Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1869


14 februari 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 14 februari. Binnen ALGERIA, kapt. Robinson, Savannah, na bij Egmond op strand te hebben gezeten.


22 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 22-02-1869. Scilly Eiland 20 Febr.. Aangaande het blijven van het schoonerschip ALIDA, kapt. Nagel,verneemt men nog het volgende:Het schip werd gezien digt onder de eilanden, langs zeilende met eene vlag op voor een loods, een giek van het eiland St. Martin's met een loods en acht man, roeide naar het schip; aan boord komende liet de loods meer zeilen zetten, daar het schip zeer lek was, ten einde eene veilige plaats binnen [te loopen, doch dit gedaan zijnde begon het schip voor te zinken, zoodat men verpligt was het te verlaten; de equipage kon niets redden; het woei op het oogenblik hard van het ZW. Bij het verlaten van het schip stonden er reeds eenige voeten water in; na twee uren hard roeijen landde men op het eiland St. Martin.


08 mei 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
Algemeen Handelsblad 08-05-1869
PENZANCE, 4 Mei. Het Nederl. schip AFIENA, kapt. Goossens, van Porto met wol naar Liverpool, is bij Landsend gestrand en verbrijzeld; de stuurman is gered, maar de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen; een gedeelte der lading is aan strand gespoeld.

 

   

 


12 mei 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

OHC 12-05-1869 Amsterdam, 11 Mei. Het nederl. schip ROELFINA ALIDA kapt.Stientjes, van hier met beenderen naar Huil, is in den nacht van 3 dezer in de Noordzee door het noordduitsche schip VENUS kapt. Stegen», overzelld en gezonken; het volk is, met uitzondering van des kapiteins vrouw, gered en te Bremerhaven aangebragt .


19 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 mei. Het schip (opm: fregat) AMSTELSTROOM, kapt. S.W.F. Kretschmer, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens telegram van Londen van heden, op het Goodwin Sand geraakt, doch met assistentie en verlies van anker afgebracht, en zette de reis voort.


20 mei 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
Opregte Haarlemsche Courant 20-05-1869
Petersburg, 14 Mei. Het nederl. schip LUCIA JANTINA, kapt.Lieffijn, van Newcastle met steenkolen en cokes herwaarts, is bij Dolgoi Noss gezonken; het volk gered.


13 augustus 1869


Krant:
HARC - Harlinger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlinger Courant 13-08-1869. Het nederlandsche kofschip JANNA MEIJER kapt. E. B. Datema van Pekel-A met steenkool van New-Castle naar Harlingen, werd gisteren nacht inde Noordzee overzeild, en zonk bijna onmiddelijk , zoodat de opvarenden slechts den tijd hadden om, zoo als zij op het dek stonden, inde boot te springen. Na eenige uren rondzwalken op de onstuimige zee, werden zij gelukkig ontdekt en opgenomen door de bemanning van de EUROPEAN , van Hull herwaarts stoomende en heden morgen hier binnengebragt. De opvarenden waren kapitein, stuurman en twee matrozen.


13 september 1869


Krant:
  DT - De Tijd

de Tijd 13-09-1869. Zaandam. Binnengekomen
Carolinenzijl, ANNECHIENA WILHELMINA, Kunst: 76800 kilo's Gerst, Jan de Verwer.


30 september 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opregte Haarlemsche Courant 30-09-1869
Elseneur, 26 Sept. Het Nederl. schip AALTJE BRONGERS, kapt. Kuperus, van Leith naar Nerva, is in het Kattegat gezonken, doch het volk gered en te Nyköbing aangebragt.


14 oktober 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 07-11-1869 New York 22 Oct. De romp en de inventaris van de ADUARD, kapt. Aldershoff, van Maracaïbo naar Falmouth , welk schip den 26 Sept. jl. te Bermuda lek binnen liep zijn den 14 Oct. aldaar verkocht; het schip zou opgetimmerd worden.


16 oktober 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 16-10-1869. New York. 1 Oct. Het Nederl. schip ADUARD, kap. AJ.Aldershoff, van Maracaibo naar Falmouth, was 25 September zwaar lek in de haven van Bermuda liggende. (Bovengemeld schip werd reeds vroeger door de Shipping and Mercantile Gazette opgegeven, als de Admiral; kapt. Aldershoft, doch reeds toen door ons gemeld, als vermoedelijk zijnde de Nederlandsche schooner ADUARD, kapt. Aldershoff, dat zich thans heeft bevestigd.)


25 oktober 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 25-10-1869. OSTENDE, 22 Oct. Het Ned. schip Juffer Esse Mensinga, kapt. W. B. Eefting, van Huil met
spoorstaven naar Riga, is op 20 dezer zwaar lek door het volk (dat gered is) verlaten.
 


05 november 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
OHC 05-11-1869. Weymouth , 2 Nov. Het nederl. schip JACOBA CATHARINA, kapt. Nieveen, van Newcastle naar Barcelona, is in den afgeloopen nacht alhier in de nabijheid gezonken ; de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen.
   

 


06 november 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
OHC 06-11-1869
Bahia, 5 Oct. Het nederl. schip PRESTO kapt. Roelfsema, van Rio-Grande naar het Kanaal, alhier met schade binnen, is afgekeurd. Het nederl. schip FENNECHIENA , kapt. Peper, is bevracht om de lading naar de destinatieplaats te brengen.

 


11 november 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

 
 
AH 11-11-1869.
GOTHENBURG, 8 Nov. Het Nederl.schip BROEDERTROUW, kapt. Woltman, v. Memel n. Groningen, is bij Blaball, in de nabijheid van Warberg verongelukt, doch het volk gered; van de lading is eeni gedeelte geborgen.
 

 


26 november 1869


Krant:
 DZG - Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

DZG 26-11-1869 Amsterdam, 24 Nov. Volgens brief van kapt. G. W. Huisman , d. d. Lemvig , 10 dezer, had het schip EQUATOR na 2 etmalen stormweer te hebben doorgestaan , onverwachts zoo hevig gestooten , dat het bjjna onmiddelijk op zijde sloeg , wrak werd ,en men slechts met moeite de boot nog over kon krijgen , waarmede de equipage , tegen alle verwachting, den vasten wal bereikte. De kapitein en een gedeelte der equipage werden daarbij gewond; men zou trachten nog het een en .ander van het tuig en den inventaris te bergen.


27 november 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

AH 27-11-1869. New York 13 Nov. Het schip HARVEST QUEEN is 24 Oct. van Bermuda naar Falmouth vertrokken, met de lading van het aldaar verkochte Nederl. schip ADUARD, kapt. Aldershoff, van Maracaïbo naar Falmouth bestemd.


10 december 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 10-12-1869. Amsterdam, 9 Dec.
Het nederl. schip ANNECHIENA HENRIETTE, kapt. v.d. Meulen, van Liverpool met zout naar Riga,
is, volgens telegram uit Reval, dd. gisteren, op Oesel gestrand, maar het volk gered; de tuigage is geborgen, doch het schip zal vermoedelijk wrak zijn.
 


22 december 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 22-12-1869 Amsterdam
 — Volgens brief van kapt. Drenth, gevoerd hebbende het galjootschip FENNA SCHELTENS, is hij, na in zee vreeselijke stormen te hebben doorgestaan, den 16den dezer in de Weser gearriveerd, 's Morgens van den 17den onder zeil gegaan zijnde om zijne reis naar Geestemunde te bevorderen, werd hij door een orkaan overvallen, ten gevolge waarvan het schip binnen de tonnen dreef en hevig stootte. Onmiddelijk daarop was het schip vol water en trachtte men, door de boot uit te zetten, het leven te redden. De boot verbrijzelde bij de
eerste poging en was men genoodzaakt in het wand te vluchten. 24 uren heeft de equipage zich in het wand opgehouden , ieder oogenblik vreezende, dat de mast zou neerstorten. Eindelijk werd hun door een Bremer loodskotter hulp toegezonden ,en gelukkig, na veel worstelens, allen gered. De equipage is door de felle koude en ontberingen uitgeput en wordt te Bremerhaven verpleegd. Van schip en inventaris is niets geborgen kunnen worden, evenmin van de have der opvarende.