Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1833


Datum: 01 januari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe tjalk, lang 18 el 680 streep, wijd 4 el 60 streep, en hol naar advenant. Te bevragen bij T. Boontje te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz. te Leeuwarden zal op donderdagen den 3 januari 1833 provisioneel, en den 17 daaraanvolgende finaal, telkens des avonds om 6 uren, bij F. Zoutman, kastelein in het Schippershuis, op het Vliet bij Leeuwarden, verkopen een sterk en goed onderhouden hekschip, genaamd de JONGE TJALLING, groot 66 ton, met zeil en treil, bomen en haken, ankers en touwen, en verder toebehoren; breder volgens inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Stads Gracht te Leeuwarden, toebehorende aan Tjalling Louws de Graaf, laatst bevaren geweest door Sipke Woudsma, als beurtschipper van Leeuwarden op Amsterdam. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Condities te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van gemelde notaris. (opm: LC 040133 meldt dat is geboden NLG 1.000. Zie LC 281232)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel, presenteert bij boelgoed en gereed geld te verkopen ruim 4.000 stuks grenen planken van verschillende soort, geborgen uit het verongelukte brikschip BELLONA, van Wiburg naar Bordeaux gedestineerd geweest. Wie gading maakt, komt op donderdag den 3 januari 1833, te Moddergat, en vrijdag den 4 dito te Wierum, telkens des morgens ten 9 ure. Nader informatie bij de heren Harmens & Zonen te Harlingen. (opm: een buitenlander, kapt. M.G. Regerser, op 7 november 1832 verongelukt op de Engelsmanplaat, zie LC 220233, LC 251232)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brussel, den 26 december. Donderdag den 20 dezer is het Amerikaans driemastschip GANGES, kapt. Johnsson met 2.000 kisten suiker van het eiland Cuba, aan het huis van Jacob Serruijs geconsigneerd, oostwaarts van Oostende gestrand. Bij het inlopen in die moeilijke haven, waar thans, wegens het sluiten der Schelde, alle naar België bestemde koopvaardij schepen moeten binnenkomen, stootte, bij holle zee en harden wind, dit schip op de bank voor de invaart zijn roer af en geraakte aldus op strand. Het volk is gered.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De Weeskamer te Soerabaija roept bij deze elk en een iegelijk op, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de boedel van wijlen de alhier overleden persoon van Dillon, gezagvoerder van het particuliere schip BOEROONG, om daarvan aangifte of betaling te doen binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.
Soerabaija, 22 december 1832, namens de Weeskamer, de secretaris Oosthoek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 december 1832. De 24e dezer, des middags ten 12 ure, is bij de zwarte ton van het Nieuwe Gat of Engelschen Hoek aan de grond geraakt een Engels fregatschip, genaamd VICTORIA, kapt. J. Casen, van Norfolk (in Virginie), naar Bremen bestemd, geladen met tabak; de equipage, bestaande in 16 man, alsmede de vrouw van de kapitein, zijn de volgende nacht door de loodsen geborgen en des morgens door de Terschellingse loodsschipper J. Meyer behouden aangebracht; het schip zit vol water en men zou trachten zo veel mogelijk van de lading te bergen. (opm: zie ook DC 010133)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 december 1832. De brik DE ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, 114 dagen reis hebbende van Batavia naar Amsterdam, is de 16e dezer op de hoogte van Egmond door een Engels oorlogs-fregat genomen en zou te Duins worden opgebracht (waarschijnlijk dezelfde brik, als waarvan bevorens reeds door kapt. H. Mulder, van Havana, is gerapporteerd geworden). (opm: zie ook DC 030133, schip blijft onder NL vlag)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Riga, met lijnzaad, hennip, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 december. Het nabij het Vlie vastgeraakt fregatschip is gebleken een Engels koopvaardijschip te zijn, met tabak uit Noord-Amerika naar Bremen bestemd; de equipage was aan wal gebracht; het schip zal vol water, en men zou van de lading zo veel mogelijk trachten te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde Statuten het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op veertig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden af aan tot 5 januari ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Deking Dura, alhier, bij wien de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1832.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen:
De 29 december: Het schip ROSALIE, kapt. H.K. Zeeba, van Grissee de 13 december, en de schoener MAINE, kapt. Tan Gioklien, van Cheribon de 21e december;
De 30 december: een Engels schip.
Van Batavia zijn vertrokken: 
De 29 december: de brik ALLEN, kapt. A. Riggs, naar Soerabaija.
De 30 december: het schip NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis, met 11 passagiers, naar Rotterdam; het schip PEKALONGANG, kapt. Sarief Hasiem Ankawie, naar Cheribon; de bark THEODORA, kapt. P.H. Kock, met een passagier naar Singapore, de brik DOROTHEA, kapt. C. Boyle, naar Padang, en de brik PASSEKAN, kapt. Tjoa Hong, naar Pekalongang.
De 31 december: het schip VROUW HELENA, kapt. J. Ross, naar China, en de brik DOROTHEA, kapt. J.C. Holtrop, naar Tagal.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. wachtschip ORESTES, Zr.Ms. korvet HELDIN, Zr.Ms. schoener POLLUX, Zr.Ms. kruis-peniche No.4,
Een peniche, naar P. le Comte (1831)
en de koopvaardijschepen MAASSTROOM, JESSY, l’ESPERANCE, CAROLINA JACOBA, MERCURY, GRACE, SCHOON VERBOND, BOEROONG en ROSALIE, de brikken GOAN OAN, TWEE GEBROEDERS, INDRAMAIJOE, CLEMENTINE, BETSY, FATAHILWAHAP, en ONDERNEMING, de schoeners INDUS, GOANHIEN, MAINE, en de barken REMBANG, MATHILDA, LE CHARLES, en NEDERLANDER, benevens een Engels, een Amerikaans en een Hamburgs schip. 
Te Samarang is aangekomen:
De 26 december: de bark BLORA, kapt. F.E. Reid, van Batavia de 22 december, en de brik GOLLEK, kapt. Ong Pingkie, van Riouw de 2 december.
Van Samarang is vertrokken:
De 24 december de schoener SOTTIE, kapt. J.C. Bock, met twee passagiers naar Soerabaija.
Te Soerabaija is aangekomen:
De 23 december: de sala-sala MADURA, kapt. Ong Giang, van Samarang, met een passagier.
Van Soerabaija zijn vertrokken:

Geen schepen


Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik DOURGA, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, KAMELEON en WINDHOND, Zr.Ms kanonneerboot No.9, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de koopvaardijschepen JOHANNA FREDERIKA, MASTORA, en ANNA AUGUSTINA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken MARGARETHA, ALEYDA, TEKSING en TJONGOAN, de schoeners DRACKE, ALCESTA, DOLPHIJN, IRIS en SWIFT, de bark REGRET en de sala-sala MADURA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 december 1832. De 29e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE JONGE HEINRICH, kapt. G.H. Riehaake, naar Havre en de 30e, des morgens, ANNA ELIZABETH, kapt. J.E. Onnen, naar Rye.
De 30e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, naar La Rochelle

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 december 1832. Van Helvoetsluis wordt van de 31e dezer gemeld, dat kapt. A.S. Cassie tegen den Bol aan de grond is geraakt, doch door assistentie van de stoomboot DE BATAVIER, weer vlot geworden en onder de Goerese haven ten anker gekomen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 december 1832. De 31e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALIDA, kapt. G. van Laar, naar Duinkerken.


Datum: 02 januari 1833


Krant:
 PIT - Post- och Inrikes Tidningar


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 december 1832 Deze morgen werden er bommen over de Citadel in de Schelde gegooid, achter de kanonneerboten en Tête de Flandres (opm: Vlaamsch Hoofd). Met uitzondering van het Nederlandse fregat EURYDICE, bevond zich het overige eskader, namelijk de korvetten PROSERPINA en KOMETEN (opm: Zr.Ms. KOMEET, ook COMEET), alsmede 20 kanonsloepen, zich tussen Lillo, Frederik Hendrik (opm: een fort) en Basz (opm: vermoedelijk Bath). Men zegt dat het Belgische kanonsloep-eskader naar Frederik Hendrik zal zeilen, tevens, om bij de schans Ste. Marie twee brigantijnen achter te laten, teneinde de communicatie met de Citadel veilig te stellen (opm: verdedigen). De Fransen hebben bij Lillo een gestrande Nederlandse kanoneerboot in beslag genomen. Precies nu, om 4 uur namiddag, hoort men de kanonnen van de frontbatterijen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 31 december. TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, van Londen.

Krant:
 PIT - Post- och Inrikes Tidningar


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 16 december 1832. Morgen beginnen waarschijnlijk de front- en verdedigingsbatterijen te schieten. Men gelooft dat de Citadel zich niet langer dan 10 dagen kan verdedigen. (opm: van 4 tot 23 december werd om de Citadel gestreden voordat deze zich overgaf)


Datum: 03 januari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

Vroegtijdige kennis van stoomkracht. Reeds in den jare 1543 verleende een zekere zeeofficier, Blasco de Garay genaamd, aan keizer Karel V, een machine door middel van welke men een schip zonder behulp van zeilen of riemen in beweging kon brengen. Hoewel men de zaak als een belachelijke kwakzalverij beschouwde, drong echter de uitvinder zo ernstig aan op een onderzoek van zijn machine, dat eindelijk de keizer een commissie daartoe benoemde, welke bestond uit Don Henriques de Toledo, Don Pedro Cardona, de thesaurier Ravago, de vicekanselier Gralle en verscheidene zeeofficieren. De proef werd genomen den 17 juni 1543, aan boord van het schip TRINIDAD, groot tweehonderd tonnen, hetwelk kort te voren met een lading tarwe uit Colivre was aangekomen. Op een gegeven sein zag men het schip zich voorwaarts begeven en naar alle richtingen wenden en zulks zonder hulp van zeilen of menselijke kracht, noch enig ander zichtbaar mechanisme dan een ketel met heet water gevuld en een zeer kunstig raderwerk. De verzamelde volksmenigte kon haar verbazing niet genoeg te kennen geven; de haven van Barcelona weergalmde van goedkeuringskreten en de leden van de commissie leverden eenstemmig het gunstigste rapport bij de keizer in. Alleen de thesaurier Ravago bleef, men weet niet om welke reden, een vooroordeel tegen de uitvinder en diens werktuig behouden. Na afloop van de proefneming nam De Garay zijn machine weer af van het schip, legde de houten bestanddelen ervan/derzelve in het tuighuis neer, doch voerde het eigenlijke beweegmiddel met zich mee. Hoe zonderling deze geschiedenis ook moge toeschijnen, zo is zij toch door veel nieuwelingen in de archieven van Simancas gevonden oorkonden gestaafd en ook voorts door de nauwkeurigste opgaven van alle bijzonderheden buiten twijfel gesteld. (opm: een zeer merkwaardig bericht, daarom opgenomen) 

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 december. De gecombineerde vloot ligt steeds in Duins; maar enkele kruisers van dezelve schijnen nog altoos de Nederlandse kusten te blijven verontrusten, en door een derzelven wederom een Nederlands schip, de ONDERNEMING, kapt. Engels, van Batavia naar Amsterdam bestemd, aan de Nederlandse kust genomen en te Ramsgate opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Het schip ELIZABET, kapt. G. Pybes, van Bergen naar Pekela, is, volgens brief van Stavanger van de 11e december, aldaar binnengelopen.
Het schip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary naar Middelburg, is de 27e december te Deal binnengekomen.


Datum: 04 januari 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Johan Jacob de Sitter, notaris en procureur te Groningen, vervangende de heer notaris Mr. E. van Eerde, gedenkt op vrijdag den 18 januari 1833, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder S. Oltkamp in de Groote Toelast aan de Groote Markt te Groningen, publiek, ten overstaan van het Vredegerecht dier stad, te verkopen (opm: een huis, een stuk land en) 1/32e aandeel in het kofschip JOHANNA GEERTRUIDA, in 1827 nieuw uitgehaald, en gevoerd door schipper Pieter Pybes, om dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw zal op maandagen den 7 januari 1833, ten huize van de weduwe Jacob Arends de Jong, te Grouw, bij provisionele, en den 21 derzelfde maand ten huize van den kastelein T.G. Visser, aldaar bij finale toewijzing, telkens des avonds om zes uren, publiek, bij strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen:
-       het Veerschip, varende van Grouw op Leeuwarden en Sneek et vice versa, in den jare 1826 nieuw uitgehaald aan de werf van C.P. Sjollema en Zoon, te Grouw, lang over steven 10 el 5 palm, wijd en hol naar rato; en zulks met zeil en treil en verdere tuigage, alsmede met geheel het octrooi van gemeld veer, alles zodanig het thans eigen is aan, en bevaren wordt door Haije S. Maurits en Wigle de Visser. (opm: LC 110133 meldt dat is geboden NLG 1.650). De betaling is nu aldus gesteld: NLG 1.000 bij de aanvaarding, welke ene maand na de finale toewijzing moet plaats hebben; en de rest onder solide borgtocht, op den 12 mei en den 12 november 1833, telkens de helft meer behoorlijke interest.
-       een welbezeild schuiteschip, lang over steven 15 el 6 palm, wijd en hol naar advenant, gemeten op 12 last; en zulks met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, bijkans zo goed als nieuw, alsmede haken en boomen enz., alles volgens inventaris; thans liggende aan de werf van bovengenoemde scheepsbouwmeesters C.P. Sjollema en Zoon, te Grouw. (opm: LC 110133 meldt dat is geboden NLG 251)


Datum: 05 januari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 januari. Heden is alhier gearriveerd de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 6e september vertrokken van Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht 4 januari. Volgens de authentieke zeetijding zijn, gedurende het afgelopen jaar 1832, in de Maas en Goeree binnen gekomen 2.214, zijnde 57 meer dan in 1831, en uitgezeild 2.231, zijnde 97 meer dan in 1831; alles, zo als gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen, en de schepen, die voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. (Onder de in de Goeree binnengekomen schepen waren er 1 van Canton en 40 uit onze Oost Indische bezittingen.)
In het afgelopen jaar 1832 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 381 schepen, waarvan 107 van Sunderland en andere Engelse plaatsen met kolen, en 270 met granen, als: 88 van Riga, 87 van Libau en 95 van Windau, Pernau, Arendsburg, Archangel en andere steden, met welke, alsmede met andere schepen uit sommige plaatsen van ons rijk, zijn aangebracht 17.353 lasten rogge en 13.320 lasten gerst, zijnde 143 schepen, te zamen met 13.769 lasten granen, meer dan in 1831.
Gedurende het jaar 1832 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 398 en binnengekomen 12 schepen, tezamen 410, behalve de haring- en visschepen, zijnde 81 meer uitgezeild en 3 minder binnengekomen dan in het jaar 1831.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 januari. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DROMO, kapt. W. Rend, van Londen.
De 4e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen, naar …. .
RC 050133
Rotterdam, 2 januari. Het schip ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Suriname naar Amsterdam, te Plymouth opgebracht, is, volgens brief van Londen van de 28e december, vrijgegeven geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 januari. Het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Goudappel (opm: kof, kapt. G. Goudappel, zie ook RC 080133), in ballast van Maassluis, is volgens brief van Malta van de 1e december, in die haven geheel verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Batavia, 23 augustus. De MAASSTROOM, kapt. J. de Gorter die de 9e naar Rotterdam uitzeilde, is in lekke staat naar Anjer teruggekeerd en zal waarschijnlijk moeten wederkeren om op Onrust onderzocht te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sheerness, 31 december. Het schip PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname naar Amsterdam, is hier aangekomen, zijnde aangehouden geworden door Zr. Britse Ms. schip VOLAGE. (opm: de brik blijft onder Nederlandse vlag tot sloop in 1838)
Het schip IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes, van Batavia naar Amsterdam, is door Zr. Britse Ms. schip SATELLITE aangehouden en bevond zich, met verlies van anker en kabel, l.l. zaterdag (opm: 29 december) voor Margate (opm: zie RC 080133).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 30 december. PAULINA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary naar Middelburg, is aangehouden en te Ramsgate opgebracht. (opm: het fregat blijft onder Nerlandse vlag)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 december. Het schip INDIAN, kapt. P. Peters, van Batavia naar Rotterdam, is door Zr. Britse Ms. schip ADA aangehouden en herwaarts opgebracht. (opm: het Nederlandse fregat INDIAAN, kapt. H. Peters, werd in mei vrijgegeven nadat aan de Belgen de vrije vaart over de Schelde was toegestaan)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Vlie, 31 december. TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlamin, ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper en CATHARINA, kapt. H.J. Popp, van Hamburg.
Terschelling, 31 december. MINERVA, kapt. Tiedeman, van Hamburg.
Uitgezeild: Texel, 2 januari, FORTUNA, kapt. C. Wilder, naar Grimsby.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Volgens bericht uit Batavia, van 10 september, was aldaar ter rede aangekomen het fregatschip de DORTENAAR, kapt. F. van Ginkel, van deze stad, en zou de volgende dag van daar de reis naar het vaderland aannemen het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, insgelijks alhier te huis behorende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. In het afgelopen jaar 1832 zijn aan deze stad uit zee aangekomen 270 schepen. Van dezelve kwamen er 22 uit Groot-Brittannië met klipzout; 12 uit Frankrijk met ruw zout; 1 uit Cadix met zout; 134 uit Groot-Brittannië met steenkolen; 20 uit Pruisen en Denemarken met koolzaad; 13 uit Zweden en Noorwegen met stokvis en traan; 11 uit Rusland met granen; 3 uit Rusland met lijnzaad; 4 uit Oost-Indië met suiker en koffij; 35 uit Zweden en Noorwegen met hout; 4 uit Groot-Brittannië en Rusland met stukgoederen; 3 uit Frankrijk met wijn; 7 uit Zweden en Rusland met teer, en 1 uit Groot Brittannë met gezouten haring. In 1832 is het getal alhier aangekomen schepen 58 minder geweest dan in 1831.
Het getal uitgezeilde schepen heeft in 1832, 293 bedragen, zijnde 9 meerder dan in 1831.


Datum: 07 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Petersburg overwinteren de drie volgende Hollandse schepen, als: CATHARINA MARGARETHA, kapt. Hendrikus M. Swart; MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendrik Uil; GEZINA HARMINA, kapt. Jan Hendriks Jonker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In het afgelopen jaar 1832 zijn te Dordrecht uit zee aangekomen 270 schepen.
AH 080133
Scheepstijdingen. Het schip DE DORTENAAR, kapt. F. van Ginkel, is 5 september de Straat Sunda doorgezeild.


Datum: 08 januari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild tjalkschip, groot 66 ton, voorzien van een goede inventaris, en geschikt voor alle vakken. Te bevragen bij A.T. van Slooten te Harlingen, alwaar bovengemeld schip is liggende in de Noorderhaven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In de loop van 1832 zijn in de haven van Amsterdam 2246 schepen uit zee aangekomen, welk aantal, indien men de ongunstige omstandigheden der laatste maanden in aanmerking neemt, zeer aanzienlijk is te noemen. Volgens de daarvan opgemaakte officiële staten, waren in de loop van 1831, 1660 zeeschepen, gezamenlijk inhoudende 194.210 tonnen te Amsterdam ingeklaard.
In 1832 zijn in de Maas en Goeree 2214 schepen ingekomen en 2231 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz., zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1831 ingekomen………………2157                     In 1831 uitgezeild………………..2134.
In 1832 ingekomen………………2214                     In 1832 uitgezeild………………..2231.
Dus in 1832 meerder ingekomen….57                     Dus in 1832 meerder uitgezeild…..97
In het afgelopen jaar 1832 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 381 schepen, waarvan 107 van Sunderland en andere Engelse plaatsen met kolen, en 270 met granen, als: 88 van Riga, 87 van Libau en 95 van Windau, Pernau, Arendsburg, Archangel en andere schepen uit sommige plaatsen van ons rijk, zijn aangebracht 17.353 lasten rogge en 15.320 lasten gerst, zijnde 143 schepen, te samen 13.769 lasten granen, meer dan in 1831.
Gedurende het jaar 1832 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 398 en binnen gekomen 12 schepen, te samen 410, behalve de haring en visschepen; zijnde 81 meer uitgezeild en 3 minder binnen gekomen dan in het jaar 1831.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 januari. Heden is alhier gearriveerd de brik JONGE ELIZABETH, kapt. A. de Wit, de 13 augustus vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip (opm: fregat) PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuiver Jr, van Baltimore naar Rotterdam, te Falmouth opgebracht (opm: zie GRC 231132), is vrijgegeven en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Ruijl, voerende het driemast pinkschip DRIE GEBROEDERS, van Batavia naar Amsterdam, is op 2 januari behouden Delfzijl binnengekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. Gisteren is gelukkig te Hellevoetsluis binnengekomen, en thans veilig in het Nieuwe Kanaal liggende het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, komende van Batavia en bestemd naar deze stad. Volgens rapport van de kapitein was hij woensdag den 2 dezer in het Kanaal zeilende, Bevezier ten noorden van zich hebbende, en uit hoofde van de menigte schepen, welke met de toen heersende oostelijke wind koers uit het kanaal zettenden, vleidde hij zich, dat het vrede was, en hij bleef in die waan tot des voormiddags ten 11 ure toen een loodskotter van Dover bij hem aan boord kwam, medebrengende Engelse nieuwspapieren, waaruit bij de toestand van zaken vernam. Daar het schoon weder met oostelijke wind was, oordeelde hij het niet raadzaam om bij dag verder oostwaarts op te werken, maar stuurde hij, ten einde bij een vermoedelijke kruiser geen argwaan te verwekken, met de menigte westwaarts zeilende schepen, tot tegen de avond, wanneer, ten 10 ure, de wind Z.Z.W. aannemend dik, hij wendde en met kracht van zeil koers zette door de Hoofden. De volgende dag, den 3, zag hij Walcheren, op ondiep water houdende, terwijl de wind toen flauw oostelijk was, en deed van tijd tot tijd een schot om een Vlissingse loods aan boord te krijgen, ten einde desnoods die haven te kunnen binnen lopen. Na enige moeilijkheid gelukte het hem een loods te bekomen; doch voortwerkende naar de plaats zijner bestemming, zag hij vrijdag, den 4, een oorlogsfregat, geen vlag tonende, westwaarts van hem, hetwelk met kracht van zeil op hem afkwam. Hij wendde daarop naar de wal, en van 12 tot op 8 vaam water houdende, wendde de kruiser, maar bleef steeds in het gezicht, hetwelk hem noodzaakte om naar de wal vol te houden, ten einde niet onder het bereik van het geschut der kruisers te vervallen; maar daardoor verviel hij ten laatsten op de Ooster, waar het schip op de wind draaide, stootte en bleef zitten; waarop hij alle zeilen tegen haalde, en de gehele dubbel geladen batterij afschoot, door welke dreuning het schip op de tegengebraste zeilen deinsde en op vlot water kwam. Geen Goereesche loodsen te zien krijgende, bleef hij van 10 tot 6 vaam over en weder werken, en dus werkende kreeg hij de Maasbank. Ook hier zag hij tevergeefs naar een loods uit, en kreeg die niet voor dat hij, omstreeks 10 ure, voor de droogte van de banken en de tonnen van het gat zeewaarts moest. Intussen was de kruiser uit het gezicht geraakt. Toen de loodsen aan boord waren, gelastte hij de loodsboot om de gouvernements-depêches, welke hij aan boord had, zo spoedig mogelijk aan Z. Exc. de schout-bij-nacht Van der Straten te bezorgen, wien hij tevens verzocht om hem het volgende tij de stoomboot te willen zenden, ten einde hem binnen te slepen. Gezegde Z. Exc. had de goedheid daartoe met de meeste spoed bevel te geven, en reeds de volgende dag, des morgens zeer vroeg van den 6, kwam de stoomboot bij hem, die hem niet alleen binnengaats sleepte, maar bovendien op een briljante wijze op de rede voor Hellevoetsluis bracht, genietende buiten dit alles van de commandant van gemelde stoomboot van alle mogelijke medewerking en beleefdheid. Verder ontving hij van Zijne Exc. de schout-bij-nacht en van de WedEd. Gestr. Heer kapitein ter zee, directeur Baak, de verzekering van alle mogelijke assistentie om het schip op een veilige plaats en vrij van ijs te brengen. De kapitein kan niet genoeg roemen de hulpvaardigheid en diensten, hem en zijn schip door de genoemde bevelhebbers bij het binnenkomen te Hellevoetsluis bewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Naar men uit Deal van den 3 dezer des avonds meldt, hadden zich, van de nog voor het grootste gedeelte in Duins bevindende Britse en Franse vloot, op den 2 dezer opnieuw de fregatten CASTOR en de ARIADNE, van daar ter kruising op de hoogte van Texel begeven. Door de in Deal teruggekomen oorlogssloep LARNE was op het droge, nabij de Maas, een groot schip zonder masten of vlag gezien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. Volgens berichten uit Batavia, van 14 september, was dien dag het fregatschip de DORTENAAR, hetwelk den 9 te voren ter rede van Batavia was aangekomen, van daar naar Sourabaya gezeild, en daarentegen ter rede van Batavia aangekomen het fregatschip de PRINS VAN ORANJE, van Rotterdam

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. De equipage van het thans in het dok te Vlissingen liggende linieschip de ZEEUW is den 2 dezer grotendeels op vier vaartuigen, gesleept door de stoomboot SURINAME, te Bath aangekomen, om aldaar dienst te doen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 4e januari.
Te Malta zijn twee Hollandse schepen onder embargo gelegd, de HARMINA, kapt. J.S. Vegter, van Amsterdam en de VROUW GEERTRUIDA, kapt. G. Goudappel. Het laatste is gestrand bij het inkomen der quarantaine-haven (opm: zie RC 050133) en verlaten zijnde is het voor circa GBP 110 verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. De 3e dezer is ter rede van Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. stoomboot SURINAME, commandant Van Frank, welke op de 1e dezer naar Bath was opgevaren. Ook de 31e december ll. is van de Schelde geretourneerd de kanonneerboot Nº 7, commandant Van der Tak. De 31e december is van Vlissingen naar Duinkerken gezeild LA PHILOMELE, kapt. J. Kuiper.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. De 5e dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas DIANA, kapt. A.K. Jongbloed, van Papenburg, welke te Brielle op de haven gekomen zijn door het ijs.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia, zijnde door de stoomboot de BATAVIER binnengesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het schip IDA ALEIDA, kapt. J. Sipkes Feykesz., de 20e augustus van Batavia naar Amsterdam vertrokken, is de 20e december, na een reis van 112 dagen, Egmond zes mijlen N.O. van zich hebbende, door het Engels oorlogsschip SATELITE, kapt. Smart, aangehouden, na de gehele equipage en alle passagiers, ten getale van 25 man, van boord gelicht en veertien man daarvan teruggezonden te hebben, waaronder hoogstens slechts zes mensen in staat om het scheepswerk te verrichten; vervolgens is het schip met verlies van een anker en touw eerst ter rede van Margate, doch, dit geen veilige haven zijnde, vervolgens de 31e dito te Sheerness opgebracht. (opm: zie AH 050133; het fregat blijft onder Nederlandse vlag)


Datum: 09 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Terschelling, 2 januari. CONCORDIA, kapt. R.R. Gruber, van Cuxhaven.
3 januari. HELENA, kapt. Rotgers, van Papenburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruter, van Papenburg. 4 januari, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, van Hamburg.


Datum: 10 januari 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Van Vlissingen schrijft men, onder dagtekening van 6 dezer: 
Gisteren zijn de Schelde afgekomen Zr.Ms. schepen het fregat EURIDICE, en de korvetten de KOMEET en de MEDUSA, gesleept wordende door de stoomboten CURAÇAO, de BEURS VAN AMSTERDAM en HERCULES.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 7 januari. Heden zijn alhier gearriveerd het schip HELENA CHRISTINA, kapt. E.J. Martens, met twee passagers, de 19. december vertrokken van Japan, en het schip JAPAN, kapt. P.C. de Roth, met vier passagiers, eveneens de 19. december vertrokken van Japan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Een Oostenrijks koopvaardijschip, van Antwerpen afgevaren, is te Lillo door de commanderende Nederlandse officier teruggewezen, uit hoofde thans aan geen schip, van welke natie ook, het op- of afvaren der rivier van onze kant wordt toegestaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens een brief uit Hamburg, van de eerste dezer, was de scheepvaart door het vele drijfijs op de Elve geheel gestremd, waardoor dien ochtend de loodsen het niet meer hadden durven wagen de zeilree liggende schepen naar zee te brengen en verscheidene andere naar Hamburg bestemde vaartuigen aan het strand waren gehaald; de vaart naar de andere oever van de Elve was nog vrij.
Gedurende het jaar 1832 zijn te Hamburg uit zee aangekomen 2.217 schepen (239 meerder dan in 1831) waaronder 348 uit Holland en Brabant; en zijn van daar uitgezeild 2.175 schepen. Gedurende het jaar 1832, en wel van 30 april tot 24 november, zijn te Cronstad aangekomen 1.449 schepen, waaronder 88 Hollandse; en zijn van daar vertrokken 1.419 schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. De schepen ANNA KATARINA, kapt. V. Pieper Clz., CATARINA, kapt. H. Popp, beide van Hamburg en EVERDINA, kapt. J. Ohm, alle drie naar Amsterdam, zijn de 3e dezer in goede staat te Harlingen binnengelopen.
De schepen REGINA, kapt. T. Tieman, ANNA MARIA, kapt. H. Pieper; DE HOOP, kapt. H.T. Bakker, CONCORDIA, kapt. D.J. Geltes, alle vier van Hamburg naar Amsterdam, zijn vóór de 30e te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Van Tonningen wordt de 3e dezer gemeld, dat de schepen de VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, van Riga naar de Eems en ANNA MARIA, kapt. J.H. Schwarts, van Rostock naar Leer, de 30e december, met twee Hollandse, reeds te Delfzijl binnen, en meer andere vreemde vaartuigen van daar naar zee gezeild zijn; verscheiden aldaar in de haven liggende Hollandse schepen waren de 29e en 30e dito op de rede gehaald, doch toen door het voorbeeldeloos lage water verhinderd naar zee te gaan; sedert was de Eider met ijs bedekt geworden en het uitzeilen geheel onmogelijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Volgens brief van kapitein J.J. Reinhardt, voerende het schip de TWEE CORNELISSEN, van Amsterdam naar Batavia, in dato 19 september, was hij, na de 17e dito in de Straat Sunda aangekomen te zijn, toen op de hoogte van St. Nicolaashoek en dacht hij de volgende dag de rede van Batavia te bereiken; aan boord was alles wel.


Datum: 11 januari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend kofscheepje, met alle deszelfs toebehoren, groot 60 à 70 ton. Nader onderricht ten kantore dezer courant.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een hecht en sterk tjalkschip uit de hand te koop, bevaren door Johannes Jans, groot 68 ton, liggende in de Stadsgracht te Franeker; te bevragen bij de eigenaar M. Sannes, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een kof of veerschip, twee jaren oud, met zijn toebehoren, uit de hand te koop. Te bevragen bij Johannes Gosses Postma, te Oosterzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop op aannemelijke condities een uitmuntend veer- en beurtschip op Amsterdam. Iemand hiertoe genegen zijnde, gelieve zich voor den 20 januari aan te melden ten kantore der Leeuwarder Courant. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau in de Lemmer zal op zaterdag den 12 en 26 januari 1833, telkens des avonds ten zes ure, ten huize van den logementhouder Hendrikus Le Heux, in de Wildeman aldaar, in het openbaar veilen en verkopen een praamschip, thans liggende in de Lemmer, en bevaren wordende door Lammert Minnes Steginga, groot 30 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, lang 13 el 9 palm 1 duim 6 streep, wijd 3 el 2 palm 6 duim en 6 streep, en hol 1 el 4 palm en 2 duim. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van meergenoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Texel, 9 januari. DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Middelburg, 7 januari. Uit de Lloydslijst van de 1e dezer blijkt, dat het schip PAULINE, kapt. Hoffman, van Demerary naar deze stad, te Ramsgate is overgebracht.
Vlissingen, 6 januari. Gisteren zijn de Schelde afgekomen Zr.Ms. fregat EURIDICE, commandant E. Lucas, benevens de korvetten DE KOMEET, commandant Den Berger en MEDUSA, commandant Courier dit Dubicast, gesleept wordende door de stoomboten CURAÇAO, DE BEURS VAN AMSTERDAM en HERCULES.
Door de loodsboot n.º 4 van Vlissingen is in zee een loods overgezet op het koopvaardijschip DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd.


Datum: 12 januari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 januari. Heden is alhier gearriveerd het schip PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, met vier passagiers, de 22 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Ostende zijn in 1832 binnengekomen 965, en uitgezeild 899 zeeschepen. In vroegere jaren, voor de laatste revolutie, bedroeg aldaar het getal der in- en uitgaande zeeschepen niet veel meer dan een derde van de voormelde getallen.


Datum: 15 januari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Buitenlandse Scheepvaart te Harlingen. Binnen gekomen, gedurende den loop van den jare 1832:
157 Nederlandse schepen                6 Hanoverse schepen.
63 Engelse schepen.                         2 Pruisische schepen.
28 Noordse schepen.                        2 Zweedse schepen.
1 Mecklenburger schip.                     1 Spaans schip.
1 Frans schip.                                    1 Deens schip.
Te samen 262 differente schepen, zijnde 22 schepen meer dan in het gepasseerde jaar.
Van opgemelde schepen waren 152 beladen met hout uit de Oostzee, Rusland en Noorwegen, sommige gedeeltelijk met staven, klaphout, lijnzaad, hennip, veren, jopenbier, ijzer; 1 met hout van Dantzig, 4 met tarwe, 7 met rogge; waarvan sommigen gedeeltelijk met lijnwaden, potasch, hennip, lijnzaad en talk, 2 met garst, 1 met raapzaad, 11 met ruw Engels klipzout; waarvan sommigen gedeeltelijk met looderts, aardewerk, suiker, ammoniak, gom en terpentijn. 8 met ongemalen krijt, 6 met teer ijzer en pik, 1 met ijzer, 11 met steenkolen; waarvan sommigen gedeeltelijk met wijn, katoenen, lijnwaden, manufacturen, aardewerk en molenstenen, 3 met hennip, rogge, potas, talk, kalamink (opm: wollen stof, aan één zijde opgeglansd, vooral gestreept, voor het bekleden van meubelen), koper, teer, pik en houtwerk, 1 met koffij, suiker, huiden en leder, 1 met aardewerk, 6 met klipsteen en hout, 1 met chicorei (retourgoederen), 2 met walvis en robbenspek, 44 met ballast. Te samen 262 schepen.
Met voornoemde schepen zijn in den loop van dat jaar, van hier uitgevoerd: 110.471¼ ton boter, 73.156 stuks inlandse zoetemelkse kazen, 42.930 stuks Vriese kanter kazen, 21 stuks dito komijn dito, 2.621 balen ruw vlas, 282 dito hiede, 551 pakken gezouten huiden, 38 dito gedroogde kalfsvellen, 540.000 ponden afgekookte beenderen, 61.500 dito chicorei wortel, 8.800 dito gemalen cement, 1.000 dito lijm, 832,000 stuks dakpannen, 46.500 dito vloeren, 445.000 dito gebakken steen, 21.000 dito muursteentjes, 86 lasten tarwe, 216 dito garst, 7½ dito klaverzaad, 1.632 vaten gemalen chicorei, 138 balen vette wol, 14.000 stukken pijpaarde, 20 stuks gerookte hammen, 275 pakken grauw papier, en overigens geringe hoeveelheden van enige andere artikelen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 11 januari.
De PIET HEIN, kapt. Turnbull, van Rotterdam naar Suriname, is in Duins opgebracht. (opm: fregat, zie RC 280233)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 januari. Het schip de ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, op de reis van Batavia naar Amsterdam te Ramsgate opgebracht, doch wederom vrijgegeven, is den 11 dezer in Texel binnengekomen. De lading van gezegd schip bestaat uit 2.545 balen koffij, 210 kanassers suiker en 200 bossen bindrottingen, voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 januari. De ANNA SOPHIA (opm: smak), kapt. S.O. Visser, en de HELLECHINA, kapt. M. Brakke (opm: kof HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke), twee kleine vaartuigen, welke in Engeland waren opgebracht, zijn vrijgegeven ten gevolge der vertogen van de Nederlandse consul te London, op grond, dat de schippers zelf reders zijnde, het bestaan van hen en hun huisgezin daardoor geheel was weggenomen, en deze lieden reeds in de grootste ellende gedompeld zijn geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Den 6 dezer is gelukkig door ’s Rijks stoomboot tot voor Hellevoetsluis gesleept het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. T. Sipkes, komende van Batavia, en bestemd naar Dordrecht. Hetzelve ligt thans in veiligheid. Genoemd schip heeft in het Kanaal veel gevaar gelopen om door de Engelsen genomen te worden, en is op onze kust door een vijandelijk fregat sterk vervolgd, doch ijver en schranderheid van de kapitein hebben deze gevaren weten te boven te komen, zodat het door de volwaardige medewerking der stoomboot, behouden in het vaderland is aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. In het afgelopen jaar 1832 zijn voor Vlissingen ingekomen 1256 en uitgezeild 1166 zeeschepen, die, uitgezonderd een klein getal, dat naar andere plaatsen bestemd was, naar of van Antwerpen aldaar ter rede zijn gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Van Helvoetsluis wordt de 13e gemeld, dat volgens geruchten de vorige dag voor gaats was het driemastschip PALEMBANG, kapt. Kraanstuyver. Er drijft veel ijs op de stroom.
Van Brielle wordt de 12e dezer gemeld: Gisteren is door een ijssloep van hier, voor het Nieuwe Gat, op de 7 vademen water. Gepraaid het driemastschip (opm: fregat) PALEMBANG.
De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuyver, van Baltimore, laatst van Falmouth en ligt bij de Zuidbatterij ten anker, met ijssloepen bij zich tot assistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Met bevreemding in de zeetijding van Helvoetsluis van de 31e december 1832 (vermeld in de Rotterdamse Courant van 1 januari 1833, no. 1,) gelezen hebbende, dat kapt. A.S. Cassie, tegen de Bol aan de grond geraakt zijnde, door assistentie van de stoomboot DE BATAVIER weer vlot geworden was, zo vindt de zeeloods Pieter Hans, gemelde kapitein bediend hebbende, zich, ten einde de waarheid hulde te doen en ter eigener verantwoording, verplicht zulks tegen te spreken, als liggende het schip ALEXANDER, reeds des avonds van de 30e december ten 6 ure, op de diepte van 5 vadem in het vaarwater ten anker.
De stoomboot DE BATAVIER is eerst des avonds ten half elf ure van dien dag op zijde van het schip ten anker gekomen; zijnde het laatste gedeelte dier tijding de waarheid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. De 8e dezer is van de Schelde ter rede van Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. korvet PROSERPINE, commandant Van Maren; Zr.Ms. fregat EURYDICE is aldaar binnen ’s Rijks dok gehaald.


Datum: 17 januari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. In de algemene vergadering van deelhebbers in de Javasche Assurantie Maatschappij is bekend gemaakt, dat de winst waarschijnlijk een vermindering zal ondergaan door een ingediende doch ongeliquideerde pretentie wegens verlies van het schip SOPHIA van NLG. 44.000.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 januari. Heden zijn alhier gearriveerd het schip DE MAAS, kapt. J.C. Teves, de 6 september vertrokken van Rotterdam en het schip ONDERNEMING, kapt. J. Eeltjes, met een passagier, de 6 september vertrokken van Middelburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het schip HILLEGINA (opm: kof HILLECHIENA), kapt. H.H. Brakke, van Cardiff maar Amsterdam, te Cardiff onder embargo gelegd, is weer vrijgegeven geworden en zou ten spoedigste van daar vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Van Helvoetsluis wordt de 15e dezer gemeld, dat kapt. Kraanstuyver met hulp van een ijssloep op het Kanaal gekomen is.
De 14e dezer, des avonds, zeilde uit de Maas ATTENTION, kapt, J. Haasloop, naar Gibraltar.


Datum: 18 januari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh te Gorredijk gedenkt op woensdag den 23 januari 1863, des namiddags ten 4 ure, ten huize van den kastelein H.T. Jager, te Gorredijk, publiek, bij de beschrijving, te presenteren te verkopen zeker bevaren tjalkschip, genaamd de GOEDE HOOP, lang 17 el 2 palm en 5 duim, wijd 2 el 8 palm, en hol 1 el 6 palm, met al deszelfs aan en toebehoren, volgens inventaris, en zodanig en in dier voege hetzelve laatst bij Klaas Tjeerds Bakker is bevaren, en thans aan de Klisse onder Terwispel bij de Gorredijk ter bezichtiging ligt, zijnde dit tjalkschip c.s. inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatie des aangaande te bekomen bij H.H. van Dam, schipper en veenbaas te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 14 januari. Op den 1 januari dezes jaars waren de navolgende schepen en vaartuigen van oorlog voor het rijk in aanbouw: NEPTUNUS, van 84 stukken, te Vlissingen in aanbouw; JUPITER, TROMP en DE RUIJTER, ieder van 74 stukken, de twee eerste in aanbouw te Amsterdam, de derde te Vlissingen; de WAAL, van 60 stukken, te Rotterdam; de DOGGERSBANK, van 60 stukken, te Amsterdam; de DIANA, van 44 stukken, te Willemsoord; de YSSEL, van 44 stukken te Rotterdam; de LEK, van 44 stukken, te Amsterdam; de BOREAS, van 28 stukken, te Vlissingen; CASTOR, van 28 stukken, te Amsterdam; de MERKUUR, van 18 stukken, te Rotterdam; de POSTILLON, van 14 stukken, te Rotterdam; de SNELHEID, van 14 stukken, te Vlissingen; de MERWEDE en WILLEM HENDRIK, transportschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping. Notaris J.J. De Blécourt zal op vrijdag 25 januari a.s te Wildervank verkopen 1/32 part in het kofschip de ZEELUST, bevaren door Gerrit Alberts Wieringa.


Datum: 19 januari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Maandag zijn van de Schelde ter rede van Vlissingen gekomen de Rijks stoomboten CURAÇAO en BEURS VAN AMSTERDAM, commandanten Le Jeune en Moll, welke dinsdag namiddag de Schelde weer zijn opgevaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Kapt. J.H. Backer, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Batavia bestemd, meldt dd. 12 november jl. bij de linie 06º05’ NB 23º10’ WL, dat hij na veel stormen en contrarie-winden tot bij Wight te hebben ondervonden, vervolgens, na stilte, eindelijk, 31 oktober, de Oost-passaat gekregen had; het schip was in een goede staat zeilende en de equipage in de beste welstand. Genoemde kapitein bericht tevens, dat hij de volgende schepen, die twee dagen vóór hem uit het Nieuwe Diep gezeild zijn, is gepasseerd, te weten: DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang; NEDERLAND, kapt. T.K. Klein en DE FAAM, kapt. J. Andresen, alle 3 van Amsterdam naar Suriname bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen, Terschelling, 11 januari. DIANA, kapt. G. Konig, van Bergen is wegens de vorst in de haven van Terschelling gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 15 januari. Naar men uit Deal van den 14 dezer des avond meldt, liepen in Duins nog dagelijks van de gecombineerde vloot enkele Britse of Franse fregatten en oorlogssloepen binnen en ook uit, komende van of gaande ter kruising op de Nederlandse kust. Het Nederlandse schip PIET HEIN, hetwelk voor enkele dagen door de Britse oorlogsstoomboot DEE genomen en opgebracht is (opm: zie RC 150133), bevond zich nog altoos te Deal onder beslag.


Datum: 21 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit Duinkerken bericht men d.d. 8 januari l.l, dat het schip JONGE MARIA, kapt. Ponsteyn (opm: kof, kapt. B. Ponstein), met kalk geladen, de 9e december van daar is vertrokken en de zelfde dag weer binnengelopen, uit hoofde van lekkage, doch de daarop volgende nacht in brand is geraakt; zodat er niets dan het geraamte van is overgebleven, hetwelk voor 900 fr. is verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen, Texel. 18 januari. MARIA SOPHIA, kapt. L.N. Bogenburg, van Bogense.
Maassluis, 18 januari. De stromen vol ijs.


Datum: 22 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Effecten-sociëteit. Kwart over vier ure. Gisteren verspreidde zich op het laatst der beurs het gerucht dat het embargo op de Hollandse schepen in Engeland zouden opgeheven zijn en wilde men hieraan de willigte der fondsen toeschrijven. Dit gerucht heeft zich echter tot op dit ogenblik niet bevestigd. Thans verneemt men dat de rijzing die zich ook voornamelijk in de nieuwe 5 pCts. geopenbaard heeft, veroorzaakt wordt, door het oprichten ener administratie in dat fonds door een der voornaamste bankiers te Londen en waarvoor thans aanzienlijke inkopen in dat fonds geschieden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De schepen DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Smirna naar Amsterdam en HENDRIKA ELISABETH, kapt. D. Miereke, van Smirna naar Rotterdam, te Gibraltar binnengezonden, zijn 23 december weer vrijgegeven.
Uitgezeild: Gravesend, 13 januari. EENDRACHT, kapt. M.J. Zeeman, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Volgens brief van kapitein J.H. Backer, voerende het schip CONCORDIA         , van Amsterdam naar Batavia, in dato 12 november, was toen hij in goede staat met stilte drijvende bij de linie, op 06º05’ NB 23º10’ WL, na sedert zijn uitzeilen bijna niets dan tegenwind en storm te hebben doorgestaan. Gemelde kapitein rapporteert, de 20e oktober bij Lezard voorbij gezeild te zijn de schepen DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang en NEDERLAND, kapt. T.K. Kleyn, beide van Amsterdam naar Suriname; dat hij op de hoogte van Madera, op een grote afstand, gezien heeft een schip, waarschijnlijk ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam naar Batavia en de 12e oktober voorbij gezeild is het schip de FAAM, kapt. J. Andresen, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 23 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Extracten uit de Belgische dagbladen tot en met heden dinsdag 22 januari.
Courrier Belge: De Antwerpse reders schijnen zich weinig te hebben laten afschrikken door de eerste ter sluiting der Schelde genomen maatregelen, omtrent welke de heden uit Holland bekomen tijdingen aantonen dat zij meer nog kunnen geruststellen; althans in het Journal du Commerce worden aangekondigd als in lading liggende, om met het openen der vaart te vertrekken, naar Liverpool het Belgische schip ANGELINE, kapitein d’Siuze (opm: kof ANGELINA, kapt. D. Stinze), enz., en naar Marseille het regulier op de Middellandse zee varend, dubbel gekoperd, Belgische brikschip VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte. (opm: de VIERGE MARIE vertrok 28 september van Vlissingen naar Marseille)


Datum: 24 januari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Zr.Ms. fregat DE DOLPHIJN, kommandant W.A. Lans, is in de vorige week van voor Neuzen te Vlissingen in het dok gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 januari. Heden is alhier gearriveerd het schip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, de 6. september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Op de Schelde is alles vrij rustig; de grote oorlogsschepen zijn allen tot overwintering in de haven van Vlissingen gebracht; de equipage van het linieschip DE ZEEUW is verdeeld in de forten Bath, Lillo en Liefkenshoek; de commandant van dat schip, de kolonel-kapt. ter zee J.C. Rijk, voert het bevel over de gehele zeemacht op de Boven-Schelde en houdt zich meestal te Bath op.
Slechts een gering getal kanonneerboten overwintert te Lillo, de overige liggen te Bath, Walsoorden en Kruiningen, zo ook de stoomschepen, die men van tijd tot tijd ziet op- en afvaren.
De Antwerpse en Brusselse bladen raden aan batterijen aan den Doel en aan het fort Frederik Hendrik op te richten, ten einde het opvaren der Hollandse kanonneerboten te beletten. Vooral willen zij het genoemde fort te versterken, met oogmerk om de gemeenschap met Lillo en Liefkenshoek af te snijden.
Naar men verneemt zal ook bij de marine aan de manschappen verlof worden verleend.


Datum: 29 januari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 januari. Gisteren is alhier gearriveerd de bark RIBBLE, kapt. S. van Delden, de 22 september vertrokken van Rotterdam, en heden de brik PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, met een passagier, de 6 september vertrokken van Baltimore.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip met kajuit, oud 11 jaren, groot 45 ton, met uitmuntende inventaris. Een dito hecht hol, met mast, groot 56 ton. Te bevragen en te bezichtigen bij de eigenaars de weduwe W. Dijkstra & Zonen, te Sneek.


Datum: 30 januari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen. Texel, 28 januari. VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp en VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.


Datum: 31 januari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 januari. De 28e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. G. Pybus, van Bergen en ligt bij de Goerese haven ten anker.
De 29e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW NEELTJE, kapt. J. Don en CORNELIA JOHANNA, kapt. P. Don, naar de Noordzee.
De 30e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ENGELINA, kapt. R.H. Bock en MARIA, kapt. J.K. van Wijk, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen. Texel., 29 januari. VROUW HILLEKIN, kapt. U.H. Bonjer, van Bordeaux; EENDRAGT, kapt. M.J. Zeeman, van Londen. Bij het vertrek van de post VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Batavia; SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Smirna, laatst van Gibraltar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 januari. Te Oostende is gearriveerd kapt. Bens (opm: Belgische kof THÉODORE),van Londen.


Datum: 01 februari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, gedenkt, op woensdag den 6 februari 1863, des namiddags om vier uren, ten huize van den kastelein B. de Vos, aldaar, publiek, bij de beschrijving, ter verkoop aanbieden zeker bevaren en overdekt schuiteschip, genaamd de VROUW MARIA, lang 13 el 1 palm, wijd 2 el 4 palm 6 duim, en hol 1 el 2 palm 7 duim; gelegen bij de brug te Gorredijk, en, laatst bevaren door de weduwe Lucas Hotses van Zinderen, met staand en lopend want, haken, bomen en verdere scheepsgoederen, ingevolge daarvan opgemaakte inventaris.


Datum: 02 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Men meldt uit Plymouth, dd. 27 januari, dat de Hollandse schepen ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom, JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Pieter Jacobus Kerkhoven en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, alle drie van Batavia naar Amsterdam bestemd, door het Engelse oorlogschip ROVER aangehouden en aldaar binnengezonden zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia naar Amsterdam, was 23 januari op de hoogte van Penzance.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam: VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, van Bordeaux en DE EENDRAGT, kapt. M.J. Zeeman, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. In Texel zijn 29 januari binnen gekomen kapt. A.A. Herman, de VEREENIGING, van Batavia, beladen met 3.930 balen koffij, 834 kanassers suiker en 360 bossen rotting, voor de Nederlandsche Handelmaatschappij; en kapt. P. Schackel, de SNELHEID, van Smirna, laatst van Gibraltar, met enige kisten opium voor de Nederlandsche Handel Maatschappij en voorts beladen met fruiten enz. voor diversen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. De 30e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas ZELDENRUST, kapt. G.J. Kluin, van Ostende.


Datum: 05 februari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Volgens een staat van den Zeehandel der Oostzee, zijn er in den verleden jare langs Elseneur gepasseerd 12.202 vaartuigen, waarvan 3.030 Engelse, 1.768 Pruissische, 835 Deense, 1.583 Noorse, 1.007 Zweedse, 403 Russische, 542 Hanoveranen, 405 Hollandse, 231 Franse en 189 Amerikaanse vaartuigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 februari. Te Vere is donderdag ll. binnen gekomen het kofschip de ZEEMEEUW, van Liverpool naar Dordrecht bestemd met klipzout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 30 januari, de sloepschepen MARIJ EN HELEN, kapt. M. Laubinger, SAAR EN ANN, kapt. D. Gemming, beide met ballast van Londen; het kotterschip CATHARINA, kapt. H.J. Popp, met steenkolen van Newcastle.
Uitgezeild: Den 2 januari, het kofschip DIE STÄDT LINGEN, kapt. T. Schipman, met boter naar Londen.
Den 5 dito, het sloepschip MARIJ EN HELEN, kapt. M. Laubinger, met boter naar Londen. 
Den 11 dito het kotterschip CATHARINA, kapt. H.J. Popp, met kaas naar Newcastle. Den 2 februari, het sloepschip SAAR EN ANN, kapt. D. Gemming, met boter naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 februari. Te Vlissingen zijn donderdag de orders uitgevaardigd, dat de koopvaardijschepen van alle natiën de Schelde kunnen op- en afvaren, uitgezonderd de Engelse, Franse en Belgische.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 8 december. Alhier zijn gearriveerd de 27e november. DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruhn, van Batavia, bestemd naar Rotterdam, en de 7e december DE VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. D. Boes Lutjens, van Batavia, bestemd naar Amsterdam; dezelve heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 29 januari, des avonds, is de  Belgische brik WILLEM, kapitein Minne, van Villa Nova komende met fruit bij Ostende op de kust geraakt. (opm: buitenlandse namen werden vaak vertaald, zo ook hier; het in 1808 gebouwde schip heette onder Nederlandse vlag vanaf 1824 GUILLAUME; kapt. Joseph Minne Sr.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Men meldt uit Chatham, dd. 30 januari, dat het schip HENRIËTTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia naar Amsterdam bestemd, door het Engelse oorlogsfregat CONWAY genomen en aldaar binnengezonden is.
Men meldt van St. Helena, d.d. 11 december, dat het schip de MAASSTROOM, kapt. Jacob de Gorter, van Batavia naar Rotterdam bestemd, te Batavia afgekeurd is. (opm: fregat, zie RC 300333)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel. Binnengekomen 1 februari de HENRIETTE EN JOHANNA, van Bordeaux en 
2 februari de GLORIA DEO, kapt. J. van Bergen, van Hull.


Datum: 06 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 4 februari. AMSTERDAM, kapt. W.C. Abrahams, van Suriname.


Datum: 07 februari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De 31e januari is te Vlissingen, wegens lekkage, in de Westerhaven gekomen de Nederlandse bark NEDERLANDS WELVAART, kapt. D.H. de Jong, van Baltimore naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 februari. Heden arriveerde alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witsen, met twee passagiers, de 23. september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 08 februari 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe tjalk, lang 13 el 6 palm 3 duim, wijd 3 el 1 palm 2½ duim, en hol naar advenant. Adres bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 december 1832. Alhier zijn binnengekomen: 
17 november. WILHELMINA, kapt. Johann Nielsen Klint, van Amsterdam.
19 november. DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam.
20 november. DE FAAM, kapt. Jens Andresen, van Amsterdam.
21 november. DE VRIENDSCHAP, kapt. Doeke Gerrits Doeksen, van Amsterdam.
27 november. SUSANNA MARIA, kapt. Jan Fredrik Spiegelberg, van Amsterdam.
29 november. DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers, van Amsterdam.
In het gezicht: 3 december, een schip, waarschijnlijk DE HOOP, kapt. Laurens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra) of DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Johann Bernhard Bodeman, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Suriname.
PGC 080233 

Advertentie. De griffier van het Vredegerecht, Kanton Pekela
, gedenkt
, ter verzoeke van kapitein W. P. Wessels, te Oude Pekela wonende
, publiek te verkopen
een welbezeild smakschip en annexen, groot 74 ton, genaamd de HOOP, liggende te Harlingen en laatst door kap
t. H.W.
Onstwedder bevaren. Deze verkoping zal zijn op donderdag 14 februari 1833, des avonds te vijf uren, ten huize van logementhouder W.M. Pott te Oude Pekela, op conditi
ën
, dan te horen
, en zal de inventaris aldaar 8 dagen voor de verkoping ter lezing liggen.

A. Wildervanck Bruins.

 

LC 080233
Advertentie. De openbare notaris G. Wilhelmij zal op zaterdag den 16 februari 1833, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Wouter Foppes Lijsinga, herbergier te Rijperkerk, bij strijkgeld presenteren te verkopen de gerechte helft van het veer- en beurtschip, varende van Rijperkerk op Leeuwarden heen en weder, met deszelfs toebehoren, in voege bij Eesge Lijkeles Westerhof bevaren. Dadelijk bij de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 4 februari. Hedennacht is alhier op de Hors dezes eilands gestrand het Zweedse brikschip REDLIGHEDEN, gevoerd door kapt. J. Anderson, van Gothenburg, met hout naar Jersey gedestineerd, de equipage uit 10 man bestaande, is geborgen.


Datum: 09 februari 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men uit Deal van den 4 dezer meldt, heeft gisteren van de Britse oorlogsfregatten de CASTOR, SATELLITE en CONWAY, welke daags te voren, uit hoofde van de hevige stormwind, in Duins van derzelver kruising terug hadden moeten keren, de SATELLITE opnieuw naar de Nederlandse kust koers gezet. Door de CONWAY is in de Noordzee de Oost-Indiëvaarder de CATHARINA ELIZABETH, van Batavia naar Amsterdam bestemd, aangehouden. Ook is op den 1 dezer, op de hoogte van het eiland Wight, de Nederlandse brik ATLAS, van Cuba komende, en met suiker enz. beladen, genomen en te Conway opgebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 7 februari. Gisteren zijn alhier gearriveerd het schip de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, de 29 september vertrokken van Rotterdam, het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, met een passagier, de 23. september vertrokken van Amsterdam, het schip de VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, met zeven passagiers, de 29 september vertrokken van Rotterdam, het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeijlstra, met enige passagiers, de 19 oktober vertrokken van Amsterdam, het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, met vier passagiers, de 21 oktober vertrokken van Rotterdam en de bark MARIE THERÈSE, kapt. J.F. Joffroy (opm: kapt. François Joffroy), de 21 oktober vertrokken van Rotterdam.
Heden is alhier gearriveerd het schip PETRUS, kapt. F.H. Trip, met een passagier, de 23. oktober vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Demerarij, 17 december. Heden is alhier gearriveerd het schip CAROLINA EN JOHANNA, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Havana, 26 december. Heden is alhier gearriveerd het schip HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapt. Henricus Moorberg, voerende het schip DE VROUW GEZINA, van Antwerpen naar Leer gedestineerd, met lekkage en zeeschade in het Eijerland annex Texel binnengebracht, is van mening, op bekomene autorisatie van Zijne Excellentie de heer minister van Financiën en volgens de Wet, op dinsdag de 12e februari dezes jaars 1833, des morgens 10 ure, in het logement De Zeven Provinciën, aan het Oude Schild, op Texel, ten overstaan van de op Texel residerende notaris W. Bok, publiek te doen verkopen: 16 vaten spijkers, 221 platen ijzerblik, 2 flessen vitriool-olie, 3 kisten vensterglas, 537 stukken diverse manufacturen. Alles min en meerder door zeewater beschadigd; liggende in ’s Rijks Domeinen-pakhuizen, aan de haven te Texel, alwaar hetzelve een dag vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien zal zien. Nadere informatie bij de heren Edward Collings & Co., Binnenkant, Nº 23, te Amsterdam en bij de commissionairs Zunderdorp en Kan, te Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ELISABETH, kapt. G. Pijbes, van Bergen met stokvis, en de ZEEMEEUW, kapt. J. van Driesten, van Liverpool, met zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 februari. Heden is in de haven van Terschelling gekomen, SARA EN ANN, van Harlingen naar Londen, hebbende tussen Vlie en hier een anker verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Lijst van Hollandse schepen, in Engeland onder embargo, te Plymouth aangehouden door Sir George Young, commanderende het oorlogsschip ROVER:
De MINERVA, van 450 tonnen, kapt. G.H. Ahlers.
De ANTHONIUS EN CORNELIA, van 300 tonnen, kapt. G. Blom.
De JOHANNIS ARNOLDUS, van 250 tonnen, kapt. P.J. Kerkhoven.
Te Rochester: Het schip HENRIETTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, 324 tonnen, 19 man equipage, waarvan 10 Hollanders en 9 Duitsers, in de Noordzee aangehouden door het oorlogschip CONWAY en naar Rochester opgezonden. 
Alle vier van Amsterdam en derwaarts gedestineerd van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men meldt uit Deal, dd. 4 februari, dat het schip DE VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. D. Does Lutjens, van Batavia naar Amsterdam bestemd, door het Engels oorlogsfregat CONWAY de 1e februari in de Noordzee genomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 februari. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Duinkerken.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas, ANTHONIUS, kapt. G. Roskamo, van Ostende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, van Amsterdam te Suriname aangekomen, meldt van daar, van de 1e december, dat hij, na sedert zijn vertrek uit Texel, drie weken door slecht weer in Het Kanaal opgehouden geweest te zijn, de reis van daar tot aan Braamspunt in 29 dagen had volbracht en de 17e november aldaar was aangekomen en onder quarantaine gelegd; doch de gezondheid der equipage in de beste staat zijnde, daarvan vier dagen daarna ontslagen was geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. De 9e september is van Batavia te Soerabaya aangekomen het schip AZIA, kapt. J. Boot.
De 14e september is van Batavia naar China gezeild het schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenk.
De 20e september is het schip JAVA, kapt. J.Y. van der Zweep, van Soerabaya naar Passaroeang gezeild.
De 30e september is van Batavia naar Soerabaya gezeild het schip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Men verneemt, dat de kapt. ter zee Lucas, commandant der vloot op de Beneden-Schelde en van de EURIDICE, eerlang met genoemde bodem weer naar het fort Bath zal opzeilen, als wanneer de kapt. ter zee Rijk, die zich thans aldaar bevindt, zich naar Vlissingen zal begeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Dinsdag is de loodsboot van het Vlissingse loodsbestuur te Antwerpen gekomen met een Zweedse schooner met vruchten van Lissabon en een Deens sloepschip van Ostende. Ter hoogte van het fort de Parel gekomen zijn er verscheiden geweerschoten op die vaartuigen gelost en zijn zij genoodzaakt geweest te ankeren. Een soldaat van de wacht op het fort de Parel is in de stad gekomen, om bevelen opzichtelijk de beide handelsvaartuigen; de Vlissingse loodsboot naar Vlissingen terug te brengen. Woensdag zijn de twee schepen doorgelaten en in het bassin gekomen.


Datum: 12 februari 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 februari. De 8. dezer is alhier gearriveerd de bark WILLEM ERNST, Kapt. J.G. Veening, de 10 oktober vertrokken van Baltimore.
Gisteren is alhier gearriveerd het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, de 24 september vertrokken van Amsterdam.
Heden is alhier gearriveerd het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek, met 12 passagiers en kinderen, de 23 oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens een brief van Fernambuck van 19 december was aldaar gearriveerd het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. Harm K. Dijkhuis, komende van Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens echte bescheiden bestaat de Nederlandse zeemacht uit de volgende bodems: 
Negen linieschepen, te weten: De ZEEUW van 84 stukken, in 1825 gebouwd; thans in actieve dienst met 750 man bezetting. De NEPTUNUS van 84 stukken, op stapel, doch sinds 1831 volbouwd. De HOLLAND van 74 stukken, gebouwd in 1817. De WATERLOO van 74 stukken, gebouwd in 1824, thans in dienst met 700 man. De KORTENAAR van 74 stukken, gebouwd in 1825. De JUPITER, van 74, op stapel, maar sinds 1831 volbouwd. De TROMP en DE RUYTER van 74 stukken, beide in aanbouw. De ZEELAND, van 74 stukken, gebouwd in 1798. 
Drieëntwintig fregatten: De RIJN van 60 stukken, gebouwd in 1816. De WAAL en DOGGERSBANK van 60 stukken, beide in aanbouw. De DIANA van 44 stukken, op de vijand veroverd. De AMSTEL van 44 stukken, in dienst met 200 man, gebouwd in 1814. De SCHELDE, van 44 stukken, gebouwd in 1817. De SAMBRE van 44 stukken, gebouwd in 1821. De RUPEL van 44 stukken, gebouwd in 1822; thans in dienst met 350 man. De MAAS VAN 44 stukken, gebouwd in 1822. De BELLONA van 42 stukken, gebouwd in 1825. De ALGIERS van 44 stukken, gebouwd in 1825, thans in dienst met 350 man. De ROTTERDAM van 44 stukken, gebouwd in 1826. De PALEMBANG en de JASON van 44 stukken, gebouwd in 1829. De ZAAN van 44 stukken, gebouwd in 1830. De CERES van 44 stukken, gebouwd in 1831. De IJSSEL van 44 stukken, in aanbouw. De EURYDICE van 32 stukken, gebouwd in 1802, thans in dienst met 250 man. De MINERVA van 32 stukken, gebouwd in 1805, thans in dienst met 200 man. De KENAU HASSELAAR van 32 stukken, gebouwd in 1805, thans in dienst met 200 man. De MARIA RIJGERSBERGEN van 32 stukken, gebouwd in 1803. De JAVAAN van 32 stukken, in dienst met 250 man. De AMPHYTRITE van 32 stukken, in dienst met 200 man. 
Zeventien korvetten: De KOMEET en DOLFIJN van 28 stukken, gebouwd in 1818, thans in dienst met 150 man. De POLLUX, gebouwd in 1824 en de TRITION in 1825, elk van 28 stukken, met 150 man. De ATTALANTE, de LEYE en de NEHALENNIA van 28 stukken, gebouwd de eerste in 1826 en de beide andere in 1827. De HIPPOMENES en de HELDIN, elk van 28 stukken, gebouwd in 1830, thans in dienst met 150 man. De VAN SPEYK van 28 stukken, gebouwd in 1832, in dienst met 150 man. De AJAX van 28 stukken, gebouwd in 1832. De BOREAS en de CASTOR van 28 stukken, in aanbouw. De van stukken, gebouwd in 18, thans in dienst met man. De EENDRAGT van 20 stukken, gebouwd in 1820. De PROSERPINA van 20 stukken, gebouwd in 1821, thans in dienst met 120 man. De PALLAS van 20 stukken, gebouwd in 1824. De MEDUSA van 20 stukken, gebouwd in 1827, thans in dienst met 120 man. 
Zestien brikken. De ZWALUW en de KOERIER van 18 stukken, gebouwd de eerste in 1817 en de tweede in 1818, thans in dienst met 110 man. De KEMPHAAN van 18 stukken, gebouwd in 1821. De VALK, gebouwd in 1824, en de PANTHER, gebouwd in 1826, van 18 stukken, thans in dienst met 110 man. De ECHO van 18 stukken, gebouwd in 1827. De PEGAZUS en de MEERMIN van 18 stukken, gebouwd in 1830, thans in dienst met 110 man. 
De MERKURIUS van 18 stukken, in aanbouw. De VLIEGENDE VISCH van 14 stukken, gebouwd in 1829, thans in dienst met 70 man. De POSTILJON en de SNELHEID van 14 stukken, in aanbouw. De WINDHOND van 12 stukken, gebouwd in 1828, thans in dienst met 60 man. De GIER van 8 stukken, gebouwd in 1818, thans in dienst met 60 man. De PELIKAAN van 8 stukken, gebouwd in 1821. De BRAK van 8 stukken, gebouwd in 1824, thans in dienst met 60 man. 
Twee stoomschepen: De SURINAME van 20 stukken, gebouwd in 1827, thans in dienst met 90 man. De CURAÇAO van 10 stukken, thans in dienst met 70 man. 
Een exercitievaartuig: De URANIA, gebouwd in 1832, thans in dienst.
Twee transportschepen. De ZEEMEEUW van 10 stukken, gebouwd in 1823. De DORDRECHT, van 6 stukken, gebouwd in 1828. 
Kanonneerboten: Vijfendertig kanonneerboten van 5 stukken en 30 man, alle in dienst, hetwelk uitmaakt 1050 man en 175 stukken geschut. Vijfendertig dito van 3 stukken en 25 man, alle insgelijks in dienst hetwelk 875 man en 105 stukken geschut uitmaakt. 
Twaalf roeiboten van 6 stukken en 45 man; tezamen 540 man en 72 stukken geschut. 
Onderscheidene kanonneerboten in aanbouw. 
Alzo bezit Nederland, behalve de 82 kanonneerboten, 60 oorlogsschepen wier bouw voleindigd is; met het allen 2352 stukken geschut voerende; meer dan 10 schepen en een zeker aantal kanonneerboten staan nog op stapel. Van al die schepen zijn 114 in werkelijke dienst; dezelve zijn gewapend met 1218 stukken geschut en bemand met 8335 zeelieden. Bij de hier boven genoemde zeemacht moet men nog voegen twee stoomschepen van 4 stukken geschut en onderscheiden lichte schepen, welke de dienst van uitleggers in de zeegaten verrichten. Men moet in het oog houden dat deze zeemacht hier slechts staat opgesomd, zoals zij op de 15e februari ll. was samengesteld en dat in de loop van het jaar het gouvernement deszelfs zeemacht nog schijnt vermeerderd te hebben, vermits behalve een door een landsschip (opm: een schip van het land, dus gouvernements- of oorlogsschip) uit de Oostzee aangevoerde bezending matrozen, ook onderscheiden bataljons schutterij in de vorige maand 50 vrijwilligers, alle zeelieden van beroep, voor de dienst van de marine hebben geleverd. 
Eindelijk ook moet men zich herinneren dat zowel bij de Nederlandse marine als bij die van de Amerikanen, het getal kanonnen op de lijst van de linieschepen en fregatten altijd lager dan het werkelijke bedrag wordt opgegeven; zo voert bijvoorbeeld DE ZEEUW van 84 inderdaad 104 en de fregatten van 44 alle 50 à 54 stukken geschut in batterij.


Datum: 13 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam: HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading naar Bordeaux het Hanovers kofschip DE VROUW HILKE, kapt. Ulrich H. Bonjer. Adres bij de wed. Jan van Wesel en Zoon en Jan Corver en Comp.


Datum: 14 februari 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. Eergisteren en gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ST. JOHANNES, kapt. P.J. Kraeft, met krenten, en CONCORDIA, kapt. C.J. von Rohler, met stukgoederen, beiden van Cephalonia; DROWNING MARIA, kapt. M. le Juel, van Messina, met fruit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, 9 februari. Heden was alhier binnengekomen de Engelse brik TARTAR, kapt. William Barker, komende van Liverpool, met stukgoederen, en gedestineerd naar Rotterdam. Gemeld schip is door het hier gestationeerde oorlogsvaartuig, de boot no. 37, gecommandeerd door de luitenant-ter-zee Cars, aangezegd geworden om onverwijld terug te keren, waarop gezegd schip wederom heeft zee gekozen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Rotterdam: WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Duinkerken; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 12 februari. MALVINA, kapt. H. Berner, van Buenos Ayres; ANTOINETTE, kapt. J.J. Posenaner, van Bayonne.
Vlissingen, 8 februari. Voor Antwerpen bestemd, alhier te rede gekomen: ST. JOHANNES, kapt. P.J. Kraeft en CONCORDIA, kapt. C.J. van Rohler, van Cephalonia.
Uitgezeild: Vlissingen, 8 februari. DE GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om ten spoedigste te vertrekken naar Embden, binnendoor, de Nederlandse tjalk VROUW HILLEGINA, kapt. F.B. Apvelt.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het schip HOLLAND, van Amsterdam naar Batavia, laatst van Baltimore, de 15e december gepraaid op 05º NB 23º WL, is gevoerd door kapt. W. van Barneveld Kooy.
Het schip CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Amsterdam te Demerary aangekomen, is na vier dagen quarantaine te hebben gelegen, aldaar onder embargo gelegd.
De 7e dezer is van Vlissingen naar Rotterdam gezeild het schip DE GEBINA, kapt. M.D. Gerdes.


Datum: 15 februari 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Van Marle, notaris in het Kanton Middelstum, zal op 19 februari a.s verkopen1/32 part in het kofschip JUFVROUW MEES, bevaren door kapt. Gerrit Lippens Doornbosch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, lang 15 el 6 palm, wijd en hol naar advenant, groot 59 ton, met 2 stel zeilen, 1 fok, 3 kluiffokken, 2 zware en 1 werpanker, 1 ankertouw en tros, staand en lopend want, haken en bomen enz, zoals hetzelve is bevaren door en te bevragen is bij D.H. van ’t Veer, beurtschipper te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half Veerschip, varende van het Heerenveen op Leeuwarden vice versa, door Lieuwe van der Meer te Heerenveen wordende bevaren, bij wien men nader onderricht kan bekomen. Brieven franco.


Datum: 16 februari 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 februari. Heden is voor deze stad gearriveerd het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, den 6 januari ll. zo gelukkig van Batavia te Hellevoetsluis binnen gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 12 februari.
De PAULINE, kapt. Hofman, van Demerary naar Middelburg, te Ramsgate opgezonden, is lek en heeft veel geleden. De lading is beschadigd en een gedeelte daarvan is opgepompt.
Te Margate is opgezonden de VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. Lutjens, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, geheel binnendoor, naar Embden:
Het Nederlandse hek-tjalkschip DE JONGE ADRIANA, kapt. W. de Jongh, om spoedig te vertrekken. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE HENDRIK, kapt. G.H. Ruhaak, van Havre.


Datum: 18 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 11 december. Het schip (opm: brik) JEANNETTE, kapt. A.J. de Meulenaere, van Rio-Janeiro naar Antwerpen bestemd, is eergisteren alhier binnengelopen; de lading is zwaar beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 februari. Het schip (opm: fregat) PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Demerarij naar Middelburg alhier binnengezonden, is lek, het schip heeft veel geleden en een gedeelte van de loze kiel is naar boven komen drijven. De lading is beschadigd; men heeft van dezelve gepompt.


Datum: 19 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van Suriname, dd. 11 december blijkt, dat men aldaar vermoedde, dat de Engelse en Franse embargo op de Hollandse schepen liggen zouden, dien ten gevolge heeft het schip L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, van daar naar Amsterdam bestemd, order bekomen om tot nader order te blijven liggen; hetzelve was gereed om de 28e te zeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen. Helvoetsluis, 16 februari. De stoomboot MOUNTAINIER, is met schade van de Goerese haven op het kanaal gekomen.
Suriname, vóór 11 december; DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.P. Meyer, DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, GODEFRIDA, kapt. A. Hanssen; AGENORIA, kapt. W. van der Kolff en GOEDE VERWACHTING, kapt. B. Bodeman, DE HOOP, kapt, L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra), allen van Amsterdam; DE REGENT, kapt. A. Allau, van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 februari. Blijkens een bericht uit Marennes, van 1 februari ll., is het embargo op het schip de EENDRAGT, kapt. De Groot, opgeheven, vermits de lading, welke naar Dordrecht bestemd was, uit zout bestond, en de bevrachters zich dienaangaande tot het bestuur hebben gewend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Lammerts Vos is voornemens te verkopen zijn tjalkschipshol, de VROUW GEZIENA genaamd. Dagelijks te bevragen bij de scheepstimmerman H. Poort te Termunterzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofscheepje, met deszelfs toebehoren, lang 12 el 6 palm, wijd 6 el 6 palm, en hol 5 el 3 palm, en als zodanig geijkt en gebrand op 2¼ lasten, liggende bij de brug te Drachten. Te bevragen bij de eigenaresse, de weduwe L.S. Durksz, aldaar. (opm: de verhouding lxbxh klopt absoluut niet, ergens staan fouten in de krant) 

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De CONCORDIA, kapt. Kuhler, is de 12e dezer, naar Antwerpen zeilende, bij Lillo vastgeraakt. Dadelijk heeft de bevelhebber onzer zeemacht, de kapt. ter zee Lucas, een stoomboot en een kanonneerboot dit schip tot hulp gezonden en het weer vlot doen brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 februari. De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil, van Rio-Janeiro.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 februari. Heden zijn uit de haven van Terschelling naar Amsterdam gezeild: DIANA, kapt. G. Konig, van Bergen; MINERVA, kapt. J.H. Tiedeman, van Hamburg; CONCORDIA, kapt. R. Groeber, van Cuxhaven; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rater en HELENA, kapt. B. Rotgers, van Papenburg.


Datum: 20 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 februari. Binnengekomen het schip VRIENDSCHAP, kapt, K.B. Tippema, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam: DIANA, kapt. G. Koning, van Bergen; MINERVA, kapt. J.H. Tiedeman, van Hamburg; CATHARINA, kapt. H.J. Popp, van Hamburg, en ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper Cl. Zn., van Hamburg.


Datum: 21 februari 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 februari. Zr.Ms. fregat PROSERPINE, commandant Van Maren, zal heden het dok te Vlissingen verlaten en de Schelde opwaarts zeilen. De andere vaartuigen zullen mede spoedig hun vorige posities op de Schelde hernemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 februari. Hedennacht is op de Zuider wal gedreven en weer vlot geraakt CATHARINA, kapt. M.J. Popp, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 februari. Uitgezeild UNIE, kapt. H.B. Voss; en ANTJE, kapt. S.K. de Vries, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 februari. Uitgezeild VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma en HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, (opm: beide bunschepen) naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zie hier een opgaaf der ladingen koffij in Engeland onder embargo liggende:
-       Voor Amsterdam, aan de Nederlandsche Handel Maatschappij: CLARA HENRIETTA, kapt. W. Blom, 3.271 balen; HENRIETTE CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, 7.131 balen; MINERVA, kapt. Ahlers, 3.886 balen; HENRIETTE EN HENRI, kapt. Vlieger, 2.831 balen; CATHARINA ELIZABETH, kapt. Lutjes, 2.170 balen; DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, 3.591 balen, totaal 22.880 balen.
-       Voor Rotterdam aan particulieren: HARM, kapt. P. Rynbende, MARIA, kapt. J.A. Pronk; DE INDIAAN, kapt. H. Peter, tezamen 7.000 balen
-       Voor Amsterdam aan particulieren: ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom; JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fzn, tezamen 9.825 balen.
Welke schepen alzo tezamen 39.705 balen hebben aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 februari. Zr.Ms. fregat PROSERPINE, kommandant Van Maren, zal heden het dok te Vlissingen verlaten en de Schelde opwaarts zeilen; terwijl de andere vaartuigen spoedig hun posities op de Schelde zullen nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit stellige berichten van de Schelde, de 16e februari afgezonden en te ’s Gravenhage ontvangen, blijkt, dat de Zweedse brik CONCORDIA, na door de hulp der zeemacht onder de kapitein ter zee Lucas vlot te zijn geraakt, werkelijk bij de vliegende storm, die de 15e op de Schelde heeft gewoed en het water tot vijf of zes voeten boven het gewone springtij heeft doen opkomen, opnieuw is vastgeraakt, waarbij dat schip al zijn tuig, met uitzondering van de boegspriet, verloren heeft en deszelfs roer is afgestoten. De kapitein ter zee Lucas is de 13e met de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM de Schelde opgevaren, ten einde de toestand der Zweedse brik in ogenschouw te nemen. Hij heeft daarbij bevonden, dat de brik geheel zal moeten gelost worden en daartoe het nodige verordend. Ook na de ontlading meende hij, dat er een buitengewoon hoog tij zou moeten komen, om de brik weer vlot te krijgen.
De Hollandse kanonneerboot, waarvan in het bericht van het Antwerpse blad gesproken wordt, is Zr.Ms. boot nº. 29, onder luitenant ter zee der tweede klasse N.J.C. van Voss. Dezelve is door de vliegende storm op de Saaftinger Bank aan de grond gedreven. De Kapitein ter zee Lucas heeft ook de toestand van deze boot persoonlijk opgenomen en de nodige maatregelen bevolen, om haar op rollen te brengen en op die wijze te pogen, dezelve weder vlot te krijgen.


Datum: 22 februari 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen


Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met complete inventaris, oud 6 jaar en plusminus 56 ton groot. Te bevragen bij H.S. Calkema op het Hoogezand en bij B. Onnes te Groningen. En een welbevaren kofscheepje, liggend op de scheepstimmerwerf van K. 
de Vries te Obergum. Te bevragen bij L.K. Faber te Eenrum.

 

LC 220233
Advertentie. Verkoping op Ameland op maandag den 4 maart 1833 van 297 planken of delen, aldaar geborgen uit de lading van het schip BELLONA, kapt. M.C. Regeser, alsmede van een boot, mast en braadspil, van gemeld schip afkomstig, benevens van een baal ongesponnen katoen en een vat talk, in 1832 uit zee aangebracht. Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen. (opm: zie LC 010133, LC 251232)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een aardappelsnik, voor 2 à 3 jaren geheel vertimmerd, thans bijkans zo goed als nieuw, bevattende de grootte van ongeveer honderd mudden aardappels. Dezelve ligt aan de werf van C.P. Sjollema en Zoon, en is te bevragen bij de kastelein T.G. Visser, mede te Grouw.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. In de maand januari l.l. zijn uit hoofde van het besloten water door het Kanaal van Voorne slechts 17 schepen gevaren, waarvan 3 uit zee komende en 4 naar zee gaande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 februari. Binnengekomen het schip ANNA ELISABETH, kapt. J.E. Onnen, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In onze Stads- en Bredasche Courant van heden wordt een bericht medegedeeld uit ’s-Gravenhage, volgens hetwelk aldaar een bijeenkomst van een groot aantal reders uit Amsterdam en Rotterdam gehouden en waarin gehandeld zoude zijn over de nadelen, die zij door het plaatshebbende embargo lijden, en waarin men besloten zoude hebben om aan Z.M. en de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzoekschriften in te dienen ter bekoming van enige schadeloosstelling voor de door hen geleden wordende verliezen. De Haarlemsche Courant voegt er nog bij, dat deze aanvrage zoude geschieden op grond de regering geen repressailles tegen het embargo neemt en de reders alzo buiten de mogelijkheid gesteld worden om langs deze weg enige te gemoet koming in de geleden verliezen te erlangen. 
Wij zijn door de meeste en voornaamste reders dezer plaats verzocht het bovenstaande bericht, door de gemelde couranten medegedeeld, voor zo verre het onze stad betreft, voor geheel vals en verdicht te verklaren.


Datum: 23 februari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. De 21e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis AGATHA, kapt. L.C. Bergh, naar Londen.
De 22e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ZELDENRUST, kapt. G.J. Klein, naar Nantes en CATHARINA, kapt. N.J. Hogen, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Omtrent de Zweedse brik CONCORDIA, kapt. C.J. von Köhler, van Cephalonia naar Antwerpen, van Vlissingen de Schelde opgezeild, bericht men nader, dat zij, na bij den ouden Doel drie dagen vastgezeten en lekkage bekomen te hebben, doch door het lossen van tien boten krenten in Zr.Ms. kanonneerboot nº. 29, luitenant N.J.C. van Voss en met hulp van die boot weer vlot geworden te zijn, in de storm van de 15e dezer, bij Bath andermaal gestrand is, waardoor het roer afgestoten en men genoodzaakt was de masten en tuigage te kappen; door de commandant van Zr.Ms. vloot op de Schelde, kapt. E. Lucas, zijn de nodige orders gegeven, om de lading geheel te lossen en met de eerste hoge vloed het schip trachten af te brengen. Ook de bovengenoemde kanonneerboot is die dag op de Saaftingerbank gestrand, doch men zou pogingen doen om haar op rollen te zetten en weer af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Te Vlissingen is ter rede gekomen het schip EMELIE, kapt. A. Dazet, van Mandal naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 februari. Binnengekomen: NEPTUNUS, kapt. J. Lindeman, van Hamburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 fevbruari. Heden is alhier gearriveerd het schip AURORA, kapt. J.A. de Haas, de 29. oktober vertrokken van Baltimore.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Hoofd-Administrateur der Marine maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij besluit van Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal over Nederlands-Indië van de 7. februari 1833 no. 3, op woensdag de 6. maart aanstaande aan ’s Lands equipagewerf te Soerabaija, ten overstaan van de haven- en equipagemeester alfdaar, onder ’s Gouvernements nadere goedkeuring publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht Zr.Ms. bij gemelde werf liggende schoener POLLUX, met deszelfs staand en lopend tuig en enige onbekwame inventarisgoederen, waaromtrent nadere berichten ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd kunnen worden ingewonnen.
Batavia, 21 februari 1833, de Hoofd-Administrateur voornoemd, Ruloffs. 


Datum: 25 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEPTUNUS, kapt. J. Lindeman, van Hamburg.


Datum: 26 februari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. De 24e dezer, des namiddags, zeilde uit de JONGE HENDRIK, kapt. G.H. Ruhaak, naar Dieppe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Amsterdam naar Batavia bestemd, is 15 december gepraaid op 5º breedte 23º lengte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

New-York, 25 januari. Binnengekomen: JONGE ADRIANA, kapt. M. Schaap, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 19e februari is het schip DE VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. D. Boes Lutjens, te Chatham gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Vlie, 22 februari. NEPTUNUS, kapt. G. Dusselaar, naar Glasgow.
Cowes, 18 februari. PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, naar Suriname.
 
AH 260233
Particuliere correspondenties. 
Van de Schelde, vrijdag, 22 februari. Zr.Ms. bombardeer-korvet PROSERPINE, kommandant van Maren, is gisteren door de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM van de rede der stad Vlissingen de Schelde opwaarts gesleept; Zr.Ms. fregat EURIDICE, kolonel Lucas, is heden uit het dok te Vlissingen gehaald en ter rede dier stad gekomen, om insgelijks door een stoomboot op de bestemde positie te worden gebracht.
Zr.Ms. korvet POLLUX zal in dienst worden gesteld; naar men verneemt zou het kommandement van die bodem aan de heer Dufez worden opgedragen.
De meeste kanonneerboten hebben hun posities op de Schelde genomen en zijn daartoe die stroom opgezeild. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, 20 februari. Binnengekomen: AUGUST, kapt. J.J. Kok, van Ostende, op avontuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De notaris Romein te Buitenpost zal op zaterdag 16 maart 1833, des namiddags te 2 uren, ten huize van Jan Oeges Hoekstra op de Roohel onder Harkema Opeinde, ten verzoeke van Gerbes Wiebes Hazenberg en Lykele Oeges Hoekstra, scheepstimmerlieden aldaar, tegen contante betaling bij strijkgeld verkopen een nieuw, best en sterk betimmerd scheepshol, zijnde een tjalk, lang over de stevens 17 el, wijd 3 el 78 en hol naar advenant. Staande op de werf van genoemde scheepstimmerlieden te Roohel voornoemd.
 


Datum: 27 februari 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 februari, uitgezeild ST. THOMAS, kapt. N.M. Lundegaard, naar Ipswich.


Datum: 28 februari 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De 21e dezer zijn de Schelde opgezeild Zr.Ms. korvet PROSERPINE en de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM en de 23e Zr.Ms. fregat EURIDICE; ook is die dag Zr.Ms. bombardeerkorvet MEDUSA uit het dok te Vlissingen gehaald, om naar de Schelde te vertrekken; de stoomboot SURINAME zou maandag insgelijks het dok verlaten, mede bestemd om gemelde rivier op te varen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De kof MARIA, kapt. N.A. Molbie, die op het Goerese strand vastgeraakt was, is met hoog water vlot geworden en op de rede gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het schip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, van Rotterdam naar Suriname, te Cowes opgebracht (opm: zie RC 150133), is weer vrijgegeven en heeft de 18e dezer de reis voortgezet.
Voor Antwerpen bestemd zijn ter rede van Vlissingen gekomen MET, kapt. J.C. Glad, van Kopenhagen; DE MERCURIUS, kapt. H.T. Visser, van Embden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 februari. Binnengekomen: FORTUNA, kapt. Joseph J. Albert, van Emden.
Terschelling, 22 februari. AGNETA, kapt. H. Daniels, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Departement voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën.
Twee malen in de week, op zodanige dagen en uren als, bij aankondiging, zullen worden bekend gemaakt, zal aan de schippers de Waal bevarende, wederom gelegenheid gegeven worden om zich van Rotterdam tot Lobith, of tussen gelegen plaatsen, langs de Waal te doen opslepen; als mede om zich, met de terugkomende sleepboot, van Lobith naar Rotterdam, of tussen gelegen plaatsen, te doen afslepen; en zulks overeenkomstig het reglement en de tarieven van sleeplonen, welke bij de ontvangers voor Rijnvaart te Gorcum, Thiel en Lobith, en bij de havenmeesters te Rotterdam, Dordrecht, Druten, Bommel en Nijmegen, zijn of zullen worden verkrijgbaar gesteld.
De schippers, welke zich verlangen te abonneren, kunnen de voorwaarden van het abonnement vernemen bij de ontvanger van het Rijnvaart-recht te Gorcum en de havenmeester te Rotterdam; alwaar ook de inschrijvingen tot het abonnement zullen worden aangenomen. 
De voordelen, aan hetzelve abonnement verbonden, zullen dadelijk na de inschrijving genoten worden.
’s Gravenhage, 26 februari 1833.
 
AH 010333
Lillo, 24 februari. Menslievendheid is een parel te meer aan de kroon der deugd, welke zo zeer door de Hollandse Natie wordt versierd; zij schittert daar waar men aan vriend en vijand hare geheiligde inspraak niet loochent; dit dan toonde op de 15e dezer vier schepelingen, behorende tot de gaffelkanonneerboot Nº. 19, onder het bevel van de Luitenant ter Zee 1e klasse Ferguson, welke met een sloep op de inundatie van Oud-Lillo tegenwind en stroom hadden te kampen. Toen zij een huis ontwaarden, waar door de spoedige overstroming hulp werd ingeroepen, begaven zij zich met verdubbelde krachten derwaarts en redden alzo een vrouw, die op het punt was moeder te worden, benevens een man en twee kinderen, welke hun alle dankbaar voor het geredde leven waren: dit is een nieuw blijk hoedanig de Hollanders zich ten opzichte hunner vijanden kunnen gedragen.
De dijken aan de Belgische zijde moeten door de storm veel geleden hebben, zo dat zij hier zijn komen verzoeken dezelve te mogen herstellen, van welker noodzakelijkheid zich de opperbevelhebber dezer forten heeft overtuigd.


Datum: 01 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari, uitgezeild: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Hamburg.


Datum: 02 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men meldt uit Douvres, dd. 24 februari, dat het schip DE NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern, van Batavia naar Rotterdam bestemd, de vorige dag door de Engelse kotter DOLPHIN aangehouden en naar Sheerness gezonden was; dezelve was 21 oktober gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 27e dezer is te Zoutkamp in de beste staat gearriveerd, het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.W. Westerborg, van Dantzig naar Amsterdam bestemd, laatst komende van Tonningen en beladen met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dordrecht, 1 maart 1833. Uit de hand te koop een kraakschuit, thans in de beste orde, met derzelver bijbehorende inventaris, groot 49 ton. Te bevragen bij N. van Striemen, 
aan de werf letter E no. 78, te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 februari. Heden zijn alhier gearriveerd het schip de HOLLAND, kapt. Van Barneveld Kooij, de 1e  september vertrokken van Amsterdam en de brik MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, de 4e november vertrokken van Baltimore.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 26 februari.
De NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Von Lindern, van Batavia de 21e oktober naar Rotterdam gezeild, is door de Engelse kotter DOLPHIJN aangehouden en naar Sheerness opgezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. De 27e passato, des namiddags, zeilde uit de Maas ZELDENRUST, kapt. H.C. Cowe, naar Londen.
De 25e februari is van Vlissingen naar Rotterdam vertrokken de galjoot NEÉRLANDS WELVAREN, onlangs van Baltimore.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LOUISA, kapt. G. Lindeboom, SAN MARTO, kapt. H. Lindeman, FORTUNATUS, kapt. J. Albertsen en JULIANA, kapt. J.J. Baumgaarden (opm: mogelijk Baumgarten, buitenlander), naar Embden.
Voor Antwerpen bestemd zijn ter rede van Vlissingen gekomen LISETTE ENGELINA, kapt. H.L. Rottgers, DE NYMF, kapt. H. Preekel en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, van Embden en NASSAU, kapt. G. Hunter, van Charleston.


Datum: 04 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading:
Bremen. Het Oldenburgse schip EVERDINA, kapt. Joachim Ohm. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het schip MINERVA, kapt. Johann Tiedeman, van Hamburg. Adres bij Blikman en Co.
Kopenhagen. Het schoenerschip NICOLINE, kapt. J.F. Alminde, van Kopenhagen. Adres bij B.J. van Hengel. Vertrekt 3 maart.


Datum: 05 maart 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Alle de Makelaars in Tabak te Rotterdam. Als last hebbende van hunne meesters, en daartoe geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening op woensdag den 13 maart 1833, des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van den heer agent van Lloyds, in het Notarishuis, aan de Gelderschekade, publiek te veilen en verkopen: Ene partij van 45 vaten Maryland tabak, alle min of meer beschadigd, onlangs alhier aangebracht van Baltimore met het schip PALEMBANG, kapitein Kraanstuyver, en dat bij kavelingen en liggende zoals nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, binnengekomen: den 26 februari, het tjalkschip de VROUW GEZINA, kapt. C.P. Hangelbroek met hout van Dantzig; het sloepschip TRENDE BRÖDRE, kapt. P. Thensen, met ballast van Amsterdam. Den 27 dito, de sloepschepen SARA AND ANN, kapt. D. Gemming, en MARY AND HELEN, kapt. M. Lauberger, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 1 maart, het sloepschip TRENDE BRÖDRE, kapt. P. Thensen, met boter naar Londen; na gedane reparatie, het brikschip HARMONIE, met wijn en vruchten naar Stettin.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een aardappelsnik; voor twee jaren geheel nieuw vertimmerd; met een nieuw zeil en fok. Te bevragen bij D.D. Postma, kastelein te Rien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofke, zeer geschikt tot aardappelvaren, lang over steven 11 el 76 streep, wijd 3 el 124 streep, hol naar rato, met zeilen, fok, staande en leggende plaat, laatst bevaren door Tjitse Ouwes van der Veen. Te bevragen bij O.J. van der Veen, bij de Potmargepijp te Leeuwarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het Bremer fregatschip SOPHIA, gevoerd door kapt. Jacob Wessels, alhier eerdaags verwacht wordende, zal terstond na arrivement in lading worden gelegd naar Batavia en is voor goederen en passagiers te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher.
Amsterdam, de 4e maart 1833.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen geld of goed, ten behoeve van het schoener-kofschip, gevoerd wordende door kapt. H.H. Kral (opm: CATHARINA MARIA), af te geven zonder voorkennis van gemelde kapitein.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, 28 februari. Gisteren is het van Vlissingen komende schip NEDERLANDS WELVAREN, opzeilende naar Rotterdam, op de Oranje-plaat in het Arnemuidse gat aan de grond geraakt, doch gelukkig, echter met zeer veel schade aan het schip, wederom vlot geraakt en heeft zijn reis vervorderd. (opm: NEDERLANDSCH WELVAREN, driemast galjoot, kapt. D.A. de Jong; de zeebrief werd 14.09.1833 teruggezonden met als reden ‘schip is gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het kofschip INDUSTRIE, kapt. F. Parlevliet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 maart. De 3e dezer, des morgens zeilde van Helvoetsluis KAREL JOHAN, kapt. A. Boelien, naar Londonderry.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de TWEE GEBROEDERS, kapt. B. Sass, van Cuxhaven.
De 5e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, naar Rye.


Datum: 06 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Extracten uit het Londense dagblad de Morning Herald van zaterdag 2 maart:
Gedurende de stilstand in de handel met Holland, ten gevolge van het embargo, hebben de kooplieden te Hull uitgevonden om even als te voren hun goederen te verzenden, doch met neutrale vaartuigen, terwijl de Britse schepen, welke te voren in de handel gebezigd werden thans ledig in de dokken liggen! In de laatste dagen zijn twee Zweedse en een Oldenburgs schip uitgeklaard en naar Amsterdam en Rotterdam gezeild, met volle ladingen Engelse manufacturen en zullen door andere (Pruisische en Oldenburger vlaggen) welke nu bezig zijn te laden, gevolgd worden. Wij zijn onderricht, dat aan deze vreemde schepen een hogere vracht betaald is dan gewoonlijk aan de Engelse schepen gegeven wordt. Onze ongelukkige scheeps-eigenaars hebben veel reden om dankbaar te zijn jegens Lord Palmerston en de nieuwe Engels-Franse leerstellingen van non-interventie.


Datum: 07 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 maart. Aan de redactie. Wonderlijk is de Voorzienigheid in haar wegen! De toestand van Texel leverde een akelig toneel van armoede bij de naderende winter op, daar de loods geen cent verdient; het zag er op het Oude Schild benauwd uit, naardien er velen waren, die niets te eten hadden! Wat gebeurt er! De Franse vissers, die andere jaren de panharing opkochten van de Enkhuizer vissers, konden en mochten niet binnen komen en de Enkhuizers konden, vanwege de vorst, niet komen; intussen was de ree vol haring; nu gaan de Texelaars aan het vissen; terwijl de Fransen voor het gat van Texel ankerden, gaan de Texelaars naar buiten en verkopen hun vangst aan de Fransen á NLG 30 per last, 15.000 stuks; dit heeft veel geld aangebracht, zodat de vissers in vier dagen tijds NLG 100 en ook NLG 150 per man deelden, waardoor in aller nood was voorzien.
Een Texelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 2 maart. Heden morgen is alhier ter rede gekomen, waarschijnlijk wegens de harde wind, een Engelse schoener, welke in de namiddag weder is naar zee gezeild. Ook is heden middag alhier ter rede gearriveerd Zr.Ms. stoom-paket SURINAME.
Gisteren is alhier ter rede gearriveerd HERING, kapt. H. Meijer, van Braksiel naar Antwerpen gedestineerd, met haver.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip UNTERNEHMUNG, kapt. M. Rubbe, van Texel, met ballast.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 maart. Heden is alhier gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, de 23 oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 maart. De 5e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, naar Havre.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis COLUMBUS, kapt. P. Hansen, van Londen.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas LOUISA, kapt. M. Wenk van Hull; PHILOMELE, kapt. F. Kuiper, van Cuxhaven; MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen, van Duinkerken.


Datum: 08 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: CONCORDIA, kapt. D.J. Geltes, van Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer te Makkum zal op maandag den 11 maart 1833, des namiddags ten 3 ure, provisioneel, en ten 6 ure finaal, in de herberg het Schippershuis te Makkum tegen strijk en verhooggelden veilen en ter verkoop presenteren een welbezeild tjalkschip, de VROUW HIDTJE genaamd, groot ruim 59½ ton, met al deszelfs zeilen, touwen, haken, bomen, ankers en verdere toe en bijbehoren, invoege gelijk het door de schipper Jan F. de Boer wordt bevaren en thans te Makkum is liggende, dadelijk na den finale palmslag vrij te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 maart. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Boon, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 maart. Uitgezeild: DE HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen.


Datum: 09 maart 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een paviljoen-poon, met deszelfs inventaris, groot 52 ton. Te bevragen bij J. Otto, scheepmaker te Krimpen aan den IJssel, bij wien mede te koop is een nieuwe Paviljoen-schuit, groot ongeveer 36 ton.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AEOLUS, kapt. K. Evers, van Londen.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas CATHARINA CHTISTINA, kapt. F.G. Kroon, van Newcastle en CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Gruber, van Weyms, de laatste als bijlegger.
De 8e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, naar Londen.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas INDUSTRIE, kapt. H.L. Rehbok, van Papenburg, als bijlegger; de 8e zeilde DIANA, kapt. A.K. Jongebloed, naar Bordeaux.


Datum: 11 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio-Janeiro, 5 januari. Binnengekomen: ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 oktober. Binnengekomen: JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 maart. Uitgezeild: HENRIETTE JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, naar Bordeaux.


Datum: 12 maart 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekveer, varende van Sneek op Leeuwarden vice versa. Te bevragen bij W.A. de Vries, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip, lang 12 el 10 palm, wijd en hol naar rato. Nader onderricht bij Pieter Willems Boorsma, liggende met het schip te Oostermeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE JAN, kapt. J.J. Butter, van Emden; DE JONGE EGBERT, kapt. K. Egberts, van Emden; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Emden; GEZINA, kapt. J.F. de Boer, van Petersburg; CONCORDIA, kapt. R.R. Gruber, van Cuxhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. Uitgezeild: UNTERNEHMUNG, kapt. G.B. Engelsman, naar Londen; DE VROUW HILKIA, kapt. W.H. Bonjet, naar Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 maart. De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis ANNA ELIZABETH, kapt. J.E. Onnen, naar Newhaven.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ATTESIA, kapt. J.H. Lange, van Embden. De 9e, des morgens, zeilde HERMANIA, kapt. G.J. Schulte, naar Lissabon; THERESIA JOSEPHINA, kapt. T. Raster en DE WELVAART, kapt. H. Velt, naar Duinkerken en GERMANIA (opm: uitgevlagde kof ex-CORNELIA), kapt. W.K. de Grooth, naar Rochefort.


Datum: 13 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 maart. Binnengekomen 6 maart VISCH EN EVER, kapt. H. Lange, van Hamburg; DE ZES GEZUSTERS, kapt. A. Bicks, van Christiaanzand; DE VROUW LAMIGINA, kapt. D.J. Dirksen, van Hamburg; 8 maart, EMANUEL, kapt. J.C. Oestmann, van Tonningen; JULIANA, kapt. J.J. Boomgaarde, van Emden; 9 maart. REGINA, kapt. L. Nielsen, van Corsoer; LAUZINE SOPHIA, kapt. C.J. Storm, van Nakskov.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading naar Dantzig: het Kniphauser kofschip DER JUNGE GEORG, kapt. S.J. Prange. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. Binnengekomen: AUGUSTINA FREDERIKA, kapt. J. Zaage, van Rostock om order.


Datum: 14 maart 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. De 12e, des morgens, zeilde de stoomboot DE BATAVIER naar Londen.
De 13e dezer, des morgens, zeilden AUGUSTE, kapt. J.J. Koek, naar Londonderry en MERCUUR, kapt. J. Stroobuur, naar Newry.
De 13e dezer, des namiddags, zeilde van Maassluis LOUISA, kapt. C.C. Lindeboon, naar Newcastle.
Van de rede van Vlissingen zijn, naar zee gezeild HELENA, kapt. W. Tolbers, van Brussel en de VROUW MARIA, kapt. J.V. Visser, van Antwerpen, beide naar Embden gedestineerd.
Ter rede van Vlissingen zijn, voor Antwerpen bestemd, aangekomen HELENA, kapt. R.J. Aden en BAUWINA, kapt. F.F. Jansen, van Embden; MARGARETHA ELISABETH, kapt. P. Volkers, van Denemarken; JOHANNES, kapt. H. Tobbens, van Riga; ANNA MARIA, kapt. L. Tieman, van Thor; LISETTE, kapt. J.M. Beyer, van Rostock en ANNA MARIA, kapt. C.K. Juul, van Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 maart. Uitgezeild: VROUW HOUWINA, kapt. H.S. Valk, op avontuur.


Datum: 15 maart 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K.J. van der Veen te Drachten zal op donderdag den 21 maart 1833, des avonds om 5 uren, ten huize van Jan van der Berg, herbergier in de Noorderdrachten, met uitloving van strijk en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen een welbevaren schuiteschip, met deszelfs aanhorigheden, de JONGE THEUNIS genaamd, gemeten op 5½ lasten, laatst door Hendrik Jans Bores als eigenaar bevaren, en in de dwarsvaart onder Noorderdrachten liggend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen. Terschelling, 11 maart. DE JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hansen, van Cappeln; MINERVA, kapt. F. Brandt, van Hamburg.
Uitgezeild: Texel, 14 maart. VENUS, kapt. P.J. Fisscher, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht zou te Portsmouth zijn opgebracht het schip ANTHONY, kapt. H. Bruhn, van China naar Rotterdam bestemd, geladen met thee, voor particuliere huizen aldaar.


Datum: 16 maart 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen het nieuw gebouwd snelzeilend brikscheepje COLOMBUS, kapt. Peter Hansen; vertrekt zaterdag de 23e dezer. Adres bij W. Smith & Co. en J. van Ommeren Fz., cargadoors.
Te Rotterdam ligt in lading naar Embden het Nederlands tjalkschip MIJN GENOEGEN, kapt. A.C. Veenstra.
Adres ten kantore van Boutmij en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. De 15e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis de VROUW ATTICA, kapt. J.G. Onnen, van Nieuw-Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel).
De 14e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas PHILIPPINE, kapt. T. Albrecht, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen:
Bayonne. Het Hanovers smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rüter. Adres bij Jan Corver en Comp.
Marseille. Het Hanovers kofschip NEPTUN, kapt. J.D. Visser. Adres bij Jan Corver en C.
Marseille. Het Hanovers kofschip DE VERWACHTING, kapt. J.E. Bloem. Vertrek 14 maart. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Koningsbergen. Het tjalkschip PETRONELL, kapt. J.A. de Boer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P.Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 22e oktober (opm: 1832 !) was er tussen Engeland en Frankrijk een tractaat gesloten, waarbij verklaard wordt dat zij op verzoek van de koning der Belgen besloten hebben te bepalen, dat de Citadel van Antwerpen op de 12e november door de Nederlanders zal moeten worden ontruimd, dat, indien deze ontruiming op de 15e november niet mocht zijn bewerkstelligd, de Franse troepen in België zullen rukken, dat gelijktijdig in Frankrijk en Engeland een embargo op alle Nederlandse schepen zal worden gelegd, en dat een gecombineerd Frans en Engels eskader op de Nederlandse kust zal kruisen met oogmerk om alle Nederlandse schepen aan te houden en op te brengen. 
Tijdingen, lopende tot de 16e november houden in, dat het gecombineerde Franse en Engelse eskader op de Nederlandse kust verschenen is en dat reeds verscheidene Nederlandse schepen aangehouden en in Engeland en Frankrijk opgebracht zijn. Te Bordeaux bevonden zich zes Nederlandse schepen, die onder embargo zijn gelegd. 
(opm: sterk bekort)


Datum: 18 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 15 maart. SOPHIA, kapt. J. Wessels van Bremen.
Uitgezeild Texel, 15 maart. HELENA, kapt. B. Rotgers, van Grimsby.


Datum: 19 maart 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal op woensdagen den 27 maart 1833, bij de veiling, en den 10 april daaraanvolgende bij den palmslag, ten huize van Romke Posthuma, herbergier te Drachten, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een tjalkscheepje, genaamd de DRIE GEBROEDERS, lang 13 el 55 duim, wijd 2 el 34 duim, en hol 1 el 30 duim, en alzo geijkt op 27 ton; laatst bevaren door Klaas Berends de Groot; liggende thans in de Vaart te Drachten. Intussen ook uit de hand te koop. (opm: LC 090433 meldt dat is geboden NLG 250.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Peeting, residerende te Heerenveen, zal onder uitloving van strijk en verhooggeld publiek presenteren te verkopen zeker tjalkschip, de HOOP genaamd, groot 85 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig hetzelve laatst is bevaren door en eigen aan Pieter Gerrits Gerritsma, schipper te Nijehaske; liggende ter bezichtiging in de Nijerhaskerschans, en wel voor de kerk aldaar. Wie gading maken, komen op zaterdag den 23 maart 1833, des avonds ten 7 ure, ten huize van Jan Meijer, logement-houder in het Oude Posthuis te Heerenveen, en kopen op condities alsdan voor te lezen. (opm: LC 020433 meldt dat is geboden NLG 700)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 13 maart. Deze namiddag ten 2 ure zijn de Engelse linieschepen DONEGAL, vice-admiraal Sir P. Malcolm, MALABAR, kapt. J. Perey en TALAVERA, kapt. Brown, alsmede de oorlogsloepen SATELLITE en EMERALD; gelijk ook de Franse oorlogsschepen SYRENE, schout-bij-nacht De Villeneuve, HEROÏNE en FLORA, op een kruistocht naar de Hollandse kust uitgezeild. In Duins blijven alsnog liggen de Engelse oorlogschepen STAG en SCOUT, benevens het Franse fregat RESOLUE, die spoedig de overigen met depèches zullen volgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 17 maart. DE VROUW CATHARINA, kapt. C.B. Otten, van Rüstersiel.
Uitgezeild: Texel, 17 maart. CATHARINA, kapt. H.J. Popp, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 16 maart. DE JONGE HELENA, kapt. J.B. Tobbens, van Papenburg; DE CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip IGNATIUS VRIJHEER VAN LANDSBERG, kapt. P. Th. Wilderman, van Papenburg, met ijzeren kachels en hardsteen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Het schip LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Amsterdam naar Koningsbergen, te Fredrikshavn binnen, heeft de 5e dezer van daar de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 maart. De 15e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. H.J. Korsholm, naar Leith. De 16e, des morgens, zeilde LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, naar Duinkerken; des namiddags arriveerden JOHANN, kapt. O.T. de Haan, van Hamburg; CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, van Papenburg en DE VROUW CATHARINA, kapt. J.G. Juister, van Sunderland.
De 15e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas INDUSTRIE, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool en DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Drontheim. 
De 17e, des morgens, zeilde GEORGINA JOHANNA, kapt. S.G. Baars, naar ……. .


Datum: 20 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 maart. Binnengekomen: GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Dantzig; DE VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden en DE VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Boss, van Kiel; HELENA, kapt. F.O. Aden, van Tonningen; CAROLINA, kapt. F.H. Bonjer, van Emden; DE VROUW JANTINA, kapt. G. Wessels, DE JONGE ANDRIES, kapt. L.A. Poker en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bus, van Hamburg; NEPTUNUS, kapt. J.P. Visser, van Weende (opm: mogelijk Weener).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 maart. Het schip gisteren (opm: 170333) in de Eijerlandse gronden vervallen, is HENRIETTE, kapt. F. Spillen, van Bremen naar Rotterdam (Bremer kofschip), met een lading tabak en lood, de equipage heeft zich met de boot gered en is behouden op het Eijerland aangekomen, het schip zit vol water en zal benevens het grootste gedeelte der lading weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Haarlem schrijft men, dat de Engels-Franse vloot de 17e dezer, bij de heersende oostenwind, dicht onder de Hollandse kust en wel voor Zandvoort is geweest. Des middags waren echter de meeste schepen reeds weer uit het gezicht verdwenen en bemerkte men alleen nog een zwaar schip, met de steven om de Zuid gewend.
Een oorlogsvloot, bestaande uit vier Engelse en drie Franse zware oorlogschepen, was, volgens brief van Den Helder van de 17e maart, die dag aldaar zeer dicht onder de wal geweest, doch had, na tot voor het Schulpengat genaderd te zijn, weer naar zee afgehouden.


Datum: 21 maart 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bericht voor de zeevarenden. De directeur-generaal van de marine brengt bij deze ter kennis van alle zeevarenden of daarbij belanghebbenden, dat het kustlicht op de toren te Goedereede, uit hoofde der inrichtingen aan de toren te maken, tot het daarop plaatsen van een verbeterd lamplicht, met den 1 mei dezes jaars, zal ophouden te branden, en dat er mitsdien, gedurende deze werkzaamheden, welke zeker de gehele zomer en een gedeelte van het najaar duren zullen, geen kustlicht op dien toren kan aangeboden worden; terwijl de tijd, dat het nieuwe licht zal kunnen worden ontstoken, tevens met de beschrijving der eigenschappen, die het nieuwe licht zullen kenmerken, nader en zodra mogelijk zal worden aangekondigd.
’s Gravenhage, 4 maart 1833, de directeur-generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 maart. Heden is alhier gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met twee passagiers, de 5 november vertrokken van Middelburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 19 maart. ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wiek, van Holes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE GEZUSTERS, kapt. S.J. de Jonge, van Bremen; VIER GEBROEDERS, kapt. J.J. Wils, van Bremen; MARIA, kapt. J. Wilders, van Hekwiel; HELENA, kapt. H.T. Aden, van Tonningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In ons nummer van 19 maart 1832 is het verslag ener rechtskwestie verteld, waarin de zaak voorkomt van het schip HENRIETTE CLASINA, kapt. L.F. Heyden. Alzo uit die procedure verkeerde uitleggingen ten opzicht van gezegde kapitein, zouden kunnen getrokken worden, zo zijn wij van wege verscheidene achtenswaardige handelshuizen alhier uitgenodigd geworden, om de hier volgende verklaringen, door middel van ons blad, ter kennissen van het publiek te brengen. Onmiddellijk na het aftreden van kapt. L.F. Heyden als gezagvoerder over het voormelde schip, is dezelve nog gedurende één jaar belast met de constructie van een nieuw schip, voor de dienst der zelfde rederij, tot welke voorschreven schip HENRIETTE CLASINA behoort; waarin meergemelde kapitein, uit hoofde van andere zich hem bijzonder meer voordelig opdoende betrekkingen, verzocht heeft uit de dienst der gezegde rederij te worden ontslagen. 
Ziehier de bedoelde verklaringen:
-       De ondergetekende, ambassadeuren te Amsterdam, in de jaren 1830 verzekerd hebbende op de lading van het schip HENRIETTE CLASINA, gevoerd door kapt. L.F. Hyde, van Java herwaarts bestemd; welk schip te Fall-out (opm: mogelijk Falmouth) is binnengelopen en na te Londen volbrachte reparatie, de reis vervorderd heeft; - 
verklaren ter liefde van de waarheid, dat er te dier zake of uit enige andere hoofde nimmer enig verschil tussen hen en kapt. Heyden is gerezen; - en dat hun, bij het onderzoek en de afmaking der averij, niets is voorgekomen, hetgeen hun aanleiding zou hebben kunnen geven, meergemelde gezagvoerder van kwader trouw, plichtverzuim of andere malversatiën te verdenken.
Amsterdam, 20 oktober 1832, P. Pet, directeur van de Sociëteit ter Zeeverzekering, de tweede Sociëteit ter Zeeverzekering en het Assurantie-genootschap.
-       Wij ondergetekende directeuren der Nederlandse Scheepsrederij alhier gevestigd, verklaren hiermede, op verzoek van kapt. L.F. Heyde, te voren in onze dienst geweest zijnde en in die betrekking twee reizen als gezagvoerder van ons fregatschip HENRIETTA CLASINA naar Batavia en Canton gedaan hebbende, dat wij gedurende de tijd, welke gemelde kapitein in onze dienst is geweest, alle reden hebben gehad, om over dezelfs activiteit en eerlijkheid voldaan te zijn, zullende het ons genoegen geven, hem op nieuw op een andere bodem, als gezagvoerder geplaatst te zien.
Amsterdam, 1 november 1832, de directie der Nederlandsche Scheepsreederij alhier gevestigd, W.O. Berg, P.J. Ameshoff.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 maart. Volgens een brief van de 7e januari was het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, de 3e januari, na een reis van 58 dagen van Middelburg aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd en de 7e naar Java vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Zr.Ms. korvetten DOLPHIJN en KOMEET zijn in de afgelopen week de Schelde opgevoerd door de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 maart. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MARIA ENGELINA, kapt. H. Lenge en HENDRIKUS EVERARDUS, kapt. A. Kreeber, van Papenburg, als bijlegger.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 februari. De Zweedse brik CONCORDIA, kapt. C.J. von Rohler, van Cephalonia naar Antwerpen bestemd, is ter hoogte van het fort Frederik op een plaat vastgeraakt, en tot twee malen toe door een onzer schepen van dezelve gehaald, maar door de hevige storm voor de derde maal tegen dezelve geslagen zijnde, heeft het de masten moeten kappen en zal denkelijk weg zijn. De geweldige storm heeft op de Boven-Schelde geweldige schade aan de dijken aangericht; ook het fort Lillo heeft veel van de kant der Schelde geleden. Van onze kant is een kanonneerboot, welke behulpzaam was geweest om gemeld Zweeds schip vlot te krijgen, ten laatste door de vliegende storm op de Saaftinger bank aan de grond gedreven; men zou trachten haar op rollen te brengen, en zo wederom vlot te krijgen. De stoomboot MOERDIJK, die een korte poos bij Gorishoek aan de grond heeft gezeten, is gelukkig weder vlot geworden, en in de ochtend van den 16 behouden voor Batz aangekomen.


Datum: 22 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 20 maart. CAROLINA, kapt. J.G. Klem, van Krageroe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De griffier J. Stinstra te Franeker zal op donderdag den 4 april 1833, ten 12 ure op den middag, provisioneel, en des namiddags ten 3 uur finaal, in de herberg de Valk te Franeker, veilen een hektjalkschip, de JONGE ALBERT genaamd, groot 55 ton, met staand en lopend want, ankers, zeilen, touwen en gereedschap, volgens inventaris daartoe behorende, zoals hetzelve bij schipper Jacob de Jong wordt bevaren, en in het Vliet te Franeker is liggende; dadelijk bij de toewijzing te aanvaarden voor de koper. (opm: LC 050433 meldt dat is geboden NLG 803.)


Datum: 23 maart 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het kofschip PHÖNIX, gevoerd door kapt. Johann Noord, onder Kniphauser vlag. Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Scilly was 13 maart het schip NICKERIE, kapt. J. Cleland, van Suriname naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 maart. Het fregatschip de PRINS VAN ORANJE, kapt. Theodorus Versluys, komende van Batavia en bestemd naar Rotterdam, is de 18e dezer te Portsmouth opgebracht. Gemelde Oost-Indiëvaarder is door de Britse kotter de STORK aangehouden. Luidens berichten uit Deal van die dag, bevonden zich voor als nu in Duins slechts twee Franse en twee Britse kruisers, terwijl het overige gedeelte van de gecombineerde vloot nog gezamenlijk in zee was, en daags te voren aan dezelve nieuwe depêches met Zr. Britse Ms. schip SCOUT waren toegezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 19 maart.
Op de rivier (opm: Theems) is gearriveerd Denys (opm: pleit GIRAFFE) van Oostende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Kniphauser kofschip MINERVA, kapt. Nikolaas Aukes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 maart. De 20e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas de stoomboot de BATAVIER, luitenant ter zee 1e klasse Galup, van Londen en CHRISTINA, kapt. R.R. Lucht, van Hull.de 21e dezer, na posttijd arriveerden in de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. Blohm, van Hamburg; HULDA HENRIETTE, kapt. S. Jacobson; DE VROUW ELIZABETH, kapt. H.J. Roeden en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Schade, van Hull; PIETER EN ABRAHAM, kapt. R. Gudberg, van Bergen.
De 22e, des morgens, zeilde PHILOMÉLE, kapt. T. Kuiper, naar Duinkerken.
De 22e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis WILLEMINA, kapt. G. Treus, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Embden het Nederlands tjalkschip DE JONGE BEREND, kapt. Ebo J. Stuurman.
Adres bij Boutmy en Co.


Datum: 25 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Terschelling, 20 maart. DE VROUW MARIA, kapt. J.V. Visser, van Emden.
Uitgezeild: Texel, 22 maart. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruiter, naar Bayonne; AUGUSTA CALINKA, kapt. L.J. Dreyer, naar Hull.


Datum: 26 maart 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek, bij strijk en verhooggeld, te verkopen zeker wel onderhouden hektjalkschip, genaamd de NOOIT VOLMAAKT, groot vijf en zestig ton, met derzelver mast, staand en lopend want, zeil en treil, haken, bomen en verdere losse goederen, daarbij volgens inventaris aanwezig, zodanig door Jelke Jans van der Pol wordt bevaren, en thans in de Stadsgracht bij de Oosterpoort te Sneek is liggende. Wie gading maken, komen op dinsdagen den 2 en 9 april 1833, telkens des middags ten 12 ure ten huize van den kastelein Geert de Ruiter, in de Plantagie te Sneek, en kopen op condities alsdan voor te lezen, inmiddels te vernemen bij de notaris voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 25 maart Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, kolonel Rijk, zal spoedig uit het dok halen, de Schelde opwaarts zeilen en door Zr.Ms. korvet POLLUX, commandant Dufez, worden gevolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. De 24e dezer, des namiddags zeilde van Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. H.L. Reebock, naar Londen. 
De 25e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas de TWEE GEBROEDERS, kapt. B. Sass, naar Hamburg
De 25e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, naar De Noord Zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 maart. Het schip DE JONGE HENDRIK, kapt. G.H. Ruhaak, van Harlingen komende, gedestineerd naar Dieppe, met verlies van ankers en touwen, tussen Harlingen en de Vlieter op de grond geraakt zijnde, is door assistentie van een loodsschuit en twee lichters in vlot water gekomen en in het Nieuwediep gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De lading van het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. T. Versluys, komende van Batavia en bestemd naar Rotterdam, hetwelk te Portmouth is binnengebracht, bestaat naar men verneemt uit 8.000 picols suiker, 4.000 picols koffie en 250 leggers specerijen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 23 maart. CHRISTINA CHARLOTTE, kapt. P.L. Schuth, naar Frederikson.
Uitgezeild: Texel, 23 maart. WELLIGTON, kapt. B.L. Ruyl, naar Suriname; GESINA CATHARINA BROUR, kapt. G.A. Mulder, naar Havana.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 21e dezer liep te Vlissingen op de maritieme werf van stapel het nieuw gebouwde korvet BOREAS en de adviesbrik de SNELHEID, het eerste vaartuig van het charter van 28 en het tweede van 14 stukken geschut. Beide zijn met het beste gevolg te water gegaan en trokken door voortreffelijke bouw de algemene aandacht.


Datum: 27 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA MARGARETHA, kapt. H. Bartman, van Hamburg; VIER GEZUSTERS, kapt. H. Popp, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 25 maart. ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, van Bremen.
Uitgezeild: Texel, 25 maart. VERWACHTING, kapt. J.E. Bloem, naar Marseille; ANNA CATHARINA, kapt. H.A. Boye, naar Eckernförde.
Vlie, 24 maart. DIANA, kapt. K.A. Stek, naar Londen; AGNETA, kapt. H. Daniels, naar Hull; FORTUNA, kapt. J.A. Doyen, van Newcastle.


Datum: 28 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 26 maart. SOLIDE, kapt. J. Jensen, CATHARINA ELISABETH, kapt. F.S. Meinderts, van Osterisoer; Terschelling, 24 maart. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Theusen, van Londen; AURORA, kapt. H. Fenster, van Hamburg; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tiemann, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. B.A. van Laten, van Dantzig; JENNiFER PEARCE, kapt. A. Pieper, van Hamburg; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Pieper, van Hamburg; OOST-VRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Hamburg; VROUW CATHARINA, kapt. H. Riepen, van Hamburg; AURORA, kapt. H. Fenster, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.W. Santjer, van Emden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Van Antwerpen schrijft men de 24e dezer: de korvet PROSERPINA, het fregat DE EURIDICE, DE KOMEET en de bombardeer-korvet MEDUSA hebben in de loop van gisteren het anker geworpen vlak tegen over het fort Bath.
Deze morgen heeft men van de oude Doel het linieschip DE ZEEUW van 90 stukken ontdekt, in dezelfde richting koers houdende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 maart. De 26e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DIE JAHDE, kapt. B.J. Bakker, naar Jersey.
De 26e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CHRISTINA, kapt. J.C. Heim, naar Hamburg.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ANGELINA, kapt. H.H. Koop, van Duinkerken en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, van Embden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool het Kniphauser galjootschip FREUNDSCHAFT (opm: eerste reis uitgevlagd, maar vanaf 4 juli opnieuw als ONDERNEMING onder Nederlandse vlag), kapt. H.G. Hinrichs.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Naar Embden het Nederlands tjalkschip DE JONGE BEREND, kapt. Ebe J. Stuurman.
Adres bij Boutmy en Co.


Datum: 29 maart 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapitein Jonas Anderson, gevoerd hebbende het op den 4 februari 1833 te Vlieland gestrande Zweedse brikschip REDELIGHEDEN, komende van Gotenburg en gedestineerd naar Jersey, zal op dinsdag den 2 april 1833, des morgens ten 10 ure, op het eiland Vlieland, ten overstaan van de heer opperstrandvonder aldaar, om gereed geld, in het openbaar doen verkopen een mooie en aanzienlijke lading houtwaren, bestaande in 311 stuks balken van 5 tot 13 Nederlandse el lang, dik 25 á 36 Nederlandse duim diameter, 600 stuks delen van 3½ tot 6 Nederlandse el lang, dik 7½ duim, 1 stuks sparren, een partij nieuwe blokken en schijven en 7 tonnen teer. Voorts een grote partij scheepstuigage, bestaande in zware ankers en touwen, zeilen, staand en lopend touwwerk, een boot en verdere scheepsgereedschappen; alle welke goederen nabij de haven zeer gelegen ter vervoer zijn liggende. Ter gerieve der gegadigden zal schipper Jan L. de Boer daags voor de verkoping van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na wiens aankomst eerst een aanvang met de verkoping zal worden gemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop op rechterlijke autorisatie op donderdag den 4 april 1833, des middags ten 12 ure, ten huize van Freerk Blom, kastelein te Ezumazijl onder Anjum, tegen gerede betaling, van vier vaten boomolie, 13 ton honing en enige vaten talk, alles behorende tot de lading van het motschip REBECKA CHRISTINA, kapt. C.U. Seemann, wegens bekomen zeeschade liggende binnen voornoemde zijl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 27 maart. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon.
Uitgezeild: Texel, 27 maart. AGNETA, kapt. P.H. Hollander, van Suriname; FORTUNA, kapt. J. Albers, van Papenburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen


Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris te Groningen
, zal op dinsdag 6 april 1833 des avonds te 7 uren, ten huize van kastelein J.S. Bontekoe in de U
nie aan de Groote Markt te koop presenteren een welbevaren tjalkschip de VROU
WE EJA genaamd, groot ongeveer 41 ton, met zeil en treil, ankers, touwen en toebehoren, liggende thans in de Noorderhaven, bij de Kijk in 
‘t Jat 
Boog te Groningen.
 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In een der Noord-Amerikaanse dagbladen leest men het volgende: 
Het Hollandse schip LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra (opm: bark, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra; zie voor vertrek AH 120632; zie echter ook AH 100933), is ten behoeve van de Verenigde Staten gecondemneerd en verbeurd verklaard geworden, omdat het naar Philadelphia een groter aantal passagiers herwaarts over voerde, hetwelk 22 meer is, dan de wetten gedogen. (Men ziet hieruit hoe noodzakelijk het is niet meerdere passagiers aan boord van schepen, naar de Verenigde Staten gedestineerd, te nemen dan twee voor iedere vijf tonnen scheepsruimte.)


Datum: 30 maart 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Ligt in lading naar Bordeaux het Hanovers kofschip JULIANA, kapt. J.J. Boomgaarden. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip NICKERIE, kapt. J. Cleland, van Suriname naar Rotterdam, is 20 maart door de oorlogskotter ACTIVE te Falmouth binnengezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 28 maart. TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Holst, van Holmstrand, als bijlegger; Vlie, 27 maart. SPECULATION, kapt. N.M. Lindegaard, van Kopenhagen; FREDERIKA, kapt. J.C. Kruse, van Stralsund. Terschelling, 26 maart. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp en FORTUNA, kapt. C. Wilder, van Hamburg; Batavia, 18 november. VASCO DA GAMA, kapt. De Boer, van Rotterdam.
Uitgezeild: Vlie, 25 maart. FLORA, kapt. B. Fischer, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Uittreksel uit de Lloydslijst van 26 maart.
De MAASSTROOM (opm: kapt. J. de Gorter, zie AH 050233), naar Rotterdam bestemd, is de 23e november te Batavia verkocht voor 5.000 guldens en de tuigage en inventaris voor 10.000 guldens (opm: bouwjaar vóór 1800; zie AH 050233). 
De BATAVIER, kapt. Josen (opm: fregat, kapt. J. Jooses), van China naar Rotterdam, is de 20e december gepraaid buiten Straat Sunda.
De 18e november is te Batavia gearriveerd VASCO DA GAMA, kapt. De Boer, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Embden het Nederlands tjalkschip DE VROUW ANNA, kapt. J.J. van der Borg.
Adres bij Boutmy en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA ELIZABETH, kapt. P. Larsen, van Neystad.
De 28e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas LONDON PACKET, kapt. C.W. Viegers en NEPTHUNE, kapt. H. Preekel, van Papenburg.
De 28e dezer, voor posttijd, arriveerde in de Maas ZELDENRUST, kapt. H.D. Cordes, van Londen.


Datum: 31 maart 1833


Krant:
 JDA - Journal d'Anvers

Tussen 10 november 1832 en 30 maart dezes jaars zijn, ingevolge order van de Raad van de 6 november 1832 in Engelse havens reeds 60 Nederlandse schepen aangehouden. (opm: welke Raad wordt niet nader omschreven; zie ook JDA 300433)


Datum: 01 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:Texel, 29 maart. AURORA, kapt. H. Heidtman, van Wismar; CATHARINA, kapt. H.J. Popp, van Londen; VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, van Londen. Nog ligt bij Kijkduin ten anker CORNELIA, kapt. N. Sammen, van Portorico; Terschelling, 27 maart. MARIA, kapt. J.N. Luders, van Wismar; DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, van Hamburg.
Uitgezeild: Texel, 29 maart. TWEE GEZUSTERS, kapt. H.N. Möller, van La Rochelle; MAURITIUS, kapt. E.A. Bager, van Havre de Grace.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon.


Datum: 02 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek bij strijk en verhooggeld te verkopen een prompt, hecht en wel betimmerd schuiteschip, zijnde een tjalk, groot 37 ton, met compleet zeil, fok, haken, bomen, touwen, en verdere losse goederen, daarbij aanwezig; zodanig hetzelve in de Kolk aan de Stadswal te Sneek aanwezig, en aldaar te zien is, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Wie gading maken, komen op dinsdagen den 2 en 9 april 1833, telkens des middags ten twaalf ure, ten huize van Geert de Ruiter, kastelein even buiten de Oosterpoort te Sneek.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 29 maart: het schip MERCURY, kapt, C. Brodie, met enige passagiers, van Soerabaija de 25 maart, en de bark ELEINORA, kapt. C. Grainge, van Indramaijoe de 28 maart
Van Batavia vertrokken schepen:
De 31 maart: de brik PASSEKAN, kapt. Toa Hong, naar Pekalongang.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. wachtschip ORESTES, Zr.Ms. schoener CIRCE en Zr.Ms. kruis-peniche No.4, en de koopvaardijschepen HOKTHAY en MERCURY, de brik CHARLOA de schoener DOLPHIJN en de barken REMBANG, ZEPHYR en ELIONORA, benevens twee Engelse, vier Amerikaanse, een Portugees en een Chinees schip.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 26 maart de bark DIEDERIKA, kapt. W. Townsend, van Riouw en Batavia de 21 maart.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 24 maart de bark FATAL RACHMAN, kapt. Said Hoesin bin Mochamat Eljuffrie, naar Banjermassing.
De 27 maart een Portugese brik.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 24 maart Zr.Ms. transportboot No.4, comm. J. van Soelen, van Fort Oranje.
De 25 maart het schip MASTORA, kapt. Said Alowie Habassy, van Boender de 24 maart.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 24. maart het schip JADUL KARIM, kapt. Said Oemar bin Osman Bahasoan, naar Amboina, en de bark ZEPHYR, kapt. A. Disperoux, met een passagier naar Batavia, benevens een Engels schip. 
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik DOURGA, Zr.Ms. schoeners ARGO, KAMELEON, JANUS, CALYPSO, ZWALUW, ZEEMEEUW, DOLPHIJN, POLLUX, DAPHNE en WINDHOND, Zr.Ms. kanonneerboten No.8, No.9, No.10 en No.15, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de koopvaardijschepen PETRUS, DRIE MARIA’S, ABEL TASMAN, WILLEM ERNST, HOLLAND, HOOP VAN ALBLASSERDAM, AURORA, JOHANNA ELIZABETH, DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAMS WELVAREN, DANKBAARHEID, ZEEMANS HOOP, OLIVIER VAN NOORD, VROUW MARIA, PRINCES MARIANNE, CHARLOTTA, MASTORA, en FATOOR RACHMAN, de brikken TEKSING, MARGARETTA, JAVA, MERCURIUS, PATRIOT en MARGARETTA ENGELTINA, de barken NEDERLANDER, MARQUIS OF HASTING, CONCORDIA, THEODORA, MARIE THERÈSE en REGRET, en de galjas KIM HOKHIM. 

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, den 28 maart. Uit Vlissingen schrijft men van den 26ste, dat Zr.Ms. korvet POLLUX, commandant Dufez, dien dag, door de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM, de Schelde tot aan het fort Bath is opgesleept.
Van Antwerpen schrijft men den 24 dezer: De korvet PROSPERINA, het fregat EURIDICE, de KOMEET, en de bombardeer korvet MEDUSA hebben in de loop van gisteren het anker geworpen vlak tegenover het fort Bath. Deze morgen heeft men van de Oude Doel het linieschip de ZEEUW van 90 stukken ontdekt, in dezelfde richting koers houdende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 25 maart, het sloepschip TRENDE BRODRE, kapt. P. Theusen, met ballast van Londen; het tjalkschip de VROUW FENNA, kapt. C.J. Dickman, ledig van Amsterdam; het sloepschip SARAH AND ANN, kapt. D. Gemming, met ballast van Londen.
De 26 dito de tjalkschepen de VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, en WILHELMINA, kapt. J.J. Boss, beide ledig van de Zaan.
De 27 dito, het kofschip VENSKABET, kapt. O. Holst, met hout van Noorwegen.
De 28 dito, het tjalkschip de HOOP, kapt. H.F. Bakker, ledig van Amsterdam.
De 29 dito, het schoenerschip SPECULATION, kapt. N.M. Lindegaard, met granen van Kopenhagen.
De 30 dito het galjasschip HAABET, kapt. N.J. Thaekker, met teer van Kopenhagen; het sloepschip MARY AND HELEN, kapt. M. Laubinger, met suiker van Londen.
Uitgezeild: Den 24 maart, het smakschip DIANA, kapt. K. Stek, met boter naar Londen; het smakschip FORTUNA, kapt. J.A. Dooijer, met kaas naar Newcastle.
De 27 dito, het kofschip FLORA, kapt. B. Visker, met ballast op avontuur.
De 28 dito, het tjalkschip de VROUW FENNA, kapt. C.J. Dickman, met pannen naar Hamburg.
De 29 dito, het smakschip ADOLF FRIEDRICH, kapt. J.J. Rafs, met beenderen naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 30 maart. CORNELIA, kapt. N. Sammen, van Portorico; EMILIE, kapt. J. Jensen, van Rostock; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Cannich, van Cuxhaven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ternate, 17 december. Alhier is met de schoener GELUK, gezagvoerder W. Russel, van de Papoese eilanden aangekomen John Duncan, gezagvoerder van het verongelukte Engelse vissersschip FINSBURY, met zijn zoon en drie matrozen, zijnde vroeger nog een matroos van dat schip met een inlands vaartuig te Ternate aangebracht. De FINSBURY, toebehorende aan de kooplieden Majoribanks, Ferres & Co te Londen, was de 17e maart 1831 uit Engeland gezeild, had Timor en onderscheidene plaatsen bezocht, en was in een storm de 9e februari van het verleden jaar op 05º ZB 159º O.L. (opm: nabij de Solomon-eilanden) op een midden in zee gelegen klip totaal verongelukt. De equipage had zich toen in drie sloepen gered, waarvan die, waarin zich de gezagvoerder met acht schepelingen bevond, op Mysore, een der Papoese eilanden, was aangeland, van waar zij met verlies van twee manschappen na verloop van enige maanden door voormelde schoener naar Ternate zijn overgebracht. Van de twee overige sloepen was niets vernomen, doch alle pogingen waren door de resident van Ternate in het werk gesteld om de schipbreukelingen op te sporen en uit handen der Papoese bevolking te verlossen, zo zij zich aldaar nog mochten bevinden. (opm: het zal hier mogelijk een Zuidzee-walvisvaarder betreffen) 

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 april. De 30e, des morgens, arriveerde MERCURIUS, kapt. J.C.F. Warnke, van Wismar; des namiddags JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stralsund; LAURINA MATHILDA, kapt. H. Kruise, van Jersey.
De 30e passato, des morgens, arriveerde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loods en LAMBERTUS, kapt. W.J. Lindeboom, van Embden, de laatste als bijlegger; de 31e , des morgens, MARGARETHA ELIZABETH, kapt. P. Volkers, van Cuxhaven.
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis COLUMBUS, kapt. A.L. Floor, naar Londen; AEOLUS, kapt. K. Evers, naar Hull en arriveerde ANNA CATHARINA, kapt. H. Popken, van Hull.
De 1e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas VROUW CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Polmeer, van Hull.


Datum: 03 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIA, kapt. N. Sammen, van Portorico.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading naar Lissabon het Hamburger schip de VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit. 
Adres bij C. de Grijs en Zonen en Van Ulphen & Ruys. 
(opm: de Nederlandse zeebrief van de smak VROUW REGINA, kapt. Klaas Pieters Kiewit, werd in maart 1833 door de Nederlandse consul te Hamburg naar Den Haag geretourneerd onder vermelding schip zal provisioneel onder de vlag van Kniphausen varen, ongetwijfeld bedoeld om de door Engeland en Frankrijk ingestelde blokkade te omzeilen; reeds op 13 februari 1834 herkreeg het schip de Nederlandse vlag)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 1 april. LOUISA, kapt. J. Meyer, van Baltimore; UNIE, kapt. H.B. Voss.
Vlie, 30 maart. MARIA HELENA, kapt. M. Lanbinger, van Londen; JONGE JOHAN, kapt. G.F. Lenneman, van Wismar; CATHARINA MARIA, kapt. C. Kroneman, van Stralsund; MINERVA, kapt. J.H. Tiedeman, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 1 april. CONCORDIA, kapt. H.W. Laarman, naar Suriname (opm: Emder vlag, zie RC 230433); NEPTUNUS, kapt. Jacob Jan Ebeling, op avontuur; DE JONGE HENDRIK, kapt. G.H. Ruhaak, van Dieppe; DOROTHEA LOUISA, kapt. J.N. Weber, naar Havana; NEPTUN, kapt. J.P. Visser, van Marseille; NEPTUNUS, kapt. G. Dusselaar, naar Hull; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Ipswich.
Vlie, 31 maart. HOFFNUNG, kapt. P. Engeland, naar Tonningen.


Datum: 04 april 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Onze veelgeliefde moeder en behuwd-moeder, Dingena van Limmen, Wed. Pieter Gips, ontsliep heden tot onze innige droefheid, in de ouderdom van ruim 79 jaren.
Dordrecht, 1 april 1833, Corns. Gips, uit aller naam.
Deze dient tevens tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden, binnen en buiten deze stad. De scheepmakers-affaire zal op dezelfde voet worden voortgezet door Jan Gips, welke dezelve sedert 15 jaren heeft waargenomen, en zich alzo zijner geëerde begunstigers aanbeveelt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 2 april. FANNEZ, kapt. F.H. Bonjer, van Bordeaux.
Terschelling, 29 maart. ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 1 april. AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 april. Van Christiansand schrijft men, dat in de verschillende Noorse havens nog onderscheidene Nederlandse schepen, ten gevolge der vijandige maatregelen van Engeland en Frankrijk, worden opgehouden, waarvan te Christiansand zelve er zich twee bevinden, te weten; de VROUW ALBERDINA, kapt. Boondrager, van Brevig met hout, en de MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, van Koningsbergen met lijnzaad beladen. Allen zagen met ongeduld gunstige tijding tot verlossing uit de beklagenswaardige staat waarin zij verkeren tegemoet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 april. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas HELMINA, kapt. J.M. Groenewold en HELENA, kapt. J. Aden, van Embden; PHILOMELE, kapt. T. Kuiper, van Cuxhaven en DE VIJF GEZUSTERS, kapt. J.W. Wieben, van Leer.


Datum: 05 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw, hecht en wel betimmerd schuiteschip, groot 25 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, en verdere goederen volgens inventaris, laatst bevaren door Anske Eeltjes van Sluis, en gelegen nabij het kerkhof te Heeg. Bij de notaris G.S. Zijlstra aldaar te bevragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen J. Albarda, Hz. te Leeuwarden en J.A. Schaaf te Stiens, zullen op zaterdagen den 6 en 20 april 1833, telkens des namiddags ten 3 ure, in de Oude Herberg te Stiens, publiek verkopen de helft in een trekschip met aanbehoren, varende in de beurt van de Leije op Leeuwarden en terug, met de gerechtheid van het veer pro quota. Alles behorende tot de nalatenschap van Antje Roelofs Roelofs, en te aanvaarden op 12 mei 1833. (opm: LC 190433 meldt dat is geboden NLG 1.050.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerard de Waal, procureur te Heerenveen, als daartoe gemachtigd door zijne principalen, gedenkt, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, publiek te verkopen zeker gaaf en wel onderhouden hektjalkschip, genaamd de JONGE JOHANNA, thans liggende aan de Heerenwal onder Nijehaske, lang over steven achttien el een palm zeven duim, zes streep, wijd drie el negen palm zeven duim zes streep en hol naar rato, gemeten op zeven en vijftig ton, met zeil, treil, ankers, touwen, staand en lopend want volgens inventaris daarvan zijnde, zodanig hetzelve door Willem Johannes Kelderhuis is bevaren. Gegadigden worden uitgenodigd op zaterdag de dertiende april aanstaande, des avonds om zes ure, bij de provisionele toewijzing, ten huize van Pieter Johannes Fonk, kastelein te Heerenveen. (opm: LC 230433 meldt dat is geboden NLG 1.150.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris R. de Jong Posthumus te Joure zal in het openbaar aan de meestbiedende bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen zeker welbezeild tjalkschip, genaamd de VIER GEBROEDERS, groot 77 tonnen, met staand en lopend want en verdere bijbehorende goederen volgens inventaris, zodanig is liggende in de Kolk te Joure, en laatst bevaren door de eigenaar wijlen Fokke Eelkes de Jong. Wie gading maken, komen op maandag den 15 april 1833, des namiddags ten twee ure, in het logement het Tolhuis te Joure, bij de provisionele en finale toewijzing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 april. DE ZEVEN ZUSTERS, kapt. T. Brun, van Bergen; HERRIBERTUS HARMANUS, kapt. H.H. Rieke, van Bordeaux; JANTINA ENGELINA, kapt. H.J. Rutgers, van Papenburg; CONCORDIA, kapt. R. Gruber, van Newcastle; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Bordeaux.
Vlie, 2 april. HARMONIE, kapt. C.W. Lange, van Papenburg.
Terschelling, 1 april. EENIGHEDEN, kapt. H. Hilbrands, van Kopenhagen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Bruin, van Bandholm.
Uitgezeild:
Texel, 3 april. RESOLUTION, kapt. M.N. Kanbeek, naar Newcastle
Terschelling, 1 april. HOFFNUNG, kapt. J.P. Knippe, (van Weender [opm: vermoedelijk Weener]) op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LOUISA, kapt. J. Meyer, van Baltimore; ZEELUST, kapt. C.J. Jongbloed, van Bordeaux; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Bordeaux; VARNA, kapt. J. Hubert, van Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Neustad en EMILIE, kapt. H. Jensen, van Rostock.


Datum: 06 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip WILLEM, kapt. A. Plug, van Samarang en Batavia naar Rotterdam, is 30 maart door de oorlogskotter MAGPIC te Portsmouth binnengezonden.
Het schip JAVA, kapt. J.Y. van der Zweep, mede van Batavia naar Rotterdam, is 28 maart door de kotter FOX te Plymouth binnengezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 4 april. HECTOR, kapt. J. Mennen, van Bordeaux.
Uitgezeild:
Texel, 4 april. CHRISTOFFEL, kapt. C. Weytekamp, van Hull.
Vlie, 3 april. CAROLINA MATHILDA, kapt. J. Oosterman, van Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 april. De 4e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis PHOENIX, kapt. J. Noord, naar Bergen; PIETER EN ABRAHAM, kapt. A. Holm, naar …. .
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas STAD NORDEN, kapt. J.J. Cornelius, van Bordeaux. De 4e, des morgens, zeilden MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen en CATHARINA, kapt. T. Stehr, naar Duinkerken; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Schaden, naar Hull; DE VROUW CATHARINA, kapt. J.G. Juister, naar Londen.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. L. Koek, naar de Noord Zee. 
De 4e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE TWEE GEZUSTERS, kapt. T. Kieper, van Kiel.


Datum: 08 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 5 april. ELISABETH, kapt. B.J. Lammerts, van Bordeaux; JANNETTE, kapt. L.M. Muggeberg, van Londen; DOLPHIN, kapt. J.F. Bruns, van Holbek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TIDO, kapt. J. Raas, van Cardiff; REGINA (opm: smak VROUW REGINA), kapt. K.P. Kiewit, van Hamburg.


Datum: 09 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een turfschip, gemeten op twee en twintig ton, met zeil en fok, beide nieuw; liggende in de Gracht te Sneek, en te bevragen bij Schröder Veltman, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Het schip GEZINA KATARINA BRONS, kapt. G.A. Mulder, van Amsterdam naar Havana, was de 29e maart op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 6 april. JAN EN JOSEF, kapt. H. Heuvel, HENRIËTTA, kapt. P. Schintz, van Bordeaux.
Vlie, 4 april. BEIDE MARGARETHA, kapt. R. Hedden, van Dantzig; 6 april. ONDERNEMING, kapt. G.R. Engelsman, van Londen; HABETS ANKER, kapt. P. Clemetzen, van Oostrisoer.
Terschelling, 3 april. DE VIER GEZUSTERS, kapt. E.A. Boye, van Ringkiobing; VERWACHTING, kapt. H.B. Lucht en DE VROUW MARIA, kapt. B. Wessels, van Carolinerziel; 5 april. FREDERIKA, kapt. J.J. Banning, van Libau; FETINA, kapt. A.A. de Boer, van Rostock; JOHAN HERMAN, kapt. H.W. Laarman, van Holbek; MARGARETHA, kapt. J. Muller en DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Timmerman, van Hamburg; ALIDA, kapt. C.R. Rieke, van Papenburg, om order.
Uitgezeild:
Texel, 7 april. JULIAAN, kapt. J.J. Boomgaard, van Bordeaux; CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, van Londen.    
Vlie, 4 april. CAROLINA, kapt. J.G. Klem, van Krageroe; LAURINA SOPHIA, kapt. C.R. Stam, van Odensee; VROUW MARIA, kapt. J.H. Adden, van Kiel; 6 april. VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lindeman, van Hull; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampeke, van Hamburg; FRAU MARGARITHA, kapt. D.K. de Groot, op avontuur; FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak, op avontuur; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 3 april. Er zijn weder twee Nederlandse uit Oost-Indië terug kerende schepen in onze havens opgebracht, te weten de WILLEM, kapt. Plug, van Samarang en Batavia, den 30 maart te Porstmouth binnen gezonden door Zr.(opm: Britse) Ms. kotter MAGPIE, en de JAVA, kapt. Zwett, van Batavia naar Rotterdam, door de tolkotter FOX, den 28ste binnen gezonden te Plymouth.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nederlanden. Blijkens schrijven uit Stockholm van den 5 maart l.l. zijn door het departement der marine te Christiania op den 5 februari te voren, wijzigingen daar gesteld in de quarantaine maatregelen in Noorwegen, ten gevolge waarvan alleenlijk de schepen uit Frankrijk, Groot Brittannië en Ierland, beschouwd werden als uit verdachte plaatsen te komen en aan een observatie-quarantaine zouden worden onderworpen. Deze maatregel is zeer belangrijk voor de Nederlandse handel, daar de onkosten en het verlies van tijd, hetwelk onze schepen ondervonden, zeer aanmerkelijk was. Overigens was de gezondheid in Noorwegen goed, met uitzondering van Drammen, alwaar de cholera ongelukkig nog niet geheel had opgehouden te heersen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris Mr. van Wageningen te Jellum zal, ten overstaan van de notaris J. Kamminga Boltjes te Jorwerd, bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen de helft in het veerschip van Oosterwierum, wekelijks varende van daar op Leeuwarden en Sneek vice versa, met zeil en treil, touwen haken, kloeten en alles wat daartoe en aanbehorende is, in alles zodanig als thans door Folkert F. van der Meer als eigenaar wordt bezeten en verhuurd. Die gading maken, komen op woensdagen den 17 en 24 april 1833, telkens des namiddags ten drie ure, ten huize van Jacob Popkes Langedijk, herbergier te Oosterwierum.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Het Hanoverse schip DE VROUW GEZINA, kapt. H. Moorberg, van Antwerpen naar Leer, met schade in Texel binnen, heeft de 2e dezer langs de Wadden de reis voortgezet, hebbende twee ambtenaren als wakers over de lading aan boord, om het schip, ingevolge order van de ontvanger de in- en uitgaande rechten op Texel, tot aan de uiterste Hollandse wacht te vergezellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 april. De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ECLIPSE, kapt. A.P. Andriesen, van Messina; DE ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramers en LOUISE HENRIETTE, kapt. L. Kenke, van Bordeaux; de 6e, des namiddags, EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen, van Kadix; DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van Lissabon; JULIE, kapt. J. Schildwagt, van Libau.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MARGARETHA, kapt. P. Breckwoldt Groot, van Calundberg (opm: Kalundborg).
De 6e, des morgens, zeilde JOHANN, kapt. O.F. de Haan, naar Bergen; de 7e, des morgens, BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. Jonge en DE TWEE GEZUSTERS, kapt. N.N. Pay, naar Newcastle; CHRISTINA MARIA, kapt. N. de Wolf, naar Leith; INGEBORG CAROLINE, kapt. C.R. Troensegaard, naar Londen
De 6e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CATHARINA, kapt. C. Koster, naar Hamburg.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA MARIA, kapt. J.D. Jensen, van Hamburg; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Londen; GEORGE, kapt. H. Mulder, van Messina en EENDRAGT, kapt. C.R. de Groot, van Marennes.
De 8e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JUFVROUW ELIZABETH, kapt. H.J. Roeden, naar Leer.


Datum: 10 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading:
Naar Duinkerken: Het Hanoverse smakschip DE VROUW MARIA, kapt. J.V. Visser. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Bremen: Het Oldenburger schip DIE FREUNDSCHAFT, kapt. C.E. Bartels. Adres bij Blikman en Co., en het Hanovers kofschip DE VROUW JOHANNA, kapt. Nonne F. Visser. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Kniphauser tjalkschip DIE FRAU JOHANNA, kapt. J.A. de Boer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Stralsund (direct), Wolgast, Greifswald en Barth (te Stralsund te lossen). Het galjasschip CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HECTOR, kapt. J. Mennen, van Bordeaux; JEANNETTE, kapt. L.H. Muggenborg, van Londen; DOLPHIJN, kapt. J.F. Bruns, van Holbeck; JOHAN HERMAN, kapt. H.W. Laarman, van Holbeck; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers, van Bremen; HOOP, kapt. C. van der Werff, van Emden, en VERWACHTING, kapt. H.B. Lucht, van Carolinensiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 8 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Walker, van Bordeaux; ODIN, kapt. L.T. Holst, van Holmstrand; IDA AMALIA, kapt. J. Riesen, van Hamburg.
Vlie, 7 april. DIANA, kapt. K.A. Stek, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 8 april. HELENA, kapt. F.O. Adena, naar Havre.
Vlie, 7 april. ABRAHAM, kapt. B. Paasch, naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong en JONGE LEEUW, kapt. P.P. Winja, naar Newcastle; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull; VROUW JELTJE, kapt. L.P. de Vreede, naar Leith; AGATHA, kapt. K.L. Spykman, naar Riga; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Boek, naar Koningsbergen; DIVERDINA, kapt. P. Meintz, naar Memel; YPEUS, kapt. H. de Weerd, naar Holbeck; CATHARINA ELSINA, kapt. A.H. Schuring, naar Elsinger (opm: Elseneur);


Datum: 11 april 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, van London, met ijzer; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, van Marennes, met zout, en de TWEE BROEDERS, kapt. J. Backer, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 april. Heden is alhier gearriveerd het schip ATLAS, kapt. R. Sijmons, met twee passagiers, de 19 maart vertrokken van China.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De nieuwe Duikerboot. Op de 12e augustus nam zekere heer Villeroi, van Nantes, te Noirmoutiers een proef met een nieuw uitgevonden duikerboot. Zij is van tin vervaardigd, 9½ voet lang, 2½ voet breed, 3 voet 4 duim hoog en heeft de vorm van een dolfijn. Zij wordt door drie man bestuurd; de een voert het roer, hetwelk de staart, de tweede de roeiriemen, die de slagvinnen der visgedaante verbeelden; de derde man bestuurt het duiken en weer opkomen van het vaartuig. Deze bewerktuiging wordt door een uitvinder geheim gehouden. Door middel van lederen slangpijpen, aan de uiteinden in een handschoen uitgaande, worden de voorwerpen buiten het vaartuig aangegrepen. Toen de proef genomen werd, was een van des heren Villeroi’s manschappen plotseling ziek geworden; het roer kon uit die hoofde niet bestuurd worden. In weerwil van deze grote belemmering, gelukte echter alle werkzaamheden volkomen en de aanschouwers, in grote menigte aan de oevers en in schuitjes op het water verzameld, juichten de uitvinder hun luide bijval toe. De proefneming werd intussen langs een vlakke rivierbedding van ongeveer 13 a 20 voet diepte in het werk gesteld. De vraag blijft echter nog altijd over of het vaartuig dieper duiken of het de sterkere deining van het stromend water weerstaan en of, alzo het duiken door middel van ballast geschiedt, de eenmaal verloren ballast weer vernieuwd kunnen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 april. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE ZEVEN BROEDERS, kapt. H.N. Beijer, van Hull.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. S.W. Soeken, van Hull en ALIDA, kapt. C.R. Rieke, van Papenburg, de laatste als bijlegger.
De 10e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. W. Long, van Baltimore.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 april. Kapt. H.A. Feyen, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 3e dezer, op de hoogte van Galloper, in goede staat gepraaid het schip CONCORDIA, kapt. H.W. Laarman, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Van Embden meldt men van de 5e dezer, dat kapt. B.L. Ruyl, voerende het schip WELLINGTON, van Amsterdam naar Suriname, in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) over boord geslagen en verdronken is; door de scheepsraad was daarna het bevel opgedragen aan de stuurman Rugy (opm: stuurman Ruge; Emder vlag, zie RC 230433).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 9 april. FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Wismar; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen; WENSKABET, kapt. J.L. Holst, van Osteriesoer.
Vlie, 8 april. MARGARETHA JOHANNA, kapt. C.J. Kat, van Drammen.
Terschelling, 7 april. DE JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluik, van Drammen.
Vere, 6 april. IRIS, kapt. J.J. Ranpert, van Bordeaux.
Uitgezeild:
Texel, 9 april. MINERVA, kapt. P.W. Lorentzen, naar Holmstrand; CAROLINA, kapt. T.H. Bonjer, naar Londen; NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas; DE TWEE GEZUSTERS, naar Holmstrand.
Vlie, 8 april. NIEUWE HOOP, kapt. N. Wilkens, van Hull; WENSKABET, kapt. O. Holst, naar Holmstrand.
Terschelling, 7 april. ALIDA, kapt. C.R. Rieke, naar Papenburg naar Rotterdam.


Datum: 12 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 10 april. AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maak, van Wismar.
Terschelling, 8 april. DE ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H. Breckwold, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 9 april. JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hansen, naar Flensburg; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampcke, naar Stettin; GESYNA, kapt. G.G. Oostra, op avontuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen


Rotterdam 10 april. Zaterdag zijn hier op de Rijkswerf in goede orde van stapel gelopen Z
r.
Ms. brik de MERCUUR van 18 stukken en Z
r.
Ms. brik de POSTILJON van 16 stukken.
 


Datum: 13 april 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 11e oktober is te Vlissingen, in tegenwoordigheid der civiele en militaire autoriteiten en van een grote menigte aanschouwers, van ’s Rijks werf gelukkig en in de beste orde van stapel gelopen het schoon gebouwd fregatschip de RIJN, geboord voor 60 stukken. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 april. Het schip DE VROUW MARIA, kapt. Arie Riedijk, van Londen naar Vlaardingen, is door het Franse fregat RESOLUE hier binnengezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Portsmouth, 6 april. De oorlogskotter MAGPIE is uit Duins hier gearriveerd, na alvorens herwaarts te hebben gezonden een zware Hollandse Oost-Indiëvaarder, van Batavia naar Rotterdam bestemd, welke op de hoogte van North Foreland door de kotter was aangehouden; daarna is de MAGPIE weder naar Sheerness opgezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 11 april. IDA, kof GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, l. van Gibraltar; VROUW MARTHA, kapt. Nooster, van Bordeaux; DIANA, kapt. J. Huisman, van Londen. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. G. Koning, van Londen; DE JONGE JOHAN, kapt. G.F. Lindeman, van Wismar; MINERVA, kapt. J.H. Tiedeman, van Hamburg; TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tieman, van Hamburg; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Timmerman, van Hamburg; GEERTJE, kapt. H.A. Sluiter, van Hamburg en MARGARETHA, kapt. G.A. Jongebloed, van Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DAEDALUS, kapt. B.H. Holwedel, van Embden, met hardsteen, en FRAU MARIA, kapt. Meyer, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 4 april. Het schip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jansen, van Villa Nova naar Rotterdam bestemd, is door de LARNE alhier binnengezonden, dezelve is lek, hebbende op de Goodwin Sands gestoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Londen:
Het kofschip ZELDEN RUST, kapt. H.D. Coordes; vertrekt ten spoedigste.
Het sloepscheepje TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, vertrekt zaterdag de 20e dezer.
Adres bij J. van Ommeren Fz. En W. Smith & Co., cargadoors.
 
RC 130433
Rotterdam, 13 april. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis LOUISA, kapt. C. Borchers, van Hamburg; ALEXANDRINE, kapt. K. Vogt, van Wismar. De 12e dezer, des morgens, arriveerde SOEBLOMSTEN, kapt. A. Valk, van Port-Glasgow.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 9 april.
De ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. Janzen, van Villanova naar Rotterdam en de VROUW MARIA, kapt. Riedijk, van Lissabon naar Vlaardingen, zijn te Ramsgate opgebracht.
De DORDTENAAR, kapt. Kraay, van Batavia de 16e februari te St. Helena aangekomen, is aldaar aangehouden.


Datum: 15 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 12 april. AURORA, kapt. L.B. Janse, van Londen; VROUW HOUWINA, kapt. H.S. Valk, van Cardiff.
Vlie, 10 april. SANDVIEGEN, kapt. N.S. Beek, van Arendahl; LOUISA, kapt. P.N. Pedersen, van Breewig (opm: Brevik).
Terschelling, 9 april. DE HARMONIE, kapt. T.F. Bunting, van Kiel; DOROTHEA MARIA, kapt. N. Ankersen, van Tonningen.
Uitgezeild:
Texel, 12 april. NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, van St. Thomas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. Oestman, van Londen en ANNA GESINA, kapt. A. van Tungelen, van Bremen.


Datum: 16 april 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 april 1833. Lijst der uit Nederlands Indië vertrokken schepen, welke tussen de 1e september en de 5 december l.l. (opm: 1832) St. Helena hebben aangedaan:
27 september: het Nederlands schip IJSTROOM, kapt. Oosterloo, van Padang naar Amsterdam, en de Nederlandse brik HARMONIE, kapt. P. Rijnbende, van Batavia naar Rotterdam.
28 september: het Nederlandse schip MARIA, kapt. J.A. Pronk, van Batavia naar Rotterdam.
2 oktober: De Nederlandse bark JACOBUS, kapt. B. van der Tak, van Batavia naar Rotterdam.
19 oktober: het Nederlandse schip ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede, van Batavia naar Middelburg.
26 november: het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Batavia naar Amsterdam
27 november: het Nederlandse schip JONGE ADRIANA, kapt. M. Schaap, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 april. Heden is alhier gearriveerd het schip PLEIADES, kapt. J.C. Ross, met een passagier, de 20. maart vertrokken van China.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Extract uit het Journal Du Commerce d’Anvers: De Moniteur bevat een lijst van Nederlandse koopvaardijschepen die vanaf 10 november tot 30 maart in de Engelse havens onder embargo liggen. Dit document, zegt het officiele dagblad, is het beste antwoord, dat men geven kan aan hen die de doeltreffendheid en zelfs het bestaan der dwangmiddelen betwijfelen.
Deze lijst bevat 30 schepen, als de VROUW FEMMEGINA, MARIA ADRIANA, TWEE VRIENDEN, LIEFDE, GOEDE VERWACHTING, CATHARINA, ZEELUST, GEORGES, HENRIETTA, HOOP, ZEEMEEUW, HILLECHIENA, CLARA HENRIETTA, MARIA, ANGELINA, twee schepen zonder (opm: bekende) naam, PALEMBANG, GEZINA, GESINE, HENRIETTE CLARASINA, MARIA, HARMONY, DIANA, JOHANNA, ROELINA, VROUW FEMMEGINA, ANNA SOPHIA, IJSTROOM, GOEDE VERWACHTING, CATHARINA HAITSEMA VIËTOR, MARIA, GOEDE HOOP, NEERLANDS KROONPRINSES, ATALANTE, JONGE JOHAN GEORGE, DOLPHIJN, REIGERSDAAL, VROUW JANTINA, JONGE ATTILLA, JOHANNA, ALIDA, MARIA, ZEEUW, ONDERNEMING, PARAMARIBO, PAULINA, IDA ALEYDA, MINERVA, ANTHONIUS CORNELIUS, JOHANNES ARNOLDUS, HENRIETTE EN HENDRIK, ATLAS, VROUW CATHARINA ELISABETH, NIJVERHEID, ANTHONY, PRINS van ORANJE, NICKERIE en JAVA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 12 april.
Een brik van 150 ton, vermoedelijk een Deense, met hout en delen geladen, is door een vissersschuit en een loodsboot op de Hollandse kust gevonden en te Southwold binnengebracht. Op een der watervaten stond HEBE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 13 april. CAROLINE HENRIËTTE, kapt. J.P. Evers, van Rostock; ZEENIMPH, kapt. J.P. Beekman, van Greifswald.
Vlie, 12 april. CHRISTINA ELISABETH, kapt. F.P. Meinerts, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 13 april. De Nederlandse Oost-Indiëvaarder MARCO BOZZARIS, komende van Batavia en bestemd naar Amsterdam, is, volgens ingekomen bericht, op 28 februari l.l. insgelijks te St. Helena aangekomen en aldaar door de Britse scheepsmacht aangehouden. Dit en het vroeger te St. Helena aangehoudene schip de DORTENAAR schijnen, blijkens bericht uit Portsmouth, waar thans reeds 9 Nederlandse Oost-Indiëvaarders liggen, mede eerstdaags aldaar, onder konvooi, gewacht te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 april. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp; DE JONGE ROOSE, kapt. R. Reinders en MATHILDA, kapt. F. Huidrop, van Bordeaux; CHARLOTTE, kapt. J.C. Spiegelberg, van Greifswald en HARMONIE, kapt. H. Hansen, van Cephalonia; de 13e, des namiddags, ABOETEN, kapt. N. Pedersen, van Londen; SOPHIA, kapt. M. Sleur, van Greifswald en ANNA HENRIETTA, kapt. J.H. Heyns, van Hamburg.
De 13e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas PHILIPPINE, kapt. T. Albrecht, van Londen; DE JONGE JAN, kapt. C. Rupke, LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom en CATHARINA CHRISTINA, kapt. T. Kroon, van Newcastle; AUGUSTA CATINKA, kapt. L.J. Dreyer en HELENA, kapt. B. Rotgers, van Hull en HANNA, kapt. P.E. Pallerman, van Callenburg; des namiddags DE VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Karsens, van Hull.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. J.C. Bertheljers, van Nyborg; ANNA MARIA, kapt. F. Lina, van Sunderland; JOHANNA WILHELMINA, kapt. A.W. Durz, van Stettin en de BATAVIER, luitenant Galup.
De 15e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas VROUW ELTINA, kapt. C.E. Dreyer, van Hull.
Het schip DIE PERLE, kapt. W. Koop, van Amsterdam naar Bordeaux, te Cowes binnen heeft de reis vervolgd, de 2e dezer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Guernsey, het Kniphauser smakschip JUNGE JOHANN, kapt. Johan Fransz. Muys (opm: deze ex- ANNA MARIA voerde van april tot augustus 1833 de Kniphauser vlag en herkreeg toen haar oude naam en vlag).
Naar Liverpool, het Kniphauser galjootschip FREUNDSCHAFT, kapt. H.G. Hinrichs, om op de 20e dezer te vertrekken. 
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 17 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: 
Vlie, 13 april. ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien, van Wismar; JULIUS, kapt. C. Waack, van Stettin; HABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, van Droback.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Wismar; CAROLINA HENRIETTE, kapt. J.P. Evers, van Rostock; ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks, van Emden;
JULIUS, kapt. C. Waack, van Stettin; FORTUNA, kapt. D. Julius, van Cappeln, en ALIDA, kapt. J.J. Doesken, van Bremen.


Datum: 18 april 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. In een brief uit Antwerpen leest men:
De Belgische omwenteling is voor Antwerpen op het verlies van haar handel op de koloniën, op Nederland en op de schorsing van haar voordelige gemeenschap met Duitsland te staan gekomen. Het verlies is zwaar en met een smartelijk gevoel ziet men hier menig welsprekend blijk van gevallen grootheid. In de fraaie dokken der stad merkt men verscheidene koopvaarders van de grootste soort op, die onttakeld en ledig liggen. Zij zijn voor Belgische rekening gebouwd, waren voor de vaart op Oost- en West-Indië bestemd maar hebben nimmer de Atlantische Oceaan of de Stille Zuidzee geploegd. Integendeel zijn zij niet verder gekomen dan de plaats, waar zij in of kort voor 1830 van stapel werden gelaten. Even zo blijven de drie grote gebouwen of magazijnen voor kooplieden, die aan de hoek van het dok gebouwd zijn, en waarvan het middelste met een fraaie colonnade prijkt, onvoltooid. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 15 april. De 10e december 1832 is te Suriname gearriveerd SARA AGATHA, kapt. P.J. Kasse, van deze stad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 april. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW is zaterdag j.l. door de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM, van voor Vlissingen tot op de hoogte van Walsoorden gesleept, om aldaar post te vatten; ook is uit ’s Rijks dok aldaar naar de rede gehaald Zr.Ms. brik DE PANTER, commandant Edeling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 16 april. SOPHIE, kapt. J. Wessels, naar Batavia; NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas; MARIA JOHANNA, kapt. H. der Breems, van Lissabon; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen.
Vlie, 14 april. SARA EN ANN, kapt. D. Gemming, naar Londen; VROUW SIEVERS, kapt. D.G. Loers, naar Hull; VROUW CATHARINA, kapt. E.R. Rentes, naar Sunderland; ELISABETH, kapt. C.N. Fecht, naar Drammen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 april. De 16e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus, naar Hull; DE JONGE WILHELM, kapt. H. Busch, naar …… ; MINERVA, kapt. N. Oukes, naar Liverpool.
De 16e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas MAGARETHA EILZABETH, kapt. P. Volker, naar Tonningen; CONCORDIA, kapt. H. Bornholdt, naar Altona; FLORA, kapt. P.L. Gruber, naar Corsoer en CATHARINA, kapt. A.J. Hogen, naar Londen.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis BERTHA, kapt. J.N. Goy, naar Assens; BERNARDUS, kapt. S.B. Sinningen, naar Leer en FRAU WILHELMINA, kapt. A. Reents, naar Duinkerken.
De 17e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis uit zee DE BATAVIER, luitenant Galup; als mede SOPHIE, kapt. N.S. Dureborg, van Kjersemmod.
de 16e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FRIEDRICH WILHELM, kapt. J. Schoon, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW is zaterdag door de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM van voor Vlissingen tot op de hoogte van Walsoorden gesleept, om aldaar post te vatten. Ook is uit ’s Rijks dok naar de rede gehaald Zr.Ms. brik DE PANTER, commandant Edeling.


Datum: 19 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda te Marrum, daartoe rechterlijk gecommitteerd, zal ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Hallum op maandag de 29 april 1833, des avonds ten 5 ure, in de herberg te Ferwerd, provisioneel, tegen strijk en verhooggeld veilen te verkopen de gerechte helft in een overdekt trekschip, alsmede in een snikschip met luiken, varende in de beurt van Jislum en Genum naar Leeuwarden, Dokkum en elders, met gelijk aandeel in het zeil, de lijnen, kloeten en verdere aanhorigheden. Alles bij de mede-eigenaar Dirk Heins de Vries in gebruik, en den 12 mei 1833 voor den koper vrij te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip WELLINGTON, wijlen kapt. B.L. Ruyl (opm: Emder vlag, zie RC 230433), van Amsterdam naar Suriname, was de 29e maart 10 mijlen boven Hysant met gunstige wind zeilende.


Datum: 20 april 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Papenburger kofschip JANUS, kapt. J. Freericks.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 april. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ELIZABETH CAROLINA, kapt. P. Jansen, van Villa-Nova en de 19e, des morgens, zeilde KATRIEN HINKELDER, kapt. J.J. Jensen, naar Nyborg.
De 18e dezer, des namiddags, zeilde van Maassluis CHRISTINA, kapt. P.R. Lucht, naar Embden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 april. Het scheepje DE DANKBAARHEID, kapt. A. Schröder (opm: buitenlander), van Altona, is in de namiddag van de 11e dezer bij Calandsoog gestrand en zit geheel onder water. Het volk bestaande uit drie man, is daarbij verdronken. Van de lading of bestemming heeft men niets kunnen ontdekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Kapt. J.J. Schoemaker, voerende het schip DE VROUW BERENDINA, van Hamburg naar Amsterdam, de 7e dezer te Ameland aangekomen, rapporteert, dat hij reeds acht dagen te voren op het Uithuizerwad binnengekomen, doch, wegens ontstentenis van het verklarings-vaartuig, binnendoor naar het Frieschegat en aldaar mede geen verklarings-vaartuig vindende, naar de Abt verzeild was, van waar hij toen naar Ameland verzonden werd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: 
Texel, 18 april. EENIGHEDEN, kapt. A. Marchusen, van Drammen.
Vlie, 16 april. DOROTHEA, kapt. H.J. Jansen en ANNA CATHARINA, kapt. H. Boyen, van Kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VROUW HOUWINA, kapt. H.S. Valk, van Cardiff, en DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Livorno.


Datum: 23 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop op rechterlijk gezag door de deurwaarder Johannes de Vries op dinsdag den 30 april 1833 bij de Oosterpoort te Sneek van een omtrent zo goed als nieuw overdekt praamschip met platte luiken; groot 13½ ton, met zeil, fokken en verder toebehoren. Gearresteerd ter rekwisitie van de diakonen der H.G. (opm: mogelijk Hervormde Gemeente) te Goëngarijp en Broek; domicilie houdende te Sneek, ten kantore van Mr. B. Haga, procureur aldaar, en te Goëngarijp ten huize van Jan Tjitzes Rijpkema, huisman aldaar; en ten laste van Poppe Huites, schipper te Goëngarijp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijke autorisatie. Ten overstaan van een bevoegd beambte zal op donderdag 25 april 1833, des voormiddags te 11 uren, bij de scheepstimmerwerf Concordia, onder Farmsum, publiek bij contant geld worden verkocht het door averij in de haven van Delfijl binnengelopen hektjalkschip de JONGE ALIDA, met toebehoren, gevoerd door kapt. Ede Geerts Jonker, zullende eerst in percelen en daarna in massa worden gepresenteerd. (opm: het schip werd verkocht voor de sloop, zie PGC 191032)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Gisteren avond ontving ik de treurige tijding, dat mijn hartelijke geliefde enige zoon, Frans van Ginkel, kapitein op het Nederlands koopvaardij-fregatschip de DORTENAAR, op 1 december 1832 te Samarang aan een leverziekte is overleden, in de ouderdom van éénendertig jaren. Hoe deze nieuwe wonde mijn vaderhart doet bloeden, dat thans voor de vijftiende maal aldus is getroffen, zal ieder beseffen die het edel karakter van mijn dierbare zoon, die enig overgeblevene van mijn zo talrijk gezin was, gekend heeft. In mijn klimmende jaren alleen overgebleven, blijft mij op deze aarde niets overig, dan de berusting in de wil van Hem wiens doen onberispelijk is, en de hoop om mijn afgestorvene, met allen die hem zijn voorgegaan, eenmaal in zalige gewesten weder te zien.
Rotterdam, 21 april 1833, J.P. van Ginkel.
Vrienden en bekenden gelieven deze algemene ook als bijzondere kennisgeving te willen aannemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. Volgens bericht uit St. Helena, van 20 februari, heeft het aldaar den 16 tevoren ten anker gekomen fregatschip de DORTENAAR, komende van Batavia, nadat de gezagvoerder van die bodem met de scheepspapieren naar de wal was gegaan, een bezetting van 50 gewapende manschappen aan boord gekregen, terwijl de gezagvoerder, op order van de gouverneur en raden, de scheepspapieren ontnomen en verzegeld zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Volgens brief van kapt. S.Y. Parma, voerende het schip ASTREA, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, in de Rio-Janeiro de 14e januari, was hij, na onder de linie (opm: de evenraar) door storm te zijn opgehouden, de 5e dito aldaar in goede staat binnengelopen. Van de vijandelijkheden tegen Nederlandse schepen onderricht zijnde, had hij besloten om de reis naar de Kaap de Goede Hoop niet voor te zetten maar nadere berichten af te wachten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 19 april:
De ELISABETH CORNELIA, kapt. Jansen, van Villanova naar Rotterdam, te Ramsgate opgebracht, is vrijgegeven en de 17e naar hare bestemming vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 21 april. NEPTUNUS, kapt. H. Willord, van Bristol.
Vlie, 20 april. VROUW MARIA, kapt. H. Hansen, Wismar; JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss, van Rostock; ELISE, kapt. M. Bindelin, van Stettin.
Uitgezeild:
Vlie, 20 april. CHRISTINA ELISABETH, kapt. J.P. Meinerts, naar Londen; DIANA, kapt. K.A. Stek, naar Londen; AGAMEMNON, kapt. J.C.H. Maak, naar Rostock; ZEVEN ZUSTERS, kapt. T. Brun, naar Bergen; NEPTUNUS, kapt. F.W. Bastiaans en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 april. Kapt. B.J. Lammers, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd heeft de 3e dezer op de hoogte van de Galloper gezien een schip tonende Embder vlag met Nº 3, zijnde die van kapt. H.W. Laarman voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. De Embder brik CATARINA, kapt. D. Zijlstra, met zout van St. Ubes naar Libau, is de 7e dezer door een Katwijker visser, langs de kust zeilende, gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 april. Kapt. J.J. Walker, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 29e maart tien mijlen van Heysant (opm: Ouessant) gezien een schip, tonende Embder vlag Nº 2, zijnde die van kapt. Ruge, voor wijlen kapt. B.L. Ruyl, gevoerd hebbende het schip WELLINGTON, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 april. De 20e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas CATHARINA, kapt. H. Heeren, ROUWINA, kapt. T. Jensen en AGNES ENGELINA, kapt. A. Kullof, van Embden; MARIA, kapt. T. de Boer (opm: waarschijnlijk NEESKE MARIA, kapt. T.H. de Boer), van Nieuw-Harlingerzyl (opm: Neuharlingersiel); AURORA, kapt. H.H. Brahms, van Leer en ANNA MARIA, kapt. T. Stoena, van Bremen en zeilden ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Papenburg; PHILOMELE, kapt. T. Kulper en DE VROUW MARIA, kapt. B. Gerdes, naar Hamburg, naar Londen; na posttijd arriveerde DOROTHEA, kapt. F.C. Jantsoe, van Libau.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien en JOSEPHINE, kapt. A.H. Volkert, van Hull.
De 22e dezer, des morgens zeilden van Maassluis, kapt. K. Preekel, naar Shoreham; CATHARINA, kapt. C.B. Otten en HELENA, kapt. C.E. Aden, naar ….; META, kapt. R. de Jonge en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lucas, naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel van de aan boord van de bark BLORA, op reis van Batavia naar Riouw op de 31e januari j.l. overleden Thos. E. Reed, gezagvoerder van die bodem, worden verzocht daarvan aangifte en betaling te doen binnen drie maanden na dato dezer aan de ondergetekenden.
Riouw, 6 maart 1833, de agenten van de Bataviasche Weeskamer, J.H. Walbuhm, M.A. Borger.


Datum: 24 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading:
Naar Baltimore. Het kofschip DER EMS, kapt. K.B. de Weerd, van Kniphausen. 
Naar New York. Het kofschip DIE JAHDE, kapt. J.H. Brandt, van Kniphausen. 
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P.Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia naar Amsterdam, is de 29e maart te Ferrol binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: 
Vlie, 21 april. VIJF GEBROEDERS, kapt. A.J. Royden, van Leer.
Uitgezeild: 
Texel, 22 april. ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, naar Suriname; ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, op avontuur; DOLFYN, kapt. G.H. Fyn, naar Liverpool; EMANUEL, kapt. J.C. Oestman, naar Duinkerken; ANTONY, kapt. E. Speelman, naar Newcastle; HARMONIE, kapt. W. Lange, op avontuur.
Vlie, 21 april. HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. H. Rieck, naar Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door een Frans fregat is te Cherburg opgebracht het Nederlandse schip WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, komende van Messina en gedestineerd naar Rotterdam met een lading fruit.


Datum: 25 april 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip die BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Newcastle, met kolen en slijpstenen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Het schip de TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia naar Amsterdam, is op 29 maart te Ferrol binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam:
HOFFNUNG, kapt. B.A. de Boer, van Wismar.
MARIA, kapt. H. Hansen, van Wismar.
TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Luke, van Emden.
IDA AMALIA, kapt. J. Riessen, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 23 april. CHRISTIAN, kapt. H.B. Eiligers, van Drammen; WINTEREN, kapt. L. Holts, van Drammen.
Vlie, 22 april. FORTUNA, kapt. J.P. Paulsen, van Dago; MARIA, kapt. M. Jensen, van Tonningen.
Uitgezeild:
Texel, 23 april. VROUW MARIA, kapt. J.V. Visser, naar Duinkerken; ODIN, kapt. L.F. Holst, op avontuur; SOPHIA MARGARETHA, kapt. Bartman, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Uit Zeeland schrijft men, dat de kapt.-luitenant der marine Van Vos het bevel over Zr.Ms. brik ECHO bekomen heeft.
In de positie van ons eskader op de Schelde was in de laatste dagen geen verandering gekomen; de zogenaamde Belgische flottielje had een terugwaartse beweging gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 april. De 22e dezer, arriveerden te Helvoetsluis ELENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Newcastle en FREDERICA, kapt. J.C. Witt, van Stettin.
De 23e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas MARGARETHA, kapt. P. Brockwoldt Groot, naar Kopenhagen; MARIA BARBARA, kapt. J. Köller en AURORA, kapt. T.D. Plokker, naar Londen.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis, HENRICUS EVERHARDUS, kapt. A. Kremer en MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, naar Duinkerken; ZWILLING, kapt. W. Schep, naar Lissabon; CATHARINA ELIZABETH, kapt. P. Larsen, naar Londen; JOHANNA, kapt. J. Wolter, naar Stettin en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Racker, naar Holmstrand.
De 24e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas, AGATHA, kapt. L.C. Berg, naar Friedrichstad; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A, Hoogendijk, naar Lissabon; NEPTUNUS, kapt. J.C. Ahrens, naar Pernau; de VROUW CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Volmers, naar Londen; ADELHEID, kapt. J. Bubach, naar Duinkerken.
De 24e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis LUMMINA, kapt. D.J. Dirksen, naar Embden; CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, naar Duinkerken; IGNATIUS, kapt. G.O. Wilderman, naar Nantes en MARIANNE, kapt. B.N. Nel, naar Hamburg.
De schepen SOPHIA KATARINA, kapt. M. Hansen, van Sonderberg naar Rotterdam en LAUSINA MATHILDA, kapt. J. Andersen, van Amsterdam naar Aarhuis, zijn de 12e dezer te Frederikshaven binnengelopen; de laatste heeft de 13e de reis vervolgd.


Datum: 26 april 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.S. Zijlstra, residerend te Heeg, zal op woensdag den 8 mei 1833, des namiddags om 2 uren, ten huize van A.J. Huizinga, logementhouder te Woudsend, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een kof of jachtschip, groot 37 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, en verder toebehoren, liggende in de Wegsloot, nabij het huis van Pieter Jelles Riemersma, te Woudsend; dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeilde schuite, lang over stevens circa 16 el, wijd en hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, enz. Te bevragen bij Claas P. Sjollema, te Grouw.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 24 april. HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen.
Uitgezeild:
TRITON, kapt. A. Albers, naar Bayonne; JONGE JAN, kapt. S. v.d. Meulen, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, op avontuur.
Vlie, 23 april. AURORA, kapt. H. Fenster en TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Bruins, naar Hull.

Krant:
 JDA - Journal d'Anvers

Een groot aantal, naar schatting 45, Nederlandse schepen zijn ingevolge het embargo aangehouden in Franse en Engelse haven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 19 april. De heer J. Horstman heeft een petitie aan de kabinetsraad ingezonden, betrekkelijk het te Ramsgate onder embargo houden van het aldaar opgebrachte Nederlandse schip de PAULINE, een lading suiker in hebbende welke geheel tot niet gaat. Het schip, zegt men, is in Londen verzekerd en de schade komt geheel ten laste van Engelse assuradeurs.


Datum: 27 april 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 april. Het in onze courant van den 18 dezer gemelde, als of Zr.Ms. linieschip de ZEEUW door de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM van Vlissingen naar Walsoorden zou zijn opgesleept, is abusief bevonden; zijnde gezegd linieschip door geen andere stoomboot dan de HERCULES van Vlissingen tot Barz gesleept geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Kniphauser kofschip URANIA, kapt. C.D. Boer, om uiterlijk de 4e mei te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 25 april. ANNA CHRISTINA, kapt. P.H. Eriksen, van Kopenhagen; VENUS, kapt. J. Boomwoldt, van Papenburg.
Terschelling, 23 april. DE VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman, van Wismar.
Uitgezeild:
Texel, 25 april. CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, op avontuur.
Vlie, 24 april. NOORDSTER, kapt. H.H. Koek, naar Liverpool; EENDRAGT, kapt. H.D. van Wyck, naar Hull; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. M. Jensen, van Tonningen; FLORA, kapt. J.H. Thomsen, van Friedrichstadt, en DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Cassens, van Rüstersiel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 april. De 24e dezer, des namiddags, arriveerde van Helvoetsluis FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. Jong, van Sunderland. De 25e, des morgens, arriveerde AURORA, kapt. J. Ham, van Nystad.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van Lissabon.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas JOHANNA MARIA, kapt. J.G. Scheffer, van Flensburg en zeilde ZELDENRUST, kapt. H.D. Coordes, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 april. aan deze stad is gearriveerd het schip die FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jonge, van Sunderland, met kolen.


Datum: 29 april 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 26 april. MINERVA, kapt. L.J. Euvert, van Neuharlingersiel; ST. JOHANNIS, kapt. H. Clausen, van Bergen.
Uitgezeild:
Texel, 26 april. TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, naar Londen.


Datum: 30 april 1833


Krant:
 JDA - Journal d'Anvers

Het Nederlandse driemastschip ELIZA, kapt. Jacob Cornelis Jansen, komende van Batavia en bestemd naar Rotterdam, is de 31e maart te Coruña (Spanje) binnengelopen en het Nederlandse driemastschip VASCO DA GAMA, kapt. P. de Boer, mede komende van Batavia en bestemd naar Rotterdam, is in een Noorse haven binnengelopen. Beide schepen behoorden voorheen te huis te Antwerpen. 
(opm: de brik resp. het fregat, beide eigendom van N.J. de Cock uit Rotterdam, hadden kennelijk opdracht gekregen niet te proberen de door Frankrijk en Engeland ingestelde blokkade te breken, welke diende om de vrije vaart van Belgische schepen over de Westerschelde af te dwingen, zie o.a. JDA 310333); in juni gaf Nederland toe, waarna de schepen alsnog hun reis konden voortzetten)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 27 april. JULIUS, kapt. P. Lange, van Papenburg; 28 april, SIRIUS, kapt. H. de Wit, van Bordeaux.
Terschelling, 26 april. DE VROUW ETTA, kapt. R.J. Remmers, van Hull.
Uitgezeild:
Vlie, 26 april. DE VROUW MARGARETHA, kapt. D.K. de Groot, op avontuur; AUGUST FREDRIK, kapt. J.C.Zaag, van Landskrona; WILHELMINA, kapt. L.B. Hultz, van Bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Maritz, residerende te Dordrecht, is voornemens op woensdag 15 mei 1833, des middags ten 12 ure, in het logement de Gouden Leeuw bij de Vuilpoort te Dordrecht, publiek te veilen en bij afslag finaal te verkopen: het extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd MARIA, gevoerd door kapt. Jan Klaassens de Wijk, in 1833 geheel nieuw vertimmerd, groot volgens meetbrief 141 tonnen, of 75 lasten, lang 24 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 42 duimen, hol 2 ellen 40 duimen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Kalkhaven, te Dordrecht. Nadere onderrichting bij de heer Jan Sikkes, op de Hoogt te Dordrecht, en bij voornoemde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 april. De 27e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. F. Parlevliet, van Liverpool, als bijlegger naar Embden.
De 27e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas TITANIA, kapt. H.C. Peters, van Hull en zeilde AEOLUS, kapt. J.H. Kuiper, naar ….. en 28e, des morgens, MARIA ANNA, kapt. M.J. Kassen, van Duinkerken en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Dorsyan.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis HANNA, kapt. P.B. Callerman, naar Randers; MERCUUR, kapt. J. van Ulphen, naar Newcastle en DE VROUW AALTJE, kapt. J.G. Ommen, naar Embden.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA ELIZABETH, kapt. J.E. Onnen, van Londen en VROUW GELIE, kapt. G. Wijchman, van Bordeaux en de 29e, des morgens, MERCURIUS, kapt. H.G. Schulte, van Bordeaux.
Kapt. F. Parlevliet is door het Kanaal naar boven gezeild.
De 29e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas HEINRICH, kapt. G.O. Visser, van Bayonne.
De schepen ANNA MARIA, kapt. J.H. Freers, EVERDINA, kapt. J. Ohm, beide van Hamburg naar Amsterdam, zijn de 22e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.
De 25e dezer is te Keulen gearriveerd CATHARINA HENDRIKA, kapt. W. van Hees Hz., van Rotterdam.


Datum: 01 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. Binnengekomen: SIRIUS, kapt. J. Witt, van Bordeaux; CONCORDIA, kapt. M.T. Bonjer, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading naar Lissabon het smakschip DOROTHEA MARIA, kapt. H. Peters, vertrek 4 mei. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.


Datum: 02 mei 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 mei 1833. Aan deze stad is gearriveerd het schip MERCUUR, kapt. J. Strobuur, van Liverpool met katoen en zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 april. Binnengekomen: HERCULES, kapt. J.P. Erick, van Anclam.
Uitgezeild: LOUISA, kapt. J. Meyers, naar Suriname; LISETTE ENGELINA, kapt. H.L. Rottgers, naar Nantes; JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, naar Papenburg; BEIDE MARGARETHAS, kapt. R. Hidden, op avontuur; GLORIA DEO, kapt. J. Vonbergen, naar Hull; TUNNEY, kapt. F.M. Bonjer, op avontuur; ELISABETH, kapt. L.B. de Haan, naar Grimsby; JEANNETTE, kapt. L.H. Muggenberg, naar Rochefort; MINERVA, kapt. J.M. Tielimann, van Hull.
Vlie, 28 april. Uitgezeild: UNIE, kapt. H.B. Vos, naar Londen; UNIE, kapt. R.A. Dokman en ELIZE, kapt. Boon, naar Newcastle; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. G.G. Boon, naar Newcastle; TETINA, kapt. A.A. de Boer en ANTINA, kapt. H.K. de Boss, naar Noorwegen; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H. Breckwold, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In een der Londense bladen leest men het navolgende: 
Kapitein Barr, te Salem binnengekomen, bericht, dat, ten gevolge van de staat van zaken in Holland en het te Paramaribo op de schepen gelegd embargo, de planters hun pakhuizen vol suiker hebben, terwijl er geen gelegenheid was tot verzending met Hollandse schepen naar Europa; de meesten hunner hebben liever verkozen het suikerriet af te snijden en uit de grond te halen, dan het daarin te laten, zonder dat zich de gelegenheid opdoet om het product met Hollandse schepen met Hollandse schepen te verzenden. Het grootste getal der matrozen, behorende tot de in de haven liggende Hollandse koopvaardijschepen, hebben (ten gevolge van een daartoe door de Gouverneur te Paramaribo gedane uitnodiging) zich vrijwillig in de krijgsdienst begeven en zijn op het fort Amsterdam in bezetting gelegd, terwijl al de burgers opgeroepen zijn, om op het fort Zeelandia dienst te doen, dewijl men dagelijks een bezoek van de Engelsen en de Fransen wachtende was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. De 29e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOSEPHINA MARIANNE, kapt. H.H. Oltens, van Bordeaux en MERCUUR, kapt. J. Strooibuur, van Liverpool en zeilde MERCURIUS, kapt. J.C.F. Warnke, naar Londen.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis LAURA, kapt. A. Schilperoord, naar St. Ubes; ECLIPSE, kapt. A.P. Andriessen, naar Gibraltar, TEXEL, kapt. W. Lincoln, naar New-York; NORDEN, kapt. J.J. Cornelis, naar Bordeaux en FORTUNA, kapt. H.C. Fahrbrod, naar Noorwegen en arriveerde MARIANNE, kapt. C. Hansen, van Guernsey.
De 1e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas CATHARINA CHRISTINA, kapt. F. Kron, naar Gibraltar; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.B. Wibey, naar Leer; FORTUNA, kapt. S.W. Soeken, naar Embden; GOED BERGERLAND, kapt. C.H. Lerensen en EMILIA, kapt. P.W. Petersen, naar Newcastle; HELENA, kapt. J.F. Schutterow en CHARLOTTE, kapt. J.C. Spiegelberg, naar de Oost Zee; JUNGFRAU ELIZABETH, kapt. J.C. Baxtelden, naar Elseneur; DE JONGE JOHAN, kapt. J.F. Muis, naar Guernsey.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILHELMINA, kapt. R. Anderson, naar Bergen; CATHARINA, kapt. H. Popken, naar Hull; DOROTHEA, kapt. J.H. Carsten en AGNETA, kapt. H. Daniels, naar Embden; GEBBINA, kapt. M.D. Gerdes, naar Leer.


Datum: 03 mei 1833


Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. Aangekomen LOUISE MARIE, kapt. Cornelissen (opm: Belgische kof ex-Zuid-Nederlandse JONGE ISABELLA, kapt. A. Cornelissen).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geoctrooieerd veer- en trekschip, varende van Leeuwarden op Dokkum, vice versa. Te bevragen bij Pieter J. Ewoldt te Dokkum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 april. Binnengekomen: DE JONGE EGERIKA, kapt. H.O. Gerjets, van Heiligehaven; DE VROUW ANTINA, kapt. G. Heyen, van Hohwacht; DE JONGE ANTJE, kapt. F. Leurs, van Neustadt; NEPTUN, kapt. U. Dusselaar, van Hull.
29 april. DE JONGE FLORENSZ, kapt. J.A. de Vries, van Wismar; ANNA EN CHRISTINA, kapt. J.N. Sonnichsen, van Kiel.
Uitgezeild 1 mei: ANNA CATHARINA, kapt. J.A. Boyen, naar Denemarken; ANNA GEZINA, kapt. A. van Dougen, op avontuur.
Vlie, 29 april. Uitgezeild: SOCIETEIT, kapt. E,J, Siemons, naar Hamburg.
30 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, naar Newcastle.
Terschelling, 28 april. Uitgezeild DE VROUW ANNEGINA, kapt. R.H. Dokman, naar Newcastle.


Datum: 04 mei 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Uittreksel uit de Lloydslijst van 30 april.
De CLÉMENCE (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse schoenerkof), kapt. R.R. de Haan, van Ostende naar Liverpool, is de 28e op de Goodwind Sands geraakt, doch is, denkelijk zonder schade, afgebracht en te Ramsgate binnen gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Binnengekomen: HENRIETTE JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Bordeaux; VROUW HIELKE, van Bordeaux; TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Steginga, van Londen; KROONPRINS FREDERIK, kapt. V.H. Lund, van Drammen.
Vlie, 1 mei. Binnengekomen: VROUW MARGARETHA, kapt. W. Tubben, van Lübeck; CONCORDIA, kapt. J.A. Klun, van Oosterisoer; MATHILDA, kapt. J. Punt, van Bremen.
Terschelling, 30 april. Binnengekomen: DE VROUW GEZINA, kapt. J.H. Buschup, van Rostock; DE VROUW MATGARETHA, kapt. P. Carstens, van Kiel; FLORA, kapt. S.J. Meynertz, van Husum; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schmidt, van Hamburg; NEPTUNUS, kapt. J. Bremer en DE VROUW GRIETJE, kapt. H.B. Gewald, van Hamburg.
Vlie, 1 mei. Uitgezeild: DER WIDDER, kapt. R.C. Hazewinkel, naar Sunderland; FORTUNA, kapt. J.C. Doyen, naar Hull; DIANA, kapt. G. Koning, naar Petersburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Voor zo veel ons tot dus ver bekend geworden is, zijn ten gevolge der maatregelen van Engeland en Frankrijk tegen Nederland de successievelijk van hier naar Nederland vertrokken schepen HENRIETTE KLAZINA, CLARA HENRIETTE, de IJSTROOM, de HARMONIE, de MARIA en de ZEEUW alle aangehouden en naar Engeland opgebracht. 
De IJSTROOM was echter, ten gevolge van het nader besluit, dat de schepen, beladen met aan bederf onderhevige goederen zouden worden ontslagen, weder vrij gegeven en in Texel aangekomen.
Kapt. K.H. Ruijl, voerende het schip de DRIE GEBROEDERS, was op zee gewaarschuwd en is in de Eems binnengelopen.
De JONGE JACOBUS, van hier naar Rotterdam vertrokken, was te La Coruña binnen.
De schepen HANDEL-MAATSCHAPPIJ, de VRIENDEN, de VROUW HENDRIKA en de DE COCK waren alle behouden in Nederland aangekomen alvorens de blokkade was in werking gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 mei. De 1e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FORTUNA, kapt. J. Albers, van Papenburg. De 2e, des morgens, zeilde DIE BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, naar Leith.
De 2e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MATHILDE, kapt. J.F. Kreplien, naar Newcastle.
De 2e dezer, na posttijd, arriveerden ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Papenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het gerucht, als of de Russische regering de Rus-keizerlijke vlag en scheepspapieren aan de Nederlandse schepen verlenen zou, schijnt weinig geloof te verdienen, althans grotelijks nadere bevestiging te behoeven. Wij zijn stellig onderricht, dat tot hiertoe van een dergelijke vergunning niets zekers bekend is bij de consulaten, door Rusland hier te lande gevestigd. Indien ook al die Nederlandse schepen, welke in Rusland overwinterd hebben, als nu met ladingen voor Russische rekening naar hun vaderland terugkeren, de bescherming der Russische vlag genieten, dan volgt hieruit geenszins, dat de Russische regering haar vlag aan alle Nederlandse schepen verlenen zal; zelfs schijnt het, dat de formaliteiten tot verkrijging van Russische vlag en zeebrief, in Rusland zelve vereist, zulks geheel onmogelijk maken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het kofschip INDUSTRIE, kapt. Floris Parlevliet, om de 11e dezer te vertrekken. 
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 06 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading naar Riga: het kofschip MERCUR, kapt. H.A. Hendriks, van Kniphausen. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jsz. & Zoon. Vertrek 12 mei.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam: DE VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De geconsigneerden of belanghebbenden in de van Batavia verwacht wordende lading van het schip DE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. Jan Ingerman, slechts gedeeltelijk bekend zijnde, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. te Amsterdam, ten einde kennis te nemen van ingekomen berichten en over dezelver belang te spreken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Embargo-bericht. De Moniteur deelt de volgende lijst der in Franse havens onder embargo liggende Hollandse schepen mede:
Te Havre: JANTINA MARGARETHA.
Te Rouaan: JACOBA en BUITENWERF.
Te Boulogne: MARGARETHA.
Te Nantes: HENDRIKA.
Te Rochelle: GEZINA, DE VRIENDSCHAP, MARIA ADOLPHINA.
Te Bordeaux: HARMONIE, DE VIER GEBROEDERS, DE ONDERNEMING, MARIA, CONCORDIA, AURORA, VROUW ACHINA, DE VERWACHTING, NOORD-HOLLAND, WILHELMINA, HERMANUS, ANNA MARIA. 
Te Blaye: FELIX (van Rotterdam). 
Te Bayonne: GEZINA JOHANNA, VROUW ALIDA, DE VRIENDSCHAP, ELIZABETH MARIA. Te Marseille: JONGE TJETSKE TROMP, GOEDE HOOP, JOHANNA JACOBA, EENDRAGT, ONDERNEMING, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA JOHANNA, TITIA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 mei. Binnengekomen: AURORA, kapt. H.G. de Wall, van Leer; VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, van Bordeaux.
Texel, 3 mei. Uitgezeild: CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen. 


Datum: 07 mei 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op het eiland Terschelling op maandag den 13 mei 1833 van circa 10.000 Nederlandse ponden bladen tabak, zo goed als beschadigd, in der tijd geborgen uit de lading van het schip VICTORIA, kapt. Caen, op den reize van Richmond naar Bremen bij genoemd eiland (opm: Terschelling) verongelukt. Nadere informatie te bekomen bij de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen, en de heer opperstrandvonder te Terschelling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Heden is alhier met het beste gevolg en onder een toevloed van aanzienlijke aanschouwers, van de werf Het Eiland Terschelling, van de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen, te water gelopen, het voor rekening van de heren Voute & Co. nieuw gebouwd fregatschip de JOHANNA, groot 1.300 tonnen, zullende worden gevoerd door kapt. R. Maalsteed.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 mei. Kapt. Oltmans, voerende het Bremerschip DIE GERECHTIGKEIT, van Bremen te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, de 28e april voor het Gat van Vlieland gezien te hebben een Engels oorlogschip, drijvende voor gereefde marszeilen, hetwelk hem seinde om vlag te tonen en daarna zelf een zogenaamde Belgische vlag hees.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Binnengekomen: DIANA, kapt. K.A. Stek, van Londen; EMANUEL, kapt. G. Jacobs, van Drammen.
Terschelling, 3 mei. Binnengekomen: ST. AMANDUS, van Neustadt; DE VROUW METTA, kapt. S.T. Meinerts, van Tetenbulterspieker.
Texel, 5 mei. Uitgezeild: VISSCHERIJ, kapt. P. Jeltsma, naar Londen.
Vlie, 4 mei. Uitgezeild: AURORA, kapt. L.B. Jansen, CHRISTINE ELISABETH, kapt. T.P. Meinerts en NEPTUN, kapt. G. Dusselaar, naar Londen; NEUTRALITEIT, kapt. S.K. de Vries, naar Drontheim.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam: FLORENS, kapt. J.A. de Vries, van Wismar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de vorige week zijn alhier per het schip MINERVA, kapt. S.J. Egbers, aangebracht 183 vaten spijkers, van het merk F.I.D. en heden is er opnieuw, van hetzelfde merk een partijtje vaten spijkers aangevoerd per het schip AURORA, kapt. H.G. de Wal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 mei. Binnengekomen: CHRISTINA ELIZABETH, kapt. P. Meinerts, van Londen; AURORA, kapt. P.H. Puister, van Sunderland; VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, van Kiel; GEZINA, kapt. H.G. Duken, van Callunburg (opm: Kalundborg).
De schepen gisteren gemeld zijn: VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing; VROUW CATHARINA, kapt. G.A. Wykman, van Memel; HARMONIE, kapt. A. Middens, van Nijstad; VROUW CHRISTINA, kapt. J.C. Onken, van Rüstersiel; AURORA, kapt. R.O. Betten, van Nieuwharlingerziel; HENDRIKA MARIA, kapt. A.T. Steffens, van Hamburg.
Terschelling, 2 mei. Binnengekomen: DE VROUW DOROTHEA, kapt. F.R. Eekhoff, van Wismar; AURORA, kapt. H. Krul, van Neustad.
Texel, 4 mei. Uitgezeild: DE VROUW DIEWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen.
Vlie, 2 mei. Uitgezeild: CORNELIA, kapt. G. Jans, naar Newcastle; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Timmerman, naar Hull; CATHARINA, kapt. T. Lange, naar Riga; DOLPHYN, kapt. J.F. Bruns, naar Halbeek; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duhr, naar Tonningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 mei 1833. Heden is alhier gearriveerd de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM om op morgen het alhier gebouwde en aan Zr.Ms. marine verkochte transportschip, PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, naar Vlissingen te vervoeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 mei. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis OSCAR, kapt. F. Nyberg, van Malaga. De 4e, des morgens, zeilden ANNA MARIA, kapt. J.D. Jensen, naar Suriname; DE VROUW MARIA, kapt. H. Meyer, naar Leer; ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Liverpool en GEORGE, kapt. H.L. Muller, naar Marseille, doch is door tegenwind teruggekomen; des namiddags arriveerden LIEBE, kapt. H.A. Fokken, van Bordeaux en ANNA AUGUSTA, kapt. H. Beisman, van Bremen.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas COLUMBUS, kapt. A.L. Floor, van Londen. De 4e, des morgens, zeilden HELENA, kapt. J.M. Groenewold en ANGELINA, kapt. H.H. Koop, naar Duinkerken; DE VROUW MARIA, kapt. H. Schults, naar Reye; FORTUNA, kapt. J. Mewas, naar Newhaven; des namiddags DE JONGE JAN, kapt. C. Rupcke, naar Hull. De 5e, des morgens, arriveerde DE VROUW ELIZABETH, kapt. H.J. Roeden, van Leer.
De 4e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MARTHA, kapt. J. de Boer en AGATHA ENGELINA, kapt. H. Kolhof, naar Leer.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis FRIEDRICH WILHELM, kapt. C. Volkers en LOUISE, kapt. C. Volkers, van Windau en DRAMMEN, kapt. C. Nielsen, van Leith. De 6e, des morgens, zeilden GEORGE, kapt. H.L. Muller, naar Marseille; ANNA HENRIETTA, kapt. J.H. Heyns, naar Hamburg; de 6e, des morgens, WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyden, van Messina.
De 6e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CATHARINA, kapt. H. Heeze, naar Leer en VROUW ETTINA, kapt. C.C. Dreyer, naar Embden.


Datum: 08 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading naar Lissabon: het smakschip DOROTHEA MARIA, kapt. H. Peters. 
Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht bij het postkantoor te Amsterdam ingekomen is het schip DE JONGE WILLEM, van Amsterdam, kapt. Gerardus van Medevoort, komende van Batavia en koers houdende naar Bremen, op de hoogte van Texel gepraaid door de visserspink van Katwijk DE JONGE REIJN, stuurman De Vreugdt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 mei. Binnengekomen: WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, van Dagö; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen.
Terschelling, 4 mei. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Hansen, van Randers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargo-lijsten. Amsterdam: HENRIETTE JOHANNA, kapt. E.J. Kluin en VIGELANTIA, kapt. J. H. Wilderman, van Bordeaux; CATHARINA, kapt. G.K. Wykmeyer, van Memel; CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Tieman, van Elmshorn; CATHARINA SOPHIA, kapt. H. Groot, van Hamburg.


Datum: 09 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. Binnengekomen: ANNA DOROTHEA, kapt. T. Witt, van Neustad.
Vlie, 6 mei. Binnengekomen: ZEENYMPH, kapt. P.J. Boer, van Elseneur; CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn en FREDRIK FRANS, kapt. J.N. Andreas, van Nieuwstad; JUFVROUW CAROLINA MARTENS, kapt. C. Kleesch, van Tonningen; ANNA MARGARETHA, kapt. J.C. Jansen, van Fredrichsund.
Terschelling, 5 mei. Binnengekomen: DE VROUW JOHANNA, kapt. J. L de Vries, van Wismar; DE VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Boss, van Neustad; DE GEBROEDERS, kapt. H.F. Klie, van Kopenhagen, en uitgezeild: MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekis, naar Papenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping, op rechterlijk gezag, van een gaffelschip, genaamd DE VROUW PETRONELLA (opm: binnenvaarder), groot negentig tonnen, liggende te Rotterdam in de Nieuwehaven, met deszelfs staande en lopend want en inventaris, toebehorende aan Adrianus Hensen, schipper, wonende te Rotterdam; ten verzoeke van Mejufvrouw Elisabeth Neerings, weduwe Adrianus van der Laan, particuliere, wonende te Rotterdam, in executoriale vorm op de een en dertigste maart achttien honderd een en dertig voor de openbare notaris Pieter Samuel Sander en deszelfs ambtgenoot, binnen Rotterdam.
De executant heeft het voorschreven schip ingezet voor vijftig guldens.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van welgemelde rechtbank en kopij derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 mei. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde DREI STERNE, kapt. W.N. Davids, van Rostock; de 8e, des morgens, zeilden LOUISA HENRIETTE, kapt. L. Jenke, naar Hull; FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, naar Liverpool.
De 7e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus en AEOLUS, kapt. K. Evers, van Hull en GOEDE WENKE, kapt. O.M. Markes, van Gedomine en zeilden EENDRAGT, kapt. A. van Seeuwen, naar Duinkerken en FRIEDRICH WILHELM, kapt. J. Schoon, naar Leer. De 8e, des morgens, arriveerden MARIANNE, kapt. J. van der Woude, van Newcastle en ST. ANTONIE, kapt. H.J. Jongbloed, van Ostende, de laatste als bijlegger en zeilden MATHILDA, kapt. T. Ostrup, naar Archangel; ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, naar Hull; SINORA MARTHA, kapt. A. Koolen, naar Lissabon; JANUS, kapt. J. Freerichs, naar Petersburg en NEPTUNUS, kapt. J.J. Kobro, naar de Oost Zee.
De 8e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis HELENA, kapt. G. Roskam, naar Leer en FORTUNA, kapt. J. Lubben.


Datum: 10 mei 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Hoekstra te Wommels gedenkt publiek, bij strijk en verhooggeld, te verkopen een in 1832 nieuw uitgehaald gedeeltelijk overdekt snik-veerschip, varende van IJtens op Sneek vice versa. Wie gading maken, komen den 22 mei bij de provisionele veiling, en den 29 mei e.k., bij den finale palmslag, telkens des namiddags ten 2 ure, ten huize van W.L. de Roos, kastelein te Wommels.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Met het schip MARTHA, kapt. A.M. Norman, van New York te Helvoetsluis gearriveerd, is het bericht aangebracht dat het Nederlands fregat AZIA, kapt. Jacobus Boot, van Batavia naar Middelburg, in het begin van de maand april te New York is binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 8 mei. Uitgezeild: DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Duinkerts, van Duinkerken.
Helvoetsluis, 8 mei.Uitgezeild: LOUISA HENRIETTA, kapt. L. Jenke, van Hull; FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool; CONRAD (opm: brik, ex-ANNA HELENA, verkocht aan de kapitein en als KONRAD onder de vlag van Bremen gebracht), kapt. J. Scholberg, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW ANTJE, kapt. K. Leurs, van Neustadt; JONGE EGERIKA, kapt. H.O. Gerjets, van Heiligenhafen; VROUW JANTINA, kapt. G. Heyen, van Howacht.


Datum: 11 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

St. Helen, 18 maart. De schepen DE DORTENAAR, kapt. Frans van Ginkel, van Batavia naar Dordrecht en MARCO BOZZARIA (opm: fregat MARCO BOZARIS), kapt. Jacob G. Adriaan, van Batavia naar Amsterdam, zijn van het embargo ontslagen en zullen hun reizen naar derzelver bestemmingen vervorderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. Uitgezeild: HOOP, kapt. G. Nieuwland en VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen.
Vlie, 8 mei. Uitgezeild: JONGE PIETER, kapt. R.P. Dick, naar Newcastle; EMILIE, kapt. K. Jensen, naar Petersburg; VROUW JOHANNA, kapt. C.T. Christoffels, op avontuur; FORTUNA, kapt. D.H. de Boer, naar Petersburg; HERMAN, kapt. K.D. de Groot, naar Christiaanzand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AURORA, kapt. P.H. Puister, van Sunderland; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. G.J. Liep, van Dagö; ANNA, kapt. W.R. de Boer, van Wismar; CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn, van Neustadt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam: 
Naar Rostock het barkschip CAROLINA HENRIETTA, kapt. J.P. Evers, van Rostock. Adres bij F. der Kinderen.
Naar Stralsund (direct), Wolgast, Greifswald en Barth ( te Stralsund te lossen), het schoenerschip CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden van Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Goudappel, van Tonsbergen.
De 9e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas PAULINA, kapt. P. Petersen, van Cappeln.
De 9e dezer, des morgens zeilde van Maassluis BOUWINE, kapt. F.F. Jansen, naar Embden.
De 9e dezer, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis GROSSFURST ALEXANDER, kapt. C.T. Trom, van Reval; DE VROUW MARIA, kapt. A. Riedijk, van Lissabon, laatst van Ramsgate en EUROPA, kapt. P. Niemann, van Rostock, als bijlegger op order.
De 10e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas ANTINA, kapt. J.B. Schoon, VROUW NANTINA, kapt. B.H. Saathoff en ALBERDINA, kapt. H.J. Schoenmaker, van Embden en JOHANNIS ALBERTUS, kapt. S.J. Schult, van Papenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 7e mei.
De WISSELVALLIGHEID, kapt. Van der Weyde, van Messina naar Rotterdam en de VROUW MARIA, kapt. Riedijk, van Lissabon naar Vlaardingen, beiden te Ramsgate opgebracht, zijn ontslagen en naar hun bestemming vertrokken.
Te Suriname is een embargo opgelegd op alle Hollandse schepen, na dat men een Engels oorlogsschip ter hoogte van de haven heeft zien kruisen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van schepen. Op vrijdag de 31e mei 1833, des namiddags ten 3 ure, zal te Vlissingen, op de Nieuwendijk, in het logement genaamd Lord Nelson, ten overstaan van de notaris Dirk Uittenhoven, aan de meestbiedende worden te koop geveild:
•           een kotterschip, genaamd MARS, gebouwd voor de kusthandel, zijnde buitengemeen snelzeilend en in staat om zestien stukken te voeren, zeer geschikt om tot fruithaler te dienen, als ook tot het overbrengen van depêches, lang 19 ellen 70 duimen, breed 3 ellen 71 duimen, geijkt op 91 tonnen, voorzien van deszelfs volledige inventaris.
•           de romp van een loggerschip. Mede zeer geschikt om een schoenertuig te voeren, geheel nieuw en zijnde in dezelfde manier als het vorig kotterschip gebouwd. in staat om twintigstukken te voeren, lang 21 ellen 80 duimen, breed 3 ellen 33 duimen en diep 1 el 98 duimen.
Beide schepen liggen in de haven der stad Vlissingen en zijn met de inventaris twee dagen vóór de verkoping te zien.
Nadere informatie te bekomen van genoemde notaris.


Datum: 13 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 mei, Binnengekomen: ANTONIA, kapt. E. Speelman en CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, van Londen.
Terschelling, 8 mei. Binnengekomen: HANSINA, kapt. O. Rasmussen, van Bandholm; DE VROUW MARGARETHA, kapt. D.K. de Groot, van Christiaanzand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA MARGARETHA, kapt. J.C. Jans, van Fredriksund; JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, van Wismar; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christiaans, van Neustadt; FREDERIKA HENRIETTE, kapt. N. Niekelsen, van Büsum; JANTINA, kapt. G. Wessels, van Itzehoe; VROUW ANNA, kapt. J.B. Schoon, van Itzehoe; GEZINA, kapt. B.H. de Vries, van Brake; GRIETJE, kapt. H.B. Gewald, van Hamburg; GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter, van Hamburg; REBECCA CHRISTINA, kapt. C.A. Seeman, van Hamburg; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tanne, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. B. Pekelder, van Bremen; TWEE GEZUSTERS, kapt. E. Tammen, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Batavia naar Amsterdam, is de 14e april te Schellenger, 3 mijlen van Bergen, binnengelopen.
Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, mede van Batavia naar Amsterdam, is de 5e mei te Bremerlehe binnengelopen.


Datum: 14 mei 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden en voor drie jaren nieuw getimmerde aardappelsnik, ladende 135 à 150 mud aardappelen, met zeil, treil, kloeten en bomen, bij Klaas Ekes Zijlstra, beurtschipper te Tzummarum.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. De 11e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas FRAU WILHELMINA, kapt. A. Reints, van Duinkerken; CHRISTINA MARIA, kapt. N. de Wolff, van Leith; LAURINA MATHILDA, kapt. J. Anderson, van Holbeck en INDUSTRIE, kapt. H.L. Rehbock, van Londen; des namiddags ALIDA, kapt. G. von Laar, van Ramsgate.
De 11e dezer, des morgens, LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, naar Duinkerken.
De 12e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas AURORA, kapt. H.H. Brahms, naar Duinkerken; MARIE, kapt. H.T. Mulder, naar Liverpool en VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, naar Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 mei. het schip ISIS, kapt. Jacob de Vries (opm: buitenlandse vlag), van Cette naar Riga bestemd, is hier met verlies van anker en kabel zwaar lek binnengebracht, hebbende op de Goodwin Sands gestoten; het schip is door de equipage verlaten geworden, die hier in de grote boot aangekomen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 mei. Binnengekomen: JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van de Veer, van Embden.
Texel, 12 mei. Uitgezeild: DE JONGE BEREND, kapt. R.J. Dood, naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. Binnengekomen: HELENA, kapt. B.J. Meuken, van Papenburg.
Vlie, 10 mei. Binnengekomen: VROUW SIVERT, kapt. D.G. Loers, van Newcastle; JONGE JAN, kapt. D.G. Jans, van Kopenhagen.
Texel, 11 mei. Uitgezeild: JUFVROUW HOUWINA, kapt. H.S. Valk, van Oostzee.
Vlie, 10 mei. Uitgezeild: CATHARINA MARINA, kapt. C.J. Kroneman, van Straalzund; DOROTHEA MARIA, kapt. N. Ankersen, van Aalberg; CORNELIA, kapt. N. Lammer, van Altona.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen die FREUNDSCHAFT, kapt. J. Goudappel, van Tönsberg, met hout, en EUROPA, kapt. P. Numan, van Rostock, met tarwe en gerst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 mei.Volgens de gister alhier uit Londen ontvangen berichten zijn de beide Nederlandse Oostindiëvaarders de DORDTENAAR en de MARCO BOZZARIS, die te St. Helena waren aangehouden, aldaar wederom vrijgegeven en zouden de ankers lichten om de reis van daar voort te zetten. De schepen waren niet te St. Helena aangehouden op order van de Engelse Admiraliteit, alle wier schepen integendeel de stelligste last hebben om de Nederlandse schepen in de Oost en West niet te molesteren, maar zij waren aangehouden door eigendunkelijke tussenkomst van de Oost-Indische Comp. te Londen, welke zich door de bewuste kabinetsorder van 6 november l.l, geauthoriseerd beschouwd moeten hebben en ten gevolge van de daarna verschenen kabinetsorder van 3 december, wederom contraorder naar St. Helena te hebben gezonden. (opm: zie JC 110633)


Datum: 15 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. Binnengekomen: ANNA GESINA, kapt. A. van Tongel, van Newcastle. 
Texel, 13 mei. Uitgezeild: MINERVA, kapt. J.J. Egbers, naar Wyhouth (opm: mogelijk Weymouth); DOROTHEA, kapt. H.J. Jensen, naar Windau; HET DORP GAASTMEER, kapt. P. van de Zee, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE JANS, kapt. D.C. Jans, van Kopenhagen; ANTHONIA, kapt. E. Speelman, van Newcastle; DE VROUW LIEVERT, kapt. D.G. Loers, van Newcastle; JOHANNA, kapt. A.J. Schoon, van Hamburg; VERWACHTING, kapt. H.B. Lucht, van Leer; GRIETJE, kapt. W.J. Pannenborg, van Emden; ANNA, kapt. J.J. van der Borg, van Emden.


Datum: 16 mei 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 mei. Het schip de BATAVIER, kapt. Joossens, van Canton naar Rotterdam, is op 16 april te Egvol, het schip VASCO DA GAMA, kapt. de Boer, van Batavia naar Rotterdam, is op 14 april te Svinoer, en het schip AZIA, kapt. Boot, van Batavia naar Middelburg, is in het begin van april New York binnen gelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 mei. Binnengekomen: ELIAS, kapt. J.G. Boon, van Newcastle; CHRISTINA ELISABETH, kapt. Meynertz, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. De 13e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, van Embden. De 14e, des morgens, zeilde HEINRICH, kapt. G.O. Visser, naar Noorwegen.
De 14e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.E. Evers, naar Hamburg.


Datum: 17 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 mei. Binnengekomen: CHRISTINA, kapt. J.G. Hein, van Hamburg.
Texel, 15 mei.Uitgezeild: JULIUS, kapt. P. Lange, van Cardiff; ANNA MARGARETHA KINTINA, kapt. J.C. Jans, van Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Stellingwerff te Sneek zal publiek, bij boelgoed, tegen gerede betaling, verkopen een tuigage van een groot tjalkschip, bestaande in een zeil, fok, kluiffok, voorts lopend touwwerk met blokken, alsmede een mast, giek, kluiffokstok, en wat meer zij; benevens een boot, met mast, zeil, touwwerk, roer en zwaarden; alles afkomstig van de zogenaamde Bergen-op-Zoomvaarder, bevaren geweest door de schipper Pieter Dirksen, van Sneek. Wie gading maakt, komen op dinsdag den 21 mei 1833, des voormiddags ten elf ure, buiten het Hoogend te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een visaak, lang over steven zes el, hol en wijd naar advenant, met twee masten, twee zeilen, twee fokken, een kluiffok en verder toebehoren, met daarnevens negen à tien baarsnetten enz. Wie gading maakt, kan zich tot nader informatie vervoegen bij de scheepstimmerman Douwe Douwes van der Werf, buiten de Oosterpoort te Sneek.


Datum: 18 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA GEZINA, kapt. A. van Tungeln, van Newcastle.
HILLEGINA, kapt. R.H. Hoetjer, van Hamburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 mei. Het is bekend dat Zr.Ms. korvet POLLUX, in de maand mei van het verleden jaar, uit Indië vertrokken, een aller noodlottige thuisreis heeft gehad; zijnde de commandant, kolonel Eeg, de eerste officier Hugenholsz en de luitenant Spengler, benevens 10 man van de equipage, op reis overleden. De volgende aan boord voorgevallen bijzonderheid, welke opnieuw getuigt van de heldhaftige geest die Nederlandse zeelieden bezielt, was reeds bij sommigen alhier bekend, doch in de laatst ontvangen couranten van november, treft men er de bevestiging van aan. Het Kanaal naderende, ontmoette DE POLLUX een Amerikaans schip en door de kapitein van dat schip gewaarschuwd zijnde om op zijn hoede te wezen, uit hoofde, gelijk die kapitein meende, de vijandelijkheden tussen Engeland en Nederland reeds moesten zijn uitgebarsten, zo liet de luitenant Tulleken, toen DE POLLUX commanderende, zijnde nog overig gebleven meestal zieke manschap op het dek samenkomen, deelde hun mede wat hij vernomen had en stelde hun voor, om, daar zij te zwak waren om zich te verdedigen, ingeval zij door enig vijandelijk schip mochten aangetast worden, dadelijk op zodanig schip aan te lopen en zich met hetzelve in de lucht te laten vliegen; welk voorstel dadelijk door allen met geestdrift werd goedgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 mei. Binnengekomen: JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen, van Londen; DIANA, kapt. E. Christen, van Memel; NICOLAAS, kapt. F.J. Hagen, van Rostock.
Vlie, 14 mei. Binnengekomen: UNIE, kapt. H.B. Vos, van Londen; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Newcastle; GEERHARD VAN ELSVELD, kapt. R.W. Dokman, van Newcastle.
Texel, 16 mei.Uitgezeild: VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen.
Vlie, 14 mei. Uitgezeild: WINTER, kapt. L. Holst, naar Frederikshaven; VENUS, kapt. Barenhold, naar Hull; CHRISTIANA, kapt. H.B. Elligers, naar Larwich; MARGARETHA, kapt. J. Mulder, naar Cuxhaven; ELISABETH, kapt. B.J. Lammers, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. kapt. E. Speelman, voerende het Kniphauser schip ANTONIA (opm: Amsterdamse kof), van Sunderland en kapt. H.J. Zeven, voerende het Kniphauser schip DIE BRÜDERLIEBE, van Newcastle te Amsterdam gearriveerd, rapporteren, dat zij voor de Hollandse wal door een Frans oorlogsfregat geseind zijn geworden, om hun vlaggen te tonen, waarna zij ongehinderd de reis hebben kunnen voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. de 14e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis IRIS, kapt. J.J. Raupert, naar Hull. De 15e, des morgens, arriveerde KAREL AUGUST, kapt. J.C. Freter, van Newcastle; des namiddags zeilde NEPTUUN, kapt. H.J. Puister, naar Liverpool; de 16e des morgens, MERCUUR, kapt. J. Stroobuur en FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar ……. .
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas INGEBORGE CAROLINA, kapt. C.R. Troensegaard, van Londen. De 15e, des morgens, zeilden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.P. List, naar Newcastle; MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen en ALIDA, kapt. C.R. Riecke, naar Havre; DOROTHEA, kapt. F.C. Jantzon, naar Noorwegen; JOSEPHINA, kapt. P. Volkert, naar Hull; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, naar Landsoog; BARTHA, kapt. F. Popkens, naar ….. ; INDUSTRIE, kapt. J. Olfers, naar Embden; INDUSTRIE, kapt. F. Parlevliet en HOFFNUNG, kapt. H.W. Biedenweg, naar Liverpool. De 16e, des morgens, zeilden MARIANNA, kapt. C. Hansen, naar Guernsey en MARGARETHA, kapt. G.J. Brahms, naar Embden en arriveerde ARTHUR, kapt. D. Reuter, van Hull.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis JOHANNA MARIA, kapt. J.G. Schoffel, naar Flensburg; SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen, naar Sunderborg en de 16e, des morgens, HELENA, kapt. B. Rotgers, naar Duinkerken en BEDALIA, kapt. H.A. Kiolo, naar Drammen.
De 17e dezer, des morgens, WILHELMINA, kapt. D. Paterson, naar Gothenburg.


Datum: 20 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 mei. Binnengekomen: FERUNA, kapt. H. Schade Jr., van Koningsbergen; NEPTUN, kapt. G. Dusselaar, van Londen; AURORA, kapt. L.W. Jansen, van Londen.
Texel, 17 mei. Uitgezeild: JUPITER, kapt. H.J. Klyn, van Noorwegen; MARGARETHA, kapt. W. Tobbens, van Duinkerken; TWEE GEZUSTERS, kapt. N. Koning, van Norsburg; TWEE JONGVROUWEN, kapt. A. Stegenga, van Londen.
Vlie, 16 mei.Uitgezeild: AURORA, kapt. P.H. Puister, naar Sunderland; FORTUNA, kapt. J.P. Poulsen, naar Dago; MINERVA, kapt. L. Ellezen, naar Oosterisoer.


Datum: 21 mei 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. De 17e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. H.J. Korsholm, naar Leith; de 18e, des morgens, DIANA, kapt. H.A. Jongbloed. De 19e, des morgens, zeilden HARMONIE, kapt. H. Hansen, naar St. Ubes en JULIE, kapt. J. Schildwacht, naar Suriname.
De 18e, dezer, des morgens, arriveerden in de Maas HELWINA, kapt. J.M. Groenewold, van Ostende; JONGE MATHILDA MARIA, kapt. H.D. Hansen, van Flensburg; MERCUUR, kapt. J. van Ulphen, van Newcastle; CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, van Papenburg; LUWINA, kapt. D.J. Dirksen, van Embden en CATHARINA, kapt. J. Luiker, van Hull; des namiddags FREUNDSCHAFT, kapt. D.E. Zielke, van Jersey; MINERVA, kapt. J.J. Popcke, van Wolgast; de 19e, des morgens, JONGE WILHELM, kapt. W.C. de Boer, van Wederhaben en zeilde HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus, naar ….. .
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DIE BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Inverkeithing; MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, van Holmstrand.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden FORTUNA, kapt. A.H. Bernett, van Newcastle en CAROLINE, kapt. A.F. Vos, van Riga; de 20e, des morgens, DRIE GEZUSTERS, kapt. K.R. van Laaten, van Hamburg.
Het schip MERCUUR, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam naar Riga, is, volgens particulier bericht, de 16e dezer uit het Vlie naar zee gezeild.
Het schip CONRAD, kapt. J. Scholberg (opm: zie AH 100533), van Rotterdam naar ……(opm: Batavia), was de 11e dezer op de hoogte van Bevezier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, Binnengekomen: WELVAART, kapt. P. Meyer, van Cuxhaven.
Terschelling, 17 mei. Binnengekomen: ANNA CATHARINA, kapt. T. Tamcke; HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Kiel; CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Schuldt, van Neustadt; DE JONGE PIETER, kapt. J. Witt, van Busum; CATHARINA, kapt. A. Mathiesen, van Tonderen (opm: Tönder).
Texel, 19 mei. Uitgezeild: JONGE HERMANS, kapt. C.C. de Boer, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; FLORA, kapt. J. Meyer, van Wismar.
Terschelling, 16 mei. Binnengekomen: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Schoemaker, van Hamburg.
Texel, 18 mei. Uitgezeild: TWEE GEBROEDERS, kapt. E.J. Drent, naar Liverpool.
Vlie, 17 mei. Uitgezeild: CHRISTINA ELISABETH, kapt. J.P. Meinders, van Hull; JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Newcastle; MINERVA, kapt. H.A. Hendriks, van Riga; EMMA, kapt. J.J. de Jong, van Larwich; CARL JOHAN, kapt. J.A. Kluin, van Noorwegen; VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Hamburg; DIANA, kapt. H.R. Legger, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen die HOFFNUNG, kapt. A.J. Caspers, van Neustad, met tarwe; MARIA, kapt. N.A. Molbye, van Liverpool, met zout en katoen, en DIANA, kapt. A.K. Jongbloed, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 12 mei, het sloepschip DIANA, kapt. J. Olstmann, ledig van Amsterdam.
Den 13 dito, het galjasschip DIE FRAU ANNA, kapt. H. (onleesbaar)tehr, ledig van Amsterdam; het sloepschip OXENBERG, kapt. N. Erichsen, in ballast van Londen.
Den 15 dito, het sloepschip CHRISTINA ELISABETH, kapt. F.T. Meinderts, en het galjootschip UNIE, kapt. H.B. Vos, beide in ballast van Londen; het kofschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Claus Popp, met steenkool van Newcastle.
Den 16 dito het tjalkschip NEPTHUN, kapt. G. Dusselaar, het kofschip AURORA, kapt. L.B. Jansen, beide met ballast van Londen; het kofschip FLORA, kapt. Berent Visker, ledig van Amsterdam.
Den 17 dito, het brikschip SEXODEKENDE, kapt. A. Bruck, en het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 12 mei, het tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. E. Tammen, met pannen naar Hamburg.
Den 14 dito, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Sunbij; de kofschepen DIE FRAU MARGARETHA, kapt. D.K. de Groot, en DIE FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak, alle drie met ballast op avontuur. (opm: de beide koffen zijn mogelijk Nederlandse schepen, wegens het embargo onder Kniphauser vlag gebracht)
Den 15 dito het schoenerschip MINERVA, kapt. L. Ellesen; het kofschip CONCORDIA, kapt. A.J. Keunn en het smakschip EMMA, kapt. J.J. de Jong, alle drie met ballast op avontuur.
Den 16 dito, het sloepschip CHRISTINA ELISABETH, kapt. P. Meinderts, met boter en kaas naar Newcastle.
Den 18 dito, het tjalkschip NEPTHUIN, kapt. G. Dusselaar, met boter en kaas naar Hull. Den 19 dito, het sloepschip OXENBERG, kapt. N. Erichsen, MARIJ EN HELEN, kapt. M. Laubinger, en DIANA, kapt. K. Stek, alle drie met boter en kaas naar Londen.


Datum: 22 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 mei. Binnengekomen: MARIE, kapt. M.E. Petersen, van Anclam; HERMINA, kapt. Cr. Volcker, van Stettin; FREDERIK MUNDE, kapt. O.H. Neefs, van Tönsberg; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schip in lading naar Riga: het Kniphauser kofschip ENGELINA, kapt. Barteld J. Wygers. 
Adres bij Jan Corver en C. Vertrekt 28 mei.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. C. Christen, van Memel; CAROLINE, kapt. J.G. Klem, van Krageroe; ANNA MARIA, kapt. H. Pieper, van Hamburg.


Datum: 23 mei 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 mei. Heden namiddag tussen 2 en 2½ ure, is op Zr.Ms. werf alhier, in het bijzijn van onderscheiden lands en stedelijke autoriteiten, en van een grote toevloed van verdere aanschouwers, met buitengewone statigheid van stapel gelopen, Zr.Ms. linieschip de JUPITER van 74 stukken en tot over de 80 geboord kunnende worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, van Holmstrand, met hout, en die BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Inverkeiting, met kolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 mei. Heden is alhier bericht ontvangen, dat de te Batavia te huis behorende schoener TARTAR, komende van de Kaap, bij de Kokos-eilanden gepraaid is en dat die schoener aan de Kaap onder embargo is gelegd geweest, doch op de tijding, dat de zaken tussen Nederland en België geschikt waren, weder los gelaten. Verdere bijzonderheden, speciaal wat de dagtekeningen betreft, zijn nog niet vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. Christoffel Kenk, heeft op deszelfs reis van Batavia naar Canton, in de Chinese Zeeën verscheidene dagen achtereen zwaar stormweer gehad, waardoor de beide verschansingen zijn weggeslagen en tuig en zeilen schade gekregen hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 mei. Binnengekomen: HERMANUS, kapt. H.A. Jongbloed, van Koningsbergen.
Terschelling, 18 mei. Binnengekomen: DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tieman, van Hamburg. 19 mei, DE VROUW BARBARA, kapt. H. Abrahms, van Koningsbergen; OTTELINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, van Bergen; MARGARETHA ELISABETH, kapt. Volkers, van Neustadt; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Kiel.
Vlie, 19 mei. Uitgezeild: DIANA, kapt. K.H. Stek, van Londen; NEPTUNUS, kapt. G. Duiselaar, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Kiel; CATHARINA, kapt. L. Veld, van Itzehoe; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Schoemaker, van Hamburg; ALIDA, kapt. H.K. Roelfsema, van Hamburg; MARGARETHA, kapt. H. Heyen, van Hamburg; CATHARINA, kapt. W. Drent, van Hamburg; FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, van Bremen;
DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Koning, van Emden; TWEE GEBROEDERS, kapt. T. Hanken, van Hooksiel; CATHARINA, kapt. W.F. Lucht, van Leer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 mei. De 20e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas EDUARD, kapt. F.W. Salomon, van Riga. De 21e, des morgens, zeilde GOEDE WENNER, kapt. H.M. Mortensen, naar Hamburg.
De 21e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis ARCHANGEL, kapt. H. Ludders, van Adra; de 22e, des morgens, ANNA ELIZABETH, kapt. J.E. Onnen, naar Leer; BELUS, kapt. J.J. Schuuring, naar Liverpool en HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen.
De 22e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ELIZABETH, kapt. H.J. Roeden, naar …… en SANDRIGEN, kapt. E. Evertsen, naar Bergen.
De 22e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas FENUS, kapt. D.T. Popp, FORTUNA, kapt. J. Albers en ANTONIE, kapt. R.C. Jongebloed, naar Duinkerken; ZWEI GEBRÜDER, kapt. D.T. Doornbos, naar Drobach; ANNA AUGUSTA, kapt. H. Beusman en GUTE HOFNUNG, kapt. P. Rents, naar …..; FREUNDSCHAFT, kapt. B. de Boer, naar St. Ubes; ABOETEN, kapt. N. Pettersen, naar de Oost Zee; WELDINA, kapt. O. Commeken en MATHILDA, kapt. J.C. Groenewold, naar Newcastle.


Datum: 24 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HERMAN, kapt. S.H. Schulte, van Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 mei. Binnengekomen: JONGE PETER, kapt. R.P. Dik, van Newcastle.
Vlie, 21 mei. Binnengekomen: ANNA MARIA, kapt. J.O. Visser, van Nieuwstad; VIER GEBROEDERS, kapt. B.J. Welk, van Duinkerken; CAROLINA HENDRIKA, kapt. J.P. Evers, van Rostock; FORTUNA, kapt. S.J. Meinerts, van Husum.


Datum: 25 mei 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 mei. Heden is alhier gearriveerd de brik TARTAR, kapt. W. Lister, met een passagier, de 10 maart vertrokken van de Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Newcastle, met steenkolen en stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. De laatste tijdingen van de Kaap, waarvan in ons vorig nummer melding is gemaakt, lopen tot en met 9 maart. In de Kaapsche Courant van die dag vindt men het voorlopig bericht van de capitulatie der citadel van Antwerpen, welke tijding aangebracht was met het schip GANGES, de 28 december uit Engeland gezeild. Het gerucht, dat de alhier te huis behorende schoener TARTAR aan de Kaap onder embargo zou zijn geweest en weder losgelaten op de tijding, dat de zaken tussen Nederland en België geschikt waren, is dus van alle grond ontbloot, daar onze vaderlandse berichten van latere datum zijn dan die, van Engeland aangebracht, en de TARTAR de 10. maart van de Kaap is vertrokken zonder enig beletsel te hebben ondervonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen te Amsterdam in lading: 
Naar Bremen het Oldenburger kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Naar Bremen het Hanovers schip DE JONGE PIETER, kapt. A. Pieters. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Naar Bremen het Hanovers schip DE VERWACHTING, kapt. H.B. Lucht. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Petersburg het Hanovers kofschip DE JONGE FLORENTZ, kapt. J.A. de Vries. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 25 mei
Naar Riga het Kniphauser kofschip ENGELINA, kapt. Barteld J Wygers. Adres bij Jan Corver en C. Vertrekt 28 mei.
Naar Rostock het barkschip CAROLINA HENRIETTA, kapt. J.P. Evers, van Rostock. Adres bij F. der Kinderen.
Naar Hamburg en Altona het everschip VROUW CATHARINA, kapt. H. Riepen. Adres bij J.C. van Oven.
Een ever, naar P. le Comte (1831)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ter overvoering van passagiers en goederen naar Batavia ligt te Amsterdam in lading en zal op de 15e juni 1833 vertrekken het Nederlandse tweedeks gekoperde fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, gevoerd door kapt. Pieter Kraay. Degenen welke goederen te laden hebben of als passagiers van de bijzonder wel ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Coopman en de Witt & Lenaerts, Van Olivier & Comp., Hoyman & Schuurman, De Vries & Comp. en Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor of op 15 juni eerstkomende zal naar Batavia vertrekken het Nederlandse tweedeks gekoperd fregatschip ONS GENOEGEN, kapt. Cornelis van Zameren. Degenen welke enige goederen te laden hebben of als passagiers met genoemde bodem wensen te vertrekken, gelieven zich ten spoedigsten te adresseren bij de cargadoors Jan Corver en Comp. of B.D. Bosscher, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Binnengekomen: MARIA, kapt. P.E. Boer, van Liverpool, OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, van Bergen; PERSENA, kapt. H. Schade, van Koningsbergen; BARBARA, kapt. H. Abrams, van Koningsbergen; HARMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, van Koningsbergen; JAN CHRISTOFFEL, kapt. M.C. Scheel, van Lübeck; JONGE PIETER, kapt. J. Wieth, van Büsum; FORTUNA, kapt. H. Schuldt, van Hamburg;
CHRISTIAAN, kapt. J.G. Hein, van Hamburg.
Vlie, 22 mei. Binnengekomen: MARIA, kapt. H.C. Hansen, van Newcastle; AUGUSTUS, kapt. E. Jacobsen, van Stockholm; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Tonsberg; en uitgezeild: CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn, op avontuur. 

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 mei. De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Bakker, van Newcastle; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, van Libau en SIRIUS, kapt. P.N. Peters, van Kiel.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.B. Harduson; AUGUSTA CATHARINA, kapt. M.D. Dormen, van Wolgast; de 23e, des morgens, FORTUNA, kapt. C.A. Egholm, van Corsoer en MATAVAN ELIZABETH, kapt. R.J. de Jonge, van Londen en zeilden FRANCISCA ALIDA, kapt. A.F. Deddes, naar …. ; ERINDERING, kapt. N. Nielsen, naar Tonningen (opm: Tönning); PHILIPPINE, kapt. D. Albregt, naar Londen.
De 23e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DIE HOFFNUNG, kapt. J.F. Berner, van Stralsund; de 24e, des morgens, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.W. Wieben, van Leer en MINERVA, kapt. J.G. Fiegs, van Memel en zeilden ANNA MINA, kapt. D. Liermans, naar Sunderland; HOFFNUNG, kapt. A.J. Caspers, naar Leer; HOFFNUNG, kapt. D. Martens, naar Glasgow en DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MARIANNE, kapt. J. van der Woude, naar Newcastle.


Datum: 27 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FLORA, kapt. P. Meyer, van Cuxhaven; BABETTE, kapt. T. Koning, van Libau; MARIA, kapt. M.C. Peters, van Anclam; FLORA, kapt. J.D. Meinertz, van Wismar; AURORA, kapt. J.S. Hagen, van Wismar; CHRISTINA, kapt. C.H. Christiaans, van Hamburg; CONCORDIA, kapt. D.J. Geltes, van Hamburg; DE HOOP, kapt. J.L. Jonker, van Hamburg; SOPHIA, kapt. S.J. Klaassen, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 mei. Binnengekomen: SOMMEREN, kapt. J. Holst, van Liverpool, LAURINE SOPHIE, kapt. C.K. Storm, van Assens.
Vlie, 23 mei. Binnengekomen: WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong.
Terschelling, 22 mei. Binnengekomen: DE VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Dantzig; DE JONGE TRIJNTJE, kapt. M.W. Bok, van Tonningen.
Texel, 24 mei. Uitgezeild: SOPHIA, kapt. J.J. de Jonge, naar Cardiff; EMANUEL, kapt. J. Schade, naar Duinkerken; HOSTIA, kapt. M. Holst, naar Drammen; JONGE JAN, kapt. S. v.d. Meulen, naar Londen.
Vlie, 23 mei. Uitgezeild: VROUW MARTHA, kapt. P.J. Hosten, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Johansen, naar de Oostzee; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Koning, van Leer.


Datum: 28 mei 1833


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 mei. Alhier is ter rede gekomen de MARIA opm: Hanover vlag, ex-Belgische AREND ex-Zuid-Nederlander, kapt. C.H. Bruns, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel, met houtwaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 20 mei het smakschip MARGARETHA, kapt. G. Jongbloed, en het kofschip DER ADLER, kapt. K. Spijkman, beide met hout van Noorwegen.
Den 22 dito, het galjasschip FRIEDRICH, kapt. J.N. Zander, met hout van Dantzig; het sloepschip MICHILAZE MINDE, kapt. E.M. Larsen, ledig van Amsterdam.
Den 23 dito, de smakschepen de VROUW ELISABETH, kapt. J. Cappen, en WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, beide met hout van Dantzig.
Den 24 dito, het sloepschip TRENDE BRODRE, kapt. P. Thuërsen, met hout van Noorwegen; het schoonerschip PHOENIX, kapt. A. Rawn, met ballast van Amsterdam; het sloepschip SARAH AND ANN, kapt. D. Gemming, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 20 mei, het galjasschip DANIEL, kapt. J.M. Heldit, in ballast naar Greifswald; het kofschip FLORA, kapt. B. Visker, met pannen naar de Oostzee.
Den 22 dito, het tjalkschip de VROUW ANNA, kapt. J. Oostman, met pannen naar Hamburg.
Den 23 dito, het brikschip SEXODEKENDE, kapt. A. Bruck, met ballast naar Noorwegen.
Den 24 dito, het galjasschip de VROUW ANNA, kapt. H. Stehr, met beenderen naar Hull; het kofschip AURELIA, kapt. P.C. Zandberg, met ballast op avontuur.
Den 25 dito, het kofschip AURICH, kapt. J.C. Ebeling, in ballast naar Petersburg; het kofschip FREUNDSCHAFT, kapt. R.P. Duut, met ballast naar Newcastle, het sloepschip DIANA, kapt. J. Oestman, met boter naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 mei. de 24e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis HEINRICH, kapt. J.M.F. Flemming, naar …. en arriveerden ANNETTE, kapt. C.F. Maas en FREDRICA, kapt. Niemann, van Arendsburg en AGENIUS ENGELINA, kapt. A.J. Kolhof, van Embden; de 26e, des morgens, arriveerde LUDWIG, kapt. J. Haesloop, van Venetië.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Bruhn, van Denemarken; de 25e, des morgens, VROUW MARIA, kapt. J.O. Visser, van Leer en LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, van Embden en zeilde JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hansen, naar Tonningen; des namiddags arriveerde CAROLINA FREDERIKA, kapt. J.T. Heinke, van Anclam.
De 25e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, van Hatzum, als bijlegger.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis COLUMBUS, kapt. A.L. Floor, naar Londen en ALEXANDRINE LOUISE, kapt. A. Raadman, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 mei. Binnengekomen: CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen. ZEERIDDER (opm: DER SEERITTER, de sinds 11 mei gedurende zeer korte tijd uitgevlagde kof JONGE YPE), E.J. Karst, Sunderland. 
Terschelling, 23 mei. Binnengekomen: DE VROUW MARIA, kapt. B. Gerdes, van Newcastle.
Texel, 25 mei. Binnengekomen: ANTONIA, kapt. A. Speelman, ELISE, kapt. J.G. Boon, van Newcastle; JONGE JAN, kapt. D.E. Jans, van Kopenhagen.
Vlie, 24 mei. Uitgezeild: AMALIA, kapt. P.C. Lundberg, op avontuur. 


Datum: 29 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading naar Suriname: Het schip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahamsz. Junior, van Amsterdam. 
Adres bij B.D. Bosscher, Jan Corver & Co. en d’ Arnaud & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Binnengekomen: LISABETH, kapt. L.B. de Haan, van Newcastle; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.B. Zantjes en JONGE BEREND, kapt. R.J. Dood, van Newcastle; SOPHIE MARGARETHA, kapt. H. Bartman, van Hull; JULIA MARIA, kapt. C. Bartels, van Dantzig.
Terschelling, 24 mei. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. H. Dekker, van Kiel.
Texel, 27 mei. Uitgezeild: TWEE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, naar Marennes; STAD MEPPEL, kapt. E. Vlardis, naar Cardiff; AURORA, kapt. T.C. Better, naar Duinkerken.
Vlie, 25 mei. Uitgezeild: DIANA, kapt. J. Oortman, naar Londen; JOHANNA, kapt. R.P. Duit, naar Newcastle; CONCORDIA, kapt. R. Gruber, naar Dantzig; CAROLINA, kapt. J.G. Klem, naar Krageroe; METTA CLAUDINA, kapt. A. Bartels, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOMMEREN, kapt. J. Holst, van Liverpool; DE JONGE PIETER, kapt. E.P. Dik, van New-Castle; VIER GEBROEDERS, kapt. H.R. Veling, van Neustadt; EENDRAGT, kapt. A. Drent, van Hamburg; SARA, kapt. H.G. Botje, van Kiel; JACOBA (opm: tjalk VROUW JACOBA), kapt. H. Riekens, van Emden; DER SEERITTER (opm: zie AH 280533), E.J. Karst, 1 lading steenkolen, A. Fodor en Zoon, van Sunderland.


Datum: 30 mei 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 december. Vóór het verbranden of in de grond hakken der elf Nederlandse kanonneerboten der flottille (opm: voor Antwerpen) hebben onze zeelieden alle daarop aanwezige wapenen vernield, de kanonnen vernageld en de vlaggen benevens de seinboeken verbrand.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Met de alhier van de Kaap aangekomen schoener TARTAR hebben wij nog het bericht ontvangen, dat, na een reis van 61 dagen, het de 30e december ll. van hier vertrokken schip NEÊRLANDSCH KONING, gezagvoerder P. Vis, ten gevolge van twee orkanen, de eerste in 16º06’ ZB 82º40’ OL; de tweede in 22º23’ ZB 68º13’ OL, aldaar is binnengelopen, met verlies van de voor- en kruisstengen en derzelver toebehoren, kluiverbomen, blinde ra en grote bramsteng; zijnde de fokke- en bezaansmasten op twee plaatsen gesprongen, hoewel die nog hebben kunnen dienen tot het aanbrengen van een noodtuig, om daarmede de Kaap te bereiken. Bij de aankomst aldaar, is al dadelijk bevonden, dat de lading onbeschadigd was gebleven, doch dat de masten in zodanige staat waren, dat dezelve door nieuwe moesten worden vervangen, hetgeen een oponthoud aan de Kaap van ten minste een maand zou veroorzaken. Onder het transport repatriërende militairen had zich, gedurende de reis, een oogziekte geopenbaard, die zich ook aan enige van de overige passagiers meedeelde. Van de militairen zijn drie overleden en een gelijk getal van de equipage. Tijdens de beide orkanen, die zich in acht dagen opvolgden, waren van 12 tot 16 man van de equipage en 25 militairen ziek.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Uit een ontvangen lijst der schepen, welke tussen de 6 tot en met de 30 december l.l. St, Helena hebben aangedaan, blijkt, dat aldaar de 6 dier maand is aangekomen het Nederlands schip VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. D.B. Lutjens, van Batavia, hetwelk de volgende dag de reis naar Amsterdam had voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van een goed onderhouden gaffelschip, groot volgens meetbrief vierennegentig tonnen, genaamd de VROUW ADRIANA (opm: binnenvaarder), met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, zeilen, tuigaadje en wat zich op hetzelve schip bevindt, alles zo als het reilt en zeilt, liggende thans in de Knolhaven, te Dordrecht, voor het Pakhuis van de heer Van den Hoogen. Op dinsdag de vierde juni 1833, des namiddags ten drie ure, in de Tuin Pas Buiten, bij N. van den Heuvel, buiten de Spuipoort, te Dordrecht, zal voornoemd gaffelschip eerst bij veiling en dadelijk daarna bij afslag, ten overstaan van de openbare Notaris Mr. Peter Steven Schull, worden toegewezen, bij wien ook omtrent voornoemd schip nadere inlichting te bekomen zij, als ook ten kantore van de heer procureur Matthijs van der Wayfort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage 28 mei. De voorlopige overeenkomst en het daaraan gehechte verklarende artikel zijn, zo als ten stelligste verzekerd wordt, gisteren maandag werkelijk door Z.M. bekrachtigd, en is de referendaris Mazel, met die bekrachtigingen, nog des avonds van die zelfde dag van hier vertrokken, om zich, aan boord van de in dienst van het gouvernement zich thans bevindende stoomboot de BATAVIER, naar London te begeven, ten einde aldaar op morgen woensdag de uitwisseling der bekrachtigingen kunne plaats hebben. (Dinsdag morgen is gezegde stoomboot uit Hellevoetsluis in zee gestoken.) 
Men meent voorts uit een goede bron te weten, dat de onderhandelingen tot het sluiten van een definitief traktaat onverwijld zullen aanvangen, en dat men reden meent te hebben om te mogen hopen dat deze onderhandelingen een spoedige en algehele schikking der Belgische kwestie zullen ten gevolge hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. De van deze stad naar Batavia bestemde brik de DANKBAARHEID, welke op 6 september uit Hellevoetsluis in zee was gegaan, is op 3 januari te Batavia aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. Brieven uit Portsmouth, van den 23 dezer, melden, dat de Nederlandse consul aldaar zeer druk bezig was met het aannemen van matrozen tot het naar huis voeren van onderscheiden in die haven liggende Nederlandse schepen, die gedurende het embargo door de Engelsen genomen zijn, en op welke merendeels slechts een paar man op ieder schip zijn verbleven, terwijl het grootste gedeelte der equipages over London naar Nederland voortgereisd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, Genua en Livorno, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, om spoedig te vertrekken.
Naar Liverpool. Het Kniphauser kofschip FRIEDRICH, kapt. R.H. Bok.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 mei. de 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE JOHANN, kapt. M. Niemann, van Liebau; MARIA, kapt. J. Zelk, van Denemarken. De 28e, des morgens, zeilde DE BATAVIER, luitenant Galup.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MARGARETHA, kapt. P. Breckwold Groot, van Kopenhagen; de 28e, des morgens DE VROUW HELENA, kapt. C.A. Aaden, van Embden en zeilde ALBERDINA, kapt. H.J. Schoenmaker, naar ……
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. H.A. Muller, van Stralsund en ELLIDA, kapt. P. Hansen, van Leith. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 mei. Binnengekomen: DE JONGE HERMAN, kapt. C.E. de Boer, van Newcastle; NEPTUNUS, kapt. J. Ebeling, van Bordeaux.
Vlie, 27 mei. Binnengekomen: CHRISTINA ELISABETH, kapt. P. Meinerts, van Hull; AURORA, kapt. P.H. Puister, van Sunderland.
Terschelling, 25 mei. Binnengekomen: SARA, kapt. H.G. Botje, van Kiel; NEPTUNUS, kapt. A.R. Sikkema, van Neustad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AGNIS ENGELINA, kapt. J.A. Kolhof, van Embden, met hardsteen.


Datum: 31 mei 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal de 1e juni aanstaande vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, gevoerd door kapt. Hendrik Bos. 
Personen of families, welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte en bij uitnemendheid geschikte kajuit, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoor Floris der Kinderen, te Amsterdam. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dadelijk zal na het weer openen der vrije scheepvaart zal naar Batavia vertrekken het tweedeks gekoperd Nederlandse barkschip CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, reeds gedeeltelijk beladen voor deze stad liggende, degenen die enige goederen mochten te laden hebben of als passagiers wensen mee te gaan, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Jan Corver & Comp. of D’Arnoud & Comp., te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 mei. Binnengekomen: VROUW DEUKE (opm: bunschip VROUW DIEUWKE), kapt. R. Bovenkamp, van Londen, en uitgezeild: TWEE GEZUSTERS, kapt. O.H. Holst, naar Holmstrand; JOHAN, kapt. O.F. de Haan, van Embden; HARMONIE, kapt. B.H. Swart, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal bij het weer openen der vrije scheepvaart tegen medio juni aanstaande vertrekken het Nederlands nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Arie Jansen Struyk. Personen of families welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam.


Datum: 01 juni 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 mei. Uit de vaderlandse couranten tot de 3. januari l.l. blijkt, dat de brik de ONDERNEMING, kapt. Engels, van Batavia bestemd naar Amsterdam, de 16e december l.l. op de hoogte van Egmond door het Engels oorlogsschip VOLAGE genomen en de 27e dier maand te Ramsgate opgebracht is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Telders, residerende te Dordrecht, als daartoe last hebbende van zijn principalen, is voornemens om op woensdag 12 juni 1833, des middags twaalf ure precies, in het Logement De Gouden Leeuw, in de Prinsestraat, bij de Vuilpoort, binnen voornoemde stad, in het openbaar te veilen en te verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands pleitschip, genaamd INDUSTRIE, bijzonder geschikt zo wel voor de vaart op de Rijn als op de Zeeuwse stromen, in 1829 geheel nieuw gebouwd, groot volgens meetbrief 181 tonnen, lang 29 ellen 7 palmen 5 duimen, wijd 5 ellen 2 palmen 2 duimen, hol 1 el 7 palmen 5 duimen, alles Nederlandse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zo als hetzelve schip thans te Dordrecht, in het Maartensgat, is liggende; alles breder vermeld en omschreven bij de daarvan aangeplakte en alom bekend gemaakte inventaris.
Zijnde inmiddels nader onderrichting te bekomen bij de heer J.B. ’t Hooft, scheepsmakelaar, wonende op de Nieuwehaven, binnen voorzeide stad, alsmede aan boord van het schip, en bij gemelde notaris, op de Groenmarkt, A39.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. De Engelse stoomboot, met de passagiers en brievenmaal voor Holland, was eergisteren morgen nauwelijks van Londen afgevaren, toen zij de stoomboot de BATAVIER ontmoette, de referendaris Mazel met de bekrachtiging der overeenkomst van den 21 dezer naar Londen overbrengende.
Naar men verneemt heeft reeds gisteren van Rotterdam een schip onder Nederlandse vlag de reis naar Batavia aangenomen, hetwelk of morgen door een tweede zou gevolgd worden; en volgens bericht van Den Briel hadden zich voor de Maas reeds drie Engelse schepen vertoond, die, nog niet toegelaten kunnende worden, wederom naar zee gegaan waren om na verloop van twee of drie dagen zich opnieuw ter toelating aan te melden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Men heeft alhier berichten ontvangen, van 2 februari, op welk tijdstip aldaar nog niets ten aanzien van het embargo bekend was; de schepen de DANKBAARHEID en de MAAS zouden den 5, en de HELENA CHRISTINA den 10 vertrekken om de reis naar het vaderland aan te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën.
Batavia. Het nieuwe gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt 1 juni.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CORNELIA SARA, kapt. Sybrand Veenstra, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp. en d’Arnaud en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Pieter Kraay, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Batavia. Het gekoperd tweedeks Nederlands fregatschip ONS GENOEGEN, kapt. Cornelis van Zameren. Adres bij Jan Corver en Comp. en de B.D. Bosscher.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE NEDERLANDEN, kapt. Arie Jansen Struyk, van Amsterdam. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ROSALIE, kapt. Jacob van den Oever, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en C., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Batavia. Het nieuw vertimmerd, gekoperd tweedeks fregatschip LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat DE DAGERAAD, kapt. Reltje Cornelis Stada, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARIA, kapt. Engel Douwes Dekker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en D. Aletrino.
Suriname. Het tweedeks fregatschip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. Arend Hulsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het geheel vertimmerd, nieuw gekoperd schooner-kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. Fredrik Lange, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. Boy Jansen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat SURINAME, kapt. W. Landzaat, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luitjes, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het schip AMSTERDAM, kapt. Cornelius Abrahamsz. Junior, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher, Jan Corver en C. en d’Arnaud en Co.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Berbice. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE WELVAART, kapt. Casparus Koert, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.   
Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Paul Johan Sturk, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
New-York. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein. Adres bij Jan Corver en C. en van Olivier en Co.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip EBELIA, kapt. A.W. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver en Co.
Bilbao. Het Nederlands schoener kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. Joachim Andries Zijl. Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar en Cadix. Het Nederlands galjootschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Co. de Grys en Zonen.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C. de Grys en Z.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Millema. Adres bij C. de Grys en Zonen en J. de Rooy.
Gibraltar en Malaga. Het nieuw gekoperd kofschip GEZINA, kapt. C.P. Crook. Adres bij C. de Grijs en Zn.
Marseille. De Nederlandse kof EIZO DE WENDT, kapt. Wytse Gerbens Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys en C. de Grys en Zonen.
Marseille. Het Nederlands kofschip ADRIANA EN JACOBA, kapt. Teunis Jansz. Reus. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip ZAANDAM, kapt. Lambers H. Singer. Adres bij Jan Corver en C.
Marseille. Het Nederlands kofschip HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. Cornelis van der Drift. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Lissabon. Het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Kryn Pieters Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en de Witt en Lenaertz.
Lissabon. Het schip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij C. de Grijs en Zonen en van Ulphen en Ruijs.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Thomas Thysen Kuyper. Adres bij van Olivier en C., d’Arnaud en C., Van der Bey en Kroon en Nobel en Holtzaffel. 
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. Kryn Hoek. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal tegen primo juli aanstaande vertrekken: het Nederlands nieuw vertimmerd gekoperd tweedeks fregatschip LA LIBERTÉ, gevoerd door kapt. T.H. Trip. Personen of families welke als passagiers, van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieve zich te adresseren Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Uittreksel uit de Lloydslijst van 28 mei. De EVELINA, van New-York naar Antwerpen, is te Plymouth door twee loodsboten binnengesleept, met grote averij, zijnde aangezeild door een Engels oorlogsschip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip CALEDONIA, kapt. J. Drummond, van Amsterdam naar Suriname bestemd, was de 27e mei op de hoogte van Wight.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 30 mei. DE VISSERIJ, kapt. P.J. Jelsma van Londen.
Vlie, 28 mei. KLEINE DAVID, kapt. J.U. Jansen, van Holbeck; HERMAN, kapt. K.D. de Groot, van Christiansand; VROUW ALBERTINA, kapt. J. Bondrager, van Brewich.
Uitgezeild:
Texel, 30 mei. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; DRIE GEBROEDERS, kapt. H.F. Klie, naar Sunderland.
Vlie, 28 mei. HARMONIE, kapt. A. Middents, naar Noorwegen; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Rofer, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: 
NEPTUNUS, kapt. J.S. Ebeling, van Bordeaux met wijn; METTA MARGARETHA, kapt. H.R. Kols, van Londen met stukgoederen; ELISABETH, kapt. L.B. de Haan, van Newcastle met steenkolen; HERMAN, kapt. C.C. de Boer, van Newcastle met steenkolen; ALBERTINE, kapt. P.C. Vagt, van Wismar met gerst en tarwe; DOROTHEA ELISABETH, kapt. J.G.F. Frank, van Lübeck met rogge; INDUSTRY, kapt. S. Beekman, van Drammen.
WILHELMINA, kapt. H.J. Dekker, van Kiel met rogge; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. de Jonge, van Elmshorn met boekweit; DE HOOP, kapt. H.T. Bakker, van Hamburg met suiker; AURORA, kapt. P.H. Puister, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. de 30e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, van Drammen en zeilde MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, naar Nerva.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas CERUS, kapt. E.B. Jansen en ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, van Hull. De 30e, des morgens, zeilde TITANIA, kapt. H.C. Peters, naar Embden en arriveerden NYMPHO, kapt. H. Prekel, van Sunderland; HERMONIE, kapt. O.H. Kloppenburg, van Bristol.
De 30e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis WIEGERDINE, kapt. J. Stuyt, van Kopenhagen; de 30e, des morgens, zeilden FREUNDSCHAFT, kapt. L. Hus, naar St. Ubes; EUROPA, kapt. P. Niemann, naar de Oost Zee en AEOLUS, kapt. K. Evers, naar Hull en arriveerde de stoomboot DE BATAVIER, luitenant Galup.
De 30e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, van Londen; de 31e, des morgens, zeilden CARL HEINRICH, kapt. G.C. Langhoff en FREUNDSCHAFT, kapt. D.E. Zielke, naar de Oost Zee; DREY STERNE, kapt. W.C. Davids, naar Rostock; SIEBEN BRÜDERN, kapt. H.N. Beijer, naar Sunderland; GROSSFÜRST ALEXANDER, kapt. C.F. Froom, naar Libau; FORTUNA, kapt. C.A. Egholm, naar Corsoer; MERCUUR, kapt. J. van Ulphen, naar …. .
De 31e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts en WILHELMINA, kapt. A. Reents, naar Duinkerken.


Datum: 03 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Rooy, makelaar, zal op maandag de 10e juni 1833, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het Y, verkopen een extra sterk gebouwd en snelzeilend tjalkschip, genaamd DE WELVAART, laatst gevoerd door schipper T. Wassenaar, lang volgens Nederlandse meet- of IJkbrief 15 ellen 58 duimen, wijd 3 ellen 23 duimen, hol1 el 47 duimen en alzo groot circa 49 tonnen, voorzien van een roef, ronde luiken en complete inventaris, zeer geschikt om in een veer geplaatst te worden. Tot nader onderricht spreke men bovengenoemde makelaar. (Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens een brief van Rotterdam d.d. 31 mei, was met de stoomboot DE BATAVIER het bericht meegebracht dat het embargo op Hollandse schepen opgeheven en dat er van wege het Engelse gouvernement kleine vaartuigen uitgezonden waren om de Franse en Engelse oorlogsschepen te doen terugkomen.
Het schip MARCO BOZZARIS, kapt. Jacob G. Adriaan, van Batavia naar Amsterdam, laatst van St. Helena, is de 13e mei te Huiöe, elf mijlen benoorden Bergen, in goede staat binnengelopen en zou met de eerste gunstige gelegenheid naar Bergen opzeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen. 
Texel, 31 mei. HARMONIE, kapt. E.T. Christoffel, van Leer.
Vlie, 29 mei. ANNA MARGARETHA, kapt. Leefogen, van Cardiff; VROUW PETERS, kapt. P. Stemgaard, van Malmoe; ROSMINA CHRISTINA, kapt. H. Hermansen, van Naskow (opm: mogelijk: Nakskov); ANNA CATHARINA, kapt. E.A. Boye, van Cappen (opm: mogelijk Cappeln; N.N. kapt. A. Meulman, van Altona.


Datum: 04 juni 1833


Krant:
 BDC - Bulletin de Commerce (Antwerpen)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 juni. Men zegt dat het handelsvaartuig (opm: Belgische kof) ANTONIUS, kapt. Lange, van Oostende te Vlissingen gekomen, eergisteren aldaar niet was toegelaten geworden, uithoofde de admiraal Gobius het bevel om de Belgische schepen te laten opvaren nog niet ontvangen had; hetzelve is naar Oostende wedergekeerd om er de opening van de Schelde af te wachten. Verscheidene Belgische en Franse vaartuigen maken zich gereed om van Oostende naar Antwerpen te varen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EENIGHEDEN, kapt. Anders Marehausen, van Drammen, met hout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen den 1 juni. Sedert den 28 mei zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: OCTAVIE (opm: Belgische schoener), kapt. B.D. Klein, van Maranham, met rijst en katoen. (opm: bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen.
Texel, 1 juni. PROVIDENTIA , kapt. J. Volbregt, van Vlissingen; 2 juni. MINERVA, kapt. S.J. Egbert, van Weymouth.
Vlie, 31 mei. VROUW JOHANNA, kapt. C.F. Christoffels, van Mandal; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Droback; 1 juni. VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Hamburg.
Uitgezeild:
VROUW DEUKE (opm: bunschip VROUW DIEUWKE), kapt. R. Bovenkamp, naar Londen; VISSCHERIJ, kapt. P. Jeltsma, naar Londen; 2 juni, CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbink, naar Chaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juni. De 1e dezer, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. H. Meyer, van Papenburg. De 2e, des morgens, zeilden JOHANNA, kapt. E. Bergman en KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kievyt, naar Batavia en Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, luitenant Tuning.
De 2e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas TOBINA HELENA, kapt. H.W. Poelman, van Papenburg en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Embden en zeilden JOHANNIS ALBERTUS, kapt. A.J. Schulte, naar Duinkerken en CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, naar de Oost Zee.
De 3e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. brik DE BRAK, kapt. luitenant Friese.
De 2e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Bruun, naar Tonningen en HELWINA, kapt. J.M. Groenewold, naar Duinkerken en arriveerde EENDRAGT, kapt. A. Seeawen, van Duinkerken; de 3e, des morgens, DE VROUW ANNA, kapt. D. Ulfers, van Embden; AGELINA, kapt. H.H. Koop, van Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Men verneemt, dat Zr.Ms. korvet DE PANTHER en de brik DE WINDHOND, liggende ter rede van Vlissingen, bevel hebben bekomen zich zeilvaardig te maken tot het doen van een kruistocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands brigantijnschip GUIANA, kapt. Fransz Popken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip FROUWINA, kapt. Klaas Pijbes.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Kadix, Maltha en Smyrna, het Nederlands hoekerschip EENDRACHT, kapt. C. van Gelderen, om de 10e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Te Rotterdam liggen in lading, om spoedig te vertrekken:
Naar Smyrna, het Nederlands gekoperd brikschip DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw.
Naar Konstantinopel en Odessa, het Nederlands galjootschip DE JONGE HENDRIKA, kapt. F.W. Meineke. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer.
Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Hollands galjootschip DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmy & Co.
 
RC 040633
Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, om in de maand juni te vertrekken:
Het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIA, kapt. A. Schaap, hebbende de best mogelijke inrichtingen voor passagiers. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ‘s GRAVENHAGE, kapt. Derk Jans Bulsing, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juni te vertrekken. 
Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor zeer goede inrichting heeft, het Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. Lambertus Heykoop; ligt gereed. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip ANNEGIENA, kapt. Albert Jans Buiten. 
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 05 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARIA, kapt. J.J. Brouwer qq., van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 15 juni.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
New-York. Het kofschip ELISABETH, kapt. J.H. Brandt. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
New-York. Het Nederlands schoener-kofschip THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Krull. Adres bij Van Olivier en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Cadix. Het kofschip DE GEZUSTERS, kapt. Eune Yetjes Post. Adres bij Petrus Scheffer Zoon. Vertrekt 8 juni, op verbeurte der vracht.
Lissabon. Het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. J.C. Fonck. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, Coopman en De Wit en Lenaertz en H, Verweyde Czn. Vertrekt 20 juni.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Hooksiel en Varel. Het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. J.R. Ropcken. Adres bij Blikman en Comp.
Norden. Het schip DE VROUW AALTJE, kapt. B.H. Schipper. Adres bij Blikman en Comp.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VROUW ANTJE, kapt. Ytje Jans Post. Adres bij Jan Corver en Comp. en Nobel en Holtzapffel. Vertrekt 30 juni, op verbeurte der vracht.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALIDA FRAUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder.
Adres bij J. Corver en Comp. en Nobel en Holtzapffell.
Petersburg. Het Nederlands kofschip VROUW TRIJNTJE, kapt. Pieter Gerrits Karst.
Adres bij Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederland gezinkt kofschip MINERVA, kapt. Jacob D. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om spoedig te vertrekken: 
Naar Smirna, het Nederlands gekoperd brikschip DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw.
Naar Konstantinopel en Odessa, het Nederlandse galjootschip DE JONGE HENDRIKA, kapt. F.W. Meincke.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, om in de maand juni te vertrekken: Het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIA, kapt. A. Schaap, hebbende de best mogelijk inrichtingen voor passagiers. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. D. Boes Lutjens van Batavia; HELENA, kapt. F.O. Adena, van Rouen; MINERVA, kapt. S.J. Egbers, van Weymouth; GRIETJE, kapt. M.R. de Boer, van Itzehoe; HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Remts, van Bremen; JOHANNA, kapt. N.J. Visser, van Bremen; VENUS, kapt. T. Hansen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 juni. VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. B. Lutjens, van Batavia, l. v. Chatham; VROUW HELENA, kapt. J.O. Timmen, van Carolinensiel.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. Zr.Ms. korvet NEHALLENNA, kapt. luit. Geesteranus, naar de Noordzee.
Vlie, 31 mei. UNIE, kapt. H.B. Vos, naar Londen; HENSINA, kapt. O. Rasmussen, naar Newcastle; VROUW GESINA, kapt. G.H. Zimmer, van Koningsbergen; ANNA DOROTHEA, kapt. F. Witt, van Rostock; VROUW HILCKE, kapt. U.H. Bonjer, op avontuur; EENIGKEIT, kapt. H.P. Vos, op avontuur; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Hanssen, op avontuur; 1 juni. AURORA, kapt. L.B. Jansen, op avontuur; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, op avontuur. SARA WILHELMINA, kapt. J.C. de Veer, op avontuur.
De schepen gisteren gemeld zijn: VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, naar Petersburg.
Terschelling, 1 juni. HARMONIE, kapt. T.F. Bunting, van Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 mei. Ieder weldenkend man alhier, is zeer verblijd over het opheffen van het embargo en de Britse regering zal, zonder het te tonen, zulks ook wel zijn, want ook aan Engeland berokkende deze onrechtvaardige en schandelijke maatregel, veel schade en last. Door de ijverige zorg van de consul-generaal der Nederlanden, die, enige weken geleden, voor de opgebrachte Hollandse zeelieden, van dit gouvernement, een vermeerdering voor hun onderhoud van 15 centen daags verkreeg, zijn deze ook nog onlangs door een voorschot aan de kapitein van vijftien Engelse schellingen per man, (NLG 9) in staat gesteld geworden, om met nieuwe Engelse baaitjes huiswaarts te kunnen keren; terwijl het zich laat aanzien, dat ook op zijn vertoog de Britse Schatkamer de Nederlandse schepen van de embargo kosten (fees) zal ontheffen, door deze zelve aan de Maarschalk der Admiraliteit te voldoen en welke nog al een aanzienlijke som zullen belopen, daar deze schip door schip genomen, wel op vijftig pond sterling (NLG 600) voor elk worden geschat.


Datum: 06 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Middelburg 3 juni. Zr.Ms. schepen de PANTER en de WINDHOND zijn gisteren in de namiddag van Vlissingen zeewaarts gestevend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 juni. De Belgische schepen PEGASUS en OCTAVIE (opm: galjas PÉGASE resp. schoener), welke onder witte vlag ter rede van Vlissingen gekomen waren, hebben de vergunning gekregen om vrij en onverhinderd naar Antwerpen, de plaats hunner bestemming, op te zeilen.
(opm: hadden ze geen neutrale maar de Belgische vlag gevoerd, dan waren de schepen tegengehouden; slechts enkele weken later gaf Nederland onder druk van de door Engeland en Frankrijk uitgevoerde boycot het verzet tegen de vrije doorgang van de Westerschelde op, waarna de meeste van de 171 naar een buitenlandse vlag uitgeweken Nederlanders [zie het Naschrift aan het eind van deze Kroniek] opnieuw een Nederlandse zeebrieven aanvroegen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekenden door het zinken van het schip waarin hun goederen van Leiden naar Dordrecht vervoerd werden, al hun bezitting en middelen van bestaan verloren hebbende, en zich daardoor in de benardste omstandigheden bevindende, zien zich verplicht bij deze op het vriendelijkst de weldadigheid van alle vermogende mensenvrienden in te roepen, ten einde door inkoop van enige goederen hun bedrijf te kunnen voortzetten.
Ter Boek- en Courantdrukkerij te Dordrecht zal men zich belasten met hetgeen weldadige mensenvrienden ten hunnen behoeve zullen gelieven bij te dragen.
G. de Groot, J. Coesel, en P. Steenmes, van Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 november. Uit Londen schrijft men, dat men aan de voorzorg en de ijver van de Nederlandse consul-generaal Maij te danken heeft, dat er zo weinig Nederlandse schepen in de Engelse havens onder embargo zijn geraakt, daar hij de bevelhebbers derzelven niet alleen zeer tijdiglijk een bepaalde wenk tot naar huis zeilen had gegeven, maar ook de loods- en vissersboten had geëngageerd om de in zee aantreffende (opm: schepen) de vereiste waarschuwing te doen, waardoor er menigeen aan de val is ontsnapt. Trouwens, zijn andere hoedanigeid als secretaris van de Nederlandse ambassadeur aan het hof van Engeland, gaf hem daartoe het spoedigst en geschiktst middel aan de hand, terwijl overigens ook zijn braafheid, zorg en bekwaamheid hem geëigend maken om te waken voor Neerlands belangen en om het vertrouwen zijner landgenoten te verdienen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen. 
Texel, 4 juni. DE VRIENDSCHAP, kapt. K.P. Tippema en MARGARETHA, kapt. M.C. de Boer, van Londen; DE GOEDE HOOP, kapt. W.C. Boswyk, van Oudsoen, l. v. Engeland; HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen.
Vlie, 3 juni. DIANA, kapt. K.A. Stek, van Londen; VROUW ANTINA, kapt. G. Heyen, van Fahrsund; ANNEGINA, kapt. E.S. v.d. Wyk, van Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Koning, van Leer, dezelve is in de haven gezeild.
Terschelling, 1 juni. DE VROUW MINA, kapt. B.C. Behrens, van Kiel; AURORA, kapt. H. Fenster, van Glückstadt.
Uitgezeild:
Vlie, 3 juni. ENGELINA, kapt. B.J. Wygers, naar Riga; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein; COMTESSE IDA BILLA BRAHE, kapt. E. Stokkeby, naar Faberg; NICOLAAS, kapt. J.S. Hagen, naar Rostock; EMMA, kapt. J.R. Masman, naar Heiligenhafen; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THERESIA, kapt. B.H. de Vries, van Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 juni. Het fregatschip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, komende van Demerary, voor deze stad bestemd, en sedert 5 maanden onder embargo in Engeland gehouden, is op heden voor Veere aangekomen. Ook vernemen wij, dat te Vlissingen reeds de order is ontvangen, om aan de Franse en Engelse schepen de vrije doortocht op de Schelde toe te staan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juni. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GERMANIA, kapt. W.K. de Grooth, van Bordeaux.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ZELDENRUST, kapt. H.D. Coordes van Londen; NEÊRLANDS KROONPRINSES, kapt. J.C. Hahn, van Portorica, laatst van Harwich en DE VROUW HENKA, kapt. R. Oubrichs, van Harlingersiel.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA, kapt. H.K. Wijkmeyer, van Liverpool en FELIX, kapt. D.F. Pust, van Falmouth; de 5e, des morgens, HARMONIE, kapt. P. Rijnbende, van Batavia, laatst van Portsmouth. 
Volgens rapport van de zeeloodsen waren voor de wal met loodsen aan boord PRINS VAN ORANJE, kapt. T. Versluys, WILLEM, kapt. A. Plug en INDIAAN, kapt. H. Peters, van Batavia, laatst van Portsmouth en hadden de stoomboot de BATAVIER tot assistentie.
De 4e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas MARGARETHA, kapt. P. Breckwoldt Groot, naar Hamburg en arriveerden GEZINA, kapt. R.J. Roelsema, van Hamburg en DE VROUW HELENA, kapt. A.J. Picklen, van Dantzig. De 5e, des morgens, zeilden ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, naar Duinkerken; CATHARINA, kapt. J. Luike, naar Weyms en DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Liverpool.
Het schip DIE FRAU MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, van Londen naar Amsterdam, is de 30e mei te Harwich binnengelopen.
Te Bayonne is aangekomen kapt. Lang van Harwich, met de lading van het aldaar opgebrachte Hollandse schip NEÊRLANDS KROONPRINSES, kapt. J.C. Hahn, van Portorico naar Bremen.
Het fregatschip PAULINA, kapt. L.M. Hoffman, komende van Demerary, voor Middelburg bestemd en sedert vijf maanden onder embargo in Engeland gehouden, is de 3e dezer voor Veere aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Zr.Ms. schepen DE PANTER en DE WINDHOND zijn zondag in de namiddag van Vlissingen zeewaarts gestevend.
Men verneemt, dat te Vlissingen de order is ontvangen, om aan de Franse en Engelse schepen de vrije doortocht toe te staan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ALIDA, kapt. L.R. Nieveen.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd fregatschip JONGE JAN, kapt. Jan Janse Bonn, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om vóór of op de 15e juni te vertrekken.
Mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft, het Nederlands brikschip ROTTESTROOM, kapt. Jan Hendriks Deuling, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 07 juni 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 1 juni. De ratificatie van het voorlopig verdrag van 21 mei is alhier uitgewisseld, en daarop is den 29 mei een gouvernementsbesluit uitgevaardigd, waarbij het besluit van 6 november j.l., wegens het embargo op de Nederlandse schepen, wordt opgeheven. Dit herstel der handelsbetrekkingen met Nederland heeft alhier te lande veel genoegen gegeven. Gelijktijdig is bevel gegeven, om het verenigde eskader (opm: van Engelse en Franse oorlogsschepen), hetwelk te Duins lag, te doen opbreken, en zijn in zee kruisende schepen teruggeroepen. De DONEGAL is reeds den 30ste van Duins naar Portsmouth gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Zodra het bericht van het opheffen van het embargo hier bekend was, zijn dadelijk twee koopvaardijschepen, de JOHANNA, kapt. E. Bergman en de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kievyt, van hier naar Batavia onder zeil gegaan. Het laatstgenoemde schip heeft gisterochtend vroegtijdig de stad verlaten en is te 10 uren te Hellevoetsluis uitgeklaard en volgens rapport der loodsen, des middags te 12 uren in zee gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni 1833. Aan de redactie.
De voor onze koloniale scheepvaart zo belangrijke officiële tijding van het opheffen der dwangmaatregelen tegen dezelve kan langs de gewone weg in 3 maanden te Batavia c.a. bekend zijn, ten zij een daartoe uitsluitend bestemd stoomvaartuig zulks in minder tijd konde doen. Daar er intussen veel aan gelegen ligt, dat dit nieuws den afzenderen aldaar spoedig bekend zij, alzo er nog veel tussentijd verloren zal gaan, eer de herwaarts bestemde schepen in zee zullen kunnen steken, zo acht ik het niet geheel nutteloos, UEd. het volgende mede te delen. 
In een werk, getiteld: “Onderrichtingen wegens het reizen over land, langs de weg van Suez door Egypte naar Europa, enz., door James Capper Esq., te Amsterdam bij J. Yntema, 1786” lees ik, op bladz. 18 der inleiding: Makende in alles de reis van Engeland tot Indië, op zijn hoogst zeventig dagen, op het minst negen en vijftig en in een middengetal acht en zestig en een halve …. enz. De punten in dit stelsel genoemd, zijn: van Marseille, Livorno of Venetië op Alexandrië, van daar op Suez, vervolgens op Augengo, Baombay, Madras en Bengale.
Zaakkundigen mogen beslissen welke de waarde dezer stelling mag zijn, zij is een reisverhaal ontwikkeld en ik vergenoeg mij met daarheen te verwijzen; intussen acht ik vergenoeg mij met daarheen te verwijzen; intussen acht ik het niet onbelangrijk, dit denkbeeld ter algemene kennis te brengen, wensende dat hetzelve aanleiding mocht geven, het zij aan de regering des lands of een de Handel-Maatschappij, of wel aan bijzondere personen, om te onderzoeken of langs die of een andere weg door de Levant, de gemelde tijding niet met meer spoed in de koloniën bekend kan zijn dan langs de gewone, die toch ook niet veronachtzaamd zal worden. De gouvernements-koeriers hebben meerdere middelen om spoed te maken dan de handels-koeriers; zij beschikken over meerdere gelden en vinden ambassadeurs of consuls in vele plaatsen: ook zijn hun mededelingen met een officieel karakter bekleed; terwijl de particuliere koeriers slechts de morele geloofwaardigheid bezitten. Of de stoomvaart, van uit een of andere Italiaanse haven (de expeditie-weg over Parijs naar Marseille gesloten zijnde) hier bespoediging kan aanbrengen, dan wel of men de weg te land tot daar de Donau bevaarbaar wordt, behoort te verkiezen, om van daar met hetzelfde stoomvaartuig tot Suez te varen: of wel tot Smirna en van daar te land over Aleppo en de Euphraat af; ook of de diplomatieke koerier-wissel tussen de Porte en haar vazal, de gelegenheid tot versnelde reizen gemakkelijker zal maken dan in gewone tijden, zal ik niet beslissen, maar laat zulks aan kundige beoordelaars over.
Ontvang de verzekering der achting van Uwen lezer N.N.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.A. van der Crab, makelaar, zal op maandag de 24e juni 1833, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, presenteren te verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. C.J. Prins; volgens meetbrief lang 22,70 ellen, wijd 4,41 ellen en hol 2,28 ellen en alzo geijkt op 101 tonnen. Breder bij inventaris omschreven en bericht bij de makelaar voornoemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal ultimo juni vertrekken het Nederlands tweedeks gekoperd fregatschip ROSALIE, gevoerd door kapt. G.H. de Bruyn. Diegenen, welke goederen te laden hebben of als passagiers van de bijzonder wel ingerichte kajuiten voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Van Olivier en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Feykes, van Batavia, l. v. Chatham; HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia; PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname; ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 5 juni. IDA ALEIDA, kapt. J. Sipkes Fz, en HENRIETTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia, l. v. Chattem; PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname. l. v. Chatham.
Terschelling, 3 juni. GEZINA MARIA, kapt. R.J. Jonker, van Lübeck; FORTUNA, kapt. S.J. Meinerts, van Hüsum; DE VROUW ANNA, kapt. T.H. Hagema, van Hooksiel; DE VROUW DEBORA, kapt. B.J. Remmers, van Inhausersiel.


Datum: 08 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Het blijkt, dat de van Batavia vertrokken brik ONDERNEMING, kapt. Engels, die, zoals wij vroeger meldden, te Ramsgate was opgebracht, de 11 januari te Texel is binnen gekomen, en dat het schip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, van hier vertrokken met een aanzienlijke lading ter factuurwaarde van NLG 235.000, aan de waakzaamheid der Engelsen ontsnapt en behouden te Dordrecht is aangekomen. 
Daarentegen is de VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. D.B. Lutjens, door het Engelse oorlogsschip CONWAY aangehouden. Van de equipage waren 7 man opgebracht, doch van het opbrengen van het schip zelf hebben wij nog geen berichten. 
Het Nederlandse schip HENRIETTE ELIZABETH, van Smirna, hetwelk te Gibraltar opgebracht en aldaar weder losgelaten was, is naderhand opnieuw aangehouden en te Plymouth opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading
Naar Nederlandse koloniën.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ROSALIE, kapt. G.H. de Bruyn, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en C., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. Hessel Mark Lelsz, van Amsterdam. Adres zie boven.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VROUW HENDRIKA, kapt. Louis Adrien Jules Boullet, van Amsterdam. Adres zie boven.
Batavia, via Kaap de Goede Hoop. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VEREENIGING, kapt. Albert Anton Herman, van Amsterdam. Adres zie boven.
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts Engels, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE YSTROOM, kapt. Arend Fredrik Oosterlo, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Baltimore. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Lissabon. Het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Rinse T. Nollen. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz. Vertrekt medio juni.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H.J. Rietveld, J. van Goor en D.B. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 24e juni 1833, des avonds ten zes ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands pink-schip, genaamd: DE KOLONIST, laatst gevoerd door kapt. Dirk Spreeuw; volgens meetbrief lang 27 ellen 40 duimen, wijd 4 ellen 95 duimen, hol 4 ellen 74 duimen en alzo gemeten op 286 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Hoyman en Schuurman, cargadoors.
(opm: de zeebrief werd op 10 juli wegens verkoop ‘in publieke veiling’ geretourneerd; de koper is niet gevonden maar was vermoedelijk een speculant; kapt. Spreeuw voer vanaf mei 1832 al op de HARMONIE; de pink is nooit weer naar zee gegaan; doordat de economische vooruitzichten zeer slecht bleven zal het lot, sloop, zijn bezegeld toen de pink in mei 1837 opnieuw in veiling werd gebracht, zie AH 130432 en 249437)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Middelburg, 4 juni. Heden is, van het embargo ontslagen, uit Portsmouth alhier ter rede aangekomen het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 6 juni. CLARA HENRIETTE, kapt. W. Blom, van Batavia.
Vlie, 5 juni. AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaag, van Landskroon; HENRIETTA, kapt. J.O. Visser, van Kiel; CARAL JOHAN, kapt. J. Keun, van Oesterisoer; FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak en FRAU MARGARITHA, kapt. D.K. de Groot, van Christiansand; FENNA, kapt. J.K. Bolhuis, van Fahrsund; DIE HOFFNUNG, kapt. B.A. de Boer en VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden, van Mandal; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Droback.
Uitgezeild:
Vlie, 5 juni. JONGE PETER, kapt. R.P. Dick en SERIUS, kapt. F. Wilt, naar Newcastle; OCEAAN, kapt. C. Siebolt, naar Drammen; FORTUNA, kapt. C. Wilder, naar Tonningen; DE DRIE JOHANNES, kapt. H. Keding, op avontuur; PERSINA, kapt. H. Schade, naar Hamburg.
Carga-lijsten. Amsterdam.
CLARA HENRIETTE, kapt. W. Blom, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juni. De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis INDIAAN, kapt. H. Peters, WILLEM, kapt. A. Plug, NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern en PRINS VAN ORANJE, kapt. T. Versluys, van Batavia, laatst van Portsmouth, de laatste is met het naar binnen zeilen op het Pampus aan de grond vastgeraakt en heeft de stoomboot DE BATAVIER, de loodsboot n.º 5 en poonschuiten tot assistentie; FORTUNA, kapt. J.C. Bartels, van Londen. De 6e, des morgens, arriveerde MINERVA, kapt. N. Aukens, van Liverpool.
De 5e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas CATHARINA, kapt. A.J. Hogen, van Londen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.W. Alkes, van Eckernförde; JONGE JOHANN, kapt. J.F. Muis, van Jersey; HENDRIKUS EVERARDUS, kapt. A. Kremer, van Cardiff, de 6e, des morgens, DAS VERGNÜGEN, kapt. L. Noordzij, van St. Ubes en zeilden NANTINA, kapt. G.J. Schudde, naar Leer; CAROLINA, kapt. A.F. Voss, naar Sunderland; DIANA, kapt. A.K. Jongbloed, naar ….. ; ZWEI GEBRÜDER, kapt. S.A. Speelman, naar Hamburg en JUNGE ROSE, kapt. R. Reinders, naar Duinkerken.
De 5e dezer, na posttijd, arriveerden te Maassluis DE VROUW MARIA, kapt. B.J. Koths, van Wangerooge.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis SOPHIE, kapt. M. Sleur, van Greifswald. De 7e, des morgens, zeilden DE BATAVIER, luitenant Galup; AUGUSTA, kapt. J.J. Kok, naar Nantes.
De 6e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas JULIANA, kapt. J.J. Boomgaarden, van Bordeaux; MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Linge, van Cardiff. De 7e, des morgens, zeilden VICTORIE, kapt. C. Valander, naar St. Ubes; MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, naar Liverpool; MINERVA, kapt. J.J. Kopcke, naar de Oost Zee.
Kapt. N. Aukens bovengemeld rapporteert, dat hij de 4e dezer in goede staat gezien heeft het brikschip JOHANNA, kapt. E. Bergman, tonende Rotterdamse nommervlag 79, hebbende toen Zuid-Voorland W. per kompas in pijl 5 mijlen.
De 4e dezer is, van het embargo ontslagen, uit Portsmouth te Middelburg ter rede gekomen het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam het Nederlandse gekoperde brikschip WILLEM, kapt. A. Plug, om in het begin van juli te vertrekken. 
Adres voor de goederen en passagiers bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.


Datum: 10 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
REIGERSDAAL, kapt. J. Janssen, van New-York; GEZINA MARIA, kapt. R.J. Jonker, van Lübeck; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sant, van Hamburg; EUROPA, kapt. K.J. Scholten, van Hamburg; HENDRIKA, kapt. J.J. Pekelder, van Hamburg; VROUW HEMPCKE, kapt. U. Wilters, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 7 juni. JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenk, van Canton; REIGERSDAAL, kapt. J. Jansen, van New-York; HERCULES, kapt. D.G. Meyer, van Bordeaux; DIE SEEFAHRT, kapt. J.P. Kuiper, van Cardiff; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Liverpool; AURORA, kapt. F.D. Plokker, van Londen; GLORIA DEO, kapt. J. van Bergen, van Hull.
Uitgezeild:
Texel, 7 juni. DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, naar Lissabon; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; DE VROUW CHRISTINA, kapt. J.C. Onken, naar Hooksiel (opm: Hooksiel); CONCORDIA, kapt. F.U. Bonjer, op avontuur.
Vlie, 6 juni. ERWACHTING (opm: ex kof HOOP; tijdelijk uitgevlagd naar onbekende staat en 10 augustus 1833 terug onder Nederlandse vlag), kapt. S.E. Scherpbier, naar Koningsbergen; HERMAN, kapt. K.D. de Groot, naar Christiansand; VRIENDSCHAP, kapt. H. Jans, naar Christiansand; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, op avontuur; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, op avontuur.


Datum: 11 juni 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofke, zeer geschikt tot aardappelvaren, lang over steven 11 el 76 streep, wijd 3 el 124 streep, hol naar rato; met zeil en fok, staande en liggende plaat; laatst bevaren door Tjitse Ouwes van der Veen. Te bevragen bij O.J. van der Veen bij de Potmargepijp te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen, den 26 mei, het sloepschip ACTIVE, kapt. J. Freeman, in ballast van Londen.
Den 27 dito, het galjasschip ST. JOHANNES, kapt. J.C. Juhr, met hout van Dantzig; het galjasschip MARGARETHA, kapt. B. Karstens, met potaarde van Leer; het brikschip LOUISE, kapt. P.N. Petersen, met hout van Noorwegen; het sloepschip CHRISTINA ELISABETH, kapt. P. Meinders, met steenkolen van Hull.
Den 28 dito, het kofschip DIE HOFFNUNG, kapt. P. Engelander, ledig van Amsterdam; het kofschip HERMAN, kapt. K.D. de Grooth, en het smakschip ST. MICHAEL, kapt. W. Schnieders, beide met hout van Noorwegen.
Den 29 dito, het galjasschip MARIANA PAULINA, kapt. A. Möhlman, met potaarde van Altona; het sloepschip OXENBERG, kapt. N. Erichsen, in ballast van Londen; het schoner brikschip ST. FRANCISCO DI PAULA, kapt. F. de Tellaria, met passagiers van Ferrol.
Den 31 dito, het brikschip HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, en het kofschip SOPHIA, kapt. H.L. Kok, beide met hout van Noorwegen.
Den 1 juni, het brigantijn-hoekerschip ACTIEF, kapt. J.P. Lambert, met hout van Memel.
Den 2 dito, het kofschip DIE JUNGE FREERK, kapt. J.K. Hopstock, met hout van Noorwegen; de sloepschepen MARY AND HELEN, kapt. M. Laubinger, en DIANA, kapt. K. Stek, in ballast van Londen.
Den 3 dito, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, in ballast van Londen.
Den 4 dito, het barkschip SOPHIE, kapt. P.J. Arbo, en het pinkschip FRANZ, kapt. C. Falckenberg, beide met hout van Noorwegen; het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, in ballast van Londen.
Den 5 dito, de kofschepen DIE FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak, en ELISABETH, kapt. D.K. de Groot, beide met hout van Noorwegen.
Den 6 dito de schoenerschepen LIVELY, kapt. S.H. Finch, en FAME, kapt. W. Barfield, beide in ballast van Londen; het kofschip CONCORDIA, kapt. J.A. Keuhn, en het smakschip de TWEE BROEDERS, kapt. H. Bruhns, beide met hout van Noorwegen.
Den 7 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, in ballast van Londen.
Den 8 dito, het schoenerschip, UNION, kapt. A. Gallaway, in ballast van Londen; het tjalkschip de JONGE IPE, kapt. J.C. Kast, met granen van Muen; het kofschip DER NORDSTERN, kapt. H.H. Kock, met zout van Liverpool.
Uitgezeild: Den 27 mei, het kofschip UNIE, kapt. H.B. Vos, met boter naar Londen; het kofschip DRIE GEBRÜDER, kapt. C. Poopp, met beenderen naar Hull.
Den 30 dito, het kofschip DIE HOFFNUNG, kapt. P. Engelander, met pannen naar Rendsburg.
Den 1 juni het kofschip JOZINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, in ballast op avontuur; het schoenerschip PHONIX, kapt. A. Rawn, in ballast naar Randers; de sloepschepen SARAH AND ANN, kapt. D. Gemming, en OXENBERG, kapt. N. Erichsen, alsmede het kofschip AURORA, kapt. L.B Janssen, alle drie met boter naar Londen.
Den 2 dito het sloepschip CHRISTINA ELISABETH, kapt. P. Meinerts, in ballast naar Tonderen; het brikschip HAABETS ANKER, kapt. P. Clemethsen, in ballast naar Noorwegen; het galjasschip FRIEDRICH, kapt. J.N. Sander, in ballast naar de Oostzee.
Den 4 dito, het galjasschip MARIANE PAULINE, kapt. A. Möhlmann, ledig naar Makkum; het smakschip ST. MICHAEL, kapt. W. Schnieders, in ballast naar Hamburg.
Den 5 dito, de brikschepen LOUISE, kapt. P.N. Pedersen, en HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, beide in ballast naar Noorwegen; de kofschepen HERMAN, kapt. K.D. de Grooth, WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, en RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, alle drie in ballast op avontuur.
Den 6 dito, het galjasschip MARGARETHA, kapt. B. Karstens, met pannen naar Hamburg; het brigantijn-hoekerschip ACTIEF, kapt. J.P. Lambert, en het galjasschip ST. JOHANNES, kapt. J.C. Juhr, beide in ballast naar de Oostzee; de kofschepen SOPHIA, kapt. H.L. Kok, en JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, beide in ballast op avontuur.
Den 7 dito, het smakschip JACOBINA, kapt. R. Klunder, met beenderen naar Hull; het kofschip GEZINA, kapt. F. Joosten, ledig naar Groningen (opm: de VROUW GESINA, bouwjaar 1803 of eerder, kapt. Foeke Joosten, voer naar haar thuishaven Hoogezand om te worden gesloopt); het schoener-brikschip ST. FRANCISCO DI PAULA, kapt. F. de Tellaria, ledig naar Amsterdam.
Den 9 dito, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, en de sloepschepen TRENDE BRÖDRE, kapt. P. Thuesen, MARY AND HELEN, kapt. M. Laubinger, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Aanspraak van G. Schimmelpenninck, staatsraad, president der Nederlandsche Handel Maatschappij, bij de opening der gewone jaarlijkse bijeenkomst van de raad, op den 3 juni 1833.
De kleine expeditie van de brik MERCURIUS, door de Factory van Canton met een lading thee naar hier afgezonden, is, uithoofde van de ongunstige stand van het thee-artikel, niet zo gelukkig geslaagd, als er reden scheen te zijn dit te verwachten. De directie heeft dien ten gevolge met leedwezen gezien, dat de Factory geraden heeft geoordeeld, op gronden die zij echter niet kan misbillijken, van de bevoegdheid, door de directie haar daartoe gelaten, gebruik te maken, om wederom twee schepen tot het afhalen van theeladingen naar Canton te zenden, waarvan een uithoofde der omstandigheden in een onzijdige haven is binnengelopen.
De brik de KONING DER NEDERLANDEN, door de Factory, gedurende ruime tijd voor haar Indische handel gebruikt, is eindelijk weder in het vaderland terug gekomen; doch, uithoofde van de vele reparaties aan dezelve vereist, door de directie verkocht, waarmede al de rederijen der maatschappij zijn afgelopen. (opm: bekort; aangekocht door C. & A. Vlierboom met behoud van naam)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 8 juni. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, de 1e augustus 1832 van Amsterdam vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 5de juni. Al de Nederlandse koopvaardijschepen, die te Portsmouth onder embargo hebben gelegen, waren den 3de juni reeds van daar naar het vaderland onder zeil gegaan, met uitzondering van twee, die, toen zij aangehouden waren en Engelse zee- officieren zich daarop bevonden, schade hebben bekomen. Met de herstelling dier schade zouden nog enige dagen verlopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool, en de JONGE WILHELM, kapt. Henrich Busch, van Marennes, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 juni. Het schip de PRINS VAN ORANJE, dat den 5 dezer, bij het binnenkomen van het Goereesche Gat, op het Pampus vast raakte, is de 8e dezer met hoog water er afgeraakt en in het kanaal gekomen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 juni. Sedert onze laatste is hier ter rede gekomen, voor Antwerpen bestemd, METEORE, kapt. J. Stappers, van Rio Janeiro, met koffie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 7 juni. Eergister zijn in Texel weder twee Nederlandse Oostindiëvaarders, de IDA ALEYDA en de HENRIETTE EN HENRY, alsmede een schip uit Suriname, de PARAMARIBO, die allen in de Thames onder embargo lagen, aangekomen. Dezelfde dag zijn in Hellevoetsluis binnengelopen de Nederlandse koopvaarders HARMONIE, PRINS VAN ORANJE, ANTHONY, WILLEM en INDIAAN.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Uit berichten van St. Helena, lopende van de 1e januari tot de 18e maart j.l. blijkt, dat aldaar waren aangeweest de onderstaande Nederlandse schepen:
De 23 januari het schip ANTHONY, kapt. H. Bruhn, van Canton naar Rotterdam.
De 26 januari het schip GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Batavia naar Amsterdam.
De 27 januari het schip TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia naar Amsterdam, en het schip WILLEM, kapt. A. Plug, van Batavia naar Rotterdam.
De 28 januari het schip ASIA, kapt. J. Boot, van Batavia naar Middelburg.
De 30 januari het schip VASCO DA GAMA, kapt. P. de Boer, van Batavia naar Rotterdam.
De 16 februari het schip DORTENAAR, kapt. P. Kraaij, van Batavia naar Dordrecht.
De 28 februari het schip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia naar Amsterdam.
De DORTENAAR en de MARCO BOZZARIS waren ten gevolge van orders uit Engeland onder embargo gelegd. Kapt. P. Kraaij van de DORTENAAR was ten gevolge van een val van zijn paard op de 23 februari, 11 dagen later overleden.
Door het Engels Oost-Indische compagnieschip CESAR, de 14e maart te St. Helena aangekomen, was bij de Kaap (opm: de Goede Hoop) een Nederlands schip gezien, groot circa 600 tonnen, met een nood-voorsteng en zonder bezaans-steng, denkelijk de NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
HENRIETTE, kapt. J.O. Visser, van Kiel; MARGARETHA, kapt. H. Blom, van Elmshorn; CATHARINA SOPHIA, kapt. H. Groot, van Hamburg; MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. linieschip JUPITER heeft 7 juni ’s Rijks werf te Amsterdam verlaten om door het Noord-Hollandsch Kanaal naar Willemsoord te worden overgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 8 juni. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema en DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; ZEELUST, kapt. P.P. Akkerman, van Marseille; VIER GEBROEDERS, kapt. N. Andersen, van Stettin; DOLPHYN, kapt. G.F. Fyn, van Liverpool.
Vlie, 8 juni. NOORDSTER, kapt. H.H. Koek, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. N. Huissing, naar Sunderland.
Terschelling, 6 juni. DIANA, kapt. J. Oestman, naar Londen, als bijlegger om order.
Uitgezeild:
Texel, 8 juni. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.
Vlie, 7 juni. JULIUS, kapt. C. Waack, naar Petersburg; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, naar Nerva; ACTIEF, kapt. G.P. Lammers, naar Memel; VROIUW SOPHIA, kapt. H.. Kok, naar Droback; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, naar Hamburg; ELISA, kapt. J.C. Kasten, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Zr.Ms. linieschip JUPITER, heeft de 7e dezer ’s Rijks werf te Amsterdam verlaten, om door het Noordhollandsche Kanaal naar Willemsoord te worden overgebracht.
Van Helvoetsluis wordt de 8e dezer gemeld, dat het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. Versluys, dat op de Pampus vastgeraakt was, met hoog water afgebracht en op het Kanaal gekomen is.
De 7e, des namiddags, arriveerden CATRIENE, kapt. D.A. Zeilstra en LOUISE, kapt. E.E. Valk, van Libau; de 8e, des morgens, FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool; des namiddags, de BATAVIER, luitenant Galup en is weer uitgezeild en zeilde ENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, naar Drammen.
De 7e dezer, des namiddags arriveerden in de Maas ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Yarmouth; DE JONGE FREDERICK, kapt. G. Stuhl, van Duinkerken; de 8e, des morgens, CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Cardiff. De 9e, des morgens, arriveerden TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Hermansen, van Stege; DE VROUW MARIA, kapt. P.F. Frederich en ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Embden; CHRISTINA, kapt. P.R. Lugt, van Hull.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, van de Noord Zee.
De 9e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis JAVA, kapt. J. van der Zweep, van Batavia, laatst van Plymouth.
De 9e dezer, na posttijd, arriveerde te Maassluis DE JONGE KLAAS, kapt. A. van den Berg, van de Noord Zee.
Het schip GEZINA, kapt. S.T. Kramer, van Dantzig naar Guernsey, te Portsmouth opgebracht, is, na dat aldaar de lading gelost was, vrijgegeven en de 2e dezer naar Londen vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Uit de rapporten, aangebracht door Zr.Ms. stoomboot DE BATAVIER, welke in de vroege ochtend van de 8e uit Duinkerken vertrokken is, blijkt, dat de acht Franse fregatschepen, die zich de 7e dezer in de haven van Vlissingen bevonden, dadelijk uit Vlissingen naar Duinkerken zouden terugkeren, om de overige manschappen en zeelieden, welke zich toen deels te Duinkerken en deels nog te St. Omer en te St. Wijnoxbergen bevonden, af te halen; dat de generaal baron Chassé, die te Duinkerken is gebleven, van de Franse landvoogd het aanbod heeft ontvangen, om met zijn admiraalschip naar Nederland te worden overgescheept, doch dit aanbod beleefdelijk heeft afgewezen en verkozen heeft, op de stoomboot DE BATAVIER, die van hier weer naar Duinkerken zal vertrekken, naar het vaderland te worden overgevoerd; en eindelijk, dat de Franse regering aan de Belgische gezagvoerders last heeft gegeven, om de wapenen en equipementstukken onzer troepen, die in Belgie in depôt zijn gebleven, dadelijk naar Vlissingen te doen overbrengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ANTHONY, kapt. H. Bruhn, om tegen het einde van juli te vertrekken. Dit schip heeft de best mogelijke inrichtingen voor passagiers.
Van Rotterdam zal binnen weinige dagen naar Batavia vertrekken het reeds voor een groot gedeelte beladen zijnde Nederlands gekoperd fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. C.M. Jansen.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAAR. Kapt. Hessel Glazener, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop van de maand te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL CHASSÉ, kapt. Martinus Harkema, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand te vertrekken.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord der schepen.
Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip, ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Te Rotterdam ligt in lading om spoedig te vertrekken:
Naar Bremen, de Nederlandse smak CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.


Datum: 12 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal tegen medio juni aanstaande vertrekken: Het Nederlands nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Arie Jansen Struyk. 
Personen of families welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het Nederlands gekoperd tweedeks galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Marseille. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. Melle Melles Pot Junior. 
Adres bij Jan Corver en C. 
Lissabon. Het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. J.C. Fonck. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, Coopman en De Witt en Lenaertz en H. Verweyde Czn. Vertrekt 20 juni.
Triest. Het Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Archangel. Het Nederlands kofschip JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. Jan J. Kortryk.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon. Vertrekt 17 juni.
Bremen. Het Hanovers schip VERWACHTING, kapt. H.B. Lucht. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het schip JOHANNA MARIA, kapt. C.J. Luts. Adres bij Blikman en C.
Dronthem. Het Nederlands kofschip ENGELINA, kapt. Geert Teunis Borst. Adres bij J.W. Boekhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 30 juni 1833: het tjalkschip DE WELVAART, gevoerd geweest door T. Wassenaar (opm: binnenvaarder), NLG 400. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 juni. HENRIETTA CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia, l. v. Portsmouth; TWEE JONKVROUWEN, kapt. J.M. Steginga, van Londen; ANTONIA, kapt. kapt. E. Speelman, van Newcastle; ELISE, kapt. J.G. Boon, van Newcastle; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wiede, van Koningsbergen. Buitengaats liggen nog ten anker: MINERVA, kapt. G.H. Ahlers,, JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Batavia, l. v. Plymouth.
Uitgezeild:
Texel, 10 juni. IDA AMALIA, kapt. J. Riessen, naar New-York; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; DE GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, naar Cadix; WILHELMINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, naar Liverpool; JONGE HERMAN, kapt. C.C. de Boer, naar Newcastle.
Vlie, 9 juni. JONGE FLORENS, kapt. J.A. de Vries, naar Petersburg; SOPHIA MAGARETHA, kapt. H. Baartman, naar Blankenesse; MARIA, kapt. M.C. Petersen, JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, DOROTHEA FREDERIKA, kapt. O.J.N. Sande en DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, allen op avontuur.


Datum: 13 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt is Zr.Ms. fregat ALGIERS, hetwelk in november l.l. door de omstandigheden belet werd om uit Texel uit te gaan, thans bestemd om de Gouverneur-Generaal Van den Bosch in Oost-Indië te gaan afhalen en hem naar het vaderland terug te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen RENARD, kapt. B. Schott, van Newcastle; FANNY, kapt. R. Robinson, van Sunderland, beiden met steenkolen; de ELISABETH (opm: kof, ex-ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff, van Liverpool, met klipzout, en JONGE JAN, kapt. C. Rupcke, van Newcastle, met steenkolen en aardewerk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia, zal ten spoedigste vertrekken het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer. 
Diegenen welke goederen te laden hebben of als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Van Olivier en Co. of bij D’Arnaud en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 11 juni. ANTONIUS CORNELIA, kapt. G. Blom en JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia, l. v. Plymouth; ATTALANTE, kapt. C. Meyer, van Suriname, l. v. Plymouth; CAROLINA KIRSTINA, kapt. C. Paulsen, van Barcelona.
Uitgezeild:
Texel, 11 juni. VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, van Landscrona; FORTUNA, kapt. S.J. Meinertz, van Hüsum; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Boom, van Elmshorn; DEBORA, kapt. B.J. Remmers, van Westerstede; CATHARINA, kapt. H.O. Jurgens, van Hoekziel (opm: Hooksiel).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Het schip DIE FREUNDSCHAFT, kapt. D.F. Knuppel, van Riga naar Vlissingen of Amsterdam, is de 28e mei wegens tegenwind te Kansö binnengelopen.
Het schip DE HERSTELLING, kapt. B.P. de Jonge, van Fredrikshaven naar Middelburg, te Douvres opgebracht. Heeft de 3e dezer de reis voortgezet.
De schepen ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, alle drie van Batavia en ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Suriname, alle vier naar Amsterdam, te Plymouth opgebracht, hebben hun reis vervolgd.
Van Vlissingen meldt men, dat de 5e dezer aldaar door de stoomboot HERCULES masteloos in het dok gebracht is het koopvaardijschip van ouds genaamd DE VREDE, van Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENDRIKA ELIZABETH, kapt. M.D. Miercke, van Smyrna, laatst van Plymouth; DE VROUW ELIZABETH, kapt. H. Pothof en FREUNDSCHAFT, kapt. H.G. Henrichs, van Liverpool.
De 11e, des morgens, arriveerde DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Batavia.
De 10e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas CATHARINA, kapt. J.H. Poppen, van Hamburg. De 11e, des morgens, zeilden PHILIPPINE, kapt. J. Pisch, naar de Oost Zee; LOUISA, kapt. C. Volkert en EINIGKEIT, kapt. F. Rode, naar Hull; DE JONGE HENDRIK, kapt. G.H. Riehaak en HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, naar Embden; HOFFNUNG, kapt. B.H. Koop, naar Oldenburg; CAROLINA, kapt. J.C. Sluyk, naar Bordeaux; HARMONIE, kapt. O.H. Kloppenburg, naar Elsvlied; GUIANA, kapt. F. Popken, naar Suriname en arriveerde
AUGUSTA CATHARINA, kapt. L.J. Drayer, van Newcastle..
De 10e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MINERVA, kapt. J.H. Tedeman, naar Hamburg en arriveerde DE ONDERNEMING, kapt. L. Kock, van de Noord Zee.
De 11e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas JOHANNA, kapt. R.P. Duit, van Newcastle; BOUWINA, kapt. T.T. Janssen, van Stockton.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor bijzonder is ingericht, om de 20e dezer maand te zeilen, het Nederlands gekoperd brikschip ADRIANUS JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz.
Het Nederlands gekoperd fregatschip NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. Willem Verloop, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juli te vertrekken. 
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer. 
Naar Bremen, de WIECKERDINA (opm: tjalk VROUW WIEGERDINA), kapt. B.H. Schuur. 
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.


Datum: 14 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 6e februari j.l. is in de Straat Sunda gearriveerd het schip PETRUS, kapt. Fokele Hendriks Trip, van Amsterdam naar Batavia (in 106 dagen).
Binnengekomen:
Texel, 12 juni. P.J. Kerkhoven, gisteren gemeld, rapporteert gezien te hebben op de hoogte van Wight, de 8e juni, een Nederlandse brik, tonende de Rotterdamse nommervlag no. 79.


Datum: 15 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 juni. Volgens de Lloydslijst was de DORTENAAR den 14 mei te Philadelphia aangekomen. Een particulier bericht uit London wil, dat hetzelve schip de 13e dier maand te Newcastle bij Philadelphia lek zou aangekomen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen die FREUNDSCHAFT, kapt. H.G. Henrichs, van Liverpool, met zout en katoen; STAFFORD, kapt. W. Laub; SCIPIO, kapt. R. Chambers, beiden van Sunderland; WILLIAM AND JOHN, kapt. Thomas Geldart, en RICHARD AND ANN, kapt. David Miller, beiden van Newcastle, en alle vier met steenkolen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Het schip de VROUW MARIA, kapt. Franciskus van den Berg, van Rotterdam naar Batavia, was de 31e januari, in goede staat zeilende, op 8º51’ ZB 102º16’ OL van Greenwich.
Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam naar Batavia, was, volgens brief van daar van de 4e februari, in het gezicht van die haven aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; MARIA, kapt. H.J. Verlaat, van Leer. Deze was gedestineerd naar Rotterdam, maar door contrari wind en zeeschade is hij hier binnengelopen. De 11e dezer nog binnen: SOPHIA ELIZA, kapt. J.G. Bentzen, van Alicante. Deze door de harde wind niet kunnende opgegeven worden.
Vlie, 10 juni. MARIA, kapt. J.N. Luden, van Wismar.
Bolderaa, 28 mei. MERCUR, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. 30 mei. ELISABETH, kapt. B.J. Lammers, van Amsterdam.
Philadelphia, 14 mei. DE DORTENAAR, kapt. Hopper, van Batavia, naar Dordrecht bestemd.
Uitgezeild:
Vlie, 10 juni. STAD RENSBURG, kapt. A. Ariansen, op avontuur,

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ATALANTE, kapt. C.M. Meijer, van Suriname; ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Batavia; HERCULES, kapt. D.G. Meijer, van Bordeaux; HERMINA, kapt. S.J. Brouwer, van Neustadt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, P. Rel, J. Boelen, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 1e juli 1833, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een extra-ordinair in het jaar 1824 te Groningen nieuw uitgehaald schoener-kofschip, genaamd: VREDE EN VRIJHEID, gevoerd door kapt. F.A. Lammerts; volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen, wijd 5 ellen 63 duimen, hol 2 ellen 73 duimen en alzo gemeten op 178 tonnen, breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juni. Kapt. Govert Blom, voerende het tweedeks driemast-galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, de 10e dezer van Batavia, laatst van Plymouth, in Texel binnengekomen, is de 16e mei anno passato (opm: verleden jaar) uit Texel naar Batavia gezeild en de 29e augustus, in 105 dagen, aldaar gearriveerd, na 40 dagen vertoevens de 7e oktober weer van daar vertrokken en na nog 8 dagen met harde noord-oosten winden bij de Sorlings (opm: Scilly Isles) gekruist te hebben, de 19e januari l.l., zijnde de 104de dag, door de Engelse oorlogs-korvet THE ROVER genomen, de 21e dito in de Sorlings en de 27e te Plymouth opgebracht; hebbende alzo de uit- en thuisreis tot de Sorlings in 8 maanden en 5 dagen volbracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juni. De 14e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis LAURA, kapt. A. Schilperoord, van St. Ubes.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, van Lissabon. De 14e, des morgens, zeilde ANNA MARIA, kapt. J.J. Freris, van Cuxhaven.


Datum: 17 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 juni. Binnengekomen DE EENDRACHT, kapt. P.C. Koops, van Heiligenhafen; NEPTUNUS, kapt. J. Lindeman, van Busum.
12 juni. Gisterenavond is van de Vlierede, met zware storm en met verlies van 2 ankers, 2 touwen en 1 kettingkabel, in de haven van Terschelling gekomen, CAROLINA, kapt. D. Steege, van Amsterdam naar de Wezer, alsmede AURORA, kapt. H. Zurmeyer, van Koningsbergen, met verlies van 2 ankers en touwen.
Kapt. B. Salen, voerende het schip NEPTUNUS, gisteren gemeld, is hedennacht over de rug van Karel en Ann gestoten, heeft aldaar zijn grote mast en roer verloren en vervolgens bij de Noordvaarder gestrand zijnde, is de equipage door de loodschipper J. van Keulen gered en hier aangebracht.
Helvoetsluis, 14 juni. SIRARD, kapt. J. Meulen, van Sunderland; LAURA, kapt. A. Schilperoord, van St. Ubes.
Uitgezeild:
Vlie, 11 juni. JACOBINA, kapt. R.J. Klinder, naar Hull; JONGE BEREND, kapt. R.J. Dood, naar Newcastle; JONGE REINTJE, kapt. J.P. Carst, naar Lübeck; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak en FRAU MARGARITHA, kapt. D.K. de Groot, naar Christiansand; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, naar Larwich; FORTUNA, kapt. J.A. Hidman, naar Christiaanstad; HERMINA, kapt. C. Volgert, op avontuur; ARENDINA, kapt. H.C. Hazewinkel, op avontuur; LUMMEGINA, kapt. J. Holst, op avontuur; VROUW GEERDINA, kapt. L.F. Sok, op avontuur.
12 juni. Van de rede wordt vermist het Oldenburger kofschip CAROLINA DOROTHEA, kapt. D. Stege, van Amsterdam naar Brakke gedestineerd.
13 juni. Het vermiste kofschip CAROLINA DOROTHEA, is door behulp van Vlielander-loodsen naar Terschelling gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Binnengekomen: 
Vlie, 11 juni. Tegen de Grinderwal zitten aan de grond twee smakken of tjalken, door de ambtenaren van Terschelling gepraaid, de namen onbekend.
13 juni. Gisteren namiddag is alhier op het Westeinde dezes eilands gestrand het Engelse brikschip THE LARK, kapt. Andreooi Metcalf, van Sunderland, met steenkoolgruis, naar Amsterdam gedestineerd, de equipage uit 5 man en een jongen bestaande, is met een vlot aan land gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 juni. Hedenmiddag is nog tegen het strand omgeslagen het Hannovers smakschip DE DRIE VRIENDEN, gevoerd door Carel Blank, van Newcastle naar Rüstersiel, met steenkolen, van de equipage uit 4 man bestaande, is één man gered.
De schepen gisteren tegen de Grinderwal gemeld, zijn: 
GUTE HOFFNUNG, kapt. D.H. Puister (opm: kapt. Derk Hindriks Puister, Veendam, smak, bouwjaar 1825, als GOEDE HOOP waarschijnlijk tussen maart en mei 1833 uitgevlagd, vermoedelijk naar Kniphausen, en vernoemd), van Tonningen; 
DER WIDDER, kapt. R.C. Hazewinkel, (opm: kapt. Roelf Cornelis Hazewinkel, Veendam, tjalk, bouwjaar 1823, als ARIUS in april 1833 onder Kriphauser vlag gebracht en vernoemd), van Sunderland); 
N.N., kapt. G.H. Nieveen (opm: tjalk EINTRACHT, uitgevlagde ex-EENDRACHT, bouwjaar 1818, kapt. G.A. Nieveen, Groningen; zie PGC 180633), van Tonningen.
De equipage van Puister (GUTE HOFFNUNG) is met levensgevaar door Vlielander loodsen gered en alhier aan wal gebracht; bij het afgaan der post waren er nog Vlielander-loodsschuiten bezig met het bergen van manschappen en goederen.
Nog is heden morgen door een Vlielander-loodsschuit masteloos naar Harlingen gesleept, N. N., kapt. R.C. Koop, van Tonningen.


Datum: 18 juni 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip die EINTRACHT, kapitein P.C. Koops, (opm: kof, ex-EENDRACHT, in verband met het embargo na maart 1832 tijdelijk onder een buitenlandse vlag [Kniphausen ?] gebracht en verdoopt), van Heiligenhafen naar Amsterdam, is in de storm van 12 juni, in het Vlie ten anker liggend, tengevolge van het doorgaan der ankers genoodzaakt geweest de mast en de tuigage te kappen. Door een schuit te Harlingen binnengebracht en het schip dichtgebleven zijnde, veronderstelde men dat de lading niet zwaar beschadigd zou zijn
Kapitein Koops rapporteert dat met hem in het Vlie waren binnengekomen, der WIDDER (opm: tjalk, ex ARIUS, zie AH 170633), kapitein R.C. Hazewinkel, van Sunderland, die EINTRACHT (opm: tjalk ex-EENDRACHT, zie AH 170633), kapitein G.A. Nieveen, en de GOEDE HOOP, kapitein P.H. Puister (opm: smak, zie AH 170633), beide van Neustadt, alle drie naar Amsterdam, welke schepen in de Grienderwaard aan de grond geraakt zijn en, zo vreesde men, verloren zullen zijn (opm: zie PGC 210633).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping van een welbezeild gaffelschip, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kabels, touwen en zeilagie, benevens 100 gladde en gave willige stammen, voor alle werk geschikt, alsmede vlot- en slijpdelen, sparren, eiken grondplanken, palen, vlotriemen, nieuwe luiken met mergels, en eindelijk een aanzienlijke partij eiken en beuken brandhout; breder bij biljetten omschreven.
Gezegd schip, dat inmiddels uit de hand te koop is, ligt aan het Molenhoofd, in de Lijnbaan, en het overige aldaar op de Werf van Maarten de Vries, alwaar de veiling en aanstonds daarna de afslag zal geschieden, op maandag 24 juni 1833, des voordemiddags ten tien ure, door J.P. Salacroup, deurwaarder bij de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht, bij wien, even als bij de eigenaar Maarten de Vries, nader onderrichting te bekomen is. Het te verkopene kan twee dagen voor de verkoping worden bezichtigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: 
Texel, 15 juni. MERCUUR, kapt. J. van Ulphen, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 15 juni. DILIGENCE (opm: eerste reis van dit in 1830 opgeleverde ex Zuid-Nederlandse fregat), kapt. H. Bos, naar Batavia; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, naar Baltimore; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; BABETTE, kapt. T. Konig, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juni. Het schip de DORTENAAR is, volgens nadere berichten, bij het naderen van de Delaware, aan de grond geraakt, waardoor het schip veel geleden en de onderkiel verloren heeft, en veel water makende den 12 mei te Philadelphia aangekomen is. Het schip moest repareren en de lading gelost worden, waarmede den 14 mei een begin zou gemaakt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. In de namiddag van de 15e dezer, is op de binnenkant van de Maas-Drogen vastgeraakt de schooner GOOD INTENT, kapt. C. Jobson, met steenkolen van Newcastle komende; de equipage is gered en het schip zit vol water; des nachts is door de loodsboot n.º 4 en andere vaartuigen een gedeelte der tuigage te Brielle aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juni. De 16e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis PROVIDENTIA, kapt. L. Jensen, van Pernau en NEESKE MARIA, kapt. T.H. de Boer, van Neuharlingersiel.
De 17e, des morgens, zeilden van Brielle LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, naar …. En CHRISTINA, kapt. P.R. Lucht, naar Embden.
De 17e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis NYMPH, kapt. H. Preekel, naar …… ; WILLEMINA, kapt. G. Treus, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin, DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Van Brielle wordt de 17e dezer gemeld, dat de schooner GOOD INTENT, gevoerd geweest door kapt. C. Jobson, heden door hoge zee geheel verbrijzeld is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Het schip DE DORTENAAR, gevoerd door de tweede stuurman S. van Kappel, voor wijlen kapt. F. van Ginkel, met koffie en suiker van Batavia naar Dordrecht, laatst van St. Helena, is, volgens brief van Philadelphia van de 14e mei, naar Noord-Amerika koers zettende, op die kust bij Delaware aan de grond geraakt, doch met hulp weer afgebracht en te Philadelphia lek binnengelopen; de lading, welke men veronderstelt dat niet beschadigd zal zijn, zijnde het opgepompte water geheel helder, zou men nog die dag beginnen te lossen en na te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juni. De naam van het Franse scheepje, hetwelk in de nacht van de 12e dezer op de Walvischstaart is gestrand, was LA JULIE, kapt. Jean Drouillard; het was geladen met tin, koffie en wijn. De equipage heeft zich in de sloep gered en is te Vlissingen in de Westerhaven aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 16 juni. DRIE GEBROEDERS, kapt. O. Bessins, van Christiansand; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers, van Drammen.
Vlie, 15 juni. De equipages van de op de grond verongelukte drie schepen (opm: zie AH 170633) zijn alle geborgen.
Uitgezeild:
Texel, 16 juni. JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, op avontuur.
AH 180633
Carga-lijsten Amsterdam: ZEELUST, kapt. P.P. Akkerman, van Marseille; AURORA, kapt. F.D. Plokker, van Londen; GEZINA, kapt. K.T. Hangelbroek, van Emden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juni. De 14e dezer, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis de BATAVIER, luitenant Galup en de GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, van Lissabon. De 15e, des morgens, zeilden ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen, naar Liverpool; EENDRACHT, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix; LOUISA, kapt. C. Volkers, DE OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel en VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), naar …… .
De 16e, des morgens, zeilden uit de Maas INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Londen; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, CERUS, kapt. J.B. Jansen, UDONIA, kapt. W.P. Wessels en FROUWINA, kapt. K. Pijbes, naar Liverpool; DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nemzow, naar de Oost Zee; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, naar Marennes; CATHARINA MARIA, kapt. N. de Wolff, naar Leith; JOHANNA ALIDA, kapt. K.J. Bolhuis en MARIA, kapt. G. Zilk, naar Riga; STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, LILLA MARIA, kapt. M.B. Jespersen en ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, naar Noorwegen; JANTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, naar St. Ubes; NEPTHUNIS, kapt. W.A. Bakker en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; JOHANNIS, kapt. H. Dreyer, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Van Antwerpen schrijft men zaterdag, dat de ZES GEZUSTERS, kapt. Petersen, van daar naar Vlissingen afzakkende, bij Lillo is aangehouden en de Belgische loods tegen een loods van Vlissingen heeft moeten verwisselen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers, om de 10e juli te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. J.C. Hahn, hebbende zéér goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juli te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 19 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
CAROLINA KRISTINE, kapt. C. Paulsen, van Barcelona; HENRICUS EVERHARDUS, kapt. H.J. Beekman, van Heiligenhafen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Bahia, het gezinkte Nederlands schip CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers. Adres bij Jan Daniels en Zonen, Arbman, Coopman en De Witt en Lenaertz en De Vries en Comp.
Philadelphia. Het gekoperd brikschip ISABELLA, kapt. Daniel L Kurtz. Adres bij Van Olivier en C.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands smakschip HERMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen. Adres bij Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 17 juni. MARIA, kapt. D. Michiels, van Emden; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; DIANA, kapt. H.R. Legger, van Christiansand; PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuuring, van Riga; CATHARINA, kapt. H. Heeren, naar Emden.


Datum: 20 juni 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juni. De 17e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FREIA, kapt. M.L. Berch, van Nestved.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ACTIVE, kapt. C.G. Hansen, van Londen; WILHELMINA, kapt. C.E. Peters, van Stralsund. De 19e, des morgens, zeilde CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, naar Liverpool.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MERCURIUS, kapt. J.F. Olsen, van Gravestein.
De 19e, des morgens zeilden LOUISA FREYFRAU, kapt. C.C. Lindeboom, naar …. ; NEPTHUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Liverpool; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, naar Marennes.
De 19e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, NEÊRLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, en DE ONDERNEMING, kapt. L. Kock, naar de Noord Zee.


Datum: 21 juni 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B. Oeberius te St. Anna Parochie zal op donderdag den 25 juni 1833, des namiddags ten vijf ure, in het Koffijhuis te St. Anna Parochie, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een overdekt kofke, genaamd de KLEINE, groot volgens meetbrief zeven ton, met zeil en treil, boomen, haken en verdere toe- en aanbehoren, liggende thans in de Vaart te St. Anna Parochie, dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.
Wijders uit de hand te koop op aannemelijke voorwaarden een overdekte snikschip, zo goed als nieuw, genaamd de JONGE MAIJKE, groot volgens meetbrief zeven ton, met zeil en treil, bomen, haken en verdere toe- en aanbehoren, mede liggende thans in de Vaart te St. Anna Parochie; te bevragen bij voornoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een praam met luiken, voor drie jaren nieuw gebouwd, lang 10 el 792 streep; te bevragen bij Jan Westerdorp, bakker te Dronrijp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 19 juni. ZEELUST, kapt. K.A. Jongbloed, van Bordeaux; DE JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen, van Londen.
Vlie, 16 juni. CLARA MARGARITHA, kapt. E.P. Dick, van Memel; CHARLOTTA, kapt. T.L. Plageman, van Wismar; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Hermansen, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 19 juni. CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, naar Batavia; SURINAME, kapt. W. Landzaad, naar Batavia; BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, naar Liverpool; BERNARDUS, kapt. J.B. Singer, naar Hull; TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Steginga en MEDEMBLIK, kapt. J. Gray naar Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. N. Anderson, naar Denemarken.
Vlie, 18 juni. VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Arendahl; JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, op avontuur.
Terschelling, 16 juni. DE JONGE REINTJE, kapt. Karst (opm: J.P. Carst), naar Lübeck.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 juni. Aangaande de schepen der WIDDER, kapt. Roelf C. Hazewinkel, van Sunderland, die EINTRACHT, kapt. G.A. Nieveen, en die GUTE HOFFNUNG, kapt. D.H. Puister, beide van Neustadt, alle drie tegen de Grienderwal gestrand, wordt vanuit het Vlie op 15 juni gemeld, dat deze zijn verbrijzeld, doch hun equipage door de Vlielandse loodsen waren gered en op het Vlie waren aangebracht. Van het tweede schip was ook een klein gedeelte der lading en van de tuigage geborgen. (opm: drie schepen met typisch Duitse namen maar gevoerd door schippers met typisch Groninger namen, zie o.a. AH 170633).


Datum: 22 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, van Bordeaux; PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Riga; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wriede, van Koningsbergen; HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer. Adres bij Coopman, De Wit en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp en D’Arnaud en Comp.
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen MERCURIUS, kapt. J.T. Otzen, van Gravestein, met boekweit, en EDWART, kapt. B. Nielsen, van Drammen, met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 20 juni. Zr.Ms. brik ZWALUW, kapt. luit. Tam, naar S. George d’Elmina; KAREL, kapt. H.P. Hoek, naar Lissabon; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Klyn, naar Bordeaux; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolf, naar Liverpool; LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, naar Liverpool; DIANA, kapt. R.H. Duyt, naar Oléron.
Vlie, 19 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruns, naar Droback; HELENA, kapt. T. Buck en FORTUNA, kapt. J.G. Seeger, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 juni. Uittreksel uit de Lloydslijst van 18 juni.
De INDUSTRIE (opm: kapitein Floris Parlevliet), van Liverpool naar Rotterdam, is bij Lytham (opm: Ribble-monding) totaal verongelukt en één man der equipage verdronken. 
(opm: kof, ex-JONGE WILLEM, thuishaven Rotterdam, in maart 1833 onder de vlag van Kniphausen gebracht en verdoopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis EDWARD, kapt. B. Nielsen, van Drammen.
De 20e, des morgens, zeilden NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, en ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, naar Batavia; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, GESINA, kapt. K. Wijkmeyer; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes en B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. B.J. van Wijk, naar Liverpool; JUNO, kapt. J.F.J. Voerman, naar Lissabon; CORNELIUS STAR, kapt. P. Kramer, naar Noorwegen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, naar Frederikshaven; DE VROUW MARIA, kapt. A. Riedijk, naar Archangel en DE VREEDE, kapt. D.J. Wiersma, naar Kadix.
De 20e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILLEM, kapt. L. Maasdijk, naar Londen; HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. C. den Boer, naar de Noord Zee.


Datum: 23 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage 23 juni. Den 20 dezer is uit Texel uitgezeild Zr.Ms. brik van oorlog de ZWALUW, kapitein-luitenant Tam, naar St. George d’Elmina.


Datum: 24 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen ultimo juli eerstkomende zal van Amsterdam naar Batavia vertrekken: het Nederlands gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, gevoerd wordende door kapt. Jacob Pieters Middel. Degenen welke enige goederen te laden hebben of als passagiers met genoemde bodem wensen te vertrekken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Jan Corver en Comp. te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 21 juni. JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Batavia en Padang, l. v. Bremen; SOPHIA, kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff; JONGE PETER, kapt. R.P. Dick, van Newcastle.
Vlie, 20 juni. TWEE GEZUSTERS, kapt. P. Bakker, van Koningsbergen; GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, van Lübeck.
Uitgezeild:
Vlie, 20 juni. JOHANNES EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortryk, naar Archangel; NYMPHIA, kapt. A.K. de Weerd, naar Petersburg; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Dantzig; ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, naar Wismar; JONGE FENNA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Stavanger; JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
MARIA, kapt. D. Michels, van Emden; NEELTJE, kapt. J.F. Kupers, van Embden.


Datum: 25 juni 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, op gemakkelijke condities, een kofschip, groot 14 ton, de opstaande boel zo goed als nieuw, bij Herre Gurbens van Brug te Heeg te bevragen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen.
Texel, 22 juni. JEANNETTE, kapt. H. Punt, l. v. Portsmouth; HILLEGINA (opm: kof HILLECHIENA), kapt. H.H. Brakke, van Cardiff; MARGARETHA ELISABETH, kapt. W.J. Warnekes, van Papenburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 18 juni, het galjasschip MARIA LOUISE, kapt. J.F. Smith, met hout van Dantzig.
Den 19 dito, de tjalkschepen de ZES GEZUSTERS, kapt. R. de Haan, en EVERDINA, kapt. T.D. van Wijk, beide ledig van Amsterdam.
Den 21 dito, het brikschip SEX SODEKINDE, kapt. A. Birck, met hout van Noorwegen; het sloepschip OXNEBJURG, kapt. N. Erichsen, met steenkolen van Newcastle.
Den 22 dito, het barkschip FEM SOSTERE, kapt. M.S. Bjonnes, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 15 juni, het sloepschip MINDE, kapt. M. Laarsen, en het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide met boter naar Londen; het smakschip CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, in ballast op avontuur.
Den 16 dito, het barkschip SOPHIE, kapt. P.J. Arbo, en het kofschip CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, beide in ballast naar Noorwegen; de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, en MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, beide in ballast op avontuur.
Den 17 dito, het smakschip de TWEE BROEDERS, kapt. H. Bruns, in ballast op avontuur.
Den 18 dito, de kofschepen JACOBA, kapt. E.M. de Jong, en JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, beide in ballast op avontuur.
Den 19 dito, de kofschepen CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, en CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, beide in ballast naar Liverpool; het barkschip FRANZ, kapt. C. Falckenberg, en het smakschip AMPHION, kapt. S. Thodsberg, beide in ballast naar Noorwegen; de smakschepen ALIDA, kapt. H.B. Drok, en JANTINA, kapt. K.E. Vos, beide in ballast op avontuur.
Den 20 dito, de kofschepen CATHARINA, kapt. J.H. Middel, en MARGARETHA, kapt. T. Mulder, beide in ballast naar Liverpool; het tjalkschip ANNA ELIZABETH, met stukgoed naar Amsterdam, was als bijlegger binnen; de tjalkschepen de ZES GEBROEDERS, kapt. R. de Haan, en EVERDINA, kapt. J.D. van Wijk, beide met pannen naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met Lübeck en St. Petersburg:
Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, zal, te beginnen met de 5e juli aanstaande, vertrekken van Amsterdam, de 5e, 15e en 25e van iedere maand; van Hamburg, de 10e, 20e en 30e van iedere maand. De passagiers behoren de dag voor het vertrek voor middernacht aan boord te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 23 juni. SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis, van Fernambuck; ALIDA INKINR, kapt. W.A. de Jonge, van Sunderland; JONGE HERMAN, kapt. C.C. de Boer, van Newcastle.
Vlie, 22 juni. VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Altona; FLORA, kapt. T. Leus, van Neuharlingersiel.
Uitgezeild: 
Texel, 21 juni. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.
Carga-lijsten. Amsterdam.
MERCUR, kapt. J. van Ulphen, van Newcastle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Kapt. S. van Delden, bovengemeld, rapporteert, dat de 11e mei in goede staat van St. Helena gezeild is het schip DE HELD, kapt. B.C. ten Ham; de 10e juni in goede staat gepraaid te hebben, op de hoogte van de Sorlings, Zr.Ms. korvet PANTHER, kapt. Edeling en de 22e juni, mede in goede staat, in de Hoofden gepasseerd te zijn een driemastschip, tonende de Amsterdamse nommervlag, waarschijnlijk 206.
Kapt. H.J. Schulte, voerende het Hanoverse kofschip FRAU MARIA, de 22e dezer te Helvoetsluis binnengekomen, rapporteert, op de 20e dezer, naar gissing 4½ mijl ten zuidwesten van Calais, in goede staat zeilende gepraaid te hebben het Nederlands schip DILIGENCE, kapt. Bos, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd. 
De 18e dezer is uit de haven te Vlissingen de Schelde opgevaren de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juni. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CHARLOTTE, kapt. J.C. Spiegelberg, van Greifswald; de 22e, des namiddags, DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit en JACOBUS, kapt. B. van der Tak, van Batavia, laatst van La Coruña; DE VROUW MARIA, kapt. H. Schulte, van Cardiff en HALO, kapt. E. Utting, van Hull.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis RIBBLE, kapt. S. van Delden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. De 21e dezer, des morgens ten vijf ure, zijn, in vijf beurtschepen, gesleept door de stoomboot DE HERKULES, van Middelburg vertrokken twee compagnieën van de 2e afdeling en twee compagnieën van het 2e bataljon der 9e afdeling infanterie, mitsgaders een gedeelte van het 3e en van het 6e bataljon artillerie nationale militie en transporttrein, alle behorende tot de troepen, die uit Frankrijk zijn teruggekeerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 juni. Te Vlie is uitgezeild, J.J. Kortrijk, naar Archangel.
(opm: sinds de JOHANNA EN ANNA ALIDA, bouwjaar 1821, kapt. Jan Jans Kortrijk, op 10 augustus van Archangel naar Amsterdam is vertrokken is de kof vermist.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. Warner D. Kleininga; ligt gereed. 
Adres bij D. Burger en Zoon.


Datum: 26 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 24 juni 1833:
-       Het gekoperd pinkschip DE COLONIST, gevoerd door kapt. D. Spreeuw, aan de meestbiedende zonder plokgeld ƒ 6.100. Koper G.J.R. Holst. 
-       Het kofschip DE VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. Cornelis Jelles Prins, ƒ 2.025, inslag ƒ 600. Te samen ƒ 2.625. koper G.J.R. Holst.
(opm: G.J. Roland Holst was een makelaar, die de schepen kocht voor zijn opdrachtgevers) 

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. In onze Stadscourant is door schipper W.H. Klijndijk, gevoerd hebbende het tjalkschip JASPERDINA, kapt. Wiert Harms Kleindijk, van Delfzijl, op 10 juni laatstleden hier aangekomen, een openlijke betuiging van zijn dankbaarheid geplaatst voor het edelmoedig gedrag van de Deense kapitein Jacob Moller, voerende het brikschip MAGDALENA FREDERIKA, van Kiel, ten zijne opzichte getoond, die hem, toen hij op 96 Engelse mijlen van Hornsrev in de Noordzee zijnde, zijn schip in zinkende staat verlaten moest, in levensgevaar met zijn stuurman en jongen heeft opgenomen, waarbij gezegde kapitein Moller zelf zijn boot en trossen heeft verloren. Vervolgens hem te Grimsby aan land heeft gezet, bij de Nederlandse consul bezorgd en nog bovendien van enig reisgeld voorzien heeft. Schipper Klijndijk heeft gemeend openlijk zijn erkentenis te moeten betuigen opdat het edel gedrag van zijn redder alom de welverdiende hulde ontvangen moge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 24 juni. DE JONGE BEREND, kapt. R.J. Dood, van Newcastle.
AH 260633
Carga-lijsten Amsterdam:
JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Padang; HELLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Cardiff.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Havana. Het gekoperd schip ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
St. Thomas en Havana. Het nieuw gebouwd en gekoperd schoonerschip VAN SPEYK, kapt. Engelbert Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en C.
Veracruz, (via St. Thomas). Het gekoperd brikschip DE SNELHEID, kapt. Peter Schackel, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlands kofschip IKINA WILHELMINA, kapt. Simon Jans Vegter. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn en Zoon.
Kopenhagen. Het schip (opm: tjalk, zie AH 020933) DE VROUW ANNEKE, kapt. Teunis Visser. Adres bij Da Costa en Bijen. 
Petersburg. Het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. Andries Willema Bakker. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.


Datum: 27 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIE, kapt. H.T. Mulder, en de VROUW GIESKE, kapt. Harm. H. Veen, beiden van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 25 juni. Het grote stoomvaartuig WILLEM I, vroeger van Amsterdam op Hamburg gevaren hebbende, en daarna in ’s Rijks dienst gesteld en gewapend, is dezer dagen van het Nieuwe Diep naar Amsterdam teruggekeerd om, na de daarvoor nodige veranderingen te hebben ondergaan, de vaart op Hamburg te hervatten, terwijl de stoomboot de ONDERNEMING gereed gemaakt wordt om de dienst tussen Rotterdam en Duinkerken mede te heropenen. De fraaie stoomboot de BATAVIER, aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij behorende, is ook uit ’s Lands dienst ontslagen geworden. (opm: de ONDERNEMING werd herdoopt in GRAAF CANKRIN) 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 25 juni. SURINAME (stoomboot), kapt.luit. Frank, van Vlissingen; VROUW JACOBA, kapt. M. Eingelbeek, van Newcastle; JULIUS, kapt. P. Lange, van Cardiff.
Vlie, 24 juni. AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 25 juni. PROVIDENTIA, kapt. J. Volbregt, naar Baltimore; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, naar Marseille; PHOENIX, kapt. D.T. Visser, naar Barcelona; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, naar Gibraltar en Genua; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar Newcastle; VROUW ALBERDINA, kapt. Bondrager, naar Noorwegen; SURINAME (stoomboot), kapt. luit. Frank, naar Vlissingen; JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen, naar Londen.
Vlie, 23 juni. CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool; DIANA, kapt. K.H. Stek, naar Londen; ALIDA, kapt. H.B. Drok, naar Oosterisoer; GLORIA DEO, kapt. J. van Bergen, naar Hamburg; JULIE MARIE, kapt. C. Bartels, FORTUNA, kapt. S.J. Meyners en JANTINA, kapt. A.B. Vos, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 juni. Het schip DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Newcastle naar Kampen, is met enige schade te Oostmahorn binnengelopen.
Het schip MATHILDA, kapt. F. Ostrup, van Rotterdam naar Archangel, is, volgens brief van daar van de 8e dezer, in de Witte Zee in het ijs geheel verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juni. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEÉRLANDS KONING, kapt. P. Vis, van Batavia; JACOBA, kapt. H.K. de Groot, NARIA, kapt. H.T. Mulder, DE VROUW GEERSCHE, kapt. H.A. Veen, van Liverpool en de 25e, des morgens, ELIZA, kapt. J.C. Jansen, van Batavia, laatst van Corunna.
De 25e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas VROUW MARIA, kapt. J.F. Visser, naar Brewich en JOSEPH MARIANNA, kapt. H.H. Ottens, naar … ; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breem, naar Drontheim.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. J. Joossens, van Batavia, laatst van Fahrsund; ITOWA, kapt. G.G. Reimers, van Reval en zeilden JOHANNA CORNELIA, kapt. G.M. Jansen, naar Batavia; ARCHANGEL, kapt. H. Ludders, naar Archangel; NESTOR, kapt. A. Bakker, naar St. Ubes; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, CATHARINA, kapt. H.G. van Dam en JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Liverpool; DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. den Breem, naar Gibraltar; de 26e, des morgens, zeilde DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smyrna en arriveerde VASCO DA GAMA, kapt. P. de Boer, van Batavia, laatst van Christiansand.
De 26e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW AUKJE, kapt. D. Oltmans, naar Duinkerken; FÜRST HARDENBERG, kapt. T.W. Muller, FELIX, kapt. D.T. Pust en CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. J.G. Gaun, naar de Oost Zee; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Bordeaux. HERO, kapt. S. Bok, DE GOEDE HOOP, kapt. A.R. de Jonge, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en IDA, kapt. M. Frets, naar Sunderland; VROUW GELINA, kapt. H.H. Assing, AURORA, kapt. H.H. Brahms, TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, VREDE, kapt. R.W. Vos, JULIANA, kapt. J.J. Boomgaarden en ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, naar ….. ; ALBERDINA, kapt. A,H, Hazewinkel, naar Oleron; MERCURIUS, kapt. H.G. Schulte, naar Petersburg; PHILOMELE, kapt. T. Kuiper, naar Duinkerken; MATHILDE, kapt. H.C. Adamsen, naar Nijborg; NIETTOW, kapt. N.T. Petersen, naar Dantzig. 
De 25e dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis VROUW GEZINA, kapt. J. van der Woude, naar Newcastle; de JONGE JAN, kapt. C. Rupke, naar Hamburg en CHRISTINA AMALIA, kapt. J. Gruber, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. De 20e dezer is uit Texel gezeild Zr.Ms. brik van oorlog DE ZWALUW, kapt. Tam, naar St. George d’Elmina bestemd. 
Sedert verscheiden jaren was, ten gevolge der omstandigheden, geen Nederlands oorlogschip voor deze afgelegen volksplanting verschenen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: 
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. R.J. Rossinga.
Naar Bergen, het Nederlands smakschip ANNEGIENA, kapt. Albert Jans Buiten.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart van Rotterdam naar Duinkerken.
Het stoomschip DE GRAAF CANKRIN, kapt. Hugo Blad, vertrekt van Rotterdam zondag 30 juni 1833, des morgens ten 5 ure, om wederom van Duinkerken te vertrekken woensdag de 3e juli, des avonds.
Het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, zal ook binnen weinige dagen in de vaart komen en als dan de dienst behoorlijk geregeld worden.
Adres bij de agenten Joh. Ooms Fz. & Co.


Datum: 28 juni 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: 
GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Batavia; SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis, van Fernambuck; JEANNETTE, kapt. H. Pandt, van Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE JACOB, kapitein L.J. Witkop, van Newcastle naar Kampen is met enige schade te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, den 23 juni. Zr.Ms brik de ZWALUW, kapitein-luitenant Tam, bestemd tot het doen ener reis naar de kust van Guinea, en daartoe uitgezeild, is gisteren, door tegenwind gedwongen, voor Vlissingen ten anker gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel, presenteert publiek, bij strijkgeld, aan de meestbiedenden, bij gerede betaling, te verkopen de geborgen fleet van het op den 12 februari j.l. verongelukte Engels brikschip BROWNY, kapt. Dawson, bestaande in enig ankerkettingen, ankertouwen, ankers, onderscheiden zeilen, stukken want en ander touwwerk, een kachel, vaten enz. Wie gading maakt, komen maandag den 8 juli 1833, des voormiddags ten 10 ure, te Moddergat, en des namiddags ten 2 ure, te Wierum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel. 26 juni. GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Batavia, l. v. Bergen; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull.
Uitgezeild;
Texel, 26 juni. Zr.Ms. fregat ALGIERS, kapt. luit. A.J.J. Lutsenburg, NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren en ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay, alle vier naar Batavia; MARIA, kapt. J.J. Brouwer en ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Suriname; TROMP, kapt. R.T. Nolles, naar Lissabon; BILLAU, kapt. J. Boogaard, naar La Rochelle; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Nantes; ELISABETH, kapt. L.B. de Haan, naar Hull; MARGINA, kapt. J.P. Boer, naar Newcastle.


Datum: 29 juni 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juni. Heden is alhier aangekomen het Zweedse galjas ANNETTE DOROTHEA, kapt. A. Matteson, van Antwerpen, met de wapenen der uit Frankrijk terug gekeerde krijgsgevangenen.
Gisteren is Zr.Ms. brik de ZWALUW, wederom van hier in zee gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE VROUW MINA, kapt. F.J.W. Geelts, van Bayonne.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlands schoener-kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C.J. de Grys en Zoon. Vertrekt 15 juli, op verbeurte der vracht.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Hamburg en Altona. Het Hamburgerschip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Jans, adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman en Comp. en de Wed. Jan Salm en Meijer. Sluit 6 juli.
Koningsbergen. De Nederlandse kof DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. Eilt Alberts Doewes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. Zr.Ms. fregat ALGIERS is den 26 dezer uit Texel gezeild, naar Batvia gaande.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Vrijwillige Verkoping. Johannes Petrus Salacroup, deurwaarder bij de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht, zal op donderdag 4 juli 1833, des voormiddags ten elf ure, aan de Wollewevershaven, over Stokholm, te Dordrecht, verkopen een welbezeild gaffelschip, zo het reilt en zeilt, met de daarbij zijnde inventaris, welke eerst afzonderlijk geveild, en daarna gecombineerd worden afgeslagen. 
En ten zelven dage, des namiddags ten drie ure, aan het Molenhoofd, in de Lijnbaan, op de werf van M. de Vries, een aanzienlijke partij houtwaren, breder bij biljetten omschreven, en alles twee dagen voor de verkoping te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. Het schip ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Fernambuck, laatst van Stavanger, te Amsterdam gearriveerd, heeft op de reis zeilen, touwwerk enz. verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. De 24e dezer is van de rede van Vlissingen naar Texel vertrokken Zr.Ms. stoompakket SURINAME, met 150 matrozen van de teruggekomen krijgsgevangenen, ten einde deze aan boord van ’s Rijks schepen over te plaatsen; ook is die dag van genoemde rede naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE ZWALUW.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. 
Middelburg, 26 juni. Op de 15e januari ll. is te Batavia gearriveerd DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes.
Binnengekomen:
Texel, 27 juni. TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhard, van Batavia, l. v. Farol; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jeltsma en VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen.
Uitgezeild:
Vlie, 25 juni. MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, naar Liverpool; MATHILDA, kapt. J.D. Kroger, naar Newcastle; JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer en EIZO DE WEND, kapt. W.G. Hellinga, van Sunderland; AURORA, kapt. J. de Jager, naar Archangel; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma en MINERVA, kapt. J.D. Zylstra, naar Riga; GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Lukens, VROUW BARBERA, kapt. B.J. Jonker en CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk, alle vijf naar Noorwegen; GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger; HERMANUS, kapt. H.A. Jongbloed, ENGELINA, kapt. E.K. de Groot, PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams en VIGILANTIE, kapt. H. Wilderman, alle zes op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. De 27e, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ANNA ADELAIDE, kapt. G.J. Wesseling, van Ditzoni.
De 26e dezer, des namiddags, zeilden BOUWINA, kapt. F.F. Jansen en GEZINA, kapt. R.L. Roelsema, naar Noorwegen en ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, naar Bergen; de 27e, des morgens, CONCORDIA, kapt. E. Swinsen, naar Noorwegen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Walker, naar …..; DE VROUW HELENA, kapt. A.S. Pekelder, naar de Eems; CONCORDIA, kapt. E. Swinsen, naar Noorwegen.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.J. Wils, van Neuharlingersiel. De 28e, des morgens, zeilden ANTOINETTE, kapt. R.H. Knudsen, naar Havanna; ELIZABETH, kapt. R. Dijreborg, naar St. Ubes; ADRIANUS JACOBUS (opm: brik), kapt. J. Parlevliet Fz. naar Batavia en VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Liverpool.
De 28e dezer, des morgens, zeilden CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, GEZINA, kapt. G.J. Postema en VRIESLANDS WELVAREN, kapt. D.T. van Veen, naar Liverpool; DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, naar Gibraltar; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, naar …. ; CATHARINA, kapt. D. Zeilstra, naar Archangel en ALIDA, kapt. G. van Laar jr., naar Duinkerken.
De 28e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CATHARINA, kapt. A.H. Duintjer, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip ZUIDHOLLAND, kapt. P.S. Schuil, om medio juli te vertrekken. Adres ten kantore van Kuiper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 01 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia met koffie, suiker, kruiden, huiden, tin; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Sunderland met steenkolen; NEPTUNUS, kapt. J.M. Romer, van Krageroe met hout; VIER GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Bremen met wijn, tabak en hout; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.T. van der Zee, van Bremen met suiker; DOROTHEA, kapt. J.H. Carsten, van Bremen met tabak, wijn en lood; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.O. Hanken, van Bremen met tabak en lood; GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tanne, van Bremen met koffie, tabak, verfhout en lood; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tanne, van Bremen met brandewijn; SOPHIA, kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff met ijzer; TWEE GEZUSTERS, kapt. P. Bakker, van Koningsbergen met lijnzaad en rogge; ANNA CATHARINA MARGARETHA, kapt. J.M. Holst, van Hamburg met koopmansgoederen; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Hamburg met suiker; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Hamburg met rogge; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christiaans, van Freyburg met tarwe; ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Altona met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild.
Texel, 28 juni. ULLA, kapt. J.E. Petersen, naar Lissabon; CATHARINA ELSINA, kapt. A.H. Schuring, ANTONIA, kapt. E. Speelman en REMINA, kapt. J.G. Boon, alle drie naar Liverpool; VROUW HENDRIKA, kapt. S. Gilseman, van Emden naar Antwerpen; EMANUEL, kapt. H. Bloem, naar Drammen; NEPTUNUS, kapt. J.J. Ebeling, op avontuur; GRAAF CANCRIN (stoomboot), kapt. A.J. Alberts, naar Rotterdam.
Vlie, 26 juni. JONGE CORNELIA, kapt. H.T. van Slooten, MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van deR WerfF, CONCORDIA, kapt. O.P. Smit en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, allen naar Liverpool; VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Sunderland; JONGE FREERK, kapt. H.J. Kopstok, op avontuur.


Datum: 02 juli 1833


Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Hoezeer deze in het bijzonder en allernoodlottigste invloed uitoefenen op onze scheepvaart en de daarmede in zo nauw verband staande bedrijven, zullen wij niet behoeven op te merken, daar het bekend is, dat naast de landbouw de scheepvaart als voornaamste bron van welvaart in dit gewest te beschouwen is. De willekeurige en ongehoorde maatregel, waarvan wij in de inleiding van dit verslag gewaagden (opm: ‘het embargo in 1832 op de Nederlandse bodems gelegd, welke zich in Engelse of Franse havens bevonden, die aldaar moesten overwinteren, hetgeen met grote kosten gepaard ging’), heeft de laatste slag toegebracht aan onze gewestelijke zeevaart, die buitendien reeds kwijnde en achteruitging.
Al dadelijk in het voorjaar van 1832 liet zich een sterk gebrek aan bevrachting uit de Oostzee voor onze schepen gevoelen: zodat slechts weinigen, en nog voor nauwelijks bestaanbare vrachten, werden aangenomen. Bij hun aankomst moesten allen, en vooral de op avontuur daarhenen gezeilden, een geruime tijd naar de lading wachten: daar het koren uit Rusland en Polen, wegens gebrek aan water in de rivieren, niet kon aangebracht worden. Hierdoor waren de meeste bodems, tot groot nadeel, in de maand juni nog met hun eerste reis bezig. In juli was reeds alle lust tot bevrachting verdwenen. Enige schepen werden in het beste van het seizoen opgelegd, de overigen zeilden, zonder enig vooruitzicht, op avontuur naar de Oostzee. Van deze zijn sommigen terstond met ballast weerom gekomen. Anderen keerden, na twee of drie maanden met volle equipagie aan boord gelegen te hebben, voor weinig meer den de helft ener bestaanbare vracht naar het vaderland terug; terwijl overigen, wegens gebrek aan bevrachting, aldaar gebleven zijn en overwinterd hebben.
De vrachtvaart op Engeland is voor onze schepen bijna geheel verloren. De weinige zoutvrachten, voor onze consumptie benodigd, zijn, in vergelijking van het aantal onzer schepen, nauwelijks noemenswaardig, en de steenkolen worden met Engelse schepen aangevoerd, die huiden, schors, vlas enz. goedkoper kunnen terug brengen, daar zij ten hunnent minder inkomende rechten dan vreemde schepen behoeven te betalen.
Op Frankrijk en de Middellandse Zee hebben onze schepen, uit hoofde van de onzekerheid der staatkundige gebeurtenissen, in het vorige jaar weinig gevaren, en de uitkomst heeft de bestaande vrees maar al te zeer gerechtvaardigd. Gelukkig was het nog, dat de maatregel van het embargo zo laat in het jaar heeft plaats gehad. Indien het niet van zo lange duur ware geweest, zou het slechts een geringe stremming in onze scheepvaart veroorzaakt hebben.
Volgens een ons medegedeelde opgave, zoude van deze provincie het volgende getal schepen onder embargo gelegd zijn
Van de gemeente Groningen                        4 schepen
Van de gemeente Winschoten                      3 schepen
Van de gemeente Oude Pekela                    6 schepen
Van de gemeente Nieuwe Pekela                3 schepen
Van de gemeente Veendam                         8 schepen
Van de gemeente Wildervank                       1 schip
Van de gemeente Hoogezand                      1 schip
Van de gemeente Nieuwe Schans               1 schip
Van de gemeente Appingedam                    1 schip
Van de gemeente Delfzijl                              2 schepen       
                                               Totaal            30 schepen.
Waarvan naderhand twee zijn ontslagen.
Wij vleien ons, dat met de opheffing van het embargo de handel meerdere levendigheid zal bekomen en dat een zo belangrijke tak van nijverheid, als de scheepvaart voor deze provincie werkelijk is, in de aanwakkerende handel en de vermeerdering van vrachtprijzen enige vergoeding zal vinden voor zo grote verliezen.
Bij deze ongelukkige gesteldheid van zaken, strekt het enigermate tot troost dat de zeeschaden in het afgelopen jaar zeer gering zijn geweest en dat men het gehele verlies van slechts weinige schepen te betreuren heeft.
De zogenaamde kleine of binnenvaart is mede in haar ongunstige staat gebleven. De vervoer van fabrieksturf, anders voor dit gewest zo belangrijk, is onbeduidend geweest, uit hoofde van de kwijnende staat of stilstand van vele fabrieken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 juni, het kofschip AURORA, kapt. L.B. Jansen, met steenkolen van Newcastle.
Den 26 dito, het kofschip HERMAN, kapt. K.D. de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 27 dito, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 23 juni het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield en het sloepschip DIANA, kapt. K. Stek, beide met boter naar Londen.
Den 25 dito, de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, de TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Luikens en GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, alle drie met ballast op avontuur.
Den 26 dito, de kofschepen DIE JUNGE FREERK, kapt. J.K. Hopstock en JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, beide met ballast op avontuur.
Den 27 dito, het kofschip de JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk en het sloepschip OXENBURG, kapt. N. Erichsen, beide met ballast op avontuur.
Den 28 dito, het brikschip SEX SODIKENDE, kapt. A. Birch, met ballast op avontuur; het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, in ballast naar Liverpool.
Den 29 dito, de kofschepen de JONGE JUFFER SARA, kapt. J.H. de Weerd en MARIA LOUISE, kapt. J.F. Smit, beide in ballast op avontuur; het barkschip FEM SOSTRE, kapt. M. Bjonnes, in ballast naar Noorwegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DIE WOHLFAHRT, kapt. O.G. Smit, van Wismar naar Utrecht, is volgens brief van Tonningen van 13 juni, na op het strand gezeten te hebben lek en zwaar beschadigd, aldaar uit zee teruggekomen. Men vreesde ook voor schade aan een groot gedeelte der lading, welke men nog die dag zou beginnen te lossen. 
Volgens een latere brief van 20 juni was de lading gelost en met de reparatie van het schip, hetwelk veel geleden en de gehele kiel afgestoten had, werd een aanvang gemaakt. De kapitein dacht binnen acht dagen gereed te zijn om dan de reis te vervolgen. 

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Gravenhage 26 juni. Zo men verneemt, is het stoomschip GRAAF CANCRIN, (voormaals de ONDERNEMING geheten) en bestemd om tussen Rotterdam en Duinkerken te varen, op woensdag 26 juni van Amsterdam vertrokken en reeds des nachts om 2 uren voor het eiland Urk aangekomen. Drie der heren reders zijn aan boord medegegaan. Het vertrek van het schip zal zondag aanstaande voor het eerst plaatsvinden. (opm: het betreft hier waarschijnlijk een proeftocht; de ONDERNEMING was het eerste Nederlandse zeestoomschip, in 1825 van Engelse eigenaren gekocht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal. Adres bij cargadoors J.B. ’t Hooft, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 juli. De stoomboot, welke het laatste transport onzer uit Frankrijk weergekeerde dapperen naar Arnhem vergezeld heeft, is in de nacht tussen zaterdag en zondag hier teruggekeerd. Naar men verneemt was het feestelijk onthaal dier braven binnen Arnhem op gisteren bepaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 juli. Gisteren zijn alhier verscheidene schepen gepasseerd, en deels de Merwede verder opgevaren, deels de Noord ingezeild, welke van Middelburg kwamen, en vol waren met militairen van de aldaar uit Staats-Vlaanderen aangekomen verlofgangers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Verkoping te Dordrecht, op donderdag 4 juli 1833, des morgens ten elf ure, in het Logement De Gouden Leeuw, bij de Korenmarkt, ten overstaan van een openbaar ambtenaar, van ongeveer 38 lasten min of meer beschadigde Holsteinse boekweit, van Gravenstein aldaar aangebracht met het schip MERCURIUS, kapt. J.F. Otzen, thans gezolderd liggende op het pakhuis Koningsbergen, 1 en 2 hoog, buiten de Sluispoort, alwaar dezelve daags voor en op de verkoopdag door een ieder kan worden bezichtigd. Nader onderrichting te bekomen bij de heren A. van Heck, V. Thierens en J.H. den Bandt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Terschelling, 26 juni. JOHANNES, kapt. S.N. Jesse, van Tonderen; HERMAN, kapt. K.D. de Grooth, van Christiansand; CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, van Lübeck; CHRISTINA MARIA, kapt. C.M. Petersen, van Tonderen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. G.T. Nieland en DE HOOP (opm: tjalk), kapt. A.L. de Vries, van Hamburg; DE VROUW FENNEGINA, kapt. H.J. Pronk, van Newcastle.
Uitgezeild:
Vlie, 27 juni. JACOBINE BARBERA, kapt. K.Z. Schut, op avontuur.
28 juni. JOHANNA CHARLOTTE, kapt. G. Hess, naar Gothenburg; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns en VROUW HENDRIKA, kapt. H. E. Boswyk, de laatste drie op avontuur.
Vlie, 29 juni. VROUW JACOBA, kapt. H. Riekens, naar Newcastle; JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Liverpool; ZORGVLIET, kapt. A.J. Huberts, VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post en JONGE PIETER, kapt. G.B. Brouwer, de laatste drie op avontuur. 
In de haven gezeild: HARMONIE, kapt. C.F. Christoffels, van Leer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juli. De 28e passato, des namiddags, arriveerden re Helvoetsluis FREUNDSCHAFT, kapt. B.J. de Boer, van St. Ubes, HERCULES, kapt. F. Kamps, van Antwerpen. De 29e, des namiddags, FRANCISCA ALIDA, kapt. H.F. Deddes, van Liverpool en DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van St. Ubes. De 30e, des morgens, arriveerde PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Padang.
De 28e passato, de avonds, arriveerde in de Maas GRAAF CANKRIEN, kapt. H. Blad, van Amsterdam. De 29e, des morgens, arriveerde ELEONORA, kapt. J.D. Hakker, van Bremen. De 30e, des morgens, zeilden DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga en ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil, naar Liverpool; GRAAF GANKRIEN (opm: GRAAF CANCRIN), kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
De 28e passato, na posttijd, zeilden van Maassluis CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, naar Duinkerken; METTA CLAUDINE, kapt. A. Bertelse, naar Sunderland.
De 30e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA, kapt. P.E. Boer, van Liverpool. 
De 1e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas COURIER, kapt. P. de Best, van Nantes.


Datum: 03 juli 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 29. juni de bark CHARLES, kapt. J.B. Berest, met twee passagiers, de 7 juni vertrokken van Riouw. 
De 30 juni de schoener ZWALUW, kapt. J.H. Martens, met een passagier, de 27 juni van Lassem vertrokken.
De 1 juli het schip OEMAR OSMAN, kapt. Sarif Kasiem, van Linga de 3 april, de brik PEKALONGAN, kapt. Oey Djiet, de 29 juni van Pekalongan vertrokken, en twee Amerikaanse schepen.
Van Batavia zijn vertrokken:
De 29 juni de bark BOEROENG, kapt. R.W. Dudman, naar Singapore.
De 1 juli de schoener MARY, kapt. T. Deighton, naar Soerabaija, en een Amerikaanse brik.
De 2 juli de bark ALEXANDER,A KAPT. j. Burgess, naar Singapore.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr. Ms. wachtschip ORESTES, Zr.Ms. schoeners ZWALUW, DOLPHIJN, Zr.Ms. kruis-peniche No.4, en de koopvaardijschepen BARON VAN DER CAPELLEN, PEKALONGAN, GRACE, OEMAR OSMAN, de barken ZEPHYR, CHARLES, de brikken DANKBAARHEID, DOROTHEA, PEKALONGAN, de schoeners ANNE, HOOP OP WELVAART en acht Amerikaanse, vier Engelse en drie Chinese schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 24. juni het schip LORD MINTO, kapt. Said Akee bin Alie, met passagiers, de 21 juni van Grissee vertrokken.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 24 juni de brik TJONGOAN, kapt. P.F. Levingston, met twee passagiers naar Soerabaija.
De 25 juni: het schip FATAL KARIM, kapt. Sech Achmat, naar Soerabaija.
Te Soerabaija aangekomen schepen: 
De 22 juni de schoener CALYPSO, kapt. J. Corbet, de 23 mei van Batavia vertrokken, en Zr.Ms. schoener KROKODIL, luit.t.zee 1e klasse T.A.C. van Kerkel, van een kruistocht om de Oost.
De 23 juni het schip FATHAR RACHMAN, kapt. Said Abdulla Rachman bin Obied, de 22 juni vertrokken van Grissee, en de brik WILHELMINA, kapt. Said Hoessien Habasy, de 20 juni van Sumanap vertrokken. 
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 23 juni de schoener INDUS, kapt. J.G. Klein, met een passagier naar Sumanap, en een Engels schip.
De 24 juni de bark GATMER, kapt. Sech Said bin Sahan Baosier, naar Grissee.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners KROKODIL, DAPHNE, POLLUX, WINDHOND, Zr.Ms. transportboot No.4, Zr.Ms. kanonneerboten No.8 en No.9, en de koopvaardijschepen
PETRUS, DRIE MARIA’S, VROUW MARIA, ABEL TASMAN, WILLEM ERNST, HOLLAND, JOHANNA ELISABET, DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAMS WELVAREN, ZEEMANS HOOP, OLIVIER VAN NOORD, ESPERANCE, FATAL JAWAD, SUSANNA, FATAL RACHMAN, de barken NEDERLANDER, CONCORDIA, SHEVA, de brikken TEKSING, MERCURIUS, TARTAR, WILHELMINA, JAVA, ALLEN, de schoeners CAROLINA, MASKOOT, SIRIUS, DOLPHIJN, MONKEY en drie buitenlandse schepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 1 juli 1833:
een extra ordinair, in den jare 1824 te Groningen nieuw uitgehaald schoener-kofschip VREDE EN VRIJHEID,  gevoerd door kapt. F.A. Lammers: NLG 9.050, in slag NLG 50, opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Voor zo ver wij voorlopig hebben kunnen bespeuren, zijn in de uit Nederland ontvangen berichten tot 16 maart weinig bijzonderheden omtrent de stand van zaken der Belgische kwestie vervat. Niettegenstaande de voortdurende maatregel van het embargo hadden evenwel de Nederlandse schepen VEREENIGING, kapt. Herman, van Batavia naar Amsterdam, en SNELHEID, van Smirna, in Texel weten binnen te komen. De JONGE ADRIANA, kapt. W. Schaap, van Batavia naar Rotterdam, was te New York binnen gelopen. Het schip VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. D.B. Lutjens, hetwelk wij vroeger meldden dat door het Engelse oorlogsschip CONWAY was aangehouden, is naar luid der Lloyd’s lijst van de 22e februari l.l. te Chatham opgebracht. Ditzelfde had in het begin van februari plaats met de HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia naar Amsterdam. De 27e januari is de MINERVA, kapt. Ahlers, van Batavia naar Amsterdam, in een lekke staat te Plymouth opgebracht, en de 23e februari te Sheerness de NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Van Lindern.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 1 juli. SCHOONVERBOND, kapt. B. Draayer van Betsvin(?); VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, van Bordeaux; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Londen.
Vlie, 30 juni. PIETER EN ANNA, kapt. L.N. Bree, van Randers; HARMONIE, kapt. A. Middens, van Fahrsund; VROUW MARCHIENA, kapt. H.T. Blaauw, van Tonningen; CHRISTINA ELISABETH, kapt. T.P. Meyners, van Tonderen; MARGARETHA, kapt. D.K. de Groot, van Christiansand.
Uitgezeild:
Vlie, 30 juni. HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, naar Sunderland; HERCULES, kapt. D.G. Meyer, naar Newcastle; VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst, naar Petersburg; ALBERDINA, kapt. S.G. Veneman, naar Drammen; GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinxterboer, JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd en CHARLOTTA, kapt. T.L. Plageman, de laatste drie op avontuur; HARMINA, kapt. P.S. Brauwer, naar Sunderland.
Terschelling, 29 juni. CAROLINE DOROTHEA, kapt. D. Stege, naar Brake.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Batavia met koffie, suiker, huiden, nagelbast, wilde noten, wilde foelie; CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, van Lübeck met tarwe; CHRISTINA MARIA, kapt. C.M. Petersen, van Tonderen met haver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE VROUW HENDRIKA, kapt. Lodewyk Klasen de Jonge. Adres bij Kranenborg en van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon. 
Randers en Aarhuus. Het sloepschip ELISABETH, kapt. J.J. Engers, van Randers. 
Adres bij B.J. van Hengel.


Datum: 04 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARIA, kapt. P.E. de Boer, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 juli. Op de werf De Zwarte Rave, aan het einde der Kattenburgerstraat, zal morgen, woensdag 3 juli, des namiddags ten twee ure, van stapel lopen het koopvaardij-fregatschip, de STAD AMSTERDAM, gebouwd door de scheepsbouwmeester de heer J. Knol.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 2 juli. ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Marennes; JEANNETTE, kapt. I.H. Muggeborg, van Bordeaux.
Uitgezeild:
Vlie, 1 juli. KNELSINA GEERDINA, kapt. R. de Jonge en ANNA MARIA, kapt. K. Hoek; van Petersburg; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Riga; VROUW CATHARINA, kapt. T.W. de Vries, van Drammen; ANNACHINA, kapt. E.J. van der Wyk en JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. De schepen de JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Hamburg naar Amsterdam, AURORA, kapt. H. Krull en de VROUW JETTA, kapt. G.J. Pram, beide van Hamburg naar Rotterdam en DE VROUW FENNA, kapt. H.E. Dieckman, van Hamburg naar Schiedam, zijn de 26e en het schip MIJN GENOEGEN, kapot. A.G. Veenstra, van Hamburg naar Amsterdam, de 27e juni wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juli. De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis, HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia. De 2e, des morgens, zeilde HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar …… .
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, van Hamburg.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerde SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen.
Het schip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Carst, van Amsterdam naar Petersburg, is, volgens rapport van de loods, de 29e juni, na posttijd, uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om de 20e dezer te vertrekken:
Naar Bahia, mede voor passagiers, het Nederlands barkschip FELICITAS, kapt. G. Mulder. Adres bij de heren Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam en H. Verwyde C. Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. Dirk Varkevisser, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juli te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 3 juli. Volgens lopende geruchten zou Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, kapt. Rijk, weldra een reis naar Kroonstadt maken, aan boord hebbende Z.K.H. prins Hendrik, jongste zoon van de prins van Oranje, die van daar dan een uitstapje naar Petersburg doen zou.
Ook wil men, dat binnen kort twee ’s lands schepen naar Oost-Indië zullen vertrekken, waarvan het ene gecommandeerd zal worden door de bij koninklijk besluit tot schout bij nacht benoemde kapitein ter zee Bolcke.


Datum: 05 juli 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Hamburg naar Amsterdam en de VROUW FENNA, kapt. H.E. Dieckman, van Hamburg naar Schiedam, zijn de 26ste, en het schip MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Hamburg naar Amsterdam, op 27 juni, wegens tegenwind Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 juli. MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia, laatst van Bergen.
Vlie, 2 juli. PROVIDENTIA, kapt. J. Dreyer, van Riga; MINERVA, kapt. T. Nieman, van Rostock.
Uitgezeild:
Texel, 3 juli. AGNETA MARIA, kapt. H.A. Holm, naar de Oostzee; SOPHIA CATHARINA, kapt. P.W. Brandt, naar Denemarken.
Vlie, 2 juli. ANNA, kapt. H.J. Gorter, naar Riga; JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar Drammen; WIARDUS, kapt. J.J. Arents, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia met koffie en kruiden.


Datum: 06 juli 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 3 juli laatstleden overleed te Samarang de heer P.H. Kock, gezagvoerder van de bark THEODORA.
Samarang, den 3 juli.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten van Batavia: naar Nederland NLG 140 à 145 met 15 pCt. per last; naar Samarang NLG 15 per koyang; naar Soerabaija NLG 18 per koyang.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 4 juli. HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull; ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Marennes.
Vlie, 3 juli. NEPTUNUS, kapt. G. Dusselaar, van Newcastle; MARIA, kapt. J. Brinckman, van Rostock; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Brewich; VROUW ETTA, kapt. R.J. Remmers, naar Carolinensiel.
Uitgezeild:
Texel, 4 juli. ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, naar Bordeaux; ANTINAL, kapt. R.J. Schuuring, naar Liverpool; VISSCHERY, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen.
Vlie, 3 juli. VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Heuzing, naar Newcastle; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, naar Lübeck; HERMAN, kapt. K.D. de Groot, naar Larwich (opm: Larvik); HARMONIE, kapt. C.F. Christoffels, van Leer; BERNARDUS, kapt. H.P. Larssen, op avontuur. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
PROVIDENTIA, kapt. J. Dreyer, van Riga, met kalfsvellen en stukgoederen; PETER EN ANNA, kapt. L.N. Broe, van Randers met schapenvellen; ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Stettin met tarwe; MARGINA, kapt. H.T. Blaauw, van Tonningen met tarwe en haver; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Nommels, van Stockhausen met raapzaad; CATHARINA ELISABETH, kapt. H.B. Donner, van Hamburg, met brandewijn, tabak, veren en rogge; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Borchers, van Bremen met tabak en koffie; ANTJE, kapt. E. Luirs, van Norden met haver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE WELKOMST, kapt. Jan Reints Brons. Adres bij Jan Corver en C.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Memel. De Nederlandse kof HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer. Adres bij Kranenborg en van Mourik en de Wed. P. Poolman Jnz. en Zoon.
 
DC 060733
Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen RHINE, kapt. George Watson, van Leith, met kolen en stukgoederen; DREI SWESTERS, kapt. D.T. de Jonge, van Marennes, met zout; MERCUUR, kapt. J. Stroobuur, en MARIA, kapt. H.T. Mulder, beiden van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 5 juli. Bij de opening der Provinciale Staten van Holland, die de 2e dezer heeft plaats gehad, is door de Gedeputeerde Staten een zeer breedvoerig verslag van de toestand der provincie aangeboden, waarin men over de staat van de handel, scheepvaart en nijverheid het volgende leest:
Ued., geachte afgevaardigden, weten en gevoelen het, hoe nauw dit aangelezen onderwerp, met welks toestand en vooruitzichten wij Ued. meer van nabij zullen bekend maken, in verband staat met de algemene staatkundige gebeurtenissen en omstandigheden.
Bij een vorige gelegenheid deelden wij onze beschouwingen mede over de invloed, welke die veranderde omstandigheden op de belangen van onze handel, onze scheepvaart en onze nijverheid bereids hadden uitgeoefend en die dezelve daarop verder schenen te zullen uitoefenen.
Als ons gevoelen gaven wij daarbij te kennen, dat bij die veranderde toestand, bij de vele voorrechten, welke wij nog boven andere bezaten, bij een doeltreffende en eenstemmige samenwerking tussen de regering en de handel, de laatste een betere toekomst wachtte; doch dat bij de als toen heersende onzekerheid omtrent de algemene aangelegenheden des dierbare vaderlands die gunstige gevolgen zich niet dadelijk, althans slechts in een beperkte mate, konden doen gevoelen.
En wanneer wij nu herdenken, hoe sinds die tijd deze onzekerheid zich had bestendigd; - hoe de vrees voor vijandelijkheden nadelig op handels-ondernemingen moest werken en de assurantie-premien, vooral voor de Hollandse vlag, verhoogden; - hoe die vrees zich verwezenlijkte; hoe verder, zonder oorlog of oorlogsverklaring, met verkrachting van het recht der volken, een machtig leger onze grenzen bedreigde en verenigde vloten onze kusten bestoken, onze schepen op het onverhoeds onder beslag gelegd of op zee aangehouden en opgebracht werden; - wanneer wij tevens daarbij herdenken, dat de ziekte, waarop wij bij de aanvang van dit ons verslag doelden, ook ons vaderland en dit gewest niet spaarde, - dan voorwaar bestaat er ruime stof tot vreugde en dankbaarheid, dat evenzeer het bijzonder als het openbaar krediet zich niet alleen heeft staande gehouden, maar een en ander zelfs op een voorbeeldloze wijze is toegenomen; - dat handel en scheepvaart, immers tot op het ogenblik van embargo, over het algemeen, zijn aangewakkerd, zo wel met betrekking tot de hoeveelheden van in- en uitvoer als tot de ondernemingsgeest, de behaalde voordelen en de opnieuw aangeknoopte betrekkingen.
De toeneming, hoezeer het belangrijkst en meest merkbaar te Rotterdam, werwaarts zich vele aanzienlijke handelshuizen en rederijen uit Antwerpen verplaatst hadden, mocht echter insgelijks aan Amsterdam te beurt vallen; - zij deed zich in verschillende en wel in de hoofdtakken van handel gevoelen, in dien met de beide Indiën, de Middellandse en de Oost Zee.
Wij zullen Ued.geen blote opgaven doen van in- of uitgevoerde goederen, noch van het aantal der in- en uitgeklaarde schepen; evenmin zullen wij in de bijzonderheden van elke verschillende handeltak treden, te minder daar uit dezer dagen bekend geworden hoogst belangrijk verslag van de Voorzitter der Nederlandsche Handelmaatschappij de grote handelsbetrekkingen van dat lichaam op de Oost-Indische bezittingen van de staat en de gunstige uitkomsten, met derzelver terugwerking op andere takken van handel en nijverheid, volledig bekend geworden.Ook de eigen-handel met Java was niet onbelangrijk en schijnt niet ongunsig te zijn geweest.
Zo ook was de handel met Zuid- en Noord-Amerika toegenomen. – Het aantal der voor Amsterdam binnengekomen Noord-Amerikaanse schepen, hetwelk in 1831 46 bedroeg, was in 1832 tot 73 geklommen, zonder dat het embargo daarop enige invloed gehad hebben.
Te Rotterdam waren die betrekkingen minder levendig, - De vreemdeling was door de gunstige uitkomsten, welke onze marktplaatsen opgeleverd hadden, in de gelegenheid, zich al meer en meer te overtuigen van de ongegrondheid der vooroordelen, welke nog bij enkele tegen de handel met Holland bestaan, doch waarvoor, tengevolge van de doelmatige wijzigingen, vereenvoudigingen en de verschillende nuttige inrichtingen en verbeteringen, welke in de laatste jaren zijn tot stand gebracht, inderdaad geen oorzaken of aanleiding meer aanwezig zijn.
En waarlijk, wanneer men nagaat, dat aan het Nieuwe Diep een stoomboot tot het binnenslepen en uitbrengen van schepen, tegen een matige beloning, voorhanden is; - dat het Groot Noordhollandsche Kanaal een zekere en spoedige rechtstreekse gemeenschap tussen Amsterdam en de zee voor schepen van groter charter daarstelt, dan anderszins, zonder lastbreking, over de Zuider Zee het geval zou zijn; - dat door de nieuwe vervaardiging van dokken de haven van Amsterdam voor geen andere in voortreffelijkheid behoeft onder te doen, ja, boven de meesten uitmunt; - dat het in die stad gevestigde entrepôt-dok een ruime vrijplaats aanbiedt, waardoor tevens veel vereenvoudiging en besparing van kosten in de handelsbeweging zijn aangebracht; - dat de reeds zeer gunstige ligging van het handeldrijvend Rotterdam nog is verhoogd door het zo uitmuntend kanaal van Voorne, waardoor de toenadering van diep beladene schepen tot die stad, op een even zekere als spoedige en min kostbare wijze, wordt bevorderd; - dat ook aldaar, door meerdere uitdieping der havens, zo veel ten nutte van handel en scheepvaart is gedaan; - dat voorts in beide steden, gelijk mede te Dordrecht, al wat tot de Rijnvaart betrekking heeft, op een alleszins voldoende wijze, door wel geregelde, spoedig en tegen lage vrachten bediende, op vrijwillige toetreding en overeenkomsten tussen handelaars en schippers berustende, rechtstreekse beurtvaarten, op de verschillende Rijnhavens, van af Wezel tot Manheim inbegrepen, is ingericht; - dat daarbij, ten behoeve van dien Rijnhandel, van gouvernements wege, een geregelde en steeds tot meerdere volkomenheid gebrachte dienst van sleep-stoomboten wordt uitgeoefend; - wanneer men al die aangebrachte verbeteringen en toenemende voordelen in overweging neemt, dan zal men moeten erkennen, dat, bij zo vele middelen en zo veel bronnen, als welke de voor de handel zo uitstekende ligging van dit gewest, de grote kapitalen, welke de handelaar ter dienste staan, de handelsgeest en goeder trouw, welke alhier steeds gevonden worden, het bezit van rijke koloniën en de onbekrompene en wel aangewende pogingen, om dezelve welvarend en voor het moederland vruchtbaar te maken en meer andere gunstige omstandigheden ons aanbieden, dat, bij die middelen en oorzaken, zeggen en herhalen wij, de beste verwachtingen omtrent de bloei en de uitbreiding van Hollands handel mogen gekoesterd worden.
Maar welke waarde ook, terecht, aan de zo even aangeduide instellingen moet gehecht worden, zo laten sommigen evenwel nog te wensen overig.
Daartoe wordt gebracht de afschaffing of vermindering van het recht der dus genaamde paalkist; een instelling, vroeger dan 250 jaren dagtekenende, waarbij aan de stad Enkhuizen, tegen het heffen ener bepaalde belasting, de zorg, het toezicht en onderhoud der betonningen, bebakeningen en binnen verlichtingen langs de Zuider Zee werd opgedragen.
De bezorgdheid des gouvenements, ten belange des handels, ook te dezen aanzien wenselijk geachte verbeteringen willende bevorderen, zijn daartoe bereids tussen het gedeputeerd bestuur van Noordholland en de stedelijke regering van Enkhuizen onderhandelingen geopend, ten einde het beheer en de bezorging der paalkist, tegen billijke en geëvenredigde schadeloosstelling, aan het Rijk te doen overgaan.
Zo blijft de ernstige wens des handels van Amsterdam zich daarheen strekken, dat de hoge buiten-vuurgelden, waarvan de door het Noordhollandsche Kanaal varende schepen reeds ontheven zijn, worden verminderd en dat de sluisrechten op hetzelve Kanaal, behalve enige nodige materiele verbeteringen daaraan, nog verdere vermindering ondergaan.
Zo ook geeft de handel van Rotterdam deszelfs verlangen te kennen, dat de uitmondigingen van het Voornsche Kanaal, waarvan wij straks gewaagden, naar eis worden uitgediept.
Daarentegen wordt met genoegen opgemerkt, dat de bestaan hebbende droogte tussen Vlaardingen en de Oude Maas thans niet meer bestaat, zo dat schepen, met dezelfde diepte, welke dat Kanaal aanbiedt, bij het behoorlijk uitdiepen der uitmondingen, tot Rotterdam kunnen naderen.
Zo verder blijft de handel van Amsterdam wensen, dat het entrepôt-dok in een meer onmiddellijk verband worden gebracht met de nieuwe havenwerken en alzo die vrijhaven ook voor grotere schepen genaakbaar worden gemaakt, dan de Rapenburgersluis toelaat en het tot meerdere volkomenheid van het geheel tevens wenselijk voorkomt, dat het dok in dadeljke aanraking met de ladende en lossende Rijnschepen worden gebracht, waardoor een werkelijke vrijhaven, naar de bedoeling van de Mainzer overeenkomst, voor de vrije Rijnvaart zou aanwezig zijn en deze handels-inrichting daardoor al meer en meer aan derzelver bestemming en de behoefte des Amsterdamse handel zou voldoen.
Ondanks de bekende min gunstige omstandigheden van verschillende aard, welke op de handel gedrukt hebben, heeft deze inrichting, welker gebruik overigens geheel van de vrije wil afhankelijk blijft, door de bijval, welke dezelve toenemend ondervindt, gebloeid; zodat de uitkomsten, die zij oplevert, zeer voldoende zijn.
De onlangs aangekondigde interest-betaling ging gepaard met de eerste aflossing van zestien uitgelote aandelen in de geldlening.
Te bejammeren is het, dat, door min juiste berekeningen, een inzakking van een klein vak in de nieuwe magazijnen plaats had, ten gevolge waarvan het, ter voorkoming van verdere soortgelijke omstandigheden, nodig werd geacht, de zo evengenoemde magazijnen over het geheel te verstrekken, waarmee wordt voortgegaan en hetgeen weldra ten einde spoedt.
Te Rotterdam schijnt de handel, immers voor als nog, minder behoefte aan zodanige inrichting te gevoelen.
Het vrij entrepôt, aan Dordrecht, voldoet aan het doel en de handel is daarvoor erkentelijk. – De ligging der aloude koopstad kan, bij beëindigde schikking der staatkundige aangelegenheden, vooral in betrekking tot de handel van Antwerpen en van de Rijn, op nieuw veel tot meerdere levendigheid bijdragen.
UE. G. A. zullen zich gewis, even als wij, over de alleszins belangrijke vermeerdering des Rijnhandels verheugen.
In 1829 bedroeg de te Amsterdam Rijnopwaarts uitgevoerde hoeveelheid stukgoederen en dus zonder de grenzen daaronder te berekenen,
243.784 centenaars,
                        in 1830            365.786   idem,
                        in 1831            448.109   idem,
                        in 1832            570.415   idem.
Voorwaar een zeer aanzienlijke vermeerdering, welke men in gelijke mate te Rotterdam heeft mogen opmerken.
Ook in de eerste vijf maanden dezes jaars was de verzending belangrijk, echter niet zó levendig als gedurende het gelijke tijdvak van 1832; hetgeen is toe te schrijven gedeeltelijk aan de beduidende uitvoeren, welke verleden jaar, uit vrees voor oorlog, plaats hadden en gedeeltelijk aan de belemmering der invoeren, tengevolge van het embargo.
Die zo onwettige als verderfelijke maatregel, waarin allen, die tot handel en scheepvaart in betrekking staan, deelden, werd eindelijk opgeheven; en de kamers van koophandel vestigen haar hoop op het vooruitzicht, dat een eervolle en met de algemene belangen strokende vrede weldra de voorlopige schikking zal vervangen, daardoor het vertrouwen op de toekomst bevestigd, geledene verliezen vergoed en vroegere voorspoed teruggeroepen zal worden.de staatkundige verwikkelingen moesten, zo als wij de eer hadden zulks bij de twee laatste mededelingen te doen opmerken, haar invloed op de uitvoerhandel duurzaam doen gevoelen en de dwangmaatregelen ter zee vermeerderden toenemend die belemmeringen.
Het lag in de aard der zaak, dat, onder zulke en andere niet onbekende omstandigheden, de nationale scheepvaart en rederijen, meer nog dan de handel, moesten lijden; want terwijl de laatste door vreemde en tijdens het embargo, door onzijdige schepen nog met genoegzame gerustheid werd gedreven, gingen onze scheepvaart en rederijen al meer en meer gebukt, eerst onder hoge assurantie-premie, later door een algehele werkeloosheid.
Hadden de daar zo even bedoelde verwikkelingen hare schadelijke werking op handel, scheepvaart en rederijen uitgeoefend, niet minder was dit, als het gevolg der zaak, het geval met de fabrieksmatige nijverheid en deelden daarin meer bijzonder de scheepstimmerwerven, zeil- en vlagdoek- fabrieken, mastenmakerijen, touwslagerijen, ankersmederijen en kopergieterijen.
De Amsterdamse fabriek van stoom- en andere werktuigen der heren Van Vlissingen en Dudok van Heel, thans van meer belang dan ooit, had voortdurend in uitbreiding toegenomen. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juli. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. stoomboot SURINAME, kapt. kapt.-luit. Van Frank; KONINGIN VAN ZWEDEN, kapt. J. Grap, van Wolgast; DE DRIE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, van Marennes; de 4e, des morgens, MERCUUR, kapt. J. Stroobuur, van Liverpool; DE GOEDER TROUW, kapt. K.J. Masker, van Reval en zeilden DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar St. Ubes en MERCUUR, kapt. W. Arkema, naar Liverpool.
De 4e dezer, des morgens, zeilden MERCURIUS, kapt. J.C.F. Warncke, naar Wismar en WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, naar Sunderland.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis FREDERIKA, kapt. J.C. Wustenberg, naar Elseneur.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Papenburg.
De 5e, des morgens, zeilden KORTENAER, kapt. H. Glazener, naar Batavia; DE JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeyer, naar Konstantinopel; KLASINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, naar Liverpool en DE ZWAAN, kapt. C. van Driesten, naar Neva.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas JACOBA, kapt. C. Verkade, van Rouaan; de 5e, des morgens, DE JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, van Papenburg en zeilden MARIA ADRIANA, kapt. J. Parlevliet en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, naar ….; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk en JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, naar Liverpool.
De 5e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen; LUDWIG, kapt. J. Haesloop, naar Bergen; NEESKE MARIA, kapt, J.H. de Boer, naar Embden.
Kapt. J. Stroobuur, te Helvoetsluis binnen, rapporteert, dat hij de 1e dezer in het gezicht van Goudstaart heeft gezien het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. Jansen, van Rotterdam, naar Batavia.
Kapt. H. de Jong, voerende het schip OLIVIER VAN NOORT, de 5e februari van Amsterdam te Batavia aangekomen, meldt van de 11e dito, dat hij in het Kanaal en later op de reis veel stilte heeft gehad; aan boord was alles wel en het schip in de beste staat.
Het schip de PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, zou de 25e februari van Batavia naar Amsterdam vertrekken.
De 1e dezer is te Vlissingen, uit hoofde van de slechte gelegenheid, binnengevallen, doch de volgende dag weer naar zee gestoomd de GRAAF CANCRIN, kapt. H. Blad, van Rotterdam naar Duinkerken.


Datum: 08 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen.
Texel, 5 juli. YZODEWIND (opm: waarschijnlijk: EIZO DE WENDT, kapt. G. Hellinga, van Newcastle.
Uitgezeild: 
Texel, 5 juli. ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, naar Batavia; EBELIA, kapt. A.W. Hazewinkel, naar Bayonne; VROUW DIEUWKE, kapt. L.R. Bovenkamp, naar Londen.
Vlie, 4 juli. EEMS, kapt. L. Bakker, naar Drammen; MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, naar Christiansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 22e juli 1833, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd: EUROPA, gevoerd door kapt. S.B. de Jong, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen 50 duimen, hol 3 ellen 10 duimen en alzo groot 108 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, cargadoors.


Datum: 09 juli 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip de VROUW GEZINA, kapt. H.J. Oortjes (opm: kapt. Hendrik Israëls Oostra), voor wijlen kapt. Arend Cornelis Brouwer, van Lübeck naar Amsterdam, is, volgens brief van Tonningen van 30 juni, nadat kapt. Oortjes (opm: Oostra) overboord gevallen en verdronken was, aldaar in goede staat teruggekomen. De stuurman D.P. Krieger zou een matroos aannemen en de volgende dag de reis vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip DIANA, kapt. R.H. Duit, van Amsterdam naar Oléron, is op 27 juni Weymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 3 juli. De schepen de VROUW FENNA, kapt. H.E. Diekman, van Hamburg naar Schiedam, AURORA, kapt. H. Krull en de VROUW JETTE, kapt. G.J. Pram, beide van Hamburg naar Rotterdam, de JONGE ALBERT, kapt. P.A. Eilens, en de MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, beide van Hamburg naar Amsterdam, alle vijf te Cuxhaven binnen, hebben op 28 juni de reis vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 juli. Aangaande het schip DIE WOHLFAHRT, kapt. O.G. Smit, van Wismar naar Utrecht, te Tonningen binnen, wordt vandaar op 30 juni gemeld, dat het, nadat van de beschadigde lading omstreeks 9 lasten verkocht waren en de geleden schade hersteld, de volgende dag de reis had voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Kapt. Broder Johannes Martens, van Batavia te Helvoet binnen, rapporteert, dat hij op 20 juni, ter hoogte van Goudstaart gepraaid heeft een smak, tonende de Rotterdamse vlag met No. 103, zijnde die van kapt. G.A. Boomgaard, voerende het schip de VROUW CHRISTINA en op 30 juni, voor de Hoofden, een driemastschip, tonende de vlag van Collegie Zeemanshoop met No. 354, zijnde die van kapt. J.J. Brouwer qq, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Suriname, als ook een kof, tonende de Rotterdamse vlag met No. 85, zijnde die van kapt. Otto Pieters Smith, voerende de kof CONCORDIA, van Harlingen naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Het schip DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hamburg naar Delfshaven, is de 22e juni met schade aan het roer te Cuxhaven uit zee teruggekomen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke verkoping, binnen Vlissingen, op vrijdag de 19e juli 1833, des voormiddags ten 10 ure, op de Nieuwendijk aldaar, ten overstaan van de notaris D. Uittenhooven van een kotterschip, genaamd ELISA, staande op de scheepstimmerwerf van John Lowes, over de Nieuwendijk, gebouwd te Vlissingen, voor de kunsthandel, buitengemeen snelzeilend, in staat om 20 stukken te voeren en zeer geschikt om tot fruithaler te dienen, lang 20 ellen 25 duimen, breed 3 ellen 73 duimen en 2 ellen 28 duimen, geijkt op 80 tonnen, voorzien van deszelfs volledige en zeer goed geconserveerde inventaris.
Men zal aanvangen met het kotterschip en daarna overgaan tot de stuksgewijze op veiling van de inventaris. Schip en inventaris zijn twee dagen vóór de verkoping te zien. Inmiddels nader: informatie te bekomen te bekomen ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 6 juli. JUFVROUW FRISINA, kapt. J.H. Potjer, van Sunderland; FORTUIN, kapt. J.J. Alberts, van Papenburg; JUPITER, kapt. H.J. Klein, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 6 juli. SNELHEID, kapt. P. Schakel, naar Vera Cruze; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, naar La Rochelle; de stoomboot DE ATLAS, naar Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Newcastle en FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk van Newcastle; GOEDE WELVAART, kapt. Jan G. Vos van Schotland; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Sunderland allen met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 7 juli. WILHELMINA HENRIETTE, kapt. C.A. Kruse, van Riga; ANNA MARGARETHA, kapt. J.C. Jans, van Calburg (opm: Kolberg); JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, van Mandal; CAROLINE HENRIETTE, kapt. J. Evers, van Rostock; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stettin.
Vlie, 5 juli. DIANA, kapt. J. Oestman, van Wismar; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Arendahl.
Terschelling, 5 juli. DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens en DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Koningsbergen; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge en DE VROUW HENDRIKA, kapt. O.H. Brahms, van Dantzig; DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Kiel; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Hansen, van Bongsiel. 
Uitgezeild:
Texel, 7 juli. FREDERICA, kapt. J. Barends, naar Bordeaux.
Vlie, 5 juli. CATHARINA, kapt. H.R. Veling en REGINA CHRISTINA, kapt. P.M. Ruber, naar Newcastle; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
6 juli. CHRISTINA, kapt. F.P. Meinerts, naar Newcastle; OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, naar Koningsbergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juli. De 6e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis JOHANNA LOUISA, kapt. J.F. Giercke, naar de Oost Zee; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, naar Duinkerken; des namiddags zeilden BATAVIA, kapt. H. Bruhn en LOUISA, kapt. J. Keyzer, naar Batavia. De 7e, des morgens, Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.-luitenant Jonkers; de ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, naar Batavia.
De 5e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar Bergen; HALO, kapt. E. Utting, naar Hull en CHARLOTTE, kapt. J. Spiegelberg, naar de Oost Zee en arriveerde DE VROUW GEZINA, kapt. J.J. van der Woude, van Sunderland; de 6e, des morgens, GRAAF CANCRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken en zeilden DOROTHEA, kapt. E. Rasmussen, naar Flekkefiörde; ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout, naar Liverpool; DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool; IRIS, kapt. J.J. Rockert, naar de Oost Zee en DE VROUW ANTJE, kapt. D. Oltmans (opm: buitenlander), naar Duinkerken; de laatste heeft met het naar zee zeilen een zware lekkage bekomen, waardoor men het in een zinkende staat bij Zeeberg (opm: mogelijk Zeebrugge) op strand heeft moeten zetten; de tuigage is des avonds door een vaartuig aldaar aangebracht. 
De 6e, des namiddags, arriveerden JOHANNA MARIA, kapt. J. G. Sieben, van Sonderberg; DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Wismar.
De 7e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW LUNIMINA, kapt. D.J. Dirksen, naar Embden.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis SINORA MARTHA, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon; PROVIDENTIA, kapt. G.J.E. Witt, van Wismar; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.J. Drent, van Liverpool.
De 7e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken en arriveerde DE VROUW ANNA, kapt. J.J. Bloom, van Flensburg; ENIGHEDEN, kapt. H. Hillebrands, van Assens en DE STAD RIGA, kapt. J.D. Zeilstra, van Riga.


Datum: 10 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 8 juli 1833:
een welbezeild kaagschip de JONGE EVERT, laatst gevoerd door wijlen schipper Gerrit Windhouwer: NLG 1.010, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Lübeck. Het schip DE VROUW TRYNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. Andries Willem Bakker. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Randers en Aarhuus. Het sloepschip ELISABETH, kapt. J.J. Engers, van Randers. Adres bij B.J. van Hengel.
Riga. Het Nederlandse kofschip HILLEGINA (opm: HILLECHIENA), kapt. H.H. Brakke. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jnz. en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
TRITON, kapt. A. Albers, van Bayonne met terpentijnolie, wijn en stukgoederen; JEANNETTE, kapt. L.H. Muggenborg, van Bordeaux met wijn, drop, verf en reukwater; FORTUNA, kapt. H.T. Bulow, van Riga met lijnzaad; FROUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Dantzig met rogge en hennep; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stettin met tarwe; MARIA, kapt. J. Brinkman, van Rostock met tarwe; MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Neustad met boekweit en rogge; CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman, van Stralsund, met tarwe en lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 8 juli. FRAU JOHANNA, kapt. J.A. de Boer, van Koningsbergen; EUROPE, kapt. P. Nieman, van Rostock, als bijlegger.
Vlie, 7 juli. VROUW ANNA, kapt. L.A. de Vries, van Bongsiel.


Datum: 11 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen, met hout; de HOOP, kapt. J.H. Mugge; die FRAU CATHARINA, kapt. G.C. Wijkmeijer; NEPTUN, kapt. H.J. Puister, en die ZWEI GEBRÜDER, kapt. E.J. Drent, alle vier van Liverpool, met zout en katoen; SALLY, kapt. W.L. Hery, van Newcastle, en NEPTUNE, kapt. W. Burn, van Sunderland, beiden met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 9 juli. TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen.
Terschelling, 7 juli. PHILOMELE, kapt. T. Kulper (opm: mogelijk PHILOMENE, T. Kuiper), van Antwerpen naar Hamburg, als bijlegger, door tegenwind; DE VROUW GRIETJE, kapt. H.B. Gewald, van Hamburg; DE GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, van Windau; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, van Oudsoen; VROUW GEZINA, kapt. D.P. Krieger, wijlen H.I. Oostra, van Lübeck; DE JONGE JACOB, kapt. M.D. Wouter, van Kiel; DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Arendahl; DE VROUW DOROTHEA, kapt. G.B. Eekhoff, van Rostock; HILLEGINA, kapt. R.H. Hoetjer, van Adersleben (opm: mogelijk Haderslev); EMMA, kapt. R. Masman, van Neustad; DE JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, van Altona; FORTUNA, kapt, P. Ryland, van Bergen.
Uitgezeild:
Texel, 9 juli. AMSTERDAM, kapt. G. de Jong, naar Batavia en Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping, binnen de stad Brielle, op maandag de 15e juli 1833, des voormiddags ten 10 ure, op de Turfkade, ten overstaan van de te Brielle residerende notaris Van Kriyne, der tuigage van het op de 6e dezer verongelukte tjalkschip, genaamd DE VROUW ANTJE, gevoerd geweest bij kapt. D.C. Oltmans.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, volgens de wet, op dinsdag de 23e juli 1833, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal der publieke verkopingen, op de Scheepmakershaven, te veilen en verkopen: een extra snelzeilend en sterk gebouwd gaffelschip, genaamd ROSALIA, laatst gevoerd door schipper C. Bergsi en gevaren hebbende in de beurt van Gent op Rotterdam, groot 75 tonnen, met deszelfs masten, rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen en verdere gereedschappen, volgens inventaris, alsmede een extra fraaie giek en toebehoren, zullende alles daags vóór en op de verkoopdag aan de ligplaatsen bezichtigd kunnen worden. Nadere onderrichting begerende leze de biljetten en spreke de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. Volgens brief van kapt. P.J. Kraay, voerende het schip ADMIRAAL DE RUYTER, van Amsterdam naar Batavia, in dato 29 juni, was hij die ochtend ten zes ure op de hoogte van Wight met Z.Z.W. wind in goede staat zeilende en was hij de vorige avond op de hoogte van Bevesier, voorbij gezeild het schip SURINAME, kapt. W. Landzaat, mede van Amsterdam naar Batavia.
Ter rede van Middelburg is gearriveerd het tot sleet (opm: tot sloop) bestemde stoomschip DE ATLAS, komende van het Nieuwe Diep. 
(opm: Zr.Ms. DE ATLAS was met een waterverplaatsing van ca 1200 ton, de afm. 72,00 x 9,15 x 7,72 m, beladen diepgang 4,80 m. en grootste breedte over de beide raderkasten 17,00 m. bij de proefvaart in 1829 het grootste schip ter wereld; bedoeld voor de paketvaart op Oost-Indië is het door grote technische onvolkomenheden nooit verder gekomen dan Nieuwediep)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. stoomboot Suriname, kapt.-luitenant Van Frank en arriveerden Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant Tuning; NEPTUUN, kapt. H.J. Puister en DE VROUW CATHARINA, kapt. G.C. Wijkmeyer, van Liverpool; de 9e, des morgens, DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, van Libau en BELUS, kapt. J.J. Schuuring, van Liverpool.
De 9e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus, van Libau; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Stralsund; DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hamburg.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZA (opm: fregat), kapt. C. Davey, van Suriname, laatst van Cowes; JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wijk, ELIZABETH MARIA, kapt. L. Hansen, van Riga; GEZINA, kapt. R.F. Taay, van Oleron; NEPTUNUS, kapt. J. Peters, van Arendsburg, van Sunderland; de 10e, des morgens, de WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Riga.
Het schip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Amsterdam naar Havre, is, volgens brief van Texel van de 7e dezer, reeds voor enige dagen naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. Het schip DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Newcastle, laatst van Oostmahorn, te Zwolle gearriveerd, heeft in de storm van de 12e juni een hevige stortzee in het grootzeil gekregen en gedurende twee etmalen op zijde gelegen, waardoor men genoodzaakt was dit zeil met toebehoren enz. te kappen, om het schip te doen rijzen, hetwelk overigens in de stuurboordboeg van de steven tot aan het wand zeer geramponeerd was en veel water in het achteronder en meer andere schade bekomen had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen. 
De directie van dezelve maatschappij maakt bekend, dat de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, spoedig weder zal worden in dienst gebracht in de vaart tussen Rotterdam en Londen en vice versa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bergen, het Nederlands kofschip STAD GRONINGEN, kapt. Jan Janse Kortrijk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker.
Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met de stoomboten van Lübeck en St. Petersburg. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, vertrekt van Amsterdam de 5e, 15e en 25e van iedere maand

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand september te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. Vertrek van Rotterdam gedurende de maand juli 1833:
DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool,
Dinsdag de 16e, des morgens ten 7 ure.
Vrijdag de 26e, des morgens ten 4 ure.
DE GRAAF CANCRIN, kapt. Hugo Blad,
Zondag de 21e, des voormiddags ten 10 ure.
Woensdag de 31e, des morgens ten 8 ure.
Ter bespoediging der verzending van goederen naar en van Parijs en verdere steden in Frankrijk heeft het huis Rondt & Co. een wagendienst opgericht, die de reis doet in 30 uren, tegen een billijke vracht van 10 francs per 100 kilogrammen of 4 cubic voeten.
Adres bij Joh. Ooms Fz. en Co., agenten.


Datum: 12 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ANNE MARGARETHE KIRSTINE, kapt. J.C. Jans, van Calundborg met rogge; JOHANNE, kapt. H. Landt, van Malmoe met haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 11 mei. De MARIA JACOBA, kapt. Van Duyn, ligt alhier met ongeduld te wachten op gunstige tijding om naar Nederland te kunnen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
NEPTUNUS, kapt. T.W. Bastiaans, van St. Ubes; JACOBINA, kapt. R.C. Klunder, van Newcastle; MARIA, kapt. J.C. Brouwer, van Genua, l. v. Weijmouth; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brands, van Riga; HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, van Sunderland; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen.
Vlie, 9 juli. ALEXANDRA FEODOROWNA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg; RESOLUTIE, kapt. P.E. Ysberg, van Nerva; TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Rendsburg; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oosterisoer.
Terschelling, 8 juli. NEPTUNUS, kapt. A.R. Sikkers, van Larwich; DE VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, van Droback; JONKVROUW MARIA, kapt. P. Brun, van Drammen; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Mandal.


Datum: 13 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Maritz, residerende te Dordrecht, is voornemens, op maandag 29 juli 1833, des middags ten 12 ure, in het Logement De Gouden Leeuw, bij de Vuilpoort te Dordrecht, publiek te veilen en bij afslag finaal te verkopen het extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd de VROUW HARMINA, gevoerd geweest door wijlen kapt. W.M. Cornel, groot volgens meetbrief 174 tonnen, lang 25 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 35 duimen, hol 2 ellen 72 duimen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Nadere onderrichting bij de heren Sandberg & Co., cargadoors, en de heer Henri Vriesendorp, makelaar, beiden te Dordrecht, en bij voornoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ALEXANDRA FEODOROWNA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg met koper, aardappelen en andere stukgoederen; NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Koningsbergen met tarwe en hennep; VRIENDSCHAP, kapt. A.J. Heyen, van Koningsbergen met lijnzaad, talk en linnen; NEPTUNUS, kapt. F.W. Bastiaans, van St. Ubes met zout en kurk; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Hansen, van Bongsiel met haver en boekweit; DE JONGE JACOB, kapt. J.M. de Vries, van Hamburg met balken; FORTUNA, kapt. A. Alberts, van Papenburg met rogge; JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjes en HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen REBECCA, kapt. J.B. Anderson; TWINS, kapt. R. Olivier, en HERO, kapt. S. Buck, alle drie van Sunderland; GLASGROND STRECHART (opm: juiste naam niet te traceren), kapt. J.L. Duncan, van Leith, alle vier met kolen; BELUS, kapt. J.J. Schuuring, van Liverpool, en UDONIA, kapt. W.P. Wessels, van Mandal, beiden met klipzout; ELIZABETH, kapt. J.S. Brouwer, van Mandal, met klipsteen, en NATTIN, kapt. H. Welson, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en London.
De directie van dezelve Maatschappij maakt bekend, dat de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, spoedig weder zal worden in dienst gebracht in de vaart tussen Rotterdam en London en vice versa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 juli. Volgens brief van kapt. Hendrik de Haas, gevoerd hebbende het schip (opm: kof) de HARMONIE, van Bordeaux naar Amsterdam, in dato in Rochelle de 1e dezer, was het schip op de hoogte van Belle Isle (opm: Belle-Île-en-Mer) gezonken. De equipage had zich in de sloep en de boot gered en was daarna door een Franse brik opgenomen en te St. Martin aan de wal gezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Amsterdam, 12 juli. Heden ochtend ten 5 ure, is de Hamburger stoomboot, in hebbende veertig passagiers, voor deze stad aangekomen.
Binnengekomen:
Texel, 11 juli. ANNA MARIA ELISABETH, kapt. V. Nielsen, van Drammen; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; VROUW ELISABETH, kapt. J.A. Cappen, van Oosterisoer; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkholl, van Koningsbergen; NYVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Mandal; ANJU, kapt. H. Hazewinkel (opm: kof ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel), van Newcastle; EDUARD, kapt. L. Bonneken en WINTER, kapt. L. Holst, van Frederikshaven.
Vlie, 10 juli. NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Koningbergen; HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, van Dantzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werff, van Oosterisoer.
Terschelling, 9 juli. VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Bruning, van Rostock; VRIENDSCHAP, kapt. A.J. Heyen, van Koningsbergen; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.A. van Laten, van Stettin; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Kroon, van Neustad.
Uitgezeild:
Texel, 11 juli. HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Het schip MARIA, kapt. B.P. van Weyland (opm: fregat MARIE, kapt. B.P. Weyland), 131 dagen reis hebbende van Batavia naar Rotterdam, is de 26e juni te Bergen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Nadat de prinses Albert van Pruisen (opm: de echtgenote van Prins Albert) ‘s Konings Werf te Rotterdam had bezichtigd, begaf Hoogstdezelve zich met de grote sloep naar de Stoom-Zaagmolen en werd van daar op de Maas om Zr.Ms. brik DE KEMPHAAN, geroeid. 
Gedurende het verblijf der prinses had Zr.Ms. kanonneerboot, onder bevel van de luitenant kapt. Bronnovo, die hier ter reparatie ligt, alle vlaggen gehesen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Smirna het Nederlands brikschip HENDRIKA ELIZABETH, kapt. David Miercke, om de 1e augustus te vertrekken. 
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 15 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
FREDERICA, kapt. J. Jost, van Riga met hennepzaad en veren; WILHELMINA HENRIETTE, kapt. C.G. Kruse, van Riga, met balken; RESOLUTION, kapt. S.R. Ysberg, van Nerva met hout; JOHANNA, kapt. J.A. de Boer, van Koningsbergen met hennep, lijnzaad en linnen; ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen, met tarwe en rogge; HENRIETTE, kapt. F. Harding, van Dantzig met tarwe; CATHARINA HENRIETTE, kapt. J.P. Evers, van Rostock met tarwe; ANTON, kapt. J.H. Noland, van Rostock met rogge; VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, kapt. Rostock met tarwe; DOROTHEA ALIDA, kapt. J.E. de Jong, van Amsterdam met koehaar en drogerijen; MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Hamburg met suiker; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.W. Santjer, van Emden met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 12 juli. ALIDA, kapt. J.H. Bondt en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Christiansand; DANKBAARHEID, kapt. C.M.S. Meyer, van Sunderland; MARIA ADOLPHIA, kapt. J.H. Haverbult, van Oleron; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Batavia.
Kapt. Hilbrands rapporteert gezien te hebben op de 6e juli, bij Lezard, Zr.Ms. fregat ALGIERS; op de 8e juli bij Bevesier, een Rotterdams schip, met de Rotterdamse no. vlag 34; zelfde dato een Rotterdams schip, genaamd BATAVIA, zijnde bij de Singels en op de 9e juli bij Zuid-Voorland, de brik ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, van Amsterdam naar Batavia.


Datum: 16 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 14 juli. Laatstleden donderdag heeft H.K.H. mevrouw de prinses Albert van Pruisen ’s konings werf te Rotterdam weder met een bezoek vereerd. Nadat H.K.H. al de verschillende magazijnen en werkplaatsen met veel belangstelling had bezichtigd, begaf hoogstdezelve zich met de grote sloep naar de stoomzaagmolen, en werd van daar op de Maas om Zr.Ms. brik de KEMPHAAN geroeid, die H.K.H. met het paraderen van de equipagie in het tuig, onder een drievoudig hoezee! verwelkomde. Vervolgens bezocht de prinses ’s rijks lijnbaan. Na een dejeuner ten huize van de heer vice-admiraal Ruysch, directeur en commandant, gebruikt te hebben, ging H.K.H. te voet naar de woning van de heer constructeur Glavimans, om deszelfs rijke verzameling van scheepsbouwmodellen in ogenschouw te nemen, en werd door de samengevloeide menigte met hartelijke vreugde begroet. Daarna is de vorstin naar ’s Gravenhage teruggekeerd, allen opgetogen latende over de minzame wijze, waarop hoogstdezelve elk een bejegend heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Batavia met koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen GEZIENA, kapt. R. Taay, van Oléron, met zout; PROVIDENTIA, kapt. M. Johnson, van Drammen, en DIE LIEBE, kapt. H.A. Focken, van Laurig, beiden met hout; ANN, kapt. W. Eickling, van Clackmorman (opm: mogelijk: Clackmannan), met kolen; CORNELIUS STAL, kapt. P.P. Kramer, van Fahrsund, met klipsteen, en FREDERIK STRAHS, kapt. J.N. Andries, van Rostock, met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 14 juli. VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Newcastle.
Vlie, 12 juli. MARGARETHA, kapt. J.A. Buining, van Drammen; CONCORDIA, kapt. P.P. Muntendam, van Oosterisoer; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos en TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Holmstrand.
Uitgezeild:
Texel, 14 juli. ANTHONIUS CORNELIA, kapt. G. Blom, naar Archangel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands gekoperd brikschip REGENT, kapt. A. Allem, om spoedig te vertrekken. 
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juli. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Riga; CORNELIUS STAR, kapt. P. Kramer, van Fahrsund; de 13e, des namiddags, PROVIDENTIA, kapt. M. Jansen, van Drammen en WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Sunderland. De 14e, des morgens, zeilden ITOWA, kapt. G.G. Reimers, naar St. Ubes; WILHELMINA, kapt. C.E. Peters, naar Archangel; ANGELINA, kapt. H.H. Koop, naar Embden; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, naar Gibraltar.
De 14e dezer, des morgens, zeilden ANNA AUGUSTA, kapt. H. Beursman, naar Cardiff.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CLAUDINE, kapt. H. Kruse, van Libau; de 15e, des morgens, zeilden DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke, de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau en de JONGE JAN, kapt. J.J. Bonn, naar Batavia; de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Kadix; KONINGIN VAN ZWEDEN, kapt. J. Grap, naar de Oost Zee.
De 14e, na posttijd, arriveerde WILLIAM & JOHN, kapt. F. Geldert, van Newcastle. De 15e, des morgens, zeilden DOLPHIJN, kapt. J. Linberg, naar Lissabon; MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, DE VROUW MARIE, kapt. H.J. Schulte; DE VROUW STEYNA, kapt. E.H. Bekkering, naar ……; AUGUSTA CATINKA, kapt. L.J. Dreyer, DOROTHEA, kapt. J.C. Drent en HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, naar de Oost Zee; MARIA, kapt. P.E. Boer en WENNERDEN, kapt. H. Falk, naar Noorwegen; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, naar Noorwegen.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis LUMMINA, kapt. J.J. Mulder, naar Embden; ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, naar Bergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Kruyter, naar …. .
Kapt. Hillebrands, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, op de 6e dezer bij Lezard gezien te hebben Zr.Ms. fregat ALGIERS; op de 8e dito, bij Bevesier, een schip met Rotterdamse nommervlag 34; nog op diezelfde datum bij de Singels het Rotterdamse schip genaamd BATAVIA, en op de 9e bij Zuidvoorland, de brik DE ONDERNEMING, kapt. Engels.
Kapt. P.C. de Roth, voerende het schip JAPAN, van Batavia en Soerabaya in Texel binnen, heeft de 7e dezer, op de hoogte van Bevesier, gepraaid een kof, tonende Rotterdamse vlag n.º 32, zijnde die van kapt. F. Rietmeyer, voerende het schip DE JONGE HENDRIKA, van Rotterdam naar Konstantinopel.
Ter rede van Vlissingen is aangekomen Zr.Ms. stoomboot SURINAME van Londen.


Datum: 17 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Rendsburg met tarwe, rogge en garst; 
GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinksterboer van Tonderen met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse smakschip DE DANKBAARHEID, groot ruim 40 rogge lasten, gevoerd door kapt. H.C. Meier, te bevragen bij de cargadoors Blikman en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. Foppe Juurts Vlieger, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New-York. Het tweedeks pinkschip DE ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van Zaandam. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Duinkerken. Het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlands kofschip LAMMEGINA GEZINA, kapt. Jan J. de Jong. Adres bij Blikman en Comp.
Greifswald (direct) en Stralsund, Wolgast en Barth (te Stralsund om te lossen). Het schoonerschip CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman. Adres bij H. Gullen. 
Riga. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het brikschip WILHELMINE HENRIETTE, kapt. C.G. Kruse. Vertrekt vóór of op 20 juli. Adres bij F. der Kinderen, van Heynen en Tentye en J. Salm.
RC 180733
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wijk.
Adres bij Boutmy en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 15 juli. ANNAN CATHARINA, kapt. E.A. Braadharing, van Rostock.
Terschelling, 13 juli. ENGELINA, kapt. B.J. Wygers, van Riga; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Drammen; ALIDA, kapt. H.B. Drok, van Droback; DE JONGE MARGARETHA, kapt. B. scheppers en DE JONGE FREERK, kapt. J.H. Hopstad, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 15 juli. ROSALIE, kapt. G.H. Bruin, naar Batavia; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, naar Suriname; ZES GEBROEDERS, kapt. J. Drent, naar Christiansand; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, op avontuur.


Datum: 18 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FOEDRESMINDE, kapt. H. Neess, van Drammen, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Verkoping, in kavelingen, van een ledig hol van een buisschip, genaamd de LINDENHEUVEL, met deszelfs inventaris, op dinsdag 23 juli 1833, des namiddags ten 3 ure, aan de Westzijde van de Haven te Vlaardingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, van Koningsbergen met lijnzaad en lijnwaden; TWEE GEBROEDERS, kapt. O.W. de Vries, van Wismar met tarwe; JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, MARGINA, kapt. J.P. Boer, DE VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing en VROUW IKINA, kapt. J. Postema, alle vier van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juli. De eerste twee Embder haringjagers DOLLARD, kapt. E. Polman en OST-FRIESLAND, kapt. A. Tjaards, beide uit de Noord Zee naar Hamburg, zijn de 12e of 13e juni op de hoogte van het Zand verongelukt. Van de laatste is het volk daarbij omgekomen, doch dat van het eerste gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 16 juli. DE JONGE EVELINA, kapt. R.T. Fenninga, van Cardiff; DE VLYT, kapt. J.S. Bakker, van Dantzig. Buitengaats ligt nog ten anker: MINERVA, kapt. P. Lorentzen, van Nerva.
Vlie, 15 juli. Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luit. J.A. Zoutman. Naar Terschelling gezeild: JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Drammen; VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, van Hamburg.
Terschelling, 14 juli. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. O.W. de Vries, van Wismar; VRIENDSCHAP, kapt. Ph. N. Huizing, van Newcastle; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Hermansen, van Steege; DE GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinxsterboer, van Tonningen; FORTUNA, kapt. S.J. Meinerts, van Husum.
Uitgezeild:
Texel, 16 juli. DE TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, naar Drammen.
Vlie, 15 juli. GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, naar Archangel; CATHARINA, kapt. H. Heeren, naar Memel; VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins en HEMMINA, kapt. G.H. Fijn, naar Drammen; ELIZABETH, kapt. L.E. Tiktak en JANTINA, kapt. J.K. de Boer, naar Christiansand; HARMONIE, kapt. A. Middents, AUGUSTA FREDERICA, kapt. J.C. Zaag, CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg en VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, de laatste vier op avontuur; VROUW ANNEGIENA, kapt. R.H. Dokman, naar Sunderland; VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, naar Koningsbergen; VRIENDSCHAP, kapt., J. Klaasen en HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiansand; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, naar Droback; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, op avontuur.
Terschelling, 14 juli. PHILOMELE, kapt. T. Kulper, naar Antwerpen, naar Hamburg; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Tiemino en MINERVA, kapt. F. Brandt, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Smirna het Nederlands brikschip HENDRIKA ELIZABETH, kapt. David Miercke, om de 1e augustus te vertrekken. 
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juli. De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA ELIZABETH, kapt. F. Wachter, van Riga en zeilde ELIZABETH, kapt. P. Pybus, naar Bergen; de 16e, des morgens, DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker, naar ….. .
De 16e, des morgens, zeilde van Brielle SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, naar Oleron; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wall, naar Bergen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW GEZINA, kapt. J. van der Woude, naar Sunderland; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, naar ….. ; ENIGHEDEN, kapt. H. Hillebrands, naar Kopenhagen.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA (opm: MARIE), kapt. B.P. van Weyland, van Batavia, laatst van Bergen en AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. M.T. Darmer, van Wolgast; de 17e, des morgens, CATHARINA MARIA, kapt. C. Muller, van Pernau; NARIA DOROTHEA, kapt. J.F. Schultz, van Libau; MERCUUR, kapt. H.H. Hendriks en CAROLINA JOHANNA, kapt. Niemann, van Riga.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas GRAAF CANCRIA, kapt. H. Blad, van Duinkerken; de 17e, des morgens, de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, van Libau; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Kiel en SOPHIA ELIZA, kapt. O. Freyber, van Rustersiel.
Kapt. J. Hillebrands, van Batavia in Texel binnengekomen, rapporteert, gepraaid te hebben, de 27e februari in Straat Sunda, de schepen HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy en MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, beide van Amsterdam naar Batavia, laatst van Baltimore.
Het schip DE HELD, kapt. B.C. ten Ham, de 25e februari van Soerabaya naar Rotterdam vertrokken, is de 10 dezer te Cowes binnengelopen.


Datum: 19 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 17 juli. GEZINA, kapt. R.L. Roelsma, van Noorwegen.
Terschelling, 15 juli. DE VROUW METTA, kapt. S.T. Meinerts, van Neustadt; Zr.Ms. brik DE GIER, 1e luit. Zoutman, van Delfzijl, is heden voor deze haven gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
DE JONGE EVELINA, kapt. R.T. Feninga, van Cardiff met ijzer; DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, van Dantzig met rogge en tarwe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 13 juli het kofschip de JONGE FREERK, kapt. J.K. Hopstock, het schoenerschip MINERVA, kapt. L. Ellesen, beide met hout van Noorwegen.
Den 14 dito, het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, met hout van Noorwegen.
Den 15 dito, het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A.P. Steffens, ledig van Amsterdam; het smakschip de JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, met hout van Noorwegen.
Den 16 dito, het brikschip SEX SODIKENDE, kapt. A. Birck, het kofschip CONCORDIA, kapt. J.A. Keun; het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt, N. Larssen, alle 3 met hout van Noorwegen; het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers; het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong, beide met hout van Nerva.
Den 17 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, in ballast van Londen.
Den 19 dito, het brikschip NEWASTBY, kapt. R. Small, ledig van Amsterdam; het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, in ballast van Londen; het schonerschip HOPE, kapt. W. Cousins, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild: Den 13 juli, het sloepschip DIANA, kapt. J. Oostman, met kaas naar Newcastle. Den 14 dito, de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide met boter naar Londen.
Den 15 dito, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbosch, beide in ballast op avontuur; het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. B. Jaski, met pannen naar Hamburg.
Den 18 dito, de kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, JAN JOSEPH, kapt. Jan Snijder, en RESOLUTION, kapt. J.H. Steerenburg, alle drie in ballast op avontuur.
Den 19 dito, het barkschip JOMFRAU MARIA, kapt. B. Bruw, de brikschepen HAABETS ANKER, kapt. P. Clomethsen, HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, en het tjalkschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Sundby, TWEE GEBROEDERS, kapt. B. H. van der Werf, alle in ballast op avontuur; het sloepschip JULIANA MARIA, kapt. C.M. Boije, in ballast naar Newcastle; het barkentijn galjootschip ACTIEF, kapt. J.P. Lammerts, in ballast naar de Oostzee; het kofschip MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, met pannen naar Dantzig; het kofschip AURORA, kapt. L.B. Jansen, in ballast naar Stockholm.
Den 20 dito, het schoenerschip MINERVA, kapt. L. Ellessen; de kofschepen GEZINA, kapt. B.A. Visser, CONCORDIA, kapt. P. Muntendam, alle drie in ballast op avontuur.


Datum: 20 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
JONGE EGBERT, kapt. K. Egberts, van Emden met haver en spiritus; GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering, van Koningsbergen met lijnzaad; ELISA, kapt. J.C. Kasten, van Dantzig met rogge en tarwe; DE VROUW FEMMEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wykman, van Dantzig met tarwe; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, van Rostock met tarwe, rogge en garst; VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma, van Neustadt met garst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw Nederlands gekoperd fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Sipkes, om 1 augustus aanstaande te vertrekken, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. 
Adres bij de scheepsmakelaars aldaar en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 18 juli. CATHARINA, kapt. J. Luiken, van Cuxhaven; ANTONIUS, kapt. G. Roskam, van Bremen.
Vlie, 17 juli. VROUW ALIDA, kapt. P. Egberts en JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuiper, van Nerva; ANNEKE ELISABETH, kapt. H. Stein, van Koningsbergen; FENNEGINA ELISABETH, kapt. H.A. Wykman, van Dantzig; VROUW JOHANNA, kapt. C.T. Christoffers, van Mandal.
Terschelling, 15 juli. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Jensen, van Riga; GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering, van Koningsbergen; GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Dantzig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juli. De 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HELD, kapt. B.C. te Ham, van Batavia, laatst van Cowes; COMTESSE IDA BELLE BRAHE, kapt. E. Stokkebye, van Assens; HAABET, kapt. N.J. Takker, van Cuxhaven; VADETHUDE, kapt. G. van den Broeke, van Ostende.
De 19e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis CORNELLA, kapt. G. Jansen en SEENYMPH, kapt. C.J. de Boer, van Liverpool en zeilde MERCUUR, kapt. J. Stroobuur, naar Bergen.
De 19e dezer, des morgens, arriveerden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruter, van Rüstersiel en JONGE FREDERICH, kapt. H. Boswijk, van Liverpool.
Kapt. A. Holm, te Helvoetsluis binnen, rapporteert, dat hij de 3e dezer gepraaid heeft, op 43º NB 33º WL van Greenwich, de brik ROTTESTROOM, van Rotterdam naar Batavia, zijnde in goede staat met N.O. wind zeilende; de 9e dito, op de hoogte van Goudstaart, het kofschip AMICITIA, kapt. Speelman, naar Liverpool gedestineerd, zeilende met N.O. wind en zijnde alles wel aan boord en de 16e dito, in de Hoofden (opm: Nauw van Calais), het schip STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht naar Batavia.


Datum: 21 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Te Alicante lag op de 8e juli zeilvaardig het Nederlandse schip TITIA, kapt. Jan G. Zelling, naar Amsterdam.
Binnengekomen:
Texel, 19 juli. NICOLINE, kapt. J. Jacobsen, van Benicarlo.
Na posttijd nog: Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kapt. Lt. Geesteranus, van Ferrol, laatst van Corunna 
Uitgezeild: PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, naar Archangel.


Datum: 23 juli 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANDRIA BRIGETTA, kapt. C.A. Miolhuus, van Bergen, met levertraan; GROMSTAD, kapt. M.T. Lund, van Fredrikshaven, en HENRIETTE AUGUSTE, kapt. W. Hamom, van Nerva, beiden met hout; ZEENYMPH, kapt. P.J. de Boer, van Liverpool, met klipzout en katoen; CORNELIA, kapt. G. Jans, van Liverpool, met klipzout; the LOWLAND LASS, kapt. D.S. Nicholson, en LALLY, kapt. Alex Pirie, beiden van Newcastle; HENRIETTE, kapt. W. Anderson; BELT, kapt. W. Wright; SCHIPIO, kapt. R.P. Chambers, en the STAFFORD, kapt. W. Lamb, alle vier van Sunderland, en alle zes met kolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Heden 17 juli is te Ameland ontslagen, het Nederlands tjalkschip VROUW HILLEGINA, schipper F.B. Apvelt, op de 29e juni j.l. aangehouden, door ‘s rijks ambtenaren op Ameland, ter zake van uitvoer van onafgekookte beenderen, welke uitvoer is verboden; voornoemde schipper moet deszelfs lading, vroeger te Amsterdam ingenomen en reeds daarmee op de Abt naar Hull uitgeklaard, weder naar Amsterdam terug voeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 juli. De 20e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ANDREA BERGETEE, kapt. O.H. Molhuis, van Bergen.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW HENDRIKA, kapt. S. Gelsema, van Embden; de 20e, des morgens, MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, van Plymouth.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DOROTHEA, kapt. C.F. Jansen, van Libau en GEORGINA JOHANNE, kapt. J.C. Baars, van Matanzas.
In Texel is binnengekomen Zr.Ms. oorlogs-fregat NEHALENNIA, kapt.-luitenant Geesteranus, van Ferrol.


Datum: 24 juli 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

De ondergetekenden, benoemd zijnde tot correspondent en mede-correspondenten van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam opgericht, hebben de eer de bewoners van Nederlands Indië daarvan kennis te geven. Het doel van deze maatschappij is, om oude behoeftige zeelieden of wel derzelver weduwen of kinderen in hun ongeluk te hulp te komen en te ondersteunen, even zo als dit ook een hoofddoel uit maakt van het College Zeemanshoop te Amsterdam, om welke reden door de eerste tekenaar ook vroeger aan het agentschap van gezegd college is voorgesteld om de, in der tijd, gedane collecte in deze gewesten tot beider nut verenigd te doen plaats vinden, doch hetzelve heeft alstoen daartegen bezwaren ingebracht. De scheepvaart van Rotterdam op Java, evenwel, is niet minder belangrijk dan die van Amsterdam en de ondergetekenden hebben zich daarom ter liefde van hun ongelukkige landgenoten en uit hoofde van de, in de laatste jaren, teruggaande toestand van het fonds van die maatschappij ook wederom gaarne met de hun in deze opgedragen taak willen belasten. Het is ten gevolge daarvan dat zij opnieuw de weldadigheid van alle ingezetenen van Nederlands Indië met kracht inroepen. Het is voorzeker gemakkelijker te geven dan te vragen, doch wie zou aarzelen met aandrang te vragen en wie zal achterlijk blijven met blijdschap te geven wanneer zich zulke gelegenheden voordoen als deze! Hier toch geldt het, het lot van de ongelukkige zeeman, die door opoffering en ontbering van allerlei aard onze grote handel en de voornaamste tak van onze nijverheid, beide hielp bevorderen en die nu, door het ruwe element waarop hij zijn leven doorbracht, verouderd, verstijfd en verlamd en dus buitenstaat in zijn behoeften te voorzien, noodwendig, indien geen medelijdende handen over hem worden uitgestrekt, tot de bedelzak wordt gedwongen! Brengen wij allen dan, ieder voor zoveel het zijn vermogen gedoogt, het onze toe om hem daarvoor te behoeden! De zee heeft het vaderland groot, rijk en aanzienlijk onder de volken gemaakt. Zeelieden zijn het derhalve die ons onschatbare weldaden hebben bewezen. Erkennen wij dit enigszins door wederkerig, daar waar zeelieden, of hun arme vrouwen of kinderen, hulp behoeven, hun de onze niet te onthouden en voldoen wij alzo, bij deze gelegenheid wederom, aan de inspraak van ons menselijk gevoel, zowel als aan die van ons vaderlands hart. 
De correspondent en medecorrespondenten van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam, H.J. Meijnderts. O.M. Roberts. J. Davidson. A.G. de Roock. A.A. Vinju. J. van der Crab. J.J.A.A. Ruzette. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 22 juli 1833: het kofschip EUROPA, gevoerd door kapt. Siebe B. de Jong, NLG 4.350; in slag NLG 300, koper C.A. Schröder (opm: een makelaar, ten behoeve van A.F. Schröder, nieuwe naam WISSELVALLIGHEID) 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE DOLPHIJN, kapt. Albert Sluik Jr. Adres bij Jan Corver en C.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het schoonerschip FORTUNA, kapt. Peter Ryland, van Berge. Adres bij J.W. Boekhout.
Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Remts. Adres bij Blikman en C.
Dantzig, het Nederlands kofschip LAMMEGINA GEZINA, kapt. Jan J. de Jong. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip DE NIJVERHEID, kapt. Evert Eppes Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het everschip LOUISA, kapt. H. Spiesen. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het everschip ANNA CATHARINA MARGARETHA, kapt. J.M. Holst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Molde, Christiaansund en Alesund. De schooner NICOLINE, kapt. J. Jacobsen, van Molde. Adres bij P. Scheffer en Zoon
Petersburg. Het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA. kapt. Andries Willems Bakker. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Petersburg. De Nederlandse kof AGATHA, kapt. D.G. Schuur. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jnz. en Zoon.
Riga. Het Nederlands kofschip HILLEGINA (opm: HILLECHIENA), kapt. H.H. Brakke. Adres zie boven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia, zal tegen het laatst der maand augustus, aanstaande vertrekken: het Nederlands gekoperd fregatschip: HENRIETTE EN HENRI, gevoerd door kapt. Foppe Juarts Vlieger. Personen of families, welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors De Vries & Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Rio Janeiro en Batavia, zal op de 5e augustus vertrekken het Nederlands tweedeks gekoperd fregatschip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer. Diegenen welke goederen te laden hebben of als passagiers van de welingerichte kajuit gebruik wensen te maken, adresseren zich ten spoedigste bij de cargadoors Van Olivier en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn en azijn; ANNEKE ELISABETH, kapt. H. Stein, van Koningsbergen met rogge en tarwe; CHRISTINA, kapt. M.J. Brand, van Neustad met rogge, tarwe en garst; JACOBA, kapt. H. Riekens, van Newcastle met steenkolen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 22 juli. GENUA, kapt. S.T. Kramer, van Londen; AURORA, kapt. B.J. Wygers, van Bordeaux; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Londen. Op de 19e juli is door de loodsboot genaamd COMMERCIEN, gepraaid kapt. D.H. Kramer, kofschip VERWACHTING, komende van Bordeaux en gedestineerd naar Lübeck, alles wel aan boord.
Uitgezeild:
Vlie, 21 juli. HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, naar Sunderland; AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Stockholm; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schmidt, naar Grimsby.


Datum: 25 juli 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip DE JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. van Wijk.
Adres bij Boutmy en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juli. De 23e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Batavia; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen en ENGELINA, kapt. R.H. Bock, van Liverpool.
De 19e dezer is door de loodsboot COMMERCIE in goede staat gepraaid het kofschip VERWACHTING, kapt. W.H. Kramer, van Bordeaux naar Lübeck bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen.
Vere, 21 juli. Hedenmiddag, circa 4 uren, is op het Westpunt van den Banjaard gezeild een brikschip, zo veel men zien kon onder Engelse vlag, hetwelk in enige ogenblikken tijds geheel was verbrijzeld; naar alle waarschijnlijkheid zal de equipage verongelukt zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 23 juli. CATHARINA, kapt. B.H. Nyman, van Newcastle; GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. T.H. Tocken, voor wijlen G.A. Mulder (opm: buitenlander), van Havana. 
Vlie, 22 juli. WILLEM DEN EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 22 juli. HAND VRIES, kapt. J.C. de Vries (opm: kof STANT FRIEZ, ook wel STAND FRIEZ, thuishaven Lemmer, kapt. S.C. de Vries), naar Archangel; WILHELMINA MARGARETHA KRISTINA, kapt. J.C. Jansen, naar Kopenhagen; GEZINA, kapt. B.A. Visser en WILHELMINA, kapt. C.G. Kruse, op avontuur; CONCORDIA, kapt. P.P. Muntendam, naar Oosterisoer.
Terschelling, 20 juli. HARMONIE, kapt. T.F. Bunting, naar Noorwegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlandse hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert Overgauw, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip PAULINE, kapt. J. Heukers.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip ONDERNEMING, kapt. H.G. Hinrichs.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 26 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
Havana, GESINA CATHARINA BRONS, kapt. F.H. Hoeken, voor wijlen G.A. Mulder, van Havana met suiker en sigaren (opm: mogelijk buitenlander); DE VROUW GEZINA, kapt. C.A. Boomgaard, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 24 juli. EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Liverpool.


Datum: 27 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 25 juli. DOROTHEA MARIA, kapt. H. Peters, van Lissabon; LULENA MARGARETHA (opm: kof LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling en NETTA, kapt. F.B. Nepperus, van Liverpool; JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen en CORNELIA, kapt. A. Schoonhoven, van Londen; CHRISTINA, kapt. H.B. Elligers, van Drammen; VROUW CATHARINA, kapt. T.W. de Vries, van Drammen; WILHELMINA, kapt. H. Dollen, van Havana.
Uitgezeild:
VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
GESINA, kapt. S.T. Kramer, van Londen met sandelhout, ijzer en ander stukgoederen; AURORA, kapt. B.J. Wygers, van Bordeaux met salpeter en wijn; CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen REMKE, kapt. J.J. Oltmans; de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer; GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, en CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, alle vier van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Vlissingen, 23 juli. Volgens bericht is de gehele equipage van de Engelse kolenbrik, voor Rotterdam gedestineerd, welke zondag avond op de Banjaard gebleven is, behouden te Zierikzee aan land gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands fregatschip ELIZA, kapt. C. Davey.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juli. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. D. Guyt, REMKE, kapt. J.J. Oltmans, DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, GEZINA, kapt. K. Wijkmeyer en CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Liverpool.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van St. Ubes; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen van Kadix en MARIE, kapt. J.D. Heitman, van Libau.


Datum: 29 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 26 juli. DEBORA, kapt. H. Gerlofs, naar Marseille; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G.S. Backer, naar Hull; VROUW 
CATHARINA, kapt. R. Dood, naar Newcastle.


Datum: 30 juli 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tasschuit, de JONGE ROELF, groot 40 ton, in de jare 1825 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, inmiddels uit de hand te koop. 
Mr. S.R. Lijphart, notaris te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 23 juli, het schoenerschip FRIENDS, kapt. J. Manning, in ballast van Londen.
Den 24 dito, het kofschip EENDRAGT, kapt. G. Haverbult, met zout van Liverpool.
Den 25 dito, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 26 dito, het kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.S. Moesker, met zout van Liverpool; het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N.S. Boomgaard, met hout van Noorwegen.
Den 27 dito, het kofschip LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, met hout van Noorwegen; het smakschip JACOBINA, kapt. K. Klundert, ledig van Amsterdam
Uitgezeild: Den 21 juli, de schoenerschepen LIVELY, kapt. S.H. Finch en FAME, kapt. W. Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 22 dito, het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, in ballast op avontuur.
Den 25 dito, het kofschip SOPHIA, kapt. H.L. Kok, in ballast op avontuur.
Den 26 dito, de kofschepen CONCORDIA, kapt. S. Keun, JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, het galjootschip MARGARETHA JOHANNA, kapt. O. Houwink, en de smakschepen JANTINA, kapt. K.E. Vos, EENDRAGT, kapt. P.E. Koops, en TWEE BROEDERS, kapt. H.S. Bruins, alle in ballast op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen CONCORDIA, kapt. P. Eebbeson, van Stockholm, met stafijzer en teer; DIE EINIGKEIT, kapt. A.C. Brahms, van Marennes met zout; WILLEMINA GESINA, kapt. L.N. Baas; de OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, en WILLEMINA KRANENDONK, kapt. J.J. Prange, alle drie van Liverpool, met klipzout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VERWACHTING, kapt. Douwe H. Kramer, van Bordeaux naar Lübeck, is op 19 juli met WZW wind, aan boord alles wel zijnde, gepraaid door de Texelse loodschuit, COMMERCIE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 28 juli. EEMSTROOM, kapt. P. Drost, van Riga.
Vlie, 26 juli. ANTHONIA FRANCINA, kapt. B.S. Bakker en VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blauw, van Koningsbergen; EENDRACHT, kapt. R.C. de Groot, van Drammen; MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, van Christiansand.
Uitgezeild:
Texel, 28 juli. ANNA CATHARINA, kapt. N. Lorentzen, COMERCIEN, kapt. P. Pietersen; DRIE GEBROEDERS, kapt. Hermans en HERFST, kapt. M. Holst, naar Drammen.
Vlie, 26 juli. VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Kappen, naar Oudsoen; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jong, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Middelburg, 25 juli. Door Zr.Ms. brik DE WINDHOND, gecommandeerd door de kapt.-luitenant ter zee Tengbergen, op een kruistocht bij de Azorische eilanden, zijn gepraaid: 
•           de 9e juli, op 43º49’ NB 15º00’ WL, het kofschip HENDRINA, kapt. K. de Weerd, van Amsterdam naar Baltimore.
•           de 10e dezer, op 43º54’ NB 12º30’ WL, het fregatschip DE NEDERLANDEN, kapt. Struik, van Amsterdam naar Batavia.
•           de 22e dezer, op de hoogte van Wight, in het Kanaal een kofschip, onder Nederlandse vlag en de vlag Veendam X 3; een fregatschip voerende de vlag van Dordrecht Nº. 33; een kofschip voerende de vlag Zeemanshoop, Nº. 335.
(opm: zie ook RC 300733 i.v.m. de verschillen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 27 juli. UNION, kapt. R. Winter, van Londen.
Vlie, 25 juli. VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Riga; TWEE GEZUSTERS, kapt. H.N. Moller, van Flensburg; CERUS, kapt. E.B. Jansen, van Holbeck; JONGE REINTJE, kapt. C.P. Carst, van Neustad; VROUW MARGARITHA, kapt. D.K. de Groot, van Christiansand; VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 27 juli. VROUW HENDRIKA, kapt. L.A.J. Boulet, NICOLAAS WITZEN, kapt. T. de Lange, VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz en YSSTROOM, kapt. O.T. Oosterloo, naar Batavia; MARIA CATHARINA, kapt. R.J. Smeengh, naar Marseille; ALIDA, kapt. J.T. Visser, naar Havana; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.W. Potjewyd en DE WILLEM, kapt. H.W Riese, naar St. Ubes; VRIENDSCHAP, kapt. C.G. Boon, DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v. d. Zee en TWEE GEBROEDERS, kapt. D.A. Bies, naar Londen; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname.
Vlie, 25 juli. WILLEM DEN EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ANNA KATARINA, kapt. T. Tampcke, van Hamburg naar Amsterdam, is, de 10e en het schip de VROUW ANNA, kapt. Schoon, van Hamburg naar Dordrecht, is de 17e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door Zr.Ms. brik DE WINDHOND, gecommandeerd door de kapt.-luitenant ter zee Tengbergen, op een kruistocht, bij de Azorische Eilanden zijn gepraaid.
De 9e dezer, op 43º39’ NB en 15º00’ WL, het kofschip HENDRINA, kapt. K. de Weerd, van Amsterdam naar Baltimore.
De 10e, op 43º54’ NB 22º30’ WL, het fregatschip DE NEDERLANDER, kapt. Struik, van Amsterdam naar Batavia.
De 22e, op de hoogte van Wight, in het Kanaal, een kofschip onder Nederlandse vlag, een fregatschip, voerende de vlag van Dordrecht n.º 33 en een kofschip, voerende de vlag van Zeemanshoop, n.º 235 A.
(opm: zie ook AH 300733 i.v.m. de verschillen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juli. De 26e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis EDWARD BRUNDS, kapt. P. Hoop, naar Archangel; PROVIDENTIA, kapt. M.H. Janson, naar Drammen en arriveerde VRIENDSCHAP, kapt. L. Hus, van St. Ubes. De 28e, des morgens, zeilden WILLEM, kapt. A. Plug, naar Batavia; ELIZABETH, kapt. H. Posthoff, naar Lissabon; MARIA, kapt. H.T. Mulder en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar …. ; DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, naar Liverpool; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker en FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Vitseroe.
De 27e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas HENRIETTA, kapt. H.F. Pieper, naar Kiel en arriveerden DE VROUW HELENA, kapt. J.G. Dreyer, van de Eems; ANTINA, kapt. J.B. Schoon, van Embden en DE VIER GEBROEDERS, kapt. N. Anderson, van Stubbekiöbing. De 28e, des morgens zeilden STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, naar Bergen; DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, naar Sunderland; MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, naar Malaga; HENDRIKUS EVERARDUS, kapt. A. Kremer, naar Duinkerken; HILDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en DE GOEDE HOOP, kapt. H.P. de Jonge, naar …. ; DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, naar Bilbao, naar St. Ubes. De 28e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW HELENA, kapt. R. Remkes, naar Hamburg; DE VROUW MARIA, kapt. B.J. Kotsh, naar Wangerooge; DE ZEEVOGEL, kapt. J.J. Hansen, naar Elseneur en DE HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, naar Embden.
De 29e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, van Sunderland.
De 29e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis JOHANNA MARIA, kapt. J.G. Schoffer, naar ….. .

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd fregatschip INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruysch, om de 15e augustus te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Hayé Peters, om na het laatst der maand augustus te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Pieter de Boer, om mede tegen het eind van augustus te vertrekken.
Deze schepen hebben de best mogelijke inrichtingen voor de overvoer van passagiers en is laatstgemeld schip met een bekwaam dokter voorzien.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 31 juli 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 29 juli 1833:
Een welbezeild eikenhout Zweeds sloepschip, in 1826 gebouwd, genaamd NEPTHUNUS, kapt. C.F. Malmen: NLG 1.800, in slag NLG 200. Koper J.A. Lublink (opm: een makelaar).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DOROTHEA MARIA, kapt. H. Peters, van Lissabon met zout, ossenhoorns, citroenen en thee; AMALIA, kapt. P.C. Landberg, van Stockholm met ijzer, koper en aluin; DE EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, met hout; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers, van Drammen, met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip IDA ALEYDA, kapt. Jan Sipkes Feykesz., van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob Kersjes de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levnat, enz.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan G. Visser. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering. Adres bij J.C. van Owen.
Koningsbergen. De Nederlandse kof JANTINA ROELFINA, kapt. Simon B. Kuiper. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Molde, Christansund en Alesund. De schooner NICOLINE, kapt. J. Jacobsen, van Molde. Adres bij P. Scheffer en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 29 juli. HARMONIE, kapt. N. Nielsen, van Holmstrand; VROUW ALBERDINA, kapt. Bondrager, van Noorwegen.
Vlie, 28 juli. LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 29 juli. MARIA ANNA, kapt. C.P. Brans, naar St. Ubes; MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, naar Minerva; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar Newcastle; MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer en JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wytekamp, naar Hull;
HELENA CATHARINA, kapt. J. Jensen, naar Marseille; WILHELMINA, kapt. J.C. de Wale, naar Duinkerken.
Vlie, 28 juli. EMMA, kapt. J.B. Harsman, naar Sunderberg.


Datum: 01 augustus 1833


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Den 24 dezer is alhier ter rede gekomen APOLLO (opm: Belgisch fregat), kapt. C.M. van Dijcke, als bijlegger, van Liverpool, met zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoombootvaart tussen Rotterdam en Hull.
De fraaie nieuwe stoomboot GAZELLE, metende circa 185 ton, voorzien van twee voortreffelijke machines, ieder van 50 paardenkrachten, gebouwd en uitgerust volgens de laatst uitgevondene verbeteringen; hebbende bijzonder goede inrichting voor 40 passagiers in de eerste en 20 in de tweede kajuit; geschikt om te allen tijde met laag water te kunnen binnenkomen, zal binnenkort de Beurtvaart tussen Rotterdam en Hull, voor goederen en passagiers, waarnemen.
De dagen van afvaart en verdere bijzonderheden, zullen nader in dit blad worden bekend gemaakt. Verder informatie te bekomen bij Geo Sanderson, Nieuwehaven M. 162, Rotterdam (opm: een Engels schip).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 juli. Heden is naar zee gezeild het schip de ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, bestemd naar Java.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Vrijwillige Verkoping, om contant geld, op vrijdag 2 augustus 1833, des voormiddags ten elf ure, ten huize van C. Smits, in den Engel, op de Rietdijk, te Dordrecht, van een welbezeilde sedert weinige jaren nieuw gebouwde spiegelpoon, genaamd de DANKBAARHEID, met daarbij behorend staand en lopend want, zeilen, kabels, ankers en verdere inventaris; thans liggende in de Rietdijksche Haven, achter de werf van Nerum en Olivier, te Dordrecht. Zijnde dezelve inmiddels uit de hand te koop.
Nadere onderrichting te bekomen bij de deurwaarder H.J. Colijn, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:’
Vlie, 29 juli. JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 30 juli. JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Liverpool; MARGINA, kapt. J.P. Boer, naar Newcastle; PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, naar Stockholm; CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman, naar Stralsund; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Timmer, LOUISE, kapt. D.F. Budding, NIJVERHEID, kapt. D.H. Puister en FORTUNA, kapt. P. Ryland, naar Bergen; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, naar Drammen; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok en VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Flekkefiorde; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, naar Holmstrand; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, CONCORDIA, kapt. J.A. Klun; VREEDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, MARGARETHA JOHANNA, kapt. D.A. de Jong; VROUW JOHANNA, kapt. C.T. Christoffels; EENDRACHT, kapt. P.C. Koops, JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, CHARLOTTE, kapt. R.L. Giesen, de laatste acht op avontuur.
Hieronder de schepen gisteren gemeld: JONGE JACOB, kapt. L.J. Wit, naar Hull; VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, naar Riga; EENDRACHT, kapt. J.H. Hutt, naar Koningsbergen; IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering en MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, beide op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop.
Naar La Rochelle, het Nederlands kofschip DOROTHEA, kapt. S.J. Prange.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot, om ten spoedigste te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper. Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingericht, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Het schip DE VROUW GEZINA, kapt. H. Moorberg, van Leer naar Amsterdam, heeft volgens brief van Norden van de 26e dezer, in de namiddags van de 24e, bij de Zwarte Ton, in de Westerbalk van de Eems, schade bekomen, waardoor de kapitein genoodzaakt was te Grietzyl (opm: Greetsiel) binnen te lopen.


Datum: 02 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 31 juli. JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, van Drammen.
Terschelling, 29 juli. METTA, kapt. R.J. de Jonge, van Koningsbergen; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Dantzig; DE TWEE LEEUWEN, kapt. H.A. Boye, van Kiel; ALBERDINA, kapt. G. Venema, van Drammen; HERMAN, kapt. D. de Groot, van Larwich (opm: Larvik).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk kofscheepje, in 1829 nieuw uitgehaald, geschikt voor een veerschipper of koopman; lang 9 el 3 palm 72 streep, wijd 3 el, hol naar advenant. Te bevragen bij de veerschippers te Grouw.


Datum: 03 augustus 1833


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse schoenerkof), kapt. R. Folkerts, naar Liverpool, met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren morgen, even na 5 ure, is van deze stad vertrokken het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, gaande naar Batavia.
Aan deze stad is gearriveerd: het schip FRIEHEDEN, kapt. M. Sorensen, van Drammen, met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
EEMSTROOM, kapt. P.D. Drost, van Riga met hout, lijnzaad en pennen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg, met raapzaad en blokken mahoniehout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoombootmaatschappij. Vaart tussen Rotterdam en Duinkerken. De quarantaine-maatregelen in Frankrijk, bepaaldelijk de geregelde stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken belettende, zal men echter beproeven de communicatie tussen die havens levendig te houden. Ten dien einde zal, op donderdag de 8e augustus 1833, des morgens ten 4 ure, weder van Rotterdam vertrekken, het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. Kool; zullende de vracht der goederen slechts een geringe verhoging ondergaan.
Adres bij de agenten Joh. Ooms Ez.& Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 1 augustus. HENDRIKA, kapt. J.C. Visser, van Sunderland; het tjalkschip DE VROUW HELENA, kapt. R. Remkes, komende van Rotterdam en gedestineerd naar Hamburg, is gisteren de 31e juli, door behulp van een schuit en volk, met enige zeeschade binnen in de haven van Texel gebracht om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNECHINA, kapt. P.R. Huisman.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Haye Peters, om in het laatst der maand augustus te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. Cornelis Brandaris, om de 1e september te vertrekken.
Deze schepen hebbende de best mogelijke inrichtingen voor de overvoer van passagiers.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om de 13e augustus te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip HARMONIE, kapt. Paulus Rijnbende, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. Alewijn van der Valk, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 augustus. De 31e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; JOHANNA HENRIETTA, kapt. J. Meyer, van Riga.
De 31e passato, na posttijd, arriveerde in de Maas ROSMINA CHRISTINA, kapt. A. Hermansen, van Kiel.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser en DE VROUW MAAIKE, kapt. J.J. Visser, van Stettin. De 2e, des morgens, zeilde VROUW HENDRIKA, kapt. S. Gilsema, naar Embden.


Datum: 05 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 2 augustus. GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, van Mandal; EMANUEL, kapt. M.H. Bruyn, van Drammen.
Vlie, 31 juli. ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, van Dantzig; ELIZABETH, kapt. L.E. Tiktak en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Christiansand; WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J.H. Savert, van Hamburg. 1 augustus. VRIENDSCHAP, kapt. J. Valom, van Newcastle; ALIDA, kapt. G.R. Karst, van Dantzig; JONGE ALBERDINA, kapt. J.B. Mulder, van Howagt; JONGE EGBERTUS, kapt. H.B. Mulder, van Kiel; HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiansand.
Terschelling, 30 juli. DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendahl; DE VROUW AUKJE, kapt. C. Eysses, van Kiel; ROELINA, kapt. A.K. Mulder, van Hohwacht; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Hadersleben (opm: Haderslev); DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski, van Dantzig; FORTUNA, kapt. C. Wilder, van Neustadt. 
31 juli. WILHELMINA, kapt. H.J. Dekker, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 2 augustus. DE WELVAART, kapt. H. Wente, van Berbice; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey en TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Steginga, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
JOHANNA OTILIA, kapt. K.J. Bolhuis, van Riga met lijnzaad en hennep; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Jaski, van Dantzig met tarwe en linnen; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Dantzig met rogge; REINTJE, kapt. J.P. Karst, van Neustadt met garst; JOHANNES, kapt. J.R. Peters, van Feryburg met raapzaad; JANTJE, kapt. W.F. Pronk, van Heiligenhafen, met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directie van de Nederlandse Stoombootmaatschappij maakt bekend dat de dienst van Rotterdam op Londen en vice versa, door de stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, voor passagiers, koopmansgoederen, enz., zal worden hervat op dinsdag 6 augustus 1833, zijnde de dienst bepaald als volgt:
Dienst tussen Rotterdam en Londen.
Stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
Van Rotterdam naar Londen:
Dinsdag  6 augustus, des middags ten 2 ure.
   “     13   “     des morgens ten 8 ure.
   “     20   “     des middags ten 2 ure.
   “     27   “     des morgens ten 8 ure.
Van Londen naar Rotterdam.
Zondag  11 augustus, des morgens ten 8 ure.
   “     18    “     des middags ten 12 ure.
   “     25    “     des morgens ten 9 ure. 


Datum: 06 augustus 1833


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling, van Koningsbergen naar Amsterdam is op 26 juli lek te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 augustus. IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Nieuwstad; ANNA GEZINA, kapt. R.H. Drokman, van Sunderland. 4 augustus. VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp en VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen.
Vlie, 2 augustus. SARA, kapt. H.G. Botje, Sundenberg; VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman, van Koningsbergen; HARMONIE, kapt. T. Bemting, van Oosterisoer. 
Nog binnengaats: NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra.
Bolderaa, 21 juli. NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Amsterdam.
Kroonstadt, 20 juli. GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent, van Hamburg. 22 juli. JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Harlingen; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, van Amsterdam. 23 juli. NIMPHEA, kapt. H.K. de Weerd, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 2 augustus. ST. THOMAS, kapt. K. de Jong, naar Newcastle.
Texel, 4 augustus, CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOMFR. KURIN, kapt. R. Soys, en CARL JOHAN, kapt. U.W. Korn, beiden van Bergen, met stokvis en traan; TRESOSKENDE, kapt. S. Nielsen, van Drammen, met hout; HUSDEL, kapt. Joh. Husdel, van Sunderland, en LEIPSICH PAKET (opm: mogelijk: LEIPZIG PAKET), kapt. Th. Young, van Leith, beiden met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. De 27e dezer is op 52º30’ NB 3º 18’ OL, gepraaid het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. Blak, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Het schip HERCULES, kapt. J. Ghersi, van Rotterdam naar de Westkust van Zuid-Amerika, is, volgens brief van Valparaiso van de 11e maart, de 27e februari van daar naar de Intermedios (opm: tussenliggende havens)  en Lima vertrokken. 
Nadere brieven van Valparaiso, van de 16e, melden, dat weinige dagen na het vertrek van bovengenoemd schip, aldaar van Bordeaux was aangekomen het schip LE TÉLÉGRAPHE, medebrengende de nieuwspapieren tot de 25e november (opm: 1832), waaruit men de intocht der Franse troepen in België, hun aankomst voor Antwerpen en het in Frankrijk en Engeland op de Hollandse schepen gelegde embargo vernomen had; onderricht zijnde, dat daarop door de Engelse admiraal aan de bevelhebber der Engelse oorlogs-korvet THE TYNE, order gegeven was, om zich van alle Nederlandse schepen meester te maken, had men naar Arica en Cobya, welke beide havens de HERCULES zou aandoen, geschreven om daar de goederen te doen ontschepen. Men hoopte dat het schip niet reeds Cobya gepasseerd zou zijn en dat, ten gevolge der door de consul gegeven orders, de gehele lading aldaar gelost zou zijn geworden.
(opm: op 26 februari 1834 werd de zeebrief van de HERCULES door de consul van Valparaiso naar Den Haag teruggezonden met de mededeling ‘schip te Callao (Peru) verkocht; royement volgde op 1 augustus 1834; de beweegredenen welke tot verkoop hadden geleid en de verdere levensloop van de brik, gebouwd in de Verenigde Staten in 1811, zijn onbekend)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip PETRONELLA CATARINA, kapt. J. Stuveling, van Koningsbergen naar Amsterdam, is de 26e juli te Cuxhaven lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 4e maart is te Batavia gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Rotterdam; zijnde aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 augustus. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE DRIE ZUSTERS, kapt. S. Nielsen, van Drammen.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HELENA, kapt. C. Pijk, van Gothenburg; de 5e, des morgens, DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, van St. Ubes; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, voor passagiers en goederen:
Het Nederlandse gekoperde fregatschip NEÉRLANDS KONING, kapt. P. Vis, om bepaaldelijk op de 31e augustus te vertrekken. Het schip heeft inrichtingen voor passagiers, die herhaaldelijk na ondervinding zijn goedgekeurd en voert een bekwame geneesheer.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Jan Ydes van der Zweep, om de 15e september te vertrekken. Dit schip heeft de best mogelijke inrichtingen voor de overvoer van passagiers. 
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 07 augustus 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

Volgens de tot 2 mei uit Engeland ontvangen particuliere berichten duurde het embargo en het kruisen van Engelse en Franse oorlogsschepen op onze kusten nog voort. Luidens brieven uit Nederland tot de 24. maart, zijn de schepen ANTHONY, kapt. J.H. Bruhn, van Canton, en PRINS VAN ORANJE, kapt. T. Versluijs, van Batavia, beide bestemd naar Rotterdam, in Engeland opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
JOHANNA, kapt. N.T. Visser, van Bremen met suiker en verf; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Bruhn, van Sonderburg, met boekweit. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia, het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Hendrik Zoetelief, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Amsterdam. Adres bij F. Smit.
Gibraltar. Het Nederlands brikschip NEPTUNUS, kapt. F.W. Bastians. Adres bij C.J. de Grys en Zoon. Vertrekt 30 augustus.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willem Willems. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlandse schip DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Hamburger schip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Jans. Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands schip DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regtdoorzee. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Als een bijzonderheid wordt vermeld, dat de stoomboot HARLEQUIN de reis van Rotterdam naar Londen, van de 1e tot de 2e augustus, met een groot aantal reizigers en een aanzienlijke lading, in een-en-twintig en een half uur gedaan heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 5 augustus. AGATHA, kapt. R.P. Dik, van Mandal.
Vlie, 3 augustus. Kapt. K. Hoekstra, gisteren binnengaats gemeld, is ter rede gekomen en heden door de harde wind niet gepraaid. 
4 augustus. NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra, vroeger gemeld, komende uit Groenland, met 20 kwartdelen spek.
Terschelling, 2 augustus. ANNA MARIA, kapt. S.O. Visser, van Dantzig; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Bruhn, van Sonderberg; DE VRIENDSCHAP, kapt. M.H. Kwint, van Heiligenhafen; DE VROUW GEZINA, kapt. J.T. Hangelbroek, van Krageroe.


Datum: 08 augustus 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW JOHANNA, kapt. U.E. Pott, van Laurvig, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 augustus. Volgens bericht van Java bevonden zich onder de Nederlandse schepen, welke, ten gevolge van het in het begin van maart aldaar ontvangen bericht van het in Engeland en Frankrijk gelegd embargo, op last der regering naar Sourabaya verzeild waren, om aldaar in veiligheid te blijven liggen tot dat men uit het vaderland de tijding van het weder ophouden aller vijandelijkheden zou ontvangen hebben, onder anderen de DRIE MARIA’S, en de DANKBAARHEID, beiden naar Nederland, en het laatste bepaaldelijk naar Dordrecht bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 6 augustus. Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Zon, naar Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Newcastle met steenkolen; HENDRIKA, kapt. J.O. Visser, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 augustus. Zr.Ms. linieschip de ZEEUW wordt heden ter rede van Vlissingen verwacht. De vrijwilligers die zich aan boord van dezen bodem bevinden zullen aldaar door dienstplichtigen worden vervangen. Naar het zeggen zou gemeld linieschip bestemd wezen tot het doen ener reis naar het noorden, doch van een andere zijde verzekert men, dat hetzelve eerlang naar de Oost- of West-Indiën moet stevenen. In de positie van het eskader op de Schelde heeft overigens geen verandering plaats, terwijl in het 4de en 5de district dezer provincie alles steeds rustig blijft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Volgens brief van Batavia, van de 19e maart, waren, op het ontvangen van het bericht der vijandelijke maatregelen van Engeland en Frankrijk tegen Hollandse koopvaardijschepen in november jl., sedert de 1e maart geen Hollandse schepen van daar naar Nederland vertrokken. De schepen DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam en DE DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, naar Dordrecht bestemd, waren te Soerabaya belet geworden te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 augustus. Het schip JULIE, kapt. Jean Drouillard, van Ostende, naar Havre, bij Vlissingen gestrand en gezonken, is verbrijzeld, doch 1613 blokken tin zijn geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havana, het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, om spoedig te vertrekken.
Naar Cette, het Nederlands kofschip FORTUNA, kapt. Douwe Hendriks de Boer; om aanstaande week te vertrekken.
Naar La Rochelle, het Nederlandse kofschip DOROTHEA, kapt. S.J. Prange.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip EERSTELING, kapt. H.F. Klie.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 augustus. De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, van Fahrsund.
De 6e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop. Naar Londen.


Datum: 09 augustus 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, den 5 augustus. In Zweden is Rotterdam voor besmet, en al de overige havens van Zuid Holland voor verdacht verklaard. Te Duinkerken worden de stoom- en andere schepen, van Rotterdam naar Tatibou, afgewezen om quarantaine te houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel. 7 augustus. ONDERNEMING, kapt. N.J. Veerman, van Hull; JANTINA ENGELINA, kapt. B.J. Kolk, van Liverpool.
Vlie, 5 augustus. TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, van Droback; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Oosterisoer; JANTINA, kapt. J.K. de Boer, van Christiansand.
Terschelling, 5 augustus. MARIA, kapt. P.E. Boer, van Hillesond.
Uitgezeild:
Texel, 7 augustus. JANTINA ANNANGINA, kapt. H.G. Sap, naar Bordeaux; VROUW HENDRIKA, kapt. O.H. Brahms en JONGE MARGARETHA MANS, kapt. H.D. Hansen, naar Duinkerken.
Vlie, 5 augustus. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.


Datum: 10 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 7 augustus. Volgens Engelse berichten is op de 19e maart ll., te Batavia gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels en de 30e juli namiddag was in goede staat voor Plymouth zeilende, het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, beide van deze stad. Ook was destijds op die hoogte zeilende het brikschip WILLEM, kapt. A. Plug, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 8 augustus. JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux.
Vlie, 7 augustus. VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg en GEZINA, kapt. J.T. Voigt, van Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Dantzig; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, van Lübeck; GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 8 augustus. CONCORDIA, kapt. J.J. Kuiper, naar Duinkerken; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huising, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Koningsbergen met rogge en pennen; EENDRAGT MAAKT MAGT, kapt. K.H. Rozeboom, van Norden met tarwe, rogge en haver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Havre en Rouen. Het Nederlandse bomschip BASTIAAN, kapt. W. van Beelen. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 15 augustus.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Heden op de middag is Zr.Ms. korvet TRITON, kapitein-luitenant Van Son, welke daags te voren van Den Helder vertrokken was, ter rede dezer stad aangekomen om naar men verneemt op dezelve als wachtschip te dienen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. De stoomboot CURAÇAO heeft heden het linieschip de ZEEUW van Neuzen voor deze stad gebracht. Men wil dat laatstgenoemde bodem bevel ontvangen heeft om naar Texel te zeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particuliere correspondentie. Uit de provincie Zeeland, woensdag 7 augustus. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, commandant J.C. Rijk, is heden ter rede van Vlissingen aangekomen en zal binnen enige dagen naar Texel zeilen en aldaar tot nadere dispositie verblijven.
Zr.Ms. korvet TRITON, commandant Van Son, is heden van het Nieuwe Diep ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW is de 7e dezer, door de stoomboot DE CURAÇAO, van Neuzen voor Vlissingen gebracht; zijnde de bestemming nog onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Schadee en Kley, residerende te Rotterdam, als last hebbende van dezelver principaal, zijn van mening om op dinsdag de 13e augustus 1833, des voormiddags ten elf ure, in het lokaal der publieke verkopingen, aan de Gelderschekade, wijk B, n.º 52, binnen deze stad, in het openbaar te veilen en aam de hoogstbiedende of eerstmijnende te verkopen: een damloperschip, ingericht tot een korenligger, genaamd DE VROUW FRANCINA, voorzien van een bewoonbaar achteronder, liggende in de Nieuwehaven, voor de stal van de heer J. van Stippelen, met deszelfs inventaris, breder bij biljetten omschreven. Zullende hetzelve schip en inventaris des zaterdags en maandags vóór en des morgens van de dag der veiling door een ieder kunnen worden bezichtigd, terwijl inmiddels nadere informatie te bekomen zijn ten kantore van de voormelde notarissen, op de Gelderschekade, wijk B, n.º 48, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 augustus. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ADUITOR, kapt. H. Steen, van Riga. De 8e, des morgens, zeilde HENRIETTE AUGUSTE, kapt. H. Hansen.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas BERTHA, kapt. K.H. Brandt, van Assens en zeilde DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool, des morgens, zeilden NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. D. Varkevisser, naar Batavia; CORNELIUS DASSEVICTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Liverpool; DE DRIE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, naar Bergen; CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, naar Fahrsund; FELICITAS, kapt. G. Mulder, naar Bahia; DOROTHEA, kapt. C.F. Jansen, naar St. Ubes; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Drammen.
De 8e, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW GRIETJE, kapt. H. Bigewald, naar Embden; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, naar Noorwegen; TOBINA HELENA, kapt. C. Schonke, naar Duinkerken; DE VIER BROEDERS, kapt. N. Anderson, naar Stubbekiobing en arriveerde CARL EMIL, kapt. S. Beekman, van Greifswald; de 9e, des morgens, DE VROUW AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd en WILLIAM & JOHN, kapt. T. Geldert, naar Newcastle; CHRISTINA, kapt. J.C. Onken, naar Hooksiel; DE VROUW ETJE IHNKE, kapt. J. Hook, naar Carolinensiel en CATHARINA CHRISTINA, kapt. T.G. Kron, naar Kopenhagen.
De 9e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp. AURORA, kapt. A.A. Kral en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruiter, naar Duinkerken; DE VRIENDSCHAP, kapt. N.W. Hazewinkel en OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar ….; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Drewes en DE VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, naar Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 augustus. Kapt. A. van der Meyden, van Lissabon te Vlaardingen gearriveerd, heeft de 30e juli in het Kanaal, omtrent Portland, gepasseerd een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop met n.º 21 en gepraaid het schip DE ZEEUW, met de Amsterdamse nommervlag 329, zeilende beide met een goede wind en zijnde alles wel aan boord; ook is hij een brik gepasseerd, tonende Rotterdamse vlag, naar gissing, n.º 60, doch zijnde door de verre afstand niet wel te onderscheiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 augustus. Het Deense jachtschip DIE FRAU METTA, kapt. J.N. Tögersen, met rogge de 1e dezer van Tonderen naar Amsterdam vertrokken, is, volgens brief van Ameland van de 4e, de vorige dag op dat eiland gestrand en verbrijzeld; de stuurman en een matroos zijn daarbij verdronken, doch de kapitein is op het kajuitsdek aan de wal gespoeld; van de lading is niets en van de tuigage slechts een klein gedeelte geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Van Middelburg meldt men, dat de 30e juli, des namiddags, in goede staat voor Plymouth zeilende waren de schepen DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede en WILLEM, kapt. A. Plug, het eerste van Middelburg en het laatste van Rotterdam naar Batavia bestemd.


Datum: 12 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 9 augustus. NICOLAAS DE EERSTE, kapt. J.E. Mugguts en ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Christiaansund; FLORA, kapt. S. Michelsen, van Südwesthörn.
Vlie, 8 augustus. GOEDE HOOP, kapt. G.H. Hoetjer, van Dantzig; VROUW CATHARINA, kapt. C. Koster, van Nieuwstad; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen.
Terschelling, 7 augustus. DE VROUW ANNEGIEN, kapt. M.M. Hendriks, van Aarburg.
Uitgezeild:
Texel, 9 augustus; SURINAME, kapt. W.H. Bakker, naar Suriname; GOEDBURGLANDT, kapt. C.H. Levens en RIBURG MARIA, kapt. C. Hansen, naar Bandholm; DANKBAARHEID, kapt. C.M. Schoon Meyer, naar Sunderland.
Vlie, 8 augustus. MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Riga; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Koningsbergen; JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jong en GOEDE HOOP, kapt. J.L. Pinxterboer, naar Dantzig; AGATHA CATHARINA, kapt. H. Jost, naar Flensburg; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wriede, naar Stettin; HENDRIKA, kapt. .G. Bakker en MARGARITHA HENDRIKA, kapt. G.J. Monnikke, op avontuur.


Datum: 13 augustus 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Oleron met ruw zout; de VROUW NEELTJE, kapt. Klaas Parrel, en HILLECHIENA GEERDIENA, kapt. H.L. Roelfsema, beiden van Bergen, met stokvis en traan; CATHARINA, kapt. H.G. van Dam; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, en CONCORDIA, kapt. T.H. Eddes, alle drie van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 11 augustus. HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen; DE VLYT, kapt. D.H. Hazenwinkel, van Londen; JOHANNA MARIE, kapt. J.W. Stint, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen; LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Eonsien; JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Hamburg; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull; MARGARETHA, kapt. F.K. Mulder, van Liverpool; JONGE WILLEM, kapt. L. Maasdyk, van Londen. Terug uit zee: JOHANNA ABEGG, kapt. G.H. Bruinse.
Uitgezeild:
Texel, 11 augustus. CONCORDIA, kapt. J.J. Kuyper, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
AGNETA, kapt. T.H. Hollander, van Suriname met suiker, schone katoen en koper; FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Archangel met lijnzaad en matten; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 9 augustus. Wij menen als stellig te kunnen melden, dat Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, thans voor Vlissingen liggende, onverwijld naar Texel staat te vertrekken en bestemd is naar de Oost-Indië. De 9e is Zr.Ms. korvet TRITON, van het Nieuwe Diep voor Vllissingen gearriveerd. ’s Rijks stoomboot CURAÇAO, welke eergisteren Zr.Ms. schip DE ZEEUW, tot op de rede had gesleept, is gisteren de Schelde wederom opgestoomd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. Van de 6 dezer is, voor Antwerpen bestemd, hier ter rede gekomen de JONGE AUGUST, kapt. P.A. Durand, van Rio Grande, met huiden en horens. 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Terschelling, 8 augustus, VRIENDSCHAP (opm: tjalk), kapt. R.R. Keizer, van Cappeln.
Uitgezeild:
Texel, 10 augustus. LULENA MARGARETHA, kapt, H, Hoveling, van Liverpool; VROUW CATHARINA, kapt. T.W. de Vries, op avontuur; JOHANNA ABEGG, kapt. G.H. Bruins, op avontuur.
Vlie, 9 augustus. MAGDALEN CHRISTINA, kapt. G. Monnicke, naar Bergen; VROUW ALIDA, kapt. H.B. Drok, naar Larwich; VROUW MARIA, kapt. J.J. Gietz, SOCIETEIT, kapt. E.J. Simons en VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, naar Hamburg; JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, VROUW MARGARETHA, kapt. J.R. Schipper, VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, HENDRIKA, kapt. J.F. Harding; VROUW ALIDA, kapt. A. Borgman, TWEE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra; JACOBINA CATHARINA, kapt. D.L. Kuiper; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong en VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.H. Bekkering, de laatste negen op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel, presenteert na bekomen autorisatie, bij boelgoed en gereed geld te verkopen de geborgen goederen van het verongelukte schip LOUISA, gevoerd geweest door Conrad von Lathem, bestaande in 2 zeilen, 1 stag, 2 streng want en enig ander touwwerk, voorts enige mans en vrouwen kledingstukken. Wie gading maakt, komen op maandag den 19 augustus 1833, des namiddags ten 2 ure, aan het Pakhuis te Wierum. (opm: de schoener LOUISE was reeds op de 8 mei 1832 op de Engelsmanplaat gestrand)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading, mede voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd barkschip RIBBLE, kapt. S. van Delden Az.
Het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIER, kapt. J. Joossens.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer. 

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Kapt. J.H. Windhorst, voerende het snelzeilend, gekoperd nieuw brikschip VENUS, van Bremen, groot 90 roggelasten, biedt hetzelve aan ter bevrachting naar de Westindiën, Zuid-Amerika of elders. Adres bij Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 augustus. De 10e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop. KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, ZUIDHOLLAND, kapt. P.S. Schuil en ANTHONY, kapt. B. van der Tak, naar Batavia; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, DE VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeyer, DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, ELIZABETH, kapt. J.S. Brouwer en GEZINA, kapt. H.H. Veen, naar Liverpool, welke alle wel in zee gekomen zijn, behalve de vijf eerstgemelde, die bij de Goerese haven ten anker liggen, en arriveerden DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Bergen; des namiddags VENUS, kapt. J.H. Windhorst, van Baltimore; MINERVA, kapt. H. Albers, van Papenburg; BAREND HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, CATHARINA, kapt. H.E. van Dam, NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, FROUWINA, kapt. K. Pijbes, CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes en JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, van Liverpool; de 11e, des morgens, WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 9e, des namiddags, zeilden van Brielle, CHRISTIAAN PAULUS, kapt. H.H. Hoorn, NEPTUNUS, kapt. J. Peters, CATHARINA ELIZABETH, kept. F. Wachter, naar de Oost Zee; DE VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, naar Londen; EGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, naar Bordeaux. De 10e, des morgens, zeilden DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, naar de Oost Zee; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar Petersburg; DE VRIENDSCHAP, kapt. P.J. de Boer, naar Arendsburg en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Embden en arriveerde des namiddags DE DRIE GEZUSTERS, kapt. H.R. van Laaten, van Hamburg; HILLEGINA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, van Bergen; de 11e, des morgens ALIDA, kapt. C.P. Rieke, van Papenburg; MARIA, kapt. H. van Veen jr., van Bordeaux; ALBERDINA, kapt. D.H. Hazewinkel, van Oléron; CAROLINA, kapt. E. Jansen, van Carolinensiel en HENDRIKUS, kapt. G.J. Roskamp, van Bremen.
De10e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, naar Sunderland. De 10e, na posttijd arriveerde CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H. Klein, van Embden.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Marennes; MINERVA, kapt. H.A. Albers, van Papenburg; de 12e, des morgens, arriveerde CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, van Liverpool.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HENDRIKA, kapt. H.B. Schippers, van Quimper; de 12e, des morgens arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.


Datum: 14 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particulier correspondentie. Provincie Zeeland, zondag 11 augustus. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, gecommandeerd door de kapt. ter zee J.C. Rijk, welke thans ter rede van Vlissingen is liggende, zal overmorgen naar Texel zeilen, om daar te worden nagezien en bekwaam gemaakt voor een reis naar de Oost-Indische bezittingen.
Met leedwezen zien de inwoners der stad Vlissingen deze bodem, voor dewelke zij in meer dan een opzicht een soort van gehechtheid, van eigendommelijke achting gevoelden, naar een ander haven vertrekken; in hun stad gebouwd, gewapend, bemand, uitgerust en na volbrachte reis weder in hun haven teruggekeerd, was DE ZEEUW altijd het voorwerp der nationale trots. Met weemoed zag men hem vertrekken, doch met de zuiverste blijdschap waarin een ieder deelde, werd hij bij zijn terugkomst hartelijk verwelkomd. Hetzij bij de uitrusting naar Java, hetzij bij het verblijf in het Dok of op de Schelde, altijd verschafte dit vaartuig talloze voordelen aan de stad Vlissingen en derzelver inwoners, verspreidde genoegen en welvaart onder alle standen. De brave en kundige bevelhebber die tevens inwoner van Vlissingen was en zijne achtingswaardige officieren, wier daden niets dan heusheid, oprechtheid en welwillendheid voor Vlissingens ingezetenen kenschetsten, werden als broeders, als leden van een familie, in wiens bijzijn men altijd vergenoegd was en wier afwezigheid men overal gevoelde, beschouwd; het kan dus niet misbillijkt worden, dat het vertrek van dit Zeeuwse linieschip, (waarvoor iedere Zeeuw een ware gehechtheid gevoelt) en van de algemene geachte commandant J.C. Rijk, deszelfs brave officieren en schone gedisciplineerde equipage, een treffende indruk maakt, het is even als of men Vlissingen een harer prerogations ontneemt, waarop nationaal gevoel, tijd en plaatselijke gelegenheid haar vele rechten gaven. Ons in de billijke besluiten van Z.M. onze brave Koning en deszelfs staatsbestuur berustende, kunnen wij echter niet anders dan in het belang der goede en trouwe stad Vlissingen, eerbiedig de wens uiten, dat die stad ook eenmaal het geluk moge te beurt vallen, een droog Dok te zien aanleggen, ten einde haar die gewichtige voordelen, die zij door dat gemis moet verliezen, worden verzekerd als een belangrijke tegemoetkoming in die menigvuldige rampen, die haar door staatkundige gebeurtenissen, bombardement en watervloeden zijn wedervaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 12 augustus. AGNETA, kapt. T.H. Hollander, van Suriname; EENSGEZINDHEID, kapt. J. van Duinen, JONGE CORNELIS, kapt. T. van Sloten, CATHARINA, kapt. J.H. Middel, CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smit, de laatste zes van Liverpool; VROUW TRENNIGA (opm: VROUW FENNECHINA), kapt. W.J. Pronk, van Newcastle; VROUW ACHINA, kapt. D. Rykents, van Bordeaux; VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, van Rouaan.
Uitgezeild:
Vlie, 10 augustus. VROUW IKINA, kapt. G.J. Posthuma, naar Sunderland; FREDERIK, kapt. J.N. Jansen, naar de Oostzee; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes en ANNA HERMINA, naar Petersburg; VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, naar Koningsbergen; FORTUNA, kapt. L.J. Meinerts, naar Husum; NICOLINA, kapt. J. Jacobsen, naar Molde; JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard en DE WINTER, kapt. L. Holst, alle drie naar Drammen; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen en MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, alle vier naar Christiansand; VROUW JELTINA, kapt. L.P. Vreede, naar Holmstrand.
Terschelling, 10 augustus, SOPHIA CHARLOTTA, kapt. F Pertiet, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux met wijn; DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, van Londen met verfhout, katoen, koffie en ander stukgoederen; CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.M. Swart, van Petersburg met ijzer en stukgoederen; LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen met lijnzaad; ANNA MARGARETHA, kapt. S.O. Visser, van Dantzig met tarwe, rogge en linnen; FLORA, kapt. J. Michelsen, van Sudwesthorn met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New York. Het Nederlandse schooner kofschip THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Krall. Adres bij Van Olivier en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands schooner galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Koningsbergen. Het galjasschip LOUISA, kapt. Engelbert Andreas Bakker.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ARENDINA MARIA, kapt. Geert H. Boerhave.
Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 17 augustus.


Datum: 15 augustus 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 13 augustus. Tussen ll. vrijdag en zaterdag nacht, ontstond er te Scheveningen brand in een nieuw in aanbouw zijnde pink van de reder P. Varkevisser, staande op de Kerkwerf. Door het droge hout nam de vlam zo spoedig toe, dat er geen tijd was om de gewone middelen ter blussing af te wachten, waarop de reder het besluit nam een zeil over het dek en de luiken te halen, welke eerste proef echter door het geheel verbranden van het zeil mislukte. Een tweede proef met een groter zeil, waarop dadelijk een hoeveelheid zand geworpen werd, slaagde beter, en wel zodanig, dat de vlam gesmoord werd. Intussen was de brandspuit in gereedheid gebracht en een aantal ingezetenen toegesneld om water aan te dragen. Het zeil en de luiken werden nu opgenomen om het daaronder smeulende vuur verder te blussen, hetgeen volkomen gelukte, en waardoor dit schone vaartuig behouden is gebleven. De pink is alleen van binnen uitgebrand, zodat de schade met ruim NLG 1.000,- hersteld zal kunnen worden. Bij deze brand heeft een goede orde plaats gehad, en hebben zich enige personen door stoutmoedigheid bijzonder onderscheiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TELIATURA, kapt. Wm. Ducas, van Sunderland, met steenkolen; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Marennes; BAREND HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. S. Swart; de VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, en MERCUUR, kapt. W. Herkema, alle vier van Liverpool, en alle vijf met ruw zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met de stoomboten van Lübeck en St. Petersburg. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, vertrekt van Amsterdam de 5e, 15e en 25e van iedere maand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 augustus. De 13e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, van Liverpool.
De 13e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Dunlop.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga en HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool; de 14e, des morgens zeilden PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Marseille; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. S. Nielsen, naar Noorwegen; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, naar Smyrna; NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, ZUIDHOLLAND, kapt. P.S. Schuil en ANTHONY, kapt. K. van der Tak, naar Batavia.
De 14e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, naar Duinkerken; JACOBA, kapt. kapt. A.K. de Groot, naar Liverpool.
De 14e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis AURORA, kapt. A.A. Kral, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruiter en HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, naar Duinkerken; GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, naar Sunderland; RASMINA CHRISTINA, kapt. A. Hermansen, naar Svendborg; JUFVROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 augustus. Kapt. J.H. Savert, voerende het stoomschip WILLEM DE EERSTE, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat in de avond van de 11e dezer door een loodsschuit op Vlieland is aangebracht de equipage van een in de Eyerlandse gronden verongelukt schip, de naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Het schip BERNARDUS, kapt. J.B. Sinnigen, van Hamburg naar Memel, is de 4e dezer te Cuxhaven wegens tegenwind binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 13 augustus. MEDEMBLIK, kapt, J. Grey, van Londen; ONDERNEMING, kapt. C. van Maurik, van Oleron; ANTINA, kapt. kapt. R.J. Schuuring, van Liverpool; DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes.
Uitgezeild:
Texel, 13 augustus. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia.
Vlie. 10 augustus. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl; LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, naar Oosterisoer; EGBERTUS, kapt. L.L. Tiktak, AGNETHA, kapt. H. Daniels en JACOBINA, kapt. B.J. Klunder, naar Noorwegen; AMASIS, kapt. F.E, Visser, naar Bremen; MARIA, kapt. J. Brinkman; CAROLINA HENRIETHA, kapt. J.P. Evers; FRANKINA KNELSINA, kapt. R.R. de Jong; WELVAART, kapt. R.J. Feninga; NEPTHUNES, kapt. A.R. Sikkes; CERIS (opm: waarschijnlijk CERES), kapt. C.B. Jansen en HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, alle zeven op avontuur; ELISA, kapt. J.C. Karsten, naar de Oostzee.


Datum: 16 augustus 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.A. Avenhorn van Nauta, notaris te Rauwerd, zal ten verzoeke van P. van der Schaaf, als gemachtigde van zijne principalen, publiek bij strijk- en verhooggeld voor de tijd van vijf jaren verhuren de gerechte helft in het veerschip, varende van Winsum op Leeuwarden, Harlingen en Franeker vice versa, bevaren wordende bij Sijbren D. Heeringa c.s., en toebehorende aan Douwe en Baukje Jacobs Heeringa. Wie gading maakt, kome op zaterdagen den 14 en 28 september 1833, des namiddags ten 3 ure, te Baard, in het Wapen van Vriesland, en hure op conditiën alsdan voor te lezen en intussen te vernemen bij de notaris en bij P. van der Schaaf opgemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen CONCORDIA, kapt. D.J. Geltes, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn, beide van Hamburg naar Amsterdam, zijn op 4 augustus wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 4 augustus, het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, in ballast van Londen.
Den 6 dito, het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met krijt van Londen; het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, met hout van Noorwegen; het kofschip TRENDRE BRODRE, kapt. J.C. Dues, met rogge van Archangel.
Den 7 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met krijt van Londen; het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 8 dito, het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, in ballast van Londen; het kofschip RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, het smakschip CONCORDIA, kapt. P.P. Muntendam (opm: kof, bouwjaar 1814; na deze reis werd het schip gesloopt, waarna de zeebrief op 8 oktober werd teruggezonden), en het tjalkschip de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 10 dito, het brikschip HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 4 augustus, de schoenerschepen FRIENDS, kapt. J. Manning, en UNION, kapt. R. Winter, beide met boter naar Londen.
Den 8 dito, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, en het tjalkschip de VROUW GESINA, kapt. K.T. Hangelbroek, alle in ballast op avontuur.
Den 9 dito, de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, en de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, JELLINA, kapt. L. de Vreede; alle in ballast op avontuur.
Den 10 dito, de kofschepen LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, en JACOBA, kapt. R. Klundert, beide in ballast op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 14 augustus. MARGINA, kapt. J.P. de Boer, van Newcastle.
Vlie, 12 augustus. DRIE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, van Holmstrand; WILLEM DEN EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 14 augustus. ONDERNEMING, kapt. P. Middel, naar Batavia; FORTUNA, kapt. J. Albers en CATHARINA, kapt. J. Luiker, naar Duinkerken; HARMONIE, kapt. N. Nielsen, naar Holmstrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12 augustus. Gisteren na het vertrek ven de post zijn alhier met een sloep aan land gekomen, kapt. J.C. Dinse en zijn overige equipage, gevoerd hebbende het Brabantse pleitschip PIETER EN JAN (opm: mogelijk bouwjaar 1800, thuishaven Niel, kapt. Johannes C. Dinze), geladen met dakpannen en blauwsteen, van Nille (opm: Niel, nabij Boom, inmiddels België) naar Hamburg gedestineerd, welk schip gisteren morgen, ten 9 ure op de hoogte van de Eijerlandse gronden, in een zinkende staat door hun is verlaten, gemelde equipage bevindt zich aan boord van Zr.Ms. kanonneerboot Nº. 69, alhier in de haven liggende.


Datum: 17 augustus 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands smakschip JACOBA, kapt. G. Verkade.
Naar Liverpool, het Nederlands schooner kofschip ENGELINA, kapt. R.H. Bok.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. D. Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 15 augustus. EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen; DE LIEFDE, kapt. J. Mortier, van Newcastle; CATHARINA ELSINA, kapt. A.H. Schuring, van Liverpool.
Vlie, 14 augustus. CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE VROUW ACHINA, kapt. D. Rykents, van Bordeaux met wijn; DE JONGE WILLEM, kapt. L. Maasdyk, van Londen met suiker, amandelen en katoen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met tabak, koffie en lijnzaad; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.Seven, van Firth of Forth met steenkolen; MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Newcastle met steenkolen; ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
La Rochelle. Het Nederlands kofschip DE VERWACHTING, kapt. Jan Hendrik Schipper. Adres bij Jan Corver en Comp.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Siebe Hendriks de Groot. Adres bij C.J. de Grijs en Zoon en Van Ulphen en Ruys.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Nantes, het Nederlands kofschip ZEELUST, kapt. Eike Fredriks Wieringa. Adres bij F. Smit.
Riga. De Nederlandse kof ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jnz. en Zoon.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 augustus. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 augustus. De 17e juni ll. zijn te Menado met Zr.Ms. koloniale schoener CIRCÉ, gecommandeerd door de luitenant ter zee der eerste klasse G.E. Pool, 22 opvarenden en passagiers aangebracht van het Frans koopvaardijschip LE GRAND DUQUESNE, van Havre, hetwelk de 1e van die maand, komende van Manilla, in Straat Makassar een prooi van de vlammen is geworden door de onvoorzichtigheid van een van de matrozen. Na het aanwenden van vruchteloze pogingen tot blussing van de hand over hand toenemende brand, gedurende welke ook het kruit werd overboord geworpen, zag men zich eindelijk genoodzaakt het gevaar in de boten te ontvluchten; terwijl eerst de vijfde dag daarna de schoener CIRCÉ ontmoet werd, aan boord waarvan de schipbreukelingen opgenomen en alleszins liefderijk verpleegd werden, gelijk blijkt uit een verklaring van de gezagvoerder van het voormeld Frans schip, P. Costey, in welke hij in het bijzonder zijn erkentelijkheid betuigd aan gemelde commandant Pool, aan de luitenant Vieweg en de chirurgijn Volmig, alsmede aan de heer Pietermaat, die zich als passagier aan boord van de CIRCÉ bevond. 

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. De 15e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. C.K. de Wilde, van Bordeaux.
De 15e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas GAZELLE, kapt. W. Bouch, naar Hull en arriveerden ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Sunderland en NEWA, kapt. J.H. Jonker, van St. Petersburg.
Kapt. C.K. de Wilde, te Helvoetsluis gearriveerd, rapporteert, de 22e dezer, op de hoogte van Bevesier, gepraaid te hebben de brik NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, naar Batavia.
(opm: kapt. C.K. de Wilde is niet bekend en waarschijnlijk onjuist; kapt. Eltje Klazens de Wilde was op 22 oktober 1832 in Bordeaux aanboord van de CONCORDIA overleden; vermoedelijk kreeg diens opvolger eerst toestemming Bordeaux te verlaten nadat  de politieke druk [en boycot van schepen met de Nederlandse vlag] van Frankrijk en Engeland om de Schelde voor Belgische scheepvaart open te stellen resultaat had gehad; na terugkeer in de thuishaven werd de smak verkocht, zie DC 270234)


Datum: 19 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 16 augustus. ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Newcastle; ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Liverpool; AURORA, kapt. E.A. Hazenwinkel, van Oléron.
Kapt. Hazenwinkel rapporteert op de hoogte van Bevesier gepraaid te hebben, het Nederlands brikschip DE NEERLANDSCHE KROONPRINSES, kapt. Varkevisser, zeilende toen met een W.Z.W. wind en hebbende mooi weer.
Vlie, 15 augustus. JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Liverpool.
Uitgezeild.
Texel, 16 augustus. VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, naar Londen.
Vlie, 15 augustus. HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, naar Sunderland; BOUGUNA, kapt. R.J. de Jonge, naar Petersburg; FORTUNA, kapt. C. Wilder, naar Tonningen; WILLEM DEN EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; HARMONIE, kapt. T.T. Benting, JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel en GEZINA, kapt. H.S. Kalkema, alle drie op avontuur.
RC 200833
Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, mede voor passagiers het Nederlands fregatschip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 20 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Newcastle met steenkolen; MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Newcastle met steenkolen; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Drammen met hout; CAROLINE, kapt. J.G. Klein, van Krageroe met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 17 augustus. EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen; CAROLINA, kapt. J.G. Klein, van Krageroe; LOUISA, kapt. M. Wenke, van Petersburg; ROMANA, kapt. J.G. Boon, van Liverpool; ANNA ALBERDINA, kapt. K.D. Ekamp, van Memel; JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Drammen.
Vlie, 16 augustus. MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. v.d. Werf, van Liverpool; AEOLUS, kapt. J.H. Kuiper, van Petersburg; HERMANUS, kapt. H.A. Jongebloed en VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, van Memel; INGEBORG CAROLINA, kapt. N.C. Nielsen, van Drammen; JAN JOSEPH, kapt. J.R. Sneider, van Christiansand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 augustus. Den 12 dezer heeft een treffend ongeluk voor Bath plaats gehad: een barkas, waarin de kapitein-luitenant Le Jeune, commandant van Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, benevens deszelfs neef, een jongeling van 16 à 17 jaren, en drie matrozen zich bevonden, is door een toeval omgeslagen. De kapt.-luit. Le Jeune, die door een der matrozen gered is, heeft, benevens de redder van zijn leven, de wal mogen bereiken, doch de jongeling en twee matrozen vonden hun graf in de golven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NEESKE MARIA, kapt. F.H. de Boer, van Neuharlingersiel, met schuuraarde en klompen; HERO, kapt. Samuel Buck, van Sunderland, met ijzer en steenkolen, RICHARD AND ANN, kapt. David Mille, van Newcastle, met steenkolen en slijpstenen; FANNY, kapt. J. Robinson, van Sunderland, met steenkolen, en die KLEINE ANGELINA, kapt. B. Roskamp, van Papenburg, met hardsteen, ijzer en schuuraarde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: tjalk) GERARDA MARIA, kapt. B.K. Dekker, van Koningsbergen naar Amsterdam, in Rendsburg aangekomen, heeft volgens brief van 12 augustus, veel storm doorgestaan en daardoor alle zeilen en boot verloren. De kapitein zou zo goed mogelijk de geleden schade herstellen en met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 18 augustus. VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema van Londen; HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon.
Vlie, 17 augustus. CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, OTTOLIENA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart en ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel van Koningsbergen; ALETTA, kapt. K.H. Slagter, van Dantzig; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wyk en MARIA, kapt. M.C. Peters, van Memel; VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, van Odense; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 18 augustus. Zr.Ms. brik ECHO, kapt. luit. Voss, naar Suriname; ANNA GEZINA, kapt. A. van Tongelen, naar Baltimore; VROUW DIEUWKE, kapt. H. Bovenkamp, naar Londen; CHRISTIAAN ELIZA MARIA, kapt. A.B. Koman, naar Denemarken.
Vlie, 17 augustus. AGATHA, kapt. R.P. Dik, naar Noorwegen; CATHARINA, kapt. B.H. Nyman, op avontuur.


Datum: 21 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 19 augustus. TWEE GEZUSTERS, kapt. F.H. Holst, van Drammen.
Vlie, 18 augustus. CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Newcastle; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Docter en JUFVROUW JOHANNA, kapt. W.T. Foekker, van Koningsbergen; JONGE PIETER, kapt. E.P. Boer en GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, naar Dantzig; VIER GEBROEDERS, kapt. H.G.L. Prins, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon met kurk, hoorns, citroenen en mooi zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en D. Alletrino.
Suriname. Het geheel vertimmerd, nieuw gekoperd schooner kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. 
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio Janeiro. Het gekoperd tweedeks fregatschip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. Christoffel Kenck, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult. Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
La Rochelle. De Nederlandse kof DE VERWACHTING, kapt. Jan Hendrik Schipper. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 31 augustus.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Siebe Hendriks de Groot. Adres bij C.J. de Grijs en Zoon en Van Ulphen en Ruys.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz. 
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. De Nederlandse kof GESIENA, kapt. Jan Freerks de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendriks Uil. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.


Datum: 22 augustus 1833


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, en de HOOP, kapt. J.H. Mugge, beiden van Liverpool, de eerste met klipzout, en de laatste met klipzout en stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand september te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia het nieuw gekoperd Nederlands fregatschip SUMATRA (opm: onder Nederlandse vlag gebrachte ex-Zuid-Nederlandse FORTITUDO), kapt. H. Poppen, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in het laatst der maand september te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, kapt. ter zee J.C. Rijk, is maandag morgen door de Rijks stoomboten CURAÇAO en SURINAME, commandanten Le Jeune en Van Franck, zeewaarts gesleept, ten einde zich naar het Nieuwe Diep te begeven. Het linieschip begroette de vesting Vlissingen met 15 kanonschoten, hetwelk door de aldaar ter rede liggende korvet TRITON met 9 schoten werd beantwoord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. De 20e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en DE VROUW LUMINA, kapt. D.J. Dirksen, van Embden.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, van Almeria; DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Kadix en ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil, van Liverpool.
De 20e, des namiddags, vertrok van Brielle DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particuliere Correspondentie. Uit de provincie Zeeland, maandag 19 augustus. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. Le Jeune, kwam gisteren avond ten 10 ure ter rede van Vlissingen aan, ten einde met ’s Rijks stoomboot SURINAME, het linieschip DE ZEEUW, naar de plaats zijner bestemming, het Nieuwe Diep, te slepen. Deze morgen ten 5 ure brulden de metalen monden van dien bodem aan Vlissingen het vaarwel, door 15 kanonschoten, tegen en spoedig was hij, door de beide stoomvaartuigen voortgesleept, uit het gezicht verdwenen.
Zr.Ms. korvet PANTHER, kapt.-luit. Edeling, wordt sedert enige weken reeds terug verwacht; daar men volstrekt niets van die bodem hoort, begint zijn lange afwezigheid enige bekommering te verwekken; moge weldra zijn blijde terugkomst de vrees van ondergane ongelukken doen verdwijnen en de angstige onzekerheid doen ophouden waarin men omtrent het lot van die bodem verkeert.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 20 augustus. ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Liverpool; DE ONDERNEMING, kapt. B. Flik, van Alicante, als bijlegger naar Riga.
Vlie, 19 augustus. JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Koningsbergen; HEMMINA, kapt. G.H. Fijn, van Drammen.
Terschelling, 18 augustus. MARIA, kapt. P.R. Boer, op avontuur. Doch is dezelve gisteren namiddag met verlies van twee ankers, weer in de haven van Terschelling gekomen, hebbende deze ankers wegens weigering in het wenden bij de buiten Noordvaarders verloren.
Uitgezeild:
Vlie, 19 augustus. VROUW GEZINA, kapt. B.G. Wortelboer, naar Sunderland; (opm: volgens een Acte van Bekendheid uit 1836 is het schip onder kapt. Berend Geerts Wortelboer, onderweg van Sunderland met een lading kolen naar Amsterdam, op 5 september 1833 ten westen van Texel gezonken, waarbij de gehele bemanning om het leven kwam) 
FENNEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wykman en AGATHA, kapt. D.G. Schuur, naar Petersburg; GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, naar Riga; JUFFROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Koningsbergen; IKINA WILMINA, kapt. S.J. Vegter; DE BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot; WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, alle vier naar Drammen; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, naar Droback; HARMONIE, kapt. H. Jans; naar Christiansand; GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Oosterisoer; EENDRACHT, kapt. G.H. Haverbult en VLIJT, kapt. J.S. Bakker, op avontuur; BLYDE UITKOMST, kapt. W.K. Kok, naar Sunderland; HILLEGINA (opm: kof HILLECHIENA), kapt. H.H. Bakker, naar Riga; JUFFROUW FROSINA (opm: mogelijk JUFFER FRESINA), kapt. J.H. Potjer, naar Bergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.A. v.d. Werf, naar Drammen; JANTINA, kapt. J.K. de Boer, naar Christiansand; GOEDE WELVAART; kapt. J.G. Vos, naar Noorwegen.


Datum: 23 augustus 1833


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nederlanden. Uit Texel wordt de 16e gemeld, dat op de 12e aldaar op de derde buitenbank vergaan is het Pruisische barkschip de HÉBE, kapt. J.C. Domanski, komende van Topsham en gedestineerd naar Dantzig. Door de onvermoeide pogingen der bootsgezellen van de reddingboot der Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij, heeft het derzelver bestuur, aldaar gevestigd, mogen gelukken, om op dien dag, van de equipage vijf, en tegen den middag van de volgende dag, nog drie personen, des kapitein, stuurman en kok, te redden, zodat van de gehele equipage slechts te betreuren is met het verlies van een matroos.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend tjalkschip met volledige inventaris, groot ongeveer 40 roggelasten. Nader onderricht bij de heer Bouwe Rodenhuis te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vier scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen voor een geruimen tijd, dadelijk werk bekomen bij H.O. Brouwer te Makkum, bij wien men zich in persoon gelieve te vervoegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris R. de Jong Posthumus te Joure zal ten verzoeke van de hoog weledel geboren heer Jhr. Mr. M. van Puttkammer, procureur te Sneek, qq., op zaterdag de 31 augustus 1833, in het openbaar veilen en op zaterdag de 7 september 1833 finaal, telkens des namiddags om 3 ure, ten huize van de kastelein Meijer, op de Oude Schouw, de gerechte helft van zeker geoctrooieerd veerschip cum annexis, met het recht van veer, varende wekelijks vice versa van Oldeboorn op Leeuwarden en op Sneek, voor eigen rekening, en bovendien op de Gorredijk, in gemeenschap met de eigenaren der veer van Oldeboorn op het Heerenveen en op de Joure, behorende de wederhelft aan Douwe Tjitzes de Groot, te Oldeboorn. De aanvaarding kan dadelijk na de verkoop geschieden, en de termijnen van betaling zullen gemakkelijk worden gesteld. Op de dag der veiling zal gemeld vaartuig op de Oude Schouw aanwezig zijn. Omtrent de voorwaarden zijn nadere informaties te bekomen bij bovengenoemde procureur en notaris. (opm: LC 060933 meldt, dat is geboden NLG 1.001)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand september te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuizen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Particuliere Correspondentie. Provincie Zeeland, dinsdag 20 augustus. Zr.Ms. korvet PANTHER, kapt. luit. Edeling, over wiens lange afwezigheid men zeer veel ongerustheid koesterde, is heden gelukkig ter rede van Vlissingen gearriveerd, na ruim tachtig dagen reizen met vele tegenspoeden geworsteld te hebben. Dezelve kwam laatst van La Coruña, bij kaap Finisterre, waar hij door aanhoudende tegenspoed genoodzaakt is geweest binnen te lopen.
De stoomboten CURAÇAO en SURINAME zijn heden wederom ter rede van Vlissingen gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia zal tegen het laatst van september aanstaande vertrekken: Het Nederlands gebouwd snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip MINERVA, gevoerd door kapt. Gerrit Hendrik Ahlers, personen of families welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.


Datum: 24 augustus 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant

Een brief uit Nederland van 22 april behelst, dat de BATAVIER, kapt. Joses (opm: fregat, kapt. J. Jooses), van Canton naaar Rotterdam, door een neutraal vaartuig gewaarschuwd en naar New York zoude stevenen.
DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia naar Amsterdam, had op de Gronden (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn) een door het gouvernement aldaar gestationeerde neutrale bodem ontmoet en het geluk gehad om met deszelfs kostbare lading te Ferrol binnen te lopen (opm: Engelse en Franse oorlogsbodems trachtten de Nederlandse schepen op te brengen teneinde opening van de Schelde voor Belgische schepen te forceren).
De ASIA, kapt. Boot (opm: fregat AZIA, kapt. J. Boot), van Batavia naar Middelburg, was almede gewaarschuwd en had koers om de noord gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 augustus. Maandag avond zijn de beide stoomboten CURAÇAO en SURINAME, die des morgens Zr. Ms. linieschip De ZEEUW van Vlissingen zeewaarts hadden gesleept, ter rede der stad teruggekomen. Het verwachte bataljon der 10de afdeling infanterie, onder de bevelen van de heer majoor Wagner, van Gorinchem komende, is dinsdag morgen te Vlissingen binnen gemarcheerd, en zal aldaar vooreerst garnizoen houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 augustus. Men verneemt dat aan de kapt.-luit. Coops het bevel over Zr.Ms. korvet AJAX is opgedragen, en dat hij met die bodem een reis naar de West-Indiën zal doen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 augustus. Zo men verneemt is, in de maand oktober ll., van Menado naar Ternate gezeild de particuliere schoener CLARISSA, gezagvoerder V. Tufreau, aan boord waarvan de mede-eigenaar Theodorus Landouw, zich als passagier bevond, en van welk vaartuig, sedert die tijd geen naricht is bekomen. De vrees, dat hetzelve door de equipage afgelopen mocht zijn, schijnt enigszins waarschijnlijk te worden, doordien in de maand maart ll., door de Boeginees Lasada, te Garontulo de verklaring is afgelegd, dat tijdens zijn aanwezen te Maroe, in de bocht van Tominie, aldaar, toen twee maanden geleden, een tweemast vaartuig was aangekomen, waarvan dertien Javaanse opvarenden, na het uitdelen van enige zakken kopergeld aan de strandbewoners, bij hem Lasada, navraag hadden gedaan, of zich te Gorontalo ook Europeanen bevonden. Het bedoeld vaartuig, kort daarna, weer onderzeil gegaan zijnde, heeft de assistent resident van Gorontalo geen gelegenheid gehad, omtrent hetzelfve enig onderzoek te doen. Men meent evenwel uit deze omstandigheden te kunnen afleiden, dat het onbekende vaartuig, de CLARISSA geweest is. De gezagvoerder had de naam van voor zijn matrozen een zeer streng meester te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J. van der Wal, van Bergen, met stokvis en traan; de VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Cadiz, met zout en wijn; ZORG EN VLIJT, kapt. Jan H. Uyl, van Liverpool, met klipzout; DAWNE, kapt. W. Laylor, van Newcastle, met steenkolen, en de HARMONIE, kapt. B.H. Swart, van Cadix, met zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij J.C. de Grijs en Zoon en Van Ulphen en Ruijs.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Riga, Het Nederlands kofschip DE JONGE REINTJE, kapt. Jeppe Pieters Carst. Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 22 augustus. ST. THOMAS, kapt. J.K. de Jong, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
CERES, kapt. M. Ekman, van Christinestad met koopmansgoederen en teer; JANTINA, kapt. J.O.Kuiper, van Rouaan met champagne, wijn en suikerbakkers aarde; CATHARINA, kapt. J.H. Sprik, van Koningsbergen met tarwe en rogge; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, van Koningsbergen met rogge; ZORGVLIET, kapt. H.J. Hubert, van Koningsbergen met rogge; OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, van Koningsbergen met lijnzaad; JOHANNA, kapt. F.W. Fokken, van Koningbergen met rogge; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wijk, met rogge, tarwe en pijpduigen; GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Dantzig met rogge en linnen; DE JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Dantzig met tarwe en linnen; HARMINA, kapt. G.H. Fyn, van Drammen met hout; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.H.L. Prins, van Drammen met hout; JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen met hout; TWEE GEBROEDERS, kapt. L.H. Holst, van Drammen met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping, binnen de stad Brielle, op de Bierkade, op maandag de 26e augustus 1833, des morgens ten elf ure, ten overstaan van de aldaar residerende notaris L.M. van Kruyne, der geborgen goederen van het verongelukte Pruissisch schoenerschip PHILIPPINE, gevoerd geweest bij kapt. J. Pisch, bestaande in een aanzienlijk partij merendeels nieuwe zeilen, zware ankers, kabels, staande en lopend want, grote boot, enig rondhout en wat verder te koop zal worden gepresenteerd.
Benevens het wrak van hetzelve schip, zittende op de buitengronden van de Maas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 augustus. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden van Helvoetsluis MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van St. Ubes; HARMINA, kapt. B.H. Swart, van Kadix en DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, van Liverpool, welke wegens zware lekkage door de zeeloodsen op de haven is gebracht.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis PIET HEIN, kapt. W. Turbull, van Suriname; CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, van Sellauw.
De 22e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas GAZELLE, kapt. W. Bouch, van Hull.


Datum: 26 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
RIKA, kapt. R.E. Zoutman, van Nakskov met tarwe; ANNA ALBERDINA, kapt. K.D. Ekamp, van Memel, met lijnzaad; JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Koningsbergen met tarwe; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, met lijnzaad.


Datum: 27 augustus 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 17e dezer is, op de hoogte van Bevesier, door de loodschuit n.º 1 gepraaid het schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Amsterdam naar Batavia, aan welk boord alles wel was.
Het schip SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Amsterdam naar Suriname, is de 16e dezer gepraaid Lezard tien mijlen ten N.N.O. van zich hebbende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 25 augustus. FORTUNA, kapt. D.H. de Boer, van Petersburg; ZAANDAM, kapt. J. Singer, van Archangel.
Vlie, 22 augustus. ANNETTA, kapt. C.T. Maas, van Archangel; HILLECHINA, kapt. W.J. Panman, van Koningsbergen; LEMMER, kapt. J. Tammens, van Dantzig; VREEDE, kapt. R.W. Vos, van Memel; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 25 augustus. MONNIKENDAM, kapt. S.J. Schol, naar St. Thomas; AURORA, kapt. A. de Boer, naar Genua en Livorno; EIZO DE WIND, kapt. G. Hellinga en VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, naar Marseille; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Bordeaux; BASTIAAN, kapt. W. van Beelen, naar Havre de Grace; DE BEIDE VROUWEN, kapt. H. Esher en PROVIDENTIA, kapt. J. Dreyer, naar Duinkerken; JONGE ANNA, kapt. Bunga en HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen; PROVIDENTIA, kapt. J. Jennings, naar Yarmouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 24 augustus. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; ELON MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Sunderland. De 17e augustus is door de loodsboot Nº. 1 gepraaid, op de hoogte van Bevesier, het schip ONDERNEMING, kapt. P. Middel, alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Verkoping van de romp van een vissers-bunsloep met zijn toebehoren.
31 Augustus 1833, des voormiddags ten 9 ure, zal te Middelharnis, ten overstaan van de notaris L. Kolff van Oosterwijk, publiek en op de dag van betaling worden verkocht de romp van een vissers-bunsloep, genaamd de VROUW APLONIA, met deszelfs mast, ankers, kabels, zeilen, touwwerk, vistuig en verder aan- en toebehoren, zo als die door stuurman Maarten Langbroek laatst is gevoerd geweest en uitgehaald september 1817.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 augustus. De 24e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van St. Ubes.
De 25e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
De 26e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 26e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DOROTHEA MARIA, kapt. N. Ankersen en RENSINA, kapt. P.D. Douwes, naar …… ; EMILIE, kapt. S.P. Hansen, naar Aalborg; INGEBORG CAROLINA, kapt. L. Jacobsen, naar Newcastle en DOROTHEA, kapt. S.J. Pranje, naar La Rochelle.


Datum: 28 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, van Koningsbergen, mat tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregat ANNA EN LOUISA, kapt Jacob Kersjes de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. de gekoperd schooner WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 10 oktober.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult. 
Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE LEMMER, kapt. Johannes Tammes. 
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Bordeaux. Het Nederlandse smakschip ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel. 
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. 
Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holttzapffel.
La Rochelle. De Nederlandse kof DE VERWACHTING, kapt. Jan Hendrik Schipper. 
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 31 augustus.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Siebe Hendriks de Groot. Adres bij C.J. de Grijs en Zoon en Van Ulphen en Ruys.
Lissabon. Het Nederlands gekoperd sloepschip DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot. 
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan G. Visser. 
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt 3 september.
Nantes. Het Nederlands kofschip AURORA, kapt. Berend J. Wygers. 
Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlandse smakschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema. 
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer. Vertrekt 31 augustus.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE NIJVERHEID, kapt. Ever-Eppes Hoveling. 
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer. 
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Koningsbergen. Het galjasschip LOUISA, kapt. Engelbert Andreas Bakker. Adres zie boven.
Petersburg. Het Nederlands kofschip HYLKE JANSZ, kapt. Bordze Jansz Siedzes. Te bevragen bij de cargadoors Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe. Vertrekt 10 september.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen. 
Texel, 26 augustus. Zr.Ms. Linieschip DE ZEEUW, kapt. J.C. Rijk, van Vlissingen; TRITIA, kapt. J.J. Zelling, van Alicante; JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wytekamp, van Hull; CATHARINA, kapt. D.A. Zeylstra, van Archangel.
Uitgezeild:
Texel, 26 augustus. ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Alicante naar Riga; GOEDE HOOP, kapt. O. Hansen, naar Duinkerken; VROUW HELLINGA, kapt. F.B. Apoeld, naar Hull; WAAKZAAMHEID, kapt. J. de Weerd, nar Newcastle; CAROLINA, kapt. E.R. Storm, ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, VROUW ALBERDINA, kapt. J. Bondrager en ANETTA, kapt. F. Neppenus, alle vier op avontuur.


Datum: 29 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 9e september 1833, des avonds ten zes uere, ten overstaan van de notarissen Hanssen en Louwerse, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen, de navolgende scheeps-parten, als: 
-       1/8e part in het extra-ordinair welbezeild Nederlandse tweedeks gekoperde fregat-schip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan; liggende voor de Haarlemmerboom.
-       4/16e part in het extra-ordinair welbezeild Nederlandse tweedeks gekoperde fregat-schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen; liggende te Sourabaya. 
En dat zo als dezelve reilen en zeilen, met de gelden bij de beurs in hetgeen te goed of te kwaad mocht wezen. Varende beide schepen onder directie van de heren M. Udink & Comp. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
GEBINA, kapt. P.J. de Vries, van Dantzig met tarwe; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Dantzig met hout; MARIA, kapt. M.C. Peters, van Memel met rogge, tarwe en balken; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met raapzaad, tabak, laken en koehaar; AURORA, kapt. J.G. Ehlers, van Embden met koolzaad en seltzerwater; GRIETJE, kapt. W.E. Pannenborg, van Embden met koolzaad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Kapt. H.J. Schuring, voerende het schip DE GOUDVISCH, van Koningsbergen naar Amsterdam, meldt van Rendsburg van de 22e dezer, dat hij met verlies van de bezaansmast en zeilen aldaar was aangekomen; doch toen, na volbrachte reparatie, waartoe een gedeelte der lading, welke in goede staat was bevonden, gelost moest worden, weer gereed was om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 augustus. Kapt. Plokker, van Salou te Rotterdam gearriveerd, heeft de 19e dezer op 47º37’ NB 6º19’ WL gepraaid het schip SIRIUS, kapt. P.N. Peters, van Rotterdam naar Rio.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 27 augustus. LOUISA, kapt. J. Meyer, van Suriname; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiansand.
Vlie, 25 augustus. JONGE GERBRAND, van Archangel.
Uitgezeild:
Texel, 27 augustus. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.
Vlie, 25 augustus. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 augustus. De 26e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis REMPKE, kapt. J.J. Oltmans en WILLEMINA GEZINA, kapt. L.N. Baas, naar Liverpool; de 27e, des morgens ANNA AMALIA, kapt. A. Christiaansen, naar …… ; JOHANNA HENRIETTA, kapt. J. Meyer, naar de Oost Zee.
De 26e dezer, des namiddags en de 27e, des morgens, zeilden uit de Maas GAZELLE, kapt. W. Bouch, naar Hull en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; CARL EMIL, kapt. S. Beekman, naar Elseneur; GEORGINA JOHANNA, kapt. S.C. Baars; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Bergen; DE VROUW ANNA, kapt, U.E. Pot, naar …. ; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.A. van Laaten, naar Riga; BELVEDERE, kapt. J.J. Gort, naar Greifswald; DE VROUW HELENA, kapt, F.J. de Winter, naar Reval en JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Liverpool.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar …… en arriveerde BASTIAAN, kapt. W. van Beelen, als bijlegger naar Havre. 
De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis EMMA MATHILDE, kapt. J.H. Jansen, van Triest; JOHANNES EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder, van Reval; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, van Cette, als bijlegger op order. De 28e, des morgens, zeilde PRINS FREDERICK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, naar Batavia.
De 27e, na posttijd, arriveerde te Brielle, ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Libau. De 28e, des morgens, HELENA, kapt. B.J. Hinke, van Bremen.
In Texel is binnengekomen Zr.Ms. schip van oorlog DE ZEEUW, kapt. J.C. Rijk, van Vlissingen.


Datum: 30 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijst Amsterdam:
LOUISA, kapt. J. Meyers, van Suriname met suiker, katoen en indigo.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ONDERNEMING, kapt. Jacob Pieters Middel, van Amsterdam naar Batavia, is op 17 augustus ter hoogte van Bevesier gepraaid door de Texelse loodsschuit No.1
RC 310833
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands fregatschip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 28 augustus. THERESIA CHARLOTTA, kapt. J.L. Berg, van Genua; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Oleron; FERDINAND, kapt. E.F. Bartels, van Archangel; GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sip, van Bayonne.
Vlie, 27 augustus. VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, van Koningsbergen; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Christiansand; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendal.
Uitgezeild:
Texel, 28 augustus. VERWISSELING, kapt. C. v.d. Drift, naar Lissabon; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.
Vlie, 27 augustus. DRIE ZONEN, kapt. R. Jonson, naar Newcastle; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brandt, naar de Oostzee; TWEE GEZUSTERS, kapt. H.N. Moller, naar Aalburg; AMALIA, kapt. P.G. Landberg, naar Bergen; SARA, kapt. H.G. Botje, op avontuur.


Datum: 31 augustus 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal binnen kort vertrekken het daarvoor bekend snelzeilend nieuw gekoperd en gebouwd fregat-schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer. Iemand daarin goederen willende laden of personen en families van deszelfs bijzonder ruime en alleszins geschikte kajuit en verdere geriefelijkheden tot de overvoer naar Java gebruik wensende te maken, adresseren zich bij de cargadoors D’Arnaud en Comp. te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 29 augustus. JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Newcastle; AURORA, kapt. C. Jager, van Archangel; DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Torravecchia; VENDERE, kapt. H. Valk, van Drammen.
Vlie, 28 augustus. JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, van Koningsbergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Arendahl; GOEDE HOOP, kapt. H.E. Boswyk, van Oudsoen.
Uitgezeild:
Texel, 29 augustus. WELKOMST, kapt. J.R. Brunts, naar Bordeaux; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen; TWEE GEZUSTERS, kapt. L. Holst, naar Drammen.
Vlie, 27 augustus. JOHANNA OTTELLIE, kapt. J.K. Bolhuis, naar Riga; NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes, naar Riga; CAROLINE, kapt. J.G. Klem, naar Krageroe; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen en EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, naar Drammen; JUFVROUW TRYNTJE, kapt. J.O. Smit en ARRIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
FORTUNA, kapt. J.H. de Boer, van Petersburg met hennep, zeildoek, koper en andere stukgoederen; TITIA, kapt. S.J. Zelling, van Alicante met zoethout, wijn en andere stukgoederen; CATHARINA, kapt. D.A. Zylstra, van Archangel met lijnzaad; WIARDUS, kapt. J.J. Arens Jr, van Dantzig met tarwe; CHRISTINA, kapt. M.D. Bootsman, van Mariensiel met raapzaad; JANTJE, kapt. H.J. van der Zee, van Emden met rogge, veren en koehaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. De 29e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, naar Cuba; MALEYER, kapt. C. van der Hoeven, naar Batavia en DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar …….. en arriveerden DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, van Tromsoë.
De 29e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas ANNA MARIA, kapt. J.F. Muis, naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar …. ; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Liverpool; ONDERNEMING, kapt. H.G. Hinrichs, naar Stockton; WEMLINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar Sunderland.
De 30e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis VERWACHTING, kapt. J.E. Bloem, van Cette.
De 30e dezer, des morgens, zeilde van Brielle DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken. 


Datum: 02 september 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 30 augustus. NEPHUNUS, kapt. J.C. Roemen, van Drammen.
Vlie, 29 augustus. HENRIETTE, kapt. H.J. Rieper, van Kiel.
Uitgezeild:
Vlie, 29 augustus. CATHARINA, kapt. H.R. Veling en ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland naar Newcastle; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof en JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, naar Sunderland; ARENTINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar Petersburg; DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regtdoorzee, naar Koningsbergen; VROUW ANNEKE, kapt. T.M. Visser, naar Kopenhagen (opm: de tjalk, bouwjaar 1813, onder kapt. Teunis Martens Visser is na vertrek uit het Vlie vermist en spoorloos verdwenen; zie ook AH 260633); ALIDA, kapt. J.H. Bondt, naar Newcastle; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, naar Riga; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, naar Koningsbergen; JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, naar Noorwegen; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, JOHANNA, kapt. D.P. Doewes, GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. F.H. Foeken en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, de laatste vier op avontuur.


Datum: 03 september 1833


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille, Genua en Livorno, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit; ligt gereed. 
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 september. De 30e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt.-luitenant Franke.
De 30e passato, des namiddags, arriveerden in de Maas FEMMEGINA, kapt. H.J. Puister, van Clackmannan.
De schepen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Lucht en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Pekelder, beide van Hamburg naar Rotterdam, zijn de 22e augustus te Bremerhaven binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 augustus. Gisteren is, ten gevolge ener die dag per telegraaf ontvangen order, ‘s rijks stoomboot SURINAME te Vlissingen uit het dok gehaald, en heden door het Oostgat vertrokken, om zich, naar men verneemt, in de eerste plaats naar Hellevoetsluis te begeven, en daar zich gereed te houden tot de reis naar London ter overbrenging of afhaling van personen of depêches.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Amsterdam naar Petersburg, is volgens particulier bericht op 27 augustus uit het Vlie naar zee gezeild.


Datum: 04 september 1833


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 31 augustus is alhier (opm: Batavia) gearriveerd de Pruisische brik HEINRICH, vroeger genaamd de DE COCK, kapt. J.M.F. Flemming de 25 mei vertrokken van Rotterdam.
(opm: de zeebrief van kapt. Flemming was 29 mei 1833 geretourneerd wegens ‘van eigenaar veranderd’; bij de lijsten te Batavia aangebrachte ladingen in JC 070933 wordt de brik HEINRICH, kapt. Flemming, van Rotterdam, omschreven als onder de vlag van Kniphausen)
Alhier wordt verwacht de Kniphuizer brik JUPITER, vroeger de KONING DER NEDERLANDEN genaamd. (opm: deze informatie is waarschijnlijk onjuist; voor de KONING DER NEDERLANDEN onder kapt. O. Kievijt werd op 31 mei 1833 een nieuwe zeebrief afgegeven, welke op 15 juni 1835 werd geannuleerd wegens ‘verkoop van het schip’, dat onder kapt. G.A. Landman haar naam behieldl)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 september. Met het schip HEINRICH, gezagvoerder Flemming, van Rotterdam, is alhier de belangrijke tijding aangebracht dat de 21e mei te Londen een voorlopig tractaat tussen de gevolmachtigden van Engeland, Frankrijk en Nederland gesloten is, houdende opheffing van het embargo op onze schepen. Deze overeenkomst was nog dezelfde dag ter ratificatie naar Den Haag geëxpedieerd. Bij dit tractaat wordt verder nog bepaald, dat de Scheldevaart weder geheel geopend zal zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FERDINAND, kapt. J.C. Bartels, van Archangel met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Fernambuck. De Nederlandse kof DE GRONINGER WELVAART, kapt. Egbert Klasen Lugies. Sluit 30 september. Adres bij H. Verwyde en Czn.
New-York. Het Nederlandse schooner kofschip THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Krall. Adres bij Van Olivier en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Remmert Jans Dood. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port à Port. Het Nederlandse schooner kofschip DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins. Adres bij H. Verweyde Czn.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. De Nederlandse kof DE JONGE YPE, kapt. Eysse Jans Kars. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Drammen, Christiania en omliggende plaatsen. Het galjoot LUNA, kapt. Lars Backer, van Drammen. Adres bij J.W. Boekhout.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE EENDRAGT, kapt. S.P. de Jonge. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer. 
Adres bij Jan Corver en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE VROUW JANTINA, kapt. Jan Okkes Kuiper. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip KATHARINA, kapt. Hendrik H. Bakker. 
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA SIBERDINA, kapt. Jacob H. Ugen. Sluit 16 september. Adres bij Jan Borver en Comp.
Stettin (door de Sond). Het galjas MARIA, kapt. M.C. Peters, van Anklam. 
Adres bij F. der Kinderen.
Stettin. Het Nederlandse schip ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert. Sluit 7 september. 
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.


Datum: 05 september 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Terschelling, 29 augustus. MARIA, kapt. P.E. Boer, op avontuur.
AH 050933
Carga-lijsten Amsterdam: THERESIA CHARLOTTE, kapt. J.L. Berg, van Genua met wijn en stukgoederen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, met zalm, wol, koehaar en andere stukgoederen; NEPTUNUS, kapt. T. Toft, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 september. Met genoegen vernemen wij, dat het Nederlandse stoomschip de BATAVIER bij het laatste stormweder wederom bewijzen van deszelfs superioriteit boven de Engelse stoomboten heeft opgeleverd. Hetzelve stoomschip vertrok van London zondag 1 september, des middags ten 12 ure, en kwam maandag 2 september te Rotterdam aan, slechts weinig uren later, dan bij gewoon weder het geval zoude zijn geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 2 september. Hedenmorgen is alhier gestrand en verbrijzeld het Hamburger kofschip DE VROUW HENRIETTE, kapt. C. Heins, van Hamburg, met eiken balken en planken, naar St. Malo gedestineerd, de kapitein, stuurman, twee matrozen en een jongen zijn geborgen, de kok en een matroos zijn verongelukt.
Vlie, 2 september. Nog is heden morgen gestrand. Het Blankeneeser galjasscheepje ACTIEVE, kapt. C. Kröger, van Hamburg. Geladen met raap- en lijnkoeken, naar Luya gedestineerd, de equipage uit 5 man bestaande, zijn geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 september. Gisteren is op Tiepe achter de Westen gestrand, AMALIA, kapt. Jacob Houdschild (opm: een buitenlander, mogelijk kapt. Hauschildt), komende van Altona, gedestineerd naar Duinkerken; de equipage is geborgen en de lading is men bezig te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 3 september. Gisteren is van de rede van zijn ankers geraakt en vervolgens naar binnen gezeild: VROUW MERTINA, kapt. P.D. Marquard.
Vlie, 30 augustus. VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback.
1 september. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particulier correspondentie. Rotterdam, dinsdag 3 september. Heden kwam de stoomboot DE BATAVIER aan van Londen, met brieven van de 1e dezer. De gewone Engelse post-stoomboot, welke de brieven van 31 augustus aan boord moet hebben, was nog niet aangekomen. De BATAVIER liet veel Engelse stoomboten op de Thames achter; twee der beste en grootste beproefden om met de BATAVIER uit te lopen, maar moesten het spoedig opgeven en het bedaren van de storm afwachten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 3 september. NEPTHUNUS, kapt. A. Peters, van Portorico; TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jong, van Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particuliere correspondentie. Lillo, maandag 2 september. De alhier gestationeerde sectie gaffelkanonneerboten, onder het commando van de kapt.-luit. ter zee Jacot, is heden vervangen geworden door een sectie bom-kanonneerboten, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee Tastex.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Particuliere correspondentie. Provincie Zeeland, maandag, 2 september. De hevige stormen, welke op deze kusten woedden, schijnen vele ongelukken te hebben veroorzaakt. 
Een Engelse sloep is bij Westkappelle gestrand, het vaartuig is verlaten en de bemanning gered. Een stoomboot (tot heden is men niet zeker welke) zit vast op de hoogte van het Sluissche gat en zal waarschijnlijk in stukken slaan; ook heeft men het lijk van een fatsoenlijk geklede vrouw drijvende in zee gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 september. Van Middelburg meldt men, dat door de hevige stormbuien van zondag 9 (opm: 1 op 2 september) grote schade aan de Westkapelschendijk en in het algemeen aan meest alle de dijken en zeeweringen van het eiland toegebracht is. Voor Westkapelle is een kleine kotter verbrijzeld, waarvan echter de manschap gered is; ook is voor Zoutelande een fregatschip gestrand.
De stormen hebben ook de oude Scheldedijk tussen de coupure van Burght en het fort Isabelle zeer beschadigd.
Voor Ostende is de stoompacket TALBOT gestrand; doch de passagiers, veertig in getal, zijn gered. 
Ook zijn aldaar vergaan de Engelse brik ELISABETH, kapt. Heuwe, van Londen naar Halifax in Amerika en de Zweedse brik HANNA WILHELMINA, kapt. Peter Altein, van Stockholm naar Nantes, met teer en planken. Gelukkig is het volk van beide bodems geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 september. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen. 
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARTINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Groningen.
De 4e, des morgens, zeilden DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes en WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Liverpool en DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Gibraltar.
De 4e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas, FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van St. Thomas.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis BASTIAAN, kapt. W. van Beelen, naar Havre.
Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. R.R. Onnes, van Neustadt naar Amsterdam, is de 21e augustus te Bremerhaven binnengelopen.
Het schip HANNA, kapt. P.E. Callerman, van Harlingen naar Randers, is de 23e augustus te Frederikshavn binnengelopen, doch heeft de 25e de reis voortgezet.
Het schip FORTUNA, kapt. P. Rijlandt, van Amsterdam naar Bergen, is de 13e augustus wegens tegenwind te Svinoër binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis vervolgd.


Datum: 06 september 1833


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. W.F. Keuchenius, griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Sneek, gedenkt als lasthebbende van zijn principalen op donderdag den 26 september 1833, des middags ten 12 ure bij provisionele, en des namiddags ten 5 ure bij de finale toewijzing, in het logement de Wildeman in de Lemmer, publiek aan de meestbiedenden bij strijk- en verhooggeld te verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands kofschip, genaamd NEPTHUNUS, gevoerd geweest bij kapt. M.D. Jeltes, groot volgens meetbrief 89 tonnen, lang 21 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 17 duimen, hol 2 ellen 28 duimen, in den jare 1826 op de Joure nieuw uitgehaald, liggende in de Zijlroede te Lemmer. Nadere informatiën te bekomen bij de heer C. Sleeswijk, meester-zeilmaker te Lemmer, en Mr. W.F. Keuchenius voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. Snoek te Leeuwarden gedenkt op woensdag den 11 september 1833, ten huize van de kastelein Lammert Martens Kramer, te St. Jacobi Parochie, des voormiddags en elf ure, bij de provisionele, en des middags ten twee ure, bij de definitieve toewijzing, publiek aan den meestbiedende te verkopen een welbezeild turfschip, genaamd de JONGE WIJTZE, met deszelfs staand en lopend want, een stel zeilen, zo goed als nieuw, en verdere daarbij behorende gereedschappen, lang over steven ongeveer 14 Nederlandse el, wijd 3½ el, en hol ruim 1 el 15 palm, liggende in de Vaart te St. Jacob, op den dag des verkoop en des daags te voren voor de gegadigden te bezichtigen, op condities van dadelijke aanvaarding en contante betaling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 26 augustus, het tjalkschip de TWEE ZUSTERS, kapt. D.D. Visser, ledig van Oostmahorn; de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Groot en VRIENSCHAP, kapt. J. Klazen, beide met hout van Noorwegen.
Den 27 dito, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen; het sloepschip GREETHA, kapt. J.B. Andresen, ledig van Amsterdam; het sloepschip CHRISTINE MARIE, kapt. A. Andersen, met granen van Petersburg.
Den 29 dito, het brikschip SEXODEKENDE, kapt. A. Birch, met hout van Noorwegen.
Den 30 dito het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 25 augustus de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, en HOPE, kapt. W. Cousins, beide met boter naar Londen; het kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, in ballast op avontuur.
Den 27 dito, de kofschepen ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk; JAN JOSEPH, kapt. J. Snijder en de JUFFER TRIJNTJE, kapt. J.O. Stuut, allen in ballast op avontuur.
Den 29 dito, de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Sloten en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, beide in ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt op dinsdag den 17 september 1833, des middags ten 12 ure, ten huize van Geert de Ruiter, in de Plantagie buiten de Oosterpoort, bij verhooggeld finaal te verkopen een sterk getimmerd hektjalkschip, genaamd de NOOIT – VOLMAAKTE, groot 65 ton, met deszelfs zeil en treil, staand en lopend want, haken en bomen en verdere losse goederen, daarbij aanwezig, zodanig bevorens door Jelke Jans van der Pol bevaren en thans in de Stadsgracht bij de Oosterpoort te Sneek, is liggende; waarop slechts geboden is de geringe som van NLG 200.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 september. JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Suriname; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.
Vlie, 3 september. Gisteren gemeld: VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Droback.
Uitgezeild:
Texel, 4 september. Zr.Ms. fregat PALEMBANG, kapt. luit. Zwaanhals, naar Batavia, aan boord hebbende de Wel.Ed.Gestr. Heer Schout-bij-Nacht Bolken, als commandant Zr.Ms. Marine in de Oost-Indië en zich derwaarts begevende.; Zr.Ms. korvet PALLAS, kapt. luit. Buis, naar Suriname; THERESIA ALEYDA, kapt. H.H. Krul, naar New-York; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee en TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particuliere correspondentie uit Zeeland de dato 3 september 1833. Ontzettend zijn de berichten die wij omtrent de verwoestingen door de laatste storm veroorzaakt, ontvangen.
De schoon gebouwde voortreffelijke stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, is beneden het Sluische Gat op een zandbank geslagen en lig