Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1820


Datum: 01 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Z.M. de Koning heeft twee besluiten genomen aangaande invoering der nieuwe maten en gewigten. Bij het een wordt bepaald de gedaante en inhoud der maten, geschikt tot het meten van granen, zaden, bonen, zout, meel, enz. Dezelve zullen zijn: de Nederlandse kop (litre), het maatje (decilitre), het dubbeld maatje, het halve maatje, de dubbelde kop, het vijfvoud van de kop, de Nederlandse schepel (decilitre), de dubbelde schepel, enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1819. In het Vlie zijn binnengekomen: B. de Jong van Riga, en G. Sage, van Baltimore naar Bremen gedestineerd, komende van de Wezer, van waar hij, tot tweemaal toe, wegens het ijs heeft moeten vlugten, en eindelijk genoodzaakt, wegens gebrek aan water en victualie, dit zeegat in te zetten; ligt in quarantaine.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1819. Het schip HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux in Texel binnengekomen, is, met behulp van een voorzeiler, reeds tot het Vlaak geweest, doch heeft, daar zo wel de loods als de voorzeiler geweigerd hebben de reis te vervolgen, terug moeten keren en is in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1819. Het schip de ANNA ELISABETH, van Batavia naar Amsterdam, is den 11 november 1819 gepraaid op 8 graden 58 minuten zuiderbreedte.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Alzo de raad van justitie te Batavia, aan J.G. Sweebe, in kwaliteit als door dezelfde raad benoemd curator over het alhier, ter rede liggend verlaten schip DUKE OF WELLINGTON met deszelfs toebehoren, gevoerd geweest door wijlen kapt. Samuel Stout, heeft verleend appointement van edictale citatie ad valvas curiæ (opm: voorlopige rechterlijke beschikking die door de overheid aan de deuren vanhet gerecht is afgekondigd), tegen alle en een iegelijk die vermenen mochten enig recht of pretentie te hebben op het voorzeide verlaten schip DUKE OF WELLINGTON, met deszelfs toebehoren.
Zo is het dat ik, Hendrik Nollemans, gezworen exploiteur (opm: uitvoerder van gerechterlijk bevel) bij de raad van justitie bij deze voor de eerste maal dagvaarde, alle en een iegelijk die vermenen enig recht of pretentie te hebben, op het boven omschreven alhier ter rede liggend verlaten schip DUKE OF WELLINGTON met deszelfs toebehoren, om te compareren (opm: te verschijnen) dan wel gemachtigden te zenden, ter rolle van gezegden raad op donderdag den 3 februari aanstaande, des morgens de klokke half acht uren precies, ten einde hun recht en pretentie te institueren en sustineren (opm: eis of vordering in te stellen en deze te onderbouwen), en voorts te aanhoren zodanige eis en conclusie als curator ten dage dienende zal doen en nemen, sub poene (opm: op straffe van) dat tegen degene welke daaraan zullen in gebreke blijven, zal worden geïmponeerd (opm: opgelegd), een eeuwig stilzwijgen.
Aldus gepubliceerd en geassugeerd te Batavia, den 21 december 1819.
De gezworen exploiteur voornoemd H. Nollemans.


Datum: 04 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 december 1819. De AURORA, Cavan (opm: kapt. Alexander Caven, Engelse vlag), van Barbados naar Amsterdam, dreef gisteren van haar anker te Spithead en raakte met laag water op de Arrow Bank, waardoor het roer uitwipte (opm: de roerhaken uit de vingerlingen aan de achtersteven werden gelicht).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 december 1819. Het schip SIMON JACOBUS, Henneveld, van Rotterdam naar Bilbao, is lek te Yarmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Te Texel binnengekomen O.H. Arends van Riga, met lekkagie; heeft in de Eyerlandsche Gronden een anker en touw moeten kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het schip JOHANNA, kapt. B.J. Santjer, van Amsterdam naar Havre gedestineerd, heeft in de Zuiderzee een lek bekomen, hetwelk echter, zonder te lossen, gestopt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. De gebouwen op het Binnenhof zijn gisteren en hedenavond voor het eerst met gaz-licht verlicht geweest. De uitwerking daarvan was aller fraaist en overtrof alle verwachtingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, is voornemens op dinsdag 13 januari 1820, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein H.E. Douwes, in de Karper, voor het kleine Poortje, te Groningen, publiek door de oud-procureur J. Versteegh, op strijkgeldsconditiën te koop te presenteren: een welbevaren Kofschip genaamd de VRIENDSCHAP, groot ongeveer 75 roggelasten, laatst bevaren door schipper Cornelis Jan Masker (opm: Coenraad Jans Masker), liggende te Delfzijl met diens opgoed en toebehoren, volgens inventaris. Zijnde dagelijks te bezien en nadere informatiën te bekomen ten kantore van P.J. Vos, te Delfzijl en ten huize van de veiling, te Groningen.
(opm: het schip werd op de veiling wegens te lage biedingen nog niet verkocht, maar in mei was er kennelijk een gegadigde gevonden; de zeebrief werd op 31 mei geroyeerd met de mededeling ‘schip zal worden gesloopt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij de scheepsbouwer Philippus Rogaar, te Veendam: een Tjalkschipshol, oud 7 jaren, groot ongeveer 36 roggelasten, thans bij deszelfs werf aldaar liggende.


Datum: 06 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 december 1819. Van Margate (opm: 51º23’ N.B. 1º23’ O.L.) meldt men den 20 december 1819:
Bij het aanbreken van de dag werd heden op Margate Sand een gestrande brik ontdekt, welke bleek te zijn de Nederlandse brik van oorlog DE COZAK, kapt. C. Heije, naar Surinamen bestemd; de officieren en equipagie zijn met zeer veel moeite van het wrak gered door boten, welke onmiddellijk tot hun redding van hier kwamen, en allen behouden aan land gekomen; doch onmooglijk was het aan dezelven om iets uit de brik te redden, die geheel op zijde ligt, en de grote mast verloren heeft. (opm: zie RC 200120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december 1819. Het schip MARCELLUS, Aborn, van Rotterdam naar Madeira, bevond zich den 30 dezer op de hoogte van Douvres (opm: Dover).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december 1819. Den 27 dezer zijn van Plymouth vertrokken de aldaar binnengelopen Nederlandse brik van oorlog DE COURIER, kapt. Eegh, naar Holland (opm: zie RC 231119), en het Nederlandse fregat van oorlog VAN DER WERF, kapt. Lewe van Aduard, naar Batavia (opm: zie RC 141219 en 230520).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december 1819. Den 25 oktober 1819 is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip TELEMAQUE, kapt. Kleijn (opm: brik, thuishaven Gent, kapt. J.P. Kleijn), van Bengalen, zijnde lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Het schip (opm: smak) ALBERDINA, kapt. S.F. Taaij (opm: Symon Fokkes Taay, Veendam), van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, is den 24 december 1819 op Schiermonnikoog gestrand en zal denkelijk met de lading geheel weg zijn. (opm: zie RC 200120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Volgens brief van Papenburg, van den 31 december 1819, had men aldaar bij het vertrek der post berigt ontvangen, dat het schip de REIZENDE ZON kapt. G.H. Kramer, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, in de Spaanse Zee (opm: Golf van Biscaye) gezonken is, doch het volk geborgen is. (opm: zie RC 220120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip (opm: fregat) de GOEDE HOOP, kapitein N. Dogger (opm: Nan Dogger), te Maranhão (opm: São Luís, 02º30’ Z.B. 44º18’ W.L.) aan het strand liggend, is den 15 oktober in de grond gestoten en vervolgens afgekeurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens berigt van Yarmouth van den 23 december 1819, was door zijn volk genoodzaakt aldaar binnen te lopen kapt. J. Henneveld, voerende het schip JUNO, van Rotterdam naar Bilbao, hebbende door zware stormen en hevige slagzeeën een lek schip bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Nog is 31 december l.l. (opm: 1819) alhier afgekondigd een publicatie van heren burgemeesteren dezer stad, bevattende de navolgende, bij besluit van Z.M. van den 19 november, geapprobeerde ordonnantie, waarop binnen de stad Dordrecht, zal worden geheven een paal- en havengeld. Deze belasting zal betaald worden bij het inkomen van zeeschepen, elken reize, volgens de nieuwe meetbrieven.
Van de grootte van 1 tot 10 lasten NLG 1 : 0 11 tot 20 lasten NLG 2 : 0
21 tot 30 lasten NLG 3 : 0 31 tot 40 lasten NLG 6 : 0
41 tot 60 lasten NLG 12 : 0 61 tot 80 lasten NLG 20 : 0
81 tot 100 lasten NLG 30 : 0 101 tot 150 lasten NLG 36 : 0
151 en daarboven NLG 50 : 0
Schepen uit de West-Indië of Amerika komende, twee derde verhoging van bovenstaand tarief.
Schepen uit de Oost-Indië komende het dubbele tarief.
Alle schepen met hout, zout, steenkolen, stokvis, pik en teer beladen, binnen de haven lossende, de helft van het tarief, en met voorschreven goederen beladen, op de rivieren, voor hun ankers lossende, het een derde gedeelte van het tarief;
terwijl alle schepen met andere als bovengenoemde goederen beladen, op stroom en voor hunne ankers lossende, de helft van het tarief betalen;
ledig of in ballast inkomende zeeschepen zullen een derde van het tarief betalen.
Uitgaande zeeschepen in ballast of een geringe kwantiteit koopmansgoederen, het derde deel der gemeten grootte niet excederende (opm: niet overschrijdend), vrij, doch meerder beladen zijnde, de helft van het tarief.
De Rijnvaarders met hun lichtere inkomende en uitgaande lasten, telken reize vijftien cents per last van de inhebbende lasten.
Maasponten en dergelijken, geladen, vijf cents per voet lengte, half of minder geladen, of ledig, twee en een halve cents.
Vaste beurtlieden van deze stad varende Van of beneden de 20 lasten groot NLG 3 : 0
Van of boven de 20 lasten groot NLG 5 : 0
per jaar. Beurtlieden beneden de 10 lasten zijn van deze belasting vrij.
Zeeuwse poonschuiten of vaste beurtschepen, van andere steden op deze stad varende, hier aanleggende, lossende of ladende, zullen, als van ouds, het bovenstaande havengeld, maar eens in het jaar, bij hun eerste reis, betalen.
Deze belasting zal verschuldigd zijn van alle binnenschepen in de stadshavens komende, ofte aan stadskaaijen, wallen of palen vastmakende, en van zeeschepen, liggende tussen de Mallegatsche- en Rietdijkse hoofden, als ook degene welke op de Biesbosch laden.
Deze belasting zal van alle schepen betaald worden aan de stads havenmeester die tot de ontvangst speciaal wordt geautoriseerd, en gelast te waken voor stipte uitvoering dezer ordonnatie.
Alle schippers, die per reis betalen, zullen aan de boomsluiters of brugophaalders een kwitantie van de havenmeester exhiberen (opm: tonen), en de boomsluiters en brugophaalders verplicht zijn, daarvan behoorlijke aantekening te houden.
Schippers die deze belasting ontduiken of weigeren, zullen in het eerste geval, het dubbeld havengeld betalen, en de weigerende het dubbeld havengeld en drie guldens boete daar en boven, met deze bepaling nogtans, dat het dubbeld havengeld en de daar aan bepaalde boete, welke door de zich aan deze belasting onttrekkende schippers zal moeten worden betaald, bij provisie niet zullen mogen te boven gaan de som van vijftig guldens.
De invordering dezer belasting en der daarbij bepaalde boeten, zal, in cas (opm: in geval) van nalatigheid, geschieden door de havenmeester, bij parate executie, op de voet van de wet van 29 april 1819, No. 25, zullende ten aanzien van vreemde schippers, de schepen dadelijk bij arrest kunnen worden aangehouden, ten einde daar aan de executie te kunnen vervolgen, en de exploiten aan boord te doen. (opm: bekort)


Datum: 07 januari 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het kofschip MAGDALENA, gevoerd bij kapitein Harm R. Lutje, van de Nieuwe Schans, Nederlandse bouwagie, lang over steven 82 voet 7 duim, wijd op zijn binnenwelgering 18 voet 4 duim, hol aan boord bij de eerste balk van het grote luik 8 voet, Amsterdammer maat, met alle deszelfs rondhouten, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, zoo als hetzelve tegenwoordig in de Zuiderhaven te Harlingen is leggende. Nadere informatie bij Repko en Feersma, Cargadoors aldaar.


Datum: 08 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip MARIA, kapt. Evans, naar Antwerpen gedestineerd, is te Bengalen met zware schade terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip MINERVA, van Stockholm naar Marseille, is den 6 december 1819 op de kust van Carcassonne (opm: Languedoc-Roussillon, Golf van Lion) op strand gedreven; het volk is gered, en men hoopte de lading te bergen. (opm: vermoedelijk buitenlander)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 januari. Te Sierra Leone is gearriveerd Zr.Ms. oorlogs-korvette DE COMEET, kapitein-luitenant Blom, in dertig dagen; de passagiers en equipagie waren volkomen gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Van Helvoetsluis wordt van den 7 dezer gemeld: Het schip dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is ATALA, kapt. Amsterdams, van Havana; dezelve ligt aan het hoofd van de Nieuwehaven, en is onder quarantaine gelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het afgelopen jaar 1819 zijn in de Maas, Goeree en te Maassluis, binnen gekomen 1919 en uitgezeild 1241 schepen, en zulks behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse stromen zijn binnen gekomen of uitgezeild, of die binnen door, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz, zijn aangekomen of derwaarts vertrokken.
In het jaar te voren bedroeg het getal der binnen gekomen schepen 1558, en dat der uitgezeilden 1586, zodat in het afgelopen jaar 361 schepen minder binnen gekomen en 345 minder uitgezeild zijn dan in 1818.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. 31 December 1819 is van hier naar Antwerpen gezeild, JOSEPH AND ANN, kapt. W. Minter, met tabak.
Gisteren is naar zee gezeild de MARIA, kapt. J.Y. van der Zweep, van Ostende naar Brazilië, met tarwe, ligt ter rede van Rammekens.
Behalve de beurtschepen, kustvaarders en binnenschepen, zijn, in het afgelopen jaar 1819, de Schelde opgezeild of afgekomen 1197 schepen, namelijk:
Uitgezeild 242 Nederlandse, 190 Engelse, 32 Amerikaanse, 32 Franse, 31 Hannoverse, 16 Deense, 11 Pruisische, 8 Noorse, 7 Zweedse, 6 Oldenburgse, 6 Mecklenburgse, 6 Russische, 1 Hamburgse, 1 Breems, 1 Rostocks en 1 Sardinisch schip, tezamen 591.
Binnengekomen: 259 Nederlandse, 177 Engelse, 33 Amerikaanse, 33 Hannoverse, 25 Franse, 23 Deense, 9 Pruisische, 9 Oldenburgse, 7 Russische, 5 Zweedse, 7 Noorse, 3 Mecklenburgse, 2 Rostockse, 2 Breemse, 1 Hamburgs en 1 Sardinisch schip, tezamen 606.
Onder deze schepen zijn 98 schepen van London gearriveerd, 34 van Rio de Janeiro of de West-Indiën, 18 van Batavia of de Oost-Indiën, en 15 van Petersburg of uit Rusland.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 januari. Te Antwerpen is gearriveerd Teekles, van Patras. (opm: kof JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. S. Teekles)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. De commissaris der marine, als daartoe bij besluit van Zijne Excellentie de heer Gouverneur Generaal d.d. 21 dezer No. 7 geautoriseerd, brengt ter kennis van de gegadigden, dat op zaterdag den 5 februari 1820, des morgens ten negen uren, ten overstaan van de ondercommissaris der marine op Zijne Majesteits Werf alhier, door vendu-meesters zal worden opgeveild en aan de meest biedende verkocht; 's Rijks koloniale kanonneerboot No. 7 en de logger MUNTOK, met derzelver masten, boegsprieten enz, zoals dezelve aan de equipagie werf alhier zijn liggende.
Voorts twee sloepen en twee jollen, benevens nog een partij onbekwame goederen uit de inventarissen van opgemelde en andere koloniale bodems afkomstig, kunnende de belanghebbenden ter bekoming van informatie en bezichtiging van de vaartuigen zich adresseren ten kantore van de voornoemd ondercommissaris.
Batavia, den 30 december 1819 De commissaris voornoemd,
Mooijaart

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Het schip de HOOP (opm: fregat) was in het midden van september (opm: 1819) te St. Helena aangekomen. Kapt. Ihnken (opm: Meijne Dirks Ihnken, zie RC 021219) was weinige dagen na zijn vertrek van Batavia aan boord overleden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Het schip FORTITUDE, van Nederland naar Java bestemd, is met verlies van deszelfs roer te Mauritius binnen gelopen.
(opm: fregat, vanaf 1819 meestal FORTITUDO genoemd, thuishaven Oostende, kapt. S. Lieves, was 26 juni 1819 van Oostende naar Batavia vertrokken en 30 september met schade te Port Louis [Maritius] binnengelopen; na reparatie vertrokken en 5 november dus teruggekeerd; zie ook RC 040420)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

De Nederlandse brik (opm: hoeker) WILLEM DEN EERSTEN, kapt. Jan Abes, van Java naar Amsterdam met koffij, suiker, enz, den 6 oktober 1819 uit Simons-Baai vertrokken ter voorzetting harer reis, is den 7 dito aldaar weder uit zee geretourneerd, zijnde nog immer zeer lek. Het schip, den 20 maart van Batavia vertrokken, was den 26 juni te Simons-Baai zeer lek binnengelopen, geadsisteerd door het Engelse schip NIMROD, kapt. T. Gulliver, hebbende op haar reis veel schade ondergaan door donder, bliksem en storm. (opm: zie RC 030220)


Datum: 11 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is van mening publiek, om contant geld, te Brielle te verkopen (bij open water) op woensdag den 12 januari 1820, des v.m. te 10 uren: de tuigagie van het verongelukte Koffschip GERRIT, gevoerd door kapt. Jan Hartwijk (opm: zie RC 061119), bestaande in: 21 stuks zeilen, 1 kabel van 14 duim, lang 140 vaam, 1 dito van 13 duim, lang 120 vaam, 4 ankers, staande en lopend want, rondhout en verdere scheeps-gereedschappen.
Nader onderrigting te bekomen ten kantore van de Heren Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam, de Heren Uylenburg en Comp. te Amsterdam en A.H. van Kruyne te Brielle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 januari. Kapt. H.J. Schwartz, voerende het schip FORTUNA, met hout, van Dramme (opm: Drammen)n te Calais gearriveerd, meldt van daar, in dato 31 december 1819, dat hij, na verlies van zeilen en gekapt ankertouw, op de rede bij het inzeilen aan de grond geraakt en het schip lek geworden was, zo dat het binnen weinige uren vol water gelopen, en, niettegenstaande men een gedeelte der lading van tussen deks gelost had, nog niet af te brengen geweest was; men verwachtte echter dat het schip met het overige der lading zoude vlot worden.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo (geen datum). Binnengekomen het schip (opm: fregat) PAULINA, kapt Jens Johannesen, van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekel-A, gedenkt voor zijne principalen, publiek aan de meestbiedende te verkopen op dinsdag 18 januari 1820, ten huize van Mendrik Pieters Amman, in de Nieuwe Pekel-A des avonds te 6 uren: een welbezeild Kofschip, de VROUW GEZINA, groot 84 roggelasten, in 1805 ter Oude Pekel-A nieuw uitgehaald, zijnde gevoerd door kapitein Derk J. Greeven, en voorts met al deszelfs gereedschappen. Zoals laatst uit zee is gekomen en thans te Leuwen (opm: niet getraceerd) is liggende.
En op donderdag daaropvolgend op 20 januari ten huize van W.M. Pott in de Oude Pekel-A des avonds te 6 uren: een welbezeild Kofschip, de EENDRACHT, in 1806 te Oude Pekel-A nieuw gebouwd, groot 80 roggelasten, gevoerd bij kapitein H.E. de Jong en voorts met alle deszelfs annexen, zoo als laatst uit zee is gekomen en thans te Harlingen is liggende, zullen de inventaris en conditiën van beide schepen, ten huize van verkoop, van nu af aan ter lezing liggen en nader onderrigt te bekomen zijn bij opgemelde kapiteins.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris ter Pekel-A, zal ten verzoeke van Hinderk R. Onstwedder (opm: Hendrik Roelfs Onstwedder), op vrijdag 21 januari 1820, des avonds te 5 uren, publiek te koop presenteren: deszelfs welbevaren Smakschip RISSINA (opm: VROUW RISSINA), groot ongeveer 45 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals door genoemde Onstwedder als schipper is bevaren, en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen, tegenover de kraan, en aldaar te bevragen bij de weduwe Jan Wolters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het canton en residerende te Veendam, zal op donderdag 20 januari eerstkomend, des avonds te 6 uren, ten huize van kastelein Hindrik Lammerts Giezen, aan het Westerdiep te Veendam, publiek veilen en aan de hoogstbiedende verkopen: een welbevaren Smakschip, groot ongeveer 65 roggelasten, met al deszelfs annexen, ankers en touwen, zeilen, masten, staand en lopend want en verder daarbijbehorende goederen en laatstbevaren door kapitein Berend Jans Bijl, van Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbevaren Tjalkschip, in het jaar 1815 nieuw uitgehaald, groot ongeveer 25 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals hetzelve laatst is bevaren door A.J. Drenth. Nader adres bij dezelve, wonende bij de St. Jansboog (opm: te Groningen), alwaar het schip is liggende.
Wie hiervan gading maakt vervoege zich bij Jan Haveman in de Nieuwe Pekel-A.


Datum: 13 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Van Den Briel meldt men van den 10 dezer: Kapitein Baker is den 10, ’s nachts, door een gedeelte van de Maas, dat opgebroken is, voor de haven met het ijs gaan drijven, en zit beneden het hoofd in het ijs vast, hebbende een ijssloep (opm: boot voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen) bij zich tot adsistentie. (opm: zie RC 180120 en 200120)


Datum: 14 januari 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De griffier van het vredegerecht, canton Pekel-A, gedenkt ter verzoeke van zijn principalen, op woensdag 19 januari 1820 ten huize van Mendris Pieters, te Nieuwe Pekel-A, des avonds te 6 uren publiek finaal te verkopen, een welbevaren kofschip en annexen, ingevolge inventaris, genaamd CONCORDIA, groot ongeveer 80 lasten, liggende te Amsterdam, invoege door kapitein H.J. Nagel, wonende te Oude Pekel-A, is bevaren, bij wie de inventaris kan worden ingezien en nadere informatie is te bekomen.
Get: A. Wildervanck Bruins, griffier, Nieuwe Pekel-A

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: twee hecht gebouwde welbezeilde, en zo tot de buiten als binnenvaart zeer geschikte tjalkschepen, lang 68 à 70 voet, ingerigt naar de wijdte van de Franekerpijpen te Harlingen, voorzien van een uitmuntende inventaris, bevaren door wijlen schipper Simon J. de Haan. Nadere informatiën te bekomen bij deszelfs weduwe, en de koopman Simon Boon, beiden te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De eigenaar Siebe Freerks Kampstra presenteert uit de hand te koop: het geoctrooieerde veerschip, varende van Dragten op Harlingen, heen en weder, nader onderrigt by de eigenaar en ten kantore van den Notaris K.J. van der Veen te Dragten.


Datum: 18 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Kapt. P. Green, JOHANNA ELISABETH, van Batavia, heeft door het ijs, nabij den Texelse wal, een anker en touw moeten kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. A. Caven, AURORA, van Barbados, laatst van Portsmouth, heeft aan boord kapitein Krins (opm: Reyndert Hendriks Krens), gevoerd hebbende het schip ZAANDAM (opm: fluit, zie RC 121019), met deszelfs equipagie en lading behouden binnengekomen, net als P. Groen (opm: kapt. Pieter Green), JOHANNA ELISABETH, van Batavia en J.T. Visser, EENDRACHT, van Curaçao.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het schip EENIGHEDEN, kapt. Reiner, van Amsterdam naar Scheensfjord (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Santvoort, i.c. Sandnessfjord) en Laurvig (opm: Larvik) gedestineerd, is volgens berigt uit Sandefjord van den 22 december 1819 ten westen op Noorwegen aangekomen. Nadere omstandigheden worden niet gemeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 17 januari. Den 16, des avonds, is kapitein Baker door een gedeelte van de Maas, dat opgebroken is, met het ijs gaan drijven, en in de Zuidbank aan de grond gedreven; het schip zit vol water; de equipage is den 17, des nachts, met de boot gevlugt en alhier in de haven aangekomen; er zijn van hier ijssloepen (opm: boten voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen) bij, om, zo het mogelijk is, nog iets te bergen. (opm: zie RC 130120 en 200120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 januari. Van Vlissingen wordt den 11 januari gemeld: Zr.Ms. kustboot DE VOS, gekommandeerd door de Adelborst der 1e Klasse W. Jager, is van Rotterdam alhier gearriveerd. Ook zijn enige schepen, welke, ter oorzake van het ijs, hun destinatie niet hebben kunnen bereiken, van den 5 dezer tot heden, in de haven alhier binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, met zeil en treil, groot 40 lasten.
Te bevragen bij de Wed. Roelf A. Nieboer te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal op woensdagen den 2 februari 1820, bij de beschrijving, en den 16 februari bij de provisionele en finale palmslag, telkens des nademiddags ten 1 uur, ten huize van Thys Jaarsma, kastelein in het Landswelvaren te Grouw, publiek bij strijkgeld, aan de meestbiedende, presenteren te verkopen: een Tjalkschip met hek, platte luiken, lang over steven 65 voeten, wijd 14 voeten, en hol 6 voeten, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig en in dier voegen, als hetzelve door de schipper Bouwe Teijes is bevaren geweest, en thans voor de werf van de scheepstimmerbaas C.P. Sjollema, te Grouw, is leggende.
(opm: LC 040220 herhaalt de advertentie met de toevoeging ‘waarop geboden is de geringe som van NLG 800,00’

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 26 Januari 1820, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van de kastelein H.T. Jager, aldaar, bij den palmslag verkopen:
- Zeker bevaren, beter dan menig nieuw Tjalkschip, lang over steven 70 voet, wijd 16 voet en hol op de welling 5-1/6e voeten, met staand en lopend Want, ankers en touwen, haken en bomen en verdere scheepsgoederen, ingevolge inventaris daar van zijnde, gelijk hetzelve is bevaren bij de wed. van K.A. van Dijk, en waarop geboden is de geringe som van NLG 2201,00.
- Een bevaren Tjalkschip, lang over steven 68, wijd 15¼, en hol op de welling 4¾ voeten, met een uitmuntende opboel, staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, en meerdere scheepsgoederen, breder in de daar van opgemaakte inventaris omschreven, en zo als hetzelve is bevaren bij de wijlen eigenaar K.T. Blaauw, zijnde hier slechts op geboden NLG 700,25.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dirk Blom, Deurwaarder bij het Vredegeregt van het Kanton Lemmer, te Lemmer, gedenkt, op woensdag den tweeden februari 1820, ten twee uren des nademiddags, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij de finale palmslag, ten huize van Harmen Raterman, veenbaas en kastelein te Oosterzee, te verkopen: zeker bevaren Tjalkschip, lang over steven 55½ voet, wijd 13 voet 7 duim, en hol naar advenant, met staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere scheepsgoederen, ingevolge inventaris daarvan zijnde, zoo als hetzelve bij Eerke Pieters Bossinga en Vrouw is bevaren, en thans ter bezichtiging liggende te Oosterzee, bij de huizinge van voornoemde Harmen Raterman.


Datum: 20 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Berigten van Kaap Coast-Castle (opm: Cape Coast Castle, thans Cape Coast, Ghana) behelzen, dat op dat gedeelte der Afrikase kust vele zeerovers zich ophouden, die niet alleen de schepen, welke zij ontmoeten, plunderen, maar ook gewoonlijk de equipagien vermoorden. Een Hollands schip is door hun op de rede van Dexcove (opm: Dixcove, 04º48’ N.B. 01º57’ W.L.) aangevallen, de kapitein en het volk vermoord, en vervolgens het schip in brand gestoken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Te Plymouth is den 12 dezer ontramponeerd binnen gelopen de JONGE WILLEM (opm: kofschip), J. Parlevliet, van Liverpool naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Den 22 oktober (opm: 1819) is van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip (opm: bark) WATERLOO, D. Hensken, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 18 januari. Eergisteren is door een Engelse paketboot, welke wegens het ijs in de Maas niet had kunnen binnen komen, te Scheveningen aan de wal gezet de equipagie, bestaande uit een-en twintig man, van het Nederlands transportscheepje (opm: brik) DE COZAK, bestemd naar Surinamen, en door zware mist en sneeuw, in de nacht van den 28 december 1819, op het zand van Margate gestrand. (opm: zie RC 060120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Het schip de VROUW ANTJE, kapt. J. Poppen, van Amsterdam naar Embden (opm Emden) gedestineerd, is, volgens brief van Embden van den 14 januari, den 9 dito te Delfzijl, tegen betaling van NLG 820, met adsistentie van een loodsschuit, binnengebragt, na alvorens het roer, een anker en touw verloren te hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Van het smakschip ALBERDINA, kapt. S.F. Taaij, van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, den 24 december op Schiermonnikoog gestrand (opm: zie RC 060120), zijn, behalve een gedeelte der takelagie, geborgen en in ’s Rijks pakhuizen opgeslagen, naar gissing, circa 10.000 pond leng (opm: soort kabeljauw, stokvis), 40 vaten rotsmos, gemerkt OAF, en 3 vaten dito, gemerkt TK, door elkander, met o er boven, alles zeer nat en beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Het schip MARIA, kapt. H.R. Pilcher, van Rotterdam naar Londen, is den 9 januari verongelukt; het volk en de passagiers zijn gered en men hoopte een gedeelte der lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Het schip de JONGE MARIA, kapt. R. van Duivenbode, van Bandolh (opm: Bandol, 43º08’ N.B. 05º45’ O.L.) naar Amsterdam, is, volgens brief van Penzance van 7 januari, aldaar zeer lek en beschadigd binnengelopen; hebbende wijn gepompt. (opm: zie RC 210320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Het schip (opm: smak) de VRIENDSCHAP, kapt. C.H. Duijnmeijer, van Amsterdam naar Gibraltar en Marseille gedestineerd, te Kadix (opm: Cadiz) met schade binnengelopen, lag, volgens de laatste brieven van Kadix, gereed om naar Gibraltar te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Kapt. C.F. Jansen, voerende het schip (opm: pink) de KOOPHANDEL, den 15 mei 1819 uit Texel gezeild naar Batavia, meldt in een brief van Anjer, in de Straat Sunda, in dato 10 september, dat hij de volgende dag de rede van Batavia dacht te bereiken; het schip en de lading waren in de beste staat en de passagiers en equipagie allen gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens brief van Batavia, van 20 augustus 1819, zou het schip (opm: pink) HENRIETTE EN BETSEIJ, kapt. L.H. Schneider, met troepen naar Palembang gedestineerd, de volgende dag derwaarts onder zeil gaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Extract (opm: uittreksel) uit een brief van Curaçao, in dato 27 oktober 1819:
De Independenten-kapers hebben, enige tijd geleden, vaartuigen onder Hollandse vlag en tot ons eiland behorende weder zeer gemolesteerd, en een met een rijke lading van de Havana komend schip genomen. Het is kapitein Wardenburg, kommanderende Zr.Ms. schip DOLPHIJN, echter gelukt, een dier Zeeöntrusters te attraperen (opm: betrappen) en hier binnen te brengen. Deze kaper is behorende tot het eskader van Brion (opm: admiraal van de opstandelingen, zie RC 290519), en zal hier gehouden worden, tot dat het genomen vaartuig met deszelfs lading gerestitueerd (opm: vergoed) zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Van Batavia is vertrokken L. Woutersen (opm: fregat de ZEEUW), van Middelburg naar Kanton (opm: Guangzhou), en van Smirna (opm: Izmir) (opm: Izmir) A. van der Linden en L. Jansen naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Alexander Hendrik Mensing, Pondgaarder te Rotterdam, als lasthebbende van zijn Principalen en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende aldaar, is van mening, op maandag den 28 februari 1820, des morgens te half elf uren, in het Curaçaosche Jagt, op de Steiger, in het openbaar te veilen en aan de meestbiedenden te verkopen: een partij van circa 46 lasten, min of meer beschadigde, Course gerst (opm: gerst uit Koerland, het westelijk deel van Letland, met als hoofdstad Liepaja, zie RC 290120), aangebragt door het schip (opm: smak) de JONGE HERMANUS SMEDING, kapitein L.A. Pranger (opm: Lolke Andries Pranger), van Riga; liggende gedeeltelijk op zolder en in een ligter. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Van Den Briel wordt den 18 gemeld: Van het sloepschip van kapitein Baker, te voren gemeld (opm: zie RC 130120 en 180120), is den 17 door de ijssloepen enige tuigagie alhier aangebracht, bestaande in zeilen, anker en lopend touwwerk, en 4 à 46 pakken huiden; het schip is des namiddags van die dag met de vloed omgevallen, zo dat hetzelve en de verdere lading denkelijk geheel zal weg zijn; de wind Z.O.


Datum: 22 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 augustus 1819. Berigten van Samarang behelzen, dat Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal en Mevrouw de Baronesse Van der Capellen, na zich enige dagen te Tagal (opm: Tegal, Midden-Java) en Pekalongan te hebben opgehouden, aldaar op den 29 juli j.l. in goede welstand waren aangekomen, en, op den 15 dezer maand, de reis naar de Hoven van Sourakarta (opm: Surakarta) en Djocjacarta (opm: Yogyakarta) hebben aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 27 oktober 1819. De schooner INTREPID, welke in deze haven thuisbehoort, werd den 27 der vorige maand (opm: september 1819) op de Indiaanse kust, nabij Maracaijbo, door een Independentse kaper, zijnde een brigantijn, genaamd GENERAL ENGLISH, genomen en naar Margarita opgezonden; de kapitein en het volk van de INTREPID werden op een ander vaartuig gedaan en naar deze haven gebragt. De Gouverneur-Generaal zond een officier van Zr.Ms. brik van oorlog DE MERCUUR naar Margarita, ten einde het genomen vaartuig te reclameren; deze officier werd door de admiraal Brion bij uitstek vriendelijk ontvangen, welke hem beloofde, zodra de INTREPID op Margarita kwam, dezelve ogenblikkelijk terug te zullen zenden, en de nemer van dezelve naar de gestrengheid der wetten te straffen. Op dat ogenblik werd Margarita door het eskader der koningsgezinden geblokkeerd, en toen de Luitenant van DE MERCUUR vandaar vertrok, werd hij door een der vaartuigen van het eskader gezien, en zag weldra het gehele eskader, bestaande uit twaalf vaartuigen, behalve de flechera’s (opm: met pagaaien voortbewogen oorlogsprauw, specifiek voor Venezuela), met volle zeilen naar hem toekomen, hoewel hij zich op een kleine goëlet (opm: goélette, schoener) bevond. Aan boord van het kommandantsschip gegaan zijnde, en zijn missie gezegd hebbende, werd hem toegestaan zijn reis te vervolgen. Onder weg naar deze haven werd die officier aangehouden door een kaper-brigantijn, zijnde de GENERAL ENGLISH, welke de INTREPID genomen had; de kapitein van dit vaartuig, welke, benevens zijn equipagie, Engelsen waren, verontschuldigde zich met het nemen der INTREPID, zeggende, dat hij zeer overtuigd was, dat de lading Spaans eigendom was, en dat zulks de kapitein en matrozen ook bevestigd hadden, en dat het vaartuig, zodra de lading er uit was, zoude terug gegeven worden.
De brigantijn l’ELOUISE, kapitein Jozeph, onder Haitiaanse vlag, welke van de kust kwam en geladen was met muilezels, werd door een kaper genomen, welke een prijsmeester en enige manschappen aan boord zettede, om het vaartuig naar een door de kaperkapitein bestemde plaats te brengen. Men bespeurde spoedig dat er een gebrek van water aan boord was, zo dat de prijsmeester, op aanraden van de kapitein, die aan boord gebleven was, besloot Curaçao aan te doen en kwam gisteren binnen deze haven; terstond toen het gebeurde bekend werd, liet de Gouverneur de prijsmeester en zijn volk in beslag nemen en plaatste hen aan boord van de kaper, terwijl de kapitein met het vaartuig in vrijheid gesteld en naar St. Domingo terug gezonden werd, zo dat wij in de gelegenheid waren om de dienst, welke de President Boijer in het vorige jaar aan dit Gouvernement door de teruggave van een genomen schooner bewezen heeft, wederkerig te vergelden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 januari. Het schip the RISING SUN, Kramer, van Bordeaux naar Amsterdam, is verongelukt. (opm: waarschijnlijk kof REISENDE SONNE, thuishaven Papenburg, kapt. G.H. Kramer, zie RC 060120)

RC 220120
Londen, 18 januari. Den 15 dezer is het schip de ONDERNEMING, van Liverpool naar Rotterdam, te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Het schip CHRISTINA MARIA, kapt. A.C. Goen, van Edam naar Sandefjord, is gezonken; het volk heeft zich met de boot gered en is den 9 december te Stavanger aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip de ONDERNEMING, kapt. J.D. van der Gouwe, van Genua naar Amsterdam, is in de nacht tussen 19 en 20 december 1819, vier mijl van Kaap Palos, gepraaid; hetzelve was toen in goede staat en de equipagie in de beste welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 januari. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 28 oktober 1819, was het Nederlandse schip PRINS WILLEM DE EERSTE (opm: hoeker WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J. Abes, zie RC 090919, 281219, BC 080120 en RC 030220), dat den 26 juni in slechte staat van Batavia in Simons-Baai binnengekomen, en na reparatie den 5 oktober weder in zee gestoken was, den 7 terug gekomen, zo zwaar lek, dat men het op strand had moeten zetten. Een groot gedeelte der lading was beschadigd gevonden en in veiling verkocht.


Datum: 25 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 januari. Het schip MARIANE, kapt. F. Reeverts, van Libau (opm: Liepaja) komende, is volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 11 januari, den 1 dito bij Malo (opm: Malö, mogelijk bij Kungsbacka of Uddevalla, Zweedse Westkust) totaal verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip JENNY, kapitein Foppes, van Liverpool naar Hamburg, is den 11 januari te Cowes binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 januari. Te Gibraltar is gearriveerd kapitein Clemence, van China, laatst van Batavia en de Kaap de Goede Hoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Curaçao wordt gemeld d.d 27 oktober 1819. Daar sommige independente (opm: onafhankelijke) kapers sedert enige tijd schepen onder Hollandse vlag hebben aangehouden en beroofd, heeft Zr.Ms. korvet DOLPHIJN, kapitein Waardenburg, een kruistocht ondernomen, ten einde zo mogelijk een dier zeeschuimers te betrappen en op te brengen. Het is gemelde kapitein dan ook daadwerkelijk gelukt een kaper, gewapend met een stuk kanon en bemand met 25 matrozen, in beslag te nemen en herwaarts te brengen. De kapitein gaf voor tot het eskader van Brion te behoren. Men denkt dat de kaper zolang in beslag zal worden gehouden, totdat een koopvaardijschip, met een rijke lading van de Havana komende, zal zijn teruggegeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal namens zijn principalen, op vrijdag 4 februari 1820, te 6 uren, ten huize van W.J. de Groot, publiek veilen en verkopen: een welbevaren Smakschip, genaamd de EENDRAGT, groot om de 65 roggelasten, met al deszelfs annexen en opgoederen, van ankers, touwen, zeilen, masten, staand en lopend want en verdere goederen, invoege het laatst bevaren is door kapitein Meindert G. Smit en thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij W.G. Waterborg, te Groningen en ten huize van verkoop te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De griffier van het vredegeregt, canton Pekel-A, gedenkt ter verzoeke van kapitein B.H. Smit en P.J. Zeven op woensdag 26 januari 1820 des avonds te 5 uren, ten huize van de kastelein B.E. Brouwer, te Nieuwe Pekel-A, publiek te verkopen: een Kofschip en annexen genaamd de VRIENDSCHAP, groot ongeveer 60 roggelasten, liggende te Antwerpen.
Get. A. Wildervanck Bruins griffier, te Nieuwe Pekel-A.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op donderdag 3 februari 1820, des avonds te 7 uren, ten huize van logementhouder L. van der Molen, aan de Grote Markt te Groningen, publiek te verkopen: o.a.
7. Een kofschip, de JONGE HARM VAN DER MOLEN genaamd, in 1804 nieuw uitgehaald, groot 70 roggelasten, met al deszelfs toebehoren, zeil en treil, ankers en touwen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventaris, invoege laatst is gevoerd door Wicher Jans Panneman en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen, om dadelijk te aanvaarden. (opm: de hoogst geboden som van NLG 2.515 werd niet gegund; de kapitein werd vervangen door R.J. Klundert)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Uit berigten, dezer dagen van kaap Coast Castle (opm: Cape Coast Castle, thans Cape Coast, Ghana) ontvangen, blijkt, dat dit gedeelte van de kusten van Afrika zeer onveilig wordt gemaakt door zwermen van wreedaardige zeerovers, die, dikwijls, niet tevreden met de uitplundering der schepen, het scheepsvolk mede vermoorden. Dit is gebeurd aan een Hollands schip, de DRIE VRIENDEN genaamd (opm: schooner, kapt. Casper Toll, nabij St. George d’Elmina, zie RC 070919), in de streken van Dexcore, dat in de nacht aangeklampt werd, wanneer de kapitein, bootsman en al het scheepsvolk onmenselijk geslagt werden, terwijl de stropers vervolgens het schip lieten springen.


Datum: 27 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het schip de JONGE MARIA, Van Duivenboden (opm: kof, kapt. Reijn van Duivenbode), van Marseille naar Amsterdam, hetwelk den 6 dezer lek te Penzance binnengelopen was, heeft de lading gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. In een brief uit Bremen, van den 18 januari, meldt men het volgende:
Uit Sogendahl (opm: mogelijk Sokndal, 58º20’ N.B. 06º18’ O.L.), in Noorwegen, wordt, in dato 19 december 1819, gemeld, dat het schip, hetwelk voor de mond van de Wezer als vuur- of lichtbaak gestationeerd was, aldaar (opm: in Sogendahl) is binnengelopen; zijnde door sterke ijsgang op den 9 derzelve maand verpligt geweest, deszelfs ankerplaats te verlaten. Men heeft de kapitein van dit vaartuig dadelijk gelast, om met de eerste gunstige wind naar de Wezerrede terug te zeilen en zijn vorige standplaats te hervatten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York, mede passagiers, het Amerikaans brikschip WILMOT, kapitein William Hathaway.
Adres te kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 28 januari 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Hek-Tjalkschip, groot plusminus 45 roggelasten, in den jare 1818 geheel met een nieuwe huid voorzien en vertimmerd, waarbij een uitmuntende, meest nieuwe inventaris, liggende bij de werf Concordia, te Delfzijl, alwaar hetzelve kan worden bezien en aanwijs bij de scheepstimmerbaas Cornelis Kremer is te bekomen. Wie gading maakt, kan zich in persoon, of met vrachtvrije brieven vervoegen bij Samuel Meihuizen te Hoogezand.


Datum: 29 januari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Te Douvres (opm: Dover) is den 23 dezer, lek en met verlies van een anker en kabel, binnengelopen het schip ANTHONIA ULRICA, Osterband (opm: brik, kapt. Arend Oosterbaan), van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Het schip GEERTRUIDA, H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is den 23 dezer, met verlies van de topmasten, te Dartmouth binnengelopen. (opm: zie RC 280320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 25 januari. Aan de Kaap de Goede Hoop zijn gearriveerd de schepen HENRIETTA ELIZABETH (opm: pink), H.H. Christiaans, en CLARA, Stent (opm: driemaster CLARA, thuishaven Gent, kapt. Willem Stent), van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Kapitein L.A. Pranger (opm: smak de JONGE HERMANUS SMEDING), den 17 laatstleden binnen van Riga met schade en bestemd naar Rotterdam, ligt in het Nieuwe Diep gereed om met de eerste gunstige wind zee te kiezen en de reis derwaarts te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Volgens berigt van West-Wieringen, van den 19 januari, waren de schepen, gevoerd door H. Eijsses, F. de Jong en M. Plakke, alle drie goederen geladen hebbende voor Amsterdam, de vorige dag uit het ijs door hulp beoosten het Westerland-hoofd gebragt; dat van F. de Jong had sedert door toezetting van het ijs veel geleden en deszelfs voorbolder verloren. Het mede aldaar liggend schip van H. van de Reijn, insgelijks uit het Nieuwe Diep naar Amsterdam gedestineerd, had twee haken van het roer gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Volgens brief van Lissabon, van den 5 januari, was aldaar den 1 dito zwaar lek en met verlies van zeilen binnengelopen het Nederlands schip (opm: bark) WATERLOO, kapt. D. Hensken, van Batavia naar Amsterdam; hetzelve moest quarantaine houden, uit hoofde het geen gezondheids-pas van de Kaap de Goede Hoop had medegebragt; het stormachtig weêr had belet, vóór den 5den aan boord van gezegd schip te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het gekoperd Fregatschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Hendrik Bos.
Marseille: het Galjootschip de JONGE HENDRIKA, kapt. Maarten Schaap.
Bordeaux: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins.
Havre-de-Grâce: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Jacob van der Niet.
Liverpool: het Koffschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker.
Hull: het Smakschip de VROUW GERBERDINA, kapt. Hendrik Alberts Oldenburger.
St. Petersburg om, ter bekwamer tijd, met de eerste schepen te vertrekken:
het schip VROUWE ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Bohne.
Stettin (opm: Szczecin) : het Tjalkschip VROUW ALBERDINA, kapt. Derk Arents Wilkens.
Adres ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Batavia, mede voor passagiers: het gekoperd Fregatschip ANNA, kapt. Cornelis Ruurds Stolte.
Surinamen: het driemast Galjootschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. Klaas Nieuveen.
Idem: het Brikschip HESPERUS, kapt. Willem Rijnbende.
Liverpool: het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Potken.
Idem: het Kofschip JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Havre en Rouaan: het Bomschip de JONGE CORNELIS, kapt. Gerrit de Jong, vertrekken direct bij open water.
St. Valery-sur-Somme en Fécamp: het Bomschip de JONGE ELISABETH, kapt. Simon Capeteijn.
Adres bij de Bestelmeester K. de Vogel en Johs. Ooms Ezn.
Londen: het Bomschip VROUW HAASJE, schipper Gerrit Ouwehand; vertrekt den 13 dezer, op verbeurte van de vracht.
Adres bij W. Smith en Comp, kargadoors.
Duinkerken: het Beurtschip de JOHANNA CORNELIA, kapt. Arnoldus Seeuwen.
Brugge, Ostende, en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne, en omliggende plaatsen: het Beurtschip (opm: paviljoen gaffelschip) de ONDERNEMING, kapt Cornelis van der Poele, om met open water te vertrekken.
Brugge, Ostend (opm: enz): het Beurtschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend van Wasbeek, om den 18 dezer te vertrekken, en voorts alle veertien dagen een schip.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip ’T IS BOVEN VERWAGTING, kapt. A. de Vries.
Adres bij de Bestelmeester en Commissaris Walop en de Wed. Beijerman, op de Wijnhaven.
Aan de Beurten, om bij open water direct te vertrekken:
Antwerpen: het schip de ARIJ EN JOHANNA, kapt. C. Lamot.
Idem: het schip de JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels.
Idem: het schip de LIVINA IZABELLA, kapt. J. Zeijlmans, vertrekt den 16 februari.
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms, vertrekt donderdag den 10 februari.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Antwerpen ligt in lading naar Batavia, het Nederlandse gekoperd snelzeilend tweedeks fregatschip DELPHINA, kapt. Jacob Fredrik Witteveen, om dadelijk bij open water te vertrekken; de ligtervrachten, voor goederen, welke van Rotterdam komen, zullen door de kapitein betaald worden.
Nader informatie bij Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapitein John Wooton, voerende het Amerikaanse schoonerschip MAJOR CROGHAM, presenteert deszelfs schip ter bevrachting of ter overvoering van passagiers, naar een haven der Verenigde Staten van Amerika; ingeval er zich bij open water niets voor doet, vertrekt hij naar Norfolk in Virginia. Nader informatiën te bekomen bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 januari. Met het op den 26 dezer alhier ter rede gekomen Engelse schip MARGARETH is bericht ontvangen, dat Zr.Ms. schip PRINS FREDERIK, gecommandeerd door de kapt.t.zee W.H. van Senden, op deszelfs terugtocht naar Nederland, met verlies van fokkemast en de grotemarszeilra, door zware lekkage verplicht is geweest te Mount’s Bay, een Engelse haven in het Kanaal (opm: baai nabij Penzance, 50º6’ N.B. 5º30’ W.L.), binnen te lopen (opm: zie RC 091019). Men voegt daarbij, dat een Nederlands fregat , hetwelk op dat tijdstip in een nabij gelegen haven was, zich dadelijk naar Mount’s Bay heeft begeven om aan voormelde bodem hulp te bieden. (opm: Zr.Ms. PRINS FREDERIK was de 1e juli 1819 uit Simons-Baai naar Amsterdam vertrokken)


Datum: 01 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 januari. Het schip de BATAVIA, B. Ehlers, van Amsterdam naar Baltimore, is den 23 dezer te Falmouth binnengelopen; zijnde zeer lek; de lading is overgezet, de grote mast gesprongen en hetzelve heeft de meeste zeilen en alle hare topmasten verloren. (opm: in RC 080220 vermeldt men de reis als van Baltimore naar Amsterdam)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Het koffschip de ONDERNEMING kapt. J.D. van der Gouwe, met rozijnen, vijgen, enz. van Genua naar Amsterdam gedestineerd, is den 27 januari laatstleden, tegen de avond, tussen kaap hoofd en Huisduinen gestrand, doch verder in de avond, na zwaar gestoten te hebben, met adsistentie in vlot water gebragt. Van de lading is een gedeelte geborgen en aan land opgeslagen. Alles is echter aan een provisionele (opm: voorlopige) quarantaine onderworpen. (opm: zie RC 030220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip de WALVISCH, kapt. Jan Klaas de Jonge, van Rotterdam naar La Rochelle, is den 18 januari met verlies van ankers, touwen, zeilen en andere schade te Paimboeuf binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Thans wordt op Zr.Ms. werf alhier (opm: Amsterdam) voor de dienst gereed gemaakt het schip van 74 stukken DE WASSENAAR, bestemd om Zr.Ms. schip WILLEM DEN EERSTEN, op het station in de Middellandse Zee, af te lossen; terwijl wijders de Schout-bij-Nacht Ruisch door Zijne Majesteit is benoemd tot Kommandant van de zich op voornoemde station bevindende schepen, ter vervanging van de Vice-Admiraal Van Braam, welke dadelijk na de aankomst van eerstgemeld schip, hetwelk zijn opvolger zal overbrengen, met laatstgemelde bodem, de terugreis naar het Vaderland zal aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 januari. Gearriveerd te Helvoetsluis de VROUW TAATJE, H.J. Ebeling, van Havre-de-Grâce, en is op de haven gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. De Nederlandse oorlogs-korvet DE KOMEET, onder bevel van de kapitein-luitenant Blom, den 29 juli 1819 uit Helvoetsluis gezeild, is, na een reis van 31 dagen, te Sierra Leone, in goede staat en zonder een enig man der equipagie verloren te hebben, aangekomen, en zouden den 4 september daaraanvolgende weder zee kiezen, om derzelver reis naar d’Elmina en vervolgens naar Surinamen voort te zetten. (opm: zie RC 300320)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris G.W. Posthuma, te Dockum, zal op donderdag den 17 februari 1820, des nademiddags, ten huize van Sape Cornelis Westra, kastelein te Ezumazijl onder Anjum, publiek bij strijkgeld presenteren te verkopen: een Koffescheepje, in den jare 1817 nieuw uitgehaald, met roef en losse planken, lang over steven 36, wijd 9½ voeten en hol naar advenant, met zeil en fok, twee ankers en touwen, en verder toebehoren, leggende te Ezumazijl onder Anjum, zodanig bij de eigenaar Andries Nutterts Visser is bevaren geweest, zijnde geschikt tot binnen en buitenvaren.


Datum: 03 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Kapt. J.D. van der Gouwe, van Genua naar Amsterdam, heeft drie ankers en touwen, benevens een werpanker moeten kappen als: één op de hoogte van Egmond, één in het gat en twee bij het van strand brengen; ook heeft hij van de tuigagie gekapt en gesneden. (opm: zie RC 010220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip ENIGHEDEN, kapt. L.C. Rije, van Amsterdam naar Dramme (opm: Drammen), is, volgens een brief van Dramme (opm: Drammen) van den 10 januari, den 22 december 1819, met verlies van zeilen enz, te Egroe (opm: plaatsje niet te traceren, waarschijnlijk aan de Noorse Oostkust) binnengelopen en aldaar onder averij liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 februari. Volgens de laatste brieven van de Kaap de Goede Hoop was het schip WILLEM DE EERSTE (opm: hoeker WILLEM DEN EERSTEN), kapt. Jan Abes, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, met deszelfs lading, den 3 en 4 november 1819, in de Baai Fals (opm: False Bay) publiek verkocht. (opm: zie o.a. BC 080120 en RC 220120)
Het schip SAMARANG, kapt Jan Scholtijs, mede van Batavia naar Amsterdam, was den 4 november uit de Baai Fals gezeild, doch dezelfde dag, uit hoofde van tegenwind, teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het in de Tafelbaai aangekomen schip (opm: fregat) HENRIETTE ELISABETH, kapt. H.H. Christiaans (opm: Hans Christian Christiaans), was den 21 september van Batavia gezeild, en zou enige dagen later gevolgd worden door de schepen de ONDERNEMING (opm: fregat), kapt. Murk Lels, en de DRIE GEBROEDERS (opm: pink), kapt. P.J. Manzelman, insgelijks naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 februari. In de Tafelbaai, aan de Kaap de Goede Hoop, is gearriveerd J. Duijf (opm: kapt. Jacob Duijff, voerende de pink JAN EN CORNELIS), en te Havana kapt. Nissen van Amsterdam; kapt. Nissen (opm: kapt. Niels [ook Nils] Nissen, voerende de VIER GEBROEDERS), is kort na deszelfs aankomst (16 oktober 1819) overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. Het schip de JONGE DUIF, op de hoogte van Zoutelande, in de morgen van den 27 dezer omhoog geraakt zijnde, heeft aldaar in de brandingen deszelfs roer afgestoten, als ook beide zijne kimkielen; doch is, in de avond van die dag, door de Vlissingse loodsboot er afgebragt en in de nacht tot binnen de haven van Vlissingen geloodst. Hetzelve heeft daarbij enige lekkagie bekomen.


Datum: 04 februari 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woesdag 9 februari 1820, des middags te 2 uren precies, zal ter verzoeke van de heer H. C. Mollien, scheepskapitein gevoerd hebbende het Zweedse galjasschip the SPECULATION, ten overstaan der griffier, bij de regtbank van eerste aanleg, zittinghoudende te Appingedam, te Delfzijl op gewone conditiën worden geveild en verkocht: de romp of het scheepshol van gemeld Galjasschip, liggend aan de werf Concordia, voor Delfzijl, mitsgaders alle, tot gemeld schip behorende zeilen en touwen en tuigage enz. in voege als ter dage van verkoop bij kavelingen zal worden gepresenteerd en waarvan de inventaris inmiddels ter visie liggen ten kantore van de heren P.J. Vos te Delfzijl en B. Bulsing, scheepsmakelaar te Groningen, kunnende het schip en goederen door de gegadigden iedere dag worden bezichtigd.
Nog ten zelven dag worden gepresenteerd, ten verzoeke van de heren geïnteresseerden in de werf Concordia, enige zeilen, touwen, lopend touwwerk en ankers, mede bij kavelingen en waarvan de inventaris ligt ter visie bij de scheepstimmerbaas C.J. Cremer aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, gedenkt op woensdag den 16 februari 1820, ten huize van de kasteleinse de wed. De Burh, in de Gouden Leeuw te Harlingen, des middags ten twaalf uren, bij de provisionele, en des nademiddags ten drie uren bij de finale toewijzing te verkopen: een hecht en zeer snelzeilend Smakschip, de JONGE CORNELIS DE HAAN genaamd (opm: kapt. Jan Jans Sietzes), leggende in de Noorderhaven aldaar, in de jare 1817 te Sapmeer nieuw uitgehaald, lang 80, wijd 17, hol 7½ voeten, breder volgens inventaris daarvan te lezen in genoemd Logement, en ten kantore van gemelde Notaris te Leeuwarden, bij wie de verdere conditiën ook te vernemen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.W. Schreinhout, Bewaarder op het Vliet bij Leeuwarden, gedenkt, op maandag den 14 februari 1820, ten 2 uren nademiddags, bij de beschrijving, en des avonds ten 5 uren, bij de finale palmslag, ten huize van de kastelein Ynze Douwes aldaar, te verkopen:
- Zeker welbevaren Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, lang over steven 70 voeten, wijd op zijn berghout 14 voet en 8 duim, en hol 5 voet 3 duim, Groninger maat, met staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, waar onder een zo goed als nieuw, lang 70 vaam en dik 7½ duim, haken en bomen, benevens een boot, met mast, roer en zweerden enz, liggende nabij de verkoopplaats. (opm: zie ook LC 240320)
- Zeker welbezeild Hek-Tjalkschip, met een roef en ronde luiken, genaamd de TWEE GEBROEDERS, lang over steven 64 voeten, wijd 13¾ en hol naar advenant, met staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere scheepsgoederen, alsmede een losse boot.
Nadere informatiën te bekomen bij de Bewaarder voornoemd. Brieven Franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, lang over steven 62 voet, wijd 13 voet 8 duim, en hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, alles zodanig het door de eigenaar Errijt Karels Numan, tot Grouw, wordt bevaren, en bij wie de gegadigden zich deswegens kunnen adresseren.


Datum: 05 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Door zwaar en veel drijfijs in het Nieuwe Diep is het schip the GENERAL LINGAM, kapt. W. Weston, door het breken der touwen, losgeraakt en voor de boeg gekomen van het schip CHARLES AND HENRIJ, kapt. J. Casdorp; welke laatste daar door de boegspriet verloren en meer andere schade bekomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapt. J. Teunissen, voerende het schip SOURABAIJA, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, meldt van de Kaap de Goede Hoop, dat hij op 39º30’ N.B. 14º26’ O.L. (opm: moet zijn: W-lengte) door een schooner opgewagt werd, doch op dezelve aanhoudende deze de vlugt nam; op 25º5’ N.B. 19º38’ O.L. (opm: moet zijn: W-lengte) kwam andermaal een schooner op hem af, doch hem gereed ziende om hem te ontvangen hield dezelve af; op 3º46’ Z.B. 12º43’ lengte (opm: moet zijn: W-lengte), kwam een brik onder Franse vlag op hem af, deed een los schot, doch ziende dat de SOURABAIJA met alle zeilen koers vervolgde, hees dezelve de Spaanse vlag en wimpel en begon met scherp te schieten, hetwelk onder het hijsen van de Hollandse vlag met scherp werd beantwoord, terwijl de SOURABAIJA tevens op hem aanhield, met dat gelukkig gevolg, dat de brik vlag en wimpel streek, en alle zeilen bijzettende afdeinsde; gemelde kapitein heeft den 30 oktober (opm: 1919) deszelfs reis uit de Tafelbaai vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Het schip CATHARINA THEODORA, kapt. G.J. van Walré, van Amsterdam, was den 18 november (opm: 1919) in het opzeilen van de Tafelbaai.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapt. C. Pakes, voerende het schip ELISABETH (opm: pinkELIZABETH), meldt van Batavia, in dato 15 september 1819, dat hij aldaar met zijn schip in goede staat lag en voornemens was naar Sourabaija te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 februari. Te Sourabaija zijn gearriveerd F. Jansen en te Surinamen F. Machielsen van Amsterdam, in 35 dagen; te Malaga S. Meijnders van Amsterdam, laatst van Gibraltar, en te Bergen J. Pietersen van Amsterdam.


Datum: 08 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. Het schip de BATAVIA, B. Ehlers, van Baltimore naar Amsterdam, hetwelk den 23 januari lek te Falmouth binnengelopen was (opm: zie RC 010220, waar de reis werd aangegeven als van Amsterdam naar Baltimore), heeft deszelfs lading gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. Te Tenbij (opm: Tenby, 51º40’ N.B. 04º42’ W.L.) is zeer lek binnengelopen het schip (opm: brik) DE JONGE LEONARD, Calender (opm: kapt. Jacob Calander), van St. Thomas naar Amsterdam; moest lossen. (opm: zie RC 130520)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Den 1 dezer is te Dartmouth binnengelopen het schip CORNELIA, D.C. Martens, van Demerarij naar Amsterdam. (opm: zie RC 120220 en 140320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse transportschip FLORA, van Port-Mahon komende, is den 1 dezer te Plymouth binnengelopen, om de lading van het Nederlands oorlogsschip PRINS FREDERIK, van Batavia gekomen, over te nemen. (opm: zie RC 231119 en RC 250520)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig te vertrekken, het snelzeilend Galjasscheepje ZELDENRUST, kapt. Pieter Gorter. Adres bij de heren Vogelsang aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Berigten van Batavia, van den 28 augustus 1819, melden het volgende:
Op verlangen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Fredrik der Nederlanden is alhier gevestigd een Hoofd-Commissie voor de Maatschappij van Weldadigheid, waarvan het voorzitterschap is opgedragen aan de Heer Van Braam, terwijl de Predikant Roorda van Eisinga zich met het secretariaat heeft belast. Zodra het aantal leden zulks toelaat, zullen in de onderscheidene residentiën sub-commissiën worden benoemd.
Den 22 (opm: augustus 1819) is de expeditie, bestemd om de Sultan van Palembang, die zich verstout heeft de wapenen tegen de Nederlanders op te vatten, te tuchtigen, van de rede van Batavia onder zeil gegaan. Dezelve bestaat uit Zijner Majesteits schip van linie ADMIRAAL TROMP van 64 stukken, gecommandeerd door kapitein Nooi, en aan boord hebbende de Schout-bij-nacht Wolterbeek, aan welke het opperbevel over de expeditie is opgedragen, alsmede de Nederlandse Commissaris Muntinghe; Zr.Ms. brik IRENE, kapitein Lucas, twee kanonneersloepen, en de transportschepen ADMIRAAL BUIJSKES, kapitein F.W. Coffin, ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. A. Langeveld, en HENRIETTE EN BETSEY (opm: pink), kapt. L.H. Schneider, met de nodige landingstroepen (opm: zie ook RC 281219). Zr.Ms. schip van oorlog NASSAU ligt ter rede van Batavia en Zr.Ms. korvet VENUS voor Sourabaija. (opm: zie RC 060420)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. GRAAF BULOW, kapt. J.J.D. Scharmberg (opm: pink, kapt. Johan Jochem Daniel Scharmberg), van Batavia in 110 dagen, is tot digt bij het Nieuwe Diep geweest, maar door ijsgang genoodzaakt weder zee te kiezen; doch is, volgens nader berigt, behouden in hetzelve aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Kapt. J. Casdorp, CHARLES HENRIJ, van Charlestown, is uit quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 februari. Kapt. B. Maijo, JANSON, van Batavia, gisteren voor gaats, is hedenmorgen onder zeil gegaan, doch tegen de rug vastgeraakt zijnde, met adsistentie van sloepen weder in vlot water gebragt, zonder schade aan het schip gekregen te hebben; vervolgens naar binnen gezeild, met mistige lucht en weinig gezigt, tot digt bij het Nieuwe Diep genaderd; toen stil wordende en de eb doorkomende, op 14 vademen geankerd zijnde, is het ijs van de Zuidwal en het Nieuwe Diep aankomen drijven tegen de boeg, sneed door het schip, dat hetzelve dadelijk lek werd, en met pompen niet bovengehouden kon worden; het schip voor al weg beginnende te zinken, is achteruit drijvende, voor Den Helder, tegen drie uren, na gissing in de tijd van vijf minuten, geheel gezonken; de kapitein en het volk hebben slechts de tijd gehad zich met enig goed met hun boot te redden, en zijn behouden aan wal gekomen; van het schip en lading is niets te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. T.V. Klein (opm: smak, kapt. Fredrik Valentijn Klein), van Amsterdam naar Bordeaux, is den 24 januari lek en beschadigd te La Rochelle binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. J. Duijff, van Amsterdam naar Batavia, hetwelk den 2 november 1819 in de Tafelbaai is aangekomen, heeft den 6 dito deszelfs reis voortgezet; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 februari. Te Port-Mahon is gearriveerd E.J. Meijer (opm: kof JONGE MARTINA ALETTA, kapt. Evert Jacob Meijer) van Amsterdam, en zeilklaar te Bordeaux F. Middendorf (opm: ACHT GEBROEDERS, vermoedelijk buitenlandse vlag) naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, om half februari te vertrekken, het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes.
Adres bij de Heren Vogelsang & Co, scheepsmakelaars aldaar, de heren Coopman & De Witt & Lenaerts, scheepsmakelaars te Amsterdam, en de heren Kuijper Van Dam & Smeer, scheepsmakelaars te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, is voornemens op woensdag 16 februari 1820, des avonds te 7 uren ten huize van kastelein L. van der Molen, aan de Grote Markt te Groningen, bij publieke veiling door de oud-procureur J. Versteegh, op strijkgeld conditiën, te koop te presenteren: een Smakschip, groot ongeveer 50 roggelasten, genaamd TEELKE PETRONELLA, laatst bevaren door Hooite Ottes Bock, liggende thans in de Noorderhaven, met diens opgoed en toebehoren, volgens inventaris, in het jaar 1818 nieuw uitgehaald.
De conditiën van verkoop zijn ten kantore van gemelde notaris te vernemen en mede onder aanwijs te bekomen bij Barteld Onnes, meesterzeilmaker, aan de Noorderhaven te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Kofschip, zijnde lang over de stevens 82 vt en 7 d, wijd op zijn binnenwegering 18 vt en 4 d, hol aan boord bij de eerste balk van het grote luik 8 vt, alles Amsterdamse maat. Verder met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, benevens een complete inventaris. Het schip is in 1819 met een nieuwe eikenhuid voorzien.
Hetzelve is thans liggende te Harlingen en aldaar zijn nadere inlichtingen te bekomen bij de heren Repko en Freersema, te Amsterdam bij Van Heinen en Fentje, en te Groningen bij logementhouder Tjaden aan het Winschoterdiep.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 4 februari. Aangekomen BOCCA TIGRIS (opm: Amerikaanse brik, zie PLDA 060420), Comerford, van Canton in 108 dagen.


Datum: 10 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip HENRIETTA EN BETSEIJ, kapt. L.H. Schneider, met troepen van Batavia naar Palembang gedestineerd, is volgens brief van Batavia, den 5 oktober 1819, behouden te Banka aangekomen, en zou bij verandering van het watergetij de reis naar Palembang voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Goedereede, 7 februari. Gisterenavond is op de Ooster geraakt het Galjasscheepje le LOUIS ELIZABETH, kapt. Barneval, van Rouaan naar Rotterdam gedestineerd; men tracht door sloepen en andere vaartuigen, zo veel mogelijk, van de lading, hoezeer doornat, als mede van de tuigagie van het schip, nog te bergen, maar het schip zelve, dat reeds 5 à 6 voet water in had, vreesde men, met veel reden, dat niet te redden zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 februari. Volgens brieven, te Amsterdam over Demerarij van Surinamen ontvangen, is het fregatschip de VROUW AGATHA, kapt. Paulus Rijnbende, aldaar van Rotterdam gearriveerd in het laatst van november anno passato (opm: verleden jaar).


Datum: 11 februari 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De ondergetekende maakt bekend, dat heden met staande mast door de Nieuwe Statenzijl, van binnen naar buiten gepasseerd is, het tjalkschip de GOEDE HOOP, gevoerd door schipper Berend Davids, om aldaar te laden op 4½ vt diepte en buiten uit naar elders te vervoeren.
Statenzijl, 7 februari 1820 Bebo. G. Zijlwaarder

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P.J. Metz, Notaris te Heerenveen, presenteert publiek aan de meestbiedende te verkopen: een Schuiteschip, (Potschip), bevaren wordende door Roelof Hendriks Kind, leggende te Heerenveen op de Heideburen, lang over steven 63 en breed 12 voet, hol naar advenant: alles met zeil en treil naar behoren, omtrent nadere informatie bij opgenoemden Notaris.
Wie gading maken, komen op vrijdag den 18 februari 1820, des nademiddags ten drie uren, ten huize van Tjitte Fockes Hoekstra, kastelein te Heerenveen, en kope op als dan voortelezene conditiën.


Datum: 12 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Het schip the CORNELIA, D.C. Martens, van Demerarij naar Amsterdam, te Dartmouth binnengelopen (opm: zie RC 080220, 040320, 070320 en 140320), is zo beschadigd en lek, dat men een gedeelte der lading heeft moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. De 6 dezer is te Portsmouth binnengelopen de ONDERNEMING, Rickels, van Demerarij naar Middelburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Den 1 oktober 1819 lag ter rede van Batavia Zr.Ms. oorlogschip NASSAU, benevens de Nederlandse koopvaardijschepen FRANKLIN, C. Zwaan; de (opm: fregat, kapt. Cornelis Swaan), DRIE GEBROEDERS, wijlen P.J. Manselman (opm: kapt. Paulus Jansen Manzelman); CORNELIA SARA, J. Marcussen; ELISABETH, C. Pakes (opm: pink ELIZABETH, kapt. Cornelis Pakes); ASIA, J. Spoor, CORNELIA, F. Sipkes; SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), F. Wens; MARIA LOUISA, Brijane; de KOOPHANDEL (opm: pink), C.F. Jansen; de VROUW CATHARINA (opm: fregat), J. van Dijl, en RUIMVELD (opm: gekomen van Samarang), W. van Leunen; alsmede een aantal brikken en kleinere vaartuigen.
Van bovengemelde schepen lagen op hun vertrek CORNELIA SARA, J. Marcussen, naar Holland; de DRIE GEBROEDERS, wijlen P.J. Manselman, ASIA, J. Spoor, en FRANKLIN, C. Swaan, naar Amsterdam. Het schip (opm: fregat) CORNELIA, F. Sipkes, zou in de volgende week beginnen deszelfs lading voor Amsterdam in te nemen.
Den 25 september lag te Sourabaija Zr.Ms. oorlogs-korvet VENUS.


Datum: 15 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 9 februari. Volgens tijding van Demerarij, van den 8 december 1819, was aldaar den 5 te voren gearriveerd het schip de KOLONIST, kapt. Jacob Riewerts.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Die iets te vorderen hebben van, ofte verschuldigd zijn, mitsgaders onder hun mogten berustende hebben, gelden, boeken, brieven of andere papieren, behorende aan, nu wijlen de heer Johan Gotlieb Klatt, in leven kapitein ter zee (opm: laatstelijk de pink NEERLANDS KROONPRINS), gewoond hebbende en op den 30 oktober 1819 overleden te Amsterdam, op de Oude Schans nr. 59, gelieven daarvan uiterlijk voor den 31 maart eerstkomende, opgave te doen ten kantore van de Notarissen Baak en Cramer, te Amsterdam, op de Keizersgracht. (opm: zie RC 020520)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Familieberichten. Heden nacht circa 12 uren, overleed, in den ouderdom van bijna 87 jare, Freerk Reinderts Laakman, oud Kofschipper, waarvan bij dezen aan vrienden en bekenden kennis wordt gegeven.
Sloten, den 10 februari 1820 A.D. Reneman, W.H. van Hottinga,
Testamentaire Executeurs


Datum: 17 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Te Terschelling is binnengekomen O.T. Meeuwes (opm: kof VROUW CORNELIA, kapt. Okke Freriks Meeuwes) van Bordeaux; is wegens ijsgang in het Ras van Terschelling gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip (opm: fregat) de ZEEUW, kapt. L. Woutersen, van Middelburg naar Kanton (opm: Guangzhou) gedestineerd, is den 12 september 1819 voor Macao aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. F.V. Klein, van Amsterdam naar Bordeaux, te La Rochelle binnengelopen, lag volgens brief van den 5 februari gereed om deszelfs reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In de Middelburgse Courant leest men het volgende:
Reeds zijn successievelijk uit de havens van Vlissingen weder vertrokken de schepen welke alhier door de ijsgang waren binnengekomen. De gunstige ligging der beide havens onzer stad voor de zeevaart, en het bij ieder getij droogvallen derzelve, hetwelk het ijs, dat er in komt, telkens doet breken en het vastzetten van hetzelve belet, maar de havens bij elke vloed weder bevaarbaar maakt, bieden, bij de zwaarste ijsgang, aan de koophandel een veilige bergplaats voor meer dan 250 schepen. Onder het aantal schepen, hetwelk gedurende de vorst alhier heeft binnengelegen, waren twee retour-schepen van Batavia; de overige waren schepen, welke zo te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Leuven, Brussel, als te Antwerpen te huis behoorden. Die, welke voor Antwerpen bestemd waren, zijn hier binnengekomen, omdat zij de Schelde, welke met ijs opgestopt was, niet konden opvaren; zij, die voor andere havens bestemd waren, zijn, voor gaats komende, verpligt geweest onze zeegaten te kiezen, wijl alle de zeehavens van ons Koninkrijk (behalve die van Vlissingen), even als die van andere landen, tot mogelijk op 54 graden (opm: N.B.), met ijs vervuld en opgestopt waren. Deze schepen zouden dus verpligt zijn geweest weder zee te kiezen, ten einde een afgelegen haven op te zoeken, welke aanmerkelijke kosten zoude veroorzaken en waardoor men wel eens gevaar konde lopen, om, in dit saizoen, schip en lading te verliezen.
Aldus heeft deze stad, in deze winter en bij zulk een strenge vorst, aan een aanzienlijke schare een veilige schuilplaats verschaft; het is te hopen, dat zij, bij volgende gelegenheden van strenge winters, daartoe weder in staat zal zijn; dan het tegendeel is te vrezen, indien de havens niet worden uitgediept (hetwelk reeds, volgens toezegging aan de kamer van koophandel alhier, in het voorgaande jaar zoude geschied zijn), zo dat zo wel het binnenkomen van schepen, als het bergen derzelve in de Pottekaai en Nieuwendijk, zodra dezelve slechts enigszins diep gaan, voortaan volstrekt onmogelijk zoude worden. Hierdoor zou de commercie in het algemeen, maar bijzonder die van Antwerpen, van dit voor dezelve zo groot voordeel verstoken zijn, en dit zou op de assurantie van schepen, naar Nederlandse havens (opm: van zowel de Noordelijke- als de Zuidelijke Nederlanden), en bijzonder naar laatstgemelde bestemd, natuurlijk invloed moeten hebben, en dus ook in dit opzigt tot aanmerkelijke verliezen aanleiding geven.


Datum: 19 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 februari. Te Torbaij (opm: Torbay) is binnengelopen het schip de HOOP, Van der Lusdonk, van Rotterdam naar Dublin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Kapitein Jan Scholtijs, voerende het schip SAMARANG, van Batavia den 10 februari in Texel binnen, rapporteert, dat hij van Kaap de Goede Hoop tot door de Linie (opm: evenaar) goed weer heeft gehad, doch van de Azorische Eilanden (opm: Azoren) tot in het Kanaal met aanhoudende stormen en orkaanbuijen heeft moeten worstelen, waardoor hij veel verlies van zeilen en schade aan het tuig geleden heeft; ook is het bovenschip door de werking vrij wat ontzet, waarom hij vreest, dat de tussendekslading beschadigd zal zijn.
Voorts heeft gemelde kapitein Scholtijs den 9 december 1819, op 5º10’ N.B. en 22º W.L. gepraaid het schip l’AUGUSTE, van Gent, kapt. Arij Bezemer, den 13 november 1819 met troepen uit Texel naar Batavia gezeild; alles was aan boord in de volmaaktste welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Kapitein Wieger Sjerksz Hobma, voerende het schip de VRIENDSCHAP (opm: kof VRINDSCHAP, kapt. Wieger Sierks Hobma, Workum), van Havre naar Hamburg gedestineerd, volgens de laatstvoorgaande te Cuxhaven aangekomen, meldt van daar, in dato 9 februari, dat hij na een reis van acht dagen, te Cuxhaven aangekomen zijnde, aldaar in de haven een zwaar lek bekomen had, zo dat hij genoodzaakt was geweest om pompers aan te nemen, ten einde het schip lens te houden, alsmede ligters om de lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 februari. Den 14 arriveerde te Middelburg het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Demerarij, en is diezelfde dag van hier naar Demerarij vertrokken het fregatschip (opm: pink) de DAGERAAD, kapt. S. Riekels.


Datum: 22 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Het schip de ONVERWACHT, Gust, van Rotterdam naar Lissabon, en een Hollands schip, van Rotterdam naar St. Ubes (opm: Setubal), zijn gisteren morgen te Douvres (opm: Dover) in de St. Margarets Bay, op strand gedreven, doch met de vloed weder vlot geworden en vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Den 9 dezer is te Dartmouth binnengelopen het schip CLARA, Stent, van Batavia naar Antwerpen. (opm: zie RC 290120 en 110320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 15 februari. Den 19 november 1819 is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd het schip (opm: fregat) CATHARINA THEODORA, G.I. van Walré, uit Texel naar Batavia, en den 21 dito het schip (opm: fregat) ONDERNEMING, M. Lelz, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip de VROUW CORNELIA, kapt. O.F. Meeuwes, van Bordeaux den 7 februari in Terschelling binnen, heeft een schuit tot adsistentie gehad om op de rede te komen, en is de volgende dag, tegen betaling van extra loodsgeld, in de haven gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend, sterk gebouwd, eiken Fregatschip, groot circa 140 lasten, voorzien van een zeer goede inventaris. Nader informatie te bekomen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair snelzeilend tweedeks gekoperd Fregatschip, gevaren hebbende onder Nederlandse vlag, voorzien van een complete inventaris en liggende aan een der scheeps-timmerwerven te Amsterdam.
Te bevragen bij Nobel en Holzapfel, Binnenkant, No. 37, aldaar.


Datum: 24 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip de VROUW WILHELMINA, kapt. H.E. de Beij, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, te Brake binnengelopen, is den 13 februari van de Wezer gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip the PACKET, kapt. Roelufs (opm: schoener PACKET, thuishaven Oostende, kapt. R.R. Rolufs [ook wel: Roelofs]), van Ostende naar St. Domingo, te Cowes binnengelopen, is den 14 februari van daar vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip INDIANA, van Bremen naar Havana, is door een zeerover van een aanzienlijke hoeveelheid droge waren beroofd geworden; de geroofde goederen zijn aan boord gebragt van het schip CHARLES PHILIPPE, van Marseille naar Havana, hetwelk, in het begin van december 1819, nabij Kaap Antonio, door gemelde rover genomen was, doch sedert door een Engelse oorlogsbrik hernomen en den 2 januari te Jamaica binnengebragt is.


Datum: 25 februari 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Notaris G.W. Posthuma, te Dockum, zal op maandag den 28 februari 1820 des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Marten Groen, kastelein te Paesens, bij de finale palmslag, presenteren te verkopen: een Koffescheepje, in den jare 1817 nieuw uitgehaald, met roef en losse planken, lang over steven 36, wijd 9½ voeten en hol naar advenant, met zeil en fok, twee ankers en touwen, en verder toebehoren, leggende te Ezumazijl onder Anjum, zodanig bij de eigenaar Andries Nutterts Visser is bevaren geweest, zijnde geschikt tot binnen en buitenvaren (opm: zie LC 010220), waarop geboden is de geringe som van NLG 370,00.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Schuite-Hol, lang 56 voeten en wijd 12 voeten, hol naar rato. Bij Johannes S. van der Werf, scheepstimmerman te Ackrum. (opm: identieke advertenties in LC 030320 en 100320)


Datum: 26 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip de JUFFROUW JOHANNA ELISABETH kapt. De Kater (opm: brik JUFVROUW JOHANNA ELISABETH, kapt. A. Groeneveld de Kater), van Zierikzee naar St. Ubes (opm: Setubal), was den 10 februari op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip CLARA, kapt. W. Stent, van Batavia naar Antwerpen, te Dartmouth binnengelopen, heeft in de Straat Sunda een anker en touw verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Een gedeelte der lading van het in Dartmouth binnengelopen schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is gelost en zwaar beschadigd bevonden. (opm: zie RC 290120 en 280320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Zr.Ms. kanonneerboot No. 9, gekommandeerd door de luitenant-ter-zee Sels, is gisteren naar Rotterdam gezeild.
Eergisteren is naar Antwerpen de Schelde opgevaren het schip THELEMACHUS (opm: brik TÉLÉMAQUE), kapt. J.P. Kleijn, van Bengalen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De tot nu toe bestaand hebbende quarantaine-maatregelen omtrent de schepen, komende van de Spaanse en Noord-Amerikaanse havens, zijn, zo men verneemt, opgeheven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. S. Faber, G. Rademaker, G. Duuring, D.H. Joosten, H.W. Wachter, P. Oudmans, B. van Eck, Ph.W. Halberstad en C.J. Mijnssen, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun Meesters, zijn voornemens, ten overstaan van de Heer Griffier van de Regtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op donderdag den 2 maart 1820, des voormiddags te elf uren, in het Notarishuis, op de Gelderschekaai, publiek te verkopen: een partij van 284 vaten rood en 35/1 en 57/2 vaten zwart rozijn, alhier direct aangebragt van Smirna (opm: Izmir), per het Hollandse schip ZORG EN VLIJT, kapitein Haije Rubinga; en dat bij kavelingen, zo die zijn liggende in een pakhuis in de Herderinnestraat, Wijk C, No. 402, alwaar dezelve daags voor en op de dag van de verkoop voor een ieder te zien zullen zijn. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Brikschip, genaamd AURORA, gevoerd bij kapitein Pieter Kraay, lang 83 voet, wijd 21 voet 6 duim, hol 13 voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij Van den Bey en Comp.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: het gekoperde schip MARY ANNE, gevoerd door kapt. J. Winther, groot volgens meetbrief 270 tonnen. Hetzelve is onlangs in het dok geweest en compleet nagezien en gerepareerd. Het staande tuig is Europees en nieuw.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer James MacTaggart ten kantore van de heren Van Rijck, Prediger & Co.
Batavia, den 26 februari 1820.


Datum: 29 februari 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip (opm: kotter, thuishaven Antwerpen) le CHASSEUR, kapt. J.B. van Haverbeke, van Malaga naar Antwerpen, te Plymouth binnengelopen, heeft den 12 februari deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip ELEONORA, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, volgens brief van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), van Flekkeroe (opm: Flekkeroy, nabij Kristiansand), alwaar het binnengelopen was, vertrokken, en vervolgens te Svinör opm: mogelijk Svinö, Færöer; 62º16’ N.B. 06º20’ W.L.) in goede staat binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Sedert onze laatste is binnengekomen kapt. C. Möller (opm: brik de GOEDE TROUW), van Curaçao, laatst van Plymouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Paviljoen-schip, lang over steven circa 60 voet, en wijd 17 voet, hol naar evenredigheid, en zijnde in de meting 22 lasten, hetzij met of zonder tuig, het laatste liefst; te bevragen in het Bossche Veerhuis, bij A. Leijten, op de Noordblaak, te Rotterdam. Brieven franco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een hechte, sterke en wel onderhouden Vispoon, met koperen kaarboorden aan de beun, lang over steven 42 voeten, en wijd op de bergbouten 15 voeten, Rijnlandse maat, met deszelfs staande en lopend want en hetgeen verder daarbij behoort. Te bevragen ter Courantdrukkerij te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 15 maart a.s. des namiddags, precies te 2 uren zal alhier in het logement van de heer F.W. Zindler, het te Amsterdam, aan het adres van de heren H. & H. Rahusen liggende Hanoverse brikschip JOHANNA CHRISTINA genaamd, laatst door kapitein R.D. Beekman gevoerd, groot plusminus 90 roggelasten, door de makelaar F.A. Lampen publiek verkocht worden. De inventaris is bij dezelve, zoals bij mij, en ook nadere aanwijzingen daaromtrent te bekomen. (opm: in PGC 080920 werd opnieuw een veiling aangekondigd)
Hero Muller, Leer Oostfriesland

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 14 februari binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij.
Den 13 dito het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield.
Den 15 dito het sloepschip WATERLOO, kapt Charles Warren Junior, alle drie met ballast van Londen.
Den 17 dito uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubett, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito uitgezeild het kofschip HARLINGEN, kapt.Thomes J. Smid, met ballast naar Leverpool (opm: Liverpool).
Binnengekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Schout der Gemeente Zuidhorn roept door dezen op de zodanigen, welke mogten vermenen enige aanspraak te hebben op een verlaten en in de Schipsloot naar Zuidhorn gezonken Schuiteschip, om zich ten spoedigste bij hem te vervoegen; zullende anders over hetzelve schip worden gedisponeerd (opm: beschikt), als bevonden zal worden te behoren.
Zuidhorn, den 25 februari 1820 De Schout voornoemd Abresch

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Aardappelsnik, met platte luiken, groot ongeveer 40 voet, zo goed als nieuw, met zeil, treil en verder aanbehoren; nader onderrigt bij Hart Jans te Stiens.


Datum: 02 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 februari. Het schip JOHANNA HENRIETTA, kapt. J.P. Theusen (opm: kapt. Jens P. Thusen, Deense vlag), van Bordeaux den 25 februari in Texel binnen, is die nacht na verlies van ankers en touwen van de rede op de Zuidwal aan de grond gedreven, doch door behulp van schuiten weder in vlot water gebragt; heeft 2 vaartuigen gelost, en is op de rede geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Den 28 passato (opm: jongstleden), des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis het schip CHRISTINA, kapt. C. Klok, van Londen; komt door lekkagie binnen, als bijlegger naar Amsterdam, en is op de haven gekomen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H. Smit, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. C. de Boer, lang 149 voet, wijd 33 voet 9 duim, hol 18 voet 4 duim, het verdek hoog 7 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met deszelfs ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog naar advenant (opm: verhouding), breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Berigt bij de makelaar en bij De Vries en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H. Smit, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd APRIL, gevoerd door kapt. G.J. de Groot (opm: kapt. Dirk Cornelis de Groot), lang 133 voet, wijd 33 voet 2 duim, hol 16 voet 6 duim, het verdek hoog 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met deszelfs ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog naar advenant, breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Berigt bij de makelaar en bij De Vries en Comp. (opm: op 30 augustus 1819 werd dit schip ook al ter veiling aangeboden, zie RC 280819)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd OECONOMIE, gevoerd door kapt. J. Oelsen, lang 101 en 1 half voet, wijd 27 voet, hol 10 voet, het verdek hoog 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, makelaar, zal, op maandag den 13 maart 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Sloepschip, genaamd de JONGE HENDRIK, gevoerd door kapt. B. Muller (opm: kapt. Barend Mulder), lang 59 voet, wijd 19 voet 3 duim, hol 10 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Berigt bij de makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.W. van Vloten Abrahamsz, R. Hoijman, T. Zurmuhlen, T. van Olivier, J. Wesseling, H. Wesseling, G.J. Roland Holst, G.J. van der Laan, G.W. Seesink Clee en J.C. Bing, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd VROUWE AGATHA, gevoerd door kapt. R. Witsen, lang 127 voet, wijd 29 voet, hol 15 en 1 vierde voet, het verdek hoog 6 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 4 ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen), 6 karonnades en andere ammunitie van oorlog naar advenant; breder bij de inventaris. Berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé en H.J. Gemmening, makelaars, zullen, op maandag den 13 maart 1820, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands Brikschip, genaamd de EENDRACHT, gevoerd door kapt. T. Macheelsen, lang 85 voet, wijd 22 voet, hol 13 voet; alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 4 ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog naar advenant; breder bij de inventaris. Berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Thomsen, van Bergen, met stokvis en levertraan.


Datum: 03 maart 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 23 februari uitgezeild, na volbragte reparatie, het alhier met schade binnen gelopen smakschip de VROUW ANNA, kapt. Dirk H. Buss (opm: zie LC 281219), met wijn &c. (opm: etc.) van Bordeaux naar Amsterdam.
Den 27 dito het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber; en het kofschip WAAKZAAMHEID, kapt. Hendrik Sweerds Hoffhuis, met ballast op avontuur.
Den 29 dito het tjalkschip VRIENDSCHAP, kapt. Heinrich Popken, met genever van Amsterdam naar Rusterzijl (opm: Rüstersiel) gedestineerd, zijnde alhier om de winter binnen gelopen geweest.


Datum: 04 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 februari. Te Cowes is den 26 binnengelopen het schip CORNELIA, Martens (opm: fregat, kapt. Diederich Christiaan Martens), (opm: zie ook RC 120220, 070320 en 140320), van Demerarij naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 februari. Het schip CORNELIE EN SARA (opm: het fregat CORNELIA SARA, kapt. Jacob Marcussen), van Batavia naar Amsterdam, bevond zich den 25 dezer ter hoogte van Dartmouth.


Datum: 07 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. In de avond van den 2den en de daaropvolgende nacht heeft het alhier zo hevig gewaaid, dat men vreesde heden vele ongelukken te zullen vernemen. Ze zijn minder geweest dan men vermoedde. Het beurtschip, dat gisteren van Alkmaar gezeild was, omstreeks de avond op het Y een zware wind in de zak van het zeil krijgende, is, schoon door een kundig schipper gevoerd, met verlies van zwaard en roer bij het huis te Brester onder Spieringshorn tegen de wal geslagen, en ligt thans aldaar half vol water. Alle die aan boord waren zijn gered, en een visser is gehuurd om de goederen over te nemen en het schip te ligten. Voorts is er nog een vaartuig voor de stad tegen de palen geslagen; doch van verdere schade hoort men niet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Den 2 maart, tegen de avond, verhief zich alhier de wind, die reeds de gehele dag hard gewaaid had, tot een geweldige storm uit het N.O; verscheidene ligters met koffij en suiker voor de Haarlemmer-boom liggende, waren genoodzaakt naar binnen te vlugten. Vele schepen voor de stad liggende zijn meer of min beschadigd geworden; onder deze noemt men de LIEVE MOES, kapt. H. van der Woude, welke, aan een werf op het Bikkers-eiland liggende, aan het drijven geraakt is en schade toegebragt heeft aan de schepen AMSTERDAM (opm: brik), kapt. Jan Blok, HARMONIA (opm: HAMMONIA, Hamburger vlag), kapt. Oeble Oebles de Jong en PRINS CHRISTIAAN VAN AUGUSTURENBURG (opm: driemast hoeker PRINS CHRISTIAN VAN AUGUSTENBURG), kapt. C. Furst. De pink het SCHOON VERBOND, kapt. C. de Boer, in de Breeuwwaal liggende, is, na dat deszelfs touwen doorgeveild waren, dwars tegen de Kalkmarkts-sluis gedreven. Ook is de Amerikase brik WILLIAM AND HENRIJ, kapt. Job West, bij de Hannekes-boom tegen de gording geworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het koffschip de ONDERNEMING, kapt. Reyn Hakker, van Londen naar Amsterdam, is, na in het Gat van Texel met stormweêr uit het N.W. zwaar gereden te hebben en na het kappen der ankers en touwen, den 1 maart ’s avonds over de rug gestoten en op de Luitjewaard aan de grond gedreven; de kapitein heeft twee loodsschuiten en volk tot adsistentie aangenomen. (opm: zie RC 090320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. De schepen CORNELIA, kapt. D.C. Martens, van Demerarij naar Amsterdam (opm: zie RC 120220), en MENTOR, kapt. Reijter, van Baltimore naar Bremen, te Dartmouth binnengelopen, hebben den 23 februari derzelver reizen vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip de JONGE WILLIAM BROUWER, kapitein Hartman (opm: smak JONGE WILLEM BROUWER [ex TWEE GEBROEDERS], kapt. Jan Arends Hartman), van Antwerpen naar Bristol, is den 21 februari te Penzance binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leimuiden, 3 maart. Het stormachtige weder van gisteren, gepaard met aanhoudende sneeuw, was oorzaak van een droevig voorval, in de nabijheid dezer gemeente.
De schipper Loef van Hekense, wonende te Rotterdam, en bevarende het kraakschip de VROUW MARIA, bestemd naar Amsterdam, met een lading china’s-appelen, palmhout en tabak, arriveerde, op den 1 dezer, des avonds te 11 uren, aan de Oude Wetering, in de nabijheid van het Haarlemmermeer. Des anderen daags, om half elf uren, de wind zuiden zijnde, oordeelde de schipper van deze gunstige gelegenheid gebruik te moeten maken, en, met een matige zeilkoelte, het Meer naar Amsterdam te moeten oversteken. Dan op de hoogte tussen Aalsmeer en het Nieuwe Meer gekomen zijnde, veranderde de wind en begon met storm uit het noord-oosten te waaijen, zo dat de schipper verpligt was het voor de wind af te laten lopen.
Des namiddags te 4 uren, op de hoogte van de Burgeveensche Hoek gekomen zijnde, verloor het schip, door het holle water en de steeds toenemende wind, roer en zeilen. De schipper poogde te vergeefs het schip door ankeren te redden; hetzelve geraakte weldra voor het paalwerk, gelegen tussen de Burgeveensche Hoek en het Kloppenburgsche Gat, aan de grond.
Alle hoop op redding van het schip nu verloren zijnde, dachten schipper en knecht aan zelfbehoud, en aan de redding van des schippers vrouw en van een kind zijner zuster, zijnde een meisje van slechts negen jaren. Na vele pogingen gelukte het hem dan ook, deze dierbare panden, door de golven, aan wal te brengen. Nu waanden zij zich in de nabijheid van huizen en volkomen gered te wezen; dan, hoe verschriklijk werd hun toestand, toen zij ontdekten op een gedeelte dijks te zijn, aan alle zijden door water omgeven, en aanhoudend door golven overdekt.
Een poging om weder op het schip te komen, gelukte de schipper en zijn vrouw. In deze bange ogenblikken overleed reeds het meisje, in de armen van de brave knecht, Pieter Reffers, die te vergeefs alles aanwendde, om het leven van dit kind te redden. De schipper en zijn vrouw werden door de golven genoodzaakt, zich weder, hoewel met levensgevaar, naar de dijk te begeven; dan, de laatste, niet bestand tegen zo veel lijden, en overstelpt van droefheid, bezweek weldra in de armen hares mans, die, weinige uren daarna, ook bewusteloos nederzeeg. In zulk een hartverscheurende toestand, werden deze ongelukkigen gevonden, heden morgen, te half zeven uren, door Mathijs Koenekoop en Willem Borst, inwoners dezer gemeente, die, ontdekkende, dat er een schip voor het paalwerk lag, alle gevaar trotseerden om aan de dijk te komen en redding aan te brengen. De knecht was, hoewel geheel afgemat, nog bij zijn kennis, en het gelukte deze brave mannen, schipper en knecht behouden ten huize van de eerstgenoemde te brengen, en, na de zorgvuldigste behandeling, ook van wege het plaatselijk bestuur dezer gemeente, de ongelukkige man het leven weder te geven, die thans, op de hartgrievendste wijze, het verlies zijner dierbare vrouw en nicht betreurt, maar echter met dankbaarheid is bezield voor de redders van zijn leven en van dat zijns trouwen lotgenoots. De slagtoffers van dit ongelukkig voorval zijn ook, van wege het bestuur, naar behoren bezorgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Beurtschip, varende van Bolsward op Amsterdam, et vice versa, te bevragen bij de eigenaar P.J. Visser te Bolsward.


Datum: 09 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. Naar men verneemt is achter Castricum gestrand het schip ANNA GESINA, kapt. J. Jurgens, van Newcastle naar Amsterdam, met koperrood (opm: naam voor in de lakenververij gebezigde metaalsulfaten), glaswerk, enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Kapt. A. Ahlers, AURORA (opm: fregat), van Amsterdam naar Surinamen, heeft met het laatste stormweer en hoge deining, in de haven van het Nieuwe Diep liggende, schade aan het schip en tuigagie bekomen, door het aan boord (opm: langszij) liggen van het schip SUPERB, kapt. C. Weens; ook heeft het schip VICTOR, kapt. J. Johnston, deszelfs rusten verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. Volgens berigt van Terschelling, van den 4 maart, is nevens het dorp Fermeeren (opm: Formerum), op het eiland Terschelling, gestrand het brikschip FORTUNA, kapt. A. Rijsken, met traan en stokvis van Bergen naar Dordrecht; zo veel men zien kon was het bovenste gedeelte van het schip afgebroken, waardoor 36 vaatjes traan en een klein gedeelte stokvis aan strand is gespoeld; de stuurman alleen is gered en de overige equipagie daar bij omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het schip (opm: hektjalk) de VRIENDSCHAP, kapt M. Martens, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, is den 2 maart in goede staat te Medemblik binnengelopen. (opm: zie RC 160320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. De lading van het op de Zuidwal zittende schip de ONDERNEMING, kapt. R. Hakker (opm: zie RC 070320), van Londen naar Amsterdam, was, volgens brief van Texel van den 5 maart, geheel gelost op 100 vaten suiker na, die echter mede gelost moesten worden, ten einde het schip te kunnen afbrengen, hetwelk door het laatste stormweer veel geleden had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het schip FLORENS CATHARINA, kapt. R. Feijes, van Hamburg naar Amsterdam, is wegens de opnieuw ingevallen vorst beneden op de Elve (opm: Elbe) in goede staat binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Briel, 8 maart. Van de drie loodsboten, welke, in de storm van den 2 en 3 dezer, alhier vermist zijn, is, den 7, de boot DELFT, met verlies van ankers, kabels en enige schade aan de zeilen, alhier aangekomen; de equipagie is in goede staat, behalve een loods, welke zij den 2 aan een brik hebben overgegeven; de naam van gemelde loods is Willem de Neeft, en de twee overigen, die nog vermist worden, zijn beide rinkelaars (opm: scheepstype in gebruik als loodsboot), de ene gevoerd door stuurman Cornelis de Neeft, en de ander door stuurman Jacob Buurman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands galjootschip de JONGE WILLEM, gevoerd door kapt. P.L. Stratingh om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


Datum: 10 maart 1820


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brussel, 6 maart. Van Ostende meldt men, dat verleden donderdag (opm: 2 maart) aldaar een zo hevige storm heeft gewaaid, als men zich bij mensen geheugen niet kan herinneren. Het water steeg tot een ongelofelijke hoogte en stroomde over de bruggen van het Sas van Slijkens heen.
Een brik, de FORTUNA, die beoosten het kanaal vast lag, strandde en stootte aan stukken tegen de dijk, welke van Ostende naar het Sas leidt, en verscheiden andere vaartuigen raakten van hunne touwen los en werden tegen de palen verbrijzeld. (opm: het betreft hier waarschijnlijk het schip van De Bare, thuishaven Oostende, kapt. Joseph Duriez; dit schip ging echter niet verloren)
Een Nederlandse kof, de NOOIT GEDACHT, kapt. Romeijn, van Marennes naar Ostende bestemd met zout, geraakte op de westkust van de haven op strand, de equipage was in groot gevaar en had zich deels in de masten, deels in de kajuit, die zij waterdicht gemaakt hadden, geborgen. (opm: kapt. Albert Romyn voer in 1818-1819 op de NOOYT GEDACHT, maar voerde ten tijde van deze stranding de kof VRAIS AMIS, thuishaven Gent, welk schip hier is bedoeld; het schip werd op 6 maart voor de sloop verkocht; het casco bracht NLG 1.320 op, de inventaris NLG 3.000)
Vele mensen zagen dit akelig schouwspel aan, en vreesden, dat deze ongelukkigen elk ogenblik een prooi van de woedende golven zouden worden, toen een matroos van de haven, Jean Bourgeois, het besluit nam om zich met gevaar voor zijn leven aan boord van het schip te begeven, hetwelk hem gelukte door het grijpen van een touw, dat van het einde van de boegspriet tot in het water afhing. Aan boord zijnde, wierp hij een touw uit en redde door middel van hetzelve, geholpen door de havenmeester, de heer Baroen, alle de schepelingen, die in de masten en de kajuit zaten, en enige ogenblikken tevoren niet anders dan hunnen naderende dood voor ogen hadden. Het stoer en menslievend gedrag van deze onverschrokken zeeman, alsmede dat van de havenmeester, kan niet genoeg worden geprezen.
Tussen Ostende en Blankenberg zit een Engelse brik, die van China komt, met thee, zijde, nankings (opm: Chinese katoenen stof van vale of rossig gele kleur), enz, op de kust.
Het smakschip de VIGILANTIE, van Havre naar Rotterdam, met tabak, is mede verongelukt, doch de equipage gered (opm: dit schip, kapt. Jan Duyndam, thuishaven Noordwijk aan Zee, bleef in de vaart en kwam op 26 mei d.a.v. in Rotterdam binnen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De heer U.F. Zuiderveen gedenkt, ten overstaan van notaris Mr. S. Piccardt, op woensdag 13 maart 1820, des avonds te 5 uren te Oude Pekel-A, ten huize van W. M. Pott publiek te verkopen, het Smakschip, genaamd de VROUW JACOBA, groot plusminus 38 roggelasten, in 1817 te Veendam nieuw uitgehaald, met annexen en gereedschappen, zoals laatst door E.H. van der Veen, als schipper is bevaren en thans is liggende bij het middelste verlaat (opm: sluis) te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris G.W. Posthuma, te Dockum, zal, op maandag den 20 maart 1820, des avonds ten 6 uren, ten huize van A. Eisma, kastelein in de Zwaan aldaar, publiek bij strijkgeld, presenteren te verkopen:
Een Huizinge, voorzien van drie kamers, provisiekelder, regenwatersbak en verdere geriefelijkheden, met Timmerschuur en twee Sleephellingen, staande en gelegen bij de Drie Pijpen binnen Dockum, letter C, no. 101, bij Geert Ryks van Mekeren als eigenaar in gebruik; den 12 mei aanstaande te aanvaarden. Moetende de koper de sleephellingen en verdere scheepstimmer-gereedschappen op taxatie ontvangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Snik-schip, groot plus minus 12 (opm: rest van het getal onleesbaar) lasten, en voorzien van een complete inventaris, leggende in de Noorderhaven te Harlingen, adres bij de heer D.C. Zijlstra aldaar.


Datum: 11 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 maart. Van alle zeehavens heeft men berigten van de schade, door de hevige stormen veroorzaakt.
Het schip de ALBERTUS ADRIANUS, A. Plug (opm: bom, kapt. Albert Plug), van Rotterdam naar Alnwick (opm: 55º24’ N.B. 01º42’ W.L.), is donderdagnacht (opm: 2 maart) bij Southwold (opm: 52º19’ N.B. 01º40’ O.L.) op strand gedreven; het meeste der lading is aan land gebragt. (opm: het wrak werd na lossing ter plaatse verkocht)
Laatstleden zaterdag (opm: 26 februari) is te Douvres (opm: Dover) binnengelopen, met verlies van boegspriet, zeilen en anker en kabel, het schip (opm: kof) de JONGE JAN, kapt. Jan Visser, van Hull naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Het schip the WILHELMUS EN JEANNE (opm: galjas), van Antwerpen naar Liverpool, is den 2 dezer te Abergelly (opm: Abergele, 53º17’ N.B. 03º35’ W.L.) op strand gedreven; de equipagie is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 7 maart. Het schip CORNELIA, Havenstein (opm: fregat, kapt. Gottlieb Hanenstein), van Batavia naar Amsterdam, is woensdag (opm: 1 maart) op de Cock-Rock, bij Folkestone, gedreven, en, na het roer afgestoten te hebben, door twee boten geboegseerd (opm: met behulp van sloepen daarheen getrokken) en te Duins (opm: The Downs, Deal) binnengebragt; zijnde vervolgens den 6 dito, met verlies van de grote mast, roer, enz, te Ramsgate gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 7 maart. Het schip CLARA, Stent, van Batavia naar Antwerpen, te Dartmouth binnengelopen (opm: zie RC 290120 en 220220), heeft den 1 dezer deszelfs reis voortgezet, en is den 4 dito te Cowes binnengelopen, alwaar den 6 dito mede gearriveerd is het schip JAN EN SOPHIA, Hermes, van Bordeaux naar Amsterdam; hebbende zeilen en een anker en kabel verloren (opm: zie RC 230320).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Den 29 februari is van Cowes vertrokken CORNELIA, D.C. Martens, naar Amsterdam, van Demerarij, doch den 6 teruggekomen. (opm: zie RC 140320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Te Terschelling binnengekomen J.J. Kiers, (opm: smak VROUW WIETSKE), van Krooswijk, naar Bergen gedestineerd, wegens gebroken roer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip de VRIJSTAD BREMEN, kapitein D. Oltmans, van Bremen naar Amsterdam, is, na veel storm te hebben doorgestaan, den 5 maart door adsistentie van een vissersschuit, voor NLG 1050, te Harlingen lek en met zware schade aan schip en tuigagie binnengebragt; volgens gedachten van de kapitein zou ook de lading beschadigd zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Volgens nadere berigten uit Ostende is de tussen die haven en Blankenberg gestrande brik genaamd BOCCA TIGRIS, kapt. F. Commonford (opm: F.W. Comerford), van Kanton (opm: Guangzhou) naar Rotterdam, laatst van Havre; de equipagie was op een man na te Blankenberg aan land gekomen; van de lading was nog zeer weinig nat en zwaar beschadigd geborgen; het schip zou met het grootste gedeelte der lading weg zijn (opm: zie PLDA 060420).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Kapt. B.G. Daijton, voerende het schip MEXICO, van Amsterdam naar St. Ubes (opm: Setubal), meldt van Calais, dat hij den 2 maart in het Kanaal door zware storm was belopen geworden, waardoor hij genoodzaakt was geweest alle drie de masten te kappen, waarna het schip, ankers en touwen verloren hebbende, te Calais gestrand was; de equipagie was gered en er was nog hoop het schip af te brengen. (opm: RC 230320 meldt dat het schip is afgebracht en in Calais binnengebracht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Van Den Briel wordt van den 9 gemeld: Des morgens zeilde het schip de VROUW MARGARETHA, M.L. de Boer, naar Hamburg.
Des morgens is alhier een loodsschuit aangekomen, zijnde een rinkelaar, gevoerd door stuurman Cornelis de Neeft; dezelve bevond zich met zijn equipagie in goede staat, doch had een anker verloren en schade aan de tuigagie bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 9 maart. Heden morgen mogten wij het genoegen hebben, om de derde loodsschuit, gevoerd door stuurman Jacob Buurman, in onze haven te zien binnenkomen met zijn ganse equipagie, doch met verlies van een anker, bezaanmast, de boot en enige schaden aan zeilen en tuigagie, en de loods, Willem de Neeft, welke heden morgen met de brik in de Goeree is binnengekomen; de wind Z.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. Wegens het, bij de storm van den 2 dezer op de Caloot vastgeraakte schip de VREDE (opm: fregat VREDE VAN DORDRECHT, zie o.a. RC 160320), kapt. M.C. Pantekoek, voor Dordrecht, valt nog te melden, dat hetzelve twee man van zijne equipagie benevens de sloep heeft verloren; dat, tegen de avond van die dag, de loodsboot van Vlissingen ter zijner adsistentie is gezonden, doch dat het, door het aanhouden van de storm, eerst des anderendaags, is mogelijk geweest de passagiers te redden; dat hetzelve op genoemde bank nog was zittende, zonder echter zwaar lek te zijn, en men reeds vaartuigen gezonden heeft om hetzelve te lichten.
In deze storm is mede van zijn touwen losgeslagen en de Schelde opgedreven Zr.Ms. kanonneerboot No. 9, welke van tijd tot tijd noodschoten heeft gedaan, doch men konde dezelve op dat ogenblik, evenmin als het schip de VREDE, geen hulp toebrengen. Dezelven ligt thans bij de Abeelen en heeft averij bekomen.


Datum: 14 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 maart. Het schip CORNELIA, d.c. Martens, van Amsterdam (opm: van Demerarij naar Amsterdam, zie o.a. RC 080220 en 110320), te Dartmouth binnengelopen, heeft den 8 dezer deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Kapitein J.J. Kiers (opm: smK VROUW WIETSKE) is, tot herstelling van deszelfs gebroken roer, gisteren in het Ras gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het schip (opm: brik, thuishaven Oostende) LES DEUX AMIS, kapitein R.R. Floor, van Liverpool naar Ostende, is den 2 maart vol water te Boulogne binnengelopen, hebbende op de baar het roer afgestoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 maart. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapitein Meesschaert (opm: brik TWEE GEBROEDERS [ook wel DEUX FRÈRES], thuishaven Oostende, kapt. P.J. Messchaert, zie ook RC 120820), van Marennes (opm: 45º49’ N.B. 01º06’ W.L.) naar Oostende, is den 5 maart, tussen Veurne en Duinkerken, totaal verongelukt; van het volk zijn slechts drie man gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 maart. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Dik (opm: smak, kapt. Derk Pieters Dik), van Ostende naar Hull, is tussen Grimsby en Treesthorpe (opm: vermoedelijk wordt Trusthorpe, 53º19’ N.B. 00º16’ O.L, bedoeld) totaal verongelukt; de kapitein, zijn vrouw en een jongen zijn daarbij omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het schip NEĒRLANDS KROONPRINS (opm: hoeker, kapt. Arend van der Meijden), van St. Ubes (opm: Setubal) naar Ostende, is den 29 februari te Dartmouth binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het schip la DAME COLETTE, kapitein Sibma (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. P.P. Sipma), van Marennes (opm: 45º49’ N.B. 01º06’ W.L.) naar Ostende, is den 5 maart te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Snikschip, lang 45 voet, wijd 16 voet, hol 4 voet, met een complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Noorderhaven, te Harlingen.
Adres bij de heer D.C. Zijlstra, aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Duinslager, naar Bristol, met ballast; LE COMÈTE, kapt. Bichon, naar Bordeaux, met stokvis; LE HENRY, kapt. J.B.H. Oreille, naar Rio de Janeiro, en de ZORGVULDIGHEID, kapt. J. de Sorgher, naar Lissabon, beide met stukgoederen.


Datum: 16 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. R. Cornelis, van Amsterdam naar Hamburg, heeft een anker en touw verloren, en is met adsistentie van een loods, tegen betaling van 120 mark te Cuxhaven binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. M. Martens, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, is, volgens particulier berigt, den 11 maart Texel uitgezeild. (opm: zie RC 090320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het schip HENRIETTA, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Surinamen, is in goede staat in het Nieuwe Diep aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het schip FLORENCE CATHARINA, kapt. R. Feijes, van Hamburg naar Amsterdam, uit hoofde van vorst, te Twislefleth (opm: Twielenfleth) op de Elve (opm: Elbe) binnengelopen, is van daar vertrokken, doch, door de opnieuw ingevallen vorst andermaal in het voortzetten der reis verhinderd zijnde, te Glückstad binnengelopen. (opm: zie RC 210320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping, op Regterlijk Gezag, van een Tjalkschip, genaamd ROELFINA, lang binnenwerks 48½ voeten, wijd 9½ voeten, hol 6½ voeten binnenwerks, groot 26 lasten, liggende in de Korte Haven te Schiedam, met deszelfs toebehoren, volgens inventaris; behorende aan Wipke Jacob de Lange, en door dezelve als schipper gevoerd wordende; ten verzoeke van Jacob Geerts Boiten, schippers-knecht, wonende te Veendam, provincie Groningen, thans verblijf houdende te Schiedam, domicilie kiezende ten huize van de Procureur Isaac Jacobus Rochussen, wonende te Rotterdam, aan de Wijnhaven, wijk B, No. 198, die voor hem is occuperende, mitsgaders (opm: alsook) ten huize van de Deurwaarder Nicolaas Jansson, wonende te Schiedam, wijk C, No. 579, Requirant, in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, den 15 februari 1820, behoorlijk geregistreerd, bij welk vonnis gemelde Wipke Jacob de Lange is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requirant te betalen de somma van 200 guldens, met de interessen en kosten, ter zake bij het voorschreve vonnis vermeld.
De Executant heeft het voorschreve schip en toebehoren ingezet om 100 guldens. De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 22 maart 1820, de tweede op woensdag den 29 der gemelde maand, en de derde of laatste op woensdag den 5 april daaraanvolgende, respectievelijk des middags te twaalf uren, in het Lokaal der Zittingen van de Regtbank van Eersten Aanleg te Rotterdam, in de St. Joris Doele aldaar, ten overstaan van de Wel-Edel Gestrenge Heer Mr. Arnoldus van Gennip, Regter in gemelde Regtbank, en daartoe door dezelve gecommitteerd (opm: opgedragen).
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van gemelde Regtbank, en copie derzelve ligt ter visie ten kantore van gemelde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De openbare Notaris Cornelis Hendricus van der Looij, residerende te Rotterdam, als ten dezen door de Regtbank in Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, behoorlijk gecommitteerd, en nog als lasthebbende van deszelfs Principalen, is voornemens, om, op woensdag den 22 maart 1820, des namiddags te vier uren, in de Kamer der Notarissen, op de Gelderschekaai, te Rotterdam, ten overstaan van de Heer Vrederegter van het eerste Kanton dezer stad, geadsisteerd met deszelfs Griffier, te veilen en aan de meestbiedende of eerstmijnende (om contant geld) dadelijk toe te wijzen en te verkopen:
Een Scheepmakerij, genaamd de Noteboom, en erve, met alle de huizingen en getimmerten daarop staande, staande en gelegen aan de Hooge Zeedijk, even buiten de Schiedamsche Poort der Stad Rotterdam, geregistreerd op Nr. 406, in het oude Buiten-Protokol wijk U, nr. 12. Aangeslagen over den jare 1819, in de belasting der Gebouwde Eigendommen tot NLG 75,40, en voor de Deuren en Vensters tot NLG 51,10, makende te zamen de somma van NLG 126,50, de Verhoging daar onder begrepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last en order hebbenden van hun Meesters, zijn voornemens, na gedane aangifte, ingevolge de wet, ten overstaan van de Notarissen Nozeman en Van der Looij, residerende te Rotterdam, publiek te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen, op dinsdag den 4 april 1820, des namiddags te vier uren precies, in het Huis der Notarissen op de Gelderschekaai: een partij houtwaren, een partij gereedschappen, alsmede een kielligter (opm: breed, zwaar, vierkant vaartuig met platte bodem om o.m. schepen te kielen wanneer er geen kielkade is), en daarbij behorende gereedschappen; alles toebehorende aan en afkomstig van de Scheeps-Timmerwerf, genaamd de Notenboom, en zulks bij kavelingen, zo als de voornoemde goederen door een ieder kunnen worden bezigtigd ter plaatse daar dezelve zijn liggende, en in de gedrukte Notitie-boekjes staat vermeld. Nader onderrigting bij bovengemelde Notarissen of makelaars, alwaar in tijds de notitiën zullen te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Van Vlissingen wordt, in dato den 11 dezer, gemeld: het schip de VREDE, kapitein Pantekoek (opm: fregat VREEDE VAN DORDRECHT, kapt. M.C. Pantekoek, zie ook DC 110320, RC 301219 en 290620), van Dordrecht, dat op de bank de Caloot was vastgeraakt, is, na deszelfs lading geheel te hebben gelost, op heden vlot geraakt, en ligt thans voor Rammekens ten anker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 mart. Het schip de VREDE, kapt. Pantekoek, van Dordrecht, dat op de bank de Caloot was vast geraakt, is, na deszelfs lading geheel te hebben gelost, op heden vlot geraakt, en legt thans voor Rammekens ten anker.


Datum: 18 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip (opm: smak) de JONGE MARTHA, kapt. J.F. Koster, van Amsterdam naar Port-à-Port, is den 5 maart van Hoorn, alwaar het overwinterd heeft, vertrokken, en den 10 dito in de haven van Texel aangekomen, na door harde wind schade aan het schip en tuigagie, alsmede een lek bekomen te hebben, om welke te repareren men de lading moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 maart. Het schip de JONGE ELISABETH, kapt. Simon Kapteijn, van Rotterdam naar de Valéry-sur-Somme en Fécamp, is gezonken, doch het volk door een Engels schip gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 maart. Het schip EMILIE, kapt. F. Mijhre (opm: Thomas Mijhre), uit het Nieuwe Diep naar Noorwegen, is den 19 januari bij Christiaansand (opm: Kristiansand) verongelukt. (opm: zie echter RC 210320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Den 14 dezer heeft men op ’s Rijks werf van de Marine te Vlissingen een zeer buitengewoon werk verrigt, hetwelk nog niet in de Nederlanden heeft plaatsgehad. Zijner Majesteits fregat van oorlog DE EURIDICE van 40 stukken kanon, zag men op een der zeer onlangs aangelegen hellingen, voor de nieuwe aanbouw van schepen bestemd, en alzo niet tot het verrigten van de ondernomen werkzaamheden ingerigt, evenwel door nieuw uitgevonden middelen, kunstmatig, zonder de minste ongelukken opwinden, iets, hetwelk in de gevolgen een groot voordeel aan de marine kan opleveren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 maart. Van Scheveningen verneemt men, dat op den 2 dezer in de hevige storm een vissersschuit, zijnde die van stuurman Reijerrijn Keus, geëquipeerd met zes man en een jongen, waarschijnlijk is deze orkaan vergaan is; onder deze manschappen waren vier getrouwden, die hun bedroefde weduwen en tien kinderen in de uiterste armoede nalaten.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop op zeer aannemelijke voorwaarden: het ruime schip RACE HORSE, groot circa 200 tonnen. Nadere informatie te bekomen bij de heren Deans, Scott & Co.
Batavia, 15 maart.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende, curator over het alhier ter rede door de equipage verlaten schip the DUKE OF WELLINGTON, zal op vrijdag de 7e april, des voormiddags precies om 11 uren, krachtens besluit van Z.E. de Secretaris van Staat Gouverneur Generaal in dato de 13e dezer no. 12, in het openbaar aan de meestbiedende, ten overstaan van commissie uit de Raad van Justitie alhier, verkopen het gekoperde voorzegde schip the DUKE OF WELLINGTON, met alle deszelfs toebehoren, zoals hetzelve zich thans op de hoogte van Kampong-Baroe, circa ½ mijl beoosten Slingeland, op strand bevindt, en waarvan acht dagen lang voor de verkoop de inventaris op het vendu-departement zal te zien zijn. (opm: zie BC 010120)
Batavia, den 16 maart 1820 J.G. Sweede


Datum: 21 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip de JONGE MARIA, kapt. Rein van Duivenbode, van Bandol (opm: Zuid-Frankrijk, 43º08’ N.B. 05º45’ O.L.) naar Amsterdam, te Penzance binnengelopen (opm: zie RC 200120 en 230320), had, volgens de laatste Engelse brieven, de lading weder ingenomen en lag gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip (opm: tjalk) FLORENCE CATHARINA, kapt. Remt Feijes, van Hamburg naar Amsterdam, te Glückstad binnengelopen (opm: zie RC 160320), heeft den 12 maart de reis voortgezet en is den 14 maart in Terschelling binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Uitgezeild H.F. Zeijlstra (opm: fregat CHRISTINA BERNARDINA) naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Van kapitein Thomas Mijhre heeft men een brief ontvangen, gedateerd Holmstrand (opm: Holmestrand, Oslofjord) den 16 februari, waarin niets wordt gemeld aangaande het verongelukken van zijn schip (opm: EMILIE op 19 januari, zie RC 180320), weshalve men aan de echtheid van het berigt, deswegens in de Lloydslijst van 10 maart medegedeeld, zeer twijfelt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op woensdag den 29 maart 1820, ‘s morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de werf de Prins Casimirus van de mr. scheeps-timmerman A. de Graaf, op de Kadijk, verkopen: het hol van het Galjasschip, genaamd ANNA ELIZABETH, gevoerd geweest door kapitein P.W. de Jong, alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt; breder bij notitie, berigt bij de makelaars en bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 27 februari uitgezeild het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. Hendrik Swiers Hofhuis, met ballast op avontuur.
Den 28 dito uitgezeild het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas Pieters Faber, op avontuur.
Den 4 Maart uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Baijes, met boter naar Londen.
Den 5 dito binnengekomen het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. Jan Jansen Klein, met hout van Noorwegen.
Den 6 dito uitgezeild het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harmens, met schors enz. naar Hull.
Den 10 dito binnengekomen het Engels schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubit, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. J.J. Legger, ledig op avontuur.
Den 14 dito binnengekomen het everschip de VERANDERING, kapt. Berend Land, met klaphout enz. van Cuxhaven.
Uitgezeild het smakschip HILVERSON, kapt. Jouke J. Visser, met ballast op avontuur.
Den 16 dito binnengekomen het kofschip de DOLPHYN, kapt. Remmert Ruurds, met ballast van Antwerpen.
Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Willem Barfield, met boter en klaverzaad naar Londen.
Den 17 dito binnengekomen het everschip de HOOP, kapt. Claus Pieper, met raapzaad van Hamburg.
Den 18 dito uitgezeild het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met ballast op avontuur.
Den 19 dito uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. A. Gallawaij en de WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter enz. naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder van Westdongeradeel presenteert publiek, bij boelgoed en gereed geld, ten overstaan van de Notaris Jan Klaasesz, te Ternaard, te verkopen:
Ongeveer 50,000 lbs (opm: pounds) Engelse steenkool; voorts enige zeilen, ankertouwen en verdere scheepstuigagie, alles geborgen van het verongelukte brikschip THE THREE JOHNS (opm: zie RC 230919).
Wie gading maken, komen op maandag den 27 maart 1820, des morgens ten 10 uren, in het
Moddergat onder Nes, en des nademiddags ten 3 uren te Wierum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In het vorige jaar hadden wij het genoegen te zien aflopen het op onze Werf, voor Amsterdammer rekening, gebouwde schooner kofschip van circa 200 lasten (opm: MARIA FREDERIKA, zie LC 020419), gevoerd bij kapt. Wigle Swart, bestemd voor de vaart op de West-Indiën; dit schip is zo snelzeilend, dat hetzelve in 25 dagen van Texel te Surinamen gearriveerd is.
Heden is weder te water gelopen het, voor rekening van de heren Barend Visser en Zoon, alhier gebouwde kofschip (opm: ARIUS JOHANNES), gevoerd zullende worden bij kapt. Hendrik van Wijk, hetwelk wij verwachten, dat niet minder aan het oogmerk voldoen zal.
In staat, om op onze, zijnde de gewezen Lands Werf, schepen, onverschillig van welke constructie, te bouwen, recommanderen wij ons daartoe aan alle Reders en Uitrusters van schepen, in de hoop, dat de thans kwijnende staat, waarin de scheepvaart zich bevindt, spoedig mag verkeren in vrolijker uitzigten, opdat er nieuwe lust gevoeld worde tot het hervatten van een tak van nijverheid, welke door deszelfs omvang meer dan enig ander de algemene welvaart bevordert en wij alzo spoedig vereerd worden met nieuwe bestellingen.
Harlingen, den 16 maart 1820 Johannes & Pier Dirks Alta


Datum: 23 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Het schip de JONGE MARIA, Van Duivenbode, van Bandol (opm: Zuid-Frankrijk) naar Amsterdam, te Penzance binnengelopen, heeft de 12 dezer deszelfs reis vervolgd. (opm: zie RC 210320 en 250320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Van Cowes is den 14 vertrokken het schip JAN EN SOPHIA, Hermes, van Bordeaux naar Amsterdam (opm: zie RC 110320).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. De schepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kluin, en de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, welke te Rendsburg overwinterd hebben (opm: sinds 1 december, zie RC 141219), zijn den 15 maart van daar vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 23 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en levertraan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Burgemeesteren der stad Dordrecht, zijn voornemens op maandag den 24 april aanstaande, des middags te twaalf ure, op den Raadhuize derzelver stad, in het openbaar, behoudens de approbatie (opm: goedkeuring) van den Ed.Achtb. Raad, aan de hoogstmijnende te verpachten: het Ponteveer van Dordrecht op Zwijndrecht, over en weder, voor de tijd van twee en half jaar, ingaande met den eerste juli dezes jaars, en zullende eindigen met den laatste december 1822.
De conditiën van verpachting zullen intussen op aanstaande maandag den 27 dezer, en vervolgens voor de gegadigden, ter lezing liggen ter secretarie der stad Dordrecht, alle dagen van des morgens negen tot ‘s avonds te zes ure, de zondag uitgezonderd.


Datum: 24 maart 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.W. Schreinhout, Deurwaarder op het Vliet bij Leeuwarden, gedenkt op maandag den 27 maart 1820, des avonds ten 6 uren precies, ten huize van de kastelein Ynze Douwes, bij de Weerklank op het Vliet, bij de finalen palmslag, te verkopen: zeker bevaren Tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang over steven 70 voet, wijd 14 voet 8 duim en hol 5 voet 3 duim, Groninger maat, met staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, waaronder een ankertouw, lang 70 vaam dik 7½ duim; alles breder volgens inventaris daaraf zynde, van heden af aan te bekomen bij de Deurwaarder voornoemd en bij de eigenaar van het schip, liggende bij het Pompmakers-huisje aldaar. Waarop geboden is NLG 435,15. (opm: eerder in veiling gebracht op 14 februari, zie LC 040220)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Anders & Hans Dedekam, te Arendal in Noorwegen, zich voortdurend bij de Heren Handelaren en Scheeps-Kapiteinen aanbevelende, nemen de vrijheid bekend te maken, dat bij hen vroeg in dit voorjaar en vervolgens te bekomen zijn, beste nieuwe vuren en grenen balken, roppige en rechte juffers, van alle lengten, dijkpalen, dijkdollen, en de overige soorten van houtwaren, tot de billijkste prijzen; vrij aan boord te leveren, met de tollen en alle onkosten op de lading en het schip daaronder begrepen. Voorts gewoonlijke spoedige expeditiën.


Datum: 25 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Den 20 dezer is te Douvres (opm: Dover) binnengelopen het schip de JONGE MARIA, Van Duivenbode, van Bordeaux naar Rotterdam, laatst van Penzance. (opm: zie RC 210320 en 280320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Den 20 dezer is Cowes binnengelopen het schip CONCORDIA, Pieper, van St. Andero (opm: Santander) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het schip (opm: pink) de DRIE GEBROEDERS, P.J. Manzelman, van Batavia naar Amsterdam, bevond zich den 17 dezer op de hoogte van Falmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Den 21 december 1819 van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip COLUMBUS, H. van Nijen (opm: pink; kapt. Hilbrant van Uyen), van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Zo men zegt is voor gaats M. Lels (opm: fregat ONDERNEMING) van Batavia.
Van de rede is naar Terschelling gezeild J.W. Overmeer, naar de Oostzee.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 15 maart. Men verneemt, dat het schip FATALGAIR (opm: mogelijk FATAL GAIR), gevoerd door de Maleier Katipa, hetwelk met een lading rijst op den 25 februari l.l, van hier was vertrokken met inzicht om te Jabong, een plaats gelegen in de residentie van Bezoeki (opm: Besuki, 7º44’ Z.B. 113º42’ O.L.), deszelfs lading voor Banda te completeren, op den 2 dezer op de hoogte van Bedoelang (opm: noordkust Java, tenzuiden van Madura), liggende in vermelde residentie (opm: dus nabij 7º44’ Z.B. 113º42’ O.L.), is op strand geslagen, na verlies van twee ankers.
Het schip dwars naar de wal gekeerd omslaande, was het gevaar voor de equipage en passagiers, die door de hoge zee en felle wind geen hulp van land konden bekomen vrij groot. Evenwel heeft deze gebeurtenis aan niemand het leven gekost, daar de equipage en passagiers, waaronder was de kapt. Heijdkamp en familie, door op het boord van het schip te blijven zitten, zich hebben kunnen redden tot het weer bedaarde, en men door het verkrijgen van prauwen naar de wal heeft kunnen komen, ofschoon ook dit met gevaar gepaard is geweest. Men hoopt de bodem nog te zullen redden, doch de lading, althans de rijst, is geheel bedorven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 maart. Heden arriveerden alhier: Zr.Ms. korvet POLLUX, kapt.t.zee E. Eeg, de 16e november vertrokken van Texel, de schepen JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruijn, met passagiers, de 23e november vertrokken van Rotterdam, en NEERLANDS KONINGIN, kapt. W Verloop, met Zr.Ms. troepen, de 24 oktober vertrokken van Rotterdam, en de brik NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, mede de 24 oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 28 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Den 23 dezer bevond zich op de hoogte van Douvres (opm: Dover) het schip CATHARINA DOROTHEA, Sleboom, van Bordeaux naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Te Portsmouth is den 23 dezer binnengelopen het schip CONCORDIA, Janson, van Amsterdam naar Genua.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Het schip de JONGE MARIA, Van Duivenbode, van Bandhol (opm: Zuid-Frankrijk) naar Rotterdam, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen (opm: zie RC 250320), heeft den 21 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. Het schip (opm: brik) DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam, laatst van Rio-Janeiro komende, is, volgens brief van kaap de Goede Hoop van den 27 december 1819, den 20 dito aan de Kaapse Punt, niet ver van het Olifants-Rivierbosch, nabij de Houtbaai, gestrand; het schip was aan de ene zijde open, zo dat het water er in stroomde; enige deksels van kisten waren aangespoeld, doch men dacht van de lading weinig te bergen; de equipagie was gered. (opm: zie RC 300320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Het schip GEERTRUIDA, kapt. H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is, na voltooide reparatie, den 17 maart van Dartmouth vertrokken. (opm: zie
RC 260230)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den 6 april 1820, des voormiddags te elf uren, zal de Griffier bij de Regtbank van Koophandel te Dordrecht, in het Koffijhuis van J. Zahn, over de Beurs binnen die stad, openbare vrijwillige verkoping houden van een extra wel gesitueerd Bunderschip, voerende ruim honderd lasten en zijnde voor weinige jaren nieuw gebouwd, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen, touwen en verdere toebehoren, alles in zeer goede staat, en breder bij biljetten omschreven. Zijnde een en ander daags vóór en op de dag van de verkoop voor een ieder te zien, aan deszelfs ligplaats in de Wollewevershaven te Dordrecht, en inmiddels nadere onderrigting te bekomen ter Griffie van bovengenoemde Regtbank, in de St. Joris Doele, binnen meergenoemde stad.


Datum: 30 maart 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. In Texel binnengekomen R. Taaij van Port-à-Port en R. van Duivenbode van Bandol.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 maart. Aangaande het gestrande schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. ten Boekel (opm: zie RC 280320), wordt in een brief van Kaap de Goede Hoop, van den 25 december 1819, het volgende gemeld: door het aanhoudende stille weer is de brik DE DRIE GEBROEDERS niet aan stukken geslagen en, volgens rapporten, zoude een groot gedeelte der lading aan land gebragt zijn; den 5 januari zal aan het strand publieke verkoping gehouden worden, zo van de geborgen goederen als van het hol van voornoemde brik.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Volgens een brief van Klaas Sipkes, voerende het schip IDA ALEIJDA (opm: fregat IDA ALEYDA), van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, in dato 11 november 1819, was hij toen in goede staat zeilende op de breedte van 5 gr. 10 min. benoorden de Linie (opm: evenaar) en lengte 21 gr. west van Greenwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het schip (opm: smak) CONCORDIA, kapt. J.F. Peper, van St. Andero (opm: Santander) naar Amsterdam, te Cowes binnengelopen, lag den 23 maart gereed, om met de eerste gunstige wind de reis te vervolgen. (opm: zie RC 040420)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Den 23 oktober 1819 lagen ter rede van Batavia Zr.Ms. oorlogschip NASSAU, de brik MARIA, de schooner DE LEEUWRIK en een kanonneerboot, benevens de Nederlandse koopvaardijschepen FRANKLIN, C. Swaan, ASIA, Muller, CORNELIA, F. Sipkes, SELIMA, F. Wens, de KOOPHANDEL, C.F. Jansen, de VROUW CATHARINA, J. van Dijl, naar Holland, en ELISABETH (opm: ELIZABETH), C. Pakes; van deze zouden nog in de maand oktober vertrekken de schepen FRANKLIN en CORNELIA, naar Amsterdam, de VROUW CATHARINA naar Holland; in het begin van november ASIA, Muller, naar Cowes en Amsterdam; omstreeks half november HIBERNIA, L. Leuwen (opm: naam slecht leesbaar), naar Rotterdam, en in december de KOOPHANDEL naar Amsterdam.
Ter rede van Samarang lagen den 15 oktober, behalve enige Nederlands-Indische vaartuigen, het Engels schip MARIJ en de Amerikase brikken ONTARIO, NEWA and GOVERNOR BROOKS, welke laatste in het begin van november naar Rotterdam zou vertrekken.
Ter rede van Sourabaija lagen ter zelfder tijd Zr.Ms. oorlogs-korvetten VENUS en EKLIPS, twee schooners en drie kanonneerboten, en verscheiden Nederlands-Indische vaartuigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlandse schip RIJMKE LUNIA, G. Klein (opm: pink RIEMKE LUNIA, kapt. Geelt Klein), van Marseille, alwaar het quarantaine gehouden heeft, naar Cette (opm: Sète) verzeilende, is, volgens brief van Cette van den 13 maart, door de twee dagen te voren gearriveerde kapiteins P.S. Schuijl (opm: voerende de galjoot MAASSTROOM) en B. Loets (opm: kapt. Bruno Loets, voerende de CONCORDIA onder de vlag van Hanover) op de hoogte van Sardinien ontmoet; hetzelve had toen alle drie de masten en het roer verloren, zo dat men met behulp van twee kabels moest sturen; gemelde kapiteins hadden aangeboden de equipagie over te nemen, doch kapitein Klein had niet kunnen besluiten zijn schip te verlaten. (opm: zie RC 130420)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. Te Surinamen zijn gearriveerd Zr.Ms. oorlogs-korvet DE KOMEET, kapitein-luitenant Blom, van Helvoet, laatst van de kust van Guinea (opm: zie RC 010220); M. Spreeuw (voerende fregat ARGYLE), in 56 dagen, en R.C. Saide, in 45 dagen, van Amsterdam; te Demerarij H. Holger voerende de pink ZEEMEEUW), hebbende uit hoofde van slecht weêr en tegenwinden vijf weken en drie dagen reis van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Den 18 oktober (opm: 1819) is te Batavia gearriveerd het schip (opm: brik) DYKZIGT, kapt. M. Azon Jacometti, van Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Scheepsmakelaars Anton Giese, Ch. Bréquigny en Ch. Grisar zullen ten verzoeke van de Heeren Jaques Serruys en Comp., negotianten binnen Antwerpen, op woensdag den 12 april 1820, 's namiddags ten 2 uren precies, op de Makelaars-Zaal, boven de Beurs binnen Antwerpen, in publieke veiling stellen: Het sterk snelzeilend en van eikenhout gebouwd driemast tweedeks schip, genaamd APOLLO, laatst gevoerd door kapt. G.H. Quedens, lang over steven 110 voet, breed 26 voet 10 duim, hol in het ruim onder de balken 10 voet 3 duim, diep tussen deks 5 voet 6½ duim Amsterdamse maat, groot volgens meetbrief 173 Lasten, met masten, stengen, raas, staande en lopend wand (het groot- en fokke-want uitgezonderd), ingevolge de inventaris, zo en gelijk gemeld schip thans in het tweede Dok alhier is liggende, alwaar hetzelve 4 dagen voor de verkoping kan bezichtigd worden. De Verkoop voorwaarden en inventaris berusten zo ten kantore van de Heren verkopers, als bij de scheepsmakelaars voorschreven.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Heden is alhier ter rede gekomen het Nederlands fregatschip DELPHINA, gevoerd door kapt. J. Boelen, naar Batavia gedestineerd, en zal alhier enige van Zr.Ms. troepen, welke naar de koloniën bestemd zijn, innemen.


Datum: 31 maart 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 maart binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Den 24 dito uitgezeild het kofschip GEORGE JOHAN, kapt. John Gehlsen, met pannen &c. (opm: etc.) naar Fredrikstad, alsmede het kofschip JUFVROUW JOHANNA (opm: JUFVROUW JOHANNA VAN LETTEN), kapt. Hendrik P. Klatter, ledig naar Emden.
Den 26 dito uitgezeild het sloepschip LUNA, kapt. Robert Cubett, met boter naar Londen.
Den 27 dito binnengekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met ballast van Amsterdam.
Uitgezeild het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, met ballast op avontuur; het tjaIkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Stuur, met aardappels naar Noorwegen, het kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, met ballast op avontuur; het smakschip de VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof G. Oostra; de kofschepen JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert G. de Vries; de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, alle drie met pannen naar de Oostzee.
Den 28 dito binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallewaij, met ballast van Londen.
Uitgezeild de smakschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, met ballast op avontuur, de GOEDE INTENTIE, kapt. T.J. van der Veer, met pannen naar de Oostzee.
Den 29 dito binnengekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Uitgezeild het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met pannen naar de Oostzee; de smakschepen ZEELUST, kapt. Jacob Roelofs de Boer, de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smidt, de JUFVROUW ANNA, kapt. Jan C. Fokkes, alle drie met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P. Andreae, Notaris te Leeuwarden, zal, op maandagen den 17 en 24 april 1820, telkens ten 4 uren na den middag, bij de provisionele en finale palmslag, ten huize van de koffijschenker Buwalda, in de St. Jacobstraat aldaar, verkopen: een Smakschip, leggende in de Stads Gracht, nevens de Zoutkeet van de heer Romkes, bij Leeuwarden, lang over steven 70 voeten, wyd op het berghout 16 voeten en hol op de uitwatering 7 voeten, met het roer, twee zwaarden, een mast en het daaraan zijnde touwwerk, benevens zeilen, ankers, touwen en scheepsgoederen, volgens inventaris. (opm: RC 210420 meldt dat bij de voorlopige palmslag NLG 352,00 is geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Deurwaarder J.A. Nijsloot zal op dinsdag den 4 april 1820, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Klaas Bakker, kastelein op het Vliet bij Leeuwarden, bij strijk en verhooggeld verkopen: een Kofscheepje, lang 46, wijd 10¼ en hol 3 voeten, met de daarbij behorende goederen, volgens Inventaris, en zodanig hetzelve is leggende in de Stadsgracht bij de Prinsentuin te Leeuwarden.


Datum: 01 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 maart. Den 17 december 1819 is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip CORNELIA EN SARA (opm: fregat CORNELIA SARA), J. Marcussen, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Swart (opm: kapt. Wigle Swart, voerende de brik MARIA FREDERICA) van Surinamen, J. Jansen van Havana (laatstgemelde kapitein is op de reis overleden). (opm: sterk bekort en zoals in de Amsterdamse zeetijdingen helaas gebruikelijk zonder scheepsnamen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Heden nacht is in de Eijerlandsche gronden vervallen een driemast schip, de naam onbekend.
Onderscheidene vaartuigen zijn er naar toe gegaan, om, ware het mogelijk, nog iets van de lading en tuigagie te bergen. (opm: het bleek [RC 040420] te gaan om het Hamburgse pinkschip ANNA MARGARETHA, kapt. C.G. Siegbahn, van New York naar Hamburg, dat werd afgebracht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Het schip (opm: smak) WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, van Harlingen naar Oleron, heeft den 11 maart een geweldige storm doorgestaan, waardoor de grote en bezaanmast aan stukken geslagen zijn, en is den 12 dito met zware schade te St. Martin binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Den 8 februari 1820 is te Surinamen gearriveerd het fregatschip INDUSTRIE, kapt. Abraham Brons, van Rotterdam in 42 dagen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Door vendumeesters zal de volgende vendutie gehouden worden op woensdag den 5 april 1820 voor het negotiehuis van de heren Colville, Jutting & Co, staande aan de westzijde van de Groote Rivier, voor rekening van de heer Aviet Agabeg te Calcutta: het gekoperde, van jattijhout (opm: djati-hout, Indische teak) te Rangoon (opm: Sittwe) gebouwde schip genaamd GOVERNOR PETREE, gevoerd door kapt. P.W. Brasley, groot omtrent 249 tonnen, met inventaris, zo als het thans ter rede van Batavia is liggende. Hetzelve is onlangs in het dok geweest en compleet nagezien en gerepareerd. Het staande tuig is Europees en nieuw.
Nadere informatie te bekomen bij de heer S. Mackereich op de Groote Roca/Malacca. Zijnde de inventaris en de koop-conditiën op het vendu-kantoor te zien.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 23 maart. Heden vertrok van hier het schip (opm: fregat, zie BC 220519) RUIMVELD, thans hernaamd EVERTSE, kapt. C.F. Drijman, naar Rembang.


Datum: 04 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 maart. Het schip the FORTITUDE (opm: fregat, thuishaven Oostende), S. Lievens, van Ostende naar Batavia, is den 5 november 1819, met verlies van het roer, te Mauritius binnengelopen; hetzelve moest de lading lossen, om te repareren, en was den 15 december gereed, om zee te kiezen (opm: zie BC 080120).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 maart. Den 28 dezer is van Cowes vertrokken het schip CONCORDIA, Pieper (opm: smak, kapt. Jan Freriks Peper, zie RC 300320), van St. Andero (opm: Santander) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan de Kooplieden, Scheeps-eigenaren en anderen, die zulks op enige wijze mogt interesseren, wordt bij deze kennis gegeven, dat de Compagnieschap, gecanteerd hebbende op (opm: gehandeld hebbende onder) de Firma van Goodwin, Curling, Friend and Joad, Kooplieden en Scheeps-agenten te Ramsgate en Deal, in het Graafschap Kent, in Engeland, met onderling genoegen is gedissolveerd (opm: opgeheven), en dat de heer John Friend zich uit die zaken heeft geretireerd (opm: teruggetrokken). Wijders, dat dezelfde zaken te Ramsgate en Deal zullen voortgezet worden door de heren Medmer Goodwin, Edward Spencer Curling en George Joad, onder de Firma van Goodwin, Curling en Co, die bij deze de vrijheid nemen de voortduring te verzoeken van het vertrouwen, hetwelk hun Etablissement zo lang van de Nederlandse Kooplieden en Scheeps-Eigenaren hebben mogen ondervinden, onder de verzekering, dat hun belangen met de meeste zorg en attentie zullen waargenomen worden.
Nederlands Consulaat, Goodwin, Curling & Co
Te Ramsgate en Deal, den 1 maart 1820

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Kapitein W. Leeuwrik, voerende het schip PIETER EN NICOLAAS, van Lissabon in Texel binnen, meldt, in dato 29 maart, dat zijn schip door storm en zwaar weer zeer geramponeerd (opm: beschadigd) geworden was en een klein lek bekomen had, zijnde het stuurboord voor geheel en al weggeslagen, de pomp bij het dek af en geheel het voorschip ontzet, ook had hij veel schade aan de tuigagie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het schip CONCORDIA, kapt. P. Jansen, van Amsterdam naar Genua en Livorno, te Portsmouth binnengelopen, is den 25 maart van daar gezeild, doch den 27 terug gekomen. (opm: zie RC 060420)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Kapitein Cornelis Swaan, voerende het schip (opm: fregat) FRANKLIN, meldt van Batavia, van 25 november 1819, dat hij zijn lading geheel ingenomen had, en binnen twee à drie dagen de reis naar Amsterdam zou aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 april. Te Surinamen zijn gearriveerd J.K. de Jong (opm: pink VRIENDSCHAP, kapt. Jacob Kersjes de Jong) van Amsterdam en J. de Gorter (opm: brik DAGERAAD) van Rotterdam; te Baltimore J. Beard van Amsterdam, laatst van Lissabon, alwaar hij een aanzienlijk gedeelte der lading tot goedmaking der kosten verkocht heeft; te La Rochelle E.H. Mulder, en te Noirmoutier P.M. Heldt en M.F. Brandt van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluis en H. Smit, makelaars, zullen, op maandag den 10 april 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, gevoerd door kapitein F. van Duijvenbode, lang 104 voet 5 en 1 halve duim, wijd 27 voet 8 duim, hol 15 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: nieuwe naam MARIA JOHANNA, dezelfde kapitein)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer, makelaar, zal, op maandag den 10 april 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Brikschip, genaamd de VIJF VRIENDEN, gevoerd geweest door kapitein H.J. Oltmans, lang 81 voet, wijd 22 voet, hol 15 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij Schäffer en Klinkert.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Luijt Pz, J. Corver en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 10 april 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild gekoperd Fregatschip, genaamd de LIEVE MOES, gevoerd door kapitein Jan Cornelis Jandroep, thans door kapt. H. van der Woude (opm: kapt. van der Woude heeft het schip niet naar zee gevoerd), lang 96 voet, wijd 25 voet 9 duim, hol 11 voet 5 en 1 halve duim; het verdek hoog 6 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop, berigt bij de makelaars.
(opm: het schip werd voor NLG 15.300 verkocht aan C. Frijmersum & Zoon, Amsterdam, kreeg de nieuwe naam SIMONETTA MARIA en G.H. Ahlers als nieuwe kapitein)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. J. de Meire, voerende het schip la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk, kapt. Jean Joseph de Meire), 29 maart voor Antwerpen gearriveerd, rapporteert, den 18 februari l.l. op de N.B. van 36º0' en 6º30 ' lengte, in goede staat zeilende, gepraald te hebben het schip (opm: driemast galjoot) de HERSTELLER, kapt. R.H. Velthuys (opm: Roelof Harms Velthuis), voerende No. 12 in de rood wit rode vlag van Dordrecht, op deszelfs reize van Marseille naar de Havanah.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 maart uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen, het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas H. de Weerdt, met ballast op avontuur, de tjalkschepen de JONGE AFINA, kapt. Roelof C. Hazewinkel, de VROUW MARGINA, kapt. D.J. Oortjes, beide met stenen naar de Oostzee.


Datum: 06 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 november 1819. Bij het Gouvernement zijn rapporten van de Palembangse expeditie ontvangen, waaruit blijkt, dat dezelve bij het opvaren der rivier hinderpalen heeft ontmoet, welke niet dan door langzame en moeijelijke operatiën uit de weg te ruimen zijn, en dat de Schout-bij-nacht Wolterbeek daarom geoordeeld heeft, dat het tot behoud der gezondheid van de troepen en equipagiën raadzaam was, vooreerst de verdere onderneming in dit saizoen van die zijde te staken, en zich te posteren aan de mond van de Soen-Sang, welk besluit door hem op den 4 dezer (opm: november 1819) is volbragt. – Zie hier een aaneengeschakeld verhaal van het voorgevallene met de expeditie, sedert haar komst te Muntok, op het eiland Banka, in de laatste dagen der maand augustus. (opm: zie RC 080220)
Dadelijk, na dat de expeditie ter rede van Muntok was geankerd, nam de Schout-bij-nacht Wolterbeek informatiën omtrent de diepte der monding van de rivier van Palembang, en het bleek dat de aldaar liggende bank niet dan met springtij door Zijner Majesteits fregat WILHELMINA en de andere grote schepen kon worden gepasseerd; met de tijen van den 4 en 19 september mislukten alle de daartoe aangewende pogingen, en het was niet dan op den 30 dier maand, dat alle de schepen van de expeditie binnen de rivier konden komen. Het weder innemen van het geloste geschut, het verdelen der troepen, het vullen der gestorte watervaten, dit alles hield de expeditie op tot den 10den oktober, toen zij de rivier begon op te werken.
De moeijelijkheden, welke zij ontmoette, waren ontelbaar; de hevige afstroming der rivier, de naauwte van het vaarwater op vele plaatsen, de gestadige zorg, welke tot het afweren van brandende vlotten vereist werd, maakte, dat de schepen langzaam vorderden; terwijl de vermoeijenissen en de bijna onophoudelijke regens, waaraan de equipagiën en troepen nacht en dag waren blootgesteld, weldra het aantal zieken aanmerkelijk deden toenemen. Niets echter verslapte de moed der onzen, en op den 19den oktober was het eskader reeds gevorderd tot nabij Palembang, zonder enig noemenswaardig verlies te hebben geleden van de vijandelijke batterijen, welke hier en daar langs de oever der rivier waren opgeworpen.
Op den 20sten oktober passeerden alle de schepen met veel moeite het naauw van Sala Nama, en bevonden zich nu voor Gombora, het punt waar de vijand alle zijn krachten scheen te hebben verenigd, om ons de doortogt te beletten; dan, de wind was niet gunstig, en niet voor den 21sten, op de middag, werd de aanval mogelijk.
De Sultan, overtuigd dat de plaats, alwaar hij, in het jaar 1812, had getracht aan de Engelsen het opvaren der rivier te betwisten, daartoe niet geschikt was, had thans een andere positie gekozen. Wel geplaatste batterijen, aan de beide oevers der rivier, vormden een hevig en oordeelkundig kruis-vuur, hetwelk nog door vlottende batterijen, in het midden der rivier geankerd, werd ondersteund. De batterijen waren allen van bomen samengesteld en zo dik van borstweringen, dat onze kogels slechts weinig schade aan dezelve konden doen, terwijl zeer hoge daken van opeen gestapelde boomstammen, dezelve voor het werp geschut (opm: mortieren) beveiligden. Doch deze zwarigheden zouden door de onzen gemakkelijk zijn overwonnen geworden, indien niet een ontelbaar aantal digt bij elkaar geplaatste heipalen de gehele breedte der rivier zo geheellijk had gesloten, dat geen vaartuig tussen dezelve door kon passeren.
In weerwil van alle deze zwarigheden plaatsten zich echter onze schepen, op de middag van den 21sten oktober, in de beste orde, dwars van ’s vijands batterijen op de afstand van een half geweerschot, en begonnen dezelve met hevigheid te beschieten. Dit duurde tot vier uren in de namiddag, toen een opkomende windvlaag het eskader dwong om terug te zakken naar de positie, welke dezelve den 20sten had genomen.
Ofschoon ’s vijands verdedigings-middelen, welke men, gedurende het gevecht van den 21sten, geheel had kunnen zien en opnemen, geenszins voor de moed der onzen onoverkomelijk waren, was het geheel anders gelegen, met de werken, door hen aangelegd, om het bed der rivier onbevaarbaar te maken. Deze belemmeringen uit de weg te ruimen, vereisten tijd en talrijke handen; men kon daaraan niet denken, zonder de troepen en equipagiën nog langer aan vermoeijenis en aan de onophoudelijke regens, welke dagelijks vielen, bloot gesteld te laten en daardoor de reeds zeer talrijke zieken zodanig te doen vermeerderen, dat welligt de expeditie zonder enig gevecht tot verdere offensieve operatiën ongeschikt zou zijn geworden.
Intussen was het verlangen der troepen, om met de vijand handgemeen te worden, zeer groot, en men zocht alomme met gretigheid naar een geschikte plaats om zijn batterijen te beklimmen of om te trekken, doch overal vond men een sterk paalwerk, digt kreupelbos en moerassen, welke in dit saizoen ondoorwaadbaar waren. Na drie dagen alzo te vergeefs alle pogingen te hebben aangewend, om de vijand tot een gevecht met onze troepen en de zaak alzo tot beslissing te brengen, hield men zich overtuigd, dat in het nu reeds heersende regensaizoen niets met vrucht daartoe kon worden ondernomen, en het gehele eskader zakte dan ook op den 30 oktober naar de Soen-Sang af, en kwam aldaar op den 4 dezer (opm: november 1819) aan.
De oorlogschepen zullen de rivier blijven blokkeren, terwijl de transportschepen alle de troepen, welke niet dadelijk benodigd zijn, naar Java zullen terug voeren, om zich te verversen, waartoe op het eiland Banka geen gelegenheid is.
De Schout-bij-nacht Wolterbeek roemt zeer het gedrag van allen, die onder zijn orders hebben gestaan; noch de vermoeijenissen, welke de troepen en equipagiën hebben moeten doorstaan, noch de onder hen heersende ziekten, hebben hun moed een ogenblik kunnen ter nederslaan, en de enige klagt der soldaten was, dat men met de vijand niet handgemeen kon worden, en hem niet, even als te Banka-Kotis, onder aanvoering van de Kapitein Laemlin, had plaats gehad, in het binnenste zijner verschansingen kon aanvallen.
In het hevig schutgevuurte, welke onze schepen met de vijandelijke batterijen gedurende meer dan drie uren hebben gehouden, hebben sommige derzelve veel te lijden gehad, voornamelijk Zijner Majesteits fregat WILHELMINA, en Zijner Majesteits korvet DE EENDRAGT, die veel schade aan romp en tuig hebben bekomen; ook zijn daarbij enige der onzen gesneuveld, en andere gewond, welke aantal te zamen ruim honderd bedraagt.
Wij hebben het verlies te betreuren van de 1e Luitenant-Adjunct De Bruin, die de expeditie op zijn dringend verzoek verzeld had, de 1e Luitenant ter zee Fabricius, eerste officier op Zijner Majesteits korvet DE EENDRAGT, en de 1e Luitenant Reijnst, van het 18 regiment infanterie; onder de gewonde officieren wordt de kapitein der artillerie Van der Ven genoemd.
Men mag de gevorderdheid van het saizoen en het oponthoud, hetwelk de expeditie door de bank der rivier heeft ontmoet, beschouwen als de oorzaken, waarom men de operatiën vooreerst heeft moeten staken; had de expeditie, dadelijk na haar komst, in het laatst van augustus, de rivier kunnen binnen zeilen, zoude zij naar alle waarschijnlijkheid haar doel nu reeds hebben bereikt. (opm: zie RC 010620)
De kolonel Bisschoff is reeds met een gedeelte van het 18 regiment infanterie alhier terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het schip (opm: kof) de VOLHARDING, kapt. C. Bakker, van Amsterdam naar Lissabon, is van de rede van Texel op de Zuidwal gedreven; de kapitein heeft een anker en touw laten uitbrengen, om weder vlot te raken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het schip CONCORDIA, kapt. P. Jansen, van Amsterdam naar Genua en Livorno, te Portsmouth binnengelopen (opm: zie RC 040420), is den 30 maart andermaal van daar gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 april. Het brikschip JOHANNA CATHARINA, kapt. A. Fortman (opm: kapt. Antoon Voortman), met passagiers van Amsterdam den 13 januari te New Orleans gearriveerd, is op deszelfs reis derwaarts, den 21 december, des namiddags te vijf uren, op 21º40’ N.B. 84º50’ W.L, bij Kaap St. Antoine, 3 mijlen onder land zeilende, ontmoet door een schooner, naar gissing groot 25 lasten, bemand met 25 à 30 negers en voerende witte vlag met rode rand en een doodshoofd; na de brik gepraaid te hebben, loste de schooner een schot met scherp; kapitein Fortman hierop de zeilen opbrassende en het voor de wind latende lopen, werd spoedig door de schooner achterhaald en gelast over te komen; hij weigerde zulks en ontving dadelijk wel 25 schoten, hetgeen door zijn volk en passagiers, die hij alle gewapend had, met enige schoten uit de kajuit en van het dek beantwoord werd, waarop de schooner dreigde te enteren en niemand het leven te sparen, bij aldien de brik zich niet overgaf; kapitein Fortman, dit weder weigerende, werd te 7 uren andermaal door de rover met draaibassen (opm: klein stuk scheepsgeschut, op een spil gemonteerd, zodat het in alle richtingen draaien kan) en donderbussen (opm: ouderwets en primitief klein bronzen kanon) aangevallen en ontving 40 à 50 schoten, zo in de masten en zeilen als door de verschansingen op het dek, waardoor een matroos en een passagier ligt gekwetst werden; de moedige tegenstand van de kapitein, volk en passagiers deden de rover van zijn voornemen afzien, die, na het schip tot des nachts te drie uren gevolgd te hebben, uit het gezigt geraakte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 april. Te Port-au-Prince is gearriveerd J.B. Fuchs (opm: voerende de brik CONSTANTIA), van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. Laatstleden zaterdag had omtrent Rammekes een ongeluk plaats, waarvan de gevolgen echter nog geduchter hadden kunnen zijn, wanneer de alleszins verdienstelijke C. Pikaar, matroos op een der Vlissingse loodsboten, en A.C. Retzin (opm: A.C. Retsin), broeder van de kommissionair van dezelfde naam, door hun ijver niet hadden getoond mensenvrienden te zijn.
Drie jongelingen van omtrent 19 jaren oud, allen te Vlissingen woonachtig, en aldaar hun ouders hebbende, waren met een sloep uit deze haven naar Welzingen gezeild, wanneer, omtrent 6 uur des avonds, de wind uit het N.W. met ongelijke buien, uitschoot, en tot hun ongeluk, tijdens zij voor de wind wilden omgaan, er iets aan de schoot van het zeil haperde, waardoor de sloep omsloeg en voor hen niets dan een wisse dood te wachten scheen; doch de sloep van de kommissionair Retzin, toevallig aan de berm bij Welzingen zijnde, en waarin zich bovengenoemde C. Pikaar en A.C. Retzin bevonden, zeilde ijlings, in weerwil van het grootste gevaar bij zulk een holle zee en harde wind, ter assistentie; de twee genoemde mensenvrienden hadden het geluk om van de drie jongelingen er twee, Christiaan van Dijk en Jan Toree, te redden, doch van de derde, Jacobus van Dijk, konden zij geen spoor vinden, en die veel belovende jongeling vond zijn graf in de golven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donder 6 april 1820, des voormiddags ten elf ure, zal de griffier bij de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht, in het Koffiehuis van J. Zahn, over de Beurs binnen die stad, openbare vrijwillige verkoping houden van een extra wel gesitueerd Bunderschip (opm: onbekend), voerende ruim honderd lasten, en zijnde voor weinig jaren nieuw gebouwd, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, zeilen, touwen en verdere toebehoren, alles in zeer goede staat en breder bij biljetten omschreven. Zijnde een en ander, daags voor en op de dag der verkoop, voor een ieder te zien aan deszelfs legplaats in de Wollewevershaven te Dordrecht, en inmiddels nadere onderrichting te bekomen ter griffie van bovengenoemde Rechtbank in de St. Joris Doelen binnen meergenoemde stad.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de DELPHINA, kapt. J. Boelen, naar Batavia, met troepen en stukgoederen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Den 3de april van Texel uitgezeild G. Abrams naar Normontier (opm: kapt. G. Abrahams, HENRIETTA; Noirmoutier).

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren arriveerde de post vanuit Holland met kranten tot de 2e april.
In Brugge zijn juridische stappen ondernomen tegen zekere inwoners van Blankenberge en andere plaatsen, op beschuldiging van het hebben gestolen, gevonden, gekocht of verkopen van goederen, in het bijzonder een grote partij nankeens (Chinese lichtgeel geverfde katoenen doeken), deel uitmakende van de lading van de Amerikaanse brik BOCCA TIGRIS welke onlangs op hun kust is verongelukt. Het wrak is voor 4.430 gulden verkocht. (opm: de brik, bouwjaar 1819, werd gekocht door Charles Bogaert, Brugge, om na een langdurige herstelperiode in Brugge onder Nederlandse vlag als NIJVERHEID onder kapt. D. Coelinck in juli 1823 weer naar zee te gaan).


Datum: 07 april 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Familieberichten. Heden overleed mijn waarde man, Jan Hendriks, in leven Koopman en oud Beurtschipper op ’s Gravenhage en elders, na een spoedig verval van krachten, in de ouderdom van 81 jaren.
Op het Vliet onder Leeuwarden, den 29 Maart 1820
Aaltje Willems Prins wed. Jan Hendriks, mede uit naam van deszelfs voorzoon,
Hendrik Jans Deinema


Datum: 08 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. Het schip VOLHARDING, Schippers, van Baijonne naar Antwerpen, is den 29 februari met schade, gescheurde zeilen en lek, te Falmouth binnengelopen, en zal zonder twijfel moeten lossen. (opm: zie RC 130620)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. Den 14 januari is van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip (opm: fregat) CATHARINA THEODORA, G.J. van Walree, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Kapt. A.J. Struijk, voerende het schip ELISABETH EN MARIA (opm: fregat ELISABETH MARIA, kapt. Arie Jansen Struyk), meldt van Rio-Janeiro, van den 4 januari, dat hij dacht de volgende ochtend van daar naar Bahia te vertrekken.


Datum: 11 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december 1819. In de courant van Banka van den 16 oktober jongstleden (opm: 1819), vindt men het volgende extract (opm: uittreksel) uit een brief van Benkoelen (opm: Bengkulu) geplaatst:
Toen wij dwars van de Palembangse rivier waren, gebeurde iets, dat wel de moeite waardig is om te worden verhaald. Wij zagen aldaar een korvet, de Engelse vlag voerende, ten anker liggen, en stuurden toen zodanig dat wij dezelve konden praaijen. Toen wij het gewone sein deden, haalde men de Engelse vlag neder en hees de Hollandse in de plaats; er komt vervolgens een chaloup (opm: sloep) met twee officieren bij ons aan boord, die ons verhaalden dat zij (gelijk gij reeds weet) Palembang hadden moeten verlaten en ons vervolgens, het hijsen der Engelse vlag verontschuldigende, te kennen gaven dat zij verpligt waren geweest dit te doen, om zich tegen de zeerovers te beveiligen.
Men had reeds door particuliere berigten van dit hijsen der Engelse vlag gehoord, en tevens vernomen, dat deze zonderlinge en geheel op eigen gezag ondernomen daad door ons Gouvernement geenszins was goedgekeurd; dat men erkent nimmer gehoord te hebben, dat de vrees voor de zeerovers daartoe zoude hebben aanleiding gegeven, en dit belagchelijk voorgeven zoude ook ten hoogsten verwonderd hebben, ware het niet, dat men uit het opschrift van het extract had bespeurd, dat hetzelve afkomstig is van Benkoelen, een plaats, die zich sedert enige tijd heeft doen kennen door het verspreiden van een aantal achterlijke lasteringen, die de duidelijkste kenmerken dragen van het kwaadaardige voornemen der schrijvers. Men oordele, na het volgende verhaal te hebben gelezen, of deze uitdrukkingen al dan niet op het onderwerpelijke voorval toepasselijk zijn:
Toen de Palembangse rivier onlangs door enige onzer oorlogs-vaartuigen werd gesloten (opm: zie RC 060420), kwam de bevelhebber van een dezer vaartuigen op de inval, om door het hijsen der Engelse vlag enige praauwen tot zich te lokken, en alzo kondschap te verkrijgen het geen binnen de rivier voorviel. Deze inval berustte op de kennis, die deze officier droeg van de kuiperijen (opm: listige streken), welke de ambtenaren te Benkoelen zich vroeger aan het hof van Palembang hadden veroorloofd, en het kwam hem daarom als waarschijnlijk voor, dat op het zien dier vlag enige der Palembangers, die met Benkoelen in gemeenschap hadden gestaan, zich naar buiten zouden wagen. De correspondent van Benkoelen schijnt juist op dat ogenblik te zijn voorbij gezeild, en daar hij het waarschijnlijk niet voor raadzaam hield met het hijsen der vlag tevens aan het publiek mede te delen de ware beweegredenen, welke de Nederlandse officier daartoe hadden genoopt, heeft hij niet onaardig de zeerovers in het midden gebragt, waardoor hij dan toch deze gelegenheid, om iets kwaads van onze landaard te zeggen, niet ongebruikt behoefde te laten voorbijgaan.
Bij de overname van het etablissement van Padang op de Westkust van Sumatra, uit handen van de Britse Regering (opm: zie RC 280919), zijn aldaar bepalingen in werking gevonden, welke de toegang tot die haven aan Amerikase schepen verboden. Houdende de voortduring van dat verbod voor ongeraden, heeft de Gouverneur-Generaal bepaald, dat het verbod, hetwelk aan de Amerikase schepen tot dus verre de toegang sloot tot de haven van Padang, zal zijn buiten verder effect, en dat in tegendeel, van stonden aan, vrijelijk aldaar zullen worden toegelaten alle schepen en vaartuigen, toebehorende aan vorsten en volken, met welke de Nederlandse regering in vriendschap leeft, onder zodanige bepalingen en restrictiën (opm: beperkingen), als nu reeds bestaan of nader zullen worden daargesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december 1819. Den 5 december is van Batavia vertrokken het schip KUMBANG JATTIE, kapt. C.M. Lean, naar Rotterdam, en den 8 dito het Amerikase schip MESSENGER, J. Buffenton, naar Antwerpen, en de Amerikase brikken PERSIA, H. Hale, en COROMANDEL, D. Braij Jr, naar Amsterdam;
van Samarang is den 1 december vertrokken de Amerikase brik GOVERNEUR BROOKS, J.W. Allen, naar Rotterdam, en den 2 dito de Amerikase brik NEWA, J. Bouwdit, naar Salem, in Amerika, en Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december 1819. Te Batavia lagen ter rede de volgende schepen: Zijner Majesteits schip NASSAU, de korvet VENUS, de brik MARIA en de schooner ZEEMEEUW, benevens de (opm: koopvaardij-)schepen ADMIRAAL BUISKES, de KOOPHANDEL, ELIZABETH, RUIJMVELT (opm: RUYMVELD, ook RUIMVELD), ENNORE FRANSIT, HENRIETTA EN BETSEIJ, PEKIN, BARON VAN DER CAPELLEN, MARIA en de SELIMA, de brikken HINGTAIJ, GOANKING, ANNA MARIA, SAMARANG, VRIENDSCHAP, ANNA, de HENDRIK, JOANA, ADSISTENTIE, AURORA, MARIA, TAU TEKSING, de GOEDE VOORNEMENS, INDRAMAJOE, ELIZABETH, MANSOOR, BOEROENG, GOANLIE, HAPSENG, FLORUS, GEERTRUIJDA, FORTUIN en BOEANG BESTE, de schooners SANSAA en FATTALKAIR, de Engelse schepen LORD WELLINGTON, DUKE OF WELLINGTON, STANMORE, MORNING STAR en de brik GESINA, de Amerikase schepen UNION, HERCULES en de brik NEREUS en het Franse schip LA ROSE.
Te Samarang Zr.Ms. schooner No. 16 M. GODZEN, het (opm: koopvaardij-)schip de VROUW HELENA, de brikken JOHANNA ELIZABETH, AGLAIJA, JOHANNA MARIA, JACOBA ALETTA, HELENA, MEGMERLIES, HEER MANDEL EN HELÈN, de kotter FAIRA, het Engels schip MARIJ, de Amerikase brik ALBION, de Maleise schooner DASHER en de Chinese brikken TJOANGIEN en LASSUM.
Te Soerabaija Zr.Ms. korvetten ECLIPS en ANNA PAUWLONA, de schooners DE SCHILDPAD, JOHANNA, IRIS en CALIJPSO, benevens de (opm: koopvaardij-)schepen MASIORA, MARIA LOUISA en JACOBA, de brikken AMAZOON, TIKZING, MARIANNE CONSTANTIA, REMBANG, HARMONIE, WILLEM JOHAN, MARSOEK en JUPITER, het Engels schip BORNEO, de schooner DERWENT en het Franse schip LE COURIER DES ISLES DU VENT.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 april. Heden is naar zee gezeild het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, gedestineerd naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. In een brief van Elseneur (opm: Helsingör), van 1 april, wordt gemeld, dat een aldaar uit de Noordzee aangekomen Engelse kapitein berigt had, in het Kattegat te hebben zien drijven, met gebroken masten en zonder volk, een beladen brikschip; aan deszelfs boord gekomen, had hij hetzelve als ook de luiken digt bevonden; in een matrozenkist had hij papieren gevonden, waaruit bleek dat gemelde brik was genaamd AURORA, kapt. C. Jansen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam. (opm: zie RC 200420 en 180520)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het schip l’ABEILLE, kapt. Bourdon, van Bordeaux naar Gent, is te Caen binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. Breda, uit Noorwegen naar Bordeaux, heeft op Long Sand gezeten, en is, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, te Douvres (opm: Dover) lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Isaac Marinus Josué Valeton, openbaar Notaris, te Rotterdam, als lasthebbende van zijn Principalen en ten dezen speciaal benoemd door de Heer President bij de Regtbank van Eersten Aanleg, is van mening, op dinsdag den 18 april 1820, des namiddags te vier uren, in het Badhuis, te Rotterdam, te veilen en aan de hoogstbiedende of eerstmijnende te verkopen: het hol van een zeer goed Koffschip, genaamd DE HOOP, benevens een anker, enig rondhout, zeilen, touwen en verdere inventaris, zodanig als al hetzelve daags voor en op de dag der veiling door een ieder aan de Zalmhaven, te Rotterdam, zal kunnen worden bezigtigd.
Die gading hebben om te kopen komen ten tijde voormeld, in het Badhuis, aanhoren de Conditiën en Voorwaarden lezen, en inmiddels nadere informatiën begerende, adresseren zich aan de voornoemde Notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hun Meesters, zijn van mening, na gedane aangifte, ingevolge de wet, publiek te veilen en aan de meest biedende of eerstmijnende te verkopen, op dinsdag den 18 april 1820, des namiddags te vier uren, in het Badhuis, in de Boompjes: een partij van vijftig stuks ankers, van 232 pond tot 1428 pond zwaarte, van Hollandse, Vlaamse en Zweedse fabrijk, en zulks bij kavelingen van een anker telkens, zo als dezelve daags vóór en op de dag der veiling genummerd zullen zijn; liggende op de Plaats van het Oost-Indisch Huis in de Boompjes, en alsdan aldaar door een ieder zullen kunnen worden bezigtigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 april. Den 3 dito uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. A. Gallewaij, met boter naar Londen, WILLIAM, kapt. W. Nazebij, met kaas naar Folkestone.
Den 4 dito de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Top, met aardappels naar Noorwegen, de VROUW HENDRICA, kapt. Jan Bruins, de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder
Jans Boeling, de VROUW MARGARETHA (opm: smakschip), kapt. Geert Piebes, het kofschip de GOEDE VERWACHTING (opm: kofschip), kapt. Jurjen J. Schuuring, alle met ballast op avontuur, HERCULUS, kapt. Jan P. Boer, met pannen naar de Oostzee.
Den 5 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.B. Jager, ledig van Zwartsluis.
Uitgezeild het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, met pannen naar Hamburg.
Den 6 dito binnengekomen het motschip de GEZUSTERS DEEKEN, kapt. D. Martens, met potaarde van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Den 8 dito binnengekomen het schonerschip the HOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Amsterdam.
Uitgezeild het tjalkschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.B. Jager, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito uitgezeild het sloepschip the WATERLOO, kapt. Charles Warren, en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, beide met boter naar Londen.


Datum: 13 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Kapitein W. Purvis, voerende het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, te Helvoet binnen van Batavia, is den 10 december 1819 van daar gezeild, en heeft op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop in goede staat gepraaid het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. C. Swaan, den 3 dito van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Aangaande het schip RIJMKE LUNIA, kapt. G. Klein (opm: pink RIEMKE LUNIA, buitenslands gebouwd, bouwjaar <1819; kapt. Geelt Klein), hetwelk in zeer slechte staat op de hoogte van Sardiniën ontmoet is (opm: zie RC 300320), heeft men thans een brief van gemelde kapitein, in dato Cagliarij (opm: Cagliari) den 11 maart, waarin hij meldt, uit hoofde van zware lekkagie, genoodzaakt te zijn geweest zijn schip den 7 dito met zijn equipagie, 12 man sterk, circa 30 mijlen van de wal in de boot te verlaten; de volgende ochtend te 11 uren hadden zij een schip in het gezigt gekregen, thuis behorende te Genua, hetwelk hun vervolgens overgenomen en te Cagliarij aan land gezet had, alwaar zij 12 dagen quarantaine moesten houden.


Datum: 14 april 1820


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo (geen datum). Uitgezeild het schip PAULINA, kapt Jens Johannesen, naar Amsterdam.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 maart. Aangekomen WILMOT, Hathaway, van Rotterdam.
De Amerikaanse brik werd na terugkeer uit New York op 7 augustus 1820 aangekocht door Mees, Boer & Moens, Rotterdam, kreeg de naam SARA en kapitein P. Landberg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal, op maandag den 1 mei 1820, des nademiddags ten 4 uren, ten huize van Buys, in de Koornbeurs aldaar, bij de
Provisionele (opm: voorlopige) toewijzing veilen: een nieuw betimmerd en snelzeilend Zeil-Jagt, met roef, lang 25 voet en breed 8 voet, met 2 zeilen, 3 fokken waaronder een zeil en fok, zamen 100 el lang, zijnde twee jaren oud en verdere goederen volgens inventaris.
(opm: LC 050520 meldt, dat op de veiling is geboden NLG 260,00, en finale toewijzing is bij verkoping van maandag 8 mei)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een halfsleten Kofscheepje, lang 45 voet, wijd 10 voet, te bevragen bij H. van der Tempel, te Ackrum.


Datum: 15 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Te Terschelling binnengekomen J.P. Spinder, van Hamburg, als bijlegger, met verlies van anker, touw en zwaard, zeilt naar het Ras van Terschelling om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 13 april. Volgens brief van kapt. Thomas Pietersz, voerende het schip (opm: pink) SPECULATION, den 3 april uit Texel gezeild naar Surinamen, geschreven den 5 dito, des namidags te half vier uren, had hij toen Zuid-Voorland (opm: South Foreland) W.t.Z. van zich, met flaauwe koelte uit het O.Z.O; het schip was in goede staat en het volk benevens de passagiers gezond.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop de gekoperde brik FLORUS, groot 30 koijang, kan dadelijk zeilen. Inventaris, waaronder zes kanonnen, en conditiën op de Voorrei te Batavia, ten huize van Mej. Winkelaar.


Datum: 18 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Den 13 dezer is het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. Eeltjes, hetwelk door contrarie-wind op de rede van Vlissingen was teruggekomen, weder naar Demerarij gezeild. (zie eerder bericht)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 9 april binnengekomen het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, ledig van Amsterdam.
Den 10 dito binnengekomen het smakschip de VROUW ANTJE, kapt. IJntje J. Post, ledig van Amsterdam.
Den 11 dito uitgezeild het Pinkschip PROVIDENTIA AREND, kapt. Rasmus G. Agerup, met ballast naar Noorwegen.
Binnen gekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen.
Den 12 dito uitgezeild het smakschip EENDRACHT, kapt. Arend L. Speelman, met ballast naar Noorwegen.
Den 13 dito uitgezeild het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met ballast naar Noorwegen, en het motschip de GEZUSTERS DEEKEN, kapt. D. Martens, met steen naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Den 14 dito binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen, en het kofschip de HOPENDE VISSER, kapt. M. van den Berg, met zout van Liverpool.
Uitgezeild het smakschip de VROUW ANTJE, kapt. IJntje J. Post, met pannen naar de Oostzee.
Den 15 dito binnengekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met ballast van Engeland.
Den 16 dito binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallewaij, met ballast van Londen, de kofschepen HARLINGEN, kapt. Thomas J. Smit, de WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hoffhuis, beide met zout van Liverpool.
Uitgezeild de schonerschepen LUNA, kapt. Robert Cubith, en de HOPE, kapt. William Barfield, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum), 1 april. Van den 1 tot en met den 16 maart niets gepasseerd.
Den 17 dito binnengekomen het kofscheepje de VROUW JOHANNA, kapt. Hendrik Meertens, geladen met rogge, boekweit & haver, van Emden naar Amsterdam.
Den 27 dito uitgezeild het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met cichorei, pannen en papier, en het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met geprepareerde cichorei en dito wortels, beide naar Hamburg, het smakschip de VROUW LAULINA, kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 31 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Goosen, met rode dakpannen, de BROEDERLIEFDE, kapt H.J. Karst, met ballast, en het tjalkschip de JUFVROUW HENDERINA, kapt. B.H. Engelsman, met ballast, alle naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te Koop Een Tjalk-schip, lang over steven 65 voeten, wijd en hol naar rato, voorzien van een uitmuntende Inventaris, informatie bij Frans S. Sijbrands, te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 3 mei I820, des nademiddags ten 3 ure, ten huize van de kastelein B. de Vos, aldaar, publiek verkopen:
- Een Tjalkschip, lang over steven 50, wijd 10½ voeten en hol na rato, met al het daarbij behorende, staand en lopend want, zeil en treil, en verdere scheepsgoederen.
- Een Schuiteschip, lang over steven 48, wijd 10.1/2 voeten en hol naar advenant, verders als voren.
Beide deze schepen, schoon reeds bevaren, zijn knap in orde, en kunnen nog een reeks van jaren met goed succes gebruikt worden; iemand intussen gading makende, om uit de hand te kopen, melde zich om nadere inlichting bij voorm. Notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdagen den 26 april 1820 en den 10 mei daaraanvolgende, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des nademiddags ten 2 uren in de herberg de Ooijevaar, publiek presenteren te verkopen:
De geregte helft in een Trekveerschip, varende in de ordinaire beurt van Harlingen op Leeuwarden en terug, met de geregtigheid van het Veer en quoteel (opm: evenredig) aandeel in lijnen, kloeten, haken en wat dies meer is, zodanig is toebehorende aan de weduwe Hendrik Jans, en waarvan de wederhelft toekomt aan N. Lanting; terstond vrij te aanvaarden. Moetende de koopschat worden betaald in twee termijnen, de ene helft op den 1 juli 1820, en de wederhelft op den 1 november 1820; daarenboven een intrest van 5 per Cent, te rekenen van de dag der toewijzing. (opm: LC 090520 meldt dat op 26 april NLG 1700,00 is geboden)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Zeetijding. Binnengekomen. De schoener JOHANNA PHILIPPINA, kapitein W. de Boer, van Amsterdam.


Datum: 20 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Het schip AURORA, kapt. C. Jansen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, volgens rapporten, te Marstrand ingekomen, in reddeloze staat, door vissers zonder volk in zee drijvende gevonden (opm: zie RC 110420 en 180520), en den 31 maart in de Scheeren, 5 mijlen noord van Marstrand, binnengebragt; men vermoedde dat de bodem uit het schip was; de ankertouwen waren weg, doch twee ankers zouden gevonden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. Tentije, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 24 april 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ST. NICOLAIJ, gevoerd door kapitein W. Pepoff, lang 127 voet 5½ duim, wijd 34 voet 3 duim; het verdek hoog 7 voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 22 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 april. Het schip (opm: fregat) AZIA, wijlen Johannes Spoor, van Batavia, bevond zich op den 7 januari op 19º29’ N.B. 73º40’ O.L. (opm: de breedte zal waarschijnlijk Z.B. moeten zijn, anders bevindt het schip zich in het vasteland van India)


Datum: 25 april 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek bij strijkgeld te verkopen: Een Hek- Kofschip, groot zijnde zeven drie-vierde lasten, met zeil en treil, ankers, haken en bomen en verders wat aan en tot hetzelve is behorende, zynde alles in een complete orde en met veel succes gevoerd, leggende thans in de Stadsgragt, bij het Leeuwarder Hek te Sneek.
Wie gading maakt, kome op dinsdag den 2 mei 1820 bij de beschrijving, en den 9 daaraanvolgende, bij de finale toewijzing, telkens des nademiddags ten twee uren, ten huize van de kastelein B. Byvoets, in de Drie Vriesen te Sneek, en kope alsdan op voortelezene conditiën.


Datum: 27 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op den 19 december 1819 is, te Curaçao, in de ouderdom van 57 jaren, aan verval van krachten, overleden Zijne Excellentie Albert Kikkert, Commandeur van de Willems-Orde, Vice-Admiraal bij de Marine, en Gouverneur-Generaal van Curaçao en onderhorige eilanden.
(opm: RC 010420 meldde, dat de Fiscaal van Starkenburg de post van admiraal Kikkert ad interim op zich had genomen; zie ook RC 101020)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Pillau A.E. Niehoff (opm: kof JACOBA CATHARINA) van Bremen.


Datum: 28 april 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 april uitgezeild het pinkschip DIE JUNGVROUW MARIA, kapt. Jens Geersoe, met ballast naar Noorwegen.
Den 19 dito binnengekomen het brikschip CARER BERTHA, kapt. H.G. Morig, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A. Stuur en de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. J.J. Sietses en VERHILDERSUM,
kapt. J.C. Visser, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 21 dito binnengekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, met hout van Noorwegen.
Den 22 dito binnengekomen de smakschepen de DAGERAAD, kapt. Jan H. Smit en de 5 GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jong, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazebij, met kaas naar New-Castle, de SWIFT, kapt. Enos Page en de UNION, kapt. A. Gallewaij, beide met boter naar Londen.


Datum: 29 april 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Volgens brief van kapt. H.J. de Bloom, voerende het schip de HARMONIE, van Surinamen naar Amsterdam, in dato 18 april, had hij, na den 2 maart van Surinamen vertrokken te zijn, op de reis zwaar weer gehad, en lag nu sedert verscheiden dagen, uit hoofde van stilte, tussen St. Alban´s Head (opm: 50º34’ N.B. 02º03’ W.L.) en Isle of Wight.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 1 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd PRUDENTIA (opm: ex MARIA HENDRINA), gevoerd geweest door kapt. H. Willems, lang 109 voet, wijd 24 voet 7 duim, hol 13 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; berigt bij de makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.E. de Leeuw en D.A. Namias Junior, makelaars, zullen op donderdag den 4 mei, des middags te twaalf uren precies, in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, als lasthebbende van hun Meesters, en geautoriseerd door de Agent van Lloijds, presenteren, ten overstaan van de Griffier P. Tiedeman, aan de meestbiedende te verkopen: een partij beste rijpe Porto Rico tabak, beschadigd gelost uit het schip (opm: brik) de GOEDE TROUW, kapt. C. Möller, van Curaçao, en dat bij kavelingen zo als die genummerd zullen zijn; liggende als bij notitie nader zal worden aangewezen.


Datum: 02 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. De schepen de VROUW JANNETJE, kapt. Meesenbroek, van … naar Ostende, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. Wahl, van Hamburg naar Bordeaux, te Cowes binnengelopen, hebben den 20 april derzelver reizen vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Sude, G.J. Roland Holst, J.H. Scheffer, J.H.A. Balwé en J. Altena, makelaars, zullen (ten overstaan van de notaris W.J. Cramer, als daartoe bij instructie van mijnheer de president der Regtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam, van den 10 april 1820 gecommitteerd) op maandag den 8 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, Inhet Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Brikschip, genaamd ACTIVO, gevoerd bij wijlen kapt. J.G. Klatt, lang 84 voet 5½ duim, wijd 26 voet, hol 14 voet 5½ duim, alles Amsterdamse maat. Zijnde dit schip behorende tot den onder beneficie van inventaris aanvaarden boedel van wijlen den kapitein Johan Gottlieb Klatt. Breder bij de Inventaris en bericht bij den makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Scheffer, makelaar, zal op woensdag den 10 mei 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de werf St. Jago, van den mr. Scheepstimmerman C. Kramer, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Smakschip de HOOP (opm: kapt. Dirk Guyt), alsmede een aanzienlijke partij Scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, en het gene vferder ten voorschijn zal worden gebragt. Breder bij notitie, en berigt bij de makelaar en bij Schäffer en Klinkert. (opm: de smak werd verkocht voor de sloop; de zeebrief was reeds op 5 mei ingeleverd onder vermelding ‘bodem staat te worden verkocht tot sloping‘)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. Het Engels schip the Alert, kapt. W. Mann, van Triëst naar Hamburg, is den 8 maart, bij het uitzeilen der Adriatische Zee, door de bliksem verbrijzeld en met de lading gezonken; het volk is gered en door een Hollands schip in de nabijheid van Malta aan land gezet. (opm: brik NEPTHUNUS, kapt. J. Jurgensen, zie RC 250520)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men presenteert uit de hand te koop: een snelzeilend plaizier-vaartuigje, met al deszelfs benodigdheden. Iemand hiertoe genegen zijnde, adressere zich in persoon, of met vrachtvrije brieven, bij de drukker dezes, alwaar men nadere onderrichting kan bekomen, zullende het vaartuigje 10 mei buiten de Rietdijksche Poort, aan het Veer, te Dordrecht, voor een ieder ter bezichtiging liggen, en zal na 12 mei geen gelegenheid om het te kopen meer gevonden worden.
Wordt te koop aangeboden: een Maaspont met deszelfs lading kalk, zo als dezelve gezonken ligt aan het Boveneind van Sliedrecht. Te bevragen bij de heer M.J. Masion, te Dordrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 23 april binnengekomen de tjalkschepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. Onne G. Jacobs, en de JONGE EVERT, kapt. Hendrik Willems, beide ledig van Amsterdam, het schonerschip the LIVELY, kapt. Wm. Baijes, met ballast van Londen.
Den 25 dito binnengekomen het sloepschip the WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen, het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen, het tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met koolzaad en weit (opm: tarwe) van Tonningen (opm: Tönning).
Den 26 dito binnengekomen het tjalkschip de WELVAART, kapt. B. de Groot, het galjootschip de VROUW ENGEBORN, kapt. A.M. Ridderwold, beide met hout van Noorwegen, het tjalkschip WIMINA, kapt. J. Sterhn, ledig van Amsterdam en het pinkschip NORGE, kapt. Lars Jurgensen, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H. Stuur (opm: kapt. Albert Harms Stuur), en het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN (opm: kapt. Jan J. Siedses), beide met ballast op avontuur, het tjalkschip de JONGE EVERT, kapt. Onne Gerrits Jacobs, met steen naar Hamburg.
Den 27 dito uitgezeild het tjalkschip de JONGE EVERT, kapt. Hendk. Willems, met pannen naar Hamburg.
Den 28 dito binnengekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. E. Pot, het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S. Giertsen, het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Piebes, het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas Harms de Weerd, het smakschip de 2 GEBROEDERS, kapt. H. Hulst, en het kofschip de EENDRAGT, kapt. H. Koster, alle met hout van Noorwegen, het tjalkschip de VROUW GEZINA, kapt. W.C. Lindeboom, met rogge van Wismar.
Uitgezeild het tjalkschip WIMINA, kapt. J. Sterhn, met pannen naar Hamburg.
Den 29 dito binnengekomen het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuiring, de smakschepen ZEELUST, kapt. J.R. de Boer, de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, alle met hout van Noorwegen; het smakschip de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, Iedig van Amsterdam.
Uitgezeild de smakschepen de DAGERAAD, kapt. Jan H. Smit, VERHILDERSUM, kapt. Jouke J. Visser, de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis; de VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jong, alle met ballast op avontuur.
Den 30 dito binnengekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het sloepschip the WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip, lang 46 en wijd 10½ voeten, met lange plegten en mast, zeil en treil, alles zo goed als nieuw, laatst bevaren door Berent Gerryts, en is thans leggende op Veenwoudsterwal, bij Douwe Jacobus, met wie in billijkheid kan worden gehandeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.W. Posthuma, te Dockum, zal op woensdag den 3 mei 1820, des nademiddags ten 3 uren, in de herberg Benthem aldaar, publiek presenteren te verkopen:
een in den jare 1817 nieuw uitgehaalde Graan- of Aardappelsnik, de JONGE BARTEL genaamd, groot 4½ lasten, met zeil, kleden, zakken en verder toebehoren, zodanig bij Jacob Gerryts Ypma wordt bevaren.


Datum: 04 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het schip MARTHA EN ELISABETH, kapt Gerrit Swart, van Amsterdam naar Curaçao, is den 20 april in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepraaid door kapt. H.J. de Bloom, van Surinamen, den 28 dito te Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het schip ST. NICOLAIJ, kapt Joh. Westman, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Amsterdam, te Reval (opm: Tallinn) onder averij liggende, was, volgens brief van Reval, van 5/17 april, van deszelfs geledene schade hersteld, en zou een begin maken om de lading weder in te nemen, ten einde binnen drie weken, tegen welke tijd men eerst open water (opm: vrij van ijs) verwachtte, de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Den 29 april is uit ’s lands dok op de rede van Vlissingen gebragt Zr.Ms. instuctie-brik DE COURIER, gekommandeerd door de kapitein-luitenant C. Eeg; zijnde dezelver bestemd voor een te doene kruistogt in de Noordzee.


Datum: 05 mei 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur: de van ouds bekende Scheeps-Timmerwerf, op de Rohel aan het Collonelsdiep. Wie gading maakt, vervoege zich bij de mede eigenaar Jouke Ates van der Veer, op de Rohel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder R.M. Fenenga, te Schiermonnikoog, gedenkt op dingsdag den 9 mei 1820, des morgens ten negen uren, op het eiland Schiermonnikoog publiek bij boelgoed en gereden gelde te verkopen: een beschadigde Scheeps vleet, geborgen van het op den 7 oktober 1819 aldaar gestrande driemast Barkschip de HOFFNUNG (opm: zie RC 231019), bestaande in twee zware gekapte ankertouwen, een dito kabeltouw, drie ankers, enige scheren lopend touw, lijnen, trossen en een grote partij want, meest gekapt, benevens een partij lopend touw, enige zeilen, koksgereedschap en verdere kleinigheden en zal des daags te voren zo op Zoutkamp als Oostmahorn, een schip voor de gegadigden gereed leggen, welke op die dag, des nademiddags ten 3 uren, zullen afzeilen.


Datum: 06 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 2 mei. Te Kaap de Goede Hoop is den 11 februari gearriveerd het schip (opm: pink) de KOOPHANDEL, C.F. Jansen, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 mei. Brieven uit Demerarij berichten, dat aldaar en 5 februari 1820 gelukkig gearriveerd was het brikschip de SARAH AGATHA, kapt. L.M. Hofman; schip en equipagie waren in goede staat.


Datum: 09 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 mei. Den 1 dezer was op de hoogte van het eiland Wight het schip (opm: fregat) DE STREVER, kapt. Pieter Pietersen, van Surinamen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 mei. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Tuntelder (opm: tjalk, kapt. Jan R. Tuntelder), van Holstein naar Zaandam of Amsterdam, is den 25 april op Ameland gestrand.
Sedert onze laatste is van Texel uitgezeild het schip (opm: pink) JACOBA EN ANTOINETTA, kapt. D. Kraijer naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 mei. Te Helvoetsluis den 5 mei gearriveerd Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eeg, van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7 mei arriveerden te Helvoetsluis de schepen de COURIER, A. van Dijk, en VENILLIA, G. Straatman, van Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Tentije en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 15 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, gevoerd door W. Willems, lang 95 voet, wijd 22 voet 1 duim, hol 11 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Tentije en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 15 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd SARA JACOBA, gevoerd door kapt. B.E. Holwedel, lang 88 voet, wijd 21 voet 3 duim, hol 10 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer, makelaar, zal, op maandag den 15 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. C. Bakker, lang 84 voet, wijd 22 voet 7 duim, hol 11 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars, en bij Schäffer en Klinkert

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Wijma te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 24 mei 1820 des nademiddags ten 2 uren, in de herberg Benthem, presenteren te verkopen: een welbezeild Tjalkschip, zeer geschikt voor de binnenvaart zowel als voor de buitenvaart, genaamd de VROUW JELTJE, lang over steven 73 voet, wijd 15 voet, hol 6¾ voet, Hollandse maat en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde en aanbehorende goederen, zoodanig het wordt gevoerd bij schipper Jan H. Seeven, en is leggende te Harlingen. Nader onderrigt bij de Heren Barend Visser & Zoon, ten gem. stede.


Datum: 11 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een extra goed geconditioneerd en snelzeilend Engels gebouwd Kotterschip, groot circa 30 lasten, voerende de Hollandse vlag, en zijnde van een complete inventaris voorzien. Adres bij W. Smith en Comp, Kargadoors.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Den 8 dezer is in Texel binnengekomen het schip (opm: fregat) de STREVER, kapt. P. Pietersen van Suriname.


Datum: 12 mei 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 4 mei binnengekomen het kofschip JUPITER, kapt. B.R. van Wijk, met hout van Noorwegen, en het Engelse schonerschip LUNA, kapt. R. Cubith, met ballast van Londen.
Uitgezeild het kofschip HARLINGEN, kapt. Thomas Smith, met pannen naar de Oostzee en het kofschip de HOOPENDE VISSER, kapt. M. van den Berg, met ballast op avontuur.
Den 5 dito binnengekomen de smakschepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. Enkele J. Looze (opm: kapt. Engelke Jacobs Looze), EENDRACHT, kapt. Arend L. Speelman, beide met hout van Noorwegen en MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hoffhuis, met ballast op avontuur en het smakschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, ledig op avontuur.
Den 6 dito binnengekomen het sloepschip AMBLER, kapt. Wm. Watton, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het schonerschip the HOPE, kapt. Wm. Barfield, met boter &c. (opm: etc) naar Londen; het smakschip de 2 GEBROEDERS, kapt. H. Hulst, met ballast op avontuur, het galjootschip VROUW ENGEBORN, kapt. A.M. Ridderwold, met ballast naar Noorwegen, en het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.
Den 7 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW GEZINA, kapt. W.C. Lindeboom, en het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. A. Gierssen, beide met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum), 1 mei. Den 4 april uitgezeild het tjalkschip de VROUW HENDRYNA (opm: JUFVROUW HENDRINA), kapt. B.H. Engelsman, met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito uitgezeild het kofschip de JONGE TRYNTJE, kapt. A.B. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito uitgezeild het smakschip NIESKE CATRINE, kapt. C.C. Slagter, met Vriese kaas, boter, lijnkoeken en chicorei naar Noorwegen.
Van den 10 tot den 26 dito niets gepasseerd.
Den 27 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW HENDRYNA (opm: JUFVROUW HENDRINA), kapt. B.H. Engelsman, en de smakschepen VROUW LAULINA, kapt. J.H. Visser en de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Gosen, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 30 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met bonen, erwten en gerst, oud ijzer, een mand aardewerk en een … (opm: onleesbaar) van Altona.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuite Hol, lang 52, wijd 12 voeten, hol na rato, oud 13 jaren, liggende aan de Werf bij de wed. Haike Pieters van der Werff, te Dragten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal ten overstaan van den Deurwaarder A. Born, op vrijdag den 26 mei 1820 des avonds ten 5 uren, ten huize van Durk Elzinga, kastelein in de Terbandsterschans, bij het Heerenveen, publiek, presenteren te verkopen: Een Potschip, groot volgens de laatste meting 3 lasten, lang 49 voet, wijd en hol naar advenant, met al hetgeen daartoe en aanbehorende is, liggende aan de Heerenwal. Iemand genegen zijnde hetzelve uit de hand te kopen, vervoege zich by de Procureur F.A. Jongstra, te Heerenveen.


Datum: 13 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 mei. Den 16 februari is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip de ZEEUW, Woutersen, van China en Batavia; hetzelve heeft den 8 maart de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 9 mei. Den 27 december 1819 zijn te Batavia gearriveerd de schepen MARIA, M. Amsterdam, van Antwerpen, en ARINUS MARINUS, Langeveld, van Banca; van daar zijn vertrokken den 1 dito het schip FRANKLIN, Swaan, naar Amsterdam, den 11 dito SELINA, Wens, naar Ostende, den 19 HERCULES, King, en den 22 KOOPHANDEL, Jansen, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. De goederen van het te Tenbij (opm: Tenby, 51º40’ N.B. 04º42’ W.L.) afgekeurde brikschip DE JONGE LEONARD, kapt. Jacob Calander (opm: zie RC 080220), van St. Thomas naar Amsterdam, waren, volgens brief van 30 april, werkelijk overgeladen in het ten dien einde bevrachte schip STEADY kapt. J. Rotherford, hetwelk den 29 dito de reis naar Amsterdam had aangenomen en den 9 mei in Texel is binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. In een brief van Kaap de Goede Hoop van 8 februari wordt gemeld, dat het aldaar thuis behorende schip THEODOSIA, met onderscheidene goederen enige dagen te voren uit de Tafel- naar de Algoa-Baai gezeild zijnde, men twee dagen daarna, 30 mijl uit de wal, aan deszelfs boord brand ontdekt had, zo dat bij het openen der luiken de vlam daar uit sloeg; hetgeen de passagiers en equipage noodzaakte het schip te verlaten en zich ijlings in de sloep te werpen, met welke zij na twee dagen, zonder enig brood of water, bijna levenloos in de Tafelbaai terug gekomen waren; men veronderstelde dat de brand door vitriool-olie (opm: zwavelzuur), in het ruim geplaatst, ontstaan was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Te Helvoetsluis arriveerde den 11 ADMIRAAL BUISKES, W.P. Coffin, van Batavia; heeft even op de Ooster vastgezeten en is, door behulp van een loodsboot, er afgekomen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Den 7 mei laatstleden is door kapt. E.E. Hoveling, ten zuiden van Portland, in goede staat gepraaid het Embder koffschip de VROUW HIJLKE, Kapt. K.J. Ebeling, komende van Malaga en gedestineerd naar Stettin (opm: Szczecin).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 7 mei. Heden is ter rede van Vere gearriveerd het schip de ZWERVER, kapt. E. Petersen, van Surinamen.
Volgens ingekomen berigten uit Demerarij is aldaar in goede staat, op den 21 maart, gearriveerd het schip de DAGERAAD, kapt. Cornelis Riekels.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens berigten van Batavia, van den 25 december 1819, lagen daar ter rede Zijner Majesteits schip NASSAU, en de (opm: koopvaardij-)schepen ADMIRAAL BUIJSKES, ELIZABETH, HENRIETTE EN BETZEIJ (opm: pink HENRIETTE EN BETSEY), PEKIN en ARINUS MARINUS; brikken GOANHING, ADSISTANTIE, MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, INDRAMAIJOE, MANSOOR, FLORUS, HAPSING, BOANG BESIE, FORTLIEN, MARIANNA, GOANLIE en TIMOR; schooners SANSAA, ACTIVE, HAPKIEN, VREDES HOOP, SALA SALA MARTHA; Engelse schepen DUKE OF WELLINGTON, STANMORE, MORNING STAR, CANADA, BORNEO, GENERAL STUART en brik GESINA; Amerikase schip UNION; Franse schepen LA ROSE en LES QUATRE FRÈRES.
Te Samarang Zijner Majesteits schooner No. 16; brikken AGLAIJA, JOHANNA MARIA, JACOBA ALETTA, HELENA, MEGMERRILIES, HEER MANUEL en PIETERNELLA; schooner DOROTHEA; kotters FAIRA en PAMBLA; Engels schip MARIJ; Amerikase brik ALBION; Maleise schooner DASHER; Chinese brikken TJOANGIEN, TJIENGSOEN, JACOBA, TJIENGHIEN en HOOPE.
Te Sourabaija korvet ECLIPS; schooners DE SCHILDPAD, JOHANNA, IRIS en CALIJPSO; (opm: koopvaardij-)schepen MASTORA, JACOBA en JOHANNA FREDERIKA; brikken AMAZOON, TIKSING, CONSTANTIA, REMBANG HARMONIE, WILLEM JOHAN, MARSOEK, JUPIETER, HELEN, DE HOOP, JOHANNA en RECOVERIJ; schooners ROSE, SALOMENA, TIJNLION, MODESTE, ELIZABETH en JOHANNA ELIZABETH; Engelse schooner DERWENT; Frans schip LE COURIER DES ILES DU VENT.


Datum: 16 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Van Texel is uitgezeild het schip van oorlog WASSENAAR, kapitein-luitenant L. Spengler, aan boord hebbende de Schout-bij-nacht Ruijsch, naar de Middellandsche Zee. (opm: zie RC 060720)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. In het Vlie is binnengekomen H. Wiebes, van Bordeaux (moet naar Archangel); komt binnen wegens overlijden van de kapitein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Kapitein Pieter Carel Staghouwer, voerende het schip (opm: bark) de JONGE LODEWIJK ANTHONIJ, van Surinamen in Texel binnen, heeft in het Kanaal gepraaid het koffschip de HERSTELLING, kapt. Jan Roelofs Kuijper, van Malaga naar Stettin (opm: Szczecin), en in de Noordzee het schip de HARPONIER, kapitein De Hen, van Duinkerken naar IJsland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Kapitein L. Woutersen, voerende het schip de ZEEUW, welke, op zijn reis van Kanton (opm: Guangzhou) en Batavia naar Middelburg, aan de Kaap de Goede Hoop is aangeweest, heeft in de Straat Sunda, in volkomen goede staat, gepraaid het schip de JONGE CORNELIS, kapt. Jacob Duijff (opm: pink JAN EN CORNELIS), van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Uit het Vlie gezeild K.K. Leegen (opm: JONGE GERRIT) naar Nerva.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Den 5 dezer is van Helvoetsluis naar Batavia vertrokken Zr.Ms. transportschip MARIA ANTOINETTA, met een transport van 100 manschappen, onder commando van de luitenant-kolonel Burer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Van Helvoetsluis zeilde den 13 Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eeg, en ELIZABETH JOHANNA, W. Lucas, naar Batavia; dezelve is, door contrarie-wind, onder de Goereese haven ten anker gekomen, doch de volgende dag weder naar zee gezeild.
Den 14 vertrok ANNA EN REGINA, J.K. Mopstock, naar Oosterrisoer (opm: Oster Risör, 58º43’ N.B. 09º13’ O.L.).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 mei. Den 13 des morgens zeilden uit de Maas de JOHANNA CORNELIA, A. Zeeuwen, naar Rouaan; de ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, naar Lissabon; de DRIE GEBROEDERS, D. Meijnders, naar Danzig (opm: Gdansk); de GEBROEDERS GEELVINK, C.H. Bruns, naar Turkow (opm: waarschijnlijk Torekov, 56º25’ N.B. 12º37’ O.L.); de SOPHIA, C. Bindeman, naar Normantier (opm: Île de Noirmoutier).
Den 13 des middags arriveerden de ZEELUST, R.R. Legger, van Kiel; de JONGE JAN, A. Fokken, van Libau (opm: Liepaja); de ONDERNEMINGSLUST, H. Gronewold, van Elbing (opm: Elblag); de ONDERNEMING, H.F. Klie, van Hull; de GUSTAAF HENRICH, F.W. Witt, van Anklam; de MINERVA, M.C. Mann, van Grijpswold (opm: Greifswald); de JULIANA CAROLINA, C.F. Janet, van Wolgast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 mei uitgezeild de kofschepen de EENDRAGT, kapt. H.J. Korter en ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, beide met ballast op avontuur; de smakschepen de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, de VROUW MARGARETHA, kapt. E. Pot; de VROUW MARTHA, kapt. D. Clazen de Groot, de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Piebes en de SNELHEID, kapt. W.J. Smit (opm: kapt. Wolbert Alberts Smit), alle met ballast op avontuur.
Den 9 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW METTA, kapt. J.C. Beet (opm: hoogstwaarschijnlijk Biet), met rogge van Rostock, het tjalkschip St. ANTONIUS, kapt. L.C. Scheepers, met garst van Wismar, en het smakschip de VROUW RIEKA, kapt. Rente Everts Zoutman, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het tjalkschip WELVAART, kapt. B.J. de Groot, ledig op avontuur en het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. C.H. de Weerd, met ballast op avontuur.
Den 10 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, HOOP OP BETERSCHAP, kapt. H.G. Busker, HELMINA, kapt. P.H. Schuiring; de VROUW HILLEGINA, kapt. J.B. Jager, de kofschepen de JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluik en de VROUW ANNA, kapt. J.J. Mate (opm: mogelijk Maas), alle met hout van Noorwegen, het sloepschip the WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen.
Uitgezeild de smakschepen de 2 VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, de JUFVROUW ANNA, kapt. Jan Cornelis Fokkes, en het tjalkschip de VRIENDSCHAP, kapt. H. Popken, met ballast op avontuur.
Den 11 dito binnengekomen de schonerschepen MARTHA, kapt. Jens Larsen, met hout van Noorwegen, de LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.
Uitgezeild de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieter Smit, de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, en het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuiring, alle drie met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 12 mei binnengekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. Jan Klazen Nap, met zout van Leverpool (opm: Liverpool).
Uitgezeild het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan H. Fijn, met Ballast op avontuur, en het tjalkschip IDA CORNELIA, kapt. Geert C. Broekema, met pannen en steen naar Hamburg.
Den (opm: onleesbaar) dito uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, en het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een geregte helft in een Trekschip, met alle deszelfs annexen (opm: toebehoren), varende van Sneek op Leeuwarden en terug. Conditiën van verkoop zijn te vernemen bij L. Verwer, koopman te Sneek. (opm: zie ook volgend bericht)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Deurwaarder J.A. Nijsloot, te Leeuwarden, zal op maandagen den 29 mei 1820, bij de provisionele, en den 5 juni daaraanvolgende, bij de finale palmslag, telkens ten 3 uren na de middag, ten huize van C.B. Buys, in de Koornbeurs te Leeuwarden, bij strijk- en verhooggeld verkopen: de helft van een Trekveerschip, met aanbehoren, varende van Leeuwarden op Sneek en terug, en toebehorende aan Gerrit Fredriks van der Werf, schipper te Leeuwarden. (opm: LC 020620 meldt dat bij de voorlopige palmslag NLG 2655,00 geboden is)


Datum: 18 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Volgens brief van Uddevalla, van 2 mei, was aldaar op de kust gevonden een scheepswrak zonder bodem en zonder volk, voor zo verre men had kunnen ontdekken afkomstig van de brik AURORA, kapt. Carl Jansson (opm: C. Jansen), t’huis behorende te Amsterdam, en van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) derwaarts gedestineerd; voorts had men nog geborgen enige ankers en zeilen, een end ankertouw, lopend want, benevens een partij pijpenduigen. (opm: zie ook RC 110420 en 200420)


Datum: 20 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Den 16 dezer is ter rede van Middelburg gearriveerd de ZEEUW (opm: fregat), L. Woutersen, van Kanton (opm: Guangzhou) in China.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. To be sold immediately the British ship BETSEY, burthen about 140 tons, coppered, having 6 guns, and well found in stores. Was built on Java for Government in 1811-1812 of the best timber, and is well adapted for the coasting trade here or Bengal. Apply to Messrs. Miln, Haswell & Co, Great River Street, agents for the ship.


Datum: 23 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. T. Spiesen, met granen, van de Elve (opm: Elbe) naar Amsterdam, is met schade te Enkhuizen binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van 8 maart, was twee dagen te voren in de Tafelbaai binnengekomen het Nederlands brikschip MARIA, kapt. Everts, van Calcutta naar Antwerpen; hetzelve zou spoedig te reis vervolgen.
Het Engels oorlogsfregat LEANDER, den 6 januari uit Engeland naar de Oost-Indiën gezeild en 6 maart in Baai Fals aangekomen, had onder de Linie (opm: evenaar) gezien doch niet gepraaid, een Nederlands oorlogsfregat, voerende schout-bij-nachts vlag, en met de LEANDER dezelfde koers houdende, vermoedelijk Zijner Majesteits fregat VAN DER WERF, kapt. Lewe van Aduard, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Musquetier, den 1 december anno passato (opm: verleden jaar) van Helvoet naar Batavia vertrokken en sedert in Texel en Plymouth binnen geweest. (opm: zie RC 060120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Kapitein Johannes Balthazar Fuchs, voerende het schip (opm: brik) CONSTANTIA, dacht, volgens brief van Port-à-Prince, in dato 23 maart, in het laatst van april de reis van daar naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 mei uitgezeild de smakschepen VROUW RIEKA, kapt. Rente E. Zoutman, de ZEELUST, kapt. J.R. de Boer, beide met ballast op avontuur, en MARIA SOPHIA, kapt. Rinse Douwes Lovius, met pannen en steen naar de Oostzee.
Den 18 dito uitgezeild het tjalkschip St. ANTONI, kapt. L.C. Scheepers, en het smakschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. E.J. Looze, beide ledig op avontuur.
Den 19 dito binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen.
Den 20 dito binnengekomen het kofschip de VROUW ITINA, kapt. G.J. Postema, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de smakschepen de EENDRAGT, kapt A.L. Speelman, de VROUW HENDRIKA, kapt. Lodewijk Klazens de Jong, HELENA, kapt. Pieter A. Schuiring en het tjalkschip de VROUW METTA, kapt. J.C. Biet, alle met ballast op avontuur, het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, en het sloepschip the WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito uitgezeild het galjootschip JUPITER, kapt. B.R. van Wijk, en de smakschepen
de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, de HOOP OP BETERSCHAP, kapt. H.G. Bosker, alle met ballast op avontuur, het pinkschip NORGE, kapt. Lars Jorgens, en het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, beide met ballast naar Noorwegen.


Datum: 24 mei 1820


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Texel. Kapt. J.C. Janssen, voerende het schip (opm: kof) de JONGE BAREND, is den 20 mei van quarantaine ontslagen.


Datum: 25 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Arnhem, 22 mei. Gisteren avond zijn er weder twee schuiten met Wurtembergse landverhuizers aan deze stad aangekomen. Hun getal bedraagt honderd twintig personen, kinderen mede gerekend. Zij zijn voornemens, zich naar Noord-Amerika te begeven, en zullen, volgens hun zeggen, nog door velen hunner landslieden gevolgd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. In Texel binnengekomen Zr.Ms. Transportschip FLORA, kapitein-luitenant Dingemans, van Plymouth.
Uitgezeild Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eeg, ter kruistogt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 mei. Kapitein J. Jurgensen, voerende het Nederlands brikschip NEPTUNUS, van Triëst te Amsterdam gearriveerd, heeft, 65 Engelse mijlen west van St. Marie (65 mijl westelijk. van Capo Santa Maria di Leuca in positie: 39º46’ N.B. 16º56’ O.L. [Golf van Tarente]), ontmoet de scheepsboot met de equipagie van de Engelse brik ALERT, kapitein W. Mann, den 13 februari van Triëst naar Hamburg vertrokken, hetwelk door de bliksem getroffen en verloren geraakt was (opm: zie RC 020520); welke equipagie, in acht personen bestaande, door hem overgenomen en na twaalf dagen vertoevens bij Malta aan land gezet is.
Voorts rapporteert hij medio april op de hoogte van Kaap Roxent in goede staat zeilende gepraaid te hebben een brik, gevoerd door kapitein Olsen, van Triëst naar Koppenhagen, Lübeck en Stettin (opm: Szczecin).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 22 mei. Heden is alhier gearriveerd het schip de KOLONIST, kapt. Jacob Riewerts, van Demerarij.


Datum: 26 mei 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek, bij gereed geld, aan de meestbiedende te verkopen: een Kofscheepje, de TWEE GEBROEDERS, lang 39 voet, wijd 12 voet en hol 4 voet, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere aanhorigheden. Toebehorende aan de Erven van Aatze Botes Koudenburg, en thans liggende te Ezumazijl.


Datum: 27 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Het schip de VROUW MARTHA, kapt. Jan Tade Oltmans, van Bremen naar Amsterdam, is den 16e op Schiermonnikoog gestrand; de lading koolzaad is geborgen, ofschoon gedeeltelijk beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Het schip (opm: fregat) ALIDA HESTER, kapt. F.C. Nahlop, van Amsterdam naar Surinamen, zou volgens brief van Tenerife, in dato 8 maart, in de helft dier maand van daar naar Caijenne en Surinamen vertrekken; gemelde kapitein had den 2 januari in een zware storm ter rede van Santa-Cruz twee ankers en touwen moeten kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 mei. Van Helvoetsluis wordt van den 25 gemeld: des namiddags arriveerde Zr.Ms. korvetschip van oorlog DE DOLPHIJN, kapitein-luitenant Waerdenburg, van Curaçao.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den 8 juni 1820, des namiddags om drie uren, zullen de Provisionele (opm: voorlopige) Sijndics (opm: stadssecretaris en stadsadvocaat) in het faillissement van Hieronimus Gudde Sr, Mulock Houwer en mr. Jacobus Boeije, in het Nieuwe Heren-Logement bij J.J. van Oppen, te Zierikzee, als daartoe behoorlijk door de Heer Regter-Commissaris mr. M.B. de Jonge te zijn geautoriseerd, ingevolge art. 492 van het wetboek van Koophandel, overgaan om, ten overstaan van de Heer Griffier bij het Vredegeregt aldaar, publiek te presenteren en aan de genoegbiedende bij opbod te verkopen:
1. Een Tjalk Kofschip, genaamd DE VEREENIGING, lang over steven 60 voeten, houdende 27 lasten, met al deszelfs staande en lopende want, zeilen, ankers, kabels en hetgeen daar verder bij behoort; alles bij biljetten breder omschreven.
5. Een aandeel in de nieuw opgerigte Visscherij van Zierikzee, groot NLG 100, waarvan reeds twee termijnen, ieder à NLG 25, zijn gefourneerd.
(opm: de kavels 2, 3 en 4 hadden geen betrekking op scheepvaart)
Iemand nader onderrigt begerende, adressere zich bij de Provisionele Sijndics, hierboven genoemd. (opm: zie RC 310820)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H. Schäffer en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 29 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd MINERVA, gevoerd geweest door kapt. O.M. Scholl, lang 72 voet 5 en 1 half duim, wijd 22 voet 4 duim, hol 9 voet 8 duim, het verdek hoog 4 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en G.J. Roland Holst, makelaars, zullen, op maandag den 29 mei 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands Brikschip, genaamd ANNA SOPHIA, gevoerd geweest door kapt. J.J. Mulder, lang 89 voet, wijd 25 voet, hol 12 voet 7 duim, het verdek hoog 5 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop, berigt bij de makelaars. (opm: zie ook RC 280920)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WILHELMINA LAURENTIUS, kapt. J.J. Swart, van Rostock, en de JUFFROUW JOHANNA, kapt. H.J. Jeltes, van Libau (opm: Liepaja), beide met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een partij kruiwagens. Te bevragen bij W. Korthals, boeierschipper en logementhouder, in de Palingstraat te Dordrecht.


Datum: 30 mei 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 mei. Zr.Ms. oorlogskorvet HET ZEEPAARD, kapitein luitenant Reijnst, den 5 mei uit Texel naar Batavia gezeild, is den 15 dito, uit hoofde van tegenwind, te Plymouth binnengelopen, doch heeft den 23 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Het getal der in het vorige jaar te Curaçao ingeklaarde vaartuigen bedraagt 474, en dat der uitgeklaarde 451.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 23 mei binnengekomen het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Londen en het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klazen, met hout van Noorwegen.
Den 24 dito uitgezeild het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. Jan J. Kluin, met ballast op avontuur, en het tjalkschip de VROUW HILLEGINA, kapt. J.B. Jager, ledig op avontuur.
Binnengekomen de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met hout van Memel (opm: Klaipeda), de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle Haijes van der Laan, met rogge van Elbing (opm: Elblag) en het kofscheepje NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met looderts van Leverpool.
Den 25 dito, als bijlegger, het everschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. Mattijs Jansen, met weit (opm: tarwe) en garst van Hamburg naar Amsterdam.
Den 26 dito binnengekomen de tjalkschepen de VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Stuur, met hout van Noorwegen, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, met rogge en garst van Wismar.
Den 27 dito uitgezeild het kofschip de JONGE JUFVROUW SARA, kapt. Albert Sluik, met ballast op avontuur.
Den 28 dito uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, het sloepschip de AMBLER, kapt. Watton, beide met boter enz. naar Londen, en het smakschip de VROUW ANNA, kapt. J.J. Maas, met ballast op avontuur.
Binnengekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen, het smakschip de VROUW ITINA (opm: waarschijnlijk VROUW ETTINA, zie LC 130620), kapt. A.J. Zeeman, en het barkschip PROVIDENTIA AREND, kapt. Rasmus G. Agerup, beide met hout van Noorwegen.


Datum: 01 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. In Terschelling binnengekomen H.B. Swart (opm: de VROUW ELISABETH), van Dantzig (opm: Gdansk), met verlies van anker en touw.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het schip (opm: hekschuit) de DRIE GEBROEDERS, kapitein Jan Jansen Orre, van Lübeck naar Amsterdam, is den 26 mei, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), door een visser te Enkhuizen binnengebragt; de kapitein vreest dat een gedeelte der lading beschadigd zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Het schip BERTHA, kapt. E. Krause, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is, volgens brief van Hamburg van den 26 mei, in de nacht van den 20 dito, bij zwaar stormweer, op de Jutse kust (opm: de kust van Jutland), twee mijlen west van Schagen (opm: Skagen), verongelukt en vol water geraakt; zijnde niets dan het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Kapitein Spreeuw heeft den 26 mei, 8 mijlen oost van de Goeree, in goede staat gepraaid het schip de VEREENIGING, kapt. A. Roos, den 23 dito uit Texel naar Surinamen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Den 27 dezer is bij Douvres (opm: Dover) in goede staat gepraaid kapt. P.J. Klein, van Bordeaux, gedestineerd naar Hamburg, door het kofschip ZORG EN VLIJT, kapt. H. Rubinga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Men verneemt van het eiland Java, dat de Nederlandse Zeemagt, onder de Schout-bij-nacht Wolterbeek, de rivier van Palembang gestreng blokkeert, en dat de Sultan reeds dikwerf te vergeefs onderhandelingen heeft pogen aan te knopen. (opm: zie o.a. RC 060420)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 1 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Oleron, met zout.


Datum: 02 juni 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Daar wordt sedert den 20 mei I.I. vermist een Eengangs Boot, lang 15 à 16 voet, van voren en van agteren geverwd, het helmhout geteerd, in ieder zijde twee zweerdsbouts gaten, doch zonder zweerden, aan ieder boord een ijzeren roeipen; die hetzelve weet aan te wijzen aan of teregt brenge bij Age W. v.d. Berg, scheepstimmerbaas te Heeg, of bij de eigenaar D.B. Demmer te Ypecolsga, zal wel beloond worden.


Datum: 03 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 mei. Den 29 dezer bevond zich op de hoogte van Plymouth een Nederlands oorlogsschip van 74 stukken, zijnde waarschijnlijk de WASSENAAR, kapitein-luitenant Spengler, aan boord hebbende de Schout-bij-nacht Ruijsch, en den 13 mei uit Texel naar de Middellandse Zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Van Vlissingen wordt den 30 mei gemeld: Zr.Ms. brik COURIER, kapitein-luitenant E. Eegh, is van deszelfs togt uit zee alhier geretourneerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Van Vlissingen wordt den 30 mei gemeld: De Engelse brik de HARMONIE, kapt. Brown, is op de bank de Caloot vastgeraakt; daar men dezelve bij hoog water niet heeft kunnen afbrengen, zal men genoodzaakt zijn dezelve te ligten. Deze brik is naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. van Goorlaecken en L.A. de Marij, beëdigde scheeps-makelaars, zijn voornemens, op last van hunnen Principaal, en ten overstaan van een der bevoegde Beambten, binnen Antwerpen, te verkopen, ter Beurze Zaal aldaar, op vrijdag den 9 juni 1820, des namiddags te twee uren: een extra welbezeild in Vriesland gebouwd Kofschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, onder Nederlandse vlag, gevoerd bij kapitein E.E. de Vries, lang over steven 89 en 1 half voeten, wijd over de berghouten 22 en 1 half voeten, hol op de uitwatering 11 en 1 vierde voeten, alles Vriesche maat; met alle deszelfs masten, rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren; zo als hetzelve is liggende in het tweede Bassin te Antwerpen. Nadere onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 mei. Het schip the JACOBA, kapt. B.L. Pekelder (opm: kapt. Berend Lubberts Pekelder), van Amsterdam naar Rouaan, is l.l. donderdag den 25 dezer op Kentish Knock geheel verongelukt; slechts één man is gered. (opm: zie RC 060620)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Den 31 mei is in Texel binnengekomen het schip PAULINA, kapt J. Johannesen van Suriname


Datum: 06 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juni. De geredde matroos van de equipagie van het verongelukte schip JACOBA (opm: zie NRC 030620), kapitein B.L. Pekelder, is genaamd De Groot; dezelve is des namiddags door een visser uit de mast gehaald, en met het schip CORNELIA, kapt. C. Havestein, alhier binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe Poon, geschikt voor een marktschuit, zo even van stapel gelopen, lang 50 en wijd 15 en 1 half voeten.
Te bevragen bij de scheepstimmerman C. Ceelen, te Gorinchem.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra snelzeilende Boeijer, lang over steven 28 voet, wijd 9 voet, van een complete inventaris voorzien.
Te bevragen bij G. Visser, zeilmaker, op de Gelderschekaai, Wijk B, No. 67, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juni. Van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) wordt van den 18 mei gemeld, dat het Deense schip de PHENIX den 7 dito bij een hevige storm op de noordkust van Memel (opm: Klaipeda) gestrand is, en dat de manschappen zeker zouden zijn omgekomen, indien niet de heer Schroder, alle gevaar trotserende, dezelve gered had; eerst redde hij met de meeste moed zeven man, doch werd zelve daarbij zodanig aan de borst gekwetst, dat hij niet in staat was iets ter redding der overige ongelukkigen te kunnen doen; de loodsen beproefden toen een tweede poging tot redding, doch werden door de golven terug geworpen, waarop de heer Schroder, niettegenstaande het dreigend gevaar en de reeds bekomen wonde, nog een poging waagde, welke hem gelukte, en waardoor de overige manschappen, acht-en-twintig in getal, van een gewisse dood gered werden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen TIEDO, kapt. E. Tiedex van Kopenhagen, en ALBERTUS, kapt. J.P. Kaijser, van Bantholm, beide met granen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Den 4 juni is bij Texel binnengekomen de ELIZABETH, kapt. C. Pakes van Batavia.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo. Binnengekomen het schip (opm: fregat) JOHANNA EN MARIA CONSTANTIA, kapt. M. de Harder, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 29 mei binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen en het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, met zout van Leverpool (opm: Liverpool).
Den 3 juni uitgezeild het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klazen, met ballast naar Noorwegen, de sloepschepen UNION, kapt. A. Gallawaij, SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen.
Binnengekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen, de tjalkschepen de MORGENSTER, kapt. M. Janssen, de VROUW GEZINA, kapt. Harmen Seede, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Hendk. Otten, alle drie ledig van Amsterdam.
Den 4 dito binnengekomen het smakschip de VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof Goukes Oostra, met hout uit de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Schuiteschip, lang over steven 64½ voet, wijd 14½ voet, hol op de welling 4½ voet, met zeil en treil, ankers en touwen, liggende op de Heerenwal bij het Heerenveen, bij Johannes Martens van Boon, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens om op den 12 juni aanstaanden, ten huize van de kastelein Jan van ’t Ende, te Kampen, des avonds ten 7 uren, te doen inzetten, en op den 19 daaraanvolgende, op tijd, uur en plaats, voornoemd, publiek te verkopen:
Een Tjalkschip, genaamd de VROUW HELENA, lang over steven 70½ voet, houdende 27 lasten, laatst gevoerd geweest bij schipper Sijbrand Cornelis, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, trossen, en hetgeen verder daarbij behoort; alles bij de billetten breder omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Notaris Mr. H.R. Verhaagen, te Kampen, voornoemd.


Datum: 08 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Kapt. J.P. Spindler, voerende het schip de IJSSELSTROOM, van Hamburg naar Antwerpen, den 29 mei in Terschelling terug uit zee gekomen, rapporteert, dat hij zijn reis tot digt aan Walcheren gevorderd, en West Kappelle ZZW 2 mijlen van zich hebbende, aldaar gedurig sein deed om een loods te bekomen, doch niettegenstaande alle aangewende moeite er geen loods buiten kwam, dus genoodzaakt zijnde zijn reis te vervolgen, brak door het zware zeilen de mast, en dus geen zeil meer kunnende voeren, is hij tot beneden Texel gedreven, doch met adsistentie van een Terschellingen loodsschuit in Terschelling binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Van Petersburg wordt van den 23 april gemeld, dat het ijs op die rivier sedert ruim veertien dagen los geraakt was. Het schip STAD EN LANDE, kapt. H.C. Smit, naar Amsterdam gedestineerd, had door het drijfijs beide de ankers verloren, en was aan de grond geraakt, doch reeds weder vlot; het schip en de lading waren in goede staat en de verlorene ankers weder gevist.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Kapt. K.A. Blaauw, voerende het kofscheepje de JONGE AUKE, den 22 mei uit Texel gezeild naar Port-à-Port, meldt van onder de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) in het Kanaal, in dato 28 dito, dat hij, twee dagen na zijn uitzeilen, met flauwe oosten wind tot aan de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gevorderd zijnde, door zware storm en tegenwind overvallen was geworden, doch met zwaar zeilen aldaar den 26 dito behouden ten anker gekomen was, onder een aantal schepen, om de West gedestineerd; het schip en de lading waren in de beste orde.
Ook meldt genoemde kapitein, dat verscheidene der met hem uit Texel gezeilde schepen nog in de Noordzee kruisten, en zo hij vreesde terug gedreven zouden zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van een publiek ambtenaar, op vrijdag den 16 juni 1820, des middags ten 12 ure, ten huize van P. Smits, in den Engel, op de Rietdijk, te Dordrecht, van: een sedert weinige jaren nieuw getimmerd Kalkpont, met deszelfs inhebbende lading, ten bedrage van ruim 500 hoeden (opm: à ca. 8 ton) kalk, zo als dezelve gezonken ligt voor de gemeente Sliedrecht. En zulks tegen contante betaling.
Onderrichting is te bekomen te Kantore van de heren M.J. Masion en mr. J.H. Holle, procureur te Dordrecht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juni. Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE LÉVRIER (opm: smak), kapt. J. Piebers naar Rouen.


Datum: 09 juni 1820


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen: Te Batavia JAN EN CORNELIS, kapt. J. Duijff

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De openbare Notaris J.M. de With, te Buitenpost, zal op dinsdag den 20 juni 1820, des morgens ten 9 ure, op de scheepstimmerwerf van wijlen Gosse Folkerts weduwe, op de Rohel, aan het Collonelsdiep onder Harkema Opeinde, bij boelgoed verkopen: een grote partij Scheepstimmerhout, bestaande in eiken planken, stukken, stroken, steunders, kromhout, benevens 50 à 60 eiken stammen, een Bollepraam, een Praamke, met mast, zeil en fok, alsmede twee scheepsvlakten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Ane Witteveen, in de Lemmer, presenteert publiek bij strijk- en verhooggelden te verkopen: een Tjalkschip, genaamd de VROUW JANTJE, gevoerd bij schipper Berend Jelles de Vries, lang over steven 70, wijd 15¼ en hol 7¼ voeten, groot 40 roggelasten, in de jare 1810 nieuw uitgehaald in de Lemmer, alwaar hetzelve thans is liggende en zulks met deszelfs zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want en verdere toebehoren, breder volgens inventaris.
Wie hier aan gadinge maakt, kome op vrijdag den dertigsten juni 1820, des voordemiddags ten tien uren, bij de provisionele, en des avonds ten zes uren, bij de finale toewijzing, telkens ten huize van Hendrikus le Heux, kastelein in het logement de Wildeman in de Lemmer, en kope op alsdan voor te lezene Conditiën, welke inmiddels te zien zijn bij voornoemden Notaris, in de Lemmer.


Datum: 10 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Den 31 mei was op de hoogte van Falmouth het schip PELICAN, van St. Thomas naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Het schip de JOHANNES GERARDUS (opm: galjas JOHANNES GERHARDUS), K. Sipkes, van Amsterdam naar Surinamen, is den 9 mei de Madera binnengelopen, doch den 13 dito weder vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. In Terschelling binnengekomen: H.S. Hooghout (opm: H.S. Hooghout onbekend, waarschijnlijk S.H. Hooghout, kapitein van de smak CASTOR) van Kiel en F.D. Koster (opm: kof VROUW GRIETJE) van Heiligenhafen, beide met verlies van anker en touw.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Kapt. F.H. Lamke, van Hamburg naar Bayonne, heeft, wegens weigering in het wenden aan de lagerwal, in het Gat aan de grond gezeten, waarbij hij een anker, touw en zwaard verloren en lekkagie bekomen heeft, doch is met adsistentie van drie loodsschuiten in vlot water en in het Ras van Terschelling gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het schip de JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman, van Amsterdam naar Rouaan, is lek en zwaar ontramponeerd uit zee terug en te Medemblik binnengekomen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het schip ELSABE, kapt. R.R. Coerkamp, van Howacht naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van 3 juni, aldaar met gebroken roer, zwaard en ra binnengelopen; de lading tarwe zal waarschijnlijk in ligters naar Amsterdam gebragt worden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te bevrachten of te koop: de snelzeilende, gekoperde brik EXPERIMENT, gevoerd door kapt. Henry Hooper, groot 230 tonnen, 4 jaren geleden te Manila gebouwd, tegenwoordig op deze rede (opm: Batavia) liggende onder Nederlandse vlag. Adres bij Colville, Jutting & Co.
Batavia, den 9 juni 1820.


Datum: 13 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juni. Het schip VOLHARDING, kapt. Schipper, te Falmouth binnengelopen (opm: zie RC 080420), is, na gerepareerd te hebben, den 5 dezer van daar naar Antwerpen vertrokken. (opm: zie RC 170620)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. In Terschelling is binnengekomen M.P. Gribnitz van Memel (opm: Klaipeda). Moest wegens zware lekkagie en andere schade naar Harlingen zeilen om te repareren. Ondertussen is de lekkagie zodanig toegenomen, dat het des middags van den 6 juni, op deszelfs last hout drijvende, voor het Ras van Terschelling aan de wal is gezet; heeft een loodsschuit en enige vissersschuiten tot adsistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. J. Freeze, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met verlies van anker, touw, en zware lekkagie, is naar Harlingen gezeild om te repareren; heeft een loodsschuit tot adsistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. M.C. Schmidt (opm: mogelijk ANNA MARGARETHA, buitenlander), van Holbaek naar Rotterdam, zeilt wegens zware lekkagie in het Ras van Terschelling om te repareren; heeft een loodsschuit tot adsistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Binnengekomen J. Poppen van Embden (opm: Emden), met verlies van anker en touw.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, F. der Kinderen, en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op donderdag den 22 juni 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam op de werf de Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het hol van het Pinkschip, genaamd DE HERSTELDER, lang 102 voet, wijd 26 voet, hol 13 voet 2 duim, het verdek hoog 6 voet 5½ duim, alles Amsterdamse maat. Alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Breder bij notitie en berigt bij de makelaars. (opm: de pink DE HERSTELLER, laatstelijk gevoerd door kapt. Pieter Zink, werd waarschijnlijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer, makelaar, zal, op maandag den 19 juni 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VIJF VRIENDEN, gevoerd geweest door kapt. H.J. Oltmans, lang 81 voet, wijd 22 voet, hol 15 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij Schäffer en Klinkert.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Voor Antwerpen hier te rede gekomen: ANDREAS, kapt. B. Pahsson, van Gothenburg, en de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koops, van Memel, beide met balken en planken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EENIGHEDEN, kapt. L.C. Rije, van Drammen, de DAGERAAD (opm: smak), kapt. J.A. Smit, de SNELHEID (opm: smak), kapt. W.A. Smit, beide van Drobak, en alle drie met hout, en AURORA, kapt. Carl Grün, van Memel (opm: Klaipeda), met rogge.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Alhier is ter rede gekomen la BELLE ALLIANCE (opm: pleit), kapt. A. Schipman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Brussel gedestineerd, met timmerhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige verkoping, met authorisatie van de regter.
Op zaterdag 17 juni 1820, des voormiddags te 11 uren, zal ten verzoeke van de heer Christoffel Walles, scheepskapitein voerende het brikschip JOHANNES, liggende in de haven van Delfzijl, ten huize van kastelein Smaal, ten overstaan van Mr. P.Ph. du Cloux, griffier bij de regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Appingedam, publiek worden verkocht, om contant geld: 18 lasten witte erwten, 2 lasten grauwe dito en 190 zakken lijnzaad, alles door zeewater beschadigd en uit gemeld brikschip geloste goederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 juni binnengekomen het brikschip PETRONELLA, kapt. Peter Ugland Junior, met hout van Noorwegen.
Den 6 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, met hout van Noorwegen; de GOEDE INTENTIE, kapt. Teeke J. van de Veer, met rogge van Memel (opm: Klaipeda); het galjootschip de JONGE JAN, kapt. F.H. Lampe, met haver en enige stukgoederen van Hamburg naar Baijonne (opm: later kof genoemd, zie LC 250720); het galjasschip ADOLPHUS, kapt. Johan Freeze (opm: zie LC 250720), met rogge, tarwe en erwten van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; het sloepschip PEGGY, kapt. John Schotland, met tarwe, rogge en erwten van Koningsbergen naar Amsterdam, komende de drie laatsten alhier binnen door zware lekkagie, om te repareren.
Uitgezeild de kofschepen CONCORDIA, kapt. Jan Klazen Nap, de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, beide met ballast op avontuur en het smakschip de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Zeeman, met ballast op avontuur.
Den 7 dito binnengekomen de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jong, de VROUW MARGARETHA, kapt. E. Pot, de VERHILDERSUM, kapt. Jouke Cornelis Visser, alle drie met Hout van Noorwegen.
Den 8 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Pijbes, het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, alle drie met Hout van Noorwegen.
Uitgezeild de tjalkschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Otten, met vloerstenen naar Hamburg, de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, met pannen op avontuur.
Den 9 dito binnengekomen het tjalkschip de VRIENDSCHAP, kapt. H. Popken, met hout van Noorwegen, het schonerschip the HOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Londen.
Uitgezeild de kofscheepjes de VROUW GEZINA, kapt. H. Seede, met steen naar de Kleine Oost (opm: de Levant), de MORGENSTERN, kapt. M.M. Janssen, met pannen en steen naar Hamburg, NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met pannen naar Hamburg.
Den 11 dito uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Junior, en het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum), 1 juni. Den 3 mei binnengekomen het smakschip BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met hout van Noorwegen.
Den 6 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LAULINA, kapt. J.H. Visser, met ballast op avontuur.
Den 8 dito binnengekomen het kofschip de JONGE TRYNTJE, kapt. A.B. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 9 dito uitgezeild het smakschïp de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Gosen, en het tjalkschip de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. B.H. Engelsman, beide met ballast op avontuur.
Den 12 dito binnengekomen het smakschip NIESKE CATRINE, kapt. C.C. Slagter, met hout van Noorwegen, en het jagtschip de VROUW ELISABETH, schipper D. Roef, ledigscheeps van Embden.
Den 15 dito uitgezeild het smakschip de BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met ballast naar Drammen, het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met geprepareerde cichorei en cichoreiwortels naar Altona, een Vriesch kopjagt, schipper J.T. Sandstra, met zoetemelkse en grove kaas, cichorei, spekhammen, gekorven tabak, boter en 4 ankers (opm: elk 45 flessen) jenever naar Hamburg.
Den 22 dito uitgezeild het smakschip NIESKE CATRINE, kapt. C.C. Slagter, met ballast naar Noorwegen.
Den 29 dito uitgezeild het kofschip de JONGE TRYNTJE, kapt. A.B. Visser, met ballast naar Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 15 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Het schip DERENTZ WELVAART (opm: smak DRENTSCHE WELVAREN) kapt. J.B. Mulder, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is te Mandahl (opm: Mandal) lek binnengelopen. (opm: zie RC 220620)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Het schip MARIA, kapt. J.H. Kraanstuiver, van Amsterdam naar New Orleans, is den 7 mei gepraaid op 29º11’ (opm: noorder-) breedte 34º11’ westerlengte.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VIJF GEBROEDERS (opm: driemast galjoot), kapt. D. Steur, naar de Havannah, met jenever.


Datum: 17 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Kapitein C.H. Schreuder, voerende het schip (opm: smak) de JONGE SCHREUDER, van Amsterdam naar Rouaan, meldt van Dieppe, van den 9 juni, dat hij na 18 dagen in zee te zijn geweest, met overgeworpen lading aldaar was binnengelopen, doch over twee dagen de reis dacht te kunnen voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Het schip de VOLHARDING, Schippers, van Bayonne naar Antwerpen, is den 11 dezer, na te Falmouth gerepareerd te hebben (opm: zie RC 130620), zeer lek te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar men verneemt zal er op de Eems een inrigting voor loodsen tot stand komen, hetwelk voor de handel en de scheepvaart van veel belang zal zijn. Op het eiland Borcum (opm: Borkum) wonen zeer ervaren zeelieden, welke de Ooster- en Wester-Eems naauwkeurig kennen, en na dat de regering op dat eiland een voortreffelijke vuurbaak op de hoge kerktoren heeft doen aanleggen, welke meer dan op 4 mijlen afstands in zee gezien kan worden, zo zal, door de inrigting van loodsen, met een loodsen-kommandeur aan hun hoofd, de scheepvaart op de Ooster- en Wester-Eems een der zekerste aan de gehele Noordkust worden, naar dien de uitwateringen van die stroom zeer diep zijn, zo dat de grootste koopvaardijschepen, wanneer goede loodsen zich aan boord van dezelve bevinden, de Eems kunnen opzeilen.
(opm: Eerst op 1 juli 1857 werd voor de Eems de Nederlandse Rijksloodsdienst ingesteld; op 25 augustus 1858 werd te Aurich de Emslotsgesellschaft opgericht. Men bleef na dit bericht dus op de Eems nog 37 jaar verstoken van een officiële loodsdienst.)


Datum: 20 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juni. Het schip GIODINE HERMANDINE, kapt. R. Jensen, van Nakskov naar Amsterdam, is volgens brief van Tonningen (opm: Tönning) van 11 juni, beneden op de Eider totaal verongelukt, en waarvan het volk benevens enige takelagie en zeilen is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het Hollandse schip de HERSTELDER (opm: galjoot HERSTELLER), kapitein R.H. Veldhuis, van Marseille naar New-Orleans, is den 16 april voor Havana gepraaid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: smak) de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Jan Addes van der Wal, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 11 juni binnengekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.
Uitgezeild het pinkschip PROVIDENTIA AREND, kapt. Rasmus G. Agerup, met ballast naar Noorwegen; de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle Haijes van der Laan, met pannen naar Elbing (opm: Elblag), de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met ballast naar de Oostzee, het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Stuur, met pannen naar Noorwegen.
Den 12 dito, binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. Alexander Gallewaij, met ballast van Londen, en het smakschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, met hout van Noorwegen.
Den 14 dito binnengekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. D.J. Oortjes, met rogge en erwten van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).
Uitgezeild het kofscheepje de DOLPHYN, kapt. Johannes Brugge, ledig naar Amsterdam.
Den 15 dito binnengekomen het tjalkschip de WELVAART, kapt. B.J. de Grooth, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. Teeke J. van der Veer, met dakpannen naar de Oostzee.
Den 16 dito binnengekomen het schonerschip MARY, kapt. W. Atkinson, met ballast van Londen.
Den 17 dito binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, met ballast naar Noorwegen, het schonerschip the HOPE, kapt. William Barfield, met boter naar Londen.
Den 18 dito binnengekomen het smakschip de VROUW ALIDA, kapt D.G. Klatter, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het schoonerschip LIVELY, kapt. Wm. Baijes, met boter naar Londen, het brikschip PETRONELLA, kapt. Pieter Ugland Junior, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een klein Koffescheepje, lang ongeveer 40 voeten, wijd 10 voeten, hol naar rato, met zeil, fok en verdere aanbehoren, zo als het thans is leggende te Oosterzee, voor de eigenaar Johannes Gosses, wien in billijkheid wil handelen.


Datum: 22 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Kapitein J.B. Mulder, voerende het schip DRENTSCHE WELVAART (opm: smak DRENTSCHE WELVAREN), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, meldt van Mandahl (opm: Mandal), van 28 mei, dat hij aldaar den 22 dito, met een lek schip en na dat de lading over bakboord en vervolgens over stuurboord geworpen was, was binnengelopen, zo dat de pompen aanhoudend gaande moesten gehouden worden; hij hoopte de lading, welke weinig beschadigd was, spoedig weder te zullen kunnen innemen en de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

En charge pour Rio-Janeiro, pour partir du 1 au 15 Aout prochain, la belle Frégate Hambourgeoise LA DAPHNẾ, chevillée et doublée en Cuivre, du port de 300 Tonneaux environ, Capitaine Adolph Kohler. – Ce Navire d’une marche supérieure a fait le voijage l’année passé de Rotterdam à Rio-Janeiro en 47 jours avec 200 Passagers, don’t il a divers Certificats des plus flatteurs. – Il prendra des Marchandises à frêt et des Passagers soit dans la Chambre ou dans l’Entrepont, lesquels seront bien logés en nourris, le tout à un taux raisonnable. – S’addresser pour plus amples informations au Consignataire, Monsieur N.L.J. de Wael, our aux Courtiers de Navires Charles Grisar ou W.J. Marsily, à Anvers.
Vrij vertaling:
In lading voor Rio-Janeiro, om tussen 1 en 15 augustus aanstaande te vertrekken, het schone Fregatschip de DAPHNE, met koper gebout en van koper beslag voorzien, circa 300 ton draagvermogen, kapitein Adolph Kohler. – Het schip is van uitstekende kwaliteit, en heeft verleden jaar de reis van Rotterdam naar Rio-Janeiro afgelegd in 47 dagen met 200 passagiers, waarvan verscheidene certificaten getuigen. – Het schip accepteert zowel lading als passagiers in hetzij de kajuit hetzij in het tussendek, waarbij de laatsten goed zullen worden gehuisvest en gevoed, en dat alles tegen een redelijk tarief. – Voor verdere informatie richte men zich tot de agent. De heer N.L.J. de Wael, of tot de scheepsmakelaar Charles Grisar of W.J. Marsily te Antwerpen.
(opm: de DAPHNE vervoerde in 1819 door de Portugese regering betaalde uitgeweken Zwitserse landverhuizers vanuit Rotterdam naar Brazilië, zie RC 030819 en LC 100919)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Alle de genen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Boedel van Zijne Excellentie de Vice-Admiraal Albert Kikkert, laatst Gouverneur van Curaçao, en aldaar op den 19 december 1819 overleden, worden verzocht daarvan, voor den 1 juli 1820, opgave of betaling te doen ten kantore van de Notaris W.J. Huijgens, in het Westeinde, in ’s Gravenhage.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Naar Bergen in Noorwegen, ligt te Dordrecht in lading, tot ultimo juni 1820, om daarna ten spoedigste te vertrekken, het snelzeilend galjasscheepje ZELDENRUST, kapt. Pieter Gorter. Adres bij de heren Vogelsang & Co aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juni. Heden is alhier ter rede gekomen, le JEUNE PIERRE (opm: pleit), kapt. J. Heye, van Oostende naar Noorwegen gedestineerd, met zout.


Datum: 24 juni 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip ANNA, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.


Datum: 27 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Van Texel uitgezeild Zijner Majesteits brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eegh, ter kruistogt om de Noord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. In een brief van Curaçao, van den 12 mei, wordt gemeld, dat de handel aldaar nog in de zelfde slechte toestand is; men zag er echter binnen kort een gunstige verandering tegemoet, dewijl het scheen, dat de omwenteling in Spanje een voordelige invloed op de bezittingen in Amerika hebben zal. Volgens in omloop zijnde geruchten zouden de Insurgenten (opm: opstandelingen) niet ongenegen zijn, om zich aan de Constitutie te onderwerpen, en er dus op die wijze een einde aan de oorlog kan komen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris H. Albarda, te Workum, zal op vrijdag den 30 juni 1820, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Jeldert Geerts Steenstra, kastelein in het Koffijhuis te Workum, publiek, bij de finale palmslag, presenteren te verkopen: een Tjalkschip, lang 48, wijd 11½ en hol op zijn wellings 3½ voeten, met zeil en treil, ankers, touwen en verder aanbehoren van dien, zodanig hetzelve door Andries Jacobs de Boer als eigenaar wordt bevaren, thans te Workum liggende, bij de finale toewijzing direkt te aanvaarden. Waarop geboden is de geringe somme van 650 guldens.


Datum: 29 juni 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Kapitein J.E. Rehme, voerende het schip de VROUW ANNA, van Amsterdam naar Bremen, meldt van Harlingen, van den 24 juni, dat hij den 20 dito, bij het naar zee zeilen, bij Ameland door een donderbui overvallen en zijn schip lek geworden was, hetgeen hem genoodzaakt had terug te keren en naar Harlingen te zeilen, alwaar hij reeds bezig was met de lading te lossen, om te repareren. (opm: zie RC 040720)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juni. Kapitein C. Hason, voerende het Amerikaas schip ALBION, van Samarang den 23 juni in Texel binnen, heeft den 22 februari Ballambouang, op de kust van Java, in de Straat Balij, aangedaan, en aldaar vernomen, dat een Hollands schip (opm: pink), genaamd HENRIETTE EN BETSEY (dat van kapt. L.H. Schneider, van Batavia naar Amsterdam), in de maand januari totaal verongelukt was, doch dat de passagiers en equipagie gered waren, en de laatste naar Batavia teruggekeerd was. (opm: zie RC 110720, 130720 en 180720)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Het schip STAD EN LANDE, kapt. H.K. Smit, van Petersburg naar Amsterdam, is te Reval (opm: Tallinn) lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Een kapitein van een te Genua aangekomen Zweeds vaartuig heeft verzekerd, dat hij onderweg 14 lijken in de zee had zien drijven, welke aan elkander gebonden waren. Naar men gelooft zoude dit de manschap van de Genuese brik SANTA CRUCE zijn, welke vóór 4 maanden met een kostbare lading van koloniale goederen, kisten stofgoud en baren goud, van Gibraltar naar Genua afgezeild is, en waarvan men tot heden nog niets gehoord heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk Gezag, van een Barkentijn- of Fregatschip, genaamd DE VREDE VAN DORDRECHT, liggende in de haven der Stad Vlissingen, vastgemeerd aan de Kaai genaamd den Nieuwendijk, groot 172 lasten, lang 28,11 mêtres, wijd 5,83 mêtres, hol 4,46 mêtres, met deszelfs drie masten, boegspriet, rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbenodigdheden, ingevolge inventaris.
Gevoerd geweest bij kapitein Matthijs Carel Pantekoek, en in eigendom toebehoord hebbende aan de Heren Dirk Vos en Comp. te Dordrecht, doch door dezelve geabandonneerd (opm: overgegeven, zie ook RC 160320) ingevolge Exploit van de Deurwaarder H.P. Corne, in dato 8 april 1820, ten verzoeke van de Heren Sturenberg, Cankrien en Comp, Kooplieden te Rotterdam, ten dezen domicilium kiezende ten huize van de voor hun occuperende (opm: optredende) Heer Procureur W.S. Burger Jr, op de Nieuwe Haven, Wijk M, No. 251, te Rotterdam, Requiranten in krachte van een Vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Rotterdam, in dato den 12 mei 1820, geregistreerd den 15 daaraanvolgende ten Kantore van de Heer Ontvanger Verster, in zake van dezelve Heren, als Eisers, contra voorn. Matthijs Carel Pantekoek, bij hetwelk dezelve is gecondemneerd (opm: veroordeeld) aan de Requiranten in dezen te betalen 54880 Guldens Nederlands Geld, met de interessen van dien en de kosten, gereserveerd alle verdere Actien en Regten, en waarvoor het hierin vermelde Schip, Toebehoren en Lading speciaal is verklaard verbonden en executabel, en daarna Arrestanten op hetzelve Schip en Toebehoren.
De Executanten hebben het voorschr. Schip en Toebehoren ingezet om en voor de somma van 1000 Guldens.
De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 5 juli 1820; de tweede op woensdag den 12 derzelve maand, en de derde of laatste op woensdag den 19 daaraanvolgende, respectievelijk des middags te 12 uren, in het Paleis van Justitie te Rotterdam, ten overstaan van de Wel-Edel Gestr. Heer mr. Pieter van Vollenhoven, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam voorn, als daartoe door meergem. Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergem. Regtbank, en Kopie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur W.S. Burger Jr, te Rotterdam, en van de Procureur D. Uijtenhoven, te Vlissingen, bij wie ook nadere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk Gezag, van een Kofschip genaamd de JONGE JAN, liggende in de Nieuwe Haven, bij de Hullbeurt (opm: kade vanwaar het beurtschip op Hull vertrok) te Rotterdam, lang over steven 65 en 1 half voet, wijd binnen zijn huid 20 voet, hol in het ruim 7 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris.
Gevoerd geweest bij kapitein Jan Visser, en in eigendom toebehorende aan de Heer W. Metcalff, Koopman te Amsterdam, ten verzoeke van de Heren Kuijper, Van Dam en Smeer, Kooplieden en Scheepsbevrachters te Rotterdam, ten dezen domicilium kiezende ten huize van de voor hun occuperende (opm: optredende) Heer Procureur W.S. Burger Jr, op de Nieuwe Haven, Wijk M, No. 251, te Rotterdam, Requiranten in krachte van een Vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Rotterdam, in dato den 19 mei laatstleden, geregistreerd den 27 daaraanvolgende ten Kantore van de Heer Ontvanger Verster, gewezen in zake van dezelve Heren, als Eisers, contra kapitein Jan Visser, Gedaagde, bij hetwelk dezelve is gecondemneerd (opm: veroordeeld) aan de Requiranten in dezen te betalen 5949 Guldens en 10 Cents Nederlands Geld, met de interessen en kosten, en daarvoor hetzelve Schip, Toebehoren, Lading en Vrachtpenningen speciaal te zijn verbonden en executabel, en daarna Arrestanten op hetzelve Schip en Toebehoren.
De Executanten hebben het voorschreve Schip en Toebehoren ingezet om en voor de somma van 200 Guldens.
De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 5 juli 1820; de tweede op woensdag den 12 derzelve maand, en de derde of laatste op woensdag den 19 juli daaraanvolgende, respectievelijk des middags te 12 uren, in het Paleis van Justitie te Rotterdam, ten overstaan van de Wel-Edel Gestr. Heer mr. A. van Gennep, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam voornoemd, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergemelde Regtbank, en Kopie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur W.S. Burger Jr, te Rotterdam, bij wie ook nadere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het gekoperd Fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, hebbende een kajuit ongemeen geschikt voor passagiers.
Surinamen: het Brikschip de COURIER, kapt. Auke van Dijk, om den 15 juli te vertrekken.
Idem: het gekoperd Schoonerschip de ZEEMEEUW, kapt. Hendrik van Duijn.
Idem: het gekoperd Fregatschip de VROUW AGATHA, kapt. Pieter van Vliet, mede voor passagiers.
Smirna (opm: Izmir): het Fregatschip ZEELUST, kapt. Albert van der Linden.
Marseille: het Brikschip GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. Hessel Glazener.
Bordeaux: het Smakschip de VROUW JANNA, kapt. Cornelis Tekes Mulder.
Nantes: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins.
La Rochelle: het Sloepschip de WALVISCH, kapt. Jan Klasen de Jonge.
Liverpool: het Nederland Tonnage Koffschip ONVERWAGT, kapt. Jan Everts Gust.
Bergen (in Noorwegen): het Koffschip de GOEDE HOOP, kapt. Hendrik Wijndels de Groot.
Elseneur (opm: Helsingör) en St. Petersburg: het Koffschip de TEUNEGINA GEZINA, kapt. Roelf Pieters Bossinga.
Adres Kuyper Van Dam en Smeer
Surinamen: het gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. Abm. Brons, mede voor passagiers.
Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. Gerrit Straatman.
Liverpool: het Smakschip de HOOP, kapt. Willem van der Kolff.
Hull: het Bomschip de JONGE RICHARD, kapt. J. Parlevliet.
Bordeaux: het Koffschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert Klaas de Vries.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen.
Liverpool, het Smakschip VROUW JANTJE, kapt. Willem Kuijt.
Adres bij Heaton en Boutmy.
Dublin, het Schoonerschip ANNA SOPHIA, kapt. Fredrik Tupper.
Adres bij D. Burger en Zoon.
Londen: het snelzeilen Packet LORD LIVERPOOL, kapt. W. Frijer, vertrek den 13 dezer van Rotterdam.
Adres bij W. Smith en Comp, kargadoors te Rotterdam.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)


Datum: 30 juni 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 19 juni binnengekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubeth, met ballast van Londen, en het smakschip de VROUW ANNA, kapt. R.H. Pot, met ballast van Duinkerken.
Uitgezeild de tjalkschepen de WELVAART, kapt. B.J. de Groot, de VRIENDSCHAP, kapt. H. Popken, beide ledig op avontuur.
Uitgezeild het smakschip VERHELDERSUM, kapt. Jouke Cornelis Visser, met ballast op avontuur, en het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. Harm Jans Potjer, met schors naar Leverpool.
Den 21 dito binnengekomen het galjasschip BELLONA, kapt. M.P. Gribnits, met hout en hennep van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam; komt alhier binnen door zware lekkagie om te repareren.
Den 22 dito binnengekomen het smakschip de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, met hout van Noorwegen, het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. Jan J. Assies, met zout van Leverpool.
Den 23 dito binnengekomen het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, beide met ballast op avontuur.
Den 24 dito binnengekomen het sloepschip de WATERLOO, kapt. Charles Warren jr, met ballast van Londen, het tjalkschip de VROUW ANNA, kapt. J.E. Rehme, met stukgoederen van Amsterdam naar Bremen; komt alhier binnen door zware lekkagie om te repareren; het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Piebes, met zout van Leverpool.
Uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. A. Gallawaij, the SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen.


Datum: 01 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, den 6 juni uit Texel gezeild naar Surinamen, was, volgens een aan deszelfs boord geschreven brief, in dato 11 dito, destijds Wight 3 mijlen N. van zich hebbende; hetzelve was in goede staat en de passagiers en equipagie gezond, hebbende toen reeds drie dagen met tegenwind en des nachts somtijds storm gekruist. Ter zelfder tijd waren mede op die hoogte de schepen de VROUW CATHARINA, kapt. J. van Dijl, en MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, insgelijks den 6 juni uit Texel naar Surinamen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Het schip de TELEGRAAF, kapt. J.A. Schonveld, van Amsterdam naar Rouaan, is tussen den 5 en 19 juni te Calais binnengelopen en ook weder van daar vertrokken.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Amerikaanse schip JANSON, van Sourabaija in september 1819 naar Nederland vertrokken, is op den 4 februari j.l. voor Texel gezonken. Op twee kabels lengte van de invaart van het Nieuwediep genaderd, was men door plotselinge stilte genoodzaakt geweest ten anker te komen, toen een grote menigte drijfijs, uit het diep komende, een gat in de voorsteven stootte en het schip zo schielijk deed zinken, dat de equipage nauwelijks tijd had om zich in de boot te redden. Het schip zonk omtrent een steenworp van het land en in 18 vadem water ten aanzien van een menigte aanschouwers.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 18 juni is te Samarang gearriveerd de brik SAMARANG, kapt. J.G. Jager, komende van Sourabaija met één passagier. Deze brik is op den 15 dezer, ’s namiddags ten 4 ure, bij de Duivels Klip met een rovers-vaartuig slaags geweest. De kapitein is zwaar, en vier man licht geblesseerd en een passagier en een lid van de equipage dood geschoten.


Datum: 04 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juni. Het schip WILLEM EN ELIZA, van Amsterdam naar Richmond, was den 7 deze op 42 graden breedte (opm: N.B.), 39 graden lengte (opm: W.L.), hebbende 13 dagen reis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juni. Den 23 juni was op de hoogte van Portsmouth het schip CERES (opm: brik), kapt. Klaas Visman, van St. Thomas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Het schip de VROUW ANNA, kapt. J.E. Rehme, van Amsterdam naar Bremen, zou, volgens brief van Harlingen, van 28 juni, den 30 dito deszelfs lading weder innemen; de gezamentlijke onkosten zullen slechts ongeveer NLG 150 belopen. (opm: zie RC 290620)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Het schip ST. NICOLAIJ, kapt. J. Westman, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Amsterdam, in de Sond aangekomen, heeft, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 24 juni, bij deszelfs uitzeilen van Reval (opm: Tallinn), alwaar het onder averij gelegen heeft, zwaar gestoten en circa een derde der lading over boord geworpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 25 juni binnengekomen het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Eppe Leurs, ledig van Amsterdam. Niets uitgezeild.
Den 26 dito binnengekomen het tjalkschip MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, ledig van Amsterdam. Uitgezeild de smakschepen de VROUW MARGERETHA, kapt. Geert Piebes, de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, en het tjalkschip de VROUW MARGINA, kapt. Daniel Jans Oortjes, alle drie met ballast op avontuur.
Den 28 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, en het kofschip MAGDALENA, kapt. H.R. Lutje, beide met ballast op avontuur.
Den 29 dito binnengekomen het kofschip de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, en het smakschip de VROUW ETINA, kapt. A.J. Zeeman, beide met hout van Noorwegen. Niets uitgezeild.
Den 30 dito binnengekomen het tjalkschip de VROUW MARGERETHA, kapt. A.H. Stuur, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Eppe Leurs, met steen enz. naar Norden.
Den 2 dito uitgezeild het schonerschip MARY, kapt. Wm. Atkinson, en het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter naar Londen.


Datum: 06 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Zijner Majesteits schip van oorlog WASSENAAR, de vlag voerende van de Schout-bij-nacht Ruijsch, naar de Middellandse Zee bestemd, is te Gibraltar aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juli. Den 2 juli is op Pampus in het vaarwater gezonken een ballastvaartuig met zand; volgens de laatste berigten stond de mast nog in hetzelve; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Breukelaar Jansz, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 10 juli 1820, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Hek-Kofscheepje, genaamd de TWEE VRIENDEN, gevoerd geweest door schipper P. van Aaken, lang 48 voet, wijd 12 voet 10 duim, hol 5 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij het biljet en berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij M. de Vries, in de Lijnbaan te Dordrecht, zijn te bekomen alle soorten van nieuwe Wezelse Vlet-aken, groot en klein, ook nieuwe boten.


Datum: 08 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens particuliere brieven uit Curaçao, in dato den 16 mei, is te Caracas, de hoofdstad van Venezuela, waarin de Spaanse generaal Morillo zijn hoofdkwartier heeft, de Constitutie (opm: grondwet) afgekondigd en door de inwoners met veel vreugde ontvangen. De zaak der Insurgenten (opm: opstandelingen) stond zeer gunstig; overal hebben zij aanhang; te Valentia is een samenzwering ten voordele der Insurgenten ontdekt; de voornaamste aanleggers van dezelve zijn dadelijk ter dood gebragt.
Men gelooft over het algemeen niet, dat de Insurgenten-Opperhoofden zich aan het Spaans Constitutionele Gouvernement zullen onderwerpen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 juli. Heden arriveerde alhier het schip LA ROSALIE, kapt. J.W. Burslem, van Muntok vertrokken den 20 juni, met als passagiers de commandant, officieren en equipage van Zr.Ms. korvet GALATHEE (opm: GALATHÉ, zie verder RC 301120 en 300322), gestrand op de klip genaamd Karang Attje, op de kust van Banka.


Datum: 11 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hunne Principalen en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, zijn voornemens, na gedane aangifte ingevolge de wet, publiek te veilen en verkopen, op dinsdag den 25 juli 1820, des namiddags te vier uren, in het Logement het Badhuis, in de Boompjes: het Hol van een Smakschip, genaamd de ONDERNEMING, lang, volgens meetbrief, circa 62 voeten 2 duimen, breed circa 13 voeten 5 duimen, diep 7 voeten,
en het Hol van het Smakschip, genaamd DE NAARSTIGHEID, lang over steven 69½ voeten, wijd op zijn uitwatering 16 voeten, hol in het ruim 6 voeten 6 duimen, alles Amsterdamse maat; benevens alle derzelver scheepsgereedschappen, bestaande in rondhout, ankers, touwen, zeilen en andere goederen; alles bij kavelingen, zo als de voorschreve Hollen zullen zijn liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Jufferstraat, en daags vóór en op de dag der veiling door een ieder kunnen worden bezigtigd. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.
(opm: de zeebrief van DE NAARSTIGHEID, laatstelijk onder kapt. Berend Gerlofs Harkema, werd op 25 augustus 1820 geretourneerd met als reden sloping schip)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 7 juli. Het Nederlands transportschip FLORA, kapitein-luitenant Dingemans, is den 4 dezer uit Texel te Plymouth gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Kapt. D. Hitman, voerende het schip (opm: smak) de JONGE MEINSINA, van Neustadt (opm: mogelijk Neustadt in Holstein) naar Amsterdam, meldt van Oostmahorn (Friesche Gat) in dato 22 juni, dat hij aldaar den 15 juni wegens tegenwind en slecht weêr, binnengelopen was, en als nog door noordelijke wind en holle zee verhinderd werd, om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Volgens berigt van kapt. J.J. Scharmberg, voerende het schip (opm: pink) de GRAAF BULOW, den 26 juni uit Texel gezeild naar Batavia, was hij den 1 juli in goede staat zeilende op de hoogte van Lezard (opm: Lizard).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 juli. Kapitein K. Sipkes, voerende het schip (opm: fregat) IDA ALEIJDA, meldt van Batavia, van 16 februari, dat aldaar weinig of geen Amerikase en met het zijne slechts vijf Nederlandse schepen lagen, zijnde een omtrent beladen voor Antwerpen; SOURABAYA (opm: fregat), J. Theunissen, en JAN EN CORNELIS, J. Duijff, beide grotendeels beladen, en de NIEUWE ZEELUST (opm: fregat), P. Swart, in lading liggende, allen naar Amsterdam, en de JONGE ANTHONIJ (opm: fregat), Th. Azon Jacometti, bevracht naar Sourabaija. Gemelde kapitein Theunissen zou over veertien dagen de reis aannemen.
(opm: na lossing van de SOURABAIJA werd het schip voor de sloop verkocht en de zeebrief op 8 december 1820 ingeleverd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 juli. Aangaande het schip HENRIETTE EN BETSEY, kapt. L.H. Schneider, van Batavia naar Amsterdam, meldt men in een brief van Batavia, van den 15 februari, dat hetzelve den 21 januari de rede van Batavia verlaten hebbende, met voornemen, om, uit hoofde van tegenwinden, toen in de Straat Sunda waaijende, Straat Balij te passeren, den 26 dito te Banjoewangi (opm: Banyuwangi) in goede staat aangekomen en sedert door stilte, donker weer en tegenstroom, op een bank geraakt, doch spoedig weder vlot geworden was, na het lossen van een gedeelte der lading, hetwelk volgens brief van de kapitein, in dato den 1 februari, weder ingenomen was, liggende het schip toen gereed om de reis te vervolgen. Het rapport aangaande het verongelukken van het gezegde schip (in een onzer medegedeeld) (opm: RC 290620) wordt derhalve twijfelachtig.
In dezelfde brief van Batavia wordt nog gemeld, dat een Engelse kapitein, aldaar van Port-Jackson gearriveerd, onder de wal van Java gepraaid had het Nederlands schip (opm: fregat) AURORA, kapt. H.C. Nannings, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Men verneemt, dat de heer Cantzelaar, Kapitein bij de Koninklijke marine, met een titulaire verhoging van rang, in plaats van wijlen de Vice-Admiraal A. Kikkert, tot Gouverneur der Kolonie Curaçao benoemd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juli. Den 4 dezer was op de hoogte van Douvres (opm: Dover) het schip HARLINGEN, Brijsman (opm: L.L. Buisman, zie volgend bericht), van Surinamen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 3 juli binnengekomen het sloepschip ATALANTA, kapt. James Bijme, met ballast van Londen, het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, met hout van Noorwegen. Uitgezeild met gedane reparatie (opm: zie RC 290620 en LC 300620) het kofschip de VROUW ANNA, kapt. J.E. Rehmer, met stukgoederen van Amsterdam naar Bremen.
Den 4 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazebij, met huiden en kaas naar Londen.


Datum: 13 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Kapitein L.L. Buisman, voerende het schip HARLINGEN, in Texel binnen van Surinamen, is den 20 mei van daar vertrokken, en berigt, dat drie dagen voor hem gezeild waren de schepen de VRIJHEID, kapt. R.T. Rinses, en de VRIENDSCHAP, kapt. J. Kersjes de Jong, en dat daags na hem volgen zou het schip VROUWE JEANNE, kapitein Koster, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Het schip de MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuijl, van Cette (opm: Sète) naar Riga, is den 29 juni, op de hoogte van Wight, gepraaid door de Texelse loodsschipper P. Kuijper.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Het schip MINERVA, kapt. L.A. Hinrichsen (opm: brik, kapt. Lodewijk [ook Ludwig] August Hinrichsen [ook Henrichsen]), den 3 april uit Texel gezeild naar Havana, is den 14 mei in goede staat gepraaid op 25º30’ N.B, 45º lengte W. van Greenwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 juli. Aangaande het schip HENRIETTE EN BETSEY, kapt. L.H. Schneider, van Batavia naar Amsterdam, (zie de laatst voorgaande) wordt door kapitein Brijant (voerende het Amerikaas schip JACKSON, van Semarang te Antwerpen gearriveerd) gerapporteerd, dat hetzelve, na 24 uren op een koraalbank gezeten te hebben, weder vlot geworden en naar de Kaap de Goede Hoop gezeild was, alsmede dat de passagiers, welke 5 à 6 dagen bij de Resident van het fort Utrecht vertoefd hadden, zich, op bekomen verzekering dat het schip deszelfs reis konde vervorderen, weder aan boord hadden begeven.


Datum: 14 juli 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F.J. Cremers, notaris te Groningen, is voornemens om op vrijdag 28 juli 1820, des avonds te 7 uren, ten huize van J.W. Nienhuis, logementhouder in de Oosterstraat te Groningen, publiek te koop presenteren: een welbezeild Smakschip, groot plusminus 60 roggelasten, genaamd de VROUW ANNA, liggend te Harlingen, met deszelfs welvoorziene inventaris, nader in verkoopbilletten gespecificeerd. De voorwaarden van verkoop en de bewijzen van eigendom liggen op de gewone plaats ter lezing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. U.E. Stheeman, openbaar notaris, residerende te Scheemda, is voornemens, ter instantie van zijn principalen, publiek op strijkgeldconditiën te verkopen: een Hektjalkschip, groot plusminus 20 roggelasten, genaamd DE VISSER, liggende te Termunterzijl en bevaren door schipper Roelf E. Mooij, met staand en lopend want, ter inventaris nader gespecificeerd.
Deze verkoping zal zijn op woensdag 19 juli a.s. des avonds te 5 uren, ten huize van Tammo D. Lewe, kastelein te Termunterzijl, alwaar de conditiën reeds ter lezing liggen.


Datum: 15 juli 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag den 17 juli 1820 zal te Amsterdam, in het Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, publiek verkocht worden: een extraordinair hardzeilend vaartuig, in 1816 uit liefhebberij nieuw gebouwd, voorzien van een complete inventaris, en zeer geschikt voor een kleine packet.
Gemeld vaartuig ligt in de Singel tussen Korsies en Roomaale Stegen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 4 juli. Heden vertrok van hier de chaloup, thans brik CATEAU, kapt. Koeret, naar Paccalongan (opm: Pekalongan)


Datum: 18 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 juli. Het Nederlands oorlogschip WILLEM DE EERSTE is den 12 dezer te Deal binnengelopen, van Gibraltar komende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Den 13 juli is van Middelburg naar zee gezeild het schip (opm: fregat) MIDDELBURG, kapt. D.J. Bulsing, over Batavia naar Canton (opm: Guangzhou) in China bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop, uit hoofde van hoge jaren, een Scheeps-Timmerwerf, met of zonder de daarbij behorende gereedschappen, hebbende een Zijhelling, alsmede de Huizinge, Koepel, grote Loods en verder Getimmerte daar annex, staande en gelegen aan de westzijde van de Schie te Delftshaven (opm: Delfshaven); zijnde deze affaire aldaar sedert onheugelijke jaren met het beste succes geëxerceerd (opm: uitgeoefend), en de voorschreve Loods binnen weinige jaren nieuw getimmerd. Nadere informatie te bekomen bij de Notaris B. van Staveren, te Delftshaven voornoemd, of bij de bewoner en eigenaar.


Datum: 20 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Het schip de JONGE EVERT, kapt. H. Willems, met garst en zaad, van Levensane (opm: mogelijk Levenhagen; 54º04’ N.B. 13º15’ O.L.) naar Amsterdam, op de hoogte van Helgoland lek geworden zijnde, heeft de kapitein een aldaar te huis behorende visser aangenomen, met wiens assistentie hij te Norderneij binnen kwam, doch aldaar niet kunnende slagen, om het lek te ontdekken, heeft hij aldaar weder een visser aangenomen die het schip volgens brief van Delfzijl van den 12 juli, aldaar zwaar lek en onder aanhoudend pompen heeft binnen gebragt; de lading, welke mogelijk beschadigd zal zijn, moet gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juli. Kapitein J.F. Hegemann, met koolzaad van Bremen naar de Zaan, is in de nacht, tussen den 10 en 11 juli, op een wrak gezeild, waarna hij volgens brief van Poesens (opm: waarschijnlijk Paesens; 53º24’ N.B. 06º05º O.L.), van den 11 juli, aldaar met een lek schip binnen gelopen is; moetende lossen om het lek te ontdekken.


Datum: 22 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 juli. Het Zeemans-Collegie te Amsterdam heeft berigt ontvangen van kapt. K.A. Blaauw (opm: Klaas Aukes Blaauw, voerende de kof JONGE AUKES), van Amsterdam te Port-à-Port gearriveerd, dat door hem den 8 juni, tussen Goudstaart (opm: Start Point) en Portland, in goede staat gepraaid is het schip (opm: brik) BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir), hebbende N.W. wind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Volgens berigt van Reval (opm: Tallinn) is de Lutherse Kathedrale kerk aldaar, welkers toren, wegens deszelfs hoogte en verre zigtbaarheid, de zeevarenden in die wateren tot sein verstrekte, door de bliksem getroffen en afgebrand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Antwerpen is des middags van 18 dezer een geweldig onweder uitgebarsten, en bij die gelegenheid de mast van het schip les DEUX FRÈRES, kapt. Bastiaens (opm: vermoedelijk J.W. Bastiaens), dat voor de Brouwersgracht (opm: Brouwersvliet) lag, door de bliksem getroffen. De mast werd van boven tot beneden gespleten en verscheidene spaanders er van werden op een verre afstand geworpen; de matroos Coning, die op het dek was, werd aan de borst licht gewond. Schip en lading zijn overigens niet beschadigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd het schip BELIONA, kapt. Sinon Erick Kjellberg van Wasa (niet goed leesbaar) met pik en teer.


Datum: 25 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juli. Het Nederlands eskader, bestaande uit het oorlogschip WASSENAAR, Schout-bij-nacht Ruijsch, de fregatten de RHYN en DIANE en de korvet de LIJNX, is den 29 juni van Gibraltar naar de Middellandsche Zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Kapt. R.T. Rinses, voerende het schip de VRIJHEID, van Surinamen, den 18 juli, des avonds omtrent 8 uren, op de rede van Texel ten anker gekomen, heeft den 2 dito op de Gronden (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn), 20 mijl N.O.t.O. van Kaap Lezard (opm: Lizard), in goede staat gepraaid het Nederlands fregatschip (opm: pink) de GRAAF BULOW, kapt. J.J.D. Scharmberg, met troepen, uit Texel naar Batavia, en den 14 dito, bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), het Nederlands fregatschip MIDDELBURG, kapt. D.J. Bulsing, van Middelburg naar Batavia en Canton (opm: Guangzhou).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Het schip (opm: kof) de VROUW FENNEGINA, kapt. A.C. Ruten, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is te Rendsburg lek en beschadigd binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juli. Het schip die GUTE WIND, kapt. Karsten, van Cette (opm: Sète) den 18 mei te Hamburg gearriveerd, is aldaar, benevens de kapitein, gearresteerd; zijnde gebleken dat dit schip is de THEMIS, in het verleden jaar met een lading tarwe van Dantzig (opm: Gdansk) naar Liverpool vertrokken, en volgens alle waarschijnlijkheid door de kapitein naar Barcelona en vervolgens naar Port Mahon vervoerd, en vandaar, na het verkopen der lading, naar Cette gezeild, alwaar het een andere naam bekomen en een lading naar Hamburg ingenomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juli. Te Hamburg is gearriveerd M. van der Struis, FRANS EN ALETTA, 2e Hollandse haringjager, met 166 en 5 achtste ton nieuwe Hollandse haring, uit de Noordzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 20e, na posttijd, zeilde uit de Maas het schip (opm: kof) de DRIE VRIENDEN, kapt. J.J. Mulder, naar Arensburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Hull, om spoedig te vertrekken, het bomschip De GOEDE HOOP, kapt. Philip de Best. Adres bij Gerard Mauritz, scheepsmakelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE HOOP, kapt. P. de Best, van Hull, met ballast; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J. Jeltes (opm: kof, kapt. Harmannus J. Jeltes), van Marennes, met zout, en de HOFFNUNG (opm: waarschijnlijk Oostendse eigenaar), kapt. Christopher Giese, van Riga, met rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. F.I.J. Cremers, notaris te Groningen, is voornemens om op vrijdag 11 augustus 1820, des avonds te 7 uren, ten huize van W.J. Nienhuis, logementhouder in de Oosterstraat te Groningen, publiek te koop presenteren: een welbezeild Smakschip, groot plusminus 60 roggelasten, genaamd de JONGE ANNA, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, met deszelfs welvoorziene inventaris, nader in de verkoopbilletten gespecificeerd.
De voorwaarden van de verkoop en bewijzen van eigendom liggen op de gewone plaatsen ter lezing.
N.B. Nadere informatie bij de heren Repko en Veersema te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 5 juli binnengekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.
Den 8 dito uitgezeild het sloepschip ATALANTE, kapt. James Bijrne, het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubeth, beide met boter naar Londen, en het brikschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito binnengekomen het schonerschip HOOPE, kapt. William Barfield, en het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, beide met ballast van Londen.
Den 10 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, met ballast, de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra en de VROUW MAGERETHA, kapt. Edzert A. Pot, met steen, de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, de VROUW ETTYNA, kapt. A.J. Zeeman, met ballast, het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klazen, met pannen, alle op avontuur.
Den 11 dito binnengekomen het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het tjalkschip de VROUW MARGERETHA, kapt. A.H. Stuur, met pannen en steen, en het kofschip de VROUW IKINA, kapt. G. Postma, met ballast op avontuur.
Den 12 dito uitgezeild na gedane reparatie het kofschip de JONGE JAN, kapt. Frans H. Lampe, met stukgoederen van Hamburg naar Bijonne (opm: eerder als galjoot omschreven, zie LC 130620).
Den 13 dito binnengekomen het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jonge, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, met ballast op avontuur, en het tjalkschip MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met papier, pannen en steen naar Hamburg.
Den 14 dito binnengekomen het sloepschip AMALIA, kapt. W.J. Nehmtzow, met garst van Wismar.
Den 15 dito uitgezeild na gedane reparatiën het galjasschip ADOLPHUS, kapt. Johan Freeze (opm: zie LC 130620), met ballast op avontuur; de schonerschepen the HOPE, kapt. Wm. Barfield, en the LIVELY, kapt. Wm. Baijes, beide met boter naar Londen.
Den 16 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het sloepschip PEGGY, kapt. John Schotland, ledig naar Amsterdam.
Den 17 dito binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Pijbes, met ballast naar de Oostzee.
Den 18 dito binnengekomen het schonerschip MARY, kapt. W. Atkinson, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, beide met ballast van Londen, de smakschepen WILLIAM OLIVIER (opm: WILLEM OLIVIER), kapt. Klaas Pieters Faber, met zout van Oleron, de VROUW LAMMIGINA, kapt. Otto Pieters Smit, met hout van Nerva, de kofschepen de JUFFER JEANNET, kapt. J.H. Limburg, de VROUW JACOBA, kapt. Jan J. Renk, beide met zout van Leverpool. Niets uitgezeild.


Datum: 27 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Nulck, J. van Ouwerkerk de Vries en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 7 augustus 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de GOEDE TROUW, gevoerd door kapitein Cornelis Möller, lang 87 voet, wijd 23 voet 9 duim, hol 10 voet 4 duim, het verdek 6 voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Antwerpen, den 17 augustus 1820, van het extra ordinair schoon en welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd den AUGUSTE, lang over steven 109 voet, breed van en tot binnen boord 22 voet, diep 18 voet, alle Rijnlandse maat; met zijne masten, rondhouten, staande en lopende want, zo als hetzelve is liggende in de Tweede Bassin (opm: het latere Willemdok), te Antwerpen.
Nadere informatie bij de makelaars Charles Bréquigny en R. van Goorlaecken, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 26 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Oleron, en de VROUW MARGARETHA (opm: smak), kapt. O.K. ten Hove, van Liverpool, beide met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Aangekomen te Dantzig: S.J. Jaski (opm: tjalk VROUW ELISABETH) en J. Jaski (opm: kof AUGUSTUS) van Schiermonnikoog.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Den 24 juli te Texel binnengekomen K.K. van Leegen van Nerva.


Datum: 28 juli 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F.I.J. Cremers, Notaris te Groningen, is voornemens, om op vrijdag den 11 augustus 1820, des avonds om 7 uren, ten huize van J.W. Nienhuis, Logementhouder in de Oosterstraat te Groningen, publiek te koop te presenteren: een welbezeild Smakschip, groot plus min. 60 roggelasten, genaamd de JONGE ANNA, liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen, met deszelfs wel voorziene inventaris; nader in de verkoop-billetten gespecificeerd. De voorwaarden van verkoop en de bewijzen van eigendom liggen op de gewone plaats ter lezing.
NB. Nadere informatie bij de heren Repko en Feersema te Harlingen.


Datum: 29 juli 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 juli. Van Gibraltar schrijft men den 3 dezer, dat het Nederlands met het Amerikaas eskader gezeild is, om de laatst uit Algiers gezeilde vloot van vijf schepen (opm: waarschijnlijk Algerijnse kapers) op te sporen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. De schepen ELISABETH EN MARIA, kapt. A.J. Struijk, van Bahia naar Hamburg, en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Visman, van Marennes naar Riga, zijn beide den 20 juli in goede staat gepraaid, de Galloper (opm: Thamesmonding; pos. 51º 49’ N.B. 01º 58’ O.L.) Z.W. circa 6 mijlen, door de Texelse loodsschipper F. Kuiper.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Van Helvoetsluis is den 26 de VROUW GEERDINA (opm: smak), L.T. Sok, binnen door naar Antwerpen gezeild.
Den 28 zeilden de VROUW CATHARINA MARIA, G.H. Hansen, en de VROUW GESINA, H.P. Hazewinkel, naar Bergen (opm: Noorwegen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. Volgens brief van Batavia, tot den 28 februari, was aldaar den 24 gearriveerd het schip COLUMBUS, H. van Uijen, en den 27 dito het schip l’AUGUSTE, Bezemer, beiden van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op donderdag den 3 augustus 1820, des middags te 12 uren precies, in het Heeren-Logement van Oranje, binnen Middelburg, ten overstaan van de Notaris P. van de Graft en Getuigen, publiek presenteren te verkopen: het Nederlands snelzeilend eikenhouten Pinkschip, genaamd de JOHANNA MARIA, laatst gevoerd bij kapitein F. Jonker, groot 220 rogge-lasten, gemonteerd met 6 ps. ijzeren kanonnades à 6 pond, lang over steven 113 voet, wijd op zijn uitwatering 28 voet, hol in zijn groot-luik van de buikdelling tot het bovendek 18 voet, tussen deks hoog 6 voet, alles Amsterdamse maat; met deszelfs staand en lopend want, masten, rondhouten, ankers, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, volgens inventaris; zijnde in 1818 geheel nieuw gekoperd en in 1819 te Mauritius zwaar vertimmerd (opm: zie RC 071019), en voorzien van 40 stuks ijzeren kniën, zo als het thans in de Dok binnen die stad is liggende en op den 1 en 2 augustus kan bezigtigd worden.
De conditiën zullen acht dagen te voren bij bovengemelde Notaris ter lezing liggen, en verdere informatiën te bekomen zijn ten Kantore van Serlé en Zoonen te Middelburg.
Zijnde inmiddels voorn. schip uit de hand te koop.


Datum: 01 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 29 juli. Zr.Ms. korvet DE AREND werd op dinsdag l.l. (opm: 25 juli), des n.m. te half twee uren, in tegenwoordigheid van een zeer grote menigte aanschouwers, met het beste succes te water gelaten, en was de volgende dag, tegen de avond, reeds van masten en boegspriet voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Den 27 dezer is uit quarantaine ontslagen J.S. Rotgans, de GROOTE ZEEVAART (opm: kof), van Patrasse (opm: Patras).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Kapt. G.H. de Boer (opm: kapt. Gerben Hendriks de Boer, voerende de kof VIGILANTIE), van Cette (opm: Sète) te Antwerpen binnen, meldt, dat hij den 12 juli bij de Sorlings (opm: Scilly Isles) 39, en den 15 dito bij Lezard (opm: Lizard) 38 schepen in het gezigt heeft gehad, welke allen kruisten, hebbende op die hoogte sedert zes weken O. en N. winden gehad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Kapt. J.F. Brouwer, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen, heeft den 9 juli, O.Z.O. 22 mijl van Ovenbergen (opm: vermoedelijk het Deense Bovbjerg [NL: Bovenberghen], 56º 34’ N.B. 08º 07’ O.L.), gezien kapt. J.G. Roep, komende van Cette (opm: Sète).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 juli. Het schip de DRIE GEZUSTERS, kapt. R.H. Spelde, van Rostok (opm: Rostock) naar Delfzijl, laatst van Rendsburg, is volgens brief van Norden van 21 juli, den 17 dito bij het eiland Juist gestrand, en de volgende dag door harde NW wind geheel verongelukt; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Brieven van Batavia, tot den 28 februari, melden, dat het schip SOURABAIJA, kapt. J. Teunissen, den 3 maart, en het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt, J. Duijff, den 14 of 15 dito de reis naar Amsterdam zou aannemen.
Het schip IDA ALEIDA (opm: fregat IDA ALEYDA), kapt. K. Sipkes, zou waarschijnlijk voor rekening van de Molukse Eilanden naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Parimaribo. Uitgezeild. Het schoenerschip JOHANNA PHILIPPINA, kapitein W. de Boer.


Datum: 03 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 augustus. Den 8 juni is op de rivier van Surinamen gearriveerd de brik HESPERUS, kapt. Willem Rijnbende, van Rotterdam.
Den 30 juli zeilde van Middelburg naar zee het schip de KOLONIST, kapt. Jacob Riewerts, gedestineerd naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Directeuren van de Levantsche Handel en Navigatie in de Middellandsche Zee, te Amsterdam, hebben bekend gemaakt, dat zij van Zijner Majesteits Chargé d’Affaires bij de Verhevene Porte (opm: het Ottomaanse Rijk), de Heer Ridder Gaspard van Testa, berigt bekomen hebben, dat het hem eindelijk gelukt is voor de Nederlandse vlag de vrije doorvaart naar de Zwarte Zee te verkrijgen. (opm: zie RC 191020)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Den 23 juni 1820 overleed, in de Baai van Tunis, de Wel-Edel Gestrenge Heer Willem Ernst Thooft, 1ste Luitenant ter Zee, kommanderende Zijner Majesteits Brik van Oorlog DE GIER.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Isaac Marinus Josué Valeton, openbaar Notaris, te Rotterdam, als lasthebbende van zijn Principalen en ten dezen gecommitteerd door de Regtbank van Eersten Aanleg te Rotterdam, is van mening, op heden den 3 augustus 1820, des namiddags te vier uren, in de Kamer der Notarissen, te Rotterdam, ten overstaan van de Heer Vrederegter van het Kanton Rotterdam, No. 4, te veilen en aan de hoogstbiedende of eerstmijnende te verkopen:
5. Een Obligatie ten laste van Arij van Harthals en Jannetje van den Daal, Echte Lieden te Schoonderloo, solide debiteuren op den 14 april 1812, voor de Notaris I.M.J. Valeton, en Getuigen, te Rotterdam gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, groot 2400 guldens kapitaal, rentende tegen 5 pct, en losbaar jaarlijks met NLG 200; waarvan de eerste termijn is verschenen geweest den 14 april 1813, met speciaal hypotheek op een Werf met twee huisjes, schuur, tuin en erve, met een Timmermanswinkel, alles staande en gelegen te Schoonderloo, op het Register der Verponding bekend onder No. 56 en 57, van het Bureau van de Conservatie (opm: Bewaring) der Hypotheken te Rotterdam ingeschreven op den 2 mei 1812, deel 8, no. 213.
Zijnde de interessen hierop aangezuiverd tot den 14 april 1820.
(opm: de overige kavels in de veiling waren voor de maritieme kroniek niet relevant en zijn derhalve niet opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, A. v.d. Sluys en H. Gullen, makelaars, zullen op maandag den 7 augustus 1820, des avondss te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd HELENA WILHELMINA, gevoerd door kapitein B. Hook, lang 70 voet, wijd 16 voet 5½ duim, hol 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij J.W. Boekhout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 augustus. Van Antwerpen naar zee gezeild de VROUW REINA, kapt. H. Koops, met boomschors naar Liverpool.


Datum: 04 augustus 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Isaac Telting, Notaris te Franeker, zal op donderdagen den 10 augustus 1820 bij de beschrijving, en den 24 bij de palmslag, telkens des nademiddags ten twee uren, in de herberg de Valk te Franeker verkopen: de geregte helft in een Trekveerschip, van Franeker op Harlingen en terug, door Gerben Wopkes als eigenaar bevaren; dadelijk na de palmslag te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, Notaris te Sneek, presenteert op zaterdag den 12 augustus 1820 des avonds ten 5 uren, bij de beschrijving, en ten 7 uren bij de finale toewijzing, ten huize van Lieke Stuivenberg, kastelein in de Stads Herberg aldaar, publiek bij verhooggeld, aan de meestbiedende te verkopen: een prompte en sterke, sedert weinige jaren nieuw uitgehaalde en tot de vervoering van zwaar hout gebruikte Praam, lang 45 voeten, wijd en hol naar advenant, met derzelver zeil en treil en verdere scheepstoebehoren, door Johannes Wyzenbach, als zetschipper bevaren; direct na den verkoop te aanvaarden, en op conditiën inmiddels bij voornoemde Notaris te vernemen.


Datum: 05 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 augustus. Kapt. L.A. Pranger, voerende het schip de JONGE HERMANUS SMEDING, van Riga, den 30 juli in Terschelling binnen, en kapitein K.W. Stuit (opm: voerende de kof VRIENDSCHAP) zeilden op den 27 dezer, met westelijke wind, mooi weêr en vele schepen in het gezigt, op 55º16’ noorderbreedte, Borkum Z.t.O. naar gissing 20 mijlen van zich, en zagen aldaar, een groot eind lijwaards van hen, een grote kof voor wrak drijven. Denkende dat dezelve in ongelegenheid was, hielden zij gezamenlijk op dezelve aan, doch bijna op de afstand van 1 achtste mijl van het schip genaderd zijnde, zagen zij hetzelve zinken. Dit is het schip MERCURIUS, gevoerd door kapitein W.C. Ouwehand, met granen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, hetwelk, den 27 juli 55º 02’ noorderbreedte op Doggersbank zijnde, eensklaps zodanig lek is geworden, dat de pomp aanhoudend moest gaande gehouden worden; doch dezelve gebersten en verstopt geraakt zijnde, zijn de kapitein en zijn volk genoodzaakt geweest het schip in een zinkende staat te verlaten en zich in de boot te redden, zonder iets dan hunne klederen te kunnen medenemen; waarna zij het schip nog dezelfde dag zagen zinken; gezegde equipagie is opgenomen door het vroeger op die hoogte zijnde schip NEPTHUNUS, kapt. T. König, van Libau (opm: Liepaja) naar Bordeaux gedestineerd, en vervolgens overgegaan aan boord van het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. P.B. Bakker, van Koningsbergen, den 31 juli te Terschelling binnen, die haar tot bij Hinlopen gebragt heeft, van waar zij met een vissersschuit den 2 augustus te Amsterdam is aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Het schip RESOLUTION (opm: kof, thuishaven Dordrecht), kapt. M. Muller, van Libau (opm: Liepaja), is den 30 juli, bij het inlaveren, wenden, en wegens de sterke stroom, in het Terschellinger Gat, aan de strandkant, aan de grond geraakt, doch de volgende dag, na het ontlossen van een gedeelte der lading gerst, en met adsistentie van schuiten, in vlot water en op de Terschellinger rede gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Het schip (opm: fregat) MIDDELBURG, kapt. D.J. Bulsing, van Middelburg naar Batavia en Canton (opm: Guangzhou), was den 17 juli op de hoogte van Plymouth in goede staat zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Bij de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem zijn (opm: o.a.) de volgende nieuwe vragen uitgeschreven:
- Is er van de zogenaamde Waterpers van Pascal (Presse Hydrolique) enig belangrijk nut te trekken en gebruik te maken, door dezelve in plaats van stoom te doen dienen, ter in beweging en voortgang houden van een vaartuig van ten minste 20 voeten lang, zodanig dat hetzelve bij stilte en buiten stroom met een snelheid, groter dan die van een voetganger, en de niet vermoeijende hulp of arbeid van een enkele persoon ten nuttige gebruike op binnenwateren zoude kunnen worden aangewend?
De Maatschappij looft een premie van de tweede Gouden Medaille, en honderd guldens door een bijzondere bijdrage aan hem, die van zodanig werktuig niet slechts tekening en model, maar ook getuigschriften zal hebben ingeleverd voor of op ultimo september 1822. Men kan hierover mede nazien de Vaderlandsche Letteroefeningen van oktober 1818, no. 12 van het Mengelwerk.
- Het vervaardigen en algemeen verkrijgbaar stellen van een Optisch of Gezigtkundig Werktuig, waarmede men de voorwerpen ten minste tot 20 voeten onder water duidelijk zien kan, een premie van de tweede Gouden Medaille of vijf en twintig dukaten.
- Een eenvoudig onkostbaar en gemakkelijk aan te wenden middel opgeven, om het zeewater voor het wassen van linnen bruikbaar te maken, zonder dat het middel aan dit waswater enige schadelijke hoedanigheid mededeelt, die tot spoedige verslijting of bederf kan aanleiding geven, een premie van de tweede Gouden Medaille.
- Een middel opgeven om te beletten, dat de olie, tot het smeren van uurwerken en werktuigen gebruikt wordende, geen lijmachtige gedaante aanneme, maar haar vloeibaarheid behoude, een premie van de tweede Gouden Medaille.
- Een premie van 25 Dukaten aan de drie eerste Nederlandse scheeps-bevelhebbers of schippers, die, op zeetogten, naar de Oost- of West-Indiën, naauwkeurige, met bewijzen gestaafde, proeven doen en een behoorlijk verslag aan de maatschappij mededelen, omtrent het door hun schepelingen door distellatie gezuiverd zeewater gebruikt, en van de wijze, op welke wijze deze distellatie geschied is.
- Een werktuig inzenden, hetzij een verbeterde loglijn, of iets van die natuur, tot betere en nadere bepaling der snelheid van een schip op zee, dan tot nu toe geschied is, een premie van vijftig Dukaten.
- Door een voldoend aantal van overtuigende proefnemingen beslissen, of de waarnemingen van Humboldt (opm: Baron F.H.A. von Humboldt [1769-1859], een der eerste wetenschappelijke ontdekkingsreizigers), door welke hij meent, dat bevestigd wordt, te weten, dat het zeewater meer en meer in temperatuur vermindert, naar mate men droogten nadert, zo dat men des nachts of in een storm, of in andere gevallen, waarin men bezwaarlijk het lood kan gebruiken, zich veilig op de thermoter (opm: bedoeld wordt: thermometer) kan verlaten ter ontdekking van droogten, een premie van de Gouden Medaille.
- Verscheidene premiën, te zamen ter somma van 25 Dukaten, worden uitgeloofd aan de scheeps-officieren, stuurlieden en alle andere personen in dit Rijk, welke de beste waarnemingen van nuttige zaken, nuttige ontdekkingen, of de naauwkeurigste proefnemingen, met nuttig uitgedachte middelen, de verbetering der zeevaart en visserijen betreffende, zullen hebben gedaan en medegedeeld.
(opm: de overige vragen hadden geen enkele relatie met de scheepvaart en annexen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun Meester, zijn voornemens, na gedane aangifte, ingevolge de wet, publiek te veilen en aan de meest daarvoor biedende (zonder afslag) te verkopen, op donderdag den 17 augustus 1820, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes: het Chaloepschip, genaamd IRIS, getuigd met twee masten, in het jaar 1816 te Amsterdam nieuw uitgehaald; lang over steven 46 voeten 5 en 1 half duim, wijd op de eerste balk voor het groot-luik, binnen zijn huid, 14 voeten 3 duimen, hol in het ruim, bij de eerste balk voor het groot-luik, 7 voeten, alles Amsterdamse maat; voorzien van een ruime en tot alle gemak ingerigte kajuit, waarin drie kooijen en vele kasten en kastje, ter berging van al hetgene men voor een reis van enige weken benodigd heeft; voorts een vooronder, waarin een kostbare kombuis vast gemetseld, twee kooijen en twee zeilkooijen, een trap in het vooronder, een plaats voor het watervat en een sekreet (opm: ‘toilet’); een wel ingerigt kabelgat; een ruime gemakkelijke stuurplegt, voorzien van zitbanken tegen boord en achter tegen de spiegel en almede een sekreet; zijnde de royale trap naar de kajuit zodanig geplaatst, dat dezelve geen ruimte beneemt; komende tegen de kisting derzelve het nachthuis, waarin een drijf-verlichtglas, hetwelk, aangestoken zijnde, de gehele kajuit verlicht; zijnde dit schip bijzonder geschikt om voor een paketboot te worden gebruikt. Wordende het vaartuig verkocht met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, volgens inventaris. Liggende onder bovengemeld schip een loden kiel van 2388 ponden, en 2000 ponden lood, in 40 vierkante tegels gegoten, dienende voor ballast.
Het voorschreve schip is liggende in de Wijnhaven, Noordzijde, bij de Duivelsbrug, alwaar hetzelve daags voor en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezigtigd. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.
(opm: in een zelfde maar minder uitgebreide advertentie van 15 augustus stond, dat de veiling nu zou worden gehouden in het Huis der Notarissen op de Gelderschekaai)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, F. der Kinderen, G.J. Roland Holst, A. v.d. Sluys en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen op woensdag den 9 augustus 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, ten overstaan van de Heer P.J. de Bruine, Huissier (opm: deurwaarder), op de werf de Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Smakschip genaamd UNIE, lang 86 voet, wijd 25 voet, hol 12 voet 5½ duim, alles Amsterdamse maat; alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz; breder bij notitie en berigt bij de makelaars en bij Van Heijnen en Tentije.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 augustus. Heden arriveerde alhier ter rede met stukgoederen het schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon. Het was den 1 juni van Calcutta herwaarts vertrokken.
(opm: de eerste reis van dit in Brits-Indië gebouwde fregat, eigendom van S. van Caneghem te Oostende; het vertrok op 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen).


Datum: 08 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 3 augustus. Volgens brief van Bayonne had men aldaar van St. Sebastian tijding, dat het Nederlandse eskader het Algerijnse ontmoet had bij de kust van Andalusiën; dat de beide eskaders slaags geraakt en na een hevig gevecht de Algerijnen volkomen geslagen waren. De Italiaanse nieuwsbladen verzekeren daarentegen, dat het Algerijnse eskader Tunis blokkeert

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Kapt. J. Visser, voerende het schip (opm: brik) MARIANNE, den 30 juli in Texel binnen van Surinamen, is den 9 juni van daar vertrokken, en berigt, dat 14 dagen voor hem gezeild is het schip de VROUW JEANNE, kapt. Koster, mede naar Amsterdam (opm: zie RC 100820).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Volgens brief van kapt. J.H. Breukemeijer, voerende het schip (opm: brik) NORDLOH, van Amsterdam naar Batavia, was hij den 15 juli in goede staat zeilende op de hoogte van Dartmouth; de equipagie en passagiers waren wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 augustus. Het schip MARIA CONSTANTIA, kapt. D.J. Mulder (opm: sloepschip, kapt. J.D. Mulder), van Amsterdam naar de Kanarische Eilanden, is, na door zware storm een lek bekomen en de boegspriet verloren te hebben, den 28 juli te Havre binnengelopen. (opm: zie RC 020920)
Gezegde kapitein meldt dat te Havre aangekomen is de equipage van een verongelukt koffschip, met zout van St. Ubes (opm: Setubal) komende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Kapt. D.J. Koger (opm: Dirk Jans Kooger), in Texel binnen van Kaap Henry, rapporteert gisteren in de Hoofden (opm: het Nauw van Calais) te hebben gepraaid, in goede staat, C. Martens, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Volgens rapport van de loodsschipper T. Juttes is gisteren in Ameland binnengekomen J.H. Koster, die HOFFNUNG, van Koppenhagen (opm: Kopenhagen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mijn waarde man, kapitein Arend Jongheim, voerende het schip JULIA, is op den 16 juni laatstleden, na een kortstondige ziekte, in de ouderdom van 34 jaren, te Havana overleden; mij nalatende een kindje, naauwlijks drie maanden oud. De wijze Bestuurder aller dingen, aan wien zulks behaagde, zal mij, hoop ik, in mijne bittere droefheid sterken; terwijl ik van brieven van rouwbeklag verzoek te worden verschoond.
Rotterdam, M. Jongheim
Den 7 augustus 1820 geboren Azon Jacometti

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CARL HEINRICH, kapt. Peter Brandenburg, en EMANUAEL, kapt. Daniel Friedrich Spiegel, beide van Koningsbergen, met rogge; JOHANNA MARIA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, van de Marennes, de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuizen, de ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes en de GOEDE TROUW, kapt. W.P. de Vries, alle drie van Frankrijk en HENDRINA JOHANNA, kapt. Harm. G. Jonker, van Oleron, alle vijf met zout; en MARGARETHA, kapt. H.B. Duhrig van Kiel met tarwe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Van den 1 tot den 12 juli niets gepasseerd.
Den 13 dito binnengekomen het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, met tarwe, honing, melkaden (opm: plat, ovaal vat, vroeger bij het afromen van melk gebruikt) en molenkammen van Altona.
Den 16 dito uitgezeild het smakschip NIESKE CATRYNE, kapt. C.C. Slagter, met ballast naar Noorwegen, en het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met gedroogde cichoreiwortels naar Altona.
Den 22 dito uitgezeild een Vriesch kopjacht, schipper J.T. Zandstra, met cichorei en kanterkaas (opm: naar Cantal in Auvergne; gele kaas, komijnekaas van afgeroomde melk) naar Altona.
Den 29 dito binnengekomen het smakschip BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met hout van Noorwegen.
LC 080820
Harlingen. Den 24 juli binnengekomen het jagtschip ADELHEID, kapt. H. Krohn, met rogge van Wismar. Niets uitgezeild.
Den 27 dito binnengekomen de kofschepen CONCORDIA, kapt. Jan Klazen Nap, met rogge van Memel (opm: Klaipeda); de JONGE SIKKO (opm: kof JONGE SIKKE), kapt. Rinse H. Smits, met zout van Leverpool; en de JONGE YPEUS, kapt. Harm H. de Weerd, met teer, hout en potasch van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland). Uitgezeild het kofschip de JUFVROUW JANNETTA, kapt. J.H. Limburg, ledig naar Groningen.
Den 28 dito binnengekomen het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle Haijes van der Laan, met rogge van Elbing (opm: Elblag), en het smakschip ZEELUST, kapt. J.R. de Boer, ledig van Amsterdam. Niets uitgezeild.
Den 29 dito binnengekomen het kofschip ALIDA CLASINA, kapt E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen, en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen. Uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met vellen enz. naar Londen.
Den 30 dito uitgezeild het sloepschip ATALANTA, kapt. James Birne, het schonerschip MARY, kapt. Wm. Atkinson, beide met boter naar Londen; de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit; en het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, alle drie met ballast op avontuur.
Den 31 dito binnengekomen het smakschip DE GOEDE INTENTIE, kapt. Teeke J. van der Veer, met rogge van Memel (opm: Klaipeda), de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met hout van Noorwegen, de VROUW ALIDA, kapt. Uge Jans Uges, met rogge en tarwe van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 1 augustus binnengekomen het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Londen. Uitgezeild het jagtschip ADELHEID, kapt. H. Krohn, met ballast naar Wismar.
Den 2 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, met hout van Noorwegen, de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, ledig van Amsterdam.
Den 5 dito binnengekomen het tjalkschip DIE GUTE HOFNUNG, (opm: waarschijnlijk DIE GUTE HOFFNUNG) kapt. L.G. Busch, met rogge van Rostock.
Den 6 dito uitgezeild het smakschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, met pannen op avontuur naar de Oostzee (opm: vervolgens 4 regels tekst niet leesbaar).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
1) Een uitmuntend en voor weinige jaren geheel nieuw getimmerd Waterschip, met zeil en treil, ankers en ankertouwen, staand en lopend want, haken, bomen en verdere annexen, lang over steven 56½ voet, wijd over de berghouten 15½ voet en hol naar advenant, tot nu toe tot het aanvoeren van zoutwater gebruikt, liggende bij de Zoutkeet Maltha onder Sneek, en aldaar te bezigtigen.
2) Een snelzeilend, wel betimmerd, gedeeltelijk overdekt Jagt, waarbij drie masten, drie stel zeilen, ankers en ankertouwen en verdere annexen, lang over steven 29 voet 8 duim, wijd 9¼ voet en hol naar advenant, leggende bij de Stadswal te Sneek, en aldaar te bezigtigen.
Iemand gading makende, vervoege zich ten huize van de weduwe S.R. Visser te Sneek, bij wie mede de inventarissen van beide vaartuigen te vinden zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek bij strijkgeld te verkopen: een extra ordinair best nieuwgebouwd Jagts-hol, lang over steven 28 voeten, wijd 10 voeten, geheel en al uitgebrande en gewrongene boegen, naar de beste regelen der zeilagie gebouwd.
Die daar gading aan maken, komen op dinsdag den 15 augustus 1820, des voordemiddags ten elf uren, ten huize van de kastelein E. Dalsma, in den Witten Arend te Sneek. Zullende het Jagt inmiddels acht dagen voor de verkoop te Sneek in de Stads Gracht ter bezigtiging liggen. Nadere informatie is te bekomen bij den Procureur Zandstra, ten gemelden Stede.


Datum: 10 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Den 7 dezer is uit quarantaine ontslagen het schip de ZEEMEEUW, kapt. H. Holger, van Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip CORNELIA, kapt. C. van der Meij, van Surinamen in Texel binnen, is den 2 juli op 26º breedte 64º38’ lengte gejaagd geworden door een kleine schooner, voerende een lang metaal stuk voor de fokkemast en 20 tot 25 man equipagie; de kapitein gelast zijnde met de papieren over te komen, weigerde zulks; de rover ziende, dat hij met geweld niets konde winnen, alzo de CORNELIA wel gewapend en tot tegenweer gereed was, riep toen, dat het schip de reis konde voortzetten; kapitein Van der Meij heeft dezelfde schooner naderhand op 36º44’ breedte 52º43’ lengte gezien, doch dezelve deed toen geen beweging om te molesteren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip COLUMBUS, kapt. H. van Uijen, zou, volgens brief van Batavia van 14 april, den 18 dito de reis van daar naar Amsterdam aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip de VROUW JEANNE, kapitein Koster, van Surinamen naar Amsterdam, is den 10 juni met schade te Curaçao binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. B.H. Korfker, van Lübeck naar Amsterdam, is, na verlies van mast, zeilen, anker en touwen, zeer lek te Glückstadt door een Blankenezer ever binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Er zijn berigten van Batavia tot den 18 maart:
- Bij het Gouvernement zijn voorlopige berigten van Malakka ingekomen, waaruit blijkt, dat de Boeginezen te Rio (opm: Riau, bij Malakka, vijandelijkheden tegen de Nederlandse overheden hebben gepleegd, zo dat, daar alle minnelijke onderhandeling vruchteloos bleef, de laatstgenoemden moesten overgaan tot de tuchtiging der opstandelingen. Den 29 januari heeft daarop de Majoor Krieger, aan het hoofd van een honderdtal flankeurs, en ondersteund door Zijner Majesteits brik IRENE, kapitein Lucas, de vijandelijke verschansing bestormd en vermeesterd. De Boeginezen hebben een aantal volks verloren; de onze 7 doden en 13 gekwetsten, onder welke laatste Kapitein Köningsdorfer. De Luitenant Le Clercq en de Luitenant ter zee Van Stijrum hebben bij die gelegenheid uitgemunt. – Na het gevecht hebben de overheden algemene vergiffenis afgekondigd en heeft het geacht opperhoofd Toeankoe Saït zich als bemiddelaar opgedaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Den 8 april lagen ter rede van Batavia de schepen de NIEUWE ZEELUST, COLUMBUS, AUGUSTE, PRINCE BLUCHER en DIANA; de Engelse schepen MARY, MARYANN, MARCHIONESS OF WELLESLEY, MELPOMENE, MINERVA, GOVERNOR PETRIE, RACE HORSE en RECOVERY; de Amerikase schepen COLUMBUS, CORNELIA, MIDAS, INTEGRITY en PANTOR.
Te Samarang de schepen PAMALANG, GRENADA en MARMICS.
Te Sourabaija Zijner Majesteits schip NASSAU, fregat WILHELMINA, de corvet ECLIPSE, de schepen de VROUW HELENA, ARINUS MARINUS, MAGHAR, ECCORE FRANSIT, JONGE ANTHONY en MARIA; de Engelse schepen DAVID SHAW en GEORGE CRUTTENDEN; de Franse schepen l’EGLANTINE en ALEXANDER en het Amerikase schip LION.
Het schip IDA ALEYDA, kapt. K. Sipkes, was den 20 maart van Batavia naar de Molukko (opm: Molukken) vertrokken.


Datum: 11 augustus 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. van der Plaats, Notaris te Leeuwarden, zal op vrijdagen den 25 augustus en 1 september 1820, telkens des nademiddags ten 3 uren, ten huize van Ynze Douwes Koopmans, bij de Weerklank buiten Leeuwarden bij de finalen palmslag te verkopen: een wel betimmerd en goed onderhouden Kof of Blokzijler Jagt, voor de deur diens kasteleins gelegen, geijkt op 18½ ton, dadelijk te aanvaarden. Waarop geboden is: NLG 525,75.


Datum: 12 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 augustus. Het schip the CERES, De Boer (opm: brik, kapt. Thomas Cornelis de Boer, reder De Cock, Gent), van Liverpool naar Antwerpen, is den 13 juli op de banken van Wicklow (opm: Ierse Oostkust, 52º59’ N.B. 06º02’ W.L.) verongelukt; de equipagie is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Den 2 dezer is er op het Raadhuis te Duinkerken een plegtige vergadering gehouden, bij gelegenheid dat de Heer J.B. Moser, Consul van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden aldaar, in tegenwoordigheid van de Maire (opm: burgemeester), de Adjunct-Maire, de leden van de stedelijke regering en een grote menigte aanschouwers, aan de Heer Remij, onder-officier der artillerie, opzigter van het bij de zee gelegen fort Risban en ridder van de koninklijke orde van het legioen van eer, na het doen van een doelmatige aanspraak, ter hand stelde een som van 500 franken, die gezegde Zijne Majesteit, ten gevolge van een door de Consul ingeleverd rapport, wel aan hem heeft willen toeleggen (opm: uitreiken), ten einde Hoogstderzelver tevredenheid te betuigen voor zijn betoonde hulpvaardigheid en menslievende handelwijze, aan drie Nederlandse matrozen van het schip les DEUX FRÈRES, kapitein Messchaert (opm: brik, ook wel TWEE GEBROEDERS, eigenaar Serruys in Oostende, kapt. Pierre J. Messchaert, zie ook RC 140320), van Oostende, bewezen, welke op den 5 maart laatstleden, enige uren voor dat hun schip aan stukken sloeg, met de kleine boot, meer dood dan levend, aldaar waren komen aandrijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J. Luijt Pietersz, J. Boelen, H.J. Rietveld en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 21 augustus 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, met koperen bouten gebout, genaamd CAROLINA, gevoerd door kapt. Jan Bartels, lang 98 voet, wijd 26 voet 4 duim, hol 12 voet 3 duim, het verdek hoog aan boord 4 voet 5 en 1 halve duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.
(opm: het schip werd verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Adriaan Amsterdam van der Crab, makelaar, zal op maandag den 14 augustus 1820, des namiddags te half drie uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en van koperen bouten voorzien Brikschip, genaamd CLARA, gevoerd door kapt. J.P. Andriessen, lang 89 voet, wijd 25 voet 9 duim, hol 11 voet, het verdek hoog aan boord 4 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 14 augustus 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild driemast Hoekerschip, genaamd de JONGE NICOLAAS, gevoerd door kapt. K.H. Zeba, lang 142 voet, wijd 32 voet, hol 15 voet 7 duim, het verdek hoog aan boord 7 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars, en bij de makelaar Remmert de Vries Junior te Zaandam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Samarang. Vertrokken. 1 augustus. Het schip DIANA (opm: fregat DIANE), kapt. A. Carbon, naar Ostende, passagiers kapitein J.P. Klaassen, vrouw en 2 kinderen.


Datum: 15 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Het schip NICOLAIJ EN MARIA, kapt. G. Rijdahl, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rouaan, den 2 augustus in Texel binnen, heeft de schade, welke het aan het roer bekomen had, zonder lossen hersteld, en wacht in het Nieuwe Diep alleenlijk op gunstige wind, om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op nieuw bevind ik mij in de diepste droefheid gedompeld, door het vernemen, dat mijn veelgeliefde Zoon Jan, Opper-Stuurman op het schip (opm: fregat) JULIA, mede te Havana is overleden, op den 20 juni laatstleden, in den ouderdom van 24 jaren. Dit noodlottig voorval treft mij te sterker, daar ik, voor enige dagen, bij het vernemen van de dood van mijn Schoonzoon, Kapitein Arend Jongheim, veel hoop mogt hebben op herstel; dan het vertrouwen op Gods wijze voorzienigheid zal mij, hoop ik, tegen deze slagen sterken; terwijl ik van brieven van rouwbeklag verzoek te worden verschoond.
Rotterdam, Cornelia Reijgers
den 12 augustus 1820 Wed. Azon Jacometti

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jakob Kooijman, Beurtschipper van den dorpe Heinenoord op de Steden Rotterdam en Dordrecht vise versa, door ligchaamsgebreken buiten staat geworden zijnde om gemeld Veer in eigen persoon meer waar te nemen, en dus thans, tot nadeel van zijn bestaan, verpligt is zulks door Knegten te moeten laten doen, is, om reden hij niet verkiest zulks voltehouden, met overleg van de Rentmeester van de Hoog Welgeboren Ambachtsheer van Heinenoord, welke Ambachtsheer eigenaar van gemeld Veer is, te rade geworden gemeld Veer vacant te verklaren, en dien ten gevolge het Veer te huur, en een aller beste binnen weinige jaren nieuw gebouwde Poonschuit te koop te stellen, zo als zij Ondergetekenden dan doen bij deze; nodigen zij de Gegadigdens zo tot huur van het Veer als koop van Schuit, welke zo het mogelijk is bij elkander zullen blijven, uit, om zich binnen de tijd van vier weken na dato dezes en bij de Schipper en bij de Rentmeester voornoemd, beiden wonende te Heinenoord, te vervoegen, alwaar een ieder goed bescheid zal gegeven en de conditiën kunnen bekomen worden.
Heinenoord, den 15 augustus 1820 Pr. Louter, Rentmeester
J. Kooijman, Beurtschipper

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

‘s-Gravenhage, 13 augustus. Men voedde destijds te Batavia veel vrees, dat het schip LOUIZA MATHILDA, kapt. Stoffels, (opm: fregat LOUISE MATHILDE, ex HOFFNUNG [1817], kapt. Klaas Stoffels), hetwelk, in het begin van december 1818, van Texel uitgezeild en, in het laatst van april 1819, in goede welstand te Batavia aangekomen is, op de reize naar Japan zou verongelukt zijn.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgevaren en naar zee gezeild de FANNY (opm: fregat), kapt. P. Robin, naar Batavia, met troepen.


Datum: 17 augustus 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CONSTANCE, kapt. C.L. Mentzel van Lissabon, met zout, en ANNA, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en levertraan.


Datum: 19 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Volgens berigten van de Kaap de Goede Hoop is op den 18 mei, op de hoogte van Aguillas (opm: Agulhas, 34º48’ Z.B. 20º00’ O.L.), in een hevige storm uit het noord-westen, de boegspriet, fokkemast en grote bramsteng gesprongen van het schip SOURABAIJA, Teunissen, en is hetzelve aldaar binnengelopen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Te Havana is binnengelopen HERSTELDER (opm: galjoot HERSTELLER, kapt. Roelof Harms Veldhuis), van Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Kapt. L.H. Schneider, voerende het schip (opm: pink) HENRIETTE EN BETSEIJ, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnengelopen, meldt van daar, in dato 20 maart, dat hij, van de bank voor Banjouwangie (opm: Banyuwangi), na het lossen van enige goederen, afgeraakt zijnde, en geen merkbare gebreken aan het schip, dat redelijk digt was, ontdekt hebbende, zijn reis had voortgezet; doch den 26 februari door een zware storm belopen zijnde, was het water bij de pompen aanmerkelijk vermeerderd, hetwelk hem verpligt had te Mauritius binnen te lopen om te lossen en te repareren, waarmede hij bezig was, en waren als toen slechts 100 balen koffij beschadigd gelost; hij hoopte in het laatst van april of begin van mei de reis te zullen kunnen vervorderen. (opm: zie RC 290620, 110755, 130755 en 180720)


Datum: 22 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Uitgezeild Zr.Ms. oorlogsbrik SIRENE, kapitein-luit. Tieman, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 augustus. In de Buitengronden is verongelukt het Deense brikschip JANNA, kapt. Michel Harmens, van St. Thomas naar Hamburg. Zijnde een sloep met vijf man van dezelve door een Enkhuizer visschuit opgevist en te Terschelling aangebragt; de kapitein, met de overige equipagie en passagiers, zijn mede behouden met de barkas aan het Terschellinger strand gekomen en geborgen. Gemelde kapitein rapporteert, dat hij des nachts nog een driemastschip, mede van St. Thomas naar Hamburg, bij hem heeft gehad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. De Engelse brik the GLUTTON OF WORKINGTON, kapt. R. Quaijl, met suiker, van Bahia naar Hamburg, laatst van Falmouth, is den 16 augustus, des avonds, op de Haaks van Texel vervallen; het volk is gered, en men zoude, ingeval het schip niet reeds vol water mogt zijn, bij bedaarder weder, de lading en tuigagie trachten te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 augustus. Het schip THEODORA, kapt. S.H. Kuijper, van Amsterdam naar Riga, is, in de nabijheid van Riga, totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Het schip METTA EN GESINA, kapt. O.E. Julster, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, volgens een brief van Rendsburg, van den 14 agustus, aldaar, met zware averij aan het schip en de zeilen, aangekomen; de lading is geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip FLORA, kapt. Jan Salings Okkes, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands smakschip de VROUW GEERDINA, gevoerd door kapt. L.T. Sok om voor 30 augustus 1820 (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg & Comp, cargadoors alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkopen: een hecht en sterk Potschip, met ronde luiken, roef en kajuit cum annexis, lang over steven 48, wijd 10½ en hol 3½voet, in het jaar 1808 nieuw uitgehaald, liggende in de Stadsgracht te Sneek, nader onderrigt bij A. Stam te Sneek.


Datum: 24 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Volgens berichten van Batavia, van den 15 april, waren aldaar gedaan de volgende benoemingen:
Tot Pakhuismeester de heer J.J. Abegg, thans Kommies Expediteur ter algemene secretarie.
Tot Assistent Resident te Buitenzorg, de heer J.H. Dikkelman, thans Pakhuismeester aldaar.
Tot Pakhuismeester te Buitenzorg (opm: Bogor), de Ambtenaar der 4e klasse … van Grave.
Tot Kommies ter Residentie Banjoewangie (opm: Banyuwangi), de heer L. Abels, thans Boekhouder aldaar.
Tot eerste Boekhouder bij de administratie der marine, de heer C.F.W. Sintz, thans 2e Kommies bij de algemene rekenkamer.
Tot 2e Boekhouder bij de administratie der marine, de Ambtenaar der 4e klasse J.W. Boers.
Tot Elève (opm: kwekeling) voor de Inlandsche talen in de residentie Batavia, de heer P.P. Roorda van Eijsinga.
Tot buitengewoon 2e Luitenant bij de koloniale marine, de heer J.W. Westphal.
Tot Onderwijzer bij de openlijke lagere school te Samarang, de Onderwijzer H.A. Brondt.
Voorts zijn ontslagen de Koffij-Pakhuismeester te Tijkao (opm: mogelijk Tjikaso, thans Cikaso, West-Java) S.H. Sprenger en de eerste Kommies bij de hoofddirectie van financiën Kilian.
En gedemitteerd (opm: ontslagen, c.q. ontslag genomen) de Deurwaarder bij het Hoog Geregtshof J. Jollie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Ter rede van Batavia lagen de volgende schepen: COLUMBUS, de NIEUWE ZEELUST, AUGUSTE, DIANA, PEKIN, PRINCE BLUCHER, JACOBA, de TJIAMANUK; brikken FLORUS, BIANHONG, KIMSOEN, JACOBA AMBROSINA;
de Engelse schepen MARIJ, MARCHIONESS OF WELLESLEIJ, MELPOMENE, MINERVA, MARIJ, RACE HORSE, RECOVERIJ, INDIANA; brikken ADVENTURE, ADVENTURE, GOVERNOR FARQUHAR, schoener VICTORINE;
Amerikase schepen COLUMBUS, MIDAS, PANTHER, INTEGRITIJ, brikken HINDU, FRANKLIN.
Te Samarang Zijner Majesteits schoener No. 16, schip PAMALANG; brikken AGLAIJA, JOHANNA MARINA, HELENA, MEGMERVILIES, HEER MANUEL, PIETERNELLA, GEERTRUIDA, HENDRIK, ELIZABETH, INDRAMAIJOE, JOHANNA; schoeners DOROTHEA, PAMALANG; kotter FAIRE, chaloup de VROUW CATEAU;
Engels schip GRENADA, Amerikaas schip MARMION.
Te Sourabaija Zijner Majesteits schip NASSAU, fregat WILHELMINA, corvet ECLIPS, brik MARIA, schoeners SCHILPAD, CALIJPSO, kanonneerboten No. 1 en No. 18, de schepen de VROUW HELENA, ARINUS MARINUS, MAGBAR, JONGE ANTHONIJ, MARIA, EMILE, MARGARETHA; brikken AMAZOON, FLORENTINA, voormaals (opm: ex-) REMBANG HARMONIE, WILLEM JOHAN, MARSOEK, HELEN, MANSOOR, MARIA, ASSISTENTIA; schoeners ROSE, MOLUCKO, kotter PAMBLA;
Engelse schepen DAVID SHAW, GEORGE CRUTTENDEN, brik GESINA;
Franse schepen l’EGLANTINE, ALEXANDRE.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE JUFVROUW ELISABETH kapt. J. Witteveen, naar Zanten (opm: Zante, Griekenland), met ballast.


Datum: 25 augustus 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Harlingen, den 18 augustus 1820. Heden overleed alhier kapt. Jan Clazen Nap, voerende het kofschip CONCORDIA, in de ouderdom van een en zestig jaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 14 augustus uitgezeild het kofschip de JONGE IJPEUS, kapt. Harm H. de Weerd, met ballast op avontuur.
Den 15 dito binnengekomen het schonerschip MARY, kapt. W. Atkinson, met ballast van Londen.
Den 18 dito, binnengekomen het smakschip de ONDERNEMER (opm: ONDERNEMING), kapt. Tjakke Jans Hazewinkel, met ballast van Zaandam.
Den 19 dito, uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. A. Gallawaij; ATALANTE, kapt. James Bijrne, beide met boter naar Londen.


Datum: 26 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. Den 14 dezer is door Zijner Majesteits (opm: Engels) schip NIMROD bij Barryhead genomen en, na acht uren vervolgens, in de Clyde binnengebragt de Franse smokkellogger de MARS, van Vlissingen naar Boulogne en geladen met tabak, thee, jenever en brandewijn.
Het schip (opm: brik) de COURIER, A. van Dijk, van Rotterdam naar Surinamen, den 19 dezer te Cowes binnengelopen, heeft den 20 dito de reis voortgezet.
Den 17 dezer was op de hoogte van het eiland Wight het schip ADONIS, van New-IJork naar Antwerpen, hebbende 18 dagen reis.
Den 20 dezer is Deal gepasseerd de Nederlandse brik van oorlog SIRENE, kapitein-luitenant Tieman, uit Texel naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Het schip CHARLOTTA, kapt. C.J. Maack, van Rostok (opm: Rostock) naar Amsterdam, is den 29 juli te Arendahl (opm: Arendal) binnengelopen; heeft rogge gepompt en moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Kapt. A.J. Struijk, voerende het schip ELISABETH EN MARIA, meldt van Hamburg, van den 18 augustus, dat hij de volgende dag van daar naar Amsterdam zou onder zeil gaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 augusrtus. Laatstleden woensdag (opm: 23 augustus) namiddag te vier uren is alhier op ’s Rijks werf, in tegenwoordigheidvan Zijne Excellentie de Heer Minister van Marine, de Vice-Admiraal Van Braam, de Schout-bij-Nacht Maij, de Heren Burgemeesteren dezer stad en een groot aantal Officieren, gelukkig van stapel gelopen Zijner Majesteits Fregat van oorlog JAVA, geboord voor 40 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, J. Corver, A. v.d. Sluys, A. Roos en J. Altena, makelaars, zullen op woensdag den 30 augustus 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, ten overstaan van de Heer P.J. de Bruine, Huissier (opm: deurwaarder), op de werf de Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Brikschip genaamd l’EMILE, lang 75 voet, wijd 22 voet 6 duim, hol 10 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz; breder bij notitie en berigt bij de makelaars en bij Van Heijnen en Tentije.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. A. de Jong en G.H. Matthes Gz, makelaars, zullen op woensdag den 30 augustus 1820, des avonds te half 6 uren, in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, verkopen: een partij Moscovisch zeildoek (gevlakt [opm: mogelijk wordt gevlekt bedoeld] en beschadigd), nu eerst uit zee gekomen en gelost; liggende als bij biljetten wordt aangewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, van Isle d’Oleron, met zout, ANNA SOPHIE, kapt. M. Nygaard, ELLERT MARGARETHA, kapt. Ellert Carlsen, de VROUW GEZINA, kapt. H.P. Hazewinkel en de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, alle vier van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Den 25ste augustus. De ondergetekende verzoekt aan het publiek geen krediet te verlenen aan de equipage van de Hollandse brik HENRIETTE WILHELMINA, daar zulks door hem niet zal worden voldaan.
P.J. Kerkhoven.


Datum: 29 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. De achtersteven van een galjoot, waarop de letters van Amster, is den 24 dezer te Deal binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. In het Vlie is binnengekomen R. Jans van Rostok (opm: Rostock) naar Amsterdam, met lekkagie, verlies van anker, touw en zeilen en andere schade; dezelve is door twee Vlielander loodsschuiten binnengebragt en zeilt met adsistentie van dezelven naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. In Terschelling is binnengekomen W.A. Jacobs van Petersburg; heeft op de punt van de Noordvaarder gestoten, waardoor hij zeer zware lekkagie bekomen heeft en met adsistentie van Urker vissers genoodzaakt is geworden naar Harlingen te zeilen om te repareren (opm: de kof WINDLUST, zie LC 010920).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 augustus. De smakscheper de VROUW ELISABETH, schipper P.J. Seven, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), en de VROUW HENDRIKA JACOBA, schipper J.E. Mulder (opm: Jan Hiddes Mulder, Veendam), van Dantzig (opm: Gdansk), beiden met granen naar Amsterdam, zijn, op de middag van den 23 augustus, wegens holle zee en achter ebstroom op de droogten van Terschelling verongelukt; de equipagie van beiden is geborgen en aldaar behouden aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. B. Mulder, van St. Martin naar Riga, is den 19 augustus 30 mijlen NNO van Texel gepraaid door kapt. R. Hansen, den 22 dito van Archangel in het Vlie binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Volgens brief van kapt. A. van den Abeele, voerende het fregatschip (opm: als fregat getuigde pink) de RESOLUTIE, met troepen den 12 augustus uit Texel naar Batavia gezeild, gedateerd den 19 dito, lag hij toen met ZZW winden in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) onder Calais geankerd, om het tij te stoppen; hij was reeds den 15den in de Hoofden geweest, doch niet dan westelijke en omlopende winden en zelfs twee dagen storm gehad hebbende, was hij wel 10 mijlen terug gezeild, om op die gevaarlijke plaats niet te kruisen; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 augustus. In een brief van Harlingen van den 22 augustus, wordt gemeld, dat, volgens berigt van Paesens den 20 dito, op die kust totaal verongelukt was een smakschip, met rogge van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; het volk was op de Engelsmansplaat gevlugt, en men had van Wierum en Paesens te vergeefs alles aangewend om de lading te bergen; de takelagie was op de plaat geborgen en zou waarschijnlijk naar Harlingen vervoerd worden. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 augustus. Het schip JOHANNA, schipper B.J. Santjer (opm: waarschijnlijker B.A. Santjer, zie RC 310820), met rogge van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, volgens rapport in het binnenkomen van het Friesche Gat totaal verongelukt, doch het volk gered. (opm: zie vorig bericht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 augustus. Het schip de VROUW DEBORA, kapt. B.J. Remmers, van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) naar Amsterdam, is mede in het binnenkomen van het Friessche Gat gestrand, doch afgebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het schip de VROUW TAATJE, kapt. H.J. Ebeling, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 19 augustus, den 2 dito te Arendahl (opm: Arendal) met schade binnengebragt; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 augustus. Van Veere wordt van den 25 augustus gemeld: Op gisteren namiddag zijn door de loodsboot No. 4 alhier gestationeerd, twee manschappen, zijnde de timmerman en een matroos, aangebragt, welke door gemelde boot zijn gered van het zinkend wrak van het Pruisisch brikschip MERCURIUS, van St. Martin met zout naar Memel (opm: Klaipeda) bestemd. Gemelde manschappen verklaren, dat de kapitein, vier matrozen en een jongen zijn verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop: een Scheepmakerij, woningen en erven, staande en gelegen aan de Rotte, even buiten Rotterdam, en te bevragen bij de Notarissen Nozeman en Van der Looy aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VINUS, kapt. A. Johanson, van Kopenhagen, met teer en pik, de TWEE SOSTRE, kapt. Diederich S. Dahl, ERSTATING, kapt. O. Hansen, de VROUW GRIETJE, kapt. H. Hansen, de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, alle vier van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 augustus. Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, naar Liverpool, met ballast.


Datum: 31 augustus 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Schipper H.J. Ludwigse, voerende het schip EMANUEL, van Stokholm (opm: Stockholm) naar Rotterdam, is den 26 augustus in Texel binnengekomen als bijlegger; wegens gebroken boegspriet en kraanbalk; heeft een anker en touw gekapt, en is in het Nieuwe Diep gekomen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Het rapport, wegens het verongelukken van het schip JOHANNA, schipper B.A. Santjer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam (zie de laatst voorgaande [opm: RC 290820]), wordt bevestigd door een brief van de schipper zelve, waarin hij meldt, dat zijn schip den 20 dito in het binnenkomen van het Vriessche (opm: Friesche) Gat op de Engelsmanplaat verbrijzeld, en met de lading geheel weg, doch het volk gered is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Het schip de JONGE HARM (opm: gaffelschip), kapt. Cornelis Vermijs, van Rotterdam naar Duinkerken, is, volgens brief van Duinkerken van den 22 augustus, aldaar op de kust gestrand en vol water geraakt; van de lading is slechts zeer weinig gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Een stuk wrak, zo het schijnt, van een niet Engels schip, met tarwe uit de Oostzee komende, en zo men veronderstelt, in de storm van den 22 augustus verongelukt, is de volgende dag bij Deal aan het strand gespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Den 28, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de HANDELAAR (opm: kof, kapt. Klaas Hindriks Schut), van Sapmeer (opm: Sappemeer).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Adriaan Amsterdam van der Crab, makelaar, zal op dinsdag den 5 september 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de werf de Rave, van de mr. Timmerman F. Baaij, op de Groote Wittenburgerstraat, verkopen: het hol van een Galjasschip, genaamd ANNA CATHARINA, alsmede aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz; breder bij notitie en berigt bij de makelaar.
(opm: in RC 020920 werd aangekondigd dat de veiling tot 12 september was uitgesteld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Provisionele Sijndics in de gefailleerde boedel van H. Gudde Senior, gewezen koopman en commissionair te Zierikzee, zullen op dinsdag den 5 september 1820, des middags precies om 12 uren, publiek binnen dezelve Stad verkopen: het Tjalk- of Kofschip (opm: DE VEREENIGING, zie RC 270520), tot denzelven boedel behorende, bij vorige veiling breder omschreven en als toen onverkocht gebleven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op 7 september 1820, des voormiddags ten tien ure, zal op het Huis der Gemeente, te Klundert in het openbaar verhuurd worden: het water- of schuitenveer van Strijensas op de Moerdijk en elders, voor een termijn van zeven jaren, ingaande 1 september 1820 en uitgaande de laatste augustus 1827. Zegt het voort.


Datum: 01 september 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 augustus. In een bijzondere brief van Londen, van den 18 dezer, wordt het volgende gemeld:
Den 9 juni 1819 werd het Nederlands tweemast galjootschip de VROUW GEZINA (opm: VROUW GESINA), schipper E.J. Dik, ’t huis behorende in de Pekel-A, genomen door een oorlogssloep, gestationeerd te East-Bourne (opm: Eastbourne), en in de haven van Rye, in Sussex, opgebragt, en aldaar meer dan twee maanden opgehouden. Dit schip was te dier tijd onder Bevesier (opm: Beachy Head), door harde westen wind en tegen stroom, ten anker liggende, en des nachts om twaalf uren even onder zeil, met het begin van de eb, de wind noordwest en handzaam weêr, wanneer de Luitenant Skardon met zijn sloep aan boord kwam; de suspicie (opm: verdenking) van deze officier werd verwekt doordien een vissersschuit twee onderscheiden malen aan boord van de VROUW GEZINA was geweest, en van wie kapitein Dik vis gekocht had. Roeijende naar de VROUW GEZINA werd dit vissersvaartuig door gemelde Luitenant geëxamineerd, doch vond geen drank aan boord, opgevende in zijn beëdigde verklaring van beschuldiging, dat dit vaartuig naar jenever rook. Hij beproefde daarna door dreggen rondom het schip, of iets buiten boord gezonken was; doch te vergeefs.
Schipper Dik was den 5 juli 1819 uit Texel gezeild, gaande in ballast, onder een charterpartij, naar Marennes, om zout te halen, en van daar naar Leuven; had daags voor zijn vertrek uit Texel twee okshoofden (opm: vaten) jenever aan boord genomen, dezelve terwijl, onder Bevesier ten anker liggende, in kruiken afgetapt, in de ballast geborgen en vast gelegd. Deze hoeveelheid jenever, en dat het schip binnen de afstand, door de wet tegen sluiken (opm: smokkel) bepaald, was liggende, waren de gronden, waarop de Luitenant de aanhouding rustte.
Schipper Dik, bij zijn binnenkomen in Rye, adresseerde zich aan de heer Chatterton, VIce-Consul der Nederlanden aldaar, die bij de examinatie van de equipagie voor de Magistraat adsisteerde, en door zijn intercessie (opm: tussenkomst) en gepresenteerde borgtogt van GBP 100 (de bepaalde boete tegens geapprehendeerde sluikers [opm: gearresteerde smokkelaars]) voor ieder man voorkwam, dat de equipagie te Winchelsea gevangen gezet wierd.
De Consul-Generaal Maij, van alles direct onderrigt zijnde, deed eerst applicatie (opm: verzoekschrift) aan de Commissarissen van de Custom-House (opm: douane), tot ontslag van de VROUW GEZINA, bewijzende, onder andere redenen daartoe, dat dit schip een ra schip was (opm: in tegenstelling tot een gaffelgetuigd schip), door een tekening van hetzelve te produceren, deze soort van schepen, door de wet tegen sluiken uitgezonderd zijnde; doch zijn applicatie vergeefs vindende en de advocaat van de Custom-House proceduren tegen dit schip geadviseerd hebbende, herhaalde de Consul-Generaal zijn applicatie, in twee onderscheiden brieven, aan de Lords van de Tresorie (opm: de hoofddirectie van het ministerie van financiën) geadresseerd, en na een conferentie met een der Secretarissen werd het ontslag van de VROUW GEZINA de volgende dag geordonneerd; in de gezonden order naar Rye de teruggave van de tabak en jenever, voor het gebruik van de equipagie aan boord, geomitteerd (opm: verzuimd) zijnde, werd, op een applicatie van de Consul-Generaal, mede de teruggave van deze artikelen verkregen; waarop de VROUW GEZINA van Rye zeilde, gedestineerd naar Frankrijk, de vorige charterpartij door de Bevrachter op het aanhouden van dit schip geannuleerd geweest zijnde. (opm: zie RC 071019)
De Consul-Generaal, door verscheiden omstandigheden en getuigen, buiten de verklaring der equipagie, overtuigd zijnde van de onschuld van schipper Dik en van de wederregtelijke aanhouding van zijn schip, raadde de schipper aan een proces tegen de Luitenant Skardon te entameren (opm: in werking te zetten), en de insinuatie (opm: beschuldiging) werd direct gedaan, om de maand niet te laten voorbij gaan, die de wet daartoe bepaalt. In alle vorige diergelijke gevallen hebben de partijen zich vergenoegd met de teruggave van het schip, zonder de weg van regten tot de terugbekoming der geleden schade in te slaan, zich de schade gestroostende; doch tevens vroeg de Consul-Generaal schadevergoeding aan de Lords van de Tresorie, volgens een aan hun ingeleverde opgave, waarop aan de Consul-Generaal geen antwoord is gegegeven geworden. Dit proces kon niet voortgaan dan op de volgende assisen (opm: zitting van de rechtbank) te Lewis, hoofdstad van Sussex, alwaar het feit gepleegd was.
Het proces heeft aldaar den 1 augustus laatstleden plaats gehad, in naam van schipper Dik, onder directie en presentie (opm: aanwezigheid) van de Consul-Generaal, tegen de Luitenant Skardon, met dat gevolg, dat, na een regtsgeding van vier uren, een sententie (opm: veroordeling) tegens gemelde Luitenant Skardon geslagen is geworden, en de schade voor het verlies van de charterpartij en de onkosten te Rye, door de oponthoud veroorzaakt, door de Jury bepaald is geworden op GBP 315.11.4; daarbij komt de onkosten van het proces van beide zijden, schoon nog niet opgemaakt, welke niet minder dan GBP 500 zullen belopen.
In de recapitulatie (opm: opsomming) die de Regter aan de Jurij deed, noemde hij deze aanhouding wederregtelijk en zonder grond van suspicie, overeenkomstig met de benaming, die de Consul-Generaal aan deze daad gegeven had, in zijn applicatie aan de Lords van de Tresorie, in 1819, ter ontslag van dit schip.
Door de uitslag van dit proces heeft de Consul-Generaal alle reden te verwachten, dat de Nederlandse scheepvaart minder aan diergelijke vexatiën (opm: kwellingen) zal geëxponeerd (opm: blootgesteld) zijn, wanneer een ieder, daar mede gemoeid, zich naar de wetten van dit land gedrage.
De gevolgtrekkingen van deze sentensie (opm: vonnis) zijn zeer important (opm: belangrijk) voor de Nederlandse en andere vreemde scheepvaart, om daar door onderrigt te worden, hoe zich in diergelijke omstandigheden te gedragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 21 augustus binnengekomen de tjalkschepen de VROUW CATTRINA, kapt. C. Sandervelt (opm: waarschijnlijk buitenlander), die FROUW ENGEL, kapt. H.L. Meijer (opm: waarschijnlijk buitenlander), beide met rogge van Rostock.
Den 22 dito binnengekomen het tjalkschip MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met hout van Hamburg. Uitgezeild de kofschepen NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harms, de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle Haijes van der Laan, beide met haver naar Londen.
Den 23 dito binnengekomen de tjalkschepen de VROUW GESINA, kapt. J.H. Sprik, met rogge van Memel (opm: Klaipeda), GEERTRUIDA, kapt. J.H. Juister, met tarwe van Dantzig (opm: Gdansk), het kofschip de VROUW REBECCA, kapt. J.R. Brans (opm: Jan Reins Brons), met ballast van Amsterdam; de smakschepen de VROUW GESINA, kapt. B.H. Schipper, met rogge van Elbing (opm: Elblag), de VROUW ITINA (opm: waarschijnlijk VROUW ETTINA), kapt. A.J. Zeeman, met hout van Noorwegen, de JONGE JOHAN, kapt. J.W. Reinders, met tarwe van Rostock, komt de laatste alhier binnen door zware lekkagie, om te repareren (opm: smak, zie ook LC 171020); het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, met hout van Noorwegen, het kofschip WINDLUST, kapt. N. Jacobs, met koper, olie &c (opm: etc.) van Petersburg, komt alhier binnen door zware lekkagie, om te repareren (opm: zie RC 290820).
Den 24 dito binnengekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Jan B. Goosens, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnengekomen de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses; de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, beide met hout van Noorwegen; het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, beide met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. T.J. van der Veer, met haver, en het schonerschip MARY, kapt. Wm. Atkinson, met kaas, beide naar Londen.
Den 26 dito binnengekomen het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. S.E. de Jonge (opm: Popke E. de Jonge), met hout, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met ballast van Londen.
Den 27 dito uitgezeild de schonerschepen HOPE, kapt. William Barfield, en LUNA, kapt. Robert Cubith, beide met boter naar Londen.
Den 28 en 29 niets gepasseerd.
(opm: de Leeuwarder Courant is helaas niet altijd volledig leesbaar, zodat af en toe iets niet kan worden ingevuld)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boelgoed op drie maanden crediet.
De Griffier Mr. P. de Kok zal op dinsdag den 5 september 1820, des nademiddags ten twee uren ten huize van Tjerk Floris de Vries, kastelein in ’s Lands Welvaren te Kimswerd, publiek verkopen: een Schip met zeil en treil en verdere toebehoren, lang over steven 25 voet, hol 3¼ voet en wijd 7 voet, liggende te Kimswerd; alsmede 4 kisten, 1 slaapbank, enige manskleederen en koekbakkers gereedschappen en hetgeen meer ten voorschijn zal worden gebracht.


Datum: 02 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Madrid, 17 augustus. Den 8 dezer zijn te Kadix (opm: Cadiz) uitgelopen de GUERRERO van 74 stukken, en het Fregat DIANA van 36 stukken, om zich bij het Nederlandse eskader in de Middellandsche Zee te voegen, ingevolge het in de maand augustus in 1816 te Alcala (opm: er zijn vele plaatsen met deze naam in Spanje) gesloten traktaat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het schip MARIA CONSTANTIA, schipper D.J. Mulder (opm: sloepschip, kapt. J.D. Mulder), van Amsterdam naar de Kanarische Eilanden, te Havre binnengelopen (opm: zie RC 080820), heeft deszelfs reparatie volbragt en den 21 augustus de reis vervolgd. (opm: zie echter RC 070920)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De beurtschippers van Dordrecht op Middelburg, Vlissingen en Vere, adverteren, dat voortaan elke dinsdag met het eerste hoog water een hunner van Dordrecht op bovengenoemde plaatsen zal afvaren.


Datum: 05 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 september. Het smakschip de VROUW ALBERDINA, schipper B.G. Smit (opm: Gerrit Bartels Smit), van Petersburg naar Rotterdam, is den 30 augustus achter de Wester op Texel gestrand en geheel verbrijzeld; het volk is gered en de lading, in vaten olie bestaande, aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Het schip de KOOPHANDEL, schipper A. Schaap, van Petersburg naar Rotterdam, is, in de nacht van den 29 op 30 augustus, over de Noordergronden van het Vliegat gestoten, en vervolgens mast- en roerloos, vol water op het vaarwater drijvende, door de hulp van één ligter, drie loodsschuiten en meer andere vaartuigen, naar Terschelling gesleept en in de mond van het Ras gebracht, alwaar men bezig is de lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Het schip de GEBROEDERS ZEILINGA, schipper M. Douwes, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, met verlies van anker en touw, te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping, op morgen, den 6 september 1820, des n.m. te 4 uren, ten overstaan van de Notarissen Nozeman en Van der Looy, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekaai, te Rotterdam, van een Paviljoenschip, genaamd HET BOSSCHE WELVAREN, liggende in de Blaak, noordzijde, over de Schrijnwerkerssteeg, groot 28 lasten, met deszelfs boot en inventaris; breder in de biljetten omschreven, al hetwelk aldaar heden en morgen voor een ieder te zien zal zijn. (opm: zie RC 120920)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 september. Sedert onze laatste van Antwerpen naar zee gezeild l’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt naar Londen met boomschors. (opm: eerste reis van deze pleit uit Mechelen)


Datum: 07 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Het schip (opm: fregat) de HERSTELLING, kapt. A.C. Bootes, van Demerarij in Texel binnen, en onder de Zuidwal quarantaine houdende, is aldaar den 3 september aan de grond geraakt, doch de zelfde dag weder vlot geworden, en in goede staat ter rede van Texel gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Het schip PATRIOTEN, kapt. H. Herlofsen, van Wyborg, is tussen Huisduinen en de kleine Keten tegen het strand vastgeraakt, doch met de hulp van vier schuiten weder in vlot water gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Het schip die HOPPE, kapt. S.H. Engoe, van Dramme (opm: Drammen), is den 2 september in het nieuwe Vliegat binnengekomen, en op de Noordwal van Stortemelk aan de grond geraakt, doch dezelfde dag weder in vlot water gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Een Hollands schip is, volgens berigt, door de Nederlandse Vice-Consul te Caen aan het Consulaat te Rouaan ingezonden, in de nacht tussen den 22 en 23 augustus, te Colleville (opm: Colleville-sur-Mer; 49º21’ N.N. 00º50’ W.L.), nabij Port-en-Bessin, met al het volk verongelukt; in een aangespoelde doos met papieren is het schip gebleken te zijn genaamd MARIA CONSTANTIA, gevoerd door kapt. D.J. Mulder (opm: kapt. J.D. Mulder), van Amsterdam naar de Kanarische Eilanden, laatst van Havre, alwaar het onder averij gelegen heeft; hetzelve is geheel verbrijzeld en de lading vlas zwaar beschadigd. (opm: zie RC 020920 en 140920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Het koffschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Meijer, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is in de nacht tussen den 19 en 20 augustus op het rif van Sandhamn (opm: vermoedelijk wordt Sandhammaren [55º23’ N.B. 14º12’ O.L.] bedoeld) gestrand; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Het schip de VROUW CHRISTINA, kapt. D. Bruntje, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, heeft, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 26 augustus, in de nacht tussen den 4 en 5 dito, op het rif van Schagen (opm: Skagen) gestoten, en is, na door adsistentie afgebragt te zijn, zeer lek, en met verlies van zeilen enz, te Arendahl (opm: Arendal) binnengelopen; moetende lossen om te repareren.


Datum: 08 september 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 26 september a.s, des namiddags te 2 uren, zal alhier in het logement van de heer F.W. Zindler verkocht worden: het te Amsterdam, aan het adres van de heren H. en D. Rahusen liggende brikschip JOHANNA CHRISTINA genaamd, laatst door kapitein R.D. Beekman gevoerd, groot 85 a 90 roggelasten, door de makelaar F. A. Lampen, a toux prix. Het inventaris is bij dezelven, zo als bij mij en ook nadere aanwijzing daaromtrent te bekomen. (opm: zie ook eerdere aankondiging van veiling in PGC 290220)
Leer, september 1820 Hero Muller


Datum: 09 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 september. Den 2 dezer, des avonds, is bewesten de haven van Ostende gestrand het Nederlandse schip RIJSBERGEN, kapt. Doktor (opm: smak, kapt. Hendrik L. Dokter), komende van Riga, geladen met lijnzaad. Het schip is weg; de equipagie en een gedeelte der lading is gered (opm: zie ook BC 240221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Den 6 dezer, des namiddags, zeilden de schepen ADMIRAAL BUJISKES, W.P. Coffin, en de BARON VAN DER CAPELLEN, W. Purvis, naar Batavia.
Den 7 dezer zeilde van Helvoetsluis DIJKZIGT, M. Azon Jacometti, naar Batavia. Het schip is, door de stilte, onder de Goereese haven ten anker gekomen.


Datum: 12 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 september. Des namiddags arriveerde in de Maas de ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Libau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Het schip LUTGARDINA CATHARINA, kapt. D.J. Flik, van Memel (opm: Klaipeda) naar Rotterdam, is te Rendsburg aangekomen om te repareren, hebbende zeilen, touwwerk en een zwaard verloren. (opm: zie RC 210920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. J. Strobuur (opm: ook wel: Jacob Stroboer, kof RESOLUTION), van Archangel, rapporteert dat hij 9 augustus, bij de Kaap Sweetnase (opm: Svjatonosskaja Sirena, 68º08’ N.B. 39º44’ O.L.), in goede staat, heeft gepraaid de kof MARGARETHA HENDRICA, kapt. C. van der Veer, van Rotterdam, gedestineerd naar Archangel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Paviljoenschip HET BOSSCHE WELVAREN, hetwelk op woensdag l.l. door de Notarissen Nozeman en Van der Looy in het Huis van Notarissen binnen deze stad, op de Gelderschekaai, is geveild, zal aldaar op morgen den 13 september 1820, des namiddags te vier uren, door dezelve notarissen worden afgeslagen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 9 september. Van den 5 dezer tot heden is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen L’AUGUSTA (opm: fregat L’AUGUSTE), kapt. A. Bezemer, van Batavia, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen BOUDEWINA, kapt. Jh. Stroobuur, van Archangel, met rogge; EENIGHEDEN, kapt. L.C. Christopherson, van Bergen in Noorwegen, en ANDREA CHRISTIANA, kapt. T.C. Thefferscorn, van Drontheim, beide met stokvis en traan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 4 september binnengekomen het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, met koolzaad van Lübeck; het sloepschip NAJADEN, kapt A.H. Bockman, met rogge van Hapsal.
Den 5 dito, binnengekomen het galjootschip de VROUW ENGEBORN, kapt. A.M. Ridderwald, en het brikschip WILLEM FREDRIK, kapt. Ulrik Angell, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het smakschip DE VROUW GESINA, kapt. Jacob H. Sprik, met haver naar Londen.
Den 6 dito, uitgezeild het galjasschip BELLONA, kapt. M.S. Gribnits, met ballast naar de Oostzee.
Den 7 dito, binnengekomen de koffeschepen DE JONGE HENDRIK, kapt. T.G. Lofvers, van Noorwegen; DE VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas H. de Weerd, van Memel (opm: Klaipeda), beide met hout. Het sloepschip ATALANTA, kapt. James Birne, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip DE VROUW LAMMEGINA, kapt. O.J. Smit, met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, met haver naar Londen.
Den 8 dito, binnengekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, met hout van Dantzig (opm: Gdansk). Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met haver naar New-Castle.
Den 10 dito, uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij; het schonerschip THE WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. In de volgende maand oktober, zal naar Batavia vertrekken het gekoperd schip (opm: bark) WATERLOO, gevoerd bij kapitein Dirk Hensken; aan boord van dit schip zijn wel ingerigte lokalen voor passagiers, zo ook ruimte voor goederen, die men op vracht zoude wensen te laden. Nadere informatie bij de Boekhouders Barend Visser & Zoon te Harlingen, en de Makelaars De Vries & Comp. te Amsterdam.


Datum: 14 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 september. De schooner JUPITER, kapt. A. Jurgensen, van Riga te Amsterdam gearriveerd, is den 9 september, na dat de lading op circa één last granen na daar gelost was, omgeslagen, en de nog op zijde liggende ligter gezonken; beide de vaartuigen zijn reeds weder geligt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 september. Aangaande het verongelukte schip MARIA CONSTANTIA, kapt. D.J. Mulder (opm: sloepschip, kapt. J.D. Mulder), van Amsterdam naar de Kanarische Eilanden (opm: zie RC 070920), meldt men van Havre, van den 4 september, dat de Vice-Consul der Nederlanden de stukken wrak en geborgen vlas heeft doen verkopen, doch dat daar van, na aftrek der zware onkosten, slechts circa 500 francs zouden overschieten. (opm: zie o.a. RC 020920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H. Schäffer en A. v.d. Sluys, makelaars, zullen op woensdag den 20 september 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de werf de Rave van de mr. Scheeps-timmerman F. Baaij, in de Groote Wittenburgerstraat verkopen: het Hol van het Brikschip genaamd MINERVA, alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz; breder bij notitie; berigt bij de makelaars en bij Schäffer en Klinkert.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Corver, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, W.P. de Chavonnes Vrugt, A.A. van der Crab en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op maandag den 18 september 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild in den jare 1818 geheel nieuw gekoperd en met koperen bouten gebout Fregatschip, genaamd SIDNEIJ, gevoerd geweest door kapitein P. Baldwin, lang 118 voet, wijd 33 voet 8 duim, hol 15 voet 8 duim, het verdek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 4 ps kanon, 2 kanonnades en andere ammunitie van oorlog, naar advernant. Zijnde voor dit schip door Zijne Majesteit den Koning, bij besluit in dato 2 augustus dezes jaars, No. 144, op het rekwest van de Verkopers, de toezegging ter bekoming van een Nederlandse Zeebrief verleend. Breder bij de inventaris, berigt bij de makelaars of bij de Verkopers de Heren Severijen en Haesebroeck.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 september. Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE LÉVRIER, kapt. J. Piebers naar Havre de Grâce, met katoen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Den 5 september was op hoogte van Cowes het schip (opm: fregat) HARRIET, van St. Domingo naar Antwerpen.


Datum: 16 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 september. Den 1 augustus is gepraaid het schip YOUNG PETER, Bruges (opm: driemaster JONGE PIETER, thuishaven Brugge, kapt. Jacob Vinck), van Ostende naar Batavia; hebbende 35 dagen reis.
Het schip LIVERPOOL PACKET, van Boston naar Holland, is den 4 dezer gepraaid op 51 graden10 minuten breedte (opm: N.B.) en 12 graden (opm: W.L.) lengte.
Op 31 augustus is gepraaid het schip MARIA FREDERICA (opm: brik, kapt. Wigle Swart), van Surinamen naar Amsterdam.
Den 28 juli is te Madere (opm: Madeira) binnengelopen het schip NARDLOK, Breakemeijer (opm: bedoeld is de brik NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer), van Amsterdam; hetzelve is den 3 augustus weder van daar naar Batavia gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 14 september. Volgens de laatste berichten van Curaçao is het fregat de VROUW JEANNE, kapt. G. Coster, van Surinamen naar Amsterdam, hetwelk aldaar den 6 juni wegens bekomen lek binnengelopen is, na dat de lading gelost was om te repareren, afgekeurd en verkocht geworden. (opm: zie ook RC 230920)
De lading was overgescheept in de MARTHA EN ELISABETH, kapt. G. Swart, en SARA MARIA, kapt. P. Bostijn, welke eerste bereids den 22 juli naar Amsterdam vertrokken was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen FORTUNA, kapt. C.G. Bouckan, van Stockholm, met teer en pik, en de ZWAAN, kapt. Torgier Iverson Seel, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De courant van Bombay (opm: Mumbai) meldt de volgende opmerkelijke lotgevallen, der Engelse brik the FLY, op hare reize van Batavia naar Bombay, overkomen:
“Nauwelijks was gemeld schip, in de lente van 1818, enige dagen van Batavia vertrokken, of de kapitein overleed. Diens opvolger had geen ondervinding en was weinig met deze streken bekend. Het schip onder zijn bevel, de speelbal der winden en der stromen geworden zijnde, raakte van de weg en geheel aan de genade der golven overgelaten, tot dat het scheepsvolk geen levensmiddelen meer had. Gedurende de eerste dagen van gebrek voedden de zeven man, die de equipagie van dat schip uitmaakten, zich met het vlees van drie apen, maar de ellende welhaast ten hoogsten toppunt gestegen zijnde, gaf de honger aan een der ongelukkigen het denkbeeld in, om te loten, wie hunner gedood zou worden om tot voedsel zijner kameraden te strekken. Het toeval wilde, dat het lot juist op degene viel, welke dit wrede voorstel had gedaan.
Men zou zeggen, dat het gebrek hem tot behoud van zijn leven onverschillig had moeten maken, maar het schijnt integendeel, dat zijn verlangen, om het hetzelve te verlengen, met zijn rampen vermeerderd was, en hem alle pogingen deed in het werk stellen om uitkomst te erlangen. Met moeite beklom hij de top van de grote mast. Zijn gretige ogen doorliepen de uitgestrekte zee, doch hij zag noch schip noch land. Reeds wilde hij afklimmen, om zijn ijselijk lot te ondergaan, wanneer hij van verre iets, dat naar een schip geleek, in het oog kreeg. Dadelijk deelde hij deze blijde tijding aan zijn scheepsgezellen mede. De uitgehongerden spanden hun krachten in om hun koers naar dit schip te stellen, door verschillende noodseinen deden zij zich herkennen (opm: trokken zij de aandacht), en het gelukte hun, het schip genoegzaam te naderen, om verstaan en een zekere dood ontrukt te worden. Het was het schip the ENDEAVOR, kapt. Rogerson, van Bombay. Hoezeer hij zelf weinig levensmiddelen aan boord hebbende, gaf hij echter genoeg van dezelve, aan het scheepsvolk van the FLY, om de haven van Bombay te kunnen bereiken.”


Datum: 19 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping binnen de Stad Dordrecht.
Advertentie. In het Venduhuis den Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, op zaterdag den 7 oktober 1820, des morgens te twaalf uren precies, ten overstaan van de Notaris Schultz van Haegen,
Van een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd de HOOP, laatst gevoerd geweest door nu wijlen kapitein M.D. Ihnken, te Dordrecht nieuw uitgehaald, en in 1816 voorzien van een zware nieuwe koperen huid, metalen roerhaken en stellen (opm: onbekende uitdrukking), lang over steven 142 voeten, wijd binnen de huid 33 voeten, hol in het ruim, uit de kiel, 15 en 1 vierde voeten, hol tussen deks 7 en 1 half voeten, alles Amsterdamse maat; hebbende op het verdek, achter de bezaanmast, een kapitale hut.
Gemonteerd met tien ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) vierponders, twee draaibassen (opm: klein stuk scheepsgeschut, op een spil gemonteerd, zodat het in alle richtingen draaien kan), en andere ammunitie van oorlog naar advenant.
En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, kapitale medicijnkist, gereedschappen en chirurgicale instrumenten.
Liggende hetzelve schip tegenwoordig in de Kalkhaven, binnen gemelde stad Dordrecht.
Alles volgens inventaris, waar bij de goederen geheel zijn omschreven, en waar aan alhier gerefereerd wordt.
Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop.
Nader onderrigting bij de Heren Jacob Vriesendorp en Zoonen, boekhouders en reders, en ten kantore van gemelde Notaris Schultz van Haegen, beide binnen gemelde Stad, alwaar de specifieke inventarissen te verkrijgen zijn.
Zegt het voort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. In Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Het smakschip de HERSTELDE WELVAART, kapt. J.S. van der Meij, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, is in de nacht tussen den 10 en 11 september in het Amelander Gat aan de grond geraakt; 5 visschuiten, met goederen en tuigagie van hetzelve, zijn den 12 dito te Terschelling aangekomen. (opm: zie LC 171120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Het schip MAREN BRUUN, kapt. W.K. Blyth, van Amsterdam naar Bilbao, te Christiansand (opm: Zuid-Noorwegen !) met schade terug gekomen, was, volgens brief van Christiansand (te Drontheim ontvangen) van deszelfs geledene schade zo verre gerepareerd, dat het met de eerste gunstige wind zou kunnen vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Consulaat van Portugal voor Rotterdam en deszelfs District.
Aan het Consulaat van Portugal is heden ochtend van Zijne Exc. de Ridder de Brito, buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van Zijne Allergetrouwste Majesteit bij de Koning der Nederlanden, een circulaire van de volgende inhoud ontvangen:
De droevige gebeurtenissen, die onlangs in Portugal hebben plaatsgehad, noodzaken mij, daar mij de herstelling der goede orde nog niet bekend is, het afgeven en viseren van paspoorten voor dat Koningrijk te doen ophouden. Ik beveel u derhalve, tot nadere order, van deze legatie geen paspoorten af te geven, noch er enige te viseren die u door Portugezen of Vreemdelingen zouden gepresenteerd worden, welke verlangen mogten, het zij te land of te water, naar Portugal te vertrekken. Om alle moeielijkheden of gevaren voor te komen, waaraan de Portugese, Hollandse of andere vreemde schepen, die naar de havens van Portugal mogten willen zeilen, zich bloot zouden stellen, indien deze geblokkeerd, of, uit hoofde der momentanele dringende omstandigheden, gesloten mogten wezen, zo wordt u insgelijks belast, geen Certifikaten of Visa’s aan de Papieren af te geven, die de schepen benodigd hebben om naar enige haven van gezegd Koninkrijk te vertrekken.
Deze provisionele maatregel, strekkende tot beveiliging der belangen van de Koophandel en Zeevaart, tussen de Nederlanden en Portugal, voor de knevelarijen, die ongelukkiger wijze altijd de revolutionaire crises kentekenen, zal door de Kooplieden van uw Stad onder deszelfs ware oogpunt beschouwd worden, en in de publieke geest het belang versterken, dat het Portugese Gouvernement stelt in de handhaving der commerciële betrekkingen, op de goede trouw en de beste verstandhoudingen gegrond.
Ingevolge bovenstaande circulaire zullen er aan dit Consulaat, tot nader order, aan niemand Paspoorten voor Portugal afgegeven noch geviseerd worden, noch Certifikaten noch Visa’s verleend aan de Papieren, waarvan de Schippers voorzien moeten zijn, om in de ene of andere haven van gezegd Koningrijk toegelaten te kunnen worden.
Bij afwezigheid van de Consul van het Verenigd Rijk van Portugal, Brazilië en Algarves,
Rotterdam, De Vice-Consul,
Den 18 september 1820 L. Lenersan

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, van Bilbao met hout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Den 17 dezer zijn te Tessel binnen gekomen de schepen AURORA (opm: fregat), kapt. A. Ahlers van Suriname en LA BELLE ALLIANCE (opm: fregat, thuishaven Dordrecht), kapt. L. Heyde van Demerarij, ligt in quarantaine; de wind noord west.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 11 september binnengekomen het galjasschip HAKEN (opm: naam slecht leesbaar, mogelijk HAKON), kapt. Andreas Boije, met hout van Noorwegen, het kofschip de JUFVROUW MAGDALENA CLARA, kapt. H. de Jong, met hout van Dantzig (opm: Gdansk); het galjasschip DIANA, kapt. G.C. Mats, met hout van Memel (opm: Klaipeda); het pinkschip de GOEDE HOOP, kapt. H. Morig, met hout van Noorwegen, komt alhier binnen door zware lekkagie om te repareren; het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 12 dito binnengekomen het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. Jan Jans Sietzes, ledig van Zwol. Niets uitgezeild.
Den 13 dito binnengekomen het schonerschip LIVELY, kapt. Wiliam Baijes, met ballast van Londen; het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. A.B. Ekkel, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, met ballast naar Noorwegen, het kofschip HOOP EN VREES, kapt. IJ.S. Siebes, met dakpannen naar Noorwegen.
Den 14 dito binnengekomen het motschip de VROUW CATHARINE, kapt. H.H. Kramer, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het smakschip AAD WISMUND (opm: naam slecht leesbaar), kapt. Johannes Hook, met pannen naar Memel (opm: Klaipeda), de tjalkschepen GEERTRUIDA, kapt. Jan Jan Juister (opm: 2x Jan), de JONGE JACOB, kapt. J.J. Siedses, beide ledig op avontuur, het kofschip de HOPENDE VISSER, kapt. M. van den Berg, met haver naar Liverpool.


Datum: 21 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Het schip LUTGARDINA CATHARINA, kapt. D.J. Flik, van Memel (opm: Klaipeda) naar Rotterdam, is, na volbragte reparatie, den 9 september van Rendsburg vertrokken. (opm: zie RC 120920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 18 september. Bij koninklijk besluit van den 3 dezer, No. 106, is bepaald, dat de goederen, welke, van nu af, tot den laatste december 1821, uit Egypte, in enige havens van dit Rijk zullen worden aangebragt met vreemde schepen, niet onderworpen zullen zijn aan de betaling van vijf per cent van de waarde, verschuldigd, ingevolge § 1 van het eerste artikel der wet van 19 december 1817 (Staatsblad No. 34), over de vaart en handel op de Middellandse Zee en de schalen van de Levant, mits, uit een certifikaat van de Nederlandse Vice-Consul in de haven, alwaar de aflading plaats gehad heeft, blijkt, dat, tijdens het schip in lading lag, noch aldaar, noch in de nabijheid gelegene havens, een Nederlands schip aanwezig was, waarmede de verzending der goederen had kunnen geschieden, en voorts onder bepaling, dat, uit het door de Nederlandse Vice-Consul af te geven certifikaat, zal moeten blijken, dat, in de bedoelde havens, geen besmettelijke ziekten grasseerden (opm: woedden, heersten).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip VICTORIA, kapt. C.G. Mjoberg, van Stockholm. met teer en pik.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Den 18 dezer zijn in Texel binnen gekomen het schip (opm: schoener) JOHANNA PHILIPPINA, kapitein W. de Boer, van Surinamen.


Datum: 22 september 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Heden morgen ontving ik de treurige tijding, dat mijn jongste zoon, Jacob Jarigs Mulder, den 16 augustus l.l., te Arensberg overleden was, in den ouderdom van 43 jaren een 11 maanden. Bitter treft mij deze slag in mijnen hogen ouderdom: dan ik wens met kinderlijke onderwerping te berusten in de altoos wijze en beste bestelling van Hem, wiens doen Majesteit en Heerlijkheid is.
IJlst, den 3 september 1820.
Lutske Piers, wed. Jarig Attes Mulder.
(opm: volgens een op 5 oktober 1820 bij de Burgerlijke Stand van IJlst ingekomen verklaring van overlijden, opgesteld door de oudste Pastoor der Evangelische Luthersche Gemeente der Stad Arendsburg [Arensburg], was kapitein Mulder op 4 augustus overleden)


Datum: 23 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 19 september. Het schip (opm: fregat) de VROUW JEANNE, Coster, laatst Calgren (opm: stuurman G. Coster als opvolger van de overleden kapt. Barend Calgren), van Surinamen naar Amsterdam, ontramponeerd te Curaçao binnen gelopen, is aldaar verkocht, als zijnde het repareren onwaardig. (opm: zie RC 160920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 september. Den 18 bevond zich op de hoogte van Portland het schip JOHANNES GERARDUS (opm: galjas JOHANNES GERHARDUS, kapt. K. Sipkes), van Surinamen naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE WILLEM, kapt. J.J. Scheltz (opm: kof, kapt. Ibe Jans Schelts), van Hamburg, met ammunitie.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Vracht en Passage. Naar Amsterdam met het gekoperd en welbezeild fregat schip CHRISTINA BERNARDINA, kapitein H.F. Zeijlstra, zullende in de loop van de volgende maand zeilen.
Adres aan gemelde kapitein, ten kantore van de heren Romswinckel & Brand.
Batavia, den 22 september 1820


Datum: 24 september 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hek-tjalk, lang over steven 64 voeten, wijd 14 voeten, hol naar rato, benevens een goede Inventaris. Te bevragen bij de weduwe WIJBE GERLOFSMA, te Makkum, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 26 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Het schip PARAMARIBO, O.E. Onnes, van Riga, zit even bezuiden Kijkduin op strand; men zoude trachten de lading te lossen en te bergen; het schip was nog digt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 september. Het schip de VROUW CHRISTINA, kapt. Schoon, van de Elve (opm: Elbe) naar Amsterdam, is verongelukt, doch de equipage gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Het schip die ZWEI GEBRÜDER (opm: buitenlander), Spiegelberg, van Archangel naar Amsterdam, is den 1 september te Brake, lek en met verlies van een anker en touw, binnengelopen; de lading, welke denkelijk zwaar beschadigd zal zijn, moet gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Het schip de DOCHTER ALIDA, kapt. H.D. Duit, van Amsterdam naar Londen, was den 16 september op de hoogte van Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Een brik met scheepsbehoeften, van Lissabon naar Brazil, door een kaper genomen, is in het laatst van juli hernomen en te St. Eustatius binnengebragt, door een Engelse brik, welke door de Gouverneur met Nederlandse soldaten bemand en uitgezonden was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 september. Den , des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis de DRIE VRIENDEN, kapt. J.J. Mulder (opm: kapt. Mulder was in augustus in Arensburg overleden, zie LC 220920; of de stuurman dan wel een ander het schip naar Nederland heeft gevaren is onbekend), van Arensburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ‘s Lands Zeedienst, opgerigt in 1781, zullen , op maandag den 2 oktober 1820, ’s morgens te 10 uur, in het St. Pieters Gasthuis, te Amsterdam, en op vrijdag den 6 oktober, ’s middags te half 1 uur, ten huize van de Commissaris Bartel Willem van der Vlugt, te Haarlem, betaling doen van de toegezegde gratificatie aan de Weduwen en Ouders van de Zeelieden, welker Mannen en Zonen in dienst van den lande gesneuveld of verongelukt zijn; alsmede aan de verminkte Zeelieden, die in het gemelde Fonds zijn aangenomen. En gemeenschappelijk met de Distrikts-Commissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, aan alle zodanige Personen, welke uit hoofde van in de Actie voor Algiers zijn ongelukkig geworden, en reeds in deze Fondsen zijn erkend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE MARTHA, kapt. E.B. Bol (opm: smak, kapt. E.B. Boll) van Bergen, en MARIA SOPHIA, kapt. G.R. Steen, van Drontheim, beide met stokvis en levertraan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 september binnengekomen het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met ballast van Londen. Uitgezeild het brikschip WILLEM FREDRIK, kapt. Ulrik Angel (opm: zie LC 190920: kapt. Angell)
Den 16 dito binnengekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. E. Pot, met hout van Dantzig (opm: Gdansk), het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met hout van Noorwegen, de schonerschepen HOOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Londen, MARIA, kapt. William Atkinson, met steenkool van Shields, het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S.H. Geertsen; het galjasschip PROVESTEENEN (opm: slecht leesbaar), kapt. A.F. Finne, beide met hout van Noorwegen. Niets uitgezeild.
Den 17 dito binnengekomen het tjalkschip HELENA CATHARINA, kapt. F. Adama, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. R. Cubith, het sloepschip ATALANTA, kapt. James Bijrne, beide met boter naar Londen, het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Kramer, met pannen naar Hamburg.
Den 18 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het galjasschip HAKON, kapt. A. Boije, het galjootschip de VROUW ENGEBORN, kapt. A.M. Riddervvold, beide met ballast naar Noorwegen, de kofschepen de VROUW LUBBEGIEN, kapt. Claas H. de Weert, met ballast op avontuur, de VROUW ELISABETH, kapt. A.B. Ekkel, de JONGE CORNELIS, kapt. J.H. van der Laan, beide met haver naar Londen, ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met ballast naar Noorwegen.
Den 20 dito binnengekomen het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met hennip, koper &c. (opm: etc.), van Petersburg, het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 21 dito binnengekomen het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. Jan Okkes Kuiper, met hennip van Riga. Niets uitgezeild.
Den 22 dito binnengekomen het kofschip HARLINGEN, kapt. Thomas J. Smidt, met hout van Dantzig (opm: Gdansk). Niets uitgezeild.
Den 23 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het schonerschip MARY, kapt. Wm. Atkinson, het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen.


Datum: 28 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: om tegen het midden van de maand maart a.s. te vertrekken, het snelzeilend gekoperd Fregatschip ROTTERDAM, kapt. Thomas S. Waters, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingerigt.
Surinamen: het gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. Abm. Brons, mede voor passagiers.
Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. Gerrit Straatman.
Idem: het Driemastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. Klaas Nieuveen.
Hull: het Smakschip ONDERNEMING, kapt. H.T. Klie (opm: Hans Friedrich Klie).
Liverpool: het Smakschip CONCORDIA, kapt. L. Teunis.
Bordeaux: het Kofschip NEPTUNIS, kapt. H.J. Leeuw; ligt gereed om te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Surinamen: het gekoperd Fregatschip de VROUW AGATHA, kapt. Pieter van Vliet, mede voor passagiers.
Idem: het gekoperd Schoonerschip de ZEEMEEUW, kapt. Hendrik van Duijn. (opm: na vertrek van Hellevoetsluis op 6 oktober is het schip vermist; zie AH 130245)
Idem: het Brikschip ROTTERDAM, kapt. Paulus Rijnbende.
Smirna (opm: Izmir): het Brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. Haije Evert Hinrichs.
Marseille: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Koert Willems Stuit.
Idem: het schip VROUWE ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Bohne.
Bordeaux: het schip NEPTHUNUS, kapt. Willem Andries Bakker; vertrekt den 25 september op verbeurte van de vracht.
Idem: het schip ONVERWACHT, kapt. Jan Everts Gust; vertrekt den 15 oktober.
Idem: het Kofschip VROUWE GEERTRUIDA, kapt. Reijn Pronk.
Nantes: het Sloepschip ’t FORTUIN, kapt. Hendrik van der Kolff.
Rochefort: het Smakschip GEZINA, kapt. Christiaan Fokkes Taaij.
Liverpool: het Nederlands Tonnage Koffschip de EENDRAGT, kapt. Harm Jans Korter.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Antwerpen: het schip LIVINA IZABELLA, kapt. J. Zeijlmans, vertrekt zaterdag den 23 sept..
Het schip de VROUW ROSINA (opm: ook VROUW ROZIENA), kapt. Pieter Hansen, vertrekt morgen den 27 september.
Aan de beurten, het schip de JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels, vertrekt 25 oktober.
Brussel: het schip de HAAN, kapt. J.B. de Vleeschhouwer, vertrekt zaterdag den 30 sept..
Aan de beurten, het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt 20 oktober.
Idem: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. Wm. Kemp, vertrekt 31 oktober.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat.
St. Valerij-sur-Somme: het Bomschip de JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong.
Adres bij de Bestelmeester K. de Vogel, of bij Joh. Ooms Ez, Kargadoors.
Dieppe en Rouaan: het Bomschip BEATRIX ELIZABETH, kapt. Hend. Vlieland.
Adres ten kantore van Joh. Ooms Ez.
Aan de Beurt naar Brugge, Ostende, en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne, en omliggende plaatsen: het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. Pieter de Dood.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester Walop en de Wed. Beijerman, Wijnhaven.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 20 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 september. Gisteren heeft er in de parochie van St. Saviours, Surrey, een grote vergadering van de inwoners plaats gehad, om een adres aan de Koningin (opm: van Engeland) te steunen.
Vele lieden zijn ongerust geworden over het lot der Noordpool-Expeditie (opm: zie RC 060519 en 141120), uit hoofde men sedert zo lange tijd zonder berigt van dezelve geweest is, doch mensen, die bekend zijn met deze zaak, hebben hier over geen vrees, en wel om deze redenen: Het doel der reis was de Straat van Lancaster op te nemen, welke door de bevelhebber der vorige expeditie is opgegeven, als geheel door land omringd en nabij met ijs bezet. De schepen zijn in juli van het vorige jaar gezien en gepraaid bij hun vaart naar de Straat van Lancaster, en dewijl men sedert niets meer van hen gezien of gehoord heeft, zo vermoedt men, dat zij gemelde Straat gepasseerd en gekomen zijn in een tot nog toe onbevaren zee; want had er geen doortogt in die Straat bestaan, dan moesten zij naar Straat Davis terug gekeerd zijn, waar sommige der schepen, die ter walvis-vangst gaan, in het vorige jaargetijde, zijn geweest. Deze veronderstelling wordt nog versterkt door berigten, uit Straat Davis ontvangen, waaruit het blijkt, dat in deze zomer kapitein Johnson, met de CAMBRIAN van Hull, de Straat van Lancaster tachtig mijl ver is opgevaren, waar hij een sterke stroom en hevige tegenwind vond, en de zee geheel zonder ijs zag, zijnde de oevers der Straat omtrent 20 mijlen van elkander afgescheiden op het hoogste punt, dat hij bereikte; ook kon hij toen twintig mijlen of daaromtrent verder opzien, maar geen land of enige schijn van beletsel ontdekken. Kapitein Johnson twijfelde derhalve niet of de expeditie was de Straat doorgezeild, doch had niets daarvan vernomen. Hij verliet de Straat op den 23 augustus, en ontmoette die dag kapitein Bell met de FRIENDSHIP van Hull, die de Straat opzeilde. Dit schip, zo wel als de TRUE LOVE, een andere visser, was ook de Straat Davis noordwaarts opgezeild, en had ook veel hoger breedte dan kapitein Ross bereikt, zijnde volgens zijn rekening tot 80 graden noorder breedte gekomen. De schepen, die nu van de walvisvangst wederkeren, kunnen zeer belangrijke berigten mede brengen, doch niet waarschijnlijk omtrent de ontdekkings-expeditie. Indien deze een doortogt naar de Stille Oceaan gevonden hebben, kunnen er in enige tijd geen brieven van dezelven aankomen; maar zijn zij hierin niet geslaagd, dan zullen zij zo lang als mogelijk is in de noordelijke zeeën blijven, als wel wetende, dat die vrij van ijs zijn, tot de winter enigszins gevorderd is, en zullen dus hun ontdekkingen zo lang voorzetten, tot dat zij door het gebrek aan daglicht daarin verhinderd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Volgens brief van Den Helder, van 24 september, waren van het schip PARAMARIBO, kapt. O.E. Onnes, enige sparren, touwwerk en zeilen geborgen; men had gewenst met lossen voort te gaan, doch de harde wind van die dag had de situatie van het schip zodanig veranderd, dat men bij zulk onstuimig weer daar niets aan had kunnen doen. (opm: zie RC 300920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Een Hollandse schooner, genaamd de VIER GEBROEDERS, van Amsterdam naar Havana (denkelijk kapt. J. Oelsen, den 11 augustus uit Texel gezeild), voerende een seinvlag met L.F, is den 3 september, op 43 gr N.B. en 14 gr W.L. in goede staat gepraaid door kapt. N. Bang, voerende het schip LIJKKENSPROVE, van Messina, den 19 dito in Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, circa negen uren des avonds, overleed, tot onze grievende smart, in de ouderdom van ruim 65 jaren, aan toenemend verval van levenskrsachten, onze dierbare vader en behuwd-vader, de Heer Pieter Glavimans, in leven Oud Constructeur- Generaal der Koninklijke Marine, Lid van de eerste klasse van het Koninklijk Instituut alhier.
Een elk, welke het braaf karakter en de uitgebreide betrekkingen des Overledenen in zijn zo werkzaam leven gekend heeft, zal ongetwijfeld dit voor ons zo treffend verlies gevoelen en deszelfs gemis betreuren.
Verzoekende, om onze droefheid niet te vermeerderen, van brieven van condoleantie verschoond te blijven.
Mede in naam mijner Zusters en afwezige Broeder en Echtgenoot,
Amsterdam J.E. Dibbetz
den 24 september 1820 geb. Glavimans

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Abraham Berens, te St. Ubes (opm: Setubal), heeft de eer om aan zijn Vrienden en Correspondenten bekend te maken, dat door een genomen besluit van de (opm: Portugese) Regering, in dato 29 augustus laatstleden, het artikel van Zout in prijs en tol (opm: uitvoerrechten) aanzienlijk verminderd is, zo dat het tegenwoordig aan vreemde schepen tot de prijs van 1760 Reis per mooij (opm: de eenheid mooij niet gevonden) gescheept wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op woensdag den 4 oktober 1820, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de Werf St. Jago, van de Mr. Scheepstimmerman Gerrit Kramer, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het brikschip, genaamd ANNA SOPHIA, benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitie en berigt bij de makelaars.
(opm: zie ook RC 270520 het casco werd verkocht en de werd zeebrief op 20 oktober 1820 ingeleverd met als omschrijving schip is gesloopt; de brik was in 1816 uit Memel [het toenmalige Klaipeda in Pruissen] aangekocht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hun Principaal, zijn voornemens, op dinsdag den 3 oktober 1820, des namiddags te vijf uren, in het Logement het Badhuis, onder de Boomtjes, openbaar te veilen en verkopen: het Hol van het Schoonerschip AURORA, lang over steven 79 voeten, wijd 23 voeten 4 duimen, hol in het ruim 9 voeten, alles Amsterdamse maat; benevens een aanzienlijke partij rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen en goederen; alles bij kavelingen, zo als het Hol zal zijn liggende in de Wijnhaven aan de Punt, en de gereedschappen op de kaai bij hetzelve; kunnende daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezigtigd.
Iemand nader onderrigting begerende, spreke de bovengemelde makelaars.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Voor Antwerpen bestemd de VROUW REINA, kapt. H. Koops, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op donderdag den 5 oktober 1820, des voormiddags ten elf ure, zal de Griffier bij de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht, in het koffijhuis van J. Zahn, over de Beurs, binnen die stad, in het openbaar verkopen: een extra welgesitueerde Maaspont of Mignol, ladende een honderd hoeden (opm: à ca. 8 ton) steenkolen, met al deszelfs staand en lopend want, boot, ankers, zeilen, touwen en verder toebehoren, alles in zeer goede staat en breder bij biljetten omschreven. Zijnde een en ander daags voor en op de dag der verkoop voor een ieder te zien, aan de legplaats van hetzelve schip, in de Kuipers Haven te Dordrecht, om inmiddels nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de Procureur, M. van der Wayfort en ter griffie van de genoemde Rechtbank aldaar.


Datum: 30 september 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Kapt. H.C. Witt, van Petersburg, den 25 september in het Vlie binnen, heeft de vorige middag, het Vlie ZZO 4 mijlen van zich hebbende, bij zich gehad een Mecklenburger galjas, welke te half vijf uren deszelfs mast bij het want af over boord heeft gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 september. Aangaande het bij Kijkduin gestrande schip PARAMARIBO, kapt. O.E. Onnes, van Riga (zie de laatst voorgaande [opm: RC 280920]) meldt men van Den Helder, van 26 september, dat de gehele lading ter strandplaatse moet gelost worden, hetwelk echter niet dan bij gunstig weder konde geschiede en veel onkosten zoude veroorzaken. (opm: zie RC 121020)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Corver, J. Boelen en J. Zwart Abrahamsz, makelaars, zullen, op dinsdag den 3 oktober 1820 (opm: later uitgesteld tot donderdag 5 oktober), des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de Werf den Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Fregatschip, genaamd SAGADAHOCK, benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen; breder bij notitie en berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip GEERTRUIDA, kapt. H. Busse, van Archangel, met pek, teer en lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 25 september. Kapt. J.B. Bambeke (opm: kapt. Jean Baptiste van Bambeke, mede-eigenaar, wonende te Brussel), gevoerd hebbende het Nederlandse smakschip la JEUNE FRANÇOISE, welke kapitein den 24 dezer alhier is aangekomen, aan boord van de Nederlandse smak de ORANJEBOOM (opm: kapt. D.H. Moldenhauer, thuishaven Antwerpen), verhaalt, dat hij op zijn reis van Caen naar Antwerpen een zware lekkagie in zijn schip, hetwelk met steen geladen was, bekomen hebbende, hetzelve op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head) is gezonken; dat hij, en zijn equipagie, zich in de sloep hebben gered, terwijl de stuurman op een bijkomende smak is overgesprongen, waarna de kapitein en verdere manschappen zijn overgenomen door het schip de ORANJEBOOM hetwelk kort na dit ongeval kwam opzeilen, en met hetwelk zij te Vlissingen zijn gearriveerd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op 9 oktober 1820 zal door de makelaars Bréquigny en R. van Goorlaecken in het openbaar, in de Makelaarskamer boven de Beurs, worden verkocht het fraaie Nederlandse fregat LES DEUX AMIS, 275 ton groot, thans gemeerd in het Grote Dok te Antwerpen. Het schip is een der fijnste zeilers en in 1817 volledig herbouwd en gekoperd van de kiel tot het hoofddek. De tuigage is sinds vorig jaar nieuw en het schip heeft een volledige inventaris om naar zee te kunnen gaan en een lange reis te maken.
Voor een volledig onderzoek van de inventaris kan men zich richten tot het kantoor van scheepsmakelaar Bréquigny te Antwerpen.


Datum: 03 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 oktober. Van Texel uitgezeild Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eegh, naar Vlissingen. (opm: 2 oktober te Helvoetsluis gearriveerd en 4 oktober weer uitgezeild)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 oktober. Het brikschip de VRIENDSCHAP, kapt. T.J. Dijkstra, van Nerva naar Amsterdam, is den 27 september, des middags, op Vlieland gestrand; de kapitein, stuurman, en vier man zijn aan land gekomen; de overige zes man zijn tegen de avond met de grote boot naar binnen geroeid en door een vissersschuit geborgen. (opm: zie LC 271020)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 oktober. De Deense brik, gevoerd door kapt. H.F. Theede, van Petersburg naar Amsterdam, is terzelfder tijd aldaar gestrand en dadelijk overzij gevallen; enigen van het volk zijn tegen de avond met de boot van boord gekomen, doch twee der matrozen zijn verongelukt; de lading is geheel weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 oktober. Den 2 oktober arriveerde des morgens te Den Briel het schip ZELDEN RUST, kapt. P. Gorter, van Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hun Principaal, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, zijn voornemens, na gedane aangifte ingevolge de wet, publiek te veilen en verkopen, op heden den 3 oktober 1820, des namiddags te vier uren, in het Logement het Badhuis, in de Boomtjes,: een extra snelzeilend Kofschip, genaamd DE VIGILANTIE, gevoerd bij kapitein Hattem Siegers, lang 71 voeten, wijd op zijn binnenwegering 17 en 1 half voeten, hol in het ruim 8 en 1 half voeten, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven nabij de Jufferstraat, en kunnende aldaar nog heden door een ieder worden bezigtigd.
Nader onderrigting bij gemelde makelaars.
(opm: bouwjaar 1803; Anthony van Hoboken, Rotterdam, kocht zijn mede-aandeelhouders uit en betaalde voor 5/8e aandeel NLG 3.075; scheepsnaam en kapitein bleven ongewijzigd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dirk Herbert Joosten en Hendrik Willem Wachter, makelaars te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hun Meesters en geautoriseerd door de Heer Agent van Lloijds, ten behoeve van Assuradeuren en ten overstaan van de Heer Griffier van de Regtbank van Koophandel, na gedane aangifte, conform de wet, op morgen, woensdag den 4 oktober 1820, des voormiddags om elf uren, in het Notarishuis, op de Gelderschekaai, publiek verkopen: (om contant geld) 401 balen Koffij, allen meer en minder door zeewater beschadigd, onlangs alhier van Batavia aangebragt met het schip (opm: fregat) AURORA, kapitein H.G. Nanning; en dat bij kavelingen zo als die zijn liggende, als nader door Notitiën wordt aangewezen. Iemand nader onderrigting begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J.H.A. Balwé, J. Boelen en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op woensdag den 11 oktober, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de Werf den Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Fregatschip, genaamd OOSTERGOTHLAND, lang over steven 132 voet, wijd 33 voet, hol 15 voet 2 duim; voorzien van koperen bouten, roerhaken en stellen (opm: onbekende uitdrukking); benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen van hetzelve schip, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en kanonnen; breder bij notitie, berigt bij de makelaars en bij Van Heijnen en Tentije.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, F. der Kinderen, G.W. Sesink Clee en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op dinsdag den 3 oktober 1820 (opm: later uitgesteld tot donderdag 5 oktober), des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de Werf den Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het fregatschip, genaamd SAGADAHOCK, benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en kanonnen; breder bij notitie en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, T. van Olivier, F. der Kinderen, G.W. Sesink Clee en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op dinsdag den 10 oktober, des morgens te 10 uren, te Amsterdam, op de Werf de Reus, vooraan in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Fregatschip, genaamd CANTON (opm: ex Engelse ATLANTIC; kapt. J. Schindehutte), lang 118 voet, wijd 31 voet 3 duim, hol 15 voet 3 duim, het verdek hoog aan boord 6 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat, voorzien van koperen huid, bouten, metalen roerhaken en stellen (opm: onbekende uitdrukking); benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en kanonnen; breder bij notitie en berigt bij de makelaars. (opm: het schip werd verkocht en vermoedelijk gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Den 7 oktober 1820 zal te Middelharnis, Eiland Overflakkee, publiek en om contant geld worden verkocht: de romp van een Gaffel-Visschuit, lang over steven 70 voet, wijd 21 voet en diep 10 voet, een zware en nog nieuwe mast, met zijn ijzer beslag en banden, en voorts een kluifhout, halfkabel, anker, blokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: de JUFFROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. H.J. Jeltes van Isle d’Oleron met zout, en de VROUW NEELTJE, kapt. J.E. de Jonge (opm: brigantijn, kapt. Jacob Enkes de Jong), van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 september. Van den 27 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: L’AMITIÉ (opm: ook VRIENDSCHAP; hoeker), kapt. J. de Boom, van Cadix, met wijn; deze moet quarantaine houden; MARTHA, kapt. J.B. Deetjen, van Sivilia, met wol; LE HENRY, kapt. J..B.H. Oreille, van Rio Janeiro, met koffie enz.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Den 28 dezer is in het Vlie binnengekomen J.E. Kwakenbrug (opm: brik MARIA), van Petersburg.


Datum: 05 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Volgens berigt van Ameland, is den 27 september op het Bornrif verongelukt en verbrijzeld het Fins driemastschip JÄGAREN, kapitein J.E. Sundman, met teer en hout van Christinestadt (opm: Kristinestad) naar Amsterdam; de kapitein is verdronken, doch de overige equipagie gered. Van de lading zijn enige vaten aangespoeld en geborgen. (opm: zie LC 131120, 211120 en 241120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Kapitein B. Sörensen, voerende het schip FORTUNA, van Nerva naar Amsterdam, meldt van Reval (opm: Klaipeda), van den 31 augustus, dat hij, na zijn vertrek van Nerva, gedurende enige dagen veelvuldige stormen uitgestaan hebbende, aldaar terug gekomen was, en den 20 dito de reis hervat had, doch de volgende ochtend andermaal door zware ZZW storm overvallen was geworden; het bij Hoogland (opm: eiland Hooge Landt, thans Ostrov Gogland; 60º00’ N.B. 27º00’ O.L.) gedurende drie dagen gaande gehouden hebbende, was hij sedert met voortdurend stormweêr en onder aanhoudend zwaar zeilen, om niet op de Finse kust te geraken, tot op de hoogte van Odensholm (opm: eiland Osmussaar, positie: 59º17’ N.B. 23º23’ O.L.) gevorderd, doch had toen, niettegenstaande het zwaar prangen tegen de gedurige stormen, zich genoodzaakt gezien te Reval (opm: Tallinn) binnen te lopen, van waar hij zo spoedig mogelijk de reis zou voortzetten.
NB. Dit schip is den 10 september de Sond gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Het schip PHILIPPINA EN ARON, kapt. S. Steffensen, van Archangel naar Amsterdam, is, volgens brief van Stavanger, van den 8 september, aldaar zeer lek en met overgeworpen lading binnengelopen, na onder de Noordse kust met hevige ZW stormen zwaar te hebben moeten prangen en een geweldige stortzee te hebben overgekregen; men heeft dadelijk een begin gemaakt om de lading, welke beschadigd is, te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier, in de ouderdom van 78 jaren en bijna 10 maanden, de Wel Edele Gestrenge Heer Mr. Jacob Hendrik van Damme, Oud-Fiscaal van de Marine en Convoijen en Licenten te Rotterdam.
Hillegersberg, den 3 oktober 1820

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CHRISTINA ALIDA, kapt. R.J. Leening, van Bergen, met stokvis en traan; de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries; de BEIDE SIRENES, kapt. J. Thomahle, de GOEDE HOFFNUNG, kapt. G. Smeltser, alle van Hamburg met ammunitie.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 oktober. Te Barcelona (opm: geen datum vermeld) is gearriveerd Kempes (opm: kof JONGE FERDINAND, kapt. Ulrich L. Kempis) van Oostende.


Datum: 06 oktober 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 september binnengekomen het smakschip de VROUW ETTINA, ledig van Amsterdam.
Den 26 dito binnengekomen het galjoot die EENIGHEID, kapt. Johan Carseboom, met hout van Memel (opm: Klaipeda).
..Den 27 dito het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hoffhuis, met potasch en teer van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland).
Den 28 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, JOHANNES, kapt. R.H. Jonker, beide met ballast op avontuur, het sloepschip NAJADEN, kapt. H.J. Bockman, met stukgoederen naar Hapsal, de smakschepen MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met pannen en steen naar Hamburg, de VROUW JANTINA, kapt. J.E. Dik, met ballast en pannen op avontuur, het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, met schors naar Leverpool, het galjasschip DIANA, kapt. G.C. Mats, met ballast op avontuur.
Den 29 dito binnengekomen het tjalkschip die ZWEY GEBRUDERS, kapt. Hans Erbs, ledig van Amsterdam. Niets uitgezeild.
Den 30 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallewaij, met kaas naar New-Castle, de schonerschepen HOPE, kapt. Wm. Barfield, LIVELY, kapt William Baijes, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Schuitje-hol, lang over steven 46 voeten, wijd en hol naar rato, zeer geschikt tot turf, granen en aardappelen varen, bij Oege Jans Hoekstra te Dockum, waar hetzelve is liggende voor de werf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris Mr. H. CANNEGIETER te Grouw, zal op woensdag den 11 oktober 1820 bij de provisionele en finale palmslag, des avonds ten vijf uren, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het Wapen van Idaarderadeel, te Grouw, publiek, aan de meestbiedende presenteren te verkopen: een grote Scheepstimmerwerf en Helling, met de daarbij zijnde twee Huizingen of Woningen, grote Timmerschuur en een charmante Hieminge (opm: charmant woonhuis) en Schiphuis, staande en gelegen aan den westkant van de dorpe Grouw, en aldaar gequoteerd met no. 96 (opm: huisnummer), bij Symon W. Timmersma en Hendrik H. Posma als huurders in gebruik, en op den 12 mei 1821 vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga zal, op maandag den 16 oktober 1820, des nademiddags ten drie uren, ten huize van A. Arzoni, in het Franeker Veerhuis, op het Groot Schavenek te Leeuwarden, provisioneel presenteren te verkopen: een hecht en sterk Tjalkschip, voor weinige jaren nieuw uitgehaald, lang over steven 53, wijd 12 en hol op de uitwatering 5 voeten, met alle deszelfs aanbehoren volgens inventaris; bevaren wordende bij de eigenaar Jan S. Vlieger, thans in het water liggende in de Stads Gracht nabij de Herberg de Roode Boer, bij Leeuwarden; direct te aanvaarden.


Datum: 07 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Rotterdam zal vertrekken het Amerikaans brikschip PANOPEA, kapitein Eliazar Crabtree, naar Alexandria, Georgetown en Washington. Adres, voor Goederen of Passagiers, bij P. van Es, Kargadoor.
Een ieder wordt gewaarschuwd, aan de Equipagie van gemeld schip geen crediet te geven; zullende daarvoor geen betaling geschieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Uitgezeild uit Texel Zijner Majesteits fregat van oorlog DE DAGERAAD, kapt. J. Groot, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip de JONGE JACOB, kapt. H. Wagener, met kogels, van Hamburg naar Dordrecht, is volgens rapport met averij te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De maaspont of mignol, door de griffier op laatstleden donderdag ten huize van J. Zahn, over de Beurs te Dordrecht geveild, zal heden zaterdag, des voormiddags ten elf ure, ter plaatse voormeld, worden afgeslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- een extra snelzeilend Schoonerschip, groot circa 70 roggelasten, zeer geschikt voor de vaart op de West-Indiën, varende onder Nederlandse vlag; en
- een welbezeild Nederlands kofschip, groot circa 90 roggelasten.
Beiden voorzien van complete inventarissen, en in staat om dadelijk tot de reizen gebruikt te kunnen worden. Liggende aan deze stad, en te bevragen bij de Makelaar Gerard Mauritz.


Datum: 10 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Van Texel uitgezeild J.J. Bart (opm: kapt. Jacob Jansen Bart, voerende de brik MARIA EN JACOBA), aan boord hebbend Zijne Exell. de Heer Cantzelaar, nieuw benoemde Gouverneur van Curaçao en onderhorige eilanden (opm: zie o.a. RC 270420); is den 5 dezer uit Den Helder derwaarts gezeild (opm: zie RC 270121).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Volgens brief van kapt. J. Uijling, voerende het schip de JUFVROUW BIBIANA, van Amsterdam naar Liverpool geschreven uit zee 30 september, was hij die dag uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Kapt. C. Bradhering, voerende het schip die FREUNDSCHAFT, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam, is volgens brief van Hamburg van 3 oktober, na verlies van de grote mast, zeilen, anker en touw, te Cuxhaven binnengebragt; men vreesde ook voor schade aan de lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Kapt. T.B. Fischer, gevoerd hebbende het schip de VROUW MARIA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, meldt van Nesmerzijl (opm: Neßmersiel, 53º40’ N.B. 07º21’ O.L.) van 30 september, dat hij den 18 dito, 13 mijlen NW van Baltrum, zijn schip, door lekkagie, verloren had; hij en zijn volk waren door een Bremer vaartuig te Vegesack aangebragt en van daar te Nesmerzijl aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 oktober. Kapt. B. Olsson, gevoerd hebbende het galjasschip FREDERICA CHRISTINA, van Stokholm (opm: Stockholm) naar Rotterdam, meldt van Blokhuus (opm: Blokhus, 57º 15 N 09º 35 O) van den 26 september, dat zijn schip bij Rodahuus (opm: Rodhus, 6.5 km ZZW van Blokhus), ten westen van Jutland, gestrand is, en van hetzelve, als ook van de lading, waarschijnlijk weinig geborgen zou worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Het schip ARCHANGEL MICHAËL, kapt. H.H. Liebau, van Archangel naar Amsterdam, is, volgens brief van Christiansand van 20 seotember, aldaar lek en met verlies van de grote mast en andere schade binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 5 oktober. Een schip van Batavia, na drie maande en enige dagen reizens op de Schelde aangekomen, heeft berichten van Batavia tot 20 juli meegebracht.
- Die volkplanting (opm: nederzetting) had, volgens dezelve, verscheiden voorname ambtenaren verloren, onder anderen de heer Mooyaart, kommissaris tot de zeezaken, en de heer Van Braam, lid van de raad van Indië, in mei overleden; deze laatste is provisioneel door de inspecteur-generaal Van de Graaff opgevolgd.
- De land- en zeemacht, bestemd om tegen de sultan van Palembang te ageren, waren verenigd. De generaal De Kock zou deze tweede expeditie kommanderen, welke op het punt stond om onder zeil te gaan.
- Te Batavia was aangekomen ‘s konings fregat VAN DER WERFF, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Musquetier, welke in het commando in de Indische zeeën de heer Wolterbeek vervangt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de ONDERNEMING, kapt. J. Veerman: de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Sloot, en de VROUW HEEBENAR, kapt. A Tyarts, alle drie van Hamburg, met ammunitie voor het Pruisische gouvernement.


Datum: 12 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 oktober. Het schip ATALANTA, C.J. Zwanenburg, van Genua naar Amsterdam, is den 3 dezer, met veel averij, verlies van drie stengen, zeilen, boten, gesprongen (opm: gescheurde) boegspriet en lek, te Falmouth binnengelopen (opm: zie RC 171020).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 oktober. De lading van het bij Kijkduin gestrande schip PARAMARIBO, kapt. O.E. Onnes, van Riga, is geheel gelost en in het Nieuwe Diep aangebragt. Het schip is in de nacht tussen den 8 en 9 dezer van het strand gewerkt, en den 9 dito, met behulp van drie sloepen, in de Kil gebragt. (opm: zie RC 300920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het schip JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss, van Reval (opm: Tallinn) naar Schiedam, is tot 4 mijlen van de Goeree geweest, doch, geen loods uitkomen, weder op zee gegaan, en vervolgens tussen de banken van Schouwen geraakt de kapitein heeft uit dien hoofde een vissersschuit tot adsistentie moeten aannemen, en is den 2 oktober door de loodsboot te Veere binnengebragt, van waar hij den 5 dito zijn reis binnen door zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het koffschip die BIENE, kapt. J.H. Lange, met tarwe van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl, van den 4 oktober, na een gedeelte der lading over boord geworpen en anker, touwen en zeilen verloren te hebben, aldaar, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), door een vissersschuit binnengesleept; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 oktober. Kapt. J. Hilbrands, voerende het schip JAN DANIEL, van Amsterdam, den 25 september te Memel (opm: Klaipeda) gearriveerd, meldt van daar reeds den 20 dito ter rede te zijn aangekomen, doch dat hij, uit hoofde van hooggaande zee en laag water, niet kunnende binnenkomen, den 22 dito, door een opkomende harde ZW storm, genoodzaakt was geweest het anker te slippen en op zee te houden tot den 24 dito, wanneer hij op de rede terug was, en het verloren anker en touw door een vissersboot had laten opvissen en terug gekregen, waarna hij de volgende dag aan de ballastkaai ter gemelde destinatieplaats was gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door het overlijden van de heer George Heaton (opm: op 8 oktober) de Sociëteit, canterende (opm: handelende) onder de firma van Heaton en Boutmij, zijnde gedissolveerd (opm: ontbonden), blijft derzelve alleen nog voor de liquidatie bestaan; zullende de zaken worden voortgezet voor rekening en op naam van T.J. Boutmij.
Rotterdam, den 11 oktober 1820.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de RESOLUTION (opm: kof, thuishaven Dordrecht), kapt. M. Muller, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, beide van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan; ELIZA, kapt. J.F. Willgohs, en VENUS, kapt. L.J. Pettersen, beide van Trömsoe, met stokvis en traan; de JONGE JAN, kapt. B.P. de Vries en de JONGE MEINSINA (opm: smak), kapt. D. Hitman, beide van Hamburg, met ammunitie.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 2 oktober is te Vlissingen binnen gekomen het schip de VROUW ELSINA, kapt. H.W. Smit (opm: smak, bouwjaar 1800; kapt. Harm Wijgers Smit), met stokvis van Bergen naar Brussel, den volgende dag naar Brussel opzeilende, door den loots op een bank gezeild; het schip is doorgebroken en van de lading en takelagie wordt een gedeelte geborgen.


Datum: 13 oktober 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekenden Barend Visser & Zoon, als gevolmachtigden van Stuurman Joh. H. Aijs, representerende de verongelukte kapt. Joh. E. Sundman, gevoerd hebbende het Pinkschip JÄGAREN, beladen geweest met teer en hout, op de reis van Christinestad naar Amsterdam, voor Ameland gestrand en verbrijzeld (opm: zie RC 051020), vermoedende dat er van genoemde lading of van het schip goederen aan de Vriesche kust, of elders, zullen zijn aangebragt of aangedreven, verzoeken alle de Grieterij- of Gemeentebesturen, rnet de functiën van Strandvonder belast, daarvan onverwijld aan hun kennis te geven, ten einde de nodige maatregelen te nemen.
Harlingen, den 13 oktober 1820 Barend Visser & Zoon


Datum: 14 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Het schip de VROUW CATHARINA, kapt. J. van Dijl, van Surinamen naar Amsterdam, is voor Egmond geloodst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Een schip, voerende Ostender seinvlag met No. 12, zijnde die van kapt. E.J. Dik (opm: vermoedelijk de galjoot VROUW GESINA), van Memel (opm: Klaipeda) naar Port-à-Bouc, is den 8 oktober, op de hoogte van Texel, in goede staat gepraaid door de loodsschuit No. 16.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Mariniers of Zeevarenden, achterstallige Gelden te goed hebbende voor Pensioenen, Gagementen, enz, of Houders van Scheepsrollen, om het even ten welken lasten deze Achterstanden zijn, vervoegen zich in de Molensteeg, Wijk D No. 208, te Rotterdam, des namiddags van 4 tot 6 uren, ten einde zich aldaar gratis te doen inschrijven, en nadere onderrigting te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentije, Johannes Engelhardus Lublink, Gerhard Jacob Roland Holst, Johannes Luijt Pietersz, Floris der Kinderen, Johannes Hendrik Schäffer, Jan Hendrik Arnold Balwé en Johannes Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 23 oktober 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Pinkschip, genaamd WILLEMINA, gevoerd door kapt. L. Eleman, lang over steven 100 voet, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik, binnen zijn huid, 28 voet 7 duim, hol, in het ruim, bij de eerste balk voor het groot luik, op zijn uitwatering 13 voet 2 duim, het verdek, bij de eerste balk voor het groot luik, hoog aan boord 5 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij J. Daniels en Zoonen en Arbman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer en H.J. Gemmening, makelaars, zullen, op maandag den 16 oktober 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW FENNECHINA, gevoerd door kapt. A.C. Ruten, lang 77 voet, wijd 16 voet 9 duim, hol 7 voet 10 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris; berigt bij de makelaars en bij Gemmening en Penning.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen TIDO, kapt. E. Tieden, en die GUTE FRAU, kapt. Gottlieb Reeteke, beide van Stettin, met buskruit; LIJDIA, kapt. H.P. Koefoed, van Archangel, met pek en teer, en EENIGHEDEN, kapt. L.C. Rije, van Drammen, met hout.


Datum: 15 oktober 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt tegen contante betaling, uit de hand te koop gepresenteerd: een Tjalk-schip, lang 62 voet, wijd 13½ voet, hol na rato, met zeil en treil, leggende op Snakkerburen, laatst bevaren geweest door Sjouke Sipkes Postma. Nader te bevragen bij Sipke Sipkes Postma, wonende op Snakkerburen nabij Leeuwarden. Bij wie te bekomen is: een ankertouw, dik ongeveer 3 duim, twee ankers, wegende circa 300 pond, alsmede staand en lopend want en meer andere goederen.


Datum: 17 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 oktober. Het Nederlands schip ATALANTA, C.J. Zwanenburg, van Genua naar Rotterdam, te Falmouth met zware averij binnengelopen (opm: zie RC 121020), is den 9 dezer van deszelfs quarantaine ontslagen, en het is noodzakelijk bevonden, tot herstel der geleden schade, de lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 oktober. Den 20 augustus is te Nassau een klein vaartuig van Florida aangekomen met een lading suiker van een Hollandse brik, die op het rif gestrand was; er waren nog vijf kleine geladen vaartuigen, en de brik zelve kwam ook op, doch was zwaar beschadigd; dezelve kwam van Havana en was naar het Vasteland bestemd. (opm: zie RC 191020)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst, J. Luijt Fz, A.A. van der Crab en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 23 oktober 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd GUDULA, gevoerd door kapt. P. Rademaker, lang 85 voet, wijd 24 voet, hol 11 voet, het verdek hoog aan boord 5 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris; berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. H.A. Dedekam (opm: brik SANTE JORJEN, zie LC 171020) van Mandahl (opm: Mandal) in het Vlie binnengekomen, is door stilte en verleiding van stroom op de rug van Concordia gedreven, en heeft aldaar zwaar gestoten, het roer afgestoten en andere schade bekomen; het schip is evenwel met behulp van een loodsschuit afgebragt, en gaat naar Harlingen om deszelfs lekkagie te laten herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 oktober. Den 14 oktober arriveerde in de Maas DRENTS WELVAART (opm: smak DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, van Boulogne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ELIZA, kapt. Johannes Schilling, van Archangel, met pik en teer, en EMANUEL, kapt. C.F. Wallis, van Drammen, met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 1 oktober binnengekomen de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; de VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, beide met hout van Noorwegen; het smakschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan Eijes Bart, met hout van Memel (opm: Klaipeda), het snikschip de TWEE ZWAGERS, kapt. J.H. Siemens, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het kofschip CONCORDIA, kapt. D.D. Zijlstra, ledig naar Amsterdam.
Den 2 dito binnengekomen de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. T.E. de Jonge; de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Goosens, beide met hout van Noorwegen, de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, met hout van Riga, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jacob H. Fijn, met hennip en potasch van Riga. Niets uitgezeild.
Den 3 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, de VROUW MARGERETHA, kapt. Albert Sikkes, beide met hout van Noorwegen. Niets uitgezeild.
Den 4 dito binnengekomen het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Claas Pieters Faber, met rogge van Memel (opm: Klaipeda). Niets uitgezeild.
Den 5 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het smakschip de JONKVROUW ELISABETH, kapt. Jan Okkes Kuiper, ledig naar Amsterdam.
Den 7 dito binnengekomen het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, met schors naar Leverpool.
Den 8 dito binnengekomen het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Drewes, met hout van Elbing (opm: Elblag); de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Zeeman; de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit, en het kofschip CATHARINA, kapt. Arend Klasen, alle vier met hout van Noorwegen, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, het tjalkschip de VROUW SIENTJE (opm: DE VROUW STIJNTJE), kapt. Jan Bakker, beide met steenkool van Newcastle. Uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, beide met boter naar Londen.
Den 10 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. S.E. de Jonge, beide met ballast op avontuur.
Den 11 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met ballast naar Oleron.
Den 12 dito binnengekomen het sloepschip ATALANTA, kapt. James Bijrne, met ballast van Londen; het brikschip SANTE JORJEN, kapt. H. Dedekamp, met hout van Noorwegen (zie RC 171020). Niets uitgezeild.
Den 13 dito binnengekomen het kofschip JOHAN GEORGE, kapt. Warner D. Kleininga, het smakschip de VROUW ENGELINA, kapt. Egbert H. de Groot, beide met hout van Noorwegen; het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip de JONGE JOHAN, kapt. J. Reinders, ledig op avontuur.


Datum: 19 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 16 oktober. De beide Kamers van de Staten-Generaal zijn heden in de zaal der Tweede Kamer bijeen gekomen. Zijne Majesteit de Koning opende de zitting met een toespraak waarin o.a:
- De pogingen van mijn Zaakgelastigde te Konstantinopolen (opm: Istanbul), ondersteund door de bemoeijingen van de Gezant van mijn hoge Bondgenoot, de Keizer van Rusland, hebben het gelukkig gevolg gehad, dat de Ottomannische Porte onze oude regten tot de vaart in de Zwarte Zee heeft erkend; de Nederlandse vlag heeft zich reeds in die zee vertoond, en ik vlije mij dat deze nieuwe bron, aan onze nijverheid geopend, niet onvruchtbaar wezen zal (opm: zie RC 030820).
- De werken van het maritieme etablissement aan het Nieuwe Diep naderen hun voltooijing.
- Met die der grote Noord-Hollandse kanaalvaart (opm: het Noord-Hollands kanaal) wordt voortgegaan, in het gegronde vooruitzigt, dat daardoor niet alleen voor de handel de belemmeringen zullen worden opgeheven, waaraan de communicatie van Amsterdam met de Noordzee thans is onderworpen, maar tevens ook voordeel en gerijf aan ’s Lands zeemagt aangebragt worden.
(opm: de overige passages zijn niet relevant voor deze maritieme kroniek en derhalve niet opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Het smakschip ONVERWACHT, kapt. N. de Looper, van Londen naar Amsterdam, geladen met stukgoederen, is in de nacht tussen 15 en 16 oktober, met behulp van een loodsschuit en volk, lek in de haven van Texel gebragt. Hetzelve heeft door zwaar stoten op de Kantissknock (opm: Kentish Knock) en stormweer veel geleden, zware lekkagie bekomen, de bezaansmast, boegspriet, ankers en touwen verloren, en ten gevolge der zware lekkagie een gedeelte der lading, als: kisten zeep, vaten Poorter en geëmballeerde koffers, over boord geworpen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Kapt. G.J. de Groot, voerende het schip MARIA, van Havana naar Amsterdam, meldt van de kust van Florida, van den 16 augustus, dat hij den 12 dito van Havana gezeild zijnde, twee dagen daarna op de hoek van de Floridase kust aan de grond geraakt was, alwaar het schip zo geweldig stootte, dat de stukken van de loze kiel en huid boven water kwamen; met adsistentie van vaartuigen, in welke een gedeelte der lading was overgescheept, had men het schip in vlot water gebragt, hetwelk naar New-Providence zou zeilen om te repareren. Van Nassau wordt van den 20 augustus gemeld, dat aldaar reeds een vaartuig met goederen uit het gemelde schip was aangekomen. (opm: zie RC 171020)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip de GOEDE TROUW, kapt. W.P. de Vries, van Les Sables d’Olonne, met zout.


Datum: 20 oktober 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga zal, op maandag den 30 oktober 1820, des na de middags, ten 3 uren, ten huize van A. Arzoni, in het Franeker Veerhuis, op het Groot Schavenek te Leeuwarden, finaal presenteren te verkopen: een hecht en sterk tjalkschip, voor weinige jaren nieuw uitgehaald, lang over de stevens 53, wijd 12 en hol op de uitwatering 5 voeten, met deszelfs aanbehore volgens inventaris; bevaren wordende bij de eigenaar Jan S. Vlieger, thans in het water liggend in de stadsgracht, nabij de herberg de Roode Boer, bij Leeuwarden. Direct te aanvaarden. Waarop geboden is de geringe som van NLG 626,00.


Datum: 21 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Te Texel binnengekomen J.G. Potjer, van Marennes naar Antwerpen, met een lading zout, als bijlegger, wegens schade aan zeilen tuigagie, ankers en touwen; heeft een schuit om assistentie gehad en is in het Nieuwe Diep gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Kapt. A. Roos, voerende het schip de VEREENIGING, den 16 dezer van Surinamen in Texel binnengekomen, heeft den 9 dito in het Kanaal, tussen Portland en Goudstaart (opm: Start Point), gezien een fregat, geel geverwd, met een Hollandse vlag van de achterste en een rode en witte geus van de voortop, zeilende door de wind, in goede staat; en den 11 dito, in het Kanaal tussen het eiland Wight en Bevesier (opm: Beachy Head), mede in goede staat gepraaid het kofschip EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Amsterdam naar Marseille (opm: zie RC 021120).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, zou den 30 augustus van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober. Den 19, des namiddags, arriveerde in de Maas het schip de VRIENDSCHAP, T. Helm, van Malaga; dezelve ligt onder quarantaine. De wind NW.
(opm: 20 oktober ’s avonds uit quarantaine ontslagen en de 21e naar Rotterdam opgezeild)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober. Van Middelburg wordt van den 18 gemeld: den 15 augustus is in goede staat te Demerarij gearriveerd het schip de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 oktober. 14 Oktober l.l. is Zr.Ms. kustboot DE VOS, ter dispositie van der waterstaat tot de peilingen en opnemingen der Zeeuwsche stromen, op de Oosterschelde, tussen de hoek van Stavenisse en Gorishoek, tegen lagerwal vervallen, en zodanig lek gestoten dat dezelve in korte tijd vol water was, doch door spoedig aangebrachte hulp van aankomende schepen, is het vaartuig, dat anders verloren was geweest, met de equipagie gered.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 oktober. Door Zr.Ms. korvet DE VENUS, gecommandeerd door de kapitein-luitenant Van Schuler, is op den 20 september j.l, tussen de eilanden Linga en Taija, hernomen een door de zeerovers overweldigde brik, thuis behorende Sumanap, en vandaar naar Linga bestemd, met een lading rijst, olie en stukgoederen. De eigenaar en gezaghebber van dit vaartuig, en zijn equipage, allen Javanen, werden weinige uren daarna op zee ontmoet in een chaloup, waarmede zij hun bodem hadden verlaten, na een hardnekkig maar vruchteloos gevecht tegen de zeerovers te hebben gevoerd. De kapitein-luitenant Van Schuler, heeft de eigenaar dadelijk in het bezit van zijn vaartuig hersteld, tevens voor zich zelf en zijn officieren en manschappen afstand doende van alle vorderingen welke de wetten in soortgelijke gevallen aan de hernemer toekennen. Dit belangeloze gedrag kan niet anders dan ten hoogste worden goedgekeurd, daar hetzelve zo geheel overeenstemt met de zachte billijke beginselen welke de grondslag uitmaken van het Nederlandse bestuur.


Datum: 23 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 oktober. Uit het aanspoelen van enige weinige goederen, behoord hebbende tot het schip de VROUW FOKKINA, kapt. D.H. de Groot, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, veronderstelt men, dat hetzelve schip in de storm van den 22 augustus op die hoogte (opm: van Terschelling) zal zijn verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 oktober. Het schip de VROUW HERMINA, H.B. Zeeman, is binnen door naar Antwerpen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. Den 20, na posttijd, arriveerden in de Maas de schepen de JONGE WILLEM, H.J. Schelts (opm: kof, kapt. Ibe Jans Schelts), van Hamburg, en de JONGE MARIA (opm: JONGE MARGHIJNA), G.H. Nieten, van Memel (opm: Klaipeda)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 oktober. Volgens rapporten van de zeeloodsen is op den 19 dezer, tegen de avond, op de Ooster gebleven een brik (opm: zie volgend bericht), geladen met meekrap (opm: plant gebruikt voor de bereiding van rode kleurstof), waarvan een vat door de loodsboot is opgevist en alhier aangebragt. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 oktober. Het brikschip JANE, kapt. Robt. Wardle, van Rotterdam met een lading stukgoederen naar Hull, is in de avond van den 19 dezer vervallen op de Ooster en daarna aan stukken gestoten en verbrijzeld; de equipagie is behouden aan land gekomen, doch van de lading is weinig of niets op het Goereesche strand aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. Den 18 dezer is ter rede van Middelburg gearriveerd het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Demerarij.


Datum: 24 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. Te Harwich zijn den 19 binnengelopen de schepen VROUW ALGINA, Oonijes, JONGE PETER, De Boer, en VROUW ANNA, Negil, van Londen; de twee eerste naar Groningen en de laatste naar Amsterdam bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. In Texel binnengekomen Dijkhuizen (opm: de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuizen) van Oleron naar Dordrecht, als bijlegger; dezelve is de Maas voorbijgestormd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Gisteren avond is op de Zuiderhaaks komen te vervallen en aldaar totaal verbrijzeld het Amerikase schip COLUMBUS, kapt. Rufus Robbins, met een lading suiker, koffij, enz, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd; de equipagie is door een sloep, van strand aan Huisduinen afgestoken, met het grootste gevaar, door de branding heen, en door loodsvaartuigen van het wrak geborgen en op Texel aangebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 oktober. Kapt. W.G. Visser, voerende het schip FORTUNA, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, meldt van Erdholmen (opm: waarschijnlijk Ersholmen, 62º54’ N.B. 06º57’ O.L.) van den 5 oktober, dat hij aldaar na het doorstaan van hevige stormen met een zeer lek schip is binnengelopen; een gedeelte der lading is uit hoofde van beschadigdheid publiek verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. C.H. de Boer (opm: smak, kapt. Claas Jurgens de Boer), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, volgens brief van Wolgast van den 10 oktober, den 7 dito 3 mijlen van daar uit hoofde van zware lekkagie door het volk verlaten en kort daarop gezonken; van de takelagie is iets gered, doch zou niets meer kunnen geborgen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 oktober. Te Helvoetsluis arriveerde den 20 de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, van Sables d’Olonne.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 oktober. In de Maas arriveerde den 20 het schip de HOOP, L. Das, van Villa Nova (opm: Vila Nova, Azoren); den 21 kapt. A. Kouwenhoven, van Malaga, dezelve ligt onder quarantaine.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, op vrijdag den 27 oktober 1820, des voormiddags te elf uren, in het Heeren Logement, staande en gelegen in de Hellebaardierstraat te Vlissingen, van een fraaije welbetimmerde en snelvarende Poonschuit, genaamd de JONGE CATHARINA, met deszelfs komplete inventaris, thans wordende bevaren door schipper Jacob van den Boogaardt, en liggende in de Kaai, de Oostzijde genaamd, te Vlissingen, alwaar dezelve intussen door een ieder kan worden gezien. Nader informatie te bekomen bij de heer Canisius, te Oostzouburg (opm: Oost-Souburg), bij wie dezelve inmiddels ook uit de hand kan worden gekocht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aankondiging van een droog dok te Falmouth.
Aan de daar bij belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat er in de haven van Falmouth een droog dok voltooid is van de volgende grootte:
Lengte 190 voeten.
Breedte aan de deuren 42 idem.
Breedte in het midden van het dok 60 idem.
Diepte van het water 18 idem.
Welk dok thans gereed is tot de ontvangst van schepen.
Het is een erkende daadzaak, dat de haven van Falmouth zeer veilig en gemakkelijk is voor schepen van alle grootte, zo om aldaar te ankeren, also om te timmeren en te herstellen, leverende dezelve daartoe alle gerief op. Er zijn mede vele loodsboten en loodsen uit deze haven aangesteld, en de loodsgelden bepaald door de Trinity Board te London
Falmouth, 13 oktober 1820 Foxes en Zoonen,
kooplieden


Datum: 26 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, en ongemeen snelzeilend Brikschip, groot circa 70 lasten, voorzien van een goede inventaris, en varende onder Nederlandse vlag. Nader informatie bij de makelaar Fr. Van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Van Texel wordt van den 21 oktober gemeld, dat in de buitengronden aldaar, behalve het schip COLUMBUS (opm: zie RC 241020), nog een schip moet gebleven zijn, waarvan die middag, door loodsschuiten, ter rede waren opgevist en opgeslagen 8 balen katoen, Bengaalse kwaliteit, aan de ene zijde gemerkt W in een ruit, en aan de andere zijde AS, aan wederzijden bijzonder genommerd; dat dit schip aldaar finaal onbekend is, doordien hetzelve met de equipagie moet vergaan zijn, en dat er nog meer katoen stond geborgen te worden (opm: zie RC 021120).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 oktober. Aan deze is gearriveerd het schip (opm: smak) de ZEEPLOEG, kapt. M.M.N. Sikkes, van Les Sables d’Olonne, met zout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. Den 21 dezer hier op de rede gekomen LE LÉVRIER, kapt. J. Piebers van Caen naar Brussel bestemd, met steen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Legt in lading naar Batavia, om tegen het einde der aanstaande maand November van hier te vertrekken, het Pinkschip de JOHANNA MARIA, kapt. Fokke Jonker. Iemand in hetzelve enige goederen begerende te laden, of, terwijl het zeer logeabel is, als passagier mede te gaan, gelieve zich daartoe tijdig te adresseren ten kantore van A.L. Janse.
NB. Men vraagt voor ’t bovenstaande Schip. een, zowel van goede getuigschriften voorzien als een behoorlijk examen, voor een van de geneeskundige collegien onzes Vaderlands, afgelegd hebbend en geschikt persoon, als doctor op hetzelve.


Datum: 27 oktober 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag den 7 november 1820, zal men op den Eilande Vlieland om gereed geld presenteren te verkopen: de tuigagie van een Brikschip van 123 gemeten lasten, bestaande in twee zware touwen van 13½ en 12½ duim dik, zijnde het eerste ongeveer lang 140 vademen, zo goed als nieuw, voorzien van de beide bonden einden, een kabeltouw, een zware en ligte tros, 2 zware en 2 werpankers, 36 stuks zeilen, waarvan sommigen nieuw en over het geheel beter dan halfsleten; voorts staande en lopende wanden, stagen, lopend touwwerk, blokken, &c. (opm: etc.), barcas, chaloup, ijzeren kombuis, ijzerbands watervaten, stengen, raas en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Alles geborgen van het op den 27 September 1820 te Vlieland gestrande Brikschip de VRIENDSCHAP, gevoerd geweest door kapt. Tjaard Tammes Dykstra, komende van Nerva en gedestineerd naar Amsterdam. (opm: zie RC 031020)


Datum: 28 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 14 dezer heeft Zijne Majesteit een besluit genomen, waarbij wordt bepaald, dat voortaan het kantoor van expeditie voor de in- en uitgaande regten en accijnsen te Nieuwe of Langakkerschans, in de provincie Groningen, zal worden gehouden, alsmede gekwalificeerd tot de in- en uitklaringen van de schepen, welke langs de zogenaamde “Statenzijl” het Rijk zullen inkomen of uitgaan ter zee; waaronder mede worden begrepen de zulken, welke van de Boven of Versche Eems afkomen of derwaarts bestemd zijn, als wordende, in deze, alle vaart op de Eems aangemerkt als zeevaart.
Dat insgelijks de kantoren van betaling der in- en uitgaande regten te Winschoten en te Winschoterzijl worden gekwalificeerd, en aangewezen als kantoren van ontvang der regten van de schepen en goederen, welke van of naar buiten ’s Lands, langs de Statenzijl, binnen komen of vertrekken.
(opm: deze maatregelen waren van belang voor de scheepsbouw, scheepvaart en internationale handel in de Groninger Veenkoloniën, die van de zeesluis in Statenzijl gebruik wilden maken)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Kapt. F.C. Nahlop, voerende het schip (opm: fregat) ALIDA HESTER, van Surinamen in Texel binnen, heeft een zware reis gehad en is zonder loods binnengekomen; hij vreest voor schade aan de lading, alzo zijn schip een lek bekomen heeft, hetwelk hij niet heeft kunnen ontdekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 oktober. Den 26, des n.m, arriveerde te Helvoetsluis het schip JULIA, W. Stuard, van Petersburg, als bijlegger naar Antwerpen; dezelve heeft op de Ooster vastgezeten en op de Hinderd gestoten, hebbende roer en ankers verloren en 4 voet water in; dezelve is door behulp van de loodsboten No. 2 en 3 binnen de Goeree gebragt, en vervolgens door behulp van ijssloepen (opm: ‘sleepboten’) en manschappen alhier op de haven gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Beets, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst en F. der Kinderen, makelaars, zullen, op maandag den 6 november 1820, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op den Haarlemmerdijk, verkopen: Een extraordinair wel bezeild gekoperd pinkschip, genaamd AURORA, gevoerd door kapitein Albert Ahlers, lang 113 en 1 half voet, wijd 28 en 1 half voet, hol 13 voet 8 duim en het verdek hoog aan boord 13 voet en 1 half duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij den inventaris en bericht bij den makelaars. (opm: zie ook RC 230919; dit schip met bouwjaar Stettin 1797 werd verkocht, waarschijnlijk voor de sloop)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. For sale the good, fast sailing brig ADVENTURE, of this port (opm: dus thuisbehorend te Batavia), belonging to the estate of the late captain Wm. Wylie, built in the year 1816 and coppered, of the burthen of 150 tons or thereabouts per register, well found in stores, and excellently adapted for the colonial trade. For particulars of the inventory and conditions of the sale, please apply to the undersigned executors to the estate.
Batavia, 26th October, Geo. Haswell, Th. Colville

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia is den 23 oktober gearriveerd het schip (opm: pink) ANTOINETTA EN JACOBA, D. Kraijer van Amsterdam en Kaap de Goede Hoop, den 5 mei van Texel vertrokken, met Zr.Ms. troepen en passagiers.
Eveneens gearriveerd ELLEN DOUGLAS (opm: Amerikaanse brik, in 1825 Zuid-Nederlandse HERCULES), kapt. S.C. MartIn, van Salem den 15 juni.


Datum: 31 oktober 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 oktober. De stormen van de vorige week, en vooral die van zondag (opm: 22 oktober), hebben veel schade aan de schepen op de (opm: Engelse) kust en aan de havens veroorzaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. In Texel binnengekomen G. Spence, van Sunderland naar Harwich, met steenkolen; is van de Engelse kust afgestormd; heeft schade aan zeilen, tuigagie, enz, en is behulp van twee loodsschuiten binnen en in het Nieuwe Diep gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. In Texel binnengekomen S.J. de Roos, terug uit zee, van Enkhuizen naar Rouaan, binnengekomen wegens zware stormen, lekkagie, verlies van zwaard en andere schade (na veertien dagen in zee te zijn geweest); vreest ook voor schade aan de lading tarwe; is in de haven van Texel gebragt, alwaar hij zal lossen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. In Terschelling is den 17 oktober uit de Middelgronden met verlies van anker en touw, terug en voor het Ras gekomen J. Calisen, naar Stokholm (opm: Stockholm).
Nog zijn binnengekomen H.S. de Boer, van St. Petersburg, en A. Berneveld van Rouaan naar Rotterdam, als bijlegger, wegens contrarie-wind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 oktober. Kapt. Bulleij, voerende de Engelse brik AMELIA, van Liverpool in een Franse haven gearriveerd, heeft den 18 oktober, Portland zuid circa zes mijlen van zich hebbende, vol water zien drijven een driemastschip, ligt geel geschilderd, met een vrouwen borstbeeld in groene kleding, en op het hoofd enig sieraad, hetwelk hij niet kon onderscheiden; hetzelve schip had de grote- en bezaans-mast verloren, de achtersteven ingeslagen en alles van het dek gespoeld; van de equipagie heeft hij alleenlijk een dode in het fokkewant ontdekt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 oktober. Te Batavia is den 12 juni gearriveerd C.J. Jonker (opm: fregat JOHANNA) van Amsterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. In Texel binnengekomen D.C. Martens (opm: fregat CORNELIA) van Demerarij; heeft op de Zuiderhaaks gestoten, waardoor het schip zeer lek is geworden. Het Nieuwe Diep niet hebbende kunnen bereiken, is het schip ten anker gegaan, doch men is genoodzaakt geweest, ten einde het schip niet zoude zinken, het anker te kappen en het op de Zuiderwal aan de grond te zetten. De kapitein heeft vervolgens assistentie aangenomen van pompers, loodsvaartuigen en een sloep, benevens vaartuigen, om te lossen (liggen quarantaine). (opm: zie volgend bericht en RC 021120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. Kapt. D.C. Martens, boven gemeld, is heden ochtend in het Nieuwe Diep gebragt; had een ligter op zijde om te lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 14 oktober niets binnengekomen. Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. Willam Bajes, het sloepschip ATALANTA, kapt. James Bijrne, beide met boter naar Londen; het kofschip CATHARINA, kapt. Arend Klaasen, met ballast op avontuur, het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, beide naar Noorwegen.
Den 15 dito binnengekomen het schonerschip MARY, kapt. William Atkinson, met ballast van Londen; het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de tjalkschepen de TWEE GEZWAGERS, kapt. H.H. Siemsen, de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Erbs, beide met pannen en steen naar Hamburg.
Den 16 dito binnengekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met Ballast van Londen, het Pinkschip NORGE, kapt. Lars Jorgensen, met hout van Noorwegen, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harms, met zout en looderts van Londen.
Den 18 dito niets binnengekomen. Uitgezeild de kofschepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Feen (opm: Jacob Harms Fijn), met ballast naar Noorwegen, NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, ledig naar Groningen, en het smakschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, met ballast naar Noorwegen.
Den 21 dito binnengekomen het tjalkschip de JONGE WILLEM, kapt. H.H. Scheedeman, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, komt alhier binnen met verlies van anker en touw om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van Scheepsportiën:
Dr. M. van den Acker, Notaris te Joure, zal op maandag den 6 november 1820, des voordemiddags ten elf en des nademiddags ten een uur, in het Logement het Tolhuis aldaar, presenteren te verkopen: 3/64 gedeelten in het Kofschip de JONGE FREDERIT (opm: JONGE FREDRIK), lang 95, wijd 23½ en hol 12½ voeten, uitgehaald in de Lemmer, aan de Werf van Jouwert F. Witteveen.


Datum: 02 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. De quarantaine van het schip CORNELIA, kapt. D.C. Martens (opm: zie RC 311020), is den 29 oktober opgeheven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Te Texel binnengekomen A.J. Holte, van Dronthem (opm: Trondheim), met verlies van zeilen en andere schade.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Het schip MINERVA, kapt. W. van Luijk, van Gothenburg naar Amsterdam, is lek en met verlies van anker en touw, door loodsschuiten, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), te Harlingen binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 31 oktober. De 8 balen katoen, op Texel aangebragt (opm: zie RC 261020), behoren tot de lading van het te Rotterdam gearriveerde schip the EARL OF CLACARTY, kapt. T.T. Gibs, van Londen, welke kapitein, uit hoofde van storm, op de hoogte van Texel genoodzaakt geweest is dezelve, benevens enige vaten rum en salpeter, over boord te werpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Het schip EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Amsterdam naar Marseille (opm: zie RC 211020), is, volgens brief van Douvres (opm: Dover) van den 23 oktober, den 21 dito aldaar uit hoofde van tegenwind en schade aan zeilen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 31 oktober. Te Genua is den 19 oktober gearriveerd R. Maalsted van Amsterdam; dezelve is die nacht met zware storm binnengekomen, na een reis van 68 dagen, gedurende welke hij vele stormen heeft moeten uitstaan.


Datum: 03 november 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hek-tjalk, lang over steven 18 Nederlandse ellen 4 duimen (64 voeten) (opm: 18,04 m.), wijd 4 ellen (14 voeten), hol naar rato, benevens een goede inventaris. Te bevragen bij de Weduwe Wijbe Gerlofsma, te Makkum, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 04 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Den 25 dezer was op de hoogte van Dartmouth het schip IDA, Schroder, van Rotterdam naar St. Martin.


Datum: 07 november 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, binnen de stad Dordrecht, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, op zaterdag den 18 november 1820, des middags ten 12 ure precies, ten overstaan van de Notaris Van der Star van:
1. Een extraordinair welbezeild Nederlands Kofschip genaamd de BOUDEWINA, gevoerd door kapt. Jacob Stroobuur, lang over steven 87 voeten 7 duimen, wijd tegen de buitenhuid aan de voorste balk van het grote luik 21 voeten, hol onder de balk van het grote luik en bovenkant van de kiel 10 en een halve voet, alles Amsterdamse maat.
Met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, volgens aangeslagen biljetten, zo als hetzelve schip thans te Dordrecht, in de Kalkhaven, is liggende.
2. Een extraordinair snelzeilend Schoenerschip, genaamd CONSTANCE, gevoerd door kapt. Carl L. Mentzel, zeer geschikt voor de vaart op de West-Indiën, varende onder Nederlandse vlag, lang over steven 78 voeten, wijd bij de voorste balk voor het grote luik binnen zijn huid 23 voeten 6 duimen, hol in het ruim bij de eerste balk voor het grote luik op zijn uitwatering 12 voeten 2 duimen, alles Amsterdamse maat.
Met alle deszelfs rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, volgens aangeslagen biljetten, zo als hetzelve schip thans in de Kalkhaven, te Dordrecht, is liggende.
Nadere onderrichting bij gemelde notaris, alsmede de makelaar Mauritz te Dordrecht.
Zegt het voort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 oktober binnengekomen het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, met ballast van Londen, het kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes Croon, met zout van Leverpool. Niets uitgezeild.
Den 23 dito binnengekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met steenkool van New–Castle. Uitgezeild de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses; de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 24 dito binnengekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 25 dito binnengekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen, het smakschip ALIDA HILLEGONDA, kapt. E.E. Kuilema, terug uit het Vlie met ballast. Uitgezeild de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazebij, met kaas naar New-Castle, SWIFT, kapt. Enos Page, en het schonerschip MARY, kapt. William Atkinson, beide met boter naar Londen.
Den 29 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, en het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, beide met boter naar Londen.


Datum: 09 november 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 november. De staatsraad, directeur-generaal der in- en uitgaande rechten en indirecte belastingen, brengt hiermede ter kennisse van de commercie en navigatie,
dat de drie recherche vaartuigen, welke, volgens koninklijk besluit van 25 juni 1819, tot de klaringen van schepen respectievelijk zijn gestationeerd op de abt, bezuiden de Ringelmansplaat, en bewesten de Wadton op het Uithuizer-wad, op den 10 december aanstaande, of zo veel vroeger als het winterweder zulks moge noodzakelijk maken, hun tegenwoordige standplaatsen zullen verlaten, en verzeilen, het eerste naar Harlingen, het tweede naar Oostmahorn en, in geval van nood, naar Ezumazijl, en het derde naar de Zoltkamp;
dat, van die tijd af aan, tot nadere bekendmaking, de in- en uitklaringen van schepen, langs of over de Wadden inkomende en uitgaande, zullen moeten geschieden in voege als volgt:
Aan het vaartuig in de haven van Harlingen, welke alzo tot dat einde moet worden aangedaan, voor de schepen langs Ameland inkomende of uitgaande, in de gevallen en behoudens de uitzonderingen, in het voorschreven besluit Zr.Ms. vervat, alsmede de voor die schepen, welke naar of van de havens der Zuiderzee langs de Groningsche of Vriesche Wadden moeten inkomen of mochten inkomen of uitgaan.
Aan het vaartuig onder Oostmahorn of Ezumazijl, voor de schepen, van de zijde van Dokkumerzijl, en verdere rechtstreeks naar zee of langs de Wadden uitgaande, of omgekeerd inkomende, mitsgaders zo lang hetzelve zich onder Oostmahorn kan ophouden, voor de inkomende schepen, de wil hebbende naar Groningen of het Reitdiep.
Aan het vaartuig aan de Zoltkamp, voor de van Groningen, of langs het Reitdiep naar zee of langs de Groninger Wadden uitgaande schepen, alsmede voor de aldaar uit nood binnenvallende schepen, en dezulken, die inkomende en bestemd naar Groningen of het Reitdiep het vroeger gemeld vaartuig niet meer onder Oostmahorn mochten hebben aangetroffen.
‘s Gravenhage, 30 oktober 1820.


Datum: 11 november 1820


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie: De facturen van de goederen aangebracht met het schip ANTOINETTA EN JACOBA, D. Kraijer, bestaande uit jenever, hammen, etc. liggen ter visie, ter kantore van Romswinckel & Brandt.


Datum: 14 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. De Admiraliteit heeft nog geen regtstreekse berigten ontvangen van de schepen der Noordpools-Expeditie (opm: zie RC 280920); men weet echter dat deze schepen veel verder noordwaarts gezeild zijn dan de vorige expeditie, onder bevel van kapitein Ross, en dat alleen de vrees om gebrek aan levensmiddelen de Luitenant Parrij heeft doen besluiten zijn verdere nasporingen te staken. Men verwacht de expeditie binnen kort in een der havens van Engeland terug.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Het schip PETRUS, kapt. C.B. Bugge, van Nerva naar Amsterdam, in Texel binnen, is, uit hoofde van lekkagie en gebroken roer, in het Nieuwe Diep gekomen, en heeft ook schade aan zeilen en tuigagie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Het schip l’HIRONDELLE, kapt. Villeneuve, van Buenos-Aires naar Rotterdam, te Duinkerken binnengelopen, is lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Het schip de VROUW ANNA, kapt. J.N. Jessen, van Koppenhagen (opm: Kopenhagen) naar Amsterdam, is den 1 november, met gebroken fokkemast en schade aan het schip en tuig, te Faröe binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zijne Majesteit heeft, bij besluit van 14 november laatstleden, het tijdstip bepaald, waarop het gebruik der Nederlandse lengtematen en gewichten, over de gehele uitgestrektheid van het Rijk, verpligtend zijn zal, en zulks bepaald op den 1 januari 1821. (opm: men bleef een meter, decimeter en centimeter echter nog vele jaren el, palm respectievelijk duim noemen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Heden avond verloste door Gods goedheid, op het schip VREDE BEST, mijn geliefde echtgenote, J.M. Wittigs, van een welgeschapen zoon.
Rotterdam, den 9 november 1820 J.J. Deutz

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbenden van hun Principaal, zijn voornemens, op heden den 14 november 1820, des namiddags te vier uren, in het Logement het Badhuis, onder de Boompjes: in het openbaar te veilen en verkopen: het Hol van het Brikschip, genaamd de DAGERAAD, lang over steven 74 voeten 2 duimen, wijd 19 voeten 10 duimen, hol in het ruim 10 voeten 4 duimen, alles Amsterdamse maat; benevens een aanzienlijke partij rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen en goederen, alles bij kavelingen, zo als het Hol zal zijn liggende in de Zalmhaven, en de gereedschappen gedeeltelijk aan boord en gedeeltelijk op de kaai, bij hetzelve, en kunnende aldaar daags voor en op de dag van de verkoop door een ieder worden bezichtigd.
Nader onderrigt bij gemelde makelaars.


Datum: 16 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Kapt. J. Duhr, met granen van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, is, volgens mondeling berigt, den 5 november van Tonningen vertrokken, doch kort daarop door een geweldige ZW wind overvallen en naar de Eider terug gekeerd; zijnde, zo hij vermoedde, de grote mast gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Het schip (opm: kof) WILLEM, kapt. J. Kiers, van Memel (opm: Klaipeda) naar Zaandam, den 16 oktober te Dartmouth (opm: Engelse Zuidkust !) binnengelopen, is lek; heeft reeds een gedeelte der lading, die beschadigd is, gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 november. Den 14 arriveerde te Helvoetsluis de GOEDE VERWACHTING, F.H. Eds, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 november. Van Den Briel wordt van den 15 gemeld: kapt. De Vries is den 14 door de hoge zee niet uitgezeild; derhalve heeft hij zijn touw moeten kappen en is den 15 op de rede teruggekomen. De wind ONO.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 november. Het schip COLETTE, kapt. Claeys (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, thuishaven Oostende, kapitein F.A. Claeys), van Villanova naar Oostende, door aanzeiling van een schip zware schade bekomen hebbende, is uit dien hoofde naar Ramsgate zeilende, bij het inkomen van die haven tegen het Steenhoofd geraakt en dadelijk gezonken, de lading wordt geborgen. (opm: zie GVG 000121; ook het schip werd geborgen en bleef in de vaart)


Datum: 17 november 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. In de nacht tussen den 8 en 9 November I.I. is verloren een nieuwe Boot, behorende tot het schip van kapt. Jan van der Meulen, destijds ten anker liggende voor het Vriesche Wat. Iemand gedachte Boot kunnende aanwijzen of teregt brengen, gelieve zulks te doen ten Kantore van de Scheepsmakelaar H. Kelderhius (opm: naam correct uit de krant overgenomen), te Groningen, of ten Kantore dezer Courant, waarvoor een goede beloning zal volgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De heren Barend Visser & Zoon, te Harlingen, als gelastigden van de eigenaren, zullen, ten overstaan van de Griffier J.J. Heep, te Ternaard, publiek bij gereed geld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen:
Plus minus 982 Ned. lbs (opm: ponden) natte en beschadigde Boomwol (opm: katoen)
725 Carotten
221 Ned. lbs bastaard Fernambucqhout
102 Ned. lbs beschadigde Koffij
69 Ned. lbs dito Kruidnagelen
77 Pakken wit Schrijfpapier
2 Wagenwielen &c. (opm: etc.)
1 Nieuwe Stagfok
1 Dito Bezaan
1 Zware Mantel, --- 2 Blokken en eind Tros
1 Tui Anker
1 Watervat
Alles geborgen van het bij Terschelling gestrand en verbrijzeld Smakschip HERSTEL EN WELVAART (opm: HERSTELDE WELVAART, zie RC 190920), gevoerd geweest bij kapt. Jan S. van der Mey.
Alsmede:
1 Gekapt zwaar Ankertouw, lang 119 ellen (67 vademen), en dik 320 strepen (13 duim)
1 Zware Tros, lang 204 ellen (115 vademen), dik 123 strepen (5 duim)
1 Wrakke dito, lang 16 ellen (9 vademen)
1 Halfsleten Marszeil
2 Zware Scheepsankers
1 IJzeren Kombuis
2 Masten
1 Braszeil
16 Overloopsbalken; en voorts een grote partij gekapt Touwwerk en Rondhout.
Alles geborgen van het bij Ameland verongelukte Brikschip JANE, kapt. Michael Harms.
Wie gading maken, komen op maandag den 20 november 1820, des morgens ten 9 uren precies, aan het Pakhuis te Hollum, op het Eiland Ameland.


Datum: 18 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Napels, 27 oktober. De Prins Stedehouder-Generaal heeft het besluit van het Parlement bekrachtigd, om de door een daartoe benoemde commissie afgekeurde oorlogsschepen te verkopen, en dien volgens zullen zo spoedig mogelijk het schip de SAN FERNANDO, het fregat CERERE, drie korvetten, drie goeletten, negen kanonneerboten, vijf bombardiersloepen en enige kleine vaartuigen, die niet in staat zijn om langer te dienen, verkocht worden.
De Minister van oorlog heeft voorgeslagen om op te houden met het oproepen van afgedankte militairen, dewijl de armee (opm: het leger) voltallig is, maar de commissie, die met deze zaak belast is, is van mening om het dienst nemen van oude soldaten niet te moeten tegenwerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 november. De Hollandse brik ELISABETH JANA, kapt. H. Bedzer, met tabak enz. van Rotterdam naar Genua, is, volgens brief van Z.M. Consul te Port-Mahon (opm: Mahón, Balearen), de heer A. Walis, in dato 16 oktober, den 5 dito bij Kaap Blanc, ten zuiden van dit eiland, verbrijzeld; de equipagie, zeven man sterk, is gered; de masten en tuigagie zijn geborgen en zouden publiek verkocht worden. Van de lading is een groot gedeelte insgelijks, ofschoon nat en beschadigd, geborgen en in het Lazaret te Palma (opm: Palma de Mallorca) in bewaring gesteld, alwaar de goederen zo lang zullen verblijven, tot gemelde Heer Consul orders van de eigenaars zal hebben ontvangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Het schip HESPERUS, kapt. H.N. Voss, met ballast, van Amsterdam naar Rostok (opm: Rostock), is op Möen (opm: eiland Møn) totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Het schip LAURA, kapt. J.C. Behnke, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is den 21 oktober, circa 2 mijlen van Fredrikshaven, verongelukt. Het volk is gered en de lading geborgen en verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Van Harwich wordt van den 9 november gemeld, dat een brik, groot circa 200 tonnen, vermoedelijk met granen geladen, op de westelijke rotsen in de grond gestoten is; verscheiden vaartuigen tot redding gezonden, hadden uit hoofde van de geweldige zee niet to het wrak kunnen naderen; al het volk was denkelijk daarbij omgekomen. Men veronderstelde dat er passagiers een boord waren, alzo men vele mensen in het want gezien had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Het schip de JUFVROUW JOHANNA, kapt. Anderson, van New-Orleans naar Amsterdam, te Dartmouth binnengelopen, moet lossen om te repareren.


Datum: 21 november 1820


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Te Kopenhagen is lek binnengelopen het schip MARS, kapt. J.B. Fredriks (opm: kof, kapt. J.B. Frerichs), van Memel naar Port á Port (opm: Oporto).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 4 december 1820, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild gekoperd Fregatschip, genaamd ELIZABETH, gevoerd door kapt. C. Pakes, lang 115 voet 5 en 1 halve duim, wijd 29 voet 8 duim, hol 12 voet 7 duim, het verdek hoog aan boord 6 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Berigt bij de makelaars.
(opm: tijdens de veiling, die vermoedelijk slechts plaats vond om een waarde vast te stellen, verwisselden waarschijnlijk slechts enkele aandelen van eigenaar; de waarde van het schip bleek NLG 10.200 te zijn; waarschijnlijk werd de tuigage van de pink iets aangepast waardoor men in het vervolg van fregat sprak; de scheepsnaam werd marginaal gewijzigd in ELISABETH)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 november binnengekomen het brikschip FRATERNITE, kapt. Magnus A. Sunders; het galjootschip JUPITER, kapt. B.R. van Wijk, beide met hout van
Noorwegen. Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. Wilm. Baijes, het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter naar Londen.
Den 8 dito binnengekomen de kofschepen de VROUW GEERTRUIDA, kapt. Cristiaan Jans Jaskij (opm: Christiaan Jans Jaski); CATHARINA, kapt. Arend Klazen, ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak; het
smakschip de DRIE VRIENDEN, kapt. J. Haverbult, alle met hout van Noorwegen. Niets uitgezeild.
Den 9 dito binnengekomen het kofschip JOHANNA, kapt. Rente H. Jonker, van Noorwegen, de smakschepen de VROUW EYKA, kapt. J.H. Oortjes, van Elburg, HELENA, kapt. S.A. Schuiring, van Dantzig (opm: Gdansk), het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. S.G. Lofvers, alle met hout van Noorwegen, het smakschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met garst van Kollenburg (opm: mogelijk wordt Kolberg, thans Kolobzreg bedoeld).
Den 11 dito binnengekomen de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd; de TWEE GEBROEDERS, kapt. Teunis T. Borst, de LIEFDE, kapt. Kier Jans Haagedoorn, het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J H Visser, alle met hout van Noorwegen; het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 12 dito binnengekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, het smakschip de VROUW GESINA, kapt. H.J. Kronter (opm: Hendrik Jans Kruiter), beide met hout van Noorwegen, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met ballast van Folkestone. Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.
Den 13 dito binnengekomen het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, met hout van Noorwegen; het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Nïets uitgezeild.
Den 16 dito binnengekomen het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Wiebes Overmeer, met granen en erwten uit de Oostzee. Niets uitgezeild.
Den 17 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen.
Den 18 dito binnengekomen het smakschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan Cornelis Hazewinkel, met hout van Noorwegen; de smakschepen de DRIE VRIENDEN, kapt. H.G.
Haverbult, de VROUW EYKA, kapt. J.H. Oortjes, HELENA, kapt. S.A Schuiring, alle drie ledig naar Groningen; de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, ledig naar Schiermonnikoog, het brikschip FRATERNITE, kapt M.A. Sunders, met ballast naar Noorwegen; het galjasschip CAREL EMEL, kapt. H.C. Vorbrodt, met pannen naar de Oostzee.
Den 19 dito binnengekomen de schonerschepen HOPE, kapt. Wm. Barfield, LUNA, kapt. Robert Cubith, LIVELY, kapt. Wm. Baijes, alle drie met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip MARY, kapt. Wm. Atkinson, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 november. Volgens een brief van kapt. Dirk Hensken (kapitein van de bark WATERLOO), den 31 oktober 1820 uit Texel gezeild naar Batavia, bevond hij zich den 3 november op de n.b. van 51 gr. 31 min. hebbende N. Voorland (opm: North Foreland) in het gezigt WZW van zich. De wind was W.t.N, mooi weer en aan boord alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 5 oktober binnengekomen het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met enige oude vaten van Altona naar Dockum.
Den 6 dito binnengekomen het tjalkschip JOHANNA ENGELINA, kapt. D.H. Hollander, met ballast van Londen.
Den 7 dito binnengekomen het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Oostindjer, met hout van Holmstrand.
Den 22 dito uitgezeild het tjalkschip JOHANNA ENGELINA, kapt. D.H. Hollander, met aardappels en cichorei van Dockum naar Emden.
Den 30 (opm: oktober) dito binnengekomen het tjalkschip de JUFVROUW HENDERINA, kapt. B.H. Engelsman, en het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, beide met hout van Arendahl naar Dockum. Uitgezeild de tjalkschepen de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met gedroogde cichoreiwortels en gefabriceerde cichorei, en de VROUW REGENDINA, met gedroogde cichoreiwortels, gefabriceerde cichorei en papier, beide van Dockum naar Altona.
Den 30 dito binnengekomen de tjalkschepen de VROUW HEMNE (opm: slecht leesbaar), kapt. G. Addiks, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam; en de DRIE GEBROEDERS, kapt. G.D.
Michiels, met koolzaad van Emden naar Zaandam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Den 27 november 1820, des morgens ten 9 ure, zal de heer Opperstrandvonder van het Eiland Ameland, in den dorpe Hollum, publiek bij gereed geld verkopen: 180 tonnen Finse Teer en enige Houtwaren, geborgen uit het bij Ameland gestrande Schip JÄGARN, gevoerd geweest bij wijlen kapt. Joh. E. Sundman (opm: zie RC 051020, LC 131120 en 241120).


Datum: 23 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Het schip CATHARINA, kapt. J. Elfering, van Bordeaux naar Amsterdam, was, volgens een brief van Bordeaux van den 11 november, te Isle-de-Rhé (opm: Île de Ré) in goede staat binnengelopen, en zo men veronderstelde, reeds weder met gunstige wind van daar vertrokken.


Datum: 24 november 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Grietman van Westdongeradeel, als belast met de functiën van Strandvonder, zal ten overstaan van den Notaris Klaasesz, te Ternaard, publiek bij gereed geld, aan de meestbiedende verkopen: 287 Tonnen Teer, liggende in het Moddergat onder Nes, behorende tot de lading van het op Ameland gestrande Pinkschip JÄGARN, gevoerd geweest bij wijlen Johan Erich Sundman (opm: zie RC 051020, LC 131120 en 211120).
Wie gading maken, komen op vrijdag den 1 december 1820, des morgens ten 9 uren, in huize van Weeltje Arends Post, kastelein in het Moddergat onder Nes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke verkoop van Vastigheden
Men presenteert publiek bij strijk en verhooggelden te verkopen: een ruime plek Gronds, tot dus verre gebruikt geweest tot een Scheepstimmerwerf, lang 38 ellen en 480 strepen (130 voeten) (opm: 38,480 m.) en breed 36 ellen en 704 strepen (124 voeten) (opm: 36,704 m.) met een daarop staande kapitale Timmerschuur, mede op het Turfland in de Lemmer; laatst bij de heer Jouw. Sjoerds Stapert in gebruik geweest; bij de palmslag te aanvaarden.
Wie hier aan gading maakt, kome op zaterdagen den 2 december 1820, bij de provisionele, en den 16 dito bij de finale palmslag, telkens des avonds ten vijf uren, in het Logement de Wildeman in de Lemmer, en kope op conditiën als dan voortelezen, die inmiddels ter lezing liggen ten Kantore van de Notaris Ane Witteveen, in de Lemmer. ZEG HET VOORT.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

De openbare Notaris J. Romein, te Buitenpost zal op donderdag den 7 december 1820, des na de middags ten twee uren, ten huize van Hotze Johannes van der Veen, kastelein te Augustinusga, voor zo verre het aandeel der minderjarigen betreft, benoemd bij vonnis van de Regtbank van Eersten Aanleg, residerende te Leeuwarden, en ten overstaan van de heer Vrederegter van het kanton Buitenpost, bij strijkgeld verkopen:
5. een scheepshelling, met deszelfs grond op de Rohel.
(opm: de overige kavels niet relevant voor de kroniek)


Datum: 25 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. In Texel binnengekomen D.J. Oortjes (opm: smak VROUW MARGINA), van Rostock naar Rouaan; is door aanhoudende storm en tegenwind in de nacht van den 20 en 21 november, met schade in de haven van Texel gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Het schip MAAS- EN IJSSELSTROOM, kapt. R. Renses, van Amsterdam naar Bayonne, is den 17 november, uit hoofde van tegenwind, te Ostende binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Het schip NICOLETTE JEAN (opm: brik NICOLETTE JEANNE), kapt. M. Koos, zou den 4 of 5 oktober de reis van Surinamen naar Amsterdam aannemen (opm: vertrekken).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Volgens een brief van K. de Goede, van den 2 september, had het schip ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. D. Kraijer, van Amsterdam naar Batavia, den 1 september getracht de reis te vervolgen, doch was door de Z.O. wind daarin verhinderd. Het schip (opm: bark) de GEZUSTERS, kapt. W. Kolling, mede van Amsterdam naar Batavia, zou den 5 dito de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 november. Zijner Majesteits korvet HET ZEEPAARD, kapitein-luitenant Van Reijnst, den 5 mei uit Texel gezeild, is in het begin van juli te Rio-Janeiro gearriveerd, en zoude den 30 juli zijn reis naar Batavia vervolgen; hetzelve had maar een dode verloren.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 17 dezer is te Batavia uit zee teruggekomen van een verloren reis (opm: vergeefse reis) het schip PEKIN, kapt. R. Sijmons, met passagiers en Zr.Ms. troepen den 19 oktober j.l. van Batavia naar Padang vertrokken.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, aangekomen den 20 november de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, van Brugge den 28 juni.
Schepen liggende ter rede van Batavia: Zr.Ms. schip TROMP, kanonneerboot No. 2.
Schepen (opm: driemasters) CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, ELIZABETH JOHANNA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, GRAAF BULOW, L’ÉCLAIR, JAVA, DE GEZUSTERS, WILHEMINA, ARIUS MARINUS, EMERENTIA, PAMALANG, JOHANNA FREDERIKA, JADUL KARIM, GENERAAL DEKOCK, CONCORDIA, HABSOEN, PEKIN, JACOBA, MASTORA, JONGE PIETER.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken: 24 november de brik ELLEN DOUGLAS (opm: Amerikaan, werd in 1825 Nederlandse HERCULES), kapt. S.C. Martin, naar Samarang.


Datum: 28 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op den 29 mei jongstleden overleed, aan boord van Zijner Majesteits Korvet DE VENUS, in het naderen van Samarang, onze dierbare Vader, Frans Stout, Ridder, Kapitein en Kolonel der Zee, in de ouderdom van 44 jaren en ruim 5 maanden; den 24 bevorens trof hem, in de aanval op de Zeerovers, het noodlottigste onheil, te akelig voor onze verdere vermelding; alle toegebragte hulp werd te leur gesteld; na vijf dagen hevig lijden eindigde zijn werkzaam leven, na een gelukkige echtverbindtenis van 19 jaren. Hoe smartelijk dit verlies voor ons was een brave Vader te missen, zo werd binnen vier maanden daaraanvolgende, op den 14 september, ook onze beminde Moeder, Catharina Geldtsligter, na een langdurige ziekte, door de dood van ons weggerukt; ieder, die hun beide in leven kende, beseffe wat het voor mij en mij drie jongere broertjes en zusjes zij, op zo verre afstand van het Moederland, de zorgen en troost van beide de braafsten aller ouders te moeten derven.
Batavia, den 15 september 1819 Petronella Jacoba Stout

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 november. Een Hollands schip, zo men meent de VROUW HENDRIKA, kapt. G.J. Balster, van Lübeck naar Amsterdam, is volgens schippersberigt, te Tonningen (opm: Tönning) ingekomen, tussen de Eider en Helgoland gezonken, doch het volk door Helgolander loodsen gered. (opm: zie RC 301120)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 november. Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE LÉVRIER, kapt. J. Piebers naar Rouen, met tarwe.


Datum: 30 november 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 augustus. Men heeft onlangs berigt ontvangen, dat Zijner Majesteits korvet DE GALATHEA (opm: DE GALATHÉ, 28 stukken, zie BC 080720 en RC 300322), op den 29 mei laatstleden, is verzeild op de klippen, Karang Hadjie genaamd, in de nabijheid van het eiland Banka gelegen, met dat gevolg, dat dit nieuwe (opm: 1819) en fraaije vaartuig voor de dienst geheel verloren is; zijnde slechts de equipagie en een gedeelte van het geschut, tuig, enz. gered. De oorzaken van dit ongeluk en het daarbij gehouden gedrag van de Kapitein-Luitenant Hinst (opm: ook wel Hinxt, Hint of Hengst, zie Kroniek 1819), die de GALATHEA kommandeerde, zijn thans in onderzoek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 augustus. Den 24 juli zijn Zijner Majesteits fregat VAN DER WERF en de korvet ANNA PAULOWNA met troepen van Batavia naar Makkassar gezeild; het fregat WILHELMINA, de korvetten AJAX en ZWALUW, de hulk NASSAU en enige kanonneerboten, kielligters en peniches waren den 28 dito van daar naar Banka vertrokken; ook is den 26 dito van Sourabaija gezeild de schoener SOPHIA, C. Parnell, naar Banjoewangi (opm: Banyuwangi).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 augustus. Te Batavia is den 22 juli gearriveerd het schip HERO (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen), H. Poppen; den 28 dito DELPHIA (opm: fregat DELPHINA, thuishaven Gent), J. Boelen, in 106 dagen, en den 2 augustus BANCAN, E. Safford, van Antwerpen.
Ter rede van Batavia liggen Zijner Majesteits schip TROMP, kanonneerboot No. 11, roei-kanonneerboten No. 1, 6 en 7, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouwen No. 1, 2, 4 en 5, schepen de GENERAAL DE KOCK, VROUW MARIA, JOHANNA, WILHELMINA, MERRIJ, HERO (opm: HÉROS), VREDE EN RUST, MERCURIJ, DELPHINA, EVERTZEN, BETZEIJ, brikken ASSISTENTIE, SAMARANG, DE GOEDE VOORNEMENS, ANNA, JACOBA, CONSTANTIA, SUSANNA BARBERA, FREDRIK, JUPITER, CATEAU, FANNIJ, ANNA MARIA, ELISABETH, en la MODESTA; Engelse schepen MARIJ, JANE, HERO OF MALOWN, WILLIAM NEILSON, MARIJ ANNE, brik GREIJHOND, schoener DERWENT en kotter FROLIC; Frans schip la LOUISE, Portugees schip CONCEIÇAO en brik ASSUMPÇAO, en Amerikase schepen PACTOLUS, VOLTAIRE, CAROLINA, CLAIJ, MARIJ ANN, brikken BRAZILLIAN, NAIAD, BANCAN en NEW-LEADER.
Ter rede van Samarang het schip DIANA (opm: fregat, thuishaven Brugge), brikken JOHANNA MARIA, MAXIMA, HELENA, AGLAIJA, JOHANNA, GEERTRUIDA, schoener ELIZA en kotter FAIRE; Engelse schepen MALABAR en CLAUDINE, en Amerikase brik BRAMIN.
Ter rede van Sourabaija Zijner Majesteits korvet EENDRAGT, schoener SCHILDPAD, kanonneerboot No. 16, schepen ARINUS MARINUS, MASTORA, EXPERIMENT, ECLIPS, JACOBA, brikken AMAZOON, WILLEM JOHAN, EXPERIMENT, FRANCINA, FLORES, schoeners ROSE en kotter de GOEDE HOOP; Engelse schepen CASTLE FORBES, LADIJ SOPHIA, STENTOR en brik ALERT; Amerikase schepen MALABAR, RESTITUTION en brik PACAHONTAS. (opm: vergelijk met RC 231220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 november. Het schip MARIA, Dekker (opm: fregat, kapt. Engel Douwes Dekker), van Amsterdam naar Surinamen, bevond zich den 20 dezer op de hoogte van Dartmouth, en de volgende dag het schip ADRIANA JOHANNA, Kleijn (opm: pink ADRIANA JOANNA, kapt. Teunis Kersjes Kleijn), mede van Amsterdam naar Surinamen, beiden den 17 uit Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 november. Het rapport, wegen het zinken van het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. G.J. Balster, van Lübeck naar Amsterdam, zie de laatst voorgaande (opm: RC 281120), wordt, in een brief van Helgoland, volkomen bevestigd; zo lek zijnde, dat het met pompen niet konde bovengehouden worden, is het door de equipagie, welke niets heeft kunnen bergen, verlaten en een uur daarna gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Volgens brief van Tonningen (opm: Tönning), van den 13 november, was de Eider vol ijs; aldaar waren, wegens het ijs, onder meer anderen in de haven gebragt de schepen de VROUW AUKJE, kapt. K. Eijsses, van Kiel, de JONGE JACOB, J.H. Bethman, van Libau (opm: Liepaja), HARMONIE, H.C. Schut, van Petersburg; allen naar Amsterdam; de VROUW ALBERDINA, J.F. Zomer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Zaandam, VROUW HERMANNA, Stroijer, van Lübeck naar Bremen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 november. Te Batavia is gearriveerd C. Schröder (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA, kapt. Cornelis Schröder), van Amsterdam, in 107 dagen; zijnde den 22 april uit Texel gezeild; aan boord hebbende de Generaal-Majoor Van Geen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Men verlangt voor Scheeps-doctor naar de Oost-Indiën, om binnen veertien dagen te vertrekken, een Persoon, de vereiste bekwaamheden bezittende en behoorlijk geëxamineerd; die daartoe genegen is, zal zich in persoon of met gefrankeerde brieven vervoegen aan S.C. Holm, op de Zeevischmarkt, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 28 november. Berichten uit Batavia bevestigen ten dele de verzekering van de Amerikaanse kapitein, wegens vertrek der expeditie tegen Palembang bestemd van de rede van eerstgenoemde stad. 28 Juli zijn de NASSAU, WILHELMINA, AJAX en ZWALUW, met verscheidene andere gewapende vaartuigen naar Bauca gezeild. Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF en de korvet ANNA PAULOWNA zijn den 24 met troepen naar Makassar vertrokken. Zr.Ms. schip TROMP lag 5 augustus nog, met twee schooners en verscheidene kanonneerboten, voor Batavia.


Datum: 01 december 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 november binnengekomen de smakschepen de BOEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Rein Nieveen, de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, beide met hout van Noorwegen, het everschip ANNA MARGERETHA, kapt. H. Breckwolt, met enige stukgoederen van Amsterdam. Niets uitgezeild.
Den 21 dito binnengekomen de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke Dirks van Veen, met zout van Leverpool; de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jacob H. Fijn, met hout van Noorwegen. Niets uitgezeild.
Den 22 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart; CASTOR, kapt. S.H. Hooghoudt, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het everschip ANNA MARGERETHA, kapt. H. Breckwolt, met stukgoederen naar Hamburg; het kofschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. T.T. Borst, ledig naar Schiermonnikoog.
Den 23 dito binnengekomen de smakschepen de VROUW JANTJE, kapt. A.J. Jonkhof, van Amsterdam; de VROUW GESINA, kapt. B.H. Schipper, van Rotterdam, beide ledig, het schonerschip HARLINGEN, kapt. L.L. Buisman, ledig van Amsterdam; het tjalkschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. D. Martens, met potaarde en veren van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel); het sloepschip de WALVISCH, kapt. J. de Jong, terug uit zee, gedestineerd naar Noorwegen met rode en witte kool. Niets uitgezeild.
Den 24 dito binnengekomen de JUFVROUW BEBIANA, kapt. J.J. Uileng (opm: kof JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israel Hendriks Uiling), de VROUW ANNEGINA, kapt. Harm Jans Potjer, beide met zout van Leverpool. Uitgezeild het kofschip de JONGE SIKKO (opm: JONGE SIKKE), kapt. Rinse H. Smits, met ballast en enige goederen naar de Middellandse Zee.
Den 26 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het tjalkschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. D. Martens, met pannen, steen &c. (opm: etc.) naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel); de schonerschepen LUNA, kapt. Robert Cubith; HOPE, kapt. William Barfield, beide met boter naar Londen.


Datum: 05 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het gekoperd Fregatschip AURORA, kapt. H.G. Nanning, vertrekt den 18 december.
Surinamen: het Brikschip HIJPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
Idem: het Driemastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. Klaas Nieuveen.
Het Brikschip HESPERUS, kapt. Willem Rijnbende.
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Jr.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Dublin: het Hoekerschip NEERLANDSCH KROONPRINS, kapt. Arent van der Meijde.
Belfast: het Koffschip VROUW ANNA, kapt. Hendrik Caspers Uil.
Adres bij D. Burger en Zoon.
Surinamen: het gekoperd Fregatschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Hendrik Bos.
Marseille: het Brikschip ADRIANA, kapt. Cornelis Smit.
Bayonne: het Koffschip de MARGARETHA, kapt. Harm Jans Mugge.
Nantes: het Koffschip de DRIE VRIENDEN, kapt. Aldert Remmerts de Groot, om den 6 december te vertrekken.
Rochefort en La Rochelle: het Smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de Wilde.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Het schip de VROUW CATHARINA, kapt. J. Elfering, van Bordeaux, den 29 november in Texel binnen (zie ons voorgaande), heeft een anker en touw verloren en zware lekkagie bekomen; heeft een schuit tot assistentie aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Het schip de VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. E.C. Kreije, van Amsterdam naar Petersburg, is den 20 november met averij te Pillau (opm: Baltiysk) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Kapt. J.D. Brinkman, voerende het schip de JONGE ALIDA, dacht den 29 november, des ochtends, van Hamburg naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 november binnengekomen het smakschip AAD WISMUND (opm: AMT WITMUND, Hanover vlag), kapt. Jan Hook, ledig van Edam. Uitgezeild het smakschip de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Rein Nieveen, ledig naar Groningen.
Den 2 dito binnengekomen het smakschip GESINA JOHANNA, kapt. Jacob R. Sap, met haring van Bergen (opm: Noorwegen) naar Libau (opm: Liepaja), komt alhier binnen door schade aan schip en lading (opm: zie RC 091220). Uitgezeild het pinkschip de GOEDE HOOP, kapt. H.A. Morig, met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito niets binnengekomen. Uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, beide met boter &c. naar Londen, en na gedane reparatie het sloepschip NEUTRALITEIT, kapt. F.W. Sellin, met stukgoederen van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop bij de Regtbank ter Eerster Instantie te Leeuwarden.
Een Scheepstimmerhuis met aanbehoren aldaar, bij Sake Jans van der Werff in gebruik, hebbende Naastlegers ten Oosten, het vorige perceel ten Westen, Oege Hoekstra, ten Zuiden, de Stadswal, en ten Noorden het Groot Diep, zijnde gequoteerd Letter D. no. 75 (opm: huisadres).
Gearresteerd ten laste van Sake Jans van der Werff, Scheepstimmerbaas, woonachtig te Dockum.


Datum: 07 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 december. Heden voormiddag hadden wij het genoegen, onder een menigte van aanschouwers, de navolgende schepen onzer in den jare 1818 opgerigte nieuwe visserij (opm: zie RC 230718, 171118 en 101218), uit de haven, ter beug- of wintervaart, naar zee te zien vertrekken, te weten: WILLEM DE EERSTE, DE KROONPRINS, DE ZIERIKZEESCHE VISSCHERIJ, ZIERIKZEESCH WELVAREN, DE STAD ZIERIKZEE, PIETER MOGGE, HET EILAND SCHOUWEN EN ZEELAND.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux den 2 december in Texel binnen, heeft den 26 november, op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head), in goede staat zeilende, gepraaid het schip MARIA FREDRIKA, kapt. W. Swart, den 22 dito uit Texel gezeild naar Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Het smakschip de HOOP, kapt. T.J. Smit, uit Noorwegen komende, is den 2 december voor het Eierland totaal verbrijzeld; het volk is aan de wal gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 december. Het schip BRIGETTA SOPHIA, kapt. Beck, van Amsterdam naar Koppenhagen (opm: Kopenhagen), is den 14 november op Lesouw (opm: Laesö) verongelukt, doch te volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Kapt. E.C. Kreije, voerende het smakschip ANNA CHRISTINA, van Amsterdam naar Petersburg, volgens de laatst voorgaande met averij te Pillau (opm: Baltyisk) binnengelopen, meldt van daar, in dato 23 november, dat hij den 14 dito, Gothland 7 mijlen NNO van zich hebbende, door een hevige storm uit het NNO, verzeld van sneeuw en vorst, overvallen was geworden, waar door het schip op zijde geworpen werd, hetgeen hem noodzaakte de zeilen weg te kappen, ten einde het schip te doen rijzen; vervolgens werd een ankertouw door een zware stortzee van de roef gespoeld en om het zwaard geslingerd, waar door het onder het schip geraakte, hetwelk daar door zeer lek en ontramponeerd werd; dit ankertouw en zwaard mede gekapt hebbende, was hij, na veel moeite en met assistentie van volk, den 20 november te Pillau binnengekomen, alwaar de lading gelost werd, om het schip te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Kapt. J. Barends, voerende het schip FREDRIKA (opm: kof FREDERICA), van Amsterdam naar Port-à-Port, meldt van Ramsgate, van den 27 november, dat hij, na reeds tot aan de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) geweest te zijn, terug gestormd, en eindelijk uit hoofde van tegenwind en storm te Ramsgate binnengelopen was, doch met de eerste gunstige wind zijn reis zou voortzetten.


Datum: 08 december 1820


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een geregte helft van een geoctroijeerd Veerschip, varende van de Lemmer op Sloten, Woudsend, IJlst en Sneek, et vice versa; te bevragen bij S. Jelles Lemstra, in de Lemmer, die in billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, gedenkt op maandag den 18 december 1820, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van de kastelein J.A. de Jong, in het Wapen van Idaarderadeel te Grouw, publiek presenteren te verkopen:
Een welbezeild Smakschip, genaamd DE JONGE HERMANUS SMEDING, lang over steven 18 ellen 176 Strepen (64 voet), wijd 4 eIIen 26 duimen (15 voet), hol 2 ellen 13 duimen (7½ voet) (opm: 18,176 x 4,26 x 2,13 m), groot 76 Tonnen, met zijn staand en lopend want, ankers, touwen en verdere annexen, benevens een komplete inventaris; breder gespecificeerd bij de Boekhouder L.D. Durksz, Koopman te Grouw, zodanig hetzelve is bevaren geweest door Schipper Lolke Andries Pranger. Gemeld Smakschip is in den jare 1818 nieuw uitgehaald van de Werf van Wytze en Johannes Tjallings, Scheepstimmerlieden te Grouw.


Datum: 09 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 december. Het schip de ELZINA, Pekelder, van Dartmouth naar Rotterdam, is den 4 dezer te Cowes binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 december. Heden is op het strand bij Zwanenburg komen aandrijven een Noordse boot, op welke van achteren stond met geschilderde letters: MARTHE LOUISE SRA TONSBERGE 1820. In dezelve waren twee lijken, die men denkt dat de kapitein en stuurman van het schip, bovengenoemde namen voerende, zullen zijn, uit hoofde van hun kleding, waar door men vermoeden kan dat zij deze rangen hebben bekleed. Bij een derzelven is gevonden een zakboekje, waarin een open brief, in de Noordse taal geschreven en die geadresseerd was aan John Ehelenberg; ook lag in dat boekje nog een adreskaartje van een leerlooijer, J. Bender, te Amsterdam. In de boot lag een mastje met een zeil, benevens een stuk vlees en een stuk kaas. (opm: zie RC 121220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. In het Vlie is binnengekomen J.R. Sap (opm: smak GESINA JOHANNA, zie LC 051220) van Bergen naar Libau (opm: Liepaja), met schade aan schip en lading; zeilt naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 december. Het schip ELEONORA, kapt. E.A. Bakker, van Amsterdam te Pillau (opm: Baltyisk) gearriveerd, heeft, volgens brief van Elbing (opm: Elblag) van den 24 november, zware averij bekomen, eerst bij Harlingen door aanzeiling van een Zweeds schip, en vervolgens bij Bornholm door stormweêr, waardoor de ankertouwen onbruikbaar geworden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Te Bordeaux liggen zeilklaar W. Tebbens en A.H. Breeland (wijlen C.T. Mulder) (opm: kapt. Cornelis Tekes Mulder overleed in Bordeaux op 21 november, smakschip de VROUW JANNA), naar Amsterdam en T.J. Nuisker naar Rotterdam.
Van Baijonne is vertrokken O. Sijmons, van Bordeaux A. Jongebloed, J.J. Koller en A. Steffens en van Rouaan K.H. Wijkmeijer (opm: VROUW CATHARINA) naar Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Weeskamer te Batavia, als gemachtigde van de Weeskamer te Samarang, is voornemens bij publieke vendutie te laten verkopen het vertimmerde brikschip SAMARANG, liggende ter rede van Batavia en gevoerd geweest zijnde door wijlen de schipper J.G. Jager (opm: zie BC 150720), zullende de juiste dag van verkoop nader bekend gesteld worden.
Batavia, den 8 december 1820, op last van dezelve, de secretaris, J.G.H. de Booser


Datum: 12 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 december. Den 3 dezer is ter rede van Vlissingen aangekomen het schip MARTHA LUISA, kapt. P. Brun, van Christiania (opm: Oslo) naar Antwerpen gedestineerd; de sloep, welke aldaar bij Zwanenburg is komen aandrijven (opm: zie RC 091220), was bij de Noorder-Rassen van dit schip afgezonden met vijf personen, waarvan de stuurman en een ligt matroos alleen in dezelve dood zijn gevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping ter rolle van de regtbank van eerste aanleg in Appingedam, van een Tjalkschip, wordende bevaren door Evert Jans Bol, genaamd de TWEE GEZUSTERS, lang over de stevens 60 voeten, wijd 13½ voet, hol op zijn uitwatering 6½ voet, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig als hetzelve ligt op de Zoutkamp en in ogenschijn kan worden genomen, gearresteerd ten laste van genoemde E. J. Bol, schipper wonende op de Zoutkamp, ten verzoeke van Geert Riekels Linthorst, schipper wonende te Niezijl, canton Zuidhorn, hebbende domicilie gekozen te Appingedam, bij zijn procureur, in deze Mr. R. Brongers, aldaar woonachtig.


Datum: 14 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Sedert onze laatste (opm: berichten) zijn in Texel binnengekomen K. Sipkes (opm: fregat IDA ALEIJDA) van de Molukse Eilandenlaatst van Amboina, P. Bakker, van Smirna (opm: Izmir), ligt in quarantaine.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. In Texel binnengekomen L. Muggenborg van Bordeaux, naar Rotterdam bestemd, als bijlegger wegens verlies van anker en touw; heeft op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst) een loodsschuit tot assistentie gehad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het schip HARMONIE, kapt. P. Egelin, met hout van Drammen naar Edam, was, volgens brief van Arensdahl (opm: Arendal) van den 18 november, omstreeks veertien dagen tevoren, te Hitteröe (opm: Hitterö, thans Rasvåg, Zuid-Noorwegen; 58º12’ N.B. 06º34’ O.L.) lek, en met verlies van de deklast, binnengelopen, na reeds tot omtrent 14 mijlen van Texel te zijn geweest, doch uit hoofde van storm te hebben moeten afhouden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het schip SOPHIA, kapt. H.P. Dues, van Amsterdam naar Koppenhagen (opm: Kopenhagen), is met averij te Arensdahl (opm: Arendal) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het schip AUGUSTE, kapt. D. Christensen, van Amsterdam naar Koppenhagen (opm: Kopenhagen), is in een haven van Noorwegen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Volgens brief van kapt. R.C. Stada, voerende het schip HET GENOEGEN, den 27 november uit Texel gezeild naar Surinamen, was hij den 1 december, des morgens te 9 uren, met een gunstige wind en in de beste staat zeilende, hebbende Heissant (opm: Ouessant) Z.O. 10 à 12 mijlen van zich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Hendrik van der Pals en Hubertus Montauban van Swijndrecht, makelaars te Rotterdam, als daar toe door de Wel-Edele Gestrenge Heer President van de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, op den 17 november laatstleden speciaal geautoriseerd, zijn voornemens, ten overstaan van de Heer Anthonij van Vollenhoven Jz, Griffier van gemelde Regtbank, op woensdag den 27 december 1820, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en aan de hoogstbiedende of eerstmijnende (zonder afslag) om gereed geld, te verkopen: twee partijen als een van 108 fusten en een van 40 fusten Russische hennep-olie, liggende in entrepôt, gelost uit het te Terschelling binnengesleepte Nederlandse koffschip, genaamd DE KOOPHANDEL, gevoerd bij schipper Arij Schaap, komende van St. Petersburg en gedestineerd naar deze Stad, en zulks bij kavelingen van 4 fusten telkens, zoals dezelve partijen genummerd, door de gegadigden, des voormiddags op de dag der veiling zullen kunnen worden bezigtigd, gedeeltelijk in een pakhuis op de Zuidblaak, letter B no. 30, en gedeeltelijk in een pakhuis in de Wijnstraat, uitkomende op de Wijnhaven, letter B no. 110, aldaar opgeslagen bij ’s Lands Entrepoteur. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 15 december 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van de kapitein W.J. Stuut, op vrijdag 29 december 1820, des avonds te 6 uren, ten huize van W.J. de Groot, te Veendam, publiek veilen en verkopen: deszelfs Smakschip, genaamd DIANA, in 1814 nieuw uitgehaald, groot 60 roggelasten, met mast, staand en lopend want, zeilen, ankers en touwen, sloep, stuurmans en koksgereedschappen en verdere annexen, invoege zich thans te Harlingen bevindt.
Informatiën deswegens zijn te bekomen bij de Heer C. van Loon, negotiant te Harlingen en bij de verkoper te Veendam.
Mr. M. van der Tuuk, notaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jacob Hanekuijk, Notaris te Harlingen, zal op woensdagen den 20 en 27 december 1820, telkens des avonds ten 7 uren precies, in het Heeren Logement, ten gemelden Stede, bij de preparatoire en definitieve toewijzing, publiek presenteren te verkopen:
Een vierde aandeel in een Koffe-schip, GOEDE VERWACHTING genaamd, lang over steven 74 voeten of 23 nieuwe Nederlandse ellen 2 palmen 3 duimen en 6 strepen (opm: 23,236 m.), wijd 18 voeten of 5 nieuwe Nederlandse ellen 6 palmen 5 duimen 2 strepen (opm: 5,652 m.), en hol naar advenant, met het quoteel (opm: evenredig) aandeel in deszelfs gereedschappen, ankers, touwen, zeilen, opstaand en lopend want enz, zo en in diervoegen als hetzelve uit zee is aangekomen, en laatst bevaren is geweest door nu wijlen kapt. Hylke Wybes Overmeer (opm: zie LC 211120), en thans is leggende in de Noorderhaven te Harlingen.


Datum: 16 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 december. Van Vlissingen wordt van den 9 gemeld:
Heden is alhier binnengekomen het Nederlands galjasschip, genaamd de MARIA VAN ANTWERPEN (opm: galjoot VROUW MARIA, thuishaven Antwerpen), kapt. A. Schepman, komende van Malaga, geladen met fruiten en gedestineerd naar Antwerpen; zijnde op den 23 november, des avonds, 20 mijlen bewesten Kaap Finisterre, met een sterke zuid-westen wind, door een zware donderbui overvallen, die hem zijn steng van de grote mast, alsmede de bezaanmast, met touwen en zeilen, heeft weggeslagen. De matroos Aijke Evers, van Antwerpen, is door de bliksem gedood, en een ander matroos mede door denzelven getroffen en gekwetst.
Den 8 zijn, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de schepen the ROBERT, K. Jones, van Triëst; la VIRGINIE, J. Dobbelaar (opm: brik, kapt. Jan Dobbelaere, thuishaven Oostende), van Marseille; GANGES, E. Braij, van Batavia, DUEN, J.M. Nielsen, van Lissabon; TRIJPHEMA, J. Gauntlet, van Xanten (opm: haven aan de Rijn, nabij Wesel); de VRIENDSCHAP (opm: smak), C.H. Duijnmeijer, van Marseille; SARA MARIA, S.H. Hegge, van Livorno; IDUNA, P.M. Schmutz, en la JEUNE COLETTE (opm: hoeker, thuishaven Oostende), G. Neijrink, van Malaga, en ERICHISE CATHARINA, H. Richelsen, van Gallipoli.


Datum: 19 december 1820


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Men is van mening, om, op woensdag den 14 februari 1821, des morgens ten 10 ure, in het Veerhuis te Goidschalxoord, in het openbaar aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verhuren: het ponteveer van Goidschalxoord op Rhoon en vice versa; en zulks voor de tijd van drie jaren, ingaande 1 mei 1821.
Nadere informatie te bekomen bij de Rentmeesters der gemelde Heerlijkheden, de Heren M.M. Schepman, Schout van en wonende te Rhoon, en K. Boogaard, Notaris wonende te Oud-Beijerland, bij welken het gemelde veer inmiddels uit de hand te huur is.


Datum: 21 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. De schepen HENRIETTA ELISABETH, kapt. M. Janssen, naar Hamburg, en de VROUW CATHARINA, kapt. J.G. Juister, naar Bremen gedestineerd, zijn met meer anderen, wegens tegenwind en drijfijs, in goede staat voor Amsterdam teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Kapt. J.J. Keijer, voerende het schip de DRIE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Rouaan, is den 16 december in Texel aangekomen, doch aldaar noch klaarmaker noch loodsen zijnde, heeft hij zich uit hoofde van het vele ijs verpligt gevonden om naar het Nieuwe Diep te zeilen, alwaar hij met behulp van de Amsterdamse loods binnengekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. De schepen de JONGE EVERHARDUS, kapt. A. Steffens, en ZEELUST, kapt. W. Tebbens, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd en in Texel binnen, zijn, uit hoofde van het menigvuldige ijs, in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 december. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, van Rotterdam te Hamburg gearriveerd, heeft averij en ook schade aan een gedeelte der lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Het schip MERCURIUS, kapt. J. Lemcke, van Stokholm (opm: Stockholm) naar Rotterdam, is, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 9 december, met verlies van anker en touw en zeilen, te Koppenhagen (opm: Kopenhagen) binnengeweest, en, na aldaar gerepareerd te hebben, de Sond gepasseerd, doch werd uit hoofde van tegenwind de volgende dag op de rede van Elseneur terug verwacht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 19 december. Volgens besluit Zijner Majesteit, van den 6 dezer maand, zal het regt op de Turkse Paspoorten, zo als hetzelve bij art. 23 der wet van den 14 maart 1819 is bepaald, voortaan, te rekenen van 1 januari 1821, niet meer bij de generale directie der in- en uitgaande regten en indirecte belastingen te ’s-Gravenhage betaald worden, maar deze perceptie (opm: ontvangst) voor de Paspoorten, welke op en na den 1 januari 1821 bij de generale directie zullen zijn verleend, geschieden ten kantore der Ontvangers van de in- en uitgaande regten en accijnsen, in de hoofdplaatsen der onderscheidene directiën, alwaar de schepen zijn liggende of te huis behoren, naar aanleiding van hetgeen bij art. 24 der voorschr. wet is bepaald, met betrekking tot de afgifte der Paspoorten zelven.
Dat de Turkse Paspoorten, welke bij de generale directie in ’s-Gravenhage verleend, en die ter uitreiking aan de Directeuren in de hoofdplaatsen worden toegezonden, door de voorschr. Directeuren aan de belanghebbenden niet zullen worden uitgereikt, dan na dat de Directeur zich verzekerd zal hebben, dat het regt bij de Ontvanger behoorlijk is voldaan.
Dat de betaling van het suppletoir (opm: aanvullend) regt, waarvan bij art. 30 der meergemelde wet is gewag gemaakt, insgelijks bij de Ontvangers in de hoofdplaatsen zal geschieden.
Dat mitsdien de kennisgeving der veranderde of verdere destinatie van een schip, bedoeld bij art. 30 der meergemelde wet, premitief (opm: vermoedelijk primitief bedoeld: eerst) zal moeten geschieden aan de Directeur in de hoofdplaats, op wiens autorisatie de Ontvanger vervolgens het suppletoir regt zal percipiëren (opm: ontvangen).
Ingevolge bevel des Konings moeten de leden der commissie, belast met de herziening van het sijstema van in- en uitgaande regten en accijnsen, onverwijld op nieuw bijeen komen, om hun arbeid voort te zetten. Het schijnt dat die gewigtige arbeid nog verre is van afgelopen te zijn. (opm: bekort)


Datum: 22 december 1820


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op woensdag 3 januari 1821 a.s, des namiddags te 3 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen aan de Grote Markt te Groningen, publiek te verkopen: o.a. een bevaren Smakschip, genaamd de VROUW GELIDA, gemeten op 32 lasten, ieder van 2 tonnen, met deszelfs opgoed en scheepsgereedschappen, waarvan de inventaris op de verkoopbilletten zal worden gedrukt; invoege laatstelijk door schipper Jacob Bleeker (opm: kapt. Tjebbe Jacobs Bleker) is bevaren en thans in de Noorderhaven te Groningen is liggende, alwaar hetzelve dagelijks in ogenschijn kan worden genomen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Van Calcar & Bolte, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekel-A, zal ten verzoeke van Jacob Edz. Scherpbier, publiek verkopen deszelfs welbevaren tjalkschip, de VROUW ELIZBETH, groot 30 lasten, te Pekel-A in 1810 nieuw uitgehaald, met staand en lopend want en verder annexen, volgens inventaris, zoals laatst door genoemde J. E. Scherpbier is bevaren en thans bezien kan worden te Oude Pekel-A, bij de R. kerk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris ter Pekel-A, gedenkt op donderdag 4 januari 1821, ten huize van Hendrik Pieters Amman, ter Pekel-A, des avonds te 6 uren, publiek te verkopen: een welbezeild Kofschip, groot ca. 80 roggelasten, zoals hetzelve laatst uit zee is gekomen en thans te Groningen is liggende, zijnde in de jaren 1803 ter Pekel-A, door de kapitein H.A. Smelde (opm: Spelde) nieuw uitgehaald en bevaren geworden.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer notaris voornoemd en ten huize van verkoop, alsmede bij P. Wiersema, te Groningen, alwaar de inventaris en verkoopconditiën ter lezing zullen liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het canton Veendam, verkoopt o.a 1/3 aandeel in 1/16 part in het kofschip de BROEDERLIJKE LIEFDE, gevoerd wordende door schipper Derk Jans Pik, op donderdag 4 januari 1821 te Wildervank.


Datum: 23 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 augustus. Den 9 dezer is weder een divisie van zeven kanonneerboten en gewapende vaartuigen naar Banka vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 augustus. Den 12 augustus is hier gearriveerd het schip de JONGE JACOBUS, kapt. H.T. Bonn, van Rotterdam. (opm: zie RC 230121)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 augustus. Ter rede van Batavia liggen Zijner Majesteits schip TROMP, kanonneerboot No. 11, schepen BARONESSE VAN DER CAPELLEN, VROUW MARIA, JOHANNA, WILHELMINA, DELPHINA, JACOBA, BETZEIJ AND CAROLINA, HERO (opm: HÉROS), RACE HORSE, MERCURIJ, MARIA LOUIZA, brikken ADSISTENTIE, JACOBA AMBROSINA, JOHANNA, SAMARANG, AGLAIJA, ADVENTURE, JACOBA, MARIA CHARLOTTA, JUPITER, FANNIJ, ANNA MARIA, ELIZABETH; schoeners DRAKE en LUCIFER, Engelse schepen MARIJ, JANE, HERO OF MALOWN, WILLIAM NEILSON, MARIJ ANNE, JOHN BULL, ANNE, BRITANNIA, JESSIJ, UNITIJ en CASTLE FORBES; Amerikase schepen VOLTAIRE, CAROLINA, CLAIJ, MARIJ ANN, en brik BRAZILLAN.
Te Samarang het schip PEKIN, brikken JOHANNA MARIA, MAXIMA, HELENA, GEERTRUIDA, ELIZABETH, HENDRIK, PIETERNELLA, schoenerS ELIZA, DOROTHEA en kotter FAIRE; Engelse schepen MALABAR en CLAUDINE; Amerikase brik BRAMIN.
Te Sourabaija Zijner Majesteits korvet EENDRAGT, schoener SCHILDPAD, kanonneerboot No. 16, schepen ECLIPS, ARINUS MARINUS, MASTORA, EXPERIMENT, ZELIMA (opm: SELIMA);
brikken AMAZOON, WILLEM JOHAN, EXPERIMENT, FRANCINA, FLORES, MARIA, VRIENDSCHAP, schoener ROSE en kotter de GOEDE HOOP; Engelse schepen CASTLE FORBES, LADIJ SOPHIA, STENTON, MINERVA, UNION en brik ALERT; Amerikase schepen MALABAR, RESTITUTION en brik PACAHONTAS.
(opm: vergelijk met RC 301120; waar [Engelse] namen met een IJ in plaats van Y werden gespeld is de gehanteerde schrijfwijze niet gewijzigd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. Het schip (opm: driemast galjoot) VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen, van Rotterdam naar Surinamen (opm: zie ook RC 060321), en de VROUW GEERTRUIDA, Pronk, van Rotterdam naar Bordeaux, zijn den 18 dezer zeer lek te Ramsgate binnengelopen, na op de Goodwin Sands gezeten te hebben; de ladingen waren beschadigd en moesten gelost worden; de laatste had een anker en kabel verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. Het schip de ONDERNEMING, van St. Andero, is zaterdag (opm: 16 december), met verlies van een anker en kabel, zeer lek, te Portsmouth binnengelopen; hebbende op de Owers (opm: een zandbank, Owers Light 50º40’ N.B. 0º41’ W.L.) op strand gezeten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 december. Te Ramsgate is gearriveerd NICOLETTE JEANNE, Koos (opm: brik, kapt. Michiel Koos), van Surinamen naar Amsterdam, met verlies van zeilen. (opm: zie RC 281220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 december. Te Plymouth is gearriveerd ANNA CATHARINA, De Vries (opm: kof, kapt. Broer Remkes de Vries, zie ook RC 030521), van Vlissingen naar Bordeaux zeer lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Het schip de JONGE LUKAS, kapt. A.G. Bakker, van Amsterdam naar Lissabon, is den 14 december te Medemblik lek binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Een Hollandse smak, welke men voor zeker houdt te zijn de ONDERVINDING, kapt. H.D. de Groot, van Amsterdam naar Oudsoen, is volgens brief van Soen (opm: Son, Akershus; 59º31’ N.B. 10º41’ O.L.), van den 5 december, te Suurkollen, drie mijlen van daar, binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Het schip de JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Hendriks, van Rotterdam naar Smirna (opm: Izmir), is den 23 november te Gibraltar binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Te Vlissingen zijn, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de schepen l’AUGUSTINE HELENA, Chastel, van St. Malo, en de MERKUUR VAN ANTWERPEN, K.T. Swart, van de Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Consul van Zijne Majesteit de Koning, residerende te Ramsgate, maakt hiermede bekend, dat een schip, met kolen beladen, in Duins (opm: The Downs), in de gewone ankerplaats, gezonken is, na op het Gom (Goodwin Sands) gestoten te hebben; liggende hetzelve omtrent O.N.O. van het Zuid-end van Deal, en wijders, dat er, zo spoedig mogeklijk, een ton op het wrak geplaatst zou worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip GEZINA MARGARETHA, kapt. Sokke Wiards (opm: kapt. Soeke Wiards [ook Soeke Wierts], Hanover vlag), van Riga, met hout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Bij Beachy Head is aangezeild en met zware schade den 9 december te Rye binnen gelopen het schip (opm: kof) JACOBA CATHARINA, kapt. A.E. Niehoff van Memel naar Port â Port (opm: Oporto).


Datum: 26 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Van Texel is uitgezeild Zijner Majesteits oorlogskorvet DE AREND, kapt. A. van Daalen, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het schip de VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Bergen naar Amsterdam, is, wegens het ijs, door een schuit met vijf man, in goede staat, te Edam binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Kapt. C. Furst, voerende het schip PROVIDENTIA, van Dramme (opm: Drammen) naar Amsterdam, meldt van Arensdahl (opm: Arendal) van 22 november, dat hij na verscheidene dagen slecht weer te hebben uitgestaan, aldaar met een lek en beschadigd schip is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het schip de JONGE ELISABETH, kapt. T.J. de Vries, den 27 november van Pillau (opm: Baltyisk) naar Amsterdam vertrokken, is, volgens brief van Pillau van 12 december, den 7 dito aldaar lek en beschadigd terug gekomen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het schip (opm: kof) de JONGE FREDRIK, kapt. B.P. de Jong, van Rotterdam naar Marseille, is wegens tegenwind te Bandol binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 december. Van Helvoetsluis wordt van den 25 gemeld, dat den 24, des morgens, met hoog water, op de Goereesche strand, is vastgeraakt het Amerikaas driemastschip genaamd MARNICON (opm: MARMION, zie RC 240820), komende van Java, gevoerd bij kapt. J. Brown, komende van Manila, gedestineerd naar Rotterdam en geladen met suiker; er is een schuit en twee ijssloepen naar toe tot assistente, maar zijn door de hoge zee en vorst weder terug gekomen(opm: zie volgend bericht). De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 december. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINCE OF SAXEN COBURG, J. Ladd, en ELISABETH, T. Rogers, beide van London; JUFFROUW FEMMA, L. Muggenburg (opm: VROUW FENNA, kapt. Loeth Henrichs Muggenborg, Hanover vlag), van Bordeaux, laatst van Texel, en RECOVERY, W. Tothery, van Batavia; deze laatste is met het overzeilen op Pampus vastgeraakt, heeft deze nacht in een schuit een gedeelte der lading gelicht, en is vervolgens met behulp van de loodsboot in vlot water gekomen en op de rede geankerd.
Heden arriveerde uit zee B.H. Smits, de VRIENDSCHAP, van Bordeaux. De wind W.


Datum: 28 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Het Amerikaas schip, te voren gemeld (opm: MARMION, zie RC 261220, ook 020121 en 230121) en op het Goereesche strand vastgeraakt, is, den 24, tegen de avond, met hoog water er afgeraakt, vlot geworden en ten anker gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Kapt. L.H. Schneider, voerende het schip HENRIETTE EN BETSEIJ, van Batavia naar Amsterdam, was uit het Nieuwe Diep opwaarts gezeild, doch heden, met verlies van anker en touw en twee sloepen, terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Nog is van de rede van Texel uit het Nieuwe Diep gekomen kapt. M.H. Krul, voerende het schip (opm: kof) MAGDALENA ALIDA, van Kadix (opm: Cadiz).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Switters, van Rotterdam naar Rouaan, is den 21 december te Ostende binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Het schip NICOLETTE JEANNE (opm: brik), kapt. M. Koos, van Surinamen naar Amsterdam, is reeds tot voor Brielle geweest, doch heeft, wegens harde oosten wind, weder op zee moeten gaan, en is den 16 december, met verlies van zeilen, te Ramsgate binnengelopen. (opm: zie RC 231220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Het schip FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struis, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Rotterdam, was den 18 december op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Het schip de GOEDE HOOP, kapt. J.J. Kardas, van … (opm: niet ingevuld) naar Rotterdam, te Ilfracombe binnengelopen, heeft den 15 december de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 december. Te Zierikzee is gearriveerd de hoeker de VREDE, kapt. J. Cauw, van Lissabon, in 20 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Te Vlissingen is, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de JONGE NICOLAAS (opm: kof), kapt. J.C. Jansen, van St. Martin.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 december. Te Ostende is gearriveerd het schip DIANA, kapt. A. Carbon, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Te Vlissingen is, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de JONGE NICOLAAS (opm: kof), kapt. J.C. Jansen, van St. Martin.


Datum: 30 december 1820


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Het schip de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wijbes, van Amsterdam naar Londen, zit op het Muiderzand; men zal de lading lossen en het schip te Muiden binnen ijzen (opm: door het ijs naar binnen brengen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. De schepen BRISËIS, kapt. P. Bakker, van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam, en de ONDERNEMING, T.J. Hazewinkel, van Kiel naar Wormerveer, zijn, wegens de vorst, te Medemblik, in goede staat, binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Amsterdam naar Rouaan, is, tussen den 11 en 18 december, te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Een Nederlandse galjoot, naar men opgeeft, genaamd AUSTERLAT, kapt. Louau, met zout, van Noirmoutier, is te l’Orient (opm: Lorient) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Kapt. C. Zwanenburg, voerende het schip ATALANTE, van Genua naar Amsterdam, te Falmouth binnengelopen, meldt van daar, in date den 15 december, dat hij voornemen was de volgende dag zijn reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 december. Te Batavia is gearriveerd H.F. Zijlstra, van Amsterdam;
te Rio-Janeiro Zijner Majesteits oorlogsbrik SIRENE, kapt.-luit. W. Tiemen.