Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1815


Datum: 02 januari 1815


Krant:
  CM - Caledonian Mercury (Edinburgh)

Lloyd’s Marine List, 30 december 1814. De ZEEPLOEG, kapt. Colles (opm: poon, kapt. Lambert IJsebrands Collen), van Amsterdam naar Londen, is den 28 dezer te Margate binnengebracht, zeer lek en met verlies van een anker en kabel. (opm: het bouwjaar van dit voormalige Franse prijsschip is onbekend; waarschijnlijk is de poon ter plaatse afgekeurd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris G.J. Kratzsch, te Leeuwarden presenteert publiek, bij verhooggeld, aan de meestbiedende te verkopen: een Kofschip, de JONGE JAN genaamd, lang tussen de schutten en het ruim 22-1/3e voet, wijd 8-7/12e voet, en hol 4-¼ voet, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, liggende thans in de Stads Gracht, bij de Grachtswal; laatst bevaren door schipper Jacob Pieters Beemer, als eigenaar. Waarop geboden is de geringe som van NLG 335.
Wie gading maken, komen, op donderdag den 5 januari 1815, des avonds ten zes uren, bij de finale palmslag, ten huize van Gerrit van der Zeef, kastelein op de Grachtswal, in de Oude Doele, en kope alsdan op condities, die inmiddels te vernemen zijn ten kantore van gemelde notaris.


Datum: 03 januari 1815


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Tussen Bath en Werden is met de loods aan boord op een bank aan den grond geraakt het schip (opm: brik) DILIGENTIA, kapt. T.J. Kleyn, van Antwerpen naar Lissabon gedestineerd, hetzelve is weder afgebracht, doch zo lek bevonden, dat men bij de batterij van Werden op het droge heeft moeten zetten om schip en lading te behouden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Te Broadstairs is binnen gebracht het schip (opm: kof) de DRIE VRIENDEN, kapt. P. Zink, van Londen naar St. Michaël; had bij Ramsgate op strand gezeten, ankers en boegspriet verloren.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Te Ramsgate zijn binnengelopen de schepen ONVERWAGT, kapt. J. Runken (opm: sloepschip, kapt. Jacob Remken), van Aberdeen naar Rotterdam, en de LIEVE MOES (opm: fregat), kapt. J.C. Jandroep, van Liverpool naar Antwerpen; het heeft een anker verloren.


Datum: 04 januari 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk en welbezeild Tjalkschip, lang over stevens 55 voeten, wijd 12½ en hol 4 voet, met zeil en treil, liggende te Drachten; te bevragen bij de eigenaar Otto Aukes Heida.

Krant:
 BEK - Bekendmaeking (Bellegem/Kortrijk)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 januari. Staat der haven van den 2 dezer.
De Belgische brik de JONGE HENRIETTE, kapt. Andreas Kourt, komende van St. Martin, geladen met zout.
Het Hollands schip de GOEDE HOOP, kapt. Vanderpriem, komende van Amsterdam, geladen met zout.


Datum: 05 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 28 december is te Margate, zeer lek en beschadigd, binnengebragt het schip de ZEEPLOEG, kapt. L. Yscolle (opm: poon; kapt. Lambert IJsbrands Colle), van Amsterdam naar Londen, had een anker en touw verloren.
Te Ramsgate zijn binnengelopen de schepen de LIEVE MOES (opm: fregat), kapt. J.C. Jandroep, van Liverpool naar Antwerpen, en de VROUW GESINA, kapt. D.J. Greeve, van Stettin naar Bordeaux.


Datum: 06 januari 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. de Vries, te Heerenveen, zal, op vrijdagen den 13 en 20 januari 1815, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des namiddags ten 2 uren, ten huize van de kastelein Pieter Fonk, in de Zon, op het Heerenveen, publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: zeker hecht en welbezeild Schuiteschip, genaamd de VROUW HENDERICA, lang over stevens 67, wijd 14½, en hol op zijn uitwatering 6½ voeten; met zeil en treil, ankers, touwen, staand en lopend want, en verdere aanhorigheden; zodanig en in dier voegen het laatst bij schipper Wiebe Feites Boshakker, als eigenaar is bevaren, en thans aan de Heerenwal, bij het Heerenveen, is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 1 februari 1815, des namiddags ten drie uren precies, en des avonds ten 7 uren precies, in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: een uitmuntend welbezeild Kofschip, genaamd de JUFFER SARA, lang over steven 92 voeten 8 duimen, wijd over zijn berkhout 23 voeten 1 duim, en hol van de onderkant der kiel tot op de uitwatering 12½ voet, in het jaar 1797 te Woudsend nieuw uitgehaald, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, en zodanig als hetzelve is liggende in de Noorderhaven, te Harlingen, en gevoerd bij Cornelis J. van der Veer. Breder bij de biljetten vermeld, waarvan de conditiën bij de heren B. Visser en Zoon, ten gemelde stede, en bij gedachten notaris te vernemen zijn.


Datum: 08 januari 1815


Krant:
 BEK - Bekendmaeking (Bellegem/Kortrijk)

Oostende. Staat der haven van den 5 tot den 8 januari.
Uitgevaren den 5 L’EUGÉNIE, kapt. Rickmers, naar Bilbao moetende, met lijnwaden en nagels, is in het uitzeilen door stilte vastgeraakt, doch weder vlot en in de haven gebracht met weinig schade.


Datum: 09 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. In Fécamp is lek binnengelopen en de volgende dag gezonken het schip de GOEDE HOOP, kapt. Kepher, van Hamburg naar Rouen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Te Yarmouth is lek binnengelopen het schip de JONGE CORNELIA, kapt. De Koe, van Dordrecht naar Hull; moet lossen om te repareren.


Datum: 10 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Kapitein H.A. Balmer (opm: brik MARIA), van Londen den 3 januari in Texel binnengekomen, heeft een anker en touw gekapt en is door behulp van schuiten in het Nieuwe Diep binnengebracht.


Datum: 12 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Bij Calais is gestrand de TWEE GEZUSTERS, kapt. Roelofs, van Memel naar Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Dirk Herbert Joosten en Hendrik Willem Wachter, Makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, binnen deze Stad, na gedane aangifte, conform de Wet, zyn van meening, op Morgen den I3 january 1815, des morgens ten elf uren, in het Notarishuis op de Gelderschekaay, (om contant geld) te verkopen: Eene party van 38 Balen Koffy, alle meer en min beschadigd, alhier aangebragt per het Schip de JONGE JACOBUS, Kaptein J.A. Bonn, van Londen. De voorschreve Koffy is liggende in een Pakhuis, op de Noordzyde van de Wynhaven , Wyk B, NO. 311, alwaar dezelve Heden en Morgen door een yder zal kunnen worden bezigtigd. Nadere onderigtinge te bekomen by bovengemelde Makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Door en ten overstaan van Jacobus de Koning, openbare notaris, residerende te Dordrecht, op vrijdag 17 februarij 1815, 's voormiddags ten elf uren, van een hecht, sterk, welbezeild en binnen weinige jaren bijna geheel vernieuwd Gaffelschip, genaamd DWAAL IK, WAGT U, laatst bevaren geweest bij Johannis van Ouderkerk, zijnde lang over steven 68½ voeten, wijd op de buitenkant van de berghouten 17 voeten 8 duim, hol tot aan den bovenkant van den denneboom 8 voeten, Amsterdamsche maat, in het lastgeld gemeten op 30 lasten, liggende in de Nieuwe Haven aan de zijde van de Knolhaven, te Dordrecht, voor het pakhuis van Carel van Hellemond en Zoon, en zulks met deszelfs staande en lopende want van de grote- en bezaan mast, zijnde het staande want in den jare 1814 nieuw opgelegd.
Voorts een boot en verdere bij gemeld gaffelschip behorende goederen, bij aangeslagene biljetten breder vermeld. Liggende dezelve boot aan voornoemd gaffelschip, terwijl de andere goederen zich bevinden in voormeld pakhuis, op de Knolhaven te Dordrecht, getekend A. 352, alwaar dezelve gedurende drie dagen voor de verkoping, des morgens van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren, door een ieder zullen kunnen bezigtigd worden. De gegadigdens komen op vrijdag den 17 februarij 1815, des voormiddags ten elf uren, bij Jan Bartholt Zahn, in het Koffijhuis, over de Beurs, te Dordrecht, aanhoren de verkoops-conditiën en doen voordeel. De afslag zal aldaar dadelijk na de veiling plaats hebben.
Nader onderrigting te bekomen bij voornoemden notaris De Koning, in de Voorstraat te Dordrecht, D. 344. Zeg het voort.


Datum: 13 januari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het Canton van en residerende te Veendam, zal, ten verzoeke van de Heer Tjark Jans Giezen, publiek verkopen: een in den jare 1806 uitgehaald smakschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, groot plusminus 62 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeil en treil, thans liggende te Nieuwendam Holland, laatst bevaren door Hindrik Jurjens Dwinter (opm: H.J. Duintjer), waarvan de inventaris en voorwaarden bij de heer T.J. Giezen opgemeld en ten kantore van voornoemde notaris ter lezing zijn. De verkoping zal plaats hebben op dinsdag den 24 januari ten huize van de wed. Harm Deddes de Bosker te Veendam, des namiddags te 2 uur.
Mr. M van der Tuuk

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een iegelijk, die iets heeft te pretenderen op het Smakschip, laatst genaamd LA VILLE d’HARLINGUE, gevoerd geweest bij schipper Wopke Remkes Kleinevogel, in het jaar 1812 publiek verkocht, gelieve daarvan opgave te doen ten kantore van Mr. Sjoerd Simons Wyma, openbaar notaris, te Harlingen, en zulks binnen 14 dagen naastkomstig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, liggende te Grouw, lang ongeveer 59 voeten, wijd 12 voet en 8 duim, hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals hetzelve laatst bevaren is door Anne H. Pranger.
Wie hieraan gading maakt, vervoege zich bij de weduwe Anne H. Pranger, te Grouw.


Datum: 16 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Op Sutton, bij Dublin, is verongelukt het schip ISAAC, kapt. E. Thieleman, van Leverpool naar Amsterdam; 2 man van het volk zijn verongelukt. (opm: zie RC 090215)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Te Ramsgate zijn binnengelopen met verlies van ankers en touwen (opm: hier slechts de – vermoedelijk – Nederlandse schepen opgenomen):
ONVERWAGS, kapt. Runken, van Aberdeen naar Rotterdam,
JANUS, kapt. Hoyer, van Kopenhagen naar St. Croix,
JONGE JAN, kapt. Lolling, van Hamburg naar Rouen.


Datum: 17 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. Op het Beerkurner Rif is verongelukt het schip RENSKINA, kapt. J.H. Middel, van Koningsberg naar Bergen. Het volk is geborgen, alsmede iets van de tuigagie. (opm: de kof VROUW RENSKINA bouwjaar 1802, kapt. Jan Harms Middel, met hout van Arendal naar Amsterdam, strandde op 1 januari; waarschijnlijk is de plaat Borkumer Riff bedoeld maar Bornrif [ten westen van Hollum op Ameland] is ook mogelijk)

Krant:
 BEK - Bekendmaeking (Bellegem/Kortrijk)

Antwerpen. Staat der haven van den 17 januari 1815
- De Engelse brik the PROVIDENCE, kapt. Smith, komende van Londen, geladen met suiker, verfout, indigo, peper, spaanse peper, blek, quincaillerie (opm: ijzerwaren), katoenen lijnwaden, vier kisten gevrogte goederen, huiden en andere kleinigheden.
- Het Russisch schip de LIEVE MOES, kapt. Jean Droep. (opm: fregat, kapt. Jan Cornelis Jandroep; op 22 februari 1815 verkreeg het schip een eerste Nederlandse zeebrief welke in eerste instantie was aangevraagd om het schip van Antwerpen naar Amsterdam te laten verzeilen)
- Het Hollands schip L’HARMONIE, kapt. A. Depotter (opm: volgens NR 1815-1816 dogger, bouwjaar 1801, Pruisische vlag), komende van Londen, geladen met indigo, peper, suiker, rum, arak, koffie, drogerij, verfhout, potasch, koperrood, gom, 17 kisten stukgoederen en andere kleinigheden.


Datum: 19 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 januari. Bij Penzance is verongelukt het schip SARA JOHANNA (opm: kof VROUW SARA JOHANNA), kapt. Homme Douwes, van Lissabon naar Amsterdam; een klein gedeelte der lading hoopte men te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 januari. Bij Yarmouth is gestrand het schip de VROUW JETJE, kapt. Bonjer, van Sunderland naar Amsterdam; het volk en een gedeelte der lading is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 17 januari. Den 6 januari is te Penzance lek binnengelopen het schip (opm: smak) de VROUW ELSINA, kapt. D.G. Steur, van Rotterdam naar Newry; de lading is gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 januari. Op de Franse kust is gestrand het schip THE THOMAS, kapt Smidt, van Hamburg naar St. Thomas. De lading hoopt men te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, hetwelk op den 30 passato op de Goereesche strand vast geraakt was, is den 12 dezer, door de harde wind en hoge zee, geheel aan stukken gestoten, doch de equipage is aan land gekomen; de wind oost. (opm: zie RC 200315)


Datum: 20 januari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag den 23 januari, des namiddags, te 3 uur precies zal ten huize van kastelein G. de Wit, in het bijwezen van de heren officieren der Convooijen en Licenten, ingevolge authorisatie van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Appingedam, als belast met de functiën van de rechtbank van Koophandel in het arrondissement, publiek worden verkocht bij cavelingen een partij stokvis en lenge (opm: soort kabeljauw), houdende ruim 3000 ponden, zijnde beschadigd en gelost uit het schip de JONGE CASPARIS, gevoerd door scheepskapitein Derk Haantjes, liggende in de haven van Delfzijl.
De partij kan daags en in de morgen voor de verkoping, worden bezichtigd in het pakhuis van A.F. Vos en ter nadere informatie ten kantore van de heer Pieter Jans Vos, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare veiling, van een tjalkschip liggende thans te Weender (opm: waarschijnlijk Weener, Ostfriesland) bij de zijl (opm: sluis), uitgehaald in den jare 1806, groot plusminus 25 roggelasten, met zeil en treil, en verdere annexen, ingevolge inventaris, welke ten kantore van notaris A.H. Koning te Bellingwolde, als ten huize van de kastelein N.A. Schoop te Weender ter lezing ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang 63 voet, wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, liggende op Bergumerdam, bij de weduwe van Jan Pyk; te bevragen bij de eigenaresse de weduwe van Johannes Jans Kramer, wonende te Zuiderhuisterveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal, op maandag den 6 februari 1815, des avonds ten 5 uren, ten huize van Gerrit de Beer, kastelein bij de Woudpoort te Dokkum, publiek, bij strijkgeld (een maand na de verkoop te betalen), presenteren te verkopen:
1: Een snelzeilend Tjalkschip, de JONGE REINOU genaamd, lang over steven 65 voeten, wijd 14½ voeten, en hol na rato, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want en verder toebehoren, in den jare 1812 nieuw uitgehaald; zijnde in den gepasseerde jare 1814 door Marten Andries Brouwer, als schipper bevaren.
2: Een snelzeilend Koffe of Schuiteschip, met ronde luiken, lang over steven 60 voeten, wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want en verder toebehoren; zodanig bij schipper Jurjen Brugt Douwes, als eigenaar is bevaren.
Iemand gemelde schepen intussen uit der hand verkiezende te kopen, adressere zich omtrent het eerste bij Sake Jans van der Werff, scheepstimmerbaas bij Dokkum, en omtrent het laatste bij de eigenaar Jurjen Brugt Douwes te Dokkum, alwaar de beide schepen zijn liggende.


Datum: 21 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Bij Ameland is verongelukt het schip N.N, kapt. P.H. Dorenbos, van Bordeaux herwaarts bestemd; het volk is geborgen en van de lading tracht men zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Kapt. H.C. Willers, voerende het Tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Delfzijl van den 3 januari, dat hij voor Nieuwharlingerzyl, met nog 3 andere schepen (welke verongelukt zijn) een zware storm had doorstaan, en, door de daarbij gekomen vorst, in het grootste gevaar was geweest en schip en lading te verliezen, daar alle aangewende pogingen om een haven te bereiken vruchteloos waren, en hij, met nog acht andere schepen, bij het eiland Baltrum in het ijs verviel; doch na aldaar acht dagen rond gezworven te hebben en tussen de schotsen door gezeild te zijn, was het hem gelukt de haven van Delfzijl te bereiken, alwaar hij niet zonder veel gevaar en met een lek en ontramponeerd schip is binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Bij Yarmouth is totaal verongelukt het schip de JONGE AUFILIA, kapt. W.H. Boerma (opm: JONGE AURELIA, kapt. Wienke Harms Boerma), van Harlingen naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens een brief van Antwerpen van den 13 januari, had men aldaar wegens het schip de VREEDE, kapt. Marais, van Dordrecht naar Kadix gedestineerd, geruststellende berichten van Calais ontvangen. Men had hoop dat het schip binnen weinige dagen weer in zee zoude gaan. (opm: zie ook RC 160315)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kralingerveer, den 20 januari. Eergisteren morgen ten half negen uren, gebeurde hier een droevig ongeluk op de Maas, daar men zich in eene schouw op het water begeven had om de aanzienlijke som van 200.000 gulden over te brengen, en men door het vastzittend ijs moest heen werken, gebeurde het, dat het losse ijs de boot, door de boorden heen, tegen het vaste ijs aandrukte, zo dat na alle aangewende pogingen de boot naar den grond zonk; de personen hebben met groot gevaar hun leven gered, over de schotsen, – naar een nabijzijnde boot, en naar een ijsboot van IJsselmonde, welke zich tot redding haastte.
Den 19 werd door het lage water en met adsistentie van eenige personen, des avonds ten zeven uren, al het geld in goede orde gelukkig gered, zonder eenig het minste gemis.
Den 20 kwam de afzender van het geld, den Heere J.M. Rothschille, van Amsterdam, welke zijne weltevredenheid in alles beloonde en den Directeur van de Diligence op Antwerpen, A. Hoogendijk, wegens den ijver en aangewende pogingen, belovende hem verder met zijne expeditien te blijven begunstigen.
(opm: deze A. (Aart) Hoogendijk was een broer van de scheepsbouwers Willem en Jan Hoogendijk uit Capelle aan den IJssel en logementshouder te Kralingen. Aarts zoon Cornelis Hoogendijk Aartszoon, werd administrateur van de Algemene Postwagenonderneming, onder de firma van Gend en Loos, gedomicilieerd te Rotterdam, doch verblijvende te Antwerpen.)


Datum: 23 januari 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris N. Meyer, te Bolsward, zal, publiek bij strijk en verhooggelden, aan de meestbiedenden, presenteren te verkopen: een Kofschip, de VROUW MAAIKE genaamd, lang over steven 52 en wijd 12¼ voeten, met al zijn staand en lopend want, zeil en treil ankers, touwen, haken, bomen en koksgoederen; zo en in dier voegen hetzelve door de eigenaar Anne Hilles Visser, in de beurt van Bolsward op Amsterdam wordt bevaren, en thans is liggende in de Stads Gracht te Bolsward.
Wie hieraan gading heeft, kome, op zaterdagen den 4 februari 1815, bij de beschrijving, en den 11 daaraanvolgende, bij den finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren precies, in de herberg Het Fortuin, te Bolsward, en kope op condities dan voor te lezen, die intussen te vernemen zijn ten kantore van voornoemde notaris.


Datum: 24 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hollands gebouwd Smakschip, groot 46 lasten rogge. Te bevragen bij de Cargadoors Ary Prins en Comp. te Schiedam, alwaar hetzelve thans is liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het schip genaamd DOVER CASTLE of DOVERCASTLE, gebouwd in de Rivier de Theems, ten dienst der Oost-Indische Compagnie, groot circa 820 tonnen volgens Register of Meetbrief; is met een koperen huid en bouts voorzien, en te Londen in Anno 1808 geheel vertimmerd, waarvan de onkosten zoveel bedragen hebben alsof hetzelve nieuw was, en is thans volkomen uitgerust, met deszelfs inventaris, zoo van nieuwe zeilen, touwwerk, watervaten enz. en gemonteerd met 22 Ps twaalf ponders; hetzelve is in het Dok geweest en was gereed tot het doen van eene reis naar Oost-Indiën, waartoe hetzelve zeer berekend is; zo ook voor Brasiliën of Buenos-Ayres; hetzelve is thans liggende in het Kanaal Blackwal, in de Rivier de Theems, te Londen. Meer informatie bij Van Heynen en Tentye, Cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag den 27 januari 1815 namiddags ten 3 uur in het Logement den Hollandschen Tuin te Vlaardingen: een welbezeild Visch-Hoekerschip, leggende in de haven aldaar, met deszelfs rondhout en verdere goederen, op het verkoopbiljet breder gespecificeerd; nader adres ten kantore van de Notaris P. Verkade, te Vlaardingen voornoemd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 12 januari ’s morgens ten 10 ure, is op Ameland gestrand het schip de JONGE THEODOOR, kapt. G.L. Doornbos, van Bordeaux naar Amsterdam; het volk is gered en men was bezig de lading te bergen. (opm: smak, bouwjaar 1803; kapt. Gerrit Lippes Doornbos)


Datum: 26 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de maand oktober l.l. leed een Hollands schip, de FORTUNE, schipbreuk te Bridlington-Quay, waarvan de equipagie en passagiers door de mannelijke onverschrokkenheid van een zekere John Ushers en enige andere personen, met levensgevaar gered werden, behalve een man en vrouw die ongelukkig verdronken. De inwoners dier plaats hebben terstond bij inschrijving een som van 129 Pond Sterling bijeen gebracht, om de door dit toeval ongelukkig gewordene te ondersteunen; en Zijne Koninklijke Hoogheid de Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, van deze gebeurtenis onderricht, heeft, door middel van zijn consul te Hull, de heer J.C. Cankrien, aan gemelde Ushers en de overige brave redders dier ongelukkige Hollandse zeelieden, de som van 20 Pond Sterling gezonden, om onder hen te worden uitgedeeld, ter beloning van hun kloekmoedig en menslievend gedrag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. In een brief van Wisby, van de 23 december, wordt gemeld dat het op de rivier gestrande schip HET HERSTELD NEDERLAND (opm: kof HET HERSTELDE NEDERLAND), kapt. Gerrit Siebes Rotgans, van Koningsbergen naar Amsterdam gedestineerd, weder in vlot weer en te Rohenhafe binnen gebracht was; men had reeds een begin gemaakt met lossen om het schip te kunnen repareren, daar hetzelve vier voet water had ingehad, kon men van de gesteldheid der lading nog niets melden.


Datum: 27 januari 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een kofscheepje, 48 x 11 voet; te bevragen bij H. van der Tempel, te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: zeker welbezeild Tjalk Hekschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang 58, wijd 12½ voeten, en hol na rato, thans beladen liggende te Harlingen, en zulks invoegen bij schipper Johannes Vriesenbach (opm: LC 220315 noemt als schipper Wijsenbach) als eigenaar wordt bevaren.
Iemand gading makende, kan zich hieromtrent vervoegen bij de heer Jan Dirks Gorter, koopman te Sneek, als hiertoe door de eigenaar gelastigd.


Datum: 28 januari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 januari. Bij Windau (opm: Ventspils) is gestrand het schip ANNA, kapt. J.H. Lugt, met hennip van Riga naar Amsterdam; het schip is wrak, en de lading meestal beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Te Guernsey is lek binnengelopen en afgekeurd het schip LION LEVY, kapt. H.A. Blankman (opm: Hendrikus A. Bankman), van Rouen naar Lissabon.


Datum: 30 januari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keizer, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op dinsdag den 14 februari 1815, des avonds te 7 uur, ten huize van L. van der Molen, aan de Markt te Groningen, door de procureur J. Versteeg en Zoon, publiek bij strijkgeld te verkopen: een wel bevaren smakschip ANGELICA CATHARINA genaamd, groot plusminus 50 roggelasten, met zeil en treil enz, enz, gevoerd door wijlen W.H. Blijma (opm: Wietze J. Blijma). Thans liggende in de haven van Emden en aldaar ter bezichtiging.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

J. Veenhoven Hz, griffier van het vrederegt, Canton Hoogezand, zal ten verzoeke van de wed. E.H. Maathuis en Comp. te Sappemeer op donderdag den 2 februari, des avonds precies te 5 uren, ten huize van de wed. C. Koning, kasteleinse te Sappemeer, overgaan tot de openbare verkoop, op schade en bate van de schipper Jan Harms de Lange en vrouw Antje Hindriks, van een Tjalkschip, in 1805 nieuw uitgehaald, groot plusminus 36 roggelasten, met zeil en treil, thans liggende voor de behuizing van scheepsbouwer Albert Thijssens, te Sappemeer, bij wie nadere informatie kan worden bekomen en de inventaris van het scheepsgoed te zien is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, groot plusminus 26 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals hetzelve in de jare 1813 nieuw is uitgehaald. Te bevragen bij Derk Doornbosch te Appingedam alwaar het schip thans voor de wal is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E. Schotanus, openbaar notaris te Workum, zal aldaar, op vrijdag den 10 februari aanstaande, des namiddags ten twee uren, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij de finale toewijzing, ten huize van W.S. Minks, kastelein in ’s Lands Welvaren, publiek presenteren te verkopen: een Tjalkschip, genaamd de JONGE AREND, bij J.T. Hobma als schipper wordende bevaren, lang over steven 62 voeten, hol en wijd naar advenant, liggende in de Diepe Dolte, bij de Zoutbranderij van de mede eigenaar de heer J. Tromp aldaar, breder bij biljetten en inventaris gespecificeerd, waarna de condities bij bovengemeld notaris te vernemen zijn.


Datum: 01 februari 1815


Krant:
 GVK - Gazette van Kortrijk

Lijst der schepen, welke door de felle winden gedurende deze maand grote schade geleden hebben (opm: bekort).
Te Harlingen is, na veel moeite en gevaar van het ijs, beschadigd binnen gekomen het schip HERMINA HELENA, kapt. B.A. Bonn (opm: buitenlander), van Londen naar Amsterdam, laatst uit het Vlie, alwaar het door behulp van loodsen is binnen gebragt.
Te Oostende is binnengelopen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, van Nantes naar Amsterdam bestemd, had veel storm en slegt weer gehad, enige zeilen verloren en andere ligte schade bekomen; ook was er enig water in het schip gekomen, doch heeft niet behoeven te lossen, maar zal de reize spoedig vervolgen.


Datum: 02 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Volgens rapport zijn op de Juische kust (opm: het waddeneiland Juist) aangedreven enige papieren, behorende tot het schip de VROUW MARTHA, kapt. B.J. Nuisker, in de maand oktober van Sunderland naar Amsterdam vertrokken, zodat men veronderstelt dat dit schip verongelukt zal zijn. (opm: de smak ging verloren; kapt Berend Jan Nuisker verkreeg in 1815 een ander schip)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Den 21 is bij Yarmouth gestrand het schip GOEDE HOOP, kapt. Berg (opm: Gt. Yarmouth, tjalk, bouwjaar 1810 of eerder, kapt. Fedde Roelfs Berg), van Newcastle naar Amsterdam; het volk en de lading, in steenkool bestaande, zijn geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Den 21 dezer is te Plymouth zwaar lek binnengelopen het schip de VROUW MARIA ELISABETH, kapt. … (opm: niet vermeld), van Bordeaux naar Amsterdam.


Datum: 03 februari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schipper Jacob Geuchiens Sap, presenteert uit de hand te koop, een welbezeild Tjalkschip (opm: VRIENDSCHAP), groot plusminus 35 roggelasten, liggende te Rotterdam, voorzien van een goede inventaris, kunnende blijven varen zonder reparatie van enig belang.
Iemands gading zijnde kan zich vervoegen bij bovengemelde te Gasselte in Drenthe.
(opm: zie ook RC 060515)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris J.D. Hanekamp van Harinxma, te Leeuwarden, zal, op maandag den 6 februari 1815, bij de provisionele, en op maandag den 20 dito daaraanvolgende bij de finale palmslag, telkens des avonds ten 5 uren, ten huize van C. Buis, kastelein in de Korenbeurs, publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen:
-1: Een huizing, bij Leeuwarden, door Cornelis Andries Bylinga bewoond (opm: bekort).
-2: Een Hekschip, de JONGE ANDRIES genaamd, lang over steven 64 voet, wijd 14½ voet, hol op zijn uitwatering 6½ voet, benevens deszelfs boot, lang ongeveer 13 voet, zoals hetzelve thans bij Cornelis Andries Bylinga, als eigenaar wordt bevaren; breder bij biljetten gespecificeerd, en waarvan de inventaris ten kantore van gemelde notaris ter lezing ligt.
(LC 100215 meldt dat is geboden op kavel 2 NLG 2.500)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Cannegieter zal, op woensdag den 15 februari 1815, des avonds ten vijf uren, ten huize van Johannes Adams, kastelein te Grouw, bij de provisionele en finale toewijzing, publiek bij strijk en verhooggeld verkopen: drie aandelen in drie Bijl- of Scheepsbrieven, als één ten laste van schipper Lolke Andries Pranger (opm: tjalk JONGE AKKE), één ten laste van Wessel Andries Pranger, en één ten laste van schipper Jan Alberts; zijnde deze effecten alle herkomstig uit de boedel van wijlen Ype Symons, gewoond hebbende te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, lang 57 voet, wijd 12½ voet, met mast, stag, want, klein zeil en fok; liggende bij Sies Geerts van der Werf, op het Vliet, bij Leeuwarden.


Datum: 04 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheeps-makelaar Ch. Brequigny zal publiek aan de hoogstbiedende, op maandag den 15 februari 1815 des namiddags ten twee uren, in de Herberg “de Ville d’Ostende”, bij de Beurs, op de bij de veiling voor te lezen conditiën, verkopen: het fraaye Belgisch Driemast-schip, genaamd de CONCORDE, van omtrent 300 ton, hebbende twee dekken, met al het staande en lopende want, zoals het vlot in het Dok is liggende, en volgens inventaris, die op het kantoor van genoemde makelaar, bij wie men zich om nadere informatie kan adresseren, te zien is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag den 10 februari 1815, des voormiddags om 11 uur, zal G.J. Goedkoop, strandvonder te Goedereede, ten verzoeke van Ary Langeveldt, kaptein, gevoerd hebbende het Hollands Driemastschip ARINUS MARINUS, op den 28 december Anno Passato (opm: verleden jaar) aan de noordzijde van den eilande Goedereede gestrand, publiek (ad opus jus habentium) (opm: in het belang der rechtverkrijgenden) aan de meestbiedenden (om contant geld) verkopen: het wrak van hetzelve schip, zo als het in water tegen het strand is liggende; mitsgaders twee defecte sloepen, enig wrakhout en kleinigheden, in de duinen geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Finale verkoping, op den 9 februari 1815, des avonds te 6 uren, in de St. Joris-Doele te Schoonhoven, van een scheepstimmerwerf, met huis, erve, boomgaard, schuur, lootsen en verdere ap- en dependentiën, waarin de scheepmakers-affaire sedert onheuchlijke jaren met het beste succes is geëxerceerd, staande en gelegen aan de Scheepmakershaven te Schoonhoven; waarvan de verkoop thans, vermits het overlijden van de laatste eigenaar, Adrianus Nederberg, moet geschieden.


Datum: 07 februari 1815


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen. Te Lissabon W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP) van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang 63 voet, wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, liggende te Bergummerdam (opm: Bergumer Dam) bij de wed. van Jan Pijk.
Te bevragen bij de wed. Jan Johannes Kramer wonende op het Zuiderhuisterveer.

Krant:
LCEG - London Courier and Evening Gazette


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Vertrokken ZEPHYR, Meulenbroek (opm: brik, kapt. Frans Meulenbroeck), naar Oostende.


Datum: 09 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- een Hollands gebouwd en opgemeten tot Stuigie (??) geschikt Barkentyn-Galjootschip, groot 180 lasten,
- een snelzeilend Schoonerschip, groot circa 30 lasten,
- een buisschip, groot omtrent 40 lasten, zeer bekwaam om tot de vis- en haringvangst te dienen,
- een extra welgebouwd Fregatschip, groot circa 140 lasten,
- een uitmuntend Brikschip, groot omtrent 75 lasten,
- een hegt en goed Tjalkschip, groot omtrent 40 lasten,
allen liggende te Rotterdam.
Te bevragen bij kantoor Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

(Geen datum) In Ter Neus binnengelopen het schip HET HERSTELD HOLLAND, kapt. A.T. Noorman (opm: kapt. Arend Fokkes Noorman), van Amsterdam naar Bergen extra gedestineerd, hetzelfde was tweemaal voor het Lied (opm: een liet of lede is een vaarwater; hier bedoeld binnen de eilanden tussen Stavanger en Bergen) geweest, doch telkens teruggestormd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op den 16 december is bij Howth in Ierland totaal verongelukt het Hollandse schip (opm: kof) de ISAAC. Schipper Homme Elias Tieleman en vier schepelingen zijn door onvermoeide pogingen van Richard Dodd van Baldoyle gered, en te hunne behoeve is, door de zorg van de heer Stevenson Seaver, een ruime inzameling van penningen geschied. (opm: zie RC 160115)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 februari. Den 26 januari is op de Galloper totaal verongelukt het schip VRIESLAND, kapt. Pieter Cornelis van Rhijn, van Harlingen naar Cadix; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Op de rivier van Bordeaux is, om het ijs te ontwijken, door de loods op den wal gezet, het schip (opm: kof) de JONGE CAROLINA, kapt. J. Bootes Bleeker, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, doch is daar weder afgebracht, zijnde onbeschadigd en dicht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op dinsdag 14 februari 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, verkopen:
- het 1-mast Hoekerschip de VROUW CATHARINA, (opm: zie RC 201214 en 210215)
- 1/8e part in het Buisschip HET ZWARTE PAARD,
- 1/4e part in het Brigantijnschip ATALANTE.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra deugdzaam Hollands Brikschip (opm: geen naam aangegeven, maar zeer waarschijnlijk HARMONIE) met al zijn toebehoren, groot ± 150 à 160 Amsterdamse lasten, liggende in de Kom te Antwerpen; te bevragen bij J.C. Burger, aan boord van het schip, en bij Gebrs. Nottebohm.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Martinique is gearriveerd Wittevronghel van Duinkerken; te Havana K.H. Ruyl (opm: brik JUFFROUW AAGJE) van Amsterdam, dezelve zou volgends brief van den 9 december in circa 14 dagen daarna gereed zijn om weder naar Amsterdam te vertrekken.
Te Lissabon zijn gearriveerd F.J. Dorp en J.F. Witteveen van Ostende; te Bourdeaux kapt. Schaap van Plymouth.


Datum: 15 februari 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Tjalkschip, 66 x 14½ x 4⅔ voet op het berghout en op de uitwatering 6½ voet, alsmede een nieuw Hekschip, 60 x 14 x 4½ voet op het berghout en op de uitwatering 6 voet.
Te bevragen bij de koopman L. Feyens, op het Vliet, te Leeuwarden, of bij Hessel Botes van der Kolk, te Warrega, alwaar de schepen zijn liggende, en die in billykheid willen handelen.


Datum: 16 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbenden van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Weledelgestrenge Heer President van de Regtbank van Koophandel in Rotterdam, zullen op dinsdag 28 februari 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar veilen en verkopen: het extra welbezeild Hollands gebouwd Brigantijnschip (opm: zie DC 070315, waarin sprake is van het hol van het Brigantijn-galjootschip), genaamd de VROUW CATHARINA, schipper Gottfried Preisz, lang over Steven 111 voeten 9 duim, wijd, binnen de huid, 24 voeten, hol, van de bovenkant van de kiel tot onder de watergangen van het bovendek, 14 voeten 12 duimen, alles Amsterdamse maat, liggende in het Haringvliet, noordzijde, te Rotterdam; breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars. (opm: in RC 080415 verscheen deze advertentie opnieuw; ook nu werd het schip omschreven als een Brigantijn-Galjootschip met als nieuwe veilingdatum 24 april)


Datum: 17 februari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Daar zijn enige koopvaardijschepen binnengelopen met aanzienlijke ladingen, rijst, suiker en koffie, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl. Twee smakschepen zijn naar zee gezeild, beide bestemd voor Londen met haver, kapitein Nanne Jans Bakker en IJbe Jurjens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Steenbeek te Heeg zal, ten verzoeke van Beeuwe Wiegers Visser, te Woudsend, publiek verkopen:
1. Een tarwe-, rog- en pelmolen te Woudsend.
2. Twee woonhuizen ten Zuiden van de molen.
3. Een zeilmakerij aan de Ee.
4. Een huizinge te Woudsend, gequoteerd no 125, in huur bij Jentje Jurjens tot mei 1816.
5. Een huizinge aan de Straat te Woudsend, gequoteerd no 126 (opm: huisnummer), in gebruik bij Romke Harings tot mei 1817.
6. Een groote scheepstimmerschuur met de grond daarby behoorende, zeer geschikt voor koffen, smakken en andere groote schepen te timmeren.
7. Een welbetimmerd jagt, met zeil en treil, zoo en in dier voegen het door den verkooper is bevaren.
Finale palmslag 13 maart 1815. Alle degene welke iets te pretenderen hebben of schuldig zijn aan Beeuwe Wiegers Visser wordt verzocht opgave te doen voor of op 13 maart bij W. Steenbeek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris G. Wilhelmy zal, op dinsdag den 21 februari 1815, des middags ten 12 uren, ten huize van Eelke Edzes Westra, herbergier te Veenwouden, aan de meestbiedende verkopen: een nog hecht en sterk Koffeschip, lang 40 voeten, wijd en hol na rato, met mast, zeilage, touwwerk en verdere annexen; invoege bij wijlen Marten Alberts de Groot bevaren, en thans aan de Wal ligt te Veenwouden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een welbezeild Tjalkschip, de VROUW CATHARINA, kapt. Jan Louis Smit, van Zoutkamp, lang over steven circa 70 voeten, wijd over de berghouten 15 voeten en 3 duimen, en hol op zijn uitwateringen 6¾ voeten, Groninger maat, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere scheepsgoederen; zodanig hetzelve dezer dagen van Londen gekomen, en in de Zuiderhaven te Harlingen is; nader informatie bij de cargadoors Repko en Teersma, op de Groote Breedeplaats, aldaar.
(opm: nadat de tjalk was verkocht verkreeg kapt. Smit de in 1814 nieuwgebouwde smak HOOP EN VERWACHTING)


Datum: 18 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. In het laatst van januari is bij Cuxhaven gestrand de VROUW ANNA, kapt. Osterman, van Londen naar Hamburg; de lading is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. Op 4 februari is te Mountsbay (opm: Cornwall) verongelukt het schip ST. JEAN, kapt. Breemen, van Cette naar St. Valery.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Te Cowes is binnengelopen de VROUW CATHARINA, kapt. Lutjes, van Havannah naar Ostende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Op de Loire is binnengelopen het schip ELISABETH, kapt. C. Holm, van Embden naar Nantes; moet lossen om te repareren.


Datum: 20 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Simon van de Lely, openbaar notaris te Maassluis, Canton Vlaardingen, zal op woensdag 1 maart 1815 te 11 uur voormiddags in het Logement de Moriaan aldaar publiek verkopen: een welbezeild Haring- en Visch-Hoekerschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, laatst gevoerd door stuurman Rocus Regoord, nieuw uitgehaald in den Jare 1794, lang over Steven 62 voeten, wijd 15 voeten 9 duimen, hol 8 voeten 9 duimen, met alle deszelfs Masten, Rondhout, Staand en Lopend want, en verdere goederen volgens Inventaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Extract uit de Demerary Royal Gazette, van den 17 december 1814.
Cumingsburg, den 17 december. Na een afwezen van verscheidene jaren, hebben wij eindelijk het genoegen op onze rivier weder te zien de Hollandse vlag. Het schip de VREEDE, kapitein Sturk (opm: pink, kapt. Paul Sturk), is alhier op laatsleden woensdag (opm: 14 december) aangekomen. Het schip vertrok van Amsterdam op den eersten november; op het naderen tot het fort, deed de kapitein saluutschoten voor de Britse vlag, welke beleefdheid terstond werd beantwoord. Het schipsnaam de VREDE (opm: VREEDE), was zeer gelukkig gekozen, en wij nemen de vrijheid hier bij voor te stellen, dat het eerste schip van hier naar Holland wordt genaamd de EENDRACHT. Wij zullen hun dan slechts vele en voorspoedige reizen te wensen hebben.

Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling: op maandag 20 februari 1815, in het N.Z. Heeren Logement:
Een extra ordinair welbezeild kat-schip, genaamd DE JONGE PIETER, lang over steven 125 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 23 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 13 voet 5 duim, de stuurplecht hoog aan boord 8 voet. Alles Amsterdamse maat. NLG 6.050, in slag NLG 950. Opgehouden.
(opm: het schip, eerder genaamd JUFVROUW JOHANNA, 340 gecalculeerde tonnen groot, had sinds november 1810 en waarschijnlijk reeds daarvoor in Amsterdam opgelegd gelegen, werd in mei 1815 alsnog verkocht aan Ca. de Wolff & W. Kops, Amsterdam om onder kapt. Gerben Cornelis Roep weer zee te kiezen)


Datum: 21 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Smakschip, groot 70 rogge-lasten; te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen, Van der Eb, Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 februari. Het 1-mast Hoekerschip de VROUW CATHARINA, op 14 februari 1815 publiek te Rotterdam geveild en onverkocht gebleven, blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam.
(opm: het schip werd tenslotte op 11 maart verkocht, kreeg de naam JONGE JACOBA en zou vanuit Vlaardingen o.a. onder stuurman Daniel Spanjersberg [1821] en Hendrik Alijk [1824-1827] tot 1827 voor de haringvangst worden ingezet)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Delfzijl lagen den 18 februari zeilree het schip BRUTUS, kapitein Geert Hendriks Noorman, gedestineerd van Leer naar Lissabon; het schip NOOITGEDACHT, kapitein Pieter Hendriks Peperboom, gedestineerd van Bergen naar Amsterdam; het schip de VROUW MARGINA, kapitein Jurjen Bonnes Bakker, gedestineerd van Amsterdam naar Bergen; alle om averij daar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris van het Canton van en residerende te Veendam, zal ten verzoeke van schipper Derk Niklaas Mulder verkopen, een in den jare 1810 uitgehaalde Tjalkschuit, met deszelfs annexen, in voegen thans bij het Benedenste Vallaat (opm: verlaat of sluis) liggende, met uitzondering van het koksgereedschap, genaamd de VROUW GEERTRUIDA, groot om de 20 roggelasten. De verkoop zal plaats hebben vrijdag den 24 februari 1815 te Veendam, des avonds om 5 uren.


Datum: 23 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Te Koppenhagen is met al het volk verongelukt het schip HENRIETTE, kapt. J. Oldenburg, van Libau naar Amsterdam. (opm: geen datum vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Op 15 februari is op de Goodwin Sands verongelukt het schip de VREDE, kapt. Eleman (opm: thuishaven Brugge, kapt. Leendert Eelman), van Ostende naar Nantes. Het volk (opm: zeven opvarenden) is geborgen.


Datum: 24 februari 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Mr. M van der Tuuk te Veendam zal verkopen:
- 1/32 aandeel in het Koffschip de VROUW GEZINA, gevoerd wordende bij de kapitein G.R. Engelsman;
- 1/32 aandeel in het Koffschip VROUW ELIZABETH, gevoerd wordende door kapitein F.B. Nipperus;
- 1/32 aandeel in het Smakschip de VROUW AFINA, gevoerd wordende door kapitein C.F. Taaij;
- 1/32 aandeel in het Smakschip genaamd IETSKALINA MARGARETHA, gevoerd wordende door kapitein G.R. Oosma;
- 1/32 aandeel in het Koffschip MARIA JOSINA, gevoerd door kapitein P. Muntendam.
- 1/32 aandeel in het Smakschip genaamd JONGE HENDRIK, gevoerd door kapitein A.J. Hazewinkel;
- 1/30 aandeel in het Smakschip genaamd CONCORDIA, gevoerd door kapitein P.M. Smit.
Verkoop den 2 maart 1815 des namiddags, precies te 3 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ter verkoop: een Tjalkschip, genaamd de JONGE SIJBEN, liggende thans te Weender (opm: Weener), bij de zijl (opm: sluis), uitgehaald in de jare 1806, groot plusminus 25 roggelasten, met zeil en treil en verdere annexen, ingevolge inventaris, welke zo ter kantore van opgemelde notaris, als ten huize van kastelein Nicolaas Adams Schoop, te Weender ter lezing ligt, alwaar mede nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Meester notaris Hendrik Koning te Bellingwolde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Berend J. Mulder, presenteert uit de hand te verkopen zijn Tjalkschip, met deszelfs opgoed, zoals door hem zelve is bevaren, groot 22 roggelasten, zijnde in het jaar 1809 in mei nieuw uitgehaald. Wie hiervan gading maakt kan bovengenoemde daar over spreken te Veendam op het Oosterdiep.


Datum: 25 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op vrijdag den 3 maart 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, veilen en verkopen: een extra welbezeild Smakschip, genaamd de JONGE HENDRIK, kaptein S.T. Parma (opm: Sikke IJsbrandsz Parma), lang over Steven 68 voeten, wijd binnen de huid 16 voeten 7 duimen, hol, in het ruim, op zijn uitwatering, 6 voeten, alles Amsterdamse maat, met Rondhout, Staand en Lopend want, Ankers, Touwen en Zeilen, liggende in de Scheepmakershaven, bij de Grote Wijnbrugstraat; breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 28 februari 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op dinsdag den 14 maart 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, verkopen: het extra welbezeild Hollands gebouwd Brikschip, genaamd de JONGE MARIA, lang over Steven 76 voeten, wijd binnen de huid 21 en 1 half voeten, hol, van bovenkant van de kiel tot onder de watergangen 14 en 1 half voeten, alles Amsterdamse maat, liggende in de Wijnhaven te Rotterdam; breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.
(opm: in een advertentie van 14 maart werd de veiling tot nader bericht uitgesteld; het schip werd nu omschreven als een Brigantijn, gevoerd door kapt. Cornelis van Muyen, zie RC 140315)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, H. Smit, J.H.A. Balwé en C. Baljé, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 6 maart 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW CATHARINA, gevoerd door kapt. Simon Fokkes Taay, lang over Steven 99 voeten, wijd 22 voeten 9 duim, hol 11 en 1 half voeten, alles Amsterdamse maat; nader onderrigting bij voornoemde makelaars en bij Canne en Baljé.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop, of te huur: een wel ter nering scheepmakerij, met annexe woning, loots en hetgeen verder tot die affaire behoort, staande en gelegen aan de Goudkade, onder Broektuil. Te bevragen bij Notaris Blok te Moordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. M van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam zal ten verzoeke van kapitein Jan Hendriks Jonker en consorten, publiek verkopen, een in den jare 1810 nieuw uitgehaald Smakschip, genaamd MARTHA HENDERIKA, met deszelfs ankers en touwen, zeilen en treilen en het koksgereedschap, groot plusminus 42 roggelasten, thans liggende te Rotterdam. Donderdag den 9 maart des avonds te 5 uren.


Datum: 02 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Te Gravesend is aangekomen Meulenbroek (opm: kof ZEPHYR) naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Het extra op de zeilage gebouwde en tot het overvoeren van passagiers bij uitnemendheid geschikt Brikschip FORTUNA te Dordrecht in lading liggende naar Cadix (opm: Cadiz), heeft nog tien of vijftien lasten ruimte overig.
Adres bij den kapitein Jan Sikkes in de Kalkhaven, die binnen 10 à 12 dagen denkt te zeilen.


Datum: 03 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Scheffer en H. Smit, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 6 maart 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd HARMONIE, gevoerd door kaptein J. Poel, lang over Steven 99 voet, wijd 22 voet 3 duim, hol 11½ voet, alles Amsterdamse maat; nader onderrigting bij genoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op den 27 februari lagen te Delfzijl zeilree het schip het VERTROUWEN, kapitein Mattheus Plakke, met stukgoederen, gedestineerd van Hamburg naar Amsterdam; om averij binnengelopen het schip JONGE CATHARINA, kapitein J.H.F. Singer, met campechehout, gedestineerd van Stettin (opm: Szczecin) naar Amsterdam.
Binnengekomen het schip GEZINA, kapitein J.L. Vos van Londen naar Delfzijl gedestineerd, leegscheeps, hebbende het gemelde schip 10 weken op het zand gezeten bij het eiland Langeoog, en is eindelijk bij hoog water, door een groeve (opm: geul) van gemeld eiland doorgeslagen en op 22 dezer in goede welstand hier binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zyn werk geheel of gedeeltelyk verstaande, genegen zynde te werken, kan van stonden aan werk bekomen by Sikke Hendriks, op Oosterlittens.


Datum: 04 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 maart. Kapt. D.J. de Lange, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, van Sunderland komende, meldt van Terschelling, dat zijn schip den 23 februari aldaar op de Westwal vervallen en weinig tijds daarna in de grond gestoten was; na de tuigagie geborgen te hebben, had de equipagie het schip verlaten; vervolgens was een gedeelte der lading over boord geworpen, waardoor het schip geligt en daarop, met behulp van drie schuiten, met het overige der lading, in de haven gebracht was; het was de kapitein onbekend aan wie de lading geconsigneerd was. (opm: het schip is door kapitein Derk Jacobs de Lange waarschijnlijk verkocht voor de sloop, zie ook LC 150515)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Nantes, het Hollandsch galjas-schip de HOOP, schipper Andries Christiaan Roelofs, vertrekt (weer en wind dienende) voor of op den 12 maart.
Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 06 maart 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek te verkopen, ten huize van de weduwe J.J. Sterkenburg, in het Heeren Logement te Balk; op woensdag den 22 maart 1815, des avonds ten vijf uren, bij de beschrijving, en op woensdag den 29 dito, mede des avonds ten vijf uren, ten huize van G. Fellinga, in de Zwaan aldaar, bij de finale palmslag: zeker wel betimmerd en opgetuigd Koffescheepje, voor vier jaren nieuw uitgehaald, lang over stevens 48 voeten, wijd 11½, voorzien van vaste plecht, bezaan zeil, fokken, bomen, halen, ankers, touwen, enz, zodanig tot onlangs door nu wijlen Pier Meines Delstra, als eigenaar is bevaren, liggende te Balk, alwaar nader onderricht is bij de koopman A. Jonker aldaar, en Egbert Kleizes Hoekstra, te Oude-Ouwert.


Datum: 07 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Tjalkschip, groot 36 à 38 lasten; te bevragen bij de heer P. de Vries, op het Wolfshoek te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Kofschip, lang over Steven 90 voeten, wijd 20 en ¼ voeten, hol 11 en 1 half voeten, van Munsters hout gemaakt, kunnende in de tijd van 6 weken te water worden gebragt, staande op de werf van de scheeps-timmerman Cornelis Uyterwijk te Zwartsluis; te bevragen bij makelaar Jan Tentye te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentye, makelaar te Amsterdam, zal op maandag den 8 mei 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kaagschip, genaamd de VROUW JACOBA, laatst gevoerd door Roelof Witsen, lang over Steven 70 voeten, wijd 18 voeten 3 duimen, hol 8 voeten 3 duimen, alles Amsterdamse maat; nadere onderrigting bij bovenstaande makelaar en bij Van Heynen en Tentye.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op dinsdag den 28 maart 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, aan de meestbiedende of hoogst mijnende (ten overstaan van de Openbare Notarissen Johannes Nozeman en Cornelis Hendricus van der Looy, na gedane aangifte conform de wet) veilen en verkopen: een extra welbezeild snelzeilend en met een koperen huid voorzien Fregat-schip genaamd NOORDHEY, laatst gevoerd geweest door kapt. De Bock, lang over steven 101 voeten, wijd binnen de huid 28 voeten, hol in ’t ruim 13 voeten, hoog tussen dek 6 voeten, de optree bij de mast hoog 11 duim, alle Amsterdammer voeten; met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en andere scheeps-gereedschappen, zo als dezelve thans is leggende in de Zalmhaven, achter de Mastenmakers Werf van de Heren Pr. Van Swyndregt en Zoon; breder bij inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Groningen, 7 maart. Mr. R. Lohman, openbaar notaris zal op maandag den 10 april des avonds te 7 uur ten huize van Jan Roos in de Gouden Roemer verkopen:
3. 2/5e Aandeel in de Scheepstimmerwerf de Goede Verwachting (opm: te Farmsum, zie ook PGC 210315), met de daarbijbehorende nieuw getimmerde Koftjalk en Chaloupschepen, om te aanvaarden op de eerste mei.
Alles breder omschreven in de voorwaarden en lasten van verkoop ten kantore van genoemde notaris in de oude Ebbingergracht te Groningen.
(opm: overige kavelingen voor de kroniek niet relevant)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen, en geautoriseerd door den weledelen gestrenge heer president van de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op dinsdag 14 maart 1815 des namiddags ten vier uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende of hoogsmijnende te verkopen: het hol van het Brigantijn-galjootschip genaamd de VROUW CATHARINA, gevoerd geweest bij schipper Gottfried Preicz, lang over steven 111 voeten 9 duim, wijd binnen zijn huid 24 voeten, hol van den bovenkant van de kiel tot onder de watergangen van het bovendek 14 voeten 10 duim, alle Amsterdamsche voeten, en alle deszelfs scheepsgereedschappen, als masten en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen enz, alles bij kavelingen, zo als dezelve gereedschappen zullen genommerd zijn, liggende aan boord van het voorschreve schip, liggende in de Haringvliet, noordzijde, bij de gewezens Episcopaalsche kerk, en op de kade bij hetzelve. (opm: zie RC 160215, 110315 en DC 140315)


Datum: 09 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Van Harlingen is vertrokken het aldaar overwinterd hebbende schip de VROUW CATHARINA, kapt. G.T. Nieland, van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin) gedestineerd; hetzelve heeft sedert op Ameland gestoten, een anker en touw gekapt, en is vervolgens, door behulp van een loods, teruggebracht; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. De 20 februari is op de Hoek van Holland gestrand het bomschip de VROUW WILHELMINA, kapt. W. Wielaarts, met geraffineerde suiker van Londen naar Antwerpen gedestineerd; er is niets van hetzelve geborgen en de zoon van de kapitein is verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Te Linde bij Christianstad is, met verlies van zeilen, anker en touw, binnengelopen het schip FORTUNA, kapt. De Groot, van Libau (opm: Liepaja) naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Te Yarmouth is lek binnengelopen het schip MARIA, kapt Smit, met steenkolen van Newcastle naar Bordeaux; moet lossen om te repareren.


Datum: 10 maart 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Steenbeek te Heeg zal op dinsdag den 14 maart 1815 te Woudsend verkopen: de gereed¬schap¬pen tot een groote scheepstimmerwerf behoorende, bestaande in: yzerwerk, vyzels, dommekrachten, plankhout, en hetgeen er meer tot een florissante scheepstimmerwerf is behoorende, zoo en in dier voegen het door Beeuw en Wieger Wiegers Visser, mr. scheepstimmerlieden, te Woudsend is gebruikt.


Datum: 11 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 9 maart. De plechtige uitroeping van onze geëerbiedigde Souverein als Monarch der Vereenigde Nederlanden zal, zodra een uit Weenen verwacht wordende Courier aangekomen zal zijn, met veel plechtigheid, en onder het lossen van het geschut geschieden. Men denkt dat zulks in de aanstaande week zal plaatshebben, wanneer zich Zijner Koninklijke Hoogheid, vergezeld door de eerste Ambtenaren van Staat, ter vergadering van de Staten-Generaal begeven zal, waarna de Afkondiging, door de Wapenherauten, op alle de pleinen dezer stad gedaan zal worden. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het Brigantijn-Galjootschip de VROUW CATHARINA, aangekondigd tegen 14 maart 1815 (opm: zie RC 160215 en DC 140315), zal geen doorgang vinden.


Datum: 14 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. In de nacht van de 7 dezer is het Engels Schoonerschip CHARLES COSTEN, kapt. S. Tilcimon, naar Londen gedestineerd, na verlies van ankers en touwen van de rede op de Steile Bank aan de grond gedreven; het schip zit bijna op zijde en is vol water; de equipagie is geborgen en op Texel aangekomen; de lading hoopt men ook te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. In Noorwegen is, na op strand gezeten te hebben, binnengelopen om te repareren het schip ERNST, kapt Kielberg, van Gefle naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het Brigantijnschip de JONGE MARIA, gevoerd bij kapt. Cornelis van Muyen, tegen hedennamiddag aangeslagen, is tot nadere advertentie uitgesteld. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars. (opm: zie RC 280215)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag 20 maart 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. Remmert Volkerts, lang over steven 73 en 1 half voet, wijd 16 voet 4 duim, hol 7 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en H. Smit, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag 20 maart 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW MARGARETHA, gevoerd door kapt. Harmanus J. Jeltes, lang over steven 77 voet, wijd 17 voet 8 duim, hol 8 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat. (opm: In een advertentie van 25 maart werd bericht dat de veiling geen voortgang zal hebben omdat het schip inmiddels uit de hand is verkocht; nieuwe eigenaar Jan de Jong, nieuwe naam VROUW BARBARA)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De veiling van het hol van het brigantijn-galjootschip de VROUW CATHARINA en scheepsgereedschappen, te Rotterdam, aangekondigd tegen den 14 maart 1815 (opm: zie DC 070315), zal geen voortgang hebben.


Datum: 16 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Te Cowes is wegen lekkagie binnengelopen het schip DELIGENTIA, F.J. Kleyn, van Antwerpen naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. In een brief van Antwerpen van 8 maart wordt gemeld, dat het schip de VREDE, E. Marais, van Dordrecht naar Kadix gedestineerd, nog te Calais was liggende; de averij zou veel zwaarder zijn als men zich in den beginne had voorgesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 15 maart. Op morgen zal onze geëerbiedigde Souverein aan de Staten-Generaal kennis geven wegens de uitslag van het Congres te Weenen, en vervolgens tot Koning der Nederlanden geproclameerd worden. De gehele bezetting en de schutterij zullen onder de wapenen zijn. Zijne Majesteit zal zich vervolgens onmiddellijk naar Amsterdam en van daar naar Brussel begeven.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den eersten maart zijn van Glückstadt vertrokken de aldaar binnen gelopen schepen de JONKVROUW CATHARINA (opm: kof), kapt. A.K. de Haan van Dantzig, en de GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. C.C. Westerbrink van Stettin, beide naar Amsterdam.


Datum: 17 maart 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F. Witteveen, advocaat te Leeuwarden, als daartoe last en procuratie hebbende bekomen, zal, ten overstaan van de deurwaarder J.A. Nysloot, op dinsdag, den 28 maart 1815, bij de provisionele en finale palmslag, des nademiddags ten 3 uren, ten huize van G.J. Zwart, in het Schippershuis, op het Vliet bij Leeuwarden, bij verhooggeld verkopen: een Tjalk of Schuiteschip, lang 65 voeten, wijd 13½ voeten, en hol 4¼ voeten, met zeil en treil en verdere annexen, liggende op de Grachtswal, in de Stads Gracht, bij Leeuwarden, en laatst bevaren door Tjerk Errits en Sjoerdje Minks, echtelieden aldaar.
De staat van losse goederen en verdere condities zijn te vernemen bij bovengemelde deurwaarder.


Datum: 18 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Aan alle de geenen, die deze zullen zien of hóóóren lezen, salut!
Naauwlyks had de eenstemmige wil der Mogendheden, op het Congres van Weenen vergaderd, zich voor de vereeniging van al de Nederlanden, onder hetzelfde gemeenschappelyk gebied, verklaard, of de ingezetenen der Belgische Provinciën betuigden ons om stryd hunne vreugde over dien gewigtigen maatregel, en hun verlangen, dat tot hen wierde uitgestrekt dat Souverein gezag, hetwelk de liefde der Hollanders ons bevorens opgedragen had.
Gedaan in ’s Gravenhage, den 16 Maart 1815. WILLEM
Ter Ordonnantie van Zijne Majesteit, w.g. A.R. Falck
(opm: eerste alinea van een declaratie van de nieuwe koning Willem I)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Van den Helder werd van de 14 maart gemeld, dat op de Zuidwal aan de grond gedreven was het Brikschip de JONGE LEONARD, kapt. J. Calander, van Amsterdam naar Madeira, St. Bartholomé en St. Thomas gedestineerd, doch was met behulp van een loodsschuit weder afgebracht, en lag weder in vlot water.
Nog waren die dag van de rede gedreven het schip (opm: kof) ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk naar Bordeaux, en het Smakschip de VOORZIGTIGHEID, kapt. J.R. Smit, naar Leith gedestineerd. Het eerste lag binnen de rug van de Balg ten anker, doch het laatste was buiten gezicht geraakt, en men wist niet waar hetzelve beland was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Lijst der schepen welke te Croonstadt overwinterd te hebben: CONSTANTIA, D.K. van der Laag. (opm: sterk bekort; verder overwegend Amerikaanse en twee Engelse schepen)


Datum: 20 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 19 maart. De plechtige Proclamatie van de Souvereine Vorst als Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau en Hertog van Luxemburg heeft donderdag (opm: 16 maart) in de Residentie plaats gehad. Dezelver werd des morgens vroegtijdig, door het luiden en bij afwisseling door het bespelen der klokken, den Volke aangekondigd. (opm: sterk bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 17 maart. Hedenmiddag is alhier de Proclamatie gedaan, waarbij de Koning der Nederlanden is uitgeroepen, zijnde met de grootste geestdrift aangehoord en ontvangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een Hollands gebouwd Smakschip, lang 74 voeten, hol in het ruim 6 en 1 half voeten, wijd binnen de huid 15 en 1 half voeten, te Londen gemeten 76 Ton; zijnde in behoorlijke staat om dadelijk naar zee te gaan, thans liggende te Rotterdam, in de Leuvehaven, Westzijde bij de Varkensteeg. Te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen (opm: o.m. de volgende Nederlandse schepen) in lading naar:
Demerary: het barkschip INDUSTRY, kapt. Jacob Harms de Weerd,
Nantes: de VROUW GESINA, kapt. Jan Gerrits Bart,
Havre: de FELIX, kapt. Jan Duyndam,
Leith: de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm Tonnces Hus,
Idem: de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten,
Liverpool: de VROUW ELISABETH, kapt. Frans Berends Nipperus,
Lissabon: de ADRIANA, kapt. Cornelis Smit, om spoedig te vertrekken,
Elseneur en Petersburg: DE CORNELIS EN CORNELIA, kapt. Wybrand Pieters,
(opm: volgens de monsterrollen van de Amsterdamse Waterschout voer het schip in 1814-1816 onder Pruisische vlag)
Elseneur en Riga: de ALIDA, kapt. Roelof Jans Eerkens,
Rochelle en Rochefort: de VROUW CATHARINA, kapt. Nicolaas Jacobs,
Stettin (opm: Szczecin): de VROUW GEZINA, kapt. Hendrik Okkes Kuyper,
Newcastle: de SPECULATION, kapt. Roelof Deddes van Wyk,
Hull: de VROUW GEZINA, kapt. Harm Koops.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt, Frederik van Dam, François Montauban van Swyndregt en Overzee en Oudemans, makelaars te Rotterdam, als daartoe geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad en hunne Principalen zijn van mening, ten overstaan van de heer Harrison, agent van Lloyd’s, voor rekening der Assuradeuren, op woensdag den 29 maart 1815, des voormiddags te 10 uur, in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar te verkopen: een grote partij scheeps-gereedschappen en victualie, geborgen van het Fregatschip ARINUS MARINUS, gevoerd geweest bij kaptein Ary Langerveld, bij Goedereede gestrand (opm: zie RC 190115), bestaande in masten, boegspriet en ander rondhout, zes differente ankers, een partij touwwerk, waaronder vijf kabels, want, paardenlijnen, trossen, enz, grotendeels nieuw, enige oude en nieuwe zeilen en rollen zeildoek, 28 karonnades en stukken, roopaarden, donderbussen, geweren, pistolen, kogels en enige ammunitie-gereedschappen; enige vatjes teer, pik, oly, harpuis, circa 100 ledige watervaten, een partij duigen, kopere ketels, enz; voorts circa 100 vaten en vatjes scheepsprovisie, als: brood, gort, geerst, erwten, bonen, circa 20 vaatjes, 5 kelders en enige manden diverse ingelegde groentens, circa 47/4 en 11/8 boter, 74 stuks kazen, 14 hammen en 6 stuks gerookt vlees, 1 kist en drie laden met medicynen en gereedschappen; voorts 25 varen bier, enige vatjes azijn, circa 15 oxhoofden en 1 vatje genever, 2/2 oxhoofden en 2 manden wijn, en andere goederen meer, alles zo gezond als beschadigd; bij kavelingen zo als dezelve goederen zullen zijn liggende in diverse pakhuizen, welke zullen worden aangewezen in de Notitie-Boekjes, die bij de bovengenoemde makelaars in tijds zullen te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt, Frederik van Dam en François Montauban van Swyndregt, makelaars te Rotterdam, als daartoe geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad en hunne Principalen zijn van mening, ten overstaan van de heer Harrison, agent van Lloyd’s, voor rekening der Assuradeuren, op donderdag den 30 maart 1815, des voormiddags te 10 uur, in het Badhuis onder de Boompjes, in het openbaar, te verkopen: de goederen geborgen geweest uit de lading van de ARINUS MARINUS, bestaande uit circa 200 vaten bier, 571 kelders jenever, 30 kisten wijn, circa 20 vaten azijn, enige manden seltser-water, circa 170 vaten en vatjes boter, circa 500 kazen, (van differente soorten) circa 320 hammen, enige ribben en ander gerookt en enige vaten gezouten vlees, 35 kelder en enige vatjes keuken-provisie, en gezouten vis. Een partij nieuw touwwerk, bestaande in kabels, paardenlijnen, wand-trossen, trossen, enz, circa 50 vaten teer, 50 rollen Hollands zeildoek, circa 20 vaten en 25 kelder oly. Enige stukken lakens, kassmieren, grijn of polimiten, trypt- en passementwerk, 15 kisten Engelse saucen, een kist eenhoorns, enige kisten pijpen, enige schilderijen en spiegels, een kist speelkaarten, enig papier en pennen, voorts enige ledige biervaten, losse duigen en bodemstukken en andere goederen meer, alles zo gezond als beschadigd; bij kavelingen zo als dezelve goederen zullen zijn liggende in diverse pakhuizen, welke zullen worden aangewezen in de Notitie-Boekjes, die bij de bovengenoemde makelaars in tijds zullen te bekomen zijn.


Datum: 21 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. De 14 maart is bij Hoek van Holland, op de hoogte van ’s Gravesande, gestrand het schip AURORA, kapt. J. Nogeuira, van Rio-Janeiro naar Rotterdam, laatst van de Corunha; de equipagie is, op één man na, gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Aan het einde van het Oosterhoofd der haven van Calais is den 9 maart gestrand het schip HARLEQUIN, kapt. J.B. Haverbeek (opm: galjoot ARLEQUIN, kapt./eig. J.B. van Haverbeek; het schip bleef in de vaart) te Antwerpen thuis behorende en naar Havre bestemd; de lading is gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Te Harwich is lek en met gebroken boegspriet binnengelopen het schip de JUFVROUW MAGDALENA, kapt. Dieken, van Emben naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 maart. Den 11 maart is te Torbaij gearriveerd het Engels oorlogsvaartuig THE FAVORITE, van New-York, medebrengende de ratificatie van het Vredes-Tractaat tussen Groot Brittannien en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de 17 februari te Washington uitgewisseld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Van ’t Vlie wordt in dato den 14 maart gemeld, dat aldaar gestrand is het Smakscheepje de VROUW ANNEGINA, schipper J.R. Kuiper, met haver van Harlingen naar Londen gedestineerd; het volk is geborgen (opm: zie RC 230315).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. R. Lohman, notaris te Groningen, gedenkt te verkopen op den 10 april 1815:
- een nieuw, bij uitstek wel getimmerd, Kofschipshol, groot plusminus 95 roggelasten, liggende bij de timmerwerf de Goede Verwachting, te Farmsum;
- 1/32 aandeel in het Smakschip de JUFFER ENA, als door P. Loffers wordt bevaren, waarvan nadere informatie te bekomen is bij W. en IJ. Hoekzema te Groningen;
- 1/32 aandeel in het Kofschip WELVAREN VAN HET OLDAMBT, zo door Simon Jacobs wordt bevaren. Nadere informatie te bekomen bij J. ter Hazenborg te Scheemda. (opm: het schip [bouwjaar 1802] heette inmiddels EENSGEZINDHEID en de kapitein had reeds de familienaam De Vries aangenomen, Simon Jacobs de Vries)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Nog wordt van ’t Vlie in dato den 14 maart gemeld, dat aldaar gestrand is het Smakscheepje de VROUW ANNEGINA, schipper J.R. Kuiper, met haver van Harlingen naar Londen gedestineerd; het volk is geborgen.


Datum: 23 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Wegens het Smakschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.R. Kuijper (opm: Jan Roelofs Kuijper), van Harlingen naar Londen gedestineerd en op Vlieland gestrand, meldt men in een brief van Harlingen van den 15 maart, dat hetzelve veel geleden hebbende, reeds bij de vierde ton was om weder binnen te komen, toen het door de vreselijke storm in zee op strand geworpen werd; hetzelve zat zo hoog, dat het misschien bij goed weer afgebracht zou kunnen worden; zijnde, voor zover men wist, nog vrij dicht; men was bezig de lading te bergen en het natte van het gezonde af te zonderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Van Terschelling wordt van den 16 maart gemeld, dat kapt. H. Wenpe, gevoerd hebbende het Smakschip de VROUW MARGARETHA, van de Weser naar Hull gedestineerd, die morgen met zijn volk in de boot op de Plaat de Noordvaarder aangekomen en vandaar door een visschuit geborgen was; zijnde genoodzaakt geweest die nacht hun schip, hetwelk bijna vol water en wegens reddeloosheid in de buitengronden vervallen was, te verlaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Kaptein Pieter Hasselaar, voerende het schip (opm: fregat) JOHANNA JACOBA, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, meldt van Corunha van den 22 februari, dat hij die dag daar binnengelopen was; zijnde, na zijn vertrek uit Texel, door vliegende stormen overvallen geworden, waardoor het schip veel uitgestaan had en lek geworden was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Wegens het Smakschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.R. Kuijper (opm: Jan Roelofs Kuijper, zie RC 210315), van Harlingen naar Londen gedestineerd en op Vlieland gestrand, meldt men in een brief van Harlingen van den 15 maart, dat hetzelve veel geleden hebbende, reeds bij de vierde ton was om weder binnen te komen, toen het door de vreselijke storm in zee op strand geworpen werd; hetzelve zat zo hoog, dat het misschien bij goed weer afgebracht zou kunnen worden; zijnde, voor zover men wist, nog vrij dicht; men was bezig de lading te bergen en het natte van het gezonde af te zonderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 maart. Den 21 arriveerden de JONGE DIRK, D.D. Flik, van Kous (opm: smak JONGE DERK, van Cowes), en de MARGARETHA CATHARINA (opm: smak), E.D. Duintjer, van Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, C. Schuurman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, B. Oostrum de Waal en F. der Kinderen, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op dinsdag 28 maart des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk) verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd HENRICUS, gevoerd door kapt. Jurgen Henrich Flindt, lang over steven 118 voet, wijd 29 voet 8 duim, hol 14 voet, het dek 6 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, C. Schuurman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.B. Lublink, B. Oostrum de Waal en H. Smit, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 3 april 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk) verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW MARIA, gevoerd door kapt. H.J. Bonn, lang over steven 90 voet, wijd 22 voet 4 duim, hol 12 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Coopman en de Witt en Lenaerts.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen en Andreas van der Sluys, makelaars, zullen op maandag den 3 april 1815 (in plaats van maandag den 20 maart 1815) verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. Remmert de Vries, lang over steven 73 en 1 half voet, wijd 16 voet 4 duim, hol 7 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven.


Datum: 24 maart 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris J. Romein, te Buitenpost, zal, op dinsdag den 4 april 1815, des namiddags ten twee uren, ten huize van Meine Johannes Boete, kastelein op de Rohel, bij strijkgeld verkopen: een Schuiteschip, de JONGE JOHANNES genaamd, met zeil, treil, ankers, touwen en verdere annexen, zijnde lang drie en zestig voet, wijd en hol naar advenant, thans liggende op de Rohel.
Nadere informatie en aanwijzing bij gemelde kastelein M.J. Boete.


Datum: 25 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het schip IMMINA BOUMAN, kapt. T.H. Hollander, van Londen naar Hamburg gedestineerd, is wegens bekomen lekkagie te Embden binnengelopen, alwaar het zal lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens brief van Varel van 13 dezer, was den 8 dito van de Weser vertrokken het in de maand november te Brake zeer lek binnengelopen schip de VROUW MARGARETHA, M. Morissen (nu H. Turken), met ballast van Amsterdam naar Bordeaux gedestineerd.


Datum: 27 maart 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Isaac Telting, te Franeker, zal, op donderdagen den 13 april 1815, bij de provisionele, en den 20 dito, bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten twee uren, in het Heeren Logement, te Franeker, bij strijkgeld verkopen: een Kofscheepje, lang over steven 39 voet, wijd 9 voet 7 duim, hol na rato, met zeil en treil, staande en lopend want en verdere toebehoren, thans te Franeker bij de Vismarkt liggende. Ook kan dit scheepje inmiddels uit de hand worden gekocht. Adres aan de notaris Telting voornoemd.


Datum: 28 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Heden zeilden de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.T. Hut, naar Leith, en de JONGE ENGBERDINA, kapt. J.H. Mulder (opm: kof, kapt. Jacob Hiddes Mulder) naar……

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De beneficiaire erfgenamen van wijlen de heer J. Vermeulen zijn voornemen om op donderdag den 6 april 1815, des avonds om 6 uur, ten huize en herberge van Mary Giele, in de Gouden Leeuw in Oudenbosch, ten overstaan van de Griffier der Rechtbank van Koophandel van Breda, publiek te verkopen: een extra schoon en welbezeild gaffelschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, lang over steven 59 voet, wijd 19 voet en hol 6 voet 6 duim, met al deszelfs staand en lopend want, en voorzien van alle verdere scheepsbenodigdheden. Gemeld schip is liggende in de haven van Oudenbosch, alwaar hetzelve dagelijks te bezichtigen is. Nadere onderrigting is te bekomen bij de heer A. Vermeulen, openbaar Notaris in de Fijnaart, bij de heer P.J. Schadee in den Oudenbosch, en bij de Griffier der Rechtbank van Koophandel in Breda.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op den 18 maart 1815 is bij de Vijf Sluizen nabij Vlaardingen overboord geslagen en verdronken de persoon Jeroen Cornelis de Vink, varende als stuurman op het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Leendert Parlevliet, komende uit Engeland; gekleed geweest, bij opgaaf van de kapitein, met een wit buis, bont hemd, rode doek om de hals, nieuwe schoenen met strikken, in de zak een nieuw Engels knipmes, met enig geld. Die voornoemde persoon, bij opvissing, mogt ontdekken, vervoege zich ten huize van Kornelis de Vink, op de Schorschendijk, letter C nummer 100 te Rotterdam, zal voor zijn diensten genereus beloond worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zeer snel zeilend Brigantijnschip, circa twee jaren oud, groot 98-1/40 Zweedse Lasten, van een zeer goede inventaris voorzien en liggende te Rotterdam. Adres bij Hudig Blokhuizen en Van der Eb, Cargadoors aldaar.


Datum: 30 maart 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Kaptein H.H. de Boer, voerende het schip de VROUW ANNA, met een lading rogge van Rouen naar Amsterdam gedestineerd, heeft eerst op de rivier bij Havre en vervolgens op zee zware schade bekomen, waardoor hij genoodzaakt geweest is in de Maas binnen te lopen; waarbij hij, na bekomen van nog meer schade, ook nog 3 voet water in het schip heeft gekregen, en bij gevaar van te zullen zinken, door behulp van sloepen, welke hij voor 500 gulden heeft aangenomen, den 24 maart, ’s namiddags, te Briel binnengebracht.; de lading zal moeten gelost worden om het schip te kunnen repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Kapt. Pieter Zouw, voerende het Brikschip JUPITER, met een lading zout en 16 kisten fruit den 5 maart van St. Ubes vertrokken en naar Rotterdam gedestineerd, is den 8 dito, door storm overvallen, in welk, na vier dagen daamee geworsteld te hebben, zijn schip zodanig lek geworden is, dat hij de haven van Brest niet heeft kunnen bereiken, maar hetzelve bij Douarnenez heeft moeten verlaten; zijnde hij zelve, nadat de equipage reeds van boord was, daar op gebleven; doch heeft niets dan enige goederen van de equipagie kunnen redden; het schip is terstond na zijn vertrek opengeslagen en geheel verbrijzeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Van den Briel wordt, in dato 8 dezer, gemeld: kapitein J.H. Mulder is gisteren, door het breken van zijn zwaard, op de rede terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rotterdam, 29 maart. Verkoping op rechterlijk gezag. Op maandag den 3 april, des middags te 12 uren, zal op verzoek van de heer Ary Boogaart, particulier, voor zijn gewezen Firma Ary Boogaart en Zonen, indertijd houtkopers, wonende te Rotterdam, domicilie kiezende ten huize van de procureur M. Groshans te Rotterdam, uit krachte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, den 12 december 1814, door de heer Ontvanger van Meerten den 20 december geregistreerd, tussen Ary Bogaart en Bastiaan van Santvliet, wonende te Zuidland, domicilie kiezende ten huize van de heer Jan Abram Jongeneel, notaris te Rotterdam, waarbij hij Bastiaan van Santvliet is gecondemneerd tot betaling van 492 gulden en 10 stuivers, met de kosten, de derde en laatste opbieding ontvangen worden van een dam- of kraakschuit, genaamd ZUIDLANDS WELVAREN, 12 lasten groot, gevoerd wordende bij Dirk van der Wal, toebehorend aan genoemde Bastiaan van Santvliet, en zulks met al deszelfs toebehoren, ankers, touwen, staand en lopend want en tuigagie, liggende hetzelve thans te Rotterdam, aan de steiger en zal de inzet alsnog zijn 200 gulden.
Zullende de opbiedingen ontvangen worden ter audiëntie der Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, door de heer Rechter Mr. H.J.J. Tuning, Rechter in dezelve Rechtbank, die van amptswege daartoe is benoemd, en zal tot dat einde de derde of laatste zitdag plaats hebben op maandag den 3 april 1815, terwijl M. Groshans, Procureur, wonende te Rotterdam, voor de requirant zal occuperen, en zal ten zijnen Kantore een Copie der Memorie van Lasten ter visie liggen, alwaar men ook informatiën ter bezichtiging kan bekomen. Geen bod zal kunnen worden aangenomen, dan geschiedende door een der Heren Procureurs bij gemelde Rechtbank postulerende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. J.E. Lublink en J.H. Scheffer, makelaars, zullen (ingevolge Appoinctementen van de Rechtbank van Koophandel, ten overstaan van de heer P. Tiedeman, Griffier van het Vredegerecht) op maandag den 3 april 1815, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwerzyds Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Schoonerschip, genaamd LA TEMMERARIO, laatst gevoerd door kapt. J.M. da Sousa, alsmede de ankers, touwen, zeilen, kanon en verdere scheepsbehoeften, tot genoemd schip behoord hebbende; breder bij het Biljet omschreven, en nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 01 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Volgens bericht uit Terschelling van den 24 maart, is die morgen in het Terschellingergat, aan het eind van Terschelling, gestrand het Tjalkschip DE JONGE JAN, gevoerd door schipper J.A. Bootsman, geladen met haver, van Embden naar Londen. Het volk is geborgen en men was bezig de lading te bergen. De tuigage is reeds geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 30 maart. Volgens een brief van Marseille, van den 15 maart, had men aldaar de vorige dag de zekere tijding ontvangen, dat het schip MERCURE, kapt. A. Guilleaume, vandaar naar Amsterdam gedestineerd, op de kust van Carthagena was verongelukt en van hetzelve niets dan het volk geborgen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. In een brief van Bordeaux, van den 16 maart, wordt gemeld dat bij Latisch verongelukt is het schip DE HOOP, kapt. H.D. Denema (opm: smak, kapt. Hendrik Douwes Donema), van Bordeaux naar Koningsbergen gedestineerd. Het volk had zich gered, doch het schip was aan stukken en de lading is gedeeltelijk aan land gespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Den 29 maart zeilden uit de Maas de schepen de GOEDE HOOP, kapt. H.A. Bontekoe, naar Riga; de LIEFDE (opm: kof), O.E. Onnes, naar …..

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt, in lading, aan de Beurt, op Brugge en Ostende, binnen door, het beurtschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend van Wasbeek. Heeren Kooplieden of Commissionairs, Goederen op Duinkerken, binnen door, te laden hebbende, kunnen van denzelven Beurtman zich bedienen. Adres bij den Bestelmeester Walop en de weduwe Beyerman, op de Zuidblaak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 1 april. Gister namiddag zeilde in zee ’s lands corvet van oorlog IRIS, kapitein Pool naar New York.


Datum: 03 april 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Sedert onze laatste is in Texel uitgezeild de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Tjalkschip, lang 68, wijd 15 en hol 6½ voeten, in den jare 1814 nieuw uitgehaald, met deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen en verdere toe en aanbehoren; breder volgens inventaris, liggende voornoemd Tjalk in de Lemmer, en aldaar te bevragen bij de openbaar notaris Ane Witteveen.
(opm: volgens LC 280415 in 1814 uitgehaald door Claas Hendriks de Vries)


Datum: 04 april 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op dinsdag 25 april 1815, 's morgens ten 11 uren, in het Venduhuis de Gouden Molen op de Hooge Nieuwstraat aldaar, te verkopen: het hol van het driedeks eiken Pinkschip, genaamd HARMONIE, lang over steven 140 voet, wijd bij de voorste balk van het grote luik binnen de huid 39 voet, hol in het ruim van den bovenkant der kiel tot op de balk aan boord 17 voet 3 duim, hoog tussen deks 7 voet, boven dek 6 voet 7 duim, alles Amsterdamsche maat, in den jare 1793 en 94 alhier te lande gebouwd voor den Chinaschen handel, en in den jare 1804 bijna geheel vernieuwd, met alle de daarbij zijnde goederen, breder bij inventaris omschreven, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht voornoemd. Nadere onderigting bij gemelde notaris te bekomen.


Datum: 05 april 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris L.J. Mooi, te Nijehaske, zal, op de vrijdagen den 14 april 1815, bij de beschrijving, en den 28 dito aanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten 3 uren, ten huize van de weduwe Andries Willem Hettinga, kasteleinse te Nijehaske, publiek bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: zeker hecht en welbezeild Tjalkschip, lang 68 voeten, wijd 14¾ voeten en hol naar proportie, en zulks met zeil en treil, ankers en touwen, haken, bomen en verdere scheepstoebehoren; zodanig en in diervoegen als bij de schipper Roel Popkes Zandwijk, als eigenaar is bevaren, en is liggende bij de Schanserbrug, nabij het Heerenveen.


Datum: 06 april 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op dinsdag den 25 april 1815, 's morgens elf uren, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat aldaar, te veilen en te verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, laatst gevoerd door schipper Cornelis Riedijk, in 1805 in Vriesland nieuw uitgehaald, groot omtrent 100 lasten, lang over steven 90½ voet, hol in het ruim van de kiel tot onder de balk van de voorkant van het groot luik 10 voet 10 duim, wijd tegen de buitenhuid in het groot luik 21 voet 10 duim, alle Amsterdamsche voeten, met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, boot, sloep, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeftens, zo als hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven binnen de stad Dordrecht, en voorts breder bij aangeslagen inventaris vermeld; zijnde nadere onderrigting te bekomen bij voorn. Telders.


Datum: 07 april 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Posthumusz te Beetsterzwaag verkoopt: een hecht en welbezeild Schuiteschip, de JONGE JAN genaamt, 50 x 11 x 3-⅔ voet, met alle annexen, laatst by Sytze J. Veenstra bevaren, zodanig te Gordyk by de werf van T.L. van der Werf in het water ligt en gezien kan worden.


Datum: 08 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonders van Hoek van Holland zijn van mening op donderdag 13 april 1815 bij Hendrik Overklift, onder ’s Gravezande, publiek te verkopen het hol, benevens de masten en boegspriet van het op den 14 maart 1815 aan Hoek van Holland gestrande Brikschip FLORA, kapt. A.J. Nogueira van Rio de Janeiro, zodanig als hetzelve zich alsnog aldaar is bevindende. Het schip was geladen met koffie, Brazil suiker en Buenos Ayros en Nova Colonia huiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 10 april 1815 des namiddags 4 uur te Amsterdam verkopen een extraordinair welbezeild Brikschip FAVORITE, gevoerd door kapt. Gerlof Visser, lang over steven 69 voet, wijd 20 voet 6 duim, hol 13 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting bij voornoemde makelaars en bij Hartman Lubberts en bij Huizinga Bakker en Klahn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, verkoopt op maandag den 17 april 1815 des namiddags 4 uur te Amsterdam een extraordinair welbezeild Kofschip DE KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. Barend Jans, lang over steven 97 voet, wijd 21 voet, hol 10 voet 4 duim, alle Amsterdamse maat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op maandag den 24 april 1815 des namiddags 4 uur te verkopen het Hol van het Barkschip DE GERMANUS, wijd binnen de huid 23 voeten, hol in het ruim 13 voeten 7 duimen, alles Amsterdamse maat, liggende in de Haringvliet, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande uit masten, ankers, touwen; nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Gerrardus Telders is voornemens, als daartoe gelast, op dinsdag 25 april 1815 ’s middags ten twaalf uren in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat binnen de stad Dordrecht, in ’t openbaar op te veilen, en aanstonds na de veiling op te hangen, af te slaan en te verkopen: een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd de DANGAST, lang over steven 71 en 1 vierde voeten, wijd bij de eerste balk voor het groot luik, binnen zijn huid, 20 voeten 10 duimen, hol in ‘t ruim bij de eerste balk bij het groot luik, op zijn uitwatering, 13 en 1 half voeten, alle Amsterdamsche maat, en dat verder met alle deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeftens, zo als hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, alles breder bij aangeslagen inventaris vermeld, en omtrent welk een en ander nadere onderrigting te bekomen is bij opgemelde notaris.


Datum: 12 april 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E. Schotanus en de deurwaarder P. Passing, beide te Workum, zullen aldaar op den 21 april 1815, ten huize van Jan Kingma, kastelein in de Gouden Leeuw, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 5 uren, bij de finale toewijzing, aan de meestbiedenden, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: een welbezeild Koffeschip, de VROUW JANKE genaamd, gevoerd bij schipper W.S. Hobma, onlangs uit zee aangekomen, lang over steven 65 voeten (Amsterdamse maat), hol en wijd naar advenant, met zijn rondhout, zeil en treil, staand en lopend want, ankers, touwen en verdere scheepsgoederen, bij inventaris gespecificeerd, liggende dicht aan de Kettingsbrug op het zuiden, binnen gemelde stad. (opm: het schip werd eerst in april 1818 verkocht, aan schipper Hobma)


Datum: 13 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 11 april. Den 5 april is voor Katwijk gestrand en geheel verbrijzeld, het Papenburger Smakscheepje de GOEDE HOOP, kapt. G. Meylofs, met planken en pijpenduigen, van Stettin naar Bordeaux gedestineerd; het volk is gered en de lading aan strand gespoeld en merendeels geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 11 april. Volgens een brief van Boulogne-sur-Mer, van den 6 april, door de Heer Audibert Ainé, Hollands Consul te Boulogne, per estafette afgezonden, was de vorige dag te Berk gestrand het Antwerpse schip HEBE, kapt. J. Masens (opm: brik HÉBÉ, kapt. Jacques Mazens) met een lading wijn, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd. Gezegde Heer zal zich met de orders der Geïnteresseerden belasten. (opm: het schip werd geborgen en werd in 1821 verkocht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 11 april. In een brief van Falmouth, van den 1 april, wordt gemeld, dat het aldaar binnengelopen schip de MORGENSTER, kapt. J. van der Kooij, van Rotterdam naar Lissabon gedestineerd, wegens averij, moet lossen om te repareren; de lading was door zeewater nat bevonden.


Datum: 15 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Volgens brief van Harlingen was aldaar den 7 dezer, na zwaar gestoten en onderscheiden schade bekomen te hebben, binnengelopen het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. S.M. Nijdam, van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd; hetzelve had twee vissersvaartuigen (waarin een gedeelte der lading gelost is) bij zich tot adsistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 13 april. Te Ramsgate is, na lange tijd in het Kanaal gezworven te hebben, met enige averij binnengelopen het schip (opm: smak) AURORA, kaptein J. Tammes, van Rotterdam naar Nantes gedestineerd.


Datum: 17 april 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Vendumeester bij het departement van de Convoyen en Licenten te Harlingen, zal, ten overstaan van de heer commissaris bij voornoemd departement, op woensdag den 3 mei 1815, des namiddags ten vier uren, op de Lemmer, in de Wildeman, publiek verkopen: een extra snelzeilend Chaloup Schip (onlangs sterk vertimmerd), lang over steven 54½ voet, wijd 17 voet, hol 10 voeten Friese maat, waarbij een geheel stel nieuwe zeilen, twee nieuwe ankertouwen, voorts met zijn staande en lopend want, zoals hetzelve op de Lemmer is liggende, en nader bij inventaris gespecificeerd, welke in tijds bij de Vendumeester Van Nooten, te Harlingen, en de Commies-Ontvanger Hyner te bekomen zijn.


Datum: 18 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 24 april 1815, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwerzyds Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd SPECULANT, gevoerd door kapt. J.H.C. Kleine, lang over Steven 92 voet, wijd 25 voet 5 duim, hol 14 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven; nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel binnen deze stad, zijn van mening op maandag den 24 april 1815 des namiddags 4 uur, in het Badhuis, onder de Boompjes, publiek te veilen en te verkopen: het Hol van het Barkschip de GERMANUS, lang over Steven 86 voeten 4 duimen, wijd, binnen de huid, 23 voeten, hol, in het ruim, 13 voeten 7 duimen, liggende in de Haringvliet; benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten en ander rondhout, ankers, touwen, zeilen, enz; alles bij kavelingen, zo als de goederen zullen genommerd zijn; liggende op de kade bij het schip, en door een ieder, daags voor en op de dag van de verkoping, zullen kunnen worden bezichtigd; nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 20 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 april. Den 17 des avonds arriveerde in de Maas de VROUW MARGARETHA, S.H. Joosten, van Newcastle naar Dordrecht; gemelde S.H. Joosten is den 15 dezer, door het ruwe weer, overboord geslagen en verongelukt; het schip heeft enige schade bekomen, en is door een loodsboot alhier binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel binnen gemelde stad, na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Enregistratie, zullen op maandag den 1 mei 1815 des namiddags 4 uur, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, publiek veilen en aan de meest biedende of hoogst mijnende verkopen: een extra hecht, sterk en welbezeild Driemast Galjootschip, genaamd FRIEDE UND FREUNDSCHAFT, gevoerd bij kaptein D. Mouller (opm: Derk Müller), lang over steven 100 voeten 7 duimen, wijd, binnen de huid, 26 en 1 kwart voeten, hol, van de bovenkant van de kiel tot de onderkant van de watergang, 12 en 3 vierde voeten, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, zo als hetzelve thans is liggende aan de Scheepstimmerwerf van de Heren de Weduwe Jan de Lange en Van Heiningen; nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.
(opm: het schip werd voor NLG 5550 gekocht door Hudig, Blokhuyzen & Van der Eb [1/2e part], Joseph Antony [1/4e part] en Gerrit Kaleshoek [1/4e part] en kreeg in het vervolg de naam VREEDE EN VRIENDSCHAP)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Gisterennacht is achter de Koog, op Texel, gestrand een Engels visserssloepscheepje; had zijn mast verloren en was zonder equipagie; de losse goederen en vissersgereedschappen werden geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Den 25 maart is, op de Oost-Friese kust, totaal verongelukt het schip de JONGE GEORGE, kapt. Otten, van Hamburg naar Teneriffe; van de lading zal zeer weinig geborgen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Te Roggefleet is totaal verongelukt het schip ELISA, kaptein Padleij, van Londen naar Hamburg; het volk is te Tonningen (opm: Tönning) aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Volgens brief van Antwerpen, van den 13 april, was het schip HARMONIE, kapt. Houifois, hetwelk den 23 december van Middelburg was gezeild, naar Cadix gedestineerd, den 30 maart, na zware stormen in zee uitgestaan te hebben, te Dieppe met averij binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Van een brief van Embden van den 14 april had kaptein C. Sieberg, voerende het schip de KLEINE RUDOLF, van Embden naar Gottenburg gedestineerd, den 10 dito het ongeluk gehad bij het uitzeilen in de Eems op de bank van de zogenaamde Memmersbalg zijn schip te verliezen; het grootste gedeelte der lading was geborgen.


Datum: 21 april 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie De notaris Wyma, te Harlingen, zal, bij H. Winter in het Heeren Logement, op woensdag den 26 april 1815, des namiddags ten 2 uren, presenteren te verkopen: een welbezeild Tjalkschip, lang 57 voet, wijd 11 voet 4 duim, en hol 5 voet 6 duim, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aanbehorende goederen, zodanig hetzelve in de haven van deze stad is liggende.


Datum: 22 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. In het Vlie is binnengekomen G. Bull van Tonsbergen, dezelve heeft gisteren avond op het sleeptouw gehad het Smakschip CHRISTINA BOUWER, schipper J.J. Vink (opm: Jan Simons Vink), van Bordeaux naar Stettin (opm: Szczecin) gedestineerd, hebbende het roer verloren, is door twee loodsschuiten in het gat van Stortemelk ten anker gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Den 15 dezer is aan de hoek van Holland komen aandrijven het Hol van een Vissersvaartuig, hetgeen men, de volgende dag, bij laag water, bevonden heeft, dat met de kiel boven lag; na nader onderzoek bemerkte men dat er zich nog een levendig kind in bevond; het schip lag in een staat dat het onmogelijk was om er in te komen, weshalve men er een gat heeft ingeslagen, en met dat aangenaam gevolg, dat men een jongetje van 8 à 9 jaren heeft kunnen redden, die anders, bij de volgende vloed, zoude omgekomen zijn; zijn vader was Ysbrand van der Waal, van Pernis, stuurman (opm: d.w.z. de schipper) van het schip, en is met vijf anderen waarschijnlijk verdronken.


Datum: 25 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Kaptein J.T. Teensma, van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Leeuwarden van den 17 april, dat hij den 8 dito van Hamburg vertrokken zijnde, het de volgende dag, des avonds, was begonnen hard te waaien, met hoge zee, waardoor hij averij aan schip en takelagie kreeg; hij was vervolgens, den 10, in het Friesche Gat binnengelopen en lag nu te Leeuwarden, om te repareren, waarmede hij dacht in een paar dagen gereed te zullen zijn. (opm: geen scheepsnaam vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Volgens bericht uit Stromstad (opm: in het Skagerrak) in Zweden van den 5 april, was aldaar, na verlies van zeilen, boot en zwaarden, door behulp van loodsen binnengebracht het schip de ONDERNEMING, kaptein K. Gerdes, van Amsterdam naar Rouen gedestineerd; van lading, die in een slechte staat was, is de kaas en het papier merendeel bedorven. (opm: zie hoe ver het schip uit de koers was gewaaid)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Te Nantes is lek en beschadigd binnengelopen het schip de VIER GEBROEDERS LOOTSMA, kapt. Michiel Weiebes, van Marans naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Te Liverpool is teruggekomen het schip de VROUW MARGARETHA, kapt. N. Visser, naar Rotterdam gedestineerd; zijnde door zware stormen lek geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 april. Bij Southwold is bij stormweer, door aanzeiling tegen een ander schip, gezonken het schip de VROUW HENDRIKJE, kaptein W.J. Drewes, met haver van Groningen naar Londen; van de equipagie, die het schip verlaten heeft, is nog niets bekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Den 12 april is van Sheerness vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: fregat) MAAS EN ROTTESTROOM, kaptein F. Bremer, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd. (opm: zie RC 111014 en RC 271214. Het schip was, na op den 11 februari van Hellevoetsluis uitgezeild te zijn, de Theems binnengelopen om te repareren, en den 15 april van Duins onder zeil gegaan, zie RC 040116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 april. Den 9 is bij Saltfleet gestrand het schip de VROUW ELIZABETH, kaptein Middell, van Dort naar Sunderland; men hoopte, wanneer de lading gelost was, het schip weer af te brengen.


Datum: 28 april 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, uitgezeild. CHARLOTTA MARIA (opm: brik), kapt. J. Nadort, naar St. Bartholomé.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De schout van de gemeente Warffum, ten gevolge bekomene autorisatie van de Edel Groot Achtbare Heren Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, bij resolutie van den 5 april 1815, no. 19, is voornemens, ten overstaan van Mr. H.W. Hoving, openbaar notaris, residerende te Onderdendam, op maandag den 8 mei 1815, des morgens ten 10 uren precies te beginnen, op het eiland Rottumeroog, te doen overgaan tot de publieke verkoop, voor contant geld, van de geborgene en als nog voorhanden zijnde goederen, van het, op gezegd eiland gestrande schip, genaamd HANSSENS HAAL, gevoerd door kapitein Arluis; alsmede van deszelfs lading, bestaande in: plus minus 5.000 Noordse delen (opm: planken), ter lengte van 12 voeten, en 3 á 3½ duimen dikte; voorts scheepstuigage, als ankers, touwen, zeilen, masten, en boegspriet; alles invoegen de voorgeschreven goederen, bij kavelingen, op het eiland, voorhanden liggende.


Datum: 29 april 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Notaris Cornelis van Herwerden te Den Helder, zal ter requisitie van kaptein Tonnes Willems, gevoerd hebbende het Brikschip genaamd WENNERNÉ, groot 130 lasten, ten overstaan van de heer Tiede Christiaans, agent van de Lloyd’s over de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, op dinsdag en woensdag den 2 en 3 mei aanstaande, ten huize van P.F. Manikus, logementhouder in het logement Zeeburg op de Helder, ten behoeve der Assuradeur, in het publiek en om contant te verkopen: en wel eerstelijk op dinsdag den 2 mei des avonds 6 uur de takelage van gemeld schip, bestaande in deszelfs zeilen, ankers, zwaartouwen, staand en lopend want, alles van de beste kwaliteit, zodanig dezelve aan kavelingen des morgens te voren op het Nieuwe Diep genummerd zullen liggen, en vervolgens de volgende morgen om 10 uren op het Nieuwe Diep het hol of casco van gemeld schip, met deszelfs masten en verder rondhout, leggende in het Nieuwe Diep. Iemand gading hebbende, kome ten dage en plaatse voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend Driemast Galjootschip, groot omtrent 150 roggelasten, van een goede inventaris voorzien, thans voor Dordrecht liggende, en te bevragen bij Gerard Mauritz aldaar.


Datum: 01 mei 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. Steenbeek, te Heeg, presenteert ten verzoeke van Sipke en Siebe Sipkes Beers, schippers te Kolhorn, publiek bij strijk en verhooggeld te verkopen: een wel betimmerd Jagt of Kofke Schip, lang 48 voet, wijd 14 voet, en hol naar advenant, met een daarbij behorende bijna nieuw span zeilen, ankers, touwen, haken en bomen; voorts koks-gereedschap, waarvan de inventaris is te vernemen bij gemelde notaris, zo en in dier voegen het door de verzoekers tot nu toe als eigenaren is bevaren, en thans te Heeg is liggende. Wie daaraan gading maakt, kome, op woensdag den 17 mei 1815, bij de beschrijving, en den 24 daaraanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten 2 uren, ten huize van Jacobus Homans, kastelein te Heeg, en kope dan op voor te lezen condities, die inmiddels zijn te vernemen bij de notaris voornoemd.


Datum: 05 mei 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het Vlie uitgezeild, B. Hayes MINERVA (opm: kapt. Broer Hayes, kof), A.E. Niehof JACOBA CATHARINA (opm: kapt. Ayke Entes Niehof, kof) en J.J. Koger AUGUSTUS (opm: kapt. Jan Jans Koger, kof), alle drie naar Londen.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Uit het Vlie gezeild J.J. Schuuring GOEDE VERWAGTING, naar Noorwegen. B. Hayes MINERVA, A.E. Niehoff JACOBA CATHARINA en J.J. Koger Augustus, alle drie naar Londen.


Datum: 06 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In een brief van Ostende wordt vermeld, dat de kof de JUFFROUW MARIA, kapt. O.E. Visser, op 24 april van Bayonne naar derwaarts vertrokken, aldaar op den 24 was gestrand; het schip was geheel weg, een gedeelte der lading was geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op dinsdag den 23 mei 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, verkopen: een fraai, hegt, sterk, zeer ruim en welingerigt Gaffel-Spiegeljagt, genaamd de EENDRAGT, lang over Steven 56 voeten 6 duimen, wijd binnen de wegering 15 voeten 2 duimen, hol, van de buitenhelling tot aan de onderkant van de mastbalk 6 voeten 3 duimen, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren, hebbende het voornoemde Jagt een ruim en zindelijk getimmerde en ingerichte grote Kamer of Pavillioen, voorts een bijzonder slaapvertrek, een grotere dito met 4 slaapplaatsen, regenbak, secreet (opm: toilet), keuken of kombuis en diverse andere commoditeiten, zoals hetzelve is liggende in de Haringvliet, Noordzijde, alwaar twee werkdagen voor en op de verkoopdag te bezichtigen. Nader onderrigting bij genoemde makelaars en bij de notarissen Nozeman en Van der Looy.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en welbezeild Tjalkschip, liggende te Rotterdam, groot omtrent 40 lasten rogge, gevoerd door Jacob G. Sap, voorzien van een behoorlijke inventaris; nadere onderrigting ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer. (opm: zie ook PGC 030215)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Galjasschip, groot circa 90 rogge lasten, en een Schoonerscheepje, groot 15 rogge lasten. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Baljé, makelaar te Amsterdam, zal ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 8 mei 1815 des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Smakschip, genaamd SOPHIA, gevoerd door kapt. Tonko Komst, lang over Steven 71 voeten, wijd 16 en 1 half voeten, hol 7 voeten en 2 duimen, alles Amsterdamse maat; nader onderrigting bij voornoemde makelaar en bij Nobel en Holzapffel.


Datum: 08 mei 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Arrivementen. Te Calais, de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, van Londen.


Datum: 09 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Te Portsmouth is lek binnengelopen het schip CHARLOTTA MARIA, kapt. J. Nadort, van Amsterdam naar St. Bartholomé (opm: zie OHC 140715)


Datum: 12 mei 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 mei. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen de FANNY, kapt. F.W. Furpless, van Wilmington (opm: Amerikaans fregat dat na lossing werd verkocht, zie RC 010615).


Datum: 13 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zullen op dinsdag den 30 mei 1815 des namiddags 4 uur ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, aan de meest daarvoor biedende of hoogst mijnende, verkopen: een extra welbezeild Galjasschip, genaamd NEVA, kaptein Jan Bakker, lang over Steven 88 voeten, wijd binnen de huid 21 voeten 3 duimen, hol, in het ruim, 11 voeten 10 duimen, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen, zoals hetzelve is liggende in de Wijnhaven, bij de Punt. Nader onderrigting bij genoemde makelaars.
(opm: dit Russische schip, thuishaven Riga, werd gekocht door D.H. Blankenheijm en Cornelis de Vink, beiden te Rotterdam; nieuwe naam de GOEDE HOOP, kapt. C. de Vink)


Datum: 15 mei 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schipper D.J. de Lange, voerende het tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS, komende van Sunderland en gedestineerd naar Groningen, den 23 februari op de bank de Noordvaarder gestrand (opm: zie RC 040315), zal, op den 23 mei 1815, te Terschelling, publiek verkopen: een partij geborgen smeed kolen.
Ter gerieve der kooplieden, zal de veerman Jacob Oepkes den 21 mei te Harlingen gereed liggen, tot welker aankomst de verkoping zal worden uitgesteld.


Datum: 16 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 mei. In de nacht van den 9 mei is op Goodwin Sand verongelukt het schip CHARLOTTE (opm: Engelse vlag, onderweg van Deal naar Antwerpen, in pos. 51º16’ N.B. 1º32’ O.L.), kapt. Duber, van Bordeaux naar Hamburg gedestineerd. Het volk en het grootste deel der lading is geborgen.


Datum: 19 mei 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Smakschip, de EENDRACHT genaamd, groot circa 50 roggelasten; laatst gevoerd door (de te Antwerpen afgedankte) schipper A.J. Plantinga (opm: kapt. Albert Johannes Plantinga), van Workum, thans liggende te Rotterdam aan het Oud Hoofd, en daar bij E.K. Brunger te bevragen, gelijk mede bij K.E. Brunger en Comp, te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert bij openbare opveilinge, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden tegen contante betaling, te West Terschelling, op dinsdag den 23 mei 1815, te verkopen: een gedeelte der lading, geborgen uit het Zweeds Brikschip, PRINS OSCAR, gevoerd geweest bij kapitein G.E. Weckberg, komende van Stockholm, en gedestineerd naar Brazilië, alhier op den 19 februari gestrand en verbrijzeld, bestaande in:
- 15 kistjes staal;
- 15 vaatjes dito;
- plus minus 25.000 pond ijzer;
- 1 kist spijkers;
- 1 Vaatje zwavel;
- enig gemaakt ijzerwerk; en wat verder tet voorschijn zal worden gebracht.
Ten gerieve der kooplieden, zal de Veerman Jacob Oepkes, den 22 mei 1815, weer en wind dienende, van Harlingen naar Terschelling varen, tot welker aankomst de verkoping bovengemeld, zal worden opgehouden.


Datum: 20 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Motscheepje, groot 20 lasten rogge, en een Poonscheepje, nieuw van stapel. Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 18 mei. Sedert onze vorige is van Texel uitgezeild A.C. Bootes (opm: brik HOOP ex-ODIN) naar Essequibo en Demerarij.


Datum: 23 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het Hollands schip LOUISA GESINA, kapt. A.P. Krook, den 13 mei te Helvoet van Havanna binnengekomen, is den 4 april vandaar vertrokken, had aldaar omtrent 6 weken gelegen, en heeft de gehele reis, uit de Maas naar de Havanna en terug, in 4 maanden afgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 mei. Kapt. S. Wierds, te Embden thuis behorende, den 11 mei in de Sond gearriveerd, heeft 30 mijlen te zuiden van het Vlie, geborgen het volk van het schip de VROUW CLASINA, in den Pekel thuis behorende; bestaande in de kaptein J. Taakes (opm: Jan Taakens) en drie man, welke hij op Schagen (opm: Noord-Holland) aan land gezet heeft, zijnde het voornoemde schip op gemelde hoogte gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne Principalen, zijn van mening, op dinsdag den 20 juni 1815, des middags te vier uur, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boompjes (ten overstaan van de openbare notarissen Nozeman en Van der Looy, na gedane aangifte, conform de wet), te veilen en te verkopen: het Hol van het Fregatschip NOORDHEY, benevens derzelver gereedschappen, bij kavelingen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, staande en lopende want, geschut, barkas, chaloup en verdere goederen meer; zo als dezelve door een ieder, daags voor en op de dag der veiling, zullen kunnen worden bezichtigd. Liggende zo als nader bij de Notitiën zal worden aangewezen, dewelken, benevens nader bericht, in tijds bij bovengemelde notarissen en makelaars te bekomen zullen zijn. Breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.
(opm: volgens advertentie in RC 100615 blijkt de veiling tot 20 juni te zijn uitgesteld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 3 juli 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kaagschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. M. Pronk, lang over steven 68 voet, wijd 18 voet, hol 8 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 29 mei 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd MARIA POLLONA, gevoerd door kapt. D.B. Schröder, lang over steven 87 voet, wijd 25 voet, hol 10 en 1 half voet, het dek hoog aan boord 5 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. F.I.J. Cremers, openbaar notaris residerende te Groningen, is voornemens om op donderdag den 1 juni 1815, des avonds te 7 uur, ten huize van de weduwe Jene Kuiper, bij de Vischbanken (opm: Zuiderhaven), alwaar de drie schelvisschen uithangen, publiek te verkopen: een 2-M. Smakschip (opm: TWEE GEBROEDERS), gemeten lang te zijn binnen de stevens 70 voet, wijd op zijn binnenwering 15¼ voet en hol in het ruim 6¾ voet, liggende in de Noorderhaven en bevaren wordende door schipper Pieter H. Westervaarder, wijder met deszelfs zeil en treil, staand en lopend want, als in de aanslagbilletten en inventaris breder omschreven.
Om te aanvaarden, daags na de verkoop. Het schip kan op de dag van verkoop en des daags bevoren in ogenschijn genomen worden. Inventaris en billetten zullen op den zelfde dage ten huize van verkoop en ten kantore van gemelde notaris ter lezing liggen.


Datum: 25 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 24 dezer arriveerde te Hellevoetsluis, na een reis van 42 dagen, het Hollands schip SARA MARIA (opm: fregat, zie ook RC 220615), kapt. J.M. Jetter, van Curaçao den 22 december anno passato (opm: verleden jaar) uit de Goedereede derwaarts vertrokken; zijnde dit het eerste schip, sedert de Vrede, voor deze Stad uit de Koloniën gearriveerd.


Datum: 26 mei 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Sedert onze laatste is te Texel uitgezeild de MARIA FREDERICA (opm: brik), kapt. W. Swart, naar Suriname

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Kofscheepje, lang over steven 60 voeten, wijd 15½ voeten, hol 5 voeten 8 duimen, met deszelfs toebehoren, in den jare 1807 nieuw uitgehaald, gediend hebbende als beurtschip van Sneek op Amsterdam; te zien en te bevragen te Amsterdam bij R.F. Hendriks, in Haringpakkerij, no. 13; brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee schuitmakers knechten, hun werk verstaande, kunnen direct werk bekomen, bij Harm Hendriks Vink, by Dokkum.


Datum: 30 mei 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam den 29 mei. Den 26, des namiddags, arriveerde in de Maas het schip (opm: smak) de VROUW ELSINA, kapt. D. Steur, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op heden den 30 mei 1815, des namiddags ten 3 uren, van een hecht, sterk en welbezeild Kraakschip, groot 24 lasten, met deszelfs toebehoren, zo als het zelve is liggende in de Scheepmakershaven, voor de Bierstraat, te Rotterdam, alwaar hetzelve door de gegadigden kan worden bezichtigd.


Datum: 01 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Op den 16 mei is, na gissing, 3 mijlen z.z.w. van het eiland Juist, gezonken het schip (opm: tjalk) de VROUW JOHANNA, kapt. J.H. Bakker, met een lading lijnkoeken, van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, laatst van Horumerzijl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. van Oostrum de Waal, F. der Kinderen, A. van der Sluys, J. Corver en H. Smit, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 1 juni 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd HELENA CATHARINA, gevoerd door kaptein Jacobus Klein, lang over steven 105 voet, wijd 28 voet, hol 12 en 1 half voet, het dek hoog 6 voet 8 duimen, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Thomas van Olivier, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 15 juni 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Fregatschip, genaamd FANNY, gevoerd geweest door kaptein F.W. Furpless, lang over steven 87 voet, wijd 26 en 1 half voet, hol 11 voet 2 duim, het dek hoog aan boord 5 voet 4 duimen, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: op 30 juni werd het schip onderhands voor NLG 3.000 gekocht door Seemann & Co, Amsterdam, nieuwe naam JULIANA, kapt. Gijsbert Jansz de Groot)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 10 juni 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra welbezeild Brikschip, genaamd OSCAR, kapt. Anderson, lang over steven 84 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 en 1 half voet, hol in het ruim, 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting bij voornoemde makelaars.


Datum: 06 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juni. Hedenmorgen arriveerde te Helvoet het schip IRIS, kapt N. Bakker, van Alexandria, doch ligt onder quarantaine op de rede. (opm: kapt. Bakker werd op 6 juni van zijn quarantaine ontslagen en ‘zeilde naar boven’)

Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op maandag 5 juni 1815 een extra ordinair welbezeild fregat-schip, genaamd FANNIJ (opm: de FANNY was in de Verenigde Staten gebouwd; het bouwjaar kon niet worden vastgesteld), gevoerd door kapt. F.W. Furpless, lang over steven 87 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 26½ voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10 voet 2 duim, ’t verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 5 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. NLG 4.000, in slag NLG 2.000. Opgehouden.

Krant:
 AMV - Amsterdamsche Mercurius (Veilingen)

Veiling: op maandag 5 juni 1815 een extra ordinair welbezeild pink-schip, genaamd HELENA CATHARINA, gevoerd door kapt. Jacobus Kleyn, lang over steven 105 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 28 voet, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 12½ voet, ’t verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 6 voet 8 duim. Alles Amsterdamse maat. NLG 5.900, in slag 225. Koper H. Smit. (opm: Smit was de makelaar; koper was T.H. Backer, Amsterdam, nieuwe scheepsnaam ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. Foppe Baas)


Datum: 08 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Kapt. J. Hulsen, den 3 Juni in Texel binnengekomen van Suriname, is den 14 april vandaar vertrokken; met dezelve heeft men bericht, dat den 20 dito uit die Kolonie naar Amsterdam zouden vertrekken de schepen MARIANNE (opm: brik), kapt. J. Visser, en NICOLETTE JEANNE (opm: brik), kapt. K. Duurhagen, en den 24 of 25 dito het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. M. Charlenu (opm: fregat, Machiel Charlau); al de overige schepen zouden in het laatst van april of uiterlijk in het begin van mei volgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. In de nacht van den 2 juni is in de Eierlandsche Gronden vervallen het Fregatschip CHARLOTTE EN HELOÏSE, kapt. F.S. Artenoij, met suiker en koffij, van St. Thomas naar Bremen; voor zover men weet is de equipagie gered, men is bezig de lading mede te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 juni. Volgens een brief van Stettin (opm: Szczecin), van den 25 mei, had het schip de VROUW CATHARINA, kapt. G.J. Nieband (opm: Gerrit T. Nieland), van Amsterdam aldaar gearriveerd, verscheidene reizen gestoten en op strand gezeten, waarom de haring, die men vreesde dat beschadigd zou zijn, onder protest zoude ontvangen worden.


Datum: 10 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Extract (opm: uittreksel) uit een brief van Lissabon, van den 12 mei: Enige tijd geleden ontving men hier het onaangenaam bericht, dat de Algerijnen op onze kusten zouden zijn, waardoor enige confusie in onze commercie ontstond; doch daar er dezer dagen schepen binnen gekomen zijn, die geen Algerijnen gezien hebben, en zelfs een Hollands schip van Antwerpen, hetwelk op onze kust drie dagen door tegenwind heeft moeten kruisen, zonder mede van hun te hebben ontmoet, is onze ongerustheid daardoor geheel verdwenen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, den 8 Junij. Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.
Aan alle de geenen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! Doen te weten:
Alzoo wij in aanmerking genomen hebben, hoe raadzaam het voor de belangen van ons Koninkrijk in het algemeen, en die van deszelfs commerciërende Ingezetenen in het bijzonder te beschouwen is, dat de eenvoudige en liberale beginselen van wetgeving, die met betrekking tot de Vaart en Handel van en op Europische havens in ons Koninkrijk zijn aangenomen, ook op de Vaart en Handel van en op andere werelddelen algemeen worden toepasselijk gemaakt, en hoe veel de daarmede gepaard gaande ontlastingen zullen kunnen toebrengen tot vermenigvuldiging der aanvoeren van Noord- en Zuid-Amerikaanse producten, en tot uitbreiding van de commerciërende betrekkingen onzer onderdanen met andere volken;
Zoo is het, dat wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1. Voortaan zullen de Goederen en Koopmanschappen, die van de Eilanden en het Vasteland voor Noord- en Zuid-Amerika binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden aangebracht, of uit deze landen derwaarts geëxpedieerd, ofte wel vandaar of derwaarts over het gebied van deze Staat mochten worden doorgevoerd, aan geene meerdere of andere inkomende, uitgaande of transitoire rechten of formaliteiten onderworpen zijn, dan aan die, welke met betrekking tot de Europische Vaart en Handel zijn daargesteld.
Art. 2. Op de schepen, die tot de Vaart en Handel van en op het Vasteland en de Eilanden van Noord- en Zuid-Amerika worden gebezigd, zullen geene hogere of andere lastgelden gevorderd worden, dan dezulk, welke van en op Europische havens navigeren.
Art. 4. De Vaart en Handel van en op de kust van Guinea zal geheel en al vrij zijn van de betaling van rechten en lastgelden, voorbehoudens zodanige administratieve maatregelen, als tegen het misbrujken van deze vrijdom nodig zullen bevonden worden.
Gegeven te Laken, den 27 mei 1815, het tweede onzer regering. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Secretaris van Staat voor het Departement van Marine breng ter kennis van alle zeelieden, dat het licht, dat onlangs door het bestuur voor de instandhouding en verbetering der haven van Dublin enz. op de vuurtoren van de Tusker-rots (opm: Tuscar), opgericht, op zondagavond den 14 juni eerstkomende zal ontstoken worden en in het vervolg branden van zons-ondergang tot zons-opgang; dat dit licht ronddraait, hetzelve drie zijden heeft, waarvan ene elke twee minuten met een helder licht te voorschijn komt, en een der lichten, hetwelk ene donkere rode couleur heeft, ieder zes minuten zichtbaar wordt; dat de Tusker-rots of Klip ligt op de hoogte der kust van Wexford, aan het inkomen van het Kanaal van St. George (bij de Nederlanders ‘het Verkeerde Kanaal’ genaamd), omtrent zes Engelse zeemijlen zuid-oost van Greenore Point, en dat die Klip, met hoog water, omtrent twintig voeten boven de zee verheven is, en de Licht-Toren ene hoogte heeft van een honderd en vijf voeten, uit de grond gerekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extraordinair welbezeild, in Portugal gebouwd, Brikschip, genaamd PHILIPPINE, groot circa 130 roggelasten, gevoerd door kaptein J.N. Niese, onlangs uit zee aangekomen, liggende voor deze stad. Te bevragen bij de makelaar J.H.A. Balwé, op de Gelderschekaaij bij de Schreijerstoren No. 61, te Amsterdam, bij wien de inventaris te zien en verdere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, zijn van mening, op dinsdag den 20 juni 1815, des namiddags ten 5 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, na gedane aangifte conform de wet, te veilen en te verkopen, het Hol van het Kofschip genaamd VERWAGTING, lang over steven 88 voeten, wijd op de buitenkant van zijn berghouten 22 voeten, hol, in het ruim, 11 voeten en 6 duimen, alles Amsterdamse maat, liggende in de Haringvliet, aan de Noordzijde; benevens deszelfs masten en ander rondhout, staande en lopend want en ander touwwerk, ankers zeilen en andere goederen, alles bij kavelingen, zoals dezelve goederen zullen genummerd zijn, liggende op de kade bij het schip. Nader onderrigting bij bovengemeklde makelaars.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Den 6 dezer is het Vlie uitgezeild J.C. Lugies (opm: NEPHTUNUS) naar Noorwegen.


Datum: 12 juni 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Arrivementen. Hull den 12 mei, de JONGE BEURSMAN (opm: smak), kapt. J.T. Kleyn, van hier.


Datum: 13 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Kaptein Anderson, voerende het schip de JONGE FREDRIK (opm: buitenlander), van Sunderland naar Rotterdam gedestineerd, welke, in Burnt-Eiland, wegens schade is binnengelopen, is gecondemneerd als buiten staat te zijn zee te bouwen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. van Oostrum de Waal, F. der Kinderen, A. van der Sluys en H. Smit, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 19 juni 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd CHARLOTTA CAROLINA, gevoerd door kaptein Johan Jochem Daniel Scharrenberg, lang over steven 89 voet, wijd bij de eerste balk voor ’t grootluik binnen zijn huid 25 voet 5 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t grootluik op zijn uitwatering 10½ voet, ’t verdek bij de eerste balk voor ’t grootluik hoog aan boord 5½ voet, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: de biedingen waren NLG 2.000 resp. NLG 1.800 in slag, maar de verkoop werd opgehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentye, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 19 juni des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Tweemast Kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, laatst gevoerd door wijlen schipper Age Okkes Oudewagen, lang over steven 104 voet, wijd 23 voet 4 duim, hol 12 voet, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij den Inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaar en bij Asma en Ruurds.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Lublink, H. Smit, J.H.A. Balwé en C. Bange, makelaars, zullen ten overstaan van de Notaris Mr. A.H. de Melander, op maandag den 26 juni 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: de Helft in een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd NEPTHUNUS, gevoerd door kapt Okke Olferts, lang over steven 97 voet, wijd 26 voet 6 duim, hol 12 en 1 half voet, het verdek hoog 5 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de Inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Canne en Balwé. (opm: de verkoop werd waarschijnlijk niet geëffectueerd, want in de Rotterdamsche Courant van 4 april 1816 wordt het schip opnieuw ter veiling aangeboden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop, tegen contante betaling: een Tjalkschip, groot plusminus 28 roggelasten, met ankers en enig lopend touwwerk, liggende in de Beneden Pekel A, voor het huis van koopman Hindrik Willems Bakker, tegenover de Roomsch-Catholieke kerk.
Nader ondericht bij de drukker dezer, bij wie men ook de lijst van inventaris kan inzien.


Datum: 15 juni 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading, om den 23 juni te vertrekken naar Liverpool, het Hollandsch tonnage kofschip JANTINA ENGELINA, kapitein Pieter Berends Kolk.
Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 17 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Lissabon wordt in dato van den 26 mei laatstleden gemeld, dat kaptein Hendrik Das (opm: hoeker ZEEVRUGT), den 21 tevoren uit de Taag uitgezeild, de volgende dag door een Algerijns fregat ontmoet werd, hetwelk daadlijk op hem afkwam, doch dat hij door het snel zeilen ontkwam; dan naauwlijks uit het gezicht van hetzelve zijnde, bevond hij zich op zijde van een andere rover, met een stijve noorden wind: dezelve schoot daadlijk met handgeweer, zodat de kogels door de zeilen vlogen, zonder dat echter de equipagie gekwetst werd.
Kaptein Das wendde daarop naar land, en sneller zeilende dan het roofschip, geraakte hij vooruit, wanneer er verscheidene kanonschoten op hem gelost werden, die echter niet raakten; de wind was zo hevig, dat de beide schepen bijna onder water doorzeilden, en nabij het land gekomen zijnde, liet het roofschip af en kaptein Das kwam weder behouden in de Taag, alwaar de schepen reeds gewaarschuwd waren. Onder anderen lagen nog binnen de kapteins Verschoor (opm: brik MERCUUR, thuishaven Maassluis, kapt. Eliza Verschoor), Van Rijn, Helm, L. Das, C. van Gelderen, Furrtman, K.J. de Grooth en H. Siegers.
Kaptein A. Riedijk was den 20 vertrokken; men hoopte dat hij het gevaar zoude ontkomen zijn. Volgens rapporten hadden de Algerijnen een Kof en een Pink genomen, de eerste onderstelde men van Amsterdam te komen; kaptein Smit van Rotterdam was behouden gearriveerd.
(opm: op 24 juni 1815 arriveerden veilig vanuit Lissabon in de Maas kapt. L. Das met de HOOP en kapt. C. van Gelderen met de VROUW ELIZABETH; kapt. H. Das met de ZEEVRUGT liep daar een dag later binnen)


Datum: 19 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het schip de DRIE VRIENDEN, kapt M. Charlan (opm: fregat, kapt. Machiel Charlau), in Texel binnengekomen, is den 23 april laatstleden van Suriname gezeild en breng bericht, dat het schip (opm: brik) NICOLETTE JEANE, kapt. K. Duurhagen, bij het uitzeilen van Bramspunt, op den 21 te voren, op de Lijwal was geraakt en adsistentie bekomen had om weder in vlot water te komen (opm: zie ook RC 250715). De schepen SUSANNA MARIA, kapt J. de Vries, VROUWE JEANNE, kapt. B. Calgren, VRIENDSBELEID, T.J. Vlieger (opm: Foppe Juurts Vlieger) en de GOEDE HOOP, J. Dogger, zouden successievelijk acht of tien dagen na kaptein Charlan (opm: Charlau) vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het schip VIVAT JOHN, kaptein G. Hendriks, van Memel (opm: Klaipeda), hetwelk op de Binnengronden van Terschelling geraakt was, is den 13 juni, door behulp van een loodsschuit en enige manschappen, weder in vlot water gekomen. (opm: zie RC 121015)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de Ontvanger van het recht van registratie, zijn van mening, op dinsdag den 4 juli 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen:
Een extra welbezeild Hollands gebouwd Smakschip, genaamd de VROUW ELSINA, gevoerd door kaptein Dirk Steur, lang over steven 80 voeten, wijd, binnen de huid, 19 voeten 8 duimen, hol, van de bovenkant van de buikdenning tot onder de watergangen, 7 voeten 7 duimen, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven, nabij de Glashaven; breder bij de Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 21 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 juni. Gistermorgen is te Brussel het volgende bekend gemaakt:
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is te Brussel aangekomen. Het dierbaar leven van die jonge Held, die zo veel aan de gelukkige uitslag van de veldslag (opm: de slag bij Waterloo) van gisteren heeft toegebragt en zo veel nieuwe aanspraak op onze liefde en erkentenis verworven heeft, is, in weerwil van het aanhoudend gevaar, waaraan hetzelve is blootgesteld geweest, behouden gebleven. Doch, tegen 8 uren des avonds, werd Zijne Koninklijke Hoogheid door een geweerkogel, aan de linkerarm bij de schouwer, getroffen; zijnde de kogel door en door gegaan. De wond is niet gevaarlijk en de gezondheid van Zijne Koninklijke Hoogheid heeft niet geleden.
De slag van gisteren is bloedig en de uitkomst luisterrijk geweest. Het leger van de Veldmaarschalk Hertog van Wellington heeft zich met roem overladen.
De overwinning is, aan de zijde van onze legers, volkomen. De vijand is totaal geslagen en in deroute gebracht. Hij heeft meer dan honderd stukken geschut verloren. De Maarschalk Prins Blucher, zich met de Hertog van Wellington verenigd hebbende, zijn hunne legers bezig met het vervolgen van de vijand boven Genappe.
Brussel, den 19 juni 1815, ten 3 uren des morgens.
De Secretaris van Staat, Baron van der Capellen

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 28 juni 1815, des namiddags ten 2 uren, in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: een welbezeild Ton’s-Kaagschip, de DRIE GEBROEDERS genaamd, gevoerd bij kapitein Marten Smit, lang over steven 68 voeten, wijd 17-7/12e voeten, hol in het ruim 7 voeten, Friese maat, te Londen groot 70½ ton, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aanbehorende goederen, volgens inventaris zijnde, en zodanig het is liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen.


Datum: 22 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertenties (opm: een selectie over een periode van circa veertien dagen van Hollandse schepen met bestemmingen buiten Europa). Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. Pieter Idts Pieters, om vóór ultimo juli te vertrekken. Adres bij Kuyper van Dam en Smeer
Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. Gerardus Johannes Kuyl, alsmede voor passagiers,
St. Thomas: het Brikschip DIE LIEBE, kapt.Jan Cauw, om spoedig te vertrekken,
Suriname: het schip AURORA, kaptein Goedschalk Isaac van Walré,
Idem: het Brikschip CATHARINA, kapt. Reink Dirks,
Demerary: het Fregatschip VREEDE, kapt. Cornelis Hulshoff,
Curaçao: het Fregatschip SARA MARIA, kapt. J.M. Jetter (opm: zie ook RC 250515).
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 juni. Volgens brief van Lissabon van den 30 mei had kaptein W. Leeuwrik, ded 28 dito aldaar gearriveerd, gedurende deszelfs reis veel storm en slecht weer gehad en uit hoofde van tegenwinden drie dagen voor de kust moeten kruisen, zonder enige Algerijnse vaartuigen te zien, ofschoon dezelve volgens rapport van de loods op de hoogte van Kaap Roxent (opm: Cabo da Roca, Portugal) kruisende waren en drie dagen tevoren een Hollands schip genomen hadden. Kaptein Leeuwrik vreesde, uit hoofde van het doorgestane stormweer, schade aan de lading te zullen hebben.


Datum: 23 juni 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal, op vrijdag den 7 juli 1815, des namiddags ten 3 uren, ten huize van Jacob Swart, in het Schippershuis, op het Vliet, bij de provisionele palmslag verkopen: een Blokzijlder Jagt, lang 48, wijd 14 voeten, en hol na advenant, oud 9 jaar, met zeilen, ankers, en verder aanbehoren, zoals bij Tamme Slaaf bevaren is geweest, liggende in de Stads Gracht, voor het Gasthuis op de Grachtswal alhier. Dit Jagt kan inmiddels uit de hand worden gekocht, en kan men zich deswegens vervoegen bij Tamme Slaaf, op het Vliet.


Datum: 27 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. der Kinderen en A. van der Sluys zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 3 juli 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kaagschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. M. Pronk, lang over steven 68 voet, wijd 18 voet, hol 8 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. der Kinderen en A. van der Sluys zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 3 juli 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW ANTJE, gevoerd door Jan Jacobs Karst, lang over steven 69 voert, wijd 14 voet 4 duim, hol 7 voet, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 3 juli 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd METTA HENRIETTA,, gevoerd door kaptein Pieter Jurgensen, lang over steven 78 en 3 vierde voet, wijd 19 voet 10 duim, hol 9 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 3 juli 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DIE HOFFNUNG, gevoerd door kapt. Jan Cornelis Reus, lang over steven 100 voet, wijd 23 voet, hol 11 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de Inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars, en bij Pieter Poolman Jurriaansz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Op Texel binnen gekomen, O.K. Schut (opm: smak VROUW ANNA) van Dantzig.


Datum: 29 juni 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Hedenmorgen is in de stranden van de Heerlijkheid Calandsoog komen te vervallen het Brikschip ESTATNEREY, geladen met ballast, gevoerd door kaptein A. Bakker, gekomen van Newcastle, gedestineerd naar Noorwegen; de kaptein en equipagie is behouden aan land gekomen, zijnde een gedeelte der tuigagie en zeilen geborgen; het schip is reeds vol water.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Volgens een brief van Stettin (opm: Szczecin) van den 15 juni, had kaptein Weijdeman, van Bajonne derwaarts gedestineerd, bij het inzeilen van Swinemünde (opm: Swinoujscie), tweemaal zwaar gestoten, waardoor een groot tekort aan de wijn ontstaan was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ary Vermeulen, deurwaarder bij de Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, is van mening, op dinsdag den 4 juli 1815, des namiddags ten drie uren, publiek te verkopen: een hecht, sterk en welbezeild Damloper-schip, groot 30 lasten, met al deszelfs toebehoren, en zoals hetzelve is liggende in de Nieuwehaven, bij de Pakkenbrug, te Rotterdam, en aldaar daags voor en op de verkoopdag kan worden bezichtigd.


Datum: 01 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam ligt in lading: Naar Nantes, het Hollandsch-kofschip de JONGE JACOBUS, kapt. Heldert Jansen Bonn.


Datum: 04 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Equipagiemeester der Marine bij het Departement Rotterdam zal, op order van Zijne Excellentie den Heere Secretaris van Staat voor de Marine, en ten overstaan van den Heere Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine op de Maze, in het openbaar, aan ‘s Konings Zee-Magazijn te Rotterdam, op woensdag den 12 juli 1815, des morgen ten 10 uren, verkopen: vier oude Schooners, oude ankers, oude rolpaarden. Nader onderrigting te bekomen aan het Kantoor van Equipagie te Rotterdam. (opm: bekort)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dr. P.A. Sluyterman en E. Schotanus, openbaar notaris, residerende te Workum , zullen aldaar, op vrijdag den 7 juli 1815 des na middags ten 2 uren, ten huize van W.S. Minks, kastelein in 's Lands Welvaren, aan den Markt, bij finale toewijzing, publiek, bij strijk- en verhooggeld, aan den meestbiedenden, presenteren te verkopen:
1. Een welbezeild aal- of bunschip, de JUFFROUW JOHANNA genaamd, laatst gevoerd bij Leendert de Beer, lang over steven 62 voet, wijd 16½ voet en hol 7 voeten, getaxeerd op tien commercie lasten, gebouwd en nieuw uitgehaald in den jare 1808, met zijn staande en lopend wand, en verdere losse goederen, volgens inventaris bij biljetten gespecificeerd
11. Een welbezeild aal- of bunschip, de ZILVEREN AAL genaamd, gevoerd bij Johannes Aukes Bruinsma, lang over steven 60 voeten, wijd 16 en hol 6¼ voeten, getaxeerd op tien commercie lasten, gebouwd en uitgehaald in den jare 1806, cum annexis bij biljetten gespecificeerd.
111. Een welbezeild aal- of bunschip, (kunnende zo wel binnen, als buitenlands varen) genaamd de DOLPHYN. gevoerd bij Ulbe Waaijes Schotsman, lang over steven 54, wijd 14 en hol 5 voeten, geijkt op zes commercie lasten, gebouwd en uitgehaald in den jare 1804, cum annexis bij biljetten gespecificeerd.
IV. Een visch-aak of buis, lang over steven 29 voeten, hol en wijd naar advenand, gebouwd en uitgehaald in den jare 1810, cum annexis bij biljetten gespecificeerd.
V. Een kleine visch-aak, lang 23 voeten, hol en wijd naar advenand, cum annexis bij biljetten gespecificeerd.
VI. Een kleine aak, lang 20 voeten, hol en wijd naar advenand, voorzien van mast, giek, zeil en fok.
VII. Een legger, met vijf hokken met koperen kaarschutten, (zijnde van het hol van een gewezen Londense aal-aak, kunnende bergen op winterlaag 14.000 ponden aal.
VIII. Negentien grote geteerde aal-karen, en vier dito geverfde, een weinig kleiner, kunnende ieder salvo calculo bergen 2.000 ponden aal.
IX. Een zegen, lang 70 vadem en een kaar met latten.
X. Een huizinge en plek grond, groot na genoeg één ponde mate, staande en gelegen onder de stad Workum, aan de Holle Meer, gequoteerd Wijk F, N 0.7, met een drooghuis en pakhuis, tot berging van karen, zeilen enz., cum annexis.
XI. Een visscherij in het Vliet, onder de stad Workum, strekkende van dezelve tot aan de Hajummer Dolte.
XII Een dito, tussen de stads Paardestal en Holle Meersbrug, te Workum.
Alles behorende aan de sedert meer dan honderd Jaren te Workum bestaan hebbende aal negotie op Londen. Waarvan de conditiën ten kantore van bovengenoemde actuariën, en bij de heren C. Binkes, te Bolsward, en S.J. Hoekema, te Workum, te vernemen zijn.


Datum: 06 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Te Hamburg is lek binnengelopen het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. C.H. Frits, van Gothenburg naar Rotterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juli. Den 24 en 25 (opm: juni) zijn te Glückstad van de Groenlandse robbenvangst, vol spek, enkele (opm: niet-Nederlandse) schepen teruggekomen. Het schip de BLOEIJENDE HOOP, commandeur A. Jansen, zou waarschijnlijk verongelukt zijn. (opm: bekort)


Datum: 07 juli 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op donderdag den 20 juli 1815, zal men op den eiland Vlieland, ten overstaan van de heren Barend Visser en Zoon, als gelastigde van de geïnteresseerden, om gereed geld, bij publieke veiling doen verkopen:
- 256 stukken Manchester;
- 57 stukken gedrukt katoen of bont;
- 50 dozijn handschoenen;
- 1 kist indigo;
- een weinig verfhout;
- 24 gemonteerde rottingen.
Alles geborgen van de lading van het in de maand december 1814, in de Gronden totaal verongelukte schip JACOB, gevoerd wordende door kapitein J.F. Gröning, en van Londen naar Hamburg gedestineerd geweest (opm: zie RC 291214).
Vervolgens zal men, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden) doen verkopen enige Noordse delen, balken en rondhouten.
Ten gerieve der kooplieden, zal des woensdags den 19 juli te Harlingen een vaartuig gereed liggen, hetwelk te bevragen zal zijn in het Amsterdamse Veerhuis, en na welker aankomst op Vlieland, in alle gevalle met de verkoping zal worden gewacht.


Datum: 08 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag den 18 juli 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Brigantijnschip, genaamd ELIZABETH JACOBA,, lang over steven 80 voeten, wijd, binnen de huid, 20 voeten 9 duimen, hol, in het ruim, van de bovenkant van de kiel tot het onderste dek 10 voeten 1 duim, van de bovenkant van het onderste dek tot de uitwatering 4 voeten 5 duimen, de optree, achter de grote mast, 14 duimen; alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo liggende in de Wijnhaven, nabij de Glashaven. Breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 10 juli 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Posthuma te Dokkum verkoopt: een Veerschip met ronde luiken, geschikt tot een overvaar¬der naar de eilanden, 36 voet, met annexen, liggende in het Groot Diep, te Dockum, aan de werf van Sake Jans van der Werf.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam den 8 juli. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen JOHANNA PHILIPPINA (opm: schoener), kapt. J. Jansen, van Curaçao.


Datum: 11 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Commissaris tot de Zaken der Convoyen en Licenten, Departement Rotterdam, zal op woensdag den 19 juli 1815, op het Prinsenhof aldaar, in het openbaar aan de meestbiedende voetstoots doen verkopen, bij kavelingen zo als bij Notitie zal worden aangewezen, de volgende goederen zo geconfisceerd als ad opus fus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), op onderscheiden tijden, plaatse en door diverse Commisen aangehouden, als: een Fries Tjalkschip, genaamd de VROUW ANNA, gevoerd geweest bij schipper Y.J. Mulder, te Gouda aangehouden, met enige scheepsgoederen daartoe behorende, volgens inventaris; alsmede… Het vaartuig ligt achter het gemelde Prinsenhof, en kan aldaar maandag en dinsdag voor de verkoping door een ieder worden gezien. (opm: sterk bekort)


Datum: 13 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

2e Aankondiging. In naam der Overheid. Openbare verkoping, bij executie, van een Paviljoen-schip, genaamd de BUITEN-VERWACHTING, houdende 11 lasten of 22 tonnen, met deszelfs mast, staande en lopend want en toebehoren, bestaande in een grootzeil, drie fokker- en een vliegerzeil, een kabel, twee ankers, twee trossen, twee pussen, haken en bomen, liggende aldaar.
Gearresteerd ten verzoeke van Cornelis Frater en Zoon, scheepmakers, behoorlijk gepatenteerd over den jare 1800 agt en negen, wonende buiten de Schiedamse Poort te Rotterdam, doende electie van woonstede ten kantore van den heer Justus Willem van Cuylenborch, procureur van de Requiranten en van de Rechtbank van Eersten Aanleg, wonende aan de Goudsche Cingel, laste van Pieter Keer, schipper en eigenaar, wonende te Rotterdam, ter verkrijging van een somma van vier duizend zeven honderd elf guldens, 12 stuivers en zes penningen, waarin hij ten behoeve van Requiranten is gecondemneerd geworden, bij Vonnisse van de rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Rotterdam.
Op maandag den 7 augustus 1800 vijftien ’s middags ten 3 uren op de Merwehaven aan de Slepers-Vest wordt tegen contante betaling overgegaan tot verkoop bij Rechterlijk Gezag. Het schip zal saturdag voor en op de dag der verkoping te zien zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 juli. Den 10 dezer is te Texel binnengelopen J. Nadort, van Portsmouth.
(opm: de brik – leeftijd onbekend maar vermoedelijk oud – is als gevolg van het op 12 oktober 1815 uitgesproken faillissement van eigenaar Jan Keer op 29 april 1816 geveild, zie RC 270416 en waarschijnlijk verkocht aan een sloper, zie RC 090515 en LCO 140715)


Datum: 14 juli 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam 12 juli. Den 2 juli is met een gunstige wind van Portsmouth naar St. Bartholomé vertrokken het schip (opm: pink) de VROUW CHARLOTTA, kapt. T. Kersjes Klein, aan boord hebbende de lading van het schip (opm: brik) CHARLOTTA MARIA, kapt. J. Nadort.


Datum: 18 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een vuren Brikschip, groot 60 lasten, met een zeer goede inventaris. Te bevragen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag den 25 juli 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Bomschip, genaamd de HOOP, schipper Pieter Karpel, lang over steven 34 voeten, wijd, binnen boord, 18 en ½ voeten, hol, van de onderkant van het dek tot de buikdenning 8 voeten 10 duimen, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, en verdere scheepsgereedschappen, zo liggende in de Scheepmakershaven nabij de Jufferstraat. (opm: in een latere advertentie werd gemeld dat de veiling tot 3 augustus was uitgesteld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het begin der maand augustus, zal publiek worden verkocht, een Smakschip, genaamd VROUW DINA, groot 55 roggelasten, gevoerd bij schipper Andries Jans Woude, thans liggende te Delfzijl, om dadelijk zee te kunnen kiezen.
Iemand intussen, gemeld schip uit de hand willende kopen kan zich des wegens vervoegen ten kantore van Mr. F.I.J. Cremers, notaris te Groningen.
(opm: de smak, bouwjaar 1797, werd in januari 1816 verkocht, nieuwe naam DE VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop: een tweedeks driemast Hoekerschip, in Holland gebouwd, groot omtrent 160 roggelasten, in volkomen staat om direct naar zee te kunnen gaan en voorzien van zeer goede inventaris. Thans liggende te Rotterdam en aldaar te bevragen bij de cargadoor Hudig, Blokhuizen en Van der Eb.


Datum: 20 juli 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool het Hollandsch tonnageschip kofschip de VIER GEBROEDERS, kapitein IJ.P. Piebes. Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 21 juli 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. van Loon zal, op donderdag den 27 juli 1815, des morgens ten tien uren, aan de Zwarte Haan, onder St. Jacobi Parochie, bij boelgoed, tegen contante betaling, verkopen:
- 3 á 4 oxhoofden Schiedammer jenever;
- 3 oxhoofden azijn;
- 1 pijp olie;
- 2 vaten geprepareerde chichorey;
- 2 vaten loodwit;
- 1 vat rijst;
- 1 korf met lijm en zwavel;
- 2 vaten tabak;
- een partij ongebrande koffybonen.
Alles beschadigd.
Alles geborgen uit het op den 17 juli 1815, op den Abt gezonken Tjalkschip, genaamd de VROUW CATHARINA, gevoerd geweest bij schipper Wilke Rents (opm: zie RC 270715 en LC 130916)


Datum: 25 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juli. Den 29 april is op de kust van Seeland gezonken, het schip ANNA CHRISTINA, kaptein Jansen, van Elseneur (opm: Helsingör) naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad); een gedeelte der lading is geheel bedorven geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Volgen een brief van Suriname, van den 22 mei, was het schip NICOLETTE JEANE, kapt. G. Duurhagen, van de Lywal in vlot water gebracht, en bezig de lading weder in te nemen (opm: zie RC 190615).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juli. Te Demerarij is gearriveerd J. Marcussen (opm: eerste reis van het fregat ALNOMAC, in 1814 uit Rostock aangekocht als HOFFNUNG) van Amsterdam, dezelve zoude in het begin van juli weder derwaarts vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juli. In het Vlie is binnengekomen J.C. Lugies, van Drammen.
(opm: de kof NEPHTUNUS, bouwjaar 1804, kapt. Jan Klaas Lugies, is rond 1 november 1815 nabij Oslo vergaan, zie de Akte van Bekendheid op 10 september in kroniek 1816)


Datum: 27 juli 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Den 19 is te Plymouth opgebragt het schip the NEPTHUNE, kaptein Horneer, van Holland naar Rochelle; waarschijnlijk is dit het schip NEPTUNUS, kapt. H. Harms, den 7 dezer uit Texel naar Frankrijk gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 juli. Op de rivier Corentijn is gestrand het schip AMICITIA, kapt. M. Meyer, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Kapt. W. Rents (opm: vermoedelijk buitenlander), voerende het schip de VROUW CATHARINA, van Amsterdam naar Varel, meldt van Nieuwedijk van den 20 juli, dat zijn schip den 17 dito, bij de Abt (opm: bank ten zuiden van Terschelling, thans Grote Plaat en Jacobsruggen) liggende, op deszelfs ankers gedreven en daarop een Tjalk voor de boeg gekregen hebbende, zeer lek geworden en vervolgens bij St. Jacobi gezonken was; het volk was geborgen, alsmede het grootste gedeelte der lading, doch beschadigd (opm: zie LC 210715 en 130916).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 juli. In een brief van Bremen, van den 19 juli, wordt gemeld: dat het schip MERCUUR, kapt. Mehrtens, van St. Domingo aldaar gearriveerd, op deszelfs reise van St. Thomas naar St. Domingo, den 11 april op de noordzijde van dat eiland door een gewapende schooner (waarschijnlijk een van Karthagena) ontmoet en van deszelfs lading beroofd was geworden. De vaart in die wateren werd door deze rovers zeer onveilig gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juli. Te Bordeaux zijn, volgens een brief van 15 juli laatstleden, gearriveerd P.J. Hulst en W.J. de Boer; dezelve zouden gunstige omstandigheden afwachten om geëxpedieerd te kunnen worden; behalve op de Deense en Zweedse schepen duurde het embargo op alle vlaggen nog voort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag den 3 augustus 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Brigantijnschip, genaamd MARIA-CHARLOTTA, laatste gevoerd bij kaptein W. Alexander, lang over steven 73 voeten, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik binnen zijn huid, 21 voeten 3 duimen, hol, in het ruim, bij de eerste balk voor het groot luik op zijn uitwatering, 13 voeten, alles Amsterdamsche maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve is liggende, even buiten de Schiedamschepoort, aan de scheepstimmerwerf van de heren P. van Swyndrecht en Zoon; breder bij Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ter bevragting, of uit de hand ter koop, de Engelse schepen:
COMMERCE, groot 330 à 400 lasten, gevoerd wordende door kapt. J.A. Cole,
ELIZABETH, groot 250 à 300 lasten, gevoerd wordende door kapt. W. Deamys.
Beiden met koperen bodem en goede inventaris voorzien; thans liggende in de nabijheid van Rotterdam, en te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en van der Eb, en Pieter van Es, te Rotterdam voorschreven.
RC 290715
De veiling van het bomschip de HOOP, aangekondigd geweest tegen dinsdag den 25 juli, is uitgesteld tot, en zal voortgang vinden op donderdag den 3 augustus, des namiddags ten vier uren, in het Badhuis te Rotterdam.
RC 010815
Amsterdam, 30 juli. Het schip ALEXANDER DE GEZEGENDE (opm: kof, ex VROUW ALIJDA MARIA), kapt. R. Melssen, is, na den 20 juni uit Texel te zijn gezeild en Schagen bereikt te hebben, onder gestadige meestal vliegende stormen teruggedreven tot op de hoogte van de Maas, heeft vervolgens de reis verder voortgezet en is den 22 juli zonder enige de minste schade, in de Sond gekomen, waarop hetzelve dadelijk naar deszelfs destinatieplaats Wijburg is vertrokken.


Datum: 01 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. Den 28 juli, des avonds, arriveerde in de Maas de VROUW MARIA (opm: kof), kapt. Z.K. Schut, van Riga.


Datum: 02 augustus 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkje, lang over steven 52 voet, hol en wijd na advenant; laatst bevaren door Auke Pieters, in het jaar 1808 nieuw uitgehaald, liggende te Drachten, bij de weduwe Haaike Pieters van der Werf.


Datum: 03 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. van Oostrum de Waal, en H. Salm, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 7 augustus 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Fluitschip, genaamd HET VERTROUWEN, laatst gevoerd door kapt. Jan Tjeerds Zwaan, is in het jaar 1780 nieuw uitgehaald, lang, over steven 140 voet, wijd, binnen zijn huid, 33 voet, hol, in het ruim,15 voet, het Verdek hoog aan boord 7 voet 5 duim, de Stuurplegt hoog aan boord 10 en 1 half voet, alles Amsterdamsche maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J.H. de Witt, R. Hoyman, C. Schuurman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en B. van Oostrum de Waal, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 7 augustus 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild driedeks Fregatschip, genaamd CLAUDIUS CIVILUS, laatst gevoerd geweest door wijlen kapt. Dirk van der Wal, lang over steven 125 voet, wijd, binnen zijn huid, 33 voet, hol, in het ruim, 13 voet 9 duim, het onderste verdek hoog aan boord 5 voet 9 duim, het bovenste dek hoog 6 voet, alles Amsterdamsche maat, gemonteerd met deszelfs ijzeren Gotelingen, Draaistrikken, en andere Ammunitie van Oorlog na advenant; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 9 augustus 1815, ’s middags ten 12 uren, zal te Zandvoort publiek worden verkocht, het Bomschip genaamd ST. NICOLAAS, gevoerd geweest door schipper Willem van Luijk, en dat met deszelfs ankers, touwen, zeilen, enz, zodanig als hetzelve aldaar op strand staande kan worde bezigtigd. Nader adres bij K. Lakeman te Zandvoort, en bij C. de Boer en Zoon te Amsterdam.


Datum: 05 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop of ter bevrachting wordt aangeboden een Zweeds gebouwd Fregatschip, groot 200 lasten, van alles wel voorzien, liggende in de nabijheid van Rotterdam. Te bevragen bij Kuyper, Van Dam & Smeer, en P.A. van Es, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een ongemeen hecht, welgebouwd, extra snelzeilend Pinkschip, groot 195 lasten rogge, oud vijf jaren, voorzien van een dubbele inventaris, diepgaande beladen 14 voet. Adres bij Kuyper, Van Dam & Smeer, Rotterdam.


Datum: 07 augustus 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 1 en 2 dezer, zijn in Terschelling binnen gekomen, DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Sorkes, ENGELINA, kapt. R. Bok, JANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge, WAAKZAAMHEID, kapt. J. Roskam, van Dramme en de TWEE GEZUSTERS, kapt. M. Jansen, van Arendsdahl.


Datum: 09 augustus 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 1 augustus. Naar zee gezeild den 30 juli de LOUIZE, kapt. Colas (opm: Zuid-Nederlandse brik LOUISE, kapt. P.J. Colas), naar Bordeaux.


Datum: 11 augustus 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, zal, op maandag den 21 augustus 1815, des morgens ten 9 uren, aan het Pakhuis te Hollum, op Ameland, ten overstaan van den griffier E.R. Nieuwenhuis, publiek bij contant geld, aan den meestbiedenden te doen verkopen: 8 stuks zeilen in soorten, 1 nieuw ankertouw, 2 zware ankers, 1 werpanker; voorts stag en want, lopend touwwerk, trossen en lijnen in soorten, een Friese jol, benevens enige koks gereedschappen, en een partijtje rondhout.
Zijnde alles zo goed als nieuw, en geborgen van het Smakschip, de VROUW HENDRIKA.
(opm: dit betreft de kof VROUW HENDRIKA, schipper-eigenaar Hendriks Bouman [ook: Hendrikus Bouman], op reis met haver en huiden van Harlingen naar Londen, die op 20 december 1814 op de buitengronden van Ameland verongelukte en waarbij de equipage werd gered; dit vergaan is niet in de gelezen kranten gerapporteerd, maar ontleend aan de zeebrief [afgegeven 29 januari 1814] die op 3 januari 1815 vanuit Harlingen werd teruggezonden)


Datum: 12 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Te Koppenhagen is lek binnen gekomen om te repareren het schip ALEXANDRINE, kapt. Jan Jansen Garrels, van Libau naar Rotterdam gedestineerd. Het was reeds tot bij Kullen geweest.


Datum: 17 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Te Gothenburg is wegens verlies van masten binnengelopen het schip de VERWAGTING, kapt. M.J. Cornel, van Riga naar de Maas gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Door een Algerijns fregat is genomen en den 3 juni te Algiers opgebracht het schip DE VRYE ZEE, kapt. Riedijk, van Lissabon naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De equipagemeester Hoek zal, ten overstaan van de Schout-by-Nacht, Directeur en Commandant der Marine op de Maze, als daartoe door Zijne Excellentie de heer Secretaris van Staat voor het Departement van Marine geautoriseerd, op den 28 augustus 1815 publiek doen aanbesteden de sloping van het schip van oorlog UTRECHT, liggende in het dok te Hellevoetsluis, op de conditiën en voorwaarden, welke ter lezing liggen ten kantore van equipage, zo alhier als te Hellevoetsluis, alle dagen, behalve des zondags, van 9 tot 12 uren des morgen en des namiddags van 2 tot 7 uren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, T. Wesseling, M.M. Steenhouwer en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 21 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen een extra ordinair, welbezeild, in Holland gebouwd, driemast Hoekerschip, genaamd de GRAAF N. ROMANTZOW, gevoerd geweest door kapt. Andreas Jacobsen, lang over steven 134 voet, wijd, binnen zijn huid, 32 voet, hol, in het ruim, 14½ voet, het verdek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamsche maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Petrus Scheffer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, C. Schuurman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 21 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen een extra ordinair, welbezeild Fregatschip, genaamd HAPPY-STAR, lang over steven 94 voet, wijd, binnen zijn huid, 27 voet 3 duim, hol, in het ruim, 12½ voet, het verdek hoog aan boord 5½ voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast is voornemens, op dingsdag den 29 augustus 1815, 's morgens ten elf uren, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat aldaar, in ‘t openbaar te veilen, en, aanstonds na de veiling op te hangen, af te slaan en te verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd AURORA, laatst gevoerd door schipper Hendrik Meijer, lang over steven 127½ voeten, wijd op het grote luik op het onderdek tegen de buitenhuid 25 voeten, 9 duimen, hol onder den balk van het grote luik en de bovenkant van de kiel 12 voeten 8 duimen , hol tussen deks van dek tot dek 4 voeten 8 duimen, alle Amsterdamsche voeten; en dat verder met alle zijn rondhout, opstaande want, boot, sloep, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zo als hetzelve thans, is liggende in de Kalkhaven bij den Draai, binnen de stad Dordrecht voornoemd; breder bij aangeslagen inventaris vermeld; en zijnde voorts nader onderrigting te bekomen bij voornoemden notaris Telders, en bij den makelaar Mauritz te Dordrecht. (opm: zie DC 260815)


Datum: 18 augustus 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van der Veen, te Drachten, zal, op donderdagen den 24 bij de provisionele, en den 31 augustus 1815 bij de finale toewijzing, telkens des avonds ten 5 uren, ten huize van de kastelein R.S. van der Meulen, in de Wildeman, te Noorderdrachten, publiek bij strijkgeld, presenteren te verkopen: een Koffeschip, lang 48 voeten, met derzelver zeilage en verdere aanhorigheden, invoege hetzelve laatst bij schipper Haaiie Andries Boelens is bevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe Schuite, 50 x 11 voet, en een nieuwe praam en platte boere praam, 32 voet, te bevragen bij Durk Everts, schuitmakersbaas op Schilkampen, onder Leeuwarden.


Datum: 19 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 augustus. Te Antwerpen zijn gearriveerd kapiteins De Vries en Borgerding (opm: kof HARMONIE, thuishaven Antwerpen, kapt. Hermanus Henricus Borgerding), van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Den 31 mei l.l. was op 02º45’ Zuid en 16º30’ West in goede staat zeilende het brikschip de DOLPHYN, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal en J.H. Schäffer, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 21 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen een extra ordinair, welbezeild Tjalkschip, genaamd de JONGE LAURENS, gevoerd door schipper L.P. de Vries, lang over steven 73 voet, wijd, binnen zijn huid, 15½ voet, hol, in het ruim, 7 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij het biljet omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 21 augustus 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 13 september 1815, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en den 20 dito, des avonds ten 6 uren, bij de finale palmslag, telkens in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: een welbezeild Smakschip, de VROUW ANNA genaamd, lang over steven 75 voeten, wijd over de berghouten 18 voeten, hol op zijn uitwatering 8 voeten, Amsterdamse maat, in het jaar 1797 te Sappemeer nieuw uitgehaald, en dat met al zijn rondhout, opstaand lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde aanbehorende goederen; zodanig het is liggende in de haven te Harlingen, en bevaren door wijlen Obbe Koops Schut.
Gemeld schip is ook intussen uit de hand te koop, waartoe men zich, en tot nadere informatie kan adresseren bij de heren B. Visser en Zoon, te Harlingen, ook bij de heer Cornelis J. Boon, te Zuidbroek.
NB Behalve de goederen bij het voorsz. schip te leveren, en ten biljet vermeld, behoren tot dezelve nog: Een ankertouw, zoo lang het in de baan geslagen is, plus minus 100 vadem; een dito, beter als half sleten plus minus 90 vadem lang.
Gemeld schip is ook intussen uit de hand te koop, waartoe men zich tot nadere informatie kan adresseren bij de heren B. Visser en Zoon te Harlingen, ook bij den heer Cornelis J. Boon, te Zuidbroek.
(opm: in totaal zijn er drie veilingen gehouden; LC 041015 meldt dat NLG 2.901 is geboden; op de veiling van 11 oktober werd de smak aangekocht door kapt. H. Bouman die er onder de nieuwe naam JONGE LUCAS mee in de vaart ging)


Datum: 22 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Te Boulogne is den 12 dezer wegens storm binnengelopen het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Spaanderman, van Rotterdam naar Rouaan gedestineerd. Het had enige schade aan schip en tuigage en dacht met de eerste goede wind zijn reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. De galjoot, gisteren gemeld, die op de buitenvlakte (opm: bij Hellevoetsluis) was vastgeraakt, is reeds vol water en denkelijk geheel weg. Er zijn door enige vissersschuiten ankers, kabels, zeilen, touwen en één à twee lasten gerst alhier aangebracht. Het vaartuig is genaamd de VREEDE, kapt. Arend, van Riga naar Rotterdam. (opm: zie RC 240815)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. Den 18, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis het schip (opm: Pruisisch fregat) ARGO, kapt. D.E. Tiegs, van Sunderland.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jean Vervoort en Guillame Winckelmann, sijndics provisoirs in den Boedel van den heer Joseph Osy, voormaals koopman te Antwerpen (opm: zie ook OHC 051215), zullen met autorisatie van den heer Joseph Serruys, jugecommissaris in dito boedel, door de scheepsmakelaren A. Giese en R. van Goorlaken, ten bijstaan van J.B. van Berkelaer, deurwaarder bij de Regtbank van Koophandel, op vrijdag den 25 augustus 1815, ‘s namiddags ten twee uren, in het logement genaamd Ostende, bij de Beurs te Antwerpen, publiek verkopen: het sterk en welgebouwd snelzeilend driemast schip COSMOPOLITE, laatst gevoerd door kapitein L. Woutersen, lang over steven 95 voeten, breed 23½ voeten, hol in 't ruim 17 voeten, en gemeten 417 tonnen, alle Franse maat; met deszelfs rondhouten, staande en loopend want, kompleet zo als hetzelve thans te Boom is leggende aan de Werf van J.B. de Landtsheer, en gedeeltelijk gerepareerd, hebbende nieuw groot want en stag, en een aanzienlijke partij eiken planken en grenen dekdelen, enz., tot voortzetting der reparatie, zoo als breder zal worden opgegeven aan den voet der volgende inventaris, welke bij den Kargadoor Fredrik Smit, te Amsterdam ter bezichtiging is.
(opm: het fregat werd aangekocht door Auguste Werbrouck c.s, Antwerpen en kreeg na reparatie in januari 1817 de naam AUGUSTE, gevoerd door kapt. Grevelinck)


Datum: 24 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. De galjoot de VREEDE is reeds geheel vol water, doch er is een gedeelte natte gerst uit dezelve gelost en alhier (opm: Hellevoetsluis; zie RC 220815) aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Den 14 augustus is te Vlissingen met zware schade binnengelopen het smakschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. Bleeker (opm: Hilbrand Harms Bleeker), met haver van Amsterdam naar Rouaan. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 augustus. Volgens brief van Ostende van den 14 augustus was de vorige avond op de Roelje gestrand het kofschip VERTROUWEN, kapt. Machielsen (opm: Fredrik Machielsen), van Amsterdam naar Rouaan. Hetzelve had niet boven de twee voet water in en zou een gedeelte der lading lossen om weder vlot te geraken. (opm: zie RC 051015)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Olivier, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extra ordinair, welbezeild Fregatschip met koperen huid en bouten, genaamd de PLANTER, gevoerd door kapt. John Davis, lang over stevens 101½ voet, wijd, binnen zijn huid, 27 voet 6 duim, hol, in het ruim, 11 voet 6 duim, het verdek hoog aan boord 5 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaar. Het voormelde schip ligt in de haven van het Nieuwe Diep, aan Den Helder.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal en J. Corver, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extra ordinair, welbezeild Brikschip, genaamd de JONGE JAN, laatst gevoerd door kapt. Simon Siebes, lang over steven 75½ voet, wijd binnen zijn huid, 22 voet, hol, in het ruim, 10 voet 3 duim, het verdek hoog aan boord 4 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars. N.B: dit schip is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extra ordinair, welbezeild Brikschip, genaamd de FILIA, laatst gevoerd door kapt. Harm Dirks, lang over steven 84 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet 2 duim, hol, in het ruim, 10½ voet, het verdek hoog aan boord 5 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extra ordinair, welbezeild Brikschip, genaamd EDUARD, gevoerd door kapt. Carl Wilhelm Jessen, lang over steven 84 voet, wijd, binnen zijn huid, 25 voet, hol, in het ruim, 11 voet 7 duim, het verdek hoog aan boord 4½ voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie J. Salm, J.E. Lublink en P. Bel Jr, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 augustus 1815 des avonds ten zes uren te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extra ordinair, welbezeild Brikschip, genaamd CONSTANTIA, gevoerd door kapt. Drewes Kempes van der Laag, lang over steven 92 voet, wijd, binnen zijn huid, 23¼ voet, hol, in het ruim, 11½ voet, het verdek hoog aan boord 4½ voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 25 augustus 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, lang over steven 62, wijd 14 voeten, en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere toebehoren, laatst bevaren door schipper Gerrit Barends, wonende te Hoorn.
Te bevragen bij Simon Geerts, op de Joure, alwaar de tjalk is liggende.


Datum: 26 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Te Deal is met schade en verlies van anker en touw binnengelopen het schip de VROUW ESTHER, kapt. H. Lieves (opm: brik, kapt. Hendrik Lieuwes), van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extraordinair, welbezeild los tweedeks Brikschip, groot omtrent 70 rogge lasten, in volmaakte zeilbare stand en met een complete inventaris voorzien, alsmede een buitengewoon snelzeilend Schoenerschip, groot circa 40 rogge lasten, in den jare 1812 nieuw uitgehaald, mede van een zeer goede inventaris voorzien en in complete zeilbare stand. Breder te bevragen bij de makelaar J.H. Balwé op de Geldersche Kaai bij de Schreierstoren no. 61 te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- Een in Engeland gebouwd schip, metende volgens register 633 ton, hebbende drie dekken, met koperen bouten gebout en nu onlangs op nieuw gekoperd, van een zeer goede inventaris voorzien en op Lloyd’s boeken aangetekend onder de letter A.1.
- Een dito, gebouwd op de rivier van Londen voor de dienst van de Engelse Oost-Indische Compagnie, voor welke het drie reizen gedaan heeft, metende volgens register 867 ton, hebbende drie dekken, met koperen bouten gebout en met een koperen huid tot aan de berghouten, benevens van een zeer goede inventaris voorzien, op Lloyd’s boeken aangetekend onder de letter A.1.
Beide liggende op de rivier de Theems in het Londense kanaal.
Te bevragen bij Hudig, Blokhuizen & Van der Eb te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De door notaris Telders geannonceerde veiling en verkoping van het fluitschip, genaamd AURORA, laatst gevoerd door schipper Hendrik Meijer, liggende in de Kalkhaven bij den Draai, te Dordrecht, tegen 29 augustus 1815 (opm: zie DC 170815), zal geen voortgang hebben.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Den 20 zijn binnengekomen T. de Haas (opm: met de op 30 juni in Petersburg aangekochte pink JONGE JACOB) en J.B. Wolgenhagen (opm: buitenlander) van Petersburg.


Datum: 29 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerardus Telders, notaris te Dordrecht residerende, als daartoe gelast, is voornemens op dinsdag den 19 september 1815 des morgens ten elf uren, in het Venduhuis, de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat aldaar, in het openbaar te veilen en aanstonds na de veiling op te hangen, af te slaan en te verkopen:
- Eerstelijk: een ongemeen welbezeild Galjasschip, genaamd TRITON, laatst gevoerd door de schipper J.H. Specht, lang over steven 80 en 1 half voeten; wijd, tegen de buitenhuid van de voorste balk van het grote luik, 25 voeten 4 duimen; hol, onder de balk van het grote luik en de bovenkant van de kiel, 12 voeten 2 duimen; alle Amsterdamse voeten, en dat verder met alle zijn rondhout, opstaande en lopende wand, sloep, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zoals hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven, bij den Draai, te Dordrecht voornoemd.
- Ten tweede: een ongemeen welbezeild Kofschip, genaamd AURORA, laatst gevoerd door schipper Arie Kemp, lang over steven 60 voeten; wijd, bij de eerste balk voor het grote luik binnen zijn huid, 14 voeten, 4 duimen; hol, in het ruim bij de eerste balk voor het grote luik op zijn uitwatering, 5 voeten 9 duimen; alle Amsterdamse voeten, en dat verder met alle zijn rondhout, opstaande en lopende wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zoals hetzelve thans is liggende in de Wollewevershaven, over het pakhuis genaamd Stokholm, binnen voornoemde stad, en
- Ten derde: een extraordinair hegt, sterk, zeer fraai en welbezeild Spiegeljacht, van binnen net betimmerd en georneerd, lang over steven 48 voeten; wijd, op zijn berghouten op de uitwatering, 15 voeten 8 duimen; hol, onder de gangboorden 5 en 1 half voeten; alle Amsterdamse voeten, met deszelfs rondhout, opstaande en lopende wand en verdere bijzijnde goederen, thans liggende in voorschreven Wollewevershaven, te Dordrecht voornoemd.
Alles breder bij aangeslagen inventarissen en biljet vermeld, en zijnde nader onderrichting te bekomen bij bovengenoemde notaris, op de Groenmarkt, A. 40.


Datum: 30 augustus 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Van Antwerpen is naar zee gezeild de JUFVROUW ETTA, kapt. R.G. Reynders (opm: kof JUFFER ETTA, kapt. R.G. Reinders), naar Rouen.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Van Antwerpen naar zee gezeild den 22: LA VIERGE MARIE (opm: brik), kapt. J. de Meire, naar Lissabon.


Datum: 31 augustus 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Den 23 augustus is op de hoogte van Terschelling in goede staat gepraaid het schip THEMIS, kapt. D. Spille, van Petersburg naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Kapt. H. Lieves (opm: H. Lieuwes), voerende het schip DE VROUW ESTHER, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, meldt van Deal, van den 21 augustus, dat hij den 17 dito genoodzaakt was geweest, wegens schade, aldaar binnen te lopen, doch zou de volgende dag de reis weder vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Den 23 augustus is op de buitengronden van de Eider gestrand het schip DE VOLHARDING, kapt. G.R. Schippers, met rogge van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam; hetzelve is met drie voet water in het ruim weder afgebracht en zou in de haven van Tonningen (opm: Tönning) komen om te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus Van Maassluis wordt, in dato den 29 dezer, gemeld: het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S. de Vos, dat den 22 dezer uitzeilde naar St. Martin, is hedenmorgen, door zware lekkage, op de rede teruggekomen en moet repareren, de wind W.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 augustus. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.L. Vos gedestineerd naar St. Martin moet uit hoofde van zware lekkage repareren.


Datum: 02 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Te Gibraltar is opgebracht het schip LA PAIX, kapt. Austin, van Cette naar Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Te Maltha is opgebracht het schip LE HARDI, kapt. Marias, van Havre naar Genua.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia. Het schip (opm: pink) ZEEPLOEG, kapt. J. Schinderhutte, is den 29 augustus van hier naar Canton vertrokken met enige passagiers. Het was den 20 maart 1815 van Texel vertrokken en den 11 augustus alhier gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Volgens brief van Norden van den 26 augustus, was op het eiland Juist een fluitschip verongelukt, van welks lading ca. 1000 balken waren aangespoeld, hoogstwaarschijnlijk is dit het fluitschip DE KIEWIET (opm: KIVIET), kapt. S. Feddes, van Dramme naar Amsterdam. (opm: zie RC 050915)


Datum: 05 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 september. Volgens brief van Norden van den 29 augustus was, uit op Juist aangespoelde papieren, gebleken dat het aldaar verongelukte schip, zoals men reeds vermoedde, genaamd was DE KIEVIT (opm: KIVIET), kapt. Sybrand Feddes, van Dramme; vier lijken waren, benevens de omgeslagen boot, aan land gedreven (opm: zie RC 020915). Hetgeen van de lading geborgen wierd, zou naar Norden gevoerd worden, waartoe reeds 2 schepen waren aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 september. Den 25 juli, daags na deszelfs vertrek, is lek geworden en gezonken het schip MATILDA, kapt. Henderson, van Curaçao; het volk is geborgen en op Jamaica aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op den 4 september 1815 des namiddags ten 4 uren ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: een extra welbezeild kofschip, genaamd LOUISA, laatst gevoerd bij kapt. P. Keuchenius, lang over steven 103 en 1 half voeten; wijd, bij de eerste balk van het grootluik binnen de huid, 23 voeten 10 duimen; hol, in het ruim bij de eerste balk van het grootluik op de uitwatering, 12 voeten; alles Amsterdamse maat; met al deszelfs rondhout, staande en lopende wand, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Haringvliet, aan de noordzijde; breder bij inventaris en ander onderricht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op den 26 september 1815, des avonds ten 6 uren, binnen de stad Goes, in de herberg De Nieuwe Zoutkeet, ten overstaan van de notaris Leonard de Fouw Jans Zoon, aldaar residerende, van een Poonschuit, genaamd DE VROUW MARIA, liggende op het Veer van Hanswaard, onder Kruiningen, gemeten op 15 last, aankomende Cornelis Griep.


Datum: 07 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Den 6 augustus is op de kust van Noorwegen gezonken het kofschip de JONGE DANIEL, kapt. Laurens de Keizer, van Zierikzee naar Riga; het volk is geborgen en door kapt. E. Harris van Dramme in het Vlie aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Den 25 augustus is te Plymouth lek binnengelopen het schip de STAD MEPPEN, kapt. S. Muller, van Amsterdam naar Lissabon, moet lossen om te repareren.


Datum: 08 september 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. Op den 25 augustus dezer kwamen van Antwerpen op onze rede ten anker 's konings schepen, de HOLLANDER en de FRIEDLAND, thans genaamd de FLAMINGER, zijnde een schip van 80 stukken, in nog minder dan anderhalf uur in het achterdok gehaald.


Datum: 09 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het smakschip de VROUW ELSINA, kapt. Dirk Steur; vertrekt den 15 september. (opm: ook reeds in RC 290715 en 260815 werd voor deze afvaart geadverteerd)
Adres bij Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 12 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 8 september. Den 8 dezer zijn in Texel binnen gekomen C.G. Engelian van Greenock en R. Ruurds van Londen, laatstgemelde rapporteert, dat hij eergister namiddag circa 5½ breedte van Texel, oost op het kompas, 7 á 8 mijlen van den wal heeft gezien een driemast galjoot schip zonder masten, hijsende een Pruisische vlag, hebbende enige vaartuigen tot assistentie en stevende zuiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Den 9de zeilde uit de Maas de VRIENDSCHAP, kapt. A. Molegraaf, naar Jersey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Het 3-mast hoekerschip MARIA BRECHTEZENDE, A.D. Zijlstra, van Archangel naar Amsterdam, heeft de 31 passato, op 56º N.B. op de noordkant van Doggersbank, op 36 vadem water, door een orkaan al zijn masten verloren en is door behulp van twee galjasschuiten, een vis- en een ijssloep, alhier, op de haven (opm: Hellevoetsluis) gebracht


Datum: 14 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Van Middelburg wordt d.d. 6 dezer, gemeld: hedennamiddag ca. half drie uren is op de hoogte van het Borselschegat aan de grond geraakt een sprietschip, van Rotterdam naar Gend gedestineerd, geladen met koffie, suiker en manufacturen. Toen de vloed opkwam, is hetzelve in het zand geschuurd en gezonken; daarna opkomende is het ondersteboven geslagen en door het Sloe heen gedreven; mast, tuig opperlast, ja zelfs het grootste gedeelte der lading verloren hebbende. Liggende hetzelve thans tussen de noord- en zuidkraaijer tegen de Goese wal. De schipper met zijn vrouw en knecht zijn er nog bijtijds afgekomen, maar men zegt dat 1 persoon die met een hoogaars zou zijn te hulp geschoten, er het leven bij zou hebben verloren. Voor de waarheid daarvan staan wij echter niet in.


Datum: 16 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Van Elseneur wordt van den 4 september gemeld, dat den 2 dito verscheidene schepen vandaar naar de Noordzee gezeild waren, doch de volgende dag een storm uit het zuiden en zuid-westen ontstaan zijnde, waren enigen terug gekomen, waaronder de kof NICOLAAS EN HENDRIK, kapt. P. Boeser, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam, welke, wegens lekkagie en onklare pompen, naar Koppenhagen gezeild was om te lossen en te repareren.


Datum: 19 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Bij Hogenes in Zweden is gestrand het Hollands smakschip de VROUW ALIDA, schipper Doije Jans, van Riga na Amsterdam gedestineerd, geladen met lijnzaad; het volk en 200 tonnen van het zaad van de lading zijn geborgen, maar het schip is denkelijk wrak.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars J. Salm, J.E. Lublink en P. Bel, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 2 oktober 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Damschip, genaamd de VROUW JOHANNA, gevoerd geweest door schipper Jan Scheffer, lang over steven 78 voet, wijd, binnen zijn huid, 13 voet 7 duim, hol, in het ruim, 6 voet, alles Amsterdamsche maat, breder bij biljet omschreven, onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, G. Vos, J. Wesseling, H. Altius en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 2 oktober 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Fluitschip, genaamd DE VRINDSCHAP (opm: in een latere advertentie genaamd de VRIENDSCHAP), gevoerd door kaptein Ruurd Pieters Bakker, is in het jaar 1786 nieuw uitgehaald, lang over steven 142 voet, wijd, binnen zijn huid, 34 voet, hol, in het ruim, 16 voet; het verdek, hoog aan boord, 7 voet 7 duim, alles Amsterdamsche maat, breder bij inventaris omschreven, nader onderrigting bij voornoemde makelaars en bij de makelaar S.S. Jongewaart te Westzanen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair snelzeilend Pinkschip, in de Oostzee van eikenhout gebouwd, groot circa 140 rogge lasten, van een behoorlijke inventaris voorzien. Te bevragen bij J.H.A. Balwé, makelaar, op de Gelderschekaaij, bij de Schreijers Toren, No 61, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gepresenteerd, het Fluitschip BOSCH en HOVE, met zijn staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, zoals laatst uit zee te Delfzijl is aangekomen. Hij die gading maakt wordt verzocht, zich voor 10 oktober te adresseren bij E.A. Leeuwe te Delfzijl.


Datum: 23 september 1815


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia. Het schip (opm: fregat) MAAS EN ROTTESTROOM, kapt. Frans Bremer, den 11 februari l.l. van Rotterdam en den 15 april van de Downs vertrokken, arriveerde den 19 dezer (opm: september) alhier met twee passagiers.


Datum: 26 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Den 16 augustus is op de kust van America, op 37 graden N.B. en 66 graden lengte, na door zware storm de gehele tuigagie verloren te hebben en zeer lek geworden te zijn, in een reddeloze en zinkende staat verlaten, het brikschip DIANA, kaptein H. Wessels, van Bremen naar Baltimore gedestineerd; de kaptein, equipagie en twee passagiers zijn door het schip the TRIDENT, kapt. Rae, van Charlestown, opgenomen en in Texel aangebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 september. Den 22, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis het schip (opm: brik) FORTUNA, kapt. J. Sikkes, van St. Ubes (opm: Setubal).


Datum: 28 september 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Den 18 september is te Hoekzyl (opm: Hooksiel) met een lek schip binnengelopen, kapt. P.E. Mooy, van Rottenspieker naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Den 18 september is te Falmouth met gebroken mast en boegspriet binnengelopen, het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Van Weelden (opm: schoener; kapt. Rochus van Weelde), van Zierikzee naar Villeneuve; hetzelve was bij Legard (opm: bedoeld zal zijn Lizard) door een brik aangezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Jan van Ouwerkerk de Vries, B. van Oostrum de Waal, J. Corver en J. Boelen, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 2 oktober 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VROUW ELISABETH, gevoerd door kaptein J.C. Schmidt, lang over steven 78 voet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet, hol, in het ruim, 11 voet; alles Amsterdamsche maat, breder bij de inventaris omschreven, nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Van den Bey en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A.L. Weddik, J. van Ouwerkerk de Vries, B. van Oostrum de Waal en J.H.A. Balwé zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 2 oktober 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd EMILIE, gevoerd door kapt J.J. Bidenkap, lang over steven 89 en 1 half voet, wijd binnen zijn huid 25 voet, hol, in het ruim, 12 voet, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 30 september 1815


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Den 25 dezer van Terschelling uitgezeild H.J. Lever (opm: tjalk VIER GEBROEDERS) naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Den 13 september is te Swinemünde binnengelopen en op het strand geraakt het schip la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. B. Lindt, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Londen.


Datum: 03 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 september. De CHRISTINA EN TESINA, kapt. Potjer (opm: CHRISTINA EN TITSIA, Aldert Andries Potjer), van Rotterdam naar Port-á-Bouc, is den 26 te Falmouth aangekomen en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 september. De HOOP, kapt. van der May (opm: bom, kapt. A. van der Meij), van Rotterdam naar Lissabon bestemd, is den 28 lek te Cowes binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag 19 oktober 1815, des voormiddags ten 11 uren, in het Logement genaamd het Badhuis (opm: de waard, George Crabb, was enige tijd daarvoor overleden), in de Boompjes, te veilen en aan de meest biedende (zonder afslag) te verkopen: het Hol van het Kofschip genaamd LOWISA (opm: DC 031015 noemt in een verder gelijke advertentie het schip LOUISE), lang over steven 103 en 1 half voeten, wijd, bij de eerste balk voor het grote luik, binnen de huid 23 voeten 10 duimen, hol, in het ruim, bij de eerste balk voor het grote luik, op zijn uitwatering, 10 voeten, alles Amsterdamsche maat, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten en verder rondhout, enz, alles bij kavelingen, zo als het Hol is liggende in de Haringvliet, aan de Noordzijde, en de scheepsgereedschappen zullen zijn liggende op de kade, bij het hol, en aldaar daags vóór en op de dag der verkoping door een ieder zullen kunnen worden bezigtigd. Nader onderigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Cornelis van de Polder, als gelast van zijn Principaal, zal, op vrijdag den 20 oktober 1815, ten 3 uur precies, in het Nieuwe Logement bij J.J. van Oppen, binnen de stad Zierikzee, ten overstaan van Notaris Dignus Boom en getuigen publiek presenteren en verkopen: het extraordinair hardzeilend en binnen de Oude Haven der gemelde stad liggend Brikschip, genaamd HOOP EN ZORG, laatste gevoerd geweest door kaptein Huybrecht Maarhuysen, lang over steven 85 voet, breed op zijn uitwatering, 25 voet 1 duim, diep 14 voet 8 duim, alles Amsterdamsche maat, ladende circa 110 rogge lasten, en de daarbij zijnde inventaris, hebbende hetzelve in den jare 1814 door averij te Falmouth een nieuw dek gekregen, en verdere zware reparatiën ondergaan. Iemand nader onderrigting begerende, adressere zich aan genoemde makelaar, zullende het schip met deszelfs toebehoren twee dagen voor en op de verkoopdag door een ieder kunnen gezien worden.


Datum: 05 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Op de hoogte van Egmond is door zware lekkagie gezonken het schip NEUTRALITÉ, kapt. H.C. Pommersche, van Stokholm naar Rotterdam; het volk is met levensgevaar door een Egmonder visser gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Te St. Thomas is beschadigd binnengelopen het schip AMICITIA, kapt. M. Meyer, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 oktober. Te Rouen is gearriveerd F. Machielsen van Amsterdam. (opm: zie RC 240815)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. W.H. van den Berg, deurwaarder, bij de Rechtbank van Eerste aanleg, zitting houdende te Rotterdam, wonende te Ouderkerk op d’Yssel, is van mening, om, op maandag den 9 oktober 1815, des morgens ten 10 uren, publiek (om contant geld) en na gedane aangifte, conform de wet, te veilen en verkopen: een aanzienlijke partij best scheeps-timmerhout, als: knieën, krommers en bogten, enz, liggende op de scheeps-timmerwerf van Ary van den Hoek, in de Stormpolder, onder Ouderkerk op d’Yssel; alwaar hetzelve op vrijdag en zaterdag voor de verkoopdag voor een ieder zal te zien zijn. (opm: nadat Arie van den Hoek in december 1819 overleed werd deze scheepswerf in april 1820 door Arie van der Giessen gekocht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Tentye, J. Wesseling en P. Bel Junior, makelaars te Amsterdam, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beampte, op maandag den 16 oktober 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. Doede Annes, is in het jaar 1776 nieuw uitgehaald, lang over steven 142 voet, wijd, binnen zijn huid, 34 voet, hol, in het ruim, 16 voet, het verdek hoog aan boord 7 voet 9 duim, de stuurplegt hoog 10 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven, nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Van Heynen en Tentye.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia. Het schip ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA), kapt. W. Lucas, den 15 januari j.l. van Rotterdam en den 20 juli van Kaap de Goede Hoop vertrokken, is den 2 dezer (opm: oktober) alhier gearriveerd.


Datum: 07 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. Den 4 dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas het schip ENDEAVOUR, kapt. J. Livingston, van Tarragona, doch onder quarantaine.
(opm: deze Engelse bark zou in mei 1817, na een volgende rondreis naar Barcelona, als VLIJT onder Nederlandse vlag komen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. Kaptein D. Haentjes, gevoerd hebbende het schip (opm: sloep) de JONGE CASPARUS, van Amsterdam naar Christiansund en Drontheim gedestineerd, meldt van Wallerhou bij Breesond (opm: Noorse naam: Breisund Dybet; positie 62º26’ N.B. 6º00’ O.L.), van den 26 augustus, dat zijn schip den 25 augustus, na zware storm, is gezonken (opm: zie ook OHC 141015).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag 19 oktober 1815, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen:
- Het Hol van een Smakschip genaamd de DRIE GEBROEDERS, lang over steven 60 voeten, breed 13 voeten 10 duimen, diep onder de luiken tot op het zaadhout, 5 voeten 10 duimen, alles Amsterdamse maat, benevens deszelfs scheeps-gereedschappen, bestaande in masten, en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, staande en lopend want, en verdere goederen meer;
- Het Hol van het Bomschip genaamd BERNARDUS, lang over steven 44 voeten 10 duimen, hol, bij de voorste balk van het grote luik, 7 voeten 5 duimen, wijd, binnen zijn huid,18 voeten 4 duimen, alles Amsterdamse maat, benevens deszelfs scheeps-gereedschappen, bestaande in mast, en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, staande en lopend want, en verdere goederen meer;
- Het Hol van het Brigantijnschip, genaamd de GOEDE INTENTIE, lang over steven 69 voeten 8 duimen, hol, in het ruim, 12 voeten 9 duimen, wijd binnen zijn huid, 20 voeten 9 duimen, alles Amsterdamse maat, benevens deszelfs masten en verder rondhout;
- Alles bij kavelingen, zoals het te veilene daags voor en op de verkoopdag door een ieder zal kunnen worden bezichtigd; liggende zo als nader zal worden opgegegeven. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag 12 oktober 1815, des voormiddags ten 10 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen: het Hol van een Fregatschip genaamd SANTA CATHARINA, voorzien van een koperen huid, lang over steven 97 voeten, wijd binnen de huid 25 voeten 9 duimen, hol int ruim 12 voeten 3 duim, hoog tussen deks 6 voeten 1 duim, optree voor de grote mast 12 duim alles Amsterdammer voeten. Benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten, en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, chaloup, boot, jol, geschut en andere goederen, meer alles bij kavelingen, zo als hetzelve hol is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf van de heren Pr. van Swyndregt en Zoon, de goederen op de kaaij der Zalmhaven en aldaar daags en op de dag der verkoping door een ieder zullen kunnen worden bezigtigd.
Nader onderrigt bij bovengemelde makelaars.


Datum: 09 oktober 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding.
Sedert onze laatste is te Texel binnen gekomen WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De griffier E.R. Nieuwenhuis, te Holwerd, zal op maandag den 23 oktober 1815, in de herberg te Wierum, en de volgende dag aan het Pakhuis, in het Moddergat, onder Nes, telkens des morgens ten tien uren precies, bij boelgoed en gereed geld, aan de meestbiedenden, presenteren te verkopen: 28 tonnen traan, 455 staven ijzer, 3179 Noordse delen, 3 stukken koper, 16 zeilen, 27 stukken touw, 3 anker touwen, een mast, stag en want, en verdere scheepsgoederen, geborgen van het gestrande Schoner Schip NUMEDALSPRÖRE, komende van Drontheim.


Datum: 10 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Den 2 dezer is te Dover, met verlies van de mast, binnengelopen het schip GHENT PACKET, kapt. Zeller (opm: galjoot GENDSCH PACKET, thuishaven Gent, kapt. J.C. Zellien), van St. Ubes (opm: Setubal) naar Ostende gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Te Plijmouth is met schade binnengelopen het schip (opm: pink) PRINS VAN ORANJE, kaptein Silk, van Virginien.


Datum: 12 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Volgens een brief van Delfzijl van den 4 oktober, was de vorige dag aldaar met veel water in het schip binnengelopen K. Hues, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar de Elve gedestineerd; de lading, in zout en wagenschot bestaande, werd gedeeltelijk geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 oktober. In een brief van Stettin (opm: Szczecin) van den 28 september wordt gemeld, dat op Gothland gestrand is het schip FORTUNA, kapt. M. Wondt, van Petersburg naar Stettin gedestineerd; met zou trachten de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, C. Schuurman, J.E. Lublink, F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 16 oktober 1815 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd VIVAT JOHN, gevoerd door kapt. G. Hendriks, lang over steven 102 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 28 voet, hol, in het ruim, 15 voet, het dek, hoog aan boord, 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, gemonteerd met ijzeren gotelingen en andere munitie van oorlog naar advenant; breder bij inventaris omschreven; nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars. (opm: waarschijnlijk is het schip op deze veiling opgehouden, zie ook RC 190615)


Datum: 13 oktober 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men zal ten eersten alhier (opm: geen plaats vermeld, waarschijnlijk Rotterdam), publiek te koop presenteren: het welbezeild Kofschip (de ZEELUST genaamd), groot plusminus 90 roggelasten, gevoerd bij schipper Jan Douwes, waarvan nader inventaris wordt opgemaakt. Liggende te Rotterdam, hebbende het laatst nog 1100 … (opm: onleesbaar) zout uitgelost. Iemand gading makende, kan zich te Rotterdam bij de schipper, of bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, ter bezichtiging vervoegen.


Datum: 14 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 oktober. Van Liverpool wordt van den 1 oktober gemeld, dat, volgens brief van het Eiland Man van den 29 september, aldaar totaal verongelukt was het schip de VROUW ELSINA, kapt. D. Steur (opm: smak, bouwjaar < 1792, kapt. Dirk G. Steur), van Rotterdam naar Liverpool gedestineerd; van de lading was slechts weinig geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Den 1 dezer is te Falmouth lek binnengelopen, en moet lossen om te repareren, het schip SUSANNAH, kapt Gros, van Embden naar Kadix, en nog op dezelfde dag, mede lek, het schip LEOPOLD, van Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapt. Dirk Haentjes, gevoerd hebbende het schip de jonge Casparus (opm: sloepschip, bouwjaar 1810), van Amsterdam naar Christiansund en Dronthem gedestineerd, meldt van Wallerhou, bij Breezand (opm: Walderoe, thans Valderö resp. Breesond thans Breisund Dybet), van den 26 augustus, dat hij, den 5 dito met gunstige wind uit het Vlie gezeild zijnde, twee dagen daarna contrarie wind gekregen had, na met afwisselende winden gesukkeld te hebben, was hij den 20 dito op 58 gr, 46 min. noorderbreedte door een zware storm uit het noorden overvallen, die den volgende dag in stilte verkeerde, dan door de hoge zee en sterk werken geraakte het schip zo lek dat men het met gestadig pompen moest lens houden; de wind gedurig toenemende en het schip al lekker wordende, zoo dat het met twee pompen niet lens te houden was, bevond hij zich den 25 met het aanbreken van den dag 8½ mijl van den noordhoek stad (opm: Noordhoeck van het schiereiland Stadt), waar op hij sein deed om lootsen te bekomen, ten einde het schip en de lading, of voor het minst het volk te bergen, hetwelk drie etmalen gepompt hebbende, geheel afgemat was; 's namiddags kreeg hij een lootsboot aan boord met vier man, die aannamen het schip voor 1300 daalders binnen of op het naaste strand te brengen; waarop men dadelijk aan het boegseeren ging, doch zeer stil en de stroming aflandig zijnde, nam het water in het schip intussen zoodanig toe, dat terwijl de kapitein met des konings loots nog op het dek stond, het schip reeds van voren tot achter het groote luik onder water was; het volk reeds in de booten gevlugt zijnde, had ook hij eindelijk zich in de boot moeten redden, en zag, nog geen 10 minuten daarna, het schip geheel zinken, zijnde toen nog 6 mijlen van land; de kapitein en zijn volk hadden niets van het hunne kunnen bergen en waren met assistentie van nog een bijgekomen lootsboot, 's nachts, op het eiland Wallerhou aangebracht, van waar zij naar Bergen zouden trachten te komen en aldaar gelegenheid zoeken om naar Amsterdam terug te keren. (opm: zie ook RC 071015)


Datum: 19 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een welbezeild hecht en sterk eike Schoonerschip, groot omtrent 60 lasten, van een goede inventaris voorzien, en te bevragen bij de makelaars Van Swyndrecht of Fredrik van Dam te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en G.J. Roland Holst, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 23 oktober 1815, te Amsterdam, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd CONCORDIA, gevoerd geweest door K.J. van Greve, lengte over steven 70 voet, wijd, binnen zijn huid, 17 en 1 half voet, hol in het ruim 8 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris omschreven, nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, zijn van mening, op woensdag den 25 oktober 1815, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, op te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Kofschip, genaamd ANNA EN LAMKE, gevoerd bij kapt. Hybe de Buur, lang op steven 88 voeten, wijd, op de voorkant van het groot luik, binnen de wegering, 18 voeten 1 duim, in het ruim, op de buikdenning tot de onderkant van de legwaring, 9 voeten 3 duimen, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, aan de westzijde, nabij de Nieuwsteeg. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag 23 oktober ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VRYE NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. A. Dingemans, lengte over steven 95 voet, wijd, binnen zijn huid, 22 voet 2 duim, hol, in het ruim, 10 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris omschreven, nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.


Datum: 20 oktober 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. Steenbeek, te Heeg, presenteert, publiek, bij strijk en verhooggeld, aan den meestbiedenden, te verkopen:
-1: Een extra wel betimmerd Hek Tjalkschip, in april 1814 nieuw uitgehaald, lang 50 voet, wijd 12 voet 8 duim, en hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, staande en lopend want, met de koksgereedschappen daarbij zijnde, zo en in dier voegen het laatst door schipper Jacob Everts Bakker als eigenaar is bevaren.
-2: Een extra wel betimmerd Jagt, met dubbel stel zeilen, zo en in dier voegen het laatst door den heer Razoux, te Langweer, als eigenaar is gebruikt. – Voorts enige losse goederen; bestaande in kant en zethaken, zes dommekrachten, klauwen, zware en lichte kettingen, jienen met blokken daartoe behorende, het geen meer tot een goede houtverkoperij en scheepstimmerij behoort.
-3: Een opgebouwde Praam, lang ongeveer 36 voet, een Schouw tot de houtdotterij gebruikt, een boot, en hetgeen er meer ter verkoop zal worden gebracht.
Wie daaraan gading maken, kome, op donderdag den 26 oktober 1815, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van Jacobus Homans, kastelein in de herberg te Heeg, en kopen op dan voor te lezen condities, die inmiddels zijn te vernemen, bij de notaris voornoemd.


Datum: 21 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 oktober. Volgens brief geschreven aan boord van Zijner Majesteits Fregat de YSSEL, te Alicanten den 24 september, was het Nederlands eskader den 15 augustus te Napels aangekomen, alwaar het zes dagen quarantaine gehouden en acht dagen gelegen had; van daar vertrokken zijnde, was het den 30 dito ter Livorno gearriveerd, van waar het den 5 september naar Genua was onder zeil gegaan, uit welks laatste haven het den 11 dito vertrokken en den 24 dito ter Alicanten gearriveerd was; denkelijk zoude het nu naar Malaga zeilen, vervolgens Kadix aandoen, om, zo aldaar Nederlandse koopvaarders lagen, naar de Middellandse Zee gedestineerd, die onder convooij te nemen, en dan naar Livorno terugkeren.


Datum: 23 oktober 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 8 november 1815, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uren, bij de finale palmslag, in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: een wel bezeild Tjalkschip, de GOEDE VERWACHTING genaamd, lang over steven 73 voet, wijd over de berghouten 15 voet, en hol in het ruim op zijn uitwatering 6¼ voet, Friese scheepstimmermans maat, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere daarbij zijnde goederen, zodanig het is liggende in de haven van deze stad, en bevaren geweest bij Freerk H. Wichers, van Delfzijl.
De condities van verkoop, zijn te vernemen bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen, en bij gemelde notaris.


Datum: 24 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- een Kofschip, groot ongeveer 90 roggelasten, voorzien van een goede inventaris,
- een, in Zweeds-Pommeren van eikenhout, sterk en welgebouwd Tweedeks Barkschip, oud vijf jaren, groot 140 à 150 lasten, met een complete inventaris;
- een uitmuntend snelzeilend in Engeland gebouwde eiken Schoner, gekoperd, met balken tot een tweede dek voorzien, oud vijf jaren, met nieuw tuig, twee stellen zeilen, drie ankers, drie kabels, en al het verdere nodige;
- en eindelijk nog een fraai en welgebouwd eiken Pinkschip, oud zes jaren, gemaakt te Koningsbergen, groot 200 roggelasten, met balken voor een tweede dek, van alles voorzien, en kunnende met weinig kosten in zee gebracht worden.
Alle welke schepen te Rotterdam zijn liggende, en aldaar kunnen worden bezichtigd. Nader onderrigt ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd, bij wie ook de inventarissen te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Wesseling, H. Altius, P. Bel Junior en J.H.A. Balwé, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 30 oktober 1815 ’s avonds ten 6 uren te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. Dirk Jans Duijf, is in het jaar 1776 nieuw uitgehaald, lengte over steven 142 voet, wijd, binnen zijn huid, 34 voet, hol, in het ruim, 15 en 3 vierde voet, het dek hoog aan boord 7 en 1 half voet, de stuurplegt hoog 10 voet, alles Amsterdamse maat, bij de inventaris omschreven; nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Pieter Smith Ez.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 20ste gearriveerd te Lissabon het schip LA VIERGE MARIE, van Antwerpen.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JONGE JACOB, onderweg van Ostende naar Bordeaux, is de vorige week ter hoogte van Heisant (opm: Ouessant) gezonken. De bemanning werd gered en is inmiddels in Plymouth aangekomen. (opm: OHC 111115 vult aan dat het schip JONGE JACOBUS heet, kapt. J. Strickaert; zie verder RC 091115)


Datum: 26 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Op Barbersand heeft gezeten, doch is vervolgens te Yarmouth binnengebracht om te lossen en te repareren, het schip MARGARETHA LAURENTINA, kapt. J. Kortrijk (opm: galjoot MARGARETHA LAURENTIA, kapt. Jacob Jans Kortrijk), van Riga naar Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. Volgens berichten uit Libau, scheen de handel gedurende het lopende jaar niet minder levendig dan in de havens van Croonstadt en Riga te zijn geweest; van 156 schepen welke aldaar, sedert het openen der vaart (opm: nadat het ijs was gesmolten), tot half september laatstleden waren binnengelopen voerden 38 de Nederlandse vlag, waarvan het grootste gedeelte met granen geladen, weder naar Nederland vertrokken was. Hoe zeer meningvuldige en schier onophoudelijke regens de vrees hadden doen ontstaan dat de oogst daardoor zoude geleden hebben, schijnt het nochtans, dat dezelve in Koerland en Lithauwen gunstiger zal uitvallen dan zich aanvankelijk had laten aanzien. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. Tot narigt van de Handel en Scheepvaart is dienende, dat, tot veiligheid der vaart, door het Eijder en Sleeswijk Holsteinsche Kanaal, aan de mond van de Eijder, een loodsgaljoot gestationeerd ligt, welke daaraan kennelijk is, dat, des daags, van de top des galjoots een Deense vlag aan de vlagstok, en, des nachts, een lantaarn te zien is.
Dat wijders de galjoot maar één mast heeft, welke wit geverwd is, en het voorkomen van een afgetakeld schip heeft, dat hetzelve in het voorjaar, wanneer de vaart van het ijs bevrijd is, uitgelegd wordt, en alsdan tot de laatste november blijft liggen. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 30 oktober des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen:
- Een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW GESINA, gevoerd geweest door schipper J.B. Frederiks, lengte over steven 72 voet, wijd, binnen zijn huid, 14 voet 8 duim, hol, in het ruim, 7 voet, alsmede
- Een extraordinair welbezeild Kofschips hol, genaamd DIE HOFFNUNG, lengte over steven 100 voet, wijd, binnen zijn huid, 23 voet, hol, in het ruim, 11 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij het biljet omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunnen Principalen,
en op speciale authorisatie van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, (na gedane aangifte bij de ontvanger van het Recht van Enregistratie, ingevolge de wet), zijn van mening op dinsdag den 7 november 1815, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen: een partij van omtrent 42000 ponden Riga Reyn-hennep, zo gezond als beschadigd, gelost uit het schip genaamd EEMSTROOM, gevoerd bij schipper Luytje Barends Ruyl, van Embden gedestineerd naar Antwerpen, doch alhier met schade binnengelopen; bij kavelingen van 2400 ponden. (opm: bekort)


Datum: 27 oktober 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen: te Gravesend T. Mooijekind (opm: bom MARIA ELISABETH).


Datum: 28 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, M. van S. Mendes da Costa en J.E. Lublink, makelaars te Amsterdam, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 6 november 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Schoonerschip, genaamd de HOOP, gevoerd door kapt. H. Visman, lengte over steven 55 voet, wijd, binnen zijn huid, 20 voet 6 duim, hol, in het ruim, 10 voet, alles Amsterdamse maat ; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, C. Schuurman, T. Zürmuhlen, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, B. Oostrum de Waal en J. Boelen, makelaars te Amsterdam, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 6 november des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd JUPITER, gevoerd door kapt. Johannes Stoffers, lengte over steven 90 voet, wijd, binnen zijn huid, 23 en 1 half voet, hol, in het ruim, 12 en 1 half voet, het verdek, hoog aan boord, 4 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; nader onderrigting bij voornoemde makelaars.


Datum: 30 oktober 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dr. M. van den Acker, notaris te Joure, zal aldaar, op maandag den 6 november 1815, des namiddags te 2 uren, bij de beschrijving en finale palmslag, in de herberg het Wapen van Haskerland, publiek presenteren te verkopen: een wel bezeild Schuiteschip, de JONGE JAN, lang over steven 46 voeten, wijd over zijn berghout 10 voeten, met zeil en treil, zodanig het is liggende op de Joure.


Datum: 31 oktober 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. Kaptein H. Schneider, voerende het schip REYGERSDAAL (opm: brik REIGERSDAAL), van Amsterdam naar de Havanah gedestineerd, meldt van St. Thomas van den 7 september, dat hij daags tevoren, wegens gebrek aan water, aldaar was binnengelopen en de volgende dag zijn reis hoopte te vervolgen; schip en volk waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Van Helvoetsluis wordt heden gemeld: het schip de VREDE, kapt. Hulshoff, is deze nacht voor zijn ankers gaan drijven, en zit tegen de Zuidwal aan de grond; de wind Oost. (opm: zie RC 041115)


Datum: 01 november 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. Sedert onze laatste zijn in Tessel binnen gekomen FORTUNA, C.H. Jelsen, van Archangel, voor gaats ten anker S. WITNEY, S. Witney (opm: Amerikaans fregat SAMUEL WHITNEY, kapt. W.E. Whitney, zie RC 091215; het schip ging na geheel onttakeld te zijn geweest in 1816 als BROEDERSCHAP in de vaart), van Archangel; nog drie andere schepen, de namen onbekend.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Sedert onze laatste zijn te Texel uitgezeild: ARINUS MARINUS (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag van dit in augustus uit Engeland aangekochte fregat ex-CEYLON), kapt. Arij Langeveld, naar Batavia, ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, ZEEPLOEG (opm: eerste reis van deze pink), kapt. P.J. Manselman en de SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. C. Kraaij, alle drie naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 31 oktober. Sedert onze laatste in Tessel binnengekomen S. WITNEIJ, C.H. Jelsen (opm: SAMUEL WHITNEY, kapt. W.E. Whitney), welke op zijne reis zware schade bekomen heeft, en J.H. Ferman, van Archangel; de laatste is op den drempel aan den grond gezeild, doch weder vlot geraakt en naar binnengekomen.


Datum: 02 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 oktober. Den 26 september is, 30 mijlen van Heijsant (opm: Ouessant), door zware lekkagie gezonken het schip L’ESPERANCE, kapt. A. Willems (opm: driemaster ESPÉRANCE, Oostende, kapt. Auke Willems), van Antwerpen naar Barcelona gedestineerd; de equipagie is opgenomen door het Zweedse schip NEPTHUNUS, kapt. M.F. Ohlbregt, van Amsterdam naar Genua; na agt dagen daar aan boord te zijn geweest, zijn zij overgezet op het Zweedse Galjasschip CHARLOTHA FREDRICA, kapt. Wallis, naar Lissabon bestemd; van dit schip zijn de stuurman, timmerman, kok en drie matrozen, wegens gebrek aan water, overgebracht op het schip de HARMONIE, kapt.Malchon, van Sivilie (opm: Sevilla) naar Londen gedestineerd, hetwelk hen te Londen heeft aangebracht, alwaar zij zich naar Ostend hebben ingescheept; de stuurman denkt dat de kaptein en het overige volk te Lissabon zullen zijn aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Kaptein C. Doetz, voerende het schip (opm: fregat) SUSANNA MARIA, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd, zoals te voren gemeld, is, op bekomen kennis van de destijds in Europa plaats hebbende omstandigheden, ter beveiliging van schip en lading, te New-York binnengelopen, meldt vandaar in dato 19 september laatstleden, dat hij, na op den 21 augustus met schip en lading in goede staat, ter vervordering zijner reize, naar Amsterdam vertrokken te zijn, in het laatst dier maand door zware stormen is belopen, waardoor zijn schip schade bekomen had, en het raadzaam geoordeeld werd, de reis niet voort te zetten; dat hij, dienvolgens, de naaste haven zoekende, de gelegenheid hem gediend had om wederom in New-York binnen te lopen, alwaar hij den 11 september gearriveerd en sedert dien tijd bezig was zijn lading, die veel geleden had, te lossen. Vele andere schepen hadden, gelijk het zijne, schade bekomen en waren insgelijks te New-York teruggekeerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. Heden zeilde uit de Maas de brik MERCUUR, kapt. E. Verschoor, naar Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De geannonceerde verkoop der 125 tonnen klipzout, geladen in het kofschip de JONGE TROMPETTER, liggende in de Kalkhaven in Dordrecht, is uitgesteld tot nader advertentie. J.H. Holle, Procureur.


Datum: 04 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 november. Het schip de VREDE, kapt. Hulshoff, naar Demerarij bestemd, hetwelk tegen de Zuidwal aan de grond vastgeraakt was (opm: zie RC 311015), is, met behulp van twee chaloupen en andere adsistentie, in goede staat op de rede gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 november. Den 20 september 1815 is in goede staat te Madera gearriveerd en den 28 weder vandaar vertrokken het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. P.J. Pieters, gedestineerd van Rotterdam naar Batavia; als ook M. Kemp, van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens rapporten van de zeeloodsen is met het naar binnen zeilen op het strand geraakt, het galjasschip PHILIP, kapitein H.J. Jansen, van Riga. (opm: zie volgend bericht en DC 061115; vergelijk verschil in schrijfwijze naam schip en kapitein)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het galjasschip op het Goereesche strand vastgeraakt is er weder afgekomen en na (opm: naar) deze rede onder zeil. (opm: zie vorig bericht en DC 061115)


Datum: 06 november 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het op het Goereesche strand gezeten hebbende schip JOHAN PHILIP, kapitein A.J. Jensen van Riga, is op de rede gekomen (opm: zie DC 041115 2 x; vergelijk verschil in schrijfwijze naam schip en kapitein). De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In naam van de hoge overheid en de justitie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Dordrecht, ten overstaan van den heer mr. P. Emaus de Micault, lid van dezelve Regtbank, tot commissaris benoemd bij vonnis van gemelde Regtbank, de dato 16 oktober 1815, behoorlijk geregistreerd, van een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de JONGE TROMPETTER, gevoerd door schipper Jan Sipkes Jr (opm: zie ook RC 120414), thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, zijnde lang binnen stevens 81½ Amsterdamsche voeten; wijd op zijn binnenwegering 17½ voeten, hol in het ruim 17½ voeten, met deszelfs staande en lopend want, rondhout, boot, takelagie en inventaris bestaande in:
Zeilen: 1 grootzeil, 1/3 sleet; 1 dito, ¾ sleet; 1 stagfok, 1/3 sleet; 1 topzeil, oud; 1 stagfok, oud; 1 onder lijzeil, oud; 1 bramzeil, oud; 1 kluiver, oud; 1 jager, oud; 1 kluiver, ½ sleet; 1 boven lijzeil, ¾ sleet, 1 kluiver, ¾ sleet; 1 bezaan, ¾ sleet; 1 kluiver, ¾ sleet; 1 dito, ¾ sleet; 1 breefok 2/3 sleet; zeil en fok van de jol, oud; 1 schuilzeil, oud; 1 kabelkleed, oud, 4 presenningen, oud.
Ankers: 3 ankers, het gewigt onbekend; 1 ijzeren dreg; 1 dito ketting, naar gissing 80 ponden zwaar.
Touwen: 1 zwaar touw, ca. 90 vaam, ½ sleet, 1 dito, ¾ sleet, dik 11½ duim; 1 dito, ca. 70 vaam, dik 11 duim, met 2 splitzingen, oud; 1 nieuwe volslagen tros, lang 40 duim, dik 1 duim; 1 kabel slagtros, lang 70 vaam, dik 2 duim, oud; 1 kabel slagtros, lang 70 vaam, dik 3 duim, oud; 1 vijs (opm: windas), oud; 1 zeile sluik, oud.
Koksgoed: 2 ijzerenbands olievaatjes, 1 koperen pot, 1 grote koperen ketel, 1 kleine dito, 1 kleine pot, 1 beslagen pot, 1 blikken lampo en koperen bak, 1 vleesvork, 1 koekepan, 1 lampet, 1 houten bak, 1 houten gaten poteel, 3 zinken lepels, 2 houten lepels, 1 kaasrasp, 1 boterton, 1 zoutbos, 1 tang, 1 treeft, 1 vuurbak, 1 moker, 1 bijl, 1 reiger en vuilnisschop.
Bootsmansgoed: 4 ijzerenbands watervaten, 1 ijzerenbands watertregter, 1 boterverrel, 1 takel en een mantelblok, 4 marlpriemen, 6 schrappers, 1 topreep en kelderblokken, 4 marlspijkers, 1 pinterhaak, 2 teerkwasten, enig beslag en reefseizings, 1 rol platting, 1 klouw (opm: kluwen) schiemansgaren, 5 schoppen, 4 haken piks, 1 paar schenkelhaaks, 1 paar kleinhaaks, 2 koevoeten, 4 teerputsen, 1 kleedkiel (opm: kleedkuil) en ijzerbands teervaatje, 6 handspaken, enige lossen schijven en nagels.
Stuurmansgoed: 1 nagthuis met koperen lantaarn en lamp, 4 kompassen, 2 halfuursglazen, 1 logglaasje, 1 geus, 1 dieplood, 1 standlood, 1 blokje, 1 houtenpen compas, 3 beugels over de luiken, 2 sloten, 1 hamer, enig ander gereedschap divers, 1 grote lantaarn, 1 handlantaarn, 1 roeper, 1 bootsroer en ijzeren pen, 3 riemen, 1 hoosvat, 2 scheephaken, 1 plegtgaard (opm: roede of boom waarmee de waterdiepte wordt bepaald), 1 scheepstrap.
Pompgoed: 6 schoenen, 8 emmers, 3 gekken (opm: mik waarop de pompstok steunt), 1 ijzeren pomphaak, 1 dito met houten steel, 1 stuk pompleer.
Kajuitsgoed: 1 tafel, 3 stoelen 1 draaigreeft, 1 bout, 1 koperen blaker, 1 koperen theepot, 1 koperen koffijketel, 1 ijzer potje, 5 messen, 6 vorken, 2 stenen kommen, 5 tafelborden, 4 kopjes, 5 schoteltjes, 1 vleesschotel, 2 zoutvaatjes, 1 koperen peperbus, 1 blik comfoort, 4 bierglazen, 3 kelkjes, 4 kannen, enige flessen.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van de Heren Mees, Boer en Moens, Kooplieden te Rotterdam, ten dezen agerende in naam en van wegens de Heren Glenny en Melling, Kooplieden te Newry in Ierland, domicilie gekozen hebbende ten huize van hunnen Procureur, mr. J.H. Holle, wonende te Dordrecht, op het Vlak, Lett. A. No. 480, houders van natemelden Bodemarij-brief.
Op ende jegens
Voornoemden Jan Sipkes, Junior, schipper op het gemelde schip de JONGE TROMPETTER, om betaling te hebben ener somme van GBP 858:9:4 Sterling Iers, of de waarde van dien in Hollands geld, zijnde het montant van de op den 8ste juli 1815 door denzelven schipper Jan Sipkes, Junior, ten behoeve der Executanten, voor de Notaris Robbert Mollan en Getuigen, te Newry in Ierland, gepasseerde Bodemarij-brief, onder verband van schip en lading, en met bepaling, dat de voornoemde somma van GBP 858:9:4 Sterling, binnen de twintig dagen na arrivement van schip en lading in de haven van Dordrecht, moest wezen voldaan; gelijk dan ook het in gebreke blijven daaromtrent ten gevolge heeft gehad, dat de Executanten het meegenoemd Kofschip met deszelfs toebehoren dato den 12 september 1815, behoorlijk geregistreerd en betekend, hebben doen nemen in executoriaal arrest blijkens proces-verbaal van de Deurwaarder J.P. Salacroup, in dato den 29 september 1815, behoorlijk geregistreerd.
De Definitieve Toeschatting zal plaatshebben ten overstaan van bovengenoemde Heer Regter Commissaris, ter rolle van de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht, op maandag den 13 november 1815, des voormiddags ten 11 uren.
Het voornoemde Kofschip en Inventaris, hier boven gespecificeerd, is door Arij Impelmans verhoogd tot een somma van Vijf Honderd Vijftig Guldens, behalve de kosten.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht, liggende tevens Copie derzelve ter visie ten Kantore van de Procureur der Executanten.
Dordrecht, den 7 november 1815 J.H. Holle,
Procureur
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)


Datum: 07 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. In het Gat is op de drempel aan de grond geraakt een Amerikas fregat, genaamd MENTOR, gevoerd door kapt. E. Bangs, van Philadelphia, met een lading tabak, katoen, koffij en rijst; het schip is daarna met zijn achterschip tegen de strandkant vastgeraakt, en heeft voorleden nacht zodanig gestoten, dat er heden morgen al 15 voet water in was, zodat erbij continuatie gepompt moest worden; men is heden begonnen een deel der lading te ontlossen; de kaptein en equipagie zijn nog aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. In de nacht tussen den 18 en 19 oktober is bij Wieringen in de grond gestoten het tjalkschip gevoerd door Jan Qunst, in hebbende 150 balken uit het Fluitschip SARA EN JOHANNA, kapt. E. Sjoerds van Nerva; men was bezig de lading, op goede mannen zeggen (obij mondelinge overeenkomst), te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 november. Den 30 oktober leed de Engelse paketboot SIR WILLIAM CURTIS, kapt. Falera, schipbreuk ten westen van de haven van Ostende. Dezelve kwam van Ramsgate en had negen passagiers aan boord. Een Engelse dame met haar dochter en kamenier zijn verdronken, en de overige personen gelukkig gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier, makelaar, zal, (ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte) op maandag den 13 november 1815, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de DRIE VRIENDEN, gevoerd door kaptein Pieter Sybrands, lang over steven 74 voet, wijd, binnen zijn huid, 17 voet, hol, in het ruim, 8 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening op dinsdag den 21 november 1815, des namiddags ten 4 uren, in het openbaar te verkopen: een sterkgebouwd Hol van een welbezeild Brikschip, ook geschikt om weder gerepareerd en opgetuigd te worden, lang over steven 91 voet, wijd, binnen de huid, 25 voet, hol, in het ruim, 13 voeten; de optree bij de mast hoog 9 en 1 half duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs daarin staande masten, boegspriet, enz; zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven.

Krant:
 MOP - Morning Post, Londen


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Aangekomen uit Liverpool de JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. Pranger (opm: kof, kapt. A.S. Pranger), bestemming Vlissingen; in lekke staat.


Datum: 08 november 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Te Terschelling zijn binnengekomen de BROEDERLIEFDE (opm: smak), kapt. H.J. Carst en de TWEE GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. R. Remkes, van Tonningen.


Datum: 09 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. De loods P. Ran, van Zijner Majesteits Schip van Oorlog BRABAND, van hier naar het Kanaal gezeild, op heden met het Kofschip MARIA ELISABETH van Londen teruggekeerd, rapporteert, dat hij met Zijner Majesteits schip den 31 oktober, wegens lekkagie, te Portsmouth binnengelopen was; zijnde hem niets van de andere schepen van het Esquader bekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 november. Op de hoogte van Heisant (opm: Ouessant) is, door storm lek geworden zijnde, gezonken het Hollands Galjootschip de JONGE PIETER, van Vlissingen naar Bordeaux; de equipagie, in de kaptein en vier man bestaande, heeft twee dagen en drie nachten, zonder schier enige leeftocht, met de boot omgezworven, en is eindelijk door een Engelse loodsboot opgenomen en in Engeland aan land gebracht, behalve een man, die over boord geslagen en verdronken is.
(opm: In de North Wales Gazette van 2 november en de Nederlandsche Staatscourant van 4 november staan aanvullingen, zoals dat het schip met thuishaven Vlissingen op 17 oktober is gezonken. De kapitein en vier bemanningsleden hebben zich gered in een dertien voet lang bootje, slechts voorzien van twee kleine riemen, een vaatje sterke drank en een paar appels. Na twee dagen en drie nachten werden ze in de ochtend van 20 oktober gelukkig vlak bij de breakwater van Plymouth gered door een loodsboot die zich daar toevallig bevond; tien minuten later zouden allen in de branding zijn omgekomen. Voordat het bootje door de loodsboot bereikt werd, werd deze door een sterke golf zozeer geteisterd dat een der zeelieden, die een riem in de hand had, overboord geslagen werd en verdronk. Bij hun aankomst zijn de overigen te bed gebracht en heeft men hun de bijstand der geneeskunde verschaft, zodat men hoopt dat zij, hoewel bijna geheel uitgeput, nog wel herstellen zullen. Dit behoud is des te opmerkelijker, in acht nemend de grootte van de boot en de huizenhoge golven. Vrijwel de gehele afstand vanaf Ouessant hebben ze gedreven door de boot met de kop op de wind te houden. Zeeën sloegen de boot regelmatig bijna vol water, zodat ze al snel genoodzaakt waren het vaatje te legen om te kunnen hozen. Dit verhaal sluit naadloos aan bij de rapportage in LL 241015 en OHC 111115 over het vergaan van de JONGE JACOBUS. De conclusie is dan ook dat de kof JONGE JACOBUS – en dus geen JONGE PIETER – onder kapt. J. Strickaert, naar uit onze stukken blijkt met thuishaven Amsterdam, op 17 oktober ter hoogte van Ouessant is gezonken, waarna de bemanning in Plymouth aan land is gebracht.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Den 31 oktober is te Ramsgate, met verlies van anker, touw, enz, en schade aan de zeilen, binnengelopen het schip ZEELUST, kaptein J. de Koning, van Rotterdam naar Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Den 1 november zijn van Terschelling uitgezeild J.G. Oortjes naar Koppenhagen en J.W. Overmeer naar Noorwegen.
Op de Staart van de Amerikaansche Pol is aan de grond geraakt het schip ST. PETER, kapt. J.J. Lubben; dezelve heeft twee ligters aan boord om te lossen.
2 November. J.J. Lubben, gisteren gemeld, ligt thans weder in vlot water.
(opm: het buitenlandse fregat ST. PETER werd naderhand verkocht en ging in november 1817 als de Nederlandse JOHANNA weer in de vaart)


Datum: 10 november 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkopen, een snel zeilend Tjalkschip met in dier voegen zoals het door schipper P.B. Stoffers deze zomer is bevaren en thans in de Pekel A is liggende, oud 1 jaar. Te bevragen bij N.J. Mulder in de Oude Pekel A.


Datum: 11 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, makelaar te Amsterdam, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 13 november 1815 ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd ST. MICHEL, lang over steven 81 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet, hol, in het ruim, 9 voet, het dek hoog aan boord 3 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; nader onderrigting bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye, makelaar te Amsterdam, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 20 november 1815 ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd JANE, gedeeltelijk voorzien met kopere bouten, lang over steven 87 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet 7 duim, hol, in het ruim, 12 voet, het dek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij biljet omschreven, nader onderrigting bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en E. Cullen, makelaars te Amsterdam, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, op maandag den 20 november 1815 ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd DOWAS, gevoerd door kapt. R. Chinnings, lang over steven 98 voet, wijd, binnen zijn huid, 22 voet 8 duim, hol, in het ruim, 11 voet 3 duim, het dek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij biljet omschreven, nader onderrigting bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november Van Elseneur wordt van den 31 oktober gemeld, dat volgens brief van kapt. C.J. Gaedig, voerende het schip CATHARINA, van Arensburg (opm: Arendsburg, nu Kuressaare) naar Delftshaven gedestineerd, in dato Edwog in Noorwegen den 15 dito, hij aldaar, met een zeer lek schip en verlies van zeilen, binnengelopen was en de lading, waarvan een weinig beschadigd was, gelost had. Hij hoopte met de reparatie spoedig gereed te zullen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op dinsdag 21 november 1815, des namiddags ten vier uren in het logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een grote en mooije partij scheepsgereedschappen, bestaande in enig rondhout, zeilen, touwen, ankers en andere goederen, geborgen van het gestrande Galjasschip FRIEDE, kapitein Arent Heins; alles bij kavelingen zoo als dezelve scheepsgereedschappen zullen genummerd zijn; liggende ter plaatse nader bij biljetten aan te wijzen, alwaar dezelven, daags vóór en op den dag der verkoop, door een ieder zullen kunnen worden bezigtigd worden.
Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 14 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, op den 16 november 1815, des avonds om 6 uur, aan Den Helder, in Het Wapen van Haarlem, om contant geld, van het Fregatschip, genaamd MENTOR, gevoerd geweest bij kapt. E.K. Bangs, groot 361 ton, staande op het strand, bij Huisduinen, zijnde voorzien van een koperen huid, koperen bouten en koperen spijkers in het dek, de kajuit van mahognyhout; voorts met deszelfs masten, onder wand en boegspriet; wijders een compleet stel zeilen, staand en lopend wand, diverse waarloze zeilen en touwwerk, een tui- en een werpanker, twee zware touwen, weinig minder als nieuw, waarvan het ene gekapt, een tuitouw en een werptros, halfsleet, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht, en alles daags voor de verkoopdag genummerd op de dijk, bij Den Helder, voor de gegadigden zichtbaar zal zijn.


Datum: 16 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Volgens brief van Duinkerken van den 6 november was, door vissers van die haven, in zee gevonden en aan strand gebracht een schip, volgens de weinige aan boord gevonden papieren toebehorende aan de heer Janssens te Amsterdam, zo men dacht naar Boulogne gedestineerd; van de lading waren 68 vaten genever, waarvan 3 ledig, enige kazen, duigen en hoepels enz. geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 20 november 1815, des avonds tem 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwe Zijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd AURORA, gevoerd door kapt. S.P. Schuil, lang over steven 75 voet; wijd, binnen zijn huid, 17 en 1 half voet; hol, in het ruim, 7 voet 7 duim; alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en H. Gullen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 20 november 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwe Zijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen een extraordinair welbezeild kofschip, genaamd DOWAR, gevoerd door kapt. R. Channing, lang over steven 98 voet; wijd, binnen zijn huid, 22 voet 8 duim; hol, in het ruim, 11 voet 3 duim; alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrichting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapitein Jan H. Heins, voerende het Hollandsch kofschip de VROUW ANNA, liggende voor Dordrecht, waarschuwt een ieder om aan zijn equipage geen gelden te lenen of iets te borgen, als zullende zulks door hem niet gerestitueerd noch betaald te worden.


Datum: 18 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. In de nacht tussen den 24 en 25 oktober is bij Strömstad gestrand en vol water geraakt het kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. IJ. Jobs, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad); men was bezig de goederen beschadigd te bergen. (opm: zie RC 301115)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Kapt. M. Olfen, voerende het schip KAREN MARGARETHA, laatst van Hellevoetsluis naar Kadix gedestineerd, meldt van Cherbourg van den 4 november dat hij den 2 dito aldaar, met het schip vol water, was binnengekomen; zijnde den 31 oktober, in een zware storm, aan de grond geraakt. Hij had beiden de ankers en touwen gekapt, de spijkerhuid verloren en verdere schade bekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Den 15 dezer is te Texel uitgezeild J. Stratingh (opm: schoenerbrik DIANA, ex-brik ROSALIE), naar de Berbice.


Datum: 21 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op den 29 november 1815 om 4 uur, in het logement Het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen een buitengewoon snelzeilend Schoonerschip, volkomen in staat om dadelijk naar zee gezonden te worden, genaamd WILLEM DEN EERSTEN, gevoerd bij kapt. H.J. Netfeher (opm: schoenerbrik, kapt. Hen[d]ricus Johannes Netscher), met al deszelfs scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven, aan de noordzijde, nabij het postkantoor. Nader onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 november. Heden zeilde de MARIA MAGDALENA, kapt. L.T. Kerkstra (opm: kof, kapt. Teunis Lourens Kerkstra), naar Bremen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Te Ramsgate is binnengelopen HET FORTUIN (van Rotterdam), kapt. De Vos (opm: sloep, kapt. Arij de Vos), van Boulogne naar Roscoff, heeft een anker en touwen verloren; MARIANNA (opm: brik MARIANNE), kapt. J. Visser, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam der Hoge Overheid wordt verkocht een Tjalkschip, genaamd le MARIN de GRONINGUE, groot 35 tonnen, met deszelfs opgoed, staand en lopend want, invoege hetzelve is gearresteerd bij proces-verbaal van de deurwaarder A.J. Folkers d.d. 21 januari 1813, behoorlijk geregistreerd, thans liggende in de Oude Pekel A, voor het huis van H.W. Bakker, en zulks om betaling te bekomen van F 1029-16-5 (opm: 1029 caroli guldens, 16 stuivers en 2 duiten) benevens de legale som van … (opm: onleesbaar) à dato van de dagvaardiging, en de kosten van hem verschuldigd door Jurjen Kaspers Dijk, eigenaar en kapitein van gemeld schip, wonende in de Oude Pekel A.
Boven gemeld stelt de poursuivant op de prijs van F 50.-.- behalve de kosten. Zullende ingevolge de wet binnen 24 uren na de finale verkoop moeten worden betaald.


Datum: 23 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Te Texel is uitgezeild H.A. Balmer (opm: brik MARIA), naar Suriname.


Datum: 27 november 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 22 november. Heden vernemen wij, dat de schepen van Zr.Ms. eskader (opm: zie PGC 281115 en 301115, alsmede DC 141215), door tegenwind, door de Wielingen weder naar binnen zijn gekomen.
OHC 281115
Amsterdam, 27 november. Te Helvoet is binnen gekomen G.H. Nieuwkerk van Londen.
Den 30 oktober is bij Morlaux (opm: Morlaix) verongelukt het schip ANASTATIA, van Oostende, kapt. François Oyaart, van Rotterdam naar Île de Rhé, de kapitein, drie matrozen en drie loodsen zijn verdronken.
PGC 281115
Vlissingen, 21 november. Hedenmorgen zeilde van deze rede naar zee, Zr.Ms. eskader, bestemd naar de West-Indiën onder kommando van de Vice Admiraal Van Braam, bestaande in de volgende schepen, als Zr.Ms. de PRINS VAN ORANJE, kapitein Lewe van Aduard, aan wiens boord zich bevinden de Gouverneur van Curaçao en St. Martin; Zr.Ms. fregat de VAN DE WERF, kapitein Kolf, aan wiens boord zich bevindt de Admiraal; Zr.Ms. fregat de EURIDICE, kapitein Guinefeau, aan wiens boord zich bevindt de Gouverneur van Suriname; Zr.Ms. brik de IRENE, kapitein luitenant Spengler, en Zr.Ms. schooner DE HAAIJ, kapitein luitenant Quarrel, hebbende dit het eskader aan boord het elfde bataillon Jagers en enige compagniëen artillerie om uit te maken de bezetting van de onderscheiden Nederlandse bezittingen in de West-Indiën. (opm: zie PG 080316)


Datum: 28 november 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Binnenkort zal publiek te koop worden gepresenteerd: een Smakschip, oud 9 jaren, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere annexen, zo als het zelve laatst door Roelf Deddes van Wijk, als schipper is bevaren en thans is liggende in de Zuiderhaven van Groningen. Alsmede een, in deze zomer getimmerd Tjalkschip met deszelfs rondhout, ankers en touwen, zoals laatst door Tekke Bonnes is bevaren en thans zijnde op de werf van Klaas Sijpkes de Vries, buiten het Kleine Poortje, te Groningen.


Datum: 29 november 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijdingen. Sedert onze laatste zijn te Tessel uitgezeild: AURORA, kapt. C. Brandligt (opm: pink, kapt. C. Brandligt jr), ALETTA (opm: pink VROUW ALETTA), kapt. C. Quack en ONDERNEMING, kapt. M. Lels, alle drie naar Batavia.


Datum: 30 november 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Kapt. C.F. Stindt, voerende het schip ANTON WILHELM, met een lading tarwe van Varel naar Amsterdam, meldt van Horumerzijl van den 17 november, dat hij, in de nacht tussen den 15 en 16 dito, in de Jahde, bij Horumerzijl, zijn schip verloren had. Hij en zijn volk hadden zich ter naauwernood kunnen redden, en, zo het hem voorkwam, zoude er van het schip en lading weinig behouden kunnen worden. Intussen had hij alle middelen aangewend om, zo veel mogelijk, de redding van een en ander te bevorderen, en hij zoude niet verzuimen zodra hij kon meerdere omstandigheden te geven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 november. Wegens het bij Stromstadt gestrand schip (opm: kof) DE JONGE WILLEM, kapt. IJ. Jobs, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) gedestineerd, wordt in een brief van Stromstadt, van den 9 november, gemeld, dat hetzelve in de nacht, tussen den 4 en 5 dito, van de rots waarop het vast zat, in een diepte van 14 vadem waters neder gestort was, zo, dat er geen waarschijnlijkheid was om iets meer van de lading te bergen, van de geborgen goederen waren die, welke zonder verdere schade niet bewaard konden worden, verkocht. (opm: zie RC 181115)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 24 november. De schepen van Zr.Ms. eskader, die door den tegenwind den 22 des avonds tot het gezicht van Vlissingen teruggekomen waren en aldaar geankerd hebben, zijn den 23 des morgen met een O. wind weder naar zee gezeild en waren heden morgen van den Abdijtoren dezer stad niet meer in zee te zien.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 19 november ’s morgens is met een gunstige wind van West-Cowes gezeild het aldaar binnengelopen schip MARIANNE, kapt. J. Visser, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 01 december 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek, bij strijk en verhooggeld, te verkopen: een wel bezeild Koffe Schip, genaamd de HOOP, met staande en lopend want, zeil en treil, en alle verdere annexen, lang 60 vijf-elfde voeten, wijd 15 drie-elfde voeten, en hol 6 tien-elfde voeten, door wijlen Ulbe Obes Obesen (opm: Ulbe Obbes Obbesen), als schipper gevoerd geweest, en thans te Makkum liggende, met de daarbij zijnde goederen, in de uitgegeven biljetten gespecificeerd.
Wie hieraan gading maakt, kome, op maandag den 11 december 1815, des namiddags ten 2 uren, ten huize van de kastelein Sybolt Lieuwes de Wilde, in de Zwaan te Makkum, en kope op condities, dan voor te lezen, en te vervoegen bij dr. T. Canter Visscher, notaris te Bolsward, en Hendrik Kuyper, griffier bij het vredegerecht te Hindelopen.
(opm: LC 181215 meldt dat geboden is NLG 2.955)


Datum: 02 december 1815


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne principalen en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op woensdag 6 december 1815, des namiddags ten vier uren in het logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Galjasschip genaamd SAINT KIRSMA (opm: in de identieke advertentie in RC 051215 wordt de galjas SANT KIRSMA genoemd), gevoerd bij kapitein J.F. Ketelböter, lang over de steven 94 voeten, wijn op de binnenhuid 38 voeten, hol in het ruim, van de buikdenning tot aan den bovenkant der balken bij het grote luik 12 voeten 7 duimen, alles Amsterdamsche maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen, zo als hetzelve is liggende in de Haringvliet, aan de noordzijde, nabij de Bogaardstraat. Nadere onderrichting bij de gemelde makelaars.


Datum: 05 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 december. In de nacht tussen den 17 en 18 november is bij Baltrum gezonken het schip de ORANJE STAM, kapt. R.D. Lovius (opm: tjalk, kapt. Rinse Douwes Lovius), van de Elve (opm: Elbe) naar Amsterdam; het volk is gered, doch van het schip en de lading heeft men, ondanks alle aangewende pogingen, niets kunnen bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 december. Den 23 november is op Scharhorn gestrand, en de volgende dag, nadat er iets van de lading geborgen was, aan stukken gestoten het schip LISSABON PACKET, kapt. P.C. Smidt, van Port à Bouc naar Hamburg; het volk is geborgen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA), kapt. W. Lucas, is den 3 december van hier naar Rotterdam vertrokken, met koffij en suiker, en één passagier.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Heeren Cenie, koopman, uit naam zijner committanten, en J. Vervoort en G. Winkelman, als sijndics-provisoirs bij den boedel van den Heer Joseph Osij (opm: zie ook OHC 220815), de laatste met autorisatie van Mijnheer Joseph Serruys, commissaris bij dito boedel:
Zullen door de scheepsmakelaren A. Giese, R. van Goorlaeken en J. B. van Berkelaer, deurwaarder bij de Koopmans Regtbank, op zaterdag den 16 december 1815, in het Logement genaamd Ostende, bij de Beurs te Antwerpen, 's namiddags ten 2 uren precies, in publieke veiling stellen:
In een lot. Het schoon sterk en welgebouwde snelzeilend BERKANTIJNSCHIP DE REIZENDE ZON (opm: brigantijn RIJZENDE ZON, in de Zuidelijke Nederlanden ook SOLEIL LEVANT, vóór 1809 AUFGEHENDE SONNE, bouwjaar 1785), laatst gevoerd door kapitein Arij van Schie, lang over steven 80 voeten, breed 20½ voeten, hol in het ruim 12½ voeten, en gemeten 220 tonnen, alle Franse maat met deszelfs rondhouten, slaande en loopend wand, masten, raas enz., kompleet zoals hetzelve thans in het Dok te Antwerpen is leggende. De inventaris en verkoopconditien zijn van heden af te bezichtigen ten kantore van de Heeren verkopers en bij voorgemelde makelaren, als ook aan boord van gezegd schip, hetwelk met zijne toebehoren ter legplaatse kan gezien en geëxamineerd worden vier dagen vóór de verkoping.
De inventarissen te bezichtigen bij Fredrik Smit, cargadoor te Amsterdam.


Datum: 07 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 december. Van Barcelona wordt, van den 15 november, gemeld, dat volgens brief van kapt. L.P. Yschenberg, voerende het schip HOPPET, van daar naar Amsterdam gedestineerd, in dato Carthagena den 4 november, hij, na 14 dagen met zware stormen en tegenwinden te hebben geworsteld, aldaar met schade was binnengelopen, om de lading te verstuwen, die door zwaar werken van het schip was losgeraakt.
PGC 081215
Mr. G.J. Keizer, openbaar notaris, is voornemens door de Procureurs J. Versteegh en Zoon, op maandag 18 december 1815, des avonds te 6 uur, ten huize van kastelein J. Nienhuis, in de Zwaan in de Oosterstraat in Groningen te verkopen publiek bij strijkgeld: een welbezeild Kofschip, de VROUW ALIDA, gevoerd door schipper Roelf Eelkens, groot plusminus 80 roggelasten, in den jare 1807 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, koks-, bootsmans-, stuurmans- en timmermans-gereedschappen en verdere annexen (volgens inventaris). Liggend thans bij de Kijk in ‘t Jatboog, in de Noorderhaven te Groningen, gelijk dagelijks in ogenschijn genomen kan worden, om op 1 februari 1816 of vroeger te aanvaarden.


Datum: 09 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 18 december des avonds te 6 uur te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk) verkopen: een extraordinair welbezeild Schoonerschip, genaamd de TWEELINGEN, gevoerd door kapt. N.L. Durby, lang over steven 60 en 1 halfvoet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet, hol, in het ruim 12 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven; nader onderrigting bij de makelaars voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Den 30 november is te Portsmouth, wegens contraire wind, doch in goede staat, binnengelopen het schip (opm: pink) AURORA, kapitein C. Brandligt junior, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd; hetzelve zoude met den eersten gunstige wind de reis vervolgen.


Datum: 11 december 1815


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. Sedert onze laatste zijn in Texel uitgezeild: JUFFROUW AAGJE (opm: brik), kapt. K.H. Ruyl en NICOLETTE JANE, kapt. M. Koos, beide na Suriname.


Datum: 14 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Te Duins is een schip aangekomen, dat den 10 november Kadix (opm: Cadiz) verlaten had. De AURORA was aldaar met drie millioen Piasters van Lima aangekomen, en men verwachtte er nog een fregat met een dergelijke som.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het driemast Hoekerschip de JONGE NICOLAAS, kapt. R. Aswaal (opm: kapt. Reyn A. Zwaal), van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, is, na lang in het drijfijs rond gezworven te hebben, met schade voor Medemblik gebracht, door Enkhuizer vaartuigen, die de kaptein voor 4000 gulden heeft aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het schip (opm: smakschip) de VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Amsterdam naar Rouen gedestineerd, is, volgens schrijven van de kapitein, na bij het inkomen van de haven van Medemblik aan de grond gezeten te hebben, door behulp van volk aldaar binnengebracht; daar het schip rondom in het ijs zat en er geen water bij de pomp was, wist hij niet of hetzelve dicht was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Volgens rapport van Uithuizen (in Groningerland) lag het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. D.J. de Jong, van Hamburg naar Amsterdam, op het Groninger wad; hetzelve werd door het ijs verhinderd de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen 8 december. Zr.Ms. eskader, gedestineerd naar de West-Indiën is volgens rapport van kapitein Hendrik Siebers, voerende het Russische brikschip ALEXANDER, op 28 november l.l. Kaap Lezard (opm: Lizard, 49º57’ N.B. 5º12’ W.L.) aan het einde van het Kanaal, in goede welstand gepasseerd, te weten twee fregatten en de brik.


Datum: 16 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Volgens brief van den 8 december, had het te Portsmouth binnengelopen schip (opm: pink) AURORA, kapitein C. Brandligt jr., den vorigen dag, met een gunstige wind de reis naar Batavia vervolgd.


Datum: 19 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op 15 december kwam Bonaparte, na zijn val, aan op het eiland St. Helena. Toen hij landde was hij in een groene rok gekleed, met een wit vest, ligt gecouleurde broek, witte kousen en driekante hoed; de rok was met goud opgelegd en met effen goude epauletten voorzien; hij had een zeer fraaie verrekijker in de hand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Leendert Reeser, Substituut-Strandvonder van Ter Heyde, is van meening, op bekomen authorisatie van den Heer Gouverneur van Zuid-Holland, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden) (om contant geld) te verkopen, als, op Saturdag den 23 December 1815, op het strand achter Loosduinen, des morgens ten half tien uren precies:
het wrak, van een nieuw masteloos Driemast-schip, lang 150 voeten, zijnde een Driedekker, welke op den 8 November 1815 met de volgende lading aldaar is gestrand (en volgens informatie zoude genaamd zijn WANSKAPEN, en gevoerd geweest bij den kaptein Nils Wilhem Sjader) en zulks zoodanig hetzelve schip alsdan buiten eenige lading, welke nog onzigtbaar daarin mogt gevonden worden; voorts aldaar eenig brandhout,
en wijders ten 11 uren op Ter Heyde, een groote partij nieuwe dekplanken, van drie duim dikte en onderscheidene lengte, eenige binten en knieën, uit het dek, en laatstelijk een groote kwantiteit brandhout –
en op Donderdag den 28 December 1815, op Ter Heyde, des morgens ten half tien uren precies: drie kabels, van 16 en 20 duimen dikte, eene partij touw, een groot anker, naar gissing van 5000 à 6000 pond zwaarte, eene partij beste groote nieuwe watervaten; twee stukken nieuw kanon (ijzer) van 9 kanonnade, 4 dito van 6 pond, 2 dito van 3 pond; eene groote nieuwe klok en klepel, geschikt voor een kleine toren of groot schip, eenig koper, ijzer en lood, elf vaten teer, voorts eene nieuwe greene rhee, lang 74 voeten, dik in de midden over kruis 15 duimen, een dito greene steng, lang 63 voeten, dik als voren, en eene groote kwantiteit beste sparren, van 20 tot 60 voeten lengte,
en op Vrijdag den 29 dito aldaar, des morgens ten negen uren precies: 8600 allerbeste greene deelen, van 12 tot 20 voeten lengte, 1 en 1 half, 2 en 1 half à 3 duimen dikte, van 9 tot 11 duimen breed, 370 allerbeste greene balken, van 24 tot 45 voet lengte, dik 10 à 12 duim, alles naar de houtmaat berekend, en hetgeene verder zal worden verkogt en als voren geborgen is. (opm: een rhee is een rechtgeschaafde balk; de gehele lading was waarschijnlijk voor een scheepswerf bestemd)


Datum: 21 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Volgens brief van kaptein T. Pietersz, voerende het schip SPECULATION (opm: pink), van Suriname naar Amsterdam gedestineerd, geschreven 3 en 1 halve mijl benoorden Portland, was hij den 13 December, na veel stormen en zwaar weer doorstaan te hebben, aldaar behouden aangekomen; het schip was dicht, doch hetzelve had, als ook de tuigagie veel geleden.


Datum: 22 december 1815


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Gouverneur van de provincie Groningen roept bij deze alle reders en eigenaren van zeeschepen binnen deze provincie woonachtig, welke daarvoor in het vervolg Turkse Passen wensen te bekomen, doch geen Hollandse bijl- of bouwbrief voor de schepen bezitten, om voor of uiterlijk op woensdag 17 januari 1816 aan hem Gouverneur schriftelijk te doen toekomen, of zelven of hun gemachtigden opgave te doen van:
a. De naam, de soort, grootte en verdere omschrijving van het schip.
b. De plaats en de tijd van deszelfs constructie, en de naam van de constructeur.
c. De namen der woonplaats der reders, benevens derzelve aandeel, en eindelijk,
d. Van de redenen waarom geen bijlbrief of bouwbrief in der tijd van de constructie is opgericht.
De reders en scheepseigenaren ten platte lande zullen door de intermediairen van de heren schouten van hunne gemeente, deze opzending kunnen doen. Een ieder zij overigens bedacht, dat de gestelde termijnstelling de laatste is.
Groningen, 23 december
De Gouverneur voornoemd: G.W van Imhof

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 23 december. Heden is hier gearriveerd het smakschip de ZEELUST, kapitein J.R. de Boer, met azijn, brandewijn en geel oker van Nantes naar Emden gedestineerd, doch in deze haven binnengelopen met schade en wegens het ijs, waarmede de haven van Emden nog bezet is. Dezelve rapporteert dat hij op de negende dezer maand van Nantes vertrokken is en dag op dag door verschrikkelijke stormen belopen is, dat hij vermeent zijn toevallig aantreffen van de mond van de Eems, waarheen hij bestemd was als een gelukkige redding uit een gevaar, dat anders voor hem onvermijdelijk zoude geweest zijn, zo moeten beschouwen, hebbende hij op deze tocht de akeligste sporen van verwoesting aangetroffen. Hij heeft met zich binnengeloodst een Engelse sloep, beladen met ammonutie (opm: ammunitie), die mede naar Emden moest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop Tjalk DRIE GEBROEDERS.
Mr. Michael van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam, zal ten verzoeke van Wijndelt Jans de Groot & Co, Negotianten in eikenhout, wonende te Veendam, krachtens en gevolge intentie van de Regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Winschoten, in dat den 25 oktober dezes jaars, behoorlijk geregistreerd en geïnformeerd, publiek op schade of bate van Geert Obbes, schipper te Veendam en deszelfs ehevrouw, verkopen: een in den jare 1810 nieuw uitgehaald tjalkschip, groot plusminus 40 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilen en treilen, invoege thans te Groningen is liggende en door Geert Obbes en vrouw opgemeld laatst is gepossideert (opm: in bezit gehad; laatste kapitein was J.G. Renken).
Deze verkoop zal finaal en in een avond plaatshebben, op zaterdag den 30 der maand december, ten huize van logementhouder Wijndelt Jans de Groot, des namiddags precies te 4 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Smakschip zo en in dier voege als het door schipper Fokke Berents is bevaren geweest, en thans in de Noorderhaven te Groningen is liggende. Nader onderricht te bekomen bij N.J. Mulder, in de Oude Pekel A.
(opm: in februari 1816 verkocht aan Jan Harms Middel, nieuwe naam GOEDE VERWACHTING)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: twee Tjalkschepen, groot 40 en 50 lasten haver, ook zeer geschikt om op Noorwegen te varen (opm: zie ook advertentie in LC 271215).
Die hiervan enig nader onderricht begeert, kan zich vervoegen bij G. Eekhof & Zn. in Groningen, of bij de kapitein Klaas H. de Weert in de Pekel A.
(opm: gewoonlijk werd laadvermogen in roggelasten uitgedrukt; haver is ca 20% lichter van gewicht, zodat de tjalken ca. 48 resp. 60 roggelasten groot geweest zullen zijn)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalk, lang 65 voeten, wijd 14½ voeten, hol op zijn uitwatering 6 voeten en 2 duimen, met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want, en verders met al zijn toebehoren, zo als hetzelve door de eigenaar is bevaren, en thans liggende te Dokkum, waarvan schipper en eigenaar is Folkert Wygers Zijlstra (opm: tjalk TWEE GEZUSTERS; schipper ook wel Folkert Wiggert Zijlstra), mede aldaar.


Datum: 23 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op vrijdag den 29 december 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en te verkopen: een vierde aandeel in een extra welbezeild Brigantijnschip, genaamd de VIER VRIENDEN, groot ca. 80 lasten, gevoerd bij kapt. Jan de Haas, thans op een reize naar Demerarij, zijnde den 30 november l.l. in zee gezeild, zullende het eigendom moeten overgenomen worden van den 1sten juli l.l. en dus het aandeel in de sedert gedane vertimmering en uitrusting, komen ten laste van de koper; nadere onderrigting bij de makelaars voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 21 december. Het brikschip de HOOP, kapitein A.C. Bootes, van Demerarij en Essequibo, in den avond van den 7 december met zware storm tot aan het Schelvishoofd voor Amsterdam genaderd en aldaar ingevroren, is in den nacht tussen den 16 en 17 dito, bij het losraken van het ijs, met hetzelve weggedreven en bij Schellingwoude aan den grond geraakt; de kapitein heeft daadlijk volk tot assistentie aangenomen, en met behulp van hetzelve het schip reeds den 17 dito voor de Parelboom, aan de dukdalven, in veiligheid gebracht; het schip was nog dicht en er was gene merkbare schade aan hetzelve te ontdekken, schoon het veel door het ijs geleden heeft; zijnde ook de fokkera bij het afbrengen gebroken.


Datum: 26 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Den 20 december is te Antwerpen door een Hollands schip aangebracht het volk van het Aalburger schip ANNA DOROTHEA, kapt. L. Peterson, met hout, van Memel naar Amsterdam gedestineerd, welk schip den 9 dito in de Noordzee in zinkende staat door hetzelve verlaten was, zonder iets dan enige zeilen en een weinig proviand te kunnen bergen.


Datum: 27 december 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: twee Tjalkschepen, een groot 50 last haver, en een groot 40 last haver, geschikt om op Engeland, Noorwegen en elders te varen.
Te bevragen bij Repko en Feersma, te Harlingen, alwaar de schepen in de haven zijn liggende. (opm. zie ook PGC 221215)


Datum: 28 december 1815


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 december. Naar men veronderstelt, is het schip THE GRACE, kapt. Compton, van Stokholm naar Rotterdam gedestineerd, bij de Goeree verongelukt, alzo de boot van hetzelve schip en verscheidene stukken van het wrak niet ver van daar aan strand gedreven zijn.


Datum: 29 december 1815


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De gemeentebesturen, bergers of particuliere personen, welke kennis mochten dragen, of geborgen hebben enige goederen, aan de Friese kusten, uit de lading van het den 17 december 1815 bij Terschelling gestrande en verbrijzelde Amerikaans schip LATONA, gevoerd geweest bij kapitein Benjamin Bearh, aangespoeld zijnde: tabak, mahonie hout, rijst, sumac, koffie, queercitroen, campechehout en koeienhoorns, worden verzocht, daarvan bericht te geven, aan Barend Visser en Zoon, te Harlingen, als met de reclame van deze goederen belast.