Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1842


Datum: 01 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg.
Naar Dublin, het Nederlandse smakschip CATHARINA, kapt. J.B. Mulder.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H. de Boer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip OLDAMBT, kapt. P.H. Kammenga.
Adres ten kantore van Hudig & Groothuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zn, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 11e januari
1842, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, publiek te veilen een partij scheepsgereedschappen, bestaande in kettingen, ankers, zeilen, blokken, touwwerk, mast, boegspriet en ander rondhout, enz., afkomstig van het verongelukte schip JONGE JAN, kapt. G.A. de Jonge. Alles bij kavelingen, zo als hetzelve genummerd is liggende op een zolder aan de Zalmhaven, wijk C, no. 411 en aldaar daags vóór en des morgens van de dag der veiling kan worden bezichtigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Gisteren na de middag kwam de Nederlandse stoomboot AGRIPPINA, op sleeptouw hebbende het aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam toebehorende ijzeren Rijnschip RHIJN I,van Rotterdam hier aan. De stoomboot had 1.250 centenaars en het rijnschip 4850 centenaars geladen en de reis werd, het korte oponthoud aan de grens-kantoren niet medegerekend, in de korte tijd van acht en dertig uren van Rotterdam naar Keulen afgelegd. In het aanstaande voorjaar zal het transport van goederen op deze wijze worden voortgezet en ook nu zullen, bij open water en genoegzame lading, nog stoomboten van Rotterdam naar boven gezonden worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 december. Het schip MARIA, kapt. S.M. Tanger, van Malaga met stukgoederen naar Rotterdam, is, volgens brief van Malaga dd. 15e dezer, de 1e dito (opm: 1 december 1841), na gedurende twee dagen een hevige storm doorgestaan en daardoor zware lekkage bekomen te hebben, op 3½ mijl van Faro (37º01’ NB 07º55’ OL) gezonken en met de lading totaal weg; de equipage heeft zich met levensgevaar in de sloep gered en is te Faro aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadsnieuws. Hedenmiddag ten 1½ ure, is van de werf De Rave, van de scheepsbouwmeester G.H. Baay, in de Groote Wittenburgerstraat, met goed gevolg van stapel gelopen, het barkschip CATHARINA, groot 200 lasten, gebouwd voor de heren J. en Th. van Marselis; zullende worden gevoerd door kapt. K.M. Hillers, bestemd voor de vaart op Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Handelsberichten. Gedurende het jaar 1841 zijn te Amsterdam uit zee 2.039 schepen aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van kapt. Budd, voerende het schip MANHATTAN, van Amsterdam naar New-York, dd. Nieuwe Diep 29 december, was het schip die morgen bij het naar binnen zeilen, achter ingelopen door het galjootschip WEST INDIË, kapt. Boon, van Amsterdam naar Suriname, waardoor hetzelve een gat in de spiegel bekwam, de bezaansboom en gaffel, enz. gebroken en meer andere schade had bekomen en hij daardoor genoodzaakt was, in het Nieuwe Diep terug te keren, de schade was getaxeerd op NLG 365. De kapitein hoopte echter nog die nacht gereed te zijn, om de volgende morgen de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Bremerhaven, 26 december. De 22e dezer is bij de derde ton gezonken: het kofschip TALESSA, kapt. J.E. Peters (opm: waarschijnlijk buitenlander), met rogge van Hamburg naar Amsterdam bestemd; de equipage, die zich met de jol aan boord van het lichtschip gered heeft, is heden morgen alhier aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij wordt kennis gegeven, dat door Heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes Heren Deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de rekeningen en balance, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de Leden zullen liggen, ten Kantore van de Heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde Statuten, het dividend door Directeuren en Commissarissen bepaald zijnde op vijftig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot 10 januari 1842 ingesloten, bij de Mede-Directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wien de quitantiën in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1841.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Het ter rede van Batavia liggende schip DANKBAARHEID is thans hernaamd de BEIJKORF.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Batavia:
Nederlands fregat OSIRIS, kapt. Hazewinkel, naar Dordrecht, agenten B. Kopersmit & Co.
Nederlands fregat ROTTERDAM, kapt. Vis, naar Rotterdam, agenten Reijnst & Vinju.
Nederlands-Indische bark CALYPSO, kapt. Opperman, naar de Molucos, agent Nederlandsche Handel Maatschappij.
Nederlands-Indische schoener HOOP OP WELVAART, kapt. Njo Tjing Hong, naar Riouw, agent Lim Soeking.
Nederlands fregat MERCURIUS, kapt. J. Rooger, naar Amsterdam, agenten Thompson, Roberts & Co.
Nederlands fregat SARA LYDIA, kapt. Van der Tak, agenten Reijst & Vinju.
Nederlands fregat BAREND WILLEM, kapt. Riekel, naar Amsterdam, agenten Paine, Stricker & Co.
Nederlands schip MIDDELBURG, kapt. Rooderkerk, naar Japan, agenten Thompson, Robert & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december. Aangekomen. De 28e dezer: Nederlandse bark KALIEMAAS, kapt. W. Middleton, van Siak de 22e december. De 29e dezer: Nederlandse bark ORION, kapt. J.S. Hoek, van Bourbon (opm: Réunion) de 1e december. Nederlands schip SOERABAJA, kapt. F.W. Poodts, van Rotterdam de 2e december. Nederlands schip CELEBES, kapt. T. Cars, van Rotterdam de 19e augustus. De 30e dezer: Engelse brik CHILMARK, kapt. S. Penny, terug uit zee.
Vertrokken. De 29e dezer: Nederlandse bark IK MOAT, kapt. Tan Bien, naar Cheribon. De 30e dezer: Nederlands schip MENADO, kapt. F. Fokkens, naar Rotterdam, enige passagiers en 2 gepasporteerde militairen. Nederlands schip MERCURY, kapt. J. Schoon, naar Cheribon, enige passagiers. Nederlandse schoener THAIJ LAE, kapt. Liem Sioentjong, naar Semarang. Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Ibgok, naar Pekalongan, 1 passagier. Nederlands schip BACHT MASTORA, kapt. Said Hoesein Bafegio, naar Soerabaja.
Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet TRITON, Nederlandse schepen: MERCURIUS, BAREND WILLEM, ROTTERDAM, MIDDELBURG, SARA LIJDIA, ALFOLK, ATHAIET UL MAULAH, SOERABAIJA, CELEBES, barken: INDIAAN, MARIA ENGELLINA, OSIRIUS, JAVA, I JOESERIM HASIM, SUMATRA, EL MASHOOR, ORION, CATHARINA JOHANNA, PIET HEIN, DJOEDIL BARIE, KALIEMAAS; brikken: INDRAMAIJOE, TEKSIEN, FETAL KARIM, TWEE GEZUSTERS, WANG TJINGSING, HEPPENS; schoeners: WASP, CALYPSO, HOOP OP WELVAART, DANKBAARHEID, thans hernaamd DE BEIJKORF.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 december. Heden is alhier binnengekomen het schip de PLANTER, kapt. F.H. Zeijlstra, met vier passagiers van Amsterdam, hebbende 57 dagen reis.


Datum: 03 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Hellevoetsluis, 31 december. Het schip ARENTINA JACOBA, kapt. Van Wijk, naar Liverpool, is met schade wegens aanzeiling uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vaart op Belgie. Naar Antwerpen, Brussel en Gent ligt in lading het schip DE DRIE GEBROEDERS, schipper Charlemuys. Adres bij Gallenkamp & Jacobs, bij L. Straatman te Antwerpen, bij P. Verstraeten de Meurs en L. Straatman te Brussel.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo naar Amsterdam in lading liggende schepen:
Gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt; Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. F.W. Schenk; gekoperd tweedeks barkschip AURORA, kapt. S.Y. Parma; gekoperd tweedeks barkschip de EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer; gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, en gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. F.F. Lange.
Idem naar Rotterdam:
Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. B.J. Zoetekerk.


Datum: 04 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 januari. Sedert 1 januari tot 31 december 1841 in de Maas en Goeree binnengekomen en uitgezeild, opgemaakt naar de authentieke zeetijding: 1.948 ingekomen en 2.041 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse Stromen zijn binnengekomen of uitgezeild of die binnendoor langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1840 ingekomen 1.968. In 1840 uitgezeild 2.054
In 1841 ingekomen 1.948. In 1841 uitgezeild 2.041
Dus in 1841 minder ing. 22 Dus in 1841 minder uitg. 13
Gedurende het afgelopen jaar 1841 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.051 schepen.
In het afgelopen jaar zijn van Dordrecht naar zee gegaan 468 en uit zee aangekomen 363 schepen. De aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittanje met steenkolen 72, met ijzer 88 en met klipzout 114, uit Spanje met zout 8, uit Frankrijk met zout 5, uit Noorwegen en Rusland met hout 37, uit Zweden met teer 6, uit Noorwegen met stokvis en traan 10, uit Frankrijk met wijn 4, uit Oostindië met suiker en koffie 10, uit Zuid-Amerika met ruwe suiker 2, uit Buenos-Ayres met huiden 1 en diverse beladingen 6. Het jaar van te voren waren aldaar minder naar zee gezeild 64 en minder uit zee aangekomen 27 schepen.
In het afgelopen jaar 1841 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 212 schepen, waarvan 84 met kolen, hout, ijzer, enz. en 128 met granen van Libau, Windau, Riga, Arensburg, Stralsund, Greifswald enz., waarmede, als ook van de Rijn en verder van binnenlandse plaatsen, zijn aangebracht 21.876 lasten tarwe, rogge en gerst, zijnde ruim 3.800 lasten meer dan in 1840.
Gedurende het jaar 1841 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 448 en binnengekomen 3 koopvaardijschepen, behalve de haring- en visschepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. Geert S. Vegter.
Adres bij D. Burger & Zoon.

RC 040142
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlandse schoenerschip AFRA, kapt. J. Zwaal.
Naar Nantes, het gezinkt Nederlands kofschip GERHARDUS HENDRICUS, kapt. C.J. van der Velde.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEDERLANDER, kapt. J.H. Jonker.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlandse schoener-kofschip ADRIAAN, kapt. H.R. Bok.
Naar New-York, het Nederlandse schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlandse kofschip ELSJE, kapt. H.H. Potjer.
Naar Newry, het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. B.H. Stubbe.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Bordeaux, het Nederlandse kofschip RIGA, kapt. A. Dijksma.
Naar Havre, het Nederlands tjalkschip HOOP, kapt. H.H. Panjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Gibraltar, Malta en Smyrna, het Nederlands hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 januari. In de namiddag van de 31e december is van de werf De Raave, van de scheepsbouwmeester G.H. Baay, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heren J. en Th. van Marselis gebouwde barkschip CATHARINA, groot 300 lasten, gevoerd zullende worden door kapitein H.K. Hillers en bestemd voor de vaart op Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 januari. Aangaande het schip DOROTHEA, kapt. Simonsen (opm: buitenlander), van Hamburg naar Laguayra, op Eijerland bij Texel gestrand, wordt van de 31e passato gemeld, dat daarvan niets meer was te zien en het dus waarschijnlijk weggedreven zou zijn; de grote boot. Een kabeltouw en een partijtje linnen en katoen waren op Texel en enige zeilen, benevens 22 stukken linnen, op het Vlie geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Bij Koninklijk besluit van 11 februari 1831, no. 81, was bepaald, dat een der Nederlandse oorlogsschepen steeds de naam zou voeren van VAN SPEYK, als een blijvend gedenkteken van de heldendood diens jeugdigen zee-officiers. De korvet, welke sedert 1831 met die onvergetelijke naam prijkte, was ongeschikt geworden voor de actieve dienst en werd sedert enige tijd gebezigd als wachtschip te Soerabaya. In aanmerking nemende dat de naam, door zulk een daad vereeuwigd, niet moet prijken op een tot havendienst verwezen bodem, is door het departement van marine en koloniën aan de Koning voorgesteld en door Z.M. goedgekeurd, dat een der te Amsterdam op staande en der voltooiing nabij zijnde oorlogsschepen thans genaamd de MEDUSA, zal worden herdoopt de VAN SPEYK.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Suriname met suiker en rum.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. Op 29 december is uit Texel gezeild Zr.Ms. brik de ZWALUW, kapt.-luit. Enslie, en op de volgende dag uit Hellevoetsluis Zr.Ms. brik de AREND, luit. der 1e klasse ’t Hooft, en Zr.Ms. brik de WINDHOND, luit. der 1ste klasse Vrugt, alle drie naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn van deze stad naar zee gegaan 468 schepen, en aan deze stad uit zee aangekomen 363 schepen.
De in 1841 aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittannië met steenkolen 72, met ijzer 88, met klipzout 114, uit Spanje met zout 8, uit Frankrijk met zout 5, uit Noorwegen en Rusland met hout 37, uit Zweden met teer 6, uit Noorwegen met stokvis en traan 10, uit Frankrijk met wijn 4, uit Oost-Indië met suiker en koffie 10, uit Zuid-Amerika met ruwe suiker 2, uit Buenos Aires met huiden 1, diverse beladingen 6.
Het jaar tevoren waren hier minder naar zee gezeild 64 en minder uit zee aangekomen 27 schepen.
Gedurende het jaar 1841 zijn van Maassluis in zee gezeild 448 koopvaardijschepen, en binnengekomen 3, behalve de haring- en visschepen.
Gedurende het afgelopen jaar 1841 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.039 schepen, waaronder 107 van Java en Sumatra. In het jaar tevoren waren te Amsterdam 159 zeeschepen meer aangekomen, namelijk in alles 2.198 stuks, waaronder 95 van Java en Sumatra en 1 van China.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 3 januari. Volgens bericht van de voogd van het eiland Rottumeroog is op de 12e december jl. op de Bosplaat, ten westen van dat eiland, aangedreven een wrak, zijnde een vooreind, ogenschijnlijk van een barkschip, waarin zich vathout bevond, hetwelk gedeeltelijk door hem, gedeeltelijk door Zoutkamper vissers en anderen is geborgen. Dat op diezelfde dag op het eiland Rotttumeroog aangespoeld is een naambord met de woorden CHAREL ORTHOFF, von Königsberg, zeer vermoedelijk van het gedachte schip afkomstig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van La Ciotat, 3 mijlen beoosten Marseille, is door tegenwind, binnengelopen het schoener-kofschip HELENA, gevoerd door kapt. Stratingh, van Fiume naar Castle gedestineerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen DE VROUW ALIDA, kapt. Jaski, van Stettin naar Dordrecht, SICCOLINA HOOITES, kapt. De Jonge, van Greifswald naar Lynn, JUFVROUW MARTHA, kapt. Mulder, van Hamburg naar Amsterdam, zijn te Cuxhaven binnengelopen en waren de 23e december aldaar nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffijn, van Rouen naar Groningen, te Cuxhaven binnen, heeft 21 december de reis voortgezet, doch is op de rede terug en de 23e dito in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOSINA LOUISE, kapt. Mellema, van Koningsbergen naar Duinkerken, is de 2e dec. en het schip ANNA MARIA, kapt. Kramer, van Koningsbergen naar Antwerpen is de 30e november te Lyngoer binnengelopen.


Datum: 05 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Dezer dagen is op de Franse kust opgevist een welverzegelde fles, waarin gevonden werd het onderstaande bericht van de officieren van het Nederlandse schip CATHARINA JOHANNA, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Batavia:
“Aan boord van de CATHARINA JOHANNA, kapt. F.C. Jaski, van Amsterdam naar Batavia, zeilende op 44º NB 12º WL van Greenwich. De officieren van genoemde bodem, alsmede de gehele equipage bevinden zich allen wel en verzoeken de vinder dezes dit te rapporteren. 21 september 1841.”

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, van Suriname met suiker, katoen, koffie, hout, rum, cacao, lood en oud lood; MARGARETHA AGNES, kapt. T.F. Bakker, van Koningsbergen met erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 10e januari zal van het Nieuwediep naar Batavia vertrekken, het aldaar gereed liggende nieuw gebouwde barkschip LEWE VAN NYENSTEIN, gevoerd door kapt. H.K. Dijkhuis. Personen of families die van deze prompte gelegenheid ter overvaart naar Neerlands-Indiën wensen gebruik te maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Kranenborg & Zonen te Amsterdam.


Datum: 06 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. In het afgelopen jaar 1841 zijn te Brouwershaven binnengekomen 120 schepen, waaronder 36 van Oostindië en uitgezeild 34 schepen; zijnde over het geheel 59 schepen meerder binnengekomen dan in 1840 en alleen uit Oostindië 17 schepen meerder.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Te Antwerpen zijn in 1841 uit zee binnengekomen 1.227 schepen, te zamen metende 182.293 ton, waaronder 43 schepen onder Nederlandse vlag, terwijl in het vorig jaar 39 zulke schepen waren binnengekomen. Gedurende het jaar 1840 waren aldaar 1.172 schepen binnengekomen, houdende 179.291 tonnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Het schip VRIESLAND, kapt. P.W. de Vries, van Petersburg naar Nantes, in Terschelling met schade binnen, is naar Harlingen opgezeild en aldaar de 30e december aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Het schip PETER BANG, kapt. H. Petersen, van Holbeck naar Amsterdam, is, volgens brief van Mandahl van de 17e december, te Cleve binnengelopen; moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zn., makelaars te Rotterdam, zullen, ten verzoeke van de eigenaar of deszelfs gevolmachtigde, op dinsdag de 18e januari 1842, des namiddags ten 4 ure, in de zaal der verkopingen, op de Scheepmakershaven, letter A, no. 458, veilen en verkopen het Nederlands gebouwd tjalkschip, genaamd DE GOEDE HOOP, gevoerd bij gezaghebber M. Luitjes, lang 18 ellen 10 duimen, wijd 3 ellen 5 duimen, hol 1 el 49 duimen, groot 37 tonnen, aangeslagen in de Eerste Klasse, alles volgens meetbrief, afgegeven te Groningen, in dato 26 juni 1841, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere goederen meer, liggende in de Nieuwehaven voor de Boogaardstraat, alwaar hetzelve daags vóór en des voormiddags voor de verkoping door een ieder kan worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrandt, van Stettin met raapzaad; FANNY, kapt. D. Jacobs, van Hamburg met tabak, ebbenhout, pokhout, koopmanschappen; ossenbeenderen en hoeven en traan; HERMANN, kapt. J.H. Pluktje, van Hamburg met traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. Volgens de authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1841 in de Maas en Goereê binnengekomen 1.948 schepen, zijnde 20 minder dan in 1840 en uitgezeild 2.041 schepen, zijnde 13 minder dan in 1840, alles zo als gewoonlijk zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en de schepen die langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnengekomen schepen, waren er 79 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 2 meer dan in het jaar te voren.
In het afgelopen jaar 1841 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 212 schepen, waarvan 84 met kolen, hout, ijzer enz., en 128 met granen van Libau, Windau, Riga, Arensburg, Stralsund, Greifswald enz., waarmede, als ook van de Rijn en verder van binnenlandse plaatsen, zijn aangebracht 21.876 lasten tarwe, rogge en gerst, zijnde ruim 3.800 lasten meer dan in 1840.
In 1841 zijn te Brouwershaven binnengekomen 120 schepen, waaronder 36 uit Oost-Indië, zijnde meerder binnengekomen als in 1840 over het geheel 59, en alleen uit Oost-Indië 17 schepen. In 1841 zijn uitgezeild in het geheel 34 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In naam des Konings. Verkoping van een in executoriaal beslag genomen schip en toebehoren. Op maandag 17 januari 1842, des voormiddags te elf ure, zal, ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, in derzelver gebouw, staande aldaar in het Steegoversloot, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, bij executie worden verkocht en definitief toegewezen het aakschip HERCULES, als zeeschip gemeten op 127 belastbare tonnen; lengte 28 ellen 50 duimen, gemiddelde wijdte 5 ellen 15 duimen, gemiddelde holte 1 el 95 duimen en, voor de binnenlandse meting, een ruimte bevattende van 191 tonnen.
Met deszelfs staande en lopend want, ankers, kabel, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen en behoeften, benevens de daarbij behorende grote sloep of barkas, zo als hetzelve breder bij biljetten is omschreven; liggende hetzelve schip thans te Dordrecht in de Nieuwehaven, aan de zijde der Knolhaven, laatst bevaren door schipper Frederik Kamps, ten wiens laste hetzelve bij na te melden vonnis is verbonden en executabel verklaard, zijnde daarvan geen ander eigenaar of geen boekhouder aan de executant bekend, ter requisitie van Zijne Excellentie de Minister van Financiën, waarvan de bureaux gevestigd zijn te ’s-Gravenhage en ter vervolging en voortzetting van de heer Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, door welke domicilie gekozen is ten huize van de heer Abraham den Bandt, Procureur bij de Arrondissementsrechtbank voornoemd, wonende te Dordrecht aan de Nieuwehaven, wijk A no. 420, die tevens in dezelve zijn betrekking ten deze werkzaam is, uit krachte van een vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, ter terechtzitting van correctionele zaken gewezen op 10 maart 1841, geregistreerd te Dordrecht de 19de derzelfde maand, ten laste van Frederik Kamps, schipper, thans wonende te Wezel, koninkrijk Pruissen, tot verhaal der condemnatie in voorschreven vonnis vervat, en wel van een somma:
1. van NLG 97.391,80 voor boete,
2. van NLG 44,88 wegens geliquideerde kosten,
3. van NLG 453,59½ voor de kosten en de bekeuring gevallen,
alzo alles tezamen bedragende een somma van NLG 97.890,27½ onverminderd de kosten en misen van executie.
Het voormeld schip en toebehoren met de sloep of barkas, wordt door de executant ingezet op een somma van NLG 1.500,- welke inzet verstrekt tot eerste bod.
De veilcondities liggen ter lezing ter Griffie der Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, terwijl een afschrift daarvan voorhanden is ten kantore van de ondergetekende Procureur Executant, bij wie inmiddels nadere inlichting is te bekomen, wordende bij deze kenbaar gemaakt dat de veilcondities, onder anderen, inhouden de bepaling dat aan de koper, die bewijst Nederlander te zijn en de vereisten, bij de wet bepaald, bezit, en mits het schip door een Nederlander worde bevaren, op zijn aanvrage en ten zijnen kosten, zal worden uitgereikt een Nederlands Rijnpatent.
A. den Bandt, Procureur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 3 januari. Gedurende het jaar 1842 zijn alhier uit zee aangekomen 2145 schepen, hebbende dat getal in 1841 bedragen 2051, zodat er in het afgelopen jaar 103 schepen meer dan in 1841 zijn aangekomen. Onder de in 1842 aangekomen schepen telt men 96 uit Java en Sumatra en 60 uit Suriname.
Te Rotterdam zijn in 1842 binnengekomen 2051 en uitgezeild 2067 schepen, in 1842 waren deze getallen 1948 en 2041.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ledeboer, te Bolsward, zal, ten verzoeke van den heer I.J. Verwer, te Makkum, op maandag den 16 januari 1843, des namiddags ten 2 ure, in de Zwaan aldaar, ter verkoop aanbieden:
-1: Een in de laatste jaren aanmerkelijk vertimmerd en zeer goed onderhouden Tjalkschip, de JONGE HIDDE genaamd, groot 34 tonnen, met de daarbij aanwezige, complete scheepsinventaris, waaronder een nieuw anker en touw, door Rinnert de Haas wordende bevaren; 14 dagen na de verkoop te aanvaarden.
-2: Een zeer fraai vissers vaartuig, voorzien van uitmuntende zeilage en verder toebehoren, alles voor korten tijd geheel nieuw en voortreffelijk gemaakt.


Datum: 07 januari 1842


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een tjalktuig. Op woensdag de 12e januari 1842, te 10½ uur des morgens, zal te Delfzijl, publiek, ten overstaan van een bevoegd beambte worden verkocht de tuigage van het verongelukte Nederlandse tjalkschip de VRIENDSCHAP, gevoerd geweest bij kapt. Jan H. Zant, bestaande in ankers, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, alles liggende op het pakhuis de Kleine Oost te Delfzijl.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 3 januari. Een onzer dagbladen geeft het volgende bericht van Den Helder,
onder dagtekening van de 30e december:
Gedurende meer dan elf achtereenvolgende weken heeft alhier geen oostenwind gewaaid, die de tot uitzeilen gereed liggende bodems naar hun bestemming liet vertrekken. Toen dan de gisteren de zo lang gewenste gunstige windgelegenheid daar was, zijn er, door middel van de twee stoomboten de NOORD HOLLAND en AMSTERDAM, meer dan 70 bodems naar zee gesleept. Onder dezelve bevonden zich Zr.Ms. oorlogsbrik DE ZWALUW, kapitein-luitenant Énslie en het koopvaardijfregat NASSAU, naar Batavia; de koopvaardijfregatten NOORD-HOLLAND, DE GOEDE VREDE, MARIA, ALIDA MARIA, naar Suriname; PIETER EDUARD naar Nickeri; BRAZILIË, naar Fernambuck; terwijl nog in deze haven gereed liggen om eerlang in zee te steken, Zr.Ms. oorlogskorvet CASTOR, kapitein luitenant Söhngen naar Suriname, en de koopvaardijschepen VAN GALEN, JAVAAN, AMBARAWA, PIETER FLORISZ en CLAUDIUS CIVILIS, naar Batavia.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Holtenau overwinteren de volgende schepen: De TWEE GEBROEDERS, wijlen kapitein Onnes.
(opm: kapt. Hendrik Remkes Onnes was op 9 december 1841 te Rendsburg overleden; van de tjalk bouwjaar 1820, ontbreekt verder elk spoor; mede gelet op het overlijden van de eigenaar, de leeftijd van het schip en twee reparaties na lekkage is het schip na lossing van de lading vermoedelijk locaal verkocht voor de sloop)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot 61 ton, met volledige inventaris, thans liggende te Akkrum, in eigendom behorende aan J.H. Fennema, aldaar, bij wie nadere informatiën te bekomen zijn.


Datum: 08 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Gedurende het jaar 1841 zijn te Zierikzee ingeklaard 9 en uitgeklaard 6 zeeschepen. In het vorig jaar bedroeg het getal ingeklaarde 12 en uitgeklaarde 11 schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. Het schip HENRIETTE, kapt. A. de Haan, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd en in het entrepôt liggende, is in de nacht van de 3e dezer, door het weglopen van het water, op zijde gevallen en heeft veel water ingekregen, doch is sedert weer gerecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Rendsburg overwinteren de schepen: DE VROUW ALIDA, kapt. Swiers, van Dantzig naar Purmerend; AGINA WENDINA, kapt. Brouwer, van Rendsburg naar Harlingen; VIER GEZUSTERS, kapt. De Jonge, van Stettin naar Berwick. Op de Eider overwintert het schip: HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Memel naar Bremen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 januari. Heden is alhier gearriveerd het Nederlandse barkschip DE MAAS, kapt. P. van Waning, vertrokken van Calcutta de 11e december.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Zr.Ms. oorlogsbrikken MERKUUR, VENUS en SNELHEID waren bij afwisseling gedurende 1841 in deze haven (opm: Curaçao) gestationeerd, terwijl gedurende gemeld tijdvak deze haven bezocht werd door Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, Zr.Ms. transportschip DORDRECHT en Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO. Met het moederland werd de handelsgemeenschap opengehouden door de schepen MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, en de MARIA, kapt. Rotgans, beide van Amsterdam afgeladen, en de CURAÇAO, kapt. Gaerste, uit deze haven afgescheept.


Datum: 10 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DART, kapt. Cornsby, van Londen naar Amsterdam, liggende in het Groot Noord-Hollandsche Kanaal bij de Sint Maartensbrug, is in de nacht van 6e op 7e dezer, tot op het water afgebrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. stoomschip HEKLA, luit. J.F.A. Coertsen, uit Texel naar Batavia, is de 21e november op de hoogte van Teneriffe gepraaid; aan boord was alles wel.


Datum: 11 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zullen, ten verzoeke van de eigenaars, op dinsdag de 25e januari 1842, des namiddags ten 4 ure, in de zaal der verkopingen, op de Scheepsmakershaven, letter A, no. 458, in het openbaar veilen het Nederlands gebouwd gaffelschip, genaamd ST. JORIS, gevoerd geweest bij de gezagvoerder Mattijs Moreel, lang 17 ellen 8 palmen, wijd 3 ellen 8 palmen 9 duimen, hol 1 el 9 palmen 9 duimen, groot 92 tonnen, alles volgens meetbrief, met al dezelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere goederen meer, zo als hetzelve is liggende aan de Scheepstimmerwerf in de Houtlaan, St. Joris, no. 2, alwaar hetzelve daags vóór en des voormiddags vóór de verkoping door een ieder kan worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen, het bomschip de KROONPRINSES, schipper J. den Heijer.
Bij aanhoudende vorst zal tevens aldaar scheepsgelegenheid zijn naar Belgie en Frankrijk.
Adres bij de heer P. Varkevisser, te Scheveningen en ten kantore van Jan van Ommeren Fz. en Co., te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. Van Northshields wordt de 1e dezer gemeld, dat een uit Nederland naar Newcastle bestemd schip met al het volk verongelukt zou zijn.
RC 110142
Het schip (opm: bark) EMMA, kapt. L. Smit, van Rotterdam naar Batavia, was de 1e dezer op de hoogte van Dungeness.
DC 110142
Advertentie. De veiling van scheepsgereedschappen te Rotterdam zal op 11 januari geen voortgang hebben en is uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een extra fraai ijsschuitje en toebehoren, uit de hand te koop bij de scheepsbouwmeester Jan Schouten te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEZUSTERS, kapt. G.J. Gnodde, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, is door de hoge stand van het binnenwater en de daarop ingevallen vorst, genoodzaakt geworden bij het Noordhornder tolhek te overwinteren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden avond, omstreeks 9 uren, ontsliep zeer zacht mijn waarde man Abraham Cornelis Hazewinkel, in de ouderdom van circa 70 jaren, waarvan ik 36 jaren met hem in de genoeglijkste echt heb mogen leven. Door de Godsdienst gesterkt, staren wij hem gelaten, maar toch met weemoed na, vertrouwende, dat ieder, die de ontslapene gekend heeft, in zijn voor ons en voor het heil van de zeemansstand zo nuttig en werkzaam leven zal deel nemen in onze rechtmatige droefheid.
Veendam, de 8e januari 1842, Albertje H. Schipper, weduwe A.C. Hazewinkel.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Sedert de oprichting van de Zwolsche Reederij-Maatschappij, is de zeevaart alhier zodanig toegenomen, dat Zwolle, in stede van enkele zeeschepen in haar haven te zien binnenlopen, het getal sedert aanmerkelijk heeft zien vergroten. Gedurende het jaar 1841 zijn aldaar beladen aangekomen: van Liverpool 13 schepen met klipzout; van Hull 47 schepen met katoenen garens, wollen en katoenen manufacturen, enz.; van Newcastle 2 schepen met fijn aardewerk, kopergroen, aluin, enz.; van Cette 2 schepen met wijn; van Bordeaux 1 schip met wijn; van de Oostzee en Rusland 14 schepen met tarwe, rogge, lijnzaad, ongehekelde hennep en andere voorwerpen; van Noorwegen 14 schepen met ongebroken ladingen hout, en van Bremen 4 schepen met tabak en andere voorwerpen. Terwijl er beladen zijn uitgevaren: naar Liverpool 1 schip met haver en hammen; naar Hull 16 schepen met afgekookte beenderen, ongemalen eikenschors, enz. en naar Newcastle 1 schip met ongemalen eikenschors.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterk en wel onderhouden kofschip, met zeil en treil, lang 11 el 54 duim, wijd 2 el 82 duim, hol 1 el 28 duim, de gehele grootte 19 ton. Te bevragen bij de eigenaar S.F. Jorna te Wijtgaard.


Datum: 12 januari 1842


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Wij zijn tot dusverre buiten gelegenheid onze lezers nadere Europese berichten mede te delen. De laatste alhier aangekomen Nederlandse schepen zijn de 3e september des vorigen jaars uit het vaderland vertrokken, en het is te verwonderen, dat tot dus verre geen andere tijdingen zijn ontvangen. Op de 2e januari van het vorig jaar waren reeds schepen aangekomen, die de 11e oktober tevoren uit Nederland vertrokken waren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de eerstvolgende vendutie van Voute & Guérin zal worden verkocht 60,9 picols bladkoper en koperen spijkers, afkomstig van het te Onrust in reparatie liggend fregatschip HENDRIK JAN.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Van ’s Lands etablissement van houtveiling aan de rivier Coppename werd de 31e december 1841 uitgeklaard het schip VRIESLAND, kapt. J.C. van der Veer, bestemd naar Amsterdam, geladen met 215 balken en diverse houtwaren, te samen metende 10.343 kubieke voeten Rijnlands.


Datum: 13 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip ALBERTUS ADRIANUS, stuurman Ary Vrolijk.
Adres bij P.A. van Es en Ph.s Van Ommeren, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONKVROUW MARIA, kapt. K.J. van Wijk, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar wij vernemen, heeft de directie der Nederlandsche Handelmaatschappij, kapt. G. Fabius vereerd met het geschenk van een kostbaar gouden zakuurwerk en ketting, en zulks ten gevolge der kloekmoedige handelwijze op de laatste tehuis reis van het schip CHRISTINA AGATHA, toen hij dat schip met slechts 3 matrozen en 4 jongens, welke van de 32 man der equipage alleen gezond waren gebleven, te Cowes heeft binnengebracht. Ere zij de welgemelde directie, welke op dusdanige edele wijze het gedrag van een braaf en wakker zeeman weet op prijs te stellen en te onderscheiden. Wij twijfelen ook niet of deze beloning zal alle scheepskapiteins genoegen doen, en hen nog meer ter aanmoediging en spoorslag strekken om de reeds zo voordelig gevestigde naam der Nederlandse zeelieden te bewaren en te doen uitblinken.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

De 29e december werd te Paramaribo uitgeklaard het schip HARMONIE, kapt. B.F. Zoetekerk, naar Amsterdam, met 225 vaten suiker en 72 balen schone katoen; de 30e november 1841 werd in het Neder-district Nickerie uitgeklaard het schip NICKERIE-PACKET, kapt. C. Hoffker, naar Amsterdam met 320 vaten suiker, 45 balen hele en 12 balen gebroken koffie en 23 balen schone katoen.


Datum: 14 januari 1842


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FORTUNA, kapt. Taaij, van Liverpool naar Dordrecht, is de 6e januari te Douvres (opm: Dover) binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H. Zn., makelaars te Rotterdam, zullen ten verzoeke van de eigenaar of deszelfs gevolmachtigde, op dinsdag, de 18 januari 1842, des namiddags te 4 uren, in de Zaal der Verkopingen op de Scheepmakershaven, letter A no. 458, veilen en verkopen het Nederlands gebouwd tjalkschip, genoemd DE GOEDE HOOP, gevoerd bij gezaghebber M. Luitjes, lang 18 ellen 10 duimen, wijd 3 ellen 5 duimen, hol 1 el 49 duimen, groot 37 tonnen, aangeslagen in de eerste klasse, alles volgens meetbrief, afgegeven te Groningen, in dato de 26e juni 1841, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere goederen meer, liggende in de Nieuwehaven, voor de Boogaardstraat, alwaar hetzelve daags vóór en des voormiddags vóór de verkoping door een ieder kan worden bezichtigd. Nadere onderricht bij de makelaars.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bezeilde schoenerkof, DE NIJVERHEID, in den jare 1828 door de eigenaar zelf nieuw uitgehaald, met een complete inventaris, groot 103 tonnen, liggende thans aan de werf van P. Haimans, De Dageraad, te Amsterdam, zo als dezelve bevaren is door de eigenaar E.E. Hoveling, wonende aan het Oosterdiep te Veendam, bij wie nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 13 januari. Burgemeesters en wethouders dezer stad hebben bekend gemaakt, dat de openbare verloting der schilderijen, waarvan de opbrengst strekken zal tot onderstand der nagelaten betrekkingen van de, met de pink de JONGE PIETER, verongelukte Scheveningse vissers, zal plaats hebben ten overstaan van de notaris J.G. van der Haak, op zaterdag de 21ste januari 1843, des middags ten 12 ure, in het lokaal der tekenacademie, aan de Boschkant alhier; zullende de uitgifte der loten worden gesloten op woensdag voor de verloting; terwijl dezelve, van heden af, alleen verkrijgbaar zullen zijn ten kantore van voornoemde notaris.


Datum: 15 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op zaterdag de 29e januari 1842, des morgens ten 10 ure, aan de westzijde van de Haven te Vlaardingen, van het hol van het kofschip DE JONGE DIRK, lang 18 el 3 palmen, breed 5 el en groot 63 ton, met al deszelfs masten, staande want, roer en zwaarden. Nadere onderrichtingen te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade en Knottenbelt, te Vlaardingen voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn te Vlissingen binnengekomen 1.417 schepen, als 226 Belgische, 218 Engelse, 184 Hannoverse, 159 Deense, 96 Mecklenburgse, 77 Amerikaanse, 74 Noorse, 65 Franse, 65 Pruisische, 60 Nederlandse, 52 Zweedse, 23 Russische, 18 Oldenburgse, 13 Bremer, 12 Wismarse, 11 Hamburger, 8 Lübecker, 4 Kniphuizer, 4 Spaanse, 3 Rostocker, 3 Napolitaanse, 1 Siciliaans en 1 Oostenrijks;
uitgezeild 1.334 schepen, als 240 Belgische, 211 Engelse, 167 Hannoverse, 146 Deense, 101 Meckelenburgse, 74 Amerikaanse, 70 Noorse, 63 Franse, 66 Pruisische, 53 Nederlandse, 55 Zweedse, 22 Russische, 14 Oldenburgse, 16 Bremer, 7 Wismarse, 8 Hamburger, 6 Lübecker, 4 Kniphuizer, 3 Spaanse, 3 Rostocker, 2 Napolitaanse, 1 Siciliaanse en 2 Oostenrijkse.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Te Veere zijn in het afgelopen jaar ingeklaard 23 Engelse, 11 Nederlandse, 2 Belgische, 3 Hannoverse, 3 Deense, 2 Noorse en 1 Oldenburger, samen 45 schepen, metende 8.665 tonnen en uitgeklaard 19 Engelse, 13 Nederlandse, 29 Belgische, 1 Hannoverse en 1 Noorse, samen 63 schepen, metende 13.559 tonnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het schip DE WINDHOND, kapt. E. Langhetée, van Buenos-Ayres naar Antwerpen, is de 9e dezer, wegens tegenwind en ijs op de Schelde, te Ostende binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

North-Shields, 8 januari. Aan boord van het schip PROVIDENTIA, kapt. Oxford, van Rotterdam alhier gearriveerd, is een partij tabak aangehaald. Dientengevolge, en daar de kapitein bij de inklaring gerapporteerd had van Dartmouth te komen, is het schip in beslag gelegd en de kapitein gearresteerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. J.G. Berghuis, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; DE HARMONIE, kapt. B. Jansen, van Suriname met suiker, rum en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Batavia. Het Nederlandse gekoperd tweedeks fregatschip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, van Tiel. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Oliver en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip HENRIETTE CLASINA, kapt. F.J. Hofmann, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Suriname. Het gekoperd schoener kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip JONGE LODEWYK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Havana. Het gekoperd tweedeks barkschip CHRISTINA, kapt. W.C. Ran, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Havana. Het gekoperd barkenstynschip CUBA, kapt. J. Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands schoener-kofschip HILLEGINA CATHARINA, kapt. G.J. Mooy. Adres bij Kranenborg en Zn.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands schoener-kofschip CATHARINA SYPKENS, kapt. G. Menkema. Adres bij Kranenborg en Zn.
Naar Hull. Het Nederlandse smakschip NEPTUNUS, kapt. C.H. Kraanstuiver.
Naar Lissabon. Het gekoperd Nederlands kof ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Naar Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlandse kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij Van den Bey en Co.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip JOHANNES, kapt. A. Sluik Jr. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Triëst. Het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. H.J. Brouwer. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes. Adres bij Blikman en Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip GEERDINA, kapt. E.D. Woltman. Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.R. Boonstra. Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H.Zn., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag 15 februari 1842, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, publiek te veilen:
- Een stoomboot, lang over steven circa 29.30 el, wijd binnen de huid 6,00 el, hol 3,68, ladende omstreeks 95 lasten, met al derzelver kettingen, touwen en verdere inventaris.
- Een uitmuntende stoommachine, van ruim 70 paardenkracht, geheel compleet, met derzelver metalen assen, ketel, schoorsteen, rooster, ijzers en verdere gereedschappen.
- Het hol van een geheel nieuw schip, afgebouwd buiten het dek, lang over steven 28,00 el, wijd binnen de huid 6,72 el, hol 3,56 el, groot omstreeks 120 lasten, gaande 0,63 el diep, zeer geschikt voor een sleep- of vrachtboot, en ingericht voor bovengemelde stoommachine.
Alles is liggende aan en op de scheepstimmerwerf van de Heer E. van der Hoog, te Maassluis, alwaar het dagelijks kan worden bezichtigd.
De veiling zal geschieden, eerst van elk nummer afzonderlijk, daarna van no. 2 en 3 tezamen, en eindelijk van alles tezamen.
Het te veilene is ook uit de hand te koop.


Datum: 17 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia te Samarang gearriveerd heeft volgens brief van Batavia dd. 2 oktober een der masten verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Batavia, 5 oktober. Het schip ONS GENOEGEN, kapt. Landsaat, van Bezoekie naar Tjilatjap, is de 22e september, na in Straat Balie in een hevige windvlaag de fokkemast verloren te hebben, te Soerabaija binnengelopen, doch hoopte de kapitein binnen 14 dagen weer gereed te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 oktober. Het schip MIDDELBURG, kapt. Rooderkerk, van Batavia naar Japan, te Macao met schade binnengelopen, zou vermoedelijk afgekeurd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Stumper, van Batavia met koffie, suiker, foelie, nootmuskaat, notenzeep, tin en bindrotting; SUSANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Cerbère, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; ANNA EN ELISA, kapt. J. Arendspoot, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; COLUMBUS, kapt. N.C. Groesbeek, van Batavia met arak, koehuiden, rijst en sapanhout; ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker en katoen; BERENDINA, kapt. J.J. Schoemaker, van Hamburg met smalt, zout, tabak en drogerijen; VROUW IDA, kapt. J.D. de Vries, van Hamburg met lompen, koopmansgoederen en tabak; GESINA, kapt. J.A. Bolhuis, van Hamburg met tabak, koehaar en wacholderbessen; VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met tabak, koopmansgoederen, drogerijen, tabak en sigaren.


Datum: 18 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVA COURIER, kapt. B.J. Doornik, van Batavia met koffie, suiker, indigo, folie, notenmuskaat, notenzeep, Chin. Kaneel, tin en bindrotting; URANIA, kapt. C. van der Drift, van Batavia met koffie, suiker en bindrotting; YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Wordt gevraagd gelden ter belening tot onbepaalde kapitalen op een nieuw gebouwd fregatschip, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, tegen de interest van 6 %, met aanbieding ener waarde van 200 %; en NLG 800,- als tweede hypotheek of NLG 1.800,- voor eerste hypotheek op een huis en erf te Dordrecht, tegen de interest van 6 %, des verkiezende onder borgtocht.
Adres bij de zaakwaarnemers H.C. Spruit van Trigt en J. Roest, te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela, zal ten verzoeke van de heer U.F. Zuiderveen q.q. publiek te koop presenteren:
- 1/16e en 1/32e aandeel in het kofschip AGATHA, kapt. Wijndelt de Groot, onder directie van de heer C.M. Nap.
- 2/30e aandelen in het kofschip AGATHA, kapt. G. Schuur, onder directie van de heer Zuiderveen voornoemd.
Deze verkoop zal zijn te Oude Pekela ten huize van H. Schetsberg op vrijdag de 4e februari 1842, des avonds te 5 uren. (opm: verkoop van aandelen in twee verschillende kofschepen AGATHA).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip met zeil en treil, groot 27 tonnen, lang 12 el en 60 duim, hol 1 el en 21 duim, wijd 2 el 72 duim. Te bevragen bij den eigenaar J.B. van der Meulen te Rottevalle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een halfsleten tjalkschip, groot 53 ton, genaamd de DRIE GEBROEDERS, liggende op de Rohel onder Harkema Opeinde, eigen aan Likele Oeges Hoekstra, aldaar.


Datum: 19 januari 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 17 januari. Heden werd alhier uitgeklaard het schip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, naar Amsterdam met 509 vaten suiker, 47 balen schone en 1 baal vuile katoen.


Datum: 20 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. Latere berichten omtrent het stranden van het koopvaardijschip OVERIJSSEL, nabij Pantei-Timor, op de kust van Bali, bevestigen, dat van het schip en de lading niets is kunnen gered worden en dat de equipage en de passagiers daarin door de inboorlingen zijn verhinderd geworden, onder bedreiging dat zij, die zich tot redding van het een en ander naar het wrak zouden begeven, zulks met hun leven zouden boeten. Als reden van dat verbod werd door de Balinezen opgegeven een bij hen bestaand gebruik, bekend onder de naam van kliprecht (tawan-karang), volgens hetwelk zij bevoegd zouden zijn om alle schepen, welke op hun kusten stranden, te plunderen, met ter zijdestelling van het recht der wettige eigenaren.
Zr.Ms. brik COURIER en de schoener SYLPH waren naar de plaats, alwaar het ongeluk was voorgevallen. Gestevend, doch te laat gekomen om iets tot redding van goederen te kunnen verrichte. Intussen had dit voorval aanleiding gegeven tot ernstige onderhandelingen met de vorst van Bali-Bandong, die waarschijnlijk zullen leiden tot een voor de veiligheid van handel en scheepvaart bevredigend einde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARCO BOZZARIS, kapt. H. Olie, van Batavia met koffie, tin en bindrotting; THETIS, kapt. P. de Boer, van Batavia met koffie, tin en bindrotting.


Datum: 21 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADOLPH FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg van Suriname met suiker, katoen en koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Batavia. De gekoperd tweedeks fregat ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en C. en J. Daniels en Zn. en Arbman.
Naar Livorno en Genua. Het Nederlandse schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Dantzig. Het Nederlandse kofschip JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Petersburg. De Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uik. Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, De Vries en C. en Floris der Kinderen en Zn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop een aan het Hoofddiep op de hoek van het Borger-Compagniester Diep te Sappemeer wel gelegen scheepstimmerwerf met een behuizing, langhelling en timmerschuur, waarbij het halve koopschat tegen billijke interest kan blijven staan. Te bevragen bij de eigenaar en bewoner Klaas J. Mulder.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 20 januari. Extract uit de Guiana Times van de 3e januari:
Openlijk de weldaden uit handen van de Gouverneur en ingezetenen van Suriname, door mij zelve, equipage en passagiers van de schoener ROBERT HAYNES, na haar verbranding op de zeekust dier kolonie ontvangen, wensende te erkennen, betuig ik bij deze ons aller dank voor de vriendelijkheid, waarmede wij bij onze landing te Nickerie ontvangen zijn, en voor de bereidwilligheid met welke, dadelijk na het bericht van ons ongeluk, in alle onze onmiddellijke behoeften werd voorzien, voorts voor 120 Spaanse matten binnen de korte tijd van slechts enige uren te Paramaribo bij bijzondere intekening bijeen gebracht en te mijner beschikking gesteld om klederen en andere noodwendigheden voor mijzelve en het scheepsvolk aan te schaffen. Verzoekende het UEd. moge gelieven dit te plaatsen, noem ik mij, mijnheer, UEd. Dw.dienaar, John Blagrove, voormalig schipper van meergenoemde schoener ROBERT HAYNES.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johs. Damen, deurwaarder bij het kantongerecht te Harlingen, zal, op donderdag den 3 februari e.k., des namiddags ten 3 ure, ten huize van Age Wijngaarden, logementhouder te Harlingen bij de Vischmarkt aldaar, publiek veilen en 8 dagen daarna op gelijke plaats en uur verkopen een tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, volgens meetbrief 9 el 2 palm lengte, op 3 el 5 palm wijdte en 78 ton, liggende bij voornoemde brug te Harlingen, met zeil, treil, staand en lopend touwwerk en ankers enz., zodanig als het wordt bevaren, van welk de inventaris ligt te lezen bij den logementhouder voornoemd; hetzelve is ook intussen uit de hand te koop. Te bevragen bij de deurwaarder voornoemd. (opm: de lengte zal waarschijnlijk 19 el 2 palm moeten zijn)


Datum: 22 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip ADRIANA, kapt. J. de Jong.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Volgens brief van kapt. G. Gerrits, voerende het schip ONDERNEMING, van Amsterdam te Batavia gearriveerd, in dato 2 oktober, was hij van daar naar Onrust verzeld, om enige schade aan het koper te herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 januari. Het Belgisch schip MARIA, kapt. A.B. Arfsten, van Antwerpen naar Konstantinopel en Smirna, is, volgens brief van Konstantinopel van de 27e december, de 18e dito in de Dardanellen, bij Barbero, met de lading verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. Meyer, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Groningen van de 17e dezer, aldaar ingevrozen; de kapitein plotseling overleden zijnde, zou het bij een open water onder bevel van H.H. Meyer de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Samuel Pierre Mounier, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principalen, zal op woensdag de 2e februari 1842, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal tot publieke verkopingen ingericht, aan de Gelderschekade aldaar, publiek aan de meestbiedenden, bij opbod, zonder afslag, om contant geld, veilen en verkopen 1/40e aandeel in het barkschip FORMOSA, gevoerd door kapt. H. Reiniersen, onder het boekhouderschap van de heren Pistorius en Bicker Caarten, te Rotterdam.
Verdere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de notaris S.P. Mounier, in de Wijnbrugstraat te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ascension, 2 december. Het schip ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. Trip, van Batavia naar Rotterdam, is alhier na te N.O. van de Kaap de Goede Hoop het roer gebroken te hebben, binnengekomen, doch zal waarschijnlijk op de 4e dezer weer gereed zijn de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met genoegen vernemen wij, dat vanwege de Nederlandsche Handelmaatschappij en de assuradeuren der lading van het verongelukte barkschip de STAD ZIERIKZEE, aan de lichterschippers L. Kanters en D. van Hoepen, welke bij het stranden van die bodem, niettegenstaande het ruwe weder en de hoge zee, niet geaarzeld hebben met hun vaartuigen naar buiten te gaan, om een gedeelte van de kostbare lading te redden, een belangrijke gratificatie is toegelegd. Dit zal doen zien, dat men vastberadenheid op prijs weet te stellen, en tot aanmoediging verstrekken bij soortgelijke omstandigheden.
(opm: de bark is in 1841 verongelukt op de plaat Onrust bij Noord Beveland)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 januari. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlandse schip EDOUARD, kapt. M. Harkema, met enige passagiers, de 2e september vertrokken van Rotterdam, en heden is aangekomen de Nederlandse brik WILLEM, kapt. J.G. Schröder, met vier passagiers, de 31e augustus vertrokken van Rotterdam.


Datum: 23 januari 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 januari. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. schip JUNO, onder bevel van de kapt.luit. ter zee A. Klein, komende van Den Helder, met 34 dagen reis.
Gisteren is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het schip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, met 272 vaten suiker, 206 balen schone katoen, 36 puncheons rum, 1 vat arraroet, 55 stuks letterhout, een vat met letterhout en twee vaten bast.


Datum: 25 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip JONGE AALBERT MOS, stuurman Dirk Mos.
Adres bij P.A. van Es en Ph.ˢ van Ommeren, cargadoors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Overmeer, van Drontheim naar Caen, te Havre binnen, heeft de 15e januari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te New York lagen de 22e dec. in lading de schepen FOSKA HELENA, kapt. Post voor Amsterdam en ALBERTINA, kapt Mauritsson, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Havre uit zee aangekomen 5.173 schepen, waaronder 45 uit Nederland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Kapt. Huges, voerende het schip JOHAN GERARD, van Livorno naar Cette, in dato Toulon de 14e januari, was hij, na reeds de 27e dec. op de hoogte van Marseille te zijn aangekomen, doch door een hevige orkaan uit het NW gedurende 3 à 4 dagen achteruit gestormd te zijn, de 4e jan. door een bark aangezeild geworden, waarbij de grote mast met al het daarbij behorende touwwerk en zeilen, een anker, kraanbalk, enz. verloren ging, terwijl de boot door het vallen van de mast werd verbrijzeld. De rusten aan stuurboordzijde gebroken, de boeg- en legwarens ingedrukt en meer andere schade veroorzaakt werd; een noodtuig vervaardigd hebbende was hij daarmede de 12e dito te Toulon binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 27e januari een aanvang gemaakt met laden het schip GEERDINA, kapt. Boer, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht hektjalkschip, de VROUW ALIDA, groot 45 Nederlandse tonnen, met deszelfs gehele inventaris, liggende te Uithuizen. Informaties hieromtrent bij de schipper G. Valk aldaar en bij de deurwaarder Glas te Loppersum.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op donderdag de 3e februari 1842, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J. Eekhoff, Tzn. aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een sterk en wel bebouwd tjalkschip, genoemd DE VROUW JEZELINA, groot 68 tonnen, met complete inventaris, zo als hetzelve in eigendom is bevaren geweest door wijlen J.M. van der Meulen, liggende aan de Turfsingel nabij de Groentemarkt, te Groningen. Te bezien daags vóór en op de verkoopdag, des namiddags 2 - 5 uur.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 24 januari 1842. Heden is alhier uitgeklaard het schip IDA CORNELIA, kapt. W.J. Schenk, naar Amsterdam met 273 vaten suiker, 8 balen schone en 2 balen vuile katoen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Leeuwarden, 24 januari. Op woensdag de 2e februari aanstaande, zal door de kapitein ter zee en onderdirecteur der marine te Willemsoord, worden verkocht het voor Zijner Majesteits dienst afgekeurde fregat MARIA REIGERSBERGEN, waarvan de conditiën ter lezing liggen aan het bureau van de onderdirecteur, dagelijks, uitgenomen op zon- en feestdagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt gepresenteerd om uit de hand te verkopen een overdekt tjalkscheepje, groot 29 ton, in 1832 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, zoals het bij den koop zal aangewezen worden, alles in hechte toestand, liggende aan de Nieuwe Kaai te Leeuwarden, en aldaar te bevragen bij Tabe S. de Vries.


Datum: 26 januari 1842


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 januari. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik EAGLE, kapt. J. Zoccola, met een passagier, van Manilla vertrokken de 10e januari; het Nederlandse fregat DE ZEEUW, kapt. C. Abrahamsz, van Middelburg vertrokken de 4e oktober; het Nederlandse fregat MERCATOR, kapt. M. Kortland, van Rotterdam vertrokken de 4e oktober.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 24 januari. Heden is alhier aangekomen het schip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Amsterdam, hebbende 35 dagen reis.


Datum: 27 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMPHITRITE, kapt. J.K. de Jong, van Batavia met koffie, suiker, indigo, peper, huiden, tin en bindrottingen; JOHANNA CATHARINA, kapt. S. Lammerts, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; CUGERIE, kapt. G.A. Klimp, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, om contant geld een Groninger tjalkschip, groot circa dertig roggelasten, volgens meetbrief landsmaat acht en zestig tonnen, hebbende Strobosch wijdte, met deszelfs complete tuigage, volgens daarbij zijnde inventaris. Liggende te Doesburg aan de Kamper IJssel, aan de werf van de scheepmaker E. de Goede, aldaar. Iemand hierop reflecterende, gelieve zich met franco brieven of in persoon te vervoegen bij voornoemde scheepmaker De Goede, bij de zetschipper aan boord van hetzelve varende of bij de eigenaar, Bastiaan Plezier, in de Hofstraat, te Dordrecht.


Datum: 28 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname met suiker en katoen; JAN JACOB, kapt. R.H. Luitje, van Smirna en Samos met fruit;
BERNADOTTE, kapt. L. Berg, van New-Bedford met traan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Gibraltar. Het Nederlandse kofschip JAN EN FREDERIKA, kapt. J.H. Wey.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Naar Petersburg. Het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Londen is de 19e januari in lading gelegd het schip JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Pillau uit zee aangekomen 722 schepen, waaronder 99 Nederlandse en zijn van daar naar zee gezeild 727 schepen, waaronder 101 Nederlandse: aldaar overwinteren 36 schepen en te Koningsbergen 3, waaronder het Nederlands schip HENDRIKA ELISABETH, Kapt. Helmers.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten verzoeke van de schipper Lammert Timminga te Veendam zal ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte publiek worden verkocht deszelfs tjalkschip, groot 23 lasten of 65 tonnen, met alle opgoederen en toebehoren, zo als hetzelve thans in het Westerdiep te Veendam is liggende. Deze verkoop zal plaats hebben op dinsdag de 8e februari 1842, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, alwaar de inventaris van de opgoederen ter lezing ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Attema Gz., te Oldeberkoop, zal, op maandag den 14 februari 1842, des namiddags om 3 uren, ten huize van M.J. Eits, kastelein te Noordwolde, publiek verkopen een hektjalkschip, de VROUW HENDRIKJE genaamd, groot 54 tonnen, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en verdere complete inventaris, en wel zodanig hetzelve door Reinder R. Zeldenrust wordt bevaren, liggende aan Heloma’s sluis, onder Weststellingerwerff. Hetzelve is inmiddels ook uit de hand te koop; te bevragen bij Roelof Zeldenrust, te Noordwolde. (opm: LC 180242 meldt, dat is geboden NLG 1.505.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda Hz. te Leeuwarden zal op donderdagen den 10 en 17 februari 1842, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van de kastelein J. Swart, in de Weerklank aldaar, bij de provisionele en finale toewijzing, tegen genot van strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een schuiteschip, genaamd de JONGE PIETJE, groot volgens meetbrief 24 tonnen, laatst bevaren door Gosse Gerrits Bakker, en zodanig hetzelve thans is liggende op Snakkeburen onder Lekkum, en breder bij biljetten is omschreven. Conditiën te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van voornoemde notaris. (opm: LC 110242 meldt, dat is geboden NLG 279.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een scheepshol, groot 70 ton, lang 18 el 744 streep, wijd 4 el 74 streep, liggende aan de werf bij Johannes & Wietze Tjallings, te Grouw, alwaar hetzelve is te bevragen.


Datum: 29 januari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Het schip MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia naar Rotterdam, is de 23e dezer met gebroken grote mast te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname, met suiker en katoen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 26 januari. Heden is alhier gearriveerd het Nederlandse barkschip JACOBUS, kapt. C.M. Borghorst, met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, de 20e augustus vertrokken van Rotterdam.


Datum: 30 januari 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 januari. Heden zijn alhier aangekomen de schepen NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, van Amsterdam met drie passagiers, hebbende 31 dagen reis, MARIA, kapt. J. Remkes, van Amsterdam met een passagier, hebbende 30 dagen reis, en Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, luit.t.zee 1e kl. A.A. Bolken, van de Coppename terug, hebbende gepraaid het schip CONCORDIA, kapt. B.J. Wijgers.


Datum: 31 januari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Suriname met koffie, katoen, arrowrood en cacao; GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELD, kapt. H. Folkertsma, van kust van Guinea met palmolie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 14e februari 1842 des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip genaamd MARTINA JOHANNA, varende onder Nederlandse vlag en laatst gevoerd door kapt. R.J. van Driesten, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 15 duimen, wijd 4 ellen 55 duimen, hol 2 ellen 45 duimen: en alzo gemeten op 68 lasten of 130 zeetonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en de cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 26 januari. Het schip REMKE, kapt. Glim, van Suriname met suiker, katoen en cacao, naar Amsterdam bestemd, is ten westen van deze haven gestrand, de equipage, zo mede een gedeelte der lading zijn gered. Het schip zal geheel weg zijn en zou publiek worden verkocht. (opm: zie ook RC 010242)


Datum: 01 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands snelzeilend gekoperd barkschip JONGE CORNELIS, kapt. J.J. Klein, mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goede inrichtingen heeft.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 januari. Het schip REMKE, kapt. G.R. Glim, van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van Douvres (opm: Dover) van de 26e dezer, die morgen in een hevige storm uit het ZZW bewesten de haven gestrand en verbrijzeld; een gedeelte van de lading en de inventaris is geborgen en de equipage gered, zijnde het wrak publiek verkocht voor NLG 1.692.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Van Malta meldt men de 15e dezer, dat het Belgisch schip REMBRANDT, kapt. P. Garling, van Alexandrië (in Egypte) naar Antwerpen, wegens lekkage aldaar binnengelopen, de lading, in lijnzaad bestaande, gelost had. Men berekende het door zeewater beschadigde gedeelte op 4 a 5 tonnen. Na het lek hersteld te hebben, zou het de lading weer innemen en de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Het schip MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia naar Rotterdam, te Portsmouth met schade binnengelopen, is geïnspecteerd geworden en zal in de haven komen om een nieuwe bezaansmast in te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. De Belgische brik LESSELIERS, kapt. M. Pienschke, van Belfast naar Liverpool, is de 22e dezer, met verlies van de boegspriet, boten, zeilen, verschansingen en andere schade te Troon binnengelopen, zijnde die morgen, op de hoogte van Port-Patrick, door een stoomboot aangevaren geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 januari. Volgens particulier bericht is het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, op 10 oktober te Batavia aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de hoogte van Schouwen, naar gissing ZO per kompas op 11 vadem water, is gezien een wrak, voor anker liggende, zijnde waarschijnlijk een kof, hebbende de grote top boven water en zijnde van boven groen geverfd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Paramaribo, van de 4e december, zou het schip KONING WILLEM, kapt. Singer, de 8e en het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, tussen de 10e en 15e dito naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein K. Ouwehand, van Lissabon in Texel binnen, rapporteert de 22e januari op de hoogte van Douvres gepraaid te hebben het schip LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. Dijkhuis, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te New York was de 1e januari bezig met laden het schip FOSKA HELENA, kapt. Post, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 21e januari een aanvang gemaakt met laden het schip PAULINE, kapt. De Boer, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ochtend, omstreeks 4 uren, overleed zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, mijn dierbare echtgenoot, de weledelgestrenge heer Mr. Michael van der Tuuk, in leven lid der staten dezer provincie en notaris alhier. Hij had bijkans de leeftijd van 61 jaren bereikt, waarvan ik 31 jaren met hem in een allergelukkigste echtverbintenis mocht doorbrengen.
Veendam, 29 januari 1842, E.D. Dijck, wed. M. van der Tuuk.
(curiositeitshalve opgenomen, omdat deze notaris zoveel verkoopactes van Veendam voor zich heeft laten passeren).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren kofschip met deszelfs toebehoren, groot 52 rogge-lasten, in 1824 nieuw uitgehaald, gebouwd te Veendam bij de scheepstimmerman Holthuis, liggende thans te Gent. Nadere informatie bij G.A. Jonkhoff in de Havenstraat te Groningen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 januari. De 28e januari is alhier binnengekomen van Coppename het tjalkschip SURINAME, kapt. A.H. Hoff (opm: in NL registers onbekend), geladen met 92 balken diverse houtwaren, metende tezamen 2.096¼ kubieke voeten.
Eveneens de 28e januari is door Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, commandant A.A. Bolken, van ’s Lands etablissementen van houtveiling aan de Coppename naar zee gesleept Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, commandant kapt.luit.t.zee C. van der Hart, geladen met 3.190¾ kubieke voeten diverse houtwaren.
Gisteren is aan de Braamspunt ten anker gekomen het schip (opm: 3-mast galjoot) SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Dirksen, en heeft de heden de reis naar de rivier Coppename vervolgd ter afhaling ener lading hout.


Datum: 02 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FAMILIEN, kapt. F.F. Arends, van Cette met brandewijn, cremontart, spiritus en amandelen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De kapitein-luitenant ter zee, belast met het beheer over ´s Lands civiele vaartuigen, brengt hiermede ter kennis van het publiek, dat ten gevolge der daartoe bekomen machtiging bij ´s gouvernements besluiten van de 31e januari 1841 no. 6 en van de 14e januari 1842 no. 30, op maandag de 7e dezer voor rekening van het Gouvernement op ´s Lands equipage werf te Batavia publiek zullen worden verkocht vier onbekwame en afgekeurde kruisboten, kunnende nadere inlichtingen worden verkregen bij het bureau der civiele marine alhier.
De kapt.luit.t.zee voornoemd, J. Ligtvoet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Vertrokken het Nederlandse schip (opm: bark) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Middelburg, passagiers de heren G.L. Bronner en F. Mouthaan.


Datum: 03 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over 20 vaten oker, gemerkt J P en 2 vaten meekrap, gemerkt C F & G, van Rouaan alhier aangebracht per het Nederlandse schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Joh.ˢ Ooms Ez. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, om bij open water te vertrekken, het Nederlands hoekerschip VERWISSELING, kapt. T. van der Meyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia te Samarang met gebroken mast aangekomen, had, volgens brief van daar van de 7e oktober, een nieuwe mast ingezet en zou binnen acht dagen gereed worden om de reis langs de kust voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 29 januari is de stoomboot PRINSES VICTORIA, te Vlissingen van Londen aankomende, naar Antwerpen opgestoomd, zijnde dit het eerste vaartuig dat na de vorst opgevaren is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door middel van het Handelsblad van heden, wordt door de heer H. van Rijckevorsel, van Rotterdam, een brief medegedeeld uit Buenos Aires, van de supercarga van een zijner schepen, de ARCHANGEL, gevoerd door kapt. A.W. Wilkens, welke een nieuw bewijs levert voor het gevaar dat de schepen naar Zuid-Amerika bestemd, op die kusten lopen van door zeerovers uitgeplunderd en afgelopen te worden. Die brief is van de volgende inhoud:
Op onze reis van Lissabon naar Montevideo ontdekten wij op 01º25’ ZB 23º56’ WL een schoener voor bakboord bij de wind koers zettende. In den beginne was het ons onmogelijk de door hem getoonde vlag te onderscheiden. Naderbij komende herkende een onzer passagiers dezelve voor Braziliaanse. De kleinheid van het vaartuig, de zware bemanning, bestaande uit circa 60 koppen, meestal negers, en de harde zeilage van het schip deden ons al dadelijk veronderstellen, dat het een rover was.
Onze equipage, (bestaande met de passagiers uit 13 man) maakte zich dadelijk gereed tot verdediging. De donderbussen, geweren en pistolen, werden geladen, de enterbijlen en sabels voor de dag gehaald.
Kort bij elkander genaderd, vroeg één van het vaartuig, van waar wij kwamen. Wij beantwoordden deze vraag in het Frans, om te doen geloven, dat wij van die natie waren, zijnde haar vlag meer dan de onze gerespecteerd, door de laatste oorlog in Buenos Aires en door de veelvuldige tegenwoordigheid van Franse oorlogsschepen in die wateren, terwijl er zich sedert jaren geen Nederlandse oorlogswimpel in die landen heeft vertoond.
Deze list schijnt dan ook van uitwerking te zijn geweest, tenminste hij verliet ons met alle spoed.
Voor zo ver wij zien konden was het schip circa 20 last groot, zonder kanon, maar het volk zwaar met pistolen en lange messen gewapend.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 1 februari. Gisteren is alhier aangekomen het schip STAD ZWOLLE kapt. R.P. Dik, met een passagier van Amsterdam, hebbende 32 dagen reis.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 17e november 1841 is bij Petten gestrand het schip HARMONIE, kapt. De Jong voor wijlen kapt. Addicks, van Coppename naar Amsterdam. Het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om medio mei te vertrekken:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, en zijn beide bijzonder goed geschikt tot het overvoeren van passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 04 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Aangaande de verkoop van het wrak van het schip REMKE, kapt. Glim, van Suriname naar Amsterdam bestemd geweest, wordt ons nader bericht, dat hetzelve wrak voor slechts GBP 14 is verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVAAN, kapt. G. Eylers, voor wijlen J.P. Meijer, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Van den Bey en Co.
Naar Bremen. Het Nederlands smakschip HARMANNA, kapt. J.H. Pluktje.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het schip DE EENDRAGT, kapt. H. Drent.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip LUCAS WICHER, kapt. J.J. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip BOUGINA, kapt. R.J. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip FENNA, kapt. D. Jacobs.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Stettin. Het Nederlands kofschip FENNA, kapt. S.P. de Jonge.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Stettin. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Rostock. Het Nederlands schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, notaris te Appingedam, zal op vrijdag de 18e februari 1842, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder R.M. Hoekstra te Appingedam in het openbaar verkopen een bevaren tjalkschipshol, genaamd de VROUW MARGARETHA, groot 55 tonnen, liggende bij de werf van H.F. van der Werff te Appingedam, zijnde inmiddels ook uit de hand te koop. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd: te Portsmouth de 27e jan. HENRIETTE CLASINA, kapt. Hoffman, van Amsterdam naar Batavia met verlies van de fokkera.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Delfzijl van de 26e jan. waren aldaar ingevroren de schepen: DE VOS, kapt. Brunius, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Tent, MARIA, kapt. Broekema, DE VROUW ANNA, kapt. Lukje, DE TWEE GEBROEDERS kapt. Slangenberg, alle 5 van Amsterdam naar Hamburg, HILLEGINA ALBERDINA, kapt. Wolkammer, van Amsterdam naar Bremen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip REMKE, kapt. Glim, van Suriname naar Amsterdam, is volgens brief van Douvres van de 27e januari na de vorige dag met een loods aan boord om tij te stoppen in de baai van Douvres (opm: Dover) geankerd en door een hevige storm uit het ZZW genoodzaakt geworden te zijn de kabels en kettingen te kappen, bewesten het hoofd gestrand en verbrijzeld, doch het volk met grote moeite gered; van de lading waren 5 vaten suiker, 4 balen katoen, 7 balen cacao en een vat tonkabonen, alles beschadigd, alsmede een gedeelte van de tuigage, geborgen; het wrak, met het overige gedeelte van de lading, was dadelijk voor GBP 141 verkocht, doch diezelfde nacht in stukken geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Swinemünde uit zee aangekomen 1.629 schepen, waaronder 95 Nederlandse; onder dezelve bevonden zich 1.403 beladen, waaronder 116 uit Nederland en zijn van daar naar zee gezeild 1.653 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Libau uit zee aangekomen 205 schepen, waaronder 37 Nederlandse, van daar zijn naar zee gezeild 220 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Riga uit zee aangekomen 1.223 schepen, waaronder 67 Nederlandse, van daar zijn naar zee gezeild 1.251 schepen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Verkoop op rechterlijk gezag. Op maandag de 7e februari 1842, des namiddags te één uur, zal er, ten huize en op de scheepstimmerwerf van Harm Derks Hesseling te Oude Pekela en ten zijnen laste, worden overgegaan tot de verkoop, bij contant geld, van enige huismobilia, bestaande in kabinet, stoelklok, tafels, stoelen; benevens een grote partij
houtwaren, te weten eiken dekbalken, 40 kromhouten, 30 vlakstukken, 100 eiken schroden, 40 bochtstukken, 1 balk, 2 stevenstukken, een bewerkte kiel tot een nieuw kofschipshol en wat meer zal worden gepresenteerd; voorts een nieuwe, bijna afgewerkte open praam, groot plus minus 10 à 12 tonnen, een oude dito, groot plus minus 30 tonnen, een oude open boot en wat verder zal worden gepresenteerd.
J. Lodewijks, deurwaarder.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 3 februari. Gisteren arriveerde alhier de schepen DE HOOP, kapt. P.J. Gust, hebbende 32 dagen reis van Amsterdam, MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, met twee passagiers, hebbende 31 dagen reis van Amsterdam, WEST INDIË, kapt. J.J. Boon, hebbende 31 dagen reis van Amsterdam, SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, met een passagier, hebbende 31 dagen reis van Amsterdam, en ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, met een passagier, hebbende 34 dagen reis van Amsterdam, laatst van Cowes. Heden arriveerden alhier de schepen PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, met een passagier, hebbende 32 dagen reis van Amsterdam, en de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, met een passagier, hebbende 35 dagen reis van Amsterdam.


Datum: 05 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Van Vlissingen meldt men nader van het schip GUGLIELMO, dat het, door springen van touwen, tot tweemaal was overzijde gevallen, zullende, naardien het lek is, waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het schip PAULINE, kapt. J. Schreyenburg, van Liverpool naar
Ostende, is de 28e januari, met verlies van grootzeil, ra’s en andere schade te Beaumarais binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op heden ontving ik tot grote droefheid van mij en mijne zes kinderen, de bevestigende tijding, dat mijn geachte echtgenoot, Jan Philip Meyer, koopvaardij-kapitein, voerende het barkschip DE JAVAAN, op zijne te huisreize van Oost-Indiën, de 30e oktober jl. in de ouderdom van 47 jaren op voornoemde bodem is overleden.
Amsterdam, 3 februari 1842, de wed. J.P. Meyer, geb. H. Smitt

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H. Zoon, Makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 15 februari 1842, des namiddags ten vijf ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, publiek te veilen een partij scheepsgereedschappen, bestaande in kettingen, ankers, zeilen, blokken, touwwerk, mast, boegspriet en ander rondhout, enz., afkomstig van het verongelukte schip JONGE JAN, kapt. G.A. de Jonge, benevens nog enige andere scheepsgereedschappen, waaronder een zeer goede chronometer van Jefferijs en Ham, te Londen, laatste gerepareerd door Arnold en Dent; alles bij kavelingen, zo als hetzelve genummerd is liggende op een Zolder aan de Zalmhaven, wijk C no. 411, en aldaar daags vóór en des morgens van de dag der veiling kan worden bezichtigd.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 2 februari. Heden is van hier naar Amsterdam vertrokken de MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart.


Datum: 07 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer, van Suriname met suiker, katoen en cacao; THETIS, kapt. C.A. Odelmarck, van Cette met wijn, voorloop en amandelen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. Kapt. S.Y. Parma, voerende het Nederlands snel zeilend barkschip AURORA, voornemens zijnde tegen ultimo dezer maand van hier naar Amsterdam te vertrekken, recommandeert deszelfs bodem nogmaals aan heren planters, kooplieden en verdere ingezetenen ter inlading van koffie, katoen, en cacao, alsmede ter overbrenging van passagiers, als zijnde deszelfs kajuit daarvoor naar behoren ingericht.
Paramaribo, 5 februari 1842.


Datum: 08 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading:
Naar Londen, het Nederlands bomschip DE JONGE DIRK, schipper Leender Spaans.
Adres bij P.A. van Es en Ph.ˢ van Ommeren, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Ingevolge ontvangen bevelen moest Zr.Ms. stoomjacht DE LEEUW, benevens de koninklijke sloep, zich gisteren vroegtijdig aan het Katendrechtsche veer, tegenover Rotterdam, bevinden, om de koning de Maas over te voeren. Doch het menigvuldig drijfijs en daardoor verstopt geraken der aanvoerbuizen, noodzaakte het stoomjacht, gesleept wordende door de stoomboot ZUID-HOLLAND, naar ’s Rijks werf terug te keren, terwijl de kapitein ter zee Ver-Huell, directeur der marine van de Maas, met de kapitein ter zee Van Franck, equipagemeester, de onderequipagemeester, luitenant ter zee 1e klasse Lehman de Lensfeldt en de luitenant-kolonel Bezier, commandant van het corps mariniers, met diens adjudant, kapitein Nabal, zich naar het Katendrechtse veer begaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LEWE VAN NEYENSTEIN, kapt. Dijkhuis, uit Texel naar Batavia is de 28e jan. te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 28e januari een aanvang gemaakt met laden, de schepen ALBERTINA, kapt. Potjewijd en JACOMINA, kapt. Schuth, beide voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BOUWINA HENDRIKA, kapt. De Haan, van Stettin naar Bordeaux, te Warberg binnen, heeft de 22e januari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WEMELINA KRANENBORG, kapt. Kiers, van Newcastle naar Cette, is voor de 29e januari met verlies van zeilen en zeilboom en andere schade te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE EENDRAGT, kapt. Van Limmen, van Amsterdam naar Genua, te Falmouth met schade binnen, heeft de 29e januari na volgebrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Boer, van Newcastle naar Messina, is de 22e januari met verlies van de boegspriet en schade aan roer en boten te St. Ubes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. A. Muntinghe Cleveringa, notaris te Appingedam, gedenkt op zaterdag de 19e februari 1842. des voormiddags te 10 uren, ten huize van mej. de weduwe H.G. Roelfzema te Delfzijl publiek te verkopen een welbevaren smakschip met deszelfs toebehoren, groot 66 tonnen, genoemd CONCORDIA, en bevaren door schipper H.J. Schreuder, liggende bij de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting nabij Delfzijl.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 6 februari. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant kapt.luit.t.zee Stort, komende van Hellevoetsluis en hebbende 32 dagen reis.


Datum: 09 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal spoedig naar open water vertrekken: het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip SIRIUS, gevoerd door kapt. Hendrik Mulder. Iemand enige goederen derwaarts te laden hebbende of van de voor passagiers bijzonder goed ingerichte kajuit, voor de overtocht naar Neerlands-Indiën, wensende gebruik te maken, wordt verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Canne en Balwé of Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Een iegelijk, die meent enig recht te hebben op 16 pakken met lijnwaden, in de avond van de 7e mei 1840 te Menado aangehaald en waarschijnlijk afkomstig van de aldaar ter rede liggende Solohse brik HOHAP, gevoerd door de anakhoda Ong Tjiang, waarvan de eigenaars ontvlucht en dus onbekend zijn gebleven, zo is het dat ik, gezworen exploiteur bij de Raad van Justitie te Ternate, dagvaarde elk, die vermeent enig recht te hebben op bovengemelde lijnwaden om hun vermeend recht te institueren.
Ternate, 29 oktober 1841, Schneider. (opm: bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Gisteren zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark J.C.J. VAN SPEIJK. Kapt. H. Nioltee, van Rotterdam de 3e oktober, de Nederlandse bark WELTEVREDEN, kapt. J.A. Bangma, van Rotterdam de 28e oktober, en het fregat GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, met enige passagiers van Rotterdam de 2e november.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

 

Paramaribo, 8 februari. De 3e dezer arriveerden alhier de schepen JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Rotterdam, hebbende 35 dagen reis, en de ZWAAN kapt. C.J. van Driesten, van Rotterdam, hebbende 35 dagen reis en bestemd naar Coppename. De 4e dezer arriveerden alhier de schepen KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Amsterdam, hebbende 36 dagen reis, CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam, hebbende 37 dagen reis, en HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam, hebbende 35 dagen reis. De 7e dezer arriveerden alhier de schepen de ZEEVAART, kapt. J.J. IJnsen, van Amsterdam, hebbende 40 dagen reis, en ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Amsterdam, hebbende 40 dagen reis.

 


Datum: 10 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blêcourt, residerende te Wildervank, zal, ten verzoeke zijner principalen, op vrijdag, de 18e februari 1842, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouders E.D. Everts, te Veendam, publiek te veilen en verkopen: het in het jaar 1841 te Veendam nieuw uitgehaald kofschip, genoemd HEILINA, groot om de 56 roggelasten, in de tijde gevoerd door wijlen kapt. Geuchien Hindriks Sap, thans liggende aan de werf van de heer Booy, te Amsterdam. En zulks met al deszelfs opgoederen van masten, rondhouten, ankers, touwen, zeilen, koksgereedschappen en verdere toebehoren, waarvan de inventaris ten huize van verkoop ter lezing ligt.
Nadere informatiën en inventaris zijn te bekomen bij de cargadoors J. Daniels en Zn. en Arbman, Singel bij de Rosmolensteeg no. 278 te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Finale en onvoorwaardelijke publieke verkoping in Lloyds Room no. 80, Bishopgate Street, Londen, op vrijdag, 25 februari 1842, des namiddags ten half 3 ure precies, van het hol van het Nederlands, te Schoonderloo, provincie Zuid-Holland gebouwd fregatschip ELIZA, te huis behorende te Rotterdam, groot 550 register tonnen, zo als hetzelve thans is liggende. En dadelijk daarna van deszelfs kostbare inventaris, bij kavelingen, bestande in ankers, ankertouwen en dito kettingen, zeilen, watervaten, enz. Thans liggende in het Commercial Dock Rotherhithe.
Nadere informatieën te bekomen bij de agenten van Lloyds, de heren John Hudig & Son, te Rotterdam en A. Horstman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FORTUNA, kapt. T. Taay, van Liverpool, met zout en katoen.


Datum: 11 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. H.D. van Wijk, van Batavia met koffie, indigo, nagelen, huiden, tin en bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip SIRIUS, kapt. H. Mulder, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE NEDERLANDEN, kapt. B. Koster, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LUCAS, kapt. J.R. Dood.
Adres bij B.J. Hengel.
Naar Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U de Jonge.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. H.W Stuit.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE JONGE WILLEM, kapt. P.D. Douwes. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Kopenhagen. Het Nederlandse smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Naar Rostock. Het Nederlands schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Rostock en Wismar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Stettin. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Tonningen, Friedrichstadt, Rendsburg en Kiel. De Nederlandse smak GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven.

PGC 110242
Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag de 21e februari 1842, des morgens te 11 uren, ten huize van de logementhouder F.H. Wissemann te Winschoten, in openlijke veiling te verkopen een overdekt tjalkschip, groot 48 tonnen, met daarbij behorende opgoederen, zo als hetzelve thans is liggende te Winschoter Hoogebrug en laatst bevaren door Hindrik E. Corporaal. Nadere informatiën ten kantore van Mr. J. Fresemann Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Van Wijk, 97 dagen reis hebbende, van Batavia naar Amsterdam, was de 3e februari op de hoogte van Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te New York lagen de 3e januari in lading de schepen FOSKA HELENA, kapt. Post en AGNES, kapt. Cameron, beide voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 1e febr. een aanvang gemaakt met laden de schepen PHOENIX, kapt. Hansen voor Antwerpen en JANTINA GESINA, kapt. Schuur voor Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Kroonstad uit zee aangekomen 1.321 schepen, waaronder 92 Hollandse en zijn van daar uitgezeild 1.384 schepen, waaronder 109 naar Holland; aldaar overwinteren de Nederlandse schepen CORNELIA, kapt. Swart, MARIA JOHANNA, kapt. Pinksterboer, JANTINA ENGELINA, kapt Vos en REINTJE, kapt. Teensma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AUKJE, kapt. Veenstra, van Grangemouth en DE VIER ZUSTERS, kapt. Klasen de Jonge van Koningsbergen, beide naar Antwerpen, zijn uit de haven van Vlissingen gehaald, om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brieven van Batavia d.d. 30 oktober, over land ontvangen, zou de brik DE COCK, kapt. Willems, te Rotterdam te huis behorende, op de terugreis van Manilla naar Batavia, waar het schip de lading voor Rotterdam zou completeren, verongelukt zijn. De equipage was gered. (opm: zie PGC 150242; op 24 oktober 1841 NO van de Agenieten-eilanden verongelukt).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, notaris te Appingedam, zal op vrijdag de 18e februari 1842, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder R.M. Hoekstra te Appingedam, in het openbaar verkopen een bevaren tjalkschipshol, genoemd DE VROUW MARGARETHA, groot 55 tonnen, liggende bij de werf van H.F. van der Werff te Appingedam, zijnde inmiddels ook uit de hand te koop. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 9 februari. Heden is alhier uitgeklaard het schip NICOLAAS WITZEN, kapt. P.F. Lange, naar Amsterdam met 430 vaten suiker, 63 balen schone en een baal vuile katoen.


Datum: 12 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geregelde stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, vertrekt zaterdag de 19e februari.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., agenten te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia: Het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. H. Hagers, mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goede inrichtingen heeft, om in de loop der maand februari te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading: Voor passagiers en goederen, het nieuw snelzeilend en gekoperd barkschip JAVA PACKET, kapt. J.M. Janssen, hebbende uitmuntend goede inrichtingen voor passagiers en zullende tegen de 20e dezer maand tot vertrek gereed liggen.
Adres ten kantore van Smith & Co., alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Volgens brief van kapt. J. Jansen, voerende het brikschip BRISEIS, van Amsterdam bestemd naar Smirna, in dato Gibraltar 27 januari, was hij op 20e dito, na een reis van 20 dagen en na gedurende die tijd voortdurend stormen, welke tot orkanen oversloegen, doorgestaan te hebben, aldaar aangekomen; door de hemelhoge zeeën, had hij gedurende de reis, geen droog dek gehad en was de lossing door tot in de baai aldaar aanhoudende storm zeer vertraagd geworden, echter dacht de volgende dag de reis naar Malta aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Stettin, met raapolie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 februari. Heden arriveerde alhier de Nederlandse bark TIMOR, kapt. J.A. Boning, van Dordrecht de 24e september.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De European van de 4e januari dezes jaars vermeldt dat de Royal West-India Steam Packet Co. het stoomschip CITY OF GLASGOW gekocht heeft voor de vaart tussen de West-Indische stations. (opm: dit schip voer later als JAVA onder Nederlandse vlag in Oost-Indië).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.C. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker; vertrekt de 20e dezer.
Naar Triëste, het Nederlandse kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 14 februari 1842


Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 februari. Heden is alhier uitgeklaard het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, naar Amsterdam met 514 vaten suiker en 476 pond oud koper.


Datum: 15 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. Van der Bent.
Naar Abbeville, het Nederlands schip DE JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. en Co. Cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip ELIZA, kapt. P.H. de Boer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. H.K. de Boer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Geert S. Vegter.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Volgens brief van Laguayra dd. 31 december jl., was het schip MARIA EN JACOBA, kapt. Bart, aldaar van Amsterdam gearriveerd, na gedurende het eerste gedeelte der reis, door aanhoudende zware stormen, veel schade aan tuig, zeilen, enz., te hebben geleden, zijnde het schip op 27 november bevorens door een hoos overvallen, waardoor onder meerdere schade, de fok, het grootzeil en de schanskleding (opm: verschansing) weg en de onder-ra’s aan stuk sloegen, bij welke gelegenheid het schip veel water inkreeg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand Maart van Amsterdam geëxpedieerd worden, het bijzonder op de zeilage gebouwde en van alle gemakken voor passagiers voorzien Nederlands fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. Dirk Boes Lutjens, voerende een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deze uitmuntende gelegenheid, voor de overtocht naar Neerlands-Indiën, wensende gebruik te maken of iemand enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, wordt verzocht zich aan te melden bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht, no. 11, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, en W. van Dam, H.H. Zn., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun Meesters, op dinsdag 1 maart 1842, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, publiek te veilen: Het snel zeilend kopervaste en gekoperd brikschip DIANA, varende onder Kniphauser vlag, laatst gevoerd voor kapt. H.U. Visser (p. proc. O. Lindeman), volgens meetbrief lang 29,40 ellen, wijd 5,10 ellen, hol 4,87 ellen, en alzo groot 325 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, en aldaar kan worden bezichtigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brieven van Singapore, d.d. 23 november bevestigen de tijding van het verongelukken van het schip DE COCK, kapt. Willems, ( zie ons vorig nummer). Het ongeluk heeft plaats gehad ten NO van het eiland Agenieten en was de stoomboot HEKLA van Batavia afgezonden, ten einde de berging te bevorderen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein van Wijk, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 28e oktober in Straat Sunda gezien te hebben een brik, tonende Dordrechts nummervlag, zijnde vermoedelijk het schip DE DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGINA, kapt. Boer, van Havre naar Bordeaux, is de 5e febr. te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE JAN, kapt. Rentes, van St. Malo naar Rotterdam, was de 6e febr. op de hoogte van Bridport.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 3e februari een aanvang gemaakt met laden het schip ALETTA ELISABETH, kapt. Schuur en de 4e het schip ARENTINA JACOBA, kapt. Van Wijk, beide voor Dordrecht.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 februari. Men leest in het Journal du Havre, van de 8e februari:
Het schip de IJSSEL, van Rotterdam, ligt thans in onze haven, tot volle inneming van haar lading, reeds in Holland zijnde aangevangen en bestaande uit werktuigen en verbeterde toestellen ter fabricatie van suiker. Deze werktuigen, enz. zijn alle afkomstig uit de werkplaatsen van de heren Derosne en Cail, zo te Parijs als te Brussel gevestigd.
De door de IJSSEL ingenomen toestellen zijn bestemd tot het daarstellen van twee nieuwe suikerfabrieken op Java, die onder de bijzondere bescherming van Koning Willem II, door de kapitein Stavers, aldaar zullen worden opgericht. Reeds hebben bovengemelde heren Derosne en Cail verleden jaar, onder bescherming van de Nederlandse Regering, soortgelijke toestellen voor vier fabrieken afgeleverd. Hetzelfde stelsel is op het eiland Bourbon in volle werking. Wij vernemen, dat een van de hoofden van bovengemeld etablissement, dat in het bezit is van die vereniging van toestellen, die zulke gewichtige uitkomsten voor de rietsuiker fabricage oplevert, onlangs naar de Havannah is vertrokken, ten einde aldaar bij de oprichting van de eerste fabriek naar het nieuwe stelsel in die volksplanting tegenwoordig te zijn. Bij de pogingen, die blijkbaar in de vreemde koloniën worden aangewend, om de productie te verbeteren en te vermeerderen, geloven wij, dat de Franse Regering niet achterlijk kan blijven ter begunstiging van de invoer van dit vervolmaakte fabricagestelsel in onze Antillen wier toestand gevaarlijk zou kunnen worden, naar gelang de mededinging sterker worden zou, die de buitenlander hun bereidt, voorondersteld ook, dat zij de mededinging van de beetwortelsuiker te boven kwamen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 1/32e aandeel in het barkschip RABENHAUPT, waarvan boekhouder is de heer Mr. C.M. NAP te Groningen. Nadere inlichtingen te bekomen bij Mr. H.J. Trip, advocaat.


Datum: 16 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal waarschijnlijk in de maand Maart vertrekken, het nieuw gekoperd welbezeild fregatschip PRINS HENDRIK, gevoerd door kapt. J.G. Veening, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheeps-dokter. Zij die van deze gelegenheid tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken gelieven zich te adresseren aan de kapitein of bij Hooyman & Schuurman, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gebouwd kopervaste en gekoperd barkschip NICKERIE, groot volgens meetbrief 345 tonnen. Te bevragen bij de makelaars H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van schepen.
Maandag 14 februari, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y.
Een welbezeild kofschip, MARTINA JOHANNA, kapt. J. van Driesten, NLG 6.500, Kranenborg en Zonen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 februari. Gisteren arriveerden alhier het Nederlandse fregat PRINSES MARIANNE, kapt. J.A. Scott, met een aantal passagiers van Rotterdam de 23e september, en de Nederlandse bark PROTEUS, kapt. F. Guyt, van Rotterdam de 28e oktober. Heden arriveerde alhier het Nederlandse fregat AGNETA, kapt. J. Reessen, met een aantal passagiers, van Amsterdam de 29e oktober.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 februari. Heden is alhier uitgeklaard het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.C. Atkes, naar Amsterdam, met 407 vaten suiker, 253 balen schone en 47 balen vuile katoen en twee kisten porselein.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 25 december. Zaterdag de 18e december is Zr.Ms. brik SNELHEID, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J.A. Zoutman, van Suriname, laatst van Grenada, binnen deze haven aangekomen. De SNELHEID was reeds de 10e november van Suriname vertrokken met bestemming naar deze haven, doch moest op de 16e dier maand binnen Granville Bay op Grenada lopen ten gevolge van het grote getal zieken aan boord. Op Suriname brak de ziekte aan boord uit en er bleven 15 man ziek in het hospitaal te Paramaribo, en op de reis zijn 14 man overleden De SNELHEID heeft bijna een maand lang te Granville Bay gelegen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo naar Amsterdam in lading liggende schepen:
Gekoperd barkschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl; gekoperd tweedeks galjootschip WEST INDIË, kapt. J.J. Boon; gekoperd tweedeks barkschip AURORA, kapt. S.Y. Parma; gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriborg; gekoperd tweedeks brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers; schoener-kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. Wijgers; gezinkt kofschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks; kofschip ANTONIA, kapt. E. Speelman; brikschip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, gekoperd driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, gekoperd brikschip de PLANTER, kapt. F.H. Zeijlstra; gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer; gekoperd tweedeks fregatschip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen, gekoperd driemast galjootschip de STAD ZWOLLE, kapt. R.P. Dik, gezinkt kofschip de ZEEVAART, kapt. J.J. IJnsen, gezinkt kofschip HARLINGEN, kapt. J.J. Dijk, en gekoperd (opm: gezinkt) tweedeks barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal.
Idem naar Rotterdam:
Brigantijnschip de KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, en kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot.


Datum: 17 februari 1842


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Zierikzee wordt het volgende gemeld:
Bij de ramp, die onze stad heeft getroffen, door het verongelukken van het schip de STAD ZIERIKZEE, verheugt het ons, met zekerheid te kunnen melden, dat eerlang aan onze stadswerf de kiel zal worden gelegd van een ander schip, van gelijke grootte en naam, voor dezelfde reders, onder welke wij ook nu wederom Z.M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau, tellen mogen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Volgens brief van kapt. Carst, voerende het schip WILHELMINA LUCIA, van Amsterdam te Batavia gearriveerd, dd. 13 oktober, had hij op 32º ZB 22º WL, de grote- en voorstengen, alsook de bramstengen, met hun ra-zeilen verloren, echter had hij de geleden schade met de aan boord zijnde waarloze goederen gerepareerd en daarmee de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel van de koopvaardij kapt. Jan Philip Meyer, laatst gevoerd hebbende het barkschip JAVAAN en op reis van de Wijnkopers-Baai naar herwaarts, aan boord van gemelde bodem overleden, worden verzocht, daarvan vóór de 15e maart aanstaande aangifte te doen, ten kantore van de notaris J.A. Hoog, op de binnenkant.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in het einde der maand Maart of medio April vertrekken, het alhier gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip JUPITER, gevoerd bij kapt. J.K. de Jong van de ruime kajuit met alle vereiste gemakken voorzien, wensende gebruik te malen, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Zierikzee wordt de 12e februari, het volgende gemeld: “Bij de ramp, die onze stad heeft getroffen, door het verongelukken van het schip de STAD ZIERIKZEE, verheugt het ons, met zekerheid te kunnen melden, dat eerlang aan onze stadswerf de kiel zal worden gelegd van een ander schip, van gelijke grootte en naam, voor dezelfde reders, onder welke wij ook nu wederom Z.M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau, tellen mogen.”

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 februari. Gisteren is alhier aangekomen de schoener JAN ERNST, kapt. J.A. de Haseth, van Curaçao met enige passagiers en slaven, hebbende 18 dagen reis, en heden is alhier aangekomen het gekoperd brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, met een passagier van Amsterdam, hebbende 46 dagen reis.


Datum: 18 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Plymouth, 13 februari. Het schip ELIZA, kapt. Lahey, is alhier met verlies van stengen en ingestoten dek, benevens meer andere schade, uit zee teruggekomen, zijnde op 11º L. in aanzeiling geweest met het schip LEWE VON NYENSTEIN, kapt. Dykhuis, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. CHRISTINA, kapt. P.H. Kamminga, van Hull met raapzaad; CHARON, kapt. C. Rieke, van Petersburg met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Suriname. Het nieuw gebouwde gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip HARMONIE, kapt. Boy Jansen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het Nederlands gezinkt kofschip MARIA, kapt. S.J. Rotgans Jr.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lange, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Havana. Het gekoperd schoener-kofschip DIANA, kapt. B. Barends.
Adres bij Hoyman en Schuurman en B.J. Hengel.
Naar New York. Het gekoperd brigantynschip FOSKA HELENA, kapt. E.Y. Post.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Jan Corver en Comp.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip RABENHAUPT, kapt. T.D. Sickens. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip JUFFER EBELS, kapt. H.S. Dethmers.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U. de Jonge.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Bremen. Het Nederlands schip ALIDA GESINA, kapt. J.E. de Jonge.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman en Co. en de wed. J. Salm en Meyer. Sluit 4 maart.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer. Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Co. sluit 9 maart.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Naar Petersburg. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Brouwershaven is de 15e februari II. gearriveerd het schip LUCIE, gevoerd wordende door kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, van Danzig naar Bordeaux, op de Eems binnen, is volgens brief van Delfzijl, van de 11e febr. de vorige dag in de haven gekomen. Op de rivier was weinig drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE IJSSEL, kapt. Verberg, van Rotterdam naar Batavia, te Havre binnen, heeft na de lading met machinerie voor twee suikermolens, te Parijs en Brussel vervaardigd, gecompleteerd te hebben, de 9e febr. de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een bevaren smakschipshol met enig rondhout, groot plm. 50 rogge-lasten, bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kennisgeving van de verkoop van een in executoriaal beslag genomen tjalkschip. Op vrijdag de 11e maart 1842, des voormiddags te half tien, zal ter audiëntie van de arrondissementsrechtbank te Groningen, zitting houdende in de Oude Boteringestraat aldaar, aan de meestbiedende en hoogst afmijnende worden verkocht een tjalkschip genoemd DE ZEELUST, lang 16 ellen en 1 duim, wijd 2 ellen en 82 duimen, hol 1 el en 34 duimen en over zulks geijkt op 40 tonnen, met al deszelfs goederen, zo en in dier voege als hetzelve is in beslag genomen, liggende in het Zuiderdiep te Groningen, aan de Noordzijde, tussen de Oosterpoortenboog en het Winschoter- of Loopende Diep, in eigendom toebehorende aan Barteld Melles Wassing, schipper, wonende in gemeld schip, in beslag genomen ten verzoeke van Jan Geerts Poort, scheepstimmerman, wonende te Appingedam, ten laste van Barteld Melles Wassing, even genoemd.
Gemeld tjalkschip met toebehoren is door de executant ingezet voor NLG 50,-.
De veilcondities zijn ter Griffie van bovengemelde rechtbank nedergelegd en nadere informatie is te bekomen ten kantore van de procureur Mr. H. van Giffen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- een nieuw tjalkschip, met hek en platte luiken, lang over steven 19 el 278 streep, wijd over de wellings 4 el 181 streep en hol op de uitwatering 1 el 842 streep.
- een dito draaioverboord, lang 14 el 742 streep, wijd 3 el 259 streep, en hol op de uitwatering 1 el 417 streep.
- een welbezeilde praam, met platte luiken, lang 11 el 320 streep, wijd over de welling 3 el 118 streep en hol naar rato, groot volgens meetbrief 13½ ton, met zeilage enz.
Te bevragen bij den scheepsbouwmeester Johs. C. Sjollema, te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, groot 63 ton, sedert enige jaren in het veer gevaren van Sneek op Zwolle, te bekomen bij P.S. Reijenga, te Sneek.


Datum: 19 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand April te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Het schip DELPHIN, kapt. P.L. Peters, van Amsterdam naar St. Thomas, in de Oostpassaat gepraaid, had zware schade bekomen en een man der equipage verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Schip NICKERIE. De ondergetekende maakt hiermede kennelijk, dat hij de ware eigenaar van het schip DE NICKERIE is, en dat daarvan geen verkoop buiten zijn toestemming veilig plaats hebben kan.
Delfshaven de 18e februari 1842, Colin Campbell.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 16 februari. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse fregat HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. P.H. Lund, met 9 passagiers, van Amsterdam de 30e oktober, en de Nederlandse bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, van Amsterdam de 29e oktober, en heden arriveerde alhier het Nederlandse barkschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kock, van Rotterdam de 28e oktober.


Datum: 21 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens brief van kapt. Van Peer Bakker, voerende het schip DE JONGE MARIA, van Amsterdam laatst van Gibraltar naar Marseille, dd. Cette 10 februari, was hij aldaar, na voortdurend zware storm doorgestaan en op 29 januari, 7 mijlen afstand van de baai van Marseille, zeilen en alles van het dek verloren en stengen en ra’s gekapt te hebben, binnengelopen; hij dacht echter dat de lading onbeschadigd zou zijn gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. NEPTUNUS, kapt. S. Hoekstra, van Havana met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal waarschijnlijk van Rotterdam, in de loop der maand Maart vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CORNELIA, kapt. F.S. Deinum, bijzonder voor de overvoer van passagiers geschikt. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid willende gebruik maken, worden verzocht zich te adresseren te Amsterdam, bij de cargadoors Hoyman & Schuurman en te Rotterdam, bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel, G. de Vries en J. Steenhoff, makelaars, zullen op vrijdag de 18e maart 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Brakken Grond in de Nes, presenteren te verkopen: 204 vaten, circa 150,000 Nederlandse ponden palm-olie, in entrepot. Nu eerst alhier direct van Afrika aangebracht, per het schip GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, kapt. H. Folkersma. Alles nader bij notitie aan te wijzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.J. Cantzlaar, C.M. Overgaauw, J.P. de la Porte en P. Overgaauw CZN., makelaars te Rotterdam, zullen in het openbaar verkopen, op woensdag 2 maart 1842, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Geldersche kade: 41/1 en 18/2 vaten Odessa potasch, direct van Odessa aangevoerd per het schip MARIA, kapt. E. Bergman. Bij kavelingen van een heel of halve vaten. Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping te Vlissingen, ten overstaan van de heer agent van Lloyds, op maandag de 28e februari 1842, des middags ten 12 ure, in de Societeit aldaar, van elf fusten zoete olie, voortkomende van de lading van het verbrijzelde Hanovers kofschip ST. ANTONIUS, kapt. H.A. Klein, gekomen van Malaga, bestemd naar Antwerpen, des morgens op de verkoopdag voor een ieder te zien en te examineren. Nadere informaties te bekomen bij de heren J. Borghmans en J. Smith, commissionairs aldaar. Brieven franco.


Datum: 22 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Geert S. Vegter.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 21 februari. Den 19de, des morgens, zeilde ADRIAAN, kapt. H.R. Bok, naar New York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Rotterdam, 20 februari. In de voorgaande nacht zijn door de nachtwachten alhier betrapt en aangehouden geworden, twee matrozen behorende tot de equipage van het Engels schip HARRIET, kapt. Halladay, liggende in de Scheepsmakershaven alhier, terwijl dezelve bezig waren met het vervoeren van balen rijst, tot de lading van gemeld vaartuig behorende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Delfzijl vertrokken: de 10e febr. ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, van Danzig naar Bordeaux, de 15e TWEE GEBROEDERS, kapt. Slangenberg, naar Ditzum; de 19e TJETSINA, kapt. Bakker, naar Bremen, GOEDE VERWACHTING, kapt. Tent, naar Hamburg; de 20e HILLEGINA ALBERDINA, kapt. Wolkammer, GOEDE VERWACHTING, kapt. Meijer, CATHERINA ALIDA, kapt. Scholtens, alle 3 naar Bremen, AMASIS, kapt. Ruijl, naar Emden, VROUW ANNA, kapt. Lukje, naar Bremen, DE VOS, kapt. Brunius en MARIA, kapt. Broekema, beide naar Hamburg, HELENA, kapt. Esbra en SWAANTINA, kapt. Bakker, beide naar Bremen, VROUW JANTINA, kapt. Holsker, naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein D.J. Bulsing, van Batavia te Brouwershaven binnen, rapporteert de 12e februari bij Goudstaart gezien te hebben een schip, tonende de Rotterdamse signaalvlag met No. 60, zijnde die van kapt. C.J.A. Verberg, voerende het schip DE YSSEL, van Rotterdam en Havre naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schoener ELIZA, kapt. Lehigh, van North Shields naar de Middellandse Zee is de 13e febr. met zware schade te Plymouth binnengelopen, zijnde de 8e dito op 11º WL door het schip LEWE VAN NEYESTEIN, kapt. H.K. Dijkhuis, uit Texel naar Batavia, aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris M.P. Wenniger te Loppersum, gedenkt op dinsdag de 1e maart 1842, des voormiddags te 10 uren, ten huize van Martens op Winneweer, publiek te verkopen:
Een hecht sterk hektjalkschip DE VROUW ALIDA, groot 45 Nederlandse tonnen, met diens volledige inventaris, vroeger bevaren door wijlen Abel Oudman, liggende in het Damsterdiep bij Winneweer.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.J. Offerhaus, notaris te Groningen, gedenkt op woensdag de 23 februari 1842, des avonds te 7 uren, ten huize van J. Eekhoff Tz., aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkopen een tjalkschip, genoemd DE VROUW GEESINA, groot 27 lasten, met daarbij behorende opgoederen, thans liggende op de werf, Het Hoofd genoemd, buiten het Kleine Poortje, bevaren door- en inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de schipper J.J. Bakker. Te bezien des daags vóór en op de verkoopdag van 2 - 4 uren.
Mr. E.J. Offerhaus, advocaat en notaris.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip. Op aanstaande vrijdag de 25e februari 1842, des avonds te 6 uren, zal in het Gemeentehuis te Sappemeer om contant geld te koop worden aangeboden een overdekte tjalk, genoemd DE VROUW ANNA, groot 60 tonnen, hecht en sterk, met mast en giek, liggende in het Hoofddiep te Sappemeer, tegenover het Gemeentehuis. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de notaris te Sappemeer,
Mr. C. Hartman Busmann.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop op aannemelijke voorwaarden een nieuw hektjalkschip, lang 20 el 164 streep, wijd 4 el 686 streep, hol 2 el 59 streep, staande geheel afgetimmerd op de nieuwe werf De Hoop te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris de Vries, te Augustinusga, zal, op woensdag de 9e maart 1842 provisioneel en de 16e dito finaal, telkens ten 2 ure na de middag, ten huize van A.J. Koenes, op de Rohel onder Augustinusga, tegen contante betaling verkopen:
- Een in 1838 gebouwd tjalkschip, genaamd de STILLE VERWACHTING, groot 48 ton, met mast en gewicht, zeil en treil en verdere annexen, volgens inventaris; bevaren door wijlen Jan Durks Wapstra, thans liggende bij de Rohel voornoemd.
- Een halfsleten veerschip, hebbende gevaren van Buitenpost op Leeuwarden en terug, mede op de Rohel gelegen.
- Een beste bollepraam, met los vooronder, groot 8 ton, insgelijks liggende op de Rohel.
(opm: LC 110342 meldt, dat op de eerstgenoemde kavel is geboden NLG 2.601.)


Datum: 23 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FOSKA HELENA, kapt. E.Y. Post, van New-York met koopmansgoederen, katoen en mahoniehout.


Datum: 24 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. H. Rozema.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip D’ELMINA, gezagvoerder J.C. Jansen, voor goederen en passagiers, ter welker overvoer deze bodem een voortreffelijke inrichting aanbiedt, zijnde voorzien van een bekwame scheepsdokter. Ter nadere informaties gelieve men zich te adresseren aan de heren Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen of wel bij de gezagvoerder aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. Frans B. Nepperus.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip FENNIGINA, kapt. H.B. de Jonge.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Naar Hamburg, het Nederlands schip VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. J.H. Gust.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip, LAMMECHINA, kapt. J.R. Prins.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip ALIDA, kapt. W.D. Dekker.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip MARGARETHA EVERARDA, kapt. G.O. Sap.
Naar Christiaansand en Oosterrisoer, het Nederlands kofschip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gebouwd kopervaste en gekoperde barkschip NICKERIE, groot volgens meetbrief 345 tonnen. Te bevragen bij de makelaars H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 februari. het fregatschip STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, is op 13 oktober van Sourabaja te Passarouang gearriveerd.
Het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema is op 21 oktober van Batavia naar Sourabaja vertrokken.


Datum: 25 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Aangaande de Nederlandse smak CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, van Stettin naar Antwerpen bestemd en op 2 december 1841 de Sond gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: OCEAAN, kapt. P. Zunderdorp, wijlen, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; ELISABETH ANTHONIA, kapt. S.H. Veer, van Batavia met koffie, suilker, indigo, nagelen, tin en bindrottingen; TRITON, kapt. J.N. Schnijders, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Balwé en Jan Corver, makelaars, zullen op maandag de 21e maart 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, verkopen: No.1. Een extra ordinair wel bezeild Nederlands hek-tjalkschip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd door schipper R.W. Dykstra, volgens Nederlandse meetbrief, groot 56 tonnen.
No.2. Een extra ordinair welbezeild Nederlands smakschip, genaamd HELENA JACOBA, volgens Nederlandse meetbrief, groot 63 tonnen of 33 lasten en zulks beide met derzelver rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de cargadoors Canne en Balwé, op de Geldersche Kade en Jan Corver & Comp., op de Buitenkant naast Zeemanshoop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, Jan Corver, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder en A. van der Sluijs, makelaars, zullen op maandag de 21e maart 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild gezinkt Nederlands schoener kofschip, genaamd DE KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. C.E. Hoeksma, volgens Nederlandse meetbrief, lang 27 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen 24 duimen, hol 2 ellen 99 duimen en alzo gemeten op 189 tonnen of 100 lasten en dat met al deszelfs rondhout, wand, ankers, touwen, zeilen, enz. Breder bij inventaris en bericht, bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, in de Oude Teertuinen, no. 36.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Suriname. Het Nederlands gezinkt schoener kofschip KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE EENDRAGT, kapt. S.G, Hobma.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Marseille. Het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Naar Syra en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip BERDINA, kapt. J. Houtzager.
Adres bij Jan Corver en Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Constantinopel was de 27e januari bezig met laden het schip DE JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, voor Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Rendsburg wordt van de 17e februari medegedeeld, dat het nieuwe tarief betreffende de tol op het Sleeswijksch-Holsteinsch-Kanaal, eerstdaags, en wel voor het einde van deze maand publiek bekend gemaakt en de tollen op hetzelve gelijk gesteld zullen worden met die in de Sont geheven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op donderdagen den 10 en 17 maart 1842, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van den kastelein J. Zwart, op Vijversbuurt te Leeuwarden, bij de provisionele en finale toewijzing, tegen genot van strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen een hektjalkschip, genaamd de HERSTELLING, groot 70 tonnen, met alle daarbij behorende goederen, volgens inventaris, zodanig hetzelve ligt in de Stadsgracht bij Vijversburen, te Leeuwarden. (opm: LC 110342 meldt, dat is geboden NLG 555.)


Datum: 26 februari 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Stettin, het Nederlands tjalkschip HOOP, kapt. H.H. Panjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van zes cognossementen, gezamenlijk over 160 balen sumak, gemerkt twee driehoeken in elkaar, no. 101-260, alhier aangebracht per het schip ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, van Triëst, worden verzocht, zich nog heden aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer; zijnde de legdagen van dit schip verstreken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. H.J. Zeven.
Naar St.Petersburg, het Nederlands kofschip GEERDINA BEERTA, kapt. J.D. Flik.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip TJARK GIEZEN, kapt. S.J. Jaski.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. I.H. Dik.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Van Maassluis meldt men de 25e dezer, dat het schip JANTINA, kapt. L.H. Stubbe, door aanzeiling de boegspriet gebroken en schade aan de kabel bekomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Schip NICKERIE. De ondergetekende, in de Rotterdamsche Courant van de 22e februari een stellige aanbieding gezien hebbende tot verkoop van het schip NICKERIE, niettegenstaande zijn advertentie van de 18e februari, herhaalt hierbij, dat hij geen volmacht tot die aankondiging gegeven heeft en aan niemand geven zal en waarschuwt dat de akte, die tot overdracht gebezigd worden mocht, de ware eigenaar niet aanduidt; zullende hij, bij verdere volharding van de aankondigers of lastgevers, zodanige kennisgeving aangaande dat schip doen, als hij dan verplichtend rekenen zal.
Rotterdam, 25 februari 1842, Colin Campbell.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer, van Cette met wijn, voorloop, verfwaren en amandelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW AIKEA, kapt. C.J. Dyk.
Adres bij de wed. Jan Salm en Zoon.
Naar Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Maar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuveling.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga.
Adres bij Blikman en Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ONNEGINA, kapt. W.J. Kramer. Adres bij Blikman en Co.
Naar Koningsbergen. Het Nederlands kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 8 maart 1842, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, publiek te veilen: Het hol van het kopervaste en gekoperde fregatschip CANTON, lang 38,05 el, wijd 6,52 el, hol 5,70 el, en alzo groot 628 tonnen, liggende aan de Scheepstimmerwerf “Rotterdams Welvaren”, aan de Hoogenzeedijk, even buiten deze stad.
(opm: bouwjaar 1830, laatste kapitein J. Sap, die evenwel niet meer met het fregat heeft gevaren; de koper bleek een sloper, getuige de opmerking ‘schip gesloopt’ die de Ontvanger op 15 september meegaf bij het naar Den Haag terugzenden van de zeebrief)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra hecht, sterk en goed bezeild overdekt gaffel-damloperschip, groot 75 tonnen, met deszelfs geheel complete inventaris, liggende thans te Rotterdam. Te bevragen ten kantore van de notarissen Dalen en Lambert, aan de westzijde van de Leuvehaven, wijk C, no. 14, te Rotterdam. Brieven franco.


Datum: 27 februari 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 26 februari. Heden is alhier aangekomen de Engelse stoomboot CITY OF GLASGOW, kapt. Box, hebbende 23 dagen reis van Falmouth via Barbados, Tobago, Demerary en Berbice naar hier. (opm: zie ook CCR 120242).


Datum: 28 februari 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GOUDA SUSANNA, kapt. J.L. Mulder, van Batavia met koffie, tin en bindrottingen; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, met lijnzaad, potasch en sigaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk met het einde der maand maart of medio april vertrekken, het alhier met vast boord nieuw gebouwde, gekoperde tweedeks fregatschip JUPITER, gevoerd door kapt. J.K. de Jong, varende met een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deszelfs uitmuntende en van alle mogelijke gemakken voorziene inrichting tot de overtocht wensen gebruik te maken, worden verzocht zich ter bekoming van nadere informatie te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.


Datum: 01 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.H. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ELSJE, kapt. H.H. Potjer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter, om spoedig te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip HENDRIKA MARGINA, kapt. G.G. Bakker.
Adres van kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Rouaan:
Het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J. van der Bent.
Het Nederlands schip ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker.
Adres bij Johˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en vertrekt in de loop dezer maand. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILLIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. J.B. Mulder.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JANDINA, kapt. H.B. van der Werff.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip OLDAMBT, kapt. P.H. Kammenga.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Yersey, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Sourabaya, het gekoperd en kopervast, snelzeilend brigantijn-schip DE LEEUW, kapt. J.R. Butter. Dit schip met zeer grote luiken voorzien is bijzonder geschikt tot de inlading van machinerie of andere goederen van grote omvang. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys, te Rotterdam of De Groot Roelants & Co., te Schiedam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelzang, van Samarang, met suiker en koffie; ANNECHINA JANTINA, kapt. P. Pijbus, van Cardiff, en MARGARETHA, kapt. G. Cooper, van Londen, beiden met ijzer; ROTTERDAM, kapt. J. Turner, van Glasgow, met stukgoederen; LET ME ALONE, kapt. W. Herming, van Liverpool, met ijzer en katoen, en THOMAS AND HANNAH, kapt. M.J. Jobling, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 februari. Het schip JANTINA, kapt. L.H. Stubbe, heeft door aanzeiling de boegspriet gebroken en schade aan de kabel bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, van Danzig naar Bordeaux, te Delfzijl binnen, heeft, volgens brief van daar van de 21e februari, de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, kapt. Vaalman, van Liverpool naar Rotterdam, is de 14e februari te Douglas, eiland Man, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALETTA ELISABETH, kapt. Bakker, van Stockton naar Toulon, is de 16e februari te Marseille binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Jaski, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 18e december op 34º50’ ZB 23º13’ WL, gepraaid te hebben het schip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman naar Batavia naar Amsterdam (opm: reisbestemming onduidelijk).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Herderschee, van Batavia in Texel binnen, heeft de 27e november op 28º51’ ZB 46º28’ OL, gepraaid het schip ADOLPH VAN NASSAU, kapt. Brandt, van de Wijnkopersbaai naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IDA WUBBINA, kapt. Dik, van Livorno naar Hamburg, was de 16e februari op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 17e februari in lading het schip HUIBERT CORNELIS, kapt. Hendriks, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester-opperstrandvonder in het ressort Warffum, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door de voogd van het Eiland Rottumeroog, van de 15e tot de 29e december 1841, gedeeltelijk uit zee zijn opgevist, en gedeeltelijk uit een wrak, zittende op een plaat ten westen van Rottumeroog, zijn geborgen en op meergemeld eiland opgeslagen 2.713 eikenhouten pijpeduigen, van 1,90 el tot 2,10 el lengte, van 0,15 el tot 0,17 el breedte en van 7 tot 9 duimen dikte; waarvan enigen gemerkt en de anderen met de letters SAS en KP. Van welke goederen de eigenaren worden opgeroepen en uitgenodigd, om, er bewijzing van hun eigendom, zich schriftelijk of in persoon bij de ondergetekende te vervoegen.
Warffum, de 31e december 1841, de burgemeester-opperstrandvonder voornoemd: K.J. Ritzema.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De firma Bos & Comp. gedenkt op maandag, de 7e maart 1842, des avonds te 7 uren, ten huize van H.J. Spinhoff, aan de Groote Markt, publiek te verkopen een tjalkschip, DE GOEDE VERWACHTING, groot 62 tonnen, met deszelfs opgoed, liggende thans bij het Maagdenboogje, toebehorende aan en bevaren door O.E. Broekema. Dagelijks te bezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 24 februari. De Staats Courant deelt de volgende bijzonderheden mede, ontleent aan de uit Nederlands-Indië ontvangen berichten, die tot het laatst van oktober lopen:
Op een bericht, dat die van Atsjin zich weder op een in de nabijheid van Singkei gelegen plaats met vijandelijke bedoelingen hadden gevestigd, zijn de korvet BOREAS en de schoeners ZEPHIR en CIRCE naar Troemon gestevend. Het Nederlands-Indisch barkschip SUMATRA was te dier plaatse bezig zijn lading in te nemen.
Te Riouw was de cholera morbus geheel geweken. Nog een twaalftal lijders aan die ziekte, behorende tot de equipage van het fregat ROTTERDAM, werden in de garnizoensziekenzaal aldaar verpleegd.
De toenemende stoutheid der zeerovers in de wateren van Bali en Borneo had nieuwe maatregelen gevorderd. De kruisprauw der residentie Bezoeki was, na een moedige verdediging, in hun handen gevallen, en de gouvernementsschoener DORIS was met moeite aan hetzelfde lot ontsnapt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee, eerste deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zal op vrijdag de 4e maart 1842, des namiddags ten 3 ure, in het koffijhuis De IJskelder te Leeuwarden, tegen dadelijke betaling verkopen een overdekt schuiteschip, groot 17 ton, met mast, zeilen, touwwerk en verdere aanhorigheden. Iedere dag te bezichtigen op aanwijzing van de deurwaarder.


Datum: 02 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA PETRONELLA, kapt. P.P. Poppens, van Koningsbergen met erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en H. Vemer, makelaars, zullen op woensdag de 9e maart 1842, des avonds ten zes ure, in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van 196 vaten Surinaamse suiker, zo gezond als beschadigd en 1 vat in schoven. Alhier aangebracht per het schip ADOLF FREDERIK, gevoerd door kapt. G. Zwanenburg, gekomen van Suriname. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vaart op België. Naar Antwerpen, Brussel en Gent ligt in lading, om de 10e dezer te vertrekken, het schip DE VROUW ANNA, schipper G. Cuyt. Adres bij Gallenkamp & Jacobs, bij L. Straatman te Antwerpen, bij P. Verstraeten de Meeurs en L. Straatman te Brussel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 maart. Eergister is ter rede alhier geankerd Zr.Ms. stoomschip HEKLA, onder het bevel van de luitenant ter zee 1e klasse J.F.A. Coertzen. Ten aanzien van de overtocht van dit stoomvaartuig zijn wij in de gelegenheid gesteld enige merkwaardige bijzonderheden aan onze lezers mede te delen. Op 1 november 1841 vertrok genoemde bodem uit Texel en liep de 4e van die maand te Falmouth binnen. Dit begin was als het ware een proeftocht. Na afloop daarvan was het aan de bevelhebber van het stoomschip overgelaten om te beoordelen of die bodem in staat zou zijn de overtocht naar Java op de voorgestelde wijze te volbrengen. Het genoemde stoomvaartuig was namelijk uitgerust om de reis ten dele stomende en ten dele zeilende te doen, iets hetwelk tot dusverre nimmer ondernomen is. Toen het alhier aanwezige stoomschip PHOENIX uit Nederland herwaarts werd gezonden, waren deszelfs machinerieën buiten werking gesteld en de raderen en kasten binnenboords geladen; zodat die bodem toen als een gewoon zeilvaartuig de overtocht naar Indië heeft gedaan. De HEKLA was echter geheel uitgerust als stoomschip. Daardoor had men een dubbel voordeel op het oog, namelijk dat van een spoediger overtocht en tevens dat van een aanzienlijke bezuiniging, als hebbende men nu, bij de aankomst in deze wateren, de kosten niet te maken van het oprichten van de schoorstenen, het aanbrengen van de raderen, kasten, enzovoort, welke kosten vooral in deze streken, door het aanzienlijk hoger werkloon, zeer belangrijk zijn, zoals gebleken is bij het arrivement van de bovengenoemde PHOENIX. Buitendien heeft men alsnu het oponthoud niet, hetwelk het natuurlijk gevolg is van deze operatie. Bij aankomst van de HEKLA te Falmouth, bevond de commandant van het vaartuig de uitslag van die proeftocht alleszins voldoende en achtte hij het stoomschip zeer goed berekend om de tocht naar Java te ondernemen. Dien ten gevolge lichtte hij op 7 november het anker en verliet Falmouth. Op de 5e januari laatstleden bereikte hij, zonder enige tussenhaven te hebben aangedaan, gelukkiglijk de Kaap de Goede Hoop. Aldaar vertoefde het vaartuig gedurende negen dagen. De 11e januari hervatte de HEKLA alzo deszelfs reis en arriveerde de 27e februari ter rede van Batavia, onder het volle stoomvermogen. De overtocht van Falmouth tot Batavia is alzo in 102 zeedagen gedaan. De reis heeft afwisselend door middel van zeil en stoom plaats gehad. De werktuigen zijn gedurende de tocht zes en twintig dagen in werking geweest, waardoor een hoeveelheid van 200.000 Nederlandse ponden steenkolen is verbruikt. Uit hoofde van besparing van de brandstof, hebben de machinerieën altijd onder een half of verminderd vermogen gewerkt. Ware die spaarzaamheid niet noodzakelijk geweest en had men gedurende het traject op sommige plaatsen nieuwe brandstof mogen aanschaffen, dan zou de overtocht in minder tijd gedaan zijn. De HEKLA is een goed en weerbaar zeeschip, het heeft vele goede eigenschappen en gedurende de overtocht heeft men niet de minste schade hoe ook genaamd, noch aan het schip, noch aan de tuigage, werktuigen, ketels, raderen of kasten geleden. Alles bevindt zich in de volmaaktste staat en dadelijk zou de HEKLA wederom zee kunnen kiezen. Ook zal het vaartuig reeds overmorgen naar het eiland Onrust vertrekken en is hetzelve bestemd om, met het stoomschip PHOENIX, de beide alhier ter rede liggende oorlogsfregatten PALEMBANG en BELLONA, bij hun op handen zijnde terugkeer naar het vaderland, buiten Straat Sunda te slepen. De HEKLA heeft twee machines en twee ketels, ieder berekend voor 70 en dus tezamen voor 140 paardenkrachten; voorts 45 duims cilinders en 4 voet 6 duim slag (Engelse maat). De machines zijn gemaakt te Amsterdam in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Het schip heeft berging aan boord voor 100.000 à 200.000 ponden steenkolen. Met volle kracht werkende, is deze voorraad toereikende voor 16 volle etmalen. Gedurende het verblijf aan de Kaap de Goede Hoop, is uit officiële stukken gebleken, dat aldaar, in de loop van het laatste jaar, zes stoomschepen uit Engeland zijn gearriveerd, hebbende allen veel langer reis dan de HEKLA; echter heeft het Engelse stoomschip ENTREPRICE (opm: mogelijk ENTERPRISE), enige jaren geleden, de reis van Falmouth tot de Kaap in hetzelfde getal dagen afgelegd, doch die bodem had St. Thomas aangedaan om kolen in te nemen. De HEKLA kan als het eerste stoomschip worden aangemerkt, dat zulk een groot traject over de oceaan heeft afgelegd, onder het genoemd verenigd zeil- en stoomvermogen, zonder plaatsen aan te doen om steenkolen in te nemen, zijnde alleen aan de Kaap de Goede Hoop naar Batavia een hoogst zeldzame merkwaardigheid. Wij maken daarvan met te meer genoegen melding, omdat de mogelijkheid van deze onderneming, vroeger zo dikwijls betwijfeld, thans voldoende bewezen is.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De 24e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip SARA JOHANNA, kapt. G.L.J. van der Hucht, met 12 passagiers, 20 augustus 1841 vertrokken van Amsterdam. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. stoomschip HEKLA, commandant luit.t.zee 1e kl. J.F.A. Coertzen, van Texel de 1 november 1841.


Datum: 03 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Stettin, het Nederlands kofschip SJOUMENTA, kapt. H.H. Scholtens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Suriname met suiker en katoen; ELIZABETH, kapt. J.G. Engelsman, van Livorno met wol, omber-aarde, sienna-aarde, komijn, gallen, marmeren vloerstenen, honing, komijn, galnoten, talk en sucade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij het arrivement van het Nederlands fregatschip DE OCEAAN, ontving ik de zo treurige tijding, dat mijn waarde zoon Pieter Zunderdorp, kapitein van gemelde bodem, op deszelfs terugreis van Java, op de hoogte van Madagascar, aan verstoppingen in de ingewanden, verval van krachten bijkomende zenuwkoortsen, op de 1e december jl., in de ouderdom van circa 41 jaren, is overleden, wiens lijk aan boord geconserveerd, bij mij is aangebracht en op eergisteren is ter aarde besteld.
Wat ik met zijn nog drie jonge kinderen en familie in hem verliezen, zullen zij die de waardige overledenen gekend hebben, lichtelijk beseffen; terwijl wij op grond van Godsdienst durven hopen, dat hij naar betere gewesten is overgegaan, alwaar wij hem eenmaal wensen weer te zien.
Texel, 28 februari 1842, C. Zunderdorp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks fregat ERFPRINSES SOPHIS, kapt. H.K. Hillers, van Amsterdam. Adres bij D’ Arnaud en C. en J. Daniels en Zn. en Arbman.
Naar Suriname. Het gekoperd schoener kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat JONGE LODEWYK ANTONIE, kapt. T. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Havana. Het gekoperd barkentynschip CUBA, kapt. J. Visser, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Gibraltar. Het Nederlands kofschip JAN EN FREDERIKA, kapt. J.H. Wey.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Naar Hull. Het Nederlands smakschip NEPTUNUS, kapt. C.H. Kraanstuiver Jr.
Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Lissabon. De gekoperde Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Naar Port à Port (opm: Oporto). Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. A. Sluik Jr.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Triëst. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. H.J. Brouwer.
Adres bij Jan Corver en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 maart. Aan deze stad gearriveerd: de schepen de VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood, van Cardiff, met ruw ijzer; CHINCOLFFE, kapt. R. Jordison, van Sunderland, met steenkolen;……, kapt. A. Alfrass, van Newport, met ijzer en JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Groot, van Marseille, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, en W. van Dam, H.H. Zn., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 15 maart 1842, ten vier ure des namiddags, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen: Een zeer grote en mooie partij scheepsgereedschappen, geborgen van het gestrande barkschip de STAD ZIERIKZEE, bestaande in ankers, kettingen, paardenlijnen, zeilen, geschut, staande en lopend want, een uitmuntende chronometer en andere instrumenten, kaarten, enz., alles bij kavelingen, zo als hetzelve zal genummerd zijn liggende op en aan de Scheepstimmerwerf van de Heren De Jong, Kortland en Anthony, genaamd “St. Joris”, en op een zolder aan de Zalmhaven, wijk C no. 411, alwaar alles daags vóór en des morgens van de dag der veiling door de gegadigden kan bezichtigd worden.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 26 februari. Heden is alhier aangekomen het schip ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, van Amsterdam, hebbende 58 dagen reis.


Datum: 04 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen de heer D.C.T. Sass, in leven koopvaardij-kapitein, laatste gevoerd hebbende het schip DE STAD ZIERIKZEE, gelieve daarvan opgave of betaling te doen voor de 15e april aanstaande, ten kantore van de makelaar.
Zierikzee, 1 maart 1842, H.W. le Sage ten Broek, executeur-testamentair

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Triëst. Het Nederlands schoener-kofschip SICKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Bremen. Het Nederlands schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. J. van Kregten.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.C. Westerbrink. Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HENDRIKA DOROTHEA, kapt. A. van Aken. Adres bij Blikman en Comp.
Naar Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Kopenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE CORNELIS, kapt. Albert Hazewinkel. Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Pietersburg. De Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil.
Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zn.
Naar Petersbrug. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Stettin. Het Nederlandse smakschip HILLEGINA, kapt. Jelle R. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Stettin. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA, kapt. Stubbe, heeft, volgens bericht van Maassluis, d.d. 25e februari, door aanzeilen de boegspriet gebroken en schade aan de kabel bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Dik, voerende het schip IDA WUBBINA, van Livorno naar Hamburg, in dato 21e februari, bevond hij zich toen in goede staat, met een westelijke wind, op de hoogte van de Singels zeilende, hebbende 30 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Douwes, van Duinkerken naar Cardiff, is de 21e februari Deal gepasseerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 25 februari. Het gerucht van een door onze kooplieden op te richten Maatschappij voor de Walvischvangst in de Zuidzee bevestigd zich meer en meer, en men meent stellig te weten, dat in april aanstaande een betrekkelijk groot aantal koopvaarders, zowel van Amsterdam als Rotterdam, tot dit einde, naar die wateren gezonden zullen worden. De regering, die deze zo belangrijke onderneming zo gaarne wil schragen, zou reeds bepaald hebben, dat de alhier liggende oorlogskorvet de AMPHITRITE tot convoyering van gemelde vloot zou in gereedheid gebracht worden. Wij stellen ons van deze onderneming zo veel goeds voor, dewijl de ingewonnen berichten omtrent het groot aantal der zich in de Zuidzee ophoudende walvissen alleszins bevestigd worden. Zodat dan nu eindelijk deze zo belangrijke bron van vroegere voorspoed, die reeds sedert lang scheen uitgedroogd te zijn, de welvaart van Neerlands handel wederom in grote mate zal kunnen bevorderlijk zijn. (Utr.Ct.)


Datum: 05 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van de cognossementen aan order, over diverse goederen, alhier aangebracht per het schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman, van Marseille, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van de cargadoors Joh.ˢ Ooms Ez. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Antwerpen en Brussel (over zee), het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. H. Seeuwen.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A. van den Broecke Jz., Z. Snijder, J.J. de Kanter en P. de Bruyne, als last hebbende van hun principalen, zullen op donderdag de 24e maart 1842, des avonds ten zeven ure precies, ten overstaan van de notaris Abraham van den Broecke Adr. Zn., in de bovenzaal van de Handel-Sociëteit te Middelburg, publiek aan de meestbiedende te koop aanbieden: Het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip AZIA, bekend op de bevrachtinglijst der Nederlandse Handel-Maatschappij, benevens deszelfs inventaris; zijnde gemeld schip ten jare 1830 te Middelburg gebouwd en ten voorleden jare vertimmerd en nieuw gekoperd, lang 39 ellen 60 duimen, wijd 7 ellen 35 duimen, hol 6 ellen 16 duimen, hoog tussendeks onder de balken van het grootluik 2 ellen, groot 797 tonnen, in juni 1841 uit de Oostindiën geretourneerd en thans liggende in de Kaai binnen voornoemde stad.
Het genoemde schip is twee dagen vóór en op de verkoopdag te zien, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars, bij welke ook nadere inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THEODORE EN SARA, kapt. J. Schut, van Batavia met koffie, tin en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALIDA ELIZABETH, kapt. D.G. Schuur, en JANTINA JACOBA, kapt. J. van de Wijk, beiden van Liverpool, met zout en katoen.


Datum: 07 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. De Engelse stoomboot THE CITY OF EDINBURGH, kapt. Hast, van Londen naar Ostende bestemd, is bij het binnenkomen der haven van laatstgenoemde plaats verongelukt.
Wij vernemen dat de passagiers, ten getalle van 33 personen, zo mede de equipage gered zijn geworden; het schip had een rijke lading aan boord, bestaande in wol, indigo, enz., men beschouwde hetzelve als totaal verloren, hebbende reeds 6 voet water in het ruim.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Het schip DE BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Dordrecht naar Batavia, te Brouwershaven liggende, is, volgens brief van Dordrecht dd. 2 maart, de 27e februari, na door de loods van de wal te zijn losgemaakt, ten einde op de rede te komen; door stormweder tegen de bank gedreven, heeft het roer gebroken en zou een nieuw roer benodigd zijn, om de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, van Suriname met suiker, katoen, letterhout, koopmansgoederen en rum; VENTUS, kapt. L. Holten, van Smirna met fruit en koopmansgoederen; VRIESLAND, kapt. J.C. van der Veer, van Coppename met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen aan order, over goederen aangebracht te Rotterdam, per het schip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema, van Marseille, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Oosterhoff, te Makkum, zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: Een overdekte Tjalk, genaamd de JONGE HIDDE, volgens meetbrief d.d. 10 juli 1830, groot 34 ton, met zeil en treil en verder complete inventaris, in alles zodanig dezelve bij Rindert P. de Haas wordt bevaren, en thans is liggende aan de Turfmarkt te Makkum; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Strijkgeld NLG 15. Wie gading maken, komen bij de provisionele toewijzing op maandag den 13 maart 1843, in de herberg de Zwaan, te Makkum, en bij de finale toewijzing op maandag den 20 maart 1843, in de herberg het Schippershuis, aldaar, telkens des namiddags ten drie ure.


Datum: 08 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading.
Naar Gibraltar. Het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk Az.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Het schip DE PLANTER, kapt. H.F. Zeylstra, de 30e december te Suriname gearriveerd, had gedurende de reis veel stormweer doorgestaan en zware schade bekomen, welke de kapitein echter zo goed mogelijk aldaar zou trachten te repareren en dacht hij in deze maand de terugreis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het schip HENDRIKA, kapt. J. van Duivenboden, van Rotterdam naar Nantes, is de 3e dezer en met verlies van twee ankers te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. H. Knoops en J. Otterbeek, makelaars, zullen, ten overstaan van de heer J. Tiedeman, griffier, op vrijdag de 11e maart 1842, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: 968 balen tafelrijst (zo gezond als beschadigd), aangebracht van Batavia per het schip COLUMBUS, kapt. Gronnebeek, liggende op de tweede zolder van het pakhuis Assen, in het entrepôt-dok, N.Z. en aldaar op de verkoopdag te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DOCTRINA EN AMICITIA, kapt. D. Zweers, van Batavia met koffie, suiker, indigo, nagelen, tin en bindrottingen; MIJN GENOEGEN, kapt. H.O. Sap, van Hamburg met hoornen, tabak en koopmanschappen; JONGE ETTINA, kapt. H.J. Kramer, van Hamburg met lompen en wijn; DE HOOP, kapt. J.D. Donker, van Hamburg met wol en glas; HARMONIE, kapt .H.C. Wiethorn, van Hamburg met loog; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met tabak, sigaren, stelen en traan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Door kapt. G.E. Boer, het schip GEERDINA, van Londen, zijn te Rotterdam aangebracht: M A 13, S & C 3, kisten Cassia aan order te Amsterdam.
De onbekende houders der cognossementen gelieven zich spoedig te adresseren aan de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer, aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand van Rotterdam vertrekken: het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks fregatschip DE AMSTEL, gezagvoerder W.H. Menckman Jr., voor goederen en passagiers, ter welker overvoer deze bodem een voortreffelijke inrichting aanbiedt en van een bekwame scheepsdokter voorzien is. Ter nadere informaties gelieve men te adresseren bij Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam of Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIA, kapt. J. Larziek, van Liverpool, met steenkolen; ALIDA ELIZABETH, kapt. D.G. Schuur, ARENTINA JACOBA, kapt. H.O. van Wijk, en JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, alle drie van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Holle, van Cette in Texel binnen, rapporteert, Kaap St. Vincent NO ten O van zich, gepraaid te hebben het schip CORNELIS, kapt. Mellema, van Marseille naar Rotterdam, aan welks boord alles wel was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip THEODORA en SARA, kapt. Schut, van Tjilatjap naar Amsterdam, is volgens particulier bericht, de 3e maart in Texel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, van Danzig naar Bordeaux, is de 27e en het schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Belfast, de 28e februari te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Bakker, residerende in de Schrans onder Huizum, gedenkt op zaterdag de 12e maart 1842, des namiddags om 3 uren, in het Veerhuis bij J. Hoekstein, op de Grachtswal nabij Leeuwarden, in het openbaar te veilen en provisioneel te verkopen een overdekt en gewegerd nieuw schuiteschip, genaamd de VROUW HISKE, groot volgens meetbrief 27 ton of 9 last, met deszelfs volledige en prompte inventaris, zodanig hetzelve wordt bevaren door Harmen Pieters Veenstra, en thans is liggende in de bocht van de Grachtswal aldaar; zijnde dagelijks te bezichtigen en onmiddellijk na de finale toewijzing voor de koper te aanvaarden. (opm:LC 180342 meldt, dat is geboden NLG 729.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw, zal op woensdagen de 16e maart 1842 ten huize van T.G. Visser aldaar provisioneel, en de 30e derzelfde maand ten huize van S. van Stralen, mede aldaar, finaal, telkens des avonds ten 7 ure, publiek veilen en verkopen een
wel bezeild en goed onderhouden hektjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, lang 16 el 2 palm, wijd 3 el 9 duim, en hol naar rato, groot circa 25 lasten, en zulks met zeil en treil en verdere complete inventaris, zodanig het door Pieter Hettes de Vries tot nu toe werd bevaren, en thans te Grouw is liggende. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 09 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ELISE, kapt. J.P. Baggensen, van Rio-Janeiro met koffie; ANNA REBECCA, kapt. J.C. Kreije, van Smirna met rozijnen, krenten, koopmanschappen, palmhout, opium en stam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Alicante zijn te Rotterdam aangebracht met het schip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendyk Az., F 10 halve balen anijszaad, G. 20 balen amandelen; G 17 balen zoethout, L 286 pakken matten, L 50 pakken spart H B 239 pakken matten, B H 116 pakken matten. Alles aan order.
De onbekende houders der cognossementen gelieven zich ten spoedigste te adresseren aan de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer, aldaar.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 8 maart. Heden is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het schip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, met 460 vaten suiker, 72 balen schone en 2 dito vuile katoen en 545 pond oude letteren.


Datum: 10 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Kapitein F. Feikes, voerende het Nederlands kofschip STANFRIES, alhier van Triëst en Cephalonia gearriveerd, informeert bij deze de heren geconsigneerden, dat op heden gemeld schip tot ontlossing is gereed liggende en verzoekt tevens de houders van cognossementen aan order, de goederen, door hun Ed. te ontvangen, te willen opgeven aan het kantoor van de heren Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd fregatschip STAD ’S-GRAVENHAGE, kapt. S.G. Molenaar;
Het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak;
Het Nederlands gekoperd barkschip DANKBAARHEID AAN DE N.H.M., kapt. P. Landberg; hebbende allen uitmuntende gelegenheid tot overvoer van passagiers.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt schoener galjootschip ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. De commissie tot verbetering der Indische zeekaarten heeft nodig geoordeeld, in het belang der zeevarenden, het volgende bekend te maken:
1.Door de luitenant ter zee der eerste klasse, J.A.C. Eschauzier, is in Straat Madura een droogte bepaald geworden, waarvan de noordwestelijke punt (een witte zandheuvel) nagenoeg 3 a 4 voeten boven water ligt en waarschijnlijk meest altoos zichtbaar zal zijn; de gehele plaat, waarop klipstenen liggen, zal naar gissing een breedte en lengte hebben van nagenoeg drie kabellengten, zijnde geheel vlak en te stijl om te worden aangelood. Het zichtbare gedeelte is gelegen in 7º25’30” ZB 113º08’34” OL, naar gissing 2¾ mijl ZW van het Bokken-Eiland.
2.Door de gezagvoerder H.H. Deuling, van de Nederlandse bark EENDRAGT, zijn op de 7e oktober jl. blinde klippen ontdekt. Op het ogenblik dat het schip zich daarboven bevond, werd er klein vier vademen gelood, peilende toen Zwaantjesdroogte, west ten noorden, naar gissing ¾ mijl afstands en het Bokken-Eiland noord ½ oost. Genoemde gezagvoerder verneemt echter nog in de nabijheid van zijn schip klippen te hebben bespeurd, waarop niet meer dan 2 of 3 vademen water scheen te staan. Afgehouden zijnde werd het lood terstond weer geworpen, doch met 16 en 17 vadem geen grond krijgende, zo wierp men een zwaarder lood en bevond als toen 23 vademen water bij deze klippen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Het schip AURORA, kapt. H.P. Hinlopen, van Amsterdam te Livorno gearriveerd, had, volgens brief van daar van de 26e februari, veel schade aan de tuigage bekomen, doch was de lading onbeschadigd gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. B.A. Rieke, van Antwerpen naar Caen, ter rede van Vlissingen liggende, is, na twee ankers verloren te hebben, tegen de dijk gestrand, heeft veel geleden en zou moeten lossen, om in de haven te komen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, Jan Corver, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en A. van der Sluys, makelaars, zullen op maandag de 21e maart 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ verkopen: een extraordinair welbezeild gezinkt Nederlands schoener-kofschip, genaamd DE KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. C.F. Hoekema, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen 24 duimen, hol 2 ellen 99 duimen en alzo gemeten op 189 tonnen of 100 lasten en dat met al deszelfs rondhout, want, ankers, touwen, zeilen enz.; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Kranenborg en Zonen, in de oude Teertuinen, no. 36.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HET ZEEPAARD, kapt. A.J. Bakker, van Bordeaux met wijn; JUFFER ANNA, kapt. T.H. Scholtens, van Londen met koopmanschappen, katoen, rijst, ijzer en huiden; GEZINA, kapt. Glub, van Fedderwardersiel met garst en koolzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het nieuw gekoperd snel zeilend Nederlands barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, hebbende bijzondere goede inrichting voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdoctor. Adres bij de scheepsmakelaars J.B. ’t Hooft en G. Mauritz te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JANE, kapt. J. Nisse, en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, beiden van Grangemouth, met ijzer.


Datum: 11 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Suriname het gezinkt Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema.
Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. J.K. Klunder.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van der Bey en Comp.
Naar Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. O.K. Beerta.
Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon.
Naar Bremen. Het Nederlands schip GESINA, kapt. J.A. Bolhuis.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Bremen. Het Nederlands DE VROUW HILLEGINA, kapt. M.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA ENGELINA, kapt. J.J. de Groot.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip HET VERTROUWEN, kapt. U.E. Pott.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ENGELINA, kapt. A.J. Vlaskamp. Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip MIJN GENOEGEN, kapt. H.O. Sap.
Adres bij Blikman en Comp.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Compagnie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia waren de 6e november II. onder anderen liggende de Nederlandse schepen VEREENIGING, kapt. Herman, LOUISA MARIA, kapt. Jaski, beide in lading naar Amsterdam; DANKBAARHEID, kapt. Duintjer en DE HOOP, kapt. Pronk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip DE COCK, kapt. Willems, van Manilla naar Batavia, bij de Agenieten Eilanden gestrand, wordt, volgens brief van Batavia, d.d. 6 november, gemeld, dat hetzelve vol water zat en totaal weg zou zijn; een groot gedeelte van de lading was geborgen en te Onrust aangebracht. De kapitein was door het overslaan van het roer in de zijde gekwetst geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Zweerts, van Samarang en Batavia in Texel binnen, rapporteert de 8e december op 30º29’ ZB 51º OL, gepraaid te hebben het schip JACOBA MAURINA, kapt. De Haas, van Bantam naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE JAN. kapt. Rentes, van Rotterdam naar Abbeville, was de eerste maart op de hoogte van Margate.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Bayonne was 1 maart bezig met laden het schip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel, voor Brugge en Gent.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 maart. Sedert 1 november 1840 tot ultimo november 1841 zijn door de zorg van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij van de op deze kusten gestrande schepen twintig manschappen van de equipages gered, als:
- een persoon van het schip VROUW HILLECHINA, de 17e november 1840 op Vlieland;
- negen van de stoomboot LA NEVA, de 5e september 1841 te Callantsoog;
- drie van het schip LA BONNE MÈRE, de 18e oktober van dat jaar op Vlieland;
- zeven van het schip HARMONIE, de 17e november van genoemd jaar te Petten.
Bedragende thans het getal van de geredde personen, van de oprichting van de Maatschappij af, vijfhonderd achtenveertig.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 10 maart. Gisteren is alhier gearriveerd van Texel Zr.Ms. korvet CASTOR, commandant kapt. luit. ter zee F.H. Söhngen, hebbende 47 dagen reis, is te Duins en Portsmouth binnen geweest. Heden is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het gekoperd tweedeks barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, met 450 vaten suiker en 21 balen schone katoen.


Datum: 12 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia:
Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip DE AMSTEL, kapt. W.R. Menkman Jr., hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands barkschip DE ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij Scheepsmakelaars J.B. ‘t Hooft en C. Mauritz, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Baltimore met meel en tabak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snel zeilend Nederlands Fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers, en voerende een bekwaam Scheepsdoctor. Adres bij de scheepsmakelaars Visser en Muller, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Heden ochtend hebben Zr.Ms. schepen PALEMBANG, commandant kapt.luit.t.zee F.W. Freudenberg, en BELLONA, commandant kapt.luit.t.zee L.J. de Vriese het anker gelicht en hun reis naar het vaderland ondernomen, zullende door Zr.Ms. stoomschepen PHOENIX en HEKLA tot buiten Straat Sunda worden gesleept.


Datum: 13 maart 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 maart. Heden is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het gezinkt kofschip HARLINGEN, kapt. J.J. Dijk, met 200 vaten suiker, 23 puncheons rum en 1.100 pond oud koper.


Datum: 14 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; EMMA, kapt. N.M. Lindegaard, van Beni Carlo met wijn en brandewijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J.R. Holst, J. Corver, J,H,A, Balwé, H. Salm. A.A. van der Crab, S. Willeumier, Jr., B.D. Bosscher, A.W. Abrahams, J.H. Lugt, D. Beth en J. Helt, makelaars, zullen op dinsdag de 29e maart 1842, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener kofschip, genaamd AMSTERDAM, gevoerd door kapitein L. Wildschut, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 91 duimen, hol 2 ellen 95 duimen en alzo gemeten op 168 tonnen of 89 lasten. En dat met al deszelfs rondhout, wand, ankers, touwen, zeilen, enz. breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: voor NLG 8.300 verkocht aan Repko & Feersma, Harlingen; nieuwe scheepsnaam CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken, net nieuw gekoperd welbezeild fregatschip PRINS HENDRIK gevoerd door kapt. J.G. Veening, hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerd scheeps-doktor. Van deze gelegenheid tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve men zich te adresseren aan de kapitein of bij Hoyman en Schuurman, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 15 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 maart. Het tjalkschip DE TWEE GEBROEDERS, schipper D. Beems, met turf van Vriesland komende, is in de middag van de 10e dezer op het Zand bij de haven van Enkhuizen gestrand, doch het volk met levensgevaar gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Volgens brief van Batavia, dd. 15 november, had het aldaar uit de golf van Perzië aangekomen schip DE JONGE JAN, kapt. Tange, op de hoogte van Ceylon een lek bekomen, doch was, na te Bencoolen 20 maleyers ingenomen te hebben, met behulp der pompen behouden te Batavia gearriveerd; hetzelve zal moeten kielen en repareren, de lading was echter vermoedelijk weinig of geheel onbeschadigd gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 maart. De kof ALETTA, kapt. Veendam, van New-Castle naar Harlingen, is in de storm van de 10e dezer, op de Zuidwal bij Terschelling gestrand en omgeslagen: de equipage zo mede de loods hebben zich in de boot gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met katoen, indigo, tabak, berahout, geelhout, oud koper, pindasnoten, schillen, honing, wol, was, sigaren, mahoniehout, limoensap en watapana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In het laatst dezer maand zal naar Batavia vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip HELENA, gevoerd bij kapt. W. Blom. Passagiers van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willende maken of iemand enige goederen te laden hebbende gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht over de Bergstraat te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 13 maart. Laatstleden donderdag morgen ten elf ure woedde op de kust voor Scheveningen een storm uit het noord-noordwesten, die zodanig in hevigheid toenam, dat de vispinken van daar, die zich op enige afstand van de wal bevonden, verplicht waren derwaarts terug te keren. Dit gelukte aan een vijftigtal, ofschoon met het grootste levensgevaar. Talrijk was de aan het strand samengevloeide menigte, die in nijpende angst verkeerde over het lot harer naaste betrekkingen, welke zich aan boord van de lichte vaartuigen bevonden, en die kust zochten te bereiken. De zee stond zo onstuimig tegen het strand, als zij sedert jaren niet was waargenomen. Bij mensen geheugen is het niet bekend, dat een zo groot aantal vaartuigen op één ogenblik genoodzaakt was, door de hevige branding weder naar de wal te lopen. Op een afstand van een vierde uurs noordwaarts van Scheveningen zette de laatste pink, des namiddags ten half drie ure, het op de kust aan. Men verwachtte niet, dat van daar de zo noodlottige tijding zou vernomen worden, dat vader en zoon over boord geslagen en verdronken waren. Het zijn Jan de Jager, stuurman, een zeer braaf en ijverig man, en zijn zoon Machiel, die zich door oppassendheid onderscheidde, welke hun leven hebben verloren. Beiden stonden aan het roer, en hoezeer uit voorzorg deze twee zeelieden zich door middel van een touw vastgebonden hadden, was een stormvlaag zo hevig, dat de lijn brak en de brave lieden eensklaps over boord werden geworpen. Aan redden was niet te denken! Bij de holle zee, waren zij plotseling verdwenen, en de overige equipage dacht in hetzelfde ogenblik geen ander lot te zullen ondergaan. De vrouwen en talrijke bloedverwanten der overledenen zijn in de diepste rouw gedompeld; en de ganse gemeente betreurt hun verlies. De equipage van het scheepje moet verklaard hebben, nimmer in een zo groot gevaar verkeerd te hebben. De stuurman De Jager was 57, zijn zoon 27 jaren oud. Het ongeluk is te bedroevender, omdat de vader juist met dit jaar opgehouden zou hebben zijn gevaarvol beroep uit te oefenen. Hij had van zijn jeugd af daarin een middel van bestaan gevonden, en het is inderdaad hoogst treffend, dat hij, voor de wal, in het gezicht van zijn geboorteplaats, zo noodlottig is omgekomen. De lijken dezer ongelukkigen zijn nog niet gevonden.
Door diezelfde storm is het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS geladen met turf, op het land, in de nabijheid der haven van Enkhuizen gestrand, doch het volk gered. Nog is aldaar op strand geraakt het tjalkschip, gevoerd door schipper T. van der Leye, mede uit Vriesland met turf, hetwelk met assistentie weder af, en in de haven is gebracht geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 11 maart. Van Enkhuizen wordt gemeld, dat in de storm van de 1e dezer in de nabijheid dier haven gestrand was het tjalkschip van de schipper Dirks Beans, met turf beladen en komende uit Friesland, zijnde het volk met veel gevaar gered geworden. Weinig tijds later strandde ook hier het tjalkschip, gevoerd door schipper Tjerk van der Leije, mede uit deze provincie met turf beladen en naar Holland bestemd; hetzelve is echter met assistentie weder in vlot water en in de haven gebracht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 12 maart. Heden hadden wij het genoegen op deze Stads-Werf de kiel te zien leggen van een barkschip, groot 400 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, en hetwelk weder de naam zal voeren van DE STAD ZIERIKZEE. Moge hetzelve, onder het bestuur van onze bekwame bouwmeester C. Mak voorspoedig voltooid, gelukkig zijn in de vaart.


Datum: 16 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADOLPH VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam. F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam HHz. Makelaars te Rotterdam, zullen ten verzoeke van de eigenaar, op dinsdag de 22e maart 1842, des namiddags ten vier ure in de zaal der verkopingen op de Scheepmakershaven veilen een damschuit, lang over steven 16 ellen 60 duimen, wijd 3 ellen, hol 1 el 47 duimen. Alles Nederlandse maat, volgens meetbrief geverifieert de 2e maart 1842, met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren, volgens de daarvan voor te hangen inventaris. Liggende de te veilen damschuit in het Haringvliet bij de Maastrichter Beurt en zijnde aldaar daags vóór en des ochtends voor de veiling voor een ieder te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping binnen de stad Middelburg, op de bovenzaal, van de Handel-Sociëteit, in de Langendelft, op dinsdag de 22e maart 1842, des avond om 8 ure precies, ten overstaan van de notaris A. Stuart Makkers en getuigen, van een overdekt gaffelschip, met zijn complete inventaris, genaamd MIDDELBURG EN ‘s-HERTOGENBOSCH, groot volgens meetbrief 72 tonnen; hebbende hetzelve gevaren in het beurtveer der steden Middelburg en ’s Hertogenbosch; zijnde hetzelve daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. De 11e dezer is alhier aangekomen de Nederlandse bark PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Calcutta de 15e februari. De 12e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, met 7 passagiers, van Amsterdam de 3e november, en het Nederlandse fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met een aantal passagiers en Zr.Ms. troepen, van Rotterdam de 28e november. De 13e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse fregatschip MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, met twee passagiers, van Amsterdam de 29e oktober.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

 

Paramaribo, 13 maart. Gisteren is alhier uitgeklaard het schip JACOBA, kapt. A.K. de Groot, met ballast naar Saramacca; heden zijn alhier uitgeklaard het schip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, met 385 vaten suiker en 45 balen schone katoen, naar Amsterdam, en het schip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, met 280 vaten suiker en 27 balen schone en drie balen vuile katoen, eveneens naar Amsterdam.

 


Datum: 17 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands schip HOOP, kapt. H.H. Panjer.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.E. Boswijk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H. Rozema.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van cognossementen over diverse partijen wijn en spiritus, voor Rotterdam aangebracht van Cette te Dordrecht met het Nederlands kofschip ALKMAAR, kapt. F.F. Zeven, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders van het cognossement aan order, over 12 vaten meekrap, gemerkt C en PF in elkander, alhier met het schip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema, van Marseille aangebracht, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van de cognossementen aan order, over 4 balen Lucern-zaad, gemerkt LWW, nr. 3-6; 10 vaten garancine, gemerkt CS in elkander, nr. 76-85; 12 vaten meekrappen, gemerkt C PF en elkander, nr. 14113-14124; 6 balen amandelen, gemerkt VR en een C er onder aan, nr. 1-6 en over 24600 kilogr. zwavel, alles alhier aangebracht van Marseille, met schip ONRUST, kapt. Huisman, gelieven zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., als zijnde de legdagen aanstaande zaterdag verstreken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. De kof GOEDE TROUW, kapt. C. Hoek, van Amsterdam naar Konstantinopel, is de 11e dezer lek, met verlies van zeilen en andere schade, te Douvres binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IDA CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel, G. de Vries en J. Steenhoff, makelaars, zullen op vrijdag de 18e maart 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in den Brakken Grond in de Nes, presenteren te verkopen: 204 vaten, circa 150.000 Ned. ponden palm-olie, in entrepôt. Nu eerste alhier direct van Afrika aangebracht, per het schip GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, kapt. H. Folkersma. Alles nader bij notitie aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen op maandag 4 april 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen aan extra ordinair welbezeild Nederlands smakschip, genaamd DE VROUW ALIDA, laatst gevoerd door kapt. B.J. Jaski, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, wijd 3 ellen 96 duimen, hol 1 el 71 duimen en alzo gemeten op 33 lasten of 63 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk met het einde der maand maart of medio april vertrekken, het alhier met vast boord nieuw gebouwde, gekoperde tweedeks fregatschip JUPITER, gevoerd door kapt. J.K. de Jong, varende met een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deszelfs uitmuntende en van alle mogelijke gemakken voorziene inrichting tot de overtocht wensen gebruik te maken, worden verzocht zich ter bekoming van nadere informatie te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken het barkschip DE RHYN, gevoerd door kapt. C. Brandligt, voorzien van vele gemakken voor passagiers. Iemand van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indië wensen te profiteren wordt verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors De Vries en Comp., op de Ygracht, no. 11.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend Nederlands fregatschip JACOB CATS, kapt. W.E. Derks, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de scheepsmakelaars Visser en Muller, te Dordrecht of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DOGGERSBANK, kapt. H.J. van Maldeghem, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip HARMONIE, kapt. F. Lange, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Houtman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Havana. Het Nederlands kofschip LIBAU, kapt. J.W. Holle. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Genua en Livorno. Het brikschip BERNADOTTE, kapt. L. Berg.
Adres bij Hendrik Gullen.
Naar Hull. Het Nederlands kofschip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman.
Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij Van den Bey en Co.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 15 maart. Ten aanzien van het ongeval, hetwelk in de storm van ll. donderdag te Scheveningen heeft plaats gehad, toen de stuurman Jan Chielse de Jager en zijn zoon Machiel, van de vissersschuit, genaamd PRINSES SOPHIE, over boord werden geslagen, vernemen wij nog het volgende:
Deze schuit, in het jaar 1834, met vergunning H.K.K.H. mevrouw de prinses van Oranje, thans onze geëerbiedigde koningin, genoemd zijnde naar Hr. Ms. dochter, H.K.H. mevrouw de prinses Sophia, zo heeft het Hr. M. de koningin thans goedgunstig behaagd, aan de diep bedroefde weduwen van beide genoemde zeelieden te gedenken, met, door tussenkomst van een van hoogst derzelver kamerheren, ter beschikking van de weleerw. heer J.A. Meulemans, jongste predikant te Scheveningen, een gift van honderd vijftig gulden te stellen, ten behoeve dier weduwen en van het nagelaten kind des zoons.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ALKMAAR, kapt. T.T. Zeven, van Cette, met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof ALETTA, kapt. Veendam, van Newcastle, met steenkolen, naar Harlingen, is in de storm van den 10 dezer, na twee ankers en touwen verloren te hebben, op de Zuidwal bij Terschelling gestrand en omgeslagen, doch de equipage, benevens de loods hebben zich in de boot gered en zijn bij een schulpenvisser, welke onder Griend was liggende, aan boord gekomen. De vorige dag was in het gat van Terschelling een visschuit omgeslagen, waarbij het volk is omgekomen; de schuit was geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 maart. Met de storm op den 10 dezer is het ledige lichterschip van schipper Dusseldorp tegen de Zeedijk geslagen en heeft daardoor het roer verloren.


Datum: 18 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Nieuwe Diep, 16 maart. Het Oosteuropese schip ZOJA, kapt. Toraboca, van Bahia met suiker naar Hamburg, is gisteren avond aan de buitenkant van de Noorderhaaks gestrand, doch zal vermoedelijk weer afgebracht kunnen worden, zijnde de stoomboot bereids derwaarts vertrokken, de lading wordt hedenmorgen in schuiten gelost, waarvan reeds een alhier is aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Livorno en Genua. Het Nederlands brigantynschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn.
Naar Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. O.K. Beerta.
Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon.
Naar Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE JONGE WILLEM, kapt. P.D. Douwes. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het everschip JOHANNES, kapt. J.M. Holst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F der Kinderen en Zn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Visser, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 4e januari op 32º31’ ZB 14º17’ OL gepraaid te hebben het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALETTA, kapt. Veendam, van Newcastle naar Harlingen, is de 10e maart bij het binnenkomen van Terschelling met verlies van touwen en ankers over de Zuiderwal gedreven en in de gronden geraakt, doch de equipage gered; men zou trachten een gedeelte van de inventaris te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE EENDRAGT, kapt. Stuit, van Koningsbergen naar Antwerpen, is de 12e maart met schade en lekkage te Helvoet binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MINERVA, kapt. Gust, van Antwerpen naar Bordeaux, is de 11e maart met schade te Brouwershaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE JOHANNA, kapt. Wever, van Hamburg naar Petersburg, te Arendahl binnen, heeft de 27e februari na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Overmeer, van Caen naar Arendahl, is de 26e februari te Kalvoen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HERMANNA HENRIETTE, kapt. Prins van Groningen en DE HOOP, kapt. Nieuwland, van Workum, beide naar Londen zijn de 10e maart te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MERWESTROOM, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Belfast, is de 9e maart ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Harmenzon, deurwaarder bij de Rechtbank te Leeuwarden, zal op dinsdag de 22e maart 1842, des namiddags om 4 uren, tegen gerede betaling verkopen een overdekt, ongewegerd kajuitschip, genaamd de GOEDE HOOP, met zeil, gemeten groot 20 ton, thans liggende in de Stadsgracht bij de Turfschuur te Leeuwarden, doch op de verkoopdag aan den wal voor de huizing van de kastelein R.J. Brouwer op het Vliet te Leeuwarden. zullende de verkoop op voorgeschreven vaartuig plaats hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is voornemens op dinsdag de 5e april 1842, des voormiddags ten 9 ure, ten overstaan van een bevoegd beambte, bij het pakhuis te Nes op Ameland in het openbaar om contant geld, te verkopen: 70 grenen balken van 7 tot 13 el lengte en 25 tot 32 duim dikte, 49 delen van 10 tot 12 el lengte en 7 duim dikte, 330 delen van 2 tot 7 el lengte en 4 duim dikte, en 1.770 stuks pijpeduigen of vathout, alles geborgen uit het op de reis van Danzig naar Bordeaux, op Ameland gestrand Nederlands kofschip LEENTJE, kapt. Douwes.
En op woensdag den 6 april daaraanvolgende, bij gemeld dorp Nes, des voormiddags ten 9 ure ongeveer 50.000 Nederlandse ponden beenderen, geborgen uit het op de reis van Wismar naar Aberdeen, op Ameland gestrand Nederlands tjalkschip JANTINA, kapt. Kramer.
Daags voor de verkoop op maandag de 4e april, des namiddags ten 2 ure, zullen de gegadigden gelegenheid hebben om van Holwerd naar Ameland te kunnen overvaren.
Nadere informatie bij de heren Barend Visser & Zoon, te Harlingen. (opm: zie LC 161141 en LC 071241 en LC 030642)


Datum: 19 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Jersey het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. R.J. Brons. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van het cognossementen aan order, over diverse partijen wijn en 52 pakken bomen, alhier van Cette aangebracht per het schip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 18 maart. Van Ramsgate meldt men de 12e dezer, dat het schip HENRIETTE, kapt. A. de Haan, van Amsterdam naar Livorno, die dag aldaar lek en met verlies van zeilen was binnengelopen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 maart. Den 12 is te Zierikzee, ter vervanging van het schip voor drie maanden verongelukt, op stads werf de kiel gelegd van een barkschip, groot 400 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, hetwelk weder de naam zal voeren van de STAD ZIERIKZEE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 18 maart. De Amerikaanse bark AMELIA, kapt. Broaks, van Philadelphia met huiden, tabak enz. naar Hamburg, is in de nacht van de 14de, in de buitenbanken van het Eijerland, in de nabijheid van Texel, gestrand, en zal geheel weg zijn, zijnde dezelve reeds gebroken. De equipage is, uitgenomen twee man, welke verdronken zijn, gered; een gedeelte van de inventaris was geborgen, doch de lading zou grotendeels weg zijn.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

De 5e dezer is van ’s lands etablissementen van houtveiling aan de rivier Coppename uitgezeild het schip SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Dirksen, naar Amsterdam met 168 balken en diverse houtwaren, te samen metende 10.113¾ kubieke voeten Rijnlands.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 17 maart. Heden is alhier uitgeklaard naar St. Martin het tjalkschip SURINAME, kapt. A.H. Hoff.


Datum: 21 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het hek-tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, tegen maandag 21 maart ten verkoop aangekondigd, zal niet geveild worden, zijnde uit de hand verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand april aanstaande van Amsterdam vertrekken: het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks fregatschip PASSAROEANG, gevoerd door kapt. C.C.B. Fulbrun, voorzien van bijzonder goede inrichting voor passagiers. Iemand van deze gelegenheid gebruik wensen te maken of goederen derwaarts te verschepen hebbende, wordt verzocht zich ter nadere informaties te vervoegen bij Floris der Kinderen & Zoon of D’Arnaud & Co., cargadoors te Amsterdam.


Datum: 22 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Triëste, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Douwes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAPAN, kapt. W. v.d. Zee, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Vaart op België. Naar Antwerpen, Brussel en Gent, vertrekt de laatste van deze maand het schip DE RUPEL, schipper J. van Kerkhoven en vervolgens de 10e, 20e en laatste van iedere maand een schip. Adres bij Gallenkamp & Jacobs, bij L. Straatman, te Antwerpen, bij L. Verstraeten de Meurs & L. Straatman, te Brussel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 maart. Vrijdag morgen is, aan boord van de Rijn afkomende stoomboot DRUSUS, van de Rijn- en IJssel-maatschappij, bij Hitdorf een ongeluk gebeurd. De ketel kreeg in de machinekamer een lek, waardoor de aldaar aanwezige machinist, stoker en dekjongen allerdeerlijkst verbrandt zijn. Twee hunner zijn op die plaats zelve gestorven, de derde leeft, maar kon niet vervoerd worden. Zes minder erg gekwetsten zijn, door een later van Keulen afgevaren stoomboot der Nederlandse maatschappij, naar Dusseldorp gebracht en worden in het gasthuis aldaar verzorgd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARGARETHA, kapt. H.A. Vegter, van Newport, met ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Brandt, van de Wijnkopersbaai in Texel binnen, rapporteert de 12e maart op de hoogte van de Singels gepraaid te hebben de kof DE EENDRAGT, kapt. De Jong, van Amsterdam naar Havana.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip HILLECHINA CATHARINA, kapt. Mooij, van Amsterdam naar Genua, in Texel lek uit zee terug, wordt van het Nieuwediep van de 15e maart gemeld, dat de lading grotendeels gelost was en van dezelve omstreeks 40 vaten suiker beschadigd bevonden waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JUFFROUW MARTHA, kapt. Mulder, van Hamburg naar Amsterdam is de 13e maart lek en met verlies van twee ankers, touw, zeilen en andere schade te Harlingen binnengelopen; ofschoon men olie had gepompt, hoopte de kapitein zonder lossen de reis te kunnen voorzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HERMANUS WIARDI, kapt. Post, van Stettin naar La Rochelle, te Delfzijl binnen, was, volgens brief van daar van de 13e februari van de geleden schade hersteld en bezig met het weder innemen van de lading, om binnen 10 à 12 dagen gereed te worden, om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DILIGENTIA, kapt. Horneman, van Rotterdam naar Batavia, is de 11e maart met verlies van de fokkera en zeilen te Ramsgate binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MERWESTROOM, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Belfast is de 11e maart te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De brik de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft, bij het opzeilen van Straat Sunda op een koraalrif gestoten en is sedert naar Onrust gezeild om te kielen en onderzocht te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE HOOP, kapt. Mooi (opm: smak, kapt. Pieke Engels Mooi), van Lübeck naar Amsterdam, is de 10e maart bij Puttgarden op Fehmarn gestrand, doch het volk gered en een gedeelte van de lading geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ELSINA, kapt. Bakker van Amsterdam naar Cardiff en GESINA, kapt. Muntendam van Danzig naar Bordeaux, laatst van Delfzijl, zijn de 14e maart ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Door quitering van affaire zullen te Nietap, bij de Leek, op de scheepstimmer-werf De Vlakke, door het ministerie van de ondergetekende notaris op vrijdag de 1e april 1842 des voormiddags te 10 uren te beginnen, publiek worden verkocht enige eiken stammen, zwaar en licht kromhout, gezaagde planken en posten, alle soort van helling-gereedschappen, geschikt voor scheepstimmerlieden, aannemers, enz., voorts twee zo goed als nieuwe houten schuren en helling op afbraak, twee schouwen, enz. Ten zelfden dage zullen mede worden geveild een nieuw overdekt scheepshol, vijf pramen, een jacht, enz, alles aanwezig en te bezien op de helling De Vlakke te Nietap, aan het vaarwater bij de Leek, van B.J. Bereboom.
H.H. van Lier

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 11 maart. CATHARINA, (Veendam), kapt. Wilkens, van Amsterdam naar Libau.
Den 15 maart. ARENDINA ELISABETH, (Veendam), kapt. Boerhave, van Vlaardingen naar Stettin.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Kapt. De Grooth, voerende het schip HENDRIKA, die op de reis van Stettin naar Amsterdam, te Rasvoog is binnengekomen, is op 3 maart weer vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren kofschip, in 1824 nieuw uitgehaald, gebouwd te Veendam, groot 72 zeetonnen, 50 roggelasten, liggende thans te Harlingen aan de werf bij de heer Alta.
Nadere informatie bij de schipper G.A. Jonkhoff.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst tot den 18 dezer:
Te Grimsby is gearriveerd Lohman, van Dordrecht.
(opm: na terugkeer moet de kof VESTA, bouwjaar 1816, kapt. Gerrit Wierts Lohman, zijn verkocht voor de sloop of om als lichter te dienen; de zeebrief werd op 11 november 1842 geretourneerd; kapt. Lohman werd op 22 april kapitein op de kof DIANA, zie RC 300442)


Datum: 23 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag 23 februari, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y.
-Een welbezeild gezinkt schoener kofschip DE KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma, NLG 11800, in slag NLG 1000, B.D. Bosscher.
-Een welbezeild smakschip HELENA JACOBA, gemeten op 63 tonnen NLG 510, in slag NLG 40, J.H.A. Balwe.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 maart. De 19e dezer is alhier uitgeklaard het schip STAD ZWOLLE, kapt. R.P. Dik, naar Amsterdam met 380 vaten suiker en 77 balen schone katoen.
Heden is alhier uitgeklaard het gekoperd tweedeks barkschip AURORA, kapt. S.Y. Parma, naar Amsterdam met 53 vaten en 1.246½ balen hele koffie en 8 vaten en 127½ balen gebroken koffie, 129 balen schone en 2 dito vuile katoen, 105 balen cacao, 114 stukken letterhout en een stuk tamarijnde dito.


Datum: 24 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Kapt. J.R. Kuiper, voerende het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZINA, alhier van Triëst en Cephalonia gearriveerd, informeert bij deze de heren geconsigneerden, dat op heden gemeld schip tot ontlossing is gereed liggende en verzoekt tevens de houders van cognossementen aan order, over diverse goederen door hun ed. te ontvangen, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van de heren D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Van Maassluis meldt men de 22e dezer, dat het schip MARIA ANNA, kapt. K. Hagedoorn, door het anker lekkage heeft gekregen, in de haven gekomen is en de ballast gelost heeft, om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PRECIOSA, kapt. H.A. Kleyn, van Smirna met fruit, galnoten, gom, opium, vijgen en palmhout; HILLEGINA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, van Bordeaux met wijn; EENDRAGT, kapt. Rooseboom, van Norden met raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip LEITH, kapt. R. Dard, van Grangemouth, met ijzer.
Heden is van deze stad met een gunstige gelegenheid naar Hellevoetsluis vertrokken het naar Batavia bestemd barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 maart. Bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam is thans weder aanhangig een zaak betreffende mishandelingen, welke wederzijds zouden hebben plaats gehad, op het koopvaardijschip KORTENAAR, op deszelfs terugreis van Batavia naar die stad. Als beklaagden zijn in de eerste plaats door het O.M. ministerie gedagvaard twee matrozen, welke zich op 24 november ll. ter rede van St. Helena zouden hebben schuldig gemaakt aan rebellie, gepaard met mishandeling en verwonding, de opperstuurman aangedaan. Vervolgens staan nog ieder afzonderlijk terecht de kapitein, opperstuurman en tweede stuurman, als aangeklaagd van zich gedurende de verdere reis aan verregaande mishandelingen jegens enkele van het scheepsvolk te hebben schuldig gemaakt. Het getuigenverhoor, hetwelk gepasseerde donderdag begonnen is, is zaterdag voortgezet en eergisteren geëindigd. Het aantal toeschouwers was belangrijk.
Morgen zullen de pleidooien in deze zaken een aanvang nemen. Het openbaar ministerie zal worden waargenomen door de ed. achtb. heer Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland. Mr. Wentholt zal optreden als verdediger voor de kapitein, de 1ste en de 2de stuurman, en Mr. van Buren voor de twee gemelde matrozen, stellende zich laatstgenoemde advocaat nog bovendien als civiele partij voor de overige in deze zaken betrokken personen.


Datum: 25 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bericht aan heren cargadoors en scheepsbevrachters. De ondergetekenden bevelen zich in de gunst der heren, voor het stouwen van pannen, bakken, moppen, enz., aan boord der schepen, tegen billijk vastgestelde werklonen. Van een accurate bediening kan men zich verzekerd houden. Tarieven zijn te bekomen bij F.W. Nuboer en B. van den Berg, stadszetter en tellers van de steen.
Adres: Hoek van de Prinsengracht en Passeerderstraat, no. 642.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Rostock. Het Nederlands smakschip HILLEGINA, kapt. Jelle R. de Jong.
Adres bij Blikman en Co.
Naar Rostock. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. R.C. Claassen.
Adres bij Blikman en Co.
Naar Stettin. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ELSINA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Cardiff en GESINA, kapt. Muntendam, van Danzig naar Bordeaux, ter rede van Deal binnen, hebben de 17e maart de reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VIJF GEZUSTERS, kapt. Oldenburger, van Harlingen naar Liverpool, was de 15e maart op de hoogte van Sandgate.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. De Jong, van Fernambuck naar Amsterdam, was de 13e maart op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding. Op heden, de 29e december 1841, ten verzoeke van Antje Jans Poort, zonder beroep, wonende te Westerlee, gemeente Scheemda, ehevrouw van na te noemen opgeroepene, heb ik Dirk Stemfoort, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Winschoten opgeroepen Jan Berends Veen, zich ook genoemd hebbende Jan Berends Ringeling, laatst gedomicilieerd te Westerlee, gemeente Scheemda, om op de 1e april 1842 te compareren voor opgemelde Rechtbank.
- Aangezien opgeroepene in den jare 1824 met het schip de VROUW ANNA, kapt. Hindrik Janssen, gedestineerd naar Noorwegen uit de haven van Harlingen is gevaren.
- Aangezien van dat schip tot dusverre nimmer enig bericht weder is ingekomen en hetzelve zeer waarschijnlijk op de reis van Harlingen naar Noorwegen met man en al is vergaan, en opgeroepene daarbij moet zijn verongelukt.
- Aangezien er alzo meer dan tien jaren zijn verlopen zonder dat bij requirante het minste bewijs van opgeroepene leven of dood is ingekomen.
Ten einde aan de Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort; helaas is geen datum van vertrek uit Harlingen genoemd)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 24 maart. Heden is alhier uitgeklaard het schip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen, naar Amsterdam met 462 vaten suiker, 50 balen schone katoen, 16 puncheons rum, 4.660 ponden oud koper.


Datum: 26 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand april te vertrekken, het Nederlands opnieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand april te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dienst tussen Rotterdam en Londen.
Het fraaie stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, groot 500 ton, 200 paardenkracht, lage drukking, 120 zindelijke slaapplaatsen, in verschillende vertrekken, allen geheel vrij van insecten, corresponderende met de stoomboot DE NEDERLANDER, naar en van Keulen, Mainz en Manheim.
Van Rotterdam naar Londen. | Van Londen naar Rotterdam.
Dinsdag 5 april, des morgens ten 7½ ure | Zondag 10 april, des morgens ten 10 ure
˶ 12 ˶ ˶ middags ˶ 12 ˶ | ˶ 17 ˶ ˶ ˶ ˶ 8 ˶
˶ 19 ˶ ˶ morgens ˶ 7 ˶ | ˶ 24 ˶ ˶ ˶ ˶ 11 ˶
˶ 26 ˶ ˶ middags ˶ 12 ˶ | ˶ 1 mei, ˶ ˶ ˶ 8 ˶
˶ 3 mei, ˶ morgens ˶ 6 ˶ | ˶ 8 ˶ ˶ middags ˶ 12 ˶
˶ 10 ˶ ˶ ˶ ˶ 11 ˶ | ˶ 15 ˶ ˶ morgens ˶ 7 ˶
˶ 17 ˶ ˶ ˶ ˶ 7 ˶ | ˶ 22 ˶ ˶ ˶ ˶ 11 ˶
˶ 24 ˶ ˶ ˶ ˶ 11 ˶ | ˶ 29 ˶ ˶ ˶ ˶ 7 ˶
˶ 31 ˶ ˶ middags ˶ 4 ˶ |
De correspondentie der diligences blijft zo als vroeger is aangekondigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EMILIE SOPHIE, kapt. J. Zuiderduin, van Havana met suiker, koffie, koopmanschappen en sigaren; KLEINE CATHINCA, kapt. W.H. Lenger, van Bordeaux met wijn; MARGARETHA, kapt. J.J. Mudder, van Emden met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip THETIS, kapt. J. Philips, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 maart. Met juli of augustus aanstaande zal er een geregelde stoombootdienst van Vlissingen op Antwerpen worden geopend, met de daartoe in aanbouw zijnde stoomboot, de STAD VLISSINGEN genaamd.


Datum: 28 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Kapitein Enoch Brooks, gevoerd hebbende het op de 14e dezer achter het Zanddijkshuis bij Eijerland aldaar gestrande Amerikaanse AMALIA, van Philadelphia met stukgoederen naar Hamburg gedestineerd geweest, is van mening op bekomene authorisatie en ten deze geassisteerd door de heer Joan Jacob Reinbach, commissionair in zeezaken te Texel, op vrijdag de 1e april aanstaande, des avonds ten 7 ure, in het logement De Lindenboom aan de Burg, ten overstaan van de notaris Johannis Ludovicius Kikkert, in het openbaar te verkopen:
118 stuks vaten Quercitron-bark (schors),
142 stuks ossenhuiden,
2¾ vat gesponnen tabak.
Enige stukken pokhout en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Alles tengevolge van de stranding en het zeewater zwaar beschadigd, liggende op het strand achter de Hofstede Madura, in Eijerland en aan de Burg op Texel. Nadere informaties zijn te bekomen op gefrankeerde brieven bij de heer Reinbach gemeld.


Datum: 29 maart 1842


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 27 maart. Dezer dagen, waarschijnlijk in de laatste storm van dinsdag op woensdag nacht, is verongelukt een pink, behorende tot de sedert enige jaren te Katwijk opgerichte maatschappij. De pink is door Scheveningse vissers in zee het onderste boven liggende ontdekt, en op sleeptouw naar die zeeplaats gevoerd. Met veel moeite werd het vaartuig, over de zandbanken, en op het droge gebracht. De equipage heeft uit zes of zeven man bestaan. Geen derzelve is, levend of dood, gevonden. Het vaartuig was vol water gelopen, toen met hetzelve in zee drijvende ontmoette. Meest allen der waarschijnlijk omgekomen schepelingen waren met talrijke huisgezinnen belast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 maart. De MAASSTROOM, gisteren te Brouwershaven binnengekomen, rapporteert, op 30 november bij de Manéter te hebben gezien een schip, tonende Dordrechtse nummervlag, naar gissing OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, en diezelfde dag nog gezien een schip met Dordrechtse vlag no. 5, zijnde die van de DELTA, kapt. Crans.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping om contant geld, van een gekoperd scheepsroer, koperen bouten, houten roerpen met ijzer beslag, en een partij touw- en ijzerwerk, afkomstig van het fregatschip BROEDERTROUW, aan de scheepmakers werf van de heer Jan Schouten, op de Hoogt, te Dordrecht, op woensdag 30 maart 1842, des voormiddags ten elf ure, liggende aldaar ’s morgens voor de verkoop onder aanwijzing en bezichtiging. Nadere informatie bij de deurwaarder Van Eem, binnen gemelde stad.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 16 maart. CONCORDIA (Veendam), kapt. Kwakenbrug, van Stavanger naar Danzig.
ABRAHAM EN THEODORUS (Harlingen), kapt. Onstwedder, van Harlingen naar Danzig.
Den 22 maart. LUKKINA MARGARETHA (Veendam), kapt. Hoveling, van Amsterdam naar Libau; GEZINA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Muiden naar de Oostzee; DE HOOP (Wildervank), kapt. Eilers, van Amsterdam naar Danzig; ELSINA CATHARINA (Winschoten), kapt. Ruibing, van Amsterdam naar Danzig.


Datum: 30 maart 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en F.J. Bel, makelaars, zullen op maandag de 11e april 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ADRIANA JACOBA en gevoerd door kapt. T.J. Reus, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 39 duimen, hol 2 ellen 84 duimen en alzo gemeten op 183 tonnen of 97 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lennaerts. (opm: bouwjaar 1816; zie ook AH 130442)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand april aanstaande van Amsterdam vertrekken: het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks fregatschip PASSAROEANG, gevoerd door kapt. C.C.B. Fullbrun, voorzien van bijzonder goede inrichting voor passagiers. Iemand van deze gelegenheid gebruik wensen te maken of goederen derwaarts te verschepen hebbende, wordt verzocht zich ter nadere informaties te vervoegen bij Floris der Kinderen & Zoon of D’Arnaud & Co., cargadoors te Amsterdam.


Datum: 31 maart 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA SIEBERDINA, kapt. J.H. Ugen.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres ten kantore bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van het cognossement aan order, over 8 boten wijn, gemerkt M, alhier van Malaga aangebracht per het schip VROUW ELISABETH, kapt. T. van Vliet, worden verzocht zich onmiddellijk aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Voor Veere schrijft men de 28e dezer: eergisteren is uit zee het Veergat door storm binnengelopen de Zweedse brik CHARLOTTE, kapt. P. Hornberg, met hout geladen en van Gothenburg naar Antwerpen bestemd. Daar gezegd schip reeds lek was en veel water in had, weigerde het te wenden en is op de Schotsman gedreven, ten gevolge waarvan het geheel uit elkaar gewerkt is. Men is bezig de lading en tuig te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 19e april 1842, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gebouwd, kopervaste en gekoperde barkschip NICKERIE, volgens meetbrief lang 31,15 ellen, wijd 5,21 ellen, hol 4,78 en alzo groot 345 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Scheepsmakershaven, nabij de Glashaven; zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens brief van Hamburg, dd. 26e dezer, was het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer, van Hamburg naar Amsterdam bestemd, 25e dito, des morgens ten 10 uren, van Cuxhaven naar zee gestoomd en was hetzelve de 26e dezer, des namiddags ten 4 ure, nog niet op de Elbe teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, ten overstaan van de notaris Bremmer, residerende te Schiedam, op vrijdag de 8e april 1842, des voormiddags ten elf ure, in den Doele, te Schiedam voornoemd, van een thans aldaar liggend overdekt rijnschip, voorzien van patent tot de Rijnvaart, genaamde DE JONGE WILLEM, gevoerd door schipper HENDRIK Smits; volgens meetbrief lang 29 ellen, 5 palmen, wijd 5 ellen, 5 duimen, hol 1 el, 6 palmen, 5 duimen, gemeten op 164 tonnen en dat met al deszelfs rondhout, wand, ankers, touwen, zeilen en zo voorts volgens inventaris; zijnde desaangaande inmiddels onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris Bremmer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op dinsdag 29 maart, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild gezinkt schoener-kofschip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut: NLG 7.900,
In slag NLG 400. Koper D. Beth (opm: een makelaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Van den Bey en Co.
Naar Venetien. Het Nederlandse kofschip WILMINA, kapt. L.N. Baas.
Adres bij Kranenborg en Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ingezonden stukken. Amsterdam, 24 maart. In het belang en tot nut van velen zou de Directie der Nederlandse Handelmaatschappij er zeer veel toe kunnen bijdragen, ten einde de scheepvaart op onze Oost-Indiën, voor allen welke daarop enige betrekking hebben, meer voordelig te doen worden dan thans het geval is; zij zou zulks kunnen doen zonder enige de allerminste opoffering van haar zijde, alleen door bij de maandelijkse bevrachting der schepen enige mildere bepalingen te maken.
Het is toch algemeen bekend dat schepen van 160 tot 250 à 270 lasten, zo als er vele in de vaart zijn, tot de tegenwoordige lage vrachten niet met voordeel kunnen varen; de onkosten zijn voor dergelijke bodems over het algemeen te hoog en te drukkende en het oponthoud, gevoegd bij de menigvuldige verzeilingen waaraan men zich op Java behoort te onderwerpen, zijn oorzaak, dat er dikwerf weinig of niets overschiet, vooral dan niet, wanneer het schip bij deszelfs terugkomst vertimmeren en op nieuw koperen moet, als wanneer er zeer dikwerf geld bijgepast moet worden. Om hierin enigszins regemoet te komen, zou een uitvracht, hetzij naar de Oost-Indiën, hetzij over een andere plaats, aan de rederijen zeer te stade kunnen komen; doch bij de onzekerheid, waarin men zich thans bevindt wegens het tijdstip der bevrachting, is het niet wel doenlijk vooraf bepalingen deswege te maken; zijnde er daaraan in het geheel niet te denken, wanneer het schip eens bevracht is en dikwerf reeds 14 dagen of 3 weken later in het Nieuwe Diep tot uitzeilen gereed moet liggen. De geachte directie van meergenoemde maatschappij zou derhalve, zonder zich zelve in het allerminste te benadelen en zonder dat het een cent behoefde te kosten, een wezenlijke dienst aan de rederijen kunnen bewijzen, wanneer zij in april aanstaande een ruimere bevrachting van schepen deed, waarvan dan echter een gedeelte nog in diezelfde maand, een ander gedeelte in mei en het laatste gedeelte eerst in juni zou behoeven te vertrekken; volgende hieruit van zelven, dat de bevrachting van mei zich alleen over schepen voor de maand juli zou uitstrekken en zo vervolgens.
Zodanige schepen, welke intussen eerst over twee of drie maanden gereed moesten zijn, zouden, des verkiezende, mede de vrijheid mogen hebben dadelijk te vertrekken, om, met goederen of passagiers, over Noord-Amerika, de Kaap de Goede Hoop of elders, naar hun bestemming te zeilen.
Door het in overweging nemen van het bovenstaande met een spoedig daarop gevolgd gunstig besluit, zou aan de handel een wezenlijke dienst bewezen en de maat der verplichtingen van dezelven aan het voornoemde achtens-waardig bestuur, opnieuw vergroot worden. K.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALBERTINE, kapt. H.K. Potjewijd, van Liverpool, met zout en katoen; ELIZABETH, kapt. E. Knudsen, APOLLO, kapt. H. Olsen, HAFVRUEN, kapt. P.C. Thiersing, SPECULATION, kapt. H. Sorenson, FAMILIEN, kapt. H. Pedersen, en CHRISTINA AGATHA, kapt. A.W. Hitsindahl, allen van Noorwegen, met hout.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 maart. Heden is van hier vertrokken de schoener JAN ERNST, kapt. J.A. De Haseth, naar Curaçao.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Van ´s Lands Etablissementen van Houtveiling aan de rivier Coppename zijn de 18e dezer uitgezeild het schip de ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, gedestineerd naar Vlissingen, geladen met 132 balken diverse houtwaren, te samen metende 8.065½ kubieke voet Rijnlandse maat, en het schip de HOOP, kapt. P.J. Gust, gedestineerd naar Rotterdam, geladen met 120 balken diverse houtwaren, te zamen metende 6.474½ kubieke voet Rijnlandse maat.


Datum: 01 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Texel, 30 maart. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Atkes, van Suriname, is heden morgen nabij Egmond aan Zee, aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VERONICA, kapt. K. Welger, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van koffie. Op maandag de 4e april 1842, des namiddags van vijf ure, in de Prinsentuin te Vlissingen, van circa 200.000 Ned. Ponden min of meer beschadigde Java koffie, voortkomende van de lading van het gestrande fregatschip DE STAD ZIERIKZEE, gekomen van Batavia, bestemd naar Middelburg, beladen voor de Nederlandse Handelmaatschappij. Des zaterdags vóór en op de dag der verkoping voor een ieder te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 11e april 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild galjoot schip (opm: vermoedelijk hoeker), genaamd EENSGEZINDHEID, varende onder Nederlandse vlag en laatst gevoerd door kapt. B.G. Flik, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen, 4 duimen; wijd 3 ellen, 89 duimen; hol 2 ellen, 90 duimen. En alzo gemeten op 51 lasten. Breder volgens inventaris en bericht, bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U. de Jonge. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het Nederlands schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW AIKEA, kapt. G.J. Dyk. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. O.K. Beerta. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon.
Bremen. Het Nederlands schip ELISABETH, kapt. K.F. Kremer. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE JONGE WILLEM. Kapt. P.D. Douwes. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het everschip JOHANNES, kapt. J.M. Holst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuveling. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het schoenerschip EMILIE, kapt. P. Lindeman, van Blankenezen.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil.
Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlandse schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. R.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Riga. Het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock en Wismar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven.
Rostock. Het Ned. smakschip HILLEGINA, kapt. Jelle R. de Jong.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. R.C. Claassen.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands kofschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands smakschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co.
Tonningen, Friedrichstadt, Rendsburg en Kiel. De Nederlandse smak GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen CATHARINA, kapt. Mulder, naar Dublin, en IDA BERENDINA, kapt. Hensema, naar Jersey, zijn op de rede van Maassluis uit zee terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTINA, kapt. Schuring, van Amsterdam naar Stavanger, is de 25e maart zwaar lek te Harlingen binnengelopen, hebbende in het Stortemelk aan de grond gezeten. Het was bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MINERVA, kapt. Gust, van Antwerpen naar Bordeaux, te Brouwershaven binnen, heeft de 24e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip URANIA, kapt. De Jong, van Newcastle naar New York, te Frederikstad binnen, heeft na volbrachte reparatie, de 7e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen DILIGENTIA, kapt. Horneman, van Rotterdam naar Batavia, ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Rotterdam en MERWESTROOM, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht, beide naar Belfast, ALIDA MARIA, kapt. Oetzes, van Danzig naar Bordeaux, HENDRIKA, kapt. Van Duyvenbooden, van Rotterdam naar Nantes, JANTINA, kapt. Stubbe, van Rotterdam naar Newry en CONCORDIA, kapt. Eddes, van Dordrecht naar Liverpool, alle te Ramsgate binnen, hebben de 22e en 23e maart de reizen voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 28 maart. Dezer dagen is aan de werf van de Commercie-Compagnie binnen deze stad de kiel gelegd van een stoomboot, bestemd voor de vaart langs de Westerschelde, en wel tussen de steden Vlissingen en Antwerpen, welke stoomboot de naam zal voeren van DE STAD VLISSINGEN; de werktuigen zullen vervaardigd worden in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam. Men hoopt tegen het einde van de maand september gereed te zijn om de dienst te doen aanvangen.


Datum: 02 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Triëste, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Gibraltar, het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk Az.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar St. Petersburg, het Nederlandse kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA SIEBERDINA, kapt. J.H. Uges.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel; vertrekt 4 april.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip DE HOOP. Kapt. J.H. Gust.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip MARGARETHA EVERARDA, kapt. G.O. Sap.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip LAMMECHINA, kapt. R.J. Prins.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARIA ELIZABETH, kapt. Johannes Flensz; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd hoeker-galjootschip LEEUW, kapt. J.R. Butter, om te vertrekken vóór of op de 15e dezer. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys en te Schiedam ten kantore van De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossement aan order, over 8 boten wijn, gemerkt M, alhier van Malaga aangebracht per het schip VROUW ELISABETH, kapt. T. van Vliet, worden andermaal verzocht zich onmiddellijk aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 april. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.C. Atkes, van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van Egmond aan Zee van de 30e maart, die ochtend door dikte van mist aldaar gestrand; men vreesde zeer dat het niet weer afgebracht zou kunnen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnenland. Middelburg, 28 maart. Dezer dagen is aan de werf der commercie-compagnie binnen deze stad de kiel gelegd ener stoomboot, bestemd voor de vaart langs de Westerschelde en wel tussen de steden Vlissingen en Antwerpen, welke stoomboot de naam zal voeren van DE STAD VLISSINGEN; de werktuigen zullen vervaardigd worden in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam. Men hoopt tegen het einde der maand september gereed te zijn om de dienst te doen aanvangen. Het bericht in andere nieuwsbladen voorkomende, als of deze dienst met juli of augustus zou geopend worden, is alzo onjuist.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrottingen; NEHALENNIA, kapt. F.F. Verster, van Padang met koffie, peper en bindrottingen; AMSTERDAM PAQUET, kapt. H.C. Ellertsen, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, waarschijnlijk in de maand april, van Amsterdam vertrekken: het snelzeilend en nieuw gekoperd fregatschip DE VIER GEBROEDERS, gevoerd door kapt. N.D. de Boer. Families of bijzondere personen, voor de overtocht naar Java van deze geschikte gelegenheid wensen gebruik te maken of iemand enige goederen te laden hebben, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Aangaande het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.C. Atkes, van Suriname naar Amsterdam, met een Egmonder loods aan boord, bij Egmond gestrand, wordt van daar van de 31e maart gemeld, dat hetzelve die dag geheel verbrijzeld was, nadat van de lading 69 balen katoen geborgen en in het Nieuwe Diep aangebracht waren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SITTART, kapt. Dixon, van Liverpool, met ijzer en blik; HUNTINGTON, kapt. G. Wilson, van Liverpool, met ruw zout en katoen; EQUITY, kapt. S. Jordan, ANN, kapt. J. Softley, en GUARD, kapt. W. Theobald, alle drie van Liverpool, met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 april. Volgens bericht van kapt. P. van Wageningen, voerende het barkschip ATALANTE, van Dordrecht naar Batavia bestemd, was hij op 31 januari ll. in goede staat zeilende op 00º20’ ZB 20º30’ WL. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij Acte de 31ste maart 1842, tussen de Heren Huibert Vos Uyterlimmige, wonende te Uithoorn, en Antonius Nicolaas Bouvy, wonende te Dordrecht, voor de Notaris Huibert Struyk en Getuigen te Dordrecht verleden, behoorlijk geregistreerd, is bepaald: dat de Vennootschap tussen hen als Kooplieden en Reders te Dordrecht, onder de Firma van Dirk Vos en Compagnie bestaand hebbende, met het einde der lopende maand maart 1842, in derzelver gehele uitgebreidheid zal ontbonden zijn en geheel zal ophouden. Dat de vereffening der nog lopende zaken, door de wederzijdse Comparanten gezamenlijk of hun gemachtigden, in naam der gewezen Vennootschap zal geschieden, en dat het de Heer A.N. Bouvy zal vrijstaan de ontbonden zaak en handel alleen aan te houden en te drijven, en desverkiezende daartoe van de firma Dirk Vos en Compagnie gebruik te maken, mits voor deszelfs eigen rekening en risico en alzo buiten enig belang of aansprakelijkheid van de Heer H. Vos Uyterlimmige.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Bij besluit van de Vice-President, waarnemend Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, van de 30e maart jl. no.16, is de maatschappij, ten doel hebbende om de stoomvaart in Nederlands-Indië uit te breiden, onder de benaming van Nederlandsch-Indische Stoomboot-Maatschappij tot stand gebracht bij acte onder no. 24, de 23e maart 1842 voor de notaris Mr. Henri Merkus Willer en getuigen te Batavia verleden, bekrachtigd en zijn mitsdien de voorwaarden, waarop dezelve is aangegaan, goedgekeurd zo als die begrepen zijn in die acte, waarvan een grosse aan dit besluit is gehecht, onder voorbehoud nochtans, dat de tegenwoordige bekrachting kan worden ingetrokken, ingeval van verzuim van de nakoming van de bepalingen der bij deze goedgekeurde acte.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 april. Berichten van Timor-Koepang van de 18e februari jongstleden, melden dat de Amerikaanse whaler ANNE, groot 361 ton, gezagvoerder Holder Almy, welke op zondag de 13e van die maand ter rede van Koepang was gekomen om de eerste stuurman, die door twee matrozen van de equipage was gewond, onder geneeskundige behandeling te stellen en de misdadigers aan het bestuur over te geven, door een bijna 24 uur aanhoudende harde NNW-wind tegen de kust is gedreven en schipbreuk heeft geleden. Het vaartuig lag op plus minus 8 vademen water voor twee ankers en geraakte door het breken van een van de kabelkettingen driftig. De kapitein, die daags te voren reeds verklaard had, dat hij hoofde van ziekte zich insgelijks naar de wal onder geneeskundige behandeling wilde begeven, had in de morgen van de 15e, toen het schip driftig en deszelfs vergaan zeker was, zich reeds van boord verwijderd. Op diezelfde morgen zag men van de wal achtereenvolgens twee boten voor zo veel mogelijk bemand, van de whaler afsteken en naar de, mede ter rede, maar in dieper water liggende schoener MARY stevenen. De derde sloep, welke nu ook gestreken werd en waarin het laatste gedeelte van de equipage, met uitzondering van twee man, die het schip niet verlaten wilden, zich had begeven, geraakte onklaar en sloeg om. De vierde stuurman, die zich in dezelve bevond, had het geluk van een, hem van boord toegeworpen touw te vatten en weer opgetrokken te worden. De vijf matrozen, van welke vier zich aan de omgekeerde boot vastklemden, werden door de hoge golfslag en de zware branding, dan in de nabijheid van de kust, dan weer in die van het schip gebracht. Reeds verscheidene malen tot zeer dicht onder de kust gedreven, waagden het twee derzelve om de boot los te laten en zich door zwemmen te redden. Van de wal, waar zich honderden aanschouwers verzameld hadden, werden alle krachten ingespannen om zelfs tot op de door de branding bijna ongenaakbare plaatsen touwen uit te werpen, maar alles vruchteloos. Kort was de worsteling van die slachtoffers; zij werden tegen de rotsen verbrijzeld. De twee andere matrozen, die de boot hadden blijven vasthouden, werden nu weer naar de kant van het schip, dat inmiddels het strand naderde, voortgestuwd en hadden het geluk door van daar uitgeworpen touwen gered te worden. De laatste, die nog altijd een prooi van de golven was, en zich door het vasthouden van een riem drijvende had gehouden, werd nu eindelijk zo kort onder de kust geworpen, dat een in zee uitgebracht en aan de wal met lijnen bevestigd plankje onder zijn bereik kwam en hij alzo tegen de rotsen opgehaald werd. Zijn krachten waren zodanig uitgeput dat hij het niet langer zou hebben kunnen uithouden. Omstreeks één uur geraakte het schip, na zwaar gestoten en het roer verloren te hebben, met stuurboordzijde aan het strand en werd tegen de rotsen ingedrukt. De nog aan boord zich bevindende personen gered en het wrak op zijde geslagen zijnde, werden dadelijk de nodige maatregelen genomen, om al wat te bergen was van boord te halen; tot des avonds zes uur is men onafgebroken bezig geweest om zo veel het onstuimige weer heeft toegelaten, alles op te ruimen en de volgende dag is men met lossen voortgegaan. De hiervoor vermelde schoener MARY, aan boord waarvan de Amerikaanse kapitein en bijna de gehele equipage van de whaler zich bevond, had intussen het geluk gehad om door het laten slippen van een van zijn ankers de rede te verlaten en onder Poeloe Boerong de wijk te nemen. De 17e, nadat het weer bedaard was, is de schoener weer ter rede gekomen en heeft de kapt. Almy het gezag over de verdere lossing van de goederen op zich genomen.


Datum: 04 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens brief van Beverwijk van de 29e maart, was te Wijk aan Zee aangespoeld een fles, waarin twee onverzegelde brieven, geschreven de 2e maart, door kapt. John. Thomson, voerende het schip BLAIR ADAM, waarbij hij zijn betrekkingen te Perth, in Schotland, verwittigt, dat zijn scheepsvolk die dag gedreigd had om voornemens was hem af te maken of over boord te werpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J.H.A. Balwé makelaars, zullen op maandag 4 april 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten Overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands smakschip, genaamd DE VROUW ALIDA, laatst gevoerd door kapt. B.J. Jaski, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, wijd 3 ellen 96 duimen, hol 1 el 71 duimen en alzo gemeten op 33 lasten of 63 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 05 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand april te vertrekken, het Nederlands op nieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over diverse partijen terpentijn-olie en een partij kurk, alles van Bayonne te Amsterdam aangebracht per het schip HUIBERT CORNELIS, kapitein A. Hendriks, worden verzocht, zich onmiddellijk aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker; vertrekt 20e dezer.
Naar Triëste, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Gibraltar, het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk Az.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ZELDENRUST, kapt. E.C. Jonker, om spoedig te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongbloed.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Rotterdam, 3 april. Gepasseerde donderdag heeft de arrondissements-rechtbank alhier (2e kamer) uitspraak gedaan in de eerste der vier zaken, betreffende de wederzijdse mishandelingen, gepleegd op het koopvaardijschip DE KORTENAAR op deszelfs reis van de Oostindiën herwaarts (en waarvan wij bereids vroeger melding hebben gemaakt) bij welk vonnis de twee matrozen Bondix en Eeckhout, als zijnde beschuldigd van rebellie enz., zijn vrijgesproken en zulks bij gebrek aan genoegzame bewijzen. Van dit vonnis evenwel zal zo wij vernemen het Openbaar Ministerie (ofschoon voor de eerste beklaagde tot vrijspraak geconcludeerde hebbende) in spel komen. Daarentegen zijn op gisteren de kapitein, de 1e en 2e stuurman van voornoemd schip, schuldig verklaard aan de hun ten laste gelegde feiten van mishandelingen, der equipage aangedaan en dientengevolge veroordeeld, als: de kapitein, in een boete van NLG 25, de 1e en 2e stuurman elk in een boete van NLG 100 en in de kosten; wordende tevens bij laatstgemelde vonnissen der civiele partij haar eis ontzegd.
Voor de rederij in het bijzonder en voor de handel in het algemeen ware het te wensen, dat er van gouvernementswege een voordracht van wet aan de Staten-Generaal werd aangeboden, om (in navolging van andere naburige staten) de commandanten en verdere gezagvoerders van koopvaardijschepen een genoegzame macht toe te kennen, ter voorkoming van zulke ongeregeldheden, als waarvan de onderhavige zaak wederom een sprekend voorbeeld heeft opgeleverd en die langzamerhand eer zullen toe- dan afnemen, te meer als men begint te begrijpen, dat de kapiteins en stuurlieden, zo als helaas reeds bij verschillende gelegenheden is gebleken, hoewel dan ook wettelijk, in het ongelijk worden gesteld, daar de officieren, welke de orde en tucht moeten handhaven, op zich zelven staan en altijd de equipage tegen zich hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip D’ELMINA, gezagvoerder J.C. Jansen, voor goederen en passagiers, ter welke overvoer deze bodem een voortreffelijke inrichting aanbiedt, zijnde voorzien van een bekwame scheepsdokter. Ter nadere informatie gelieve men zich te adresseren aan de heren Kuyper, Van Dam & Smeer & Hudig & Blokhuyzen of wel bij de gezagvoerder aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands opnieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven, om in de maand april vertrekken, hebbende dit schip uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer & Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. R. Boudin, van Grangemouth, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 april. Zaterdagmorgen is van deze stad met een gunstige gelegenheid naar Hellevoetsluis vertrokken, en aldaar gisteren voor posttijd aangekomen, het naar Batavia bestemd fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 2 april. Gisteren namiddag is het schoenerschip LE ROSE ALBANIE, kapt. Bouvin, komende van Rouaan, beladen met rogge, en gedestineerd naar Rotterdam, op de vlakte vastgeraakt, en daar de branding zeer hoog stond, zat hij kort daarop vol water, de equipage ontvluchtte met de boot het wrak, en zijn door de loodsboot no. 6 met groot gevaar opgevist en alhier aangebracht, terwijl er een aantal vaartuigen derwaarts zijn tot berging der inventaris. Heden morgen ligt de gemelde schoener geheel overzijde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Amsterdam naar Suriname, is de 28e maart met verlies van een anker ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 23 maart. ZEEMANSHOOP (Delfzijl), kapt. Siccama, van Delfzijl naar de Oostzee;
ANNA (Pekela), kapt. Wijkmeijer, van Rotterdam naar Libau; MARGARETHA (Harlingen), kapt. Mulder, van Harlingen naar de Oostzee; CATHARINA ELSINA (Pekela), kapt. Schuring, van Amsterdam naar de Oostzee; FENNA (Hoogezand), kapt. De Jonge, van Amsterdam naar Stettin; CATHARINA ENGELINA (Pekela), kapt. De Grooth, van A’dam naar de Oostzee; MARGARETHA AGNES (Schiermonnikoog), kapt. Bakker, van Muiden naar Danzig; DE JONGE MARGARETHA (Pekela), kapt. Wijkmeijer, van Dordrecht naar Libau; VROUW STIJNA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Bremen naar Stettin; JANTINA GESINA (Veendam), kapt. Harms Mulder, van Amsterdam naar de Oostzee.
Den 23 maart. DE EERSTELING (Noordbroek), kapt. Koolman, laatst van Flekkefjord naar de Oostzee; ALBERDINA (Veendam), kapt. Deddes, van Amsterdam naar de Oostzee; VROUW JOHANNA (Veendam), kapt. Flik, van Muiden naar de Oostzee;
Den 27 maart. SARA (Groningen), kapt. Botje, van Anclam naar Amsterdam.
Den 28 maart. EMMA OBBINA (Sappemeer), kapt. Potjer, van Bergen naar Petersburg;
JUFFER GARRELTS (Pekela), kapt. Koerts, van Dordrecht naar Libau.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Rr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op woensdag, de 13e april 1842, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Stompe, in De Drie Schelvisschen, aan Der Aa, bij de Vischbanken aldaar, publiek worden verkocht:
- Een sterk en wel gebouwd overdekt tjalkschip genoemd DE VROUW JACOBJE, groot 82 tonnen, met complete inventaris, zo als hetzelve in eigendom wordt bevaren door G.J. Kuipers en vrouw, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
- Een voor korte jaren nieuw uitgehaald overdekt tjalkschip, genoemd DE VROUW CATRINA WILLEMINA, groot 68 tonnen, groot 68 tonnen, met complete inventaris, zo als hetzelve in eigendom is bevaren geweest door wijlen S.E. Sluis, liggende in het Diep tussen de Boteringe- en Kijk-in ’t Jatsbogen te Groningen.
Om te aanvaarden eerste perceel dadelijk en tweede perceel 8 dagen na de finale toeslag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 31 maart. De Staats Courant bericht het volgende:
Het naar Nederland terugkerende schip HENDRIK JAN, kapt. Wap, had in Straat Sunda een zodanig lek bekomen, dat het naar Batavia had moeten terugkeren, gesleept door Zr.Ms. stoomboot HEKLA.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip REMKE, kapt. G.L. Glim, is op de 26e januari in een hevige storm bewesten de haven van Dover gestrand. Een gedeelte der lading en inventaris is geborgen en de equipage gered, doch het wrak is verbrijzeld. (opm: zie PGC 040242)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 april. De 2e dezer zijn alhier uitgeklaard het schip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, naar Amsterdam met 366 vaten suiker en 40 balen schone katoen, en het schip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriborg, mede naar Amsterdam met 273 vaten suiker en 10 balen schone katoen. Heden is alhier uitgeklaard het schip TRITON, kapt. J.J. Kiers, eveneens naar Amsterdam met 251 vaten suiker, 77 balen schone katoen, 15 vaten rum, 3.974 ponden oud lood, 2.510 ponden oud koper en twee kisten manufacturen.

Krant:
 MOA - Morning Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havanah, 7 maart. De FLORE (opm: bark, ex-Nederlander, bouwjaar 1802), Metre (opm: mogelijk J. Demeire), onlangs van hier naar Antwerpen vertrokken, is op 22 februari teruggekeerd; het schip maakte verscheidene inches water per uur, is gelost, geïnspecteerd en afgekeurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

05 april 1842
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading
 

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd; ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer.
Adres bij Boutmy & Co.

 


Datum: 06 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JUFFER MARIA, kapt. G. Verkade, van St. Domingo met mahonie- en geelhout; GEZINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 18e april in het Nieuwe Diep zeilree liggen: het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks fregatschip PASSAROEANG, gevoerd door kapt. C.C.B. Fullbrun, voorzien van bijzonder goede inrichting voor passagiers. Iemand van deze gelegenheid gebruik wensen te maken of goederen derwaarts te verschepen hebbende wordt verzocht zich ter nadere informaties te vervoegen bij Floris der Kinderen & Zoon of D’Arnaud en Co., cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal de 20e dezer maand, in het Nieuwe Diep, tot vertrek gereed liggen, het extra snelzeilend, gekoperd Nederlands fregatschip STRAAT BALY, gevoerd door kapt. G. Mulder, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs bij uitnemendheid voor passagiers goed ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken, het snelzeilend en nieuw gekoperd fregatschip DE VIER GEBROEDERS, gevoerd door kapt. N.D. de Boer, families of bijzondere personen, voor de overtocht naar Java van deze geschikte gelegenheid wensen gebruik te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken het in Amsterdam liggende Nederlands fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Wyland, voerende een geëxamineerd scheeps-dokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, degenen die daarvan tot de overtocht naar Java gebruik zouden gelieven te maken of met dit schip goederen wensen te verschepen adresseren zich bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lenaertz, te Amsterdam of G. Mauritz en J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag 4 april, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y.
Een welbezeild smakschip DE VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski. NLG 3500. In slag NLG 40. C.A. Schröder.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van de 7e dezer bij Voute & Guérin zal verkocht worden voor rekening van wijlen de Chinees Lie Lianggie de helft in zeker barkschip genaamd RADJA WALIE, groot omtrent 85 lasten, zo als hetzelve thans is liggende ter rede alhier (opm:van Batavia) is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 april. Aangekomen. De 4e dezer: Zr.Ms. schoener ZEPHYR, luitenant ter zee der 1e klasse P.J. Clijver, van Soerabaja de 21e maart. Vertrokken. De 3e dezer: Nederlandse bark MARIA, kapt. B. Doig, naar Banka. Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet TRITON, schoener ZEPHIJR, Nederlandse schepen MIDDELBURG, JOHANNA, MEDORA, barken INDIAAN, PROTEUS, MARGARETHA, CATHARINA, REMBANG, SUSANNA DOROTHEA, RADJA WALIE, BATAVIA, brik ORESTES, schoeners WASP, KAPPA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 27 maart. Aangekomen. De 26e dezer: Nederlandse schoener AREND, kapt. Tjia Soenking, van Palembang de 25e februari. Nederlandse bark BOERBONG, kapt. J.F. Thierbach, van Muntok de 17e maart. De 27e dezer: Nederlandse bark MARIA ENGELINA, kapt. R. Prins, van Batavia de 23e maart, enige passagiers. Vertrokken. De 25e dezer: Zr.Ms. stoomschip HEKLA, luitenant ter zee der 1e klasse J.F.A. Coertzen, naar Soerabaja, met Zr.Ms. troepen. Nederlandse bark JUSTINA, kapt. B. Mulder, naar Padang. Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 14; Nederlandse schepen FATAL HAIR,OCIJ SINJO; barken SLAMAT, BANDAAR ALIE, LOUISA, BOEROONG, MARIA ENGELINA; brikken BERKAT SLAMAT, OCIJ GOANSING; schoeners OEMARIEN, MARZOEK, TJOE HESING, DOLPHIJN, HAPSING, THAIJ LAE, LANANG, OCIJ TEKSING, GOANSING, AREND.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 28 maart. Aangekomen. De 24e dezer: Nederlandse bark FAH. LIONG, kapt. Ang Haoe, van Rembang de 22e maart. Nederlands schip FAIDOOL BARIE, kapt. Sech Asin Bin Segaff, van Semarang de 21e maart. De 26e dezer: Zr.Ms. stoomschip HEKLA, luitenant ter zee der 1e klasse J.F.A. Coertsen, van Batavia de 23e maart, met Zr.Ms. troepen. Vertrokken. De 27e dezer: Nederlandse bark DENNOK BIETANG TOEJOE, kapt. Tan Biendjang, over Semarang naar Riouw. De 28e dezer: Nederlandse bark OEDJONG PANDANG, kapt. The Tjingsoei, over Amboina naar Banda. Schepen liggende ter rede. Zr.Ms. korvetten VAN SPEIJK, BOREAS; stoomschepen HEKLA, ETNA; brik PANTER; schoeners JANUS, KAMELEON, SIJLPH, PYLADES, KROKODIL; kanonneerboot NUMMER 8, civ. Schoener CALIJPSO; Nederlandse schepen LA HAMOEDIJ, ALFLUCK, ABDUL HASIEM, PRINCES MARIANA, GOEDE VERTROUWEN, AGNETTE; barken CAROLINA JACOBA, TALSUM, FATAL KARIEM, MACHLAR, KIENHIEN, FATAL KARIEM, MERCURIJ, J.C.J. VAN SPEIJK, WELTEVREDEN, LE CHARLES, NAUTILUS; brikken ALIE OESOER, ALIJDA, ISSING ONDERNEMING, HARRIET; schoeners ANAMBAS, I JOUNG JAMES, SOENGOAT, HOKKIEM, DRAKE, CORINGA, VENUS, SIRIUS.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cheribon, 29 maart. Aangekomen. De 29e dezer: Nederlandse brik PEKALONGAN, kapt. Ong Pekaim, van Semarang en Tagal de 16e maart. Vertrokken. De 28e dezer: Nederlandse bark ZEPHIJR, kapt. Tjia Soendjien, naar Semarang. De 29e dezer: Nederlandse bark FATHAL BARIE, kapt. Sech Abdulla Bin Achmat Hassan, naar Semarang. Schepen liggende ter rede. Nederlandse bark IKHOAT; brik BETZIJ, PEKALONGAN; kotter HAPHIEN.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie, 23 maart. Aangekomen. De 23e dezer: Nederlandse schoener MERCURIUS, kapt. D.C.M. Bouwmeester, van Balie Badong de 12e maart. Vertrokken. De 18e dezer: Civ. schoener DORIS, kapt. H. Hederik, over Soerabaja naar Batavia, 2 passagiers. Nederlandse schoener RACHMANIE, kapt. Mochamat Taip, naar Balie Badong. De 23e dezer: Nederlandse schoener MERCURIUS, kapt. D.C.M. Bouwmeester, naar Soerabaja, 2 passagiers.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 27 maart. Aangekomen: geen.
Vertrokken: de 27e dezer: Nederlandse bark FITZ PAINE, kapt. C. Christensen, naar Batavia. Schepen liggende ter rede: Nederlands schip JACOBUS.


Datum: 07 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ZELDENRUST, kapt. E.C. Jonker, om spoedig te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongebloed.
Adres bij Johˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker; vertrekt 20e dezer.
Naar Triëst, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. H.G. Pott, om de 23e dezer te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands opnieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven, om in de maand april vertrekken, hebbende dit schip uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer & Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwaam scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading:
Naar Batavia, om binnen weinige dagen te vertrekken, het nieuw gebouwd kopervast barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman. Adres, voor goederen en passagiers, bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en Visser en Muller te Dordrecht of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. J.H. Guit.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip MARGARETHA EVERARDA, kapt. G.O. Sap.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip LAMMECHINA, kapt. R.J. Prins.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILLIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA SIEBERDINA, kapt. J.H. Ugen.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens brief van Smirna dd. 19 maart, was er op de 11e eensklaps uit zee een vliegende storm, vergezeld met zwaar onweer, opgekomen, waardoor vele ter rede liggende schepen schade hebben bekomen, waaronder enige boegsprieten en kluiverbooms, andere masten en tuigage hebben verloren, kleine vaartuigen en barken zijn in de grond geslagen; DE JONGE MARIA, kapt. Meeuw, had kluiver- en briksboom en een gedeelte van de verschansing verloren; DE BRISEÏS, kapt. Janssen, had de storm voor 3 ankers afgereden en was in goede staat, doch deszelfs sloep, die juist met de stuurman en 2 man der equipage naar land was, is gedeeltelijk stuk geslagen, waarbij een der manschappen is gewond geworden.
Volgens brief van kapt. Rotgans, voerende het schip PLANCIUS, in dato Kedgeree Hoogly Rivier, 8 februari, zou hij de volgende dag van daar naar Batavia vertrekken, aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, van Batavia met koffie, suiker, ruwe zijde, tin en bos bindrotting; ALKANNA ELIZABETH, kapt. J.N. Duinen, van Cardiff met ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand vertrekken, het te Amsterdam liggende Nederlands fregatschip STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; diegenen die daarvan tot de overtocht naar Java gebruik zouden gelieven te maken of met dit schip goederen wensen te verschepen, adresseren zich bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE RHIJN, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schoener kofschip DE HOOP, kapt. J.C. Radeloff, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Havana. Het gekoperd schoener-kofschip DIANA, kapt. B. Barends.
Adres bij Hoyman en Schuurman en B.J. van Hengel.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het Nederlands kofschip LIBAU, kapt. J.W. Holle.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux. Het Nederlands schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Gibraltar. Het Nederlands galjootschip NEERLANDSCH WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrek 30 april.
Hull. Het Nederlands kofschip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman.
Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. De gekoperde Nederlands kof ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Naar Livorno en Genua. Het Nederlands brigantijnschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer.
Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grijs en Zn.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Triëst. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. H.J. Brouwer.
Adres bij Jan Corver en Co.
Triëst. Het Nederlands schoener-kofschip SICKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen.Adres bij Kranenborg en Zonen.
Triëst. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. J.K. Klunder.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Venetië. Het Nederlands kofschip WILMINA, kapt. L.N. Baas. Adres bij Kranenborg en Zonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BETSY, kapt. J. Dixon, van Newcastle, met steenkolen; PETERSBURG, kapt. J.G. Middel, van Marseille, met stukgoederen, en ST. MICHEL, kapt. M. Silvestro, van Napels, met olijfolie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om den 10 dezer naar zee te gaan, het nieuw gebouwd kopervast barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman.
Adres voor goederen en passagiers bij de Cargadoors Van Ommeren, Kuijper van Dam en Smeer, te Rotterdam, en Visser en Muller, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 08 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, J.H. Balwé, H. Salm en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 11e april 1842, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd DE EENSGEZINDHEID, gevoerd door kapt. B.J. Schilk, varende onder vreemde vlag, groot circa 50 roggelasten en zulks met deszelfs rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris; als breder bij biljetten wordt vermeld. Bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 19e april 1842, des namiddags ten half vijf ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen: het Nederlands gebouwde en gekoperde brikschip ADRIANUS & JACOBUS, laatst gevoerd door kapt. U. Trip, volgens meetbrief lang 27,70 ellen, wijd 5,47 ellen, hol 3,38 ellen en alzo groot 228 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, aan de werf De Hoop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam zal vermoedelijk in de maand mei naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, bijzonder goed ingericht tot overvoer van passagiers. Nadere informaties ten deze, zo ook omtrent in lading van goederen, kunnen verkregen worden, ten kantore van Floris der Kinderen & Zoon of wel bij de gezagvoerder aan boord. Liggende het schip in het Oosterdok.

AH 080442
Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. In de eerstvolgende maand mei, zullen vermoedelijk van Amsterdam naar Batavia vertrekken: het tweedeks gekoperd barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman. Te bevragen bij de cargadoor Jan Corver & Comp.
En het driedeks gekoperd fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards.
Te bevragen bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip D’ELMINA, gezagvoerder J.C. Jansen, voor goederen en passagiers, ter welker overvoer deze bodem een voortreffelijke inrichting aanbiedt, zijnde voorzien van een bekwame scheepsdokter. Ter andere informaties gelieve men zich te adresseren aan de heren Kuyper, Van Dam & Smeer & Hudig & Blokhuyzen of wel bij de gezagvoerder aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam.
Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U. de Jonge.
Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. O.K. Beerta.
Adres bij de wed. Jan van Wezel en Zoon.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit.
Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SICCOLINA HOITES, kapt. G.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens.
Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hilman.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil.
Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlands kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Petersburg. Het Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.T. Schenk.
Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Riga. Het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock en Wismar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. R.C. Claassen.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Het Nederlands smakschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrek vóór of op 9 april.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Tonningen, Friedrichstadt, Rendsberg en Kiel. De Nederlandse smak GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JOHANNA HELENA, kapt. Hansen, van Bergen naar Douarnenez en MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Amsterdam naar Suriname, zijn de 30e maart te Ramsgate binnengelopen, het laatste met verlies van twee ankers en kettingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, is de 25e maart gepraaid op 45º NB 18º WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. Wijgers, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, in dato Paramaribo de 9e februari, was hij 29 dagen na zijn vertrek uit Texel bij de rivier Suriname aangekomen, doch, door verkeerde verkenning van het land, beneden de mond van die rivier geraakt; aldaar Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, welke een transportschip van de Coppename naar zee gesleept had, ontmoet en deze verzocht hebbende, om, tegen betaling van de kosten, de CONCORDIA weer bovengaats te brengen, werd dit verzoek afgewezen, ten gevolge waarvan dezelve eerst na verloop van 10 dagen de rivier van Suriname bereikt had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen, op woensdag de 13e april 1842, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein Stompe, in De Drie Schelvisschen, aan Der-A, bij de Vischbanken aldaar, publiek worden verkocht:
- Een sterk en wel bebouwd overdekt tjalkschip, genoemd DE VROUW JACOBJE, groot 82 tonnen, met complete inventaris, zoals hetzelve in eigendom wordt bevaren door kapt. G.J. Kuipers en vrouw, liggende in de Noorderhaven te Groningen en
- Een voor korte jaren nieuw uitgehaald overdekt tjalkschip, genoemd DE VROUW CATRINA WILLEMINA, groot 68 tonnen, met complete inventaris, zoals hetzelve in eigendom is bevaren geweest door wijlen S.E. Sluis, liggende in het Diep tussen de Boteringe- en Kijk in het Jatsbogen te Groningen. Om te aanvaarden perceel I dadelijk en perceel II, 8 dagen na de finale toeslag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal op donderdag de 21e april 1842 provisioneel, en op woensdag de 4e mei 1842 finaal, telkens des avonds om 7 uren, ten huize van Jan Swart, kastelein op Vijversbuurt te Leeuwarden, publiek, tegen strijk en verhooggeld, verkopen:
- een hechte hektjalk, genaamd de ONRUST, liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden, groot 16 el lengte, 3 el 1 duim wijdte en 1 el 56 duim hol en geijkt op 50 ton, met mast, zeil, treil, staand en lopend want, haken, bomen en verder aanbehoren; alles in goede staat volgens daarvan zijnde inventaris.
- een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE EVERT, liggende aan de Grachtswal te Leeuwarden, lang 13 el 50 duim, wijd 2 el 49 duim en hol 1 el 36 duim, over zulks groot 30 ton, met mast, zeil, treil, staand en lopend want, haken, bomen en verdere goederen, zodanig hetzelve thans in gebruik is bij Johs. Ulbes Oevering.
Beide percelen te aanvaarden dagen na de finale toewijzing. Voorschreven schepen cum annexis zijn tot de dag van provisionele veiling uit de hand te koop. Conditiën en biljetten te bekomen ten kantore van de notaris.
(opm:LC 290442 meldt dat is geboden op perceel 1 NLG 756 en perceel 2 NLG 123.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, en dadelijk te aanvaarden een overdekt tjalkschip, in 1836 nieuw gebouwd, en wel onderhouden, met zeil en treil, gemeten op 14 el 5 palm lengte, 2 el 7 palm wijdte en 1 el 7 palm diepte, groot 35 ton. Te bevragen te Harlingen bij L.J. de Boer.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 april. Heden is alhier uitgeklaard het schip de ZEEVAART, kapt. J.J. IJnsen, naar Amsterdam, met 320 vaten suiker, 29 balen schone en 2 balen vuile katoen, en vertrokken Zr.Ms. korvet JUNO, commandant kapt.luit.t.zee A. Kleijn, via Curaçao naar Nederland, aan boord hebbende Z.E. schout-bij-nacht benoemd directeur-generaal der marine J.C. Rijk en hoogstdeszelfs familie, en Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, commandant luit.t.zee 1e klasse A.A. Bolken, naar Curaçao. (opm: Rijk was gewezen gouverneur-generaal van Nederlands West-Indië)


Datum: 09 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. H.G. Pott, om de 23e dezer te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om de 24e dezer te vertrekken, het Nederlands op nieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd hoeker- galjootschip LEEUW, kapt. J.L. de Boer, om te vertrekken vóór of op de 15e dezer.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys en te Schiedam ten kantore van De Groot, Roelants en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARIA ELISABETH, kapt. J. Flens Wz.; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 16e dezer.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Antwerpen en New-York.
Het Belgische stoomschip BRITISH QUEEN, 500 paardenkracht, kapt. M.M. Heane, vertrekt van Antwerpen 4 mei, 7 juli en 7 september 1842.
Prijs der passage NLG 250 en NLG 6,30 aan de hofmeester. – Ontbijt 90 cent, middagmaal NLG 1,80, thee 90 cent of NLG 60 in eens voor de gehele reis, ter keus van de passagiers.
Vracht voor goederen NLG 48 en 5 pCt. Per ton van 40 kubieke voeten.
Voor nadere inlichtingen gelieve men zich te adresseren aan het Belgische Consulaat te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.C. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootsschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA SIEBERDINA, kapt. J.H. Ugen.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker, vertrekt de 20e dezer.
Naar Triëste, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 april. Van Libau meldt men de 28e maart: het schip JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Dordrecht, is de 26e dito alhier in de haven door het breken van een anker gestrand. Men is bezig de inventaris te bergen en hoopt het schip bij stil weer af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, binnen de stad Brielle, op de Bierkade, op maandag de 11e april 1842, des middags ten twaalf ure, om contant geld, der geborgen goederen van de Franse schoener LA ROSE D’ALBANIE, gevoerd geweest door kapt. J. Bauin, geladen zijnde met rogge, bestaande in: een kettinganker, een end ketting, zeven stuks nieuwe zeilen, enig gekapt touwwerk, een boot, twee watervaten en enige stukken rondhout, benevens het wrak van genoemd schip, zo als hetzelve is zittende op de vlakte van de Maas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. J.H. Schippers, voerende de bark MARGARETHA CATHARINA, d.d. Kaap de Goede Hoop, 20 januari, was hij toen gereed om van daar naar Batavia te vertrekken, aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINE EN CATHARINE, kapt. J. Andresen. Varende een bekwame scheepsdokter, personen of families van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willende maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de maand mei aanstaande zal vermoedelijk naar Batavia vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, gevoerd bij kapt. B.H. Eeftingh, varende een bekwame scheepsdokter. Daar dit schip bijzonder voor passagiers is ingericht, zo worden diegene, welke de overtocht naar Java met deze bodem wensen te doen, verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 april. Heden is van deze stad naar Hellevoetsluis gezeild het barkschip WATERLOO, kapt. Van Duyn, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, en W. van Dam H.H. Zn., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 19 april 1842, des namiddags ten half vijf ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het Nederlandse gebouwde en gekoperde brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, laatst gevoerd door kapt. U. Trip, volgens meetbrief lang 27,70 ellen, wijd 5,47 ellen, hol 3,38 ellen, en alzo groot 228 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, aan de Werf De Hoop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading, voor passagiers en goederen, het nieuw kopervast gebouwd en gekoperd fregatschip ’S HERTOGENBOSCH, gevoerd door kapt. J.J. Westerouen van Meeteren, om op den 17 dezer te Hellevoetsluis zeilree te liggen, voerende een geëxamineerde Doctor. Adres bij Sandberg & Co., Cargadoors te Dordrecht.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Men verneemt, dat, ter vervanging van de korvet AMPHITRITE, voor West-Indië in dienst is gesteld de korvet CASTOR onder bevel van de kapt.luit.t.zee F. Sohngen, zijnde tevens bepaald, dat twee van de vijf zich thans aldaar bevindende brikken, in Indië zullen worden afgelost door de brikken de AREND en de WINDHOND, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse F. ’t Hooft en J. Frucht.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 9 januari. Bij koninklijk besluit van 11 februari 1831 no. 81 was bepaald, dat één der Nederlandse oorlogsschepen steeds de naam zou voeren van VAN SPEIJK, als een blijvend gedenkteken van de heldendaad diens jeugdigen zee-officiers. De korvet, welke in 1831 met die onvergetelijke naam prijkte, was ongeschikt geworden voor de actieve dienst en werd sedert enige tijd gebezigd als wachtschip te Soerabaya. In aanmerking nemende, dat de naam, door zulk een daad vereeuwigd, niet moet prijken op een tot havendienst verwezen bodem, is door het departement van marine en koloniën aan de koning voorgesteld en door Z.M. goedgekeurd, dat één der te Amsterdam op stapel staande en de voltooiing nabij zijnde oorlogsschepen, thans genaamd de MEDUSA, zal worden herdoopt in VAN SPEIJK.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Verleden woensdag de 6e dezer is de Nederlandse schoener JAN ERNST, kapt. J.A. de Haseth, alhier van Suriname aangekomen met 9 passagiers.


Datum: 10 april 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

In het Neder-district Nickerie zijn de 21e april uitgeklaard de schepen EQUATOR, kapt. J.G. Kunst, naar Rotterdam met 159 vaten suiker en 11 balen schone katoen, en AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken, mede naar Rotterdam met 138 vaten suiker.


Datum: 12 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Geert S. Vegter.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. Frans B. Nepperus; ligt gereed.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. J.H. Gust, om de 14e april te worden geëxpedieerd.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip LAMMECHINA, kapt. J.R. Prins.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. H.G. Pott, om de 23e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om de 24e dezer te vertrekken, het Nederlands op nieuw gekoperd barkschip VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Het schip MIDDELBURG, kapt. Rooderkerk, van China te Batavia gearriveerd, heeft in Straat Banka de boegspriet en stengen verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Hamburg met olie en droog.; DE VOS, kapt. H.J. Brunius, van Hamburg met rogge; NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wijk, van Hamburg met koopmansgoederen, cederhout, beenderen en ossenhoeven; CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens, van Bremen met rogge; FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, van Neuhaus met raapzaad en tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in de maand april te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 april. Zaterdag middag omstreeks 4 ure is, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken en aldaar die avond ten 9 ure aangekomen, het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 8 dezer is te Amsterdam, van de werf De Oranjeboom, van de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen, in de Groote Bikkerstraat, met goed gevolg te water gelaten, het voor rekening van de Heren Gullen en Muntendam, gebouwde fregatschip PRINCES SOPHIA, groot 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Matsen, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 april. Het schip ANDREAS EN CAROLINE, kapt. J.B. Eiboe, is op de punt van Scheelhoek aan de grond geraakt, en heeft schuiten bij zich tot assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE BROERDERLIEFDE, kapt. Romeling, van Delfzijl naar Osterrisoer, te Skjagestoe, Oxefjorde binnen, heeft de 14e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) DE JONGE MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer, van Dordrecht naar Libau, is volgens brief van Libau van de 28e maart, de 26e dito door het breken van het ankertouw, bij die plaats gestrand; men was bezig met de tuigage te bergen en hoopte het schip bij handzaam weder af te brengen. (opm: het schip wordt ter plaatse verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LIBRA, kapt. Engelsman, van Flensburg naar Nantes, was volgens brief van Frederikshaven van de 31e maart, de 28e dito bij Bang-bostrand geankerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den Helder, 5 april. Heden morgen arriveerde hier van Rotterdam Zr.Ms. oorlogsstoomboot ETNA, commandant de luitenant ter zee 1ste klasse Baars. De komst van gemelde boot zoude ten doel hebben, om Zr.Ms. fregat (opm: naam niet genoemd) naar Vlissingen te slepen, hetwelk aldaar als wachtschip zal worden gebezigd, ter vervanging van het tegenwoordige daartoe gebruikte fregat de EURIDICE, hetwelk zal worden buiten dienst gesteld.
Vanwege het Departement van Marine is aan de commandant der Zeemacht alhier, de kolonel kapitein ter zee van Straten, bevel gegeven, om met het wachtschip de SAMBRE eerstdaags de haven van het Nieuwe Diep te verlaten, en op de Texelse rede het anker te laten vallen, ten einde gereed te zijn, om zowel de groet van vreemde oorlogsschepen te beantwoorden, als om de tegen het laatst dezer maand, alhier verwacht wordende fregat de JUNO, commandant de kapitein luitenant Klein, aan boord hebbende Z. Exc. de gewezen gouverneur-generaal van West Indië, de schout bij nacht J.C. Rijck, behoorlijk te kunnen ontvangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

12 april 1842
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading
 

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee en Perth, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. Ph. de Best.
Naar Dundee en Perth, het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer. Adres bij Botmy & Co.

 


Datum: 13 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindr.; FALKEN, kapt. R. Petersen, van Stettin met raapzaad; LUCIA, kapt. J.G. Busscher, van Carolinersiel met raapzaad; FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, van Neuhaus met raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 11 april, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- Een welbezeild kofschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. R.J. Schil. NLG 2.000. In Slag NLG 900. J.H.A. Balwé.
- Een welbezeild kofschip ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus. NLG 5.000, in slag NLG 2.000. J.H.A. Balwé. (opm: nu CATHARINA ELISABETH, kapitein blijft T.J. Reus)
- Een welbezeild galjootschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. B.G. Flik. NLG 2.000, in slag NLG 5. Opgehouden.
(opm: de EENSGEZINDHEID is spoedig daarna onderhands verkocht aan Franz Harms von Lindern, Alblasserdam; de scheepsnaam werd NIEUWLAND en de kapitein H.H. Rademaker)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de tweede helft dezer maand zal te Soerabaija op publieke vendutie worden verkocht het thans te Grissee liggende schip LAHAMOODY, groot ca. 130 lasten. Informatiën daaromtrent zijn te verkrijgen bij Manuel & Co. aldaar.
Batavia, 9 april 1842.


Datum: 14 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar Antwerpen (over zee), het Belgisch pleitschip FAAM, kapt. F. Françoys. Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, om spoedig te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongebloed, om in de volgende week te vertrekken.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker; vertrekt de 20e dezer.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, vertrekt de 24e dezer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARGARETHA SOPHIA, kapt. R. Remkes, van Bremen met stenen en koehaar; DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim, van Hamburg met rogge; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met verfhout, koehaar, gember, wol en koffie; JONGE JACOB, kapt. H.J. Kruse, van Hamburg met veren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Nieuwen Diep, gemeente Helder, op woensdag de 20e april 1842, des middags ten 12 ure, van 64 min of meerder beschadigde pakken Surinaams katoen, afkomstig van het op de 30e maart dezes jaars bij Egmond gestrande en verbrijzelde schip DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd geweest bij kapt. J.C. Atkes, van Suriname gedestineerd naar Amsterdam, zijnde de goederen daags voor en op de verkoopdag voor een ieder te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINA EN CATHARINA, kapt. J. Andresen, varende een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willende maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de maand mei aanstaande zal vermoedelijk naar Batavia vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, gevoerd bij kapt. B.H. Eeftingh, varende een bekwame scheepsdokter. Daar dit schip bijzonder voor passagiers is ingericht, zo worden diegenen, welke de overtocht naar Java met deze bodem wensen te doen, verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STRAAT BALY, kapt. G. Mulder, van Amsterdam.
Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. R.P. van Weyland, van Dordrecht.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co..
Batavia. Het gek. Tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schoener kofschip DE HOOP, kapt. J.C. Radeloff, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het Nederlands kofschip LIBAU, kapt. J.W. Holle.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux. Het Nederlands schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en Livorno. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands galjootschip NEERLANDSCH WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrek 30 april.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Hull. Het Nederlands kofschip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman.
Adres bij Gemmening en Penning.
Livorno en Genua. Het Nederlands brigantynschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 april. Met betrekking tot de edele daad, om welke de Franse scheepsbevelhebber Goubin, onlangs door Z.M. tot ridder benoemd is, wordt uit Mahon (eiland Minorca) het volgende geschreven:
De Nederlandse galjas de JONG HIJLKE TROMP, kapt. Oldendorp, te huis behorende te Woudsend, bevond zich op 13 januari, van Genua naar Cette stevende, op drie uren afstands benoorden ons eiland, toen zij, door een hevige storm belopen, haar masten verloor. Daardoor in de onmogelijkheid zijnde onze haven te bereiken, verkeerde dit vaartuig bij de onstuimige zee ogenschijnlijk in groot gevaar, toen de Franse oorlogsstoomboot LE VÉLOCE, commandant C. Goubin, die zich herwaarts begaf, de hachelijke toestand van de galjas bespeurde, onmiddellijk derwaarts stevende, haar op sleeptouw nam en behouden binnen deze haven bracht. Kapt. Oldendorp en zijn manschappen hebben aan de heer Goubin, aan wie zij hun redding van een wisse ondergang verschuldigd zijn, de ondubbelzinnigste blijken van hun levendige erkentelijkheid gegeven.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 12 april. Heden arriveerde alhier het schip de DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert, van Rotterdam, laatst van Livorno, hebbende 39 dagen reis, bestemd ter afhaling ener lading hout van ’s Lands Etablissementen van Houtveiling aan de Coppename.


Datum: 15 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stadsnieuws. Hedenmorgen is in het entrepot-dok het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, terwijl men bezig was het laatste gedeelte der lading te lossen, plotseling omgekanteld; zodat de masten tegen de pakhuizen de 4 Jaargetijden geslagen zijn. De kapitein bevond zich in de kajuit en verscheidene matrozen op en tussendeks; gelukkig echter heeft niemand bij dit ongeval enig letsel bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
-Volgens brief van kapt. H. van Peer Bakker, voerende het schip DE JONGE MARIA, dato Marseille, 7 april, was zijn schade hersteld en zou hij de volgende dag naar Alicante vertrekken.
-Helvoetsluis, 13 april. Het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, van Batavia, is bij het naar binnen slepen, wegens harde wind op Scheelhoek aan de grond vastgeraakt; hetzelve heeft schuiten bij zich tot assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW CATHARINA, kapt. E.R. Hulsebos, van Emden met rogge; MAGDALENA, kapt. Egberts, van Hamburg met rogge; CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens, van Bremen met rogge; MARIA, kapt. J. Jensen, van Tonningen met raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei e.k. van Vlissingen vertrekken, het aldaar gereed liggende, nieuw gebouwde en gekoperd fregatschip PRINS MAURITS, gevoerd door kapt. J.I. Bart. Dit schip is bijzonder goed ingericht voor de overvoer van passagiers en vaart met een geadmitteerde scheepsdokter. Adres bij B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam of bij de gezagvoerder aan scheepsboord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rotterdam. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken: het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuipers, met een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Kuyper Van Dam & Smeer en te Schiedam bij De Groot Roelants & Co. of A. Prins & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Triëst. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. J.K. Klunder.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Venetië. Het Nederlands kofschip WILMINA, kapt. L.N. Baas.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U. de Jonge.
Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. O.K. Beerta.
Adres bij de wed. Jan van Wezel en Zoon.
Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SICCOLINA HOITES, kapt. G.T. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens. Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil.
Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlands kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Petersburg. Het Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.T. Schenk.
Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rostock en Wismar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. R.C. Claassen.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands smakschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong. Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Tonningen, Friedrichstadt, Rendsberg en Kiel. De Nederlandse smak GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA, kapt. De Jong, van Groningen naar Londen, in het Eyerland gestrand, is sedert weer afgebracht en de 9e april voor Amsterdam aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 8 april. Heden avond is uit Hamburg het zo hoogst treurig en noodlottig bericht ontvangen, dat de weledele heer F.J. Bakker Korff, civiel ingenieur en directeur der Vriesche Stoomboot Maatschappij bij de eerste proefvaart, die de te Hamburg voor rekening derzelve gebouwde stoomboot WILLEM II ondernam, in de nabijheid van Stade overboord is gevallen en zijn graf in de rivier de Elbe heeft gevonden. Grondig ervaren in de theoretische en praktische kennis van scheepsbouw en stoomvaart, toegerust met een zeldzame ijver en volharding in zijn vak, is zijn verlies in het belang der wetenschappen en der industrie voorzeker zeer groot.


Datum: 16 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, om spoedig te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongebloed, om in de volgende week te vertrekken.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker; vertrekt de 20e dezer.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, vertrekt de 24e dezer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter..
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Geert S. Vegter.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen:
-Helvoetsluis, 14 april. Het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heykoop, is van het Scheelhoek af en door Zr.Ms. stoomschip CERBERUS op het Kanaal gesleept.
-Stavanger, 26 maart. De kof ALEXANDER, van Veendam, kapt. Bakker, die met haring gisteren van hier naar Nerva vertrok, is bij het uitzeilen, met een loods aan boord aan de grond geraakt, kwam echter spoedig weer vlot, doch is weer teruggekeerd om de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTJE, kapt. J. Klein, van Havana met suiker en tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping op maandag de 18e april 1842, des voormiddags ten elf ure, in het Curaçaosche Jagt aan de Steiger te Rotterdam, voor rekening van wie het zal bevonden worden, aan te gaan, van ca. 11 lasten Nassaudietze rogge, min of meer beschadigd, alhier van Nassaudietze via Coblentz, aangebracht, per het schip NEERLANDS LUISTER, schipper Martens en thans liggende in lichters. Nadere onderrichting ten kantore van Van Zwyndrecht & Zonen en Schadee & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekenden, allen Nederlandse koopvaardij-kapiteins, verklaren bij deze, de kapitein G. Blom, als een man van beproefde kunde en veeljarige ondervinding te kennen en hoog te achten en dat hun gunstige mening van zijn bekwaamheid en ervaring in geen deel is verminderd door het, aan het door hem gecommandeerd wordende fregatschip OVERIJSSEL voorgevallen sinister, hetwelk op gelijke wijze iedere andere gezagvoerder te beurt vallen, weshalve zij niet aarzelen deze verklaring af te leggen en met hun namen te onderschrijven.
Gedaan te Amsterdam de 15e april 1842. (notitie: was ondertekend door 22 Nederlandse kapiteins).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij het vertrek van het barkschip EENDRAGT, ter rede Veere, 1 april jl., hetzelve door stormachtig weer zich niet kunnen redden, is door de luitenant ter zee, 1e klasse, J.L.L. Penning Nieuwland, commandant van Zr.Ms. kanonneerboot, no. 37, aldaar gestationeerd, een alleszins nuttige assistentie verleend, waarvoor de ondergetekende, gezagvoerder, Z.W.Ed.G. zijn oprechte dank betuigt.
Schiedam, 11 april 1842, H.H. Deuling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 april. Gisteren morgen omstreeks half 7 ure is met gunstige gelegenheid van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip ’S HERTOGENBOSCH, kapt. J.J. Westerouen van Meeteren, bestemd naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

16 april 1842
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading
 

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee en Perth, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. Ph. De Best.
Naar Dundee en Perth, het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer. Adres bij Boutmy & Co.

 


Datum: 17 april 1842


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 april. Heden werd alhier uitgeklaard het schip ANTHONIA, kapt. E. Speelman, naar Amsterdam met 236 vaten suiker, 18 balen schone en een baal vuile katoen.


Datum: 18 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Stralsund met tarwe; BOUWINA, kapt. B.A. Dekker, van Friedrichstadt met raapzaad, garst en erwten; WILHELMINA CATHARINA, kapt. J.J. Jaski, van Bremen met lood, tabak, drogerijen, sigaren, rijst en tabakstelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit, H, Vemer en A,E,M, Dudok de Wit, makelaars, zullen op donderdag 21 april 1842, des avonds ten zes ure precies, ten huize van A. van Es, in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van kisten en vaatjes wit Fernambuck suiker aangebracht per het schip ANNA, gevoerd door kapt. Siebe B. de Jong, gekomen van Fernambuck en 3 kisten wit Brazil suiker, aangebracht per het schip ANNA MARIA, gevoerd door kapt. K. Hoek, gekomen van Lissabon. Liggende als bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en H. Vemer, makelaars zullen op donderdag 21 april 1842, des avonds ten half zeven ure precies, ten huize van A. van Es, in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van kisten wit Fernambuck suiker aangebracht per het schip ANNA, gevoerd door kapt. Siebe B. de Jong, gekomen van Fernambuck. Liggende als bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal waarschijnlijk in de maand mei vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol. Personen of families van deszelfs wel ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willen maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Van Olivier & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke koopdag te Veere, op vrijdag de 22e dezer, des voormiddags ten 10 ure, onder toezicht van de heer J. Smith, vice consul van Zweden en Noorwegen voor Zeeland, van de lading bestaande in omtrent 5000 stuks grenen en vuren delen van diverse lengten, breedten en dikten; alles afkomstig van het bij Veere gestrande Zweedse brikschip CHARLOTTE, kapt. Peter Hörnberg, gekomen van Gothenburg en bestemd naar Antwerpen.
Nadere informatie te bekomen bij de heer J. van Oosten te Veere en de Vice-consul voornoemd te Vlissingen. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip URANIA, kapt. De Jong, van Newcastle, laatst van Frederikstad, naar New York, is de 6e april in de Noordzee gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 8e april een aanvang gemaakt met laden het schip CONCORDIA, kapt. Eddes, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff hebben de 7e april een aanvang gemaakt met laden de schepen CATHARINA JULIA, kapt. Greven, ELSINA, kapt. Bakker, ALIDA GIEZEN, kapt. Boon en DE HOOP, kapt. Ketelaar, alle vier voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, kapt. Smit, van Stralsund naar Amsterdam, is de 13e april te Harlingen lek binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Amsterdam naar Suriname, te Ramsgate binnen, heeft de 9e april de reis voortgezet.


Datum: 19 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. H.G. Pott, om de 23e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker; vertrekt de 20e dezer.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, vertrekt de 24e dezer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om medio te vertrekken:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, en zijn beide bijzonder goed geschikt tot het overvoeren van passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. De wederoprichting van het driemast-schip PROVINCIE GRONINGEN, in het entrepôt-dok, is jongstleden zaterdag (opm: 16 april) gelukkig tot stand gebracht en wordt bij deze gelegenheid bijzonder geroemd de vriendelijke hulpvaardigheid van de heer A. Roepel, equipagemeester aan ’s Rijks werf alhier, die behalve door het beschikbaar stellen van een ’s lands kiellichter, met de benodigde manschap, ook vooral door zijn persoonlijk toezicht en bestuur, zeer veel tot het welslagen der zaak heeft toegebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip CATHARINA, kapt. Smit, van Stralsund naar Amsterdam bestemd, is 13 april te Harlingen lek binnengelopen; men was bezig de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling van het barkschip ADRIANUS EN JACOBUS, aangekondigd tegen heden de 19e april 1842, te Rotterdam, is uitgesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de eerste dagen van de maand mei aanstaande zal naar Suriname vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip genaamd CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, bijzonder geschikt voor de overvoer van passagiers; families of bijzondere personen van deze gelegenheid wensen gebruik te maken of iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Gistermorgen tussen 10 en 11 uren is het driemastschip de PROVINCIE GRONINGEN, liggende in het Entrepot-Dok, varende voor rekening van de heren Kranenborg en Zonen, terwijl de kapitein J.H. Stoelman ziek te bed lag, bij het lossen van het laatst gedeelte van de lading gekanteld en met de masten tegen het pakhuis, genoemd juni, geslagen; dit laatste was in zo verre gelukkig, dat, zo de kanteling naar de andere zijde gebeurd was, er waarschijnlijk mensenlevens mee gemoeid geweest zouden zijn, thans hebben er geen andere persoonlijke ongelukken bij plaats gehad, dan dat de havenmeester van het Dok, genoemd Arend Drost, enig letsel, maar van zeer weinig betekenis aan het been bekomen heeft. Heden was men bezig met het schip weer te richten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 5 april. DE VREDE (Groningen), kapt. Ebling, van Amsterdam naar de Oostzee.
Den 6 April. MARIA ALETTA (Hoogezand), kapt. Schut, van Groningen naar de Oostzee; ANNA LUITZIA (Pekela), kapt. Pot, van Dordrecht naar de Oostzee; VRIENDSCHAP (Wildervank), kapt. Dekker, van Groningen naar de Oostzee; ALIDA ELISABETH (Groningen), kapt. Schuur, van Dordrecht naar Libau; TWEELINGEN DANIEL EN WILCO (Lemmer), kapt. Klein, van Lemmer naar de Oostzee; HILLECHIENA (Pekela), kapt. De Wijk, van Dordrecht naar de Oostzee; DE JONGE WICHER (Wildervank), kapt. Kuitze, van Amsterdam naar Stettin; WIETZIENA (Pekela), kapt. Greven, van Amsterdam naar de Oostzee; ANJA (Veendam), kapt. Hazewinkel, van Alkmaar naar de Oostzee; CATHARINA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Groningen naar de Oostzee; MARIA BEERTA (Pekela), kapt. Tap, van Schiedam naar de Oostzee; DE GOEDE HOOP (Pekela), kapt. De Jonge, van Amsterdam naar de Oostzee; AGATHA (Groningen), kapt. De Grooth, van Amsterdam naar de Oostzee; ELISABETH (Pekela), kapt. Brouwer, van Dordrecht naar Libau; MARCHIENA (Veendam), kapt. Legger Jr., van Stavanger naar Riga; ALEXANDER (Veendam), kapt. Bakker, van Stavanger naar Petersburg; HARMONIE (Amsterdam), kapt. Visser, van Amsterdam naar Danzig; EENSGEZINDHEID (Amsterdam), kapt. Visser, van Amsterdam naar Danzig; GESIENA JOHANNA (Pekela), kapt. Lukens, van Antwerpen naar de Oostzee.
Den 7 april. ZWAANTINA (Pekela), kapt. Schuring, van Stavanger naar Koningsbergen; GEZINA (Wildervank), kapt. Pronk, van Stavanger naar Koningsbergen; ALIDA (Pekela), kapt. Harding, van Rotterdam naar de Oostzee; DE GOEDE HOOP (Veendam), kapt. Lukkien, van Stavanger naar Danzig; PIETER HENDRIK (Krommenie), kapt. Danhof, van Amsterdam naar de Oostzee.
Den 8 april. ROELFINA (Veendam), kapt. Bolhuis, van Antwerpen naar Danzig; ALIDA IKINA (Veendam), kapt. De Jonge, van Brussel naar Lübeck; KATHARINA (Amsterdam), kapt. De Groot Bakker, van Amsterdam naar de Oostzee.
Den 9 april. DE JONGE CORNELIUS (Veendam), kapt. Hazewinkel, van Amsterdam naar Kopenhagen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 18 april. Heden is alhier gearriveerd het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Meij, van Amsterdam met 7 passagiers, hebbende 42 dagen reis.


Datum: 20 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Dantzig met tarwe en rogge; AURORA, kapt. Kruger, van Stettin met raapzaad; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Tannen, van Norden met zaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J. Corver, H. Salm, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en J. Schutte Hoyman, makelaars, zullen op maandag de 2e mei 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. H.H. Zeylstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen, 90 duimen, wijd 5 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 47 duimen en alzo gemeten op 311 tonnen of 164 lasten. Breder bij inventaris. Verder nog een aanzienlijk partij scheeps-gereedschappen bestaande in ankers, kabelkettingen, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetzelve verder te voorschijn zal worden gebracht en bij notitie wordt aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 april. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark JOHANNES MARINUS, kapt. J van Delft Cz., van Rotterdam vertrokken de 30e december, en het dito schip AMBOINA, kapt. J. Lourens, een aantal passagiers, van Rotterdam vertrokken de 30e december, het dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 30e december, en het dito schip JAVAAN, kapt. P. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 5e januari.
Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. C.C. Kröger, van Amsterdam vertrokken de 9e januari, het dito schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, met een aantal passagiers, van Rotterdam vertrokken de 30e december, het dito schip MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, van Rotterdam vertrokken de 31e december, het dito schip JAN DANIEL, kapt. J.K. Mauritz, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 4e januari, en het dito schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Dordrecht vertrokken de 30e december.


Datum: 21 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker;
ligt gereed.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, vertrekt de 24e dezer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARIANE, kapt. H.P.H. Muntendam.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. A. Dijkama.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om medio te vertrekken:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, en zijn beide bijzonder goed geschikt tot het overvoeren van passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. H.G. Pott, om de 23e dezer te vertrekken en het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, om en de loop der maand mei ter vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Dundee en Perth, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Van Libau schrijft men de 30e maart: de 26e dezer werd het Nederlandse kofschip JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Dordrecht komende, door de sterke vloed op het strand geworpen. Toen de loods het schip beklom, was er reeds twee voet water in het ruim en daar niets tot redding kon worden aangewend, werd de kapitein met de equipage, uit zes matrozen bestaande, in de loodsboot opgenomen en behouden alhier aangebracht. Er werden spoedig maatregelen genomen om het schip van strand af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe kraakschuit, groot circa 24 lasten, sterk gebouwd om ook ballast te kunnen halen, nog op de werf staande van G. Lindeman, op het Hoofd te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW CHRISTINA, kapt. H.O. Christians, van Neuhaus, met koolzaad; VIER GEBROEDERS, kapt. kapt. B. Hayen, van Neuhaus met koolzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van het cognossement aan order, over ◊ No. 1 à 6. – 6 balen amandelen, van Marseille voor Amsterdam bestemd, te Dordrecht aangebracht, per het schip PETERSBURG, kapt. J.G. Middel, gelieven zich ten spoedigste te melden, ten kantore van de cargadoors J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STRAAT BALY, kapt. G. Mulder, van Amsterdam.
Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. R.P. van Weyland, van Dordrecht.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 22 april.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schoener kofschip DE HOOP, kapt. J.C. Radeloff, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 25 april.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam.
Adres bij D.B. Bosscher.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 30 april.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het Nederlands kofschip LIBAU, kapt. J.W. Holle.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux. Het Nederlands schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en LIVORNO. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands galjootschip NEERLANDSCH WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrek 30 april.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Hull. Het Nederlands kofschip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman.
Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. Het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Livorno en Genua. Het Nederlands brigantynschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlands smakschip HUIBERT CORNELIS, kapt. A. Hendriks.
Adres bij Jan Corver en Co.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Venetië. Het Nederlands kofschip WILMINA, kapt. L.N. Baas.
Adres bij Kranenborg en Zonen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 25 februari. Het gerucht van een door onze kooplieden op te richten Maatschappij voor de Walvischvangst in de Zuidzee bevestigt zich meer en meer, en men meent stellig te weten, dat in april aanstaande een betrekkelijk groot aantal koopvaarders, zowel van Amsterdam en Rotterdam tot dit einde naar die wateren gezonden zullen worden. De regering, die deze zo belangrijke onderneming zo gaarne wil schragen, zoude reeds bepaald hebben, dat de alhier liggende oorlogskorvet de AMPHITRITE tot convoyering van gemelde vloot zoude in gereedheid gebracht worden. Wij stellen ons van deze onderneming zo veel goeds voor, dewijl de ingewonnen berichten omtrent het groot aantal der zich in de Zuidzee ophoudende walvissen alleszins bevestigd worden. Zodat dan nu eindelijk deze zo belangrijke bron van vroegere voorspoed, die reeds sedert lang scheen uitgedroogd te zijn, de welvaart van Neêrlands handel wederom in grote mate zal kunnen bevorderlijk zijn.


Datum: 22 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De heren geconsigneerden, welke in gebreke mochten zijn gebleven om zich te vervoegen ten kantore van de procureur, mr. D.E. Nykerk, te Amsterdam, op de Raamgracht No. 5, wegens de aan hun Ed. afgeladene cacao en tonkabonen, per het schip REMKE, gevoerd geweest door schipper G.R. Glim, op de reis van Suriname naar Amsterdam bij Douvres gestrand, worden verzocht zulks alsnog te doen vóór of op maandag de 25e dezer, zullende na die tijd overgegaan worden om het netto provenu te verdelen onder die heren geconsigneerden, welke zich voor die tijd hebben aangemeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam zal vermoedelijk in de maand mei naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, bijzonder goed ingericht tot overvoer van passagiers. Nadere informaties ten deze, zo ook omtrent in lading van goederen, kunnen verkregen worden, ten kantore van Floris der Kinderen & Zoon of wel bij de gezagvoerder aan boord. Liggende het schip in het Oosterdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, Samarang en Soerabaya, zal, weer en wind dienende, op de 30e juni 1842, uit het Nieuwe-Diep naar zee zeilen, het nieuw gekoperd snelzeilend fregatschip TWEE CORNELISSEN, gevoerd door kapt. Sijbrand Veenstra. Adres voor passage en vracht bij de kapitein of bij de cargadoors de heren D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. In de eerstvolgende maand mei, zullen vermoedelijk van Amsterdam naar Batavia vertrekken:
Het tweedeks gekoperd barkschip CASTOR, kapt. J.A. Bolman. Te bevragen bij de cargadoor Jan Corver & Comp.
En het driedeks gekoperd fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Te bevragen bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rotterdam. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei vertrekken: het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuipers, met een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Kuyper Van Dam & Smeer en te Schiedam bij De Groot Roelants & Zn. of A. Prins & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SICCOLINA HOITES, kapt. G.T. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens. Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. De Nederlands kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Petersburg. Het Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.T. Schenk.
Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock en Wismar. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. R.C. Claassen.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands smakschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 23 april.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip RENSINA, kapt. A.K. Mulder.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Tonningen, Friedrichstadt, Rendsberg en Kiel. De Nederlandse smak GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LUKKIENA MARGRIETHA, kapt. Hoveling, van Libau naar de Zaan, is volgens particulier bericht, in het Vlie binnen en de 18e april op Pampus aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELSINA, kapt. Bakker, van Cardiff naar Amsterdam, is de 11e april te Penzance binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft men de 11e april een aanvang gemaakt met het laden van het schip HENDRIKA, kapt. Plukker, voor Nerva en de 13e het schip VIJF GEZUSTERS, kapt. Oldenburger, voor Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 10 april. VROUW NEELTJE (Dordrecht), kapt. Parrel, van Bergen naar Nerva.
Den 12 april. LUKIENA MARGARETHA (Veendam), kapt. Hoveling, van Libau naar de Zaan; MARGARETHA (Harlingen), kapt. Mulder, van Libau naar de Maas; ANNA (Pekela), kapt. Wijkmeijer, van Libau naar de Maas; HENDRIKA ELISABETH (Lemmer), kapt. Helmers, van Koningsbergen naar A’dam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aankomst en vertrek van schepen.
Te Hull den 12 april, CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw en wel betimmerd hektjalkje, lang 16 el, wijd 3,7 el, hol 1,6 el, te bevragen bij de scheepstimmerbaas H.P. van der Werff te Harlingen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 21 april. Heden zijn alhier uitgeklaard het tweedeks gekoperd galjootschip WEST-INDIËN, kapt. J.J. Boon, naar Amsterdam met 481 vaten suiker, 25 balen hele en 2 balen gebroken koffie, 28 balen schone katoen en 95 stukken hout, en het tweedeks gekoperd fregatschip MARIA, kapt. J.J. Remkes, mede naar Amsterdam met 512 vaten suiker, 110 balen schone katoen en 50 vaten rum.


Datum: 23 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt schoener-galjootschip DOLPHIJN, kapt B.J. Bakker;
ligt gereed.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, vertrekt de 24e dezer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 21 april. De Directeur-Generaal van Marine heeft ter kennis van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden gebracht, dat, ter vervanging van de op de 30e september anno passato geheel afgebrande korenmolen op het Westeinde van Terschelling, hoofdzakelijk gediend hebbende tot merk, om, uit zee komende en overeengebracht met de merken, kaap en toren, de buitentonnen van de zeegaten Hollepoort en Nieuwegat op te sporen, op een afstand van nagenoeg 12 Nederlandse ellen, in een noord- noordwestelijke richting van de plaats alwaar die molen heeft gestaan, een houten kaap op een der aldaar aanwezige duinen zal worden opgesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 april. Van Norden schrijft men de 17e dezer: het schip DE HOOP, kapt. J.A. de Vries, van Groningen naar de Eider, is de 11e bij het eiland Langeoog gestrand, nadat het in zee zwaar lek geworden was. De equipage, uit drie man bestaande, is gered en men was bezig met de berging van de inventaris.
(opm: tjalk, bouwjaar 1831; kapt. Jan Ates de Vries; de overige opvarenden waren stuurman Steven Willems Quetsius (57) en kok Jacob Luurts Voost (21); zie ook PGC 260442)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Uittreksel uit de Lloydslijst tot de 19e april:
Van Gibraltar schrijft men de 7e dezer: het schip KLASINA THEODORA, kapt. P. Fijn, van Marseille naar Rotterdam bestemd, is de 5e alhier met verlies van boegspriet en andere schade binnengelopen; zijnde in aanzeiling geweest met een Spaanse brik in de Straat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dirk Beth, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de notaris R.J. Toelaar, op maandag de 2e mei 1842, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen, na afloop der veiling van het schip ABEL TASMAN en verdere omschrevene scheepsgereedschappen, 1/16e aandeel in het schip ANNA LOUISA, thans gevoerd wordende door kapt. G.J. van der Mey, onder directie van de heer J. Luden, zo als hetzelve is liggende in het Oosterdok, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken, het snelzeilend nieuw gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINE EN CATHARINA, kapt. J. Andresen, varende een bekwame scheepsdokter. Personen of families van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willen maken of iemand goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In de maand mei aanstaande zal vermoedelijk naar Batavia vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, gevoerd bij kapt. H.B. Eeftingh, varende een bekwame scheepsdokter. Daar dit schip bijzonder voor passagiers is ingericht, zo worden diegenen, welke de overtocht naar Java met deze bodem wensen te doen of goederen hebben in te laden, verzocht zich te adresseren bij de cargadoors bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. Heden behelst de Staatscourant een handelsbericht uit Genua, van 29 maart, waarin gemeld wordt, dat in het afgelopen jaar aldaar zijn aangekomen 12 Nederlandse schepen, welke met wijn, vruchten, enz., weder zijn vertrokken. Men vleide zich dat ten gevolge van het onlangs gesloten verdrag van scheepvaart tussen Nederland en het Sardinische hof, die vaart aanmerkelijk zou toenemen, vermits, ten gevolge der gelijkstelling van ton- en havengelden met de Sardinische schepen, dezelve in verhouding tot vroeger, bijkans op de helft zijn verminderd. De voorwerpen van uitvoer uit de Nederlandse havens naar Sardinië bestaan hoofdzakelijk in geraffineerde suiker, Nederlandse tabak in bladen, roodkorst en Goudse kazen, alsmede uit verscheidene voortbrengselen der Oost-Indische bezittingen, als Java koffie, indigo, Banca tin, benevens enige drogerijen, als kamfer enz. De handel in specerijen is echter onbeduidend en bepaalt zich slechts tot een geringe hoeveelheid notenmuskaat en kruidnagels.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. De 19e dezer is alhier aangekomen de Nederlands-Indische bark ANNA AUGUSTINA, kapt. C. Basley, van Macao vertrokken de 7e maart; heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. H.L. Keijser, met twee passagiers, van Amsterdam vertrokken de 29e december, en het Nederlandse schip FORMOSA, kapt. H. Reiniersen, van Rotterdam vertrokken de 30e december.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 22 april. Heden is alhier gearriveerd het schip de JONGE LODEWIJK ANTHONY, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam met enige passagiers, hebbende 31 dagen reis.


Datum: 25 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Antwerpen en Brussel, enz.: schipper A.J. Glim, DE VROUW HERMANNA, sluit 29 april; de vaste ligplaats, door Edele Achtbare heren Burgemeester en Wethouders toegestaan, is thans aan de gewezen Duischburger Steiger, Binnen-Amstel, bij de Joden-Keizersgracht. Adres te Amsterdam, bij J. van der Maaden, cargadoor en A. Decksen, te Zaandam, F. Valk & Zoon, cargadoors en convooilopers, Hoogendijk no. 155.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Blijkens akle , op den veertienden April des jaars achttien honderd
twee en veertig, voor den Nolaris Johannes Albertus Hoog , in tegen-
woordigheid van getuigen, te Amsterdam verleden, geregistreerd als
volgt: «Geregistreerd te Amsterdam, den vijftienden April 1800 twee
en veertig, deel een en zestig, folio honderd twee en tachtig , recto ,
vak drie en volgende, houdende twee en een half blad, zonder renvooi.
Ontvangen over de belooning van den Directeur , naar cene vroegere
ambtshalve gedane begrooting, 1 pet ad vijf en twintig gulden zeventig
cents, en voor hel contract Iwee gulden veertig cents, is, met acht en
dertig opcenten, acht en dertig gulden achl en zeventig cents, —de
Ontvanger (geteekend) iVeggelhorst" — is het commanditair kapitaal
der reederij voor de vaart en handel op de kust van Afrika, onder de
firma van Johannes Boelen en Co. , bestaande, vergroot met eene somma
van vijftig duizend gulden. Voor uittreksel,
J. A. Hoog , Notaris ,


Datum: 26 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, ligt gereed.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. J.W. Stuit; vertrekt morgen.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om in de maand april te vertrekken; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn, om spoedig te vetrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om medio te vertrekken:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, en zijn beide bijzonder goed geschikt tot het overvoeren van passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; SOPHIA, kapt. B.J. Borchers, van Fryborg met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 april. Volgens particulier bericht is op 26 november te Probolingo aangekomen het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, om, na aldaar de complete lading ingenomen te hebben, door Straat Bali naar Nederland te retourneren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 april. Het fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, had op 22 december te Batavia een begin met laden gemaakt en zou waarschijnlijk in de helft van januari de terugreis kunnen aannemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Plukker, van Liverpool naar Nerva, is bij Salcombe aan de grond vastgeraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Cardiff naar Amsterdam, is de 14e april in Mount’s Bay, Penzance, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE HOOP, kapt. De Vries, met ballast van Zoutkamp naar de Eider, is volgens brief van Norden van de 17e april, de 11e dito lek op Langeoog gestrand, doch het volk gered en een gedeelte van de inventaris geborgen. (opm: zie RC 230442)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KLASINA THEODORA, kapt. Fijn, van Marseille naar Rotterdam, is de 5e april met verlies van de boegspriet en andere schade te Gibraltar binnengelopen, zijnde door een Spaanse brik aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BATAVIA, kapt. Vis, van Rotterdam naar Batavia, is de 21e januari op de hoogte van Kaap Agulhas gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 18e april een aanvang gemaakt met laden de schepen ONDERNEMING, kapt. Zeven, voor Amsterdam en JACOBINA, kapt. Bontekoe, voor Groningen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 april. Aangaande het schip de JONGE MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer. van Dordrecht naar Libau, bij Libau gestrand, wordt van daar, van de 8e april, gemeld, dat hetzelve niet af te brengen en de vorige dag op strand verkocht was.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 13 april. ZEEMANSHOOP (Delfzijl), kapt. Siccama, van Memel naar Delfzijl; JUFFER GARRELTS (Pekela), kapt. Koerts, van Libau naar Schiedam; VROUW JOHANNA (Veendam), kapt. Flik, van Libau naar Amsterdam.
Den 14 april. NEERLANDS TROUW (Pekela), kapt. De Groot, van Dordrecht n. de Oostzee.
Den 15 april. HERSTELLING (Amsterdam), kapt. Hubert, van Stavanger n. Koningsbergen.
Den 16 april. ETTIENA (Veendam), kapt. Mulder, van Stavanger naar Koningsbergen; GEZINA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Danzig naar Amsterdam; VRIENDSCHAP (Pekela), kapt. Klasen, van Stavanger naar Petersburg; MARGARETHA AGNES (Schiermonnikoog), kapt. Bakker, van Danzig naar Amsterdam; VROUW WIECHERDINA (Wildervank), kapt. Kroon, van Hamburg naar Danzig; MARTHA ELISABETH (Zuidbroek), kapt. Koster, van Rotterdam naar de Oostzee.
Den 17 april. CATRIENA ENGELINA (Pekela), kapt. De Groot, van Libau naar de Maas; DE JONGE TAMMINCK (Veendam), kapt. Bakker, van Danzig naar Zwolle; HOOP (Wildervank), kapt. Eilers, van Danzig naar de Zaan; JANTINA GEZIENA (Veendam), kapt. Harms Mulder, van Danzig naar Zwolle; CATHARINA ELSINA (Pekela), kapt. Schuring, van Danzig naar Amsterdam; ……… (Pekela), kapt. Bakker, van Stavanger naar Nerva.
Den 15 april. DE HANDELAARS (Sappemeer), kapt. B.H. Nijman, van R’dam naar Libau.
CATHARINA FREDERIKA (Veendam), kapt. H.H. Duintjer, van Emden n. Oostzee; MARIA ANNA (Pekela), kapt. K.K. Hagedoorn, van Rotterdam naar de Oostzee; PETRUS LUDOVICUS (Veendam), kapt. A.H. Karssies, van Bergen naar Nerva; DE EERSTELING (Noordbroek), kapt. E. Kooiman, van Danzig naar Amsterdam.
Den 19 april. ELSINA CATRINA (Pekela), kapt. Ruibing, van Danzig naar Amsterdam;
FENNEGIENA (Pekela), kapt. De Jonge, van Rotterdam naar Danzig; ROELINA JELTINA (Veendam), kapt. Puister, van Stavanger naar Koningsbergen; DE JONGE JOHANNE (Groningen), kapt. Wever, van Hamburg naar Petersburg; ANTHONIA FRANCINA (Amsterdam), kapt. Gust, van Stavanger n. Koningsbergen; REINA (Pekela), kapt. Vos, van Bergen naar Nerva; DE JONGE WILLEM (Groningen), kapt. Kappen, van Bergen naar Nerva.


Datum: 27 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SEYEREN, kapt. J. Huun, van Bergen met traan en stokvis; MARGARETHA GEZINA, kapt. R.H. Stutvoet, van Elbing met raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het overdekte aakschip JOHANNES EN ADRIANA, gevoerd geweest door kapt. J. Spiering, groot 169 tonnen, met deszelfs complete inventaris. Te bevragen bij L. Elsen, op de Nieuwe Haven te Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 april. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip ORION, kapt. J. van der Linden, met twee passagiers, van Dordrecht vertrokken de 29e december, en de Nederlandse barken ATALANTE, kapt. P. van Wageningen, van Dordrecht vertrokken de 30e december, en VAN DER WERF, kapt. P. van Duijvenboden, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 30e december. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark STRAAT SUNDA, kapt. H.M. Volkertsen, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 29e december.


Datum: 28 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA, kapt. A.N. Hoenig, van Dantzig met tarwe, lijnzaad, bonen en linnen; VROUW ALIDA, kapt. T.D. Hund, van Dantzig met rogge, garst en erwten; DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga, van Hamburg met rogge en hout; LOUISE, kapt. H. Spiesen, van Hamburg met raapzaad; DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries, van Hamburg met rogge; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Otterndorf met raapzaad en tarwe; EMANUEL, kapt. H. Boon, van Wollersum met raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, ten overstaan van de deurwaarder J. Copius Peereboom, op vrijdag de 29e april 1842, ten 10 ure precies, aan het Pakhuis De Paarel, op de Wittenburgergracht, te Amsterdam, van een partij beschadigde scheepsgoederen, provisies, enz., alles afkomstig van het barkschip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman. Alles om contant geld, te bezichtigen des morgens ten 7 ure op de dag der verkoping.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. R.P. van Weyland, van Dordrecht.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA, kapt. G. Groenewoud, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam.
Adres bij D.B. Bosscher.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 30 april.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux. Het Nederlands schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en LIVORNO. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands galjootschip NEERLANDSCH WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrek 30 april.
Konstantinopel en Smirna. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk.
Adres bij J.C. van Oven.
Lissabon. Het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het Nederlands brigantynschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlands smakschip HUIBERT CORNELIS, kapt. A. Hendriks.
Adres bij Jan Corver en Co.
Port a Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 27 april. Gisteren morgen ten 4 ure, is, zonder loods aan boord, op het Nieuwe Zand aan de grond gezeild, de Engelse brik TWINS, gevoerd door kapt. Wm. Cowper, van Sunderland naar Dordrecht bestemd. Na vergeefse poging van de kapitein om het schip in vlot water te brengen, door een gedeelte der lading, bestaande in steenkolen, over boord te werpen, had gemeld schip om 9 ure des voormiddags reeds 8 voet water in en was het dek opgesprongen, wanneer de equipage gelukkig gered werd door de loods-commissaris Joris J. Plugge, welke zich met de tonnenlegger C. Braam juist in dit zeegat bevond.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Van ’s Lands Etablissementen van Houtveiling aan de Coppename is de 8e dezer uitgezeild het schip ATTALANTE, kapt. W. Veeneman, naar Vlissingen met 105 balken diverse houtwaren, te samen metende 5.868 kubieke voet Rijnlandse maat.


Datum: 29 april 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENDRIKA ELIZABETH, kapt. Helmers, van Koningsbergen met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Degenen, welke iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van de boedel en nalatenschap van wijlen de heer Pieter Zunderdorp, in leven kapitein ter koopvaardij, gewoond hebbende aan het Oude Schild op Texel, worden verzocht daarvan opgave te doen voor of op de 15e mei 1842, ten kantore van de notaris J.L. Kikkert, op Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen/ het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens. Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Petersburg. Het Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.T. Schenk.
Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. H.T. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven. Vertrek voor of op 30 april.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip RENSINA, kapt. A.K. Mulder.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth. (te Stralsund om te lossen). Het smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever.
Adres bij Hendrik Gullen.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsberg. Het Nederlands schip DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim.
Adres bij Blikman en Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Haasnoot van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 3e februari op 35º17’ ZB 21º18’ OL, gepraaid te hebben het schip PAULINA, kapt. Brouwer, van Batavia naar Middelburg, de 6e april op 49º16’ NB 06º 47’ WL, het schip DE BROEDERTROUW, kapt. Stam De Jonge, van Dordrecht, de 12e dito bij Portland het schip NEERLANDS INDIËN, kapt. Karst, van Amsterdam, beide naar Batavia; alsmede dat de 15e februari nog ter rede van St. Helena wegens lekkage was liggende het schip ONS GENOEGEN, kapt. Landsaat, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISA, kapt. De Boer, van Newry naar St. Malo, is de 16e en het schip WASSENAAR, kapt. Spiegelberg, van Batavia naar Amsterdam, de 17e april te Plymouth binnengelopen, doch hebben de 20e dito de reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELSINA, kapt. Bakker, van Cardiff naar Amsterdam, te Penzance binnen, heeft de 20e april de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

‘s-Gravenhage, 24 april. Men verneemt dat het Z.M. de Koning der Fransen behaagd heeft, een gouden medaille van verdienste te doen uitreiken aan de heer J.A. Savert, kapitein van
de stoomboot WILLEM DE EERSTE, van Amsterdam op Hamburg, redder van de negen schipbreukelingen van de Franse logger, in oktober ll., op de hoogte van Schiermonnikoog gestrand.
(opm: zie ook AH 261041)


Datum: 30 april 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Den 29 dezer, des morgens, zeilde te Helvoetsluis VESTA, kapt. G.W. Lohman, naar Hull.
(opm: bedoeld is hier de kof DIANA, die kapt. Lohman acht dagen eerder onder zijn hoede had gekregen na de VESTA haar laatste thuisreis te hebben laten maken, zie RC 220342)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust; vertrekt in de aanstaande week.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het Nederlands schip DE BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia bestemd is 4 april op de hoogte van Harlings aangezeild geworden, door de Engelse visserssloep FOUR FRIENDS van Greenwich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Nederlands smak-schip, met complete inventaris, geschikt om dadelijk bevaren te kunnen worden. Adres bij Gemmening & Penning, cargadoors, hoek Buitenkant en Schipperstraat, bij wie allen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan het smakschip NEPTUNUS, laatst bevaren door wijlen kapt. C.H. Kraanstuyver, Jr., zich dadelijk of wel binnen 14 dagen gelieven zich te vervoegen ter vereffening van zaken. Dienende deze verder als waarschuwing, dat van heden af niemand enig verder krediet aan of op naam van deze bodem verlene, als zullende dit niet valideren.
Amsterdam, 28 april 1842.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen STARLING, kapt. R. Shephard, van Sunderland, met kolen; GEZIENE, kapt. K.K. Wijkmeijer, en BON-ACCORD, kapt. J.W. Ritchel, beiden van Grangemouth, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 april. Men schrijft uit Deal van 25 april, dat het Nederlandse fregatschip BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Brouwershaven naar Batavia, den 4 dezer, op de hoogte van Hastings, aangezeild heeft de vissloep FOUR FRIENDS, van Greenwich, terwijl deze bezig was met vissen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J. Corver, H. Salm, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en J. Schutte Hoijman, makelaars, zullen op maandag den 2 mei 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: een extra ordinair wel bezeild gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. H.H. Zeijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 47 duimen, en alzo gemeten op 311 tonnen of 164 lasten. Breder bij inventaris; verder nog een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, kabelkettingen, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij notitie wordt aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlandse schip AMBARAWA, kapt. L. Delclisur, met twee passagiers, van Amsterdam vertrokken de 8e januari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA CORNELIA, kapt. H.G. Henrichs, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 6e november.


Datum: 02 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Elbing met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der volgende maand van hier vertrekken het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip MARIA, gevoerd door kapt. G. Groenewoud. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs voor passagiers zeer goed ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken gelieve zich te adresseren aan de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE SNELHEID, kapt. Visser, van Matanzas naar Amsterdam, was de 20e april op de hoogte van Plymouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, van Batavia naar Rotterdam, was de 21e april op de hoogte van Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen BATAVIA, kapt. Pronk, van Batavia naar Rotterdam, en LAMORAAL ULBO, kapt. Smaal, van Bordeaux naar Amsterdam, waren de 23e op de hoogte van Penzance.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DILIGENCE, kapt. Bos van Batavia naar Amsterdam, is de 26e febr. op 00º24’ ZB 20º 55’ OL, gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip THEODORA EN SARA, kapt. Schut, van Amsterdam naar Batavia, was de 19e april bij de Galloper.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip REGINA, kapt. Kruse, van Batavia naar Gotenburg, is de 14e maart op 01º NB 30º WL, gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 21e april in lading het schip JONGE LUKAS, kapt. Dood, voor Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Het schip VROUW JACOBA, kapt. Bakker, lag de 23e april te Bordeaux in lading naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 20e april een aanvang gemaakt met laden de schepen MARGRIETA, kapt. Boomgaard, voor Groningen en ANNA ELISABETH, kapt. Boekhout, voor Dordrecht.


Datum: 03 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip DE MAAS, kapt. Ary den Breems.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn, om spoedig te vetrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 mei. Aangaande het schip (opm: kof) BERDINA, kapt. J. Houtzager, van Amsterdam naar Konstantinopel, te Cowes binnen, wordt van daar de 27e april gemeld, dat het lek hersteld en met het weer innemen der lading bezig was.
(opm: na aankomst in Syra [nu Hermoupolis, Griekenland] werd het schip verkocht, de omstandigheden zijn onbekend; de zeebrief bereikte Den Haag via de Zaakgelastigde in Athene van het Ministerie van BuZa op 21 maart 1843, met de mededeling ‘schip is in Syra verkocht’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Aangaande het schip KLASINA THEODORA, kapt. Fyn, van Marseille naar Rotterdam, te Gibraltar binnengelopen, was in de nacht van 4 april in de Straat door een brik aangezeild, had zware schade bekomen; de lading was onbeschadigd gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTEL (opm: schoenerkof), kapt. H.G. Bergveld, van Havana met suiker, koopmanschappen, sigaren, roodhout en honing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, vracht en passage, per het snelzeilend en voor passagiers bijzonder goed ingericht gekoperd barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Reigers, om in de loop dezer maand te vertrekken. Adres bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H.A. van Overzee, H.P. van Ede van der Pals, M. van der Straal, J, van Overzee, P.J. Aeckerlin F. Zn. en J.B. van Ede van der Pals, makelaars te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hun principaal, op maandag de 20e juni 1842, des avonds ten zes ure, in het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt te Rotterdam, publiek veilen en aan de meestbiedenden verkopen, bij kavelingen van één legger en verder op condities, zo als nader bij notitie zal worden aangewezen: een partij van circa 227 leggers arak, alhier van Batavia aangebracht per het schip DE STAD ’S GRAVENHAGE, kapt. C. Keus; allen liggende in Vrij Rijks Entrepot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rotterdam. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken: het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuipers, met een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en te Schiedam bij De Groot Roelants & Co. of A. Prins & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NANGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

DC 030542
Dordrecht, 2 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALBERDINE, kapt. H. Howling, van Aberdeen; de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Glasgow, beiden met ruw ijzer; MOORE, kapt. W. Henning, van Newcastle, met lood; TRY, kapt. J. Howes, en CHAMPION, kapt. J. Miles, beiden van Liverpool, met zout en katoen; VELATURA, kapt. W. Bastin, THORNLEY, kapt. J. Cutty, en MOORE, kapt. W.M. Bull, alle drie van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 mei. Volgens schrijven van kapt. J.F. P.A. Abbema, voerende het fregatschip ISIS, uit Probolingo van 10 december, dacht hij binnen een grote 8 dagen geheel beladen, en gereed te zijn om door straat Bali de terugreis naar Dordrecht aan te nemen.


Datum: 04 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrottingen; CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker; AGATHA, kapt. H.P. Heikema, van Havana met suiker; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij het verlaten van de vaderlandse grond roepen wij onze vrienden en betrekkingen een hartelijk vaarwel toe, ons zeer in hun aandenken bevelende.
De officieren aan boord van het fregatschip DE ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, bestemd naar de Oost-Indien.
Rede te Helvoetsluis, 3 mei 1842.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 2 mei, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- Een welbezeild barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra. NLG 12.000. In slag NLG 12.000. F. der Kinderen.
- 1/16 aandeel in het schip ANNA EN LOUISA, kapt. G.J, van der Mey, liggende alhier in het Oosterdok, onder directie van den heer J. Luden. NLG. 1.475. C. Duyts.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 mei. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schepen JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hemmel, van Rotterdam met enige passagiers, vertrokken 30 december, en NASSAU, kapt. A. Orts, van Amsterdam met twee passagiers, vertrokken 29 december.


Datum: 05 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip FANNY, kapt. O. Kievyt, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip DE MAAS, kapt. Ary den Breems.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

RC 050542
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om medio mei te vertrekken:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, en zijn beide bijzonder goed geschikt tot het overvoeren van passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

RC 050542
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn, om spoedig te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust, om deze week te vertrekken.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 3 mei. Als oogmerk van den Helder wordt hier de inspectie van het fregat DE RHIJN opgegeven, dat door hem gecommandeerd moet worden en met hetwelk, vergezeld van het fregat JASON, de corvet CASTOR en de stoomboot ETNA, Z.K.H. eerlang, waarschijnlijk nog in deze maand, naar St. Petersburg zal vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 mei. Het schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulett, van Batavia naar Amsterdam, is de 14e februari met schade aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd en had een gedeelte der lading gelost om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrotting; DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; DE SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Havana met suiker, sigaren en honig; LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rotterdam. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken: het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuipers, met een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en te Schiedam bij De Groot Roelants & Co. of A. Prins & Co.


Datum: 06 mei 1842


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HERMANNA HENRIETTE, kapt. Prins, van Londen naar Rotterdam, is de 26e april te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen DILIGENCE, kapt. Bos, van Batavia naar Amsterdam, BATAVIA, kapt. Pronk en DE STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, beide van Batavia naar Rotterdam, zijn de 29e april Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BERDINA, kapt. Houtzager, van Amsterdam naar Constantinopel, te Cowes binnen, was volgens brief van daar, van de 27e april, na van de geleden schade hersteld en van een nieuwe metalen huid voorzien geworden te zijn, bezig met het weer innemen van de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip KLASINA THEODORA, kapt. Fijn, van Marseille naar Rotterdam, te Gibraltar met schade door aanzeiling binnen, wordt van daar, van de 14e april gemeld, dat hetzelve tegen het einde van de maand de reis zou voortzetten; een gedeelte van de lading was in goede staat gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Londen is de 28e april in lading gelegd het schip GERBERDINA, kapt. Oldenburger, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J.J. Heep te Holwerd zal op dinsdag den 10 mei 1842, des avonds ten 5 ure, ten huize van E. Jouta, kastelein te Holwerd, bij de finale toewijzing, op gemakkelijke termijnen van betaling, aan de meestbiedende verkopen het in den jare 1831 nieuw gebouwd kofscheepje, de JONGE DAVID, groot 31 ton, met zeil en treil en verdere aanhorigheden, invoegen laatst bij A.D. Vellema van Ameland bevaren en thans liggende aan de Dijk te Holwerd; waarop bij de veiling geboden is de geringe som van NLG 681.


Datum: 07 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip FANNY, kapt. O. Kievyt, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt . L. Overgaauw.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip DE MAAS, kapt. Ary den Breems.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman.
Naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt de 21e dezer.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, om vóór of op de 14e mei te vertrekken.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINE, kapt. P.P. Akkerman.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. De Boer, van Newcastle naar Messina, te St. Ubes met schade binnen, heeft, na volbrachte reparatie, vóór de 23e april de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei; binnengekomen: DILIGENCE, H. Bos, van Batavia; passagier kapt. P. Willems.
(opm: kapt. Willems had op 24 oktober bij een stranding op de Agnieten Eilanden de brik DE COCK verspeeld [zie JC 301041] en kreeg na thuiskomst van Rederij N.J. de Cock het commando over de toevallig in november 1841 volledig overgenomen 3-mast galjoot ALCYON die de naam ANJIEN kreeg)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. G. Gurits, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen; DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia met 6800 balen koffij, 2425 kanaster suiker (opm: kist of korf van vlechtwerk voor verzending van tropische producten, in 't bijzonder mand van grof rottingriet voor suiker), 703 schuitjes tin (opm: ½ pikol = 30,8806 kg), 2196 bundels bindrottingen, N.H.M. AERT VAN NES, kapt. J. Noback, voor wijlen J.H. Bodeman van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. N. Rademaker, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrottingen; RENSINA, kapt. A.K. Mulder, van Dantzig met raapzaad; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met rogge, raapzaad en gom; ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge, van Hamburg met rogge; MARIA, kapt. J.J. Louwerens, van Hamburg met olie, smalt en drogerijen; VROUW GEERTRUIDA, kapt. S.H. Bontekoe, van Hamburg met rogge; ETTA HENRIKA, kapt. J.R. Peters, van Bremen met rogge; VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes, van Bremen met tabak, tabakstelen, verfwaren, cement, lood en geelhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der maand juni aanstaande, uit het Nieuwe Diep vertrekken, het bijzonder daarvoor bekende extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. Berend Drayer, voorzien van een zeer bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java, van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in alle delen tot gemak der passagiers uitmuntende inrichtingen gebruik wensen te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 21e dezer maand zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen naar Batavia het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 17e mei in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het Nederlands gekoperd barkschip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, bijzonder ingericht voor passagiers en van een bekwaam scheepsdokter voorzien. Nadere informaties ten deze, alsook wegens inlading van goederen, zijn te bekomen bij Van Olivier & Co., cargadoors te Amsterdam.

DC 070542
Dordrecht, 6 mei. Volgens bericht van kapt. J.F.P.A. Abbema, voerende het fregatschip ISIS, was hij op 24 december te Probolingo, na aldaar zijn lading ingenomen te hebben, uitgeklaard, en dacht hij de volgende dag door straat Baly de terugreis aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Volgens schrijven uit Probolingo, d.d. 28 december, van kapt. G. Crans, voerende het fregatschip DELTA, zou dat schip in weinige dagen geheel beladen zijn, wanneer hetzelve over Batavia de terugreis zou aannemen. Vermoedelijk zou dit in de tweede helft van januari kunnen geschieden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Volgens brief van kapt. E.M. Chevallier, van 26 februari 1842, was hij toen met het schip de STAD TIEL in goede staat zeilende op 00º11’ ZB, zijnde de vorige dag, na 37 dagen reis sedert zijn vertrek van het Nieuwe Diep, de evenachtslijn (opm: evenaar) gepasseerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht liggen in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om op de 16de dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het gekoperd barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, en om op 25ste dezer maand mede te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het gekoperd fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, hebbende beide genoemde schepen uitmuntende inrichting voor passagiers, en voerende ieder een bekwame scheepsdoctor.
Adres bij de cargadoor G. Mauritz, te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 mei. De 3e mei is alhier aangekomen de Nederlandse bark EMMA, kapt. L. Smit, van Rotterdam, met een passagier, vertrokken 30 december; de 5e mei het Nederlandse schip EUROPA, kapt. D. Charlau, van St. George d’Elmina met Zr.Ms. troepen, vertrokken 17 februari.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Aan- en uitvoer te Batavia, van den 2de tot en met den 4de mei 1842:
Van Nederland, met het Nederlandse schip EMMA, kapt. L. Smit:
85.000 stuks metselsteen, 114/2 pp. genever, N.H.M.
2 kisten rijtuigbehoeften, 1 kistje lantarens, 50/2, pp. bier, 25020 st. dakpannen, 4 bn. manufacturen, 20 vn. roggemeel, 350 vs. boter, 1 kist modewaren, Abraham Meyer & Co.
700 stuks calicots (opm: fijne katoen), Paine, Stricker & Co.
11 balen polemieten, Santhagens, Romswinckel & Co.
3 kisten manufacturen, Van Dusten & Co.
50 stuks hammen, 20 dito gerookt vlees, 10 vs. rolpens, 25 dito haring, 1 kist rozijnen, 2 keld. krenten, 1 vaatje amandelen, 4 oxh. azijn, 1 kist papier, Voute & Guerin.
1 kist schilderijen, P. Suermondt & Co.
4 kisten planten, Order.


Datum: 09 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname met suiker, katoen en oud lood; de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Suriname met suiker; DE SNELHEID, kapt. T.J. Kamp, van Havana met koffie, honig, sigaren en suiker; SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Dirksen, van Coppename met hout; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok, van Londen met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken: het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Voor inlading van goederen, zo mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goed is ingericht, vervoege men zich bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 10 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip FANNY, kapt. O. Kievyt, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt . L. Overgaauw.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, om vóór of op de 14e mei te vertrekken.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede; ligt gereed.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt de 21e dezer.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Van de Lemmer wordt, onder dagtekening van de 30e april, geschreven: Gisteren morgen had men het genoegen in deze haven te zien binnenlopen de nieuw gebouwde ijzeren stoomboot WILLEM DE TWEEDE, groot 80 paardenkracht, bestemd voor de dagelijkse vaart tussen hier en Amsterdam, ter overbrenging van passagiers en vrachtgoederen. Men verneemt, dat te Amsterdam een ijzeren kanaal-stoomboot in gereedheid ligt, bestemd om de communicatie van hier op Leeuwarden en Groningen te bevorderen en te bespoedigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 mei. Gepasseerde zaterdag is van de scheepstimmerwerf der heren Hoogendijk, nabij Capelle op den IJssel, met het beste gevolg van stapel gelopen de aldaar nieuw gebouwde stoomboot DE IJSSEL, bestemd voor de dienst tussen Gouda en deze stad vice versa. De constructie is naar de beste methode en de meeste spoed wordt aangewend tot een nette en doeltreffende inrichting, voor zo ver ook het innerlijke ten gemakke van passagiers en tot de vervoer van goederen betreft, om al spoedig, ten gerieve van handel en reizigers, een dienst weer te doen hervatten, die door een ongelukkig toeval, buiten schuld der ondernemers, ten vorige jare is moeten gestaakt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer; vertrekt 14 mei.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Binnenland. Rotterdam, 6 mei. Heden is alhier van Java aangekomen de kolonel F. de Stuers, gouverneur der Molukse eilanden. Deze is dezelfde hoofd-officier, welke bij het vergaan van de stoomboot WILLEM DE EERSTEN, op de Lucipara klip, door zijn beleid en koelbloedigheid zijne mede-schipbreukelingen na een verblijf van ongeveer een maand, van deze dorre rots gelukkig redde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van het Nieuwe Diep, dd. 7 mei, is die morgen de Amerikaanse bark BAPTISTE MIZICK, kapt. Garven, van Philadelpia naar Hamburg bestemd, bij Calandsoog gestrand en zal geheel weg zijn; van de lading hoopte men, indien het weer bedaarde, nog iets te kunnen bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Suriname met suiker en katoen; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Suriname met suiker en katoen; CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen, van Suriname met suiker, katoen, rum en oud koper.
(opm: na lossing werd de bark CLASINA ADRIANA nog tot midden juni ter bevrachting aangeboden; kennelijk was er onvoldoende aanbod van betalende lading zodat de rederij besloot het schip te slopen; op 20 juli kon de ontvanger melden dat het in Bremen gebouwde schip, mogelijk in 1802, was gesloopt)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Rotterdam. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand mei aanstaande vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuipers, met een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en te Schiedam bij De Groot Roelants & Co. of A. Prins & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht liggen in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om op de 16de dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het gekoperd barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, en om op 25ste dezer maand mede te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het gekoperd fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, hebbende beide genoemde schepen uitmuntende inrichting voor passagiers, en voerende ieder een bekwame scheepsdoctor.
Adres bij de cargadoor G. Mauritz, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co..
Batavia. Het gek. tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA, kapt. G. Groenewoud, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUZANNA, kapt. J.L. Mulder, van Amsterdam.
Adres bij Caune en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINE EN CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het nieuw gebouwd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. H.B. Eeftingh, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam.
Adres bij D.B. Bosscher.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. T.A. van der Zee.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en Livorno. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zn.
Gibraltar. Het Nederlands galjootschip NEERLANDSCH WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Konstantinopel en Smirna. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk.
Adres bij J.C. van Oven.
Lissabon. Het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Co.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlands smakschip HUIBERT CORNELIS, kapt. A. Hendriks.
Adres bij Jan Corver en Co.
Port a Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen/ het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens. Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrek 7 april.
Petersburg. Het Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. W.T. Schenk.
Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. H.T. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. J. Helmers.
Adres bij Blikman en Comp.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth. (te Stralsund om te lossen). Het smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever.
Adres bij Hendrik Gullen.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsberg. Het Nederlands schip DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim.
Adres bij Blikman en Co.

DC 100542
Dordrecht, 9 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Cardiff, met stafijzer; CATHARINA, kapt. R. Salt, van Swansea, met koper en blik; ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Bordeaux, met wijn; JOSEPH EN FANNY, kapt. J. Lobert, van Newport, met ruw ijzer; HERMANNA, kapt. B.W. Lukens, van Newcastle, met kolen en slijpstenen; AKKE BOOM, kapt. J.A. Potjer, van Cardiff; YAMDOW, kapt. C. Lowther, en TRINITY, kapt. S. Bricknell, beiden Swansea, en alle drie met ijzer; VESTA, kapt. A. Brown; MAGGELANDE, kapt. J. Smith; AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel; ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout; CERES, kapt. J. Vernis, en ORWELL, kapt. B. Hadgraf, alles zes van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 mei. Op 15 maart ll. is te St. Helena aangekomen, en de volgende dag van daar vertrokken, het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 mei. Het in onze vorige medegedeelde schrijven van kapt. G. Grans, voerende het fregatschip DELTA, was uit Samarang en niet uit Probolingo gedagtekend, zo als abusievelijk was gemeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 mei. Het schip MENTOR, kapt. L.J. Boon, is gisteren door de harde wind tegen de Noordwal gewaaid, en is met assistentie in vlot water en op het Kanaal gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Boon, van Cardiff te Amsterdam gearriveerd, rapporteert de 20e april op de hoogte van Goudstaart gepraaid te hebben het schip CATHARINA, kapt. Klunder, van Amsterdam naar Triëst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Boer, van Newcastle naar Messina, te St. Ubes binnen, heeft, na volbrachte reparatie, voor de 23e april de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 30 april. Gistermorgen had men het genoegen in deze haven te zien binnenlopen de nieuw gebouwde ijzeren stoomboot WILLEM II, groot 80 paardenkracht, bestemd voor de dagelijkse vaart tussen hier en Amsterdam ter overbrenging van passagiers en vrachtgoederen. De fraaie uiterlijke vorm, de ruime, met zoveel pracht, smaak en gemak ingerichte verblijfplaatsen van de passagiers, en niet minder geschikte laadplaatsen voor goederen getuigen van de bekwame hand der bouwmeesters. Bevoegde beoordelaars geven de hoffelijkste getuigenis omtrent de solide bouw van de boot en de uitmuntende samenstelling van de fraaie machine, welke reeds bij onderscheidene proeftochten zo vele bewijzen van gemakkelijke beweging, als buitengewoon snelle gang heeft gegeven.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 27 april. CHRISTINA (Veendam), kapt. Kammenga, van Newcastle naar Kopenhagen.
Den 28 april. LUCAS WIGCHER (Wildervank), kapt. De Jonge, van Hamburg naar Riga; ALIDA (Winschoten), kapt. Mulder, van Delfzijl naar de Oostzee.
Den 29 april. UNIE (Pekela), kapt. Grimmenga, van Delfzijl naar de Oostzee; JACOBA HAZEWINKEL (Veendam), kapt. Boon, van Stavanger naar Pillau; ANNA (Pekela), kapt. Korter, van Amsterdam naar Riga; MAGDALENA (Winschoten), kapt. Buining, van Delfzijl naar de Oostzee; DE JONGE JANTINA (Veendam), kapt. Puister, van Delfzijl naar de Oostzee.
Den 30 april. JONGE WICHER (Wildervank), kapt. Kuitze, van Stettin naar Rotterdam;
ABRAHAM EN THEODORUS (Harlingen), kapt. Onstwedder, van Danzig n. A’dam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Ridderkerk is te water gelaten het barkschip MARGARETHA IDA, groot circa 450 lasten.


Datum: 11 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE STAD ZWOLLE, kapt. R.P. Dik, van Suriname met suiker en katoen; OCEAAN, kapt. J. Huggen, van New-Orleans net katoen en tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 9 mei, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
Een welbezeild pavillioenschip CHARLOTTE AMALIA, gevoerd door schipper Farnhout. NLG 3.550. In slag NLG 50. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in het laatst van deze maand zal op publieke vendutie worden verkocht de gekoperde brik DOROTHEA, kapt. A. Metzelaar, groot 75 lasten, met diens inventaris, zo als dezelve thans alhier ter rede is liggende. Te bevragen bij J. van Dasten q.q.
Batavia, 10 mei 1842.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 mei. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schepen PIETER FLORISZ, kapt. C. Jager, van Amsterdam met twee passagiers, vertrokken 1 januari, en WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van dito met een passagier, vertrokken 29 december.


Datum: 12 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede; ligt gereed.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg.
Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd barkschip TERNATE, kapt. S. van de Koppel; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer; vertrekt 14 mei.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip FANNY, kapt. O. Kievyt, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt . L. Overgaauw.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 mei. Gisteren is op ’s Rijkswerf alhier met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. brik DE HAAI, van 18 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Te Amsterdam (in het Oosterdok) is door de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen en Zoon een begin gemaakt met de bouwing van het aldaar gemaakt wordende drijvend droogdok, tot het repareren en inspecteren van zeeschepen bestemd en waarvan het octrooi voor dit koninkrijk verkregen is door een rederij, onder directie van de heren jonkh. P. Hartsen, P. Huidekoper, J.P. Jannette Walen en P.C. Gülcher, als commissarissen en J.D. Diets, als boekhouder.
(opm: toevoeging vanuit AH 120542: Wij wensen onze stadgenoten en vooral de reders van schepen geluk met deze onderneming, waarvan wij de welslaging bijna zouden durven verzekeren en waarvan het nut in New York, alwaar soortgelijke dokken reeds twee jaren in werking zijn, algemeen erkend wordt).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Het schip HET ZEEPAARD, kapt. A.J. Bakker, te Amsterdam onder belading liggende naar Triëst, is lek geworden en moet een gedeelte der lading lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Het schip THERESIA, kapt. G.T. Ebeling, van Antwerpen en naar de Oost Zee, ter rede van Vlissingen liggende, heeft de 7e dezer anker en kabel verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. HARLINGEN, kapt. J.J. van Dijk, van Suriname met suiker, rum, oud koper en tijm; CATHARINA, kapt. M.A. Schoon, van Rostock met tarwe; HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, van Rostock met tarwe; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. J. Helmers, van Koningsbergen; GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Dantzig met tarwe, garst en erwten;
VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, van Stettin met tarwe, lijnzaad en rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PARAGON, kapt. G. Sillars, van Sunderland, met steenkolen; ROTTERDAM, kapt. J. Greven, van Glasgow; CIRCASSIAN, kapt. G. White; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel; ARENTINA JACOBA, kapt. O.H. van Wijk; HARMONIE, kapt. R. Boadin, en ANNECHINA ROELINA, kapt. P. Pijbus, de vijf laatsten van Grangemouth, en alle zes met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 11 mei. De Amerikaanse bark BAPTISTE MIZICK, kapt. Garven, van Philadelphia naar Hamburg, is, volgens brief van het Nieuwe Diep, van den 7 dezer, des morgens op Callantsoog gestrand, en zal geheel weg zijn; van de lading hoopte men, indien het weder bedaarde, nog iets te kunnen bergen.


Datum: 13 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip DE GOEDE VERWACHTING , kapt. Ouwehand, van Hull naar Amsterdam vertrokken, is aldaar weer uit zee teruggekomen, ten einde enige schade te herstellen die hetzelve, tengevolge van aanzeiling, had bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, van Bordeaux met wijn en pruimen; PRINSES CAROLINA AMALIA, kapt. Jensen, van Dantzig met tarwe en rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapitein Sickens, van Amsterdam te Genua gearriveerd, rapporteert de 19e april bij Kaap de Gate (opm: Cabo de Gata) gepraaid te hebben het schip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven, van Marseille naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop van een schip. Op dinsdag de 7e juni 1842, des voormiddags ten tien ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, bij opbod en afslag, worden verkocht een tjalkschip, genaamd de JONGE BARTELES, liggende in de haven te Harlingen, met mast, roer en zwaarden, platte luiken, een zeil, fok en kluiffok en het daarbij zijnde staande en lopende touwwerk, een dreg, een haak, boom en watervat; zijnde dit schip groot 31 ton, en gemeten van de voorsteven af tot de achtersteven op 13 Nederlandse el en 50 duim, breed beneden bij de kop der zwaarden 3 el 10 duim, diep onder de buikdenning bij het kolzwijn tot boven 1 el 65 duim. Gearresteerd ten laste van Ate Oldenburg, hierna genoemd, en ten verzoeke van Haaijke Pieters van der Werf, scheepstimmerbaas te Harlingen, en als zodanig over het dienstjaar 1840 behoorlijk gepatenteerd, blijkens acte van patent, daarvan door de regering van Harlingen afgegeven, domicilie stellende te Harlingen ten zijnen huize en te Leeuwarden ten kantore van Mr. C.C.C. Warmolts, procureur bij voornoemde Arrondissement Rechtbank, wonende aldaar, die als zodanig voor de executant occupeert; uit kracht van de grosse van een contradictoir vonnis, gewezen tussen de executant en Ate Oldenburg, turfschipper, voerende het voornoemd schip en wonende aan boord van hetzelve, door het kantongerecht te Harlingen den 18 april 1842 behoorlijk geregistreerd, ten einde betaling te erlangen ener som, groot NLG 124,79½, zijnde het bedrag der veroordeling tegen voornoemde Ate Oldenburg, bij hetzelve vonnis uitgesproken, behalve de interessen en verder verschuldigde rechten, acte, kosten en uitschotten van executie.
Het voormelde schip, hetwelk volgens opgaaf van de schipper, in eigendom behoort aan Yde S. de Boer, schipper wonende te Bergumerdam, wordt door de executant ingezet op een som van vijftig guldens.
Mr. C.C.C. Warmolts, procureur.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 7e dezer is op Callantsoog, bij Den Helder, gestrand en verbrijzeld de Amerikaanse bark BAPTISTE MIZICK, van Philadelphia naar Hamburg bestemd.


Datum: 14 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt . L. Overgaauw.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd barkschip TERNATE, kapt. S. van de Koppel; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg.
Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman; ligt gereed.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. G.K. Wijkmeyer; vertrekt heden.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. B.H. Stubbe.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Naar Archangel, het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt de 21e dezer.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EGMOND, kapt. L. Vink, van Batavia met indigo, koffie, peper, huiden, tabak en arak; SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer, van Suriname met suiker en katoen; TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Suriname met suiker, katoen, rum en thym.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, Samarang en Soerabaya, zal, weer en wind dienende, op de 30e juni 1842, uit het Nieuwe-Diep naar zee zeilen, het nieuw gekoperd snelzeilend fregatschip TWEE CORNELISSEN, gevoerd door kapt. Sijbrand Veenstra. Adres voor passage en vracht bij de kapitein of bij de cargadoors DÁrnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der maand juni aanstaande, uit het Nieuwe Diep vertrekken, het bijzonder daarvoor bekende extra snelzeilende gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. Berend Drayer, voorzien van een zeer bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java, van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in allen deele tot gemak der passagiers uitmuntende inrichtingen gebruik wensen te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.


Datum: 16 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; AURORA, kapt. P.G. Lestuiver, van Bordeaux met wijn en brandewijn; DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar, van Cardiff met ijzer; CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greve, van Cardiff met ijzer; LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen met tarwe; VROUW ALIDA, kapt. J.D. Hund, van Dantzig met rogge, garst en erwten; EERSTELING, kapt. E.O. Koolman, van Dantzig met tarwe, rogge en erwten; DE WELVAART, kapt. R.T. Veenenga, van Hamburg met rogge; VROUW ENGELINA, kapt. H.J. Vlaskamp, van Hamburg met rogge; NEPTUNUS, kapt. M.H. Holthuis, van Hamburg met rogge; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.G. Bus, van Hamburg met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en A.J. Bloemen, makelaars, zullen op vrijdag de 20e mei 1842, te Amsterdam, des avonds ten zes ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van 933 kisten en 4 vaten blond Havana suiker, beschadigd en 34 kisten geheel ledig en in planken. Aangebracht per het schip AGATHA, gevoerd door kapt. H.P. Heikema, gekomen van Havana. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Makelaars te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op woensdag de 1e juni 1842, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis aan de Geldersekade, publiek verkopen: thee, congo, souchon en oxim. Aangevoerd van New-York per het Nederlands schip MENTOR, kapt. L.J. Boon. Liggende in vrij entrepot. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen te Amsterdam in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co..
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUZANNA, kapt. J.L. Mulder, van Amsterdam.
Adres bij Caune en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINE EN CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het nieuw gebouwd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. H.B. Eeftingh, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer. Adres bij d’Arnaud en Comp.
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam.
Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Suriname. Het gezinkt tweedeks driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname, Het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. T.A. van der Zee.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zn.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Konstantinopel en Smirna. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk.
Adres bij J.C. van Oven.
Lissabon. Het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Co.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Adres bij Van den Bey en Co. vertrekt 25 mei.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlands smakschip HUIBERT CORNELIS, kapt. A. Hendriks.
Adres bij Jan Corver en Co.
Port a Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen. het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. R.W. Biese.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens. Adres bij C.J. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer.
Adres bij Blikman en Co.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. H.T. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. J. Helmers.
Adres bij Blikman en Comp.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth. (te Stralsund om te lossen). Het smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever.
Adres bij Hendrik Gullen.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsberg. Het Nederlands schip DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim.
Adres bij Blikman en Co.


Datum: 17 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan Vink, om de 30e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. B.H. Stubbe.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman; ligt gereed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben een aanvang gemaakt met laden, de 3e mei, de schepen ANNA AGATHA, kapt. De Boer en EPPIEN, kapt. Potjewijd, beide voor Rotterdam, de 6e mei ANNA MARIA, kapt. Sprik, voor Nerva en JANTINA, kapt. v.d. Werff, voor Danzig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LAMORAAL ULBO, kapt. Smaal, van Bordeaux naar Amsterdam, is volgens particulier bericht, de 6e mei in Texel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Potjer, van Cardiff te Dordrecht gearriveerd, rapporteert in de Noordzee gepraaid te hebben het schip OLDAMBT, kapt. Kamminga, van Liverpool naar Nerva.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGINA, kapt. Patje, van Groningen naar Liverpool, is de 6e mei in Torbay binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KLASINA THEODORA, kapt. Fijn, van Marseille naar Rotterdam, te Gibraltar met schade binnen, heeft de 27e april de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 2 mei. JUFFER FRESINA (Hoogezand), kapt. Potjer, van Bergen naar Petersburg;
JULIANE LOUISE (Groningen), kapt. Spijkman, van Amsterdam naar Petersburg; ENGBERDINA (Veendam), kapt. Bossinga, van Groningen naar Danzig; AVONTUUR (Veendam), kapt. Hoveling, van Amsterdam naar Stettin; VRIENDSCHAP (Veendam), kapt. Dik, van Groningen naar de Oostzee; TJARK GIEZEN (Schiermonnikoog), kapt. Jaski, van Rotterdam naar Danzig; ANNA MARGARETHA (Harlingen), kapt. Overmeer, van Harlingen naar Danzig.
Den 3 mei. DE ONDERNEMING (Wildervank), kapt. Hazewinkel, van A’dam naar Stettin; DE TWEE GEBROEDERS (Muntendam), kapt. Dekker, van Groningen naar Danzig; DE JONGE BRECHTUS (Krommenie), kapt. Teensma, van Bergen naar Riga; DE JONGE DERK (Pekela), kapt. Vos, van Harlingen naar Nerva.
Den 4 mei. MARIANE (Sappemeer), kapt. Meints, van Amsterdam naar Riga; PIETERNELLA (Pekela), kapt. Schuring, van Groningen naar de Oostzee.
Den 5 mei. DE JONGE ANNA (Hoogezand), kapt. Scherpbier, van Stettin naar Nederland;
HOLLANDS TROUW (Pekela), kapt. Kok, van Koningsbergen naar Duinkerken; CHRISTINA MARIA (Groningen), kapt. Stuveling, van Hamburg naar de Oostzee; JANTINA MARIA (Veendam), kapt. Ketelaar, van Amsterdam naar Danzig; CATHARINA (Veendam), kapt. Duintjer, van Stavanger naar Riga; TWEE BROEDERS (Pekela), kapt. Polter, van Stavanger naar Stolpemünde; GEERDINA (Wildervank), kapt. Stuit, van Bergen naar Petersburg; ALBERDINA (Veendam), kapt. Deddes, van Memel naar Amsterdam; DOROTHEA (Pekela), kapt. De Boer, van Delfzijl naar de Oostzee; JANTINA (Sappemeer), kapt. De Jonge, van Danzig naar Groningen; ALIDA (Pekela), kapt. Harding, van Libau naar de Maas; ALIDA ELISABETH (Groningen), kapt. Schuur, van Libau naar Schiedam.
Den 7 mei. DE GOEDE HOOP (Pekela), kapt. De Jonge, van Libau naar Schiedam; MARIA BEERTA (Pekela), kapt. Tap, van Libau naar Schiedam; ROELFINA (Veendam), kapt. Bolhuis, van Danzig naar Brussel; ANJA (Veendam), kapt. Hazewinkel, van Pillau naar Amsterdam; CHRISTINA (Pekela), kapt. Dijkhuis, van Muiden naar de Oostzee; JETZKA ANTINA (Veendam), kapt. Vos, van Danzig naar Amsterdam; VRIENDSCHAP (Wildervank), kapt. Dekker, van Elbing naar Leith; ELISABETH (Pekela), kapt. Brouwer, van Libau naar Amsterdam; JONKVROUWE MARIA (Pekela), kapt. Van Wijk, van Stavanger naar Koningsbergen; ANNA MARGARETHA (Wildervank), kapt. Stuit, van Amsterdam naar Danzig; HILLECHINA CHRISTINA (Pekela), kapt. Broekema, van Danzig naar Amsterdam.
CATHARINA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Elbing naar Holland.
Den 8 mei. LIEFDADIGHEID (Hoogezand), kapt. Lukje, van Danzig naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ten derde maal gedagvaard Jan Jans Siedzes junior, in der tijd stuurman, laatst gewoond hebbende te Harlingen, doch thans afwezig en diensvolgens mijn exploit doende bij aanplakking aan de hoofddeur van het gebouw der Justitie, alwaar gezegde arrondissementsrechtbank te Leeuwarden hare zitting houdt, almede aan het huis der gemeente Harlingen, terwijl voorts een afschrift door mij overgegeven aan den ambtenaar bij het Openbare Ministerie bij deze rechtbank, welke het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, en hetzelve door mij is bezorgd ter plaatsing in de Leeuwarder Courant en in het Algemeen Handelsblad, welke nieuwspapieren bij voormeld verlof, uitdrukkelijk daartoe zijn aangewezen, om na verloop van drie maanden nadat deze dagvaarding in gezegde nieuwspapieren zal zijn opgenomen en alzo op dinsdag den drie en twintigste augustus achttien honderd twee en veertig, des morgens ten tien ure, bij voorafgestelde procureur te verschijnen, ter audiëntie van de Arrondissement Rechtbank, zitting houdende te Leeuwarden in het Paleis van Justitie op de Wisjedwinger aldaar, ten einde:
- Aangezien de gedaagde in de maand maart 1826 van zijn gemelde laatste woonplaats is vertrokken naar Bergen in Noorwegen aan boord van het schip de JONGE JACOB, derwaarts gedestineerd, en door hem als stuurman bevaren, zonder dat hij volmacht heeft achtergelaten tot het waarnemen zijner zaken en zonder order gesteld te hebben op derzelver beheer.
- Aangezien van af dien tijd generlei bewijs van zijn bestaan of verblijf is ingekomen, maar alleen in een der Nederlandse nieuwspapieren van dat jaar is vermeld, dat het schip met al het volk was verongelukt.
- Aangezien er alzo meer dan tien jaren zijn verlopen, sedert zijn vertrek, en er dus rechtsvermoedens bestaat, dat gedaagde is overleden, en de requirante er belang bij heeft, dat door voornoemde Rechtbank zulks worde verklaard.
- Aangezien de requirante behoorlijk is gemachtigd om deze rechtsvordering in te stellen, en de bepalingen waaronder die machtiging verleend is, heeft nageleefd.
- Aangezien de gedaagde ten gevolge van een door voormelde Rechtbank bij beschikking van den zeventiende maart achttien honderd veertig verleend verlof, bij exploit van de deurwaarder Pieter Feikes Jongsma, te Leeuwarden, van de vijf en twintigste mei achttien honderd en veertig, behoorlijk geregistreerd, ten eerste maal is gedagvaard en voorts uit kracht van een vonnis door dezelve rechtbank, op den dertiende oktober achttien honderd veertig uitgesproken, bij exploit van mij deurwaarder van den zevende oktober achttien honderd een en veertig, zijnde behoorlijk geregistreerd, ten tweede maal is gedagvaard, doch niet gecompareerd, waarop zij is geautoriseerd deze derde dagvaarding te doen.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, den gedaagde aanzeggende, dat, zo noch hij, noch iemand namens hem, ten dage dienende compareert, en van zijn aanwezen doet blijken, door of namens de requirante zal worden geconcludeerd, dat, bij vonnis van Arrondissement Rechtbank voornoemd zal worden verklaart, dat er rechtsvermoedens van des gedaagden overlijden bestaat, en zulks sedert achttien april achttien honderd zes en twintig.
De kosten dezes zijn in debet, buiten de zegels en registratierechten, tien guldens vijf en vijftig cents.


Datum: 18 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA ELIZABETH, kapt. H.C. Wrieburg, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken, hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Te koop tegen billijke voorwaarden een te Lassem, residentie Rembang, op stapel staand bijna voltooid, hecht en sterk gebouwd barkschip, zijnde ongeveer 84 voet lang, 23 voet breed, 12½ voet diep. Te bevragen met gefrankeerde brieven bij de eigenaar aldaar, Bedgasing.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, van het Nieuwe Diep met twee passagiers, vertrokken 20 januari.


Datum: 19 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. B.H. Stubbe.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan Vink, om de 30e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PADANG, kapt. J. Parlevliet, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt de 21e dezer.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman.
Naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. Ph. de Best.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Helvoetsluis, 17 mei. Het schip SARA LYDIA, van Batavia, is door Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, van voor het Pampus alhier op het Kanaal gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AURORA, kapt. S.Y. Parma, van Suriname met koffie, katoen, cacao en hout; JANTINA, kapt. R.F. de Jonge, van Stolpemünde met boekweit en garst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken: het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Voor inlading van goederen, zo mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goed is ingericht, vervoege men zich bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NEPTHUNES, kapt. A.W. Bakker, van Grangemouth, met ruw ijzer; JOHANNES EN EMIE, kapt. J.H. Permien, van Memel, met hout; MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best, van St. Davids, met steenkolen; TJETSINA, kapt. H.T. Backer, van Lübeck, met teer, en POSTWIJK, kapt. H. Klatter, van Alloa, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 mei. Op 22 maart ll. is te St. Helena aangekomen het fregatschip OSIRIS, kapt. Hazewinkel, van Batavia naar deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 mei. Kapitein C.J. van Driesten, voerende het schip de ZWAAN, van Dordrecht, den 12 dezer te Vlissingen binnengekomen, is op 27 april bevorens, op 42º13’ NB 29º40’ WL door een orkaan belopen, waardoor de grote en fokkemast gesprongen, verscheidene zeilen weggewaaid of verscheurd zijn, het gehele bovenschip ontzet is en daardoor veel schade bekomen heeft.


Datum: 20 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE JAN, kapt. J. Butter, van Hamburg met suiker; DE VREDE, kapt. De Jonge, van Bremen met stenen, rijst, tabak en blaauwhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop der maand mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken, hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Falmouth de 10e mei, ONDERNEMING, kapt. Zeven, van Liverpool naar Amsterdam, met verlies van zeilen enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Londen is de 11e mei in lading gelegd het schip KLASINA, kapt. Kars, voor Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop van een schip. Op dinsdag de 14e juni 1842, des voormiddags ten tien ure, zal, ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, bij opbod en afslag, worden verkocht een tjalkschip, genaamd de VROUW CHRISTINA, liggende in de haven te Harlingen, met mast, roer, zwaarden, twee ankers, een ankertouw, een groot zeil, een fok, twee kluiffokken, drie haken, drie bomen, en een watervat, wijders met al het staande en lopende touwwerk, zijnde dit schip groot 45 ton. Gearresteerd ten laste van Dirk Heerts van der Woude, schipper en eigenaar, wonende aan boord van hetzelve schip, en ten verzoeke van de heer Douwe Jans Zeilmaker, van beroep zeilmaker, wonende te Harlingen, en als zodanig over het dienstjaar 1839 gepatenteerd, bij acte, afgegeven door de regering van Harlingen onder no. 1299, domicilie stellende te Harlingen ten zijnen huize en te Leeuwarden ten kantore van Mr. C.C.C. Warmolts, procureur bij voornoemde Arrondissement Rechtbank, wonende te Leeuwarden, die als zodanig voor de executant occupeert; uit krachte van de grosse van een contradictoir vonnis, gewezen tussen de executant en geëxecuteerde door het Kantongerecht te Harlingen de 2e mei 1842, behoorlijk geregistreerd, ten einde betaling te hebben van een som, groot een honderd een en zeventig guldens en vijf en tachtig cents, onder korting van vijftien guldens, zijnde de condemnatie bij dit vonnis uitgesproken, behalve de interessen en verder verschuldigde rechten, actien, kosten en uitschotten van executie.
Gemeld schip wordt door de executant ingezet op een som van vijftig guldens.
(opm: LC 270542 meldt, dat de verkoop geen doorgang zal vinden. Zie LC 030642)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma te Dokkum zal publiek bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen een wel onderhouden koffeschip, met mast, zeil en treil, ankers, touwen en verder toebehoren, gemeten op 51 ton, thans tot een zoutwaterschip(opm: zeeschip) wordende gebezigd, liggende bij het fabriek van de heer R. Haverschmidt te Dokkum; dadelijk te aanvaarden. Intussen uit de hand te koop. Wie gading maakt, komen op woensdag den 25 mei 1842, des namiddags ten 4 ure, ten huize van J. Jonker, in de Benthem te Dokkum. (opm:LC 270542 meldt, dat is geboden NLG 419.)


Datum: 21 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer van hier. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken, ligt gereed.
Naar Alexandrië in Egypte, het Nederlands galjootschip STANT FRIES, kapt. F. Feikes.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder; vertrekt 26 dezer.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip WIBBINA, kapt. B.H. Kuiper.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter; ligt gereed.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman.
Naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Elseneur, 10 mei. Het schip AMAZON, kapt. Jacobson, van Windau naar Schiedam, is op de 9e dezer in aanzeiling geweest met het schip AMALIA, kapt. Kraeft, van Amsterdam naar Riga, waardoor hetzelve met verlies van bezaansmast enz., alhier in de haven is gekomen om te repareren; laatstgemeld schip heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelnats & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een in executoriaal beslag genomen overdekte poonschuit en toebehoren. Op maandag 13 juni 1842, des voormiddags ten elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, in derzelver gebouw, staande aldaar in het Steegoversloot, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, bij executie worden verkocht en definitief toegewezen de overdekte poonschuit de TWEE GEBROEDERS, groot 30 tonnen, lang 12 el 1 palm, breed 3 el 6 duim, hol 1 el 2 palm 3 duim, mest deszelfs staand en lopend want, ankers, ketting, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen en behoeften, zo als al hetzelve breder bij biljetten is omschreven, liggende dezelve poonschuit thans te Dordrecht, in het Maartenschat, aan de zijde der Geldersche Kade, laatst bevaren door Klijs Besemer, schipper, wonende te Westmaas, ten verzoeke van de heren Gebr. Vriesendorp, bierbrouwers, wonende te Dordrecht, door welke woonplaats gekozen is ten huize van de heer Dirk Wilhelmus Hordyk, Procureur bij de Arrondissementsrechtbank voornoemd, wonende te Dordrecht in het Steegoversloot, wijk C no. 1183, die tevens in dezelve zijn betrekking ten deze werkzaam is, uit krachte van een vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht den 2 mei 1842 gewezen, geregistreerd te Dordrecht de vierde derzelfde maand, ten laste van Klys Besemer, Schipper en Koopman, wonende te Westmaas tot verhaal der veroordeling in voorschreven vonnis vervat, en wel 1º een somma van NLG 482,92 ½ voor hoofdsom, alsmede der intressen van dien, volgens de Wet, en 2º een somma van NLG 110,94 wegens geliquideerde kosten, onverminderd de kosten en misen der executie.
De voormelde poonschuit en toebehoren wordt door de executanten ingezet op een som van NLG 500,-, welke inzet verstrekt tot eerste bod.
De veilconditiën liggen ter lezing ter griffie der voornoemde Arrondissementsrechtbank, terwijl een afschrift daarvan voorhanden is ten Kantore van de ondergetekende Procureur executant, bij wie nadere inlichting is te bekomen.
D.W. Hordijk, Procureur.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendutie op donderdag 26 mei 1842, precies te 11 ure, voor het commissiehuis van Voute & Guérin te Batavia, voor rekening van Charles Boyle, de gekoperde brik DOROTHEA, groot 75 koijangs, reeds vroeger geannonceerd in de Javasche Courant van de 11e mei j.l., zo als dezelve thans alhier ter rede is liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.


Datum: 23 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 mei. De Engelse stoomboot SOHO, kapt. Withecombe, van Londen naar Antwerpen bestemd, is heden morgen, bij zware mist, met een loods aan boord op de bank van Kaloot gestrand; de passagiers zijn alhier aangekomen; men hoopte het schip weder af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALIDA WILHELMINA, kapt. Latjes, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken: het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Voor inlading van goederen, zo mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goed is ingericht, vervoege men zich bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen vermoedelijk in de loop der maand juni, van Amsterdam, vertrekken: het nieuw gebouwd kopervast en gekoperd tweedeks fregat GENERAAL LIST, gevoerd door kapt. G.A. Sandman en het snelzeilend gekoperd tweedeks fregat WALVISCH, gevoerd door kapt. Jan Schut. Beide bodems hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers en zijn voorzien van een scheepsdokter. Families of bijzondere personen van deze gelegenheden tot de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren, aan de cargadoors D’Arnaud & Co., op de Geldersekade No. 10 of bij de kapiteins aan boord der schepen, liggende in het Oosterdok.


Datum: 24 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRESIDENT RAM, kapt. P. Landberg, welke bijzonder goed geschikt is tot het overvoeren van passagiers en vertrekt 26e dezer van hier. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Alexandrië in Egypte, het Nederlands galjootschip STANT FRIES, kapt. F. Feikes.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder; vertrekt 26 dezer.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip VERTROUWEN, kapt. W.E. Pott.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip WIBBINA, kapt. B.H. Kuiper.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter; ligt gereed.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken, hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlandse kofschip ANNEGIENA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, van het schip AURORA, kapt. P.G. Lesstuiver, gekomen van Bordeaux en de JUFFER ANNETTE, kapt. S.J. Kramer, van Cette, gelieven zich ten spoedigste te vervoegen bij de cargadoors Kranenborg en Zonen, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken, hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

AH 240542
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelants & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gek. tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. H.B. Eeftingh, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer. Adres bij D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 24 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Comp. Sluit 10 juni.
Suriname. Het gezinkt tweedeks driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 31 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 31 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 31 mei.
Bayonne. Het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. T.A. van der Zee.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het schoener kofschip OSTFRISIA, kapt. P. Meyer.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zn.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Konstantinopel en Smirna. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk.
Adres bij J.C. van Oven.
Lissabon. Het Nederlands schip MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Malta, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Adres bij Van den Bey en Co. vertrekt 25 mei.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port a Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. G.O. Bakker.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands schip SARA, kapt. H.G. Botje.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. H.T. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip GESINA JACOBA, kapt. H.A. Breeland.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALIDA GIEZEN, kapt. G.G. Boon.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Comp.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth. (te Stralsund om te lossen). Het smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever.
Adres bij Hendrik Gullen.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsberg. Het Nederlands schip DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim.
Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Batavia, met koffie en suiker; BRAZILIE, kapt. J. Kir, van Bahia, met suiker; VAN SITTARD, kapt. W. Down, van Newport, en JANE, kapt. C. Nisch, van Grangemouth, beiden met ruw ijzer; CHARTERFIELD, kapt. J.B. Treygerther, van St. Davids; AMT, kapt. R. Atkinson, van Seaham, en ROCHELL, kapt. J. Robinson, van Blaijr, alle drie met steenkolen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 11 mei. MEDEMBLIK (Amsterdam), kapt. Carst, van Amsterdam naar Kopenhagen.
Den 12 mei. EETIENA (Veendam), kapt. Mulder, van Koningsbergen naar Amsterdam; VROUW FENNEGIENA (Veendam), kapt. Braam, van Muiden naar de Oostzee; VRIENDSCHAP (Hoogezand), kapt. De Grooth, van Grangemouth naar Stettin; MARTHA ELISABETH (Zuidbroek), kapt. Koster, van Windau naar Schiedam.
Den 14 mei. GESIENA (Veendam), kapt. De Boer, van Memel naar Rouaan; PIETER HENDRIK (Krommenie), kapt. Danhof, van Danzig naar Amsterdam; MARIA ANNA (Pekela), kapt. Hagedoorn, van Libau naar Schiedam; DE HANDELAARS (Sappemeer), kapt. Nijman, van Libau naar Rotterdam.
Den 15 mei. MARIA CATHARINA (Ameland), kapt. Kiewit, van Libau naar de Maas; DE VREDE (Groningen), kapt. Kuen Rz., van Memel naar Amsterdam; DE JONGE CORNELIUS (Veendam), kapt. Hazewinkel, van Riga naar de Zaan; JANTINA FROUWINA (Pekela), kapt. Scherpbier, van Bergen naar Petersburg.
Den 16 mei. EENDRAGT (Groningen), kapt. Jonkhof, van Memel naar Nederland; NEERLANDS TROUW (Pekela), kapt. De Groot, van Windau naar Schiedam; LEMMER (Lemmer), kapt. Tammes, van Memel naar Dieppe.
Den 17 mei. VRIENDSCHAP (Groningen), kapt. Brans, van Stavanger naar Riga.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Laatstleden donderdag (opm: 19 mei) is in de fabriek te Fijenoord, bij Rotterdam, de grootste stoomcilinder gegoten, welke nog ooit in dit land, ja voor scheepsgebruik, nog ooit in Europa, met inbegrip van Engeland, gegoten is. De hoeveelheid gietijzer, daarvoor gesmolten, bedroeg 18.500 Nederlandse ponden. Deze cilinder is bestemd voor een paar stoommachines van 540 paardenkracht, voor het Franse stoom-oorlogsschip de VAUBAN.
Op genoemde dag werden twee ijzeren stoomschepen, met hun stoomwerktuigen daarin geplaatst, te water gelaten, waarvan het ene bestemd is voor de vaart op Venlo, met stoomwerktuigen van 80 pk., en het tweede voor de vaart op Mannheim, met stoomwerktuigen van 120 pk.


Datum: 25 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DELTA, kapt. G. Crans, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; HORTENSIA, kapt. G.H. Lambert, van Baltimore met tabak; ALBERDINA, kapt. J.H. Deddes, van Memel met lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C. Abr. de Wit, J.A. Haring, J.H. Horstman Jr., G. Haring, H.J. Bloemen, W.F. Gebhard en Abr. E.M.D. de Wit, makelaars, zullen op dinsdag 31 mei 1842, te Amsterdam, in de Brakken Grond, in de Nes, presenteren te verkopen: een partij van 526 kisten blond Havana suiker. Alhier aangebracht per de schepen EMILIE SOPHIE, kapt. J. Zuiderduin en DE SNELHEID, kapt. T.J. Kamp, van Havana. Liggende als bij biljetten wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J.H.A. Balwe, makelaars zullen op maandag de 6e juni 1842 des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: een extra ordinair welbezeild hek-tjalkschip genaamd WILMINA CATHARINA, gevoerd door kapt. Jan Jans Jaski, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 ellen, 35 duimen, wijd 3 ellen 45 duimen, hol 1 el 85 duimen, wijd 3 ellen 45 duimen, hol 1 el 85 duimen en alzo gemeten op 58 tonnen of 31 lasten. Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars. Zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de vendutie van Roseljé & Co. zullen op vrijdag de 27e mei worden verkocht een barkas, een jol, een giek, een chronometer en een nachthuis met deszelfs kompas, geheel compleet, alles afkomstig van het gestrande Engelse schip RICHARD WEBB. (opm: zie JC 280550)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip HENRIETTE CLASINA, kapt. F.J. Hoffman, van Amsterdam vertrokken 20 januari.


Datum: 26 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip VERTROUWEN, kapt. W.E. Pott.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman; ligt gereed.
Naar Rouaan, het Nederlands schip JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J. v.d. Bent
Naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Gisteren is van ’s Rijks werf alhier met goed gevolg te water gebracht Zr.Ms. stoom-oorlogschip BROMO, zullende voorzien worden van twee werktuigen, te zamen het vermogen hebbende van 220 paardenkracht.
(opm: in de AH 260542: bestemd voor de vaart op de Oostindien).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Binnenland. Helder, 22 mei. Op de 20e dezer is de kapt. luit. ter zee Coops, commanderende Zr.Ms. korvet JASON, uit die betrekking eervol ontslagen en aan hem het tracement van non-activiteit toegekend, zijnde hij in zijn functie vervangen door de kolonel kapt. ter zee Van der Plaat. De als eerste officier op gemelde bodem dienende luit. ter zee 1e kl. Noorduijn is overgeplaatst op Zr.Ms. fregat SAMBRE, terwijl de op laatstgemeld fregat als eerste officier dienende kapt. luit. Jolly die functie op de korvet JASON zal overnemen. Op de 30e dezer zal laatstgenoemde oorlogskorvet van hier uitzeilen, ten einde in de Noordzee Zr.Ms. fregat DE RIJN, commandant Prins Hendrik der Nederlanden, die terzelfder tijd Vlissingen zal verlaten, te rejoigneren en dan gezamenlijk naar Rusland te stevenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MINISTER VERSTOLK, kapt. D.R. Nolles, van Cette met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Engelherdus Lublink, Gerhard Jacob Roland Holst, Floris der Kinderen, Jan Hendrik Arnold Balwé, Jan Corver, Hermanus Isaac Rietveld, Gerrit Willem Sesink Clee, Antoni Willem Abrahamsz en Dirk Beth, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris Mr. J. Commelin, op maandag de 20e juni 1842, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen, een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd ANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. P. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 33 ellen, wijd 6 el 7 duim, hol 5 el 14 duim. En alzo gemeten op 458 tonnen of 242 lasten. Het voormelde schip is liggende aan de Werf de Oranjeboom.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 6e juni eerstkomende, zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen naar Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 27 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadsnieuws. Op zaterdag 28 mei e.k. des namiddags ten half twee ure zal van de werf de Hoop in de Kleine Kattenburgerstraat, van de scheeps-bouwmeesters J. Meyjes en Zonen, worden te water gelaten het fregat KONING WILLEM DE TWEEDE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENDRIK WESTER, kapt. H. Smit, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; HELENA, kapt. E. Pekelder, van Bordeaux met wijn en pruimen; ELSINA, kapt. Bakker, van Cardiff met ijzer; ETTINA, kapt. J.J. Mulder, van Koningsbergen met rogge; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, van Stettin met rogge; FENNINGA (opm: waarschijnlijk: FENNEGIENA), kapt. D.H. Duit, van Stettin met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop. Een scheepstimmerwerf met sleep- en kanthelling, aflopende in de rivier de Donge, benevens een timmerloots, lang 70 en breed 40 voeten, met daarbij benodigde gereedschappen, alsmede een daaraan grenzende woonhuizing, alles in een goede staat en bij en aan de andere staande en gelegen, op ’s lands gronden, nabij de stad Geertruidenberg; welke affaire sedert jaren aan de andere met het beste succes is uitgeoefend en ruime voordelen heeft opgeleverd. Te bevragen bij de eigenaar Justinus van den Hout, te Geertruidenberg. Brieven franco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Noord-Amerika. Naar Baltimore zal tegen de 1e juni van Amsterdam geëxpedieerd worden: het extra welbezeild gekoperd tweedeks Amerikaans barkschip HORTENSIA, gevoerd wordende door kapt. R. Lambert; hebbende een ruim tussendek en uitmuntende inrichtingen voor passagiers enz. Iemand van deze gelegenheid gebruik wensen te maken wordt verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Jan Corver & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een halfsleten tjalkschip, groot 38 tonnen, te bevragen bij G. Bos te Appingedam.


Datum: 28 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden om de 31e mei te vertrekken.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd barkschip, TERNATE, kapt. S. van de Koppel; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman; ligt gereed.
Naar Rouaan, het Nederlands schip JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J. v.d. Bent
Naar Abbeville, het Nederlands schip HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, om de 15e juni aanstaande te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E. Bergner; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Whitehaven en Liverpool, het Nederlands galjootschip DANIEL MARIUS, kapt. De Boer Brouwer. Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZINA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia met koffie, suiker, indigo, kaneel, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelants & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 mei. Op de 8e dezer heeft het Engelse koopvaardijschip RICHARD WEBB, gezagvoerder Robert MacLacklan, komende van Sydney, van waar het op de 16e april was vertrokken, en bestemd naar Batavia, op 06º51’ ZB 121º31’ OL gestoten op een op de kaart van Horsburgh (opm: bekend Brits cartograaf) onbekend koraalrif. De gezagvoerder en de equipage, bestaande uit twee stuurlieden en 17 matrozen, zijn genoodzaakt geweest het schip te verlaten. Het is hun gelukt de rede van Batavia behouden te bereiken.


Datum: 30 mei 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnenland. Vlissingen, 26 mei. Heden liepen alhier, op ’s Rijks werf van stapel de nieuw gebouwde schepen, DE HELDIN, een corvet gebouwd voor 24 stukken en DE LYNX, een brik; met het beste gevolg kwamen beide vaartuigen te water. Zr.Ms. fregat DE RIJN ligt zeilree ter rede dezer stad en zal na de aankomst van Z.K.H. Prins Hendrik, in de eerste dagen van juni naar Petersburg vertrekken. Het fregat JASON, kapt. ter zee Van der Plaat, zal in zee zich bij DE RIJN voegen en beide zullen gezamenlijk de destinatie naar Rusland vervolgen; naar men verneemt zullen beide fregatten in het laatst van Augustus terug keren, DE RIJN naar Vlissingen en DE JASON naar het Nieuwe Diep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak, van Cardiff met ijzer en ijzeren platen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, Samarang en Soerabaya, zal, weer en wind dienende, op de 30e juni 1842, uit het Nieuwediep naar zee zeilen, het nieuw gekoperd snelzeilend fregatschip TWEE CORNELISSEN, gevoerd door kapt. Sijbrand Veenstra. Adres voor passage en vracht bij de kapitein of bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen vermoedelijk in de loop der maand, van Amsterdam, vertrekken: het nieuw gebouwd kopervast en gekoperd tweedeks fregat GENERAAL LIST, gevoerd door kapt. G.A. Sandman en het snelzeilend gekoperd tweedeks fregat WALVISCH, gevoerd door kapt. Jan Schut. Beide bodems hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers en zijn voorzien van een scheepsdokter. Families of bijzondere personen van deze gelegenheden tot de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren, aan de cargadoors D’Arnaud & Co., op de Gelderschekade no. 10 of bij de kapiteins aan boord der schepen, liggende in het Oosterdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland.
Helder, 28 mei. Heden namiddag is alhier uit de West Indiën binnengekomen Zr.Ms. corvet JUNO, commandant kapt. luit. ter zee Kleine, aan boord hebben Z.Exc. de heer directeur-generaal van marine J.G. Rijk en familie.
Willemsoord, 28 mei. Heden namiddag is Zr.Ms. corvet JUNO, aan boord waarvan zich bevindt Z.Exc. de heer directeur-generaal van marine J.G. Ryk en familie, gesleept door de stoomboot DE STAD AMSTERDAM, alhier binnengekomen. Naar men verneemt zal Z.Exc. morgenochtend debarqueren.


Datum: 31 mei 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken, hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia (over Singapore), het nieuw gekoperd barkschip, TERNATE, gevoerd door kapt. S. van de Koppel; hebbende goede inrichtingen voor passagiers, om in de helft der maand juni te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van het cognossement aan order, over 2 okshoofden rode wijn, in dubbelde fust, gemerkt NL en 6 kisten rode wijn, gemerkt H C M & Co., te Amsterdam van Bordeaux aangebracht per het schip VROUW JACOBA, kapt. W.J. Bakker en voor Rotterdam bestemd, worden verzocht zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio-Janeiro, het Nederlands gekoperd brigantijnschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden; ligt gereed.
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JONGE FLONK, kapt. B.L. Flonk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip GERBERDINA, kapt. A.H. Oldenburg.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Belten.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZIENA, kapt. R.J. Kuiper.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 mei. Gisteren middag ten half twee ure is van de werf De Hoop, in de Kleine Kattenburgerstraat, van de scheepsbouwmeesters Jeremias Meyjes & Zonen, alhier, te water gelaten het voor rekening van de heer J.P. Jeannette Walen gebouwde fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE, groot circa 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Rocquette en bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA MARGARETHA, kapt. R.J. Brons, van Cardiff met spoorstaven; HARMONIE, kapt. H.A. Doewes, van Cardiff met spoorstaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Antwerpen, Brussel en Gent, vertrekt 10 juni e.k. het schip DE RUPEL, schipper J. van Kerkhoven. Adres bij Gallenkamp & Jacobs; bij L. Straatman, te Antwerpen; bij P. Verstraeten De Meeurs, te Brussel en L. Straatman, te Brussel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelants & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia. Het gek. tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd tweedeks barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. H.B. Eeftingh, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer. Adres bij D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JAVAAN, kapt. G. Eylers, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip AERT VAN NES, kapt. J. Noback, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Comp. Sluit 10 juni.
Suriname. Het gezinkt tweedeks driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 31 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 31 mei.
Suriname. Het gekoperd barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer, van Amsterdam, Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Bayonne. Het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. T.A. van der Zee. Adres bij Van den Bey en Comp.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zn.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Lissabon. Het Nederlands schip MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. Arend Struik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port a Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Triëst. Het Nederlands kofschip HET ZEEPAARD, kapt. A.J. Bakker.
Adres bij Canne en Balwé en Jan Corver en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. G.O. Bakker.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands schip SARA, kapt. H.G. Botje.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE YPE, kapt. J.T. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het Nederlands schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. H.T. Mulder.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALIDA GIEZEN, kapt. G.G. Boon.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANJE, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsberg. Het Nederlands schip DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim.
Adres bij Blikman en Co.

DC 310542
Dordrecht, 30 mei. Volgens particulier bericht uit Plymouth, van 26 mei, is aldaar des morgens van die dag uit zee teruggekomen de landskotter OBERON, rapporterende, dat hij daags tevoren, in het kanaal op de hoogte van Plymouth in goede staat zeilende, ontmoet en gesproken had het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, komende van Java en bestemd naar Dordrecht.
P.S. Onder het afdrukken dezer ontvangen wij bericht dat het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, van Batavia naar Dordrecht, gisterenavond ten 11 ure, in het Brouwershavense zeegat binnengekomen en aan de vierde ton geankerd is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. Volgens particulier bericht was het barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, de 21ste dezer kruisende NNW van Start Point. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 30 mei. Laatstleden donderdag liepen te Vlissingen, met het beste gevolg, op ’s Rijks werf van stapel de korvet de HELDIN, gebouwd voor 24 stukken, en de brik de LYNX.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 30 mei. Zaterdag middag is te Amsterdam, van de werf “De Hoop”, in de Kleine Kattenburgerstraat, van de scheepsbouwmeesters J. Meyjes en Zonen, met goed gevolg, van stapel gelopen het fregat KONING WILLEM II, groot circa 500 lasten, gebouwd voor de heer J.P. Jeannette Walen, zullende worden gevoerd door kapt. J.H. Rocruette, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. Kapitein Abbema, voerende het schip ISIS, te Brouwershaven binnen, rapporteert de 27ste mei bij Dover gezien te hebben de bark de ADELAAR, van Rotterdam, en de 28ste in de Noordzee, op de hoogte van de Hinder of Abank, een kof, tonende de Amsterdamse collegievlag no. 458. Beide in goede staat zeilende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Doewes, van Cardiff in Texel binnen, rapporteert de 21e mei bij Walcheren te hebben gepraaid het schip DE JONGE LUCAS, kapt. Dood, van Bayonne naar Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE ARIE, kapt. Post, van Fernambuck naar Falmouth om orders, is de 18e april gepraaid op 00°40’ ZB 33°00’ WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 21e mei in lading het schip HOOP EN FORTUIN, kapt. Niehof, voor Amsterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

In de nacht van de 27e op de 28e dezer zijn te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf De Boot vijf loodsen afgebrand.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 26 mei. Heden werden alhier met het beste gevolg van ’s Rijks werf te water gelaten, Zr.Ms. korvet DE HELDIN en de brik de LYNX.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Amsterdam is te water gelaten het koopvaardij-fregat KONING WILLEM II, groot 500 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 26 mei binnengekomen het kofschip VROUW ANTJE, B.D. de Grooth van Oostrisoer.


Datum: 01 juni 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Vlissingen, 29 mei. Particuliere brieven van Java melden het overlijden aan boord van Zr.Ms. fregat BELLONA, van de schout bij nacht Geesteranne, door wiens dood de staat een kundig en dapper zeeofficier verliest. Genoemd fregat had van andere bodems versterking in manschappen ontvangen, ten einde te kunnen repatriëren.
Naar men verneemt, zal Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, kapitein ter zee, heden ’s Gravenhage verlaten, ten einde zich herwaarts te begeven, aan boord van Zr.Ms. fregat DE RIJN, liggende ter rede dezer stad, over welke bodem H.D. bevel voert; de zeildag van genoemd fregat naar Rusland, is in de eerste dagen van juni vastgesteld. Het is ons hoogst aangenaam te kunnen melden, dat er gegronde hoop bestaat, die bodem, na volbrachte tocht weer herwaarts te zien keren, welke hoop de niet bemoedigende vooruitzichten voor deze stad aanmerkelijk vermindert.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FRANKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Koningsbergen met rogge en erwten; CONCORDIA, kapt. P.T. Hollander, van Memel met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Callantsoog.
Op vrijdag 3 juni 1842, ten 12 ure, zal te Callantsoog tegen contant geld, in het openbaar worden verkocht: het hol of casco, van het Amerikaanse barkschip BAPTISTE MEZICK, gevoerd geweest bij kapt. J.J. Carvin, opgehouden in de veiling van 19 mei ll. Doch als nu positief zal toegewezen worden en bovendien nog die sedert uit die bodem geborgen goederen, als: kisten suiker, vaten Quercitron, vaten stroop, 2 grote kisten met 80 mille Havana sigaren, 2 vaten vlees, 2 vaten spek, 1 baal katoen, 1 kist glas en wat verder gepresenteerd zal worden. Nadere informaties zijn op franco aanvragen te bekomen bij de heren Geer, Zurmühlen & Taylor, scheepsagenten aan het Nieuwe Diep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen medio juni vertrekken, het bijzonder snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip WASSENAAR, gevoerd door kapt. K. Spiegelberg, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Personen of families van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indiën wensen gebruik te maken of iemand enige goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp., op de Ygracht no.13, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen medio juni vertrekken, het bijzonder snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip AERT VAN NES, gevoerd door kapt. J. Noback, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Personen of families van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indien wensen gebruik te maken of iemand enige goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp., op de Ygracht no.13, te Amsterdam.


Datum: 02 juni 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Belten.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip GERBERDINA, kapt. A.H. Oldenburg.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E. Bergner; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 15e dezer.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia (over Singapore), het nieuw gekoperd barkschip, TERNATE, gevoerd door kapt. S. van de Koppel; hebbende goede inrichtingen voor passagiers, om in de helft der maand juni te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE TAAG, kapt. G. Goudswaard, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FREDERIK, kapt. J. Lequillec, van Bayonne met terpentijn, zoethout, kurk, galipot en wijn; LUNA, kapt. Roskamp, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop dezer maand juni uit het Nieuwediep vertrekken: het extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip ELIZE, kapt. A.F. Oosterlo, voorzien van een zeer bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java van deszelfs zeer geschikte kajuit en in alle delen tot gemak der passagiers uitmuntende inrichtingen gebruik wensen te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors Hoyman en Schuurman of B.D. Bosscher, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken; het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelants & Co.


Datum: 03 juni 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnenland. Vlissingen, 31 mei. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, kapitein ter zee, commandant Zr.Ms. fregat DE RIJN, kwam gisteren met ’s Konings stoomjacht DE LEEUW, ter rede dezer stad en begaf zich ogenblikkelijk aan boord van H.D. fregat; heden kwam de Prins aan wal, nam de maritieme etablissementen in ogenschouw en verleende H.D. bijzondere opmerkzaamheid aan de in het dok liggende moddermolen, vervolgens werd in tegenwoordigheid van Z.K.H. de kiel gelegd en voor en achtersteven gesteld van de nieuw aan te bouwen schoener brik DOLPHYN, welke werkzaamheden, door de doelmatige beschikking van de heren constructeurs, zowel als door de ijver der werklieden in minder dan zes minuten, met de meeste regelmatigheid, onder een luid hourah! afliepen.
Morgen zal het fregat DE RIJN naar Petersburg onder zeil gaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhof, van Dantzig met tarwe en erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Corver, J.H.A. Balwé en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag 20 juni 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE ONDERNEMING, gevoerd door kapt. G. Gerrits, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen 75 duimen, wijd 6 ellen 11 duimen, hol 4 ellen 11 duimen en alzo gemeten op 366 tonnen of 193 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en de cargadoors Jan Corver & Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op maandag de 6e juni 1842, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild hektjalkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CATHARINA, gevoerd door kapt. H.B. Smith, volgens Nederlandse meetbrief lang 17 ellen, 29 duimen, wijd 3 ellen, 19 duimen, hol 1 el, 70 duimen en alzo gemeten op 42 tonnen of 23 lasten. Breder bij biljetten omschreven en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE NEDERLANDEN, kapt. Koster, van Amsterdam naar Batavia, is de 13e april gepraaid op 04°50’ NB en 20°00’ WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Het bestuur van het Genootschap ter Bevordering van Nijverheid, gevestigd te Onderdendam, in aanmerking nemende, dat vooral in de tegenwoordige tijd de bloei van alle takken van nijverheid veelal afhangt, tenminste ontegenzeggelijk zeer bevorderd wordt door de gelegenheid, om de producten van de ene en de handelswaren van de andere tak schielijk, zeker en onkostbaar te verzenden en ontvangen, vereisten, welke tot nadeel van de landbouw, de koophandel en de zeevaart, de enige markt van dit gewest, te Groningen gevestigd, ontbeert, heeft zich onledig gehouden, om middelen te beramen ter wegneming van die bezwaren. Men vermeent dezelve gevonden te hebben, indien op het Reitdiep wordt daar gesteld en in werking gebracht een stoomsleepboot, met het doel om ten dienste van de handel, de schepen uit de Groninger haven naar zee, of uit zee naar Groningen te stomen. Hierdoor zouden, huns erachtens, zo niet alle, ten minste een zeer groot aantal bezwaren, welke thans de handel van Groningen en gevolgelijk ook de landbouw en de zeevaart in de weg staan, weggenomen en opgeheven worden.
Na ingewonnen informatiën, zou het kapitaal, daartoe benodigd, groot moeten zijn NLG 35.000, en was de meer of minder goede uitkomst van zelve afhankelijk van het gebruik, dat de handel en zeevaart van dit middel van vervoer zouden gelieven te maken, en van het tarief, dat door het eventueel bestuur voor dat gebruik bepaald zal worden.
De uitvoering van deze, naar hun oordeel, gewenste maatregel is hun voorgekomen
het beste te kunnen worden beproefd door het vestigen van een vennootschap, onder de naam van Provinciale Groninger Stoom-Sleepboot-Maatschappij van Groningen naar de Zoutkamp en de Zee en vice versa, waarvan het kapitaal zou moeten bedragen de hier voren genoemde som van NLG 35.000, verdeeld in 140 aandelen, ieder van NLG 250; terwijl, na de voltallige inschrijving van de aandelen, de inschrijvers het Bestuur uit hun midden zullen benoemen en alle bemoeiingen van het Bestuur van het Genootschap daardoor dadelijk zullen ophouden. Dit plan, onderworpen aan het oordeel van heren Gedeputeerde Staten van deze Provincie, heeft niet alleen de goedkeuring van dit College mogen verwerven, maar is vereerd geworden met de toezegging van deszelfs hoge ondersteuning en medewerking.
De regering van de Stad Groningen heeft hetzelve mede goedgekeurd en voor 8 aandelen, ten behoeve van de Stad getekend, terwijl enige leden van de Kamer van Koophandel, Fabrieken en Trafieken te Groningen wel hebben willen toestaan, dat de lijsten ter deelneming bij Hun Ed. ter tekening voorgelegd werden.
De vestiging van zulk een onderneming de goedkeuring van dat College hebbende
bekomen, heeft het voornoemd Bestuur vermeend, zo uit hoofde van het naar hun oordeel overwegend belang, als ter spoedige uitvoering, hetzelve door middel van onze gewestelijke dagbladen algemeen te moeten bekend maken, waartoe deze mededeling is dienende, met de kennisgeving, dat ieder, die daartoe de behulpzame hand zal gelieven te lenen, in de gelegenheid is, voor aandelen, ad NLG 250, in te tekenen te Groningen bij de heren J. Homan, U.G. Schilthuis Jzn., J. Slot, H. Beekhuis Damsté, leden van de Kamer van Koophandel, bij de heer Mr. P.L. de Gavere aldaar, secretaris van dat College, welke zich daarmede wel hebben willen belasten en bij de bestuurders en de secretaris van het voornoemde Genootschap, ter hunner respectieve woonplaatsen; zullende dadelijk, nadat de intekening voltallig wezen zal, de intekenaren worden opgeroepen, om tezamen te komen, ten einde tot het benoemen van het Bestuur, het vaststellen van de statuten en het verzoeken van de benodigde concessie over te gaan.
Onderdendam, de 1e juni 1842. Namens het bestuur voornoemd, de secretaris, Mr. A.J. van Roijen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Damen, deurwaarder te Harlingen, zal aldaar op maandag de 6e juni 1842, des namiddags ten vier ure, in het logement genaamd het Haagsche Wapen, publiek verkopen het tjalkschip de VROUW CHRISTINA, liggende in de haven te Harlingen, met
mast, roer, zwaarden, twee ankers, een ankertouw, een groot zeil, een fok, twee kluiffokken,
drie haken, drie bomen, en een watervat, wijders met al het staande en lopende touwwerk, zijnde dit schip groot 45 ton, en is inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie LC 200542.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Damen, deurwaarder te Harlingen, zal aldaar op zaterdag de 18e juni e.k. in het logement genaamd het Haagsche Wapen, publiek verkopen het in den jare 1841 nieuw getimmerde hol van het kort geleden te Ameland gestrande kofschip genaamd LEENTJE, groot plm. 50 lasten, zoals het thans is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop; en te bevragen bij genoemde deurwaarder. (opm: zie LC 161141, LC 071241 en LC 180342)


Datum: 04 juni 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E Bergner; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrek de 15e dezer. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip GERBERDINA, kapt. A.H. Oldenburg.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip JACOMINA, kapt. H.C. Schuth; ligt gereed.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE TAAG, kapt. G. Goudswaard, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip HILLECHIENA, kapt. J.R. de Jonge.
Naar Hamburg, het Nederlands schip CATHARINA, kapt. J. van Kregten.
Naar Bremen, het Nederlands kofschip TJETSIENA, kapt. T.J. Bakker, om de 7e dezer te vertrekken. Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZIENA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlandse kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip FRIESLAND, kapt. P.W. de Vries.
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J. v.d. Bent.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Eergisteren morgen omstreeks 8 ure is Zr.Ms. fregat DE RIJN, gecommandeerd door Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, naar Rusland bestemd, van de rede van Vlissingen naar zee gezeild. Het vertrek had plaats onder het wisselen der saluutschoten, zo van het fregat als van de batterijen en onder het spelen van de heerlijke muziek van gemelde bodem. Op de batterijen en dijken wemelde het van aanschouwers.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt barkschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg, van Lissabon met zout, kurk, wijn, coquilhos en koopm.; EUROPA, kapt. H.J. Scholtens, van Memel met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen en Jan Corver, makelaars, zullen op maandag de 20e juni 1842, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ONS GENOEGEN, gevoerd door kapt. W. Landsaat, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen, 53 duimen; wijd 6 ellen, 30 duimen; hol 4 ellen, 71 duimen en alzo gemeten op 416 tonnen of 220 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.
(opm: zie AH 220642; in mei 1843 ging het schip als barkgetuigde ANJER onder kapt. J.A. Knaap weer naar zee)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JASPER, kapt. J. Evans, van Glasgow, met ruw ijzer.
Gisteren zijn van deze stad, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken de naar Batavia bestemde fregatschepen KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, en PHILIPS VAN MARNIX, kapt. P. Kraaij.


Datum: 06 juni 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, van Smirna met rozijn en opium; MONNIKENDAM, kapt. K.W. Imminck, van Triëst met rozijn en sumak; CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuveling, van Libau met rogge; HANDELAAR, kapt. B.H. Nyman, van Libau met rogge; MARIA CATHARINA, kapt. K.P. Kiewit, van Libau met garst; WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Stettin met tarwe; VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp, van Elsing met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia. Naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia zal ten spoedigste vertrokken, het bijzonder snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, gevoerd door kapt. S.R. Post, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Personen of families van deze gelegenheid als passagiers wensen gebruik te maken of iemand enige goederen derwaarts te verschepen hebben, worden verzocht zich in tijds aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp., op de Ygracht no. 13, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMONIE, kapt. Galle, van Dantzig met hout.


Datum: 07 juni 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZIENA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlandse kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip GERBERDINA, kapt. A.H. Oldenburg.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY & HIILEGONDA, kapt. Jan Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken; hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Adres ten kantoren Van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia (over Singapore), het nieuw gekoperd barkschip, TERNATE, gevoerd door kapt. S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de helft der maand juni te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij gerechtelijk gezag, van het Pruissische barkschip, genaamd CHARLOTTA CAROLINA, liggende in de Boompjes binnen deze stad, volgens meetbrief lang 28,30 ellen, wijd 5,75 ellen, hol 3,71 ellen en alzo groot 268 Ned. tonnen, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest bij kapt. Theodor Kornehl.
Ten verzoeke van de heren De Kuyper & Struth, commissionairs, te Rotterdam, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor het occuperende heer procureur Willem Simon Burger junior, aan de Haringvliet, wijk M, no. 36, te Rotterdam, tequiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Arrondisements-Rechtsbank te Rotterdam voornoemd, in dato drie en twintig mei achttienhonderd twee en veertig, geregistreerd de vijf en twintigste daaraan volgende, ten kantore van de heer ontvanger De Clermont, gewezen in zake van dezelve als eisers en voornoemde kapitein Theodor Kornehl als gedaagde, bij hetwelk dezelve is gecondemneerd aan de eisers te betalen een som van een en dertigduizend tweehonderd negen en tachtig gulden dertien en een halve cent, wegens bodemerijschuld, met de interessen en kosten en daarvoor hetzelve schip, toebehoren, lading en vrachtpenningen speciaal verbonden en executabel en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren. De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet om en voor een som van tweeduizend vijfhonderd gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter audiëntie van de Arrondisements-Rechtbank te Rotterdam, op maandag de zeven en twintigste juni achthonderd twee en veertig, des voormiddags ten tien ure.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van evengemelde rechtbank en afschrift derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Willem Simon Burger junior, te Rotterdam, bij wie ook nadere informaties te bekomen zijn.
W.S. Burger junior, procureur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia met koffie, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HIILEGONDA, kapt. Jan Martens, om in de loop van de maand juli te vertrekken; hebbende bijzondere gunstige inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 15e juni aanstaande te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E. Bergner; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand juni te vertrekken; het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. T.B. Teuniszen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en De Groot Roelants & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia, Samarang en Sourabaya. Het Nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JAVAAN, kapt. G. Eylers, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip AERT VAN NES, kapt. J. Noback, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip FANNY, kapt. C.W. Flens, van Amsterdam. Adres bij Copman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Comp. Sluit 10 juni.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. S. Nielsen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer, van Amsterdam/Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd barkschip AURORA, kapt. H.W. Bickelberg, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
De Kaap de Goede Hoop en Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. E.R. Post, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Bayonne. Het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. T.A. van der Zee.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap.
Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zn.
Gibraltar (via Cadix). Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Lissabon. Het Nederlands schip MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Liverpool. Het Nederlands schoener-kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Syra en Smirna. Het Nederlands gezinkt kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven. Vertrek 8 juni.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip PAULINA, kapt. J.J. Kooiman.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.E. de Grooth.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALIDA GIEZEN, kapt. G.G. Boon.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ELSIENA, kapt. Geert & Bakker.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JONGE FREDERIK, kapt. Waterman, van Middelburg naar Stettin met suiker, heeft door aanzeiling in zee de steven en boorden, alsmede de boegspriet gebroken, zonder lekkage. Het zal zo spoedig mogelijk herstellen om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Abbema, van Batavia naar Dordrecht, te Brouwershaven binnen, rapporteert de 28e mei op de hoogte van de Hindert gezien te hebben het schip GEERTRUIDA, kapt. Tunteler, van Rotterdam naar Liverpool.
GRC 070642
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 25 mei. DE JONGE KLAAS (Schiermonnikoog), kapt. Schaap, van Danzig n. Amsterdam; VROUW JANTINA (Groningen), kapt. Blouw, van Danzig naar Groningen.
Den 26 mei. JACOBA MARIA (Schiedam), kapt. Cramer, van Danzig naar Rotterdam;
ENGBERDINA (Veendam), kapt. Bossinga, van Danzig naar Zwolle; MARGARETHA (Veendam), kapt. Hazewinkel, van Danzig naar Amsterdam; VRIENDSCHAP (Wildervank), kapt. Meijer, van Danzig naar Zwolle.
Den 28 mei. JOSINE WILHELMINA (Harlingen), kapt. Regoort, v. Koningsbergen n. A’dam.
Den 29 mei. PRUDENTIA (Veendam), kapt. De Vrede, van Rotterdam naar Danzig; AGATHA (Pekela), kapt. Schuur, van Drontheim naar de Oostzee; FLORA (Vlaardingen), kapt. Don, van Vlaardingen naar Stettin.
Den 30 mei. JOHANNA (Veendam), kapt. Douwes, van Memel naar Amsterdam; AMICITIA (Groningen), kapt. Benes, van Rotterdam naar Stettin; ELSINA CATRIENA (Winschoten), kapt. Ruibing, van Amsterdam naar Danzig; GEZIENA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Amsterdam naar Stettin; NIJVERHEID (Veendam), kapt. Hoveling, van Amsterdam naar Petersburg; HENDRIK (Harlingen), kapt. Keun van Harlingen naar Danzig; HARMONIE (Pekela), kapt. Drent, van Hamburg naar St. Petersburg; HENDRIKA (Groningen), kapt. Gust, van Rotterdam naar St. Petersburg.
Den 31 mei. RENSINA (Sappemeer), kapt. Mulder, van Amsterdam naar Stettin; BOUWINA (Pekela), kapt. Bieze, van Amsterdam naar Danzig; HENDERIKA (Pekela), kapt. De Groot, van Schiedam naar de Oostzee; NEDERLANDEN (Harlingen), kapt. Jonker, van Drontheim naar de Oostzee; ANNA MARIA CATHARINA (Groningen), kapt. Kleininga, van Zierikzee naar de Oostzee; HARMINA (Veendam), kapt. Brouwer, van Groningen naar de Oostzee;
ALEGONDA (Pekela), kapt. Brons, van Delfzijl naar Danzig; CATHARINA ELSINA (Pekela), kapt. Schuring, van Amsterdam naar Danzig; HENDERIKA ELISABETH (Lemmer), kapt. Helmers, van Amsterdam naar Stettin; STAD EN LANDE (Woudsend), kapt. Helmers, van Harlingen naar Memel; MAGRIETHA (Veendam), kapt. Vegter, van Rotterdam naar Koningsbergen; DE JONGE LUCAS (Zuidbroek), kapt. Dood, van Bayonne naar Kopenhagen; JANKE HOOITES (Schiermonnikoog), kapt. Carst, van Duinkerken naar Kopenhagen; ALIDA JANTINA (Pekela), kapt. Klasen, van Rotterdam naar Stettin; ANNA MARIA (Amsterdam), kapt. Sprik, van Liverpool naar Nerva; VROUW JOHANNA (Veendam), kapt. Flik, van Amsterdam naar Libau.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 7 juni. Donderdag aanstaande, na de middag 3 ure, zal het schip BORNEO van de stadswerf alhier worden te water gelaten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 2 juni. Tijdens het jongste verblijf van Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden binnen deze vesting, werd in hoogst deszelfs tegenwoordigheid de kiel gelegd en voor- en achtersteven gesteld van de nieuw aan te bouwen schoener-brik DOLPHYN.


Datum: 08 juni 1842


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE JONGE FREDRIK, kapt. Westerborg, (opm: volgens RC 090642 kapt. J.H. Waterborg) van Middelburg naar Stettin, is, na door aanzeiling de steven en de boeg ingestoten en de boegspriet verloren te hebben, de 4e juni te Delfzijl binnengelopen; het schip was dicht gebleven en zou de schade herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GEERDINA, kapt. A.H. Schaap met rogge; DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap, van Dantzig met tarwe, garst en hennep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 15e dezer tot vertrek in het Nieuwe Diep gereed liggen, het gekoperd Nederlands tweedeks barkschip OUD-ALBLAS, gevoerd door kapt. P. Kley, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en varende een bekwame scheeps-dokter. Adres bij de cargadoors Jn. Daniels & Zn & Arbman, Singel bij de Rosmolensteeg, no. 278 alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 6 juni, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- Een welbezeild hek-tjalkschip, CATHARINA, kapt. H.B. Smith. NLG 700. In slag NLG 800. Opgehouden
- Een welbezeild hek-tjalkschip, WILHELMINA CATHARINA, kapt. J.J. Jaski. NLG 3.800. In slag NLG 1.000. B.D. Bosscher.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark LEWE VAN NEIJENSTEIN, kapt. H.K. Dijkhuis, van Texel vertrokken 20 januari.


Datum: 09 juni 1842


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt barkschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gekoperd schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener- kofschip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip GERBERDINA, kapt. A.H. Oldenburg.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G. Detmers.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JUFFER STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE TAAG, kapt. G. Goudswaard, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E. Bergner; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 15e dezer.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip BONJOL, kapt. D. Voogd Anspach, hebbende goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNEGIENA ELZIENA, kapt. R.J. Kuiper.
Naar Newcastle, het Nederlandse kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip FRIESLAND, kapt. P.W. de Vries.
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J. v.d. Bent.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip CERES, kapt. W. Kettler, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Smith & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers; vertrekt in de loop dezer maand.
Adres ten kantore van Smith & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia (over Singapore), het nieuw gekoperd barkschip, TERNATE, gevoerd door kapt. S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de helft der maand juni te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd fregatschip DOGGERSBANK, kapt. W. Smith.
Het Nederlands gekoperd fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. O. Lindeman.
Beide schepen om in de loop der maand juni te vertrekken en hebbende dezelve uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan boord van het schip FLEVO, 6 juni 1842.
Op het punt staande om met het schip FLÉVO, kapt. Gollards, naar Oost-Indië te vertrekken, nemen wij deze gelegenheid te baat, aan onze families, vrienden en vriendinnen een hartelijk vaarwel toe te wensen. F.S.A. Hoffman, 2e Lt. der inf., T.J. Worm, id., M.T. Reiche, off. van gez.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 18e juni 1842, in het Nieuwe Diep zeilklaar liggen: het bijzonder daarvoor bekende extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. Berend Drayer, voorzien van een zeer bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java, van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in alle delen tot gemak der passagiers uitmuntende inrichtingen, gebruik wensen te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam