Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1840


Datum: 01 januari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren van de Nederlandsche Scheeps-Reederij, gevestigd alhier, brengen hier mede ter kennis van de respectievelijke geïnteresseerden in dezelve, dat zij de intrest over het nu bijna afgelopen jaar op 5% en dus op NLG vijftig per aandeel bepaald hebben, welke tegen intrekking van de behoorlijk ingevulde, getekende en geviseerde coupons op primo januari aanstaande en vervolgens, bij de Associatie-Cassa betaald zullen worden, zullende tot het viseren derzelve des dinsdags, woensdags en donderdags gevaleerd worden ten kantore der rederij in de Doelenstraat nummer 6, des morgens van 10 tot 1 ure.
Amsterdam, 21 december 1839, directeuren van de Nederlandsche Scheeps-Reederij voornoemd: P.J. Ameshoff, tijdelijke voorzitter, Theods. Joh. Kerkhoven, directeur-secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Al degenen die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van de heer W. van den Bey, in leven cargadoor alhier, gelieven daarvan voor de 15e januari e.k. schriftelijk opgave te doen aan het sterfhuis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal van Amsterdam in de loop van deze maand vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip MARIA SUZANNA HENDRIKA, gevoerd door kapt. C.J. Berghuis, varende met een bekwame scheepsdokter. Passagiers, welke van deze gelegenheid voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, of iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam (opm: eerste reis)

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 27 december. Binnengekomen ALEXANDRE, kapt. Cornelissen, van Lissabon naar Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 28e december: het fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, van Samarang de 21e december met twee passagiers; het schip CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, van Padang de 22e december met passagiers; de brik EAGLE, kapt. J. Pace, van Manila de 11e december. De 29e december: de schoener ANIS, kapt. Sech Mochamat bin Oemar, van Palembang de 10e december met Zr.Ms. troepen.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 24e december: het fregat JAVA’S WELVAREN, kapt. J. Riekels, naar Amsterdam met twee passagiers; het fregat BATO, kapt. J. Keijzer, naar Dordrecht; de bark EENDRAGT, kapt. H.F. Gieseke, naar Soerabaija met een passagier; de bark ALMASHEER, kapt. Sech Oemar bin Osman, naar Grissee, de bark ING GOAN, kapt. Lie Tangliat, naar Cheribon met een passagier; de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorf, naar Samarang met Zr.Ms. troepen en een passagier. De 31e december: het schip de JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempel, naar Rotterdam met vier passagiers; de brik INDRAMAIJOE, kapt. Oey Tjee, naar Indramaijoe.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 22e december: het fregat PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, van Batavia de 18e december met een passagier. De 24e december: het fregat FATHEL WADOET, kapt. Sarief Alie bin Hoesien Masawa, van Padang de 10e december; het fregat MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia de 21e december met passagiers. De 25e december de schoener BIENTANG TIEGA, kapt. Njo Hoen, van Pekalongan. De 26e december de bark ABDUL HASSIEM, kapt. W.E. Looker, van Batavia de 22e december met een passagier; het fregat CANTON, kapt. J. Lourens, van Passaroean de 10e december.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 21e december: de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorf, naar Batavia met vijf passagiers; het fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, over Batavia naar Amsterdam met twee passagiers; de bark HING GOAN, kapt. Lim Kwijo naar Rembang; de schoener CORINGA, kapt. Kwee Ngohien, naar Soerabaija. De 24e december: de bark FATAL BARIE, kapt. Sech Mochamat bin Oemar Hocksien, naar Soerabaija met passagiers.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 20e december: de bark REMBANG, kapt. J.F. Anderson, van Batavia de 15e december; de bark ALNOER, kapt. Said Mochamat bin Abdul Rachman Bralie, van Riouw de 6e december. De 22e december het fregat DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, van Batavia de 14e december. De 23e december: de schoener MARY, kapt. Tjoe Tjio, van Singapore de 12e december; de bark CHERIBON PACKET, kapt. J. Lawa, van Batavia de 14e december met een passagier en Zr.Ms. troepen. De 24e december: het fregat (opm: bark) HOLLAND, kapt. R. Dekker, van Batavia de 18e december met een passagier.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 22e december: het fregat PRINS HENDRIK, kapt. Veening, over Passaroeang naar Nederland met twee passagiers en gepasporteerde militairen; de bark de JONGE WILHELMINA, kapt. G.T. Muller, naar Joana. De 24e december: de schoener DOLPHIJN, kapt. Singo Samodro, naar Sumanap met als passagiers het gevolg van Z.H. de sultan van Sumanap; de bark ZOUTMAN, kapt. W. Fransz, naar Sumanap met vier passagiers; de bark ALNOER, kapt. Said Achmat bin Abdul Rachman Bralie, naar Grissee.
Te Passaroeang aangekomen schepen:
De 21e december: het fregat HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. W.H. Buyskes, van Soerabaiija de 19e december. De 24e december: het fregat PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Soerabaija de 20 december met twee passagiers.
Van Passaroerang vertrokken schepen:
Geen.
Te Tjilatjap aangekomen schepen:
De 21e december: de brik CHARLOTTA, kapt. A. Rehling, van Sumanap de 21e november met passagiers.
Van Tjilatjap vertrokken schepen:
Geen.
(opm: de nationaliteit van alle schepen wordt in de krant duidelijk vermeld; buitenlandse schepen zijn derhalve weggelaten)


Datum: 02 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 1 januari. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Batavia, laatst van Brouwershaven, zit op het Pampus aan de grond.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. Schut, van Marseille naar Rotterdam is de 13de december na veel storm te hebben doorgestaan met schade te Cadix binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOBA MARIA, kapt. Cramer (opm: kof, kapt. J.J. Cramer), van Schiedam naar New York, is de 26ste december lek, met verlies van verschansingen, gescheurde zeilen en met meer andere schade te Falmouth binnengelopen, alwaar hetzelve op zijde is gevallen, doch vermoedelijk geen meerdere schade heeft bekomen. (opm: zie ZP 130140)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij koninklijk besluit van den 20 dezer, is de heer Florent van Wageningen, opnieuw benoemd als directeur vanwege de handel bij het vrij entrepôt te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het transportschip de MERWEDE is door het gouvernement weder bestemd om naar de West-Indische bezittingen uit te zeilen, ten einde een lading hout voor de marine, geschikt uit den aldaar aanwezigen voorraad, ter inneming uit te kiezen. De onder-constructeur te Vlissingen, H. Buys, is gedesigneerd om met dien bodem derwaarts te vertrekken.


Datum: 03 januari 1840


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, om op den 12 mei 1840 vrij te aanvaarden een zesde in het geoctrooieerde trekveer, met de daarbij behorende drie schepen, van Hallum op Leeuwarden en Dokkum, vice versa, en in des trekschippers paardenstalling, no. 107, te Hallum, cum annexis; te bevragen en voorwaarden te vernemen bij Gerrit Fopkes Krol, Trekschipper te Hallum, of bij de notaris P. Tadema, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B Oeberius te Sint Anna Parochie zal op maandag den 6 januari 1840, des namiddags ten vier ure, ten huize van de weduwe H.D. Kolk te Oude Bildzijl onder Lieve Vrouwen Parochie bij strijk en verhooggeld verkopen de gerechte helft in het beurtschip, genaamd de VROUW GRIETJE, groot 8 tonnen, varende van de Nieuwe Bildzijl op de onderscheidene steden in Friesland vice et versa, met zeil, treil en verder toe- en aanbehoren, bij Beerts Gerrits Gelder in gebruik.
De aanvaarding wordt bepaald op den 12 mei 1840. De verkoop condities zijn bij genoemde notaris te vernemen. (opm: LC 100140 meldt dat is geboden NLG 525.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 65 ton, met een goede inventaris. Te bevragen bij J. Zwarts, kastelein op Vijversburen te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zo goed als nieuw snikschip, genaamd de JONGE JAN, groot 6 tonnen, met zeilen en verder toebehoren. De gegadigden kunnen zich vervoegen bij P. Boltjes, kandidaat notaris te Jorwerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K.J. van der Veen te Drachten zal op dinsdag den 7 januari 1840, des avonds om vijf uren, ten huize van den herbergier Johannes Pieters Keuning in de Noorderdrachten publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een in den jare 1824 nieuw uitgehaald geoctrooieerd veerschip, varende van Drachten op Amsterdam vice versa, met zeilen, ankers, touwen en verder toebehoren; bij de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 140140 meldt dat is geboden NLG 3.133.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, zal ten verzoeke van Mr. B. Haga, secretaris en procureur aldaar in het openbaar volgens de plaatselijke gebruiken bij verhooggeld, presenteren te verkopen:
- Een extra goed onderhouden en uitmuntend veerschip, met gerechtheid van het veer van Sneek op Joure en Heerenveen, groot 15 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, en verder toebehoren, alles in complete staat.
- Een vierde gedeelte van een dito veerschip, groot 16 ton, met zeil en treil en al derzelver toebehoren, alles mede in de beste staat, en een achtste in de gerechtigheid van hetzelfde veer.
De beide percelen bij de weduwe G.A. Joustra als mede eigenaresse in gebruik, op den 1 februari 1840 te aanvaarden. Alles breder bij biljetten omschreven, en waarop slechts geboden is: 1e perceel NLG 1.175, en 2e perceel NLG 180.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op den 7 januari aanstaande publieke verkoping: Van 4/64 aandelen en waarschijnlijk nog eens zoveel aandelen in het Kofschip, genaamd de STANDFRIES (opm: STAND FRIEZ), nieuw uitgehaald in 1828, en thans bevracht liggende in het Nieuwe Diep, bestemd naar Nieuw Orleans. Het is thans in den besten staat, met een voordelig saldo van pl. minus NLG 600; nagelaten door wijlen den heer Haring M. de Koe, te Lemmer. Gegadigden vervoegen zich alsdan, des avonds ten 7 ure, in het logement de Wildeman, in de Lemmer, en kopen op condities alsdan voor te lezen, die intussen te vernemen zijn in de Lemmer, bij den heer A.M. de Koe, en te Sneek, bij den heer Jan F. Bakker, ontvanger aldaar.
De heer S.W. Visser, te Lemmer, is boekhouder van bovengenoemde bodem.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schoenerschip HEEMSKERK, kapt. C.G. Blankert, naar Batavia bestemd, de 30ste december l.l. met een loods aan boord even buiten het Wester-Dok aan de grond geraakt, is sedert gisteren weder vlot en bezig de geloste goederen weder in te nemen, om ten spoedigste de reis te hervatten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MERCURIUS, kapt. Mateling, van Amsterdam naar Bayonne, met schade te Ramsgate binnen, heeft de 28ste december de reis weder voortgezet. (zie ZP 021239).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOBA MARIA, kapt. Cramer, van Schiedam naar New York, met schade te Falmouth binnen - zie ons vorig no. - heeft de 29ste december de reis weder voortgezet.
(opm: zie ZP 060140).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PAULINA, kapt. De Boer, van Petersburg naar Hamburg, met schade te Cuxhaven binnengelopen, was volgens brief van daar van de 29ste december, na geëindigde reparatie van de werf gelaten en was men bezig het tuig op te zetten. (zie ZP 160939)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, was de 28ste december te Liverpool bezig een lading voor Rotterdam in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 2 januari. Het schip BROEDERTROUW is heden nacht met hoog water van het Pampus gekomen en naar Dordrecht opgezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Houwink, van Rotterdam naar Belfast, is den 29 dec. wegens lekkagie te Helvoet uit zee teruggekomen en naar Rotterdam opgezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CONCORDIA, kapt. Van Dijk, van Macduff naar Stettin, te Delfzijl binnen, heeft de lading gedeeltelijk zwaar beschadigd gelost, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BUITENWERF, kapt. A. Rozema (opm: smak, bouwjaar 1825; kapt. Andries Rozema), van Amsterdam naar Koningsbergen, te Elseneur gezonken, is, volgens brief van daar van de 24e december, met hulp ener van Kopenhagen ontboden rijks-kiellichter en kraan boven water gehaald, en vervolgens op ene droogte gebracht, om aldaar verder gelicht en naar de kaai gehaald te worden, ten einde de lading te lossen (opm: zie o.a. ZP 131239; de smak is waarschijnlijk afgekeurd en ter plaatse verkocht).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE JOHANNA, kapt. Bergman, van Teignmouth naar Londen, is de 24e december zwaar lek, met verlies van anker en ketting, benevens met overgeworpen ballast, te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, genaamd OUDEWERF, groot 82 tonnen, met deszelfs ankers, zeilen, touwen en toebehoren, zoo als hetzelve laatst is bevaren door Jan H. Jonker. Te bevragen ten kantore van de ondergeteekende, notaris te Winschoten, alwaar de inventaris ter lezing ligt.
J. Fresemann Viëtor.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 2 januari. In het afgelopen jaar 1839 zijn alhier uit zee binnengekomen 19 schepen; waarvan 8 onder Nederlandse, 5 onder Hannoverse, 3 onder Engelse, 1 onder Noorse, 1 onder Kniphauser en 1 onder Belgische vlag.
-Gedurende het jaar 1839 zijn te Amsterdam uit zee binnengekomen 2375 schepen, zijnde 301 meer dan in 1838, waaronder 97 van Java en Sumatra en 68 van Suriname.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Te Schiedam zijn in het jaar 1839 uit zee aangekomen 266 schepen, en is aldaar aangevoerd 27.219 lasten tarwe, rogge en gerst, zijnde 4922 lasten meer dan in 1838.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gedurende het afgelopen jaar zijn er te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, geheel of gedeeltelijk door de Nederlandsche Handel-Maatschappij beladen, aangekomen 156 bodems, en 40 nieuwe kielen gelegd van schepen, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.


Datum: 04 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De 7de november waren te Suriname bezig met laden de schepen DE ZEEVAART, kapt. Haasnoot, (om medio november te vertrekken) MERCURIUS, kapt. Wessels, om de 20ste november te vertrekken, MARIA, kapt. Rotgans, JACOBA, kapt. De Groot, alle voor Amsterdam en ANTHONY, kapt. Mugge, voor Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 3de december is te Constantinopel (opm: Istanbul) omgeslagen en gezonken een vaartuig, beladen met 125 kisten glas, uit het aldaar van Antwerpen gearriveerde schip JENA, kapt. Pienske, men zou trachten hetzelve te lichten. (opm: waarschijnlijk een Duits schip)

Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende het jaar 1839 zijn in de Maas en Goeree binnengekomen 2.255 schepen, behalve die schepen welke langs de Zeeuwse Stromen of langs de Wadden zijn binnengekomen, zijnde 334 schepen meer dan in 1838.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BROEDERTROUW, kapt. H. Hazewinkel, van Batavia, met suiker, koffie en tin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In het afgelopen jaar 1839 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 206 schepen, waaronder 78 met kolen, hout, stenen enz., en 188 met granen van Riga, Libau, Windau, Arensburg, Pernau enz., waarmede, als ook van den Rijn en andere binnenlandse plaatsen, zijn aangevoerd 27.219 lasten tarwe, rogge en gerst, zijnde 4.922 lasten granen meer dan in 1838.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respective deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door Heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes Heren Deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de rekeningen en balance, door Directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de Leden zullen liggen, ten Kantore van de Heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevoege art. 20 der gemelde Statuten, het dividend door Directeuren en Commissarissen bepaald zijnde op Twintig Gulden voor ieder aandeel, deze uitdeeling ontvangbaar is van den 2 tot den 10 Januarij 1840 ingesloten, bij de mede-directeur F. C. Deking Düra, alhier, bij wien de quitanciën in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, den 31 December 1839.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden ontvingen wij de hartverscheurende tijding, dat onze veelgeliefde oudste zoon, Everhardus Kristianus (opm: Volkersz), tweede stuurman op het fregatschip de BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, na een gelukkige reis de 23 december j.l. van Java in het Vaderland teruggekeerd, in den avond van de 28e december jl. op de rede van Brouwershaven, door een ongelukkig toeval, in den bloeiende leeftijd van 23 jaren, zijn graf in de golven heeft gevonden. Een ieder welke den braven veelbelovende jongeling gekend hebben, zullen diep beseffen de slag welke ons treft.
Ginneken, bij Breda, de 1 januari 1840. H. Volkersz, C.H. Volkersz, geb. van Keulen.
Vrienden en bekenden gelieven deze algemene ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen.


Datum: 06 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip COLUMBUS, kapt. Meijer, van Hull naar Malaga, is de 1ste januari lek, met onklare pompen en verlies van anker en ketting te Southwold binnengelopen. (opm: zie ZP 090140)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip AUGUSTA, kapt. Lembeke (opm: buitenlander), is de 30ste december met verlies van verschansingen en opengeslagen dek van Rostock te Leith gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

In de Lloydslist van de 5de januari wordt het bericht herroepen dat het schip JACOBA MARIA, kapt. Cramer, van Schiedam naar New York, lek te Falmouth binnengelopen en aldaar omgeslagen zou zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Gisteren en heden zijn alhier aangekomen de schepen
ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Lissabon met vruchten, zout, etc., liggende in het Westerdok.
MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Newcastle met steenkolen, liggende in het Westerdok.
VROUW AALTJE, kapt. H.F. Wubbena, van Dantzig met tarwe, liggende in het Oosterdok
VROUW REMKE, kapt. G.A. Brouwer, van Hamburg met stukgoederen, liggende in de Nieuwe Brug
VROUW ANNA, kapt. G.B. Lukje, van Hamburg met stukgoederen, liggende in de Nieuwe Brug
Terwijl op de 6e dezer is vertrokken het schip HEEMSKERK, kapt. G. Blankert, naar Batavia.


Datum: 07 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Suriname, 10 november. Zr.Ms. brik MERCUUR, commandant kapt.luit. Ketjen, is heden van Texel alhier gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CATHARINA, kapt. V.H. Vaalman van Tremblade, met ruw zout, en FORTUNA, kapt. T. Taay, van Liverpool, met klipzout en huiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens de authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1839, in de Maas en Goeree binnen gekomen 2.255 schepen, zijnde 334 meer dan in 1838, en uitgezeild 2.257, zijnde 340 meer dan in 1838, alles zoo als gewoonlijk zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen, en de schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnen gekomen schepen waren er 99 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 21 meer dan in het jaar te voren, en 1 uit China.
Van Maassluis zijn gedurende het jaar 1839 uitgezeild 376 koopvaardijschepen, en binnengekomen 3 koopvaardijschepen, behalve de haring- en vissersschepen.
Te Antwerpen zijn in 1839 binnen gekomen 1.188 schepen, metende 203.277 ton. Het jaar te voren waren er 1.538 schepen binnen gekomen, metende 257.048 ton. Er zijn dus in het afgelopen jaar 350 schepen en 53.771 ton goederen minder binnen gekomen dan het jaar te voren. Onder de opgemelde schepen telde men voorts, in 1838, 364 Belgische schepen, metende 74.915 ton, en, in 1839, 374 Belgische schepen, metende 68.929 ton. Ofschoon dus in 1839 10 Belgische schepen meer zijn aangekomen, heeft de Belgische vlag in dat jaar 5.986 ton goederen minder aangebracht. De stoomvaart heeft almede voor Antwerpen in 1839 minder voordelige uitkomst dan het jaar te voren opgeleverd; hebbende het getal passagiers, hetwelk in 1838 was geweest 5.788, in 1839 maar bedragen 5.319.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het kofschip de STAD GRONINGEN, laatst gevoerd door kapt. J.J. Kortrijk, groot ongeveer 120 lasten, zal, op woensdag de 22e januari 1840, des avonds te 7 uren, ten huize van Mej. de Wed. Bulsing, in Den Doelen, aan de Groote Markt, te Groningen, ten overstaan van de notaris Mr. J.J. Cremers, in koop worden aangeboden, met zeilen, touwen, want en verderen inventaris, welke, benevens de voorwaarden van verkoop, veertien dagen bevorens ten huize van verkoop en ten kantore zullen ter lezing liggen. Inmiddels uit de hand te koop, en te bevragen bij de boekhouder, de heer B. Onnes, aan de Noorderhaven, te Groningen.
Mr. J.J. Cremers, advocaat en notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van Mr. C.M. Nap, als boekhouder, en diens medereders, publiek te koop presenteren de kof AGATHA, 90 roggelasten groot, liggende thans te Rotterdam, met de inventaris van zeilen, ankers, touwen en gereedschappen, zo als bevaren is bij kapt. D.G. Schuur. Deze verkoop zal zijn op vrijdag, de 31e januari 1840, des avonds te 5 uren, en niet op vrijdag de 17e januari 1840, zo als vroeger is geannonceerd, ten huize van H. Middel, te Oude Pekela, alwaar de inventaris drie dagen vóór de verkoop zal ter lezing liggen.
Mr. S. Piccardt, notaris.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 6 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn alhier ter rede uit zee gearriveerd 35 schepen, waaronder 14 uit Oost-Indië.
- In de Maas en Goeree zijn in 1839 binnengekomen 2.255 en uitgezeild 2.257 schepen, behalve de vishoekers, jagers, enz., zijnde meer dan in 1838 binnengekomen 334 en meer uitgezeild 340 schepen. Onder de binnengekomen schepen zijn er 94 van Batavia en 6 van Suriname, en onder de uitgezeilde 88 naar Batavia en17 naar Suriname.
- Van Dordrecht zijn in 1839 naar zee gegaan 379 en aan die stad uit zee aangekomen 331 schepen; zijnde meer dan in 1838 naar zee gezeild 19 en minder aangekomen 20 schepen. In 1839 zijn aldaar op de vaart naar Oost-Indië geweest 15 schepen, waarvan 10 fregatten van 500 last en daarboven, terwijl voor de daar bestaande rederijen thans weer 5 schepen in aanbouw zijn.
- In 1839 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 376 en binnengekomen 3 schepen.
- In het jaar 1838 zijn in Antwerpen binnengekomen 1.538 schepen, waaronder 364 Belgische, en in 1839 slechts 1.188, waaronder 374 Belgische; dus minder dan in 1838 binnengekomen 350 schepen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Sedert november 1838 tot ultimo november 1939 zijn door de zorgen van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, bij het stranden van een tiental schepen op onze kusten, weer 60 personen gered geworden, bedragende het gehele getal dergenen die sedert de oprichting der maatschappij aan de hulp der reddingboten hun leven te danken hadden 477 personen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 januari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van deze rede naar zee gezeild de FREDERICK, kapt. F. Goedst, naar Genua (opm: het schip, in 1805 gebouwd als smak en in 1836 verbouwd, is tijdens deze reis vermist).


Datum: 09 januari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij vernemen dat Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, als zeilschip ingericht, onder het bevel van de kapt. luitenant ter zee Le Jeune, naar Java vertrokken, een alleszins goede overtocht heeft gemaakt en na aldaar, onder het beleid van die verdienstelijke officier, weer in stoomschip te zijn veranderd, een zeer voorspoedige tocht van Batavia naar Soerabaja en van Batavia naar Padang heeft gedaan, hebbende tot eerst gemelde tocht slechts drie en tot de volgende vijf etmalen, tegen de moesson op, besteed. De heer constructeur van de marine C.J. Glavimans, die het schip gebouwd heeft, komt daarvoor alle lof toe en niet minder onze stadgenoten de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, in wiens etablissement de stoomwerktuigen, zijnde een paar van 120 paardenkracht (opm: nominaal paardenkracht [npk]), lage drukking, gemaakt zijn. Deze machines werkten bij voortduur uitmuntend.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. Blankert, voerende de schoener HEEMSKERK, van Amsterdam naar Batavia, in dato Nieuwe Diep 8 januari, was hij de vorige avond des nachts ten 1 ure, na veel oponthoud van ijs te hebben gehad, voor de commerciële sluis van het Nieuwe Diep gearriveerd, alwaar hij bezig was met water te vullen en het tuig voor zee gereed te maken, ten einde met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip KAREL, kapt. Nieberding, zou de 3de of 4de januari van Marseille naar Genua vertrekken, om een lading voor Vera Cruz in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FLORENS, kapt. Feijen (opm: Hannoverse galjoot FLORENZ, kapt. G.H. Feijen), van Amsterdam naar Genua en Livorno, is volgens brief van Livorno van de 27de december, op de kust van Genua totaal met man en muis verongelukt. (opm: onjuist bericht, zie ZZC 140140 en ZP 270140)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip COLUMBUS, kapt. Meijer, van Hull naar Malaga, bij Southwold gestrand, is volgens brief van daar van de 3de januari weder vlot geworden en lek in de haven gekomen. (opm: zie ZP 060140)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij dispositie van 22 december, is de Koninklijke goedkeuring verleend aan de akte van vennootschap der Amsterdamsche Rijn-Stoomsleepboot-Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. Door de administratie voor de Nationale Nijverheid is bekend gemaakt, dat de stoomsleepdienst op de Waal, in het jaar 1840 zal worden voortgezet op den tegenwoordige voet en onder de voorwaarden en bepalingen, omschreven in het bestaande reglement en de tarieven van sleeplonen, zullende na de bij art. 13 bepaalde sluiting der abonnements-registers op 15 maart 1840, geen verdere inschrijvingen worden aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. Men verneemt, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, bij haar eerste bevrachting van schepen in dit jaar, ter verwezenlijking van het denkbeeld, om een nationale matrozenstand aan te kweken, bepaald heeft, dat voortaan op ieder schip, door haar bevracht, naar gelang van deszelfs grootte, Nederlandse jongelieden, als leerlingen of scheepsjongens, zullen moeten worden opgenomen, en wel naar den maatstaf van een jongen per 100 gemeten lasten, waar door men met er tijd, op een jaarlijkse vermeerdering van 500 zodanige kwekelingen rekenen kan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 8 januari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de SOPHIA DOROTHEA, kapt. J. Schaeper, naar Manthanzas (opm: Matanzas, Cuba).


Datum: 10 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Sietzes, van Dordrecht naar Batavia, met schade in Texel binnengelopen - zie no. 500 - heeft de 9de januari de reis weder voortgezet. (opm: ZP no. 500 ontbreekt in de collectie van de KB. De datum zal zijn 20 september 1839)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE JONGE JOHANNA, kapt. Bergman van Teingmouth naar Londen, met schade te Ramsgate binnengelopen, heeft de 6de januari de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 301239)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.J. Offerhaus, notaris te Groningen, gedenkt op zaterdag de 11e januari 1840, des avonds te 7 uren, bij E.J. Tiddens in het Huis de Beurs te Groningen publiek te verkopen een welbevaren kofschip, genaamd AGATHA, groot 88 commercie- of ongeveer 115 roggelasten, in den jare 1830 nieuw uitgehaald, met volle inventaris, zo als het door de scheepskapitein K.L. Spijkman is bevaren, en thans ligt te Amsterdam.
Mr. E.J. Offerhaus, advocaat en notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KLEINKINDEREN, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst, is de 21 december te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip het VERTROUWEN, kapt. Bakker (opm: kof, kapt. B.J. Bakker), van Amsterdam naar Bordeaux, te Falmouth binnengelopen, was de 24 december in de baai aldaar op de hoogte van St. Mawes nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Canney, van Calcutta in Duins (opm: The Downs) aangekomen, rapporteert gepraaid te hebben het Nederlands schip (opm: 3/m) LUCIE, kapt. D.J. Bulsing, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PAULINE, kapt. De Boer, van Petersburg naar Hamburg, te Cuxhaven binnen, was, volgens brief van daar van de 29 december van de geledene schade hersteld en wordt opgetuigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip BUITENWERF, kapt. Rozema, van Amsterdam naar Koningsbergen, in de haven van Elseneur gezonken, doch sedert gedeeltelijk gelicht, wordt van daar van de 28 december gemeld, dat hetzelve boven water gebracht en de lading reeds gelost was. (opm: zie o.a. PGC 030140)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens bericht van Brielle, van de 6 januari is het schip ELIZE, kapt. Uil, op de rede teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Reyl, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 8 november bij zijn vertrek van de rivier van Suriname, in het opzeilen naar Braamspunt gezien te hebben een kof, vermoedelijk het schip HELENA CATHARINA, kapt. Ynsen, van Amsterdam naar Suriname, als ook de 15 dito te hebben gepraaid op 17ºN.breedte, het schip CONCORDIA, kapt. Witt, de 6 dito van Suriname naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZEELUST, kapt. Deddes, van Duinkerken naar Bordeaux of Bayonne, te Scarcross (opm: waarschijnlijk verminkte naam) binnen, heeft de 24 december de reis voorgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW HENRIETTE, kapt. Klei, van Rotterdam naar Liverpool, is de 1 januari te Falmouth binnengeloopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 1 januari een aanvang gemaakt met laden het schip de VROUW NEELTJE, kapt. Admiraal, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op donderdag den 23 januari 1840, des avonds ten 6 ure, ten huize van de kastelein R. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, finaal, tegen strijk en verhooggeld verkopen: Een groot, welbezeild Blokzijlder Jagtschip, in de beste staat onderhouden, genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot volgens meetbrief 13 el 19 duim lengte, 2 el 77 duim wijdte, á 1 el 40 duim holte, en alzo geijkt op 36 tonnen, bevaren wordende door schipper Lourens Voogd, en liggende in de Stadsgracht bij de Vijversbuurt te Leeuwarden, met mast, zeil, treil, ankers, touwen, staand en lopend want, enz.; alles hecht en bijna nieuw, volgens inventaris, op de biljetten omschreven, die te bekomen zijn ten kantore van de notaris, alwaar de condities zijn te vernemen. Te aanvaarden acht dagen na de toewijzing. (opm: LC 310140 meldt dat geboden is NLG 910.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een zeer uitmuntend Veerschip, met een best tuig en een nieuw zeil; zeer geschikt om over zee te varen; groot volgens meetbrief 19 ton. Te bevragen bij Jan Ebes Heersma, te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een welbezeild Kofscheepje. Te bevragen bij G.B. Stegenga, koopman te Gorredijk.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 januari. In het afgelopen jaar zijn te Veere ingeklaard 32 schepen, metende 6.416 tonnen, en uitgeklaard 47 schepen, inhoudende 9.744 tonnen, zijnde de ingeklaarde 13 Nederlandse, 13 Engelse, 2 Franse, 3 Belgische en 1 Kniphauser en de uitgezeilde13 Nederlandse, 15 Engelse, 19 Belgische schepen.
Gedurende de herstelling der gemeenschap met België, zijn door het kanaal van Neuzen gepasseerd 30 inkomende en 21 uitgaande zeeschepen.


Datum: 11 januari 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Ten gevolge van de gisteren ingevallen felle vorst heeft zich heden voor het eerst ijs in de rivier vertoond, en liep deze morgen de Noord zelfs dicht. Met dat al is de stoomboot in het veer tussen deze stad en Rotterdam heden morgen te 6 uur nog van hier gevaren, en, ofschoon met grote moeite, nog wederom voor de middag door het ijs teruggekeerd. Daarmede heeft dan nu ook, voor het ogenblik, alle vaart opgehouden. Bij het ter perse gaan dezer was er, voor deze stad, met de eb, maar weinig drijfijs in de rivier. De thermometer van Fahrenheit tekende gisterenavond te 11 uur 18°, heden morgen te 8 uur 13° en heden namiddag te 1 uur 20 ½ ° boven 0.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 12 september. De heren P. van Vlissingen en P. van Eik te Amsterdam hebben uitgegeven het prospectus ener op te richten stoomboot-rederij tot het daarstellen ener stoombootvaart tussen Amsterdam en Londen. Het kapitaal der rederij wordt daarbij gesteld op NLG 500.000, verdeeld in 200 aandelen van NLG 2.500, van welke, tot aan het gereed zijn der te bouwen stoomvaartuigen, een rente van 4 pCt aan de deelhebbers zal uitgekeerd worden. De ondernemers verwachten van deze stoombootvaart, vooral in verband met het tussen Nederland en Engeland gesloten handelsverdrag en met de op Arnhem aan te leggen spoorweg, de gunstigste gevolgen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 september. Zr.Ms. fregat de ZAAN, commandant kapt.t.zee De Monyé, is heden morgen alhier ter rede aangekomen. In 102 dagen heeft hetzelve de reis uit de Oost-Indische bezittingen naar hier afgelegd.


Datum: 13 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOBA MARIA, kapt. Cramer, van Schiedam naar New York, met schade Falmouth binnengelopen, heeft de 6de januari de reis weder voortgezet. Hierdoor vervalt het door de Lloydslist opgegeven bericht alsof bovengemeld schip reeds de 29de december van daar was vertrokken. (opm: zie ZP 020140)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Pillau van de 4de januari overwinterde en lagen te Koningsbergen de schepen: ARINA, kapt. Loets, DIANA, kapt. Tobbens, ANNA CLARA, kapt. Ekamp, en HOOP VAN FORTUIN, kapt. Visker, de laatste lag beladen bij Holstein ingevroren.


Datum: 14 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van de Zoltkamp van 14 januari was het gehele Reitdiep met ijs bedekt en lagen aldaar ingevroren de volgende schepen: DIE FRAU CATHARINA, kapt. Kopeke, naar Lübeck en DE VROUW ETA, kapt. Claussen, van Hamburg, beide van Amsterdam, DANKBAARHEID, kapt. De Jonge en BEERENDINA, kapt. Rasker, beide van Groningen naar Londen en WILHELMINA, kapt. Balk, van Terschelling naar Hamburg.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOB CATS, kapt. Dercks, van Batavia naar Rotterdam is de 8ste januari te Brouwershaven uit zee teruggekomen en in de haven gehaald om te overwinteren.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 5de oktober lagen te Batavia ter rede de schepen NEERLANDS KONINGIN, kapt. Schaap, (om de volgende dag naar Rotterdam te vertrekken) de ZWYGER, kapt. Vogelsang, CATHARINA JOHANNA, kapt. Schneebeeke, (het laatste zou wegens ziekte van de kapitein onder bevel van de eerste stuurman de kustreis aanvangen), ELIZA, kapt. Schut, WYNHANDEL, kapt. Smit, (om de 25ste oktober naar Rotterdam te vertrekken), DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. Hus, en FAVORITE, kapt. Ariaans

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr. Ms. fregat BOREAS, commandant J. Boelen Jz., is de 9e van de rede van Vlissingen naar zee gezeild, gedestineerd naar de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het jaar 1839 zijn in de haven van Oostende aangekomen 535 schepen, zijnde 67 minder dan in 1838, en uitgevaren 542, zijnde 73 minder dan in het vorige jaar. Ónder de aangekomen schepen telt men 215 Belgische, 158 Engelse, 28 Franse, 87 Noorse, 16 Hannoveraanse, 7 Pruisische, 8 Deense, 1 Russisch, 2 Zweedse, 9 Mecklenburgse, 2 Hollandse, 1 Amerikaans en 1 Kniphauser schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De tjalk, gevoerd door schipper Van der Velde (opm: binnenvaarder), met aardappelen, van Hoogezand naar Amsterdam, is, volgens brief van Urk de 8 januari, de 6 dito, op de punt van het Urker-Rif vastgeraakt en dadelijk vol water gelopen. Een gedeelte der lading was door Urker vissers aldaar aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA, kapt. Koster, van Amsterdam naar Liverpool, was, volgens brief van het Nieuwediep van de 9 januari, met een loods aan boord bezig om naar zee te zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ADRIANA, kapt. De Jong, van Rotterdam naar Nantes, en ELISABETH, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Liverpool, te Ramsgate binnen, hebben de 4 januari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SARA, kapt. Ruijl, van Baltimore naar Rotterdam, is de 6 januari te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 11 januari. De zeeschepen komen thans te Amsterdam, met de ladingen, met welke zij het Noord-Hollandsche Kanaal bevaren, door de grote sluis, in het entrepôt dok en kunnen derhalve voor de pakhuizen, welke bestemd zijn om de goederen te ontvangen, worden gelost.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 13 januari. Het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, heeft niet in zee kunnen komen, en is met de invallende vorst op de binnenrede geankerd, om te overwinteren.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Gedurende de loop van het jaar 1839 zijn van voor Vlissingen de Schelde opgevaren 1.226 schepen, waaronder wel zijn begrepen de stoomboten, doch niet een getal van 87 vaartuigen, welke niet direct uit zee, maar uit andere havens of binnendoor zijn opgevaren en alzo in alles het getal van 1.271 heeft bedragen.
En in gemeld tijdvak uitgezeild of naar zee gevaren 1.172 schepen, hebbende verschillende bestemming, onder welke echter niet zijn begrepen beurtschippers, vissers en mindere vaartuigen die de Zeeuwse stromen in-, uit-, op- of afvaren, waaruit blijkt dat er in 1839 415 minder zijn binnengekomen en 106 minder zijn uitgezeild dan in het vorig jaar.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief uit Livorno van 27 december, was in de Golf van Genua verongelukt het Hannovers schip FLORENZ, kapt. Feijen (opm: Hannoverse galjoot FLORENZ, kapt. G.H. Feijen), van Amsterdam en Genua naar Livorno, zijnde het volk, zo men zegt, daarbij verdronken (opm: onjuist bericht, zie ZP 270140).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: De 2 januari het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 10 januari het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Newcastle.


Datum: 15 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 14de januari lag het schip AGATHA, kapt. Dik, naar Hull in de binnenhaven ingevroren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JAN ISAAC, kapt. Tammen, van Amsterdam naar Bremen is volgens brief van Grietzijl (opm: Greetsiel) van de 8ste januari, aldaar lek en wegens tegenwind en ijsgang binnengelopen. (opm: zie ZP 050240)

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 9 januari 1840. De inventaris en een deel van de tuigage van de Nederlandse kof HZ (opm: ook H.Z.; kapt. S.K. de Vries), op 17 december 1839 nabij Marazion (opm: nabij Penzance; positie 50º 07’ NB en 05º 28’ WL) verongelukt tijdens haar reis van Havana naar Amsterdam, is publiekelijk verkocht voor GBP.140 (opm: zie ZP 211239).


Datum: 16 januari 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 januari. Gister namiddag arriveerde uit zee: G. Pearson, LONDON, van Londen en is met behulp van ijssloepen op de haven gekomen. Heden morgen is de stoomboot GIRAFFE, kapt. R. Stranack, voor de haven, doch door het vele ijs genoodzaakt geweest weder zee te kiezen.
De 14e dito. Heden morgen arriveerde uit zee: Zr. Ms. oorlogsbrik DE VALK, kapt. van Lennip Koster, dezelve ligt voor het Pampus ten anker. De stroom drijft vol ijs.
Brielle, 14 januari. Heden morgen arriveerde uit zee: J. Amman, JUNO, van Cardiff, dezelve ligt bij het Steenen Baken en heeft ijssloepen bij zich tot assistentie. De rivier drijft vol ijs.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de ALEXANDRE, kapt. Cornelissen, van Lissabon, met klipzout enz.


Datum: 17 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Adboll, voerende het schip GESINA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Falmouth 12 januari, was hij die dag zonder schade met zuid westen storm aldaar geankerd, het schip voldeed zeer wel en was met de equipage in goede staat. Voorts rapporteert kapt. Adboll de vorige avond bij zich gehad te hebben het schip ORION, kapt. Van der Linden en die dag gezien te hebben het schip MARIA, kapt. De Jong, beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip JAN ISAAC, kapt. Tammen, van Amsterdam naar Bremen, met schade te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen - bevorens gemeld - wordt van daar van de 9de januari gemeld dat na gehouden inspectie, het lek onbeduidend was bevonden en de lading geheel onbeschadigd was en dus niet behoefde gelost te worden. (opm: zie ZP 050240)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Koningsbergen overwintert onder meer andere schepen de ANNA CLARA, kapt. Ekamp, van Muiden alsmede het schip DIANA, kapt. Ekamp, het laatste gedeeltelijk beladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bij Holstein ligt ingevrozen het schip de HOOP VAN FORTUIN, kapt. Visker, van de Nieuwe Schans.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse hoekerschip de ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, hetwelk de 27 november jl. te Smyrna uit Amsterdam en Malta is aangekomen, zal binnenkort, na aldaar en op Samos geladen te hebben, naar Nederland terugkeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Van der Werff, te Dokkum, zal, op woensdag den 22 januari 1840, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Jan Jonker, kastelein te Dokkum, finaal verkopen: Een kofscheepje, genaamd de JONGE WILLEM, groot ruim 16 ton, met zeil, treil en verdere aanbehoren, liggende in de Stads Gracht te Dokkum, bij de werf van Harmen Vink; waarop geboden is de geringe som van NLG 101.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metslawier, zal, op zaterdag den 8 februari 1840, des namiddags ten 4 ure, ten huize van M.G. Douma, kastelein te Paesens, publiek, bij strijk en verhooggeld, provisioneel ter verkoop aanbieden zeker bevaren kofscheepje, de DRIE GEBROEDERS, groot 24 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en bomen en verder scheeps aan- en toebehoren, zodanig is liggende binnen de Ezumazijl, en waarvan Anne Harrits van Dijk aldaar aanwijzing zal doen, behorende aan de weduwe Pieter Jans Visser, te Paesens.


Datum: 18 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CANTON, kapt. Gerdes, van Valparaiso naar Swansea, met schade te Rio Janeiro binnengelopen, zou in de loop der maand december de reis weder voortzetten. (opm: zie ZP 271139)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip HECTOR, kapt. Keusder, van Cephalonia naar Amsterdam, te Malaga gezonken, wordt volgens brief van Emden van de 14de januari gemeld dat na alle mogelijke moeite om hetzelve boven water te brengen vergeefs aangewend te hebben, hetzelve geheel weg zal zijn. (opm: zie ZP 171239)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteren is van voor Scheveningen vertrokken een Engelse stoomboot, gevoerd door kapitein Stranack, zich naar Londen begevende.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen John Pryce, in leven gezagvoerder van de bark ABDUL HASSIM, worden hierbij opgeroepen om binnen de tijd van drie maanden na dato dezes aangifte of betaling te doen aan de agenten der Samarangse wees- en boedelkamer voor de zaken te Soerabaija.
Soerabaija, 9 januari 1840, J.P. Don en A. van Loon.


Datum: 20 januari 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. Het ijs voor deze stad is gisteren geheel losgebroken, en doorgedreven; met den vloed kwam heden morgen nog veel ijs terug, doch op de middag was het voor deze stad blank. In de Noord wordt het ijs nog door den wind belet om er uit te drijven, ofschoon het ook daar, zo als thans overal, los is. Men verwacht tegen donderdag de geregelde hervatting van de stoombootdienst tussen deze stad en Rotterdam.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 17 januari. Binnengekomen (op de rivier) ALEXANDRE, kapt. Cornelissen, van Lissabon. (opm: na lossing in Antwerpen is de Belgische brik, ex-Zuid-Nederlander, bouwjaar 1813, waarschijnlijk verkocht voor de sloop)


Datum: 21 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOB CATS, kapt. Dercks, van Batavia naar Dordrecht, te Brouwershaven binnengelopen, bevorens gemeld, is volgens brief van daar van de 17de december, van de slikken voor de haven aldaar weder op de rede gehaald, op de rivier was nog geen ijs geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. Horneman, is de 15 januari met behulp van ijssloepen op de haven van Helvoetsluis gebracht, komende van Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA ELISABETH, kapt. Harkes, van Amsterdam naar Hamburg, is te Ameland wegens tegenwind en mist uit zee teruggekomen, en uit gebrek van veilige ligplaats aldaar, de 6 januari te Harlingen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LINA, kapt. Lange, van Hamburg naar Amsterdam, was, volgens brief van Hamburg van de 14 januari, op de Elve (opm: Elbe) bij Schulau liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LAURA, kapt. Riekeles, van Antwerpen naar Memel, is, volgens brief van daar van de 10 januari, de 7 dito aldaar voor de wal aangekomen en in het ijs bezet geraakt. Deszelfs ankers niet willende houden, was hetzelve rond drijvende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Glim, van Bordeaux in Texel binnen, rapporteert de 11 januari op de hoogte van Wight gezien te hebben een Nederlands galjootschip, tonende vlag van het Collegie Zeemanshoop met No. 363, zijnde die van kapt. J.J. Boon, voerende het schip WEST-INDIË, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Texelse loodsschipper Frick, voerende de Loodsboot No. 2, zijn de 10 januari op de hoogte van de Singels, met O.N.O.-wind, bramzeilskoelte, gepraaid de schepen ORION, kapt. Van der Linden, MARIA, kapt. De Jong, en de STAD GRONINGEN, kapt. Blokziel, alle drie van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. Pott, van Stockton naar Rotterdam, is de 14 december als bijlegger in Texel binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De bark VERONICA, kapt. Welger, van Amsterdam naar Batavia, is de 10 januari te Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip (opm: kof) HZ, kapt. S.K. de Vries, van Havana naar Amsterdam, bij Penzance gestrand, wordt van daar van de 9 januari gemeld, dat de inventaris openlijk voor omstreeks Lst. 140,- was verkocht geworden. (opm: de naam HZ is inderdaad correct; het schip behoorde aan reder Harmens & Zn te Harlingen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden schuiteschip, groot 23 ton, met zeil en treil en verder toe en aanbehoren, thans liggende te Oostermeer, en aldaar te bevragen bij Durk Klazes Wijngaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een turftjalk, lang veertien el, hol en wijd naar rato, met zeil en treil, staand en lopend touwwerk. Te bevragen bij de eigenaar H. Hendriksma, te Hindelopen.


Datum: 22 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip (opm: brik) ELIZA, kapt. Schut, van Batavia de 20ste januari in Helvoet binnen, is de 10de oktober van Batavia vertrokken, (in ons vorig no. staat abusief 20 oktober). Bovengemelde kapitein rapporteert dat aldaar geen schepen uit Nederland sedert 25 september gearriveerd waren.


Datum: 23 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BRAMLEY, kapt. Young, van Londen met een machine naar Amsterdam, is in de nacht van 21/22 januari benoorden Zandvoort gestrand, hetzelve zat zeer hoog en diep in het zand, doch zou vermoedelijk, daar hetzelve weinig geleden had wel af te brengen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. fregat DE ZAAN, liggende te Willemsoord, is opnieuw bestemd tot het doen ener reis naar de Oost-Indien. De kapitein ter zee A. de Monye, die dezen bodem heeft gecommandeerd, is op non-activiteit gebracht, en het bevel daarover met de 1e dezer opgedragen geworden aan den kapitein ter zee D. Buys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 januari. Ten gevolge van de hevige storm en de hoge vloeden, is het ijs op de rivieren in de omtrek van deze stad geheel opgeruimd, zodat dan ook op morgen de stoombootdienst tussen deze stad en Rotterdam zal hervat worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen
Hellevoetsluis, 20 januari. Heden morgen arriveerde uit zee: H. Troost, FORTUNA, van Southampton, als bijlegger naar Tonningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op heden donderdag zal de stoomboot tussen Dordrecht en Rotterdam de vaart op de vastgestelde uren weder hervatten.


Datum: 24 januari 1840


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van de heer Mr. C.M. Nap, als boekhouder, en diens medereders, publiek te koop presenteren de kof AGATHA, 90 roggelasten groot, liggende thans te Rotterdam, met de inventaris van zeilen, ankers, touwen en gereedschappen, zo als bevaren is bij kapt. D.G. Schuur.
Deze verkoop zal zijn op vrijdag de 31 januari 1840, des avonds te 5 uren, ten huize van R.H. Middel te O. Pekela, alwaar de inventaris 3 dagen vóór de verkoop zal ter lezing liggen. (opm: zie PGC 280140)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van het Nieuwediep, dd. 22 januari, zat die middag ten 3 ure bij de uiterton op het vaste strand een Nederlands driemastschip. Hetzelve stootte geweldig. De equipage bevond zich in het want, waarvan 3 man, welke zich in de heksloep wilden redden, verdronken waren. De reddingsboot kon niet aan boord komen. Volgens later bericht sloeg de zee over het schip. (opm: fregat MARGARETHA JOHANNA, bouwjaar 1838, kapt. M. Schou; zie voorts AH 250140, ZP 250140 [2x], AH 270140 en DC 280140; nog in juli 1840 wordt een nieuw schip met deze naam op stapel gezet [zie ZP 160740])

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engelse schip BRAMLEY, kapt. Young, van Londen naar Amsterdam, is in de nacht van 21 op 22 januari tussen Zandvoort en Wijk aan Zee gestrand. Hetzelve zat zeer hoog op het strand en was bijna geheel in het zand geweld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALETTA ELISABETH, kapt. De Jong, van Sunderland naar Rotterdam, is de 17 januari in Texel als bijlegger binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILHELMINE, kapt. Buss, van Lissabon naar Riga, is, volgens brief van Libau aangekomen en, na het lossen van een gedeelte der lading, de 5 dito aldaar in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH, kapt. Falck, was, volgens brief van Bergen van de 28 december, bezig met een lading voor Antwerpen in te nemen, doch zoude niet voor de 15 januari van daar vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADRIANA, kapt. De Jong, van Rotterdam naar Nantes, is de 14 januari wegens tegenwind doch in goede staat in Lorient binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELIZA, kapt. Schut, van Batavia naar Rotterdam, is de 20 januari na posttijd in Helvoet binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ELISABETH, kapt. Pothoff, van Rotterdam naar Liverpool, en CONCORDIA, kapt. Kwakenburg, van Rotterdam naar Belfast, de 10 november van Montevideo vertrokken, zijn de 15 januari te Falmouth binnengelopen.


Datum: 25 januari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. Volgens particulier bericht is de 22e januari bij de uiterton van het Schulpengat van Texel gestrand een groot Nederlands driemast-schip van Dordrechtse bouwaard (opm: 1838 gebouwd in Slikkerveer). Het volk bevond zich in het want, van welke twee man, welke zich met de hekjol wilden redden, zijn verdronken. Hetzelve stootte geweldig. De reddingsboot kon niet bij hetzelve komen.
Volgens nader bericht is hetzelve de MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, van Batavia naar Amsterdam. De zee sloeg over het schip heen. De equipage is eerst gisterenmiddag door de reddingsboot gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het verongelukken van het schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, van Batavia naar Amsterdam, wordt volgens brief van het Nieuwe Diep van de 25ste januari het volgende gemeld:
Bovengemelde bodem kwam eergisteren ten 2 ure op het strand, hetgeen hoofdzakelijk moet toegeschreven worden aan het verdrijven der uiterste ton bij de alstoen heersende storm, alsmede doordien er geen loodsen buiten waren, ofschoon deze ’s morgens vroeg zeer goed naar zee hadden kunnen gaan, bij de stranding liet de kapt. dadelijk het anker vallen, vermits bij de eerste schok het roer was afgestoten, hierop zwaaide het schip op de wind en daar het anker niet hield sloeg hetzelve op de buitenbank en stootte geweldig, om half vier uren was de bezaansmast en stengen reeds over boord. Drie loodsschuiten gingen op het sein der vlag van de vuurtoren naar buiten, doch kon hetzelve uit hoofde der over het schip heen slaande branding niet naderen. Inmiddels was men aan het strand bezig de reddingboot langs de duinen naar de strandingplaats te brengen, men bracht dezelve te water, doch kon onmogelijk door de branding komen daar de vloed inliep was het verder onmogelijk iets tot redding der equipage aan te wenden, waarvan 3 man zich in de heksloep hadden trachten te redden, welke echter dadelijk tegen het schip verbrijzelde; een van hen gelukte het zich met een vanglijn aan boord te redden, doch de matrozen H.G. Mencken en E.G. Entje werden een prooi der golven, de zee sloeg tot over de mars heen en men zag de mensen zich alle daarin begeven. – Des avonds werd de commandant der artillerie met overleg van de burgemeester aangezocht om te trachten een lijn over het schip heen te schieten, waartoe HEd. dadelijk de hand leenden en ’s nachts alles in gereedheid deden brengen, om ’s morgens met de dageraad daarmede proeven te nemen en ofschoon de gedane proeven mislukt zijn, zo heeft men echter gezien dat deze maatregel zeer doelmatig is en het raadzaam is alle daartoe benodigdheden in gereedheid te hebben om bij zodanige gelegenheden daarvan gebruik te maken. De heer Bakker, zeilenmaker aan Den Helder liet hierop een zijner boten halen en daar het intussen middag was geworden, besloot men hetzelve nog eens met de reddingboot te beproeven, dat slaagde gelukkig, dezelve kwam langs de zijde van het schip en redden 12 personen, middelwijl was de boot van de heer Bakker te water gebracht en deze gelukte het 13 mensen van het wrak te halen, daarop haalde de reddingboot de laatste man, zo dat ten 2 uur de equipage gelukkig was gered. Van het schip zal weinig geborgen kunnen worden, dan dat wat misschien aan strand aanspoelt.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 23ste januari is het de 22ste dito bij de uiterton gestrande schip gebleken te zijn de MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, van Batavia naar Amsterdam, hetzelve was na donderdag middag ten 2 uren het roer verloren te hebben zwaar lek gestoten en had men tevergeefs twee masten gekapt, het schip zit geheel onder water en zal totaal weg zijn, doordien reeds stukken van het wrak zijn aangespoeld en het strand vol koffij drijft; de equipage welke zich voortdurend in de ra bevond is gered, … geborgen… worden, dan dat wat misschien aan strand …uitgenomen 2 matrozen welke zich in de sloep wilden redden en verdronken zijn, de volgende bijzonderheden zijn ons daarvan medegedeeld na dat men het tevergeefs met bommen had beproefd, waagde zich de reddingboot in zee en had het geluk de kapitein en 10 man aan de wal te brengen, de tweede tocht werd door de reddingboot van de heer Bakker ondernomen, welke het gelukte 13 man te redden, nu echter was er nog aan boord gebleven een jongen van 15 jaar, welke echter bij een derde tocht der reddingboot gered en aan wal werd aangebracht.


Datum: 27 januari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 23 januari. Gisteren namiddag ten drie ure werd alhier bericht gebracht dat op de hoogte van het zogenaamde Falga in de nabijheid van het zeegat een schip gestrand was, hetwelk zich door een storm en hoge zeeën in gevaar bevond en hetwelk nader is gebleken te zijn de MARGARETHA JOHANNA, kapt. M.Schou, van Batavia naar Amsterdam. Zo spoedig mogelijk trachtte men om de reddingsboot op het punt van het gevaar te brengen. Twee maal en wel eens des namiddags ten vier en des nachts ten half drie ure, trachtte men de schipbreukelingen te bereiken en te redden, doch te vergeefs waren die edele pogingen. De toenemende storm en de ontzaggelijke branding noodzaakte de kloeke mensenvriend onverrichter zake strandwaarts te keren.
Intussen was de nood, waarin de schipbreukelingen, die zich tot behoud van hun leven in de grote mast hadden moeten begeven, zich bevonden, groot en was het angstgeschrei om hulp en redding hartverscheurend en bijna niet om aan te horen. Bij de bestaande onmogelijkheid om door middel van reddingsboot of ander vaartuig de gestrande bodem te bereiken, werd op voorstel van de scheepsagent Taylor, door welwillendheid van de commandanten der artillerie besloten te beproeven, om door middel van werpschoten een lijn aan boord van het gestrande vaartuig te brengen en daardoor gelegenheid tot communicatie daar te stellen. Zeven worpen uit een mortier van 29 duim, waren vruchteloos en alzo werden ook deze edele en loffelijke pogingen der artillerie met geen gunstig gevolg bekroond. Spoedig daarna werd alsnu de reddingsboot, bemand met de schipper Jan Dito en de bootslieden Nicolaas Hettering, Jan Steyn, Jacob Vermeulen, Johannes Schendelaar, Jacob Duit en Anne Arends van den Berg, te water gebracht en bereikten deze moedige mannen niettegenstaande zij door een gevaarlijke branding heen te werken hadden, de noodlottige plaats, van waar zij het geluk hadden met een gedeelte van de equipage behouden aan het strand weer te keren. Inmiddels was de door de heer J. Bakker aan de heer opperstrandvonder tot redding van het overige gedeelte ongelukkigen aangeboden dofschuit van Huisduinen op het strand aangekomen, en even spoedig was dezelve bemand door de schipper Carel Fredrik Ellmer en de bootslieden Harmen Zeeman, Martinus Stijl, Pieter Nannings, Maarten Sinjewel, Jan Boutes, Jurrien Schippers, Reindert Kruk en Jan Bute, die met ter zijdestelling van alle gevaren het wrakke schip bereikten en almede het geluk hadden 13 behouden schipbreukelingen aan wal te brengen. Nu bleek het dat nog een jonge schepeling in de nood was achtergebleven, doch ook deze werd door bovengemelde bemanning van de reddingsboot met dezelfde bereidwilligheid even spoedig gered en bij zijn metgezellen gebracht. Groot was de deelneming van die honderden mensen die op het strand aanschouwers waren van dit akelig toneel en groot het getal van de zodaningen, die tot redding van hun evenmens hun bereidwilligheid aan de dag legden, maar ook hartelijk was het gejuich van dankbaarheid en blijdschap bij elke aankomst van de alle lof verdienende mensenvrienden met de door hen geredden, die allen op de meest in de nabijheid bevindende boerenwoning van de pachter Leendert van ’t Hoff gebracht en aldaar met gulheid en deelneming ontvangen werden. (opm: verschillen met en aanvullingen op de berichten in ZP 250140, daarom beide berichten opgenomen)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FLORENS, kapt. Feijen (opm: Hannoverse galjoot FLORENZ, kapt. G.H. Feijen) is volgens brief van Livorno van de 16de januari aldaar in goede staat gearriveerd, (hierdoor vervalt ons bericht dat bovengemelde bodem op de kust van Genua totaal zou verongelukt zijn, zie ons nommer van de 9. januari)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARGARETHA, kapt. Koster, van Amsterdam naar Liverpool, is de 21ste januari met verlies van anker en touw te Deal binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Havana naar Harlingen, is de 22ste januari te Tenby binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie ZP 300140 en ZP 240240)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 9de oktober zouden van daar vertrekken de schepen STAD THIEL, kapt. Chevalier en WELTEVREDEN, kapt. Lupcke, welke dagelijks van Samarang werden verwacht om dadelijk geëxpedieerd te worden, het eerste naar Amsterdam en het tweede naar Rotterdam, nog lading aldaar in lading de schepen ONDERNEMING, kapt. Kleijn voor Amsterdam en SIR CHARLES FORBES, kapt. Laing voor Hamburg.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de EENDRACHT, kapt. Lambach was de 28ste december te Smyrna bezig een lading voor Vlaardingen in te nemen.


Datum: 28 januari 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Onderwijs voor zeevarenden. De ondergetekende, aangemoedigd door vererende uitnodiging, neemt de vrijheid om alle belanghebbenden te herinneren, dat jonge lieden, die voor de zeedienst zijn, of verlangen opgeleid te worden, bij hem gelegenheid kunnen vinden om in alle voor hen noodzakelijke kundigheden onderwijs te verkrijgen. Omtrent de leerprijs is de ondergetekende bereid, zich de billijkheid te verstaan. De uren van onderwijs zullen met de onderricht verlangenden, — ook van buiten de stad, — worden bepaald.
D. Geelhoed, onderwijzer der Departementale School.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In den namiddag van de 22e dezer is in de nabijheid van het gat van Texel gestrand het driemastschip MARGARETHA JOHANNA, kapitein M. Schou, komende van Batavia. Met ongelofelijke inspanning van krachten is het gelukt de schepelingen te redden. Slechts twee, die onbedacht hebben willen beproeven om met de kleine hekjol de wal te bereiken, zijn met dit vaartuig omgeslagen en in de golven omgekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Corresponderende stoomboten en diligences.
Zowel bij de op- als afvaart zal, bij de agent O. Kiewiet, te Vreeswijk, een rijtuig gereed staan, om de reizigers, die zulks verkiezen, naar Utrecht te brengen, zullende dezelve ook van Utrecht afrijden, tijdig genoeg om de reizigers weer op de stoomboot te brengen. Deze diligence zal van Utrecht afrijden bij den heer G. Bunnink, in het Haagsche Koffijhuis.
Bij de aankomst van elke stoomboot te Rotterdam, vertrekt dadelijk een diligence naar 's Hage, welke ook weder op een geschikt uur van 's Hage afrijdt, om de reizigers voor het vertrek der stoomboten te Rotterdam te brengen.
Nadere informatie deswegen te bekomen bij C. P. Doemes, kastelein in de Zeven Kerken van Rome, op het Spui, te 's Hage, vanwaar die diligence afrijdt.
Met 1 maart 1840 zal de dagelijkse dienst tussen Rotterdam en Antwerpen geopend worden.
Passagiers, welke te Dordrecht aan boord der stoomboten willen komen, kunnen kaartjes bekomen bij de heer Bondier, in het logement Bellevue, aan het Groothoofd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De tegen de 31e dezer aangekondigde verkoping van het kofschip AGATHA, gevoerd geweest door kapt. D.G. Schuur, zal geen voortgang hebben. (opm: zie PGC 240140)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LAURA, kapt. Riekels, van Antwerpen naar Memel, voor die plaats in het ijs vastgeraakt, was, volgens brief van daar van de 12 januari, nog met hetzelve rond drijvende. Men was geslaagd, om de equipagie met enige manschappen te versterken en van levensmiddelen van de wal te voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELIZA, kapt. Uil, van Rotterdam naar Newry, is de 18 januari in Torbay binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engels schip BRAMLEY, kapt. Young, met machinerie van Londen naar Amsterdam, is, volgens brief van Zandvoort van de 22 januari, na de 20 dito van Londen vertrokken te zijn sedert hevige stormen uitgestaan, en zeilen verloren te hebben, in de nacht van de 21 op de 22 dito tussen Zandvoort en Wyk aan Zee gestrand. De kapitein en de stuurman hadden zich aan de wal begeven om hulp te bekomen, ten einde zo mogelijk het schip, hetwelk ogenschijnlijk niet geleden had, weder af te brengen. Volgens later bericht, zat hetzelve zeer hoog op het strand en was bereids bijna geheel in het zand geweld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VERWACHTING, kapt. Lindegaard, en de EENDRAGT, kapt. De Jong, zouden de 18 december van Havana naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nederland. Den 22 dezer strandde bij Scheveningen de Franse sloep LA PROVIDENCE, gevoerd door kapt. Jaques Drégénee, van Tréguier met lijnzaad naar Duinkerken bestemd. In weerwil der hoge zee deed de plaatselijke bestuurder der Noord en Zuid Hollandsche Reddingmaatschappij, de heer P. Varkevisser, de aldaar gestationeerde reddingboot, bemand met de bootslieden Willem den Dulk, Cornelis den Dulk, Maarten den Dulk, Dirk Spaans, Arie Spaans, Arie Verbaan, Albert Fieret, Arie Knoester, Willem Bal en Willem Kuijper Gzn., dadelijk in zee te brengen, met het gelukkige gevolg dat dezelve binnen weinigen tijd het wrak bereikte, de equipage, bestaande uit vijf man, overnam en daarmede terugkeerde. Een der genoemde bootslieden, Willem Kuijper Gzn., met den voet in een lijn verward, sloeg daardoor overboord, tengevolge waarvan, bij de pogingen om deze te redden, de boot omsloeg, en, zowel de geredden, als de gehele bemanning, in de hevige branding werden geworpen; het mocht echter deze laatsten, op derzelver scaphanders (opm: reddingsvesten) drijvende, gelukken, om de boot weder te rechten en de vroegere geredde schipbreukelingen, uitgezonderd een scheepsjongen, genaamd Pierre la Galle, weder in te nemen, en het strand te bereiken.
Was de vreugde der aan het strand verzamelde aanschouwers hierover algemeen, spoedig daarna verkeerde die in droefheid. Genoemde Willem Kuijper Gzn., ofschoon reeds bijna bewusteloos uit de golven opgetogen en dadelijk op de menslievendste wijze verpleegd, bezweek nog dien zelfden avond aan de gevolgen der ongemakken, geleden in de reeds bijna vervulde poging om zijne natuurgenoten van ene bijna onvermijdelijke dood te redden. Hij stierf in de vervulling van een zijner eerste menselijke plichten door zijne belangeloze hulpvaardigheid, en laat ene dieptreurende weduwe en vier jonge kinderen na.
Hoezeer steeds een braaf en wakker zeeman, en zodanig als stuurman (opm: gezagvoerder) op een der visserspinken van den heer P. Varkevisser werkzaam, verkeert alsnu zijn nagebleven gezin, door zijnen dood van de bron van deszelfs bestaan verstoken, in de hulpbehoevendste omstandigheden, en wordt zulks mitsdien der welbekende milddadigheid onzer landgenoten, inzonderheid diegenen hunner, wier welvaart van den zeemansstand, onafhankelijk is, ten ernstigste aanbevelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, nieuw uitgehaald in den jare 1826, groot 66 ton en voorzien van besten inventaris, geschikt tot alle gebruik. Te bevragen bij den eigenaar W.P. Osinga, te Sneek.
NB. Het hol is ook afzonderlijk te koop.


Datum: 29 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens een bij de redactie ingekomen bericht zou Zr.Ms. schip ROTTERDAM, in het Nieuwe Diep naar Oost Indië zeilklaar liggende, op de Zuidwal vastgeraakt zijn.


Datum: 30 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. Tuning, van Texel naar Oost Indië, op de Zuidwal vastgeraakt - zie ons vorig no. - is na 3 ankers verloren te hebben, met assistentie van 3 loodsboten in vlot water gebracht. (In ons vorig no. staat abusief liggende in het Nieuwe Diep, moet zijn ter rede van Texel.)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JACOBA, kapt. De Groot, van Suriname naar Amsterdam is de 24ste januari met verlies zeilen en met meer andere schade te Cowes binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Havana naar Amsterdam, lek te Tenby binnengelopen - zie ons nommer van de 27e dezer - is volgens brief van daar van de 23ste januari aldaar ontramponneerd en zwaar lek binnengebracht en had verschansingen, rusten verloren en meer andere schade bekomen, moest lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. De aanhoudende stormen hebben ook op deze kusten bewijzen van hun vernielende invloed geleverd. In de afgelopen nacht woedde dezelve met buitengewone hevigheid; deze morgen dreven de masten, kisten en stukken boot voorbij Vlissingen en viste men, met andere stukken, een plank op waarop geschilderd stond: LA BRUXELLOISE, welk schip, zijnde een schoener kof, van Odessa naar Antwerpen, gevoerd door kapt. De Vries, deze nacht, in de nabijheid van Vlissingen met man en muis is vergaan; een groot stuk van het dek, waarop drie kleine stukken geschut, is op het strand te Slethoek, in de nabijheid van deze stad, aangespoeld. Het schijnt dat de ongelukkige equipage zich met de boot heeft willen redden, welke waarschijnlijk door de allerhevigste branding is omgeslagen, want men heeft de banken van de sloep drijvende gevonden; tot heden heeft men niet het minste spoor van de equipage kunnen ontdekken (opm: Belgisch vaartuig).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frankfurt, 24 januari. Naar men thans uit Napels verneemt heeft Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden het voornemen opgevat, om, zodra hij te Sicilië met het fregatschip de RIJN zal aangekomen zijn, ter ere van De Ruijter een gedenkteken aldaar te doen oprichten, en wel in de nabijheid van het oude Syracuse, alwaar, gelijk men weet, die grote Nederlandse zeeheld zijnen laatste zeeslag, waarin hij dodelijk gewond werd, leverde, en alwaar op een kleine heuvel in de baai zijn ingewanden ter aarde werden besteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 januari.Aan deze stad is gearriveerd het schip PROTECTION, kapt. John Kerkwood, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan kapt. P. Schabeling, voerende het aan de heren Pieter en Jan Hordijk alhier toebehorende kofschip HARMONIE, is voor het redden en verplegen van de manschappen van het in zinkende staat zijnde Engelse brikschip HEATH, welke hij behouden te Douglas heeft aangebracht, door de Liverpoolse menslievende maatschappij ter redding van schipbreukelingen, een beloning verleend van tien ponden sterling en daarenboven vijftien ponden sterling toegelegd om onder zijn volk te verdelen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der heren Meijjes en Zoonen, te Amsterdam, is de 28e dezer met het beste gevolg van stapel gelaten het koopvaardij barkschip ALBATROS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 27 januari. De ondergetekenden, aanzoek bekomen hebbende om te willen medewerken tot inzameling van liefdegaven voor de overgeblevene weduwe en vier jonge kinderen van den braven en moedigen stuurman Willem Kuyper, Czn., welke op de 22e van deze maand, bij de redding der manschappen van een gestrand schip te Scheveningen, aan het bestuur de reddingboot geplaatst, velen het leven heeft helpen redden en het zijne daarbij verloren heeft, zullen op woensdag de 29e dezer, voornamelijk bij die hunner stadgenoten, welke bij de zeevaart en rederij belang hebben, een lijst doen aanbieden om daarop te willen stellen hetgeen men tot ondersteuning van dat gezin wel zal gelieven te willen bijdragen.
De ingezamelde gelden zullen door de ondergetekenden worden overgemaakt aan de heer Pieter Varkevisser, medebestuurder van de Zuid- en Noord-Hollandsche Redding Maatschappij en reder te Scheveningen, Om daarmee op de meest doelmatigste wijze voor deze ongelukkige weduwe en wezen te handelen; zij vleien zich, bij de bekende menslievendheid hunner stadsgenoten, dat hun pogingen met een gunstige uitkomst zullen beloond worden. De gelden zullen later tegen quitantiën worden opgehaald.
T. Smits Jzn., F. C. Déking Dura.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 28 januari. In een brief van Den Helder, van de 24 dezer, wordt geschreven, dat Zr.Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. Tuning, bestemd naar Oost Indië en liggende ter rede van Texel, in de hevige storm, welke in de nacht van de 20e op de 21e gewoed heeft, zeer groot gevaar gelopen heeft te stranden, naardien hetzelve achtereenvolgens, door het breken van de ketting en de touwen, drie ankers verloor. Slechts één anker bleef nog over, en ware ook dit verloren geraakt, zoude het schip, en vermoedelijk het leven van het merendeel der 279 zielen, die zich aan boord bevonden, weg geweest zijn. Te vergeefs had men de nacht om de twee minuten noodschoten gedaan, welke door de hevige storm, die tot een orkaan aangroeide, aan land niet gehoord waren. Eindelijk zag men bij het aanbreken van de dag het vuur der losbrandingen, waarop drie loodsboten van wal staken, die, wel vermoedende, wat er gebeurd was, twee ankers met kettingen en touwen aanbrachten. In gemelde brief worden de bedaardheid, de ijver en moed van de bevelhebber Tuning zeer geroemd, aan wien, naast God, de equipagie erkent haar behoud te danken te hebben.


Datum: 31 januari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schoener HEEMSKERK, kapt. Blankert, van Amsterdam naar Batavia, is in de nacht van de 29e januari na veel storm uitgestaan te hebben en na drie keren uit de Hoofden (opm: Nauw van Calais) terug gestormd te zijn op het Eijerland bij Texel gestrand, het schip zit zeer hoog en de lading zou men trachten te bergen, de equipage is gered. (zie ZP 010440)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Rotterdam van 30 januari, rapporteert kapt. Schaap, voerende het schip NEERLANDS KONING, van Batavia in Helvoet binnen, dat hij op deszelfs reis gedurende 3 weken verschrikkelijk weder heeft doorgestaan.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. Rotgans, voerende de schoener EGMOND, van Amsterdam te Batavia gearriveerd, in dato Batavia 25 oktober, was hij na de 2de augustus uit Texel te zijn vertrokken de volgende dag de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd en de 7de dito het Kanaal uit geweest, passeerde de 31ste dito de Linie, 20 september de Kaap de Goede Hoop en de 4de oktober de eilanden St. Paulus en Amsterdam, doch sloeg op 19º50’ZB en 103º05 OL. het tuig overboord en was hij genoodzaakt uit vrees van lekkage en schade aan het schip, hetzelve te kappen, op de 14de dito was hij echter weder in zoverre gereed om de reis voort te zetten en passeerde hij de 20ste dito Anjer, waar hij door Zr.Ms. schoener JUNOS op sleeptouw werd genomen en de 24ste dito ter rede van Batavia arriveerde.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ADELAAR, kapt. Nolte (opm: bark, kapt. H. Noltie), van Batavia naar Rotterdam is de 23ste november wegens ziekte der kapitein aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. (opm: zie ZP 040240)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, is de 27ste januari met verlies van anker en touw en met meer andere schade te Ramsgate binnengelopen. (opm: zie ZP 240240 en ZP 050340)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JUFFER STYNTJE, kapt. Boll, van Rotterdam naar Dublin was de 25ste januari met gebroken kluiverboom op de hoogte van Wight en zette koers naar Cowes.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. De Jong, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Falmouth 26 januari was hij na de 9de januari uit Texel te zijn vertrokken, de 20ste dito wegens storm te Falmouth binnengelopen en was alstoen aldaar nog in de beste staat liggende, het schip en tuig was in weerwil der doorgestane stormen in goede staat.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip RIGA, kapt. Knoll, van Belfast naar Bordeaux, is de 25ste januari met verlies van zeilen te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 30 januari. Het schip NEERLANDS KONING, kapt. M. Schaap, van Batavia, is op het Pampus aan de grond geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse schip de KONING DER NEDERLANDEN lag de 5 december te St. Helena ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEHALENNIA, kapt. Verster, van Batavia naar Amsterdam, is de 22 januari in Duins (opm: The Downs) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE ARIE, kapt. Post, van Rotterdam naar Lissabon, is de 21e, en het schip CUXHAVEN, kapt. Stechohm, van New York naar Hamburg, de 22 januari te Plymouth binnengelopen. Het laatst zwaar lek en met verlies van twee man der equipagie en alles wat zich op het dek bevond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.J. Van Roijen, notaris te Onderdendam, zal op donderdag de 13e februari 1840, des avonds te 6 uren, ten huize van S.J. Weg, kastelein te Onderdendam, bij strijkgeld presenteren te verkopen een overdekt hektjalkschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gemeten op 45 tonnen, met komplete inventaris, liggende in het Zijldiep, te Onderdendam. Waarover een gedeelte der koopprijs kan blijven beleend.
Mr. A.J. Van Roijen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. R. Feith, openbaar notaris, residerende te Zuidbroek, zal op woensdag de 12e februari e.k., des morgens te tien uren, ten huize van de logementhouder G.H. Monkhorst aldaar, publiek ter verkoop aanbieden de navolgende scheeps-aandelen:
- 2/32 in het kofschip C. ENGELINA, gevoerd door kapt. Egbert H. de Groot.
- 1/30 in het kofschip WIETZINA, gevoerd door kapt. Derk Derks Greven.
- 1/30 in het kofschip JANTINA PETRONELLA, gevoerd door kapt. Berend P. Kolk.
- 2/34 in het kofschip JOHANNA MARIA, gevoerd door kapt. W.K. de Grooth.
- 1/32 in het kofschip de ONRUST, gevoerd door kapt. Pieter Rentes Huisman.
- 1/30 in het kofschip HILLECHIENA, gevoerd door kapt. Wolter K. de Wijk.
- 1/30 in het kofschip WILMINA, gevoerd door kapt. Lammer Nannes Baas.
- 1/16 in het kofschip AFINA ALBERDINA, gevoerd door kapt. Jan Hindriks Nagel.
- 1/30 in het kofschip ANNA LUITZINA, gevoerd door kapt. Harm Melles Pot.
- 1/30 in het kofschip HENDRIKA, gevoerd door kapt. F.H. Plukker.
- 3/30 in het kofschip GEZIENA PETRONELLA, gevoerd door kapt. G. Hindriks Nagel.
- 1/30 in het kofschip FEMEGIENA (opm: FENNECHIENA), gevoerd door kapt. Hindrik Berends de Jonge.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B Oeberius, te Sint Anna Parochie, zal, op zaterdag den 8 februari 1840, des namiddags ten vier ure, in de herberg van J.C. Wassenaar, te Sint Anna Parochie, bij strijk en verhooggeld verkopen: Een overdekte Schuit, genaamd de HOOP, groot 26 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers, touwen en verder toe en aanbehoren, zodanig bij J.J. Post is bevaren, liggende in de Vaart te Sint Anna Parochie. (opm: LC 140240 meldt dat is geboden NLG 310.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd kofschip, lang 10 el 6 palm, groot 18 ton, met toe en aanbehoren. Te bevragen bij den eigenaar D.A. van der Zee, te Sint Anna Parochie.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 30 januari. Uitgezeild het Nederlandse fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, naar Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Heden is alhier op de rede drijvende gezien een gedeelte van een galjoot, ook is nog opgevist een steng en ander scheepstuig, denkelijk van hetzelve afkomstig; aan wal gebracht zijnde, zou het volgens rapport de Belgische galjoot LA BRUXELLOISE, kapt. H.J. de Vries, van Odessa wezen. (opm: zie ook PGC 040240).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 30 januari. Naar men verneemt zal de stoomboot, varende tussen Rotterdam en Antwerpen, met de 4e februari aanstaande, de dienst hervatten, en wel van Rotterdam dinsdagen zaterdag, en van Antwerpen woensdag en zondag.


Datum: 01 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen WELTEVREDEN, kapt. Lupcke, van Batavia naar Rotterdam en JACOB CATS, kapt. Dercks, van dito naar Dordrecht l. v. Brouwershaven, waren de 31ste januari te Helvoet voor de wal.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Gerberding, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, rapporteert op de hoogte van Malaga gepraaid te hebben het schip LOUISA, kapt. Radloff, van Taganrog naar Antwerpen, (hetzelve is sedert Gibraltar gepasseerd). Nog rapporteert kapt. Gerberding vanaf de Kaap Finistere tot aan zijn arrivement te Vlissingen voortdurend zware storm uit Z. en W. en N. W. doorgestaan te hebben en waardoor hij enige zeilen had verloren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Meijer (bark EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer), van Batavia in Texel binnen, rapporteert dat de 26 november op Ascension gezonken is het schip DE SCHELDE, kapt. Van Dijcke (opm: fregat, bouwjaar 1826; kapt. C.M. van Dijcke), van Batavia naar Rotterdam, de equipage zou gered zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Haasnoot, voerende het schip DE ZEEVAART, van Suriname in Texel, rapporteert de 18de januari voor Egmond te zijn geweest, doch door dikke mist verhinderd werd om binnen te lopen en was hij daarna door zware storm tot bijna op de hoogte van Helgoland teruggedreven, alwaar hij negen mensen van een in zinkende staat zijnde Engelse brik had gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de schoener HEEMSKERK, kapt. Blankert (opm: bouwjaar 1839; kapt. C.G. Blankert), van Amsterdam naar Batavia, bij de Eierlandse gronden gestrand - zie ons nommer van de 31. januari j.l. - wordt volgens brief van Den Helder van de 31ste januari gemeld dat dezelve door de aanhoudende stormen geheel uit elkander gewerkt is en vol water zit en lag een gedeelte der loze kiel reeds aan het strand, zodat dezelve geheel wrak zal zijn, de lading manufacturen (welker kisten door het ingedrongen zeewater gebarsten waren) is los geborgen en ligt bedekt met zeilen en onder behoorlijke surveillance aan het strand en de nog in het schip zijnde metselstenen zullen waarschijnlijk met het casco openlijk verkocht worden; nog meldt kapt. Blankert dat hij na drie keren uit het Kanaal terug gestormd te zijn, beproefd had binnen te lopen, doch daarin door storm en dikke lucht verhinderd was geworden. (opm: het wrak werd gesloopt)

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen DE HARMONIE, kapt. Rooderkerk, van Rotterdam naar Marseille en TRITON, kapt. Soderstrom, van St. Ubes naar Bergen zijn de 30ste januari te Cowes binnengelopen, het eerste met verlies van anker en kabel en het laatste lek en met opengeslagen dek.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VERONICA, kapt. Welger, van Amsterdam naar Batavia is de 28ste januari na op strand gezeten te hebben te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Marseille, is de 29ste januari zwaar lek en met verlies van verschansingen, zeilen, boten en met meer andere schade te Falmouth binnengelopen. (opm: zie ZP 010540)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 januari. Per expresse is hier heden voormiddag van het Nieuwe Diep de tijding ontvangen, dat aldaar gistermiddag te 12 uur behouden is binnen gekomen, het fregatschip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, komende van Batavia, terwijl het de 6e december St. Helena heeft aangedaan, tegelijk met de WIJNHANDEL van Rotterdam, en beide schepen de 7e dan daar de reis voortgezet hebben. Te St. Helena is de 12e ook aangekomen en heeft den 14 de reis naar Amsterdam voortgezet de JAVAAN, kapt. Meyer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel Maatschappij. De Directie maakt bekend, dat de Voorjaars-Veilingen der Maatschappij, van 1840, met uitzondering van die der specerijen, waarvan nadere aankondiging zal geschieden, zullen gehouden worden, op de dagen en plaatsen, en bestaan zullen uit de hoeveelheden koffie hier onder gemeld:
Te Rotterdam, op maandag 2 maart 1840.
114.039 balen en 1.093 vaten Java koffie, liggende aldaar.
24.029 balen Sumatra koffie, liggende aldaar.
9.637 balen Java koffie, liggende te Middelburg.
Te Amsterdam, op donderdag de 5e maart 1840.
140.845 balen en 598 vaten Java koffie, liggende aldaar.
13.030 balen Sumatra koffie, liggende aldaar.
17.471 balen en 888 vaten Java koffie, liggende te Dordrecht.
De Maatschappij geeft, bij deze aankondiging, de verzekering, dat zij, vóór hare gewone najaarsveilingen geen andere koffie, dan de bovengemelde partijen, aan de Markt zal brengen. De monsters zullen op maandag 10 februari verkrijgbaar zijn, terwijl de notities, met de veilcondities, op tijd zullen worden uitgegeven.
Amsterdam, 30 januari 1840, Van der Houwen, President, Kooy, directeur, fungerend secretaris.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De stoombootdienst Rotterdam – Antwerpen zal worden hervat. Naar wij vernemen zal de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij haar dienst Rotterdam – Antwerpen het volgende seizoen dagelijks gaan onderhouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Passaroeang, 16 januari. Vertrokken: het Nederlands schip VASCO DA GAMA, kapt. H. Hagers, naar Rotterdam.


Datum: 03 februari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LAURA, kapt. Riekels (opm: buitenlander), van Antwerpen naar Memel, is bij laatstgemelde plaats in het ijs totaal verongelukt. De equipage is gered (opm: zie PGC 040240)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Corver, H. Salm, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag 17 februari 1840 te Amsterdam, ten 6 ure des avonds, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild barkschip, genaamd SUSANNA (opm: SUZANNA, ex-fregat, bouwjaar 1827), gevoerd door kapt. D. Grim en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief, lang 29 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 63 duimen, hol 5 ellen 13 duimen en alzo gemeten op 309 tonnen of 163 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lenaerts, De Vries & Comp. en d’ Arnaud & Comp.
(opm: de wijdte van 4,63 meter lijkt relatief gering, maar zo staat het ook in de bijlbrief; de bark werd voor NLG 8.000 verkocht, kreeg de nieuwe naam URANIA onder kapt. C. van der Drift)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 2 februari. Het schip NEERLANDS KONING, van Batavia, op het Pampus aan de grond geraakt – bevorens gemeld – is heden nacht met de vloed weder vlot en op de rede gekomen.


Datum: 04 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 7 december. Zr.Ms. brik MERCUUR, commandant kapt.luit. Ketjen, is heden vertrokken naar Curaçao.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop was kapt. Nolte, benevens de eerste stuurman van het aldaar binnengelopen schip ADELAAR, van Batavia naar Rotterdam, overleden. (opm: zie ZP 310140)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VERONICA, kapt. Welger, van Amsterdam naar Batavia, te Plymouth binnengelopen - zie ons vorig nommer - heeft volgens brief van de kapitein van 28 januari, enige schade aan tuigage bekomen, doch zou binnen twee dagen gereed zijn de reis weder voort te zetten. (opm: zie ZP 240240)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Ramsgate van de 31ste januari, was een op het Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) gestrande schip vermoedelijk van Nederlands maaksel. Hetzelve lag op 15 vademen water en had een zware fokke- en bezaansmast en rode rusten, van binnen groen geschilderd.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 17de december waren te Suriname bezig met laden de schepen ANNA EN MARIA, kapt. Steenveld, TRITON, kapt. Kiers, JULIA, kapt. Hilbrands, CLASINA ADRIANA, kapt. Nielsen (alle om de 2de januari te vertrekken), PARAMARIBO, kapt. Topper, (om de 8ste januari te vertrekken) HARMONIE, kapt. Addiks; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, DE GOEDE VREDE, kapt. Zaal en MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, alle voor Amsterdam, EQUATOR, kapt. J. van der Kolff Hzn en AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, beide voor Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 30 januari 1840. Ingezonden mededeling. Aan de directie van het Handelsblad. Ere die ere toekomt. In het verhaal van de schipbreuk van de JOHANNA MARGARETHA onder Huisduinen, voorkomende in uw geacht blad van 25 dezer, is slechts een enkel woord en opgave van de namen gewag gemaakt van de bemanning van de reddingboot. Jan Dito, Klaas Hettering, Jan Stein, Harmen Schendelaar, Jan Vermeulen, Andries van den Berg en Jaap Duit, terwijl de onversaagdheid en volharding van de brave lieden waarlijk een bijzondere melding verdienden. Onmiddellijk toch bij het seinen van de vuurtoren van Kijkduin: een schip in nood ! begaven zij zich van Den Helder naar de 1 ½ uur vandaar verwijderde plaats van de stranding, alwaar zij ten drie ure des namiddags aankwamen en de enigen waren die het durfden bestaan, met zulk weer en zulke zee, hulp te bieden. Reeds waren zij tot op de helft het schip genaderd, toen de boot halfvol water geslagen en zij terug werden gedreven. Niet voor drie ure des nachts konden zij het andermaal beproeven, doch toen werd de boot al spoedig door de onstuimige baren dwars gezet en zodanig door de stortzeeën overstelpt, dat het jammerende angstgeschrei van de zich in de mast van het wrak bevindende schipbreukelingen, de menigte op het strand vergaderd in het denkbeeld versterkte, dat zij waren omgekomen. De zee evenwel wierp ze op het strand terug. Nu scheen alle hulp langs die kant onmogelijk en de artillerie beproefde met bommen een lijn aan het schip te brengen, dan alle pogingen mislukten en het rampzalige scheepsvolk moest zich reddeloos verloren achten. Maar ten derde male wierpen zich bovengenoemde edele mannen in de boot en hadden eindelijk, na een geduchte worsteling met de zee, de zalige genoegdoening, de kapitein en elf man te redden. De dofschuit van de heer Bakker had nu het geluk het andere gedeelte van de scheepsbemanning behouden aan strand te brengen; toen onze braven nog leven aan boord bespeurende opnieuw de hachelijke kans waagden en ook de laatste man aan een gewisse dood ontrukten. Die moed, die volharding, dat voorbeeld geven, mag niet onbekend blijven. Den Helder is er trots op en de schepelingen op deze kusten strandende is zeker van zijn leven, waar zich mannen bevinden als Jan Dito, Klaas Hettering, Jan Stein, Harmen Schendelaar, Jan Vermeulen, Andries van den Berg en Jaap Duit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapitein Clegg, wie het met behulp van zijn matrozen in het jongste stormachtige weer is mogen gelukken, om een twee honderd en zestigtal passagiers van de vergane stoomboot BUSKISSON, te Dublin thuis behorende, te redden, is dezer dagen, behalve de aan hem en zijn manschappen toegezonden loffelijke getuigenis en beloning vanwege de eigenaars van gemelde stoomboot, tevens door het comité van Lloyd's, zo te Liverpool als binnen deze hoofdstad, de grote zilveren medaille voor redding van drenkelingen toegewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht uit Napels, van de 18 januari, had Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden met Zr. Ms. fregat de RHIJN, de 15e de rede van Napels verlaten en was met een gunstige noordenwind, na een vaart van 36 uren, te Messina aangekomen. Gedurende 's prinsen verblijf te Napels heeft de gravin d'Oultremont, welke zich aldaar nog ophoudt, verscheidene conferenties met dezelve gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JACOB CATS, kapt. W. B. Derks, van Batavia, met suiker en koffij.
Het schip de ZWIJGER, kapt. J. Vogelsang, heeft 9 oktober de terugreis van Batavia naar deze stad aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vermoeden, dat het bij Vlissingen opgeviste wrakhout, afkomstig zoude zijn van het schip LA BRUXELLOISE, kapt. De Vries, van Odessa naar Antwerpen, wordt volgens brief van de 28 januari ten volle bevestigd, hebbende men, onder meerder, ook het naambord van dat schip opgevist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tenby, 23 januari. Het schip VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Havana naar Amsterdam, is hier met schade, zwaar lek binnengebracht. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder de Singels ligt ten anker de 25 januari de HENDRIKA ELISABETH, kapt. Helmers, van Bordeaux naar Amsterdam, hebbende een Texelse loods aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen PAULINA, kapt. Van Boven, van Middelburg naar Batavia, en JACOBA, kapt. De Groot, van Suriname naar Amsterdam, zijn de 24 januari te Cowes binnengelopen, het laatste met verlies van zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JUFVROUW STIJNTJE, kapt. Boll, van Rotterdam naar Dublin, in de 25 januari met verlies van de giek te Yarmouth, eiland Wight, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Hogendijk, van Vlaardingen naar Lissabon, is de 23 januari te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip de VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Havana naar Amsterdam, te Tenby met schade binnen, wordt van daar van de 23 januari gemeld, dat hetzelve in zinkende staat was en alles verloren had, wat zich op dek bevond. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof, ter rede van Beaumaris aangekomen, is het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Liverpool naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia lagen de 23 oktober Zr.Ms. oorlogs-korvetten NEHALENNIA en CASTOR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ACHT GEBROEDERS, kapt. Kramer, van Amsterdam naar Marseille, is de 28 januari bij het uithalen van het Westerdok, aan de grond geraakt, en zal gedeeltelijk moeten lossen om weder vlot te worden. Hetzelve is de 30e met hulp van volk weder vlot geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed en wel onderhouden veer- of beurtschip met deszelfs recht, varende van de Lemmer op de Joure, Balk en Bolsward vice versa, voorzien van netten en complete inventaris. Te bekomen bij de schipper en mede-eigenaar H.S. Reijenga, te Lemmer.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de Liverpoolse menslievende maatschappij tot redding van schipbreukelingen, is aan kapt. Schabeling, voerende de Nederlandse kof DE HARMONIE, van Dordrecht, met betuiging van de warmste dank, uit haar kas, 10 pond sterling, benevens 15 pond sterling voor het scheepsvolk geschonken, wegens menslievend en prijzenswaardig gedrag, in het ter hulp komen van het in zinkende staat verkerende Engelse brikschip HEATH en de liefderijke zorg en verpleging van de equipage van dit schip.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 2 februari. Uit Scheveningen verneemt men dat vrijdagmorgen de kapitein en een der matrozen van het aldaar gestrande Franse schip LA PROVIDENCE, door de kanselier van de Franse gezant van het badhuis zijn afgehaald om zich naar Rotterdam te begeven, alwaar zij nu de gelegenheid zullen afwachten om per stoomboot naar hun vaderland te kunnen terugkeren. Deze schipbreukelingen waren door de Franse gezant geheel nieuw uitgerust geworden en verlieten het dorp, erkentelijk voor de moeite en zorgen, welke men voor hen gedaan had, zeer voldaan over de behandeling die zij van alle zijden hadden ondervonden, en zeer dankbaar voor de menslievende pogingen van zo vele Scheveningse vissers, waaraan zij hun leven te danken hebben. Ze hebben een van hun makkers ziek in het badhuis moeten achterlaten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 31 januari. Gisteren is in de kamer der Gedeputeerden de belangstelling ingeroepen, ten aanzien van een petitie van 127 Belgische schippers en kustvaarders, welke zich beklagen, dat hun de toegang op de Nederlandse binnenwateren wordt geweigerd.


Datum: 05 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JAN ISAAK, kapt. Tammes, van Amsterdam naar Bremen, met schade te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen, heeft de 28e januari de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 150140)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip de SCHELDE, kapt. Van Dycke, van Batavia naar Rotterdam, bij Ascension gezonken, meldt men, dat hetzelve bij het binnenlopen, op een klip stootte en terstond weg zonk, waardoor de equipage nauwelijks tijd had zich te redden. De kapitein heeft niets van zijn papieren kunnen bergen, en zou met de equipage naar de Kaap de Goede Hoop vertrekken, ten einde van daar naar Nederland te gaan.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Gisteren is de STAD NIJMEGEN aangekomen (opm: waarschijnlijk te Antwerpen), vanochtend om 10 uur weer naar Rotterdam vertrokken. Het is de eerste reis na de onderbreking van de vaart ten gevolge van ijs.


Datum: 06 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Marseille, lek te Falmouth binnengelopen, moet volgens brief van daar van de 30ste januari lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ACTIV, kapt. Wilderman, van Libau naar Lisbon, is de 30ste januari met verlies van verschansingen, zeilen en met meer andere schade te Falmouth binnengelopen. (opm: zie ZP 050340)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip THERESIA, kapt. Ebeling, van St. Ubes naar Riga, is de 31ste januari met gescheurde zeilen en met meer andere schade te Weymouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te water gelaten schepen. Heden middag ten 1½ ure is van de werf de Zwarte Rave, van scheepsbouwmeester J. Knoll in de Kleine Kattenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij fregat-schip AMBARAWA, groot 500 lasten, gebouwd voor de heren Trakranen & Co., gevoerd zullende worden door kapt. H.W. Buijkes (opm: W.H. Buyskes) en bestemd voor de vaart op Oost Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op het request van D. Vechter, c.s. te Amsterdam, als benoemde commissaris en directeur van een aldaar opgerichte en naamloze vennootschap, onder de benaming van Amsterdamsche Rijn Stoom-Sleepboot Maatschappij, verzoekende 's konings bewilliging ten deze, onder aanbieding van de tussen hen en verdere belanghebbenden verleden acte van vennootschap, is dezer dagen een besluit genomen, waarbij de gevraagde bewilliging is verleend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 5 februari. Door de loodsboot van Veere, zijn aldaar twee schipbreukelingen aangebracht, welke in zee zijn opgevist, en behoord hebben tot een Vlaamse vissersschuit; het overige van de equipage is nog vermist.


Datum: 07 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Bos, voerende het schip DILIGENCE, van Rotterdam naar Batavia, in dato Plymouth 2 februari, was hij nog steeds aldaar liggende, naar een gunstige gelegenheid wachtende om zijn reis voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische vissloep DE VREDE, stuurman Lowe is de 30ste januari, na zwaar gestoten te hebben, aan de oostkant bij Veere gezonken, de equipage is gered en aldaar aangebracht, doch van het schip is alleen de inventaris geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARGARETHA, kapt. Koster, van Amsterdam naar Liverpool, is de 2de februari met overgeworpen lading te St. Helen’s (Wight) binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PAULINA, kapt. Meijer, van New York naar Bremen, met schade te Cowes binnengelopen, was na geëindigde reparatie, de 3de februari gereed om de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. Henning, van Amsterdam naar Genua en Livorno, is de 2de februari, na vanaf de Kaap Finistère terug gestormd te zijn, lek, met verlies van stengen en met meer andere schade te Dartmouth binnengelopen. (opm: zie ZP 300440 en 200740)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LORD ALTHORP, kapt. Esley, van Sunderland naar Rotterdam, is de 23 januari bij de Nederlandse kust, na alles van dek verloren te hebben, door de equipage in zinkende staat verlaten, die door kapt. Haasnoot, voerende het schip ZEEVAART (opm: kof, kapt. K.J. Haasnoot), van Suriname in Texel binnen, is gered geworden en aldaar aangebracht. Het schip was een uur na het verlaten der equipage gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Bakker Gz., van Batavia, in Texel binnen, heeft de 27 oktober in Straat Sunda gepraaid het schip (opm: bark) AUGUSTIN, kapt. Smit, van Amsterdam naar Batavia, en de 2 december op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, het schip de ONDERNEMING, kapt. Kleijn, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. K.J. Haasnoot, voerende het schip de ZEEVAART, van Suriname in Texel binnen, in dato Nieuwediep de 2 februari, was hij bereids de 18 januari voor Egmond geweest, doch toen door mist verhinderd in Texel binnen te komen, en tot op de hoogte van Helgoland weggestormd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Zoltkamp van de 1 februari, was de 28 januari op Schiermonnikoog aangespoeld een grote mast met stengen, vermoedelijk afkomstig van het in augustus op de Engelschmanplaat verongelukte brikschip CROPTON, kapt. Robinson.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Welger, voerende het schip VERONICA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Plymouth de 29 januari, was hij, na gedurende 16 dagen aanhoudend stormweder gehad en in de nabijheid der klippen van voor twee ankers weggedreven te zijn, de vorige dag met hulp van een boot en 22 manschappen aldaar binnengebracht, doch zou na het repareren van enige geringe schade ten spoedigste de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Marseille, is de 29 januari te Falmouth binnengelopen, zwaar lek en met verlies van zeilen, boten, verschansingen enz., en na reeds tot op 10º40' W.lengte te zijn geweest. Hij moest lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te New York lag de 8 januari in lading, het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. J. Sipkes Feijkesz, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 29 januari een aanvang gemaakt met laden de schepen de EENDRAGT, kapt. Van Limmen, voor Rotterdam, en INDUSTRIE, kapt. Zellien, voor Ostende.


Datum: 08 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men verneemt dat de brieven en pakketten, zo in zakken als los, afkomstig van de gestrande schoener HEEMSKERK, kapt. Blankert, aan Den Helder zijn bezorgd, ten einde met het schip PALEMBANG, kapt. Orts, naar Batavia te worden verzonden.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip ANTOINETTE, kapt. Peters is de 6de januari van Amsterdam te St. Ubes gearriveerd, hetzelve had veel storm doorgestaan, waardoor hetzelve de grote steng en groot marszeilsra verloren en slijtage aan de zeilen bekomen had, doch was de 21ste dito gereed om de reis naar Rio Janeiro aan te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Henning, voerende het schip WILHELMINA FREDERIKA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, met schade te Dartmouth binnengelopen, rapporteert volgens brief van daar van de 2de februari, dat hij na de 4de januari uit Texel te zijn vertrokken, op de hoogte van Kaap Finistère een stortzee had overgekregen waardoor alles op het dek werd weggeslagen en hij vervolgens in een zware storm genoodzaakt was geweest het boventuig te kappen om het schip te lichten en was hij die dag te Dartmouth zwaar lek en ontramponeerd binnengekomen, de lading was vermoedelijk beschadigd en zou waarschijnlijk gelost moeten worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 17 februari: het gekoperd barkschip SUSANNA, kapt. D. Grim.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden behaagde het de Algoede God van onze zijde weg te nemen, na een ongesteldheid van slechts weinige uren, mijn hartelijk geliefde oudste zoon Cornelis Cornelissen Kat, in leven kapitein op de Oost-Indiën, in de ouderdom van ruim 27 jaren.
Amsterdam, 4 februari 1840, S.J. Schut, Wed. C.C. Kat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 7 februari. In de nacht van 30 op 31 januari ll. is te Veere tegen den oostkant van het Noordland gestrand het Belgische vissloepje DE VREDE, stuurman Robert Lowe, thuis behorende te Oostende, met het gevolg dat het kort daarop is lek gestoten. Het is de manschap van dat schip, bestaande slechts uit twee man, welke door de loodsboot van Veere, schipper L. Naerebout, in de morgen van laatst gemelde dag, gered geworden en te Veere aan wal gezet is. Van de inventaris is naderhand een en ander aldaar en te Burghsluis aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 4e dezer is van 's Rijks werf te Vlissingen, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde brikschip de COURIER, hetwelk binnen kort in dienst zal worden gesteld, de bestemming is echter nog niet bekend.


Datum: 10 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Lloydslist van de 6de februari deelt het bericht mede van het verongelukken bij Ascencion van het schip DE SCHELDE, kapt. Van Dijcke, van Batavia naar Rotterdam - zie ons nommer van de 3. februari j.l. Hetzelve had de 26ste november (opm: 1839) op een klip gestoten en was, na weder met verlies van roer en schade aan de kiel vlot geworden te zijn, in 17 vadem water gezonken. De equipage was gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip PRESIDENT, kapt. Ruijter, van St. Domingo, de 7de februari op de rivier van Antwerpen gearriveerd, is bij het opzeilen op de Schelde bij het Willems Rek aan de grond vastgeraakt, doch met behulp van een loods en zonder schade weder in vlot water en op de rede gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. De Jong, voerende het schip ANNA (opm: kof, kapt. S.B. de Jong), van Amsterdam naar Marseille, in dato Cowes 6 februari, was hij twee keren vanaf de hoogte van Lezard (opm: The Lizard) terug gestormd en had door een stortzee een gedeelte der verschansing verloren, zodat hij genoodzaakt was geweest aldaar binnen te lopen, het schip was overigens, ofschoon hij veel slijtage aan tuig en zeilen had bekomen, in goede staat, ook waren de 1ste februari twee matrozen over boord geslagen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PAULINA, kapt. Meijer, van Baltimore naar Bremen, met schade te Cowes binnengelopen - zie no. 536 - heeft de 6de februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de BATAVIER, kapt. Scharper, van Batavia naar Rotterdam, is de 4de februari met verlies van verschansingen, boten en met meer andere schade op de Humber binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 februari. Heden is alhier als bijlegger met schade gearriveerd het schip EENDRAGT, kapt. J. Butyn, van Rotterdam naar Dundee. (opm: zie ZP 070340)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Op donderdag de 13de februari eerstkomende, des avonds ten 7 ure, in het logement de Vergulde Zwaan, aan het dorp den Burg te Texel zal ten overstaan van de notaris Johannes Ludovicus Kikkert, publiek worden verkocht het kopervast en gekoperd schoenerschip HEEMSKERK, met deszelfs masten en spannen want en in hetzelve twee ijzeren waterketels, te samen groot 14 leggers, benevens de nog in hebbende lading, bestaande uit 30.000 metselstenen en andere voorwerpen, welke daarin nog gevonden mochten worden, zittende hetzelve schip op het Eijerlandse strand en bij laag water geheel en al droog. (opm: zie ZP 010240)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag de 24 februari 1840, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een gekoperd barkschipshol, groot 364 tonnen, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen enz, breder bij notitie vermeld, welke in tijds bij genoemde makelaars zullen te bekomen zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Door de secretaris van de Kamer van Koophandel te Perpignan wordt in dato 1 februari bekend gemaakt, dat beoosten Kaap de Gate (opm: Cabo de Gata, Spaanse Oostkust, positie 36º43’ NB en 02º11’ WL) drie Arabische roversvaartuigen kruisen, waardoor reeds drie koopvaardijschepen de 23 januari te San Pedro hebben moeten binnenlopen.


Datum: 11 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De gehele lading van het bij Zandvoort gestrande schip BRAMLEY, kapt. Young, van Londen naar Amsterdam, is volgens brief van daar van de 10de februari geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANTHONIA, kapt. Speelman (opm: kof ANTONIA, kapt. E. Speelman), van Suriname de 29ste november naar Amsterdam vertrokken, is volgens brief van Falmouth van de 6de februari, de vorige dag aldaar met verlies van zeilen, boten, touwen, verschansingen en meer andere schade binnengelopen, hetzelve had veel water over en in gekregen, zodat de kapitein vreesde dat de lading beschadigd zou zijn, het schip zou de volgende dag geïnspecteerd worden.
Nog rapporteert kapt. Speelman de 31ste januari in een hevige storm gered en te Falmouth aangebracht te hebben de equipage en passagiers van de Franse brik L’AIMABLE CELESTE, kapt. …. (opm: kapt. Laveau) van Laguayra naar Duinkerken, nadat een Engelse brik gedurende drie dagen tevergeefs had beproefd dezelve te redden, zijnde door de storm verhinderd. (opm: zie ZP 130340 en ZP 060540)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

België. Brussel, 9 februari. De Commerce Belge meldt, dat de minister van openbare werken thans bezig is met het ontwerpen van een plan om de steden Gent en Brugge door een kanaal met de zee te verenen. Dat kanaal zou deszelfs uitwatering hebben tussen Blankenberge en Heyst en in de plaats treden van het kanaal van Zelzaete, waartoe reeds in 1836 door de Belgische kamer een crediet is verleend, doch welks totstandkoming moest uitgesteld blijven tot na de vrede met Nederland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 9 februari. Naar men verneemt hebben de zich meer en meer vermenigvuldigende aanvragen ter beloning van menslievende verrichtingen bij redding op de Nederlandse kusten of binnenwateren, het nodig doen voorkomen, om daaromtrent een vasten regel voor het vervolg aan te nemen. Tot dat einde heeft het Z.M. behaagd, te bepalen, dat het toekennen van beloningen, wegens de bedoelde reddingen, voor het vervolg in de regel, aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal worden overgelaten, aan welker hoofdbestuur, zo veel nodig, van de berichten omtrent zodanige reddingen mededeling zal geschieden; terwijl het gouvernement zich alleenlijk zal blijven belasten met het verlenen van beloningen voor uitstekende verrichtingen, bij reddingen door Nederlanders, ter zee, of door buitenlanders, ten behoeve van Nederlanders, in zee, aangebracht. Dezer dagen zijn de plaatselijke besturen, dien ten gevolge, verzocht, om, in het eerstgemelde der daarbij bedoelde gevallen, de berichten wegens bewerkstelligde reddingen, mitsgaders hun voorstellen tot het uitreiken van beloningen deswege, voor 1 april van ieder jaar, aan de gouverneurs der provinciën te doen toekomen, ten einde aan het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, te Amsterdam te worden opgezonden.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Rotterdam – Antwerpen. De dagelijkse dienst zou door twee stoomboten kunnen worden uitgevoerd. Een van de schepen is gisteravond te 21.30 uur aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stuurman Alberts, voerende een te Helvoet binnengekomen vishoeker, rapporteert de 23 januari op 54ºN.breedte tussen de Welbank en de Amelandsche vlakte te hebben zien drijven, een door het volk verlaten brik, hebbende op de mars in vergulde en op de spiegel in witte letters de naam PROSPECT.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISA, kapt. Uil, van Rotterdam naar Newry, in Torbay binnen, heeft de 30 januari de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Strijkgeld NLG 40. De notaris O.J. Ruardi, te Sloten, gedenkt publiek, tegen genot van strijk en verhooggeld, aan den meest en genoeg biedende te verkopen, en wel uit hoofde van verandering van affaire van den verkoper: Een zo goed als nieuw en wel onderhouden Veer en Beurtschip met octrooirecht, varende van Sloten op Sneek, Joure en Balk et vice versa, voorzien van enen uitmuntende inventaris van Scheepsgoederen, zodanig en in dier voegen bij den eigenaar S.D. Glastra wordt bevaren en gebruikt; te aanvaarden onmiddellijk na de finale adjudicatie. Wie gading maakt, komen op maandagen den 24 februari 1840 bij de beschrijving, en den 9 maart daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avonds ten zes ure, ten huize van de weduwe Marten Jacobs Visser, in het logement de Zevenwouden te Sloten, en kopen op alsdan voor te lezen condities, die inmiddels te vernemen zijn ten kantore van den notaris voornoemd. (opm: LC 280240 meldt dat is geboden NLG 2111.)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 9 februari. Heden binnengekomen het Nederlandse barkschip WELTEVREDEN, kapt. J.C.F. Lupke, van Batavia naar Rotterdam. Volgens onderscheidene ingekomen berichten is de Noordzee als overdekt met planken, stukken hout, gebroken masten, enz. Verschillende wrakken zijn er drijvende gezien; treurige bewijzen van de schrikbarende verwoestingen, welke de jongste stormen hebben aangericht.


Datum: 13 februari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij. Vaart tussen Amsterdam en Hamburg. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, zal de vaart openen op zondag de 1e maart aanstaande en vervolgens vertrekken van Amsterdam, de 10e, 20e en 30e maart en van Hamburg, de 5e, 15e, 25e maart. Te beginnen met de maand april wordt de dienst evenals in het vorige jaar om de vijf dagen waargenomen, door de stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM. De passagiersvrachten zijn verminderd en thans bepaald op NLG 40 per persoon voor de grote- en dameskajuit en NLG 30 per persoon in de voorkajuit; dezelve behoren de dag voor het vertrek vóór middernacht aan boord te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.M. heeft aan de gezamenlijke manschappen van drie ijssloepen uit Hellevoetsluis een gratificatie uit 's Rijks schatkist verleend, wegens door hen toegebrachte hulp aan hoogst deszelfs brik de VALK.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij Zr.Ms. besluit is bepaald: dat Zr.Ms. brik de VALK, laatst uit West-Indië gerepatrieerd, onder bevel van de kapitein ter zee G. van Lennep Coster, met de 15e dezer maand zal worden buiten dienst gesteld en opgelegd, en de gemelde kommandant, benevens de verder daarop dienende officieren met die datum zullen worden op non-activiteit gebracht; en dat Zr.Ms. brik VENUS, thans liggende te Hellevoetsluis, met de 16e dezer maand zal worden in dienst gesteld, en het bevel over die bodem, met een bemanning van 100 koppen, zal worden opgedragen aan de kapitein-luitenant ter zee F.A. Jöhr.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De zieke schipbreukeling van het te Scheveningen gestrande Franse schip LA PROVIDENCE, die op het Badhuis verzorgd werd, is gisteren morgen aan een hevige zenuwzinkingkoorts overleden. De wijze waarop die ongelukkige door de directrice van het Badhuis is verzorgd geworden, en de behandeling die hij van de heer doctor Van Renesse heeft ondervonden, verdienen alle lof. De zieke is door de weleerw. heer pastoor Quant tot het laatste ogenblik bijgestaan geworden.


Datum: 14 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LEONIDAS, kapt. Ackerman, van Rio Janeiro naar New York is de 31 december met schade te Savanah binnengelopen, hetzelve heeft de lading gelost om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname met schade te Ramsgate binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 10 februari gemeld dat hetzelve geheel dicht was gebleven en dat men nadat hetzelve was vlot geworden, bezig was de schade te repareren en dacht de kapitein tegen het einde der maand gereed te zijn om de reis weder voort te zetten. (opm: zie onder meer ZP 310140)

Krant:
  ZP - Zeepost

De Belgische vis-sloep SIR BOURCHIER WRAG, schipper Bijl, van Faroe naar Ostende, is de 9de februari met opengeslagen dek en lek te Cowes binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Boon, voerende het schip WEST INDIËN (opm: galjoot WEST INDIË), van Amsterdam naar Suriname, met schade te Falmouth binnengelopen, van de 9e februari had hij ofschoon gedurende 30 dagen hevige stormen doorgestaan te hebben de hoogte van Kaap Ortegal (opm: NW-kaap Spanje) bereikt, echter weder teruggestormd zijnde was hij genoodzaakt geweest, daar het schip 13 duim water in het uur maakte aldaar binnen te lopen, het schip en tuigage had veel geleden en nagehouden inspectie was het noodzakelijk geoordeeld de lading te lossen ten einde de verdere schade te onderzoeken en te repareren. (opm: zie ZP 220640)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AUGUSTA, kapt. Van den Kerkhoven, van Liverpool naar Ostende, was de 7de februari met verlies van boten op de hoogte van Salcombe.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 9de februari lagen te Tonningen wegens tegenwind de schepen VROUW FENNEGINA, kapt. Brahms, van Koningsbergen, ALKANNA HENDRIKA (opm: ALKANNA HENDERIKA), kapt. Westerbrink, van Rostock, beide naar Amsterdam, NEERLANDS WELVAART, kapt. Van Wijk, van Lübeck naar Dordrecht, ENGELINA, kapt Heijinga,van Koningsbergen naar Grimsby, VERWACHTING, kapt. Hansen, van Stettin naar Guernsey, EENDRACHT, kapt. Drent, van Rostock naar Fisherow en MARIA, kapt. Verlaat, van Greifswald naar Lynn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PAULINA, kapt. De Boer, van Petersburg naar Hamburg, te Cuxhaven binnengelopen, had volgens brief van daar van de 9de februari de reparatie geëindigd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip AUGUSTA, kapt. Van den Kerkhoven, van Liverpool de 8ste februari te Ostende gearriveerd, heeft op de hoogte van Scilly en Landsend een hevige storm uitgestaan, waardoor hetzelve de boot, een gedeelte der tuigage verloren en meer andere schade bekomen heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 17 februari 1840 zal te Delfzijl ten huize van de kastelein D. Romeling, des voormiddags te 11 uren, ten overstaan van een daartoe bevoegden beambte, publiek te koop worden gepresenteerd het Nederlands smakschip ELISABETH, groot 66 zeetonnen, thans liggende bij de werf Concordia, te Delfzijl, met de inventaris van zeilen, ankers, touwen en verdere scheepsgereedschappen, en thans bevaren wordende bij kapt. G. Verkade.
Voorts 1/27 aandeel in het kofschip LAMORAAL ULBO, gevoerd door de kapitein N.A. Smaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. oorlogs-korvet BOREAS, kapit.-luit. J. Boelen Jz., uit Vlissingen, en de schepen DILIGENCE, kapt. Bos, van Rotterdam, en VERONICA, kapt. Welger, van Amsterdam, alle naar Batavia, en de JONGE ARIE, kapt. Post, van Vlaardingen naar Lissabon, te Plymouth binnen, waren de 6 februari aldaar wegens tegenwind nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANJA, kapt. Hazewinkel, van Liverpool naar Amsterdam, is de 30 januari te Douglas, eiland Man, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Liverpool naar Rotterdam, is de 3 februari te Kingstown, Dublin, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE WILHELMINA, kapt. Maasdijk, van Rotterdam naar Rouen, is tussen 1 en 3 februari te Dieppe binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Rietmeijer, van Rotterdam aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd, rapporteert gepraaid te hebben, de 16 november op 25º13' Z.breedte, 21º 32' W.lengte, het schip HENDRIK JAN, kapt. Ruysch, van Rotterdam naar Batavia, welke hen rapporteerde daags te voren gepraaid te hebben het schip de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Van Barneveld Kooy, van Amsterdam naar Batavia, de 26 dito op 36º36' Z.breedte, 09º W.lengte, het schip PRINSES SOPHIA, kapt. Smits, van Rotterdam naar Batavia. Voorts rapporteert kapt. Rietmeijer nog, dat de 7 december daags na zijn aankomst aan de Kaap de Goede Hoop, aldaar in de baai in het opzeilen gezien was een Nederlands oorlogs-fregat, hetwelk echter wegens de harde Z.O.-wind de rede niet kunnende bereiken, daar buiten geankerd, doch de volgende dag weder onder zeil gegaan was, zijnde vermoedelijk Zr.Ms. oorlogsfregat BELLONA, kapt. Geesteranus, uit Texel naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal publiek, bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen de gerechte helft in een ten jare 1832 nieuw uitgehaald Snikschip, groot 9 ton, varende in het veer van Harlingen op Bolsward vice versa, met de gerechtigheden van de helft in voornoemd veer en gelijk aandeel in zeilen en verdere goederen, zodanig een en ander voor jaarlijks NLG 112 aan Jacob B. Visser is verhuurd geweest; den 2 maart 1840 vrij te aanvaarden.
Wie gading maken, komen op zaterdag den 15 februari 1840 bij de beschrijving, en den 22 dito bij de finale toewijzing, telkens des avonds ten 7 ure, ten huize van P. Stallinga, in het Fortuin te Bolsward, en kopen op dan voor te lezen condities, die intussen ten kantore van den notaris voornoemd te vernemen zijn.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 11 februari. In de Vlaanderens heeft zich een maatschappij gevormd, om aan het gouvernement een plan te onderwerpen tot daarstelling van een nieuwe haven tussen Blankenberge en Heyst, alsook tot het graven van een groot kanaal, waardoor die haven met de steden Brugge en Gent in verband zou komen. Dit ontwerp is op dit ogenblik in handen van de minister van openbare werken. Onder de redenen, welke tot aanprijzing van dit plan strekken, behoort, dat dien ten gevolge alle de nadelen, welke een sluiting der Schelde door de Nederlanden voor België zouden kunnen voortspruiten, zullen vervallen, terwijl het tevens de verwezelijking van een vroeger plan van Napoleon zou zijn.


Datum: 15 februari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 februari. Heden is de Middelburgse stoomboot ZEELAND, in plaats van ten 3 à 4 ure namiddags (het uur waarop dezelve had moeten aankomen, als zijnde zij des morgens ten 7 ure van Middelburg vertrokken) eerst des avonds over 6 ure gearriveerd. De oorzaak van dit oponthoud moet men toeschrijven aan het springen van een van de werktuigen binnen in de machine, welk ongeval des morgens, toen de boot zich reeds in het ruime sop bevond, plaats had en hetgeen de schromelijkste gevolgen had kunnen na zich slepen, vooral voor de passagiers, ware het niet dat door de onverschrokkenheid van het werkvolk, het gebrek zo goed mogelijk hersteld was. Niemand van de zich op de boot bevindende personen heeft dus enig letsel bekomen, want indien de machinist zich op dit ogenblik daar ter plaatse had bevonden, zou hij voorzeker plotseling dood zijn geslagen. Daar de stoomboot de PRINSES MARIANNE zich thans ter reparering te Feyenoord bevindt en bovengemelde stoomboot tot herstelling daar ook naar toe moet, kan men veilig rekenen, dat de stoombootvaart tussen hier en Middelburg, uit hoofde er geen andere concurrentie is, voor enige tijd zal dienen geschorst te worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip (opm: schoenerkof) de AMSTEL, kapt. D. Visser, van Charleston naar Amsterdam, met schade te Falmouth binnengelopen, wordt van daar van de 3de februari gemeld, dat de bekomen schade gering was en hetzelve dus spoedig gereed zou zijn de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname van de 5de januari, zouden van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen: JULIA, kapt. Hilbrands en de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, beide de 6de januari, DE HARMONIE, kapt. Jansen, de 10de dito en PARAMARIBO, kapt. Topper, de 15de dito.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 12 februari. Reeds meermalen is er gesproken van het plan, dat bij onze regering zou bestaan, om ter uitbreiding van onze buitenlandse scheepvaart een kolonie te kopen. Velen hebben hiermede gelachen en geweigerd aan een dergelijk plan, als geheel ongerijmd, enig geloof te hechten. Thans wordt door den Commerce Belge in volle ernst beweerd, dat het verblijf van de heer Ouvrard onlangs te Brussel, geen ander doel heeft gehad dan de verwezenlijking van bovenvermeld plan. Hetzelve verzekert, dat hij thans te Madrid in onderhandeling is getreden met het Spaanse gouvernement tot de aankoop der Philippijnse eilanden. Behalve de credieten of fondsen door de staat te verlenen, zou daarenboven nog een maatschappij opgericht worden met een uitgebreid kapitaal, ten einde van deze eilanden al die voordelen te trekken, welke zij aan de Belgische handel en het inlandse fabriekwezen kunnen opleveren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 februari. Het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, van deze stad, gevoerd door kapitein A. F. Begemann Sietzes, en naar Batavia gedestineerd, is, volgens bericht van de kapitein uit Falmouth, op de 7e dezer aldaar met schade en lek ter rede aangekomen, na gedurende een geruime tijd hevige stormen te hebben doorgestaan en reeds tot op 44° 42' N.B., 10° 29' W.L. te zijn gevorderd geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 18 februari 1840, des namiddags te vier uur, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 358, publiek te veilen het hol van het gekoperd Nederlands brikschip MAASNYMPH, laatst gevoerd door kapt. J.F. Verschuur, volgens meetbrief lang 20,70 ellen, wijd 3,80 ellen, hol 2,90 ellen, en alzo groot 101 tonnen; benevens deszelfs scheeps-gereedschappen, bestaande in rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen enz., zo als alles genummerd zal zijn liggende, het hol in de Zalmhaven en de gereedschappen aan boord en op de kade voor hetzelve. Het voorschreven schip is inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 17 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE EENDRACHT, kapt. Butijn, van Rotterdam naar Dundee, als bijlegger in Texel binnengelopen - zie ons nommer van 10 februari j.l. - is zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande de schepen ANTHONIA, kapt. Speelman, van Amsterdam naar Suriname en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Sietzes, van Dordrecht naar Batavia, met schade te Falmouth binnengelopen, wordt van daar van de 11de februari gemeld dat het eerste bezig was de lading te lossen en het laatste de gehele lading reeds gelost had.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Liverpool naar Rotterdam,is de 9de februari lek te Milford binnengelopen, hetzelve was de volgende dag op de helling gehaald om te repareren. (opm: zie ZP 240240)

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen ACTIVA, kapt. Beckman, van Rio Janeiro en VESTA, kapt. Cattermale van New York, beide naar Bremen, zijn volgens brief van Mandahl van de 29de januari aldaar binnengelopen, het eerste met zware schade, moet lossen om te repareren en het laatste met enige lichte schade.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag de 24ste februari 1840, des avonds ten zes ure in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het gekoperd barkschipshol NEPTUNE, groot 364 tonnen, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen enz, breder bij notitie vermeld, welke in tijds bij genoemde makelaars zullen te bekomen zijn. (opm: vergelijk ZP 100240 - 621)


Datum: 18 februari 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. In een bijzondere brief uit Antwerpen wordt gemeld, dat de moeilijkheden, welke de Nederlandsche Stoombootdienst aldaar ondervindt, door het verbod om ‘s nachts te mogen lossen, verkeerdelijk aan het ministerie toegeschreven worden, daar dit verbod uitgegaan is van de chef der in- en uitgaande rechten, zonder dat het gouvernement daarover nog is gehoord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, zijn voornemens op vrijdag 28 februari 1840, ‘s middags 12 uur precies, onder approbatie van de Edel Achtbare Raad derzelve stad, publiek aan de minst inschrijvende of eerstmijnende, op den Raadhuize der stad Dordrecht, aan te besteden het uitdiepen van een gedeelte der Oude Haven binnen dezelve stad, en zulks van af de uitmonding dier Haven, buiten de Boombrug, tot en onder de Wijnbrug. Het bestek en voorwaarden van aanbesteding liggen intussen ter lezing ter secretarie dezer stad en ten huize van de Stads Architect G. N. Itz, naast de Nieuwe Kerkstraat, alle dagen, behalve des zondags, van voormiddags 9 tot 12 en namiddags van 2 tot 4 uur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Uit hoofde der moeilijkheden, welke door de ambtenaren te Antwerpen worden gemaakt in het lossen en laden der stoomboot, heeft de directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zich genoodzaakt gezien, haar dagen van afvaart te veranderen, zodat dezelve voor de maand februari is geregeld als volgt, wordende tevens bekend gemaakt, dat met de maand maart aanstaande de dienst zal worden vermeerderd door de in dienststelling van een tweede stoomboot.
Dienst tussen Rotterdam, Zeeland en Antwerpen.
Van Rotterdam naar Antwerpen:
Maandag 17 feb. des morgens 3 ure; Vrijdag 21 feb. 6 ure; Maandag 24 feb. 8 ure; Vrijdag 28 feb. 12½ ure.
Van Antwerpen naar Rotterdam:
Zondag 16 feb. des morgens 8½ ure; Woensdag 19 feb. 10 ure; Zondag 23 feb. 12½ ure; Woensdag 26 feb. 3½ ure.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Van Malta schrijft men, van de 23 januari, dat aldaar in tien dagen van Napels, laatstelijk van Messina, was aangekomen Zr.Ms. fregat de RIJN, kapt. Arriëns, aan welks boord zich Z.K.H. Prins Hendrik bevindt. Genoemd fregat zal zich van daar naar de Levant begeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip NIESKE MARIA, kapt. De Boer (opm: buitenlander), van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) naar Hull, is, volgens brief van Helgoland van de 29 januari, op dat eiland verongelukt, doch het volk gered en de lading en inventaris geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de AMSTEL, kapt. Visser, de 10 januari van Charleston naar Amsterdam vertrokken, is, na de 4 februari geheel op zijde gelegen, en verschansingen, zeilen enz. verloren te hebben, de 6 dito te Falmouth binnengelopen. (opm: vergelijk ZP 150240; de AMSTEL heeft Falmouth mogelijk opnieuw als noodhaven aangelopen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip ANTONIA, kapt. Speelman, van Suriname naar Amsterdam, te Falmouth binnen, wordt van daar gemeld, dat hetzelve gedeeltelijk moet lossen, om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage,13 februari. De eerste maart zal er een detachement militairen van Helvoet over de kust van Guinea naar Oost-Indië vertrekken per het schip MENADO, kapt. F. Fokkens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: De 13 februari het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland; het schoenerschip FLORA, kapt. John Manning, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op donderdag 5 maart 1840, des avonds ten 6 ure, ten huize van Brouwer, in het Schippershuis aldaar, tegen strijk en verhooggeld, finaal presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd de JONGE MARTHA, groot nagenoeg 33 tonnen, met mast, zeil, treil en verder aanbehoren, zodanig hetzelve ligt in de Stadsgracht op de Grachtswal te Leeuwarden, en bevaren wordt door de schipper Tjitze Ouwes van der Veen. Breder bij biljetten omschreven, die ten kantore van de notaris te bekomen zijn. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zes of acht scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen aan de Nieuwe Kofscheepswerf te Woudsend.


Datum: 19 februari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 17 februari in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y: het welbezeild barkschip SUSANNA, kapt. D. Grim: NLG 22.000, in slag NLG 1, totaal NLG 22.001. Opgehouden.


Datum: 20 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ZEELUST, kapt. J.F. Deddes (opm: smak, bouwjaar 1829; kapt. Jan Folkers Deddes), van Duinkerken naar Bordeaux, is op het eiland Oléron verongelukt. De equipage is gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 1e maart aanstaande zal er een detachement militairen van Helvoet over de kust van Guinea naar Oost Indië vertrekken per het schip MENADO, kapt. Fokkens.


Datum: 21 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA, kapt. de Jong, van Amsterdam naar Marseille en CAROLINA, kapt. Winberg, van Stettin naar Bordeaux, beide met schade te Cowes binnengelopen, hebben de 17 februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JUFFER STYNTJE, kapt. Bol, van Rotterdam naar Dublin, met schade te Yarmouth (Wight) binnengelopen - zie ons nommer van 31 januari j.l. - heeft de 16de februari de reis weder voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door een bevoegd beambte zal op maandag de 2 maart 1840, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkocht worden een extra-ordinair welbezeild kofschip, genaamd ANTHONIA FRANCINA, varende onder Nederlandse vlag, liggende te Dordrecht en gevoerd door kapitein R.H. Lutje, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 40 duimen, wijd 3 ellen 89 duimen, hol 2 ellen 14 duimen, en alzo gemeten op 79 tonnen of circa 55 roggelasten. Breder bij inventaris en bericht bij de cargadoors Kranenborg en Zonen te Amsterdam, of Sandberg en Co. te Dordrecht, zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop. (opm: de kof werd binnen Amsterdam verkocht; nieuwe naam HUNDEREN en kapt. C. van der Drift)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Siedzes, van Dordrecht naar Batavia, en ANTHONIA, kapt. Speelman, van Suriname naar Amsterdam, beide te Falmouth binnen, hebben de 11 februari een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de AMSTEL, kapt. Visser, van Charleston naar Amsterdam, te Falmouth binnen, zoude de geleden schade, zonder te lossen, herstellen (opm: zie PGC 180240).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ELISABETH, kapt. Pothoff, van Rotterdam naar Liverpool, de HOOP, kapt. Hoogendijk, van Vlaanderen naar Lissabon, en RIGA, kapt. Holle, van Belfast naar Bordeaux, te Falmouth binnen, waren de 9 februari nog bij St. Mawes liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuijs, van Liverpool naar Rotterdam, is de 10 februari te Milford binnengelopen en bij Angle aan het strand gehaald om een lek te stoppen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 17 februari het kofschip de GOEDE HOOP, kapt. J.R. Oostra, van Dantzig.
Den 19 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 17 februari de kofschepen GOUVERNEUR BARON VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT, kapt. B.R. van Wijk, naar Liverpool en ALIDA, kapt. K.H. Scholtens, naar Londen.
Den 19 dito het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle.
Den 21 dito het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, naar Schotland.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 20 februari. In de nacht van de 17e op de 18e dezer is op de Zeehondenplaat vastgezeild de schoener PIGION, kapt. J. Petit, van Hamburg met stukgoederen naar Antwerpen gedestineerd; hoezeer men dacht, dat dezelve reddeloos verloren zou zijn, is zij echter eergisteren middag, met hulp der manschappen van een schokker van Brouwershaven, weer afgebracht en heeft deszelfs reis vervolgd; de passagiers, bestaande uit de vrouw van kapitein Muller, welke zich te Antwerpen bevindt, met haar drie kinderen, zijn door de reddingboot van Burghsluis afgehaald en te Veere aangebracht.


Datum: 22 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stoomboot de KOMEET, kapt. Kok, varende tussen Arnhem en Rotterdam, is de 19de februari op de hoogte van Millingen, door de stoomboot de STAD KEULEN aangevaren en gezonken, alle de zich aan boord bevonden hebbende personen zijn gered en te Arnhem aangekomen, de goederen zijn geborgen. (opm: zie PGC 250240)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: smak) JOHANNA GEBINA, kapt. Nagel, van Sunderland naar Amsterdam, is de 30ste januari lek, met gebroken roer, verlies van boot, zeilen en met meer andere schade te Oud Hellesund binnengelopen, doch was de 7de februari gereed om de reis weder voort te zetten. Verscheidene naar Amsterdam gedestineerde schepen waren aldaar met schade binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van het schip DOLFIJN, kapt. Van der Mei, van Amsterdam naar Gibraltar bestemd en de 5e september uit Texel gezeild, is sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 19 dezer van Helvoetsluis vertrokken FORTUNA (opm: kof), kapt. F. Taay naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip RHODA, kapt. Brown, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Den Helder is 18 februari naar zee gezeild Zr. Ms. fregat ROTTERDAM, kommandant kapt. ter zee Tuningh, bestemd naar de Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteren is de stoomboot-dienst tussen de steden Middelburg en Rotterdam hervat en zal tijdelijk vervuld worden door de stoomboot de SCHELDE, op de dagen volgens de bestaande aankondigingslijst.

Krant:
  AB - Avondbode

Aangaand de schepen DOLFIJN, kapt. van der Meij, van Amsterdam naar Gibraltar, den 5 september uit Texel; en LEOPOLD 1, kapt. E. Limes, van Antwerpen, den 12 oktober van Vlissingen vertrokken (opm: bestemming Hamburg, zie MCO 171039), heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Heden overleed aan de gevolgen ener hevige longtering de heer H.F. Gieseke, gezagvoerder van het barkschip EENDRAGT, in de jeugdige ouderdom van nog slechts 27 jaren en 11 maanden. Crediteuren en debiteuren worden verzocht binnen de tijd van drie maanden aangifte of betaling te doen aan de executeuren-testamentair, P. Suermondt te Batavia en H.A. Tromp en A. Westenbrink Meijer te Soerabaija.
Soerabaija, 7 februari 1840.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen


Datum: 24 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANNA EVINA, kapt. Bakker (opm: tjalk, reeds in 1833 tewater, in 1838 aangekocht en in de vaart gebracht door kapt. Gerardus Freerks Rasker), van Groningen naar Londen, zou volgens alhier ontvangen bericht bij … verongelukt zijn, van de equipage had men niets vernomen. (opm: zie PGC 250240)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Brest van de 18de februari, is de ?? februari bij het eiland de Sein (opm: Île de Sein) aangedreven een ondersteboven drijvend, ogenschijnlijk Nederlands schip, hetwelk in de hevige storm van de 4de dito op de kust was verongelukt, hetzelve kwam vermoedelijk uit Spanje en was volgens gevonden brieven naar Amsterdam of Rotterdam gedestineerd. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE DAGERAAD, kapt. Sikkes (opm: kof, bouwjaar 1839; kapt. Joannes Sikkes), van Alicante naar Amsterdam, laatst van Gibraltar, is in de storm van de 2de februari bij Brest totaal verongelukt, de equipage is daarbij verdronken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Ramsgate binnengelopen - zie ons nommer van 31 januari j.l. - heeft na geëindigde reparatie de 17de februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VERONICA, kapt. Welger, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen - zie ons nommer van de 2. februari j.l. - heeft de 17de februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Sietzes, van Dordrecht naar Batavia, met schade te Falmouth binnengelopen, is volgens bericht van daar van de 18de februari in de binnenhaven gehaald om op de helling gebracht te worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Havana naar Amsterdam, met schade te Tenby binnengebracht, is volgens brief van daar van de 17de februari afgekeurd geworden. (zie ZP 270140)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Liverpool naar Rotterdam, met schade te Milford binnengelopen - zie ZP no. 627 - heeft de 17de februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Rendsburg van de 20ste februari, hadden alle de in het kanaal, te Tonningen en aldaar gelegen hebbende schepen de 17de en 18de de reis weder voortgezet. Aldaar hebben met meer andere gelegen de schepen NEERLANDS WELVAART, kapt. Van Wijk, van Lübeck naar Dordrecht, ENGELINA, kapt. Heijinga, van Koningsbergen naar Grimsbij, VERWACHTING, kapt. Hansen, van Stettin naar Guernsey en EENDRACHT, kapt. Drent, van Rostock naar Fisherow.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 9e maart 1840, des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een aanzienlijke partij scheepsgereedschap- pen, bestaande in ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, opstaand en lopend want, tuigage, zee-instrumenten, kaarten, kanonnen, watervaten, rondhouten, enz. ook nog een aanzienlijke partij scheepsprovisie en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht, alles herkomstig van het op het Eierland gestrande schoenerschip HEEMSKERK (opm: zie ZP 010240), gevoerd geweest door kapt. C.G. Blankert. Breder bij notitie en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam. Het schip dat vlakbij het eiland Sein (opm: Île de Sein) schipbreuk heeft geleden is de geheel nieuwe, in 1839 gebouwde kof DAGERAAD, kapt. C (opm: zie ZP 240240). Sikkes, te huis behorende te Amsterdam, die was gewacht van Alicante en Gibraltar, vanwaar het schip 13 januari was vertrokken. Alle opvarenden zijn om het leven gekomen. De nog zeer jonge kapitein was kort voor zijn vertrek vanuit Amsterdam gehuwd.


Datum: 25 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Jurgens, voerende het schip PIETER EN EDUARD, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Ramsgate binnengelopen, bevorens gemeld, in dato 20 februari, was hij aldaar nog bezig met repareren en dacht binnen acht dagen gereed te zijn de reis weder voort te zetten. (zie ZP 310140 en ZP 050340)

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg: het gekoperd barkschips-hol NEPTUNE: NLG 5025, in slag NLG 8. Koper G.W. Sesink Clee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Dezer dagen is door HH. commissarissen van de kweekschool voor de zeevaart tot kommandeur benoemd: de eerste onderwijzer de heer R. Jochems, en zulks in de plaats van den heer J. Spanjaard, aan wie op zijn verzoek eervol ontslag is verleend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de heren Schermer en Reinsdorp Heine is concessie verleend tot het aanleggen van een stoombootvaart van Rotterdam over Bath naar Antwerpen, en zulks ter overbrenging van personen en goederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zaterdag 29 februari zal, ingeval van open water, de dienst der stoomboot tussen de steden Rotterdam, Dordrecht en de Moerdijk geregeld beginnen te varen op de gewone dagen en uren, als: ‘s morgens te 7 uur van Rotterdam, en 's namiddags te 1 uur van de Moerdijk terug, zo als in de biljetten is bepaald, en om half drie ‘s namiddags van Dordrecht naar Rotterdam.
N. B. Bij aankomst der boot aan de Moerdijk vertrekt dadelijk een diligence naar Breda en Antwerpen, ook de postwagen van Bergen-op-Zoom correspondeert op die van Breda. Ook van bovengemelde plaatsen zijn de uren van afrijden geregeld, zodat de reizigers voor het afvaren der boot van de Moerdijk aldaar aan boord kunnen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.J. Offerhaus, openbaar notaris te Groningen, zal op zaterdag de 29 februari 1840, des avonds te 7 uren, ten huize van J. Eekhoff, Tz., in de Pool, aldaar, publiek verkopen het in den jare 1837 nieuw gebouwd tjalkschip CATHARINA, groot 55 tonnen, in eigendom bevaren door Arien Pieters Wiersema, en thans liggende buiten de A-poort, bij Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arnhem, 20 februari. Gisteren avond omstreeks half negen uur had er nabij Millingen een vreselijk ongeluk plaats, hetwelk de schromelijkste gevolgen had kunnen hebben.
De stoomboot de KOMEET, gevoerd door kapt. Kok, van de Neder- en Midden Rijn Maatschappij, voer omstreeks 7 uren hier van de stad opwaarts, en ontmoette op de hoogte van Millingen de stoomboot der Nederlandsche Maatschappij, de STAD KEULEN, gevoerd door kapt. Scott.
De eerste voer deze boot met zulk een hevigheid in de zijde, dat dezelve onmiddellijk zonk. De KOMEET, doorvarende, stopte enigen tijd daarna, hoogstwaarschijnlijk om te zien of dezelve ook schade had aangericht, doch stoomde, niettegenstaande het angstgeschrei en geroep om hulp van meer dan een veertigtal passagiers, zonder zelf de minste hulp te bieden, verder voort. Op het geschreeuw der zich aan boord bevindenden, schoten enige aken uit Millingen toe, welke spoedig het genoegen hadden, al de passagiers - welke heden nacht hier zijn aangekomen - gered te zien. De stoomboot is echter geheel gezonken, zijnde dezelve met ruim 16 last goederen geladen, waaronder een grote waarde aan zijden stoffen. Ware dit ongeluk enige minuten hoger opwaarts gebeurd, alwaar de stroom zeer sterk is, zoude bezwaarlijk één passagier gered zijn geworden.
De Arnhemsche Courant, van dit ongeval melding makende, gelooft, dat het, in plaats van spoedig te oordelen, het verkieselijk zal zijn, de ophelderingen af te wachten, die voor de rechtbank zullen moeten worden gegeven. De goederen, grotendeels beschadigd of bedorven, zullen door de schuldige of onvoorzichtige partij worden vergoed, en de moedwillige, mocht er moedwil hebben bestaan, voorbeeldig worden gestraft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, februari. Het tjalkschip ANNA EVINA, kapt. G.F. Rasker, de 17e van hier vertrokken, beladen met haver en gedestineerd naar Londen, is, bij het uitzeilen van het Friesche Gat, aan de grond geraakt en zodanig gestoten, dat hetzelve dadelijk is gezonken (opm: zie ZP 240240). De equipage, bestaande uit de schipper, de stuurman J.J. Postma en de kok J.J. de Haas (opm: Jacob Jacobs Postma resp. Jan Tewes de Haan, benevens de loods E.J. Boll, heeft zich, na al het mogelijke gedaan te hebben om het schip te behouden, zonder iets te kunnen meenemen met de boot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ONDERNEMNG, kapt. Gort, met zandsteen van Bremen naar Rostock, is de 10 februari te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WELTEVREDEN, kapt. Lupcke, van Batavia naar Rotterdam, laatst van Brouwershaven, is de 19 febr. ter rede van Brouwershaven teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Nagel, voerende het schip JOHANNA GEBIENA, van Sunderland of Newcastle naar Amsterdam, in dato Christiansand de 7 februari, was hij de 30 januari met gebroken roer, lekkage en verlies van boot, zeilen enz. te Oud Hellesund binnengelopen; doch als toen gereed om de reis met de eerste gunstige gelegenheid voort te zetten. Voorts rapporteert kapt. Nagel, dat aldaar nog verscheidene schepen, naar Amsterdam bestemd, met schade waren binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Zwart, van Rotterdam naar Belfast, is de 17 februari Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl, van Amsterdam, PAULINE, kapt. Van Boven, van Middelburg, beide naar Batavia, ANNA, kapt. De Jong, van Amsterdam, de HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Rotterdam, beide naar Marseille, hebben de 17 februari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH (opm: kof), kapt. Pothoff, van Rotterdam naar Liverpool, te Falmouth binnen, heeft de 14 februari deszelfs reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff heeft de 15 februari een aanvang gemaakt met laden het schip ZELDENRUST, kapt. Jonker, voor Amsterdam.


Datum: 27 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen TIETJE, kapt. Visser, naar Bremen, VROUW ANNA, kapt. Lukje, naar Hamburg en DE VOS, kapt. Brunius, op avontuur, zijn volgens brief van Delfzijl van de 22ste februari aldaar uit zee teruggekomen, de stroom was vol drijfijs.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip VERONICA, kapt. Van den Oever (opm: buitenlander), van Hamburg, laatst van Texel en Calais naar Nantes, is de 21 februari 12 mijlen van Christchurch, na zwaar lek geworden te zijn, gezonken. De equipage heeft zich met de boot gered en is te Portsmouth aangekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VLASHANDEL, kapt. Uil (opm: bark, kapt. H.H. Uil), van Rotterdam naar Batavia, is de 21ste februari met schade aan het roer te Cowes binnengelopen. (zie ZP 050340)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Shoreham in dato 22 februari, is het schip LISETTE CAROLINE, kapt. Boersma, van Bordeaux naar Amsterdam, de vorige dag na deszelfs roer verloren en tegen de rotsen ten westen dier haven gestoten te hebben, vol water gelopen en vervolgens omtrent twee mijlen ten westen van daar aan de grond geraakt en op zijde gevallen, hetzelve is echter met de volgende vloed weder gerecht geworden, doch heeft men ten einde de lading, bestaande uit 513 vaten wijn, te lossen en waarvan dan ook verscheidene geborgen zijn, de masten moeten kappen, de equipage is gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht brengen ter kennis der belanghebbenden, dat de aanbesteding van het uitdiepen van een gedeelte der oude haven, binnen dezelve stad, welke bepaald was op vrijdag de 28e dezer, uit hoofde van het ijs in dezelve haven, op dien dag geen voortgang zal hebben, maar uitgesteld wordt, en bepaald op vrijdag 20 maart aanstaande, des middags te twaalf uur precies.
Dordrecht, 26 februari 1840. J. C. Jantzon van Erffrenten van Capelle.
Ter ordonnantie van dezelve, S.H. Lotsij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 24 februari. Een octrooi in dato 28 december 1839, voor de tijd van vijftien jaren, vanaf 23 april 1838, verleend aan R. Grellier, te Londen, domicilium verkozen hebbende bij C. C. Uhlenbeck te Amsterdam, op de invoering van verbeteringen in de roeiraderen tot voortstuwing van schepen, boten en andere vaartuigen, welke door stoom- of andere beweegkracht voortgestuwd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Zaterdag 29 februari zal, ingeval van open water, de dienst der stoomboot tussen de steden Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk geregeld beginnen te varen op de gewone dagen en uren, als: des morgens te 7 uur van Rotterdam, en 's namiddags te 1 uur van de Moerdijk terug, zo als in de biljetten is bepaald, en om half drie s’namiddags van Dordrecht naar Rotterdam. N.B. - Bij aankomst van de boot aan de Moerdijk vertrekt dadelijk een diligence naar Breda en Antwerpen, ook de postwagen van Bergen-op-Zoom correspondeert op die van Breda. Ook van bovengemelde plaatsen zijn de uren van afrijden geregeld, zodat de reizigers voor het afvaren van de boot van de Moerdijk aldaar aan boord kunnen zijn.


Datum: 28 februari 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shoreham, 23 februari. Het schip LISETTE CAROLINA, kapt. Broersma (opm: kof LISETTE CAROLINE, bouwjaar 1830; kapt. M.P. Broersma), van Bordeaux met wijn naar Amsterdam, is gestrand, na op 21 februari op Church Rock het roer te hebben verloren. De equipage is gered, Het schip lag op zijde en was vol water, de tuigage is overboord gekapt teneinde de lading gemakkelijker te kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Brest van de 17 februari was de 27e januari het onderst boven op het eiland Les Saints (opm: Île de Sein) aangedreven en in de nacht van de 3 op 4 februari geheel verbrijzeld een schip van Nederlands maaksel, hetwelk later is gebleken te zijn de schoenerkof de DAGERAAD, kapt. Sikkes, van Alicante naar Amsterdam. Van de lading waren enige balen zoethout en stro aangedreven, en van de inventaris acht zeilen, enig touwwerk enz. geborgen. De equipage moet daarbij omgekomen zijn. (opm: zie LP 240240)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Alma, te Bergum, zal, ten verzoeke van den heer Mr. C.M.A. Simon van der AA, procureur te Leeuwarden, qq., op woensdag den 4 maart 1840, in de herberg van Lammert Roelofs Bos, te Eestrum, en op zaterdag den 14 dier maand, in de herberg van Jitske Annes Ritsma, aldaar, telkens des ’s namiddags 3 uur, provisioneel en finaal presenteren te verkopen de helft in een veerschip, varende van Eestrum op Leeuwarden en terug, de JONGE SIJTSKE genaamd, en in al hetgeen daar toe en aanbehoort, op den 1 mei 1840 te aanvaarden. (opm: LC 060340 meldt dat is geboden NLG 1200.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk, groot 28 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, bij Roelof R. Zeldenrust, als eigenaar in gebruik. Te bevragen bij de weduwe Franske A. van Benen, te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een losse trekschuit. Te bevragen bij Jiense Plat, te Dokkum.


Datum: 29 februari 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WELTEVREDEN, kapt. Lupcke, van Batavia naar Rotterdam, de 27e februari in Helvoet binnen, is de 28e dito op de Kwade Hoek aan de grond vastgeraakt. Hetzelve had Zr.Ms. stoomschip CERBERUS bij zich tot adsistentie, en men had lichters afgezonden om de lading te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Als commissarissen voor de Rijnvaart te Amsterdam zijn eervol ontslagen de heren G. Bunge en J. M. Reynvaan, en in die betrekking benoemd de heren C. Reynvaan, J. Bunge en W.J.E. Smissaert.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.M. Montauban van Swijndregt, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 17 maart 1840, des namiddags ten 4 uur, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n°. 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gebouwd, gekoperd en kopervast tweedeks brikschip de ROTTESTROOM, gevoerd door kapt. B. H. Kuiper, volgens meetbrief lang 26,40 eI, wijd 5,35 el, hol 4,44 eI, en alzo groot 279 tonnen, met deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verderen inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven Westzijde, nabij de Jauslijpensteeg, aldaar.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 7 februari. Binnengekomen ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. Schepers, van Antwerpen.


Datum: 01 maart 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het kofschip ANTHONIA FRANCINA, aangeslagen tegen maandag 2 maart, zal geen voortgang hebben, zijnde hetzelve uit de hand verkocht.


Datum: 02 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WELTEVREDEN, kapt. Lupcke, van Batavia naar Rotterdam, bij Helvoet aan de grond vastgeraakt - zie ons vorig nommer - is de 29e februari na een gedeelte der lading gelost te hebben en met assistentie van Zr.Ms. stoomboot CERBERUS in vlot water en voor het Pampus ten anker gebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Bolmij, van Stockholm, laatst van Christiansand, de 24e februari in Texel binnen, rapporteert van kapt. Winroth, voerende het schip OCEAN, van Batavia naar Amsterdam, met schade te Christiansand binnengelopen - zie nommer 621 - te hebben vernomen dat dezelve na een voorspoedige reis van 100 dagen van Batavia tot voor de Nederlandse kust; gedurende drie dagen vergeefs om een loods geseind had, totdat hij wegens opkomende storm zich niet langer voor de wal durfde wagen en genoodzaakt was voorbij te stevenen en met zeilen moest forceren ten einde de Jutse kust vrij te houden, waardoor het schip zware slagzijde had bekomen, terwijl bijna de gehele equipage ziek was en hij met vier man alleen het scheepswerk moest verrichten en met moeite Christiansand had bereikt - zie nommer 634. Kapt. Winroth schrijft de geleden schade geheel en al toe aan de loodsdienst op de Nederlandse kust, daar hij bij handzaam weder verwacht had voor die kust een loods te kunnen bekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Dartmouth van de 25e februari, waren de 20e dito bewesten die haven opgevist twee stukken hout, waarop met witte letters op een zwarte grond ANTHONIA 18 E. Speelman 35, afkomstig van het te Falmouth met schade binnengelopen schip ANTHONIA, kapt. Speelman, van Suriname naar Amsterdam.


Datum: 03 maart 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arnhem, 28 februari. Eergisteren en gisteren is alhier een gedeelte van de goederen, en wel die tot de opperlast (opm: deklast) hebben behoord van de onder Millingen gezonken stoomboot de STAD KEULEN, in het rijks entrepôt opgeslagen. Er zullen experts worden benoemd om de waarde van deze goederen te bepalen. Het overige gedeelte van de lading is voor geen lossing vatbaar, zo lang er geen middelen aanwezig zijn, om de boot te kunnen lichten, en deze kunnen, zo men zegt, vooral uit hoofde van het vele drijfijs onmogelijk aangebracht worden. Voorts verneemt men dat de directie van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij aan de burgermeester van Millingen heeft doen ter hand stellen een som van f 100, ten einde door Z. Ed. Achtbare te worden verdeeld onder die ingezetenen van zijn gemeente, welke bij het ongeluk, hetwelk op de 19 dezer aan de stoomboot de STAD KEULEN op de Rijn voor die gemeente is overkomen, het eerst met hun aken zijn toegesneld tot redding van de passagiers, equipage en passagiersgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 Maart. De in de laatste helft der vorige maand opnieuw ingevallen vorst heeft zich meer door aanhoudendheid dan door de graad van koude onderscheiden. Ondertussen heeft zich reeds in het begin van de voorgaande week wederom ijs op onze rivieren beginnen te vertonen, hetwelk zich langzamerhand zodanig vermeerderd heeft, dat er sedert donderdag verscheidene stoombootdiensten door zijn geschorst, en thans genoegzaam alle scheepvaart door gestremd is. Voor deze stad was het vooral bij de eb dat zich nog al veel, de Merwe afkomend, drijfijs vertoonde. Van meer belang is evenwel, achter dit eiland, het door de Werkendamse killen van boven komende ijs geweest, zodat op de bovenrivieren zich meer ijs dan wel hier moet gevormd hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het getal der nieuw gebouwde Nederlandsche schepen, waarvoor in het jaar 1839 voor de eerste maal zeebrieven zijn verleend, bedraagt 123 bodems, houdende te zamen 19.959 lasten. In hetzelfde jaar zijn, door verongelukking, sloping of buitenlandse verkoop, 34 schepen, houdende 1.935 lasten, buiten de vaart geraakt.
Op ultimo December 1838 bedroeg het getal der in de vaart voorhanden Nederlandse zeeschepen 1.439, houdende 117.315 lasten, en was hetzelve op ultimo December 1839 tot 1.528, houdende 135.339 lasten, vermeerderd; terwijl in 1839, 6.179 schepen, houdende 940.723 tonnen, zijn ingeklaard en 3.984 schepen, houdende 596.046 tonnen, zijn uitgeklaard. Bovendien zijn nog in ballast ingeklaard 466 schepen, houdende 29.906 tonnen, en uitgeklaard 2.723 schepen, houdende 404.649 tonnen.
Uit deze opgaven blijkt, dat de handel en scheepvaart in Nederland gedurende het afgelopen jaar in een bijzonder bloeiende staat verkeerd hebben.
De hoeveelheid en capaciteit der Nederlandse koopvaardijvloot is, na aftrek van die bodems, welke buiten de vaart zijn geraakt, wederom toegenomen met een getal van 89 schepen en een belaadbare ruimte van 18.024 lasten, waardoor de sterkte derzelve vloot thans is geklommen tot 1.528 bodems, metende 135.339 lasten; terwijl de in 1839 in de vaart gebrachte nieuw gebouwde schepen het getal van 1838 heeft overtroffen met 42 schepen, houdende 10.986 lasten, kunnende de Oost-Indische vloot gerekend worden te zijn vermeerderd met ruim 40 bodems, waaronder 27 fregatschepen.
Ook de in- en uitklaringen leveren, boven het reeds zo gunstig jaar van 1838, weder in totaal een vermeerdering op, voor de inklaringen van 684 schepen, metende 173.081 tonnen en voor de uitklaringen van 403 schepen, metende 95.315 tonnen; komende onder de vermeerderingen de Nederlandse vlag tot een bedrag bij inklaring van 233 schepen, houdende 41.836 tonnen, en bij de uitklaring van 260 schepen, houdende 44.197 tonnen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild la BELLE ALLIANCE (opm: pleit), kapt. J.T. Jepsen, op avontuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: sloep) de HOOP, kapt. G.M. Gnodde, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 18 februari te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WIETZINA, kapt. Greven, van Stettin naar Havre, is volgens brief van Elseneur van de 23 februari wegens ijs in die haven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VERONICA, kapt. Van den Oever (opm: buitenlander), van Hamburg naar Nantes, laatst van Calais, is de 21 februari in zinkenden staat op de hoogte van de Needles (opm: 50º40’ NB 01º35’ WL) door de equipagie verlaten geworden, welke zich met de boot gered heeft en te Christchurch aangekomen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE BAREND, kapt. Stuit, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 22 februari te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Puister, van Amsterdam naar Liverpool, is de 23 februari te Beaumaris binnengelopen.


Datum: 04 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van kapt. Bart, voerende het schip ELISABETH MARIA, van Amsterdam naar Buenos Ayres, in dato 15 februari l.l, bevond hij zich toen op 44ºNB en 11º WL. Na de 4e januari uit Texel te zijn gezeild was hij de 10e dito het Kanaal uit en de 13e dito de Gronden (opm: de 100 vadem lijn) al geraakt. Van die tijd af tot de 12e februari had hij zonder tussenpozing van een half etmaal onafgebroken met stormen, zich soms en bijzonder de 24e januari en 3, 4, 5, 8 en 10 februari tot vliegende stormen en noodweer verheffende, te kampen gehad. Niet dan met veel moeite was het gelukt het boventuig neer te krijgen en de sloep te behouden, uit welke de ringbouten gerukt en het boeisel dwars afgeslagen werd, een gedeelte der schuurgang werd vermist en verscheidene bladen en grote brokken der koperen huid waren van het schip afgeraakt, het schip was echter goed dicht gebleven, doch hadden zeilen en tuig veel geleden. Twee matrozen hadden zich door het vallen uit de mast bezeerd. Bij het vertrek van de brief was de equipage weder gezond en genoegzaam hersteld en bleef het weder gunstig.


Datum: 05 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PIETER EDUARD, kapt. Jurgens, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Ramsgate binnengelopen - zie ons nommer van de 31 januari j.l. - heeft de 29e februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE VLASHANDEL, kapt. Uil, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Cowes binnengelopen – zie ons nommer van de 27 februari j.l. – heeft de 29e februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ACTIV, kapt. Wilderman, van St. Ubes naar Libau, met schade te Falmouth binnengelopen - zie ons nommer van de 6 februari j.l. - heeft de 28e februari de reis weder voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 maart. Ofschoon de wind nog altoos hoog, en het weer min of meer vriezende blijft, bespeurt men sedert onze vorige berichtgeving weinig of geen drijfijs meer op de rivieren, en heeft de scheepvaart zich in alle richtingen hervat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 10e dezer te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, voorzien van ruime en uitmuntende Inrichtingen voor passagiers en van een bekwaam scheepsdoctor. Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors Visser en Muller te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In Dordrecht naar Batavia in lading, om 25 maart te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het op nieuw gekoperd, en van een uitmuntende inrichting voor passagiers voorzien tweedeks fregatschip BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman junior. Adres bij de cargadoors G. Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Comp., zo mede bij de kapitein aan boord.


Datum: 06 maart 1840


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metslawier, zal, op donderdag den 12 maart 1840, des namiddags ten 4 uur, ten huize van J.T. van der Herberg, kastelein te Anjum, provisioneel, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen zeker bevaren tjalkschip, genaamd de JONGE JAN, groot 34 ton, lang over steven 14 el 7 palm 6 duim 8 streep, wijd 3 el 6 palm 9 duim 2 streep, en hol naar advenant, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en boomen en verdere scheeps toe- en aanbehoren, zodanig hetzelve is liggende binnen de Ezumazijl onder Anjum, in eigendom behorende aan Taede Jans Douwes, schipper aldaar, – waarop geboden is de som van NLG 803,-

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 4 maart. In de Précurseur leest men het volgende zeebericht.
Het Nederlandse driemast schip WIJNHANDEL (opm: bark, bouwjaar 1834; kapt. J. Smit), van Java naar Rotterdam vertrokken, wordt als verloren beschouwd, nadat men uit al de havens van Noorwegen berichten heeft ontvangen. (opm: waarschijnlijk in januari op Long Sand vergaan, zie DC 010240, ZZC 160640, NRC 271165)


Datum: 07 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HENDRINA, kapt. Buijten, van Zwolle naar Hull is, na op de Zuiderzee in het ijs bezet te zijn geweest en een anker en touw verloren te hebben, op het Kamperzand gedreven.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE EENDRAGT, kapt. Butijn, van Rotterdam naar Dundee, met schade in Texel binnengelopen - zie ons nommer van de 10e februari j.l. - heeft de 6e maart de reis weder voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen. Zodra het water vrij van ijs zal zijn, zal deze vaart worden hervat door de voor rekening der te Harlingen gevestigde Friesche Stoomboot-Reederij nieuw aangebouwde stoomboot FRISO, van 60 paardekracht vermogen, lage drukking.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HARMONIE, kapt. A. van der Meijden, van Bergen, met stokvis en traan, en BREEZE, kapt. W. Pratt, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 17 maart 1840, des namiddags te 4 uur, in het lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gebouwd, gekoperd en kopervast tweedeks brikschip de ROTTESTROOM, gevoerd door kapt. B.H. Kuiper, volgens meetbrief lang 26,40 el, wijd 5,35 el, hol 4,44 el, en alzo groot 279 tonnen, met deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verderen inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, westzijde, nabij de Janslijpensteeg, aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 5 november. Z.M. heeft bepaald, dat het te Willemsoord liggende geraseerd fregat ALGIERS zal worden opgelegd tot het doen der nodige herstellingen, dat, ter vervanging van hetzelve, in dienst zal gesteld worden het geraseerd fregat ROTTERDAM, met 250 koppen, onder bevel van de kapt.t.zee Tuning, dat dit fregat zal bestemd worden ter versterking van de zeemacht in Oost-Indië, en dat de korvet BOREAS met de 1e december in dienst gesteld zal worden, met 160 koppen onder bevel van de kapt.luit. Boelen en naar Oost-Indië zal vertrekken ter aflossing van een der zich daar bevindende korvetten TRITON of HYPOMENES.


Datum: 09 maart 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Z.K.H. Prins Frederik is heden ochtend te 11 ure uitgereden en heeft zich naar ’s Lands werf begeven. Z.K.H. heeft verder niet alleen het Etablissement van Stoomwerktuigen der heren Van Vlissingen en Dudok ven Heel bezocht, maar ook bijgewoond het voor de tweede maal in werking brengen der aldaar vervaardigde stoomwerktuigen voor de nieuw aangebouwde boot FRISO, welke voor rekening der te Harlingen gevestigde Friesche Stoomboot-Reederij zal varen. Z.K.H. moet deze werktuigen op het nauwkeurigst onderzocht en zich ten dien einde in de machinekamer begeven hebben. Ten 2 ure heeft de prins het etablissement verlaten na aan de ondernemers zijn bijzondere tevredenheid over de fabriek, die in een zo nauw verband met onze vaderlandse industrrie staat, te hebben betuigd.


Datum: 10 maart 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 Maart. Gisteren morgen omstreeks 7 uur, is van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam – Keulen.
De directie van dezelve Maatschappij maakt bekend, dat, uit hoofde van de lage waterstand zo lang die omstandigheid voortduurt, de bij de Afvaartlijsten geannonceerde dienst over Arnhem naar Keulen niet zal plaats hebben. De bij genoemde Afvaartlijsten bekend gemaakte dienst van Rotterdam over Nijmegen naar Keulen zal echter geschieden zo als zulks in de Afvaartlijsten is bekend gemaakt en wekelijks door de Haarlemsche Courant, het Dagblad van 's Gravenhage, de Dordrechtsche Courant en het Algemeen Handelsblad zal worden geannonceerd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Te Scilly zijn binnengelopen de schepen METEORE, kapt. de Meire, en EGIDE, kapt. Van der Steene, beide van Liverpool naar Oostende.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Te Glandore (Ierland) is 25 februari, met schade en verstopte pompen binnengelopen het Belgisch schip ANGELINA, kapt. Brodersen (opm: kof, bouwjaar 1803, ex-Noord- later Zuid-Nederlander; kapt. J.N. Brodersen), van Oostende naar Sables d’Olvane (opm: waarschijnlijk Sables d’Olonne), hetzelve is dadelijk door de gehele equipage, uitgezonderd de kapitein, welke daartoe te ziek was, verlaten geworden. (opm: Lloyd’s List van 6 maart meldt dat het schip in zinkende staat binnenkwam; waarschijnlijk is de kof afgekeurd en gesloopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRINA, kapt. Buiten, van Zwolle naar Hull, is op de Zuiderzee in het ijs bezet geraakt en met verlies van een anker en touw op het Kamperzand gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HARMONIE, kapt. Dik, van Cardiff naar Rotterdam, is de 23 februari te St. Mary's, Scilly, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen hebben de 29 februari een aanvang gemaakt met laden de schepen UNDINA, kapt. Smith, voor Rotterdam, en GUSTAAF, kapt. Oldenburger, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Bayonne waren de 27 februari bezig met laden de schepen JOSINA WILHELMINA, kapt. Smit, voor Amsterdam, en MERCURIUS, kapt. Mateling, voor Bremen.


Datum: 11 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PAULINA, kapt. De Boer, van Petersburg naar Hamburg, met schade te Cuxhaven binnengelopen - zie ons nommer in dato 16 september anno passato (opm: 1839) - was volgens bericht van daar van de 5e maart bezig ballast in te nemen en zou van daar naar Sunderland vertrekken om een lading voor Rotterdam in te nemen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De raderboot STAD NIJMEGEN, verwacht sinds maandag (opm: 9 maart) is eerst hedenochtend tegen 9 uur aangekomen. Dit stoomschip, dat maandag uit Rotterdam was vertrokken, is als gevolg van mist bij IJsselmonde nabij Rotterdam aan de grond gelopen. Voor hedenavond wordt het stoomschip PRINS FREDERIK verwacht.


Datum: 12 maart 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hull. Het Nederlands stoomschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN zal deze vaart de 15e dezer weder voor dit jaar openen en vervolgens geregeld vertrekken, van Amsterdam de 5e, 15e en 25e van iedere maand, en van Hull de 10e, 20e en 30e van iedere maand (opm: dit is waarschijnlijk de eerste aankondiging van de dienst op Hull met dit stoomschip, dat voordien van Amsterdam op Harlingen voer en nu geschikt gemaakt was voor de zeevaart)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij ministeriële aanschrijving is te kennen gegeven, dat voortaan onder de schepen, waarmede vaste beurten of veren worden bevaren, voor zoveel het patentrecht betreft, alleen die zullen behoren begrepen te worden, welke als zodanig door het openbaar gezag zijn ingesteld of erkend.


Datum: 13 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip AIMABLE CÉLESTE, kapt. Laveau (opm: buitenlander), van Vera Cruz naar Havre, de 31e januari in volle zee gezonken - zie ons nommer van de 11 februari j.l. - leest men in het Journal de Cherbourg nog het volgende: Gemelde bodem vertrok de 15e december met een harde wind van de rede van Mexico, welke na een korte tijd tot een hevige storm oversloeg. De achtste dag na het vertrek sloeg een man der equipage overboord en bekwam het schip zware schade, zodat men genoodzaakt was enig goed over boord te werpen, ook openbaarde zich, te meer daar het schip reeds zeer oud was, een lek, zodat op de 31e januari hetzelve, niettegenstaande alle aangewende pogingen begon te zinken en de equipage de dood voor ogen zag, toen men tot aller vreugde een schip zag naderen, hetwelk later een Nederlandse kof bleek te zijn, de ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Suriname naar Amsterdam, en hen dan ook niettegenstaande de hevig voortwoedende orkaan en de ANTONIA schade had bekomen, redde en te Falmouth aanbracht.
Nog zagen zij diezelfde dag (31 januari) een groot mastloos, naar ogenschijn driemast schip welke noodseinen gaf, doch niet door de ANTONIA kon bereikt worden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Uit Vlissingen meldt men van de 7e maart: Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, luit. ter zee 1e klasse Courtzen, kwam heden van Texel alhier ter rede, aan boord hebbende 150 matrozen, voor de bemanning van de alhier in dienst gestelde brik DE COURIER, als voor de nog in dienst zijnde kanonneerboten.
Men verneemt verder, dat het getal manschappen, hetwelk zich vrijwillig tot de zeedienst verbindt, dagelijks aanmerkelijk toeneemt, hetwelk men toeschrijft aan de aanzienlijke vermindering van het leger, waardoor vele manschappen die geschiktheid voor ’s Rijks marine hebben, de zeedienst voor hun bestaansmiddel kiezen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de EENDRAGT, kapt. Butijn, van Rotterdam naar Dundee, in Texel met schade binnen, heeft na volbrachte reparatie de 6 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEPTUNUS, kapt. Bakker, van Rotterdam naar Liverpool, is de 3 maart te Holyhead binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 3 maart een aanvang gemaakt met laden het schip VENILIA, kapt. Kranenborg, voor Rotterdam, en de 5 dito het schip MARGARETHA, kapt. Koster, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 4 maart een aanvang gemaakt met laden het schip de DANKBAARHEID, kapt. De Jonge, voor Rotterdam, en de 5 dito het schip ALIDA, kapt. Scholtens, voor Amsterdam.


Datum: 14 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 20e november zouden van daar vertrekken de schepen ALIDA WILLEMINA, kapt. Van der Mey, naar Amsterdam, de 25e november BATO, kapt. Keijzer en CANTON, kapt. Lourens, beide naar Rotterdam, medio december EMANUEL, kapt. S.G. Molenaar, naar Rotterdam en PRINS HENDRIK, kapt. Veening, naar Amsterdam, beide ultimo december. Nog lagen daar in lading de schepen ELISABETH, kapt. Jansen en AUGUSTIN, kapt. Smit, naar Amsterdam en DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. Hus, naar Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam is gearriveerd het schip J.C.J. VAN SPEYK, kapt. Rotgans, van Batavia met 4.870 balen en 238 zakken koffij, 1.353 kanisters suiker, 402 schuitjes tin en 980 bundels bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
Te Amsterdam zijn gearriveerd het schip EGMOND, kapt. Rotgans, van Batavia met 2.584 balen koffij, 247 schuitjes tin en 1.314 bundels bindrotting. Adres Nederlandsche Handel Maatschappij, en CLASINA ADRIANA, kapt Nielsen, van Suriname met 460 vaten suiker, 53 balen katoen en een partij oud koper. Adres: diversen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend driemast schoener-hol van Franse constructie, groot pl.m. 120 Nederlandse tonnen, twee jaar oud en kopervast, liggende in de haven van Harlingen, waaromtrent de gegadigden zich gelieven te adresseren ten kantore van Douwe Jans, zeilmaker aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens berichten uit Malta van 24 februari, zou Zr.Ms. fregat de RHIJN, aan boord waarvan zich prins Frederik Hendrik bevindt, die dag van daar naar Smyrna vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij Koninklijk Besluit is bepaald:
1°. dat het te Willemsoord liggende fregat DE ZAAN, hetwelk, ter vervanging van het fregat DE MAAS, naar Oost-Indië bestemd was, met de laatste dezer maand zal worden buiten dienst gesteld en opgelegd;
2°. dat het fregat DE SAMBRE, liggende te Amsterdam, met 1 april aanstaande zal worden in dienst gesteld, en bestemd naar Oost-Indië, ter aflossing van het gemelde fregat DE MAAS, met bepaling tevens, dat de kapitein ter zee D. Buys, thans het fregat DE ZAAN kommanderende, met deszelfs état-major en equipage, zal overgaan op het fregat DE SAMBRE, en daarover het bevel voeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt zou dezer dagen door Z.M. aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam de vergunning zijn verleend, tot het aanleggen van een spoorweg van die stad op ’s Gravenhage. Dit zo zijnde is het te verwachten, dat deze weg in verband met die van Amsterdam op Haarlem zal worden gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 13 Maart. Schipper N. Essebaggers, beurtman van Middelharnis op Dordrecht, is 11 maart laatstleden, tegen de middag, in de Oude Maas, op de hoogte van de Weiplaat, door een stoomboot, uit zee naar Rotterdam gaande, overzeild, met dat ongelukkig gevolg, dat het beurtschip, deerlijk gehavend, gezonken is. De jongen van de schipper heeft het ongeluk getroffen daarbij zijn been te breken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men verneemt, dat de stoomboot van Middelburg op Rotterdam, op zondag 15 maart aanstaande, van eerstgemelde stad zal vertrekken. (opm: de vaart was door ijsgang gestremd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 10e maart zijn te Millingen vier zeilschepen aangekomen, ten einde door middel derzelve de gezonken stoomboot de STAD KEULEN weder vlot te kunnen maken. De voorbereidende werkzaamheden, die door kapitein Meeuwsen van de stoomsleper HERCULES geleid worden, zullen vrijdag a.s. afgelopen zijn, zodat de eigenlijke hefarbeid aanstaande zaterdag beginnen zal. De kapitein en de conducteur van het gezonken stoomschip bevinden zich bij voortduring te Millingen, en onder hun leiding is het grootste gedeelte der goederen, ofschoon beschadigd, gered geworden. Overigens heeft de Dusseldorpse stoombootmaatschappij bij het Rijntolgerecht te Xanten een klacht ingediend tegen de Rotterdamse maatschappij, en van dezelve geëist een som van 308 Berlijnse thaler, op welke som de aan de KOMEET toegebrachte schade te Duisburg gerechtelijk is begroot geworden, en bovendien vergoeding voor de derving van winst en voor andere nader op te maken schaden. Daar echter het bewuste treurige voorval op Nederlands gebied heeft plaats gehad, is men van gevoelen dat de bevoegde rechter over hetzelve niet te Xanten behoort gezocht te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Blijkens de Javase couranten van 2 november, is door Z.Exc. de Gouverneur-Generaal de volgende publicatie afgekondigd:
Dat, als een uitvloeisel van het gesloten 24 artikelen tractaat, openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant van 11 juli j.l., door de koning is bevolen te bepalen, gelijk bepaald en vastgesteld wordt bij deze:
Eerstelijk, dat de schepen, varende onder Belgische vlag, in de havens van Nederlands-Indië voortaan zullen worden toegelaten op dezelfde voet als de vaartuigen van andere bevriende natiën, en ten tweede, dat, in verband hiermede, alsnu niet verder op de Belgische wollen en katoenen stoffen zal worden toegepast de bepaling der resolutie van 1 Juli 1834, n°. 4 (Staatsblad n°. 32, strekkende, dat van soortgelijke goederen, afkomstig uit landen waarmede de Nederlandse regering niet in vriendschap is, een verhoogd recht van 50 en 70 pCt. zal worden geheven).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart 1840. In ons no.21 van 1838 is melding gemaakt van het nemen door de rovers op de 9e oktober 1837 van de Nederlandse schoener MARIA FREDERIKA, gevoerd door kapt. J. Gregorij bij de noordoosthoek van Bali.
Thans ontvangen wij het bericht dat de commandant van Zr.Ms. brik NAUTILUS, de kapitein luitenant ter zee titulair F.N. Muller, bij deszelfs jongste reis van Amboina herwaarts, aan de zuidzijde van Mindano in een kreek bij het fortje Caldaria even bewesten Zamboanga, een vaartuig afgetuigd heeft zien liggen, hetwelk volgens mededeling van een Spaans zeeofficier een in Nederlands Indië te huis behorende schoener zou wezen die door de Solose zeerovers genomen en later door de Spaanse bezetting te Zamboanga hernomen is en welke door genoemde commandant wordt opgegeven waarschijnlijk te zijn de MARIJ, gevoerd geweest door Gregorij, hetgeen met grond doet veronderstellen dat dit hetzelfde vaartuig is als in ons bovenaangehaald no. wordt bedoeld en hetwelk dan wellicht door de rovers langs Boeton of door Straat Makassar naar Zamboanga zal zijn gevoerd.
De moeilijkheid om de bedoelde Spaanse officier, die geen andere dan zijn moedertaal sprak te verstaan, is oorzaak geweest dat geen meer volledige narichten zijn kunnen worden verkregen. Naar men verneemt is het marine departement vanwege het gouvernement gemachtigd om bij een daartoe geschikte gelegenheid een oorlogsvaartuig naar Zamboanga te zenden, ten einde aldaar zodanige toelichtingen in te winnen als waartoe het hiervoor gemelde bericht van de heer Muller kan aanleiding geven en om ingeval aldaar werkelijk een van zeerovers hernomen en aan Nederlandse ingezetenen behorend vaartuig mocht aanwezig zijn en er geen bedenkingen bestaan tot het weder in het bezit nemen van hetzelve, zulks alsdan te bewerkstelligen en daarmede verder zodanig te handelen als in het belang van de wettige eigenaren oorbaar zal worden geacht.


Datum: 16 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HEBE, kapt. Bockelman, van Rotterdam naar Triëst met schade te Cowes binnengelopen, heeft de 12e maart de reis voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GEERDINA, kapt. Boer, van Bordeaux naar Rotterdam, met schade te Falmouth binnengelopen, heeft de 10e maart de reis weder voortgezet. (opm: zie PGC 170340)


Datum: 17 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 15e maart is op de Buitengronden tussen Vlie en Terschelling gestrand een brik, de naam onbekend (opm: zie ZP 180340). De equipage is door een loods of vissersschuit gered en op Terschelling aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Elseneur van de 10e maart was de Sond geheel vrij van ijs. Het sedert de 21e februari aldaar gelegen hebbende schip WIETSIENA, kapt. Greven, van Danzig naar Havre, had die dag de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

In de nacht van de 9e maart is aan boord van het te Swinemünde naar Bordeaux zeilklaar liggende schip MARIA, kapt. Brouwer (opm: kof, kapt. H.J. Brouwer), brand ontstaan, welke eerst in de morgen ontdekt is geworden. Een gedeelte der lading, welke reeds door het vuur was aangetast, is gelost en de schade zou zo spoedig mogelijk hersteld worden (opm: op 2 april heeft kapt. Brouwer zijn reis vervolgd).
Drie man der equipage, met name T.T. Hollander, D.E. Burman en C. Blaupot, welke in het vooronder hun logies hadden, zijn door de damp gestikt (opm: zie PGC 200340 en BNO 300340)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 12e maart is van Texel naar Hull vertrokken het stoomschip PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, en te 15e dito is van Texel vertrokken, eveneens naar Hull, het stoomschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. B. Ponstijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een bericht uit Alexandria van 23 februari, moeten enige manschappen van een Russisch barkschip door een Egyptische boot vervolgd zijn tot op het Russische schip, en van hetzelve zelfs de kapitein, die de Russische vlag hees, met geweld naar de Egyptische admiraal vervoerd, doch op de reclame van de Russische consul dadelijk wederom losgelaten zijn. Laatstgemelde moet onmiddellijk daarop éclatante voldoening gevorderd hebben wegens deze schending der Russische vlag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met de 11e dezer is in dienst gesteld Zr.Ms. brik de COURIER, liggende te Vlissingen. Het commandement over deze bodem is opgedragen aan de kapitein-luitenant ter zee G. Willinck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het snelzeilend, gekoperd Nederlands brikschip DE DANKBAARHEID, Kapt. T.K. Veldman, om in de eerste dagen van de volgende maand te vertrekken. Adres bij de cargadoors J. B. 't Hooft en G. Mauritz te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. G.M. Gnodde, van Bordeaux naar Amsterdam, te Plymouth binnen, heeft deszelfs reis de 7 maart voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen NICKERIE, kapt. Bennemeijer, van Batavia, en GEERDINA, kapt. Boer, van Bordeaux, beide naar Rotterdam, zijn de 7 maart te Falmouth binnengelopen, het laatste met verlies van de giek, zeilen, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 7 maart een aanvang gemaakt met laden het schip BERENDINA, kapt. Rasker, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 5 maart een aanvang gemaakt met laden het schip ELISABETH, kapt. Pothoff, voor Lissabon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip AURORA (opm: brik, bouwjaar < 1823), kapt. J. Zuiderduin, van Havana naar Amsterdam, is de 31 januari op het eiland St. George bij de Bermuden (opm: Bermuda’s) verongelukt. De equipage en een gedeelte der lading zijn gered. Eerstgemelde is de 6 maart met het schip TREASURER te Liverpool aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snikschip, groot 7 ton. Te bevragen bij H. Vink, te Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk, nieuw uitgehaald in den jare 1826, groot 39 ton, met zeil en touwwerk, zoals hij is bevaren. Te bevragen bij A.J. Koenes, scheepstimmerbaas op de Rohel onder Augustinusga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 12 maart het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 9 maart het kofschip de HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Schotland;
Den 10 dito de kofschepen GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Schotland en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
Den 11 dito de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd en MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, beide naar Noorwegen; het pinkschip DIRKJE ADEMA, kapt. H.B. Rickmers en het barkschip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers, beide naar Groenland.


Datum: 18 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse brik SOPHIA, kapt. Lingard, van Bahia met suiker en tabak naar Hamburg, is in de nacht van 15 maart op de Engelshoek bij de Noordvaarder bij Terschelling gestrand (opm: zie ZP 170340). Het schip ligt geheel op zijde en onder water en zal vermoedelijk met de lading totaal weg zijn. De kapitein, de equipage en een Hamburger loods hebben zich met de boot gered en zijn door een Urker visser opgenomen en te Terschelling aangebracht, zijnde dit de brik in ons vorig nommer gemeld.
ZP 180340
De schepen CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. Mulder, en DELFT, kapt. Muller, zouden beide tegen medio december van Batavia, het eerste naar Amsterdam en het tweede naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam ligt in lading naar: Genua en Livorno: de Nederlandse kof de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H. F. Klein, adres bij C.I. de Grys & Zoon en J. de Rooy.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Binnengekomen den 16 maart, de bark (opm: sriemast galjoot) INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, van Amsterdam.


Datum: 19 maart 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zijne Majesteit heeft bepaald, dat de premies en aanbrenggelden voor de schepelingen, welke zich in de Nederlandse zeedienst verbinden, voortaan zullen zijn: voor de dek- en onderofficieren, niet tot het vaste corps behorende, en de matrozen van de eerste klasse NLG 10, in plaats van NLG 15, voor elk jaar waarvoor zij zich zullen engageren, en welke engagementen zullen moeten plaats hebben voor vijf, vier, drie of twee jaren; voor de matrozen van de tweede klasse NLG 6, in plaats van NLG 10 voor ieder jaar, en voor die der derde klasse NLG 3, in plaats van NLG 5 voor ieder jaar, met bepaling dat deze beide laatste klassen voor niet minder dan respectievelijk voor drie en vier jaren zullen worden geëngageerd, terwijl de aanbrenggelden zullen zijn: voor de dek- en onderofficieren, niet tot het vaste corps behorende, en voor de matrozen der eerste klasse NLG 2.50, in plaats van NLG 3.75, en voor de matrozen der tweede en derde klasse NLG 1.50, in plaats van NLG 2.50 per kop, voor ieder jaar waarvoor zij zullen geëngageerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NEDERL. WELDAAD (opm: tjalk NEERLANDS WELDAAD), kapt. P.D. van Wijk, van Lübeck, met teer; EENDRAGT, kapt. C. van Limmen, van Liverpool, met zout en stukgoederen, en ISABELLA, kapt. J. Dempster, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt, zal het stoomjacht ZEELAND, denkelijk op donderdag de 19e dezer, de dienst tussen Middelburg en Rotterdam hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Rotterdam, is 16 maart voor de arrondissements rechtbank, eerste of civiele kamer, opgebracht de zaak van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij contra de Neder- en Midden Rijn-Maatschappij, aangaande het in de avond van de 19e februari jongstl. nabij Millingen voorgevallene tussen de stoomboot de STAD KEULEN, gevoerd wordende door kapt. Scott, en de KOMEET, door kapt. Kok, bij welke gelegenheid eerstgenoemde met nog al een belangrijke lading in zich, geheel gezonken is. De eis is tot betaling van schadevergoeding alsmede in de kosten. De zaak is tot heden over 14 dagen uitgesteld


Datum: 20 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip BRISEÏS, kapt. Jansen, zou volgens brief van Smyrna van de 29e februari, vóór 15 maart van daar naar Samos vertrekken om de lading voor Amsterdam te completeren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Visser, voerende het schip NASSAU, van Amsterdam naar Batavia, in dato 21 januari, bevond hij zich toen in goede staat zeilende, na 3 weken zware storm doorgestaan te hebben op 03º02’ NB en 22º20’WL. Nog rapporteert kapt. Visser de 14e december op de hoogte van Kaap Finisterre gepraaid te hebben het schip CORNELIA EN HENRIËTTE, kapt. Bruining, van Amsterdam naar Batavia, hetzelve had de fokkera verloren, en de 13e januari op 16ºNB en 25ºWL in goede staat het schip STAATSRAAD BAUD, kapt. Seepe, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie: De houder van cognossementen aan order over goederen alhier aangebracht per het schip (opm: kof) de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuit, van Bordeaux, gelieven zich ten spoedigste te adresseren aan de Cargadoors Jan Corver en Comp. op den Buitenkant, naast Zeemanshoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Swinemünde van de 9 maart, was in de nacht van de 8 op de 9 dito, aan boord van het aldaar naar Bordeaux met een lading duigen zeilklaar liggende schip MARIA, kapt. H.J. Brouwer, brand ontstaan, waardoor, daar men de brand eerst in de ochtend van de 9 dito bemerkte, drie man der equipagie, met name T.T. Hollander, van Emden, D.E. Burman, van Zuidbroek en C. Blaupot, van Amsterdam, welke in het vooronder hun logies hadden, door de damp gestikt zijn (opm: zie o.a. ZP 170340). Door het dek in de roef open te breken, had men een gedeelte der lading, welke reeds door het vuur aangetast was, gelost en de voortgang van hetzelve gestuit. De daardoor veroorzaakte schade zoude ten spoedigste hersteld worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 11 februari een aanvang gemaakt met laden het schip GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, kapt. Van Wijk, voor Harlingen.


Datum: 21 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 20 maart. Heden arriveerde alhier van Batavia het schip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Batavia, van daar vertrokken de 26e oktober 1839, met 3.977 balen koffij, 1.210 kanisters suiker, 301 schuitjes tin en 1.000 bundels bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Aangekomen het Nederlandse barkschip HENRY EN WILLEM, kapt. J.W. Retgers van Padang den 8ste maart, met passagiers.


Datum: 23 maart 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Tussen de heren Klaas Brantjes, koopman, wonende te Purmerend, Nicolaas Brantjes, koopman, wonende te Hoorn, Frans Middelhoff, koopman, wonende te Purmerend, Jacob van der Meulen, koopman, wonende te Purmerend, Willem Zadeits, koopman, wonende te Purmerend, en Jacob Simon de Vries, secretaris van Waterland, wonende te Monnickendam, is bij acte op 6 maart 1840 voor de in de Beemster residerende notaris Cornelis Boom Jr., in tegenwoordigheid van getuigen, te Purmerend gepasseerd, behoorlijk te Edam geregistreerd, een vennootschap opgericht tot het drijven van handel in Noorse en Oostzeese houtwaren, benevens de commissiehandel in dezelve, met bepaling:
1. dat de onderneming zal gevestigd zijn te Purmerend.
2. dat de firma der vennootschap zal zijn Brantjes & Compagnie
3. dat dezelve zal aanvangen de 1e mei 1840 en gedurende de tijd van 5 of 10 jaren naar goedvinden der vennoten.
4. dat de handel zal gedreven worden door de contractant Nicolaas Brantjes, welke de tekening der firma uitsluitend zal hebben, doch niet bevoegd zal zijn om ten behoeve der vennootschap vaste goederen aan te kopen of te huren of enige gelden op te nemen of aan anderen ter leen te verstrekken, dan met machtiging der overige vennoten.
(opm: dit is waarschijlijk het begin van deze firma, die later een aantal zeilschepen onder Nederlandse vlag in de houtvaart zal brengen)


Datum: 24 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden arriveerde te Amsterdam, ledig van Joure, het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes, hetwelk aldaar in lading werd gelegd naar St. Petersburg. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Frederik Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen, allen te Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van ’t Vlie van de 22e maart zijn in de nacht van 20 op 21 maart drie vissersvaartuigen verongelukt en is het volk daarbij omgekomen, zijnde twee te Volendam en een te Urk thuisbehorende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoombotendienst tussen de steden Dordrecht en Rotterdam.
Met gunstige toestemming van weledele achtbare heren burgemeesters en wethouders van de beide steden is in de uren van afvaart en aankomst verandering gebracht, zullende, te beginnen met de eerste april, de boten van Dordrecht naar Rotterdam het gehele jaar door, ’s morgens te 6 uur en 's middags te 12 uur precies afvaren. Het vertrek van Rotterdam naar Dordrecht geschiedt elke morgen te 9 uur, en van den eerste maart tot den laatste october, des namiddags te 5 uur, van 1 november tot de laatste februari te 4 uur.
De ondernemers hebben alles aangewend om hun stadgenoten en geëerd reizend publiek in de gelegenheid te stellen, om direct bij aankomst hunner boten per diligence hun reis naar 's Hage, en met de morgenboot ook naar Amsterdam voort te zetten, tot welk einde de ondernemers der stoomboten overeen zijn gekomen met de heren Surig en Koens, ondernemers der diligence van 's Hage op Amsterdam en Rotterdam. Ook vertrekt weder een diligence van 's Hage, die de reizigers voor het afvaren der boten aan boord bezorgt. De ondernemers der diligences en stoomboten zullen alles aanwenden om het geëerde reizende publiek met de meeste spoed en minzaamheid te bedienen, om daardoor de voorkeur van hun stadgenoten en geëerde publiek te verwerven. Men gelieve zich ter nadere informatie te vervoegen bij de heren Surig en Koens, op het Spui te ‘s Hage, en bij de ondernemers der stoomboten te Rotterdam en Dordrecht.


Datum: 25 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Post, van Delfzijl naar Osterrisoer, is de 21e maart met verlies van anker te Delfzijl uit zee teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 19e maart lagen te Cuxhaven wegens tegenwind de schepen VROUW WOBCKE, kapt. De Vries, naar Amsterdam, JACOBA, kapt. Klunder, naar Koningsbergen, ROELINA, kapt. K.J. Pronk en UITREDDING, kapt. De Jong, beide naar Greifswald en TWEE GEBROEDERS, kapt. Onnes, naar Hadersleben, alle van Hamburg.


Datum: 26 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GRUNUS, wijlen kapt. Van Driesten (opm: kof, kapt. R.C. van Driesten), van Glasgow naar Rotterdam, is de 19e maart wegens overlijden van de kapitein te Campbeltown binnengelopen. (opm: nieuwe kapitein werd stuurman Luitje Ottes Post)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 14 maart. Op het rapport van het handelscollegie alhier heeft de regering begrepen aan de regering van Denemarken een memorie over de Sondtol te moeten doen toekomen, van welke memorie aan het corps diplomatique alhier, zowel als in Kopenhagen exemplaren uitgedeeld zijn. In deze memorie van bezwaren, waarin alles door dezelve uitvoerig en nauwkeurig uiteengezet is, klaagt de Zweedse regering over de verschillende misbruiken, welke van tijd tot tijd in de behering van de Sondtol ingeslopen zijn; alsmede over de door de Oeresond-tolkamer op eigen gezag gemaakte veranderingen in de benaming van in het toltarief van Christianopel (opm: positie 56º15’ NB en 16º02’ OL) met name aangewezen waren, in de in genoemd toltarief vastgestelde lijst van te betalen rechten, en over het bepalen naar eigen willekeur door meergemelde kamer van een inkomend recht op in bovengenoemd tarief niet genoemde handelsartikelen. Voornamelijk klaagt de Zweedse regering over de willekeurige handelwijze van de Oeresond-tolkamer, dat zij, met verkrachting van de uitdrukkelijke bepaling, voorkomende in het in juni 1701 tussen Holland en Denemarken gesloten traktaat, niet meer heft 1 procent van de waarde der daarbij belaste goederen, maar in de plaats daarvan een ongeevenredigd vast recht van doorvoer is begonnen te heffen, waardoor bij de verminderde waarde der waren nu van 2 - 7 procent en nog meer betaald wordt.
Aan het einde dezer memorie nodigt de Zweedse regering al de andere staten uit, welke bij den Oostzeese handel belang hebben, om met haar bij de regering van Denemarken aanzoek te doen tot uit de weg ruiming van de bestaande misbruiken en bezwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Arnhem, 24 maart. De stoomboot de STAD KEULEN is door de te werkgestelde maatregelen werkelijk vlot geworden. Met uitzondering van enige weinige collis en het klaverzaad, zijn de goederen in zeer beschadigden staat gelost en in 's Rijks entrepôt alhier opgeslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip VROUW MAARTJE, kapt. P. Poldervaart, van Messina, met fruit en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteren morgen omstreeks 8 uur is van voor deze stad vertrokken, het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman, bestemd naar Batavia.


Datum: 27 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Ameland van de 23e maart waren aldaar aangedreven enige stukken wrakhout en een stuk plank van een suikerkist, een en ander vermoedelijk afkomstig van het bij Terschelling verongelukte schip SOPHIA, kapt. Lingard, van Bahia naar Hamburg, zie ons nommer van de 18 dezer.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. C. Zaal, voerende het schip (opm: bark) de GOEDE VREDE, van Suriname naar Amsterdam, in dato Dover 23 maart, was hij na veel storm doorgestaan te hebben in goede staat aldaar binnengelopen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Brugge is uit de hand te koop de Belgische pleit LA GIRAFFE, groot 98 ton.
Voor informatie richte men zich tot makelaar Piesens-Taffin te Brugge. (opm: zie AB 141239 en LP 170840)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip AURORA, kapt. Scheepma (opm: vermoedelijk Scheepsma, zie ZP 030440; buitenlander), van Hamburg naar Poole of Weymouth, is, volgens brief van Ringkoping (opm: Ringkøbing), van de 10 maart, in de nacht van de 5 op de 6 dito, op 30 mijlen afstands van de Noorse kust gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA CORNELIA, kapt. Van der Borgh, van Liverpool naar Amsterdam, is de 16 maart met verlies van voorsteng, topzeil, enz., te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ONRUST, kapt. Dik, van St. Ubes naar Vlaardingen, was de 18e op de hoogte van Douvres.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een van Amsterdam naar Havana bestemd schip, vermoedelijk het schip de EENDRAGT, kapt. De Jong, is de 3e maart gepraaid op 43º30' N.breedte, 15º W.lengte; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WASSENAAR, kapt. Spiegelberg, van Amsterdam naar Batavia, is de 1e maart, op 42º 07' N.breedte, 16º49' W.lengte gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BATAVIA, kapt. Pronk, van Rotterdam naar St. George d'Elmina en Batavia, is, aan boord alles wel zijnde, gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen hebben de 18 maart een aanvang gemaakt met laden de schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. Wijnstok, en de WAAKZAAMHEID, kapt. De Weerd, beide voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden jagtschip, groot 14 tonnen. Te bevragen bij P.J. Miedema, te Ezumazijl onder Anjum.


Datum: 28 maart 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

H.M.S. oorlogskorvet de PEARL (opm: Britse bodem) heeft zich eergisteren, na het innemen van een gedeelte van derzelver krijgsmaterieel te Chatham, van daar naar Portsmouth begeven, om onverwijld uit die zeehaven, na het aan boord nemen van enige ammunitie, naar de Chinese kust te vertrekken. Voorts zullen er met de 1e april nog een achthonderdtal mariniers van Chatham naar Madras overgebracht worden, en heerst er thans in het koninklijke dok van die Britse haven, alsmede te Sheerness, een buitengewone drukte, daar nieuwelings van wege de admiraliteit last ter onmiddellijke afbouwing van de LONDON en andere linieschepen ontvangen is.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van deze rede naar zee gezeild LES DEUX SOEURS, kapt. M.J. Cornelissen, naar Mayo (opm: om [bij] te laden voor Montevideo).


Datum: 30 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, van Suriname naar Amsterdam, te Dover binnengelopen - zie ons nommer van de 27. dezer - is de 25e maart van voor deszelfs ankers weggedreven en heeft enige schade bekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tenby, 21 maart. Van hier is heden naar Amsterdam vertrokken het schip SARACEEN, kapt. Puckey, met de lading van het aldaar afgekeurde schip VERWACHTING, van Havana.

Krant:
 BNO - Börsen-Nachrichten der Ostsee, Stettin


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Swinemunde, 27 maart. Met niet geringe verwondering hoort men hier het gerucht dat de op een Nederlands schip door rook gestikte drie bemanningsleden levend begraven zouden zijn. Dit gerucht mist echter elke grond, zoals uit het volgende verslag duidelijk wordt.
Het vuur aanboord van het schip werd namelijk eerst ’s morgens tegen half zes door de stuurman ontdekt, die samen met de scheepsjongen in een ander verblijf sliep. De jongen kreeg opdracht de overige opvarenden te wekken. Op zijn roepen kreeg de jongen echter geen antwoord, waarop hij naar binnen ging en bemerkte dat de matrozen geen tekenen van leven meer gaven. Hij wist weer boven te komen, maar had zoveel rook binnen gekregen dat hij niet verder kon. Op zijn roepen werd de jongen, inmiddels vrijwel bewusteloos, door de stuurman en vanaf de wal te hulp geschoten mensen in veiligheid gebracht. Evenzo werden de drie matrozen meteen uit hun kooien gehaald en naar het in de buurt gelegen gebouw van de Scheepvaartcommissie gebracht waar de gemeentelijke arts tevergeefs reddingspogingen ondernam. Al snel verschenen er uiterlijke symptomen van de dood. De lijken werden hierop naar het lijkenhuis gebracht waar opnieuw maar vruchteloos geprobeerd werd de mannen tot leven te wekken, waarop een gerechtelijke schouw werd uitgevoerd. Op de 12e om 10 uur, nadat de lijken dus bijna 80 uren boven de grond hadden gestaan, werden ze met toestemming van de gezondheidsdienst van de politie begraven, waarbij de schrijver van dit artikel aanwezig was en zich er nog eens van overtuigde dat er geen weldenkende gedachte is dat er in de lijken nog leven zou kunnen zijn.
Nadat ze tot de 15e in hun graven hadden gerust schoot de plaatselijke doodgraver door God weet welke aanleiding de gedachte te binnen, die hij niet van zich af kon zetten, dat de drie matrozen levend waren begraven. Uit vrees dat deze gedachte hem dag en nacht zou achtervolgen vroeg hij aan de plaatselijke autoriteiten toestemming de lijken weer op te graven, hetgeen ook werkelijk ’s avonds geschiedde. Zijn, en misschien ook de nieuwsgierigheid van anderen, was bevredigd; echter de lijken waren niet, zoals de mare falselijk de ronde had gedaan, in een verschrikkelijke staat maar precies in dezelfde toestand als ze bij de begrafenis waren geweest, hetgeen men ook niet anders kon verwachten. De lijken werden tot de 17e ’s avonds open in het graf gelaten, voor iedereen te zien, en kregen eerst toen weer hun rust terug, waarin ze nu dan ook hopelijk zullen blijven.


Datum: 31 maart 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te water gelaten schepen. Hedenmiddag ten 1½ ure is van de werf de Walvisch van de scheepsbouwmeester Jan Nuveen, in de Groote Bikkerstraat alhier, met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij fregatschip de WALVISCH, groot 600 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J. Schut en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, en is onmiddellijk daarop de kiel gelegd voor een fregatschip, genaamd zullende worden BAREND WILLEM, mede bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 Maart. Volgens berichten over Engeland waren te St. Helena gearriveerd het schip de BARON VAN GEEN, van Batavia naar Amsterdam, en de 5e februari het schip PICTURA, kapt. Brouwer, van Batavia en de Kaap naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam, Nijmegen, Dusseldorp en Keulen, april 1840, zullende worden gedaan met de snelvarende stoomboten de NEDERLANDER en de LUDWIG, dewelke de eerste dag tot Emmerik doorvaren en de tweede dag tot Keulen, in geval van lage waterstand zal deze dienst op dezelfde voet plaats hebben over Nijmegen, en alsdan de dienst, zo als die over Nijmegen, en wel op den 3, 5, 8, 10, 13, en 15, is bekend gemaakt, over Arnhem gedaan worden.
Bij de aankomst van elke stoomboot te Rotterdam, vertrekt dadelijk een diligence naar 's Hage, welke ook weer op een geschikt uur van 'sHage afrijdt, om de reizigers voor het vertrek der stoomboten te Rotterdam te brengen. Nadere informatie deswegen te bekomen bij C. P. Daemes, kastelein in de Zeven Kerken van Rome, op het Spui, te 's-Hage, vanwaar die diligence afrijdt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 17 maart het smakschip VERWACHTING, kapt. J. Eilers, van Newcastle.
Den 22 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland.
Den 25 dito het kofschip ARENDINA, kapt. S.K. Brouwer, van Christaansand.
Den 26 dito de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand, DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer.
Den 27 dito het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand.
Den 28 dito de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Oostrisoer en de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand.
Uitgezeild: Den 16 maart de kofschepen de VREEDE, kapt. B.B. Keun, de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, STAD EN LANDE, kapt. R. Helmers en de JONGE DIRK, kapt. Jan Visser, alle vier naar Noorwegen.
Den 17 dito het schonerschip ANTJE, kapt. S.K. de Vries, naar Havanah.
Den 19 dito het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle.
Den 23 dito de kofschepen JOHANNES, kapt. A. Sluik jr., naar Liverpool en PIETER, kapt. J.H. de Weerd, op avontuur.
Den 26 dito het galjootschip HARMONIE, kapt. G. Addicks, naar Noorwegen.
Den 27 dito de kofschepen de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, naar de Oostzee, de WELVAART, kapt. H.W. Velt, PETRONELLA, kapt. H,M. Swart en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, alle drie naar Noorwegen; het smakschip VERWACHTING, kapt. J. Eilers, naar Leith.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ledeboer, te Bolsward, zal, op donderdagen den 9 en 16 april 1840, bij de beschrijving en eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten 3 ure, in het logement de Wijnberg te Bolsward, tegen strijk en verhooggelden, publiek presenteren te verkopen:
De gerechte helft in het Veerschip, varende van Bolsward op Franeker en vice versa, met de gerechtigheden van het halve veer, en het kwoteel aandeel in zeilen, haken boomen enz., zoals hetzelve thans wordt bevaren door den eigenaar J.T. Gerritsma.
(LC 210440 meldt dat dat geboden is NLG 725.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitje, lang 13½ Nederlandse el, 3 el 2 palm wijd, hol naar rato. Te bevragen bij den eigenaar Lykle L. van der Veer, schuitemaker te Gorredijk.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 29 maart. Uit Gent wordt gemeld, dat de stoomboot PRINSES VAN ORANJE, welke bestemd is om dienst te doen tussen Rotterdam en de genoemde stad, in haar eerste reis door het kanaal van Terneuzen naar wens geslaagd is; zij heeft die tocht zonder de geringste moeilijkheden volbracht. Van nu af zal de vaart tussen beide steden door gemeld vaartuig geregeld onderhouden worden, en wel des donderdags van Rotterdam naar Gent, en des zondags van Gent naar Rotterdam. Koopwaren kunnen met de stoomboot verzonden worden.


Datum: 01 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Zr.Ms. fregat SAMBRE is heden van hier naar het Nieuwe Diep vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 27e maart: Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, commandant kapt.luit.t.zee E.G. van der Plaat, van Amboina; de brik TWEE GEZUSTERS, kapt. G. Batten, van Soerabaija de 15e maart met Zr.Ms. troepen; de brik DOROTHEA, kapt. J.B. Green, van Soerabaija de 12e maart met Zr.Ms. troepen; het fregat HENDRIK JAN, kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Batavia de 19e maart met een passagier.
De 28e maart: het fregat PEKALONGAN, kapt. Oey Joeong, van Pekalongan de 25e maart; het fregat FATAHOEL RACHMAN, kapt. Hadji Abdulla, van Pekalongan de 26e maart; het fregat de VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Cheribon de 25e maart met twee passagiers; de bark PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, van Cheribon de 25e maart; het fregat IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, van Samarang de 23e maart met een passagier; de brik CLEMENTINE, kapt. Kouw Toa, van Pekalongan de 26e maart; de schoener MARY, kapt. Tjoa Tjio, van Soerabaija de 19e maart. De 29e maart: Zr.Ms. stoomschip HEKLA, commandant luit.t.zee 2e klasse B.H. Staring, van Sidarie; het fregat ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heijkoop, van Samarang de 27e maart met een passagier; het fregat PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Pekalongan de 26e maart met twee passagiers; het fregat VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, van Soerabaija de 26e maart; de bark PRINCES SOPHIA, kapt. M.A. Smits, van Soerabaija de 17e maart met een passagier.
De 30e maart: het fregat de STAD SCHIEDAM, kapt. D.H. de Boer, van Soerabaija de 26e maart met een passagier; de bark DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, van Soerabaija de 22e maart; de schoener GOANSING, kapt. Siauw Kimliong, van Cheribon de 18e maart.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 28e maart: de schoener CATHARINA CORNELIA, kapt. J. MacNeight, naar Singapore; het fregat BANKA, kapt. B.C. ten Ham, naar Soerabaija, met twee passagiers.
De 29e maart: het fregat JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, naar Soerabaija; het fregat ELIZABETH ANTHONIA, kapt. S.H. Veer, naar Soerabaija, met passagiers.
De 30e maart: Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 8, commandant luit.t.zee 2e klasse P.D.J. Keuchenius, naar het eiland Onrust.
De 31e maart: het fregat NEERLANDS KONINGIN, kapt. J.C. Hahn, naar Rotterdam; het fregat ELIZABETH, kapt. J. Vesey, naar Indramaijoe met een passagier en Zr.Ms. troepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 21e maart: de bark HING GOAN, kapt. Lim Kwigo, van Rembang de 13e maart.
De 22e maart: het fregat MARZOEK, kapt. Sarief Ali bin Mocksien Atas, van Sumanap de 7e maart met een passagier.
De 24e maart: de gouvernements civiele schoener ZEEMEEUW, commandant J.A.G. van den Nulft, van Rembang de 22e maart; de schoener OEDJOENG PANDANG, kapt. J. de Sornie, van Batavia de 16e maart met vijf passagiers.
De 25e maart: het fregat OOST-INDIËN, kapt. G. Blom, van Batavia de 22e maart met twaalf passagiers.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 21e maart: het fregat IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, over Batavia naar Amsterdam met een passagier.
De 22e maart: het fregat PETRUS, kapt. F.H. Trip, over Pekalongan en Batavia naar Nederland met passagiers.
De 23e maart: de bark HING GOAN, kapt. Lim Kwigo, naar Tagal. De 25e maart: de schoener THAY LEE, kapt. Lim Sioutjong, naar Cheribon. De 26e maart: het fregat ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heijkoop, over Batavia naar Nederland met een passagier.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 20e maart: fregat VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, van Passaroeang de 19e maart; fregat ANNA ELIZA, kapt. C.N. Gorter, van Passaroeang de 19e maart.
De 23e maart: fregat ANNA EN LOUIZA, kapt. K.J. de Jong, van Passaroeang de 21e maart; fregat DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Passaroeang de 21e maart.
De 24e maart: Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit.t.zee 2e kl. E. van Bevervoorden, van Indramaijoe de 21e maart.
De 25e maart: bark TRITON, kapt. J.N. Scheijder, van Batavia de 14e maart; fregat SUSANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbière, van Samarang de 15e maart met twee passagiers; fregat LUCIA, kapt. D.J. Bulsing, van Passaroeang de 23e maart; bark FATAL KARIEM, kapt. Lim Singsang, van een verloren reis naar Amboina.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 20e maart: fregat ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, naar Probolingo; bark FATAL KARIEM, kapt. Lim Singsang, naar de Molukkos en Timor Koepang.
De 21e maart: bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedens, naar Makasser met een passagier en Zr.Ms. troepen.
De 22e maart: fregat DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, naar Nederland.
De 24e maart: bark FITZ PAINE, kapt. B. Doig, naar Amboina; bark KALIMAAS, kapt. W. Middleton, naar Banka.
De 25e maar: fregat VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, naar Nederland; fregat CECILE, kapt. F. Deune, naar de Molukkos.
Te Cheribon aangekomen schepen:
De 23e maart: fregat ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, van Soerabaija, Samarang en Passaroeang de 17e februari met twee passagiers; de brik TWEE GEZUSTERS, kapt. G. Batten, van Soerabaija de 14e maart met Zr.Ms. troepen.
De 27e maart: schoener SOENGOAN, kapt. Lim Kioelie, van Rembang over Pekalongan de 19e maart; schoener THAY LAE, kapt. Lim Sioutjong, van Samarang de 25e maart.
Van Cheribon vertrokken schepen:
De 23e maart: brik TWEE GEZUSTERS, kapt. G. Batten, naar Batavia met Zr.Ms. troepen. De 24e maart: bark PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, naar Batavia, bark de VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, naar Batavia met twee passagiers.
De 26e maart: bark ING GOAN, kapt. The Ingtjoen, naar Muntok.
Te Banjoewangie aangekomen schepen:
De 13e maart: bark JOHANNA ELIZABETH, kapt. G.H. Ruhaak, van Soerabaija de 8e maart. De 14e maart: bark EENDRAGT, kapt. M. Korteland, van Soerabaija de 9e maart met passagiers.
De 18e maart: bark REMBANG, kapt. J.F. Anderson, van Sumanap de 16e maart.
Van Banjoewangie vertrokken schepen:
De 14e maart: bark JOHANNA ELIZABETH, kapt. G.H. Ruhaak, naar Rotterdam met drie passagiers.
De 15e maart: bark EENDRAGT, kapt. M. Korteland, naar Nederland met passagiers.
De 16e maart: bark REMBANG, kapt. J.F. Anderson, naar Kali Pandjang
De 18e maart: fregat HENDRIKA, kapt. J. Admiraal, van Soerabaija de 16e maart.
(opm: de nationaliteit van alle schepen wordt duidelijk vermeld; buitenlandse schepen zijn derhalve weggelaten)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Uitvoer naar Nederland met het schip HENRY EN WILLEM, kapt. J.W. Retgers met arak, tamarinde en tin.


Datum: 02 april 1840


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar:
Liverpool, het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. B.G. Ebling.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 03 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Ameland van de 30e maart was aldaar aangespoeld een naamstuk of strijklat onder de roerpen van een kof, waarop met witte letters op een witte grond HERMANUS SCHEEPSMA – 1837 (opm: zie PGC 270340).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip THEODOOR, kapt. Steenken (opm: buitenlander), van New York naar Aux Cayes, is volgens brief van Haïti van de 5e februari, bij Jacmel gestrand. De equipage is gered. (opm: zie ZP 100440)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZEELUST, kapt. Dik, van Marennes naar Zierikzee, was de 26 maart op de hoogte van Newhaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 25 maart een aanvang gemaakt met laden het schip JOHANNE GESINA (opm: kof JOHANNA GESINA, ook JOHANNA GEZIENA), kapt. P.G. Schuur, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een schuiteschip, ongeveer lang 11 el 2 palm 6 duim, met al zijn aanhorigheden, zoals het laatst bevaren is door Freerk Douwes, en te Eernsum aan de werf is liggende. Te bevragen bij Pieter Popkes of Arjen van Baalen, scheepstimmerbaas aldaar.


Datum: 04 april 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 April. - De 1e dezer is van de werf der Commercie-Compagnie te Middelburg, met het beste gevolg van stapel gelopen, het fregatschip ERFPRINSES SOPHIA, groot 450 last, en gebouwd voor rekening van de heren Karthaus Hasenclever en Comp. te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapt. H.K. Hillers, en bestemd voor de vaart op de Oost-Indien.


Datum: 06 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip (opm: brik) DE VERWACHTING, kapt. N.M. Lindegaard, van Havana naar Amsterdam, te Tenby afgekeurd, is aldaar de 31e maart voor GBP 80 verkocht geworden. (opm: zie ZP 270140, 300140, PGC 040240 en ZP 240240)

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Het stoomschip LUDWIG vervolgt de dienst op Nederland. (opm: hiermede was naast de STAD NIJMEGEN de inzet van een tweede schip op de lijn Rotterdam – Antwerpen een feit)


Datum: 07 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te water gelaten schepen. De 4e april is te Monnikendam met goed gevolg te water gelaten het schoener-schip DE VERWACHTING, gebouwd voor rekening van de heren C. Kuijper & Zoon te Zaandijk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de scheepstimmerwerf Hollands Trouw van de scheepsbouwmeester E. van der Hoog te Maassluis is de 2e dezer geregeld van stapel gelopen het fregatschip EUROPA, groot 650 lasten, gevoerd door de kapitein D.G. Niesen, voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen, te Rotterdam, voor welke op dezelfde helling weder de kiel werd gelegd voor een fregatschip ter gelijke grootte, genaamd ROTTERDAM.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het van Batavia naar deze stad bestemde en 5 februari te St. Helena aangekomen schip PICTURA, had vroeger Simonsbaaij aangedaan, en was 23 januari van daar gezeild.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Te Helvoet zijn uitgezeild de schepen ELISABETH, kapt. C. Schoewert, en de BROEDERTROUW, kapt. Menkman, beide naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J. Veenhoven, Hz. zal ten verzoeke van de schipper Warnder Geerts Kramer op zaturdag de 11 april 1840, des avonds te 5 uren, ten huize van de kastelein Jan W. Mulder, te Martenshoek, publiek verkopen deszelfs tjalkschip, genoemd de VROUW MARGARETHA, groot 55 tonnen, met deszelfs ankers, zeilen, touwen en toebehoren, liggende te Martenshoek, alwaar hetzelve van heden af door gadingmakenden kan worden bezichtigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip ANNA MARIA, kapt. Roelofs, van Amsterdam naar Bremen, is den 1sten april te Harlingen binnengelopen.
Het schip BERENDINA, kapt. Rasker, van Londen te Amsterdam gearriveerd, is den 1sten april te Texel binnengekomen.
Het schip MARIA, kapt. Drewes, van Hamburg naar Port au Prince, is den 4 februari gepraaid op 20º N.breedte, 63º W.lengte.
Te Londen heeft den 30 maart een aanvang gemaakt met laden het schip RENSINA, kapt. Mulder, voor Rotterdam.
Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Apveld, van Hamburg naar Keulen, is, volgens brief van Harlingen van den 1sten april, den 29 maart als bijlegger aldaar binnengelopen.
Te Londen heeft den 27 maart een aanvang gemaakt met laden het schip SARA MARIA, kapt. Botje, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Isaac Telting, notaris te Franeker, zal, op maandag den 13 april 1840, bij de voorlopige toewijzing, en op dinsdags den 21 dier maand, bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddags om 3 uren, in het Heeren Logement te Franeker, in het openbaar, bij strijk en opbod gelden presenteren te verkopen ene in de laatste jaren aanmerkelijk verbeterde huizing, timmerschuur, scheepstimmerwerf, helling en arbeiders woning, staande en gelegen op Zevenhuizen onder Franeker, aan de Leeuwarder trekvaart, door J.R. Boomsma, als eigenaar bewoond; den 12 mei 1840 vrij te aanvaarden.
De koper van het perceel zal de Schuitmakers gereedschappen op taxatie kunnen overnemen.


Datum: 09 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Ynsen, zou de 5e februari van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Lindeboom, voerende het schip HERMANN HEINRICH, van Amsterdam de 1e april te Marseille gearriveerd, rapporteert op deszelfs reis veel slecht weer doorgestaan en daardoor schade aan de lading bekomen te hebben.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Swiers, van Bordeaux naar Dordrecht is de 4e april lek en na op een wrak gestoten te hebben te Cowes binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: vergelijk ZP 110540)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te water gelaten schepen. Heden middag ten 1½ ure is van de werf Java, van de scheepsbouwmeester J. Knol, in de Kleine Kattenburgerstraat alhier, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Nederlandsche Scheepsreederij gebouwde koopvaardij fregatschip CLARA HENRIËTTE, groot 480 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. P.H. Willers en bestemd voor de vaart op Oost Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men heeft alhier bericht uit Athene, van 15 maart ontvangen, inhoudende, dat Z.K.H. Prins Hendrik, aan boord van het fregat DE RIJN, de 11e voor Piraeus is aangekomen, en de volgende dag aan wal gegaan, alwaar Z.K.H. met de meeste onderscheiding is ontvangen. Nadat de prins HH.MM. de koning en de koningin had bezocht, heeft hoogstdezelve een tegenbezoek van Z.M. ontvangen, en het middagmaal ten hove gebruikt. Z.K.H. had reeds onderscheidene merkwaardigheden der stad bezichtigd. Het fregat DE RIJN zou met een bezoek van HH.MM. vereerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 8 april. De bij Millingen gezonken stoomboot, de STAD KEULEN, is, na vele moeite, eindelijk gelicht geworden, en de 5e dezer, in een zeer ontredderde toestand, tussen twee schepen, door een sleepboot getrokken, voorbij Nijmegen gepasseerd. Tot op dit ogenblik is dezelve nog niet voor deze stad verschenen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 april. De 6e dezer is voor de arrondissementsrechtbank te Rotterdam wederom voorgekomen de zaak van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, contra de Neder- en Midden- Rijn-Maatschappij, aan de kant van welke laatste is geproponeerd exceptie van onbevoegdheid der rechtbank. Ten welken einde door de rechtbank op aanstaande vrijdag, dag van pleidooi is bepaald, om over de al of niet bevoegdheid dezer rechtbank te pleiten; zullende voor de eisers advocaat Mr. A. Bakker en voor de gedaagde advocaat Mr. A. Veder, het woord voeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 april. Kapt. R.F. Mellema (opm: kof CORNELIS), van Marseille in de Maas binnen, rapporteert, de 31e maart bij Wight gezien te hebben het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, van Dordrecht naar Batavia bestemd


Datum: 10 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De 4e december is van Tjilatjap vertrokken naar Middelburg het schip MERCURIUS, kapt. De Vries voor wijlen kapt. Ezink (opm: voormalig eerste stuurman Gerrit Isaac de Vries voor kapt. Hermanus Bataaf Esink).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip THEODOOR, kapt. Steenken (opm: buitenlander), van New York naar Aux Cayes, bij Haïti gestrand, - zie ons nommer van de 3. dezer - is volgens bericht van daar van de 7e februari vol water gelopen en zal geheel weg zijn. Een gedeelte van de inventaris was geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MINERVA, kapt. Bollo, van Smirna naar Amsterdam, te Genua de 31e december binnengelopen, heeft volgens brief van daar van de 5e april in de eerste dagen van januari de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. De Jong, voerende het schip ANNA, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, in dato 4 april, had hij de 1e dito circa 7 à 8 uur van Marseille een hevige orkaan uit het Z.O. en O.Z.O doorgestaan, waarin het schip zwaar gewerkt had en enigszins lek was geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNES, kapt. Holst, met raapzaad van de Elve naar Amsterdam, heeft op de Steur gestoten en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nijmegen, 5 april. Naar men verneemt, wordt aan de zijde van de Pruissische Regering beweerd, dat de botsing der stoomboten de KOMEET en de STAD KEULEN, op Pruisisch grondgebied zoude hebben plaats gevonden, ten gevolge waarvan dienaangaande door dat Gouvernement, door middel van afgevaardigden, onderzoek is of zal worden gedaan.
Van de 6e. De bij Millingen gezonken stoomboot de STAD KEULEN is na veel moeite eindelijk gelicht geworden, en gisteren na de middag, in een zeer ontredderde toestand tussen twee schepen door een sleepboot voorbij deze stad gevoerd. Het is zeer te wensen, dat het ingestelde onderzoek betrekkelijk het voorval met de beide stoomboten, die gevolgen hebben, dat het reizend publiek niet weder gevaar lope de dupe te worden van de onderlinge naijver of verregaande onvoorzichtigheid der verschillende concurrerende stoombootmaatschappijen. De uitspraak des bevoegden rechters in deze waarlijk belangrijke zaak ziet men dan ook verlangend tegemoet.


Datum: 11 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De 10e april is van Texel vertrokken Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, commandant Luit.t.zee 1e klasse Bolken, naar St. George d´Elmina en Suriname.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van de 8e op de 9e april is bij Ameland gestrand en verbrijzeld een galjas, van Malaga met stukgoederen naar Hamburg, de naam onbekend. De equipage, uit 6 man bestaande, is gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het stranden van het schip CATHARINA JACOBA, kapt. E.G. Pekelder, van Rotterdam naar Suriname - zie ons vorig nommer - wordt nog het volgende gemeld: Hetzelve was de 7e februari op de Marrewijne (opm: Marowijne) banken gestrand en zal geheel weg zijn, dewijl de volgende dag reeds 9 voet water in het ruim stond. Van de lading zou waarschijnlijk slechts een klein gedeelte geborgen kunnen worden. De equipage en passagiers waren door de inboorlingen gered.


Datum: 14 april 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands smakschip de VRIENDSCHAP, groot volgens meetbrief 46 last of 88 tonnen, liggende aan de werf Het Wapen van Amsterdam, op Oostenburg, en te bevragen aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt van Tonningen d.d. 5 april, dat het Nederlandse schip VROUWE GEBINA, van Sappemeer, kapt. P.J. de Vries (opm: smak VROUW GEPBIENA, bouwjaar 1829; kapt. Pieter Jans de Vries), van Groningen met ballast naar de Oostzee bestemd, op de zogenaamde Polderen aan de grond geraakt en verongelukt is. De stuurman en de kok (opm: Pieter Bieze resp. Albert Gnet) hebben zich met de boot op het Eider-loodsgaljoot gered en zijn van daar te Tonningen aangebracht. De kapitein en de matroos Harm Westerveld zijn hoogstwaarschijnlijk een prooi der golven geworden. Van het schip was niets meer te zien. De scheepskist van kapt. De Vries is in de nabijheid van het loodsgaljoot opgevist, in dezelve waren de scheepspapieren en kledingstukken van de kapitein en 50 rijksdaalders aan geld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Mulder, van Batavia in Texel binnen, rapporteert gezien te hebben een kof, tonende vlag van het Kollegie Zeemanshoop, met No. 497, zijnde die van kapt. P. Fijn, voerende het schip KLASINA THEODORA, van Cette naar Amsterdam.
De schepen AMICITIA, kapt. Schmidt, van New York naar Hamburg, PETRUS JACOBUS, kapt. De Jong, van Rotterdam naar Belfast, en GESINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, van Rotterdam naar Liverpool, zijn den 4 april Deal gepasseerd.
Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, van Batavia naar Amsterdam, is den 9 maart op 35º N.breedte 34º 30' W.lengte gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Swiers, van Bordeaux naar Dordrecht, is den 5 april te Cowes lek binnengeloopen, moet lossen, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GOEDE HOOP, kapt. Pinksterboer, van Dordrecht naar Newry, is de 5 april te Penzance binnengelopen, zijnde de kapitein gekwetst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. De Jong, voerende het schip ANNA, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, in dato 4 april, had hij de 1ste dito, 7 of 8 uren zeilens van daar, een hevige orkaan doorgestaan, en dien ten gevolge enige lekkagie bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CATHARINA JACOBA, kapt. Pekelder, van Schiedam naar Suriname, is volgens brief van Suriname, bij Braamspunt gestrand. Men was bezig met het lossen der lading om het schip zoo mogelijk weder vlot te brengen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 april. Men verneemt, dat de schepen uit Holland naar Antwerpen en Gent bestemd, niet meer uitsluitend langs Bath of wel buitenom behoeven te varen, maar dat voortaan ook de vaart door het Sloe voor schepen naar gemelde bestemming onder bepalingen is vrij gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Publicatie. - Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, en Burgemeester en assessoren der Gemeente Zwijndrecht, brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden, dat de Edel Achtbare Raad der stad Dordrecht en de Gemeente-Raad van Zwijndrecht, overwogen hebbende, dat het belang van het algemeen, bij de passage der grote weg n°. 7, even zo als dat der wederzijdse ingezetenen, gebiedend vordert, dat alles wat de overvaart met de veerpont, op de rivier tussen Dordrecht en Zwijndrecht, zoude kunnen belemmeren, of vertragen, voorkomen of opgeruimd worde, mitsdien nodig geoordeeld hebben, te bepalen en vast te stellen, de volgende keure tegen het leggen en ankeren van schepen, vaartuigen of vloten, op de rivier, voor of binnen de omtrek van het ponteveer tussen de stad Dordrecht en de gemeente Zwijndrecht.
Art. 1. Er zal of zullen op gemelde rivier, voor of in de nabijheid van de veerdammen, van het bovengemelde ponteveer, tussen Dordrecht en Zwijndrecht, dat is binnen de uiterste bocht of omtrek, waar de pont- of overhaal-reep met eb en vloed, heen loopt, of zich uitstrekt, welke strekking wordt aangewezen door palen, met een wit bord daarop, staande te wederzijde van de rivier aan de oevers, één boven en één beneden het veer, te weten: aan de zijde van Dordrecht een, aan de Walevest, vijf en twintig Nederlandse ellen boven den noodsteiger, en een aan de Hooikade, dertig Nederlandsche ellen van den hoek, en aan de zijde van Zwijndrecht een, zestig Nederlandse ellen boven het veer, en een, veertig Nederlandse ellen beneden het veerhoofd, geen schepen, vaartuigen of vloten, mogen gelegd worden, of hunne ankers werpen, als waardoor de overvaart met de veerpont verhinderd, of gestremd zoude kunnen worden.
Art. 2. Dien ten gevolge zullen alle schepen, vaartuigen of vloten, daar omstreeks voor anker moetende gelegd worden, altijd zo verre buiten, de door die palen aangeduide omtrek van het ponteveer moeten gelegd of geankerd worden, dat de veerlieden, met de reep van de pont, altoos vrij en ongehinderd kunnen werken, en af- en aanvaren, opdat aan de passage van het veer, alzo geen hinder of oponthoud wordt toegebracht.
Art. 3. De schippers of eigenaars, die strijdig, met de bepaling in de voorgaande artikelen gemaakt, binnen het bereik of de omtrek van het ponteveer, door voorschreven palen aangeduid, hunne schepen, vaartuigen of vloten, mochten leggen of het anker werpen, zullen verplicht zijn op de eerste waarschuwing, van de pontman of een van zijn bedienden, dadelijk het anker te lichten, en hunne schepen, vaartuigen of vloten te verplaatsen, op poene van bij weigering of nalatigheid, om zulks dadelijk te doen, te vervallen in een boete van twaalf gulden, telken reize te verbeuren, en zullen de schippers of eigenaars ten deze, voor hun bootsgezellen en knechts aansprakelijk zijn, en boven en behalve die boeten, moeten vergoeden al de schade welke, door oponthoud als anders, aan de Veerman of particulieren mocht zijn toegebracht; en zullen de voorschreven boeten komen ten behoeve van de stedelijke kas, van de overtredingen aan de zijde der rivier naar Dordrecht plaats hebbende, en die wegens overtredingen op de rivier aan de zijde van Zwijndrecht, ten behoeve van de gemeentekas aldaar.
Art. 4. Ingeval van onvermogen van de overtreders, zullen de hier voor bepaalde geldboeten, door gevangenisstraf van een dag worden vervangen.
Art. 5. Ingeval van overtredingen van voorschreven bepaling, op de rivier aan de kant der stad Dordrecht, zal de heer commissaris van politie dezer stad, de overtreders bekeuren en vervolgen, en steeds op de nakominge van deze keure nauwkeurig acht geven, als wordende daartoe speciaal geautoriseerd.
Art. 6. Even zo, zal, aan de zijde der rivier, naar de kant van Zwijndrecht, door den heer burgemeester van die gemeente, als vervullende de functie van commissaris van politie, en onder deszelfs orders, door de veldwachter, tegen de overtredingen dezer keure worden gewaakt, en de overtreders bekeurd en vervolgd. Aldus gearresteerd bij den raad der stad Dordrecht, op den 16 November 1839.
De Raad voornoemd,
(was get) J. C. Jantzon van Erffrenten van Capelle,
Ter ordonnantie van denzelven,
(was get.) S. H. Lotsij.
En bij de gemeente raad van Zwijndrecht, den 30 December 1839.
(was get.) C. Stoop,
Ter ordonnantie van denzelven,
(was get.) G. J. Thibaut, L.S.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 april. Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kommandant de luitenant ter zee der 1ste klasse Bolken, bestemd naar de West-Indië, is de 10e des morgens, omstreeks half acht ure, van de Helder naar zee vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 13 april. Van Amsterdam is aan den Helder aangekomen Zr.Ms. fregat DE SAMBRE, van 44 stukken, hetwelk met den meeste spoed wordt opgetuigd; de equipagie van het fregat ZAAN, kapitein ter zee Buys, zal op hetzelve overgaan, en vervolgens zal gemelde bodem naar Oost Indië vertrekken, ter vervanging van het fregat DE MAAS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 april. Dezer dagen zijn te Vlissingen particuliere berichten ontvangen van officieren, dienende aan boord van 's Rijks fregat BELLONA, en wel uit de Simonsbaai, niet ver van de Kaap de Goede Hoop, alwaar het schip, na in de 70 dagen reis, zonder ongelukken was aangekomen, hebbende tot dus ver bijna alle dagen goed weder gehad. Alles was wel aan boord, en zodra het schip van vers water voorzien was, zou hetzelve de reis naar Java voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bekendmaking. De ondergetekenden, als huurders van het Balkland bij de Zuiderbrug te Harlingen, ene reeks van jaren de affaire van scheepstimmeren voor hunne moeder, weduwe wijlen J.T. Zwaneburg, waargenomen hebbende, berichten door deze aan allen welke hen met hunne gunst zullen gelieven te vereeren, dat zij van voornemen zijn, om mei aanstaande voor eigen rekening de affaire van Scheepsbouw te beginnen; zich langs dezen weg ten minzaamste aanbevelende aan alle Heren Reders en Deelhebbers in Zeeschepen; zullende zij, volgens door hun zelven te makene accurate scheepsbouwkundige tekeningen, zich bijzonder toeleggen, om, behalve ene goede en nette bewerking, de zo nodige snelheid, wending en ligt bestuur aan hetzelve zoeken toe te brengen als immer op wiskundige gronden steunende zijn.
Harlingen, den 14 april 1840, S. & T. Zwanenburg.


Datum: 15 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname van de 19e februari zouden van daar vertrekken de schepen MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, 25 februari, TRITON, kapt. Kiers, DINA MARIA, kapt. Wrieburg, PHOENIX, kapt. Gorter en DE JONGE WILLEM, kapt. Van Meedevoort, alle 29 dito, WILHELMINA MARIA, kapt. Atkes, de 1e maart en ASTREA, kapt. De Lang en WILHELMINA, kapt. Klint, medio maart, alle naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te water gelaten schepen. Heden middag ten 1½ ure is van de werf St. Jago van de scheepsbouwmeester Jan Nuveen in de Groote Bikkerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heren Broen & Comp. gebouwde fregatschip ELIZE, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. A.F. Oosterlo en bestemd voor de vaart op Oost Indiën en is onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een fregatschip, groot 500 lasten, genaamd zullende worden AGNETA, mede bestemd voor de vaart op Oost Indiën.


Datum: 16 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Buykes, voerende het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, in dato Batavia 3 december, had hij de 21e november op 15º33’ZB en 101º50’OL een orkaan doorgestaan, waardoor hij de bramsteng had moeten kappen ten einde het andere tuig te behouden en meer andere schade had bekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MINERVA, kapt. Wiersma, van Amsterdam naar Philadelphia, is volgens bericht van Guernsey van de 8e april, in de nacht van de 5e april op de rotsen in de nabijheid van die haven gestrand en verbrijzeld. Van de equipage waren 3 matrozen in de kleine boot aldaar aangekomen, genaamd, Arie van den Broek, Dirk Balkema en Hein Kerel. Het overige gedeelte der equipage bestaande uit de kapitein, deszelfs vrouw, twee kinderen en nog 3 man hadden zich in de grote boot gered, doch men wist nog niet of dezelve gered of omgekomen waren. (Précurseur en Journal ‘d Anvers.) Hoogstwaarschijnlijk is bovengemeld schip genaamd DE VREDE, kapt. Wiersma, van Rotterdam naar New York. (opm: zie PGC 210440 en ZP 190540.) Bovenstaand bericht is een canard, en de matrozen blijken leugenaars. Het zijn gedroste matrozen van de bodem KONINGIN DER NEDERLANDEN).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top (opm: kof IKINA WILMINA, bouwjaar 1820; kapt. Hindrik Jans Top) van Cockenzie (opm: positie 55º58’ NB 02º57 WL) naar Harlingen, is bij het uitzeilen uit eerst gemelde haven, na een tros verloren te hebben, op de rotsen geraakt en verbrijzeld. De equipage is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands nieuw gebouwd schooner-kofschip ADRIAAN, kapitein H.R. Bok.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 april. Volgens bericht van kapt. G. Crans, voerende het fregatschip DELTA, van deze stad naar Batavia bestemd, was hij de 16e februari l.l., na hevige stormen uitgestaan te hebben, in goede staat zeilende op 04º30’NB en 19º50’WL, zijnde alles wel aan boord.


Datum: 17 april 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, makelaar, zal op maandag 4 mei 1840, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd REGENT, gevoerd door kapt. J.D. Nordlohne, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 81 duimen, hol 4 ellen 63 duimen, en alzo gemeten op 167 lasten of 317 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij voormelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 april. Uitgezeild JONGE EGBERTUS (opm: kof), J.B. Mulder naar Stettin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW IDA, kapt. De Vries, van Otterndorf naar Amsterdam, ALIDA, kapt. Goossens, van Hamburg naar Rouen, de VROUW WOBBEGIEN, kapt. De Vries, van Hamburg naar Amsterdam, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. Onnes, van Hamburg naar de Eider, waren den 5 april wegens tegenwind te Cuxhaven nog liggende.
Het schip PICTURA, kapt. Brouwer, voor kapt. Varkevisser, van Batavia naar Dordrecht, was den 7 april op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head).
Het schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Weijland, voor wijlen kapt. Kortrijk, van Batavia naar Amsterdam, was den 7 april op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men meldt van Leith d.d. 8 april, dat aan boord van het schip de VERWACHTING, kapt. Eylers, aldaar van Harlingen aangekomen, een partij tabak is aangehaald geworden, ten gevolge waarvan het schip in beslag is gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Burgemeester en Wethouders der Stad Harlingen zullen op maandag den 27 april 1840, des voormiddag ten elf uur precies, op den Raadhuize aldaar, bij continuatie in het openbaar verhuren voor 5 vaste en 5 keurjaren het zogenaamde Balkland, gelegen bij de Zuiderbrug aan de Zuiderhaven binnen Harlingen met een gebouw erbij, zijnde zeer geschikt tot het aanleggen van een scheepstimmerwerf; dadelijk te aanvaarden. De voorwaarden liggen ter lezing aan de stadssecretarie, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de stadsbouwmeester aldaar. Hierop is voorlopig geboden de geringe som van NLG 150 ’s jaars.
Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. Rodenhuis. ter ordonnantie van dezelve, K. Blok.


Datum: 18 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 april. Heden is van hier naar Rotterdam vertrokken het stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. H.H. Werf.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 april. Heden namiddag is alhier van ’s Rijks werf met het beste gevolg van stapel gelopen Zr.Ms. stoomjacht HEKLA, bestemd voor de dienst der Marine.
Naar men verneemt, zal eerstdaags mede van dezelfde werf van stapel lopen Zr.Ms. fregat de WAAL, van 64 stukken, welk fregat reeds bijna elf jaren op stapel heeft gestaan, en zeker het grootste is, dat men tot nu toe alhier gebouwd heeft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 april. Volgens schrijven van kapitein Jacob van der Linden, voerende het fregatschip ORION, de 9e januari uit Texel naar Batavia vertrokken, was hij, na met hevig en langdurig stormweer geworsteld te hebben, de 21e februari in goede staat zeilende op 0 gr. 2 min. Zuider Breedte en 23 gr. 70 min. Wester Lengte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 17 april. Gisteren namiddag is in het Elshout, van de werf van de heren Pot, met het beste gevolg van stapel gelopen, het fregatschip OOSTINDIA PACKET, bestemd voor de vaart op Oost-Indien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 17 april. Woensdag namiddag is te Amsterdam met het beste gevolg van stapel gelopen, het voor rekening van de heren Broen en Comp, door de scheepsbouwmeester Jan Nuveen, op de werf St. Jago, gebouwde fregatschip ELISE, zullende gevoerd worden door kapt. A.F. Oosterloo, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën. Onmiddellijk daarna is weder de kiel gelegd van een fregatschip (opm: AGNETA), groot circa 500 lasten, voor rekening der heren C.F. Kopersmit en J.C. ter Meulen.


Datum: 20 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. De Groot, van Amsterdam naar Nantes, is de 13e april met schade te Les Sables d’Olonne binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Swiers, van Bordeaux naar Dordrecht, met schade te Cowes binnengelopen - zie ons nommer van de 9. dezer - had volgens bericht van daar van de 15e april de reparatie geëindigd en zou de volgende dag de lading weder innemen. (opm: vergelijk ZP 110540)


Datum: 21 april 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 april. De 17e april is van ’s Rijks werf te Rotterdam, met goed gevolg te water gelaten het stoom-oorlogsschip HEKLA, van 7 stukken, zullende dit schip voorzien worden met werktuigen van 140 paardenkrachten. (opm: vergelijk met AH 180440)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 april. Te Amsterdam is insgelijks op de 17e april voorspoedig van stapel gelopen het koopvaardij-fregatschip DIONYSIA CATHARINA, zullende varen onder directie van de heren P.C. de Gijselaar en A. Bulsen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 20 april. Aanstaande vrijdag zal voor de correctionele rechtbank te Nijmegen behandeld worden de zaak tegen de kapiteins der stoomboten DE KOMEET en DE STAD KEULEN, wegens de onlangs bij Millingen plaats gehad hebbende botsing dier beide vaartuigen, ten gevolge waarvan laatstgemeld vaartuig met een aanzienlijke lading goederen is gezonken. Naar men verzekert, zal van wege de kapitein der KOMEET het voornaamste middel van defensie zijn, dat de Nederlandse rechter, uit hoofde de botsing op Pruisisch territoir zoude hebben plaats gevonden, uit dien hoofde onbevoegd is van deze zaak kennis te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Nederlandsche Midden Rijn Stoomvaart Maatschappij, gevestigd te Dusseldorp, kantoor te Rotterdam, Boompjes A 132. De dienst der Stoomboten dezer maatschappij blijft tussen Dusseldorp en Mainz vice versa, dagelijks geregeld, en is in afwachting van gunstiger waterstand, tusschen Rotterdam, Dusseldorp en Mainz tot nadere bepaling vastgesteld, als volgt:
Van Rotterdam naar Nijmegen, Emmerik, Dusseldorp en Mainz. Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, ’s morgens ten 6 ure.
Van Mainz 's morgens, en Dusseldorp 's avonds, naar Emmerik, Nijmegen en Rotterdam, maandag, woensdag, donderdag en zaterdag. De verschillende agenten geven nadere inlichtingen.
De aankomst der boten te Dordrecht is: Van Rotterdam, ‘s morgens ten half acht ure. Van Nijmegen, in den loop van de namiddag. Men zal de boten doen aanleggen, wanneer zulks verlangd wordt.
D. Bauduin, Agent, Wijnstraat B n°. 87, te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Guernsey wordt van de 9e april gemeld, dat daags te voren aldaar in een boot aangekomen waren drie Nederlandsche matrozen, zich noemende Arie van der Broek, Dirk Balkema, beide omstreeks 30 jaren oud, en Hein Kerel, ogenschijnlijk omstreeks 20 jaren oud, volgens hun verklaring behoord hebbende tot de equipage van de te Amsterdam thuisbehorende schoenerkof MINERVA, kapt. Wiersema, welke de 24 maart in ballast van Amsterdam naar Philadelphia zoude vertrokken zijn, bemand met 10 koppen, behalve de kapitein, zijn vrouw en twee kinderen. Hetzelve was de 5 april bij het uitlopen van het Kanaal op een klip geraakt en dadelijk verbrijzeld. De equipage had zich in de grote boot gered, uitgezonderd de drie genoemde personen, welke zich in de sloep begeven en van de anderen sedert niets vernomen hadden. Enigen tijd daarna tussen de rotsen een onbemande boot, zonder naam, doch voerende op een der zeilen het woord Falmouth, ten anker vindende liggen, hadden zij zich daarin begeven en hunne eigene boot laten drijven, en waren, na tot de 8 dito rondgedreven te hebben, die dag op Guernsey aangekomen. Die zelfde namiddag voor de Nederlandse Consul gebracht, waren zij door deze na het aanhoren hunner vertelling onder toezicht van de politie gesteld. (Geen schoener-kof van die naam en door een kapt. Wiersma gevoerd, noch te Amsterdam, noch in enige der andere Nederlandse havens thuisbehorende, of van daar in ballast naar Philadelphia vertrokken zijnde, blijke het boven gemelde een door genoemde matrozen geheel verdicht verhaal te zijn.) (opm: zie ZP 190540, Bovenstaand bericht is een canard, en de matrozen blijken leugenaars. Het zijn gedroste matrozen van de bodem KONINGIN DER NEDERLANDEN).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De tjalk VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer, met stukgoed van Amsterdam naar Hamburg, is den 6 of 7 april aan het Z.O. einde van het eiland Juist op een binnenplaat vastgeraakt. Daar het schip nieuw en dicht gebleven was, hoopte men hetzelve met aangenomen lichters weder vlot te doen komen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 6 april het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Oudsoen; het schonerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen.
Den 8 dito het kofschip de HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, van Cockenzee.
Den 13 dito het everschip N 15, kapt. H. Breckwoldt, van Hamburg; het schonerschip FLORA, kapt. John Manning, van Londen.
Den 14 dito het tjalkschip de VROUW JANTINA, kapt. J.K. Mandema, van Hamburg.
Den 16 dito de kofschepen ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, van Christiaansand, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, HENDRIK, kapt. J.A. Keun, beide van Oostrisoer, en de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, van Droback.
Den 17 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer.
Uitgezeild: Den 6 april de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, alle drie naar Noorwegen.
Den 10 dito de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd en het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, alle drie naar Noorwegen.
Den 11 dito de kofschepen JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Noorwegen en GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Schotland; het galjootschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, naar Noorwegen.
Den 14 dito de schonerkof ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 29 april 1840, des namiddags ten drie ure, bij de beschrijving, en des avonds 7 ure, finaal, ten huize van L. Rimkema, bij de Groote Sluis, in het openbaar veilen een overdekt tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 46 tonnen of 20 zware lasten, lang 16 ellen 19 duim, wijd 2 ellen 74 duim, en hol naar rato, in 1834 in Groningerland nieuw gebouwd, bevaren wordende door Ebale (opm: mogelijk Aebele of Ebele) R. Prosé; terstond vrij te aanvaarden, met den inventaris van ankers en touwen, zeilen en opstaand en lopend want, zodanig het is liggende te Harlingen.


Datum: 23 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Ynsen, voerende het schip HELENA CATHARINA, van Suriname in Texel binnen, had hij in de West (opm: in de NO-) Passaat een storm doorgestaan, welke 8 dagen had aangehouden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. S.IJ. Parma, van Suriname naar Amsterdam, is de 19e april met schade te Portsmouth binnengelopen. (opm: zie ZP 150540)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 april. Heden is alhier van Batavia gearriveerd het schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Weijland, voor wijlen kapt. Kortrijk.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Helvoet, 22 april. Heden arriveerde alhier van Batavia het schip ZUID HOLLAND, kapt. J.C. Jansen. Dezelve is met het naar binnenkomen op het Pampus aan de grond gezeild. Men heeft lichters afgezonden om de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 22 april. Naar men verneemt, is onlangs te Rotterdam een vennootschap opgericht onder de benaming van Sleephelling Sociëteit te Rotterdam, waarvan het doel is het daarstellen en onderhouden ener sleephelling en toebehoren op het eiland Fijenoord in de rivier de Maas tegenover Rotterdam, ten einde die te verhuren tot het herstellen, koperen, en zo voorts van schepen, al hetwelk geschieden zal door de eigen werkbazen en werklieden der huurders en, blotelijk in het belang der verhuurde helling, onder toezicht van de na te melden directeur, onder wiens opzicht derhalve alle schepen op en van de helling zullen gebracht worden. De sleephelling zal zodanig worden ingericht, dat er minstens drie schepen tegelijk op dezelve kunnen geplaatst worden. Het kapitaal der Sociëteit zal bestaan uit NLG 150.000, verdeeld in 100 actiën, ieder groot NLG 1.500. De vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van 25 achtereenvolgende jaren. Het gewoon opzicht over de aanbouw en de oprichting der helling, en voorts over de handelingen, inkomsten en uitgaven der vennootschap zal door een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, uit de aandeelhebbers gekozen, worden waargenomen. Voor de eerste tien jaren is tot directeur aangesteld de heer F.W. Versluijs, en tot commissarissen voor de eerste drie jaren de heren J.N. de Cock en C. Vlierboom. Zodra de helling gereed is, zal in een algemene vergadering het tarief worden vastgesteld der prijzen, welke van de schepen voor het gebruik der sleephelling zullen worden gevraagd, welk tarief jaarlijks ter algemene vergadering op nieuw in overweging zal gebracht worden.
Onder de aandeelhouders merkt men op Z.M. de Koning voor vier aandelen, en de heer A. van Hoboken van Rhoon en Pendrecht, voor zijn firma A. van Hoboken & Zonen, voor zeven aandelen. Tot het aangaan van deze vennootschap is besloten uit aanmerking van het grote nut, hetwelk de handel en scheepvaart van Rotterdam en naburige steden zoude kunnen trekken uit de oprichting ener sleephelling, hoedanige tot herstel, koperen, enz. van koopvaardijschepen reeds sedert lang in sommige buitenlandse havens gebruikt worden, en waartoe de stedelijke regering ten behoeve van de bedoelde vennootschap een geschikte plaats op het eiland Fijenoord, tegenover Rotterdam, in huur heeft gegeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 22 april. De 18e dezer is te Middelburg van de werf der Commercie-Compagnie, met het beste gevolg van stapel gelopen, het voor rekening van de heren Boddaert en Co. gebouwde barkschip de ONDERNEMING, zullende gevoerd worden door kapt. P.J. Kasse, en bestemd voor de vaart op Suriname. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een fregatschip groot circa 500 lasten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Er zijn alhier particuliere brieven ontvangen van het schip INDIA, kapitein Klus, de 5e januari l.l., met troepen van Hellevoetsluis naar Batavia vertrokken Hetzelve is de 17e februari gepraaid door een Frans schip op 24 graden Zuider breedte, alles was wel aan boord.


Datum: 24 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 24e april zijn te Amsterdam gearriveerd de schepen:
THEODORA EN SARA, kapt. J. Schut, van Batavia met thee, enz., liggende in het Oosterdok, HARMONIE, kapt. J. Addiks, van Suriname met suiker en katoen, liggende in het Oosterdok en PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. B. Ponstijn, (stoomschip) van Hull met manufacturen, liggende in de Nieuwe Brug.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, van Suriname naar Amsterdam, met gescheurde zeilen, gebarsten fokkemast en verlies van bezaansteng, ter rede van Portsmouth binnengelopen - zie ons vorig nommer - zou door een stoomboot in de haven gesleept worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 18e december zouden van daar vertrekken de schepen: MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers en AMALIA, kapt. Muller, beide de 21e dito; DE JAVAAN, kapt. Van Duin, medio januari; HOLLAND, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, beide ultimo januari en OLIVIER VAN NOORD, kapt. Van Schaaick, in de loop der maand januari, alle naar Amsterdam, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, in het begin van februari en EENDRAGT, kapt. Gieseke, primo maart, beide naar Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 18de december lagen ter rede van Batavia de schepen: FLEVO, kapt. Amsberg, CORNELIS HOUTMAN, kapt. Lutjens, DE JONGE ADRIANA, kapt. Hempel, HOLLAND, kapt. Dekker, BATO, kapt. Keijzer, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, DE JAVAAN, kapt. Van Duin, PRESIDENT RAM, kapt. Landberg, JAVA’S WELVAREN, kapt. Rieckels, MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, EENDRAGT, kapt. Gieseke, en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden stuk.
Amsterdam, 22 april. Kapitein Haje Klein, voerende het kofschip genaamd de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, op de rede voor de Lemmer gekomen zijnde, bracht op den 15 april jl. des morgens ten 9 ure zijne vrouw en kinderen met de scheepsboot aan den wal. Na nu enige victualie, voorzien van de nodige vervoerbiljetten, ingenomen te hebben, stuurde de kapt. ten 2 ure de boot, met die onder aller oog ingeladen goederen, naar het schip, ten einde, na afscheid van familie, reders en vrienden genomen te hebben, ook derwaarts te gaan, om de reis naar de Oostzee voort te zetten. Een paar ambtenaren waren al spoedig naar het schip afgegaan, en zijn door de nog jongen stuurman aan boord ontvangen. Na nu de victualie geïnspecteerd ie hebben, ging een commies het schip doorzoeken, en ofschoon geen kapitein aan boord was, en het schip te Amsterdam was uitgeklaard, liet hij zich wat hem behaagde open sluiten, en doorsnuffelde alles, doch moest, zonder iets gevonden te hebben, wat hunne zeereis kon goedmaken, weer heen gaan. Na nu aan wal gekomen te zijn, werd de kapitein, die van het gehele scheepsbezoek nog niets had vernomen, al spoedig ontboden, en met de inbeslagneming zijner victualie bekend gemaakt; als redenen daarvoor had men iets bedacht, dat namelijk de kapitein voor enige victualie aan boord te mogen nemen ene victualielijst had moeten inleveren.
Moge nu die lastige en van proces-verbalen zwanger gaande bepaling, als wet, in praktijk kunnen en moeten worden gebracht, dan is het wel zeer opmerkelijk, dat de voorgaande zowel als de tegenwoordige ambtenaren, die toepassing juist tot op 15 april 1840 hebben verzuimd, om als toen voor het eerst, zonder de minste waarschuwing, met een proces-verbaal te beginnen. Opmerkelijk is het bovendien, dat men in geheel Nederland, van zodanige misschien nutteloze toepassing, niet schijnt te weten. De kapitein echter meende, niet zonder reden, eerst te moeten gehoorzamen, om daarna zijn beklag te kunnen inbrengen, en heeft alzo aan de eis, om de getaxeerde waarde der victualie ad NLG 162 ten kantore van den Heer ontvanger der belastingen te deponeren, voldaan, en is na tegen alle schade en kosten geprotesteerd te hebben den 17den vertrokken. Het zal nu te bezien staan, hoe hogere autoriteiten over de handeling dezer ambtenaren, overeenkomstig wet en plicht, zullen mogen denken. In allen geval is het een zeer goed bewijs, hoe zij in hun terrein de zo menigvuldige processen-verbaal in de wereld weten te brengen.
Dit schrijven moge intussen dienen ter waarschuwing van zulke kapiteins, die met hunne schepen in de Lemmer zouden willen, of moeten komen, want slechts een zak aardappelen of enig brood aan boord te halen, zonder een briefje, dat voor 50 Cents te verkrijgen is, zou men hun een proces-verbaal, in hope van voor goed te transigeren, op het lijf jagen.
Een vriend van getrouwe maar niet van plagende ambtenaren.
(opm: zie AH 021242)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FORTUNA, kapt. L. Kröger, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Hamburg van den 17 april, op de Elve gestrand, doch den 11 dito, met behulp van twee lichters, zwaar lek weder af en te Glückstadt binnengebracht. De lading was in goede staat bevonden en de schade zoude ten spoedigste hersteld worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben den 13 april een aanvang gemaakt met laden de schepen ZELDENRUST, kapt. Koning, naar Zwolle, LIBRA, kapt. Engelsman, voor Hamburg, en FENNA, kapt. Sok, voor Elseneur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht tjalkschip, groot 79 ton, met zeil en treil en verdere inventaris, laatst bij Jan Jans Kuipers bevaren, en thans liggende aan de scheepstimmerwerf van Meindert Gosses Palsma, te Heeg. Gegadigden gelieven zich te vervoegen bij de notaris G.S. Zijlstra, aldaar.


Datum: 25 april 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 22 april. Van het dok te Limehouse in deze hoofdstad is zaterdag de stoomboot de PERU, houdende 700 tonnen last en toebehorende aan de Stille Zuidzee-Stoommaatschappij alhier, te water gelaten. Gemelde stoomboot is, benevens nog drie andere boten, bestemd om voor bewuste maatschappij de dienst tussen Valparaiso en Panama waar te nemen, welk recht aan meergenoemde maatschappij uitsluitend voor een tiental jaren door de verschillende Zuid-Amerikaanse staten is toegekend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Het fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. Weijland, voor wijlen J.J. Kortrijk, is de 22e dezer van Batavia te Texel binnengekomen.


Datum: 27 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip UITREDDING, kapt. De Jonge (opm: tjalk bouwjaar 1838, kapt. J.J. de Jong, Veendam), van Greifswald met granen naar Nederland, is in de avond van de 19de april bij Lallund, Z.Z.W. van Fehmarnsund, gestrand en zal waarschijnlijk geheel weg zijn. (opm: zie ZP 010540)


Datum: 28 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop op maandag de 11e mei te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg:
Het kofschip JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 april. De arrondissements-rechtbank te Nijmegen heeft de 23 dezer een aanvang gemaakt met het horen der getuigen in de zaak tussen de kapiteins der stoomboten de STAD KEULEN en de KOMEET. Het aantal derzelve is buitengewoon groot, en is oorzaak dat de dag waarop de pleidooien zullen beginnen, nog niet is kunnen bepaald worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij de Scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, in de Lijnbaan, te Dordrecht, zal op aanstaande donderdag de 30e dezer, des namiddags ten 3 ure, indien het water de vereiste hoogte heeft, te water worden gelaten het barkschip TIMOR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen VENILIA, kapt. Kranenburg, van Rotterdam, CONCORDIA, kapt. Kwakenburg, van Londen, beide op avontuur, en de VROUW NEELTJE, kapt. Kuijpers, van Hamburg naar Rouen, zijn den 20 april Deal gepasseerd.
Te Cardiff hebben den 17 april een aanvang gemaakt met laden de schepen GEERDINA, kapt. Doewes voor Amsterdam en HILLECHIENA GEERDINA, kapt. Roelfsema, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 19 april de kofschepen CAROLINA MATHILDA, kapt. N.S. Bjonness, van Holmstrand en WILLEM, kapt. J.J. de Boer, van Droback.
Den 20 dito de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, en de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, beide van Droback.
Den 21 dito het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand.
Den 23 dito de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, van Droback, GOUVERNEUR VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELD, kapt. B.R. van Wijk, van Liverpool en de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Christiaansand.
Den 24 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Droback.
Uitgezeild: Den 19 april het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle.
Den 23 dito de kofschepen de HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Leith en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
Den 24 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, naar Noorwegen.
Den 25 dito de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, naar Noorwegen en de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, op avontuur; het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. C.H. Lutken, naar Hamburg; het kofschip ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop Een hecht turfschuitje, groot 23 ton, lang 13 el 6 palm 3 duim 2 streep, wijd 3 el 1 palm, liggende aan de werf bij Jelle Jelles Croles, te IJlst.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 april. Te Rotterdam is een Naamloze Vennootschap opgericht, waaraan ook Z.M. de Koning heeft deelgenomen, tot het daarstellen en onderhouden van een sleephelling op het eiland Fijenoord, teneinde die te verhuren tot het herstellen, koperen, enz. van schepen. Deze sleephelling zal 183 Nederlandse ellen lang zijn en op donderdag de 30e dezer in genoemde stad openbaar worden aanbesteed. (opm: zie AH 230440)


Datum: 29 april 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, J. Corver, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, en C.A. Schröder, maklelaars, zullen op maandag de 11e mei 1840, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild kofschip, genaamd JEREMIAS, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. S.L. Stellingwerf, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen 22 duimen, hol 2 ellen 52 duimen, en alzo gemeten op 80 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors L. Daniels & Zonen en Arbman.


Datum: 30 april 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. Henning (opm: kof, bouwjaar 1828; kapt J.H. Henning), van Amsterdam naar Genua en Livorno, met zware schade te Dartmouth binnengelopen - zie ons nommer van de 7. februari j.l. - is volgens bericht van daar van de 22e april afgekeurd geworden. De lading zou vermoedelijk in een ander schip overgeladen worden (opm: zie ZP 200740).


Datum: 01 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Marseille, met schade te Falmouth binnengelopen, heeft de 26e april na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 010240)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip de UITREDDING, kapt. De Jonge (opm: de tjalk UITREDDING, kapt. J.J. de Jong, Veendam), van Greifswald naar Nederland, bij Fehmersund (opm: Fehmarnsund) gestrand – zie ons nommer van de 27. april j.l. – wordt volgens brief van Rendsburg van de 27e april gemeld, dat men, na een groot gedeelte der lading gelost te hebben, hetzelve zwaar beschadigd in een nabij gelegen haven had binnengebracht. (opm: het final fate kon niet worden vastgesteld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DOROTHEA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Liverpool, was den 9den, en het schip PETRA LUDOVIUS, kapt. Karssies, van Vinaròs naar St. Petersburg, de 21 april op de hoogte van Plymouth.
Het schip JAN FREERK, kapt. Smit, van Liverpool naar Hamburg, was de 20 april op de hoogte van Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Glasgow waren de 18 april bezig met laden de schepen ELSJE, kapt. Potjer, voor Amsterdam, JUFVROUW MARIA, kapt. De Boer, beide voor Rotterdam.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Het stoomschip PRINSES VAN ORANJE, kapt. Kool, is uit Rotterdam te Gent aangekomen met vijf passagiers en een lading stukgoed. (opm: dit is het eerste Nederlandse zeegaande stoomschip, in 1825 als ONDERNEMING onder Nederlandse vlag gekomen).


Datum: 02 mei 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 1 mei. Gisteren namiddag omstreeks half vier ure is van de werf de Merwede, van de heren C. Gips en Zonen, met het beste gevolg van stapel gelaten, het barkschip TIMOR, hetwelk zal gevoerd worden door kapitein J.A. Boning, en bestemd is voor de vaart op Oost-Indië. Onmiddellijk daarna is op dezelfde werf de kiel gelegd voor een fregatschip genaamd GEERTRUIDA MARIA, mede bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 mei. De arrondissements rechtbank te Rotterdam heeft zich in de zaak van de Nederlandse en Dusseldorfse stoombootmaatschappijen competent verklaard en dienvolgens partijen geordonneerd op de gedane dagvaarding van de eerstgenoemde, eiseresse, op de zaak ten principale voort te procederen, zijnde de laatstgenoemde, door welke de exceptie was voorgesteld, daarenboven gecondemneerd in de kosten op deze exceptie gevallen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. - Te Dordrecht ligt in Lading naar Batavia, om spoedig te vertrekken, het geheel nieuw vertimmerd en gekoperd Nederlandse barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN kapt. E. Groeneveld Cadee, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de gezamenlijke cargadoors, te Dordrecht.


Datum: 05 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, was de 1e mei te Bristol bezig een lading voor Rotterdam in te nemen. Te Liverpool was de 1e mei bezig met laden het schip JACOBINA BARBARA, kapt. Schut, voor Nerva.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 2e mei is te Muiden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer W. Paauw te Purmerend gebouwde kofschip de VROUW GEERTJE, groot 131 ton, gevoerd zullende worden door kapt. B.J. Bakker.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 4 mei: het gekoperd brikschip REGENT, kapt. J.D. Nordlohne: NLG 17.500, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het bestuur der Nederlandsche Kofscheeps Reederij, gevestigd alhier, brengt hiermede ter kennis van de deelhebbers in dezelve, dat de rentebetaling over den jare 1839, bepaald zijnde op 5% of NLG 50 per aandeel, van heden af ten kantore van de Associatie Cassa, tegen intrekking der behoorlijk ingevulde coupon, zal geschieden.
Amsterdam, 4 mei 1840, namens het bestuur voornoemd, C.A. Schröder, directeur.

DC 050540
Parijs, 2 mei. De kamer van afgevaardigden heeft heden met 226 tegen 34 stemmen het wetsontwerp aangenomen, waarbij een jaarlijks inkomen toegekend wordt aan de weduwe van de Nederlandse stuurman W. Knijper, die, bij het redden der schipbreukelingen van het Franse schip LA PROVIDENCE, op de hoogte van Scheveningen gestrand, om het leven is gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Groot, van Amsterdam naar Nantes, te Les Sables d'Olonnes binnen, heeft den 19 april de reis voortgezet.
Het schip MARIA JACOBA, kapt. Bart, van Amsterdam naar Curaçao, was de 6 maart op de hoogte van Porto Cabello.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Joure, 30 april. Heden is alhier van de werf van scheepsbouwmeesters Simon Geerts & Zoon met goed gevolg van stapel gelopen het kofschip JOHANNA VITRINGA, gebouwd voor rekening van den heer P. Koumans Smeding, te Leeuwarden en gevoerd zullende worden door de kapitein H. Erewijns Boswijk, na afloop waarvan op dezelfde werf de kiel is gelegd voor een bodem ter grootte van 150 lasten, dewelke mede bestemd is te varen onder directie van hetzelfde handelshuis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 26 april het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Droback.
Den 30 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer; het smakschip de EENDRAGT, kapt. J. Butijn, van Cockenzie.
Den 2 mei de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Oostrisoer en GEZIENA, kapt. B.A. Visser, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 26 april de kofschepen de BROEDERS, kapt. H.G. Pott en CAROLINA MATHILDA, kapt. N.S. Bjonness, beide naar Noorwegen.
Den 27 dito de kofschepen MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, naar de Oostzee en WILLEM, kapt. J.J. de Boer, naar Noorwegen.
Den 28 dito het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide naar Noorwegen.
Den 1 mei het tjalkschip (opm: smak) WILHELMINA HENDRIKA, kapt. W.H. Mulder, naar Hull; de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos en ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, alle vier naar Noorwegen.


Datum: 06 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANTONIA, kapt. Speelman, van Suriname naar Amsterdam, met schade te Falmouth binnengelopen, heeft de 30e april de reis weder voortgezet. (zie ZP 110240)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 5e mei had de loods, welke het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Suriname, heeft binnengebracht, gerapporteerd een loods te hebben over gezet aan boord van het schip (opm: bark) EGMOND, kapt. Vink, van Batavia naar Amsterdam. Hetzelve zeilde met geschaalde (opm: aan de buitenzijde met verticale, rondgevormde delen versterkte) fokkemast en zou waarschijnlijk wegens tegenwind onder Duins (opm: The Downs) ten anker gaan. (opm: vermoedelijk was de fokkemast tijdens de reis gescheurd en tijdelijk versterkt).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 3 mei. Gisteren is alhier met het beste gevolg van Keppels werf van stapel gelopen het kofschip, genaamd de PROVINCIE OVERIJSEL, zijnde een tweemaster, lang 78 voet, groot ruim 60 last, gebouwd door de scheepstimmerman P. van Goor voor de rederij der Hullsche Maatschappij, bestemd om te varen van Zwolle op Hull, zullende gevoerd worden door de kapitein Enkeler. De gouverneur (opm: oude titel van de commissaris des konings) heeft aan hetzelve een vlag vereerd met het provinciale wapen en was zelf bij de afloop tegenwoordig met de heren burgemeester en wethouder en vele ingezetenen. Zijne excellentie heeft aan de scheepsbouwmeester zijn tevredenheid betuigd, en daarna heeft een der reders nog een toepasselijke aanspraak gehouden.


Datum: 07 mei 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar:
Venetië: Het Nederlands kofschip JANE, kapt. G.W. Lohman.
Adres bij Jan Corver en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 31e dezer te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gebouwd kopervast barkschip TIMOR, Kapt. J.A. Böning. Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors Visser en Muller te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 08 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GOED BESLUIT, kapt. Drent (opm: kof, bouwjaar 1830; kapt. Hindrik Willems Drent), van Rotterdam naar St. Petersburg, is de 6e mei zwaar lek geworden, zodat de kapitein genoodzaakt is geweest hetzelve bij Brielle op strand te zetten, alwaar het schip vol water is gelopen. Men was bezig zo veel mogelijk te bergen en de 7e dito waren er bereids schuiten met een gedeelte der inventaris aldaar aangekomen. (opm: het schip was op 6 mei des morgens van Brielle vertrokken, zie ook ZP 110540, AH 140540 en ZP 160540)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) ADOLPH FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg, zoude de 18e maart van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Te Liverpool waren de 2e mei bezig met laden de schepen de GOEDE HOOP, kapt, De Boer, voor Dordrecht, en ALIDA, kapt. Deddes, en de 4e dito de ONDERNEMING, kapt. Weijland, beide voor Nerva.

Krant:
  ZP - Zeepost

Advertentie. De belanghebbenden bij de lading van het schip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Henning, bestemd naar Genua en Livorno, worden verzocht te compareren op maandag, zijnde de 11e mei 1840, ten 1 ure, in het Koffijhuis de Karseboom, in de Kalverstraat, als wanneer gebesoigneerd zal worden wegens genoemd schip en lading, en zal bij de presenten worden geconcludeerd.
Amsterdam, 8 mei 1840.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW IKINA, kapt. Knoop, van Amsterdam naar Stettin, is de 1e mei te Harlingen binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip AMICITIA, kapt. Michaelsen (opm: buitenlander), van Havana naar Antwerpen, op de hoogte van Wight aangekomen, wordt van Yarmouth, Wight, van den 28 april gemeld, dat een man der equipage in hetzelve met een gloeiend ijzer een lek gebrand had, waardoor hetzelve 8 duimen water in het uur had gemaakt. Men had echter het lek gestopt en gemelde matroos, zijnde een Engelsman, in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen hebben den 28 april een aanvang gemaakt met laden de schepen de EENDRAGT, kapt. Hangelbroek, voor Rotterdam, en JANTINA, kapt. De Vries, en den 30 dito het schip HILLEGINA, kapt. De Jong, de beide laatsten voor Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

’s Gravenhage. Den 26 februari is aan Kaap de Goede Hoop uit Nederland aangekomen Zr.Ms. schooner de ZEPHYR, luitenant P.J. Clijver, bestemd naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur, om dadelijk te aanvaarden, een huizing, schuitemakerij, scheepstimmerwerf en arbeiderswoning, onder Franeker, op Zevenhuizen, bij de eigenaar J.R. Boomsma te bevragen. Het schuitmakershout en de gereedschappen kunnen op taxatie worden overgenomen.


Datum: 11 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 8e mei is te Brouwershaven gearriveerd het schip BATO, kapt. Keijzer, de 29e december van Batavia naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Brielle van de 10e mei was de gehele lading van het bij die haven gestrande schip GOED BESLUIT, kapt. Drent, van Rotterdam naar St. Petersburg – zie ons nommer van de 8 dezer – geborgen en aldaar aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ALIDA, kapt. Swiers, van Bordeaux naar Dordrecht, met schade te Cowes binnengelopen, heeft de 5e mei de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 090440, toen genaamd VROUW ALIDA)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 25e december lagen ter rede van Batavia de schepen JAVA’S WELVAREN, kapt. Rieckels (om de 28e dito naar Amsterdam te vertrekken), FLEVO, kapt. Amsberg, CORNELIS HOUTMAN, kapt. Boes Lutjes, de JONGE ADRIANA, kapt. Hempel, JAVAAN, kapt. Van Duin, MARIA, kapt. Remkes, de EENDRAGT, kapt. Giescke, en ABEL TASMAN, kapt. Zeylstra.


Datum: 12 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip METTA MARGARETHA, kapt. Backhaus (opm: buitenlander), van Doornbosch (opm: Dornbusch, nabij Wischhafen a/d Elbe) met raapzaad naar Amsterdam, is de 7e mei op de Noordwesthoek van Ameland gestrand en zal denkelijk geheel weg zijn. De equipage is gered en een klein gedeelte der lading geborgen. (zie ZP 130540)

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 11 mei: het kofschip JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerff, NLG 5.000, in slag NLG 40, opgehouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 mei. Gisteren voormiddag is, omstreeks half 11 ure, van voor deze stad vertrokken, gesleept wordende door een stoomboot der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, het barkschip LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, bestemd naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MEIKELINA, kapt. Wachter, van Amsterdam naar Hamburg, is de 6 mei te Harlingen wegens tegenwind binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GESINA, kapt. J.I. van der Woude, van Londen naar Amsterdam, is de 3 mei te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 2 mei een aanvang gemaakt met laden de schepen de GOEDE HOOP, kapt. De Boer, voor Dordrecht, en ALIDA, kapt. Deddes, voor Nerva, en de 4 dito het schip de ONDERNEMING, kapt. Weijland, voor de Oostzee.


Datum: 13 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA PETRONELLA, kapt. Nagel, van Dantzig naar Amsterdam, is de 12e mei op het Y bij Nieuwendam aan de grond vastgeraakt. (opm: zie ZP 190540)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip METTA MARGARETHA, kapt. Backhaus (opm: buitenlander), van Kirchoster naar Amsterdam – zie ons nommer van de 12. dezer – wordt volgens brief van Ameland van de 7e mei gemeld, dat hetzelve wegens stilte en het breken van een anker was gestrand en kort daarna in de zware branding was stuk geslagen. De equipage had zich met de boot gered, de lading was uit het schip gespoeld en men dacht alleen enig wrakhout en een gedeelte der tuigage te kunnen bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. fregat de RHIJN, commandant kapt. Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik, is de 15e april van Smirna te Constantinopel gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is van de werf De Rave van de scheepsbouwmeester G.H. Baay in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij-fregatschip ANNA MARIA HENRIETTE, groot 200 lasten, en gevoerd zullende worden door kapt. H.F. Zeylstra. (opm: waarschijnlijk is heden de vorige dag, t.w. 12 mei)


Datum: 14 mei 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping binnen de stad Brielle op maandag de 18e mei 1840, des morgens ten 11 ure, ten overstaan van de te Brielle residerende notaris L.M. van Kruyne, der geborgen tuigage van het verongelukte kofschip, genaamd GOED BESLUIT, gevoerd geweest door kapt. H.W. Drent, bestaande in een grote partij zeilen, ankers, kabel, kabelketting, staand en lopend want, een boot, enig rondhout, en wat verder te koop zal worden gepresenteerd, benevens het wrak van hetzelve schip, zittende tegen de stranden achter Oostvoorne. (opm: zie onder meer ZP 080540)


Datum: 15 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat met de 11e mei in dienst is gesteld Zr.Ms. korvet ARGO, liggende te Willemsoord, met een equipage van 70 en een bovenrol van 17 koppen, onder bevel van de kapt.luit. G. den Berger
Zr.Ms. stoomschip ETNA, commandant Van Franck, is de 13e mei van Vlissingen naar zee vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GEZINA PETRONELLA, kapt. Nagel (opm: kof GESINA PETRONELLA, kapt. G.H. Nagel Schrikkema), van Dantzig naar de Zaan, bij Nieuwendam aan de grond vastgeraakt – zie ons nommer van de 13. dezer – is bezig de lading te lossen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip JEANNETTE, kapt. Dam, van Marseille naar Antwerpen, met schade te Carthagena binnengelopen – zie ons nommer van de 2. dezer – wordt volgens brief van daar van de 28e april gemeld, dat een groot gedeelte der lading gelost was ten einde het schip op de helling te halen en het lek te stoppen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. S.Y. Parma, van Suriname naar Amsterdam, met schade te Portsmouth binnengelopen, heeft de 11e mei na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 230440 en ZP 240440)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de HOOP, kapt. Kok, was de 9e mei te Bayonne bezig een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris R. de Jong Posthumus, residerende te Joure, zal, publiek bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: Een zeer goed gesitueerd en wel onderhouden Tjalkschip, genaamd de GOEDE HOOP, in 1827 nieuw uitgehaald, lang 16 el en 30 duimen, wijd en hol naar rato, geijkt op 44 tonnen, met staand en lopend want en complete inventaris, liggende ter bezichtiging in de Kolk te Joure. Strijkgeld twintig gulden. Wie gading maken, komen op maandag den 18 mei 1840, in het logement het Tolhuis te Joure, bij de beschrijving en op maandag den 25 dito, in het logement van de weduwe Zeverijn, aldaar, bij de finale toewijzing, telkens des namiddags ten 4 ure. Nadere informatie ten kantore van den notaris. (opm: LC 220540 meldt dat is geboden NLG 1.125, 75.)


Datum: 16 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA MARIA, kapt. Hoek, van Lissabon naar Amsterdam, is de 15e mei in Texel binnengekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. M.F. Schaap, voerende het schip (opm: kof) JOANNA JACOBA, van Livorno naar Amsterdam, in Texel binnen, rapporteert in de Golf van Lyon een zware orkaan doorgestaan te hebben, welke drie dagen aanhield, waardoor hij de sloep, het grootzeil en ankerstok verloren en meer andere schade bekomen had.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GOED BESLUIT, kapt. Drent, van Rotterdam naar St. Petersburg, bij Brielle gestrand – zie ons nommer van den 8 dezer – is volgens brief van Rotterdam van de 15e mei geheel wrak geworden, en zoude met de inventaris verkocht worden.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is van de werf De Hoop van de scheepsbouwmeesters J. Meijjes & Zonen in de Kleine Kattenburgerstraat alhier, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer Jeannette Walen gebouwde koopvaardij-fregatschip genaamd OVERIJSSEL, groot 450 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 12 mei. Opzichtens de zaak van de heer officier bij de arrondissements-rechtbank alhier tegen de kapiteins der stoomboten H. Koek, van de KOMEET, en J. Scott, van de STAD KEULEN, wegens overtreding der koninklijke reglementaire bepalingen omtrent de richting, welke de stoomvaartuigen, bij het elkander tegenkomen en voorbijvaren, moeten houden, vernemen wij, dat de beide in hechtenis gestelde matrozen, welke, onder anderen, hadden verklaard, dat er kort vóór de aanvaring en reeds van vóór het Lobith af, geen lantaarn aan de boeg der STAD KEULEN geweest is, en die deze omstandigheid steeds als waarheid hebben volgehouden, door de rechtbank, in de zitting van heden, buiten vervolg en in vrijheid zijn gesteld, op grond dat de instructie ten hunnen laste geen genoegzame bezwaren heeft opgeleverd. Omtrent de voortzetting der zaak, welke gezegd wordt spoedig te zullen plaats hebben, zullen wij eerlang nader bericht geven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 mei. Men verneemt dat het Z.M. behaagd heeft de doorvoer naar en van de Rijn over Kampen en Amsterdam tegen het vast Rijnvaart-recht toe te laten, in diervoege, dat de overlading of opslag in entrepot te Kampen niet beletten zal dat de goederen, naar de Rijn bestemd, of van daar komende, hunnen weg kunnen vervolgen, met gebruikmaking van de Zuiderzee, mits de schepen op den gehele afstand van behoorlijke patenten voor de Rijnvaart zijn voorzien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading: Naar Batavia, om de 31e dezer te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gebouwd kopervast barkschip TIMOR, kapitein J.A. Böning. Adres voor goederen en passagiers bíj de cargadoors Visser en Muller, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading: Naar Suriname, het op nieuw gezinkt snelzeilend Nederlands barkschip DE ZWAAN, Kapitein C.J. van Driesten, om in het begin der aanstaande maand te vertrekken. Adres voor goederen en passagiers bij de scheepsmakelaars J. B. ‘t Hooft en G. Mauritz, te Dordrecht.
JC 160540
Advertentie. Vendu-Departement. Op woensdag den 20ste mei 1840
Op woensdag den 20ste mei 1840, voor het commissie-huis van Roselje & Co., van diverse lijnwaden, casimieren, diverse glaswerken, beddetijk enz.
En precies ten 11 ure, van enige briljanten en paarlen, als mede medoc wijn op vaten superieure kwaliteit, waarvan de monsters van heden af te bekomen zijn; voorts van de weeskamer voor rekening des boedels van wijlen kapitein J. Christensen (opm: bark INDIAAN), een tijdmeter, vervaardigd door Lowdon te London;
alsmede voor rekening van anderen twee lijfeigenen, Tjenara, fijne naaister en huismeid met haar zoon François, goede huis- en complete lijfjongen.
ZP 180540
De 15e mei arriveerde in het Vlie het schip JANTINA, kapt. R.J. Schuuring, van Dantzig met tarwe. Dezelve heeft de bezaansmast verloren en meer andere schade bekomen.


Datum: 18 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 2 ure is van de werf De Walvisch van de scheepsbouwmeester Jan Nuveen in de Groote Bikkerstraat alhier met goed gevolg, geheel afgebouwd, met masten en stengen, te water gelaten het voor rekening van de heer J. Hartsen gebouwde koopvaardij-barkschip PLANCIUS, groot 200 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. S.J. Rotgans, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.
En is onmiddellijk daarop de kiel gelegd voor een schip genaamd SIRIUS, gevoerd zullende worden door kapt. H. Mulder, voor rekening van de heer H. Angelkot Willink.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 mei, Binnengekomen bij het fort Sint Marie. GUSTAVE (opm: Belgische brik), kapt. L. Jepsen, van Alexandria, in quarantaine.


Datum: 19 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip GESINA PETRONELLA, kapt. Nagel, van Dantzig naar de Zaan, bij Nieuwendam aan de grond vastgeraakt – zie ons nommer van de 13. dezer – is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, weder vlot geworden en de 16e mei in de Hollesloot gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het door drie te Guernsey aangekomen matrozen medegedeelde rapport, dat aldaar in de nabijheid zoude gestrand zijn het schip MINERVA, kapt. Wiersma, van Amsterdam naar Philadelphia – zie ons nommer van den 16. april j.l. – is gebleken geheel van grond ontbloot te zijn, als zijnde de drie bovengemelde matrozen weggelopen van het te Falmouth onder reparatie liggende schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Sietzes, van Dordrecht naar Batavia. Twee derzelven zijn naar Frankrijk ontsnapt en de derde naar Falmouth teruggezonden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat met de 1e juni de brikken de VENUS, de COURIER en de WINDHOND zich met het fregat de SAMBRE en de korvet ARGO zullen verenigen om een kruistocht in de Noordzee te ondernemen

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 16e mei is te Rotterdam van ’s Rijks werf met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. fregat de WAAL, van 60 stukken, zijnde dit het eerste fregat van die grootte bij de Nederlandse Marine (opm: vergelijk met onderstaand bericht uit de DC en met JC 031040 en 041140)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens rapport der Zeeloodsen is voor den wal, met loodsen aan boord, het Nederlands schip VASCO DA GAMA, kapt. H. Hagers, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 mei. Zaterdag namiddag omstreeks 4 ure is van ’s Rijks werf te Rotterdam, zonder enige uiterlijke pracht of festiviteit, met het beste gevolg van stapel gelopen, Zr.Ms. fregat de WAAL, van 84 stukken, bestemd voor de dienst der Marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Doewes, van Cardiff te Amsterdam gearriveerd, rapporteert de 3 mei op de hoogte van Douvres (opm: Dover), in goede staat zeilende gepraaid te hebben het schip ALKMAAR, kapt. Zeven, 12 dagen reis hebbende van Bordeaux naar Petersburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, van Suriname naar Amsterdam, te Portsmouth binnen, heeft de 11 mei de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HELENA, kapt. A.E. van Dijcke (opm: buitenlander), van Hamburg naar St. Ubes, was de 4 mei op de hoogte van Plymouth.
Het schip de FORTUIN, kapt. Zeilstra, van Teneriffe naar Amsterdam, was de 8 mei op de hoogte van Penzance.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een Nederlands fregatschip, tonende een vlag met No. 281, vermoedelijk die van het Collegie Zeemanshoop, en zijnde alsdan die van kapt. Jaski, voerende het schip LOUISA MARIA, van Amsterdam naar Batavia, is de 4 mei gezien op 49º N.breedte, 07º 09' W.lengte.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 3 mei het kofschip LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Oostrisoer.
Den 5 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, beide van Droback.
Den 6 dito het kofschip WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig.
Den 7 dito het kofschip ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, van Oostrisoer.
Den 8 dito het kofschip STADT EN LANDE, kapt. R. Helmers, van Memel.
Den 10 dito het kofschip ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, van Christiaansand; het tjalkschip GUSTAAF, kapt. A.H. Oldenburger, van Havre de Grace.
Den 11 dito de kofschepen de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand en JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, van Memel; het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, van Droback; het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Oudsoen.
Den 15 dito het kofschip HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Oostrisoer; het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, van Oudsoen.
Uitgezeild: Den 5 dito het kofschip GOUVERNEUR BARON VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT, kapt. B.R. van Wijk, naar Nerva.
Den 6 dito de tjalkschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Leewoog en ZWEI GEBRÜDER, kapt. A. Pekelar, beide naar Hamburg.
Den 7 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen; het everschip CONCORDIA, kapt. H. Sals, naar Hamburg.
Den 9 dito het kofschip NIMPIA, kapt. H.K. de Weerd, naar Noorwegen.
Den 10 dito het smakschip EENDRAGT, kapt. J. Butijn, op avontuur.
Den 11 dito de kofschepen LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, alle drie naar Noorwegen.
Den 12 dito de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland en MARIA, kapt. H.H. Ebes, naar Pruissen.
Den 13 dito de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, naar Noorwegen en GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Schotland; de schonerkof ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, naar Noorwegen; het tjalkschip GUSTAAF, kapt. A.H. Oldenburger, naar Londen.
Den 15 dito het tjalkschip JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, naar Hull.
Den 16 dito het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Noorwegen.


Datum: 20 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms transportschip MERWEDE, commandant luit. Stort, is de 4e april van Malta te Suriname gearriveerd. Dezelve zoude om een lading hout naar Coppename vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Berghuis, voerende het schip MARIA SUSANNA HENDRIKA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 6 maart, bevond hij zich toen in goede staat bij de Canarische eilanden op de hoogte van het eiland Palma, na 50 mijlen bewesten Kaap Finistère twee hevige stormen doorgestaan te hebben en daarna door een Amerikaanse brik aangezeild te zijn, hetwelk hem echter geen schade had veroorzaakt.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip DOGGERSBANK, kapt. H.J. van Maldeghem. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Batavia voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, zal in de loop der maand juni vertrekken. Adres bij J. Corver & Co. en d’Arnaud & Co. (opm: de PLANCIUS lag op 24 juni zeilklaar in het Nieuwediep).
- Naar Bordeaux het nieuw gebouwd schoener-kofschip AFRA, kapt. T.M. Gnodde. Adres bij Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz (opm: Galați, Roemenië), 27 april. Uitgezeild ANTONIUS, kapt. Schepers, naar Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, april. Uitvoer naar Nederland met het schip HENRY EN WILLEM, kapt. J.W. Retgers met sapanhout en huiden.


Datum: 21 mei 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 mei. Naar men verneemt is te 's Hertogenbosch een rederij opgericht voor de vaart op Oost-Indië, en zal eerstdaags alhier op de scheepstimmerwerf van den heer Van Limmen voor rekening dier rederij de kiel worden gelegd van een fregatschip, hetwelk den naam zal dragen van STAD 's HERTOGENBOSCH.

Krant:
 SFP - Singapore Free Press


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. For sale the Dutch brigg EAGLE, 150 tons burthen, built in Java in 1839. She is built in the most faithful manner, and sails remarkably fast. She may be seen at the yard of Messrs. Barton & Co, Sandy Point. For terms apply to the commander on board, or to J. Ballestier.
Singapore, 13th May, 1840.
(opm: de Nederlandse brik EAGLE, kapt. Page, 125 ton, komende van Batavia, lag volgens SFP van 11 juni 1840 te Singapore te koop)

Krant:
 SFP - Singapore Free Press


Type bericht:
Verkoop schepen

Dutch steamer VAN DER CAPELLEN, capt. Borgen, departed 11th May from Singapore, bound for Cochin China. (opm: verkocht naar Annam; Cochin China)


Datum: 22 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de HOOP, kapt. Holst, van Liverpool naar Nerva, is de 14e mei met verlies van masten te Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Zeijlstra, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, de 21 januari op 10º 20' Z.breedte, 102º 08' O.lengte, in goede staat gepraaid te hebben het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Alkes, van Suriname, in Texel binnen, rapporteert de 12 mei op de hoogte van Galloper gepraaid te hebben de kof BOUGINA, kapt. De Jonge, van Stettin naar Rouen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Sietzema, van Fernambuck naar Triëst, is de 16 april gepraaid, op 34º 22' N.breedte, 36º 20' W.lengte, hebbende 28 dagen reis; aan boord was alles wel.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 21 mei. Gisternacht is op De Hinder totaal verbrijzeld het Engelse brikschip EARL TALBOT, kapt. J. Stock, van Sunderland. De equipage is te Helvoetsluis behouden aangekomen. (opm: onjuist bericht, zie ZP 110640, vlotgebracht)


Datum: 23 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip DIANA, kapt. Barends, van Bahia te Hamburg gearriveerd, is lek en heeft waarschijnlijk schade aan de lading bekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag de 25e dezer zal alhier per publieke veiling, voor rekening van de belanghebbenden verkocht worden de afbraak van de romp van het verongelukte Amerikaanse walvisvangersschip genaamd GIDEON BARSTOW, benevens deszelfs resterende scheepsmaterialen, enz., zo als dezelve thans liggende zijn op de Cocos-eilanden (12º00’ ZB 98º00’ OL) en waarvan de inventaris bij het Vendu-departement ter bezichtiging berust.
Op de vendutie van dinsdag aanstaande zal mede worden verkocht de inventaris van de op de Cocos-eilanden verongelukte Amerikaanse walvisvanger GIDEON BARSTOW, benevens de romp van het schip.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van goederen. Verkoping op rechterlijk gezag. Op de 12e juni 1840, precies te 11 uren, zal door de deurwaarder van de Landraad, ter instantie van de Chinees Tan Engoan bij wege van executie publiek worden verkocht een barkschip genaamd KONGSEENG, lang 22 meter en 30 centimeter, breed 5 meter en 60 centimeter en diep 4 meter en 16 centimeter, voorts berekend te zijn groot 83 lasten, met de daarbij behorende inventaris, liggende ter rede van Batavia en toebehorende aan de Chinees Lim Tjong. Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of aanspraak op voorschreven barkschip zoude willen pretenderen en zich tegen deze executoriale verkoop zoude willen opponeren, die kome en make het mij ondergetekende bekend, liggende de koopconditiën benevens de inventaris der losse goederen inmiddels ten vendukantore alhier voor een ieder ter bezichtiging.
Batavia, de 22e mei 1840, de deurwaarder en gezw.expl. voornoemd, J.H. Sersansie.


Datum: 25 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FLORA, kapt. Brahms (opm: buitenlander), van Liverpool naar Antwerpen, is, na in de nacht van de 21e mei bij Bevesier aangezeild te zijn, gezonken. De equipage is gered. (opm: zie ZP 270540)


Datum: 26 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen de JONGE JAN, kapt. C. Pauwels, en ??, kapt. De Haan (opm: waarschijnlijk binnenvaarders), beide van Amsterdam naar Zwartsluis, zijn de 20e mei bij Elburg verongelukt. Van eerstgemelde is de equipage gered, doch van het laatste al het volk omgekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 23 mei. Naar men verneemt, zullen de nieuwgebouwde fregatten de IJSSEL en de WAAL, het laatste eerst onlangs te Rotterdam te water gelaten, door één van ’s Rijks stoomboten herwaarts worden gesleept om alhier, wanneer zulks nodig geacht wordt, voor ’s Rijks dienst te worden opgetuigd en uitgerust.
Heden is uit de Dokhaven naar de rede gehaald Zr.Ms. brik de COURIER, commandant Willinck.
Gisteren is de Schelde afgekomen en de Dokhaven ingehaald Zr.Ms. stoomboot ETNA, commandant Van Frank.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 25 mei. Het Engelse brikschip LIVELY, kapitein Samuel Hicks, komende van Liverpool, met zout, is in de afgelopen nacht, voor deze stad liggende, aan den grond geraakt, waardoor hetzelve zwaar lek is geworden en gezonken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WILMINA, kapt. L. Baas, van St. Ubes, met zout, en WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 mei. Blijkens een circulaire, onder dagtekening van heden uitgegeven, hebben de heren J.B. 't Hooft, F.C. Déking Dura, J.R. v.d. Linden en F.L. v.d. Linden alhier, zich verenigd om onder hunne directie, met medewerking van de heren Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, Herman de Kat, J.S. Vriesendorp, Jac. de Voogd en J. Smits Jzn., als commissaren, een assurantie-maatschappij, onder benaming van Dordrechtsche Verzekering-Maatschappij voor Zeegevaar, op te richten, waarvan het kapitaal zal zijn groot NLG 500,000, verdeeld in honderd aandelen van NLG 5.000 ieder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Cust, met zout, van Liverpool naar Nerva, is de 14 mei met gebroken mast te Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 16 mei een aanvang gemaakt met laden de schepen AKKE BOON, kapt. Potjer, ANJA, kapt. Hazewinkel, beide voor Rotterdam, en JANTINA ENGELINA, kapt. Ebeling, voor Dordrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekte nieuwe schuit, lang ongeveer 15 en wijd 3½ Nederlandse el, liggende op de Rohel onder Harkema Opeinde, bij J.O. Hoekstra, en te bevragen bij Djoerd Klazes Damstra, te Kollum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 18 mei het schonerschip CAMILLA, kapt. C. Coster en het kofschip de HANDELAARS, kapt. B.H. Nijman, beide van Liverpool.
Den 20 dito het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback.
Den 22 dito de kofschepen de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuut, van Memel en AMASIS, kapt. L.L. Ruijl, van Dantzig.
Den 23 de kofschepen de WILLEM, kapt. J.J. de Boer, van Droback, de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, van Stadhille en DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. H.A. Klein jr., van Memel; het tjalkschip (opm: smak) WILHELMINA HENDRIKA, kapt. W.H. Mulder, van Cockenzie.
Uitgezeild: Den 18 mei de kofschepen STAD EN LANDE, kapt. R. Helmers, ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, alle vijf naar Noorwegen.
Den 23 dito het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J.Klasen, naar Koningsbergen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 25 mei. De 20e dezer is op de bank de Kaloot gestoten en gezonken het tjalkschip JONGE GRIETJE, schipper J. Kwak (opm: binnenvaarder), van Werkendam naar Neuzen gedestineerd, en geladen met 36.000 metselstenen. De equipage heeft zich met de boot gered en is door een der kanonneerboten opgenomen.


Datum: 27 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA ELZIENA, kapt. Schuuring, van Newcastle naar Rotterdam, is de 24e mei met schade aan tuigage en zeilen te Veere binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip FLORA, kapt. Brahms, van Liverpool naar Antwerpen, bij Bevesier overzeild – zie ons nommer van de 25. dezer – wordt volgens brief van de kapitein in dato Londen 23 mei nog het volgende gemeld: Na de 15e mei van Liverpool vertrokken te zijn, bevonden wij ons de 20e dito ’s avonds 9½ ure op de hoogte van Bevesier met noordoosten wind, toen wij door een Pruisische brik, welke westwaarts koers zette, aan stuurboord werden aangezeild, waardoor het schip dadelijk vol water liep en zonk, zodat wij nauwelijks tijd hadden, met achterlating van alles, ons aan boord van de brik te redden. De kapitein van de brik gaf ons daarop een certificaat, het gebeurde inhoudende, en waarin hij verklaarde, dat zijn schip, CAROLINE genaamd, van Dantzig naar Bordeaux was gedestineerd. Bij het overgaan in een loodsboot van Dover lazen wij echter op de spiegel van de brik LOUISE, van Stettin. De kapitein had ons dus een vals certificaat gegeven. Ook bleek ons nader, dat de kapitein genaamd Hildebrand en gedestineerd was van Pillau naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid op 04º NB en 20º WL het schip ELISABETH MARIA, kapt. Bart, van Amsterdam naar Mayo en Montevideo.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Gedurende het jaar 1839 zijn voorbij Rendsburg door het Sleeswijk-Holsteinse kanaal gepasseerd 2.815 schepen, waarvan 587 Nederlandse.


Datum: 29 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de NOORDSTAR, kapt. Brouwer, van Windau met gerst naar Rotterdam, is de 17e mei op Stevasklint (opm: Stevns Klint) bij Storreheddinge (opm: St. Heddinge) aan de grond vastgeraakt, doch is, na 158 zakken gerst gelost te hebben, weder vlot geworden en heeft dadelijk de reis voortgezet. (opm: zie ZP 020640)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Carst, voerende het schip WILHELMINA LUCIA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 18 maart, was hij destijds op 0º 43' N.breedte, 25º 30' W.lengte van Greenwich, in goede staat zeilende. Aan boord was alles wel.


Datum: 30 mei 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. B. Drayer, voerende het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, in dato Passaroeang 25 januari, was hij, na de 21e dito van Soerabaija vertrokken te zijn, de 22e dito te Passaroeang gearriveerd en dacht hij in de laatste helft van februari van daar de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Kaap de Goede Hoop van de 24e maart waren de 24e januari bij de haven van Mozambique verongelukt twee slavenschepen, zijnde een bark en een brik. De equipagiën waren echter, benevens 200 slaven, welke zich aan boord van laatstgemelde bevonden, gered. Volgens aldaar ingekomen bericht had genoemde brik 900 slaven aan boord gehad. Door een opkomende orkaan was men genoodzaakt geweest de luiken te sluiten. Bij het heropenen derzelve waren 500 slaven door gebrek aan lucht en voedsel gestorven. Door de voortdurend heersende storm moest men echter de luiken wederom sluiten. 300 mensen kwamen mede op dezelfde wijze om het leven, en van de alstoen nog 300 over zijnde, stierven honderd op reis naar Mozambique, alwaar de kapitein zich van levensmiddelen had willen voorzien. (opm: een tragisch bericht, maar de telling klopt niet)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 29 mei. Den 28ste, des morgens, zeilde naar zee: ADRIAAN, kapitein H.R. Bok, naar Liverpool. (opm: eerste reis van de kof, kapt. Harm Reints Bok)


Datum: 01 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. Spreeuw, was de 24e januari te Passaroeang bezig een lading naar Amsterdam in te nemen en zoude tegen het einde van februari vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. Kwint (opm: tjalk, bouwjaar 1839; kapt. H.H. Kwint), van Sonderburg (opm: Sønderby) naar Antwerpen, is, volgens bericht van Tonningen van de 28e mei, aldaar in de nabijheid gestrand en zwaar lek geworden, waardoor een gedeelte der lading waarschijnlijk beschadigd zoude zijn. Men zoude de lading in twee lichters overladen en het schip trachten te Tonningen binnen te brengen. (opm: de tjalk bleef behouden)


Datum: 02 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip EUROPA, kapt. Scholtens (opm: tjalk, kapt. Koop Jans Scholten), van Stettin naar Rouen, is de 29e mei met schade te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VREDE EN VRIJHEID (brik, ex-ANJER), kapt. Lammerts, van Dantzig naar Antwerpen, is volgens brief van Kopenhagen van de 25e mei, lek aldaar binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Elseneur wordt van de 27e mei gemeld, dat aldaar de vorige nacht een hevige storm uit het noorden en noordnoordwesten had gewoed, waardoor 200 aldaar ter rede liggende schepen aan het drijven geraakt waren en merendeels ankers en touwen verloren hadden. Onder meer andere had het schip CONCORDIA, kapt. Bonjer, van Memel naar Calais, anker en touwen verloren en meer andere schade bekomen en was in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de NOORDSTAR, kapt. Brouwer, van Windau naar Rotterdam, bij Stevasklint (opm: Stevns Klint) gestrand –zie ons nommer van de 29. mei j.l. – is de 20e mei lek te Elseneur binnengelopen. Hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. brikken VENUS, kapt.luit Johr, de COURIER, kapt.luit. Willinck, en URANIA, luit. Collot d’Escury, zijn de 1e juni ter rede van Texel gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 juni. Het barkschip TIMOR is gisteren namiddag ten half vijf ure van deze stad vertrokken, gesleept wordende door een stoomboot van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, en ten half tien ure ter rede van Hellevoetsluis ten anker gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 juni. Dezer dagen heeft de rechtbank te Arnhem uitspraak gedaan in de zaak van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, excipiënten, tegen de heren Gebroeders Sprenger en enige andere expediteurs te dier stede geëxcipiëerden. De laatsten hadden de voormelde stoombootmaatschappij voor de rechtbank gedagvaard, tot uitlevering der goederen, aan hun adres opgenomen geweest in de stoomboot de STAD KEULEN, daags vóór het ongeval aan dit vaartuig op de Waal bij Millingen overkomen, of, bij gebreke van die goederen in behoorlijken staat uit te leveren, de schade te vergoeden, welke daardoor was veroorzaakt. De gedaagden hadden die actie met een exceptie van renvooi bejegend, op grond, dat het ongeval, dat tot de vertraagde uitlevering der goederen aanleiding had gegeven, veroorzaakt was door de schuld der stoomboot de KOMEET, toebehoorende aan de Maatschappij van de Neder- en Midden-Rijn, gevestigd te Dusseldorp; dat men reeds vóór het exploiteren der dagvaardingen van deze eiseren, deze maatschappij voor de rechtbank te Rotterdam had gedagvaard, tot vergoeding der schade door die aanzeiling veroorzaakt, en dien ten gevolge bij die rechtbank zou worden uitgemaakt, aan wiens schuld het bewuste onheil moest worden toegeschreven: dat van deze zelfde vraag de rechtsvorderingen afhankelijk waren, welke thans voor deze rechtbank tegen de gedaagde maatschappij waren ingesteld en er alzo verknochtheid bestaat tussen dit geding en hetgeen voor de arrondissements-rechtbank te Rotterdam rechtshangig was, waarom deze eiseren met hun vorderingen derwaarts behoorden te worden gerenvoyeerd.
De rechtbank, overeenkomstig de conclusiën van het openbaar ministerie hierin uitspraak doende, heeft de opgeworpen exceptie aangenomen en mitsdien de eiseren en geëxpiëerden met hun vorderingen gerenvoyeerd naar de arrondissements-rechtbank te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW JOHANNA, kapt. Tannen, van Itzehoe naar Amsterdam, en de VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Duinkerken naar de Oostzee, zijn te Cuxhaven binnengelopen, en waren de 24 mei aldaar nog liggende.
De schepen ALKANNA HENDRIKA, kapt. J.C. Westerbrink, en JANINA, kapt. Kramer, beide van Neufeld naar Antwerpen, waren den 21 mei te Cuxhaven liggende.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 21 mei de Sont gepasseerd de JONGE EGBERTUS (Veendam), J.B. Mulder van Stavanger naar Petersburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 27 mei de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand.
Den 29 dito het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, van Newcastle; het tjalkschip de JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Waterborg, van Hardersleben.
Den 30 dito de kofschepen HENDRIKUS, kapt. T.F. Harding, van Dantzig en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand.
Uitgezeild: Den 24 mei het kofschip JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar Pruissen.
Den 27 dito het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.O. Heida, naar Altona; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Voordewind, naar Memel.
Den 28 dito de kofschepen SOPHIA, kapt. O. Houwink en de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide naar Noorwegen.
Den 29 dito het kofschip HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
Den 30 dito het kofschip de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, naar Noorwegen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 juni. Volgens ingekomen bericht, is op de 26e mei jl. in de nabijheid dezer stad, aangespoeld het lijk van een onbekend persoon, naar het uiterlijk aanzien zeeman van beroep geweest, waarvan alleen het benedenste gedeelte des lichaams gekleed was met een onderbroek van roden baai, en de benen elk met twee donker grijze wollen kousen, vermoedelijk Engels of Noors fabrikaat, de bovenste door rood garen of katoen gemerkt met de letters E.H.


Datum: 03 juni 1840


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier de heer J.F. Anderson, laatst gezagvoerder van de bark REMBANG. Debiteuren en crediteuren worden verzocht deswege aangifte of betaling te doen aan de testamentair-executeur J. Langewagen.
Batavia, 30 mei 1840


Datum: 04 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 2e juni is te Rotterdam van de werf St. Joris met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer G. van Oordt J.Fzn. gebouwde barkschip GRAAF VAN HOGENDORP, groot 180 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. De Haas, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 28e januari is te Batavia gearriveerd Zr.Ms. fregat BELLONA, commandant kapt. Geesteranus, van Texel, laatst van Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 19e februari lagen ter rede van Batavia de schepen KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Van Barneveld Kooy, STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, KORTENAER, kapt. Martens, de laatste om de 1e april naar Rotterdam te vertrekken, en CHERIBON, kapt. Van Braam Houckgeest, om de 1e maart naar Amsterdam te vertrekken. Nog zoude volgens brief van de 29e dito van daar vertrekken de schepen ONS GENOEGEN, kapt. Landsaat, medio maart, ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong, en ADOLF VAN NASSAU, kapt. Brandt, beide einde van maart, alle drie naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.M. heeft dezer dagen voor hoogstdezelve bijzondere rekening voor een somma van NLG 6.000 deel genomen in een door J. A. Spyers, administrateur der maatschappij van brandverzekering, te ’s-Hertogenbosch aldaar op te richten scheepsrederij, aanvankelijk met het doel tot het bouwen van een fregatschip voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juni. Zaterdag (opm: 30 mei) zijn te Maassluis aan de werf van de heer E. van der Hoog aldaar de stevens gericht van de stoomboot genaamd LAURENS KOSTER, zijnde de eerste voor de nieuwe stoomvaart-onderneming van Rotterdam op Antwerpen en Terneuzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Samarang, 1 juni. Heden arriveerde alhier van Dassoon de stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN. (opm: de eerste vermelding van dit te Dassoon gebouwde houten raderstoomschip)


Datum: 05 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 4e juni zijn de Amsterdam gearriveerd de schepen:
- MINA, kapt. P. Visser, van Hull met stukgoederen, liggende in het Oosterdok
- PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN (stoomboot), kapt. B. Ponsteijn, van Hull met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug
- MARGARETHA, kapt. J.J. Mudder, van Bremen met lood en tabak, liggende aan de Nieuwe Brug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA MARGRIETHA, kapt. Stuit, is bij het uitzeilen aan den grond geraakt en bij Oostmahorn geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Duinkerken naar de Oostzee, te Cuxhaven binnen, heeft den 28 mei de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Genua lag den 23 mei in lading het schip ANNA MARIA, kapt. Sprik, voor Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bevelen zich aan tot maken en repareren van binnenschepen: D.J. van der Zee en J.H. van der Zee, Zevenhuizen onder Franeker.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 3 juni. Men verneemt dat in de fabriek van de heer Christiaan Verveer te Amsterdam, is aangevangen met de aanbouw van een ijzeren stoomboot en daartoe behorende werktuigen, voor rekening van de nieuw opgerichte maatschappij voor de vaart tussen Rotterdam en Antwerpen.


Datum: 06 juni 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 3 juni. Hadden wij het genoegen op de 2e april jl. de eerste grote Oost-Indiëvaarder in de tegenwoordigheid van een aanzienlijk aantal vreemdelingen naar wens te zien aflopen, terwijl dadelijk de kiel is gelegd voor een nog groter koopvaardijschip, zo gevoelen wij ons opgewekt aan Neerlands ingezetenen bekend te maken dat op de 14 mei daaraanvolgende een haringbuis afgelopen en ook dadelijk de kiel voor een andere hoeker gelegd is en op de 30e mei daaraan volgende, de stevens gericht zijn voor een stoomboot, bestemd om te varen van Rotterdam langs de Zeeuwse stromen naar Antwerpen; terwijl een tweede helling wordt gemaakt bestemd voor grote koopvaardijschepen op de grote Oost; alles onder de directie van de ijverig werkzame en kundige scheepsbouwmeester E. van der Hoog. Zo levert deze aanvankelijke gebeurtenis ons het bemoedigend vertrouwen op dat het eertijds bloeiend Maassluis, door de drang van de tijdsomstandigheden in een aanmerkelijk verval geraakt, allengs het hoofd weer zal opheffen en onder de zegen van de Allerhoogste waarschijnlijk tot deszelfs vorige bloei en luister zal opklimmen. (opm: de kiellegging betrof de stoomboot LAURENS KOSTER)

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Antwerpen. De Nederlandse hoeker ELISABETH, ruim twee maanden geleden vanuit Nederland aangekomen en gemeerd in de Kolenvliet, heeft een Belgische zeebrief ontvangen, speciaal bestemd voor de haringvangst.
(opm: de hoeker is in 1803 voor een onbekende Vlaardinger visserijreder in Vlaardingen gebouwd; het visserschip werd op 6 juni 1840 door P.J. Herkens te Antwerpen gekocht, verdoopt in VILLE D’ANVERS / STAD ANTWERPEN en vanaf 1847 buiten het visseizoen gebruikt als vrachtschip)


Datum: 08 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak benevens de geborgen gedeelte der inventaris en lading van het schip GEERTRUIDA, kapt. Tunteler (opm: kof, bouwjaar 1830; kapt. Roelf Roelfs Tunteler), van Amsterdam naar Riga, bij Thisted gestrand (opm: onjuist, 10 km ten zuidwesten van Hanstholm), zouden de 17e juni publiek verkocht worden. (opm: zie PGC 090640)

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Suriname zouden vertrekken de schepen HEPPENS, kapt. Swart, de 1e mei, AMPHITRITE, kapt. Popcken, de 10e dito, NOORD HOLLAND, kapt. Ruijl, de 20e dito, en ANNA SUZANNA, kapt. Bos, de 31e dito, alle naar Amsterdam.


Datum: 09 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Groot, was de 2e juni te Bayonne bezig een lading voor Antwerpen in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Archangel van de 8/20e mei was de rivier die dag, nadat het ijs de 6/18 dito bevorens was opgebroken, bijna reeds geheel vrij van ijs. Enige met goederen van boven komende barken zouden zich reeds in de nabijheid bevinden.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 juni. Binnengekomen GUSTAVE, kapt. L. Jepsen, van Alexandria (Egypte).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft den 28 mei een aanvang gemaakt met laden het schip de HARMONIE, kapt. Dick, voor Amsterdam.
Te Cardiff hebben den 26 mei een aanvang gemaakt met laden de schepen de GOEDE HOOP, kapt. Pinksterboer, en JANTINA ANNEGINA, kapt. Sap, beide voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Ingerman, van Batavia in Texel binnen, rapporteert den 26 maart op 27º 20' Z.breedte, 49º 41' O.lengte, gepraaid te hebben, het schip MARIA, kapt. Remkes, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen die FRAU CATHARINA, kapt. Koster, van Itzehoe, GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, van Hamburg, beide naar Amsterdam, en JANTINA, kapt. Kramer, van Neufeld naar Antwerpen, zijn te Cuxhaven uit zee teruggekomen en waren aldaar den 31 mei nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GEERTRUIDA, kapt. Tunteler, van Amsterdam naar Riga, is, volgens brief van Thisted van den 27 mei, den vorigen dag op het Klitmöller strand (opm: 10 km. beZW Hanstholm) gestrand, doch de equipagie gered en het grootste gedeelte der inventaris geborgen. Het schip zoude echter weg zijn. (opm: zie ZP 080640)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 4 juni het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
Uitgezeild: Den 31 mei het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, naar Noorwegen.
Den 1 juni de kofschepen de HANDELAARS, kapt. B.H. Nijman, naar Dantzig en de WILLEM, kapt. J.J. de Boer, naar Noorwegen.
Den 2 dito het schonerschip CAMILLA, kapt. C. Coster, naar Engeland.
Den 5 dito de kofschepen de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuut, Christinastadt, EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, naar Noorwegen en JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, naar Liverpool.
Den 6 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, naar Noorwegen en AMASIS, kapt. L.L. Ruijl, naar de Oostzee.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juni. Heden is alhier aangekomen de stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Bornemann, van Samarang de 7e juni met Zr.Ms. troepen en twee passagiers (opm: de eerst getraceerde commerciele vaart van dit op Java nieuw gebouwde stoomschip).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Naar wij vernemen zal de nieuwe ijzeren stoomboot, welke bij de Nederlandsche-Stoomboot-Maatschappij in aanbouw is voor de vaart tussen Rotterdam en Antwerpen, reeds binnenkort in dienst gesteld worden, en er alle reden is, te verwachten, dat dit stoomschip, in alle opzichten, ook met betrekking tot deszelfs snelheid, niets te wensen zal overlaten. De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft daarmede het voornemen de dienst te openen naar Antwerpen, langs Zierikzee, Goes, Vlissingen en Terneuzen, en alsdan dagelijks twee stoomboten van Rotterdam naar Antwerpen, evenzo dagelijks twee stoomboten van Antwerpen naar Rotterdam te doen varen; zodra dus de andere geconcessionneerden ook met hun stoomschepen gereed zullen zijn, mogen wij verwachten, dat dagelijks vier stoomboten tussen Rotterdam en Antwerpen zullen varen, hetgeen het viervoudige der dienst is, welke voor 1830 plaats vond, toen ongetwijfeld de gemeenschap met Antwerpen, Brussel, enz, groter was thans; dat dit voor het reizend publiek aangenaam en voordelig zal zijn, behoeven wij niet te zeggen, doch of de ondernemers daarbij hun voordeel zullen vinden, schijnt ons twijfelachtig, te meer, daar ook alsdan, evenals elders, waar concurrentie bestaat, de reeds lage prijzen nog meer naar beneden zullen worden gebracht. Wij moeten alzo vrezen, dat deze vermeerderde stoomvaart niet lang zal aanhouden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 7 juni. Volgens bericht uit Konstantinopel, zou de Zr.Ms. fregat DE RIJN de 13e mei naar Athene en vervolgens naar Alexandrië vertrekken.


Datum: 10 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip AUWINA, kapt. H.A. Wolkammer (opm: smak, bouwjaar 1832; kapt. Hendrik Alberts Wolkammer), van Delfzijl met zinksteen naar Noorwegen, is, volgens brief van Delfzijl van de 7e juni, na bij de westkust van Noorwegen op een klip gestoten te hebben, gezonken. De equipage is gered en men zoude de tuigage trachten te bergen, doch het schip zou weg zijn. (opm: schip is nabij Farsund verongelukt; zie ZP 140740 en PGC 170740)

Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende de maand mei zijn het Groot Noord Hollandsch Kanaal gepasseerd 170 schepen, zijnde 118 binnenkomende en 52 uitgaande. (opm: een bewijs, dat veel, voornamelijk kleine, schepen de weg over de Zuiderzee kozen)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Rotterdam zijn gearriveerd de schepen:
- PADANG, kapt. Parlevliet, van Batavia met 6.021 zakken koffij, 1604 kanisters suiker, 497 schuitjes tin, 50 picols sapanhout en 20 picols bindrottingen, alles bestemd voor de Nederlandsche Handel Maatschappij.
- PRESIDENT RAM, kapt. Landberg, van Batavia met 4.824 balen en 172 vaten koffij, 67 kisten indigo, 1.258 kanisters suiker en 200 picols tin, alles bestemd voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, benevens 140 picols bindrottingen aan order.
- MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, van Batavia met 8.976 balen koffij, 1.574 kanisters en 1 kranjang suiker, 507 schuitjes tin en 100 picols sapanhout, alles bestemd voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, benevens 20 kistjes Manilasigaren en 2 balen koffij aan order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 juni. De 3e dezer liep met het beste gevolg van de scheepstimmerwerf der Gebr. R. & H. Willigenkamp te Blokzijl van stapel het tweemast kofschip de STAD ENSCHEDE, gebouwd voor rekening der Zwolsche Reederij-Maatschappij en bestemd voor de vaart van Hull naar Zwolle.


Datum: 11 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse brik EARL TALBOT, kapt. Stock, van Sunderland naar Rotterdam, op De Hinder gestrand, toen door de Rotterdamse havenlijsten abusief opgegeven als geheel verbrijzeld, is de 10e juni weder in vlot water en in de haven van Helvoet gekomen. (opm: zie ZZC 220540)


Datum: 12 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. W.H. Warnsinck, voerende het schip NEPTHUNUS, de 11e dezer van Batavia in Texel gearriveerd, rapporteert de 4e juni op 45º30’NB en 15º30’WL gepraaid te hebben het schip ANTOINETTA MARIA, kapt.P. Wap, van Batavia naar Rotterdam; hetzelve had op 06ºNB door een hoos de fokkemast verloren. Hetzelve is de 11e juni na posttijd in Helvoet binnen gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de AASTROOM, kapt. G.P. de Jonge, van Stolpmünde, en TJATZINA, kapt. Bakker (opm: hektjalk TJIETSINA, kapt. H.F. Bakker), van Hamburg, beide naar Amsterdam, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. Meijer, van Sønderborg naar Rotterdam, zijn den 3 juni te Cuxhaven binnengelopen.


Datum: 13 juni 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H. Salm en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 22e juni 1840, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip, genaamd AUGUSTIN, varende onder Nederlandse vlag en laatst gevoerd door kapt. L. Smit, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 47 duimen, hol 4 ellen 48 duimen, en alzo gemeten op 124 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: het schip werd eerst op 19 oktober verkocht, zie ZP 061040 en 201040)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 juni. De 9e dezer is op de timmerwerf de Eendragt, van de scheepsbouw- meesters B. van Limmen en C°. alhier, voor rekening der 's Bossche Scheepsreederij de kiel gelegd voor een te bouwen fregatschip, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, hetwelk de naam zal voeren van ’s-HERTOGENBOSCH, en gevoerd zal worden door kapitein J. J. Westerouwen van Meeteren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen CWzn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars te Dordrecht, zijn van mening op woensdag de 17e juni 1840, des namiddags ten 5 ure, in het Nederlandsch Koffijhuis bij J. Zahn, publiek te verkopen het hol van het Engels brikschip LIVELY, laatst gevoerd door Kapt. Thomas Harris, groot circa 100 roggelasten, liggende achter het Willigen Bosch, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in rondhouten, ankers, kettingen, touwen, zeilen, sloep, boot, enz., zo als alles genommerd zal zijn liggende, op de werf en in de loods van de molen de Grienduil, te Meerdervoort. Nader onderrichting te bekomen bij de scheepsmakelaar
Gerard Mauritz.


Datum: 15 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De 10e mei zijn gepraaid geworden de schepen SPITSBERGEN, kapt. Rickmers, van Harlingen met 700 robben, en DIRKJE ADAMA, kapt. Rickmers Jr., van dito met 400 robben.

Krant:
  ZP - Zeepost

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zullen eerlang vertrekken het driedeks schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, en het tweedeks schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper. Voor passagiers voor beiden, en voor goederen voor de laatste dezer schepen wordt men verzocht zich te adresseren bij de cargadoors d’Arnaud & Co. en J. Corver & Co.


Datum: 16 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Helvoet is de 15e juni gearriveerd Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant kapt.luit. Stort, van Suriname.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VROUW ELISABETH, kapt. Ockelman, van Hamburg met stukgoederen naar Amsterdam, is de 12e juni zwaar lek te Delfzijl binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De officier bij de arrondissements-rechtbank te Nijmegen heeft de 11e zijn conclusies voorgedragen en ontwikkeld in de zaak der stoomboten de STAD KEULEN en de KOMEET, waarvan het getuigenverhoor zaterdag de 6e dezer was afgelopen. Zijn edel achtbare ging daarbij uit van het denkbeeld, dat er van beide zijden verregaande onvoorzichtigheid heeft plaats gehad, en heeft daarom geëist, dat beide beklaagden schuldig zouden worden verklaard aan overtreding van art. 1 van Zr.Ms. besluit van de 15e april 1826, in verband met art. 1 van het besluit van de 4e september 1824, en mitsdien worden veroordeeld tot een gevangenis van 14 dagen, vijftig gulden boete en de kosten solidair. Daarop zijn onmiddellijk de pleidooien begonnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ANNA, kapt. Korter, van Riga naar de Zaan, en MARIA BEERTA, kapt. Tap, van Dantzig naar Amsterdam, zijn den 12 juni op Pampus aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Gilen, van Stettin in Texel binnen, rapporteert den 10 juni op de hoogte van het Eijerland gepraaid te hebben de Nederlandse smak JOHANNA GEBINA, kapt. Nagel, van Nantes naar Hamburg. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen MARIA, kapt. Duit, van Koningsbergen naar Honfleur, PIETERDINA, kapt. Duit, van Kiel, en VROUW LOLLINA, kapt. Visser, van Dantzig, beide naar Rouen, MARGARETHA EVERARDA, kapt. Sap, van Memel naar Antwerpen, en de HOOP, kapt. Panjer, van Tonningen naar Grimsby, zijn te Cuxhaven binnengelopen, doch hebben derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft den 5 juni een aanvang gemaakt met laden het schip GUSTAAF, kapt. Oldenburger, naar Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 12 juni. Een door de regering voorgesteld wetsontwerp, betreffende de aanmoediging voor een stoomvaart naar Amerika, is gisteren met 51 tegen 10 stemmen aangenomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 12 juni. De gedeputeerden van Gent hebben zich openbaar in de kamer beklaagd, dat door de naijver van de Antwerpenaren, Nederland is gemachtigd, om, behalve de Schelde-tol, nog een afzonderlijk recht van de vaart op het kanaal van Terneuzen te heffen. De minister heeft een nauwkeurig onderzoek beloofd.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 15 juni. Gisteren is uitgezeild het Nederlandse kofschip ZEELUST, kapt. D.J. Mik, met ballast, naar Fredrikshaven.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Yarmouth wordt van de 7e dezer gemeld, dat voor die haven was gevist een groot vat foelie, hebbende ogenschijnlijk reeds een geruime tijd in het water gelegen, op de ene bodem met zwarte verf gemerkt F. Goede, en op de andere no. 224, 5, 93, no. 372, 3, 465. Ook wordt van Tromoen in Noorwegen (opm: mogelijk Tromsoe) van de 20e mei gemeld, dat door een van Newhaven aldaar aangekomen schip in de Noordzee mede een vat foelie was gevist geworden. Een en ander, zowel als de op onderscheidene tijden en plaatsen opgeviste vaten foelie en notenmuskaat, is vermoedelijk afkomstig van het op de Goodwin Sands gezonken Nederlands schip, zijnde waarschijnlijk het barkschip de WIJNHANDEL, kapt. J. Smit, met koffie en specerijen, van Batavia naar Rotterdam, de 2e september van St. Helena vertrokken, sedert welke tijd niets dienaangaande is vernomen geworden. (opm: zie ZZC 060340, 160640 en NRC 271165)


Datum: 17 juni 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 juni. Gisteren namiddag, omstreeks 2 ure, is het onlangs van ’s Rijks werf te water gelaten fregat de WAAL van hier naar Vlissingen vertrokken, gesleept wordende door Zr.Ms. stoomschepen de CERBERUS en de LEEUW.


Datum: 18 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Begeman Sietzes, van Dordrecht, laatst van Texel, naar Batavia, met schade te Falmouth binnengelopen – zie nommer 624 – heeft de 3e juni na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet. (opm: nummer 624 is niet aanwezig in de KB, maar zal zijn d.d. 13 februari 1840)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, is de 12e juni, na de vorige dag bij hevige mist op de Manacles (opm: verraderlijke rotsen nabij Falmouth; positie 50º03’ NB 05º03. WL) gestoten te hebben, lek te Plymouth binnengelopen en is in de haven gehaald om te repareren. (zie ZP 100840)

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande de schepen de WIJNHANDEL, kapt. Smit, van Batavia naar Rotterdam, de 6e december St. Helena gepasseerd, en FREDERIK, kapt. Goets, van Antwerpen naar Genua, de 4e januari van Vlissingen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: zie groot verschil in datum passage St. Helena van de WIJNHANDEL in vergelijking met ZZC van 160640)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is van de werf Het Wapen van Amsterdam, van de scheepsbouwmeester J.C.R. Fonk in de Groote Wittenburgerstraat alhier, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer J.R. Tollius Bennet gebouwde fregatschip, groot 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. S. Lammerts, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, te Plymouth met schade binnengelopen – zie hierboven – heeft volgens bericht van daar van de 15e juni nog schade aan de kiel bekomen en moet lossen om te repareren. (opm: zie ZP 220640 en ZP 100840)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 30e juni 1840, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n°. 458, publiek te veilen het snelzeilend, kopervaste en gekoperd Nederlands brikschip ELIZA, laatst gevoerd door kapt. H. Schut, volgens meetbrief lang 27,60 el, wijd 4,98 el, hol 4,16 el, en alzo groot 254 ton, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende te Rotterdam in de Zalmhaven achter de Scheepstimmerwerf de Naarstigheid.
(opm: de brik werd voor NLG 8.600 aangekocht door C.& A. Vlierboom, Rotterdam en als COURIER bracht kapt. Jan Teijgeler het schip weer naar zee; merkwaardigerwijs benoemt de pers het schip in het vervolg als bark; het lijkt Marhisdata niet realistisch dat deze uitbreiding van twee naar drie masten binnen vier maanden kon plaatsvinden [zo het technisch al mogelijk was], zodat vermoedelijk van een administratieve fout in de zeebrief sprake is)


Datum: 19 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het stoomschip ARCHIMEDES. De voorstanders der stoomvaart kunnen wij het belangrijk bericht mede delen, dat bovengenoemd vaartuig eerstdaags alhier wordt verwacht en kunnen wij niet nalaten hunne opmerkzaamheid daarop te vestigen, dat het voortstuwings- toestel in plaats van ter zijde, aan de achtersteven van het schip is aangebracht, waardoor de beweging in het water niet groter is dan die, welke een gewoon zeilvaartuig veroorzaakt. Het schip wordt niet door gewone schepraderen, doch door een toestel in de gedaante der Archimedische schroef in beweging gebracht, en de uitvinder, de heer Smith, die zich aan boord bevindt, zal zich bijzonder vereerd vinden door een talrijk bezoek van deskundigen, aan wie hij gaarne alle mogelijk inlichtingen zal geven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 15 juni. Mochten de ingezetenen dezer sinds tijden aan algemene welvaart kwijnende stad voor omtrent twee jaren het inrichten van een timmerwerf, geschikt tot het aanbouwen van schepen voor de vaart op Oost-Indië met innige belangstelling, onder het herdenken aan de door de scheepvaart te weeg gebrachte voorouderlijke voorspoed, zien tot stand brengen, met niet minder belangstelling hebben zij dezer dagen het aanleggen van een tweede timmerwerf, die dezelfde strekking heeft, gezien. Op laatstgenoemde is op de 12e dezer de kiel gelegd voor een te bouwen barkschip, dat de naam MARIE JULIE zal voeren. Lieden, die algemeen wel onderricht zijn, verzekeren, dat deze tweede onderneming voor Belgische rekening geschiedt om langs die weg tegen de Noord-Nederlandse groothandel te kunnen concurreren, hetwelk, indien zich dit bevestigt en de onderneming zelve slechts een matig goede uitkomst oplevert, een onberekenbare bron van bloei en welvaart voor deze stad kan doen ontstaan, immers, het is te voorzien, dat de schaal, waarop gewerkt wordt, naar gelang van de toenemende voorspoed zal vergroten, dat pakhuizen, magazijnen, en hoogstwaarschijnlijk nog fabrieken van cotonetten en calicots zullen worden aangelegd omdat vermoedelijk van het grootste getal schepen de lading- en losplaats hier zal zijn, en wel uithoofde van de alleszins geschikte ligging dezer stad, welkers schone haven voor grote schepen goed bevaarbaar, en van uit de Noordzee door het Veergat gemakkelijk genaakbaar is, hebbende voor dezelve bij de gelukkige ommekeer van zaken in 1813 een Russisch linieschip, met 120 stukken geschut gewapend, geankerd. Overigens is er in de genoemde haven zo veel ruimte als nodig is om bij winterdag aan een groot getal schepen een veilige wijk- en ligplaats te verzekeren. (opm: zie ook ZZC 260640)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DELFT, kapt. Mulder, van Rotterdam naar Batavia, is de 9e, en het schip HENDRIKA, kapt. De Boer Sap, van Rouen naar Rostock, de 10 juni Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. Vegter, van Dantzig naar Rouen, is volgens brief van Calais van de 12e juni, wegens slecht weder en tegenwind, dien dag aldaar binnengelopen, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DOROTHEA, kapt. Dekker, van Banjoewangie naar Amsterdam, is de 3 juni gepraaid op 48º N.breedte, 170º W.lengte (opm: de positie moet waarschijnlijk zijn: 48º NB 17º WL)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PIETER FLORIS, kapt. Spiegelberg, van Amsterdam naar Batavia, te Rio de Janeiro binnen, heeft de 14e april de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woudsend, 13 juni. De vijfden dezer maand werd alhier van stapel gebracht het nieuwe schoener kofschip, genaamd KONING WILLEM, groot 140 lasten, gebouwd op de werf van den heer A.H. Tromp, alhier: en zullende gevoerd worden door kapitein L.H Singer, van Gorredijk, voor rekening der Friesche Kof Scheeps Reederij; terwijl op nieuw de kiel is gelegd voor een galjoot kofschip van omstreeks dezelfde grootte voor genoemde vennootschap, waarop als kapitein zal dienen A.H. Trip, van Stavoren.
Reeds is voor die rederij aan de vaart, het kofschip FRIESLAND, kapt. P.W. de Vries, van de Lemmer, in de maand maart van stapel gelopen bij de heer C.P. Bakker te Lemmer en is bij dezelve op nieuw in aanbouw het kofschip MINISTER VERSTOLK, hetwelk door de kapt. D.R. Nolles, van Woudsend, staat gevoerd te worden.
Men mag zich alzo aanvankelijk verblijden in de eerste operatie dezer maatschappij, die belangrijk kan worden, naar mate men in deze provincie lust gevoelt, om bij ene risico, onderscheidene takken van nijverheid en volksbestaan met de daad aan te moedigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee, eerste deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zal, op vrijdag den 26 juni 1840, des namiddags ten 4 ure, provisioneel, en ten 6 ure finaal, ten huize van R.J. Brouwer, kastelein in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, tegen gerede betaling en dadelijke aanvaarding verkopen een overdekte schuiteschip, de HOOP genaamd, groot 32 tonnen, met derzelver mastgijk, en daarbij zijnde staand en lopend want, met verder toe en aanbehoren, zoals hetzelve is liggende in het Zaailand, bij de zogenaamde Middelste brug, te Leeuwarden, ten dage des verkoop te bezichtigen.


Datum: 20 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AIGLE, kapt. Van de Steene, zoude medio mei, na een nieuwe bezaansmast ingezet te hebben, welke op reis gebroken was, van Matanzas naar Antwerpen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, in 1826 gebouwd, lang 19 ellen, wijd 3 ellen, 9 palmen en 6 duimen, hol 1 el 9 palmen en 2 duimen, zodanig hetzelve is liggende aan de werf van de Weduwe R.B. Spoelstra te Heerenveen, alwaar nadere informatiën te bekomen zijn. Brieven franco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.M. heeft aan de heren P. A. Konings en J. van Herwaarden vergunning verleend tot het aanleggen van een stoombootdienst ter overbrenging van personen en goederen van Heusden naar Rotterdam vice versa.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 19 juni. Te Zierikzee, waar voor twee jaren nog een timmerwerf moest in gereedheid gebracht worden om schepen voor de vaart op Oost Indië te bouwen, is nu reeds een tweede werf aangelegd, waar op de 12e dezer de kiel gelegd is voor een te bouwen barkschip, dat de naaam MARIE JULIE zal voeren.


Datum: 22 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LIVELY, kapt. Hicks, van Liverpool, bij Dordrecht gezonken, is, na gelicht te zijn, afgekeurd geworden. (zie DC 260540)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen – zie ons nommer van de 18. dezer - had de 17e juni de lading gelost.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WEST INDIËN (opm: galjoot WEST INDIË), kapt. Boon, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Falmouth binnengelopen – zie ons nommer van de 14. februari j.l. - heeft de 16e juni de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam liggen in lading:
Naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, liggende in het Oosterdok. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip AMBARAWA, kapt. W.H. Buyskes, liggende in het Oosterdok. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip de WALVISCH, kapt. J. Schut, liggende in het Westerdok. Adres bij d’Arnaud & Co.
Naar Bordeaux het nieuw gebouwd kofschip de VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker, liggende in het Oosterdok. Adres bij Van Ulphen & Ruys.


Datum: 23 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Helvoet is de 22e dezer gearriveerd Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDRIK HENDRIK, commandant kapt.luit. Huijs, van Coppename.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens berichten uit Alexandria is Z.K.H. prins Frederik Hendrik der Nederlanden, met Zr.Ms. fregat de RHIJN, de 26e mei des avonds in goede welstand aldaar aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 22 juni. Te Amsterdam is de 18e dezer van de werf het Wapen van Amsterdam, door de scheepsbouwmeester J.C.R. Fonk, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van den heer J.R. Tollius Bennet gebouwde fregatschip JOHANNA CATHARINA, groot 500 last, gevoerd zullende worden door kapt. S. Lammerts, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 juni. Te Amsterdam wacht men binnen weinige dagen de aankomst van het stoomschip ARCHIMEDES, welk vaartuig door middel van de Archimedische schroef, in plaats van de gewone schepraderen, wordt voortgestuwd. Dit schip, 240 tonnen of ongeveer 120 lasten metende, heeft een machine van 80 paardenkracht, waarmede hetzelve dezer dagen de Engelse kusten is rondgestoomd, overal door het ongewone en sierlijke van zijn uiterlijke de bewondering en de aandacht van deskundigen tot zich trekkende. De inrichting is zodanig, dat het schroefrad, aan de achtersteven geplaatst, steeds onder water werkt, zodat er van de kracht niets verloren gaat; ook is het daardoor voor van buiten afkomende schade beveiligd, terwijl de gewone schepraderen daarentegen door het eerste schot van de vijand onbruikbaar kunnen gemaakt worden. Het schip in volle vaart veroorzaakt niet meer beweging in het water dan enig gewoon zeilschip en deze omstandigheid, gevoegd bij de vele andere voordeden, welke deze uitvinding oplevert, doet de verwachting ontstaan, dat de aanwending der Archimedische schroef een belangrijke verbetering in de stoomvaart zal te weeg brengen. De kapitein Chapple, die namens de Engelsche regering met het onderzoek van de toestel is belast, verzekert, dat het grootste oorlogschip, daarmede voorzien, in weerwil van de sterkste tegenwind, te allen tijde in slagorde kan gebracht worden. Ook verneemt men, dat de heer Smith, die het eerst op het denkbeeld is gekomen, de gezegde schroef op die wijs te benuttigen, zich aan boord van de ARCHIMEDES bevindt, en steeds bereid is alle mogelijke verlangde inlichtingen te geven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 juni. De arrondissements-rechtbank te Nijmegen heeft de 10e laatstleden uitspraak gedaan in de zaak van de kapiteins der beide stoombooten, die de 19e februari laatstleden bij Millingen met zulke ongelukkige gevolgen tegen elkander gevaren zijn. De rechtbank, uit de beeëdigde verklaringen van onderscheidene getuigen de zekerheid bekomen hebbende, dat de kapitein Scott van de stoomboot de STAD KEULEN op Nederlands grondgebied een licht aan de boeg van zijn vaartuig had hangen, hetwelk, volgens de bestaande en hier van toepassing zijnde reglementen moest gehouden worden voor een teken, dat genoemde kapt. Scott stuurboordszijde tot zijn vaarwater verlangde, dat hij zonder dit gestelde teken, bakboordszijde had behoren te houden, en hij nochtans, niettegenstaande dit sein bakboordszijde bleef varen zonder ook zijn snelheid aanmerkelijk te verminderen, waartoe hij in overeenkomst met het gestelde sein almede verplicht was. Overwegende verder dat kapt. Koek van de stoomboot de KOMEET, volgens de aanduiding van het genoemde sein, zijn koers moest veranderen en zich op het ogenblik des ongevals in deszelfs wettig vaarwater bevond, verklaart Zr.Ms. besluiten van 1824 en 1826 op de vaart van stoom- en zeilschepen hier van toepassing, op nader door haar gemotiveerde gronden,
en alzo genoemden kapt. Koek van de KOMEET, toebehorende aan de Dusseldorfsche Stoomboot-Maatschappij, onschuldig en vrij van alle rechtsvervolging, verklaart voorts de kapitein Scott van de stoomboot de STAD KEULEN, toebehoorende aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, schuldig aan het bewuste feit, veroordelende hem mitsdien tot een gevangenisstraf van 14 dagen en een boete van 50 guldens benevens de kosten van het rechtsgeding. De veroordeelde werd daarbij 14 dagen tijds gegeven om van dit vonnis in
appel te komen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 21 juni. Heden binnengekomen het Hanovers kofschip DE VROUW ANNA, kapt. W.R. de Buhr, van Christiaansand naar Goes met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 7 juni de kofschepen ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, van Laurvig, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Droback, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer, de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig, LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Oostrisoer; het tjalkschip de VROUW JANTINA, kapt. J.K. Mandema, van Hamburg.
Den 12 dito het brikschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, van Memel; het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Oudsoen.
Den 14 dito de kofschepen de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Christiaansand en de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, van Droback.
Den 15 dito het kofschip NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Droback.
Uitgezeild: Den 7 juni het tjalkschip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. W.H. Mulder, naar Hull; het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker en het smakschip VERWACHTING, kapt. J. Eilers, beide naar Schotland.
Den 10 dito het kofschip DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. H.A. Klein jr., naar de Oostzee.
Den 11 dito het tjalkschip de JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Waterborg, naar Memel.
Den 14 dito de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth en CAROLINA MATHILDA, kapt. N.S. Bjonness, alle vier naar Noorwegen.
Den 16 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos en WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, alle drie naar Noorwegen; het sloepschip CHRISTIANE SOPHIE, kapt. S.H. Farup, naar Ballum in Denemarken.
Den 18 dito het tjalkschip CONCORDIA, kapt. A.W. Bartingh, naar Hamburg.


Datum: 24 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 23e juni is alhier (opm: Amsterdam) van de werf d’Oranjeboom van de scheepsbouwmeesters De Graaf & Zoonen met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de scheepsrederij onder directie van de heer J. Luden gebouwde fregatschip AMPHITRITE, groot ruim 500 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. J.K. de Jong, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  ZP - Zeepost

De Noorse brik APOLLO, kapt. Olsen, heeft de 22e dezer in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal door aanvaring met het Nederlandse schip NEPTUNUS de boegspriet verloren, kraanbalk gebroken en fokkemast beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Dezer dagen hebben wij kennis bekomen van de voorwaarden ener op te richten verbeterde sleepdienst aan het Nieuwe Diep bij vorm van een rederij tot bestuur waarover de heren Pieter Hartsen, Joannes Kooy, Pieter Huidekoper en Jan Jacob Rochussen als commissarissen, en Paul van Vlissingen als boekhouder zich hebben verenigd. Bij de belangrijke uitbreiding, welke onze scheepvaart sedert korte jaren bekomen heeft, moet de nuttigheid van deze dienst, zo als men die daar wil stellen, al dadelijk in het oog vallen. Het voornemen is om bij de tegenwoordige stoomboot NOORD-HOLLAND, welke aan de rederij zoude overgaan, te voegen een stoomvaartuig van krachtig vermogen, bepaaldelijk tot het slepen van schepen ingericht, waardoor ten allen tijde de schepen vanuit het Nieuwe Diep op de rede kunnen worden gebracht, hetgeen bij enigszins harde, op die haven staande wind door de stoomboot NOORD-HOLLAND uit gemis aan voldoende stoomkracht niet te doen is. Tevens zal het voordeel zijn verkregen om bij stilte of tegenwind schepen van voorgaats naar binnen en tot op een veilige ankerplaats te slepen, en wanneer de winter ons overvalt, het opbrengen van schepen van voor de stad langs het Noord-Hollandsche Kanaal naar zee, waartoe men almede de nieuw aan te bouwen boot dienstbaar wil doen zijn.
Slechts deze beknopte aanhaling der diensten, welke men van de voornoemde rederij verwachten kan, is er naar ons oordeel nodig om al het belang van dezelve voor de scheepvaart en handel van Amsterdam te doen opmerken. De eigenaar of reder van schepen kan er tijd en bijgevolg besparing van kosten door winnen, de handel grotere spoed in zijn verrichtingen en de assuradeurs meerdere zekerheid voor het veilig uitgaan maar bovenal binnenkomen der schepen. Dat men slechts de gezaghebbers van onze aanzienlijke koopvaardijvloot raadplege, dat men het oordeel van deze der zaak kundige mannen over het al of niet wenselijke en noodzakelijke der onderneming inwinne. Zijn onze informatiën juist, dan moeten onze gewestelijke en stedelijke besturen en ook de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij van het belang en nut derzelve zodanig doordrongen zijn geweest, dat, onder bepaling dat de sleeplonen zo billijk mogelijk zouden worden gesteld, aan de rederij belangrijke geldelijke bijdagen als don-gratuit (opm: vrijwillige schenking) zijn toegezegd, Door die bijdragen bekomen de deelnemers, naar ons inzien, een alleszins voldoende waarborg voor de in de voorwaarden bepaalde rentebetaling van 5% en uitloting van 10 portiën jaarlijks, en zijn zij tevens eigenaars of reders van schepen, dan genieten zij bovendien 1/3e restitutie van het bedrag der vastgestelde sleeplonen. Een ruime deelneming zal dan ook, vertrouwen wij, weldra de heren ontwerpers in staat stellen meergemelde onderneming, waarbij handel en scheepvaart, de ziel van ons bestaan, en dus ook onze stadgenoten, een onbetwistbaar belang hebben, tot stand te brengen. Bij soortgelijke ondernemingen mag men niet achterlijk zijn; dezelve moeten ruimschoots bevorderd worden. Onze provinciale en stedelijke besturen en de directie der Nederlandsche Handel Maatschappij hebben daarvan het voorbeeld gegeven.


Datum: 25 juni 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 24 juni. Reeds lang is door degenen, welke de werktuigkunde beoefenen, het onvolmaakte erkend, dat er nog bestaat in de gewone schepraderen, die tot voortstuwing der stoomboten worden gebezigd, en bij velen is voorzeker meer dan eens de hoop ontstaan, dat daarin, bij de zeestoomvaart vooral, door een doelmatige uitvinding mocht kunnen worden voorzien. Deze uitvinding is dan ook wezenlijk gedaan, en de eerlange aankomst van het stoomschip ARCHIMEDES zal er het bewijs van opleveren. Ook kunnen wij de voorstanders der stoomvaart niet genoeg aanraden deze gelegenheid aan te grijpen om de nieuwe aanwending der werktuigkunde in derzelver werking gade te slaan en te onderzoeken om er de voordelen van op rechte prijs te kunnen stellen.
De eerste toepassing der Archimedische schroef werd nu omstreeks vier jaren geleden door de uitvinder, de heer F.P. Smith, met een boot van 32 voeten lengte beproefd, en op deze kleine schaal slaagde hij zo wel daarmede, dat er weldra tot het bouwen van het grote schip
ARCHIMEDES besloten werd, dat in beweging gebracht wordt door een gedeelte der schroef, zijnde gelijk aan een tweezijdige kurkentrekker, dat in een vierkant vak voor de roerpaal vastgemaakt, het water in alle richtingen doorsnijdt en met de grootste snelheid wegstuwt. De voordelen dezer werking zijn deze:
1. de zuiging of golving in het water is niet groter dan voor een gewoon trek- of zeilschip en kan dus aan de kanaal- of rivieroevers weinig schade toebrengen, iets dat bij de kleine stoomvaart op onze kanalen van het …(opm: onleesbaar) is.
2. het vaartuig, geen schepraderen hebbende, kan gemakkelijk door sluizen en enge vaarwateren geraken, waar de gewone stoomboten uit hoofde van haar grote breedte niet komen kunnen.
3. De snelheid, welke men verkrijgt door dit middel, dat al zijn kracht op het water oefent, moet noodwendig groter zijn, dan door de gewone schepraderen, die voor een groot gedeelte in de lucht werken.
4. de bevende, stotende beweging, welke op andere stoomboten zo onaangenaam is, wordt bijna in het geheel niet gevoeld.
5. de grote gemakkelijkheid, waarmede het vaartuig bestuurd wordt, is ook een gewichtige bedenking, want de kracht, waarmede het water door de sneldraaiende schroef tegen het roer wordt aangeworpen, is oorzaak, dat de geringste beweging het schip doet wenden.
Ten bewijze van de snelheid van het schip ARCHIMEDES, door deze nieuwe uitvinding verkregen, kunnen de volgende bijzonderheden dienen:
1. op de tocht van Portsmouth naar Gravesend, in gezelschap met het snelvarend stoomschip VULCAN, van 150 last en 120 paardekrachten, met zeven voeten diepgang, is de ARCHIMEDES hetzelve steeds bijgebleven en heeft de reis binnen 20 uren gedaan, hoewel elf voeten diepgang hebbende met een grootte van 110 lasten en slechts 80 paardekrachten.
2. op onderscheidene tochtjes tussen Douvres (opm: Dover) en Calais is de ARCHIMEDES de snelste der paketboten voorbijgestreefd en heeft de afstand in 1 uur 53 minuten afgelegd, zijnde 14 minuten minder, dan immer te voren geschied is.
3. bij de dezer dagen te Liverpool gedane proefnemingen heeft de ARCHIMEDES alle andere stoomwerktuigen verre achter zich gelaten, zijnde de gewone snelheid 10 knopen in het uur (opm: 1 knoop = 1.852 meter / uur).
Ten slotte willen wij nog vermelden, dat alle deskundigen, voornamelijk de bevelhebbers der Engelse rijksboten, zich onbewimpeld ten voordele der uitvinding hebben uitgelaten, zo in woorden als in geschrift, en in het verslag deswege aan de admiraliteit ingediend, leest men de volgende belangrijke zinsnede: “het kan niet lang meer duren, of de schroef zal alle andere middelen tot voorststuweing der schepen verdringen, en dan zal men zich verwonderd afvragen hoe het toch mogelijk is geweest, dat de schepraderen nog zo lang hebben kunnen bestaan”

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Naar men verneemt is de directie der ’s-Gravenhaagsche Scheepsreederij voornemens, om, na het van stapel lopen van het fregatschip de STAD 's GRAVENHAGE, weder de kiel te doen leggen van een schip, groot omtrent 600 Java-lasten, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de heer D. van den Bosch te Rotterdam, hoofdmachinist der Koninklijke Marine, is dezer dagen octrooi gevraagd op een uitvinding, welke aan stoommachines, door middel van een bijzondere soort van zuigers, nagenoeg een derde deel meer kracht moet geven zonder meer plaats of sterker gespannen stoom te behoeven. Ook om stoomketels daar te stellen, die niet alleen minder aan brandstof zullen kosten, maar ook kleiner en lichter zijn. Een en ander moet mede op locomotieven toepasselijk wezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 juni. Volgens particulier bericht is gisteren te Brouwershaven binnengekomen het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Batavia naar Dordrecht bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ten kantore van A. Blussé van Oud Alblas zullen op de 1e juli 1840 en vervolgens, worden afgelost alle de nog onuitgeloot gebleven aandelen in de Negotiatie der Dordrechtsche Stoombooten van 1 januari 1825, en zulks met bijbetaling van de tot de 1e juli verschenen zes maanden interest, en van 10½ pCt. premie, alles overeenkomstig de bepalingen, waarop gezegde negotiatie in der tijd is aangegaan.


Datum: 26 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JEANETTE, kapt. Dam, van Marseille naar Antwerpen, met schade te Carthagena binnengelopen, heeft de 13e juni de reis weder voortgezet.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Geregelde dienst Antwerpen – Rotterdam en vice-versa; vertrekt iedere woensdag van Antwerpen en zaterdag van Rotterdam. Goederen zullen binnen drie dagen worden geleverd, waarvoor men zich dient te richten tot L. Straatman, Canal St. Pierre 1720, en in Rotterdam aan H. Braakman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,24 juni. Wij vernemen, dat bij Koninklijk Besluit van de 22 dezer is bepaald, dat het exercitie-smaldeel, bestemd om in de Noordzee te kruisen, zal bestaan uit het fregat de SAMBRE, de korvet ARGO, en de brikken KOERIER, VENUS en WINDHOND. Het bevel over dit smaldeel is opgedragen aan de kapitein ter zee J.P. Machielse, terwijl voorts bij dit besluit is bepaald, dat de kruistocht met de 1e juli aanstaande een aanvang zal nemen, en niet vóór de laatste helft der maand augustus eindigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, te Leeuwarden, zal, op woensdag den 1 juli 1840, ten 3 ure na den middag precies, ten huize van den kastelein W.F. Liezenga, te Rijperkerk, bij strijk en verhooggeld, verkopen het veerschip, met zeil en treil, en verder aanbehoren, varende van Rijperkerk op Leeuwarden en terug, genaamd de GROTE WIEL, groot volgens meetbrief 9 tonnen, bij L.L. Hoekstra als mede eigenaar, en Klaas Vlieger als huurder wordende gebruikt.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 25 juni. Deze stad, weleer in zodanig verval, dat men de toekomst duister tegemoet zag, schijnt zich uit dien toestand te zullen opheffen. Immers, behalve de oprichting ener reeds bloeiende calicotsfabriek (opm: fabriek voor katoenproductie) en de aanvankelijk gunstige werking van andere belangrijke ondernemingen, zag dezelve zich begunstigd met een scheepstimmerwerf, op welke twee schepen voor de vaart op de Oost-Indiën in aanbouw zijn, en die vele belangrijke voordelen aan die stad belooft. Thans evenwel wordt die hoop groter en levendiger, nu men wederom het geluk heeft, dat de heer Strickaert, zich binnen deze stad bepaald gevestigd hebbende, mede een scheepstimmerwerf, genaamd de Goede Intentie heeft opgericht, op welke de 20e dezer de kiel gelegd is van een barkschip, metende circa 325 Java-lasten, genaamd MARIE JULIE, geschikt voor de bovengenoemde vaart, voor rekening van de heer Serruys, te Rotterdam, die ook de plechtigheid van het oprichten der stevens heeft bijgewoond. (zie ook AH 190640)


Datum: 27 juni 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men verneemt, dat bij koninklijk besluit, van de 22e dezer is bepaald, dat het exercitie-smaldeel, bestemd om in de Noordzee te kruisen, zal bestaan uit het fregat de SAMBRE, de korvet ARGO, en de brikken KOERIER, VENUS en WINDHOND. Het bevel over dit smaldeel is opgedragen aan de kapitein ter zee J. P. Machielse, terwijl voorts bij dit besluit is bepaald, dat de kruistocht met de 1e juli aanstaande een aanvang zal nemen, en niet vóór de laatste helft der maand augustus eindigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 juni. De 24e dezer is te Rotterdam met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip DILIGENTIA, groot 800 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren C. & A. Vlierboom, door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony, op hun werf St. Joris. Onmiddellijk daarna werden op dezelfde werf en voor dezelfde rekening de kielen opgehaald voor twee schepen van gelijke tonnenlast, die de namen zullen voeren van d'ELMINA en NOVA-ZEMBLA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 23e dezer is te Amsterdam van de scheepstimmerwerf de Oranjeboom door de scheepsbouwmeesters de Graaf en Zonen met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de scheepsrederij onder directie van de heer J. Linden gebouwde fregatschip AMPHITRITE, groot ruim 600 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. J. K. de Jong, en bestemd zijnde voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juni. Naar wij vernemen heeft kapitein J. Scott van de stoomboot de STAD KEULEN, van het vonnis der arrondissements-rechtbank te Nijmegen, op de 19e juni tegen hem gewezen, aan het provinciale gerechtshof geappelleerd.


Datum: 29 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 3e mei is te Suriname gearriveerd Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, commandant kapt. Tengbergen, komende van Curaçao; de 16e mei is van Suriname vertrokken naar Curaçao Zr.Ms. brik PEGASUS, commandant kapt.luit. Meurer.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HELENA, kapt. Nahmens (opm: buitenlander), van Antwerpen naar Smirna en Constantinopel, is, na in de nacht van 18/19 juni op de hoogte van het eiland Ouessant (Brest) aangezeild te zijn, gezonken. De equipage heeft zich in de sloep gered en is door een vissersschuit overgenomen en te Roscoff aangebracht. (opm: zie ZP 300640)


Datum: 30 juni 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip HELENA, kapt. Nahmens, van Antwerpen naar Smirna en Constantinopel, bij Ouessant gezonken – zie ons vorig nommer – wordt volgens brief van Morlaix van de 24e juni nog het volgende gemeld: hetzelve was, na op 5 mijl van het eiland Batz door een vermoedelijk Franse brik aangezeild te zijn, vol water gelopen en was, nadat de equipage gedurende 48 uren te vergeefs aan de pompen gewerkt had, geheel weggezonken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 29e juni is te Rotterdam van ’s Rijks werf met goed gevolg te water gelaten het fregat de IJSSEL van 44 stukken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 27e juni is aan het Slijkerveer, gemeente Ridderkerk, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer J.R. Veder gebouwde barkschip JOHANNA MARIA, groot ruim 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.C.F. Lupcke, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 26 juni. Ook het openbaar ministerie heeft van het vonnis der arrondissements
rechtbank aldaar, op de 19e dezer gewezen, in de zaak tegen de kapiteins der stoomboten, H.Koek van de KOMEET, en J. Scott van de STAD KEULEN, aan het provinciale gerechtshof geappelleerd, in zo verre kapitein Koek bij het aangehaalde vonnis van de ingestelde rechtsvordering is ontslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Bakker, van Stolpmünde naar Bremen, is de 18 juni te Warnemünde binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. Gust, van Liverpool naar Nerva, te Kopenhagen binnen, heeft de 18 juni de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen WILHELMINA, kapt. Baas, van Dordrecht naar Liverpool, en de VROUW LOLLINA, kapt. Visser, van Dantzig naar Rouen, ter rede van Deal binnen, hebben de 21 juni derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: tjalk) EUROPA, kapt. Scholten, van Stettin naar Rouen, laatst van Delfzijl (opm: zie ZP 020640), was de 20 juni op de hoogte van Romney.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. Vegter, van Dantzig naar Rouen, te Calais binnen, heeft den 14 juni de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 21 juni de schonerkof IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Liverpool.
Den 25 dito het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback.
Den 27 dito de kofschepen BROEDERS, kapt H.G. Pott, van Droback, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Oostrisoer, HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Droback en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand.
Uitgezeild: Den 21 juni de kofschepen NEPTUNUS, kapt. S. Hoekstra, naar Havanah en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Noorwegen.
Den 22 dito het brikschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, naar Memel; de kofschepen HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, naar Memel, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, en het galjootschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, alle vier naar Noorwegen.
Den 26 dito het motschip FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, naar Hamburg.
Den 27 dito het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, naar Noorwegen.


Datum: 01 juli 1840


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 juni 1840. Met het onlangs alhier aangekomen particulier brikschip UNION, gezagvoerder J.C. Tupper, zijn alhier aangebracht de equipage en passagiers van het te Pekalongan te huis behorende en herwaarts bestemde schip PEKALONGAN, gevoerd door J.F. van der Laan, welke bodem volgens afgelegde verklaring door de gezagvoerder en opvarenden, op de hoogte van Pamanoekan bij het invallen ener zware bui uit zee is omgeslagen, doch waarbij niemand is verongelukt.
Aan de gezagvoerder Tupper is te danken de redding der equipage, bestaande uit 35 man, benevens de daarbij zich bevonden hebbende 5 passagiers, welke door hem met levensgevaar op een vlot drijvende gevonden, aan boord zijn genomen en te Batavia overgebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 27e juni: brik TEKSIEN, kapt. Tjia Tiauw Soeij, van Banjermassing de 7e juni, met een passagier. De 28e juni: schoener HAPSING, kapt. Oeij Haplias, van Riouw de 18e mei; schoener SOENGOAN, kapt. Lim Kiauwkong, van Riouw de 4e juni; fregat CLAUDIUS CIVILIS, kapt. W. Groen, van Amsterdam de 19e maart met een passagier. De 30e juni: bark FATHOOR RACHMAN, kapt. Said Abdulla bin Segaf, van Indramaijoe de 27e juni.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 28e juni: fregat DILIGENCE, kapt. H. Bos, naar Soerabaija; brik TWEE GEZUSTERS, kapt. G. Batten, naar Soerabaija met passagiers; bark HENDRIK WESTER, kapt. H.D. van Wijk, naar Soerabaija. De 29e juni: bark ANNA AUGUSTINA, kapt. G.T. Muller, naar Soerabaija met een passagier. De 30e juni: bark CHERIBON PACKET, kapt. J.H. Laws, naar de Golf van Perzië met vijf passagiers; bark JOHANNA FREDERIKA, kapt. Lim Goanhing, naar Tagal met een passagier, fregat MADORA, kapt. L.O. Ago, naar Samarang; fregat PALEMBANG, kapt. A. Orts, naar Samarang; schoener SOENGOAN, kapt. Lim Kiauwkong, naar Soerabaija.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 20e juni: bark MARIA ENGELLINA, kapt. W.F. Fontijn, van Soerabaija de 17e juni met Zr.Ms. troepen; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann, van Batavia de 18e juni met 13 passagiers en Zr.Ms. troepen; bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, van Batavia de 13e juni met vijf passagiers en elf weeskinderen; schoener DOLPHIJN, kapt. W. Tiema, van Sambas de 28e mei. De 22e juni: brik INGSING ONDERNEMING, kapt. Ong Konghian, van Soerabaija de 17e juni; fregat ELIZABETH ANTHONIA, kapt. J.H. Veer, van Soerabaija de 19e juni met drie passagiers; bark CATHARINA JACOBA, kapt. J. de Graaf, van Rembang de 19e juni. De 23e juni: schoener THAIJ LAE, kapt. Lim Sioeitjong, van Batavia de 9e juni. De 25e juni: fregat LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, van Soerabaija de 21e juni met passagiers; fregat BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Said Akil bin Alie, van Batavia de 19e juni. De 26e juni: brik HARRIET, kapt. W.H. Nash, van Soerabaija de 23e juni; bark SUSANNA DOROTHEA, kapt. S.E. Badendijk, van Soerabaija en Sumanap de 6e juni met passagiers.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 22e juni: bark HING GOAN, kapt. Lim Kwigo, naar Tagal; bark ORION, kapt. J. Sullock, naar Dasson. De 24e juni: bark MARIA ENGELLINA, kapt. W.F. Fontijn, naar Batavia; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann naar Batavia; bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, naar Soerabaija en Makasser. Met passagiers; brik TEKSIEN, kapt. Tjia Tiauwsoeij, naar Batavia.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 18e juni: bark BOEROENG LAOET, kapt. Abdul Jaman, van Grissee de 18e juni; brik ONDERNEMER, kapt. R. Curtes, van Timor de 11e juni. De 19e juni: schoener CORINGA, kapt. Kwee Goin, van Samarang de 13e juni; brik ALIJDA, kapt. Mochamat, van Samarang de 14e juni; schoener GOANNAN, kapt. Go Tingko, van Balie de 13e juni. De 21e juni: schoener HOKSOEN, kapt. Han Kongsing, van Bima de 10e juni met twee passagiers. De 23e juni: schoener MARY, kapt. Sonno, van Balie de 19e juni. De 24e juni: bark JONGE WILHELMINA, kapt. W.T. Gijsberts, van Rembang de 21e juni met een passagier; schoener MAISO, kapt. Karsima, van Grissee de 24e juni.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 19e juni: fregat ELIZABETH ANTHONIA, kapt. S.H. Veer, over Samarang en Batavia naar Nederland met drie passagiers; fregat CORNELIA HENRIETTA, kapt. P. Bruining, over Batavia naar Japan met twee passagiers; fregat INDIA, kapt. D. Keus, over Batavia naar Nederland met een passagier. De 21e juni: fregat LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, over Samarang naar Nederland met passagiers; fregat NASSAU, kapt. E. Visser, over Batavia naar Nederland; fregat JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, over Batavia naar Nederland. De 23e juni: bark DIEDERIKA, kapt. kapt. A. Claassen, naar Makasser. De 24e juni brik HARRIET, over Samarang naar Batavia. De 25e juni: bark BOEROENG LAOET, kapt. Abdul Saman, naar Bima.
Te Cheribon aangekomen schepen:
De 22e juni: bark OEMAR OSMAN, kapt. Sech Opemar bij Kassiem, van Batavia de 13e juni. De 26e juni: bark POLLUX, kapt. Ang Tjongkiat, van Batavia de 15e juni; brik TONGSING, kapt. Tan Pauw, van Batavia de 20e juni.
Van Cheribon vertrokken schepen:
De 23e juni: brik PEKALONGAN, kapt. Ong Pek-im, naar Samarang; brik BETZY, kapt. Tja Joedjien, naar Palembang.
Te Banjoewangie aangekomen schepen:
De 10e juni: schoener HOANNAM, kapt. Ho Tinko, van Balie Badong de 9e juni. De 14e juni: schoener MERCURIUS, kapt. D.C.M. Bouwmeester, van Balie Badong de 13e juni. De 15e juni: brik ONDERNEMER, kapt. R. Curtis, van Timor Koepang de 11e juni.De 17e juni: Gouvernements civiele schoener DORIS, kapt. H. Hederikm van Balie Badong de 16e juni met een passagier.
Van Banjoewangie vertrokken schepen:
De 15e juni: schoener HOANNAM, kapt. Ho Tinko, naar Soerabaija. De 16er juni: brik ONDERNEMER, kapt. R. Curtis, naar Soerabaija. De 18e juni: schoener MERCURIUS, kapt. D.C.M. Bouwmeester, naar Balie Badong.
(opm: de nationaliteit van alle schepen wordt duidelijk vermeld; buitenlandse schepen zijn derhalve weggelaten)


Datum: 02 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In nommer 676 staat: van Leith wordt van de 8e april gemeld, dat aan boord van het aldaar van Harlingen gearriveerde schip de VERWACHTING, kapt. Eijlers, een partij tabak is aangehaald en het schip deswegens in beslag is genomen. Deze uit de Shipping and Mercantile Gazette overgenomen tijding is volgens een bij ons van wege bovengenoemde kapitein toegezonden bericht ongegrond, doordien na onderzoek bleek, dat hij niet alleen geen de minste schuld aan de zaak had, maar de prijsmeester Mr. Wedder, de 11e april deswegens door het hof is gecondemneerd. (opm: de Zeepost nr. 676 is niet in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek aanwezig)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 1 juli. Zaterdag is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Smit Fz., aan het Slijkerveer, gemeente Ridderkerk, met het beste gevolg van stapel gelaten het voor rekening der rederij onder directie van de heer J. R. Veder, te Rotterdam gebouwde barkschip JOHANNA MARIA, groot ruim 400 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. J.C.F. Lupcke, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.


Datum: 03 juli 1840


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Men meldt van Rio Janeiro, dat den 5 april l.l. aldaar zijn binnengekomen Zr.Ms. korvet BOREAS, kapt.-luit. Boelen, den 9 januari uit Vlissingen en den 17 februari uit Plymouth, en het Nederlandse driemastschip PIETER FLORISZOON, kapt. Spiegelberg, den 9 januari uit Texel gezeild, beide bestemd naar Nederlands-Indië. De laatste had aan boord een detachement van 120 man troepen, die de eerste nacht begonnen te deserteren, tot dat op den 8 april daar aan boord een volslagen oproer uitbrak. Terstond werd er door Zr.Ms. korvet BOREAS krachtdadige hulp verleend, het oproer onmiddellijk gedempt, en 9 der belhamels aan boord der korvet gebracht, om daarmede de reis naar Java te doen. De PIETER FLORISZOON, onder het bereik van het geschut der korvet ten anker gekomen, bleef in de grootste orde daar liggen, tot dat zij den 14 april hare reize heeft vervolgd, zonder een enkele deserteur achter te laten. Zr.Ms. korvet BOREAS was de gelukkige oorzaak, dat niet een groot gedeelte van het detachement gedeserteerd is, die soms nimmer en meestal met veel moeite daar terug te krijgen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen CONCORDIA, kapt. Drok, van Hamburg naar Amsterdam, ALBERDINA, kapt. De Jonge, en de VROUW STIJNA, kapt. Mulder, beide van Hamburg naar Groningen, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ritzema, van Hamburg naar Dantzig, en de VROUW HARMKE, kapt. Plukje, van Hamburg naar Stettin, zijn den 25 juni te Cuxhaven uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Amsterdam naar Nantes, is den 22 juni te Yarmouth, Wight, binnengelopen, doch heeft den 24 dito de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CONCORDIA, kapt. Zeven, van Christiansand naar Oléron, was den 23 juni op de hoogte van Wight.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Inverkeithing was den 22 juni bezig met laden voor Harlingen het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Klein.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een snelzeilend en vertimmerd Jagt, met vaste roef, voerende een otterroer, met zeil en treil cum annexis, gemeten op 7 ton, liggende te Grouw. Adres bij T. Sikkema, zaakwaarnemer aldaar.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 juli. Eergisteren is binnengekomen het Nederlandse fregatschip SAMARANG, kapt. D. Steur, van Banjoewangie naar Rotterdam, en heden binnen door opgezeild het Nederlandse fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, naar Dordrecht.


Datum: 04 juli 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Gisteren avond ten half 8 ure heeft voor deze stad met 15½ voet diepgang het anker laten vallen het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. Jan van Nassau, laatstelijk komende binnendoor van Brouwershaven, van waar het des morgens, onder bestuur van de Brouwershavense loods Adams vertrokken was. Dit is het eerste schip van deze stad, hetwelk die weg gevolgd is. Volgens rapport van de kapitein heeft hij, de droogste plaatsen op drie vierden was passerende, nergens minder dan 21 voet water gevonden, en zulks op de vierde dag na spring, en dus geenszins op de gunstigste tijd. Hij getuigt voorts in de geul, in welke bij het laagste water 13 voet staan blijft, overal zachte grond en slecht water gevonden te hebben, en is zeer voldaan geweest over de loods.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Uit Zierikzee wordt gemeld, dat aldaar een loodsbootdienst staat te worden ingericht ten dienste der schepen, die uit het Engelse kanaal komende van het zeegat de Roompot willen gebruik maken om langs Keeten en de Zijp de reis naar Holland voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 juli. Aanstaande woensdag zullen omstreeks het middaguur te Alblasserdam van één scheepstimmerwerf, die des heren C. Smit, drie voor de vaart op Oost Indië gebouwde schepen van stapel gelaten, en onmiddellijk daarop de kielen voor drie andere Oost-Indiënvaarders gelegd worden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Te Helvoet is naar zee gezeild het schip VASCO DA GAMA, kapt. H. Hagers, naar Batavia, doch op bekomen contra order op de rede geankerd.


Datum: 06 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GEERTRUIDA, kapt. Mellema, met rogge van Dantzig naar Amsterdam bestemd, is, na bij Lyngöer vastgezeten en schade bekomen te hebben, de 17e juni te Risöer binnengelopen.


Datum: 07 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JANTINA ANNEGINA, kapt. Sap, van Cardiff met ijzer naar Rotterdam, te Brouwershaven binnengelopen, is zwaar lek en is de kapitein genoodzaakt geweest hetzelve aan de grond te zetten, doordien het schip met twee pompen niet lens konde gehouden worden. Men is bezig de lading in lichters te lossen. (opm: zie ZZC 070740)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip NEPTUNUS, kapt. Visser, van Dantzig naar Brussel, is de 4e juli, na op Zoutelande vastgezeten te hebben, met verlies van roer en 3 voet water in het ruim te Vlissingen binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Gollards, voerende het schip CASTOR, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen – zie no. 731 – in dato Plymouth de 1e juli, was hetzelve schip na ontlossing der lading provisiën, ballast en de helft der stenen, de vorige dag op de ijzeren spoorhelling gehaald en bij onderzoek gebleken, dat de buik van het schip aan stuurboordzijde veel geleden had en het koper aan die zijde werd afgenomen. Verder was het onderste gedeelte der voorsteven en een klein gedeelte der vaste kiel beschadigd. (zie onder meer ZP 180640, ZP 100840, en enige andere)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Parijs, 3 juli. Als een voorbeeld van lange duur noemt men thans een Frans schip, genaamd de INDUS en thans te Malta liggende. Genoemd schip werd in 1718 in Indië gebouwd en heeft dus 122 jaren bestaan. De oorzaak van deszelfs lange duur schrijft men toe aan de goede hoedanigheid van het hout, hetwelk men tot deszelfs bouw gebruikt heeft en hetwelk alleen in Indië te bekomen is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen: Binnen gekomen: Den 28 juni de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand en WILLEM, kapt. J.J. de Boer, van Droback.
Den 29 dito de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand en ELISABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, van Laurvig.
Den 1 juli het tjalkschip (opm: smak) WILHELMINA HENDRIKA, kapt. W.H. Mulder, van Cockenzie.
Den 2 dito het kofschip SOPHIA, kapt. O. Houwink, van Droback.
Den 4 dito het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Klein, van St. Davids.
Uitgezeild: Den 30 juni het kofschip NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, naar Noorwegen.
Den 2 dito het smakschip GUSTAAF, kapt. H.A. Oldenburger, naar Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een best Veerjacht, lang 12 ellen 496 streep, breed 3 el 550 streep, groot 29 ton, met zeil en treil, ankers en touwen. Te bevragen bij S. Roeles, te Zuidveene, bij Steenwijk.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 4 juli. Heden is in een zinkende staat binnengekomen het kofschip JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, van Cardiff naar Rotterdam.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De scheepvaart, mede een der voorname bronnen van ons gewestelijk bestaan, wordt steeds met veel lust en ijver voortgezet en aangewakkerd. Over het geheel genomen, kan echter niet gezegd worden, dat de uitkomsten der zeevaart zo voordelig zijn geweest als in het vorige jaar. De vrachten voor de kleine zeevaart waren niet zo willig. In het najaar van 1839 vooral, ondervond men een merkbaar gebrek aan vrachten, hetwelk ook in het voorjaar van 1840 voortduurt: zodat, bij de onbelangrijke aanvoer van granen uit de havens van de Oostzee en Rusland, en bij de grote mededinging voor verdere vrachten, de uitzichten voor de scheepvaart van dit gewest thans niet zeer gunstig zijn.
De vracht met Engels rotszout wordt allengskens slechter, waardoor een der beste van vaste emplooien van onze gewestelijke kofschepen dreigt te zullen vervallen. De Kamer van koophandel en fabrieken te dezer stede vermeent zulks hoofdzakelijk te moeten toeschrijven aan het laatste handelsverdrag tussen de Nederlandse en Engelse Regering; van de andere kant echter doende opmerken, dat het bedoelde handelsverdrag, bij de tijdelijke uitvoer van granen naar Engeland, op de scheepvaart van dit gewest een voordelige invloed heeft gehad.
Gedurende het jaar 1839 zijn negen zeeschepen, in deze provincie te huis behorende, verongelukt, een gering verlies, in vergelijking van andere jaren; hebbende nog in 1838 twintig belopen. Deze uitkomst is men aan het buitengewoon gunstige weder in het najaar verschuldigd. De uitkeringen van de in dit gewest gevestigde assurantiecompagnieën tegen zeeverlies, bij onderlinge verwaarborging, zijn dan ook zeer gering geweest.
De binnenlandse scheepvaart is nog niet weder tot de hoogte gevorderd, waarop zij vroeger in dit gewest stond.
De scheepsbouw, een zo hoogst belangrijke tak van nijverheid in dit gewest wordt met nadruk voortgezet. Ofschoon het aantal nieuwgebouwde bodems in 1839 niet zo groot is geweest als in het voorgaande jaar, zo mag het toch aanzienlijk genoemd worden, als hebbende drieënzeventig stuks bark- kof- en tjalkschepen bedragen.
Door de oprichting van een zeeassurantie-maatschappij binnen dit gewest, waarvoor, naar wij vernemen, de vereiste toestemming is aangevraagd, stelt men zich voor in een wezenlijke behoefte van handel en zeevaart binnen deze provincie te voorzien. De bloeiende toestand van dergelijke inrichtingen, elders bestaande, gerechtigd ons tot de hoop, dat men daarvan ook hier gunstige gevolgen zal ondervinden.
(Uittreksel uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie, gedaan in derzelver vergadering van de 7e juli 1840 Groningen)


Datum: 08 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 5e juli is in de Eijerlandse gronden vervallen en verongelukt een schoener, de naam onbekend. De equipage is gered. (opm: zie ZP 090740)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Van Dijck, van Macduff naar Stettin, laatst van Delfzijl, is in de nacht van 24/25 juni bij Wittow (opm: Rügen) gezonken. De equipage heeft zich in de boot gered en is te Jasmund aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 10 maart. Men meldt, dat het fregat de ZAAN van 44 stukken zal worden opgelegd, en dat het fregat de SAMBRE, van gelijk charter, met april in dienst zal worden gesteld onder bevel van de kapt.t.zee Buijs, ten einde het fregat de MAAS, insgelijks van 44 stukken, in Oost-Indië te gaan aflossen.


Datum: 09 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 8e juli is te Texel gearriveerd het schip de SNELHEID, kapt. J.E. Kamp voor wijlen kapt. P. Schackel, van Havana, hebbende 35 dagen reis.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse schoener RICHARD AND ANN, kapt. Way, van Hamburg met stukgoederen naar Londen, is in de nacht van de 6e juli in de buitengronden van het Eijerland gestrand en vol water gelopen, en zal met de lading geheel weg zijn. De equipage is, uitgenomen de matroos William Hudson, gered, en een gedeelte der invewntaris is door schuiten geborgen. Zijnde dit waarschijnlijk de schoener zie ons vorig nommer.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. Neuman, van Koningsbergen naar Bordeaux, is de 4e juni (opm: juli, zie ZP 100740) lek te Ramsgate binnengelopen. (opm: zie ZP 140740)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARGARETHA ELISABETH, kapt. McIver, van Antwerpen naar Dublin, is de 5e juli met verlies van anker en ketting ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 juli. De in Holland uitgeruste haringvloot bestaat dit jaar uit 122 schepen, te weten 80 van Vlaardingen, 15 van Maassluis, 7 van Amsterdam, 6 van de Rijp, 4 van Zwartewaal, 3 van Enkhuizen, 2 van Delfshaven, 2 van Middelharnis, 1 van Scheveningen, 1 van Pernis en 1 van Schiedam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndrecht, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 21e juli 1840, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n°.458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip SUMATRA, laatst gevoerd door kapt. M. de Winter, volgens meetbrief lang 34,90 ellen, wijd 7,14 ellen, hol 4,16 ellen en alzo groot 615 ton, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, geschut, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende alhier in de Leuvehaven, oostzijde, nabij de Scheepmakershaven.
(opm: het fregat, bouwjaar 1809, ging niet meer aan de vaart; eerst op 27 december 1841 werd de zeebrief in Den Haag geroyeerd onder vermelding van ‘schip gesloopt’; wanneer de eerder uitgevoerde sloop heeft plaatsgevonden is onbekend)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading, om de 28e juli aanstaande in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdoctor. Nadere informatiën voor goederen en passagiers bij de cargadoors J. Daniels & Zonen en Arbman te Amsterdam, of Visser & Muller te Dordrecht.


Datum: 10 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Gollards, voerende het schip CASTOR, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen – bevorens gemeld – in dato Plymouth de 5e juli, was bij onderzoek gebleken, dat het schip, behalve de stoting en zichtbare beschadiging, niets had geleden, en bij het afnemen van een gedeelte van het koper aan stuurboordzijde genoegzaam alle de naden in orde waren bevonden. Zelfs was er aan de kielnaad van beide zijden niets te bespeuren en om die reden niet nodig geoordeeld de gehele stuurboordzijde van het koper te ontbloten en voor de bakboordzijde zich tot enige bladen te bepalen. Met de werkzaamheden tot herstelling, bestaande in het aanbrengen van enige planken, een gedeelte der loze kiel, het kalfateren van het van koper ontblote gedeelte van het schip en vernieuwing van het beschadigde koper, zoude alle mogelijke spoed worden gemaakt, en vleide kapt. Gollards zich met de afloop van het volgende springtij van de helling te zullen geraken. (opm: zie ZP 180640 en ZP 100840)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. Neumann, van Koningsbergen naar Bordeaux, lek te Ramsgate binnengelopen – zie ons vorige nommer – had volgens bericht van daar van de 6e juli het lek reeds gestopt en was gereed met de eerste gunstige wind de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip VENUS, kapt. Lundquist (opm: buitenlander), van Stettin naar Rotterdam, is volgens bericht van Helsingborg van de 23e juni, in de nacht van de 21e dito op de westkust van Hween gestrand en zal geheel weg zijn. De equipage is gered en men was bezig de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het onder Nederlandse vlag varend gekoperde brikschip genaamd ERASMUS, groot volgens meetbrief 137 lasten, met complete inventaris. Nadere informatie bij de makelaars Montauban van Swijndregt te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Oost-Indiën wordt gemeld, dat Zr.Ms. fregat de RUPEL de 9e maart 1840 is vertrokken van Riouw naar Batavia om van daar met de meeste spoed gezamenlijk met Zr.Ms fregat BELLONA naar Padang te vertrekken.


Datum: 11 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip RICHARD AND ANN, kapt. Way, van Hamburg naar Londen, in de Eijerlandse Gronden gestrand, is, volgens brief van Texel van de 10e juli, onderste boven geslagen en is met de gehele lading totaal weg en dien dag publiek verkocht geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VRIESLAND, kapt. Van der Veer, van Amsterdam naar Suriname, heeft de 7e juli ter rede van Duins een anker en touw verloren, welke echter weder zijn opgevist en aan boord gebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 10e juli lagen te Nieuwe Diep zeilklaar de schepen HOLLAND, kapt. Dekker, naar Batavia; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Van Weijland, naar dito; ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, naar dito; ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, naar dito; WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, naar dito; MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, naar dito; ALBATROS, kapt. Haasnoot, naar dito; SURINAME, kapt. Van der Meij, naar Suriname; MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, naar dito; WILHELMINA, kapt. Klint, naar dito; ANGELIQUE, kapt. Brewer, naar New York; SARAH, kapt. Ruijl, naar Triest; PANGUS, kapt. Moody, naar Genua; ORIENT, kapt. Bailey, naar St. Ubes; AUKJEN, kapt. Veenstra, naar Rouen; MERCURIUS, kapt. Mateling, naar Liverpool; LAURA, kapt. Bearness, naar Londen; HARVEST, kapt. Mitchenson, naar Newcastle; CAROLINA, kapt. Wright, naar Ipswich; AURORA, Kapt. Tolvsen, naar Drammen; AEREN, kapt. Warner, naar dito; EQUATOR, kapt. Christensen (opm: buitenlander), naar dito; RESOLUTION, kapt. Ellegers, naar dito; SVANOEN, kapt. Cortsen, naar dito; AEILKE, kapt. Bekkering, naar Noorwegen, en de JONGE ANNA, kapt. Scherpbier, naar dito.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. John Way, gevoerd hebbende het Engelse schoenerschip RICHARD AND ANN, van Hamburg naar Londen gedestineerd, in de Eijerlandsche Buitengronden van Texel gestrand, is van mening, op bekomen authorisatie van en ten overstaan van de heer C. Zunderdorp, sub-agent van Lloyd’s enz., en door een bevoegd beambte, publiek te verkopen op woensdag de 15e dezer, des morgens ten 11 ure, op de haven van Texel: twee zware kettingankers en vier werpankers, twee kettingkabels en twee dito landvasten, vijf stuks zeilen en enige enden dito, enig gekapt want, stag, touwwerk en blok, een sloep, een mast en rondhouten, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, alles geborgen van bovengenoemd schip, zullende deze goederen op de verkoopdag voor een ieder gekaveld te zien zijn. Nadere informatie bij Zunderdorp & Ran, scheepsagenten te Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Z.M. heeft bewilligd in de oprichting van een naamloze vennootschap onder de benaming van Friesche Meer- en Kanaal-Stoomboot Maatschappij, welke ten doel heeft het aanleggen van geregelde vaarten met stoomboten voor het transport van passagiers en goederen over de binnenwateren van Friesland en wel vooreerst met een stoomboot tussen Joure, Sneek en Lemmer, en met een tweede boot tussen Leeuwarden en de Lemmer, in verband met eerstgenoemde. De zetel der maatschappij zal te Joure gevestigd zijn. Zij zal ten spoedigste na het bekomen der vereiste concessiën een stoomvaartuig voor de vaart tussen Joure Sneek, IJlst, Heeg, Woudsend, Sloten en de Lemmer aanleggen. De maatschappij zal 25 jaren bestaan. Haar kapitaal is bepaald op NLG 80.000. Tot commissarissen dezer maatschappij zijn benoemd de heren W. van Andringa de Kempenaer, Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen, G.T.N. Suringar, en G. Andreae, en tot directeuren de heren Mr. C.L. van Beyma thoe Kingsma en W. Willems. Z.M. de Koning heeft voor NLG 4.000 in deze maatschappij deel genomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op l.l. woensdag de 8e dezer maand, omstreeks het middaguur, zijn te Alblasserdam met het beste succes van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester de heer Cornelis Smit, te gelijk te water gelaten, drie voor de vaart op Oost-Indië gebouwde barkschepen, genaamd de ADMIRAAL GOBIUS, de JONGE CORNELIS en BONJOL.
En zijn daarna onmiddellijk op gezegde werf de kielen gelegd voor twee, mede voor gemelde vaart bestemde schepen, genaamd de AMSTEL en ANNA MARGARETHA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt is door de heren W. C. J. Mooijaart c.s. concessie gevraagd tot de daarstelling ener stoomboot-maatschappij voor de Maasvaart en bijzonder voor de vaart tussen Rotterdam en Venlo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeester Jan Schouten is voornemens aanstaande maandag de 13e juli 1840, des namiddags tussen 3½ en 4 ure, het fregatschip BIESBOSCH te water te laten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij akte, in dato de 2e juni 1840, voor Jacobus de Koning, openbaar notaris, residerende te Dordrecht, en getuigen verleden, en daarna geregistreerd, is tussen de heren Cornelis Gips, Pieter Gips, Dirk Boest Gips, Dingeman Gips en Regorus Gips, allen scheepsbouwmeesters en houtkopers, wonende te Dordrecht, met uitzondering van gemelden heer Dingeman Gips, welke te Schiedam woonachtig is, overeengekomen:
Dat de vennootschap ter uitoefening van de Scheepsbouw en de handel in houtwaren in tussen de comparanten onder de firma van Cornelis Gips & Zonen gedreven, door hen onder de gemelde firma zal worden voortgezet.
Dat dezelve vennootschap wordt aangegaan of vastgesteld voor de tijd van twintig jaren, ingegaan met de eerste januari 1840, en alzo te eindigen met de laatste december 1859.
Dat de uitoefening der vennootschap, wat de scheepsbouw betreft, zowel te Schiedam als te Dordrecht zal plaats hebben, doch de handel in houtwaren alleen te Dordrecht.
Dat door de vier eerstgenoemden de tekening der firma zal kunnen plaats hebben, doch dat bij overlijden van een van dezen de laatstgenoemde alsdan mede de tekening zal hebben. Dat er echter generlei geldopnemingen, aannemingen en dergelijke zullen mogen plaats hebben, dan met overleg en goedvinden van al de vennooten.
En dat bij overlijden van gemelde heer Cornelis Gips, dezelve vennootschap door de overige vennoten zal worden voortgezet.


Datum: 13 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De 11e juli is van Texel naar de Noordzee vertrokken Zr.Ms. excercitie-smaldeel onder bevel van de Schout-bij-Nacht Machielsen, bestaande in Zr.Ms. korvet ARGO, commandant kapt.luit.t.zee Berger, Zr.Ms. fregat SAMBRE, commandant kapt.t.zee Buis, Zr.Ms. brik COURIER, commandant kapt.luit.t.zee Widrinck, Zr.Ms. brik WINDHOND, commandant kapt.luit.t.zee Kist, Zr.Ms. brik VENUS, commandant kapt.luit.t.zee Johr, en Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, commandant luit.t.zee 1e kl. Coertsen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Jansen, voerende het schip BRISEIS, van Amsterdam naar Dartmouth, in dato Dungeness 8 juli, was hij de 6e dito, na die dag op de hoogte van de Singels een storm doorgestaan en voortdurend westelijke wind gehad te hebben, aldaar ter rede geankerd. Nog rapporteert kapt. Jansen, dat aldaar ter rede lag een vloot van over de honderd schepen, waaronder enige koffen, een hoeker, een bark, benevens de brik ATTALANTE, kapt. Brouwer, van Rotterdam naar Suriname, en had in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien de DRIE VRIENDEN, kapt. Sipkes Fzn, van Amsterdam naar Batavia, ASTREA, kapt. De Lang, van dito naar Suriname, en MARIA EN JACOBA, kapt. Bart, van dito naar Laguayra en Curaçao, welke waarschijnlijk mede aldaar ter rede zouden ankeren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GEORGE WASHINGTON, kapt. Probst, van Samarang naar Bremen, is volgens brief van Singapore van de 15e april, lek te Batavia binnengelopen.


Datum: 14 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. Neumann, van Koningsbergen naar Bordeaux, met schade te Ramsgate binnengelopen, heeft de 10e juli de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 090740’

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de FORTUIN, kapt. Zeylstra, van Amsterdam naar Marseille, heeft de 3e juli ter rede van Deal een anker en ketting verloren, doch lag de 6e dito, na van een an ander voorzien te zijn, bij de Singels ten anker.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het op de Westkust van Noorwegen gezonken schip AUWINA, kapt. Wolkammer, van Delfzijl naar Noorwegen, is volgens bericht van Bergen van de 24e juni op het strand zittende verkocht. (opm: zie ZP 100640)

Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende de maand juni zijn het Groot Hoord-Hollandsch Kanaal gepasseerd 169 schepen, waarvan 131 uitgaande en 38 binnenkomende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 13 juli. Heden namiddag omstreeks 4 ure is van de werf van de scheepsbouw- meester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip BIESBOSCH, groot 600 Javalasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie der heren F.C. Déking Dura en J.B. 't Hooft, gevoerd zullende worden door kapt. P.M. Vogelsang, en bestemd voor de vaart op Oost Indië,
Onmiddellijk daarna is, mede voor de vaart op de Oost Indië, de kiel gelegd voor een fregatschip genaamd PHILIPS VAN MARNIX, groot ruim 800 lasten, voor rekening van de heer B. Kooij Jz. te Amsterdam, en hetwelk gevoerd zal worden door kapt. P. Kraay.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 juli. In de ochtend van de 7e dezer, toen het Nederlandse stoomvaartuig de WAAL van Emmerik afvoer werd het door de agent der stoombootmaatschappij terug geroepen om nog een Engelse dame aan boord te ontvangen, welke als passagier was ingeschreven, doch met haar goederen te laat was gereed geworden. De kapitein der stoomboot deed naar de wal sturen, maar onder het afdrijven stiet de boot derwijze tegen een aan de oever liggend stoomschip der Dusseldorper maatschappij, dat hetzelve daardoor zodanig werd beschadigd, dat het deszelfs reis niet kon voortzetten. Dit voorval is louter aan een ongelukkige omstandigheid te wijten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Fernambuck van den 19 mei, zou binnen weinige dagen van daar vertrekken het schip de KOOPHANDEL, kapt. Hoeksma, naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft den 2 juli een aanvang gemaakt met laden het schip JOSINA WILHELMINA, kapt. Stuit, voor Harlingen.


Datum: 15 juli 1840


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het nieuw gekoperde brikschip TEKSING, groot 56 last, met inventaris, voor een ieder te zien in de rivier van Batavia. Te bevragen bij Voute & Guérin.


Datum: 16 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag de 16e dezer ten 1½ ure is van de werf De Rave van de scheepsbouw-meester G.H. Baay in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij-fregatschip de GOEDE VERWACHTING, groot 450 lasten, bestemd geweest voor kapt. F.H. Zeylstra, doch thans genaamd de MARGARETHA JOHANNA, gevoerd zullende worden door kapt. M. Schou, bestemd voor de vaart op Oost-Indien, terwijl onmiddellijk daarna de kiel is gelegd voor een fregatschip van dezelfde grootte, genaamd de GOEDE VERWACHTING, en gevoerd zullende worden door eerstgenoemde kapitein.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 14e juli is te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen gebouwde fregatschip AMBOINA, groot ruim 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. D. Charlau, bestemd voor de vaart op Oost-Indien. (opm: zie ook AH 160740, enige aanvullingen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 juli. Heden namiddag, omstreeks half vijf ure, is alhier van de scheepstimmerwerf de Druiventros met het beste gevolg van stapel gelopen het koopvaardijschip AMBOINA, voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen groot circa 500 lasten, zijnde een driemaster en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.


Datum: 17 juli 1840


Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Helvoet. De GENERAAL CHASSÉ (opm: fregat), kapt. J.M. de Winter, is naar zee vertrokken (opm: na een omvangrijke reparatie) met bestemming naar Batavia.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Van Kroonstad, 4 juli, JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder naar Nantes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 juli. Het vierde, op de werf van de scheepsbouwmeester H.J. Limborgh te dezer stede gebouwde en geheel gekoperd barkschip, RABENHAUPT, groot ongeveer 300 Javalasten, is eergisteren van hier naar de Zoltkamp (opm: Zoutkamp) vertrokken, om zo spoedig doenlijk van daar onder het bestuur van kapt. T.D. Sikkens, naar Java te stevenen.
Er wordt thans op dezelfde werf druk gewerkt aan de voltooiing van een vijfde barkschip voor dezelfde bestemming, hetwelk nog in dit jaar van stapel zal lopen, en grotendeels voor rekening van dezelfde rederij, als waarvoor het gemelde barkschip RABENHAUPT is gebouwd, wordt uitgerust. De deelneming in de rederij voor de vaart op de Oost-Indië neemt hier derhalve gaande weg toe, en, naar men verneemt, laten de resultaten van dezelve tot dus verre niets te wensen over.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlands smakschip genaamd AUWINA, groot 33 lasten en gevoerd door kapt. Wolkammer, is op den 30 mei jl., niet ver van Farsund verongelukt. De bemanning en goederen zijn gered, doch de romp van het vaartuig is op het strand verkocht. (opm: zie ZP 100640)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gezien de schepen de DRIE VRIENDEN, kapt. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia, ASTREA, kapt. De Lange, van Amsterdam naar Suriname, en MARIA EN JACOBA, kapt. Bart, van Amsterdam naar Curaçao.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Dekker, van Stettin naar Rouen, is de 25. juli te Arendal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft den 7 juli een aanvang gemaakt met laden het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Stuit, voor Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Harmenzon, deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zal, ten verzoeke van de heren Mrs. J. van der Veen, advocaat en secretaris te Grouw, en C.M.A. Simon van der AA, procureur te Leeuwarden, op vrijdag den 24 juli 1840, des namiddags om 4 uren provisioneel en om 6 uren finaal, ten huize van B.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, tegen gerede betaling en dadelijke aanvaarding verkopen een tjalkschip, de JONGE HESSEL genaamd, groot 30 tonnen, met mast, staand en lopend want en verder toe en aanbehoren, zoals hetzelve op den dag van verkoop is liggende en te bezichtigen is aan den Steenenwal bij de Potmargepijp bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Tadema, te Leeuwarden, zal, mede ten verzoeke van den heer Mr. G. Schot, advocaat te Franeker, bij strijk en verhooggeld, in het openbaar verkopen een zesde gedeelte in het geoctrooieerde veer en in de daartoe behorende trek- en snikschepen, varende van Dronrijp op Leeuwarden, Franeker en Harlingen, vice versa, met quoteel aandeel in zeil en treil, lijnen, haken, bomen, touwwerk en verdere annexen van dien; alles zodanig en in dier voege als aan de weduwe en erven Jacob Arjens van der Wal in eigendom toebehoort en op den 12 mei 1841 vrij kan worden aanvaard. Wie gading maken, komen op zaterdagen den 25 juli en 1 augustus 1840, des namiddags precies ten 4 ure, bij de voorlopige en eindelijke toewijzing, in het logement de Posthoorn te Dronrijp.


Datum: 18 juli 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, beëdigde makelaars, residerende te Rotterdam, zullen in hunne kwaliteit als last en order hebbende van hunne meester, op dinsdag de 28e juli 1840, des namiddags ten 4 ure, in een zaal op de Scheepmakershaven, letter A. nummer 458, in het openbaar veilen het snelzeilend, onder Nederlandse vlag varende gekoperd brikschip genaamd ERASMUS, laatst gevoerd bij de gezaghebber P.F. Mark, volgens meetbrief lang 26 el 40 duim, wijd 4 el 86 duim, hol 4 el 68 duim, en alzo groot 267 ton, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingkabels, geschut en verdere gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven oostzijde, nabij de Scheepmakershaven, in deze stad. Nadere informatiën bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 8 juli. Gisteren hadden wij hier op nieuw het gemis ener haven of andere veilige ligplaats voor vaartuigen te betreuren. Niet alleen, dat, ten gevolge van de hevige zuidwesten storm, zo op de rede van Hollum als op die van Nes, onderscheidene schepen voor hun ankers wegsloegen, maar men heeft zelfs moeten zien dat van enige, onder de wal van Ameland in de Wadden geankerde, nergens in de omtrek enig toevluchtsoord vindende tjalken, één, door het geweldig stoten en slingeren lek geworden, zonk, zodat de bemanning derzelve zich niet dan met moeite op een andere tjalk heeft kunnen redden. Op de rede van Buren is almede een aldaar behorend vaartuig reddeloos gestoten. De buitengewone golfslag heeft ook weder de zuidzijde des eilands zeer geteisterd, en de landbouwer bezielde de vrees dat het pas gemaaide hooi door de hoge vloed op sommige plaatsen mocht wegdrijven, zo als zulks bij het gemis van zeeweringen zo dikwerf het geval is geweest, doch gelukkig is het water tot in de gemaaide velden thans niet doorgedrongen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 17 juli. Te Rotterdam is de 14e, des namiddags, omstreeks half vijf ure, van de werf Het Land van Belofte, toebehorende aan de Weduwe E. Visser aldaar, geregeld van stapel gelopen het fregatschip AMBOINA, groot ruim 400 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. D. Charlau en voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juli. De gezamenlijke gerechtigden in het veer tussen de steden Zwolle en Amsterdam hebben besloten, om gevolg te geven aan de door Z.M. de Koning hun verleende concessie tot het daarstellen ener stoombootvaart tussen die steden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 17 juli. Op de 14e dezer, ten half een ure, zijn te Andernach twee stoomboten van de Keulsche maatschappij, PRINSES MARIANNE, kapt. Boudewijn, die des morgens van Mainz is afgevaren, en de STAD MANNHEIM, kap. Hauss, van Keulen komende, op helder lichte dag tegen elkander aangevaren, met dat gevolg, dat de PRINSES MARIANNE is gezonken, en de passagiers nog gelukkig op een plaat in de rivier afgezet en gered zijn, terwijl de andere zodanig is beschadigd, dat men de passagiers op een der boten van de Dusseldorper maatschappij heeft moeten overnemen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 juli. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de GUSTAVE, kapt. L.J. Jepsen, naar Konstantinopel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Bericht aan zeevarenden. Wordt bekend gemaakt, dat er bij het wrak van het schip PEKALONGAN, bij Pakies verongelukt, een baken is opgericht, liggende dit wrak in 18 voet water op de volgende peilingen: Pakies zuid 8º oost, de hoek van Krawang zuid 84º west. Namens de commissie tot verbetering der zeekaarten in Oost-Indië, de secretaris W. de Constant Rebecque, luitenant ter zee.
Batavia, 14 juli 1840.


Datum: 20 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 13e juli is van Amsterdam te Dartmouth gearriveerd het schip BRISEIS, kapt. Jansen, om de lading over te nemen van het aldaar afgekeurde schip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. Hennings, van Amsterdam naar Genua en Livorno, zie nommer 619.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip YSTROOM, kapt. Detering, zoude in het laatst van maart, en het schip SARA MARIA, kapt. Reinhardt, in het laatst van april van Batavia naar Amsterdam vertrekken.
Van Suriname zouden naar Amsterdam vertrekken de schepen CONCORDIA, kapt. Wijgers, de 5e juni, ANNA EN MARIA, kapt. Steenveld, de 10e dito, MERCURIUS, kapt. Havinga q.q. de 20e dito en CONCORDIA, kapt. Witt, de 25e dito.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Commandeurs van de te Glückstad gearriveerde Groenlandsvaarders rapporteren gepraaid te hebben de te Harlingen te huis behorende schepen SPITSBERGEN, kapt. Rickmers, met 1100 robben, en DIRKJE ADAMA, kapt. Rickmers, met 700 robben.

Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. brik de BRAK, onder bevel van de luit.1e klasse W.C. Slingendonck, liggende te Hellevoetsluis, zoude, naar men verzekert, met de 1e augustus in dienst gesteld worden ter aflossing van de zich in de West-Indien bevindende brik de PELIKAAN, kapt.luit. J.A. Zoutman, welke laatste naar Nederland zoude terugkeren.
De 16e mei zijn van Suriname vertrokken Zr.Ms. brik PEGASUS, commandant kapt.luit. Meurer, naar Curaçao, en Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK, commandant kapt.luit. Huys, naar zee.


Datum: 21 juli 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 19 juli. De jongste berichten uit Malta behelzen, dat Zr.Ms. fregat de RIJN, aan welks boord zich Z.K.H. prins Hendrik bevindt, de 27e juni laatstelijk van Tunis, aldaar aangekomen is. Verder wordt uit Smyrna geschreven, dat de sultan, ten bewijze van het genoegen, hetwelk het verblijf van Z.K.H. prins Hendrik in het Turkse rijk aan hoogst denzelven gedaan heeft, aan de Nederlandse zaakgelastigde te Konstantinopel voor Z.K.H. onderscheidene kostbare geschenken heeft gezonden, waaronder zich bevinden twee Turkse pijpen en een in goud gevatte sabel, waarvan het gevest met brillanten versierd is. Tevens had de sultan een met goud gemonteerden sabel bestemd voor de kolonel Arriëns.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 juli. Ten opzichte van bet ongelukkig tegen elkander aanvaren van twee stoomboten der Keulsche Maatschappij, hetwelk op de 14e dezer bij Andernach plaats had, wordt in nadere berichten stellig verzekerd, dat de beide boten, ter vermijding van een schuit vol mensen, wel met geweld tegen elkander zijn aangevaren, maar daardoor geen belangrijke schade is veroorzaakt, zo zelfs, dat de één dier boten dadelijk, en de andere na enig oponthoud derzelver reis hebben kunnen voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert te verkopen, om direct te aanvaarden: Een kofschip, lang 8 el 56 duim, wijd 2 el 4 duim, hol 1 el 2 duim, groot elf ton, met zeil, touwwerk en verder toebehoren, liggende in de vaart te Wolvega, thans worden bevaren door Hans Jurjen Oosterhof. Gegadigden vervoegen zich bij H.S. de Vries, aldaar, terwijl de aanwijzing doorgemelde Oosterhof zal worden gedaan.


Datum: 22 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Helvoet, 21 juli. Heden arriveerde alhier het schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. J.C. Hahn, de 30e maart van Batavia vertrokken. Dezelve is voor het Pampus ten anker gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Heijkoop, van Samarang naar Batavia om zijn expeditie te halen voor Rotterdam, is volgens brief van Batavia van de 30e maart, na in de nacht van 28 op 29 dito bij het eiland Edam gestoten te hebben, met schade aldaar binnengelopen. Hetzelve moet lossen om te repareren, doch heeft waarschijnlijk geen schade aan de lading bekomen. (opm: zie ZP 040940)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 30e maart was aldaar de 27e dito door Zr.Ms. schip NEHALENNIA de tijding aangebracht, dat het eiland Ternate door een zware aardbeving geheel was verwoest. Alle gebouwen en forten waren ingestort, zodat de bewoners slechts tijd hadden gehad zich op het eiland Tidor te redden zonder bijna iets van hunne goederen te kunnen bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een extra snelzeilend schoener-kofschip, groot circa 90 lasten, voorzien van een complete inventaris. Adres franco met besloten briefjes onder letter R.P. bij de kantoorboekverkopers Van Meurs & Co. voor de trappen van de beurs te Amsterdam.


Datum: 23 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Amsterdam zijn heden gearriveerd de schepen EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, van Suriname met suiker en katoen, liggende in het Oosterdok, en ANNA, kapt. S.B. de Jong, van Alicante met zout en stukgoed, mede liggende in het Oosterdok, en zijn vertrokken de schepen HELENA, kapt. W. Blom, naar Batavia, de JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, naar Suriname, en YORK, kapt. C.M. Morell, naar New Orleans.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JEANNETTE MARIA, kapt. Meulenbroek, was de 20e mei te Rio Janeiro bezig een lading voor Antwerpen in te nemen en zoude de 31e dito vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren heeft alhier op het raadhuis plaats gehad de plechtige uitdeling der eretekenen en beloningen, welke de prijzenswaardige milddadigheid van het Franse bestuur toegedacht had aan 's-Gravenhaagse ingezetenen, die zich verdienstelijk gemaakt hebben door de redding der equipage van de Franse brik LA PROVIDENCE, op de kust van Scheveningen de 22e januari laatstleden gestrand, en wijders voor de verpleging en bijstand aan dezelve aan wal verleend, te weten, ingevolge de aanschrijving van de Franse gezant:
Aan mevrouw Maas, geb. Grant, op het badhuis te Scheveningen, welke gedurende 8 dagen de Franse schipbreukelingen gehuisvest en gevoed heeft, en daarenboven één van die, de heer Vitasse, gedurende drie weken zijner ziekte en tot aan deszelfs einde, ten haren huize verzorgd heeft.
Aan den heer pastoor Quant, welke niet alleen aan die zieke de geestelijke vertroostingen heeft toegediend, welke aan zijn roeping eigen waren, maar daarenboven denzelve bezocht
heeft met al die volharding, welke de Christelijke liefdadigheid medebrengt.
Aan den commissaris van politie Behr, die de grootste ijver heeft aan den dag gelegd, met
aan de Franse zeelieden alle mogelijke hulp te bewijzen, zo in als na het gevaar.
Aan de medicinae doctor Van Renesse, die aan de zieke geleverd heeft de vereiste geneesmiddelen, zonder daarvoor, evenmin als mevrouw Maas, enige geldelijke vergoeding te vorderen.
Aan ieder van welke een gouden medaille is uitgereikt, op de ene zijde versierd met de afbeelding van de koning der Fransen, en op de keerzijde met de naam van de begiftigde, met de omschrijving van de daad, welke het Franse ministerie van marine heeft aangespoord, om vermeld ereteeken voor denzelvente vragen.
Wijders vier zilveren medailles van gelijke aard:
Voor de stuurman Job den Dulk, die al zwemmende en ondanks de onstuimigheid van de zee, het reddingsanker ettelijke vademen voorbij het vaartuig heeft gebracht, en daarbij
ene opmerkelijke onverschrokkenheid heeft aan den dag gelegd.
Aan Arie Verbaan, die, toen de reddingsboot met de Franse equipage omsloeg, van onder het water haalde en aan wal bracht de kapitein, die reeds geheel buiten kennis was.
Aan Cornelis den Dulk, welke ten gevolg der vermoeienissen een zeer ernstige ziekte heeft
doorgestaan.
Aan de matroos Zier Pronk, die aan wal zijnde, en de reddingsboot ziende omslaan, zich ijlings in zee begeven heeft, en het geluk gehad heeft, van onder water een der Franse matrozen te grijpen en te redden.
En eindelijk aan de zeven stuurlieden en matrozen, welke met Verbaan en C. den Dulk de reddingsboot voerden, en die bij het omslaan van dezelve in zee gevallen zijnde, zich meer
beijverd hebben voor het behoud der Franse equipage, dan voor dat van hun eigen leven, de helft ener som van FFR 600, door de Franse admiraal Roussin bij de medailles gevoegd, en waarvan de wederhelft toegedacht en uitgereikt is aan de weduwe van de matroos Kuijpers, die bij die gelegenheid het leven verloren heeft.
De gevoelens van erkentenis wegens dit edelmoedig belonen der Scheveningse menslievendheid zijn op een welsprekende wijs door de heer pastoor Quant uitgebracht, met verzoek om dezelve aan de Franse minister wel te willen kenbaar maken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 juli. In de laatst ontvangen Javase couranten van 4 en 7 maart vindt men niets meldenswaardigs, dan alleen de breedvoerige beschrijving van enige tot dus verre onbekende, nabij Tapoes op de westkust van Sumatra gelegen klippen, op welke Zr.Ms. korvet TRITON in november 1839 had gestoten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 juli. Door de heer Van der Schrieck te Amsterdam is vergunning gevraagd tot het aanleggen ener stoombootdienst van de hoofdstad naar Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Friese Scheepsbouw. Onder andere voortbrengselen van onzen herlevende scheepsbouw, welke in latere jaren, over het geheel, ten aanzien van de gedaantegeving voor ene meerdere bevalligheid, en vooral voor ene betere bezeildheid zo ingemeen veel veranderd is, vertoont zich thans te Grouw een uitstekend voorbeeld, hetwelk de aandacht van heren reders, zeekapiteins en bouwmeesters wezenlijk waardig is. Het kofschip GROOT LANKUM, gevoerd zullende worden door kapitein De Weerdt, gebouwd voor de heren Barend Visser en Zoon, door Sjollema, ligt thans aldaar te water. Dit schip is van een moderne vlakgestrookte Zuid-Hollandse gedaante, boven water over alle kanten in een sierlijke gelijkmatige buiging, volgens de leiding der tekenkunst gebouwd. En wat nu het voornaamste van 't geheel is, beneden water bezit het ene zuivere verschelving van de vlakke bodem, welke de grootste snelheid, en loefkracht bij de wind op, en een licht bestuur over alle boegen eigenaardig medebrengt. Menig koopvaardijschip wordt, bij gemis van deze gedaante, de lager wal genaderd en op 't strand geworpen, terwijl dit schip in staat is er af te zeilen. Dit watergebouw verstrekt de jeugdigen bouwmeester tot eer: mocht de verdienste de kunstijver belonen! Maar helaas te dikwijls wordt voor een lompe hoekige dwarsdrijver met een wanschapene piek, dezelfde som betaald, als voor een schip dat aan de vereisten en zijn bestemming volkomen beantwoordt. Veel nering is voor goed werk de natuurlijke beloning, maar ook die wordt deze bouwmeester betwist, door een binnensluis, welke sinds ene halve eeuw nutteloos te eng is, om grote koffen en galjoten, welke meest gevraagd worden, voor als nog te Grouw te kunnen bouwen. (opm: zie ook AH 040840)


Datum: 24 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA, kapt. Van Dam, was de 18e juli te Marseille bezig een lading voor Rotterdam en Amsterdam in te nemen en zoude de 15e augustus de reis aannemen.
Het schip GEZINA, kapt. Oostra, was de 20e juli te Liverpool bezig een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 22 juli. Heden is op de werf van de Commercie-Compagnie van deze stad de kiel gelegd voor een fregatschip, groot 600 Java-lasten, hetwelk zal worden gebouwd voor rekening van de heer G.C. Bosch Reitz te Amsterdam, bestemd voor de vaart op Oost-Indië; zullende de naam voeren van PRINS MAURITS. Het genoemde schip is het derde, hetwelk voor rekening van gemelde heer op die werf wordt gebouwd.


Datum: 25 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JAPAN, kapt. Van der Zee, is volgens brief van Batavia van de 26e maart, ter rede van Passaroeang door de bliksem getroffen en heeft daardoor schade aan de masten bekomen. Hetzelve zoude naar Soerabaija verzeilen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Gorter, voerende het schip ANNA EN ELISA, in dato Soerabaija 22 maart, was de 10e dito bevorens te Passaroeang de bliksem in het grote tuig geslagen, waardoor hij enige schade aan hetzelve bekomen had, en hetwelk hem acht dagen oponthoud veroorzaakte.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen – zie nommer 731 – wordt volgens bericht van daar van de 20e juli gemeld, dat hetzelve, na de reparatie geëindigd te hebben, bezig was de lading weder in te nemen ten einde met de eerste gunstige gelegenheid de reis weder voort te zetten. (zie ZP 180640 en ook ZP 100840)

DC 250740
Dordrecht, 24 juli 1840. Het onlangs van 's Rijks werf te Rotterdam te water gelaten fregatschip IJSSEL is de 21e op sleeptouw genomen om van daar naar Vlissingen te worden overgebracht, ten einde daar ter plaatse te worden opgetuigd, en nader in dienst te worden gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 juli. Naar men verneemt, is in een op de 20e dezer te Zwolle gehouden algemene vergadering van aandeelhouders in de Zwolsche Stoombootmaatschappij, vastgesteld het ontwerp van statuten dier maatschappij, en zijn voorts 5 commissarissen benoemd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Rotterdam, met het snelzeilend en voor den overvoer van passagiers, bijzonder wel ingericht Nederlands schip ELISABETH, kapt. C. Schoewert, zijnde voorzien van enen bekwame dokter, zullende in het laatst der volgende maand van hier vertrekken.
Adres bij Reijnst & Vinju.


Datum: 26 juli 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Wed. Vereul & Zoon adverteren, dat gedurende de maand augustus, des dinsdags en donderdags van tien tot een ure, ten hunnen kantore de door heren commissarissen goedgekeurde balans van de Vereenigde Reederij, onder onder hun boekhouderschap, over het elfde boekjaar ter inzage van deelgenoten zal liggen, en het eerste bewijs van uitkering met 5% of NLG 37,50 betaald zal worden, terwijl de houders der stukken, waarop de aflossing van Aº. Pº. (opm: het verstreken jaar 1839) à NLG 50 nog niet ontvangen is, uitgenodigd worden dezelve tevens mede te brengen ter afschrijving.


Datum: 27 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Texel van de 26e juli waren aldaar voorgaats twee schepen, volgens informatie de IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Zoetelief, en PETRUS, kapt. Trip, beide van Batavia naar Amsterdam, doch wegens tegenwind en stroom verhinderd binnen te komen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 9e april lagen ter rede van Batavia de schepen HENDRIK JAN, kapt. Ruysch, STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, STAD UTRECHT, kapt. Rolff, de laatste om medio mei te vertrekken, STAADSRAAD BAUD, kapt. Seepe, PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. Teunissen, ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong, PHOENIX, kapt. Eeltjes, SARA MARIA, kapt. Rembrandt, PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, CERES, kapt. Ketler, en CORNELIA HENRIETTE, kapt. Bruijning.


Datum: 28 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LOUISA, kapt. Valk Jr., van Amsterdam naar Ancona en Triëst, is de 14e juli lek te Barcelona binnengelopen en was de 17e dito bezig de lading, welke enigszins beschadigd was, te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 27 juli. De 24e juli is te Rotterdam op de werf de Naarstigheid met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip DOGGERSBANK, groot 800 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren C. en A. Vlierboom, door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony.
Onmiddellijk daarna werd op dezelfde werf en voor dezelfde rekening de kiel opgehaald voor een fregatschip van gelijke tonnenlast, hetwelk de naam zal voeren van MADURA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. Door Zr.Ms. stoomschip CERBERUS is binnendoor alhier nu ook ter rede gebracht Zr.Ms. fregat de IJSSEL.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 27 juli. Gisteren is naar zee gezeild de MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Java.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 28 juli. Men verneemt dat overmorgen, donderdag de 30e dezer, na de middag tegen drie ure, weder en getijde daartoe dienende, van de werf alhier zal worden van stapel gelaten het schip de STAD ZIERIKZEE, bestemd voor de vaart op de Oost-Indië, bij welke gelegenheid op de werf geen andere personen zullen worden toegelaten, dan die met toegangkaartjes zijn voorzien.

Krant:
  AB - Avondbode

Het schip (opm: schoenerbrik) LOUISE, kapt. J.F. Rooms, van Liverpool naar Antwerpen, is den 22 juli, met schade aan het tuig, te Beamaris (opm: Beaumaris, nabij Liverpool) binnengelopen.


Datum: 29 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Te New York was de 1e juli bezig met laden voor Amsterdam het schip het VERTROUWEN, kapt. Pinksterboer.

Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. schoener ZEPHIR, commandant luit. Clijver, van Helvoet naar Batavia, was de 9e april bij Anjer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De boekhouder der Stoomboot-Reederij, tot doel hebbende het slepen van schepen aan het Nieuwe Diep van en naar zee, enz., heeft de eer ter kennis van de daarbij belanghebbenden te brengen, dat voor het als maximum bepaalde kapitaal is deel genomen en alzo onmiddellijk tot de uitvoering zal worden overgegaan, zullende aan de inschrijvers in tijds bij circulaire worden bericht gegeven, tegen wanneer de bij art. 15 der voorwaarden bepaalde eerste storting zal moeten worden gedaan.
Amsterdam, 28 juli 1840, de boekhouder voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 30 juli 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op rechterlijke autorisatie te Vlissingen op vrijdag de 7e augustus 1840, des voormiddags om 10 ure, in het Koffijhuis De Princentuin aldaar, van het afgekeurde Pruisische barkschip AMALIA, van Koningsbergen, groot 315 tonnen, gevoerd door kapt. J.J. Zimmerman, alsmede deszelfs scheepsinventaris, bestaande in ankers, kettingen, ijzeren kombuis, staande en lopende want, trossen, zeilen, masten, stengen, ra’s, blokken en hetgeen verder zal worden gepresenteerd, alles afkomstig van het bovenvermelde schip, hetwelk op de 26e juni l.l. wegens averij binnen deze haven is gebracht, komende van Memel, geladen met hout, bestemd naar Bristol. Nadere informatie bij de heren Retsin, De Groof & Cie. te Vlissingen, brieven franco. (opm: het schip werd gekocht door de Sté. Maritime Belge te Brussel; de naam bleef ongewijzigd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 juli. Aanstaanden zaterdag, des avonds ten 6 ure, is men voornemens om in het Elshout te water te laten het aldaar voor de vaart op Oost-Indië gebouwde schip JAVA KOERIER.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij de scheepsbouwmeesters B. van Limmen & Co. in de Lijnbaan te Dordrecht zal op aanstaande vrijdag de 31e dezer, des namiddags ten 5 ure, indien het water de vereiste hoogte bereikt, te water worden gelaten, het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Te Passaroerang is aangekomen de EUGÉNIE (opm: fregat), kapt. Leeuw, voor kapt. Klimp, van Sourabaya.


Datum: 31 juli 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA MARIA, kapt. Larsen (opm: buitenlander), van Koningsbergen naar Antwerpen, is de 20e juli, na gestoten te hebben, met gebroken fokkemast te Risoër binnengelopen. De lading, welke enigszins beschadigd is, wordt gelost.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip WALVISCH, kapt, J. Schut, liggende te Amsterdam in het Westerdok. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip OUD ALBLAS, kapt. P. Kleij, van Dordrecht. Adres bij J. Daniels & Zonen & Arbman.
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip ELIZE, kapt. A.F. Oosterlo, liggende in het Westerdok te Amsterdam.
Bordeaux: het nieuw gebouwd kofschip de VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker, liggende in het Oosterdok te Amsterdam. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
(opm: alleen de nieuw gebouwde Nederlandse schepen zijn vermeld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen LAMMEGINA, kapt. Prins, van Stettin naar Rouen, de HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur, van Koningsbergen naar Makkum, en de VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Sonderburg (opm: Sønderborg) naar Amsterdam, zijn den 23 juli wegens tegenwind te Cuxhaven binnengeloopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Veening, van Amsterdam naar Batavia, was den 22 juli op de hoogte van Bevesier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Batavia van den 10 april, zoude van daar vertrekken vóór den 20 dito het schip de PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, naar Amsterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 30 juli. Heden hadden wij het onuitsprekelijk genoegen om van de stadswerf, gehuurd door de heer Le Sage ten Broek, van stapel te zien lopen het eerste alhier door de bouwmeester C. Mak fraai gebouwde barkschip, groot 400 Java-lasten, genaamd de STAD ZIERIKZEE, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën; en hetwelk zal worden gevoerd door de kapitein D.C.T. Sass.
Groot was dan ook de menigte van aanschouwers, algemeen de belangstelling en levendig de vreugde, bij het statig te water gaan van dit eerste schip en welke vreugde werd vermeerderd, daar ter zelfde tijd de kiel is gelegd voor een derde schip, van gelijke grootte en bestemming, hetwelk de naam zal voeren van BORNEO.
Moge deze onderneming, aangevangen ten nutte van deze stad, verder bloeien en met andere inrichtingen in ons midden, onder Gods zegen, welvaart en voorspoed in deze stad verlevendigen.


Datum: 01 augustus 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor enige dagen heeft men gemeld, dat de luitenant ter zee van de eerste klasse, Jhr. W.C. Gingendonck, door Z.M, benoemd was tot commandant van de brik de BRAK. Thans verneemt men, dat deze luitenant Z.M. verzocht heeft, ten gevolge van aanhoudende ongesteldheid, om de gedane benoeming in te trekken. Alsnu verneemt men, dat het Z.M. behaagd heeft, dat verzoek in te willigen en tot bevelhebber over de gezegde brik de BRAK aan te stellen den luitenant ter zee der eerste klasse A.A.A. Gaymans. De BRAK begeeft zich naar de West-Indiën, om er te vervangen de zich aldaar bevindende brik de PELLIKAAN. De BRAK zal met 50 koppen bemand worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het heeft Z.M. behaagd het departement van binnenlandsche zaken te machtigen, om aan J.W. de Groot, c.s. te Gorinchem, D. Wouterse, te Renoy, C. Verveer en J.F. Zur Mühlen, te Amsterdam, op hun daartoe gedaan verzoek, te kennen te geven, dat zij mogen overgaan tot het doen van proefnemingen met stoomboten op de rivier de Linge, en, tussen Amsterdam en Alkmaar, door de rivier de Zaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 juli. Heden namiddag omstreeks 6 ure is van de werf der scheepsbouw- meesters B. van Limmen en C°., in de Lijnbaan, met het beste gevolg van stapel gelaten het onder directie der heren H. Brunner, als boekhouder, en C. van Welsenes en T.M. Sandberg, als commissarissen, gebouwde fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, groot ongeveer 500 lasten, en gevoerd zullende worden door kapitein P.H. Hazewinkel. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor het barkschip ATALANTE, groot nagenoeg 350 lasten, voor rekening van een rederij, onder directie der heren J. van Wageningen Dzn. en F. van Wageningen, en gevoerd zullende worden door kapitein P. van Wageningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 juli. De 28e dezer is te Rotterdam op de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren geregeld van stapel gelopen het fregatschip GERTRUDE, groot 600 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. A. Schaap, voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen, voor dewelke daarna de kiel werd gelegd van een fregat, ter grootte van 500 lasten, genaamd de TWEE ANTHONY'S.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 juli. De 29e dezer werd te Rotterdam met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip JAVA PACKET, groot 500 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren C. en A. Vlierboom, door de scheepsbouwmeesters de Jong, Kortelandt en Anthony, op hun werf St. Joris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 juli. Volgens een partikuliere brief van Padang, gedagtekend van de 24e maart j.l., zal een expeditie tegen de Atschinezen (opm: inwoners van Atjeh) worden ondernomen, met het doel om hun Sinkel en Tapoes te ontnemen, ten einde onze bezittingen op Sumatra's westkust, tegen deze fanatieke, en tevens moedige en wraakzuchtige volksstam, die zelfs reeds, zo als onlangs op Baros, aanvallenderwijze begon te ageren, verder te beveiligen en te bevestigen. Deze expeditie zal bestaan uit het fregat BELLONA, met de kapitein ter zee Geesteranus als commandant der flottille; de korvet TRITON, kapitein ter zee Edeling; de stoomboot PHOENIX, luitenant der 1ste klasse Stoll, en vier koloniale schoeners: de SYLPH, luitenant Sauvage; de ARGO, luitenant Dibbets; de PYLADES, luitenant Hofmeester, en de DAPHNE, luitenant Schuloo. De landingstroepen zullen staan onder het bevel van den overste Roepsen; het algemeen bevel zal door den kolonel Michiels, gouverneur van Sumatra's westkust, worden bekleed. De 26e maart zou de expeditie van de rede van Padang om de Noord vertrekken, ten einde aan de vijand toevoer van ammunitie te beletten, en om station op Sinkel, een vijandelijke goed verdedigde plaats, te gaan houden. Onder de officieren en manschappen heerste een uitmuntende geest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Lees hier! Een Bovenlandse schipper, met zijn vaartuig voor Dordrecht aangekomen om hetzelve te laten repareren bij de zogenaamde scheepmakersbaas Willem Visser, anders genaamd Nieuwelichter of Broeder, woonachtig te Zwijndrecht, heeft aldaar een zeer slechte behandeling ondergaan, zijnde hem in de eerste plaats na enige dagen timmerens, van meergenoemde baas vooruit gevraagd de som van NLG 150, welke veel meer dan de gehele timmering bedroeg, terwijl bovendien de boot of zogenaamde vlieger van de schipper zo slecht gerepareerd was, dat zij de andere morgen na des avonds te voren van de helling te water gelaten te zijn, bevonden was gezonken te zijn. Desniettegenstaande heeft de schipper begrepen de van hem gevorderd wordende penningen te voldoen, maar ook van de andere kant al zijne confraters voor gezegde Willem Visser te waarschuwen.


Datum: 02 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Met genoegen kunnen wij berichten dat in de fabriek van de heer Christiaan Verveer, alhier, voor rekening van de heren Van de Garden en Co. op heden is aangevangen met de aanbouw van een ijzeren stoomboot en daartoe behorende machines, zullende genaamd zijn DE IJSEL en bestemd om de dienst te verrichten in de bereids verleende concessie van een stoomvaartdienst, tussen de steden Rotterdam en Gouda, vice versa.


Datum: 03 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 30 juli. Heden namiddag ten 3½ ure is alhier van de Commercie-Werf te water gelaten het voor de vaart op Oost-Indië, voor rekening van de heer P. Smits van de Kinderdijk, nieuwgebouwde gekoperd barkschip DE STAD ZIERIKZEE. Met de beste uitslag is deze verrichting bekroond, terwijl het schone weder een aanzienlijke menigte had uitgelokt om aan dit feestelijk ogenblik deel te nemen. Naar men verneemt zal opnieuw, voor rekening van enige aanzienlijke ingezetenen, de kiel worden gelegd van een soortgelijk schip, hetwelk de naam van BORNEO zal voeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het midden van de maand augustus van Amsterdam vertrekken het nieuw, buitengemeen op de zeilage gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip WALVISCH, gevoerd door kapt. Jan Schut, hebbende bijzonder doelmatige inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Men gelieve zich voor nadere informatie te adresseren ten kantore van de cargadoors D’Arnaud & Comp., op de Gelderschekade te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 04 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Grouw, ( provincie Friesland), 27 juli. Heden is van hier vertrokken het op de 18e van de vorige maand van de werf van de scheepsbouwmeester Johs. Sjollema van stapel gelaten kofschip GROOT LANKUM, lang over stevens 28,3 el, wijd over de berghouten 6,509 el en hol op de uitwatering 3,396 el, ongeveer groot 110 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Barend Visser en Zoon te Harlingen en zullende worden bevaren door kapt. De Weerdt. De smaakvolle bouw van dit waarlijk schone schip strekt de bouwmeester Sjollema, tot ere en, wij twijfelen des niet, ook tot aanbeveling. Men mag het intussen waarlijk jammer noemen dat een zo kundig bouwmeester, wiens werf gelegen is aan het schoonste vaarwater uit de boezem van de provincie naar zee, zich in zijn nijverheid belemmerd ziet door de geringe wijdte van Irnsumerzijl, welke hem belet schepen van meerdere wijdte te bouwen, terwijl voor de wegruiming van die hinderpaal thans te minder uitzicht bestaat, daar in het vorig jaar over datzelfde vaarwater een brug van bijna gelijke wijdte is gelegd en door de aanleg van de straatweg over Sneek naar Lemmer een nieuwe brug over hetzelve noodzakelijk zal worden. Deze bruggen, welke bij een andere en voorzeker voordeliger richting van de straatwegen beide niet hadden behoeven te worden gebouwd, zullen hoogst waarschijnlijk te weeg brengen, dat de drukke scheepvaart langs dit bloeiende dorp, hetwelk trots mag zijn op enige zeer goede werven, van tijd tot tijd in verval zal geraken, waardoor de bloei van dit dorp een gevoelige slag zal worden toegebracht. Wij hopen dat wijze maatregelen, op tijd genomen, het laatste mogen verhoeden en dat wij de tijd nog eens zullen zien geboren worden, waarop de kundige Sjollema, ter zake van de bedoelde beletselen, niet meer zal behoeven te bedanken voor de aanbouw van grotere schepen, zoals hij in de loop van dit jaar daartoe zich genoodzaakt zag, toen de heer Koumans Smeding te Leeuwarden, hem het bouwen van een kofschip van 140 à 150 lasten wilden opdragen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De proeftocht, welke met de naar een nieuwe constructie vervaardigde stoomboot op de 5e dezer zoude plaats hebben van hier (opm: Amsterdam) naar Goudsluis (opm: Gouwsluis) bij Alphen langs Ouderkerk, is, naar wij van goederhand vernemen, tot een nader te bepalen dag uitgesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 augustus. De 1e augustus ten 12 ure is van 's Rijks werf te Amsterdam met het beste gevolg van stapel gelaten Zr. Ms. brik van oorlog de ZWALUW, geboord voor 22 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 augustus. Volgens een brief aan een handelshuis te Amsterdam gericht, werden te Batavia in de SARA MARIA, voor Amsterdam, en de CATHARINA, voor Rotterdam, geladen, in ieder circa 850/4 en 250'12 en diverse klein fust Java thee. Deze niet onbelangrijke zending geeft een nieuw bewijs, dat deze zo hoogst belangrijke cultuur met volharding op Java wordt voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 augustus. De 29e juli is voor het Provinciale gerechtshof van Gelderland aangevangen de behandeling der zaak in appel tussen de kapiteins der Nederlandse en Dusseldorpse stoomboten, de STAD KEULEN en de KOMEET. De procedures zijn de twee volgende dagen voortgezet. Eergisteren heeft het hof, na dat hetzelve het vonnis der rechtbank te Nijmegen en het appel, zowel van het openbare ministerie aldaar als van de appellant Scott, voor nietig had verklaard op grond van het aldaar toelaten van een tolk beneden de 23 jaren oud, de beide kapiteins Scott en Koek niet schuldig verklaard aan overtreding en dezelve dienvolgens van de tegen hen ingebrachte beschuldiging ontslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bij een dezer dagen genomen koninklijk besluit is het departement van marine gemachtigd om de onlangs uit West-Indië teruggekeerde brik de VALK te doen inrichten tot het tijdelijk verplegen van zieken of verwonden, zo van het wachtschip te Hellevoetsluis, als van de zich op de rede aldaar bevindende schepen, ten einde die brik ten bedoelden einde de plaats te doen bekleden van de daartoe niet meer geschikte brik DAPHNÉ, welke laatstgemelde op de gewone wijze in het openbaar verkocht zal worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Marcussen, van Batavia in Texel binnen, heeft den 26 juli bij de Galloper gepraaid het schip de NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Pott, van Rotterdam naar Batavia.
De schepen MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Amsterdam naar Suriname, en ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, van Amsterdam naar Batavia, waren den 21 juli op de hoogte van Falmouth.
Te New York lag den 1 juli in lading het schip het VERTROUWEN, kapt. Pinksterboer, voor Rotterdam.
Het schip MARIA BEERTA, kapt. Tap, van Amsterdam naar Londen, was den 27 juli op de hoogte van Aldbro.
Het schip de HOOP, kapt. Kiers Kok, van Amsterdam naar Bayonne, was den 23 juli op de hoogte van Plymouth.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 27 juli de Sont gepasseerd de JONGE EGBERTUS (Veendam), J.B. Mulder van Petersburg naar Nantes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 27 juli het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, van Droback.
Den 28 dito de kofschepen ANNA MAGRIETHA, kapt. G.W. Stuit en JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, beide van Liverpool; het kofschip NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Oostrisoer.
Den 29 dito de tjalkschepen GEZIENA, kapt. J.A. Bolhuis en ANNEGINA, kapt. H.R. Dokman, beide van Stettin.
Den 30 dito het kofschip GEZINA, kapt. H. Rozema, van Stettin.
Den 1 augustus de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand, REINA, kapt. H.S. Vos en HERMAN UND ELIZABETH, kapt. H. Middendorf, beide van Dantzig.
Den 28 dito het smakschip GUSTAAF, kapt. A.H. Oldenburger, naar Newcastle.
Den 29 dito het kofschip EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, naar Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Een handelshuis alhier deelt ons mede, dat te Batavia in de SARA MARIA, voor Amsterdam, en de CATHARINA, voor Rotterdam, geladen worden, in ieder circa 850/4 en 250/12 en diverse klein fust Java thee. Deze niet onbelangrijke zending geeft een nieuw bewijs, dat deze zo hoogst belangrijke cultuur met volharding op Java wordt voortgezet, die ook een bron van welvaart voor het moederland zal worden. Dezelve verdient dus ook om meer dan ene reden de algemene belangstelling, te meer, wanneer men in het oog houdt de pogingen, welke de Engelsen aanwenden tot uitbreiding dier cultuur in Assam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

’s-Gravenhage, 2 augustus. Men berekent dat gedurende de laatste drie maanden, alleen in de provincie Holland, voor de vaart op Oost-Indië 25 schepen van stapel gelopen of daarvoor de kielen gelegd zijn.


Datum: 05 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 20e augustus zal te Zoutkamp tot vertrek gereed liggen het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks barkschip RABENHAUPT, gevoerd wordende door kapt. T.D. Sickens. Passagiers of families van deze gelegenheid voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 augustus. Binnengekomen de INDIAAN, kapitein H.M. Volkertsen, van Batavia.


Datum: 06 augustus 1840


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 3 dezer arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. F. Taay van Nerva.


Datum: 07 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen, had volgens brief van daar van de 2e augustus de lading weder ingenomen en is op de rede gehaald ten einde met de eerste gunstige gelegenheid de reis weder voort te zetten. (zie twee berichten in ZP 180640)

Krant:
  ZP - Zeepost

Advertentie. Bericht aan h.h. kooplieden, scheepsreders, assuradeurs en zeevarenden. Bij de uitgevers van dit blad is van de pers gekomen en verkrijgbaar gesteld de “Lijst van de meest bekende Hollandsche Zeetermen ten Dienste der Zeevaart in zes talen overgebragt”, prijs 50 cents. Dit door een oud-zeevarende nauwkeurig samengesteld werkje zal ongetwijfeld door ieder, welke met koophandel en zeevaart in relatie staat, met graagte ontvangen worden, voorziende hetzelve in een lange tijd bestaan hebbend gemis en bevattende niet alleen alle mogelijke zeetermen, maar tevens alles wat slechts enigszins op schepen en zeevaart betrekking heeft.
Te Amsterdam bij Van Meurs & Co., kantoorboekverkopers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping te Vlissingen van het afgekeurde Pruisische barkschip AMALIA, zal vooreerst geen plaats vinden, maar blijft tot nadere annonce uitgesteld. (opm: zie AH 300740)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 augustus. In de fabriek van de heer Christiaan Verveer te Amsterdam is men begonnen met het bouwen van een ijzeren stoomboot, voor rekening van de heren Van de Garden & Co., welke de naam van DE IJSSEL zal dragen, en bestemd is voor de stoomvaartdienst tussen Rotterdam en Gouda, tot welke door Z.M. reeds concessie is verleend.


Datum: 08 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In den jare 1840, de 31e juli ten verzoeke van Messina Mys, ook genaamd Meeszyna Mees, vrouw van Reinder Pieters Oortman, wonende te Groningen, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Reinder Pieters Oortman, laatst woonachtig te Groningen, doch in het jaar 1829 met het smakschip genaamd de VROUW ANTJE als matroos gevaren naar Drammen in Noorwegen om op 6 november 1840, des morgens te half 10 ure, te verschijnen bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde:
- Aangezien de gedaagde in 1829 met het smakschip de VROUW ANTJE als matroos is gevaren naar Drammen in Noorwegen.
- Aangezien dat smakschip het laatst op de 13e augustus 1829 is gezien en er alzo meer dan tien jaren zijn verlopen zonder dat enig bewijs van het aanwezen of overlijden van genoemde Reinder Pieters Oortman is ingekomen.
Aan voornoemde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
P. Hekkema, deurwaarder (opm: sterk bekort; de smak was in april 1829 in de vaart gekomen onder kapt. J.J. Mijs)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 6 augustus. De koning is gisteren avond te tien uur van het kamp te Beverloo alhier teruggekeerd, en dezen morgen met de koningin en de prinsen naar Ostende vertrokken. Z.M. zal de dag van morgen aldaar doorbrengen, en zaterdag met de Engelse stoomboot ARIEL naar Londen vertrekken. Men meent dat deze reis in betrekking staat tot de hangende staatkundige geschillen en strekken moet, om een breuk tussen Engeland en Frankrijk te verhoeden. De nauwe betrekking, waarin koning Leopold zowel tot het Engelse als tot het Franse hof staat, doet alles goeds van zijne bemiddeling verwachten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 22e dezer maand te Hellevoetsluis gereed te liggen, het op nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands fregatschip BATO, kapt. Jan Keijser, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de gezamenlijke kargadoors te Dordrecht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Den 1ste augustus is van Cowes naar Amsterdam verzeild het schip (opm: Belgische brik) RUBENS, kapt. De Cock, van Maceió (opm: Brazilië).

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild la CLÉMENCE, kapt. O.A. Ninteman, naar Napels, met mechaniek.


Datum: 10 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CASTOR, kapt. Gollards, van Amsterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen, heeft de 4e augustus de reis weder voortgezet. (opm: zie twee berichten in ZP 180640)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA PETRONELLA, kapt. Poppens, van Memel naar Antwerpen, is de 21e juli met schade te Christiansand binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie ZP 220840)


Datum: 11 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De lichter, gevoerd door schipper Kaan, met suiker uit het van Batavia in Texel binnen zijnde schip PETRUS, kapt. Trip, is de 7e augustus bij Enkhuizen gezonken, doch met adsistentie aldaar binnengebracht. Circa 60 kanisters suiker waren in goede staat geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende de maand juli zijn het Groot Noord Hollandsch Kanaal gepasseerd 182 schepen, zijnde 112 te huis komende en 70 uitgaande.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 augustus. Zr.Ms. fregat de RHIJN, commandant Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, heeft de 22e juli Malta verlaten, om zich te begeven naar Girgenti, Algiers en Toulon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 9 augustus. Heden namiddag, omstreeks 2 uren, arriveerde alhier de nieuw gebouwde en keurig ingerichte ijzeren stoomboot de TELEGRAAPH, komende van Bremen, met een aantal passagiers en badgasten van het, door deszelfs badinrichting zo florissante en door deze stoomboot aangedane eiland Norderney. Dezelve is, na alhier ongeveer 4 uren ter rede vertoefd te hebben, des avonds naar Emden vertrokken, waar het ongewone gezicht van een stoomboot, zijnde deze de eerste, welke aldaar arriveerde, een menigte nieuwsgierigen had te zamen gebracht. Naar men verneemt, zal die stoomboot op zaterdag den 15 augustus aanstaande op deze rede terugkeren, en de liefhebbers van een zeetochtje den volgenden dag in de gelegenheid stellen, om op één dag, heen en terug, bovengenoemd eiland te bezoeken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 2 augustus het galjootschip CATHARINA, kapt. D.A. Zijlstra, van Dantzig; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Voordewind, van Memel; het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Oostrisoer; het smakschip VERWACHTING, kapt. H.R. Veendam, van Newcastle; het kofschip EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand.
Den 3 dito de kofschepen de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Christiaansand en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Oostrisoer.
Den 6 dito de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Laurvig en MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J. Munneke, van Stettin.
Den 7 dito het kofschip WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig; het kofschip JOHANNES, kapt. A. Sluik jr., van Riga.
Den 8 dito het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback; het barkschip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers, van Groenland.
Uitgezeild: Den 3 augustus het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Noorwegen.
Den 5 dito de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, naar Noorwegen en CORNELIA, kapt. G.L. Swart, naar Liverpool.
Den 6 dito het tjalkschip de VROUW MARIA, kapt. T.H. Jansen, naar Hoekzijl; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Voordewind, naar Memel.
Den 8 dito de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, beide naar Noorwegen.


Datum: 12 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen het einde van de maand augustus aanstaande zal van Amsterdam naar Batavia vertrekken het extra op de zeilage nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip ELIZE, kapt. A.F. Oosterlo, voor de overvoer van passagiers uitmuntend ingericht. Families of bijzondere personen, welke van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, of iemand enige goederen te laden hebbende gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lenaertz, Hoyman & Schuurman, De Vries & Co., Van Olivier & Co. en B.D. Bosscher. (opm: eerste reis)


Datum: 13 augustus 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HARMONIE,kapt. B. J. Zoeterkerk, van Liverpool, met zout en katoen, en EENDRAGT, kapt. J. Butin, van Lukermunde (opm: mogelijk Ueckermünde), met tabak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. Z.M. heeft hoogstdeszelfs toestemming verleend tot een naamlooze vennootschap, onder de benaming van Dordrechtsche Verzekerings-Maatschappij tegen zeegevaar. Deze maatschappij heeft ten doel de verzekering van schepen en goederen tegen alle gevaren ter zee, overeenkomstig het gebruik in dit koningrijk bestaande, zullende echter van wege deze maatschappij niet meer dan ƒ 10.000 voor een risico mogen worden verzekerd. De maatschappij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren. Derzelver kapitaal wordt bepaald op ƒ 500.000, verdeeld in 100 aandelen op naam ieder groot ƒ 5.000. Onder toezicht van vijf commissarissen zal deze maatschappij worden bestuurd door vier directeuren, welke allen te Dordrecht zullen moeten woonachtig zijn. Tot commissarissen zijn benoemd de heren: Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, H. de Kat, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd en J. Smits Janszn. Tot directeuren zijn aangesteld de heren: J. Buys 't Hooft, F.C. Deking Dura, J.R. van der Linden en F. van der Linden. Tot kassiers zijn benoemd de heren O. de Kat en Zoon, kassiers te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. Te Leeuwarden heeft zich dezer dagen een nieuwe stoombootmaatschappij geconstitueerd, tot daarstelling van een geregelde stoomvaart tussen Amsterdam en de Lemmer, tevens met het doel om haar een verdere uitbreiding naar Groningen en Oost-Friesland te geven. Als commissarissen derzelve zijn benoemd de heren baron Van Sijtzama en J.H. Boelens, en als directeur de heer Backer Korff.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. Z. Exc. de directeur-generaal voor de Marine heeft dd. 31 Juli ter kennis gebracht van alle zeevarenden, dat, blijkens bekendmaking van Trinity House te Londen, van de 7e l.l., te beginnen met de avond van de 1e september aanstaande, een draailicht zal worden vertoond van een vuurschip, ten dien einde geplaatst tegen de oostelijken kant van de bank, genaamd de Kentish Knock, gelegen in de Noordzee, vóór de zeegaten van de Theems; zullende dit licht, hetwelk 38 Engelse voeten boven de oppervlakte der zee verheven is, vervolgens alle nachten branden, van zons-ondergang tot zons-opgang. Het bedoelde vuurschip zal even be-oosten de tegenwoordige baken ton komen te liggen, welke laatste zal worden weggenomen, zodra het vuurschip
geplaatst zal zijn, terwijl daarentegen de kleine aldaar thans aanwezige ton zal blijven liggen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. In den nacht tussen de 2e en 3e dezer heeft de stoomboot de ZEEUW, toebehorende aan de Nederlandse Stoombootmaatschappij, en komende van Mannheim, op het punt geweest om op de hoogte van Wesel een schromelijk ongeluk te krijgen. Niet voor dat de boot daar ter plaatse midden tussen de schipbrug ingekomen was, merkte men eerst, uit hoofde van de duisternis, dat aan de andere zijde der schipbrug een schip lag. Om dit te mijden hield men rechts af, doch door de snelle vaart der stoomboot, veroorzaakt door de snelle stroom, was er ogenblikkelijk een stuk van de brug afgestoten en ontdekte men al spoedig dat de stoomboot insgelijks schade had bekomen, zijnde de keuken met al haar toebehoren, waarvan echter een groot gedeelte gered is, van de boot afgerukt en in het water gevallen. Tot voorkoming van verdere ongelukken heeft men begrepen de stoomboot op het droge te sturen, ten einde te onderzoeken of dezelve ook lekkage had bekomen. Bij onderzoek is gelukkig het tegendeel gebleken en heeft men onmiddellijk de reis vervolgd, zonder daarbij het verlies van enig mensenleven te betreuren te hebben.


Datum: 14 augustus 1840


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, den 9 augustus. Heden namiddag, omstreeks 2 uren, arriveerde de nieuw gebouwde en keurig ingerichte ijzeren stoomboot de TELEGRAAF, komende van Bremen, met een aantal passagiers en badgasten van het, door deszelfs badinrichting zo florissante en door deze stoomboot aangedane eiland Norderneij. Dezelve is, na alhier ongeveer 4 uren ter rede vertoefd te hebben, des avonds naar Emden vertrokken; waar het ongewone gezicht van ene stoomboot, zijnde deze de eerste, welke daar arriveerde, ene menigte nieuwsgierigen had te samen gebracht. Naar men verneemt, zal die stoomboot op zaterdag den 15 augustus aanstaande op deze rede terugkeren, en de liefhebbers van een zeetochtje den volgende dag in de gelegenheid stellen, om op ene dag, heen en terug, bovengenoemd eiland te bezoeken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 13 augustus. Heden is alhier binnengelopen Zr.Ms. brik PEGASUS, commandant kapt.luit Meurer, van Curaçao.


Datum: 15 augustus 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 14 augustus. Te Schiedam is de 13e dezer van de scheepstimmerwerf de Nijverheid, door de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips en Zonen, met het beste gevolg van stapel gelaten het voor rekening van een rederij onder directie van de heren de Groot, Roelants & C°. gebouwde barkschip MERCATOR, groot 350 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. H.H. Deuling, en is daarna de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte, de naam zullende voeren van CHRISTIAAN HUIGENS. Beide schepen zijn bestemd voor de vaart op Oost-Indien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op vrijdag de 21e augustus, te 10 ure, publieke verkoping van Zr.Ms. koloniale brik NAUTILUS, met tuig, zeilen en enige inventaris-goederen, zo als dezelve is liggende in de river dezer hoofdplaats (opm: Batavia)


Datum: 17 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 13 augustus. Heden is van de scheepstimmerwerf de Nijverheid door de scheepsbouwmeesters Cornelis Gips en Zonen met het beste gevolg van stapel gelaten het voor rekening van een rederij onder directie van de heren De Groot Roelants en Co. gebouwde barkschip MERCATOR, groot 350 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. H.H. Deuling, en is daarna de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte, de naam zullende voeren van CHRISTIAAN HUYGENS, beide voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Openbare verkoop van de Belgische pleit GIRAFFE, kapt. De Vis. (opm: de naam De Vis is in scheepvaartkringen verder niet bekend; kapt. Auguste Denys had sinds 1831 een aantal jaren op de GIRAFFE gevaren; diens naam werd ook wel als Denis geschreven, zodat de veronderstelling gewettigd lijkt dat Denis / Denys en De Vis dezelfde persoon is; zie verder AB 141239)
De scheepsmakelaar Piesens-Taffin zal op maandag 25 augustus 1840, om 2 uur bij de Coupure, openbaar verkopen de Belgische pleit LA GIRAFFE, geijkt op 98 tonnen, inclusief haar volledige inventaris.


Datum: 18 augustus 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het hoekerschip EENDRAGT, kapt. B.G. Lambach, van Cadix naar Vlaardingen, beladen met zout, heeft met het binnenzeilen het roer verloren, is op de vlakte vastgeraakt en daarna verbrijzeld. Een gedeelte van de inventaris is geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 9 augustus de kofschepen JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Oostrisoer, de WILLEM, kapt. J.J. de Boer, de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, beide van Droback, ELISABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, van Laurvig en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oudsoen.
Den 10 dito het barkschip CAROLINA, kapt. S.L. Nielsen, van Drammen; het pinkschip DIRKJE ADEMA, kapt. H.B. Rickmers, van Groenland; het tjalkschip de JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Waterborg, van Memel.
Den 11 dito het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, van Memel; het tjalkschip ANNEGINA, kapt. H.W. Pekelder, van Stettin.
Den 12 dito het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Oostrisoer.
Uitgezeild: Den 10 augustus het tjalkschip ANNEGINA, kapt. R.H. Dokman, naar Hamburg; het smakschip VERWAGTING, kapt. H.R. Veendam, naar Hull.
Den 11 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, alle drie naar Noorwegen.
Den 12 dito het kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, op avontuur.
Den 13 dito het kofschip ANNA MARGRIETHA, kapt. G.W. Stuit, naar Pruisen.
Den 14 dito de kofschepen REINA, kapt. H.S. Vos, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Pekelder en de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, alle vijf naar Noorwegen.


Datum: 19 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het kofschip MARIANNE, kapt. Z.J. Prins, van Riga naar Bayonne, is de 23e juli te Lyngöer binnen gelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de HARMONIE, kapt. Jansen, zoude de 10e juli van Suriname naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 20 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip AMADILLO, kapt. Campbell, van Antwerpen te New York gearriveerd, heeft de kluiverboom verloren en meer andere schade bekomen wegens aanzeiling met het schip de AMSTEL, kapt. Visser, van Boston naar Amsterdam, in een dikke mist de 17e juli op 43ºNB en 50ºWL. Laatstgemelde had mede enige schade bekomen, doch is sedert de 19e augustus reeds voor Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ACTIF, kapt. Van den Broeck, van Ostende naar Liverpool, is de 15e augustus lek te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 augustus. Tot directeuren van wege de handel bij het algemeen rijks-entrepôt te dezer stede, zijn benoemd de heren J.Buys 't Hooft en F.C. Déking Dura.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 19 augustus. Te Krimpen aan den IJssel is gepasseerde Vrijdag (opm: 12 aug.), met het beste gevolg, van de werf van den scheepsbouwmeester Jan Otto, te water gelaten het voor rekening van een rederij, onder directie van den heer J. R. Veder, te Rotterdam, gebouwde barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE, groot 400 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. C. J. Kaleshoek, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zijn voornemens op donderdag de 20e dezer, des voormiddags te 9 uur, indien het water de vereiste hoogte bereikt, van, hun Werf de Merwede, te water te laten, het bark schip AEOLUS, gevoerd zullende worden door kapt. Edo Eden, en gebouwd voor rekening der heren Bonke en Comp. te Rotterdam. Dordrecht, de 19 augustus 1840.


Datum: 21 augustus 1840


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Batavia naar Amsterdam, is volgens particulier bericht den 16 augustus in Texel binnen en voor het Nieuwediep aangekomen.
Het schip DECIMA, kapt. Bolhuis, van Batavia naar Amsterdam, was den 18 augustus voor het gat van Texel aangekomen.
Kapt. Meijer, van Tjilatjap te Helvoet binnen, rapporteert den 30 juni gepraaid te hebben het schip NATALIE, kapt. Drent, van Batavia naar Amsterdam, en den 14 augustus bij het Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) het schip AURORA, kapt. Meppelder, van Rotterdam naar Liverpool.
Het schip de ONDERNEMING, kapt. Duintjer, van Gothenburg naar Livorno, was den 3. augustus op de hoogte van Dungeness.
Ter rede van Batavia was den 15 april liggende het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, in lading naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nederlanden, 16 augustus. De Deense sloep CAROLINA, kapt. J.R. Storm, met rogge, van Memel naar Amsterdam, is den 14 dezer op de Westwal, bij de witte ton, gestrand en zoude met de lading weg zijn, de equipage en een gedeelte van het tuig was te Harlingen aangebracht. (opm: zie ook LC 180940)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De ever FORTUNA, kapt. L. Króger (opm: buitenlander), met stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, is den 14 dezer in de Zuiderzee nevens Kornwerd en Wons ten anker liggende, door een hevige storm uit het W.N.W. overvallen en, na het kappen van het anker, op de droogte geraakt en in den grond gestoten; derzelve is met de lading geheel weg, doch het volk door den ever MINERVA, kapt. F. Brandt, van Hamburg, gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het beurtschip, gevoerd door schipper G. Klasen (opm: binnenvaarder), van Ameland naar Amsterdam, is den 14 dezer op de hoogte van Stavoren omgeslagen, en het volk, benevens twee passagiers, daarbij verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer te Makkum zal op zaterdag den 29 augustus 1840, des avonds ten 7 ure, bij C. Nolle, logementhouder in de Zwaan aldaar, in het openbaar tegen strijk en verhooggelden ter verkoop aanbieden een kofschip, groot 52 tonnen, met de daarbij zijnde goederen, zodanig en in diervoegen als hetzelve liggende is in het Verlaat te Makkum; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 20 augustus. Maandagmiddag is een hogaars, toebehorende aan de Wed. B. van Verre, wonende alhier en gevoerd wordende door L. Vollenhoven (opm: vermoedelijk een visserman), nabij deze stad in de Schelphoek, tegen de zeedijk geslagen en verbrijzeld. De schipper en knecht zijn behouden aan de wal gekomen.


Datum: 22 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA PETRONELLA, kapt. Poppens, van Memel naar Antwerpen, met schade te Christiansand binnengelopen, heeft de 3e augustus de reis weder voortgezet. (opm: zie ZP 100840)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip TELEMAQUE, kapt. Barkensteijn, zoude de 20e juni van Rio Janeiro naar Triest vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. Lupcke, van Rotterdam naar Batavia, is de 16e augustustus met schade aan tuigage te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Over de stoombootvaart op de Moezel. (uit de Kölnische Zeitung). De zich van dag tot dag vermeerderende snelle gemeenschaps- en vervoermiddelen behoren ontwijfelbaar tot de verhevenste verschijnselen van onze tijd en verdienen met volle recht de meest algemene deelneming, vermits zij de grote en werkzame hefbomen zijn, die het bedrijf een steeds vooruitgaande industriële wereld bevorderen, landen en volken daardoor verbinden en een winst aan tijd tot grondslag van derzelver wezen maken, die niet hoog genoeg berekend kan worden. Deze overdenkingen zijn mij recht duidelijk voor de geest getreden bij het werpen van een blik op de nieuwe, eerdaags in werking tredende onderneming van de stoombootvaart op de Moezel, welker volvoering niet dan met overwinning van eindeloze zwarigheden en volhardende kracht kan worden bewerkstelligd. Het was mij van hoog wetenschappelijk belang, de eerste, door de heer Röntgen van Rotterdam, gebouwde stoomboot, MOSELLA genoemd, die ter bevaring van de Beneden-Moezel tussen Trier en Koblenz bestemd is, te leren kennen, en ik betuig, in de eerste plaats, aan de achtingswaardige mannen, die aan het hoofd van deze gehele onderneming geplaatst zijn, mijn levendigste dank niet slechts daarvoor, dat zij mij alle, tot het verkrijgen van een meer omvattend begrip vereiste kennisneming vergunden, maar ook door deelneming aan de eerste proefvaart tussen Keulen en Koblenz tot aan de monding van de Moezel, mij de mogelijkheid verschaften om de belangeloze en door de edelste geest bezielde ijver te kennen, met welke zij wederkerig zich verbonden hadden om aan alle zwarigheden, die zich nog tegen de volkomen uitvoering konden verzetten, met moedige volharding het hoofd te bieden. Bij de keuze van de doorwrochtkundige en bekwame mannen, aan wie in zonderheid het in regelmatige staat brengen van de rivierbedding opgedragen is en die in dit opzicht reeds zoveel voortreffelijks hebben bewerkstelligd en onder de trouwens onvermijdelijk noodwendige voorwaarde, dat men, bij de zich voordoende hindernissen het grootste gewicht aan het oordeel van deze inderdaad verstandige mannen hechte, zal, voor zo verre ik in staat ben de zaak te overzien, de gehele onderneming zich ontwikkelen en tot een heerlijk gewrocht verheffen.
De maatschappij van de stoombootvaart van de Beneden-Moezel heeft de eerste van haar stoomboten, de MOSELLA, door de heer Röntgen te Rotterdam laten bouwen en daarbij tot grondslag vastgesteld, dat dezelve, zonder passagiers en goederen, alleenlijk met de tot het voeren van de voor het vaartuig benodigde manschap en overige noodwendigheden belast, een diepgang van 22 Engelse duimen zou hebben; de bereiking van dit doel, als ook de bouw van de boot zelf, was aan zijn kunde en alom erkende praktische ervaring overgelaten. Hij heeft de hem opgedragen taak op een meesterlijke wijze vervuld en de herhaaldelijk hem in grote mate toegebrachte lof en dank vermeld ik hier met des te meer genoegen, daar ik door eigen aanschouwing met de voortreffelijkheid van de tot bereiking van het doel gekozen middelen ben bekend geworden. Men verlangt grote snelheid en deze vereist een daaraan beantwoordende krachts-uitoefening; deze maakt zware krachtige machines noodwendig en deze wederom verlangen een, het gewicht vermeerderende, sterke bouwing van het vaartuig, hetwelk alles de diepgang vermeerdert; men verlangt grote gemakkelijkheid; maar deze wederom eist grote ruimte en draagt dus noodwendig insgelijks tot vermeerdering van de diepgang bij. Hoe nu de heer Röntgen al deze bezwaren overwonnen heeft, kan ik hier onmogelijk op een voldoende wijze uiteen zetten en zal dus slechts vermelden, dat men met de uitvoering van het gehele werk zeer tevreden is. Hij heeft met ongemene schranderheid de zware stoomketels van de met hoge druk werkende machines daardoor vermeden, dat hij het stelsel van de stoomketels met buizen of pijpen, zoals bij de locomotieven voor de ijzeren spoorwegen gebruikelijk zijn, aangewend en daardoor ruimte en gewicht uitgewonnen heeft. De daarmee verbonden stoommachine heeft een machtvolle werkzaamheid, wegens de zeer grote zuigertoestel van vijf voet, bij een gemiddelde omwenteling van de, veertien voet in doorsnede houdende, raden, van 28 en 30 omgangen in de minuut. De stoomspanning, die hiertoe 48 pond per vierkante duim wordt vereist, kan, bij behoorlijke alimentatie van het vuur en regulering van het de ketel toe te voeren water, zeer goed en met volkomen zekerheid onderhouden worden, zoals dit door op het nauwkeurigst in het werk gestelde proeven op een beslissend voldoende wijze is gebleken. De samenstelling en werktuigkundige inrichting van de machine is goed en verschaft veiligheid in het gebruik. Vooral is de gekozen constructie, door welke de beide raden van elkander onafhankelijk zijn, daarom zeer te prijzen, vermits de geringe breedte van de te bevaren rivier dikwerf een wending van het vaartuig over een klein vlak noodwendig maakt en deze door middel van een geheel of gedeeltelijke stilhouding of door een omgekeerde beweging van het ene rad, terwijl het andere deszelfs volle werking behoudt, op de beste en gemakkelijkste wijze kan ten uitvoer gebracht worden.
Alle deskundigen, die een meest mogelijk volkomen inrichting van deze, anders zo bij uitnemendheid wel samengestelde en door een grote smaakvolle sierlijkheid en verstandige ruimteverdeling zich zo gunstig onderscheidene stoomboot wensen, zijn intussen genoegzaam eenstemmig van gevoelen, dat, zonder het geheel te schaden, de buitenste omkring der raden (opm: raderen) een doorsnede-vermindering van vier duim en een geringe invatting van de radborden lijden kon, waardoor het aanslaan van de rad-omkring tegen de grond van het vaarwater beter zou voorkomen zijn. Een reeks van, aan boord van het vaartuig zelf, op het zorgvuldigst bewerkstelligde proeven heeft, met opzicht tot deszelfs snelheid de meest bevredigende uitkomsten opgeleverd. De nauwkeurig naar de vaarlinie tussen Keulen en Bonn afgemeten lengte van 7800 Pruisische roeden, bij welke de stoomspanning op de gemiddelde hoogte van 45 4/5 pond werd onderhouden, werd door de MOSELLA in 2 uren, 50 minuten afgelegd en had dienvolgens het vaartuig de aanmerkelijke gemiddelde snelheid van, stroomopwaarts 10.235 Pruisische voet, die, tot het stille water herleid, 15½ Pruisische voet bedraagt. De snelheid is derhalve zodanig dat zij met die van de beste de Rijn bevarende stoomschepen overeenkomt. Daaruit mag dus worden opgemaakt dat de Pruisische mijl (op 24000 voet gerekend) stroomopwaarts in 40 minuten, of stroomafwaarts in de helft van die tijd kan worden afgelegd, dit is een uitkomst, die alleszins schitterend genoemd mag worden. Ik besluit deze mijn opmerkingen met de wens, dat het werk voor de toekomst moge beklijven en dat aan hetzelve veel en veelvermogende onderschraging te beurt valle, welke het zo zeer nodig heeft, maar welke het ook zo zeer verdient en hoge achting zij de vaderlandlievende mannen toegebracht, die zich ten behoeve van deze onderneming hebben verdienstelijk gemaakt en zich verder nog desjegens verdienste zullen verwerven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 21 augustus. Gisteren morgen omstreeks half 10 is van de werf der scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, geregeld van stapel gelaten het barkschip AEOLUS, gevoerd zullende worden door kap. Edo Eden, en gebouwd voor rekening der heeren Bonke en Comp., en is weder dadelijk op gemelde werf de kiel gelegd voor een koopvaardij-fregat, genaamd CERAM, zullende varen onder de directie van de heren J. B. 't Hooft en F.C. Deking Dura.


Datum: 24 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PETRUS LUDOVICUS, kapt. Karsijns, van St. Petersburg naar Nantes, is de 20e augustus met verlies van twee ankers te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CAMILLE, kapt. H.H. Wagenaar, van Havana naar Antwerpen, is de 19e augustus lek en met meer andere schade te Cowes binnengelopen. Hetzelve is in de haven gekomen om te lossen en te repareren. (opm: volgens de Morning Post, London, behoefde niet te worden gelost; de brik is 21 augustus weer vertrokken)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de JONGE FLORENS, kapt. De Vries (opm: buitenlander), van Rouen naar de Oostzee, is de 14e augustus op Staalhage, bij Hirtsholmen (opm: Hirsholmene), gestrand en vol water gelopen. Hetzelve zoude de 27e dito publiek verkocht worden. De equipage is gered en een gedeelte der tuigage geborgen. (opm: zie ook ZP 040940. Wrak is waarschijnlijk naar Aalborg verhaald en daar publiek verkocht)

Krant:
  ZP - Zeepost

Te Liverpool waren de 19e augustus bezig met laden de schepen HOOP VAN FORTUIN, kapt. Niehoff, voor Amsterdam, en CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kroon, voor Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 25e september aanstaande zal in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip CLARA HENRIËTTE, gevoerd door kapt. P.H. Willers, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deze bodem voor de overtocht naar Java gebruik willende maken, of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich op tijd aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, Keizersgracht bij de Groenlandsche Pakhuizen, no. 416 te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw kopervast gebouwd en gekoperd fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij Sandberg en Co., cargadoors. (opm: eerste reis)


Datum: 25 augustus 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het laatst van de maand september vertrekken, het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeylstra, varende met een bekwame scheepsdokter, passagiers van deszelfs welingerichte kajuit voor de overtocht wensende gebruik te maken, of iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus.De nieuwe stoomboot de ARCHIMEDES, welke dezer dagen van Plymouth naar Oporto vertrokken is, heeft dien afstand, welke op 800 Britsche mijlen begroot wordt, in 70 uren tijds afgelegd, zijnde dit de snelste stoomgemeenschap, welke er immer tussen beide voornoemde zeehavens heeft plaats gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. Blijkens aangebrachte berichten door het Britse schip de SUSAN, lagen er op den 31 Maart l.l. in China, in weerwil van den toestand van zaken tussen dat keizerrijk en Groot-Brittannië, nog vijf Britse schepen met volle ladingen thee, tot vertrek gereed, terwijl vijf andere Britse schepen derzelver ladingen reeds ten dele in hadden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 augustus. Eergisteren morgen omstreeks 11 ure is van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het naar Batavia bestemde fregatschip BATO, kap. J. Keijser, gesleept wordende door de stoomboot HERCULES, toebehorende aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens rapport der zeeloodsen is er een kof gezonken in zee, zittende de Goeree in peiling ZW en den Brielle ZO ten Z op 9 vadem water. Omtrent den naam van het schip of de equipage is niets bekend.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 augustus. Gistermorgen is op de Suikerplaat vastgeraakt het Amerikaans barkschip SARDIUS, kapt. J. Lindsey, van New York met stukgoederen naar Antwerpen. Er zijn lichterschepen derwaarts gezeild om de lading te bergen, daar het schip genoegzaam geheel reddeloos is. (opm: schip komt af en wordt te Vlissingen binnengehaald; zie ZZC 010940)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 19 augustus het kofschip EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Newcastle.
Den 20 dito het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback.
Den 21 dito het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Droback.
Uitgezeild: Den 20 augustus de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, WILLEM, kapt. J.J. de Boer, het barkschip CAROLINE, kapt. S.S. Nielsen, het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. H. Parr en het tjalkschip NIORD, kapt. H.H. Christensen, alle zes naar Noorwegen; het kofschip GEZINA, kapt. H. Rosema, naar Schotland.
Den 21 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Noorwegen; het tjalkschip ANNEGINA, kapt. H.W. Pekelder, naar Hamburg; het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, naar Memel.
Den 22 dito het kofschip ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok en het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, beide naar Noorwegen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 21 augustus. Heden is uitgezeild het Nederlands fregatschip CANTON, kapt. J. Lourens, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 26 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Visser, van Amsterdam naar Riga, is de 18e augustus ter rede van Elseneur aangezeild en heeft daardoor de boegspriet verloren. Hetzelve was door een stoomboot in de haven gebracht om te repareren.


Datum: 27 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA OTTILIA, kapt. van Wijk (opm: kof JOHANNA OTTILIE, kapt. A.H. van Wijk), van St. Petersburg naar Amsterdam, is volgens brief van Bolderaa van de 17e augustus, op de hoogte van Gothland lek geworden en die dag met vier voet water in het ruim te Bolderaa binnengebracht. (opm: schip zinkt in 1842 bij de Galloper)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GRETRY, kapt. Gombier, van Antwerpen naar Liverpool, is volgens brief van Deal van de 23 augustus die namiddag op Goodwin Sand gestrand en gebarsten. De equipage is gered. Er is een stoomboot tot adsistentie afgezonden. (opm: zie ZP 190940)


Datum: 28 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip RABENHAUPT (opm: eerste reis van de bark), kapt. T.D. Sikkens, van Groningen naar Batavia, de 21e augustus van Zoltkamp vertrokken, is bij Oostmahorn ten anker gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Matsen, voerende het schip CAROLINA JOHANNA, van Batavia naar Amsterdam, in dato 18 mei, was hij de 16e april in goede staat van Batavia vertrokken, vervolgens de 3e mei door een hevige storm overvallen, waardoor het schip op zijde werd geslagen en de grote marszeil en al wat zich op het dek bevond, weg raakte, is hij de 13e mei genoodzaakt geweest te Mauritius binnen te lopen. De lading is beschadigd bevonden en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PETRUS LUDOVICUS, kapt. Karssies, van Petersburg naar Nantes, is de 20 augustus met verlies van een anker en touw te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben den 19 augustus een aanvang gemaakt met laden de schepen HOOP EN FORTUIN, kapt. Niehoff, voor Alkmaar, CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kroon, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 augustus. Ingevolge een uit Delfzijl bij ons ingezonden bericht schijnt het thans zeker te zijn, dat de Bremer ijzeren stoomboot TELEGRAAF, welke voor 14 dagen door het ongunstige weder van zijn pleziertogt naar Delfzijl heeft moeten afzien, op aanstaanden zaterdag, den 29 dezer, de haven dier vesting zal passeren, en zich naar Emden zal begeven, ten einde aldaar op zondag passagiers naar Norderney in te nemen, en dezelve op maandag daaraanvolgenden te Emden terug te brengen. Zullende hierdoor aan de ingezetenen dezer provincie de gelegenheid worden aangeboden van een ijzeren stoomboot op de rivier de Eems bij deszelfs heen- en terugreis naar en van Emden, op bepaalde dagen in volle werking te zien, of ook in het voorgenomen pleisiertochtje te delen. – Volgens een uit Emden te Delfzijl ontvangen missive, geschiedt de inschrijving der passagiers en de betaling der vracht (Rijksd. 2 Pruisisch-Courant per man) bij de makelaar F. Bruns en hebben alleen zodanig ingetekende personen een recht op het transport.


Datum: 29 augustus 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zullen op zaterdag de 29e dezer, des namiddags te 5 uur, indien het water de vereiste hoogte bereikt, van hun werf de Merwede, te water laten, het fregatschip de ADMIRAAL VAN HEEMSKERK.
Dordrecht, 28 augustus 1840.


Datum: 31 augustus 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 27e augustus is ter rede van Portland gearriveerd het schip de VROUW ELISABETH, kapt. Zellien, van Ostende naar Dublin, na op strand gezeten en schade bekomen te hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Engelse stoomschip ARCHIMEDES, het eerste hetwelk door de waterschroef wordt bewogen en welks komst herwaarts wij herhaaldelijk hebben aangekondigd, is eergisteren in Texel en gisterenavond ruim 5 ure, door het Noord-Hollandsch Kanaal stomende voor deze stad gearriveerd en na een paar malen met verwonderlijke snelheid zowel vooruit als achteruit het IJ te hebben bevaren, op stroom voor anker gaan liggen. Dit is hetzelfde vaartuig hetwelk onlangs in 70 uren van Plymouth naar Oporto was gestoomd en nu laatstelijk bij de feesten te Antwerpen op de Schelde heeft gemanoeuvreerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 augustus. Dezer dagen houdt alhier aller gemoederen bezig een belangrijk, voor de correctionele rechtbank ter dezer stede aanhangig proces en wel tegen een zekere scheepskapitein, voerende het barkschip JACATRA, met name M. van V. en deszelfs eerste stuurman B.F., als zijnde dezelven door een groot gedeelte van de equipage aangeklaagd, van haar op de reis naar Batavia, op de vreselijkste wijze mishandeld te hebben. Dinsdag 25 dezer heeft de rechtbank onder het voorzitterschap van de edelachtbare heer Musquetier zich onledig gehouden met het getuigenverhoor, zijnde er 13 getuigen, waarvan 4 à decharge tegenwoordig, hetwelk tot 4 ure in de namiddag voortduurde, uit welke debatten bleek, dat de mishandelingen hun door gemelde kapitein en stuurman aangedaan, van dien aard waren, dat men dezelve niet langer kon uithouden, ten gevolge waarvan dan ook, hetgeen men niet met zekerheid, doch als hoogst waarschijnlijk kon opgeven, de lichtmatroos H. Friedrich en de scheepsjongen A. Ysenbrandt - als vermist door de kapitein opgegeven - zich zelf van het leven zouden beroofd hebben. Woensdag de 26e zijn de pleidooien in deze zaak begonnen en de daaropvolgende dag de 27e voortgezet en geëindigd. De edelachtbare heer substit.-officier Mr. Swellengrebel, voor het O.M. optredende, betoogde en heeft wel en terecht aangemerkt dat men niet meer in die barbaarse middeleeuwen leefde, waarin de roe van kastijding om het minste vergrijp als enige maatstaf moet gebezigd worden om zijn onderhorigen tot hun plichten te doen terugkeren, maar dat een verlichte eeuw, als die waarin wij thans het geluk hebben van te leven, wel andere en meer menslievende middelen aan de hand geeft, om tot dat doel te geraken. En welk een verschrikkelijk denkbeeld doet zich niet voor onze geest op, vervolgde zijne edelachtbare, dat een mens ten gevolge van mishandelingen, zich der wanhoop prijs geeft en een einde aan zijn leven maakt. Dien ten gevolge kon dan ook zijne edelachtbare, daar het gepleegde feit genoegzaam uit de verklaringen van de getuigen bewezen was, in het belang van de zaak als zaak en in dat van de maatschappij, niets anders dan de bepalingen daarvan in het wetboek van strafrecht vervat, inroepen, en concludeerde mitsdien dat de beide beklaagden veroordeeld zouden worden, ieder tot een gevangenis van 1 jaar, NLG 50 boete en solitair in de kosten. Waarop de heer adviserende raadsheer Mr. Van Reesema, voor de beide beklaagden het woord voerende, in een sierlijke en wegslepende rede hoofdzakelijk betoogde dat wat de mishandelingen betrof, waarvan men de beklaagden beschuldigde, zulks niet alleen niet bewezen was, maar zo zij al voor bewezen gehouden mochten worden, de gezagvoerder en officieren van het schip daartoe de bevoegdheid gehad hadden, aangezien uit het journaal van de kapitein bleek dat nimmer iemand gestraft werd of hij had zijn plicht verzuimd en dat hij alsdan zodanig werd gestraft als de bevoegde autoriteit zulks nodig oordeelde; dat de macht van een rechter, indien zijn edelgestrenge, zich zo eens mocht uitdrukken, nog beperkt mocht genoemd worden, in vergelijking van de macht van een kapitein op een schip; dat zulks niet meer dan hoogst noodzakelijk was, omdat hij gewoonlijk met de heffe des volks uit alle naties te doen heeft, die doof voor alle vermaningen, allicht tot de grofste buitensporigheden overslaan, hetgeen eindelijk in oproer kan ontaarden, zodat zelfs dan de kapitein zijn eigen leven niet meer zeker is en er dus bij buitengewone maatregelen ook buitengewone middelen moeten gebezigd worden. En wat de getuigen zelf betreft, die hier in grote getale zijn opgekomen om getuigenis van de waarheid af te leggen, op dezelven mag de rechter geen regard slaan, als zijnde dezelven allen oproerlingen tegen hun kapitein, getuigen in hun eigen zaak en alzo geen geloof verdiendende. Na nog het een en ander meer breedvoerig uiteen gezet en de verklaringen van de getuigen zo veel mogelijk ontzenuwd te hebben, concludeerde zijne edelgestrenge tot de onschuldig verklaring van de beide beklaagden. De rechtbank heeft de uitspraak van deze zaak bepaald op aanstaande donderdag.
Dat de toeloop van volk op deze drie rechtdagen buitengewoon groot was, behoeft wel geen betoog, maar dat de politie er tussen beide is moeten komen, om zo wel de kapitein als de stuurman in het naar huis gaan te beschermen voor de woede van het gemeen, pleit minder voor de voortgang van een beschaving, welke ook haar koesterende warmte aan de mindere klasse, God geve zulks, in ruimere mate nog eens moge mededelen. Het is te hopen dat zulke, de mensheid onterende tonelen, als die waarvan wij donderdag jl. getuige waren, voor als nu geen plaats meer zullen vinden, maar een iegelijk bij zulke gelegenheden, zich altijd bedaard en kalm moge houden, stil berustende in de uitspraak van de rechters, die wezenlijk, en daarop moeten wij vertrouwen, volgens de inspraak van hun geweten en naar de letter van de wet, recht zullen spreken. (opm: de betr. gezagvoerder M.v.V was kapt. M. van Velthoven)


Datum: 01 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Klatter, voerende het schip POSTWIJK, van Dantzig naar Nantes, in dato 28 augustus, was hij alstoen in goede staat zeilende op de hoogte van Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 augustus. Zaterdagavond, omstreeks 6 uur (opm: 29 augustus) werd alhier van de werf de Merwede, van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, met het beste gevolg te water gelaten, het fregatschip de ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, gevoerd zullende worden door kapt. J. E. Strumphler; en is onmiddellijk daarna, voor dezelfde rederij, onder directie van de heren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande Hz., F. van Wageningen en Mr. P. Blussé, de kiel gelegd voor een barkschip, genaamd JAN VAN HOORN.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 augustus. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de CAMILLE, kapt. H.H. Wagenaar, van de Havannah, met suiker en sigaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men bericht ons uit Delfzijl, dat de ijzeren stoomboot TELEGRAPH, welke zondag den 30 augustus aldaar verwacht werd, om een pleiziertochtje naar het eiland Norderney te maken, des middags te 1 uur van daar vertrokken is, dat reisje, onder begunstiging van het schoonste weder, met ongeveer 160 passagiers, in drie uren heeft volbracht, en maandag middag, omstreeks 2 uren, aldaar is geretourneerd; alsmede dat het thans zeker bepaald is, dat dezelve aanstaande zaterdag den 5 september te Delfzijl zal terug komen, om de ingezetenen dezer stad en provincie tweemaal in de gelegenheid te stellen, een zeetoertje van Delfzijl naar Leer te maken, en wel voor de eerste maal diezelfde dag des morgens te tien uren, en voor de tweede reis zondag, omstreeks dezelfde tijd, zullende hij de passagiers in ieder geval zondag namiddag te Delfzijl terug brengen. De vracht per persoon is bepaald op 3 guldens, Nedl. Crt., heen en terug.
Niet twijfelende, of het zeldzame van een ijzeren stoomboot op deze wateren zal velen uitlokken, om hiervan partij te trekken, haasten wij ons, zulks aan het geëerde publiek bekend te maken.
Enige ingezetenen dezer stad Groningen, welke de reis naar Norderney hebben mede gemaakt, verhalen ons, dat zij de uitmuntende inrichting dezer stoomboot, zowel wat het gemak der passagiers, als de keurige verversingen betreft, niet genoeg naar waarde kunnen prijzen. De intekening tot de voorgenomene zeetochtjes met de stoomboot TELEGRAPH geschiedt bij de ondergetekende, kastelein te Delfzijl, bij wie alle nadere informatiën daaromtrent te bekomen zijn.
K.W. Hazenhoek.


Datum: 02 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht aangaande het schip JUSTINE, kapt. Lucas, is hetzelve de 9e april van Sydney naar Nieuw Zeeland en Valparaiso vertrokken en zou, aldaar vracht kunnende bekomen, vervolgens van daar naar Bordeaux vertrekken.


Datum: 03 september 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia om op 14e dezer van Hellevoetsluis te vertrekken het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip HUGO GROTIUS, gevoerd door kapt. J. Glazener, zijnde bijzonder ingericht voor passagiers en hebbende een bekwame scheepsdokter aan boord. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam en Smeer. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 september. Maandagavond (opm: 31 augustus) omstreeks 7 uur is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer Barend Kooy Jz. te Amsterdam gebouwde fregatschip SARA ALIDA MARIA, en is onmiddellijk daarna voor dezelfde rederij de kiel opgehaald voor een fregatschip, genaamd WATERLOO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Engelse stoomschip ARCHIMEDES, het eerste hetwelk door de waterschroef wordt bewogen, is de 27e in Texel en daags daaraan des avonds ruim 5 uur, door het Noord-Hollandsche kanaal stomende voor Amsterdam gearriveerd, en na een paar malen met verwonderlijke snelheid zowel vooruit als achteruit het IJ te hebben bevaren, op stroom voor anker gaan liggen. Dit zelfde vaartuig is onlangs in 70 uren van Plymouth naar Oporto gestoomd en heeft nu laatstelijk bij de feesten te Antwerpen op de Schelde. gemanoeuvreerd.


Datum: 04 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Heykoop, van Batavia naar Rotterdam, met schade te Batavia binnengelopen, wordt volgens brief van Batavia van de 19e mei gemeld, dat hetzelve de reparatie geëindigd had en de 25e mei de reis zoude voortzetten. (opm: zie ZP 220740)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Riga, met schade te Elseneur binnengelopen, heeft de 29e augustus de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het bij Aalborg gestrande schip de JONGE FLORENTZ, kapt. De Vries (opm: bij Hirsholmene verongelukte buitenlander en na lichten later naar Aalborg verhaald), van Rouen naar de Oostzee, is voor Rb. 505 (opm: waarschijnlijk roebel, destijds zilveren munt van 28 gram) in publieke veiling verkocht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip COMMERCE, kapt. Engel, van Memel naar Antwerpen, is met schade te Arendal binnengelopen. (opm: zie ZP 080940)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen op vrijdag de 11e september 1840, des voormiddags ten 10 ure, in het koffiehuis De Prinsentuin aldaar, van het afgekeurde Pruisische barkschip AMALIA, van Koningsbergen, groot 315 tonnen, gevoerd door kapt. J.J. Zimmerman, alsmede van deszelfs scheepsinventaris, bestaande in ankers, kettingen, ijzeren kombuis, staande en lopend want, trossen, zeilen, masten, stengen, ra’s en blokken en hetgeen verder zal worden gepresenteerd, alles daags vóór de verkoping te zien. Welke bodem op de 26e juni ll., wegens averij, binnen deze haven is gebracht, komende van Memel, bestemd naar Bristol. Nadere informaties te bekomen bij de heren Retsin, De Groof & Co. te Vlissingen. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW HARMKE, kapt. Pluktje, van Stettin naar Edam, is de 26 augustus te Cuxhaven binnengelopen.
Het schip CATHARINA, kapt. Mulder, van Dantzig naar Amsterdam, is de 1 augustus te Nye Hellesund binnengelopen.
Het schip PETRUS LUDOVICUS, kapt. Karssies, van Petersburg naar Nantes, te Ramsgate binnen, heeft de 25 augustus de reis voortgezet.
Te Liverpool heeft de 24 augustus een aanvang gemaakt met laden het schip AGATHA, kapt. De Grooth, en de 25 dito de schepen PIETERNELLA, kapt. Schuring, en AKKE BOON, kapt. Potjer, alle drie voor Rotterdam, en INDUSTRIE, kapt. Zellien, voor Ostende.


Datum: 05 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNA MARIA, kapt. Lupcke, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Falmouth binnengelopen, heeft de 31e augustus na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Heden is er uitspraak gedaan in de zaak van de kapitein MvV en de stuurman BF, welke beiden zijn gecondemneerd in een geldboete van NLG 100 ieder en in de kosten. (opm: zie AH 310840, het betreft hier kapt. M. van Velthoven)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 september. De schepen ORION, kapt. J. van der Linden, en DELTA, kapt. G. Crans, beiden van deze stad naar Batavia, zijn de 21e april l.l. in Straat Sunda ontmoet door kapt. S. Veenstra (opm: fregat TWEE CORNELISSEN). En volgens de Engelse scheepstijdingen, is de ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, van deze stad, op de terugreis van Batavia naar Rotterdam, de 2e juli gepraaid op de hoogte van 35° Zuider breedte en 19° Oosterlengte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 september. In de late avond van woensdag is in de korenbeurs te Schiedam brand ontstaan, waardoor dezelve geheel een prooi der vlammen is geworden. Toen men den brand ontwaarde, sloegen reeds de vlammen langs verschillende kanten uit het gebouw, zodat kort daarna reeds de toren instortte. Door snelle en doelmatig aangebrachte hulp, zijn geen der belendende huizen beschadigd. Het verbrande gebouw is gelukkig tegen brandschade verzekerd.


Datum: 07 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van de lading van het schip CAMILLE, kapt. Wagenaar, van Havana te Antwerpen gearriveerd, zijn 40 kisten suiker beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Evers (opm: buitenlander), van Bremen naar Amsterdam, is de 28e augustus op Langeoog gestrand, doch het volk gered. De lading werd beschadigd geborgen.


Datum: 08 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip COMMERCE, kapt. Engel (opm: buitenlander), van Memel naar Antwerpen, met schade te Arendal binnengelopen, is volgens bericht van Mandal van de 19e augustus lek, ontramponeerd en moet lossen om te repareren. (opm: zie ZP 040940)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 september. Te Batavia zijn gearriveerd, den 23e april, het fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, en de 1e mei, het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, beiden van deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 september. Betrekkelijk Zr.Ms. fregat de RIJN, aan boord van welk vaartuig Z. K.H. prins Hendrik zich bevindt, verneemt men uit Marseille, dat genoemde bodem, naar Cadix en vervolgens naar Malta zou stevenen, daarna Brest en Cherbourg bezoeken, en met de helft van october herwaarts zou terugkeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 september. De 4e dezer heeft de stoomboot ARCHIMEDES voor het eerst voor Amsterdam een proeftocht gedaan. De stoomboot stoomde met een snelheid van ruim 8 Duitsche mijlen naar 4 uren (opm: het schip legt alzo 8 x 7.000 m. = 56 km in 4 uren af, een vaart dus van 14 km/uur), met een slechts zachte trilling, in een korte tijd, tot nabij de vuurtoren van het IJ. Het wenden der boot geschiedde met snelheid, en met schier geen afwijking van derzelver midden, en zelfs onmiddellijk bij het in beweging brengen van het werktuig, zonder dat het vaartuig enige voortgaande beweging had. Bij een tegengestelde werking der schroef, werd het vaartuig achteruit gedreven, met een snelheid van 4 tot 5 mijlen. De stoommachines zijn in deze boot niet als gewoonlijk dwarsscheeps, maar langsscheeps gesteld, en doen 24 tot 26 slagen in een minuut; bij de laatste slagen had de boot een snelheid van 9 en 9½ mijl. Deze boot, wier samenstelling, vooral voor Nederland, om deszelfs menigvuldige rivieren, als belangrijk kan worden aangemerkt, verdient zeer de onderscheidende aandacht van elk, die belang stelt in stoomboten, en kan wellicht van een uitmuntende toepassing zijn voor onze binnenvaarten, daar derzelver snelle vaart slechts weinig beweging in het water maakt; ook is de smalte der boot, en het gemis der anders brede raderkasten, zeer gunstig ten deze.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. De ondergetekenden, deelhebbers in dezelve Maatschappij, daartoe door de Algemene Vergadering van stemhebbende actiehouders, naar aanleiding van de artikelen 22 en 34 der statuten verzocht en gecommitteerd, verklaren bij deze, dat zij de boeken en rekeningen der Directie, over het afgelopen jaar 1839 opgenomen en in orde bevonden hebben, adverterende wijders, dat het dividend over het jaar 1839 is bepaald, op acht percent of veertig gulden per aandeel, met welke som de coupons, na behoorlijke invulling door de houder, betaalbaar zijn ten kantore van voormelde Directie te Rotterdam, in de Boompjes, A, N°.124/125, na de 17e september aanstaande, elke woensdag en zaterdag, des morgens van 10 tot 1 uur. Eindelijk, dat de balans, gedurende de maand september, ter visie zal liggen ten kantore van de Directie voornoemd.
E. Canneman, President.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Heden ontvingen wij tot bittere droefheid van ons en onze kinderen, de treurige tijding, dat onze geliefde zoon, Gerrit van Wageninge, oud 23 jaren, stuurman op het koopvaardijschip de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. A. Pronk, op reis naar Batavia, de 14e april j.l., is overleden.
Alblasserdam, de 1 september 1840, W. van Wageninge Wzn.,G. van Wageninge, geb. Tromp. Enige kennisgeving.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 23 augustus de kofschepen HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, van Stettin, de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuut, van Christinastad, STAD EN LANDE, kapt. R. Helmers en de VIJF GEZUSTERS, kapt. E.H. Oldenburger, beide van Memel.
Den 26 dito het tjalkschip de OOSTERLING, kapt. B. Obbes, van Carolinerzijjl.
Den 28 dito het kofschip HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van Memel.
Den 30 dito de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker en de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, beide van Christiaansand.
Den 2 september de kofschepen JOHANNA, kapt. A. van Aken, van Dantzig, ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, van Memel, MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Archangel en NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Oostrisoer; het schonerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
Den 3 dito het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Oostrisoer.
Den 4 dito de kofschepen CAROLINA MATHILDA, kapt. N.S. Bjonness, van Holmstrand, de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, van Droback, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback en SOPHIA, kapt. O. Houwink, van Memel.
Uitgezeild: Den 25 augustus het kofschip GROOT LANKUM, kapt. H. de Weerd jr., naar Liverpool.
Den 27 dito de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, beide naar Noorwegen en de JONGE WILLEM, kapt. J.F. Mellema, naar Dantzig.
Den 30 dito het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J. Munneke, naar Schotland.
Den 3 september het kofschip STAD EN LANDE, kapt. R. Helmers, naar Noorwegen.
Den 4 dito de kofschepen EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, naar Havanah, HENDRIK, kapt. W.J. Drewes, naar Londen en de VIJF GEZUSTERS, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 45 tonnen, met deszelfs volle inventaris en koksgereedschappen, liggende aan de werf bij L.K. de Vries, te Obergum. Om dadelijk te aanvaarden.


Datum: 09 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende de maand augustus zijn het Groot Noord-Hollandsch Kanaal gepasseerd 198 schepen, waarvan 148 binnenkomende en 50 uitgaande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia. Het nieuw gebouwd, gekoperd, tweedeks en met koperen bouten voorzien barkschip JAVA KOERIER, kapt. P.J. Doornik, zal de 16e dezer te Hellevoetsluis gereed liggen naar Java te vertrekken en is voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Voor passagiers of goederen gelieve men zich te adresseren te Amsterdam bij de cargadoors De wed. Jan van Wezel & Zoon en te Rotterdam bij de cargadoor P.A. van Es. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De geëerde ontvangers van de goederen, per de schepen bij de Zwolsche Reederij-Maatschappij, zij door deze ter kennis gebracht, dat voortaan het adres, waar gezegde bodems te Hull zullen aanleggen, is dat van de heren W. en C.L Ringrose, aldaar. De directie nodigt de heren fabrikeurs alzo vriendelijk uit dit adres bij het opgeven van hun goederen te willen gebruiken.

Krant:
  AB - Avondbode

Te Nantes, 2 september, JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder van Petersburg.


Datum: 10 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HENDRINA, kapt. Jagtman, van Dantzig naar Amsterdam, de 4e september in ’t Vlie binnen, heeft voorgaats wegens stormweder twee ankers en touwen gekapt en is wegens verzuimde inklaring van een partij suikerbroden door de ambtenaren ter uiterste wacht aangehouden. Hetzelve moet de lading lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 25e september aanstaande zal in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip CLARA HENRIËTTE, gevoerd door kapt. P.H. Willers, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deze bodem voor de overtocht naar Java gebruik willende maken of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich op tijd aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, Keizersgracht, bij de Groenlandsche Pakhuizen, nummer 416 te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SALLY, kapt. W. Smith, van Newcastle, en HENDRIKA MARGARETHA, J.R. Barth, van St. Davids, beiden met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 9 september. Het schip FLORENCE, kapt. Rose (opm: buitenlander), met landverhuizers, van Rotterdam naar New-York, is, volgens bericht van St.Johns (New-Foundland) van de 18e augustus, den 9 dito, een mijl b/w Cape Race gestrand, en totaal verbrijzeld; van de passagiers zijn 30 gered, als ook de kapitein, 1ste stuurman en 5 matrozen, doch de 2de stuurman en 49 passagiers zijn daarbij verdronken.


Datum: 11 september 1840


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip LUCIE, kapt. Bulsing, van Batavia naar Rotterdam, is den 12 juli te St. Helena gearriveerd.
Door de Texelsche loodsschipper Kuiper, is de 26 augustus op de hoogte van de Singels gepraaid het schip ARENDINA ELISABETH, kapt. Boerhave, van Amsterdam naar Genua.
Het schip MARGARETHA, kapt. Nieboer, van Groningen naar Londen, was den 2 september op de hoogte van Southwold.


Datum: 12 september 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 2e dezer heeft Zr.Ms. fregat de RIJN, kapitein Arriëns, Marseille verlaten, en zich naar Malaga begeven, om, na Portugal en de grote Franse zeehavens aan de westkust van dat rijk aangedaan te hebben, in de maand oktober naar het vaderland terug te keren. Z.K.H. Prins Hendrik, die, gelijk men weet, zich aan boord van de RIJN bevindt, is, even als te Toulon, ook te Marseille door de Franse autoriteiten met veel onderscheiding ontvangen, en de Russische consul aldaar, de heer Ebeling, heeft ter zijner eere een muziekpartij gegeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 september. Aan deze stad zijn gearriveerd : de schepen SCHIEDAM, kapt. J. Moore, van Sunderland, en Margareth, kapt. S. Browock van Newcastle, beiden met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 september. De 19e juli is te St. Helena aangekomen en den 21 van daar vertrokken het fregatschip ISIS, kapitein J.F.P.A. Abbema, van Batavia naar Rotterdam bestemd.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De STAD NIJMEGEN is hier (opm: Antwerpen) gistermiddag niet aangekomen als gevolg van een aanvaring met een ander schip waardoor het zware schade heeft opgelopen. De 60 passagiers zijn met particuliere rijtuigen te Antwerpen aangekomen.


Datum: 14 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ADOLPHINE, kapt. Hansen, van Libau naar Rotterdam, is de 22e augustus met schade en onklare pompen te Langesund binnengelopen. (opm: zie ook AH 150940)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Venetië: 19 augustus. Binnengekomen JANE, Lohman, van Amsterdam.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. In Texel binnengekomen de EUGÉNIE, kapt. T.D. Leeuw, voor kapt. G.A. Klimp, van Batavia.


Datum: 15 september 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Bij acte in dato 9 september j.l. is het commanditaire kapitaal der rederij voor de vaart en handel op de kust van Afrika, onder de firma van Johannes Boelen & Co. bestaande, vergroot met een som van NLG 300.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip de VROUW GEBINA, kapt. Hansen, van Libau naar Rotterdam, is op 22 augustus met schade te Langesund binnengelopen. (opm: zie ook ZP 140940)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 14 september. Laatstleden zaterdag is van de werf de Nijverheid, van de heren C. Gips en Zonen, te Schiedam, met het beste gevolg, van stapel gelopen het fregatschip de STAD ‘s GRAVENHAGE, groot 600 Javalasten, bestemd voor de vaart op de Oost-lndië, zullende gevoerd worden door kapt. Cornelis Keus, en gebouwd voor rekening van een ’s-Gravenhaagse scheepsrederij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 14 september. Laatstleden zaterdag passeerde Schiedam, gedragen door vier lichters, de onlangs tussen Schiedam en Pernis gezonken stoomboot HERCULES. Na veel moeite is het, met medewerking van de meesterknecht der Marine, A. van Asperen, welke met twee lichters ter assistentie was gezonden, gelukt de stoomboot te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Bergman, voerende het schip MARIA, van Rotterdam over St. George d'Elmina naar Batavia gedestineerd, schrijft op 11 gr. 3 min. noorderbreedte en 24 gr. 18 min. westerlengte van Greenwich in dato den 4 augustus, den vorigen dag gepraaid te hebben het schip GRAAF ADOLPH VAN NASSAU, van Tjilatjap komende.
Het schip DOROTHEA, kapt. Dekker, van Amsterdam naar Batavia, ter rede van Deal binnen, heeft den 5 september de reis voortgezet.
Het schip JACOBUS, kapt. Guijt, van Rotterdam naar Batavia, is den 20 juli gepraaid op 02º N.breedte, 21º W.lengte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben den 7 september een aanvang gemaakt met laden de schepen GEZINA, kapt. Wijkmeijer, voor Rotterdam, JACOBA MARIA, kapt. Cramer, voor Dordrecht, GEZINA PETRONELLA, kapt. Nagel, voor Amsterdam, en MARIA ELISABETH, kapt. Barends, voor Medemblik.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 6 september de kofschepen HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Laurvig en JOHANNA VITRINGA, kapt. H.E. Boswijk, van Liverpool.
Den 7 dito de kofschepen CORNELIA, kapt. G.L. Swart, van Liverpool, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Christiaansand, MARIA, kapt. H.H. Ebes, van Dantzig, GEZINA, kapt. H. Rozema, van Stockton, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Drammen, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Holmstrand; het smakschip VERWAGTING, kapt. H.R. Veedam, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 7 september de kofschepen HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, alle drie naar Noorwegen.
Den 9 dito de kofschepen ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, beide naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

IJlst, 12 september. Op den 9 dezer is van stapel gelopen van den werf van den Scheepsbouwmeester Jelle R. Croles te IJlst het schoenerkofschip, genaamd MENTOR, groot 140 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Bonke en Comp., te Rotterdam, om bevaren te worden door kapt. L.J. Boon, van de Lemmer, en onmiddellijk de kiel gelegd van een schoenerkof van 120 lasten, voor de heren Gevelmeijer en Comp., van Rotterdam, om bevaren te worden door kapt. H.A. Jongebloed.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 40 ton, Te bevragen bij den scheepstimmerbaas R.D. Noorderwerf, te Woudsend.


Datum: 16 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIANNE, kapt. Prins, was de 10e september te Bayonne bezig met laden voor Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 14 september. Met de 1e dezer is in dienst gesteld het door het departement der marine van de heer Hartsen te Amsterdam overgenomen schoenerschip genaamd EGMOND, liggende aldaar, hetwelk bestemd is voor de Oost-Indiën. Deze bodem zal worden bemand met een equipage van 36 koppen en het bevel daarover worden opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse W. Steffens. (zie AH 101040)


Datum: 17 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AZIA, kapt. Doodenhuis, van Batavia naar Middelburg, is de 4e juni lek te Mauritius binnengelopen. (opm: zie ZP 031040)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 15 september. Z.M. heeft aan de te Groningen opgerichte naamloze vennootschap, onder de benaming van: Groninger Zee-Assurantie-Maatschappij, hoogstdeszelfs bewilliging verleend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 15 september. Bij een dezer dagen genomen Koninklijk Besluit is bepaald, dat met de 1e oktober aanstaande het te Rotterdam liggende stoomoorlogschip HEKLA, met een bemanning van 80 koppen zal worden in dienst gesteld, en het bevel daarvan opgedragen aan de luitenant ter zee van de 1ste klasse F. A. Coertsen, thans het stoomoorlogschip CERBERUS commanderende, terwijl het commando over dit stoomschip aan de daarop als eerste officier dienende luitenant ter zee van de 1ste klasse A. J. de Smit van den Broeke wordt opgedragen.


Datum: 18 september 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, C.A. Schröder en P.J. Bel, makelaars, zullen op maandag 28 september 1840, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair, welbezeild, driemast schoener-kofschip, genaamd NICOLAAS JOHANNES, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. K.IJ. Parma; volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 82 duimen, hol 3 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 244 tonnen of 129 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lenaertz. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. Livorno, kof AURORA. H.P. Hinlopen van Genua met 295 marmeren vloerstenen, D. Wegenijs; 4 vaten olie, Ernst van Dijk; 12 kisten marmerwerk, J Sigrist; 51 vaten potasch, Gebr. Hartsen; 2 vaten wijnsteen, A. en F. Haerten; 2 p. marmer, Hope en Co; 8 balen galnoten, Burger en Co; 4 kisten marmerwerk, S. Corver; 20 vaten puimsteen, 10 vaten talk, 145 vaten potasch, Order.
Voor Rotterdam. 217 marmeren vloerstenen, Lenersan en Co;130 vaten potasch,169 balen geneverbessen,112 kisten citroenen, 20 balen galnoten,10 k. drop. Order. 1 kist albast en glaswerk, Bezeth en Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AKKE BOON, kapt. Potjer, van Liverpool naar Rotterdam, is den 9 september te Beaumaris binnengelopen.
Te Liverpool heeft den 8 september een aanvang gemaakt met laden het schip MARGARETHA CORNELIA, kapt. Hazewinkel, voor Amsterdam.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 18 juli. Binnengekomen DEUX SOEURS, kapt. M.J. Cornelissen, van Monte Video.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar in de Achterstraat bij het kantoor van de heren Fontein en Tjallingii op woensdag den 23 september 1840, ’s namiddags precies ten 1 ure, in het openbaar veilen de geborgen goederen van het sloepschip CAROLINE, kapt. J.R. Storm, als: zeilen, waaronder een geheel nieuw grootzeil, ankertouwen, want en lopend touwwerk, 1 zwaar ankerketting, de mast en verder rondhout, en hetgeen meer tot de tuigage behoort; wijders een barkas en ene scheepssloep en hetgeen al te voorschijn wordt gebracht. Nader onderricht ten kantore van voormelde heren Fontein en Tjallingii. (opm: zie ook LC 210840)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekveer, varende in de beurt van Leeuwarden naar Harlingen en terug; te bevragen bij J. Hoekstein, op de Grachtswal, in het Amsterdammer en Rotterdammer Veerhuis, letter L, no. 51, te Leeuwarden.


Datum: 19 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 18e september is alhier (opm: Amsterdam) buiten de Westerdoksluis gezonken het ballastschip de JONGE FREDERIK, gevoerd door schipper A.K. de Wilde.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt. Bolhuis, van Hamburg naar Amsterdam, is de 17e september lek te Enkhuizen binnengebracht. De lading was echter onbeschadigd gebleven.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip GRETRY, kapt. J.B. Gombier (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik, bouwjaar waarschijnlijk 1812), van Antwerpen naar Liverpool, op Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) gestrand, wordt volgens brief van Londen van de 16e september gemeld, dat hetzelve is verkocht geworden voor GBP 62. De inventaris zoude mede publiek verkocht worden (opm: zie ZP 270840).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

IJst, 12 september. Op de 9e dezer is van stapel gelopen van de werf van de scheepsbouwmeester Jelle J. Croles te IJlst het schoener-kofschip, genaamd MENTOR, groot 140 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Bonke en Co. te Rotterdam om te bevaren worden door kapt. L.J. Boon, van Lemmer; en onmiddellijk de kiel gelegd van een schoener-kof van 120 lasten voor de heren Gevelmeijer en Co. van Rotterdam om bevaren te worden door de kapt. H.A. Jongebloed.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zeer voordelige voorwaarden te koop het zo goed als nieuw zijnde barkschip MARIA ENGELLINA, met deszelfs volledige inventaris. Te Batavia te bevragen bij de heren C.J. & J. Loman Jzn., en te Samarang bij de eigenaar A. Hartsinck.


Datum: 21 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Sundman (opm: buitenlander), van Nerva naar Bordeaux, is de 7e september op Hart Bay bij Dartmouth vol water gestrand. De equipage is gered.


Datum: 22 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische brik EUGÈNE, kapt. Van der Perre, van Antwerpen naar Liverpool, is de 21e september ter rede van Rammekens van voor deszelfs ankers weggeslagen en op de Caloot gestrand, doch is met adsistentie weder in vlot water gebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Sundman (opm: buitenlander), van Nerva naar Bordeaux, op Hart Bay bij Dartmouth gestrand – zie ons vorig nommer – is, volgens bericht van daar van de 17e september, na een gedeelte der lading gelost te hebben, weder af en in de haven gebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Triëst van de 8e september zoude van daar naar Samos vertrekken het schip HENDRIKA, kapt. Sietzema, om een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij een dezer dagen genomen Koninklijk Besluit is bepaald, dat met de laatste van deze maand, de brik de WINDHOND, liggende te Texel, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee J. F. Kist, zal worden buiten dienst gesteld en opgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. J. D. Krudop (opm: buitenlander), van Baltimore in Helvoet binnen, heeft de 17e september op 52º19’ NB. en 03º41 OL. (opm: 25’ NW van Scheveningen) zien zinken het schoenerschip FREDERIK, van Riga. Na alle pogingen, om de equipage te redden, te hebben aangewend, bleek dit, wegens de zware storm en hoge zee, onmogelijk, zodat dezelve is verdronken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. J. A. Cronkling (opm: buitenlander), mede van Baltimore in Helvoet binnen, heeft de 16e september op 51º 28’ NB. en 02º28’OL. gered de equipage van de brik JAMES THERESIA, kapt. T. Knight, met steenkolen, van Newcastle naar Rouen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA, kapt. Bolhuis (opm: tjalk GEZINA, kapt. J.A. Bolhuis), met olie en thee, van Hamburg naar Amsterdam, is den 17 september wegens lekkage met hulp van een tjalk te Enkhuizen binnengelopen. De lading was in goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Plug, van Batavia te Brouwershaven binnen, rapporteert den 8 september op de Gronden gepraaid te hebben bij St. Albanshoofd het schip DOROTHEA, kapt. Dekker, van Amsterdam naar Batavia.
Kapt. Bulsing, van Batavia te Brouwershaven binnen, rapporteert den 8 september op de hoogte van Portland gepraaid te hebben de kof PIETER, kapt. De Weerd, van Petersburg naar Bordeaux.
Het schip HERALD, kapt. Meyers, van Baltimore naar Amsterdam, is, volgens partikulier bericht, den 17 september in Texel binnengekomen.
De schepen ANNA SUSANNA, kapt. Bos (opm: brik ANNA EN SUSANNA, kapt. J.D. Bos), van Amsterdam naar Suriname, de VROUW MARGARETHA, kapt. Boomgaard, van Groningen naar Liverpool en MARIA, kapt. Ahrens, van Dantzig naar Bordeaux, zijn vóór den 14 september te Deal gepasseerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 19 september het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J. Munneke, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 14 september de kofschepen MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, naar Noorwegen, JOHANNES, kapt. A. Sluik jr., MARIA, kapt. H.H. Ebes, beide naar Dantzig, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, de JONGE HENDRIK, kapt. B.IJ. Plukker, HENDRIK, kapt. J.A. Keun, alle vier naar Noorwegen en de HOOP, kapt. J.E. Scherpbier, naar Hull; het barkschip ARGO, kapt. C. Haagensen, naar Noorwegen.
Den 15 dito het tjalkschip de OOSTERLING, kapt. B. Obbes, naar de Kleine Oost; de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser en CAROLINE MATHILDE, kapt. N.S. Bjonness, alle drie naar Noorwegen.
Den 18 dito de kofschepen JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, SOPHIA, kapt. O. Houwink, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos en JOHANNA, kapt. A. van Aken, alle vijf naar Noorwegen; het sloepschip CHRISTINE CHARLOTTE, kapt. A.H. Dam, naar Wheijle (opm: waarschijnlijk Vejle).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Jorritsma, te Sneek, zal op maandagen den 12 en 26 oktober 1840, ’s avonds ten 7 ure, bij Mej. de weduwe Van der Wis, aldaar, provisioneel en finaal verkopen de gerechte helft in een bijkans nieuwe trekschuit, varende van Sneek op Leeuwarden et vice versa; en het daarbij behorende zeer volledige, nette meublement, volgens inventaris, in gebruik bij den mede eigenaar E.G. Vlink. Aanvaarding 1 december 1840. (opm: LC 201040 meldt dat is geboden NLG 1300.)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 21 september. Een Engelse brik, waarschijnlijk geladen met steenkolen, is op de Ooster verongelukt, doch de equipage behouden aan de Goeree aangekomen. Van de naam of bestemming is verder niets bekend.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

In een artikel van de Avondbode, getiteld: Nederlandse Scheepsbouw leest men o.a.: Wanneer wij nagaan de lijst, die wij voor ons hebben, van de nieuw gebouwde schepen dit jaar, tot het einde der maand juli, te water gelopen, dan gevoelen wij ons getroffen, door de zo verblijdende omstandigheid, dat de scheepsbouw ook dit jaar bijzonder bloeiend is. Wij willen ons niet ophouden met het optellen der koffen en kleinere schepen, welke in die tijd volbouwd zijn geworden; ook ontbreken ons daaromtrent, vooral uit Vriesland en Groningen, zowel als uit Holland verschillende opgaven.
Te Maassluis is het grootste fregat, de EUROPA, van 650 last, reeds voor enige maanden te water gebracht, in het kleine Monnikendam zijn, binnen zes maanden tijds, drie schepen, zo wij geloven, schoeners, gebouwd, en aan de Zwolsche Reederijmaatschappij zien wij, wat van zodanige maatschappijen, alsnog onlangs elders zijn opgericht, mag verwacht worden. Binnen zes weken heeft de Zwolse rederij te water gebracht drie kofschepen, gebouwd te Zwartsluis, te Zwolle en te Blokzijl, alle drie bestemd voor de vaart tussen Zwolle en Hull. Wij weten niet, of deze vaart bepaaldelijk bestemd is tot uitvoer van boter; maar uit een gewest, waar in het afgelopen jaar ongeveer twee miljoen Nederlandse ponden boter zijn uitgevoerd, zou ons dit geenszins kunnen verwonderen.
Er zijn dit jaar, in de eerste zeven maanden, elf barkschepen afgebouwd, alle behalve DE ONDERNEMING, van 500 last, bestemd voor de vaart Oost-Indië, en metende 3.000 last.
Rekent men hierbij de achttien fregatschepen, gedurende datzelfde tijdvak gereed gekomen, hebbende een scheepsruimte van nabij de 8.200 last, dan is door deze negen en twintig zeeschepen, de scheepsruimte vermeerderd met ruim 11.000 last. Van deze 18 koopvaardij-fregatten komen er tien voor de stad Amsterdam. Een treffend blijk levert deze uitkomst op van de bloei, waarover de scheepsbouw in ons vaderland zich heeft te verheugen.
Vergelijken wij in het bijzonder nog nader de tweede drie maanden mei, juni en juli, met de gelijke maanden van het jaar 1839, dan is het verschil ten voordele van het jaar 1840, ruim 2.000 tonnenlasten scheepsruimte.


Datum: 23 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VERWACHTING, kapt. Hansen, van Amsterdam naar Newcastle, is de 20e september met verlies van zwaarden en met meer andere schade te Delfzijl binnengelopen. (opm: zie ZP 031040)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Siccama, van Delfzijl naar Noorwegen, is de 19e september masteloos en met meer andere schade te Delfzijl uit zee terug gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het Belgische schip FRANCISCUS, kapt. Gerberding, van Cette met wijn naar Kopenhagen, is de 15e september lek en met meer andere schade te Cuxhaven binnengelopen. Hetzelve was bezig de lading te lossen om te repareren. (opm: zie ZP 241040 en 131140)

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen EUROPA, kapt. Scholten, van Rostock naar de Zaan, en GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, van dito naar Zwolle, zijn de 18e september in goede staat te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 17e mei waren te Soerabaija liggende, wachtende op lading, de schepen JOHANNA, kapt. Maalsteed, ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer, ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, LUCIA MARIA, kapt. Wente, NASSAU, kapt. Visser, HOLLAND, kapt. Nannings, CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Bruining, en OCEAAN, kapt. P. Zunderdorp, alle voor Amsterdam, BANCA, kapt. Ten Ham, en INDIA, kapt. Keus, beide voor Rotterdam, PHOENIX, kapt. Eeltjes, voor Middelburg, en DELTA, kapt. Crans, voor Dordrecht.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 september. Binnengekomen HENRY EN WILLEM, kapt. J.W. Retgers van Batavia.


Datum: 24 september 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 september. Laatstleden Zaterdag namiddag heeft de bliksem de mast van de van Kampen naar Zutphen onder weg zijnde stoomboot DRUSUS getroffen. Hoezeer er in de kajuit, waarheen de regen de passagiers bijeengedreven had, op het ogenblik van den slag, lichtschittering gezien en sedert in het dek boven dezelve een scheur ontdekt is, zo dat het schijnt, dat althans een deel van het electrische vuur in de kajuit is doorgedrongen, heeft niemand letsel bekomen. Alleen is de kok van het schip door den schok omvergeworpen. Het bovendeel van den mast, dat door den bliksem getroffen was en waaraan een ketting hing, is geheel verbrijzeld.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Men verwacht elk ogenblik het stoomschip. STAD ROTTERDAM, een voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voor de dienst van Rotterdam naar Antwerpen van ijzer gebouwd schip. (opm: dit zal vermoedelijk een nieuw schip van deze naam zijn)


Datum: 25 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt. Döhrman, van Amsterdam naar Bremen, heeft de 21/23e september ter rede van ’t Vlie schade bekomen, doch heeft de 24e dito de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Grimstad van de 7e september was bij Hesnass (opm: mogelijk Hesnæs in Denemarken) geborgen het roer van een Nederlands schip of kof. Hetzelve scheen niet lang in zee gedreven te hebben, en vermoedelijk afkomstig van de Nederlandse kof, bij Thisted drijvende gezien

Krant:
  ZP - Zeepost

De lading van het te Cuxhaven binnengelopen schip GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, van Rostock naar Zwolle – zie ons nommer van 23 september – is volgens bericht van daar van de 20e september, gebroeid.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen de JONGE TJALLING, kapt. Mellema, van Amsterdam naar Dantzig, ANNAGINA (opm: tjalk) VROUW ANNEGIENA), kapt. R.H. Dokman, van Hamburg, en MARGARETHA, kapt. Reents, van Altenbruch, beide naar Amsterdam, zijn de 20e september te Cuxhaven binnengelopen, het eerste met verlies van zeilen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Te Bayonne waren de 19e september bezig met laden de schepen NOOIT GEDACHT, kapt. Lovius, voor Antwerpen, en MARIANNE, kapt. Prins, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA EN SUSANNA, kapt. Bos, van Amsterdam naar Suriname, was den 12 september op de hoogte van Douvres.
Het schip MARGARETHA, kapt. Boomgaard, van Groningen naar Liverpool, is den 17 september te Portsmouth binnengeloopen.
Het schip AKKE BOON, kapt. Potjer, van Liverpool naar Rotterdam, te Beaumaris binnen, heeft den 14 september de reis voortgezet.
Het schip HENDRIKA, kapt. Sietzema, zou, volgens brief van Triest van den 8 september, van daar naar Samos verzeilen, om een lading voor Amsterdam in te nemen.
Te Liverpool hebben den 16 september een aanvang gemaakt met laden de schepen ANNA LUITZS, kapt. Pott, en MARGARETHA, kapt. Harding, beide voor Rotterdam.


Datum: 26 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Rotterdam van de 25e september zoude op de Ooster verongelukt zijn een vermoedelijk met steenkolen beladen Engelse brik. De equipage had zich gered en was aan de Goeree aangekomen, naam en destinatie onbekend. (opm: zie ZP 280940)


Datum: 28 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse brik, op de Ooster gestrand – zie ons vorig nommer – is de LORD ALTHORP, kapt. Wilson, van Sunderland naar Dordrecht of Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ECLIPSE, kapt. Mueyllaert, van Ostende naar Liverpool, is de 23e september met gescheurde zeilen te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. Smoor, van Liverpool de 24e september naar Rotterdam vertrokken, is die dag op Burbo Sand gestrand, doch vermoedelijk zonder schade weder vlot geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats, zal in het openbaar worden verkocht: Een hecht en wel bezeild Kofschip, genaamd de VIER GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 22 ton; voorzien van ene complete inventaris. Te bevragen bij de weduwe Roelof Dijkman, te Holwerd.


Datum: 29 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg: het driemast schoener-kofschip NICOLAAS JOHANNES, kapt. Parma: NLG 7.900, in slag NLG 100, opgehouden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens rapport van de Texelse loods Kooger had hij de 26e september op de hoogte van Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) gezien een driemastschip, voerende de Nederlandse vlag. Hetzelve werd door een stoomboot en verscheidene zeilvaartuigen gesleept en had een vaartuig zonder zeilen achter zich, waardoor hetzelve vermoedelijk gestuurd werd. (opm: fregat OOST INDIËN, kapt. G. Blom, zie ZP 011040)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Triëst in dato 19 september, was er aan boord van het aldaar zeilklaar liggende en naar Rotterdam bestemde schip JACOBA, kapt. De Groot, brand ontstaan en was met onder het opzicht van de Nederlandse consul, de heer Dutilh, bezig zo veel mogelijk van schip en lading te bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip VIERGE MARIE (opm: brik, bouwjaar 1802; voormalige Zuid-Nederlandse vlag), kapt. J.P. Beckman, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, heeft de boten verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Puister, van Amsterdam naar Londen, is de 25e september met gescheurde zeilen te Lowestoft binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. Smoor, van Liverpool naar Rotterdam, op Burbo Sand aan de grond geweest – zie ons vorig nommer – is, volgens bericht van Liverpool van de 25e september, lek en is in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNES, kapt. Lenger, van Hamburg naar Riga, is de 24e september, na op de Eider zwaar gestoten te hebben, lek te Tonningen binnengebracht. De kapitein geloofde, dat de lading, welke zo spoedig mogelijk gelost wordt, niet zwaar beschadigd zoude zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Triëst van de 15e september zoude binnen weinig dagen van daar vertrekken het schip de EENSGEZINDHEID, kapt. B.G. Flik, naar Samos, Tschesme of Smirna, om een lading voor Nederland in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 28 september. De 25e is van de werf de Noteboom te Rotterdam te water gelaten het barkschip ELISE SUSANNE, groot circa 600 tonnen, zullende varen onder directie van den heer H. van Rijckevorsel, voor wiens rekening reeds vroeger een aanvang is gemaakt met de aanbouw van een barkschip, genaamd CELEBES, beide bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 28 september. Van de werf van de scheepsbouwmeester Fop Smit, aan het Slijkerveer, gemeente Ridderkerk, is die dag (opm: de 25e) mede te water gelaten het schip LOUISE, groot omstreeks 500 lasten, gevoerd zullende worden door kap. J.F. Verschuur, en gebouwd voor rekening der rederij van de heer J. Antheunis te Rotterdam, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen MINERVA, kapt. Albers (opm: buitenlander), en LEEUWARDEN, kapt. Nieboer (opm: kof, kapt. K.W. Nieboer), beide van Amsterdam naar Riga, zijn, na op de Vlierede door aanzeiling schade bekomen te hebben, den 23 september te Harlingen binnengelopen, doch hebben, van de geleden schade hersteld zijnde, de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De schepen EUROPA, kapt. Scholtens, van Rostock naar Zaandam, en GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, van Rostock naar Zwolle, zijn 18 september te Cuxhaven binnengelopen.
Het schip MARGARETHA, kapt. Boomgaard, van Groningen naar Liverpool, te Portsmouth binnen, heeft den 18 september de reis voortgezet, en is den 22sten te Liverpool gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 20 september de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland en ELIZABETH MARIA, kapt. H.B. Drok, van Laurvig; het tjalkschip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. W.H. Mulder, van Stockholm; het brikschip WILHELM FREDRICH, kapt. H. Parr, van Droback; de kofschepen de WILLEM, kapt. J.J. de Boer, van Holmstrand, de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, van Drammen en CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven, van Dantzig.
Den 21 dito het tjalkschip de VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Stettin; de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, beide van Christiaansand en GEZINA, kapt. J.G. Postema, van Dantzig; het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, van Laurvig; het tjalkschip NIORD, kapt. H. Christensen, van Drammen.
Den 25 dito het tjalkschip ANNEGINA, kapt. H.W. Pekelder, van Hamburg.
Uitgezeild: Den 22 september het smakschip VERWACHTING, kapt. H.R. Veendam, naar Schotland; het kofschip JOHANNA VITRINGA, kapt. H.E. Boswijk, naar Dundee.
Den 25 dito het kofschip de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, naar Noorwegen.


Datum: 30 september 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, en EUROPA, kapt. Scholten, beide van Rostock naar Zwolle, te Cuxhaven binnengelopen, waren de 24e september aldaar bezig de lading te luchten.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 25e september: Zr.Ms. schoener JANUS, luit.t.zee 1e klasse J.T. Daansen, van Soerabaija de 16e september; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C, Bornemann, van Samarang de 24e september met negen passagiers; fregat HENRIETTE CLASINA, kapt. F.J. Hoffman, van Amsterdam de 5e juni; fregat ERFPRINCES SOPHIA, kapt. H.K. Hellers, van Middelburg de 5e juni; fregat DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Tagal de 15e september; fregat CHARLOTTA, kapt. P. Blair, van Patjitan de 20e september; bark MASTOOR, kapt. Sech Vadil bin Hydragt, van Cheribon de 12e september; brik TEKSIEN, kapt. Kate Abdul Rachman, van Indramaijoe de 22e september. De 27e september: schoener DE LEEUW, kapt. J.R. Rutter, van Helvoetsluis de 2e juni; bark DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. A. Pronk, van Calcutta de 21e juli; bark MARIA ENGELLINA, kapt. W.F. Fontijn, van Pekalongan de 24e septembermet een passagier; fregat MERCURY, kapt. J. Schoon, van Banka de 10e september. De 28e september: de bark KONGSING, kapt. Lauw Tjoe, van Pekalongan de 19e september.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 26e september: fregat KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. F.A. Bangeman Sietzes, naar Soerabaija. De 27e september: fregat PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, naar Soerabaija; fregat MAASSTROOM, kapt. C. van der Linden, naar Rotterdam; fregat JAVA, kapt. J.H. Zeeman, naar Rotterdam; brik EAGLE, kapt. J. Face, naar Borneo met een passagier. De 29e september: fregat NEERLANDS KONING, kapt. M. Schaap, naar Rotterdam; bark LOUISA, kapt. G. King, naar Soerabaija met een passagier en Zr.Ms. troepen; schoener GOLLAK, kapt. Singo Djoijo, naar Joana.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 20e september: Zr.Ms. schoener JANUS, luit.t.zee 1e klasse J.T. Daansen, van Soerabaija; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann, van Batavia de 19e september, met passagiers en Zr.Ms. troepen; bark BERKAT (opm: moeilijk leesbaar), kapt. Adam, van Banjermassing de 5e september; bark FATHOOL RACHMAN, kapt. Oewa Rago, van Banjermassing de 5e september; bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, van Soerabaija de 18e september. De 22e september: bark BALHAER, kapt. Said Abdulla bin Hassan Segaf, van Sumanap de 19e september; bark AL MOCHLAIRE, kapt. Sech Mochamat bin Obit Baraowan, van Grissee de 19e september met passagiers; bark DE RHIJN, kapt. C. Brandligt, van Batavia de 15e september. De 24e september: bark HING GOAN, kapt. Lim Kwiho, van Tagal de 21e september. De 25e september: schoener ENGELLINA LOUISA, kapt. Pa Lanon, van Korowelang de 23e september.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 19e september: brik ORESTES, kapt. C. Gordon, naar Soerabaija en Moluccos met passagiers. De 20e september: schoener ENGELLINA LOUISA, kapt. Pa Lanon, naar Karawelang; Zr.Ms. schoener JANUS, luit.t.zee 1e klasse J.T. Daansen, naar Batavia. De 21e september: fregat PALEMBANG, kapt. A. Orts, over Batavia naar Nederland. De 22e september: bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, naar Cheribon. De 24e september: bark AL MOCHLAIRE, kapt. Sech Mochamat bin Obit Baraowan, naar Batavia, Benkoelen en Padang met passagiers; bark FATAHOOL HAIR, kapt. Anakoda Laujin, naar Pontianak en Riouw; stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. C. Bornemann, naar Batavia met acht passagiers.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 18e september: bark CAROLINA JACOBA, kapt. W.E. Looker, van Batavia de 9e september; Zr.Ms. schoener ZEPHYR, luit.t.zee 1e klasse P. Clijver, van Batavia de 4e september. De 19e september: schoener CORINGA, kapt. Kwee Goin, van Banjermassingde 9e september; bark FATAL KARIEM, kapt. Lim Boensang, van Amboina de 10e juli. De 22e september: brik UNION kapt. J.B. Berest, van Batavia de 26e augustus met een passagier; fregat WLTEVREDEN, kapt. K.H. Meijerhoff, van Batavia de 12e september;fregat het GOED VERTROUWEN, kapt. P.H. Lund, van Batavia de 11e september; brik ORESTES, kapt. C. Gordon, van Batavia de 8e september met passagiers.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 19e september: bark FATAL BARIS, kapt. Sech Abdulla bin Mochamat Hassan, over Boender naar Palembang; schoener DOLPHIJN, kapt. Singo Samodro, naar Sumanap met als passagiers de Panambahan van Pamakassan en gevolg en twee Europese passagiers; schoener ZORG VRIJ, kapt. E. Janssen, naar Sumanap. De 20e september: fregat PIETER FLORIS, kapt.J.F. Spiegelberg, naar Passaroeang. De 21e september: bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. R.J. Theedensz, naar Makasser met passagiers en Zr.Ms. troepen; Zr.Ms. brik POSTILJON, luit.t.zee 1e klasse J. Schröder, koersstellende om de oost. De 22e september; schoener JOPIE, kapt. Oen Samboe, naar Balie.
Te Cheribon aangekomen schepen:
De 21e september: bark KONGSING, kapt. Lauw Tjoe, van Pekalongan de 19e september. De 24e september: bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, van Bezoeki en Samarang de 14e september; fregat FATHAR RACHMAN, kapt. Sech Sobit bin Abdul Rachman, van Batavia de 18e september.
Van Cheribon vertrokken schepen:
De 22e september: bark POLLUX, kapt. Ang Tjoenkiat, naar Tagal. De 25e september: de bark KONGSING, kapt. Sauw Tjoe, naar Batavia. De 26e september: fregat VROUW JEANETTE, kapt. Hong Tjiseng, naar Palembang en Riouw.
Te Banjoewangie aangekomen schepen:
De 18e september: bark POLLUX, kapt. C.G. Blankert, van Soerabaija de 7e september.
Van Banjoewangie vertrokken schepen:
Geen.
Te Wijnkoopsbaai aangekomen schepen:
De 24e september: fregat IDA WILHELMINA, kapt. D. Boelhouwer, van Batavia de 19e september. De 28e september: fregat WILLEM, kapt. Rijken, van Batavia de 24e september.
Van Wijnkoopsbaai vertrokken schepen:
Geen.
(opm: de nationaliteit van alle schepen wordt duidelijk vermeld; buitenlandse schepen zijn derhalve weggelaten)


Datum: 01 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zoltkamp, 26 september. Het schip ANTINA HILLEGINA, kapt. Oostra, van Stralsund naar Zaandam, is heden alhier over het Friese wad gearriveerd. Dezelve heeft een lichter bij zich.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VROUW DINA, kapt. Reents, van Hamburg naar Amsterdam, is de 27e september, na in het Friese Gat twee ankers verloren te hebben, te Zoltkamp binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip OOST INDIËN, kapt. Blom, de 5e juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 2e augustus van St. Helena, is de 27e september, na op Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) vastgezeten te hebben, met 7 voet water in het ruim en verlies van roer en twee ankers en kabels, te Ramsgate binnengebracht. (opm: zie ZP van 290940)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 3e juni lagen ter rede van Batavia de schepen BATAVIA, kapt. Pronk, om de 4e juni naar Rotterdam te vertrekken, PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. Teunissen, ORION, kapt. Van der Linden, en DIANA, kapt. Lindeman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 27 april. Heden is uit deze haven naar de rede vertrokken om met de eerste gunstige wind de reis naar Oost-Indië voort te zetten het op de 30e juli jl. te water gelaten nieuw gebouwde, gekoperde barkschip DE STAD ZIERIKZEE, kapt. D.C.T. Sass, geladen met ballast. De vaart van gedoeld schip langs de brede ruime lijnrechte en een half uur lange haven van deze stad, die door het vloedtij vol water stond, leverde een prachtig gezicht, hetwelk, begunstigd door het schone herfstweer van de dag, een menigte aanschouwers had uitgelokt om deel te nemen aan een welvaart en genoegen aanbrengend bedrijf, van welks gelijken geen voorbeeld bij het bestaande geslacht bestaat. Dat de scheepsbouw, het fabriekswezen en de handel in deze kwijnende stad voortdurende mogen aanwassen en blijven bloeien en nimmer worden gestoord, was bij deze gelegenheid de hartelijke welgemeende wens van allen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 30 september. Zaterdag de 26e dezer is van de werf van de scheepsbouw- meesters W. en J. Hoogendijk en C°., aan het Kralingsche Veer met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd LAURENS JZ. KOSTER, groot ongeveer 380 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. D.R. Kleve, gebouwd voor rekening der rederij onder directie van de heer D. Dunlop te Rotterdam en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 september. De 18e dezer had ter rede van Helvoetsluis het volgend treffend voorval plaats: Het kleinste der Rijks werkvaartuigen van dit marine-departement, de NOODHULP, schipper A. Stolk, op zijde liggende van Zr. Ms. brik de BRAK, om enige goederen te lossen, had een der sloepen van die brik het ongeluk, bij het op zijde liggen, van om te slaan; 4 der 10 roeiers dezer sloep sprongen op de brik over, doch de 6 overigen zouden gewis den dood in de golven gevonden hebben, daar er geen ander vaartuig dan de kleine boot van de NOODHULP, ruim 4 ellen lang, bij de hand was. Schipper Stolk, gevolgd door den dienstdoende bootsman en een matroos der brik, aarzelde geen ogenblik, sprong in het ranke bootje en snelde de reeds zinkende schepelingen ter hulp, waarvan er een, reeds onder water, nauwelijks door den schipper kon gegrepen worden, en het gelukte hen allen in het vaartuig op te nemen, dat, met zulk een last overladen, ieder ogenblik dreigde te zullen zinken, terwijl het reeds op een aanmerkelijke afstand van de brik was weggedreven. De brave schipper en zijne metgezellen zagen hun edele pogingen bekroond en redden, met gevaar van hun eigen leven, dat van 6 hunner natuurgenoten.


Datum: 02 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip AZIA, kapt. Doodenhuis, van Batavia naar Middelburg, lek te Mauritius binnengelopen - zie ons nommer van 17 september - wordt van daar gemeld, dat de bekomen lekkage spoedig gerepareerd zoude zijn en de kapitein dacht in de helft van juni de reis weder voort te zetten. (opm: zie ZP 031040)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip KLEINE CATHINKA, kapt. Lenger, van Amsterdam naar Riga, is de 26e september ter rede van Elseneur liggende, aangezeild geworden en heeft daardoor de boegspriet verloren. Hetzelve had in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, en EUROPA, kapt. Scholten, beide van Rostock naar Zwolle, te Cuxhaven binnengelopen, waren de 26e september weder gereed de reis voort te zetten. (opm: zie ZP 230940)

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip MINERVA, kapt. Bollo (opm: buitenlander), van Smirna, laatst van Genua, naar Amsterdam, de 4e januari van Genua vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniëls den Zonen en Arbram, en Coopman en de Witt en Lenaertz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Triëst d.d. 19 september was aan boord van het aldaar zeilklaar liggende en naar Rotterdam bestemde schip JACOBA, kapt. De Groot, brand ontstaan. Men was onder opzicht van de Nederlandse consul bezig zo veel mogelijk van schip en lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. Smoor, van Liverpool naar Rotterdam, is op 25 september, na aan de grond vastgezeten te hebben, te Liverpool uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LAURA, kapt. Bearnes (opm: buitenlander), van Alkmaar naar Londen, is den 25 september zwaar lek te Yarmouth (opm: Great Yarmouth) binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNES, kapt. Lenger, van Hamburg naar Riga, heeft, volgens brief van Tonningen van den 24 september, den 22 dito op de droogte in de Eider zwaar gestoten en is de vorige dag te Tonningen in de haven gebracht. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARENDINA HARMINA, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam naar Londen, is de 22ste, en het schip JUFVROUW FRESINA, kapt. Potjer, mede van Amsterdam naar Londen, de 24 september te Yarmouth (opm: Great Yarmouth) binnengeloopen.
Het schip DIANA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Cardiff, is den 20 september te Brixham, Torbay, binnengelopen.


Datum: 03 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip de VERWACHTING, kapt. Hansen, van Amsterdam naar Newcastle, te Delfzijl met schade binnengelopen, was volgens brief van de 30e september bezig te repareren, en hoopte de kapitein na de lading weder ingenomen te hebben, waavan een derde gedeelte beschadigd was en verkocht zoude worden, in acht dagen gereed te zijn de reis weder voort te zetten. (opm: zie ZP 230940)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AZIA, kapt. Doodenhuis, van Batavia naar Middelburg, te Mauritius binnengelopen, heeft de 13e juni de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AUGUSTA CAROLINA, kapt. Scholtz, van St. Petersburg naar de Zaan, is volgens brief van Elseneur in dato 26 september, lek en met meer andere schade te Christiansöe binnengelopen. Hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 mei (1839), Heden middag is het fregat de WAAL, geboord voor 64 stukken, aan ’s Rijks werf alhier met het beste gevolg van stapel gelopen.


Datum: 06 oktober 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 19e oktober 1840, des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen het gekoperd barkschips-hol, genaamd AUGUSTIN, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 47 duimen, hol 4 ellen 48 duimen, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen bestaande in ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, staand en lopend want, tuigage, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht. Breder bij notitie en bericht bij bovengemelde makelaars.
(opm: ex-fregat, kapt. L. Smit; het hol werd gesloopt, zie ZP 201040)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 4 oktober. Bij koninklijk besluit is bewilligd in de vergroting van het kapitaal van de Zwolsche Reederij-Maatschappij van NLG 40.000 op NLG 100.000, met bepaling, dat de nog daarop te negotiëren som van NLG 60.000 zal worden verdeeld in actiën van NLG 1.000.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 oktober. Zaterdag morgen is van deze stad vertrokken het alhier voor de vaart op Oost Indië nieuw gebouwde barkschip SARA ALIDA MARIA, kapt. C.P. Kuijper (opm: Cornelis Pietersz Kuijper).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Puister, van Amsterdam naar Londen, is den 25 september met gescheurde zeilen te Lowestoft binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA ANNEGINA, kapt. Sap, van Londen naar Cardiff, is den 22 september te Ramsgate binnengelopen, doch heeft den 24 dito de reis voortgezet.
Het schip HELENA, kapt. Stratingh, van Amsterdam naar Fernambuck, ter rede van Deal binnen, heeft den 25 september de reis voortgezet.
Het schip DIANA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Cardiff, te Brixham, Torbay, binnen, heeft den 24 september de reis voortgezet.
Het schip de EENSGEZINDHEID, kapt. Jaski, van Fiume naar Amsterdam, is, volgens partikulier bericht, den 1e oktober in Texel binnengelopen.
Een Nederlands schip, toonende vlag van het Collegie Zeemanshoop met No. 464, zijnde die van kapt. De Boer, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Batavia, is den 22 augustus op 02º N.breedte, 20º W.lengte, gepraaid.
De schepen GEERTRUIDA, kapt. Bontekoe, van Rostock naar Zwolle, en EUROPA, kapt. Scholtens, van Rostock naar de Zaan, te Cuxhaven binnen, waren na wederinneming der ladingen, den 26 sept. gereed tot voortzetting der reizen.
De schepen de JONGE TJALLING, kapt. Mellema, van Dantzig, laatst van Cuxhaven, en ANNEGINA (opm: VROUW ANNEGIENA), kapt. Dokman, van Hamburg, beide naar Amsterdam, zijn den 25 sept. te Cuxhaven uit zee teruggekomen.
Het schip JOHANNA OTTILIE, kapt. Van Wijk, van Petersburg naar Amsterdam, te Bolderaa binnen, heeft den 19 sept. de reis voortgezet, en is den 25 dito de Sont gepasseerd.
Het schip ANJE, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Londen, was den 26 sept. op de hoogte van Lowestoft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 5 oktober. Kapt. Jan Hendriks Jonker, voerende de kof GESINA HARMINA, van St. Davids te Dordrecht aangekomen, rapporteert dat hij in den ochtend van den 24 september op 55° 9' N. breedte, 1° 15' O. lengte (opm: 80’ NO van Scarborough !), ene boot in het gezicht kreeg, naar welke hij dadelijk koers stelde, en die, na langszijde gebracht te zijn, bleek van binnen den naam te voeren van: SAMUEL WASLEY, en te bevatten twee jongens, genaamd William Strout, oud 15 jaren, en George Carlisle, oud 12 jaren, beide geboren en woonachtig te Ramsgate, benevens het lijk van een derde, genaamd Frank Davis, oud 14 jaren, woonachtig te Scarbro’, welke laatst dien nacht was overleden. Gemelde jongens waren in den avond van den 19 september van Scarbro’ door den harden wind naar zee gedreven en werden na vijf etmalen, zonder enige levensmiddelen, in de boot doorgebracht te hebben, door kapt. Jonker gered, verpleegd, te Dordrecht aangebracht, en dadelijk daarna naar Engeland terug gezonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 27 september de kofschepen ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, van Chrisiaansand, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Droback en HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van Oostrisoer.
Den 30 dito het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brand, van Dantzig.
Den 2 oktober het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiansand.
Den 3 dito het kofschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. E.H. Oldenburger, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 28 september het smakschip GUSTAAF, kapt. A.H. Oldenburger, naar Newcastle; het kofschip GEZIENA, kapt. H. Rosema, naar Schotland; het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Parr en het tjalkschip NIORD, kapt. H. Christensen, beide naar Noorwegen.
Den 1 oktober het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Blokzijler Jacht, groot volgens meting 22 ton; te bevragen bij R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 5 oktober. Het op de werf alhier nieuw gebouwd barkschip, genaamd STAD ZIERIKZEE, en gevoerd door kapt. D.C.T. Sass, bestemd naar Batavia, verliet gisteren morgen ten 8 ure deze rede, en was vóór ’s middags ten 12 ure gelukkig in volle zee.
Een bewijs van het welgelegene dezer haven voor de scheepvaart.


Datum: 07 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip de GOEDE WELVAART, kapt. Vos, de 29e september van Drobach te Delfzijl gearriveerd, is zwaar lek.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is aan de werf Hollandia van de scheepsbouwmeesters Blok & Co. in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer G. Nolthenius gebouwde fregatschap SARA JOHANNA, groot circa 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. G.L.J. van der Hucht, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is 4 oktober uit Texel naar zee gezeild het schip INDIAAN, kapt. Volkertsen, van Amsterdam naar Batavia.


Datum: 08 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van Smirna van de 19e september was aldaar van Livorno in 13 dagen gearriveerd het schip BRISEIS, kapt. Jansen. Hetzelve zoude dadelijk een aanvang met laden maken om tegen het laatste der maand september naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 4 oktober. Heden is van deze rede naar zee gezeild, met destinatie op Padang, het barkschip DE STAD ZIERIKZEE, kapt. D.C.T. Sass, geladen met ballast, de wind NO.
Het schip is volgens verhaal van de reeds teruggekeerde loods, zonder enig onheil te zijn wedervaren, in zee gekomen, hetwelk een vernieuwd bewijs van de goede bevaarbaarheid van de Roompot voor grote schepen oplevert, eveneens als het bij de harde winden der jongst verlopen week bewezen is geworden, dat de reeds dezer stad een goede ankerplaats aanbiedt, als hebbende gedoeld schip aldaar gedurende acht dagen ongestoord gelegen.


Datum: 09 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip CLARA HENRIETTE, kapt. P.H. Willers. Adres bij F. der Kinderen. (opm: eerste reis)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen FAIRY QUEEN, kapt. Hickman, en JOHN BARRY, kapt. Robson, beide van Sydney naar Batavia, zijn volgens bericht van Batavia van de 16e juli, over Suez ontvangen, in de Straat van Lombok verongelukt en zijn, na door rovers geplunderd te zijn, door het volk verlaten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LAURENTIUS MARIA, kapt. Olsen, van Londen naar Noorwegen, is de 5e oktober in de Noordzee gezonken. De equipage, uit 19 personen bestaande, is door kapt. Wiebe, voerende het schip INGER JOHANNA, van Sundsvall te Antwerpen gearriveerd, gered en te Antwerpen aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Gothenburg van de 30e september, was tussen Varberg en Morupstänge gestrand een Nederlandse smak, komende van St. Petersburg, beladen met koper, talk en potas, de naam onbekend. Men hoopte echter, na een gedeelte der lading gelost te hebben, dezelve weder vlot te kunnen brengen. (opm: zie ZP 121040)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om in de loop dezer maand te vertrekken, het nieuw gebouwd, gekoperd twee-deks campagne barkschip MERCATOR, kapt. Korteland, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam, of De Groot Boelants & Cº., te Schiedam. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk met al deszelfs toebehoren en inventaris, zijnde nieuw uitgehaald in den jare 1837 en groot ongeveer 40 rogge-lasten. Te bevragen bij de cargadoors A. Prins & Co. te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop een nieuw tjalkschip, groot pl.m. 40 tonnen, met bijna volledig opgoed, liggende bij de werf te Schouwerzijl. Gadingmakenden vervoegen zich bij de scheepsbaas Niestern aldaar.


Datum: 10 oktober 1840


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 oktober. Zr.Ms. schoener EGMOND, onder bevel van de luit. ter zee der 1e klasse W. Steffens, is heden uitgezeild met bestemming naar Batavia, gesleept door Zr.Ms. stoomschip ETNA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den 3 oktober van Nantes vertrokken JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder naar Liverpool.


Datum: 11 oktober 1840


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 8 oktober. Z.M. heeft bij besluit van 6 Aug l.l. hoogstdeszelfs bewilliging verleend tot de oprichting van een naamloze vennootschap, te Amsterdam, onder de benaming van: Derde Hollandsche Maatschappij ter Zee Verzekering, onder directie van de heeren G.H. Broekhuijzen en Mr. A.H. de Bruine.


Datum: 12 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De smak, op Varberg bij Gothenburg gestrand – zie ons nommer van de 9e dezer – is de ALBERDINA, kapt. Potjewijd (opm: kof ALBERTINE, kapt. H.K. Potjewijd), van St. Petersburg naar Amsterdam. Hetzelve was, na een gedeelte der lading gelost te hebben, weder vlot geworden en is bereids de 9e oktober in het Vlie binnengekomen.


Datum: 13 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip STRABO, kapt. Schoof, van Richmond naar Amsterdam, is de 8e oktober zwaar lek te Plymouth binnengelopen. Hetzelve moest op de helling gehaald worden om te repareren. (opm: zie ZP 191140)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 11 dezer zeilde van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. F. Taay naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 10 oktober. Zr. Ms. fregat DE RIJN, aan boord hebbende Z.K.H. prins Hendrik, derde zoon van Z.M., is den 21 september ter rede van Cadix aangekomen. Alles was wel aan boord. Door aanhoudende tegenwind was de reis van Marseille naar Cadix min voorspoedig geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's-Gravenhage, 10 oktober. Te Scheveningen is heden het treurig bericht ontvangen, dat een der schuiten uit dat zeedorp, welke aan de haringvisserij deel namen, onder de Engelsche wal tegen een groot wrak is gestoten, met dat ongelukkig gevolg, dat dezelve dadelijk gezonken is en 5 manschappen, die zich daarop bevonden, zijn verongelukt, en derhalve vele bewoners van Scheveningen in rouw gedompeld zijn. Drie manschappen, de stuurman A. van den Toorn en twee matrozen, zijn gelukkig door een Engels vaartuig gered. De heer W. Pronk is de reder van de verongelukte pink.
(opm: DE VROUW PIETERNELLA PRONK; zie DC 151040 en 291040)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Extrakt uit het schrijven van kapt. D. Zweers, voerende het schip DOCTRINA AMICITIA:
Batavia, 3 juni. Onze stoom-combuis heeft zich ook zeer goed gehouden, wij hebben nog niets dan zeewater gedronken en het is zeer goed, doch de hoeveelheid water is niet zo groot als men verwacht had, enfin, wij maken toch altijd meer water, dan wij gebruiken, en er wordt met zulk een familie nog al iets gebruikt.
Een extrakt van kapt. C.J. Berghuis, voerende het schip MARIA SUSANNA HENDRIKA, strookt geheel met bovenstaande, en behelst onder anderen:
Overigens heb ik ongemeen veel dienst van de toestel, die alle aanprijzingen schijnt te verdienen.
En het is alzo te wensen, dat beide bodems, de eersten, welke van deze zo nuttige combuisen, vervaardigd in de fabrijk van de heren Seevenbergen en De Lanoy te Amsterdam, gebruik hebben gemaakt, en zulke niets te wensen overlatende resultaten hebben opgeleverd, ten voorbeeld moge strekken, van zo vele anderen, daar het onontbeerlijke van drinkwater in de betreurenswaardigste toevallen, bij gemis van hetzelve, zo dikwijls op verre reizen gebleken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ANNEGINA, kapt. Van der Wijk, naar Guernsey, en ALIDA EN LUCAS, kapt. Rentes, naar Chichester, zijn ter rede van Maassluis terug gekomen.
Het schip ARENDINA HARMINA, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam naar Londen, te Yarmouth binnen, heeft den 30 sept. de reis voortgezet.
Het schip CATHARINA ELSINA, kapt. Schuring, van Amsterdam naar Cardiff, was den 30 sept. op de hoogte van Dungeness.
Het schip HOLLAND, kapt. Dekker, van Amsterdam naar Batavia, is den 18 aug. gepraaid op 01º 55' N.breedte, 20º 14' W.lengte.
Het schip de VROUW KLASINA, kapt. Kars, van Newcastle naar Groningen, is te Cuxhaven binnengeloopen, en was aldaar den 5 oktober nog liggende.
Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Vos, van Laurvig (opm: Larvik) naar Delfzijl, te Cuxhaven binnen, heeft den 5 oktober de reis voortgezet.
Te Bayonne lag den 3 oktober in lading het schip HUBERT CORNELIS, kapt. Hendriks, voor Amsterdam.
Te Londen hebben den 3 oktober een aanvang gemaakt met laden de schepen UNDINE, kapt. Smith, voor Amsterdam, en ALIDA GIEZEN, kapt. Boon, voor Rotterdam.
Te Batavia is den 8 juli binnengekomen Zr.Ms. fregat DORKAS, kapt. Boelen, van Vlissingen, laatst van Rio Janeiro.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 11 oktober. De 5e dezer zijn in de Noordzee door kapt. Wiebe, voerende de bark JUNGE JOHANNA, te Antwerpen aangekomen, gered 19 personen, zijnde de equipage van het gezonken schip LAURENTIUS EN MARIA, kapt. Aolson, van Ahrensdal (opm: buitenlander), komende van Londen en gedestineerd naar Noorwegen.


Datum: 15 oktober 1840


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip STRABO, kapt. Schoof, van Richmond naar Amsterdam, met schade te Plymouth binnengelopen - zie ons nommer van 13 dezer - wordt volgens bericht van daar van de 10e oktober gemeld, dat hetzelve op het droge zoude gehaald worden ten einde zonder te lossen het lek te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, H. Salm, A.A. van der Crab, B.D. Bosscher en A.W. Abrahamsz., makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op maandag de 2e november 1840, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRY EN WILLEM, gevoerd door kapt. J.W. Retgers, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 70 duim, wijd 5 ellen 77 duim, hol 4 ellen 47 duim, en alzo gemeten op 306 tonnen of 162 lasten; liggende in het Oosterdok en breder bij de inventaris omschreven. (opm: zie ZP 031140)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's-Gravenhage, 13 oktober. Omtrent het verongelukken van de Scheveningse haringschuit, DE VROUW PIETERNELLA PRONK, waarvan de overgebleven equipage heden nacht door den stuurman Dirk Klok is aangebracht, verneemt men nog het volgende:
Op de 1e dezer (opm: 1 oktober), des avonds te 11 uur, bij zeer donker weer, op het Haesborgher zand (opm: de banken van Happisburgh; 52º49’ N.B. 1º32’ O.L.), op een afstand van 2½ uur van den wal, ten noorden van Yarmouth (opm: Great Yarmouth), stootte het vaartuig, bij het overzeilen van een bank, tegen een daarop staand wrak. Dadelijk liep de pink vol water, sloeg op zijde en dreef weg. Aan de equipagie, bestaande uit 8 koppen, bleef, op de rand van de schuit, nog slechts een klein plekje tot verblijf over. Korte ogenblikken daarna, sloeg de matroos Arie Ariese Pronk reeds over boord. De matrozen Ment Bruin en Arie Bal ondergingen hetzelfde lot; terwijl, na verloop van 15 uren, de beide matrozen Cornelis Vrolijk én Krijn Bron, verkleumd van koude, afgemat van vermoeienissen, en door gebrek aan voedsel en drinken (sinds 30 september des middags ten 12 ure had de equipagie niets genuttigd) op het wrak bezweken. Den volgenden dag, des middags, brak, na zooveel uren doodsangst te hebben doorgestaan, het uur van redding eindelijk aan voor de 3 afgematte schipbreukelingen, die elkander reeds bij iedere golfslag eeuwig vaarwel hadden gezegd, en elk ogenblik dachten om te komen. Zij ontwaarden in het verschiet enige hunner plaatsgenoten, en niet lang duurde het of de pink, bestuurd door Jacob van der Zwan, was op een kleinen afstand het wrak genaderd; de pogingen, van dien kant aangewend tot redding, bleven echter onbekroond. De stuurman Jacob Pieterse den Heyer was gelukkiger in zijn streven: hij redde, door middel van een lijn, de schipbreukeling Cornelis Spaans. Vervolgens naderde een derde vaartuig, bestuurd door Cornelis Leenderse Keus het wrak, op een afstand van ongeveer 20 vademen. Hij redde den stuurman Arie van der Toorn, die hij een lijn had toegeworpen. De derde schipbreukeling Jan Bal, is almede met een lijn door den stuurman Arie Dijkhuyzen gered.
Door dit zoo treurig ongeluk zijn, behalve de ontroostbare weduwen en weezen, die in hunne mannen en vaders alles verloren hebben en in de diepste armoede zijn gedompeld, de overgebleven drie arme vissers, als van hun vaartuig beroofd, met hunne talrijke huisgezinnen brodeloos geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F. N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van de heren agenten van Lloyds, op dinsdag de 20e oktober 1840, in het locaal op den hoek der Scheepmakers- haven en Bierstraat, wijk A, n°. 438, te veilen een partij scheepsgereedschappen, geborgen uit het nieuw uitgehaalde en onlangs gestrande brikschip LORD ALTHORP, bestaande in ankers, kettingkabel, zeilen, touw- en blokwerk, lier en sloep enz., zo als dezelve zullen genummerd zijn liggende voor het huis van den heer J. G. Maasdijk, aan de Leuvehaven, oostzijde wijk A, n°. 208.


Datum: 16 oktober 1840


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW JANTINA, kapt. D.E. Blauw, van Brevik naar Delfzijl, is den 2den, en de schepen de HOOP, kapt. Panjer, van Amsterdam naar Flensburg, FENNEGINA, kapt. Duit, van Hamburg naar Koningsbergen, de VREDE, kapt. De Jong, beide van Demmin, de DA