Inloggen
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 (bedragen in €)  
     
Balans per 31 december    
Activa 2021 2020
Bank (Rabo verenigingspakket) 1.158,33 24.000,00
Bank (Rabo bedrijfstelerekening). 90.000,00 791,6
Debiteuren 7,37 2,81
  91.165,70 24.794,41
Passiva    
Eigen Vermogen 27.693,72 22.529,72
Voorziening vernieuwing software 4.000,00 2.000,00
Voorziening Wrakkenprject 59.471,98  
Crediteuren 0,00 264,69
  91.165,70 24.794,41
     
Staat van Baten en Lasten    
Inkomsten    
Donaties 14.000,00 14.025,00
Diverse 4,05  
Bankrente 7,37 2,81
  14.011,42 14.027,81
     
Kosten    
Kosten externe vrijwilligers 490,62 1650
Researchkosten 72,15 765,54
Vergader en algemene kosten 3.322,42 2291,05
Onderhoud software 1.391,51 9521,21
Vernieuwing software 2.000,00 2000
Provider Server 376,31 763,59
Backup database 1.089,00 1089
Bankkosten 105,41 119,39
  8.847,42 18.199,78
     
Exploitatiesaldo 5.164,00 -4.171,97
     
     
     
ALGEMEEN    
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.
     
BALANS    
     
Eigen vermogen    
Het eigen vermogen is toegenomen van € 22.529,72 tot € 27.693,72 door een positief resultaat over 2021 a.g.v. verminderde activiteiten door COVID
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
     
Inkomsten    
De donaties lagen met € 14.000,00 op hetzelfde niveau als vorig jaar.  
     
Uitgaven    
De totale uitgaven ad € 8.847,42 lag op een significant lager niveau dan in 2020 toen veel functionaliteit in de database-software is toegevoegd en door verminderde activiteiten a.g.v. COVID.