekening alhier gebouwde schroefstoomschip NITS-SIN is heden namiddag van deze stad vertrokken om een proeftocht te doen. (opm: zie NRC 050569)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 oktober. Op 25 dezer is de zeildag van Zr.Ms. transportschip JAVA van hier naar Oost-Indië bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 17 oktober. Gisteren nacht is op Terschelling gestrand de Russische brik FRITHJOFF, kapt. Sjolund, van Skelleftea naar Gloucester bestemd met hout. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 oktober. In het Westgat is gestrand het Spaanse brikschip NAPOLEON, kapt. Basterachia, van Havana met een lading suiker en tabak naar Hamburg bestemd. De equipage is gered. Schip en lading zijn weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 18 oktober. Heden nacht is op de Griend (opm: plaat tussen Terschelling en Harlingen) gestrand het schip (opm: galjas) WESTERLEE, kapitein J.F. Swart, van Aasgaardstrand (opm: Åsgårdstrand, Oslofjord; 59º21’ N.B. 10º28’ O.L.) met een lading hout naar Amsterdam bestemd. Bijzonderheden ontbreken. De bemanning is waarschijnlijk nog aan boord. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 oktober. Zo even is hier een deel der bemanning aangekomen van het met hout geladen Nederlandse schip WESTERLEE, kapt. Swarts, dat op de steile wal in de Blauwe Slink is gestrand en vol water zit. De stuurman en een matroos zijn nog op het wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 oktober. De postschuit bracht hier heden het bericht aan, dat een Deens schip op Terschelling is gestrand, doch het scheepsvolk door zwempaarden werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 17 oktober. Heden morgen ten 3 ure is alhier op de steenglooiing gelopen en gezonken, de stoomboot de LEMMER, komende van Amsterdam. De passagiers en opvarenden zijn gered. Men hoopt de boot af te brengen en is druk bezig de goederen te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 16 oktober. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) GESINA SMIT, kapt. J.J. Stenger, van Nerva naar Nederland is uit het Kattegat alhier ter rede geankerd: heeft ankers en ketting verloren, doch is daarvan weer voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 2 september. De volgende schepen zijn alhier bevracht: SOPHIA AMALIA, kapt. Stoop, naar Newchwang (opm: Yingkou, 40º41’ N.B. 122º16’ O.L.) en terug voor 32½ cent per picol; QUATRE BRAS, kapt. Westerveld, naar Nagasaki tot 20 cent per picol en naar Yokohama tot 25 cent per picol. CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van Ameyden van Duym, naar Yokohama tot 20 cent per picol, en MATHILDA, kapt. Fekkes, naar dito tot 24 cent per picol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 oktober. Heden morgen is in het Westgat gestrand de Spaanse brik NAPOLEON, kapt. Batterechio, met een lading suiker, tabak en koffie van Havana naar Hamburg bestemd, reeds kortelijk gemeld. De equipage, uit tien man bestaande, werd op even moedige als beleidvolle wijze gered door zeven sloeperlieden van het Nieuwediep, in twee ranke vletten gezeten en door de opvarenden der loodsboot No. 7, schipper Kok, de laatsten met eigen boot. Het was een huiveringwekkend maar tevens trots gezicht hoe die moedige zeelieden de woedende branding trotseerden om hun in levensgevaar verkerende natuurgenoten te redden. Wij mogen hun namen niet onvermeld laten. Het zijn: P. van der Wiele, P. Kikkert, J. Verberne, J. Visser, S. Vos, W. van der Wiele en J. Heijkoop, benevens de bemanning der boot, van de loodsboot No. 7, schipper Kok. De drie eerstgenoemden redden met hun vlet 5 man, de vier volgende 3 man en de bemanning der genoemde boot redde de 2 laatsten. (opm: zie NRC 211069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 10 september. Het schip TASMANIA, van Newcastle naar Batavia, stootte de 9e augustus l.l. op een koraalrif in de Caramatta passage (opm: waarschijnlijk Straat Karimata). Het is alhier gerepareerd.


Datum: 21 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het prachtig nieuw Engels schip TECUMSEH, 1237 tons register, gebouwd te Quebec in 1869 door de met lof bekende Mr. J.E. Gingras, onder toezicht van de agent van Veritas, en genoteerd + 3.3 voor zeven jaren. De beste materialen zijn bij de bouw van dat schip gebruikt; geel koperen nagels tot aan de waterlijn; inventaris van het beroemdste Engelse fabrikaat; het scheepsmodel is fraai en niet te rank, zelfs zonder ballast. Te bezichtigen te Liverpool, Birkenhead Dock. Adres bij de heren W. H. Ross & Co, Dalestreet te Liverpool, of bij de heren F. Perquer & ses Fils, te Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 20 oktober. Ten gevolge van de hevige NNW storm is gisteren avond ten ongeveer half acht ure tussen Zeerust en het vuurbaken gestrand het Noorse jacht LYNA, kapt. H. Olsen, geladen met hoepels en zandballast, gisteren van Rotterdam langs Maassluis vertrokken en bestemd naar Haugesund. De equipage, behalve de kapitein en het zoontje van de reder, uit vier koppen bestaande, is behouden aan wal gebracht en wordt door de goede zorgen van de heer burgemeester Jhr.Mr. F.G.A. Gevers Deynoot in het voor schipbreukelingen bestemde gemeente-gebouw verpleegd. Blijft het stormweder aanhouden, dan bestaat er vrees dat het schip weg zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 oktober. Er zit een schoener op Scheelhoek aan de grond, vermoedelijk een Deense; het gehele tuig is weg. Enig touwwerk is alhier aangebracht. Volgens gerucht is er nog een vaartuig in dit zeegat gebleven; naam of natie onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 20 oktober. In de afgelopen nacht is alhier gestrand het Engels schip QUEEN, kapt. Joseph Matt, met ijzer van Workington naar Rotterdam bestemd. De kapitein en één man zijn verdronken. De stuurman en één man zijn hier aangekomen. (opm: zie NRC 251069)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. Het schip NAPOLEON, kapt. Basterechea, van Havana naar Hamburg, op de Haaks gestrand – zie ons nommer van 19 dezer – is volgens telegram uit het Nieuwediep van heden verbrijzeld. Enkele kisten tabak en sigaren zijn droog geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 oktober. Achter De Koog is gestrand de Noorse brik SIFF, kapt. Jensen, van Calais naar Drammen bestemd. De equipage, bestaande uit elf man, is door de reddingsboot, kapt. Mets, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 20 oktober. Op de Noordsvaarder bij Terschelling, is een masteloos schip gestrand. Voor zover hier te zien, is de bemanning gered. Volgens geruchten zouden op Terschelling nog twee schepen gestrand zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 oktober. Gisteren morgen is in de Wielingen, op de hoogte van Knokke, gezonken de Franse schoener PARA, kapt. Boon, van Licata met zwavel naar Antwerpen bestemd. De equipage is alhier door twee visserschepen van Heijst aan wal gebracht. Het schip zal vermoedelijk totaal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 20 oktober. De Nederlandse tjalk ELZINA, kapt. Vink, van Milton (opm: 51º21’ N.B. 02º56’ W.L.) naar Rotterdam met cement, is alhier gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Porto Cabello, 23 september. Door het oorlogsstoomschip BOLIVAR is in de vorige maand van voor de baar van Maracaibo opgebracht en naar hier verwezen het schip (opm: galjoot) WARFHUIZEN, kapt. R.J. de Weerd, van Liverpool naar Maracaibo bestemd. Genoemde bodem is hier nog niet binnengekomen, doch men denkt dat het vrijgegeven zal moeten worden, daar het vóór de door de Venezuelaanse regering gestelde termijn van Liverpool vertrokken is. (opm: zie ook PGC 281069 en NRC 311069; zeetijdingen: 11 juli 1869 van Liverpool naar Curaçao)


Datum: 22 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. Men is van mening op zaterdag de 23e oktober 1869, des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van de deurwaarder J.L. Meijs, aan de pakhuizen van de heren A.E. Maas & Zonen te Scheveningen publiek en om comptant (opm: contant) geld te verkopen: het Hol of casco van het op de 18e oktober l.l. gestrand Noors jacht, genaamd LYNA (opm: zie NRC 211069), benevens de daarvan geborgen inventaris, bestaande uit ankers, kettingen, touwen, zeilen, koksgereedschappen, een scheepsboot enz. Alles vóór het verkoopuur te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 22 september. Zr.Ms. stoomschip KIJKDUIN, commandant Van Gennep, dat van Suriname alhier is aangekomen, is bestemd ter aflossing van Zr.Ms. stoomschip SOEMBING, welke bodem na aankomst van de Nederlandse brik RAPHAEL, die provisie (opm: voorraden) aan boord heeft, naar Nederland zal terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 oktober. Heden is hier per vissersschuit aangebracht de equipage en een deel van de inventaris van het in de nabijheid gestrande Zweedse schoenerschip TYCKE, kapt. I. Swensen, bestemd van Amsterdam met ballast naar Gefle, dat deze nacht van de Vlierede voor de ankers is weggeslagen. Men heeft de fokkemast gekapt, het roer verloren, en het schip zit zo vol water, dat men denkt dat het weg zal zijn, waarom men thans nog het overige van de inventaris hier tracht aan te voeren. (opm: zie NRC 231069, naam waarschijnlijk TYCHO)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 oktober. De (opm: brik) PRINSES AMELIE, kapt. W.J. Driest, van Riga alhier binnen, heeft de equipage gered van het Pruisische barkschip THERESE, kapt. Palland, met een lading zout van Liverpool bestemd naar Pillau (opm: Baltiysk). De THERESE is op de Doggersbank gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 21 oktober. Gisteren zijn op Terschelling gestrand de Franse schoener FLORE, kapt. Van Eislande, van Pitea naar Antwerpen met teer, en de Noord-Duitse schoener CARL, kapt. Van Petersson, van Stettin (opm: Szczecin) naar Brugge met hout – van beide is het volk gered – en een masteloze brik, LECTOR VORS, zonder bemanning (opm: zie NRC 231069).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Het in de Verenigde Staten gebouwde fregatschip HENRY HANDLEY, groot plm. 675 gemeten lasten, is dezer dagen aangekocht door de heren A. Hendrichs & Co alhier. Het wordt alsnu genaamd FLEVO en gevoerd door kapt. Strootman.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: Een zo goed als nieuwe modderpraam, oud 2 jaar, groot 7 ton, met zwaarden, boeisels, voortent, mast, enz; als ook een sterk wel onderhouden snikschip, met lange roef, mast zeil en verder aanbehoren. Te bevragen bij J. en R. de Boer, scheepsbouwmeesters te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 oktober. Eergisteren is hier binnengekomen de sterk en schoon gebouwde stoomboot SOPHIA, die, naar wij vernemen, plan heeft van hier naar Groningen personen en vrachtgoederen te vervoeren langs een nog te kiezen weg, waarvoor gisteren van hier een proeftocht is ondernomen.


Datum: 23 oktober 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 —21 Oct. Het Nederl. scbip Johanna Elisabeth, kapitein Valom, van Liverpool met stukgoed naar Petersburg, is gisteren alhier in de nabijheid gestrand en wrak geworden; het volk is gered doch de lading is waarschijnlijk weg.
 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Het schip GAZELLE, kapt. Jacobs, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge naar Harlingen, is, volgens telegram van Terschelling, aldaar gestrand. Het mede aldaar gestrande schip LECTOR VORS – zie ons vorig nommer – is verbrijzeld. Van de lading zijn vele delen kroonhout aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

's Gravezande, 22 oktober. In de afgelopen nacht vertoonde zich hier voor de kust onder de wal een schip, blijkbaar in nood verkerende. Spoedig was men in de weer om door middel van het mortier een lijn aan boord te schieten. Na een schot, mislukt door de verre afstand, werd toch, daar het schip met de vloed de kust meer genaderd was, een lijn aan boord geschoten. Nu beproefde men met de reddingsboot het schip te naderen, maar de branding scheen dit te beletten. Vloed en wind wierpen het echter spoedig gedeeltelijk verbrijzeld op het strand. Bij onderzoek bleek het schip door het scheepsvolk verlaten te zijn; blijkbaar hebben de matrozen hun plunje meegenomen. Alleen een zwarte krulhond, vastgebonden, was nog aan boord. 't Schijnt een Noorse brik te zijn, te Harlingen gebouwd. Het heet TRITON. De lading, uit hout bestaande, wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stellendam, 21 oktober. Hedenmiddag zijn alhier door schipper Jansen en De Geus aangebracht: 83 vaten gezouten vlees, 6 zakken zaad en meer andere goederen, van een in het vaarwater tussen hier en Hellevoetsluis verongelukt schip, waarvan tot heden naam en herkomst onbekend zijn, en waarvan waarschijnlijk de gehele equipage is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Volgens telegram uit Alkmaar was hedenmorgen voor Egmond een masteloos schip drijvende, de naam onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht: